close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Библиотека в пространстве культуры : история;pdf

код для вставкиСкачать
áokô þPgBñy ÿBøþ|èAõO }qAkpK þüBðAõO òýG êìBÏO þuopG
BÞôpG þzüpKó|BGq úG ç|PHì óBGq þuoBÖ óAoBíýGok ÿõdð
Bü qõHìBÞ õéðAp×Îq kpÞ úýèBÎ ,5xBñy Üc lídì þéÎ ,4ÿpüBzÎ òvc ,3àèõÞ óBìpø ,2ïB×éâ ó|çuoA ,1ÿpìBÎ RBýc*
6
20
ûBãzðAk ,þuBñy óBGq ÿApPÞk –1
xolì QýGpO
,þðBãíø þuBñy|óBGq ÿApPÞk –2
xolì QýGpO ûBãzðAk oBükBPuA
,óBGq þuBñy I¿Î kBPuA –3
lñéø òhýíüBð ûBãzðAk
kBPuA ,þuBñzðAô o I¿Î ÿApPÞk –4
óApüA þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk
,þðBãíø þuBñy|óBGq ÿApPÞk –5
óApùO ûBãzðAk kBPuA
oBükBPuA ,þuBñy|óBGq ÿApPÞk –6
xolì QýGpO ûBãzðAk
8 6/9/18 :úèBÛì QÖBü ok iü oBO
87/2/23 :úèBÛì }pünK iü oBO
:ëõEvì ûlñvüõð [email protected] *
lícAë@ ë|çW ÿBùøApâo rG ÐÆBÛO ,óApùO
xolì QýGpO ûBãzðAk ,óApí^ lýùy ô
8 801101| :ò×éO
*E-mail:[email protected]
34 êvévì ûoBíy 1387 óBPvGBO ïôk ûoBíy îùð ûoôk
ûlýß^
ÿApG þÇHOpì îø úG Bü ápPzì þH¿Î – þßüsõèõürýÖ ÿBø|lñü@pÖ :Ùlø
qA þÃÏG ô þPgBñy ÿBø|þèAõO lñðBì þðBG q pýÒ þÎArPðA QgBu }qAkpK
BG þÛýÛdO óApüA o k óõñÞ BO úÞ BXð@ qA .QuA ïq|æ óBG q ÿõdð QgBu ÿBø|úHñW
ÿBø|QgBu áok ô þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO òýG úÇGAo þuopG Ùlø
úG |çPHì óBG q þuoBÖ óAoBíýG ok ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk ÿõdð
.ly ïBXðA Ùlø òýíø BG {øôtK òüA ,QuA ûlzð ïBXðA BÞôpG þzüpK|óBG q
oBíýG 10 ,óõì[email protected] wK –óõì[email protected] {ýK fpÆ BG þG pXO úHy úÏèBÇì àü ok :þuopG }ôo
úG |çPHì ,oõK þéýð þzüpK|óBG q óõì[email protected] ÜGBÇì úÞ óBG q þuoBÖ )p×ð 4(ó q ô )p×ð 6( kpì
óBýì qA þuopG koõì ÿBø|úðõíð .lñPÖpâ oApÚ þuopG koõì ,lðkõG BÞôpG þzüpK óBG q
óApùO pùy þPèôk þðBìokoBP×â ÿBø|àýñýéÞ úG ûlññÞ úÏWApì þzüpK|óBG q úG |çPHì óAoBíýG
àü qA lÏG ô êHÚ óAoBíýG ÿõdð áok .lðly JBhPðA Ùlø pG þñPHì ô û kBu Roõ¾|úG
qA ûkB×PuA BG )úvéW àü úP×ø pø( þPgBñy ÿBø|þèAõO úñýìq ok ÿA|úP×ø 10 þyqõì@ ûoôk
koõì ,kõG ûly|þìõG þuoBÖ óBG q ÿApG þzüpK|óBG q ok ÿõdð áo k óõì[email protected] xBuA pG úÞ þðõì[email protected]
.ly þGBüqoA Ùõßéè óõì[email protected] xBuA pG þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO ô QÖpâoApÚ {Xñu
YüBPð ô úHuBdì Ùõßéè óõì[email protected] ô ÿõdð óõì[email protected] ok óAoBíýG Quok ÿBø|iuBK l¾ok
.QÖpâ oApÚ êýédO ô úürXO koõì þWôq þO |óõì[email protected] úéýuô úG ûlì@|Quk|úG
þüBðAõO ô lñPvø ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk úÞ ÿõdð ÿBø|QgBu áok þüBðAõO òýG :Bø|úPÖBü
.)0/50 =þãPvHíø IüpÂ( QyAk kõWô îýÛPvì ÉBHOoA óAoBíýG þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK
þuoBÖ óBG q o k ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk úÞ þüBø|QgBu áo k þüBðAõO ,}qõì@ ûoôk qA wK
IýOpO ÿAoAk ÿBø|QgBu áo k þüBðAõO þèô ,)P<0/05(QÖBü {üArÖA ÿoAkBñÏì oõÆ úG ,lñPvø
ëõÆ ok óAoBíýG þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO .)P>0/05(kpßð ÿoAkBñÏì pýýÓO ÙoBÏPì ÿA|ûqBu
.)P<0/05( kõG oAkBñÏì óõì[email protected]|wK ô óõì[email protected] {ýK Ù|çPgA ô úPÖBü {üArÖA }qõì@ ûoôk
ÿAoAk ÿBø|QgBu áok þüBðAõO kõHùG IHu ûlý`ýK ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO QüõÛO :ÿpýâ|úXýPð
áok ok Bùð@ þüBðAõO pG BìA ,kõy|þì BÞôpG þzüpK|óBG q úG |çPHì óAoBíýG ok ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO
.koAlð ÿpýSBCO ÙoBÏPì ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk ÿBø|QgBu
™ ÙoBÏPì ÿA|ûqBu IýOpO ™ ÿõdð áok ™ þPgBñy ÿBø|þèAõO ™ BÞôpG þzüpK|óBG q :Bø|ûsAô lýéÞ
ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO
34 êvévì ûoBíy 1387 óBPvGBO ïôk ûoBíy îùð ûoôk
óAoBßíø ô ÿpìBÎ RBýc
ÿBø|ûBãüBW úG óly êDBÚ ô Qvýð Quok óAlñ^ ÿA|ûqõc ûBâlük
,þ×véÖ ÿlW R|çßzì rÓì o k þPgBñy ÿBø|lñü@pÖ ÿApG ÁBg
RBÏèBÇì lðôo xBuA òüA pG .koAk ûApíø úG þPgBñy }ôo ô ÿpËð
.QÖBü pýýÓO rýð þzüpK óBG q
ok ,pãük þPgBñy ÿBø|þüBðAõO ô þðBG q ÿBø|þüBðAõO òýG úÇGAo
,þuBñy|óBG q óõ^ þ×éPhì ÿBø|ûqõc ok ÿoBývG RBÏèBÇì
koõì ... ô þÎõñ¿ì }õø ,óBG q þuBñy|I¿Î ,óBG q þuBñy|óAôo
Ù|çgpG úÞ ûkAk óBzð ÿoBývG RBÏèBÇì .QuA úPÖpâoApÚ þuopG
Ao þüBðAõO Ñõð ôk òüA óAõO|þíð ,òøm ô óBG q ókõG ÿA|ûqõc úüpËð
þzüpK|óBG q úG |çPHì óAoBíýG koõì o k ô QÖpâ pËð o k îø qA êÛPvì
îø ô þðBG q R|æ|çPgA Ñõð þüBuBñy ô ØzÞok îø êìBÏO òüA úG úWõO
ókõG rýì@|QýÛÖõì ok þüAru|úG pýSBCO þðBìok ÿBø|úìBðpG áoAlO ô úýùO ok
úÞ lðA|úPgBu òyôo pýgA RBÏèBÇì þñÏü .koAk Bø|úìBðpG òüA
þðBG q ÿBø|QýèBÏÖ Apüq ,QuA QuokBð þðBG q ÿBø|þüBðAõO ÿlñG|îývÛO
lÛPÏì óõvßW .lðõy|þì ïBXðA rÓì qA ÿpPâorG ÿBø|QívÚ úéýuô úG
ô lñíÖlø úHñW ô þ×ÆBÎ ô oBÞkõg úHñW :koAk úHñW ôk oBP×â úÞ kõG
21 oBP×â óõ^ ôA kBÛPÎA úG .lñýG|þì Iý[email protected] þzüpK|óBG q ok úÞ ÿA|ûoArâ
Iý[email protected] rýð pß×O þzüpK|óBG q ok òüApGBñG ,QuA pß×O qA þzhG
òýG ÙBßy þÎArPðA oBPÖo úÞ QyAk ûlýÛÎ rýð òüBPyAléâ .)8(lñýG|þì
úýÂpÖ Ù|çgpG úßñüA ô lñÞ|þì pK Ao þPgBñy ô þðBG q oBPgBu
o k kõG lÛPÏì ôA .lñéìBÏO o k pãülßü BG pß×O ô óBG q ,ókõG ÿA|ûqõc
pG ûô|çÎ þzüpK|óBG q ô lñýG|þì Iý[email protected] þÎArPðA pß×O þüBðAõO þzüpK|óBG q
pßýG .lñÞ|þì koAô Iý[email protected]ýð þPgBñy ÿBø|QýéGBÚ úG þðBG q ÿBøkpÞoBÞ
pünK ÙBÇÏðA pß×O þÏýHÆ oõÆ úG óBG q úÞ lðlÛPÏì )2005(óAoBßíø ô
R|çßzì ÿAoAk úÞ þðAoBíýG ok ô lñÞ|þì QüõÛO óBvðA o k Ao QgBñy ô
|çPHì óAoBíýG lñðBì( lðoAk þÞ AokA R|æ|çPgA |«çTì ,lñPvø þðBG q
Bùð@ .koAk kõWô ÿlüly þPgBñy R|æ|çPgA ,)úßýðoô þzüpK óBG q úG
îø pG þðBG qpýÒ þPgBñy ÿBø|þüBðAõO ô óBG q|þìõOBð@ |«æBíPcA lñüõâ|þì
.)10(lñPvø ÜHÇñì
ÿBølñü@pÖ úÞ lðkAk óBzð ÿA|úÏèBÇì ok )1996( óAoBßíø ô óõvßüoA
BG ÿpünKBð|JBñPWA oõÆ|úG Rlì|ûBOõÞ úËÖBc ô úWõO ûtüô úG ,þPgBñy
.lñPvø ÈHOpì koõg|þì îz^ úG þzüpK óBG q ok úÞ þðBG q R|æ|çPgA
ÿBø|ú×èõöì ,ë|çPgA oB^k ô BuoBð þPgBñy ÿBølñü@pÖ Bùð@ pËð ÜGBÇì
lüBG Ao þðBG q oBPÖo ô lñPvø þzüpK óBG q ok kõWõì R|æ|çPgA êíßì
.)11(QvðAk þéÞ þPgBñy ÿBølñü@pÖ qA "þ¾Bg koõì"
1- Aphasia
2- Broca
3- Modularity
úìlÛì
oBP×â þuBñy Iý[email protected] ,þuBñy óBG q ÿBø|úüpËð kpGoBÞ ÿBø|úñýìq qA þßü
ÿA|úPyo óBýì ÿBø|ûqõc ólì@ kõWô úG IHu úéEvì òüA .QuA óBG q ô
þéÞoõÆ úG óBG q þuBñy I¿Î .QuA ûly óBG q þuBñy I¿Î óõ^
ó@ úýèôA ô þé¾A Ùlø ô kqAkpK|þì rÓì ô óBG q òýG ÈGAôo úÏèBÇì úG
QýøBì ô oBP×â ô óBG q þPgBñy I¿Î ÿBø|úüBK Øý¾õO ô áok
êýgk óBG q qA ûkB×PuA ok úÞ QuA þüBø|lñü@pÖ ô Bø|îvýðBßì
.)1(lñPvø
ë|çPgA þðBG q ØéPhì ÿBø|RoBùì úG ÉõGpì RBÎ|çÆA }qAkpK ok pâA
.lñGBü|þì {øBÞ Bü úPÖo| òýG qA þðBG q ÿBø|þüBðAõO ,kõy kBXüA ÿA|ú×Úô Bü
.lñìBð|þì 1þzüpK|óBG q Ao ÿrÓì Iý[email protected] qA þyBð þðBG q R|æ|çPgA
ó@ ok úÞ QuA þzüpK|óBG q ÑAõðA òüpPíùì qA þßü 2BÞôpG þzüpK|óBG q
ÿBø|Q×¾ ô êÏÖ ,îuA qA êßzPì ô p¿Phì ô ûBOõÞ oBíýG R|çíW
o k pãük ÿoõPuk RBíéÞ ô úÖBÂA ,ÈGo Ùôpc ô ûkõG lìBvG pK ô îùì
oõPuk óôlG oBP×â óAoBíýG òüA oBP×â úG ôo òüA qA ,kôo|þíð oBÞ úG ó@
IýOpO Bùð@ ok úÞ þO|çíW áok ok kApÖA òüA .)1 ,3(kõy|þì úP×â
úéíW lñðAõO|þíð |«çTì .lðoAk êßzì koAlð kõWô óBG q ÙoBÏPì ÿA|ûqBu
.)3(lññÞ áok þPuo k úG "kAk êø xpg Ao äu"
Bü ô óBG q ÿBø|ú×èõöì o k ÀÛð óAõñÎ úG þzüpK óBG q òPÖpâ pËð ok
úG B«íýÛPvì Bø|ú×èöõì òüA úG þupPuk ok êýgk ÿBø|lñü@pÖ ok ë|çPgA
óBvðA òøm ïõù×ì òüA xBuA pG .koAk ûoByA óBG q 3ókõG ÿA|ûqõc úéEvì
úÞ QuA )þðôok(þOAm ÿBø|oBPgBu qA êßzPì ó@ qA þzhG êÚAlc Bü
