Бюллетень по Артамонова;docx

k0 Не отвержи мене во время старости 0K
9 муз.Кравцова Никандра Григорьевича 9
? bb c Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ªª ÏÏ Ï Î
b
J
J J
J Ï
Басъ
Не от-вер-жи ме - не
во вре-мя ста - рос-ти
Ï Ï Ï Ï Ï
J J
не от-вер-жи ме
? bb Ï ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏϪª ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ ÏÏ úª
ú nú Ï
J
b
J
J J J
5
во вре-мя ста - рос- ти, не от - вер - жи ме - не во вре- мя
не
¡ bb î
& b
Ï Ï Ïª Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïª Ïj Ï nÏ úª
ÏÏ
Ï Ï ú
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ª ÏJ Ï Ï ú ª
не от - вер - жи ме - не во вре-мя ста - рос-ти во вре
мя
ª
nÏÏ ÏÏ Ï ªª nÏÏj ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏϪª nÏÏj ÏÏ ÏÏ úÏ ª Ï Ï Ï ÏÏ Ï
J
J Ï Ï Ï nÏ Ï
J
10
Д
А
ти,
Т
Б
? bb îúú
¢ b
¡ b ú
&b b ú
15
ÏÏ nÏÏ ÏÏ bÏÏ Ï úú ª
Ï
úÏ
núú
ста -
úª
? bb ú
¢ b
ста - рос -
рос - ти во вре - мя
ú
Ï
ста - ро -
Ï Ï Ï ÏÏ ú
Ï Ï ÏÏÏÏ ú
ú
ú
ÏÏ Î ÏÏ ÏÏ
сти.
j
Ϫ
Ϫ ÏÏ Ï Ï
J Ï Ï
Не от - вер - жи ме -
Ï
Ï Î î
·
20
во
j
¡ bb Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ïª
ÏÏ ªª nÏÏÏ ÏÏÏ Î
·
·
î
Î Ï
& bÏ Ï
J
nÏ Ï
ста - ро- сти,
j Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ª j
не во вре - мя
Ϫ
Ï
Ï
Ï
Ï
ª
nÏÏ ÏÏ ú Ï n ÏÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏϪª n ÏÏÏ ÏÏÏ
?b
·
î
Î
J
¢ bb
не от - вер - жи ме - не во вре - мя ста - ро -сти
Изъ библиотеки Миронова Ю.А. с. Арефино
мя
¡ bb вре
úª
& b Î Ï Ï ÏÏ búú
25
во вре-мя ста
ÏÏ ÏÏ w
ú
-
ро -сти
во
ú
úú
вре
úú
-
мя
w Ï Ï ÏÏ
Ϫ
J
ста
-
jÏ ÏÏ
ÏÏ ÏÏ Ï úúϪ
Ï Ï ú Ï ú
úϪ
ú
Ï
nú
nϪ
ú
ú
? bb Î
Ï
Ï Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Î
Î
n
Ï
J
¢ b
ú
ú
J
во вре-мя ста - ро -сти
во вре-мя ста - ро- сти,во вре - мя
2
¡ bb
& b úϪ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ
30
-
ро -
сти во вре-мя
Ï Ï Ï
? bb ú ª Ï Ï nÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ nÏÏ
Ï
¢ b úª
ста
-
ú
ú
ÏÏ ÏÏ
úª
ú
ста - ро- сти, ста - ро -
ú
ú
ÏÏ ÏÏ
ú
ú
ú
ро - сти
¡ b
& b b nÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ úú
35
Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ úú
Ï Ï Ï ÏÏ
nÏ Ï
Ï Ï
ú nÏ
ú
ú
Î Ï
Ï
сти.
Внег
ú
ú
î Ï
Î
Внег
j
nÏÏ ªª ÏÏ ÏÏ ÏÏ
J
ú
ú
да ос - ку - де - ва - ти, внег - да ос - ку - де - ва - ти
в_кре-пос- ти моос - ку - де - ва - ти
ос - ку де -ва-ти
?b w
¢ bb w
Î nÏ Ï Ï Ï Ï ú
w
ú
w
ú
·
ос
да
¡ b ú
î
·
b
b
& Ï ú
Ï ú
Не
ú
не ос - та -ви ме - не
45
¡ b Î j j Ï Ïj Ïj ú
& b b Ï ª Ï ÏÏ Ï Ï
ú
J
та - ви ме - не,
Ï ª Ïj Ï nÏ
ú
?b ú
ú
¢ bb
Ï Ï
-
ви ме
-
не
Î
-
ос -
ва - ти
та
Î ú Ï Ïª
ú Î ÏJ ÏJ Ï ª
мо - ей
ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ú nú
nÏ
n
?b Ï
Ï ú ú
b
¢ b
ú
та
ку - де
-
40
ей,в_кре - по - сти
Ïú
ú
j j j j
Ï
Î Ï Ï Ï Ï Ïª Ïj Ï Ï
ú ú
Ϫ Ï Ï Ï
J
ú ú
úú
ú
не ос - та
î
-
Ïj Ï nÏ
ÏJ Ï Ï
ви ме - не
ú ú î
Ï
Ï
- ви ме - не, не
не ос -та - ви ме - не
ос -
ú
Ï
Î Ïj Ïj Ï Ïj Ïj Ï
Ï
î
·
Î ÏJ J
не ос
ÏÏ ÏÏ úÏ ÏÏ nÏ úª
Ï Ï úª
Ï Ï Ï Ï Ï Ï úª
Ï Ï ú Ï Ï úúªª
не ос - та - ви ме - не.
Î 43 úú
ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ
Я - ко
ре-ша вра
Ï ÏÏ ÏÏ Ï
ú
Ï
Ï
Î 43 Ï Ï
¡ bb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ
& b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú Ï Ï Ï
51
зи мо - и
мне и стре - гу - щи - и
ду -шу мо - ю со - ве - ща - ша вку- пе гла-
Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ú
Ï
Ï
Ï
? bb
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
¢ b
Изъ библиотеки Миронова Ю.А. с. Арефино
3
¡ bb úú
& b
58
ÏÏ núú
Î úú nÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ úú
го - ли - ше:
úú
? bb
¢ b
Ï ú
Ï ú
Бог
Î
úú
ос - та- вил,ос - ста - вил есть
Ï Ï Ï Ï ú
Ï Ï Ï Ï ú
¡ b
& b b Î Ï· Ï
По - же - ни ни те, по -
те - и и -ми
же - ни - те
Ï ª Ïj Ï Ï ª j
Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ
?b
îª
¢ b b îª
Î По - же
Î ÏÏ ÏÏ úúªª
72
úú ªª
несть,
?b
¢ bb
¡ bb ú
& b #ú
80
ля
я - ко несть,
Ï Ï úª
úª
n
Î Ï Ï
ÏÏ #núú
-
? bb núú ª Ï
¢ b
¡ bú
&b
88
¢
яй,
ú
ú
Ï Ï î
·
Ï ú
Ï ú
Ï ú
Ï ú
îª
·
По-же-
Î Î Ï Ï
îª
úúú
ми - те е - го,
ми - те е - го,
j j
úϪ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ nÏÏ
J J ÏJ Ϫ ÏJ J J
ÏÏj ÏÏ ÏÏ
Jä
я - ко
- ни - те и и - ми - те е - го,
ÏÏ n ÏÏ nÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ nú
#Ï Ï
Î
Î ú
Ï ÏÏ ÏÏ
Î Ï
я - ко несть из-бав - ля- яй,
Î ú
ú
ú
Î úú
nú
Î ú
ú
несть,
Î úú
несть,
ú
Î ú
ú
несть,
несть из-бав
U
Î ÏÏ ÏÏ ÏÏ úú ª Ï ú ª
úª
bb
ÏÏ ÏÏ ÏÏ úú ª Ï ú ª
Î
úª
Ï Ï Ï úª
Î ä Ïj #Ïj Ïj #ÏÏ ÏÏ Î
J JJ
ÏÏ úú
Ï ú
и и -
Î ÏÏ ÏÏ ÏÏ
Î ú
ú
несть,
те и
и
Î ÏÏ ÏÏ #ÏÏ nÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Î úú
Бо - же мой,
не
Бо - же мой,
? bb
е - го.
Î
По - же - ни те
и
и - ми - те е - го,
j j j j
j
Î
j
ª
Ϫ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ϫ ÏÏ ÏÏ Ï
Ï Ï ª Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ ÏÏ
Ï
Ï Ï
J
J J J
J ÏJ ú
66
¡ bb úª
& b úª
ÏÏ úú nÏ ú
Ï ú
несть из -бав - ля
-
яй.
j j j
Î ä ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ
J JJ
bb
Î
у-да - ли- ся,
не у-да - ли -ся
не у -да - ли-ся,
не у - да
Î
Î ä ÏÏj ÏÏj Ïj Ï Ï
#Ï #Ïú Ï
úª
не
у
-
Î
Ï
j j
Î ä ÏÏ ÏÏ ÏÏj
ú
Ï
да - ли
-
ся
4
¡ bb Ï Ï Ï úú
& ú Ï
94
от
ме - не
ли - ся от
ÏÏ úú
Î úú
#ÏÏ ú
от
ме - не.
ме - не, от ме - не.
ÏÏ ú Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ úú Ï
#úª
#Ï
Бо - же
мой,
ÏÏ úª
úª
не у - да - ли - ся
ÏÏ ÏÏ ÏÏ ú
ú
Ï
Ï
¡ b
Ï Ï úÏ ª Ï Ï úúúª Ï ÏÏ ÏÏ Ï ú
b
Ï
ú
ú
Ï
Ï
& Ï Ï Ï ú Ï ú #Ï Ïú Î #Ï Ï Ï
Ï Ï #Ï Ï #úú
Î
ú
? b úú
¢ b
от
ÏÏ úú ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ú
ú Ï ú
Ï úª
ме - не
Î
ме - не
от
úú
Бо -же мой,
102
не у - да - ли - ся
Ï ú
? bb #ÏÏ ÏÏ Ï ú
¢
от
не у - да - ли - ся
ме - не.
Ï ú
Ï ú
Ï ú
Ï ú
Î
·
ме - не.
от
·
·
¡ bb
&
Бо-же
Î Ï Ï
îª
> > > > > >
·
·
·
· ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ú
Ï ú
> > > > > >
Бо -же мой, Бо -же мой, не у - да - ли
> > > > > >
мой
от ме - не
úª
ú ÏÏ ú
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
úúª
? bb #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ú ÏÏ úú ÏÏ úú Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï úú
¢
> > > > > >
не у - да - ли - ся от ме - не
110
¡ bb
& úú
#ÏÏ
úª
ú
? bb úú
ÏÏ
ú
úª
118
от - ме - не
¢
¡ bb ÏÏ Ï Î
& b
Ï
124
чез - нут,
Ï Ï
? bb Ï Ï Î
¢ b
чез - нут,
Ï
Ï
úú
от
ú
ú
ÏÏ
úú
Î
Ï
Ï
ú
ú
Î
ме - не.
ÏÏ
- ся
Ï
Ï
j Ïj
b
j
j
j
b b Î ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï
J J
J J J
да пос -ты - дят - ся и исj Ïj
j
j
j
Ï
Ï
Ï
Î ä Ï Ï Ï
Ï
b
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
bb
J J
Да пос - ты
-
дят - ся и ис-
j j j Ï Ï Ïj Ïj Ï j j Ïj Ïj
j j
Î ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ nÏÏ ÏÏ
J J
J J J J
J J J
J J
да пос -ты - дят - ся
и ис - чез-нут о-кле-ве - та - ю - щи-и
j j
Î ä Ïj Ïj Ïj ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ïj Ïj Ïj Ïj ÏÏ ÏÏ Ïj Ïj
ÏÏ
J J Ï ÏÏ Ï Ï
Ï Ï Ï
J J
J J J J
да пос - ты
-
дят - ся
Набрано с фотографических отпечатков рукописных нот, предоставленных Курлыковым Е.А.
¡ bb Ï Ï nÏ
& bÏ Ï Ï
129
j Ï Ïj Ïj Ïj
ä ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï
J
J J J
j
Ï
ä ÏÏ nÏÏÏ ÏÏÏ
J
ú
ú
ду - шу мо - ю,
j
Ïj Ï ª Ï Ïj Ïj
ÏJ Ï ª ÏJ ÏJ Ï
J
ис - чез- нут,
ис - чез- нут, да пос-ты - дят - ся и
ис
да пос-ты - дят - ся и ис - чез - нут и ис - чез-нут
ÏÏj ÏÏj Ïj Ϫ
Ï ä
Ï n ÏÏ ª
ú
ÏJ
ä ÏJ
ÏÏ ÏÏ Ï
Ï
? bb
b
¢
5
j
ÏÏj ÏÏj ÏÏj ÏÏ ª Ï Ïj Ïj nÏ Ï ä Ïj
Ï
úª
Ï
Ï
J
Î
J Î
J úª
ис - чез - нут
ис - чез - нут
ис - чез
-
134
U
¡ b Ï Ï ä исÏj-чез- нут, ä исj- чез- нут, ä исj- чез нут,
b
b
& Ï Ï Ï Ï Ï ÏϪ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ #úúª Ï úú Î
J J J Ï ª J J ÏJ n Ï
J J J J
чез -нут о-кле -ве - та - ю -щи - и ду - шу мо - ю
ис - чез - нут
j
j
j
ª
j Ï Ï Ï nÏ ª bÏj Ïj j
j
nú
? b Ïú ª Ï
Ï Ïª Ï Ïj Ïj Ï Ï ÏÏ ú
úª
¢ b b úª
úª
úª
Ï nÏ
ú Î
-
-
-
-
-
-
-
140
j Ïj Ï
¡ b
j
j
j
& b b Î ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏJ Ï ÏÏ Î
J
J J J
Да пос -ты - дят - ся и ис - чез- нут,
j Ïj Ï
j
j
j
Ï
Ï
Ï
Ï
Î
ä
? b Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Î
¢ bb
J J
Да пос - ты
-
дят - ся
145
¡ bb ÏÏ Ï ä Ïj úúª
& b
Ï
ÏJ
чез - нут,
исj - чез
ÏÏ Ï
ÏÏ # úª
ä
úª
?b
Ï
J
¢ bb
-
и ис - чез - нут
Ï núª
úª
úª
úª
нут,
нут
j Ï Ï Ïj Ïj
ÏÏ Ï Ï Ï Ï
J J
J
да пос- ты - дят - ся и исj Ïj
Ï
j
j
j
Î ä Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏJ
J
Ï Ï Ï
j
Î ä ÏÏ
J
да пос - ты
151
ду -
ú
? bb ú
¢ b
j
nÏÏ
J
Ïj
ÏJ
j
ÏÏ úú
J
Ïj ú
ÏJ ú
Î
шу мо - ю,
Î
дят - ся
о - кле - ве - та - ю - щи -и
bÏÏ
ду -
шу,
ÏÏ
ÏÏ ÏÏ Ï
Ï
ду
ду
Ï Ï Ïj Ïj ú
Ï Ï ÏJ ÏJ ú
nÏÏ ÏÏ ÏÏ
úú
úú
-
и ис-
Ï Ï Ïj Ïj Ï ª Ïj Ï Ï
Ï
Ï Ï ÏJ ÏJ ú
ÏÏ ÏÏ ÏÏ
чез - нут,
¡ bb ú
& bú
j
ÏÏ
J
-
ú
ú
шу
Ï Ï Ï nú
úª
ú
Изъ библиотеки Миронова Ю.А. с. Арефино
nÏÏ
-
U
úª
úª
úú ªª
úª
u
мо - ю.
Ï
Ï
шу,
Ï
Ï