Система для тестирования синтезатора;pdf

Ana Jankelevič
RUSŲ
KALBOS
gramatika
su pratimais
A1–B2
1
Pratarmė
Грфика
Dabartinės rusų kalbos abėcėlė −
Совремнный рсский алфавт
Rusų abėcėlė – kirilica (кирллица) – pavadinta įžymaus IX a. slavų švietėjo Kirilo Filosofo
Mieli skaitytojai!
Mokantis bet kurios užsienio kalbos labai svarbu išmokti kuo daugiau žodžių. Bet
vien įsimintų žodžių neužtenka. Reikia gebėti iš jų sudaryti junginius, sakinius. Jungiant
rusų kalbos žodžius svarbu mokėti padaryti tinkamas jų formas. Todėl reikia žinoti, kokios žodžių grupės linksniuojamos, kokios asmenuojamos, kokios nekaitomos, kaip rusų
kalbos priemonėmis perteikti norimą prasmę. To mus moko gramatika.
Mokslinė gramatika siekia kuo tiksliau aprašyti ir susisteminti kalbos vienetus. Mūsų
tikslas – paaiškinti, kaip kalbos vienetai funkcionuoja kalboje. Šiame leidinyje rusų kalbos gramatiniai reiškiniai pateikiami ir aiškinami taip, kad būtų lengviau juos vartoti
praktiškai. Rusų ir lietuvių kalbos gramatika lyginama pateikiant daug pavyzdžių – tai
padės suprasti šių kalbų panašumus ir skirtumus ir lengviau suvokti rusų kalbos ypatumus.
Nebūtina šios knygos skaityti nuosekliai. Jūsų patogumui ji suskirstyta į nedidelės
apimties skirsnius, kuriuose galėsite greitai rasti reikiamą informaciją. Po kiekvienos
teorinės dalies pateikiama pratimų, kuriuos atlikdami įtvirtinsite žinias ir tobulinsite
kalbinius gebėjimus.
Leidinyje aptariami tiek paprastesni, tiek sudėtingesni rusų kalbos gramatiniai reiškiniai. Tikimės, kad gausi mokomoji medžiaga su daugybe pavyzdžių, paaiškinimų ir pratimų padės sėkmingai savarankiškai kurti rusų kalbos žodžių junginius, sakinius, tekstus
ir suprasti kitus.
Linkiu drąsos ir pažinimo džiaugsmo mokantis vienos turtingiausių pasaulio kalbų!
Autorė
10
Grafika −
vardu. Kirilas kartu su broliu Metodijumi sukūrė slavų rašto sistemą. Kirilica vartojama baltarusių, bulgarų, makedonų, moldavų, rusinų, rusų, serbų, ukrainiečių, juodkalniečių ir kai
kurių kitų tautų kalbose.
Tai svarbu!
Garsų tarimas lentelėje nurodomas šiais transkripcijos ženklais:
[ ] – laužtiniai skliaustai rodo, kad užrašyti garsai;
´ – kirčio ženklas;
' – garso minkštumo ženklas;
: – garso ilgumo ženklas.
Nr.
Spausdintinė
raidė
1
Rašytinė
raidė
Raidės
pavadinimas
Garsas
Аа
а
[a]
2
Бб
бэ
[b]
3
Вв
вэ
[v]
4
Гг
гэ
[g]
5
Дд
дэ
[d]
6
Ее
е
'[е], [je]
7
Ёё
ё
'[o], [jo]
8
Жж
жэ
[ž]
9
Зз
зэ
[z]
10
Ии
и
[i]
11
Йй
и краткое
[j]
12
Кк
ка
[k]
13
Лл
эль
[l]
14
Мм
эм
[m]
Raidžių jungimo
pavyzdžiai
Grafika − Грáфика
11
Du veiksmažodžio kamienai – Две оснвы глагла
Visos veiksmažodžių formos daromos iš dviejų tipų veiksmažodžių kamienų: bendraties
kamieno (оснва инфинитва) arba esamojo laiko kamieno (оснва настощего
врмени).
Bendraties kamieną gauname atmetę bendraties galūnę:
читть (skaityti) – чит-ть
говорть (kalbėti) – говор-ть
берчь (saugoti) – бер-чь
нест (nešti) – нес-т
Esamojo laiko kamieną gauname atmetę esamojo laiko daugiskaitos 3-iojo asmens galūnę
(eigos veikslo veiksmažodžių) arba būsimojo paprastojo laiko daugiskaitos 3-iojo asmens galūnę (įvykio veikslo veiksmažodžių):
говорть – (он) говор-т
читть – (он) чит-ют
рассказть – (он) расскж-ут
посмотрть – (он) посмтр-ят
Tai svarbu!
Vienų veiksmažodžių abu kamienai sutampa, kitų skiriasi. Palyginkite:
поним-ть, поним-ют (suprasti, supranta)
совтова-ть, совту-ют (patarti, pataria)
Veiksmažodžių asmenavimas – Спряжние глаглов
Rusų kalbos veiksmažodžiai asmenuojami – kaitomi asmenimis ir skaičiais. Skirtingai nei lietuvių, rusų kalboje asmenuojami tik esamojo ir būsimojo laiko veiksmažodžiai. (Būtojo laiko
veiksmažodžiai kaitomi giminėmis ir skaičiais.)