òüA qA àü pø úG .lðA|ûkpÞ AlýK êìBßO ÿA|ûtüô ÿBø|kpÞoBÞ ÿApG
óBG q koõì o k ókõG ÿA|ûqõc ïõù×ì .kõy|þì úP×â ûqõc àü Bø|QgBu
úÞ koAk kõWô òøm o k óBG q ÿpýâ ApÖ oArGA àü úÞ QuBñÏì òüA| úG
oõËñì úG B«Öp¾ ô QuA êÛPvì )|4 ,5(þßvìB^ pËð xBuA pG
Ao ûqõc ïõù×ì òüpO|òyôo .QuA úPÖBü À¿hO óBG q Ðüpu ÿpýâApÖ
þüArXì ô úPÖBü À¿hO ïAlðA| ûqõc" :QuA ûkpÞ úDAoA oôkõÖ ÿpW
ÉBHOoA úÞ RBÎ|çÆA qA þ¾õ¿hG ÑAõðA }qAkpK oõËñì úG úÞ QuA
þßvìB^ lñðBì oôkõÖ ."QuA úPÖBü êìBßO ,lðoAk Bø|úðõâ BG þãñOBãñO
.)6(QuA ÜHÇñì ûqõc qA ØüpÏO òüA pG óBvðA óBG q úÞ QuA lÛPÏì
òüA pG þãíø ,úPÖpâ ïBXðA þzüpK óBG q úñýìq o k úÞ ÿA|úýèôA RBÏèBÇì
QuA þéÛPvì ïBËð ô koAk ÿA|ûqõc oBPgBu óBG q úÞ ûkõG oAõPuA ÅpÖ
ÿBø|QýèBÏÖ pãük qA kpßéíÎ pËð qA îø ô þPgBñy I¿Î pËð qA îø úÞ
þK ok úßýðoô ô BÞôpG óõ`íø þðBÛÛdì .QuArXì iì pzÚ úG ÉõGpì
ÿBøkpßéíÎ úG îýÛPvì oõÆ úG úÞ lðkõG iì pzÚ ok ÿrÞ Apì òPÖBü
úÞ ly òyôo ÿlÏG RBÏèBÇì xBuApG .)7(kõy|þì ÉõGpì þðBG q
... ô þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO òýG êìBÏO þuopG
þuopG }ôo
úG |çPHì oBíýG 10 ó@ ok úÞ QuA þGpXO úHy úÏèBÇì àü {øôtK òüA
rÞ Apì úG úÞ þzüpK|óBG q óAoBíýG óBýì qA ûBì 8 þÆ BÞôpG þzüpK|óBG q
lñíÖlø Roõ¾ úG ,lðkpÞ|þì úÏWApì óApùO pùy þPèôk þðBìo k oBP×â
þuoBÖ óBG q þzüpK|óBG q óõì[email protected] xBuA pG kApÖA òüA .lðly JBhPðA
qA þßü .)14(lðkõG ûly û kAk ÀýhzO BÞôpG þzüpK|óBG q úG |çPHì
Bùð@ ÿoBíýG qBÒ@qA ûBì 10 êÚAlc úÞ kõG òüA Bø|þðkõì[email protected] JBhPðA ÈüApy
Ao kõg QüBÂo óAoBíýG òüA qA àü pø ÿBø|ûkAõðBg .lyBG úPynâ
.lðkõG ûkpÞ ï|çÎA B«HPÞ ÜýÛdO òüA ok QÞpy QùW
.ly JBhPðA îèBu kApÖA p×ð 7 êìBy rýð løBy ûôpâ àü
þðBG qpýÒ ô )ÿõdð áok(þðBG q óõì[email protected] ôk qA ûkB×PuA BG ïq|æ ÿBø|û kAk
àü óõì[email protected] ôk òüA qA àü pø .ly ngA )þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK(
qA wK oBG àü ô )oBíýG BG úýèôA þüBñ[email protected] úvéWôk qA wK( oBÞ qBÒ@ok oBG
úvéW àü ÿA|úP×ø ,úP×ø 10 Rlì úG Bø|þðkõì[email protected] qA àüpø úÞ òüA
.ly ïBXðA lñPÖpâ oApÚ }qõì@ QdO úÛýÚk 40 Rlì úG
1- Adaptive
3- Theme
5- Replacement hypothesis
2- Agent
4- Benefactor
àü ,óBìq ÿõéW úG ôo ÿA|úü|æ QÖpzýK óAoBßíø ô þñýìAk kBÛPÎA úG
,lñÞ|þì êýídO óBvðA ÿoBPÖo ÿBø|úHñW ïBíO úG þuBuA þèAõPì QgBu
QgBu ÿAoAk RBÎ|çÆA òPÖpâoBÞ úG ô ókpÞ ûpýgm þüBðAõO òüApGBñG
.QuA oAkoõgpG 1pünK|}qBu ÿBø|îPvýu ok þ¾Bg QýíøA qA þèAõPì
þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK pG þñPHì ÿBø|îPvýu êßy òüpO|êìBÞ óBG q
òüpPzýG þðBG q ÿBø|QgBu }qAkpK ÿApG QHvð òýíø úG Anè ô QuA
.)13(koAk kõWô þüBðAõO òüA úG qBýð
ó@ xBuA pG úÞ lðA|ûkpÞ fpÇì Ao ÿA|úýÂpÖ óAoBßíø ô þñýìAk
ÿApG þÇHOpì îø úG Bü ápPzì þH¿Î — þßüsõèõürýÖ ÿBø|lñü@pÖ
þÃÏG ô þPgBñy ÿBø|þèAõO lñðBì þðBG q pýÒ þÎArPðA oBPgBu }qAkpK
úÞ p¾BñÎ qA ÿA|úÎõíXì .QuA ïq|æ óBG q ÿõdð QgBu ÿBø|úHñW qA
Bü ïBËð þÎõð ô lðpýâ|þì oApÚ îø pu QzK þ¾Bg IýOpO úG
Ao þPgBñy þèAõO àü ,koAk kõWô Bùð@ òPÖpâoApÚ IýOpO ok ÿlñì|ûlÎBÚ
.)13 ,14(lðoô@|þì kõWô úG
ûkAk ïBXðA þvÞ ú^ koõì ok Ao ÿoBÞ ú^ þvÞ ú^ úßñüA áok óBG q ok
,3pünK|{ñÞ ,2pâ|{ñÞ þüBñÏì ÿBø|{Ûð ókpÞ Àhzì ïréPvì ,QuA
p¾BñÎ òüA þuoBÖ óBG q ïõéÏì ûkBu R|çíW ok .QuA ...ô 4oô|ûpùG
ÿõdð ÍBdè úG pO|ûlý`ýK R|çíW ok BìA ,lñü@|þì kõg ÙoBÏPì IýOpO úG
:lýñÞ úvüBÛì îø BG Ao )2( ô )1( úéíW ôk .koõg|þì îø úG IýOpO òüA
.)ïõéÏì ûkBu úéíW( kAk þéÎ úG Ao JBPÞ òvc )1
.)ÿõdð IéÚ ÿAoAk úéíW( kAk þéÎ úG òvc Ao JBPÞ )2
IýOpO ,îýølG 3ô2ô1 ÿBø|ûoBíy IýOpO úG ,þéÎô JBPÞ ,òvc úG pâA
:kõG løAõg püq Roõ¾ úG úéíW ôk
123 )1
213 )2
.QuA ûly ÅõÎ 2 ô1 p¾BñÎ ÿBW )2( úéíW ok pãük RoBHÎ úG
)1( ûoBíy úéíW Roõ¾ úG Ao ó@ AlPGA Bì ,)2( ûoBíy úéíW áok ÿApG
óAõO|þì wK .)îýñÞ|þì ÅõÎ ó@ok Ao 2ô 1 p¾BñÎ ÿBW( îüoô@|þì ok
ÜHÇñì úÞ kõy|þì ûkB×PuA þüBXGBW ûlÎBÚ þÎõð qA BXñüA ok úÞ Q×â
123m213þÎArPðA ûlÎBÚ pG QuA
ÿApG óAõO|þì Ao þÎArPðA ûlÎBÚ òüA úÞ QuA îùì úPßð òüA úG úWõO
pø Bü ô þãðo ÿBø|RoBÞ ,püôB¿O ,BH×èA Ùôpc |çTì þðBG q pýÒ p¾BñÎ
:kpG oBÞ úG ÿpãük rý^
N ØèA J œN J ØèA
5
xBuA pG úÞ kpýâ|þì oApÚ àdì koõì þüBXGBW úýÂpÖ ÜýÛdO òüA ok
ÿBø|þâtüô qA þßü þèAõPì QgBu lñì ïBËð ÿBø|þüBXGBW ókpG oBÞ úG ,ó@
.QuA )õdð( óBG q àüsõèõürýÖôoõð ÿBø|îvýðBßì }qAkpK ÿApG ïq|æ
22
34 êvévì ûoBíy 1387 óBPvGBO ïôk ûoBíy îùð ûoôk
ûly þÖpÏì {ðAoBßíø ô þñýìAk úéýuô úG úÞ úýÂpÖ òüA xBuA pG
õu àü qA )1( úéíW úG )2( úéíW qA ólýuo ÿApG ïq|æ þüBXGBW ,QuA
,pãük ÿõu qA ,213 úG 123 IýOpO qA ólýuo ÿApG ïq|æ þüBXGBW ô
.lññÞ|þì ûkB×PuA þÞpPzì àüsõèõürýÖôoõð ÿBø|îvýðBßì qA ôkpø
pãük þPgBñy ÿAõÚ ô óBG q òýG ÉBHOoA koõì ok óõñÞ BO úÞ þOBÛýÛdO
ô þðBG q þüBðAõO óBýì lðõýK kõWô pG þãíø ú^pâ ûly ïBXðA
þuopG úG àü aýø BìA ,lðA|ûkpÞ lýÞBCO þðBG qpýÒ þPgBñy ÿBø|þüBðAõO
ÿõdð áok pG ó@ pýSBCO ô þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO òýG úÇGAo
ïBXðA Roôp òüApGBñG .QuA ûkõHð BÞôpG þzüpK|óBG q úG |çPHì óAoBíýG
Ùlø BG pÂBc {øôtK Anè .kõy|þì oBß[email protected] þGõg úG þÛýÛdO òýñ^
óAoBíýG ÿõdð áo k pG þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO pýSBCO þuopG
ôk BPuAo òüA ok .QÖpâ Roõ¾ BÞôpG þzüpK|óBG q úG |çPHì óBG q þuoBÖ
:ly|BG|þì fpÇì ëAõEu
áok ô þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK ok ë|çPgA óBýì þÆBHOoA ú^ –1
óAoBíýG ok ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk ÿõdð ÿBø|QgBu
?koAk kõWô BÞôpG þzüpK|óBG q úG |çPHì óBG q þuoBÖ
áok pG ÿpýSBCO ú^ þPgBñy ÿBø|þèAõO úñýìq ok }qõì@ –2
óAoBíýG ok ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk ÿõdð ÿBø|QgBu
?koAk BÞôpG þzüpK|óBG q úG |çPHì óBG q þuoBÖ
34 êvévì ûoBíy 1387 óBPvGBO ïôk ûoBíy îùð ûoôk
óAoBßíø ô ÿpìBÎ RBýc
.{ñÞ –pâ|{ñÞ –pünK|{ñÞ :qA QuA RoBHÎ ïôk ûôpâ R|çíW ok
ûlðAõg oBíýG ÿApG úéíW àü úÞ kõG Roõ¾ òüA úG óõì[email protected] ÿApWA ûõdð
ÈÛÖ püõ¿O ôk òüA óBýì qA .ly|þì û kAk óBzð ôA úG püõ¿O ôk ô ly|þì
þüBñÏì ÿBø|{Ûð ô ÜHÇñì ûly ûlðAõg úéíW ÿBñÏì pG Bùð@ qA þßü
qA Ao kõg áok lüBG oBíýG .kõG ûlýzÞ püõ¿O úG þPuok úG Ao úéíW
êHÚ úÞ QuA pÞm úG ïq|æ .kAk|þì óBzð Quok püõ¿O JBhPðA BG úéíW
úÏèBÇì àü ,Bø|óõì[email protected] úG þzhG|oBHPÎA oõËñì úG ,þé¾A úÏèBÇì ïBXðA qA
óõì[email protected] ok úPÖo oBÞ úG ÿBø|QgBu BO ly ïBXðA þOBìlÛì ô þzüBì[email protected]
ô þuopG þüBñÏì ÿBø|{Ûð xBuA pG ,úPÖo oBÞ|úG ÿBø|îuA rýð ô ÿõdð
úÏèBÇì òüA YüBPð .lðõy Ùnc óBßì|æA|þPc BñÏì pG oAnâpýSBCO êìAõÎ
:kõG püq IýOpO úG þzüBì[email protected] ô þOBìlÛì
ûoAõíø >pýy< îuA |«çTì .QyAk pýSBCO þüBñÏì pýHÏO pG ÿkpGoBÞ êìAõÎ —
.ly|þì úPÖpâ pËð ok pünK {ñÞ ûoAõíø >úÒBGoõÚ< îuA ô pâ|{ñÞ
áok Ao ëõùXì R|çíW ÿBñÏì lñPvðAõPð óAoBíýG koAõì %70 ok —
.lññÞ
ÿBø|þâtüô úÞ ly ûkB×PuA þOBðAõýc|þìBuA qA þé¾A óõì[email protected] o k òüApGBñG
23 QgBu ÿBW|úG òýñ`íø .koAlð þðAlñ^ pýSBCO óBypýHÏO pG Bùð@ þüBñÏì
qA ëõùXì ÿA úG ëõÏ×ì QgBu ÿBW úG ô ûly IéÚ QgBu qA ëõùXì
ô ûly IéÚ ÿBùPgBu .ly ûkB×PuA ûly IéÚ ÿA úG ëõÏ×ì QgBu
þâtüô òüpPíùì úÞ ÿA|ûqBu IýOpO pËð qA ûly IéÚ ÿA úG ëõÏ×ì
QgBu lñðBì IýOpO úG ,QuA pÂBc ÜýÛdO þuopG koõì ÿõdð
úvðApÖ ô þvýéãðA óBG q o k ëõùXì ÿA úG ëõÏ×ì QgBu ô ëõùXì
.lðoAlð Ao ëõùXì êÏÖ Øüp¿O ÈÛÖ ô lñPvø
}qAkpK þðBG q pýÒ óõì[email protected] ,{øôtK òüA ok ûkB×PuA koõì óõì[email protected] òýìôk
þcApÆ Ùõßéè ÈuõO oBG|òýèôA óõì[email protected] òüA .kõG þPgBñy ÿBø|þèAõO
oBÞ úG óBG q þuoBÖ óAoBíýG ÿApG Roõ¾ óBíø úG B«ÛýÚk ô )17( ûly
Ùôpc qA þvýéãðA ÿBH×èA Ùôpc ÿBW úG úÞ RôB×O òüA BG ,QÖo
kBPuA ôk úG ,óõì[email protected] òüA úG þzhG oBHPÎA oõËñì úG .ly ûkB×PuA þuoBÖ
ûô|çÎ úG .ly kBXüA ó@ ok þOApýýÓO óBzOApËð ÜGBÇì ô úDAoA þuBñzðAôo
.ly úHuBdì %83 jBHðôpÞ ÿB×è@ Iüp þüBüBK ÿApG
ûlÎBÚ xBuA pG þãíø úÞ þPgBñy þèAõO 20 qA þPvýè óõì[email protected] òüA ok
ô úPÖpâoApÚ óAoBíýG oBýPgA ok ,lðkõG ûly úPgBu 123m 213 þÎArPðA
úÞ lñüõãG úðBâAlW Roõ¾ úG þèAõO úPyo pø ÿApG ly úPuAõg Bùð@ qA
.pýg Bü Qvø 123m213 ûlÎBÚ pG ÜHÇñì Bü@
)pýg( k ë R m k ë R )úéG(á ï J m á J ï :ëBTì
úP×ø pø ô úP×ø ûk ok þyqõì@ ûoôk ,Bø|óõì[email protected] ëôA úécpì ÿApWA qA wK
.ly ApWA úvéW àü
{ðAoBßíø ô ó|çKBÞ úÞ ÿoBýÏì óõì[email protected] xBuA pG ÿõdð áo k óõì[email protected]
ûly úPgBu lðA|ûkpÞ þcApÆ þzüpK|óBG q ok ÿõdð áok þGBüqoA ÿApG
Ñõð pø ÿApG úéíW 5 ô þé¾A ÿõdð QgBu 9 óõì[email protected] òüA ok .QuA
ô þvýéãðA óBG q ÿApG úhvð ôk ok óõì[email protected] òüA .kõy|þì þuopG QgBu
oApÚ þuopG koõì úÞ þíùì ÿBø|þâtüô qA þßü ô ûly þcApÆ úvðApÖ
ÿBø|RôB×O úG úWõO BG .QuA úéíW ok ÿA|ûqBu IýOpO ,løk|þì
þOApýýÓO kBXüA ,úvðApÖ ô þvýéãðA óBG q ôk BG þuoBÖ óBG q ÿoBPgBu
ô RoBËð BG óõì[email protected] òüA þüAõPdì þüAôo .kõG ÿoôp ó|çKBÞ óõì[email protected] ok
QýG pO ô þüBHÆBHÆ úì|çÎ ,óApùO ÿBø|ûBãzðAk o k õdð lýOBuA lýüBCO
ÿB×è@ Iüp BG rýð ó@ þüBüBK þuopG ûô|çÎ|úG .ly qApcA ,xolì
.QÖpâ oApÚ lýüBCO koõì %88 jBHðôpÞ
.løk|þì óBzð Ao þuoBÖ óBG q ÿõdð óõì[email protected] R|çíW )1( ëôlW
ÿoBývG óõ^ ,lðkõG ûly úPgBu îuA 9 ô êÏÖ 6 BG R|çíW òüA úíø
kAlÏO pâA ô lñPyAk êßzì RBíéÞ ÿBñÏì áok ok óAoBíýG qA
.lñÞ áok þPuok úG Ao BñÏì lðAõPð oBíýG kõG òßíì ,kõG pPzýG|þìBuA
êGBÚ þéÞ ûôpâ ôk úG ÿA|ûqBu IýOpO pËð qA óõì[email protected] ÿBø|QgBu ÑAõðA
:lñPvø îývÛO
,þéÎBÖ ÿkBñuA ,ïõéÏì( ÙoBÏPì ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk R|çíW –1
)þéÎBÖ –þèõÏ×ì þèõ¾õì ,úPuõýK îø úG ,ÿA úG ëõÏ×ì
ÿkBñuA ,ûly IéÚ( ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk R|çíW –2
)þèõÏ×ì - þéÎBÖ þèõ¾õì ,ûly IéÚ ÿA úG ëõÏ×ì ,þèõÏ×ì
IýOpO ,)15 ,16( þuoBÖ óBG q ok ûly ïBXðA RBÏèBÇì ÑõíXì ÜGBÇì
,)pâ|{ñÞ( êÎBÖ ÜýÛdO òüA ok þuoBÖ óBG q ÿApG ÙoBÏPì ÿA|ûqBu
Bø|ûqBu IýOpO .ly úPÖpâ pËð ok ){ñÞ( êÏÖ ô )pünK|{ñÞ( ëõÏ×ì
... ô þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO òýG êìBÏO þuopG
ïôk úÎõíXì koõì o k QuAõg|þì oBíýG qA ô ûkoô@|ok )3(koq ,)1(rHu
.lñÞ ëBíÎA Ao ûlÎBÚ òýíø kõG ôA oBýPgA ok úÞ Bø|RoBÞ
5 ÿõdð óõì[email protected] BG óAoBíýG ÉBHOoA Ì×c oõËñì úG }qõì@ ûoôk ëõÆ ok
ûlýupK Bùð@ qA þyqõì@ úvéW pø óBüBK ô qBÒ@ ok ÿA úG ëõÏ×ì úéíW
êýèk òüA úG ÿA úG ëõÏ×ì QgBu .lükpâ|þì QyAkkBü ó@ YüBPð ô ly|þì
àüpø .QuA ûly QüBÎo ÙoBÏPì ÿA|ûqBu IýOpO ó@ok úÞ ly JBhPðA
JBhPðA lñPvðAõO|þì lñPyAk Ao þâtüô òüA úÞ þüBø|QgBu pãük qA
.lðõy
YüBPð wLu ô ûly QHS oBíýG pø ÿApG óõì[email protected] pø qA ûlì@ Quk úG YüBPð
qA wK( ïôk úécpì YüBPð BG )}qõì@ ûoôk qA êHÚ( Bø|óõì[email protected] ëôA úécpì
)úPvHíø ÿBø|ûqAlðA ÿApG þO( þWôq þO óõì[email protected] qA ûkB×PuA BG )}qõì@
.QÖpâ oApÚ êýédO ô úürXO koõì
ok }qõì@ ÿA|úÛýÚk 40 úvéW 10 þuopG koõì óAoBíýG qA àü pø ÿApG
ô úvéW àü ÿA|úP×ø }qõì@ òüA .ly oArâpG ûlý`ýK ÿBø|þèAõO úñýìq
úÞ kõG ÿA|ûlÎBÚ óBíø }qõì@ ûlÎBÚ ô ûly| ïBXðA úÛýÚk 40 Rlì úG
ÿA|ûqBu QgBu BG R|çíW o k þüBñÏì ÿBø|{Ûð ókpÞ BXGBW ÿApG
ÿA|ûqBu QgBu BG þüBø|QgBu úG Ao Bùð@ BO kõy|þì ïBXðA ÙoBÏPìBð
.løk oApÚ kõg ûBãüBW ok Ao þüBñÏì ÿBø|{Ûð ô ûkpÞ êülHO ÙoBÏPì
213o 123 :}qõì@ ûlÎBÚ
BH×èA Ùôpc ,RôoBO ÿBø|RoBÞ ,þãðo ÿBø|RoBÞ qA ûkB×PuA BG }qõì@
qA þüBO úu úÎõíXì ôk |«çTì .QÖpâ Roõ¾ þulñø ëBßyA ô
