;doc

Біздіњ сайт:
www.taldykorgangazeti.kz
Газет 1992 жылдыњ 2-ші наурызынан шыѓа бастады
Т АЛДЫЌОРЃАН
№38 (1296)
Ж±ма 12 ќырк‰йек 2014 жыл
ЌОЃАМДЫЌ-САЯСИ ГАЗЕТІ
14 ЌЫРК‡ЙЕКОТБАСЫ К‡НІ
‡йдіњ берекесі
ќабырѓасыныњ
ќиюымен емес,
тењініњ жиюымен,
отбасындаѓы сыйластыќпен, татулыќпен кіреді.
Н±рс±лтан НАЗАРБАЕВ
ЌАЛА К‡НІ ЌАРСАЊЫНДА
МЕЙІРІМДІ Ж‡РЕК
Ќала к‰ні мерекесіне дайындыќты ќала єкімдігі µте
ерте бастады. Тыњѓылыќты
да табанды ж‰ргізілген
±йымдастырушылыќ ж±мыстардыњ арќасында ќала
мерекесініњ тамыздыњ 20сы мен ќырк‰йектіњ 27-сіне
дейінгі аралыќта µтетін мерекелік шаралардыњ баѓдарламасы
алдын-ала
бекітілді. Єр к‰ні µтетін мерекелік шаралардыњ жарнама-афишасы жеке буклеттерге басылып, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары арќылы ќалалыќтарѓа таратылды. Алдымен мерекелік
шаралар басталмас б±рын
ќала єкімі Ермек Алпысов
ќаладаѓы барлыќ б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ
µкілдерін жинап, баспасµз
конференциясын µткізіп, алдаѓы ай бойы µтетін шаралардыњ єрќайсысымен
жеке-жеке таныстырып,
журналистердіњ с±раќтарына жауап берді.
Атап айтќанда, µткізілетін мерекелік шаралардыњ єрќайсысыныњ
µзіндік тєлім-тєрбие аларлыќ ‰лгі µнегесі бар. Мысалы тамыздыњ 15-сі мен
ќырќ‰йектіњ 15-сі аралыѓында µтетін
«Мейірімді ж‰рек» деп аталатын жалпы ќалалыќ акциясын алып ќарањызшы. Осы шаралардыњ аясында ќала
ішінде «Мектепке жол» акциясы да кењінен ќанат жайды. М±ќтаж балѓындардыњ негізі киіндіріліп, мектепке ќажетті
ќ±ралдармен толыќ ќамтамасыз етілді
десек артыќ айтќандыѓымыз емес.
Ќаланыњ мейрамханалары мен асханалары жас балѓындарѓа арнап, «Тєтті
жегіш» мерекесін де сєбилердіњ естерінде саќталарлыќтай µткізе білді. «Шапито» циркініњ жас б‰лдіршіндерге арналѓан ќойылымы µз алдына айтып,
тауыса алмайтын жеке таќырып. Ќала-
№4 мектептіњ
ауласында
Орталыќ
алањда
Кµктал ауылында
даѓы ±лы Отан соѓысына ќатысќан ардагерлердіњ ‰йлеріне барып,
халдерін біліп, ќала к‰ні мерекесімен ќ±ттыќтау да єр мекеме басшылары ‰шін ‰лкен мєртебе екені
де даусыз. Сол сияќты жаѓдайы
тµмен отбасыларына мекеме,
кєсіпорын атынан кµмір мен отын
жеткізіп, азыќ-т‰лік жаѓынан да
кµмек кµрсетілгенніњ µзі неге т±рады. М±ныњ сыртында ќалалыќтардыњ ж±мыстан тыс уаќыттарында
кµњілді демалулары ‰шін ±йымдастырылѓан т‰рлі ќайырымдылыќ
шаралар мен елімізге кењінен танымал єртістердіњ ќатысуымен
ќойылѓан концерттердіњ алар орны
тым ерекше екенін айтпасаќ та
т‰сінікті. Таѓы бір атап µтерлігі Абай
атындаѓы Ќазаќ мемлекеттік Академиялыќ опера жєне балет театрыныњ кµрсетілімі мен «Ќазаќфильм»
туындылары да мектеп оќушыларыныњ естерінде ќаларлыќтай болып
µтті. Жоѓарыда айтќанымыздай ќалалыќтар ‰шін ќала єкімдігініњ ±йымдастырѓан мерекелік шаралары µте
ауќымды. Сенбі мен жексенбі
к‰ндері де кењінен ќамтылды. Ќырк‰йектіњ 27-сіне дейін µтетін мерекелік
іс-шаралардыњ єр ќайсысы µзінше
бір єлем. Оларды кµрген де арманда, кµрмеген де арманда екенін алдын ала айтсаќ бізге ешкім ренжи
ќоймас. Себебі, алдаѓы к‰ндері
«Кµњілді тапќырлар клубы», «К‰з тартуы» жєрмењкесі, «Есіње мені алѓайсыњ» ретро концерті мен «Бірлік пен
береке мекені-Талдыќорѓан» атты
аќындар айтысы к‰тіп т‰р. Уаќытпен
ілесу оњай болмаса да газет журналистері м‰мкіндігінше барлыќ іс-шаралардыњ бел ортасында ж‰рді.
Ретіне ќарай аталѓан шаралардан
шаѓын ‰зінділерді ыќшамдап,
кµпшілікке ±сынып отырмыз.
(Жалѓасы 6 - бетте).
Суреттерді т‰сірген:
М. УЄЛИХАНЌЫЗЫ.
Асыќ ойнаѓанда
12.09.2014
ТАЛДЫКОРГАН - 2020
2
e-mail: [email protected]
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ачало этой недели ознаменовалось встречей акима Алматинской области Амандыка Баталова с
активом и общественностью города Талдыкорган.
Главным рассматриваемым вопросом на встрече стало развитие областного центра на предстоящие 2015-2019 годы.
Н
Открывая собрание, Амандык
Габбасович напомнил присутствующим о недавнем приезде Главы государства в наш регион и задачах,
поставленных им перед руководством области и ее районов, для
дальнейшего его эффективного социально-экономического развития.
Безусловно, особое место в этом
регионе занимает город Талдыкорган, как центр одного из крупных в
стране областей. И город, по всем
параметрам, должен соответствовать своему высокому статусу. В
связи с этим, подчеркнул аким области, необходимо провести ряд
мероприятий, чтобы расширить и
благоустроить город.
Что, в первую очередь, необходимо для дальнейшего развития и
ленности.
Для оказания реальной помощи
предпринимателям в августе текущего года совместно с Региональной палатой предпринимателей начата реализация проекта «Бизнес и
власть». Предлагается: организация Центра обслуживания предпринимателей по принципу «одного
окна».
В рамках программы «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2020» за
период 2010-2013 годы государственную поддержку получили 65
проектов. В результате сохранено
1458 и создано 869 новых рабочих
мест. С начала 2014 года мерами
государственной поддержки охвачено 17 проектов: сохранено 49 и
создано 56 рабочих мест.
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА НЕОБХОДИМО
ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ
процветания Талдыкоргана? С этим
вопросом выступил аким города
Талдыкорган Ермек Алпысов, предлагая проведение конкретных мер и
мероприятий по каждой сфере жизнедеятельности.
Так, отметил аким города, в сфере ПРОМЫШЛЕННОСТИ за 8 месяцев текущего года ожидается выпуск продукции на 30,0 млрд. тенге.
До 2020 года определен перечень из
22 инвестиционных проектов на 9,1
млрд. тенге, из них 5 проектов на 7,5
млрд. тенге реализуются на территории Индустриальной зоны, будет
создано 1315 рабочих мест. В резерве – развитие Индустриальной
зоны в Восточной части города общей площадью 594 га. До конца те-
Предлагается: выделение из
бюджета 100,0 млн. тенге для кредитования субъектов предпринимательства через Фонд «Даму» или
Региональный инвестиционный
центр.
По программе «ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ-2020» разработан и утвержден проект детальной планировки
Юго-Западного жилого района общей площадью 206 га, состоящий из
12 жилых массивов и 5 новых микрорайонов. На его территории предусмотрено строительство 121 многоэтажного дома общей площадью
316,3 тыс. кв.м., 4 школ, 3-х детских садов, Дворца школьников, Центра обслуживания населения, Цен-
кущего года будет проведена инвентаризация северной и южной промышленных зон. В 2015 году предполагается проведение инвестиционного конкурса с целью привлечения не менее 10 млрд. тенге инвестиций в производственную сферу.
По Индустриальной зоне предлагается: на 2015 год - строительство железнодорожных путей, сетей водоснабжения и канализации;
на 2016 год – устройство автодорог,
сетей электроснабжения и телефонизации.
В сфере МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА сегодня занято 21560
человек. Налоговые поступления за
последние три года увеличились в 3
раза или на 3,0 млрд. тенге, за 7
месяцев текущего года – в 1,2 раза
или на 283,3 млн. тенге. Объем произведенной продукции (работ и услуг) за 2010-2013 годы вырос в 1,8
раза или на 10,6 млрд. тенге; за 7
месяцев 2014 года составил 15,2
млрд. тенге с ростом в 1,2 раза. В
этом году открыто 17 объектов предпринимательства. Главное направление в МСБ сегодня – развитие
объектов производственной направ-
тра обслуживания молодежи, поликлиники на 500 посещений, 4-х торговых центров и т.д. 3 дома уже введены в эксплуатацию; продолжается строительство 11 домов, 8 из которых будут введены до конца текущего года.
Необходимы средства: на
строительство 18 домов площадью
100,4 тыс. кв.м. на 1458 квартир на
2015 год; для задела строительства
на 2014 год; на строительство 13
домов площадью 67,2 тыс. кв.м. на
920 квартир на 2016 год; на ИКИ ЮгоЗапад; на изъятие 40,0 га земель в
Юго-Западном районе.
В городе имеется 12 ДАЧНЫХ
ОБЩЕСТВ, все линии электропередач и трансформаторные станции
решением суда переданы в коммунальную собственность.
Необходимы средства: на
строительство и реконструкцию в
12 дачных массивах города сетей
электроснабжения и устройство 8,1
км асфальтного покрытия 5 основных дорог по движению общественного транспорта.
В сфере ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с
учетом перспективы развития до
2030 года, согласно Генерального
плана развития Талдыкорган, разработано ТЭО по расширению котельной «Баскуат» с увеличением действующей мощности 100 Гкал/час.
Необходимы средства: на расширение котельной «Баскуат»; завершение реконструкции котельной
№18 в Восточном микрорайоне для установки дополнительного водогрейного котла для подачи горячей воды в летнее время; реконструкцию внутриквартальной котельной №4 по улице Акылбекова; строительство сетей теплоснабжения от
котельной школы села Еркин к 2-х
этажным жилым домам по улице Болашак и улице Ащибулак; строительство тепловых сетей от ТК 040
до котельной №22; устройство распределительной тепловой сети в
Юго-Восточном жилом районе; подключение к горячему водоснабжению жителей военного городка №1 и
Новостройки; подключение 58 многоквартирных жилых домов к центральному отоплению.
В сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ за 2011-2013
годы в рамках программы «Аќ
б±лаќ» в 7 населенных пунктах реализовано 10 проектов на общую
сумму 1,4 млрд. тенге, реконструировано 17,4 км водопроводных сетей, канализационных сетей – 2,6 км,
осуществлено строительство 28,7
км водопроводных сетей, канализационных сетей – 3,28 км. В 2014 году
выделено 548 млн. тенге на реализацию 6 проектов по строительству
11,7 км и реконструкции 8,3 км водопроводных сетей.
Всего до 2020 года на реализацию Программы на реконструкцию
и строительство сетей водоснабжения и водоотведения необходимо
3,7 млрд. тенге, в т.ч. на 2015 год 879,9 млн. тенге, в 2016 году на 8
проектов и 1 переходящий проект 1,4 млрд. тенге.
В сфере ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ планируется перевести
внутригородские пассажирские перевозки на автобусное обслуживание. На условиях государственного
частного партнерства на 2017 предусматривается строительство автовокзала. На основании жалоб граждан будет производиться капитальный ремонт дорог, на что ежегодно
необходимо 2,5–3,0 млрд. тенге.
Всего до 2020 года предусматривается ремонт 65 км основных транспортных артерий города на 8,08
млрд. тенге; устройство на второ-
степенных улицах и переулках 134
км асфальтобетонного покрытия на
5,8 млрд. тенге; строительство 12 км
дорог в Юго-Западном жилом районе. Вносится предложение о продлении движения городских маршрутов до поселка Шымыр, села Карабулак Ескельдинского района, а
также Бактыбай и Балпык би Коксуского района.
Необходимы средства: на
строительство 5 надземных переходов; устройство современных остановочных комплексов; обустройство разворотных площадок на конечных остановках; устройство 10
км новых и реконструкцию существующих тротуаров, включая центральные улицы города; обследование и реконструкцию 4 мостов в
районе дачных обществ.
В связи с удорожанием запасных частей (63%), ростом цен на
ГСМ необходимо увеличение тарифа на внутрипассажирские перевозки на 40%, оставив существующие
льготы на проезд на студентов и
школьников, ветеранов ВОВ и инвалидов с учетом увеличения финансирования.
В сфере ОБРАЗОВАНИЯ до
2020 года предусматривается строительство 7 общеобразовательных
школ на 7200 ученических мест, 19
детских садов на 4425 мест, в том
числе 8 детских садов на 1105 мест
будут построены и реконструированы за счет собственных средств.
В последние годы ослаблена
профориентационная работа, в школах города материально-техническая база устарела и не соответствует требованиям. Предлагается:
полное восстановление трудовых
кабинетов и открытие учебно-производственного комбината.
В сфере ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
за 2010-2013 годы улучшились демографические показатели – рождаемость с 24,3 до 25,2 случаев на
1000 населения, младенческая
смертность – с 21,7 до 8,8 случаев
на 1000 родившихся живыми. Коэффициент смертности снизился с 9,3
до 8,4 случаев на 1000 населения.
За 6 месяцев текущего года коэффициент рождаемости составил 25,5
(2013 г. - 25,2), смертности – 7,9
(2013 г. – 8,4).
Предлагается: строительство
3-х Центров первичной медико-санитарной помощи, 2-х медицинских
пунктов в микрорайоне «Коктал» и
дачном обществе «Красный камень», 2-х врачебных амбулаторий
в селах Еркин и Енбек.
По направлению СПОРТ И
Аќын Сара кµшесі, 157. Тел.: 24-41-24, 24-41-26, 21-15-45, 24-56-80
КУЛЬТУРА предусматривается развивать спортивные сооружения
шаговой доступности – спортивные
площадки, футбольные поля, велодорожки, места для катания на
роликах и другие во дворах многоэтажных домов, микрорайонах, на
территории стадионов школ, в сельских населенных пунктах и т.д.
Предлагается: строительство
полноразмерных футбольных полей
на территории 4-х общеобразовательных школ №№ 9,10,11,17; приведение в соотвествие существующие спортивные площадки с устройством волейбольных, баскетбольных и хоккейных площадок в 11
школах; устройство 5 уличных
спортплощадок шаговой доступности с установкой спортивных тренажеров типа Кросс Фит; реконструкция 5 существующих дворовых
спортплощадок; строительство открытого бассейна в районе спортивного комплекса «Жастар»; устройство велодорожек; строительство
ЗАГСа и Дома культуры в селе Еркин.
По ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ предлагается: строительство 8 полицейских опорных
пунктов с устройством видеонаблюдения, 4 участковых пунктов полиции в селах Еркин и Отенай, дачных
обществах «Уйтас» и «Красный камень»; установка 52 дополнительных камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей,
скверах и парках и т.д.
Помимо этого, аким города остановился и на таких не менее важных направлениях, как сельское
хозяйство, Программа модернизации ЖКХ, газоснабжение, благоустройство города, территориальное
устройство, жилые массивы, аварийное жилье, бюджет и расходы,
предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Подводя итоги встречи, аким
области Амандык Баталов отметил,
что все необходимые средства для
социально-экономического развития города Талдыкорган будут рассматриваться и выделяться в первую очередь. Но, это будет требовать от руководства и актива города усиленной, оперативной и качественной работы, направляемой
патриотизмом и любовью к своему
родному городу. «Реальные вещи
необходимо сделать сейчас», - подчеркнул Амандык Габбасович.
Алма УРАЗАЕВА.
Фото М. УЄЛИХАНЌЫЗЫ.
12.09.2014
РЕСМИ АЌПАРАТ
e-mail: [email protected]
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ТАЛДЫЌОРЃАН ЌАЛАСЫ
ЄКІМДІГІНІЊ ЌАУЛЫСЫ
2014 ж. 28 шілде №22-760
Талдыќорѓан ќаласы
Талдыќорѓан ќаласы
єкімдігініњ регламентін
бекіту туралы
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЄДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫЊ ЄДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НОРМАТИВТІК Ќ¦ЌЫЌТЫЌ АКТ 2014 ЖЫЛЃЫ
«03» ЌЫРК‡ЙЕК НОРМАТИВТІК Ќ¦ЌЫЌТЫЌ
КЕСІМДЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДІЊ ТІЗІЛІМІНЕ
№2843 БОЛЫП ЕНГІЗІЛДІ.
«Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне µзін-µзі басќару туралы» 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 30-бабы 4-тармаѓына сєйкес
жєне «Облыс (республикалыќ мањызы бар ќала, астана) жєне аудан (облыстыќ мањызы бар
ќала) єкімдіктерініњ типтік регламенттерін бекіту туралы» 2001 жылѓы 24 сєуірдегі Ќазаќстан
Республикасы ‡кіметініњ №546 ќаулысыныњ негізінде ќала єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Талдыќорѓан ќаласы єкімдігініњ регламенті осы ќаулыныњ ќосымшасына сєйкес бекітілсін.
2. Осы ќаулыныњ орындалуын баќылау ќала єкімі аппаратыныњ басшысы Мєрлен Ќапаш±лы Кµлбаевќа ж‰ктелсін.
3. Осы ќаулы єділет органдарында мемлекеттік тіркелген к‰ннен бастап к‰шіне енеді жєне
алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н µткен соњ ќолданысќа енгізіледі.
Ќала єкімі
Е. АЛПЫСОВ
�Талдыќорѓан ќаласы єкімдігініњ
2014 жылѓы «28»_шілде_ №22-760_
«Талдыќорѓан ќаласы єкімдігініњ
регламентін бекіту туралы»
ќаулысына ќосымша
Талдыќорѓан ќаласы єкімдігініњ регламентi
1. Жалпы ережелер
1. Талдыќорѓан ќаласыныњ єкімдігі (б±дан єрi - єкiмдік) Ќазаќстан Республикасы атќарушы
органдарыныњ бiрт±тас ж‰йесiне кiредi, атќарушы биліктiњ жалпымемлекеттiк саясатын тиiстi
ќаланы дамыту м‰дделерiмен жєне ќажеттiлiгiмен ‰йлестіру ж‰ргiзудi ќамтамасыз етедi.
2. Єкiм єкімдік ќ±рамын єкiм орынбасарларынан, єкiм аппаратыныњ басшысынан, жергiлiктi
бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы органдардыњ бiрiншi басшыларынан ќ±рады.
Єкім єкімдік м‰шелерініњ санын айќындайды.
Єкiм єкiмдіктіњ дербес ќ±рамын айќындайды жєне Талдыќорѓан ќалалыќ мєслихаттыњ сессиясыныњ шешiмiмен келiсiледi.
3. Єкiмдік ќызметi Ќазаќстан Республикасыныњ�Конституциясымен, «Ќазаќстан Республикасындаѓы жергiлiктi мемлекеттiк басќару жєне µзін-µзі басќару туралы» Ќазаќстан Республикасыныњ Зањымен, Ќазаќстан Республикасыныњ µзге де нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілерімен жєне
осы Регламентпен реттеледi.
4. Єкiмдіктіњ ќызметін аќпараттыќ-талдауды т±рѓысынан, ±йымдыќ-ќ±ќыќтыќ жєне материалдыќ-техникалыќ жаѓынан ќамтамасыз етуді ќала єкімініњ аппараты (б±дан єрi - аппарат)
ж‰зеге асырады.
5. Єкiмдік�іс ќаѓаздарын ж‰ргiзу жєне єкiмдікке т‰сетiн хат-хабарларды µњдеу аппаратќа
ж‰ктеледi жєне «Єкiмшiлiк рєсiмдер туралы» Ќазаќстан Республикасы�Зањыныњ, Ќазаќстан
Республикасы Yкiметiнiњ�нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілерінiњ талаптарына сєйкес єзiрленетiн єрі
ќала єкiмi (б±дан єрi - єкiм) бекiтетiн тєртiппен ж‰зеге асырылады.
5-1. Мемлекеттік органдарѓа жіберілетін шыѓыс хат-хабарлар (оныњ ішінде электрондыќ ќ±жат
форматында) елтањбалыќ бланкіде мемлекеттік тілде ресімделеді (ќажет болѓан жаѓдайда
орыс тіліндегі н±сќасы ќоса беріледі).
6. Єкiмнiњ орынбасарлары мен аппарат басшысы єкiмдіктіњ жєне єкiмнiњ ќарауына енгiзiлетiн
актілер жобалары µтуiнiњ осы Регламентпен белгiленген тєртiбiнiњ саќталуын ќамтамасыз
етедi.
2. Ж±мысты жоспарлау
7. Ќалалыќ єкім аппаратыныњ ±йымдастыру бµлімшесі єкiмдік м‰шелерiнiњ жєне ќалалыќ
бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы органдар (б±дан єрi - атќарушы органдар) басшыларыныњ ±сыныстары бойынша кезекті тоќсанѓа 5 к‰н ќалѓанда єкiмдік мєжiлiстерiнде ќаралатын мєселелердiњ тоќсан сайынѓы тiзбесiн жасайды.
Єкімдіктіњ мєжiлiстерiнде ќарауѓа жоспарланатын мєселелердiњ тiзбесiн єкiм бекiтедi.
Бекiтiлген тiзбе єкiмдік м‰шелерiне, сондай-аќ, ќажет болѓан жаѓдайда, атќарушы органдардыњ басшыларына жєне басќа да лауазымды адамдарѓа таратылады.
Єкiм аппарат басшысы ±сынатын аныќтама негiзiнде тiзбеден жоспарланѓан мєселенi алып
тастау немесе оны ќарауды басќа мерзiмге ауыстыру туралы шешiм ќабылдайды.
3. Єкiмдік мєжiлiстерiн дайындау жєне µткiзу тєртiбi
8. Єкiмдік мєжiлiстерi єр айдын соњѓы д‰йсенбісінде µткiзiледi жєне оны єкiм шаќырады.
9. Єкiмдік мєжiлiстерiнде єкiм, ал ол болмаѓан кезде - єкiмнiњ мiндетiн атќарушы орынбасары
тµраѓалыќ етедi.
10. Єкiмдік мєжiлiстерi, єдетте, ашыќ болады жєне мемлекеттiк тілде жєне (немесе) орыс
тiлiнде ж‰ргiзiледi. Ќажет болѓан ретте, жекелеген мєселелер жабыќ мєжiлiстерде ќаралуы
м‰мкiн.
11. Єкiмдік мєжiлiсi, егер оѓан єкiмдік м‰шелерiнiњ кемінде ‰штен екiсi ќатысса, зањды болып
есептеледi. Єкiмдіктіњ мєжiлiсiнде мєселенi ќараудыњ нєтижелерi бойынша ќаулы ќабылданады. Ќаулы єкiмдіктіњ ќатысып отырѓан м‰шелерiнiњ кµпшiлiк дауысымен ќабылданады.
12. Єкiмдіктіњ мєжілістерінде Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiњ, мєслихаттыњ депутаттары, селолыќ округтердiњ єкiмдерi, сондай-аќ єкім бекіткен тізбе бойынша кењесші дауыс
ќ±ќыѓымен орталыќ атќарушы органдар аумаќтыќ бµлiмшелерiнiњ басшылары жєне µзге лауазымды адамдар ќатыса алады.
13. Аппараттыњ жєне атќарушы органдардыњ єкiмдік мєжiлiстерінде ќарауѓа мєселелер дайындауы мынадай талаптарды саќтай отырып ж‰зеге асырылады:
єкiмдік мєжiлiсiне енгiзiлетiн аныќтамаларѓа, талдау материалдарына, ќаулылардыњ жобаларына ќ±жатты енгiзетiн органныњ бiрiншi басшысы не оны алмастыратын адам (б±дан єрi бiрiншi басшы) алдын ала б±рыштама ќояды, оныњ ќолы осы органныњ ресми кµзќарасын
растау болып табылады;
жоба мен аныќтама, єдетте, аралыѓы екі жол арќылы басылѓан 5 бет мєтіннен аспауы тиiс;
єрбiр мєселе бойынша жобаныњ жєне аныќтаманыњ таќырыптары бiрдей болуы тиiс;
єкiмдіктіњ мєжiлiсiне енгiзiлетiн материалдарѓа, ќажет болѓан ретте, ќосымша аќпараттыќ
мєлiметтер ќоса берiледi;
мєселе енгiзетiн орган немесе аппарат талќыланатын мєселелер бойынша мєжiлiске шаќырылѓандардыњ тiзiмiн айќындайды жєне наќтылайды. Ќала єкімі аппаратыныњ ±йымдастыру
бµлімшесі шаќырылѓандардыњ келуiн ќамтамасыз етедi.
14. Ќала єкімі аппаратыныњ ±йымдастыру бµлімшесі мєжіліс к‰н тєртібініњ жобасын жасайды
жєне єкіммен не оны алмастыратын адаммен келiсiлгеннен кейiн, оны жєне тиiстi материалдарды аппарат басшысы бекіткен жіберілім кµрсеткішіне сай, мєжiлiске дейiнгi ‰ш к‰нде єкiмдік
м‰шелерiне жєне шаќырылѓандарѓа, ал ќажет болѓан ретте, басќа да лауазымды адамдарѓа
таратады.
Тиiстi органдар материалдарды уаќытылы ±сынбаѓан жаѓдайда аппарат басшысы б±л туралы єкiмге немесе оны алмастыратын адамѓа баяндайды. Материалдардыњ уаќытылы ±сынылмауына жауапкершiлiк тиiстi органдардыњ бiрiншi басшыларына ж‰ктеледi.
Єкiмнiњ тапсырмасы бойынша ш±ѓыл т‰рде єкiмдік мєжiлiсiн µткiзген кезде ќаралатын мєселелер бойынша материалдар аппаратќа ол µткiзiлетiн к‰нi енгiзiлуi м‰мкiн.
15. Єкiмдік мєжiлiсiнде хаттама ж‰ргізіліп, онда ќатысќан лауазымды адамдар, талќыланатын
мєселелердiњ аты жєне мєн-жайы, талќылау кезiндегi баяндамашылар мен сµз сµйлеушiлер,
олардыњ сµйлеген сµздерiнiњ негiзгi мазм±ны, ескертулер жєне єкiмдік м‰шелерi ќабылдаѓан
3
ќаулы кµрсетiледі. Єдетте, мєжiлiстерде ќаралатын мєселелер аќпараттыњ электронды кµздеріне жазылады.
Єкімдік мєжілісінде ќабылданѓан шешімдерді аппараттыњ жалпы бµлімшесі мєжіліс аяќталѓан
к‰ннен бастап ‰ш к‰н мерзімде хаттамамен елтањбалыќ бланкіде мемлекеттік тілде ресімдейді
(ќажет болѓан жаѓдайда орыс тіліндегі н±сќасы ќоса беріледі), оѓан аппарат басшысы б±рыштама ќояды жєне мєжілісте тµраѓалыќ етуші ќол ќояды.
Єкiмдік мєжiлiстерiнiњ хаттамаларына к‰нтiзбелiк жылѓа арналѓан реттiк нµмiрлер берiледi.
Хаттамалар немесе олардыњ ‰зінділері оларѓа ќол ќойылѓан к‰нi єкiмдік м‰шелерiне, ал ќажет
болѓан ретте, мєжiлiстерде тиiстi тапсырмалар берiлген басќа органдарѓа жєне лауазымды
адамдарѓа таратылады. Жіберілім тiзбесiн аппарат басшысы бекiтедi.
Єкiмдік мєжiлiстерiнiњ хаттамалары (т‰пн±сќалары), сондай-аќ олардыњ ќ±жаттары ќала єкімі
аппаратыныњ жалпы бµлімшесінде саќталады.
Єкiмдік мєжiлiстерiнiњ хаттамалары жєне олардыњ ќ±жаттары уаќытша саќтау мерзiмдерi µткеннен кейiн м±раѓатќа µткiзiледi.
4. Єкiмдік жєне єкiм актiлерiнiњ жобаларын дайындау жєне ресiмдеу тєртiбi
16. Атќарушы органдар єкімдік тиісті шешім ќабылдауы ‰шін оныњ атына мынадай жаѓдайларда ±сыныстар енгізеді:
1) мєселенi шешу єкiмдіктіњ ќ±зыретiне кiргенде;
2) жергiлiктi атќарушы органдар арасында келіспеушілік туындаѓан кезде.
17. Аппарат жєне жергілікті атќарушы органдар єкімдік ќаулыларыныњ, єкім шешімдері мен
µкімдерініњ жобаларын (б±дан єрi - жобалар) дайындауды�«Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы»,�«Єкімшілік рєсімдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныњ Зањдарына жєне осы Регламентке сєйкес ж‰зеге асырады.
М‰дделi органдармен келiсiлген, бiрiншi басшылары немесе оларды алмастыратын адамдар
ќол ќойѓан жобалар мемлекеттiк тілде жєне орыс тiлінде ±сынылады.
18. Жобалардыњ уаќтылы, сапалы єзiрленуiне жєне єкiмдікке белгiленген мерзiмдерде ±сынылуына, сондай-аќ жобаныњ мемлекеттiк тілдегі жєне орыс тiліндегi мєтiндерiнiњ т‰пн±сќалылыѓына оны єзірлеуді ж‰зеге асырушы органныњ бiрiншi басшысы дербес жауапты болады.
19. Жобалар мiндеттi т‰рде мыналармен келісіледі:
1) ќ±зыретiне орай м‰дделi атќарушы органдармен, б±л ретте жобаны келiсудегi м±ндай
м‰дделiлік ќаралатын мєселелердiњ мєн-жайы ескеріле отырып, белгiленедi;
2) ќаржы саласындаѓы тиісті атќарушы органмен - жобаныњ ќаржылыќ орындылыѓы жєне
ќаржыландырумен ќамтамасыз етiлуi мєселелерi бойынша.
20. Жобаны єзiрлеушi жобаныњ кµшiрмелерiн бiр мезгiлде барлыќ м‰дделi атќарушы органдарѓа жiбередi.
Б±л ретте атќарушы органдарда келiсу мерзiмi бiр мезгiлде есептеледi жєне жобалардыњ
т‰скен єрі тiркелген кезiнен бастап 3 ж±мыс к‰нiнен аспауы тиiс.
Єкiм, єкiмнiњ орынбасарлары жєне аппарат басшысы келiсудiњ µзге мерзiмдерiн белгiлей алады.
Єкiмнiњ, єкiм орынбасарларыныњ тапсырмалары бойынша шешiмдердi неѓ±рлым жедел ќабылдау маќсатында атќарушы органдардыњ басшылары немесе лауазымды адамдар (лауазымы
бойынша басшыныњ орынбасарларынан тµмен емес) жобаѓа б±рыштаманы кењесте (мєжiлiсте)
ќоюы м‰мкiн. Б±л ретте кµрсетiлген лауазымды адамдар жобаныњ жасалуы немесе µздерiнiњ
б±рыштама ќойѓандыѓы туралы тиiстi атќарушы органныњ бiрiншi басшысына баяндайды.
Жобаныњ кµшiрмесiн келiсуге алѓан кезде атќарушы органдар жобаѓа басќа м‰дделi органдардыњ алдын ала б±рыштама ќоюларын талап етуге, сондай-аќ басќа желеу белгiлермен келiсуден
бас тартуѓа тиiстi емес.
21. Келiсушi орган жобаны ќараудыњ нєтижелерi бойынша бiрiншi басшыныњ не оны алмастыратын адамныњ ќолы ќойылѓан жауаптыњ мынадай н±сќаларыныњ бiрiн єзiрлеушiге ±сынуы
тиiс:
1) жоба ескертулерсiз келiсiлді (жобада б±рыштама болады);
2) жоба ескертулермен келiсiлді (жобада ескертулерiмен б±рыштама болады жєне ол ќоса
берілуі тиіс);
3) жобаѓа келiсуден бас тартылды (дєлелдi бас тарту ќоса берiледi).
22. Келiсу мерзiмдерi аяќталѓаннан кейiн жобаны єзiрлеушi м‰дделi органдардыњ барлыќ ±сынысын жобаныњ т‰пкілікті н±сќасына жинаќтайды (ескертулердi жояды). Б±л ретте, т‰пкiлiктi
н±сќаны дайындау процесінде єзiрлеушi µзі келiскен атќарушы органдардыњ ескертулерiн
мiндеттi т‰рде жояды.
Жобаны єзiрлеушi жобаны аппаратќа енгiзу кезiнде м‰ддесi осы жобада ќозѓалып отырѓан
орган б±рыштамасыныњ болмау себептерiн (м±ндай факт болѓан жаѓдайда) т‰сiндiрме жазбада кµрсетедi, б±л ретте, енгiзiлген материалдарѓа тиiстi органѓа келiсу ‰шiн енгiзiлгенiн растайтын ќ±жаттыњ кµшiрмесi ќоса берiледi. М±ндай растау болмаѓан жаѓдайда, жоба м‰дделi органѓа
келiсуге жiберiлмеген болып есептеледi.
23. Єзiрлеушi осы жобаны ќабылдау ќажеттiлiгiн, ол ќабылданѓан жаѓдайда, єлеуметтiк-экономикалыќ салдарын, оны iске асырумен байланысты болжанып отырѓан ќаржы шыѓыстары
негізделген т‰сiндiрме жазбаны, сондай-аќ б±л мєселе бойынша б±рын єкiмдіктіњ жєне єкiмнiњ
ќандай актiлерi ќабылданѓаны жєне олардыњ ќалай орындалѓаны туралы мєлiметтердi мiндеттi
т‰рде жобаѓа ќоса бередi.
Егер актiлердiњ жобалары нормативтiк сипатта болса жєне (немесе) єлеуметтiк-экономикалыќ мєселелердi ќозѓаса, єзiрлеушi т‰сiндiрме жазбада наќты маќсаттарды, к‰тiлiп отырѓан
нєтижелердiњ мерзiмдерін жєне енгiзiлiп отырѓан ±сыныстардыњ болжанып отырѓан тиiмдiлiгін
кµрсетуге мiндеттi. Б±л актiлердi єкiмдік немесе єкiм ќабылдаѓан жаѓдайда, оларды іске асыру
ќорытындылары бойынша, єзiрлеушi, актілерде белгiленген мерзiмдерге сєйкес олардыњ ќолданылуыныњ нєтижелері туралы ќысќаша есеп тапсыруы тиiс.
Жобаны єзiрлеушi мемлекеттiк органныњ басшысы екi параќтан аса кµлемдегi жобалардыњ
жєне жобаларѓа ќосымшалардыњ єр параѓына ќол ќоюы тиiс.
24. Жобаны єзiрлеушi жобада бiр мезгiлде єкiмдіктіњ ќаулыларын жєне (немесе) єкiмнiњ
шешiмдерi мен µкімдерiн ќабылданатын актiлерге сєйкес келтiру жµнінде норма кµздейдi жєне
(немесе) наќты мерзiмдер белгiлей отырып, оларды сєйкес келтiру туралы тапсырманы кµздейдi.
25. Єзiрленген (пысыќталѓан) жоба (оѓан тиiстi материалдармен бiрге) жоба бойынша сараптама ж‰ргiзу жєне ќорытынды дайындау ‰шiн (б±дан єрi - сараптама) ќала єкімі аппаратыныњ
зањ жєне мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ бµлімшесіне енгiзiледi. Ќала єкімі аппаратыныњ жалпы бµлімшесінде тiркелер алдында жобаныњ іс ќаѓаздарын ж‰ргiзу талаптарына сєйкестiгi тексерiледi.
Жобаныњ іс ќаѓаздарын ж‰ргізу талаптарына сєйкес еместiгi туралы ескертулер болѓан ретте,
жалпы бµлімше жобаны тiркеуге дейiн єзiрлеушiге ќайтаруѓа ќ±ќылы.
Жоба жалпы бµлімшеде тiркелгеннен кейiн оныњ мєтiндерiнiњ мемлекеттiк тілдегі жєне орыс
тiлiндегi т‰пн±сќалылыѓы тексерiледi жєне сараптамадан µтедi. Жобаѓа сараптама ж‰ргізу
мерзiмi жобаныњ єкім аппаратында тiркелген к‰нінен бастап 3 ж±мыс к‰нiнен аспауы тиiс.
Аппарат оныњ мєтiндерiнiњ т‰пн±сќалылыѓын тексеру, сараптама ж‰ргiзу барысында немесе
оныњ нєтижелерi бойынша жобаны мынадай негiздер бойынша єзiрлеушiге пысыќтауѓа ќайтаруѓа ќ±ќылы:
1) жоба мєтiндерiнiњ мемлекеттiк тілдегі жєне орыс тiлiндегі мєтіндердіњ т‰пн±сќалы еместiгi;
2) оныњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сєйкес келмейтiндiгi;
3) осы Регламенттiњ талаптары б±зыла отырып ±сынылуы.
Басќа желеулер бойынша терiс сараптамалыќ ќорытынды жобаны ќайтару ‰шiн негiз бола
алмайды.
26. Жобаларды єкiмнiњ орынбасарларында келiсу мiндеттердiњ бµлiнуiне сєйкес ж‰зеге асырылады. Єкімніњ орынбасарларында мазм±ндыќ сипатта ескертулер туындаѓан жаѓдайда, олар
ќажет болѓан ретте нєтижелерi хаттамамен ресiмделетiн кењес шаќырады. Жоба аппаратта
сараптамадан µткеннен кейiн аппарат басшысы ол бойынша шешiм ќабылдау ‰шiн єкiмге не
оны алмастыратын адамѓа баяндайды.
27. Єкiмдіктіњ ќаулыларына, єкiмнiњ шешiмдерi мен µкiмдерiне єкім ќол ќояды. Актілерге ќол
ќойѓаннан кейiн олардыњ т‰пн±сќаларына т‰зетулер енгiзiлмейдi.
28. Жалпы бµлімше єкімдік ќаулыларыныњ, єкім шешiмдерi мен µкiмдерiнiњ куєландырылѓан
кµшiрмелерiн аппарат басшысы бекіткен жіберілімге сєйкес таратады.
Єкiмдік ќаулыларыныњ, єкiм шешiмдерi мен µкiмдерiнiњ т‰пн±сќалары жалпы бµлімшеде саќталады.
(Жалѓасы 4- бетте).
Аќын Сара кµшесі, 157. Тел.: 24-41-24, 24-41-26, 21-15-45, 24-56-80
12.09.2014
РЕСМИ АЌПАРАТ
4
e-mail: [email protected]
(Жалѓасы. Басы 3-бетте)
Ќ±жаттардыњ уаќтылы шыѓарылуы жєне жµнелтiлетiн алушыларѓа таратылуы ‰шін
жауапкершiлiк жалпы бµлімшеге ж‰ктеледi.
29. Техникалыќ ќателерi болѓан ретте єкiмдік ќаулыларыныњ, єкiм шешiмдерi мен µкiмдерiнiњ
б±рын таратылѓан даналары тек аппарат басшысыныњ р±ќсатымен ѓана ауыстырылуы м‰мкiн.
Б±л жаѓдайда, бастапќыда таратылѓан ќ±жаттар жалпы бµлімшеге ќайтарылып алынуы тиiс.
30. Жалпы бµлімше єкiмдік жєне єкiм ќабылдаѓан актілердіњ есебiн, ж‰йеленуiн жєне баќылау
даналарын ж‰ргiзудi, оларѓа аѓымдаѓы µзгерiстер мен толыќтыруларды енгiзудi ж‰зеге асырады.
31. Єкімдіктіњ жєне (немесе) єкімніњ жалпыѓа міндетті мањызы бар, азаматтардыњ ќ±ќыќтарына, бостандыќтары мен міндеттеріне ќатысты актілері Ќазаќстан Республикасы Єділет министрлігініњ аумаќтыќ органдарында мемлекеттік тіркеуге жєне «Талдыќорѓан» газетіне (келісім
бойынша), ќала єкімініњ ресми сайтына ресми жариялануѓа жатады.
32. Зањ жєне мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ бµлімше актілердi жариялауѓа жiберудi ж‰зеге асырады.
33. Мемлекеттiк ќ±пиялардан немесе зањмен ќорѓалатын ќ±пиядан т±ратындарынан басќа,
єкiмдік жєне єкiм ќабылдаѓан нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілермен танысу ‰шiн м‰дделi адамдарѓа р±ќсат беру мiндеттi болып табылады жєне оны аппарат басшысы айќындайтын тєртiппен
жалпы бµлімше ж‰зеге асырады.
5. Ќазаќстан Республикасы Президентiнiњ, ‡кiметiнiњ, Премьер-Министрiнiњ,
єкiмдіктіњ жєне єкiмнiњ актілерi мен тапсырмаларын орындауды ±йымдастыру
тєртiбi
34. Зањ актілерін, Президент, Yкiмет, Премьер-Министр, єкiмдік жєне єкiм актілерін�орындауды ±йымдастыру Ќазаќстан Республикасы Президентiнiњ «Ќазаќстан Республикасы
Президентiнiњ актiлерiн ќол ќоюѓа дайындау, келiсу, ±сыну жєне Ќазаќстан Республикасы
Президентiнiњ актiлерi мен тапсырмаларын орындауды баќылау тєртiбi туралы ереженi бекiту
туралы» 1998 жылѓы 2 ќазандаѓы №4097�Жарлыѓына, осы Регламентке жєне Ќазаќстан Республикасыныњ µзге�зањдарына сєйкес ж‰зеге асырылады.
35. Зањ актілері, Республика Президентiнiњ, Республика Yкiметiнiњ, Премьер-Министрiнiњ, облыс
жєне ќала єкiмдіктерініњ жєне єкiмдерiніњ актілері мен тапсырмалары жєне мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардыњ µз ќ±зыреттері шегіндегі µзге де тапсырмалары баќылауѓа
алынады.
36. Зањ актілерініњ, Республика Президентiнiњ, Республика Yкiметiнiњ, Премьер-Министрiнiњ,
облыс жєне ќала єкiмдіктерініњ жєне єкiмдерінiњ актілері мен тапсырмаларыныњ уаќытылы єрі
сапалы орындалуына жауапкершiлiк осылар орындауѓа жiберiлген атќарушы органдардыњ
бiрiншi басшыларына ж‰ктеледi.
37. Єкiмнiњ жєне оныњ орынбасарларыныњ тапсырмаларында ќ±жаттарды орындаудыњ
мерзiмдерi белгiленедi. Мерзiмдер белгіленбеген жаѓдайда, ќ±жаттыњ т‰скен к‰нiнен есептелетiн
орындаудыњ бiр айлыќ мерзiмi, ал «ш±ѓыл» деген белгі болѓан жаѓдайда - он к‰ндiк мерзiм
белгiленедi.
Єкім тапсырмаларыныњ орындалуын баќылау - єкім аппаратыныњ жалпы бµлімшесі, єкім
орынбасарларынныњ тапсырмаларын - олардыњ кµмекшілері ж‰ргізеді.
38. Егер тапсырманыњ белгiленген мерзiмiнде орындалуы м‰мкiн болмаса, онда тапсырманыњ орындалуына жауапты органныњ бiрiншi басшысы (не оныњ мiндетiн атќарушы адам)
кiдiрудiњ себептерi туралы хабарлауѓа жєне оны орындау мерзiмiн ±зарту туралы белгіленген
тєртіппен µтiнiш беруі тиiс. Тапсырманы орындау мерзiмiн ±зартуѓа екi реттен артыќ жол
берiлмейдi.
39. Зањ актілерініњ, Республика Президентiнiњ, Республика Yкiметiнiњ, Премьер-Министрiнiњ,
облыс жєне ќала єкімдіктерініњ жєне єкiмдерінiњ актілері мен тапсырмаларыныњ орындалу
мерзiмдерiн баќылау жµнiндегi ќызметтi ќамтамасыз етуді жалпы бµлімше єкім айќындаѓан
тєртіппен ж‰зеге асырады.
40. Жалпы бµлімше зањ актілерініњ, Республика Президентініњ, Республика Yкiметiнiњ, Премьер-Министрiнiњ, облыс жєне ќала єкiмдіктерініњ жєне єкiмдерінiњ актілері мен тапсырмаларыныњ орындалу барысы туралы єкiмдi ж‰йелi хабардар ете отырып, єкімніњ олардыњ орындалуын баќылау жµнiндегі ќызметiн ќамтамасыз етедi.
Єкiмнiњ орынбасарлары, аппарат басшысы зањ актілерін, Республика Президентiнiњ, Республика Yкiметiнiњ, Премьер-Министрiнiњ, облыс жєне ќала єкімдіктерініњ жєне єкiмдерінiњ актілері
мен тапсырмаларын келісудіњ жєне орындаудыњ�белгiленген�тєртiбiнiњ µрескел б±зылу фактiлерi
бойынша кiнєлi лауазымды адамдарды тєртiптiк жауапкершiлiкке тарту жµнiнде ±сыныстар
енгiзе алады.
АКИМАТ ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2014 г. 28 июля №22-760
город Талдыкорган
Об утверждении регламента
акимата города Талдыкорган
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЄДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫЊ ЄДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НОРМАТИВТІК Ќ¦ЌЫЌТЫЌ АКТ 2014 ЖЫЛЃЫ
«03» СЕНТЯБРЯ НОРМАТИВТІК Ќ¦ЌЫЌТЫЌ
КЕСІМДЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДІЊ ТІЗІЛІМІНЕ
№2843 БОЛЫП ЕНГІЗІЛДІ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и на
основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 546 «Об утверждении Типовых регламентов акиматов области (города республиканского
значения, столицы) и района (города областного значения)» акимат города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент акимата города Талдыкорган согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата акима города Кольбаева Марлена Капашевича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.
Аким города
Е.АЛПЫСОВ
Приложение к постановлению
акимата города Талдыкорган
№22-760 от 28 июля 2014 года
«Об утверждении регламента
акимата города Талдыкорган»
Регламент акимата города Талдыкорган
1. Общие положения
1. Акимат города Талдыкорган (далее - акимат) входит в единую систему исполнительных
органов Республики Казахстан, обеспечивает проведение общегосударственной политики
исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития города.
2. Состав акимата формируется акимом из заместителей акима, руководителя аппарата
акима, первых руководителей исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета.
Количество членов акимата определяется акимом города.
Персональный состав акимата определяется акимом и согласовывается решением сессии
Талдыкорганского городского маслихата.
3. Деятельность акимата регулируется�Конституцией Республики Казахстан,�Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим
Регламентом.
4. Информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое
обеспечение деятельности акимата осуществляет аппарат акима города (далее-аппарат).
5. Ведение�делопроизводства акимата и обработка корреспонденции, поступающей в акимат, возлагается на аппарат и осуществляется в порядке, разрабатываемом в соответствии
с требованиями�Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах»,�нормативных�правовых�актов Правительства Республики Казахстан и утверждаемом акимом города (далее-аким).
5-1. Исходящая корреспонденция в государственные органы (в том числе в формате электронного документа) оформляется на гербовом бланке на государственном языке (в случае
необходимости прикладывается вариант на русском языке).
6. Заместители акима и руководитель аппарата обеспечивают соблюдение установленного
настоящим Регламентом порядка прохождения, вносимых на рассмотрение акимата и акима, проектов актов.
2. Планирование работы
7. Ежеквартальный перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях акимата составляется отделением организационной работы аппарата акима города по предложению членов
акимата и руководителей исполнительных органов, финансируемых из городского бюджета
(далее - исполнительные органы) за 5 дней до очередного квартала.
Перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на заседаниях акимата, утверждается
акимом.
Утвержденный перечень рассылается членам акимата, а также в случае необходимости
руководителям исполнительных органов и другим должностным лицам.
Решение об исключении запланированного вопроса из перечня или перенос его рассмотрения на другой срок принимается акимом на основании справки, представляемой руководителем аппарата.
3. Порядок подготовки и проведения заседаний акимата
8. Заседания акимата проводятся в последний понедельник каждого месяца и созываются
акимом.
9. На заседаниях акимата председательствует аким, а в его отсутствие - заместитель,
исполняющий обязанности акима.
10. Заседания акимата, как правило, являются открытыми и ведутся на государственном и
(или) русском языках.
При необходимости, отдельные вопросы могут рассматриваться на закрытых заседаниях.
11. Заседание акимата считается правомочным, если в нем принимает участие не менее
двух третей членов акимата.
По результатам рассмотрения вопроса на заседании акимата принимается постановление.
Постановления принимаются большинством голосов присутствующих членов акимата.
12. На заседаниях акимата могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан, маслихата, акимы сельских округов, а также с правом совещательного голоса руководители территориальных подразделений центральных исполнительных органов и иные должностные лица по утвержденному акимом перечню.
13. Подготовка аппаратом либо исполнительным органом вопросов к рассмотрению на
заседании акимата осуществляется с соблюдением следующих требований:
справки, аналитические материалы, проекты постановлений, вносимые на заседания акимата, предварительно визируются первым руководителем органа, вносящего документ, либо
лицом, его замещающим (далее - первый руководитель), подпись которого является подтверждением официальной позиции данного органа;
проект и справка, как правило, не должны превышать 5 страниц текста, напечатанного
через два интервала;
проект и справка по каждому вопросу должны иметь идентичные заголовки;
к материалам, вносимым на заседания акимата, прикладываются при необходимости дополнительные информационные сведения;
определение и уточнение списка приглашенных на заседания по обсуждаемым вопросам
осуществляется органом, вносящим вопрос, или аппаратом. Явку приглашенных обеспечивает отделение организационной работы аппарата акима города.
14. Отделение организационной работы аппарата акима города составляет проект повестки
дня заседания и после согласования с акимом либо лицом, его замещающим, рассылает его
и соответствующие материалы членам акимата и приглашенным, а при необходимости и
другим должностным лицам за три дня до заседания, согласно утвержденному руководителем аппарата указателю рассылки.
В случае несвоевременного представления соответствующими органами материалов, руководитель аппарата докладывает об этом акиму или лицу, его замещающему. Ответственность за несвоевременное представление материалов возлагается на первых руководителей соответствующих органов.
При проведении заседания акимата по поручению акима в экстренном порядке, материалы
по рассматриваемым вопросам могут вноситься в аппарат в день его проведения.
15. На заседании акимата ведется протокол, в котором указываются присутствующие должностные лица, названия и предмет обсуждаемых вопросов, докладчики и выступающие при
обсуждении, основное содержание их выступлений, замечаний и принятые членами акимата
постановления. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, записываются на электронные
носители информации.
Решения, принятые на заседании акимата, оформляются протоколом на гербовом бланке
на государственном языке (в случае необходимости прикладывается вариант на русском
языке) в трехдневный срок со дня завершения заседания общим отделением аппарата,
который визируется руководителем аппарата и подписывается председательствовавшим
на заседании.
Протоколам заседаний акимата присваиваются порядковые номера на календарный год.
Протоколы или выписки из них в день их подписания рассылаются членам акимата, а при
необходимости другим органам и должностным лицам, которым на заседаниях даны соответствующие поручения. Перечень рассылки утверждается руководителем аппарата.
Протоколы заседаний акимата (подлинники), а также документы к ним хранятся в общем
отделении аппарата акима города.
Протоколы заседаний акимата и документы к ним по истечению сроков временного хранения сдаются в архив.
4. Порядок подготовки и оформления проектов
актов акимата и акима
16. Предложения в адрес акимата исполнительными органами для принятия им соответствующего решения вносятся в следующих случаях:
1) когда решение вопроса входит в компетенцию акимата;
2) при возникновении разногласий между местными исполнительными органами.
17. Подготовка проектов постановлений акимата, решений и распоряжений акима (далее проекты) осуществляется аппаратом и местными исполнительными органами в соответствии с Законами Республики Казахстан «О нормативных правовых актах», «Об административных процедурах», настоящим Регламентом.
Проекты представляются на государственном и русском языках, согласованные с заинтересованными органами, подписанные первыми руководителями или лицами, их замещающими.
18. Персональную ответственность за своевременную, качественную разработку и представление проектов в акимат в установленные сроки, а также за аутентичность текстов
проектов на государственном и русском языках несет первый руководитель органа, осуществляющего его разработку.
19. Проекты в обязательном порядке согласовываются:
1) с заинтересованными, в силу их компетенции, исполнительными органами, при этом
такая заинтересованность в согласовании проекта устанавливается исходя из предмета
рассматриваемых вопросов;
цией, а также сведения о том, какие акты акимата и акима ранее были приняты по данному
вопросу, и как они исполнялись.
(Продолжение на 5 стр)
Аќын Сара кµшесі, 157. Тел.: 24-41-24, 24-41-26, 21-15-45, 24-56-80
12.09.2014
e-mail: [email protected]
5
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
(Начало на 4 стр.)
2) с соответствующим исполнительным органом в области финансов - по вопросам финансовой целесообразности и обеспеченности проекта финансированием.
20. Разработчик проекта одновременно направляет на согласование копии проекта всем
заинтересованным исполнительным органам.
Срок согласования в исполнительных органах при этом исчисляется одновременно и не
должен превышать 3 рабочих дней с момента поступления и регистрации проектов актов
акимата и акима.
Аким, заместители акима и руководитель аппарата могут устанавливать иные сроки согласования.
В целях более оперативного принятия решения по поручениям акима, заместителей акима,
проект может быть завизирован руководителями исполнительных органов или должностными
лицами (по должности не ниже заместителей руководителя) на совещании (заседании). При
этом указанные должностные лица о произведенном ими визировании проекта докладывают
первому руководителю соответствующего исполнительного органа.
При получении копии проекта на согласование, исполнительные органы не должны требовать предварительного визирования проекта другими заинтересованными органами, а также
отказывать в согласовании по другим формальным признакам.
21. По итогам рассмотрения проекта согласующий орган должен представить разработчику
за подписью первого руководителя либо лица, его замещающего, один из следующих вариантов ответа:
1) проект согласован без замечаний (виза на проекте);
2) проект согласован с замечаниями (виза на проекте с замечаниями, которые должны быть
приложены);
3) в согласовании проекта отказано (прилагается мотивированный отказ).
22. По окончании сроков согласования разработчик проекта сводит все предложения (устраняет замечания) заинтересованных органов в окончательный вариант проекта. При этом в
процессе подготовки окончательного варианта разработчик в обязательном порядке устраняет замечания исполнительных органов, с которыми он согласился.
Разработчик проекта при внесении проекта в аппарат в пояснительной записке указывает
причины отсутствия визы органа, чьи интересы затрагиваются данным проектом (при наличии такого факта), при этом, к внесенным материалам прилагается копия документа, подтверждающего внесение его в соответствующий орган для согласования. В случае отсутствия такого подтверждения проект может считаться не направленным в заинтересованный
орган на согласование.
23. К проекту разработчиком в обязательном порядке прилагается пояснительная записка с
обоснованием необходимости принятия данного проекта, социально-экономических последствий, в случае его принятия, предполагаемые финансовые затраты, связанные с его реализацией, а также сведения о том, какие акты акимата и акима ранее были приняты по данному
вопросу, и как они исполнялись.
Если проекты актов носят нормативный характер и/или затрагивают социально-экономические вопросы, разработчик в пояснительной записке обязан указать конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемую эффективность вносимых предложений. В случае принятия акиматом или акимом данных актов разработчик по итогам их реализации должен представить краткий отчет о результатах их действия в соответствии с установленными
в актах сроками.
Проекты объемом более двух листов и приложения к проектам должны быть полистно парафированы руководителем государственного органа-разработчика проекта.
24. Разработчик проекта одновременно в проекте предусматривает нормы по приведению
постановлений акимата и/или решений и распоряжений акима в соответствие с принимаемым актом и/или предусматривает поручение о соответствующем их приведении с установлением конкретных сроков.
25. Разработанный (доработанный) проект (с соответствующими материалами к нему) вносится в юридическое и государственно-правовое отделение аппарата для проведения экспертизы и подготовки заключения (далее - экспертиза) по проекту. Перед регистрацией в
общем отделении аппарата проект проверяется на соответствие требованиям делопроизводства.
При наличии замечаний о несоответствии проекта требованиям делопроизводства общее
отделение аппарата до регистрации проекта вправе его возвратить разработчику.
После регистрации проект в общем отделении аппарата проверяется на аутентичность его
текстов на государственном и русском языках и проходит экспертизу. Срок проведения экспертизы проекта не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации проекта в аппарате
акима.
Аппарат акима в ходе проверки на аутентичность его текстов, проведения экспертизы или
по ее результатам вправе возвратить проект разработчику на доработку по основаниям:
1) неаутентичности текстов проекта на государственном и русском языках;
2) несоответствия его законодательству Республики Казахстан;
3) представления с нарушением требований настоящего Регламента.
Отрицательное экспертное заключение по другим мотивам не может служить основанием
для возврата проекта.
26. Согласование проектов у заместителей акима осуществляется в соответствии с распределением обязанностей. В случае возникновения у них замечаний содержательного характера, заместители акима при необходимости созывают совещание, результаты которого оформляются протоколом. После прохождения экспертизы в аппарате проект докладывается руководителем аппарата акиму либо лицу, его замещающему, для принятия по нему решения.
27. Постановления акимата, решения и распоряжения акима подписываются акимом. Исключается внесение исправлений в подлинники актов после их подписания.
28. Заверенные копии постановлений акимата, решений и распоряжений акима рассылаются общим отделением аппарата акима города в соответствии с утвержденной руководителем
аппарата рассылкой.
Подлинники постановлений акимата, решений и распоряжений акима хранятся в общем
отделении аппарата акима города.
Ответственность за своевременный выпуск и рассылку документов адресатам несет общее отделение аппарата.
29. Замена ранее разосланных экземпляров постановлений акимата, решений и распоряжений акима при технических ошибках может быть произведена только с разрешения руководителя аппарата. В этом случае первоначально разосланные документы должны быть отозваны
в общее отделение аппарата.
30. Учет, систематизация и ведение контрольных экземпляров принятых акиматом и акимом актов, внесение в них всех текущих изменений и дополнений осуществляется общим
отделением аппарата акима города.
31. Акты акимата и (или) акима, носящие общеобязательное значение, межведомственный
характер или касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, подлежат государственной
регистрации территориальными органами Министерства юстиции Республики Казахстан и
обязательному официальному опубликованию в газете «Талдыкорган» (по согласованию) и
на официальном сайте акима города.
32. Направление актов для публикации осуществляется юридическим и государственноправовым отделением аппарата акима города.
33. Предоставление доступа заинтересованным лицам для ознакомления с принятыми акиматом и акимом нормативно - правовыми актами, кроме тех, которые содержат государственные секреты или охраняемую законом тайну, является обязательным и осуществляется общим отделением аппарата в порядке, определяемом руководителем аппарата.
5. Порядок организации исполнения актов и поручений
Президента, Правительства, Премьер-Министра Республики
Казахстан, акиматов и акимов области, города
34.�Организация исполнения законодательных актов, актов Президента, Правительства,
Премьер - Министра, акимата и акима осуществляется в соответствии с�Указом Президента
Республики Казахстан «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования,
представления на подпись актов Президента Республики Казахстан и контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан» от 2 октября 1998 года №4097,
настоящим Регламентом и иным�законодательством Республики Казахстан.
35. На контроль берутся законодательные акты, акты и поручения Президента Республики,
Правительства, Премьер-Министра Республики, акиматов и акимов области, города и иные
поручения государственных органов и должностных лиц в пределах своей компетенции.
36. Ответственность за своевременное и качественное исполнение законодательных актов, актов и поручений Президента Республики, Правительства, Премьер-Министра Республики, акиматов и акимов области и города возлагается на первых руководителей исполнительных органов, которым они направлены на исполнение.
37. В поручении акима и его заместителей устанавливаются сроки исполнения документов. В случае неустановления сроков, определяется месячный срок исполнения, исчисляемый со дня поступления документа, а при наличии грифа «срочно» - десятидневный срок.
Контроль за исполнением поручений акима осуществляет общее отделение аппарата акима города, поручений заместителей акима города – их помощники.
38. Если поручение не может быть выполнено в установленный срок, то первый руководитель органа, ответственного за исполнение поручения (либо лицо, исполняющее его обязанности), должен сообщить о причинах задержки и в установленном порядке ходатайствовать
о продлении срока его исполнения. Продление срока исполнения поручения допускается не
более двух раз.
39. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по контролю за сроками
исполнения законодательных актов, актов и поручений Президента Республики, Правительства, Премьер-Министра Республики, акиматов и акимов области и города осуществляется
общим отделением аппарата в порядке, определяемом акимом.
40. Общее отделение аппарата акима города, систематически информируя акима о ходе
выполнения законодательных актов, актов и поручений Президента Республики, Правительства, Премьер-Министра Республики, акиматов и акимов области и города, обеспечивает
деятельность акима по контролю за их исполнением.
Заместители акима, руководитель аппарата по фактам грубых нарушений�установленного�порядка согласования и исполнения законодательных актов, актов и поручений Президента Республики, Правительства, Премьер-Министра Республики, акиматов и акимов области
и города могут вносить предложения по привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА
ИЗУЧЕНИЕ ОБЖ - НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ
Во исполнение Организационных указаний по подготовке учащихся и студентов общеобразовательных
учреждений Талдыкоргана в
области защиты от чрезвычайных ситуаций на 2014 год,
утвержденных Акимом города Талдыкорган от 27.01.2014
года №89-89/229, руководителям учебных заведений
обучение необходимо организовать и осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении правил информирования,
пропаганды знаний, обучения
населения и специалистов в
области чрезвычайных ситуаций» от 17.01.2003 года №50.
В высших учебных заведениях курс «Безопасность
жизнедеятельности» необходимо проводить в соответствии с утвержденными программами и расписанием занятий. Для закрепления знаний и навыков, получаемых
студентами на занятиях, вопросы защиты населения и
территорий включать в дипломные и курсовые проекты
(работы) и задания на производственную практику.
Подготовку учащихся в
учреждениях среднего
профессионального образования следует проводить,
основываясь на «Программу
начальной военной подготовки и основ безопасности жизнедеятельности». Основной
целью изучения данного курса является формирование у
учащихся знаний и умений по
защите жизни и здоровья в
условиях чрезвычайной ситуции, по ликвидации их последствий и оказанию само- и взаимопомощи.
Подготовка учащихся государственных и негосударственных образовательных учреждений осуществляется по программе
курса «Основы безопасности жизнедеятельности», включая его в расписание занятий.
Заключительный этап занятий с учащимися по курсу
ОБЖ на всех уровнях ежегодно проводится в Международный День Гражданской защиты методом тренировок.
В дошкольных учреждениях занятия по безопасности детей дошкольного возраста проводятся в объеме 23 часов. Цель проведения таких занятий: научить детей
правильно вести себя в опасных ситуациях на улице, в
городском транспорте, при
общении с незнакомыми
людьми, взаимодействии с
опасными предметами, животными и ядовитыми растениями, способствовать становлению у них основ экологической культуры и здорового образа жизни.
С преподавательским
составом и техническим
персоналом учебных заве-
дений, воспитателями дошкольных учреждений занятия
проводятся по 12 часовой
программе.
Согласно ст. 46 Закона РК
«О гражданской защите»
(11.04.2014 г. №188-V ЗРК) во
всех учебных и дошкольных
учреждениях необходимо
ежеквартально проводить
сейсмотренировки и два раза
в год - тренировки по тематике гражданской обороны, действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Предыдущий учебный год
порадовал успехами большинства учебных учреждений в вопросах изучения действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Есть мнение полагать,
что и нынешний учебный год
окажется плодотворным в
плане изучения и усвоения
программного материала.
Уважаемые руководители
объектов образования! Управление по ЧС города Талдыкорган готово оказать необходимую методическую и
практическую помощь по возникшим вопросам, касающихся проведения обучения
по вопросам ГО и ЧС.
Контактные телефоны:
30-62-02, 30-62-06.
В. АНДРЕЕВ,
гл. специалист ОГО и
ЧС УЧС г. Талдыкорган.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
УЧАСТКОВЫЕ ИНСПЕКТОРА ПРОВОДЯТ
ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
По итогам 8 месяцев 2014 года инспектора административной участковой полиции УВД города Талдыкорган проводят отчетные встречи
перед населением по следующему графику:
- УПП №1 – 22.09.14 г. – 19.00 час. - СШ №18;
- УПП №2 – 23.09.14 г. – 19.00 час. – СШ №10;
- УПП №3 – 24.09.14 г. – 19.00 час. – СШ №6;
- УПП №4 – 25.09.14 г. – 19.00 час. – СШ №8;
- УПП №5 – 25.09.14 г. – 19.00 час. – СШ №14;
- УПП №6 – 26.09.14 г. – 11.00 час. – СШ №21;
- УПП №7 – 26.09.14 г. – 11.00 час. – СШ №11.
УВД г. Талдыкорган.
Аќын Сара кµшесі, 157. Тел.: 24-41-24, 24-41-26, 21-15-45, 24-56-80
12.09.2014
ЌАЛА К‡НІ ЌАРСАЊЫНДА
6
e-mail: [email protected]
(Жалѓасы. Басы-1 бетте).
“МЕЙІРІМДІ Ж‡РЕК” АКЦИЯСЫ АЯСЫНДА
АБАЙ ТЕАТРЫ ОБЛЫС
ОРТАЛЫЃЫНДА
Ќала к‰ніне орай, ќала
єкімдігініњ ќолдауымен, шаћарымызѓа тамаша тарту жасап
гастрольдік сапарымен Абай
атындаѓы Ќазаќ мемлекеттік
Академиялыќ опера жєне
балет театры келді. Айта кетерлігі, жаќында опера - балет театрыныњ 81-ші маусымы ашылмаќ. Маусымныњ
ашылу салтанаты алдында
жетісулыќтарды театр ±жымы
µз µнерлерімен тєнті етті. Осы
сапарларында олар ењ алдымен БАЌ µкілдерімен кездесті.
Ќала к‰ні мерекесіне орай єзірленген мєдени іс –шаралар б‰гінде µз жалѓасын табуда. Жуырда «Жас Отан»
жастар ќанатыныњ ±йымдастыруымен Талдыќорѓан ќаласы єкімініњ «Талдыќорѓан кµшбасшысы -2014» фестивалі
µтті.
Атап айтсаќ, «Жас ±лан» бірыњѓай балалар мен жасµспірімдер ±йымыныњ ‰здік кµшбасшысы» номинациясына Ќазаќ-Т‰рік жасµспірімдер
лицейініњ 11- сынып оќушысы Алмаз Ж±магелді ие болды. Талдыќорѓан
ќаласыныњ №1 «Балалар мен жасµспірімдер спорт мектебі» джиу джитсу к‰ресініњ жаттыќтырушысы Ќуандыќ Ќайырбек±лы «‡здік спортшы»
атанса, Талдыќорѓан ќаласындаѓы №1-ші мамандандырылѓан µрт сµндіру
бµлімі бастыѓыныњ орынбасары Азамат Ж±маѓ±лов «Жас єскери ќызметкер» атаѓына лайыќ деп танылды. Ал Влада Гунькина «Жасыл ел»
номинациясын жењіп алды. «Талдыќорѓан єуендері» фольклорлыќ –этнографиялыќ ансамблініњ єншісі -Г‰лн±р Н±расылова “Жас µнерпаз”
атанса, “Жас саясаткер”номинациясын Политехникалыќ колледжініњ жастар ісі жµніндегі комитетініњ тµраѓасы Елзат Байділданов иеленді. «Талдыкурганец» ќауымдастыѓын ќ±рушы - Ќайрат Абдрахман «Жас журналист», Талдыќорѓан Агротехникалыќ колледжініњ математика жєне жаратылыстану кафедрасыныњ экология пєнініњ оќытушысы –Берікхан Н±рханов «Жас ±стаз» номинациясын ќанжыѓалады. Ал “‡здік студент” І. Жанс‰гіров атындаѓы Жетісу мемлекеттік университетініњ 3 курс студенті Арсен Жакупов жєне “‡здік ерікті” «Асар» Алматы облысыныњ еріктілері
ќоѓамдыќ бірлестігініњ м‰шесі- Али Бамишийн «Талдыќорѓан кµшбасшысы - 2014» номинациясын жењіп алды.Сондай-аќ, осы к‰ні «Меніњ ќалам»
атты велошеру жєне «Ќарбыз Party» фестивальдары µтті. Б±л сайысќа
ќатысќан ќатысушылар марапатталып, Н±ртай Сакимжанов бас ж‰лдені
ќанжыѓасына байлады. Одан єрі «ТК- THE BEST City-2014» жастарѓа
арналѓан диско-баѓдарлама, сурет кµрмесі т±рѓындар назарына ±сынылды. Кеш соњы кµњілді єн-бимен жалѓасты.
Баспасµз мєжілісінде µнер сањлаќтары тілшілер ќауымын театрдыњ
тыныс-тіршілігінен хабардар етті.
Ќала єкімдігініњ шаќыртуымен келген ±жым алдаѓы уаќытта да тыѓызќарым ќатынас орнататындарын
айтты. Айтуларынша, µнер шањыраѓы Талдыќорѓанѓа ресми т‰рде
алѓаш рет келіп отыр. Шыѓармашылыќ ±жым ќ±рамында еліміздіњ опера жєне балет театры майталмандары мен жас єртістер жєне кубалыќ балет µнерініњ орындаушысы
Нельсон Пенья да бар. Кешке жетісулыќ кµрермендер де кµп жиналды. Олардыњ назарына Евгений
Брусиловскидіњ «Ќозы Кµрпеш-Баян
С±лу» балетінен адажио, классикалыќ реперетуаралардан ариялар
мен єлемдік балеттерден кµрініс
±сынылды. Кµрермен ќауым єрбір
ќойылым мен єн-биді ерекше тебіреніспен ќабылдап , ±жым µнеріне
ризашылыќ танытты.
Жаќында «Мейірімді ж‰рек» акциясы
аясында, єрі ќала к‰ні ќарсањында ќала
єкімі Ермек Алпысов ¦лы Отан Соѓысы ардагерлерін ќала к‰ні мерекесімен ќ±ттыќтады.
СЄЛЕМ САЃАН,
ЖЕТІСУ
Талдыќорѓан ќаласыныњ «Ќала к‰ні» мерекесі
аясында ќала єкімдігініњ
бастамасымен кµптеген игі
шаралар атќарылуда.
Соныњ бірі - орталыќ алањда «Салем саѓан - Талдыќорѓан» атты ќазаќ эстрада ж±лдыздарыныњ концерті µтті.
Кешке Ќазаќстан Республикасыныњ Халыќ єртісі, Мемлекеттік
сыйлыќтыњ лауреаты Н±рѓали
Н‰сіпжанов арнайы келіп, т±рѓындарды мерекемен ќ±ттыќтады. Сондайаќ, Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген ќайраткері, кµпшілікке танымал Баѓдат
Сємединова да µзініњ тілегін айтып,
єсем єндерін єуелете шырќады.
Эстрадамыздыњ жарыќ ж±лдызы, єрі
жас єнші Динара Ќырыќбаева жєне
де ж±лдызды ж±п Мирас пен Ќ±ралай талдыќорѓандыќтарды зор
ќуанышќа бµледі.
Велошеруден
«ТАЛДЫЌОРЃАН
К¤ШБАСШЫСЫ -2014»
АРДАГЕРЛЕРГЕ Ќ¦РМЕТ
Отан ‰шін от кешкен ардагерлер ќашан да ардаќтауѓа лайыќты.
Ќала басшысы «Жауынгерлік ењбегі
‰шін», «Ерлігі ‰шін», «Германияны
жењгені ‰шін», «Ерен ењбегі ‰шін»
медальдарымен марапатталѓан Даниярбек Исаѓалиев пен Филипп Адинбековтердіњ ‰йіне арнайы барып,
сыйлыќтар табыс етті. Дендеріне
ќуат, отбасыларыныњ амандыѓын
тілеп, жылы лебіздер айтты. Аќсаќалдар ыстыќ ыќыласќа ќуанып,
µздерініњ алѓыстарын жєне ќаланыњ
µсіп µнуіне тілектерін білдірді. Осындай ілтипат- µскелењ ±рпаќќа
‰лгі,патриоттыќ тєрбиеніњ ќайнар кµзі
болып ќала бермек.
ЄНІМЕН Ж‡РЕКТЕРДІ ТЕРБЕДІ
Жылдаѓы дєст‰рге сай 27 ќырк‰йекте єсем ќаламыз Талдыќорѓанныњ мерекесі аталып µтпек. Осыѓан орай мєдени
шаралар кµптеп ±йымдастырылуда. Соныњ бір парасыж±ртшылыќќа тамаша єн мен к‰мбірлеген к‰йлерін ±сынѓан
«Талдыќорѓан єуендері» фольклорлыќ-этнографиялыќ ансамблініњ концертімен басталды.
Бетті дайындаѓан: Данаг‰л МЄКЕН,
Жадыра СЕРІКЌЫЗЫ, Медине АЙТЌАЛИЌЫЗЫ.
Суреттерді т‰сірген: Медине УЄЛИХАНЌЫЗЫ
Аќын Сара кµшесі, 157. Тел.: 24-41-24, 24-41-26, 21-15-45, 24-56-80
Аталмыш ±жым «Елімніњ µњіріне
сєн толтырѓан, Жетісудыњ бесік тµріТалдыќорѓан» атты концерттік баѓдарламасын ¤тенай мєдениет
‰йінде жєне Еркіндегі «Кµктал»
т±рѓын ауданында µнерс‰йер
ќауымѓа кµрсетіп, µнерлерімен тамсантты.
Концертті тамашалауѓа келген
кµкталдыќтар єн тыњдап, мыњ б±ралѓан биді кµріп кµњілдері марќайса,
балалар т‰рлі ойындарды асыр сала
ойнады.
Сєрсенбі к‰ні «Талдыќорѓан
єуендері» ансамблініњ тµл ќаланыњ
к‰ніне арналѓан ќайырымдылыќ концерті І.Жанс‰гіров атындаѓы Мєдениет сарайында жарасым тапты.
- Ќала к‰ні ќарсањында µткізіліп
отырѓан концерт барысында т‰скен
ќаражат балалар ‰йі мен жарымжан
жандарѓа кµмек ретінде табысталатын болады,- дейді µз репертуарларымен бµліскен фольклорлыќ-этнографиялыќ ансамблдіњ жетекшісі
Жангелді Немеребаев.
Б±л ќала к‰ніне орай ±йымдастырылып жатќан игі істердіњ бір парасы.
12.09.2014
РЕСМИ АЌПАРАТ
e-mail: [email protected]
ЖОБА
Талдыќорѓан ќалалыќ мєслихатына
шыѓып ќалѓан депутаттыњ орнына
№1 сайлау округі бойынша кандидаттардыњ
сайлаушылармен кездесуі ‰шін ‰й-жай беру
жєне ‰гіттік баспа материалдарын орналастыру
‰шін орындар белгілеу туралы
Ќазаќстан Республикасыныњ 1995 жылѓы 28 ќырк‰йектегі «Ќазаќстан Республикасындаѓы
сайлау туралы» Конституциялыќ зањыныњ 28 бабы 4, 6 тармаќтарына сєйкес ќала єкімдігі
ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Талдыќорѓан ќалалыќ мєслихатына №1 сайлау округі бойынша кандидаттарѓа сайлаушылармен кездесуі ‰шін 1 ќосымшаѓа сєйкес шарттыќ негізде ‰й-жай берілсін.
2. Талдыќорѓан ќалалыќ сайлау комиссиясымен (келісім бойынша Дєулет Єбдібек±лы
Ж‰нісов) бірлесіп, Талдыќорѓан ќалалыќ мєслихатына №1 сайлау округі бойынша кандидаттар ‰шін 2 ќосымшаѓа сєйкес ‰гіттік баспа материалдарын орналастыру ‰шін орын белгіленсін.
3. «Талдыќорѓан ќаласыныњ т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ» мемлекеттік мекемесі
(Малдыбай Молдабай±лы Ќалиев) Талдыќорѓан ќалалыќ мєслихатына №1 сайлау округі бойынша кандидаттар ‰шін ‰гіттік баспа материалдарын орналастыру ‰шін белгіленген орындардар стендермен, таќталармен, т±ѓырлыќтармен жараќтандырылсын.
4. Осы ќаулыныњ орындалуын баќылау ќала єкімі аппаратыныњ басшысы Мєрлен Ќапаш±лы Кµлбаевќа ж‰ктелсін.
5. Осы ќаулы єділет органдарында мемлекеттік тіркелген к‰ннен бастап к‰шіне енеді жєне
алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н µткен соњ ќолданысќа енгізіледі.
Ќала єкімі
7
О предоставлении помещений для
встреч с избирателями и об определении
мест для размещения агитационных печатных
материалов кандидатов в депутаты
в Талдыкорганский городской маслихат
по избирательному округу №1 вместо выбывшего
ПРОЕКТ
В соответствии с пунктами 4, 6 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан
«О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года акимат города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить на договорной основе кандидатам в депутаты в Талдыкорганский городской маслихат по избирательному округу № 1 помещения для встреч с избирателями согласно
приложению №1.
2. Совместно с городской избирательной комиссией (по согласованию Жунисов Даулет
Абдибекович) определить места для размещения агитационных печатных материалов для
кандидатов в депутаты в Талдыкорганский городской маслихат по избирательному округу №1
согласно приложению 2.
3. Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» (Калиев Малдыбай Молдабаевич) оснастить места для размещения агитационных печатных материалов
для кандидатов в депутаты в Талдыкорганский городской маслихат по избирательному округу
№1 стендами, щитами, тумбами.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата акима города Кольбаева Марлена Капашевича.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.
Е. АЛПЫСОВ
Аким города
Ќала єкімдігініњ 2014 жылѓы « »
«Талдыќорѓан ќалалыќ мєслихатына шыѓып ќалѓан
депутаттыњ орнына №1 сайлау округі бойынша
кандидаттардыњ сайлаушылармен кездесуі ‰шін
‰й-жай беру жєне ‰гіттік баспа материалдарын
орналастыру ‰шін орын белгілеу туралы» №
ќаулысына 1-ќосымша
Талдыќорѓан ќалалыќ мєслихатына №1 сайлау округі бойынша кандидаттарѓа сайлаушылармен кездесуі ‰шін шарттыќ негізінде берілетін
‡Й-ЖАЙЫ
1.Талдыќорѓан ќаласы, Белов кµшесі, 123, №8 орта мектебініњ мєжіліс залы;
2. Талдыќорѓан ќаласы, Мойнаќ ауылы, Аќб±лаќ кµшесі, 23, №23 орта мектебініњ мєжіліс
залы.
Ќала єкімдігініњ 2014 жылѓы « »
«Талдыќорѓан ќалалыќ мєслихатына шыѓып ќалѓан
депутаттыњ орнына №1 сайлау округі бойынша
кандидаттардыњ сайлаушылармен кездесуі ‰шін
‰й-жай беру жєне ‰гіттік баспа материалдарын
орналастыру ‰шін орын белгілеу туралы» №
ќаулысына 2-ќосымша
Талдыќорѓан ќалалыќ мєслихатына №1 сайлау округі бойынша кандидаттар ‰шін
‰гіттік баспа материалдарын орналастыру ‰шін
ОРЫНЫ
1. Талдыќорѓан ќаласы, Ярославский кµшесі, 6, Талдыќорѓан гуманитарлыќ-техникалыќ колледждіњ мањында,
2. Талдыќорѓан ќаласы, Мойнаќ ауылы, Аќб±лаќ кµшесі, 23, №23 орта мектеп мањында.
БАЙЌАУ
Ќ¦РМЕТТІ ЌАЛА Т¦РЃЫНДАРЫ!
Аѓымдаѓы жылдыњ 5-23 ќырк‰йегі аралыѓында «Таза ќала» акциясы аясында ќаламыздаѓы ‰лгілі ‰йлерді, ‰здік т±рѓындар мен ‰здік аула к‰тушілерді аныќтап ынталандыру, ќаламыздыњ санитарлыќ ахуалын, абаттану тыныс-тіршілігін жандандыру маќсатында Талдыќорѓан ќаласы єкімініњ аппараты Талдыќорѓан ќаласыныњ жеке жєне зањды т±лѓаларыныњ арасында «‡здік кондоминиум басќару органы», «‡лгілі ‰й» жєне «‡здік аула к‰тушісі» байќауларын жариялайды.
Байќауѓа ќатысуѓа ±сынылатын µтінімдер мен фотосуреттер 2014 жылѓы 5-23 ќырк‰йек
аралыѓында, д‰йсенбі-ж±ма к‰ндері, саѓат 9.00-ден 18.30-ѓа дейін (‰зіліс саѓат 13.00-дан 14.30ге дейін) Талдыќорѓан ќаласыныњ т±рѓын ‰й инспекциясы бµлімініњ 207-кабинетінде, Абай кµшесі
241 мекенжайы бойынша ќабылданады.
Аныќтама телефондары: 240425, 240390.
«‡здік кондоминиум басќару органы», «‡лгілі ‰й» жєне «‡здік аула к‰тушісі»
ќалалыќ конкурсы туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1.1. «‡здік кондоминиум басќару органы», «‡лгілі ‰й» жєне «‡здік аула к‰тушісі» ќалалыќ конкурсы (б±дан єрі – Конкурс) «Таза ќала» акциясы аясында жєне «Ќала к‰ніне» орай, ќала т±рѓындарыныњ µмірлік белсенді кµзќарасы мен азаматтыќ жауапкершілігініњ ќалыптасуына, олардыњ ќоѓамдыќ
µмірге ќатысуына, ќаланыњ оњ бейнесініњ ќалыптасуына ыќпал ету, ќаланыњ санитарлыќ ахуалы
мен абаттануы мєселелеріне деген ќызыѓушылыќтарын жандандыру маќсатында µткізіледі.
1.2.
Конкурсты «Талдыќорѓан ќаласыныњ т±рѓын ‰й инспекциясы бµлімі» мемлекеттік мекемесі
2014 жылѓы ќырк‰йек айыныњ 05-23 к‰ндері аралыѓында, «Талдыќорѓан ќаласы єкімініњ аппараты»
мемлекеттік мекемесімен бірлесе отырып µткізеді.
1.3. Конкурсты µткізудіњ ±йымдастырушылыќ жєне єдістемелік ќамсыздандыруын Талдыќорѓан
ќаласы єкімі бекіткен комиссия ж‰зеге асырады.
1.4. Осы ереже б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарында жєне Талдыќорѓан ќаласы єкімдігініњ ресми
сайтында жарияланады.
2. Конкурс µткізудіњ шарттары
2.1. Конкурсќа тиісті конкурстыќ комиссияѓа µтінім берген ќала т±рѓындары, аула к‰тушілер, сондай-аќ кондоминиум басќару органдары ќатысады.
2.2. Конкурсќа ќатысу µтінімдері конкурстыќ комиссияѓа келесі мекенжайѓа жолданады: Талдыќорѓан ќаласы, Абай кµшесі, 241 ѓимарат, №207 бµлме, «Талдыќорѓан ќаласыныњ т±рѓын ‰й инспекциясы бµлімі» мемлекеттік мекемесініњ ќабылдау бµлмесі.
2.3.Конкурс келесі номинациялар бойынша µткізіледі:
- «‡здік кондоминиум басќару органы»;
- «‡лгілі ‰й»
- «‡здік аула к‰тушісі».
3. Баѓалау критериелері
3.1. «‡здік кондоминиум басќару органы» жєне «‡лгілі ‰й» номинацияларыныњ жењімпаздары
келесі критериялар бойынша аныќталады (ењ жоѓары баѓалау - 100 ±пай):
- тазалыќ ахуалы (ењ жоѓары 20 ±пай):
кµше (тротуарлар, ќоѓамдыќ кµліктер
аялдамасы)
- ењ жоѓары ±пай 10;
аулалар
- ењ жоѓары ±пай 10;
- аула аумаѓындаѓы аѓаштардыњ, б±талардыњ, кµгалдардыњ, г‰лзарлардыњ, кіші баќтардыњ жєне
т.б. жасыл желектердіњ ахуалы: (ењ жоѓары ±пай 20 ењ жоѓары ±пай):
абаттандыруы, г‰лмен сєндеуі
- ењ жоѓары ±пай 10;
тазалауы (кесіп реттеуі)
- ењ жоѓары ±пай 10;
- ќоќыс салѓыштыњ болуы жєне жаѓдайы
- ењ жоѓары ±пай 5;
Е.АЛПЫСОВ
Приложение 1
к постановлению акимата города от « »
2014 года №
«О предоставлении помещений для встреч с избирателями
и об определении мест для размещения агитационных
печатных материалов кандидатов в депутаты в Талдыкорганский
городской маслихат по избирательному
округу №1 вместо выбывшего»
ПОМЕЩЕНИЯ,
предоставляемые кандидатам в депутаты в Талдыкорганский городской маслихат по
избирательному округу №1 вместо выбывшего на договорной основе для встреч с избирателями
1. город Талдыкорган, улица Белова №123, актовый зал средней школы №8 имени Островского,
2. город Талдыкорган, село Мойнак, улица Акбулак №23, актовый зал средней школы №23.
Приложение 2
к постановлению акимата города от « »
2014 года №
«О предоставлении помещений для встреч с избирателями
и об определении мест для размещения агитационных
печатных материалов кандидатов в депутаты
в Талдыкорганский городской маслихат по избирательному
округу №1 вместо выбывшего»
МЕСТА
для размещения агитационных печатных материалов для кандидатов в депутаты в
Талдыкорганский городской маслихат по избирательному округу №1 вместо выбывшего
1. город Талдыкорган, улица Ярославского, 6, возле Талдыкорганского гуманитарно-технического колледжа,
2. город Талдыкорган, с.Мойнак, улица Акбулак, 23, возле средней школы №23.
- жарыќ баѓандарыныњ жаѓдайы
- ењ жоѓары ±пай 5;
- ойын алањыныњ, балалар мен ересектер демалатын орындардыњ, кіші сєулет жабдыќтарыныњ,
ќоќыс алањы мен
жєшіктерініњ жаѓдайы,
- ењ жоѓары ±пай 10;
- ќасбеттерініњ жаѓдайы, ‰й сыртындаѓы нµмірлер мен белгілердіњ бар болуы
- ењ жоѓары ±пай 10;
- подъездердіњ жєне кіретін есіктерініњ, жарыќ шамдарыныњ жаѓдайы,
- ењ жоѓары ±пай 10;
- гараж-т±раќ шаруашылыѓыныњ, автокµліктерді ќоюѓа арнап дайындалѓан орындардыњ ахуалы,
- ењ жоѓары ±пай 10;
- денешыныќтыру-спорт алањдарыныњ жаѓдайы, жабдыќтардыњ (ќ±рал-сайман) болуы, олардыњ
ахуалы
- ењ жоѓары ±пай 10;
(конкурстыќ байќау кезінде кіші сєулет жабдыќтар мен сыртќы ќ±ралдар бойынша орындалѓан
ж±мыстардыњ б‰тіндігі мен саќталуыныњ б±зылуына ќатысты єрбір дерек ‰шін жасыл желектерді
к‰тіп ±стау баѓасы 1 ±пайѓа кемітіледі).
3.2. “‡здік аула к‰тушісі” номинациясыныњ єлеуетті жењімпаздары (ењ жоѓары ±пай - 90):
- ‰й айналасыныњ, жасыл желектердіњ, г‰лдермен єшекейлеу жаѓдайы, соныњ ішінде:
- ‰й ауласы мен айналасыныњ тазалыѓы
- ењ жоѓары ±пай 10;
- кµгалдарды жапыраќтардан, ќурайлардан,
ќоќыстардан арылтуы
- ењ жоѓары ±пай 10;
- г‰лдермен сєндеу кµлемі
- ењ жоѓары ±пай 10;
- жасыл желектер мен кµгалдарды суѓару
- ењ жоѓары ±пай 10;
- кµгалдарды ќолмен жєне кµгалќырыќќышпен
ќырќуы,
- ењ жоѓары ±пай 10;
- ойын, спорт алањдарын, кіші сєулет жабдыќтарын тиісті дєрежеде к‰тіп ±стауы
- ењ жоѓары ±пай 10;
- ќоќыс салѓыштарды, ауладаѓы ќоќыс жєшіктері мен ќоќыс алањдарын жинауы, тазалауы жєне
санитарлыќ µњдеуі
- ењ жоѓары ±пай 10;
- тротуар плиталарыныњ, бордюр тастарыныњ, ‰й іргесініњ жиегі арасындаѓы шµптерді ж±луы,
- ењ жоѓары ±пай 10;
- орындыќтарды, ‰й белгілері мен сыртќы
н±сќауларды с‰ртуі
- ењ жоѓары ±пай 10;
(конкурстыќ байќау кезінде кіші сєулет жабдыќтар мен сыртќы ќ±ралдар бойынша орындалѓан
ж±мыстардыњ б‰тіндігі мен саќталуыныњ б±зылуына ќатысты єрбір дерек ‰шін жасыл желектерді
к‰тіп ±стау баѓасы 1 ±пайѓа кемітіледі).
4. Конкурсты µткізу тєртібі
4.1. Конкурсќа ќатысу µтінімдері мен ќаѓаз жєне электрондыќ тасымалдаѓышта фото материалдар 23.09.2014 ж. дейін ќабылданады.
4.2. Конкурс 2014 жылѓы 23 ќырк‰йек к‰ні тємамдалады.
4.3. Ќалада ‰здік деп танылып ењ жоѓары ±пай иеленгендер конкурстыњ жењімпаздары болып
танылады.
5. Конкурстыњ ќорытындысын шыѓару
5.1. Конкурстыќ комиссия конкурс аяќталѓан к‰ннен кейінгі бір апта ішінде, конкурстыќ комиссияныњ барлыќ номинанттарды аралауы нєтижесін есепке ала отырып, конкурстыњ ќорытындысын
шыѓарады.
5.2. Комиссияныњ шешімдері отырыстарды алќалы т‰рде ќабылданып хаттамамен рєсімделеді
(дауыс берулер тењ болѓан жаѓдайда комиссия тµраѓасыныњ дауысы шешуші ќ±ќыќ иеленеді).
Хаттамаѓа комиссия тµраѓасы, хатшысы, жєне отырысќа ќатысќан комиссия м‰шелері ќол ќояды.
Конкурстыќ комиссияныњ шешімі б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарында жєне/немесе Талдыќорѓан ќаласы
єкімдігініњ ресми сайтында жарияланады.
5.3. Жењімпаздар ќ±рмет грамотасымен жєне баѓалы сыйлыќтармен марапатталады.
«Талдыќорѓан ќ. т±рѓын ‰й
инспекциясы бµлімі» ММ
басшысы м.а.
Аќын Сара кµшесі, 157. Тел.: 24-41-24, 24-41-26, 21-15-45, 24-56-80
Ѓ. ЄБДІШ‡КІР¦ЛЫ
12.09.2014
НА ТЕМУ ДНЯ
8
e-mail: [email protected]
РАЗМЫШЛЯЯ ВМЕСТЕ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ
«КАКОЙ-ТО ЧЕЛОВЕК ВСТАЕТ РАНЬШЕ ВСЕХ И
ПОДМЕТАЕТ ДВОР И УЛИЦУ.
ТЕБЕ НЕ ЖАЛКО ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?»
Картина из действительности. Утро. Мама с пятилетним сыном идут в детский сад. В руках у мальчика небольшая шоколадка, без которой он никак не захотел выходить
на улицу. Разворачивая конфету, мальчик собирается бросить фантик на тротуар. Мама сыну:
- Не бросай! Дай мне, я положу к себе в сумку.
- Но, мама, это же маленькая бумажка, бросишь и не
заметно.
- Хорошо, на этом подметенном тротуаре твоя единственная бумажка, может, и не будет заметна. А ты представь себе: после нас еще пойдут люди, и другой такой же
мальчик, как ты, увидев твою бумажку, тоже бросит свою
на землю. Потом то же самое сделают и другие. 3, 5, 10
бумажек тоже не будут заметны?
- Ну, нет, конечно.
- Вот то-то! А это уже будет настоящий мусор. И тротуар, чистый сейчас, станет грязным. А ведь какой-то
человек встает раньше всех и подметает двор и улицу,
чтобы людям было приятно идти на работу, или, как ты,
в детский сад. И тебе не жалко этого человека?
При заполнении протокола
уч-ым М. Сарыбаевым
Такой разговор состоялся между мамой и ее подрастающим и постепенно познающим этот мир маленьким человечком. Порадовалась: умная мама! Приятно: такие
есть! Но, что скрывать, есть и другие: не только не сделает замечание своему чаду, бросившему ненужный мусор в своей руке на улице, а и сама проделает то же самое.
Живой пример для подражания. Создается впечатление, что таких людей в нашем обществе подавляющее большинство, а иначе, откуда у
нас мусор во дворах, «грязь» на
улицах и большие отвратительные
свалки среди домов, где живут люди
и эти же маленькие дети?!
Все это – настоящая головная
боль и для местной администрации,
и для сотрудников полиции, и для
работников коммунальных служб, и
простых граждан, кто болеет душой
за свой город и не позволяет себе
проявлять по отношению к нему бездушие и халатность. Все это – акту-
АКЦИЯ:
По улице Балпыќ би, 210
ле своего дома, которым трудно установить контейнер возле своего
двора, но легче подбросить пакет с
мусором на чужую или общую для
всех территорию, которым просто
лень пройти пять шагов до специально установленной урны!
В связи с этим и сотрудникам
полиции, а именно участковым инспекторам, остается все меньше
времени на раскрытие преступлений, так как большую ее часть они
тратят на беседу (которая этого не
стоит!) с нерадивыми и нечистоплотными хозяевами. К примеру, целых три часа времени ушло у участковых на пять всего домов и объектов, когда они во вторник проводили
свою работу по благоустройству с
жильцами одного из участков города. Картина процедуры: сперва
надо достучаться и докричаться до
хозяев дома; потом соизволившим
все-таки выйти необходимо объяс-
Представить, думается, нетрудно.
Вот такую работу и проводили
на наших глазах заместитель начальника отдела административной полиции, майор Кайратбек
Нуршанов и участковый инспектор УПП №3, капитан Мурат Сарыбаев с жильцами домов: Арманом Байбековым по улице Балпык
би, 210; Владимиром Колядой по
улице Герцена, 2; Вадимом Петранковым, хозяином «Шиномонтажа»
по улице Тынышпаева; Назаром
Жунусовым, хозяином кафе «Саркан» по улице Тынышпаева; Болатбеком Тилеукеевым по улице Майстрюка, 80. На всех были заполнены административные протокола по
статье 387 КОАП РК: благоустройство территории. За отсутствием
Оперативная уборка у “Шиномонтажа”
прямых непосредственных хозяев
на предпринимательской территории по улице Тынышпаева, насосной №4 за Новостройкой и автозаправочной станции по улице Абылай
ственники в полиции и повыше, и им
ничего не страшно; несмотря на это,
все равно довести до их сознания,
чего от них хотят; потом уже увидеть примирившихся и дающих обе-
Свалка у проезжей дороги (ул. Тынышпаева)
Сухая трава у Насосной №4
альная проблема, которая стояла
вчера, муссируется сегодня, и, мучает вопрос: неужели, и завтра она
себя не изживет? Не изживет, пока
будут находиться люди, которым
трудно взять грабли и убраться воз-
«ЕКІНШІ ШАРТ - ЕКІ ЕСЕ АРЗАН!»
нить: по какому поводу их беспокоят, с цитированием статей из Кодекса об административных правонарушениях РК; затем выслушать от
жильцов ряд отрицательных эмоций
с ссылкой, что и у них есть род-
щание все убрать и привести в порядок людей; а в заключение: заполнить протокол, где хозяин ставит
более десятка собственноручных
подписей. Сколько на один такой
дом или объект уходит времени?
Акция
ВТОРОЙ ДОГОВОР – ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ
2014 жылдыњ 1 ќырк‰йегінен 15 ќарашасына дейін
с 1 сентября по 15 ноября 2014года
¤зіње немесе жаќын туыстарына екінші депозитті екі есе
тµмендетілген комиссиямен аш
Толыќ аќпаратты Талдыќорѓан ќаласы: Тµлебаев кµшесі,
86 (тел. 24-40-48) мекен-жайында орналасќан Банк бµлімінен
біле аласыз
Открой второй депозит на себя или близких родственников
со сниженной комиссией в 2 раза
Подробная информация в отделении банка:
г. Талдыкорган, ул Толебаева 86. тел: 24-40-48
Аќын Сара кµшесі, 157. Тел.: 24-41-24, 24-41-26, 21-15-45, 24-56-80
хана, работникам объектов были
сделаны предупреждения и даны
поручения: убрать сухостой во избежание их возгорания.
Нельзя не отметить, последние
три гражданина, чьи фамилии указаны выше, оказались не только
верными своему слову, но и оперативными: они в доли минуты привели свои территории в порядок. Для
этого стоило участковым тратить на
каждого по полчаса драгоценного
времени? Благоустройство города,
его внешний вид, куда, в первую
очередь, входит чистота, зависит от
каждого жителя – от ребенка до
взрослого. Если у нас будут такие
мамы, упомянутые в начале статьи,
и такие же папы, то и дети будут стремиться быть похожими на них. Они
научатся жалеть дворников, подметающих дворы, работников, убирающих на улицах мусор, коммунальщиков, грузящих и вывозящих на
машинах этот мусор, полицейских,
которые, как учителя, проводят воспитательную работу. Тогда, может,
проблема изживет себя?
Алма УРАЗАЕВА.
Фото М. УЄЛИХАНЌЫЗЫ.
12.09.2014
e-mail: [email protected]
ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Д‰йсенбі 15 ќырк‰йек
ЌАЗАЌСТАН
07.00 «Тањшолпан»
08.00, 09.30, 12.30, 17.30,
20.30, 00.00 Жањалыќтар
10.00, 1.50 «Дауа»
10.35 «Арнайы репортаж»
10.55, 21.05 Айтуѓа оњай
11.40, 19.30 Т/х «Ќ±былай
хан»
12.45 Апта.kz
13.50 «Аќ сауыт»
14.25 «Ж‰зден ж‰йрік»
14.50 «Джунгли кітабы» М/ф
15.05 «Єйел баќыты»
16.10, 22.40 «Келін» Т/х
17.00 «Меніњ Ќазаќстаным»
17.50, 00.35 ¤зекжарды
18.05 «Шын ж‰ректен!»
18.50 «Зањ жєне біз» тікелей
эфир
21.50 «Ќара шањыраќ» Т/х
23.30, 02.25 «Т‰нгі студияда»
01.15 «Шарайна» Телесаясат
ЖЕТІСУ
22.00 Шашу
22.30 Телесериал «Госпожа
Горничная»
23.30 Жањалыќтар
23.50 Новости
31 КАНАЛ
06.00 Єзілстудио
07.00 «Вкусные секреты»
07.30, 21.00 «Уєде беремін»
10.00 «Пункт назначения»
12.00, 14.00 Мультсериалы
16.00 «Воронины»
19.00 «Два отца идва сына»
комедия
20.00 Информбюро
23.30 Алдараспан. Шаншар.
Нысана к‰нделігі
01.00 «Славные парне»
06.00, 03.15 «Туѓан елдіњ
т‰тіні»
06.50, 18.00 Жањалыќтар
07.00 «Доброе утро»
11.00 «Петрович»
11.50 «Модный приговор»
13.00, 22.50 «Х фактор»
13.10, 02.55 «Паутина»
13.35 «Наедине со всеми»
14.30 «Дикий-3»
15.30 «112»
15.45 «Судебны историй»
16.45 «Давай поженимся»
18.55 «С‰йген жар» ‰нді
телехикаясы
19.50 Сериал «Лютый»
21.00 Новости
21.40 «Ветерная женщина»
сериал
23.00 «Пусть говорят»
00.10 «Хорошие руки»
02.15 Т/с «Участковый»
КТК
06.05К/ф «За витриной универмага»
07.30, 04.15, 04.40 Т/х «На
грани возможного»
08.05, 03.25 «Япыр-ай»
09.00 Дорога домой
09.10 «Источник счастья»
13.00 «Другая правда»
14.00 Портрет недели
14.45 Слуги народа
16.00«Звездная жизнь»
17.00 «Махаббат м±њы»
18.00 «М±здан суыќ, оттан
ыстыќ»
19.0 , 21.00, 03.00 жањалыќтар
19.40, 02.00 «Алањ болма»
т/с
21.30 Программа «Главная
редакция»
22.10 «Уйти, чтобы вернуться»
00.00 «Морские дьяволы»
ЖЕТІСУ
07.00 «Тањжарыќ»
09.00 Жањалыќтар
09.30 Новости
10.00 Замана
10.30 Мультсериал “Приключение Джимми Нейтрона”
11.00 «Кешір мені»
12.00 Шашу
12.30 Д/ф «Отан – Ана
киесі»
13.00 Телесериал «Госпожа
Горничная»
14.00 Д.ф “Путешествие
воды
14.55 Жетісу єн мен к‰йдіњ
бесігі
15.10 Д.ф.”Исцеляющая
сила природы”
15.40 Концерт «Єнім сенсіњ
Талдыќорѓан»
17.05 Д.ф. Рука помощи
17.45 Люди и страны мира
18.00 Жањалыќтар
18.30 Новости
19.00 «Кешір мені»
20.00 “Тарих”. Китай .
07.00 Айт±мар
20.30 Жањалыќтар
08.00 Жања к‰н
10.00, 11.00, 13.00, 15.00 21.00 Замана
21.30 Новости
Новости
22.00 Шашу
10.10 «Н‰кте»
22.30 Телесериал «Госпожа
11.10 «Дела вкуса»
11.40, 21.30 Т/с «Сулейман Горничная»
23.30 Жањалыќтар
великолепный»
23.50 Новости
12.30 Дєм д‰ниесі
13.15 Д/с «Страх в твоем
доме»
14.05 Т/с «Женский доктор»
15.15, 00.20 Д/с «Єр ‰йдіњ 06.00 Єзілстудио
сыры басќа»
07.00 Вкусные секреты
15.45 Т/х «Баќ мекенім, Ас- 07.30, 21.00 Т/с «Уєдебетанам»
ремін»
16.15 «Евразия к‰нделік»
10.00, 17.00 Т/с «Ворони16.25 М\ф
16.50 «Подари детям жизнь» ны»
17.00, 20.00, 23.20 Жања- 11.00, 16.00 Т/с «Два отца
лыќтар
и два сына»
17.15, 22.50 Кµзќарас
17.45 18.00, 21.00, 23.50 12.00 М/с
15.00 «Городские легенды»
Новости
15.45 «Евразия к‰нделік»
20.00 Информбюро
18.15 Т/х «Єселдіњ ќ±рбы- 23.30 Алдараспан, Шаншар,
ќ±рдастары»
Нысанак‰нделігі
19.00 «Жансарай»
20.30 Т/с «Перекресток в 01.00 «Матрица»
Астане»
03.30 «Гремлины-2»
22.20 Арнайы хабар
04.30 Ќазаќша концерт
01.00 Жањалыќтар. Бизнес.
ХАБАР
21.30 Новости
ЕВРАЗИЯ
ЌАЗАЌСТАН
07.00 «Тањшолпан»
08.00, 09.30, 12.30, 17.30,
20.30, 00.00, 03.00 Жања09.00 Апта
лыќтар
10.00, 21.50 Т/х «Ќара ша09.35 Апта (рус)
њыраќ»
10.55, 21.05 «Айтуѓа оњай»
10.10 Техникалыќ ‰зіліс
11.40, 19.30 Т/х «Ќ±былай
хан»
18.00 Жањалыќтар
12.45 Спорт.kz
13.10 «Алањ» Ток-шоу
18.30 Новости
14.00 М/ф 14.30 «Айдаћар
мен шабандоздар»
19.00 Телесериал «Кешір 14.55 М/ф
15.05 Єйел баќыты
мені» 176-бµлім
16.10, 22.50 Т/х «Келін»
17.00, 01.10 «Келбет»
20.00 Д/ф «Отан – Ана 17.50, 01.40 «Ас болсын»
18.35 «Сыр-с±хбат»
киесі»
19.10, 00.35 «ЕХРО жолы»
23.30 «Т‰нгі Студияда
Н±рлдан Ќоянбаевпен»
20.30 Жањалыќтар
01.00 Футбол
21.00 Замана
07.00 «Тањжарыќ»
ХАБАР
07.00 «Айт±мар» отбасылыќ
баѓдарлама
08.00 Жања к‰н
10.00, 11.00 Жеті к‰н
12.00, 21.30 Т/с «Сулейман великолепный»
12.50, 16.15 «Евразия»
Дневник
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 23.20 Жањалыќтар
13.15 «Страх в твоем доме»
14.05 «Женский доктор»
15.15, 00.40 «Єр ‰йдіњ сыры
басќа»
15.45 «Баќ мекенім – Атамекен»
16. 25 М\ф «Жабайы футбол жаналѓыштары»
16.50 «Подари детям жизнь»
17.15, 223.10 «Кµзќарас
17.45 Бизнес сыры
18.15 Т/х «Єселдіњ ќ±рбыќ±рдастары»
19.00 ТВ-бинго
20.30 «Ќатерлі жихадизм»
22.20 «Н‰кте» пікір-талас
01.10 Жањалыќтар. Бизнес.
03.00 Єн±ран
Сейсенбі 16 ќырк‰йек
03.00Д\ф
АСТАНА
07.00 «Арман-ай» Жазг‰л
Дањылбаеваныњ єн кеші
08.40 «Kaz net» ѓаламтор
шолу
09.00, 15.30, 10.10 «Ж‰з
жылдыќ м±ра»
10.00, 13.00, 14.00, 20.00,
00.35 Жањалыќтар
10.30 Т/с «Незабываемый
11.30 М\ф
11.45 «Єзілстан»
12.00, 18.30 Т/х «Ќыз
ѓ±мыры»
13.10 Информационна-аналитическая программа
14.10, 21.00 «Мама детектив»
15.05 «Громкое дело»
16.45, 20.30 «Біздіњ уаќыт»
17.30, 22.50 «¦мытылмас»
20.30, 01.05 Новости
22.00 «Кеш емес»
00.50 «Еріксіз неке» Т/с
7 КАНАЛ
06.00 «Ќара г‰л»»
07.00, 19.30, 23.00, 05.00
К‰нтізбе
07.30, 08.30 К‰нбастар
08.00, 18.00, 05.30 «Айна
online»
09.00 «С новым домом»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Голодные игры»
13.00, 03.00 Ќыздар арасында
14.00, 04.00 «Ањыз єйел»
15.00 «Психосоматика»
15.30 «Гадалка»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 «Свекровь и невестка»
18.30 «Ќара г‰л»
20.00 «7 News»
21.00, 00.30 « Хачу к Меладзе»
23.30 Т/с «Крик совый»
02.30 «KZландия. Эволюция»
31 КАНАЛ
ЕВРАЗИЯ
06.00, 03.15 «Туѓан елдіњ
т‰тіні» Т/х
06.50, 18.00 Жањалыќтар
07.00 «Доброе утро»
11.00 Т/с «Петрович»
12.00, 02.30 «Модный приговор»
13.00 «Х фактор»
13.10, 02.55 Паутина
13.35 Наедине со всеми
14.30 Т/с «Дикий-3»
15.30 «112»
15.45 Судебные истории
16.50 Давай поженимся
18.55 Т\х «С‰йген жар»
19.50 Т/с «Лютый»
21.00 «Новости в 21.00»
21.40 «Ветриная женщина»
23.00 «Пусть говорят»
00.10 Т/с «Хорошие руки»
02.10 «Участковый»
КТК
06.05 Т/х «Микс»
07.40, 12.45 «К‰лкі ойнаќ»
08.00, 08.40, 18.35, 03.15
«Ревю»
08.15, «Ж±лдыздар шеруі»
08.35, 19.00, 03.00 Жањалыќтар
09.00, 20.45 «Универ» сериал
09.35 «Интерны» сериал
10.10, 21.20 Т\х «Физрук»
10.50, 11.15, 11.40, 12.10 М/
ф
13.10, 22.00 «С‰йікті жануарлар»
13.35, 22.30 жасырын камера
14.00 «Вторая свадьба»
15.05 «Мистические историй»
15.45 «Битва экстрасенсов»
16.45, 19.30 «Дефчонки»
15.15, 20.00 «Наследники»
19.00 «Такси»
23.00 «Екінші неке»
00.00 Х/Ф «Из ада»
02.15 «Дом 2»
02.45 «Звезданутые»
03.30, 04.00 «Шетелдік
к‰йеу бала»
АСТАНА
07.00, 20.30, 01.05 Новости
07.30, 10.00, 13.00 20.00,
00.35 Жањалыќтар
08.00, 08.10. 08.20, 08.30
М\ф
08.40 «Kaznet»
09.00, 10.10, 15.30 Т/х «Ж‰з
жылдыќ м±ра»
10.30 Т\х «Незабываемый
11.30, 18.30 Т/х «Ќыз
ѓ±мыры»
13.10 «Кеш емес»
15.05 Т/с «Кто в доме хозяин»
16.40 Єн мен єзіл
17.30, 22.50 «¦мытылмас»
22.00 Кино «Вопреки всему»
23.50 «Сырласу»
01.35 Т\х «Еріксіз неке»
7 КАНАЛ
06.00 Ќара г‰л
07.00,
19.30,
23.00,
05.00К‰нтізбе
07.30, 08.30К‰нбастар
08.00,
18.00,
05.30
«Айнаonline»
09.00 «С новым домом»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Голодные игры»
13.00, 03.30 «Ќыздарарасында»
13.50, 20.00 7 NEWS
14.00, 04.00 «Ањыз єйел»
15.00 «Психосоматика»
15.30 «Гадалка»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 Премьера «Икона стиля»
21.00, 00.20 Х/ф «Красные
горы»
23.30 Т/с «Крик совы»
02.30 «KZландия. Эволюция»
Сєрсенбі 17 ќырк‰йек
ЌАЗАЌСТАН
ЖЕТІСУ
07.00 «Тањжарыќ»
09.00 Жањалыќтар
09.30 Новости
10.00 Замана
10.30 Мультсериал “Приключение Джимми Нейтрона”
11.00 «Кешір мені»
12.00 Шашу
12.30 “Тарих”. Китай
13.00 Телесериал «Госпожа
Горничная»
14.00 Д.ф “Путешествие
воды”. Эверглейдс.
14.56 Жетісу єн мен к‰йдіњ
бесігі
15.10 Д.ф. “Исцеляющая
сила природы”
15.40 Е.Н±рымбетовтыњ
шыѓармашылыќ кеші
17.15 Д.ф. “Дикое зоофари
с Джимом Ноксом”.
18.00 Жањалыќтар
18.30 Новости
19.00 Телесериал «Кешір
мені»
20.00 Д/ф «Пока слышен
голос матери»
20.30 Жањалыќтар
20.30 Новости
07.00 «Айт±мар»
21.00 Замана
8.00, 09.00 «Жања к‰н»
21.30 Новости
10.00, 11.00, 13.00, 17.00,
22.00 Шашу
20.00, 00.25 Жањалыќтар
22.30 «Госпожа Горничная»
10.10 «Жансарай»
23.30 Жањалыќтар
11.10 Дело вкуса
11.40, 21.30 Т/с «Сулей- 23.50 Новости
ман великолепный»
12.30 Дєм д‰ниесі
13. 00, 15.00, 18.00, 20.00, 06.00 «Єзіл студио»
21.00, 23.15 Жањалыќтар
07.00, «Вкусные секреты»
13.15 «Страх в твоем доме» 07.30, 21.00 «Уєде беремін»
14.05 «Женский доктор»
15.15, 00.20 «Єр ‰йдіњ сыры 10.00, 16.00 Т/с «Воронины»
басќа»
15.45 Т/х «Баќ мекенім Ас- 11.00, 19.00 Т/с «Два отца
танам»
и два сына»
16.15, 17.45 «Еуразия» ки12.00 М/с
нофестивальі
16.25 «Жабайы футбол жа- 15.00 «Городские легенды»
налѓыштары»
20.00 Информбюро
16.50 «Подари детям жизнь» 23.30 Алдараспан,Шаншар,
17.15 ,22.50 «Кµзќарас»
18.15 Т/х «Єселдіњ ќ±рбы- Нысана к‰нделігі
01.00 Кино «Матрица переќ±рдастары»
19.30 «Арнайы хабар»
загрузка»
20.30 Сериал «Перекресток 03.30 «Французская улица»
в Астане»
22.20 «Бюро расследова- 05.00 Ќазаќша концерт
07.00 «Тањшолпан»
08.00, 09.30, 12.30, 17.30,
20.30, 00.00 Жањалыќтар
10.00, 21.55 Т/х «Ќара шањыраќ»
11.00, 21.10 «Айтуѓа оњай...»
11.45, 19,30 Т/х «Ќ±былай
хан»
12.45 «Таѓдыр»
13.05 «Сєнді баспана»
13.30 «Зањ жєне біз»
14.10 М/х «Айдаћар мінген
шабандоздар».
14.30 «Ж‰зден ж‰йрік»
14.55 «Джунгли кітабы»
15.05 «Єйел баќыты»
16.15, 22.55 Т/х «Келін»
17.00 «Шетелдегі ќазаќ балалары»
17.50, 00.35 «¤зекжарды»
18.10 «Ењбек т‰бі – береке»
18.15 «Ѓасырлар ‰ні» этномузыкалыќ фильм
19.05 «Ќылмыс пен жаза»
23.30, 02.15 «Т‰нгі студияда Н.Ќоянбаев»
ХАБАР
Бейсенбі 18 ќырк‰йек
ЌАЗАЌСТАН
07.00 «Тањшолпан»
08.00, 09.30, 12.30, 17.30,
20.30, 00.00Жањалыќтар
10.00, 21.50 Т/х «Ќара шаныраќ»
10.00, 21.05 «Айтуѓа оњай...»
11.45 «Ќ±былай хан» Т/х
12.45 Агробизнес
13.10 «Сіз не дейсіз?»
13.35 «¦лы дала д‰бірі»
14.05 «Ќ±йыршыќ» 1-2
бµлімдері
14.30 «Ж‰зден ж‰йрік»
14.55 «Джунгли кітабы»
15.05 Єйел баќыты. Ток-шоу
16.10, 22.50 «Келін» Т/х
17.00, 01.25 «Мыњ т‰рлі
мамандыќ»
17.50, 00.45 «Ќылмыс пен
жаза»
18.15 «ЕХРО жолы»
18.35, 01.00 «Поэзия єлемі»
19.00 «ДАМУ»
19.10«Жања Ќазаќстан
2050»
23.30, 02.20 «Т‰нгі студияда Њ±рлан Ќоянбаев»
01.55 «Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан»
ХАБАР
07.00 М/с «Айт±мар»
08.00 «Жана к‰н»
10.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.50 Новости
10.12 «Кµзкµрген»
11.00, 13.00, 17.00, 20.00,
23.40 Жањалыќтар
11.10 «Дело вкуса»
11.40,21.30 «Сулейман великолепный» Т/с
12.30 «Дєм д‰ниесі» Д/с
13.15 «Страх в твоем доме»
Драма
14.05 «Женсий доктор» Т/с
15.15 «Єр ‰йдін сыры басќа» Деректі драма
15.45 «Бак мекенім, астанам» Т/х
16.15 Х Халыќаралыќ «Еуразия» Кинофестивалі
16.25 «Жабайы футбол жаналѓыштары» М/с
16.50 Подари детям жизнь
17.15, 23.00 «Кµзќарас»
17.45 Х Международный
ний»
фестиваль «Еуразия»
01.00 жањалыќтар. Бизнес,
18.15 «Єсельдіњ ќ±рбыАуа райы. Спорт
ќ±рдастары» Т/х
07.00 Єн шашу
19.30 «Тарихпен жанасу»
07.55, 14.00, 20.30, 00.20 Д/ф
20.30 Т/с «Перекресток в
06.00, 03.15 «Туѓан елдіњ Новости
Астане»
т‰тіні»
06.50, 18.00, 21.00 Жања- 08.05, 10.00, 13.00, 20.00, 22.15 «Под прицелом»
01.00 Жаналыќтар
лыќтар
23.50 Жањалыќтар
07.00 «Доброе утро»
08.35
«Kaznet»
11.00, 21.40 Т/с «Петрович»
12.00, 02.30 «Модный при- 09.00, 10.00, 16.50 Т/х 06.00 «Туѓан елдіњ т‰тіні»
06.50, 18.00 Жањалыќтар
говор»
«Ж‰з жылдыќ м±ра»
07.00 «Доброе утро»
13.05, 22.55 «X Factor»
10.30 М/с «Незабываемый» 11.00 Т/с «Петрович»
13.10,03.00 «Паутина»
13.35 «Наедине со всеми» 11.30, 18.30 «Ќыз ѓ±мыры» 11.55 «Модный приговор»
13.00 «X FACTOR»
14.30 Сериал «Дикий-3»
13.10 «Сырласу» ток-шоу 13.10, 03.00 П@УТINA
15.30 «112»
15.45 Судебные истории
14.10, 21.00 Т/с «Мама де- 13.35 «Наедине со всеми»
14.30 «Дикий-3» Т/с
16.45 «Давай поженимся»
тектив» 2,3 серий
15.30 «112»
18.55 Т/х «С‰йген жар»
19.50 «Лютый»
15.05 «Кто в доме хозяин?» 15.45 Судебные истории
16.50 «Давай поженимся»
21.40 «Ветреная женщина»
16.40, 22.00 сериал «Воп- 18.00 Жаналыќтар
23.05 «Пусть говорят»
18.55 «С‰йген жар» Т/х
реки всему»
00.15 «Обнимая небо»
19.50 «Лютый»
02.15 Т/с «Участковый»
17.30, 22.50 «¦мытылмас»
21.00 Вечерние новости
03.20 «Туѓан елдіњ т‰тіні»
00.50 Т/х «Еріксіз неке»
21.40 «Ветреная женщина»
22.50 «X FACTOR»
23.00 «Пусть говорят»
06.05 Т/х «Большая нефть»
00.15 «Обнимая небо» Т/с
07.45, 03.25 «Япыр-ай»
06.00,12.00,18,30 «Ќара
08.35, 03.00 Жањалыќтар
г‰л» телехикаясы
09.05 «Давай поженимся»
10.10 «Земский доктор» 7,8 07.00, 19.30, 23.00, 05.00 06.05 Т/х «Большая нефть»
07.45 «Япыр-ай»
«К‰нтізбе»
серий
08.35, 20.30 Жањалыќтар
12.00, 21.00 Новости
07.30, 08.30 «К‰нбастар»
09.05 16.50 «Давай поже12.35 «Диагноз»
08.00, 18.00, 05.30 «Айна
нимся»
13.10, 19.25, 01.50 «Рей- online»
09.30 «Выходной со звездер»
09.00 «С новым домом»
дой»
13.25 «Не ври мне»
10.00 «О самом главном» 10.10 Т/с «Земский доктор.
14.25 «Верное средство»
Продолжение»
15.25 «Тайны следствия- 11.00 «Голодные игры»
12»
13.00, 03.00 «Ќыздар ара- 12.00, 21.00 Новости
12.35 «Черный квадрат»
16.25 «»Мєссаѓан.kz»
сында»
13.10, 19.25 «Рейдер»
17.00 «Махаббат м±њы»
13.50, 20.00 «7 NEWS»
13.25 Не ври мне
18.00 «М±здан суыќ, оттан
14.00, 04.00 «Ањыз єйел»
14.45 «Верное средство»
ыстыќ»
15.25 «Тайны следствия19.40, 04.15 «Алањ болма, 15.00 Психосоматика
12» Т/с
15.30 «Гадалка»
жаным»
16.00 Т/с «Семейные об- 16.25 «Мєссаѓан.kz»
21.30 «Черный квадрат»
17.00 «Махаббат м±њы»
22.10 Т/с «Уйти что бы вер- стоятельства»
18.00 Т/х «М±здан суыќ,
нуться»
17.00 Орел и решка
оттан ыстыќ»
00.00 Обзор матчей Лиги
21.00, 00.30 «Вдова»
19.00, 02.35 Жањалыќтар
Чемпионов
23.30
Сериал
«Крик
совы»
19.40 Т/х «Алањ болма,
00.30,02.45 Лига Чемпиожаным!»
02.30 Т/с «KZландия»
нов УЕФА
31 КАНАЛ
АСТАНА
ЕВРАЗИЯ
ЕВРАЗИЯ
КТК
7 КАНАЛ
КТК
21.00 Вечерние новости
21.30 «Наша правда»
22.30 Спорт-экстрим
22.50 Лига европы УЕФА.
Боруссия М (Германия)/Вильярреал (Испания).Прямая
трансляция
00.55 Лига европы УЕФА.
Севилья М (Испания)/Фейеноорд (Нидерланды).Прямая трансляция
03.15- 04.10 Т/х «Алањ болма, жаным!»
ЖЕТІСУ
07.00 «Тањжарыќ»
09.00 Жањалыќтар
09.30 Новости
10.00 Замана
10.30 Мультсериал
11.00,19.00 «Кешір мені»
12.00 Шашу
12.30 Д/ф «Пока слышен
голос матери»
13.00 «Госпожа Горничная»
14.00 Цикл “Неизвестная
версия”.
14.45 Жетісу єн мен к‰йдіњ
бесігі
15.00 Д.ф. “Исцеляющая
сила природы”
15.26 Ќырѓыз µнерпаздарыныњ концерті
17.15 Док/сериал “Миллионеры”. Дато Эрик Эн.
18.00 Жањалыќтар
18.30 Новости
20.00 Д/ф «¦лт рухыныњ
самѓауы»
20.30 Жањалыќтар
21.00 Замана
21.30 Новости
22.00 Шашу
22.30 «Госпожа Горничная»
23.30 Жањалыќтар
23.50 Новости
31 КАНАЛ
06.00 Т/с «Єзіл студио»
07.00 Кулинарная программа «Вксные секреты»
07.30, 21.00 Т/с «Уєде беремін»
10.00 «Воронины» Т/с
11.00, 19.00 Т/с «Два отца
и два сына»
12.00 М/с
15.00 Т/с «Городские легенды»
20.00 Информбюро
23.30 Алдараспан, шаншар,
Нысана, кунделігі
01.00 Кино «Матрица: революция» (каз)
03.30 Кино «Город ангелов»
АСТАНА
07.00 Єн шашу
07.30, 17.30, 20.30, 00.20
Новости
08.00, 10.00, 13.00, 14.00,
20.00, 23.50 Жањалыќтар
08.40 «Лица столицы»
09.00, 10.10 «Ж‰з жылдыќ
м±ра» Т/х
10.30 Т/с «Незабываемый»
11.30, 18.00 Т/х «Ќыз
ѓ±мыры»
13.10 Эксклюзивное интервью с Максатом Кабышевым
13.35 Программа «Мы вместе»
14.10, 21.00 «Мама-детектив» Т/с
15.05 «Кто в доме хозяин?»
Т/с
16.40 Т/с «Вопреки всему»
17.30 Т/х «¦мытылмас»
00.50 «Еріксіз неке» Т/х
7 КАНАЛ
06.00, 12.00, 18.30 «Ќара
гул»
07.00,
19.30,
23.30,
«К‰нтізбе»
07.30, 08.30 «К‰нбастар»
08.00, 02.30 «Айна online»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Голодные игры»
13.00, 03.00 «Ќыздар арасында»
13.50, 20.00 7 NEWS
14.00, 04.00 «Ањыз єйел»
Т/х
15.00 «Психосоматика»
15.30 «Гадалка»
16.00 «Семейные обстоятельства» Т/с
17.00 Ток-шоу «Мои прекрасные»
21.00, 00.30 «Распутин»
23.30 «Крик совы» Т/с
ЖАЌСЫЛЫЌ – ЖАН ШУАЃЫ
Елбасыныњ жас жеткіншектердіњ
мектепке баруын ќамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау маќсатында ±йымдастырылѓан «Мектепке
жол» акциясы біздіњ Мойнаќ ауылындаѓы №23 орта мектепте де оњ жалѓасын табуда.
«Жаќсыныњ жаќсылыѓын айт,н±ры тасысын»
демей ме? «Мектепке жол»акциясы барысында осындай ‰лкен кµмек «Наз» ќ±рылыс
±жымы тарапынан 5 «А»сынып оќушысы
Т±рлыбек Алдиярѓа да кµрсетілді.Мектепке
жања оќу жылына ќажетті киім-кешегі,ќ±рал-
жабдыќтарымен толыќ ќамтамасыз етілді. Сынып жетекшісі ретінде µз атымнан, Алдиярдыњ
отбасы атынан осы ќ±рылыс ±жымыныњ ќызметкерлеріне айтар алѓысым шексіз. Отбасыларына зор денсаулыќ,ењбек жолында табыс
тілеймін!
Ізгі тілекпен:
Бибіг‰л ЕРЖАНОВА.
Мойнаќ ауылындаѓы №23 орта мектебініњ ќазаќ тілі мен єдебиеті пєні
м±ѓалімі, 5 “А”сынып жетекшісі.
e-mail: [email protected]
12.08.2014
ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Ж±ма 19 ќырк‰йек
ЌАЗАЌСТАН
07.00 «Тањшолпан».
08.00,09.30 Жањалыќтар
10.00 т/х«Ќара шањыраќ»
11.00 «Айтуѓа оњай»...
11.45,19.30т/х “Ќ±былай
хан”
12.30,17.30,20.30,03.00
Жањалыќтар
12.45 “Меніњ Ќазаќстаным”
13.20 «Кµкпар»
14.05 М/ф
14.30 “Ж‰зден ж‰йрік”
14.55 «Джунгли кітабы»
15.05 «Єйел баќытты».
16.10, 22.55 Т/х «Келін»
17.00 «Жан жылуы»
17.25,18.10 «Ењбек т‰бі –береке»
17.50 «¤зекжарды»
18.15 “Жања Ќазаќстан”
18.10 «Парламент»
18.35 «Иман айнасы»
21.05 «Айтуѓа оњай»
21.50 «¦лттыќ шоу»
23.40 “Жайдарман”
ХАБАР
07.00 “¦лт саулыѓы”
07.20 ”Айт±мар”
08.00 ,09.00 “Жања к‰н”
10.00 Новости
10.10 «Док/сериал»
11.00,13.00 Жањалыќтар
11.10 Дело вкуса
11.30 “Сулейман великолепный”
12.30 “Инновационный форсаж”
13.15 “Страх в твоем доме”
14.05 Сериал “Женский доктор”
15.00 Новости
15.40 Д/ф «Єр ‰йдіњ сыры
басќа»
16.00 Т/х “Баќ мекенім, Астанам”
16.40 “Звук Великой степи”
16.50 «Подарим детям
жизнь»
17.00 Жањалыќтар
17.15 «Бармысыњ бауырым?»
18.00 Новости
18.15 Т/х «Єселдіњ ќ±рбыќ±рдастары»
15.45 “Бак мекенім Астанам”
16.15 «Кинофестиваль»
16.25 Мультсериал
16.50 “Подари детям жизнь”
17.00 Жањалыќтар
17.15 “Бармысыњ,бауырым?”
18.00 Новости
18.15 “Єсельдіњ ќ±рбыќ±рдастары
ЕВРАЗИЯ
06.00 Сериал «Туѓан елдіњ
т‰тіні»
06.50,18.00 Жањалыќтар
07.00 «Доброе утро»
11.00 «Петрович»
12.00 “Модный приговор”
13.00 “Ж±ма уаѓызы”
13.15 “Сваты у плиты”
13.50 «Время покажет»
14.40,15.45 “Дикий-3”
15.30 “112”
16.50 «Жди меня»
18.00 Жањалыќтар
18.55 Т/х «С‰йген жар»
19.50 “Одинокий волк”
21.00 «Новости в 21.00»
21.40 «Поле чудес»
23.00 «Жизнь после жизни»
02.00 “Человек и закон
02.30 Сериал«Участковый»
КТК
06.05Т/х«Мачеха»
07.45 «Япыр-ай»
08.35,03.55 Жањалыќтар
09.05 “Давай поженимся”
10.10 «Земский доктор»
12.00 Новости
12.35 “Наша правда”
13.25,19.25 «Рейдер»
13.35 “Не ври мне”
14.35 «Верное средство»
15.30 “Тайны следствия12”
16.25 Мєссаѓан
17.00 «Махаббат м±њы»
18.00 «М±здан суыќ, оттан
ыстыќ»
19.00 «Жаналыќтар»
19.25 “Рейдер”
19.40 т/х “Алањ болма жаным”
21.00 Вечерние новости
21.30 “Наша правда”
Сенбі 20 ќырк‰йек
22.30 “Уйти,чтобы вернуться”
07.00 Концерт
00.25“Реальная сказка”
02.25 Обзор матчей Лиги 08.40 «Агробизнес»
09.00 «Сенбілік Тањ»
Европы УЕФА
10.05 «Дауа»
10.35 «Ас болсын»
07.00 «Тањжарыќ»
11.25 «Жайдарман»
09.00 Жањалыќтар
13.00 “Поэзия єлемі”
09.30 Новости
13.30 «Телќоњыр»
10.00 Замана
10.30 Мультсериал “Приклю- 14.15«Жедел жєрдем»
чение Джимми Нейтрона” 15.55 «Мєлім де беймєлім
11.00 Телесериал «Кешір Ќазаќстан»
мені»
16.25 “Жарќын бейне”
12.00 Шашу
17.00 “Мыњ т‰рлі мамандыќ”
12.30 Д/ф «¦лт рухыныњ 17.30,20.30,00.00,03.00 Жасамѓауы»
њалыќтар
13.00 Телесериал «Госпожа 17.45 Футбол.Аѓылшын преГорничная»
мьер-лигасы. “Куинз парк
14.00 д.ф. “Соединяя кон- рейнджерс”-”Сток сити”.Тітиненты” Следы в джунглях. келей эфир
14.52 Жетісу єн мен к‰йдіњ 19.45 “Таѓдыр”
бесігі
20.05 “Арнайы репортаж”
15.10 Д.ф. “Исцеляющая 21.05 “Шын ж‰ректен”
сила природы”
21.50 Концерт
15.40 Б.Аюханов театрыныњ 23.30 “Сіз не дейсіз?”
концерті
00.35 Футбол.Аѓылшын пре17.10 Программа “Будьте мьер-лигасы. “Астонвилла”здоровы”. Мозоли
”Арсенал”.Тікелей эфир
17.30 Д.ф “Фотоохота с Да- 02.25 “Жарќын бейне”
гом Гарднером”
18.00 Жањалыќтар
18.30 Новости
19.00 Телесериал «Кешір 07.00 Т/х “Сєби ж‰рек”
08.00 М/с “Фархат”
мені»
20.00 Иманашар. Тікелей 08.25 ¦лт саулыѓы.
08.50 “Продвопрос”
эфир
10.00 “Бармысыњ бауырым”
20.30 Жањалыќтар
10.50 м/ф
21.00 Замана
21.30 Новости
12.20 “Энергия будущего”
12.50”Наследие земли”
13.00 х/ф “Таймлес. руби00.00 Новости
новая книга”
06.00 “Єзіл студио”
15.00 Кинофестиваль
07.00 “Вкусные секреты”
15.10 “Орталыќ Хабар”
07.30, 21.00 т/с «Уєде бе- 16.00 “Одна судьба”
ремін»
15.55 “Подари детям жизнь”
10.00,16.00 Сериал “Воро- 16.40 Концерт
нины”
17.30 Кинофестиваль
11.00 Сериал “Два отца и 17.40«Сол бір кеш»
два сына”
18.55 “Под прицелом”
12.00 Мультсериал
19.55 “Бенефис шоу”
15.00 “Городские легенды”
19.00 Сериал “Два отца и 21.00 “Жеті к‰н”
22.00 “Мерейлі отбасы”
два сына”
22.30 “Игра эндера”
20.00 “Информбюро”
01.30 Театр ќойылымы
21.00 т/с “Уєде беремін”
23.30 Алдараспан, Шаншар, 02.45 “Кµкжалдар мекені”
Нысана
01.00 Кино.”Идеальный
шторм”
03.30 Кино.”Жена астронав- 06.00 “Идеальный ремонт”
07.00,02.45 Сериал«Участа”
тковый»
08.30 «Тањѓы пошта»
07.00 Єн шашу
07.35,20.30,00.20 Новости 09.00 Новости
«20:30»
09.10 «Смак»
08.05, 10.00, 13.00, 20.00, 09.45 “Мечтать не вредно»
23.50 Жањалыќтар
11.40 «Фабрика Грез»
08.40 “Лица столица”
09.00,15.30 Т/х «Ж‰з жыл- 12.10 «Идеальный ремонт»
13.05,03.30 “Травма”
дыќ м±ра»
10.10 “Ж‰з жылдыќ м±ра”
14.00 “Караоке такси”
11.05 Сериал «Незабывае- 14.30 “Заговор диетологов”
мый»
12.05, 19.00 «Ќыз ѓ±мыры» 15.30 Сериал “Единственный мой грех”
‡/т
13.10 Ел аузында
20.00 “Х Faktor”
13.40 Арнайы жоба
21.00 «Новости в субботу»
14.00 Новости
21.30 Жањалыќтар
14.10 ,21.00 Сериал “Мама
21.45 «Тілші т‰йіні»
детектив”
15.05 “Кто в доме хозяин?” 22.15 Жањалыќтар
16.40,22.00 “Вопреки всему” 22.35 «Кешкі кездесу»
17.30,22.50 “¦мытылмас”
00.00 «Точь-в-точь»
00.50 “Еріксіз неке”
03.00 Х/ф «Участковый»
ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ
09.00 Жањалыќтар
09.30 Новости
10.00 Замана
10.30 Мультсериал “Приключение Джимми Нейтрона”
11.00 Телесериал «Кешір
мені»
12.00 Шашу
12.30 Иманашар Ќайталау
13.00 Телесериал «Госпожа
Горничная»
14.00 д.ф. “Соединяя континенты” Парадоксы природы
14.53 Жетісу єн м ен к‰йдіњ
бесігі
15.00 Д.ф. “Исцеляющая
сила природы” Гирудотерапия
15.30 Концерт «Єнім саѓан
туѓан ел»
16.50 Д.ф. “Искусство пространства”.
17.30 Док/ сериал “Этот
странный мир”
18.00 Жањалыќтар
18.30 Новости
19.00 Единый народ
19.20 Концерт «Алтын таяќша»
20.05 Программа “Тарих”
Хан Мамай
20.30 Жањалыќтар
07.00 Концерт
08.20 м/ф “Елсіз аймакта”
09.45 “Айгµлек”
11.05 “1 KZ лото”
11.20 “Ѓажайыпстанѓа
саяхат”
11.35 “Аќсауыт”
09.00 Жањалыќтар
09.30 Новости
10.00 Мультфильм
11.30 Служба спасение
12.00 Шашу
12.30 Асыл сµз
13.00 Телесериал «Госпожа
Горничная»
14.00 Алматы филармониясыныњ концерті
15.10 д.ф. “Соединяя континенты”
16.13 Жетісу єн мен к‰йдіњ
бесігі
16.25 Д.ф. “Исцеляющая
сила природы”
16.55 «Талдыќорѓан єуендері» ансамблініњ концерті
18.35 К/ф «Мачеха»
19.15 Ой т‰бінде жатќан сµз
20.30 Апта (каз)
21.05 Программа “Тарих”.
Кто написал историю казахов
21.30 Апта (рус)
22.05 Цикл “Зеленый список”.
22.30 С‰йінбай атындаѓы
филармонияныњ концерті
ЌАЗАЌСТАН
ЖЕТІСУ
ХАБАР
31 КАНАЛ
ЕВРАЗИЯ
АСТАНА
7 КАНАЛ
06.00,12.00,18.30 «Ќара
г‰л» т/х
07.00,19.30,23.00,05.00
К‰нтізбе
07.30,08.30 “К‰нбастар”
08.00,18.00,05.30«Айна
online»
09.00 “С новым домом”
10.00 “О самом главном”
11.00 “Голодные игры”
13.00,03.00 “Ќыздар арасында”
13.50,20.00 “7 NEWS”
13.50,20.00 Жањалыќтар
14.00,04.00 “Ањыз єйел” т/х
15.00 “Психосаматика”
15.30”Гадалка”
16.00 “Измайловский парк”
21.00 ,00.30 «Большая перемена» шоу
23.30 “Крик совы”
КТК
Жексенбі 21 ќырк‰йек
ЌАЗАЌСТАН
31 КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.00«Вкусные секреты»
09.30Х/ф.”Жена астронавта”
11.30 Х/ф.” Идеальный
шторм”
14.00 “Последняя мимзи
вселенной”
16.00,17.45 «Мультфильм»
19.30 Кино. «10 000 лет до
12.10 “Сєнді баспана”
12.40 “Арнайы репортаж”
13.05 “¦лттыќ шоу”
14.10Т/х“Жедел
жєрдем”
15.45 “Ќазаќ даласыныњ
ќ±пиялары”
16.15 “Саѓындырѓан
єндер-ай”
17.00 “Сыр с±хбат”
17.35 “Шарайна”
18.30 Футбол.Аѓылшынпремьерлигасы.”Лестер”-Манчестер Юнайтед”
ХАБАР
07.00 т/х «Сєби ж‰рек»
08.30 М/с “Фархат”
09.00 Айбын
09.30 “Ас арќау”
10.0011.30 м/ф
12.00 “Сказка о рыбаке и
его жене”
13.00 “Бенефис-шоу”
14.00 “Инновационный форсаж” дневник
14.25 “Кµз кµрген”
15.15“Сол бір кеш”
16.25“Линия судьбы”
16.55 Кино. “Ангел в тюбитейке”
16.30 Кино. “Тыныш айлаќ”
18.25 Концерт
20.30 “Бюро расследований”
21.00 Жеті к‰н”
22.00 “Ж±лдызды дода-Звездные войны”
31 КАНАЛ
06.00 “Жажда экстрима”
07.00 М/ф
09.30 Кино«Последняя Мимизи вселенной»
12.00,13.45Мультфильм
15.30 Кино. «10 000 до н.э»
17.30 м/ф «Самолеты»
19.30 Кино «Стартрек:возмездие»
22.00 Х/ф !Тачка №19”
00.00Х/ф “Шафт”
ЕВРАЗИЯ
АСТАНА
21.30 Х/ф «Пункт назначе-
23.30 Х/ф “Кошмар на улице вязов-6:Фредди мертв”
03.30 “Пальметто”
АСТАНА
08.00 Єн шашу
08.40 “Новости “23:30”
09.10Жањалыќтар
09.40 “Суперпапа”
10.20 х/ф ” Кто в доме хозяин”
11.30,18.30 “Ќыз ѓ±мыры”
13.10“Єзілстан”
13.20 Сериал “Подземный
переход”
15.15 Х/ф “Калина красная”
17.10 “Єн мен єзіл”
18.05 “Той жыры”
20.05“Ел аузында”
20.30 “ “20:30” Біздіњ уаќыт”
21.20 “Астана кеші кµњілді”
22.35 Кино. “Прощай детка
прощай”
00.40 “Ж‰рек жарѓан”
7 КАНАЛ
06.00 Кино.«Свадьба лучшего друга»
07.45,08.30 Жањалыќтар
08.00 «Тілші т‰йіні»
08.45 «Воскресеные Беседы»
09.00 Новости
09.10 «Здоровье»
10.10 «Казлото»
10.55 “Х Faktor”
12.05 «История Россиской
кухни»
12.55,04.30 «Травма»
13.30 “Караоке такси”
14.00 “Большие гонки”
15.30“Добрый вечер,Казахстан”
16.45 «Ищу жену с ребенком»
21.00 « Аналитика»
22.00 «Три акаорда»
КТК
08.00 Єн шашу
08.35 Мультфильм
09.00 “Kaznet”
09.15 “Ел аузында”
09.40 “Суперпапа”
10.40 Сериал “Кто в доме
хозяин”
16.45 «Ќыз ѓ±мыры» т/х
13.10”Астана кеші кµњілді”
14.25 Сериал “Подземный
переход”
16.25 Х/ф “Прощай детк про-
18.20 Т/х «Ќыз ѓ±мыры»
20.05 “Той жыры”
20.30 “ “20:30”: Избранное
за неделю”
7 КАНАЛ
06.00 «Б‰к пен Шік»
07.00 “Ќырыќ миллион тењге шоуы”
10.05 Кино. “Мимино”
08.00,12.00,02.20 “Айна
12.05 “Испытание вернос09.30 «Орел и решка»
online”
тью”
10.30 “Икона стиля”
09.00 “Гигантские стройки”
15.50 «Дорога домой»
11.30«Свекровь и невест16.00 “История успеха”
ка»
16.10 «Toй BestStar»
12.00,03.00 “Дев Д” фильм
17.30 «Астарлы аќиќат»
10.00 “Машина будущего”
11.00 “Орел и решка”
12.30,03.30 х/ф “Жуас
жігітпен желµкпе ќыз”
15.00 х/ф “Несколько при-
19.00 “Кім білген” репортаж
19.30 Премьера шоу “Boom”
20.00 Шоу «Хочу к Меладзе»
22.00 ”Другими словами”
22.30 Бокс:С.АльваресЭ.Лара
18.00“История из прошлого” 15.00 Т/ф “Победитель””
19.00 х/ф “Часовщик”
14.50 х/ф “Счастливого
21.00 “Портрет недели”
пути”
22.00 “Слуги народа”
17.00 “Мои прекрасные”
22.45 «КтК-да Ќабатов»
18.00 Т/х “20 Минут”
00.10 х/ф “Барабанная
20.00 “Нысана”
дробь”
20.30 “Кім білген”
02.10 Дневник Лиги Чемпи21.00 Премьера шоу “Boom”
онов УЕФА
21.30 “Kzландия”
00.10 «М±здан суыќ, оттан
22.00 Х/ф “Ганстеры”
ыстыќ»
АКЦИЯ
ПОШТАДАЃЫ «АШЫЌ ЕСІК» К‡НІ
Жаќында Талдыќорѓан ќаласыныњ Алматы облыстыќ
«Ќазпошта» бµлімшесінде зейнеткерлерге жєне ќала
т±рѓындарына арналѓан «Ашыќ есік» к‰ні µтті. Акцияныњ
маќсаты т±рѓындарѓа Ќазпошта бµлімшесініњ атќаратын
ќызмет т‰рлерімен толыѓыраќ таныстыру. Алматы облысы бойынша 494 байланыс бµлімшесі бар. Ал Талдыќорѓан ќаласында 15-ке жуыќ пошта бµлімшесі ж±мыс істейді.
СКОРПИОН. Если родившийся под
знаком Скорпиона будет ленивым в понедельник, то вся неделя пройдет без пользы.
Быть полезным и нужным для других – основная тема второй недели сентября. Понедельник благоприятен для активного "мозгового штурма", решения многих вопросов на работе и дома. На
этой неделе Скорпионов ожидает полная занятость.
СТРЕЛЕЦ. Понедельник перед полно-
07.00 “Ќырыќ миллион тењ- 08.40 М/с “Астробой”
ге шоуы”
08.10 «Мультфильм»
09.00 “ЖанАйќай”
08.00 “Айна online”
09.00 «Школа доктора Ка- 08.30 “Hello,Ќазаќстан”
18.00 “К‰нтізбе”
ВЕСЫ. Родившихся под знаком Весов ожидает напряженный эмоциональный
период, в который основной задачей является сохранение Идеала в душе и мира в
доме. Необходимо разобраться в вопросах
самообмана, ложных, не выполнимых обещаний и обязательств. Не стоит отказываться от постоянства в
пользу случайного знакомства. В сфере отношений
представители знака Весов могут столкнуться с разочарованиями. Причиной разочарования может стать
пустая мечтательность, стремление к идеальным отношениям, излишняя требовательность.
21.20 “Громкое дело”
го»
17.00 “Мои прекрасные”
ДЕВА. Рассеянность, невнимательность, "сонное" состояние сознания необходимо исключить с самого утра понедельника. Ведь понедельник может оказаться
очень результативным на работе. Обливания холодной водой, пробежки, плотный
завтрак и позитивный настрой уберегут от неприятностей. Неприятности могут явиться в виде мелких авто
аварий на дорогах, кухонных травм и ссор с возлюбленным из-за "испорченного телефона".
щай”
06.00«Б‰к пен Шік»
зрачных дней”
БЛИЗНЕЦЫ.Тем, кто считает себя
"типичным" представителем знака Близнецы, на этой неделе стоит внимательно следить за своими обещаниями. Этот период
принесет Близнецам несколько уникальных
возможностей для продвижения своих идей в мир.
Найдется выход из любых критических ситуаций последнего времени, например, неожиданное дополнительное финансирование. Но эти счастливые случаи могут
обойти беспечных, не пунктуальных Близнецов.
РАК. Неделя начинается для Раков
с хорошим настроем, сентиментальными
воспоминаниями и мечтательностью. Эти
прекрасные эмоциональные состояния без
сомнения помешают вам сосредоточится
на делах. Иногда можно уступить велению сердца, не задерживаться на работе провести
больше времени с семьей, родителями. Во вторник
придется сдерживать эмоции, подавлять гнев и не уступать своей лени.
ЛЕВ. Начало недели окажется для
представителей этого знака слишком эмоциональным. В переговорах важно готовить
факты и контр-аргументы. Обсуждение простых проблем может обернуться спором или
конфликтом. Поэтому не стоит зацикливаться на мелочах и придираться к окружающим. В понедельник и вторник Львам необходима точность и пунктуальность. На работе Львы подтверждают лидерские
позиции. Нельзя уронить свой авторитет, отдавая свои
распоряжения в виде просьб. Такая манера общения
быстро окупится.
07.05 «На грани возможно- 21.40 “Єндер мен жылдар”
маровского»
07.00 Т/с“Сыла таѓдыр талќысы”
08.30 “Ж‰рек жарды”
09.00 “История успеха”
09.10 “Мєссаѓан”
10.00 “Юрмала-2013”
12.00 Новости
12.35 « Наша правда»
13.25 “Звездная жизнь”
15.00 “Hello,Ќазаќстан”
15.35 “жанАйќай”
16.45 “КТК-да Ќабатов”
18.00 “История из прошлого”
19.00 “Обед молчание”
21.00 “Другая прада”
22.00 «Toй BestStar»
23.20 “Хроники недели”
23.45 х/ф “Морские дьяволы. судьбы”- “территория
врага”
01.45 “Ж‰рек жарды”
ОВЕН. Начало недели обещает благоприятный период для домашних дел и
погашения текущих счетов. Можно ожидать
приятных, но внеплановых расходов. Перепады настроения, повышенная чувствительность к критике и неадекватное поведение окружающих создают небольшое напряжение в понедельник.
ТЕЛЕЦ. Понедельник может стать важным днем для начала нового дела, проекта
или отношений. Тельцы могут получить помощь от влиятельных лиц. Но и к представителям этого знака будут обращаться за
помощью и сочувствием. С понедельника
по пятницу Тельцам придется бороться с противодействием извне и на работе, и в партнерских отношениях.
02.00 ”Телохранитель”
н.э».
ния-5»
С 12 по 19 сентября
Кµбінесе адамдар аќша аударымдары, несие жєне электр ќуатын
тµлегенде банкке немесе терминалдарѓа ж‰гінеді. Олай болудыњ себебі б±рындары тµлеген аќшалары екі-‰ш к‰нде аударылатын. Алматы
облыстыќ «Казпошта» АЌ-ы директорыныњ орынбасары Г‰лжан Рахимбаеваныњ айтуы бойынша ќазір еш ќиындыќтар жоќ, барлыќ тµлемдер пайызсыз жедел т‰рде аударылып отырады. Поштаныњ таѓы бір
тиімді жаѓы аќша ќоры бірнеше жыл бойы саќталып т±рады.
Жадыра МЕДЕТБЕКОВА.
лунием может оказаться днем испытания
на прочность нервной системы. Стрельцам понадобиться терпение и выдержка,
потому что эмоциональный шквал может
полностью "обесточить" Стрельца. Возможно недомогание, плохое самочувствие. Необходимо привести свои финансовые дела в
порядок, оплатить счета и штрафы, получить проценты
от вклада в банке и постараться не потратить все деньги на капризы и прихоти. Ожидаемые траты этого периода принесут и радость, и пользу, и, может быть, осуждение в семейном круге.
КОЗЕРОГ. Понедельник перед полнолунием представителям знака необходимо ударно трудиться, чтобы обеспечить
себя работой на месяц. Активные переговоры, множество встреч и обилие документов, с которыми придется работать и
которые необходимо подписать. Все это
создает высокую нагрузку на интеллект.
Козерогам придется выдержать давление и отстоять
свои интересы в бизнесе. Необходимо иметь неприкосновенный запас денежных средств, которые на этой
недели могут быть использованы практично. Удачное
время для сделок с недвижимостью.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи имеют все
шансы проявить себя блестще в учебе,
на работе, в ответственных выступлениях и на сцене. Начало и середина недели – период эмоциональной нестабильности. Водолеям придется делать выбор
между скучной, но хорошо оплачиваемой, работой и творческой деятельностью в компании
друзей. Вторник и среда - неблагоприятные дня для
принятия решений.
Водолеям не стоит лезть на рожон, проявлять инициативу и активность. Пятница и суббота – дни, когда
нужно держанными в словах и обещаниях, не ввязываться в выяснение отношений и не тратить много денег.
РЫБЫ. На этой неделе рожденным под знаком Рыб предстоит выдержать испытание любовью. Сентиментальное и чувствительное настроение
в начале недели помешает сосредоточится на работе. Перепады и нестабильность могут быть компенсированы активной помощью близким, соблюдением режима питания и физической нагрузкой в спортзале. Всю неделю представители знака Рыб - самые особенные. В начале недели возможно небольшое недомогание, частая смена настроения.
12.09.2014
ЌОЃАМ
11
e-mail: [email protected]
ТАЃЗЫМ
КОНКУРС
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В рамках акции «Таза ќала» с 05 по 23 сентября текущего года, в целях определения и поощрения образцовых домов, лучших жителей и лучших дворников, улучшения санитарного состояния и благоустройства города,
аппаратом акима города Талдыкорган объявляется конкурс «Лучший орган управления объектом кондоминиума», «Образцовый дом» и «Лучший дворник» среди физических и юридических лиц города Талдыкоргана.
Заявки на участие в конкурсе и фотоснимки принимаются с 05 по 23 сентября 2014 г., с понедельника по
пятницу с 9.00 до 18.30 (перерыв с 13.00 до 14.30) в кабинете №207 отдела жилищной инспекции города Талдыкоргана, по адресу: ул. Абая, №241.
Телефоны для справок: 240425, 240390.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсах «Лучший орган управления объектом кондоминиума», «Образцовый дом» и
«Лучший дворник»
1. Общие положения
1.1. Конкурсы «Лучший орган управления объектом кондоминиума», «Образцовый дом» и «Лучший дворник»
(далее конкурс) проводятся в рамках акции «Таза ќала» и в честь празднования «Дня города», с целью формирования у горожан активной жизненной позиции, гражданской ответственности, готовности участвовать в общественной жизни, формирования позитивного образа города, актуализации интереса к проблеме санитарного
состояния и благоустройства города.
1.2. Конкурс проводит в период с 05 по 23 сентября 2014 года Государственное учреждение «Отдел жилищной
инспекции города Талдыкоргана» совместно с Государственным учреждением «Аппарат акима города Талдыкоргана».
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная акимом города Талдыкоргана.
1.4. Настоящее положение публикуется в средствах массовой информации, размещается на сайте акимата
города Талдыкоргана.
2. Условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие жители города, дворники, а также органы по управлению кондоминиума,
подавшие заявку в соответствующую конкурсную комиссию.
2.2. Заявка на участие направляется в конкурсную комиссию по адресу: г.Талдыкорган, улица Абая, 241,
кабинет №207, приемная Государственного учреждения «Отдел жилищной инспекции города Талдыкорган».
2.3.Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший орган управления объектом кондоминиума»;
- «Образцовый дом»;
- «Лучший дворник».
3. Критерии оценки
3.1. Победители номинации «Лучший орган управления объектом кондоминиума», «Образцовый дом» определяется по следующим критериям (максимальная оценка - 100 баллов):
- состояние уборки (максимум 20 баллов):
улиц (тротуаров, остановок общественного
транспорта)
- максимум 10 баллов;
дворов
- максимум 10 баллов;
- состояние зеленых насаждений на дворовой территории: деревьев,
кустарников, газонов, клумб, мини-скверов и др.; (максимум 20 баллов):
благоустройство, цветочное оформление - максимум 10 баллов;
уборка (покос)
- максимум 10 баллов;
- наличие и состояние урн
- максимум 5 баллов;
- состояние опор освещения
- максимум 5 баллов;
- состояние детских площадок, мест отдыха для взрослых и детей,
малых архитектурных форм, контейнерных
площадок и контейнеров
- максимум 10 баллов;
- состояние фасадов, наличие уличных
указателей и номеров домов
- максимум 10 баллов;
- состояние подъездов и входных дверей
в т.ч. освещение)
- максимум 10 баллов;
- состояние гаражно-стояночного хозяйства,
специально оборудованных мест для
парковки автомобилей,
- максимум 10 баллов;
- состояние физкультурно-спортивных площадок,
наличие и состояние оборудования
(инвентаря)
- максимум 10 баллов;
(наблюдение за каждый зафиксированный случай исправностью и сохранностью нарушений по видам выполняемых работ МАФ, наружного оборудования, в период проведения Конкурса оценка уход за зелеными насаждениями снижается на 1 балл).
3.2. Победитель номинации “Лучший дворник” (максимальная оценка - 90 баллов):
- состояние территории, зеленых насаждений, цветочного оформления в том числе:
- уборка территорий
- максимум 10 баллов;
- очистка газонов от листьев, сучьев, мусора
- максимум 10 баллов;
- обустройство цветочным оформлением
- максимум 10 баллов;
- поливка территорий и газонов
- максимум 10 баллов;
- покос газонов вручную и газонокосилкой
- максимум 10 баллов;
- содержание в надлежащем порядке детских, спортивных
площадок, малых архитектурных форм
- максимум 10 баллов;
- уборка, очистка и санитарная обработка урн, дворовых
мусоросборников и мест их установки
- максимум 10 баллов;
- удаление травы между тротуарными плитами, бордюрными камнями,
отмосткой и цоколем здания
- максимум 10 баллов;
- протирка скамеек, домовых знаков и уличных указателей
- максимум 10 баллов;
(наблюдение за каждый зафиксированный случай исправностью и сохранностью нарушений по видам выполняемых работ МАФ, наружного оборудования, в период проведения конкурса оценка уход за зелеными насаждениями снижается на 1 балл).
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Заявки на участие конкурс с фото материалами в бумажных и электронных носителях принимаются до
23.09.2014 г.
4.2. Конкурс завершается 23 сентября 2014 года.
4.3. Победителями городского конкурса считаются признанные лучшими в городе и набравшие наибольшее
количество баллов.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией в недельный срок после завершения конкурса, с
учетом результатов объезда конкурсной комиссии всех номинантов.
5.2. Решения комиссией принимаются на своих заседаниях коллегиально и оформляются протоколом (председатель комиссии при равных голосах имеет право решающего голоса). Протокол подписывают председатель,
секретарь, члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании. Решение конкурсной комиссии освещается в средствах массовой информации.
5.3. Победители награждаются Почетными грамотами и ценными подарками.
И.о. руководителя
ГУ «Отдел жилищной инспекции
г.Талдыкорган»
Ѓ. ЄБДІШ‡КІР¦ЛЫ
ЖАЌСЫЛЫЌЌА ЖАНЫ
Ќ¦МАР ЖАН ЕДІ...
Ќадірі болмас адамныњ ортањда тірі ж‰ргенде ,
Орны бір ќалар ойсырап бір к‰ні
кµрге кіргенде, деп аќындар жырлаѓандай талай жайсањ жандардыњ ќадірін
ортамыздан «алыстаѓанда»
ѓана терењ сезінетіміз, ќайѓырып езілетініміз бар. Міне, абзал аѓа, білікті дєрігер Шєйкен
Ахметжан±лыныњ µмірден озѓанына да айтулы уаќыт
µтіпті. Жаратылысынан жібек
мінезді, жарќын ќабаќты, кісіні
жатсына ќоймайтын, ашыќ
кµњілді, жылы сµзді аѓамыз
ќашанда
жаќсылыќќа
жаќын ж‰ретін адам еді. Бес
уаќыт намазын ќаза етпей,
имандылыќ жолын ќатањ
±станѓан ол, ќажылыќ парызын да адал µтеп ќайтќан болатын. Оныњ ѓ±мыр тарихына ‰њілсек µскелењ ±рпаќќа
‰лгі боларлыќ ењбектіњ µнегесін кµруге болады.
Шєйкен 1960 жылы
Ќоѓалыдаѓы орта мектепті алтын медальмен бітіріп, Алматыдаѓы Медицина институтыныњ емдеу факультетіне оќуѓа т‰сіп, оны 1966
жылы ‰здік тємамдады. Керб±лаќ ауданындаѓы Шанханай учаскелік ауруханасында бас дєрігер болып алѓашќы ењбек жолын бастады.
1968 жылы Талдыќорѓан облысы ќ±рылѓанда, жоѓары атќару орындарыныњ н±сќауымен облыстыќ ауруханаѓа хирург-уролог дєрігер болып ауысты. Кµп µтпей-аќ 1974 жылы отыз жасында облыстыќ аурухананыњ бас
дєрігері болып таѓайындалды. Шєкењ облыстыќ ауруханаѓа басшылыќ жасаѓан т±сында талай игілікті ж±мыстарды іске асырды. Заманалыќ жања
аурухананыњ ќ±рылысын сєтті аяќтап пайдалануѓа тапсырды. Онда нейрохирургиялыќ, гасторэнтерологиялыќ, урологиялыќ, диагностикалыќ, реанимациялыќ бµлімдердіњ ашылуына к‰ш салды. 1985 жылы Талдыќорѓан ќалалыќ аурухананыњ бас дєрігері болып ќызмет етіп ж‰ргенде де Шєкењ игі
бастама кµтеріп, ќалалыќ емхана ќ±рылысыныњ бой кµтеруіне де с‰белі
‰лесін ќосты.
Шєйкен Ахметжан±лы Денсаулыќ саќтау саласындаѓы 46 жылдыќ ќызмет барысында он мыњнан астам ота жасап, талай жанды µлім тырнаѓынан
ќ±тќарѓан µте білікті маман. Оныњ шєкірттері республикалыќ, облыстыќ ауруханаларда µнегелі ењбек етіп ж‰р. Солардыњ ќатарында Алматы облыстыќ
Денсаулыќ саќтау басќармасыныњ бастыѓы Маралбек Мейірбеков пен осы
мекеменіњ статистикалыќ бµлімініњ бастыѓы Баќыт Ерѓабылов, бµлім мењгерушілері Мандат Долаев, Бекс±лтан Серѓазин, Анатолий Тегайдыњ есімін
атауѓа болады. Зейнетке шыќќан соњ 2000 жылдан бері Талдыќорѓан ќаласында «Жансая» медициналыќ орталыѓын ашып, бас дєрігер міндетінде
µмірініњ соњына дейін халыќќа мінсіз ќызмет етіп келді.
«Єке кµрген оќ жонар» дегендей Шєкењніњ ±лы Ѓалым да бірінші категориялы дєрігер-уролог, ал немересі Н±рс±лтан медициналыќ колледжді бітіріп
атасыныњ жолын жалѓастыруѓа ±мтылып ж‰р.
Шєйкен Ахметжан±лы бойын тік ±стап, ќажырлы ќайратпен ќоѓамдыќ
ж±мыстарѓа белсене араласатын. Бірде Ардагерлер ‰йіне барып, келелі
жиындарда сµз сµйлеп, жастарѓа ±лаѓат танытса, аракідік «Жетісу» телеарнасындаѓы «Замана», «Шањыраќ», «Иманашар» хабарларында дария- аќыл
кенін аќтарып, т‰рлі таќырыптаѓы с±хбаттарѓа ќатысатын.
Баспасµз беттерінде тєрбиелік мєні терењ маќалалары да жиі жарияланатын Шєкењніњ таѓы бір кµптіњ бойында табыла бермейтін ќыры ол - µнерді
жанындай с‰йетін. ¦заќ жылдар м±ѓалімдік ењбектіњ нєрін татќан «Оќу
аѓарту ісініњ ‰здігі», с‰йікті µмірќосаѓы Аманг‰л жењешемізді жанына ертіп
театрѓа, Мєдениет сарайында µтетін концерттерге жиі баратын. Оныњ елге
еткен ењбегі ‰кімет тарапынан єркез де лайыќты баѓасын алып келді. Єлденеше рет «Ќ±рмет граммоталарымен», медальдармен марапатталып, «Денсаулыќ саќтау ісініњ ‰здігі», «Керб±лаќ ауданыныњ жєне Талдыќорѓан ќаласыныњ, сонымен бірге Алматы облысыныњ «Ќ±рметті азаматы» атанды. Шєйкен ќажы Ахметжан±лына “Топыраѓыњыз торќа,
иманыњыз салауатта болсын аѓа”,- дей отырып, тµмендегі дидактикалыќ
жырымды ол кісініњ рухына баѓыштауды жµн кµрдік.
Ажал бір алса жаѓадан,
Ќ±тылѓан адам жоќ одан.
Патша да, ќ±л да т‰бінде,
Бір к‰ні шыѓар моладан.
Ќабірде олар тењелер,
Сен оѓан кєміл сене бер.
Жєннаттан орын аларсыњ,
К‰нєсіз болсањ сен егер.
Тіршілік соќпас оњайѓа,
Ќанаѓатшыл бол алайда.
Аќыретте судыњ да,
С±рауы болар ќалайда.
¤мірге туып келген соњ,
Ќызыѓын татып кµрген соњ.
Жад болып ќалар жаќсы сµз,
Артыњда ќалсын µлген соњ.
Д‰ниеніњ сыйын алѓасын,
¦рпаѓыњ кµрсін жалѓасын.
Ойѓа алѓан істі орында,
Арман боп іште ќалмасын.
Т‰к бітірмей Аллаѓа,
Не дейсіњ ертењ барѓасын?!
‡сен ¤МІРЗАЌОВ,
Ќазаќстан Жазушылар Одаѓыныњ жєне Ќазаќстан Театр
ќайраткерлері Одаѓыныњ м‰шесі.
АЊДАТПА
«Н±р Отан» партиясы «Баќытты отбасы» партиялыќ жобасын ж‰зеге
асыру аясында ‰.ж. ќырк‰йек айында еліміздіњ барлыќ аймаќтарында Отбасы к‰нін (2014жылѓы 14 ќырк‰йекте) мерекелеуге орай жалпы республикалыќ шаралардыњ µткізілуі жоспарланѓан.
Осыѓан орай, 8-13 ќырк‰йек к‰ндері аралыѓында саѓат 10.00-13.00ге дейін
облыстыќ партия филиалыныњ ќоѓамдыќ ќабылдау бµлмесінде єйелдерді
ќолдау орталыѓыныњ зањгер жєне психолог мамандары таќырыптыќ ќоѓамдыќ ќабылдау ж‰ргізіп, отбасы мєселелері бойынша тегін зањгерлік жєне
психологиялыќ кењес береді.
Аќын Сара кµшесі, 157. Тел.: 24-41-24, 24-41-26, 21-15-45, 24-56-80
ЖАРНАМА
12
НАШИ ЗЕМЛЯКИ
ЗАЊ АЯСЫНДА
ЄКІМШІЛІК Ќ¦ЌЫЌ Б¦ЗУШЫЛЫЌ
Єкімшілік ќ±ќыќ – б±л ќоѓамдыќ ќатынастардыњ ерекше
тобын реттеуге арналѓан ЌР ќ±ќыќтыќ ж‰йесініњ саласы.
Басты ерекшелігі - олар Єкімшілік ќ±ќыќтыњ пєні — б±л мемлекеттік басќару сферасында туындайтын, дамитын жєне
тоќтатылатын ќоѓамдыќ ќатынастар.
Єкімшілік ќ±ќыќтыњ пєніне
мына ќатынастарды жатќызуѓа болады:
1) Атќарушы билік органдарыныњ ±йымы байланысты;
2) Басќаруда атќарушы билік
органдарыныњ єкімшілік – биліктік
µкілеттіліктерді ж‰зеге асыру барысында жєне азаматтармен, мемлекеттік жєне мемлекеттік емес
±йымдармен µзара єрекеттерінде
туындайтын;
3) Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтарды істегені ‰шін туындайтын;
Єкімшілік ќ±ќыќ ‰шін тєн
ќ±ќыќтыќ реттеу єдістері:
1) Билік єдісі – баѓындыру, немесе тура б±йыру єдісі ( ќатынастар єкімшілік ќ±ќыќтыњ шегінде біреуініњ екіншісіне баѓынуына т±рѓызылады);
2) ¦сыну єдісі (басќару
субъектісініњ ±сыныстары егерде
оны басќару екінші ќатысушысы
ќабылдаѓан жаѓдайда зањды к‰шке
ие болады)
3) Келісу єдісі (µзара баѓыныштылыќта болмайтын ќатысушылар
арасында)
4) Тењдік єдісі (мемлекеттік механизмніњ бір дењгейінде т±ратын
субъектілер єкімшілік келісімшарт
т‰рінде бірлескен єрекеттерді
ќабылдайды)
Єкімшілік ќ±ќыќтыњ ж‰йесі —
б±л салаларды ќ±райтын салашыќтарѓа жиыстырылѓан топтар –
ќ±ќыќтыќ институттар бойынша
бµлінген ќ±ќыќ нормаларыныњ
ѓылыми – ±йымдастырылѓан жиынтыѓы – бірт±тас нормативті ќ±рылым.
Єкімшілік ќ±ќыќтыњ ќайнар
кµздері – б±л басќару ќатынастарыныњ субъектілерініњ мінез –
ќ±лыќ ережелері кµрсетілген жєне
бекітілген мемлекеттік билік ресми
т‰рде маќ±лдаѓан нысандар.
Ќ±ќыќтыњ ќайнар кµзі болып табылуы ‰шін єрбір осындай нысанда
бірќатар мынадай белгілер болуы
ќажет:
1) Субъектілердіњ белгілі бір категориялары орындау ‰шін міндетті
бір немесе бірнеше мінез – ќ±лыќ
ережелері (ќ±ќыќ нормалары) болуы
ќажет.
2) Осындай болуы ‰шін мемлекеттік билік ресми т‰рде маќ±лдауы
ќажет.
Єкімшілік ќ±ќыќтыњ басќа ќ±ќыќ
салаларымен араќатынасы —
єкімшілік ќ±ќыќ бірыњѓай ж‰йеніњ
ќ±рамды бµлігі бола отырып ќ±ќыќ
салаларыныњ барлыѓымен µте тыѓыз байланысты.
ЌР Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ
туралы Кодексініњ 28 бабына сєйкес
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ – б±л
мемлекеттік немесе ќоѓамдыќ
тєртіпке, белгіленген басќару
тєртібіне ќол с±ѓатын, ќ±ќыќќа
ќайшы, кінєлі єрекет немесе єрекетсіздігі, сол ‰шін зањнамада
єкімшілік жауаптылыќ ќарастырылѓан (мультимедиялыќ-презентация).
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ
ерікті мінез –ќ±лыќ актісі – іс-ќимыл
болып табылады жєне мінез – ќ±лыќтыњ екі аспектісінен т±рады: єрекет
немесе єрекетсіздік. Єрекет-б±л
міндеттерді, зањды талаптарды белсенді орындамау, сонымен ќатар
тиым салушылыќты б±зу (мысалы,
егінді улау немесе ауыл шаруашылыќ даќылдарын жою, кµкнєр немесе сораны зањсыз егу жєне µсіру).
Єрекетсіздік -б±л міндеттемелерді
бєсењ орындамау, мысалы, мемлекеттік статистикалыќ байќауды
ж‰ргізуден бас тарту, µндіріс ќалдыќтарын кµму бойынша жєне аѓынды
суларды тµгудіњ талаптарын орындамау. Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ-
ты жасау єкімшілік жауаптылыќтыњ,
т±лѓаѓа єкімшілік жаза ќолданудыњ
фактілік негізі болып табылады(нормативті негізі – ќ±ќыќ нормасы, соѓан сєйкес єкімшілік жауаптылыќ
белгіленеді жєне ќолданылады).
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ
негізгі белгілері:
1) ќоѓамдыќ ќауіптілік — б±л іс
— єрекеттіњ ќоѓамныњ, мемлекеттіњ, азаматтардыњ м‰дделеріне
зиян келтіруі, мысалы, ±саќ б±заќылыќ, мас к‰йінде кµлік ќ±ралдарын басќару
2) ќ±ќыќќа ќайшылыќ – ќ±ќыќ
нормасын б±затын іс-єрекеттерді
жасауы
3) кінєлілік – б±л ерікті, саналы
іс — єрекет. Кінє т±лѓаныњ істеген
ісіне жєне оныњ салдарына психикалыќ ќатысын білдіреді. Іс-єрекетті
ќ±ќыќ б±зушылыќ деп тану ‰шін
оныњ ерік-жігерлік жєне саналы
кµрініс екендігін аныќтау ќажет, яѓни,
саналы ойлайтын адамныњ психикалыќ ќызметініњ нєтижесі екендігін
аныќтау ќажет.
4) жазаланушылыќ – б±л іс єрекет єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ
деп танылады, егерде оны істегені
‰шін зањнамада єкімшілік жауаптылыќ ќарастырылѓан болса.
5) жаппай µріс алуы (массовость) — б±л егерде ќандайда болмасын іс-єрекетті істеудіњ таралуы,
жаппай µріс алуы ќоѓамдыќ ќатынастарѓа ќауіп тµндірсе, зањ шыѓарушы осы ќатынастарѓа ќорѓалатын мєртебе беруге мєжб‰р, зањнамалыќ т‰рде мінез-ќ±лыќ ережесін бекітуге жєне оны б±зѓаны
‰шін жауапкершілік белгілеуге
мєжб‰р болады.
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ
ќ±рамы — б±л єкімшілік жауапкершілікке тартатындай жеткілікті белгілердіњ (элементтердіњ) жиынтыѓы.
Е. КЕНЖЕБЕКОВ,
Е. САГЫНБАЕВА,
Талдыќорѓан ќалалыќ
Єділет басќармасыныњ
инспекторлары.
ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ГСМ
В настоящее время в различных СМИ сообщается информация об ограниченной реализации бензина и дизельного топлива. В этой связи, антимонопольным органом инициируются расследования нарушений антимонопольного законодательства в отношении участников данного рынка.
В целях предупреждения возможных нарушений антимонопольного законодательства и избежания
штрафных санкций обращаем внимание участников рынка ГСМ на
необходимость осуществления своей деятельности в строгом соответствии с установленными требованиями.
Отмечаем, что согласно Закону
«О конкуренции»запрещаются согласованные действия субъектов
рынка, направленные на ограничение конкуренции и (или) ущемление
законных прав потребителей, в том
числе касающиеся�необоснован-
12.09.2014 ж.
e-mail: [email protected]
АЌПАРАТ
ного ограничения производства
либо реализации товаров,�запрещаются действия или бездействие
субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок,
недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права потребителей,
иных лиц, в том числе такие действия, как необоснованное сокращение объемов поставки товаров, на которые имеются спрос
или заказы потребителей и изъя-
тие товара из обращения, если
результатом такого изъятия явилось повышение цены товара.
За совершение подобных действий Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафов от 5% до 20% от дохода (выручки), полученного в результате
осуществления монополистической
деятельности с конфискацией всего монопольного дохода.
Так же обращаемся ко всем потребителям и розничным реализаторам с просьбой сообщать обо
всех фактах ограничения реализации ГСМ и иных нарушениях антимонопольного законодательства по
телефону доверия 8 (7282)27-25-45
или письменно в адрес антимонопольного органа (г. Талдыкорган, ул.
Жансугурова, 111).
ХАБАРЛАНДЫРУ
Ќ±рметті ќала т±рѓындары! Талдыќорѓанныњ ќала К‰нін мерекелеу аясында 2014 жылдыњ 13 ќырк‰йегінде ‰ш
жерде кењейтілген облыстыќ ауылшаруашылыѓы жєрмењкесі µткізіледі:
-� Тєуелсіздік кµшесініњ бойымен Ѓ.Орманов кµшесінен Рустембеков кµшесіне дейін;
- «Жастар» паркі жанындаѓы Балапанов кµшесініњ бойымен Ќонаев кµшесінен Раќышев кµшесіне дейін;
-�«Жер±йыќ» коммуналдыќ базарында.
Жєрмењкеге шаќырамыз!
ТАЛДЫКОРГАНЕЦ В
КНИГЕ РЕКОРДОВ
ГИННЕСА
Во Всемирной Олимпиаде в
городе Витебске и на Чемпионате по гиревому триатлону высокого достижения добился 43летний талдыкорганец Елубай
Машаев. Выступая в весовой категории до 65 килограммов, наш
земляк за один час сумел 664
раза толкнуть от груди с произвольной сменой рук 24 килограммовый снаряд в возрастной группе 40-44 года и установил мировой рекорд.
В результате, наш гиревик сумел
«одной пулей убить трех зайцев». Это
уникальное достижение дало ему возможность завоевать золотые медали победителя второй Всемирной
Олимпиады и Чемпионата мира по гиревому триатлону, а также получить
золотую медаль и сертификат обладателя Книги рекордов Гиннеса. Поздравляем с этим замечательным успехом мастера спорта международного класса Елубая Машаева и его тренера Нурлана Айшымбаева!
Соб.кор.
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ
Для Казахстана преодоление коррупции является одним
из главных направлений государственной политики, приоритетность которого четко обозначена Главой государства.
Только эффективное сдерживание коррупции - общепризнанное условие построения правового государства. Коррупция
тормозит процесс социально-экономического развития и строительства рыночной экономики. Для борьбы с коррупцией в
Республике сформирована законодательная база, а также
утвержден ряд программ, нацеленных на сокращение размеров теневой экономики, борьбу с правонарушениями в сфере
экономики.
Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» направлен на
защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной безопасности
государства от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение
эффективной деятельности государственных органов, должностных и других лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия
правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий и
привлечения виновных к ответственности, определяет основные принципы
борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с
коррупцией, а также условия наступления ответственности.
Добиться эффективного противодействия этому явлению можно только, объединив усилия всех институтов гражданского общества. Только так
можно реализовать национальную идею вхождения в число наиболее конкурентоспособных государств.�
Г. АЛЫБАЕВА,
руководитель отдела
Налогового управления
по г. Талдыкорган.
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН ГОРОДА!
Согласно стандартов государственных услуг в сфере социальной защиты населения, утвержденных Постановлением Правительства РК от 11 марта 2014 года №217, график работы Талдыкорганского городского отделения АОФ ГЦВП: с 9.00 до 14.00
часов с понедельника по субботу включительно.
Начальник отделения ГЦВП
В соответствии с Постановлением РК от 2 ноября 2005 года №1092
«О некоторых мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О
государственных пособиях семьям, имеющим детей», заявитель, имеющий право на пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком, за назначением пособий может обратиться через веб- портал «электронного правительства» (ПЭП) www.e.gov.kz.
Получение государственных услуг через ПЭП - это отсутствие очередей, возможность обращения в удобное для Вас время.
Для получения электронных услуг через ПЭП Вам достаточно иметь
доступ к Интернету и ЭЦП (электронную цифровую подпись).
Начальник отделения ГЦВП
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Г. КАДЫРОВА
Г. КАДЫРОВА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города! В рамках празднования Дня города Талдыкорган приглашаем вас 13 сентября 2014
года на областную сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проводиться в трех местах по городу:
- по ул.Тєуелсіздік между улицами Г. Орманова и Рустембекова;
- по ул. Балапанова между улицами Конаева и Ракишева (возле парка «Жастар»);
- на Коммунальном рынке «Жер±йык».
Приглашаем на ярмарку!
** Срочно требуется водитель категории “Е”, а также
рабочие специалисты. Тел. 8 (7273) 00 - 26 - 27,
сот. 8 701 797 28 40.
**Продам дом или обменяю на квартиру. Тел. 32-32-75.
Ќ¦РЫЛТАЙШЫ: АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫЊ ЄКІМДІГІ
«Талдыќорѓан» газетініњ компьютер орталыѓында теріліп, беттеледі.
МЕНШІК ИЕСІ: «Медиахолдинг «Жетісу Аќпарат» АЌ (Алматы облысы)
Г‰лайым Т‡СТІКБАЙ - бас редактордыњ орынбасары
Г‰лжанат Н¦РШАНОВА - жауапты хатшы
Т АЛДЫЌОРЃАН
Телефондар: Бас редактор - 24-41-24,
факс - 24-41-26, тілшілер - 21-15-45, жауапты хатшы - 24-56-80,
E-mail: [email protected]
Газет аптасына бір рет - ж±ма к‰ні шыѓады.
ДИРЕКТОР - БАС РЕДАКТОР
Мєулетхан АЌСАНОВ
ТАРАЛЫМЫ
6 150
Тапсырыс №1128 Индекс 65711
Кезекші редактор
Д. АУЖАНОВА.
Жарияланѓан маќала авторларыныњ пікірлері редакция кµзќарасын білдірмейді.
Жарнама мен хабарландырулардыњ мазм±ны мен мєтініне жарнама беруші жауапты.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат министрлігінде ќайта тіркеліп,
№13896-Г куєлігі 27.09.2013 жылы берілген.
Ќазаќ жєне орыс тіліндегі ќоѓамдыќ-саяси, єлеуметтік - экономикалыќ апталыѓы
«Талдыќорѓан» газетінде жарияланѓан материалды µзге басылым р±ќсатсыз пайдаланбайды.
Газет «Алматы-Болашаќ» АЌ филиалы «Офсет» баспаханасында басылады. Талдыќорѓан ќ.,
Ќабанбай батыр к-сі, 32 ‰й
БІЗДІЊ МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: Талдыќорѓан ќаласы, Аќын Сара кµшесі, 157.