1. Программа конференции - Медицинский Университет Астана

Îðãàíèçàòîðû è ó÷àñòíèêè Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ
Þæíî-Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé
óíèâåðñèòåò, ×åëÿáèíñê, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò,
Õàðüêîâ, Óêðàèíà
ÒÀ
ÍÀ
ÌÅÄÈ
ÖÈ
À
Í
ÀÑ
Òþìåíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ,
Òþìåíü, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò Àñòàíà, Àñòàíà, Êàçàõñòàí
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ²
19 6 4
Êàçàõñêèé Íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò èì.
Ñ.Ä. Àñôåíäèÿðîâà, Àëìàòû, Êàçàõñòàí
Êàðàãàíäèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé
óíèâåðñèòåò, Êàðàãàíäà, Êàçàõñòàí
Ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò Ñåìåé, Ñåìåé,
Êàçàõñòàí
Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé
óíèâåðñèòåò èì. Ì.Îñïàíîâà, Àêòîáå, Êàçàõñòàí
Þæíî-Êàçàõñòàíñêàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ
àêàäåìèÿ, Øûìêåíò, Êàçàõñòàí
Ìåæäóíàðîäíûé êàçàõñêî-òóðåöêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Õ.
À. ßññàâè, Òóðêåñòàí, Êàçàõñòàí
ÀÎ Íàöèîíàëüíûé íàó÷íûé êàðäèîõèðóðãè÷åñêèé öåíòð,
Àñòàíà, Êàçàõñòàí
Åâðàçèéñêèé Íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Ë.Í.
Ãóìèë¸âà, Àñòàíà, Êàçàõñòàí
Êàçàõñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè àëü-Ôàðàáè,
Àëìàòû, Êàçàõñòàí
Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ
è ñòóäåíòîâ
Ïðåäñåäàòåëü: Ãàëèöêèé Ô.À. – ä.ì.í., ïðîôåññîð, ïðîðåêòîð ïî
íàó÷íîé è êëèíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ: Àêàíîâ À.Á. – ê.ì.í., íà÷àëüíèê îòäåëà
íàóêè
Òåõíè÷åñêèé ñåêðåòàðü: Òóëòàåâà Á.Ñ. – âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
íàóêè
×ëåíû êîìèòåòà:
- Æàêñûëûêîâà Ã.À. – ä.ì.í., ïðîôåññîð, ïðîðåêòîð ïî
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
- Õàéðëè Ã.Ç. – ä.ì.í., ïðîôåññîð, ïðîðåêòîð ïî âîñïèòàòåëüíîé è
ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
- Íóðæàóáàé Ì.Î.- ïðîðåêòîð ïî àäìèíèñòðàòèâíîé è
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
- Òóëåøîâà Ã.Ò. – âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàóêè.
- Êàçáåêîâà À.Ò.-íà÷àëüíèê îòäåëà êëèíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è
äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû.
- Àáäóëäàåâà À.À.- äîöåíò êàôåäðû ïèòàíèÿ è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ìåäèöèíû
- Íóðìóõàíîâ À.À. -äåêàí ïî äåëàì ìîëîäåæè;
- Ìóñèí Í.Ì. – ê.ì.í., àññèñòåíò êàôåäðû õèðóðãè÷åñêèõ áîëåçíåé
ïî èíòåðíàòóðå, ïðåäñåäàòåëü ÑÌÓ;
- Áàéãàíîâà Æ.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà WEB ïðåäñòàâèòåëüñòâà;
- Àéûìáåòîâà À.Î.-âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàóêè;
- Òîðåáåêîâà Ð. – ñïåöèàëèñò îòäåëà íàóêè;
- Ãàçåçîâ Ô. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÑÌÓ, ñòóäåíò 3-ãî êóðñà
ôàêóëüòåòà «Îáùåñòâåííîå çäðàâîîõðàíåíèå»;
- Áîëàòáåêұëû Ä. – ïðåäñåäàòåëü ÑÍÎ, ñòóäåíò 2-ãî êóðñà
ôàêóëüòåòà «Îáùàÿ ìåäèöèíà»;
- Îðàçàëû Å. – ñòóäåíò 3-ãî êóðñà ôàêóëüòåòà «Îáùåñòâåííîå
çäðàâîîõðàíåíèå»
- Íóðìóõàåâà À. – ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà ôàêóëüòåòà «Îáùàÿ
ìåäèöèíà»;
- Áàéғîæà À.Æ. – ñòóäåíò 2-ãî êóðñà ôàêóëüòåòà «Îáùàÿ ìåäèöèíà»;
- Æàãïàðîâ À.Ì. – ñòóäåíò 3-ãî êóðñà ôàêóëüòåòà «Îáùåñòâåííîå
çäðàâîîõðàíåíèå»;
- Àëèíà Æ. - ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà ôàêóëüòåòà «Îáùàÿ ìåäèöèíà»;
- Êàñûìáàåâ À. – ñòóäåíò 4 êóðñà ôàêóëüòåòà «Îáùàÿ ìåäèöèíà»;
- Êàáäðàøèòîâ Æ.- ñòóäåíò 4-ãî êóðñà ôàêóëüòåòà «Îáùàÿ
ìåäèöèíà»;
«Астана медицина университеті» АҚ
Жас ғалымдар кеңесі
Студенттердің ғылыми қоғамы
ШАҚЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
«Астана медицина университеті» АҚ
жас ғалымдары мен студенттерінің
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы
ПРОГРАММА-ПРИГЛАШЕНИЕ
Международной научно - практической конференции
молодых ученых и студентов
АО «Медицинский университет Астана»
2014 жылғы 9-10 сәуір
2014 год 9-10 апреля
Астана 2014 ж.
1
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
КОНФЕРЕНЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ
2014 жылғы 9 сәуір
1. Конференцияға қатысушыларды тіркеу (2014 ж. 9 сәуір, сағ.09.00-10.00).
2. Пленарлық отырыс (2014 ж. 10 сәуір, сағ.10.00-11.00, мәжіліс залы, бас ғимарат):
Конференцияның ашылуы – «Астана медицина университеті» АҚ ректоры, м.ғ.д.,
профессор, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері М.З.Шайдаров, Жас ғалымдар кеңесінің
төрағасы (ЖҒК) Н.М.Мусин, Студенттердің ғылыми қоғамының төрағасы (СҒҚ)
Д.Болатбекұлы;
Санкт–Петербург, Запорожье, Екатеринбург, Шымкент қалаларында өткен халықаралық
конференцияларға қатысқан студенттердің есебі.