Rusų kalbos veiksmažodžiai pagal esamojo laiko asmenų galūnes skirstomi į dvi asmenuotes. Pirmosios asmenuotės veiksmažodžių keturiose galūnėse kartojasi raidė e, todėl jie dar
vadinami „e“ grupės veiksmažodžiais, o antrosios asmenuotės galūnėse – raidė „и“, todėl šios
asmenuotės veiksmažodžiai dar vadinami „и“ grupės veiksmažodžiais.
I – „e“
II –„и“
Veiksmažodžių galūnės (Окончния глаглов)
Veiksmažodžių formos,
daromos iš bendraties kamieno
Būtojo laiko formos:
чит-ть →
чит-л, чит-ла, чит-ло, чит-ли
(skaityti – skaitė)
Tariamosios nuosakos formos:
чит-ть →
чит-л бы, чит-ла бы, чит-ло бы, чит-ли бы
(skaityti – skaityčiau, skaitytų, skaitytume)
126
Veiksmažodžių formos, daromos iš esamojo
(būsimojo paprastojo) laiko kamieno
Esamojo ir būsimojo paprastojo laiko formos:
читть → чит-ют → чит-ю
(skaityti – (jie) skaito – skaitau)
написть – напш-ут → напиш-
(parašyti – parašys – parašysiu)
Liepiamosios nuosakos formos:
читть – чит-ют (чита[йу]т) → читй, читйте
(skaityti – (jie) skaito – skaityk, skaitykite)
написть – напш-ут → напиш, напиште
(parašyti – (jie) parašys – parašyk – parašykite)
Veikiamosios rūšies būtojo laiko dalyviai:
чит-ть → чит-вший
(skaityti – skaitęs)
Veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai:
читть → чит-ют → читющий
(skaityti – (jie) skaito – skaitantis)
нест – нес-т → несщий
(nešti – (jie) neša – nešantis)
Neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyviai:
чит-ть → чта-нный
(skaityti → skaitytas)
Neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai:
читть → чит-ют → читемый
(skaityti – (jie) skaito – skaitomas)
вест → вед-т → ведмый
(vesti – (jie) veda – vedamas)
Įvykio veikslo būtojo laiko „dejepričastijė“:
прочит-ть → прочит-в
(perskaityti – perskaitęs)
Eigos veikslo esamojo laiko „dejepričastijė“:
читть → чит-ют – читя
(skaityti – (jie) skaito – skaitant)
идт → ид-т → ид
(eiti – (jie) eina – einant)
Vienaskaita
я
1-oji asmenuotė
„e“
2-oji asmenuotė
„и“
Daugiskaita
ты
он, он, он
мы
вы
он
-ешь
-ет
-ем
-ете
-ут (-ют)
-ишь
-ит
-им
-ите
-ат (-ят)
-у (-ю)
нес/т (1) зна/ть (1) игр/ть (1) говор//ть (2) уч//ть (2) сп/а/ть (2)
nešti žinoti
žaisti
kalbėti
mokyti(s)
miegoti
Vienaskaita
Daugiskaita
я
ты
он, он, он
мы
вы
он
1-oji asmenuotė
„e“
нес
зню
игрю
несёшь
знешь
игрешь
несёт
знет
игрет
несём
знем
игрем
несёте
знете
игрете
нест
знют
игрют
2-oji asmenuotė
„и“
говор
уч
сплю
говоршь
чишь
спишь
говорт
чит
спит
говорм
чим
спим
говорте
чите
спте
говорт
чат
спят
Tai svarbu!
Esamojo (kaip ir būsimojo paprastojo) laiko formos daromos iš esamojo laiko kamieno:
нест – нес-т
учть – ч-ат
знать – зн-ют
игрть – игр-ют
говорть – говор-т
спать – сп-ят
Veiksmažodis − Глагл
127
Pasitikrinkime
1. Įrašykite tinkamą skaitvardžių formą.
1. У мен есть 1
2. У мен есть 1
3. У мен есть 1
4. У мен есть 1
5. Он сказл 2
6. По лице шли 2
7. В кмнате бло 2
8. Сегдня 2
9. Я прочитла 2
10. Фильм идёт 1,5
11. Я прочитл текст за 1,5
12. Студнт не был дма 1,5
13. Я клад в чай 1,5
вопрс.
кнга.
плтье.
друг и 1
слва.
двочки.
окн.
грдуса морза.
кнги.
час.
минты.
гда.
лжки схара.
подрга.
14. Магазн рабтает до 8
часв.
автбусе.
15. Мы хали в 1
урка.
16. Ученк не пропустл ни 1
часв.
17. Ег н было на рабте коло 1,5
тсяч зртелей.
18. Концртный зал вмещет до 1,5
одноклссниками.
19. Он общется по Интернту с 9
часм.