Bø|úÎõíXì òüA ôk pø pãðõì[email protected] ô ûly úýùO koq ô rìpÚ ,rHu ÿBø|RoBÞ
òüA qA þßü ok wLu .kpÞ|þì IOpì þ¾Bg IýOpO xBuA pG Ao
úG .kpÞ|þì BXGBW 213o123 ûlÎBÚ xBuA pG Ao Bø|RoBÞ Bø|úÎõíXì
,)2(rìpÚ Roõ¾ úG Ao )3(koq ,)2(rìpÚ ,)1(rHu IýOpO ëBTì óAõñÎ
)|þèõÏ×ì — þéÎBÖ þèõ¾õì QgBu ô þèõÏ×ì ÿkBñuA QgBu ,ÿA úG ëõÏ×ì
Bø|úPÖBü
.QuA ûly ûkAk {üBíð )1( oAkõíð ok YüBPð òüA .QyAk ÜéÏO .QuA ûlì@ )2( ëôlW ok þuopG koõì óAoBíýG þéÞ ÿBø|þâtüô
Bùð@ R|çý¿dO òýãðBýì ô ëBu 45/4±3/4 óAoBíýG òu òýãðBýì
.lðkõG óq pãük l¾ok %40 ô kpì Bø|úðõíð %60 .kõG ëBu 13/2±1/3
.lðkõG óq úýÛG ô kpì Bùð@ p×ð 4 ,løBy ûôpâ kApÖA p×ð 7 qA òýñ`íø
,ëBu 15±2/1 R|çý¿dO òýãðBýì ,ëBu 42±2/9 Bùð@ òu òýãðBýì
.lñPyAk þvýéãðA ïôk óBG q p×ð 3 ô þuoBÖ Bùð@ ÿokBì óBG q
RApíð òüpO|æBG ,ëôA úécpì qA ûlì@ Quk úG YüBPð xBuA pG
,ïõéÏì QgBu( ÙoBÏPì ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk R|çíW úG ûlì@QukúG
ô úPuõýK îø úG QgBu ,ÿA úG ëõÏ×ì QgBu ,þéÎBÖ ÿkBñuA QgBu
ûlì@ Quk úG RApíð òüpO|òýüBK ô )þéÎBÖ — þèõÏ×ì þèõ¾õì QgBu
ûly IéÚ QgBu ,ûly IéÚ QgBu|( ÙoBÏPìBð IýOpO ÿAoAk R|çíW úG
ÿõdð óõì[email protected] ëôA úécpì YüBPð –1 oAkõíð
34 êvévì ûoBíy 1387 óBPvGBO ïôk ûoBíy îùð ûoôk
24
óAoBßíø ô ÿpìBÎ RBýc
ô % 47/5 Bø|þèAõO úG ô %37/5 ÙoBÏPìBð IýOpO ÿAoAk R|çíW
.kõG Quok %100 óõì[email protected] òüA ok løBy ûôpâ kApÖA kpßéíÎ
.QuA ûkõG 0/50 ôk òüA òýG þãPvHíø Iüp óAoBíýG þüBðAõO òýG úÞ kAk óBzð þðBG qpýÒ óõì[email protected] ûlì@ Quk úG YüBPð
ëBíPcA pükBÛì ô ïôk ô ëôA úécpì ÿõdð óõì[email protected] YüBPð )3( ëôlW ok Bø|þèAõO }qAkpK ô ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk ÿBø|QgBu áok ok
QuA ûly ûkAk óBzð þWôq þO óõì[email protected] qA ê¾Bc úG óAoBíýG Quok ÿBø|iuBK òýãðBýì .koAk kõWô îýÛPvì ÉBHOoA
34 êvévì ûoBíy 1387 óBPvGBO ïôk ûoBíy îùð ûoôk
25
IýOpO Bùð@ ok úÞ þuoBÖ óBG q qA þO|çíW áok ok løBy ûôpâ kApÖA BG
ÑõÂõì òüA .lðoAk êßzì ,QuA ûkoõg îø úG óBG q ÙoBÏPì ÿA|ûqBu
o k kApÖA ÿõdð áok kõy|þì IHu BÞôpG þzüpK|óBG q úÞ løk|þì óBzð
úG ûlì@ Quk úG YüBPð BG YüBPð òüA .lñÞ AlýK {øBÞ Bø|QgBu òüA koõì
.)2 ,18(Quõvíø þé`ýì ô AqBìAoBÞ rýð ô óAoBßíø ô ó|çKBÞ úéýuô
úËÖBc lñðBì kpÖ þéÞ þPgBñy ÿAõÚ úÞ lðA|ûkAk óBzð ÿoBývG RBÏèBÇì
ÜHÇñì rýð úÏèBÇì òüA .)19 ,20( lñýG|þì Iý[email protected] þzüpK|óBG q ok úWõO ô
.lyBG|þì ûly pÞm RBÏèBÇì YüBPð BG
êßzì ÿAoAk þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK úñýìq ok óAoBíýG òýñ`íø
ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk ÿBø|QgBu áok o k Bùð@ ë|çPgA ô lðkõG
rýð úXýPð òüA .QyAk îýÛPvì ÉBHOoA ,þPgBñy ÿBø|þèAõO ô ÙoBÏPìBð
.)12 ,13( lyBG|þì óAoBßíø ô þñýìAk úéýuô úG ûlì@ Quk úG YüBPð BG ÜHÇñì
óAõO|þì Bü@ úÞ kõG ÑõÂõì òüA óly òyôo ÜýÛdO ÙAløA qA þßü
QgBu áo k ok óAoBíýG kpßéíÎ pýýÓO úÞ løk|þì óBzð YüBPð òüA
þéÎBÖ - þèõÏ×ì QgBu ô ÿA úG ëõÏ×ì ûly IéÚ QgBu ,ûlyIéÚ
úñýìq o k }qõì@ ô ûkõG oAkBñÏì ëôA úécpì úG QHvð ïôk úécpì ok
áo k o k Ao óAoBíýG þüBðAõO ÿkBüq lc BO þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK
BìA ,QuA ûkAk {üArÖA ÙoBÏPì pýÒ ûsAô IýOpO ÿAoAk ÿBø|QgBu
IýOpO ÿAoAk ÿBø|QgBu áo k ok óAoBíýG kpßéíÎ pG ÿpýSBCO }qõì@
.QuA úPyAlð ÙoBÏPì ûsAô
úÞ kAk óBzð óAoBíýG ïôk ô ëôA úécpì þPgBñy|óõì[email protected] YüBPð úvüBÛì
ëôA úécpì úG QHvð ûlý`ýK ÿBø|þèAõO }qAkpK ok óAoBíýG kpßéíÎ
.)P<0/05(QuA ûkpÞ ÿoAkBñÏì pýýÓO
UdG
úvüBÛì o k BÞôpG þzüpK|óBG q úG |çPHì kApÖA ,ly úËc|çì úÞ úðõâ óBíø
þPgBñy þèAõPì QgBu þüBXGBW îvýðBßì qA ûkB×PuA BG ûlý`ýK úéíW
òüA .kõy|þì ëBíÎA úéíW þüBñÏì ÿBø|{Ûð ô êÏÖ koõì ok úÞ QuA
úG |çPHì óAoBíýG ÿõdð áok úñýìq ok Ao ÿlülW þðBìo k }ôo úÏèBÇì