3. Студенттердің секциялардағы отырыстары, 1-күн (2014ж. 9 сәуір, сағ.11.30-17.00)







хирургиялық және іргелес пәндер секциясы (№ 501 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат);
терапиялық және іргелес пәндер секциясы (№ 509 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат);
анатомиялық-биофизиологиялық пәндер секциясы (№1 дәріс залы, бас ғимарат);
химиялық-профилактикалық пәндер секциясы (биохимия дәріс залы, 49 корпус );
қоғамдық денсаулық сақтау секциясы (№510 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат);
әлеуметтік-гуманитарлық пәндер секциясы (№101 дәріс залы, 51 корпус);
педиатрия, акушерия және гинекология пәндерінің секциясы (№ 401 дәріс залы, бас
ғимарат)
2014 жылғы 10 сәуір
4. Жас ғалымдардың секциялық мәжілісі, 2-күн (2014ж. 10 сәуір – сағ.10.00-14.00):
 хирургиялық және іргелес пәндер секциясы (№ 501 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат);
 терапиялық және іргелес пәндер секциясы (№ 509 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат);
 медико-биологиялық пәндер секциясы (№ 401 дәріс залы, бас ғимарат);
 қоғамдық денсаулық сақтау және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер секциясы (№ 510
дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат);
 сәулелік диагностика мен сәулелік терапия секциясы (№1 дәріс залы, бас ғимарат);
 педиатрия, акушерия және гинекология пәндерінің секциясы (№4 дәріс залы, бас ғимарат)
5. Қорытынды пленарлық отырыс. Конференция нәтижелерін қорытындылау (2014ж. 10
сәуір, сағ.15.00, акт залы).
 «Астана медицина университеті» АҚ ректоры, м.ғ.д., профессор ҚР Еңбек сіңірген
қайраткері М.З. Шайдаровтың сөзі
 Жеңімпаздарды марапаттау рәсімі, концерт.
Жұмыс регламенті:
Пленарлық мәжілістердегі баяндамалар - 10 мин.;
Секциялық мәжілістердегі баяндамалар – 5 мин;
Жарыссөз кезінде сөйлеу – 3 мин.
2
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИ
9 апреля 2014 года
1. Регистрация участников конференции (09.00-10.00, фойе главного корпуса)
2. Пленарное заседание (10.00-11.00, актовый зал, главный корпус):
 Открытие конференции – ректор АО «Медицинский университет Астана», д.м.н.,
профессор, Заслуженный деятель РК М.З.Шайдаров, председатель Совета молодых
ученых (СМУ) Н.М.Мусин, председатель Студенческого научного общества (СНО)
Болатбекұлы Д.;
 Отчеты cтудентов о научных поездках в Санкт–Петербург, Екатеринбург, Запорожье,
Шымкент
3. Секционные заседания студентов, 1 день (11.30-17.00):
 секция хирургических и смежных дисциплин (№ 501 лекционный зал, 51 корпус, 5
этаж);
 секция терапевтических и смежных дисциплин (№509 лекционный зал, 51 корпус, 5
этаж);
 секция анатомо-биофизиологических дисциплин (№ 1 лекционный зал, главный
корпус);
 секция химико-профилактических дисциплин (лекционный зал биохимии, 49 корпус);
 секция общественного здравоохранения (№ 510 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж);
 секция социально-гуманитарных дисциплин (№ 101 лекционный зал, 51 корпус, 1
этаж);
 секция педиатрии, акушерства и гинекологии (№ 401 лекционный зал, главный корпус)
10 апреля 2014 года
4. Секционные заседания молодых ученых, 2 день (10.00-14.00):
 секция хирургических и смежных дисциплин (№ 501 лекционный зал, 51 корпус, 5
этаж);
 секция терапевтических и смежных дисциплин (№ 509 лекционный зал, 51 корпус, 5
этаж);
 секция медико-биологических дисциплин (№ 401 лекционный зал, главный корпус);
 секция общественного здравоохранения (№ 510 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж);
 секция лучевой диагностики и лучевой терапии (№ 1 лекционный зал, главный
корпус);
 секция педиатрии, акушерства и гинекология (№ 4 лекционный зал, главный корпус)
5. Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов конференции (15.00, актовый
зал):
 Выступление ректора АО «Медицинский университет Астана», д.м.н., профессора,
Заслуженного деятеля РК Шайдарова М.З.
 Награждение победителей, концерт –
Регламент работы:
Выступления на пленарном заседании – 10 мин;
Доклады на секционных заседаниях – 5 мин;
Выступления в прениях – 3 мин.
3
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
СЕКЦИЯЛЫҚ ОТЫРЫСТАР/ СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
2014 жылғы 9 сәуір
Студенттердің секциялардағы отырыстары
I секция
«Хирургиялық және іргелес пәндер»
Өтетін орны: № 501 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 В.М.Лозовой – м.ғ.д., профессор, балалар хирургиясы кафедрасының меңгерушісі;
 А.М.Еслямгалиева – м.ғ.к., профессор, ортопедиялық және балалар стоматологиясы
кафедрасының меңгерушісі;
 И.С.Волчкова - м.ғ.д., жалпы хирургия кафедрасының доценті;
 Н.М. Мусин – м.ғ.к., интернатура бойынша хирургиялық аурулар кафедрасының
ассистенті, ЖҒК төрағасы;
 А.Нурмухаева – «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті;
 Е.Аубакиров - «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті (модератор).
«Хирургические и смежные дисциплины»
Место проведения: № 501 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Лозовой В.М. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской хирургии;
 Еслямгалиева А.М. – к.м.н., профессор, заведующая кафедрой ортопедический и детской
стоматологии;
 Волчкова И.С.-д.м.н., доцент кафедры общей хирургии;
 Мусин Н.М. – к.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней по интернатуре,
председатель СМУ;
 Нурмухаева А. – студентка 4-го курса факультета «Общая медицина;
 Аубакиров Е.- студент 4-го курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1. Амренова З. М.
Местное применение вобэнзима при гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой
области.
2. Ахметова А.К.
Ойық жара этиологиясымен шақырылған асқазан-ішек қан кетудегі тактика
3. Буслаева Н.Н.
Диагностическая ценность скриннинговых эндоскопических исследований
4. Кабибулатова А.Э.
Эффективность применения компрессионных никелидтитановых имплантатов с эффектом памяти
формы в абдоминальной хирургии
5. Ким Д.С., Лангольф Р.В.
Инновационные интелектуальные методики овладения студентами хирургическими навыками и
знаниями.
6. Молдумаров М.
Озонотерапия при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области.
7. Садыкова Д.Р.
Опыт лечения врожденной косолапости методом понсети в период с 2010 по 2014 г.г.
8.Соминов А.Б.
Эффективность применения аргонплазменной коагуляции в лечении язвенных
гастродуоденальных кровотечений
9.Хангельди А.
4
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
Чрезмыщелковые переломы плечевой кости у детей в период 2011-2014 г.г.
10.Мухаметжанова Р.Ж.
Новый способ устранения сгибательных контрактур дюпюитрена пальцев кистей
11.Тоишева А.
Эндоэкспандерная методика замещения дефекта мягких тканей при дефектах кожи.
II секция
«Терапиялық және іргелес пәндер»
Өтетін орны: № 509 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 С.А. Байдурин – м.ғ.д., профессор, ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі;
 Г.А.Дербисалина – м.ғ.к., доцент, № 1 ЖДП кафедрасының меңгерушісі;
 Г.Г.Иманбаева – м.ғ.к., жұқпалы аурулар курсымен гастроэнтерология кафедрасының
доценті;
 С.Н.Уразова – м.ғ.д., доцент, , № 2 ЖДП кафедрасының меңгерушісі;
 Л.Г. Макалкина – м.ғ.к., клиникалық фармакология кафедрасының доценті;
 Ж.Алина - «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті;
 Т.Авраев - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 3 курс студенті (модератор).
«Терапевтические и смежные дисциплины»
Место проведения: №509 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Байдурин С.А. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней;
 Дербисалина Г.А. – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой ОВП №1;
 Иманбаева Г.Г – к.м.н., доцент кафедры гастроэнтерологии с курсом инфекционных
болезней;
 Уразова С.Н.- д.м.н., доцент, заведующая кафедрой ОВП № 2;
 Макалкина Л.Г. – к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии;
 Алина Ж. - студентка 4-го курса факультета «Общая медицина»;
 Авраев Т. - студент 3 курса факультета «Общественное здравоохранение» (модератор)
Баяндамалар:
Доклады:
1.Алиева Ф.С, Фазлыева А.Р, Шайкенова М.С, Токай З.
Особенности поражения гастродуоденальной зоны у больных в терминальной стадии хронической
почечной недостаточности
2. Андреев С. Ю.
Применение кинезиотейпирования для снижения отёков при варикозном расширении вен нижних
конечностей
3. Ауесбаева Ш.К.
Гипофиз аденомасының оперативті емдеу нәтижелері
4. Ергалымкызы Ж., Сатаева А., Киркимбаева Р., Абдуллаева С., Карбозова С.
Применение электросон-актовегин инфузии в комплексном лечении диабетической
энцефалопатии
5. Захарова А.П., Бижанова Г.Н., Аушакимов К.С., Булава Е.В.
Предикторы смерти больных с терминальной хронической почечной недостаточностью в исходе
диабетической нефропатии.
6. Манеп Д., Туякова А.
Показатели ЭЭГ-видеомониторирования, рентгенологического исследования шейного отдела
позвоночника и ультразвуковой допплерографии при пароксизмальных расстройствах сознания
вертеброгенного генеза
7. Тулебаева О., Кубжасарова Б.
Оптимизация амбулаторной поликлинической помощи больных свахарным диабетом 2 типа
5
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
8. Икрамова С.
Сердечно-сосудистые синтропии при хронических диффузных заболеваниях печени
9. Байтурова С., Исатаева А., Карсакова Г.
Опыт проведения комбинированной антигипертензивной терапии больных пожилого и
старческого возраста в условиях госпиталя ветеранов войны и труда
10. Файзрахманова И.
Способ комплексного лечения аллергического синдрома у больных хроническим описторхозом
11. Zhunussova A., Kaiptay M.
On the question about the influence of cytoprotective therapy to frequency and duration of ischemic
episodes at coronary heart disease and metabolic syndrome
12. Әшірбек Ж.
Жастар арасындағы девианттық мінез-құлық ерекшеліктері
III секция
«Педиатрия, акушерия және гинекология»
Өтетін орны: № 401 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 С.Т.Абдрахманова - м.ғ.д., профессор,№ 3 балалар ауруы кафедрасының меңгерушісі;
 Р.И.Розенсон -м.ғ.д., № 1 балалар ауруы кафедрасының профессоры;
 З.Т.Габдильашимова - м.ғ.д., акушерлік және гинекология кафедрасының профессоры м.а.;
 А.Ж.Мырзабекова – м.ғ.к., акушерлік және гинекология кафедрасының доценті;
 Ж.Кабдрашитов - «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті;
 А.Акимжанова - «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті (модератор).
«Педиатрия, акушерство и гинекология»
Место проведения: № 401 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Абдрахманова С.Т.- д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней № 3;
 Розенсон Р.И.-д.м.н., профессор кафедры детских болезней № 1;
 Габдильашимова З.Т.- д.м.н., и.о. профессора кафедры акушерства и гинекологии;
 Мырзабекова А.Ж. – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии;
 Кабдрашитов Ж.- студент 4-го курса факультета «Общая медицина»;
 Акимжанова А.- студентка 4-го курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1. Alina Zh., Kabdrashitov Zh.
Allergic rhinitis features in Kazakhstan compared to Egypt
2. Alpysbayeva L.
Analysis of pregnant women`s delivery with absolute contraindications to child-bearing
3. Yugay V.
Congenital varicella syndrome
4. Байтурова С.М.
Качество жизни детей и подростков с поллинозом
5. Айтбаева Д.Д.
Улучшение дифференциальной диагностики уртикарного васкулита и хронической крапивницы
6. Базарбаева Д.
Астана қаласындағы балалардың созылмалы вирусты гепатитпен аурушаңдылығы және емнің
нәтижелері
6
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
IVсекция
«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер»
Өтетін орны: №101 дәріс залы, 51 корпус
Байқау комиссиясының құрамы:
 Т.М.Аминов – т.ғ.к., Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі;
 А.К.Елеукулова –ф.ғ.к., философия және социология кафедрасының меңгерушісі;
 Б.К.Омарова – т.ғ.к., Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры;
 С.Е.Абдрахимова– философия және социология кафедрасының аға оқутушысы;
 Ф.Газезов – ЖҒК төрағасының орынбасары, «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің
3 курс студенті;
 Т.Маратов – «Жалпы медицина» факультетінің 1 курс студенті (модератор).
«Социально-гуманитарные дисциплины»
Место проведения: № 101 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Аминов Т.М. - к.и.н., заведующий кафедрой истории Казахстана;
 Елеукулова А.К.- к.ф.н., заведующая кафедрой философии и социологии;
 Омарова Б.К. - к.и.н., профессор кафедры Истории Казахстана;
 Абдрахимова С.Е.- старший преподаватель кафедры философии и социологии;
 Газезов Ф. - заместитель председателя СМУ, студент 3-го курса факультета
«Общественное здравоохранение»;
 Маратов Т. - студент 1-го курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1. Зейнеғалиев Е.
Халықаралық экстремизм мәселесі және оның зардаптары
2. Omarova S.
Iron lady – shark of politic science
3. Сардарбекова Г.М.
Бактериологиялық қару және оның зардаптары
4. Баккараев Қ.
Азамат соғысы кезіндегі Алаш зиялыларының тәуелсіздік үшін күресі
5. Бүркітбай Д.
Предмет экономики здравоохранения. Задачи экономики здравоохранения
6. Бөртебаев М.Ә.
Оспан Исламұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс
7. Есенгельдиева А.А., Городецкая В.О.
Национально-освободительное движение под руководством Кенесары Касымова
8. Жүніс Ә.
Роль экономического развития на здоровье населения РК
9. Жұман Б.
Қазіргі таңдағы глобалдық проблемалар және әлеуметтік болжамдар
10. Құрбантай Б.Б.
Қазақстан жастарының қоғамдағы қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстары
11. Мақұлбек П.
Қазақ этикасының басты мәселелері
12. Мүсеке М.
Адамның бақытқа жету жолы
13. Рахман А.
Қазақстанның бюджеттік жүйесінің қалыптасуы және қаржылық тұрақтандыру бағыттары
14. Сапарбекова Ж.
7
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
Қазақстанның инновацияның дамуы және қолдау шаралары
15. Сәйді С.
Созақ көтерілісі: ақтаңдақтар ақиқаты
V секция
«Қоғамдық денсаулық сақтау»
Өтетін орны: № 510 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Л.Л.Карп – м.ғ.к.,профессор, № 1 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі;
 А.К.Тургамбаева-м.ғ.к., менеджмент және маркетинг кафедрасының меңгерушісі;
 Р.З. Магзумова – м.ғ.к., № 2 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының доценті;
 Н.Т. Мукашев – № 1 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының оқутушысы;
 А.М.Жагпаров– «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 3 курс студенті;
 А.Елюбаев - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 3 курс студенті (модератор)
«Общественное здравоохранение»
Место проведения: № 510 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Карп Л.Л.- к.м.н., профессор, заведующий кафедрой ОЗ № 1;
 Тургамбаева А.К.-к.м.н., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга;
 Магзумова Р.З. – к.м.н., доцент кафедры общественного здравоохранения № 2;
 Мукашев Н.Т. – преподаватель кафедры общественного здравоохранения № 1;
 Жагпаров А.М. – студент 3-го курса факультета «Общественное здравоохранение»;
 Елюбаев А. - студент 3 курса факультета «Общественное здравоохранение» (модератор)
Баяндамалар:
Доклады:
1. Baymurzina A.
Effects of fast-food consumption on the general condition of medical students
2. Боранбаева А.Т., Нургалиева А.Б., Омирбаева Г.К.
Критический анализ статей
3. Букирова К.
Отношение студентов-медиков к собственному здоровью
4. Үсенов Н.К.
Ақтөбе облысы тұрғындарының аурушаңдығымен мүгедектік көрсеткіштерінің нозологиясына
әлеуметтік экологиялық және гигиеналық сараптама
5. Инкижино З.О.
Анализ заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой в Туркестанском регионе за
2009 год
6. Манарбекова Т.М.
Емтихан алдындағы стресс және оны азайту жолдары
7. Мухаметбек Б.М., Тунгушбаева М.М.
Мотивация медицинских работников – как фактор результативности в системе здравоохранения
8. Насымбаев Ж.
Анализ причин развития летальных случаев хирургических больных
9. Салпынов Ж.Л.
Интернет-зависимость среди студентов стран содружества независимых государств
10. Серікбаева С.
Жастар денсаулығы – ұлт денсаулығы
11. Токтарова Ж.Ш.
Готовность населения Республики Казахстан к введению обязательного медицинского
страхования.
12. Тасмухамбетова А., Туребекова А.
8
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
Статистические данные профессиональных заболеваний в Республике Казахстан
13. Жаненова С.
Биомедицинская этика по клятве Гиппократа
14. Магзумова Г.Б.
Әйел мен еркек ми айырмашылықтары
15. Ерошова А., Совет Б.
Профессиональные заболевания у работников современного автомобильного транспорта
16. Исатаева А.К., Кабибулатова А.Э., Алпысбаева Л.Ж.
Анализ обращений в поликлиники города Астана
17. Кабибулатова А.Э., Исатаева А.К., Алпысбаева Л.Ж.
Оценка безрецептурного отпуска лекарств провизорами г.Астаны
18. Мухаметбек Б.М., Жунусова Д.К., Жамукова С.Т., Асанова А.Ж.
Влияние маркетинговой деятельности фармацевтических компаний на назначение лекарств
19. Мұқатай А.
Бизнес в здравоохранении
20. Мустафаев З.Г.
Оценка организации подготовки детей к обучению в школе в системе детских дошкольных
учреждений
21. Сарибаев А., Ходжалипесова А.
Астана қаласында оқитын жастардың вирусты гепатиттің жұғу және оның алдын алу жолдары
туралы ақпараттылығы
VI секция
«Анатомиялық-биофизиологиялық пәндер»
Өтетін орны: №1 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 А.Б.Аубакиров – м.ғ.д., профессор, ОПХ-мен адам анатомиясы кафедрасының
меңгерушісі;
 Д.С.Тажибаева – м.ғ.д., профессор, В.Г.Корпачев атындағы патологиялық физиология
кафедрасының меңгерушісі;
 К.М.Хамчиев – м.ғ.к., профессор, қалыпты физиология кафедрасының меңгеруші;
 Ф.М.Смагулова – м.ғ.к., ОПХ-мен адам анатомиясы кафедрасының профессоры профессор
кафедры анатомии человека с ОПХ;
 Д. Болатбекұлы – «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс студенті;
 С.Шигамбаева - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 5 курс студенті (модератор).
«Анатомо-биофизиологические дисциплины»
Место проведения: № 1 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Аубакиров А.Б. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анатомии человека с ОПХ;
 Тажибаева Д.С. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой патологической физиологии им.
В.Г.Корпачева;
 Хамчиев К.М.-к.м.н., профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии;
 Смагулова Ф.М. – к.м.н., профессор кафедры анатомии человека с ОПХ;
 Болатбекұлы Д. – студент 2 курса факультета «Общая медицина»;
 Шигамбаева С. - студентка 5 курса факультета «Общественное здравоохранение»
(модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1. Башенова А.
Об особенностях кардиоинтервалографии у студентов медицинского университета Астана
2. Дильдабекова Г.Д., Жузжасарова А.А., Омирова З.Ж., Қазақбаев А.С.
9
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
Состояние гистоструктуры ткани печени при экспериментальном диабете, вызываемом
диабетогенными метаболитами триптофана
3. Дильдабекова Г.Д., Кошыбаева К.Т., Асан А.У., Cейтқазы А.О., Ғазиден А.Г.
Гистохимический метод выявления цинка в подчелюстной железе и возможность изучения
повреждающего влияния комплексобразующих веществ на ее ткань
4. Мамытхан Р.С., Тулиева А.М., Еламан Т.С.,Абибулла А.Н., Мейрамова А.Г.,Токсанбаева Р.
Разрушение сосудов экзоокринной ткани поджелудочной железы при диабете, вызванном
метаболитами триптофана, способно ускорить гибель панкреатических В-клеток
5. Медресова К.Е., Барсакбаева И.Ж., Сатенова А.А., Тургамбаева Ж.Р.
Проблемные лекарства: антибиотики
6. Набидуллина Ж.Ж., Балымбетова С.Қ.
Постноталды онтогенез кезіндегі адам несепағары кілегейлі қабындағы орналасқан лимфоидты
түйіншелерінің анатомия топографиялық ерекшеліктері
7. Нурсаитова А.А.
Механизм влияния витаминного комплекса группы В на двигательную активность студентов
8. Сапаргалиева Д.М., Кузембаев М.С.
Влияние пророщенной пшеницы на организм человека
9. Хисматулина С.
Нутриентное обеспечение кальцием студентов медицинского университета
10. Айтелі Р.М.
Гипофизді артерия-веналық байланыстармен бірге ауыстырып отырғызуды анатомиялық негіздеу
11. Алимбекова Б.Р.
Структура заболеваемости дисгорманальными и опухолевыми заболеваниями молочной железы
по данным патоморфологических исследований
12. Жумаев А.А.
Соотношение различных гистологических вариантов дисгормональной гиперплазии
предстательной железы и уровня PSA сыворотки крови
13. Талғатбекова Т.А
Көкбауырдың алынуымен қатар нейропептид – даларгиннің әсер ету барысында шартты
рефлекстің құрастырылуы мен оның сақталынуы
14. Фаизова А.Р.
Механизмы воздействия стрессорных факторов на гемодинамические показатели у студентов
15. Ветрова Л.В., Жагупарова А.А.
Высеваемость грибов рода Candida у детей при заболеваниях дыхательных путей
16. Диганчина О.С.
Жыныс және жас жөнінен айырмашылығы бар оқушылардың тамырдың тонусын қалыптасуына
әсер ететін факторларын зерттеуі
17. Ikramova S.E.
Influence of anthropogenic factors on health
18. Каримов Г.
Морфофункциональная характеристика артерий мышечного типа у экспериментальных животных
при воздействии гиперкинезии различной продолжительности
19. Сейталин И., Сейталин Т.
Влияние фосфорной интоксикации на строение кровеносной системы почек
20. Калиякпарова Ж., Есиркепов Б.
Влияние фосфорной интоксикации на строение стенок артерий эластического типа
21. Карамамуд-Оглы Д., Мамаев Я.
Патоморфологическая характеристика строения нефрона почек при фосфорной интоксикации
VII секция
«Химиялық-профилактикалық пәндер»
Өтетін орны: биохимия дәріс залы, 49 корпус
Байқау комиссиясының құрамы:
10
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ






А.Ж.Шарбаков – м.ғ.д., профессор, жалпы гигиена және экология кафедрасының
меңгерушісі;
А.Ж.Сейтембетова – х.ғ.д., жалпы және биологиялық химия кафедрасының профессоры;
А.А.Мусина – м.ғ.д., еңбек гигиенасы және коммуналдық гигиена кафедрасының
профессоры;
А.А.Абдулдаева – м.ғ.к., тағамтану және профилактикалық медицина кафедрасының асс.
профессоры;
А.Касымбаев – «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті;
А.Сапарбаева – «Фармация» факультетінің 1 курс студенті (модератор).
«Химико-профилактические дисциплины»
Место проведения: лекционный зал биохимии, 49 корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Шарбаков А.Ж. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей гигиены и экологии;
 Сейтембетова А.Ж. - д.х.н., профессор кафедры общей и биологической химии;
 Мусина А.А. – д.м.н., профессор кафедры гигиены труда и коммунальной гигиены;
 Абдулдаева А.А. – к.м.н., асс.профессор кафедры питания и профилактической медицины;
 Касымбаев А. – студент 4 курса факультета «Общая медицина»;
 Сапарбаева А. – студентка 1-го курса факультета «Фармация» (модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1. Балтабекова Д.Ө., Төлепберген Э.Б.
Асбест - өкпенің үнсіз жауы
2. Горькаева Е., Бурляева А., Шуманов А., Сибанбаев Д.
Санитарно-гигиенические условия проживания студентов в общежитии медицинского
университета
3. Джумагалиева А.С., Аманова С.Л., Алиева А.А.
Исследование и сравнительный анализ состояния сердечно-сосудистой системы до и после
курения.
4. Евич В.
«Темная сторона силы» энергетических напитков
5. Ермеков А., Орынбасаркызы Д.
Влияние электромагнитных излучений на появление и развитие синдром хронической усталости
6. Ионова О.
Современное больничное строительство в Астане
7. Қабдығани А.
Студенттің ақыл-ой еңбегі қабілеттілігіне оныңөмір салтының әсер етуі
8. Касымбаев А.А., Молдабеков К.Ж.
Исследование гепатопротекторной и антиоксидантной активности экстрактов invitro и invivo
9. Кузембаев Марат
Медико-социальные аспекты состояния здоровья студентов АО «Медицинский университет
Астана»
10. Кулбатырова А., Сутбаева А.
Анализ содержания солей хлоридов и сульфатов в питьевой воде при централизованном
водоснабжении в городе Актобе
11. Кылышбек Г., Абдрахманова А.
Современное столичное строительство на примере элитного жилья в г.Астана
12. Манасян А.
Использование витаминно-минерального комплекса «АЛФАВИТ» в комплексном лечении
заболеваний пародонта и слизистой полости рта у лиц молодого возраста
13. Maulenkul T.
11
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
Assessment of the state of health of students of JSC «MUA» and ways of improvement of organization of
medical-social assistance
14. Байгенжеева Р.К., Менлибаева Қ.Қ.
Студенттердің ментальді денсаулығының ерекшеліктері
15. Ошаев Б.
Особенность трудового процесса диспетчерской службы «Казахстан-Темиржолы»
16. Сайлаубекқызы А.
Тұрмыстық қатты қалдықтарды пайдаға жарату арқылы Астана қаласының экологиялық
жағдайын жақсарту
17. Саурбаева Г.К
Гигиеническое влияние компьютерных технологий и переносных устройств на здоровье и
самочувствие учащихся старших классов школ и студентов г.Астаны
18. Смагулова А.А.
Влияние йододефицита на состояние здоровья девочек-подростков, обучающихся в СОШ №24
г.Павлодара
19. ШигамбаеваС.А.
Состояние электромагнитного фона на рабочих местах операторов связи «Казахтелеком»
20. Аман М.
Санитарный надзор за объектами водоснабжения и качеством воды водопроводной сети г.Астана
21. Анашева Д.Т., Габдуллина Г.С.
Заболеваемость позвоночника у студентов 1 курса медицинского университета Астана и меры их
профилактики
22. Батыржан А.Б., Жаңқабай Қ.Б.
Ультрадыбыстың ағзаға әсері
23. Жакупова А., Ерғазықызы Ә.
Особенности профессиональных заболеваний медицинских работников в направлении сосудистой
хирургии
24. Zhanenova S., Omarova S.
Ultraviolet radiation and its effects on the body
25. Kudaibergen M., Kazbekova A.T.
Antioxidant and antiradical activity of thymus and capparis
26. Лукпанова А.А., Сагинова А.М.
Ақтөбе қаласының сауда желісіндегі ұсынылатын балалар ойыншықтарын санитарлықгигиеналық бағалау
27. Лушникова Е.И.
Современная экология как причина эволюции онкологических заболеваний
28. Омарова Д.М.
Изучение риска развития девиаций пищевого поведения и связи их с оценкой собственной
внешности среди студенток медицинского университета
29. Omarova S.
The problem of utilization and disinfection of medical waste in Astana
30. Bolatbek A., Zhanenova S.
The problem of utilization of hard household and industrial waste in Kazakhstan
31. Cагамбаева А.К.
Изучение возможности корреляции между параметрами антиоксидантной и антирадикальной
активности полифенолов invitro
12
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
2014 жылғы 10 сәуір
Жас ғалымдардың секциялардағы отырыстары
I секция
«Хирургиялық және іргелес пәндер»
Өтетін орны: № 501 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 В.М.Лозовой – м.ғ.д., профессор, балалар хирургиясы кафедрасының меңгерушісі;
 А.М.Еслямгалиева – м.ғ.к., профессор, ортопедиялық және балалар стоматологиясы
кафедрасының меңгерушісі;
 И.С.Волчкова -м.ғ.д., жалпы хирургия кафедрасының доценті;
 Н.М. Мусин – м.ғ.к., интернатура бойынша хирургиялық аурулар кафедрасының
ассистенті, ЖҒК төрағасы;
 А.Нурмухаева – «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті;
 Е.Аубакиров - «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті (модератор).
«Хирургические и смежные дисциплины»
Место проведения: № 501 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Лозовой В.М. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской хирургии;
 Еслямгалиева А.М. – к.м.н., профессор, заведующая кафедрой ортопедический и детской
стоматологии;
 Волчкова И.С.-д.м.н., доцент кафедры общей хирургии;
 Мусин Н.М. – к.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней по интернатуре,
председатель СМУ;
 Нурмухаева А. – студентка 4-го курса факультета «Общая медицина»;
 Аубакиров Е.- студент 4-го курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1. Байдавлетов К.К.
Динамика формирования функционирующего ректовагинального свища в эксперименте у собак
2. Бошанов Д.
Свободный лучевой и локальные лоскуты в реконструктивной хирургии челюстно-лициевой
области
3. A.Galiyeva, A.Turayeva
Cochlear implantation in preterm children with additional disability
4. Егизбекова А.
Изучение заболеваемости височно-нижнечелюстного сустава при зубочелюстных аномалиях по
данным отечественной и зарубежной литературы
5. Ердалимов Е.С., Ерназаров А.А.
Возможности использования аутокрови у детей при кардиохирургических операциях
6. Жуманов А.П.
Ішектің некроз дәрежесін тәжірибе жүзінде анықтау
7. Койлиев Н., Шакеева А.
Көкірек жарақаттандырған науқастардың эндовидеоскопия технологиясын қолдану
8. Манарбеков Е.М.
Тізе үсті сүйегі сынығының сүйек арқылы остеосинтездеудің жаңа, аз инвазивті әдісі
9. Машуров С.Б., Саржанов Б.Ж.
Наружная фиксация акромиального конца ключицы
10. Нугуманова А.К.
Циркумцизия и ее осложнения
11. Тураева А.Г., Мустафина Д.Б., Галиева А.Б.
13
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Случай спастической дисфонии, возникшей при одностороннем параличе гортани
12. Хужахмедова Р., Токпаева Р.
Комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей с применением
карбоксиакупунктуры
13. Денгельбаева С.Е., Нурмагамбетов А.М., Имангалиев Е.Е., Ерубай М.Е.
Реконструктивные операции при переломах нижней и медиальной стенок глазницы
14. Нурмыхаметова Ж.А.
Оценка эффективности применения препарата «Луцентис» у пациентов с влажной формой
возрастной макулярной дегенерацией
15. Альменов Е.Д., Досмаилов Б.С., Степанов А.А.
Тактика лечения больных с переломами шейки бедренной кости
16. Баймуратов Д.Б.
Результаты лечения больных с вертельными переломами бедренной кости
17. Рахимова А.К.
Эндопротезы для закрытия послеоперационных вентральных грыж
II секция
«Терапиялық және іргелес пәндер»
Өтетін орны: № 509 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Б.А. Айнабекова – м.ғ.д., профессор, интернатура бойынша ішкі аурулар кафедрасының
меңгерушісі;
 Г.А.Дербисалина – м.ғ.к., доцент, №1 ЖДП кафедрасының меңгерушісі;
 С.Н.Уразова – м.ғ.д., доцент, № 2 ЖДП кафедрасының меңгерушісі;
 Н.А.Латыпова - м.ғ.д., ішкі аурулар кафедрасының профессоры;
 Ж.Алина - «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті;
 Т.Авраев - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 3 курс студенті (модератор).
«Терапевтические и смежные дисциплины»
Место проведения: № 509 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Айнабекова Б.А. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней по
интернатуре;
 Дербисалина Г.А.– к.м.н., доцент, заведующая кафедрой ОВП №1;
 Уразова С.Н.– д.м.н., доцент, заведующая кафедрой ОВП № 2;
 Латыпова Н.А.-д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней;
 Алина Ж.- студентка 4-го курса факультета «Общая медицина»;
 Авраев Т.- студент 3 курса факультета «Общественное здравоохранение» (модератор)
Баяндамалар:
Доклады:
1. Байсеитова М.
Гемофилия-А кезінде рекомбинантты VІІІ фактор дәрілерінің тиімділігін бағалау
2. Zaripova L.N.
Chronic stress and associated environmental risk factors for osteopenia in young adults
3. Нугуманова У.Е.
Роль патологии щитовидной железы в нарушении репродуктивной функции по материалам города
Астана
4. Умаров Д., Абдуллаев Э.
Сравнительная эффективность Энапа и Эбрантила в лечении гипертонического криза
5. Nakysh A.T.
Assessment of quality of life in patients with coronary heart disease and metabolic syndrome receiving
cytoprotective therapy
14
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
6. Жарасбаева Н.
Современный подход лечения привычно-избыточной напряжений аккомодации
7. Маженова А.К.
Неспецифический язвенный колит: актуальность, современные подходы в лечении
8. Абдрахманов А.С., Исмагулова Г.М.
Эффективность бивентрикулярных устройств в лечении хронической сердечной недостаточности
9. Abdullina B.K., Aubakirov Y.O., Bazarbayeva Zh.K.
Experience of using imatinib mesylate (glivec) in treatment of chronic myeloid leukemia
10. Жургараева А.А.. Кожагулова К.М.
Клинико-лабораторные особенности внебольничной пневмонии в 2013 году
11. Мейрамова Ә.М.
Состояние системы гемостаза у беременных с нарушениями углеводного обмена
12. Сагимбаева Л.А., Жекеева Д.О., Султыгова А.С.
Эпидемиологический анализ заболеваемости хроническим вирусным гепатитом «В» в г.Астана
13. Фет К.В., Шажанбаева С.Е.
Пилотное исследование спироэргометрии у здоровых молодых лиц казахской национальности
14. Сарманова А.А.
Качество жизни как независимый критерий оценки пациентов с системной красной волчанкой
III секция
«Сәулелік диагностика және сәулелік терапия»
Өтетін орны: №1 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Р.И.Рахимжанова – м.ғ.д., профессор,№ 1 радиология кафедрасының меңгерушісі;
 Ж.С.Абдрахманова – м.ғ.к., № 1 радиология кафедрасының доценті;
 П.Душняк - м.ғ.к., № 2 радиология кафедрасының ассистенті;
 Е.Оразалы - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 3 курс студенті
 А.Ж. Байғожа – «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс студенті (модератор).
«Лучевая диагностика и лучевая терапия»
Место проведения: 1 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Рахимжанова Р.И. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой радиологии № 1;
 Абдрахманова Ж.С. –к.м.н., доцент кафедры радиологии № 1;
 Душняк П.- к.м.н., ассистент кафедры радиологии № 2;
 Оразалы Е.- студент 3 курса факультета «Общественное здравоохранение»
 Байғожа А.Б. – студент 2 курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1. Адамкалиева А. М.
Сравнительная характеристика электроимпедансной томографии и соноэластографии в ранней
диагностике рака молочной железы
2. Айтилесова Ж.Ү., Абишев Б. Х.
Балалардағы бүйрек пен несеп шығару жүйесінің ақаулары кезінде магнитті-резонанстық
томографияны қолдану
3. Асылбекова А.М.
Возможности КТ-ангиографии в диагностике патологии аорты.
4. Вавилова Г.А.
Магнитно-резонансная томография и КТ-ангиокардиография в диагностике коарктации аорты
5. Галлямова Д.М.
Роль мультиспиральной компьютерно-томографической ангиографии в диагностике
тромбоэмболии легочных артерий, корреляция с уровнем D-димера в плазме.
15
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
6. Джумабаев Ш.К.
Компьютерно-томографическая ангиография в диагностике транспозиции магистральных сосудов.
7. Джумадилова Д. Г., Тлеулесова И.К.
Первый опыт применения технологии мечения лейкоцитов 18-фтордезоксиглюкозой для
радиоизотопной диагностики злокачественных и воспалительных заболеваний
8. Ермекбаева Г.А.
Сколиозы бар жасөспірімдердің жүрек-қантамыр жүйесінің жағдайын тексерудегі УДЗ
диагностикасының алатын орны
9. Жампиисова А.М.
Возможности мультиспиральной компьютерно-томографической ангиографии в диагностике
тетрады Фалло.
10. Meiramova A.K., Abishev B.Kh.
Magnetic resonance imaging of fetal brain and spine
11. Сарбасова Н.О.
Возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике перикардитов
12. Туржанова Д.Е., Берестюк И.Н.
Астана қаласының тұрғындарында менопаузаның келуі мен ұзақтығына байланысты сүйек тіннің
минералды тығыздығының постменопаузалық период кезінде өзгеруі
13. Алматова В.М.
Роль мультиспиральной КТ в дифференциальной диагностике шаровидных образований легких
14. Ахметова Н.А.
Инсульт диагностикасы кезіндегі магнитті-резонансты томография әдісінің рөлі
15. Бессарабова А.В.
Дифференциальная диагностика аденомы щитовидной железы и узлового зоба при
ультразвуковом исследовании
16. Davydacheva N.S.
The role of ultrasonography in the diagnosis of pathologic tortuosity of brachiocephalic area’s main
artries
17. Дуйсенбаева Б.С.
Возможности КТ-ангиокардиографии в диагностике единственного желудочка сердца
18. Zhakupova M.S.
Radiologic diagnosis of respiratory system in spine with scoliosis
19. Исакова С.Н.
Жатыр мойны жүктілігін ультрадыбыстық зерттеу арқылы уақытылы диагностикалау
(клиникалық жағдай)
20. Калиева А.Б.
Трепан-биопсия узловых образований предстательной железы под контролем УЗИ в
онкологическом диспансере г.Астана
21. Кожаков А.
Современные возможности методов лучевой диагностики при повреждениях позвоночника
22. Куприянова О.П.
Влияние устранения артефактов изображений ПЭТ/КТ исследований на эквивалентную дозу 18FDG
23. Курбанбаева Д.С.
Роль цифровой маммографии при ранней диагностике рака молочной железы
24. Лепесбаева Ж.Т.
Возможности компьютерной томографии в ранней диагностике АНГБК
25. Несипбаева К.Т., Нукутов Д.С.
Роль лучевых методов исследования в диагностике мочекаменной болезни
26. Нуралинова Ж.О.
Интервенционная радиология при стенозирующем раке пищевода
27. Ондоосон Г.
Ультразвуковая диагностика в дифференциальной диагностике при гемангиомах печени
28. Советханқызы Ә.
16
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Жүкті әйелдерде мұрынның қосалқы қуыстарының патологиялары диагностикасында УДЗ
ақпараттылығы
29. Сүйіндікова М.А.
Қолқаның құрсақтық бөлігі аневризмасының диагностикасында УДЗ-дің маңызы
30. Кожбанова Ж.К.
Дифференциальная диагностика первичных сарком: клинико-анамнестические и компьютернотомографические критерии
IVсекция
«Педиатрия, акушерия және гинекология»
Өтетін орны: №4 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 С.Т.Абдрахманова - м.ғ.д., профессор,№ 3 балалар ауруы кафедрасының меңгерушісі;
 А.М.Дощанова–м.ғ.д., профессор, интернатура бойынша акушерлік және гинекология
кафедрасының меңгерушісі;
 Р.И.Розенсон -м.ғ.д., № 1 балалар ауруы кафедрасының профессоры;
 З.Т.Габдильашимова - м.ғ.д., акушерлік және гинекология кафедрасының профессоры м.а.;
 Ж.Кабдрашитов - «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті;
 А.Акимжанова - «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенті (модератор).
«Педиатрия, акушерство и гинекология»
Место проведения: № 401 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Абдрахманова С.Т.- д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней № 3;
 Дощанова А.М.-д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии по
интернатуре;
 Розенсон Р.И.-д.м.н., профессор кафедры детских болезней № 1;
 Габдильашимова З.Т. – д.м.н., и.о. профессора кафедры акушерства и гинекологии;
 Кабдрашитов Ж.- студент 4-го курса факультета «Общая медицина»;
 Акимжанова А.- студентка 4-го курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1. Кемельбеков К.С., Тутаева А.А., Ерназаров А.А
Частота и динамика врожденных пороков развития у детей в Южно-Казахстанской области
2. Исаев А.
Туберкулезный менингит у детей
3. Халмуратова К.Ж.
Выраженность клинических проявлений климактерия
4. Шайхызада К.
Применение препарата памидронат медак в лечении несовершенного остеогенеза
5. Иниятов М, Акжол А.
Балалардағы аноректалды даму ақауларын емдеу тәсілдерін таңдау
6. Наурызбаева А.А.
Клинические маски ферментопатий у новорожденных
7. Нугуманова У.Е.
Роль патологии щитовидной железы в нарушении репродуктивной функции по материалам города
Астана
8. Нурмаганбетова Г.Е.
Анализ перинатальных исходов при преждевременных родах
9. Рустембекова А.Б.
Новые технологии в лечении диафизарных переломов плечевой кости у детей
10. Шалабаев Ж, Капышев М.
17
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Балалардағы қуық-несепағар рефлюксін емдеу нәтижелері
11. Шуакбаев С.
Балалардағы жедел аппендицит кезіндегі мини-оталау жету тәсілі
12. Шнайдер К.В., Усенова О.П.
Исследование действия цитокинов на фоне повышенной массы тела у детей с бронхиальной
астмой
13. Дусвалиева С., Несипбек М., Фатецкова Э, Файзулина К, Бейсенбаева Г.
Эффективность ВРТ в оказании помощи супружеской паре
14. Раимкулова Н., Барыкина Ю.
Особенности течения беременности и родов при антифосфолипидном синдроме
15. Сейдуллаева А.Ж.
Астана қаласының гепатологиялық орталығында онкогематологиялық патологиясы бар
балалардағы вирусты гепатит С клиникалық көріністерінің ерекшеліктері мен аурушаңдылығы
16. Роговая А.И, Тультаев Р.Б.
Преэклампсия тяжёлой степени. Исход для матери.
17. Turalbayeva K.B., ZhandayevS.Zh.
Cochlear implantation for prematurely born children and children with cerebral palsy
18. Сагандыкова Г., Сатанова М., Джурабекова Н.
Причины женского бесплодия
19. Салтабаева У.Ш., Габдуллина Д.М.
Клинико-иммунологические показатели эффективности комбинированной терапии бронхиальной
астмы у детей
Vсекция
«Медициналық-биологиялық пәндер»
Өтетін орны: № 401 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Е.Д.Даленов– м.ғ.д., профессор, тағамтану және профилактикалық медицина
кафедрасының меңгерушісі;
 А.Ж.Сейтембетова – х.ғ.д., жалпы және биологиялық химия кафедрасының профессоры;
 А.А.Кикимбаева – м.ғ.д., профессор, гистология кафедрасының меңгерушісі;
 А.А.Абдулдаева – м.ғ.к., тағамтану және профилактикалық медицина кафедрасының асс.
профессоры;
 Д. Болатбекұлы – «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс студенті;
 С.Шигамбаева - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 5 курс студенті (модератор)
«Медико-биологические дисциплины»
Место проведения: № 401 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Даленов Е.Д. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой питания и профилактической
медицины;
 Сейтембетова А.Ж. - д.х.н., профессор кафедры общей и биологической химии;
 Кикимбаева А.А. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гистологии;
 Абдулдаева А.А. – к.м.н., асс, профессор кафедры питания и профилактической медицины;
 Болатбекұлы Д. – студент 2 курса факультета «Общая медицина»;
 Шигамбаева С. - студентка 5 курса факультета «Общественное здравоохранение»
(модератор)
Баяндамалар:
Доклады:
1. Жижила С.А., Такамбаева Е.Ш.
Оценка условий труда и обучения при работе с компьютерами.
2. Ерназаров А.А., Кемельбеков К.С.
Термокоагулятор с бактериоцидной УФО насадкой для применения в амбулаторных условиях
18
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
3. Маркабаева А.М.
Полиморфизм C 786 T в гене NOS3 у больных артериальной гипертензией в различных
поколениях, подвергшихся радиационному воздействию
4. Семёнова Н.В.
Гигиеническая оценка способов обогрева недоношенных детей
5. Каиржанова Г.Д.
Адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы студентов-спортсменов, занимающихся
спортивными единоборствами
6. Молдабеков К.Ж., Шакирова Ж.Е.
Изучение антиоксидантной и антирадикальной активности веществ, выделенных из растений
Казахстана
7. Абдрахманова Ж.У.
Информативность мультиплексной лигаза-зависимой реакции в диагностике миопатии Дюшенна
VI секция
«Қоғамдық денсаулық сақтау»
Өтетін орны: № 510 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Л.Л.Карп – м.ғ.к.,профессор, № 1 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі;
 А.А.Дубицкий – м.ғ.к., асс. профессор, № 2 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының
меңгерушісі;
 А.К.Тургамбаева-м.ғ.к., менеджмент және маркетинг кафедрасының меңгерушісі;
 Р.К.Байгенжеева – № 1 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының аға оқутушысы;
 А.М.Жагпаров– «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 3 курс студенті;
 А.Елюбаев - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 3 курс студенті (модератор)
«Общественное здравоохранение»
Место проведения: № 510 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Карп Л.Л.- к.м.н., профессор, заведующий кафедрой ОЗ № 1;
 Дубицкий А.А. – к.м.н., асс, профессор, заведующий кафедрой ОЗ № 2;
 Тургамбаева А.К.-к.м.н., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга;
 Байгенжеева Р.К. – старший преподаватель кафедры общественного здравоохранения №1;
 Жагпаров А.М. – студент 3-го курса факультета «Общественное здравоохранение»;
 Елюбаев А. - студент 3 курса факультета «Общественное здравоохранение» (модератор)
Баяндамалар:
Доклады:
1. Дуйсекова С.Б.
Удовлетворенность сотрудников ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница» в условиях
перехода на право хозяйственного ведения
2. Әлиева М.Ж.
Денсаулыққа қамқорлық жасау – әрбір адамның ісі
3. Жилкибаева А.Б.
Анализ нормативно правовых актов по высокоспециализированной медицинской помощи
4. Жунусова С.
Современные подходы к соблюдению прав пациентов в Республике Казахстан
5. Калжанова Ж.Х.
Анализ мотвации к донорству гемопоэтических стволовых клеток населения г.Кызылорда
6. Калжанова Ж.Х.
Отношение к донорству гемопоэтических стволовых клеток среди студентов Казахского
национального медицинского университета им.С.Асфендиярова г.Алматы
7. Калиева А.
19
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Изучение уровня коммуникативной компетентности у обучающихся специальности
«Стоматология»
8. Касимова Д.У., Бекбергенова Ж.Б.
Анализ показателей ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Республике Казахстан
9. Керимбаева З.А., Ахмадиева К.Е., Умарова Д.Ю.
Место профилактических мероприятий в укреплении здоровья населения
10. Кошерова П.А.
Психофизиологический статус диспетчера железнодорожного транспорта
11. Үсенов Н.К.
Ақтөбе облысы тұрғындарының аурушаңдығымен мүгедектік көрсеткіштерінің нозологиясына
әлеуметтік экологиялық және гигиеналық сараптама
12. Байкенжеев С.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы кадрлік ресурстар көрсеткіштерін
жетілдіру жолдары мен анализдері
13. Саутбекова А. Ғ.
Қазақ халық шипагерлігінің ерекшелігі
14. Молдагалиев С.Е.
Симуляция реальности объективного мира
20
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2014 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
2014 жылғы 10 сәуір
15.00 – конференция қорытындысын шығару, марапаттау рәсімі. «Астана медицина
университеті» АҚ бас ғимараты, мәжіліс залы (Бейбітшілік, к-сі, 49а)
10 апреля 2014 г.
15.00 - подведение итогов конференции, церемония награждения. Актовый зал, главный корпус
АО «Медицинский университет Астана» (ул. Бейбітшілік, 49а)
Подписано в печать 08/04/2014 г.
Бумага офсетная. Формат издания 60Ч84/16
Объем 1,0 п.л. Тираж 200 экз.
--------------------------------------------------Отпечатано в типографии АО МУА
010000, г.Астана, ул. Сары-Арка, 33.
Тел.: 23-96-52
21