20. Гсти придт к 2
4. Sudarykite žodžių junginius.
склько (мтры) –
нсколько (ученик) –
мнго (гриб) –
мло (годы) –
большинств (родтели) –
меньшинств (турсты) –
5. Sudarykite žodžių junginius. Skaičius rašykite žodžiais.
2. Parašykite skaitvardžius žodžiais.
5, 8, 10, 15, 18, 39, 44, 50, 211, 327, 496, 602, 812, 970, 1000, 2009, 100 000
21 (лит) –
23 (лит) –
25 (лит) –
101 (кнга) –
104 (кнга) –
105 (кнга) –
11 (мсяц) –
22 (мсяц) –
9 (мсяц) –
3. Įrašykite tinkamą skaitvardžių formą.
1. Врач принимет с 9
2. На часх бло без 4
3. Учтель рассказл о 2
4. Он придёт мжду 3
5. Брат и сестр чатся в 1
6. Мника пойдёт в кин с 3
7. Я прочитл кнгу за 1
8. У мен нет 10
9. Он прекрсно говорт на 5
10. ту истрию он рассказла 4
11. В клссе нет 3
12. Я жив в Клйпеде с 7
13. В прке гулла мма с 2
240
часв.
минт семь.
извстных лдях.
и4
часми.
шкле.
подргами.
недлю.
лтов.
языкх.
двушкам.
ученикв.
лет.
детьм.
68 (киломтр) –
16 (киломтр) –
200 (киломтр) –
6. Pakeiskite sakinius taip, kad tikslus skaičius taptų apytikslis.
1. ти конфты стят дсять лтов.
2. До леснго зера три киломтра.
3. Он игрет на пианно с сем лет.
4. Он договорлись встртиться в шесть часв.
Skaitvardis − мя числтельное
241
Gramatikos terminų žodynėlis
Lietuvių–rusų kalbų gramatikos terminų žodynėlis
A
abėcėlė – алфавт
aplinkybė – обстотельство
asmenavimas – спряжние
asmuo – лиц
aukščiausiasis laipsnis – превосхдная стпень
aukštesnysis laipsnis – сравнтельная стпень
B
baigmuo – конц слва ли чсти слва
balsė – глсная (бква)
balsis – глсный (звук)
bendratis – инфинитв, неопределённая фрма глагла
brūkšnelis – чёрточка, дефс
brūkšnys – тир
būdvardis – мя прилагтельное
būdvardžių laipsniai – стпени сравнния имён прилагтельных
būsimasis laikas – бдущее врмя
būsimasis paprastasis laikas – бдущее просте врмя
būsimasis sudėtinis laikas – бдущее слжное врмя
būtasis laikas – прошдшее врмя
D
daiktavardis – мя существтельное
daiktus reiškiantys daiktavardžiai – неодушевлённые существтельные
dalelytė – частца
dalyvis – причстие
daryba – образовние
daugiskaita – мнжественное числ
daugtaškis – многотчие
derinimas – согласовние
dūryba – сложние
duslieji priebalsiai – глухе соглсные
dvitaškis – двоетчие
įterpiniai – ввдные слов и выражния
įvardis – местоимние
įvykio veikslas – cовершнный вид
J
jaustukas – междомтие
judėjimo (slinkties) veiksmažodžiai – глаглы движния
jungiamoji balsė – соединтельная глсная
jungtukas – соз
K
kablelis – запятя
kabliataškis – тчка с запятй
kabutės – кавчки
kaita – чередовние
kaitomosios kalbos dalys – изменемые чсти рчи
kalbos dalis – часть рчи
kamienas – оснва
kietieji priebalsiai – твёрдые соглсные
kirčiavimas; kirtis – ударние
kirčiuotas – удрный
klaustukas – вопростельный знак
L
laikas – врмя
liepiamoji nuosaka – повелтельное наклонние
linksniavimas; linksniuotė – склонние
linksnis – падж
M
minkštieji priebalsiai – мгкие соглсные
moteriškoji giminė – жнский род
N
eigos veikslas – несовершнный вид
esamasis laikas – настощее врмя
nekaitomosios kalbos dalys – неизменемые чсти рчи
nelyginamasis laipsnis – положтельная стпень
nesavarankiškosios kalbos dalys – службные чсти рчи
netariamieji priebalsiai – непроизносмые соглсные
neveikiamoji rūšis – страдтельный залг
neveikiamosios rūšies dalyvis – страдтельное причстие
niekatroji giminė – срдний род
nulinė galūnė – нулеве окончние
nuosakа – наклонние
G
P
E
galūnė – окончние
garsas – звук
giminė – род
giminiški žodžiai – однокоренне слов
gyvas būtybes reiškiantys daiktavardžiai – одушевлённые существтельные
I, Į
ilgoji forma – плная фрма
intranzityvumas – неперехдность
išplėstinis dalyvinis pažyminys – причстный оборт
ištiktukas – звукоподражтельное слво
314
pagrindinis dėmuo – определемое слво
papildinys – дополнние
pažyminys – определние
priebalsė – соглсная (бква)
priebalsis – соглсный (звук)
prielinksnis – предлг
priesaga – сффикс
priešdėlis – приствка
prieveiksmis – нарчие
prijungiamasis jungtukas – подчинтельный соз
priklausomasis žodis – завсимое слво
315