pG lýÞCBO Roôp úÏèBÇì òüA xBuA pG .lñÞ|þì úDAoA BÞôpG þzüpK óBG q
úXýPð .kõy|þì oBß[email protected] þðBìok oBP×â ÿBø|úìBðpG o k þéÞ þPgBñy ÿAõÚ
òøm qA þéÛPvì ûõÚ úÞ BÎkA òüA ko ÿApG lðAõO|þì òýñ`íø ÜýÛdO òüA
Ao þüBXGBW úýÂpÖ úXýPð òüA .kôo oBÞ úG ,QuA õdð }qAkpK ëõEvì
.lñÞ|þì lýüBCO
o k Ao þðBG q ÿBø|þüBðAõO óAõO|þíð ,óBG q ókõG ÿA|ûqõc úüpËð Ù|çgpG
ô þðBG q ÿBø|þüBðAõO ô kpÞ kôldì òøm ok êÛPvì ûõÚ àü úG óBvðA
xBuA òüA pG .lðpãülßü BG êìBÏO o k þðBG qpýÒ þPgBñy ÿBø|RoBùì
Quok rÓì ok ÿõdð êÛPvì ûqõc àü kõWô ÅpÖ úÞ Q×â lüBG
óAoBíýG o k úÞ kõy|þì òyôo ÜýÛdO òüA ÿBø|úPÖBü ÑõíXì qA .Qvýð
ÿAoAk ÿõdð ÿBø|QgBu áok o k ë|çPgA ,BÞôpG þzüpK|óBG q úG |çPHì
òýG úÇGAo ÿpýâkBü ok ë|çPgA þÎõð qA ,ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO
QüõÛO Anè ô kõy|þì þyBð )þPgBñy ÿBø|þèAõO( ûlðõy oApßO p¾BñÎ
Bùð@ áok þüBðAõO kõHùG IHu ûlý`ýK ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO
ÜüpÆ qA óBG q àüsõèõürýÖôoõð ÿBø|îvýðBßì úßñüA pãük ô kõy|þì
þupPuk êGBÚ þéÞ þPgBñy ÿBø|þüBðAõO úG ÉõGpì þH¿Î ÿBø|lñü@pÖ
,þzüpK|óBG q ÑAõðA óBìok ô þGBüqoA ok úÞ QuA ïq|æ òüA pGBñG ,lñPvø
.kõy úWõO þPgBñy ÿAõÚ pãük QüõÛO úG
úÞ kAk úDAoA þüBøkBùñzýK óAõO|þì {øôtK òüA ÿ|Bø|úPÖBü úG úWõO BG
:koô@|þì îøApÖ Ao ÿA|ûqBO þzøôtK ÿBø|úñýìq
òPÖpâ pËð o k BG þPgBñy þèAõO }qAkpK ô ÿõdð áok òýG úÇGAo —
pãük RoBHÎ|úG .kõy þuopG úÇGAo òüA ok QývñW ûlññÞ êülÏO {Ûð
ïBXðA BÞôpG þzüpK óBG q úG |çPHì óAkpì Bü óBðq koõì o k ÈÛÖ {øôtK òüA
.kõy
ô úËÖBc ,úWõO lñðBì pãük þPgBñy ÿBø|RoBùì òýG êìBÏO —
|çPHì óBG q þuoBÖ óAoBíýG ok ÿõdð ÿBø|þüBðAõO pG þüApWA ÿBø|kpÞoBÞ
.kõy þuopG BÞôpG þzüpK óBG q úG
ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO pG þðBG q áo k úñýìq ok }qõì@ pýSBCO —
þñÏü ,kõy þuopG BÞôpG þzüpK óBG q úG |çPHì óAoBíýG ok þPgBñy
.lyBG pÂBc ÜýÛdO wßÎ }qõì@ QùW
,þzüpKóBG q pãük ÑAõðA úG |çPHì óBG q þuoBÖ óAoBíýG ok ó|çKBÞ óõì[email protected] —
.kõy þuopG ó@ YüBPð ô ApWA )þéÞ( pýâApÖ þzüpK óBG q rW
þupPuk óBG q qA êÛPvì oõÆ|úG óBG q úG ÉõG pì ÿrÓì ÿBø|QívÚ úG
óAoAlÖpÆ ú`ð@ Ù|çgpG rÓì ok þðBG q rÞ Apì Bü@ úßñüA ô kpÞ AlýK
îø þðBG qpýÒ þPgBñy ÿBø|þüBðAõO úG ,lññÞ|þì óAõñÎ ókõG ÿA|ûqõc
koõì óAoBíýG kpßéíÎ úÞ kAk óBzð úÏèBÇì òüA YüBPð .pýg Bü lñÆõGpì
ÿApWA ïôk úécpì ok ÿõdð óõì[email protected] R|çíW ÿBñÏì áo k ok þuopG
úécpì úG QHvð ,ly ïBXðA ÿA|úvéW 10 þyqõì@ ûoôk qA wK úÞ óõì[email protected]
,ûly IéÚ QgBu êìBy Bø|QgBu qA þÃÏG koõì ok óõì[email protected] ëôA
þèõ¾õì ô þèõÏ×ì ÿkBñuA QgBu ,ÿA úG ëõÏ×ì ûly IéÚ QgBu
þãíø Bø|QgBu òüA .QuA úPyAk oAkBñÏì kõHùG þèõÏ×ì - þéÎBÖ
xBuApG úÞ lñPvø þuoBÖ óBG q ok ÙoBÏPì|Bð ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk
IýOpO o k þüBXGBW þÎõð ïBXðA ïréPvì Bùð@ áok þüBXGBW úýÂpÖ
}qõì@ úÞ Q×â óAõO|þì ÐÚAô ok òüApGBñG .QuA þüBñÏì ÿBø|{Ûð
}qAkpK ÿApG ïq|æ ÿBø|þüBXGBW ëõEvì úÞ Ao þH¿Î ÿBølñü@pÖ
ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk R|çíW áo k ô õu àü qA þPgBñy ÿBø|þèAõO
pãük RoBHÎ úG .lzhG|þì kõHùG lñPvø pãük ÿõu qA ÙoBÏPìBð
ÿBø|QívÚ úG óAõO|þì úÞ kõy|þì òyôo úÏèBÇì òüA YüBPð xBuApG
ô kpÞ AlýK þupPuk óBG q qA êÛPvì oõÆ úG óBG q úG ÉõG pì ÿrÓì 26
,lðpýâ|þì oBÞ úG Ao þðBG q|pýÒ ÁBg ÿBø|þèAõO úÞ þüBø|óõì[email protected] òýñ`íø
òýG úÞ þ¾Bg þâtüô .lðoAk þupPuk þðBG q }qAkpK ÿBø|îvýðBßì úG
ÿBø|þüBXGBW oõÃc ,lyBG|þì ápPzì þPgBñy ÿBø|þèAõO ô õdð
ÉBHOoA òüA úÞ ly òyôo .QuA þèAõPì QgBu îËñì ô lñì|ûlÎBÚ
QÖBG àü o k óAõO|þì Ao þPgBñy ÿBø|þèAõO ô õdð òýG ÿkpÞoBÞ
}qAkpK úñýìq ok }qõì@ úÞ ÿA|úðõâ úG ,QÖpâ oBÞ úG þyqõì@
.kõy êÛPñì ÿõdð }qAkpK ûqõc úG ,þðBG q|pýÒ þÎArPðA ÿBø|þèAõO
