Atvērt

LATVIJAS JAUNÂKÂS GRÂMATAS
Latvijas Nacionâlâs bibliotçkas Bibliogrâfijas institûta informatîvs biïetens
Nr. 7
Iznâk kopð 1983.gada janvâra
Redaktore G.Blîgzne
Sastâdîtâjas A.Zâbaka, G.Silirova
Redakcijas adrese: Anglikâòu ielâ 5, Rîgâ, LV-1816. Tâlr. 7220588
0 VISPÂRÎGÂ NODAÏA
004 Datorzinâtne
Dukulis, Ilmârs. Prezentâcijas materiâlu sagatavoðana : Programma Microsoft PowerPoint
2000 : [mâc. lîdz.] / Ilmârs Dukulis ; red. Vija
Vâvere. — Rîga : Biznesa augstskola Turîba,
2002. — 112 lpp. : il., tab. ; 29 cm. — Bibliogr.:
106.lpp. (3 nos.). — ISBN 9984-728-16-1
UDK 004.63 (075)
Êíÿçåâ, Â.Ì. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî
èñïîëüçîâàíèþ ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà
ïðè êóðñîâîì è äèïëîìíîì ïðîåêòèðîâàíèè / Â.Ì.Êíÿçåâ ; Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè
è êóëüòóðû. — Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû, 2002. — 50 ñ. : òàáë. ; 21 ñì. —
Áèáëèîãð.: ñ.49-50 (18 íàçâ.). — ISBN 9984-24012-6
UDK 004.896(072)
Êíÿçåâ, Â.Ì. Ñîçäàíèå äîêóìåíòîâ â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå WORD / Â.Ì.Êíÿçåâ ; Âûñøàÿ
øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. — Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû, 2000. —
123 ñ. : ðèñ., òàáë. ; 29 ñì. — Áèáëèîãð.: ñ.123
(8 íàçâ.).
UDK 004.92
Ïåòåðñîí, Ý. Ëàáîðàòîðíûé ïðàêòèêóì ïî
êóðñó ýëåêòðîííîé êîììåðöèè : ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå / Ý.Ïåòåðñîí ; Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. — Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà
ýêîíîìèêè è êóëüòóðû, 2002. — 98 ñ. ; 21 ñì. —
Áèáëèîãð.: ñ.98 (4 íàçâ.). — ISBN 9984-24-021-5
UDK 004.9(072)
02 Bibliotçkas. Bibliotçkzinâtne
Latvieðu valodas vârdu un vârdu savienojumu
îsinâðana bibliogrâfiskajâ aprakstâ / Bibliotçku
darba un bibliogrâfijas standartizâcijas tehniskâ
komiteja (BBSTK) ; Baiba Mûze (vad.), Anita Bakçvica, Ilona Dukure, Daina Gauja, Biruta Iesalniece, Mâra Izvestnija, Baiba Jozepa, Elga Liepkaula, Silvija Liniòa, Aina Muiþniece, Diâna
Paukðçna, Aina Zâbaka. — Rîga : Latvijas Nacionâlâ bibliotçka, 2002. — 15 lpp. ; 20 cm. — 1300
eks.
UDK 025.32
06 Organizâcijas un citas apvienîbas.
Asociâcijas
Latvia today : on the doorstep of NATO and the
EU / text and concept: Ojârs Kalniòð ; chief ed.
Raimonds Cerûzis ; ed. Ieva Pîgozne-Brinkmane ; photogr.: L.Balodis, U.Briedis, A.Juhna
u.c. — Riga : The Latvian Institute, 2002. —
[32] p. : ill., portr., map ; 13×14 cm. — ISBN 9984736-24-6
UDK 061.1ES+327(474.3)
Latvijas mâkslinieku savienîba. Informâcija par
Latvijas mâkslinieku savienîbas un tâs biedru
darbîbu, 1999-2002 / sagat.: Ilze Amoliòa, Ruta
Èaupova, Ieva Nolberga, Rûta Muiþniece. —
Rîga : Latvijas mâkslinieku savienîba, 2002. —
66 lpp. : tab. ; 30 cm.
UDK 061.231:7
Martinova, Felicija. Nîderlandes Sadarbîbas fondu finansçto projektu îstenoðana Latvijâ : mâc.
metod. lîdz. : (pçtîjuma materiâlu apkopojums) /
Felicija Martinova, Regîna Martinova, Ilona
Rubene ; tulk. Elîna Reíe. — Rîga : Sociâlâ darba
un sociâlâs pedagoìijas augstskola “Attîstîba”,
2002. — 112, [12] lpp. : diagr., sh., tab., karte ;
21 cm. — Bibliogr.: 109.-112.lpp. (64 nos.). —
ISBN 9984-9543-4-X
UDK 061.2(474.3)(072)
1 FILOZOFIJA. PSIHOLOÌIJA
Routsis, Georgia Savas. Orâkulu grâmata : atbildes uz svarîgiem dzîves jautâjumiem / Dþordþija Routsis Savas ; no angïu val. tulk. Mâra
Rûmniece ; mâksl. Tomass Folks ; Melânijas Mârderes Pârksas il. — Rîga : Tapals, 2002. —
[448] lpp. : zîm. ; 17 cm. — Oriì. nos.: The Oracle
book : answers to life’s questions / Georgia
Routsis Savas. — ISBN 9984-720-20-9 (ies.).
UDK 133.3
Samuels, L.T. Krâj zinâðanas! : raganu un burvju
grâmata / L.T.Semjuelsa ; no angïu val. tulk. Signe Baudere ; mâksl. Zintis Paeglis. — Rîga : Kontinents, 2002. — 135 lpp. : il. ; 25 cm. — Alf. râd.:
133.-135.lpp. — Oriì. nos.: Everything kids’ :
Witches and wizards book / L.T.Samuels. —
ISBN 9984-740-05-6 (ies.).
UDK 133.4(02.053.2)
Òèìîôååâ, Èãîðü. Íîâîå òâîðåíèå (Ðóññêàÿ
èäåÿ) / Èãîðü Òèìîôååâ
êí.1. — Ðèãà : Àâò. èçä., 2001. — 472,
[15] ñ. ; 20 ñì. — ISBN 9984-9520-3-7 (â ïåð.) :
1000 ýêç.
UDK 172.15(=161.1)
2 RELIÌIJA. TEOLOÌIJA
Alsobrook, D.W. Mâcoties mîlestîbu / Deivids
Alsobruks ; no angïu val. tulk. M.Zeltiòð ;
priekðv., 7.lpp., aut. Hadsons Kornvels. — Ogre :
Viòa Vârds Manî, 1999. — 201 lpp. ; 20 cm. —
Oriì. nos.: Learning to love / by David W.Alsobrook. — ISBN 9984-659-05-4 : 1000 eks.
UDK 27-4
Arnott, John. Kas kristieðiem jâzin par... piedoðanas svarîgumu / Dþons Arnots ; no angïu val.
tulk. M.Zeltiòð. — Ogre : Viòa Vârds Manî,
[2002]. — 36 lpp. ; 20 cm. — Tulk. no izd.: What
christians should know about... the importance
of forgiveness / by John Arnott, (England,
1997). — ISBN 9984-586-43-X : 1000 eks.
UDK 241.53
1
Jûlijs
2002
Dalailama. Laimes mâksla : dzîves rokasgrâm. /
Dalailama un Huards K.Katlers ; no angïu val.
tulk. Silvija Brice ; mâksl. Mâris Sîmansons. —
[Rîga] : Atçna, [2002]. — 239, [1] lpp. ; 23 cm. —
ISBN 9984-635-56-2 (ies.).
UDK 294.3+159.942
Dievbijîbas mâceklîbas personîbas tests / Abiding life Ministries International ; no angïu val.
tulk. Gunta Jukumsone. — Rîga : Atklâsme,
2002. — 35 lpp. : zîm. ; 30 cm. — ISBN 9984-95933-3
UDK 27-4
Howard-Browne, Rodney M. Jaunpiedzimðana.
Ko tas nozîmç? / Rodnejs M.Hovards-Brauns ;
no angïu val. tulk. M.Zeltiòð. — [Ogre] : Viòa
Vârds Manî, 2002. — 32 lpp. ; 15 cm. — Oriì.
nos.: What it means to be born again / by Rodney
M.Howard-Browne. — ISBN 9984-659-59-3 :
1000 eks.
UDK 279.12
Howard-Browne, Rodney M. Pçdçjâ atmoda /
Rodnejs M.Hovards-Brauns ; no angïu val. tulk.
Miervaldis Zeltiòð. — [Ogre] : Viòa Vârds Manî,
2002. — 32 lpp. ; 15 cm. — Oriì. nos.: The coming revival / Rodney M.Howard-Browne. —
ISBN 9984-659-35-6 : 1000 eks.
UDK 279.12
Howard-Browne, Rodney M. Staigâjot pilnîgajâ
Dieva gribâ / Rodnejs M.Hovards-Brauns ; no
angïu val. tulk. M.Zeltiòð. — [Ogre] : Viòa Vârds
Manî, 2002. — 31 lpp. ; 15 cm. — Oriì. nos.:
Walking in the perfect will of God / by Rodney
M.Howard-Browne. — ISBN 9984-659-46-1 :
1000 eks.
UDK 279.12
Howard-Browne, Rodney M. Svaidîjums / Rodnejs M.Hovards-Brauns ; no angïu val. tulk.
M.Zeltiòð. — [Ogre] : Viòa Vârds Manî, 2002. —
30 lpp. ; 15 cm. — Oriì. nos.: The anointing / by
Rodney M.Howard-Browne. — ISBN 9984-65958-5 : 1000 eks.
UDK 279.12
Howard-Browne, Rodney M. Svaiga eïïa no
debesîm / Rodnejs M.Hovards-Brauns ; no angïu
val. tulk. M.Zeltiòð. — [Ogre] : Viòa Vârds Manî,
2002. — 27 lpp. ; 15 cm. — Oriì. nos.: Fresh oil
from heaven / by Rodney M.Howard-Browne. — ISBN 9984-659-33-X : 1000 eks.
UDK 279.12
Howard-Browne, Rodney M. Svçtâ gara izpausme Tev, Tevî un caur Tevi / Rodnejs M.HovardsBrauns ; no angïu val. tulk. M.Zeltiòð. — [Ogre] :
Viòa Vârds Manî, 2002. — 31 lpp. ; 15 cm. —
Oriì. nos.: Manifesting the Holy Ghost / by
Rodney M.Howard-Browne. — ISBN 9984-65947-X : 1000 eks.
UDK 279.12
Jânis Pâvils, II. Kristieði pasaulç = Christifideles
laici : par laju aicinâjumu un misiju Baznîcâ un
pasaulç divdesmit gadus pçc II Vatikâna koncila :
Svçtâ Tçva Jâòa Pâvila II apustuliskais pamudinâjums : kristîgs mâc. lîdz. jaunatnei / Jânis Pâvils
II ; tulk. Sanita Sioneka ; priekðv. aut. Jânis
Pujats ; mâksl. Normunds Pucis. — Rîga : Effata,
2002. — 152 lpp. ; 17 cm. — ISBN 9984-9522-5-8
UDK 272
Komiskis, Endrjû. PretStraume : kristîgs mâc.
lîdz. jaunatnei / Endrjû Komiskis ; tulk. Ilga
Siòavska ; mâksl. Lîga Krçþe. — Rîga : Effata,
2002. — 47 lpp. ; 20 cm. — ISBN 9984-9522-7-4
UDK 26-42
Kuhrt, W.N.H. Bîbeles interpretçðana : Bîbeles
izpratnes rokasgrâm. / Vilfreds Kurts ; no angïu
val. tulk. Maija Bergmane. — [Ogre] : Viòa Vârds
Manî, 2001. — 108 lpp. : tab. ; 20 cm. — Bibliogr.:
90.lpp. un norâdes parindçs. — ISBN 9984-65948-8
UDK 27-273
Marshall, Tom. Pareizas attiecîbas : kâ tâs veidot
un atjaunot... / Toms Marðals ; no angïu val. tulk.
Betija Ðulce ; priekðv., 6.lpp., aut. H.Normans
Raits. — [Ogre] : Viòa Vârds Manî, 2002. —
152 lpp. : tab. ; 20 cm. — Oriì. nos.: Right relationships ; How to create them, how to restore
them / by Tom Marshall. — ISBN 9984-659-40-2
UDK 27-4
Mûks, Roberts. Sakrâlâ un profânâ polaritâte
Mirèas Eliades darbos un kristietîbâ / Roberts
Mûks ; Ceïavârdu, 7.-8.lpp, aut. Pçteris Laíis ;
mâksl. Inâra Jçgere. — Rîga : Zinâtne, 2002. —
174, [2] lpp. : ìîm. ; 20 cm. — Bibliogr.: 174.[175.] lpp. un 163.-173.lpp. — ISBN 9984-698-37-8
UDK 26:29+398:2+2-1
Ness, Alexander W. Uzvaroða kristîgâ dzîve /
Aleksandrs Viljams Ness ; no angïu val. tulk.
M.Zeltiòð. — [Ogre] : Viòa Vârds Manî, 2002. —
56 lpp. : zîm. ; 21 cm. — Oriì. nos.: Triumfant
christian living / by Alexander W.Ness. — ISBN
9984-659-29-1 : 1000 eks.
UDK 279.12
Pliya, Jean. Dot kâ Íçniòa bçrnam : desmitâs
tiesas maksâðana : pârpilnîbas un labklâjîbas
noslçpums, evaòìçliskâs atjaunotnes ceïð : kristîgs mâc. lîdz. jaunatnei / Þans Plijâ ; tulk. Inese
Gagaine ; mâksl. Normunds Pucis. — Rîga :
Effata, 2002. — 136 lpp. ; 18 cm. — Tulk. no izd.:
Donner comme un enfant de roi / Jean Pliya,
(Paris, 1993). — ISBN 9984-9522-8-2
UDK 27-42
Pliya, Jean. Lûgties kâ Íçniòa bçrnam : jauns
lûgðanu krâj. : kristîgs mâc. lîdz. jaunatnei / Þans
Plijâ ; tulk. Inese Gagaine ; iev. No lûgðanâm uz
lûgðanâm, 8.-9.lpp., aut. Raimonds Halters ;
mâksl. Normunds Pucis. — Rîga : Effata, 2002. —
231, [2] lpp. ; 18 cm. — Tulk. no izd.: Prier comme
un enfant de roi / Jean Pliya, (Paris, 1998). —
ISBN 9984-9522-4-X
UDK 27-53
Prince, Derek. Garîgâ cîòa / Dereks Prinss ; no
angïu val. tulk. un red. M.Zeltiòð. — Ogre : Viòa
Vârds Manî, [2002]. — 77 lpp. ; 20 cm. — Tulk. no
izd.: Spiritual warfare / by Derek Prince, (USA,
1987). — ISBN 9984-586-36-7 : 1000 eks.
UDK 286
Latvijas Jaunâkâs Grâmatas Nr. 7
Prince, Derek. Vai tavai mçlei nav vajadzîga
dziedinâðana? / Dereks Prinss ; no angïu val.
tulk.: M.Zeltiòð, K.Kromane. — Ogre : Viòa
Vârds Manî, [2002]. — 54, [1] lpp. ; 20 cm. — Tulk.
no izd.: Does your tongue need healing? / by
Derek Prince, (USA, 1986). — ISBN 9984-58653-7 : 1250 eks.
UDK 265.1
Stâsti bçrniem / sast. H.Redins ; red. M.Zeltiòð ;
Adriana Ludviga Rihtera gravîras. — Ogre : Viòa
Vârds Manî, [2002]. — 72 lpp. : il., ìîm. ; 20 cm. —
ISBN 9984-586-28-6
UDK 268(082)
Ðteimans, Josifs. Par Veco Derîbu un kristiânismu : [apcerçjums] / Josifs Ðteimans ; red. Valentîna Unda. — Rçzekne : Latgales Kultûras centra izdevniecîba, 2002. — 204 lpp. : ìîm. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 200.-201.lpp. — ISBN 9984-29-005-0
(ies.) : 500 eks.
UDK 27-273
Tçva Pio dzîvesstâsts : mûsu gadsimta slavenais
gaiðreìis un brînumdaris, stigmatizçtais priesteris Pio / iev., 3.-4.lpp., aut. Jânis Vaivods. — Rîga,
[2002]. — 53, [2] lpp., 4 lpp. il. : ìîm. ; 20 cm. —
3000 eks.
UDK 27-725
Yonggi Cho, Paul. Ceturtâ dimensija / Pauls Jongi
Èo ; tulk. M.Zeltiòð ; priekðv., 3.lpp., aut. Roberts
H.Ðûlers. — Ogre : Viòa Vârds Manî, [2002]. —
119 lpp. ; 20 cm. — Oriì. nos.: The fourth dimension / by Paul Yonggi Cho, (1979). — ISBN 9984586-88-X : 1250 eks.
UDK 286
Ôóðìàíîâ, Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷. Ôåíîìåí ìèêðî÷åëîâåêà è ñîòâîðåíèå ãëîáàëèçìà : ïîñâÿùàåòñÿ Äóõîâíîé Ðåôîðìàöèè
Ìèðà / Ìèõàèë Ôóðìàíîâ. — Ðèãà : Àâò. èçä.,
2002 (SIA “Tipogrâfija Ogre”). — 112 ñ. ; 20 ñì. —
Áèáëèîãð.: ñ.110-111 (29 íàçâ.). — ISBN 99849494-2-7
UDK 2-584
3 SABIEDRISKÂS ZINÂTNES
31 Demogrâfija. Socioloìija. Statistika
Iedzîvotâju skaits Latvijas rajonos, pilsçtâs,
novados un pagastos : statistikas biï. / Latvijas
Republikas Centrâlâ statistikas pârvalde. — Rîga : Latvijas Republikas Centrâlâ statistikas pârvalde, 2002. — 24 lpp. ; 21 cm.
UDK 314.18(474.3)
Kalme, Arvîds. Mçs un es : [filozofiskas etîdes] /
Arvîds Kalme. — Rîga : Vieda, 2002. — 161,
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 9984-701-49-2 (ies.)
UDK 316.47:1
Krastiòð, Oïìerts. Statistika par problçmâm :
“Latvijas Vçstnesî” 2001.gadâ publicçto rakstu
krâjums / Oïìerts Krastiòð ; Latvijas Statistiíu
asoc., Latvijas Statistikas inst. — Rîga : Latvijas
Statistiíu asociâcija : Latvijas Statistikas inst.,
2002. — 146 lpp. : tab. ; 29 cm. — 100 eks.
UDK 311(474.3)(082)
Omârova, Silva. Cilvçks dzîvo grupâ : (sociâlâ
psiholoìija) / Silva Omârova. — Rîga : Kamene,
2002. — 234 lpp. : sh. ; 20 cm. — Bibliogr.: 225.234.lpp. — ISBN 9984-9056-4-0
UDK 316.6
2
Omârova, Silva. Cilvçks runâ ar cilvçku : (saskarsmes psiholoìija) / Silva Omârova. — Rîga :
Kamene, 2002. — 136 lpp. : il., tab. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 135.-136.lpp. (38 nos.). — ISBN 99849056-0-8
UDK 316.6
Sabiedrîba un kultûra : rakstu krâj. / sast. un
priekðv., 7.-8.lpp., aut. Arturs Medveckis ; redkol.: Fredrika Bjorklund, Dalia Kiseliûnaite,
Viktors Ðeinovs, Tâlavs Jundzis, Helçna Ðimkuva,
Henrihs Soms, Ârija Kolosova, Alîda Samusevièa,
Zaigonis Graumanis ; lit. red. Ausma Klestrova ;
Liepâjas Pedagoìijas akad. Sociâlo zinâtòu un
vadîbas katedra.
4. — Liepâja : LiePA, 2002. — 488 lpp. :
diagr., sh., tab. ; 21 cm. — 110 eks.
UDK 304.2(474.3)(082)+316.7(082)
32 Politika. Politoloìija
Lejiòð, Atis. Pirmie desmit gadi : cîòa par Latvijas droðîbu pasaules lielajâ politikâ / Atis
Lejiòð ; Latvijas Ârpolitikas inst. ; priekðv. Ceïavârdi Ata Lejiòa grâmatai, 5.-6.lpp., aut. Jânis
Stradiòð ; mâksl. Inâra Jçgere ; Jura Krûmiòa
krâsu foto. — Rîga : Zinâtne, 2002. — 267,
[3] lpp. : ìîm. ; 20 cm. — ISBN 9984-698-34-3
(ies.).
UDK 32(474.3)+327(474.3)
Mana vieta Eiropas Savienîbâ : konf. materiâli /
Eiropas Kustîbas Latvijâ Liepâjas nod., Liepâjas
Pedagoìijas akad. ; lit. red. A.Klestrova ; mâksl.
L.Sçlietis. — Liepâja : LiePA, 2001. — 73 lpp. : il.,
diagr., tab. ; 21 cm. — ISBN 9984-654-79-6 : 1000
eks.
UDK 327(474.3)(063)
Metodiskie ieteikumi Latvijas pilsonîbas pretendentiem, gatavojoties Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta
un Latvijas vçstures zinâðanu pârbaudei / Latvijas Republikas Naturalizâcijas pârvalde. —
Rîga : Latvijas Republikas Naturalizâcijas pârvalde, 2002. — 24 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 22.23.lpp. — ISBN 9984-9182-3-8
UDK 323.1(474.3)
Ìîòðèé, Â. Îñíîâû ïîëèòîëîãèè : ó÷åáíîå
ïîñîáèå / Â.Ìîòðèé ; Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. — Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû, 2002. — 183 ñ. : òàáë., ñõåì. ;
21 ñì. — Áèáëèîãð.: ñ.182-183 (34 íàçâ.) è â êîíöå òåì. — ISBN 9984-24-016-9
UDK 32(07)
Íàøåíèåêñ, Â. Ïîëèòîëîãèÿ : êóðñ ëåêöèé /
Â.Íàøåíèåêñ ; Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è
êóëüòóðû. — Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè
è êóëüòóðû, 2001. — 57, [1] ñ. : òàáë. ; 21 ñì. —
Áèáëèîãð. â êîíöå òåêñòà (12 íàçâ.). — ISBN
9984-24-015-0
UDK 32(07)
33 Ekonomika. Ekonomikas zinâtnes
Ðåéõ, Ë.Ã. Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè :
ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå / Ë.Ã.Ðåéõ ; Âûñøàÿ
øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. — Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû, 2002. —
49 ñ. : òàáë. ; 21 ñì. — Áèáëèîãð.: ñ.49 (10
íàçâ.). — ISBN 9984-24-017-7
UDK 330.88(072)
2002. gada jûlijs
Ðèæñêèé èíñòèòóò ìèðîâîé ýêîíîìèêè. Íàó÷íûå òðóäû / Ðèæñêèé èíñòèòóò ìèðîâîé
ýêîíîìèêè ; ïîä ðåä. Â.À.Ñóðêîâà ; ðåäêîë.:
Â.Ñóðêîâ, Ñ.Ñìèðíîâ, Â.Áåñàêèðñêàñ, Å.Ïðîòàñ, Â.Êóçíåöîâ, Peter M.de Heiderdorfschuster. — Ðèãà : Ðèæñêèé èíñòèòóò ìèðîâîé ýêîíîìèêè, 2001. — 29 ñì. — Ðåç. ðóñ., àíãë.
Âûï.5. — 136 ñ. : ïîðòð., äèàãð., òàáë.
Âûï.6. — 108 ñ. : ïîðòð., òàáë.
UDK 33(066)
336 Finanses. Banku darbs.
Nauda un naudas apgrozîba
Podvinska, Òina. Pievienotâs vçrtîbas nodoklis :
komentâri par PVN likumu un tâ piemçroðanas
noteikumiem / Òina Podvinska ; red. Ilmârs Berezovskis, Inâra Zçberga ; priekðv., 1.lpp., aut.
Andrejs Sonèiks. — Rîga : Lietiðíâs informâcijas
dienests, 2002. — 126 lpp. : ìîm. ; 22 cm. — ISBN
9984-9461-3-4 (ies.).
UDK 336.225(474.3)(094)
34 Tiesîbas. Juridiskâs zinâtnes
Civillikums.
2.d., Mantojuma tiesîbas. — Rîga : Kamene,
2002. — 75 lpp. ; 21 cm. — ISBN 9984-636-67-4
UDK 347(474.3)(094)
Darba likums un citi normatîvie dokumenti. —
Rîga : Consul, 2002. — 71 lpp. ; 28 cm.
UDK 349.2(474.3)(094)
Gailums, Ingus. Darba likums : komentâri, tiesu
prakse (A un B daïa) / Ingus Gailums. — Rîga :
Gailuma juridiskâ biznesa biroja izdevniecîba,
2002.
1.grâm. — 88 lpp. : ìîm. ; 20 cm. — ISBN
9984-9629-0-3
UDK 349.2(474.3)(094)
Gencs, Zigmants. Mantoðana : zinâtniski praktisks komentârs / Zigmants Gencs. — Rîga : Tiesu
namu aìentûra, 2002. — 471, [2] lpp. ; 22 cm. —
Bibliogr.: 469.-471.lpp. (65 nos.) un norâdes
parindçs. — ISBN 9984-671-34-8 (ies.).
UDK 347.65/68(474.3)
Grûtups, Andris. Tiesâðanâs kâ mâksla : vçsturiski tiesu procesi Latvijâ un citâs valstîs / Andris
Grûtups ; mâksl. Miervaldis Polis ; dizains: Aldis
Aleks. — Rîga : Jaunâ Daugava, 2002.
2.d. — 376 lpp. : il., ìîm., zîm. ; 23 cm. —
ISBN 9984-726-13-4 (ies.).
UDK 343.1(474.3)(091)
Kalniòð, Valts. Korupcijas novçrðanas politika
Latvijâ: problçmas un izredzes : atbilstîgi situâcijai 2001.g. dec. vidû / Valts Kalniòð ; Latvijas
Ârpolitikas inst. ; red. Ellena Blûmentâle ; mâksl.
Solvita Ozola. — Rîga : Nordik, 2002. — 112 lpp. :
tab. ; 24 cm. — ISBN 9984-675-68-8
UDK 343.352(474.3)
Kalniòð, Valts. Korupcijas novçrðanas politika
Latvijâ: problçmas un izredzes : atbilstîgi situâcijai 2001.g. dec. vidû : kopsavilkums / Valts Kalniòð ; Latvijas Ârpolitikas inst. ; red. Ellena Blûmentâle ; mâksl. Solvita Ozola. — Rîga : Nordik,
2002. — 28 lpp. ; 21 cm. — ISBN 9984-675-69-6
UDK 343.352(474.3)
Kavalieris, Anrijs. Pusgadsimts kriminâlistikâ /
Anrijs Kavalieris ; red. Rute Runce ; mâksl. Andris Bergmanis ; Zigurda Bilzoòa fotogr. — Rîga :
Valters un Rapa, 2002. — 169, [1] lpp. : il., ìîm. ;
22 cm. — ISBN 9984-595-75-7 (ies.).
UDK 343.98(474.3)(091)
Latvijas Jaunâkâs Grâmatas Nr. 7
Konkurences likums : likums stâjas spçkâ 2002.g.
1.janv. / vâks: Daina Birzniece. — Rîga : Kamene,
2002. — 26 lpp. ; 20 cm. — ISBN 9984-636-57-7
UDK 346.54(474.3)(094)
Krauss, Detlefs. Kriminâltiesîbu pamatjautâjumi
Latvijâ un Vâcijâ / Detlefs Krauss, Jenss Kristians
Pastile ; Valda Rudziða tulk. ; red. Lîga Ozola ;
mâksl. Katrîna Ozola. — Rîga : Latvijas Vçstnesis, 2002. — 176 lpp. : ìîm. ; 25 cm. — ISBN 9984731-09-X (ies.).
UDK 343(474.3+430)
Kriminâllikums : Latvijas kriminâlkodeksa un
Kriminâllikuma pantu salîdzinâjums (Dr.jur.
A.Niedre) ; Par kriminâllikuma spçkâ stâðanâs
laiku un kârtîbu. — Rîga : Firma “AFS”, 2002. —
124, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. — ISBN 9984-658-54-6
UDK 343.2/.7(474.3)(094)
Kriminâllikums ; Likums “Par Kriminâllikuma
spçkâ stâðanâs laiku un kârtîbu” ar Dr.iur.
A.Niedres skaidrojumiem. — Rîga : Tiesu namu
aìentûra, 2002. — 227, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN
9984-671-37-2
UDK 343.2/.7(474.3)(094)
Latvijas administratîvo pârkâpumu kodekss : ar
groz., kas izsludinâti lîdz 2002.g. 15.jûn. — Rîga :
Firma “AFS”, 2002. — 150, [1] lpp. ; 20 cm. —
ISBN 9984-658-55-4
UDK 342.9(474.3)(094)
36 Garîgo un materiâlo dzîve vajadzîbu
nodroðinâjums. Apdroðinâðana
Latvijas veselîbas aprûpes statistikas gadagrâmata = Yearbook of health care statistics in
Latvia / Latvijas Republikas Labklâjîbas ministrija, Veselîbas statistikas un medicînas tehnoloìiju aìentûra. Veselîbas statistikas departaments. — Rîga : Veselîbas statistikas un medicînas tehnoloìiju aìentûra, 2002. — 285 lpp. :
diagr., tab. ; 30 cm. — ISBN 9984-695-18-2 : 300
eks.
UDK 364.444(474.3)(058)
37 Izglîtîba. Audzinâðana. Mâcîðana.
Brîvâ laika organizçðana
Augstskolas, koledþas, tehnikumi, arodskolas :
inform. interesentiem ar vidçjo izgl. 2002./2003.
mâc.g. / sagat. un apkop.: Sanda Zakovska, Irçna
Linde, Zane Zaïakmene ; Profesionâlâs karjeras
izvçles centrs. — Rîga : Profesionâlâs karjeras izvçles centrs, 2002. — 131, [5] lpp. ; 29 cm. —
ISBN 9984-662-12-8
UDK 37(474.3)(03)
Latvijas Republikas pamatlikumi. — Rîga : Kamene, 2002. — 93 lpp. ; 20 cm. — ISBN 9984-63608-9
UDK 342(474.3)(094)
Baker, Colin. Bilingvisma un bilingvâlâs izglîtîbas pamati / Kolins Beikers ; no angïu val. tulk.
Ina Druviete ; red. Ojârs Buðs ; mâksl. Tomass
Folks. — Rîga : Nordik, 2002. — 341 lpp. : sh.,
tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 301.-333.lpp. — Oriì.
nos.: Foundations of bilingual education and
bilingualism / Colin Baker. — ISBN 9984-675-76-9
(ies.).
UDK 37.018.552
Latvijas Republikas Satversme : Pieòemta 1922.g.
15.febr., spçkâ no 1922.g. 7.nov. Ar groz., kas izsludinâti lîdz 2002.g. 10.maijam. — Rîga : Latvijas Vçstnesis, 2002. — 16 lpp. ; 20 cm. — ISBN
9984-731-08-1
UDK 342.4(474.3)(094)
Koèâne, S. Daloties pieredzç / S.Koèâne ; red.
Dz.Âboliòa ; fotogr. M.Dudareva ; grafiskais
dizains: U.Kalniòð. — [B.v.] : Mentor fonds,
[2002]. — 95 lpp., 32 lpp. krâs. il. : il. ; 21 cm. —
ISBN 9984-19-333-X
UDK 37.014(474.3)
Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi,
1999-2000 = Judgments of the Constitutional
court of the Republic of Latvia, 1999-2000 =
Ðåøåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Ëàòâèéñêîé
ðåñïóáëèêè, 1999-2000. — Rîga : Tiesu namu
aìentûra, 2002. — 562, [2] lpp. ; 22 cm. — Palîgrâd.: 167.-196.lpp. — ISBN 9984-671-36-4 (ies.).
UDK 34
Nacionâlo izglîtîbas politiku analîze — Latvija /
OECD centrs sadarbîbai ar nedalîbvalstîm ;
priekðv. sarakst. Dita Traidâs. — Rîga : OECD
(Ekonomiskâs sadarbîbas un attîstîbas organizâcija) : Profesionâlâs izglîtîbas attîstîbas programmu aìentûra, [2002]. — 169 lpp. : diagr., sh.,
tab. ; 23 cm. — Bibliogr.: 167.-169.lpp. un nodaïu
beigâs. — ISBN 9984-19-299-7
UDK 37(474.3)
Tiesu prakse kriminâllietâs : tiesu nolçmumi un
Dr.iur. V.Liholajas koment. / priekðv. sarakst.
Valentija Liholaja. — Rîga : Tiesu namu aìentûra, 2002. — 416, [2] lpp. ; 25 cm. — Tçþu râd.:
413.-416.lpp. — ISBN 9984-671-35-6 (ies.)
UDK 343.1(474.3)
Çàêîí î òðóäå è äðóãèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû. — Ðèãà : Êîíñóë, 2002. — 81 ñ. ; 29 ñì.
UDK 349.2(474.3)(094)
Ñèíàéñêàÿ, Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà. Êðóã æèçíè
ïðîôåññîðà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Ñèíàéñêîãî :
âîñïîìèíàíèÿ äî÷åðè Í.Â.Ñèíàéñêîé, âîññòàíîâëåííûå ïî çàïèñÿì è ïàìÿòè / Íàòàëèÿ
Ñèíàéñêàÿ ; ðåä. Á.Ô.Èíôàíòüåâ. — Ðèãà :
[T.Feigmane], 2001. — 152 c., [16] ñ. èë. : ïîðòð. ;
20 ñì. — ISBN 9984-19-036-6
UDK 347(474.3)
355/359 Karalietas. Valsts aizsardzîba
Latvijas Kara muzejs. Publiskais pârskats / Latvijas Kara muzejs. — Rîga : Latvijas Kara muzejs,
2001. — 14 lp. : sh., tab. ; 30 cm.
UDK 355:069.2(474.3)(058)
3
Pedagoìija : teorija un prakse : rakstu krâj. / Liepâjas Pedagoìijas akad. Pedagoìijas un psiholoìijas katedra ; redkol.: Rûta Marija Andrikiene,
Tatjana Koíe, Klauss Dîters Mende, Kazimierþs
Penheþevskis, Ilga Salîte. — Liepâja : LiePA,
2002. — 234 lpp. : diagr., sh., tab. ; 20 cm. — ISBN
9984-654-82-6
UDK 37.0(082)
Skolçni jautâ par bilingvâlo izglîtîbu = Øêîëüíèêè ñïðàøèâàþò î áèëèíãâàëüíîì îáðàçîâàíèè / Ilva Ieviòa, Aija Priedîte, Brigita Ðiliòa,
Evija Papule, Sigita Þideïûna, Sandra Grunte ;
red. Marika Taube. — Rîga : LVAVP, [2002]. —
[24] lpp. dal. pag. ; 21 cm. — ISBN 9984-680-52-5
UDK 37.018.552(474.3)
Skolotâji jautâ par bilingvâlo izglîtîbu = Ó÷èòåëÿ ñïðàøèâàþò î áèëèíãâàëüíîì îáðàçîâàíèè / Ilva Ieviòa, Aija Priedîte, Brigita Ðiliòa, Evija
Papule, Sigita Þideïûna, Sandra Grunte ; red.
Marika Taube. — Rîga : LVAVP, [2002]. — [40] lpp.
dal. pag. ; 21 cm. — ISBN 9984-680-53-3
UDK 37.018.552(474.3)
2002. gada jûlijs
Vecâki jautâ par bilingvâlo izglîtîbu = Ðîäèòåëè
ñïðàøèâàþò î áèëèíãâàëüíîì îáðàçîâàíèè /
Ilva Ieviòa, Aija Priedîte, Ðiliòa, Brigita Ðiliòa,
Evija Papule, Sigita Þideïûna, Sandra Grunte ; red.
Marika Taube. — Rîga : LVAVP, [2002]. — [48] lpp.
dal. pag. ; 21 cm. — ISBN 9984-680-55-1
UDK 37.018.552(474.3)
373 Pirmsskolas audzinâðana un izglîtîba.
Vispârçjâ skolas izglîtîba. Vispârizglîtojoðâ
skola
Bçrna identitâtes veidoðanâs pirmsskolas vecumâ = Identity and self formation at early
childhood : zin. rakstu krâj. / Liepâjas Pedagoìijas akad. Pedagoìijas un psiholoìijas katedra,
Daugavpils Universitâte. Pedagoìijas un psiholoìijas fak. ; zin. red.: D.Lieìeniece, I.Salîte ;
mâksl. E.Gailums. — Liepâja : LiePA, 2002. —
154 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm.
UDK 373.21(082)
Zavicka, Velta. Saldus pilsçtas ìimnâzija, 80 /
Velta Zavicka, Aina Ivanova, Silvija Gûtmane ;
red. Valdis Bajârs. — [Saldus] : Signe, 2002. —
92 lpp., 12 lpp. il., ìîm. ; 22 cm. — ISBN 9984-53452-9 (ies.).
UDK 373.5(474.3)(091)
377 Arodizglîtîba. Vidçjâ speciâlâ izglîtîba
Profesionâlâs izglîtîbas iestâdes : inform. interesentiem ar pamatizglîtîbu 2002./2003. mâc.g. /
sagat. un apkop.: Irçna Linde, Sanda Zanovska,
Zane Zaïakmene ; Profesionâlâs karjeras izvçles
centrs. — Rîga : Profesionâlâs karjeras izvçles
centrs, 2002. — 66, [4] lpp. ; 29 cm. — ISBN 9984662-11-X
UDK 377(474.3)(03)
378 Augstâkâ izglîtîba. Augstskolas.
Akadçmiskâs studijas
Haugs, Gijs. Tendences un studiju struktûras
augstâkajâ izglîtîbâ (II) : pçtîjums par tâlâko virzîbu pçc Boloòas deklarâcijas parakstîðanas :
sagatavots 2001.g. marta un maija Salamankas
un Prâgas konferencçm / Gijs Haugs, Kristiâns
Tauhs ; tulk. Andrejs Rauhvargers. — Rîga : Akadçmiskâs Informâcijas centrs, 2001. — 60 lpp. :
tab. ; 29 cm.
UDK 378.014(4)
Daugavpils Universitâtes 10.ikgadçjâs zinâtniskâs konferences rakstu krâjums A 15 / redkol.:
Valfrîds Paðkeviès, Inese Ribicka ; Daugavpils
Universitâte. — Daugavpils : DU izd. “Saule”,
2002.
1.d., Literatûrzinâtne, latvieðu valoda, angïu
valoda, vâcu valoda, Latgales reìionâlâ
vçsture, vçsture. — 181 lpp. : tab. ; 21 cm. —
ISBN 9984-14-178-0
2.d., Matemâtika, datorzinâtnes. — 138 lpp. :
zîm., sh., tab. ; 21 cm. — ISBN 9984-14-178-0
3.d., Fizika, izglîtîbas zinâtnes aktualitâtes,
ekonomika, socioloìija, sporta metodika, bioloìijas didaktika, cilvçka fizioloìija un veselîba, mûzika. — 167, [1] lpp. : zîm., diagr.,
sh., tab. ; 21 cm. — ISBN 9984-14-178-0
UDK 378.4(474.3)(082)
Latvijas Jaunâkâs Grâmatas Nr. 7
Ïðåäëàãàåìûå íàïðàâëåíèÿ è òåìû äèïëîìíûõ ðàáîò äëÿ ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè / ïîä ðåä. Ë.Ã.Ðåéõ ; Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. — Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà
ýêîíîìèêè è êóëüòóðû, 2001. — 75 ñ. ; 21 ñì. —
ISBN 9984-24-013-4
UDK 378(474.3)(03)
Õàðüêîâà, Ã. Ïóòåâîäèòåëü ïåðâîêóðñíèêà :
èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîå èçäàíèå äëÿ
ñòóäåíòîâ ÅÊÀ / Õàðüêîâà Ã., Þêíà Ì. ; Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. — Ðèãà :
Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû, 2001. —
25 ñ. : òàáë. ; 21 ñì. — ISBN 9984-24-014-2
UDK 378(474.3)(03)
379.8 Brîvais laiks
Nedçïas nogale Latvijâ: tûrisma marðruti : Lauku Avîzes tematiskâ avîze / SIA “Lauku Avîze” ;
iev., 3.-5.lpp., aut.: Rita Ruska, Anita Jaunbelzere ;
inform. apkop. Zane Zunde ; red. I.Birulis ; foto:
I.Atstupens, I.Birulis, J.Leckis, R.Ruska u.c. ;
mâksl. S.Kokina. — Rîga : Lauku Avîze, 2002. —
77, [3] lpp. : krâs. il., kart. ; 28 cm.
UDK 379.85:63(474.3)+63:379.85(474.3)
398 Folklora
Gadalaiki : Jâòu dziesmas / sast. Iveta Tâle ;
mâksl. Modris Adumâns. — Rîga : LVAVP,
2002. — 32 lpp. ; 21 cm + Kasete (11×7 cm). —
ISBN 9984-680-60-6
UDK 398.33(=174)
Kam to vajag, kam to vajag, ielaist âzi dârziòâ? :
dainu krâjums / apkop. Sergejs Þuravïovs. —
Bauska ; Rîga : Sociâldemokrâtiskâ Labklâjîbas
partija : Þuravïovs S., 2002. — 16 lpp. ; 10 cm. —
ISBN 9984-47-332-9
UDK 398.8(=174)(082)
5 MATEMÂTIKA. DABASZINÂTNES
502 Daba. Dabas pçtniecîba un aizsardzîba.
Faunas un floras aizsardzîba
Cilvçks un vide : rakstu krâj. / Liepâjas Pedagoìijas akad. Dabas zinâtòu katedra ; sast. L.Karule ; zin. red.: L.Karule, O.Glikasa. — Liepâja :
LiePA, 2002. — 103 lpp. : diagr., sh., tab. ;
21 cm. — ISBN 9984-654-80-X : 100 eks.
UDK 504(474.3)(082)
Glikasa, Olga. Cilvçks : [mâc. lîdz.] / Olga Glikasa, Ludmila Karule ; Liepâjas Pedagoìijas
akad. ; mâksl. Ervîns Gailums. — Liepâja : LPA,
2001. — 37, [1] lpp. : zîm., sh., tab. ; 29 cm. —
ISBN 9984-654-72-9
UDK 5(075.2)
51 Matemâtika
Òîêàðåíêî, À. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî êóðñó âûñøåé ìàòåìàòèêè äëÿ ýêîíîìèñòîâ / À.Òîêàðåíêî ; Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. — Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è
êóëüòóðû, 2001.
×.1. — 110 ñ. : ðèñ. ; 21 ñì. — Áèáëèîãð.:
ñ.110 (2 íàçâ.). — ISBN 9984-24-010-X
UDK 51(075.8)
4
53 Fizika
Gross, Uldis. The Flash Photolysis Method un
the Iodine-Ozone Mixture Photochemical Research : summary of the promotion work / Uldis
Gross. — Riga : University of Latvia, 2002. —
40 l. : schemes, tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 33.-40.l.
(75 ref.).
UDK 53(043)
Gross, Uldis. Impulsu fotolîzes metode jodaozona maisîjuma fotoíîmiskajos pçtîjumos :
promocijas darba kopsavilkums / Uldis Gross. —
Rîga : Latvijas Universitâte, 2002. — 37 lp. : sh.,
tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 33.-37.lp. (75 nos.).
UDK 53(043)
Latvijas Fizikas biedrîbas 7. zinâtniskâs konferences materiâli : Daugavpilî, 2002.g. 7.-8.jûn. /
Latvijas Fizikas biedrîba, Daugavpils Universitâtes Fizikas kat. ; redkol.: Guntis Liberts,
Amandis Podiòð, Imants Bçrsons. — Daugavpils : DU izd. “Saule”, 2002. — 35 lpp. : il. ;
21 cm. — ISBN 9984-14-179-9 : 120 eks.
UDK 53(474.3)(063)
Áóðëàêîâ, Ëåîíèä. Vçsturiskâ mozaîka fizikas
uzdevumos : eksper. mâc. lîdz. / L.Burlakovs,
M.Kuzòecovs, S.Pavlovs ; no krievu val. tulk.
A.Korhonena ; tulk. red. J.Krûmiòð. — Rîga :
Insight, 2002. — 287 lpp. : zîm., tab. ; 22 cm. —
Bibliogr.: 282.-285.lpp. — ISBN 9984-9417-8-7
(ies.).
UDK 53(076)
Áóðëàêîâ, Ëåîíèä Ãðèãîðüåâè÷. Èñòîðè÷åñêàÿ ìîçàèêà â çàäà÷àõ ïî ôèçèêå : ýêñïåðèì.
ó÷åá. ïîñîáèå / Ë.Ã.Áóðëàêîâ, Ì.Á.Êóçíåöîâ,
Ñ.È.Ïàâëîâ ; íàó÷. ðåä. ß.ß.Êðóìèíüø. — Ðèãà : Insight, 2002. — 287 ñ. : ðèñ., òàáë. ; 22 ñì. —
Áèáëèîãð.: ñ.282-285. — ISBN 9984-9349-5-0
(ies.).
UDK 53(076)
Îçåðîâ, Í.Ñ. Òåîðèÿ äâóõ ïîëåé / Í.Ñ.Îçåðîâ ;
Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. —
Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû,
2001. — 191 ñ. ; 21 ñì. — ISBN 9984-24-012-6
UDK 537(07)
59 Zooloìija
Arsufi, Arturo. Austrâlijas un tai tuvçjo salu
dzîvnieki / Arturo Arsufi ; no itâlieðu valodas
tulk. Dace Meiere ; red. Silvija Sîlîte ; il. Sabrina
Markoni. — Rîga : Kontinents, 2002. — 47,
[1] lpp. : krâs. il. ; 29 cm. — ISBN 9984-740-34-X
(ies.).
UDK 59(94)(031.053.2)
Dzîvnieku îpaðnieku rokasgrâmata: Latvija
2001 = Pet owner ’s guide = Ñïðàâî÷íèê äëÿ
âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ / sast.: Þ.Testova, A.Lobanova, A.Ðamðuro, K.Sizova ; foto: Linda Ratuta. — Rîga : Dzîvâ pasaule, SIA, 2001. — 50,
[2] lpp. : krâs. il. ; 20 cm. — ISBN 9984-9243-6-6
UDK 59(035)
6 EKSAKTÂS ZINÂTNES. MEDICÎNA.
TEHNIKA
61 Medicîna. Medicînas zinâtnes
Jansone, Ilze. Padomi dzçrâju sievâm / Ilze Jansone ; mâksl. Indra Ozola. — Rîga, 2002. — 30,
[2] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 9984-639-35-5
UDK 613.81:615.89
2002. gada jûlijs
Kauliòð, U. Uztura fizioloìiskâ vçrtîba : lekciju
materiâli / U.Kauliòð, D.Kârkliòa, M.Dûma ; Latvijas Lauksaimniecîbas universitâte. Pârtikas tehnoloìijas fakultâte. — Jelgava : LLU, 2000. —
181 lpp. : zîm., tab. ; 30 cm. — (Spirâlies.).
UDK 613.2(075.8)+641.1(075.8)
Ko cilvçki domâ un zina par vielu atkarîbu? :
mîti un fakti, kas jâzina politikas veidotâjiem,
kuri atbildîgi par atkarîbas profilakses, ârstçðanas
un aprûpes programmâm / Pasaules veselîbas
organizâcija. — Rîga : Rîgas Narkomânijas profilakses centrs, 2002. — [8] lpp. : krâs. il. ; 22 cm.
UDK 613.83(03)
Roþkalne, Regîna. Aptieka augïu dârzâ : augïi —
veselîbai un priekam / Regîna Roþkalne ; red.
Anita Roþkalne ; mâksl. Normunds Pucis. —
Rîga : Pçtergailis, 2002. — 178, [1] lpp. ; 24 cm. —
Bibliogr.: 176.lpp. (25 nos.). — ISBN 9984-33000-1 (ies.).
UDK 615.322:58+615.89
Vides râdîtâji Latvijâ 2001.gadâ : statistikas biïetens = Environmental indicators in Latvia 2001 :
statistical bulletin / Latvijas Republikas Centrâlâ
statistikas pârvalde ; tulk. angïu val. Maruta
Legzdiòa. — Rîga : Latvijas Republikas Centrâlâ
statistikas pârvalde, 2002. — 83 lpp. : tab. ;
29 cm. — ISBN 9984-06-160-4
UDK 614.7(474.3)(083.41)(05)
Voita, Daina. Karotîdu baroreceptoru refleksa
bradikardiskâ reakcija, tâs modulçjoðie faktori :
promocijas darba kopsavilkums / Daina Voita ;
Latvijas Kardioloìijas inst. — Rîga : Latvijas Kardioloìijas institûts, 2002. — 75 lpp. : il. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 35.-40.lpp. (31 nos.), 71.-75.lpp. (41
nos.). — (Spirâlies.).
UDK 612.1(043)
Zaïâ aptieka / sast.: Dagmâra Brutâne, Irina Miðke, Gaïina Rjazanceva ; mâksl. Solvita Ozola. —
Rîga : Nordik, 2002. — 186, [3] lpp. : tab. ;
25 cm. — Augu râd.: 165.-169.lpp. — ISBN 9984675-77-7 (ies.).
UDK 615.322:58
621 Vispârîgâ maðînbûve. Kodoltehnika.
Elektrotehnika. Maðînbûves tehnoloìija
kopumâ
Kontakti! : Rîga, Rîgas raj. un Jûrmala 2002 :
tâlruòu katal. / iev., 13.lpp., aut. Jânis Blûms ; SIA
“Eniro Latvija”. — Rîga : Eniro Latvija SIA,
2002. — 607 lpp., 15 lpp. kartes : krâs. il., ìîm. ;
30 cm.
UDK 621.395.721.7(058)
Telekomunikâciju vçsture : vçsturiski notikumi,
statistika, skaidrojumi, atmiòas, pârdomas / sast.,
red. un iev., 9.-10.lpp., aut. Jâzeps Loèmelis ; red.
Vija Kaòepe ; Lattelekom muzejs ; mâksl.: Andrejs Zîle, Svetlana Zîle. — Rîga : Latvijas Universitâtes þurnâla “Latvijas Vçsture” fonds,
2002. — 471 lpp. : il., ìîm., tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: 466.-467.lpp. (27 nos.). — ISBN 9984-64342-5 (ies.).
UDK 621.39(09)
Êåòíåðå, Ýëåíà. Ìîäåëèðîâàíèå è èññëåäîâàíèå äèíàìè÷åñêèõ ðåæèìîâ ýëåêòðè÷åñêèõ
ìàøèí ïåðåìåííîãî òîêà : àâòîðåôåðàò äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè / Ýëåíà Êåòíåðå ; Ðèæñêèé Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò. Ôàêóëüòåò
ýíåðãåòèêè è ýëåêòðîòåõíèêè. — Ðèãà : Ðèæñêèé Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, 2002. — 40 ñ. :
ðèñ. ; 21 ñì. — Áèáëèîãð.: ñ.40 (14 íàçâ.). —
ISBN 9984-32-570-9 : 100 eks.
UDK 621.313.3(043)
Latvijas Jaunâkâs Grâmatas Nr. 7
629 Transports
Paramonovs, Jurijs M. Transportu lîdzekïu
slodzes, resurss un droðums : lekciju konspekts /
Ju.M.Paramonovs, A.Ju.Paramonova ; Rîgas Tehniskâ universitâte. Aviâcijas institûts. — Rîga :
Rîgas Tehniskâ universitâte, 2002. — 108 lpp. :
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 105.lpp. (9
nos.). — ISBN 9984-690-20-2 : 200 eks.
UDK 629.3.01(075.8)
630 Meþsaimniecîba. Meþu zinâtne
Iesalnieks, Jânis. Meþa ekonomikas pamati :
[mâc. lîdz.] / Jânis Iesalnieks. — Rîga : ET CETERA, 2002. — 89 lpp. : ìîm., tab., diagr. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 89.lpp. — ISBN 9984-9617-0-2
UDK 630.1(07)
631 Lauksaimniecîba kopumâ
Latvieðu agronomi ârzemçs : biogrâfiskâ vârd. /
red. un pçcv., 154.lpp., aut.: K.Lapiòð, J.Zuðçvics ;
priekðv., 3.-4.lpp., aut. J.Zuðçvics. — [B.v.] :
Latvieðu agronomu biedrîba ârzemçs : BO VSIA
“Agroíîmisko pçtîjumu centrs”, 2002. — 155 lpp. :
ìîm. ; 24 cm. — Bibliogr. rakstu beigâs. — ISBN
9984-9612-0-6 (ies.).
UDK 631/635(474.3)(092)
Latvijas agronomu biedrîbas gadagrâmata / galv.
red. Agita Pâvule ; Latvijas agronomu biedrîba. — Rîga, 2002. — 120 lpp. : il., ìîm., tab. ;
29 cm.
UDK 631:061(483)+061:631(483)
Valsts Stendes selekcijas stacija laiku lokos : no
1922.gada 23.aprîïa lîdz mûsdienâm / redkol.:
Irma Celma, Sofija Kaïiòina, Sanita Zute, Zigurds
Kalmanis, Miervaldis Krotovs, Vija Strazdiòa. —
Diþstende : Valsts Stendes selekcijas stacija,
[2002]. — 123 lpp., 8 lpp. krâs. il., 20 lpp. il. : tab. ;
21 cm. — Bibliogr.: 84.-85.lpp. (31 nos.), 119.123.lpp. (51 nos.).
UDK 631.52(474.3)(091)
633/635 Augkopîba. Laukkopîba.
Dârzkopîba. Dârzeòkopîba
Balode, Antra. Izejmateriâla novçrtçðana un daþâdu selekcijas metoþu pielietojums liliju selekcijâ : promocijas darba kopsav. Dr. agr. zinâtniskâ
grâda iegûðanai = Estimation of the initial material and some methods applied in lily breeding / Antra Balode ; Latvijas Lauksaimniecîbas
universitâte. Lauksaimniecîbas fak. — Jelgava :
LLU, 2002. — 65, [1] lpp. : diagr., sh., tab. ;
20 cm. — Bibliogr.: 65.-[66.] lpp. (17 nos.).
UDK 635.92.075:631.527(043.3)
Sçòu avîze : Laikr. “Lauku Avîze” piel. / Inita
Dâniele ; red. Ilmârs Birulis ; lit. red. M.Arâja ;
priekðv., 2.lpp., aut. Ilmârs Birulis ; foto:
I.Dâniele, V.Ilzçns, R.Lebuss ; mâksl. S.Kokina. — Rîga : SIA “Lauku Avîze”, 2002. — 63 lpp. :
krâs. il., ìîm., tab. ; 28 cm. — Ls 0,70
UDK 635.82+641
636/639 Lopkopîba. Lopkopîbas produkti.
Medîbas. Zivsaimniecîba
Greizis, Donats. Medîbu piedzîvojumi : atmiòstâsti / Donats Greizis ; red. Imants Auziòð ;
mâksl. Mâra Ozola. — Rîga : Sol Vita, 2002. —
157, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 9984-556-88-3
UDK 639.1(474.3)
5
64 Mâjturîba. Mâjsaimniecîba. Komunâlâ un
sadzîves saimniecîba. Sadzîves pakalpojumi
Buchheim, Maria. Grilçðana : vçsture, pieredze
un receptes no visas pasaules / Maria Buchheim ;
no vâcu val. tulk. Rudîte Brûvere, Ineta un Mâris
Lielkalni ; red. Ilze Antçna. — Rîga : Jâòa sçta,
[2002]. — 109 lpp. : krâs. il. ; 29 cm. — Recepðu
râd.: 108.lpp. — Oriì. nos.: Grillen / Maria Buchheim. — ISBN 9984-709-41-8 (ies.).
UDK 641.526.3(083.12)
Buchheim, Maria. Vieglas un veselîgas maltîtes :
vçsture, pieredze un receptes no visas pasaules /
Maria Buchheim ; no vâcu val. tulk. Ineta un Mâris Lielkalni ; red. Viktorija Sîviòa. — Rîga : Jâòa
sçta, [2002]. — 109 lpp. : krâs. il. ; 29 cm. — Alf.
recepðu râd.: 108.lpp. — Oriì. nos.: Leicht & Gesund / Maria Buchheim. — ISBN 9984-709-35-3
(ies.).
UDK 641.55(083.12)
Donhauser, Rose Marie. Ãðèëü, ðàêëåòû, ôîíäþ : 125 ðåöåïòîâ / Ðîçà Ìàðè Äîíõàóçåð, Òîìàñ Äîíõàóçåð. — Rîga : Jâòa sçta, [2002]. —
187 ñ. : öâ. èë. ; 25 ñì. — Óêàç.: ñ.186-187. —
ISBN 9984-709-09-4 (ies.).
UDK 641.526.3+641.85(083.12)
Friedrich, Ernst. Áëþäà ê ïèâó : â êíèãó âêëþ÷åíû 50 ðåöåïòîâ ñî âñåãî ìèðà / Ýðíñò Ôðèäðèõ ; ïåð. ñ íåì. Äèàíû Ðóñîâîé ; ðåä. Âèêòîðèÿ Êîëëåãîâà. — Rîga : Jâòa sçta, [2002]. —
189 ñ. : öâ. èë. ; 25 ñì. — Óêàç.: ñ.186-187. —
Îðèã. íàçâ.: Bier / Ernst Friedrich. — ISBN 9984709-07-8 (â ïåð.).
UDK 641(083.12):663.47
Kissel, Renate. Îò ãîðÿ÷åãî ê äåñåðòó : 110 ðåöåïòîâ / Ðåíàòå Êèññåëü ; ïåð. ñ íåì. Èíåññû
Èâàí÷èêîâîé ; ðåä. Âèêòîðèÿ Êîëëåãîâà. —
Rîga : Jâòa sçta, [2002]. — 191 ñ. : öâ. èë. ; 25 ñì. —
Óêàç.: ñ.190-191. — Îðèã. íàçâ.: Gewürze &
Kräuter. — ISBN 9984-709-04-3 (â ïåð.).
UDK 641.55(083.12)
Makaroni : vçsture, pieredze un receptes no visas pasaules / no vâcu val. tulk. Ineta un Mâris
Lielkalni ; red. Viktorija Sîviòa. — Rîga : Jâòa
sçta, [2002]. — 109 lpp. : krâs. il. ; 29 cm. — Alf.
recepðu râd.: 108.lpp. — Oriì. nos.: Pasta. —
ISBN 9984-709-37-X (ies.).
UDK 641.55:664.694(083.12)
Mundi, Max. Salâti : 75 garðîgas receptes no visas pasaules / Makss Mundi ; tulk. Ineta un Mâris
Lielkalni ; red. Viktorija Sîviòa. — Rîga : Jâòa
sçta, [2002]. — 205 lpp. : krâs. il. ; 25 cm. — Oriì.
nos.: Salate / Max Mundi. — ISBN 9984-22-173-3
(ies.).
UDK 641.83(083.12)
Mundi, Max. Ñàëàòû : 75 ïèêàíòíûõ ðåöåïòîâ
ñî âñåãî ìèðà / Ìàêñ Ìóíäè ; ïåð ñ íåì. Äèàíû Ðóñîâîé ; ðåä. Ò.Â.Øàáàíîâà. — Rîga : Jâòa
sçta, [2002]. — 205 ñ. : öâ. èë. ; 25 ñì. — Îðèã.
íàçâ.: Salate / Max Mundi. — ISBN 9984-709-03-5
(ies.).
UDK 641.83(083.12)
Rossmeier, Armin. Çàâòðàê, îáåä, óæèí : ðåöåïòû çäîðîâîé æèçíè : â êíèãó âêëþ÷åíî 120
ðåöåïòîâ / Àðìèí Ðîñìåéåð ; ïåð. ñ íåì. Äèàíû Ðóñîâîé ; ðåä. Íàòàëèÿ ×èíà. — Rîga : Jâòa
sçta, [2002]. — 205 ñ. : öâ. èë. ; 25 ñì. — Óêàç.:
ñ.202-203. — Îðèã. íàçâ.: Aktiv & Vital / Armin
Rossmeier. — ISBN 9984-709-05-1 (â ïåð.).
UDK 641(083.12)
2002. gada jûlijs
656 Transports kopumâ.
Transportapkalpoðana. Pârvadâjumi.
Pasta sakari
Latvijâ reìistrçto transportlîdzekïu statistika,
2002.gads / Ceïu satiksmes droðîbas direkcija. —
Rîga : Ceïu satiksmes droðîbas direkcija, 2002. —
40 lp. : diagr., tab. ; 30 cm.
UDK 656.1(474.3)(083.41)
Transportlîdzekïu vadîtâju statistika Latvijâ,
2002.gads / Ceïu satiksmes droðîbas direkcija. —
Rîga : Ceïu satiksmes droðîbas direkcija, 2002. —
24 lp. : diagr., tab. ; 30 cm.
UDK 656.1.052(474.3)(083.41)
657 Grâmatvedîba. Rçíinvedîba
Par zvçrinâtiem revidentiem : likums stâjies spçkâ 2002.g. 1.janv. / vâks: Daina Birzniece. — Rîga : Kamene, 2002. — 39 lpp. ; 20 cm. — ISBN
9984-636-61-5
UDK 657.6-051(474.3)(094)
ßíóøêà, Ìàðèíà. Finansu un grâmatvedîbas
kontrole firmâ : (praktiskas rekomendâcijas uzòçmçjiem) / M.Januðka ; red. Ausma Lîbiete ;
vâka dizains: Sergejs Kozlovs. — Rîga : Merkûrijs
LAT SIA, [2002]. — 144 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. —
ISBN 9984-640-18-3 (ies.).
UDK 657.6(076)
ßíóøêà, Ìàðèíà. Grâmatvedîba visiem : (praktisks palîglîdz. îss kurss) / Marina Januðka ; no
krievu val. tulk. Zita Markçvièa. — Rîga : SIA
“Inovâcija”, 2002. — 84 lpp. : sh., tab. ; 28 cm. —
ISBN 9984-9415-4-X
UDK 657(076)
ßíóøêà, Ìàðèíà. Êîíòðîëü ôèíàíñîâîãî è
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèðìû : (ïðàêòè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé) /
Ì.ßíóøêà ; ðåä. Ñâåòëàíà Ìàëàøåíîê ;
õóäîæ. Ñåðãåé Êîçëîâ. — Ðèãà : Merkûrijs LAT
SIA, [2002]. — 167 ñ. : ñõåì., òàáë. ; 22 ñì. —
ISBN 9984-640-17-5 (ies.).
UDK 657.6(076)
658 Raþoðanas organizâcija. Uzòçmumu
ekonomika. Tirdzniecîbas organizâcija
un tehnika
Mârketings / ICC (International correspondence
course). — Rîga : International correspondence
course, [2002]. — 56 lpp. : zîm., diagr., sh., ;
30 cm + Piel. Jautâjumi zinâðanu pârbaudei
(4 lpp.). — (Mârketings 1-3). — ISBN 9984-73006-9 (1.-8.gr.)
UDK 658.8(075.4)
Mârketings / ICC (International correspondence
course). — Rîga : International correspondence
course, [2002]. — 64 lpp. : zîm., tab. ; 30 cm +
Piel. Jautâjumi zinâðanu pârbaudei (8 lpp.). —
(Mârketings 4-6). — ISBN 9984-730-06-9 (1.-8.gr.)
UDK 658.8(075.4)
Ðåéõ, Ë.Ã. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â òåîðèè è íà ïðàêòèêå : ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå / Ë.Ã.Ðåéõ ;
Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. — Ðèãà : Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è êóëüòóðû,
2001. — 21 ñ. : òàáë. ; 21 ñì. — Áèáëèîãð.: ñ.21
(11 íàçâ.). — ISBN 9984-24-011-8
UDK 658(07)
Latvijas Jaunâkâs Grâmatas Nr. 7
ßíóøêà, Ìàðèíà. Firmas finansiâli ekonomiskâ
stâvokïa analîzes metodika : (praktisks palîglîdz.) / Marina Januðka ; tulk. Inâra Zçberga ; aut.
red. — Rîga : ZKC SIA “Inovâcija”, 2002. —
40 lpp. : tab. ; 28 cm. — ISBN 9984-9415-8-2
UDK 658(076)
ßíóøêà, Ìàðèíà. Ìåòîäèêà àíàëèçà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ôèðìû :
(ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå) / Ìàðèíà ßíóøêà. —
Ðèãà : ZKC SIA “Inovâcija”, 2002. — 43 ñ. : òàáë. ;
28 ñì. — ISBN 9984-9415-9-0
UDK 658(076)
69 Bûvniecîba. Bûvniecîbas materiâli.
Celtniecîbas montâþas darbi
Bûvniecîba Latvijâ 2001 : stat. biï. = Construction in Latvia 2001 : statistical bulletin / Latvijas
Republikas Centr. stat. pârvalde = Central Statistical Bureau of Latvia. — Rîga : Latvijas Republikas Centr. stat. pârvalde, 2002. — 48 lpp. :
tab. ; 29 cm. — ISBN 9984-06-159-0
UDK 69(474.3)(083.41)
7 MÂKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
Person. Color. Nature. Music : abstracts of the 3
International Conference, May 15-18, 2002 / Art
Teacher Union in co-operation with Faculty and
Psychology, Computer Science Department, Faculty of Music and Art of Daugavpils University ;
ed. Anita Pipere. — Daugavpils : Saule, 2002. —
105 p. ; 21 cm. — ISBN 9984-14-177-2 : 150 eks.
UDK 7(063)
Reakcija : Latvijas jauno mâkslinieku izstâde
Reinzemes—Pfalcas un Zâras zemes Centrâlajâ
bankâ, Mainca 2002.gada maijs : katal. = Reaktion : Ausstellung der jungen lettischen Künstler
in der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz
und im Saarland in Mainz, Mai 2002/ Latvijas
Mâkslinieku savienîba ; sast. Inese Baranovska ;
ievadu aut.: Inese Baranovska, Hanss-Jirgens
Kebniks ; mâksl. Ingrîda Zâbere ; fotogr.: Armands Lâcis, Sergejs Akuraters, Jânis Buls, Didzis
Grodze, Gints Mâlderis. — Rîga : Latvijas Mâkslinieku savienîba, 2002. — 45, [1] lpp. : krâs. il.,
ìîm. ; 22×28 cm.
UDK 7(474.3)(083.824)
72 Arhitektûra
Kristaps Morbergs, 1844-1928 / teksts: Artûrs
Krûmiòð ; priekðv. Kristaps Morbergs, Artûrs
Krûmiòð un Latvijas Universitâte, aut. Ivars
Lâcis, Jânis Stradiòð, Jânis Krastiòð ; mâksl. Valdis
Villeruðs. — Rîga : Jumava. SIA “J.L.V.”, 2002. —
144, [2] lpp. : il., ìîm. ; 24 cm. — Bibliogr.: 144.[145.] lpp. (26 nos.). — ISBN 9984-05-511-6 (ies.).
UDK 72.071(474.3)
741/744 Zîmçðana un rasçðana
Engineering graphics Baltgraf—6 : proceedings
of the sixth international conference, Riga,
Latvia, June 13-14, 2002 / International Association BALTGRAF ; ed., preface, p.10-11 by Modris
Dobelis ; design: Valdis Onkelis ; photographer:
Indriíis Stûrmanis. — Riga : Riga Technical university, 2002. — 254 p. : ill., tab. ; 22 cm. — ISBN
9984-32-486-9.
UDK 744(063)
6
75 Glezniecîba
Glezniecîba : Laikmeta liecinieki: 20.gadsimta
60., 70. un 80. gadi : Latvijas Mâkslinieku savienîbas mâkslas darbu kolekcija : 2002.g. 26.apr.—
9.jûn. izst. katal. = Painting : witnesses of an age:
the 1960s, 1970s and 1980s / Latvijas Mâkslinieku
savienîba ; sast. Inese Baranovska ; rakstu aut.:
Peteris Bankovskis, Inese Baranovska, Dace Lamberga, Aleksis Osmanis, Laima Slava ; katal. ziòas
sagat. Astrîda Valtere ; mâksl. Juris Petraðkeviès. — Rîga : Latvijas Mâkslinieku savienîba,
2002. — 327 lpp. : krâs. il., portr. ; 30 cm. — ISBN
9984-19-295-4 (ies.).
UDK 75(474.3)
792 Skatuves mâksla. Teâtris
Ãàéëèò, Ãàððè. Íîâûé òåàòð, èëè 20 ëó÷øèõ
òåàòðàëüíûõ ïîñòàíîâîê ïðîøåäøåãî äåñÿòèëåòèÿ / Ãàððè Ãàéëèò. — Ðèãà : Kultûrkapitâla
fonds, 2000. — 79, [6] ë. ; 30 ñì.
UDK 792.2.028
793 Svçtki, svinîbas. Horeogrâfija
Brancis, Mâris. Kâpt mûzas kalnâ : Marta Alberinga / Mâris Brancis, Marta Alberinga ; mâksl.
Mâris Sîmansons ; Mâras Braðmanes, Ojâra Griía, Gunâra Janaiða foto. — Rîga : Atçna, 2002. —
241, [2] lpp. : il. ; 23 cm. — ISBN 9984-635-99-6
(ies.).
UDK 793.31(474.3)
Paipare, Mirdza. Deja kâ mûzikas þanrs : [mâc.
lîdz.] / Mirdza Paipare ; Liepâjas Pedagoìijas
akadçmija. Mûzikas katedra. — Liepâja : LiePA,
2002. — 61 lpp. : notis ; 21 cm. — Bibliogr.: 59.60.lpp. (28 nos.) un norâdes parindçs. — ISBN
9984-654-81-8 : 100 eks.
UDK 793.3
794 Galda spçles
Salmiòð, Ìedimins. Korespondencðahs — tas ir
interesanti / Ìedimins, Salmiòð ; Marutas Boþes
vâks. — Liepâja : LPA LiePA, 2002. — 110 lpp. :
il., ìîm., faks., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 109.lpp. —
ISBN 9984-654-75-3
UDK 794.1.088.2
796/799 Sports. Spçles.
Fiziskâ kultûra kopumâ
Grâmata makðíerniekam iesâcçjam... un ne
tikai : [rokasgrâm.] / sast. Ilze Èeròevska ; mâksl.
Uldis Baltutis ; Armanda Lâèa vâka foto. —
Rîga : Avots, 2002. — 183 lpp., [4] lp. krâs. il. : il.,
tab. ; 17 cm. — Bibliogr.: 182.lpp. — ISBN 9984700-70-4 (ies.)
UDK 799.1(035)
Grinðteins, Mâris. No gadsimta sâkuma lîdz Trîszvaigþòu spçlçm un Sidnejai : Tukuma novada
sporta vçsture (1901.-2001.g.) / Mâris Grinðteins ;
mâksl. Jânis Bârdiòð ; fotogr.: Þ.Bergs, E.Liepiòð,
Þ.Legzdiòð, I.Fedoroviès, J.Vîtols, A.Jansons, M.Grinðteins. — Tukums : Autorizdevums, 2002. —
528 lpp., 8 lpp. krâs. il. : il., ìîm., tab. ; 21 cm +
1 lp. satura râd. ; 1 lp. Olimpieðu devîzes un vçlçjumi. — Bibliogr.: 499.-500.lpp. (43 nos.). Sportistu saraksts: 501.-528.lpp. — ISBN 9984-19292-X (ies.).
UDK 796(474.3)(091)
2002. gada jûlijs
Novatours: atpûta 2002 : katal. / Novatours. —
Rîga : Novatours, 2002. — 111, [1] lpp. : krâs. il. ;
29 cm.
UDK 796.5(085)
8 VALODNIECÎBA. VALODAS.
LITERATÛRA
811 Valodniecîba
Angïu—latvieðu vârdnîca : ap 45 000 vârdu =
English-Latvian dictionary : approx. 45 000 entries / sast.: Z.Belzçja, I.Birzvalka, L.Jurka, R.Mozere, J.Raðkeviès, A.Treilons ; red. Irçna Birzvalka ; mâksl. Aigars Liepiòð. — Rîga : Jâòa sçta,
[2002]. — 1324 lpp. ; 21 cm. — ISBN 9984-94701-7 (ies.).
UDK 811.111’374.822=174
Dannemarks, Nilss. Latvieðu—norvçìu, norvçìu—latvieðu vârdnîca : Latvisk-norsk, norsklatvisk ordbok / Nilss Dannemarks (Nils Dannemark), Rihards Bçrugs (Richard Baerug), Ilze
Kaèevska ; red.: Raita Saleniece, Dainuvîte Guïevska ; mâksl. Sergejs Davidovs. — Rîga : Norden AB, 2001. — 693 lpp. ; 15 cm. — Bibliogr.:
693.lpp. — ISBN 9984-713-00-8 (ies.).
UDK 811.174’374.822=113.5
Kaèevska, Ilze. Latvieðu—zviedru, zviedru—
latvieðu vârdnîca : Lettisk-svensk, svensk-lettisk
ordbok / Ilze Kaèevska, Ineta Balode, Maija Grînberga ; red. Raita Saleniece ; mâksl. Sergejs Davidovs. — Rîga : Norden AB, 2002. — 542 lpp. ;
15 cm. — Bibliogr.: 542.lpp. — ISBN 9984-71307-5 (ies.).
UDK 811.174’374.2=113.6=174
Latvieðu—franèu vârdnîca : ap 10 000 vârdu =
Dictionnaire letton-français : environ 10 000
mots / red. Gunita Aizstraute ; mâksl. U.Baltutis. — Rîga : Avots, 2002. — 709, [1] lpp. ;
11 cm. — ISBN 9984-700-02-X
UDK 811.174’374.822(=133.1)
Lauze, Linda. Vienkârða teikuma dinamika
latvieðu sarunvalodâ: sociolingvistiskais aspekts : promocijas darba kopsavilkums = The
dynamics of the simple sentence: in Latvian colloquial speech: the sociolinguistic aspect / Linda
Lauze ; Liepâjas Pedagoìijas akadçmija. — Liepâja : LPA LiePA, 2001. — 60 lpp. ; 20 cm. — Bibliogr.: 59.-60.lpp. — ISBN 9984-654-74-5
UDK 811.174-25’367.332(043)
Lomholts, Karstens. Latvieðu—dâòu, dâòu—
latvieðu vârdnîca = Lettisk-dansk, dansk-lettisk
ordbog / Karstens Lomholts, Rute Lediòa ; red.
Raita Saleniece ; mâksl. Sergejs Davidovs. —
Rîga : Norden AB, 2002. — 512 lpp. ; 15 cm. —
Bibliogr.: 512.lpp. — ISBN 9984-713-03-2 (ies.).
UDK 811.174=113.4=174’374.2
Pajula, Marja. Latvieðu—somu, somu—latvieðu
vârdnîca : Latvia—suomi—latvia-sanakirja /
Marja Pajula, Iveta Vanhanena, Jeïena Samcova ;
red. Raita Saleniece ; mâksl. Sergejs Davidovs. —
Rîga : Norden AB, 2002. — 560 lpp. ; 15 cm. —
Bibliogr.: 560.lpp. — ISBN 9984-713-01-6 (ies.).
UDK 811.174’374.2=511.111=174
Poïu—latvieðu vârdnîca : ap 8000 vârdu =
Sùownik polsko-ùotewski : okoùo 8000 haseù / sast.
I.Birzvalka ; mâksl. U.Baltutis. — Rîga : Avots,
2002. — 713, [3] lpp. ; 11 cm. — ISBN 9984-70008-9 (ies.).
UDK 811.162.1’374.822=174
Latvijas Jaunâkâs Grâmatas Nr. 7
Practical English grammar : praktiskais mâcîbu
lîdzeklis / comp. by L.Gorenstein ; Higher school
of Economics and Culture. — Riga : Higher
school of Economics and Culture, 2002.
Pt.1. — 75 p. : ill., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.:
p.75 (10 ref.). — ISBN 9984-24-011-8
UDK 811.111’36(076)
Sveðvârdu vârdnîca / red. Dainuvîte Guïevska ;
mâksl. Sergejs Davidovs. — Rîga : Norden AB,
2002. — 799, [1] lpp. ; 14 cm. — ISBN 9984-71306-7 (ies.).
UDK 811.174’374.2’373.45
Êàçàíîâñêàÿ, Â. Listening, speaking and language development : ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå /
V.Kazanovska ; Higher school of Economics and
Culture. — Riga : Higher school of Economics
and Culture, 2002.
Pt.1. — 148 p. : ill., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.:
p.145 (8 ref.). — ISBN 9984-24-019-3
UDK 811.111(075.8)
Liepâjas Pedagoìijas akadçmija. Studentu zinâtniskie raksti / sast.: Ieva Ozola, Edgars Lâms ;
Liepâjas Pedagoìijas akadçmija. Latvieðu valodas katedra, Literatûras katedra. — Liepâja :
LiePA, 2002.
6, Filoloìija. — 81 lpp. : tab. ; 21 cm. —
Bibliogr. rakstu beigâs un norâdes parindçs. —
100 eks.
UDK 82.0(05)
821 Daiïliteratûra
821.111 Angïu literatûra
Austen, Jane. Nortangeras abatija : româns /
Dþeina Ostina ; no angïu val. tulk. Dagnija Dreika ; mâksl. Agata Muze. — Rîga : Jumava,
2002. — 256, [1] lpp. : ìîm. ; 21 cm. — Oriì. nos.:
Northanger abbey / Jane Austen. — ISBN 998405-520-5 (ies.).
UDK 821.111-31
Êîëîäçèíà, È. A new approach to business English : ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå / I.Kolodzina ;
Higher school of Economics and Culture. —
Riga : Higher School of Economics and Culture,
2002. — 73 p. : ill., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: p.73
(7 ref.). — ISBN 9984-24-020-7
UDK 811.111(075.8)
Beauman, Sally. Rebekas stâsts : româns / Sallija
Bomena ; no angïu val. tulk. Liâna Niedra ;
mâksl. Kristians Ðics ; fotogr. Aivars Drâznieks. — Rîga : Kontinents, 2002. — 460, [1] lpp. ;
21 cm. — Oriì. nos.: Rebecca’s tale / Sally
Beauman. — ISBN 9984-740-45-5 (ies.).
UDK 821.111-31
Ìèðîíîâà, Ç. The right word in business English : ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå / Z.Mironova ;
Higher school of Economics and Culture. —
Riga : Higher school of Economics and Culture,
2002.
Pt.1, Work and Pay. — 112 p. : ill., tab. ;
21 cm. — Bibliogr.: p.74 (13 ref.). — ISBN 998424-010-X
UDK 811.111(075.8)
Fenton, Kate. Liegâs vçsmas : româns / Keita
Fentone ; no angïu val. tulk. Biruta Vaivode ;
mâksl. Kristians Ðics. — Rîga : Kontinents,
2002. — 429, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriì. nos.: Balancing on air / Kate Fenton. — ISBN 9984-74049-8 (ies.).
UDK 821.111-31
82 Literatûra. Literatûrzinâtne
Aktuâlas problçmas literatûras zinâtnç : rakstu
krâj. / Liepâjas Pedagoìijas akad. LU Literatûras,
folkloras un mâkslas inst. ; sast. Edgars Lâms ;
redkol.: Zigrîda Frîde, Silvestrs Gaiþûns, Ausma
Grînvalde, Zanda Gûtmane, Benedikts Kalnaès,
Edgars Lâms, Broòislavs Tabûns, Jana Tesarþova ;
mâksl. Ervîns Gailums. — Liepâja : LiePA, 2002.
7. — 343 lpp. : tab. ; 20 cm. — Bibliogr.
rakstu beigâs un norâdes parindçs.
UDK 82.0:821.174.09(082)
Jundze, Arno. Somijas literatûra Latvijâ, 18852001 / Arno Jundze ; LU Literatûras, folkloras un
mâkslas inst. ; mâksl. Inâra Jçgere. — Rîga : Zinâtne, 2002. — 237, [2] lpp. : tab. ; 20 cm. —
Bibliogr. rakstu beigâs. — ISBN 9984-698-19-X
UDK 82.0+821.511.111+
+821.511.111(091)
Kalnaès, Benedikts. Modernisma drâma Vâcijâ :
[monogr.] / Benedikts Kalnaès ; red. Ligita Bîbere ; mâksl. Aldis Kïaviòð ; Liepâjas Pedagoìijas
akadçmija. Literatûras katedra. — Liepâja : LPA
LiePA, 2002. — 107 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 94.98.lpp. (148 nos.) un 99.lpp. — Personu un lugu
râd.: 100.-107.lpp. — ISBN 9984-654-76-1 : 200
eks.
UDK 82.0+821.112.2-2.09
Latvieðu rakstnieku portreti : pozitîvisti / Biruta
Gudriíe, Benedikts Kalnaès, Janîna Kursîte, Ilona
Salcevièa, Lita Silova, Benita Smilktiòa, Inese
Treimane, Jânis Zâlîtis ; sast. Benita Smilktiòa ;
LU Literatûras, folkloras un mâkslas inst. — Rîga : Zinâtne, 2002. — 219, [2] lpp. ; il., ìîm. ;
20 cm. — ISBN 9984-698-53-X
UDK 82.02(474.3)
7
Fowles, John. Franèu leitnanta draudzene :
româns / Dþons Faulzs ; no angïu val. tulk. Ainis
Ulmanis ; mâksl. Ints Vilcâns. — Rîga : Jumava,
2002. — 446, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriì. nos.: The
French lieutenant’s woman / John Fowles. —
ISBN 9984-05-522-1 (ies.).
UDK 821.111-31
821.111(73) Amerikâòu literatûra
Steel, Danielle. Neizmçrojamâ mîlestîba :
româns / Daniela Stîla ; no angïu val. tulk. Baiba
Gabranova ; mâksl. Kristians Ðics. — Rîga : Kontinents, 2002. — 428, [1] lpp. : ìîm. ; 21 cm. —
ISBN 9984-740-42-0 (ies.).
UDK 821.111(73)-31
821.112.2 Vâcu literatûra
Hesse, Hermann. Demians : stâsts par Emîla
Sinklera jaunîbu / Hermanis Hese ; no vâcu val.
tulk. Silvija Brice ; mâksl. Mâris Sîmansons. —
Rîga : Atçna, [2002]. — 164, [1] lpp. ; 23 cm. —
Tulk. no izd.: Demian / Hermann Hesse, (Frankfurt am Main, 1925). — ISBN 9984-635-47-3 (ies.).
UDK 821.112.2-31
Remarque, Erich Maria. Melnais obelisks : novçlotas jaunîbas stâsts / Çrihs Marija Remarks ; no
vâcu val. tulk. Anda Plçsuma ; mâksl. Agata
Muze. — Rîga : Jumava, 2002. — 427, [1] lpp. :
ìîm. ; 21 cm. — Oriì. nos.: Der schwarze Obelisk / Erich Maria Remarque. — ISBN 9984-05519-1 (ies.).
UDK 821.112.2-31
2002. gada jûlijs
Blobel, Brigitte. Vienkârði mîlestîba : [româns
jaunieðiem] / Brigite Blobela ; no vâcu val. tulk.
Irçna Gransberga ; mâksl. Ints Vilcâns. — Rîga :
Jumava. SIA “J.L.V.”, 2002. — 221, [2] lpp. ;
21 cm. — Tulk. no izd.: Einfach Liebe! / Brigitte
Blobel, (Düsseldorf, 2002). — ISBN 9984-05-521-3
(ies.).
UDK 821.112.2-93-31
821.113.4 Dâòu literatûra
Holst, Hanne-Vibeke. Laimîga sieviete : româns / Hanne-Vibeke Holsta ; no dâòu val. tulk.
Dace Deniòa ; red. Silvija Brice ; mâksl. Mâris
Sîmansons. — Rîga : Atçna, 2002. — 390, [1] lpp. ;
23 cm. — Oriì. nos.: En lykkelig kvinde / HanneVibeke Holst, 1998. — ISBN 9846-635-98-8 (ies.)
UDK 821.113.4-31
821.113.6 Zviedru literatûra
Enquist, Per Olav. Galma ârsta apmeklçjums :
[româns] / Pçrs Ulovs Enkvists ; no zviedru val.
tulk. Solveiga Elsberga ; red. Silvija Brice ; mâksl.
Mâris Sîmansons. — Rîga : Atçna, 2002. — 356,
[2] lpp. ; 23 cm. — Tulk. no izd.: Livläkarens
besök / Per Olov Enquist, (1999). — ISBN 9984635-97-X (ies.).
UDK 821.113.6-31
821.133.1 Franèu literatûra
François, Rose-Marie. Tâlîna strûklaka : [dzejoïu
krâj.] = De source lointaine / Roze-Marija Fransuâ ; sast. un no franèu val. atdz. Dagnija Dreika ;
mâksl. Tomass Folks ; fotogr.: R.M.Fransuâ,
J.Cakuls, J.Danovskis. — Rîga : Tapals, 2002. —
173, [3] lpp. : ìîm. ; 23 cm. — Oriì. nos.: De
source lointaine / Rose-Marie François. — ISBN
9984-720-15-2 (ies.)
UDK 821.133.1(493)-1
821.134.2 Spâòu literatûra
Espriu, Salvador. Dârzs ar pieciem kokiem :
[dzeja] / Salvadors Espriu ; sast., no katalâòu val.
atdzej. un priekðv. Mîts par Sineru, 9.-24.lpp.,
sarakst. Leons Briedis ; mâksl. Aldis Aleks. —
Rîga : Minerva, 2002. — 205, [1] lpp. : ìîm. ;
21 cm. — Tulk. no izd.: El jardi dels cinc arbres /
Salvador Espriu (Barcelona, 1985). — ISBN 9984637-20-4 (ies.).
UDK 821.134.2-1
821.161.1 Krievu literatûra
Áóëãàêîâà, Ìàðèÿ. Æèçíü äóøè : ñáîðíèê /
Ìàðèÿ Áóëãàêîâà. — Ðèãà : Insight, 2002. —
158, [1] ñ. ; 21 ñì. — ISBN 9984-744-00-0
UDK 821.161.1-3(081)
Ìàðèíèíà, Àëåêñàíäðà. Nâves valdzinâjums :
româns / Aleksandra Mariòina ; tulk. Ieva Linde ;
mâksl. Solvita Ozola. — Rîga : Tapals, 2002. —
300, [4] lpp. : ìîm. ; 21 cm. — Oriì. nos.: Ñâåòëûé ëèê ñìåðòè / Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíà. —
ISBN 9984-720-21-7 (ies.).
UDK 821.161.1-312.4
Latvijas Jaunâkâs Grâmatas Nr. 7
821.172 Lietuvieðu literatûra
Vaièiûnaitë, Judita. Zemei pieskaroties = Þemës
prisilietus : [dzeja] / Judîte Vaièûnaite ; no lietuvieðu val. atdzej. Hermanis Marìers Majevskis ;
red. Knuts Skujenieks ; Knuta Skujenieka Dzejas
princesi pieminot, 5.-8.lpp., un Hermaòa
Marìera Majevska, 9.-12.lpp., ievadvârdi ; mâksl.
Aleksandrs Busse ; fotogr.: Aïìimants Aleksandrâvièus, Valdis Brauns. — Rîga : Tapals, 2002. —
129 lpp. : ìîm. ; 22 cm. — Oriì. nos.: Þemës
prisilietus / Judita Vaièiûnaitë. — ISBN 9984-72022-5 (ies.).
UDK 821.172-1(081)
821.174 Latvieðu literatûra
Dzeja
Leja, Austra. Vairâk laba : [dzejoïu krâj.] / Austra
Leja ; Kalçtu pamatskolas skolçnu zîm. — Liepâja : LPA LiePA, 2002. — 79, [1] lpp. : il., ìîm. ;
20 cm. — ISBN 9984-654-83-4
UDK 821.174-1
Stelps, Pauls. Uz Tavu Zemi : ideâli..., lirika...,
vîzijas..., romantika / Pauls Stelps ; priekðv. sarakst. Saulcerîte Viese. — Rîga : Sociopsiholoìijas Asociâcija : Apgâds Vençra, 2002. — 95 lpp. ;
20 cm. — ISBN 9984-9605-0-1
UDK 821.174-1
Vçtru strîpa : Lejaskurzemes dzejnieku kopkrâjums / red. Modris Zihmanis, Olafs Gûtmanis,
Edvîns Tauriòð ; priekðv. sarakst. Olafs Gûtmanis ; pçcv. aut. Modris Zihmanis ; vâka mâksl.
Aldis Kïaviòð. — Liepâja : Liepâjas Pedagoìijas
akadçmijas izdevniecîba LiePA, 2001. — 285 lpp. ;
21 cm. — ISBN 9984-654-64-8
UDK 821.174-1(082)
Proza
Âbele, Inga. Akas mâja : stâsti / Inga Âbele ; red.
Silvija Brice ; mâksl. Pçteris Upesbrants. — Rîga :
Atçna, [2002]. — 163, [3] lpp. : ìîm. ; 23 cm. —
ISBN 9984-635-21-X (ies.).
UDK 821.174-32
Bankovskis, Pauls. Labais vienmçr uzvar :
[stâsti] / Pauls Bankovskis ; red. Maima Grînberga ; mâksl. Mâris Sîmansons. — Rîga : Atçna,
2002. — 204, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 9984-63590-2 (ies.).
UDK 821.174-32(081)
Birkmanis, Gunârs. Teo Nesaules sievietes :
româns / Gunârs Birkmanis ; mâksl. Andris
Keiðs. — Rîga : Aut. izd., 2002. — 363 lpp. : il. ;
21 cm. — Bibliogr.: 363.lpp. — ISBN 9984-49515-1 (ies.)
UDK 821.174-31
Dziïums, Alfreds. Raksti / Alfreds Dziïums ;
mâksl. Kaspars Rekmanis. — Rîga : Daugava,
2002.
10.sçj., Vilka zobs : româns. — 372, [1] lpp. :
ìîm. ; 21 cm. — ISBN 9984-644-67-7 (ies.).
UDK 821.174-31
Heniòð, Arturs. Es, smilðu kalnu jâtnieks : româns par paaudzi, kas smilðu kalnu ielokâ 19.
un 20.gs. mijâ cçla un radîja latvisko Rîgu / Arturs
Heniòð ; mâksl. Aivars Sprûdþs. — Rîga : Daugava, 2002. — 399, [1] lpp. : ìîm. ; 23 cm. — ISBN
9984-644-94-4 (ies.).
UDK 821.174-311.6
Laíis, Pçteris. Gara vientulîba : esejas / Pçteris
Laíis ; tulk. angïu val.: Judîte Pavlovska, Anita
Naèiðèione ; mâksl. Jânis Osis ; dizains: Mâra
Muskare. — Rîga : Jaunâ Daugava, 2002. — 92,
[1] lpp., 4 lp. krâs. il. : ìîm. ; 20 cm. — Teksts
paral. latv., angïu. — ISBN 9984-726-09-7 (ies.).
UDK 821.174-4
Lukjanskis, Egils. Krievu leitnanta mîïâkâ : româns / Egils Lukjanskis ; red. Valdis Veilands ;
mâksl. Aleksandrs Stankeviès ; Valda Semjonova
foto. — Rîga : Lauku Avîze, 2002. — 287, [1] lpp. :
il., ìîm., faks. ; 20 cm. — Bibliogr.: 286.lpp. (25
nos.). — ISBN 9984-567-61-3
UDK 821.174-31
Rukðâne, Dace. Româniòð : [româns] / Dace
Rukðâne ; red. Guntis Berelis ; Mâra Sîmansona
vâks ; fotogr. Jânis Deinats. — Rîga : Atçna,
2002. — 157, [1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 9984-63588-0 (ies.).
UDK 821.174-31
Sodums, Dzintars. Kopoti raksti / Dzintars Sodums ; sast. Nora Ikstena ; red. Maima Grînberga ; pçcv. Soduma ceïð, 167.-171.lpp., aut. Jânis
Rokpelnis ; mâksl. Mâris Sîmansons ; Teòa Graða
il. — Rîga : Atçna, 2002.
2.sçj., Blçþu româns 1943-44. — 186, [1] lpp. :
ìîm. ; 23 cm. — ISBN 9984-635-96-1 (ies.).
UDK 821.174-3(081.1)
Tjarve, Eleonora. Spçks un smeldze : atmiòu
ainas / Eleonora Tjarve ; red. Anija Brice ; mâksl.
Kristîne Seòkova. — Rîga : Preses nams, 2002. —
267, [2] lpp. : ìîm. ; 23 cm. — ISBN 9984-00-432-5
(ies.) : 2000 eks.
UDK 821.174-94
Zariòð, Kârlis. Dârza mâja : româns / Kârlis Zariòð ; pçcv. Noslçpuma ìençze, 280.-[288.] lpp.,
aut. Anita Roþkalne ; mâksl. Aivars Sprûdþs. —
Rîga : Daugava, 2002. — 287, [1] lpp. : ìîm. ;
21 cm. — ISBN 9984-644-93-6 (ies.).
UDK 821.174-31
Bçrnu
Reinika, Veronika. Zvirbulis zeíîtçs : dzejoïi bçrniem / Veronika Reinika ; red. Liliâna Cirse ; Silvijas Silâres zîm. — Dobele, 2002. — 97, [4] lpp. :
il. ; 18 cm. — ISBN 9984-19-291-1 (ies.).
UDK 821.174-93-1
Viks. Ûdensòuks : 3.grâm. par Tîdþerçna Òuka
piedzîvojumiem / Viks ; red. Renâte Âlîte ; mâksl.
Evija Stukle. — Rîga : Pçtergailis, 2002. — 109,
[2] lpp., [4] lp. krâs. il. : il. ; 23 cm. — ISBN 9984673-97-9 (ies.)
UDK 821.174-93-343
Grebzde, Irma. Ikdiena : stâsti un noveles / Irma
Grebzde ; red. Valdis Bajârs ; mâksl. Alnis Mitris. — [Saldus] : Signe, 2001. — 175 lpp. : il. ;
21 cm. — ISBN 9984-534-49-9
UDK 821.174-32(081)
8
2002. gada jûlijs
9 ÌEOGRÂFIJA. BIOGRÂFIJAS. VÇSTURE
908 Novadpçtniecîba
Civitas et castrum ad Mare Balticum : Baltijas
arheoloìijas un vçstures problçmas dzelzs
laikmetâ un viduslaikos : rakstu krâj. — veltîjums LZA îstenajam loceklim prof. Dr. habil. hist.
Andrim Caunem 65 gadu dzîves jubilejâ / LU
Latvijas Vçstures institûts ; sast.: Çvalds Mugurçviès, Ieva Ose ; priekðv., 5.-18.lpp., aut. Çvalds
Mugurçviès. — Rîga : Latvijas Vçstures institûta
apgâds, 2002. — 628, [3] lpp. : il., ìîm., k. ;
25 cm. — ISBN 9984-601-40-4 (ies.)
UDK 902/904(4)(082)+94(4)(082)
Jûrmala Latvia 2002 : tourism Information =
Jûrmala Ëàòâèÿ 2002 : òóðèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ / Solveiga Freiberga, Ilze Èerniða ; photogr.: Leons Balodis, Boriss Graps, Andis Liepa,
Ojârs Martinsons, Romvalds Salceviès, Juris
Smaïinskis, Igors Timofejevs ; design by Lolita
Cîrulniece. — [Rîga] : Balodis Printing, 2002. —
62, [1] p. : ill., map ; 21 cm.
UDK 908(474.3-21)(036)
Liepâja : ceïvedis = guide / teksta aut. Dâvis Gûtmanis ; tulk. Kârlis Streips ; priekðv., 2.lpp., aut.
Uldis Sesks ; mâksl. Artis Roþkalns ; fotogr.:
Leons Balodis, Sergejs Bogdanovs, Çriks Boþis,
Andris Eglîtis, Jânis Gintners, Aldis Niedols,
Didzis Kadaks, Gunârs Kopðtâls, Armands Lâcis,
Valerijs Liepa, Ints Lûsis, Arturs Pçrkons, Dainis
Soms. — Rîga : Jumava. SIA “J.L.V.”, 2002. — 91,
[5] lpp. : krâs. il., ìîm., karte ; 26 cm. — ISBN
9984-05-517-5
UDK 908(474.3-21)(036)
Lîbieðu gadagrâmata = Lîvlist âigastrôntõz
2002 / apkop. Baiba Ðuvcâne ; Leldes Ozoliòas
vâks un zîm. — [Mazirbe] : Valsts îpaði aizsargâjamâ teritorija “Lîbieðu krasts”, 2002. — 191 lpp. :
krâs. il., il., ìîm. ; 20 cm. — Bibliogr. rakstu
beigâs. — ISBN 9984-9249-5-5
UDK 94(474.3)(058)+
+39(=511.114)(058)
Latvijas Jaunâkâs Grâmatas Nr. 7
Riga : eine Reise durch die Jahrhunderte / zsgest.
Andris Lamsters ; Text: Mâra Siliòa ; Übers.:
Matthias Knoll ; Red. Skaidrîte Naumova ; Satz:
Oskars Stalidzâns ; Fotos: Leons Balodis. —
Riga : Madris, 2002. — 64 S. : farb. Ill. ; 26 cm. —
ISBN 9984-31-084-1
UDK 908(474.3-25)+770(474.3-25)
Riga : journey through the centuries / design
artist Andris Lamsters ; text: Mâra Siliòa ; transl.
by M.Paròickis ; ed.-in-chief Skaidrîte Naumova ; design: Oskars Stalidzâns ; photo: Leons
Balodis. — Riga : Madris, 2002. — 64 p. : col. ill. ;
26 cm. — ISBN 9984-592-77-4
UDK 908(474.3)(084.12)+
+72(474.3)(084.12)
Rîga : ceïojums cauri gadsimtiem / mâksl. sast.
Andris Lamsters ; teksts: Mâra Siliòa ; tulk. japâòu val. Ayumi Kurosawa ; atb. red. Skaidrîte
Naumova ; mâksl. Oskars Stalidzâns ; foto:
Leons Balodis. — Rîga : Madris, 2002. — 64 lpp. :
krâs. il. ; 26 cm. — ISBN 9984-592-65-0
UDK 908(474.3-25)(084.12)+
+72(474.3-25)(084.12)
Tâvu zemes kalendars 2003 : kulturvçsturiska un
literara godagrômota : 64. goda gôjums / sast. un
red. J.Eïksnis, V.Unda ; vâka foto: A.Bondarenko. — Rçzekne : Latgolas Kulturas centra izd.,
2002. — 356 lpp. : il., ìîm. ; 20 cm. — ISBN 998429-014-X : 2000 eks.
UDK 908(474.3-32)(059)+
+821.174’282(059)
Zaïaiskalne, Aija. Valles pagasts / Aija Zaïaiskalne, Gaïina Viegliòa ; Anrija Lizaka, Viïòa Celmiòa, Aivara Vovera, Aijas Zaïaiskalnes foto ; vâka
dizains: Astra Ratkevièa. — Rîga : Aut. izd.,
2002. — 543 lpp., 8 lpp. krâs. il. : il., ìîm., kartes ;
21 cm. — ISBN 9984192768 (ies.).
UDK 908(474.3-22)
91 Ìeogrâfija
Lettland im Überblick / Text Raimonds Cerûzis ;
deutsche übersetzung: Daina Zvidriòð, Sabine
Deutsch ; fotografen: A.Balodis, J.Kalniòð, P.Korsaks, A.Linarts, M.Malcenieks, J.Pîgoznis, V.Rîdzenieks, J.Zalâns ; Chefredakteur Raimonds
Cerûzis ; Redakteur Ieva Pîgozne. — Rîga : Lettland-Institut, 2002. — [10] s. : il. ; 21 cm. — ISBN
9984-736-07-5
UDK 913(474.3)(036)
94(474.3) Latvijas vçsture
Kalniete, Sandra. Ar balles kurpçm Sibîrijas sniegos : [atmiòu grâm.]. / Sandra Kalniete ; red. Inta
Èaklâ ; mâksl. Mâris Sîmansons ; GULAGA karti
sast.: Ï.Domburs, R.Ozoliòa. — Rîga : Atçna,
2001. — 294, [3] lpp. : il., ìîm., faks., kartes ;
26 cm. — Bibliogr.: 289.-[295.] lpp. — ISBN 9984635-78-3 (ies.).
UDK 94(474.3)"19"-054.74(093.3)+
+821.174-94
Muzeja “Ebreji Latvij┠krâjuma materiâlu apskats : grâm., dienasgrâm., vçstules, atmiòas,
iespieddarbi, dokum. / sast. Marìers Vestermanis ; veidoðanâ piedal.: Svetlana Bogojavïenska, Kristîne Rozniece ; vâka dizains: Ilâna
Lisagora. — Rîga, 2002.
Nr.2. — 117 lpp. ; 20 cm.
UDK 94(=411.16)(474.3):069.538
Vîks, Ivars. Mûsu diþâ senatne / Ivars Vîks ; Mâras Armanovièas un Zigurda Ðlica zîm. ; mâksl.
L.Kovalass-Kovaïevska. — Rîga : Vieda, 2002. —
534, [1] lpp., [2] lp. il., kartes ; 21 cm. — Bibliogr.:
524.-[529.] lpp. — ISBN 9984-701-37-9 (ies.)
UDK 94(474.3)
Ðèãà : ïóòü ñêâîçü ñòîëåòèÿ / ôîòîãð. Ë.Áàëîäèñ ; òåêñò Ìàðà Ñèëèíÿ ; ïåð. Â.Ðóãàéñ ; ãë.
ðåä. Ñêàéäðèòå Íàóìîâà ; õóäîæ. Àíäðèñ
Ëàìñòåðñ ; èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè èç
àðõèâîâ ìóçååâ. — Riga : Madris, 2002. — 64 ñ. :
öâ. èë. ; 26 ñì. — ISBN 9984-31-096-5
UDK 908(474.3)(084.12)+
+72(474.3)(084.12)
9
2002. gada jûlijs