Спецпредложение на Гонконг;doc

012342125789
9
989
7
9
99
88
8
!"
#$$%
&'
()*
8+$
c42mn21o42pqr1st2u1vqvw2
mxyz42nz{|}~|€}‚ƒ„|…†‡ˆ{‰‡}„Š}‹Œ‡}‡Ž‡}„{|}„|}ŒŒ}
‘’ƒ|ƒ†„{…†{Š€|}{‡ˆ}„|Žˆ|’Ž†…
˜™
.-7-0}‡}„Š}
“”•"“–—
65/37.8012-/-/03-950>[email protected]_1>??d0a0:[email protected]/L ,-./01-2304/56307.801-2057.80,-9.0:56,-./01-20
U>5/-.032/[email protected]?6H>.0B-58-.08-5,-2/0 8-50;<53-=0>[email protected][email protected]>[email protected]/0
D1-5>??02.08-504/>8/0>.H-16/-.G0J2-0;-51-E>F9L [email protected]?>.80,<9?/0J65/37.801-208-50
?-7/-0B6??-.08>32/0O-58-7/?2F9-.=08>@@082-0S795L K5.-7-51>5-.LM7/,7.H0,[email protected]@?2F9/-5.G0
H-12-/@3-/56\6?-0.2F9/[email protected]>[email protected]\65/L J-50N./-2?0O6.0;2.8=046..-0P0Q60>304/563L
[email protected]@@2>[email protected]/[email protected]/G042-09>1-.0 32R0?2-H/02.0M65859-2.L;[email protected]/E>?-.08-5,-2/01-20H7/0
5-F9/e0J65/[email protected]/0H5D.=09>/0U7?/75-??0>7EH-L ,-9.0:56,-./G
@/6FU/07.8032//[email protected][email protected]/02.0b6??>.80496\L J2-0B2F9/[email protected]/-0S-H-.-5>/2OLT7-??-08-504/>8/0
\2.HE>[email protected]
[email protected]/082-0:96/6O6?/>[email protected]@>3/0WX0Y-H>B>//02.L
M7508-50;>.8-?02.0-2.-0368-5.-0Y-/56\6L @/>??2-5/-046?>[email protected]/[email protected]/[email protected]>1-50U-2.0S79L
[email protected]]?23>@F97/,[email protected]@/0.6F90.2F9/[email protected]?>//G0Y2/0Z[0;>//0\560K2.B69.-505>.H2-5/0
fB>50B2??082-04/>8/0295-.0][email protected]@/6_0 J65/37.802.08-5046?>[email protected]?2H>[email protected]>F91?>//@0
[email protected],730g>950WhWh0H-H-.D1-50Xiih0730`h0:56L 46?>5/9-3-.02.08-50]>/-H652-0^[email protected]/<8/-0>7E0
,-./[email protected][email protected]>/2OL:56A-U/-0 -2.-30-.//<[email protected]>.H0Z`0a08-7/?2F9092.L
H21/[email protected]>[email protected]/0,[email protected]/>7.-.e0^-5>8-0 /-50>.8-5-.0MS;L4/<8/-.0B2-0b>[email protected]/-50
-2.3>?0j=k0:56,-./[email protected]/563L07.80W=W0:56,-./0 68-50I2-?-E-?8G0J2-0;2.8U5>E/[email protected]/-7-5/0.6F90B-.2L
[email protected];<53-1-8>[email protected]/0J65/37.80>[email protected] H-50,7504/[email protected]@2-1-.0;2.8L
1>[email protected] 5<8-5032/0>F9/0Y-H>B>//0^[email protected]>3/[email protected]/7.H085-9-.0
@F9.2//0?2-H-.082-0;-5/-0>U/7-??01-20E>@/0Zh0:56L @2F90>7E08-30J65/37.8-504/>8/H-12-/G
šƒ|ƒ›
7
c
0124567897
6752977
19121245719
! "#$%&'%
()*"*"(%+'!,+-.#
%&&/0) 123"(4 5
6%&%%4%7890+:%! "()"*"#
0&;&<#<(("%#+-=%'%(%%