,ly úPÖpâ oBÞ úG }qõì@ ok úÞ þÎArPðA QgBu ,ly pÞm úÞ oõÆ óBíø
R|çíW qA ólýuo ÿApG ïq|æ þüBXGBW BG úÞ QuA 123m213 ûlÎBÚ
IýOpO ÿAoAk úÞ ÿpÊBñPì R|çíW úG ÙoBÏPìBð ÿA|ûqBu IýOpO ÿAoAk
.QuA pÊBñPì ,lñPvø ÙoBÏPì ÿA|ûqBu
ÿpýâ|úXýPð
ÿBø|þüBXGBW ókpG oBÞ úG úÞ Q×â óAõO|þì ÜýÛdO ÿBø|úPÖBü xBuA pG
)þðBG qpýÒ ÿBø|þèAõO o k îø ô óBG q ok îø( þèAõPì QgBu lñì|ïBËð
ÿBø|îvýðBßì úG þupPuk ÿApG qBýð koõì ÿBø|þâtüô qA þßü
ÿpýâ|úXýPð óAõO|þì òýñ`íø .QuA )õdð( óBG q þßüsõèõürýÖôoõð
àü qA û kBu þOoõ¾ ókoô@ Quk úG ïréPvì R|çíW áok úÞ kpÞ
34 êvévì ûoBíy 1387 óBPvGBO ïôk ûoBíy îùð ûoôk
... ô þPgBñy ÿBø|þèAõO }qAkpK þüBðAõO òýG êìBÏO þuopG
óAoBßíø ô ÿpìBÎ RBýc
:ÐGBñì
1- Caplan D. Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology,An
introduction. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
2- Caplan D, Baker C, Dehaut F. Syntactic determinants of sentence
comprehension in aphasia. Cognition 1985; 21: 117-175.
3- Goodglass H, Blumstein SE, Gleason JB, Hyde MR, Green E,
Statlender S. The effect of syntactic encoding on sentence comprehension
in aphasia. Brain and Language 1979; 7(2): 201-209
4- Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, mass, MIT
Press.1965.
5- Chomsky N. Rules and Representations. Behavioral and Brain
Sciences 1980; 3: 1-61.
6- Fodor J. Precis of the Modularity of Mind. Behavioral and Brain
Sciences 1985; 8(11): 1-42.
7- Nilipoor R. [Linguistics and Lingual Pathology (Persian)]. First
edition. Tehran. Hermes; 2001, pp: 9-22
8- Jackson H. On afflictions of speech from disease of the brain. Brain
1978; 1: 304-330.
9- Noppeney U, Wallesch C. W. Language and cognition-Kurt Goldstein’s
theory of semantics. Brain and Cognition 2000; 44(3): 367-386.
10- Baker L, Lee J, Jackson M. Problem solving and language. Brain
and Language 2005; 91(5): 45-67
11-Erickson RJ, Goldinger SD, Lapointe L. Auditory vigilance in aphasic
indivisuals: Detecting non-linguistic stimuli with full or divided attention.
Brain and Language 1996; 30: 244-253
12- Dominey PF, Ramus F. Neural network processing of natural
34 êvévì ûoBíy 1387 óBPvGBO ïôk ûoBíy îùð ûoôk
27|
language: I. Sensitivity to serial, temporal and abstract structure of
language in the infant. Language and Cognitive Processe 2000; 15(1):
87-127.
13- Dominey P.F. Learning grammatical constructions from narrated
video events for human-robot interaction, Proceedings of the IEEE
humanoid robotics conference, Karlsruhe, Germany. 2003.
14- Nilipoor R. [Farsi Aphasia Test (Persian)]. First edition. Tehran.
IUMS Publication; 1993
15-Dabirmoghaddam M. Descriptive and Theoretical aspects of word
order status in Persian and selected Iranian languages. Proceedings of
the International Congress of Linguistics,Elsevier Publishing
Company.16th ,1998.
16- Samareh Y. [Review of Language typology (Persian)]. Iranian Journal
of Linguistics 1990; 7(1): 6180.
17-Lelekov T, Franck N, Dominey PF, Georgieff N. Cognitive sequence
processing and syntactic comprehension in Schizophrenia. Neuroreport
2000; 14(11): 2145-9
18- Caramazza A, Miceli G. Selective impairment of thematic role
assignment in sentence processing. Brain and Language 1991;41: 402436.
19- Helms-Estabrooks NH, Bayles K, Ramage A, Bryant S. Relationship
between cognitive performance and aphasia severity, age and education.
Brain and Language 2002; 82: 375-386.
20- Van Mourik M, Baker F, Patal L. Cognition in Global aphasia.
Aphasiology 1992; 6: 491-499.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа