Правительство москвы комитет здравоохранения;pdf

Thomas Hylland Eriksen. Ernest Gellner and the multicultural mess. Pages 168-186.
This article is published in
Sinisa Malsevic, Mark Haugaard (eds.):
Ernest Gellner & Contemporary Social Thought.
Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
ISBN 978-0-521-70941-5.
©Cambridge University Press
Published in DUO with permission from Cambridge University Press.
http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521709415
1-<
CJ
d
F{
C)
$<
{.
t4
5
o
b0
(1
ir{
7
ril{
F
r-{
cd
.F{
U
i
o
{J
4..
d
F
F{
O
^
$<
cd
$-{
d V)
F{
E
F{
o
{J
cn
CJ
11
F{
$<
rq O
å
SJ
ti
bo
I
$-i
.O
a,)
CJ
>u)
æ{
.H
l<
^S'
\,å
^=
tt:
6
t
t
a
ti
I åF1å
åi
I I lTÅ
ÅlttF,
1
I = ? ; ?= =?=
i i 7 i=
=''
?_
_ V=
-.
G
h..
,.
-l
c\
c\
(\
\
a.)
c\
(\
!\i
å' åååEååååniååiå
åå
å
i;,
i,.':
".n
''i,-==
åååååågl ååååååååååååååå1 åååå1ååå?1
1å $ åååå1åååiååå1åååågåårffiååå;iii+,i
;å
[ååeråååreåååååe
iå [åxååifiåå+ååå+X*åå$ååååålåååii;iå?'
E
å1i;å
iå1gå5å FååIåpiaå
iåiåi€å#
?_7=_
*!: 7,
å
tt
åå i
e++
+å
å!iiiå
i r i ? ;,
åå [ 1åå I
? Eå
E
?=11Fi I =r!?ur rEEl
ååå
E
+! trsT? å å \t\*ll*l
åE
!.iTås
lilgåår; ååååså1l5lEåiff
1i1åå'; rFååiFii! iåå; uå låååIå1åi
;*;åE arl:
1lå11lE F; :'a;så'gålF;f
åå
--l
1
å;åi;åågååålåååsållå
1;E
åii ååå; l åååååååt?i
i iååååååååiååååååååiååiåååååEåååååå:
:ååålåååeååla;
1z'1"
eåå!!ååsarsååååååiååållåååålåååtlåå'ltzz;1
s
åsåå* åååiååålååå
ååaåålg taåå laålååsiååå åålrååå
l å åååååå
EågåååååååååEåå:å
1'
:tååååååiååååååååååååå;ålååll;ålåiååå
;ی
åååååsåiåååållåsåååsååiåiå:åitåt ååålaå:
gåååååååågtEåå åå
11
i ååsåååååååååååiååååsåååsg;åå:å;titlåååå li
a
*
g
å
l ål ååå
å
g
!
å
å
!
å
å
å
l
ålåi:
IåIIEE*IIIE
111t1
Isåååååå;tåi
ål ååI åålgåå åååg;åi
å å
åååååå å
gåågååiååiåå;åe;ååååååååååååååsååiåå
ååå
åå*r ååslållål ålå
i tååEåååååssåågåsåsååååååål*å
;isååsåiååff
åå ;EEåår;å
i11,
s:ss*3åååååååååålåååå!åit1tz::
ååi iååå ååååiå?åååålå!åå
€
co
co
U)
Ø
li
c$
-
o
d
-()
-
!
r'')
(J
a!
C)
6
ti
"r1
r
c/)
p
-o
li
rr)
i
ååååå€å
åiåiiiIååå EååEååi
t-Iååiså';u;;å;
EårååeEåå!ååååå*g;;=
r:z=
åålååååå:ååålååååååååigålEåååå:
åiååiåå ;ååårågåååEff
;
å
;
åå
å
åEå
!
g
å
v"EE
i { = = =7Ei å: s?i=za;,?
# å i ! å i i i å å å s ; EEilEiEi;:;1:
Eååiååå,åIååEååiååiååå;fååFiåå{å: 9åååi
åå
;':
EZe lEa f € 7=
ici;i ?ii
åå?z=€ p€gE EVzr,i.
h
å'E! s ?EEE 2iiiZ;i
åii
Ll; E E;n :'o = z - "-= ? !,
fr
2E
gårlsåtEtE
åliiiF€:!ii *=li
EååEEEEE Aiågå;$iiZ
FEHI:l$å=>'rs=*4E'.=
EE
; E :å:
åE;EfiE€:HCIEsE:E
Lu
Y i a 4€ E å Y f '
; C E s ts =
å:: € € f i
E
åE
=
E
Z
Eå s€ E a# åå å€
=
i;
? € E å * å: åå rH #
ååååE:ååEeååååå3Eiåi s .E
iqE åå E åT If;; F'€E:,s
E å;t*Eååsti;iEåE::ti
Eå Fåå:I 1Iå iiiiiåEi;i ; :;E&seFEr;sueEE;€;e
g v 3:o: E; ?Ei å'? t"E åa
fr å 5EEiE3,åIF,El=i;iF^Fii
F
: !å:åååEåååågååååEåilåg E
=4*il
.{:}.
to
00
U)
U)
(.)
d
f,
$i
-O
rr'1
€
a1
cd
ti
o
d.
o
U)
rFl
1
-()
li
fY
i
åååååiåigååålå;åå
ååååiååååfååleIEå$
i;åiåiåå8ru+åfåååE
i å ilgå ååååå l rlgfu'
iii;;iåtåigiåtu;5lil:::r
11
iåiIi:s?s?s:E?=!;,;:;:;;
åååååiåååsiå;ååååååsåååt;å:'ååååååå;s
åååååååiågråååååååååååååååååiiåååilsg*l
--.d
*fl
: Eå i
sis i
;t€;
e :EE
å
*,.å5t å
E
f s?F€ Eå
ifEsåS;F.F;ågig!f
t i €=siti iåiS=€å=:
€gåååis1g
å F å'Såtå;s IssEiiåli
: 3 s :åi;st{i
t å.i iål*:$iS !åEsEåEEs
s3 !ls, åf3!ååj;Ei5ås€ååål
i i;;;
s
! i1å;i l; åt
}å ?i ?*i
E
f
Æ
='åg=ååå-HE--*Sg