close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Комплексное бухгалтерское обслуживание;pdf

код для вставкиСкачать
sskeâv hmen \mj-WÂ]mÀ¡v
h\y-Pohn
Pohn hmcmhmcmtLmjw 2014 aÕc ^e^e§Ä
{Itbm¬ s]bnânwKv (FÂ. ]n. hn`m
hn`m-Kw)
sNÌv \¼À
t]cv
Øm\w
124
an{X. Fkv. Pn FÂ ]n Fkv AKfn
1
126
`cXv. BÀ. Pn än FNv Fkv ]pXqÀ
2
130
a\oj.
oj. ]n Fw. Pn än FNv Fkv Fkv tjmf
tjmf-bqÀ
3
k_v Pq\n-bÀ hn`mKw
(5 þmw ¢mÊv apXÂ 7þmw ¢mÊv hsc)
s]³kn t{UmbnwKv
sNÌv \¼À
t]cv
Øm\w
238
{InÌn kp\nÂ.
nÂ. tlmfn {Sn\nän
{Sn
sslkvIqÄ {XnXz-ae
218
a\pp kmP³. au−v ImÀa sslkvIqÄ PÃn
PÃn-¸md
202
A\p-]a
]a ]n. Fw BÀ Fkv ap¡men
hm«À IfÀ s]bnânwKv
sNÌv \¼À
t]cv
Øm\w
218
a\pp kmP³ au−v ImÀa sslkvIqÄ PÃn
PÃn-¸md
277
Znt\iv
iv BÀ _Y\n
_Y sslkvIqÄ h«ve¡n
202
A\p-]a
]a ]n. Fw BÀ Fkv ap¡men
D]-\ymkw (a-e-bm-fw)
sNÌv \¼À
t]cv
A\p-]a
]a km_p. hnae `h³ bp ]n Fkv NnäqÀ
203
A\-izc
izc kn Fkv
Fw BÀ Fkv ap¡men
221
tPmXnjv adnb au−v ImÀa sslkvIqÄ sPÃn-¸md
{]kwKw (a-e-bm-fw
t]cv
tPmXn-tamÄ
tamÄ hnae `h³ bp ]n Fkv NnäqÀ
267
IrjvW-amb
amb hnae `h³ bp ]n Fkv NnäqÀ
sNÌv \¼À
1
2
3
Øm\w
266
274
t\¨À IznÊv
1
2
3
Øm\w
264
sNÌv \¼À
1
2
3
A\nX
nX tPmÀÖv Pn bp ]n Fkv Iq¡w
Iq¡w-]m-fbw
1
2
3
Øm\w
t]cv
223
AizXn F Fw au−v ImÀa sslkvIqÄ sPÃn-¸md
224
{InÌo\ amXyp
au−v ImÀa sslkvIqÄ sPÃn-¸md
1
268
kpNn{X hn Fkv
269
kväo-^³
^³ tPmÀPPv
258
kwKoX Fkv F F FNv Fkv Nn−¡n
259
tPmXn-aWn
aWn
Pq\n-bÀ hn`mKw
hnae `h³ NnäqÀ
hnae `h³ NnäqÀ
F F FNv Fkv Nn−¡n
2
3
(8 þmw ¢mÊv apXÂ 10þmw
þmw ¢mÊv hsc)
s]³kn t{UmbnwKv
sNÌv \¼À
340
371
370
t]cv
Øm\w
aWn-I-−³.Pn
−³.Pn FNv Fkv AKfn
siÂh-Ip-amÀ.
amÀ. Pn än FNv Fkv a«
a«-¯p-ImSv
1
2
kt´mjv Fw Pn än FNv Fkv a«
a«-¯p-ImSv
3
hm«À IfÀ s]bnânwKv
sNÌv \¼À
Øm\w
t]cv
310
APnXv
PnXv _m_p au−v ImÀa sslkvIqÄ sPÃn-¸md
364
\njm´v
njm´v hn BÀ F FNv Fkv Nn−¡n
301
enâp sI Fw skâv ]otägvkv
Iq¡w
Iq¡w-]m-fbw
1
2
3
D]-\ymkw (a-e-bm-fw)
sNÌv \¼À
t]cv
380
Bcy _m_p Fw BÀ Fkv ap¡men
360
A\nÂIp-amÀ
amÀ Fw _Y\n sslkvIqÄ h«ve¡n
313
A\p amXyq au−v ImÀa sslkvIqÄ PÃn
PÃn-¸md
Øm\w
1
2
3
{]kwKw (a-e-bm-fw
sNÌv \¼À
t]cv
345
AarX Fkv Pn FNv Fkv AKfn
314
{InÌo\ amXyp au−v ImÀa sslkvIqÄ sPÃn-¸md
382
IhnX sI Fw BÀ Fkv ap¡men
Øm\w
1
2
3
t\¨À IznÊv
sNÌv \¼À
t]cv
Øm\w
346
aWn-I-−³. Pn FNv Fkv AKfn
347
A£b Pn FNv Fkv AKfn
384
ARvP\ Sn sI Fw BÀ Fkv ap¡men
385
kn³Pp kn Fw BÀ Fkv ap¡men
307
PnjvWp skâv ]otägvkv
308
A`n-emjv skâv ]otägvkv
Iq¡w
Iq¡w-]m-fbw
Iq¡wIq¡w]m-fbw
1
2
3
ko\n-bÀ hn`mKw (¹kv h¬ apXÂ)
s]³kn t{UmbnwKv
sNÌv \¼À
t]cv
411
hnt\mZv
mZv hn Pn än FNv Fkv ]pXqÀ
401
sjdo\ kn Fkv. Btcm
Btcm-Ky-amXm sslkvIqÄ tIm«-¯d
410
A¿-¸³ Pn än FNv Fkv ]pXqÀ
Øm\w
1
2
3
hm«À IfÀ s]bnânwKv
sNÌv \¼À
t]cv
411
hnt\mZv hn Pn än FNv Fkv ]pXqÀ
403
{]Poj sI ]n Btcm-Ky-amXm sslkvIqÄ tIm«-¯d
427
IpamÀ BÀ Pn FNv Fkv AKfn
Øm\w
1
2
3
D]-\ymkw (a-e-bm-fw)
sNÌv \¼À
t]cv
404
ZnÂtl BtcmBtcmKy-amXm sslkvIqÄ tIm«-¯d
429
\nlmÀ Pn hn FNv Fkv Fkv AKfn
464
kp_n sF FNv BÀ Un AKfn
Øm\w
1
2
3
{]kwKw (a-e-bm-fw
sNÌv \¼À
t]cv
406
inev] ]n kn BtcmBtcmKy-amXm sslkvIqÄ tIm«-¯d
450
Znhy{io .Fkv .F³ Pn hn FNv Fkv Fkv AKfn
405
hnkvab tPmk^v BtcmBtcmKy-amXm sslkvIqÄ tIm«-¯d
Øm\w
1
2
3
t\¨À IznÊv
sNÌv \¼À
t]cv
407
ARvP\ tacn k®n Btcm-Ky-amXm sslkvIqÄ tIm«-¯d
408
A\oj
oj tacn hÀ¤okv Btcm-Ky-amXm sslkvIqÄ tIm«-¯d
¯d
433
tKm]o-{µ³ Pn FNv Fkv AKfn
434
Acp¬ IrjvW Pn FNv Fkv AKfn
443
kmap-hÂ
h Fkv Pn än FNv Fkv Fkv tjmf-bqÀ
444
at\mPv
mPv IpamÀ Pn än FNv Fkv Fkv tjmf-bqÀ
Øm\w
1
2
3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа