Приложение N 3;doc

ДИДОР
Didor
СИНАМОБАЗМИ ШАШУМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
THE SIXTH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2014
1
ПАЁМИ РАИСИ КУМИТАИ ТЕЛЕВИЗИОН ВА РАДИОИ НАЗДИ
ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН АСАДУЛЛОЊИ РАЊМОН
Мењмонони гиромї ва
байналмилалии «Дидор!»
ширкаткунандагони
Кинофестивали
шашуми
Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон, шахсан аз номи худам Шуморо бо кушодашавии
Кинофестивали шашуми байналмилалии «Дидор» дар пойтахти Ватани азизи мо
шањри Душанбе табрик мекунам.
Кинофестивали шашуми байналмилалии «Дидор» - дар арафа ва фазои идњову
љашнхои миллї ва байналмилалї - 20 солагии Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, 600 солагии шоир ва мутафаккири асри ХV Абдурањмони Љомї, 110
солагии коргардон, њунарпеша, филмноманавис Комил Ёрматов, 100 солагии
оњангсози бузург Зиёдуллох Шањидї, 100 солагии њунарпешаи нотакрори театру
синамо Зоњир Дўстматов баргузор хоњад гашт.
Санањои зикршудаи таърихї ва хусусан 20 солагии Конститутсияи (Сарќонуни)
Тољикистон мантиќан суолеро матрањ месозанд, ки дастовардњои синамои тољик
дар солњои Истиќлолияти давлатї то кадом андозаанд?
2
Дар солњои Истиќлолият синамо пайваста аз раванди парешону идоранашаванда
ба зуњуроти боэътибору пешбинишаванда мубадал гардидааст. Дастгоњњои давлатї
бо фароњам овардани заминањои ќонуну санад ва дастурњо, сохторњои идоракунї,
сиёсати кадрњо, фишангњои заруриеро барои рушди идорашавандаву ќонунии
синамои ватанї ба вуљуд меоранд.
Боиси хушнудї аст, ки дар ќатори киностудияи давлатии «Тољикфилм», шабакањои телевизионї низ дар
истењсоли филмњо фаъол шудаанд. Барои њамин аксарияти филмњои мо хусусияти телевизионї доранд.
Инчунин дар ин соња ташабусњои шахсии истењсоли филмњоро низ рањнамоиву дастгирї менамоем.
Ифтихор мекунем, ки синамои тољик пайваста камол меёбад ва дар тамоми шаклњову жанрњо зуњур намуда
аз лињози мавзуъњо низ гуногун мешавад.
Мисоли равшани он намоиши васеи филмњои тољикї дар барномаи Кинофестивали шашуми байналмилалии
«Дидор» мебошад.
Њамаи ширкаткунандагон ва мењмонони фестивалро шодбош гуфта ба Шумо саломатї ва комёбињои
эљодї таманно мекунам.
ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН АСАДУЛЛОИ РАХМОН
Уважаемые участники и гости Шестого МКФ «Дидор»!
От имени Правительства Республики Таджикистан и Комитета по телевидению и радио при Правительстве
Таджикистана, а также от себя лично поздравляю Вас с открытием очередного, Шестого Международного
кинофестиваля «Дидор» в столице нашей Родины – Душанбе.
Шестой МКФ «Дидор» проходит на фоне ряда как национальных, так и международных праздников и юбилеев –
20-летия принятия Конституции нового Независимого Таджикистана, 600-летия выдающегося поэта-мыслителя
ХV в. Абдурахмана Джами, 110-летия кинорежиссера, киноактера, киносценариста Комиля Ярматова, 100-летия
выдающегося композитора Зиёдулло Шахиди, 100-летия блистательного актера театра и кино Зохирджана
Дустматова.
3
Указанные исторические даты и особенно 20-летие Конституции Независимого Таджикистана логично подводят
нас к вопросу о том, каковы достижения таджикского кино за годы Независимости?
Из хаотичного, неуправляемого процесса в первые годы Независимости, оно постепенно превращается в
очевидное, предсказуемое явление. Государственные институты на уровне законов и правил, структур управления,
кадровой политики формируют соответствующие рычаги, способствующие легитимному, контролируемому
развитию отечественной кинематографии. Отрадно, что наряду с государственной киностудией «Таджикфильм»
свой вклад в производство фильмов вносят телеканалы Таджикистана. Поэтому многие наши фильмы имеют
преимущественно «телевизионные» свойства. Вместе с тем, мы регулируем и поддерживаем частные инициативы
в деле производства фильмов.
Отрадно, что таджикское кино постепенно достигает своей зрелости и проявляет себя почти во всех своих видах
и жанрах, оно разнообразно и тематически.
Ярким примером этому является программа таджикских фильмов, которые в широком спектре представлены в
программах МКФ «Дидор-6».
Приветствуя всех участников и гостей Шестого Международного кинофестиваля «Дидор», хочу пожелать доброго
здоровья, творческих удач и приятного пребывания в Душанбе.
GREETINGS OF THE CHAIRMAN OF COMEETY OF TELEVISION & RADIO UNDER
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ASADULLOHI RAHMON
Dear participants and guests of the Fifth International Film Festival “Didor”!
4
On behalf of the Government of the Republic of Tajikistan and the Committee on Television and Radio of the Government
of Tajikistan, as well as myself, I congratulate you on the opening of the Sixth International Film Festival “Didor” in the
capital of our country - Dushanbe.
IFF “Didor - 6” has been held against the backdrop of a number of both national and international holidays and anniversaries
- the 20th anniversary of the adoption of the Constitution of the new Independent Tajikistan, the 600th anniversary of
the outstanding poet and thinker of the fifteenth century, Abdurahman Jami, 110th anniversary of the Civil War veteran
of the last century 30-ies – a film director, actor, screenwriter Komil Yarmatov, the 100th anniversary of the outstanding
composer Ziyodullo Shahidi and the 100th anniversary of the brilliant actor of theater and cinema Zohirdzhan Dustmatov.
These historical dates, and especially the 20th anniversary of the Constitution of independent Tajikistan
logically brings us to the question of what are the achievements of Tajik cinema since Independence?
From the chaotic, uncontrolled process in the early years of independence, it gradually turns into a clear, predictable
phenomenon. The state institutions via laws and regulations, managment structures and the human resource policies form
a system to facilitate the legitimate, controlled development of the national film industry. It is gratifying that, along with
the state film studio “Tajikfilm”, the contribution to the production of films have also been made by the television channels
of Tajikistan. Due to this factor, our films predominantly have the properties of the television format. At the same time,
we regulate and support the private initiatives in the production of films.
In short, the cinematography in Tajikistan is becoming more of the regulated phenomenon, where the role of the state in it is
becoming increasingly significant.And it is not just about the complex five-year programs for the development of national cinema
that is being set by the state every five years, but also a global world process where we see the tendency of revival of lost status of
cinema as an important cultural and business phenomenon and one of the crucial means of the dialogue between civilizations.
It is gratifying that the Tajik cinema gradually reaches its maturity and manifests itself in almost all its forms and genres, it
is also diverse thematically. In short, the Tajik cinema gradually comes to life, gaining its momentum. A striking example
of this is the program of Tajik films that are presented in a wide range within the IFF “Didor – 6”.
I welcome all the participants and guests of the Sixth International Film Festival “Didor”, I wish them good health,
success in creativity and a pleasant stay in Dushanbe.
5
ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКЦИИ
КИНОФЕСТИВАЛЯ «ДИДОР»
6
Этот Шестой по счету фестиваль
по многим параметрам особый.
Во-первых, мы посвящаем его
110-летию Комиля Ярматова –
яркому представителю той плеяды
национальных интеллигентов,
которые, как Садриддин Айни,
Шириншо Шотемур, Мирзо
Турсунзаде, Зиёдулло Шахиди
приняли на себя миссию
освобождения таджикской
культуры от оков средневекового
мышления, воссоединения
передовой культуры Запада с
лучшими традициями Востока.
Во-вторых, так сложилось – мы
специально не ставили перед
собой такую цель – почти во всех
поступивших фильмах из разных
стран, так или иначе, нашли
отражение проблемы детей и
юношества. Некоторые фильмы
даже непосредственно посвящены
им. Видимо, народы мира, не
договариваясь между собой,
обеспокоены судьбой будущего
поколения. Кинематограф на
примере ряда лучших работ,
представленных в программах
фестиваля, отображает
ответственность взрослых перед
детьми.
В-третьих, что нас особо
радует – достижения нашего
национального кинематографа.
Наконец-то настало время, когда
в нашей стране производится
много фильмов. Кино постепенно
приобретает стабильность в
своем развитии. Правда, его
показатели пока еще выражены
больше количественно, чем
качественно. Но появление
таких кинофильмов, как
«Овора», «Истинный полдень»,
«Муаллим», «Вселенная для
двоих» и ряд других, дают повод
надеяться, что количество в
скором времени перерастет в
качество.
Мы не устаем повторять, что
главным двигателем роста
отечественного кино является
зритель. Если он не зациклится на
ширпотребе, будет расти вместе
с кинематографом и предъявлять
к национальным фильмам такие
же требования, что и к мировому
кино, то с таджикским кино будет
все в порядке...
Но этого потребителя – двигателя
прогресса тоже надо подпитывать,
подпитывать многогранно,
используя все эффективные
средства. В частности, для него
нужно регулярно организовывать
«праздники хорошего кино»
– проводить кинофестивали
наподобие «Дидор».
А в целом, друзья, как здорово,
что мы снова собрались здесь, в
Душанбе!
GREETINGS OF THE
DIRECTORATE OF THE
FESTIVAL “DIDOR”
This Sixth festival is special in many
ways.First of all, we are dedicating
it to the 110th anniversary of Komil
Yarmatov - one of those from the
galaxy of national intellectuals,
such as Sadriddin Aini, Shirinsho
Shotemur, Mirzo Tursunzade,
Ziyodullo Shahidi, who took it upon
themselves to break the Tajik culture
free from the shackles of medieval
thought and reunification of the
cultural achievements of the West
with the best traditions of the East.
Secondly, it so happened and we
did not specifically set such a goal.
But almost all the films sent in from
the various countries, one way or
another, reflected the concerns of
children and youth. Some films were
even directly devoted to children
and youth. And it seems the world,
without a discourse, is concerned
about the fate of future generations.
Cinema sees through the best
picture examples presented at the
festival the adults’ responsibility to
children. As it appears from the film
observations, the life of an adult
parent comes as a rebound through
the fate of his child.
Thirdly, and what makes us happy
– it’s the achievement of our
national cinema. Finally we have
reached the point in time when our
country produces a lot of movies.
The cinema is gradually reaching
stability in its development.
However, its performance is still
expressed quantitatively. But
the appearance of such films as
“Ovora”, , “True Noon”, “Mirror
without Reflection”, “Muallem”
and a number of other films give
a reason to think and hope that the
number will soon be transformed
into quality.
7
But we don’t get tired of repeating
that the main engine of growth of the
national cinema, and, perhaps, all
spirituality, is a consumer, i.e. in the
case of a movie - it’s a moviegoer.
And if he is not going to be fixated on
mass produce, if he will grow along
with the cinema, and will have the
same expectations for the national
films as for the world cinema, if he
will actively express the demand
for a good movie in every sense of
the term, then everything with Tajik
cinema will be all right ...
But this consumer – the engine of
progress, too needs to be fed and
nurtured on many levels, through all
effective means. In particular, it is
necessary to regularly organize for
him a “celebration of good cinema”
– by having film festivals – such as
“Didor” ..
8
But in general, our friends, how great
is that we are gathered here again - in
Dushanbe!
ИНСТИТУТИ «ЉАМЪИЯТИ КУШОДА» БУНЁДИ
МАДАД ДАР ТОЉИКИСТОН
Мўњтарам хонумон ва љанобон, мењмонони гиромии фестивали «Дидор»!
Бо арзи эњтиром Шуморо ба Фестивали љашниамон, ки тўли 10 сол минбари
мубодилаи тамадунњои Шарќу Ѓарб гаштааст, хайрамаќдам мегўям.
Зухра Халимова
Давоми 10 соли сипаришуда дар доираи Синамобазми «Дидор» ба мамлакати
мо зиёда аз 200 нафар филмноманавис, коргардон, њунарпеша, мунаќќидон,
тањиягарон ва намояндагони дигар касбњои синамої аз кишварњои Аврупо ва
Осиё ташриф оварданд. Ба шарафи барномаи доимии Синамобазми «Дидор»
- синамои форсизабонњо, мо шоњиди равандњои синамоии Афѓонистон
гашта бењтарин филмњои Эронро тамошо мекардем.Боиси хурсандист, ки
синамои имрўзаи тољик, рўди сероберо мемонад ва то ин давра дар фестивали
якум (соли 2004) мо бо мушкилї филми тољикиро пайдо мекардем то дар
мусобиќаи байналмилалии филмњо ширкат кунем.
Аз он хушнудем, ки «Дидор» ба андозае ташабускори ќаробати синамогарон
гашта, барномањои муштаракро фароњам овард, то дар онњо синамогарони
Тољикистон низ ширкат намоянд. Ќисми зиёди ин барномањо дар шакли
филмњо дар барномањои Синамобазми байналмилалии «Дидор» намоиш дода
шуданд ва бањои сазовори тамошобинону мутахасисонро соњиб шуданд. Тўли
фаъолияти 10 солаи «Дидор» чанд барномаи муштараки хориљї низ амалї
гардиданд, ки дар онњо синамогарони тољик ширкат доштанд ва ба ин васила
сањмашонро ба рушди санъати синамо дар Тољикистон гузоштаанд.
9
Синамобазми «Дидор» имрўз љузъи муњими њаёти фарњангии Тољикистон мебошад.
Ќобили зикр аст, ки барномаи «синамои форсизабонњо» ширкати синамогарони љавони Афѓонистону
Иронро дар фазои синамобазми «Дидор» фаъол намуда, барои синамогарони љавони тољик имконияти
такмил додани њирфаияташон дар сохтани филмњо гаштааст.
Дар њаќиќат панљ рўзи фестивал чун љашни синамои њаќиќї гашта, имконияти дидани асарњои бењамтои
санъати кино, вохўрї бо намояндагони маъруфи он ва бой гаштани дунёи маънавиамон мегардад. Имсол
њам Синамобазми «Дидор» бо ин панљ рўз мањдуд нагашта, баъди хатми он «Эхо – Акси садои Дидор»
бо бењтарин филмњои он дар шањрњои Панљакенту Конибодом, ки дар онљо Комил Ёрматов таваллуд
шудааст ва имсол фестивал ба бузургдошти 110 солагиашон бахшида мешавад, баргузор хоњад шуд.
Ба њамаи Шумо тамошои олиљаноби филмњоро таманно карда, барои баргузоркунандагони он
муваффаќияти эљодї мехоњам ва умедворам, ки онњо моро бо санъати кино солњои зиёд шод хоњанд кард.
ПРИВЕТСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Уважаемые дамы и господа, уважаемые гости фестиваля «Дидор»,
10
10
Имею честь поприветствовать Вас и сказать добро пожаловать на наш юбилейный фестиваль, который в
течении 10 лет выполняет миссию проводника Диалога Цивилизаций – Востока и Запада.
В течение 10 лет в рамках кинофести¬ва¬ля «Дидор» посетили нашу страну более 200 сценаристов,
режиссеров, кинопродю¬се¬ров, киноактеров, кинокритиков представителей других кинематографичес¬ких
профессий из стран Европы и Азии. Благодаря регулярной программе «Дидор», «кино фарсиязычных
стран», мы смогли стать свидетелями кинопроцесса Афганистана и смогли увидеть лучшие фильмы Ирана.
Доставляет особую радость то, что таджикское кино сегодня напоминает полноводную реку, а было время,
когда на первом фестивале (в 2004 г.) мы с трудом могли найти таджикский фильм, который бы более или
менее достойно мог конкурировать с фильмами из других стран.
Отрадно, что «Дидор» в определенном смысле был инициатором встреч кинематографистов, которые
впоследствии создали проекты, в которых участвовали и кинематографисты Таджикистана. Большая
часть этих проектов в виде фильмов были демонстрированы с экрана МКФ «Дидор» и отмечались
признанием зрителей и специалистов. За период более чем десятилетнее существование кинофестиваля
«Дидор» состоялся ряд зарубежных кинопроектов, где участвовали кинематографисты Таджикистана, что
в конечном итоге приносит вклад в развитие киноискусства в Таджикистане.
Сегодня Фестиваль является существенным пополнением палитры культурной жизни Таджикистана.
Следует отметить, что созданная стабильная программа «кинематог¬раф фарсиязычных стран», заметно
активизировала деятельность молодых кинематографистов Афганистана и Ирана, которые нашли для
себя желанную площадку для представления своих творческих работ, а для молодых кинематографистов
Таджикистана – это возможность совершенствовать свой профессионализм на пути создания фильмов.
На самом деле, пять дней фестиваля проходят как праздники хорошего кино, где можно увидеть уникальные
произведения киноискусства, встречаться с выдающимися деятелями кино и обогатится духовно
значимыми фильмами. В этом году Кинофестиваль «Дидор» не ограничиться пятью днями. Сразу же после
завершения фестиваля начнется компания «Эхо Дидор», в рамках которой будут показаны лучшие фильмы
в Пенджи¬кенте, в г. Канибадаме, где родился Камиль Ярматов, которому в этом году исполнилось 110 лет
и, в честь которого посвящается Шестой Международный Кинофестиваль.
Хочу пожелать нам всем великолепного просмотра фильмов, а этой замечательной команде успехов в
своем творчестве и надеюсь, что они еще нас будут радовать киноискусством на протяжении очень многих
лет.
111
GREETINGS OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE BRANCH OFFICE OF THE
INTERNATIONAL ORGANISATION OF OPEN SOCIETY INSTITUTE ASSISTANCE
FOUNDATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ZOHRA HALIMOVA
Dear Ladies and Gentlemen and Didor Film Festival distinguished Guests,
I have an honor to greet and welcome you on the jubilee celebration of the Film Festival which has been promoting
a dialogue between Civilizations of East and West for 10 years now.
Over the past 10 years of Didor Film Festival our country was visited by more than 200 scriptwriters, producers,
film producers, critics and representatives from different cine¬ma background professionals from Europe and
Asia. Didor promotes regular prog-rams of Persian language cinema and thus we have witnessed Afghanistan
cinema deve¬lopment and have seen best Iranian films. We are proud that Tajik Film has beco-me as if it is a full –
flowing river now, whereas back in 2004 on the first Film Festival we hardly could find a single film competed with
films presented from other countries.
It is a pleasure to note that Didor initiated meetings of filmmakers which resulted in having filmmakers from
Tajikistan presented at the cinema projects. Most of these projects were demonstrated in the capacity of films on
International Film Festival Didor and won the recognition of audience and specialists. For the period of more than
10 years, many international cinema projects have been realized which included cinematographers from Tajikistan
and thus resulted in film development in Tajikistan.
12
12
Today the Film Festival has been acknowledged as substantial palette of cultural life in Tajikistan. It should
be noted that stable program of Persian language cinema have significantly activated young filmmakers from
Afghanistan and Iran who found a stable platform to demonstrate their art activities. Likewise, for Tajik filmmakers
the Festival gives an opportunity for their professional development and film production.
Indeed five days of the festival are like a Festival Feast where people can enjoy good and unique film production
as well as meet well known film workers. However, this year Film Festival Didor will not last 5 days only. It will
be extended by Echo Didor held in Penjikent and Kanibadam, the place where Kamil Yarmatov was born 110
years ago. Therefore, the 6th International Film Festival will be devoted to Kamil Yarmatov.
I wish you all a splendid time and please enjoy the films. I also want to extend my gratitude to Didor Team and
wish them success in their endeavor and hope that will carry on the great work they have been doing for Tajikistan
film development for many years.
133
ПАЁМИ ПИТЕР МИКУЛА
ДИРЕКТОРИ ДАФТАРИ ШВЕЙТСАРИИ ЊАМКОРЇ ДАР
ТОЉИКИСТОН ДУШАНБЕ, ОКТЯБРЬ, 2014.
Питер Микула
14
14
Аз замоне, ки Њукумати Швейтсария аввалин Фестивали филми байналмиллалии
«Дидор»-ро кўмак кард,10 сол мегузарад. Мо ифтихор мекунем, ки ин фестивали
муваффаќ ва бой барои рушди санъати синамосозї сањми воќеї мегузорад. Ман
бисёр шодам, ки тамоми иштиркокунандагони Фестивали «Диддор-2014»-ро
хайрамаќдам мегўям.
Фестивали филми байналмилалии «Дидор» дар муддати кўтоњи мављудияти худ
сањми босазое, барои эњёи кинои тољик дар замони истиќлолият гузошт ва ба
њодисаи тамошобоб дар минтаќа табдил ёфт. Имсол фестивали шашуми «Дидор»
ба чашни 110-солагии њунарманд ва коргардони машњури тољик Комил Ёрматов
бахшида мешавад. Ташаббуси «Садои Дидор»-и имсола аст, ки дар давоми он
мардуми мањаллї дар зодгоњи ў шањри Конибодом имкон пайдо мекунанд, ки
бархе аз филмњои фестивалро тамошо кунанд.
Ин фестивал барои филмсозони љавон барои нишон додани мањсулоташон ва
њамкорї намудан бо филмсозони ботаљрибатари кишварњои дигар имконияти
бузург фароњам месозад. Аз замони оѓоз, «Дидор» ба минбари ягонаи синамогарони
Тољикистону Осиёи Миёна табдил ёфта, барои мубодилаи донишу таљрибаи онњо
барои корњои нави эљодї мусоидат кардааст.
Дар охир, ман мехоњам ба њамаи њамсарпарастон ва татбиќкунандагони ин
Фестивал барои њамкорї ва дар амал баргузор намудани ин фестивал миннатдорї
намоям. Мо ба Шумо хайр намегўем, мо мегўем «то Дидор»!!!
ПРИВЕТСТВИЕ ПИТЕРА МИКУЛА,
ДИРЕКТОРА ШВЕЙЦАРСКОГО ОФИСА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ТАДЖИКИСТАНЕ.
ДУШАНБЕ, ОКТЯБРЬ, 2014.
Прошло 10 лет с тех пор как Правительство Швейцарии поддержало первый Международный
кинофестиваль «Дидор» в Душанбе. Мы очень гордимся тем, что имеем непосредственно отношение к
такому разнообразному и успешному фестивалю, который несет свой вклад в развитие кинематографии
Таджикистана. Я весьма рад приветствовать всех участников фестиваля «Дидор» 2014 года.
После приобретения независимости, за короткий исторический период, Международный кинофестиваль
«Дидор» внес значимый вклад в возрождении таджикской кинематографии и сумел приобрести статус
«мероприятия для обязательного посещения» в регионе. В этом году шестой по счету фестиваль
посвящается 110-летию знаменитого таджикского режиссера и актера Камиля Ярматова. Помимо этого, в
рамках инициативы «Эхо Дидора» будет организован просмотр некоторых фильмов фестиваля в родном
городе режиссера - в Канибадаме.
Фестиваль предоставляет огромную возможность для молодых кинематографов показать свои фильмы, а
также получить опыт у более именитых режиссеров других стран. Сначала своего существования, «Дидор»
является своего рода уникальной платформой, где кинематографы с Таджикистана, Центральной Азии и
других стран дальнего зарубежья могут делиться опытом и черпать вдохновение для творчества.
В заключение, хотелось бы поблагодарить всех наших со-партнеров и организаторов данного фестиваля
за их приверженность в проведение этого фестиваля. Мы не говорим вам «До свидания», мы говорим вам
«То дидор» (до встречи)!!!
155
PETER MIKULA,
DIRECTOR OF THE SWISS COOPERATION OFFICE IN TAJIKISTAN.
DUSHANBE, OCTOBER, 2014.
10 years have passed since the Government of Switzerland supported the first edition of the International Film
Festival “Didor” in Dushanbe. We are very proud to be associated to this rich and successful festival, which
makes a concrete contribution to the development of cinematography of Tajikistan. I am very glad to welcome
all participants to the Didor Festival 2014!
The International Film Festival Didor has made a considerable contribution to the revival of the Tajik cinema
during its short history since Independence, and has become a “must-attend” event in the region. This year’s
festival is the 6th one and will be dedicated to the 110th - anniversary of the famous Tajik film director and actor
Kamil Yarmatov. This year’s “Echo of Didor” initiative, during which the local population will be able to see
some of the festival’s films, will be organized in Kanibadam, his hometown.
This Festival represents a great opportunity for young film makers to showcase their productions and to network
with more experienced filmmakers from other countries. Since its beginnings, Didor has constituted a unique
platform in which cinematographers from within Tajikistan, Central Asia and beyond can exchange their
knowledge and find inspiration for new creative works.
To conclude, I would like to thank all our co-sponsors and the implementers of the Festival for their commitment
in making this festival a reality. We don’t say “Good bye” to you, we say “to Didor” (see you)!!!
16
16
ДОВАРОНИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
INTERNATIONAL JURY
177
Худоназаров Давлатназар
(13.03.1944), кинорежиссёр,
кинооператор, пажўњишгар,
барандаи Љоизаи
ДавлатииТољикистон ба
номи Рўдакї (1972), Арбоби
шоистаи фарњанги Тољикистон,
Њунарпешаи халќииТољикистон
(1989).
18
18
Факултаи оператории Институти
Умумииттифоќии Давлатии
кинематография (ВГИК)-ро
соли 1965 хатм кардааст.Дар
киностудияи «Тољикфилм»
аз соли 1958 ба кор шурўъ
намудааст. Кори дипломии
ў – филми мустанади «Лалаик»
(1966) барон намоиш манъ шуда
буд. Соли 1969 аввалин филми
пурраметраи бадеии «Љўра
Саркор»-ро ба њайси оператори
ба сањнагузоранда рўи навор
овардааст. Соли 1979 аввалин
бор ба њайси режиссёр филми
«Субњи нахусти љавонї»-ро тањия
намуд. Соли 1983 нахустин филми
мустанади худро бо номи «Моро
љавонї рањнамо буд» коргардонї
кардааст. Дар рафти фаъолияташ
дар риштаи филми мустанад
ќобилияти фавќулодаро дар
нисбати истифодаи бамавриди
њуљљат, аксњои таърихї ва
наворњои кинохроника зоњир
намуд. Мањз дар њамин давра
сифатњои пажўњишгарии ў низ, ки
минбаъд барояш яке аз риштањои
муњими фаъолияти ў хоњад буд,
бештар мушоњида мешавад.
Аз соли 1986 то 1991 – Раиси
Иттифоќи синамогарони
Тољикистон буд. Тобистони
соли 1990 Д.Худоназаровро
Раиси Иттифоќи синамогарони
Иттињоди Шўравї интихоб
мекунанд. Моњи майи соли
1991 дар дигаргунсозии
сохтори Иттифоќи
синамогарони Иттињоди
Шўравї ва табдилдодани он
ба Конфедератсияи Иттифоќи
синамогарони Кишварњои
Муштарак ва Балтика иштирок
кард, ки ин ба њифзи минбаъдаи
сохтори номбурда заминаи муњим
ба вуљуд овард.
Аз октябри соли 1993 то августи
1994 муњаќќиќи даъватии
Woodrow Wilson Center (ИМА)
ва њамчунин Институти Љорљ
Кеннан буд. Пайваста бо ин
Д. Худоназаров бо фаъолияти
сулњљўї ва гуманитарї ба нафъи
Тољикистон машѓул буд. Соли
1995 ба Руссия бар мегардад.
Дар ш. Москва иќомат намуда,
бо созмонњои дифоъи њуќуќи
гурезањо аз Тољикистон ва
Афѓонистон њамкорї мекард
ва намояндаи ташкилоти
башардўстонаи «Фокус» буд.
Тавассути васоити ахбори умум
баромад мекунад, асарњои
илмиашро дар нашрияњои
илмии Руссия ва хориљї ба табъ
мерасонад.
Худоназаров Давлатназар
(13.03.1944), кинорежиссёр,
кинооператор, исследователь,
лауреат Государственной премии
Таджикистана имени А.Рудаки
(1972), заслуженный работник
культуры Таджикистана (1977),
народный артист Таджикской
ССР (1989).
Работал на киностудии
«Таджикфильм» с 1958
года. Дипломная работа
– документальный фильм
«Колыбельная» (1966) – была
запрещена. В 1969 году принял
участие в съёмках своей первой
художественной картины «Джура
Саркор» в качестве операторапостановщика. В 1979 году
дебютировал как режиссёр с
игровым фильмом «Юности
первое утро». В 1983 году снял
первый документальный фильм
по своему сценарию «Нас
водила молодость». В работе над
документальными фильмами
показал виртуозное владение
архивными материалами: старыми
фотографиями, документами и
кадрами кинохроники. Именно в
этот период он продемонстрировал
исследовательские способности, что
впоследствии станет одной из сфер
деятельности Худоназарова.
С 1986 по 1991 гг. – председатель
Союза кинематографистов
Таджикистана. Летом 1990
года Д.Худоназарова избирают
Председателем Союза
кинематографистов СССР.
В мае 1991 года участвовал
в преобразовании Союза
кинематографистов СССР
в Конфедерацию Союзов
кинематографистов стран СНГ и
Балтии, что после распада СССР
позволило сохранить организацию.
С октября 1993 по август 1994
года был приглашённым учёным
в Woodrow Wilson Center (США),
также сотрудничал с Институтом
Джорджа Кеннана, продолжая
заниматься миротворческой и
199
гуманитарной деятельностью
в Таджикистане. В 1995 году
возвращается в Россию. Живя
в Москве, сотрудничает с
организациями по защите прав
беженцев из Таджикистана и
Афганистана, являясь, в частности,
представителем международной
гуманитарной организации
«Фокус». Выступает в средствах
массовой информации, печатает
исследовательские труды в научных
изданиях России и за рубежом.
Khudonazarov Davlatnazar
(03/13/1944), film director,
cameraman, researcher, awardee
of the Tajikistan State Prize of A.
Rudaki (1972), Honored Worker
of Culture of Tajikistan (1977),
People’s Artist of the Tajik Soviet
Socialist Republic (1989). He
worked at the studio “Tajikfilm”
since 1958.
20
20
His diploma work - a documentary
“Lullaby” (1966) was banned. In 1969
he took part in filming his first feature
film as a director of photography in
“Jura Sarkor.” In 1979 he made his
directorial debut with the film “The
first morning of Youth”.
In 1983 he made the first documentary
based on his own scenario: “We were
Driven by Youth”. While working on
documentaries he has shown masterly
skills managing archival materials: old
photographs, documents and film reels.
During this period, he demonstrated a
research ability, which would become
one of the spheres of his activities in
the future.
From 1986 to 1991 - he is a Chairman
of the Union of Cinematographers
of Tajikistan. In the summer of
1990 D. Khudonazarov was elected
the Chairman of the Union of
Cinematographers of the USSR.
In May of 1991, he took part
in transforming the Union of
Cinematographers of USSR to
the Confederation of Unions of
Cinematographers of CIS and Baltic
countries, so that after the collapse of
the Soviet Union it helped to keep the
organization intact.
From October 1993 to August 1994
he was a visiting scholar at the
Woodrow Wilson Center (USA),
has also collaborated with the
Institute of George Kennan, while
continuing to engage in peacekeeping
and humanitarian activities in
Tajikistan. In 1995 he returned
to Russia. Living in Moscow, he
is working with organizations to
protect the rights of refugees from
Tajikistan and Afghanistan, and, in
particular, has been a representative
of the international humanitarian
organization “Focus”. He appears in
the media, his research articles are
published in scientific publications in
Russia and abroad.
Франс Фрай – собиќ мушовир
оид ба фарњанг, соли 1947 дар
Базели Швейтсария таваллуд
ёфтааст. Баъди хатми Донишгоњи
Базел (1972) ба Академияи њунари
њамон шањр дохил шуда соли 1976
барои омўзиш ба саёњати Непал
рафт. Сипас дар Африќо, Судони
Љанубї, Танзания, Малї, Буркина
Фасо иќомат дошт. Аз соли 1992
то 1998 вай намояндаи муншии
генералии “Тригон-филм” буд
ва барои кишвараш филмњоро
аз Осиё, Амрикои Лотинї ва
Африќо интихоб мекард. Аз соли
1977 вай ба њайси мушовири
Барномаи њунари Швейтсария
дар Ќирѓизистон, Тољикистон
ва Ўзбекистон бо менеджерњои
мањаллии барномаи мазкур
ва рассомони Осиёи Марказї
њамкорї кардааст. Пайваста ба ин
вай ноиб-президенти Љашнвораи
байналмилалии Инсбурк
мебошад. Франс Фрай яке аз
ташаббускорони амалї гардидани
Синамобазми “Дидор”-и аввалин
дар соли 2004 буд. Моњи маи соли
2008 вай раиси журї дар Абиљан
(Ivory Coast) буд.
Франц Фрай - бывший советник по
культуре, родился в 1947 г. в Базеле,
Швейцария. После получения высшего образования в Университете
Базеля (отдел искусства) в 1972 г.,
он окончил в том же Базеле в 1974
г. Академию Искусств. В 1976 г. поехал в творческую командировку в
Непал. Затем жил, путешествуя по
Африке (Южный Судан, Танзания,
Мали, Буркина-Фасо). В 1992-1998
гг. - Представитель Генерального
секретаря «Тригон-фильма», который отбирал фильмы, созданные в
Азии, Латинской Америке и Африке
для швейцарского кинопроката. Начиная с 1997 г., в качестве советника
Швейцарской Программы искусства
и культуры в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане работает
вместе с местными менеджерами
Программы и центрально-азиатски-
211
ми художниками.Франц Фрай был
одним из первых инициаторов реализации Проекта МКФ «Дидор» в
2004 г. Одновременно является вице-президентом Инсбрукского МКФ.
В мае 2008 года он был председателем жюри игровых фильмов МКФ в
Абиджане (Берег Слоновой Кости).
22
22
Franz Frei is a cultural advisor, born
in Basel, Switzerland in 1947. After
being graduated at the University of
Basel in 1972 (Master of Arts) he
completed the Academy of Arts Basel
as an art master in 1974. In 1976 he
goes through researches about visual
illiteracy in Nepal. Thereafter he lives
in Africa (Southern Sudan, Tanzania,
Mali, Burkina Faso) for more than
10 years, primarily working for the
Swiss Development Cooperation.
From 1992-1998 he was the Deputy
Secretary General of Trigon-film which
distributes films originating from Asia,
Latin America and Africa in Swiss
Movie Theatres.
Since 1997 he has coaching the
Swiss Art/Culture Programme in
Kyrghyzstan, Tajikistan and Uzbekistan
together with the Local Programme
Managers and Central Asian artists.
He was one of the original initiators of
the International Film Festival Didor in
2004.
At the same time he is vice president
of the International Film Festival
Innsbruck
“IFFI”
in
Austria.
He was a President of the jury for
fiction films at the International Short
Film Festival “FICA” in Abidjan/Ivory
Coast in May 2008.
Ризо Миркаримї - коргардон
ва филмноманависи эронї
соли 1966 дар Тењрон таввалуд
шудааст. Донишгоњи лоињакашии
Тењронро хатм намудааст. Яке
аз аввалин филмњои ў «Тифл ва
сарбоз»(2000) тамоми љомеаи
филмсозонро ба худ кашида дар
љашнворањои зиёди байналмилалї
соњиби љоизањо гардидааст.
Филми дигари ў «Зери нури моњ»
(2001) ба мувафаќияти бештаре
соњиб шуда, ќариб дар тамоми
кинофестивалњои љањон намоиш
дода шуд ва дар Љашнвораи Канн
соњиби љоиза гардид. Филми
«Хеле дур, хеле наздик» (2005)
барои дарёфти љоизаи «Оскар»
дар бахши «Бењтарин филми
хориљї» Эронро муарифї карда
буд. Филми «Хеле содда» чорумин
асари коргардонї кардаи ў аст,
ки дар Кинофестивали 30-юми
байналмилалии Москва, љоизаи
аввал «Георгии Муќаддаси»
Тиллоиро соњиб шудааст.
Реза Миркарими – родился 1966 г.
в Тегеране; иранский кинорежиссёр
и сценарист. Окончил Тегеранский
университет проектирования. Один
из его первых фильмов «Ребенок
и солдат» (2000) привлек к нему
внимание кинообщественности и
принес ему многочисленные награды
на различных международных
кинофестивалях. Следующий его
фильм «Под лунным светом» (2001)
оказался еще более успешным,
демонстрировался на кинофестивалях
по всему миру, получил приз на
Каннском кинофестивале. Фильм
«Очень далеко, очень близко» (2005)
был отобран в качестве претендента
на «Оскар», чтобы представлять Иран
в категории «Лучший иностранный
фильм». «Проще простого» (2008)
– четвертая его режиссерская
работа получила главный приз 30го Международного Московского
кинофестиваля – Золотого «Святого
Георгия».
233
Избранная фильмография:
2000: Ребенок и солдат
(Серебряный шар МКФ в Нанте);
2001: Под лунным светом
(специальная премия жюри МКФ
в Тегеране, Большая премия
Недели критики Каннского МКФ,
премия за лучшую режиссёрскую
работу и специальная премия
жюри Токийского МКФ);2005:
Очень далеко, очень близко
(Хрустальный Симург МКФ
в Тегеране за лучший фильм);
2008: Проще простого (5 премий
Хрустальный Симург МКФ
в Тегеране, Главная премия и
премия критики Московского
МКФ); 2011: Кубик сахара.
24
24
Reza Mirkarimi was bom in 1966
in Tehran and is graduated from
Fine Arts University in Graphic
Arts.
His first feature film experience
was called “The Child and the
Soldier” in 1999. This film
brought him several local and
international awards. Under the
Moonlight (2000) with social
and religious criticism, attracted
the opinions of many critics
and pundits to itself and like the
previous film of the filmmaker,
received a collection of domestic
and international awards.
The third creation of Mirkarimi
was named “Here, A shining
Light”. This film was made in an
abstract and poetic atmosphere
and is indirectly pointing out to
the incoherence and antithesis
in religious issues and got the
Crystalline Simorgh for the best
Director, the best camera, and
the best first male role in Fajr
international Film Festival in year
2002 which was held for Asia
Расific festival.
“So Far, So Close” is Mirkarimi’s
4th long movie. This film also won
the award of Crystalline Simurgh
of FajrInternatonal festival for its
best camera and sound make-up
and decoration in the same year
and afterwards was introduced
as Iran’s representative for Oscar
Film awards.
“As Simple As That” is a totally
different work from this director.
“As Simple As That” attracted
many critics and many comments
were giver yet it also attracted
the whole amount of viewers this
film got many awards such as:
Moscow’s Golden Georg from
Moscow’s International film
festival (2001) and the best actress
award from 16th Varna Film
festivals Bulgaria(2001)
Mirkarimi has also had activities in
p”Iranian Carpet” (2006)
БАРНОМАЊО
ПРОГРАММЫ
PROGRAM’S
255
БУЗУРГДОШТИ 110- СОЛАГИИ КОМИЛ ЁРМАТОВ
СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ ДАР БОРАИ КОМИЛ ЁРМАТОВ
Њ
арчанд ману Ёрматовро асосан як давра ба воя расонидааст, вале на
таљрибаи зиндагї, на роњи мо дар синамо, на равияњои эљодї, фикр
мекунам, њељ чиз моро ба њам наздик накардааст. Шояд мањз аз њамин
сабаб эљодиёти ин пири синамои Осиёи Миёна бароям њамеша љолиб буд.
Боре аз Комил Ёрматов пурсидаанд, ки чї чиз ўро ба филмсозї овардааст,
– љавоб додааст: инќилоб.
Ин посух на шаклест аз суханпардозї, балки андешаест воќеї аз ду
љониб. Њам ба маънои густурда, ки фарњанги муосири умумибашариро
ба мардуми дар гузашта азияткашида ва аќибмондаи минтаќањои шарќии
собиќ империяи Руссия мањз Октябр1 овард ва ба њамин васила инсонњои
баистеъдодро ба њунар пайванд намуд. Ва њам ба маънои «мустаќим»,
дар нисбати худи Ёрматов аст, ки ў чун иштирокчии бевоситаи воќеањои
пурошўби инќилобї ва љанги шањрвандї дар Туркистон таљрибаи шахсї
андўхта буду ин таљрибаи аз дидгоњи тахайюли бадеї гузаронида шуда,
ба ташаккули фардияти филмсозии ў ѓолибан таъсир расонд ва дар
маљмўъ раванди услубиву эстетикии хос, интихоби мавзўъот ва сужањои
филмњои ўро муайян намуд.
Сарнавишти Комил Ёрматов, ин инсони тањамтан ва зебо, воќеан
њасадовар аст! Ваќте ки кас дар бораи ин ќисмат андеша меронад, пайваста
Манзур Инќилоби Кабири Сотсиалистии Октябр аст, ки моњи октябри соли 1917
ѓалаба карда буд. – тавзењи муњаррирон.
1
26
26
дар њайрат меафтад, ки даврони мо дар як умри инсонї метавонад ин ќадар зиёд чизњоро биѓунљонад. Дар овони
наврасї ва љавонї – мубориза бо босмачиён, иштирок дар торумор намудани аморати Бухоро, баъд – фаъолият
ба њайси мудир, мушовир, актёр дар филмњои нахустини «Ўзбекгоскино», тањсил дар донишкадаи кино; «наќши»
яке аз бунёдгузорони синамои миллии Ўзбекистон ва нахустин (он ваќт ягона) филмсози тољик; дар теъдод –
дањњо филмњо, ки дар байнашон филмњое њастанд, ки ба таърихи синмои шўравї ва љањонї номнавис шудаанд; то
охирин лањазоти тапидани ќалб – шўру шавќи гарми эљодгарї, коршоямии таъљубовар… Ба замми ин беандоза
дўст доштани зиндагї, доштани темпераменти атомї, истеъдоди дар муошират будан… Умри эљодгар, њар ќадар
ў зиёд умр ба сар барад њам, њамеша ѓамангезона кўтоњ аст. Албатта, умри њамагуна инсонњо кўтоњ аст, аммо, аз
назари ман, зиндагии марде, ки бо эљодиёт сару кор дорад, бахусус кўтоњ ва мухтасар аст. Эњтимолан аз њамин
сабаб эљодгар зимни шарњи зиндагии хеш аѓлаб саъй мекунад онро бо асарњояш, масалан филмњои сохтааш, чен
кунад ва мисли Маяковский бигўяд: «Ман – шоирам. Бо њамин чиз љолибам»...
Ба Ёрматов, ба инсон ва њунарманд, истеъдоди танз, истењзо, њазл хос буд. Љилои он дар наворњои Ёрматов хеле
табиї зуњур ёфтаанд. Кинояву танз дар китоби [ў]1 низ сарозер омадааст. Муаллиф њушёр ва мушоњидакор аст дар
њама гуна лањзањо, фактњо ва инсонњои шўх ва хандаовар. Вале танзу тамасхураш пеш аз њама ба аъмолу рафтори
худаш нигаронида шудаанд. Ин чиз «эффекти бањамназдикшавиро» ба вуљуд меорад. Њатто нафаре, ки њељ гоњ бо
Ёрматов во нахўрдааст, баъди хондани китоб худашро шиноси наздики ў эњсос мекунад. Мањз шиноси наздик!..
Комил Ёрматов – инсонест дорои се фарњанг. Барояш њама асарњое, ки бузургони Тољикистон, Ўзбекистон ва
Россия эљод карда буданд, баробар манзалати баланди бебањо доштанд. Мањз бо њамин љањондарккунї, пайвандї
бо фикру эњсоси њама миллатњо, инсонгарої ва башардўстии табиї [эљодиёти Комил Ёрматов] саршор аст.
Сергей Герасимов,
филмноманавис, кинорежиссёр,
Ќањрамони мењнати сосиалистї,
Њунарпешаи мардумии Иттифоќи Љамоњири Шўравї
1
Ярматов К. «Возвращение». - М: Искусство, 1980.
277
ПОСВЯЩЕНИЕ 110-ЛЕТИЮ КАМИЛЯ ЯРМАТОВА
СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ О КАМИЛЕ ЯРМАТОВЕ
Х
отя нас с Ярматовым растила по сути одна и та же эпоха, ни жизненный
опыт, ни путь в кино, ни творческие пристрастия, ничто, пожалуй,
нас не сближало. Быть может, именно поэтому творчество старейшины
советского среднеазиатского кино мне всегда было так интересно.
Когда Камиля Ярматова спросили однажды,
кинорежиссером, он отвечал так: революция.
что
сделало
его
Сие – не риторическая фигура, но мысль, справедливая вдвойне. И в том
широком смысле, что современную общечеловеческую культуру прежде
угнетенным и отсталым народам восточных окраин бывшей Российской
империи принес Октябрь, приобщив талантливых людей к творчеству. И
в смысле «узком», применительно к самому Ярматову, ибо именно личный
опыт участника бурных событий революции и гражданской войны в
Туркестане, преломленный призмой художественной фантазии, в решающей
мере сформировал его режиссерскую индивидуальность, предопределил
стилистику и эстетику его картин, выбор тем и сюжетов, присущий этому
мастеру.
28
28
Судьба Камиля Ярматова, этого могучего и красивого человека,
поистине завидна. Когда думаешь о ней, не устаешь поражаться: сколь
много все-таки наша эпоха умеет вместить в одну человеческую жизнь! В
отрочестве и юности – схватки с басмачами, участие в разгроме Бухарского
эмирата, потом – работа администратором, консультантом, актером в
первых фильмах «Узбекгоскино», обучение в киноинституте; «роль» одного из основоположников узбекского
национального кинематографа и первого (и единственного тогда) таджикского кинорежиссера; на счету –
десятки фильмов, среди них – вошедшие в историю советского и мирового экрана; до последнего биения сердца
– жаркое творческое горение и поразительная работоспособность... К тому ж – неуемное жизнелюбие, атомный
темперамент, дар общительности...
Жизнь художника, как долго бы он ни прожил, всегда горестно кратка. Конечно, кратка жизнь любого из
смертных, однако мне кажется, жизнь человека, чей удел творчество, кратка особенно. Наверное, поэтому,
описывая свою жизнь, художник весьма часто пытается промерить ее произведениями, скажем – фильмами, идя
вслед Маяковскому, который, как известно, изрек: «Я – поэт. Этим и интересен»…
Ярматову, человеку и художнику, был присущ талант юмора. Блестки его органичны в ярматовских лентах.
Юмором насквозь пронизана [его] книга [«Возвращение»]1. Автор зорок и приметлив на смешное в ситуациях,
фактах, людях. Но прежде всего его ирония направлена на самого себя. Это дает сильный «эффект приближения»
– даже тот, кто никогда не встречался с Ярматовым, прочтя книгу, ощутит его своим хорошим знакомым. Именно
хорошим!..
Камиль Ярматов – человек трех культур. Ему в равной мере было драгоценно все созданное народным гением
Таджикистана, Узбекистана, России. Этим мироощущением, слитностью с мыслью и чувством всех наций,
органическим гуманизмом и интернационализмом проникнуто [творчество Камиля Ярматова]…
Сергей Герасимов,
сценарист, кинорежиссер, Герой Социалистического Труда,
Народный артист СССР.
1
Ярматов К. «Возвращение». - М: Искусство, 1980.
299
DEDICATION
TO 110 YEARS ANNIVERSARY
OF KAMIL YARMATOV
30
30
SERGEI GERASIMOV
ABOUT KAMIL YARMATOV
A
lthough we grew in the same epoch, there was nothing
we had in common - neither experience, nor a path in
cinema or creative inclinations. Perhaps for that reason I
always had so much interest in the work of one of the elders
of Soviet Central Asian cinema. When Kamil Yarmatov
was once asked what made him a filmmaker - he replied as
follows: the revolution.This is not just a rhetorical figure, but
the thought just twice. In the broad sense – that the modern
culture was brought to the oppressed and held back people
of the eastern provinces of the former Russian Empire by
October, helping the talented people come to creativity. And
in the narrow sense, it is in relation to Yarmatov himself,
as his personal involvement in tumultuous events of the
revolution and civil war in Turkestan was refracted through
the prism of his artistic imagination and decisively shaped
his personality as a film director, predetermined the style and
aesthetics of his works, the choice of themes and subjects
characteristic of this master.
The fate of Kamil Yaramtov, this powerful and beautiful person,
is truly enviable! When you think about it, you don’t stop being
amazed: how much is our epoch could fit in one human life!
In adolescence and youth - fight with the insurgents,
participation in the defeat of the Emirate of Bukhara, then the
position of an administrator, consultant, an actor in the first
film studio “Uzbekgoskino,” studying in the Film Institute; a “role” of one of the founders of the Uzbek national cinema and the
first (and only) Tajik filmmaker; having made a dozens of films, among them those gone down in history of the Soviet and world
cinema; until the last heartbeat – there was a hot creative enthusiasm and amazing performance ... And - irrepressible love of life,
the atomic temperament and the gift of sociability..
The artist’s life, no matter how long he may have lived, is always woefully brief. Of course, the life is brief for any of the mortals,
but it seems to me, the life of a man whose destiny is creativity, is especially short. Perhaps that is why, in describing his life, an
artist is often tries to size it up through his works, for example - movies, following Mayakovsky, who, as we know, has said, “I
am a poet. And that is why I’m interesting”..
Yarmatov, both as a man and an artist, had a talent for humor. It feels natural in Yarmatov’s films. Humor permeates through [his]
entire book [“Return”]1. Author has a sharp eye and good observation of funny situations, facts, people. But above all, his irony
is directed at himself. This gives a strong “closeness effect” - even those who never met Yarmatov, after reading a book will feel
as if he was a good friend. Precisely a good one!
Kamil Yarmatov is a man of three cultures. He equally cherished all created by a national genius of Tajikistan, Uzbekistan and
Russia. This perception of the world, the unity with the thoughts and feelings of all nations, humanism and internationalism
permeates through the [creative works of Kamil Yarmatov]
Sergei Gerasimov,
Screenwriter, film director, Hero of Socialist Labor,
People’s Artist of the USSR
1
Ярматов К. «Возвращение». - М: Искусство, 1980.
311
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ КАМИЛЯ ЯРМАТОВА:
ЭМИГРАНТ / 1934 год/ Немой, 54 мин. /трест
«Таджиккино» / Сценарий (по материалам Г.ЭльРегистана) Н. Искрицкого, режиссёр К.Ярматов,
оператор Л.Сазонов. В ролях: К.Ярматов, С. Туйбаева,
Р.Курбанов, Жужунов-Нежданов.
В фильме сделана попытка рассмотреть судьбу
конкретного человека, дехканина-середняка, который
ищет себя, свое место в новой исторической реальности
– установлении советской власти в Таджикистане.
Поверив агитации агента иностранной разведки, под
влиянием слухов и предрассудков Камиль (К.Ярматов)
покидает родные места, но, испытав унижения и неудачу
на чужбине, тоскуя по Родине, он приходит к пониманию
того, что нужно вернуться домой и принять участие в
созидании новой жизни.
«Эмигрант» подвел кинематографистов Таджикистана
к осмыслению огромного потенциала игрового кино.
Фильм своим равно удачным и неудачным опытом
продемонстрировал, что киноискусство может быть
национальным не только по форме, но и по содержанию:
в трактовке образов, их психологии, фактуре жизни, её
ритме и методу преподнесения материала.
32
32
FILM RETROSPECTIVE OF KAMIL YARMATOV:
THE EMIGRANT / 1934 / Silent, 54 min. / Trust
“Tadzhikkino” / Script (based on G.El-Registan)
N. Iskritskiy, director K.Yarmatov operator
L.Sazonov. Cast: K.Yarmatov, S. Tuybaeva,
R.Kurbanov, Zhuzhunov-Nezhdanoff.
The film attempts to examine the fate of a particular
person, a middle income farmer, who is trying to
find himself and his place in the new historical
reality - the establishment of Soviet power in
Tajikistan. Believing the foreign intelligence agent
and under the influence of rumors and prejudices
Kamil (K.Yarmatov) leaves his home area, but
having experienced the humiliation and failure in
a foreign land and longing for home, he comes to
understand the need to go home and take part in the
creation of new life.
«The Emigrant» brought the filmmakers of
Tajikistan to understand the enormous potential of
feature films. The film with its equally successful
and unsuccessful experiences demonstrated that the
cinema can be national, not only in its form but also
in its content: in the interpretation of the images,
their psychology, texture of life, its rhythm and the
method of presenting the material.»
Поэма двух сердец/1966/94 минуты/Сценаристы: КамилЯрматов, Виктор Виткович,
режиссер: КамилЯрматов, операторы:
Леонид Травицкий, Михаил Краснянский,
композиторы: Икрам Акбаров, Муталь
Бурханов, художник: Валентин Синиченко.
В ролях: Бимболат (Бибо) Ватаев, Жанна
Смелянская, Гани Агзамов, Аббас Бакиров,
Кудрат Ходжаев, Рахим Пирмухамедов,
Туган Режаметов, Баба Аннанов. Производство киностудии Узбекфильм
Увидев однажды портрет шахской танцовщицы Мадины-Бану, певец Мурад-али
влюбляется в красавицу и отправляется на
ее поиски.
Награда:
«Золотая апсара» - премия за лучшую
музыку (И.Акбаров, М.Бурханов) I МКФ в
Пномпене-69 (Камбоджа)
333
“A Poem of Two Hearts” / 1966 / 94 minutes / Script:
Kamil Yarmatov, Victor Vitkovich, directed by Kamil
Yarmatov, operators Leonid Travitsky, Mikhail
Krasnyansky composers: Ikram Akbarov, Mutal
Burhanov, artist: Valentin Sinichenko. Cast: Bimbolat
(Bibo) Vataev, Janna Smelyanskaya, Gani Agzamov
Abbas Bakirov, Kudrat Khojaev, Rahim Pirmuhamedov,
Tugan Rezhametov, Baba Annanov. Production of studio
Uzbekfilm
Once seeing a portrait of Shah’s dancer Madina Banu,
singer Murad-Ali falls in love and takes a trip in search
of her.
Award:
“Golden Apsara” - for the best music (I.Akbarov,
M.Burhanov) at the ICF Phnom Penh-69 (Cambodia
34
34
II
ФИЛЬМ ЦЕРЕМОНИИ ПОСВЯЩЕНИЯ
355
THE FILM OF DEDICATION CEREMONY
КАМИЛЬ, /112 м., 2014. /Режиссер Сафарбек Солех.
Фильм о режиссере Камиле Ярматове, одного из основателей кино в
Центральной Азии.
KAMIL, /112 m., 2014 / Director Safarbek Soleh.
The film is about the director Kamil Yarmatov - one of the founders of Central
Asian Cinema
Сафарбек Солиев. Родился в Таджикистане в городе Душанбе в 1959 году.
В 1980 г. с отличием окончил филологический факультет Таджикского
Государственного Университета, в 1993 Высшие Курсы сценаристов и
режиссеров в Москве, мастерская Г. И. Полоки (диплом режиссера игрового и
неигрового кино), в 2004 с отличием факультет юриспруденции Кыргызского
Государственного Национального Университета в Бишкеке. С 1980 г. работает
как режиссер и сценарист, автор и режиссер более 20 документальных и 4
игровых фильмов. Участник и призер международных кинофестивалей в АлмаАте, Дели, Кералае, Кельне, Шинае, Тегеране, Риме, Берлине, Лондоне, Нанте,
Париже, Москве, Везуле, Санкт-Петербурге, Баку, Стамбуле, Дели, Ташкенте и
др.
36
36
Фильмография: 1988 - «Жакон», 2 ч.; «Ашаглон», 2 ч.; Kобус», 1 ч; « На земле
народного героя», 1 ч; 1989 - «Во имя Ахурамазды», 5 ч.; «На грани», 5 ч.; «Орбита
поиска», 2 ч.; « Река» 1 ч.; 1990 - «Светотень», 1 ч.; « Между лотосом и временем»,
2 ч.; « Цветок у подножья горы», 2 ч.; «Сокровище,
принесенное ветром», 2 ч. ;1991 - «Необыкновенный»
по рассказу Чехова; « Круговерть», 5 ч.; 1999
- «Островок надежды», 30 минут; «Шахнаме», 2
ч. 2002 - «Обручальное кольцо» (игровой), 12 м.;
2004 - «Каждый день как на войне», 50 м.; 2005
- «Календарь ожидания» (игровой), 72 м.; 2007 «Нусур», 50 м; 2010 - «Соседи художника», 80 мин.
Safarbek Soliyev. Born in Tajikistan in Dushanbe in
1959. In 1980 graduated with honors from the Faculty of
Philology of the Tajik State University. In 1993 graduated
from the Higher Courses for Scriptwriters and Directors
in Moscow, workshop of G.I. Poloka (director of fiction
and non-fiction films diploma). In 2004 graduating with
honors from the Faculty of Law of the Kyrgyz State
National University in Bishkek. Since 1980 works as a
director and screenwriter, he is the author and director
of more than 20 documentaries and four feature films.
Participant and winner of international film festivals in
Almaty, Delhi, Keralae, Cologne, Shinae, Tehran, Rome,
Berlin, London, Nantes, Paris, Moscow, Vesoul, St.
Petersburg, Baku, Istanbul, Delhi, Tashkent and others.
Filmography: 1988: “Zhakon,” 2h .; “Ashaglon,” 2h .;
Kobus, “1h,” In the Land of the National Hero “1h, 1989:
“In the name of Ahura Mazda, “5h.; “On the Verge, “5h;
“Search Orbit” 2h; “River”1h; 1990: “Light and Shade”
1h .;”Between Lotus and Time” 2h; “Flower at the Foot
of the Mountain” 2h; “Treasure Brought by the Wind”
2h; 1991: “Unusual” by Chekhov’s story, “Twisting”
5h; 1999: “Island of Hope” 30 min. “Betacam. 12min;
«Shahnameh” 2h., and others, all on a 35 mm film;
2002: “Wedding Ring” (feature) 35 mm and “Betacam”
12min; 2004: “Every Day as in War” “Betacam”, 50 min
.; 2005: “Calendar of Expectations” (feature) DVCam,
72 min; 2007: “Nusur” DVCam 50min; 2010: “Artist’s
Neighbors” 80 m; HDV.
377
III
ФИЛЬМ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
THE FILM OF OPENING CEREMONY
38
38
УЧИТЕЛЬ, /2014, /86 м. Автор сценария Сафар
Хакдодов. Режиссер Носир Саидов. Оператор
Георгий Дзалаев. Музыка Далера Назарова. В
ролях: Марат Арипов, Абдукарим Машрабов,
Махноз Афшор и др. Производство киностудии
«Таджикфильм».
ТЕАСНЕR, /2014, /86m. Screept Safar Khakdodov.
Director Nosir Saidov. Cfmeraman Georgiy Dzalaev.
Musik Daler Nazarov. Starring: Mahnoz Afshor,
Marat Aripov,Abdukarim Mashrabov & others.
Production “ Tajikfilm” Studio.
События фильма происходят в таджикской
деревне. История, представленная в ней – это
переплетенные друг с другом судьбы людей,
которые в первые тяжелые, полные трагизма годы
Независимости Таджикистана (начало 90-х годов
ХХ века) хотят сохранить своё лицо, свои ценности,
надежду и веру, сформировавшиеся в годы советской
власти.
Film events take place in the Tajik village which is
far from the city. It depicts a story of people who lived
through tragic times of civil war but nonetheless those
people want to save their identity, values, faith and
hope that were formed during the soviet times. During
transition time when previous values were formally
repealed but people continued to live with the same
mentality and lifestyles.
399
Nosir Saidov.
40
40
Was born 19th of February, 1966. Tajikistan. 1983 – 1989-Tajik State
Institute of Art named after M. Tursun-Zadeн,- the department of
Directors. 1990- “I promised I leave”, the second director.Producer V.
Akhadov, production of Russia.1991- “The personal life of Queen”, the
second director. Producer V. Akhadov, production of Russia.1993- Tajik
State Television Video film “Chonin boda” Musical show, Documentary
film “Rokhjui”, Tajikfilm. 1996-Musical editorial office of Tajik TV,
main director.1998- “Lunna papa”, the second director “Pandora film”,
Germany, NTV Russia, director B. Khudoinazarov. TV “Sobkh”, Tajik
State television, the main director. 2001-“Shik”, the second director,
director B. Khudoinazarov. Russia – Germany 2005-“Tanker tango”, the
second director, director B. Khudoinazarov. 2009- “True Noon, Director.
Début in feature film. Awarded: Best director & Audiences Prize of Kerala
IFF, India;Grand Prix of Innsbruck IFF, Austria; Best actor of “ZerkaloTarkovskiy” IFF, Russia;Audiences Prize of Fukoko IFF, Japan; Best
film & Best director& Prize of ECO in 28th Fajr IFF, Iran;Grand Prix of
Paris Cinema IFF;Participated in Rotterdamn IFF Bussan IFF, Marrakech
IFF,Dovile IFF- France, Eurasia IFF- Kazakhstan, “Kinoshok” IFFRussia, Santa Barbara IFF- USA; NHK IFF – Japan. 2013- “Miror without
reflection”. 2014 –“Teacher”.
III
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
INTERNATIONAL COMPETITION OF FULL LENGTN FILMS
АЗЕРБАЙДЖАН/AZERBAIJAN
411
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ НОЧИ /2013/80 мин. /сценарий Алаза
Салаева и Надия Магули/ режиссер Аяз Салаев/ оператор
Байрам Фезли / художники Ибрахимхалил Аминов, Азиз
Мамедов/ композитор Иляс Мирзаев/ В гл. ролях: Солмас
Сулеманли, Фахриддин Манафов, Ливон Хуртсия, Расим
Балаев/ Производство «Азербайджанфильм».
Язык фильма: азербайджанский с английскими субтитрами.
История, в которой классический любовный сюжет с
изменой и ненавистью превращается в фантасмагорию.
BLACK & WHITE NIGHTS/ 2013/ 80min / screenplay Ayaz
Salaev& Nadiya Maguli/ camera Bayram Fazli. Cast; Solmas
Sulemanli, Fakhriddin Manafov, Livon Khurtsiya, Rasim
Balaev. Azerbaijanfilm production.
Language: Azerbaijani with English suptitles.
Story of a classical love story with betray and hate, which
become unreal and phantasmagoric.
42
42
В 1988 году дебютировал в качестве режиссёра, сняв документальный фильм «Отец» («Ata»). В 1995
году поставил игровой фильм «Летучая мышь» («Yarasa»), премьера
которого с успехом прошла на Берлинском кинофестивале.
АЯЗ САЛАЕВ.
родился 1 августа 1960 года в
Баку. В 1982 году окончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Л.Х. Маматовой и Е.Д.
Суркова). В 1983-1985 годах вёл
на азербайджанском телевидении
ставшую при нём культовой передачу «Ретро». В 1986-1988 годах
учился в аспирантуре ВГИКа.
В 1994-2000 годах Аяз Салаев был
художественным руководителем
Госфильмофонда Азербайджана.
Преподает историю кино в бакинских вузах, работает старшим
научным сотрудником Института
архитектуры и искусства Национальной Академии Наук Азербайджана.Фильм «Черно-белые
ночи» снят по заказу Министерства культуры и туризма.
AYAZ SALAYEV.
Ayaz Salayev was born in 1960 in
Baku Azerbaijan, graduated from
State Institute of Cinematography,
Moscow, Russia.
In different times worked as film
critic, the author and director of TV
programs on different channels in
Baku, teacher of cinema and culture
in the Moscow state institute of
cinematography and in Baku state
University of Arts.
In 1995 I made full-length feature
“Yarasa” (the Bat) (screenplay and
director). A film was participated
at more than 30 international film
festivals and obtained several awards
including
Grand Prix of International Film
Festival of European Cinema in
ANGERS (France) 1996.
433
АРМЕНИЯ/ARMENIA
ПУШ /ЗАНОЗА/ 2014/70 мин./35 мм/ по мотивам
рассказа Левона Хечояна «Суббота, воскресенье».
Национальный киноцентр Армении.
Продюсер Вардан Абовян, Сурен Бабаян/режиссерпостановщик Сурен Бабаян/ оператор-постановщик
Таммам Гамза/ главный аниматор Андраник Тороссян, /
художник-постановщик Вадан Седракян, /Музыкальное
оформление Манук Айказян/ в главной роли Жан
Ншанян, в ролях Лусине Арутунян, Грайр Саргсян,
Тамара Жамгарян, Арман Ншанян. Язык фильма:
армянский с русскими субтитрами.
Философская кинопритча, трагифарс о добре и зле, о
месте человека на земле.
Push / Splinter / 2014/70 min. / 35 mm / based on the story of Levon Khechoyan “Saturday, Sunday” National
Cinema Center of Armenia.
Producers Vartan Abovyan, Suren Babayan / director Suren Babayan / operator director Tammam Hamza
/ Starring Jean Nshanyan, starring Lusine Harutyunyan, Hrayr Sargsyan, Tamara Zhamharyan Armand
Nshanyan. Language: Armenian with Russian subtitles
Philosophical parable, tragicomedy about good and evil, of man’s place on earth.
44
44
Сурен Бабаян
родился 18 сентября 1950 года в Ереване. Актер, режиссер и сценарист. В 1972
окончил режиссерский факультет Ереванского художественно-театрального
института. В 1974-75 - актер и режиссер Ереванского телетеатра. В 1979
окончил Высшие режиссерские курсы в Москве (мастерская Н.Михалкова).
Фильмография: Роли в кино – 2004 - Жано; 2003- Документалист
Vaveragrogh ; 2002 – Герострат, 2000 - Сумасшедший ангел; Режиссер
- 2014 Заноза. Национальная Кинопремия «Айак»: приз за
операторскую работу; 2009 - Не смотри в зеркало (Армения);
2004 - Жано; 2001 - Сумасшедший ангел (Армения) и другие.
Suren Babayan born September 18, 1950 in Yerevan. Aactor, director and
screenwriter. In 1972 graduated from the directing faculty of Yerevan Institute of
Fine Arts and Theatre. In 1974-75 an actor and director of the Yerevan TV-theater.
In 1979 he graduated from the Advanced Directing Courses in Moscow (workshop
of N.Mikhalkov).
Filmography: Movie roles – 2004: “Jeannot”; 2003: “Documentarist Vaveragrogh”;
2002: “Herostrat”; 2000: “Crazy Angel”; Director- 2014: “Splinter”. National
Film Award “Ayak”: prize for camera work, 2009: “Do not Look in the Mirror”
(Armenia); 2004: “Jeannot”; 2001: “Crazy Angel” (Armenia) and others.
455
АФГАНИСТАН/AFGHANISTAN
ПОЛЕТ
БЕЗ
КРЫЛЬЕВ
/2014/124
мин./ формат HD/ Режиссер и сценарист
Хумаюн Муруват/ Оператор-постановик
Зайнулобуддин Фони. Композиторы: Икбол
Завкибеков и Хумаюн Муруват/ Продюсер:
Шах Гоя /В ролях: Зубайр Падаш, Насир
Алькас, Аксультан./Производство: Andesha
ART. Язык фильма: дари, английский и
русский с английскими субтитрами.
Главная героиня фильма – студенткадокументалистка, проживающая в Европе,
страдает потерей идентификации. Для
воссоздания и утверждения в себе чувства
Отчизны и гордости за ее прошлое и
настоящее, она берется снимать фильм об
афганском космонавте, который когда-то
отправился в космос.
Flight Without Wings /2014/124 мин/ формат
HD/ Script and Direct: Homayun Morowat/
46
46
Camera: Zainulobiddin Foni/ Composers: Ikbol
Zavqibekov & Homayun Morowat/ Producer:
Shah Goya
Production: Andesha ART/Cast: Anya- Anna Muminova,
Payman- Shams Ebadi, Sherzaman- Zubair, Padash TanyaTeressa Zaurova, Sisi- Aqsultan Avazmuradova, Teacher- Nasir
Alqas, Ivan Ivanovich-BorisVinarski.
The movie’s protagonist is an up-and-coming young director,
who wants make a documentary movie about the Afghan
astronaut, who once upon a time flew to space, together with
his Soviet colleagues. The heroine persuades her dream by
coming to Moscow – there she meet an elderly businessman,
who, despite being the complete opposite of her, changes a
lot in her perspective. While trying to discover the story that
many years ago, the girl starts to view the past and present of
her homeland differently – as well as herself.
Хомаюн Муруват.
Homayoun Muruvat.
Гражданин Швеции. Родился в
1965 г. в Кабуле. Окончил ВГИК,
затем учился в аспирантуре. Его
первый документальный фильм под
названием «Мечта» имел огромную
популярность
в
Афганистане.
Второй короткометражный фильм
«Золотой сон» (The Golden Dream)
об афганском поэте-композиторе
Амирджан Сабури также обратил
на себя внимание критиков и
зрителей. Первый художественный
фильм «Зеленый пепел» (The Green
Coal), был показан на различных
фестивалях. Фильм «Яблоко из
рая» (An Apple from Paradis) был
снят в 2008 г., удостоен 11 призов
международных кинофестивалей.
Citizen of Sweden. Born in 1965
in Kabul. He graduated from the
VGIK (All-Union State Institute of
Cinematography) in 1988 and in
1989-1992 studied in post-graduate
school. His first short documentary
called “Dream” had a huge popularity
in Afghanistan. His second short film
“Golden Dream” was about Afghan
poet / composer Amirjan Saburi, who
also drew the attention of critics and
viewers. His first feature film “Green
Coal” was shown at various festivals
including the Moscow International
Film Festival in 1995. “An Apple from
Paradise” was filmed in 2008, has also
been awarded 11 prizes at various
international festivals.
477
ГРУЗИЯ/ГЕРМАНИЯ/ФРАНЦИЯ/ЧЕХИЯ/ КАЗАХСТАН/ ВЕНГРИЯ
GEORGIA/GERMANY/ FRANCE/ CZECH REPUBLIC/
KAZAKHSTAN/ HUNGARY
Река Ингури образует естественную границу
между Грузией и Абхазией. Один из весенних
паводков создал маленький остров на середине
реки. Но однажды река разбушевалась…
КУКУРУЗНЫЙ ОСТРОВ. /2014/ 97 мин./авторы
сценария Нугзар Шатаидзе, Георгий Овашвили,
Роял Жан Миннебу/режиссер Георгий Овашкили/
оператор
Эльмир
Рогали/музыка
Иосиф
Барданашвили /В ролях: старик – Ильяс Салман,
девушка - Марям Бутуришвили/. Продюсер
Нино Девдариани. Продукция: Аламдари-фильм
(Грузия), in co-producion with 42 Film (Germany),
Arizona Productions (France), Axman Productions
(Czech Republic), Kazakhfilm (Kazakhstan) in
association with Focus Fox (Hungary).
48
48
Язык фильма:
субтитрами.
абхазский
с
английскими
“CORN ISLAND”. /2014/97min/ screenplay Nugzar
Shataidze, Georgi Ovashvili, Royal Jan Minebu/
cameraElmir Rogali/ music Iosif Bardanashvili/ Casts:
Ilyas Salman, Maryam Buturashvili/ Producer Nino
Devdariani. Production: Alamdari –film (Georgia),
in co-producion with 42 Film (Germany), Arizona
Productions (France), Axman Productions (Czech
Republic), Kazakhfilm (Kazakhstan) in association
with Focus Fox (Hungary).
Language: Abkhazian with English subtitles.
The Inguri River forms a natural border dividing
Georgia from Abkhazia. One of the spring floods
has created a little island in the middle of the river,
as if made for the cultivation of corn . At least, this
is the belief of an old peasant, whose sunburned
face resembles the landscape he has trodden for
dozens of years
В 1996 году Георгий Овашвили окончил Тбилисский
Государственный Университет Театра и Кино им. Шота
Руставели, в 2006 году - курсы режиссуры Нью-Йоркской
Академии Киноискусства (Юниверсал Студио, Голливуд). Он снял ряд короткометражных фильмов, в частности: Mzeris Doneze (Над уровнем моря) – Гран-при
МКФ «Дидор» (Таджикистан, 2004), приз Нью-Йоркской
Киноакадемии на Берлинале 2005, в том же году получил
специальный приз жюри в Оденсе. Wagonette (Вагонетка)
- кинофестиваль “Молодость”, Киев, 1996, специальный
приз жюри. Его первой полнометражной картиной стал
Другой берег/ The Other Bank (2009), который получил
около 50 призов МКФ. Новый фильм Георгия Овашвили - Кукурузный Остров /Corn Island (2014) - получил
«Хрустальный глобус», главный приз за лучший фильм
международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Фильмография: 1993 – «Очень маленькая история»,
1996 – «Вагонетка», 2000 – «Мираж», 2002 –
«Неподвластное время», 2003 – «Над уровнем моря»,
2004 – «Серенада солнечной страны», 2009 – «Другой
берег», 2014 – «Кукурузный остров».
Georgi Ovashvili. In 1996, Giorgi Ovashvili graduated from
Tbilisi State University of Theatre and Cinema of Shota
Rustaveli. In 2006 he graduated from the courses of directing
at the New York Film Academy at Universal Studios,
Hollywood. He made several short films, in particular:
Mzeris Doneze (“At the Vision Level”) - Grand Prix of the
International Film Festival “Didor” (Tajikistan, 2004), the
prize of the New York Film Academy at the Berlinale in
2005, the same year received a special jury prize in Odense.
“Wagonette” (Trolley) at the Film Festival “Youth” in 1996,
the Special Jury Prize. His first full-length feature film is
“The Other Bank” (2009) - which has been shown on more
than 100 festivals in more than 50 countries around the world
and has received around 50 awards. The new film by Giorgi
Ovashvili – “Corn Island” (2014) received the “Crystal
Globe”, the top prize for Best Film of the International Film
Festival in Karlovy Vary.
Filmography: 1993 – “A very little story”, 1996 – “Trolley”,
2000 – “Mirage”, 2002 – “Unmanageable time”, 2003 –
“Above sea level”, 2004 – “The serenade of sunny country”,
2009 – “The other bank”, 2014 – «Corn Island».
499
ИРАН/ IRAN
РЫБА И КОТ/ 2013/134 м.; производство Конуни Эрони навин.
Сценарий, режиссура Шахром Мукри/ Оператор-постановщик
Махмуд Калори/ Музыка Кристоф Резои/ Художник-постановщик
Амир Исботи. В ролях: Бабак Карими, Сайед Ибрахимфар,
Сияваш Черагипур, Мона Ахмади, Айназ Озахуш, Назанин Бабаи
Ширин, Шахди Карамруи и др./
Язык фильма: фарси с английскими субтитрами.
Ряд студентов побывали в Каспийском регионе для участия
в мероприятии во время зимнего солнцестояния. Их лагерь
оказывается рядом с небольшой хижиной, в которой обитают три
повара, работающие в соседнем ресторане.
FISH &CAT/ Screenplay, Directed by Shahram Mokri/ Director of
Photography Mahmoud Kalari /Music Christophe Rezai/Décors Amir
Esbati/ Actors: Babak Karimi, Saeid Ebrahimifar, Siyavash Cheraghi
Pour, Mohammad Berahmani, Mona Ahmadi, Ainaz Azarhoush, Parvaneh
Nazanin, BabaeiShirin …Production Kanoon Iran Novin, Sepher Seifi/
50
50
A number of students have traveled to the Caspian region in order
to participate in a kite-flying event during the Winter solstice. Next
to their camp is a small hut occupied by three cooks who work at a
nearby restaurant.
Шахрам Мукри родился в 1977 году в Маранде, Иран. Он начал
снимать короткометражные фильмы с 2000 года, также участвовал
в создании 8 телепостановок, 2 телевизионных сериалов и более 20
коротких и документальных фильмов. Его фильмы принесли ему
национальное и международное признание.
Награды: Специальный Приз Венецианскоuj Кинофестиваля,
2013; Кинофестиваль Lisboa - Лучшее Вознаграждение Фильма;
Пусанский Международный Кинофестиваль.
Shahram Mokri born in 1977 in Marand, Iran. Shahram Mokri is a graduate of Cinema at Tehran’s Soureh College.
He has been shooting short films since 2000; he has also edited 8 TV dramas, 2 TV series and more than 20 shorts and
documentary films. His short films have brought him national and international recognition.
Filmography: Fish & Cat (feature film, 2013), Raw, Cooked, Burned (short film, 2011), Youth and Art ( documentary,2010),
Ashkan, The Charmed Ring And Other Stories ( feature film, 2009), Ando-C ( short film, 2007 ), This is the Question (
documentary, 2006 ),Limit of Circle ( short film, 2005),Dragonfly Storm ( short film, 2002 ), Electric Shock And Fly (
short film,2000 )
AWARDS: Special Prize at Venice Film festival 2013 - Horizons Award Film festival Lisboa - Best Film Award; Busan
International Film festival
511
КАЗАХСТАН / KAZAKHSTAN
«КҮРКӨ» /ШАЛАШ /2014год/80 мин./ Студия
- «DS фильм». Автор сценария и режиссерпостановщик – Кенжебек Шайкаков (дебют) /
оператор-постановщик – Екпин Женис/ художникпостановщик Айдар Ихсан/ в главных ролях: Сапар
– Алмат Есимов, Айшурек – Зинат Кыдырмаева/.
Участковый поймал Сапара на месте
преступления – он украл курицу. Эту
криминальную ситуацию Сапар расценивает
как утрату своего достоинства, а участковый –
как возможность нанять бесплатного работника.
«KҮRKӨ» / SHELTER / 2014god / 80min / Studio - «DS film.”
Screenwriter and director - Kenzhebek Shaykakov (debut) / Director of Photography - EkpinZhenis / art director Aidar
Ihsan / Starring: Sapar - Almat Yesimov (Kazakhstan), Ayshurek - Zeenat Kydyrmaeva (Kyrgyzstan)
The policeman caught Sapar at the crime scene - Sapar was stealing a chicken. This criminal situation Sapar views
as the loss of his dignity, and the policeman - as an opportunity to hire a free worker and taking advantage of his
official position.
52
52
Шайкаков Кенжебек Турмагамбетович.
Сценарист, режиссер, актер. Родился 18 января 1977 года в селе Акши Иргизского
района Актюбинской области. В 1933 году окончил среднюю школу, в том же
году поступил в Институт театра и кино имени Т.Жургенова, отделение «Актер
театра и кино». В 1998 году окончил у драматурга-писателя А.Тарази класс по
специальности сценарист-редактор.
Фильмография: снимался в фильмах «Жошэ» (телеканал «Казахстан»,
2005), (Киностудия «Алмапродакшн», 2008 г.), «Əншіболѓымкеледі» 2010 г.,
«Кішкентай» (АО «Казахфильм» им.Ш.Айманова, 2011 г.), Снял художественные
фильмы: «Күркө» (студия «DS фильм», 2014 г., автор сценария, режиссерпостановщик), «Өкініш».
Shaykakov Kenzhebek Turmagambetovich.
Screenwriter. Director. Actor. Born January 18, 1977 in the village of Akshi Irgizsky district of Aktobinsk region. In
1993 he entered the Institute of Theater and Cinema of T. Zhurgenov, department “Theater and Movie Actor”. In 1998 he
graduated from the class of the playwright A.Tarazi the specialty of screenwriter-editor.
Filmography: starred in the films “Zhoshe” (TV channel “Kazakhstan”, 2005), (Film studio “Almaproduction”, 2008.)
“Ənshіbolѓymkeledі» 2010. “Kіshkentay” (“Kazakhfilm” of Sh. Aymanova, 2011.), Took his feature films: “Kүrkө»
(studio «DS Film” 2014, writer, director), “Өkіnіsh»
533
КЫРГЗСТАН/KIRGIZSTAN
«КӨЧ»/«ПЕРЕЕЗД»/THE MOVE/ 2014, 155 мин./автор
сценария и режиссер-постановщик Марат Сарулу, операторпостановщик Борис Трошев/ художник-постановщик Шайлообек
Джекшенбаев/ звукорежиссер Мурат Ажиев/ композитор
Александр Юртаев. В главных ролях: Сагындык Макекадыров,
Перизат Эрманбаева, Айназик Дамирбекова. Производство НК
«Кыргызфильм» им.Т.Океева и кинокомпании «Мандала».
В поселке в небольшом доме на берегу реки проживает старик
со своей внучкой. Живут простой жизнью, во взаимном
согласии и гармонии с окружающим миром. Дочь же старика
обитает в городе и едва сводит концы с концами.
“THE MOVE” / 2014, 155 min. / Full HD, Color / Screenwriter and director: Marat Sarulu, director of photography:
Boris Troshev / Art Direction: Shailoobek Djekshenbaev / sound: Murat Azhiev / composer Alexander Yurtaev. Starring:
Sagyndyk Makekadyrov (old man), Perizat Ermanbaeva (his daughter), Aynazik Damirbekova (his granddaughter) /
production of T.Okeev NK “Kyrgyzfilm” and production company “Mandala”.
54
54
In the village in a small house on the banks of the river lives the old man with his granddaughter. They live a simple
life, in mutual consent and harmony with the environment. His daughter though lives in the city and can barely
make the ends meet trying to survive in a hostile social environment. Unable to withstand the severity of the single
life, the woman asks the father to sell the house in the village and move in with her to live in the city. The old man
sells the house and moves with his granddaughter to live with his daughter. However, he is finding out that the
daughter has put a lien on her house in order to take a bank loan
Марат Сарулу
Родился в 1957 году в городе Талас, Кыргызской ССР. Окончил филологический
факультет Кыргызского Государственного университета, отделение режиссеров
анимации ВКСР (1984, мастерская Ф. Хитрука). Автор сценариев: «Лицом к
лицу», «Буранный полустанок», «Семья охотника», «Номады», «Горцы» и др.
Режиссер: 2014 «Көч» (НК «Кыргызфильм» им.Т.Океева и кинокомпании
«Мандала»). 2008 - Песнь южных морей (Германия, Казахстан, Россия, Франция).
2004 - Бурная река, безмятежное море (Казахстан, Кыргызия). 2002 -Взлет Эргу
(Казахстан, короткометражный). 2001 - Брат мой, шелковый путь (Казахстан,
Кыргызия). 1998 - Мандала (Кыргызия). 1993 - В надежде (Казахстан, Кыргызия).
Marat Sarulu.
Born in 1957 in the town of Talas, Kyrgyz SSR. He graduated from the Faculty of Philology of the Kyrgyz State University,
Department of director of animation VKSR (1984, workshop F. Khitruk). Screenwriter: “Face to Face”, “Buran Stop”,
“Hunter’s Family”, “Nomad”, “Highlanders” and others
DIRECTOR: 2014: “Kөch» (NK T.Okeev “Kyrgyzfilm” and production company “Mandala”). 2008: “Song of the
Southern Seas” (Germany, Kazakhstan, Russia, France). 2004: “Wild River, Serene Sea” (Kazakhstan, Kyrgyzstan)
.2002: “Rise Ergu” (Kazakhstan, short); 2001: “My Brother, Silk Road” (Kazakhstan, Kyrgyzstan).
555
РОССИЯ/ RUSSIA
ИСПЫТАНИЕ /2014/101 мин./ Сценаристы Александр
Котт, Павел Чухрай/ Режиссер Александр Котт /
Оператор Леван Капанадзе/ Композитор Алексей Айги
/Художник Эдуард Галкин/ Актеры: Елена Ан, Данила
Рассомахин, Карим Пакачаков, Нариман Бекбулатов.
Продюсеры: Игорь Толстунов, Сергей Козлов (V), Анна
Кагарлицкая/ Производство: Продюсерская фирма
Игоря Толстунова.
Они живут в степи, отец и дочь. Каждое утро отец
уезжает работать, и она остается одна. Двое любят
ее, она любит каждого. Любовь нельзя поделить…
TESTING / 2014/101 min. Screenwriters: Alexander Kott, Pavel Chukhray / Director: Alexander Kott / Operator:
Levan Kapanadze / Composer: Alex Aygi / Artist: Eduard Galkin / Actors: Elena An, Danila Rassomakhin, Karim
Pakachakov, Nariman Bekbulatov. Producers: Igor Tolstunov, Sergei Kozlov (V ), Anna Kagarlitskaya / Production:
Igor Tolstunov Production Company.
They live in the desert. Father and daughter. Nothing can disturb the eternal order. There always comes
tomorrow. And every morning the father goes to work. And she stays alone. Waiting for her father. And feel. The
two love her. She loves both. Love cannot be divided.
56
56
One day solution comes by itself. From the place where the sun is.
Александр Котт.
Режиссер, сценарист, продюсер, актер. Родился 22 февраля 1973 г. в Москве.
Фильмы: Испытание, Брестская крепость, Подсадной режиссер.
Сериалы: Обратная сторона Луны, Герой нашего времени, Охотники за
бриллиантами.
Alexander Kott.
Director, Screenwriter, Producer, Actor
Born: February 22, 1973, in Moscow.
Films: “Trial”, “Brest Fortress”, “Decoy Director”.
TV Series: “The Other Side of the Moon”, “Hero of Our Time”, “Diamond Hunters”.
577
УЗБЕКИСТАН/ НИДЕРЛАНДЫ/ ГЕРМАНИЯ/ФРАНЦИЯ
UZBEKISTAN / NETHERLANDS / GERMANY / FRANCE
ЧИЛЛА/ 40 ДНЕЙ МОЛЧАНИЯ /2014/ 87 минут/ Режиссер
Саодат Исмаилова /Узбекистан/ Таджикистан/ Нидерланды/
Германия/ Франция. В главной роли Рухшона Садыкова,
Барохат Шукурова.
История о четырех женщинах в Центральной Азии,
показанная в ключевые моменты их жизни.
CHILLA/40 DAYS OF SILENCE/ Uzbekistan / Tajikistan / Netherlands / Germany / France /2014/100.00
minutes/Writers SaodatIsmailova, UlugbekSadikov./ DIRECTOR: SaodatIsmailova/ RushanaSadikova/
Director of photography Benito Strangio/Cast: Bibicha- RushanaSadikova, BibiSaodat-SaodatRahminova,
Sharifa-Saodat Olimova, Khamida- Barohat Shukurova./Producer DenisVaslin.
«40 days of Silence» is the story of four women in Central Asia in key moments of their lives, discovered
through their different ages
58
58
Саодат Исмаилова – выпускница театрального института,
а также Института кино «Фабрика» в г. Тревиза (Италия)
- является автором документальных и короткометражных
фильмов «Бадахшан», «Когда река молчит», «Создавая
Рангин-каман», «Духовная музыка Азербайджана», «Танцы
и музыка Памирских гор», «Горная музыка Кыргызстана»,
«Арал. Рыбалка в невидимом море», «Зульфия», «Архипелаг»,
«Верить или не верить». Ее работы демонстрировались в
Центре современного искусства им. Ж.Помпиду, Музее кино в
Нью-Йорке. Саодат участвовала и получала высокие награды
самых престижных кинофестивалей документального и
короткометражного кино в Берлине, Турине, Роттердаме,
Мадриде, Лейпциге, Риме, Триесте, Алматы.
Saodat Ismailova .Born in Uzbekistan (29 March 1981, Tashkent), Saodat Ismailova studied filmmaking at
Tashkent State Art Institute, and then, joined the cinema department of Fabrica in Italy where she directed
Aral, Fishing in an Invisible Sea.
40 Days of Silence is her first feature film and she is developing her next film project Barzagh. Saodat
presented her video installations in various art spaces, among them Zulfiya - participant of Venice Biennale
of Arts. She also has her own company Map Production, in Tashkent.
599
ТАДЖИКИСТАН/ TAJIKISTAN
ТАСФИЯ / 2014/70 мин./ Производство ВАРД СИМО. Автор
сценария Тимур Зульфикаров/ Режиссёр Шарофат Арабова /
Оператор Бахтиер Юсупов. В ролях: Хуршед Мустафоев, Шерали
Абдулкайсов, Исо Абдурашидов, Рудоба Махмудова, Вахоб
Дустов, Камариддин Мирзоев, Диловар Негматов. /Продюсер
Мухаммад-Али Махмадов.
Язык фильма таджикский с английскими субтитрами
Более 50 лет назад в затерянной в горах таджикской деревне
путешествовали влюбленные Шамс и Мехри. Мехри нарушает
клятву верности, жизнь Шамса превращается в балаганный
кукольный театр…
“Purification” / 2014/70 min. Production “WARD SIMO”
Screenplay by Timur Zulfikarov / Director Sharofat Arabova / Operator Bakhtier Yusupov. Casting: Khurshed
Mustafoyev, Sherali Abdulkaysov, Iso Abdurashidov, Rudoba Mahmudova, Vahob Dustov, Kamariddin Mirzoyev,
Dilovar Negmatov.Producer Muhammad-Ali Mahmadov
Language: Tajik with English subtitles.
60
60
More than 50 years ago, Shams and Mehri were traveling in the lost village in the mountains of Tajikistan.
Mehri, carried away by a momentary haze breaks the oath of fidelity. Shams’ life turns into a farcical puppet
theater. Unable to bear the burden of the committed murder of his wife, Shams takes the path of repentance,
which is accompanied by a meeting with his own “I”.
Шарофат Арабова. Выпускница отделения культурологии
Российско-Таджикского (славянского) университета (2006).
В 2013 году окончила отделение кинорежиссуры Индийского
Института кино и телевидения в г. Пуна (Индия). Участник таких
международных программ, как Asian Film Academy (2012, AFA),
Летняя киноакадемия Н.Михалкова (2013) и Berlinale Talents (2014).