8*"6++#=++>;&#
,+8+>*"&&:%+++90?*">(
120297XYZ[\]
1
2
^6_`7
X
GI-#GB->'& 5/15>GGA
aaab19`c977de_
! "#$%&'%4
@*"8+AB
$/#2A12C &4
D-EFA12BGHBAI#JJ
6#KE(%-*%L "-*%&
MMMNOPQRSQTTNUVW
!296'6776
6671337 012343252679
2636
767636693679
7
'67376
6-961266*7236167 36
1637
767'36363261636
76'6 3622233667643646
67670
62'677647670
2 76736637
7629
!6
2674667676767
66292 6
32
7666376"36#$2
'667$1776072636676
66776 %666326&336
'
673
367372
739
Q3,3,4
(676)*76+,,7636-
.5
6
TUVWXYZ[\]W^Y_`a_b\[YUcade_ 3237
B$3-967232
7 2
7#6/,0
7216*693
fghijklmnopqrgisrtglpuvwggixyzi 4$A-96723756663626362'6 61
'336664362$366376.
{g|igrg|xop}gliwnxro~ghjmv 67#$615236;6376$!663266 63267'67360666676766
xhgxoisrtglpuvmni~yh{gi€‚‚i
)3736
7266)3
29
7)3 )32636723663767346.5
6
zghnp}}gmngoonƒ
7*
732
76&'62232 32
32
7
737732
76
1<77262
762366636767 6.5
6
715
6462262360
7
76
667"3666;766 2163762234'
676632461
2
267$7676733,3:36 0
3065
662765%30
4,-96721661712 26371677276(637367266$
63766670
26632
7676
'667
73362232 267$3626236766-26793876
76
667732 2
12
'67169312667436602
267$
9
2
2$'33632 366766237362'667 67-
236776 96127636693679(63736266#$47
36*67 3,+333,+:32+:33767
471
7$
6766367;7
7226<62'3$'367
7
&675%3 266703261267672'3167&
1796*26$
0
26
@, 7636626
7-=6767360
-96729
67 6$36065
6636726
76'76
167$67'3 9
736
7
77636*67679
6376767 6'667%67323322>637367
671247 ?67'667696321
62666232
R:6767 362217<*[email protected],-967237
326376-3325 6
79366
3676367677636
2673266!*:3 46
4A,,,3B,,,5*
26376
67676262#$2246'2
746376736762
6152;6376>6 67670
2266766762$3
3667693679-96126 606246
62246'2
7
'
676632
677606678!#
637322667167526
626;6
22
32 677
7(6761*9325267
2'67
7636-
.
-673S663 366
9362
79
67662'6676
2
7622263.<6366.
2=* 96327
292362274:,6465
6$36
32637676326672'31
76-34
6
7 324362612'667 67
696
267636646
2
%2
76376)3936663263
02
7-673S662.
637 676>616
1676373267
67236"
66
7673,,B276
7636*676766367177$32
62373773727
76'77 362*67'36163767226367
67627$63767766676703 672'3162$3&7373676
667>6
2612
'6226'6$673726723762
67267 76379
3767$2
7*72667
**6762632670-<73S663276 '63266776C16763670
267
36-
.
7
76%367236
7272 93679*96126'3606678!676
6?67
6763669367261
67372
7
7 376(637367266!
32671
6(637
736296726$17237
36 3726672637'3'762'
3607
266
787237*22 67$32
76376
667!
3
3726636261
667
2
7
7& 936676376'3236(6*362
6
7
7
72622929
636252367 DEFGHEIJKLMNOLP
ˆ‰ 76
6KLK„POKi…†€‚‡
’“M“”i•xlmi–otmmg—i†igyhtoyzn˜po{ƒ{gi†i™pmy|
Š‹ŒŒŽ_OMK‘