Фильмография: «Летать высоко» (10 мин., 2010), «Между» (24
мин., 2013), «Серж» (8 мин., 2013), «Страна, которой нет и не
будет» (2010).
Sharofat Arabova. Graduate of the department of Cultural Studies of the Russian-Tajik (Slavonic)
University (2006). In 2013 she graduated from the Film Directing Department of the Indian Institute
of Film and Television in Pune (India). Participant of the international programs such as Asian Film
Academy (2012, AFA), N. Mikhalkov Summer Film Academy (2013) and Berlinale Talents (2014).
Filmography: “Fly high” (10 min., 2010), “In Between” (24 min., 2013), “Serge” (8 min., 2013), “County that does not
and will not exist” (2010)
611
IV
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
INTERNATIONAL COMPETITION OF SHORT LENGTN FILMS
АЗЕРБАЙДЖАН/AZERBAIJAN
62
62
«АЛЛО, ЭТО Я» /2013/20 мин./Автор сценария Елена Андреева,
режиссер Нонна Музаффарова Ханлар гызы, оператор-постановщик
Али Султанов. В ролях: А. Кахраманов, С. Микаилова, М. Аббаслы,
Р. Мехтизаде. Фильм-студия Дебют/К/с Азербайджанфильм/
Художественный руководитель картины - народный артист
Азербайджана Эльдар Гулиев.
Смешение детектива и комедии, реалистичности и “сюрра”,
создающее впечатление джазовой импровизации, лёгкой
интермедии, разыгрывающейся в одной из бакинских квартир,
куда пробрался вор-домушник, и поневоле оказался в ловушке
собственного розыгрыша.
«HELLO, IT’S ME» / 2013/20 min / Written by Elena Andreeva, dir. Nonna Muzaffarova Hanlar Gyzy, Director of
Photography - Ali Sultanov. Starring: A. Kahramanov, S. Mikailova, M. Abbasli, R. Mehdizadeh. Film Studio Debut /
K/S Azerbaijanfilm. Artistic Director - People’s Artist of Azerbaijan, Eldar Guliyev.
“A mix of detective and comedy, realism and “surr” it gives the feel of a jazz improvisation. Light interlude,
played out in one of the apartments in Baku” that was broken in by a burglar who became a captive of his own
drawing”
633
64
64
Нонна Музаффарова
Nonna Muzaffarova
родилась в городе Баку/
Азербайджан в 1980 году. После
окончания факультета режиссуры
игрового кино Университета
Культуры и Искусства приступила
к деятельности на киностудии
“Азербайджанфильм” в качестве
ассистента режиссёра фильмов
“Заложник” (полнометражноигровой фильм), “Забытый герой”
(документальный фильм). С 2006
года работает на телевидении
(АzTv/AzTelefilm) в качестве
режиссёра. Автор сценария и
режиссёр ряда документальных
и игровых фильмов. С 2000 года
публикуется в различных изданиях
Азербайджана с рецензиями, эссе и
художественной прозой.
was born in Baku, Azerbaijan in 1980.
After graduating from the Faculty of
fiction film directing at the University of
Culture and Art, she began her work at the
studio “Azerbaijanfilm” as an assistant
director on the film “Hostage” (full-length
feature film), “The Forgotten Hero”
(documentary). Since 2006 she has been
working on a TV (AzTv / Az Telefilm)
as a director. Has written and directed
a number of documentaries and feature
films. Since 2000, published in various
editions of Azerbaijan with reviews,
essays and prose fiction.
АРМЕНИЯ/ARMENIA
ДИАЛОГИ / 29 мин., 2013 /Режиссер Диана Карданян /Сценарий
Диана Карданян, Вардан Даниелян/оператор В. Тер-Акопян /В
ролях: Нарине Григорян, Армен Маргарян /Кинокомпания Апофеоз /
Производитель: Диана Карданян, Арутюн Хуриканян.
Ереван оказывается красивым, когда в его ночном объятии после
долгой разлуки вновь встречаются влюбленные. Прохладный
летний вечер может вновь привести влюбленных в мир
прекрасного прошлого?
DIALOGUES, HD, 29 min, 2013, Director: Diana Kardumyan, Script: Diana Kardumyan, Vardan Danielyan, Director
of photography; Vahagn Ter-Hakobyan, Cast: Narine Grigoryan, Armen Margaryan, Production company; Apotheosis.
Producer: Diana Kardumyan, Harutyun Hurikhanyan.
Yerevan turns beautiful when under its nocturnal embrace, two lovers meet once again. What difference can a
single cool summer night, a brief encounter, an incomplete conversation bring to their lives...? Conversations:
happy, accusatory, saddening, full of memories and an inexplicable emptiness which can’t be filled with any words.
655
Диана Карданян родилась в Нагорном
Карабахе. Она переехала в Армению
с родителями в 1992 году, обучалась
кинорежиссуре
в
Ереванском
государственном институте театра и
кино. Принимала участие в различных
кинофестивалях,
семинарах
и
мастер-классах. Была членом жюри
«ReAnimania» (2011) и «One Minute,
One Shot» (2012), «Web Apricot»
(2014), также работала в качестве
предварительного отбора жюри на
МКФ «Золотой абрикос» (2011, 2014) и
«Re Animania» (2010, 2013).
Фильмография
«Параджанов, фильм о фильме», 2013, док. 37 мин.
HD, «Диалоги», игр. 2013, короткий, 29 мин., «Эх,
Дима, Дима», док., 15 мин., «Галата», 2011, короткий,
10.20 мин., «Душ», 2008, короткий, 3.15 мин.,»Осеннее
солнце», 2006, короткий, 8.11 мин., «Red Apple”, 2005,
короткий, 39 мин., “Упражнение”, 2003, короткий, 24
мин., “Начало», 2002, короткий, 16 мин.
66
66
Diana Kardumyan was born in Nagorno
Karabakh. She moved to Armenia with
her parents in 1992. She has studied film
directing at the Yerevan State Institute of
Theater and Cinematography. She has
participated in different film festivals,
workshops, and master classes. She was
a jury member for «ReAnimania» (2011)
and «One Minute, One Shot» (2012),
«WebApricot» (2014) festivals, she
also worked as the pre-selection jury at
the «Golden Apricot» (2011, 2014) and
«ReAnimania» (2010, 2013) international
festivals.
Filmography: «Parajanov, film
about film» 2013г, doc., 37 min, HD,
“Dialogues2013, short, 29min, RED
cinema,“Eh, Dima, Dima” 2011, doc. 15
min, HD, “Galata” 2011, short, 10.20
min, HD, “The Shower” 2008, short,
3.15 min, DVCAM, «The Autumn Sun»
2006, short, 8:11 min, 35mm, «The Red
Apple» 2005, short, 39 min, DVCAM,
«Exercise» 2003, short, 24 min, MD,
«The beginning” 2002, short, 16 min,
VHS.
АФГАНИСТАН/AFGHANISTAN
ТРИЛОГИЯ - 35 мин. О судьбе маленького озорного непоседы по
имени Саодат.
Фильм первый: САОДАТ БА МАЗОР МЕРАВАД/ сцен., реж.
Хадим Хусайн Бехнаме; реж. Вайс Санджар/17 мин./2012/игровой, с
участием юного актера Саодат Хусайни.
Фильм второй: ПОДАРОК БРАТА/ реж. Хадим Хусайн Бехнаме /10
мин./2013.
Из-за неимения футбольного мяча дети лишают права играть
в футбол мальчика по имени Саодат. Именно это становится
причиной того, что Саодат пытается любым способом
приобрести футбольный мячик...
Фильм третий: ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ/8 мин./2014/сцен., реж. Хадим Хусайн Бехнаме/ В главной роли Саодат
Хоссейни.
Маленькому мальчику было велено позаботиться о своей маленькой сестре... Между тем детское
любопытство взяло верх, и Саодат, отведя девочку в безопасное место, решил выяснить, взорвутся ли
автоматные пули в огне.
TRILOGY- 35 MIN. A FATE OF THE LITTLE MISCHIEVOUS RESTLESS BOY NAMED SAODAT.
First film: SAODAT GOES TO THE SHRINE / Written and directed by Khadim Hussain Behname; dir Weiss Sanjar /
17 min / 2012 / feature film starring the young actor Saodat Husaini.
677
Together with the villagers, the
friends of his age, Saodat goes to
the shrine. But he can’t stay away
from a mischief...
Second Film: A GIFT FROM THE
BROTHER / dir Khadim Hussain
Behname / 10 min / 2013 /.
For the lack of a soccer ball,
children are depriving of the right
to play soccer the boy named
Saodat.This is what causes Saodat
trying to find a way to buy a
soccer ball, and take revenge of
his offenders. He even goes to
such an extent selling almonds
hidden away by the store owner
Third film: COUNTDOWN / 8 min
/ 2014 / written and directed by
Khadim Hussain Behname /. Starrin:
Saodat Husaini
68
68
The little boy was told to take care
of his little sister ... Meanwhile his
curiosity took over and Saodat,
hiding her in a safe place, decided
to see whether the machine-gun
bullets can explode in a fire. And
when hiding behind a metal cover
and waiting for the results of the
experiment – of the bullets thrown
into the fire, suddenly there is his
little sister comes crawling to the
area of the experiment ...
Коротко о Хадим Хусейн
Бехноме
и
Ахмад
Вайс
Санджаре.
Хадим Хусейн
Бехном и Ахмад Вайс Санджар
родились в один год - 1993-й. - в
Газне. Оба, будучи увлеченными
овладением кинематографической
профессией,
поступили
в
Кабульский
университет
на
факультет
киноискусства
и
в данный момент являются
студентами третьего курса. Они
совместно создали киногруппу,
которая
функционирует
уже
третий год. За это время создано
9 короткометражных фильмов, с
которыми группа приняла участие
в работе ряда кинофестивалей.
Briefly about Khadim Hussain
Behnome and Ahmad Weiss
Sanjar. Khadim Hussain Behnome
and Ahmad Weiss Sanjar were born
in the same year - 1993 in educated
family in Ghazni. Both having
interest in cinematography, they
have been accepted to the Kabul
University to the Department of
Motion Picture Arts and currently
are the third year students of that
Faculty. They have put together a
film group that has been operating
for three years. During this time, a
group has authored nine short films
with which they participated in a
number of film festivals.
ГРУЗИЯ/ GEORGIA
ДИНОЛА /2013/15 мин./Сценарий и режиссура Мариам
Хатчавани/ оператор Константин Эсадзе/ художник Дмитрий
Арсанис/ художник по костюмам Кетеван Каландадзе/ монтаж
Леван Кухашвили, в ролях: Дато Идоидзе, Лола Нурадзе,
Пильмон Чаркселиани, Нукри Хатчвани, Гиршел Челидзе,
Гм-Придон Ратиани, Роланд Челидзе, Гулезар Низарадзе и
др. /Продюсеры Владимир Катчарава и Мамука Чихарадзе /
Грузинский национальный киноцентр/ 20 steps и ABK studio/.
Женщина нарушает строгие законы гор и выходит замуж по
любви против воли своей семьи. Но когда ее любимый муж
умирает, она, согласно законам гор, вынуждена выйти замуж
за первого, кто делает ей предложение.
DINOLA/2013/15 MIN/ Director Mariam Khatchvani, Script Mariam Khatchvani, Camera Konstantine Esadze, Sound
engineer Nikoloz Paniashvili, Music Tako Jordania, Editing Levan Kukhashvili, Voice VCast: Keta Lordkipanidze, Vakho
Chachanidze, Nutsi Khaptaniano Gvaradze.Producers: Vladmer Katcharava & Mamuka Chikhradze/ Production: 20
Steps, ABK Studio.
Svaneti is the highest mountainous part of Georgia with nine months of winter. Isolated by heavy snowfalls stands
the Ushguli village, the highest settlement in Europe. A woman breaks the strict laws of the mountains and marries
for love against her family will. But when her beloved husband dies, she is forced to marry the first man who
proposes to her. Dinola is a strict, ruthless and poetical story from the Caucasus mountains.
699
Мариам Хатчавани родилась в 1986 году в Ушгули, Грузия. В
2008 году окончила Грузинский государственный университет
театра, кино и телевидения, факультет медиа. Ею созданы ряд
короткометражных документальных фильмов, в том числе Verdzoba
(2006), За окном (2007), Lichanishi и Kvirikoba (2009). Динола - ее
последний художественный короткометражный фильм.
Mariam Khatchvani was born in 1986 in Ushguli, Georgia.
In 2008, she graduated from the Georgian State University of Theatre and film,[1] Film and TV Media Faculty.
She directed many short documentaries, including Verdzoba (2006), Beyond the Window (2007), Lichanishi
and Kvirikoba (2009). Dinola is her last fiction short.
Filmography:Dinola (short) – 2013, Lichnaishi (doc.) – 2009, Kvirikoba (doc.) - 2009
Beknu (short) – 2008, Panjris mighma / Beyond the Window (doc.) – 2007, Verdzoba (doc.) - 2006
70
70
ИРАН/ IRAN
ОДИНОЧЕСТВО /13 мин./ завершен в 2014 г./. На основе
проекта Рафия Садик/ сценарий и режиссура Майсам Джавади,
Илолах Изади/ оператор Комрон Наззофи/ продюсер доктор
Маздак Гударзиён. /В ролях: Насрин Дурахшонзода, Паранда
Алои, Монда Авлиёи, Зайнаб Банофи, Масъуд Садики.
Фильм – рассказ о правах женщин. Династия Кочор надела
на жещин чадру, империя Ризошаха потребовала сбросить ее,
в нынешнее время вновь строго следят за нравами.
LONELINESS / 13 min / completed in 2014 / Based on ideas of Rafiya Sodiќ, written and directed
by Maysam Javadi, Ilalah Izadi, operator Komron Nazzofї. Producer Dr. Mazdak Gudarziyan
/ Cast: Nasreen Durahshonzoda, Paranda Aloi, Monda Avliёї, Zainab Banofї, Mas’ud Sodiќї.
The film – is a story of women’s rights. On the example of history of Iran it shows the powerlessness
of muslim women and their future. Qajar dynasty has put on women a veil, the Rizoshah Empire had
demanded for it to be taken off and the present time has put it back on and strictly monitors the morals.
711
Мейсам Джаводи Никче.
Родился в 1986 глду. Выпускник кинематографического
Университета-академии Сура, г. Тегеран, ИРИ (2010-2011). Ставил
спектакли, снимал фильмы. В настоящее время живет и работает
в Таджикистане. Поставил ряд экспериментальных пьес. Тесно
сотрудничает с инициаторами нового фестиваля молодых театралов
Таджикистана «Нигохи нав» («Новый взгляд»). Наряду с театральной
деятельностью снимает фильмы.
Фильмография (короткометражные): “Театр” (Иран, 2009);
“Сахт” (Твердо, Иран, 2011); Танхої (Одиночество, Иран,
2012); Зуза (Иран, 2011); Марде дар танхои (Одинокий
мужчина, Иран, 2008), Тангно (Таджикистан, 2014); Хиёнат
(Предательство, Таджикистан, 2014). Документальные: Зилзила
(Землетрясение, Азербайджан, 2012); Зери парчам (Под стягом,
Иран, 2010); Дизин (Иран, 2010).
72
72
КЫРГЗСТАН/KIRGIZIA
«ПЕРЕГОН» /2014, 23 мин./сценарий, режиссер, продюсер Руслан Акун /
оператор Талант Ургазиев/ звукорежиссер Нурлан Разакулов /монтажер
Эльдияр Мадаким /В ролях: Аннель Азаматова и Эржан Турдукожоев /
Производство: Nomadmen films.
Отец и его маленькие дети - дочь и сын - отправляются на джайлоо, где их
ждет мама. Они перегоняют скот. Отец вынужден вернуться в село, и дети
принимают первое в жизни взрослое решение.
«HERDING».2014, 23 min/ Writer, director, producer: Ruslan Akun, Director of photography: Talant Urgaziev,
Soundman: Nurlan Razakulov, Editor: Eldiyar Madakim, Starring: Annel Azamatova & Erjan Turdukojoev, Production:
Nomadmen films.
Synopsis: A family of shepherds, father, little daughter and son, set out to herd cattle to summer pastures. In the
middle of the way they encounter corrupted political campaigners who persuade the father to join them and make
quick money. Father agrees and leaves his children all alone instructing them to wait for him. However, he does not
show up. So next morning kids decide to herd the cattle on their own. Will they manage to do that? The film depicts
a generation of “lost” fathers and husbands in Kyrgyzstan, and a new generation of children who stand up for their
733
Руслан Акун родился в 1984 году в Кыргызстане. Закончил
Американский Университет в Центральной Азии, факультет
массовых коммуникаций; Школу визуального искусства в
Нью-Йорке; «Курсы молодых кинематографистов 20092011», организованных ФРК в Бишкеке. В 2014 году
поступил в магистратуру Киношколы при Университете
Южной Калифорнии (University of Southern California).
Киношкола находится в Лос-Анджелесе.
Избранная фильмография: «Салам, Нью-Йорк» (2013,
п/м), «Спасибо» (2010, к/м) и др.
Ruslan Akun.
Date of birth: 30.11.1984 Education: 1) Mass Communications Department of American University; 2) School
of Visual Arts in New York City, a Continuing Education Department;
3) “Courses for Young film-directors”, CDF, Bishkek. 4) R. Akun was admitted to the magistracy of the Cinema
School at the University of Southern California, Los Angeles, 2014.
Among his films: “Salam, New York” (2013, full-length fiction): Seoul International Drama Awards, Korea,
05.09.2013. The film won the Special Prize.
74
74
ТАДЖИКИСТАН-РОССИЯ / TAJIKISTAN-RUSSIA (ВГИК)
ВЕЗДЕСУЩИЙ /2014 /25 мин./Автор сценария
Юнус Юсупов/ режиссёр Руми Шоазимов/ операторпостановщик Александр Соловьёв/ В ролях: Баходур
Миралибеков,
Назирмат
Мусоев,
Мохпайкар
Ёрова/ продюсер Носир Саидов/ Производство –
“Таджикфильм”.
Благополучная жизнь героя омрачается встречей с незнакомым человеком. Это радикально меняет
психологическое состояние героя и заставляет его безудержно искать причину этого преследования.
755
76
76
Руми Шоазимов родился в
1992 году в городе Душанбе.
Rumi Shoazimov
В 2014 году с отличием
защитил дипломный фильм
«Вездесущий»
во
ВГИКе
(мастерская В.Меньшова и
В.Тумаева). В 2012 году на
МКФ «Дидор» победил в
номинации «Диалог культур
Востока и Запада» и получил
Диплом
международного
жюри за фильм, снятый по
мотивам рассказа А. Чехова
«Хористка». Неоднократный
участник «Короткого метра»
фестиваля «Кинотавр».
Born in 1992in Dushanbe,
Tajikistan. In 2009 enrolled
in the Directing faculty of
the Film InstituteVGIK
(workshop of V.Menshov and
V.Tumaev). In 2010 he made
his first feature film “Game of
Feelings”.He took partin the
competition”Short Meter-2012”
at the festival “Kinotavr” with
his work”Characters.”
ТАДЖИКИСТАН/ TAJIKISTAN
БЕЛЫЙ ВОРОБУШЕК /2014/ 28 мин./ по одноименному произведению Сайфа
Рахимзода Афарди /Сценарий Мохсена Махмальбаф/ режиссер и монтаж
Диловар Султонов/ оператор Станислав Макиевский/ художник-постановщик
Далер Мехтоджев/музыка Далера Назарова /звукорежиссер Хасан Махдави
/ музыкальный редактор Шахриниссо Яковлева. В ролях: Мохсен Султонов,
Хаям Иброгим, Мохпайкар Ёрова, Фирдавс Юлдошев, Солех Хамроев, Гадо
Мухитдинов. Продюсер Носир Саидов/ Производство «Таджикфильм».
Язык фильма: таджикский с английскими титрами.
Рассказ о мальчике, который живет в своем маленьком поэтическом мире.
Несмотря на то, что он немой от рождения, тем не менее, это не создает для него
препятствий познавать мир вокруг себя.
WHITE SPARROW/ 2014/ 28 min//The film based on the story of Saif Rahimzodi Afardi “Gunjishki Safed”/
Screenplay Mohsen Makhmalbaf. Directed & Edited by Dilovar Sultonov. Director of photography Stanislav
Makievskiy. Production Designer Daler Mikhtojov. Music by Daler Nazarov. Sound Hassan Mahdavi. Mix
Hossein Mahdavi. Music editing. Shahrinisso Yakovleva Cast: Muhsin Sultonov, Khayemi Ibrohim, Mohpaykar
Yorova, Firdavs Yuldoshev, Soleh Hamroev, Gado Muhitdinov. Producer Nosir Saidov/ TAJIKFILM.
This film tells the story of a boy who lives in his own little poetic world. Despite of that he cannot speak, it does not
create any obstacles to know the world around him. He sees in himself an infinite spectrum of possibilities even fly like
a bird and gather flowers from the Moon. Could his endless imagination and courage makes his dreams come true?
777
Biography. Have a pleasant
viewing! Dilovar Sultonov was born
in December 1982 in Tajikistan.
He started his career in
cinematography as a student in
School of Makhmalbaf Film
House. Then entered the Asian
Film Academy (AFA-2006) and
cinematography became his way
through the life. He participated
in filming and editing of various
feature and documentary films
inside and outside the country.
Continue to work as Film Editor
and Director within the different
projects. His first work as director is
short film “White Sparrow”.
Member of Tajik Cinematography
Union since 2012.
78
78
Filmography.2014 – Film Editor
of the film “The Teacher” by
Nosir Saidov,
2014 – First
assistant of director of the
film “The Teacher” by Nosir
Saidov,2014 – Film Director of the
shot film “White Sparrow” (debut
in film directing), 2014 - Film
Editor of the documentary film
“Renaissance of Tajik cinema”
by Houra Maleki, Tajikistan/Iran;
2014 - Film Editor of the short film
“Inaccessible Road” by Maziyar
Sharifi, Iran; 2013 - Film Editor of
the documentary film “Crying of
Tanbur” by Yodgor Odinamamadov,
Tajikistan; 2013 - Film Editor of
the film “Mirror without reflection”
by Nosir Saidov, Tajikistan; 2011
- Film Editor and Sound Editor of
the documentary film “Eye of the
beholder” by Sohrob Fatoorechie,
Tajikistan/USA; 2011 - Film
Editor and Sound Editor of the
documentary film “Shogun” by
Tojiddin Gadomamadov, Tajikistan;
2011 - Production Manager in
Tajikistan for the film “Le piege
Afghan” by Miguel Courtois,
France; 2010 - Film Editor for the
film “Imaginary sheep” by Abdulhay
Zokirov, Tajikistan; 2010 - Film
Editor and Sound Editor of the
film “Desire” by Muhiddin Juraev,
Tajikistan; 2009 - Film Editor for
the film “True Noon” by Nosir
Saidov, Tajikistan; 2009 - Film
Editor of the short film “Breathing”
by Daler Nazarov, Tajikistan/Russia;
2008 - Assistant Editor of the film
“Two - Legged Horse” by Samira
Makhmalbaf, Afghanistan; 2008
- Film Editor of the documentary
film “Our Dog Became A Mother”
by Hana Makhmalbaf, Iran; 2008
- Film Editor of the documentary
film “Samira and non-professional
actors” by Hana Makhmalbaf,
Afghanistan; 2008 - Executive
Producer and Assistant Editor of
the film “The man who came
with the snow” by Mohsen
Makhmalbaf and Marziyeh
Meshkini, Tajikistan; 2007 Practiced in the editing of the
film “Buddha collapsed out of
shame” by Hana Makhmalbaf,
Afghanistan; 2007 - Practiced
in the filming of “Two - Legged
Horse” by Samira Makhmalbaf,
Afghanistan; 2007 - Practiced in
the editing of the film “Scream
of the Ants” by Mohsen
Makhmalbaf, India; 2006 Editor in “Safina” - Television
Channel in Tajikistan;
2004-2005 - Practiced in the
filming and editing of “Sex
and Philosophy” by Mohsen
Makhmalbaf, Tajikistan;
799
РЕТРО «НАХОДКА»
RETRO «DISCOVERY»
Три фильма Владимира Ерофеева
Программу предворяет показ трех уникальных документальных фильмов о Памире,
Афганистане и Иране, снятые в начале века под руководством Владимира Ерофеева. Эта коллекция
на нашем фестивале демонстрируется впервые. В Каталоге мы размещаем три текста Ерофеева с
сохранением орфографии и идеологических оценок автора, а также кадры о съемках этих фильмов
(к сожалению, нет только текста о съемках фильма «Иран»).
Эту программу представляет Сергей Кириллович Каптерев – старший научный сотрудник
Научно-исследовательского института ВГИК, Москва.
Сергей Кириллович закончил Tisch School of the Arts, Нью-Йорк, США и получил там же
научную степень PhD.
Вместе с тем дирекция с огромной благодарностью напоминает имя друга нашего фестиваля
Николая Изволова, стараниями которого эта программа и появилась на экране МКФ «Дидор».
Программа представляет интерес не только для специалистов, но и для широкого круга зрителей,
интересующихся хроникой названных фарсиязычных стран 20-30 гг. прошлого столетия.
80
80
Three films of Vladimir Erofeev
The show is proceded by three unique
documentaries about the Pamirs,
Afghanistan and Iran, taken in the
beginning of last century under
Vladimir Erofeev. This collection
is shown at our festival for the first
time. In the catalog, we will also post
three texts of Erofeev, preserving the
spelling and ideological evaluations
of the author, as well as the footage
of the filming of these movies
(unfortunately, there is only text on
the filming of “Iran”).
This program is presented by Sergei
K. Kapterev - Senior Researcher
at the Scientific-Research Institute
VGIK, Moscow.
Sergei Kapterev graduated from Tisch
School of Arts, New York, USA, and
received an academic degree PhD.
At the same time, the Directorate of
the Festival with great appreciation
would like to mention the name of
the friend of our festival Nicholai
Izvolov, whose efforts allowed for
this program to appear on the screens
of our festival. The program is of
interest not only to professionals,
but also to a wide range of audiences
interested in these Farsi-language
chronicles of 20th-30th of last
century.
811
ТЕКСТЫ ВЛАДИМИРА ЕРОФЕЕВА
НА КРЫШЕ МИРА
Из путевых впечатлений
Главные трудности нашего путешествия по Памиру были связаны
с климатическими условиями – ежедневно шел снег, а по ночам, в конце
июня, мороз доходил до 10°. На Восточном Памире чрезвычайно сухой
воздух и сильные ветры. От сухости воздуха лопается не только кожа на
лице и руках, но даже пленка.
Жизнь киргизов Восточного Памира дает скудный
этнографический материал. Самое интересное из заснятого – охота на
архаров (коз) и на вымирающую птицу саджу, «мазары» – святые места,
помещающиеся на самых высоких перевалах и украшенные рогами
«кииков» (баранов), хвостами яков и разными тряпочками, работа
геологов и ботаников и, наконец, один из смерчей, являющихся частыми
гостями на Памире.
82
82
После месячного пребывания на горной пустыне Восточного
Памира, экспедиция по озеру Виктории и реке Памир спустилась в
долину реки Пянж. Здесь нами заснят быт таджиков и их скудное
земледелие. Стада пасут женщины, а мужчины исполняют всю женскую
работу. Тут нам удалось напасть на интереснейшие явления. Таджики
верят в живого бога «Ага-Хана». Этот живой бог живет в Бомбее, а его
верноподданные отчисляют ему ежегодно 10 проц. своих доходов. Нам удалось раздобыть фотографию этого
«живого бога» у его духовного полпреда «ишана». Судя по фото, живется этому «богу» совсем не плохо – это
весьма откормленный субъект, с очень неприятным лицом. Одет в европейское платье и большую часть года
живет в Париже. Нами засняты его духовные послания и целебные записочки, которые он ежегодно посылает
своему народу.
В центре Западного Памира, в городе Хороге, уже появляются ростки нового быта – женщины организованы
в женотделы, ведут борьбу с широко распространенным злом – курением опиума, молодежь входит в комсомол и
т.д. В кишлаке Хице нами засняты исключительные по интересу танцы горцев, чрезвычайно искусно подражающие
движениям животных («танец лисы», «лошади») и танец «магуль-бази», – танец «старика с молодой». Танцуют
только мужчины и всегда в масках. Кроме того, здесь нами были засняты свадьба таджиков, праздник урожая и
разные обряды, связанные с земледелием.
На перевале Одуди – Игушхон пришлось спускаться по леднику, и один из аппаратов (а всего их было у нас
3 вместе с кинамкой) упал в трещину и после долгих усилий был оттуда извлечен таджиками. На другом перевале
пришлось подниматься почти по отвесной стене, и у нас разбилось 5 лошадей. Пройдя перевалы, мы очутились
в кишлаке Рохарв, в кишлаке зобатых. Все население поголовно страдает базедовой болезнью, причем зобы
достигают колоссальных размеров, происходит же это оттого, что в протекающей здесь реке Ванг – известковая
вода. В Рохарве снимали золотоискателей-таджиков, промывающих золото на бараньих шкурах, рубиновые копи
Кугеляль, плавание на турсуках, на надутых воздухом шкурах баранов или быков и проч. Затем из Каратыгина
мы автомобилем переправились в Термес, а оттуда по железной дороге домой. Всего нами заснято 5.000 метров
негатива.
(«Кино», 1927, 27 сентября).
833
TEXTS OF VLADIMIR EROFEEV
ON THE ROOF OF THE WORLD
From the travel impresssions
The main difficulties of our journey through
the Pamirs were related to climatic conditions - it was
snowing every day, and at night at the end of June, the
frost reached 10°. In Eastern Pamirs there is an extremely
dry air and strong winds. From dry air, not only bursts the
skin on the face and hands but even the film.
The life of Kirghiz in Eastern Pamir gives the
scant ethnographic material. The most interesting of the
footage is about hunting the mountain sheep (goats) and
a dying bird Saj, “shrines” - the holy places, put on the
highest mountain passes and decorated with horns of
“Kiiks” (sheep), yak tails and various rags; the work of
geologists and botanists and finally, one of the tornadoes
that are frequent guests in the Pamirs.
84
84
After a month’s stay in the mountain wilderness
of Eastern Pamir, the expedition on Lake Victoria and
River Pamir descended into the valley of the River Panj.
Here we filmed the life of the Tajiks and their meager
farming. Women herd the cattle and men perform all the
women’s work. Here we were able to witness the most
interesting phenomena. Tajiks believe in the living God,
“the Aga Khan.” This living God lives in Bombay, and his
worshippers pay him 10 percent of their income annually.
We managed to get a picture of this “living god” in his
spiritual envoy “Isan”. Judging by the photos, the life of
this “god” is not so bad – he is a well-fed subject, with
a very unpleasant face. Dressed in European clothes and
most of the year he lives in Paris. We have filmed his
spiritual messages and healing little notes which he sends
to his people every year.
In the center of the Western Pamirs, in town
of Khorog, there are already appearing the sprouts of
new life - women organized in women’s departments,
are fighting the widespread evil - smoking opium, the
young people are becoming the members of the Young
Communist League, etc. In the village of Khits we have
filmed exceptional dancing of the mountaineers, very
skillfully imitating the animal movements (“dance of the
fox”, “the horse”) and a dance “Magul-bazi” – the dance
of “the old man with the young woman”. Those dancing
are only men and always in masks. In addition, here we
have filmed a wedding of Tajiks, the harvest festival and
various ceremonies related to the agriculture.
On the mountain pass Odud - Igushkhon we had
to go down over the glacier, and one of the devices (as
there have been 3 with us together with “Kinema”) fell
into a crevasse, and after much effort has been pulled
out of there by Tajiks. On another pass we had to climb
almost vertical wall and we had lost 5 horses. Once
we passed the mountain passes, we found ourselves in
the village Rokharv, the village of goiters. The entire
population suffers from Graves’ disease, the goiters reach
enormous sizes and the cause of it is the calcareous water
in the river Vang that flows here. In Rokharv we filmed
Tajik miners washing the gold on lamb skins; ruby mines
Kugelyal; swimming on tursuk, the air inflated skins of
sheep or oxen, and so on. Then from Karategyn we drove
on car to Termes and from there by rail home. In total we
filmed 5,000 meters negatives
(“Kino”, 1927, 27 of September)
КИНО В МАЗАР-И-ШЕРИФЕ
(Из дневника киноэкспедиции)
Как только солнце опускается за пески, город быстро
пустеет. Замолкает гомон на базаре, лабиринт узких
улочек тонет во мгле. Центр жизни переносится на
главную площадь, где ярко-заманчиво сверкают
электрические огни.
На площади расположено кино – единственное
в Мазар-и-Шерифе место вечерних развлечений.
Год назад афганские купцы пригласили русского
механика, и под его наблюдением выросло это
необычное для Афганистана здание, застучал
чудесный аппарат, и сотни афганцев повалили в
двери «синема-ханы».
Тотчас по прибытии в город мы гурьбой идем
посмотреть кино. Киномеханик рад редкой встрече
с кинематографистами и показывает свое детище.
Электрическая станция приводится в действие
фордзоном, сверкает чистотой, которую трудно
встретить даже в столичных кино. Прекрасно
организована будка и маленькая монтажная. Сотня
коробок с запасом программы заботливо расставлена
855
по полкам. Это кино – кусочек подлинной европейской
культуры в средневековом городе, думаем мы.
До начала сеанса публика, состоящая из местных
купцов, ремесленников и декхан, приехавших
поклониться могиле пророка Али, располагается в
«ресторане” напротив кино. Лениво пьет ароматный
зеленый чай, вытирая полотенцем мокрые от пота
лбы, или потягивает щербет со снегом, привезенным
с расположенных неподалеку горных вершин.
Посредине площади, почти не отдыхая, играет
оркестр. Пестрая смесь туземных и европейских
инструментов и такая же пестрая «программа».
При нашем появлении оркестр исполняет какуюто фантастическую песню. С большим трудом
мы узнаем в ней старую-престарую «Зеленую
крокодилу”. Дирижер, очевидно, полагает, что эта
песня является чем-то вроде национального гимна, и
приветливо улыбается в нашу сторону.
86
86
Но вот раздается пронзительный звонок, и лавина
белых тюрбанов быстро течет в двери кино. «Третьи
места» впереди на каменном полу. Их занимают обычно
крестьяне и городская «мелкота»: поливальщики
улиц, торговцы виноградом, водоноши. Купцы и
чиновники рассаживаются на скамьях. На балконе
располагаются женщины, закрытые голубыми и
черными, вышитыми шелком, покрывалами. Только
когда гаснет свет, они открывают свои лица.
Сеанс начинается, и мы застываем от удивления:
Глупышкин, покойный Глупышкин оживает перед
нами! После нескольких дурацких сальто-мортале
Глупышкин исчезает. Начинается «видовая” –
прическа гейш в Японии. Но так как гейш тоже
на одну часть не хватает, то к ним приклеена еще
«русская свадьба», инсценированная двадцать пять
[лет] тому назад в Ханжонковском ателье. Во второй
части показывается море и военный флот. Корабли
всех наций сражаются и просто плавают по какомуто неизвестному морю. Сюда же вклеена гибель
фрегата «Паллада», происходящая в тазе с водой на
фоне декораций «сказочной Италии».
В антракте, между второй и третьей частью, на
экране появляется несколько ящериц и скорпионов,
спокойно разгуливающих по полотну.
Третьей картиной идет жуткая драма в красках
«Похищение сабинянок» производства Пате. Она
начинается прямо с середины и кончается трагической
гибелью какого-то полководца в пожарной каске,
вероломно отравленного прекрасной сабинянкой.
Мы пошли к механику узнать, откуда он достал
такую исключительную программу. С изумлением
услышали: от нас, из СССР! Два года назад мазари-шерифские купцы купили у Узбекгоскино в
Ташкенте два пуда фильмов на вес. Эти фильмы были
«смонтированы» механиком, т.е. склеены в известном
порядке: война к войне, море к морю, завод к заводу и
т.д. – и получилось тридцать «программ», которыми
мазар-и-шерифское кино питается уже больше года.
Первые месяцы кино, рассчитанное на 400 мест,
ломилось от зрителей. Многие подряд три сеанса
смотрели одни и те же картины. Но прошел год, и,
несмотря на всю занятность кино, оно уже не делает
былых сборов. Каждый мазар-и-шерифец наизусть
знает все тридцать «программ».
Сборы упали, кино грозит катастрофа, если не
будет новых фильм. Даже восточное терпение имеет
пределы.
В этом же кино на следующий день состоялся
совершенно необычайный для Мазара сеанс.
Губернатор,
окруженный
местной
знатью,
просматривал привезенную нами фильму-хронику
«Поездка падишаха по СССР». Нужно ли говорить,
какой успех имела эта картина у людей, не видевших
ничего, кроме обрывков дореволюционных фильм?
По выходе из кино к губернатору подошла депутация
местных купцов, которая просила показать им фильму.
- Мы заплатим большие деньги, – говорили они,
– дайте нам возможность посмотреть новую картину!
Но картины им так и не показали. Мы везли ее в Кабул.
(«Кино», 1928, 20 ноября).
877
CINEMA IN MAZAR-E-SHERIFF
(From the diary of film expedition)
As soon as the sun goes down over the sands, the city
quickly empties. It is getting quiet in the market and a maze
of narrow streets drowning in the darkness. The center of
life moves over to the main square, with the shining bright
alluring sparkle electric lights.
On the square there is a cinema - the only place in Mazari-Sharif for evening entertainment. A year ago Afghan
merchants have invited Russian mechanic and under his
supervision there has grown this unusual for Afghanistan
building, started banging a wonderful apparatus, and
hundreds of Afghans flocked to the doors of the “cinemakhona.”
88
88
Immediately upon arrival to the city we are heading to see a
movie. Projectionist is delighted to have a rare meeting with
the filmmakers and shows his creation. The power station is
operated by Fordson, sparking clean, which is hard to find
even in the movie theaters of the capitals. Well organized
booth and the clipping room. Hundreds of boxes with a
stock of programs are carefully placed on the shelves. This
cinema – is a genuine piece of European culture in the
medieval town, we think.
Before the start of the session, the audience that consists
of the local merchants, artisans and farm workers that have
come to bow to the tomb of the Prophet Ali, is located in
the “restaurant” across from cinema. Leisurely drinking
flavored green tea, wiping sweaty foreheads with towels, or
sipping sherbet with snow brought from the located nearby
mountain peaks. In the middle of the square, almost without
a break plays orchestra. It’s a motley mixture of indigenous
and European instruments and the same motley “program.”
When we appear the Orchestra performs some fantastic
song. With great difficulty we find in it the very-very old
“Green Crocodile.” The conductor obviously believes that
this song is something like a national anthem so he friendly
smiles in our direction.
But then there’s a piercing ring, and the avalanche of white
turbans quickly flows into the doors of the cinema. “Third
places” are in the front on the stone floor. Those are usually
occupied by peasants and the urban “small fry”: street
irrigators, grape traders and water-bearers. Merchants and
officials are seated on the benches. On the balcony there
have settled down women, covered with blue and black
embroidered with the silk covers. Only when the lights
go out, they open their faces. The session begins and we
stiffen in surprise: Glupyshkin, the late Glupyshkin is alive
in front of us! After several wacky somersaults Glupyshkin
disappears. Here begins “the main part” - geisha hair style
in Japan. But since geishas are not enough to complete the
session, there has been glued to it a “Russian wedding”,
staged twenty-five [years] ago in Hanzhonkovski studio.
The second part shows the sea and the military fleet.
Vessels of all nations are fighting and floating through some
unknown sea. There is also glued to this part a destruction
of frigate “Pallada”, occurring in the pelvis of water on the
background of decorations of “fabulous Italy.”
In the intermission between the second and third part,
several lizards and scorpions appear on the screen quietly
crawling around over canvas.
The third picture is a horrible drama in color “Rape of the
Sabines” Pathe production. It starts right from the middle
and ends with the tragic death of a commander in the fire
helmet, treacherously poisoned by beautiful Sabine women.
We went to a mechanic to find out where he got such an
exceptional program. With the amazement we have heard:
from us, from the USSR! Two years ago, Mazar-i-sheriff
merchants bought from Uzbekgoskino in Tashkent two
pounds of weight of films. These films were “mounted” by
the mechanic, i.e. glued together in a certain order: the war
for war, the sea to sea, the factory to factory, etc. - And it
turned out to be thirty “programs”, which Mazar-i-sheriff
cinema feeds off of for more than a year.
The first months the movie theater, designed for 400 seats,
was ready to burst from the size of the audience. Many were
watching the same movies for three consecutive sessions.
But a year has passed, and, despite that the theater is busy,
it no longer makes the same profit. Each Mazar-i-sherif’s
resident knows all thirty “programs.” by heart Profits have
dropped, disaster threatens a theater if there aren’t new
films. Even the eastern patience has its limits.
On the next day in the same theater there was quite unusual
session for Mazar. The governor, surrounded by the local
nobility, was watching a chronicle that we brought with us:
“Journey of Sultan to the USSR.” Does one have to mention
the success this picture had for people who had not seen
anything but scraps of pre-revolutionary movies?
Upon
emerging
from
cinema
the
governor
was approached by the delegation of local
merchants that was asking to show them the film.
- We will pay a lot of money - they said - give us
the opportunity to see a new picture! But the picture
was not shown to them. As we were taking it to Kabul.
(“Cinema”, 1928, November 20th)
899
КАК МЫ РАБОТАЕМ В АФГАНИСТАНЕ
(Заметки на полях дневника экспедиции)
В каждой стране, в каждом новом районе нас –
работников неигровой – ожидают все новые и новые
трудности. Помню, как прошлый год в Памире мы
боролись с морозом, ветром, разреженным воздухом,
непроходимыми дорогами. В конце концов, как
будто приспособились ко всему этому. А вот сейчас,
в Афганистане, нужно снова многому учиться и
переучиваться...
90
90
от удивления ртом и наблюдаешь поразительные, но
недоступные для киноаппарата сценки!..
Снимать одновременно освещенный солнцем предмет
и тень от него здесь также нельзя. Разница между
светом на солнце и в тени настолько велика, что чтонибудь да не выйдет, как ни оперируй с обтюратором
и диафрагмой!
Приходится либо открывать, ломать навесы, либо
вытаскивать снимаемых «на солнышко» (ох,
как неохотно они на это идут!), либо, наконец,
приспособляться к непослушному осветителю –
солнцу.
Кто может подумать, что в Афганистане, где солнце
сверкает каждый день, где с утра до вечера разливаются
бесконечные потоки ослепительного света - главным
нашим врагом является тень!
- Когда у тебя в «духане” бывает солнце? – спрашиваю
я у кустаря-прядильщика, лениво накручивающего
нитку на большой палец ноги.
А между тем, это так. В Мазар-и-Шерифе, ТашКургане, Гайбаке и даже в Кабуле мы только тем и
заняты, что боремся с проклятой тенью. Солнце ведь
не только светит, но и печет! И все живое норовит
скрыться от него!
Идем к знаменитым кабульским кондитерам, как
маленькие божки, восседающим среди чеканной
серебряной посуды, торговцам золотыми пейзорами
(индийские туфли с загнутыми кверху носками),
ювелирам, целый день сверлящим браслеты и серьги.
Всюду спрашиваем и определяем сами: когда солнце?
Так составляется «расписание дня». И на следующий
Центр жизни в восточных городах – на базарах, а
базары везде почти крытые. Вот и ходишь с разинутым
- Как только взойдет, – отвечает он.
день как угорелые носимся на «боги» (двухколесный
индийский экипаж) по кабульским улицам и базарам
и снимаем. Но часто, очень часто то, что мы видели
накануне в тени, уже не повторяется на солнце!..
Выход ясен – нужна особо светочувствительная пленка,
позволяющая работать в полузакрытом помещении.
Такая пленка уже есть в Германии, но... ее нет у нас!..
В городах вместо женщин можно видеть только
закрытые с ног до головы подвижные манекены.
Бесшумно они скользят по улицам, выбирая самые
глухие переулки. При первом же треске аппарата
(конечно, автоматического), эти серые тени норовят
ускользнуть за угол или в подворотню!
В Кабуле открыта первая женская гимназия, но все
гимназистки, от восьми до двадцати лет, скрыты
под чадрой. Их черные монашеские фигурки с
чемоданчиком-ранцем в руке можно часто встретить
на улице, но попытайтесь их снять крупным планом!
кочевья или кишлака сбиваются в одну палатку,
спешно подхватывая на ходу своих детей.
Нас вежливо принимают в одной из палаток мужчины,
угощают кислым молоком и разговорами. Мы же
с досадой смотрим на расположенный поодаль
«женский» шатер, недоступный даже для объектива
210...
А между тем женщины у афганцев (так же, как и у нас)
выполняют не меньше половины всех работ. Как же
можно показать страну без них? Это будет однобоко,
неверно!..
Мы ловчимся, мы идем на хитрости, и кое-что
выходит. И эта непрерывная «борьба за женщину»
продолжается...
Кабул, 15 сентября, 1928 г.
(«Кино», 1928, 23 октября).
В горах и деревнях как будто проще – там
женщины открыты. Но попробуйте подойти к ним с
киноаппаратом! Мы попробовали...
Издали завидев «кафиров” (неверных), вооруженных
какой-то чудовищной блестящей машиной, женщины
911
HOW WE WORK IN AFGHANISTAN
(Marginal notes in the diary of the expedition)
In every country and every new region, we – the workers
of non-feature - encounter more and more difficulties. I
remember the last year in the Pamirs we struggled with
frost, wind, thin air, impassable roads. In the end, as if
we’ve got adapted to all this. But now in Afghanistan, the
need to learn and re-learn a lot again...
Who could think that in Afghanistan, where the sun
shines every day, where endless streams of blinding
light shine from morning till night - our main enemy is
becoming a shade!
Meanwhile, this is what it is. In Mazar-i-Sharif, TashKurgan, Gaybak and even in Kabul, all we do is fight with
the damn shade. Since the sun not only shines but it also
bakes! And every living thing tries to hide from it!
The center of life in the eastern cities – is in the markets and
the markets almost everywhere are covered. So here you
walk around openmouthed and surprised from witnessing
the astounding but inaccessible to camera scenes! ..
92
92
- To shoot the sunlit object and its shadow at the same
time is also impossible. The difference between the light
in the sun and in the shade is so great that something will
not work, no matter what you do with shutter speed or the
aperture!
- So you must either open up and break the sheds, or pull
those you have to shoot out “in the sun” (oh, how reluctant
they are to do it!); or, finally, to adapt to a disobedient
illuminator - the sun.
- When do you have a sun in your store? - I ask the artisanspinner lazily winding the thread on his big toe.
- As soon as it rises - he answers
We go to the famous Kabul confectioners who like little
idols are seated among the hammered silver utensils, the
traders of gold peyzors (Indian shoes with turned-up toes),
the jewelers, all day long drilling the bracelets and earrings.
Asking everywhere and determining ourselves: when is
the sun? Thus is prepared our “day’s schedule”. And the
next day we ride like a mad men on “bogy” (two-wheeled
Indian carriage) through the Kabul streets and bazaars and
shoot. But often, very often, what we saw before in the
shade does not repeat itself in the sun!
The solution is clear - one needs a special light-sensitive
film that allows you to work in a semi-closed building.
This film is already available in Germany, but ... we don’t
have it!
In the cities, instead of women one can only see the closed
from head to toe moving mannequins. They glide silently
through the streets, choosing the back alleys. And at first
crackling sound of camera (of course, automatic), these
gray shadows tempt to escape over the corner or in the
gateway!
In Kabul there has been opened the first women’s
gymnasium, but all the students, from eight to twenty
years, are hidden under a veil. Their black monastic figures
with a suitcase-backpack in hand can often be seen on the
street, but try to take them close-up!
no less than half of all the work. So how is it possible to
show the country without them? This will be one-sided
and incorrect!
So we try and we use tricks, and something comes out.
And this continuous “struggle for a woman” goes on..
Kabul, September 15th, 1928
(“Cinema”, 1928, October 23rd)
In the mountains and villages it seems easier - women
there are uncovered. But try to approach them with a
camera! We tried...
From a distance, at a sight of “kafirs” (infidels) armed with
some monstrous shiny machine, the women of nomads or
the village pack in to one tent, quickly picking up their
children on the run.
We are being politely hosted by men in one of the tents with
sour milk and talk. We in turn are looking in disappointment
at the “female” tent in the distance, inaccessible to even
camera 210...
Meanwhile, the women of Afghans (just like by us) do
933
ФИЛЬМОГРАФИЯ ТРЕХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ В. ЕРОФЕЕВА
КРЫША МИРА (ПАМИР)
6 ч. 2000 м. (приблизительно 60
мин.). Пр-во Совкино. 1928 г.
Руководитель съемок В.
Ерофеев. Оператор В.Н. Беляев.
Консультанты:
профессор-этнограф М.С.
Андреев, профессор-геолог Д.В.
Наливкин.
Фильм немой (без звука) с
титрами на русском языке.
94
94
СЕРДЦЕ АЗИИ
(АФГАНИСТАН)
СТРАНА ЛЬВА И СОЛНЦА
(ПЕРСИЯ)
6 ч. 1850 м. (приблизительно 58
мин.). Пр-во Совкино (Л.). 1929 г.
Руководство съемками и монтаж
В. Ерофеева. Оператор В.Н.
Беляев.
Администратор Я. Анцелович.
Фильм немой (без звука) с
титрами на немецком языке.
Звук. 4 ч. 1500 м. (приблизительно
38 мин.). Пр-во «Востокфильм» и
«Межрабпомфильм». 1935 г.
Автор-режиссер В. Ерофеев.
Сорежиссер и оператор
А. Головня.
Оператор Ю. Фогельман.
Ассистент З. Дембовская.
Заместитель директора и
помощник режиссера А. Жутаев.
Композитор Б.С. Шехтер.
Звукооформитель Д. Блок.
Звукооператор А. Горнштейн.
Ассистент по звукомонтажу П.
Муравьева.
Звук записан по системе
«Тагефон».
Фильм звуковой на русском языке.
FILMOGRAPHY OF THREE DOCUMENTARIES OF V. EROFEEV
ROOF OF THE WORLD
(PAMIR)
HEART OF ASIA
(AFGHANISTAN)
THE COUNTRY OF LION AND
SUN (PERSIA)
6 hours. 2000m. (Approximately 60
min). Production of Sovkino. 1928.
Director of filming V.Yerofeev.
Operator V.N. Belyaev. Consultants:
Professor-Ethnographer M.S.
Andreev, Professor-Geologist D.V.
Nalivkin. The film is silent (no
sound) with subtitles in Russian.
6 hours. 1850m. (Approximately 58
min) Production of Sovkino (L.).
1929 Director of filming and editing
V.Yerofeev. Operator V.N. Belyaev.
Administrator Y. Antselovich.
The film is silent (no sound) with
subtitles in German.
Sound. 4 h. 1500m.
(Approximately 38 min).
Production of “Vostokfilm” and
“Mezhrabpomfilm.” 1935. Authordirector V.Yerofeev. Co-director
and cameraman A. Golovnya.
Operator Y. Fogelman. Assistant
Z. Dembowskaya. Deputy Director
and Assistant Director A. Jutayev
Composer B.S. Schechter. Sound
Effects D. Block. Soundman A.
Gornshteyn. Assistant sound editing
P. Muravyeva. Sound is recorded in
“Tagefon.” Sound film in Russian
language.
955
VI
«КИНОДОМ МАХМАЛЬБАФ»
Презентация книги Гульнары Абикеевой «Кинодом Махмальбаф»
96
96
В этом разделе показов кинозрителям будет предложена
презентация книги известного казахского кинокритика и киноведа
Гульнары Абикеевой «Кинодом Махмальбаф», изданная в Москве
издательством «Новое литературное обозрение» (НЛО). Книга дает
широкую информацию о творчестве знаменитого современного
иранского кинорежиссера, кинодраматурга, писателя Мохсена
Махмальбафа и его близких, также получивших широкую известность
на режиссерском поприще - жены Марзии и дочерей Самиры и
Ханы. Автор дает общую характеристику их кино- и общественной
деятельности, подробно анализирует основные фильмы. В книгу
включены полная фильмография всех членов «кинодома», интервью,
несколько статей и сценариев Мохсена Махмальбафа.
977
«MAKHMALBAF FILM HOUSE»
Presentation of book of Gulnara Abikeeva
In this section the audience will be offered a presentation of the book of the known Kazakh film
critic and film expert Gulnara Abikeeva “Makhmalbaf Film House,” published in Moscow by the
publishing house “New Literary Review” (NLO). The book gives comprehensive information about the
work of the well known modern Iranian film director, screenwriter and author Mohsen Makhmalbaf and
his family who also achieved wide recognition in the directing career - his wife Marzieh and daughters
Samira and Hana. The author gives a general description of their film making and social activities, a
detailed analysis of major films. The book includes a complete filmography of all members of the “Film
House”, interviews, several articles and screenplays of Mohsen Makhmalbaf
98
98
О Гульнаре Ойратовне Абикеевой
Абикеева Гульнара Ойратовна, известный казахстанский
киновед и кинокритик, доктор искусствоведения. Арт-директор
кинофестиваля «Евразия», автор пяти книг о кино Казахстана
и Центральной Азии. Родилась в 1962 году в Алматы. В 1984
году Гульнара Абикеева закончила киноведческий факультет
ВГИКа в Москве, там же в 1990 году защитила диссертацию по
теме «Взаимодействие культур Запада и Востока в мировом
кинопроцессе». Затем защитила докторскую диссертацию на тему
«Образ семьи в кинематографе Центральной Азии в контексте
формирования культурной идентичности в регионе». Была
главным редактором журнала «Азия-кино» (1992-1994), создала
ряд телепередач о кино (1994-1996), преподавала историю и
мастерство кинокритика в Казахской Национальной Академии
Искусств им. Жургенева (1996-2001). В качестве фулбрайтовского
стипендиата в 2001-2002 гг. в США читала курс лекций в Боудоин
колледж совместно с профессором Джейн Нокс-Воина и спецкурс
для магистрантов Питтсбургского Университета по кинематографу
и культуре Центральной Азии. Также выступала с лекциями в
Гарварде, Йеле (2002), Стэнфорде (2004), Тафтском университете
(2007). С 2005 года является арт-директором МКФ «Евразия»
в Алматы. Член ФИПРЕССИ (международной федерации
999
1000
100
кинокритиков) и НЕТПАК (ассоциации
по промоушену азиатского кино), являлась
членом жюри международных кинофестивалей
в Оберхаузене, Анапе, Карловых Варах,
Коттбусе, Висбадене, Дженджу и Берлине. За
книгу «Кино Центральной Азии» она была
удостоена премии «Белый слон» Гильдии
киноведов и кинокритиков России (2001). За
книгу «Нациостроительство в Казахстане
и других странах Центральной Азии, и как
этот процесс отражается в кинематографе»
удостоена
премией
«Кулагер»
(2007)
Союза кинематографистов Казахстана, как
лучшей киноведческой работы года. Она
достойно представляет наш регион – ЦА
во всех важнейших кинофорумах мира,
по ее инициативе и непосредственном
участии проводятся комплекс мероприятий
(исследования, показ ретро и новейших
веяний кино ЦА) по изучению киноискусства
Центральной Азии. Особо хочется отметить,
что Гульнара Ойратовна является крупным
знатоком таджикского кино не только
в контексте его истории и современных
процессов, но она знает и находится
в постоянном контакте с ведущими
таджикскими
кинематографистами
как
внутри страны, так и за ее пределами. Она
бескорыстно, с чувством большой любви
к кинематографу, участвует в подготовке
одаренной
творческой
молодежи
в
киноискусстве, независимо от того, в какой
стране региона она бы ни находилась.
Вслед за презентацией книги Г. Абикеевой
состоится показ программы, где будет
показан фильм производства Персидской
службы BBC - «Бобо филм дорад» - и два
сравнительно новых фильма Мохсена
Махмальбаф и его Кинодома, которые
малоизвестны таджикскому кинозрителю.
Abikeeva Gulnara Oyratovna.
Well known Kazakh Film Critic, Doctor
of Arts. Artistic Director of the Eurasia Film
Festival, the author of five books on cinema of
Kazakhstan and Central Asia.Born in 1962 in
Almaty. In 1984, Gulnara Abikeeva graduated
from the Film History faculty of the State
Institute of Cinematography (VGIK), and in
1990 defended a thesis on “Interactions between
Western and Eastern cultures in world cinema.”
Was chief editor of the magazine “Asia-Cinema”
(1992-1994), produced a series of TV programs
on cinema (1994-1996), taught history and
skill of film criticism at the Kazakh National
Academy of Arts named after Zhurgenev
(1996-2001). As a Fulbright Scholar in 20012002 she taught courses in the United States
at Bowdoin College, and a special course for
undergraduates at the University of Pittsburgh
on cinema and culture of Central Asia. She also
had lectures at Harvard, Yale (2002), Stanford
(2004) and Tufts University (2007). Since 2005,
she has been Artistic Director of the Eurasia
International Film Festival in Almaty. As a
member of FIPPESSI (International Federation
of Film Critics) and NETPAK (Network for
the Promotion of Asian Cinema), she was a
jury member of the international film festivals
in Oberhausen, Anapa, Carlsbad, Cottbus,
Wiesbaden, Genji and Berlin.
Gulnara Abikeeva is the author of five
books on the cinema of Kazakhstan and Central
Asia. For the book “Cinema of Central Asia”,
she was awarded the “White Elephant” prize
from the Guild of Film Critics of Russia (2001).
For the book “Nation building in Kazakhstan
and other Central Asian countries, and how
this process is reflected in cinema” – she was
awarded the Kulager Prize (2007) of the Union
of Cinematographers of Kazakhstan, as the best
film study of that year.
1001
101
«BABA FILM DARAD» /
Daddy’s School/ 2014/ 59 мин.
/ Режиссер Хасан Сулхчу/
камера Карлос Хомер/ звук
Касро Карими/монтаж Али
Фарахмани.
/Производство
персидская
служба
BBC.
Англия.
Это - история уникальной
семьи. Мохсен Махмальбаф хотел быть Че Гевара
Ирана, но кино изменило его жизнь и образ жизни
его семьи.
1002
102
Он освоил азы кино самостоятельно, и позже научил
свою дочь - Самиру, которая была не удовлетворена
исламской школой и решила оставить ее,
чтобы найти свои интересы в мире кино. Этот
документальный фильм включает в себя историю
человека, который побывал в тюрьме религиозного
закрытого общества Ирана, и выйдя из тюрьмы
полностью посвятил себя киноискусству и
литературе, научил свою семью понимать и творить
кино мирового класса. Мохсен создал Кинодом
Махмальбаф, обединив там всех членов семьи.
Daddy’s School/ 2014/ 59 minutes Director Khasan
Solhjoo, kamera Karlos Homer. Sound Kasro Karimi,
editing Ali Farakhvfni, BBC.
This is a story of a unique family. Makhmalbaf once
wanted to be Iran’s Che Guevara , but Cinema changed
his life and his family’s life style.
He learned cinema by himself and later his daughter,
Samira , unhappy with Islamic schools decided to leave
school to seek her dreams in world of cinema. This is
a documentary on how a former imprisoned man in a
religious closed society of Iran, turned his house in to
an open Film School and pave the way for his family to
become world class film makers.
Filmography of the director:
Daddy’s School(2014)
Simin, Resident of Wandering Island(2013)
Throw a Stone in to the water(2012)
The Birds I dreamed of (2011)
Fish Talking, fiction, (2008)
The Night Season, fiction ( 1990)
«САДОВНИК» /2012. 87
мин./ Сценарист и режиссер
Мохсен Махмальбаф /
оператор Мейсам Махмальбаф
/композиторы Пол Кольер,
Салар Самади /Продюсеры:
кинодом Махмальбаф /В
ролях: Мохсен Махмальбаф,
Мейсам Махмальбаф, Иона
Ририва, Пола Асади, Гийом
Ньягатаре и другие.
В фильме Мохсен Махмальбаф
и его сын Мейсам снимают
большой сад в Хайфе и
интервьюируют ряд людей,
исповедующих бахаизм. Все
они приехали в святые для
них места и ухаживают за
бахайским садом. Бахаизм,
зародившийся в Иране 170
лет назад, имеет сейчас
более шести миллионов
последователей по всему
миру. Один из главных героев
фильма — садовник Иона,
который по-настоящему
счастлив оттого, что
занимается любимым делом.
Параллельно с интервью отец
и сын обсуждают вопрос,
нужны ли религии в мире.
Сын считает, что религии
— источник войн, отец же
полагает, что силу религии
надо использовать для мира.
Золотой «Алеф» Бейрутского
международного
кинофестиваля за лучший
документальный фильм (2012).
1003
103
«GARDENER”. Iran, 2012
87 min. Written and directed
by Mohsen Makhmalbaf.
Operator: Maysam Makhmalbaf.
Composers Paul Collier,
Salar Samadi. Produced by
Makhmalbaf family. Cast:
Mohsen Makhmalbaf, Maysam
Makhmalbaf, Eona Ririva, Paula
Asadi, Guillaume Nyagatare and
others.
1004
104
In this film Mohsen Makhmalbaf
and his son Maysam are shooting
a large garden in Haifa and
interviewing a number of people
practicing the Baha’i faith. All
of them have arrived to the holy
place for them and taking care
of the Bahai gardens. Baha’i
faith that originated in Iran 170
years ago now has more than six
million followers worldwide.
One of the main characters in
the film – is the gardener Eona
who is really happy because he
loves what he does. In parallel
with the interview the father
and son are discussing whether
there is a need in religion in the
world or not. Son believes that
religion – is the source of wars,
his father believes that the power
of religion should be used for
peace.
Golden “Aleph” at the Beirut
International Film Festival for
Best Documentary (2012).
«ЧЕЛОВЕК, ПРИШЕДШИЙ
СО СНЕГА» /Франция,
Таджикистан /2008. 95 мин. /
Сценарий и режиссура Мохсен
Махмальбаф и Марзия Мешкини
/оператор Реза Шейкхи /
композиторы Далер Назаров,
Владислав Троицкий /ассистенты
режиссера Фарид Пираеш,
Аловуддин Абдуллоев, Бахтиёр
Каххаров /В ролях: Сафар
Хакдодов, Мохмадулло Кабиров,
Мехрангез Гасанова, Зульфия
Садыкова, Фарида Хатамова,
Елизавета Нис, Римма Оланова,
Марина Ярмолик, Наргиз
Мамадбекова, Аюбжан Раджаби.
Душанбе. 1997 год. Прошло
несколько месяцев после
окончания гражданской войны.
Немолодой таджик возвращается
в родные края. На улице идет снег,
он заходит в полуподвальный
кабачок. Весь вечер он молча
пьет и почти ничего не ест. С
вошедшим пытаются завести
разговор и хозяйка кабачка, и
дети, продающие здесь фисташки.
Все они пытаются сводничать,
включая детей, которые
предлагают познакомиться с их
матерью. Мужчину пытается
завлечь проститутка-танцовщица,
молодая женщина-мать, которая
тут же в ресторане кормит
своего грудного ребенка.
Мужчина в конце концов
принимает предложение детей
и отправляется ночевать к ним
домой. Добравшись до дома,
он обнаруживает, что мать этих
детей — его жена. Слабым,
дрожащим голосом она объявляет
детям, что их отец вернулся...
1005
105
«THE MAN WHO CAME WITH
THE SNOW». France, Tajikistan,
2008 95 min. Screenplay and
director: Mohsen Makhmalbaf and
Marzieh Meshkini. Operator: Reza
Sheykhi. Music: Daler Nazarov,
Vladislav Troitsky. Assistant director
Farid Piroish, Alovuddin Abdulloev,
Bakhtiyar Kakharov. Cast: Safar
Khakdodov, Mahmadulloh Kabirov,
Mehri Gasanova Zulfiya Sadikova,
Farida Hatamova Elizaveta Nis,
Rimma Olanova, Marina Yarmolik,
Nargis Mamadbekova, Ayubzhan
Rajabi.
1006
106
Dushanbe 1997. Several months have
passed after the Civil War. An aged
Tajik returned to his home area. It
is snowing on the street; he comes
in to the basement tavern. All night
he silently drinks and eats almost
nothing. Everyone is trying to start a
conversation with him, the hostess,
the children selling pistachios here.
All of them trying to pimp, including
children, who offer to meet with their
mother. A prostitute-dancer is trying
to lure him - a young woman and a
mother, who is feeding her baby here
at the restaurant. Eventually man
accepts the offer of the children and
goes with them to spend the night
at their home. When he reached the
house, he discovers that the mother
of these children is his wife. With a
weak trembling voice he announces
to the children that their father is
back...
VII
ПЕРСОЯЗЫЧНОЕ КИНО/ PERSIAN SPEAKING COUNTRIES CINEMA
АФГАНИСТАН
АНИМАЦИЯ
ANIMATION
1007
107
«РLEASE FLASH DOWN»/ 2014, 4 мин. /Режиссеры
Фотима Хасани, Гуломризо Маджиди, Наргис Нури /
Фильм создан на базе студии Саид Мохсен Хусайни.
«РLEASE FLASH DOWN»/ 2014/4 min. / directors
Fotima Hasani, Gulomrizo Majidi, Nargis Nuri. The
film is produced at the studio Mohsen Saeed Husaini.
Sarcastic stories that take place near the public toilet ...
Саркастические истории, которые происходят возле
общественного туалета…
Фотима Хасани родилась в 1987 г. Более семи лет
специализируется в сфере монтажа фильма. Ею
созданы три анимационных, один документальный и
один игровой короткометражный фильмы. Анимации
она обучалась на краткосрочных курсах режиссеров
анимационных фильмов Института Гёте, а в 2013 г.
прошла курсы в Азиатской киноакадемии.
Гуломризо Маджиди родился в 1986 году. Более 10
лет работает в сфере рекламного бизнеса. Анимацию
он освоил в процессе работы в сфере изготовления
рекламных роликов. Его первый фильм был удостоен
награды на первом фестивале анимационного кино в
Кабуле.
1008
108
Fotima Hasani was born in 1987, for more than seven
years is specializing in film editing. She has made three
animated films, a documentary and a feature short films.
She studied animation in the short-term courses of
directors of animated films of the Goethe Institute, and
in 2013 took courses at the Asian Film Academy.
Gulomrizo Majidi was born in 1986. He has been in
advertising business for more than 10years. He has
learned animation while working on commercials. His
first film was awarded at the first festival of animated
film in Kabul.
«ДАНС» /2014, 3 мин./Режиссер Мохсен Хусайни.
Экспериментальная «песочная» анимация. Один
из воинов, устав от сражений, желает развеселить
плачущего малыша и передает ему свою каску,
которая становится бубном…
Саид Мохсен Хусайни родился в 1976 г. в Кабуле.
Получил образование в Иране по специальности кино
и телевидение. Короткометражный анимационный
фильм «Данс» является пятым по счету опытом
создания подобных фильмов. Увлекается также
живописью и карикатурой. В настоящее время
Мохсен работает на одном из частных телеканалов
Афганистана.
«DANCE» / 2014/3 min. / Director Mohsen Husaini.
Experimental “sandy” animation. One of the soldiers,
tired of military battles, wants to cheer a crying boy,
handing him his helmet, which becomes a tambourine
so he dances to its rhythm...
Saeed Mohsen Husaini was born in 1976 in Kabul.
He studied in Iran majoring in film and television.
The animated short film “Dance” is the fifth in his
experience of making similar films. He also has an
interest in painting and caricature. Currently Mohsen
is working at one of the private television channels in
Afghanistan.
1009
109
ОДНО ЖЕЛАНИЕ/3D
шорт анимация/ реж.
Мухаммад Обидиён
(Ориф)/3 мин. /год не
указан/ Идея Кова Айрек.
В зимний разрушенный
от войны город прилетает
одуванчик и садится на
руки маленькой девочки.
Девочка, держа в ладонях
этот пух, загадывает
свою мечту…
1110
110
«ONE WISH»/ 3D
short animation/ director
Muhammad Obidien (Orif)
/ 3 min. / year not indicated
/ idea of Kova Ayrek.
In winter, in the city
destroyed by war there is
a dandelion that descends
on the hands of a little girl.
The girl holding this down
in her hands, makes a wish.
АФГАНСКАЯ
КУКЛА/3D шорт
анимация/ без указания
года /4 мин./сценарий
Мехди Эхсани, реж.
Мухаммад Обидиён
(Ориф) /продюсер Хотира
Назари.
История афганской
куклы, которая во
времена правления
талибов так же, как и
женщины Афганистана,
вынуждена надеть чадру.
«AFGHAN DOLL» /
3D short animation / year
not indicated / 4 min. /
Script Mehdi Ehsan, dir.
Muhammad Obidiёn (Orif)
/ producer Khotira Nazari.
A history of an afghan doll
that just as the Afghan
women, was forced to wear
a chador during the reign
of Taliban.
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
DOCUMENTARIES
1111
111
«НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ»
/2013/24 мин./ Сцен. и реж.,
камера., звук Вахид Назир /
Афганфильм.
«OUR CITY - OUR HOME”
/ 2013/24 min / script, directing,
camera and sound Waheed Nazir /
Afganfilm.
Камера с верхней точки
наблюдает целый год: и
летом, и осенью, и зимой за
точкой мусоросброса, будто
все социальные перипетии,
все ключевые события жизни
страны можно там увидеть.
Camera observes the town
dump from the high point above
throughout the whole year: the
summer, the fall and winter. It feels
as if all social vicissitudes and key
events in the life of the country can
all be seen here at this place.
Вахид Назир родился в 1961
году в г. Кабуле. Окончил
Кабульский университет изящных
искусств, факультет кино. Его
документальные фильмы «Мой
Кабул», «Почтальон», которые
были созданы при финансировании
французского представительства,
удостаивались национальных
и международных призов
кинофестивалей.
1112
112
Waheed Nazir was born in 1961
in Kabul. He graduated from Kabul
University of Fine Arts, Film
Department. His documentaries “My
Kabul” and “The Mailman” that were
produced based on French Mission
funding, were awarded at the national
and international festivals
«ГОРОДСКИЕ СОЛОВЬИ»/
2008/28 мин./ Реж. Мухаммад
Ризо Хусайни/ Из серии
«Стрессы в Кабуле».
Фильм «Городские соловьи»
- жесткий в своей правде и
достоверности рассказ о юных
трудягах-подростках, которые
с утра до позднего вечера
заняты мойкой машин на
проспектах Кабула…
Мухаммадризо Хосайни: «С
тех пор, как помню себя, был
мигрантом. До весны 2001
иранская полиция в Мешхеде
из-за отсутствия документов,
удостоверяющих мою личность,
выслала меня из Ирана. С
тех пор по настоящее время
нахожусь на Родине. Лишь
иногда по причине создания
или показа фильма на какихлибо форумах я оказывался за
границей.»
«BULBUL, THE CITY BIRD» /
2008/28 мин./ Dir. Muhammad Reza
Husaini / from the series “Stress in
Kabul” /
The film “Bulbul, the City Bird” –
is the hard in its truth and accuracy
tale of the hard working young
teenagers, who from morning till
late night are busy washing cars on
the streets of Kabul...
Mukhammadrizo Hosayni: “Ever
since I can remember, I was a
migrant. Until the spring of 2001 in
Mashhad, when Iranian police has
expelled me out of Iran, due to lack
of my identification documents. Since
then to the present time I am in my
homeland. And only occasionally,
during the film production or the
participation of my films in various
forums, that I happen to be abroad”.
«МАЛЫЙ АФГАНИСТАН»
/2011/ 30 мин./ Режиссер Басир
Сират /монтаж Лоуренс Аттали /
оператор Басир Сират /звук Насим
Сиёмак/ Из серии «Стрессы в
Кабуле».
Если мы хотим увидеть
современный Афганистан,
то надо будет посмотреть
на «Кала-е Вахид» - одну из
древнейших улиц в Кабуле, где
как в микрокосме отражается
вся нищета этой истерзанной
страны…
Басир Сират является молодым
режиссером и фотожурналистом,
который свои профессии
использует для того, чтобы
бороться за надежду на мир
в своей стране. Окончил
Кабульский университет в 2005
году по специальности театр и
кино. В 2005 году, когда снимал
свой фильм о жизни женщин в
провинции Нуристан, был похищен
талибами. Он сбежал из их
заточения после десяти дней. Басир
работал со многими режиссерами,
в частности, с известным иранским
кинорежиссером Самирой
Махмльбаф. Им созданы ряд
короткометражных игровых и
документальных фильмов. Как
активист по правам человека
он награжден международной
организацией СМИ США.
SMALL AFGHANISTAN / 28
min – DV 16 / 9/ Subtitle: English/
Executive Producer: Stéphane
Jourdain, La Huit Production/
Director: Basir Seerat/ Editor :
Laurence Attali/ Camera: Basir
Seerat/ Sound: Nasim Siyamak/
Production Year: 2011/ Country:
Afghanistan/
1113
113
Afghanistan, the never-ending
story? Tired of embedded reports
about the hardships of the allied
professional soldiers’ mission in
treacherous enemy country? If
the answer is yes, have a look at
Qala-e Wahid Street in Kabul – a
microcosm that reflects all the
misery of this tormented country.
Biography of the Filmmaker
1114
114
Basir Seerat is a young filmmaker
and photo-journalist with a long
personal history of using his chosen
career to fight for hope and peace in
his country. Basir Seerat graduated
from Kabul University in 2005 with a
Fine Arts degree from the Department
of Theater and cinema. In 2005, he
was kidnapped by the Taliban in the
Nuristan province while making a
documentary film about the lives of
women in that region. He escaped
from the Taliban jail after ten days.
He has worked with many
filmmakers, particularly Samira
Makhmal Baf, a noted Iranian
director.
He made 5 short films, two
documentaries with Varan
Afghanistan and recently he was
awarded, Human Rights Activist
award in media side, by the Image
and Voice of Hope, New York City.
«МОЙ УЧИТЕЛЬ ВЛАДЕЕТ
ЛАРЬКОМ»/ 26 мин./2009/
Режиссер Джамолиддин Ором.
Непривычная с точки зрения
европейца школа, размещенная
то в давно не видевших
ремонта зданиях, то в огромных
палатках, показывает целый
комплекс проблем с начальным
образованием в Афганистане.
Джамолиддин Ором: «Я родился
в Кабуле тогда, когда город
погружался в пучину гражданской
войны. Я любил слушать
рассказы, так как я был ребенком.
Я хотел написать неописуемые
истории моего народа и моего
города. Я начал писать короткие
рассказы, когда еще учился в
средней школе. Теперь я пишу
мало, поскольку занят созданием
фильмов. Начал свою карьеру в
документальном кино в 2009 году
в Кабуле. Участвовал в слушании
краткосрочных курсов в Париже.
В 2010 году сделал два фильма «Мой учитель владеет ларьком»
и «Невероятное путешествие».
Я также работал вместе с
коллегами над многочисленными
кинопроектами, такими, как
«Мальчишеские Бузкаши», «Плод
нашего труда» и «Одна пуля
Афганистане».
«MY TEACHER HAS A STORE»
/ 26 min / 2009 / Director Jamoliddin
Orom.
An unusual school from the point of
view of the Europeans, it is situated
in the buildings that had not seen
a repair for long time, or the huge
tents; it shows a wide range of
issues encompassing the primary
education in Afghanistan.
Jamoliddin Orom I was born in
Kabul when the city was sinking into
civil war. I loved storytelling since
I was a child. I wanted to write the
untold stories of my people and my
city. I started writing short stories
when I was still at High School.
Now that I do not write much, I
make films. I started my filmmaking
career in a Documentary Filmmaking
Workshop (Atelier Varan) in 2009
in Kabul. I went to Paris for a short
Documentary Filmmaking Workshop
in La Femis in 2010. I have made two
films “My Teacher Is A Shopkeeper”
and “An Incredible Journey”. I also
worked on numerous film productions
such as “Buzkashi Boys”, “Fruit
of Our Labor”, and “One Bullet
Afghanistan.”
с детства. Искал возможности
сотрудничать с известными
кинематографистами страны и
зарубежными кинодеятелями.
До сих пор им создано восемь
документальных фильмов.
«ПЫЛЬНАЯ НОЧЬ» /2011/20
мин. / Режиссер Мухаммад Али
Хазора.
“DUSTY NIGHT” / 2011/20 min /
Director Muhammad Ali Hazora.
Есть бригада на одном из
участков городской трассы,
которая вечером, когда машин
становится меньше, подметает
свой участок дороги. В ходе
этой регулярной работы между
членами бригады возникают
беседы…
There is a team in one of the
sections of the city motorway that
in the evening, when there are
fewer cars on the road, sweeps
that stretch. In the course of their
work the team members are having
conversations ...
Мухаммад Али Хазора родился в
Хазараджате. После его рождения
семья эмигрировала в Кабул.
Вместе с друзьями основали
астрономическое общество в
Афганистане. Затем увлекся
киноискусством. Кино любил
Muhammad Ali Hasora was born in
Hazarajat. After his birth, the family
moved to Kabul. Together with
friends they founded an Astronomical
Society in Afghanistan. He loved
movies from when he was a child. He
1115
115
always looked for an opportunity to
work with the well-known national or
foreign filmmakers. Up until now, he
has made eight documentaries.
ЗВУК ТИШИНЫ / 2013/ 10
мин. /Сцен., реж., оператор
Мухаммаджан Камаль.
В отдаленной части города
внутри разрушенного танка
живет старый поэт, чья жизнь
была разрушена многолетними
войнами. Теперь разрушенный
танк становится местом, где
сочиняются поэмы, звучит
усталая музыка…
1116
116
Мохаммадджан Камаль
родился в 1989 г. в афганской
провинции Газна и окончил
Кабульский университет, факультет
изящных искусств. Им создан
ряд короткометражных фильмов
и телевизионных драм. Он
занимается также фотографией.
Написал несколько киносценариев
для молодых режиссеров. Им
написаны такие сценарии, как
«Письмо от сына», «Хлеб», «Танец
греха». В настоящее время им
созданы три короткометражных
фильма: «Черный муравей»,
«Только правда» и «Звуки
тишины».
«LET’S LIVE WITH OUT WAR»
/ 2013/ 10 min /script, dir. And
operator Muhammadjon Kamal.
In a remote part of the city, inside
the destroyed tank lives an old poet,
whose life was destroyed by the
perpetual wars. Now the destroyed
tank has become a place where the
poems and music are born
Mohammad jan Kamal was born
in Ghazni Province of Afghanistan
on 1989. Graduated from Fine Art
Facility at Kabul University, he has
associated in many short films and
TV Dramas. He is photographing
as well. He has written several Film
Script for other young directors. The
scripts he has written are “A letter
from my Son”, Bread”, Dance of Sin”
and... Up to now he has made three
short films naming “Black Ant”, “Just
for Reality “and “ Sounds of Silence”.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
SHORT FEATURE FILMS
1117
117
«АМИР И СОРО»/ 12 мин./2013/
Jump-cut cinematic group / Сцен. и
реж. Саид Джалал Хусайни.
Амир живет с закрытыми
глазами. Но однажды он, едя
на велосипеде, сталкивается с
пролетающим мимо голубем,
от неожиданности падает с
велосипеда и прозревает…
1118
118
Сайед Джалал Хусайни
родился в 1988 году.Он вернулся
в Афганистан после падения
режима талибов и поступил на
факультет изобразительного
искусства Кабульского
университета в 2005 году.
Начал свою собственную
профессиональную карьеру
с фильма «Ангелы земли» в
2009 году. Является одним из
участников Территории Талантов
в 2011 году на МКФ Берлинале
и Азиатской киноакадемии в
Южной Корее, его фильм («Его
имя опиум») был официально
отобран в программу Hypo
Международного кинофестиваля
в Саппоро (Япония) и
(ФОРПОСТ), был также
официально отобран в программу
лучший короткометражный
фильм в Пусане и на МКФ
Мумбаи. «Амир и Соро» является
новым короткометражным
фильмом Сайед Джалал Хусаини.
«AMIR AND SORO» / 12 min /
2013 / Jump-cut cinematic group /
script and dir. Said Jalal Husaini /.
Amir lives with his eyes closed.
People go to work with eyes
closed. His wife watches TV with
her eyes closed. TV commentators
come out with eyes closed ... But
once while riding a bike Amir is
startled by a passing Dove, he falls
off his bicycle and now is able to
see...
Sayed Jalal Hussaini was born in
1988. He came back to Afghanistan
after the fall of Taliban regime and
joined the Fine Arts’ Faculty in
Kabul University in 2005.”In the
Night Color” was his first short film.
He started his professional career
with “Angels of the Earth” in 2009.
He is one of Participants of Talent
Campus in 2011 in Berlinale Film
Festival and Asian Film Academy
in South Korea, His Film (“In
the Name Of Opium”) is official
selection in Hypo program in
Sapporo International Film Festival
in Japan and (THE OUTPOST) Is
official selection for best short film
in Pusan International Film Festival
and in Mumbai film Festival. His
last short film is “Amir & Soro”.
«НЕИЗВЕСТНОСТЬ» /15
мин./2013/ Сцен., реж., монтаж
Абдул Гаффор Файзяр/
При финансовой поддержке
Британского посольства и
консульства.
Журналистка, работавшая на
одном из каналов телевидения,
финансируемого западными
странами, испытывает
переживания из-за того, что
иностранцы свертывают свое
присутствие в Афганистане.
Ей кажется, что с уходом войск
западных стран могут вскоре
вернуться талибы…
«UNKNOWN» / 15 min / 2013 /
Tora Bora Media / script, directing
and editing Abdul Ghaffor Fayzyar.
/ (With the financial support of the
British Embassy and consulates).
A female journalist, who worked
for one of the TV channels
funded by Western countries,
is concerned about the fact that
the foreigners are reducing their
presence in Afghanistan. It seems
to her that the departure of the
western troops might soon be
bringing back the Taliban …
«ДОБРОЕ УТРО, БАБУШКА»/
без указания года/ 21 мин./ Сцен,
реж., монтаж Абдул Гаффар
Файзяр
Это история о мальчике,
который потерял свою мать во
время своего рождения…
Абдул Гаффар Файзяр родился
в Кабуле в 1984 году. Окончил
ряд учебных программ по
освоению кинопрофессии в INA
Институте в Париже (Франция),
представительстве Института
Гете в Афганистане, Азиатской
Академии кино и телевидения
(Индия) и Британском Совете
(Афганистан). Как сценарист,
режиссер и монтажер Файзяр
работал во многих национальных
и международных организациях,
функционирующих в
Афганистане, включая Channel 24,
Arte France, USAID, Посольство
США в Кабуле и НАТО-ИСАФ.
Его короткометражные фильмы
«Доброе утро, бабушка», и
«Неизвестное» были отобраны
на многие национальные и
международные кинофестивали,
включая «Женские голоса»
(США), кинофестиваль Южной
Азии (Канада), 11 Восточная
Breeze кинофестиваля (Канада),
МАМИ кинофестиваля (Индия),
Клермон-Ферран Международный
кинорынок Короткометражных
фильмов (Франция). В 2014
году Файзяр был приглашен в
программу таланты Берлинале
(Германия). В настоящее время
он работает над одним из
документальных проектов в
Афганистане.
1119
119
«GOOD MORNING,
GRANDMA» / year is not indicated
/ 21 min / script, directing and
editing Abdul Ghaffar Fayzyar
This is a story about a boy who
lost his mother at the time of his
birth ...
1220
120
Abdul Ghafar Faizyar was born in
Kabul, Afghanistan in 1984. He has
completed many film programs at
the INA Institute of Paris (France),
Goethe- Institute (Afghanistan),
Asian Academy of Film &
Television (India) and British
Council (Afghanistan). As Writer,
Director and Film Editor Faizyar
has worked in many national and
international organizations in
Afghanistan including Channel 24,
Arte France, USAID, Embassy of
United States in Kabul and NATOISAF. His short films GOOD
MORNING GRANDMA, and
THE UNKNOWN has screened
in many national and international
film festivals including Women’s
Voices Now Film Festival (USA),
South Asian Film Festival
(Canada), 11th Eastern Breeze
Film Festival (Canada), MAMI
Film Festival (India), ClermontFerrand International Short Film
Market (France), and won The Best
Actresses Awards in the 2nd Autumn
Human Rights Festival, 1st Mehrgan
Film Festival as well as Best
Cinematography and Best Actress
in the 1st Negah-e Now film festival
(Afghanistan). In 2014, Faizyarwas
selected for the Berlinale Talents
Program (Germany). Currently he
is the local cinematographer for
HIP HOP KABUL, a documentary
project in Afghanistan.
«БЕРЕЖЛИВЫЙ» /2014/ 2
мин./ Сцен. Хасан Фазели /реж.
Наджиба Нури.
Двум мальчишкам сделали
обрезание. Обоих разместили
в одной комнате. Согласно
традициям, мальчишек
одаривали деньгами…
Наджиба Нури родилась 1994
в Иране в семье афганских
эмигрантов. С детства проявляла
интерес к искусству. В 2012 году
совместно с интеллигенцией
Бомияна создает проектную
группу, которая наряду с
культурной деятельностью
занялись производством фильмов.
Будучи студенткой университета,
она одновременно работает
журналисткой в газете «Вахдат»,
а также пробует силы в создании
фильмов. «Бережливый» является
вторым фильмом Нури Наджибы
«THRIFTY” /2014./ 2 min / script
Hassan Fazeli /dir. Najib Nuri.
Two boys circumcised. Both
placed in the same room.
According to the tradition, both
boys are given the money gifts...
Najiba Nuri was born in Iran
in 1994 in a family of Afghan
immigrants. She has been interested
in art since her childhood. In
2012, together with intellectuals
of Bomiyan, she creates a project
team that along with cultural
activities was also engaged in the
production of films. As a university
student, she simultaneously worked
as a journalist in the newspaper
“Vahdat”, as well as trying her hand
at making movies. “Thrifty” is the
second film of Najiba Nuri
«ЗУБЫ» /2014/2 мин. /Реж.
Зохира Хайдари/ сцен. Хасан
Фазели /оператор Мухаммад
Мелод Мохрод /в ролях:
Рухуллох, Маджид.
Мальчик страдает зубной
болью. Бабушка и дедушка
жалеют его, хотят помочь …
«TEETH» /2014/2 min. dir. Zohir
Haidari / script Hassan Fazeli,
operator Muhammad Melod
Mohrod, starring Ruhulloh, Majid. /
Theme cinematic group /
«INVENTOR» / 16 min / 2014
/ script and director Hashamat
Tohiri / Tora Bora Media /. With
the financial support of the British
Embassy and Consulate.
The boy is suffering from a
toothache. The grandparents are
wanting to help in getting rid of a
toothache...
A boy and his grandfather have
opened a bicycle repair point at
the roadside. Both work until
late, when it’s dark. However, the
grandfather is always trying to
keep the flashlight off so that to
save on batteries
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»/ 16
мин./2014 год/ Сцен и реж.
Хашамат Тохири/Tora Bora
Media/. При финансовой
поддержке Британского
посольства и консульства.
Мальчик вместе с дедушкой
у обочины дороги открыли
точку по ремонту велосипедов.
Оба работают допоздна, до
темноты. Однако дедушка вечно
экономит фонарик, чтобы не
часто покупать батарейки…
ЗИМНЯЯ НОЧЬ / 14 мин./2014
год/ Сцен. И реж. Амруллах
Ахмадиян/Tora Bora Media/ При
фин. поддержке Британского
посольства и консульства.
Человеку снятся одни и те же
сны-кошмары. На него всякий
раз покушаются одни и те же
типы.
1221
121
Амроллох Ахмадиян (Арслон)
родился 1989 году в провинции
Фарах. Свою творческую
деятельность начал в Иране в
2001 году. Перед возвращением
из Ирана поставил несколько
спектаклей в театре. Им созданы
три документальных фильма.
Фильм «Зимняя ночь» является
первым его короткометражным
игровым фильмом. В настоящее
время он снимает новую
короткометражку под названием
«Луна».
«A WINTER NIGHT» / 14 min
/ 2014 / script and dir. Amrullah
Ahmadiyan / Tora Bora Media /
With financial support of the British
Embassy and Consulates. /
Man is having the same
nightmares where he is being
assaulted by the same people
1222
122
Amrolloh Ahmadiyan (Arslon)
was born in 1989 in the province of
Farah. His artistic career he began
in Iran in 2001. Before returning
from Iran he has put several plays
at the theater. He created three
documentaries. “A Winter Night” is
his first short feature film. Currently,
he is working on a new short film
called “Moon”.
ОТРАЖЕНИЕ/ 2013/2 мин./
Реж., оператор Саид Ахмадзия
Иброхими /монтаж Хассан
Фазили. Themecinematicgroup/.
В ролях: Дуня Садики, Милод
Михрад.
Вроде зеркало отражает одного
и того же человека. Но где
разница между его отражением
и реальностью?..
«REFLECTION» / 2013/2 min.
/ Dir., operator Said Ahmadzia
Ibrohimi, editing Hassan Fazili.
Themecinematicgroup /. Starring:
Dunia Sadiki, Milod Mihrad.
A mirror we know reflects the
same person. But where is the
difference between a reflection
and reality?
ЛЮБЛЮ КАБУЛ. /15 мин. /
без указания года производства/
Сценарий и режиссура Кодир
Ориёи /Продюсер Вали
Талош /Хиндикуш-фильм при
финансовой поддержке УНИМАООН.
Три товарища после окончания
учебы в университете не могут
найти себе работу. Поэтому
они задумываются уехать за
границу в поисках работы…
Кадыр Ориёи родился в 1964 г.
На протяжении ряда лет работал
актером, участвовал в съемках
таких игровых полнометражных
и короткометражных фильмов,
как «Миграция», «Чужой»,
« Пыль и пепел». В качестве
режиссера он поставил шесть
короткометражных фильмов,
среди которых есть фильмы,
получившие признание во
внутренних и международных
кинофестивалях. «Люблю Кабул»
является одной из последних
новых работ Кадыра Ориёи.
«I LOVE KABUL” / 15 minutes.
/ year is not specified / script and
directing Kodir Orioyi. Producer
Wali Talosh, / Hindikush film with
financial support from the UNIMA
UN.
and short feature films such as
“Migration”, “Alien”, “Dust and
Ashes.” As a director he made six
short films, some of which have
received recognition in domestic
and international film festivals. “I
Love Kabul” is one of the latest new
works of Qadir Oriyoi
«МЕЧТА» /2014/ 22 мин./ Сцен.
и реж. Мухаммад Хотамии Нури
/оператор Аминулло Мухтор/
монтаж Хасиболло Сидики /
звук Ходжа Джалил/ В ролях:
Саидфайсал Хилвати, Собира
Содот.
оператора и режиссера на
киностудии «Афганфильм». К
данному времени им создан ряд
короткометражных игровых и
документальных фильмов, среди
которых можно выделить такие
фильмы, как «Начало и конец»,
«Любовь Меджнуна», «Корень»,
«Мы хотим мира», «Мечта».
«DREAM» / 2014/22 min / script.
and dir. Muhammad Khotami
Nuri, operator Aminullah Mukhtor,
editing Hasibollo Sidiki, sound
Hoja Jalil / Cast: Saidfaysal Hilvati,
Sobira Sodot.
Three friends are unable to find
jobs after the graduation from
university. So they are thinking
of going abroad trying to find
work...
Жизненная ситуация
вынуждает подростка
отказаться от своего огромного
желания учиться в школе
и зарабатывать на жизнь
ремонтом обуви…
Circumstances are forcing the
teenager to abandon his great
desire to go to school and instead
trying to earn a living doing the
shoe repair...
Qadir Orioyi was born in 1964.
Many years he spent as an actor,
taking part in several full-lengths
Мухаммад Хотами Нури
родился в 1957 году в Кабуле.
Долгие годы работал ассистентом
Muhammad Khotami Nuri was
born in 1957 in Kabul. Many
1223
123
years he worked as an assistant
to cameraman and director at the
studio “Afganfilm.” To this time, he
has made quite a few short feature
films and documentaries, among
them can be noted “The Beginning
and the End”, “Majnun”s Love”,
“The Root”, “We Want Peace”,
“Dream”.
1224
124
ИРАН/ IRAN
АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ
ANIMATIONS
1225
125
ДЕРЕВНЯ/2012/10 мин./ Сценарий и режиссура
Бахром Азими /аниматор Лайло Шаъбонинажод/
Производство Центра «Сабо».
ДЕТИ РАВНИН /2012/ 10мин./ Автор сценария
и режиссер Саадат Рахимзаде /аниматор Алиреза
Ибрахимнаджат /Производство Центра «Сабо»
Молодая пара туристов-иностранцев
прогуливаются по деревне и наблюдают за
лавками, где сельчане продают поделкисувениры. Оказавшись в одном из таких дворов,
они становятся свидетелями удивительно
романтических отношений двух пожилых
людей…
Фильм в интересной самобытной анимационной
технологии рассказывает о кочующих семьях…
CHILDREN OF THE PLAIN / 2012 / 10min / written
and directed by Saadat Rahimzade animator Alireza
Ibrahimnajot. Production of Center “Sabo”
COUNTRYSIDE / 2012/10 min / script and directing
by Bahram Azimi, animator Lailo Shaboninajod.
Production Center “Sabo». Presented by Saba Center.
The film in its original and fascinating
implementation of animation technology talks about
nomadic families.
A young couple of foreign tourists stroll through the
village looking at the shops where the villagers sell
their crafted souvenirs. Once in one of these shops,
they witness a surprisingly romantic relationship of
two seniors..
1226
126
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
DOCUMENTARIES
1227
127
1228
128
ИРАНСКИЙ КОВЕР
/ 2007/117 мин./
Национальный центр
ковра и фонд Фараби.
IRANIAN CARPET /
2007/117 min / National
Center for Carpet and
Farabi Foundation.
Пятнадцать
известнейших
режиссеров Ирана,
такие как Джафар
Панохи, Аббас
Киёрустами, Маджид
Маджиди, Дориюши
Мехрчуи рассказывают
об одном – иранском
ковре и об историях,
связанных с ним.
Каждая история
неповторима. Среди
них есть и игровое,
и анимационное, и
документальное кино.
Fifteen well-known
Iranian directors such
as Jafar Panahi, Abbas
Kiarostami, Majid
Majidi, Doriyushi
Mehrjoui talk about
one thing - an Iranian
carpet and the stories
associated with it. Every
story is unique. Among
them are the feature
films, animations and
documentaries.
ИРАНСКИЕ НИНДЗИ/
30 мин. / Режиссер
Марджон Риахи /
помощник режиссера
&Programmer Марзия
Риахи /Производство:
Марджон Риахи и Центр
документального и
экспериментального
кино (DEFC).
IRANIAN NINJA/30
min/ full HD/ Directed by:
Marjan Riahi/ Assistant
director & programmer:
Marziyeh Riahi. Marjan
Riahi/ Documentary &
Experimental Film Center
(DEFC)
Этот документальный
фильм рассказывает о
проблемах, трудностях
и препятствиях,
преодолеваемых
иранскими
женщинами, которые
занимаются спортом
«ниндзюцу». В
фильме повествуется
одновременно о
жизнедеятельности
первой иранской
женщины-ниндзя
Хотире Джалилзаде.
This documentary
recounts the challenges,
difficulties and obstacles
for Iranian women
that engage sports
“ninjutsu”. The film
also tells the life story
of the first Iranian
woman-ninja Khatereh
Jalilzadeh”.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
FEATURE FILMS
1229
129
ЖИЗНЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ /2011/
105 мин./Реж Расул Садр-Амели/сценарий Махмуд
Доварбони /В ролях: Тарона Алидусти, Хомид
Бехдод, Фарход Оиниш, Париваш Низои, Пулод
Кимёи и др./ продюсер Мухаммадризо Тахткашоён /
студия «Кимяинамо».
Парасту, которая проживала в семье со средним
достатком, вся округа считала девушкой легкого
поведения. В это поверили даже ее родители…
“LIFE WITH EYES CLOSED” / 2011/105 min
/ directed by Rasul Sadr-Ameli / script Mahmoud
Dovarboni. Cast: Taron Alidusti, Homid Behdod, Farhad
Oinish, Parivash Nizoi, Pulod Kimiyoi etc. / Producer
Muhammadrizo Takhtkashiyon / studio “Kimyainamo.”
Everyone in the neighborhood considered Parastu,
who is coming from the mid-income family, a woman
of low moral values. Even her parents are believing
it.
1330
130
ТРАГЕДИЯ ЧАРЛИ / 2012/ 72 мин. / Сценарий
и режиссура Алиреза Саодатния / операторпостановщик Георгий Дзалаев /художникпостановщик и костюмы НегматДжураев/
Производство: Центр документального и
экспериментального фильма (DEFC) / В ролях:
Мехди Хашеми, Хефал Исмаили,Нури, Нарин
Икрам.
Азад, бывший киномеханик из Ирака, теперь
продает керосин в деревнях, потому что из-за
войны кинотеатры закрылись. Однажды он
обнаруживает свой старый кинопроектор на
базаре и задумывается купить его у нынешнего
владельца и создать кинозал…
CHARLIE’S TRAGEDY/ 2012/72 min / Script and
Directing: Alireza Saadatnya/Director of Photography:
Gtorgy Dzalaev/ Art director and Costumes: Negmat
Juraev / Producers: Documentary and Experimental
Film Centre (DEFC). Casting: Mehdi Hashemi, Khefal
Ismaili Nuri, Narin Ikram
Azad, a former movie projectionist in Iraq now sells
kerosene in the villages because the war has caused
the closure of cinema halls. One day he sees his
old projector in the market and decides tbuy it to
establish a cinema hall.
ТАДЖИКИСТАН
ТАДЖИКСКОЕ КИНО В ОЦЕНКЕ ЗРИТЕЛЯ
Этот раздел программы организаторы решили объявить также конкурсным. Главным ценителем
здесь явится его зритель. Будет проведен опрос в ходе каждого просмотра. Зрители получат
бюллетени для тайного голосования о просмотренном. По итогам этих голосований будут
объявлены победители в области анимационного, документального, игрового кино – короткий и
полный метры. Оценить эту программу мы попросим также и именитых гостей фестиваля. Ввиду
того, что их – небольшое количество, в фойе Фестивального центра будет вывешено табло, где
каждый гость выставит свою оценку по пятибалльной системе. Кроме этого, каждый из гостей и
зрителей «Дидор-6» будет иметь возможность озвучивать свою позицию о современном состоянии
таджикского кино на круглом столе и пресс-конференциях, проводимых в рамках «Дидор-6».
1331
131
TAJIKISTAN
TAJIK CINEMA IN EVALUATION OF VIEWERS
The organizers of the festival have decided this program to be part of the competition. The chief judge
here will be the audience. The survey will be conducted during each film session. The viewers will receive
the ballots where they can vote for the film they have seen.
Based on the results of the vote there will be declared the winners in animation, documentary and feature
films. We will also ask to rate this program the distinguished guests of the festival.
Due to the fact that there may not be enough of ballots, we will have a scoreboard placed in the foyer of
the Festival Centre, where everyone will be able to display their assessment based on a five-point system.
In addition, each one of the guests and the audience of the “Didor - 6” will have the opportunity to voice
their opinion on the current state of Tajik cinema at the round table and the press conferences held under
the “Didor- 6.”
1332
132
АНИМАЦИЯ
АВТОРСКИЕ АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ БАХТИЁРА КАХАРОВА:
ANIMATION
BAKHTIYOR KAKHAROV’S DIRECTOR’S CUT ANIMATIONS:
1333
133
«БУД -НАБУД» 2013
г.7 мин. По мотивам
таджикской сказки
«Оина». Киностудия
«Таджикфильм».
«МОХИЧА И
КУРБОКА» 2014 г. 4
мин. По сказке Наргиси
Муродали. Фонд Агахана
В далекое горное
селение волею случая
попадает зеркало.
Новый владелец
озадачен своей новой
покупкой…
Лягушка и рыбка
однажды встретились
в пруду …
«WAS OR WAN’T»
/2013 / 7 min / Based on
Tajik fairytale “Oina”
(“Mirror”) Film studio
“Tajikfilm”
A mirror by chance winds
up at a distant mountain
village. The new owner
is puzzled by his new
purchase
1334
134
«LITTLE FISH AND
THE FROG» / 2014
/ 4min / Based on the
Nargis Murodali’s
fairytale. Aga Khan
Foundation.
A frog and a fish once
met in the pond.
«ФИЛ» 2014 г. 4 мин. По
сказке Азиза Азизи. Фонд
Ага-хана
Однажды зайцы
повстречали слона. В
виду того, что они не
видели доселе такое
животное, зайцы сделали
для себя несколько
важных открытий…
«ELEPHANT» / 2014 /
4 min / Based on the Aziz
Azizi’s fairytale. Aga Khan
Foundation
Once rabbits met an
elephant. Since they have
never seen such animal
before, the rabbits made
several crucial discoveries...
Несколько
социальных,
образовательных
анимационных
фильмов на
различные темы
(экологические,
образовательные,
правовые и т.д.) до 35
мин.
Several social and
educational animated
films on various
topics (environmental,
educational, legal, etc.)
up to 35 min.
Кахаров Бахтиёр Мухтарович
(14.08.1963), кинорежиссёр,
художник. Член Союза
кинематографистов Таджикистана
(1993). Окончил факультет
архитектуры Таджикского
политехнического института
(1985), Высшие курсы режиссёров
(мастерская Ф.Хитрука и
Э.Назарова) по специальности
режиссёр-мультипликатор
(Москва, 1992). На киностудии
«Таджикфильм» с 1986 года –
художник-аниматор. С 1993 года
– единственный в Таджикистане
действующий режиссёрмультипликатор. Графические
работы художника печатались в
журнале «Машъал», в книгах,
выпущенных издательствами
«Адиб» и «Маориф». Автор
социальных роликов в виде
мультипликации, регулярно
демонстрирующихся на
телевизионных каналах
Таджикистана.
Bakhtiyor Muhtarovich Kaharov
(08/14/1963), film director and
artist. Member of the Union of
Cinematographers of Tajikistan
(1993). He graduated from the
Tajik Technical University, the
Faculty of Architecture (1985),
The Advanced Director Courses
(studio workshop of F.Hitruk and
E.Nazarov) specializing in directing
the animation (Moscow, 1992).
Since 1986 he is an animator- artist
at Tajikfilm Studio. Since 1993
he was the only acting directoranimator in Tajikistan. His works
were published in the magazine
“Mash’al” and in the books printed
by the publishers “Adib” and
“Maorif.” He is the author of social
video clips in the form of animations
that are being regularly broadcasted
on the TV channels of Tajikistan.
АФСОНАХОИ АЙРА /Сказки
Айры/ 44 мин. 2014 /Сценарий
Улугова Умеда, Улуговой Лолы
/ режиссер Алексей Румянцев /
Оператор Саитов Акмал /роли
озвучили Манижа Бабакулова,
Нигмат Абдуллоев, Хуршед
Мустафоев/ студия «Ангор»/
Продюсеры Улугов Умед,
Улугова Лола.
Мультфильм с позиции
анимационных героев-зверушек
показывает природную
красоту Таджикистана и
привлекательные, яркие
народные традиции горных
таджиков. Однако вместе с
тем по ходу развития событий
выявляются сложные,
порой противоречивые,
негармоничные отношения
человека и природы, в
результате которых возникают
экологические проблемы.
Анимация в доступной
1335
135
ненавязчивой для детского
восприятия форме просвещает
юную аудиторию, учит культуре
бережного отношения к природе
и ее ресурсам.
1336
136
“Angor” / Producers Ulugov Umed,
Ulugova Lola.
Алексей Румянцев. Родился 1975
г. в г. Душанбе. Начал работу
в 1999 в Бюро координации
рекламы Хукумата г. Душанбе.
Затем работал на телеканале ТВ
«Сафина» в качестве дизайнера,
основал ОО «Ангор» (2010 г.) и
работает в качестве режиссера. За
всю карьеру Алексеем созданы
7 анимационных фильмов, два
документальных фильма и более
20 арт-работ.
The natural beauty of Tajikistan
and the vibrant folk traditions
are being shown from the point
of view of the animals - main
cartoon characters of the film.
During the narration it reveals
the complex and sometimes
contradictory relationship of a
man and the nature, exposing the
various environmental issues. The
animation utilizes non-intrusive
approach in trying to educate the
young audience of the need to care
and respect the nature and its
resources.
“FAIRYTALES OF AIRA” / 44
мин. / 2014 / Script Ulugov Umed,
Ulugova Lola / Director Alexei
Rumyantsev / Operator Akmal
Saitov. Roles are voiced by Manizha
Babakulova, Nigmat Abdulloev,
Khurshed Mustafoev / studio
Alexei Rumyantsev. Born in 1975
in Dushanbe. Began his career with
a position at the Advertisement
Coordination Office at the
Municipality of Dushanbe in 1999.
Then was a designer at a TV channel
“Safina”, founded a Company
“Angor” (2010) where currently has
a position of a director. During his
career Alexei has made 7 animated
films, two documentaries and more
than 20 works of art.
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
DOCUMENTARIES
1337
137
МАХМАДУЛЛО – ЧЕЛОВЕК ИЗ СТРАНЫ
СОЛНЦА / 2014/ 20 мин./Автор и режиссер
Аловуддин Абдуллаев /операторы Хуршед
Аксакалов, Аловуддин Абдуллаев, Махин
Абдуллаева, Убайдулло Саидов, Станислав
Макиевский /монтаж Станислав Макиевский.
Махмадулло - особенный человек. Он родился с
синдромом Дауна. Как и всех «солнечных» детей,
его с детства привлекало искусство. Он любит
музыку, театр, танцы. Но, как и большинству
людей с данной особенностью, ему часто
приходится преодолевать стену из заблуждений и
предрассудков…
Снимался в фильмах: «Братан» реж. Б.
Худойназаров, «Лунный папа» реж. Б. Худойназаров,
«Клевета» реж. А. Тураев, «Колодец» реж. Д.
Усманов, «Свидетель», «Мой выбор» реж. Д.
Бекетов, телесериале канала ОРТ «Такая служба,
такая жизнь» реж. О. Базилов, «Истинный полдень»,
«Зеркало без отражения», «Учитель» реж. Н.
Саидов.
Фильмография:
«Дигаргуна» – док.фильм, 80 мин., реж. Г. Дзалаев,
2003 г. Диплом МКФ на острове КЕШ (Иран) –
продюсер, соавтор.
«Джуги» – док.фильм, 24 мин., реж. А. Абдуллаев,
студия «Киносервис» 2004 г.
Аловуддин Абдуллаев – Народный артист
Республики Таджикистан, режиссёр, продюсер,
член Союза кинематографистов. Лауреат номинации
«Лучшая мужская роль в 1997 г., 2001 г., 2002 г. и
2013 г. республиканского фестиваля «Парасту».
В 1989 году окончил ТГИИ им. М.Турсун-Заде.
Сыграл в театре более 50 ролей. Осуществил более
10 театральных постановок.
1338
138
«Влюбленный Мусаввар» («Главное любовь») 26
мин., реж. А. Абдуллаев, студия «Киносервис»,
2006 г. (Диплом Второго Международного
кинофестиваля «Дидор», г. Душанбе 2006 г.
Диплом Второго Кабульского Международного
кинофестиваля короткометражных документальных
фильмов, г. Кабул 2007 г.) «Шутки Аловудина» –
игровой сериал, реж. А. Абдуллаев, 2006-2014 гг.
«Хамелеон» и «Случай», режиссёр, актёр, 2010 г.
MAHMADULLO - A MAN FROM THE LAND
OF SUN. / 2014 / 20 min / Written and directed by:
Alovuddin Abdullayev. Operators: Khurshed Aksakalov,
Alovuddin Abdullayev, Mahin Abdullayeva, Ubaidullo
Saidov, Stanislav Makievskiy. Editing: Stanislav
Makievskiy.
Mahmadullo is a special person - he was born with
Down syndrome. As with all “Sunny” children, his
was attracted to art from his childhood. He loves
music, theater, dance. But as with most people
with the same characteristics, he is often forced
to overcome the wall of the misconceptions and
prejudice...
Alovuddin Abdulloev - People’s Artist of the Republic
of Tajikistan, director, producer, member of the Union
of Cinematographers. Winner on the “Best Actor”
category in 1997, 2001, 2002 and 2013 at the National
festival “Parastu”
In 1989 he graduated from the Tajik Art Institute of M.
Tursunzade. Played more than 50 roles in the theater.
Put together more.
Played in the films: “Bro” dir. B. Hudoynazarov, “Luna
Papa” dir. B. Hudoynazarov, “Libel” dir. A. Turaev,
“The Pit” dir. D. Usmanov, “Witness,” “My Choice” dir.
D. Beketov, ORT television series “Such a service, such
a life,” dir. A. Basilov. “True Noon”, “Mirror without
Reflection”, “Teacher” dir. N. Saidov.
Filmography:
“Different” - Documentary, 80 min., Dir. G. Dzalaev,
2003. Diploma ICF on the island Kish (Iran) - producer,
co-author.
“Gypsy” - Documentary, 24 min., Dir. A. Abdulloev
studio “Kinoservis” 2004.
“The Main Thing is Love” 26 min., Dir. A. Abdulloev
studio “Kinoservis” 2006. (Diploma of the Second
International Film Festival “Didor”, Dushanbe, 2006.
Diploma of the Second International Film Festival of
Short Documentaries in Kabul, 2007)
“Jokes of Alovudin” – feature TV series, dir. A.
Abdulloev, 2006-2014
“Chameleon” and “Event”, director, actor, 2010
1339
139
1440
140
ОДИН ДЕНЬ ДУШАНБЕ /2011/24 мин. /Авторы
фильма Азиза Нуриддинова, Абулкосим Файзов,
Бехрух Курбанов, Далер Бобиев, Дилшод Халимов,
Сергей Прошкин, Фарход Тухташев, Шахбоз
Аброров, Шохджамшед Умари.
ONE DAY IN DUSHANBE. 2011/24 min. / Authors:
Aziza Nuriddinova, Abulkosim Faizov, Bekhrukh
Kurbanov, Daler Bobiev, Dilshod Khalimov, Sergey
Proshkin, Farhad Tukhtashev, Shakhboz Abrorov,
Shohjhamshed Umari.
Учебный фильм, снят в рамках проекта
“Документальное кино в фокусе” (автор проекта
Робиа Атоева, Референты Бернд Захлинг (основы
режиссуры), Георгий Дзалаев (операторское
мастерство), Рахимов Садулло (драматургия),
Диловар Султонов (основы монтажа).
Student film, shot in the framework of the project
“Documentary in Focus” (project’s author Robiya
Atoeva, Advisers: Bernd Zahling (fundamentals of
directing), Georgi Dzalaev (operator mastership),
Rakhimov Sadullo (dramaturgy), Dilovar Sultonov
(basics of editing)
Фильм содержит рассказ об одном дне жизни
города, каким его увидели участники проекта
«Документальное кино в фокусе». Каждый
из вышеперечисленных слушателей курсов,
предварительно обсудив идею, ее актуальность и
жизненность, снимал свой сюжет.
The film tells the story of one day in the life of
the city as it was perceived by the participants of
the project “Documentary in focus.” Each of the
aforementioned students, following the discussion of
the idea, its relevance and vitality, went on to filming
his own story.
Иноят/2014/ 20 мин автор, режиссер, оператор
монтаж Орзумурода Шарифова.
Фильм методом наблюдения показывает однин из
обычных дней зрелого мужчины по имени Иноят,
который живет в одном из далеких горных
кишлаков…
Шарипов Орзумурод родился 29.10.1956 г.,
кинорежиссёр. Член Союза кинематографистов
Таджикистана (1998). Окончил экономическое
отделение факультета театроведения
Ленинградского института театра, музыки и
кинематографии (1979); режиссёрское отделение
Высших курсов сценаристов и режиссеров (Москва,
1993). На киностудии «Таджикфильм» с 1979 года
– старший инженер производственного отдела, с
1981 года – ассистент режиссёра художественных
и документальных фильмов, с 1993 года –
кинорежиссёр.
Фильмография. Ассистент режиссёра
художественного фильмов: «Дополнительный
прибывает на второй путь» (2 серии, телевизионный,
1986). Ассистент режиссёра документальных
фильмов: «Рождение» (1984), «Жизнь в
борьбе» (1984). Автор сценариев и режиссёр
документальных фильмов: «Реша» («Корни», 1991),
«Хоки Ватан» («Родная земля», соавтор сценария,
1993), «Летовка» (1999), «Сладкая Родина» (2000).
Режиссёр документальных фильмов: «Гози Ниёз»
(1992), «Ноет сердце» (сорежиссёр, 1996), «Дети
войны» (кинокомпания «Ракурс», 1996), «Живые
контейнеры» (2003), «11.000 км от Нью-Йорка»
(2006), «Дорога в никуда» (2009).Режиссёрпостановщик художественного фильма «Родник
желаний» («Каландар и Зебо», 2008).
1441
141
Inoyat/ 2014 / 20 min / author, director, operator, editor
- Orzumurod Sharifov.
Film relates one of the ordinary days of a man
named Inoyat, who lives in one of the remote villages
in the mountains.
OrzumurodSharipov born 1956, the film director,
member of the Union of Cinematographers of Tajikistan
(1998). He graduated from the economics department
of theater faculty of the Leningrad Institute of Theatre,
Music and Cinema (1979); the director’s department
of the Higher Courses for Scriptwriters and directors
(Moscow, 1993). He has been at the studio “Tajikfilm”
since 1979 – as a senior engineer of the production
department, since 1981 – as an assistant director of the
feature films and documentaries and since 1993 – as
film director.
1442
142
Filmography. Assistant director of the feature
film “The Next One Arrives on the Second Tack”
(2 episodes, TV, 1986). Assistant director of the
documentaries: “Birth” (1984), “Life in the Struggle”
(1984). Script writer and director of the documentaries:
“Roots” (1991), “Native Land” (co-writer, 1993),
“Summer Pasture” (1999), “Sweet Homeland” (2000).
The director of documentaries: “GoziNiyoz” (1992),
“Aching Heart” (co-director, 1996), “Children of
War” (the film company “Rakurs”, 1996), “The Living
Containers” (2003), “11,000 miles from New York City”
(2006), “Road to Nowhere” (2009). Director of the
feature film: “Spring of Desires” (“Qalandar and Zebo,”
2008).
МУЗЫКАЛЬНЫЙ БИЗНЕС В
ТАДЖИКИСТАНЕ /2014/28 мин. /Авторы Роман
Буряк, Салимджан Таиров /оператор и монтаж
Салимджан Таиров /голос за кадром Антон Родин /
Продюсеры Сергей Чуткое, Кирилл Кузьмин /Фильм
создан в рамках медиа-стажировки К.Ц. “Бактрия»
при поддержке Фонда Кристенсена /Куратор –
Алишер Примкулов (АртАРЕА).
Музыкальный бизнес Таджикистана. Если хочешь
зарабатывать музыкой, ты должен делать это с умом!
Зачастую с чужим умом (продюсерским)…
Цель фильма заключается в том, чтобы показать
музыкальный бизнес Таджикистана, его плюсы и
минусы в контексте современной реальности.
Роман Буряк. Родился в г. Душанбе. В 2008 поступил
в Российско-Таджикский (Славянский) Университет
на специальность журналистика. Работал в
ряде печатных и электронных СМИ. Занимался
гражданской журналистикой и медиа активизмом.
В 2012 начал увлекаться видео и документальной
фотографией, совмещая с работой на радиостанции
AFM. В том же году прошел стажировку по медиа от
Культурного Центра «Бактрия». Итоговой работой
данной стажировки и является документальный
фильм «Музыкальный бизнес Таджикистана».
Таиров Салимджан, бакалавр «Дизайна и
Архитектуры» Таджикского Технического
Университета имени академика М.С.Осими.
Работает в сфере дизайна. Интересуется графикой,
настенной росписью, фотографией, видеосъемкой,
видеомонтажом. Участвовал в проекте «City-art” при
поддержке культурного Центра «Бактрия».
THE MUSIC BUSINESS IN TAJIKISTAN. 2014/28
min. Authors - Roman Burak, Salimjan Tairov. Operator
and film editor - Salimjan Tairov. Voice-over - Anton
Rodin. Producers - Sergey Chutkoe, Kirill Kuzmin. The
film was made as part of a media internship at a Cinema
Center “Bactria” with the support of the Christensen
Fund. Curator - Alisher Primkulov (ArtAREA)
The music business in Tajikistan. If you want to
make a living though music you have to do it wisely!
Often using the mind of someone else (producer) ...
The aim of the film is to show the music business in
Tajikistan with its pros and cons in the context of
contemporary reality.
1443
143
Roman Burak. Born in Dushanbe. In 2008 he went to
Russian-Tajik (Slavic) University to study journalism.
He worked in a number of print and electronic media
outlets. Engaged in citizen journalism and media
activism. Starting in 2012 was drawn to making videos
and documentary photography, combining this with
his work at the radio station AFM. In the same year,
he went to media internship at the Cultural Center
“Bactria” and the documentary “The music business in
Tajikistan” was made as a completion of the internship.
Salimjan Tairov Bachelor in “Design and Architecture”
of Tajik Technical University of M.S.Osimi. Works in the
field of design. Fields of interest are graphics, murals,
photography, video and video editing. Participated in the
project “City-art” with the support of the cultural center
центра «Бактрия».
1444
144
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
SHORT FEATURE FILMS
1445
145
ХУНИ ХАЛК /КРОВЬ
НАРОДА/ 2014/ 29 мин./
Сценарий Сорбон /режиссерский
дебют Зайналобуддина
Мусо/опреатор и монтаж
Зайналобуддин Мусо /звук Нигина
и Фируз Хакимовы /использована
музыка из «Шашмаком»,
исполнитель Бахтиёр Баёни /В
ролях: Файзинисо Касирова,
Баходур Миралибеков,
Бехбуди Сироджзода, Раджаб
Али Хусейнов /Продюсеры
Сорбонпури Хамрох, Шох
Мухаммад Гоя /Студия Андешаарт.
BLOOD OF THE NATION /
2014/29 min / script Sorbon, the
directorial debut of Zaynalobuddin
Muso / opreator and editor Zaynalobuddin Muso. Sound Nigina
and Firuz Khakimov. Was used
music from “Shashmaqom”, singing
Bakhtyor Bayoni. Cast: Faiziniso
Kasirova, Bahodur Miralibekov,
Behbudi Sirojzoda, Rajab Ali
Huseynov. Producers Sorbonpuri
Hamroh, Shoh Muhammad Goya,
Studio Andesha art. Language: Tajik
with English subtitles
Язык фильма таджикский с
английскими субтитрами
It’s the Second World War. The
heartland. Tajikistan. The village.
People are starving. A child in
a dying condition is asking for
bread. The other one goes to the
barn that houses the seed corn...
Период Второй мировой войны.
Глубокий тыл. Таджикистан.
Кишлак. Люди голодают.
Ребенок в предсмертном
состоянии просит хлеба.
Женщина идет в амбар, где
хранится посевное зерно…
1446
146
ПОЕЗД /2014/ 5 мин./ Сценарий
Некрузи Абдужалил /режиссер
Некрузи Абдужалил /оператор
Шухрат Курбонов /монтаж
Шавкат Марупов /музыка
Бахтовар Бобоев.
Маленькая прогулка с дедом
может научить мальчика
многому. Приходя к
железнодорожной станции, они
оба хотят смотреть на поезда.
Каждый думает по-разному,
но суть заключается в одном –
мимо них пробегает Время.
Некрузи Абдужалил родился
21 марта 1990 г. в городе
Пенджикенте, Таджикистан. В
2012 году поступил в Таджикский
государственный институт
искусств. Короткометражный
фильм «Поезд» является его
первой работой в качестве
режиссёра.
Язык фильма таджикский с
английскими субтитрами.
THE TRAIN / 2014/5 min /
Screenplay and director: Nekruzi
Abdujalil. Operator: Shukhrat
Kurbanov, Editing: Shaukat
Marupov, Music: B Bakhtovar
Boboev.
The film has a deep philosophical
meaning. A short walk with
grandfather can teach a boy a lot.
They both love going to the train
station to look at the trains. They
don’t think alike but the essence
of their thoughts are in one thing
- the time.
Nekruzi Abdujalil was born in
1990 in Panjakent , Tajikistan. In
2012 he was accepted to the Tajik
State Institute of Arts. Short film
“The Train” is his first work as a
director.
The language of the film is Tajik
with English subtitles.
НИШОНА / 2013/ 24 мин./
Сценарист Нигина Рачабова /
режиссер Абдулхай Зокиров /
оператор Шухрат Курбонов./ В
главных ролях: Ф. Гулямова, М.
Кодирова, Р. Хусейнов и др. /
Продюссер Абдумумин Шарипов/
Производство Государственного
учреждения «Телевидение
Сафина».
История старой женщины,
которая, испытав в жизни
много потерь и горестей,
сохранила в своем сердце
милосердие, и сумела простить
того, кто причинил ей боль,
изломал ее судьбу.
Зокиров Абдулхай
Давлатёрович. Родился в 1978
г. Образование: в 1997-2001 Театрально-художественный
факультет - режиссура
телевидения и радио Таджикского
Государственного Института
Искусств, в 2004-2006 - Киевский
Национальный Университет Кино
и Телевидения, кинофакультет.
В 2001-2004 - Стажировка:
Санкт- Петербург, Академия
Театра, Кино и Телевидения,
в 2006-2008 - Стажировка:
Киностудия «Мосфильм».
Начиная с 2012 года работает
в качестве Главного режиссера
ГУ телевидение «Джахоннамо».
Член союз кинематографистов
Таджикистана.
1447
147
Фильмография
Документальные фильмы:
«Чароги Хидоят», «Анори
Ёсин», Короткометражные
художественные фильмы
«Чашмаи Модар», «Орзуи
Рассом», «Нишона».
Полнометражные художественные
фильмы: «Баррачаи Хаёли»,
«Хокпайванд», «Рамида».
SIGN. 2013/24 min / screenwriter
Nigina Rajabova, director A.Zokirov
Operator Shuhrat Kurbonov.
Starring: F. Gulyamova, M.
Kodirova, R. Huseynov and others.
Producer Abdumumin Sharipov /
Production of the State Television
“Safina”.
1448
148
A story of an old woman who,
having experienced a lot in her
life, was able to keep compassion
in her heart so that she was able to
forgive the one who had hurt her
in the past causing her life turn
upside down.
Zokirov Abdulhay
Davlatyorovich. Born in 1978.
Education: 1997-2001 – the Faculty
of the Theatre and Art - Directing
in Television and Radio of the
Tajik State Institute of Arts; 2004
- 2006 - Kiev National University
of Film and Television - Faculty
of Cinematography. 2001- 2004
– Internship in the Academy of
Theatre, Film and Television in St.
Petersburg. 2006 - 2008 – Internship
at the Film studio Mosfilm. Since
2012 he is a chief director at the
State TV channel “Jahonnamo.”
He is a member of the Union of
Cinematographers of Tajikistan.
Filmography
Documentaries: “Light of the
Direction”, “Pomegranate of
the Esin” Short feature films:
“Mother’s Spring”, “Artist’s
Desire”, “Sign.”
Full-length feature films:
“Dreaming Lamb”,
“Khokpayvand”, “Frightened.”
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
1449
149
ПАЙМОН/ Договор 2014/160 мин./ Сценарий Б.
Каримова /режиссер Мухиддини Музаффар (Чураев),
опероторы Н. Саидов, Б. Сафаров. /Производство ТВ
Сафина и Танин.
Язык фильма таджикский с английскими субтитрами.
Молодой человек Фаридун никак не может
найти себя в современном мире. В свое время
ему пророчили блестящее будущее. Он - сын
профессора, с отличием закончил школу и вуз. Но
после гражданской войны все изменилось. Теперь
господствуют иные ценности…
Мухиддини Музаффар – режиссер, актер,
сценарист. Родился 24 апреля 1987 г. в г. Канибадаме
Согдийской области Республики Таджикистан. В
2009 г. окончил факультет актера драмы и кино
Душанбинского государственного института
искусств им М. Турсунзаде. Параллельно окончил
курсы «Киношколы» при Союзе кинематографистов
Таджикистана. Его спектакль «Мать» на первом
фестивале молодых театралов Таджикистана «Новый
взгляд» был удостоен Гран-при. Мухиддин также
является выпускником «Саунд-драмы» театра
“Илњом»- г. Ташкент.
1550
150
Фильмография: «Разве это жизнь» - док. фильм.
2008, 32 мин. «Канд» - док. фильм, 2008, 53 мин.
«Ормонхо» (Несбывшиеся мечты) – худож. фильм.
2010, 100 мин. «Ормонхо-2» – худож. фильм. 2011, 10
мин.
“CONTRACT” 2014 / 160min. / Scenario B. Karimov,
director M. Muhiddinov (Juraev) operators N. Saidov, B.
Safarov. Production of TV “Safina” and “Tanin”.
Film in Tajik with English subtitles.
Young man Faridoon, cannot find himself in the
modern world. At the time, he was predicted a bright
future. He is a son of a professor, graduated with
honors from high and graduate school. But everything
has changed after civil war. But now there is a different
set of values in life...
Muhiddin Muzaffar - director, actor and screenwriter.
Born in 1987 in Kanibadam of the Sughd region of
Tajikistan. In 2009 graduated from the Tajik State Institute
of Arts of Tursunzade, the Faculty of Actor of Drama
and Film. In parallel, he finished the “Film School”
courses at the Union of Cinematographers of Tajikistan.
His theatrical performance “Mother” was awarded the
Grand Prix at the first festival of young theater lovers
of Tajikistan “New Look”. He is also a graduate of the
“Sound Drama” at the theater “Ilhom” in Tashkent.
Filmography: “Is this a Life” - documentary. 2008, 32
min; “Shugar” - documentary, 2008, 53 min. “Unfulfilled
Dreams” - feature film. 2010, 100 min. “ Unfulfilled
Dreams-2” - feature film. 2011, 10 min.
«ВСЕЛЕННАЯ ДЛЯ ДВОИХ» 2014/112 мин. /по
одноименному произведению Бахтиёра Каримова /
сценарий Улугбека Садыкова и Мухаббат Саттори/
режиссер-постановщик Мухаббат Саттори/ оператор
Шухрат Курбонов /композитор Фарход Зикиров /
режиссёр монтажа Шавкат Маъруфов /звукорежиссёр
и микс Шахрия Яковлева / в ролях: Рухшона Саттори,
Мухайё Рустамзода, Некруз Хайдаров, Аъзам
Андамбеков, Бахром Обидов,Неккадам Шоназаров,
Саври Сабзалиева, Амина Табарова, Сайрам Исоева,
Обидджон Назаров и др.
Фильм об истории похищения младенца.
Многолетние поиски и бессонные ночи
переживаний матери, потерявшей сына. И все
же по происшествию многих лет женщинапохитительница была вынуждена встретиться с
матерью, потерявшей свое дитя.
Мухаббати Саттори родилась 1 января 1967 г.
в Фархарском районе. Училась в Таджикском
государственном Институте искусств им. Турсунзаде.
Работала в различных театрах и параллельно
снималась в таджикских фильмах Работала на
Первом канале таджикского телевидения.
Филмография:1989 “Время желтой травы” - роль
невестки; 1992 “Клевета” - роль Шарофат;
1994 “Я и лунные ночи” - роль Гулбадасты, 2008
«Несостоявшееся воссоединение», 2010; автор
режиссер, “Прощание и послание”, 2013, автор
режиссер “Зарандуд”; 2014- “Вселенная для двоих”,
автор режиссер.
«UNIVERSE FOR TWO» 2014 / 112 min. / based on
the book of Bakhtyor Karimov / script Ulugbek Sadykov
and Muhabbat Sattori / director Muhabbat Sattori /
operator Shuhrat Kurbonov / composer Farhad Zikirov /
director of editing Shaukat Maruf / sound editing and mix
Shahriya Yakovleva / starring Rukhshona Sattori, Muhayo
Rustamzoda, Nekruz Khaydarov , Azam Andambekov,
Bahrom Obidov, Nekkadam Shonazarov, Savri Sabzalieva,
Amina Tabarova, Sairam Isoeva, Obidjon Nazarov and
others.
The film is a story about the kidnapping of a baby.
Many years of searching and sleepless nights of a
woman who lost her son. And yet years after the
incident, a woman kidnapper was forced to meet with
the mother of the child.
1551
151
Muhabbat Sattori was born Jan. 1,
1967 in Farkhar region. She studied
at the Tajik State Institute of Arts of
Tursunzoda. She worked at various
theaters and in parallel played in
Tajik films. She also worked on First
Channel of Tajik television..
Filmography: 1989: «Time of Yellow
Grass» - the role of the bride; 1992:
«Slander» - the role of Sharofat; 1994:
«Me and the Moonlit Nights» - the
role of Gulbadast. 2008: «Failed
Reunification»; 2010: a director
«Farewell and the Message»; 2013:
author and director «Zarandud»; 2014:
«Universe for Two» director and
author.
1552
152
VIII
ПАНОРАМА ЕВРАЗИИ
АЗЕРБАЙДЖАН
FILMS OF EURASIA
AZERBAIJAN
1553
153
КОРА/2014/ 12 мин./реж. Навруз
Хикмет/ опратор Сеямур Сейид
бейли/сцен. Навруз Хикмет и
Самира Наджаф/муз. Ислам
Резаев - Тутагаси.
Молодого человека наняли
киллером. Свою машину он
оставил на месте преступления.
Садится в микроавтобус, и
по дороге нарочно оставляет
на сиденьи конверт с толстой
суммой долларов, полученных
за «работу»…
1554
154
Навруз Хикмет. В 2010 г.
окончил Азербайджанский
Государственный Университет
Культуры и Искусства,
специальность кинорежиссер.
C 2008 г. по 2009 г. работал
в телекомпании ANS (г.Баку)
на должности продюсера и
режиссера эфира. В качестве
режиссера сотрудничает с Ritm
Production (г. Баку) с 2008 года.
В данный период проживет в
г. Киев. Ведет курс актерского
мастерства в студии «Casa De
Ritmo» (г .Киев).
Фильмография: «Начало Конца»
короткометражный фильм, 2007
год. «Святыни Гобустана» док/ф
– Снят по заказу Министерства
Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики
в рамках программного плана
«Баку – столица исламской
культуры – 2009». «Три
Цвета» короткометражный
фильм, 2009 год. «Мой отец»
короткометражный фильм, 2011
год.
A BARK / 2014/12 min / Dir.
Nowruz Hikmet / operator Seyamur
Sayyid Bailey / screenwright
Nowruz Hikmat and Samira Najaf /
music Islam Rezaev - Tutagasi.
Young man was hired as a killer.
He leaves his car at the scene and
gets in some minibus. And on
the way he intentionally leaves
the money given for a job on the
bench of the minibus.
Nowruz Hikmet. In 2010 graduated
from the Azerbaijan State University
of Culture and Arts, the Faculty
of Film Directing. From 2008 to
2009 he worked at a television ANS
(Baku), as the producer and director.
Since 2008 is collaborating as a
director with Rhythm Production
(Baku). Currently lives in Kiev.
Teaches the course of acting at the
studio «Casa De Ritmo» (Kiev)
Filmography: “The Beginning
of the End,” a short film, 2007.
“Shrines of Gobustan” documentary,
made by the request of the
Ministry of Culture and Tourism of
Azerbaijan within the framework
of the plan “Baku - Islamic Culture
Capital - 2009.”. “Three Colors”
- short film, 2009; “My Father” short film, 2011.
АРМЕНИЯ/ARMENIA
THANK YOU, ПАПА /2014 /95 мин.
/ Сценарий Микаэль Погосян, Виген
Степанян /режиссер-постановщик
Грея Кешишян. /В ролях: Кристо
Донарго, Микаэль Погосян, Еро
Мурян, Луиза Гамбарян, Виген
Степанян, Левон Арутунян, Георгий
Овакимян, Ашот Тер-Метеваян и др. /
Продюсер Микаэль Погосян /TEAM
Production при поддержке Mars Media
Entertainment/ National Cinema Centere
of Armenia/ Pan Armenian Media Group.
В свой день рождения Вирджи,
живущая в Нью-Йорке, получает
неожиданный подарок — наследство
в 50 миллионов долларов. Только
по завещанию отца, которого она
не видела больше 10 лет, ей надо
выполнить одно условие: найти
армянина с редчайшим именем
Баргевос и выйти за него замуж…
THANK YOU, DAD / 2014 / 95 min /
script Mikael Pogosyan, Vigen Stepanyan.
Stage Director Greya Keshishian. Cast:
Kristo Donargo, Mikael Pogosyan,
Ero Muryan, Louisa Gambarian, Vigen
Stepanyan, Levon Arutyunyan, Georgi
Ovakimian Ashot Ter-Metevayan etc.
Producer Mikael Pogosyan / TEAM
Production supported by Mars Media
Entertainment / National Cinema Center
of Armenia / Pan Armenian Media Group.
On her birthday Virji, who lives in New
York, receives an unexpected gift – an
inheritance of 50 million dollars. But
according to the will of her farther,
whom she has not seen for over 10
years, she can receive the inheritance
only in one condition – if she finds a
man with the rear name Bargevos and
marries him…
1555
155
ГРУЗИЯ
ПРОДУКЦИЯ ГРУЗИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КИНО:
GEORGIA
GEORGIAN NATIONAL FILM CENTER FILM PRODUCTION:
БАБУШКА. /2013/11 мин. / режиссер Сандро
Катамашвили /анимация /
О житие-бытие грузинского двора…
GRANDMOTHER. 2013 / 11 min / director Sandro
Katamashvili / animation about the everyday life of
the Georgian courtyard ...
ДЕТОНАТОР/ 2014/14 мин. /сцен. Николоз
Вдивани, Бесо Соломоношвили, Ираклий
Соломоношвили /режиссер Бесо Соломоношвили. /В
главной роли Шалва Девнозашвили. Трагикокомедия
/производство 20 Steps.
Водитель-тыловик везет воинам фронта
продукты питания. Остановился по нужде на
обочинe, а там наступил на мину...
DETONATOR / 2014/14 min / script Nikoloz Vdivani,
Beso Solomonoshvili, Irakli Solomonoshvili, director
Beso Solomonoshvili. Starring Shalva Devnozashvili.
Tragicomedy. 20 Steps Production.
A driver is delivering food to soldiers at the war
front. He stops to relieve himself on the curbside and
steps on a mine...
1556
156
КАЗАХСТАН
KAZAKHSTAN
ВЛАДЕЛЬЦЫ /2014/ 93 мин. / Сценарий и
режиссура Адильхан Ержанов /оператор Эркинбек
Птиралиев. /.Производство Short Brothers LLC
/В ролях: Ерболат Ержан, Айдын Сахаман, Алия
Зейналова, Бауржан Каптагай, Нурбек Мукушев,
Мурат Махан, Арслан Акубаев, и др.
Волей обстоятельств Джон и его юные брат
и сестра Эрбол и Алия вынуждены покинуть
свой дом в Алматы. К счастью, мать героев
завещала им жилище в далекой деревушке, куда
и отправляется Джон с семьей…
Адильхан Ержанов родился в 1982 году в
Джезказгане, Казахстан. Окончил Казахскую
Национальную Академию Искусств (мастерская
Дамира Манабая). Его дебютная картина «Риелтор»
(2011) и последовавшая за ней лента «Строители»
(2013) вошли в программу престижных фестивалей
в Эдинбурге, Пусане и Дубае. «Владельцы» - третья
полнометражная картина режиссера. Жесткий
фильм-абсурд с элементами черного юмора.
THE OWNERS / 2014/93 min. / Script and directing
Adilkhan Erzhanov, operator Erkinbek Ptiraliev. Short
Brothers LLC production. Starring: Erbolat Erjan, Aydin
Sakhaman Alia Zeynalova, Baurjan Kaptagai, Nurbek
Mukushev, Murat Makhan, Arslan Akubaev and others.
So happens that John and his younger brother and
sister Erbol and Alia are forced to leave their home
in Almaty. Fortunately, their mother bequeathed
them a house in a remote village, so that John and
his family are heading to the village…
Adilkhan Erzhanov was born in 1982 in Djezkazgan,
Kazakhstan. Graduated from the Kazakh National
Academy of Arts (studio of Damir Manabai). His
debut picture “Realtor” (2011) and the subsequent film
“Builders” (2013) were included in the programs of
prestigious festivals in Edinburgh, Pusan and Dubai.
“The Owners” – is the third full-length feature film of
this director. It is a rough film-absurd with the elements
of the black humor.
1557
157
КЫРГЫЗCТАН
KYRGYZSTAN
ТАКСИ И ТЕЛЕФОН. /2013/86 мин., ч/б /
Сценарий и режиссура Эрнеста Абдуджапарова. /
По пьесе таджикского драматурга Ато Хамдама
«Ночной звонок» /оператор Санжар Абдыжапаров.
/В ролях: Гульмира Турсунбаева, Асылбек Озубеков,
Канат Мамырканов, Элина Абайкызы и др /
Продюсер Нургазы Эрназаров.
Поздней дождливой ночью таксист набирает
пассажиров. У каждого из них своя история,
которую им предстоит рассказать.
Эрнест Абдуджапаров - режиссер, сценарист,
продюсер, актер, композитор. Родился в 1961 году в
Бишкеке (Фрунзе), Кыргызстан.
Фильмография: Такси и телефон (2013), Шахрезада
из Кукушкино (2011), Город мечты (сериал, 2010 – ...),
Влюбленный вор (2009), Светлая прохлада (2007),
Сельская управа (2005), «Саратон» и др.
1558
158
TAXI AND THE TELEPHONE. 2013 / 86 min, b / w.
Script and directing by Ernest Abdudzhaparov. Based
on the play of the Tajik playwright Ato Hamdam “Night
Call”. Operator Sanjar Abdyjaparov. Casting: Gulmira
Tursunbaeva, Asylbek Ozubekov Kanat Mamyrkanov
Elina Abaykyzy, etc. Producer Nurgazy Ernazarov.
Late on a rainy night a taxi driver is picking up
passengers. They each have they own story to tell..
Ernest Abdudzhaparov - director, screenwriter,
producer, actor and composer. Born in 1961 in Bishkek
(Frunze), Kyrgyzstan.
Filmography: ”Taxi and Telephone” (2013),
“Shaherezada of Kukushkino” (2011), “City of Dreams”
(TV series 2010), “Thief in Love” (2009), “Light
Coolness” (2007), “Rural Council” (2005), “Saratan
РОССИЯ
RUSSIA
«Ч/Б» /2014 92 мин./ Режиссер Евгений Шелякин
/сценарий Андрей Галанов, Евгений Шелякин /
оператор Даян Гайткулов. /В ролях: Алексей Чадов,
Мераб Нинидзе, Сергей Маковецкий, Кахи Кавсадзе,
Мария Звонарева и др. Производство ООО «Медиа
Юниверсал Ивент».
«B/W” / 2014 92 min. Director Eugeni Shelyakin.
Screenplay by Andrei Galanov, Eugeni Shelyakin.
Operator Dayan Gaytkulov. Cast: Alexei Chadov,
Merab Ninidze Sergei Makovetskii, Kakhi Kavsadze,
Maria Zvonareva and others. Produced by «Media
UniversalEvent.»
Молодой националист Ярослав и кавказский
проходимец Нурик сталкиваются в клубе их
общего недруга. В драке один погибает, а другой
теряет сознание…
Young nationalist Yaroslav and Caucasian rogue
Nurik are face to face at the club of their common
enemy. In a fight one dies, and the other loses
consciousness.
Евгений Шелякин - сценарист, режиссер. В
1988 окончил Краснодарский юридический
институт, работал в правоохранительных органах.
В 2008 окончил режиссерский факультет ВГИКа
(мастерская В.Ахадова). С 2003 – сценарист
телевизионных программ и сериалов. Как режиссерпостановщик и автор сценариев участвовал в
ведущих проектах Первого канала. Дважды
лауреат премии ТЭФИ в номинации «Сценарист
телевизионной программы» (2009 и 2010,
программа «Прожекторперисхилтон»). «Ч/б» – его
полнометражный дебют.
Evgeni Shelyakin- screenwriter and director. In 1988
he graduated from the Krasnodar Institute of Law, he
worked in law enforcement. In 2008 graduated from the
Directing Department of VGIK (studion of V. Ahadov).
Since 2003 – he is a screenwriter of the television
programs and TV series. As a director and screenwriter
he was involved in leading projects of the Russia’s
First TV Channel. He is the twice winner of TEFI in
the category of “Scriptwriter of the television program”
(2009 and 2010, the program “Projector Paris Hilton”).
“B/W” – is his debut in full-length feature film.
1559
159
УКРАИНА
UKRAINE
1660
160
АБОНЕНТ, 2013/ 10 мин./ Сценаристы Леонид
Антонюк, Сергей Галай /режиссеры Марина
Артеменко, Оксана Артеменко /оператор Владимир
Усик. /Производство: КНУТКиТ им. И.К. КарпенкоКарого/ Жанр: драма, комедия.
THE SUBSCRIBER, 2013 / 10 min/ Script:
Leonid Antoniuk, Sergei Galai. Directed by: Marina
Artyomenko, Oksana Artyomenko. Operator: Vladimir
Usik. Production: KNUTKiT of I.K. Karpenko-Karoy /
Genre: Drama, Comedy
Пользователь услугами интернет-провайдера
сталкивается с проблемой.
Не в состоянии решить ее с помощью
телефонного звонка, он решает взять все в свои
руки…
A subscriber to the internet service provider is faced
with a problem.
Unable to solve the problem over the phone, he is
taking the matters into his own hands ...
IX
КРУГЛЫЙ СТОЛ
1661
161
ПРОБЛЕМА АВТОРСКОГО КИНО В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И СТРАН-УЧАСТНИЦ МКФ «ДИДОР-6»
ROUND TABLE
THE DIRECTOR’S CUT FILM IN CENTRAL
ASIA AND THE COUNTRIES PARTICIPATING
IN IFF “DIDOR - 6”
(Модераторы: Абикеева Г.О., Эльбаум Г.Б.,
Сиддик Бармак, С. К. Каптерев)
Предполагается обсудить следующие аспекты
феномена:
- онтология и гносеология авторского кино
(авторское кино как реальность и уровень его
исследования);
- определение ключевых аспектов авторского кино и
границы авторского и не авторского кино;
- авторское кино в анимации, документальном,
игровом кино.
- авторское кино и проблемы национальной
культуры;
-авторское кино и «гражданин планеты»;
-анализ уровня авторства в конкурсных и иных
программах «Дидор-6»;
-кинозритель – соавтор фильма.
1662
162
(Moderators: Abikeeva G.О., Elbaum G.B., Siddiq
Barmak, Kapterev S.K.)
We are planning to have the following aspects of the
phenomenon in discussion:
- Ontology and epistemology of the director’s cut
movies (auteur cinema as a reality and the level of its
study);
- To identify the key aspects of auteur cinema and its
boundaries;
- Auteur films in animation, documentaries, feature
films;
- Auteur cinema and the problems of national culture;
- Auteur cinema and the “citizen of the world”;
- Analysis of the level of authorship in the competition
and other programs of “Didor - 6”;
- The viewer is the co-author of the film.
X
МАСТЕР-КЛАССЫ:
Мастер-класс Сиддика Бармака для студентов магистратуры Таджикского Государственного
Института искусств им М. Турсунзаде
«Кино Афганистана: достижения и проблемы»
Мастер-класс Давлата Худоназарова с молодыми кинематографистами Таджикистана
«Мастерство кинодокументалиста»
(в работе мастер-классов могут участвовать все желающие).
MASTER CLASS:
Master Class of Siddiq Barmak for graduate students of the Tajik State Institute of Arts of Tursunzade
“ Afghanistan Cinema: Achievements and Challenges”
Master Class of Davlat Hudonazarov with young filmmakers of Tajikistan
“The Art of documentary films”
(the master classes are open to all interested)
1663
163
1664
164
КОМАНДА МКФ «ДИДОР-6» 2014
WORKING TEAM OF IFF “DIDOR – 6” 2014:
Сафар Хакдодов – директор фестиваля
Садулло Рахимов – арт-директор фестиваля
Носир Саидов – зам.директора
Шагарф Мулло-Абдол – администратор
Насрулло Кароматов – главный бухгалтер
Зульфия Садыкова – оргсекретарь
Мурод Шарипов – художник-дизайнер
Станислав Макиевский –редактор, монтажер
Шарофат Арабова – редактор
Акмал Хасанов – помощник директора
Бахтиёр Кахаров - помощник арт-директора
Фаришта Кодирзода - помощник
оргсекретаря
Мансур Ходжибаев – Веб-дизайнер
Рахшон Айни – переводчик
Асомуддин Рахимов – оформитель
Исмон Гулахмадов – оформитель
Козими Садык – главный волонтер
Насриддин Ашуров – водитель
Ануш Хакдодов – помощник художникдизайнера
Safar Haqdodoy – Director of Festival
Sadullo Rahimov – Art Director of Festival
NosirSaidov – Deputy Director
Sahagarf Mullo-Abdol – Administrator
Nasrullo Karomatov – Head Accountant
ZulfiyaSadikova – Organizational Secretary
Murod Sharipov – Art Designer
Stanislav Makievskiy-Web editor
SharofatArabova– Editor
Akmal Khasanov-assistant to director
Bakhtiyar Kakharov- assistant to art director
Farishta Kodirzoda-assistant to Orgsecretary
Mansur Hojiboev – Web Designer
RakhshonAini – translator
AsomuddinRahimov – assistant to designer
IsmonGulahmadov – Designer
Sadiq Kazimi – volonteer
Nasriddin Ashurov – Driver
Anush Khakdodov – assistant to Art Designer
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Дирекция Шестого МКФ «Дидор» выражает
признательность всем людям и организациям,
оказавшим помощь и поддержку в подготовке
и проведении Шестого Международного
кинофестиваля:
•
Комитету по телевидению и радио при
Правительстве Республики Таджикистан и
лично председателю Асадуллохи Рахмону
•
Отделению Международной организации
«Института Открытого Общества» Фонд
Содействия в Таджикистане и лично Зухре
Халимовой и Насиме Нарзиевой.
•
Швейцарскому Офису по Сотрудничеству
в Таджикистане и лично Питеру Микула,
Муаттаре Башировой, Хусние Абдуназаровой.
•
Киностудии «Таджикфильм» и лично директору
Н. Саидову
•
Унитарному государственному предприятию
кино и видео «Таджиккино» и лично
генеральному директору М. Сахибову
•
Продюсерскому центру Вард Симо и лично
Мухаммад-Али Махмадову
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ТВ «Сафина» и лично директору Лутфулло
Давлатову
ТВ «Чахоннамо» и лично Абдумаджиду
Усмонову
Национальному Информационному Агентству
«Ховар» и лично С.Шамсиддинову
Гульнаре Абикеевой - доктору искусствоведения
ГульбареТоломушевой – киноведу
Ситоре Алиевой – Директору программ
«Кинотавр»
Рустаму Негматову
Галине Эльбаум
Рустаму Маилову
Огромная признательность всем волонтерам
фестиваля
1665
165
•
1666
166
Сердечное спасибо всем, кто был с «Дидором».
THANKS
•
The organizers of the 6th IFF Didor express their
gratitude to all people and organizations for their
assistance and support in preparation and conduction of
the 6th International Film Festival:
• To the Comeety of Television & Radio under
Government of the Republic of Tajikistan,
personaly to the Chairman A.Rahmon
•
To the Branch Office of the International
Organization of Open Society Institute, Assistance
Foundtion in the Republic of Tajikistan, personaly
to Executive director Zuhra Halimova and
GulandomNabieva
•
To the Swiss Cooperation Officce in Tajikistan,
personaly to Peter Mikula and MoattaraBashirova,
HusniyaAbdunazarova.
•
To the “Tajikfilm” Studio, personaly to N.Saidov
•
To the “Tojikkino” personaly to M. Sahibov
•
To the Hotel Serena, Dushanbe
•
To the TV Channel “Safina”, personaly to L.
Davlatov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
To the TV Chanel “Jahonnamo”, personaly to A.
Usmonov
To the National Information Agency “Khovar”,
personaly to S.Shamsiddinov
To Gulnara Abikeeva, Artistic Director of the
Eurasia Film Festival, Doctor of Arts
To GulbaraTolomusheva, film critic
To Sitora Aliva, – Директору программ
«Кинотавр»
To Rustam Negmatov
To Galina Elbaum
To Rustam Mailov
We are thankful to all volunteers of the festival
We highly appreciate the contribution of everybody who was with “Didor”!
*Наряду с оригинальными материалами использованы данные из Интернета.
1667
167