Лев Гумилев Таласская битва 36 года до н э;pdf

AZORBAYCAN
RESPUBLiKASI
NeQLiYYAT NAZiRLiYi
K.M.sOR:FOV
RUSCA口 AZORBAYCANCA
DOMiRYOL NOQLiYYATI
TERPIliNLORi
LUGOTI
い
:0こ LU
2004
s54
rb`ッ
Zjな ,′ /τ ″
駐
…
inο
′
ag″
S,
「i″ E麟あ′И″α
ル″″α
ル
″う
′
″
。
″ 乃″
ω″ο
“
`′
`“
s力 ね
ακο
″′
′
′
r′
Redaktorlarl:
ИMEA‐ ″ αたαル″蔵j
“
Jグ ο
た ″ F鵬 t OLyev;
″あ″
′ ″此αι′
`χ
“Sayah Sadlqova
た`ο″
″
J′ ο
/ibJagク αグ あ″
“
`ο
Roy9■ or:
た
ИzarbOyο α″Rι ψ′b″ as:
Z″ j
Naq′ ″ッα
`Nα
′
′′οた ″
χ″たαο
7″ あ″
Ziya
Ⅳ【
ommodov;
Plosumo Mommedova;
″ Solino Mchdiyeva;
,あ た′
ο
あ″
``レ
“Siyavu,Battlrov
たχ″蔵ααれあrjあ た r′
わ `ο ″″
Иz?″ b9ノ ι
α
″Dδ ツ
`D′
yο ル″
Arif Osgorov
′
″r,お J
インα
Zッツ
α
′Zた α
`′
`ο
SOrifOV K.M.
s54 Rusca― azerbaycanca
domiryol noqliyyatl terminlori li:oti・
Bakl,``ca,10Ё lu",2004 -672 soh
Oxuculara toqdim oltlnan ``Rusca― azorbaycanca domiryol noqliyyati
terminlori l●
edir
n vo termin birlo,molorini ohato
=oti''On
bc,Inindon
tcr血
Li言 otdOn
bu sahodo
9ahsan 9ox
mitoxossislor,
tolobolor, elmi i,91lor
istifado edo bilor
5001000000-848
082-04
@ $arifov
(.M.,
2004
ON SOZ
Azorbaycanda donliryol noqliyyatlnin yaradllmaslnin tarixi yiz
ildon artlq bir d6vm ohatO cdir Bu middOtdO bitun texniki
odobiyyat,tolimat vo normativ aktlar,digor dircktiv vo adi sOnod10r
rus dilindЭ
aparllml,dlr Hazlrda Azorbaycan Respublikasinln
mistoqllllk oldЭ etmosi vЭ bununla olaqodar AzЭ rbaycan dilinin
Dё vlot dili elan edilmosi bitin sOnodlorin Azorbaycan dilindO yazll‐
masinl tolob edir
Azorbaycan Respublikasl Konstitusiyasl ilo d6vlot dili elan
edilon Azorbaycan dilino xisusi qay言 1 18 iyun 2001-ci ild0
Azorbaycan Respublikasinin prezidcnti ∽nab H oliyevin ilnza―
ladi言 1``I)Ovlot
dilinin totbiqi i,inin tokmillo,dirilmOsi haqqinda"
forman, latin qrarlkall Azorbaycan olifbaslnin inki,aFl yolunda
bitin maneolori aradan qaldlrdl
Bununla yana,l son illordO dOnuryol noqliyyatinin inkisafl vЭ
onun yeni miasir tcxnika i10 tOchiz olunmasl, i,lorin mexa―
niklo,dirilmosi,qurttulann avtOmatla,dinhb bir mOrkЭ zdOn idarЭ
olunmasi nOticosindo y■ に10rlo yeni dOnliryol ternunlori yaran―
ml,dlr Domiryoi noqliyyatl clektron osHno qOdOm qoyduttu bir
zamanda yeni tenninlorin tOplanmasi vo nЭ ,r cdilmosi zOru五 dir vo
bu tolobatin 6donilmosi ginin t。 10bidir
Lcksikoqraflyanin vacib saho10rindon biri olan ikidilli sahovi
littЭ t10rO
olan ehtiyac dailna ginin aktual problenllorindOn olub v。
bu gun do olmaqdadir Bu xarakterli10こ ot10rin yazllmasl,dorin dil
savadl, zongln professional is t∝ ibOsi vo l● 言
Э
tin aid 01duttu
sahonin biriOsdiyi bir monada ba, tuta bilir v0 0ksino burada
sadalanan anlillordon hor hansl biri 6z soviyyosindO 。
1lnadl言 1
hallarda o l,dO utturlu bir io kiini hOyata qЭ donl qoya bilmir
3
Hazlrda AzЭ rbaycan Rcspublikaslnin NЭ qliyyat Naziri Ziya
Monllnodov 01ko polad magistra1lnin gundolik foaliyyoti ilo bagh
olan sonodlorin Azorbaycan dilindo i,lq tt gё rmosi■ 9in,yolun
pesokar inutoxossiS10rini bu iso soforbor etdi
Azorbaycan domiryo19ularinin mllxtolif texniki sonodlorin torti―
bindЭ vo adi insiyyot zamanl illorlo istifado etdiklori tcllllinlori rus
dilindo horo Oz bildiyi vo basa disdiyt,okildo i,lotmolori bё
ytk
toossif hissi dotturur Bu baЁ l,lanmaz hah aradan qaldlllllaq,
texniki tcrrrunlori eyni vahid follllada sOylomok,yoni islotmok,bir
do ona gOro ёnomlidir ki, bitin donliryo19ularin da imunll
anla,lqh dildo danl,maslna k6mok。 lacaq Mohz honlin voziyyoti
dorindon dork edon Noqliyyat Naziri Ziya Mommodov yuxarlda
dlan 9okilon direktiv rohbor sonodlorin dottma diliinizdo i,lq面
gё rmosindo bё yik zЭ hmot 9Э kon, NЭ qliyyat Nazirliyinin
Tohl● kosizlik vo Fё vqolado Hallar Departamcntinin roisi Kazlln
SOrifOVa,domiryol nЭ qliyyatinda i,lЭ non texniki ternunloHn rusca―
azorbaycanca littЭ tini hazlrlama言 l tap§ 1・ 11■ 1'dlr
Bu inosolonin ciddi vЭ Inilll-lnonovi doyorlor baxlnundan
ёnonlli
。lduLunu nozЭ ro alan Kazlin SorifOV ``Rusca‐ azorbaycanca
domiryol noqliyyatl terminlori littЭ ti''ni tortib etini,dir_ Li薔 oto
donllr yolunun vaqon,lokomotiv,i,arЭ vCrmo vo rabito,yol,da,1ma vЭ ba,qa tosorifatlarlilo baЁ h on bCs inindon 9ox tellllin daxll
edilmisdir ilk dofO olaraq bu littotdO OVvolki littot10rdo(1926-ci
ildo no,r olunan ``Ruscadan― tirkcЭ yo yollar texniki istilahlar
litOti", 1940-cl ildo no,r olunan ``Mixtosor domiryol transportu
ternlinlori littOti", 1976-cl ildo no,r olunan ``Donliryolu nЭ
qliyy―
atinin tcrminlori littOti'')olan terllllnlorin toknllllo,dirilnli,variant―
larl verilmi,dir Bu to,obbis noinki donuryolu sahosindo istifadЭ
olunan tellllinoloJi sistcmi qcydo almaq,hom do bu sistcmdЭ oks
olunan inofhunllarl sistemlo,dirmokdon ibarotdir
tiOr,domir yolu
Li言 ot sOn illordo nosr olunmus mixtolif h言 。
nOqliyyatina aid clmi‐ texniki odobiyyat vo digor inonbolordon tcr―
Inin vo terntin sOz birlo,molorinin se9ilmosi osaslnda tortib
edilnlisdir Eyni zamanda do■ liryol tcxnikasinin flzika― riyaziyyat,
tcxniki saholori llo olaqosi nЭ zOro allnaraq,onlarla ba薔 1l tCrn■ inlor
do bu li言 oto daxll olunmusdur Hazlrda do■ ■ryoi nЭ qliyyatinda
texnikanln toknullo,dirilmosi vo miasir elin, texnika vo tcxnoloJi
nailiyyotlordon foal istifado olunur Bununla olaqodar li言 oto mtlX―
tolif saholordon ― radiotcxnika, radioelektronika, hcsablama
tcxnikasl,rna,lnqaylrma,kibernetika vo s saholoro aid terlnin10r dЭ
daxll edilnlisdir
MllstЭ qilliyilnizIO bagh son illor conliyyotilnizin beynolxalq
alomЭ birbasa intcqrasiyasl bir slra ycni ahnma tcrlninlorin dililn―
izo daxil olunmasinl sortlЭ §
dirnli,dir
Bunu nozoro alan iniolliflllttЭ tdO ternunlori,ternlin soz birlЭ ,mo―
lorini li言 ot9ilik isindo mioyyonlo,dirilmis mcyar vo prinsiplor osa―
sinda tortib ctnlisdir Belo ki, ``Rusca¨ azorbaycanca dolniryol
nЭ qliyyati tcrnlinlori littOti''ndO asa言 ldakl qanunauyttunluqlar
gё zlonmi,dir:
l tcrnlinlorin AzЭ rbaycan dilindo doqiq qar§ 11lqlarl verilnlisdir;
2 terminlor beynolmilol rnahiyyotlidirso,clo hollun ternlinin
ёzll
do saxlanlllnl,dlr;
3 bЭzi ternunlorin d■ 2glln,dOqiq torcimosi rnimklln ollnadlqda
onlarln Azorbaycan dilindo sinoniinlori vcrilini,dir
Oxuculara tЭ qdiln olunan bu littЭ tdOn rcspublikanllzln donllryol
texnikunllarinda,ali moktЭ b10rindO tOhsil alan tolob。 lor,lnotbuat
i,9ilori,dolnir yolunda 9ah,an inthOndis vo tcxniklor dO istifado cdo
bilorlor
lndiyodok analoqu ollnayan, dililnizin tokmil10,mosindЭ
m■ oyyon rol oynaya bilocok bu lllttOtin islq izi gё rmosindo zohmoti
olan hor bir,oxs xalqln votonporvor ёvladl kiini ytksok ada lay―
iqdir Donliryo19u oxucular iso Onlardan holo ycni vЭ bir‐ birindon
doyorli no,rlor gOzloyirlor
LuЁ otin tOrtib olunmasinda Noqliyyat Nazirliyinin TЭ
hlikЭ ―
sizlik vo F6vq。 lado hallar Dcpartamcntinin omЭ kda,lar1 0nvOr
Korimov,Tovokg01 QurbanOV,Nailo Nosibova,NЭ qliyyatm
lnki§ afl vЭ EIIni― texniki
SiyasOt l)cpartamcntinin rЭ isi SodrOddin
Mommodov,rus dili vo odObiyyatl miollimi Sevda sOrifOVa,
ADDY qatarlarin horokЭ tinin tohlikosizliyi ttro inspcktor―
luq aparatinin omokda,larl Tcyyub Ristomov, Israfll Ba言 lroV,
lVadim zamanovl,Valcntina Kovalyova,“
Elcktrik tochizatl"
istchsalat Birliyinin omЭ kda,l samil QurbanOv,``Da,lma proscs―
lorini idaroetmo" Birliyinin omЭ kdaslarl Ponah Koriinov, Malik
Hiscynov vo ``Azorbaycan donliryo19usu'' qozctinin mixbiri
Mikayll Mikayllov da colb edilnli,dir
Littotin islonib hazlrlanmaslnda ADDY Ba, mihondsi
M M Mchdiycvin vo texniki mosololor izrO Ba, mitoxossiSi
N A MЭ horromovun vo AzЭ rbaycan Texniki Universitetinin
``I)onuryol noqliyyatinin istismarl''kafcdrasinin miollim―
profcssor
hcyotlorindon H M Ohrnodovun,R V Mommodovun,R M Ofon―
diycvin, i C Abbasovun, i s Elyarovun, T H M6vsimovun,
N.B QЭhrOmanovun dЭ yorli
lnoslohotlori dЭ
honllyyot kosb
bOyuk Э
ctnli,dir
LittЭ tdOn istifadЭ
zamani nozoro almaq lazlmdlr kl,bu vo ya
digor te.11linin,s6z birio,mosinin hor hansl formada islonmosi do
diqqЭ tdon yayinmaml,dlr Burada hor hansl tcrminin i,lonmosinin
sabit tcllllinoloji xaraktcri do nЭ zordon qa91rllmanllsdlr
LittЭ t10 ba言 1l
irad vo toklinorinizi Azorbaycan Milli Elmlor
Kon■ issiyasina vo Noqliyyat
Nazirliyinin Tohlikosizlik vЭ Fё vqolado Hallar Departamentino
bildirmoyiniz xahi,olunur
Akadenliyasl
Tcrminologiya
A
MEA
Sayah Sadrqova
ftlo log iy a e Imlar i doktoru,
Tevminologiy a Komissiy asmm
sadv
6
miiavini
A6oneuexr (Qpanq. abonnement)
- Abonement
A6oxeueurxrrft 6x,rer - Abune
A6colrornoe AaBneHre
tezyiq
A6conrortroe aBuxeuue
bileti
A6ouesr (xemeq. abonenet)
Abunogi
A6oHexrcras JrnHxfl
xotti
-
-
Abunogi
dairo
-
-
- Miit-
ura6.non - Miitloq
gablon
ABan3an (Qpaa4. avant - neped)
- Avan-zal
ABa[[opr (Qpaxq, avant-port) -
Avraziv
Avan-port
ABaH[ocr (Qpan4. avant-poste) Avan-post
ABaH[poexT[posaH[e - Avanlayihelegdirme
Arapxftnan (cranqnn, aeno, arrcraurlrq H r..q.) - Qozah (stansiya, depo, distansiya vo s.)
Anapxfiuan Kaproqka - Qeza
(parurrn
Abraztya (yu-
yulma vo ya altdan yuyulma)
A6corrorxas (nam. absolutus)
6nor<npoara - Miitleq bloklama
A6conrornaq ne,ruvnua - Miitloq
6lqii
A6co.nrornas Br3Kocrb - Miitloq
6zliiliik
A6conrcrnaq norperrrHocr6
Miitlsq xsta
- Miit-
A6corrcrxufi
A6pa3r.rfl (nam, avrasio)
n noguun)
Mi.itloq
- Miitleq
horokot
A6conrorHr,rfi no.nrrmerp
loq voltmetr
A6conrorHbrfi norenunar
leq potensial
A6onenrcxue renerpaQflbre KoMMyraropbr - Abonentli teleqraf komutatorlart
A6oxenrcrcxe ycr;rurerx - Abonent giiclondiricilori
A6parunxufi rpyr
-
kartogkasr
Anapnfixan xxonxa
diiymosi
-
-
Qeza
Arapxfiuar ocraHoBxa A[3eJrs
-
Dizelin qoza dayanmasr
Anapnftxar pa3rpy3xa - Qoza
A6conrornag qyBcrBHTe,rEnocrb
- Miitloq hossasltq
A6corrorno rBepaoe ruo - Miitleq berk cisim
A6co.rrrcruo ynpyrnfi ylap - Mtitloq elastik zorbo
bogalmasr
Anapuftnae crryauur - Qoza
vaziyyeti (ve ya geraiti)
Arap x fix o-no ccraHoB rrTeJr bHar
pa6ora - Qeza-berpa igi
7
ABa
A
e
lsuzo (ital. avviso) - Avizo, bildirig voroqesi
Anro6.noxuponra (zpe,t. autost
axz,t. to block) - Avtoblokla-
ap u fi xo-no ccra HoBr{TeJr b Ho e
cpeacrao
-
Qoza-borpa vasitosi
Anapuiinoe BKJrrorreHHe pe3epBa
(ABP) - Ehtiyatrn qaza qo-
ma
Anro6,roxxponxa c rpex3Haqnof
curna.nutaur.refi - Ugg<istoricili igareverici avtobloklama
ABToBeaeH[e noesga - Qatann
avtomatik idare olunmasr
AsroreHHas (zpeq. autost zpeq.
$ulmasl
Anapufi noe orKpbrrle urnar6aynra - $laqbaumun qeza agrlmasr
ArapufiHoe rrHTaHHe - Qeza qidalandrncr
Anapufixoe noBTopHoe BXJrrcqenne (AIIB) - Qoza tokrar qo-
genos) cuapnt
qaynaEr
$ulma
Anapnfinoe cocroflHr{e - Qoza
voziyyoti (hah)
Anaplrfino-no,reBag KoMaHAa -
Avtogen
Anrorpefigep - Avtoqreyder
Anro.qeiicrsxe - Avtofoaliyyet
Anrogucneruep - AeroAacner,rep
Qeza - sehra komandasr
Anapufi no-cnacareJr[,Hafl KoMaHga - Qoza - xilasetme komandasr
Aeapnfixo-cnacareJrbHoe noApa3aeneHre - Qeza - xilasetmo b6lmosi
Anapuftnsrfi narpen 6yxcxr
-
Asrogperuna (zpev. autost Herteq.
Draisine) - Avtodrezin
Asrogpe:nxa rpyeonaa - Yiik
avtodrezini
Anro4peruna cnyxe6uan - Xidmati avtodrezin
Anroxap (zpeq. autost aHZ,,. car Avtokar
Anroro.ne6anxq - Avtoraqs
ABToKpaH (zpeq, autost +HeJtteq.
Kran) - Avtokran
Anro.reryv ra - Avtougar (xiisusi
tacili avtonoqliyyat)
AsroMar (zpeu. automatos) - Avtomat
-
Buksun qoza qrzmasr
Anapuftxuft orKa3 - Qoza dayanmasl
Anapnftnufi Irepeooa crpeJroK Yoldoyiqonlerin qoza gevrilmosi
Anapnfiuslfi pexrM - Qoza rejimi
Anapnftxrrft peMoHr - Qeza to-
AaroMar rrqpaa.ruuecrnfi
miri
-
Hidravlik avtomat
Arrouar l.rexrplrqecrui - Elektrik avtomat
AnroruarN:aqur - Avtomatla$-
Anapur (nam. avrasio, ital.
uaria) - Qeza
ABaprrq Ha flpeanpxqrHn Miiessisede qeza
drrma
8
ABToMaTl13aЦ ИЯ 6И 」
IeT■ o‐ Кacco‐
BЫ x onepaЦ ИЙ ― Bilet― kassa
omoliyyatlannin avtomatla,―
dlrlimasl
ABToMaTИ 3aЦ ИЯ
Istchsalin
(ACHI{) - Elmi-todqiqat
avtomatla$dlnlmrg sistemi
Anrouaruuponanua;r
peBo3orrHr,rM
ΠpoИ 330Д CTBa―
avtomatia,dlril_
masI
nin avtomatla$drrrlmrg sistemi
paBЛ eHИ Я_Idareetine prose―
Anrouaru:uporaHHas crrcreMa
ynpaBnenrs (ACY) - Avto-
sinin avtomatla,dlrilmasI
ABToMaTИ 3aЦ ИЯ pa6oTЫ ― Isin
―
He―
sablamanin avtomatla,dirll―
masi
ABToMaTI13aЦ ИЯ C6oPa一 Ylglmin
avtomatlasdlrillnasl
ABToMaTИ 3aЦ ИЯ CTPoИ TeЛ ЬCTBa
― Tikintinin avtomatlasdirll―
n■ asI
ABloMaTИ 3aЦ ИЯ yΠ PaBЛ eHИ Я ―
Idarectmenin avtomatla,dl_
rllmasl
ABToMaTI13И pOBaHHaЯ
ropК a _
3И p03aHHaЯ
o6pa6oT‐
Кa ДoК yM● HToB― SOnedlorin
avtomatla,dirllrnl,islonmOsi
ABToMaTИ
3И pOBaHHaЯ
●OpMИ pyЮ ЩaЯ
matlagdlnlmt$ idareetme sistemi
Anrouarurr.rponaHHaq cttcreMa
yflpaBreHfls aBr{xeHleM rroer4or - Qatarlann horaketinin avtomatlagdrnlmrg idareetmo sistemi
Anrolraru:tponaHHaq crlcreMa
yrrpaBJreHHfl xere3rrolopo2I(HbrM TpaHcnoprom (ACY)I(T)
Demir yolu neqliyyatrmn
avtomatla$dlnlmrq idareetma sistemi
-
AnrouaruruponalrHar cHcreMa
yrrpaBneH}lfl MeTporroJrr{Te-
Avtomatla,dlrllmls tope
ABToMaTИ
npoueccoM
(ACOYD - Dagrma proseslorinin operativ idaraedilmesi-
ABToMaTИ 3aЦ Иl npOЦ ecca yn‐
avtomatlasdlrillnasl
ABToMaTИ 3aЦ ИЯ PaCЧ eTa
ctlcreMa
orrepaTHBHoro yflpaRrIeHrnfl lIe-
naKeTO‐
MaШ ИHa ―
Avtomatla,dlrllmls paketfOr―
mala,dllllla ma,lnl
ABToMaTH3И POBaHHaЯ perHcTPa‐
ЦИЯ nepero30pOB _ Danislq―
larin avtomatlasdlrllm10 qey―
uou (ACY Merpo) - Metropolitenin avtomatlagdrrrlmrg
idaroetmo sistemi
ABToMar[3 poBaHHas c[creMa
ynpaBneHHfl IIpeArrpurTIeM
(ACYD - Miiessisonin avtomatlagdrrrlmrg idaraetmo sistemi
Anrouarn:nponaHHas cHcreMa
ylpaBneHI|q
diyyatl
TexHoJtofI|qe_
cIuM nporleccoM (ACYTII)
-
Texnoloj i prosesin avtomatIagdrnlmlg idareetma sistemi
ABToMaTИ 3И pOBanHan cncTeMa
HayЧ HLIx
lcCЛ eД OBaHИ Й
9
ABToMarll3rrPoBaHHoe YnPaBne-
xre -
Avtomatla$dlrllmlS
idareetme
ABToMarrr3r|poBaHHoe YIIPaBnenne pacQoPuxPoBaHueM co-
craBoB Ha coPrnPocounofi
ropre (ACY-PCI) - Qeqidloma topolarindo terkiblerin
da!rdtlmastnln avtomatlaqdlrrlmrq idaroedilmosi
Anrouarnruponanuoe YcrPoftcrso - Avtomatlagdrrrlmtq
qur!u
tomatik miihafize
ABToMar[.Iecl(ar I{MrlyJrr'cHafl
cncreMa - Avtomatik imPuls
sistemi
AsroMar[.fecxat JrrrHt{s - Avtomatik xott
Anrouaruqecras JroKoMorrrBHafl
crrHarr3alrrq (AJIC) - Avtomatik lokomotiv igarevericisi (ALi)
AgroMattlqecxas
cИ rHaЛ И3aЦ ИЯ
ro
o6Pa6oTК a
ABToMaTИ ЧecК aЯ
ДaHHLIx― Ve五 lonlorin avto―
matik islonilmosi
oЧ ИCTК a
Yoldoyisonin
av―
К
И―
cTpeЛ
ABToMaTИ ЧecК a■
tomatik tOmiz10nmesi
ABToMaTИ ЧecК aЯ nepee3Д HaЯ
cIIrnaЛ И3aЦ И■ ― Avtomatlk
Anrouaru:upoaannrrft Yuer Avtomatlagdtrrlmrg qeYdiYyat
Anrouarnruponanxtlfi lnerrpo-
kc9id i,arevericisi
ABToMaTИ
Кa _
pnevmo―
nttin i,arevericisi
ecК aЯ
pa3Д eЛ Кa
―
Avtomatik lo普 v etm。 (mar_
,rutun)
ABToMaTИ ЧecК aЯ perIIcTPaЦ И■
―
Avtomatik qcydiyyat
ABToMaTИ ЧecК an cBapК a― Avto―
matik qaynaq
Lentde avtomatik Yazma
-
Avtomtik
ABToMaTHЧ
ABToMarrtqecxafl 3arlflcb Ha JIeH-
-
IIH● BM006AyB‐
ABToMaTИ ЧecК aЯ ■oЖ apHan cИ r‐
Avtomatik ya―
HaЛ И3aЦ И
"―
elektrik intiqah
Anrouaruxa - Avtomatika
Anrouaruxa, TereMexaH[Ka rl
csqss - Avtomatika, telemexanika ve rabite
ABToMar[.recr€r 6noxuponxa Avtomatik bloklama
re
ЧecК aЯ
iflllllo
- Avtomatla$dlrllmlg
Anrouaruqecxar raulnra
(AЛ CH)―
Fasilosiz avtomatik lokomo―
tiv isarevcricisi(FALI)
Anrouarnsxponannrrfi 6anx
aaHHbIx - Melumatlann avtomatlagdrnlmrq bankt
AnrouarulnponaHubrft 3aBoa Avtomatlaldlrllml$ zavod
ABToMarI|3HpoBaHnLrfi nYHKT
ynpaBresuq - Avtomatlaqdtrtlmrg idareetme manteqesi
Arrouaru:xponaxnurfi cr.naa Avtomatlaqdrrrlmtg anbar
rrprEoA
ДeЙ CTBHЯ
HenpepLIBHo‐
ABToMaTIIЧ ecК aЯ cBeToф OpHaЯ
Av10
― Avtomatik
svctofor isareveHcisi
ABToMaTИ ЧecК aЯ cHrHanI13aЦ ИЯ
cИ rHaЛ H3aЦ ИЯ
matik tonzimloyicisi
A3TOMaTIIЧ
ecК HЙ
Кa(PTA)―
― Avtonitik i,areveHci
ABToMaTИ tlecК aЯ
cnpaBoЧ HaЯ
ycTaHOBК a
Avtomatik
―
ДaBЛ eHИ Я ― Tozyiqin avto_
molumat(sorttu)qurttuSu
ABToMaTHЧ ecК an TeЛ eф oHHaЯ
cTaHЦ ИЯ (ATC)― Avtomatik
telcfon stansiyasI
ABToMaTИ ЧecК Иe BaroHHLIC BeCЬ l
―Avtomauk vaqon terozisi
ABToMarИ ЧecК Иe КaMepЫ xpa‐
HeHИ Я ― Avtomat saxlama
peryЛ ЯToP TO_
Avtomatik corO_
yan tenziinloyicisi
ABToMaTИ ЧecК ИЙ peЖ ИM― Avto―
matik raim
ABToMaTИ ЧecК ИИ TopM03 BarOHa
― Vaqonun avtomatlk tolll10zu
ABToMaTИ Ч ecК ИИ TopMo3
■OК O‐
MOTИ Ba― Lokomotivin avtO_
matik torlnozu
ABToMaT"Ч ecК И ШЛar6ayM ―
“
Avtomatik,laqbaum
kamerasl
ABToMaTttЧ ecК ИЙ―Avtomatik
ABToMaTИ ЧecК oo BК ЛЮЧeHИ e pe‐
3epBa― Ehtiyatin avtomatik
ABToMaTИ
qosulinasl
ABToMaTИ ЧecК oe 3aД aHHe cК Opo_
ЧecК HЙ
BЬ IKJIKltlaTeЛ Ь
―Avtomatik a9ar
ABToMaT“
ЧecК ИИ
КOHTPOЛ Ь
―
Avtomatik nezaret
ABToMaTHЧ ecК ИИ КoHTPOЛ Ь Tex‐
HИ ЧecК oro cocTonHHЯ
■0_
ДBИ Ж HOro cocTaBa noe3Aa Ha
XЩ y(Π OHAБ )― Qatarlann
heroketi zamanl heroket ter_
kibinin tcxniki veziyyotino
avtomatik nezaret(TANC)
ABToMaTИ ЧecК ИII КOHTPOЛ ЬHЫ И
ΠyHК T(AК Ⅱ)― Avtomatik
nezaret inenteqOsi
ABToMaTHЧ ecК ИИ ΠpИ 6op― Av―
tomatik cihaz
ABToMaTHЧ ecК ИИ ΠpИ BoA― Av―
tomatik intiqal(6turuci,apa‐
ricl,9cvirici)
ABToMaTИ ЧecК ИЙ peryЛ ЯTop _
Avtomatik tonzimloyici
ABToMaTИ ЧecК ИЙ peryЛ ЯTop
cOcTaBa
pocnycК a
TOrkibin
buraxllma
(A3CP)―
cTИ
siretinin avtOmatik verilmo―
si(BSAV)
ABToMaT“ ЧecК oe 3aКpЫ TИ e cBc_
TOф Opa _ svctoforun avto―
matik battlanmasl
ABToMaTИ ЧecК oe И3MepeHИ e ―
Avtomatik 619mo
A3TOMaTИ ЧecК oe КHo■ oЧ HOe pe‐
Лe― Avtomatik diymOli relc
A3TOMaTИ ЧecК oe oTК ЛЮ ЧeHИ e ―
Avtomatik a9ma(dOVrOni)
ABToMaTИ ЧecК oe nHTaHHe― Av_
tomatik qidalandllllla
ABToMaTHЧ ecК oe
■oBTOpHoe
BKJIЮ ЧeHИ e― Avtomatik tOk∼
rar qo,ullna
ABToMaTIIЧ ecК oe
HИ e―
pery」 lttpoBa_
Avtomatik tenzimlomo
Asromo6nrxHas gopora o6rr1ero
rronr,3oBaHrrs - Umumi istifadeli avtomobil yolu
Anrolro6[nsnaq craHIrns - Avtomobil stansiyasr
AsroMo6xrsHo-xene3Hoaopox-
ABToMaTИ ЧecК oe peryЛ IIPoBa‐
HИ e MoЩ HOCTtt ДИ3eЛ Я ― Di―
zelin gicinin avtomatik ton―
zimlonmosi
ABToMaTИ ЧecК oe peryЛ ttpoBaHne
nanpЯЖeHIIЯ ―Gorginliyin av―
tomatik tonzimlonlnesi
ABToMaTИ ЧecК oe peryЛ ИP03a‐
HИ e cК opocTИ ―Siretin avto―
-
AvtomobilHaq nepeBo3Ka
domiryol dagmmast
AsroMo6uJrruxrfi npaH
mobil krant
matik tonzimlonmosi
avtonom sistemi
TeMnepaTypЬ 1 30Д Ы И
ABToHoMHoe
MacЛ a― Suyun ve yattin he―
raretinin avtomatik tonzim―
lonmesi
ABToMaTИ ЧecК oe peryЛ ИpoBa‐
HIIe ycИ ЛeHHЯ ― Giclondir―
menin avtomatik tonzim―
lonmesi
ABToMaTИ ЧecК oe cЧ HTЬ IBaHИ e
ИHф OpMaЦ ИII ― MOlumatin
Ⅳ tomatik sayllmasl(hCSab_
hnlnam)
ABToMaTИ ЧecК oe yΠ paBЛ eHИ e
nOe3Д aMИ ― Qatarlarin av―
tomtik idareedilmosi
ー
′ .α 〃 α
“ "″ "リ
Avtomath
ABToMaTHЫ И
`ψ
α″ ・
-
Avtomobil noqliyyatt
AsroxoMHaq c[creMa aBToBegeHrrfl noe3aa (CAB[) - Qatarln
avtomatik idaro olunmastntn
rin heroket siretinin avto―
matik tonzimlo■ mesi
ABToMaTИ ЧecК oe peryЛ ИpoBa―
ABToMaTPHca(″
Avto-
Asrolto6urrHrrfi rpaucnopr
ABToMaTIIЧ ecК oe peryЛ ИpoBa‐
HИ e cК opocTИ cК aTЫ BaHllЯ
oTЦ eΠ oB(APC)一 Aylrmala―
HИ e
-
Automo‐
trice)― Avtomatris
“
ABToMaTЧ ИК―Avtomat91
ABToMo6И ЛeBo3-Avtomobil da―
,lyan
leyici
Arropexu*r
regime)
12
rllrralrxe
-
Avto-
nom qidalandrrma
Anronounsrfi (zpeu. atonomos) Avtonom
AnronouHsrft pe$pnxeparoPHbrf BaroH (APB) - Avtonom
refrij erator vaqonu (ARV)
ABToorBerqrlK - Avtocavabverici
ABTo[epeK,'Irc.rare,rr - Avtogevirgoc
Anronepex:rrovareJrr, 3JIeKTPorrpnBoaa - Elektrik rittirticiisiiniin avtogevirgoci
ABrororpy3.rrK - Avtoytiklayici
Arronorpyrvnx-KoHTefi HePoBo3
nopra.irrnr,rfi - Portal konteYnerdagryan-avtoyiikleyici
Anrouoega - Avtoqatar
ABroperyrrrop - Avtotanzim-
-
(zpeu. autos +QPan4.
Avlorejim
ABTopeЖ IIMHCe ycTPoЙ
cTBO
naq aqreqati
一
AvtoreJim qur:韓 su
ABToceК ЦИЯ―Avtoscksiya
ArperaT ДByxMaШ ИHHЫ Й ― Iki
ABTocTOn
stop
ArperaT nycК oBoЙ ― I,osalma
´v・
ω
α″″
ma,lnll aqrcqat
S,一 Avto―
aqrcqati
ABTocTPOn― Avtostrop
ABTocЦ enKa― AvtoqO,qu
ArpeccИ BHaЯ cpeД a ― Aqressiv
ABTocЦ
ArpeccИ BHЬ l■
CIIК a Ж ecTК aЯ ―
mthit
Sort av―
α″牛 vesSリ ー
6ψ ′
Aqressiv
AAanTaЦ ИЯクα″.α イη り cЛ y‐
"″
xa― E,itmonin adaptasiyasl
toqosqu
ABTocЦ enК a clcTeMЫ Ш apф eH‐
6epra― sarfenberq dstemli
avtoqo,qu
(uy:知 nia,dl■ lmasl)
ABToTopM03-Avtotonnoz
ABToTopM03HaЯ
CeTЬ
―
anTepHaЯ фOp● yHК a― Adap―
AvtotOr―
tcr forsunkasl
MHHIcTPaTHBHOe B3Ь
ICК aHИ e
―Inzibati tenbeh
“
oTBeTcTBeH‐
独 MИ HHCTPaTHBHaЯ
HOCTЬ ―InZibatl mesuliyyot
AAMИ HИ CTPaЦ ИЯ ry7α ″ .α Jrrtル お r_
“
mOZ,ObOkOSi
ABToTopM03HOe 06opン
ЩOBaHIIe _
AvtotolllloZ aVadanll言 1
ABToTPancф OpMaTOp
― Avto―
transfollllator
ABToTPaHC● OPMaTOpHЫ Й nyHК T_
Avtotransfollllator menteqOsi
A3TOШ Лar6ayMめ,α ″
●
"S+″ "“
∫ο力た9bα ″″)― Avtoslaq―
″
″′
リ ー Administrasiya,
midiriyyot
如 peC ω′α″4α グ″SSリ ーUnvan
AД pecaHT rrre“ ′
4. αaresα ″り _
Adrcsant
AЛ pecaT(″ a“ ′
4.α dressa,― Ad―
.
baum
AreHT 6Ю po 3aК a30B―
Sifaris
birosu agenti
AreHTク α
rcsat
Agcnt
g′ ″
リー
AApecHaЯ
".α
AreHT Πo Д
ocTaBК e 6И ЛeTo3-Bi―
letlerin 9atdlrllmasl izrO
agcnt
AЭ PonoPT―
Aeroport
A3ep6aЙ ДЖaHcК an
ocyД aPcT_
「
3eHHaЯ Ж eЛ e3HaЯ
ДOpOra
reqat(mtherrik)
ArperaT 3036y】 ЩenHЯ ― TOsir―
)― Azerbaycan DOv_
lot Domir Yolu(ADDY)
A30T (α ′ + ζ′ Zο οS) ra3006‐
(A「 即
londill1lo aqrCqati
.・
ArperaT 3apЯ ДHЬ IЙ ― Yiklomo
ЬITaTe」 IЬ HЬ :Й
Unvan―
AЭ poИ 3Ь ICК aHIIЯ ― Acroaxtarl,
ArИ TIIoe3A― TO,viqat qatarl
ArperaT r7″ ″。口
ggr“ α″リ ーAq―
aqreqatl
ArperaT HcΠ
TeЛ erpaMMa―
1l teleqram
pa3HЬ :Й ― Qaza ox,ar aZOt
AК atteMИ Я● ″
喘/滋 ″″ Жene3`り
HoД opoЖ HO「 O TPaHCnopTa
_
― Sl―
13
Demir yolu neqliyyati aka―
demiyasl
AК aД eMHЯ nyTeЙ coo6Щ eHИ ■ ―
Demir Yolu akademiyasi
AК aД eMIIЯ TPaHCnoPTa
―
Neq‐
AК T o HaЛ ИЧllИ 3a6LITЬ lX BeЩ eИ
―
●
α
r・
Akvcduk ".
o,yalarin
AК T o HaЛ ИЧHH HeTpe3BOrO nac‐
caЖ IIPa ― Serxo, sorni,inin
mё vcudluttu barede akt
liyyat akademiyasl
AК BeД yК
Unudulmu,
mOvcudluttu barede akt
AК T o Ha」IИ ЧИИ naCCaЖ Иpo3(He‐
α9“ αιrfrc″ リ ー
oД HO MecTo ―
Bir nc9o sorniSinin bir ycro
mOvcudlutu baredo akt
CКOЛ ЬКИX)Ha
AKKpeД ИToBaHHe aα ″
・ αccrι イ″
Atteditivlomok
●
o―
J4‐
″. ●rC″
AК КyMyЛ ЯTop ●α
"“
ーAkkumulyator
"リ
КHcЛ oTHЫ И
yMyЛ ЯTop
AК К
AК T o nepecmeHIIH IIaCCaЖ
HpoB
_ SOmi,inlorin k69i■ lmosi
barede akt
AIcr o noBpextteHIIII BamHa(ф OpMa
(CB■ HЦ OBLIЙ )― TurSulu(qur―
VaqOnun zedolonlnesi
baredo akt(VU-25お Hnam)
By‐ 25)―
gusunlu)akkumulyator
AК КyMyЛ ЯTop ЩeЛ oЧ HoЙ ― QO―
AК T o npneMe noД
lovili akkumulyator
BIIЖ HOro co‐
cTaBa ― HOroket torkibinin
qobulu barede akt
″″0)
"“
olmlyasiyasl
―
30AЫ Suyun d日
れ αCC“
AК ttMyn■ ЦIIЯ クα
O増 llmasl,toplatmasl)
ο
′
″
A蒻
リーAkt
AКT o npoe3Д e CTaHЦ ■II naCCa‐
AК T HcΠ ЫTaHIЯ ―Sinaq aktl
AKT O CPLIBe cTon‐ КpaHa― Stop―
Ж■poM― Sonll,inin stansiya‐
nl ke9mesi baredo akt
".α
AК T BcК
"α pЬ ITИ ■―A9ma akti
AKr
КoMMepЧ ecК Иil―
kranin ql■ ■masl(90kilmosi)
baredo akt
Kommer―
siya akti
AК T Ha neperpy3Ky Hera6apИ T‐
HoЙ TexHИ КИ ― Ondazosiz
AК T o TexHIIЧ eCК OM cocToЯ HИ II
BaroHa (К oHTeЙ Hepa)― Va―
texnikani bir yerdon(vaqOn_
qonun (konteynerin)teXniki
dan) ba,qa yero (vaqOna)
voziyyeti barode akt
BeЩ eИ oTCTa3‐
AК T o TPaBMe 3aCTPaXOBaHHoro
naccaЖ Иpa― Sl普 ortalanm19
mero naccaЖ HPa― Qatardan
qalml,somisinin O'yalarinln
mOvcudluttu barede akt
AК ■ o HaЛ ИЧ口И 3a6oЛ eBШero
naccaЖ Иpa ― XoStelonmi,
sonll,inin moVCudluttu bare_
de akt
sareti)barOde akt
AК■o6303rOpaH■ И BaroHa― Va‐
qonun yanlnasl barede akt
6srrr
Axr o6
Deyi,oklerin (yataq attlarl_
nm)iStifadosi barodo akt
ytklome aktl
AК ■ o HaЛ
ИЧIII
somisinin zodolonmosi(xo―
-
14
Arr
Axrna (tam. activus)
o6 orqenrce narona - Vaqonun agrlmasr barode akt
Arr o6 yrepe rpoBorHrrroM 6ecrrJrarnoro (cryxe6noro) 6x.nera - Odonigsiz (xidmeti) bi-
letin beledgi torofinden itirilmesi barada akt
Axr o6 yrepe
hiindtirliik
Arnrnnas AJrr{Ha
- Aktiv uzunluq
ARrrBHafl uacca - Aktiv ktitle
Arrrnnac Moruuocrb - Aktiv
giic
Arrnrnar narpyrra - Aktiv yiik
AxrxsHaq npono4xuocrr - Aktiv kegiricilik
AKTlrBHa, oraa - Aktiv qiivve
AxrrBnan uens - Aktiv ddvre
AftrlrBfloe AaBJreHr{e - Aktiv
tezyiq
aktr (PU-48, PU-48 "a for-
AKr[BHoe Hanpcacenfle - Aktiv
gorginlik
Axrnnnoe conporxn.nexxe - Aktiv miiqavimat
Arrxauuft gryxno.nrccunx - Ak-
masl)
AKT rplreMKfl-cgavlr - Qobultehvil aktr
Arr claqx nyrn .qns BbrnoJrHeHrrfl peMorrrrbrx pa6or - Tomir iglerinin apanlmasr tigiin
yolun tohvil aktr
Arr olyxe6uoro paccreaoBaHrrq
(PEY-I r PBY-3) - Xidmeti
aragdrrma aktr (RBUvo
RBU-3)
tiv ikiqiitbliiliik
Axrnssbrfi ror - Aktiv coroyan
Arrrnnui 3Jrekrpoa - Aktiv
elektrod
Axrono-nperen3tioHHa, Aeqrerbr{ocrb - Akth-iddia
fealiyyeti
Arronoe aeao - Akt igi
Arr-cnparxa o peBrr3nrr crarrqnr - Stansiyantn teftigi ba-
l
Qopnrur BY-36
mah akt
Axr :rcneprnru
aktl
Arr lxcneprnrr
-
VU-36 for-
-
Ekspertiza
rpyoa
ekspertiza aktr
Aktiv,
Axrxngaq errcora - Aktiv
[poBoAHr{KoM
rurarHoro 6rnera - Odeniqli
biletin beledgi torofinden itirilmesi baroda akt
Arr o6c.re,lonautn - Miiayine
aktl
Axr o6uefi Qopruu - Umumi
formah akt
Axr no o6uleuy c;ryraro - Umumi hal iizro akt
Akr [pxeMKfi abrnonHeHHbrx pa6or (Qoprra IIY-48, [Y-48
"a") - G6riilan iglerin qebulu
Arr
-
foal
Arcrxnnraqnr Qum. astivus) ge*
Tenstocrl uxcnerropa - Inspektorun foaliyyetinin aktivlegdirilmosi (feallagdrnlmasr)
rode akt-arayrg
-
Yiikiin
Axycrura (zpev, akustimkos)
Akustika
15
-
AKycrrqecKar (zpeu. akustikos)
(rayxonaa) c[rHaJr[3arrufl Akustik (sasli) igareverma
Arycrnveocu
.peBYH
ql$qlnq sosl veron
Axycrnvecxxfi cursa.n
-
zorbo
AKycrrlqecKoe
cT30 -
Amortizator qurttuSu
AMoPT壼 3aЦ I10HHЫ e"α
Akustik
Sα tiの
rll.arl10rri‐
OTЧ ИCJIeHИ ■ ― Amorti―
zasiya mobletti(aylrlnalarl)
AMopTИ 3aЦ ИOHHЬ Ie pacxoД Ьl ―
Amortizasiya xercleH
xo.ne6anne
Akustik roqs
Axycrr.recKoe pere - Akustik
rele
Anqenrsufi nopffaoK PacqeroB Hesablagmalann aksePt qaY-
onepaTИ BHorO
AMopTИ 3aЦ II■
yЧ eTa― Operativ qeydiyyatin
amortlZaslyasl
AMopTИ 3aЦ И■ OcHoBHЫ X
―
dasr
CpeД cTB
Osas vesaitlorin amortiza‐
slyasl
Arqenronannrrft (nam. acceptus)
c.rer - Akseptlegdirilmig he-
AMopTH3aЦ
ИЯ
OTЧ eTHocTII yЧ eTa
―Qeydiyyatin
sab
(zpeu.
口p● K」IaД Кa ―
Amortizator ara qatl
AMoPTH3aTOpHoe ycTPoЙ
- Akustik
-
Arnortizator
AMoPTH3aTOpHaЯ
Akustik
igaro
Axycrruecxufi yraP
″ο
′
″リー
α
″ィ
AMopTИ 3aTOp`ψ ′
・″
au P) cau-
hesabat atnor‐
tlzaslyasl
A,rtpanxruuft
cox - Olifua siyahrst
A.nx6oru (Qpanq. album) cxeua
KpaTqa lIIIlX HanPaBJ-IeHH Qrsa istiqamotlorin sxemlori
albomu
Anr,6ounrrfi pa:uep aera.nefi Detallann albom tilgiileri
AnroMt{HneBafl (nam, alumen)
xr{rra - Aliiminium damar
(naqil)
ArtoMllHlleBafl o6oloqsa
Aliiminium qabrq (iizliik)
AMopTИ 3aЦ HЯ PaCЧ eToB Πpo303‐
HLIX ΠЛaT― Da,lina haqqlnin
hesablasma alnortizasiyasl
AMopTH3aЦ
ИЯ paC・ IeToB
Yl首 lmlarin
c6opo3-
hcsabla,ma
amortizasiyasl
AMopTИ 3aЦ ИЯ CTaTHcTИ Ч ecК oro
yЧ eTa― Statistik qeydiyyatin
amortizasiyasl
α″ィ
AMnep 6動 り
・ /“Pα リ ー Am―
pcr
AMnepaЖ ―AmpcraJ
AMnepBIITК
Arlor,mHllenaq rrPoBonoKa
Aliiminium moftili
ArroMrunesas rlo,rsra - Aliimi-
И,
aMIIepBИ ToК
―
Ampersar首 1
AMnepBo」ILTMeTP― Ampervolt―
metr
AMnepMeTP― Ampe.11lctr
AMnep― ceК yHД a― Ampcr― saniyo
nium folqasr
A,rrolrlrHuesrt cn,ras - Altminium xolitosi (orintisi)
16
Aunep-vac
Amper-saat
AMrrrryAa @am. amplitudo)
-
AHaЛ
-
Amplitud
Amn.rxryaa rore6anxr - Reqslerin amplitudu
Aun:rxryanar xapaKTeprrcrrrKa
KaHara - Kanaltn amplitud
3Ma
―
cdilmis tehlil
HИ Я ДHCЦ ИΠЛИHЬ I
_intizamin veziyyotinin teh―
lili
AHaЛ И3И pOBaHИ e noЛ oЖ erИ Я
ДeЛ ― Isin veziyyotinin teh―
reprcrrKa - Amplitud+ezlik
xassosi (xiisusiyyoti)
Alt,altz (zpeu. analysis) - Tehlil
-
pa6oTLI MeXaHИ
AHaЛ И3 COCTOЯ
xassasi
AMIInIITyaHo-qacrorHaq xapaK-
(aragdrrma)
AHa,'r[3 Br,rnoJrsesug
yetirmenin tehlili
И3
Mexanizmin isinin tohlili
AHaЛ И3 COК paЩ eHH、 1■ ― Ixtisar
lili
AHaЛ И3И p03aTЬ ―Tehlil ctmok
AHaЛ ИTHЧ ecК ИЙ r2P′ . α″αtⅢ′
“ isul
■οり MeTOД ―Analitik
AHaЛ orИ ЧHo r2P′ 。α″ J●gi■0リ ー
“ “ ve s)
AnaloJi(oxsar,bOnzer
j‐
Yerino
Aua.rx: nrrnornennr rpatlnxa
AHaЛ orHЧ Hoe КpenЛ eHИ e― Ana―
aBuxeHxfl - Herokot qrafikinin yerina yetrilmosinin toh-
AHaЛ orИ ЧHoe HapyШ eHИ e-Ox―
loJi borkitme
lili
,ar(bOnzer,analoJl)pOZuntu
AHaЛ orHЧ HЫ ЙcЛ yЧ ail― AnaloJi
Aua.irxr rpar[nxa rlcllorHeHHof
pa6oru - icra edilmig i9 qra-
hadiso
AHaЛ o「 o‐ ЦИфpOBOi coeД ИHИ ‐
TeЛ Ь ― Analoq― reqomli bir―
fikinin tehlili
Anarn: .neursr (cxopoctouep-
losdirici
r.
s. ) - Lentin (siirot<ilgen, yol6lqen ve s.) tahlili
AHarr3 rapyrueuxi - Pozuntularrn tohlili
AHarll3 IIaccaxnponoroKoB Semigin axlnlnln tohlili
AHanu3 noroxeuur - Voziyyatin tohlili
AHar[3 npxqrrrrsr clyvar 6paxa
- Xeta hadisesinin sebeblarinin tehlili
Axa:rnr pa6oru (craxqnfi, geno
u r. a) - igin (stansiyanrn, deponun vo s.) tohlili
Hoft, nyre[3Mepnrenrnofi u
″・カゼα
AHrap`ψ′α
リーAnqar
Лall― Anqarll an―
AHrapHЬ IЙ cК“
bar
AHК ep“ 41f′ ・/″ kιリ ーAnkcr
AHК epHaЯ BeTК
“ a― Ankcr buda言 1
(,aXOSi)
AHК epHaЯ o■ opa― Ankcr daya言 1
AHК epHaЯ ΠЛITa― Anker pile―
tosl
AHКepHЫ Й 6oЛ T― Anker boltu
AH● THЫ
Й IIP(川 釘 ― Ankcr
AHК epHЬ IЙ
hesi
AHК epOBКa―
17
ttmml
yЧ acToК ―Anker sa―
Ankerlome
antcna
AHTenHa npIIcMHaЯ
AHKepoBKa KoMIIeflcIIpoBaIlnaq
(u.lu nexounexcnponaxnar)
- Konpensasiya edilmig (ve
ya kompensasiya edilmemiq)
ankerlenme
AHrepoBxa nponogon - Moftillerin ankerlenmasi
Annupyeruan sernr - Ankerlenmiq budaq (gaxe)
Annoraurq - Annotasiya
Anop Qpet anodos) - Anod
fizosi
-
aparatl
AΠ napaT HcnЫ TaTeЛ ЬHЬ IИ
naq aparatl
AnΠ apaT M「HoBeHHOro
― Sl―
ДencTBИ Я
― Anitesirli aparat
AnΠ apaT ■o 6● 30naCHocTИ ДBИ ‐
polyarizasiyasr (polyarlag-
ЖeHИ Я Πoe3Д OB― Qatarlarin
heroketinin tohlikesizliyi
tzre aparat
Anod reak-
siyasr
AHo,[Har xapaKTep1rcrlrKa
QO―
AnΠ apaT И3MepИ TeЛ ЬHЫ Й ―
019i aparati
Anod miiha-
-
―
S″ ″■0り OTBepCTИ Й ―“Desik―
lorin antiseptiklendirilmesi
AnnapaT ρα″.η ′″″″り aBTo‐
MaTHЧ ecК ИЙ ― Avtomatik
aparat
AΠ IIapaT 3aЩ ИTHЬ :Й ―Mihaflzo
Anoanag rosa - Anod zonast
AHoaHas [onqprl3aqrrq - Anod
masr)
Arroauac peaRrrnfl
Qobule_
‐
′
AHTHcenTИ po3anИ e の ´・ ″″′
AnoA scnoMorare.muufi - Kdmekqi anod
AHoaHaq 6araper - Anod batareyast
AnoAxaq 3aulrrTa
―
dici antcna
AHTHaBapИ iIHaЯ cMa3К a
zayaqarsl sirtgt ya首 1
-
AnnapaT perИ
Anod xarakteristikasr
AHoaHar uenr - Anod dtivrasi
Anoanoe raleunenne - Anod torpaqlamasr
AnoAxoe HaflpqateHlle - Anod
cTPIIPyЮ lЦ IIЙ
―
QCydCdiCi aparat
AΠ napaT pyЧ HoЙ -01 aparatl
AnnapaT c BЬ lД epЖ КolI BpeMeHИ
― Vaxt saxlamall aparat
AnnapaT cИ rHaЛ ЬHЫ Й ― Isare
gorginliyi
aparatl
AnnapaT cИ ЛoBOЙ ЦenH ― Gic
Anognr,rfi apocce.rs - Anod drosseli
Anoaxsrfi ry.r - Anod guast
AuoaHbrfi cnofi - Anod teboqesi
AnoEHufi rox - Anod coroyanl
Anrenna (nam. antenna) - Atttena
Anrenxa nepeaaro,uaq - Otiiriicii
dё vrosi
aparatl
AnΠ apaT Tenerpaф HЬ :Й ― Tele―
qraf aparatl
AnnapaT TeЛ eMexaHИ ЧecК ИИ ―
Telemcxaniki aparat
AΠ napaT yΠ paBЛ eH“ Я-ldarect―
me aparatl
18
ApMaTypa BoД oΠ poBoД a― Su ko―
Annaparxr,rfi :a.l
- Aparat zalr
Annaparypa nr6rparelrxofr
cnr:u - Segki rabitesi aparatl
merinin all■ lamm
ApMaTypa BoД oΠ poBoД HaЯ ― Su―
komori annatum
Annaparypa o6xaplatenur neperperux 6yxc - Hadden gox qrz-
ApMaTypa BЬ
IcoК oBOЛ ЬTHaЯ ―
Yiksok gerginlik al..laturu
ApMaTypa
Ж ene306eTonHLIx
КoH‐
cTpyК ЦIIЙ _ Domir― bcton
konstruksiyalarin allllatum
ApMaTypa
КoHTaК THoII ceTИ ―
mr$ bukslan aSkarlayan aparat
Annaparypa
rryren3MeprrreJrr,-
- Yololgon aparatlar
Annaparypa rnrerrceJrlHoro rr,rnan
na
-
$tepsel
tipli aparatlar
Annaper (Qpan4. appareil)
parel
Anepuoanvecxas
-
Kontakt,obokesi al..laturu
Ap-
ApMaTypa КoTeЛ ЬHaЯ ― Qazan_
xana allllatunl
crrcreMa
Aperiodik sistem
Ap6urpaxuuft cya
mohkomosi
-
ApMaTypa o6Д yBК И _ Uirici―
nun annatum
Arbitraj
ApMa7Pa ocBeTИ
TeЛ ЬHaЯ ― I,lq_
landlrma armatunl
AproHoAyroBa, cnapxa - Arqonqovslti qaynaq
Apryuenr (nam. arqumentum) Dolil, siibut, asas
Aperaa, (nontcx. arenda) - icara
ApeH.,qa cKnaAa - Anbann icarosi
ApeH.qHaq n,rara - Icaro iidanigi
Apeu4osanurrft Baron - Icareye
g6tiirtlmiip vaqon
Apeouerp (zpev. araios) - Areometr
APИ TMИ Я nepeBo30Ч HOro npo_
Цecca ― Da,lma prosesinin
ritmsizliyi(qeyH mintezom―
ApMarypa nHeBMaTИ ЧecК aЯ
―
Pnevamatik all.latur
ApMawPHЬ :И
ЯЩ ИК ― A■ 11latur
yesiyi(qutuSu)
ApMИ poBaHHЬ Ie n」 IacTMaccЬ i ―
Allllaturlasdlrllml,plastmas
ApMИ poBaTЬ r7Jα ″ α77rtα ″
リ ーAr―
maturla,dl.1.laq
ApoЧ HЬ IЙ MocT― Ta首 1l kё rpi
・
APxИ TeК 7PHa■ クα ・ α″
/1J″ c‐
●
“ Memar―
′
″raJ КOMΠ 03И ЦИЯ―
1lq kompozisiyasl
Ac6ecT r2P′ .α Sう ι
S"リ ーAzbcst
Ac6ecToBaЯ“6yMara _ Azbcst
liyl)
ApК aク α
171.α κ″
リーTag
ApК a peШ eTЧ aTaЯ ― sebOk01i
ka薔 lZl
Ac6ecTo30e 30■ OК HO― Azbest lifl
Ac6ecToBЫ Й 6aЛ ЛacT ― Azbest
ta普
ApКa Э
ЛЛИΠTIIЧ eCК aЯ ―Elliptik
ballasti
AcИ MMeTPИ Яoり ′
V・ asymmetria)
ta薔
ApMalり pa"α
″ ″″
リ ーAr
".α "α
matur
3aHOCИ MocTИ ― BaSlllnanin
aslrnmetnyasl
19
Arnrocr[epnoe soeaeficrsxe - Atmosfer tesiri
Ar:uocQepxoe aarlenre - Atmosfer tezyiqi
AruocQepnoe nepeHa[pqxeHrle
- ifrat atmosfer gerginliyi
Arrrocrfepxoe 3JrerTp[rrecrBo Atmosfer coroyanr
ATMoc(DepHrrfi xanan - Atmosfer kanalt
AruocQepnufi oca4ox - Atmosfer gdkiintiisii
Ac MMerpur [poBoAoB cBfl3t{ Rabito moftilinin assimetriyasr
Acuuuerpur rnronom roxa - Dartl coroyanlrun asimmetriyasr
Acnnxpon (zpeu. asinsynchronos)
- Asinxron
Acuxxponxar Ma[rHHa - Asinxron ma$lnl
Ac[HxpoHHaq c[creMa - Asinxron sistemi
AcnHxponxufi
ABIrrareJrL
Asinxron miiherriki
AcuxxpoxnrrE nycx - Asinxron
- Atmosfere davamhhq
Arounas (zpeu, atomos\ tteprernxa - Atom energetikast
ATC c [porpaMnbrM yrlpaBJreune*r - Proqramla idare olunan ATS
Aapoannqe - Aerodib
Aaponrxrcranur - Aerotodqiqat
(aeroaxtarrg)
A:po.noror - Aeroarx
Aspouerp (zpeu. aer *Qpaaq. me,re,) - Aerometr
Aepon.nxrxa - Aeroplito
A3ponHeBMopa3rpy3Ka IIncrepIr
- Sisternin aeropnevmatik
bogalmasl
A3pofioe3a - Aeroqatar
Aruocr[epocrofixocru
igesalma
Acunxponxr,rfi pacluerlnTenl Asinxron aylncrsl
AcnHxponusrfi pexu*r - Asinxron rejim
Arrecraqur (nam. attestatio) - at'
testasiya
Atrecraqns
KaApoB xeJre3Hoao-
poxHoro rpancnopra - Domir yolu noqliyyatr kadrlarrnln attestasiyasl
Aruocrlepa (zpeu. atmos) - Atmosfer
Aruocrlepnar mauepa - Atmosfer kamerasr
AruocQepxax nopposnr - Atmosfer korroziyast
ArnrocQepuaa nouexa - Atmosfer ongoli (maneosi)
20
Бa66И T μ η ″κ :Zο う″′ム ZБ ●σ‐
“
―Babb■
""″
Бa66И
ToBaЯ nЫ ЛЬ―Babbit tozu
Бa66И ToBЬ lЙ CЛ OЙ ―Babbit tobO_
qoSi(qatl)
БaraЖ ―BaqaJ
БaraЖ HaЯ KaCCa― BaqaJ kassasl
Б araЖ HaЯ
КBHTaHЦ HЯ
―
α
БaК ⑫ α″件う
りOЛ ЯMaC」 la,Ton―
ЛИBa,BoAЫ И■Д
)― COn,bak
(yaき ,yanacaq,su
ve s i9un)
ycTaHoBК И ―
Boyler qШ ЁuSunun 9oni
БaК ДaBЛ eHИ Я―Tozyiq 9oni
БaК ДЛЯ30Д Ь:― Su 9enl
БaК TpaHcф opMaTOpa ― Trans―
БaК 6oЙ ЛepHoЙ
Baq可
qobzi
БaraЖ HЬ le noMeЩ en■ Я ― BaqaJ
Ota言 1
Bazls
gerginliyi
Бa311CHЬ :Й ΠЛan― Bazis planl
БaraЖ Ho‐ rpy30BaЯ КBИ TaHЦИЯ―
yuk qobzi
Baqa」 ―
BaraЖ HЫ e TapИ фЫ
Бa3И CHOe HanpЯ ЖeHИ e ―
fb111latorun 9oni
БaК Э6oHИToBЫ Й―Ebonit 9on
БaК eЛ IIT`σ ″7a Bα ″′Jart砂 ― Ba―
ИC6opЬ :_
BaqaJ ta五 fl ve yl首 lml
kelit
БaraЖ HЬ :Й BaroH ―Baqtt Va_
qonu
БaК eЛ ИToBan cMoЛa ― Bakclit
БaraЖHЫ ЙnaКray3-Baqtt an―
БaК eЛ HToBЬ :Й ЛaК ―Bakelit lakl
БaК ИHcК ИЙ BaroHopeMoHTHЬ IЙ
qetranl
barl(pakhauzu)
(BBP3)一 Bakl Vaqon
tomiri zavodu(BVTZ)
″4・ bα ″″cリ ーBa―
Бa」IaHc 6ψ ′″
БaraЖHЫ ЙToHHeЛ Ь― BaqaJ tu―
3a30Д
neli
Бa3a`ψ ′α″件 bα Sリ ーBaza
Бa3a BarOHa― Vaqonun bazasl
Бa3a ЖёCTК aЯ ― Sort(dOyi,il‐
lans
БaЛ aHc ω′α″4 bα ね″σり Bam‐
HoB― Vaqonlarin balansl
БaЛ aHc MoЩ HOCTИ ―Gic balansl
БaЛ aHcИ p r′
. βαね″0た リ ー
`"´
Tarazlaylcl “
moZ)baza
Бa3a I13MepeHH■ ―019me bazasl
Бa3a КOЛ ё
cHa"Π oЛ HaЯ ―Tam to―
ker bazasl
Sa3a■ OЛ HaЯ ―Tam baza
Бa3a TeЛ eЖ КИ―Arabacl言 ln
Бa」IaHcИ p
nepeBoД Ho「 o MeXa‐
HИ 3Ma― CCVil・ 1lo mexaniz―
ba‐
minin tarazlaylclsl
Ba3a Э
КИnaЖ a― EkipaJin bazasl
Бa311C r2p`“ .う αs,リ ーBazis
БaЛ aHcIPoBaК a КoЛ ecHЫ x
nap ―
Toker cutlo五 nin tarazlanrnasl
21
БaЛ
Earancossrfi xTpHaJr (AY-4) Balans jumah (DU-4)
Ea.naxconsrfi xypxan BaroHoo6opora - Vaqon ddvriyyesinin balans jumalr
Ealaa - Giirz
Ba.nxa
- Tir
Ba.nxa anropexxua
min tiri
-
Zolzolo gcinin bah
.Bα JJas,一 Ballast
БaЛ ЛacT ψひら●
БaЛ ЛacT ac6ecToBЬ :Й ― Azbcst
ballastl
БaЛ ЛacT rpaBИ ЙHo― necЧ anЫ Й ―
Cinqll― qumlu ballast
БaЛ ЛacT rpaBИ ЙHЬ :Й ― Cinqllh
Avtoreji-
ballast
БaЛ ЛacT ДopoЖ HЫ Й―Yol ballastl
БaЛ ЛacT КoM6И HИ po3aHHЫ Й ―
Koinbine edilmi,ballast
БaЛ ЛacT necЧ aHЬ :Й ―Qumlu bal_
Eanxa 6oxoraq - Yan tiri
Ea.rxa naronnar - Vaqon tiri
Ea.nna xouco.muaq - Konsollu tr
6a,rxa xoxuesas - Sonluq tiri
Ea.nxa xpanonaq - Kran tiri
Ba.:rxa uxoronpoJrerrrafl - Qoxagrnmh tir
Ea, xa Lrocrosaq - Kdrpii tiri
Ba.nra nagpeccopuaa - Ressoriistii tir
Ba.:rxa onopnax - Dayaq tiri
Ea.nxa noaxpaxonas - Kranaltt
last
БaЛ ЛacT PaKyШ eЧ HЫ Й ― Ballq―
qula曽 l ballastl
IaК OBЫ Й ―
БaЛ ЛacT Ш」
БaЛ ЛacT Щe6eHoЧ HЫ Й― Qllllla_
da,ballasti
БaЛ ЛacTep― Ballastyor(ba■ aSt
hamarlayan)
БaЛ ЛacTИ poBК a― Banastlama
БaЛ ЛacTИ poBК a nyTИ ― Yolun
tir
Ea,rxa no.{peccopnar
tr tir
-
Ressoral-
ballastlanmasl
Ea,rra nonepeqHas - Enina
(kondelan) tir
Ba.nxa paurr
-
Qergive tiri
Ea.nxa c 3arrreMneHHr,rM KoHrroM
Posah
ballast
БaЛ ЛacTИ PoBOЧ HaЯ
MaШ ИHa
―
Ballastlama masinl
БaЛ ЛacTHaЯ ΠoД yШ Кa― Ballast
-
yastl薔 1
Ucu borkidilmig (sancrlmrg) tir
Earxa crapxax - Qaynaqh tir
Ea.rxa coe4rnnre,rrnar - Birleg-
БaЛ ЛacTHaЯ ΠpИ 3Ma ― Ballast
Ox milinin
БaЛ ЛacTHoe КopЫ To ― Ballast
prlzmasl
БaЛ ЛacTHoe rne3AO― Ballast yu―
dirici tir
Ea.rrca rursopneaaq
tiri
-
nyru - Yolun bah
Ea.n.l cu.rsr Berpa - Kiilok giiciiniin balt
Ea.n,'r cu.nrr 3eMrerpflcenrrs -
vasl
toknesi
БaJIЛ acTHoe■ oЖ e― Ballast otu―
Ba.n.n
racagl
БaЛ ЛacTHoe
conpoTHBЛ
Ballast miqaviineti
22
eHИ e ―
БaT
BaЛ ЛacTHЫ e nyЧ ИHЫ ― Ballast
BaHД aЖ npo30Л OЧ HЫ Й―MOftilli
qabarrnalarl
БaЛ ЛacTHЫ Й КapЬ ep ― Ballast
БaHК ДanHЫ x― Molumatlar ban―
bandal
karxanasl
БaЛ ЛacTHЬ :Й MeШ OК
kl
БaHК a KOHД encaTopHaЯ ― Kon―
― Ballast
densator bankasi
SaHК eT `ψ ′α″・ うα″ ι
ttリ ー
kisosl
БaЛ ЛacTHЬ IЙ CЛ OЙ ―Ballast qatl
БaЛ ЛacTΠ LIЙ ШЛeЙ ф ― Ballast
Banket
`″
“
БaHК eT HaropHЬ IЙ ― Dattisti
banket
,lcyfl
БaЛ ЛacTopacnpeД eЛ HTeЛ ЬHaЯ
ManIИ Ha― Ballastpaylaylcl
БaHКeTHaЯ 3‐″3α σα″κι″″αリ
КaHaBa― Bankct ve ya ban―
ma,ln
БaЛ ЛacToyΠ ЛoTHИ TmЬ HaЯ MaШ И‐
Ha ― Ballastklplo,diHci(slx―
la,dincl)ma,ln
tap,lrl首 1
mctri
″リーBa10n
БaЛ ЛoH`ψ′α
″ィ
・bα ″ο
c cЖ aTЬ IM BO狐 yxOM―
Бap 6eperoBoЙ ― Sahil barl
Бapa6aH― Baraban
Sl―
Бapa6aH ДepeBЯ HHЬ IЙ ―Attac
ilo dolu balon
baraban
Бa」 IoЧ Кa ЦeHTp■ pyЮ ЩaЯ ―Mor―
Бapa6aH КaTyШ КH ―SarttaCin
kozleyici tircik
фepMa _
БaЛ oЧ HaЯ
Tir■ 7ari
barabanl
БapaШ Кa― Qulaqll qayka
БapaШ КИ3aЖ ИMHЫ e― Qulaqh
fc111la
БaЛ oЧ HЬ IЙ MocT― Tirli k6,pi
Б a」ITИ ИcК an
cHcTeMa BЫ
coT
slxaclar
―
БapoК aMepa FP′ .う α′
οリ ー Ba―
“
rokamera
Hindirlik Baltik sistemi
БaЛ ЬHa■ oЦ eHК a КoHTaК THoЙ ce―
TII―
БapxaH―
Kontakt 5obokosinin bal
qlymetl
aHЫ e― Qum bar_
xanian
БapЬ ep`ψ ρα″″。う。rrie“ ― Bar_
bal qiymeti
БaHД aЖ
Barxan
Б aPXaHЬ I IIeCЧ
БaЛ ЬHaЯ oЦ eHК a nyTИ ― Yolun
pα ″
″
・bα ″dcgリ
. ウα″■′
οrrp _
"ι
Miflis “ “
Бap― Bar
БappaЖ ―BarraJ
―TANC qurtttSunun ballo―
x■ ml,hava
BaHК oBcК oe ■opyЧ eHИ e ― Bank
БaHК poT `″
BaЛ ЛИcTИ Кa― Ballistika
БaЛ ЛoMeTP ycTPoЙ CTBa ⅡOHAБ
Б aЛ ЛoH
ketarxasl
ーBan―
yer,Inaneo
БapЬ epHoe orpatteHIle ― Sodd
90pOr10mosi
d可 ,90nber,komer
`ψ
БaHД aЖ КoЛ eca― Tokerin 9on―
oH
БaTaЛ Ь
beri
23
6ψ ′
″4・
α
う
α
`==:0り
Жe‐
БeryH oЧ enЬ xoponIИ Й ― cOX
Лe3HOД OpoЖ HЫ Й ― Domiryol
yax,l qa9agan
БeryH ΠЛOXO■ ―PiS qa9attan
БeryH xopoШ ИЙ―Yax,l qa9attan
БeryHoК ―Tokercik, balaca to―
ker
SeAa― Facio,folaket
Бe3 3aXOД a B Дeno― Dcpoya gir―
batalyonu
БaTapeЙ HLIЙ ШКaф ω′″″″
・ brrr_
″だリ ーBatarcya skafl
БaTapeЯ aК КyMyЛ ЯTopHaЯ ―Ak―
kumlyator batareyasl
БaTapeЯ 3apЯ ДHaЯ ― Doldul11la
batareyasl
modon
БaTapen cμ an― Quru batareya
БaЧ oК ypaBHИ TeЛ ЬHЫ II― Bera―
borlosdiHci qab
БaШ eHHЫ II КPaH― Q■ 1101i kran
БaШ MaК ―Ba,maq
БaШ MaК c6pacЫ BaЮ ЩИЙ―Attcl
Бe3 Ha6oPa BoД LI― Su gOturmo―
don
Бe3 0rpaHИ ЧeHHЯ ― Mohdudiyy―
otsiz
Be3 COXPaHeHIIЯ
―
Saxlanllma―
dan
basmaq
БaШ MaК cTpe■ oЧ HbIЙ ―Yoldoy―
ison basmaЁ l
Бe3 ●OXpaneⅡ ИЯ ΠoJIЬ 30BaHИ Я
БaЩ MaК TopMo3HOИ ― Tonnoz
basma普 1
do saxlanllmadan
Бe3 TapЫ _QabslZ,qablasdlrll―
Б aШ MaK
TOpM03HOЙ
cИ rHaЛ aMИ
maml,
КOЛ oД КII―
Tonnoz kindosinin ba,ma薔 1
БaШ MaК Φpe3epHЫ Й ― Frczer
basma薔 1
BaШ MaК oHaК ЛaД ЫBaTeЛ Ь―Bas―
Бe3 ycЛ
OBHoro o6o3HaЧ
enIIЯ
―
SOrti isaresiz
Бe3 yЩ cP6a― Zorer doymedon
Бe3 0Л eКTPoTЯ rII― Elektnk dar―
maqqoyucu
tislz
Бe3aBapИ ЙHa,Pa6oTa―
БaШ MaКoc6pacЬ IBaTeЛ Ь ― Bas―
maqaticl
БaШ MaЧ HИ К―Ba,maq91
БaШ HЯ ―Q■ 1lo
QoZaslz
l,
Бe3aBapИ Й
Ⅱo― QoZaslz
Бe3aК ЦenTHЫ И ΠOpЯ ДOК pacЧ e‐
TOB ― Hesabla,malarin ak―
septsiz qaydasl
Бe36aЛ ЛacTHaЯ Жe」 le306eTOHHaЯ
ΠЛHTa― Ballastslz domir― be―
MaШ ИHHcTa(H」 IИ
ypHoro,
ДHcneTЧ epa H ■
ДeЖ
Д。
)― Masinistin(Ve ya nё v‐
Б ДИTeЛ ЬHocTЬ
bet9inin, dispet9erin ve s)
ton plito
saylqh薔 1
Бe36aHД aЖ Hoe КoЛ eco ― Com―
БeroBaЯ ДopoЖ Кa noД Ш IIΠ HИ Ka―
bersiz tokor
Бe36aTapeЙ HaЯ clcTeMa― Bata―
reyaslz sistcm
Yastigin qa91,ciglrl
БewH
-1,aredOn istifa―
BaroHa― VaqOnun qa9a―
anl
こ
24
Бe36И ЛeTHЬ lЙ naccaЖ Иp― Bilct―
SlZ SOrnl,ln
Б e36yф epHOe ycTPoЙ cTBO―
Eelonacnocrs KprlMlrHanbHas Kriminal tohliikesizlik
Beronacuocrr [epeBo3oK BoficK Qogunun tohliikosiz dagrnmasr
EelonacHocrs pa6ornuxa - Igginin tehliikosizliyi
Bsonacxocrr pa6oru na nlrxx
- Yollarda iqin tohliikosizliyi
Bu―
fersiz quttu
Бe3BpttHЬ lЙ yl回 oH― Zorerslz mail
Бe3rOpOЧ Han cTaHЦ ИЯ―Topeslz
stansiya
Бe3Д OКyMcHTHЬ :Й rpy3-SOned―
slz yuk
Eelonacnocrr rexH[qecxa, Texniki tahliikesizlik
Eegonacxsrfi annapar - Tehlii-
Бe33a30pHOe 3aЦ enЛ eHHe― Ara―
1lqslz ili,me
Бe3HOMepHoЙ ―NOmresiz
Б e3HOMepHoЙ
yЧ eT npOcTOЯ
kesiz aparat
Beonacnsrft [orxoll oruenoB Ayrrmalarrn tehliikesiz ya-
_
Bosdayanmalarln n6mresiz
hesabatl
Б e3HOMCPHLIII
xrnlaqmasr
C■ OC06-NOmro―
Ee3orlacHbr[ ]rpHeM Tpyaa Omoyin tohliikesiz iisulu
Eeronacxufi npolycx rroe3AoB Qatarlann tohltikesiz bura-
siz isul
Be30Π aCHo― Tohlikesiz
Бe30naCHoe BЫ ΠoЛ HeHИ e pa6oT―
I,lorin tehlikesiz ycrine yc―
xrlmasr
6egocranono.rxo
tiHlmesi
Бe30Π aCHoe ДBИ Ж eHИ e noe3Д OB―
Dayanmadan
EerocraHosoqHoe cKperqeHr{e
roe3aoB - Qatarlarrn dayanmadan kesigmesi
Eerocraxoso.r Hr,rfi nponycx Dayanmadan buraxma
Eesornercrsexxocrr - Mesuliyy-
Qatarlarin tehlikesiz here―
keti
Бe30■ aCHoe MecTo― Tehlikosiz
yer
Se30naCHoe ceЧ
eHИ e― TohlikO_
slz keslk
Бe30naCHoe yΠ paB」 lenne noe3Д OM
― Qatarin tOhlikosiz idare
edilmosi
Бe30naCHocTЬ ―TOhlikesizlik
Be30Π aCHocTЬ aHTIITeppOpИ cT壼 ‐
ЧecК aЯ ― Antitcrror tehli―
kosizliyi
Бe30naCHocTЬ
-
Ж I13HeД eЯ TeЛ ЬHO‐
cTH ― Hoyat fOaliyyotinin
tehlikosizliyi
25
otsizlik
Betotnetctnexnoe orno[reHl{e Mesuliyyotsiz miinasibot
BetorsercrgeHHocru peuonrnofi
6pnrasu - Temir briqadasrmn mesuliyyotsizliyi
Eesor4e,rex.recxar crpyxTypa
roporr - Yolun hissosiz
strukturu
Eegorxarnocrr - Dayanmazhq,
miintozomlik, sazhq
Б e30TК a3HOCTЬ
BarOHa
nun dayanmazll首
Б e30TKa3HOCTЬ
―
Benzine vo,axtaya davamll
Vaqo―
rcan
1
Бen30pe3-BCnZinlo keson
Бen300Л eК TpИЧecК ИЙ arperaT ―
Bcnzin― elcktrik aqreqati
БeperИ cЬ aBToMo6И ЛЯ! ― Avto―
TeXHttЧ ecК Иx
cTpoeHИ Й ― Texniki tiki―
lilerin mintozomliyi(Saz_
hこ 1)
Б e30TК a3HOCTЬ
yCTPOЙ CT3
Qur:如 larin sazllこ
Б e30TЛ araTeЛ Ь■oo
mobildon qomn!
БeperИ cЬ ■oe3Д a!― Qatardan qo―
-
1
BЫ
■OЛ HeHIle
run!
БCPerOyК peΠ ИTeЛ ЬHaЯ
_ Texirosahnmadan ycrino
″α, ″a“ ´ .
БepMa 夕 の7● κ ι′″
うernリ ーQlraq
“
БepMa КanaBЬ I― Arxln qlra普 1
Бe30TЦ enoЧ HaЯ BЬ :rpy3К a― Qa―
tardan a9madan bo,altma
Бe30TЦ e■ oЧ HЫЙ peMoHT― Qatar_
dan a9madan temir
Бe30Ш И6oЧ Hoe ДeЙ cTBИ e ДeЖ yp‐
HOrO ― Nё vbetOinin sehvsiz
БepMa■ o■ OTHa― Yatattin
1
КTPOД BHraTeЛ Ь ― Kollektor―
suz dartl elektrik,ntherriki
БecК oHcoЛ ЬHЫ И К03Л 030壼 КpaH
―Konsolsuz ayaqll lcan
Б ecК oHTaК THoe BЬ IЯ BJleHИ e ―
foaliyyoti
rine ytklonmedon birbasa
Kontaktslz askarlama
da,lnmasl
БecК oHTaК THoe o6HapyЖ eHИ e ―
Бe3Pa3Л ИЧИe― Laqcyidlik,forq―
Kontaktslz lllioyyon ctine
sizlik
HOe
paBHoBecIIc
БecК oHTaК THoe peЛ e― Kontakt―
―
slz rclc
Forqsiz inuvazinet
Б e3paMHaЯ
qlra首
БecК oЛ ЛeК TopHЬ IИ TЯ roBЫ И9」le‐
Be3neperpy30Ч HOe coo6Щ eⅡ me ―
Yiklo五 n bir vaqondan dige―
Б e3pa3Л IIЧ
Pa6oTa―
Sahilberkitmo isi
yetillllo
ЦIIcTepHa―
HM―
Πy」lЬ coB ttИ Б)-lmpulsiarm
БecК oHTaКTHЫ Й ДaTЧ ИК
Cor9iVO―
siz sistcrn(9on vaqOn)
Б e3peMOHTHLIЙ
Πpo6er―
kontaktslz vcricisi
Tolnir―
Б ecК oHTaК TЫ Й КoMMyTaToP
To‐
Кa(BК T)― COreyanin kon―
slz yurus
Be3yc」10BHo― SOrtsiz
Бe3ycIIeШ Ho ― Mllveffoqiyyot―
taktslz komutatoru
Бecnepe6oЙ HaЯ pa6oTa― Fasilo―
siz,neticosiz,someresiz
Бe3Ь IMЯ HHaЯ КBИ TanЦ ИЯ ― Ad―
SlZ(imzaslz)qobz
БeЛ ЬIЙ oroHЬ ―A首 1,lq
БmЬ lЙ ЦBeT― Att rong
Бen30MOp030CTOЙ КaЯ pe3И Ha ―
SlZ 15
Бecnepe6oЙ HaЯ pa6oTa ropК И ―
Topenin fasilosiz isi
Бecnepe6oЙ Ho― Fasilesiz, arasl
kesilmodon,mintozom
26
БИe
Eecnepe6ofinoe ADr{xeHrre noe3aon - Qatarlann fasilosiz he-
rokoti
Eecnepe6ofi
IlocrB
sreKTpocHa6-
xenxc - Elektrik techizatrmn
fasilasizliyi
Becflepe6ofiHrrf, nepeno:ovnsrfi
rpoqecc - Fasilesiz dagrma
prosesi
Becnepe6ofirsrft [pueM noe3AoB
- Qatarlann fasilesiz qebulu
Becnepecagovnoe coo6urenne Birbaga olaqe (yol)
Becneqnocrn - Laqeydlik
Becn:rarsufi - Pulsuz
Becnrarnrrft 6urer - Pulsuz bilet
Eecu.narnrrfi aoKyMeHT - Pulsuz
sanod
Eecnopagovnocrs - Nizamsrzhq,
qaydasrzhq, qangrqhq, soliqosizlik
Eecno'rnexuocrr - Osassrzhq,
zeminsizlik, asilsizlik
Eecnpegorsxo - Hodsiz, sonsuz,
intehasrz
Eecnpexoclonno - Qeti, danrgrqsrz, stizsiiz, miitloq, hdkmon
Eecnpexoc.nonnoe co6:rro4exue
crrHanoB - igaralaro qeti riayot etmok
Eecnperuexxo - Hrikmon
6ecnpenrrcrneHno - Maneasiz,
engelsiz, sorbest
Eecnpeprrnno - Aramsrz, fasilesiz, durmadan
Eecnpnnqnnna,rr,Hocrr, pyr(oBo,rr rere - Rohbarin prinsip-
Eecnpu.rxxxo - Sebebsiz olaraq,
osassrz olaraq
Secnponecnoe rroJloxe[[e nporona - Naqilin sallaqsz va-
ziyyoti
Eecnporecnoe cocrosH[e - Sallanmayan (sallanmamtg) veziyyotde
Secnporpaunsrft - Proqramsrz
Eeccexuuonxaq pa:ge.rxa - Seksiyasrz bdltinme (ayrrma)
Beccrpe.rovnan toua - Yoldoyigansiz zona
Beccrpero.rxsrii yvacror - Yoldoyigensiz sahe
Eeccrynen.raran nepe4a.ra - Pillosiz dttirmo
Eeccrsrxonoi nyrr - Calaqsrz
yol
Becrapxrlxufi - Tarifsiz
Becrapxax [epeBo3xa rpy3a
Yi.iktn qabsrz dagrnmasr
-
Eecrapnrrfi - Qabsrz
Becroxonaq [ocbrJrKa noAa - Kodun cereyansrz gcinderilmosi
EecQopuexxo - Formasrz
Becxo:qfi crseHHufi - Tasorriifatr
idare etmayi bacarmayan, tes orrti fatsr zg r h q
Eec.lerrccrnaq reJrexxa - Qonosiz arabaclq
EecqelrocrHrtfi 6yrc
buks
Eeclronxsrfi
sizliyi
27
-
(anasiz
- Tikigsiz
BecutnoxoqHoe coeAtlHeHrre
iggilsiz birlaqmo
Eecuryuno - Sossiz, sakit
Brenue - Vurma, driymo
-
Bllct― dispct9cr
Buenxe npu BpaueH[[ - Ftrlanma zamanl vunna
Enenxe rrlefircu - BoYnun lurmasr
Bx.ner - Bilet
BrJrer 6ranxosuft
let
-
БttЛ eToneЧ aTaKIЩ aЯ
BIIЛ e■ oneЧ aTaЮ lЦ ИH
peЛ LCЬ : ―
Exler 6ranxossrfi clrcreMbl
"3rcnpecc- - "EksPres sis-
aBToMaT
―
Bimctal kontakt
relslori
БHMeTaЛ Л―Bimetal
Б ИMeTaЛ JIIIЧ ecК aЯ ΠЛ acTIHК a―
temli blankh bilet
Eurer sonHcxuft - Herbi bilet
En,rer rpynuoroft - QruP bileti
Bn.ner eaxnrrfi - Vahid bilet
Bu.ner xaprounufi - Karton bileti
Bimctal lё vhe
БИMeTaЛ ЛИЧecК HЙ (cTaЛ eMeД ‐
HЫ Й)К OHTaК THЬ IЙ ΠpoBoД ―
Bimetal(domir_mis)kontakt
mo■ ili
fi -
БИMoД aЛ ЬHЫ Й ΠoЛ yΠ PIIЦ en(Ж e‐
Л e3HOД OpoЖ Ho― aBTOMo6И JIЬ ‐
HЫЙ)一 BimOdal yanmqo,qu
Konsultasiya bileti
Eu:rer rsroturrfi - Giizeqtli bilet
Enaer o6parxrrfi - GeriYo bilet
Burer npxropognslfi nnaruslfi Odonigli gaheratrafi bilet
Eu.ner npuropoqnsrf, clYxe6nrri - Xidmoti geheretrafi
bilet
E[ner [poB[3[oxnrrfi - Azuqo
bileti
Bxaer paronsrfi c.lyxe6nufi Birdefolik xidmeti bilet
Bn.rer c:ryxe6nuft - Xidmeti bilet
Ex.ner ra.nounufi - Talon bileti
Bu.ner-rynox - Bilet-kuPon
EnJrerHafl xacca - Bilet kassast
Eraerxaq leura - Bilet lenti
Bx.nerxo-aucnerqepcrafl cBq3b -
―
Bllct 9ap cdon avtomat
BHMeTaЛ ЛИЧecК ne Кo■ TaК THЬ le
blankh bilet
rconcyasra uuoxu sl
MaШ ИHa
Bilet 9ap edon ma,ln
Blankh bi-
Bxrer 6ranxosufi xou6xnnPosaxxsr - Kombina edilmig
En.ner
rabitesi
БИЛeTHoe 6Ю po― Bilet birosu
БIIЛ eTHЬ :Й Кaccmp― Bilet kassiri
(XOZinedarl)
(dOmiryOl― avtomobil)
БИpК a― Birka,90te10
БИpKa rpy3a― Yikin birkasl
БИccek‐ rpИ ca Кpeげ oBИ HHOnO yr」 Ia
―CttaZ buca首 lmn tenboleni
BHTЫ e И30Л ЯTOpЫ ― Sintnls izol―
yatorlar
B」 Iam■ oЛ yЧ Hoe
cЛ eД o3aHИ e no‐
Salamat
e3/1a― Qatarin sa意 ―
heroketl
salamat,
БЛaronoЛ yЧ HЫ Й― Sa曽 ―
miveffoqiyyotli
B」 IaronpHЯ THЫ Й - 1 01veH,li,
munasib,yararh;2 Xo,,gё ―
zol,yax,1
B」 laronPHЯ THЬ lИ ΠpOф HЛ Ь ΠyTH
一Yolun elvcrisli profll
28
БЛo
Enarococroqn[e (uaruuxrcra, uexaHura, AexypHoro x r: g.) Rrfah, xog gizaran (maginistin. mexanikin, novbotginin
ve s.)
Enaroycrpoficrno - Abadhq
E,:laux (Qpan4. blanc) - Blank
EnaHK flperynpex(aennq - Xeberdarlq blankr
6aaHr pa:peruenuq - Icazeverici
blank
Bnaxrc crporofi orqerHocr[ Ciddi hesabat blankr
EraHx yrnepxgexxofi Qopurr Tesdiq edilmig formah blank
Enaxxu yrrera - Qeydiyyat
blanklan
Bnanxosrrfi 6u.ler - Blankh bilet
Enecx - Panltt
Eangnexaulas craHqnr - Yaxtnhqdakl stansiya
Btox (auztt. blosx) - Blok
Brox anronepexrro.rarern - Av-
togevirgeqin bloku
BaoxaAa (anz. blockade) xe.le:noft aoporx - Damir
Б」
10К
3aЩ ИTHOro
фИЛЬTPa
(P3Φ Ш )― Muhaflzo sttgeci―
nin bloku
БЛOК 3aЩ ИTHЫ Й (3Д ‐
ДⅡI)―
Mihaflzo bloku
БЛoК ‐
ИcК ЛЮЧeHИ e(Б И―
ДA)―
Konar ctmo bloku
БЛoК HHBcPTOpoB IIIH)― Inver_
torlar bloku
БЛOК
И3BeЩ eHИ Я
Ha nepee3A
(Π И)― Ke9ido bildiri,bloku
БЛoК ИHД yKaЦ ИИ(B]D― Induka―
siya bloku
B」 IoК
ИHД yКTИ BHЬ IX
Ш
yHTOB _
Induktiv,untlar bloku
Б Л oК
IIcnoЛ HИ TeЛ ЬHLIЙ
―
БЛoК КaHaЛ oo6pa3yЮ IЦ eЙ anna‐
PaTypЬ l― Kanalyaratina apa―
ratinin bloku
БЛoК КaTК oB paMЫ ―cOr9iVOni
diyirleino bloku
Б」
IoК КoHД eHcaTopHЬ IИ ― Kon―
densator bloku
БЛoК MapШ pyTHoro Ha6opa ЭII―
EM― nin mar,rut yl薔 ma b10ku
BЛ oК Ha6opHЫ Й (HM)_Yl言 ma
bloku
yolunun blokadasr
E.ron apeuexx urrence.nrxsrfi
GBID - $tepselli zaman
БЛoК oД HoBИ 6PaTopoB
bloku
БЛoК
Eror
nrrnpnuurenn-ceneHoBbrfi
(EBC) - Selenli-di.izlendirici
ircokli blok
БЛoК ocHo3■ 0■ ―Osas blok
bloku
B.rox seurrQparopa
mn bloku
-
-
(OB)―
Birtitreyi,li blok
oД HopOЛ 口КOBЫ Й― Birdiy―
БЛoК ΠcPeД aЧ H
bloku
E.rox 4nosnufi (EA)
Icra
bloku
―
ё血11110b10ku
БЛoК ΠHTaHИ Я (Б ⅡШ )― Qida―
landinci blok
БЛoК ΠoД BecHoЙ ―Asma blok
Diod
Info.11lasiya
$ifreaga29
ttHф OpMaЦ И
И
bloku
B.nor nyrerofi npxeuo-orrlpaBoqnoro nyrn (II-62) - Qebul-g<indermo yolunun yol
BЛ OK ЯКOpHЬ IЙ ―Lё vber
bloku
annapaT― BIok― aparat
BЛ oК ИЭЦ ―EM bloklarl
B」 IoК‐
bloku (P-62)
Bnox perucrpnpyrcurrx rPlrrepon (PT) - Qeydiyyatedici
triggerlor bloku
Bnox pere qacrort r (BP[I) - Tezliyin rele bloku
Б ЛOKИ pOBaHИ
bloklanmasl
БЛoК ИpoBК a
“
ЧecК an ―
aBToMaTИ
Avtomatik bloklama
БЛoК ИpoBК a rpyΠ ΠoBan― Qrup
bloklama
BЛ oК ИPoBК a ДBepeЙ BaroHa ―
Vaqon qapllarlnin bloklan―
KaHaJroB
(ECKJI) - Kanallann raztlagdrrma bloku
Elor oruxpoxllraunn (IlC) Sinxronizasiya bloku
B.rorc crpe,rouxo-rlyreBoro Yqacrra (YC[) - Yoldoyigonyol sahesinin bloku
EnoK crperoqubrft - YoldeYigen
bloku
Erox c.rdrHsrx rpnnrepon (CT) Hesablaytcr triggerlor bloku
Bror c.r€r.rrx (5C-AA) - Hesablayrcr blok
B.nox ranerrrfi - Tali bloku
B.norc
ynpauexn,
masl
БЛoК ИpoBК a"Ж ИBaЯ "― "Canh‖
bloklama
БЛoК ИpoBKa 3aBICИ MaЯ ― Aslll
bloklama
Б Л oК IIPoBК a
cК aЯ
Чe‐
Yol
―
bloklamasl
БЛoК ИpoBК a pyЧ HaЯ
―
01lo
bloklama
Б Л oК IIPoBК a
CTaHЦ
ИoHHaЯ
―
Stansiya bloklamasl
cneror[opauu - Manew svetoforlanm idareetme bloku
B.nox ynpan:ren[f oronreHneM
(EYO) - Qrzdtnclnm idaroetme bloku
BЛ oК ИpoBoЧ HaЯ
3aCЛ OHК a
―
BIoklama qapagl
БЛoК ИpoBoЧ HaЯ
КaTyШ Кa
―
Bloklama sattacl
(IY) -
llIO) - Fiksasiya bloku
E.nox urur[pyrcruefi annaparyPrt
- $ifreleme aparatlartntn
noЛ yaBToMaTИ
―Yarlmavtomatik blok―
lama
БЛoК ИpoBК a IIyTeBaЯ
MaITeBPoBBIMIT
E.nox ycx.rnrenbHEIft
Giiclondirici blok
ー
BЛ oК ИpoBК a
KoarrpoBanlrr
bloku
kodlagdrno
Giic
-
B.tox coraaconaHr{f
″″ . うあCリ
BIoklama
B.:ror c[JroBoro
(ECK)
e3嘔 aHИ Я ― Binanin
Б」
IoК IIPo30Ч HЫ И
КOHTaК
T
―
Bloklama kontaktl
БЛoК HPo30■ HЫ Й MexaHИ 3M ―
B.nox Qnxcaqnn
Bloklama mcxanizmi
БЛoК Иpo30Ч HЬ lЙ
lama l,aresi
30
CИ rHaЛ
―Blok―
БЛoК ИPoBctlHЫ И CИ rHaЛ oT_
npaBЛ eHИ Я ― Gё ndermenln
bloklama isarosi
l,arOSl
БЛoК Иpo30Ч HЬ II CИ rHaЛ npO_
cЛ eД oBaHИ Я ― Kc9menin
bloklama isaresi
БЛoК ИpoBoЧ HLIИ carHaЛ
BЛ yttaЮ IЦ ИЙ TOК
_Azdlrlci cO_
reyan
Бo6И Ha`ψ ′α″ィ
・うοbピ ″リ ーBabina
БoД PocTЬ MaШ ИHИ cTa― Ma,inis―
tin gumrahllgl
БoИ TcЯ И3Л yЧ eHИ Я_sualanma―
dan qorxur
БoИ TcЯ Mopo3a― SaXtadan qor―
cor」la‐
Я―Razlll普 in b10klama l,a―
resl
xur
БoИ TcЯ HarpeBa― QlZmadan
БЛoК ИpyЮ Щee peЛ e― BIoklaylci
rele
БЛoК ИpyЮ IЦ ee
BЛ y粕 aЮ ЩaЯ BoЛ na ― Azdincl
daltta
БЛoК Иpo30Ч HЬ IИ CИ rHaЛ npИ 6Ы ‐
THЯ ― Gollnonin bloklama
cИ
ёZul(bin6vro)
qorxur
ycTPoЙ cTBO 一
Bloklayicl qurttu
―
Nemlikdon
(rutubetdOn)qorXur
БoЙ Лep`α ″″■bο iraり _BOyler
БoК oBaЯ ДBepЬ BarOHa― Vaq。 ―
nun yan qaplsl
BoК oBaЯ И30Л ИPyЮ Щ an Πpo_
КЛa71К a― Yan izolyasiyacdici
БЛoК ‐
К」
IaBИ ul― BIok― klavi,
‐
БЛoК КoHTaК T― BIok― kOntakt
BЛ oK‐ MarHHT― Blok―
BoИ TcЯ csIPOCTИ
maqnit
БЛoК ‐
MaК eT― Blok― makcti
БЛoК ‐
MexaHИ 3M ― B10k_mcxa_
nizm
БЛoК ‐
oЧ Кo― B10k― gё zlik
БЛoК ‐
■ocT_BIOk― post
‐
БЛoК IIyHК T― BIOk― monteqo
peЛ e― BIOk― rcle
БЛoК ‐
БЛoК ‐
cII「 HaЛ ―BIok― isare
yЧ acToК ―BIok‐ sahe
БЛoК ‐
ara qatl
БoК oBaЯ КaЧ Кa― Yana ylrttalan_
ma(10ngerl
Б OKOBaЯ
Hera6apIIT■ OcTЬ _Yan
ondazosizlik
БoК oBaЯ o6B,3К a― Yan battlama
БoК oBaЯ paMa_Yan 9or9ivo
BoК oBaЯ peЖ yЩ aЯ КPOMК a ―
, MapШ pyTHaЯ , peЛ en‐
HaЯ ЦenTPaЛ И3aЦ ИЯ(BMPЦ )
B」 IoЧ HaЯ
Yan kosici hasiyo
― BIoklu, marsrutlu, relc
Yan qivve
БOК 03aЯ фpe3a― Yan frez
БoК oBaЯ cHЛ a―
merkozlo,dil11losi(BMRM)
БЛoЧ Hoe noД peЛ Ьco300 0CHOBa‐
HИ e ― Bloklu relsalt1 6zil
Б OК 03И Ha
paMLI
―
COr9iVenin
yanllЁ l
(bin6vro)
БoК oBИ Ha
ra,dinna
БoК oBoe 303Д eЙ CTBИ e― Yan tosir
БOК 030H ra6apИ T_Yan ondazo
TeЛ eЖ К
И―Arabacl普 ln
yanll首 1
БЛoЧ HЫ Й MOHTaЖ ― BIoklu qu―
БЛoЧ HЬ :Й фyHД aMeHT ―BIoklu
31
БoК oBoЙ 3a30p_Yan arahq
БOК 030Й 口3HOC― Yan ycyllmo
БoК oBOII КPЮ К―Yan qa11■ laq
T― Yan lift
IЮ ф
БoК oBoЙ 」
БopoД oК
BoК oBoII oTК OC― Yan yamaC
БOК 030Й ΠyTЬ ―Yan yol
БoК oBЫ e cTeHLI― Yan divarlar
БOК 03Ь le CTeHЫ Barona― Vaq。 ―
matkabl
Бopotta― Slrlm
БOpT`ψ ′α″・うοrrr+″ ● ″.う 。″
4
"′
BOrt,yan,konar
うο蔵。
)一 “
BoPT BaroHa― VaqOnun bortu
БopT BHyTpeHHero КoЛ ЬЦa― Da‐
x■ l halqanin bortu
БopT ΠЛaTф oPMLI(Л eBЫ Й,■ pa‐
3Ы Й)― Platfollllanin bortu
nun yan divarlan
Б OЛ e3HЬ ,HecЧ
acTHLII CЛ yЧ aИ
―
Xostelik,bodbext hadiso
БoЛ oTo― Bataqllq
БoЛ ЬШaЯ cК opocTЬ ― B5yik
(Sag,S。 1)
Б opToBOe
Lokomot市 in bortjumall
БoЛ T
o■ opHЫ Й―Dayaq
Б OЛ T
PaMHLIЙ
Б OPTOBЬ le
―
ЛeК TpИ ‐
α″4う ο″り ДИЭ
БOTЫ
Иe― Dielektrik 9okmo
ЧecК
`″
BoЧ Кa― Col10k
● ィ
БpaК
・ うでο
り l Xeta,
"′
pozuntu; 2 1se yaramayan,
“
brak,91xdas,zay
boltu
bolt
БOЛ T-30pOTOК ― BOlt― dolama―
9arX
pЪ
Б
Bolt bir―
lo,mosi
'ど
l艦
MttT細 鴛督
manevr)
BoЛ ToBOI1 3aЖ ИM― B01t Slxacl
БPaК КOMMepЧ ecКHЙ ―Konlmer―
siya xotasl
БpaК TexHHЧ ecК ИИ―Tcxnlki xota
no‐
― TOrpaq yata薔 lnin
MecTa 3eMЛ
ΠЛaTф OpMЬ :―
larl
COr9iVe boltu
ИHeHIle―
3anOpЫ
Platfomanin bort battlama_
БoЛ T cTonopHЬ IИ ― Dayandlricl
Б o■ ЬHЬ le
bort qШ ttSu
loК oMoTИ Ba―
БOPT030Й ЖypHaЛ 」
BoЛ T aHКepHblЙ ―Anker boltu
БoЛ T ЛanЧ aTLIЙ ―POncoli bolt
BoЛ T cTLIКOBOЙ ― Calaq,boltlu
COeД
ЛOК OMOTHBa
ycTPoHcTBO
―Lokomou宙 n
stret
BoЛ T― Bolt
Б OЛ T030e
― Cilinger
c」 leCapHЬ IЙ
ЯHOro
■oTHa
xoste ycrioH
БoЛ ЬШerpy3HЫ e 3arOHLI― B6-
Б paК 03К a
ЭЛ eMeHToB
КoJleCHOИ
■apЫ ― Toker citu elemcnt―
yukメki VaqOnlar
lorinin brak sayllmasl(91x―
das cdilmosi)
Б o」IЬ merpy3HЫ II TPaHcnOpTep―
B6Ⅲ k ttli transportyor
БpaК oBoЧ HaЯ rpaHЬ Шa6Л oHa―
БoЛ ЬШoЙ 3y6-BOyuk di,
He― Do―
БoHЫ 々の%ら bο ο
五z gOsteHclsi(9operleyncl)
"MopCК
БOpoД oК ―Matkab
、
Sab10nun brakedici tini
БpaK030Ч HЬ
=Й
BЫ pe3 ma6■ oHa―
Sab10nun brakedici kesiyi
32
Бpy
БpanД MayЭ p rr′ ●Иι .
B″ α″′‐
″α″リーBrandlnauer
“
БpeBHo― salban
Бpe3eHToBЬ Ie″ o■■.′ ″S′
TИ ―Yolun kenan(qa,1)
BpoBК a Πン
Бpone■ oe3Д ―Zirehli qatar
БpOH3a`ψ ′α″ィ。う″
ο″zリ ーTunc,
birinc
БpOH30BaЯ Πpo30Л OК a ― Tunc
(birinc)mOftil
БpOH303aЯ ΠЬ:Л Ь― Tunc tozu
БpoHИ poBaHИ e― Zirchlomo,ay―
れυ
"″
pyК oBИ ЦЬ:― Brczcnt elcok‐
lor
′ dc)― BH―
БpИ raД a`ψ ′α″ う″
qada
`α
“
БpИ raД a КoMΠ ЛeК cHaЯ ― Kom―
pleks briqada
БPИ raД a ЛoК oMoTHBHaЯ ―Loko―
motiv briqadasl
БpИ raД a MaHeBpoBaЯ ― Mancvr
bHqadasl
BpИ raД a ΠOe3/1HaЯ ―Qatar brlqa―
lrrna,saxlama
БPoHИ poBaHИ
e MecTa
―
Ycrin
saxlanmasl
БpoHИ poBaHHaЯ Кa6eЛ Ь―Zireh―
lonmis kabel
БpoHЯ Кa6eЛ Я―Kabcl zirchi
Б pocК H cTPeЛ К II CК OpOcTH
dasl
БpИ raД a peMoHTHaЯ ―Tonlir bri―
qadasl
БPИ raД a cocTaBИ TeЛ ЬcК a■ ―
Tertibat91 briqadasl
―
Strot eqrobinin sicrayl,larl
БpocК И ToК a ― Coroyan s19ra―
y101arl
БpoШ eHHЫ ЙΠo● 3颯 ―Atllml,qatar
Бpyc― Tir
Бpyc 6yф epHЬ IЙ ―Bufer tiri
epeBЯ HHЬ IЙ ―Attac tiri
Бpyc Д
БPIIraД a cneЦ ИaЛ И3И pOBaHHaЯ ―
Xisusilesdirilmis briqada
БpИ raД a cneЦ ИaЛ ЬHoro noД BИ Ж―
■0「 O COCTaBa― Xisusl hero_
Бpyc ЖeЛ e306eToHHЫ Й― Demir―
bcton tir
БpyC 3aК ЛaД HoЙ ―QOyma tir
Бpy● 3anOpHЫ iI― BattlaylCi tir
kot terkibi briqadasl
БpИ raД Иp ●o"′ 4.う ″
tigα ″′
リ
КoHTaК THoЙ ceTИ ― Kontakt
Bpyc MocTo30Й ―Kё rpu
tiri
Бp)● oxPaHHЫ Й― Mihaflze tiri
,obokesi briqadiri
БpИ raД ИP nyTH― Yol briqadiri
Б pИ raД Ь: КoMIJleKcH← MeXaHИ 3H‐
POBaHHЬ le― Koコ npleks― mexa―
Бpr nepe30AHOЙ ―Cc宙 ■
1110 tiri
niklesdJ■ lmi,briqadalar
БPHraД bl nepeД BHЖ HЬ le MexaHИ ‐
3“ pOBaHHЫ e― Soyyar mcxa‐
Бpy,paMHЬ IЙ ― Cor9iVe tiri
Бpyc y■ opHЬ lЙ ― Dayaq tiri
БpyC фЛKlrapOЧ HЫ Й―Fluqar tiri
Бpyc ЦИЛИHД pИ ЧecК ИЙ_Silind―
Hk tir
Бpyc ШЛar6ayMa― slaqbaum tiri
niklosdirilmi§ briqadalar
BPOBК a“ 田曖几 β ,叫 ノ ー hnar,qa,
БpycК oBo‐ Πp030■ OtlHa■ 06BЯ 3К a
_Tir― moftilli sarЁ l
БpOBК a 3eMЛ Я“
Ho「 o noЛ oTHa ―
БPyCOК Ki9ik tir(ki9ik dirok)
Torpaq yatattinin kOnarl
33
EPv
BpyCOК 3anaCHoro ШЛar6ayMa―
Eyxconaune - Yerinde firlanma
Eyxconaxue rconecnofi napsr - Teker ciitiiniin yerinde firlanmasr
Eyxconar npyxr.rxa - Buks yayt
Syxcoaan re"rmcrs - Buks gonosi
БyК coBЬ :И BК ЛaД ЫШ ―Buks i9-
Ehtiyat slaqbaumun tiri
БpyTTo`″ ″ω7.う r″
― BruttO
`″
(tam 90kD
EpyTTo BaroHa― Vaqonun brut―
tOSu(imumi 9okisi)
БpyTTo noe3Aa― Qatarl■ bmt
liyi
БyК coBЬ :И ΠPOCM― Buks ba,11普 1
tosu
行●lf′ ″.β ″
g′ リーBugcl
БyreЛ Ьィ
Б yreJIЬ
ΠJIaCTИ HЧ aTЬ :Й ―
(yCri)
БyК coBЬ IЙ y3eЛ ―Buks qov,a薔 1
БyЛ ЬД03ep `″ ″″7. b″ ′
JdOz′ リ ー
LOvhe
bugcli
Buldozcr
БyreЛ ЬToЛ КaTeЛ Я―Iteloyicinin
БyMara
bugeli
БyreЛ ЬyЩ ЛИHcHHLIЙ ― UZadil―
ml,bugcl
Бyrop―
БyMara H30Л ИPyЮ Щ aЯ ― Izolya―
Tope
Б yrpIIcTo‐
siyacdici ka首 lz
MaCCOBЬ
:“
3aHOC
HaЯ ―Kabcl ka首 lzl
取 Mara Кa6eЛ Ь
БyMara HaMoToЧ HaЯ ― Dolama
―
Kitlovi― kolo― kё tttr ylgin
БyrpHcTЬ :Й ― Topolik, kelo―
ka言 lZl
БyMara ΠИcЧ aЯ ―Yazl ka曽 lzl
БyMaЖ HaЯ Ha6И BК a― Ka言 lz tl―
kOtur
Бyュ Кa― Budka
БyЩ Кa BecoBaЯ ―Terozi budkasI
БyЩ Кa nocToBan― Post budkasl
БyД Кa cTopoЖ eBaЯ ― GOzet9i
xacl
БyHКep`″ ″ab″ ″ル′
リ ーBunker
БyHК ep ДЛЯnecК a― Qum■ 9in
bunker
БyHК epHaЯ ЭcTaК aД a ― Bunkcr
estakadasl
БyHК epHЫ ЙΠoЛ yBartlH― Bunkcr
yarllnvaqonu
БyHК epHЫ ЙcК ЛaД ―Bunker an―
budkasl
БyД Кa cTpeЛ oЧ Han― Yoldoyison
budkasl
Б yKBeHHOe
o6o3HaЧ
eHИ e― Horfl
g6sterici
БyК BeHHLIЙ 3HaК ―Horfl nisan
БyК BeHHЫ Й ИH71eК c― Horfl in―
barl
dcks
БyК ca rrra"ι ィ.B″ 0カ sリ ーBuks
БyК cИ poBК a ″αフ7. う●gs′ ″リ ー
Ycdoklom。
Б yК cIIPoBК a
ac6ecToBan ― Azbest
ka首 lZl
БypaB― Burttu
БypeHИ e― QaZma
БypeHИ e MexaHIIЧ ecК oe― Mcxa―
niki qazma
TPaHCΠ
OpTHЬ Ix
БypeHIe HaKJIoΠ HOe― Maili qazlna
БypИ ЛЬHaЯ Tpy6a― Qazma bO_
msu
CPeД CTB― Neqliyyat vasitolo―
rinin yedoklonmosi
34
БЮД
БypИЛЬ o― КpaHOBan MaШ ИHa ―
“ kran ma,lnl
QaZma
БypИ ЛЬHЬ IЙ cTaHoК ― Qazma
dozgahl
SypoBaЯ MaШ ИHa― QaZma ma―
qurgusu
Бyф epHЬ IЙ 6pyc― Bufer tiri
Б yф epHЬ lЙ BЬ InpЯ
MIITeЛ Ь
―
Bi―
fcr dizlendiricisi
,lnl
Бyp0300 06opμ oBaHИ e―
avadanll薔
Byф epHaЯ фapa_Bufer fonori
Б yф CPHOe ycTpoЙ cTBo _ Bufcr
Qazma
Бyф epHЬ lЙ npИ 6op― Bufcr cihazl
Бyф epHЬ IЙ peЖ ИM_Bufcr rttimi
Бyф epHЬ IЙ CTepЖ eHЬ ―Bufer tnili
БyxTa BepeBК И―IP yl薔 lml
1
BypT BК ЛanЫ Шa-191iyin burtu
SypT ΠoД ШИΠHИ Кa ― Yasti首 ln
burtu
ypT
Б
ШeЙ КИ―Boyunun burtu
BLIК
БypT ШeЙ КИ ocI-Ox boyunu_
nun burtu
БyccoЛ Ь `ψ ′α″ィ
・ うο″ssο l■) ―
Bussol
БyT― Tikinti da,1(yontalanma_
ml§ da,)
Бン
TЛ eЖ HaЯ Π
Кa―
epeMЫ Ч
Butl●
aBToMaT―
Teztosirli avtomat
BЫ cTpoД eЙ cTByЮ Щ ИЙ BЬ IК ЛЮ―
traTe」 IЬ
(Б B)―
TCZtesirli acar
peЛ e ―
БЬIcTpoД eilcTByЮ Щ ee
Tcztosirli rele
6eToHHЫ
Й ―
Bcton
tezaxldicl(suyu)
БЫT03aЯ Harpy3К a ―
yuki
bufer
tipli
bufer
Byф ep C pe3И HOBbIM aMOPTИ
― Dayaq
6カ li
БslcTPoД eЙ CTByЮ lЦ IIII
Б ЬIcTPoToК
ta首 1
Бyф ep● ″
ab″ カ
セリーBufer
Бy● ep rИ ЛЬ
30BLiЙ ―Gilizli
Бyф ep ЧeК 030「 O TИ na― Mil
(0■ OpHЬ IЙ )
(kё rpid。 ),kё tti
3a‐
TopoM― Rczin amortizatorlu
MOiset
БblT0300 06opン ■OBaHIIe―
Mol,ot
avadanhLl
БЬIT030e nOMeЩ
Moiset
eHИ e ―
Ota首 1
″・ι
fリ ーBief
ρα
BIoAЖ eT
“″Ir.b″ む ιリ ー BidCO
`ψ a"α
БЬ
eф
bufcr
Бyф epHaЯ ΠpyЖ HHa― Bufcr yayl
35
B c,lornercrsHfi c npaBHJraMIr Qaydalara miivafiq olaraq
B conponoxgexlrrl clleqlranlrcra
- Miitexossisin mtqayiati ilo
Barox saHarrrfi .nrcarun - insanla tutulu vaqon
BaroH rl3orepMrlqecnxft - Izotermik vaqon
Barox xoprunnoro rxna - Sebet
tipli vaqon
Baron xpsrrufi - Ortiilii vaqon
Baron-.reanux - Buz vaqonu
Baron uexo6nacrnoro coo6lleuun - Vilayetlerarast hereket edon vaqon
Barou uecruoro coo6r{exun Yerli hereketda olan vaqon
Baron uerponolurena - Metropoliten vaqonu
Btlow (Qpax4. lYagon) - Yaqon
Baron 6er 4oryuenra - Senodsiz
vaqon
Barrx 6pouuponasssrii
- Zirehli
vaqon
Ba
lou
nocc.rauonure,rtgrrfi
Borpaedici vaqon
-
Barox ssI[eonlaqxnaeuofi xaTeroprr - Yiiksek<idonc ka-
teqoriyah vaqon
Baron ropoacxoro rpalrc[opTa $oher noqliyyatr vaqonu
Ba.ron rpy:onofi - Yiik vaqonu
Barrou ra,rr,sero creAoBan[s lJzaq mosafeyo gedon
(horokot eden) vaqon
B:rron-geQercrocxon - Defektoskop vaqonu
Braron-An:e,'lr-eneKTpocraHurlq
- Dizel-elektrostansiya vaqonu
Baron annauouerpu.recxnfi
Baron rroropnuft
-
Motorlu
vaqon
Barox lrqrxllft - Yumqaq vaqon
Barou naccaxupcrr[ - SamiSin
vaqonu
Barou n.naqrcaprsufi - Plaskart
vaqonu
BaroH noqrosbrft - Pogt vaqonu
Barox npuxprrruq - Daldalanacaq vaqonu
Baron rry"ren:uepure.rsxsrfi - Yol-
-
Dinamometrik vaqon
Baron anxxHo6a:usrfi - Uzunbazah vaqon
B aron a,rq [cnblraH[fl KoHTaKTsofi ceru - Kontakt gebokasini stnama vaqonu
IlaroH xecrKrfi - Sert vaqon
<ilgen vaqon
BamH-pa3aafi[K
layrct
Baron-pecropau
ran
-
Vaqon-PaY-
Vaqon-resto-
c oracHblM rpy3oM
Tohliikeli yiik dolu vaqon
Baron
36
-
Bar
BaroH c HИ Ш aMH ДЛЯ КOЛ ec ―
Toker i9in tax9all vaqon
BaroH c noHИ
Ж
eHHЬ IM
BaroHHaЯ
TeЛ eЖ Кa― Vaqon ara―
baCl首 1
BaroHHoe Дeno― Vaqon dcposu
BaroHHoe o6opyД oBaHИ e ― Va―
ΠoЛ OM―
Endirilmi,(asa言 l Salinmls,
a19aldliml,)d5,omoli vaqon
BaroH‐ caMocBaЛ -Ozubo,aldan
qon avadanll首 I
BaroHHoe n」 leЧ o― VaqOn qolu
BaroHHoe xo3Я ЙCTBo― Vaqon to―
vaqon
BaroH cК oTcК OЙ ― Mal― qara va―
serrufatl
qonu
BaroHHЬ le
BecЬ l― VaqOn terezisi
BaroHHЬ le BecЬ i aBToMaTИ Чec‐
КИe― Avtomatik vaqon tero―
BaroH cЛ yЖ e6Ho‐ TexHИ ЧecК oro
Ha3HaЧ eHИ Я―Xidmoti― texni―
ki teyinatll vaqon
Baron cJlyЖ e6HЫ Й―Xidmeti va―
zisi
BaroHHЬ :Й 3aMeД ЛИTeЛ Ь ― Va―
qon
qon yava,ldiclsl
BamHHЫ H
BaroH cneЦ ИaЛ ЬHЫ И ― Xisusl
BaroH THΠ a``CnaИ H"― ``Spayn“
ЛИcT― Vaqon vereqesl
BaroHHЬ ΠapK(rpy30BOЙ ,nac―
CaЖ ИPCК ИЙ)一 Vaqon parkl
tipli vaqon
BaroH Ц eMeHTo303 - SCmCnt―
BaroH
vaqon
IЙ
(yik,SOmisin)
vaqonu
BaronHЬ IЙ ycК opИ TeЛ Ь― VaqOn
qabatta(ireli)
BaroΠ ‐
ДBoЙ HИ К ― Eyni n6mreli
siretlendiricisi
lki vaqon
BaroneTК a`ψP嘔 ″・ 物 ο
″″′
リー
Vaqonctka
qonyuyan ma,ln
BaroHoo6opoT
ΠOД Ъ e3Д HO「 O ΠyTII
― Dalan yolunun vaqon dё v―
rlyyosl
BaroHoo6opoT cTaHЦ ИИ ― Stan―
siyanin vaqon dё vriyyosi
BaroHooΠ PoК ИДЬIBaTeЛ Ь ― Va―
boratoriya
BaroH‐ Лa6opaTopИ Я
И3MepИ _
TeЛ ЬHoЙ TexHИ КИ ― 019me
texnikaslnin vaqon‐ laborato―
rlyasl
― Vaqon―
qon9cviron(vaqona,lran)
cmalatxana
BaroⅡ ⅡaЯ
ocЬ
―Vaqon
BaroHoД ИcneTЧ epcК aЯ cBЯ 3Ь ―
Vaqondispct9cr rabitOsi
BaroHoК oЛ ecHaЯ MacTepcК aЯ ―
Vaqon― toker cmalatxanasl
BaroHoMoeЧ HaЯ MaШ ИHa ― Va―
“
BaroH‐ И30」 IЯ TOp_Vaqon― izoly―
ator
BaroH‐ КЛy6-Vaqon― klub
BaroH‐ Лa6opaTopИ Я―Vaqon-la―
Baron― MacTepcК aЯ
ΠpoMЬ :Ш ЛeⅡ Ho「 o TPan‐
cnopTa ― Sonaye neqliyyat
da,lyan vaqon
BaroHaMИ BnepeД ― Vaqonlarla
BaroHoocaЖ
oxu
IIBaTeJIЬ
arxaya basan
37
―
VaqOnu
Bar
BaroHoΠ oToК ― Vaqor l axlnl
BaroIIoΠ oTOК OД HOr( )Ha3HaЧ
HIIЯ
Baxyyuuponanue - Vakuumlagdrrma
Baxyyuusrfi Berrrr{Jrl - Vakuum
e―
―Bir tOyinatll vaqon axl―
nl
ventili
Baxyyruxsrft BbrKJrroqareJrb
MaШ
BaroHopa3rpy30Ч HaЯ
ИHepЦ loHHaЯ
И Ha
― 〔
Эtaletli
qonboloHTHЬ
n
:aldanmaslIBoД
IИ 3:
BaroHopelqon_temiri
zavodu
(BP3)
_ Va
(VTZ)
vaqOn_
BaroHocTI ,00HИ e
qaylrlll
a
SOSU
Bast (nemeq. lYatze)
- Y al
6apa6aHnufi - Baraban valt
negour,rfi - Apanlan val
seayunft - Apartct val
ru6rcufi - Elastiki val
Bar r,ranur,rfi - Bag (osas) val
Bar uaaxufi - Hamar val
Ba.n :y6varofi nepe4aun - Digli
<itiirma vah
Bal rcapaauxr,rfi - Kardan valt
Bar rorenqarsrfi - Dirsokli val
Bar ropennofi - Osas val
Ba,r nepeaarovsurfi - Ottirticii
―
_
Ba,r
Ba,r
Bafl
Ba,r
3aBOД ―
Vaqonqaylllllazayaqon_plat―
。du
BaroH― Π」
IaTф opMa― `
BaroIIocTI
,oИ TeЛ ЬHЬ IげИ
folllla
orzaq an―
BaroH―ΠpoД cК ЛaД Ы ―
barl vaqonu
BaroH‐ TeΠ ЛyШКa― isidi10■
meti vaqon
BaroH― TPaHCΠ OpTep
xid―
― ヽraqon
transportyor
BaroH― ЧacЬ l― ヽraqonぜsaat
BaroHЧ ИК ΠyTe30И
Yol va―
val
qoncuLu
pa3pЯ Д_
BarOHЫ 3arpyЖ eHHI le
Partlaylci
HЬ IMИ
-
Vakuum ayrrrcrsr (a9arr)
Baryylruufi 3axBar - Vakuum
tutacr
Baxyynrusrii nacoc - Vakuum na-
va―
Ba,r nepeuennoro ceqeHrls
-
Deyiqken kesikli val
Ba,r npoueagro.rHuii - Aratq vah
Ba.n np;r:uofi - Diiz val
Bar nycrorenxrfi - Iqibog val
Ba.r peayxropxrrfi - Reduktor
valr
Barr cnrrorrrnofi - Biitriv val
Bar cra.rr,nofi - Polad val
rpy3aMИ ―
yiklo yiklonnli,vaqonlar
BaroHЬ ЧacЬ I HaК o ΠЛ eHИ e ―
_saatl
Yl普 1lmanin vaqon
―
Πpl OCTOЯ
BaroHЬ ЧacЫ
Bosdayanmanln vaqon― saatl
ΠyTИ ―
BaЖ HeЙ Ш Ivacib
にe ЭЛeMeHTЫ
elcml
l‐
l‐
Yolun
entleri
BaК yyM `ヮ
alz. レ
タル″″,リ ー Va―
Ba,r crarxqecxrr Heorrpeaenrrruufi - Statik toyin olun-
kuum
mayan val
BaК yyM BlSICOК ИИ― Yiksok va―
Bar rpaxcuucclrounuft
kuum
missiya vah
38
-
Trans-
BeД
BaЛ фaCOHHЬ IЙ ―Fasonlu val
BaЛ фЛaHЦ eBЬ lil― Flans val
BBcPx He
BalI
BBoД B ДeЙ cTBИ e― Iso salina
BBoД HoBLIx yCTpOЙ cTB _ Ycni
qurttularin ise salinmasi
Э」
IeК TPoД BИ raTeЛ Я ―
Elekt―
rik lntherrikinin va11
BaЛ ЯКopЯ _Lё vborin vah
BaЛ ИК― Valclq
Ba」 IИ К 6yК co30И
КpblШ КИ
Buks qapa薔 lnln valclЁ
vcrilmesi
l
BBoД ycTpoЙ cTBa nepф
lenTLI―
Pcrfolent qurtusunun ise sa―
1lnmasi
BBoД HaЯ naHeЛ Ь ― Giris paneli
BaЛ IIК o■ oД ЪeMⅡ ИК―Valciq qal―
npHcnoco6Л eHИ e
_
B30Д HO‐ PacΠ peД ИЛИTeЛ ЬHoe y,T_
―GMs― paylaylcl qurgu
PoЙ 卿
BBoД HЫ Й n30Л ЯTOp ― Giri§
BaЛ ‐Ш ecTepHЯ ― I)isli carx vall
BaЛ ―Ш ecTepHЯ peД yК Topa_Rc―
duktorun di,11 9arx vah
izolyatonI
BBoД HЬ :Й ИHcTpyК TaЖ ― Giri,
BaЛ LI cHeЖ HЬ le― Qar tepeciyi
BaЛ ЬЦoBК a一 Yayma,yastilama
BaHToBЬ :iI MocT― Vantall kё pi
telimatl
B303 rpy3a― Yikin getirilmosi
「
BapHaHT`ψ ′″
″4ツ α
ria″ 彙
グーVa―
助 OЛ ЬКOT」 Ia― con bOyu
BД o」 IЬ nЛ aTф opMЫ ― Platfolllla
riant
BapИ aHTHЬ IЙ rpaф ИК ДBИ ЖenИ Я
ΠOe3Д OB― Qatarlarin variantll
UZunu―
na ox boyu
BAoЛ ЬΠyTИ _Yol boyu
BeД eHИ e rpaф И
Кa ― Qraflkin
aparllmasl
mar,nltu
_
Yolun birlo,mo variantlarl
.ツ α
riatiの
boyu
B抵 oЛ Ь ΠpoД oЛ ЬHOИ OCII―
heroket qraflki
BapИ aHTHLIЙ MapШ pyT― Variant
BapИ anTЬ :Π pИ MЬ :К anИ Я ΠyTИ
o」
(16vhosi)
A,lricl mcxanizm(qurttu)
BapIIaЦ HЯ
Usine
B ЭКcΠ ЛyaTa―
ИЮ ―Qurtularin istismara
Ц
maml,valclqlar
dlricl
―
B30Д ycTpoЙ cTB
_
BaЛ IIК И Heo6ToЧ eHHЬ le― Yonul―
BaЛ oЧ Hoe
КanToBaTЬ
9evillllomoli
BeД eHИ e ДeЛ ― Isin aparllmasi
BeД eHHe
ЖypnaЛ a ― Jurnalin
aparllmasl
一Deyi―
§On,Vanaslya
"“
BapИ cTOp脅 ″27.ツ aris"リ ー Va―
BeД eHИ e КHИ rИ npOД aЖ И nacca‐
ЖИpcК Hx 6И ЛeToB―
ristor
B6Л И3И CTaHЦ И■ ― Stansiyanin
Somisin
bilctlorinin satl, kitablnln
yaxlnll言 inda
aparlllnasl
Bμ eHHe■ oo3Д a― Qatarin idaro
BBeД eHИ eン ℃TpoЙ cTB B ДeЙ cTBИ e
―Qurttunun おaliyyotini i,o
salma
olunmasi
BcД eHИ e MeД ИЦИHcК O「 O Ha6Л Ю‐
39
BeД
ДenИ Я ―
Tibbi misahidonin
nozaroti
BeIor'rcrneuu sr f KoHTpoJb Idaro nezareti
Beaoruufi urxrrB - Aparrlan qasnaq
Begyuqan ocr - Apanct ox
Begyqar rrJraHKa - Apanct
planka
Beayuee xo.neco - Apanct tokor
Beayurufi JroKoMorr{B - Apanct
lokomotiv
Beayrr fi rrrxrrB - Apartct qasnaq
Beepuar crpeJroquafl yJrl{ua Yelpikvari yoldeyigen kiige
Bexrop (nam. Vector) Hafipexreunn - Gorginlik vektoru
Bexropnar arrarpaMMa - Vektor
diaqramr
apanllnasl
BeД eHИ e
HЬ IM,
neperoBopoB(c
C
ДeЖ yp‐
ДИCneTЧ epoM,
Ш ИHIICTOM)―
c Ma‐
Danl,lqlarin
aparimasl(nOVbet91lo, dis―
pet9erlo,masinistlo)
BeД oMocTЬ 6e3HOMepHoro yЧ
eTa
npocToЯ 3arOHOB― Vaqonla―
rin bos dayanmasinin nё mro―
siz qeydiyγ at cedvoll
BeД oMocTЬ HaК OΠ ЛeHИ Я cocTa‐
30B― Terkiblorin yl薔 1lmaSl
codvoll
BerloMocTЬ OЦ eHК 壼 ― Qiymet
codveli
BeД oMocTЬ nepIIoД ИЧecК oro 3a‐
Mepa― DOvri 019me cedvoli
BeAoMocTЬ ΠoД aЧ I BaroHoB― Va―
qonlann veHlmesi ced■ 7oll
Be,rlrosrrfi parpr4uux
CTaHЦ И II ―
BeД oMocTЬ
Stansiya yollarinln cedvoli
BeД oMocTЬ pe3yЛ ЬTaToB npoBcP‐
ΠyTeЙ
КИ ―
Velit
bogaldtcl
Be,ru'ruxa - 1. Bttyiikliik, hocm;
2. Kemiyyot, miqdar
Beruqnua xore6aH[q - Reqsin
Yoxlamanln neticolori
codvoli
dlgiisii
ДOB 一 Yoldoyi,onlorin ced―
voli
BeД oMocTЬ y6opК tt
BaroHoB ―
Vaqonlarln gO血 nlmesi cod―
voll
BeД oMcTBeHHan aBToMo6И
ЛЬHaЯ
Дopora― idare avtomob■ yolu
―
КoMIccИ Я
BeД oMcTBeHHaЯ
ldarO kOmissiyasl
BeД oMcTBeHHЬ IИ КOHTPOЛ Ь 6e30‐
ДBИ Ж eHИ Я ―
- Farqin
miqdarr
Be.nuqnna canr.rxer - ltelemenin
<ilgtisii (miqdarr)
Ber['ruHa Qarruuecxoro urnoca
- Faktiki yeyilmenin miqdarr
Bexeq :y6uaroft nepegavu - Digli 6ttirmonin golongi (tacr)
Benrn.nr (ueme4. Ventil) - Ventil
Benrnnrnoe ceKrrr{oHrrpoBaHr{e Ventil seksiyalanmasl ayrma
Benrnnrxrrfi pa:pngnux - Ventil bogaldrcrsr
Be.rnqnra pa3Hocrrr
BeД oMocTЬ cTpeЛ OЧ HЫ x Πepe30‐
IIacHocTII
-
Hore―
ketin tohlikosizliyine idare
40
Bep
BeHTИ ЛЯTop aα ″. ッ′″″″
―
Ventilyator
“
BeHTИ ЛЯTop Кy30Ba ― Kuzovun
vcntilyatoru
BeHTHЛ ЯTop oxЛ atteHИ Я― Soy―
utina vcntilyatoru
BeHTИ ЛЯTop xo■ oД ИЛЬHИ Кa ―
Soyuducunun vcntilyatoru
BcHTИ
ЛЯToPHaЯ
ycTaHoBК a
―
Vcntilyator qШ ttuSu
BcHTИ ЛЯTopHoe КoЛ eco ― Ven―
tilyator tokori
BeHTИ ЛЯЦ I10HHaЯ КaMepa― Ven―
tilyasiya kamcrasl
BeHTИ ЛЯЦHoHHaЯ KaHaBa― Ven―
tilyasiya aⅨ
l
BeHTИ ЛЯЦИЯ`″ ″
IPl. ツ
ri:α
==リ
ー
“
Ventilyasiya
BeHTИ 」
IЯ ЦИЯ 3arOna― VaqOnun
Beporrnocrr
-
Bepoxrxocrr
Ehtimal
BbtKparrlr{BaHr{r
ocrprrca - Tiyonin ovxalanma ehtimalr
Beporrnocrs onacnocrx - Tohliika ehtimah
Bepoarnocrs npeBbrrxeHltfl pacxo,qoe - Xorclerin artma ehtimalr
Bepoarnocrs paspx4a - Bogalma
ehtimah
Beponrnocrs flBJrexrrf, - Hadise
ehtimah
Beprnxanrxan (nam. verticalis)
ar{rraMrrqecKa, Harpy3Ka $aquli dinamik yiik
Bepruxa.nr,nan IiHepqttouHaq crl,ra - $aquli olalot qtivvosi
Beprrxarrnan KococHMMerpr.rq€cxas Harpy3xa - $aquli
9op-simmetrik yiik
ventilyasiyasl
BenTИ ЛЯЦ ИЯ BLITЯ Ж HaЯ ― Sorlna
ventilyasiya
BeHTИ 」IЯ Ц ИЯ
ΠOMeЩ eHIIИ
―
Beprnxarr,nar n,rocxocrr - $aquli miistovi
Bepruxa,rrHufi nporx6 - $aquli
eyilmo
Beprnxa:rrnar cnepxnerabapxruocrr - $aquli ytiksok ondazosizlik
Beprnxa,rrxaa clra - $aquli
Ota薔 ln vcntilyasiyasl
BenTИ ЛЯЦИЯ IPИ TOЧ HaЯ
― Axin―
1l vcntilyasiya
BeHTHЛ ЯЦИЯ nplr41tlH‐ 3… HaЯ
―Axmll― so.11la Ventllyasiya
BeHTИ ЛЯЦИЯ TOnHeЛ Я ― Tunclin
qiiwo
Beprxxa.nsnar corrpqrarcuas
KprBaq - $aquli birlegmig
ventilyasiyasl
BepeBKa no」IИ cnacTa― Polispas_
1ln lpl
BepeTё HHoe MacЛ o― Iy ya薔 1(mil
oyn
ya首 1)
Beprnxaaruoe fiepeMerrlenlre ocrpska - Tiyenin gaquli yerdeyigmosi
Beprnxa.nrxoe paccrornue - $aquli mesafo
BepHo― Do首 mdur
BepHocTЬ ■oК a3aHИ Й BecoB _
Torezilorin gOstericilorinin
duzgunliyi
41
Bep
BepTИ КaЛ Ь■oe yД apHoe Bo3Д eЙ ‐
BepxHИ Й一 Yuxarl
cTBИ e― saquli Zerbo tosiri
BePTИ КaЛ ЬHЬ Ie nepeMeЩ eHИ Я ―
BepxHИ Й ra6apИ T― Yuxarl o■ ―
BepxHIIЙ 6Ь eф
dazo
Saquli yCrdoyismolor
BepxHИ Й ЛЮК― Yuxan itk
BepxHИ Й MИ raKIЩ ИЙ oroHЬ ―
BepTИ КaЛ ЬHbliI И3HOC(paMHOrO
pe」 IЬ ca,ocTPЯ К
a n■ Д。
)― Sa_
quli yeyilmo(9or9市 O
Yuxarldakl qlrpl,an islq
rclsi―
BepxHHЙ noЯ c― Yuxari qur,aq
BepxHИ Й Яpyc― Yuxarl qat
nin,tiyonin ve s )
IЮ фT ― Saquli
BepTИ КaЛ ЬHЬ :Й 」
lift
BepxHЯ
BepTHК aЛ ЬHЫ Й MeToД Πorpy3К И
(醸
響 3κ り (``Л O―ЛO'')一
`“
“
Yiklomonin (Ve ya bo―
Я
Hera6apИ
THocTЬ
一
Yu―
xarl ondazosizlik
BCPXHЯ Я 06B■ 3К a― Yuxarl sar首 1
(ba普 )
BepxHЯ ЯΠoЛ Кa― Yuxarl ref
BepxIЯ ЯЧacTЬ ―Yuxarl hisse
saltmanln)saquli metodu
(``LO― LO``)
BepTИ КaЛ ЬHЫ Й ΠoД pe3 rpe6HЯ
К
oЛ eca― Toker
―Yuxari bicf
BepxtlBoЙ ocMoTP― Yllxanya baxl,
BepxyШ Кa MaЧ TЫ ―Direyin yu―
daraЁ lnda Sa_
quli kesik
BepTИ К
aЛ Ь
HЫ ЙpЬ IЧ ar― saquli
xarlsl
BepШ IIHa― Topo,uc,ba,,kollo
BepШ HHa 6peBHa― Salbanin basl
BepШ ИHa ropК И―Toponin ba,1
BepШ ИHa rpe6HЯ ―Dara首 ln ucu
BepluИ Ha КoHyca― Konusun to―
qol
HЫ ЙcК o」 lЬ 3yH _ sa―
BepTHК aЛ Ь
quli si■ 9gen
BepTИ КaЛ ЬHЫ ЙcΠ ooo6-Saquli
pesi
BepШ ИHa yrЛ a TPacCЬ I(By)―
Trasin buca薔 lnln tOpesi
tsul
BepTyШ Кa― Dё vri heroket tor―
kibi
Bec BaroHa― Vaqonun 9okisl
Bec neperpy3a― Artlq ytlkin 9o―
Bepx roЛ oBК ИpeЛ Ьca― Rcls ba―
51lЁ min istu
Bepx Ш eЙ КИ― Boynun yuxarisl
kisi
BepxHee КpeΠ ЛeHIIe― Ust ber―
kitme
BeC nOe3Aa― Qatarin 9okisi
Bec ΠpИ BeД eHHЫ Й ― Geti五 lmis
TII(peЛ ЬCЬ l,
BepxHee crpoeHИ e Πン
90ki(Ortaq 9oki)
Bec Ten■ o303a(И
ШΠaЛ Ь:, peЛ ЬcoBЬ Ie CКpeⅡ Л←
ЛII ЭЛ eК TpOBO_
OCHoBa‐
ΠPH3Ma)―
3a)― TCp10Vozun(ve ya elc―
Yolun ist tikilisi(rcls10■ ,pal―
lar, rels borkidicilo五 , relsaltl
BeceHHЯ Я ΠyЧ ИHHaЯ ΠpOcaД Кa―
HИ Я, ■OД peЛ ЬcoBLIe
HИ Я И 6aЛ ЛacTHaЯ
ktrovozun)90kiSi
Yaz qabarlna yatmas,(90k―
mesi)
62意 l Ve ballast pHzIInasl)
42
BecoBaЯ
6yД Кa―
Torozl budkasl
sahibi
BecoBaЯ MacTepcК aЯ ― Terozi
cmalatxanasl
dc§ ilmo
BecoBaЯ HeД ocTaЧ a― cok1 9ati5_
mamazllこ
1
BecoBaЯ HopMa― Coki nO.11lasl
BecoBaЯ HopMa nOeЩ a― Qatarin
9oki noll.laSl
BeC030e X03Я ЙCT30-TOrezi
BeTepHHapHoe yД
ocToBepeHИ e
―
Baytarhq vesiqesi
BeC030Й MaCTep_Torozi ustasi
BecoBoI MexaHИ 3M― Terezl mc_
xanizmi
BecoBoЙ HeД orpy3 - Tam
yllklonmomi,9oki
BecoBoЙ nyTЬ ―Torozi yolu
BecoBoЙ peЖ ИM 3aMeД ЛИTeЛ Я ―
Yavasidicinin 9oki raimi
BecoBЩ ИК―Terozi9i,qapan91
BeCOИ 3MepИ TeЛ ЬHoe ycTPOЙ CT30
-COkiё 190n qurttu
BecoMep― Terezib19on
BeconpOBepOЧ HaЯ Лa6opaTopИ Я
―COkiyOxlayan laboratoriya
BeconpoBepoЧ HЫ Й BaroH― cO―
kiyoxlayan vaqon
BecTHИ К cOBeTa nO ЖeЛ e3HOД O‐
poЖ ■oMy TpaHcnopTy ― Do―
30p_Baytar― sanitar nOzareti
BeTepИ HapHЬ IЙ HaД 30p_Baytar―
1lq nezareti
BeTК a 3aBOД CК aЯ ―Zavod
yolu
BeToШ ― Oski
BeTPOBaЯ BOЛ Ha― K■ lok dalttaSl
BeTPoBaЯ Harpy3К a― K■ lok to―
slri
BeTp03aЩ ИTHaЯ ΠOЛ oca ■eca ―
Kl1lokdon qoruma me,o zO―
la首 1
BeTP00CЛ a6Л ЯЮlЦ Иe
ЛeCoHa‐
caЖ ДeHИ Я ― Kulokzol■ Odici
mc,osaliml
BeTPoycToЙ
ceTИ
Ч
30CTЬ
КOHTaК THoЙ
“
― Kontakt
,obokesinin
kiloyo dayanlqll普
1
donmus torpaqlar
BeЩ aHИ e― Verilis,xobOr,radio―
Torozi,qapan
BecЫ ЖeЛ e3HOД OpoЖ HЬ Ie―
BeTepИ HapHo‐ caHИ TapHLIЙ HaД ‐
BeЧ HoMep3Л Ьle rpyHTЬ I_Daimi
mir yolu neqliyyatl,uraSinin
xoborlori
miryol terezisi
BeTBЬ oTxoД ЯЩ aЯ
BeTBЬ КoHTaК THoro Πpo30Д a ―
Kontakt naqilinin buda首 1
BeTBЬ ΠpИ eMHaЯ ― QObul buda蒼 1
BeTepИ HapHoe cBHД eTeЛ ЬcTBo ―
Baytarhq,ohadotnamOsi
to_
sorrufatl
BecЬ l―
BeTBИ cTЬ IЙ Πpo6oЙ ― Budaqll
Do^
vcrili,
BeЩ ecTBo_Maddo
―
Aralanan
BCЩ eCT30 33pЫ BЧ aTOe― Partla―
ylci tmaddo
BeЩ И3a6Ь ITЫ e naccaЖ ИpaMИ ―
budaq,saxo
BeTBЬ pa6oЧ aЯ ―I,lok budaq
BeTBЬ ToК a― Coreyan buda言 1
Serni,inlerin
BeTBcBЛ aД eЛ eЦ ― Dalan yolun
o,yalarl
43
unudultnu,
B3anMHaЯ
Дoro30peHHocTЬ
B3aИ MOД eilcTBИ e КoЛ ec c peЛ Ьca‐
MИ ―Tokorin relslo qarslllqll
―
Qar,11lqll razlla,ma
teslrl
B3aИ MHaЯ ИΠДyKЦ ИЯ― Qar,11lqll
B3aHMOAellcrBИ e MarИ cTpaЛ ЬHoro
TPaHC■ OPTa ― Magistral neq―
induksiya
B3aIMHO― Qar,11lqll olaraq,qar―
liyyatm qar,11lqll fealiyyoti
B3aИ MOД eЙ cTBИ e npeД ΠpИ ■TИ Й―
,11lqll Suretdo
B3aIMHO‐ 3paЖ Л e6HLIiI MapШ pyT
―Qar,11lqh zidd marsrut
B3aИ MHOe noЛ
Ь30BaHИ e
Miossisolorin qar,11lqll fea―
liyyoti
Baroma‐
B3a“ MOД eЙ cTBИ e npИ Чpe3BЫ ‐
ЧaИ HЬIx cИ waЦ ИЯX― Fё vqo―
MИ ― Vaqonlardan qar,11lqll
istifado
B3aИ MHOe 3aMЫ КaHИ e― Qar,1_
lado hallar zamanl qar,11lqh
fealiyyot
B3aИ MOД eЙ cTBИ e IIPoMЫ Ш Л eⅡ ‐
― SOnayc
HO「 O TPaHCnOPTa
neqliyyatinin qar,11lqh foa―
hqll qapanma
B3aИ MHOe 3aMЬ
lК aHИ e
cИ rHa」IoB
_1,ar01orin qar,lhqll qapan―
lnasl
B3aИ MHOe 3aMЬ
IК aHИ e
Yoldoyi,onlorin
cTpeЛ oК
liyyeti
―
B3aИ MOД ellcTBHe nyTH
qar,11lqll
ДBИ Ж HO「 O
qapanmasl
o■ oЖ eHIIe
cTpeЛ ‐
ΠO―
Yolun
asillhq
КИ 一 Yoldoyi,onlorin qar,1-
B3aIM03aBHCHMocTЬ
1lqll yerle,mosi
CBeTOф opoB―
Svctoforlarm qar9■ lq1l asllll屯
B3aИ M03aBICИ MocTЬ CTpeЛ oК
B3aIMHOe pacno■ oЖ enИ e― Qar_
,11lqh ycrlo,me
B3aИ MHocTЬ nepeMeЩ eHИ Й ―
Yoldoyi,onlorin
1
―
qarslllqll
asll■ 1こ 1
Ycrdoyi,molorin qar,11lqllЁ
Иф OpMaЦ IIЙ ―
ⅣIolumatlarin
qarsillqll
mllbadilesi
B3aИ M06Л oК ИpoBК a― Qar,11lqll
l
B3alIM03aBHCИ MblЙ MapIIIPyT
B3aИ MHЫ II o6MeH
―
Qar,11lqll― aslllqll mar,rut
B3aIIM03aMeHЯ eMocTЬ
―
Qar,1‐
1lqll ovezlonmo
B3aИ M03aMeHЯ eMocTЬ 3y6Ч aTblx
КOЛ ec― Di,li 9arxlarin qar,1-
bloklama
B3attMOBpaЖ Щe6HocTЬ ― Qar,1-
1lqll ovezlonmosi
1lqh― ziddiyyetlik
B3aIMOД eilcTBИ e ― Qar,11lqll
olaqo,qarslllqll tesir,bir―
И
―
ve heroket terkibinin qar,1‐
hqh tosiri
B3aИ M03aBИ CИ MocTЬ ― Qar,lhqll
B3anMHOe noЛ oЖ enHe― Qarslhq―
1l veziyyet
B3aIIMHoe pacΠ
COCTaBa
B3aIIM03aMeHЯ eMocTЬ orpaHИ Чe‐
HHЯ ― Mohdudiyyotin qar,1-
bi―
1lqll ovozlonmesi
rine tesir,qar,11lqll fЭ aliyyot
44
B3aИ Mo3aMeHЯ eMocTЬ ■o■ Ha■ ―
Tam qar,11lqll ovozlonmo
HИ e ― Partlayl,dan
B3aИ M03aMLIК aHIIe cTpeЛ oК И
c“ rHaЛ oB ― Yoldoyisonlorin
ve i,arolerin qar,11lqL qa―
panmasl
B3aIMOOTHomeHHe
Ж eЛ e3HOД O‐
B3PЬ IBO‐ ΠOЖ apHaЯ onacHocTЬ ―
Partlayls― yan薔 ln tehlikesi
B3pЬ IBЧ aTК a― Partlaylcl
B3pЬ :BЧ aToe BeЩ ecT30-Partla―
sabla,ma
B3aIMocBЯ 3Ь ―Qarslllql1 01aqo,
ylcl rnaddo
B3PЬ IBЧ aTЫ Й MaTePIIaЛ
qar,■ lqll rabite
B3Ь lCК aHИ e-l
Almaq,tolob ct―
mok;2 Co五 me aLmaq;3 Co―
za vcll■ lok,tonbeh etinok
B3Ь ICК aHne Ш TPaф a― COrimo―
nin almmasl(tutulmasl)
И CII「Ha‐
i,arelerin qarslllqll olaqosi
B3aИ MOyB,3aHHЫ e napaMeTPЬ I
coД epЖ aHHЯ ΠyTИ ― Yolun
saxlanls paramctrlerinin qar―
B3LICК aTeЛ ЬHЬ IЙ pa36op_TOn―
behli ara,dlrma
1111薔 1
B3areH yTepЯ HHoro 6aШ MaК a_
Itirilmis ba,ma薔 ln evezine
B3aMeH yTepЯ HHoro Жe3na― Iti―
rilmisjczlin evozino(yCHn。 )
B3BeШ HBaHИ e― Cokilme
B33eШ ИBaHИe rpy3a― Yikin 9o_
kilmosi
B3BenIIIBaHИ e
Л oК oMoTИ
B3Я TИ C(И ЛИ HeB3Я TИ e)CTpeЛ
ИBaHИ e
cofteyo gOtunimosi(ve ya
gё tunlmomesi)
BИ ttyК こぁpa暉 眸 ガα
d″ リ ーViadulc
BИ 6paracИ TeЛ Ь _ TitremO―
sondiron
BИ 6paTopク ″
″.ッめ′ リ ーVibra―
`′
B03 -
tor,titredici
Btt6PaЦ ИoHHaЯ ycTaHoBК a―
BaroHoB― VaqOn―
larin 9okilinesi
B3Д yTИ e КpacК И Ha КopΠ yce 6yК ‐
cЬ :―
КИ
Ha 3aК ЛaД Ky_Yoldoyi,onin
Lokomotivlerin 9okilmosi
B33eЩ
― Part―
laylcl inatcrial
- Yoldoyl,onlorin ve
,11lqll ba着
sizlik avadanll言 1
B3pЫ 300naCHocTЬ ― Partlayl,―
dan tohlikOli
B3aИ MOpacЧ eT ― Qarslhqh he―
■03
tohliko_
33pЫ 300naCHBIЙ Py3 - Partla―
「
yl,dan tohlikoll yik
poЖ Horo TPa“ cnopTa ― De―
mir yolu noqliyyatinln qar,11lqll minasibeti
B3aИ MOCBЯ 3Ь CTpe」■oК
B3pЬ IB06e30naCHoe o6opyД o3a―
Buksun gOvdosinde sis―
BИ 6paЦ ИoHHaЯ ycToЙ ЧИBocTЬ ―
Titrome dayanlql:言
mis(qabartnl,)bOya
B3pe3 ●TpeЛ КИ ― Yoldoyl,onin
Tit―
rome qurgusu
BH6PaЦ
IIOⅡ HЫ Й
:
napaMeTp―
Vi―
brasiya paramctri
B16paЦ ИЯ クarrl.ツ めra″ リ ーVib―
kesilmosi
B3pЫ BHOe peЛ e― Partlayl,relesi
rasiya,titreyls,titromo
45
Moftilin ti―
BИ ДИMaЯ ΠpИ ЧИHa cЛ yЧ aII― Ha―
B“ 6paЦ Я TPy6-Borularin titre―
disonin g6runon sobobi
BИ ДИMocTЬ -l Gё runmo dorec―
ЯΠpoBoД a―
“
tromesl
BИ 6paЦ
mosi “
BИ 6paЦ И
ЯфyHД aMenTa― Binё ―
vronin titromosi
BИ 6poMeTP
aα lpl. ッjbra″
+
osi,gbrunme,2 Gё rllni§
BИ ДHMocTЬ
MaHeBplIPyЮ
Щ
ero
cocTaBa― Mancvr edon torki―
bin gё nlnmesi
BИ ДИMocTЬ
″ α″・″′″リ ーVibromctr
BИ 6popslxЛ
“ ИTeЛ Ь―Vibrobo,al―
orHЯ
― Isl言 in
gorunmosl
BИ ДИMocTЬ cИ rHaЛ a ― I,aronin
dlcl
gomnmesl
あrα ″ +7′ ●
・ツ
・
クα″
s■ 9′ ι
リ ーVibrOSkOp
BИ Д-l Gёint,;2 Nё v
BИ 6pocК oΠ
BИ Дbl ra6apIIToB
―
Ondazenin
nё vleri
6paК a― Xetanln nё vu
BИ Дrpy3030「 O TapИ фa― Yik ta―
BИДЬl
nacca畑 PcК X CO06Щ eHИ Й ―
“ novlo」
Somisinda,IInanlll
Й ― Icazover―
Ь
I
Pa3pemeHИ
BИ Д
melerin nё vlori
BИ ДЫ cBЯ 3И ― Rabitonin nё vlori
BIIД
nflnln novu
H― Defollllasiy―
BИ ДД
eф opMaЦ И
anin noν u
TaЖ a (B30Д HLIiI,
nepBИ ЧHЬ :Й , TeК yЩ ИЙ, 3He‐
oЧ epeД HoЙ И■ Д
)― T。 limatin
BИ 3И p03aHИ e
nё Vi (giris, ilkin, cari, nё
BH3И POBaHИ e HaК ЛaД HoH― Qal―
BИ Д
ИHcTpyК
v―
BHД HecoxpaHHocTИ
lamatlttin n6ル 屯
BИ Д onacHocTИ
QCyri― Sa_
― Tohlikonin
ЧacTЬ
―
Vizual
hisso
BHwaЛ ЬHo"“ .ツ お α″リ ーVi―
Yoxlamanin
zual
“
BИ 3yaЛ ЬHoe Ha6Л ЮДeHИ e― Vizu‐
novu
BИ Д Πpoe3Д HOr0 611Л eTa―
.ッ おた″
E■)一
baxl,
BИ 3yaЛ ЬHaЯ
novu
BHД onepaЦ ИИ - 01nollyyatin
novu
BИ Д ΠpoBepК II ―
ωに
meyo razlllq dorkenarinln
qoyulmasl
BИ 3yaЛ ЬHЫ Й ocMoTP ― Vizual
bedonkenar ve s )
―
rr′
l icazovenno;2 “
Baxma,ni―
,an alma,tu,lama
Gedi,
al inu,ahido
BH3yaЛ ЬHЫ Й КoHTPoЛ Ь ― ViZual
biletinin nOゃ 哺
BHД pa6oTЫ ―Isin■ 6、 強
Vaqonun
BIIД peMoHTa BaroHa―
nozarot
Bn3yanbHbrfi npll6op ― Vizual
clhaz
Bnxonas rr3orsu[r - Yan izol―
yasiya
tomir n6vi
BИ Д coo6Щ eHИ Я-01aqonin(qa_
tarlarin)n6vi
46
BК Л
BИ ЛИToBOe conpoTИ BЛ eHHe― ヽri―
lit rniqavimet
BIIЛ ИToBЬ IЙ
Tokerin rcls izOrine diyir―
pa3pЯ ДHИ К
lonmOsi(91Xma釣 )
_ Vilit
bo,aldicl
BИ ЛКa― congel
BИ ЛК
a ДepeBЯ HHaЯ
BК aTЬ IBaHИ e К。」
leca Ha peЛ Ьc―
BК ЛaД oЧ lo― maКЛaД HaЯ
3aЯ
―ALac 9on―
―191i卜
BК ЛaД Ь:Ш
gol
li―
КopHe‐
yanhqll kё kli
_191ik
BИ ЛК
oo6pa3HЫ Й 3aX3aT― COn―
:淵 II器屁鶯 魔響
gelvari tutac
BИ ЛoЧ HЫ Й aBTonorpy3Ч ИК ―
BК ЛaД Ы Ш noД Ш ИΠHИ Кa 一 Yas―
COngelli avtoyikleyici
КoyШ ―cOngellihalqa
BИ HT― Vint
BИ HT ДИHaMИ ЧeclcttИ ― Dinanllk
tl首 ln
BHЛ oЧ HЬ :Й
liyi
BКЛ aAЬ :Ш TOЛ CTOcTeHHЫ
Й ―
Qa―
1lndivarll 191ik
BИ HT КИHcMaTИ ЧecК ИИ ― Kine―
BК ЛaД Ь:Ш ToHICOCTeHHЫ
Na―
zikdivarll 191ik
BK‐ JIaД ЬIШ Ho-laК ЛaД OЧ Hoe ycT‐
poЙ crBO_191kli― yanllqll qШ 卸
matik vint
BИ HToBaЯ MaШ ИHa― Vint maslnl
BИ HToBaЯ Myф Ta―
Vintli muta
BИ ttToBaЯ cTЯ ЖКa― Vintli dart―
BИ HToBai ШTaHra― Vintli stanq
BИ HT030e КOЛ eco― Vintli 9arx
(Ve ya tOk00
BИ HToBoЙ
КOHBeЙ
5uCu aVtOmat
ep
―
BК Л
ЮЧeHИ e-l
Vintli
konveyer
QO§ ma,qO,ul―
ma;2 Daxil ctme
BИ HT030Й Πpecc― Vintli pres
ЬHOe
И ―
BК Л aД ЬIШ Ho‐ HaК Л aД oЧ HЬ lH
CTЫ К―191ikli― yanhqh calaq
BК ЛЮЧaTe」 IЬ ―A9ar
BК ЛЮ ЧaЮ Щ ИЙ aBTOMaT_QO_
ma(90km。 )
paccTOЯ
HHe
BК 」lЮ ЧeHИ e aBTOTopM0303 B
ΠO‐
e3AaX― Qatanarda avtotOr―
mozlarin qo,ulmasI
―
Mindkin mosafo
Asma kOrpi
BHcЯ ЧИH MocT―
BК Л Ю Ч eHИ e B 3aBHCIMocTЬ
BHToК ―Burum
BIrrllК Π
pン %И HЫ ―Yayln burumu
Aslllll言 a
―Umumi ma」
sahe
_
qosmaq
BIcIIttTeHHe 3 06uyIO MarIIcrpa」
BHXpe30e nOЛ e ― Burulganh
stl・
IЬ
ala qo,maq
BК ЛЮЧenИ e B ЦeHTpaЛ H3aЦ ИЮ ―
BИ Xpe30Й TOК (ToК H Φ yК o)―
Morkozlo,diHltneye qo,maq
3arpaД IITeЛ ЬHoro
cBeToф opa ― CeperleyiCi
Burultanh cOreyan (Fuko
BКЛЮЧeHИ e
corayanl)
BIIxpЬ
i91iyi
BК ЛaД ЬIЩ peЛ ЬcOBЫ Й― Rels i9-
vlnt
BIPTyaЛ
boltlu i91ik
―Buml言 an
svetoforun qO,ullnasl
47
BЛ aД eЛ eЦ cocyД a―
BК ЛЮЧeHИ e Л HИ И ― XOttin qo―
“
,ullnasI
BК Л Ю ЧeHИ e ocHOBHOII HHTИ
―
BЛ aД eЛ ЬЦЬI BeCOBЬlx ΠpИ 6opoB
― Torozi cihazlarinin sahib―
Ehtiyat xettin qosulinasl
BК 」IЮ ЧeHИ e cTpeЛ КИ B 3aBHCИ ‐
MOcTЬ ― Yoldoyi,onin as■ 1-
loH
BЛ aЖ HoCTЬ ―Nemlik,rutubet
BЛ e3aTЬ
aq。 ,ulmasl
_ Elektrovozda coreyanin
―Buradan dlrlna,―
BЛ ИЯHИ e(3Л eК TpИ ЧecК oe, Mar‐
TeSir(elCktrik,
maqnit)
BЛ ИЯHИ e ДИcneTЧ epCК OЙ ЦenT―
И (Д Ц)― Dispct9cr
paЛ И
3aЦ И
morkozlo,di● lmesinin(DM)
HИ THOe)―
qosulinasl
BКЛЮЧeHHe TpeyroЛ ЬHИ КOM ―
09bucaq qo,ulma
BЬ ICOК OBOЛ ЬTHLIX
Pa3Ъ ttИ HИ TeЛ e■ ― Yiksokg―
tesiri
orginlikli ayricllarin qo,ul―
masl
BК ЛЮ ЧeHИ e КoHTPOЛ ЬHЬ IX 」laM‐
■oЧ eК
3Д eCЬ
maq(91Xmaq)
ЛeК TPoB03e
BК ЛЮЧeHИ e ToК a Ha Э
BК ЛKIЧ eHИ e
Vaqon
sahiblori
Osas xottin qo,ulmasl
BКЛЮЧeHИ e pe3epBHOЙ HИ TИ ―
11言
Qab(yikSOk―
tozyiqli)sahibi
I BarOHoB ―
BЛ aД e」lЬ ЦЬ
BЛ ИЯHIIe cpeД
― Tcm―
pcratumn tesiri
BЛ ИЯHne ЧacToTbI― TeZliyin to―
BЛ IIЯ HИ e TeMnepaTypЫ
Ta6Л o― Tablonun no‐
zaret lampalarinin qosullnasl
BК ЛЮЧenИ e neMeTaЛ ЛИЧecК oe―
slrl
КIInaЖ a― Ekipa」 ln to―
BЛ ИЯHИ e Э
Qeyri― metal qosulma
IaКo30C― Siakh
ЮЧeHHe Ш」
BК Л
qosma(ul),01ave etmo(11),
daxll etmo(edilmo)
BК ЛЮ ЧeHHЫ e aBToTopMo3a―
sirl
B」 loЖ eHHe
QO―
Ritubet
ke9irici
BЛ arocnycК Hoe
oTBepcTHe
―
BЛ arocToHК Oe ΠOК pЫ Tne― Ne―
medavaml1 6rtuk
BЛ arocToЙ КocTЬ ― Nemo(rutu_
ЖenИ Й ― Anbar tikililerinin
tutumu
betO)davamhllq
nyTH
B annapaT ―
BMecTИ MoCTЬ BOК 3aЛ a― Vattza―
1ln tutumu
BMecTИ MoCTЬ CК 」laД CК Иx coopy‐
Ritubetburaxlci de,ik
BЛ aД eЛ eЦ ΠoД Ъe371■ oro
Жe3JIa
Jczlin aparata qoyullnasl
BMecTИ MoCTЬ (Π yTИ , TynIIК a 壼
■Д。
)― Tumln(yolun,dalanin
ve s)
BMecTИ MocTЬ BarOHa― Vaqonun
tlltumu
sullnu,avtotorlnozlar
BЛ aronpoHeЦ acMЫ Й ―
Ы 一Mthitin tesiri
―
BMecTИ MOCTЬ
薔ln tutumu
Dalan yolunun sahibi
48
Ш
Ta6eЛ ■
―
Qala_
Brru
BMЯ THHa κoTJla ЦИcTepH―
tcrnlorin 9oninin eziyi
BHeoЧ epeД ■oЙ ■oe3Д ― Nё vbo―
Sis―
donkonar qatar
BHe npЩ eЛ a― Hllduddan konar
BHeД peHIle― Tetbiq ctmo,heya―
BHcceHИ e
ЖypnaЛ
3aκ ЛЮЧeH“
"B yazll
― Noticonin jurnala
ta kc9ir(il)mO,yCridilmo
masl
BHeД penИ e 3aЧ eTHoЙ cИ cTeMLI―
B“ eceHИ e И3MeneH“ Й― Doyisik―
Za9ot sistcminin tetbiqi
BHeД peHИ e HoBeИ ШИx ДocTИ Жe‐
liyin edilmesi
BHeШ mee(aTMOCф epHOe)nepeHa―
■pЯ ЖeH“ e― Xarici(atmoS―
HИ Й一Ycni
nailiyyotlorin tot―
fer)ifrat gerginlik
biqi
BHeluHee Bo371eHCTBИ e
BHeД peHИ e HoBoЙ TexΠ ИКИ―Yc―
ni texnikanin tetbiqi
BHeД peHИ e nepeД o30r0 0Π ЬITa―
―
XarlcI
tesir
BHeД pЯ eMaЯ cИ cTeMa ― Tetbiq
BHeШ Hee o6Л yЧ eHИ ● ― Xaricl
sialanma
BHeШ Hee ЭЛeК TpocHa6Ж eHИ e ―
olunan sistem
BHe3anHaЯ ■oTepЯ
BHeШ HeЭ КoHoMИ ЧecК aЯ
QabaqCll tecnbonin tetbiqi
Xarici clcktrik techizati
cΠ oc06HocTИ
― Qabiliyyotin qofll itiril―
mosl
BHe3anHaЯ
TeЛ ЬHocTЬ ЖeЛ e3HOД OpoЖ Ho―
ro TPaHcnoPTa― Donlir yolu
ΠpoBepК a ―QOfll
noqliyyatinln xarici iqtisadi
yoxlama
Bne3anHO― Qo■ otOn,g6zlonil―
foaliyyoti
BHeШ HHe cИ ЛЬ:― Xarici qivve―
modon
BHe3anHOe Bo3HИ
Дe■ ―
lor
КHOBeHИ
ΠЯTCTBИ Я― Manconin
BHeШ HHИ 3aMЬ :К aTeЛ Ь ― Xarlcl
qapaylcl
BHeШ HИ Й ΠpИ 3HaК ― Xarici ola―
e npe―
qo■ o―
ton yaranmasl
BHe3anHOe nepeК pЬ ITИ e cИ HaЛ a
「
(CBeTO● Opa)― Isarenin(svc―
toforun)qo■ OtOn battlanmasl
met
BHenIHИ
BHe3anHOe cHЯ THe HanpЯ Ж eHИ Я
― Gerginliyin qonetOn 91xa―
rllmasl
BHe3anHLIЙ o■ くa3rTPOЙ CrB_Qu―
rgularm qo■ o綸 n dayallmasl
BHeК 」
laccHaЯ cTaHЦ ИЯ ― Yik―
sokdorecoli stansiya
BHeoЧ epeД HoЙ ИHcTPyК TaЖ
Й ΠPOBOД ―
XariCi moftil
BHeШ HЯ ЯКoppo3И Я―Xaricl kor―
rozlya
BHeШ HЯ ЯHarpy3К a― Xarici ytk
BHeШ HЯ ЯЦenЬ ―Xaricl dё vre
pOMК aMИ ―Hasiyosi a,a薔 1
BHИ 3 К
BHИ MaHИ e! OnacHoe MecTo
―
Diqqet!Tehlikoll ycr
BHИ MaHИ e! ToКopa3AeЛ ― Diq―
―
N6vbodonkonar telimat
qet!Cereyanaylrlcl
BHIIMaHIIe,BHIMaHИ
49
e!CЛ yШ aЙ ‐
фeК T― Daxili yorttunluq de―
Te Bce!― Diqqot,diqqot!Ha―
fekti
minlz e,idin!
BHyTpeHHИ Й ШЛeЙ ф ― Daxili
BHoBЬ ΠocTaBЛ eHHЫ И ■oД ШИΠ‐
HИ К― Ycni qoyullnus yastlq
B■ oBЬ
ΠocTPOeHHoe
,leyf
BHyTPeHHee 3aЦ
eHИ e
coopyЖ
―Ycni tikilmis tikili
BHoBЬ
aЯ
cTPonЩ
cЯ
Л
И
HИ
Я
一
(HapyЖ HaЯ )HИ TЬ
Я
Daxili(xariCi)XOtt
BHyTpenHЯ Я rpaHЬ КoЛ eca―
xili miqavimeti
BHyTPeHHЯ Я rpaHЬ peЛ Ьca ―
―
Rclsin daxili terofl
To―
BHyTpeHHЯ Я Кoppo3И 壼 ― Daxlll
korroziya
kerin daxili torofl
BHyTpeHHee(HapyЖ
HOe)CeЧ eⅡ Иe
BHyTpeHHЯ
rpy3a― Yikin daxili(xariCi)
kosiyi
COnin daxlli pillokanl
КoЛ ЬЦO ΠOД Ш ИΠHИ ‐
BHyTpeⅡ HЯ Я IIPyЖ ИHa TeЛ eЖ КII
―Arabacl言 in daXili yayI
BHyTpeHⅡ ЯЯ cHЛ a ― Daxili
Кa― Yastl普 ln daxili holqosi
BHyTpeHHee o6Л yЧ eHИ e― Daxlll
,ualanma
quvve
BHyTpenⅡ ЯЯЦenЬ ―I)axlli
BHyTpeHnee o6opy■ oBaHIIc BaroHa
_Vaqonun daxlli avadanll普
BHyTpeHHce coIIPOTИ
BHyTPИ
1
BЛ eHИ e
IIOe3Д HaЯ
dё vro
paД ИocBЯ 3Ь
―
Qatardaxili radiorab■ o
―
BHyTpИ Πoe3AHaЯ CBЯ 3Ь
Daxlli miqavilnet
―
Qatar_
daxili rabito(olaqo)
BHン TpИ ΠocT03aЯ Кa6eЛ ЬHaЯ ceTЬ
―Postdaxlll kabcl,obokosi
laД CК a■ oΠ epaЦ ИЯ ―
BHyTpHcК 」
BHyTpeHHee cocToЯ HИ e ЭЛeК Tpo‐
ΠplIBoД a ― Elcktrik ёttrll―
cisinin daxili veziyyeti
BHyTpeHHИ e npaBИ Лa ― Daxlli
Anbardaxili omoliyyat
qaydalar
BHyTpeHHttЙ КЛanaH
klapan
Й
MoHTaЖ
ManeBpO_
―
Stansiyadaxlli
BaЯ pa6oTa
― Daxili
―
BHyTPHCTaHЦ
Й
ycTaЛ ocTHЫ
Й
ИoHHaЯ
manevr l,1
Daxili
BHyTPHCTaHЦ ■ oHHan CH ero3a‐
ЩИTa― Stansiyadaxlll qardan
qura,dinna
BHyTpeHHИ Й neperpeB ― Daxlli
artlqqlzma
BHyTpeHHИ Й peЛ Ьc― Daxlli rels
BHyTpeHHИ
КoT」 Ia ―
BHyTpeHHЯ ЯΠpoД oЛ ЬHan cИ Лa―
Daxili uzununa qivve
holqo
BHyTpeHHИ
Я Л ecTHИ Цa
КoЛ ЬЦO ― Daxlli
BHyTpeHHee
BHyTPeHHee
Daxi―
BЛ eHИ e
BHyTpeHHce
conpoTИ
TMeTpa― Voltmctrin da―
30Л Ь
Ye―
ni tikilen xett
BHyTpeHHЯ
eΠ Л eHИ e―
li ili,mo
muhaflzo
BHyTpИ cTaHЦ HoHHЬ lЙ MapШ
―Stansiyadaxili rnar,rut
Дe‐
50
pッ T
BHyTPIICTaHЦ ИoHHЬ le nepeBo3К И
―Stansiyadaxili da§ lmalar
BHyTPИ TOHHe」 IЬ HЬ lИ КoMΠ ЛeК c―
Tuncldaxili komplcks
BHyTpИ y3Л 030Й rpaф ИК ДBИ Жe‐
HИ Я― QoV,aqdaxili heroket
BoД oMacЛ ЯHo● OxЛ aЖ ДeHИ e
―
Ya首 ―
su SOyuducusu
BoД oMep― Suё 19on
BoД oHanopnaЯ 6aШ HЯ ―Subasql
qraflki
qiillosi
Bo「 HyTaЯ cToЙ Кa― 19ori oyilmi,
Bogoxanopxan nrrHn,
dayaq
BorHyTocTЬ
BoД oК aЧ Кa― Su91xardan
BOД OЛ a3-Dal首 lc
―C6kiklik,
xotti
batiq―
1lq,i9ori oyllllli5
BorHyTocTЬ
К PIBOИ
ЛИHИ II ―
Oyri xottin eyriliyi
BorHン TocTЬ ΠOB● PXHOCTИ
― Set―
hin 9oktkliyi
BorHyTЬ :Й npo● ИЛЬ(``Я Ma'')_
-
Subasqt
Boaoorsoarlaq xanana - Suapanct arx
Boqoornogxaa rpy6na - Suaparrcr boru
BOД 00T30Д HOe coopyЖ eHИ e― Su―
aparlci tikili
BoД ooTBoД HOe ycTPoЙ cT30-Su―
Cё kikli prOfll(``9uxur``)
aparicl qurgu
Btta apTe3И aHCMЯ ―Anezian suン u
BOД a 30Д OΠ poBoД Han― ―Su komo―
BoД ooTBoД HЫ Й―Suaparlcl
BoД ooTBoД HЬ :И 」IOTOК ― Suaparl_
n suyu
cl qanov
BoД a rpyH■ OBaЯ (Π OЧ BeⅡ HaЯ )―
BoД ooTЛ ИB―
Torpaq suyu(torpaqaltl su)
BoД a ДИcTИ ЛЛИpOBaHHaЯ ― Dis―
BoД ooxЛ aД ИTeЛ Ь―Susoyudan
Su bO,altma, suyu
9okmo
tillo olunmu,su
BoД a Д
o"Щ eBaЯ ―Ya薔 1,suyu
BoД ИTeЛ Ь Дp● 3И H ― Drczin
sunlcusu
3oД o■ oЙ HЬ IЙ
ΠyHК T
_ Suvat
monteqosi
BoД o■ po30Д ―Su
komerl
BQД HЬ IЙ TPaHcnopT― Su neqliyyatl
BoД oΠ po30Д HЬ Ie COpyЖ eHИ Я―Su
komeri tikili10ri(qurttularl)
BoД o6oЙ Han cTeHК a― Su siperi
BoД oΠ ponycК Han cnOc06HocTЬ
divarl
BoД o6oЙ H● e pycЛ o ―
9ayla薔
―
Suburaxma qabiliyyoti
Su siperi
Tpy6a ― Sub―
BoД onpoΠ ycК HaЯ
uraxma bomsu
1
BoД o6oЙ ⅡblЙ Кo」IoД eЦ ―Su sipo―
BOД Opa3Д eЛ ―Suaylricl
ri quyusu
3oД opa3AeЛЬHLIИ xOД TpaCcЫ
BoД ocMHoe 3狐 aHИ e― Nohur(hO―
_
Trasln suaylricl yolu
VuZ)binasl
BOД Ope3-Sukeson
30HT ― Sudan
muhaflzo zontu
BOД 03aЩ ИTHЬ :Й
BoД ope3HЬ :Й
pu daya言
51
6Ь IК
:
―Sukeson k6r―
3oД oc6opHoe
coopyЖ eHИ e
КHonoК ― Diymolerin
qaytarilmasl
B03BpaT MecT― Ycrlorin qayta―
B03BpaT
(И ЛИ
ycTPoЙ ●
TBo)― Su yl首 an tikili
(Ve ya qurtu)
BoД oc」 IИ B― SuaXldan
3oД ocHa6Ж eHИ e ― Su techizatl,
rlimasl
B033paT ΠЛaTeЖ eЙ ―()donislorin
qaytarllmasl
su tominatl
BOД OyKa3aTeЛ ЬHЬ lll ΠpИ 6op
B03BpaT Πpoe■ ЦHoro ДoК 〕、lenTa―
―
Gcdis sonedinin qaytarllmasI
B03BpaT ynЛ aЧ eHHЬ :x CyMM _
Sugё steron cihaz
BoД ЯHan ceК ЦИЯ― Su scksiyasi
OdOnilmis moblo薔 in qayta―
BoД ЯHan cИ cTeMa― Su slStcml
BoД ЯHaЯ Typ6И na― Su turbinl
BoД ЯHoll КaIIopИ фep― Su ka10ri―
rllmasl
B03BPaЩ aKIЩ anc,
ΠpyЖ ИHa ―
Qaytaricl yay
fcri
B03BpaЩ aЮ Щ eecЯ ycTPOИ CT30-
BoД ЯHoИ Hacoc― Su nasosu
BOeHИ 3И POBaHHaЯ oxPaHa― HOr―
bilesdrilmi,lllthaflzo
BoeHⅡoe coo6Щ eHHe― HOrbi da―
Qaytaricl qurttu
B03BpaЩ eHIle Ha cTaHЦ ИЮ ―
Stansiyaya qayitma
B03BPaЩ eHИ e o6PaTHo ― Gcri
qayinla
B03BpaЩ eHИ e noe3Д a― Qatarin
,lma(01aq。 )
BoeHHc「■oЛ eBaЯ Жe」Ie3HaЯ ДOpo‐
ra― Horbi― sohra domir yolu
BoeHHo‐ ΠoЛ e30И Кa6eЛ Ь― Hor―
bi― sehra kabeli
BoeHHЫ И КoMeHД aHT― Horbi ko―
qayltmasl
B03BpaЩ enИ e noe3Aa C neperoHa
― Qatarin mOnzildon qaylt‐
mendant
BoeHHЫ e ДeИ cTBИ Я ― HOrbi
B03BЬ ImeHИ e-l
Yiksol(dil)―
mo,qalxma,ucalma;2 Yik―
Omoliyyatlar
Bo"Щ eHИ e noe371a― Qatarin idare
edilmesi
B036yЖ ДeHИ e ― Tosirlonmo,
soltme,ucalma,qaldllllla;3
Yiksoklik,topo,dik,yoxu,
B03BЬImenИ e HapyЖ Horo peЛ Ьca
―Xarici rclsin yiksokliyi
B03BЫ meHИ e HapyЖ Hoil HИ TH―
Xarici xottin yuksokliyi
B03rЛ aBЛ en“ e cЛ yЖ e6Horo pac‐
cЛ eД oBaHИ Я― Xidmeti aras―
oyatma
B036yЖ ЩeHИ e aHTeHHЫ ― Ante―
nanin tesirlonmesi
B036y"颯 entte peЛ e― Relcnin to―
sirlonmesi
B03BpaT 6И ЛeToB ― Biletlerin
dlrlnaya rohborlik etmok
pa6oTHИ КOM
― is9i teroflndon
ba,911lq cdilen saho
B03r」 laBЛ ЯeMЬ :Й
qaytarllmasl
B03BpaT rpy30B― Yiklorin qay―
yЧ
tarllmasl
52
acToК
B03Д yШ HaЯ ceTЬ ― Hava
aB」 IЯ TЬ ―Ba,911lq etmok
B03rOpanHe― All,ma,od tutma,
alovlanma,yanma
B03rЛ
B03Д yШ HaЯ
tllyt
BoЩ yШ Ha"Л
rnasl
B03Д eЙ CIBИ e
keli tesir
onacHoe ― Tehli―
B03Д eЙ CTBИ e
6“ oЛ orHЧ ecК IIx
rin(amil10rin)tOSiri
фaК TOpoB一
MexaHHЧ ecК Иx
Mexaniki faktor―
B03AyШ HaЯ
Л IIHИ Я ЭЛeК TPonepe‐
ДaЧ И ―
Elcktrik Oiicinin
B03Д yШ Han cИ rHaЛ ЬHaЯ ЛИHllЯ ―
larin tesiri
3o3AeЙ CTBHe xIIMИ ЧecК Иx фa‐OpoB
_nmyevi faktorlann,siH
B03Д yx Pa6oЧ e■ 30HЫ ―I,lok
Hava isare xetti
B03Д yШ HaЯ cpeД a― Hava mihiti
B03Д yШ HaЯ cTpeЛ Кa― Hava 9ar―
zo―
paZl(kOntakt,obokesindo)
Tpe30ra― Hava ho―
yocanl
nanin havasl
B03Д yШ HaЯ
Bo狐 yxoД yBKa pyЧ HaЯ ―01lo ha―
va iiruci
aД ΠTe」 IЬ ―
Hava so―
B03AyШ HO‐ 」IIHeИ HЫ И Πpo30Д ―
Hava― xotti me■ ili
B03Д yШ HЬ Ie nepexoД Ы ― Hava
ke9idleri
B03Д yШ HLIЙ BЫ КЛЮЧaTeЛ Ь ―
yudan
3o3Д yxOIIcHHa■
(BЛ )― HaVa
hava xotti
B03Д yШ HaЯ MarИ cTPaЛ Ь― Hava
magistra11
B03Д yШ HaЯ Πpo6Ka ― HaVa tl―
xacl
BioloJi faktorla―
B03Д enCTBIIe
ИHIIЯ
xotti(HX)
B03Д enCTBИ e― Toslr
фaК TOpoB―
―
3o狐 yШ Han 3aBeCa ― Hava or―
B03rOpaHИ e onopЬ l ― Daya首 ln
B0371yxOoxЛ
Дeno」 IЯ PI13aЦ nЯ
Hava dcpolyarizasiyasl
B03rOPaHIle rpy3a一 Yllkin a119masl
a11§
sobo―
kesi
ΠpoTHBonoЖ
ap‐
HaЯ ycTaHoBК a ― Kё p■ kli―
hava yan普 lnaqar,l qurttu
B03Д yxOnPo30Д ―Hava kelnerl
B03Д yxOIIPoBoД HaЯ MarHcTPaЛ Ь
― Hava komeri tllagistrah
Bo3Д yxopa36opHaЯ Кo■ oHК a ―
Hava a9ari
BottyШ HЫ Й КЛanaH― Hava kla―
panl
B03AyШ HЫ Й КoHTeЙ HcP― Hava
kontcyneri
BottyШ HЫ Й MoЛ oT― HaVa 9o―
Hava aylricl kolonka
BoЩ yxopacnpeД eЛ ИTeЛ Ь―Hava―
paylaylcl
kici
Bottyxoc6opHИ К―Havayl普 lcl
B03AyxOcHa6Ж cHИ e ДИ3eЛ Я Ten‐
■0303a― TCplovoz dizclinin
Bo狐 yШ HЫ И
ΠoД Ъ eMHIIК ―
Hava
qaldlrlclsl
Bo狐 yШ HЫ ЙΠpoMeЖ yToК ―Hava
hava techizatl
arall言 1
53
Bo:4yurnufi perepnyap
goni
Borgyul*rfi
-
B03HИ КHOBeHИ e aBapИ ИHЬ Ix CИ ‐
TyaЦ ИЙ ― Qoza hanarinin
Hava
emolo gollnesi
B03HИ КHOBeHИ ● IIHЦ ИДeHTa
Hava xortumu
Bo:.4yurnr,rfi TopMo3 Hava torpymae
mozu
-
-
Minaqi,onin yaranmasl
B03HIIК HOBeHИ e HeИ cΠ paBHocTИ
Bo:ayurnufi TpaHcrropr - Hava
noqliyyatr
Bos4yruuurft r[u:rxrp - Hava
―Nasazll薔 in yaranmasl
B03HИ К HOBeHИ e onacHocT■
B03HIIК HOBeHИ e noЖ apa―
Yan―
ginin yaranlnasl
B03HИ КH03eHHe
Чpe3BblЧ aЙ HЬ Ix
CIWaЦ ИЙ―F6vqolado halla―
rin yaranmasl
B03HIIК Ш ee
-
ΠpenЯ TcTBИ e―
Ya―
ranm19 manee
B0306HoBHTЬ - l Yenidon bas―
lamaq;2 Borpa etmok
B0306HoBЛ eHИ e
ДBИ Ж eHHЯ ―
Ho―
roketin ycnidon ba,lanmasl
BoИ HcК aЯ КoManД a ― Horbi
komanda
miimkiinliiyii
Boluoxxocrx orKpbITHq cllrHara - igaroni agma imkanr
rroe3Aa
―
Tehlikenin yaranmasl
siizgoci
Bouroxenue o6s:anuocru - Vozifeni hevale etmek
Bo:uerqeune pacxoaoB - Xarclorin iidenilmasi
Boruerqexxe - Odeme, <idonilmo, ovozi verilmo
Bo:uoxnoe napyurenne - Pozuntu ehtimah
Bo:ruoxnocrs - i. Miimkiinliik,
ehtimal; 2. imkan, gerait
Boluoxnocrs aa.nr,nefi ruero c.neaoBaHr.rs - Sonrakt hereketin
Bo:uoxnocrr
―
BoИ HcК aЯ nepeBo3Ka― HOrbi da―
51ma
BoИ HcК Иe nepe3030Ч HЬ le ДOIsMeH‐
rrpocreaoBaHltq
Qatarln kegmo
Horbi da,lma sonedleH
BoИ HcК ttЙ noeリスーHorbi qatar
TЬ l―
miimkiinliiyii
Bo:tuoxxocrs yxoaa BaroHoB -
BoИ HcК ИИ TPaHCnopT
―
Horbi
neqliyyat
BoИ HcК ИЙ Э
Шe■ oH― Horbi csc―
lon
BoИ ΠcК oe TPe60BaHИ e ― Horbi
Vaqonlann qagma (dzbagrna)
ehtimah
Bogmoxuue oc.la6:rexrlq KpenJIeHxs - Borkitmenin zeiflomo
telobname
miimkiinliiyii
BoЙ 」
IoЧ Ha■ ■poКЛaД Кa― Ke9oll
araqatl
BoЙ ■oЧ Hoe КoЛ ЬЦo― Kc9o helqo
BoЙ cК a ЖeЛ e3HOД OpoЖ HЫ e― Do―
BorHarpax4enue ra be:aaapnfinyrc pa6ory - Qazasrz iEe gtiro miikafatlandrrma
Bo3HllxlroBeHue - Yaranma, bag
vermo, ttiroma, omola golmo
miryol qo9unlarl
54
BOК 3aЛ
Bo■ oЧ aЩ ИЙ―Sii5m。 ,siruyib
″ク.ツ αは■α
′
め―Vagzal
(α
BOК 3aЛ Ь
HЫ e nepexoД Ь
:― VattZal
kc9idlori
9okme
BmЬ HЬ :Й
xoA― Serbest yol(gcdi5)
TpaCcЬ I ― Trasin
BoЛ Ha― Daltta,10pO
BoЛ Ha oΠ TИ ЧeCК Oro И3Л yЧ eHИ Я―
Bo」 IЬ HЫ И xoД
Optik,talanma dalttasl
BoЛ Ha TopMo3HaЯ ―Tolll10Z dal―
BoЛ ЬTMeTP― Voltmctr
BOЛ ЬфpaMOBaЯ ΠpoBoЛ oК a
BoЛ HИ cTocTЬ
ΠOBepxHocTИ
oT_
BoopyЖ eH■ ocTЬ
BoCCTaHoBИ ‐
TeЛ Ь
Horo nce3Д a― BOrpa qa―
3epcTBИ Я ― Dcsik sethinin
tarinin techizath言 1
dalttavariliyi
BonpocЬ : 6e30Π aCHocTH ДBHЖ e‐
BoЛ ⅡИcTocTЬ ■OД CTyΠ ИЧHoИ Чa―
CT壼 ―TOpaltl hissonin daltta_
HИ Я ― Horoketin tehlikosiz―
liyi meselolori(Suallarl)
variliyi
BoЛ ΠHcTocTЬ
Ш eИ КИ
ocИ - OX
boyununun dalttaVariliyi
BoЛ HoB釧 ―Dalttaё turOn
BoЛ HoBoД HaЯ 303Д yШ HaЯ 」
IИ HИ Я
―DaltaO■ iCt hava xo■ i
COnpoTИ
BЛ eHИ e― Dal―
言a miqa宙 meti
BoЛ HoBoЙ К
aHaЛ ―Daltta kanall
BoЛ Hoo6Pa3HaЯ Д
eф oPMaЦ И
Я―
Dattavari dcfo.11lasiya
mo
― Kondcnsatin tOklllmesi
■9in qif
BopoToК ― Dolama9arx
BocnЛ aMeHeHИ e― Alovlanma
Bc■ oMoraTeЛ ЬHaЯ ЦenЬ ― K6-
mokci dё vro
BocnoЛ HeHИ e neAorpy30B― Ya―
tt1111lok,qalTalnaq,dork cttllok
BocΠ pИ ЯTИ e КoMaHД Ы (И ЛИyК a_
3aHИ Й)― Komandanin(Ve ya
tik lif
BoЛ oК oHHo‐ OnTHЧ ecК aЯ
BopoHК a― cuXur,9ala,qlf
BopoHК a ДЛЯcЛ ИBa КoHД eHcaTa
rlln91q ytlklemonin doldurul―
masl
BocnpИ HⅡ MaTЬ ―Qobul ctnok,g6-
BoЛ Hoo6pa3HЬ :Й И
3HOC― Daltta―
vari ycy■
BoЛ oК Ho― Lif
BoЛ oК Ho cИ HTeTHЧ ecKOe― Sintc―
CBЯ 3И
―
Volfram mo■ ili
gasl
BO」 IH030e
sorbost yolu(gedisi)
ЛИHИ Я
―Lini― optik rabite xOtti
BoЛ ocoBIIHЬ l― Cizlqlar
BoЛ ocoBHHLI Ha raЛ TeЛ Яx― Qal―
tellerde cizlqlar
BoЛ o● oBИ HЫ Ha nOД clγ nHЧ HЬ IX
ЧacTЯ x ― Topaltl hissolordo
clzlqlar
B41」 IocoBИ HЫ OCИ -OXun c121qlan
g6sterisin)qobul edilmesi
BocnpИ ЯTHe Harpy30К 一 Yikun
qobul cdilmesi
BocnpИ ЯTИ e■ oК a3aHHЯ CИ rHaЛ a
―I,aronin gOstericisini qobul
etmok
BocnpИ ЯTИ e cИ rnaЛ a - 1,aroni
qobul ctinOk,1,arOnin qavra―
nllmasl(dOrk edilmesi)
55
Boc
ЖapHЬ IЙ )■ oe3Д ―
Bnepear
BOrpa(ve
ya yan首 lnsё ndtlron)qatarl
BoccTaHoBЛ eHИ e ― Borpa ctme
(CdilmO),bOrpa
BoccTaHoBЛ eHne
ДBИ Ж eHИ Я no‐
e3Д OB―
Qatarlarln heroketi―
nin berpasl
BoccTaHoB」 IeHИ e Ж eЛ e3HOЙ ДOpo―
rИ ― I〕 omir yolunun borpasI
BoccTaHoBЛ eHИ e ИcК yccTBeHHЬ Ix
coopyЖ eHИ Й―Stlni tikililorin
-
berpasl
3occTanoBЛ eHИ e КoHTaК Ta ―
Kontaktin berpasl
BoccTaHoBЛ eHИ e
cК opocTH
―
HopMaЛ
(kip)
ЬHoИ
- Zidd
Bpaxge6nufi ruapupyr
Bpaxse6usrfi
Nonnal siretin
berpasl
BoccTaHoBЛ eHИ e npoBoД oB
mar$rut
Bpaxge6nuft curnal
―
Mo■ illorin
borpasl
Ie‐
BoccTaHoBЛ eHИ e peЛ ЬcoBoИ Π」
TИ ― Rcls pletinin(uzun rcl_
Sokkizreqomli nё
BocЬ MИ ocHЬ IИ
ИЯ
ciitii
Bpaqaroqar qacrl
―
mrolome
BaroH ― Sokkiz―
hisse
Zidd
-
Zidd
-
Frrlanan
MoMeHT - Ftrlanan
moment
Bpaqenxe - Ftrlanma
Bpaqeuue BaJra KoMnpeccopa -
oxlu vaqon
BocЬ MIIocHЫ
-
igaro
Bpaue6no-ue,nnqnHcrnft nepconar - Hokim-tibbi heyoti
Bpave6no-cannrapnar oryx6a Hekim-sanitar xidmoti
Bpaqarorsnan napa - Ftrlanma
Sin)bOrpasl
BoccTaHoBЛ eHИ e фaCК И―Faska―
nin borpasl
BOCЬ MИ 3HaЧ HaЯ HyMepaЦ
crorurii
roe3a - Qaqatar
dayanan
baqda
B[[csrsaHNe - igorisino yerlagmo, arasrna yerlegmo
Bnucsrnauxe n rpunyrc - Oyriye
yerleqme
BrrIrcHBaHue BaroHa B ra6apur Vaqonun andazoyo yerlegmosi
BnficbrBaH}le noABnxHoro cocraea Horokot torkibinin yerlegmasi
Buucrrsaxxe :rtlllaxa B KprrBylo
- Ekipajrn oyriye yerleqmesi
BfirorHyrc K Toprr€Bofi creHKe Kollo divarrna srxlagmrg
BoccTaHoBИ Te」 IЬ HЬ le cPeД cTBa―
Borpa vasitelori
BoccTaHoBИ TeЛ ЬHbIЙ (■ ЛИ ΠO―
Bpauamunfi
BaroH caMoc3aЛ
―
Settzoxlu“ Ozubosaldan vaqon
B03BpaTHaЯ КHonК a ― Qayldan
diymo
Kompressor valtntn firlan-
yЧ ac―
BnepeД II ЛeЖ aЩИЙ 6Л oК ‐
masr
TOK ― Qabaqda yerle§ on
BpaueHlre raru6ypa
firlanmast
blok― saho
56
-
Tamburun
Bpe
BpeДHoe npocTPaHCT30-ZOrorli
mihit
BpeД HocTЬ ―ZOrOrlilik
Bpe3HOЙ ― Kosmo
Bpe3HOЙ I130Л ЯTOp ―
Kosmo
izolyator
Bpe3HOЙ
y3eЛ
BpeMenHaЯ
―Kosme qovsa言 1
MecTHaЯ
И HcTPyK‐
ЦИЯ ― Mllveqqeti ycrli teli―
mat
BpeMeHHa■ nepeMЫ ЧКa
Miveqqeti bond
―
BpeMenHaЯ
cTPoИ TeЛ ЬHaЯ cBЯ 3Ь
― Miveqqoti insaat rabitesi
BpeMeHHaЯ ЭКcn」 IyaTaЦ ИЯ _
Miveqqoti istismar
BpeMeHHoe 30Д
OCHa6Ж eHИ e
Bpemr uruelqeHur
―
Mivoqqeti su techizati
BpeMeHHoe 30CCTaHoBЛ
vaxtl
eHne
orpaHИ
ЧeHIIe
―
Miveqqeti rnehdudiyyot
BpeMcHHoe npeД ynpeЖ ДeHИ e ―
Miveqqeti xobordarllq
BpeMenHoe
corЛ ameHИ e
―
Miveqqeti razlllq
BpeMenHoe conpoTИ BЛ enИ e
Miveqqeti miqavimet
BpeMeHHoe
ЭЛeК TpocHa6Ж
―
eHIIc_
BpeMeHHЫ Й MocT ― Miveqqoti
k6rpi
BpeMeHHЫ Й o6xoД ― Miveqqeti
yandan ke9id
BpeMeHHЬ :Й cИ rHaЛ ЬHЬ :Й 3HaК ―
Miveqqeti i,aro niSani
BpeMЯ ―Zaman,rniddot,vaxt
ИBaHIIЯ
―
Bildirig
cokn10
57
-
Otiirmenin iglenmo miiddoti
Bpeun ocranonkrr Marrr[Hbl Maqrnrn dayanma vaxtr
Bperur ornpan.nerux - G6nderilmo (yola salma) vaxtr
Bpeux ornycraHrlfl rKopq
-
L6vberin buraxtlma vaxtr
Bpeun nepepuna - Fasilo vaxtt
Bpeun npx6urun (xnn orrrpaBJreur{fl, Bo3Bparqeuxr)
Miveqqeti clektrik techizatl
BpeMЯ B3BeШ
-
Bpeua o6pa6orxr, [epeAatr
―
Miveqqeti borpa ctmo
BpeMeHHoe
vaxtr (torozido)
Bperun socrrpnrrtlq cfirHara lgarenin qabuledilmo vaxtl
Bpelrn nunoga rpaxa - Ktanrn
glxanlma vaxtl
BpeMq sbrrepxKlr - G6zlemo
vaxtl
Bpelrs ronorH[TeJrbHoro caeMa
- Olava Qlxarma vaxtl
Bpeur rarpyrru - Tam ytikleme
vaxtr
Bpeur :auegneuxa - Yavagtma
vaxtl
Bpenrn :axnrnn (nyru, neperona
s L a.) - Tutulma (yolun,
manzilin vo s.) vaxtr
- Qat-
ma (vo ya getmo, qayrtma)
vaxtl
Bpeur npueua - Qobul vaxtt
Bpe*rr npo6era uaurnnn - Magrnrn yiirtig (yolda olma) miiddeti
Bpeur pa6oru - ip vaxtr
Bpeur pas6era uaruunu - Magtnrn qagrg miiddeti
BpeMЯ cBo6oД Horo npo6era
BCnOЛ 3aHИ e rpe6HЯ Кo」leca na
peЛ Ь
c― Tokor dara曽 lnin rCl―
―
Serbost ym,vaxti
BpeMЯ cPa6aTЬ IBanIIЯ
sin istuno 91Xmasl(qalXma_
― Isodis―
sl,dllllla,masl)
me vaxtl
cЪ eMa― Gё tin■ o(91xalt―
BCnOЛ 3TИ ―Dlmna,maq,91xmaq,
BpeMЯ
surunmok
ma)VaXtl
BpeMЯ TonК II КoTЛ a
―
BcΠ oMoraTeЛ ЬHaЯ КHoΠ Кa― Kё ―
QaZanl
mok9i diyme
yandllllla vaxtl
yЧ acTК y―
BpeMЯ xoД a no 6Л oК ‐
BcΠ oMoraTeJIЬ HaЯ
BIok― sahedo gedi,vaxtl
BpeMЯ xoД a no neperoHy一 Mon―
zildo gedi,vaxtl
BpeMЯ xoД a noe311a― Qatarin
gedi,vaxtl
Bpy6aHИ e КoHTaК ToB― Kontakt―
BcnoMoraTeЛ ЬHaЯ ЦenЬ ― K6mok9i dOvre
BcnoMoraTeЛ ЬHaЯ ЭЛeК TPИЧec‐
КaЯ M aШ IIHa ― K6mok9i
larin kosilmosi
BpyЧ eHИ e ДoКyMeHTa―
Bc■ oMoraTeЛ ЬHoe o6opyД oBanИ e
―Kё mok9i avadanhq
BcΠ oMoraTeЛ ЬHoe o6opyAo3aHИ e
И Ha
―
KOmok9i ma,ln
elektrik ma,lnl
Sonedin
teqdint cdill■ osi
TCplovozun k6mok9i avadanl屯 1
BcnoMoraTeЛ ЬHoe noco6И e― K6mok9i vesait
BcnoMoraTeЛ ЬHoe yΠ paBЛ eHИ e―
TeIIЛ oBo3a―
a,inis―
BpyЧ eHo MaШ HHИ cTy― Ⅳ【
te toqdiln cdilini,dir
BcacЬ IBaЮ ЩttИ КaHaЛ ― Sonlla
kanah
BcК pЬ :TИ e Кa6eJIЯ ― Kabcllorin
K6mok9i idarectmo
a91lmasl
BcnoMoraTeЛ ЬHЬ le MaШ ИHЬ l
КTPOnOД BИ Ж HOro CocTaBa
BcК pЬ ITИ e MecT― Ycrlorin a911-
masl
oЛ e―
―
Elektrik heroket terkibinin
kё mokoiina'lnian
BcΠ oMoraTe」 lЬ Hbln BaЛ ― K6mok9i val
Bc■ oMoraTeЛ ЬHЫ Й reHepaTop ―
KOmok9i generator
BcК pЬ ITИ e HeAocTaTК oB― Catl,ma_
mazllqlann(oksikliyin)a91lmasl
BcК pЬ ITИ e naК eTa― Zorfln a911masl
BcК pЬ ITЫ Й BaroH― A91lrnl,vaqOn
BcЛ eД ―Ardlnca
oe3Д a― Qatarin ardlnca
BcЛ 颯 ■
BcЛ ●ДcTBИ e neИ cΠ paBHocTИ (yC‐
TPOnCTB, ЛOК OMOTИ Ba, Baro‐
.)― Nasazll言 in
Ha n■ Д
MaШ
BcnoMoraTe」
IЬ
HЫ Й
КOHTaК Top―
K6mok9i kontaktor
BcΠ oMoraTeЛ ЬHЬ l■ КpaH ― K6mok9i kran
nO―
BcnoMoraTeЛ ЬHЫ Й ЛoК oMOTИ B―
Kё mok91 lokomotiv
ticosindo (qurttunun, loko―
motivin,vaqonun ve s)
58
BcfloMorareu'n rrt
mokgi nasos
tfr
Hacoc
Bcnouorare.rruufi nocr
mekgi post
Bcnonrorare.nrsrrfi nposoa
mokgi moftil
- K6-
-
Kd-
- K6-
Bcnouorare.lslrui pexnu - K<imekgi rejim
Bcnouorate.nuuHfi TonnrrsHsr
Hacoc - Kdmokgi yanacaq
nasosu
Bcnouorare.lruui ropruo: - Kti-
mokgi tormoz
BcnrrItlKa - l. Alqm4 od alrna,
yanma;2.Igrq, alov; 3. Partlayrg
Bcnuurxa n qxrux4pe - Silindirde ahgma
Bcrannrr, x,rnn - Paz qoyulmasr
Bcranxa - l. Salma, yerleqdirmo, taxma ; 2. Qoyma, 3. Calaq, yamaq
Bcranra aByxryrHaq
-
BcwnЛ eHИ e na
ДeЖ ypcTBo ―
Nё vboyo dax‖ ollna
BcTyΠ ЛeHИ e noetta na yЧ acToК ―
Qatarin saheyo daxll olmasl
BTopaЯ TЯ ra― Ikinci dartl
BTopИ ЧHaЯ o6MoTК a-lkinci dO_
laq
BTopИ ЧHЬ IЙ
КoHTyp
- lkinci
kontur
BTopocTeneHHЬ le nyTИ _ lkinci
dorecoli yollar
Bηり
lК a― Oymaq,vtulka
BTy」 IК a caЛ ЬHИ Кa ― Kipgecin
vtulkasl(Oyma首 1)
:尋IIll:‖ Ill[1:11,f蹴 _
siyacdici oymaq
B■ ЛКa Лaф eTa― Lafetin oymaこ
BttЛ К
a фapф OpoBaЯ _Farforlu
1
oymaq
Bl■ 句
■
Кa Э6oHИ ToBaЯ
oymaq
ikiyollu
taxma (calaq)
Bcrasxa n.ranxar - Oriyen taxma
Bcrasxa fipqMafl - Diiz calaq
(taxma)
Bcrpeva floe3aa - Qatarrn qargrlanmasr
Bcrpe.uroe coeauHeHue - Qargr
birlegmo
BcrpevHsre flepeBo3xr{ - Qargr
dagrmalar
BcrpevHrre cneroQopu - Qargr
svetoforlar
Bcrpevxsrft Berep - Qargrdan
osan kiilok
Bcrpeunufi noer4 - Qargrdan gelon qatar
― Ebonitli
BTyЛ oЧ HaЯ ΠocaД Кa ― Oymaqll
otulilla
BxoД nplleMHИ Кa― QobulCdiCi―
nin girl,1
BxoД HaЯ cTpeЛ Кa― Giris yoldo_
y15onl
BxoД Hoe
nanpЯ ЖeHИ e ― Giri§
gerginliyi
BxoД ■oИ КoHeЦ peЛ ЬcOBOЙ ЦenИ ―
Rcls dё vrOsinin giH,sOnlllЁ u
BxoД HoЙ
MapШ pyT― Giris mar―
,nltu
BxoД HoЙ ΠocT― Giris postu
BxoД HoЙ cBeTo● op(И Л H cII「 HaЛ )
一GiHs svetOfOru(ve ya i,a_
resi)
59
Bxo
―
Daxll olan telefonoqramma
BxoД ЯЩ ИЙ ΠOToК ― Daxil olan
BLrBoa KoMllcclln - Komissiyanrn noticosi
Br,rsoa rnHefiHsrii - Xofti grxrg
Brrsoa ocraHosuBtrrerocq rroe3ra
- Dayanmrg qatarln glxarllmasl
BbrBoA cocraBa - Torkibin gtxanlmasr
Bunor - Aparma, da$lma
Br,rno: rpysa - Yiikiin aPartlmasr
(dagrnmast)
Bsrnosnofi .noxonrorun - Dagtytct
BxoД ЯЩaЯ TeЛ eф ol10rpaMMa
axln
Bb16er-1 0me,ke9mO;2 clxlna
BЫ 6oИ Ha―
Oyuq
BЬ :6op ДИaMeTPa ToЛ Щ IIHЬ 1 06o―
Дa― Qur,a言 ln qallnll首 lnin di_
amctrinin se9ilmosi
BЫ 6op y● TaHo30К 3aЩ rr― Ⅳltha―
■zo qurttlannm sc9imi
BЫ 6opoЧ HaЯ BLInPaBК a
Se9me dizoltine
BL16opoЧ
Ha■ oЧ IIcTК a
―
lokomotiv
Sc9me
Dagtytct qatar
Burpyaxa - Bogaltma
Burpyrrca naroNa - Vaqonun bogaldrlmasr
Brrrpy,:xa rononan - Illik bogaltma
Burpyrxa MareptlaJroB - Materiallarrn bogaldrlmasr
Bsrrpyrxa MecrqHa, - AYLq bogaltma
Bbrrpy3xa cpegnecyrouuar - Orta sutkahq bogaltma
Burpysna c)'roqHafl - Sutkaltq
bogaltma
Burpylovnaa craHIrIrfl - Bogaltma stansiyast
Burpysouusri nyrx - Boqaltma
yolu
BsrAannru - Stxtgdrrmaq, srxrb
grxartmaq
BbrBo3HoI noe:q
(Ordan_burdan gё tunlon,ad_
da― budd→
BL16opoЧ Ho
tomiZ10mo
― Adda―budda,
numunolik
BЬ :6PaTЬ ― SC9mok
BЫ 6poc― Atlna,tullanma,tulla―
nl,
BЬ 16poc ΠyTИ (BHe3anHOe pe3К Oe
ИcК pИ BЛ eIItte КoЛ eH)―
Yolun
tt11lanmasl(iZin birdon kes―
kin eyilmosi)
BЫ 6poc cMa3К И―Ya薔 ln tullanl,1
BЬ IBepК a ИHcTpy■ loHTa― Alotin
yoxlanllmasl
BLIBeC―
Asmaq
BЬ IBecК a nyTИ
(И Лtt
pemeTК ■)―
Yolun (Ve ya 9er9ivenin)
asilmasl
BLIBeШ ИBaHIIc
Кo」 leCHoИ
napЫ
BrraasrrlnaHue 6a66[rosoro
c"roq - Babbit qattntn stxtgdt-
―
Toker citunin asllmasl
rrhb grxanlmasr
Bsr4an.nnnaxne naroua - Vaqonun srxtgdrnltb gtxartlmast
Bsaan:rnsanne perunonoft ruYt[-
BЬ IBИ x― ClXlq,91xlq yeri
BЫ BoД ―ClXl,,91Xa111la,netico
BЬ IBoД ДOnoЛ HИ TeЛ ЬHo■ 06MoT‐
КИ_01ave dola言 ln
-
91X191
60
BЬ IК
TЬ l―
BЬ IД epЖ Кa
neperonHoro xoД a ―
Monzili gctmo vaxtina riayOt
Rczin muftanin slxl,dl―
r11lb 91xarllmasl
ctinok
BЬ IД aЧ a 6araЖ a― Ba薔 勾ln vcril―
mosl
BЬ Ie3Д
BЬ IД aЧ a 6araЖ a B nyTИ
―Bata」 ln
yolda vcrilmosi
BЬ IД aЧ a rpy3a ― Yiktln veril―
BЬ le3Д MaHeBp030rO COcTaBa
91xma
BЬ Ie3Д Ha CTpeЛ Кy― Yoldoyi,o―
rpy306araЖ a― Yik― ba―
■0
qalin vcrilmesi
BЫ ДaЧ a И3 pe3epBa― Ehtiyatdan
91Xma
XapaК Tep ― Soyyar
BЬ le3Д HOЙ
verilme
BЫ ДaЧ a
―
Mancvr torkibinin 91xmaSl
BLIe3Д Ha ЛИ:IИ Ю ― Xett0
mosi
BЬ :Д aЧ a
―Getmo,91xlb gctmo,so―
for,soforo gctllle
xaraktcr
ΠИcЬ McHHorO
npeД y_
BЬ leMК a―
dari嗜 ln verilmesi
BЬ iД aЧ a npeД yΠ petteHИ Й Ha no‐
ma,ozme,slxlb 91xartrna
e3Aa― Qatarlara xobordarllq―
larin vcilmosi
BЬ IД aЧ a npoe3AHOrO
ДoК yMeHTa
BLIЖ ИMaHIIe BaroHa―
BЬ :Ж ИMaHИ e
― Gedis sonedinin verilmesi
netin verilmosi
VaqOnun
SlXl,dirlllnasl
nopoЖ Hero BaroHa
― Bo, vaqonun slxlb(slxl,―
dirlllb)91Xardllmasl
BЬ 13BaHHOe И3MeHeHИ e― Sobob
olan doyi,ikliklor
BЬ IД aЧ a peК oMenД aЦ ИЙ― Zoma―
BЬ :Д aЧ a c rpy30BOrO Д30pa―
QaZma
BЫ ЖИracMaЯ ЧacTЬ peЛ Ьca ―
Rcisin yandlrllml,hissosi
BЫ ЖИMaHИ e― Slxma,slxl,dir―
npetteHИ Я ― Yazlll xober―
Yik
heyotindon verilmo
BЫ ДaЧ a co cК 」
laД a ― Anbardan
BЬ :30B― Ca普 lrl,
BЬ 130B BOCCTaHoBИ TeJIЬ HЫ x CpeД CTB
vcriline
―Borpa
BLIД eЛ eHИ e``OК Ha"― ``Texnlki
BЬ 130B HaЧ aЛ Ь
HИ К
a noe3/1a― Qa‐
fasilo``nin ayrllmasl
BЬ :Д epЖ И3aHИ e―
vasitolo五 nin 9a薔 1■ lmaSl
Davam getir―
tar reisinin 9a言 lrllmasl
BЬ 130B■ O ЦenoЧ Кe―
mo,tab getillllo
BЬ IД epЖ Кa― Saxlamaq,dё
ZonclⅣ arl
zmok,
riayot
BL130BHaЯ КHonК a― Ca首 lrma
BЫ ДepЖ Кa aBToTopMo3a― Avto―
BЫ 3Ы BHOe rTpoЙ CTBO― Ca薔 [1,
davam
etmok
getirmok,
9agllllla
duymosl
qurgusu
tonnozun davamll薔 1
BЫ ДepЖ Кa 3peMeHИ ―Vaxta H―
ayet etmok,vaxti gё zlomok,
vaxtsaxlama
BLIК aT BaroHa c napoMa
―
Va―
qonlarin boredon 91xardll―
masl(g6turilmosl)
61
BЫ К
BЫ КaTЫ BaHИ e BaroHa― Vaqo―
nun diyirlonmosi
BLIК aЧ eHme КoЛ ecHoИ napЬ I ―
Igareden istifada saxlanrlmamaqla a91lma
BLIК ЛЮ ЧeHИ e 6」■oК ―КOHTaК Ta
―
Blok― kontaktin a91lmasl
И3 3aBHCИ MocTH―
Tokor ciinin diyirlodib 91-
BLIК ЛЮ ЧeHIIe
xarlllnasl
BЫ КИДКa Barona ―
atllmasl(a91lmasl)
VaqOnun
Aslllllqdan a91lma
BЬ :К ЛЮЧeHИ e I13 ЦeHTpaЛ И3aЦ ИИ
― Morkozle,dirilmedon a911ma
l― B」 は un i91iyi
BLIKIIttЬ IШ
Ь―
A9ar
BЬ :К ЛЮЧaTeЛ
"KCЬ
BЬ :К ЛЮЧaTeЛ Ь aBapИ ИHЫ Й ―
BЫ КЛЮЧeHИ e И30Л ИpOBaHHoro
yЧ acTК a― Izolyasiya edilmis
sabonin a91lmasl
QOZa a9an
BЫ КЛЮ ЧaTeЛ Ь aBToMaTИ
ЧecК IIH
BЬ :К ЛЮЧeHИ e
―Avtomatik acar
ЮЩ ИЙ―Tez tesirli a9ar
BЫ КЛЮЧaTeЛ Ь 303Д yШ HЬ IЙ
c coxpaHeHИ eM
ΠOЛ Ь30BaHИ Я
BЬ IК 」
■Ю ЧaTeЛ Ь 6LIcTPOД eHcTBy_
cИ rHa」 IaMИ
―
aredon istifado saxlanll―
maqla a91llna
BЬ IК ЛЮЧenИ e cTpeЛ КИ ― Yol―
doyi,onin a91lmasl
BЫ КЛЮЧeHИ e cTpeЛ КИ И3 3aBИ ‐
CHMOCTИ ―Yoldoyi,onin asl―
1§
―
Hava a9arl
BLIК ЛЮЧaTeЛ Ь ДByxΠ oЛ ЮCHЬ lЙ ―
Ikiqlltbli a9ar
lЮ ЧaTeЛ Ь MacЛ eHHЬ IH ―
BЫ К」
Yatt a9ari
111lqdan a911lnasI
Yik
BLIК ЛЮ ЧeHИ e CTpeJIК H И3 ЦeHT‐
paЛ И3aЦ ИИ 一 Yoldeyisonin
BЬ :К ЛЮЧaTeЛ Ь Tpex■ oЛ ЮCHЫ II―
aTeЛ ЬHarpy3К И一
BЬ IК ЛЮЧ
a9arl
Кalり ШКa
―
merkozlo5dirillnedon a911masl
BЫ КЛЮЧeHИ e ToК a― Coreyanin
IIPyЖ ИHa
―
BЬ :К ЛЮЧeHИ e ycTpoЙ cTB
U9qitbli a9ar
BЫ КЛЮЧaЮ Щ aЯ
A9an sattac
BLIКЛЮЧaЮ Щ aЯ
a91lmasl
CЦ Б ―
IMB qurttusunun a91lmasl
A9an yay
BЫ К」IЮ ЧaЮ Щ IIЙ aBToMaT― A9an
BIIК ЛЮ ЧeHИ e BЫ coК oBoЛ ЬTⅡ ЬIX
pa3Ъ 釧 壼HИ TeЛ eИ ― Yiksok―
avtomat
BЫ КЛЮЧeHИ e-l Clxartma,a9ma,kosmO,ayinna,91xardll―
ma,a91lma,kesilmo,ayrllma
BЬ :К ЛЮ ЧeHIIe aBTocTona―
gerginlikli ayrlcilarin a911masl
BЫ КЛЮЧeHIIe 330HК a ― Zongin
a91lmasl
Avto―
BЫ КЛЮ ЧИTЬ TOК Ha
stopun a91lmasl
BЬ :К ЛЮ ЧeⅡ Ite 6e3 COXpaneHIIЯ
■OЛ Ь30BaHHЯ
cИ rHaЛ aMИ
ЭЛ eК TPoBo3e
―Elektrovozda coreyanl a9-
maq(kesmOり
―
62
BЫ КoЛ ■OД oШ BЬ l(И ЛИ O■ OBК И)
「
peЛ Ь
ca― Rcls oturacattinln
(Ve ya ba,1lЁ lnin)qolpe10n_
BЬ lHyЖ ДeH■ oe
КoЛ e6aHIle
―
Mocburi reqs
mOSi(qopmasl)
BЫ КoΠ ИpoBka И3 rpaф ИКa _
Pa6oTЫ ―
Mocburi i5 rcJimi
BЬ IΠ tteHИ e BaЛ ИКa― Valcl言 ln
QraflkdOn suret 91xarrna
BЫ КpaШ IIBaHHe-Ovxalanma
BЫ КPaШ ИBanИ e ocTPЯ Кa― TiyO_
BЬ :Π aneHИ e po」 IИ Кa―
nin ovxalanmasl
BЬ IК paШ IBШ ИHcЯ yЧ acTOК
dismosi
Diyirceyin
di5mesi
BЬ :Π ИPaHHe rpyHTa―
■0_
BepxHocTH― Sethin ovxalan―
ml,sahesi
BЫ КpyTК a 6oЛ Ta― Boltun a911-
TOrpa首 ln
SlXl,dlrllmasl
BЬ InИ paHИ e rpyHTa ocHoBaHИ Я ―
Binё vre torpattinln slx15dl―
rllrnasl
BЫ ΠИpaTЬ -l SIxlb 91xartrnaq,
lnasl
BЫ Л
eT― clxl,
baslb 91xartmaq;2 Qabart―
maq,gerlnok
BLInIIcК a И
3 npИ Кa3a― Omrdon
BЬ lЛ eT BaЛ И
Кa― Valcl普 in 91XlSl
BЫ Л
eT К
paHa― K■anin 91xl,1
BЬ IЛ eT paMHoro peЛ Ь
ca― cor91-
91Xarl,
ve rclsinin 91xl,1
BЫ ЛeT cTpeЛ ЬI― Qolun 91xl,1
BЬ IHoc― clxa・・lla,91xanlma,kO_
BЫ ΠЛ aTa Bo3MeЩ
ёdonillnOsi
eHIIЙ
-Ovozin
BЫ ΠЛaTa ДeHer― Pulun Odonil―
narla,dllllla
BЬ IHoc B
BЬ :HyЖ tteHHЫ Й peЖ ИM
mesi
КpИ BЬ Ix-Oyriyo 91xa―
BЬ InЛ ecК a― Pa191qln(9irkli bal―
rllma
BЫ Ⅱoc КoHTalcrHoro npoBOД a ―
Kontakt naqilinin konarla§ ―
dirllmasl
BЫ Hoc nИ КeTaЖa― Piketlomeyo
91Xarllma
― Davamllllq,
dOzimlilik,rnё hkomlik
BЫ HocЛ ИBOcTЬ
BЬ IHocЛ ttBOCTЬ MeTaЛ Л a― Mcta‐
lastin)s19ramasl
BЬ InOЛ 3aHHe
noД yШ eК _ Yas―
tlqlarm 91xmasl(Stru,mesi)
BЫ Πo■ HeHHe nЛ aHa norpy3К И
(IIЛ И BLIrpy3К И)一 Y■ klomo
(Ve ya bO,altma)planinin ye―
rine yctirilmOsi
BЬ :Π oЛ HeHИe peBИ 30pcК Иx yК a―
3aHИ Й ― Mifettis gOsterislo―
hn dё zimliliyu(m6hkom―
rinin ycnne yetirilmesi
liyi)
BЬ :Π oЛ HeHИ e perЛ aMenTa
nepe‐
r030pa-1)anislq reqlamenti_
nin ycnne yctirilmesi
BЫ ΠoЛ HeHHaЯ pa6oTa ― Yerino
yctirilmis(gё ■ lmi,)i,
BLIHocHoe Ta6Л o― clXarllma
tablosu
BЫ Hン躙 aeHHa■ ocTaHoBК a noe3Aa
―Qatarm mecburi dayanmasl
63
Ten,oBo3a
Burnpanxa KpIrBt Ix - OYrinin
diizoldilmasi
Bsrnpanxa flepexocoB - Q,arPaz
yatmalarln diizoldilmosi
Brrnpanxa nporPnrn nyru - Yolun profi linin diizoldilmesi
Br,rnpanxa nyru - Yolun diizoldilmosi
Bsrnpanxa ro,rvxos - Tokanlartn
diizeldilmosi
Bunpanovxar pa6ora - Diizeltme igi
dizlondirici qurttusu
BЬ IΠ pЯ MИ TeЛ ЬHo― ИHBepTopHЬ
dirici invcrtor doyisdiricisi
BЬ InpЯ MИ TeЛ ЬHЬ IИ
dirici
BЬ InpЯ MIITeЛ ЬHЬ IИ
ToК
―
Dizlondirici coreyan
BLIΠ p■ MЛ eHИ e
HanpЯ ЖeHИ Я ―
Gorginliyin dizlondirillnosi
BЫ npЯ M」 IeHIIe Tpexф a3HOrO To―
Кa_ウ 9faza1l coreyanin dllz―
londirilmosi
yК ■
ocTЬ
BЫ Π
pЬ:Ш К
И―Qapa_
К
ln,i,mOsi(qabarlnasl)
Ё
BЬ :Π yК ЛЬ:Й Πpoф ИЛЬ (``rOpa")―
Qabarlq prOfll(``tepo)
BLInycК ― Buraxlll,
BЬ InycК И3
peMOnTa― Tomirdon
buraxma
preslonmig hissosi
Burnpn*rnre,ns - Diizlondirici
Brrnpx:unre.nr anro6aoxuPosov-
-
Πpe06pa30‐
BaTeЛ Ь―I)izlondirici doyi§ ―
Tiyonin ktikiiniin
urrfi (BAK)
lЙ
npeo6Pa30BaTeЛ Ь ― Dizlon―
Bsrnpanouno-noA6unoqxo-orAeroqHaq MarIrI{Ha - Diizeltmedriyme-tamamlama maglnl
Br,rnparovno-nog6unouHo-prxroBoqHaq Malrnga - Diizoltmoddymo - rixtovka etma ma$lm
Bsrnpeconarr - Preslomok, stxmaq
Brrnpecconannaq qacrl KoPHs
-
TCplovozun
usu
BЬ inpЯ MИ TeЛ ЬHaЯ
ycTaHoBК a
ЭЛeKTP0303a ― Elcktrovozun
Br,Inpauovno-nog6Hso'rxaq MarrrxHa - Diizoltmo-doyma magml
ocrprra
―
dizlondirici qurЁ
BLInycК oTPa6oTaHHЬ Ix ra30B
―
Avtobloklama
is10nmis qazln buraxllmasI
BЬ IΠ ycК aЮ ЩИЙ 3aЖ ИM― Bura―
-
BЫ ΠycК HoiI КЛanaH ― Buraxlcl
Se-
BЬ :Π ycК HoЙ naTPy6oК ― Buraxicl
XlCI SlXaC
diizlondiricisi
BbrnpqMrlTerb HeyrpaB-]fl eMbIf
klapan
idareolunmayan diizlendiric i
Bunpruure.:n cerenostr
len diizlendiricisi
-
Brrnpr*rurers ynpaa:rreutrf,
idareolunan diizlondirici
Bunprunre.lxxan
qlsa bom
BLIΠ yЧ eHИ e peЛ Ьco30Й HИ TИ ―
-
Rcls xottinin qaballllasl
BLInyЧ ИBaHИ e 6apa6aHa― Bara―
naHeJrb
banin qaballliasl
Diizlendirici panel
Brrnpluure.nsxar
BЬ :pa6oTК a-l
YcraHoBKa
64
Qaylrllma,hasil
BЬ Ic
etm。 (il)m。 ,iStChsat 2 Yc―
BЫ coК aЯ
yilmo yeri
BLIPa6oTК a
opMa_Hindir
BЬ IcoК oBoЛ ЬTHaЯ
YOksokgerginlikli izolyasiya
КaMepa
BLIcoК oBOЛ ЬTHaЯ
Elektrik cncrJ:sinin istchsah
BЬ IPaBHИ BaHИ e ― Hamarlama,
boraborlo,dillllo
BЫ PaBHИ BaHИ e narpy3К И ―
Yikin beraborlesdirimosi
rlya
BЬ IcoК o30Л ЬTHaЯ
ЛИ HИ Я
BЫ coК oBoЛ ЬTHaЯ ЛИHИ ЯaB■ o6」 Io‐
i
BLICOК OBO」 IЬ THaЯ
"kSOkgerginlikli xo■ Yiksok
ЦenЬ ―
gerginlikli d6vro
BЫ COК 030Л ЬTHOe И3Mepentte ―
Yllksok gerginlikli 619me
TPaHCф OpMamp― Boraberles―
BЬ IcoК oBoЛ ЬTHOe HcΠ ЬITaHne
ぼmsfollllator
BЬ IcoК oBo」 IЬTHOe 06opyД oBaHИ e
BaroHa ― Vaqonun ytksok―
gerginlikli avadanh薔
tor
3a‐
Torpaqlamanln
―Yiksokgerginlikli a9ar
BЫ coК oBoЛ ЬTHЬ IИ
Кa6eЛ Ь
BЫ pe3aHИ e― Kosib 91xalllla
―
Yiksokgerginlikli kabel
Kosme calaq
BЫ coК oBЯ 3К ИЙ rpy3 - Yikso―
BЬ :pyЧ Кa― Modaxil, golir, qa―
kOzlilll yllk
zanc
BLIcoК oo HanpЯ ЖeHИ e― Y■ ksok
BЬ lcaД К
a
И
3■ Oe3Aa― Qatardan
disinno
― Insanlarin
dismosi
naccaЖ ИpoB ― Soml―
sinlorin du,mosi
6Д ИTeЛ ЬHocTЬ
1
BЬ IcoК o30Л ЬTHЫ Й BЬ IKJIЮ ЧaTeЛ Ь
beraboriosdiHci konturu
BЬ IcaД Кa ЛЮДeЙ
―
Yiksokgerginlikli slnaq
BЫ paBIIIBaЮ Щ IIЙ КoHД eHcaToP
―Boraberle,dirici kondensa―
BЬ IPy6К a―
_
Y■ ksokgerginlikli xett
―
Sethin hamarlanmasl
BЫ paBHИ BaTeЛ Ь―Boraborlo,di_
rici,hamarlaylcl
BЫ PaBHИ 3aЮ ЩИЙ
ДpocceЛ Ь_
3eMЛ enИ Я ―
_
Л a6opaTopHЯ
Yiksokgerginlikli laborato―
КИPOBК И ― A、■obloklamanln
BLIPaBHИ BaHИe noBePxHocTИ
BЬ IPaBHИ BaKIЩ ИЙ КoHTyp
―
Yllksokgerginlikli kamcra
yeyilmo
drlci drossel―
И30Л ЯЦИЯ ―
BЬ icoК OBOЛ ЬTHaЯ
BЬ IPa6oTKa ЭЛeК TpoЭ HeprИ И ―
BЬ IcoК aЯ
aTф
(yllkSOk)platf01..la
ДopoЖ eК КaЧ eHIIЯ ―
Diyirlonme cl首 lrinin i,lonib
ycyllmosi
BЬ IPa6oTК a КoЛ ЬЦeBaЯ ―Dairevi
BЬ icaД Кa
IIЛ
―
Yiksok saylqllq
gerginlik
BLICOК OК BaЛ И ф И ЦИ pOBaHHocTЬ
一Yllksok ixtisasllllq
BЬ IcoК oК BaЛ ИфИЦИpoBanЬ :И
cneЦ Иa」 IИ cT_Yllksokixtlsas―
1l mitexossis
BЫ coК ooMHaЯ ШКaЛ a― Yiksok
omlu skala
65
Bsrc
HacЫ ΠИ ― Tё kmonin
hindirliyt
BЬ IcoTa HoЖ КИ 3y6Ц a ― Di§ in
ayaglnin hindirliyi (yik―
BЫ coК ooMHЬ IЙ 一Yllksokomlu
BЬ IcoК onpoЧ HЬ lИ ―
vamll
BЫ coК onpoЧ HЬ In
BЬ IcoTa
Yiksokda―
a」 IЮ MИ HИ eBЬ IИ
Yiksokdavamll ali―
minium erintisi
BЬ IcoК oΠ PoЧ HaЯ n」IacTMacca ―
Yiksokdavamll plastinas
cnЛ aB―
sokliyi)
a Barona ― Vaqon
dO,omesinin hindirliyu
BЫ coTa npoBoД a ― Moftilin
BЬ IcoTa noЛ
hllndirliyt
BLIcoК ocК opOCTHoИ Ha3eMHЬ III
TpaHcnopT ― Yiksoksiretli
BЬ IcoTa copTИ po30Ч HOИ rOpК И _
ycnsi noqliyyat
CCsid10me toposinin hindir―
BЬ IcoК ocК opOCTHoЙ yЧ acToК
liyi
―
BЬ IcoTa
ШTa6eЛ Я ― Qala普 ln
hindirliyu
Yiksokstrotli sahe
II rpyHT―
BЫ coК oTeMnepaTypHЫ
Yiksoktcmpcraturlu tolpaq
BЬ ICTa30Ч HЬ IЙ ΠyTЬ ― Qoyulma
BЫ coК oToК cИ ЧHLIИ ―Yiksoし o―
yol
BЬ IcTyΠ ―ClXlntl,91xlq
herloyici
BЬ IcoК oЧ acToTHaЯ
cB,3Ь
BЫ cTyn Ha coΠ PЯ ЖeHИ И ―Bir―
lo,modo 91xlntl
BЬ IcwnaЮ ЩaЯ ЧacTЬ ― Clxmtl
―
Yiksoktczlikli rabito
BЬ IcoК oЧ acToTHaЯ cИ cTeMa ne‐
peД aЧ И ― Yiksoktczlikli
ёtl1111lo siStCmi
BЬ IcoК oЧ acToTHaЯ ycTaHoBК a ―
Yiksoktezlikli qurttu
BЬ IcoTa aBTocЦ enК И―Avtoqo,―
hisso,91xlq hiSSe
BЬ ICLIЛ Кa КBИ TaHЦ ИИ ― QObZin
g6ndorilmesi
BЫ TepeTЬ Hawxo― Qupqum sil―
mok
qunun hindirliyi
BЬ IcoTa 6ypTa meeК
BЫ ToЧ Кa―
boynunun burtunun hindir―
liyi
BЬ IcoTa roЛ oBК И 3y6Ц a― Disin
ba,clginln
hindirlllyu
BЫ T■ ЖКa―
Qayl,ln
CokmO,dartma
―
Dartl
vcntilyasiyasl
BLITЯЖHoЙ ΠyTЬ ― Dartl yolu
BLIXЛ OΠ HOЙ ra3-I§ 10nmis qaz
BЫ x」 IonHoЙ ra3 ДИ3eЛ Я ― Dizelin
ropК И ― Toponln
hindirliyll
BLICOTa rpy30BOrO noMeЩ
―
BЬ ITЯ Ж HaЯ BeHTH」 IЯ ЦИ■
(yikSOkliyi)
BЬ IcoTa
Yonma,yonullna
BЫ TЯ rИ BaHIIe peMHЯ
dartllmasi
ocII - OX
i,lonmis qazl
eHИ Я ―
Ytlklome ycrinin hindirliyt
BЬ IcoTa HaЛ ИBa― DolduHnanin
hllndtrliyi
BЬ IxoД
―Clx15
BЫ xoД aBTocЦ enК И ― Avtoqos―
qunun 91xl,1
66
BЯ 3
BЬ IxoД
reHepaTopa
run 91xl。
BЬ IЩ ep6И Ha Ha noBepxHocTII
― Gcncrato―
Diyirionmo sethindo(tokO―
rin,rclsin)qopma
BЬ lЯ B」 lenИ e ― Uzo 91xardllma,
askara 91xardilma, meydana
MaHeBpИ pyЮ Щ ero cocTa―
3a― Mancvre cdon terkibin
91XmaSl
BЬ lxoД ΠoД BИ Ж ■0「 O COCTaBa Ha
MapШ PyT― Horoket torkibi―
nin mar§ ruta 91xmasl
BЬ IxoД cToЙ К
И―Daya普 ln 91Xl,1
BЬ IxoД
BЬ IxoД
ШToК a―
BЫ xoД HaЯ
bOttaZl
91Xardilma
BЬ :Я BЛ eHИ e“ y3К ИX
tumu
―ClXl,tu_
MapШ pyT ― clxl,
artlq qlzmanin a,kar olunma―
marsmttl
BLIxttHoЙ ■
ocT― ClXl,poslu
BЫ xoД HoЙ cBeTo● op― ClXls SVC―
Sl(edilmOsi)
BЬ IЯ BЛ eⅡ HЬ IЙ HeД ocTaToК ― As―
kar edilmis 9atl,mamazllq
BЬ :Я cHeHИ e ― Aydinla,dir(11)
toforu
BЬ :xoД HoЙ TPaHcф OpMaTop―
ma, aydin ctmo(cdilm。
cl―
m■ oyyonlo§ dir(11)m。
BЫ ЯcHeHИ e nPИ ЧИ H aBapИ
Xl,transfollllatoru
BLIXOД ЯЩ HЙ ΠOToК ― CIXan axin
BЫ ЧИcЛ IITeJIЬ HaЯ TexHИ Кa― Hc―
II ―
dlrlllnasl
BЬ :Ч ИcЛ ИTeЛ ЬHЫ И ЦeHTP―
BЯ 3aЛ ЬHaЯ
HC―
Πpo30■ OК a ― Toxu―
sablama merkozi
OpraHИ 3aЦ ИЯ ―
BЯ 3Ka nPOBoД a―
Yuxari te,kilat
BЯ 3К OCTЬ CycneH3И И― Mayc
BЬ :Ш ecToЯ ЩaЯ
BЫ ШК
a― Q■ 110,Vl,ka
―
Taxta
q■ 1lo
BЬ IIⅡ Кa MeTa」IЛ ИЧecК aЯ ― Mctal
ma moftili
Moftili toxuma
qa―
rl,1言 inin ё
zliltyu
BЯ 3К aЯ ЖИДКocTЬ -OZli inayc
BЯ 3К ИЙ MaTepИ aЛ ― Ozli matc―
rial
BЯ 3К OCTЬ
q■ 1lo
BЫ Щep6И Ha―
),
QoZanin sObobinin aydinias―
sablama tcxnikasl
BЬ IШ Кa ДepeBЯ HHaЯ
``Na―
zik ycrlorin (nё qSanlarin,
clXls
「
MecT"―
pozuntularin)askar edilmesi
BЬ IЯ BЛ eHИ e ИcToЧ HHК a OnacHoc―
TИ ―Tehlike monbeyinin as―
kar cdilmosi
BЫ ЯBЛ eHИ e neperpeBa― Hoddon
StOkun 91x191
opЛ oBИ Ha―
BЫ xoД HaЯ eMК ocTЬ
BЫ xoД HoЙ
Кa―
TanИ Я (К oЛ eCa, peЛ Ьca) 一
1
QOpma
lilik
67
お″ο″リ ー OZ―
脅″″. ッ
Ia6apnr (Qpanq. gabarit)
daza
Ia6apur rosgyurnofi
-
On-
JruHt{H
Hava xettinin endazosi
Ia6apnr nbrorHbri
ondazo
Ia6apnr rorpy3xu
ondazosi
Ia6apllr
-
-
a6И oHHaЯ
КЛaД Ka ―
dizimi
QabiOn
ra6И oHHoe nOК PЬ ITИ e― QabiOn
ё面
yu
ra6И oHHЫ e TЮ фЯКИ ―
Giizogtli
dOsoklor
Qab10n
ra6И oHHЬ le■ ЩИКИ―QabiOn qu―
Yiikleme
noABecKrr cerN
konin asqr andazesi
「
tularl
-
ra6И oHЫ ЦИЛИIIД pИ ЧecК Иe―
$obo-
Si―
lindnk qabioniar
racЧ HBIЙ К
ЛЮЧ―Qayka a9arl
racЧ HЫ ЙTopЦ eBoЙ К
ЛЮЧ―Qay_
Ia6apnr noABr{xHoro cocraBa Horakot torkibinin endazosi
fa6apur ro,[MocroBofi - Kiirpi.i-
ka kello a,arl
altr ondazo
ra3`"α ″4`α υ BЫ COК Om ДaB‐
fa6apur npx6,rnxennr - Yaxtn」
IeHИ Я―Yiksok tozyiqli qaz
lagma endazesi
a3CЖ aTЫ Й―Slxllm15 qaz
fa6apur npu6.nxxenrax crpoe- 「ra30BaЯ CBapК a― Qaz qayna首 1
xuft - Tikililarin yaxlnhq ona30BLIЙ cЧ eTЧ И
К―QaZ Sayttacl
「 a30Д yBHЫ Й arperaT
dazesi
―
fa6apur [poe3Aa B ToHHeJre - 「 QaZtirOn aqreqat
Tunelden kegmo ondazasi
ra3006o「 peB― Qaz qlZdlriclsl
Ia6apurxan nucora - Ondazo ra3006pa3HЬ :Й npoД yК T― Qaza―
hnndiirliiyii
OX,ar mehsul
Ia6apnrxar panra - Ondazo 9ora30Π Л
aMeHHЫ Й cnoco6-Qaz―
「
givosi
alovlandinna isulu
Ia6apxrno-uruepxreJrbHoe ycr- ra30C6poc― QaZatlima
poficrBo - Ondazo-rilgii qurra30CnaCaTeЛ Ь―Qazxilascdicisi
ra30Typ6oBo3Ы ―QaZ bOm da,1Eusu
ylollarl
Ia6apxrxrre Bopora - Ondazo
dawazast
raЙ К
a_Qayka
Ia6apnrxrrfi pa3Mep - Ondazo raЙ Кa 6apaШ eК ―Qulaqh qayka
<ilgiisti
aIIК a КopoHtraTaЯ ― Tacvarl
la6nou (Qpan4 gabion) - Qabion 「
qayka
68
「
「
aЙ Кa
eH
racИ TeЛ Ь BИ 6paЦ ИИ ― ヽribrasiya
mecTИ rpaHHaЯ ― Altlllzli
qayka
(titremO)sё ndllron
acИ TeЛ b r■ ДpaBЛ ИЧecК ИИ ―
・gα ルガリ ΠpOTИ ―
′α″″
「
「
Boo6BaЛ
HЬ le― U9qunaqar,1
Hidravlik sё ndllruci
`ψ Ь
qalareya
racИ TeЛ Ь КoЛ e6aHИ И BaroHa ―
raЛ OmЫ ДИЭ
ЛeК TPИ ЧecК Иe― Di―
Vaqonun roqsini sё ndiron
aЛ epeИ
clcktrik qalo,lar
「
racИ Te」 IЬ
oД ШИ
ΠHИ Ka一
aЛ TeЛ ИΠ
КoЛ e6aHIIИ ■oК oMOTII‐
Ba ― Lokomotivin roqsini
sondiron
Yastl首 in
qaltcli
rapanTHИ HaЯ ЭКcn」 IyaTaЦ HЯ _
acИ TeЛ ЬКoЛ e6aHИ Й THna КB3‐
「
Zomanetli istismar
」
IIIИ Ж T
― KVZ― LIIJT
rapaHTИ ЙHoc nЛ eЧ o ― Zomanet
nё vli reqs sё ndinci
racHTeЛ ЬHaЯ КaMepa― Sё ndiru―
(tOminat)q。 lu
rapaHTИ ЙHOe paccToЯ HИ e― ZO―
cu kamera
manet mesafesi
raШ eHИ e_ l sё ndillllo,ke9ir―
apaHTHЙ HЫ Й cPoК ― Zomanet
me;2 Lo普 v ctmO,ё dome
「
middoti
aШ eHИ e npoe3Д HOrO ДoК yMeHTa
rapaHTИ ИHЬ IЙ yЧ acToК ― ZOma― 「
―Gcdis sonedinin iottv cdil―
net sahesi
mosl
rameHИ e cyMM
rapaHTИ poBaHHaЯ ΠpoЧ HocTЬ _
Zemanetli inё
hkomlik
rapaHTИ Я rppα ″JI.
Zomanet
gα ″
α″′
′
り
ΠpoBo3HЬ
IX
ΠЛ aT
―Da,lma haqql meblo普 inin
_
10薔 V edilmesi
remepaЛ ЬHaЯ `ヮ ″
IPt.
g′ ″
′
′
″″リ
ΠoД pЯ ДHaЯ
opraHИ 3aЦ ИЯ
pЯ
Ч
И
OД
К
Д
(renΠ
)― Bas podrat
rapMOHИ 3aЦ ИЯ TPaHcnOpTHoro
3aК OHOД aTeЛ ЬcTBa― Neqliy―
yat qanunvcriciliyinin har―
tesk■ ati(baspOdrat)
monizaslyasl
eHepaTop `7α ″. gι ″′
″
α′
0リ ー
apMoHИ Кa TЯ roBoro ToК a ― 「
Generator
「
Darti coreyan hallllonlkasl
reHepaTOP aMΠ epBoЛ ЬTMeTpa
apHИ Typ `“ り″″イ
― Alllpervoltmetrin gcncra―
″リ ー
・gα ″′
「 Dest,komplckt
toru
rapHIITypa КpecToBИ HЫ ― Car―
paz dosti
apHИ Typa cTpeЛ oЧ Ha■ ― Yol―
「
renepaTop BЬ IcoК OH ЧaCToTLI ―
Yllksok tczlikli generator
reHepaTOp ИMΠ yЛ ЬcoB― Impuls―
lar gcneratoru
renepaTK・ p И
cК poBoЙ _Q嗜 1lClm
doyi,on dosti
「
apHITypa
ЭЛ eК TPOnpHBoД a
Elektrik ё範ncisi dosti
―
generatOru
racИ TeЛ Ь_sё ndiicu
reHepaTOp He3aBHCИ
69
Mo「 o 303-
lell
Iu6xnfi
6yxaexNn - Miistoqil tosirlenme generatoru
Ieueparop ylpaBneHrq - Idaroetma generatoru
feo4eauuecxar (zpeu. geodaisia)
,rrlrHrrfl - Geodeziya xotti
Ieoaeuqecxre pa6oru - Geodeziya iglori
feoae:uqecxlrfi gnax Qeodeziya nipam
- l.
Elastik, eyilen;
2. Mohkom
Fu6rrfi sa,r - Elastiki val
Iu6xrfi pyxan - Elastik xortum
Ilr6xlrfi rpoc - Elastik tros
k6xufi r[uxcarop - Elastik fiksator
Iu6xufi uryur - Elastik qunt
Iu6xocru ocrprxa - Tiyenin ela-
stikliyi
Iu6xocrs peccopHr,rx rroaBerrrrlnasnfi - Ressor asqrlarmrn
elastikliyi
fn6xocru peccopsr - Ressorun
feonorlr.recRne I{iblcKaHHf Geoloji axtang
feo,rorfi.recxrie yc,rouua - Geoloji qorait
Ieouerpuvecxxit (zpeu. geometria) sunoc - Hendosi gtxtntt
elastikliyi
Ir4pan,ruuecxarr (zpev, hydrauliftos) xononra - Hidravlik kolonka
fugpan,rnuecxan nepegava - Hidravlik <itiiriicii
feouerpnuecxnft rlenTp ocrl Oxun hondesi morkozi
IeoQn3[qecraq cranqnn - Geo-
fiziki stansiya
Iepuerusaqun - Germetiklogme
fepuerrx (ezun. Germes) - Germetik
fepueruuecxan ynaxonxa - Germetik qablagdrrma
Iepuerxvuocru 6yxcr,r - Buksun
germetikliyi
fepuerx.lrocrr, xa6eJq - Kabelin germetikliyi
Iu6qrr - Mehv olma, helak olma
In6rar nonepequxa - Elastiki
enlik
IN6xaq csq:b - M<ihkam elaqe
Iu4pan.rxvecrlre xcfibrranrrs
Hidravlik srnaqlar
-
Ingpararvecxnil racurers xo,re6aHxfi
- Reqslorin hidrav-
lik s6ndiiriiciisfl
Iugpar,uvecruft aonrnpar - Hi-
dravlik domkrat
fNSpan:ruvecxuii xranas - Hidravlik klapan
INgpar,ru.recrufi npecc - Hidravlik press
fugpan,ruuecxufi npu6op - Hidravlik cihaz
Iugpan,rnuecrcufi yaap - Hidravlik zerbe
fi.rgpar.irn.recroe flcnbrrarrfle cocyaoB - Qablann hidravlik
fn6xar rapnQuafl TIoJII{TIIKa Mdhkom tarif siyaseti
In6xxe
anrouarIt3ItpoBaHHLIe
cllcreMsr - M6hkom avtomatlagdmlmr$ sistemlor
smagl
70
「
HaTЯ ЖHoe
ИДpaBЛ HЧ ecК oo
Srra, zoncir, diiziim, girliyand
ycTPoЙ cTBo(「 Hy)― Hidrav―
l-lrp,rruaa rpy3oB
lik dartma qurttuSu
paHT r2pι
rИ Д
zonciri (srrasr)
″Zο リーGidrant
Inprrx,4a r3oJrcropoB
“ p′ t″ Zο ″+″
rЩ pЩ eMnф ep々
「
“
″′.Zα 贖酔 p)一 Hidrodclnpfcr
ИДpoД
TeopИ Я
“ИHaM“ ЧecК aЯ
TpeHИ Я―Stlrtunmonin hidro―
dinamik nezeriyyosi
HД pOИ 30Л ЯЦИOHHOe
「
noК
PЬ ITИ e
―Hidroizolyasiyah ёrtik
ИДpO■ 30Л ЯЦИЯ ― Hidroizolya―
「
slya
Hidromexaniki rcduktor
‐
y′ ο
′+″ ′
ИДpoMyфTa lP′ V・ 力
「 ″ι
イ
・ rr//ap peД yKTOpa― Re―
“ hidromuftasl
duktortln
「
「
Hidrosko―
piklik
ИДpoTexHИ Кa“ P“・´
ッdο r+ψ フι・
“
″crl″ 激り_Hidrotcxnib
rИ ДpOTexHIItlecК oe cooPyЖ eHИ e
―Hidrotcxniki tikili
HД poyД
ap― Hidrozerbo
「
ИЛЬ3a aaツ タィ.〃 ″rsり _Giliz
「
ИЛЬ3a ЛeHTonpIIcMHoИ КaTyШ _
「
КИ ― Lcnt qobuledici sar―
ДcHИ Й―Pozuntulann conllon―
mesinin xotti hipotczi
「
InC IP′ V・ aレ psO, CTPOIITeЛ
HЫ Й― Insaat gipsi
hisse
Ь‐
ИpЛ ЯHД a ρIPta● . g力 JrJa″ ″リ ー
71
-
Bag (osas)
IrasHoe yrrpaBJreHrre (anuxeHr{fl, rryrrr r. a) - Baq idare
(harokot, yol vo s)
IrasHoe YnpaueHxe
Tr{BHoro xo:sficrsa
JroKoMo-
- Lokomotiv tosorriifatrnrn Bag idarosi
IrasHHft nan - Bag (osas) val
IflaBHbrfi nstn,rro.rarens - Bag
L
普aCin giliZi
Иnep6oЛ a rη t J均 ″′
力ο′
リーHi―
「
pcrbola
rИ ■
OTe3a々 pι ・りpο ′
力as″ ЛИHeЙ _
“
Hortl cyMMИpoBaHИ
Я noBpeЖ ‐
「
- izalyatorlar girliyandr (dnznmii)
INpnrn,qa HarexHaq - Dartma
girliyandr
Ilrp"rru,qa [oaBecHaq - Asma
girliyand
I',rasHan 6a,rxa lrocra - Ktirpiiniin bag (osas) tiri
Lraexaq Bo3ayrlHaq Marltcrpa,rr - Baq hava magistralr
InanHan qacr6
rИ ДpOMexaHHЧ ecК ИЙ peД yК Top―
ИДPOCК OΠ ИЧ HOCTЬ ―
- Yiiklorin
a9at
asHxrE reHeparop
-
Bag gene-
rator
InaBHbrfi uxxexep - Bag mu―
hendis
InaBHbrfi ronayxrop - Bag kon‐
duktor
fnaDlrbrfi xourpo.tep - Bag nezarotgi
IraBnr,rft KyraqKorBri nal - Bag
yumruqlu val
Lnannrrft ny.rr - Ba9 yol
f.iraexrrfi peBn3op orAeJreu[fl Hissenin Ba9 miifottiqi
fnaBHbrfi peepByap - Osas gen
」
lyxoЙ Кy30B― BitOv kuzov
「
」
IyШ И
TeЛ Ь―Sosbottan,SOSudan
f;raaxnfi - Hamar, diiz
「
fnnHucrsrfi rpynr - Gilli torpaq
ЛyШ ИTЬ - l Sosbatirma;
f.ry6xua xe.ro6a - Novun darin- 「 2 Sё ndinnok
liyi
Ily6nua :anoxexnr - Qoymanrn
dorinliyi
f,ry6r.rua 3anaaaHrfl
derinliyi
fny6uHa napKa
-
Diigmenin
「
「
Parkrn derin- 「
」
IyШ ИTЬ TeΠ Лo303-Teplovozu
sё ndillllok
He平 O И3MepHTe」 IЬ HoЙ naHeЛ И ―
01911 panclinin yuvasl
H● 3Д O ΠpeД oxpaHИ TeЛ Я ― Qo―
ruyucunun yuvasl
liyi
He3Д O Pa3Ъ eД ИHITeЛ ЬHoe ―
Lny6uua pa3prArn ropnrornofi 「 Ayincl yuva
He駆 o ШTenceЛ Ь
MarrrcrpaJru - Tormoz magiHoe― stcpSCl
「 yuvasl
strahnln bogalma derinliyi
HИ Л
Ь ДpeBecИ HЬ I ― Attacln
f,ry6oxax nrreura - Derin qazma
Iry6oKoe :sanue IIT3 - TIQ-nt 「 9urumesl
oД Π
ocTPoЙ КИ― IStehsal(ve ya
derindon bilmsk
「
tikilmo)ili
I-.ny6oroe fi3yqeHre ae.ra - iiin
oAHocTЬ BaroHa― VaqOnun ya―
derinden tiyronilmosi
「
rarhll言 1
I-,ry6u ueral,ra - Metahn derinliyi
OД HLIЙ ЭЛeMeHT― Yararll cle―
mcnt
frry6r, no,qropoxxoro napxa - Te- 「
poaltr parkrn dorinliyi
oД oBoЙ rpy30■ OTOК ― 11lik ytk
axlnl
f.nyxan Hacarxa roaec - Tekorin 「
oЛ oBa noetta― Qatann ba,1
biit<iv taxrlmasr
「 0■ 03К a― Ba,1lq
Lnyxan npom:ragrca - Biitdv ara
「
qatr
oЛ oBК a 6aЛ aHcИ Pa― Tarazlay―
f,r5xar crena - Biit<jv (grxlgr ol- 「 lcinin ba,11普 1
oЛ oBК a 6oЛ Ta― Boltun ba,11普 1
mayan) divar
Lryxoe rareu.nenre - Kar torpaq- 「 oЛ oBК a BHHTa― Vintin ba,11言 1
「 oЛ oBК a raЙ КИ―
lama
Qaykanin ba,―
「 11薔 1
Inyxoe oxuo - Biitiiv pencore
hyxoe nepecevenne nyrefi oЛ oBК a ДaTtIIIК a ― Vericinin
「
Yollann kar kosiqmesi
bash首 1
Lryxoe npnCOeAnxenne - Kar
oЛ oBК a 3y6a― Dヽ in ba,11慧 1
(birbaga) birlogme (qoqulma) 「 o■ oBК a peЛ Ь
ca― Rclsin bash意 1
f:ryxo:a:eu:r6xxax nefirpa.rr - 「 OЛ OBKa CBeToф opa ―SVetofo―
「 run ba,11こ
Kar torpaqlanmr$ neytral
-
1
72
「
「
oЛ oBК
a ЦИЛИHД pa ― Silindrin
Isaro9inin bas gcyimi
「
КoHTaК THoll
Ha
CeTИ
―
Kontakt ,obOkesindo buz
batlama
o■ oЛ eД
PO― PO``)一 Yiklomonin
(Ve ya b。 ,altmanin)ifuqi
mctodu(``RO― RO``)
OpИ 30HTaЛ ЬHЫ Й ΠyTЬ ― Ofbqi
「
yol
OP130HTaЛ ЬHЬ :Й cК oЛ Ь3yH _
(“
bas hissosi
Л
。 ρBHOЙ y6oP cИ rHaЛ ИcTa ―
oJIoЛ eД
「
OpИ 30HTaЛ ЬHЬ :Й MeToД
ΠO‐
「
rpy3К II 夕 ″″ `“ と
押 3κ り
Кa6И Ha― Ba,kabine
Ч
acTЬ Π
oeЩ a― Qatarin
oЛ oBHaЯ
rOЛ oBHaЯ
「
ycyilmo
ba,11首 1
「
Ha npo30Д aX― Monil―
lordo buz battlama (buz_
「
「
「
gicli tepe
「
「
「
Yanma
「
opЛ oBИ Ha―
,laqbaumu
OpИ 30HTaЛ ЬHoe КoJle6anHc ―
「
―
Uiqi vOziyyot
ЬHoe
paccTOЯ HIIc _
Ufuqi mesafo
OpИ 30HTaЛ ЬHЫ e cИ ЛЬ:一
Stansiya―
_
ToBapHan cTaHЦ ИЯ _
Seher yuk stansiyasl
opoД cКoЙ TPaHcΠ OpT _ sOher
opoД cК aЯ
neqliyyatl
opoЧ HaЯ aBTOMaTИ
III
Кa oncPaTHB‐
HOn0 3anOMИ HaЮ lЦ eno y℃ TPOiI_
CTBa(「 03〕 〕―Operativ yadda
saxlama qurgusunun tOpe av―
tomalkasl(OYTの
llaqbaumu
「
ИII―
opHoo6BaЛ ЬHblЙ yЧ acTOК
Dattu9qunlu sahO
「
ШЛar6ayM ― Uiqi― dё nmo
OpI130HTaЛ ЬHLIЙ
Bottaz
cTaHЦ
nin bottazl
「
「
Ь Ho‐ ■ OBOpOTHЬ
― CarpaZm
rOpHOp〕 Д HaЯ ΠpoMЬ IШ Л eHHocTЬ
―Da言 ―
medOn sOnayesi
Uiqi
qivvolor
HcMexaHИ 3И pOBaHHaЯ ―
Mexaniklo,diHlmemi,tepe
「 opЛ oBHHa
「
Uf■ qi roqs
OpИ 30HTaJIЬ Hoe no」 IoЖ eHИ e
opК a
rOpЛ O К
pecToBИ HЫ
bOttaZl
_ Buksun yan―
Opn30HTaЛ Ь Ho‐ ra6apИ THЫ II
ШЛar6ayM ― Ufiqi― ondazo
Opl130HTaЛ
「
「
Uiqi qivv0
Opr30HTaЛ
「
xaniklo,dirilmi,tepe
OpИ 30HTaЛ ЬHaЯ ψP′ 嘔 力οriZOり
cИ Лa―
_
rOpКa MexaHИ 3И pOBanHaЯ ―Me―
o」IЬ IЙ Πpo30Д ―A91q me■ il
「 op6 ropК
И― Topenin donqarl
「
「 ope■ lle 6yКcЫ
「
masl
yIIacTOК
rOpК a_TOpO
rOpК a MaЛ oЙ MoЩ HoCTИ ―Ki9ik
ycTa‐
HoBК a― Buzbattlamani tO―
mizleyon qurttu
opeHne―
ЬHLiЙ
Uiqi sahe
la,ma)
oЛ oЛ ё
ДooЧ ИcTИ TeЛ ЬHaЯ
Uiqisi■ ,gec
Opr30HTaЛ
И3HOC―
Uiqi
「
73
opoЧ HaЯ aBToMaTHttecК aЯ Лo_
oD
「
BHaЯ cИ HaЛ И 3aЦ ИЯ
КOMOTИ
「
AЛ C)― TOpo avtomat 19komot市 isarevericisi(TALI)
ocyД apcTBo‐ ●o6cTBeH HИ К
「
Milkiyyot9i dё vlot
(「
「
opoЧ Ha, aBToMaTIIЧ ecК aЯ ЦenT―
paЛ И3aЦ ИЯ (「 AЦ )― Tope av―
tomat merkozlo,mosi(TAM)
「
「
「
opoЧ HaЯ onepaЦ HЯ
「
doyi,oni
ЦeHTPa」II13aЦ И■ ―
TO―
po merkozlo,dirilmesi
onepaTИ BHoe npor‐
opoЧ Hoe
cT30 - TOpe
opcratlv proqralll qurgusu
opoЧ HЫ e TopMo3HЬ le CPeД cTBa
「
「
_Tope tolll10Z Vasitelori
opoЧ HЬ :Й ИHTepBaЛ ― Topo in―
tcrval,
opoЧ HbIII
「
「
qo§ qunun
oToBHocTЬ
―
Avto―
hazlrh首 1
К
HeMeД Л eHHoИ
oc―
TaHoBК e― Derhal dayanmaLa
「
TOpe
opoЧ HaЯ paД ИocBЯ 3Ь
diorabitosi
opoЧ Han cTpeЛ Кa― TopO yol―
paMMHoe ycTPoЙ
oToBHocTЬ aBTOCЦ enК И
hazlrllq
oToBHocTЬ К Πepe303К e― Da,1maya hazlrllq
―TOpe ra― 「
omoliyyatl
opoЧ HaЯ
「
―
―
ЛOК OMOTHB
―
「
ttln hazlrl増 1
「
「
「
「
「
yolu
Кy6oPК e― Yl首 1,dinl
mtta(gOi■ ilmoyo)hazrllq
oToBHocTЬ MapШ pン Ta― Marsm―
oToBHocTЬ
oToBHocTЬ naCCaЖ ИPcК Oro nap‐
TOpO
lokomotivi
opoЧ HЬ :И ΠyTЬ ―Tope
「
Кa― Sonli,in parkinin hazlr11普 1
oToBЬ lЙ cocTaB― Hazlr torkib
Oф pИ poBaHHЬ lit r●Pα ″
ィ. gα チ
Bizmolonmi§
apToH―
″
ι
К
り
karton
oЛ IIЛ aTф op‐
Oф pИ poBanHЫ Й Π
MЬ I ― Platfonnanin bllzmo―
lonmis dё ,omesi
paBИ eMoЙ Кa― Cinqllン uyan
paBИ ecopTИ poBК a ― Cinql19C―
「rOpOЧ HЫ ЙΠyЧ oК ―Tope dostesi 「
,idlomo
J′ り(peЧ HOЙ
paBИ Й Pα ″ g′ αッ
opoЧ HЬ IЙ TexHo」 IorИ ЧecК ИЙИHTep‐
「
「
И■ Д.)
apЬ
epHLIЙ
MOpcК
oЙ
Ba」I― Tope tcxnoloJl intcwa11
`ψ ,К
14・
「
opoЧ HЬ IЙ ЦИКЛ―Tope
dOvrll
,
― Clnqll(9ay,dOniz,karxana
ve s)
ll講
paBИ
Й ropHЫЙ―Dag 91nqlll
鑑
柵
蔦
R:器
F」
「 paBHil rpoxoЧ eHHЫ Й― Xolbir―
occTaHД apT― DOvlet standartl
「 ocyД apcTBeHHaЯ ΠpoBepК a ― 「
_m9nqll
「
Dё vlet yoxlan191(yOXlamasl)
ocyД apcTBeHHЫ Й ΠЛaH nepeBo―
「
30К ―Da,lmalarin dё vlot pla―
nl
ocyAapcTBeHHBIЙ
「
lot ehtiyatl
pe3epB_Dё
v―
,Will盟し
恥
rpaBИ
「
「
74
ЙMeЛ КHЙ ―Xlrda 91nqll
PaBИ Й OBpaЖ HЫ Й ― Doro 91n―
qlll
paBИИHo‐ necЧ aHЬ IЙ yЧ acToК ―
Clnqllll― qumlu
sahe
Iつ a
「
paД aЦ ИЯ BecoBЬ IX КaTeropИ И―
paHЬ roЛ oBК И peЛ Ьca ― Rcls
ba,httinin tOrOfl(izi)
paHЬ КoЛ eca ― Tokorin torofl
「
COki katcqoriyalarlnin qra―
dasiyasl
「
「
paД aЦ ИЯ И30Л ЯЦИИ ―IZOlyasi―
rpaД ИpHaЯ
rr′ る
"′
―Tope soyuducu qurgusu
「
paД yИ poBaHHЫ Й ΠPI16op― Do―
rocelonnlis cihaz
paД yИ pOBК a r7arpl. g″ α
ご″り
(■ Z■ )
「
rpaД ИPHan rOpoЧ HЬ Ix ycTPoЙ cTB
「
paHЬ OcTPЯ Кa― Tiyonin torofl
ィ.grα dte″ ´リ ー 「
Soytducu qurttu
「
(iZi)
yanin qradasiyasi
_ 「
paHЬ
Шa6Л oHa― sablonun tO_
rOfl(iZ■ )
paф a`ψ ι・ g″ 《
′力り
_Qrafa
“
(Situn)
paф И
Кr2P′
flk
.ぎ崎 ヵ
ルο
リーQra_
“
Derecolome
paф ИКrOД 030Й ―Illik qraflk
「
paф К ДBИ ЖeHИ Я ■oe3Д OB ―
「
rpaHИ Цa 6Л oК ―
“
yЧ acTК a ― Blok_ 「
Qatarlarin
heroket qraflki
sahonln『serhedi
rpaф ИК ДByxΠ yTHЬ IЙ _Ikiyollu
paД yc aα ″
・
「
「
「
paHИ Цa
s′ ″リ ーDoroco
onacHoro
MecTa
―
Tehlikoli ycrin sorhedi
PaHИ Цa nepeetta― Kc9idin ser
「
hedi
КoB ― Bolod9ilerin nё
vb0
qraflki
paHИ Цa noД Ъe3Д HOrO ΠyTИ ―
Dalan yolunun serhedi
qraflk
paф ИК ДeЖ ypcTBa npo30Д HИ ‐
「
paф ИК ttCΠ OЛ HeHHoro ДBИ Жe―
ΠttЯ ―ICra Cdillnio herOkotin
paHИ Цa noЛ ocЫ oTBOД a― Aylr―
qraflki
ma zola普 lnin SOrhedi
pa,И К ИC・ 0■ HeHHoЙ pa6oTЬ I―
paHИ Цa cTaHЦ IIИ ― Stansiyanin 「
Icra cdilnlis isin qraflki
「
sorhedi
paф ИК HenapaЛ ЛeЛ ЬHЬ IИ ― Pa―
rpaHHЦ a cTpeЛ OЧ HЬ Ix yЧ acTК 03 「
ralel olmayan qraflk
「
「
「
-Yoldoyison saholerin sOr―
paф ИКnenapHLIЙ _Qcyri― qo,a
「
hedi
(Ve ya Cit。 lmayan)qraflk
paф ИК 06oPoTa
PaHИ ЧHbIИ 3HaК ― Serhod nl―
ЛOК OMOTИ Ba ―
5anl
「
paHy」IIPo3aHHЫ ЙШЛaК ―Dene―
Lokomotivh d6vHyyo qra■
H
paф IIК OД HOnyTHLIЙ _Bir yollu
qraflk
verlontnis(xrdalatun,)posa 「
rpaHЬ _uz,teret tin
paф ИК OTnpaB」 leHИ Я_Gё ndor―
「
paHЬ ycoB“ К
a― Bl言 cl普 ln iZi
me qraflki
「 paHЬ ro■ oBК И КoHTppeЛ Ьca ―
paф ИКnaК eTHLIЙ ―Pakct qraflkl
「
Kontrrels ba,h薔 1■ ln terefl 「 Paф ИК napaJIЛ eЛ ЬHLIИ ― Para―
「
lel qraflk
(iZi)
75
pa
「
paф ИКΠapHI.IЙ ―Qo,a qraflk
「 paф ИК naЧ eЧ HLIЙ ― Pa9ka qra―
「
Ж eHИ Я ―
flk
「
Horokotin qraflki
tosviri
「
КΠO TeК yЩ eMy coД epЖ a‐
Paф И
HИ Ю И OЦ eHК e cocToЯ HИ Я Πy‐
pe6eHЧ aTЬ IЙ BaЛ ― Daraqvari
val
pe6enЧ aTsIЙ ■oД nЯ THИ К ― Da‐
ycTPoncTB 「
raqvan dabanaltl
y_74)一
pe6eHЧ
aTЬ IЙ cК oЛ Ь3yH TypHИ ‐
Yolun
ve
OpMa
Ⅱ
(ф
「
К
Tunllketin daraqvari
eTa―
yol qurttularinin cari saxla―
Sum,gOnl
nl,l ve veziyyetinin qiymet―
pe6eHЬ ―Daraq(tOker ci籠 ndo)
londirilmesi tzro qraflk
「 pe6eHЬ КoЛ eca― Tokerin dara首 1
(PU-74 fonnasl)
「
rpe6eHЬ КoЛ eCHOЙ napЫ ―Toker
paф ИК ΠOrpy3К И 一 Yiklome
「
ciinun dara薔
peЙ Дep MHoroЧ eJIЮ cTHЫ Й ―
rpaф lita6oTЫ -ls qraflki
「
paф ИК Pa6oTЫ BaroHa‐ pecTo‐
COX90n011(90Xa慧 lZh)qrCy―
「
dcr
paHa ― Vaqon― restoranln is
TИ
И
ΠyTeBLIx
1
peHИ e―
qraflki
「
「
「
「
「
Qlzma
paф ИК CyToЧ HBIЙ ― Sutkallq 「 peHIIe 6yК coBoro y3Л a― Buks
「 qov,aglnin qlzmasl
qraflk
peHИ e 6yК cLI― Buksun qlzmasI
paф ИК ЧacTИ ЧHo‐ naК eTHЬ IИ ―
「 p03a― Tufan
QiSmOn_paket qraflki
ЛeК TpoHanpЯ ЖettИ Я ― 「 P03И T aBapИ eИ ―Qoza qOrxusu
つaф ИК Э
「 03И T 06BaЛ oM― U9ma qorxusu
Elektrik gerginliyi qrarlki
恥
P030300 06Л aК o一 Tufan buludu
Paф ИTOBaЯ Ma3Ь ―Qraflt yaLl
「rp030BOe ЯBЛ eHИ e ― Tufan ha―
―
paф ИTOBЫ Й ΠopomoК
Qraflt
tozu
ЛeК TpoД ― Qraflt
rpaф ИTOBЫ Й Э
elcktrodu
rpaф ИЧecК ИЙMacШ Ta6-Qrafl―
disosi
rp03030Й nepeКЛЮЧaTeЛ Ь― Tu―
fan 9evirgeci
p03030Й pa3pЯ Д_Tufan bo,al―
「
masl
ki miqyas
p0303aЩ ИTa― Tufan mthafl―
paф ИЧecК ИЙ noe狐 ― Qrarlki
「
「
ZOSl
qatar
p0303aЩ
ИTHЫ Й Э
ЛeMeHT― Tu―
Π
ocTPOe―
rpaф ИЧecК IIИ cΠ oC06
「
fandan mthaflzo clcmcnti
HIIЯ ― Qunnanin (tOrtibin)
rp03Я ЩaЯ OnacHocTЬ ― Tohliko
qrarlki tsulu
rpaф И
ЧecК Oe n306paЖ eHИ e
Qraflki tesvir
rpaф И
ЧecК oe Ⅱ306paЖ eHИ e
―
ДBИ ‐「
76
p淋
rlm
_loygurulmst2 11“ ‐
I py
「
「
「
poMК oroBopIITeЛ Ь ― Sosucal―
tohlikoli,tczahsan,dOnmi,,
dan
a言 lr90kili)
py3 3arpyЖ eHHЫ Й cBepx rpy30‐
POMК OroBopЯ Щ aЯ cBЯ 3Ь ― SO―
「
sucaldan rabito
■oД ЪeMHocTИ ― Yikqaldirlna
poMК oroBopЯ ЩaЯ ycTaHoBК a ―
qabiliyyotindon
artiq
Sosucaldan qurttu
ytklonmi,メ よ
rpOMК ocTЬ 3ByК a― Sosin ucali首 1
Py3 КOMnencaЦ ИИ―Kompcnsa―
pOM03Д КИe rpy3Ь l ― Nohong 「
slya y■ lku
「
rpy3 0TД eЛ ЬHoЙ КaTeropИ И ―
(iri)ytklor
rpoM。 。TBoД ―Ildlrimё turon
Ayn kateqoriyadan olan ytk
ΠЛ acTИ HИ ЧHЬ IЙ ―
Й_DttldiCl yuk
PoMooTBoД
Dp pa3pyШ aЮ ЩИ
「
Lё vheli ildirimё turon
py3 C 06Ъ ■BЛ eHHoИ ЦeHHOCTЬ Ю
poMooTBOД
_ 「 ―Qiymeti clan edilmis"k
yroЛ ЬHЬ lЙ
「
K6mirli lldlrimO威 ron
py306araЖ ―Yik baqaJl
py6aЯ o6Pa6oTК a― Kobud emal 「 Py306araЖ HaЯ КBИ TaHЦ ИЯ ―
「 py6aЯ oЧ ИcTК a― Kobud tomiz― 「
Yik― baqaJ qobZi
「
lomo
Py30Ban eMК ocTЬ ―Yik ttltllmu
rpy6oo HapyШ eHHe― Kobud po― 「
(heCmi)
zuntll
py303aЯ ЛIIHИ Я―Yik xotti
py6o● HapylneHИ e ДИcЦ ИΠЛИHЫ 「 py303a■ OΠ epaЦ ИЯ_Yik emo―
「
―Intizamln kobud pozullnasl 「
liyyatl
py6oo HapyШ eHИ e npaBИ Л ―
py30BaЯ OTnpaBКa ― Yik
「
「
gё ndollllo
Qaydalarin kobud pozulmasl
pyЖ eHHЫ Й BaroH― Yikli va_
Iつ y30BaЯ nepeBo3К a 一Yik da―
「
qon
,lnmaSi
Ж
eⅡ HЬ IЙ peЖ ИM_Yikli re―
py30BaЯ ΠЛoЩ aД Кa― Yik mcy―
Pン
「
「
dan9asl
Jlm
pyЖ eHHЫ Й peЙ c BamHa― Va―
py30BaЯ pa6oTa― Yik isi
「
「 py30BaЯ CК opocTЬ ―
qonun yukli rcysi
Ytk streti
「 py30Ban CЛ
pyЖ eHHЬ IИ TPaHCΠ OpTep
―
x6a― Yik xidmeti
ゞ
「
「
Yikli transportyor
py303a" CTaHЦ ИЯ ― Ytk stan―
「
py3 (HaBa■ OЧ HbIЙ , HacЬ InHoЙ , 「
slyasl
HaЛ ИBHoЙ , Hera6apИ THЬ IЙ ,
py30BЛ aД eЛ eЦ 一Yik sahibi
onacHЫ Й, ЛerК oropЮ ЧИЙ, 「 py3030e MeCTo― Yik ycri
CMep3aЮ Щ ИИ, TЯ ЖeЛ oBec‐ 「 py3030e HanpaB」 leHИ e― Yik is―
HЫ Й
Yik(qalaqlanm15, 「 tiqametl
)一
sopelonib tё kilmt15, maye
doldurulan,
ondazosiz,
py30BOe ycTPoЙ CTBO― Yllk qur^
「
77
gusu
fpy3oBoe xo3rficrBo
sarriifatr
Ipy:oroft
- Yiik
aBTopexI{M
torejimi
lpyrono naron
-
te-
Ytik av-
py300TΠ PaBИ TeЛ Ь ― Yik gё n―
「
doron
py30-naCcaЖ ИpcК IIЙ ЛoК oMO‐
「
TИ B― Yik― somisin lokomo―
(ynunePca,rn-
nsrii, cneuxalrnslfi)
- Yiik
vaqonu (universal, xiisusi)
fpy:onofi gnop - Yiik heYeti
Ipyronofi aoryruenr - Yiik senedi
Ipyroeofi norunencaroP - Yiik
kompensatoru
fpy:onofi napx - Yiik Parkt
lppoBoft noesg - Yik qatart
tivI
py30‐ ΠaCcaЖ ИPCК ИЙ Πoe3Д
Yik― somi§ in qatarl
「
- Yiik raYonu
Ipy:oroft rapur[ - Ytik tarifi
fpyronofi renrroBo3 - Yiik tePlo-
―
Yikqaldlran ma§ in
py30Π Щ ЪeMHocTЬ
「
BamHa― V″
qonun yukgouilll10 qabiliyyeti
py30■ OД Ъ eMHOCTЬ КPaHa― Kra―
「
Ipy3oBofi pafion
MaШ IIHa
Py30■ OД Ъ eMHaЯ
「
―
nin ytkqaldlHna qabiliyyeti
―
MOCTa
Py30Π OД Ъ eMHOCTЬ
Kё rpinin yikgё dillllo qabi―
「
liyyoti
―
КpaH
eMHЫ Й
Yikqaldlran kran
fpyroaofi r[pour - Yiik cobhesi
py30■
OД ЪeMHЬ lЙ MexaΠ И3M ―
Yiik
eleIpysonoft rrrexTpoBo3 「
Yikqaldlran
mcxanizm
ktrovozu
py30Π OЛ yЧ aTeЛ Ь (■ o」lyЧ aTeЛ Ь)
fpyronue aoxyMeHrr,I - Yiik so「
一Yik alan
nedlori
py30■
OTOК ―Ytk axinl
vaYiik
Ipy3oBr,re eafiHuur,l 「 py30pa3Д e」 IЬ HЬ lЙ nyHК T― Yik
hidleri
fpyroraxearuoe npucnoco6ne- 「 ayllllla montoqosl
py30COpTИ poBoЧ HaЯ ΠЛaTф op―
nue (rpanepca, KJrelqrr, crpo「
Ma― Ytlk 9csidlomo platfor―
alot
Yiiktutucu
rra n Ap. ) masl
ve
s)
(travers, kolbetin, stroP
py3Ч
ИК一Malyukloyon,ytkvu―
fpyro:axnarxste KJIeurll
「
ran fohlo
Yiiktutucu kolbetinlor (marpy30Π
voztr
galar)
fpy:onanprxeuuocrs
yiikliiliik
-
Gergin
I-pyroHanprxeHHslI yracror
Gorgin yiiklii saho
Ipy:onecyuan cexqrs
-
-
Yiik
apancl seksiya
fpyroo6opor - Yiik dovriYYosi
「
OД Ъ
py3Ь I ne
ДoΠ ycК acMЫ e Кnepe―
Dasinmaya buraxll―
mayan ytlklor
pyHT `″ o7● Cκ 9″ ″″ち ″らγιイ
・
「
g′ ″
″rJ9-Torpaq,stxur
303К e―
pyHT I」IИ HИ CTЬ lЙ
「
「
78
pyHT 3eMHOЙ
―
Gilli torpaq
ΠoBepxHocTИ
Ycr setllinin torpagl
―
yc
「
pyHT KaMeHИ
「
cTЬ IЙ ― Da,1l tOr―
「
paq
「
「
pyHT MeЛ Кo3epHИ cTЬ :Й ― Ki9ik
doneverli torpaq
pyHT HaД eЖ HЬ :Й ― Etibarll tor―
「
pyΠ IIoBoe
「
paq
peЛ e―
TOkme tor―
―Qumsal tOr
91X15(marsnlt)SVCtOfonl
rpyΠ ΠOBoИ ИCК aTeЛ Ь― Qrup ax_
―
taricI
rpyΠ Π030Й КOHTpoЛ ep
nezaret9isi
pyHT ΠЛЫByЧ HЙ ―Axar torpaq
「
PynT PЬ IXЛ ЬIЙ ―Bo,torpaq
「
pyHT cК aЛ И
cTЫ Й―Qayallq tor_
「
КoHTPOЛ ЬHOe
Qnlp
Qrup nezaret rclcd
pyΠ Π
oBoЙ 6И Л
eT― Qmp bilCti
「 pyn■ 030Й BЫ XoД HoЙ
(MapШ _
「
pyTHЫ Й)cBeTO● Op ― Qrup
paq
pyHT necЧ aHЬ lЙ
torpaqlamasl
「
paq
pyHT HaCЬ InHoЙ
pynΠ 030e 3a3eMЛ eHИ e―
pyΠ Π030Й nepeК ЛЮЧaTeЛ Ь ―
「
paq
_ Qrup
Qrtlp 9e宙 rgeci
pyHT cЫ ΠyЧ HЙ ―Sopinti torpaq
pyΠ Π030Й Π
pHBoД ― Qrup inti―
「
「
pyHT TBepД ЬlЙ ―Bork torpaq
qall
「
pyΠ ■
oBЬ Ic nOetta― Qrup qatar―
PyHT yΠ ЛoTHeHⅡ ЫЙ ― Slxl,dl―
「
「 lan
rllml,(kip10nmi,)torpaq
pyHToBaTЬ ―Astarlamaq
pyΠ ΠЬ:yΠ PaBЛ ЯeMЬ Ix o6Ъ eК ToB
「
「
BoД
a―
Torpaq
suyu
― Idareolunan obycktler
PyHToBaЯ
「
Qmp
pyΠ Πa―
n,yΠ na BaroHoB―
「
qrupu
町■eHИ e_uttuldama
Vaqonlar qmpu
pyΠ ΠΠpoBaTЬ ―Qmplasdlrmaq
「
PynnИ poBК a po」 IИ КoB ― Diyir―
「
coklorin qrupla,dlrllmasl
町 ДoК ― Fit
r,Д pOH `ψ pα ″
。9ο ″′′
0り
HoyroЛ ЬHЬ IЙ ―
КaMeH_
Da, k6mir
qudronu
(tOplanllmasl)
Han Myф Ta―
yceHИ ЧHLIЙ XOД ―Tlrtllll hero―
PyΠ ΠOBaЯ Кa6eЛ Ь
「
「
ket(gedi,)
Qmp kabel muftasl
pyΠ Π03aЯ
―
КHOnК a
Qrup r,cTOЙ TyMaH― Slx duman
「
「
「
diymesl
I,CTOTa naccaЖ
pyn■ oBaЯ КHoΠ Кa oTMeⅡ Ы ―
10薔 Vetme mymesi
Qrup
pynΠ oBaЯ oTmpaBIca―
IIPcК orO ДBHЖ e‐
HИ Я ― Sonli§ in
heroketinin
slxll首 1
rycTOTa nepeBo30К ― Da,1lnanin
Qmp ilo
gё ndollllo
sl文 h普 :
79
ДaBЛ eHИ e cЖ aTИ Я ― Slxllma
ДaBЛ eHИ e_Tozylq
Д
aBЛ eHИ e aК TIIB■ Oe
―
tozylql
Aktiv
cЖ aToro Bo3Ayxa― Sl―
xllml,havanin tozyiqi
ДaBЛ eHHe yД e」 IЬ Hoe ― Xisusi
tezylq
ДaBЛ eHИ e yc」 IoBHOe ― Serti
tozyiq
― Kё hnollk, uzaqhq,
aBHOCTЬ
Д
ДaBЛ eHИ e
tozylq
Д aBЛ eHИ e BHyTpeHHee (HapyЖ
‐
HOe)― Daxili(xariCi)teZyiq
Havanln
ДaBЛ eHИ e 303Д yxa ―
tozylql
ДaBЛ eHИ e И36Ь :ToЧ HOe ― Izafl
tezyiq
ДaBЛ eHИ e КpИ TИ ЧecК oe― Bё h―
vaxt,middot
ДaЛ ЬHee cЛ eД oBaHHe ― Uzaq
mesafoyo gctmo(gedi5)
aЛ
Д ЬHee c006Щ eHИ e― Uzaq yol
ran tezyiqi
aBЛ
eHИ
e MarHcTPaЛ
И
一
Magist―
Д
rahn tozyiqi
ДaB」 IeHИ e
ДaBЛ eHИ e
ДaЛ ЬHeИ Шee ДBИ ЖenИ e noe3Aa―
MacЛ a一 Yattin tezyiqi
Ha КpИ ByЮ ― Oyriyo
Qatarin sOnrakl horoketi
MaШ ИHИ ―
CTa OИ CneTЧ epa,Д eЖ ypHoro
И■ Д.)一 Ma,inistin(dispet_
Д aЛ ЬHeИ Ш ee ДeHcTBИ e
tozylq
ДaB」 IeHИ e HaЧ aЛ ЬHoe― Ba,lan―
首lC tOZyiq
ДaBЛ eHИ e OceBoe - Oxa dll,on
tozyiq
9e五 n,n6vbet9inin
rakl foaliyyoti
Д aЛ ЬHeИ Ш ee cЛ eД oBaHИ e noe3Д
oT КoЛ ecHoЙ napLI ―
Toker citindon di,on toZyiq
ДaBЛ eHИ e
Д aBЛ
eHИ e OTHocIITeЛ ЬHoe― Nis―
qatariarl
AaBJeHHe rlepeAaql{
tezyiqi
-
ДaЛ ЬHOCTЬ IIepe3030К ― Dasl―
- 0tiirme
malarm uzaql増
Yoxlama
ДaЛ ЬHOCTЬ
- iggi tazyiq
pacv6tnoe
,,{ar,renue
- Hesabat
Д a」IЬ HOCTЬ
tazyiqi
a
―Qatarin sOnrakl heroketi
aЛ
Д ЬHИ e nOetta― Uzaq mosafo
bi tozyiq
.{an.nenne npo6uoe
ve s)SOn_
1
nepeД aЧ И ― Oti.11lo―
nin uzaqll慈 1
,(an,renue pa6ovee
Πp06era
BaroHa,Л oК oMoTИ Ba
Y■ ytisin
tazyiqi
,{aueune cnepx:apaguoe - Doldurmadan artlq tozyiq
(rpy3a,
И ■ Д。
)―
uzaqll言 1 (yt―
klln, vaqonun, lokomotivin
ve s)
80
ДBH
ΠPOЛ eTa―
Д aЛ ЬHOCTЬ
uzaqh普
ДaЧ a COmacИ Я―Razlll薔 ln
A,lrlmin
1
veril
mosl
aBTOMaTHЧ ecК Иe― Avto―
ДaJIЬ H■ ■ ЭЛeК TpOnepeД aЧ a ―
Uzaq clcktHk ё籠 icisi
aM6a
r・
・α7′7. Dα ″ ― Damba,
Д
Д BCPИ
ДaM6a 6eperoyК penИ TeЛ ЬHaЯ ―
ДBepHaЯ 3aК ИДКa 3anOpa― Qapl
sodd,bond
cdon qapllar
Sahil berkitine dambasl
ДaHHЫ e BarOHa―
coftosinin atinasl
Vaqon baredo
ДBepHaЯ HaК ЛaД Кa― Qapl CO■
molumat
tesl
ДaHHЫ e nO■ OMepHOro npexoД a―
N5mroli ke9idin reqomlori
Д aTa И3rOTOBJIenИ Я ― Hazlrlama
Д BepHaЯ
ΠeTЛ Я ―
Oymaqh qaplilgoyi
ΠpoeM― Qapl ara11首 1
tarixi
(bO,luttu)
c― Qapl rclsi
ДBCPⅡ OЙ peЛ Ь
ДBepIBIe 6aЛ КИ―Qapl tirleri
ДBepЬ BarOHa― Vaqonun qapisl
ДBepЬ HapyЖ HaЯ TaM6ypHaЯ ―
tarixi
ДaTЧ ИК―Verici
ДaTЧ ИКHMΠ yЛ ЬcoB― Impuls vc―
Tambur baylr qaplsl
ДBИ raTeЛ Ь_Miherrik
ДBИ raTeЛ Ь acИ HxPOHHЬ lИ
ricisi
ДaTЧ ИККoД OBЫ Й―Kod
Ш apHИ pnaЯ
ДBepHOЙ
ДaTa OTΠ paBЛ eHИ Я ― G6ndollllo
tanxi
ДaTa фOpMИ poBaHИ Я― Tertibat
veHcisi
Д aTЧ ИК КOHTPOЛ Я ΠpOXOД a
―
Asinxron inuherrlk
He3aBИ CHMoro 303‐
6y沐 颯eHИ Я ― Mistoqil tesir―
Д BИ raTeЛ Ь
Кo_
Лec― Tokerin ke9mosine ne―
zaret veHcisi
ДaTЧ ИК Harpe3a 6yК c― Buksun
qlzmasl■ ln venclsl
lonmo intherriki
ДBИ raTeЛ ЬOД Hoф a3HЬ IЙ
―Birfa―
zali mthomk
ДaЧ a HHф OpMaЦ ИИ ― Xoberin
ДBИ raTeЛ Ь napaЛ ЛeЛ ЬHo「 o Bo3‐
6yЖ ЛeHИ Я― Parallel tesirlen―
(mOlumatin)verilmOsi
aЧ
a КOMaЩ Ы ДBIIЖ eHHЯ ― Ho―
Д
roket komandasinln veril―
mo muherrlki
nepeД BИ Жl1011 Soyyar mthorrik
Д BIIraTeЛ Ь ■ocЛ eД oBaTeЛ ЬHoro
ДBHraTe」 IЬ
mesi
ДaЧ a npИ6Ы TИ Я―Golmonin vc―
3036yttД eHИ Я_Ardicll tosir―
rilmosi
ДaЧ a
mat qapllar
ДBepИ nepeД BИ ЖHЬ le― HOroket―
lonme mihorriki
pa3pemeHИ Я―Icazonin ve―
Hlmosi
Д BИ raTeЛ L
ДaЧ a CHrHaЛ a― I,arenin veril―
CИ HXpoHHЬ
:И
―
Sin―
xron lnuherrlk
ДBИ raTeЛ Ь cMemaHHoro BoЖ ‐
mosi
81
ДBH
Д BИ Ж eHИ e nOe3Д a (30CCTa■ oBИ ‐
TeЛ ЬHor42 ΠoЖ apHoro, rpy30-
6y】 ЩeHИ Я― Qarl,lq tosirlon―
mo muherrlki
ДBИ raTeЛ ЬTpexф a3HLIЙ
―U9ね ―
zall mthomk
ДBИ ЖeneЦ _Horoket9i
ДBИ ЖeHИ e naroHa― VaqOnun
heroketi
BИ
Д ЖeHИ e BИ xpe30e― Burulttan
heroket
ДBИ ЖeHИ e BOЛ HЫ ―Dalttanln
heroketi
Д BHЖ eHИ e BpaЩ
aTeJIЬ Hoe―
e
ДByxcTopOHHee―
Qatarlann qraflk ttre heroketi
nOe3AOB C Pa3rpaHИ ‐
Д BИ Ж eHИ e
ЧeHИ eM BpeMeHИ ― Qatarlarin
vaxt ayrlll薔 l ile herOketi
Д BИ Ж eHИ e
Д BИ Ж
bi heroket
ДBИ ЖenИ e nepeД HИ M xoД oM ―
Iroliyo heroket
―
paBHoMcPHOe
―
herokot
―Ki9ik mtherrik
ДBИ ЖOК Шa6Л oHa ― sablonun
surgusu
ДBИ ЖyЩ aЯ ctt」 la― Horoketcdici
ДBИ ЖOК
quvve
Dё vri heroket
Д BΠ Ж eIIIe no КpecToBИ He― Car
ДBИ ЖyЩ ИЙCOcTaB(Π ЛИ BaroH)―
Horokot cdon torlcib(ve ya
vaqon)
Д30Й Han 3■ 3К a ΠpOBoД a― Mofti
paz izori ilo horokot
nO КPyry― Dairo izre
ДBИ ЖeHИ e
heroket
ДBIIЖ enИ e no HenpaBИ ЛЬHoMy
nyTИ ―Dizgin olmayan yol―
lin ikiqat battlanmasl
ДBOЙ HaЯ 06MoTKa― Ikiqat dolaq
Д30Й HaЯ onepaЦ ΠЯ ― Ikiqat
omeliyyat
Πy_
TИ ―I)izgin yolla heroket
ДBIЖ eHИ e nO cTpeЛ Кe― Yoldo―
ДBOЙ HaЯ
Д BOИ HOe
TЯ ra―
Ikiqat dartl
cHИ Ж eHИ e HaΠ PЯ Ж eHИ Я
―Gerginliyin ikiqat di,mesi
BOЙ
HOЙ nepeК ЛЮЧaTeЛ Ь― Iki―
Д
yi,onin izori ilo heroket
ДBИ ЖeHИ e
eHИ e
01in qar,lda tFuqi xett izro
heroketi
ДBИ ЖeHИ e cЛ oЖ Hoe― Mirokob
HocTopOHHee― Bir―
torofli horoket
Д BИ Ж eHIIe OTHocИ Te」 IЬ Hoe― Nis―
ΠPaBИ ЛЬHOMy
―
ДBИ ЖeHИ e pyК ИIIepeД co6oЙ Πo
OpИ 30HTaЛ ЬHoИ ЛИttИ И ―
「
Д BИ Ж eHИ e OД
la heroket
BИ
Ж eHИ e ΠO
Д
ИTeЛ ЬHoe
Mintezom heroket
Iki―
nepИ oД ИЧecК oe
nPIIHyД
Mocbun heroket
Flr―
toreni heroket
BИ
Д ЖeHИ e 3aД HИ M xoД oM― Ge―
riyo heroket
ДBIIЖ eHИ e
И■Д。
)― Qatann(bOrpa,
yuk ve s)
yan首 lns6ndhe,
heroketi
ДBИ ЖeHИ e nOe3AOB ΠO rpaф Иsy―
lanma heroketi
Д BIIЖeHИ
Boro
nOetta― Qatarin hO_
qat 9evirgec
roketi
82
Д By
Д30Й HOЙ ΠepeК pecTHBIЙ cTpe‐
ЛOЧ HLIЙ nepeBoД ―Ikili kosi―
ДByXneT」IeBЫ e xo.nrqa
gokli helqo
pbrrrar - ikiqollu
ling
.{ryxnoruqnonxan xuonra - iki
m6vqeli diiyme
.{nyxno,rrccnufi nepe rclr roq areJr r,
- Ikiqiitblii gevirgec
.llryxnporo4Han cxcreua - iki-
,On y01deyl,on
cTPyHa― Ikiqat siin
Д ByXΠ ЛeЧ e30Й
ДBOЙ Han
Д Bン CTOpoHHee
ДBИ Ж eHИ
e― Ikite―
roni herOket
Д ByCTOpoHHHЙ
oT30Д
―
Ikitoro■
i
Otull■ ■
o
ДByx6apa6aHHaЯ Лe6eД Кa―
barabanll bucurttad
ДByXBИ TК OBaЯ ШaЙ 6a―
Iki―
meftilli sistem
.{nyxnponognan cxenra
tilli sxem
Ikisaric―
1l sayba
ДBン 堅rOЛ OBaЯ HaК ЛaД Кa―
Ikibas―
Д ByXrpyΠ Πo30Й
COCTaB ― Ikiq―
ruplu terkib
ДByXЖ ИЛЬHЬ IЙ Кa6eЛ Ь ― Ikida―
meftilli sxemi
.{nyxnporo.qxsril nyq flr.rraHr{fl
marh kabcl
Si.iasl
kadll sxem
Д B〕Ⅸ КOHCOЛ ЬHLIЙ Кo3Л OBOЙ КpaH
―Ikikonsollu ayaqll kran
―
Л a卜 :II a ―
Ikitclll
lampa
Д ByXHИ TOЧ HaЯ
.{nyxnporpanruaq oqucrKa crpe,ron - Yoldeyigonin ikiproqramh temizlonmosi
,{nyxnpoaerxar 6arxa - ikragr-
nmh tir
.{nyxnyrnan anro6,roxnpoexa Ikiyollu avtobloklama
lnyxnyrHoe gnrrxenlre - ikiyollu
horakot
flnyxnyrxsre BcraBXH - ikiyollu
Ikisuall osilloqraf
ДByXヽ laШ ИHHЬ IЙ arperaT ―Iki―
ma,lnll aqrcqat
ByXHHTeBaЯ
-
Qidalanmanrn ikimoftilli
ДBン ⅨKaCKaД HaЯ cxeMa― Ikikas―
Д
- ikimef-
lryxnpoxognan cxeMa ynpaBJreuun crpe.rxo - YoldeyiEonin idare edilmosinin iki-
1l yanllq
ДByXJIyЧ e30Й OCЦ ИЛЛorpaф
- ikiil-
pe」 IЬ coBaЯ ЦenЬ
―Ikixotli rcls dё vresi
ByXHHTOЧ
HLIЙ ― Ikixotli
Д
ByXH“
TOЧ
HЫ Й ΠЛan ― Ikixetli
Д
taxmalar (calaq)
leyxnyrusrfi reperoH
menzil
.{nyxnyrxr,rfi yqacrom
plan
Д ByXHИ TOЧ HЬ IЙ ΠЛ aH
cTaHЦ IIИ ―
Stansiyanin ikixotli planl
ДByxo6MoToЧ HЬ :Й ― Ikidolaqll
ДByXOCHЫ Й Baron― Ikioxlu va―
sahe
lnyxvaconoii noe:a
tarr
-
-
- ikiyollu
Saat
,[nyxpexulrxar ropo6ra
qon
jimli
83
qutu
Ikiyollu
-
iki
qa-
ikire-
ДBy
.{ayxcra,uuft
uan
Дe611TopcК an 3aД oЛ ЖHocTЬ ―Dc―
MexaHrrrrecrca,
o6pa6orxa - Ikimerheloli
mexaniki emal etma
AByxcropoHHee
bitor borcu
Дe6Л oК ИpoBaHИ e (oTΠ ИPanИ e)
mOК _MexaH И3Ma― BIok―me―
a"r*""n" - iki-
terafli horokot
.{nyxcroponnee rl,ranre
rofli qidalanma
-
xanizmin
ikito-
(a91lmasl)
″.イ′+α ″〃
Дe6Л oК ИpoBК aク α
リ ーB10kSuzlama
"bあ
Дera3aЦ ИЯ―Deqazasiya
ДeЖ ypК a_N6vbet91 ota首 1
ДeЖ ypΠ ЫЙ―N6vbet9i
ДeЖ ypHЫ Й■030К 3aЛ y_Vattzal
.
.{nyxcropouuee ropMoxeHr{e ikiterofli tormozlama
.{nyxcroponHuft KoHTpoJrb noe3aon - Qatarlann ikitorofli nozaroti
,[nyxcroponxnn anro6.nonuponxa - ikitorofli avtobloklama
.{nyxcropouxrr rrapKoBar cBfl 36
- ikitorefli park rabitosi
.(nyxcropounnr copr[poBoqHa,
craHrtrq - Ikitorofli gegidlomo stansiyasl
.(nyxcroponnnr craxqnq - Ikito-
rafli stansiya
lnyxranp - Ikitavr
.{nyrraoponar
6a.rrxa
nё vbet9isi
ДeЖ ypHLIЙ ■o「 opК e(ДCⅡF)―
Topo nё vbet9isi(TN)
ДeЖ ypHЬ lЙ Πo Жe」Ie3HOД OpoЖ ‐
HoЙ cTaHЦ IIИ ― Domiryolu
stansiyasinin nOvbet9isi
Д eЖ ypHЬ IЙ Πo Л oК oMOTИ BHOMy
Дeno ―
Lokomotiv dcposu
nё vbet9isi
ДeЖ ypHbIЙ Πo
- Ikitawh tir
oTД eЛ eHИ Ю ―His―
so n6vbet9isi
ДeЖ ypHЫ ЙΠO ΠapК y― Park n6v―
ABJ.xroqeqHoe KoHraKTrrpoBaHrre
- iki ndqtali kontaktlanma
.{nyxrparnoe saurlxanue - Ikifazah qapanma
.{nyxunerxar HHAuKaqulr yqacrxa - Sahonin ikirengli indikasiyasr
.{nyxuenuue,'ruxur.r anro6,noxn-
bet9isi
ДeЖ ypHLIЙ ■O nepee3Д y_Kc91d
nё vbet9isi
Πo
ΠoД MeH■ OMy
Doyi,mo
inontoqO―
nyHК w―
ДeЖ ypHЬ lЙ
sinin nOvbetOisi
ДeЖ ypHЫ ЙΠO ΠocTy― Post n6v―
poBKH - Avtobloklamanln
ikidcivroli xotti
.[ay.rrnpycusri
bloksuzlanmasl
bet9isi
ΠO ΠyTЯ M 一 Yollar
izro nё vbet9i
ДeЖ ypHЫ II no cTaHЦ ИИ は CⅡ )一
ДeЖ ypHЫ Й
BaroH
Ikiyaruslu vaqon
.[ryxr.neuenrnoe peae - Ikielementli rele
,(e6nrop (tam. debitor) - Debitor
Stansiya nё
vbetOisi(SN)
ДeЖ ypHЫ Й npo30Д HIIК
bet9i bolod91
84
― Nё v―
ДeК
Д eЙ CTBIle
ДeЖ ypHЬ :Й pa6oTHИ К―Nё vbot9i
ДeЖ ypHЬ lЙ CTpe」 IoЧ Horo nocTa―
masI
Yoldoyi,on postunun n6v―
-Nёvbo 9okmok,
vbedo dumaq, nё vbet91-
Д eЙ CTBИ e
ycTPoЙ cTBa― Qurttu_
nun loaliyyoti
ДeЙ CTBИ Я ΠpИ aBapИ ЙHoЙ clw―
lik ctmok
aЦ ■
И―
Qoza halmdaお aliy―
Д e3alCИ BIPyeMblЙ BaroH― Dez―
yot
aktivle,dirilmis vaqon
Д e3И Hф eК ЦИOHHO‐ npOML130Ч
ДeЙ CTBHTeЛ ЬHЬ :Й ΠepeBo3Ч ИК ―
HaЯ
cTaHЦ ИЯ ― Dczinfeksiya‐ yu―
HOqiqi da,lylci
yucu stansiya
Д eЙ CT3yЮ Щ aЯ
S +
Дe3И Hф eК ЦИЯ `ψ′α″4・ グ″
′α″.Jげc′ ′
り BarOna― Vaqo―
nun dezinfeksiyasl
eЙ
Д CTBИ e_l Horoket,is,fea―
liyyot; 2 Tosir, qivvedo
do olan hllndirlik
ИHcTPyК ЦИЯ ―
QiVVedO。 lan telimat
Щee npaBИ Лo
Д
eЙ CTByЮ
Avtoqo,qu ava―
lninお
aliyyoti
danll首
ЦИe cIIЛ ЬI Ha КoЛ eca―
ДeЙ CTByЮ ェ
Tokere tosir g6storon qivve―
Avto―
tollllozun fealiyyoti
Д eЙ CTBИ e 6Л oК IIPOBК И ―
lor
B10kla―
maninお aliyyoti
eЙ CTByЮ
Д
ДeЙ CTBИ e ДeЖ ypHoro no nepee3‐
1lyyoti
ДeЖ ypHoro no cTaH―
ЦИИ―Stansiya nё vbet9isinin
loyon lokomotiv
ДeЙ CTBИ e
Д eЙ CTByloЩ ИЙ
foaliyyoti
cHcTeMLI
Jczi sistcminin foaliyyoti
ДeЙ CTBne ΠOe3AHoЙ 6pИ raД Ы
ЩИЙ_QivVedO。 lan,
fealiyyot gё steron, 1,loyon,
tosir edon
Д eЙ CTByЮ Щ ИЙ Л OК OMoTИ B― Is―
Дy― Ke91d n6vbet9isinin fea―
Д eЙ CTBИ e Ж e3Л OBOЙ
―
QiVVed0 01an qayda
eHИ e
ДeЙ CTByЮ Щee npeД ynpe卿 ス
―QiVVedO。 lan xobordarhq
ДeЙ CTByЮ Щee ycTpollcT30 CЦ Б
―IMB― nin i,lok qurttusu
ДoBaHHЯ ―
―
BЫ cOTa― QuVVO―
ДeiICTByЮ ЩaЯ
olma
ДeiCTBИ e aBTocЦ eΠ Horo o6opy_
aBToTopMo3a
TopMo3a― Ol
tollllozununお aliyyoti
bet9isi
Д eЙ CTBHe
pyЧ Horo
ДeЙ CTBИ e
ДeЖ ypCT30
nё
ΠpeД yΠ peЖ ДenИ Я ―
Xobordarll首 in qiVVedo ol―
l,91
HOPMaTИ BHЫ Й alcr
ol.1lativ akt
QiWOdO Olan■
Д eЙ CTByЮ Щ ИЙ ΠPIIК a3-QiVVO―
―
―
do olan omr
_
ДeК aД HaЯ 3aЯ BК a―
Qatar briqadasinlnお aliyyoti
eЙ
Д CTBИ e nOcTa― Postunお a
Onginlik si―
faris
ДeК aД HO― ШaroBoЙ
ИcК aTeЛ Ь ―
Dckada― addllnll axtaricl
liyyoti
85
ДeК
,{exaqxufi cpox kodsuzlagdrrma
,{e.nure,rr - Btilon
,{e.nnre,rr qacrorbr
len
peMoHT― Depo tomiH
Д enOBCК OЙ
Dekada
Дen03И THЫ ЙcЧ eT― Depozit hc―
sabl
(ongiinliik) miiddoti
.{erco4rponaxue - Kodagma,
ДenOHИ poBaHHЬ le cpeД cTBa ―
Dcponcnte qoyulmu,vesait
-
ДepeBЯ HHaЯ o■ opa― Attac dayaq
ДepeBЯ HHaЯ ШnaЛ a― Attac,pal
ДepeBЯ HHЬ Ie nOnepeЧ eHЬ I ―
Tezliyi b6-
,[e,ro posrrcxnoe - Axtarrg igi
.(e,ronpon:nognre.nr - Kargiizar
.(euoxrupyeuaa onopa - Scikiilon dayaq
.(ernnQnporanue (aeneq.
dampfen) - Dempfirlamo
,(euogy,rnrop @am. demoktor) Demodulyator
.{euoxrax (Qpanq. demontage) Srikmok
.{enexxan BbrpyqKa - Qazanrlan
Attac enliklor
Д epeB,HHЫ Й HacTH」 I― Attac d6-
,OmO
l
Д epeBЯ HHЬ liI HaCTИ 」
ΠOЛ a―
DO‐
,omenin taxta 6面 ガ
T― Attac slper
ДepeBЯ HHLIЙ ЩИ
ara― Lingin sax―
ДepЖ aBKa pЫ Ч
laylclsl
ДepЖ aTeЛ Ь_Tutqac
ДepHOBbIЙ IIoК poB― cimli ё面lk
″クーDctal
ДeTaЛ Ь ″α″4′ ι
ДeTaЛ Ь КpenЛ eHИ Я ― Borkidici
dctal“
pul
,{enexnrre aoKyMeHTBr - Pul senedlori
.{ens 6eronacnocrrr ABrrxeHr{fl Horoketin tehliikesizl iyi giinii
.{enr xe.ne:uogopoxnuxa - Demiryolgu giinii
.(enaprauexr c[rHa,rx3arr[rr H
cna:u - igareverme ve rabito
ДeTOHИ pyЮ ЩИЙ ΠpИ 6op― Deto―
YnpaBJreHrrfl .nepe-
ДeTOHИ pyЮ ЩИЙШHyp― Dctona―
ДeTaЛ ЬHЫ Й pa36op― Tofsilath
(etra■ 1,hertero■ i,tefornat_
11)arasdl.11la
め″α″
ДeTOnaЦ ИЯρα″.イ ´
リ ーDe―
tonasiya
nasiyaedici cihaz
departamenti
.(enaprauenr
siyacdici,nur
-
Dagrmanr Idaroetmo departamenti
leno (Qpanq, depot) (lot<ouoBo3KaMr{
ДeTCК aЯ
Tr{BHOe, BarOHHOe, MOTOpBa-
Depo (lokomotiv.
vaqon, matorvaqon)
.{eno npunucrcu - Qeydiyyat deroHHoe)
-
posu
.(enoncxne nyru
-
ЖeЛ e3HaЯ
ДOpora ―
U,aq domir yolu
eф
ι
″リーDefekt,
Д eК Tク αIPr.Jびυ
qusur
Дeф eК T И30Л ЯЦII壼 ― IZ01yasiya―
nin defekti
OBCPXIOCTИ
Д eф eК T■
КaTaHИ Я ―
Diyirlenmo sethinin defekti
Depo yollart
86
ДИa
Дeф eК THЫ ЙИ30Л ЯTOp― Dcfektli
6aЛ ЛacTHoro
izolyator
Дeф eК THLIЙ peЛ Ьc ―Defektli
reis
Д
eф eК TOCК On MarHИ
THЫ Й
―
Maqnit defektoskopu
Дeф eК TOCК OΠ yЛ ЬTPa3ByК 030Й ―
Ultrasos defektoskopu
eф
s
Д eК TOCК OΠ クα″. 直
学
`″
ー
′
Stο
Dcfcktoskop
リ
つ ・
“ OΠ"●
ИpOBaHИ e ry7α
Дe● eК ToCК
".
″ CMS+CK● Z″
eTaЛ eЙ ―
Bal―
Д eф OpMaЦ IIЯ
rHe3AHOm
ΠtD」 IoTHa―
Yuva yaぬ 普
inln dCfO.11lasiyasl
e●
OpMaЦ
И
Я
3eMЛ
ЯHoro noЛ oT‐
Д
Ha― Torpaq yatattinin defor―
masiyasl
Дeф OpMaЦ ИЯ И3rИ 6a-Oyrinin
defo11llasiyasi
Дeф OpMaЦ ИЯocTaToЧ HaЯ
―Qa―
hq defo.11laSiya
〃 Д
ψ
Detallarin dcfektoskopla,dl―
Дeф OpMaЦ ИЯ ΠЛacTIIЧ ecК aЯ ―
nlmasl
Дeф OpMaЦ ИЯpe3Ь 6Ь I―
Д eф eК TOCК OΠ ИpOBaHIe BaroH‐
HЫx ДeTaЛ eЙ ― VaqOn detal―
larinin dcfcktoskoplasdirll―
masl
Дeф eК TOCК O肛 Иp03aHИ e КoЛ ec‐
HoИ napЬ l ― Toker cu血 nun
Plastik dcfollllaSiya
Д eф eК TOCК OΠ ИpOBaHИ e nЛ
fo.11lasiyasl
deyisdill..o,dcfo11llasiya
ДeЦ eHTPaЛ И30BaHHaЯ
OTMCH)CИ
nnasl
Дeф eК TOCК OΠ ИЯpe」IЬ coB― Rel―
slorin
masl
dcfcktoskopla,dlrll―
Дeф eК TOCК OnHaЯ TeЛ eЖ Кa―
Dc
fektoskop arabaclgl
Дeф eК TOCК O■ HaЯ ycTa■ oBК a ―
BarOH
―
Dc―
fcktoskop vaqonu
Дeф eKrЫ peЛ Ьca― Rclsin dc_
fcktiori
leК
Дeф 」
TOp ●α″. Jグ
初 ―
``″
Dcflektor
Дeф OpMaЦ ИЯ クα″. ごゆ ′ α″の
“
87
de+
″ィ
ι
力聯
ДeШ ИфpaTOp`ψ ′″
・グ´
ι
リ
ーSifracan
ДeШ IIф paTOp ЧИCЛ oBOro КoД a―
Roqomli kodun sifrea9anl
ЧeЙ К
a― sifra―
ДeШ ИфPaTOpHaЯ Я
9ma yuVaclgl
OpoЖ Ho_
rO TPaHCΠ OpTa― Demir yolu
neqliyyatinin fealiyyeti
Д eЯ TeЛ ЬHOCTЬ Ж e」I● 3HOД
Defektoskop qurЁ uSu
Д eф eК TOCК OIIHЬ IЙ
(Л a■
CTeMa _ Morkez―
lo,dirilmemis sistcm
eTeЙ ―
Pletle五 n defektoskoplasdirll_
Yivin dc―
Дeф OPMaЦ ИЯ yroЛ ЬHИ Кa ―
Ginyonin defonnasiyasl
eф
Д OpMИ po3aHИ e ― FollllaSinl
dcfcktoskoplasdlrilmasl
て
ncЛ oTHa―
last yata薔 lnm defollllaSiyasl
ДИarHOCTHК a C′ ′v・ diCgrfο sti■οリ
КoHTaК THoil ceTH ― Kontakt
,obokosinin diaqnostikasl
Д
ItarHOCTllК a
ЛOК oMoTИ
Ba― Lo―
komotivin diaqnOstikasl
Д IIarHOCTИ pOBaHIIIe
la,dllllla
―
Diaqnoz―
ДИa
Д ИarHOCT“ poBaHИ
ДИaф parMeHHoe ДeЙ cTBne―
e noД BIIЖ HorO
cocTaBa― Horoket torkibinin
diaqnozla,dlrlimasl
Д И arHOCTИ
ДИ3eЛ Ь a″ ′ィ.た οbム dtes′ クTen_
Л0303a― TCplovozun dizeli
“
reHepaTop― Dizel― gene―
ДИ3eЛ Ь‐
poBaHИ e ycTpoЙ cTBa
cЦБ_lMB qurttusnun diaq―
nozlasdirilmasl
rator
Jリ
ДИarOHaЛ ЬHLIЙ ραrpl.′ agο ″α′
6pyc― Diaqonal tir
ДИarpaMMa`η ′ ご″g″ ″rIり Ha‐
“
Vaqonda
ceЛ eHHocTИ BarOna―
Ten■ o303a ―
Tcplovozun dizel― gencratonl
reHepaTopHaЯ ycTaHoB‐
Д 3eЛ Ь―
Д И3eЛ Ь‐renepaTop
“К
a― Dizel― gcncrator qurttuSu
ohali slxh首 lnin diaqralmasl
‐
ДИarpaMMa OcTaToЧ Horo nanpЯ
ЖeHИ ■―Qa1lq gerginliyin di―
aqrammasl
И
arpaMMa
npИ ЧnH
Д
(И
arperaT
IIl「A)― Dizel― generator aq―
rcqatl(DGA)
ya―
nacagl
■oe3ロ ーDizel― qatar
ДИ3eЛ Ь‐
‐
ДH3eЛ Ь ЭЛeК TpoBo3 - Dizcl―
clektrovoz
И
К
CTaHЦ ИoH‐
Д TOp● α″.′ Jι
HsIЙ ―Stansiya"り
diktoru
■οリ
ДИHaMИ Кa ルP′ . ウ ″α″′
“
КpyuleHHЙ (И ЛИ aBapИ Й)―
КpyШ eHИ Й
(Ve ya qoZanln)sobObinin di―
aqrammasl
Diaqram―
ma lcnti
ДИaЛ Or(rpeЧ・dialogos)― Dialoq
ИфopMaЦ ИoHHaЯ
ДHaЛ OrOBaЯ
cИ cTeMa―
reHepaTopHЫ Й
ДИ3eЛ Ь‐
ДИ3eЛ ЬHOe TonЛ И30-Dizel
ЛИaBapИ Й)― A曽lr qoZanin
Д ИarpaMHaЯ ЛeHTa―
I)ia―
fraqmali tesir
Dialoqlu molumat
A言lr qoZalarln (ve ya qOZa―
larin)dinamikasl
‐
6a6И
ι
.″α
″′
rraり
И
HaMИ
Кa nepe3030К ― Da,1Д
ДИaMeTP`ψ
“
malarin dinamikasl
HЬl― Babinin diamctri
Tokerin
dia―
HHaMИ
Кa nOetta― Qatann di―
KoJreca
Д
.(nauerp
namlkasl
metri
ДИHaMИ Кa npoЧ HocTII ― Mё h―
.{uauerp nyxxn Oyuttun dia_
kemliyin dinamikasl
metri
И
a cК aTЫ BaHIIЯ BarOHOB
Kilid
diMaHHК
nxna
rauxa
Д
.{uamerp
― Vaqonlarln heroketi(tOpo―
ginin diametri
dOn)dinamikasl
.{uanarox (zp-eu, diapason) nsuepeHn, - Olgmo diapazonu
ДИHaMИ Кa cΠ ycК a BaroHoB― Va―
qacrorlr
qonlarin buraxllma dinami―
Tezlik
dia.(uanason
pazonu
kaSl(tOpedon)
(zpev.
И
HaMИ
ЧecК an MoД eЛ Ь ― Dina―
diaphragma)
.{narfparrvra
- Д
mik modcl
Diafraqma
sistcmi
-
88
ДИC
A[HaM[.recrac Harpy3xa (8116paqxn, yaap) - Dinamik yiik
(titromo, zerbo)
!,uHannvecxufi uanop - Dinamik basqr
,(nnauuuecxoe 83altMoaefi crB[e
rroaBnxtloro cocrasa - Heteket terkibinin dinamik qargthqh tesiri
,[uxa*rxvecxoe noraeficrs[e Dinamik tesir
lnnaunuecxoe Aannenne - Dinamik tozyiq
.(uxaux.recxne rroKa3areJrr{ *
Dinamik g6stericilor
.(uuauNuecxne culrur - Dinamik
qiiwelor (giicler)
lnnaruuvecxnfi ropruo: - Dinamik tormoz
2lnxauouerp npyxxnnttfi
Yayh dinamometr
,[uxauouerpuvecrufi sarox
- Daimi disk
cnrxarsxxrfi
,{ncx
- iparo diski
Friksiya
diski
.{xcx {pnxqnu .{ncrc nocronunsrfi
.{ucxonufi re.neQoxHrrfi annapar - Diskli telefon aparatl
.{ncxonr,ri ropMo3 - Diskli tormoz
.llxc,roxarlnx (Qpan4. dislocation)
- Dislokasiya, yerlegdirilme
.{xc.romaqnx crpenxoB - Ahctlann yerlegdirilmesi
,{ncner.rep (auzt. dispatcher) Dispetger
flncner.rep uanenponuft - Manevro dispetgeri
.{ncnervep oraeJreur{fl aoporfi Yol hissosinin dispetgeri
.{ucner.rep lro ropre - Topo dispetgeri
.{ucneruep roe3axofi - Qatar
digpetgeri
,{xcnervep cBfl3r{ - Rabita dispetgeri
.{rcnervep cranunonnsrfi
Stansiya dispetqeri
-
Dinamometrik vaqon
luxauo*rerpnvecnnfi x.nroq Dinamometrik agar
lnoa - Diod
.(xognsrfi 3a3eMJrllrenb - Diodlu
torpaqlayrcr
.{upexqna (tam. directio) Cotera
CHf - MDB $urasr Direk-
,(xcuervep crapurxfi
dispetger
,(xcnervep
geri
masl
- Disk
xerroro qnera - Sart reng(zpeu. drslras)
li disk
.{ucx rcoreca
rrrn - Dartt dispet-
dispetgeri
.(ucnervep yqacrxa - Sahe dispetgeri
Ar|clerqepcxas BHyrpIlcraHqlloHHafl cBr3r, - Stansiyadaxili
dispetger rabitesi
A[clerqepcKaq peryn[poBKa Dispetger tonzimlomasi
siyasr
AHCK
Bdyiik
Arcrerqep ys.nonofi - Qovgaq
.{uc6a:ranc (tam. ditst +frpauq,
balance) - Balanstn pozul-
lncx
-
- Tekerin diski
89
.[ucnervepcrar cnmr
ger rabitosi
-
Д И CTaHЦ ИЯ
Dispet-
nitar― texniki
tansiyasl
ДИCTaHЦ ИЯ ЖeЛ e3HOИ ДOpOrИ ―
Demir yolu distansiyasl
3aЩ ИTHЫ x ЛecoHa‐
caЖ ДeHИ Й―Mihaflze mc,o―
Д ИCTaHЦ ИЯ
salina distansiyasl
.(ncner.repcxufi npnxar - Dispetger omri
.{ncneruepcxnfi cocran - DisPetger heyeti
.(ncnervepcxoe pacrIHcaHIne Dispetger codvoli
AxclerqepcKoe pacnoptxeHl{e Dispetger soroncamr
.(ncner.repcxoe pyxoBoacrBo Dispetger rohberliyi
lucranqnonnar :aulnra - Distansiyadan (ve ya mesafoden) miihafizo
.(ucraHquonnafl cttcreMa KoHTpoJf TexH}IqecKoro cocToflH[q noaBuxHoro cocTaBa Ha
Д ttCTaHЦ ИЯ КoHTaК THon
ceTH
―
Kontakt sebokesi distansiyasl
Д HCTaHЦ ИЯ ЛeCOHaca】Щ eHИ H ―
MeSOSalina distansiyasl
ДИCTaHЦ ИЯ norpy30Ч HO‐ pa3rpy_
30Ч HЫ X
Pa6oT ― Yiklemo―
bo,altma i,lori distansiyasl
TII― Yol distan―
ДИCTaHЦ ИЯ Πン
slyasl
Д ИCTaHЦ ИЯ CIIrnaЛ И3aЦ ИИ И
CBЯ 3И -1,arevenne ve rabito
distansiyasl
ЛeК TpocHa6Ж eHИ Я―
И
CTaHЦ
ИЯЭ
Д
Elekt五 k techizatl distansiyasl
ДИCTИ ЛЛИpoBaHHaЯ 30Д a― Dis―
(A[CK) - Qata-
tille edilmis su
′
JSC″ ″
″り
ДИCЦ ИΠЛИHa クα
".
―
Istchsa―
IIPOИ 330Д CTBeHHaЯ
nn herekoti zamant harekot
torkibinin texniki veziyyoti-
lat intizaml
na distansiyadan nezarot sistemi
.{[cranuuoxuoe y[paBJreHlre Mosafeden (distansiyadan)
idaraetme
Distansiya, ara, mesafo
qurttular distan―
slyasl
ДИCTanЦ Я rpa狐 aHcКИx c00py_
“ ― Milki tikililor dis―
ЖeHИ Й
Dispetger merkezlogmosi
.{ncnervepcxufi ronrpo.nr - Dispetger nozaroti
.{ucner.repcxnfi xpyr (y.racrox)
- Dispetger dairesi (sahosi)
,[ncneruepcxxfi JroKoMorrtB Dispetger lokomotivi
.{ncraxqur (nam. distantia)
И
poЙ cTB― Su techizati ve sa―
.(ucnervepcxan cucreua - Dispetger sistemi
.{ncnervepcxaa qenrpar[3auus -
xoay noe3Aa
BOД OCHa6Ж eHHЯ
caHHTapHo‐ TexHИ ЧecК Иx ycT_
Д IICЦИΠЛИHa
pa6oTHIIК OB―
I,9i―
lorin intizaml
IИ Ha TPyД oBaЯ ―
ДИCЦ ИΠ」
Ornok
intizaml
ДИCЦ ИΠЛИHapHЫ Й ヾ、TaB―
-
zam Nizamnamosl
90
Inti―
ДИффepeHЦ Ha」ILHaЯ
″ ″″り
協崚
o6MoTKa 3036DAИ
"の
MЫ ― Indikator diaqramlnin
TeJIЯ ―
TosirlendiHcinin difcrensial
dOl屯 1
ДИффepeHЦ ИaЛ ЬHoe peЛ e―
Di―
A」 lИ
ferensial rclc
И
Д ффepeHЦ ttpoBaHИ e TapИ фoB―
Ta五 ■orin difcrcnsiallasdlrll_
luttu
mio(Ortaq uzunluq)uzunluq
ДЛИHa ΠyTИ ―Yolun uzunluttu
ДЛИHa pacЧ eTHan― Hesablama
ДИффepeHЦ ИPo3aHHaЯ HopMa
MaccЬ :(HЛ II ДЛИHЫ )COCTaBa
uzunluttu
― Terkibin 9okisinin (ve ya
ДЛttHa
uzunluq)diferensiyalla,diril_
m19n。 111lasl
ЛeК TpИ К ゅ ct diα′
′
ιCtriリ ー
ДИЭ
Dielcktrik
ЛeК TPИЧeCК aЯ 30CΠ p“ ИMЧ И_
ДИЭ
30CTЬ ―DielcktHk qobulcdici
(heSSasllq)
ДЛИHHaЯ peЛ ЬcOBaЯ nЛ eTЬ
lcktrik itki
Uzun to.1110Z dartlsl
nin dielcktrik itkisi
Д Л IIHHOMepHЬ :Й
_
Dielcktrik mOhkomlik
Д ЛИHHOCOCTaBHЫ И
ДЛИHa mOК _yЧ acTК a― BIok― sa―
henin uzunluttu
Д ЛИHHLIH
ДЛИHa BarOHa― Vaqonun uzun―
ΠoMeЩ enИ Я ―
CBИ CTOК
Л OК OMOTИ
Ba
bazah vaqonlar
lnin)
И
―
―Lokomotivin uzun flti
ДЛIIHH06a3Hble BaronЫ ―Uzun―
luttu
BcTaBК
Πo● 3Д
Uzuntorkibli qatar
_Uzun sos
/1」IИ HHЫ И3ByК
IИ HHЫ ЙИ
MnyЛ Ь
c― Uan impuls
Д」
019■ 1■ )
ДByxnyTHon
rpy3 - UZun―
619ili yik
ДЖCMnep― Birlo9dirici(uzun
IИ Ha
Д」
―
Uzun rcls plcti
Л
И
Д HHaЯ TOpMo3HaЯ TЯ ra ―
ДH9」IeК TpИ ЧecК aЯ noTepЯ Tan‐
reHc yrЛ a― Tangens buca普 1-
Yikleme yeHnin (ota言
― u卸
cOnpЯ ЖeHИ Я―Birio,me―
nin uzunluttu
mpЛ oBИ HЬ I ―
沖 ИHa Crpm"HOЙ
Yoに oり §on bo首 run襲 独 J嗅 勢
'7■
Д ЛИHa TOpMo3■ OrO nン TИ ― Tor―
moz yolunun uzunluttu
Д ЛИHa T,rOBoro nЛ eЧ a ― Dartl
qolunun uzunluttu
ДИЭЛeК TPИЧeCК aЯ ΠoTepЯ ― Dic―
ДЛHHa rpy30BOrtl
Ha ΠOeЩ a― Qatarin uzun―
ДЛИHa npHBeД eHHaЯ ― Getiril―
masl
ЛeК TPИ ЧeCК aЯ npoЧ HocTЬ
ДИЭ
uzunluttu
ЛИ
Ha nOД BИ Ж ■o「 o COCTaBa ―
Д
Horoket terkibinin uzunluttu
Д Л И HOMepHaЯ
TPaHCnoPTHaЯ
И
HИ
eД
Цa― Uzun019■ li neq―
_
liyyat vahidi
le peЛ ЬcLl
Ikiyollu taxmanin uzunluttu
Д Л HHOMepHЬ
ДЛИHa ИHД ИКaTOpHoЙ ДИarpaM_
nё 19■ 11 relslor
91
―
UZu―
rln axlra qedor bumlmasl
―
cToЯ HК a BaroHoB
Vaqoniarin uzunmiddetli day―
anmasl
Д ЛllTeЛ ЬHaЯ
ДJIИ TeЛ ЬHO―
Д Л ИTeЛ ЬHOe
Д030Д Кa OcTpЯ Кa B КpaИ Hee no‐
ЛoЖ eHИ e― Tiyoni konar ve―
Uzunmiddet
ncnblTaHИ
ziyyoto qoymaq(geti・
e
moqeder yardlm
Uzunmiddotli slnama
CTBИ Я ―
/t」IИ TeЛ ЬHocTЬ ДeИ
Д OrOBOp
Foa―
HeHcΠ paBHocTH―
Nasazll薔 in uZunmuddetliliyi
ЬHocTЬ TeXHИ ЧecК oro o6‐
Я ― Texnlki xld―
metin uzunmuddetliliyi
ДHИ Щe КOTЛ a― Conin dibi
ДHИ Щe КOTЛ a ЦHcTepHЫ ― Sis―
rl」 IИ TeЛ
Д03И pyKIЩ ee ycTpoЙ cT30-BO―
rabor sopoloyici qurttu
Д Л ―MOmzo
OК aД
Д OК ЛaД Han
nin dibi
Ellips―
varl dib
Hoe conpoTИ BЛ eHИ e ―
01ave miqavimet
‐
Дo6И BaTЬ cЯ 6o」 IЬ ШeЙ ЭффeК
TИ BHOCTИ ―Yiksok cffektiv―
Дo6aBoЧ
Дo6И Bm КocrЫ ЛЯ―Kastilin axlra
qodor 9a1lnmasl(Vllmlmasl)
3anИ CК a
―
Moruzo
(m01umaO vereqosi
ι ″
ο
″ ―
ДOKyMeHT "α r2. ′
"′ "′
Soned
Д OК yMeHT
Vaqon―
6e3 BarOHa―
suz soned
Д OKyMeHT
Д O町 MeHT
liyo nail olllla
rpyooBOЙ -lr■ sOnedi
ДOCЫ ■OЧ HЫ Й ― Gё n―
dorlci soned
Д OК yMeHT■
OettHoЙ
―
Qatar sO_
nedi
OК
Д yMeHTaЦ ИЯ―Sonedler
ДOК yMeHToo6opoT― Soned dё v―
HeHne
Д o6pocoBecTHoe BLInOЛ
Tpe6oBaHИ Й ⅡTЭ ― TIQ― nin
toloblorinin vicdanla yerino
rlyyosl
yetirilmesi
ДoЛ 6」 IeHИ e― Oylna,desmo,dЭ lmo
ДOЛ rOBeЧ HOcTЬ -l Uzun ёmir―
Дo6PoTHoCTЬ ―Kcyflyyot,yax,1-
1lq,rnOhkemlik,davamllhq
lilik;2 Uzunsimo,sirok―
Дo6poTHocTЬ КaTyШ КИ ― Dola―
gin kcyflyyoti
Д 06pOTHOCTЬ КOHTypa―
run kcyflyyoti
ДOBepTЬ :BaHИ e
Vaqonu
BaroH
―
axlradok ytlklomok
ДOrpy3И TЬ
ternanin 9oninin dibi
HИ
Д Щe pa3pЯ ДHИ Кa― Bo,aldicl―
nTИ ЧecК oe―
D」 IЛ И
ЭKCnЛ yaTaЦ ИItl― Is―
yiklonmi,vaqon
cЛ yЖ IBaHИ
ДHИ Щe
Ha
tismar izro miqavilo
OrOBOp
nepeBo3К И ― Da,lma
Д
miqavilesi
ДOrpyЖ eHHЬ IЙ BaroH ― Tam
liyyotin uzunmiddetliliyi
Д ЛИTeЛ ЬHOCTЬ
11lok)
ДOBpaЧ e6HaЯ ■oMoЩ Ь ― HOki―
―
raeК
lilik;3 Ho■ li,olik,tllё hkom―
lik,ctavamllllq
Д OJlrOBeЧ HocTЬ BarOΠ a ― VaqO_
Kontu―
―Qaykala_
nun uzun 6mirliltyi
92
ДOΠ
Д OЛ rOBeЧ HOcTЬ
ДoΠ oЛ H"TeЛ ЬHaЯ BЬ irpy3К a ―
■o「 」
IOЩ aЮ Щ ИX
annapaToB― Uducu aparatla―
01avo bo,altma
rlnin uzun strokliliyi
Д OЛ Ж
HOe BHИ MaHИ e
tedbir
Д O■ OЛ HИ TelIЬ HaЯ
Д OΠ oЛ HИ TeЛ ЬHa,o6Я
И HcTPyК Ц ИЯ
Vozife tolimati
o6■
3aHHOCTЬ
Л
ko sahnlnasl
И
Д
Ц
O一
Д O■ OЛ HИ TeЛ Ь■oe
Vezifoli
01ave zodolonmo
ДO■ OЛ HИ TeЛ ЬHoe ycHЛ eHИ e
01avo giclendinne
IIHa_Vadi,doro
XOД TpaCcЬ I― Trasin
vadi yolu(dOrO)
ДOЛ oЖ ИTЬ ― Molumat
―
ДO■ OЛ HИ TeЛ Ь■oe noBpe"ЩeHve―
ettnolidirior
Д OЛ ИHHЫ И
3a3eMЛ eHIIc
Olave torpaqlama
,OXS
ДOЛ ЖⅡЫ 06ecneЧ ИBaTЬ ―Tomin
ДOЛ
―
e3/10B― OlaVe qatarlann qrafl―
―
Vezlfo borcu
HOCTHOe
3aHHOCTЬ
Olave vezifo(borC)
―
ДO■ OЛ HИ TeЛ ЬHaЯ ΠpoК ЛaД Кa Πo‐
Д OЛ Ж HOCTHa,
Ж
o6MoTК a-01a―
ve dolaq
Lazlmi
―
diqqet
Д OЛ Ж HOCTHaЯ
OЛ
Mepa -01ave
ДOΠ OЛ HИ Te」 IЬ HaЯ
ycTpoЙ cTB― Qu―
rttularin uzun ё
mirliliyu
Д OЛ rOBeЧ ■OcTЬ
Д O■ OЛ HHTeЛ ЬHЬ Ie
vcrmok,
c6opЫ
―
―
Ola―
Ve yl首 lmlar
meruze ctmok
Д O■ OЛ HИ TeЛ ЬHЬ Ie cBeД eHИ Я ―
Э lave molumatlar
Д OMaШ HИ И
OTД Ы X MaШ ИHHcTa―
Masinistin evdo istiraheti
ДoM 6PИ raД Ы ―Briqada cvi
Д O■ OЛ HHTeЛ ЬHЫ Й
rpy3006opOT_
01ave yik dё vriン γosi
力,_
ДOMК paT″ ωフ■ 」ο″,"ι ■″●
ДO■ OЛ HИ TeЛ ЬHЬ lЙ И3rИ 6-01ave
ДOMК paT BИ HTo30Й ―Vintli dom―
IHИ TeJIЬ
Д oΠ 。」
Domkrat
eyilmo
dravlik domkrat
ДOMК paT ΠHeBMaTИ ЧecК ИИ ―
Pnevlnatlk do● Jttnt
paT peeЧ HЬ IЙ ―
OMК
Д
OMКpaT PLIЧ aЖ HЫ Й
ДO■ OЛ HИ TeЛ ЬHЬ IЙ ΠoЛ Юc―
ve qitb
Д。■OЛ HИ TeJIЬ HЬ :Й nyTЬ
Ola―
-01ave
yol
Tamasa11
Д O■ OЛ HHTeЛ ЬHЫ Й Э
“
Olave nisx0
domkrat
Д
HЫ Й И3HOC-01ave
ycyilmo
krat
paT rHД paBЛ ИЧecК ИИ ― Hi―
OMК
Д
―
cMΠ 」IЯ p _
ДD■ rК -l ICazo;2 Yolvenlmo
Lingli
domkrat
ДOΠ yCК acMan Harpy3К a― ICazo―
ДOHeCeHHe― Molumat,xober
ДOHHaЯ TPy6a― Dib borusu
IaTa_olave ёdonis
ДOΠ 」
verilon atlrllq(ytk)
Д OΠ yCК acMaЯ
cК opocTЬ ― ICaZO―
verilen stret
93
ДO■ yЩ eHHЫ Й ― Yol vcrilmis,
buraxllml,
eHHЫ ЙcJlyЧ aЙ 一 Yol ve―
OnyЩ
Д
Hlrni,hadiso
Дopa6oTaTЬ -1,i tamamlamaq,
.{onycxaeuan cnopocrb aBlrxeHrrs nosaa - Qatann icazaverilan horoket siireti
.[onycraeuoe xanpnxenne - icazoverici gorginlik
.{onycxaeuoe Hapyureune - Yol
verilen pozuntu
1,loyib qurtarlnaq, 1,i axlra
9atdlrtnaq
ДoPOЖ Кa КaЧ eHИ Я― Diy± lonlne
.{onycxaeuoe orcryn.nenue - Yol
verilon konara grxma
AoIycKaeMoe reMneparyPHoe
HarrpqxeHrle (r,nu cn:Ia) Yolverilen temperatur gorginliyi (vo ya giicii)
.{onycxaeuufi pasuep - Icazeverilen <ilgii
.{onycxlr npn nepenorxax - Dagtmalarda yol verilon
Ao[ycrflMafl ourn6xa - Buraxtlan sohv, icazoverilon sohv
,(onycruuan reruneparypa (noBbr[reHlle, noxnxexue) - Icazoverici temperatur (artma,
azalma)
.{onycrlrlran reM[eparypa rIJIerrr
- Pletin icazoverici temPeraturu
,[onycrulroeorx,rorrexue Buraxrlan meyletmo, icazeverilon
konaragtxma
cigln
ДOpOЖ Кa КaЧ eHИ Я ΠoД Ш ИΠHИ Кa
―Yastl首 ln diyirlonme clこ lrl
ДOpαЖHaЯ B鍋 oMocTb=Yol cedveli
ДOpOЖ HaЯ ceTЬ cBЯ 3И ―Yol rabi―
te sobokosi
HO‐ pacnopЯ ДИTeЛ ЬHaЯ
OpOЖ
Д
cBЯ 3Ь ―Yol― seroncan■ rabitesi
―
HO― CeTeBa■ cHcTeMa
OpOЖ
Д
Yol― ,oboke sistemi
Д OpOЖ HO‐ TPaHCnopTHoe
nPoИ
c‐
ШecTBtte ttTⅡ )― Yol neq―
liyytt hadisosi(YNH)
Д
OpOЖ HO― ЭК Cn」 IyaTaЦ И oHHaЯ
OpraHИ 3aЦ HЯ 一 Yol― istismar
to,kilatl
Д
OpOЖ
HI・ IЙ 3HaK一
Yol nisanl
Д OpOЖ HLIЙ MacTep一 Yol ustasl
ДOpO本 Кa nOШ exoД HaЯ ― Piyada
yolu
ДOcК a o6Ш ИBК И Кy30Ba―
,[onycrlrlrocrs - Yol verilmo,
miimkinliik
.(onycrxuuii A.lIxrenr,nrrii rox -
Kuzo―
Vun(gё VdOnin)tikis lё vhosi
ДOCК ИHacTHЛ a― D05ome taxta―
larl
Yol verilen uzunm[iddotli
ДOCК И06Ш И30К
― Ortuk taxta―
larl
coroyan
.(onycrNruslfi r.rrnoc - Icazoverici
yeyilme
,{onycrurr - Buraxmaq, yol vermok
ДOCTaBК a 6araЖ a― Ba言 司1・ 9at
dlrimasl
OCTaBК
a rpy3a― Yikin 9atdl―
Д
rllmasl
94
Д oCTaBК a ДOК yMeHTa―
Д peBeCHO‐ КyCTapHИ Кo30e
Senedin
cattЩ eHИ e―
9atdlnlmasl
Д OCTaBЩ ИК ■Oe3AHLIX
Дpe3И Ha O●
ДOKyMeH‐
TOB― Qatar sonedledn1 9at_
dlran(da,lyan)
Кoro nporpecca― Elmi― tcxni―
―
G6sterisin (ve ya ifadonin)
dOttmluttu
ДOCrtlИ Hし・,a6ecc■ ■ШDBO10 ΠyrИ
―Calaqslz yolun islは nli"
OCTyΠ
К rpy3y_Yiko buraxlla
Д
bilon
ДOCwnHOCTЬ ―Ke91lo biloll,bu―
raxlla bilen,asan,yungul,sa_
do, o19atan, mimkin, olvc―
rtlsu
Д peHaЖ HOe ycTPoЙ CT30-Drcn埼
qurgusu
ndoHlmesi
ДpeHaЖ
ДOCLl」 10Ч Han BeД oMocTЬ -01avo
Д
Torpattin 01a_
ve t6kilinesi
ДoxoД ―Golir,medaxll
ДOXOД ДOporH ― Yolun goliri
(mOdaXlli)
Д OXOД HaЯ
3aЩ ИTHOe ycTPoЙ cT30
lori
Д peHaЖ IIЫ Й ЛoToК ―
Д peIIaЖ IIЬ IЙ TOК
―
Drcntt nOVu
Drcntt COr。
_
yanl
ΠperpaД ИTeЛ Ь―Drena」 ―
ДpeHaЖ ‐
cTaBК a― Golir dorO_
COSi
Д OXOД
H・
「
-Drcna―
面lhaizO q藁ぃ Su
peHaЖ
HO‐
К
aTOД Han 3aЩ ΠTa ―
Д
Drcna」 ―
katod mthaflzOsi
ДpeHaЖ HЬ Ie pa6oTЬ I― DrenaJ i§
CedVeli
К
a rpyIITa―
G6■ nllon tipli drczin
peH欲
Д
の α 4.イ ″J"《 gリ ーDrenaJ
“
penaЖ
D」lemrpИ Ч
ecКHЙ ―Elekt‐
Д
ДpenaЖ HaЯ 3aЩ ИTa _ DrenaJ
mihaflzosi
peHaЖ
HaЯ К
aHaBa― DrenaJ arxl
Д
peHaЖ
HaЯ
MaШ
ИHa ― DrcnaJ
Д
masinl
ДpeHaЖ HaЯ TPy6a― DrcnaJ bo―
ycrlor,o19atan yer,gcdile bi―
lon yer
OCЫ
ЛKa rpy30B― Yiklerin ola―
Д
gё ndollllo
Zin(mOtodrezin,avtodrezin)
HecЪ eMHo「 o THna ―
G6tuilmeyon tipli drezin
Дpe3И Ha CЪ eMHoro TИ na ―
Дpe3И Ha
qalcreyasl
ДoCwnHЫ e MecTa― Kc91lo bi10n
OCЬ IΠ
α
おルの MOTO‐
Hk drenaJl
peHaЖ
HaЯ ra■ epeЯ ― DrcnaJ
Д
risli
vo olaraq gё
"4.J″
Дpe3И Ha,aBToД pe311Ha― Dre―
Д OCTИ Ж eHИ Я HayЧ Ho‐ TexHИ Чec‐
ki toreqqhin nailiyyotleri
Π OК a3aHИ Й
Д OCTOBepHocTЬ
Ha―
Aこ ac― kOI Salma
HOe■ Ocwn」 IeHHe― Golirin
aylrici
daxil olmasl
ДpeHИ pyЮ Щee cBOЙ cTBo― Drc―
n巧 (SiZm。 )qabiliyyoti
ДpeHИ pyЮ ЩИЙ rpyHT― DrcnaJ
ДOXttHbIЙ CЧ eT― Golir hcsabl
Дpe6e3Ж aЩ ИЙ3ByК _Cinqlltili
torpaq
SOS
95
Дpo6ecTpyЙ HЬ :H annapaT― Xlr―
daaxlnh aparat
Дpo6И ЛКa― Da,dotrayan(xlr―
Дy6」IИ pyЮ ЩaЯ ЦenЬ -Ovezloyi―
cl d6vro
y6Л
ИpyЮ lЦ ИЙ coeД ИHITeЛ Ь ―
Д
Ovozloyici birlo,dirici
dalaylcl)ma,ln
ДP06И ЛЬHЫ ЙarperaT― Xlrdala―
ma aqreqatl
Дpo6Л eHИ e― Xlrdalalna
Дyra― Qё VS
Д yra
nOCTOЯ HHOrO ToК a― Sabit
coreyan qovsu
TeЛ Ь―Qё VSSOndiron
yrOracИ
Д
ДpOЖ aHИ e_Titreme,osme
グ″
οSs′ ク‐ ДyrOracИ TeЛ ЬHaЯ
ДPOCCeЛ Ь ●`0"′
КaMepa
J4・
TPaHCф OpMaTOp
―
QOVSSOndiron kamera
Drosseト
Qё VSSOndiron sarttac
BЬ icoК OИ ЧaCToTЫ
Y●ksok tezlik drosscli
Al―
Д pOCCeЛ Ь HИ 3К OЙ ЧacToTLI―
―
ДyrOracИ TeЛ ЬHЬ Ie
sargacl
nepeMЬ :Ч Кa
Drossel ta薔 1
pOCC01Ь
HaЯ nepeMЬ lЧ Кa CO
Д
cmeM―
―
Q6VSSё ndiron buynuzlar
narla,diran buynuzlar
ДyЖ Кa-Oyri dostok
Д yMIIК ap
(BarOH‐
caMocBaЛ
)
ι
αリ ーDumpkar
●″42●・ J″ 4′ ‐
ZibOSaldan
vaqon)
(ё
ДyX000Й poЖ oК ―Nefosli seypur
ДЫpOЧ HЫ ЙToК ―Dc§ ik coreyanl
ДЫXaTeЛ ЬHLIЙ annapaT― Tone■
―
Ш Ten―
Stcpselli drossel ta首
pOra
―
VSkO―
Д yr00TBOД ЯЩ ne pOra― Qё
9aq tezlik drosseli
ДpOCCeЛ ЬHaЯ 3aCЛ OⅡ Кa― Dros―
sel qapa首 1
pOCCeЛ
ЬHaЯ КawШ Кa― Drossel
Д
ДPOCCeЛ ЬHaЯ
KaTyuIKa
Д yrOracIITeЛ ЬHaЯ
transfollllator
Д pOCCeЛ Ь
―
1
flls apparati
Dros―
Д pOCCe」 lЬ Hoe oTBepcTИ e―
ДЫШaЩ ИЙКOHeЦ
sel dc,iyi
n」 leTH―
Pletin
aZad(``nefos alan``)ba,1
″り КBИ ‐
Дy6JIИ КaT r7arrJ.こ Pri4・ α′
“ dublikatl
TaHЦ IIИ ―QObZin
ДЫШЛOBaЯ cBЯ 3Ь ― Di,lo ola―
qosl
Дy6Л ИKaT HalmaД HoЙ ― QaimO―
ЮК
リーDyuker
nin dublikatl
Д ep rrra".′ ″力′
″リ ー
paЛ
HИ
liク
α イ″′
ЮMИ
Scrti―
ДЮ
Д y6」 IИ KaT CepTИ ф ИKaTa―
Duralminium
flkatin dublikati
96
"・
EBoЛ ЬBeHTHOe 32Ц
enЛ eHИ e
Evolvent ili§ mosi
EД ИHaЯ КoMnJIeК cHaЯ
―
cMena
―
Vahid kompleks n6vbosi
EД ИHaЯ HopMa― Vahid nolllla
EД ИHaЯ HopMa BЫ pa6oTК И―Va―
hid istchsal no.11lasl
助ИHaЯ cceBaЯ Pattm CCD―
Vahd p“ b qeydwatl csQ
TexHИ ЧecК aЯ peBИ 3И Я
naccaЖ ИpcК Иx BaroHoB ―
EД ИHaЯ
Somisin vaqonlarinin vahid
texniki tofti,i
EД ИHan TPaHcnOpTHan ceTЬ
―
Vahid neqliyyat,obokesi
EД
TPaHcnOPTHa' CHCTeMa
(ETC)― Vahid neqliyyat sis―
"HaЯ
tcmi(VNS)
EД ИHИ Цa a6● oЛ ЮTHaЯ ― ⅣIttloq
vahid
EД ИHHЦ a BpeMeHH―
Vaxt vahidi
n3MepeHИ Я ― 019i vallldi
EД IIHИ Цa MoЩ HocTИ ― Gic vabidi
EД ИHИ Цa ф H3И ЧeCК oИ BeJIHЧ И‐
EД ИHИ Цa
Fiziki komiyyot vahidi
EД ИHttЧ HЫ Й6И 」
IeT― Vahid bilet
EД ИHLIЙ TapИ ф ―Vahid tarif
HЬl―
EД IIHЬ le HopMЬ :―
助
“HЫ Й cnpa30tlH口 К
ricisi
Euxocrr - Tutum (hecm)
Eurocrs 6arapen - Batareyamn
tutumu
Emxocrr bynnepa * Bunkerin tutumu
Euxocrs so4xxofi cncreusr - Su
sisteminin tutumu (hecmi)
EMxocrr xa6anq - Kabelin tutumu
Eurcocrr, xonrencaropa - Kondensatorun tutumu
EcrecrseHHaq aenr[irquuq - Te-
Vahid no.11lalar
HЫ Й TapИ ф HK「 KIl劉
Hbrx craHrrrrfi (ET[) - Domiryol stansiyalannrn iginin
vahid texnoloji prosesi (VTP)
EAuHbrft rexuo,rornvecrnfi npoqecc pa6orsr rroALe3AHbrx nyre - Dalan yollarrnrn iginin
vahid texnoloji prosesi
Egxoe (x.nn xopposxftuoe) neqecrro - Agrndrncr (vo ya korroziyaedici) maddo
Exenrecr.tro - Ayhq
Execyrovxo - Sutkahq
Euxocrxag xolrnencauxq - Tutum kompensasiyasr
Euxocrnoe colrporttBJrerrfie Tutum miiqavimati
Euxocrnoft ,{arqrrK - Tutum ve-
ф H‐ ЦИOH‐
“ C)― Va―
GTК
hidぬ Hibalifkasiya sorFu
EД ИHЫ И TeXHOЛ orИ ЧecК ИИ Πpo‐
Цecc Pa6oTЬ l Ж01e3HOД OpOЖ ‐
97
bii ventilyasiya
Ecrecrrexnas y6u.ls - Tobii itki
Ecrecrsennsre cnoftcrna rpyra Yiikiin tebii xiisusiyyetleri
EcTecTBeHHЫ
И
oTК oC
―
TObii
yamac
″4,り あ″SJリ ーJal―
Ж aЛ Ю3И
`"α
】
【 │][HaЯ
a」 :「
.TaЛ
―
Ь
istiyoda―
vamll polad
Ж wT ΠpoBoД a一 Moftilin ba首
Ж e3Л ―JCZl
1
DKe3Л OBaЯ TeЛ eф OHHaЯ cB■ 3Ь
―
Jczi tclcfon rabitesi
】【e3■ OBaЯ cBЯ 3Ь ―JCZl olaqosi
】【e3Л OBaЯ cncTeMa― Jczl sistemi
】【e3Л OBЫ Й HHД yК Top ― Jczl in―
duktoru
】Ke3■ 006MeHИ BaTeЛ Ь ― Jezl do―
yisdiron
Ж e3Л OIIOД aBaTeЛ Ь ―
Jez1 6血 ruci
Ж eЛ e3HaЯ ДOpora― Domir yolu
晨 Лe3HaЯ ДOpora ДByxΠ yTHaЯ ―
Ikiyollu domir yolu
】Ke」 le3HaЯ
ДOpora
ДeTcК an
―
U,aq domir yolu
漁 Лe3HaЯ ДOpora MarHcTPaЛ Ь―
XeJre:naq aopofa oKpyxxaq Dairovi domir yolu
Xe,re:xrq Aopora noa3eMHafl Yeraltr domir yolu
Xe,rerxan 4opora noprosar - Liman demir yolu
Xe,neuraq lopora flp[ropoarrafl
- $ehoratrafi domir yolu
Xe,re:nas Aopora npoMbrcJroBaq
- Meden domir yolu
Xe,re:Haq aopora rrpoMr,r[neHxan - Sonaye demir yolu
Xe,te:Has aopora crparernqecrar - Strateji demir yolu
Xeresxas Aopora rynrlKoBafl Dalan demir yolu
Xe.resnan gopora ycroro.nefi nan
- Ensiz domir yolu
Xe.nerxas Aopora rrrrrpoxono.neftnaq - Enli demir yolu
Xere:nas npoBoJoxa - Demir
moftil
Xelernogopxno-*ropcroe
coo6-
qexue - Domiryol-doniz olaqosi (yolu)
HaЯ ―Maqistral domir yolu
聰 Лe3HaЯ ДOpora MecTHo「 o3Ha‐
ЧeHИ Я ― Ycrli ohomiyyotli
Xelernogopoxxafl aAMrlrrr{crpaurq - Domir yolu adminis-
domir yolu
釉 Лe3HaЯ ДOpora MHo「 onyTHaЯ
trasiyasr
―COXy01lu domir yolu
Xerernoqopoxxar aaMxrrr{crpa-
Ж eЛ e3HaЯ ДOpora HaД 3eMHaЯ ―
Yenstu dOmir yolu
聰 Лe3HaЯ ДOpora o71HonyTHaЯ ―
Biryollu domir yolu
98
qfifl-fionb3oBarearnxqa - Istifadogi domir yolu administrasiyasr
Xe,resxoaopoxHar aaMnHxcrpa-
co6cTBeHHИ Цa― Sahibkar
ЦИЯ‐
domir yolu admllustrasiyasl
Ж eЛ e3HOД OpoЖ HaЯ BeTК a ― Do―
mir yolu qolu
】KeЛ e3HOД OpOЖ HaЯ ЛИ HHЯ ―
Do―
mir yolu xotti
】KeЛ e3HOД OpoЖ HaЯ MapК ИpoBК a
― Domir
yolu markalanmasl
】KeЛ e3HOД OpoЖ HaЯ
mir yolu mthaflzesi
聰 Лe3HOД OpoЖ HЬ :И MoД eЛ И3M ―
Domir yolu modelizmi
】【eЛ e3HOД OpoЖ HaЯ ■o■ oca OTBo‐
Дa― Demir yolunun ayrllml,
Ж eЛ e3HOД OpoЖ HbIЙ
MocT― De―
mir yolu kO「 pisi
】КeЛ e3HOД OpoЖ HЫ И oxPaHЯ e‐
Z。 la言 1
】【eЛ e3HOД OpoЖ HaЯ ceTЬ ― Demlr
(Π
Ж eЛ e3HOД OpoЖ HЬ :Й Кpa■ ― Do―
mir yolu kranl
oxPaHa― Do―
yolu sobokesi
Ж eЛ e3HOД OpOЖ HaЯ
MaШ ИHa― Demir yolu‐ tikinti
ma,inl
Ж e」 le3HOД OpoЖ HЬ le npaBHЛ a ―
Domir yolu qaydalan
Ж eЛ e3HOД OpoЖ HЬ :И ЖypHaЛ _
Domir yolu juma11
MLIЙ
mir yolu kc9idi
cTaHЦ ИЯ
pOMeЖ yToЧ HaЯ , copTИ pO_
Ж eЛ e3HOД OpoЖ HЬ III
perpy30Ч HaЯ ,■ opToBaЯ ,yЧ a‐
CTК OBa■ , rpy30BaЯ )― Donlir
Domir yolu kc9idi
Ж eЛ e3HOД OpOЖ HЫ Й ΠoД Ъe3AHoЙ
ΠyTЬ ― Dalan dOmir yolu
】Кe」le3HOД OpoЖ HЬ IЙ ΠoД BИ Ж■OЙ
yolu stansiyasl(arahq,9esid―
lomO,sOmisin,bir vaqondan
digerine"k10me,liman,sa―
he,yuk)
距teЛ e3■ OД OpoЖ HaЯ фopMa― Do‐
cocTaB― Domir yolu heroket
terkibi
e3HOД OpoЖ HЬ III nOCe」 IoК
Ж eЛ
mir yolu fo.11lasl
mir y01u moktobi
nlir yolu ayllllla menteqosi
Xene3Ⅱ OД OpoЖ HIIК ―Denliryo19u
】【e■ e3HOД OPOЖ HЫ Й
】Кe」Ie3HOД OpoЖ Hoe ttaHИ e― Do―
mir yolu binasl
Ж
】【eЛ e3■ OД OpOЖ ■Oe o6pa30BaHHe
― Demir yolu tehsili
cocTaB― Do―
mir yolu terkibi
eЛ e3HOД OpoЖ HЬ IИ ToHHeЛ Ь ―
Domir yolu tuncli
】【eЛ e3HOД OpoЖ HЬ :И TpaHcnopT―
cTPoИ TeЛ ЬcT‐
Domir yolu neqliyyati
30-Demir yolu tikintisi
Ж eЛ e3HOД OpoЖ Hoe yЧ ИЛИЩe ―
Domir yolu moktobi
Л e3HOД OpoЖ HO_CTpOИ
―
Demir yolu qosebosi
釉 e3HttOpttЬ Iil pa3be割 コーDo―
】КeЛ e3HOД OpoЖ HaЯ ШКo」Ia― Do―
職
napoM― Do―
mir yolu borOsi
】【eЛ e3HOД OpoЖ HЬ :Й nepee3Д ―
30Ч Ha■ , ΠaccaЖ ИPcК aЯ , ne_
Ж eЛ e3HOД OpoЖ HOe
Πepee3A― QOrunan do―
Ж eЛ e3HOД OpoЖ HЬ :Й y3eЛ ― Do―
Ж
mir yolu qov,a首 1
eЛ e3HOД OpoЖ HЬ IЙ yЧ aCTOК _
Dontir yolu sahesi
TeЛ ЬHaЯ
99
Ж eЛ e3HЬ le ДoporII CH「 ― MDB
domir yollarl
Ж eЛ e3HЫ Й КOЖ yx― Domir ё面 k
Ж eЛ e3HLIЙ ЛHcT― Demir vereqo
Ж eЛ e3HЬ :Й CepД eЧ HИ К ― Domir
mil
】Кe」 le30 КOBaH■ oe ― Dё yulmt,
domlr
】KeЛ e30 peЛ ЬcoBoe― Rcls domiri
】КeЛ e306eToH― Domir― bcton
聰 Лe306eToHHaЯ КOHcTpyК ЦИЯ―
Domir― beton konstruksiya
】Кe」le306eToHHa■ orpaД a ― Do―
nlir― beton
hasar
Ж eЛ e306eToHHaЯ oΠ Opa ― Do―
■lir― beton dayaq
】КeЛ e306eToHHaЯ ΠJIttTa ― Do―
coopyЖ
eHИ ● ―
lffecrxaq noflepeqrlHa
lik
MOCT― Domir―
- Sert en-
Xecrxaq cnq:s - Sert olaqa, sort
rabito
Xecrxaq xapaxrepucrnxa - Sert
xarakteristika
Xecrxnfi naron - Bork vaqon
Xecrxoe KperrJreH[e - Sort borkitme
Xecrxoe coeatlHegl{e - Sert birlogme
?(ecrrocrr
yon)
-
Sortlik (doyigme-
Xecrrocrr na usru6
)Kecrrocrr ocrpflKa
sortliyi
-
OYilmo
-
TiYenin
Xecrxocrb rrpyxrrHbl
sertliyi
Donlir― bcton tikili
距 CeЛ e306eToHHЫ Й
baza
sortliyi
mir― beton plito
Ж eЛ e306eToHHaЯ ΠpИ cTaBК a ―
Demir― beton calaq(artl・ 11la)
DKeЛ e306eToHHoe
?(errbrf rf.rar - Sarr bayraq
Xecrxafl 6a3a - Sert (deyiqmoz)
-
I(ecrxocrr, perbcoBofi HI{TI|
Rels xottinin sortliyi
beton kOrpi
Ж eЛ e306eToHHЬ IИ
HacTHЛ
―
Do―
YaYtn
Xxrac 6rorrponna -
-
Canh
bloklama
?Knnuocrr - Heyvan
)I(xaxxfi rpyr - Maye yiik
Domir― beton binё vro
―
De―
Xuaxocrr nrarnnrnaa - Maqnit】KeЛ e306eToHHЫ И Ш naЛ
li maye
mir― beton,pal
?Kn.na - Damar
Ж eЛ o6-Nov,nova19a
)I(n.ira uarnas - Bag damar
聰 Лo6 ropЛ a― Boこ aZln nOvu
―
И
I(u,ra rca6entnas - Kabel daman
И
aroHaЛ
】КeЛ TaЯ ■oЛ oca no Д
Xuna npocrar - Sado damar
Diaqonal izre sarl zolaq
Xu.na c.noxnaq - Miirokkob da聰 ЛTЫ И MИ raЮ Щ IIИ o「 OHЬ ― Sa―
mar
rl qlrpl,an l,lq
Xnaa
roroneayutaa - Cereyan―
Sarl
i,lq
熟 ЛTЫ Й oroHЬ
dagryrct damar
ITLIЙ CИ rHaЛ ― San isare
聰 」
100
mir― beton dё
,omo
Ж eЛ e306eToHHLIЙ
ф yHД aMeHT
―
pozuntularl jumall
)I(n,'roft saroH - Yagaytq vaqonu
)I(ypxa,n ABuxeHHq rloe3aoB It
noKoMorI{BoB (t[opua .{Y-2'
AY-3)
-
狩
Qatarlann vo loko-
狩
motivlarin heraket jurnalt
(DU-2, DU-3 formast)
)Kypuar A[crrerqepcKHx pacno-
狩
―
PHaЛ OCYOTPa(cЦ
Б )―
StOlistli
jumal
jumall(IMB)
pHaЛ OCMOTPa nyTeЙ
―
BaXlS
YoHa―
ra baxl,jumah
prxenuii (t[opua .{Y-58) -
狩
Dispetqer sorancamlan jurnah (DU-58 formasr)
Xypnal
PHaЛ HacTOЛ ЬHЬ IЙ
PHa」 I OCMOTPa nyTeЙ
■ OЧ
HLIX
poЙ cTB
, cTpe―
nepeBoД oB,
CЦ Б,
ycT―
CBЯ 3И И КOH‐
Дy_46)
_ Yollara, yoldoyisonlore,
TaК THoЙ ceTИ (ф opMa
KoJrecHoro qexa (Qopua
BY-53) - Tekor sexinin jurnah (VU-53 formast)
)KypHa,r KoHTpoJIs Brrat Mocru
crrrHaroB - l garolorin
g6riinmosino nozarot jumah
Xypna.:r napynrenufi npanx,r
rrpoe3aa uepe: nepeera - Kegiddan kegme qaydalarrnrn
lMB,rabite vo kontakt sobo―
kesi qurttularina baxl,juma―
h(DU-46)
狩
PHaЛ
Π003Д HЫ X
TeЛ eф OHO‐
rpaMM(ф opMa Дy_47)一 Qa―
tar telefonoqramlari jumall
(DU-47 forlnasl)
101
3a6paКOBanHЬ IИ BaroH ― Brak
3a6aHК eTHaЯ КaHaBa ― Bankct
edilmi,vaqon
arxasl kanal(kanaVa)
3a6er cTЫ К
a― Cala首 ln qa9masl
3a6poc cTpeЛ КИcК opocToMepa―
3a6И BaHHe HaК pecT ―
Siret019on eqrobinin tullan―
masl
3aBaЛ -l Tutulma,tlxanma,qa―
Xa9varl
vunna
3a6И BК a КocTЫ ЛeЙ ― Kastillerin
9alinmaЫ (vurulmaЫ
)
3a6Л aroBpeMeH■ oe
oTК pЫ TИ e
cBeToф opa― SVetOforun qa―
baqcadan a91lmasl
3a6Л arOBpeMcHHoe npeД ynpeЖ ‐
ДeHИ e― QabaqCadan xobor―
dar etino
3a6Л aroBpeMeHHoe
npИ roToBЛ e―
laqlanma;2 Yl首 m,qalaq,
u9qun
3aBaЛ eHHЫ Й rpy3-U9mus(dol―
d― hnus,
dolinu5, qalaqlan―
ml,,hedden artlq yttonnll,)
yuk
3aBap 6aШ MaК a― Ba,ma首 ln
qay―
naqlantnasl
3aBcД yЮ ЩИЙ BaroHoM‐ Kaф e ―
HИ e
MapШpyTa 一 Mar,rutlln
evvelcodon hazlrlanmasl
Vaqon― kafenin midiri
3aBepeHИ e noД ΠИcЬ Ю ― ImZa ile
3a6Л oК ИpoBanИ e 3aMЬ IЧ КИ―Qa―
paylcinln bloklanmasl
3a6Л oК ИpoBaHИ e MapШ pyTa ―
tosdiqlomo
Mar,nitun bloklanmasl
3aBepeHИ e ШTcMΠ eЛ eM― stem_
pcllo tesdiqlomo
3aBepШ eHИ e― Tamamlama, bi―
MepoB― IcazoveHlon 619idon
bbytk oyuq
3aBepШ enИ e фOpMHpOBaHИ Я ―
Tortibatln tamamlanmasl
3a6oИ Ha(3a60Й )― Oyuq
3a6oИ HЬ1 6oЛ ee ДoΠ ycTИ MЬ Ix Pa3‐
tirrne,ba,a9atdllllla
3a6oИ HЬ I CpeД HeЙ ЧacTИ ocИ ―
3aBepШ eHHЬ lЙ peHc BaroHa―
Va―
qonun basa 9atml, (bitmi,)
Oxun orta hissoslnd0 0yuq
3a6oЙ ΠЫЙnyTЬ ―Qazma y。 lu
3a6opHaЯ TPy6a― Hasar borusu
3a6opЫ cHerK13aЩ ИTHЫ e― Qar―
danmihaflzo hasarlarl
3a6paКoBaHHaЯ КoЛ ecHaЯ napa―
Brak cdilmis tokor ci籠
3a6paК oBaHHЬ :Й ―Brak cdilmis
reysl
3aBИ HЧ И BaHИ e Myф TLI Ha
■OД MOTК y_Muftanin altdan
sarlmaqla burulub battlan_
masl
3aBttcaHИ c PeeК ―Reykalann asll―
コnasl
102
3ar
Ka6倒 1■ ― Kabclin
3ar」ly6Л eHIIe
3aBИ cИ MocTЬ ― Aslllllq,aslll ol―
maq
doHnlo,dirilmesi
3aBИ cИ MocTЬ OT KOHК peTHLIX yc_
ЛOBИ Й ― Konkrct ,oraitdon
aslll olinaq
3aBИ cHMocTЬ CTpeЛ
batiricl(bOttan)qurttu
3arЛ yШ eHHe― Sosi batllllla,sesi
КИ
B MapШ
―
bOttma
Кa― Qapaq,tixac
pyTe― Mar,rutda yoldoyi§ o―
3ar」 IyШ
nin aslllll言 1
3arЛ yuIKa HИ
■03 - Yoldoyisonlorin ve
i,arolorin aslllll普
3arHИ BaHИ e
1
3aBHcIIMocTЬ ycTPoicTB CЦ
lBM qurttusunun aslllll首 1
3aBИ cЯ Щ me pacxoД Ы ― Aslll
xorcler
3aBoД ЖeЛ e3HOД OpoЖ Horo MawИ ‐
HOCTPOeHИ ■ ― Domiryol ma―
Б ―
■
■
la zavodu
OummOSl
3arHИ BaHИ e TopЦ eB
Dayattin
ШnaЛ ―spa―
1ln kollosinin (ba,larinln)
9irumesi
loyici tir
3arpaД ИTolЬ HLIЙ 6pyc■ uЛ ar6ayMa
―Siaqbaulnlln 9operioyici th
3arpaAИ TeJIЬ HLIЙ cBeToΦ op― co
―
perleyici svctofor
ZavOd
3arpaЖ ttaЮ Щ ee ■o■ oЖ eHIc ―
COper10yici veziyyet
3arpaЖ aeHtte nyTH― Yolun 9o―
perlonlnesi
TЬ ―Coper10mok
3arpЩ И
3arpotteHIIe ЖeЛ e3HOЙ ДOporИ ―
3aBЬ :Ш eHИ e ДaBЛ eHHЯ ― Tozyi―
qin artmasl
3ara30BaHHocTЬ ―QaZllllq
3ara30BaHHЬ lЙ 30狐 yx_Qazlas―
Domir yolunun 9operlon―
diriml,hava
ЦHcTepHЫ
mesi
3arpy6JleHHa,peЛ ЬcoBaЯ ЦenЬ ―
Kobudla,dlrllmls rels dOv―
― Sistcmanln hcll.letiklo9di―
rilmesi
3arИ 6aHИ e―
cin 9urumesI
3arHИ BaHИ e o■ oPLI
―COper10mO isarevericisi
mcxanizm
3И pOBanIIe
― Atta―
HЫ ■6pyc― COper_
3arpaД ИTeЛ Ь
3aBoД cК oe ИcnЬ ITaHIle ― Zavod
sinagl
3arepMeTИ
ДpeBecIIHЫ
nlr
pン ЖИ
Ha― Qurma yayl
3a30Д HaЯ Π
3aBoД HoИ MexaHИ 3M ― Qunna
T
ИBHOrO
3arpaД ИTeЛ ЬHan cИ rnaЛ И3aЦ IIЯ
masl
Дeф eК
Hero cЛ
3aropaeTc■ oT 30Д Ы ― Sudan ya―
И3rOTOBИ TeЛ Ь―Zavod-ls―
3aBoД ‐
tchsa191
3a30Д Кa ЧacoB ― Saatin quml―
3aBoД cК oЙ
defekti
Ж
npИ 6opa― Alt bosaltma ciha―
zinln qapagl
3aBHcIIMocTЬ CTpeЛ oК II CИ rHa‐
,lnqayl■
T30-SeS
3arЛ yШ aKIЩ ee ycTPoЙ ●
()ymo
rosi
103
3arpy30Ч HO‐ BЫ rpy30Ч HOe ycT‐
3arpyЖ eHHocTЬ ΠoД BИ Ж HOrO CO‐
cTaBa ― Horoket terkibinin
poЙ cTBo ― Yiklomo― bo,alt―
ma qurgusu
yukliliyu
3arpyЖ en■ ocTЬ cBЫ Шeン●TaHoB‐
ЛenHoro
nopMaTИ Ba
3arpy30Ч HЫ Й ЛЮК ―
―
Mioyyon cdilmis nollllatiV―
don artlq yuklilik
3arpン ЖeHHЬ :Й BaroH― Yiklen―
3arpЯ 3neHИ e― cirk10nm。
3arpЯ 3HCHИ e roЛ oBК И peЛ Ьca ―
Rcls ba,11普 lnin,irklonmesi
3arpЯ 3neHIle n30Л Я
TOpa― IZoly―
ml,vaqon
3arpン ЖeHHЬ lЙ
c ⅡapyШ eHИ eM ―
Pozuntu ilo"klonmi,
3arpンЖeHHLIЙ CBepx rpy30■
eMHocTИ ―Yikgё tl111.10
Ш Лa‐
(necК OM, cneroM,
КOM,Ma3)TOM,К
OpК OИ cHera,
HИ Я
Yiklomo(yik10n_
mo);2 Doldunna(dolduml_
ma);3 1s verme;4i,
ЛЬДoM,6И TyMoM И Дp.И 30Л И‐
pyЮ Щ ИMИ MaTepИ aЛ aMИ )―
Diyirlenmo sethinin 9irklon―
3arpy3К a 6pИ raA ⅡTO― TXM
briqadasinin yllkliliyi
3arpy3К a BaroHoB ― VaqOnun
meSi(qumla,qarla,posa ilo,
mazutla, qar qatl ile, buzla,
yukliluyu
3arpy3К a ЖeЛ e3■ OЙ ДOporИ ―
Demir yolunun yikliliyt
3arpy3К a MaHeBpOBoro ЛoК oMo‐
TИ Ba ― Manevr iokomotivi―
nin yukliltyu
bitumla ve s izolyasiya ma―
tendl■ 0)
3arpЯ 3HeHИ e cMa3К И 6yК cЬ I ―
Buks yattinln 9irklenmesi
3arpЯ 3HCHHOCTЬ 6aЛ Л acTa― Bal―
lastin 9irkliliyi
3aД aHИ e
SiStcmin
yukl■ 1■
3arpy3К a CTpeЛ oЧ HoЙ ropЛ oBИ ‐
"
HЫ ― Yoldoyi,on bottazlnin
yikliliyi
3arpy3К a y3Л a
Ha MaHeBpoByЮ pa6oTy
一Manevr isine tap,lnq
3aД aHИ e naccaЖ ИPcК Oe ― Sor―
nisin binasl
3aД aHHЬ :Й
― QOV,a首 ln
MapШ pyT― Verilnli,
marSrut
yuklili"
3arpy3К a ЭЛeMeⅡ ToB cTaHЦ IIИ
(rOpЛ OBИ HЬ I, ΠyTИ
MacЛ a ― Ya普 ln
9irklonlnosi
3arpЯ 3HeHИ e noDepxHOcTИ КaTa―
qabi―
3arpy3К a-l
3arpy3К a CИCTcMLI
atomn 9irklenmosi
3arp■ 3HeHHe
OД Ъ‐
liyyotindon 9ox yiklenmi,
―
Yiklomo
likt
3aД aTЧ ИКДaBЛ eHИ Я―Tozyiq ve―
ricisi
H ■ Д.)―
3aД aЧ a
Stansiya elementlo五 nin(bo―
首aZln, yollarin ve s)yuk―
liliyi
onepaTИ BHorO nЛ aHИ po‐
BaHИ Я― Opcrativ plallllasdir―
ma tapslrlこ 1
3aД BИ ЖКa― Siyirmo
104
3aД e」 IК a― Battlama,battlallnla,
tutina,mlxlama,hё Hno
3aAepЖ aHИ e oTЦ ena― Ayl.11lanin
longidilmesi
3aД epЖ Кa BcTpeЧ ■o「 o noetta ―
Qarsldan gelen qatarln lon―
gidilmesi
3aД epЖ Кa BLvtaЧ H rpy3a― Yuk
vedlmesinin gecikdiHlmosi
3aД epЖ Кa ДBHЖ eHИ Я ΠoeЩ o3 Qatarlann heroketinin longi―
dilmesi
3aД epЖ К
a
КoHTeЙ Hepa― Kontey―
ncrin longimosi
3anepЖ Кa IIOe3/1a― Qatann lon―
Πoo71a
3鋼 Иp衝 TTa nttΠ ЯTHИ Ka― Dab″
naltllЁ ln burtunun slynhnasl
3aД Иp ΠoД IIЯ THIIК a― Dabanalt―
11普
ln Slynlmasl
ШeЙ КH― Boynun slyrll―
masl
3aД HIIЙ ΠoД ШIInHИ К―Arxa yas―
tlq
3anHИ ЙcTЫ К―Arxa calaq
3aAHИ Й cTLIК КpecToBIHЫ ― Car―
pazin arxa cala薔
1
3aAHHЙ x似 ― Arxaya(geHy。 )
hereket
3aД HttЯ cTeHК a na3a―
ClVin arxa
divarl
3aД HЯ ЯTeЛ eЖКa―
Arxa arabaclq
105
-
Qo-
Yanrlr igare fonori
3axraranue - Yanma, ahqma
3axunr - Srxac
3axnu 6o.lronoft - Boltlu stxac
3axraM xnxHosoft - Pazlt srxac
3axr.ru xarsxuofi - Qokici stxac
3axxu nepexo4Hofi - Kegidli srxac
3axxu nenrenofi - Ilgokli srxac
3axr,ru nxrarouxfi - Qidalandrflcl slxac
3axxu no4gepxunarcquft - Saxlayrcr srxac
3axnu cxo:rrtsunn - Siiriiqken
slxac
3axnu coegnnr.rre.nrssi - Birlegdirici srxac
3axnu cpe4nefi anxeponxn - Orta ankerlome srxacr
3axu*r crpynonoi - Sim srxact
3axnu cruxonuft - Calaq srxacr
3axuu rpexxouyrurrfi - Ugxamutlu srxac
3axuu r[nxurpyrcrqxfi - Fiksaslya slxacl
Haps
Ha nepepoHe ―
Qatann menzildo lengidilmesi
3aД epЖ Кa y BxoA■ Oro cII「 HaЛ a―
Giris i,aresinin qaba薔 lnda
longidilmo
p― Slyllllla
3aД И
3aД Иp
min iligmosi
3aeqante frtopr - L6vberin iligmosi
3ae:a - Girmo
3aer4 noromorusa - Lokomotivin girmosi
3axxenas ropenxa - Yandrrrlmrg odluq
3axxennrrfi cnrna.nrnrrfi
gimosl
3aД eptt
3agurr vacrs rcopnyca 6yxcu - Buksun gdvdosinin arxa hissosi
3aegaxxe rauxoaepxare,rr - Kilid saxlayanrn iligmosi
3ae4axue uexaHr:ma - Mexaniz-
3aЖИMHoe IIPИ cnoco6Л eHИ e―
3aК aЛ eHHЬ IЙ
Sl―
xac mexanizmi(qurЁ usu)
3aKaЛ Кa CTaЛ И―Poladin tavlan‐
masl
3aК aЛ o■ HaЯ TpeЩ HHa― Tavlan―
ml,9at
,aldicinin torpaqlanmasl
3aКaHЧ IIBaЮ IЦ ИИcЯ 6aШ MaК ―
3a3eMЛ eHHaЯ HenTPaЛ Ь ― Tor―
Axlra 9atd,rllan(qurtaran)
paqlanml,ncytral
nITanra ― Tor―
paqlama stanqasl
3a3CMЛ ЯЮlЦ ee ycTpoЙ cT30-TOr―
ba,maq
3a3eMЛ ЯЮЩ aЯ
HИ K
MecTHocTЬ
3aК apcToBaHHaЯ
―
Torpaqlaylci naqll
―
Karstla,mls yer
3aК aTaBШ IIecЯ HaBapЫ КoЛ eca―
Tokerin sarinan qayna言 1
OЛ eca ―
3aК aTaBmИ ЙcЯ ΠoЛ 3yH К
TokoHn diy1lonen surungeci
3aК aTЬ l ocИ -OXun diyirceyi
3a30p _ Ara, ara1lq, mesamo,
mesafo
3a30p B КOpHe ocTpЯ Кa― Tiyonin
k6kindo arallq
3aК aTЫ BaHИ e npo30Л КИ―MOfti―
3a30p HcКpo30「 O npoMettvTК a ―
Ql首 1lClm arall薔 lmn
mOsalnesi
3a30p Me狐 y6y"FoЙ И cwnИ ЦeЙ ―
Buks ve top araslndakl arallq
3o30p Mctty ΠЯTHИКoM И ■OД ‐
■■THИКOM― Daban ve daba―
nalti araslndakl ara1lq
3a30p paCT,HyTЫ Й ― Gorilmis
arallq
lin yurnalanmasl
― Sarlnmaq,
3aKaTЫ BaTЬ cЯ
birmelonmok,
yumalanmaq
3aК ИДКa ДBepИ
bikilmok,
Barona― Vaqon
qaplsinin atmasl
3aК ИДКa ДBepHaЯ ―Qapl
atmasI
3anOpHoro MexaHH3Ma―
Bttlalnamexaniる ..inln amasl
3alcJI狐 o-l Coお ,rozo;2 Qoy
3aК И
ДКa
maq
coBLIЙ ―Rcls arall言 1
3a30p peЛ Ь
3aК ЛaД Кa ДBepHaЯ ―Qapl reZOSi
3a30P CTbIК OBOЙ ― Calaq ara11首 1
3a30pHИ К―Arahq
3aИ ЛИBaΠ Иe КЮBeTa ― Kivetin
cTpeЛ КИ―Yoldoyiso―
nin co■ osl
3attaAК a ma6」 IoHa― Sab10nun
3allcЛ aД Кa
(arXin)li110nmOsi
3aIMcT30BaHИ e rocyД apcTBeH‐
■0「 O pe3epBa ― DOvlot ch―
tiyatindan borc gOJ詢 ばne
3aИ HTepecoBaHHЫ e
(peЛ Ьca,К oЛ ←
mi,qat(relSin,tokoHn"s)
3a3eMЛ eHИ e― Torpaqlama
3o3eMЛ eHИ e onopЫ ― Dayattin
torpaqlanlnasl
3a3eMЛ eHИ e pa3pЯ ДHИ Кa ― Bo―
paqlaylcl qurttu
3a3eMЛ ЯЮIЦ ИII nP030Д
cЛ oЙ
ca H■ Д.)― Mё hkOmlondirll―
cTopoHЫ ―
Maraqh teroflor
106
qoyulmasl
3aKJIttHaЯ ШaЙ 6a― Qoyma,ayba
38К ЛaД HoЙ 6oЛ T― QOyma boit
3alcЛ aД HoЙ фyH/taMeHT― Qoyma
binovre
3an.renxa - 1. Porgim; 2. Pergimlome
3arurenxa KpenJren[s - Borkitmonin porgimi
3ax,reno.rHoe coernnexxe - Pergim birleqmesi
3arc,reno.rxrrfi uror - Porgim tikisi
3arclenoqxr,rfi [roB B Haxrecrxy
- Usteqoyma pergim tikigi
3axreno.rxrrfi [roB B crbrx Kalle-kolleye porgim tikigi
3ax.nenoqnrrft uron gryxpngxsrfi
- Ikicergeli pergim tikigi
3ar.neno.lrrrft uror anyxcpe:uufi
- Ikikesimli porgim tiki$i
3axJrenoqHHft uror ognopngxrrfi
- Bircorgeli pergim tikigi
3ax,renoqnrrfi uron ognocpeHr,rfi
- Birkosimli porgim tikigi
3arcrenoqusrft trroB n,'IorHbrfi Kip porgim tikigi
3ar:renoqnrrfi ruoD rIpoqHonJIornu - Kip-m6hkam pargim
tikigi
3aК ЛИHИ BaHИ e poЛ ИКoB_Diyir―
coklorin per9iinIOnmesi
3aК ЛИHIIBaHHe ceК Topa― ScktO_
mn per9imlonmesi
3aК ЛЮЧeHИ e― Qorar,rey,flkir,
netico
3aК ЛЮЧeHИ e КoMHccHИ ― Komls―
slyanin reyl
3aК ЛЮ ЧeHИ e o MeД HЦ IIHcК OM Oc‐
BttД
eTeЛ ЬcTBoBaHИ И ― Tibbi
miayine haqqlnda rOy
3aК oHoMepHЫ ЙΠpИ poД HЫ ЙΠpo‐
Цecc ―Qanunauytun tObii
proses
3aК oHcepBИ poBaHИ e noД 3И ЖHO‐
ro cocTaBa― Horoket terkibi―
nin konsewasiya edilmosi
3aКopaЧ ИBaHme polЬ co30■ ЦenИ ―
Reis dё vrosinin qlsaldllrnasl
3aК penЛ eHИ e― BorkidillnO
3aК pen」IcHИ e BarOHa―
Vaqonun
borkidilmesi
3aК penЛ eHIe BarOHo3 0T yxOД a―
Vaqonlann qa9madan borki―
dillnesi
3ar.nenoqxsrfi uron npovHufi 3aК penЛ eHИ e rpyHTa_TOrpattin
M6hkom pergim tikigi
berkidilmesi
3axlxHenxoe BnrrcrrBaHHe nor3aК penЛ eHИ e ДeTaЛ И ― Detalln
BrrxHoro cocraBa - Horekot
borkidilmosi
torkibinin pergimlonmig vo- 3aК penЛ eHИ e 3a КOЛ ЬЦo_ H01ziyyetda yerlegmesi
qodon berkitlne
3an.lrrlHxsaHne tala - Valm por3aК penЛ eHme КopoTК ИMH cTOЙ ‐
gimlenmasi
КaM■ ― GOdok(qlSa)dayaq―
3ax.nrnnnanxe xonecnofi naprr larla berkiano
Teker ciitiiniin porgimlen- 3aК penЛ eHne КpsIШ oК _Qapaq―
mosi
lann borkidilmosi
3ar.nuxugaxue uexaxulua - Me3aК penЛ eHИ e ocTpЯ К
a― Tiyonin
xanizmin pergimlonmasi
berkidilmesi
107
3aKPЫ TИ e aBT06Л oК ИpoBК И―Av―
3aК penЛ eHИ e noД BHЖ Horo cep‐
ДeЧ HИ Кa
―
Horokotedon
tobloklamanin bttlanlnasl
3aК pЫ TИ e ДBИ ЖeHИ Я Πoe3Д OB ―
trokciyin borkidlmosi
3aК penЛ eHИ e ■oД BИ ЖHOro coc‐
TaBa ― Horokot terkibinin
borkidilmesi
Qatarlarin herOketinin baL―
lanmasl
3aК pЫ TИ e oД Honン THoro IIepero―
Ha_Biryollu monzilin ba首
3aК pen」 leHИ e nyTИ oT yroHa― Yo―
lanmasl
lun qa9madan borkidilmesi
3aК penЛ eHHe pacTЯ ЖКH― Dartl―
3aК pЫ Ttte neperoHa―
nin borkidillnosi
3aК penЛ eHИ e
Monzilin
battlanmasl
D」 leК TpocBapК oЙ
3aК PLITИ e nepee3Д
―
a ―Ke9idin
battlanmasl
Elektrik qaynagl llo berkit‐
mo
3aК peΠ Л eHHLIЙ yЧ acToК IIyTИ _
ШЛar6ayMa― Slaqba―
umun battlanmasl
3aKpЬ ITOe pacnpeД ンcTpoЙ cTBo―
3aК PLITHe
Yolun tohkiin olunmus sahe―
Ba言 1l payla,dirlCl qurttu
Sl
3aК penЛ ЯeMaЯ rpyΠ na―
Tohkiin
cdillnis qmp
3aК pecToBИ HHaЯ
КPIBaЯ ― Car―
pazarxasl oyrl
3aК peЩ eHИ e ДByMЯ ΠЛaHКaMИ ―
lki planka ilo xa91andirilma
Π
olvlyB鰤 0-Kulbe」 battla
OH― SifOnu battla
3aК poЙ cИ ф
3aК PoЙ
3aК pyTК a― Bulllla,burub battla_
―
3aК pЬ ITЫ II BXOД HOI CHrHaЛ
Batth giris i,aresi
3aК pЫ TЫ II caMoTetIHLIH CЛ ИB―
Ba首 116z― ёzune axlb bosalma
3aК pLITЫ Й cИ HaЛ (C3eTOф Op
И
「
■ Д。
)― Ba薔 1l isarO(svctOfOr
ve s)
3aК PЫ TЬ IЙ TИ reJIЬ ― Ba言 1l puta
3aЛ oЖ ИДaHИ Я―GOzlomo zall
―Yattin 。
lave
ma,borkitmo,esmo
BKa
3aЛ И
til bunna
3aЛ ИnattИ Я ЯКOpЯ peЛ e ― Relc
3aК pyTК a npo30■ OЧ naЯ ― Mo■
CBeTOф Op
Battlanan svctOfor
3aК pLIBaЮ
Щ ИЙc,
3aК pЫ TaЯ nepeД aЧ a―
MaCЛ a
cdilmesi
―
lё
Horoketin tehlikesizliyinin
rehnl
Qapall
OIi11.lo
3aKpЫ TИ e-10武nlo,6milmo;2
Battlalna,battlamma;3 Lo計
em。
3aKPLITHe(■ yTH,cTpeЛ KII n■
vborinin yapl,masl
3aЛ or 6e30Π aCHocTИ ДBIIЖ eHИ Я―
3a」 IoЖ ИTЬ
3HaК ―Nl,an
qoymaq
3aMacJIeHHЫ Й ΠoЛ o3-Yatta bu―
lan■ 11,xizok
3aMeД ЛeHIIe
Д)
- l
Yava,1lna,
―Battlanma(yolun,yoldoyi―
yava,ltma,
5onin ve s)
2 Yubanma,longiino
108
sireti
azaltma;
3aMeД ЛeHИ e ДBИ ЖeHIIЯ Πoetta―
3alrrexqrc.rr1rft
masi
3aMeД ЛeHИ e
cИ rHaЛ ЬHoro
-
Ovezleyici
3auep - Olgii, cilgmo
3auep:ruufi ropuoanofi urrJrnHAp
- Donmug tormoz silindri
3aMerHas nencnpanxocrs - Giiriinen nasazhq
3auernrrfi :rmr[r - G6riinen liift
3aMeqanxe - irad, qeyd, fikir,
Qatarin heroketinin yava,1peЛ e―
1,are rclesinin yava,1lnasl
3aMttЛ ИTeЛ Ь一Yava,ldicl(Sむ 0ti azaldan)
3aMeД ЛИTeЛ Ь BaroHHЫ Й ― Va―
qon yava,ldiclsl
miilahizo
3aurnyrar o6o.noqra -
IeЩ eBИ ДHo‐ Ⅱa‐
3aMeД Л■TeЛ Ь К」
ЖИMHOЙ ― Kelbetinvari― sl―
xlcl yava,ldlCl
3aMeД ЛIITeЛ ЬКoppo3И И―Korro―
ziya yubandlrlclsl
3aMeД ЛИTeJIЬ pЫ ЧaЖ Ho‐ HaABИ Ж ‐
HOЙ ― Q。 1lu_heroket yava,1-
Qapalt
iizliik
3auxnyrar qenr - Qapah dtivre
3aumnyroe noJroxeurre 3aMKa Kilidin qapah veziyyeti
3aurny"roe coear{Heulre - Qapalt
birlegme
3aruxnyrrrft KoHTarcr Qapalr
kontakt
3aurnyrtrft Mapurpyr Qapah
mar$rut
3aMК HyTЬ ―Qapamaq
3aMК oBaЯ Myф Ta_Kllid muftasl
3aMК oBЬ IЙ ШКBopeHЬ ― Kilidli
-
diclsl
3aMeHa (Д eф oeFrHOm peJIЬ ca,
ШnaJI И■Д.)― DeiyOmoヽ ovoz
emOL dOyl山 lmO,OVez
ed11m。 (dettktll relsi,,pall ve s)
3aMeHa ocTP■ Кa― Tiyonin do―
iysdirilmesi
3aMeHa nPI16opa ―Cihazln do―
ox inili
yi,dirilmesi
3aMК oД epЖ aToIЬ aBTocЦ eΠ КИ ―
3aMeHa paMHoro peЛ Ьca― cOr91_
Avtoqo,qunun
ve relsinin deyi,dirilmesi
kilidsaxla―
pclsl
3aMoК ―Kilid,qlfll
3aMOК aBTocЦ enК 壼― Avtoqo,qu―
oЧ Horo nepe30Д a―
Yoldoyi,on qurttuSunun do―
3oMeHa cTpe■
yisdirilmesi
nun kilidi
3aMeHa ycTPoЙ cTBa― Qurttunun
doyisdirilmesi
3aMena oJleК TponpIBtta― Elekt―
3aMoК annapaTa― Apratin kilidi
Hk intlqalinin doy19diHllnesi
peЛ Ьc― Deyisdiri―
Deyi,on hissoll kilid
3aMoК cTpe■ oЧ HI.IЙ 一 Yoldoyi―
3aMoК cBoД a― Birlo,dill.lo kilidi
3aMoК c nepeMcHHЫ M 3BeHOM―
3aMenЯ eMЬ lЙ
lon rels
,on kilidi
3aMcHЯ eMЫ Й cTepЖ eHЬ -Ovez―
3aMopaЖ IIBaHИ e rpyHTa
lonon mil(9ubuq)
pattm dOnmasl
109
―
Tor―
3anIIЖ eHHoe
TopMo3HOH
3aMopaЖ ИBaHИ e
―
Tolllloz
ma―
MarИ cTpaЛ И
gistrallnin donmasl
3aMLIК aHИ e-l Qlflllama,kilid―
sllma
3aHoc necЧ aHЫ Й―Qum
3aMЬ IК aHme BЫ КЛЮЧeHttOro ycT‐
A91lml,qurLunun
basqinl
3aHoc nyTИ ―Yolun basllmasl
3aMЬ IК aHIIe И30Л ИpyЮ Щ ero cTЫ ‐
qapanmasl
3aMЫ КaHИ e MapШ pyTa―
mtun qapanmasl
3aHyЛ eHИ e― Siflrlama
3aHЯ TИ e― Tutma,tutulma
3aHЯ TИ e oTBeTBЛ eHИ Я ― Budaq―
Mar,―
3aMЫ КaHИ e peЛ ЬcoBOЙ ЦenII ―
Rels dOvrosinin qapanmasl
3aMЬ IК aHИ e pИ reЛ Я ― Rigelin
qapanmasl
3aMbIК aHIIe cTPe■ OК B MapШ py‐
Te― Mar,rutda yoldeyisonlo―
lanmanin tutulmasl
3aHЯTIIe nPИ eMO‐ OTΠ paBoЧ HЬ Ix
ΠyTeЙ ― Qobul― gOndormo
yollarinln tutulmasl
Vaxt―
3aHЯ TИ e cBepx BpeMeHH―
dan artlq tutmaq
Ha ΠyTЯ x cTaHЦ ttИ ―
nn qapanmasl
cTpona
3aHocИ MLIЙ yЧ acToК ― BaSllan
saho
Кa_lz。 lyasiya cdici calattln
3aHЯ THЯ
― Ilgeyin
Stansiya yollarinda mo,こ
10r(texniki dorslor)
(StrOpu⇒ bttlanmaSl
3aMLIК aHИ e
―
(yl薔 lnl)
qapanmasl
3aMЬ :К aHИ e
ЖeHИ e
3aHoc― Yl首ln, qalaq, tepe, ba‐
lome;2 Qapanma,battlanma
poЙ cTBa―
HanpЯ
Asa首 l salinml, gerginlik,
azaldllml,gerginlik
КoHTaК To3
3anЯ THЯ Ha TpeHaЖ epax― Tre―
- Kon―
naJOrlarda mosto1010r(tcx―
taktlarln qapanmasl
3aMЫ КaTeЛ Ь―QapaylCl
3aMЬ IК aTeЛ Ь BHyTpeHHИ
olo―
Й ―
nikl)
3aHЯ TocTЬ
Da―
―Tutululuq,me,こ ul―
luq
xlli qapaylcl
3aMLIК aTeЛ Ь cTpeЛ КИ― Yoldoy^
3aHЯ TocTЬ
И30Л Иp03aHHOrO
edilmi,
yЧ acTК a― iz。 lyasiya
1,Onin qapaylcisl
3aMЫ КaTeЛ Ь Ц eHTPaJII130BaHHoЙ
cTpeЛ КИ―MorkЭ zlosdirilmis
sahenin tu■ 1luluこ u
3aHЯ TocTЬ neperoHa― Monzllin
tutululuttu
3aHЯ TocTЬ фpOHTa _ Cobhonin
yoldeyi,onin qapaylclsl
aTЬ ―Qapamaq
3aMЫ К
3aMЬ IMЮ Щee peJIc― QapaylCi rele
(VaqOnun yuklenme ve ya
Qar―
bosaldllma yollarl)tutulu_
,lSl alinan yaylar
3aHИ ЖeHИ e ДIIaMeTpa ШeⅡ Кm― Bo―
yЧ acToК ― Tutulu
3aHЯ TЫ Й 6■ oК ‐
3aHeBoЛ eHHLIe npyЖ
И HLI―
luttu
blok sahe
yunun diamct■ nm azaldllmasl
110
3an
3aHЯ TLIЙ 3arOH― Tutulu vaqon
3aHЯ TЫЙ ΠyTЬ ― Tutulu yol
3anaД aЮ IЦ aЯ КHonKa ― Batllan
diymo
3anaЙ Кa―
Asma qlfllla qapamaq
3anИ paHИ e cTpeJIК И _Yoldoyi―
Lehimlome
,Onin qapanmasl
3anac― Ehtiyat
3anac MoЩ HocTH― Gic chtiyatl
3anac necKa― Qum ehtiyatl
3anac IIonepeЧ HoЙ ン
℃ToЙ ЧИBOC‐
TИ ― Enino (kё nd。 lon)da―
vamllllq chtiyatl
3anac npoЧ HocTII ― Mё hkOmlik
chtiyati
3anac ycToЙ ЧИ30CTИ ― Dayanlq―
3anЛ eЧ ИК―Arxa1lq
3anOЛ HeHИ e naК ЛaД HoИ _ Qal―
IIЦ a― Doldu―
codvel
3anOMИ HaЮ Щee ycTPoЙ cT30 -
rulinu§
Yadda,qurgusu
3anop-l Battlama,battlanma,
―Ehtiyat stansiya nOvbet9isi
ql■ 1lama,kilidlomo;2
3anacHoЙ pe3epByap ― Ehtiyat
90nl
3aIIacHoЙ ШJIar6ayM ― Ehtiyat
Ql■
1,
kilid,cofte,rezo,sillllo
3aIIop КpЬ ImК H ЛЮКa― Lik qa―
slaqbaum
3anepT Ha 3anOp_Rezo llo baЁ ―
pa言 lnin battlaylClSl
ΠЛaTф opMЫ ―Platfolllla―
3aΠ Op
nln battlaylClSl
3anopHaЯ apMaTypa TPy6onpo_
30Aa― Bom komerinin baま
lama
3anepTan cTpeЛ Кa ― Qapanlnl,
yoldeyi,on
lama allllaturu
3anopHa■ 3鍛 BИ ЖК
a― Battlama
Qapama,battlama,
qlvf11lama,kilidlomo
КpaЙ HeM
zolaq
3anЛ eTК a TPoCa― Trosu hё .1.lok
3anoЛ HeHHan Ta6Л
yolu
3anacHoЙ ДeЖ ypHЬ IЙ Πo cTaHЦ ИH
3anИpaHИ e―
3anИ paTЬ Ha 3aК 」
IaД К
y― Cofte
ile battlama
3anИ paЮ ЩaЯ ЛИ
HeЙ К
a― Ba薔 ―
laylcl xotke,
3anИ PaЮ ЩaЯ ■oЛ oca― BattlaylCl
monin doldunllmasl
111lq ehtiyatl
3anacHaЯ ЖИЛa― Ehtiyat damar
3anacHaЯ ЧacTЬ ―Ehtiyat hissosi
3anacHoЙ BЫ xoД ― Ehtiyat 91xl,
3anИpaHHe B
qapamaq
3anИ PaHИ e HaBecHLIM 3aMК OM―
siyirtmesi
3anopHaЯ ΠO■ oca― BaЁ lama ZO―
la首 1(kOmeri,qursa首 1)
3anopHoe ycTPoЙ cT30-Battlama
qurgusu
ΠoЛ tr■ eHIIИ
―Konar ve」 yyotde qapatnaq
3anttpaHИ e B MapШ PyTe― Mar―
,mtda qapamaq
3anHpaHИ e 3aMК OM― Qlfllla(ki―
lidlo)qapamaq
3anИ paHHe КocTЫ ЛeM― Kastillo
3a■ opHo‐ ΠЛ oM6HPOBOЧ
HLIe yc_
TpoЙ cTBa― Battlama_plomb―
lanma qurttularl
111
3apa6oToК ■O TapИ фy ― Tarif
izro omok haqql
vcntli
3anopHЫ И BeHImЬ КИΠЯT即 lЬ HИ Кa
3aperИ cTPIIPOBaHИ e npИ 6opoM―
Cihazla qcydo ahnma
―QIZdmclllmbttlalnavcnth
3anopHLIЙ JIЮ К―BattlaylCl lik
3anopHЬ IЙ MexaHИ 3M― BaLlayICl
3ape3Ь 6oBaЯ КaHaBК a― Yivarxa‐
sl arxclq
3apoЖ ДeHИ e BHyTpenHИ x Tpe‐
Щ ИH― Daxili 9atiarin omolo
mexanizm
3anpaBKa-1)01durlna,qurulma
3anPaBК a КЛanaHa ― Klapanin
golnlesi
aЛ ―Spalln kertik―
3apy6К a ШΠ
lo■ mosi
3apЯ Д―Yik
3apЯ Д 6aTapeИ ― Batarcyanin
ガ klenlnesi
3apЯ Д КoHД eHcaTopa― Konden―
qurulmasl
3anPaBК a ToΠ Л130M一 Yanacaq―
la doldunna
3anpeccoBК a― Preslomo
3anpeccoBК a ЦeЛ ЬHoKaTaHHЬ Ix
КoЛ ec― Bitёv diyirlenme to―
koHnin preslonmosi
3anpeT― QadaLa
3anpeЩ aeTcЯ 3arpyЖ aTЬ
Yは lomok qadattandir
satorun ytklenmosi
3apЯ Д ocTaTOЧ HЫ Й―Qallq ytk
―
3apЯ Д oTPИ ЦaTeЛ ЬHЫ Й ― MOnfl
yuk
3aIIpeЩ aeTcЯ Πpoe3Ж aTЬ ― Kc9-
IIoЛ OЖ ИTeJIЬ HЬ IH
3apЯ Д
―
Misbet ytk
mok qadattandlr
3anpeЩ aTЬ ―Qadattan ctmok
3anpeЩ aЮ Щ ee ΠoК aHИ e(cBeTcl
“
Q“ 電anedici
●Opa,CИ rH卸 ⇒―
gOsto五 ci(sVetOfomL isaro」 n)
3anpeЩ aЮ ЩИЙoroHЬ ― Qada―
3apЯ Д cBo6oД HЫ Й―Sorbost yik
ЛeК TPИ ЧecК ИЙ―Elcktrik
3apЯ ДЭ
ytki
3apЯ ДКa一 Yiklomo,doldulllla
3apЯ ДКa BaroH‐ Дeф eК TOCК ona ―
Vaqon― defcktoskopun ytk―
ganedicl l,lq
lonmesi
3anpeЩ eHIIe■ orpy3К II― Yiklo―
monin qadattan cdilmesi
3anpeЩ eHИ e pocnycК a c ropК И ―
Topedon buraxmanl qadatan
etmok
3apЯ ДКa orneTyШ ИTeЛ Я ― Yan―
首inSё ndirOnin doldumlmasl
TopMo3a ― TOHnozun
doldumlmasl
3apЯ ДКa
3apЯ ДHaЯ MoЩ HocTЬ ―Yiklomo
3anpoc o6 oTΠ paBЛ eH“ И■oo3Aa―
(d。 ldunna)giCi
3apЯ ДHo‐ 6yф epHoe ycTPoЙ cT30
Qatarin g6nder■ mosi baredo
sorgu
3anPyД
-1,osalma,buraxma
3anycК
3anopHЬ :Й 6pyc― Battlama tiri
3anopHЬ :Й BeHTIIJIЬ ― Battlalna
―BOndlomok, qabattinl
(3Б
y)_Yiklemo― bufcr
gusu
battlamaq
112
qur―
3aT
3aTBop― Cofto,rozo
3aTBop 6yК cЫ ― Buksun co■ osl
3apЯ ДHoe ДaBneHИ e― Doldu....a
tozyiqi
3apЯ ДHoe ycTpoЙ cT30-Doldur―
(reZOSi)
ma qurgusu
3apЯ ДHЫ Й MoTop_reHcPaTOp ―
3aTopMoЖ eHHoe cocToЯ
Doldull.la motor― gcncratoru
3apЯ ЖeHHЬ :И OrHeTyШ ИTeЛ Ь ―
3aToЧ Кa
Doldumlmus
yan薔 lnSё n_
HИ e― TOr―
mozlarml,veZiyyot
ИHcTPyMeHTa―
Aletin iti―
lonlnesi
3aToЧ HЫ i craHoК ― Itileyici doz―
gah
diren
3apЯ ЖenHЫ Й cЖ aTЫ M 30371yxOM
3aTPaTa MaHeBpoBЬ Ix cPeД cTB―
Manevr vesaitlorinin serfl
3aTPaЧ eHHLIЙ MaTepИ aЛ ― Sorf‐
― Slxllml,hava ile dolduml―
mu,
3acacLIBaHme― Sonna
a ― Cortgi, kertik a9
3aceЧ К
(11)ma, kertiklonmo, ni,an,
ni,anlama
3acЛ oHKa― Qapaq
3acЛ oHК a lcyp6eЛ ЬHaЯ ― Kurbel
qapagl
3ac」 IoHК a pa3rpy30Ч HaЯ ― Bo―
olunan material
3aTpe6oBaHИ e 30CCTaHoBИ TeЛ ЬH‐
,altma qapa言 1
3acoЛ enHЫ Й rpyHT― I)uzlu tor―
3aTpe6oBaHИ e noЖ apHoro Πoe3Aa
ro noetta― Borpa qatannin to―
lob olulunasl
Ь‐
3aTpe6o3anHC BcIIoMOraTeЛ
HO「 0■ OК OMOTИ Ba― Kё mok―
91 lokomotivin telob olun―
lmasl
一YanttinSё ndill1lo qatarlnln
paq
teleb olunmasl
3aTpe6oBaHHe noMoЩ И ― Kё ―
3acop HeMeTaЛ ЛИЧecКHИ ― QCy_
meta1 9irk
3acoPsl ocИ ―()Xun 9irki
3acopЯ eMocTЬ IIyTH ―
meyin tolob olunmasl
3aTpe6oBaHИ e yMeHЬ ШeHИ ЯcК o‐
ri―
Yolun
pocTИ ―Stretin azaldllmasl―
nin tolob olunmasl
9irklenmesi
3acTPonHTЬ -1lmolomOk,strop―
3aTPe6o3aTЬ
ЦИКa
―
Muayino9itolob etmok
lamaq
3acTPonК a BoHHcК
oИ
TeXHИ КИ
3aTPyД HeHИ e B■ oe3Д HOЙ Pa6oTe
―
―Qatar isindo 9otinlik
Horbi texnlkanin 9okib bOr―
kidilmosi(StrOplanmasl)
3acTyΠ ЛeHHe
OCMoTp口
Ha pa6oTy
3aTPyД HeHИ e B Pa6oTe― I,do 9o―
― I,o
tinlik
basiamaq
3aTPyД HenHaЯ BЩ
3awnЛ eHИ e― Kitlosme
tOk■ llnosi
3aTDepД eHIIe―
ИMOCTЬ ―
tinlo,mis g6血 nmo
3acЫ ΠKa 6aJInacTa ― Ballastin
Borkime
3aη ttaHИ e―
l13
SOnmo
CO―
3aT
3awxaHИ e 30Л Hbl ―Dalttanin
3aШ yHTИ PoBaHИ e
cК aTaMИ Πoe3‐
a― Qatann tokoHlo,untlama
Д
sonmesl
3aTyxaHИ e KOЛ e6aHИ ■ ― Roqsin
sonmesl
3aTyxaЮ IЦ ee КoЛ e6aHIle― SOnon
reqs
3aTyxaЮ ЩИИ КOЛ e6aTeЛ ЬHЬ lИ
3aЩ eЛ Кa - l Siyinno, rozo;
2 Dll(qlfllda)
3aЩ HTa― Mihaflzo,qorunma
3aЩ ИTa ДByx30HHaЯ ― Ikizona11
muhaflzo
ΠpoЦ ecc― Sё nen reqs prosesi
3aTЯ rИ BaHИ e Кa6eЛ Я ― Kabclin
3aЩ ИTa 3eMЛ ЯHoro noЛ oTHa ―
9ok■ mosi
3aTЯ ЖКa― Dartql,9okim
3aTЯ ЖКa 6oЛ ToB― B01tlarln 9o―
3aЩ ИTa nMΠ yЛ LCHaЯ ― Impulslu
muhaflzo
3a口 Ц
ИTa
kilmesi
oT КopoTКor0 3aMЬ :К aHИ Я―
QlSa qapatmadan muhanzo
3aTЯ ЖHoЙ 肛OД ЪOM― Sirokli yo―
3aЩ ИTa oT Pa3MЫ BOB―
Yuyul―
malardan muhaflzo
xu,
3aTЯ ЖHoЙ cΠ ycК ―Sj『 okli cni,
3axЛ aMЛ eHHocTЬ ΠyTИ ДeTaЛ ЯMИ
BaroHa― Yolun vaqon detal―
3aЩ ИTa cT ШyMa ―
mllhaflzo
3aЩ ИTa oT
Sosdon
ЭЛeК TpOMarHИ
THЬ Ix
B03Д eЙ CTBИ Й―Elektromaqnit
larl ile zibillonmesi
3axJIecr Πp‐ oAoB― MOnilloHn do―
tosirindon mthaflzo
3aЩ ИTa IIyTИ oT necК a―
lasmぉ 1(sanlmasl,danimぉ 1)
3axЛ ecT ToК oΠ PИ eMHИ Ka ― CO―
reyanqobulcdicinin dola,masl
3axoД cepД eЧ HИ Кa coЛ eHoИ Дa ―
Solcnoidin i91iyinin girisi
(daXl1 01ma,gillllo)
3axoД HLIЙ КoHyc― Giris konusu
3aЦ en КyЛ aЧ КoM ― Yumruqlu
Yolun
qumdan inuhaflzosl
3amЦ ИTa nyTИ oT cHera― Yolun
qardan muhaflzosl
3aЩ ИTa peЛ ЬcoBЫ x ЦeneЙ ―Rels
dOvrolerinin mthaflzosi
3aЩ ИTa cЫ ΠyЧ ero rpy3a― SOpo―
lonen yllkin inthaflzosi
3aЩ ИTa TPaHc● OpMaTOpa _
ili,mo
3aЦ enЛ eHИ e ― Ili,dirmo, qar―
Transfollllatorun mthaflzosi
3aЩ ИTa ycTpoll● TB CЦ Б― IMB
maqlama,battlama
3aЧ И
cЛ eHИ e nЛ aTeЖ eИ
Torpaq yatattinin berkldilmesi
―Odonl―
qurttularinin inuhaflzosi
3aЩ ИTa фИ
Дepa― Fiderin miha―
,in daxll olmasl
3aШ ИBaTЬ ―Tikmok
3aШ ИBК a КocTЬ :Л ЯMII ― Kastil‐
flzosl
alleК TPИ ЧeCKax ЦeneЙ ―
Elekmk dovreshin inthaizesi
3aЩ ИTHan apMaTypa― Mthaflzo
3aЩ ИTa
lorle tilanok
3aШ ИBК a ocTPЯКa― Tiyonin ti―
kilmesi
arrnaturu
114
- l Bildinnok, melu―
mat vellllok,XObor vennok
3aЯ BК a - 1 0rizo; 2 Sifari,;
3aЩ ИTHaЯ 3011a― Mihaflzo zo―
3aЯ BИ TЬ
nasl
3a]Ц ИTHaЯ
И30Л ЯЦИOHHaЯ Tpy6a―
3 Tolobnamo
Ⅳ【
thaizo izolyasiya bonlsu
3aЩ ИTHaЯ MapК ИpoBК a― Qoru_
3aЯ BК a
Ha nepe303К y BOЙ cК ―
Ordunun dasinmasina sifari3
yuCu(muhaizocdici)marka_
3aЯ BК a o BLIД aЧ e npeД yΠ pette‐
lanma
3aЩ ИTHaЯ oК PaCК a― Mihaflzo
rongl
3aЩ ИTHaЯ nЛ eHК a ― MihaflzЭ
perdosl
3aЩ HTHoe ycTpoЙ cTBo― Mthafl―
HИ Я ― Xobordarll普 ln vcril―
mesi haqqinda sifaris
3aЯ BК a o6 oTMeⅡ e ΠpeД yΠ pe"Щ e‐
HИ Я
zo qurgusu
3aЩ ИTHoe 3a3eMЛ eHИ e― Mihafl―
ze torpaqlamasl
3aЩ ИTHoe necoHacaЖ ДenИ e ―
Mihaflzo mc9osallnasl
aparicl rnanqa
coΠ PoTIIBЛ eHme
―
Mthaflzo lniqaviineti
3aЩ HTHoe cPeД CT30-Mihaflzo
vasitosi
3aЩ ИTHЬ Ie
ЛecΠ Ьle noЛ ocЬ : ―
Mihaflzo meso zolaqlan
3aЩ ИTHЬ le ΠPHCnoco6Л eHИ Я ―
Mthaflze avadanll首 1
3aЩ ИTHLIЙ 一Mihaflze cdici
3aЩ ttTHЫ Й КocTЮ M― Mthaflzo
geyllni
3aЩ ИTHЫ Й ■oTeHЦ ИaЛ ― Miha―
boqo
―
QoruyuCu tO_
3aЩ ИЩ eHHocTЬ OT MexaHИ Чec‐
КOrO
B03Д eЙ CTBttЯ
―
3BeHo 3y6ЧaToe― I)i,li 9arx hissosi
3BeHo ΠyTeBoe― Yol rnanqasl
3BeHo pa6oЧ ee― Fohlo dostesl
3BeHo cBЯ 3■ ― Rabite bondi
3BeHo ЦenII― Zoncir halqasl
3BeHopa36opoЧ ⅡaЯ MaШ ИHa ―
Manqasё kon ma,ln
3BeHoc6opoЧ HaЯ 6a3a― Manqa―
y!首 ma bazasl
3BeHoc6opoЧ HaЯ ЛИHИ Я ― ⅣIan―
qayttma xetti
3BeHЬ e30Й CnOco6-Manqall isul
3BeHЬ e30Й CnOco6 pa6oTЬ I― Isin
dostoli tsulu
3BeHЬ eBЫ e cTPyHЫ ― Halqa11
simlor
330HК И B TeJlelonHЬ IX anΠ apaTax―
flzo potcnsiall
3aIIIIITHЫ Й cЛ oЙ
3BeHИ T 330HOК ―ZOng 9alinlr
3BeHo ― Manqa, hisso, helqo,
3Be■ o BeД yЩ ee― Aparici hisse,
nln inthaflze tikilisi
3aЩ
I§
rehberinin sifarisi
3BeHe30Й nyTЬ 一Manqall yol
bond,doste
3aЩ ИTHoe coopyЖ eHИ e 3eMЛ ЯHo‐
m ΠoЛ oTHa― Torpaq yata言 1ИTHoe
― Xobordarll首 ln 10Ё Vi
baredo sif・aris
3aЯ BК a pyК o30Д ИTeЛ Я pa6oT―
MeXani―
Tclefon aparatim zongler
ki tesirdon mthaflzo
115
3BoHoК ―ZOng
B3Pe3a CTPe」
3BoHoК
IК
H
一
3epК aЛ ЬHoe И306PaЖ eHIIe― Ay―
na tesvlrl
Yol―
3epHo303-TaXlldaslyan
3epHo30Й rpy3-TaXll yikt
″4Z″ Zα リ ーZiqzaq
3И r3ar`9″ α
doyioonin kosilmosi zongi
330■ OК И3BeЩ eHИ Я ― Bildiris
zongl
КOHTpOЛ Я
330HOК
ΠoJIOЖeHИ Я
311「 3ar
ziyyetino nezaret zongi
3ByК pa3JIИ ЧHOИ nPCД 01刈
3И r3ar
КOHTaК THoИ ■oД BecК И ―
Kontakt asqlsinin ziqzaql
cTpeЛ КИ 一 Yoldoyi,onin vo―
TeЛ Ь‐
КOHTaК THoИ ceTИ ― Kon―
takt,obokesinin zlqzaql
HOCTИ ― MuXtolifmllddetli sos
3ByК oBaЯ cII「 HaЛ И3aЦ IIЯ ― Ses
lSareVCriclsl
3ByК oBoЙ cИ rnaЛ ―Sos i§ arosi
3И r3ar006Pa3HOe
助 aⅡ Иe ДeЖ ypHoro no cTaHЦ ИИ―
Stansiya nё vbet9isinin binasl
3AanИ e naccaЖИPcК Oe― Somisin
binasl
3Д aⅡ Иe nepeettHoro nocTa― Kc―
3И MHЯ
9id postunun binasl
3eB― A普 lz
3HaК ra6apИ THocTИ
BaroHoB
zaqvari ycrlo,mosi
3И MHee oceBoe Mamo― Qls oXyaLl
‐
A● /toqo,qunun aレ 1
3eB aBTocЦ eIIК И
3eЛ eHaЯ cBeT■ Щ ancЯ Πo■ oCa ―
Ya,ll i,lqlanan zolaq
3eЛ enaЯ yЛ ИЦa― Ya,1l ki9o
3eЛ eHaЯ ЯЧeIIК a oTΠ PaBЛ eHИ Я ―
G5ndollllonin ya,1l yuvacl普
1
3eЛ eHЫ Й MИ raЮ Щ ИЙ oroHЬ
―
Ya,1l qlrpl,an i,lq
ЖeЛ e3HOД OpoЖ Horo
3oMЛ Я
TpaHcΠ opTa ― Domir yolu
noqliyyatlnln torpa普 1
3eMЛ Я
Hoe nm"Ho― Torpaq ya罐1
3eMЛ Я
HЬ le pa6oTЫ ―
Torpaqヽ loH
3eMHaЯ
Кopa― Yer
qabl薔 1
3epК aЛ o 3aД Hero BИ Дa ―
pacnoЛ oЖ eHИ e
― Vaqonlarin ziq―
Arxa
gorunusun aynasl
3epК aЛ o ΠЯTHИ Кa― Dabanln pa―
rlltlsl
Яnepe303К a― Ql,dttlllmasl
3MeeBИ К―Qlvrlm bOru
3HaК ―Nisan
3maК 6e30Π aCHocTИ ― TOhliko―
sizlik nisanl
3HaK
КOMΠ OCTepHbIЙ ―
―
Kompos―
ter nisanl
3HaК OnacHocTИ ―Tohlike ni§ anl
3HaК ΠpoЧ HocTH BaroHa― Vaqo―
nun m6hkomlik ni,anl
3HaК фopMИ poBaHIIЯ ― Tertibat
nlsanl
3HaК И И HaД nHcИ Ha rpy30BЬ IX
3arOHax
―
Yik vaqonlarl
■zorinde yazl vo nisanlar
3HaКИ И HaAnИ cИ Ha naccttIIP‐
CК ИX BarOHax― Soml,in vaqon―
lan izo」 ndo ya21 Ve nisaniar
3HaК И ΠyTeBЫ e― Yol nisanlari
3HaК И pa3Л ИЧИЯ ― Forqlonmo
nisanlarl
3HaК H cИ rHaЛ ЬHЬ Ic ― Isaro ni―
9anlarl
116
BarOHa
Vaqonun endazo nisanl
3v6
3HaЧ eHИ e―
3oHa paД ИaЦ ИИ―Radiasiya zonasl
Qiymeti,menasl,
ohomiyyoti
3HaЧ eHИ e
3oHa pa3pyШ eHИ Я―Da言 1lma ZO―
MapШ pyTИ 3aЦ ИII
―
Mar,mtlanmanin elomiyyeti
3HaЧ eHИ e cI「 HaЛ o3-1,arelerin
ehomiyyoti(monaSl)
nasl
3oHa cOBMecT■ oИ Hera6aP… HocTИ
―Birgo ondazosizlik zonasl
3oHa Чpe3BЬ :Ч aИ Hon cIITyaЦ ИИ―
3HaЧ enИ e Taprф a― Tarifln mo―
FOvqolado veziyyot zonasl
naSl(qiymeti,ohomiyyoti)
3HaЧ ИTe」IЬ Hoe noBpeЖtteHИ e ―
Xeyli zodolonmo
3oHaЛ ЬHЫ И ra6apИ T― Zona on―
3o■ oTHHК ―Qapaq
3o■ oTHИ КOBaЯ
kamera
KaMepa― Qapaqll
3oЛ ЬHИ К OTOnИ TeЛ ЬHoro КoTJIa―
QlZdlricl qazanin kll■ iyi
3oHa"′ ・Zο ″り aBapИ И―QOZa
zonasl “
3oHa 6oК oBoИ Hera6aPIITHocTИ
―
Yan ondazosizlik zonasl
3oHa BepxHeЙ Hera6apИ THocTИ ―
Yuxarl ondazesizlik zonasl
3oHa ropeHИ Я― Yanma zonasl
3oHa ДeHcTBИ Я― TOSlr zonasl
3oHa 3aЩ ИTЬ I一 Mihaflzo zonasl
3oHa Hera6apИ THocTH rpy3a ―
Yikin endazosizlik zonasl
3oHa HeЙ TPaЛ ЬHaЯ ―Neralzona
3oHa ⅡИЖHeИ Hera6apИ THocTИ ―
Asa首 l ondazesizlik zonasl
3oHa ocTPЯ Кa― Tiyonin zonasl
3oHa IIoД x3aTa nanTo「 Paф a ―
Pantoqrafln tutma zonasl
dazosl
3oHHoe npИ ropoД HOe ДBИ ЖeHИ e
―Zona,oheretrafl heroket
3oHHo‐ фa3030C PeryЛ ИpoBaHlle―
Zona― faza tonzimlonmesi
3oHHЬ Ie CTanЦ ИII― ZOna Stansi―
yalari
3oHILIЙ 6И ЛeT― Zona bilcti
3oHHЬ :Й ИHTepBaЛ ―Zona mtcrvall
3oHЬ :HaК OΠ ЛeHИ Я naccaЖ Иpo3Somisinlorin yl首 1lma zonasl
3pИ TeЛ Ь
HaЯ
И●opMaЦ И■―GOru―
nen inelumat
3“ 3aЩ eЛ КИ ― Demir siyi...lo―
nin disi
3y63y6Ч aToro Кo■ eca―
Di,li 9ar―
xin disi
3y6MaЛ ЫЙ―Ki91k dis
3y6cTPyH030r0 3aЖ ИMa― Sim
slxacinin disi
3y6И Л
o― Q。 10m(kesici)
3y6И Лo Кy3HeЧ HOe― Domir9i qo―
lomi
3y6opesuufi crauox
- Diskoson
3oHa npИ ЛeraHИ Я К paMHOMy
pe」IЬ cy― co、 iVe rclsine ya―
naSma ZOnasl
3y6.raraa
3oHa npoBoД IIMOCTH― Kc9iricilik
zonasl
3y6varoe xo:reco - Digli garx
3y6.raruft cexrop - Digli sektor
dezgah
nepeAatra
― Di,11
6tiirmo
117
И roЛ КИ nepeMaTЫ BaЮ Щ eЙ ro‐
■oBК И―Dolaylci ba,11首 ln iy―
I13BeЩ eHHe― Xober verlno,bil―
dinno,bildiris,
И3BeЩ eHИ e 6eЛ oro ЦBeTa(ф op―
Ma Дy‐ 55)― AL rengli(DU―
nelori
Иro」 IЬ ЧaTLIЙ ΠoД ШИΠΠHК ― Iy_
nevari yastlq
IIД eHTИ ЧHoCTЬ ―
55 fo111lasl)bildiri,
И3BeЩ eHИ e Ha nepee3Д ―Kc9ido
Eynilik,ox,ar―
hq
bildiris
ИДeHTИ ЧHЬ IЙ rpaф ИК -
OX,ar
I13BeЩ eHИ e o npenЯ TcTBIIЯ X
И3BeЩ eHИ e o6 oTΠ paBЛ eHИ И Πo‐
don
e3Д a―
И36eЖ aHИ e rpeⅡ ИЯ 6yК cЫ
―
Buksun qlzmaslndan qa9ma
O ■enc‐
ΠpaBHocTИ ―Nasazllq baredo
maya yol vcllllomok(slyrlト
malardan qa9ma)
И36eЖ aHИ e noЖ apa一 Yan首 lndan
i59iyo bildiris
И3BЛ eЧ eHИ e― CIXarma
И3BЛ eЧ eHИ e Жe3Л a― JCzlin 91xa―
rllmasl
qa9111aq
― SC9ici
И3rИ 6 ro」IoBК И peЛ Ьca ―
ba,1lЁ l■ ln eyriliyi
rabito
И
361PaTe」 IЬ HOe ycTPoИ cTBO
Qttarin gondorilmesi
baredo bildiris
I13BeЩ eHИ e pa6oTHИ Кa
I136eЖ aHИ e 3aД ИpOB ― Slyrll―
I136И PaTeЛ Ь
HaЯ cBЯ 3Ь
―
Manee haqqinda bildiris
qraflk
ИДyЩ ИЙ Ю30M― Sin,orok gc―
Rcls
КocoЙ ―Cop Oyrilik
И3rИ 6 КpИ BoЙ -Oyrinin eyriliyi
I13rИ 6
―
Sc9im qurttuSu
И3611PaTeЛ ЬHOcTЬ КaHaЛ oB ―
Kanallarin se91inliyi
И3611PaTeЛ ЬHЬ IЙ BЫ 30B ― Se9ki
9a薔 lnsl(rabitO)
И36Ь IToК B03BЬ :Ш eHИ Я HapyЖ ‐
■o「 o peЛ LCa― Xarici rclsin
I13rИ 6
hindirltytlnin artlqll首 1
И36Ы ToЧ ■Oe ДaBЛ eHИ e ― Artlq
И3「 I16 cT41Й КИ―Droyin opiliyi
И3rИ 6 ЧИcTЬ IЙ ―Xalis oyrilik
И3rИ 6 ШeЙ КИ―Boynun eyriliyi
И3「 И6aЮ Щee ycИ ЛИe-OyilmO
tezy,q
И3BeЩ aTЬ Πo Te」 Ierpaф y―
TelC―
ocTP,Кa ― Tiyonin eyri―
liyi
И3「 И6Π OnepeЧ HЫ Й―Enino oy―
rilik
И3rИ 6 ΠpoД oЛ ЬHЬ IИ ―
gucu
qrana bildillllo
118
UZununa
oyrilik
И
I13roTo3И TeЛ Ь ― Dizoldon, is―
tchsa191
3M
И3AeЛ Иe Кa6eЛ ЬHoe― Kabcl ine―
mulatl
И311yЧ eHИ e― sualanma
И3Л yЧ eHИ e paД ИoBoЛ H― Radio―
dattalarm,talanmasl
И3MeHeHИ e― Deyl,mo,deyisdir―
mo,doyisiklik
И3」IИ ШeК MaccЫ rpy3a 一 Y■ k
И3MeneHlle rpy30■ OЛ yЧ aTeЛ Я
И 3Д eЛ Иe―
Momulat
kitlosinin artlqll首
1
H rpy30B ― Yiklorin
113Л ИШК
lonin doyl,dirilmosi
artl言 1
И3■ ИШHe‐ ДaЛ ЬHne nepeBo3К H ―
Artiq― uzaq
I13nИ Ш Hee
_
Yikalanln doyis(diril)mOSi
I13MeneHИ e Дoro30pa― Miqavi_
da,lmalar
КoЛ HЧ ecT30
CMa3К И
―
Yattlamanin miqdarinin ar―
tlqh首 1
113Л ИШ HC‐ ■OBTOpHЫ e
nepe303К И
― Artlq― tokrar da。 lmalar
I13Л OM (И ЛИ И3「 И6) PyК oЯ TК И
6aШ Mao一 Ba,ma薔 ln dOStO―
yinin sllllllaSl(ve ya Oyllmesi)
И3MeneHIIe ДoroBopa nepeB03К И
― Da,lma miqavilosinin do―
yi,dirilmesi
И3MeHenlle MapШ pyTa― Mar,ru―
tun doyisdirilmesi
И 3MeneHIIc MaccЬ I(卿 И Beca)Π o―
e3/1a―
И300M6oК oBИ HЫ ―Yanll薔 ln sin_
manin istiqametinin deyisdi_
masl
И3Л OM 3aК pyTК И ―
Burmanin
(mOftilin)Smmasl
И3Л OM КЛOnК И ― Por9imin sln―
masl
I13EOM КOЛ eCa― TokoHn sinmasl
И 3Л OM OCeBOИ Ш eИ КИ ― Ox boy―
nunun slnmasl
И 3Л OM OCII― OXun sinmasl
I13Л OM npン ЖИHЬ1 6yК coBoro noД ‐
BeШ ИBaHIIЯ ― Buks asqlsinln
yayinin sinmasl
И3Л OM PeЛ ЬCa― Relsin sinmasl
rilmosi
И3MeneHИ e HanpaBЛ eHИ Я 3arO―
HonoToК a ― Vaqon axlninin
И
istiqamotinin doyisdirilmosi
3MeHeHИ e nanpaBЛ eHHЯ ДBH‐
ЖeHИ Я― Horoket istiqameti_
nin deyi,dirillnosi
И3MeHeHИ e nЛ aHa― Planin doy―
15dirilmosi
И3MeHeHИ e nopЯ ДКa―
doyi,dirilmosi
И3MeHeHme ycJIoBHЙ
Qaydanln
ΠpoeЩ a _
Gcdi,sort10rinin doyisdiril―
mesi
II13JIOM CTOЙ Ш ― Dayagin sinlnasl
И300M ШeЙ К■oT neperpeBa― BO_
И3MeHeHИ e yЧ acTК a ― Sahenin
yunun artiq qlzmadan sinrllasi
И3Л OMaHHaЯ ДeTaЛ Ь ―
Qatann kutlosinin(vo
ya 9o鳳 sini⇒ dOyisdiHlmosi
И 3MeHeHИ e HanpaBЛ eHИ Я aBTo‐
6■ oК ИpoBК И _ Avtoblokla―
doyisdirilmOsi
Sinml,
И3MeneHИ e
TeMnepaTypЫ
Tempcraturun doyl,mesi
detal
119
―
- 6lgma, rilgfl
Br,Icorlr
lllMepeHfie
Hiindiirliiyiin <ilgiilmosi
ё19isi
И3MepIITe■ ЬHaЯ
I{suepeHxe qrQQepexqHarsHoe
- Differensial 6lgmo
I{ruepexue apenaxHoro roxa -
И 3MepIITeЛ ЬⅡaЯ naHeЛ Ь - 019■
I{:r,repeuxe
Drenaj coroyanrnrn 6lgiilmesi
I{ruepenne KoAoBoro
AJICH
-
royanrnm 6lgiilmosi
Hruepeulre Maccbr - Kiitlanin
-
―
pancli
И3MepИ TeЛ ЬHaЯ peЙ Ka
Gor-
llslrepeHue noAyKJroHr(rr peJILcoB
- Rels mailliyinin <ilgtilmasi
II:uepenne corrporflBneHnq
-
Miiqavimotin 6lgiilmosi
Il:uepure,rs - G<istorici, dlgii,
6lgii cihazr
И3MepИ TeЛ ЬHaЯ ШTaHra-019i
Stanql
И3MepИ TeЛ ЬHoe cPeД cTBo-019■
vasitesi
I13MepИ TeЛ ЬHce
ycTPOЙ CT30
-
019i qurtttSu
I13MepИ TeЛ ЬHЬ IЙ Bo」 lЬTMeTP
―
019i volmcm
I13MepИ TeЛ ЬHbIЙ ΠPИ 6oP-019■
clhazl
I13MepИ TeЛ ЬHЫ Й ycИ ЛИTeЛ Ь ―
019i gic10ndiricisi
И3HaШ ИBacMaЯ ЧacTЬ 〕
coBИ Кa―
Bl薔 ClЁ ln yeyilen hissosi
И3HOC―
ll:lrepxrent qan.rreHl{fl Bo3Ayxa Hava tozyiqini tilgon cihaz
И
Yeyilme
3HOC apMIPoBKИ
― A■ 11laturla―
manln yeyllmosi
(barometr)
l,lwepure.ls rpuer:uu - Oyriliyin 6lgiisii
firuepnre.rr pa3Hocrlr rfar - Fa-
3HOC 6a66И ToBorO C」 IoЯ ― Bab―
bit qatlnln yeyllmesi
И3HOC rpe6HЯ ― Dara首 ln yeyil―
mesl
И
zalar ferqinin 6lqiisii
I{:uepnre,rr cxopocrl{ - Siirotin
6lgiisii
И3HOC
3anЛ eHИ Ka― Arxallこ in yc―
yilmesi
II:uepnre,rr
colpor[BreHrrs
(I{CB) - Ballastrn
miiqavimotinin 6lgiisii
Ilruepnre.lr co[poruBneHraq 3a-
И
3HOC
КOHTaК THoro
npoBoД
a
―
Kontakt naqllinin yeyilmosi
I13HOC peЛ Ьca― Relsin yeyllmesi
6a.n.nacra
3eMJreHrrfl - Torpaqlama
miiqavimetinin dlgiisii
II3MepHTerE erccnnyaraqxonnofi
pa6oru - istismar iqininin
- 019i
rcykasl(tamasasl)
roKa
FALI-nin kod ca-
rilgilmosi
I{:uepenue nanpnxexnx
ginliyin olqiilmesi
annapawpa
019i aparatl
I13HOC CTpe■
OЧ Horo
nepe30Д a
―
Yoldoyi,on qurttuSunun ycy―
ilmosi
nHOc Ш Πa」 IЫ ― Spalin yeyiLmesi
MeTaЛ Л a ―
И 3HOCOCTOИ КOCTЬ
120
Ilaolupyrorqar nryrfra
h言 1
siyaedici mufta
Ilso,rupyrcuqar nlraura - Izolyasiyaedici planka
I{ro,nnpyrcutar npoKnaar(a
izolyasiyaedici ara qatr
Iro.nrpyrcutan pyKorrKa
Izolyasiyaedici destek
И 3Ⅱ OCOCTOЙ КOcTЬ
peЛ Ьca― Rcl―
sin ycyilmeyo davamlll屯 1
И 30「 HyTa■ ocЬ 6aЛ КИ ― Tirln
eyilmis oxu
И30「 HyTaЯ ΠoД omBa
6anIMaК a―
Ba,mattin oyllmis altll首
1
1130rHyTocTЬ oCH― OXun eyriliyi
И30Л ИpOBaHИ c MapШ pyTa― Ma野 ―
ruttn izolyasiya edilmOSi
И30Л IIP03aHHa■
ocЬ
edilmi,ox
И30Л ИpOBaHHaЯ
lz。 lyasiya
И
-
Mctalin ycyilmeyo davamll‐
―Izolyasiya
ΠoД BeCК a
―
cdilmi,asql
30JIIIPOBaHHaЯ ceК ЦИЯ
―
Ж eHIIc ―
Izolyasiya olunmu, qovus―
malar
И30Л HP03aΠ HЬ IЙ npo30Д ― IZol―
yasiya cdilmis me■
il
И 30Л IIPOBaHHЫ Й ΠyTЬ ―
Izolya―
siya cdilmis yol
I130Л HPOBaHHЫ
Й
peЛ Ьc― Izolya―
siya edilinis rels
И30Л ИpOBaHHЫ Й y・IacToК
―
И
3詣1器Iゴ 船課;a∝
siyaedici payba
Ilao.rnpyrculan urraura
siyaedici gtanqa
-
Izolya-
I,Irolrpyrcutr
ToЧ Кa― IZ01ya―
siya cdilmi,nё qte
И 30Л HpOBaHHoe conpЯ
[ro.rupyrcqaa cLeMHafl Bbrrrrrca
- Izolyasiyaedici grxanlan
qiille
Il:orxpyrcular trufiiia - lzolya-
Hro.nnpyrcutee noJroxeHrle
izolyasiyaedici v aziyy et
IZ01-
yasiya edilmis scksiyl
I130Л HPOBaHHaЯ
izolya-
_
mok,tecHd etmok,aylllllaq
Marepnrn
izolyasiyaedici material
Iro.nxpyrcruufi c,roft - Izolyasiyaedici qat
I&o.nxpyrcu1nfi crux - Izolyasiyaedici calaq
I{:o.rrxpyroqnfi :.neuenr - izolyasiyaedici element
[3onrlpyrcuee noKpbrrlle
izolyasiyaedici 6rtiik
Ilro.nxrop (Qpanq. isolateur) izolyator (izolyasiya eden)
IbonflTop ssoauofi - Giriq izolyatoru
Hro,rarop gHcorosoasrHH[ Ytksek gerginlikli izolyator
Il:orrrop xoxcorruufi - Konsol
И30Л ИpyЮ lЦ aЯ BTyЛ Кa― Izolya―
slyacdici oymaq(ヽ 輛1ヽ a)
И30Л ИPyЮ IЦ aЯ ДeTaЛ Ь― Izolya―
izolyatoru
I{3orflTop KoHTaKTHofi cerrr Kontakt gebokesinin izolya-
siyacdici dctal
И30Л IIPyЮ lЦ aЯ ЛeHTa ― Izolya―
siyaedici lent
toru
121
И 30Л ЯTOp
」
IИ HeЙ HLIЙ
Xotti
―
И30Л ЯЦИЯДByxcЛ oЙ HaЯ ― Ikiqat
izolyasiya
I130Л ЯЦИЯ ЖИЛ Кa6eЛ Я ― Kabcl
damarlarinin izolyasiyasl
И30Л ЯЦИЯ Кa6eЛ ЬHaЯ ― Kabel
izolyasiyasl
izolyator
И30Л ЯTOp HaTЯ ЖHoH ―
Dartlna
izolyatoru
I130」 IЯ TOp
HИ 3К OBOJIЬ THЫ Й
― Al―
9aqgerginlikli izolyator
OnOPHЬ :И ― Dayaq
izolyatom
I130Л ЯTOp nepexoД HoЙ ― Kc9id
И30Л ЯTOp
И30Л ЯЦИЯMOHTaЖ a― Qura,dir―
manin izolyasiyasl
И30Л Я
ЦИ■06MoTК И ―Dolattin
izolyatoru
izolyasiyasl
И30Л ЯTOp ■OД BecHoИ
―
Asma
I130Л ЯЦИ■ CeК ЦИИ ―
izolyator
И30Л Я
TOp
izolyasiyasl
I130」 IЯ Ц
ИЯCepeЖ eК
izolyasiyasl
pe6pИ cTЫ Й―Qablrtta
izolyator
I130Л ЯTOp CTeК
izolyator
ЛЯHHЬ IЙ
―
Scksiyanin
―Slrttalarin
I130Л ЯЦИЯ CTЫ Кa― Calagin izol―
St,0
yaslyasl
I130TepMIIЧ ecК ИЙ BaroH― Izoter―
И30Л Я
TOp CTepЖ He30Й ―Cubuq
mlk vaqon
izolyator
И30Л ЯTOp TapeЛ oЧ HЬ :Й ―BO,qab
И30TepMИ Я ω ′・ おοS″ ´rrrtリ ー
“
Izotclllliya
izolyator
И30」 IЯ TOP TeЛ erpaф HЫ Й―Tclc―
И3Ъ ЯTИ e rpy3a― Yikin gOtllnll―
qraf izolyatoru
I130」 IЯ ■OP Teneф OHHЬ :Й ― Telc―
fon izolyatoru
И30Л ЯTOp фИКCaTOpHЬ lЙ ―Fik―
sator izolyatonl
I130」 IЯ ЦИOHHaЯ
ΠpoК ЛaД Кa ―
mosi
И3Ъ ЯTИ e Жe3JIa― Jczlin gё 饉血 1_
mosi
e КoHTpoЛ ЬHoИ ЛaM‐
■oЧ КИ― Nezaret lampasinin
II13Ъ ЯTИ
91Xarllmasl(gOtinlmOsi)
Izolyasiyacdici ara qati
I130Л ЯЦИOHHЬ :Й ЛaК ―Izolyasiy―
acdici lak
И3Ъ ЯTIIe Кyp6eЛ Я―Kurbelin gO―
И30Л ЯЦИЯ ′α″ィ
″″οリ ー1
・おο
Tocrid ctino;2
1zolyasiya
`ψ
I130Л ЯЦИЯ 6a」 IЛ acTa ― Ballastin
myucunun 91xarllmasl
И3Ъ ЯTИ e TopMo3‖ Or0 6aluMaKa ―
Trlnnoz basmttmln gё imbnesi
tllmlmosi
ll13Ъ
И3Ы CК anlle― Axtar15,tedqiqat
И 3Ь ICК aHИ e Ж eЛ e3HЬ IX ДOpOr
izolyasiyasl
I130Л Я
ЦИЯ6yMaЖ HaЯ
― Ka意 lz
izolyasiyasl
I130Л ЯЦИЯ B03Д yШ HaЯ ―
izolyasiyasl
ЯTИ e Πpe71oxpaHИ TeЛ Я―Qo―
―
Domir yollarlllin axtan,1
113Ь ICК aHИ Я TexHИ ЧecК Иe― Tcx―
nikl axttnsiar
Hava
122
И HД
― Iq―
IIsnrcrtaHNq
isad axtan§ lar
HnlcTЬ IЙ
HoK―
cン TЛ И
Lilli giltor―
paq
ИЛЛЮcTp"poBaHHoe ry7α″.iJrys‐
ΠO● o6И e― sokilll(11listrasiya11)veSait
И MeHoBaHHЬ IЙ MacШ Ta6-Ad―
BaHtte― Impuls― faza tonzim―
lonmo
ИMΠ yЛ ЬcHЫ Й peЖ ИM ― Impuls
reJlml
ИM■ yЛ ЬcHЫ Й ToК ― Impuls co―
reyanl
rratiり
MIyЛ ЬCHЫ Й TPaHcф OpMaTOp―
Impuls transfo■ 11latom
ИMyЩ ecTBo-Omlak,milk,mal
ИMyЩecTBo ЖeЛ e3HOД OpoЖ Horo
TPaHCΠ OPTa ― Domir yolu
И
landiniml,Iniqyas
И MeЮ IЦ Иec■
oTК ЛoHeHИ Я ―
Mё vcud konara91xma
IIMИ TaЦ HЯ
施 ″り 3aHЯ ‐
neqliyyatinin omlakl
".J″
TOCTИ ―"α
Tutululuttun imita_
ИHBeHTapИ 3aЦ ИЯ ― Invcntariza―
slyasl
И MИ TaЦ ИЯ
oTЖ aTHЯ
―
Aralan―
И
manin(bo,almanin)imita_
slyasl
IIMИ TИ poBaHИ e o6PЬIBa
ИHBeHTapHoe
o6opyД oBaHИ e ―
Invcntar avadanh首 1
И HBeHTapⅡ ЫЙ HoMep― Inventar
lori
И
pЯ 3pЯ ДHИ К ― Idxal
nomrosl
HBeHTapHЬ
lИ
napК BaroHoB
―
Vaqonlarin invcntar parkl
bo,aldiclsl
И
HBenTapHЬ III napК 」IoК oMoTИ ‐
BOB(rpy30BЫ X ИЛII naccaЖ Иp‐
cК Иx)― LokomotlvloHn("k
И
HBeHTapHЬ
IIMΠ μ Ьc"α ″.imp″ Js″ リ ー Im―
puls
ИMΠ yЛ Ьc Ha6opa一 Ylglln lmpulsu
ИMΠ yЛ ЬcHaЯ ΠoД 3apЯ ДКa ― Im―
ve ya sem191⇒ invcntar parkl
puls yiklomo
lЙ lu」 IaHr―
Invcntar
,lanql
Impuls
IIIBenTapЬ cTpororo yЧ eTa ―
qidalanmasl
Ciddi qeydiyyatll inventar
ИMΠ y」 IЬ cHoe nyTeBoe peЛ e― Im―
pulslu yol relesi
И MΠ yЛ ЬcHoe peryЛ HpoBaHИ e ―
Impulslu tonzimlomo
И
ecT30(Ha‐
tar omlakl(yanllq,rcls ve s)
ЦenИ ―
IIMΠ opTHLIe rpy3Ь :― ― Idxal yik_
ИMΠ y」IЬ cHoe nИ TaHИ e―
ИMyЩ
КЛaД Кa,peЛ LC И■Д.)― InVen_
Dё vronin qlrllmaslnin imita―
slyasi
ИMΠ opTHЬ IЙ
slya
HBcHTapHoe
MΠ y」IЬ cHoe yΠ paBJIeHИ e ― Im―
ИIBenTapЬ クα″.レ ツ
ι″″ri″ の 一
Invcntar,avadanhq
ИHBepTop● αrrl.レ ッ
′
′ リー In―
"″ doyl―
vcrtor(sabit COreyanl
,On Cereyana kc9iron qurttu)
pulslu idarectino
IIHД eК c rpy3030「 0■ 003Д a―
ИM■ )句 lЬ cHo‐ фa30BOe peryЛ Иpo‐
qatarinln indeksi
123
Yik
IIΠ Д
(tam. index) nera.6tptrHocrn rpy3a - Yiikiin ondazesizlik indeksi
Ilnaexc nera6apllrxocrrr rloe3aa
- Qatarrn ondazasizlik indeksi
llnaexc noegaa - Qatarrn indeksi
llxqurn4ya.nsxafl npoBepxa Ferdi yoxlama
Ilngunugya.nruoe co6ece.qonanue
- Fordi srihbot (miisahibo)
VInAercc
aparrnaq
Ilxgurn,qya,nrxoe y[paBneHn€
Ferdi idareetmo
llx,qnnugyanrxoe
-
yrrpaBneHI{e
И HД ИКaTop
TopMo3HOrO
HИ Я ― To.1.10Z
ДaBЛ e‐
tOZyiqinin in―
dikatoru
ИHД КaTop фa3Ь :― Faza lndika―
“
toru
ИHД ИКaTop ЧacToTLI― Tczlik in―
dikatom
IIHД ttК aTopHaЯ ДИarpaMMa―
И HД IIК aTopHЬ IЙ КpaH―
Indikator
kranl
IIHД ИКaЦ IIЯ 3aHЯ TOcTИ ― Tutulu―
luttun indikasiyasl
ИHД ИКaЦ ИЯHa Ta6Л o― Tabloda
indikasiya
crpenrtaMrl (u.nu cnrna.nauu)
- Yoldayiganlorin (ve ya igarolorin) fardi idara edilmosi
IIn.qunxgyanrnbte rtouTaKTopr,I
И HДyК TИ BHoCTЬ
Ferdi kontaktorlar
lngurngya.:l,xrrfi - Fordi
I{ngurraya,rsnuft nrrxoanofi cee'
И HД yКTИ BHoCTЬ ΠpoBoД
-
ror[op - Ferdi gtxrg svetoforu
I{x4nnn4ya.nrnrrfi npnro4 - Fer-
di dtiiriicti
rnrossl
llHrrlsuAyar sH sI I
npunog - Fordi darh intiqalt
lln.qurarop (nam. indicator) - lndikator
I,Iuguxarop nanprxenur - Gorginlik indikatoru
In―
dikator diaqraml
_induktivlik
″ α″・ 力 JJr`″ の
IIHД yКTИ BHOCTЬ 06MOTК И ― Do―
la薔 ln
induktivliyi
a― Mo'
tilin induktivliyi
И HДyК TИ BHoCTЬ Ц enH―
DOvro―
nin induktivliyi
IIHД yК TИ BHЬ IЙ ДaTЧ ИК ― Induk―
tiv vcrici
H ИHД ИКaToP ToК a
―Coreyanin induktiv indika―
lIIHД yКTИ BHЫ
toru
И HД yК T“ BHLIЙ
MeToД
―
Induktiv
isul
ИHДyК TIIBⅡ ЫЙnyHКT― induktiv
monteqo
I{rgurarop rrpoBepKH qepeaoBaunr - N6vbeliyi yoxlama in-
И HДyК TIIBHЫ Й Ш
dikatoru
I{lr4uxarop curna;rsuufi - igare
indikatoru
IIHgEKarop roxa - Cereyan indikatoru
yHT― Induktiv
,unt
ИHД yК Topク arrl.Й ′″ιわリ ー In―
duktor
ⅡHД yК Top ΠИTaHИ Я―Qidalanma
induktom
124
И HД yК ЦИoHHaЯ
КaTyШ Кa ― In―
duksiya sarttacl
ИHД ycTPHaЛ И3aЦ ИЯ ραIPr.レ イ″s‐
riり CTpoИ TeЛ ЬcTBa― Tikin―
tinin industrializasiyasl(SO―
naycle,dirilmesi)
Mac■ 0-Sonayc ya首 1
`riり
ycTPИ
ИHД
aЛ Ь
HЬ IЙ Me■ oД ― So―
naye(industral)iSulu
HCPTHЫ e ra3Ы
―
「
(teSirsiz),こ k
IIHepЦ ИoHHaЯ pa3rpy30Ч HaЯ Ma‐
ШIIHa― Otalot bo,aldicl:na―
―
Otalet
quvvesl
IIHepЦ ИoHHЬ le
КoHBeЙ epЫ
―
HCPЦ И OHHЬ IЙ aК КyMyЛ ЯTop _
ΠOetta―
Qatarin etalo―
tl
IIHЖ eHep
Ж eЛ e3■ OД OpoЖ Horo
TPanCnopTa
―
-
Yad
[Ixopoguue
rreMeraJrJ'rrrqecKr.re
Br(JrroqeHHfl
Yad qeyri-me-
-
Qazanxana-no-
zarati inspektoru
I{ncnexropcrxfi Haa:op - inspektor nozaroti
Ilncnerqxq (tam. inispectio) Yoxlama, nezarot, toftig
llxcrnryr [HxeHepoB xeJ're3HoaopoxHoro TparrcflopTa Domir yolu noqliyyatr
miihondisleri institutu
llncrpyrcrnnnoe yxa:anue - Telimat gdstori$i
Tolimat sonodlari
IlncrpyxrxponaHne pa6orHHXa Igginin tolimatlandrnlmasr
llucrpyxrnporars - Telimat
vermok, tolimatlandtrmaq
lucrpyrrop (nam. instruktor) Tolimatgr
llxcrpyxropcruo - Telimatgrhq
Ifucrpyxqnn (nam. inistructio) Telimat
Ilxcrpyx{na o floprAxe BorrHcxrx
3[eJreHoB - Horbi egelonlann
qaydalan barede telimat
Inersiya akkumulyatoru
ИHepЦ ИЯ夕αrrt.ル ιrriリ ーOtalot
IIHepЦ IIЯ
birlegma (qoqulma)
-
Ilxcrpyxnrnnue AoKyMe[Tbr -
Otalet konvcyerlori
И
llxopognoe sxrmqeune
JroHaa3opa
li;2 Sist,fealiyyotsiz,hero―
ketsiz,tosirsiz
И HepTHЬ IЙ
Py3 - HOrOketsiz
cIIЛ a
Miihendis axtanglan
Ifxnqnarop (Qpanq. initiateur)
-
ИHeЙ ―QlЮ v
ⅡHepTHЬ IЙ -l lncrsiyah,otalot―
ИoHHan
HSHcKaHrlfl
tal qarrgrqlan
IlHcnerrop (tam. inspector) r'or-
TOSirsiz qaz―
lar
,ln
IIHepЦ
I{nxenepnue
Tegebbiiskar
И HД ycTpИ aЛ ЬHoe ク α″ . J″ ご″s‐
И
Ilxxenepno-rexunvecxnft pa6ornnr - Miihendis-texniki i$e i
Demir yolu
neqliyyati mthondisi
ИHЖeHepHo‐ reo■ o「 HЧ ecК aЯ 6a3a
―Mibondis‐ geol可 i bazasl
И HЖ enepHo_И HcTPyК TOPcК И Й
COCTa3-Mihendis― tolimat91
heyoti
125
I{HTepBar MexAy rroe3AaMr.r B
rraqKe - Destedeki qatarlar
arasrndakl interval
I{nrepnar uexgy npu6unaroqNMrr rroe3AaMu - qatmlg qatarlar arasrndakr interval
lfucrpyruun o fiopeaKe nonb3oBaHrfl - lstifada qaydalart
haqqrnda talimat
I{Hcrpyruur rlo c rr rH aJI I{3 a Iru }r igarevermo tolimatr
I{xcrpyuexr (tam. instrumen-
I{nrepra,n
Alet
Ilxcrpyuenr a6pa:unuufi - Abraziv (cilalayrcl. itiloyici,
tum)
-
HeoAHoBpeMerrHoro
orrrpaBnerrur
-
Ayrt-ayrt
vaxtlarda g<indorme intervall
Ilxrepna.n
parrdanlaylcr) aloti
I{xcrpyuexrarrtat (nam. instrumentalis) nponepna - Alotli
HeoarroBpeMeHHoro
- Ayn-ayn vaxt(gatma) intervalt
gelme
larda
Ilnrepna.n [onyrHoro orlpaBJreHrr - Eyni istiqamato grindorme intervalr
Ilnrepra.n rrorrJrrHoro npu6rrrur
- Eyni istiqamotdon golmo
intervah
npn6rrrun
yoxlama
I{nrenc[sHoe Asrr)raeHr{e noelAoB Qatarlann intensiv herekoti
VIHTe,xc Blxocrb (fipa\* intensiJ) ABttxeuun - Harekotin intensivliyi
I{xrexcxeHocrt 3afpfl3HeHIrf
6a.n,racra - Ballashn girklonme intensivliyi
Exrepran nonyrHoro
cneAoBa-
xxx - Eyni istiqametli herekot intervah
Unrepnan npnfrrrxn - Gelme
intervalt
UHrepnar cKperueHlrfl - Kesigme intervalr
lnrepna.nrnoe peryJrHpoBaHHe
I,InreHcusuocrs onacHocrlt Tehliikenin intensivliyi
I{nrexcunuocrr rroroKa noe3roB
Qatar axrnrnrn intensivliyi
I{HreHcueHocrb pa6oru - Igin
-
intensivliyi
llnrenclleHHfi H3Hoc - Intensiv
yeyilmo
I{nrepna,n (tam. intemallum) interval, ara, fasilo
I{nrepnar ABuxeHrrfl - Horeket
aBlrxeHrrs noergon
-
Qatarla-
nn hereketinin interval ten-
zimlenmesi
Ilnrepoa;rHo-npuqenbHoe ropMoxeHr{e - Interval-niganl
tormozlama
llnrepuo4a.rrn tn (nam. intermodal) nepesorra - Intermodal dagrma
I{nrepuogaarnafl TpaHcrroprHar
earHrrrla (trTE) - Intermodal
neqliyyat vahidi
intervah
Ilnrepna.n Melrtly ornpaBnqeMbrMlr noe3AaMr{ - Gdndorilen
qatarlar arasrndakr interval
lnrepnan Mexqy rroe3aaMrr B rIaxere - Paketdoki qatarlar araslndakl interval
126
llxrepnperaqxa paboru
- igin
aydrnlagdrnlmasl, izahl
I,Ixrepec flaccaxnpa (x.nn rpysono,nyvare.nx) - Sorniginin (vo
ya yiikalanln) manafeyi
IlnQerquoxnoe neqecrno - Yoluxucu maddo
Ilurpopruaqnonxaq HaArrHcb Molumat yaztsr
IluQopuaqnonuaq csq:u - Melumat rabitesi
llnrlopuaquonxo-BbrqrrcJrHTenburrfi qenrp (IIBI{) - Melumat-hesablama morkozi
(MHM)
ИnЛ IIKaTop― Iplikator
ИcК ― Iddia,tolob
ИcК aЖ eHИ e КЛaccИ фИКaЦ ИИ ―
Tosnifatin tehrif edilmOsi
IIcК aЖ eHИ e oTЧ eT■ ocTИ ―
batin tehrif edillnOsi
ИcК aЖ eHИ e noК a3aTeЛ eЙ
Itt0opuaunn
_GOs―
sehvi(tehrif edill■ Osi)
IIcК aTeЛ Ь― Axtarlcl
peJIe― istisna_
cdici rclc
ИcК ЛЮЧeHИ e― clxartlnaq,konar
ctmok,istisna cmOk
И cК ЛЮ Ч eHИ e
CTOЛ КHOBeHИ
B03MOЖ HOCTII
Toqqu,manl
Я―
istisna etmo
IIcК ЛЮ ЧeHIIe
Bpatte6HЫ x Map‐
ШpyT03-Zidd mar,nitlarln
istisna cdilmosi
HHDeHTap■
IIcК ЛЮ ЧeHИ e И3
― in―
vcntardan 91xarma (ve ya
silmo)
Brr3yaJ'rbHat
G<iriinan molumat
llnr[opnraqun o rroAxoAe Bar.oHoB
- Vaqonlarrn yaxlnla$masl
barode molumat
o noAxoAe noe3Aa
HCsa―
teHciloHn tehHf cdilmesi
ИcК aЖ eHlle TeЛ erpaф HLIX CИ r_
HaЛ oB― Teleqraf isarelerinin
И cК ЛЮЧaЮ Щ ee
IIHr[opuaquouxoe 6ropo - Melumat biirosu
llntDopuaunoxxoe slaxMolefi crnue - Qargrhqh molumat
llntlopuaqxoxuurfi crenA - Molumat stendi
Ilurlopuaquonnsrft qenrp - Malumat merkozi
[nt[opruaqux (nam. informare) Xebor, melumat, informasiya
[ur[opuaqux
ИHЦ ИДeHTク ″″.加 σ
″ι
″リ ーMi―
naql,o
-
И cК ЛЮЧeHHe
nepeК pЫ TИ , cne―
TOф Opa_svetofonln battlan_
masinl istisna etmo
И cК ЛЮЧИTeЛ ЬHЫ Й cЛ yЧ aИ
ⅣIistesna hal
―
IIcК ЛKIЧ ИTЬ B03MOЖ HOCTЬ nepe‐
Qatann yaxrnlagmasr barode
molumat
30Д a CTpeЛ КH_Yoldoyi,Onin
llxQopuaqxr naccaxnpon - Ser9evrilmesini istisna etmok
niginlerin melumatr
ИcК oBaЯ ДaBHOcTЬ ― iddia
IlnQpacrpyxrypa rpaHcrIoprnas
middeti
Neqliyyat
infrastuktura
IIcК pa― Q嗜 1lCim
127
И cК
Dairevi
И cК yccTBen■ oc
ИcК pИ BЛ eHИ e КoЛ eИ ― iZin eyil―
И cК yccTBeHHoe
Sini tikili
IIcК peH“ e Кpyro30e ―
mosl
И cК yccTBeHHoe
ocm-OXun eyll―
coopyЖ
cPa6aTЬ
eHИ e ―
IBaHИ e
ycTpoicTB― Qurttularin sini
i,odismesi
mesl
ИcК pИ BЛ eHtte ocTPЯ Кa―
Tiyonin
Sini
lllcК ycTBenHbIЙ o6Д yB ―
IIcКyccTBeHHЬ
eyilmesi
IIcК pИ BЛ enИ e
―
Sini aylll.la
ql首 1lClmlanma
И cК pИ BЛ eHИ e
Pa3MЫ КaHИ e
ΠyTe30Й pemeTК И
IЙ ―
Sini
ineme
― Yol,obokesinin eyilinesi
ИcК plIBЛ eHIle nyTИ ― Yolun
oyilmesi
ИCК p030Й ΠpOMeЖ yToК ―Ql普 11-
Иc■ oЛ HcHИ e cЛ yЖ e6HЬ Ix o6,3aH‐
HocTeЙ ― Xidmoti vezifo
borclarinin yerine yetirilmo―
clm aral嗜 1
11CК p030Й pa3PЯ Д ― Qlこ 1lCImll
ИcnoЛ ЬHИ TeЛ ЬHaЯ rpyIIna― Icra
Sl
qmpu
bo,alina
ИcК PoracИ TeЛ Ь
ИcΠ oЛ HИ TeЛ ЬHЫ Й anΠ apaT― Ic―
ra aparatl
И cnoЛ HIITeЛ ЬHЬ lЙ ■ OCT ― ICra
― Ql首 1lClm_
sOndiron
IIcК poracHTeЛ ЬHЬ :И
ΠpИ 6op ―
Ql首 1lClmsondiron cihaz
ИcК poracЯ ЩaЯ ΠЛacTИ Ha―
postu
ИM● Ю lЦ ИxcЯ
И CnOЛ Ь30BaHne
cpeД cTB― Mё vcud vasitelo―
Ql
普1lClmsё ndiron 16vhe
ИcК poyAepЖ aTeЛ Ь―QlgllCllntu―
rin istifadosi
lIIcnoЛ Ь30BaHИ e ■oК oMoTИ BHЬ IX
tan
IIcК poyЛ oBIITeЛ ЬHЫ И Πp壼 6op
Q嗜 1lClmtutucu
6pИ raA― Lokomotiv briqada―
larl■ ln istifadosi
―
cihaz
IIc■ oЛ Ь30BaHИ
ИcК yccTDeHHaЯ pa3AeЛ Кa― Sini
10普 V Ctm。 (marsmtu⇒
IIcК yccTBcHH0
3aH■ TЫ Й
―
tutululuq(me,帥
ИcК yccTBeHHoe 3aH,TИ e I130Л И‐
p03aHHOro yЧ acTК a-lz。 lya_
И CΠ OЛ Ь303aHne
―
Sini i91qlanma
npИ 6Ы TИ e
Sini golmo(9atma)
ИcК yccTDeHHOe
istifadosi
―
TPaHcnoPTa
Neqliyyatln istifadosi
nCnOЛ Ь30BaHne rpy30■ OД ЪeM‐
― Vaqonun
HOCTИ BarOHa
tululuttu
eHIe
noД BИ Ж HOro co‐
cTaBa ― Horoket terkibinin
И C■ OЛ Ь30BaHHe
siya edilmis sahonin suni tu―
cIIcyccTBeHHoe ocBeЩ
o6opoTHЫ x
Hnin istifadosi
Sini
lluq)
И
e
CPeД CTB― Dё vriyye vasitolo―
―
yikgOtirme qabiliyyotinin
istifadosi
128
IIcc
Xa―
「ΠQ-1
ИcΠ Ь
rraHИ e 3HaHIIH lll Э―
bil鵬 五― smagl
И cnЬ :TaHHe n30Л ЯTOpa― IZolya―
rab olmus(kOrlanml,)sOned
IIcnopЧ eHHЬ :Й КoMΠ ЛeК T― Xa―
rab olmus komplckt(dost)
ИcnpaB」 IeHИ e― Dizoltme,tomir
ИcnЫTaHИ e Кa6eЛ Я―Kabelin sl―
nagl
И cΠ ЬlTaHИ e MaTepИ aЛ a― Mate―
IIcnopЧ eHHLIЙ ― Xarab ollnu§
,
xarab edilmis,korlan■ 11,
И c■ opЧ eHHLIИ
ДoК yMeHT
―
torun sina首 1
ctmo,aradan qaldl.11la
rialin sina薔
ИcnpaBЛ eHИ e nンTИ Ha nyЧ ИHax
―Qaball・ lalarda yolun dizol―
dilmesi
И cnpaBHo‐ ДeИ CTByЮ Щ ee ycT_
poЙ cTBo― Saz i,loyon qurttu
ИcnpaBHoe ДeИ cTBИ e TopMo30B―
na pacTЯ ЖeHИ e ―
Gerilmonin(uZanmanln)Sl―
nagl
Ⅱ
mlmanin sln屯 1
11cnЫ TaHИ e peЛ LCOBOЙ ЦenИ ―
Rels dOvresinin sina普
OrpaHИ ЧИTeЛ Я
11cnЬ:TaHИ e ycTPoЙ cT3-Qurttu_
rpy30■ OД ЪeM■ 0「 o MexaH壼 3Ma
larin slna普 1
― Yikqaldirlcl mexanizmin
11cnЫ TaHИ e
naq qurgusu
Ёln SaZll言 1
И
11CIPaBHocTЬ clcTeMI● I ―Siste―
p■
X30CTOBOrO
ИЯ ― Sl―
stendi
ИcΠ Ь:TaTeЛ ЬHЫИ ШyHT― Sinaq
min sazll首 1
cnpaBHocTЬ
cnLITaTeJIЬ HaЯ cTaHЦ
naq stansiyasl
ИcnЫ TaTeЛ ЬHЫ И cTeHД ― Sinaq
●
o‐
HapЯ ―Isaro fonerinin sazll首 1
И
―
IIcnЫ TaTeЛ Ь Кop● TК IIx 3aMLIKa‐
HHЙ ―QlSa qapanmalarin sl_
1
И cnpaBHocTЬ ΠOpyЧ HЯ ― Tutaca―
11cΠ paBHo,TЬ CИ rHaЛ Ь
Horo
ЭЛ eК TPIIЧ eCК Oe
ElcktHk slnagl
1
И cnpaBHocTЬ ΠOЖ apHoro КpaHa
kraninin sazll薔
1
И cΠ ЫTaHИ e TopMo30B― T0111loZ―
larin sina言 1
sazll首 1
―Yantin
Torpen―
И cnЬ :TaHИ e Ha coyAapeHИ e― Vu―
ЖИMa― Nezaret rcJiminin
mehdudlasdlrlclslnin sazll首
cnLITaHИ e Ha cABIIr―
menln(ycrdOyi§ moninl Sin電 1
Torlnozlarln saz fealiyyoti
ИcΠ paBHocTЬ ―SaZhq
IIcΠ PaBHocTЬ KOHTpOЛ ЬHoro pe‐
И cnpaBHocTЬ
1
11cΠ ЫTaΠ Иe
ф OHa_
Suntu
―Quymq fenerinin sazll言 1
ИccЛ eД oBaHИ e― Todqiqat
IIccreД o3aHИ e rpyHTa ― Torpa―
gin todqlql
ИccЛ cltoBaHИ e npoЧ HOcTИ КOЛ e‐
(qatarda)
ИcΠ ЫTaHИe― Sinama,yoxlama,
sinaq,slnaqdan ke91111lo
ИcΠ ЫTaHИ e BartlHa ― Vaqonun
slnagl
ca― Tokorin davamhll曽 lnln
todqiqi
129
Ilcrexurufi cpoK
titmii$
-
llcrnusas cropocrb
Ilcro'rHflx e.renrpocna6xeHnn
Miiddoti
-
-
Elektrik tochizatr manbeyi
Ilcroulexne ropMo3a - Tormozun tiikonmosi
Ilcxoanas nnrpopnraqnn - Qrxrg
malumatr
I{cxoAHoe noroxeune - Qrxrq ve-
Hoqiqi
siirot
I{crxpanue - Siirtiilme, siirtiiliib
yeyilme
I{croqgrr - Manbe
Ilcroqxux Bo3HllKHoBeHHq oflacHo-
ziyyoti
crn - Tehliikenin yaranma
monboyi
flcroqHHK uurfopruaqru - Molumat menboyi
I{croqnnr nxraHun - Qidalanma
menboyi
IIcro.rHux lJreKTponHTaHrre E lektrik qidalanma monboyi
I{cxoggqar rureQoxorpauua - Gtindorilan (gxrg) telefonoqram
I{cqe:xoxenne Harrpsxeultg
Gorginliyin itmosi ..
-
I,Icq[cJeHxe rurarbr - Odanigin
hesablanmasr
[Icqnc.nenne cronMocrr, - Deye-
rin hesablanmasr
130
Кa6eneyК ЛaД ЧИК ― Kabelqoyan
(Ve ya qOyucu)(dё ,Oyon)
Кa6eЛ Ьの ら●力αう′クーKabel
Кa6eЛ Ь BЫ coК oЧ aCTOTHЬ :И
―
Yiksoktezlikli kabel
marll kabel
Кa6eЛ ЬrI16К HЙ ―Elastik kabel
Кa6eЛ ЬКoHTPoЛ ЬHLIЙ ―Nezaret
kabcli
Кa6eЛ Ь MacЛ ocTaTHtlecК И
"
Yagstatik kabel
Кa6eЛ Ь MeAHЫ Й一Mis kabel
К a6eЛ Ь
MHoroЖ
HЛ ЬHЬ IЙ ―
Кa6eЛ ЬcИ ЛoBoЙ ―Gic kabcli
Кa6eЛ ЬToК o■ oД BOД ЯЩИ ― CO―
reyangetillllo kabcli “
Кa6eЛ Ь TpexЖ ИЛЬHЫ Й ― U9da―
_
COX‐
Кa6eЛ Ь ЭКpanIIPoBanHЫ И― Ek―
ranlannlls kabcl
Кa6eЛ Ь‐
3eMЛ Я―Kabcl― torpaq
Кa6eЛ ЬHa,6yMara― Kabel ka‐
普lZl
Кa6eЛ ЬHaЯ BcTaBKa― Kabel ca―
la曽 1
Кa6eЛ ЬHaЯ r2の ■ ヵαう′
,3狐 eЛ Кa
damarll kabcl
Кa6eЛ ЬHИ 3КOЧ acToTHЫ Й ―Al―
(Myф TLI)一 Kabel gcydi111losi
(muftanin)
9aq tCZlikli kabel
Кa6eЛ ЬOД HoЖ ИЛЬHЬ :И ― Birda―
marll kabcl
Кa6eЛ Ь ocBeTHTeЛ ЬHЫ Й ― Islq
Кa6eЛ ЬHaЯ КoHcTpyК ЦИЯ ― Ka‐
bcl konstmksiyasl
Кa6eЛ ЬHaЯ ЛИHИ Я―Kabcl xetti
Кa6eJIЬ HaЯ Macca― Kabcl kutlesi
kabeli
Кa6釧 ЬHa,wф Ta― Kabcl munasI
Кa6eЛ ЬHaЯ pa3/1eJIК a― Kabcl ayl―
Кa6eЛ Ь oTcacЬ IBaЮ lЦ ИИ ― So―
rtlcu kabcl
Кa6eЛ ЬΠИTaЮ ЩИЙ―Qidalandl―
ncisl
Кa6eJIЬ HaЯ ceTЬ ―Kabe1 9obokosi
Кa6eJIЬ HaЯ cToЙ Кa― Kabel daya曽 1
Кa6ellЬ HaЯ Tpacca― Kabel tassasl
Кa6e」 IЬ HaЯ TPy6a― Kabel borusu
Кa6eЛ ЬHoe xo3■ ЙCTBo 一 Kabel
ricl kabcl
Кa6e」 IЬ ΠoД ДaBЛ eHИ eM― Tozyiq
altinda kabel
Кa6eЛ Ь■oД 3eMHЫ Й―Yeraltl ka―
bel
Кa6eЛ Ьpe3epBHЫ Й―Ehtiyat ka―
tesorrufatl
bcli
Кa6eJIЬ pe311HOBЫ Й― Rezin ka‐
bel
Кa6eЛ ЬcИ rnaЛ ЬHo‐ 6Л oК IIP030Ч ‐
HЫ Й―I,are― b10klama kabcli
131
Кa6eЛ ЬHЫ ЙЖeЛ o6-Kabel novu
Кa6eJIЬ HЫ ЙKaH卿 1-Kabel k劉 熙■1
Кa6eJIЬ HЬ IЙ КpaH― Kabel kranl
Кa6eЛ ЬHЫ Й ЯЩИК ― Kabcl qu―
tusu
Кa6ecTaH `ψ ′α″4・ C″ b′ s″ リ ー
Kalorifer
Kabcstan,dolama9arx
Кa6И Ha`ψ ρα″ィ
・ うj″ り MaШ II‐
КaЛ ЬКyЛ ЯЦИЯry7α ″.C4た″ra″り _
Masinistin kabinesi
Кa6HHa yΠ paB」 leHИ Я ― Idareet―
Кa」IЬ К
vりlЯ ЦИЯ Ce6ecToИ MocTИ ―
mo kabinosl
Кa6Л ИpoBaHИ e― Kabellesdillllo
arJerリ ー
КaBajIЬ ep `ψ′α″ィ
・ `α ツ
Kavalycr,qazma(tOrpaq ya―
КaMenHan
`α
HИ cTa―
ta首 lnda)
Kalkulyasiya,hesablama
Maya doyo五 nin kahlyasiyasl
Ha6pocК a― Dasl dO―
5omo
КaMeHHaЯ yΠ opHaЯ ΠpИ 3Ma ―
Da,1l sOykonecok prizmasl
К aMepaク
Кa,MЬ IЙ oTД eЛ ЬHЫ Й cЛ yЧ aЙ ―
Hor bir ayrlca hadiso
yrИ ―Qё V―
ЛИHa Д
КaЖ yЩ aЯ cЯ Д
sin zenn cdilon uzunluttu
КaMCPa
αIPJ.Cα IPIι 初
―
Kamcra
ДyroracHTeЛ ЬHaЯ
Qё vss6ndinci
―
kamera
КaMepa xpaHeHИ Я―Saxlama ka―
lmcrasl
КaЖ yЩ aЯ cЯ ΠpoЧ ■ocTЬ ― Zonn
cdilon in6hkomlik
КaЖ yЩ eecЯ coΠ poTIIBЛ eHИ e ―
Zonn cdilon miqavirnet
Кa3apMa nyTeBan ― Yol kazar―
КaMepa xPaHeHИ l CaM006cЛ y‐
ЖHBaHИ Я - Ozinexidmet
saxlama kamcrasl
КaHaBa-l QanOV,Cnsiz arx,
xondok;2 Kanal
КanaBa BoД ooTBoД HaЯ ― Su axl―
lnasl
КaЛ eHД apHoe ραrll.Cα J● ltrrarJ″ ″リ
ΠЛaHИ poBaHИ e norpy3К И ―
Yiklonmonin teqvim izro
plania,dinimasl
KaЛ eHД apHЬ IИ
Ш TeMneЛ Ь
―
Toqviln,tempeli
КaЛ И6p`ψ pα ″ィ
′
b■う 一Kalibr
・rα ′
КaЛ И6poBaHHЬ IЙ ― Kalibrlo,di―
rilmi5
КaЛ И6poBК a― Kalibrlomo
КaЛ И6poBК a КoTЛ a― Conin
ka_
librlonmOsi
КaЛ И6po30Ч HaЯ КaTyШ Кa― Ka―
librlome sattacl
КaЛ И6po30Ч HaЯ Ta6Л IIЦ a― Ka‐
librlome codveli
КaЛ И6poMep― Kalibro19on
КaЛ opИ фep α
"α
″ィ
・
``わ
dici nov
― Dattisti
qanov
КanaBa cMoTPoBaЯ ― Baxl,
xondoyi
КaHaBК a― Arxclq
КaHaBoК onaTeЛ Ь―Qanovqazlcl
″α
″リーl Kanal;
КaHa」 I r7α
".cα
2 Arx,qanov
КaHaBa HaropHaЯ
КaHa」 I BottyШ HЬ IЙ ―Hava kana11
КaHa」 I‐ 6匈 ЬΠЬIЙ ―Kabel kanah
КaHa」 l ΠpttToЧ КII B03Ayxa― Ha―
vanln axma kanall
КaHaЛ cBЯ 311-Rabito kana11
КaHa」 I ЧacToT― Tezlikler kanall
КaHaЛ ■3aЦ ИOHHoe coopJ、eHИ e―
Kanalizasiya tikilisi
′
КaHaЛ И3aЦ HЯ
:ル リー
“ 132
rv7α ″.
Oα″α′
″
К ap
BHyTpeHHЯ Я ― Daxili kana―
lizasiya
KaHaЛ И3aЦ IIЯ
Дo卿
―
=eBaЯ
Ya首 1,
kanalizasiyasl
КaHaЛ И3aЦ ИЯ Кa6eЛ ЬHaЯ
―
Kabel kanalizasiyasl
KaHaЛ И3aЦ ИЯ HapyЖ HaЯ
―
Xarici kanalizasiya
КaHa」 IⅡ 3aЦ ИЯl,m30nO TOК a― Darti
cereyatunln kanalizasiyasl
КaⅡ aT―
cimlodon mctal kanat)
.Ca″ お″リ ー Ka―
KaⅡ ИcTPa″ ″ ●
4・
nistr
КaHИ фO」IЬ r2P′ . ■οあ力ο″fリ ー
“
Kanifol
КaHToBaTЬ ―CevirlnOk
КaHToBaTeЛ Ь―Cevirici
К aHToBК a peЛ Ьca― Rclsin 9ev―
rilmesi
HЫe ycTpoicTBa―
Ce―
cMa3Ka
―
Damclll
TepMoMeTP―
Ka―
pilyar tennomctri
КanИ poBaЛ ЬⅡЫЙ 2_7σ .■ 9′ ルト
sc力 ο
ιあ″り MeXaHИ 3M―
“ Suret
“
91Xaran mcxanlzm
КanTaЖ
r●Pa″ 4.``′
″″ Kap‐
tai
К
anИ TaЛ ЬHo‐ BoccTaHOBИ TeЛ Ь―
HЫ Й peMoHT― OSaSll― borpa
tomiri
К anIITaЛ ЬHoe
BЛ oЖ eHHe― Kapi―
tal(S。 11・ lay。 )qoyulusu
К
anИ TaJIЬ HЬ le 3aTPaTЬ :
―
-
Kardan
- Kardan
birloqmosi
Kapaaunuft sar - Kardan vah
Kapaannufi Irrapnllp - Kardan
oyna!r
Kaperxa roxonpueuxuxa - Coroyanqobuledicinin karetkasr
Kapxac (uman. carcasst) - Cdvde, karkas
Kapxac apMarypnbrfi - Armatur
g<ivdosi (karkasr)
Kapxac aaaH[s (u,ru coopyxeg<ivdosi
KapKac Ky3oBa (raroua) - Kuzovun (vaqonun) g<ivdesi
yattlama
К aΠ ИЛЛЯpHЬ IЙ
Karantin sertifikatl
Kapaanxar [epeaatra
ritiirmosi
nnr) - Binanrn (tikilinin)
vi.1.lo(burllrla)qurttularl
К aIIeЛ ЬHaЯ
icazosi
Kapanrrxusril cepruQnxar -
Kapaauuoe coeArnenrae
Kanat,kondir,sizim(o
К aHToBoЧ
Kannransnsrft pelroHr - Osaslt
temir
Kapaxruxuoe (fipanq. qaarantaine) pa3pe er.rz.e - Karantin
Ser―
maye xerclori
133
KapKac no,'rbcrepa - Polsteri.r
g6vdesi
Xap,rNxonr,rfi cneror[op - Algaq
svetofor
Kapuau qnruxapuqecxuii - Sitindrik cib
K.a,pcr (ruzac. ftrasl - Karst
I{apcroonacHurfi yqacroK
Karstdantohliikoli sahe
Xapra opranx3aurrrr rpyAa Omeyin tegkili kartasr
Kzprep (anzt. carter) A 3e;ls Dizelin karteri
КapToIIHЬ IЙ 6И ЛeT (npИ
HCM,MeCTHOM,
ДaЛ Ь―
ΠPHrOpoД
HOM
coo6Щ eHИ И)― Karton bileti
(uZaq, yerli, 9oheretrafl qa‐
tarlardめ
КapToЧ Кa HaК oΠ ИTeЛ ЬHan
batl
_
Yl普 lm kart09kasl
КapЬ ep`ψ′″
″ィ
・ rric′ リ ーKar―
“
xana
КacaHИ Я pe6HЯ КoЛ eCa― Toker
「
dar電 lnm tOxunmasl
К acaTeЛ ЬHaЯ
MoЩ HOCTЬ
Л OК O‐
MOTIIBa ― Lokomotivin to―
xunma quvvesl
К acaTeЛ ЬHaЯ
cИ Лa
―
Toxunma
quvvosl
КacaTe」 IЬ HaЯ cИ Лa TЯ rИ ― Dartl―
nin toxunma(tangensal)qiv―
vesl
КacaTЬ cЯ _Toxunmaq,doymok
КacК a 6"α ″ィ
・ C“ 9″ り 3aЩ ИT‐
HaЯ ―Mihaflzo kaskasl
К acК aД HOe oTК ЛЮ ЧeHИ e ― Kas―
kad a91lma
Кacca ρ
7.
"の
ー Kassa
darattinin diyirlo■
Жene3HOД OpoЖ HaЯ ―
Demlr
yolu faciosi
КaTeropИ Яr2P′ 嘔 ヵαragο ガリ
_
KateqoHya,doreco
КaTeropИ Я α aЛ ЬHИ x, MecTHЬ Ix,
naccaЖ ИPcК ИX, ΠpИ OpoД ―
「
HЫ X,CК OpЫ x)naccaЖ ИpcК Иx
■oeЩ oB― Semisin qatarlarl―
■ln kateqoriyasl(uzaq,yerli,
somisin,,oheretrafl,siroo
КaTeropИ Яrpy3a― Yikin kate―
qorlyasl
КaTeropИЯ MecTa― Yerin kate―
qOrlyasl
КaTempИ Я Πoetta― Qatarm ka_
КaTeropИ Яpa6oTЬ I ―Isin katc―
qorityasl
КaToД
´ .■ αttο Jο リ ーKatod
“
КaToД HaЯ
`η ДИarpaMMa― Katod
-Ovvolcodon sifaris kassasl
Кacca npИ ropOД HaЯ _seheretra―
diaqraml
fl kassa
КaToД HaЯ 3aコ ЦИTa
Кacca TPaH3И THaЯ ―Tranzit kas―
Katod
КaToД HaЯ 30Ha― Katod zonasl
КaToД HaЯ ΠoЛ ЯpИ 3aЦ IIЯ ―Katod
polyarla,masl
КaToД naЯ cTaHЦ ИЯ―Katod stan―
r● Pα ″
4`α SS′ ′
リ ーKas―
scta
КaccИ p― Kassir,xozinedar
КaccИ p no pacΠ PcЦ eneHHЮ MecT―
paylanmasl
―
muhaflzosl
sasl
YerloHn
Toker
mesi
КaTacTPoф a r2P′ V. ル
α
ras″ ″ヵ
り
КaTaHИ e rpe6HЯ КoЛ eCa―
tcqoriyasl
Oα SSリ
(XOZine)
Кacca npeД BapИ TeЛ ЬHoro 3aК a3a
КacceTa
КaccoBaЯ КHИ ra― Kassa kitabl
КaccoBЬ :И o6opoT― Kassa dё v‐
rlyyosl
KaccoBЫ И oTЧ eT ― Kassa hcsa―
slyasl
Hoe 3aコЦИTHoe ycTPoЙ cTB0
●zre
К aToД
kassI
-Katod inthaflzo qurgusu
134
КaЧ ecTBo o6pa6oTК II ―
КaToД HЫ ЙBLIxoД ―Katod 91xl,1
К awШ eЧ HaЯ КBIITaHЦ HЯ ― Do―
laqll qobz
keyflyyeti
3036yttaЮ Щ aЯ cЯ
―
Tosirlendirici sarttac
КawШ Кa BTopHЧ HaЯ ― Ikinci
sargac
,aqlarin tOmir keyflyyeti
naq tikisinin kcyflyyeti
КaЧ Кa 6oКoBa■ ―Yana yl嗜 alan―
ma
gerginlik sarttaCl
КaTソ ШКa 3a3eMЛ ЯЮЩa■ ― Tor―
КaЧ Кa nonepeЧ HaЯ ―Enine ylr―
言alanlna
paqlaylcl sarttac
К aTyШ Кa
ИHДyК TИ BHocTH
― In―
КatIК a npoД oЛ ЬHaЯ (raЛ OnepoBa‐
HИ e)― UZununa yl嗜 alanma
duktiv sarttac
КaTyШ Кa КoMIIeHcaЦ ■oHHoИ o6‐
MoTК И ― Kompensasiya do―
la首 lnin
α‐
КBaД paTHЬ :Й ЩИTク αrrt.■ ″α′″
ーKvadrat
16vho
″リ
sarttacl
αSお ‐
КBa311CTaTHЧ ecК aЯ ρα
".1″
Harpy3К a― Kvazistatik
′
α
КaTyШ Кa КoHTaК Topa― Kontak―
torun sarttaCl
КaTyШ Кa HИ 3К OrO
HanpЯ ЖeHИ Я
―A19aq gerginlik sarLacl
КaTyШ Кa ΠyTeBoro peЛ e ― Yol
oЧ HЫ Й―COngelli 9a―
KoBШ BИ Л
lov
КaЧ eHHe-l Yuvarlanlna,diyir―
ΠoК a3aTeЛ Ь
masl
К Ba3И CTaTИ ЧecК aЯ
cЖ ИMaЮ lЦ aЯ
a ― Kvazistatik slxlcl
quvve
cИ Л
КBaЛ ИфИКaЦ ИOHHaЯ xapaК TepИ ‐
cTИ Кa ― Ixtisas xasiyyetna―
―
mesi,xaraktcristikasl
″.f″ αJ′ Cα ‐
КBaЛ фИКaЦ ИЯ クα
“
ー
″リ IXtiSas
Keyflyyet gOsto五 cisi
КaЧ eCT30-Keyflyyot
К aЧ eCT30 ДenOBclcorO
nOe3Aa― Qatarin kvazistatik
cЖ aTИ e noe3‐
a―
Д Qatarin kvazistatik slxll―
ger
КaЧ ecTBeHHoe npoBeД eHtte oc‐
MOTPa― Baxl,In keyflyyotli
apanlmaЫ
:И
КBa3И CTaTHЧ ecК oe pacTЯ ЖeHИ e
К Ba3И CTaTИ ЧecК oe
lonmo;2 Ylrttalanma,lo■ ―
ecTBeHHЬ
"り
yuk
dartlllnasl
rclcsinin sarttaCl
К aЧ
tertlbi
КaЧ eCT30 nepeBo30К ― Da,lma―
nin kcyflyyoti
KaЧ ecT30 peMOHTa y3Л 03-QOV―
КaЧ ecTBo cBapHOro ШBa― Qay_
КaTyШ Кa BЫ coК oro nanpЯ ЖeHHЯ
―Y測に
sok
oфOpMЛ eH“ Я MaTepHa‐
Лa ― Matcrialln keyflyyotli
К aЧ ecTBo
КawШ Кa― Sarttac,d01aq
КaTyШ Кa 6e3 CepД eЧ HIIК a ―
Nivesiz sarttac
КaTylnК a
Emal
KBaЛ IIф И ЦИPOBaHttLIЙ TexHHК
ixtisash texnik
peMoHTa―
Depo tOmiHnin kcyflyyoti
135
―
КBapЦ eBaЯ Tpy6К a― Kvars bo―
rucugu
КBИ TaHЦ ИЯ
QobZ
″a7. 9“ J″ ″Zリ ー
“
К BИ TaHЦ ИЯ ДOΠ ЛaTЬ :
- 01ave
batareya
Kuc.rorsr BcqKlle
- Biitiin
(miixtelif, ciirbociir) tur$ular
K.raaonaa - Anbar
Xnaaonaa 6araxnas - Baqaj an-
ёdomo qobzl
КBИ TaHЦИ■ o ΠpИ eMe rpy30B―
Yiklorin
qobz
К
qobulu
baredo
BHTaHЦ ИЯ pa3HЬ :X C6opoB
Mixtelif yl普 lmlar qObZi
barr
―
Klaaonuur - Anbarqr, anbardar
″ο
КeHoTpoHHbIЙ の ´・ ■ι
り BЬ
“
ΠpЯ MИ TeЛ Ь ― Kcnotron
l‐
dizlondiricisi
КepaMИ ЧecК ИЙ ′.″ ′
″
α771漬 り
“
―Saxs1
cTepЖ eHЬ
9ubuq
`ψ
KopHep“ ι ′ィ.″ ο ′リーKorner
“ Kiloamper
“
КИЛoaMIIep―
КИЛ030Л ЬT‐ aMIIep ― Kllovolt―
ampcr
КИЛoBoЛ ЬTMeTP― Kilovoltmctr
КИ」
IoMeTPoBЬ le cToJ16Ь I ― Kllo―
metr diroklori
КIIЛ oMeTpoBЫ Й
3anaC
― Kilo―
mctrlik chtiyat
″″
КИHeMaTHК a r2Pι . ″ ´
"リ
“ ― Qar,11lqh
B3aИ MOД eЙ cTBIIЯ
ir・
tesir kincmatikasl
К IIHeMaTИ ЧecК an cxeMa―
Kine―
matik sxcm
К HHeMaTHЧ
Kncrorxaq axxyuy.nrropxar 6arapeq - Turgulu akkumulyator batareyasl
Knc.rorxas 6araper - Turgulu
ecК aЯ cxeMa npИ BOД a
_intiqa1ln (6turicinin)ki―
nclnatik sxemi
КИHeTHЧ ecК aЯ 3HeprИ ЯoTЦ ●na―
Aylnnanin kinctik encrlisi
КИΠepHaЯ ЛeHTa― Kiper lcnti
K.naaosrq[x rtaMepbr xpaHeHtafl Saxlama kamerasrmn anbardarr
Ktan*t (ueneq. klappe) - Klapan
KnanaH asrocrona - Avtostopun
klapanr
Kaanan gcacugarcrunft - Sorucu
klapan
Kranan Anaerc - Dizelin klapanr
Kranan npe,4oxpanr.rrelrnslfi Qoruyucu klapan
Ktacc (tam. classis) - Sinif, doroco, kateqoriya
Kracc naroxa - Vaqonun derocosi
Knacc ra6apurnofi npoxoguuocru
- Ondazo kegiricilik derecesi
Kracc rgo:rqqru - izolyasiya dorocosi
Klacc naaExnocrx pe,ne - Relenin etibarhhq dorocosi
Kracc ro.rHocru - Deqiqlik derecosi
Kraccnr[uxaqnoxnrrfi urut[p
Tesnifat gifri
K.naccnQnmaqxx Qum. classis)
КИcЛ oTa aК КyMyЛ ЯTopHaЯ ―Ak―
-
Tosnifat, tosnifetme (edilmo)
kumulyator tursusu
136
КЛaccИ ΦИКaЦ ИЯ BecoB― Torezl―
lorin tesnifati
КЛaccИ фIIК aЦ HЯ rpaф ИКOB ―
Qranklerin tosnifatl
redo damLa
КЛaccHф ИKaЦ ИЯДeф eК Ta― De―
fcktin tosnifatl
MOCTa
КЛaccИ фИКaЦ ИЯ
Kёrpinin tesnifatl
КЛaccHф IIК aЦ ИЯ HapyШ eHHЙ
―
_
Poantularin tesnifatl
КЛaccИ фИКaЦ ИЯ Hera6apHTHЫ x
rpy30B― Ondazosiz yuklorin
larln tesnifatl
―
Stansiyalarin tosnifatl
КЛaccIIф ИКaЦ ИЯ Чepe3BLIЧ aЙ ―
HЫ X CИ waЦ ИЙ ― Fё vq01ado
masl
К」
leMMHaЯ Кopo6К a―
qutusu
KreMMHas IIaHerB
neli
-
Klemma
Srxac pa-
KreMrunaq pefiKa - Klemma tamasasl
КЛeMMHo‐ ШypyΠ Hoe КpeΠ 」
lenne
―Slxac― sump berkidicisi
КЛeMMHЫ Й6oЛ T― Slxac boltll
КЛenК a― Por9imlomo
КЛeTК a poTopHaЯ ―Rotor qofesi
КЛeЩ eBИ ДHЫ Й 3aXBaT― Kolbo―
tinvari tutacaq
КЛeЩ И―Kolbetin
КЛeЩ И ΠpeД oxpaHИ TeЛ ЬHЬ le ―
hallann tosnifatl
(MaШ ИHИ CTa,Д eЖ yp_
И■Д。
)― Do―
recollk (ma,inistin, n6vbet―
K」 IaccHocTЬ
HorFl,Д ИcneTtlepa
QOmyuCu k。 lbetin
lheЩ m
peЛ Ь
coBЬ le― Rels kolbetini
КЛИenTク α″.`JJ″ リ ーⅣItstori
КЛИMaTIIЧ ecК И●o照
J'"α ′
0リ
`■
ycJIoBttЯ ―Iqliin,oraiti
КЛИMaTHЧ ecК ИЙ ΠoЯ c ― Iqliin
9inin,dispct9crin ve s)
КЛaccHocTЬ CTaHЦ ИИ―Stansiya―
nin dorecollyi
КЛee6oЛ ToBOЙ CTЫ К―Yap15qan―
boltlu calaq
qursa言 1(zolatl)
КЛeЙ Mo― Damtta
3aBOД a‐ И3rOToBИ TeЛ Я
ー
Klemma,slxac
КЛeMMa cTaTИ Ba― Stativ klem―
Da,lmalann tesnifatl
КЛaccИ фHК aЦ ИЯ nepee3Д OB ―
Kc9idlo五 n tesnifati
КЛaccИ фИКaЦ ИЯΠyTeBЫ x Pa6oT
―Yol islorinin tesniね tl
КЛaccHф ИКaЦ ИЯ ΠyTeЙ ― Yol―
КЛeЙ M0
1,in)damttaSl
(t。 ■
MoЧ Hoe ―QObul
КЛeЙ Mo npИ ё
КЛeMMa rrr● И′
ルrrtrrリ
4. ■
tesnifatl
CTaHЦ HH
КЛeЙ Mo noJIHoro ocBИ ДeTe■ ЬcT‐
B03aHIIЯ ― Tam miayino
damttasl
КЛaccIIф ttК aЦ ИЯ HencnpaBHoc_
TeЙ ―Nasazhqlann tesnifati
К」
lacc“ фIIК aЦ ИЯ nepeBo30К ―
К ЛaccИ ф ИКaЦ ИЯ
Zavod― istchsa191■ ln damttaSl
КЛeЙ Mo ИHcneК Topa― Inspekto―
run damttaЫ
КЛeЙ Mo o ΠpИ eMК e― Qobul ba_
КЛИMaTИ ЧecК oe Bo3AeЙ CTBne ―
―
137
Iqlim tesiri
КЛИ
КЛИH― Civ,paZ,per9im
K.rrov-xer.r
КЛИH aBTocЦ enК И ― Avtoqosqu―
nun pazl
К ЛИH
aMopTИ 3aTOpa TeJIeЖ КИ
Arabacl薔 in
―
amOrizatOmnun
pazl
TЯ roBЬ :x xoMyTOB―
Dartl
xamutlarinin 9ivlori
КЛИHHoЙ 3aЖ ИM― Civli SlXac
КЛИHo‐ 6oЛ To30Й 3aЖ ИM ―Paz―
boltlu slxac
КЛИHoBaЯ ШΠoHКa― Civ i91iyi
ЛaH‐
КЛИHoBIД HaЯ 3aЖ IMHaЯ Π
К ЛИ H
К
a― C市 Vari
КЛИH030e
slxacll planka
COeД ttHeHИ e
―
Knnra upegynpexgexnfi
CiVli
birlesrne
КЛИHoBЫ II racITeЛ Ь КoЛ e6aHИ И
― Roqslorin 9ivli sOndiru―
cisi
КЛИHoo6pa3HЬ IИ 3a30p_Pazvarl
arahq
К Л И HopeMcHHo_К
apД aHHLIЙ
ΠpИ 30Д ― CiVqayl,h― kardan
ёti■ 11losi
КЛЮЧ―A9ar
КЛЮЧ ДИHaMoMeTpИ ЧecК ИИ ―
Dinamometrik a9ar
КЛЮЧКoД oBЫ Й―Kod a9arl
К ЛЮ Ч oT ЭЛeК TPoIPIBOlla―
Elc―
Xo-
- Mtifettig
gdsteriqleri kitabr (RBU-8
КЛЮЧΠyTe30Й ―Yol a9arl
КjIЮ ЧTopЦ eBoЙ ―salbanba,1
acar
3aBИ CIIMocTЬ
-
bordarhq kitabr
Kxxra npegrnn reHr{f BaroHoB K
TexocMorpy - Vaqonlann texniki miiayineye toqdim kitabr
Knura upu6rreaHur rpy3oB Yiiklorin golmo kitabr
Knnra npn6rrrxs - Golme kitabr
I(nura npueua (nrra c4aun) gexypcrB - N<ivbonin qobulu
(vo ya tohvili) kitabr
Knura npneua rpy3oB K orrrpaBlenxrc - Yiikiin g6ndormoyo
qobulu kitabr
Knura npuxoga - Modaxil kitabr
Kxnra pesnropcxxx yxa:anufi
ktrik intiqahnin a9ari
К ЛЮ ЧeBan
Jezl-agart
- Agar-gekic
Knnra mrrpyrxx - Bogaltma kitabr
KHura nsrAaqx rpyra - Yiiklerin
verilmo kitabr
Krura gaueqauxfi ualrunncra Maginistin iradlar kitabr
Kxura xcxyccrneHHlrx coop),xennfi - Siini tikililer kitabr
Kxxra neperecxx - Tokrar goki
kitabr
Knnra n.nou6xposxfi - Plomblama kitabl
-
K.nro.r-Dro,lorox
―
(r[oprua PEV-8)
A9ar
aslllll慧 1
КЛЮЧe3a■ 3aBHCIIMoc■ Ь peЛ eЙ ‐
Horo TИ na ― Rele tipli a9ar
aslllll薔 1
138
formasr)
KHIIra peMoHra JIoKoMorrrBoB Lokomotivlerin temiri kitabr
Knura rexyulero coaepxaHrrfl
cpeacrD CqB - IMB vasitelerinin cari saxlanlgr kitabr
Kuonxa - Diiyme
Knonxa " BcnouorargrrHoro pe-
xrua" - "K6mek9i rejim"
diiymosi
Ksonxa "Arapnixar" - "Qeza"
diiymosi
Knonxa "Anapnfi xoro orrcrrcrreHrlfl A[3enc" - "Dizelin qaza
agrlma" diiymosi
Knonxa "hrerqenxn Ha rrepe€a" - "Kegido xobordarhq"
dtiymesi
Knonxa "Ilcxyccrnexxofi palAennu Mapupyra" - "Mar$rutun siini ayrrlmasr" diiymosr
rolorinin idare olunmasl“
diymesI
КHonoЧ HOe perlc― Diyme relesi
KoaК cHaЛ ЬHЫ Йr/Jα
".`ο
6olЬ ―Koaksil kabel
αピリ Кa‐
KoBaHHЫ Й―Dё ぅ
ハlmi,(domir)
KoBep (К OBPHК )pe3И HOBЬ IЙ
―
Rezin xa19a(Xa19aclq)
KoBPIIК ДИD」IeKrpИ ЧecК ИH― Di―
elcktrik xa19aclЁ l
KoBШ ―cOm9o,9a10v
KoBШ BИ 」
IoЧ HЫ Й―COngolli 9a―
lov
Knonrca "Manenponoro crrnara" - "Manevr igaresinin"
diiymesi
Knonxa "Ifepe4aur crperoK Ha
MecrHoe ynpan.lenxe"
"Yoldeyigenlerin yerli idaroetmeyo verilmesi" d{iymesi
Kuonxa '.IIoAAepxaExq" - "Saxlama" di.iymesi
Knonxa "[o,qcnerxa" - "Igrqlandrrma" dtiymesi
Kxonxa "IIpxr.nactre,rrnoro
curxa.na" - "Dovetedici igaronin" dtiymesi
Knonxa "IfpuroroBreHls Mapupyra" - "Margrutun hazrrlanmasr" diiymesi
Kxonxa "Cnxxennn Hatrpaxennr" - "Gerginliyin algaldrl-
masr" diiymesi
Knonxa "Vnpan.nenxa
curnarou'
nin idaro olunmasl“ diymesi
К HoΠ Кa``yΠ pameHИ Я BLIXOД HЫ ―
MИ cHrHaЛ aMИ ''一 ``ClXl,i,a_
-
KoBШ Д」
IЯ Π
po30Д 03-MOftiller
i9in nov
КOBШ 030Й nO「 Py3Ч HК ―COm9011
ytkloyici
КorTИ MoHTepcК Иe ― MOntyor
caynagl
КoД の α″・ οοαり rpy30■ OЛ yЧ a‐
TeЛ Я―Yik
“ alanin kOdu
КoД cTaHЦ IIИ ―Stansiyanin kodu
КoД ИpoBaHИ e BaroHoB_Vaqon―
larin kodla,dinlinasl
KOAИ p03aHИ e noe狐 oB― Qatarla_
rin kodlasdirilmasl
KoAИ poBaHne peЛ ЬcoBOЙ ЦenH―
Rels d6vresinin kOdlasdlril―
masl
KoAИ poBaHHЫ ЙyЧ acToК _Kod―
lasdlrlllnl,saho
КoД ИpyЮ ЩИЙTpaHcф OpMaTOp―
Kodla,dlran transfo.11lator
КoД oBaЯ ЦenTPaЛ I13aЦ ИЯ― Kod
BxoArrbrM
"Girig igaresi-
morkozle,diHlmosi
139
Roqs
КЩ oBaЯ ЯЧeЙ Кa― Kod yuvacl普 1
КOД 030e paCcTonHИ e― Kod mo―
КoЛ e6aTeЛ ЬⅡЬ:Й Кo■ Typ―
safosi
KoД oBoe ynPaBЛ eHИ e― Kod ida―
rectlnesi
КoД oBЫ Й КoHTPoЛ Ь― Kodlu no―
KoЛ enЧ aTЬ :Й BaЛ ―Dirsokli val
kontum
КbЛ eHЧ aTЬ :И BaЛ ДИ3e」 IЯ ―Dizc―
lin dirsokli vali
КoЛ eHЧ aTЫ Й pЬ :Ч ar ― Dirsokli
ling
Ieca,И
Ko」
ДyЩИe Ю30M―
zaret
―Kodi,aresi
КoД oBЬ IЙ
cИ rHaЛ
К OД OBLIИ
TOК ― Kod coreyanl
К oД oBЫ Й
rok gedon tokerlor
6a3a ЛOК OMoTИ Ba ―
КoЛ ecHaЯ
TPaHCMИ TTep _ Kod
Lokomotivin toker bazasl
transmlttcri
КoД oBЫ ИЦИКЛ―Kod dё vrosl
КoД oBЫ ЙШКaф ―Kod,kafl
KoЖ yx-0面 k
KOЖ yX 3y6Ч aToЙ nepeД a■ H― Dis―
li 6面 onin OJtyll
ЛeК Tpoo6opyД oBanИ Я ―
КoЖ yx Э
nl―
ElcktHk avadanll薔 lnln ё
yu
KoЛ ёcHaЯ 6a3a nOЛ HaЯ ―Tam to―
ker bazasl
KoЛ ecHo― MoTOpHЫ И6Л oК ― To―
ker― inotor
Tokor‐ diyircok,ё bosi
KoЛ ecHЫ Й ynop― Toker daya首 1
―Toker gcdisi
kozi
KoЛ eco―
TOkor,9arx
hЛ eco 6anД aЖ Hoe ― COnbOrli
КoЛ e6anИ e― Terpenmo,titrey19,
toker
КoЛ eco BeД oMoe― Aparllan tokor
KoЛ eco BeД yЩ ee― Aparlci toker
KOЛ eC0 3y6Ч aToe― Disli 9arx
reqs etme
BaroHa ― Vaqonun
reqsl
КoЛ e6aHИ e ДBИ ЖyЩ erocЯ BaroHa
―Horoket cdon vaqonun req―
КOЛ eC0 3y6Ч aToe КoHИ ЧeCК Oe ―
Konusvarl disli 9arx
Si(yel10nmosi)
KoЛ eco pyЧ Horo
SOnon
К oЛ e6aHHe ЛoК oMoTIIBa― Loko―
―QOsadi,11 9arx
motivin reqsl
ceИ cMIЧ ecК oe
TopMo3a - 01
to■ 1■ ■
ozunun 9arxl
КoЛ eco c Ш eBpoHHbIMИ 3y6Ь ЯMИ
reqs
Кo」le6aHIle
xoД
KoЛ ecHЬ lЙ ЦeHTp― Tokor mer―
rtln gllnlllyu(90tiri)
KoЛ e6aHИ e 3aTyxaЮ IЦ ee―
bloku
KoЛ ecHo‐ PoЛ ИК0300 0TД eЛ enИ e―
КoЛ ecHLIЙ
К03Л 030■ КpaH― Ayaqh han
К03Ы peК CBeToф Opa_Svctofo―
KoЛ e6aHИ e
Si血 9o―
―
Scysmik reqs
KoЛ eco co CΠ ИpaЛ ЬHЫ MИ 3y6Ь Я‐
M壼 ―Spiral disli 9arx
КoЛ eco cЦ enHoe― QOsma tOkeri
КoЛ eco Typ6И HsI ― Turbinin
КbЛ e6aHИ e cTPyHLI― Simin req―
Sl
КoЛ e6aHИ e rpy3a一 Yikin reqsi
9arXl
140
КoЛ
фpИ КЦ■OHHOe― Frlkslon
ICoЛ eco
KoJIoД eЦ 6eToHHЬ IЙ
9arX
KoЛ eco фpИ КЦИOHHOe КЛИHЧ a‐
Кo」IoД Кa 6oК oBЬ IX
TOe― Pazll friksion carx
КoЛ eco фpИ КЦИOH■ Oe КOHHЧ ec‐
Кoe― Konusvari frlkslon 9arx
Silindrik friksion
Кo■ oД Кa TopMo3HaЯ
qolibi
Ko■ oД Кa ЧyryHHaЯ
qolibi
Кo■ oД ЦeBЬ lЙ
paM
quF
Yan
―
―
Tormoz
―
cuqun
TPanCnOPTep
―
Quyu transportyoru
9aⅨ
К oЛ ecoToKapHBII
cTaHoК
―
Ko■ oК oЛ cTaHЦ IIoHHЫ Й
To―
ker torna dozgahl
КoЛ eЯ
КoЛ eЯ
КoЛ en
КOЛ eЯ
Beton quyu
9or9ivolorin qolibi
КoЛ eco фpИ КЦИOHHOe Л06oBoe―
襲 friksiOn Oarx
КoЛ eco фpИ КЦИOHHOe ЦHЛ ИHД ‐
pИ ЧecК oe―
―
КO■ o/1eЦ cMσ 甲olЮ Й―Baxls
КoЛ oД Кa― Qelib
―
Stan―
slya zongi
Кo■ oHHa
―Iz
HopMaЛ ЬHaЯ ― Noll.lal iZ
aFlf′ 4. ■0′ 0″ ″リ ー
Kalonna
Кo■ oHHa
Ko」IИ ЧecTBeHHЫ e noК a3aTeJIH ―
MexaⅡ И3И pOBaHHaЯ ―
Mcxaniklosdirilmis kalonna
КoЛ oHК a MecTHoro yΠ PaBЛ enИ Я
Komiyyot gё stoHcileri
KoЛ ИЧecT30-Miqdar, say,
― Yerli idarectinO kolonkasl
KoЛ oHК a nepero30pHaЯ ― Danl―
peЛ Ь●o3aЯ ―Rcls izi
y3К a■
― Ensiz iz
ko―
mlyyot
,lq kalonkasl
―Cor9iVOnin
KoЛ ΠЧecTBo Macna― YaЁ l■ miq―
darl
KbЛ ИЧecTBo oceЙ BaroHa― Va―
Ko■ oHК a paMЫ
qonun oxlarinin sayl
КoЛ ЛerИ Я クαr2.Cο Jragル の MИ _
HИ cTepcTBa― Nazirliyin Kol―
КoЛ ocHИ КoBaЯ pemeTК a Кoっla―
Ko」 IocHИ К― Odluq
QaZanln Odluq qofosi
cК aЛ Ь
3yHa― Siru,gecin
Кo」InaК
qalpa首 1
lcgiyasl
。り
КoЛ ЛeК Top クα″・ οοrJ′ ε′
Kollektor
si―
tunu
_
КoЛ naЧ oК ― Qalpaqclq(ki9ik
qalpaq)
КoЛ ЛeК Top Э
ЛeК TPOД BHraTeЛ Я―
KoЛ naЧ oK aTMOCф epHorO
Elcktrik mtherrikinin kol―
lektom
KbЛ ЛeК TopHaЯ ΠЛacTИ Ha― Kol―
―Atmosfer klapanmm qalp屯 1
КoЛ naЧ oК КpacHoro ЦBeTa― Qlr―
mizl rongli qalpaq
lcktor 16vhesi
ЛeК T‐
КoЛ ЛeК TopHЫ ИTЯ roBЬ :И Э
poД BIraTeЛ Ь ― Kollcktorlu
KoЛ ЬЦeBaЯ BЬ IPa6oTKa― Halqall
КЛanaHa
i,lonmO
КoЛ ЬЦeBaЯ BЬ :ToЧ Кa КOЛ eca ―
Tokerin halqall yonullnasl
clcktrik dartl mthomki
141
―
Ш TanrH
Stanql holqoli yonma
KOЛ ЬЦe30Й MapШ pyT ― HolqOli
marsrut
KoЛ ЬЦeBaЯ BЬ:ToЧ Кa
КOЛ ЬЦe30Й HaК oHeЧ HИ K― Hol―
qoli ucluq
KoЛ ЬЦeBoЙ y3eЛ ― H01qoli qov―
,aq
qasl
К oMaHД Ho‐ ИHCTPyК TOPCК ИЙ CO‐
К oM6И
HIIPOBaHHoe nepeД B“ Ж e‐
BoHcК ―Ordunun kombi―
nasiya1l heroketi
KoM6И HИ poBaHHЬIe noe3Д a ―
HИ e
КoM6И HИ poBaHHЬ IИ ― Kombina―
siya11, kombinasiya cdilmis,
biriosdiHlmis,uyttunlasdlrll―
ml,,qarl,lq
К oM6И
cTaB ― Komanda― telimat91
Komanda
HИ poBaHHЬ
MocT
IЙ
КoM6И HИ poBaHHЬ IЙ
КoM6И HaЦ HЯ r・7α ″.00“ bttα
Kombinasiya
К oM6И
■oo3Д
―
HIPoBaHHЫ
Й
ΠPИ 6op
―
Kombinasiya cdilmis cihaz
larln kombinasiyasl
KoM6И HИ po3anИ e BaroHo3-Va―
qonlarin kombinasiyasl
KoM6HHИ poBaHⅡ an e3Д a― Kom‐
binasiya11(kombine edilmi,)
heroket
КoM6И HИ po3aHHaЯ 3arpy3К a ―
Kombinasiyall Ⅲ k10me
KoM6И HИ pOBaHHЫ
Й
y3eЛ ― Kom―
binasiya edilmi,qov,aq
КbM6И HИ PoBaHHЫ ИШo3-Kom―
binsiya cdilmi,tikl,
KoMИ ccИ oHHaЯ ク αIPI.Cο ″ rrl● sfり
npoBcPК a― Komisyon yoxlama
KoMIIccИoHHЬ IИ OCMOTP Л OК OMO‐
TIIBa― Lokomotivin komis―
yon muaylnosl
a―
Kombinasiya cdilmis(quras_
OcMoTP ΠyTH‐ Yo―
lun ko面 syonbax1511muaymesi)
KoMIIccИ oHHЫ И C6op ― Komls―
KoMHcclloHHЬ
dirllnll,, birlo,dirilnlis, uy―
諄mlasdlrllm19)da,lma
TPaHCф
―
Kombinsiya cdilmis qatar
==o)―
КoM6И HaЦ ИЯToЛ ЧК03-TOkan―
KoM6HHИ poBaHHa" nepeBo3К
КoHTaК T‐
ΠpoBoД ― Kombinasiya
Kombinasiya edilmis kё rpi
heyoti
К oM6HHIPoBaHHaЯ
Й
cdillni,kontakt lnoftili
К oM6И
COCTaB―
HИ poBaHHЫ
HЬ :Й
heyoti
HЬ :И
mir)
qlzdlrlcl
Kombinasiya1l qatarlar
KoЛ ЬЦo-l U励 k;2 Holqo
bЛ ЬЦo poЛ ИКo30rO nOД ШИnHИ ‐
Кa― Diyircokli yastl普 ln hal_
KoMaHД
binasiya11(clcktrik_kё
IЙ
yon ylglln
Op‐
MaTopHaЯ cTaHЦ ИЯ― Kombi―
KoMMcPЧ ecК aЯ クαrpr.ι ο″″ι′
`ル
″″り HeHCnpaBHocTЬ ― Kom―
nasiya1l transfollllator stan―
slyasl
КoM6И HИ PoBaHHoe (Э ЛeК Tpo‐
yroЛ ЬHoe)oTOnЛ eHИ e― Kom―
mersiya nasazllLl
KoMMepЧ ecК aЯ Дe■ Te■ ЬHocTЬ ―
Konlmersiya foaliyyeti
142
КoMMepЧ ecKaЯ
OnepaЦ ИЯ ―
Kolnmcrsiya omoliyyati
КoMMepЧ ecК aЯ pa6oTa ― Kom―
merslya l,1
КbMMepЧ ecК ИЙ aК T― Kolnmcr―
ocMoTp― Kom―
КoMMyHИ КaЦ ИЯクα″.`ο
―
″た
Ba ""″
― Dol―
`α =tの
durma― bosaltma kommuni―
CЛ И3a‐ HaЛ И
kasiyasl
KoMMyTaTop ρ αIPI.Cο rrl「2″ ″ ″ ―
Komlnutator
― Tor―
К oMMyTaTop TopMo3HOЙ
moz kommutatoru
IИ Ш
Somisinlorin istirahet ota普
″′
Sα ‐
`″
kompcnsasiya
KoMneHcaЦ ИЯ ЛЬmTHom Πpoe3Aa
―Gtostli gedi,h6dodlmesi
xa TPaH3HTHЫ
1
X
1
КoMnaК THЫ Йク″rrt.ω ′α リ ー
"″
Kompakt
“
KoMneHcaTcP r77α 72.`0″ ′′″Sα
―Kompensator
“
KoMneHcaTop rpy3030Й ― Yik
kompcnsatoru
KoMneHcaTop IIepeMeHHoro ToК
Kompensasiya cdil―
ml,zonclr asqlsl
KoMneHcIIPyЮ
naccaЖ ИpoB― Tranzit sorni―
sinlorin istirahet ota薔
". Cο
″″ ―Kompensasiya,mia宙 ―
net
KoMneHcaЦ ИЯ 3a yTPaTy(6ara‐
Жa, rpy3a ll ■ Д。
)― Itkiyo
(battaJIn,yukin ve s)gOrO
BecК a―
И pe6eHК a ―
1
Ы
クα
tllmanln kompensasiyasl
Ana vo usaq ota首
KoMHaTa oTД Ыxa naccaЖ ИpoB―
oTД
КoMΠ eHcaЦ ttЯ
KoMneHcИ poBaHHaЯ КoHTalCrHaЯ
■oД BecК a ― Kompensasiyah
kontakt asqlsl
КoMnencИ poBaHHaЯ ЦenHaЯ ΠoД ―
Kommutasiya
К oMHaTa
―
КoMIIeHcaЦ ИЯHaTЯ ЖeHHЯ ―Dar―
Hyp_Kom―
mutator,nuru
КoMMyTaЦ ИoHHaЯ anΠ apaTypa―
Kommutasiya aparatl
КoMMyTaЦ ИЯ クαr2.Cο
ra″9'
""″
一
MaTepИ
oЧ HLIЙ
1
oTHoШ eHHe
Kommersiya baxlmindan
КoMMepЧ ecК oe
КoMHaTa
Tpex6Л
U9bloklu kompcnsator
КoMneHcaЦ ■oHHa■ o6MoTК a ―
Kompensasiya dola薔
mcrsiya bax151
KoMMyTaToPHЬ
kompcnsatoru
К oMneHcaToP
siya akti
КoMMepЧ ecК ИЙ
Deyison cereyanin kom―
pensatoru
КoMnencaTop pLIЧ aЖ HЫ Й― Qol
―
IЦ
ee ycTPOЙ CTBo一
Kompcnsasiyaedici qurttu
KoMΠ eHcИ pyKIЩ ИЙ rpy3-Kom―
pcnsasiyacdici yik
KoMneTeHTIЫ Йクα
″′″た″リ
".Cο
opraH― Solahiyyetli orqan
KoMneTeHЦ HЯ annapaTa― Apa―
ratin selahiyyoti
KoMΠ ЛeК cク α″.Cο ′セχ″り Πpo‐
фИЛaKTИ ЧeCК Иx“Mep― Profl―
laktik tedbirler kompleksi
KoMΠ ЛeК c coopン ЖeHИ Й― Tikili―
lor komplcksi
a
143
КoMIЛ eК c
TPaΠ CnopTHЬ :Й ―
Neqliyyat kompleksi
КoMnЛ eК cHaЯ 6PИ raД a ― Kom―
pleks briqada
3aЩ IITa ― Kom―
plcks mllhaflzo
КoMΠ ЛeК cHaЯ ΠpoBepК a― Kom―
К oMΠ ЛeК cnaЯ
pleks yoxlama
KoMnЛ
eК cHaЯ
TИ ЧecК oro
di■ 11lo
КbMΠ Лek‐ rnoe ncnЬ :TaHИ e y■ pЯ ЖИ
―QO,qulann komplckt sma首 1
胸 MΠ 03И THaЯ "α
″′οSitiり
". cο
HaК 」
IaД К
a― Kompozit yanllq
КoЛ oД Кa
―
КOM■ 03И ЦИOHHaЯ
Kompozit qolib
К OMΠ 03И Ц ИOHHan
cИ cTeMa aBToMa‐
y,paBЛ
KoMΠ ЛeК TaЦ ИЯ ― Komplektles―
ЛOД Кa ―
eHИ Я ДBn―
ЖeHИ eM■ oo3Д OB(К CAyⅡ )_
TOpMo3HaЯ
КO―
Kompozlt tormoz
qolibi
К OMΠ 03И Ц ИOHHЫ Й
Qatarlarin heroketinin avto―
matik idaro olunmasinin
kompleks sistemi
(К OMΠ 03И
MaTepHaЛ
T)一 Kompozit ma―
tcrial
03И Ц ИЯ Ж eЛ e3HOД OpoЖ HЬ Ix
КoMΠ ЛeК cHaЯ TЯ roBaЯ ΠoД cTaH―
KOM■
ЦИЯ― Kompleks dartl yarlm―
stansiyasl
КoMΠ ЛeК cHoe ■cnLITaHИ e ―
cocTaBoB ― Domir yolu ter―
kibloHnin kompozisiyasl
КoMIIocTep`ψ ′α″4`ο ″′οSた ″リ
ーKompOster
КoMΠ ocTepHЫ Й 3HaК ― Kompos―
Komplcks sina首 1
КoMΠ ЛeК cHoe o6cЛ yЖ ИBaHИ e ―
Kompleks xidmeti
ter nisanl
КoMnЛ eК cHoe nЛ aHИ poBaHИ e ne‐
peB030К ― Da,lmalarin kom―
plcks planla,dlrllmasl
КoMΠ ЛeК T ДoК yMeⅡ ToB― Soned―
К oMΠ ocTttPOBaHИ
lor komplekti(doSti)
К oMΠ JIeК T КoHTeЙ
Hepo3-Kon―
stanslyasl
КoMΠ peccopHan
teynerler komplekti
КoMΠЛeК T MaШ ИHHЫ Й ― Ma,ln
dosti
nepe30Д HЬ IX 6pycЬ eB
― CeVilll10 (yOldeyi,On)tir―
К oMnJIeК T
lori dosti
ICoMΠ ЛeК T
KoMΠ
ΠpyЖ IIH―
ЛeК T yΠ PЯ Ж КII
e npoe3Д HOrO
ДoК yMeHTa― Gcdi,sonedinin
kompostirlo,dirilmOsi
KoMΠ peccopHaЯ r・7α ″. `0“ PrFS‐
S″ り CTaHЦ И
Я ― Komprcssor
Yay dosti
BaroHoB―
Vaqonlarin qo9qu komplckti
″p″ リ ー
". `ο
`″
КoMΠ ЛeК T "α
Komplekt,dost
144
ycTaHoBК a
―
Kompressor qurttuSu
КoMyTaЦ ИoHHoe HanpЯ ЖeHИ e ―
Komutasiya gerginliyi
КbMyTaЦ ИЯЦeneЙ ΠИTaHИ Я―Qi―
dalandirma dё vresinin ko―
mutasiyasl(sabit COrOyanln
deyison coreyana kc9mesi)
KoMф opTa6eЛ ЬHoe 脅″″. `ο
"‐
″b′り ДBИ ЖeHИ C― Rahat
ル′
heroket
КoH
КoHBeЙ ep
″″7. ご0″ ツ ιリ ー
Konvcycr
`ッ
“
К oHBeК Ц ИoHHbIЙ
ク α″
`. CO″
Kasttohlikeli sahonin sonu
ツ′C‐
КoHeЦ КoHTaKTHoЙ ΠoД BecК И ―
′
わ,TOК ― Konvcksiya coro―
yanl
′
″rた リ
КoHBeHЦ ИoHHOe r7″ rpl.cO″ ッ
3anpeЩ eHИ e ― Konvcnsiyon
rJ7α
″
.ι O"g′ οJPI′ ″
sonu
_
″リーKonqlomerat
r"α ′
〃″リ
КoHД eHcaT `● α″. `0“ ′′
Πp● ДyК Ta ― Mohsulun kon―
dcnsati
KoHД eⅡ caTHoe xo3Я ЙCT30-Kon―
(uCu)
―
onacHoro MecTa
Tohlikeli yerin sonu
KoHeЦ nepexoД HoЙ КpИ 30Й ―Kc―
К oHeЦ
9id oyrisinin sonu
bHeЦ
Πpo30Л КИ一MOftilin ucu
KoHeЦ peЛ Ьca― Rclsil uCu
К oHeЦ ToЛ КaHИ Я ― Itolomonin
dcnsat tesonufatl
КoHД eHcaTop クαIPt. Cο ″4ra″ Sα ″
り
―Kondensator
sonu
КoHeЦ TopMoЖ eHИ Я―Tollllozla―
К oHД eHca■ oP IIocTOЯ HHOИ eMК o‐
cTИ
Kontakt asqlsinin sonu
КoHeЦ MapШ pyTa 一 Mar§ rlltlln
KbneЦ o6BЯ 3К И― Sar言 lnin SOnu
qadatta
К oHr」 loMepaT
КoHeЦ ―Son,uc,axlr
KoHeЦ КaPcT00nacHoro)Ч acTК a―
―Sabit tutumlu kondcn―
manin sonu
КoHeЧ HaЯ cTaHЦ ИЯ ―
sator
КoHД eHcaTop pa3Д eЛ ИTeЛ ЬHЬ iЙ ―
bHИ ЧecК aЯ
Aylricl kondcnsator
КoHД eHcaTop peryЛ ИpyeMЫ Й ―
Tonzilnlonon kondcnsator
КoHД encaTopHЬ IЙ 6■ oК ― Kon―
densator bloku
КbHД HЦ ИoHИ pOBaHИ e Bottyxa ―
Havanin kondisiyalasdlrll―
lllasl
КoHД ИЦИ■ クα
IPl・
Sonuncu
stanslya
`0″ ′J″ リ ー
Kondisiya
″。Cο ″り ЖeЛ e_
“
306eToHHaЯ
"αo■ opa― Konuslu
domir― bcton dayaq
КoHИ ЧecК aЯ o6ToЧ Ka КOЛ ec ―
Tokorin konuslu yonullnasl
胸 HИ ЧecК aЯ noBepx■ ocTЬ ― Ko―
nuslu seth
КoHИ ЧecК aЯ ΠpyЖ ИHa― Konusiu
yay
КoⅡ ИЧecKИ Й peД yК Top― Konus―
КOHД yttTHaЯ TPy6a ― Konduit
lu rcduktor
boru
КoHИ ЧecК ИЙ poЛ ИК ―
rpy‐
KoHД yК Top aα rrr.■ 0″ イ″
`"り
3030「 O nOe3Д a ― Yik qatarl―
Konuslu
diyircok
KoHIIЧ HocTЬ
nin konduktoru
КOЛ ec―
Tokerlorin
konusluttu
rF.“ ″C″ r7り
Кo■ КpeTHaЯ クα
КoHД yК ToPcК aЯ 6pИ raД a― Kon―
duktor briqadasl
pa― Konkrct tedbir
145
Me‐
КoH
Konxperxar cxeMa - Konkret
sxem
Koxcepnaqur (Qpau4. conserva,rrx,, - Konservasiya
Konco.nr (Qpaxq. console) - Konsol
Kouco.lrs rl]onltpoBaHHas
Kontakt(herOketli,heroket―
SIZ)
КoHTaК T aBTonepeК ЛЮЧaTeЛ Я ―
Avto9eVirgecin (dOyi,dirici)
kontakti
КoHTaК T 3aMЫ КaЮ ЩИЙ ― Qa―
paylcl kontakt
КbHTaKT ИMnyЛ ЬcHЫ Й ― Impul―
Izolyasiya edilmig konsol
KoncorrHaq vacrs paurr - Qorslu kontakt
givonin konsol hissosi
hHTaК T КoЛ eca c peЛ ЬcoM― TO―
Konconrnr,rfi xpan - Konsollu
kerin relsio kontakti
kran
KoHTaК T КoHTaКTOpa― Kontak―
Koucrpyuporanre - Qurma, dtitorun kontaktl
zeltme, yaratma
KoHTaК T MecTHoro yΠ paBJleHИ Я
― Yerli idareetmenin kon‐
Koncrpyxrop ($panq. constructeur) - Konstruktor
taktl
Koncrpyxrnnnas oco6eHHocrr КoHTaК T Pa3MЫ КaЮ ЩИЙ― Ayl―
ncl kontakt
Konstruktiv xiisusiyyot
KoHcrpyrruuHoe orJrxqrle
KoHTaК T peЛe― Relenin`kOntakti
Konstruktiv forq
KoHTaК T cЧ eTЧ ИКa ― Sayttacin
Koncrpyxrunnoe perxeHI,re kontaktl
Konstruktiv holl
KoHTaК THaЯ BcTaBК a― Kontakt
Koncrpyrrnnxrrfi negocrarox Cala言 1
Konstruktiv gatl$mamazhq
КoHTaК THaЯ Кo■ oД Кa― Kontakt
qolibi
Koncrpyxqnonuaq cKopocrb Konstruktiv siirot
bHTaК THaЯ Кopo6К a― Kontakt
qutusu
Koncrpyrcqnonnaq cxopocrb roKoMorrrBa - Lokomotivin
KoHTaК THaЯ ttЛ acTIIHa ― Kon―
konstruktiv stroti
takt 10vhesi
Koucrpyxqnonnsrfi orxag - KonKoHTaК THaЯ noД BecК a― Kontakt
struktiv dayanma
asqlsi
Koncrpyxqnn (nam. constructio)
KoHTaК THaЯ ■oД BecК a npocTa■
lTPaMBaЙ HaЯ )― Sad。 (tram_
- Konstruksiya
Koucrpyrqnr cocrannofi qacru Vay)kOntakt asqlsl
Terkib hissosinin konstruk- KoHTaК THaЯ ΠpyЖИHa― Kontakt
yayl
siyasl
KoHraxr (tam. contactus)(to- KoHTaК THan ceTЬ ― Kontakt,o―
bokosl
ABHxHbrft, xeno4nnxnurfi) 146
К oH
КoHTaК THaЯ cИ cTeMa― Kontakt
slsteml
cKHfi - Elektropnevmatik
К oHTaК THo‐ aК КyMyЛ ЯTopHЫ И
ЭⅡC― Kontakt akkumulya―
torlu EHT
KoHTaК THoe КoЛ ЬЦO ― Kontakt
halqasl
KoHTaК THoe HanpЯ
Ж eHИ
e― Kon―
takt gerginliyi
KoHTaК THoe noК
tak ё
血ガ
К oHTaКTHoe
PЬ ITHe
―
Kon―
KoxrefiHepnan
ycTpOЙ cT30-Kon―
HOcTЬ
ycTaJIocTHaЯ
ΠpoЧ _
―Kontakt― yorgunluq
m6hkomliyi
К oHTaК
THo― yCTaЛ ocTHЫ
Й
Дe‐
фeKT ― Kontakt― yorttunluq
dcfckti
KoHTaК THЫ e Harpy3К И
КOЛ eCa―
Tokerin kontakt yllkloH
KoHTaК THЬ IЙ rpaф ИК pa6oTЫ ―
Isin kontakt qraflki
KoHTaК THЬ IЙ MaTepИ
aЛ ―
Kon―
takt lnatcriall
KoHTaК THЬ lЙ HOЖ
―
Kontakt bl―
9agl
КoHTaКTHЬ :Й ΠpOBoД ― Kontakt
naqili(me■ ili)
КoHTaК THЬ :Й peЛ Ьc ― Kontakt
relsi
К oHTaК THЬ :Й
Ш TЬIPЬ ―
Kontakt
mili(OXu,9ubuttu)
Кo■ TaК Top "α 72. CO″ ′
αrr″ リ ー
Kontaktor
К oHTaК Top
ЭЛ eК TPoMarHИ
TⅡ ЬIЙ
―Elektromaqnit kontaktoru
К oHTaК Top ЭЛeК TponHeBMaTИ
rrnoruaaKa
Konteyner meydangasr
Koureftnepnoe (aHzn. container)
3AaHHe - Konteyner binasr
KoxreIHepuue nepeBo]Kn
Konteyner dagrmalarr
KoHrefiHepHBrfi noe:g - Konteyner qatarr
Koureftnepnrrft nynrr - Konteyner montoqosi
takt qurgusu
К OHTaKTHO‐
kontaktor
KoHreftHep (auz, contoiner eneuqama) - Konteyner
Konrefinep nosxrrrrexHoft eMxocrn - B<iyiik tutumlu (hecm
li) konteyner
KoHrefi uep cnepxeurcoxoft euxocru - Qox boyiik tutumlu
(hacmli) konteyner
KoHrefiuepHuIfi
TepMrrHan
Konteyner terminah
Konropa Mexan[qecraq - Mexaniki kontor
Konropa crarru[[ - Stansiyanrn
kontoru
Kouropcxufi urrcaQ - Kontor
$kafi
Kourparenr (nam, contrahens) Kontragent
Konrpaxr (nam. contractas) Kontrakt, miiqavilo, sazi$
Konrp6auxer (,tam. Contra-npomu6 u aHZJr. Bank-xacwnt) Kontrbanket
Konrprafirca - Kontrqayka
KoHrpo.rupyeuaq cKopocrb
Nozarot olunan siirot
Чe‐
147
-
КoH
″
ο″′リ
КoHTpoЛ Лep 脅″〃. ιο″′
MaШ ИHИ cTa一 Masinist kon―
yaya nezarot
trollcri
К OHTPOЛ Ь
luluttuna noZaret
КoHTpoЛ ЬI130」 IЯ ЦИИ ― IZolyasi―
КOHTPOЛ Ь ИCnOЛ HeHИ Я ―
り (Д O‐
′α″J4・ Cο ″rrο ′
3И MeTPИ
`ψЧecК IIИ
Icraya
nozaret
, xИ M ИЧec‐
КИЙ,6aК TepИ oЛ orИ ЧecК ИЙ И
■ Д.)― Nezarot(dozimetrik,
КoHTPoЛ Ь HarpeBa 6yК c― Buk―
kimyevi,baktcrioloJi ve s)
Sa―
КoHTpoЛ Ь HanpЯ ЖeHИ Я 6aTapeИ
― Batarcyanin gerginliyine
6oД pcT30BaIIIIЯ ― Gll―
КoHTPoЛ Ь Πepe3030К ― Da,1lna―
К OHTPOЛ Ь
6AИ TeЛ ЬHocTИ
―
ylqhq nozareti
К oHTpoЛ Ь
nezaret
mrahllq nozareti
lara nezaret
hHTpo」IЬ
КoHTpoЛ Ь B3pe3a CTpeЛ КИ―Yol―
doyi,onin kesilmosino neza―
IИ TeЛ ЬHocTИ 3aHЯ ‐
КoHTpoЛ Ь Д」
THЯ MapШ pyTa 一 Marsrutlln
ttlttllulugunun davamlyyoti―
(uZun middetliyino)■ 0-
zarot
КoHTPoЛ Ь 3a BHeД peHИ eM― Tet―
Yoldoyi§ onin
biqctineyo nozaret
HHИ cTa
CTpeЛ КИ ―
voziyyotino
nezaret
a ―
Qatarin gelmesine nozaret
KoHTpoЛ Ь pacxoД a Boコ yxa― Ha―
va sorflno nezarot
KoHTpoЛ Ь c306oД HocTИ ― BOs―
3a pa6oToИ cHrHaЛ a―
Isaronin isino nozaret
KOHTPOЛ Ь 3a TeXHИ ЧecК ИM o6o‐
pyД oBaHИ eM BaroHa― Vaqo―
КoHTPoЛ Ь ΠpИ 6Ь ITHЯ noe3Д
nun tcxniki avadanllLina ne_
2aret
lutta nezarot
3aMЫ KaHИ Я
―
maya nozarot
К OHTPOЛ Ь
Кa,MaШ
И■Д。
)― Hazlrll言 a(nёvbet91nin, mcxanikin, masinistin
Ve S)nezaret
К oHTpoЛ Ь ΠoЛ OЖ eHIIЯ (cOCTOЯ ‐
HИ Я)一 `
√OZiyyoto nezaret
К oHTpo」 IЬ ΠOJIOЖ eHИ Я
К OHTPOЛ Ь
К OHTPOЛ Ь
ΠoД rOTOBК И (Д eЖ yp―
Horo,MexaHИ
ret
n。
sun qlzmaslna nezaret
3anЯ TOcTH
lutta nezaret
К oHTPoЛ Ь 3aHЯ TOcTИ
Qapan―
КoHTpoЛ Ь cК OpOcTИ
Tutulu―
KOHTPOЛ
■oe3Д a ―
Qatarln siretine nezaret
―
Ь
COCTO■ HИ Я nyTH― Yo―
lun veziyyotino nezaret
И30Л HPO‐
К oHTPoЛ Ь ЦeЛ ocTИ
BaHHoro yЧ acTК a ― Izolya―
tin bitё
KOHTPOЛ
siya cdillni§ sahenin tutulu―
luttuna nezaret
KOHTPO」 IЬ 3aHЯ TOcTИ peЛ ЬcoBOn
ЦenII― Rcls dё vrosinin ttltu―
HИ TИ
―
XOt―
vliyine nezaret
Ь ЭЛeК TpИ ЧecК IIЙ ― Elc―
ktrik nezareti
KoHTpo」 IЬ HaЯ 6aTapeЯ ―Nezaret
batarcyasl
148
KbHTpoЛ ЬHaЯ ЛaMna nyЛ ЬTa ―
Pultun nozaret lampasI
KoHTpoЛ ЬHaЯ ЛaMΠ oЧ Ka― Neza―
Konrporrnoe pere - Nezarat relesi
Koxrpo.:rsno-rexHI{qecKoe o6c,ryxraanne - Nazarat-texniki xidmoti
Koxrpo,'r x uo- lr3M ep ItTe Jr bH 6I e
cpeAcrBa - Nozarot-6lgti vasitolori
Koxrpo,r sxo-nrlr ep urel sx t tfi
npu6op - Nozarot-dlqii cihazt
Konrpo;rtuo-nru epn1.e.rsn st ii
nyxxr (KlI[) - Nazarot.tilgii
mentoqosi (NOM)
Koxrpo,'rrno-uHcrpyKTopcKaq
rroe3[Ka - Nozarat-tolimat
ret lampasl
КOHTpoЛ ЬHaЯ Πo■ oCa―
Nezaret
Z01a薔 1
恥 HTpoЛ ЬHaЯ ΠpoBepК a― Neza―
rot yoxlamasl
IPOBepК a TopMo_
TOrmozlarin ■ozaret
КOHTPO」 IЬ HaЯ
30B
―
yoxlanl,1
―
Nezaret
КoHTPoЛ ЬHaЯ ToЧ Кa ―
Nozarot
КoHTPoЛ ЬHaЯ
paMa
90r91Vesl
n6qtesi
К OHTPOЛ ЬHaЯ
T“ ra (Э ЛeК TPO‐
ΠpИ BoД a И ■ Д。
)― Nezaret
ё
tincisinin
ve s)
(elCktrik
gedigi
dartlsl
КoHTPoЛ ЬHaЯ ЦenЬ ―
Nezaret
dё vresl
KoHTpoЛ ЬHaЯ ЦenЬ cTpeЛ oК ―
Yoldoyi,onlorin
nezaret
d6vrosl
КoHTPo」 IЬ HaЯ ЧepTa ― Nezaret
Konrpo.rr,no-uaprrlpyrHoe ycrpoftcrno - Nazarot-mar$rut
qurlusu
Koxrpo,rt,no-rexsuqecxlrfi ocuorp - Nezarot-texniki baxtg
Konrpo.nsnrrfi 6.nanx - Nozarot
blankr (veroqasi)
Konrpo:u,nsrft 3aMoK - Nozarot
kilidi
xotti
К oHTpoЛ ЬHo‐ BeCOBaЯ
Konrpo,rr,nsrft :nax
ΠЛ aTф op―
Ma― Nozaret― torozi
platfor―
masl
К OHTPOЛ ЬHO‐ ra6apИ
THoe
ycT‐
И3MepeHHe
―
Ne―
zaret ё19mesi
К oHTpoЛ ЬHoe
iqtgt
OTBepcTИ e― Noza―
Konrponrnsrft ocuorp
rryrr{, JloKoMorr{na
Nozarot yoxlantqt
yolun, lokomotivin
ret dcsiyi
KbHTPoЛ
Ь■oe
Nozatot
kabeli
Konrponrnrrft KoHTaKT - Nezarot kontaktt
Konrpo:rrnsrft oroHb - Nozaret
y)― Nezaret―
「
ondazo qurttusu(NOQ)
pOЙ CT30(К
К oHTPoЛ ЬHoe
-
nigant
Koxrpo,rr,nxrfi rca6e.ns - Nozarot
npHcIIoco6Л eHИ e―
Nezaret avadanll首 1
149
(cocrana,
n r, g.)
-
(torkibin,
ve s.)
Konrpo.lrrxrrfi nocr
postu
Konrporsnufi
-
Nezarot
КoHwp ΠpoMeЖ 〕
ToЧ HЬ lЙ ― Ara―
1lq konttlru
bHwPHaЯ
npeaoxpaHureJrb
- Nezarot qoruyucusu
Konrponrxsrfi npn6op - Nozarot
cihazt
Konrponrxrrft nyHKT - Nozarot
montoqosi
Koxrporrnufi pexr{M - Nozarat
rejimi
Konrpo,irrnufi crpefloqHbrfi 3aMoK - Nozarot yoldoyigon kilidi
Konrponsxrrfi raJroH - Nezarot
talonu
Koxrppenrc (nam. contra + afi?,l.
rail9 - Kontrrels
Kourpyro,rorc - Kontrbucaq
(kontrkiinc)
Konrpr[opc (Qpaa4. contreforce)
- Kontrfors
Kotryp (frpaaq. conus) - Konf.sr
Koxryp auogHr,rfi - Anod konturu
Konryp nxo4xofi - Girig konturu
Konryp raseuneuur - Torpaqlama konfuru
Konryp rauxnyrni - Qapalt
kontur
Kouryp saueu,renur - iliqme
konturu
Konryp :auen,reHtrs aBTocrrelru
- Avtoqogqunun iligme konturu
Koxryp uacrpofixn - K<iklemo
konturu
Koxryp ox,rax4enun - Soyutma
konturu
150
cnero3aЩ И
Ta― Qar―
danmuhaflzo konturu
КoHン c aα rz.
Tё kmonln
KoHycHocTЬ
`α ″″
り HacЬ :Π И _
konusu
OTBepcTИ Я cTynИ Ц Ы
―Topun dcsiyinin konusluttu
КoHy℃ HocTЬ ШeЙ КII ― Boyunun
konusluЁ u
КoHycoo6Pa3HOCTЬ
ШeЙ КИ ―
Boyunun konusvariliyi
КOHф ЛHК THan
cИ TyaЦ ИЯ _
Minaqiso§ oraiti(veziyyoti)
КoHЦ eBaЯ 6aЛ Ka― SOnluq tiri
KoHЦ eBaЯ Myф Ta― SOnluq(uc―
luq)muftasl
КoHЦ eBaЯ o■ opa ― Sonluq da―
ya言 1
КOHЦ e30Й ―Axlr(dakl),SOn(da―
kl),aXlrincl,sonluq,ucluq
КbHЦ e30Й КpaH― Sonluq kranl
roЛ oBК H
К oHЦ eBЫ e
Ш ЛaHra
―
Rezin borunun sonluq ba,11普 1
КoHЦ eHTPaЦ ИЯ`ワ α 。Cο ″c′ rltrc‐
“ toplama,
″″ - l Bir ycre
yl彗
ma,COmlome,toplanma,
yl普 1lma
КoHЦ eHTpaЦ ИЯ rpy3030Й pa6oTЬ l
― Yik isinin toplanmasl
КbHЦ eHTPaЦ ИЯ
rpy30■ OTOК OB
―
Yik axlnlarlnin toplanmasl
КoHЦ eHTpИ ЧHЬ IЙ o6oД ― Umumi
merkozli qursaq
К oΠ ЦeHTPИ ЧHЫ Й,К oHЦ eHTPИ Чe‐
CК И
り
ραrrl.
cο ″c′ ″
′
″
″″
Konscntrik,imumi merkOzli
'―
КoHЦ enЦ ИЯ
ο″ι ″0'6e30naC‐
“
`′
Кop
HOCTИ
Ж И3HeД e■ TeЛ ЬHocTII ―
Hoyat
おaliyyoti tehlikosiz―
liyinin imumi anlayl,1
КoopД ИHaT r・ ″″.ω Oだ ″リ ー
="α
胸
Koordinat
oMИ HaT ЦeHTPa ttЖ ecTH― AЁ ―
lr1lq merkozinin koordlnatl
nin k6kli calaЁ l
Кopo6К a nepeД aЧ H― O■ 111lo
КopoMЬ IcJIO ― Manivela,
qu―
sirgi
qolu
i
КoopД ИHaTЫ nepeЛ oMHЬ :X TOЧ eК
―Sinma nё qtolorinin koordi―
natlan
KoopД ttHaЦ ИЯ6ヮ α
rrJ.
α
==o)
一 Koordinasiya, uyttunlas―
`00rd:″
dir(11)ma
КoopД ИHaЦ ИЯpa6oTЬ l―
Isin ko―
ordinasiyasl
КOΠ ИpoBaЛ ЬHaЯ 6yMara― Suret―
КopoHa Bo3AyШ Ha■ ― Hava tacl
KopoHИ poBaHИ e― Taclanma
KopoHК a raИ КИ ― Qaykanln qo―
ruyucusu
КopoTК aЯ peЛ ЬcoBaЯ n」leTЬ ―
QlSa rels pleti
КopoTК an cToIIК a― Qlsa dayaq
КopoTК aЯ TopMo3HaЯ TЯ ra― Ql―
sa tolllloz dartisl
КopoTК ИЙ3ByК ―QlSa sOs
КopoTК ИЙИMΠ yЛ Ьc― Qlsa im_
91Xalilla ka薔 lzl
KoΠ ИЯ
КOpHe30Й CTЬ :К ocTP,К a― Tiyo―
ttlsu
КoopД ИHaTHЬ Ie ATC― Koordinat
ATS―
borkitmo
ycTPoicT30 - Kё kli
qurgu
КbpHeBoe
TeJlerpaMMLI
".ο `PJり
(TeJleф
"αoHOrpaMMЫ )― Teleqra_
puls
OBЫ Й―QlSadalLall
KopoTК o30■ ■
aHИ e― QlSa qa_
KopoTК oe 3aMЫ К
min CClefOnoqramlnl surei
КopД oHHЬ le КaMHИ ― Kordon
panma
da,larl
КopeⅡ HoЙ ЛИcT peccopЬ l― Res―
CCVri10n tiyonin kё ki
КopeHЬ cepД eЧ HИ Кa― Urokciyin
КopoTКoe 3aMblК anИ e Ha 3eMЛ Ю
一 Ycrlo qlsa qapanma
KOp"Ю 3aMЫば 口 lЬ ―Qsaqapaylcl
КopoTК oMepHI.IЙ ЛecoMaTepИ aЛ
―K19ikё 19ili meso inatcriall
КopoTК oΠ po6eЖ HaЯ nepeBo3К a―
kOki
KopeШ oК
К opoTК ococTaBHЬ IЙ
somn osas 16vhesi
КopenЬ ocTpЯ Кa― Tiyonin kOku
КopeHЬ no30pOTHoro ocTPЯ Кa―
QlSaqa91,1l da,lma
(К BИ TaHЦ ИИ, yBeД oM―
」
ICHИ Я,Π peД yΠ peЖ tteHИ Я И■
―
QlSatOr
kibli
Д.)― KO■ k(qObZin,bildiri―
sin,xobordarll薔 in ve s)
Кopnyc r7α ″.ω rp″ リ ー Korpus,
鳥 pК a 6o■ oTHaЯ ― Bataqhq qa―
KopΠ yc 6yК cЬ I― Buksun gOvdosi
КopΠ yc Barona― Vaqonun gOv―
gё
bl普 1
КOpne30e КpenЛ eHИ e ― K6kli
vdo
dosi
151
Кop
coroyanl
КopΠ yc Кa6eЛ ЬHoro ЯЩ ИКa― Ka―
КOpp03И Я クαral.Cο rrasリ ー Kor
bcl qutusunun gё vdosi
Кopnyc
(ё
npHBoД a
― Intiqalln
rozlya
iiCinin)gё VdOsi
КOpp03И Я 6eToHa― Bctonun kor―
rozlyasl
КOpp03И Я MeTaЛ Лa ― Mctalin
KopΠ yc PeЛ eЙ HOro cTaTИ Ba― Re―
le stativinin gё vdosi
КopΠ yc фp“ КЦIIOHa― Friksiollun
korroziyasl
КOpp03И ■ 0■ Op ― Dayaqlarln
gOvdosi
КopΠ ycHaЯ И30Л ЯЦИЯ ― Gё vdo
korroziyasl
izolyasiyasl
″
ι
c‐
КbppeК TИ poBК a `ψ ′α″ gο ′
КOpp03Ⅱ Я ΠOД 3eMHaЯ ― Ycralti
′
り ΠЛaHa_Planln korrckti―
rovkasl
КoppeК TИ po30Ч HЬ Ie фaИ ЛЬI ―
КOpp03И Я ΠOД OШ BЬ I peЛ ЬCa ―
Rcis altll首 1■ ln kOrroziyasl
Korrekto fayllarl
KoppeК TИ pyЮ ЩaЯ IInф opMaЦ ИЯ
―Korrektoedici lllolumat
КoppeК TИ pyЮ lЦ Иe ДattHЬ le ―
К opЬ ITo Πo」 IOTHa一
Korrektivlo5dirici reqomlor
(mOlumatlar)
KoppecΠ oHД eHЦ ΠЯ `ψ ′α″ rο r
″
′
ψ Orl′ αrt, rpy30B― Yiklo―
rin korrcspondensiyasl
К ocBeHHЫ e ΠPИ 3HaKII ―
korroziya
J4・
OHnaЯ
aК TIBHocTЬ
rpyHTa― Torpa普 ln kOrrOziya
aktivliyi
Кbpp03■ OHHaЯ onacHocTЬ ―Kor―
roziya tehlikesi
Yata首 ln tOk―
nesl
КocaЯ Π
oД BecК a― COp asql
КocaЯ ΠyЧ IIHa― cop qabarma
rlcl
Кbpp03И OHHaЯ noTepЯ ― Korro―
КocoyroЛ ЬHЬ Ie rJlyxne nepeceЧ e‐
HИ Я― COpbucaqll kar kesis―
ziya itkisi
meler
KOpp03HOHHaЯ ycTaЛ ocTЬ ― Kor―
roziya yorttunluttu
KOpp03HOHHaЯ Я3Ba― Korroziya
КocTЬ :Л eBЫ ДёprИ BaTeЛ Ь ― Kas―
ti191xaran
КocTЫ Лe3a6И BЩ ИК―Kasti19alan
КocTЫ ЛИ o6Ш ИBoЧ HЫe― Tiklne
yarasl
Кbpp03И OHHO‐ CTOИ КИe CnЛ aBLI―
Korroziyaya davamll xolito―
kastilleri
КocTЬ :Л Ь ― Kastil
lor
К Opp03■ OHHLIЙ
Toklo
Dolayl
olametler
KocBcHHЬ IM ΠンTeM― Dolayl yona
КocoropHЫ ЙyЧ acToК ΠyTИ 一Yo―
lun yamacll sahosi
КocoЙ ―Cop,Oyri,qlyttaC
КocoH roPI130HTaЛ ЬHЬ IЙ yД ap ―
COp ifuqi zOrbo
ЖeMΠ ep― Cop birlo§ di―
КocoЙ Д
ll・
К Opp03И
КopЬ ITo―
TOК
―
КocTЫ ЛЬocHOBIOЙ ―Osas kastil
Korroziya
152
KoaQr[uuueur axeuoe:gxoft pa6orur 6pxras - Briqadalann
Kocrrrnrnoe Kpenr'IeHHe - Kastil
berkidilmesi
KocrsrnsHr,rfi .noru - Kostil lingi
Kocrxrnsnsrii MoJroron - Kastil
qokici
Kocrre 4xeunepa - Qep cemperlar
Kocsrxxa rprBapHafl - Qaynaqlt
logok
Kor6.n :anapounsrfi - Qaynatma
qatardankonar ig omsah
- Yiikleme
KoIQQHr1renr 3arpytru
emsalr
Korr[Qlrqueur 3arepxer noe3aoB
- Qatarlarrn longime emsah
KoarDQrqreHr ranaca - Ehtiyat
omsalt
Ko:r}QnuueHr :anaca ycrofi .lrnocru - Davamhhq ehtiyah omsall
qazant
Koren qxcrepxsr
goni
-
KorQ$uquexr
Sistemantn
Koret(nonrcx. kosoiol)
2. Qazan
rpy3orroaleMHocru - Yiikg<itiiLrmonin (qaldrrmanm) istr-
- l. Qar,;
fado omsalr
Ko:rlr[nuneur,rnnefinoro pacuruperurx - Xetti geniglonmo
Kore.nr,noe orAeneHrre - Qazanxana bolmasi
Kor,rosaH - Oztil yeri. qala. him,
9UXUr
Kor,rosaHoxonlrerr,
zan
-
smsalt
KorQQxuneur MaHeBpoBBIx JIoKoMorrrBoB - Manevr lokomotivlorinin omsah
KoarIrDxqneHr uaprupyrnofi cropocru - Mar$rut siiratin in
Quxurqa-
BaroHa - Vaqonun qazanxana sonu
Kououagrop - Q aza;nxar,a nozaroti
Kousr xuc.rorxbrx qHcrepn Turqulu sistern gonlori
Koyu - Demir halqa
Kouosofi rcorerl
emsalr
Ko:Qrluuxexr uecrno pa6orr,r
- Yerli iq amsah
Koar[r[nuuenr lroquocru - Giic
omsalt
Koor[$nqxeur
Xo:r[r[uqnenr Qram. coeffrciens)
HepaBHoMepHoc-
Tr{ nepeBo3or - Dagtmalartn
borabersizlik omsah
KorrDrDIrq[eHr n(Me3Horo aeficrsl,q
(KII[) .roxououaa - Lokomotivin faydah iq omsah (FiO)
Ko:rfQuqueur nopoxHero [po6era - Bog qagrg omsalr
Koar}r}nunesr norepx - itkiler
emsalr
- Omsal
Ko:Qr[uunexr
aKycrI{qecKoro
BosaeficrBrr - Akustik tosir
omsalr
Ko:r[Qnqneur Bapl{au[H trHrepBanoB - Fasilelerin variasiya
amsalr
KorQr[uqueur BMecrHMocrn noerga - Qatann tutum amsah
HcrroJrL3oBaHHfl
153
KOЭ ффИЦHeHT Πpo6era ЛoК oMo‐
T“ BOB―
КoЭ ффИЦИeHT ЧyBcTBИ TeЛ ЬHoc‐
TИ ― Hossashq emsa11
К00ф фИЦИeHT Э
КcΠ ЛyaTaЦ ИII _
Lokomotivlorin qa―
919 0msa11
К OЭ ф ф ИЦHeHT
lstismar Omsall
ΠpoД yК TИ BHocTИ
К OЭ фф ИЦИeHT
―Mohsuldarllq omsa11
КbЭ ффИЦИeHT ΠponycК HoЙ cno‐
co6■ ocTИ ― Buraxma qabi―
liyyeti omsah
KOЭ ф ф IIЦ IleHT PacnpocTPaHeHИ
BOЛ HLI―
ЭЦ―
emsa11
КPaИ Hee noЛ oЖ eHИ e ocTPЯ Ka ―
Я
cД BceHHLIx one‐
axlrincl
КpaIIHИ И 6oК o30И ΠyTЬ ― Konar
paЦ ИЙ― ikiqat Omoliyyatlar
yan yol
omsa11
К00ф фИЦИeHT
cК opocTИ
―Siret
КPaИ HИ И 3arOH― Konar vaqon
КpaЙ HИ Й peЛ Ьc― Konar rcls
КPaЙ HЯ
ЛИ 6eperoBa■ )oΠ Opa
omsa11
К00ф фИЦИenT cTeneHИ Πepe‐
КpЬ lTHЯ ―Qapama dorecosi
'(И
―SOn(Ve
ya sah■ )daya薔 1
omsa11
КPaИ HЯ Я TOpЦ eBaЯ cTonК a― Ko―
КOЭ ффИЦИeHT cЦ enЛ eHИ Я―Ilis―
nar kollo daya薔 1
КpaH r4・ α
ヮ■α
″)(pa306Щ ИTeJIs‐
・
“
TopHЬ
IИ ,TpexxЩ o‐
HLIH,pttyК
mo omsall
К OЭ ф ф ИЦ ИeHT TeMnepaTypHorO
pacШ ИpeHИ ■ ― Tcmpcratur
BЬ IЙ
geni,lonmo omsa11
К OЭ ф ф ИЦ ИeHT
TPaHCф
OpMaЦ
КpaH● a″ ′ィ.力 ″リ ーKran
HИ
КpaH aBToMo61・ IЛ ЬHЬ lЙ ― Avto―
―
Stlrtinmo omsah
mobil kranl
BCnoMoraTe」 IЬ Horo TopMo‐
3a― Kёmok9i tolllloz kranl
КpaH ДBoЙ ΠoЙ TЯ rII― Ikiqat dar―
К PaH
KOЭ ффИЦИeHT TpeHИ ЯКaЧ eHИ Я―
Ylrgalanmanin
ИДp.)― Kran(ayncl,re―
dulctor,i9gedi,li ve s)
―Transfo■ 11lasiya omsa11
К00ф фИЦИeHT
TpeHИ Я
sirtinme
omsall
tl kranl
КpaH
КoM6И HИ poBaHHЫ И
Kombine cdilmis kran
KOЭ ффИ
ЦИenT TpeHИ ЯcК oЛ ЬЖe―
HИ Я― Sirusmonin
sirtinme
omsall
KOЭ ффИ
ЦИeHT
Tiyonin kenar veziyyoti
КpaЙ HИ Й-l Qlraqdakl,konar―
dakl; 2 Son, axlr, sonuncu,
Dalttanln yayllma
omsa11
К OЭ фф ИЦИeHT
Эфф eК TИ BHOCTИ
EM― in somorollllk
ynpyrocTH―
Elas―
tiklilik omsall
К000ф ИЦneHT ycToЙ ЧИBocTИ ―
Davamllllq omsa11
154
―
КpaH КoHcoЛ ЬHЫ Й ― Konsol
kranl
КpaH КoHЦeBoЙ ―Sonluq kranl
КpaH MaШ ИHHcTa 一 Masinist
kranl
КpaH MocToBOЙ ― K6rp■ 1■ kran
КpaH Ha ЖeЛ e3■ OД OpoЖ HOM xoД y
― I)omir yolu izerindo hero―
ket edon kran
КPaH Π030pOTHЬ IИ ―Dё non kran
КPaH
npoД yBaTeЛ ЬHLIИ
―QlSamiddOtli
К PaTК OBpeMeHHOe
buraxma
ЭКcTPeHIOro
qurgusu
КpaⅡ Ы ttp。 6К oBLIe ― TIXacll
kranlar
КpacHaЯ ЛaMna― QInlllZl lampa
КPacHan■ oЛ Oca no ДИaroHa」 IИ ―
Diaqonal izro ql.111lzl Z01aq
К PaCHO― Ж eЛ TsIЙ (К ttC)―
Qlrml―
sarl(QS)
КpacHЫ ЙДИcК ―QlrmlZl disk
КPaCHЫ Й КOЛ ΠaЧ oК ―Ql■ 111lZl
(mirgi10m。 )
MИ raHИ e npo_
ЖeК Topa― ProJektOrun ql―
К
paTК OBpeMeHHOe napyШ
larin isinin qlsamiddOtli po―
zulmasl
К paTК oBpeMeHHOe oTК
a91lltlasl
КpaTК oBpeMeHHЫ e “Πpo3aЛ Ьl''
BHИ ManИ Я ― Diqqetin ql―
samudde■ iittneJ oayllmasI)
К paTК oBpeMeHHLIЙ
samllddetli buraxlmasl
Кpame
IЙ
ΠepepЬ IB
_
QlSamiddOtli fasi10
nompeHИ e npooD■ ЦИBa‐
HIIn-1)i■ omo血 qlsa toklat■
КPaTHaЯ TЯ ra― coxdOf01i dartl
КpaTHocTЬ ―COXdOfolik
naq olunmamls kratcr
КpaTⅡ ocTЬ neperpy30К TOК a― CO―
■oTepЯ
― Nezaretin
reyanメ 歯h血 90XdOfoliliyl
КOH_
ql―
К PaTHЫ
samiddetli itmosi
IIoTepЯ
Ш
e КpyrOBЬ Ie КPIBLIe
―
Dairevi oyrinin dOfeliliyi
КpaTЧ aИ Шee Жe」Ie3HOД OpoЖ Hoe
yH_
Ta― Suntun qlsamiddotli it―
HanpaBЛ eHИ e― On qlsa do―
mosl
mir yolu istiqameti
КpaTК oBpeMenHaЯ cTonHК a Πoe311a
―Qatttm
oTΠ ycК TOp_
M030B ― TOrmozlarin ql―
Qnl・
・lZl qlrpl,an lッ q
КpacHЫ ЙoroHЬ ―QllllllZl i51q
КpaTep`7ι .力 ″″リーKratcr
“
КpaTep He3aBapeHHЫ
Й ― Qay_
К paTК oBpeMeHHaЯ
ЛЮ ЧeHИ e
ЦenИ ―I)ё vronin qlsatnuddetli
К paTК oBpeMeHHЬ
К PaTК oBpeMeHHaЯ
enIIe
pa6oTЫ rTPOЙ CT3-Quttu―
qalpaqclq
КpacHЬ :Й MИ raЮ Щ ИЙ oroIЬ _
TpoЛЯ
―
samiddetli qlrpl,masl
TopMOЖ enИ Я
―Tecili tollllozlama kranl
КpanOBan ycTaHoBК a ― Kran
zl―
naHИ e
yuxulama
К PaTК oBpeMeHHOe
kranl
К paH
tesir
3aCЫ
QlSamiddOtli
―
U■ 111lo
kranl
КpaH cnycК HOЙ _A,a首 l
КPaTК OBpeMeH■ 0_Qlsamiddotli
Oe 303Д eЙ CTBIle
К paTКoBpeMeH■
qlsmaiddotⅡ
КpaTЧ aИ mee HanpaB」 IeHИ e nepe_
B030К ― Da,1lnalarin on qisa
istiqameti
dayall―
masl
155
Kpa
Kparuafiurxfi cpox
- On qtsa
miiddet
KpeA Top (anzt. creditor) - Kreditor
Kpe,qnropcxan 3aAoJrxHocrr Kreditor borcu
KpeuneopranuvecKaq pe3HHa Silisiumorqanik rezin
KpenrHuesr,Ie neuru.nn - Si[isiumlu ventillor
Xpeunuenrr Bl'I[PflMIlTeJrb Silisium diizlondiricisi
Kpenexnan AeraJIr, - Berkitme
detah
Kpen.:rexue AJIrrHHoMepH[,Ix rpy-
:oa
-
Uzundlqtilii yiiklarin
berkidilmosi
Kpen.renne xoxreftnepon - Konteynerlerin berkidilmosi
Kpen,'IeH[e MarttnH Ha ryceHflqHoM xoay - Trrtrlh maglnlartn
berkidilmosi
Kpenlenue MalIrr|H Ha KoJrecHoM
xoay - Tokerli magtnlartn
borkidilmosi
Kpen,renue MeraJrJrorrpoayrtunH
- Metal mohsullarrnrn borkidilmesi
Xpenexxrre pexnx:uru - Borkidici rekvizitlor
Kpenexnsril crepxeHb - Borkitmo mili (oxu)
Kpenexnufi yroJrtlrr{K - Borkidici kiincliik
Kpen[TenbHar xpsrrura - Ber-
Kpen,rexne nrouraxa - Quragdtrmanrn berkidilmesi
Kpenrenue nJIacruHBr - L6vhenin borkidilmosi
KperreHre rrpoBoaa - Moftilin
(vo ya naqilin ) berkidilmosi
KperIrenue pa6ouxx opraHoB -
Kpenure.nruar n:rasra - Barkidici planka
Kpenrenue - Borkitme
Kpen:renxe a3poJlorltoB - Aeroqanov birloqdiricisi
KpelJreule noexnoft Texlrlrrll B
rroe3rax - Qatarlarda horbi
texnikanrn borkidilmosi
Kpen:renue rpyra - Yiikiin berkidilmosi
borkidilmosi
Kpen,renue orpaxaexru - Qoporlomenin borkidilmasi
Kpecroaan HaKJIaaKa - Xaqvari
yanhq
KpecroB[Ha - Qarpaz KpecroBuHa ocrpa, - Iti garpaz
KpecroBlrHa rloJlorflx MaPorr Az meylli markalr garpaz
KpecronnHa c JrnrblM cep.4eqHIrxou - T<ikmo iirekcikli gar-
kidici
Kpen:renue rpy3oB IIrrJr It IrApI{qecxofi rfoprusr - Silindir formalr yi.iklorin borkidilmosi
Kpen,nexne aerarlr aBToropMo3a
-
iggi orqanlarrn (hissolorin)
qapaq
paz
Kpecrosuua runa o6ureft or.lrusxu - Umumi t<lkme tipli garpaz
Avtotormoz hisselerinin
Kpecronuxa rynan
berkidilmesi
156
- Ktt
garPaz
К plI
Kpecroer,rua uertbHonura,
Biit6vtokme garpaz
Kpecronxnusrfi ysel - Qarpaz
qov$aE1
Kpecroo6paruulfi ylel - Xagvari
qoviaq
Kpnaan .genpeccnr - Oyri depresslya
Kpuuaa norpeurnocrr - Oyri xeta
Kplrnx:na - Oyrilik
Kpnnxsxa HraBHoro (u.nn 6oxonoro) npn - Bag (ve ya yan)
yolun oyriliyi
Kpnnnrna rcpunofi - Oyrinin ey-
riliyi
Kpueurua ocrprKa - Tiyanin
oyriliyi
Kprnx:na nyrx - Yolun ayriliyi
Kpunnrxa conparaenofi rpunofi
- BirloqmiE oyrinin ayriliyi
Kpnnxrna rpaeKTopx[ Torrxu Ndqto trayektoriyasinrn oyri-
liyi
Kpunofi 6pyc - Oyri tir
Kpunofi yqacrox - Oyri saho
Kpu so.ruHefiroe aBHrr:eHlre Oyrixotli horokot
Kpnnonunefinrrfi ocrprx xacaTenlHoro rxna - Toxunan
tipli oyrixotli tiyo
Kpuno.ruueftnufi ocrprx cexyuero runa - Kasan tipli oyrixotli tiyo
Kpxnoarxeixsrft y'racror - Oyrixetli sahe
Kpnnourxn
-
MexaHrl3M
Qarxqollu mexanizm
Kpunourlrnusrii upecc - Qarxqollu press
Kpxnue lra,rsrx pagNycon - Kigik radiuslu oyriler
Kpnrepnr :roxouuvecxofi oQQexrrBHocrr - Iqtisadi effektivliyin (semereliliyin)
kriteriyalarr
Kpxruuecxar anuna
uzunluq
Kpurnvecxax cN.'ra
- Kritik
- Kritik
qiivvo
Kpuru.recran cftopocrB - Kritik
strot
Kprrrvecxaa reMrleparypa Kritik temperatur
Kpurnvecxan roqxa
n<iqto
- Kritik
qacrora - kitik
Kpuruuecxan
tezlik
I(purxvecxNil (zpeu. krisis) - Kri-
tik
Kpnrxvecxufi npo,rer - Kritik
a9lnm
Kpurn.recxn paruyc KprrBofi Oyrinin kritik radiusu
Kpuruuecxoe aaBrreHlre - kitik
tozyiq
Kpnrnvecroe HarIpqxeHrre -
Kritik gorginlik
Kpnrxvecxoe rroBbtrrreHrte reMneparypH - Temperaturun
kritik yi.ikseliqi
Kpuruvecxoe nonoxenue - Kritik voziyyet
Qarxqolu
Kpunourxnno-uraryrnrrfi uexaxxou - Qarxqollu-siirgiiqollu
mexanizm
Kplrrourunusrfi
157
Кp“ TИ ЧecК oe paccToЯ HИ e―
КpoccoBЫ И cTaTИ
Kil―
tik lllesafo
B
―
Kross
statlvl
Кp03JIЯ ―Dam,dam 6● ■yu
КpoMК a 6aЛ КИ ― Tirin hasiyosi
КpoccoBЬ :Й ШHyp― Kross,nuru
Кpyr ДИcneTЧ epcК Й ― Dispet―
“
9er dalresl
Кpyr КaTaHИ Я―Diyirionme dai―
(kenarl)
КpoMК a MaЛ oro 3y6a― K191k di―
Кpyr КoHTaК Ta o6oД a Кo」leca ―
КpИ TИ ЧecК oe conpoTИ
3Л eHIle
―
Kritik miqavilnet
rosi
Toker qur,a首 lnln temas dai―
,in ha,iyosi
КpoMКa ⅡaД peccopHoЙ 6aЛ КИ ―
Ressonstu ti五 n qlra言 1(ha―
Кpyr■ 030pOTHLIИ ―I)Onme dal―
,lyosi)
КpoMК a oTBepcTИ Я
rosl
Кpyr cBoИ x o6Я 3aHHOCTe■
cwnИ ЦЬl
―
Topun desiyinin hasiyosi
КpOMKa nOД OШ BЫ peЛ Ьca― Rcls
oturaca首 lnin ha,lyosi(kona―
- Oz
vezlfo dalresl
КpyrЛ aЯ pe3Ь 6a― Dairovi yiv
КpyrЛ oroД ИЧHЬ IЙ КoHTPOЛ Ь― 11-
boyu nezaret
rl)
КpoMК a Шa6Л oHa ―sablonun
КpyrЛ oe ceЧ eHИ e― Dalrevl keslk
КpyrЛ 03BeHHЫ e ЦeIIИ 一 Yunlru
kenarl
КpoHЦ IIPК yЛ Ь
●
"ι
‐
. 力″ο″z′ ′
■
′
クーKIonsirkul
“
“
■
КpoHЦ ИpК ン
リ
Ьco ШКaЛ OЙ ―Ska―
pa6oTa ―
Tam
sutkallq i§
Ho ― Tam sutkah
gindiz)
(geCO―
КpyrЛ ocyToЧ Hoe ДeЖ ypcTBo ―
КpyrЛ ocyToЧ
.力 ragstciリ ー
"ι
Kronsteyn,dirsok
“
―
КpoHШ TeⅡ H
racИ TeЛ Я
Sё nduncinin krOnsteyni
КpoHЩ TeЙ H ДЛЯ BaЛ ИКa― Val―
clq■ 9inし on,teyn
КPOHШ TeИ H КoHcoЛ И ― Konso―
lun kron,tcyni
КpoHШ TeЙ H cBeToф Opa― svcto―
forun kronsteyni
TeЙ H ф IIК CaTopa―
Tanl sutkallq n6vbo
KPyr」 IЫ e peMHИ ―Darevl qayl,lar
КpyrЛ ЫЙ ― Dairovi, doyirmi,
yumru
КpyroBaЯ КpИ BaЯ ― Dairevi oyri
Кpyr030e CК OЛ ЬЖeHIIe rpe6HЯ ―
Darttm daire宙 sin9mosi
pymBoe
cК oЛ ЬЖeHHe К Ieca―
К
Tokorin dairevi si■ ,mesi
Кpyr030Й HanЛ ЫB MeTaЛ Лa ―
Mctaln dairo宙 erinti yl言 lml
КpyroBoИ HanЛ Ь
IB Ha фacК y ―
Faskaya dairevi oHnti yl言 lml
41」
Fiksa―
torun kronsteyni
КponoT」IИ BaЯ pa6oTa― Gorgin i,
К PoccoBЫ Й
″a7.σ ″ SSp MOHTaЖ
―Kross qura,dlHnasl
“
halqah zoncir
КpyrЛ ocyToЧ ⅡaЯ
lall bonsirkul
КpoHШ TeЙ H“ ●
К pOHШ
rosl
158
HaЯ eД ИHИ Цa ― Iriondazoli
MOMeHT
― Burucu
momcnt
КPyШ eHИ e― A言 lr qoZa
КpymeHtte noe3Д a― Qatann a普 lr
qozaya uttramasl
neqliyyat vahidi
К pLIЛ Ч aTKa
Кpyr030iI OrOHЬ ― Dairevi i51q
КpyЖ HoЙ MapШ pyT ― Dolayl
mar§ rut
К PynHora6apИ
THaЯ TPaHcΠ opT_
К pynHora6apИ
THoe TPaHCnOPT‐
Hoe cPeД cTBo ― Iriondazoli
neqliyyat vasitesi
КpynHora6ap“ THЬ IИ
aBToMo_
6И ЛЬ―Iriondazoli avtomobil
BenTИ ЛЯTopa― VCn―
tilyatorun peri
КpЫ ЛЬЯ6ン 鷲cbl― Buksun qanadlan
KpЫ TaЯ ΠЛaTф opMa ― Ortili
platfolllla
КpynHora6apИ THbIЙ rpy3 Iriondazoll yik
КpyΠ HonaneЛ ЬHoe И3Д eЛ IIc ―
Iripanclli rnemulat
К pyn10TOHHaЖ
HЬ :Й КoHTeЙ Hep
―IritonnaJll kontcyncr
КpyTaЯ КpИ Ban― Koskin eyri
КpyT“ 3Ha ― Diklik, koskinlik,
КpЫ Too6Pa3HЬ :Й ―Tokne,okilli
КpЬ :TЫ ЙBaroH― ()■ ■li vaqon
КpЬ:Ш e30e 06oPyД o3aHИ e―
Dam
avadanll言 1
КpЫ Шe30Й Pa3Ъ eД ИHИ TeЛ Ь ―
Dani aylriclsl
КpЫ ШКa― Qapaq
КpЫ ШКa Дe●」
leК TOpa― Dcnck―
torun qapa意 1
КpЫ ШКa 3aMК a― Kllidin(ve ya
SOrt(lik)
КpyTИ 3Ha rpe6HЯ ― Dara言 ln
qlflhn)qapa薔
1
КpЬ:Ш Кa
dikliyi
КpyTH3Ha OTBoД a
dikliyi
КPyTH3Ha
dikliyi
К PyTЯ Щ HИ
OTК oca
-
Oti.irmenin
-
Yamacrn
likunun qapa普
Kpgx:xa uyrlr - Yolun dikliyi
Kpyrnrxa yKnoHa - Mailin dikliyi
Kpyru.rurar xecrxocrr - Burma
sortliyi
Kpyrnmxaa Marrr[Ha
Кopnyca Э
ЛeК TPonpИ _
30Д a ― Elektrik intiqalinin
gё vdosinin qapa首 1
КpЫ ШКa ЛKIК a Barona― VaqOn
-
Bosaltma likunun qapa普 1
КpЫ luК a pyH/1yК a― Sandigin qa―
pag:
К pЫ Ш
Ka CTpeJIoЧHOЙ
(И Л H ΠyTc‐
― Yoldoyt,on
1)qutusunun
qapagl
(Ve ya y。
КPЫ lⅡ Кa ЩИTa― L6vhonin qa―
30Й )К Op06К II
Burma
ma$lnr
Kpy,roft sarrxuofi no4r,6u - Koskin siirokli yoxuq
Kpyroft rarnxuoi cnycx - Keskin siirakli enig
Kpyrofi orxoc - Kasgin yamac
1
КPЫ Ш Кa pa3rpy30Ч HOro ЛЮКa―
pagl
КpЮ К―Qal11laq
КpЮ К И30Л ЯTOpHЬ :Й _IzOlyator
qarlnagl
159
КpЮ
КpЮ КΠpecca― Prcss qalllla首 1
КpЮ К c HanpaBЛ ЯЮIЦ eЙ CК o6oЙ
I(yne (Qpaurq. coupe) - Ktupe
Kyne pa:garvurcon 6araxa - Baqaj paylayrcrnrn kupesi
Kyneilxsrfi naron - Kupe vaqonu
Kynnr-upogaxa - Alqt-satqt
Kynourr KoHTpoJIbHLIe - Nezarat kuponlan
Kyp6enr - Kurbel
Kyp6enruan 3acJroHra - Kurbel
_ istiqametlondirici bondli
qarmaq
КpЮ КaMИ HenocpeД cTBeHHo ne
6paTЬ ― Birbasa qallllaqlarla
g6■ Hnomok
КpЮ К030Й 3aЖ ИM― Qarmaqll Sl―
xac
К pЮ ЧOK
OCMOTpЩ
ИКa―
Miayi―
qapagr
Kyp6e.rxxufi ItoHTaKr - Kurbel
kontaktl
Kypclrponanue narona - Vaqonun horokati
KypcrpoBaHlle aperuuut - Drezinin horokoti
Kypcuponaune co6crBeHHLrx qlrcrepH - Xiisusi sistemlorin
herekoti
no91nin qallllaqcigl
Кy6awpa rpy3a― Yukin kuba―
turasl
КyBaЛ Дa― Girz
Кy30B― Kuzov,gё vdo,ban
Кy30B BaroHa― Vaqonun kuzovu
К,30B rJIyxoЙ ― Bit5v(kar)ku_
ZOV
Кy30B Ten」 IoBo3a ― Teplovozun
kuzovu
Kycxn 6a66ura - Babbit pargalan
KycK[ perbcoB - Rels pargalarr
Kycox 6a66ura - Babbit pargast
Kycronoe coBelrraH[e - QruP
miiqaviresi, birlogmig miiga-
Yumruqlu
КyりlaЧ КoBaЯ MyфTa―
mufta
り
laЧ
КOBaЯ ШaЙ 6a― Yumruqlu
均
,ayba
К yЛ aЧ КoBЫ Й
viro
BaЛ KOHTPOЛ Л epa―
Kontrollcrin yummqlu vall
珈
laЧ OК
一 Yumruq
IanaHa―
」
BЬ :Π ycК Horo К
Buraxlcl klapanm yumrllttu
laЧ OК
Кンリ
КyЛ aЧ oК
КoMMyTaЦ ИoHttЫ II ―
Kommutasiya yummqcuttu
ο
″
′
′
ssリ ーKulis,
Л
町 Иc r●Pα ″・ι
Ing,qol “
160
Kycrbr Hero,qHBrx urna,r - Yararsrz gpallar desti
Kyxonnoe oraenenlre - Motbex
b6lmosi
KrcRer (Qpan4. cuvette) - Kiivet,
arx, xondek
Kroseroo.r[crxreJBnafl Malrrr{Ha Kiivettamizlayon ma$m
Лa6壼 p“ HT(P′ ・ ″bッ血 Йοリ ー
“
Dolanbac,labirint
Лa6И p“ HTHaЯ ЧacTЬ КopΠ yca ―
Gё vdonin dolanbac hissesi
Лa6И PИ HTHOe КoЛ ЬЦo ― Dolan―
bac halqa
Л
a6HpИ HTHoe yΠ ЛoTΠ eHИ e―
lakl
ЛaК MacJIЯ HЫ Й―Ya首 11 lak
ЛaК o6yMara― Lakll ka薔 lz
ЛaК oК pacoЧ Hoe nOК PЬ ITИ e ―
Lak― boya O■ tyt
IDo―
ЛaК oК pacoЧ HЫ Й MaTepИ aЛ
,Lak― boya inateriah
lanbac kiplo,dinne
Лa6И PHHTHЬ Ie ЖaЛ Ю3И ― Labi―
rintjalizlor
Лa6opaToPII■ 6ワ α″.
Laboratoriya
dlm■ asma avadanl嗜 1
ЛaК И30Л ЯЦИOHHЫ Й―Izolyasiya
―
aKOCTOИ КOCTЬ ― Laka d6zum―
lilik
ЛaК oTК anЬ ― Izolyasiyacdici
Л
Zα ι
Orar→
―
Лa6oPaTopИ ЯBЬ IcoК o30Л ЬTHaЯ ―
lakh par9a
ЛaMna― Lampa
ЛaMΠ a 6e30naCHaЯ ―Tehlikesiz
Yiksokvoltlu laboratoriya
Лa6opaTopИ Я ЭЛeК TpoИ 3MepИ _
TeЛ ЬHaЯ ― Elcktrik 619on la―
lampa
ЛaMna ДyroBan― Qё VS lampasl
ЛaMna КaToД HaЯ ―I(aゎ d lampasl
ЛaMna KBapЦ eBaЯ ―Kvars lam―
borato五 ya
Лa6opaTopИ Я ЭЛeК TPoTexHИ Чec‐
KaЯ ― Elektrotcxniki labora―
toriya
pasl
ЛaMna КoHTPOЛ ЬHaЯ ―
Лa6opaTopИ Я Э
ЛeК TpoxHMИ ЧeC‐
КaЯ ―Elektrokimyevi labora―
toriya
Лa6opaTopHoe mcnLITaHИ e― La―
Nezaret
lampasl
ЛaMna MaTo3aЯ ― Tutqun lampa
ЛaMna HaК aЛ ИBaHИ Я― Kё zormo
lampasI
boratoriya sinaLl
ЛaBIHa cHeЖ HaЯ ―Qar u9qunu
ЛaBИ HoonacHocTЬ ―U9qun teh―
Л aMna
nepeHocHaЯ
lampa
―
Soyyar
likesi
Л
Kontakt naqilinin oyu帥
ЛaMna pa3pemaЮ Щ ero(HЛ H 3a‐
ΠpeЩ aЮ Щ erKl)orH■ ― ICazo―
ЛaryHa夕 rrtの 7.rag″ ″り _Laquna
Лa3 КOHTaК THoro npo30Д a ―
Лa30BЬ :Й ЛKIК ―Giri,lllki
Л a3Ь I MOHTepcК IIe― Mantyomn
aMna noToЛ
oЧ HaЯ
―
Tavan
lampasl
verici(ve ya qadattanediCi)
isl普 in lampasl
161
Л aM
Л aMna
PTyTHaЯ ― Civo lampasl
ЛaMΠ a cBeTHЛ ЬHИ Кa― Clrattin
iampasl
Л
ЛaMna cИ rHaЛ ЬHaЯ ― Isare lam―
ЛerК ce oTcTyК IIBaHИ e― Yllngil
pasl
ЛaMna ycИ ЛИTeЛ ЬHan― Giclon―
dirici lampa
ЛerК oBecHЬ llI Baro■
ЛaMna ЭЛeК TpИ ЧecК aЯ ― Elckt―
ЛerК oBecHЬ IЙ Πoe3Д ―Yllngi19o―
yingil proflli
alislr
tlqqlldatna
kili qatar
ЛaMΠ oД cPЖ aTeЛ Ь ― Lampasax―
Tezyanan
Лana 3aMК OД epЖ aTeЛ Я ― Kilid
Ⅲ
blq ve sairo)
saxiayanin pencosi
Лana КoTЛ a― Qazanln pencosi
Л erК oBocnЛ aMeHЯ Ю Щ aЯ cЯ ЖИД―
КOCTЬ ― TeZa1lsan(alovla_
nan)mayc
ЛanК a yД epЖ КИ―Saxlayici penco
ЛanК a Шa6」IoHa ― sab10nun
poncosl
ЛerК oBocnЛ aMeHЯ ЮЩ eecЯ TBep‐
Дoe BcЩ ecTBo ― Teza11,an
(a10Vlanan)bork maddO
6oJITЬ I― POllcoli boltlar
ЛanЧ aTЬ :Й ЛoM― Ponceli ling
ЛanЬ I cЖ HMa― Slxac pencolori
ЛaWHЬ ― Btrllnc,latun
Л
erК 030Cn」 laMettЯ Ю Щ eecЯ
Be‐
ЩecTBo― Tezall,an maddo
」
IerК 030CnЛ aMeHЯ IcllЦ ИeCЯ Ma‐
TepИ a」IЬ I ― TCZa1lsan matC―
Лaф eT КpecToBИ HЬ I― Carpazln
riallar
altll言 1
Лe6eД Кa― Bucurgad
ЛerК 030CnJIaMeH■ ЮЩИЙcЯ rpy3
e6eД Кa BocЬ MICК OpOcTHaЯ
-Tcza1lsan (alovlanan)yik
―
Sokkizsiretli bucurttad
Л e6eД Кa
rpy3 k(Saman,pam_
ЛerК oBo3「 OpaЮ Щ IIЙ cЯ
layan
Л
― Yingi―
19okili vaqon
rik lampasl
Л anЧ aTLle
erК 0 30CIЛ aMeHЯ eTcЯ ― Tez
KaHaTHaЯ
(bCnZin,ncft ve s)
Kanatll
ЛerК oropЮ ЧИЙ rpy3 - Asanya―
ЛerИ poBanHa,cTaЛ Ь―Qatl,lq
ЛerК oД ocTyΠ Hoe MecTo― Asang―
polad,xolitoli polad
ЛerИ poBaHHoe」 IITЬ e― Qatiolq
Л
erК onЛ aBК IIИ MeTaЛ Л ― Asano―
Л
erК oΠ 」IaBК ИII cΠ JIaB ― Asano―
―
nan ytk
bucurttad
tё
irilon(asangcdilon)yCr
kmo
riyon inctal
ЛerИ poBaHHЬ IЙ ―Mtlrokkob,qa―
Л
tl,lq,xolitoli,asqarlanmls
erHPOBaHHЬ :И
КoHTaК THЬ IИ
ΠpoBoД ― Xolitoli kontakt
riyon xolito
ЛeД Ope3HЬ IЙ 6Ь IК ―
Buzkoson
k6rpu dayagl
ЛeЖ eHЬ ―Tir
naqili
ЛerК ⅡЙ Πpoф ИЛЬΠyTИ ―Yolun
ЛeЙ Hep● ″″.″ ″の 一Leyncr
162
ЛeЙ Tep―
Л
ЛeTHee oceBoe Mac■ o―
Lcyter
eHTa BaroHa‐
」
IeTHЯ Я nepeBo3Ka― Yay dasulmasI
ЛeTyЧ Кa― Tocili seyyar briqada
Л eTyЧ Кa aBapИ Й Ho‐ BoccTanOBII‐
― Yo1619on vaqonun lcnti
ЛeHTa perИ cTPaTopa nepero30‐
p03-Danl,lqlarin qeydedic―
―QoZa_bOrpa tocili
seyyar briqadasl
TeЛ Ь
HaЯ
isinin lcnti
」
IenTa cК opocToMepa― Strot6190nin lCnti
CBЯ 3ロ ー TOCili soyyar
rabito briqadasl
ЛeЧ e6Ho‐ ЭBaК yaЦ HonHoe MepO_
e ― Mialico― texliyo
ΠpИ
」IeTyЧ Ka
КaTyШ Кa
―
Lcntqobuledici sarttac
ЛeHTonpoTЯ ЖHoИ 6apa6aH
―
ЛeHToΠ pИ eMHa■
Yay ox
yagl
ΠyTeИ 3MepIITe」 IЯ
Lent9okon baraban
"TИ
tedbir10H
―
ЛИКBaЦ ИЯrraι ″ ″″ο)一 Likva―
ЛeHToЧ HЫ Й КoHBeЙ ep ― Lcntli
Siya(Oritmo) `″
ЛHК BИ ДaЦ ИЯ (n3■ OCa, HapyШ e‐
Л
eHToΠ poT,Ж HoИ MeXaHH3M
Lent9okon mexanizm
konveycr
H■ Д。)一
(yeyilmOni,po
HИ Й, ■ocЛ eД cTBИ Й
Lo薔 v ctm。
ЛenToЧ HЫ Й MeTa」 IЛ ―Lcntli mctal
ЛeHToЧ HЬ IЙ фИКcaTOp ―Lcntli
flksator
ЛeHTЬ : КoHBeЙ epHЬle pe311HO‐
TК aHeBЬ le ― Rczin― parOa11
zuntularl,neticoloHni ve s)
ЛИKBИ ЛaЦ ИЯ aBapИ ИHoH cИ Tya―
ЦIIH―
QOZa VeZiyyetinin lo薔 vi
Л ИКBИ ДaЦ ИЯ ΠocЛ eД cTBИ И
pИ И ―
konveycr lcntlori
」
Iec КpyrJIЫ Й一Yumm attac
」
IecИ cTaЯ MecT“ ocTЬ ― Mc,olik
ycr
Л ecoMaTepИ aЛ ― Mc,o materiall
aBa‐
QOZanin neticolorinin
10首 Vi
ЛИКBttД aЦ ИЯΠyЧ IIH― Qabanna_
nin lo首 vi
″b″ り Шa6Л oHa―
ЛIM6ク α
".″
Sab10nun limbi
(attaC,taxta― salban)
HeЙ К
a 3anИ paЮ ЩaЯ ―Battla
ЛИ
Л ecoHacatteHИ e,Л econocaД Кa―
ylCl(kilidloyon)xotkC,
Mc,osalma,attacOkmO
ЛeconoЛ oca― Mc,o zola薔 1
Лё
CC"● %′ ィ.め Sリ ーLyoss
Л IIHeИ Кa КoHTPoЛ ЬHaЯ ―
ret xotke§ i
Л HHeЙ HaЯ rpy30Ban CTaHЦ
ЛeccoBИ ДHЬ Ie CyrЛ ИHК И― Lyoss
Noza―
IIЯ
―
Xotti ytk stansiyasl
,okilli giltorpaq
ЛecTHИ Цa ДepeBЯ HHaЯ (И ЛH Me_
ЧecKaЯ )― Attac(Ve ya
TaЛ Л
И
ЛИHeЙ HaЯ ИHTepΠ o」lЯ ЦИЯ―XOt―
ti intcrpolyasiya
Л И HeIIHaЯ КЛ HHIIЧ eCК aЯ 6oЛ Ь‐
metal)pi110kOn
HИ Цa
ЛecTHИ Цa cBcToф opa_svctofo―
xana
run plllokeni
163
― Xotti klinik xosto―
JIrlnefinas cxopocrB
siirot
-
Xotti
"]Irnefinas uerlB - Xotti d6vro
JInxefino-nnognuii ur{ToK
Xetti-giri9 ltivhosi
BoД ―Xotti elektrik intiqah
ЛИHeЙ Ho‐ annapTHЫ Й 3aЛ (Л A3)
一Xetti― apparat za11(XAZ)
ЛИH3a rrta“ ′
4′j″ sリ ーLinza
ЛИH3a cBeToф opHaЯ ― SVctofor
-
"IuHefinoe (u.lu pa6ovee) orge.lexxe - Xetti (vo ya fahle) b6lmo
"rluxeftnoe nogpa:gelenue - Xotti bdlma
Jlunefinoe npe4npurrle - Xetti
miiossiso
JlxnefiHoe ycrpoficrBo
qurgu
-
linzasl
Л И H30BЬ III КOMΠ ЛeК T
―
Linza
dosti
ЛИH30BЫ Й CBeToф Op ― Linzall
svctofor
ЛИHИ Я (oД HonyTHaЯ , ДByxΠ yT_
HaЯ И MHoronyTHaЯ )_Xett
Xotti
(biryOnu, ikiyOnu v。 9。 x―
yollu)
JIuxefino-ro4onsrfi rurrroK
Xetti-kod l6vhosi
ЛИHИ ЯBIxpeBaЯ ―Burulttan
JIuxeft no-uaqroBa, [oacraHufi q
ЛИHHЯ BИ xpeBaЯ 3aMК HyTaЯ
- Xatti-dirokli yarrmstansiya
JInxefino-nyrenaq cnsrr - Xottiyol rabitesi
Jlunefino-nyreroe :aaune - Xetti-yol binasr
Jluxefixuft rr3oJrflrop - Xotti
Burulttanh qapall xott
ЛИHИ Я BИ xpeBa■ HaTЯ ЖHan ―
xott
Bumttanll gerilme xOtti
ЛИHИ Я BИ xpeBan cИ ЛoBaЯ ― Bu―
ml言 anll gic xetti
ЛИHИ ,
3И XpeBOЙ nepeД aЧ И ―
Buruttanl1 6血 11■ lo xo■
ЛIIHИ Я BoЩ yШ HaЯ ― Hava xotti
izolyator
"rluneftxr,rii r.rcrarenrr
taflcr
―
i
- Xetti
ax-
ЛИHИ ЯrЛ aBHaЯ ― Ba,xott
ЛIIHИ ЯДeИ cTBИЯ―TeSlr xettl
JIuuefisui xaua,r - Xotti kanal
Jlnnefixrrft o6xoAqux - Xotti baxlcl
Jlnuefisufi nyHKT - Xotti man-
Л ИHИ Я ИH/1yК TИ BHOII
JIuxeftnufi rpancQopuarop
-
Xatti transformator
"Ilnnefiuufi yqacrox (oxolorox)
- Xatti sahe (montoqo)
Jlnneiisufi ::rerrpuvecruft npu-
― In―
duksiya rabite xotti
ЛИHИ ЯMarИ ●TPaЛ ЬHaЯ ―Magis―
toqo
"rIuuefinuft pa6orxux - Xatti iggi
"rlnHefixsrft patuep - Xatti iilgii
CBЯ 3И
tral xott
ЛИHИ Я oД HoΠ pOBOД HaЯ ― Bir―
meftilli xott
ЛHHHЯ
oД Hoф a3Han― Birfaza11
xett
ЛИHИ Я ocBeTИ TeЛ ЬHaЯ -1,lqlan―
dllllla xottl
ЛIIHИ ЯcBЯ 3И ―Rabite xetti
164
Л
CЦ B― IMB XOtti
ЛИHИ Я Э
JleК TpИ ЧecК aЯ ― Elekt―
Л ИHИ Я
"rIflrleBas
rlk xettl
lagdrrma
Jluuexruponanue npearlplrtrlr- Miiossisonin lisenziyalagdrnlmasr
(EOX)
Vcrilme veroqi
Л ИcT MeTaЛ ЛИЧecК ИЙ ― Metal
vereqo
ЛHcT yBeAoMЛ eHИ Я―Bildiri,ve―
Л ИCT BLIД aЧ II―
JI[qo
(VereqVari)
ЛИcToBЫ e pectopЫ ― Toboqoli
ressorlar
Л IIcToК КoHTpOЛ ЬHЬ :Й ― Nezaret
vereqosl
ЛИcToК yЧ eTa HaК oΠ ЛenИ Я ―
Yl薔 1lmanln qcydiyyat vereqi
ЛИTaЯ ЧacTЬ КpecToBMHЫ ―Car―
pazin tё kme hissosi
ЛИTaЯ ЧacTЬ ycoBИ Кa― Blき ci薔 ln
tё kme hissesi
ΠOpOК ―
cugu
Liter qatarl
JInqnofi HanurrhHlrK - Uz yeyesi
Jluurenne npaBa ynpaBJreHI,Is JroKoMornBoM - Lokomotivi
idareetme htiququndan mohrumetmo
Jluurenxe raJroHa rrpeAynpex,(esns - Xobordarhq talonundan mohrumetme
,rlo6osas creHma - On divar
Jlo6osas croftra - 0n dirok
Jlo6osaq qacr6 BaroHa - Vaqonun kollo hissosi
JIo6oBoe conporun,rexue - Qargr
miiqavimoti
rrmvaqonun <in tiri
Jlo6osofi Mapurpyr - Qarqt-qarqrya (i.izbeiiz) margrut.
cnapnofi uron - On qay"Tlo6onoi
naq tikigi
,rlorucruxa (anz. logistics) - Loqistika
Πoe3A―
ЛИTepHЫ Й 3HaК ―Liter ni,anl
ЛИTLIЙ BК ЛaД ЫШ ―Tё kmo i91ik
ЛИTЫ e КoЛ eca― Tё kme tokorler
ЛИTЬ e― TO地 me
ЛИЦa, ДoΠ yЩ eHHЬ le К HcΠ ЬITa‐
HИ
Sela-
JIo6oBoe croJrKHoBerr[e
sum
ЛИTeЙ HЫ il Цex― T6klne scxi
IИ TepHaЯ Tpy6К a― Litcr boru―
」
"り
qoxs
-
- Kollokolleyo toqqugma
Jlo6osoft - Kello, <in, qabaq, qargr, bag, iizboiiz
Jlo6osofi 6pyc no,rynarona - Ya-
Tё kmo qi―
ЛИTepHЫ Иr・7α ″.″ ″′
ynonHoMoqeuuoe
hiyyotli
reql
ЛHげoBoe ЖeJle30-Donlir teboqo
ЛHcToBoЙ MeTaЛ Л―Metal tebo―
Л ИTeИ HbIII
naHenB cr{rHaJIIl3aropa
- igarevericinin iiz paneli
JIrueBaq cropoHa - Uz torof
,rlnuenrnponanne - Lisenziya-
ЛeК Tponepe/1aЧ И (Л ЭΠ)
ЛИHИ Я Э
― Elcktrik ёtirici xetti
q。
or
ЯM ―Sinata buraxllllll,
Jlorncrrqecxxfi
ueHTp
Loqistika merkezi
,oxslor
165
ЛoЖ
ЛoЖ a nmoTHa― Yata首 ln l● asI
Л oК oMoTИ
luluq
neperoHa ―
Monzilin yanhs tutululugu
ЛOЖ Ha■ 3aHЯ TOcTЬ
3aHЯ TOcTЬ ■yTII― Yolun
yanll,tutululuttu
lЦ
cM
komotiv, foaliyyotsiz vo―
ziyyotdo olan lokomotiv
Л oК oMoTИ B BeTBeBЛ aД eЛ ЬЦa ―
Dalan yolu sahibinin loko―
ЛoК oMoTИ BHan 6pИ raД a― Loko―
motiv briqadasl
ЛoЖ Hag cBo6oД HocTЬ ― Yanlls
bo,luq
ЛOЖ HOe 3036yЖ ЦeHИ e ― Yanll,
tesirlonmo
ЛoЖ Hoe oTК ЛЮЧeHИ e― Yanlls
a911■ na
ЛoЖ Hoe no■ BЛ eHИ e ― Yanll,
Л oК oMoTIIBHaЯ
ra30Typ6И HHaЯ
ycTaHoBК a― Lokomotiv qaz―
turbin qurttusu
CИ HaЛ И3aЦ ИЯ
Л oК oMoTИ BHan
「
―
Lokomotiv i,arevcricisi
Л oК oMoTHBHaЯ
omelogolmo(yaranma)
TeJIeЖ Кa― Loko―
mot市 arabacl首 1
ЛoК oMoTИ BHOe Дeno― Lokomo―
tiv deposu
ЛoЖ HЫ Й― Yanll,,yalan,uydur―
ma,osasslz
Л oК oMoTИ
ЛoЖ HЫ Й КoHTPoЛ Ь― Yanll,no―
BHOe X03Я И CTBO― Lo―
komotiv tosorrufatl
zaret
Л oК oMoTИ
cB06oД HocTH
ΠyTИ ―Yolun bo,luttunun
BHLIЙ
ДemИ ф paTOp
―
Lokomotiv,ifrea9anl
ЛoК oMoTИ BHЬ lЙ ДИcneTЧ ep― Lo―
yanll,nezareti
Л oЖ HЬ IЙ КoHTPoЛ Ь
eЙ cTByЮ
motivi
Л OЖ Han
Л oЖ HЫ Й КoHTPoЛ Ь
B B HeД
COCTOЯ HИ II― QCyri l,10k lo―
(yata着 1)
ЛOЖ HaЯ 3an■ TOcTЬ ―Yanll,tutu―
komotiv dispet9cri
CTpeЛ oЧ Horo
Yoldeyi5on sahe―
sinin yanh,nozareti
ЛoЖ HЫ ЙcИ rHaЛ ―Yanll,isare
ЛOК aЛ 口3aЦ HЯ ― Qabaginl alma,
BHЬ lЙ CBeToф op― Lo―
kolnotiv svetoforll
Л oК oMoTИ BHЫ Й CК OpocTcMep
―
lokalizasiya
ЛoК aЛ ЬHЫ ИΠpИ 6op 6e30naCHoc‐
TИ ―Toblikosizliyin lokal ci―
ЛoК oMoTИ BHЬ :Й
yЧ acTК a―
Л oК oMoTИ
Lokomotiv stret019eni
hazl
ЛoК a」 IЬ HЫ Й yЧ acToК ―
ycИ ЛИTeЛ Ь―Lo―
komotiv giclondiricisi
Lokal
ЛoК oMoTHBoM BnepeД
― Loko―
mot市 lo qabatta
ЛoMaHHaЯ cTpeЛ oЧ ΠaЯ
y,IIЦ a―
Slnlq yoldeyi,on k● 9osi
ЛoMaHHЫ Й Πpoф И」
IЬ
― Slnlq
sahe
ЛoК oMoTИ B ω ρα″・ あω″ο″
―Lokomotiv “
“
― Va―
Л oК oMoTHB 6e3 3arOHOB
profll
КaЛ I16p― Ling― kalibr
ЛoMИ К‐
ЛoMК ocTЬ ―Sinma qabiliyyoti
qoniarslz lokomotiv
166
ЛЬ oTHЬ IЙ ra6apИ T ―
「
ЛonacTЬ ― POr
InTopa― Vcntil―
ЛoΠ acTЬ BeHTИ 」
ЛЮДcК aЯ nepeBo3К a― Insan da―
yatorun peri
α′
ЛonaTa`ッ
り MexanИ Чec―
".J9′
КaЯ ―Mcxaniki bel
ЛonHyBШ a, peЛ ЬcoBan ΠЛeTЬ ―
,lrnaSl
ЛЮttcК oH Πoe,ス ーTorkibindo ln―
san olan ytk qatarl
ЛЮК々のつ7.JJljリ ーLik
ЛЮК6oК o30Й ―Yan lik
ЛKIК Barona― Vaqonun liki
ЛЮК ДЛЯ 3aCЬ lΠ КИ aЭ poreЛ Я ―
Sinrn15 rcls plcti
ЛoΠ HyBШ ИЙ peЛ Ьc― Sinmls rels
ЛOToК ―Nov,qanov
ЛoToК BЬ IxoД HOЙ ―Clxl§ qanOvu
ЛoToК ЖeЛ e306eToHHЫ II ― Do―
mir― bcton
Gizo,tli
ondazo
Acrogelin tё kullno l■ ku
qanov
口perpaД ИTeЛ Ь ДpenaЖ ‐
ЛoToК ―
HЬ IЙ ―DrenaJ― qanov seddi
ЛyЖ eHИ e― Qalaylama
ЛyЖ eHHЬ :Й ―Qalaylanm19
ー
Лy6pИ КaTop脅 ″ 7.ル b′ j`α
"リ
Lubrikator
ЛyHKa― Oyuq,9uxur,9ala
.・
ЛЮК■oToЛ OЧ HЬ :Й ―Tavan likll
Лa3-Glli1lo l● ku
ЛЮК―
pЫ BaTeЛ Ь ― Likba首 ―
К
03aК
」
IЮ
laylcl
″s+ψ ι・
ЛЮКcMeTP aα
".Jn・
“
IPl′ rraリ ーLyuksmctr
Hoe
ЛЮ
ΠoД BeШ ИBaHIIe― Bc―
"leЧ
sik asqlsl
ЛyHHo‐ 6eЛ Ь:Й MИ raЮ Щ ИЙ oroHЬ
Лlo■ eЧ Hoe ycTpoЙ cTBo ― BCsik
―Qlrpttan ay― 魂 iS屯 1
ЛyHHo‐ 6eЛ ЫЙoroHЬ ― Ay― a首
Л KIMИ HecЦ eHTHoe
yna」
Л
isl薔 1
eHИ
qurgusu
ocBeЩ eHИ e ―
Liminessent i,屯 1
.:ゅ ―Lti
ЛKlф T a●
"ι
ЛЮфT B ШapHИ
“ pax― Oynaqlarda
Я
;:IF::サ ::lt1liliЧ
ЛЫЖa ToК oΠ pИ eMHИ Кa― Coro―
yanqobuledicinin xizoyi
ЛЬroTHI.IЙ 611Л eT― Gizo,tli bilet
lift
ЛЮфT 3anOpHЫ x ΠoЛ OC― Tlxac
lё
167
vherinin lifti
Mara3壼 H eM照 OcTИ ― Tutum sandlg
IIIara3И H COnpoTIIBЛ eHIIЯ I―
Miqa宙 met sandl慈 1
MarHИ THЫ Й 口OД Bec― Maqnit asqlsi
MarHИ THLIЙ ΠOpoШ oК ― Maqnit
tozu
MarHИ THЫ Й ΠoToК 一Maqnit seli
‐
MarИ cTPa」 IЬ HaЯ クα
α
".″ Magi_ PlarHИ THЬ IЙ ΠycКaTeЛ
liS)Ж e■ e3HaЯ ДOpora―`giS″
Ь―Maqnit
stral domir yolu
i,osallclsl
MarncTpaЛ ЬHaЯ ceTЬ cB■ 311 Magistral rabito,obokesi
ⅣIarИ cTPaЛ ЬHaЯ TPy6a― Magist―
ral bom
MarИ cTPaЛ ЬHaЯ ЧacTЬ ―Magist―
ral hissesi
ricisi
ルIarИ cTPaЛ ЬHOe
nИ TaHИ e― Ma―
gistral qidalanma
MarИ cTPaЛ ЬHЬ le BaroHЫ ― Ma―
ⅣIarHИ ToΠ POBOД HЬ :Й
gistral vaqonlarl
MarllcTPa」 IЬ HLIЙ Кa6eЛ Ь CЦ
IMB― nin magistral kabcli
Б ―
MarHИ T(″ ι・ ″4g″ ´′
お″″οリ ー
Maqnit “
ⅣrarHИ T
nOcToЯ HHLIЙ
―
Sabit
■IIarHИ THaЯ
pery」 IИ POBК a
―
Maqnit tonziinlome
MarHИ THaЯ cIIcTeMa 一 Maqnit
ycTaHoBК a MaК eTa)一
“
Maket
MaК cИ MaЛ ЬHaЯ クαIPJ. Jrfarj″ ″リ
303MOЖ HaЯ TcMnepaTypa ―
temperatur
MaК cИ MaЛ ЬHaЯ Harpy3К a ―
Maksimum(ve ya maksimal)
ytk
napaЛ 」
IcЛ Ь‐
OΠ epaЦ ИЙ ― Omoliyy_
MaК cИ MaЛ ЬHaЯ
sistemi
MarHIITHaЯ ЦenЬ ―Maqnit d6v―
HOCTЬ
atlarin maksiinum paralclliyi
resi
MarHИ THoe no」 le― Maqnit sahesi
MarHИ THЬ :Й Дeф eК TOCК OΠ ―
Maqnit dcfcktoskopu
THЬ
CepД eЧ HИ К
―Maqnitkc9irici nuve
■rlarHИ TOpeЛ ЬcoBЫ Й TopMo3 Maqnit― rcls tollllozu
Ma3Ь ―Yag
MaК eT `ψ ′α″・│IIαg″ ′ttc)(baX
Mttsimal m¨
maqnit
MarHИ
MarHИ THЬ :Й ШyHT― Maqnit suntu
MarHИ TonЛ aH一 Maqnitoplan
MarHИ TonopoШ КOBЫ Й
КoH‐
TPOЛ Ь― Maqnittozlu nezaret
MarHИ TonpoBoД ― Maqnitkc91_
IЙ
MepИ
И
aH一
ⅣIaК ●IMaЛ ЬHan cК opotib_Maksi―
lnutn su『 et
ⅣIaKCИ MaЛ ЬHan ToК o3aЯ 3aЩ ИTa
― Maksimuni coroyan mtha―
Maqnit
Д
mcridianl
flzosl
168
MaК cIMalIЬ Hoe 303BЫ Ш eHHc
Maksimumガ kSelm。
―
MaК cИ MaЛ ЬHoe ИcIIoЛ Ь303aHИ e
―Maksilnum istifado
MaК cИ MaЛ ЬHoe HanpЯ Жen“ e ―
Maksiinum gerginlik
MaК cИ MaЛ ЬHoe paccToЯ
HИ e ―
Maksimum mesafЭ
MaК cИ MaЛ ЬHoe ycК opeHИ e
Maksimum
_
siretlondirme
(tCZ10,di111lo)
IIIaК cИ MaЛ ЬHЫ e
cTaTИ Ч ecК Иe
narpy3К И―Maksimum statik
yllklor(a言 lrllq)
MaК cИ MaЛ ЬHЫ Й ToК ― Maksi―
munl coreyan
MaК yЛ alり Paク α
C″ ″″,一
"・ "α
Makulamra,ka薔 lz tullantisl
■IIaК yШ eЧ HЬ le ШTЫ pИ ― Tope
zoli
cTpeЛ oЧ HLIЙ
ЦeHTPaЛ И3aTOp_K191kenda―
zoli yoldoyi,on merkozlos―
dirici
■IIa■ oД eЯ TeЛ ЬHan cTaHЦ ИЯ―Az―
foaliyyotli stansiya
MaЛ oД eЯ Te」 IЬ HaЯ cTpeЛ Кa― Az―
fealiyyotli yoldoyi,on
MaЛ oД eЯ TeЛ ЬHЫ Й ― Azfoaliy―
yotli
MaЛ oД eЯ TeЛ ЬHЫ Й nepee3Д ―Az―
foaliyyotli kc9id
■rlaЛ oД eЯ TeJIЬ HЫ ЙyЧ acToК ―Az―
fealiyyotli sahe
■rlaЛ oMepHocTЬ 6ypToB ШeЙ КИ―
burtlarinin
Maroonsrrnrrft uaruunucr - Aztecriibeli maginist
Maaoronnaxxar ornpanra - Kigiktonlu (kigiktonnajh) g<indorme
Ma.roronnaxxrrfi ronrefiuep Kigiktomajh konteyner
Ma.norpancnopra6e.nruue nepeBo3Kr{ - Neqlo azyararh dagtmalar
millori
Boynun
- Oxun kigikdlgiiltiyii
Ma,rouourxurfi [BlrrareJrb
Kigikgiiclii miiherrik
Maroquxronue noBpexAeHr{fl Azd6vrliyyoli zedolanmeler
Ma.rrrfi :y6 - Kigik diq
Ma.ruri nouux - Kigik ling
Manerp (Qpanq. manoeuvre) Manevr
Mauenpupyroutuft cocran - Manevreden torkib
MaЛ ora6apИ THЬ :Й ― Ki9ikonda―
■IIaЛ ora6apИ THЫ Й
kiilgiiliiyii
Manouepxocrr ocx
k191169
Manenponar 6p[ra,qa - Manevr
briqadasr
Manenponar KoroHKa - Manevr
kolonkasr
MaHeBpoBafl onepaqnr - Manevr omoliyyatr
Manerponar pa6ora - Manevr
isi
Manenponar pagno-crn:r - Manevr radiorabitesi
Maxerponan cssrr - Manevr rabitesi
Manenponoe rreperBrlxeHrre Manevr hereketi (yerdoyigmosi)
MaH
MaHoMeTp r・
・Pι
MaHeBpoBLle ycTpoЙ cT3a― Ⅳla―
nevr qurき ularl
MaHeBPoBЬ :Й ДИCneTЧ ep
θttCЦ )
kasl
MapК a КpecToBИ HЫ ― CarpaZln
markasl
ⅣlapК a cTaЛ И―Poladin markasl
MapК ИPoBaHИ e `ψ ′α″ィ
・ ″α″ ‐
′
`″
リ ー Markalama,damttala―
ma,ni,anlama
MapК HPoBК a rpy3a ― Yiklln
markalanmasl
Ⅳ質
apК ИpoBК a
Дeф фeК THЫ X
peЛ Ь
coB ―Dcfcktli relslorin
nisanlanmasl
nevr lokomotivi
ManeBpoBЫ Й
―
Ma―
■oЛ ypeic ― ヽ4a―
ncvr yarirnrcysl
ManeBpoBЬ :Й PaЙ oH ― Manevr
rayonu
■rlaHeBpoBЬ :Й peЙ c ― Mancvr
reysl
ⅣIaneBpo3Ь IЙ CBeToф op ― Ma_
ncvr svctoforu
MaHeBpoBЬ lЙ cИ rHa」 l― Mancvr
MapК IIPoBК a
IЙ
cocTaB
―
iё
MapК IIPoBoЧ HЬ IЙ
Mancvr
kalanma ctikcti
″
″′
′+
MapШ pyT“ ●Иι・
"″ “`力
″
′
pИ
eMa,oT‐
″
″
C力
・
り(Π
ψPα ィ
“
IЙ
Щ ИT
―
vhesi
ΠpaBЛ enИ Я,
ManeBPLI c TOЛ ЧКaMИ ― Tokanll
mancvrlor
MaHЖ eT 6ψ pα ″ ・ IPIα ″ ct`の cO‐
`力
HИ TeЛ Я “
― Birle,diricinin
eД Ⅱ
ЯpЛ LIК 一
Mar―
nPonyCК a) 一
Mar,rut(qobul,gё ndormo,
buraxma)
MapШ pyT BЫ eЩ a― CIXma mar―
mallJCti
,mttl
MaHЖ eT TopMo3HOrO
MapШ pyT MaШ ИHHcTa―
ЦИЛИHД pa―
Masini―
stin marsrutu
Tolllloz silindrinin manlcti
MaHЖ eTa
IZoly―
Mancvr
torkibi
MaHeBPoBЬ
И30Л ЯTOpa―
atorun markalanmasl
l,areSl
MaHeBpoBЬ
″οリ ー Ma―
l・
一Mancvr dispct9cri(MD)
MaHeBPoBLIЙ ЛOК oMoTИ B― Ma―
MaHeBpoBЬ IЙ MapШ pyT
ncvr lnar,rutu
. rplα
“
nometr
MapК a(行 all´ ・ ″α Iリ ー Marka
MapК a Кa6eЛ“Я ― Kabclin mar―
MapmpyT MettyHapoД
КЛanaHa ― Klapanln
manJetl
o6Щ eHИ Я ―
Manivcla
″4 "α ″ilp″ ‐
MaHИ ΠyЛ ЯTop 6ψ ′α
PIaHИ BeЛ a―
′
α′
´〃り КopnyCa aBTocЦ enoК ―
AvtoqO,qularin gё vdosinin
manipulyatoru
MaHИ ΠyЛ ЯЦИo■ HЬ :Й 3HaК ― Ma―
Horo co‐
Bcynolxalq yol
marsru籠
ⅣlapШ pyT cК 303HOrO ΠponycК a―
Dayanmadan kc9mo marsm―
tu
MapШ PyT
cЛ eД oBaHHЯ Πoe3Д a―
Qatarm herOket mar,rutu
nepe3030К ―
nipulyasiya ni,anl
ⅣIapШ pyTИ 3aЦ ИЯ
170
Mac
gOstericisi
Daqrmalarrn mar$rutla$dlrll-
ⅣIapШ pyTHЬ lЙ yKa3aTe」 IЬ ― Mar^
,rut gё StOricisi
masl
- Margrut
ldvhesi
Mapurpyrnax ornpaBKa - Margrut gcindermesi
Maprupyrxan neperpyrrca - Mar$rutu artlq yiiklomo
Mapurpyrnan pe;refi Haa rreHTpanH3arrrr (MPI$ - Margrut
rele merkezlegdiri lmos i
Mapurpyruar aocKa
ⅣIacК ИpoBKa `ψ ′α″14 ″rls,″
`リ
BoЙ cК npИ ■orpy3К e( IIЛ И
BЬ lrpy3К e)― Ordunun ytk―
lonmosi(ve bO,almasl)Za
manl rnaskalanmasl
MacЛ eHК a一 Yattdan,yattqabl
ⅣIacЛ o cMa30Ч HOe― Sirtgi yaこ 1
MacJIo TPaHCф
(MRM)
Elcktrik― izolyasiya ya意
Yoldoyi5on ve
i,arelorin
Ь■ Oe
MacЛ ЯHaЯ BaHHa― Yatt vannasI
MacIIЯ Han cHcTeMa― Y電 Jstcmi
MacЛ ЯHaЯ cHcTcMa ДИ3eЛ Я ― Di―
ycT_
poЙ cTBo(Ⅳ lК y)_Mar,nlt―
Π
`Q)
nezaret qurttusu(` ア
MapШ pyTHo‐ cII「 Haユ ЬHaЯ pyК O_
ЯTК a― Marsrut-1,aro dosteyi
MaplupyTHЫ e 6a3Ы ― Mar,nlt
bazalarl
ⅣIapШ pyTHЫ il ЛHcT― Mar,rut
zclin yatt siStCmi
HblЙ Hacoc― Yatt naSOSu
MacЛ Я
HЫ ЙBЫ К
ЛЮЧaTeЛ Ь―Ya普
MacЛ Я
a9arl
Macca pe」 IЬ ca― Relsin kutlosi
Macca"α
SSリ ー l Kutlo;
"."α miqdarda
2 cox,kulli
Macca BaroHa― Vaqonun kitlesi
Macca rpy3a― Yikin kitlesi
veroql
ЛИ cT
BoHHcК
O「 0
ЭШe■ oHa ― Horbi csclonun
marsrut vereqosl
■Ilacca
■IIapШ pyTHЬ IЙ
HaК o■ ИTeJI Ь ―
Mar,rut yl薔 lml
MapШ pyTHЬ :Й cBeToф op― Mar,_
Кa6eЛ ЬHaЯ
―
Kabel
kitlosi
Macca oTД eЛ ЬHoro MecTa― Ayrl―
hqda ycrin kutlosi
mt svetofom
MapШ pyTHЬ lЙ
Yattdoldulllla girisi
Mac」 IoHanoЛ HeHHЬ IЙ Кa6eЛ Ь ―
Yattdoldulllla kabeli
marsmtla idare cdilmosi
pyTHo― КoHTPOЛ
1
MacЛ oMepHoe cTeК Лo― Ya首 0190n§ i'0
Mac」 IoΠ anoЛ HeHHЫ Й BBoД ―
cTpeЛ КaMИ H cИ rHaЛ aMII ―
MapШ pyTHЬ :Й
―
MacЛ o oЛ eК TPon30Л ЯЦ■OHHOe ―
Mapurpyrnan pyKoqlKa - Margrut dostoyi
Mapurpyrxaa cxopocrb - Margrut sflroti
yΠ paBЛ eHИ e
Mapurpyruoe
ⅣIapШ
OpMaTOpHoe
Transforlllator ya首 1
cBeToф opHЫ Й
yKa3aTeЛ Ь―Marsrut svctofor
Macca noД
BИ Ж Horo
●ocTaBa
Horoket terkibinin kitlesi
171
―
Macca noe3Aa― Qatarin kitlesI
Macca npИ BeД eⅡ HaЯ ―Getirilmi,
kitle
Macca
ЭКИΠaЖ a ―
ⅣIacШ Ta6 ΠpolcmecTBИ Я ― Ha―
disonin iniqyasl
MacШ Ta6
EkipaJln
kitlosi
Macca ЭКИnHpoBК 壼―TeChizatin
pacΠ pocTpaHeHIIЯ
onacHocTИ ― Tehlikenin
yayllma miqyasl
MacШ Ta6HaЯ ЛИHeЙ Ka― Miqyas
xetkesi
kitlosi
■rlaccИ B r●Pα ″ィ.lllα SSJ'rOpHЬ :Й
―DaЁ masS市
MaCCИ 3 3● MЛ Я OЙ ― TOrpaq
“
masslvl
MaccИ B ИHф opMaЦ ИoHHЫ Й―In―
i
MacШ Ta6HЬ l■
ΠЛaH cTaHЦ ИИ ―
Stansiyanln miqyash planl
MaTeMaTИ ЧecК ИЙ`ψ′α
″4 ″αr_
力c"α ti■り ЦeHTP
КpeCTOBИ HЬ :
―Carpazm五 yazi merkozi
MaccИ B ЛecHoЙ ― Me,o masSiVi
MaTeMaTИ ЧecК ИII ЦeHTp ■o30pO_
Ta― D6ntnentn Hyazi merkezi
_A首 lr dayaq
MaTcMaTИ ЧecК ИЙ ЦenTP cTpe‐
MaccoBaЯ nepe303К a ― Klltlovi
ЛOЧ HOrO nepe30Д a― Yoldoyi_
follllasiya inassivi
MaccIIBHЬ
:Й
ycTOЙ
da,1lna
,on qurtunun riyazi merkozi
MaTepHaЛ -1.MatcHal;2 Vosait,
monbo,lllolumat
ⅣIaTepИ aЛ BepxⅡ ero cTpoeHИ Я
ΠyTИ ― Yolun ist qunllusu
MaccoBaЯ Πo「 Py3К a ― Kitlovi
yiklemo
MaccoBaЯ npoBepК a ― Klltievi
yoxlama
MaccoBoe HcnЬ lTaHИ e― Kutlovi
sinaq
MacTep BaroHHЫ Й ― VaqOn us―
lnatcriall
MaTepИ aЛ Bo3ДyШ HOЙ
MaTepИ aЛ КoT」la― Conin(qaza_
tasi
■llacTep ДopoЖ HЬ :Й ― Yol ustasl
ⅣIacTcP
ЛИHИ И ―
Hava xettinin matcriah
cTpOИ TeЛ ЬHЫ Й
―
nl■ )matcriall
MaTepИ aЛ КpenЛ eHИ ■ ― Borkit―
Insaat
ustasl
lmo nnatcriall
MacTep● 0%′ .″ ´おたり MocTO‐
MaTepHaЛ
BoЙ ―Kё rpt
“ustasl
MacTepcК aЯ ―Emalatxana
MacTИ Кa r2P′ .rll“ 激 α +ψ ι
“
“
″αs″ リ ー
Mastika
MacШ Ta6“
all′
.″
aFS″
ィ
リ ー
“
Miqyas
MacШ Ta6 3anИ CЫ BaЮ Щero ycT_
poЙ cTBa ―
nЛ acTИ ЧHЬ IЙ
―Plastik
material
aЛ
paccЛ eД oBaHИ Я ―
Arasdlnna matcria11
MaTepИ aЛ cЛ yЖ e6Horo paccЛ e‐
■llaTepИ
ДoBaHИ Я ― Xidmeti ara,dlr―
ma matcria11
MaTepИ aЛ xpynК ИЙ _ Kё vrok
Yazma qurgusu―
matcrial
MaTepIIaЛ Ь:(И ЛИ MexaHIIЧ
nun mlqyasl
172
ecК Иe
cBoftcrBa) Korreca
-
Tekerin
-
Material
materiah (ve ya mexaniki
xassosi)
Marepna.nrxar 6a:a
bazasr
Marepxanrnar orBercrBeHxocrx - Maddi cavabdehlik
Marepuarrnan Qoprua crxuylnpoBarr[fl - Heveslendirmanin maddi formasr
Marepua,rrnoe rrooupeHr{e Maddi miikafatlandrrma
Marepua.nrxo-rexHrrqecxue pecypcbr - Material (vo ya
maddi)-texniki ehtiyatlarr
Marep n a,r r no -T exH r{rre cKo e
cxa6xenue - Material-texniki
tochizat
Marepnaarxufi 6a,rasc - Maddi
Mavra cneroQopnan - Svetofor
diroyi
Maqrosrrft pa:regnnnre.nr - Direkli ayrrrcl
Maqronrrfi cnerorlop - Direkli
svetofor
Maurxna (Qpan4. machine *nam.
machina) Anc reryqero coAepxaHrrfl (ruu peuonra) nyru - Yolun cari saxlanmasr
(ve ya temiri) iiqin magrn
Malrxxn:nponannas 6ara - Maqrnlagdrrrlmrq baza
Malrnnn:uporannrrfi (uexannslrporaxxrrfi) KoMrrJreKc Maqrnlaqdrnlmrg (mexaniklogdirilmig) kompleks
Maruunxcr neproro x,racca - Birinci dorocoli maginist
Maruunncr [oe3AHofo JroKoMornna - Qatar lokomotivinin
maqinisti
balans
Marepua.nsnrrfi pecypc - Material ehtiyatr
Marepxa,rr,xsrft cx.na4 - MateMaurnxncr-uucrpyrrop - Telirial anban
matgl-ma$inist
Marepna.nrurri yuep6 - Maddi Maurnnuoe BpeMs - Maqln vaxtt
ztyan
Marunxnuft rar - Magrn zah
Marosoe creRjno (H? e4. mal) Maurunno-nyreBaf craHrrufl Tutqun giiqe
Magrn-yol stansiyasl
Maxonnx - Nazim garx (tekor)
Maxx - Mayak
Maxonoe xo,reco - Nazim garx
Maqru[rosaq noaaecxa - KofMaxorofi MoMeHT - Tokan mokir asqrsr
menti, d6nii$ anr
MaslHrrnoaoe ABrxeHrre noe3}Iatrt (zont. nast) - Dor, direk
aon - Qatarlann roqqash hoMavra anxepuan - Anker diroyi
rokoti
Maqra xereso6eronnaq - Do- MaqrHrxossrfi - Reqqash, kofmir-beton dirok
kirli
Maqra uera:rnuqecxag - Metal Masrnfixosrrft npu6op - Reqdirek
qash cihaz
173
MaЯ
Maqrx[xosrrfi
Mis-sulfat elektrodu
MeAnue [poBoarruxrr - Mis kegiriciler
MeAHsrft galeM,rqrcuxfi rrpoBoanur - Torpaqlayrcr mis keqirici
MeaHbrfi coea[HrrreJrl - Mis birlogdirici
MeAxslii crras - Mis xelitosi
TpaHcMl,tTTep Reqqash transmitter
Masqxaq urnara - Mayak gpah
MrHoneHHaq ruorunocru - Ani
giic
MrxogeHxan no,rnpnocrr,
qiitbliik
MrnosexHoe sHaqeHNe
qiymot
-
Ani
Ani
MeAr, BbrcoKofi rrpoBoArrMocrrr Yiiksek kegiricili mis
Meas xerras - San mis
Me4r xpyr.nar - Dairevi mis
Mear ,'rrcrosas - Toboqe mis
Meas Mqrxaq - Yumgaq mis
Meas nponoaulrKoBafl - Keciric i
mis
Mexrarounoe (ruex4ynaronuoe)
lpocrpancrBo - Vaqonarast
araLq
Meraolr - Meqaom
Meraourrerp (zpeu. megas *me,roz) - Meqaommetr
Merrep - Meqqer
lUerrep BbIcorioBoJr'TH t rfi
Yiiksokgerginlikli meqqer
MeAuro (tam. medicina) npoQu;rarcrn.recKoe Meporrpqrrre
- Tibbi-profilaktik todbir
Meauxo-cnacarenr,urrfi orpra Tibbi-xilasetmo dostosi
Meaurruucxaq 6plrraga - Tibbi
briqada
Mearlrr[ncxaq :narcyaqur - Tib-
Mexnurronoe :alruxanue
bi toxliyo
Meanrrnncxnfi nepcoxa,r - Tibb
i99isi
Meaurtuucruii npenapar - Tibb
preparatl
Meanuuncxoe o6caegonanue pa-
6ornxxa
Do-
xupcxxii rapnQ (MftIT) Dovletlerarasr somi$in tarill
- iqginin tibbi
miiayinesi
MeaNqnucxoe rroapa3aeJreHlre Tibbi b6lmo
Meauuuxcroe cua6xenue - Tibbi tochizat
MegHan npono,roxa - Mis moftil
Megxeuue - Mislegmo
MeqHo-cy,'rr(Daruurft arexrpog -
-
laqlararasr qapanma
MexrocyaapcrneHHoe lxerc3HoropoxHoe coo6ureHHe - Ddvlotlorarast demir yolu olaqosi
l\{exrocyaapcruexxrrfi rlacca-
Mexrocy4apcrnexusrfi nepexog D6vletlerarasr kegid
MexrocyaapcrneuHsrfi crsrnonofi nyxxr - Ddvletlerarasr
keqid menteqosi
Mexgynaronnoe
BbIcoKoBoJrr,T-
Hoe coeanneHne - Yiiksekgerginl ikli vaqonlararasr birlogmo
174
Mep
MeЖ ■ocTo30Й nepertlH―
Merr4ynarourroe coealrHeH[e Vaqonlararasr birlogma
Mexgy4opoxnufi crrrronofi
uynrr - Yollararasr qovu$ma
Relslorarasl birle,mo
MeЖ peMoHTHaЯ HOpMa―
Tomi―
rarasi nonna
■IIeЖ peMoHTHЫ Й cPoК ― Tonlira―
montoqosi
Mexlynapo.(Hoe coo6urenue Beynolxalq elaqo
Mexayxapo,4xue flepeBo3mrr Beynelxalq dagrmalar
MexayHapoaHLrfi naccaxupcxnfi rapxr[ - Beynolxalq
semigin tarifi
Mexgynoe:,qfioi peuour - Qatararasl tomir
rasl middot
ⅣIeЖ ceК ЦИoHHoe coeД ИHcHИ e ―
Seksiyalararasi birlo,me
ⅣIcЖ TeЛ eЖ Hoe cocД ИHeHИ e ―
Arabaclqlararasi birlo,mo
MeЖ TenЛ oBo3HOe COeД HHeHИe ―
Tcplovozlararasl birlo,mo
■lleЛ Кa■ oTΠ paBKa― Ki91k gё n―
MexaynyrHoe paccrorHrle
Yollararasr mosafe
Mexaynyrnufi coeaxHr{TeJlb
Yollararasr birlagdirici
Mex,qynyrre - Yollararast
l\{e'xaypersconrre
Postla―
rarasl menzil
MeЖ peЛ Ьco30e COeД ИHe■ Иe ―
dollllo
-
MeЛ КaЯ IIapTИ ■ rpy303 - Yik―
lorin ki9ik partiyasl
MeЛ КaЯ pacф aCOBК a― Ki9ik
ё19■ lordo bik■ 1lno
3a3opbr
Relsarasr arahqlar
■IeЛ К03epHИ cTan cTaЛЬ―Narin―
Mexaype,rrconue coeaHHrtTenr{
- Relslorarasr birloqdiricilor
Mexrl cranrluoHHLIfi rrHTepBa.'I
- Stansiyalarasr interval
donoli polad
Me」 IК opacnЫ ЛenHoe ToΠ ЛIBo ―
Narintozla,dlricl yanacaq
MeЛ oBaЯ pa3MeTKa― TOba,irlo
nisaniama
MelxrycraHuuoHnurfi neperou Stansiyalararast monzil
Mexens - Suyun orta seviyyosi
Mexennxrfi repnoa - Su)'un orta
seviyyosi ddvrii
Mexo6.racrnsre naronu - Vilayotlorarasr vaqonlar
Mexonepauuoxnsrft nepepsrn Omeliyyatlararasl fasilo
Mexocrpxxonan rrra - Tiyelerarasr dartr (qol)
MexnoerAnofi nnrepna,r - Qatarlararasr interval
MeЛ oBoЙ rpン 唖T― Tabasirli toTaq
MeЛ 030Й 3HaК ―Tabasir nisanl
Me」IoBoЙ pacTBop ― Tabasirli
mehlul
MeM6paHa ry7α rpl. ″ι″b″ α″リ ー
Membran
MeM6paHHoe
ycTpoЙ cTBo
―
Membran qurttusu
ⅣIcM6panHЬ IЙ ΠpeД oxpaHИ Te」 IЬ ―
Membranll qoruyucu
Mepa IIPeД oCTOpoЖ HocTИ
tiyat todbiH
175
―
Eh―
Mep
MepИ TeЛ ЬHaЯ
MecTHaЯ pa6oTa cTaHЦ ИИ ―
ΠЛaHК a-019i ta―
Stansiyanln yerli isi
nnasasl
MepHЬ IЙ
MecTHaЯ cB■ 3Ь ―Ycrli rabite
MecTHoe naccaЖ ИPcК oe coo6Щ e‐
npИ 6op― 019i cihaZl
Ⅳ【
eponPHЯ TИ e― Todbir
MepTBaЯ 30Ha― Olu zona
■41epTBaЯ ToЧ Кa― Oli n6qto
HИ e―
MecTHoe nIITaHИ e― Yerli qida―
lanma
■rlecTHoe pac■ opЯ ЖeHИ e― Ycrli
sorencam
MecTHoe coo6Щ ●HИ e― Yerli ho―
MepTBoe npocTpaⅡ cT30 - 01■
bo,luq(sahO)
ⅣIepЬ l К ycК opeHIIЮ o6opoToB―
Dё vrleri stretlondinne tod―
birlori
roket (rabite, 01aqo, yol,
MepLI oК a3aHИ Я nep30Й ΠOMoЩ И
_1lk yardlin gё
Yerli sernisin da,lnma―
Sl
neqliyyat)
stolll10 ted―
ⅣIecTHoe yBeЛ ИЧeHИ e ШИpИ HЫ
birleri
yar―
o6oД a― Qursa薔 ln eninin ycrli
MepЫ Πp颯 oxPaHeHИ Я―Qorun_
ⅣIecTHoe yΠ paBЛ eHIle ― Ycrli
MepЬ :nepBoЙ ΠoMoЩ И―Ilk
dlm todbirieri
geni,lonmesi
idaroetme
ma tedbirleri
MecTa o6Щ ero noJIЬ 30BaHИ Я
ウmumi istifade ycrlori
―
3aBHCⅡ MocTЬ MeЖ Дy
cTpeЛ КaMИ И cИ Ha」laMИ ―
「
MecTHaЯ
Yoldoyi§ enlor ve isarolor
3aК aЛ Кa
―
Ycrli
-Oxun ycrli torvan clnlmasl
MecTHЫ Й BaroH一 Yerli vaqon
ИHcTPyК ЦИЯ ― Ycrli to―
ⅣIecTHЬ :Й ДoxoД 一Yerli golir
MecTHЫ iI И3■ OC npoBoД a― Mo■
limat
ИIcTPyК ЦИЯ Π0 0К C―
■ЛyaTaЦ ИИ nepeetta― Kc9i―
■IIecTHaЯ
tilin yerli yeyllmesi
■IIecTHЬ :Й oTК oЛ ―Yerli qopma
MecTHЬ IЙ napК ΠyTeЙ ―Yollarin
din istismarl izro yerli toll―
mat
MecTHaЯ КoΠ ycHocTЬ Ш eЙ КИ ―
Boyunun yerli konusluttu
MecTIaЯ o6MoTК a― Yerli dolaq
ycrli parkl
■rlecTHЬ IЙ ΠoД Жor― Yerli yanma
(yanlq)
MecTHЬ IЙ
ment
(Sar首 1)
MecTHaЯ pa6oTa一
5onlorin yerli idarocdilmOsi
ⅣlecTHoe ycJIoBИ e― Ycrli§ orait
MecrHЫ e ceTtlaTLIle HttpЫ BLI ocИ
borkimo(taVlama,mOhkom―
lonmo)
MecTHaЯ
Morkozlo,dirillnis yoldoyi―
peHИ e o6oД a― Qur
MecTHoe yШ И
,aLln yerli gcni,lonmosi
araslnda ycrli aslhllq
MecTHaЯ
MecTHoe ynpaBЛ eHИ e ЦeHTPaЛ И‐
30BaⅡ HLIMИ CTpeЛ К aMИ ―
Ycrli i。
176
ЭЛeM● HT―
Yerli clc―
MeT
ⅣIec■ o (К ИЛOMeTp) nepBPHa_
ЧaЛ ЬHoЙ ocTanoBК И ― Ilkin
dayanacaq ycri(ki10metri)
ⅣIecTo cTponoBК И― Buraz ycri
ⅣIecTo cxoД a ― Rclsdon 91xma
ycrl
MecЯ ЧHan TexllИ ЧeCК aЯ HopMa―
MecTo Bo3HIIК HOBeHИ Я onacHoc―
TИ
―
Tohlikenin yaranma
Ayhq tcxniki nolllla
yerl
ⅣIecTo ДЛЯ oC06Ы x oTMeTOК ―
Xllsusi qcydler icin yer
MecTo
КoHTPOЛ ЬHЬ IX
― Nezaret-619me
n3MepeHИ
Й
yeri
ⅣIecTo Heo6Щ ero noЛ Ь30BaHИ Я ―
QCyn― imumi istifado ycri
ⅣIecTo HyЛ eBoe― Slflrll ycr
MecЯ ЧHЬ IЙ КoMИ ccИ OHЬ lЙ OC‐
MOTP― Ayllq komisyon baxl,
MecЯ ЧHЫ Й ocMoTP cTanЦ HII ―
Stansiyalara ayllq baxl,
ⅣIecЯ ЧHЬ IЙ ΠЛaH Pa6oTЬ l― Ayhq
i,plani
HaК ЛaД HoЙ
IИ Ч
eCК ИЙ
ⅣleTaЛ 」
3HaК ―Ustdon vurulmu,mc―
■IIecTo o6Щ ero noЛ Ь303aHИ Я ―
MeTaЛ ЛИЧecК aЯ
Umumi istifado ycri
MecTo ocTaHoBК
tai ni,an
И Л OК OMOTИ
rll
ry7α ″.771′ ra〃″
+ψ ′・″′′
αJJa″ ,6aЛ Кa一 Mc―
Ba―
Lokomotivin dayanacaq ycri
ⅣIecTo IIeperpy3a ― Vaqondan
vaqona yiklome ycri
MecTo noBpetteHИ Я―Zedo ycri
MecTo noBЬ IШ enHoЙ onacHocTИ
_Yiksok tohlikeli yer
ⅣIecTo■ oД ЪёMa Te」 leЖ КИ― Ara―
baC屯 ln qaldlrllma ycri
MecTo nocToЯ HHoЙ cToЯ HК И ―
Dalml dayanacaq ycrl
MecTo ΠpHeMa nИ ЩИ―Qida qO―
tal tir“
MeT卿lЛ HЧ ecК aЯ ЛИHeЙ Кa(pyЛ eT―
M)― MCtal xotkc,(rulctka)
ⅣleTaЛЛИЧecК aЯ MaЧ Ta ― Mctal
dirok
ⅣleTaЛ ЛИЧecК aЯ ocHacTК a― ルlc―
ta1 lovazllnat
MeTaЛ ЛИЧecKaЯ nOnepeЧ ИHa ―
Mctal cnlik
ⅣIeTaЛ ЛИЧecК aЯ
ΠpoК」
IaД Кa ―
Mctal ara qatl
MecTo nporoHa cК oTa― Heyvan―
MeTaЛ ЛllЧ ecК aЯ ЧacTЬ cTpeЛ oЧ ‐
Horo nepeBoД a― Yoldoyi,on
larin ke9irillne yeri
MecTo ΠpoИ 330Д CTBa nvTeBЬ :x Pa‐
■IIeTa」 IЛ ИЧecК aЯ Ш naЛ a―
bulu ycri
qurttusunun metal hissosi
6oT― Yoll,loH apanlan ycr
pa6oTЬ : pa3BepHyTLIM
spal
MeTaJl」 IИ ЧeCК aЯ Щ eTК a―
flrca
ⅣIecTo
фpOHTOM ― Geni, ohatoli
(CObholi)is yCri
MecTo conP"Ж eHH■
ycH
―
Mctal
Metal
■IIeTaЛ ЛИЧecК ИЙ 6apa6aH‐ rpo_
ЮTa― QOrbirli mctal baraban
MeTa」IllИ ЧeCК ИЙ КoHTeЙ nep ―
QOVusma
Metal konteyner
MecTo cnailК H― Lehim yeri
177
MeT
MeTaЛ ЛoК oMΠ 03И THa, HaKЛ aД ―
Кa― Metalkompozitli yanllq
MeTa」 IJIoК OHCTpyК
ЦИЯ ―
Mctal
konstruksiya
MeTaЛ
Л oΠ Л acTИ КoBЫ e
COcyAЬ I―
Mctalplastik qablar
MeTaЛ ЛoЛ oM― Metal qlrintllarl
MeTaЛ ЛoΠ poД yК ЦИЯ ― Mctal
monnulatl
MeTeЛ Ь ― Boran
Ⅳ質
eTe」 IЬ BepxoBan ― Yuxaridan
qopan boran
MeTeЛ ЬHИ 30BaЯ ―A,attldan
qopan boran
MeTeЛ Ьo6Щ aЯ ―Umunli boran
■rleTeЛ ЬHИ КЛoК oMOTИ Ba― Loko―
motivin yoltomizloyoni
MeTeopO■ OrИ ЧecК aЯ r2P′ .rrt′ rF‐
“
ο り 06cTaHOBKa― Metcoro―
“ voziyyet
loJi
MeTeopo」 lorИ ЧecК an cΠ paBК a ―
MeteoroloJi arayl,
MeTeopoЛ orHЧ ecК oe ycЛ oBtte ―
MeteoroloJi,orait
ⅣIeTeopoЛ o「 ИЧecК oe ЯBЛ eHИ e ―
MctcoroloJi hal
MeTК a― Nisan
MeTК a c6opoЧ HaЯ _Yl言 ma nisa_
nl
′.″ ι
″ο′οリ ーMctOd,
isul`フ “
■rleTOД ИcnLITaHИ Я― Slnaq ineto―
MeToД
rrreHr{fi - Pozuntularrn proqnozlagdrnlma iisulu
Meroa peuonra - Tamir iisulu
Meroa pyxonoacrea - Rehbarlik
iisulu
MeroAuxa ropp€KTr{poBKr.r Korrekte etmo metodikasr
Meroauxa onpeae.neuun - Tayinetme metodikasr
Meroaxxa floAcqera - Hesablama metodikasr
Mero4uvecxue peKoMeHAarluu Metodik t6vsiyolor
Mero4xvecxoe pyxoBoAcrBo Metodik rehborlik
Mero.usr 4eQQerrocmonur
-
Deffektoskopiyanrn iisullarr
Meroarr r{3Mepeunfl - Olgmo
isullarr
Meroarr n.nanxponanur - Planlagdrrma iisullarr
Merpononurex (Qpan4. metropolitain) - Metropoliten
Mexauulaqun (zpev. mechtne) Mexaniklegdirmo
Mexanu:aqur norpy3orrHo-pa3rpy3orrHbtx pa6or - Yiiklomo-bogaltma iglerinin mexaniklogdirilmesi
MexanutnponanHaq Bbrrpy3ra Mexanikloqdirilmig bogaltma
Mexann:uponaxuar ropxa - Mexaniklegdirilmig tepo
Mexaun:uponanHa, Ancrarrqrlrr
- Mexaniklagdirilmiq distansiya
MexanxrNponanxafl KoJroHHa Mexaniklogdirilmiq desto
du(iSulu)
ⅣIeToД КoHTPOЛ ■― Nezaret inc―
tOdu(iSulu)
MeToД ΠoTeHЦ Иa■ oB― Potcnsial―
lar isulu
MeToД ΠporHo3И pOBaHИ Я Hapy―
178
Mex
IIIexaHИ 3И pOBaHHaЯ
o6pa6oTК a―
MexaunqecKaq HeuclpaBHocrb Mexaniki nasazhq
Mexan[qecKac o6pa6orxa - Mexaniki i$[onmo
MexaH[qecKafl o6pa6orra ra,rrerefi - Qaltellerin mexanil:i
emah
Mexanu.recxaq o6pa6orKa rroAcry[rrtrHrlrx vacrefi - Topalir
hissanin mexaniki emah
MexanlqecKafl o6pa6orra npeaIIoacTynI-lqHbIx qacte
Topaltrnrn qabaq hissesin in
mexaniki emah
Mexanrlqecxaq npo.ruocrr, - Me-
Mcxaniklo5dirilntis emal
ⅣIexaHИ 3И POBaHHOe
ycTPoЙ
CTBO
―Mcxanikle,diHlmヽ qШ Ёu
MexaHИ 3И PoBaHHЬ lЙ cnoco6 Mexanikle,dirilmis isul
MeXaHИ
IattayM―
3И pOBaHHЬ IЙ Ш 」
Mexaniklo,diHlmis,laqbaum
IIIexaHИ
3M aBTOcЦ enК И ― Avto―
qo,qunun mcxanlzml
■llexanИ 3M 6」IoК ИpOBК И ― BIok―
lamanin mexaniznli
■llexaHИ 3M 3aΠ ИpaЮ Щ Й ― Bag_
laylcl rncxanizm “
MeXaH■ 3M 13MCPHTeЛ
ЬHLIЙ
―
019mO mexanizmi
xaniki mohkamlik
MeXaHИ 3M HCΠ OЛ HИ TeЛ ЬHЫ Й
icra mcxanizmi
MexaHlqecKaq re.nexra
niki arabacrq
―
MeXaHИ 3M naHTorpaф a― Panto―
qrafln mcxanizmi
Mexanuqecxaq I!eHTpaJrrr3auIra
- Mexaniki merkezlegdirilme
MexaHfl.{ecraq qacrr - Mexltni-
MeXaHИ 3M ΠOД Ъ eMHЬ lir― Qaldl―
ricl mcxanlzm
MeXanИ 3M Pa3rpy3К H― Yik bo―
saltma mcxanizmi
ki hisse
Mexauuqecxar 3Hepr[s
niki
MeXaHИ 3M PЫ ЧaЖ HOЙ ― Qollu
mcxanlzm
MeXanИ 3M CMЬIBa― Yuyucu me―
xanlzm
MeXaHИ 3M CXOД a КOЛ eca c PeЛ ЬCa
enerj
i
-
Mexa-
Mexanuqecxne 3aMeanr{Tenrr
Mexaniki yavagrdrcrlar
Mexaxuqecxnft cocraB craJrr{ Poladrn mexaniki terkibi
Mexasxqecxoe aeficrsfie - Mexaniki tosir
Mexanuqecxoe HcnHTaHHe Mexaniki srnaq
Mexanlrqecroe o6opyAonaxue Mexaniki avadanhq
MexaHuqecxoe reJreBr{aeHr{e Mexaniki televiziya
Mexanuqecxoe rpaHcnoprHoe
_ Tokorin rclsdon 91xmaSl
mexanlzml
MeXaHn3M
ф pИ К ЦИOHHOrO
- Mexa-
КOЛ e‐
ca― Friksyon 9arxln mexa―
nlzlnl
MexaHIIК ‐6PIIraД Иp Πoe3Д a― Qa―
tarln mexanik― briqadiH
MexaHHЧ ecК aЯ Л onaTa― Mexa―
niki bel
179
MeШ
cpeД cTBo ― Mexaniki
noq―
MИ H4MalIЬ Ho Дol■ C‐ eMЬ IЙ pa3Mep
-lcazeve五 lon rnllllltnllll1 61911
MИ HИ MaЛ ЬHo ДonycTIIMaЯ Ш И―
liyyat vasitosi
MemaЛКa― Qansdlricl
MemaЮ
Щ ee BЛ
pИ Ha КoЛ eИ ―
e― Mancoll
IIЯ HИ
■IIИ H“ Ma」 IЬ ■o ДoΠ ycTHMLIЙ 3a―
■41eШ oК ― Kiso
MeШ oК ΠoЛ oTHa― Yatattin
30p_Icazovcrilen minimum
mosamo
kiso―
Sl
MHraЮ ЩИЙ―Qlrpl,an
MИ raЮ Щ ИЙ КpacHЫ Й oroHЬ
―
MИ HИ MaЛ ЬHoe npИ КpЫ Tne B Ba‐
roH ax ― VaqOnlarda mini―
mum daldalanacaq
Qlrplsan qrmlzl l,lq
MИ raЮ ЩИ
ЙoroHЬ ― Qlrp15an
■IIИ
―
MIIHИ MaЛ ЬHЬ IЙ
Mika―
MИ
nitli silindr
MHК poaMnepMeTPの ιrr ″ ″″οリ
:′
ーMiboampemetr
MИ КponopllcTЫ Й MaTepllaЛ ―
Mikromosamoli matcrial
MИ КponpoЦ eccopHaЯ TexHИ Кa―
Mikroprosessor tcxnikasl
ⅣIHHepaЛ oBo3-` 4incraldaslyan
MИ HИ MaЛ ЬHa■ ry7α ″. rrtirf加 ″リ
B03MOЖ HaЯ TeMnepaTypa ―
Minitnal rntltt tempelatur
ДИ a―
MeTPax― I)iamctrlordo mini
HaЯ
И
MaJIЬ
HЬ
IЙ
ToK一
Minimum
MИ HИ cTep● TBo`ψ ′″′
″お″″
`4″
7rl "J″ お″″ ″
″α
り nyTeЙ co―
“C)一 Yollar
o6Щ eHИ Я (MⅡ
Nazirliyi
MИ Hyc 6aTapeИ (MБ )ク α711.IJ″ ―
′
ッリ ーBatarcyanin monflsi
MHHyC030e nOЛ oЖ eHИ e― Monfl
vozlyyot
ⅣlИ H》 co30e nOЛ oЖ eHIIe cTpeЛ КИ―
Yoldoyi,onin monfl voziン γoti
MИ HyTHaЯ ψ
・ ljIレ ″″ +″ ル
`F ll′
″″″ り rOTOBHOCTЬ
MaШ ИHИ c‐
“
Zlrh普 1
cК
opocTЬ
一
Mini―
mum stret
■IIИ HИ MaЛ ЬHaЯ
Ⅱ
Ta― Masinistin doqiqollk ha―
mumお rq
Ь
Mini―
coreyan
MИ КaHИ ToBЫ ЙЦИЛИHД p― Mika―
MIHИ MaЛ ЬHaЯ Pa3HOCTЬ B
Π pocToЙ ―
mum bosdayanma
MHKaHИ ToBЫ Й―Mikanitli
MaЛ
― Daldalanaca薔 ln mini―
nepeЧ eHЬ pa6oT
_I,lorin minirnunl siyahlsl
nitli konus
IHHИ
ΠpИ КpЬ I‐
■IIHHIIMaЛ ЬHЬ :Й
КOHyc
КaHИ ToBLIЙ
nopMЬ I
mum nonnasl
lSarO
MИ КaHIIT― Mikanit
Ⅳ
HИ MaЛ ЬHЫ e
THЯ
191q
MИ raЮ ЩHЙ cttrHaЛ ― Qlrplsan
MИ
Izin minimum
icazovcrilon eni
toslr
TmЩ
ИHa
rpe6HЯ
―
Darattin minimum qalinllЁ l
180
MIIHyTHoe ncnЫ TaHИe― Birdo―
qiqolik sinaq
MHoroBИ TК oBaЯ o6MoTК a― Cox―
Sar首 11l d。 laq
ⅣloД
Mnororpynuufi noerl
qruplu qatar
-
MHoroф yHК Ц HOHaЛ ЬHaЯ ycTa‐
HoBК a― Coxfunksiya1l qurЁ u
Qox-
ⅣIo6И ЛЬHaЯ `ψ ′α″・ "ο b″ ι +
ИTeЛ Ь‐
isp 3arpaД
′α
“
". lJ10b″
Han
КoHcTPyК ЦHЯ ― MObil
9operloyici konstnlksiya
MxororpynnHsrI rexnuqecrlr
ocMorp
baxrq
-
Qoxqruplu texniki
Mnororpynnonoft rorvox
qruplu tokan
Muoroxxnsxtlft
xa6e.ns
damarh kabel
Mnoroxauepnuft
-
Qox-
Mo6И
―COX―
OTPЯ
Д
―
MObil
MoAeЛ Ьr●P′ ″ .″ ο″ル +″ ″″
d● ::0+″ α
ο′″′
″り ЦHC‐
“
"ο
".″
TepHЬ l― Sistemin modeli
■IIoД eЛ ЬyΠ pyrocTИ cTaЛ И―Pola―
din mOhkomlik modeli
ト
イ′
MoД epHИ 3aЦ ttЯ `ψρα″4 ″ο
″リ ー Miasirlesdillllo, tOk―
millo,dirmo ycnidonqurma,
modcmlo,dillllo
McД epHИ 3aЦ ИЯ BaroHoB ― Va―
qonlarin modenllosdirilmosi
ⅣIoД epHИ 3aЦ ИЯ ДeЙ cTByЮ Щ Hx
yCTPOЙ CT3 - Foaliyyetdo
olan quttularln modemlosdi―
.
cocya
― COX―
kamerah qab
Mxoroxparxaa :aulura - Qoxpilloli miihaltzo
Mnororparxrr - Dofelerle, tekrar, bir nege dafo
Mnoro.runefinrrft cnoco6 nso6paxeHflq cxe]r6r - Sxem tosvirinin goxxotli iisulu
MHoroo6oporuu nolyxecrrufi
crpon - Qoxd<ivrlii yanmsert
qarmaq
MHolorlpoBotrHaq crtcreMa
Qoxmoftilli (qoxnaqilli)
rilmosi
sis-
MoД epHИ 3aЦ ИЯ ЛoК oMoTIB03
tem
dirilmesi
MoД cPHИ 3aЦ HЯ ЦeHTPIIPyЮ Щ eЙ
6aЛ КII― Morkozle,dirici tirin
tir
modemlo,dinllnesi
Muoronponernrrfi nrocr - Qoxaqrrrmh k6rpil
Mnoronyrnsrfi neperon - Qoxyollu menzil
Mnoronyrxul yvacrox - Qoxyollu sahe
Mxorocropocrnar - Qoxsiirotli
MuorocnofiHBrft KoHAeucarop
Qoxqatlr kondensator
MHoroQa:usril - Qoxfazah
-
Lokomotivlorin modcmlo,―
Mnoronpono,ro.rxsrfi nponog Qoxtelli (goxsimli) meftil
Mnoronponernan 6anxa - Qoxagrrrmh
Л ЬHЬ IЙ
dosto
句
■
Ь ynpy「 ocTИ cTaЛ И― Po―
MoД ン
ladin mё
hkomlik modulu
poBaHHЬ IЙ rrr″ rrt. rrlο ′″‐
MoД
ルリCИ rHaЛ _ Modullasdlrll―
yり lИ
m19 1sare
ⅣIoД yЛ HPyЮ IЦ aЯ ЧacToTa― Mo―
-
dulla,dirici tczlik
MoД yЛ ЯTop ЧacToTЬ l ― Tezlik
modulyatoru
181
MoЛ
Molnueornog - ildrrrm siperi, ildrnm dti.iriictisii
Mo.nxnenpNeunxx - ildrnm qobuledicisi
Mo,'rxrc - ildrrrm, gimgok
Mo.norox - Qokic
Mouenr (nam. momentum + movere) - l. Arr;2. Yaxt, zaman,
moqam; 3. Moment
Mo*rexr nrrn6arouxfi - Oyici
moment, eyilma momenti
Molrenr Harpy3xr{ - Yiiklomo
momenti
MoueHr onporuu
aa
routllfi
-
Qevirme (aqma) momenti
Mouenr roxon - Coroyanlar momenti
Mouexr roprr,rorqrrlr,rft - Tormozlayrcr moment
Mouenr rpennr - Siirtrinmo anr
Mouenra.nrxsrfi - Ani
Moxonaxxynuerp (zpeu. monos)
-
-
■ lmasl
MoHTaЖ
ЭЛeК TponpИ BOД a
―
Elektrik intiqalin mont可 1
MoHTaЖ HaЯ aBToMoTPHCa―
Qu―
ra,dllllla avtornatrisasl
MoHr翻
肛 劉
BЫ Ш O一
い
qunesi
、 山
ma
MoHTaЖ HaЯ ΠЛaTa
peЛ e― Rclc―
nin qurasdl.11la platasl
MoHraЖ HaЯ cxeMa― Qurasdlnna
sxenll
MonTaЖ
Ho_30CCTaHoBIITeЛ
aBToMoTPHca―
ЬHaЯ
Qura,dllllla―
berpa avtomotrisasl
MoHTaЖ Hoe ΠpИ cnoc06Л eHИ e ―
Qura,dim■ a avadanll諄
peЛ Ь
cЫ
―Qurasdir_
MoHTaЖ HЫ Й ΠoД ЪeMHИ К _Qu―
rasdlrrna qaldlriclsl
ΠpOBOД ― Qurasdlr_
ma meftili
-
Monorels naqliyyatr
Mosoronuar pa6ora - Monoton ig
Monoroxnufi npoQu,rs - Monoton profil
Monrax (hpanq. montade) Montaj, quragdrrma
Monrax xa6ers - Kabelin quragdlrrlmasr
Monrax
Qi
MoHTaЖ HLIЙ
Mono-
Moxope.lrconrrii rpaxcnopr
ΠИTaHИ Я ―
da monteqolorinin qurasdl―
lna relslori
Monolitlik (m<ihkem,
bork)
Mououerpo4epxare,rs
metr saxlayrcrsr
qura,dlrllmasl
MoHTaЖ nyHttroB
MoHTaЖ HЫ e
- Monovakkummetr
MoHoluruocrr (zpeu. monolitias)
Toker motor b10kunun
qluasdmhnasl
MonTaЖ Πpo30Д 03-MOftillerin
6Л oК a―
MoHTep
ΠyTИ ― Yol
.■
myucu komerl
MopaЛ ЬHaЯ `ψ ′α″ . ″ο′
α′
り
OpMa
CTИ
MyЛ
И
poBaHII■
_
ф
“
Hoveslondi.1.10nin mOnevi
fonnasl
KoJrecHo-MoropHoro
182
montyom
Momepclclc aい
″ο
И
惣り ЮШ
"牛 ttlmcusu
―MOnWOnm d_qL
IoHTepcК ИЙ ΠpeД oxpaHИ TeЛ Ь‐
HЫ il Πo,c ― MontyOrun qo―
■rIOpaЛ Ь■oe nooЩ peHИ e― Mono―
vi rnikafatlandllllla
e ―
ⅣIopaЛ ЬHoe cTИ MyЛ
"poBaHИ
Monevi heveslondintno
MOp030● TOЙ КocTЬ ―SaXtaya da_
vamllllq
MOp030ycTOЙ ЧИBocTЬ rpy3a
Yikin saxtaya davamllll言
―
OЙ
КOHTeЙ nep
Doniz
―
K6rpt isarevcricisi
MocToBaЯ cxeMa― KOrpi sxcmi
■41ocToBoe ΠoЛ oTHO― Korpu yatagl
MOCT030Й 6PyC― KO「 pi tiri
MOCT030Й КpaH― Kё rptit kran
IIIocToBoЙ Macrep(HЛ
Deniz
pi― tomir
И
MOHTep)一
qatarl
MocTocTPoeHИ e― Kё rpttikln。
neqliyyatl
MOcT―
―
―Kё rpi― Sinaq stansiyasl
ⅣlocTopeMoHTHЬ :Й ΠOe3Д ― Kё r―
konteyncri
Ⅳ10PCК OЙ ΠOPT― Deniz lilnanl
ⅣlopcК oЙ TPaHCΠ OpT ―
cI「 Ha」 IИ 3aЦ ИЯ
Korpt ustasl(ve ya mOnけ Oru)
pi kc9idi
MOCT030Й nepexoД ―Kё
「
MocToBЬ le 6py℃ ЬЯ―Iぐ Orpi tlrlori
■IIocToИ cnЫ TaTeЛ ЬHan cTaHЦ ИЯ
1
MoPcК aЯ Πepe303К a ― Deniz
da,lmasl(da,mmasl)
MOPCК
MocToBaЯ
ⅣlocTocTPoИ Te」 IЬ HЫ e
Kё rpi
MocT 6eToIHBIЙ ―Beton
kOrpi
oTPЯ ДЫ
―
Kё rpitikinti dostosi
MocT
rpo3И T 06Ba」 IoM ―
Kё ,pinin i9maq qorxusu
MocT КaMeHHЫ Й―Das k6rpi
MocT nepeMeHHoro ToК a― Deyi―
,On COreyan brpisi
MocTocTponTe」IЬ HЬ le noe3Д a ―
ⅣlocT ΠocToЯ HHOro ToКa― Sabit
MocTЬ I c e3Д OЙ ― Gcdon kё r―
piler
MOTOB03-MOtOvoz
MoTop aarll.″ ο″リーMOtOr
coreyan kё rpisi
MocT c``e3Д OЙ nOBcPKy'' ``1」 si
Ⅳlo■ op ЭЛ eК TPonPIIBOД a―
ile heroket``k6rpisi
■llocT c``e3Д OЙ ΠOHИ 3y''_“ Asa―
MoTopBaroHHan ceК ЦИЯ―`10tO―
首lSl ile heroket“ kё rpisi
ⅣlocT c
“e3Д OЙ
Kё rpitikinti qatarlarl
Elckt―
rik intiqa1l motoru
r―
vaqon seksiyasl
MoTopBaroHHaЯ
ΠOcepeД IIHe'' 一
``Ortasl ile heroket``kOrpisi
■IIocTИ К I13MepИ TeJIЬ HЬ IЙ -019tl
TЯ
ra
一
Motor―
vaqon dartlsl
■rloTopBaroHHЬ IЙ ΠOД BИ Ж HoЙ co‐
cTaB― Motor― vaqonlu horo―
ket torkibi
kё rpisi
MocTИ К КopHe30Й ― K6kli
k6rpicik
MocTttК Лaф eTHLIli ― Altllq
kOrpucuyu
MocToBan apК a― Kё rpi ta薔 1
MocToBa■ oΠ opa― Kё rpi day電 1
MOTOp‐ 3eHTИ ЛЯTop
―
Motor―
vent■ yator
MoTop― renepaTop― Motor― genc‐
rator
MoTop‐ КoMΠ peCCOp ― Motor―
komprcssor
183
ⅣloTopHoe MacЛ o一 Motor ya普 1
MoTopHo‐ oce30Й nOД Ш ИnHИ К
MoЩ HocTЬ
―
Ⅳ【
oЩ HocTЬ noЛ e3HaЯ ―
Motor― ox yastlЁ l
ⅣloЩHocTЬ cPttHЯ Я― Orta gic
ⅣloЩ HocTЬ っЛek‐ TpИ ЧecК aЯ ―
qon
MoЩ HocTЬ ropК И ― Toponin
gucu
MoЩ eHИ e ttИ HoЧ Hoe(И ЛИДBOЙ Hoo
―Tok(Ve ya ik11)“ ,Om0
ⅣIoЩ HocTЬ ―Gic,qivve
Elcktrik gict
MyЛ ЬTИ MeTp クα
ф pOHTOB―
Myф Ta КOHeЧ HaЯ ―Uc muftasl
Yik cobholoHnin gici
ДИ3eЛ Я ― Dizelin
gucu
My● Ta COeД ИHИ TeЛ ЬHaЯ
Myф Ta
Дy「 H― Qё VSlln gici
ЛaMn ― Lampalarin
CTЯ ЖHaЯ
Bir―
―Darti muftasl
Myф TOBЬ :e3aД BHЖ КII Tpy6oΠ po‐
30Д a―
TPaHC‐
Bonl kemerinin inufta
slylllllosl
MЯ rК nЙ КЛИMaT― Milayiin iq―
фOPMaTOpa_Xotti transfoト
matomn guci
ЛoК OMOTИ
―
lo,dillllo muftasl
gucu
MoЩ HocTЬ
nepe303К a
α
″
.
IPI″
I■
ο
Jα
ク
ク ーMulti―
“
modal daslma
MyфTa(Myф TOЧ Кa)rrr● ′。7Fa/‐
““
メリーMufta
My● Ta Кa6eЛ ЬHaЯ ―Kabcl mu■
tasl
ⅣIoЩ ⅡocTЬ
ЛИ HeЙ Horo
′
″Ift9 -
■IIyЛ ЬTИ MoД aЛ ЬHaЯ
nun gucu
Ⅳ IoЩ HocTЬ
". "″
Multiinctr
Moコ ЦHocTЬ BCPXⅡ erO CTPOeHИ Я
ΠyTИ ― Yolun ist qurulusu―
MoЩ HocTЬ
MoЩ HocTЬ
Faydah
guc
ⅣIoTopHo‐ peЛ ЬcoBЬ :Й TpaHclopT
― Motor― reis neqliyyatl
ⅣIoTopHЬ :Й BaroH― Motorlu va―
MoЩ HocTЬ rpy30BЫ X
ΠorЛ OЩ acMaЯ ―Udu―
lan gic
lim
Ba― Loko―
IIIЯ rК ocTЬ ДeЙ CTBИ Я ―
motivin gici
MoЩ HocTЬ HoMИ HaЛ ЬHaЯ
tin yum,aql嗜
―
No―
minal gic
184
1
Fealiyyo―
HaBaЛ oM ― Da言 1lm19 ,Okildo
(qablama,qabslz,kisosiz)
HaBaЛ oЧ HaЯ MaШ ИHa― Qalaq―
vuran ma,ln
Ha ocHoBaHИ ИИHcTPyК ЦИll(Π pa‐
BИ Л,3aК OHa■ ■ Д.)― Tolima―
ta(qaydalara, qanuna ve s)
osason
Ha6eraHИ e rpe6HЯ Ha roЛ oBК y
peЛ Ь
ca― Daratin rels bash薔
―
lna 91xmasl
a― Yumruttun
Ha6eraHИ e Ky.IlaЧ К
isto 91xmasl
lama mcydan9asl
HaBa」 IoЧ HaЯ
HaBap― Qaynaq
HaBap 6aHД aЖ a― Conberin qay―
naq battlanmasl
HaBap o6Щ a― QurSa薔 ln qaynaq
battlanmasl
HaBapeHHЫ Й―Qaynaq edilmis
HaBapК a― Qaynaq ctme
ⅡaBeAeHIIe nopЯ ДКa― Qaydaya
,an)Vunmaq
Ha6И BoЧ HЫ Й MaTepИ aЛ ― Dol―
du.llla materiall
Ha6」IIoAaTeЛ ЬHЫ Й nocT (Ha ЛO‐
КOMOTИ Be,nЛ aTф opMe И■Д.)
― Misahido postu(10kOmo‐
tivdo,platfollllada ve s)
Baxma,tama,a
salma
Ha3eД eHHLIЙ ―Yё noldilrnis
IecTHИ Цa― Asma pil―
HaBecHaЯ 」
ctmo, scyr ctme; 2 Misahi―
do etmo;3 Nezaret etmo
Ha6Л ЮДeHИ e
3a neperoHoM ―
Monzili rnt,ahido ctmok
Ha6op― Toplama,yl首 ma;2 Qo―
bul etino, qobul; 3 Kom―
plckt,dost
Ha6op
ИHcTpyMeHToB
―
Aletler
lokon
HaBecHoЙ 3aMOК ― Asma qlfll
(kllid)
HaneTpeHHaЯ cTopona― Kilok―
tutan torof
ⅡaBeШ aHHaЯ Π■oM6a― Asllm15
plomb
dosti
Ha6op MapШ pンTa
Πorpy3К a― QabSlZ
HaBaЛ oЧ HЬ Ie rpy3Ы ― Qalaq
"k10mO
yiklor
Ⅱa6И BК a― Doldu.11la
Ha61BaHИ e KepHLI― Kem(ni―
Ha6ЛЮДeHИ e-l
ⅡaBa■ oЧ HaЯ ΠЛoЩ ttК a― Qalaq―
―
HaBeШ ИBaHИ e 3aMК a― Qif11ln
Mar,rutun
yl慧 1lmasl
(kilidin)aSilmasI
HaBeШ ИBaHИ e КpacHoro КoЛ ‐
a― QinnlZl qapaqclЁ ln
IIaЧ К
Ha6opHaЯ rpyΠ na― Ylglm qrupu
Ha6pocК a КaMeHHan― Da,tulla―
maq
aslllnasl
185
HaBeШ ИBaHИ e
HarHeTaTeЛ
nasos
nЛ oM6Ь I― Plom―
bun asllmasl
HaBeШ ИBaHИ e■ oe3AHOrKl
―Qatar
HaCOC― Basma
HarHeTaTЬ ДaBЛ eHИ e ― Tozyiqi
c“ rHaЛ a
i§ arosinin asllm甲 1
cИ rHaЛ a― Isaro―
artlllllaq
HarOH― Arxadan 9atrna
HaroH oTЦ enoM― Aylrma ilo ar―
xadan 9atma
HaropHaЯ КaHaBa― Dagusttl aⅨ
HarpeB Кa6eЛ Я―Kabelin qlzma―
HaBeШ ИBaHИ e
nin asllmasl
HaBИ raЦ ИЯ― Na宙 qasiya(gemi_
9ilio
HaBttК a orHЯ ―Is屯 l ttl,lamaq
HaBoД HeHИ e― Da,qln,su basma,
scl basma
HaBoД ЯЩИiI ToК 一 Yёnoldilmis
coroyan
HaBoЛ oЧ Ь―COk0 90ko(sinyO―
sinlyo)getinnOk
HaBЫ К MammHИ cTa― Ma,inistin
Sl
HarpeB
ΠoД ШИnHИ Кa― Yastlgin
qlzmasl
HarpeBaTeЛ Ь―Qlzdlricl
ⅡarpeBaTeЛ Ь ИHДyК ЦHoHHЫ Й ―
induksiya qlzdlrlclsi
HarpeBaTeЛ Ь ЭЛeК TpИ ЧecК ИЙ ―
Elektrik qlzdiricisl
verdisi
HaBЫ К ΠpaК TIIЧ ecКoЙ pa6oTЫ ―
Praktiki i,verdisi
Har」 IЯ ДHoe noco6И e― Oyani vo―
HarpeBaTeЛ ЬHЬ lЙ ΠpИ 6op―
QlZ―
dirlci clhaz
HarpyЖ eHIIe■ oД BecК И―Asqinin
yllklonmosi
sait
HarHaTЬ BaroH― Vaqona 9atmaq
(yetismOk)
HarpyЖ eHHЬ IЙ TPaHCф OpMaTOp―
Yuklonmis transfonnator
Harpy3К a-lrik,aこ lrllq,qivve,
HarHeTaHIIe-l Basma, slxma;
2 Tozyiqlo doldulllla(haVa,
gerginlik,1,
Harpy3К a 6Ь IToBaЯ ― Moiset
gerginliyi(ve yik■ )
Harpy3К a BaroHa ― Vaqonun
qaz)
HarHeTanИ e 30XД yxa ― Havanl
tozyiqlo doldulllla
HarHeTaTeЛ Ь ― Slxlcl komprcs―
yllkll
Harpy3К a
SOr
―Qo,uト
Harpy3К a ДИHaMИ ЧecК aЯ ― Di―
namik ytk
avtomat ventilyasiyasl
HarHeTaTeЛ ЬHaЯ КaMepa КoM‐
Πpeccopa― Kompressorun sl―
xlol kamerasl
ЬHЫ И КЛanaH―
BК Л
ЮЧeHHaЯ
musブ ik
HarHeTaTeЛ ЬHaЯ aBToMaTИ Чec‐
КaЯ BeHTИ ЛЯЦИЯ ― Tozyiqli
HarHeTaTeЛ
ЬHЬ IИ
Harpy3К a ДOΠ ycК aeMaЯ ― Bura―
xlla bilen(y。 l Verilon,icazo
vcrilen)yuk
Harpy3К a ИC14yccTBeHHan― Sini
Bas―
uk
ン
ma klapanl
186
HaД
Harpy3К a
MaК cИ MaЛ ЬHaЯ ―
Maksimal yuk
Harpy3К a M「 HoBeHHaЯ ―Ani yik
Harpy3К a CeTИ ― sobOkOnin
Harpy3К a MИ HИ MaЛ ЬHaЯ ―Mini―
Harpy3К a COCpeД oToЧ eHHaЯ ―
Comle,dirilmis yuk
Harpy3К a CΠ ЛoШ HaЯ ― BitOv
mal yuk
yuki
yik
Harpy3К a Ha OcЬ - Oxa dll,on
yuk
Harpy3К a CTaTИЧecК aЯ ― Statik
Harpy3Ka Ha nyTЬ ― Yola di,on
a薔 lrhq(Ve
ytk
Harpy3К a HaИ 6oJIЬ Ш aЯ ― On
bё yik ytk
Harpy3К a He■ oЛ HaЯ ― Natamam
ya yuk)
Harpy3К a CyToЧ HaЯ ― Sutkahq
ytlk
Ⅱarpy3К a yД apHa■
―
Zerbo
My― COr9iveyo 6turulon(ve―
quvvesl
Harpy3К a фИКTIIBHaЯ ― Saxta
(yalan)ytk
Harpy3К a ЧaCo3aЯ ―Saatllq yuk
Harpy3К a ЭКCΠ ЛyaTaЦ ИOHHaЯ ―
Istismar ytku
Harpy30Ч HaЯ КpИ BaЯ _ Yiklo―
mo oyrlsl
Harpy30Ч HЫ Й ToК ― Yiklomo
coroyanl
rilen)a薔 lrllq
HttBIIr(coCTaBa)―
ytk
Harpy3К a ⅡepaBHoMepHaЯ ―
berabor yuk
Qey五 ―
Harpy3К a HOpMaЛ ЬHaЯ ―No■ 11lal
yuk
Harpy3К a OCBeTIITeЛ ЬHaЯ
― I,lq―
landl...la yuki
Harpy3К a nepeД aЮ IЦ aЯ cЯ Ha pa‐
HarppKa noe311HaЯ ―Qatarン 硼d
Harpy3К a nOЛ Ha■ ―Tam yik
Harpy3К a nOCToЯ HnaЯ ― Sabit
(daimi)a普 lrllq(ytk)
Harpy3К a npeД olЬ HaЯ ― HOddi
QabaLa baS―
maq(terkibi)
Ⅱ aД BИ r」IoК oMoTIIBa―
Lokomo―
tivin qabtta basilmasl
HaД BИ r OTЦ eΠ ИBШ ИXC, BaroHoB
―A91lml,vaqonlarm qabatta
yuk
baslllnasl
Harpy3К a npИ BeД eHHa■ ― Geti―
rilmis ytk
Harpy3К a npOMЫ ШЛeHHaЯ ― So―
HttBИ r cocTaBa Ha ropК y―
Tor―
kibin topeyo baslllnasl
ⅡaД BИ ЖКa nPOneTHo「 o cTpOe‐
HИ Я― Tikinti aslrllninin ito―
naye yuku
Harpy3К a paBHoMepHa■ ― Bora―
ber yuk
Harpy3К a pa3pyШ aЮ Щaス ー Da―
普ldiCl,lk
Harpy3К a paCЧ eTHaЯ ―Hcsabla―
lonmesi,9okilmesi
HaABIIЖ Кa peЛ ЬcoBЫ x ΠЛeTe■ ―
Rcls plctio五 nin itolonlnesi
HaAД eprИ BaHИ e КocTLIЛ Я ― Kas―
tilin 91xarllmasl
ma"b
Ⅱ aД ДeprH3aTe」IЬ
187
ΠンTeBЫ
X
КOC‐
HaД
HaД 3eMHOe coopyЖ eHИ e―
TЫ ЛeЙ 一 Yol kastillorini 9o―
kib 91xaran
tikili
HaД 30p 3a BO狐 yШ HLIMИ pe3epBン 9_
paMИ ― Hava 9onlo五 ne nozaret
H狐 30p3a napOBЫ MИ КOTЛ aMИ ―
HaД eЖ ■o● 3a3eMIIenИ e― Etibaril
torpaqlama
HaД eЖ Hoe 3aKpenЛ eHИ e BaroHa―
Buxar qazanlanna nozaret
Vaqonun etibarll borkidil―
HaД ΠИcИ Ha BartlHax― Vaqonlar
uzo五 nde yazllar
HaД ΠИCL ΠpeД ynpe狐 aЮ IЦ aЯ ―
mosi
HaAeЖ Hoe КpenЛ eHИ e― Etibarll
borkitmo
HaД eЖ HccTЬ BarOHa― Vaqonun
etibarllll首
XoboR士 狙edici yazl
HaApeccopH"6alIК a一 Yayustu ir
1
3aК peΠ ЛeHИ Я
HaД eЖ HocTЬ
―
Borkitmonin ctibarllll言 1
HaД eЖ HocTЬ 3aUЦ ИTЬ : Кa6eЛ eИ ―
Kabcllerin
HaДpeccopHaЯ 6a」 IК a TeЛ ttК И ―
ArabacI言ln yayusi tri
HaД peCCOpHaЯ 6aЛ Кa TeJIeЖ КИ Ba‐
roHa ― VaqOn arabaclЁ lnln
mthaflzesinin
yayusi ti五
ctibarhll普 1
HatteЖ HocTЬ Кa6eЛ ЬHЫ x ЛИHИ Й
―Kabel xotloHnin ctibarllllЁ l
HaД eЖ HocTЬ КpenЛ eHИ ЯДeTaЛ eЙ
Ha/1PЬ IB BHyTpeHHИ
il
H」 WI11器
_ゥ
hava
-1)ctallarin ctibarll borkidil―
Q雌蓼 lann
isinin cibarlll屯
嗣面§
Uimmo
izo gelme, qar,1lasma, iStO
91Xlllaq,toqqusmaq,vllmaq
1
ⅡaД eЖ HocTЬ peЛ eИ Hon annapa‐
TypЫ ―Rele aparatlarlnin cti―
Hae3/1
ЛOК OMOTИ Ba
na pa306paH‐
HyЮ ЧacTЬ ΠyTII― Lokomoti―
barhh首 1
HaД eЖ HOCTЬ CTpe■ oЧ HЫ x
vin yolun sё kilints hissosi―
Э」
IeК T‐
pOnpИ 30Д OB ― Yoldeyi,on
no 91xmasl
Haett Π
oe3Aa― Qatann toqqus―
clcktrik intiqallannln etibar―
lnasl
1111曽 1
BaroHoB
― Vaqonlarln qosullnasinln
Hae371 ΠOe3/1a Ha aBToMo6И ЛЬ ―
CЦ enЛ eHИ Я
Qatann a■ tOmobille toqqu,―
1
TeXHИ ЧecК Иx
HaД eЖ HocTЬ
Hae3A■ Oe311a Ha
ЧeJIoBeК a(Ha
ЖИ30THOe)― Qatann insanl
cpeД cTB― Texniki vasitelerin
etibarllll首
Daxili
Hae3Д ― Doylmok,toxumaq,■ z―
HaД e畑 ocTЬ pa6oTЬ l ycTpoЙ cTB―
etibarllll薔
―
Ha7vlン ヮー
mosi
Ⅱ aД eЖ HocTЬ
Ycrusi
(Ve ya heyVanl)vullllasl
HaЖ aTHe КHoΠ КИ ― Dtymonin
1
HtteЖ HLIЙ ―Etibar11,mё hkem
H狐 3eMHaЯ ЧacTЬ 一Ycrustll sahe
basillnasl
188
HaК
Haxarue Maprlpyrnofi KnonrIr Mar$rut diiymesinin bastlmasl
Haxarne ropMo3noe
slxlml
-
Tormoz
HaИ 6oЛ ЬШ an BЬ IcoTa ― On
bё yllk hindirlik
HaИ 6oЛ ЬIIIaЯ ДOΠ ycК aeMaЯ Ha‐
rpy3К a― On bё ytk icazovc―
rilon(maksimal)ytk
HaxrMHafl uraft6a - Srxrcr gaYba
Haxnuxsre 6auruaxn - Srxtcr
bagmaqlar
Ha:euHufi xourefinep - Yeriistii
konteyner
Ha:Haqenxe - Tayin edilme,
toyin etmo, teyin edilmek,
tayinat
Hagnaqenue BaroHa - Vaqonun
tayinatl
Ilaluaqeuue ra6apnra - Ondazonin toyinatl
Halxaqenne rpy:a - Yiikiin teYi-
HaИ 6oЛ ЬШ aЯ
bё ytk
―
On
HaИ 6oЛ ЬШИЙ CnycК
(И ЛИ
ΠoД ЪёM)― On bё yik eni,(Ve
ya yoxus)
HaИ BЫ roД Henmee HcnoЛ Ь30Ba‐
HИ e
noД BИ Ж HOrO CocTaBa
―
Horoket torkibinin on fayda―
h(SerfOli)iStifadosi
HaИ ЛyЧ Ш ee
CPeД CT3
ИcnoЛ Ь30BaHIle
- VeSaitlordon on
yax,l istifado ctmo
HanJIyЧ Шee ncΠ oЛ Ь30BaHИ e Tex‐
HIIЧ ecК Иx
natr
Halnaqesxe r.lrcqefi-xeutog
ШИpИ Ha
cn
-
ycTPoЙ CT3-TCXniki
qurgulardan on yax,l istifado
HaИ MeHoBaHИ e rpy3a ―
Jezl agarlannln toyinatt
Ha:na.reHHe n.raua SopuNponaHr{r [oe3aoB - Qatarlarln tortibat planrntn toyinatt
Ha3naqeH[e noe3aa - Qatarln
toyinatl
HalHa'reHre cBs3H - Rabitonin
toyinatr
Haruaqexue c[rHana - lgaron in
toyinatl
HalnaqeHue craxunii - StansiYalann toyinatt
HaiHaqenlle pa6oruNxoa - lgqilerin toyinatr
Hasnaqsrs - Toyin etmek,
mi.iayyon etmok
Hau6o.nee rr[r[errunxo - On gox
effektli, daha semoroli
Yikin
adi
HaИ MeHoBaHИ e nЛ aTeЛ ЬЩ
Кa ―
“
Odoyonin(6dOyiCinin)adl
ИИ
HaIMe■ oBaHИ e cTaHЦ
IAenO,
ДИcTaHЦ HИ И■ Д
・)― Stansiy―
anln(dCpOnun,distansiyanin
VO S)adl
HaИ HИ 3Ш ee nOЛ oЖeHИ e npo30Д a
_Moftilin(Ve ya naqilin)on
a,a薔 l VOZiyyeti
HaИ MeHЬ Шee― On ki91k
HaKaЛ -l K6zo.1.lo;2_も zor―
me dorecosl
HaК aЛ ИBaHИ e― KOzortmo,berk
qlzma
HaК aT― Yastllanma,diyiriotmo,
mindinno(berey。 )
189
HaК
HaКЛoH фИКcaTOpa_Fiksatorun
HaК aT 6aHД aЖ a― Comberin yas―
tilanmasl
mailllyi
HaК aT BaroHa Ha napoM― Vaqo―
HaК ЛoHHaЯ
nun boroyo mindirilmosi
mistevi
HaК ЛoHHaЯ
HaKaT BaroHHLIX
КOЛ ec Ha Top―
M03HOЙ 6aШ MaК ― VaqOn to―
keriorinin tonnoz basmaЁ lna
mindirilmosi
ΠЛocК oCTЬ
no」 Ioca―
―
Maili
Maili zolaq
HaК ЛoHHocTЬ ΠyTИ ― Yolun ma―
illiyi
HaК Л oHHЫ e TpeЩ И HLI OCИ ―
Oxun maili 9atlarl
HaК ЛoHHЬ IЙ ΠoЯ c― Maili komor
HaК aT rpe6HЯ ― Dara普 ln yasti
lanmasl
HaК aT Ha roЛ oBК e peЛ Ьca― Rcls
ba,11首 lnda yastllanma
HaК aTHoЙ poЛ ИК _ Diyirlotmo
diyir9oyi
HaК oЛ Ы ЧacoBЬle― Saatlari do―
10n (10kOmOtivin siretё 19on
lentindo dcsik a9an)
HaК oHeЧ HИ К―Ucluq
HaК aToЧ HЬ IЙ 6aШ MaК ― Diyir―
londirici ba,maq
HaК oHeЧ HИ К Кa6eЛ ЬHЬ IИ ― Ka―
HaKaTOЧ HЫ И 6amMaК cTЫ Кo30И
―Calaq diyirlenmo ba,ma言 1
ⅡaК aTЬ IBaHИ e poЛ ИКoB― Diyir―
coklerin diyirlonmosi
HaК o■ ИBЩ aЯ cЯ ycTaЛ ocTЬ Ma‐
ШИHHCTa― Masinistin y増 11ml,yorttunluttu
HaК oΠ ИTeЛ ЬHaЯ BeД oMocTЬ ―
bel ucluttu
Yl言 lm
HaК aЧ ИBaΠ ne naЯ ЛЬHoИ Л aMnSI
― Lchim(10m。 )lampasinm
cOdVoli
HaК oΠ ИTeЛ ЬHaЯ КapToЧ Ka
Yl首 lm kart09kasl
doldurulmasl
HaК ИДHaЯ raЙ Кa― Atllan(ola―
Ⅱ aК o■ ИTeЛ ЬHLIИ
VO)qayka
Л HCTOК
一
―
Yl―
gim veroqosl
HaЮ ΠЛeⅡ Иe-l Yl言 ma,tOplatna,
yl薔 1lma,tOplantna;2Y嗜 lm
HaК oΠ ЛenHe BaroHoB― Vaqonla―
HaК ЛaД Кa― Yanllq,istlik
ⅡaК ЛaД Ka ДByxroЛ oBaЯ ―Ikiba,―
1l yanllq
HaК ЛaД Кa nepexoД Han ― Kc9ici
yanllq
HaК ЛaД Кa cTLIК oBaЯ ― Calaq
rin yl首 1lmaSl
HaК o■ ЛeHИ e Ha copTИ po30Ч HЬ IX
ΠyTЯ x― ccsid10me yollarin―
da yl普 1lma
yanll首 1
HaК ЛaД HaЯ ―Qaimo
HaК ЛoH 6yК cЬ I _ Buksun eyil―
mosi,mailliyi
HaК oΠ ЛenИ e cocTaBa― Torkibin
ⅡaК ЛoH КopΠ yca 6yК cЫ ― Buks
Ha」 IeД Ь―Buzla,ma
gё vdosinin
yl普 1lmasl
HaЛ aД Кa―
mailliyi (yana
Sazlamaq,dizoltmOk
HaЛ eД Ь rpyHToBЫ x BOД ― Torpaq
oyilmesi)
sularinin buzlasmasl
190
HaH
HaЛ eД Ь
ΠoBepxHocTHLIX
30Д
―
Seth sularinin buzla,masl
HaЛ eAЬ cMemaHHLIx 30A―
Qarl―
olmasl
HaЛ IIЧ Иe noЛ 3yHa― Siingecin
mё vcudluttu(01maSl)
HaЛ ИЧHe npenЯ TcTBIIЯ ― ManC―
onin mё vcud olmasl
Ha」 IИ ЧИe pa3pemaKIЩ erO noК a‐
3aHΠ Я CBeToф Opa_ svetofo―
91q Sularin buzlasmasl
HaЛ eT PLIЖ eBaToro ЦBeTa― Pas
rengli teboqo
HaЛ ИB― Doldulllla(mayc meh―
sullarl)
HaЛ ИB Heф TenPЩ yК Ta― Neft
mehsullannin doldurulmasl
HaЛ ИBHaЯ cTaHЦ HЯ ―Doldu.11la
run icazovcrici gё stericisinin
mё vcud olmasl
HaЛ ИЧИe pe3epBHOro nИ TaHИ ■―
stansiyasl
HaЛ ИBHaЯ ЭcTaК aД a― Doldu■ 1lla
estakadasl
HaЛ ИBHoЙ rpy3
Yerli vaqonlarin mё vcud―
luLu
HaЛ ИЧИo oTMeTOК ― Qcydlerin
Ehtiyat qidalanmanin olmasl
- Doldulllla
HaЛ ИЧIIe cooTBeTcTByЮ Щero Дo‐
КyMcITa― Mllvaflq sonedin
yiki (mayC mehsullar:
benzin,neft,masin ya首 1,mi_
ollnasl
Ha」■
oЖ eHHe
ncral yattlar,sid,,orab,spirt
ve b)
HaЛ ИBHoЙ MapШ p〕 T― Doldur―
ma (SiSternlordon ibaret)
mar,nltu
qoyullnasl
HaMarHИ ЧИ BaЮ Щ aЯ КawШ Кa
Maqnitlo,dirici sar薔 1
HaMaTЬ IBaⅡ He Л eITЬ : ― Lcntin
HaЛИBHoЙ naTPy6oК 6aК a― CO―
dolanmasl
HaMeTHTЬ Дo■ OЛ HИ TeЛ ЬHЬ le
bo bomsu
nintё
HaЛ ИBHoЙ Πoe3/1-Sistemlerdon
ibaret qatar
HaЛ ИЧИe― Mё vcudluq,InOvcud
Me‐
pЫ - 01ave todbiriorin ne―
zerde tutulmasl
HaMeЧ eHHЫ И ΠЛan ― Nozordo
tutulmus plan
olmaq
HaЛ ИЧИe 3arOHOB― Vaqonlarin
mё vcudluttu
HaЛ ИЧИe BaroHoB Ha nyTЯ x ―
Yollarda vaqonlarln m6vcud
HaMoTК a― Dolama,sarlma
HaMoTК a neHЬ КИ
―
Burazin sa―
rinlnasl(dOlantllasl)
HaMoToЧ HЫ H CTaHOК ― SarIIna
dozgahi
HaMЬ IB一 Yuyuntu
HaMЯ TИ Ha Кoっla― COnmveyaqa
olmasl
-0,yalarin 01maSl(Ve ya mё vcudluttu)
HaЛ И
Ч
He K」 IeЙ Ma― Damttanln
Ha」 IИ ЧИe DeЩ eЙ
olmasi
HaЛ ИЧИe MecTHLIX 3arOHOB
ШyHTa ―suntun
zanln batlqll普 1(yOlllruqluttu)
HaHeceHИ e 3HaК a― Nioanin qoy―
ullnasi
―
191
Лe■ Ma― Damttanin
HaHeceHИ e К
qoyullnasI
HameceHИ e TPaф apeTa_Trafare―
Harron],Hr,rfi cBeroQop
toforu
Basqr, tezyiq
Ha[opHafl Mar]rcrpaJrb
(tezyiq) magistrah
Hanop
tin vtlnllmasl
HanecenIIe yЩ ep6a ― Zorerin
(Ziyanin)vurulmasl
HaHeceHИ c MapК ИpoBК И ― Mar―
kalanmanin vurulmasl
HaHocИ TЬ ― Clzmaq, qoymaq,
gOstonnok,vurmaq
HanИ ЛЬHИ К― Ycyo
HanИ
ЛЬHIIК
TpeXrpaHHЬ
III
―
U9izlu ycyo
HanЛ aBК a-1 0ritmok;2 Lc―
hilnloyib calama,qaynaq ct―
me
Han」 laBKa peЛ ЬcoB ― Rclslorin
qaynaq edilmosl
HanЛ aBЛ enHЬ lil cЛ oЙ (peЛ ЬCa,
―
aBTocЦ enК И И ■ Д。
)― Orid■
mis qat(relSin, avtoqo9qu―
nun ve s)
Han」■aBHoЙ MocT― UZOn kё rpi
HanЛ aBoЧ HaЯ pa6oTa ― Oritme
l,1
HanЛ ЫB― Yl普 lntl
HanoЛ HenИ e КoT」 la npOД yК ToM―
COnin mehsuna doldurul_
lllasl
HanoЛ HeHИ e TopMo3HOrO ЦИЛIIH‐
Дpa― Tonnoz silindrinin dol―
durulmasl
HanoЛ HИ TeЛ Ь―Doldumcu
HanoЛ ЬHaЯ КaMepa ΠOHAB―
TANC-ln 901(baylr)kame_
rasl
HanoЛ ЬHoe o6opン ロoBaHHe
iMB― nin 9ol avadanh薔
CЦ B―
1
-
-
Qdl sve-
-
Basqr
Hanopxan rpy6a - Basqt (tozyiq) borusu
HarpaBJreHre - istiqamot
Hanpaa.neHue rpy3onoroKa Yiik axrnrnrn istiqamoti
Hanpao,nexne gnnxennr - Horekot istiqameti
Hanpan.renne oAHocropoHHee Birtorefli istiqamot
Hanpan,renre cn.nu - Qiivvenin
istiqamoti
Hanpaorenxe cJreAoBaHIrt [oe3aa - Qatarm horokot istiqamoti
Hanpan.rexnar mepa - Y6neldilmig tedbir
Hanpaa,rnrorqan 6oxonofi panrrr
- Yan qergivonin istiqametlondiricisi
Hanpannnroutan nonranxa - istiqamotlondirici iiziicii.alot
Hanpan,rnroqee xo,neco - Istiqamotlondirici teker
Hanpas.nnrcutrfi - Yonoldici. istiqamotlondirici
Hanpaunouufi po.nnr - Istiqamotlendirici diyircok
Hanpannarourr.ril cro,r6xn - I stiqametlendirici dirokcik
Hanpan,rrrourNfi ruxun - istiqamotlondirici qasnaq
Hanpan,rrrourNfi mrorc - istiqamotlandirici $tok
192
HanpЯ ЖeⅡ Иe 3aД an■ oc ― Vcril―
mi,gerginlik
HanpЯ ЖeHИ e 3ana3Д ЫBaЮ IЦ ee ―
Gecikon gerginlik
HanpЯ ЖeⅡ Иe И36bIToЧ HOe― Ar
HanpeccoBxa cHera - Qann Preslenmesi
Hanpaxeuue - Gorginlik
Harrpqxenrre aHoafloe - Anod
gerginliyi
Hanpnxenue aruocrfepxoe
mosfer gorginliyi
- At-
tlq(ifrat)gerginlik
HanpЯ ЖeHtte n3MeHЯ ЮЩ eecЯ ―
Deyl,on gerginlik
HanpЯ ЖeHИ e HcΠ Ь:TaTeЛ ЬHoe ―
Hanprxexne BHeurHee - Xarici
gerginlik
Hanprxexne ruyrpexxee - Daxili gerginlik
Hanprxenue acnoMorareJrr,Hoe Krimakgi (yardrmgr) gorgin-
Sinaq gerginliyi
HanpЯ ЖeHИ e КacaTeЛ ЬHoe― To―
xunan gerginlik
HanpЯ ЖeHlle КoЛ e6aHIIЯ ― Reqs
lik
gerginliyi
HanpЯ ЖeⅡ He КpИ TИ ЧecК oe ―
Hanprxexre nropnvnoe - ikinci
gorginlik
Hanprxexue rropxvnofi qenx ikinci d6vrenin gorginliyi
HalpflxeHrfe Br,rcoxoBoirbrHoe Yiiksokvoltlu gerginlik
HarprxeHrre BbrcoKoe - Yiiksok
gerginlik
HanprxenNe rapaHTr{pyeMoe Zomanetli gerginlik
HaflpqxeH[e rnaBHoe - Osas
gorginlik
Hanpxxexne ,qsofiHoe - Ikiqat
gorginlik
Hanpxxenne aeficrnyrcutee Tesiredici (ve ya m<ivcud)
gorginlik
Hanprxenne AJrrrreJtbHo-aorlycrrrMoe - Uzunmtddotli yol
verilon gerginlik
Hanprxenre Ao6aso.rxoe - Olavo gerginlik
Hanprxexne ,qonycraeuoe - Yol
verilon gerginlik
Kritik gerginlik
HanpЯ ЖeⅡ He ЛИHИ H ― XOttin
gerginliyi
HanpЯ ЖeHIIe MaК cttMaЛ ЬHoe ―
Maksimal gergilik
HanpЯ ЖeHИ e MeЖ Лy peJIЬ caMИ ―
Relslorarasl gerginlik
HanpЯ ЖeⅡ Иe MHHИ MaЛ ЬHOe ―
Minimal gerginlik
HanpЯ ЖeHИ e Ha」IaMΠ ax― Lam―
palardakl gerginlik
HanpЯ ЖeHne HaИ 5o」 IЬ Ш ee―
b6yik gerginlik
HanpЯ ЖeHne HaИ MeHЬ Ш ee―
On
On
ki9ik gerginlik
HanpЯ ЖeHИ e HaЧ aЛ ЬHce― Ba§ ―
lan首 lC gorginliyi
HanpЯ ЖeHИ e HИ 3К Oe ― A19aq
(a,a薔 1)gerginlik
HanpЯ ЖeHИ e HoMИ HaЛ ЬHOe ―
Nominal gerginlik
HanpЯ ЖeHne HopMaЛ ЬHoe― Nor―
mal gerginlik
193
Han
Hanprxenne Hyn€Bo€ - Stfir gerginlik (yi)
flanpnxexue oflepexarcuee Qabaqlayrcr gorginlik
Hanpnxexne ocnosHoe - Osas
gerginlik
Hanpxxexxe ocrarovuoe - Qahq
gorginlik
Hanpnxenne orpr{uareJrbHoe Monfi gerginlik
Hanprxeune neprxuuoe - ilkin
gorginlik
HanprxeHxe rrepeMeHHoro roKa
- Doyigan cereyan gorginliyi
Hanprxenne nepeuenHoe - Doyigon gorginlik
Hanprxenue nepexognoe - Keqid gorginliyi
Hanpaxenne rroBepxHocrHoe Sethi gorginlik
HanprxeHue rroBhrureHHoe
-
Yiiksoldilmig gorginlik
IlanpnxeHxe rroJrnoe - Tam gerginlik
Hanpaxenue noJroxl{TeJrlrroe Miisbet gerginlik
HanpnxeHne rroHHlxeHHoe
Azaldrlmrq gerginlik
Hanprxenne nocroqHHoe - Sabit
gorginlik
Hanpxxenue rrpltxocHoBeHnfl Toxunma gorginliyi
HanpЯ ЖeHИ e pa3pЯ ДHOe_BOsal―
ma gerginliyi
HanpЯ ЖeHИ e peryЛ ИpyЮ Щ ee ―
Tonziinleyici gorginlik
HanpЯ ЖeHИ e ceToЧ Hoe ― Tor
gerginliyi
Hanp■ ЖenИ e Щ aroBoe―
HanpЯ ЖenHЫ И xoД TPaccЫ ―
Trasin gergin yolu
HanЬ IЛ eHИ e cMa3К И一Yattlama_
nin tozlanmasl
Hapa6oTК a peЛ Ьca ― Rclsin i,―
lonmosi
HapacTaHИ ЯnyЧ ИH ―Qabar―
malarin artlnasl
Ⅱ apacTaЮ lЦ ИЙ ИTor ―
com,artan yckun
Hape3aHИ e 3y6Ь eB
―
Artan
D191orin
a91lmasl(ve ya kesilmesi)
Hape3К a neBaЯ ―Sol yiv
Hape3Ka npaBa■ ―Satt yiv
Hape3К a,(pe3Ь 6a)― Yiv
HapyЖ Ha■ rpaHЬ ― Baylr(961)
uzu
HapyЖ HaЯ rpaHЬ o6。 Дa tctlЛ eca―
Toker qursa首 lnin 9ё l ●Zi
(terOfl)
Hapン Ж HaЯ rpaHЬ peЛ Ьca― Rcl―
sin xarict uzu
Hapン Ж HaЯ ЛИn3a― XaHci linza
HapyЖ HaЯ HИ TЬ ―Xarici xett
HapyЖ HaЯ ΠPyЖ IIHa
Hanpnxenne npo6unxoe - Degmo gorginliyi
Hanprxexue [ynBcr{pyrcqee Driyiinen gorginlik
Ilanpnxenue pa6ouee - Iggi go-
Addim
gerginliyi
TeЛ eЖ КИ ―
Arabacl首 in xarici yayl
HapyЖ HaЯ cTopoHa КOЛ eИ ―Izin
xarici(901)tOrOfl
Hapン Ⅸ HaЯ ЧИcTК a ― Xarici to‐
mizlomo
rginlik
194
HapyЖ Hoe ocBeЩ eHИ e ― Xaricl
HapyШ eHИ e TexHoЛ orИ И ― Tex―
nologiyanin pozulinasl
islqlandllllla
HapyЖ Hoe ceЧ eHИ e ― Xaricl
kosik
HapyЖ Hoe cocToЯ HIe ― Xarlcl
vozlyyot
HapyЖ HЫ Й ― Zahiri, xarici,
HapyЩ eHИ e TexHoЛ orИ И pocny‐
cК a― Buraxma(torkibi)tex_
nologiyaslnin pozullnasl
HapyШ enИ e Tpe6oBaHИ
baylr,961
HapyЖ HЬ :Й
Кo■ eЦ ΠoД cTyΠ ИЧ‐
HoЙ ЧacTИ ― Topaltl hissonin
xarici sonluttu
HanЖ
HЬ IЙ
OCMoTP― Xanci baxl,
apЯ Д Ha MaHeBpOByKl pa6oTy―
Mancvr isino naryad
HapЯ ДЧИК ― Naryad91, naryad
HacaДКa― Taxllma
HacaДКa 6aHД aЖ a― conborin ta_
xllmasl(ke9irilmesi)
HacaД Кa КoЛ eca― Tokerin taxll―
lomonin pozullnasl
ДBИ ―
lnasl
HaceЛ eHHocTЬ BaroHa― Vaqon―
ЖeHИ Я ― Horoketin tehitko―
sizliyinin pozullnasl
HapyШ eHИ e ra6apИ Ta― Ondazo―
da somisin slxll首
HaceЛ eHHocTЬ
nin pozulmasl
1
ΠaccaЖ HpoB
Somisinlorin slxll普
HapyШ enИ e ДoЛ Ж HoCTHOH ИHCT‐
pyК ЦИИ― Vozife telimatinin
pozulinasl
e3Д a
「
―Seheretrafl qatarda
1
HaceЛ eHHЫ Й ΠyHК T ― Yasay19
monteqosl
kasiyanin pozullnasl
Hacoc Bo371yШ HЫ Й _Hava naso―
HapyШ eHИ e КpenЛ eHИ Й―Borki―
dilmolerin pozulmasl
Su
Hacoc BcacLIBaЮ
HapyШ eHИ e HopMaЛ Ь■oro ДencT‐
IЦ И
И ― So.11la
nasosu
Hacoc HarHeTaTeЛ ЬHЬ lИ ― BaSma
nasosu
Ⅱacoc napo30И ―Buxar nasosu
Hacoc ΠHeBMaTИ ЧecК ИИ― PneV―
fealiyyotin po―
zulinasl
HapyШ eHИ e HopMaЛ ЬHoЙ
―
1
HaceЛ eHHocTЬ ΠpИ opoД Horo no‐
sornisinlorin slxh普
HapyШ eHИ e ИHД ИКaЦ ИИ ― Indi―
BИ Я―Nol.1lal
Ⅱ
veron
HapyЖ HЬ IЙ peЛ Ьc― Xarici rcis
HapyШ eHИ e― Pozulma
HapyШ eHHe aHК epoBК И―Ankcr―
HapyШ enИ e 6e30naCHocTИ
И 6e30‐
nacHocTИ ―Tohlikesizlik to―
loblorinin pozulmasl
pa6o‐
Nortnal isin pozulinasl
HapyШ eHИ e pa6oTЬ I ycTPoiCTB
TЬ :―
CЦ B― IMB qurttularinin isi―
nin pozulmasl
HapyШ eHИ e peЖИMa B■ oo3AК e―
Sofordo re」 imin pozulmasl
matik nasos
HacTaBЛ eHИ e― Oyremo, nesi_
het ve.1.lo,tOlimat
HacTHЛ ―DO,ome
195
Hac
HacTHЛ 6pycЧ aTЬ lЙ ―Tirli dOse―
Кa nyTH― Yolun natura yox―
mo
lanl,1
HacTИ Л Д
epeBЯ HHЫ Й ― Atac
(taXta)dё ,Om。
HaWpHЫ Й―Natura
HaTypHЫ Й ЛИcT Πoe3Aa(ф OpMa
Дy-1)― Qatarin natura voro―
HacTHЛ ЖeЛ e306eToHHЬ :И ― Do―
mir― bcton
dO,omo
qosl
HacTИ Л MocTa― Kё rpinun dё
HawpHЫ И ocMOTP―
,o―
mosi
HacTИ Л Πepee3Aa― Ke9idin d6-
Natura ba―
X191
HaTЯ r H釧 ocTaTOЧHЫ Й
―
Catl,―
mayan dartl
,OmeSl
HacTИ ЛIIЛ aTф opMЫ ―
Platfor―
HaTЯ r ΠpИ 3anpeCcoBК e КoЛ eca―
manin d55omesi
HacTИ ЛЬHЫ ЙЛHcT paMЫ ―Cer_
9ivenin dё ,omo 16vhesi
Tokerin preslonmesi zamanl
dartilma
ⅡaT,rИ BaHИ e ― Gorilmo, 9ok―
me,dartma
HacToЛ ЬHЫ iI ЛИcT― St01isi vo―
HaTЯ ЖeHИ e-l
roqo
la ― Hazlrkl
HacToЯ ЩИe npaBИ 」
Ha躍 害
婿螺脳
HaCTPOИ
Кa
aBToMaTИ
h,bu
ЧecК aЯ
=露
―
yuk
ⅡacЫ ΠЬ―T6hmo,tё kilmo,sop―
mOk(tOrpaq tOkim■ )
aCЫ ΠЬ 3eMЛ ЯHoro no」 IoTHa
―
Torpaq yataginln t6kimi
HacЬ InЬ ΠШ oTHa― Yattqぬ khli
HacЫ ΠЬфИЛЬ
TpyЮ ЩaЯ ― Siカ ー
ci torpaq tё kumi
HacЫ ЩeⅡ Иe-l Doyma,doy―
dunna,tomin ctine; 2 Dol―
普unluq
"α
Kanatin
HaTЯ ЖeⅡ Иe КoHTaК THoro ΠpoBo―
Дa― Kontakt naqilinin geril―
mesi
HaTЯ ЖeHИ e peMHЯ ―Qayl,ln go―
rilmosi
HaTЯ Ж Hai npン生 IIHa ― Dartrna
yayl
HaT,Ж Hoe ycTpoЙ cT30 - Goril―
me qurgusu
lrceyl
ml,avtoqo9qu
".″
―
HaTЯ ЖHoЙ 6oЛ T― Gerilmo boltu
HaTЯ ЖHoИ 3aЖ IM― Dartlna sl―
xacl
HaT,Ж HoЙ poЛ ИК―Gerilme diy―
HaCLIЩ eHHЫ Й rpaф ИК ДBIIЖ e_
HИ ■ ― Dolttun herOket qraflki
HaTЯ HyTaЯ aBTocЦ enKa― Dartll―
Halり PHaЯ
rillnesi
HaTЯ Ж eHИ e КaHaTa
gerilmosi
Avtomatik sazlama
HacLIΠ Holl rpy3 - SOp01onon
Ⅱ
Dartma,9okme
golll.o;2 Dartilma,geHlmo,
9okilmo,tarilnia,ma,
HaTЯ ЖeHИ e BeTBИ ―Budattin ge_
HayЧ HaЯ opraHИ 3aЦ ИЯ TpyД a ―
Orneyin elmi to,klli
α″′
り ΠpOBep‐
196
He6
siyanin,deponun,distansiya―
HayЧ Ho‐ HccЛ eД OBaTeЛ ЬcК aЯ pa―
6oTa― Elmi-lodqiqat isi
HayЧ HKl‐ IICCJleД oBaTeJIЬ cК ИЙ ИHcT■ ‐
ηT― Elmi― dqiqat hsitutu
HayЧ Ho‐ TexHHЧ
“ ecК aЯ ΠporpaM‐
Ma― EImi― texniki proqram
HayЧ Ho― TexHИ ЧecК HЙ Πporpecc
―Elmi― texniki toroqqi
HaxoЖ ДeHИ e Barona noД HaК oΠ ‐
ЛeHИ eM ― Vaqonun yl首 1lma
nin ve s)
―
HaЧ aЛ ЬHИ К ДHCTaHЦ И
" nyTИ
Yol distansiyasinin reisi
HaЧ a」IЬ HИ К ДOpOrII― Yol roisi
HaЧ a」IЬ HHК OTД eJIeHИ Я ДoporII―
Domir yolu hissosinin reisi
HaЧ aЛ ЬHИ К■0● 狐a― Qatar r01SI
Hoe peЛ e ―Basianttlc
HaЧ aЛ Ь
HaЧ aЛ ЬttЬ le napaMeTpЫ ―Ba,la―
n言 lC parametrler
HaЧ aЛ ЬcTByЮ lЦ Иil cocTaB ―
altlnda olmasl
Haxo"颯 eHHe BaroHa(И ЛИ ■ OК O‐
MOTИ Ba)Ha CTaHЦ ИII― Vaqo―
nun (Ve ya 10komotivin)
Rohbor hcyot
HHК ―SpaliStu
HaШ naЛ Ь
stansiyada olmasl
HaЧ aЛ o MapШ pyTa― Mar,rutun
HeB即 lmaTЬ !Pa6oTa Ha
He BKJIЮ IlaTЬ !Pa6oTaKIT
―
HaЧ aIIo onacHo「 o MeCTa
lc!
Tohlikoli ycrin ba,lanこ
HaЧ aЛ o ocTPЯ Кa― Tiyonin ba,―
ЛЩ
И ―
“Q。 ,ma!Insanlar isloyirler''
He BЛ e3aЙ !y6Ь eT― ``Dllllla,ma!
Oldirer''
lan言 lCl
He ДonycК aeTcЯ ,ceК ЦИЯ!―
HaЧ aЛ o nepexoД HoЙ КpИ 30Й
(HⅡ К)― Ke9id oy五 sinin baシ
Sck―
siyadir,yol vcrilmir!
HeК oД HPyeMЫ e peЛ ЬcoBЬ le ЦenII
―Kodla§ dlrllmaml,rels dё v―
lan薔 lCl(KOB)
HaЧ aЛ o cxoД a― Rcisdon 91xma―
■ln ba,lan言 101
ToЛ КaHΠ Я ―
ЛИHИ И ―
“
Qosma!xOtdo 19 go血 ltr'
ba,lan首 lcl
HaЧ a■ o
rclc
relori
Itolomonin
ba,lan普 lcl
HaЧ aЛ o TopMoЖ eHИ Я―To■ 1.loz―
lamanin ba,lan首 lCi
HaЧ aЛ ЬHa■ oК pン Ж HocTЬ ― Ba,―
lan普 lC 9CVrO
ⅡaЧ aЛ ЬHaЯ cК opocTЬ ―Ba,lan普 ‐
He oTК pЫ BaTЬ ! Pa6oTaЮ T ЛЩ И
―“A9ma!insanlar i,loyirlor''
He npoΠ ycК aTЬ c ropК И!― Tope―
don ke91.11lo!
He pacЦ enЛ ЯTЬ , ceК ЦttЯ ! ― A9ma,seksiyadlr!
He cnycК aTЬ c ropК II:―
Topedon
buraxma!
lc siret
HaЧ aЛ Ь
HaЯ фa3a― Ba,lan普 lC fa_
Za(mOrll。 lo)
HaЧ aЛ ЬHIIК (CTaHЦ HЦ ,Д eno,Д Hc‐
TaHЦ ИИ И ■ Д.)― Rois(stan_
―
HeaBToMaTIIЧ ecК И e TopMo3a
―
Qey五 avtOmat tollllozlar
He6Л aronpИ ЯTHЫ e ИHЖ eHepHo_
reoЛ orИ ЧecК ne ycЛ oBИ Я ―
197
He6
Olverigsiz mtihondis-geoloji
30К ― Da,lmalar planinin yc―
$orait
HeGnaronpnnrnue ycJroBrrr [oroarr - Olveriqsiz hava geraiti
He6.naronpnrrurrii npoQn:rs
Olveigsiz profil
-
per」 IaMeHTa IIepe‐
― Dan151qlar rcqla―
mentinin yc五 ne yctiHlmomosi
dazosiz da,1lna
Hera6apИ THocTЬ cTpe」 IoЧ Horo
yЧ acTК a― Yoldoyi,on sahe―
sinin ondazosizliyi
Hera6apИTHOe MecTo― Ondazo―
slz ycr
Hera6aPIITHOCTЬ
lik
6oК oBaЯ
―
Yan
endazosizlik
Hera6apИ THocTЬ BepxHЯ Я― Yu―
Heno:nparxrrfi x,ranau - Qayttmayan klapan
HesotMoxHocrs
Miimkiinsiizliik, imkansrzltq
Heso:Iroxuocrs oflpeaeneHH, Toyinedilmanin mtimkiinsiizliiyii
Heno:uoxHoctr, orKpbrruq cBeror[opa - Svetoforun agrlmasrnln mlimki.insiizliiyii
xarl ondazosizlik
Hera6apИ THocTЬ
HИ ЖHЯ Я
―
Asa首 l ondazOsizlik
Hera6apИ THЬ IИ ―()ndazoslz
Hera6apИ THЬ IЙ rpy3 - Ondazo―
siz yik
Hera6apИ THЬ :И И30Л ИpyЮ IЦ ИII
―Ondazosiz izolyasiy―
aedici calaq
Hera6apИ THLIЙ yЧ acTOК ―()nda―
CTЬ IК
nepe30Д a
Hero:ltoxuocrs
crperlrr - Yoldoyigenin gev-
ZOSlZ Sahe
HeraTИ BHoe ραrrl.″
″Иは
り ЯB‐
`gα
ЛeHme― Neqativ hadiso(hal)
HeroAHЬ le Ш naЛ ЬI B``К ycTax"―
ril masinin mtimkiinsi.izliiyii
-
roBopoB
Hera6apИ THaЯ nepe303Кa― On―
He6paronounsri parruep - Xarab
sayrlmayan 6lgii
He6ponnpoeaxx srit rca,6ets - ZirehlonmamiS kabel
He6sroueecs crer:ro - Srnmayan
$iiio
H esHrrruarersHocrs - Diqqetsiz-
Heeocrpe6onanxr,re uecra
leb olunmayan yerlor
rino yctirilmomosi
HeBЫ noЛ HeHИ e
To-
Henocrpe6onanxufi rpy: - Toleb olunmayan yiik
Heesrse:eHnHfi rpy: - Aparrl-
``I)ostedo yararslz,pallar
HCrOД HLIЙ (Ш naЛ a,peЛ LC H■
Д.)
―Yararslz(,pal,rels ve s)
HeropЯ ЩИil cBeToф op ― Yan―
mayan yiik
Hensr.4epxra neperoHHoro xoaa
- Menzilin gedilmosine lazrm olan vaxta riayot olunmamasl
HesrrnorHeuxe rlJralra nepeBo-
mayan svetofor
HeroToBЬ :Й MapШ pyT― Hazlr ol―
mayan mar,rut
Herpaф ИКoBaЯ CTOЯ HК a―
flkdonkenar dayanacaq
198
Qra―
HeИ
Herpaф ИКoBbIЙ ΠOe狐 ―Qraflk―
don konar qatar
HeД eHcTByЮ Щ ee cocToЯ HИ e― Fo―
HeД ocTaЮ lЦ Иe npoTИ BoyroHЬ I ―
aliyyetsiz veziyyot
HeД eЙ cTByЮ lЦ ИЙ 」IoК oMOTHB
HeД ocToBepHaЯ
Foaliyyotsiz lokomotiv
HeД eЙ cTByЮ ЩHЙ cBeToф op―
aliyyotsiz svctofor
HcД ИcЦ ИΠЛИ HИ pOBaHHocTЬ
tizamslzllq
He/1ocTaЮ Щ ee TopMo3HOe HaЖ aTИ e
―C江 1,mり an
―
Fo―
ycrlor,kccilmoz yerlor
― In―
HeД peHIIPyЮ
―
cИ MaЯ TexHИ ЧecК aЯ ЭКc―
nepTИ 3a 一 Mllsteqll tcxniki
ekspcrtiza
He3aBICHMЬ :Й oTК a3 ycTPOЙ CTB
―Qurttularin
yanmasl
qCyri― aslh da―
He3aД aHHЬ lil MapШ PyT ― Vcril―
He21o「 py3-Noll.ladan
az(ya―
rim91q)yik10mO, natamam
yiklemo
moyon marsrllt
He3aК aneHHoe
ΠpOnycК a ―
Buraxmanin yol vcrill■ o―
mozliyi
Sistcmlorin
tam bo,aldllmamasl(yarlm_
cocToЯ
Hne
―
Mё hkomlondirilmomis vo―
zlyyot
He3aК penЛ eHHLIЙ yЧ acToК - 1
Borkidilmoyon sahe 2 Toh―
kim olunmayan saho
He3aTOpMoЖ enHЬ :Й Baron― Tor―
mozlanmaml,vaqOn
91q bosaldllmasl)
HeД ocTaTК H 6eccTЬ IК oBorO nyTΠ
He3HaHИ e
mok
― Calaqslz yolun 9atl,ma―
maZl嗜 1
Ⅱ
TЭ
―
TIQ― ni bilmO_
He3HaЧ ИTeЛ ЬHoe nepeMeЩ eHИ e―
Aza91q yerdoyl,mo
HeД ocTaToЧ HaЯ ■poЧ HocTЬ Me‐
HenД eHTИ ЧHbIЙ rpaф ИК―Qeyri_
TaЛ Лa 一 Meta1ln
mё hkomli―
yinin 9atl,mamazl嗜 1(qeyri
OX,ar qraflk
HeИ 3HOmeHHЬ IЙ (OCTPЯ К, peЛ Ьc
И ■ Д.)一 Yeyilmomis(tiyO,
rcls vo s)
He壼 3PaCXOД OBaHHaЯ КBИ TanЦ ИЯ
mOhkemliyi)
HeД ocTaЧ a rpy3a一 Yikin 9at19-
mamasl
HeД ocTaЧ a MaccЬ :rpy3a―
`Й
He3aBИ
IЙ peMoHT
―Kcyflyyotsiz tonlir
H釧 oBЬ IPyЧ Кa― Kom― kosir
ЦИCTepH―
rpyHT
lЦ
Sllzmoyon torpaq
HeД o6poК aЧ ecTBeHHЬ
HeД oc」 IIIB
Cat15mayan oksqa91cllar
ИHф oPMaЦ И■―
Hoqiqeto uyttun olinayan
molumat
HeAocwnHЫ e MecTa― 019atmaz
HeД ИcЦ ИΠЛИHИ pOBaHHЬ :Й Pa‐
6oTHHК ―Intizamslz isOi
HeIIo6op_Qallq,tam yl言 1lmayan
HeД o6oP cyMMЬ l― `
4oblogin tam
yl言 1lmamasl
HeД oΠ ycTIIMocTЬ
tOnnoz slxlml
Yikin
―Istifado cdilmOmis qobz
kitlosinin 9at15mamasl
199
HeИ
HencК pЯ Щ ИИ ИHcTPyMenT
Q嗜 1lClmlanmayan alot
―
nin yerine yctirilmomesi
rindon istifado olunmamasl
"・
―Ncytralla,dl.11la
HeЙ TPaЛ ЬHaЯ BcTaBКa― Ncytral
saz qurgu
qoyma
HeHcΠ paBHocTИ IV И V cTeneHИ
―IV ve V dorecoli nasazllq―
HeЙ TPaЛ ЬHa,30Ha― Ncytal zona
HeЙ TPaЛ ЬHaЯ ЛИHI■ ― Ncytral
xett
HeЙ TpaЛ ЬHaЯ TeMnepaTypa ―
lar
(■ yTII,coopyЖ e―
HH■ ,ycTpoЙ cTB CЦ Б И■ Д
・)
― Nasazllq (yolun, tikllinin,
Ncytral temperatur
IMB qurttularlnin ve s )
HeИ TPaЛ ЬHoe■ oЛ oЖeHИ e― Ncy―
tral veziyyot
HeЙ TpaЛ ЬHLIe peЛ e ― Neytral
Чec―
КOЙ (И ЛИ ΠOЛ yaBTOMaTИ Чec―
КoЙ )6Л oК ИpoBК И― Avtoma―
releler
tik(Ve ya yarimavtomatik)
bloklamanin nasazh首
HeЙ TPa」 IЬ HЫ Й
HeИ Tpa」 lЬ HbIИ
CTBa― Avtoqo,qu qu―
tral kontakt
rttuSunun nasazll薔
HИ К ― Ixtisasslz(iXtiSasl ol―
lokomotivin)nasaZh薔 1
i,9i
HeИ cΠ paBHocTЬ ДИCneTЧ epcК oИ
ЦeHTPaЛ И3aЦ ■И ― Dispet9cr
HeК oД ИpoBaHΠ LIЙ ΠyTЬ ― Kod―
la,dlnllnaml,yol
na―
HeК oД IIPoBaHHЫ
sazll言 1
HeHcΠ paBHocTЬ KJIЮ Ч‐Ж e3Л a ―
Jezl― a9ann nasazll首 1
HeIIcnpaBHocTЬ cИ CTeMЫ ― Sis―
temin nasazl増
Ncy―
mり an,iXtiSasia,dlrllmaml,)
Vaqonun(ve ya
merkozlo,dirilmosinin
КoHTaК T ―
HeК aЧ ecTBeHHЫ Й peMOHT― Kcy―
flyyotsiz temir
HeК BaЛ Иф ИЦHPOBaHHLIЙ pa6oT‐
1
HeИ cΠ paBHocTЬ 6yKCOBOro y3Л a
―Buks qov,attinin nasazll薔 1
HeИ cΠ paBHocTЬ BaroHa(И ЛИ ЛO‐
КOMOTIBa)―
ЭЛeMcHT(Ч acTЬ )
―Neytral element(hiSS。 )
1
HeИ cnpaBHocTЬ aBTocЦ enHo「 o
)℃ TpOЙ
1
‐
HeИ cΠ paBHЫ И TopMo3HOH 6aШ
MaК ―Nasaz to■ 1■ 10Z basma慈 1
HeЙ TpaЛ И3aЦ ИЯ ク α
″′′
′
″
α:村
HeHcnpaBHoe ycTpollcT30-Na―
aBToMaTИ
HemcnPa3■ OCTЬ ЭЛ eК TPoЖ e3Л O―
BoЙ cHcTcMЬ :― Elcktrolezl si―
steminin nasazll首
HeИ cΠ o」IЬ 30BaHИ e nPoe3Д HOrO
ДoК yMeHTa― Gcdi,sonedlo―
HcIIcnpaBHocTЬ
cК OpOcTeMepa―
Siret019onin nasazh普 1
HeИ cnoЛ HcHИ e TPyД oBLIX 06Я ‐
3aHHOCTeЙ -01nok borclarl―
HeHcnpaBHocTЬ
HeИ cnpaBHocTЬ
200
yЧ acToК
―
HeЛИHeЙ HaЯ ЦenЬ ― Qcyn― Xetti
dё vro
1
Й
Kodlasdininlamls Saho
HeК yneЙ HЫ Й BaroH ― Qeyri―
kupe vaqonu
HeЛ ИHeИ Hoe conpoTIIBЛ eHIIe
Кa ―
―
ma11lq;2 N6qsan,uyttunsuz_
xotti rezistor
HcMeД ЛeHHaЯ ocTaHoBК a noe3Д a
―Qatarln
luq
He■ opMHPoBaHHЫ
derhal dayandirll―
masl
HeMtt」 leHHo― Derhal
HcMeД ЛeHHoe ycTPaHeHIle neД
Й
TPyД
―
Nor―
mala,dlrllmaml,(normaya
salinmaml,)omok
Heo6ToЧ eHHaЯ ЧacTЬ ocИ ―OXun
o‐
CTaTК 03-Catl,mamazllqla‐
yonulmalnl,hisseSi
co● TaB
Hco6pa6oTaHHLIЙ
rin dorhal aradan qaldinlma―
― Is―
lonmolnis torkib
Sl
HeMeД HeHHЬ IИ
И HCTPyMeHT
Mislo,dirimomis alot
HcMeTaЛ ЛИЧecК Иe COCyД Ы
―
―
Qeyri― metal qablar
ropК a
HcMexaHH3HpOBaHHaЯ
―
Mcxanikle,dirilmomis tepo
HeMexaHИ
QCyri_normal ,oboko
qeydiyyatl
HocTЬ -l Qeyri― nOr_
He■ opMaЛ Ь
QCyri― Xetti miqavimet
HeЛ ИHeЙ HЬ :Й pe3И CTOp― Qeyri―
3И pOBaHHLIИ
TPyД _
Mcxaniklo,diHlmomi§
omok
HЫ Й ΠyHК T(HyⅡ )―
olunmayan
HeHa6Л Io/teHИ e 3a nOК a3aHИ ЯMИ
Heo6yЧ eHHЫ Й ДeЖ ypHЫ Й ― Oy_
ricilorinin izlonmomesi
ΠpyЖ HHa
―
Yiklonmomis yay
redilmemi,(telimSiZ)nOV
bet9i
HenaД ЛeЖ aЩ ee КaЧ ecT30「 py3a―
Heo6xoД ИMaЯ
Yukun qeyri-lazlini keyfly―
Mepa
―
Lazlmi
tedbir
Heo6xoД ИMOC Pa3Ъ ЯCHeHIle― La―
yoti
HeHaAЛ eЖ aЩ ee cocTOЯ HИ e nyTII
■.)― Yolun
(■ OК OMOTIBa II■
zinli izahat
Heo6xoД ИMOCTЬ -l Lizum,ch―
tiyac,zeruret,lazlmi,vacib
(10kOmOtivin ve s)qeyri-la_
zlml voziyyoti
HeHacЫ ЩeHHЫ Йrpaф IIК ДBИ Жe‐
HИ Я―Adi heroket qraflЦ
HeHopMaЛ ЬHa, Pa6oTa ycT‐
poЙ cTB― Qurgulann qcyH―
noll■ lal
Xidmet
giclendirici
monteqo
cHrHa■ oB=isareloHn g6sto―
HenarpyЖ eHHaЯ
Heo6peccopeHHaЯ Macca ЭКИna‐
Жa― EkipaJln ressorlanma―
ml,kitlesi
ЖИBacMЫ Й ДeЖ ypHЫ M
Heo6cЛ ン
Pa6oTHИ КOM ― NOvbot91 is9i
tereindon xidmet cdilmeyon
Heo6cJIンЖ H3aeMЬ IЙ ycИ ЛIITeЛ Ь―
Heo6xoД
ИMOCTЬ
OTΠ paBЛ eHИ Я
ΠO● 3Д a ― Qatarin gё ndoril―
mosinin zonlriliyi
Heo6LeК TIIBHaЯ 肛03И ЦИЯ
―
QO―
rezli(qcyri-Obyekt市 )mOVqe
Heo6Ъ eК TИ BHoe paccЛ eД oBaHИ e
i,lomesi
―QCyri― Obycktiv
Ⅱ eHopMaЛ ЬHaЯ ceTe3aЯ Pa3MeT‐
201
arasdllllla
Heo
Heorpaxgeune curna.nauu - Igarelerle goperlonmomo
Heorpaxgeuue c[rHaJroM ocraHoBKn - Dayanma igaresi ilo
geperlenmeme
Heogunaronr,rfi - Qeyri-berabor
Heoaultarossrfi nporar - Qeyriborabor yayrlma
Heoaxospe reHxocrb KacaHHr Qeyri-borabor toxunma
Heonrurenxr,rfi moxeq porxca - Relsin miqarlanmaml$ ucu (sonu)
Heor,roxnas ruepa - Toxirosahnmaz todbir
Heor, oxnaq pa6ora - Toxiresahnmaz iq
Heoxpaxneuar re;reQoHnar
crr:s - Qorunmayan telefon
rabitesi
Heoxpannelruii (nepee:4, nrocr lr
r. l.) - Qorunmayan (kegid,
k6rpii vo s.)
Heoqncrxa BaroHoB rrocJre BLIrpy3rtll - Bogalmadan sonra
vaqonlarrn tomizlanmomosi
Heoqunlesusrfi earox - Tomizlonmomig vaqon
Henapa;relrxsrfi rparlux - Qeyri-paralel qrafik
Henapnocrs pa3Mepa aBrlxeHnq Herekatin iilgtsiiniin tokliyi
Henepexarovenne pexuua - Rejimin deyigdirlmemesi
Ilenranossrft peMour - Planlaqdrrrlmamrg tomir
Henrarexecnoco6nocrr - Odome qabiliyyoti olmayan
Henorauresroe
ycKopeHrre
202
S6nmemig tecil
HenoAnuxcusrft N:o,rnrop - Terponmoyon izolyator
HenoasHxHrrfi 6.rox - Terponmoyon blok
Ilenoannxnrrfi :,reuexr - Terponmoyon element
Heno.rxsrfi pa6oq fi gexx - Natamam (yarrmqrq) i9 giinii
Heno.nxsrfi cocraB - Natamam
terkib
HenoHqrxoe rroxa3aHrle - Aydrn
olmayan gdstarici
Henossrxsrfi cunra:r - Aydtn olmayan i$aro
Henocpeacraexuo - B ilavasito,
birbaqa
Henpanr.nsuan norpyrna - Qeyndiizgiin yiiklomo, yanhs
(diizgiin olmayan) yiiklemo
Henpanu,rrxo - Diizgiin olmayan, yanh$
Henpaou,rruo rarplrxeunrrft narou
- Diizgiin yiiklonmoyon vaqon
flenpanrnsxoe geficrsue - Yanhg fealiyyet
Henpannrsuoe
rroKaSaHHe
Yanhg 96sterici (vo ya ifado)
HenpannlsHoe noJroxeH
Yanhg voziyyot
ne -
HenpanNlrnoe npr{MeHeHrre ropMo3oB - Tormozlann yanhq
tetbiq edilmesi
Henpanu;rrnoe ynpaBJreHrre aBToropMo3aMrr - Avtotormozlarrn yanhg idara edilmosi
Henpanu.lsxsrfi nyrs - Diizgi.in
olmayan yol
Hep
HeИ cnPaB―
HenpeД BИ ДeHHaЯ
HocTЬ ― Gё zlonilmeyon na―
Henpou:roaurelsxsrfi rpyr Semaresiz (qeyri-mehsul-
sazllq
HenpeД B“ ДeHHaЯ Pa6oTa― Gё z―
lonilmeyon is
HenpeД
BИ ДeHHoo
o6cToЯ
dar) omek
Henpoxoano ula6aox
TeЛ ЬCT―
30 - G6zlonilmeyon voziy_
meyen qablon
rlrol u nefi nocru
diizxotlilik
yet(,Orait)
HeΠ peД ЪЯBЛ eHIle Barona К ocMo‐
H en p
TPy ― VaqOnun baxl,a teq―
dim cdilmOmesi
HenpeД ЪЯBЛ eHИ e rpy3a―
Yikin
teqdim cdilinemosi
HenpeД ЪЯB」leHИ e npeTeH3И Й―Id―
dialann toqdim cdilmemesi
HenpeЛ oЖ HЬ IЙ 3aК OH ― Sarsil―
maz qanun
HenpeoД oЛ ИMaЯ
HenpoxrroAnrenBHHf npocrofi
- Somorosiz bogdayanma
cИ 」
la― Rofcdil―
mez quvve
HenpepЬ IBHaЯ pa6oTa ycTPolICTB
―Qurttularinね silesiz isi
HenpepЬ IBHoe nИ TaHИ e― Fasilo―
siz qidalandllllla
HenpepЬ IBIocTЬ onepaЦ ИЙ ―
Omoliyyatlarin fasilesizliyi
HenpepЬ IBIIЬ IЙ I〕 ДoК ― Fasilosiz it
HenpepЬ IBHЬ lИ HoMepHOЙ yЧ eT―
Fasilosiz nё mreli qcydiyyat
HenpИ 6Ь IBШ ИЙ6araЖ ―Goliney―
On(Ve ya 9atllayan)battal
HenpИ ЛeraloЩ ИЙ ocTPЯ К ― Ya―
nasmayan tlyo
HenpИ MeHeHИ e cpeД cTB 3aЩ ttTЫ
-
-
Keg-
Qeyri-
Hepa6ovar rpaxs ocrprxa - Tiyonin qeyri-i9lak iizii
Hepa6oree BpeMfl - Qeyri-iq
vaxtr
Hepa6o.ree cocrornre - Qeyri-iglek veziyyot
Hepa6oru[ napx - Qeyri-igqi
park
Hepa6o.rufi ranr6yp - Qeri-iglak
tambur
Hepaanonepnafl norpy3r(a
Qeyri-borabor ytiklomo
Hepannouepxo - Qeyri-miintezom, qeyri-barabor
Hepanxolrepxocrr - Bir boraborde olmamaq, bir tilgiido
olmamaq, qeyri-miintozomlik, bir qaydada olmamaq
Heparuouepnocrb 3arpy3rn KoHrefiHepa - Konteynerin yiiklonmosinin qeyri-boraberliyi
Hepannouepxocrs npn6urnr Gelmenin qeyri-miintozom-
liyi
―Mllhaflzo vasitelorinin tet―
Hepannomepnocb rrepeBo3or(
-
Dagrmalarrn qeyri-miinto-
biq cdilinomosi
HenporpaMMИ pyeMЫ Й renepa‐
zomliyi
Hepaaxouepnui rrnoc
beraber yeyilme
TOp ― Proqramlasdirllmamls
gcncrator
203
-
Qeyri-
Hep
HepaBHoMepHЫ ЙΠpoК aT― Qcy―
H― boraber
HecBoeBpeMerlHa, rIepeAaqa cBe-
aeHHfi - Melumatlarrn vaxtmda verilmemesi
yayllma
Hepa3BeTBЛ eHΠ ЬIe peЛ Ь●oBЫ e
ЦeΠ И ― Saxo10nlneyon rels
dё vrolori
Hepa3Ъ eMHЫ Й ШeeЧ HЫ Й TИ Π ―
SOktimeyon boyun tipi
vabdchliyin da,lnmasl
TopMoЖ eHИ e Ba‐
―
VaqOnlarin
hesaba
roHoB
HepacЧ
Hecnoenpeuenxoe 3anoJrHerrrle
6.nanra - Blankrn vaxtrnda
doldurulmamasr
― Ca―
flecenue
eTЛ IIBoe
HeceHИ e cЛ yЖ 6LI Pa6oTHИ
almmayan(chtiyatslz)tOr_
mozlanmasl
HepaЦ IIoHaЛ ЬHaЯ Πepe303К a ―
Somerosiz da51lna
HepaЦ IIoHaЛ ЬHo― SOmerosiz
oM ― Sutka1lq naryadla
xidmet edilmesi
pЯ Д
HecИ MMeTPИ
HepaЦ ИoHaЛ ЬHoe ИcnoЛ Ь30Ba‐
HИ e― Someresiz istifado
HepaЦ ИoHaЛ ЬHoe ИcΠ oЛ Ь303a‐
HИ e 3arOHOB― Vaqoniarin so―
КOM―
I,9inin xidmet etmosi
HeceHИ e cЛ yЖ 6bl cyToЧ HbIM Ha‐
HIIЯ
ЧHOCTЬ
HanpЯ
―Gerginliyin qcyri‐
Ж e‐
siin―
metrikliyi
HecИ MMeTPИ ЧHan 3arpy3К a ―
Qeyri―
Simmetrikガ klemo
ΠepeBoД
HecИ MMeTPИ ЧHLIЙ
Qeyn― Sinlmemk yoldOyison
HecИ MMeTPИ ЧHЫ Й CTpeЛ oЧ HЫ Й
nepe30Д ― QCyri_simmetrik
merosiz istifadosi
HepeamИ 30BaHHЫ e MecTa(6И Лeつ
―Satlimaml,ycrler(bile0
HeperyЛ ИpyeMЫ Й ― Nizamlan―
yoldoyiOon qurttuSu
mayan,tonzllnlenmeyon
ⅡepЖaBeЮ IЦ an cTaЛ Ь ― Paslan―
HecИ HycoИ ДaЛ ЬHocTL TЯ rOBoII
mayan polad
HepЖ aBeЮ IЦ ИЙ ЧyryH―
mayan 9uqun
HecMbIBacMaЯ КpacК a― Yuyul―
HepoBHocTИ
ΠyTII―
Harpy3К II ― Dartl ytkinun
qcyri― sinusoida111薔
Paslan‐
1
mayan boya
Yolun qeyri
HecHИ ЖacMLIЙ 3anaC― Azal―
mayan ehtiyat
HecHИ ЖaeMЫ И 3anaC MaTepИ a‐
ЛoB― MatcHallarin azallnay―
hamari屯 1(k。 10-kё turli“ )
HepoBHocTЬ - 1 0yri― ■ymlik,
kolo― kё 籠rlik; 2 Ton olina―
ma, berabor olinama, qcyri―
mintezomlik;3 Sabit olina―
ma, bir qorarda qallnama,
doyiskenlik
ⅡecaHК ЦИoHИ pOBaHHЬ IЙ yxoД
an ehtiyati
Heco6Л IcllleHИ e npaBHЛ ―Qayda_
lara riayot cdilmomesi
Heco6Л КtteHИ e TexHИЧecК Иx yc_
BarOH03-VaqOnlann Ozba―
ЛoBИ Й― Tcxniki ,ortlere ri―
,lna qa9masI
ayot edilmomosi
204
Hey
Heco6Л КtteHИ e nopЯ ДКa 3aК pen‐
」
IeHИ Я― Borkitmo qaydalarl―
na riayot cdilmomesi
HeCODepmeHcTBo TeXHOЛ
orИ Чec―
Кoro npoЦ ecca ― TcxnoloJi
pЮ sesh tokni1lo,diHlmemesi
HecorЛ acoBaHHocTЬ ДeHcTBИ И
pa6oTHИ Кa― I,9inin razllas―
dlrllrnaml,fealiyyoti
MacMoИ
HecooTBeTcTBIe 3aHИ
OЛ Ж
HOCTИ ―Tutdutu
Д
おyo uyま ln olmamaq
QCyri_
HeTH■ oBЬ Ic(И ЛИ HeИ CnPaBHЫ e)
Э
ЛeMeHTЬ I cК peΠ ЛeHИ И ―
(ve ya nasaz)
HeToК oΠ po30Д HЫ И MeTaЛ Л ―
Coreyanke91.1.loyon metal
HeTPaHC■ OPTHOe npeД
ΠpIIЯ TИ e―
QeyH― neqliyyat miossisosi
,lmalarin qcyri― salamati増 1
HecneЦ HaЛ И3И POBaHHaЯ cTaHЦ ИЯ
― Xisusilo,diHlmomis(itiX―
sasia,dinlmaml,)stanSiya
HecneЦ ИaЛ И3И POBaHHЫ Й Πン
TЬ ―
HeTTo ρ 7.″ CO― Nctto;Xa
"ω
lis 9oki Malin qabslz 9okiSi
Hey6paHHЬ IЙ TopMo3■ 0■ 6aШ ‐
MaК ― Yttlsdirllmaml,tOr
moz ba,maqlarl
HeyД oBЛ eTBopИ TeЛ ЬHaЯ BИ ДИ‐
MOCTЬ ―Qeyri― kafl gё
HeyД oBЛ eTBopИ TeЛ ЬHaЯ opraH■ _
inme
_
Qeyri― Standart voziyyet
HecTaHД apTHaЯ Tapa― Qeyri_
3aЦ HЯ
standart qab(tara)
HettЩ aЯ Ю Hc¨ ―Apancl konsol
HecyЩ aЯ cΠ oco6Ⅱ ocTЬ ―Apa111la
qabiliyyoti
HecyЩ Иe КoHcTpyК ЦИИ ― Apa―
Pa6oT― 101orin qcyri―
kafl teskili
HeyД oBЛ eTBopИ TeЛ ЬHan
pa6oTa
TOpM030B― T0111loZlarln qey―
ri― kai i,lomosi
HeyAoBJleT30PIIT口 lЬ HЫ Й
―QCyri― kafl kc91d
rlcl konstmksiyalar
HecyЩ HЙ TpOc― Aparici tros
HecЧ acTHЬ :Й CЛ yЧ aЙ ― Bodboxt
hadise
pe3И Ha ―ClXanl―
HecЪ eMHaЯ Д
mayan drczln
HecЪ eMHoe
КpenЛ eHИ e―
tipik berkitme
borkidici clcmcntler
HecooTBeTmン Ю Щee HanpaBЛ eHИ e
―Uvtt golmOpn isiqarnet
HecoxPan■ oCTЬ nepe3030К ― Da―
ИHBeHTapHoe
detal
HeTИ Π
oBoe
QCyri― tipik
vozl―
Xisusilo,dirilmemis yol
HecTaHД apTHaЯ cИ TyaЦ HЯ
HeCLCMHЬ IЙ TIIn― clxanhayan tp
HecЪ eMHЫ ЙxЛ e6HЬ IЙ ЩИ
T― cl―
xarllmayan taxll,iti
HeTИ ■oBaЯ ДeTaЛ Ь― Qeyn― tlplk
ΠpOxoД
Hり KnOHHO― Dommedon, durma―
dan,qeti suretdo,rnutloq,dairn
Hり КЛoHHoe
3Ь :■ OЛ HeHИ e Tpe6o‐
BaHHЙ ΠpaBIIЛ ― Qaydalarin
teloblerinin sё zsiz(mitiOq)
yerine yetiHlmosi
HeyК ocHИ TeЛ ЬHoe BЫ noЛ HeHИ e
npaBИ Л ― Qaydalarin qoti
o6oPy‐
ДoBaHHe― ClXarilmayan in―
vcntar avadanllq
205
Hev
Heф Tenepepa6aTЫ BaЮ ЩaЯ npo‐
suretdo(sё ZSiZ)yCrine yeti―
rilmosi
HeyК ocHИ TeЛ ЬHoe co6Л ЮДeHИ e
Tpe6oBanИ Й ― Toloblero
(Sё ZSiZ)riayet
MLIШ Л eHHOCTЬ
―
Ncft cmal
cdon sonayc
Heф TenPOBOД ―Ncft kenleri
Heф TenpoД yК T― Ncft mehsulu
etmok
HeyК ocHИ TeЛ ЬHЬ :Й ―Sё Zsiz,da―
Heф TenPOMЫ
nl,lqslz, ,Ortsiz, mecburi,
hё klnen
HeyMeHИ e aHaЛ И3И pOBaTЬ ―
Tohlil ctmoyi bacannamaq
ⅡeyΠ aKOBanHЬ lЙ BИ Д― Qablas_
dlrllmamls hal
HeynaК oBaHHЬ IЙ rpy3-Qabla,―
Neft sonaycsl rayonu
Heф TeXpaHИ ЛИЩe― Ncft anbarl
HeЦ eЛ ecoo6pa3■ a" nepe303К a ―
Somoresiz da,lma
HeЦ eЛ ЬHoMeTaЛ ЛИЧecК HiI BaroH
―QCyri bitё v mctal vaqon
PaЙ OH―
HeЦ eHTPa」 IИ 30BaHHaЯ cTpeЛ Кa―
Morkozlo,dirilmomis
doyi,on
dlrlmaml,yik
HeypaBHoBeШ eHHocTЬ
nap― Tokor citlorinin tniva―
КoЛ eCHЬ Ix
yol―
HeЦ eHTPaЛ И30BaHHЬ IЙ pacЧ eT
―
Morkozlo§ dirilmemis hesab―
zinotsizliyi
Heン cneШ Hoe BК ЛЮ ЧeHIIe
Ш ЛeHHLIЙ
la,rna
ЦenII―
Dё vronin uLurSuz qo,ulmasl
HYcToЙ ЧИ30CTЬ ― Dayanlqslzllq,
sabitsizlik,mё hkemsizlik
HeycTPaHИ MЫ ЙДeф eК T― Dizol―
HeЧ eTHoe HaΠ paBЛ eHИ e― Tok is―
ⅡeyI::Ill甜 :leMeHT_isti_
da ollnayan alot
HeШ TenceЛ ЬHLIЙ pa3Ъ eM― StCp―
sclsiz 91xarllma(sё kulmO)
tiqamet
HeЧ eTHЬ IЙ ■oe3A― TOk qatar
HeЧ eTHЬ IЙ ΠyTЬ ―Tok yol
HeШ TaTHЬ IЙ ИHcTpyMeHT―
stat―
rak etmeyon clcmcnt
HeyЮ THЫ Й BaroH― Narahat va―
qon
HИ BeЛ ИpHaЯ α ″4・ ″jツタ
rar+rli
ツ
″ツCЪ eMК a_N市
clir
9okilisi
"喀
HИ ЖHee cTpoenИ e nyTИ 一 Yolun
Heф a3И pOBaHHЫ Й IIcToЧ HИ К TO‐
Кa― Fazalasdlrlllinaml, co―
reyan monboyi
Heф a309yBcrBИ TeЛ ЬHoe nyTe30e p←
Лc― Faza hlss etlneyon yol relcsi
〃の
Heф Ten劉lИ BHЫ e"η ′κ″ηι
cyД a― Ncft da91yan gomiler
Heф TeHaЛ ИBHЬ le noetta― Ncft
da,lyan qatariar
alt qurulusu
HИ ЖHИ Й6Ь eф ―A,agl bief
HII畑 IIЙ ra6apИT― A,a言l ondaz0
HII畑 ИЙ nonc HaД peccopHoЙ 6a」 IК II
―Rcsorustu ti五n ω agl kemoH
HИ ЖHИ ЙЯ
Pyc― AsaLl merteb。
(Ve ya qat)
Heф TeneperoHHaЯ ycTaHoBК a ―
Ncftaylran qurttu
206
Hera6apИ THocTЬ
A,a薔 l ondazOsizlik
ⅡИЖHЯ Я
―
HoM
HИ ЖHЯ ЯЧacTЬ 6pycКa― Tirciyin
a,a言 l hiSSesi
―Tohlikeli ytklorin nOmcn―
klaturasi
HИ 3К aЯ ΠOcaД Кa noД Ш ИΠHИ Кa―
Yastigin a,ag1 0tllrdulmasl
HИ 3KaЯ ЧaCToTa― A19aq tczlik
HИ 3К 030Л ЬTHЫ e ЛIIHИ И CЦ Б И
CBЯ 3И ―IMB ve rabitenin al―
HoMeHК Лa7PHaЯ rpyΠ na― No―
9aqgerginlikli xetiori
HИ 3К OЛ erHpoBaHHaЯ cTaЛ Ь ― Az
qatl,lqll(X01iteli)pOlad
HИ 3К OTeMΠ epawpHЫ e rpyHTЫ _
A,a普 ltemperaturlu torpaqlar
HИ КeЛ ИpoBaHИ e― Nikcllomo
HИ ΠneЛ Ь 脅″″.′ ψ′′
り ypaBHИ ―
yolun ve s)
HoMep roЛ oBHo「 o 3arOHa― Ba,
(birinci)vaqOnun n6mrosi
TeЛ ЬHorO
nOpШ HЯ ― Tarazla∼
ylcl porsenin nippeli
HИ TК a rpaф ИКa ДBHЖ eHИ Я―Ho―
roket qraflkinin xetti
HИ TЬ ΠPaBaЯ (И ЛИЛeBaЯ )― Sa首
(Ve ya S。 1)XOtt
HИ TЬ pИ xTo30Ч Han"●
.rrcヵ _
κ〃 ―Rixtovka xotti"′ “
HИ Шa`gレ α″4″ jο ″り TOHHeJIЯ ―
Tunelin oy■
lttu
HИ Шa BaroHa― VaqOnun tax9asl
H030e ycTPoicTBO― Yeni qurttu
H030CTpOЙ Кa― Ycni tttjli(tikinti)
H030CTPOЯ ЩaЯ cЯ ЛИHИ Я一Ycnl
tikilon xott
HoЖ ―B19aq
HoЖ aBTonepeKЛ ЮЧaTeЛ Я― Av―
mcnlclatur qrup
HoMep r・ 7rα
″″″ι
″
″り(0■ OpsI,
".
cBeToф opa, ΠyTИ И ■ Д。
)一
Nё nlro(dayattin,SVetOforun,
HOMep 3aBOД a И3rOTOBИ TeЛ Я ―
Istchsa191 zavodun nё mresi
HoMep ΠЛaBК И― Orintinin nOm―
resi
HoMcP Πoetta― Qatarm nomrり 1
HoMep■ yHК Ta фopMИ poBaHИ Я―
Tertibat monteqosinin nё m―
rosi
HoMeP TИ cК oB ― MOngenolorin
nё mrosi
HOMep X30CTOBOrO BartlHa― QuyTuq
(aXl■ ncl)vaqOnun nё nresi
Ho、 lepHoЙ cnoc06 - Nё mroli
tsul
HoMepHoЙ
cΠ oco6
ΠepenHcИ ― Si―
yahlyaalmanln nOnlreli tsulu
HoMepHoЙ yЧ eT
―
Nё mreli
qeydiyyat
HoMepHoЙ
― Va―
yЧ eT BaroHoB
qonlarin nё mroli qeydiyyatl
HoMepHoЙ weT ΠpocT41■ _BO,day―
tomatik 9evirgecin b19a薔 1
almalm nonlreh qeydyyatl
yp6eЛ
―
HoЖ К
ЬHon 3aCЛ OHК И
HoMHHaЛ クα″.″ ο″ルαJjリ ーNo―
Kurbcl qapa首 lnln b19a首 1
minal
HoMeⅡ КЛalり Pa"α
ο71“ Cル ‐ HoMИ HaЛ ΠЛaBК oИ BCTaBК И ―
".″
′
″″
Onyon qomyucunun nominah
り rpy30B― Yiklerin no―
l■ cnklaturasl
HoMИ HaЛ ЬHaЯ ЧacToTa― Noml―
HoMeHKJIaTypa onacHЫ x rpy30B
nal tezlik
207
Houuxaltxoe HarIpnlxeHrre
Nominal gerginlik
Hounna:rrnoe rrroBoe Ycxnrle
Normal dartr qiivvosi
-
HopMa nepeAaЧ И BaroHoB ― Va―
qonlann vcHlmo(6■ ilmo)
noll■ lasl
HopMa norpy3К H― Yiklome nor―
masl
Houxxa.lrnrre pa3MePbI Irrrrpunu xo.ner - izin eninin nomi-
HopMa nPИ КpLITИ ■ ― Daldala―
Nomi-
HopMa coД epЖ an■ Я ― Saxlanl,
Nominal
HopMa coД epЖ aⅡ ИЯ ■oД ΠЯTHИ КOB
nal <ilgiileri
Houxnarusslfi a[aMerp
-
nollllasl
nal diametr
Houxnarrxrrfi ror
-
careyan
Houorpauua (zpeq. nomos
nacaq nollllasl
*
- Nomoqramma
Houorpauua npu6oPa - Cihaztn
nomoqrammasr
Houorparuua yqacrxa - Sahonin
nomoqrammasl
}d.oprr,r (tam. norma) - Norma
Hopua npeuenra - Vaxt normast
Hoplra npeuenu fipolr3Bo.qcrBeHnac - Istehsalat vaxt normasl
Hopma npeuenx nPocror - Bo9dayanmantn vaxt normasr
Ilopua npe*renn rexHHtrecKaq Texniki vaxt norrnasr
Hopua nurpy:rn - Boqaltma
grapho)
―Dabanaltllann saxlan19 nor‐
masl
HopMa coД epЖ aHИ Я ΠЯTHИ КOB―
Dabanlarin saxlanl,nonnasl
HOpMa cToЯ HOК
-
Qatar_
larin dayanma normasl
HopMa ToК a― Cereyan nolll,asl
HopMa“ ЫЛИ-OkSilmo(azal―
ma)nO・ 11lasl
HopMaBTИ BHЬ Ie aК TЫ
―
No■ ■■la―
tiv aktlar
:り
HopMaЛ ЬHaЯ クα″.″ ο″α′
pa‐
6oTa ycTPoЙ cTB― Qurttularin
no■ 1llal isi
HopMaЛ ЬHaЯ
peЛ ЬcoBaЯ ЦenЬ ―
Nollllal rels d6vrosi
HopMaЛ ЬHoД eЙ CTByЮ lЦ ee
no(nasl
Hopua nupaborrn
■Oe3Д OB―
istehsal
pe」 le―
No.11laltOSirli rele
HopMaЛ ЬHo 3aMК HyTaЯ peЛ Ьco‐
nonnasr
Hoprua :arpy:xu - Yiiklome normasr
Hopua :axpenresuq - Borkitme
noIInasr
Hopua ucnoarroBalrufl BaroHoB Vaqonlann istifade normast
Hopnra uaccu - Ktitlonin normasr
Hopua uanprxexnn - Gerginlik
nonnasr
BaЯ ЦenЬ ―No■ 11lal qapanml,
rels d6vrosi
HopMa」 IЬ Ho HCmpЯ
Щ ИЙ
cBeToф op
―Norlnal yatmayan svetofor
HopMaЛ ЬHo ■OraШ eH ― Nollllal
sOnik
HopMaЛ ЬHo pa30MК HyTa■ peЛ Ь‐
coBa■ ЦenЬ ― Nollllal aralan―
ml,(a91q)relS d6vresi
208
HopMa」
IЬ HOe
nИ TaHme―
BЬ :rPy3К y)_
Nonnal
qidalanma
HopMaЛ ЬHoe noЛ oЖeHИ e― Nor―
mal veziyyot
HopMaЛ ЬHoe noЛ oЖ eHИ e cTpe―
("k10meyo,bo,altmaya)
HopMLI ecTecTBeHHoЙ
mal voziyyeti
rcJlm
HopMaЛ ЬHЫ Й THΠ ―Nollllal tip
HopMaTHB"α ″ο″ ″の Л ЧHOrcl
“ oBOД"α
―Roh―
ИTe」leЙ “
ЧaCTИ ЯpyК
〕
berle五n,oxsi i゛ irak nomativi
HopMaT“ BHaЯ 6a3a ― Nonnativ
baza
ДoК yMeHTaЦ ИЯ ―
HopMaTИ BHaЯ
Normativ sonedler
HoPMaTИ BHOe BpeMЯ ― Nonnativ
vaxt
HopMaTIIBHO‐ TeXHИ ЧecК aЯ ДoК y‐
MeHTaЦ IIЯ ― Nonnatlv― tcxnl―
ki sonedlor
HopMaTIBHЫ Й aKr― Nol.1latV akt
HopMaTИ BHLIЙ ДOКyMeHT― Nor―
mativ soned
CPOК OК ynaeMoc―
HOpMaTHBHЫ
TИ ― Xorci 91xall.lanin nor―
Й
mativ middeti
HopMИ poBaHИ e MaHeBpoBoЙ pa‐
6oTЫ ―Mancvr i,inin nolllla―
la,dlrllmasl
Π
OpMHPoBaHИ
―
― Avtoqo,qunun boyuk di,1-
nin bumu(ucu)
Ho● IЛ ЬЩИК―Yikda,lyan
HocИ MaЯ paД ИocTaHЦ ИЯ― Dasl‐
nan radioStansiya
HocoК Πo■ 03a― XiZoyin burnu
HocoК ■oЛ o3a 6aШ MaК a― Bas―
ma首 ln XiZeyinin bumu
HyЛ eBaЯ クα
".″
″〃″り ЛИHИ Я―
Slflr xotti
HyЛ e3aЯ
ΠOCЛ eAoBaTeЛ ЬHocTЬ ―
Slflr ardicllllgi
TOЧ Ka― Slftr nё qtesi
MeCTo― Slflr ycri
ΠpИ 6op― Slflr cihazl
ΠpoBoД ―Slftr mo■ ili
yК ЛoH― Siflr maillik
HyMepaЦ ИЯクαrrr.″ ″ ″″り BC‐
"′
ДOMOCTИ ― Cedvolin nё mro―
HyЛ e3aЯ
HyЛ e30e
HyЛ eBoЙ
HyЛ eBoЙ
HyЛ e30Й
lonmesi
HyMepaЦ ИЯ MecT― YerioHn n6mrolonmosi
HyMepaЦ ИЯΠoe3AOB― Qatarlarln
n6mrelonmesi
HyMcPaЦ ttЯ ΠyTeЙ ― Yollarin nё ―
mrolenmosi
HyMepaЦ
e TPyД ユ ー Omeyin
IIЯ
PatteЛ ЬHЫX
ΠyHК _
TOB― B51lne menteqolerinin
nollllala,dirllmasl
n6nlrelonmesi
HyMepaЦ ttЯ cTpe■ oК ―Yoldoyi―
,onlo五 n nё mrelenmesi
HOpMИ poBanHЫ Й―No.1.lala,dl―
nllnls,noll・ laya uyttun
HopMЫ BpeMeHИ (Ha nOrpy3К
y6Ь IЛ И
Tobii itki nomalarl
Hoc 6oЛ ЬШo「 0 3y6a aBTocЦ enК И
■OК ― Yoldoyisonlorin nor―
HopMaЛ ЬHЬ :Й peЖ ИM― Normal
VaXt n0111lasl
"
209
063aЛ ― U9qun,u9uq
06BaЛ ЬHa, cИ rHaЛ И3aЦ ИЯ ―
U9qun isarevcricisi
06BaЛ ЬHЫ ЙyЧ acToК nyTИ ―Yo―
lun u9qunlu sahosi
06DeCTИ ― DOvrelomok
06BecTИ 3aMК HyTЫ M
КoHwpOM
― Qapa1l kOnturla dё
cЛ aЯ
КoHTaKTHan
CeTЬ
teqesi
06roHHLIЙ
―
Sallanml,kontakt,obokosi
06BoД -l Dolama,dё vrolome;
hO.1.losi
06Д ИpoЧ HЬ IЙ ― Soyucu, qablq―
06Д yBК a ― Um■ 111。 , imib to―
mizlomo
06城 yBКa cTpeЛ КИ― Yoldoyisoni
tfurib tomizlolllo
06e3rpy3К a TeЛ eЖ КИ Barona ―
2 Hasiyolomo,9okmO
ヽraqon arabacl首 lnln yuksiz―
06BoД HoЙ KaHa」 I― Dolama ka―
lo,dirillnosi
06e33apaЖ ИBaHИ e MecTHocTИ ―
nal
Ycrin (erazinin) zOhOrli
06BoД HoЙ ΠyTЬ ― Dolama yol
0630Д Ьl ycИ ЛИBaЮ IЦ Иe ― Gc―
londirici dolamalar
06BЯ 3К a― Battlama,Sanma,sa屯
maddolordon zerersizlo,di―
rilmesi
1
06eperaЙ cЯ
06BЯ 3К a nOЛ yBaroHa― Yarlinva―
30Д a! ―
qonun sar言 lSl
06BЯ 3К a
Otme yolu
Tuncl
nシ リЬ―
06Д eЛ Кa ToHHeЛ ЬHaЯ ―
91Xaran
vro―
lomok
06BИ
06ronHЬ IЙ ΠyHК T― Otmo mon―
manК И ― Papa言 ln
(ytkin)sar普 lSl
06BЯ 30Ч HЬ Ie 6aЛ К
И―BattlaylCl
sizliyinin tomini
ヽraqonun su ile teminati
ΠoЛ yBaroHa―
Yarlmvaqonun sar首
npo―
qorun!
06ecneЧ eHИ e 6e30Π aCHocTИ ДBH―
ЖeHИ Я ― Horoketin tohliko―
06ecneЧ eHne BaroHa BoД
tirlor
06BЯ 30Ч HЫ Й 6pyc
КoHTaК THoro
Kontakt naqllindon
oИ
―
06ecneЧ eHIIe BaroHa TonЛ ИBOM_
Vaqonun yanacaqla telllinatl
l tiri
06BЯ 30Ч HЬ IЙ yrOЛ ЬHИ К _ Sar意 1
ginyosi(kinCIty■ )
06ecneЧ eHИ e repMeTИ ЧHocTИ ―
06BЯ 30Ч HЫ Й yroЛ ЬHИ К Barona―
Gc11.letikliyin brnin olurllnasI
Vaq9,un sar薔 l ginyOSi
06roH― ()tlne,ke9mo,6tub kc9mo
06roH Π
oe371a― Qatarm ё
tmosi
06ecneЧ eHИ e 3aMЫ КaHИ Я MapШ ―
pン
Ta _Mar,rutun qapanma―
slnln temin olunmasl
210
06ecneЧ eHИ e ЛИЧHoЙ 6e30naCHo‐
CTH ―Sexsi tehlikosizliyin
tominatl
06ecneЧ eHIIe nepe3030К (naCCa_
ЖHPOB,rpy30B)―
Da,lmala―
rin tominatl(sorni§ inlorin,
yiklerin)
06ecneЧ enИ e noetta TopMo3aMИ
― Qatarin tormozlarla tomini
06ecneЧ eHIIe pa36era noД Ш ИΠ‐
a― Yastl首 ln Oynamasinin
HИ К
teminl
06ecneЧ ИBaЮ lЦ ИЙ 303MOЖ HOCTЬ
ocTaHoBК И ― Dayanma
maSl(hOrOket terkibini bu―
raxmaqla)
06К aTК a ΠoД BИ ЖHOrO cocTaBa―
Horoket torkibinin yoxlan―
maSl(hOrOket terkibini bu―
raxmaqla)
06К aTК a pe」IЬ coBoЙ ЦenИ ― Rcls
dё vrosinin yoxlanmasl(he―
roket terkibini buraxmaqla)
mimkinliyunin tominatl
06ecIIeЧ ИTЬ ―TOmin ctmok
06ecneЧ ИTЬ ΠpoxoД naccaЖ ИpoB
dirilini,tip
06」 IeД eHeHИ e noBePxHocTИ КaTa‐
HИ Я ― Diyirlonmo sethinin
buzlamasl
―
6yф ep
06Л erЧ eHHLIЙ
Yingille,dirilmis bufcr
aMepa― Sua_
HaЯ К
06」 lyЧ aTeЛ Ь
lanma kamcrasl
06Ma30Ч HaЯ И30Л ЯЦИЯ― Stlrtgi
06ecToЧ ИBaHHe pe」 le― Relenin
coreyanlnin kOSilmosi
06ecToЧ eHИ e nyTИ ― Yolun co―
royanslzla,dlrimasl
Э
ЛeК TPИ ЧecК aЯ
COreyanl kesilmis
clektrik dё vrosi
06eЧ aЙ Кa― Yanllq(sistemO_
lordo)
06К aT‐ l」IoKOM41THBa,BartlHa И ■
izolyasiya
06MaTЫ BaHИ e― Dolama,sarlma
06MeH ИHф opMaЦ ИeЙ _Molumat
Д。
)一 Yoxlama, hamarlama,
mibadilosi
Πoo狐 oB ― Qatarlarin
mibadilesi
06MeHHLIe no/vloHЫ ―Deyi,diri―
06MeH
sttb yoxlama,smaqdan 91xart―
ma 00kOmOu宙 ,vaqOnu Ю s)
06К aTК a B■ oBЬ yЛ OЖ eHHLIX
peЛ ЬcoB― Tokrar qoyulmus
lon altllqlar
06MopoЖ eHИ e― Dondulllla
06MoTК a― Dolaq
rclslorin yoxlanmasl(hOrO_
ket terkibini buraxmaqla)
06К aTК a
- BuZla
brtullnt,xizok
min temok
ЦenЬ ―
metal dayaq
06」 IerЧ enHЫ ЙTИ Π一Yingi1los―
06Л eД eneЛ ЫЙ Πo」lo3
―SonlisinloHn kc9mesini to―
06ecToЧ eHHaЯ
06Л acTИ ycTaHoBК II― QOyullna
sabolori
06Л erЧ eHHaЯ MeTaЛ ЛИЧecК aЯ
OΠ OPa ― Yingillo,dirilmis
КoHTaК
THoH CeTII
―
06MoTК a Bo36yЖ tteHIIЯ
lonme dola首 1
Kontakt,obokosinin yoxlan―
211
―
TeSlr―
06MoTК a BblcoК 00MHan ― Yik―
sokomlu dolaq
06MoTIca nM■ yЛ ЬcHorO peЛ e ―
Impuls relesinin dola普 1
06MoTКa КoД llpyЮ IЦ ero TpaHc‐
фOpMa■ Opa _ Kodla,dirma
transfollllatorunun dola慈
1
06MoTК a n■ 3К 00MHa■ ― A19a―
qomlu(a,a曽 10mlu)dolaq
06MoTКa ΠyTeBoro peЛ e ― Yol
relesinin dola普 1
06MoTК a peЛ e― Relenin dola首 1
06YoTК a CИ rHaЛ ЬHoro peЛ e ―
tallarin askarlanmasl
06HapyЖ eHHaЯ HeИ cnpaBHocTЬ
― A,karlanml,nasazllq
06■ oBЛ enne 3arpЯ 3HeHHOro 6aЛ ‐
」
lacTa― cirk10nmi,ballastln
yenile,dirilmesi
06o6Щ eHИ e oIIЫ Ta― TeCibonin
imumile,diHlinesi
06orpeB cTpeЛ КII― Yoldoyi,on―
I,are rclcsinin dolatl
06MoTК a cTaTopa― Statomn do―
lorin qlzdlrimasl
06orpeB TenЛ o303HЬ IX ДИ3eЛ eЙ ―
la首 1
06MoToЧ HaЯ Πpo30■ OKa― I)01aq
meftili
06MoToЧ HLIe npOBoД a
90X)bukslarin a§ karlanmasl
06HapyЖ eHIIe noBpeЖ ДeHИ Я ―
Zodolonmonin a,karlanmasl
06HapyЖ eHИ e 30Л OЧ aЩ Иx ДeTa‐
ЛeЙ ttИ CК ‐
B)― SiinOn dc_
―
Dolaq
naqlllori
06MoTЧ ИК―Sarlylol
06Ⅱ apyЖ eHИ e― Tapma,askar et―
me,m■ oyyon ctme
06HapyЖ eHИ e D BarOne rpЬ 13y_
HoB― Vaqonda gemiricilerin
a,karlanmasl
06Hapン 憮eHИ e Дeф eК Ta― QiSu―
run a,karlanmasl
06HapyЖ eHIIe Дeф eК TOB ΠO КPy_
ry КaTaHИ ЯttИ CК ‐
К)― Diy―
Teplovoz dize1lorinin qlzdl―
nimasl
06orpeBaTe」 IЬ ―Isidici(qlZdlncl)
06Щ ―Qursaq
06oД К
oЛ eCa― Tokerin qursa薔 1
06oД MaxoBИ Кa― Nazim 9arxln
qursagl
06oД oК ― Nazik ha,iyo, k19ik
halqa
06o3HaЧ eHИ e― Qcyd etme,gOs―
to■
1■
lo,1,are etmo,nisanlama
06o3HaЧ eHИ e■ oeЩ a―
Qatarm
nisanlanmasl(1,are cdil‐
mosi)
06o3HaЧ eHИ e ycЛ oBHoe― Serti
a,karlanmasl
isaro
06Hapン 生eHИ e HapyШ eHttЯ ―PO―
06o3HaЧ eHИ e x30● Ta noe3Д a ―
zuntunun askarlanmasl
Qatarin quymttunun (sOnu_
06HapyЖ eHHe neHcnpaBHocTИ ―
nun)nisanlanmasl
Nasazl嗜 in askarlanmasl
06o■ oЧ Кa― UZ qabl普 1
06HapyЖ eHne neperpeTЬ Ix 6yК c
06o■ oЧ Кa Кa6eЛ Я― Kabelin iz
‐
qabl普 1
CК
Б
aИ
)― QlZml,(heddOn
212
irlonme sethindo defektlorin
06p
npoBoA―
06opBaHHLIЙ
06opyД oBaHИ e КoMΠ peccopHoe―
Qlrim15
Komprcssor avadanh慧 1
mo■ il
06opoT― Dё vriyyo
06opoT BaroHa― Vaqonun d6v―
06opyД o3aHHe Кpocca ― KIoss
avadanh首 1
06opyД oBaHИ e Кy3HeЧ HO‐ Πpecco‐
Boe ― Demir9i― prcs avadan―
rlyyosl
06opoT ЛoК oMoTИ Ba― Lokomo―
tivin dё vriyyosi
06oPoT MaК
CИ
MaЛ
Ь
11普 1
HЫ
Й
一
06opyД oBaHИ e Лa6opaTopHoe ―
LaboratoHya avadanll首 1
06ocHoBaHИ e BЬ 16opa― Se91min
Mak―
simal dOvriyyo
Yerli
06opoT MecTHoro 3arOHa一
esasiandlrllmasl
vaqonun dё vriyyosi
06ocHoBaHne
ЭКoHoMИ ЧeCК oe
_iqtisadi Osaslandlrllma
06opoT cocTaBa naccaЖ ИPcК oro
nOe3Aa― SOnlisin qatan ter―
06ocHo3aHHOe TexHИ ЧecК oe 3a‐
IЮ Ч entte ― Osash tcxniki
К」
rey
06oЧ ИHa― Qlraq,kOnar
06oЧ ИHa n〕 TII 一 Yolun kenarl
kibinin dё vriyyosi
06opoTHaЯ cTopoHa ― Tors uz,
arxa teret o biri toref
06opoTHoe Дeno― D6vriyyo dc―
posu
06opoTHЫ e cpeД cTBa ― Dё v―
(qlra首 1)
Hyye vesaitleri
06opyД o3aHИ e― Avadanllq
06opyД o3aHИ e 6И ЛeTHЫ x Кacc―
Bilet kassalarinin (xoZin01o―
rin)aVadanh普 1
06opyД oBaHИ e BaroHa(cЪ eMHOe,
HecЪ eMHoe)― Vaqonun ava―
danll普 1 (91Xarllan, 91xarll―
mayan)
06opy■ oBaHИ e 303Д yШ HOЙ ЛH‐
HИ И―Hava xettlnin avadan―
11首 1
06opyД oBaHИ e BЫ coК OBOЛ ЬTHOe
―Yuksokvoltlu avadanhq
06opyД oBanИ e ДЛЯ rpy30BЫ X
onepaЦ ИЙ ― Y●k omeliyyat―
larl i9in avadanllq
06oP四
e Д
ЛЯДttarHocrIIК И―
"aHИ
Diaqncls山
m aVadanllq
“
213
06pa6oTК a― Emal,1,lonmo,ha―
Zlr,Okle salina
06pa6oTК a rpyHTa― Torpa首 ln
islonmosi
06Pa6oTК a ДaHHЫ x o nepeBo3‐
Кax ― Da,1lnalar haqqinda
melumatln i,Iontnesi
06pa6oTК a ДoК yMeHToB ― SO―
nedloHn islonmosi
06pa6oTК a I130TepMИ ЧecК IIx 3a‐
roHoB― Izotclllllk Vaqonlarin
i,lonmosi
06pa6oTК a КoЛ eca― TokoHn is―
lonmesi
06Pa6oTК a MeToД oM BIIHT030H
ΠpoК aTК И ― Vintli ycyllmo
isulu ile l,lomo
06Pa6oTК a MeToД oM КoBКИ ―
DOymo isulu ile i,lomo
06p
06Pa6oTК a MeToД oM
Ш
TaM■ oBК И
― Stamplama isulu ile
lna
islomo
06pa6oTК a nepeBo30Ч HЫ X ДOК y_
MeHT03-Da,lma sonedloH―
06pe3-1.Konar,qlraq;2 Ko―
sik
06peccopHaЯ Macca ЭКИnaЖ a―
EkipaJin
nin i,lonilmosi
06Pa6oTК a no● 3Д a― Qatarin is―
06pa6oTК a cocTaBa ― Terkibin
islonilmosi
06Pa3eЦ ―Nimune
06pa3eЦ ΠOД ΠИceЙ ― Imzalarin
numunesl
―
ressorlanmaml,
kitlosi
lonilmosi
06pa3eЦ ‐CBИ ДeTeЛ Ь
06paЩ eHИ e― DOvr etino,dolan‐
Nimuno―
,ahid
06pa30BaHИ e BЬ InЛ ecК oB― Pal―
91qlanmanin omolo gellmesi
06Pa30BaHИ e 3a30pa― Arall首 in
yaranmasl
06pyЧ _Qursaq,90nbor
06pЬ :3-QOpma,qlrllma
06pЬ IB aBTOcЦ enК И ― Avtoqo,‐
qunun qlrllmasl
06pЫ B ЖИЛЬI TPOCa― Trosun
damarlnin qlrilmasl
06pЫ B КoHTaК THoИ ceTII― Kon―
takt 5obokesinin qlrilmasl
06pЫ B noetta― Qatann ql■ lmasI
06pЫ B Πpo30Д a一 Moftilin qlril―
masl
06pЫ B pacК oca― CopinO qlrlq
06pa30BaHIIe cHeЖ HЫ x oT」IOЖ e―
HИ Й ― Qar 96kintilorinin
06pЫ B xpe6ToBoЙ 6aЛ КИ ― Bcl
emolo gollnosi
06pa30BaHИ e ny3Ь IPЬ К
a
barcl普 m yaranmasl
06pЬ IB ЦenИ ―I)ё vronin qlnhasl
06cЛ eД oBaHИ e(■ yTИ ,ycTpoЙ cTB
Qa―
tirinin qlrllmasl
И■ Д
・)一 Mia.yine ctmo(yO―
06pa3Ц OBOe Л oК oMOTИ BHOe ДenO
― Nimunevi lokomotiv dc―
lu,qurttularl ve s)
06cЛ eД o3aHIle 3eM」IЯ Horo no‐
posu
ЛoTHa ― Torpaq yata薔 lnin
muayinosl
06cЛ eД oBaHИ e nepee3Aa― Ke91din mtayinesi
06pa3Ц OBЬ IЙ ΠpИ 6op_Nimuno―
vi cihaz
06PaTHaЯ КPIIBaЯ ― Oks eyri
06paTHaЯ cB■ 3Ь ―ЭkS olaqo
XidmetcmO
06c」 IyЖ ИBaHИ e―
06cЛ yЖ ИBaHИ e ДeЖ ypHЬIM Pa‐
06paTHo-Oks,geri
06paTHOe HaΠ pЯ ЖeHИ e ― Oks
5oTHИ КOM― Nё vbet91 1,9i to―
gerginlik
roflndon xidmet etme
06cЛ yЖ ИBaHIIe ЖeЛ e3HOД OpoЖ ‐
Horo nepee3Д a― Domir yolu
Ianan― Oks klapan
06paTHЬ IЙ К」
06PaTHЫ ИTOК ―OkS COreyan
06paЩ eHИ e 」
IoК oMoTHBa ― Lo―
komotivin dё vr ctmosi
ke9idine xidmet etmo
06cЛ yЖ IIBaHИ e
214
ЛoК oMoTИ
Ba OД ‐
06Ш
HИ M ЛИЦOM―
Lokomotivo bir
noforin xidmet ctmosi
06cЛ yЖ IBaHИ e ЛoК oMOTИ Ba oД ―
HИ M MaШ
HHИ ●TOM
―
Loko―
motive tok masinistin xid―
met ctmosi
06cЛ yЖИBaHHe naccaЖ ИpoB ―
Sonll,illlore xidmet ctmok
06cЛ yЖ ИBaHHe noetta― Qatara
xidmet etinok
06cЛ yЖ ИBaHtte cocTaBa c npo‐
Лa3К OЙ ― Torkibo altina gir―
Чpe3BLIЧ aЙ Hoe
И BaHIIe
06ToЧ Кa cPeД HeЙ ЧacTII oceЙ ―
Oxlarin orta hissesinin yo―
nullnasl
06ycTponcTBa
MocTa
―
K6rpunin qurgulari
06ycTPoЙ cTBa nyTИ ― Yolun
06yЧ eHИ e ― Oyretmok, tolilll
VCll■ 10k
06yЧ eHHe КaД poB ― Kadrlarin
ёyredilmesi
06yЧ eHИ e TexHИ ЧecК oc ― TCX―
niki telim
06xoД -l Dolanma,dё vrolomo;
2 0tmo, ke9mo(yandan,
piyada); 3 Baxma, baxlb
yoxlama
06xoД ЖeЛ e3HOД OpoЖ Ho「 O y3Л a―
Demir yolu qov,attinl d01an―
06xoAnaЯ nonepeЧ ΠaЯ (HЛ И Πpo‐
ДOЛ ЬHaЯ )nepeMЬ :Ч Кa― Dolayl
enino(ve ya uZununa)ta普
06xoД HaЯ Tpy6a― I)olayl boru
06xoД HoЙ ΠyTЬ ―IDolayl yol
cMoTPo30И
КpЬ ImК И― Baxl, qapa言 lnin
tiqqlldadllmasl
06TeК acMaЯ фopMa_Axarll for
lna
06THpК a n30Л ЯTOpa―
КaTaHИ Я
06ToЧ Кa noBcPXHOCTИ
―Diyirlonme sethinin yonul―
masl
maq(Ve ya baxmaq)
―Fё vqolade voziyyet
06cTyК
To―
ker cinnin yOnulmasl
qurttulari
mokle xidmet etinok
BaHIle ycTpoЙ cTゴ ー
06cJIyЖ И
Qurttulara対 dmet ctmok
06cJIyЖ ИBaЮ Щ ee ycTpoЙ c30 Xidmetcdici qurttu
06cЛ yЖ ИBaЮ lЦ HЙ nepcoHaЛ ―
Xidmetcdici personal
КpyШ eHИ И
06cToЯ TeЛ ЬcTBa
A薔lr
qoZala_
Л
И
aBapИ
Й
(И
)―
rin (Ve ya qozalarin)yaran_
ma veziyyoti ve ya,oraiti
06cToЯ TeЛ ЬCTBo
06ToЧ Кa КoЛ ecHoll napЬ I―
06xoД ЧИК И CК yccTBcHHЬ IX CO‐
opyЖ eHИ Й ― Sllni tikllilerin
IZolyato―
run silinコ nosi
06TotleHHaЯ ЧacTЬ ocH - OXun
baxlclsl
yonulinus hissosi
06ToЧ enHoe КoЛ eco― Yonullnus
06xoД ЧIIК ΠyTИ ―Yol baxlclsl
06Ш ИBК a BaroHa ― Vaqonun
toker
06ToЧ Кa 6aHД aЖ a― Conberin
yonulinasl
06Ш ИBК a Кy30Ba ― Kuzovun
izinin 9okilmosi
izinin 9okilmosi
215
06Ш
06Ш ИBК a noЛ a
―
D55omonin
izinin 9okilmesi
06wИ 30Ч HЬ IЙ MaTepИ aЛ
―
0面 iklik(izlik)material
06Щ Иe TepMИ HLI r77α IPr.=erm″ ″リ
ー
Umunli te.11linlor
06Щ aЯ ΠpoBepК a― Umumi yox―
lama
06Щ aЯ TpeBora― Umumiheyecan
06Щ eД ocwnHLIЙ -1」 mumi elve―
risli,imumi o19atan
06Щ ee peЛ e ―Umumirele
06Щ eceTe3an CXeMa ― Umuml
,oboke sxcmi
06Щ Иe noЛ oЖ eHИ Я ― Umumi
qaydalar
06Щ Иe yК a3aHИ Я―Umumi g6s―
O6reAxnennsrfi noesg - Birlogdirilmig qatar
O6reAnnennsrfi peryrqrop A[3erq - Dizelin iimumilogdirilmig tonzimleyicisi
O6teAuxxre,rr uuQponoro noroxa - Roqam axrnrrun birlogdiricisi
O6re:AEas 4opora - Dolama (ve
ya dolayD yol
O6r,erAuufi Maprrpyr - Dolama
mar$rut
Oftexr Qram. objectam) Heflo-
- Horokotsiz (terpenmez) obyekt
O6r,exr nonepxnocrnofi pagnoaKrrrBuocrx - Sethi radioaktiv obyekt
O6rerr nognxxnsrfi - Hereketli
obyekt
O6rexr[sHoe paccneAoBanne Obyektiv aragdrrma
O6reu rpy:onoro rroMe[teur{fl Yiikleme yerinin hocmi
O6reu onepaqnfi - Omeliyyatlann hecmi
O6reu nepeno:ox - Dagrmalann
hecmi
O6reu nepenoroK naccaxnpoB Serniginlorin dagrnma hocmi
O6rennaq rraKnaArca - Hocmli
yanhq
Arnxxrrfi
teH,lor
06Щ Иe ycЛ oBИ Я ΠOrpy3К И ―
Yiklomonin imumi,ortiori
06Щ ИЙ BaroHoo6opoT_Umumi
vaqon dё vriyyosi
06Щ HИ КoHTaК T― Umuml kon―
takt
06Щ ИЙΠpo6er― Umumi yurus
06Щ IIЙ Πpo6er BaroHa― Vaqo―
nun umuml yurusu
06Щ Иi npocToЙ BaroHa― ヽraqo―
nun imumi bo,(semeresiz)
dayanmasl
06Ъ eД ИHenHaЯ
TexHИ ЧecК aЯ
КOHTOpa― Birlesmi, texniki
kontor
06Ъ eД ИHeHHaЯ TopM03HaЯ MarИ ‐
CTPaЛ Ь ― Birle,mis to.1・
・OZ
magistrall
O衝 ЬeAИ HeHHЫ e BoK3aЛ Ы ― Bir―
lo,diHlmi,vattzallar
216
06reMxaq Macca
rpy3oB
Yiiklerin hecmi kiitlesi
O6renrxu[ Heaorpy3 - Hecmi
natamam yiiklonme
O6rqsrrennaq qenxocru (6araxa, rpy3a x r. a.) - Qiymoti
bildirilmis(baЁ
oBpar― Yarttan,dere
OBparoo6pa30BaHИ Я―YarttanO―
melogolino
O「 HecTo“ КoCTЬ ― Odad6zum―
萄ln, ytkin
ve s)
06LIК ■oBCHHOe OCBHД eTeЛ ЬcTBo‐
3aHИ e― Adi mtayine etmo
lilik,odadavamllllq
(yOXlama)
06Ь :К HoBeHHЫ Й cTpeЛ oЧ HЬ liI
nepe30Д ― Adi yoldeyi,on
OrnecToИ
qurgusu
06Ы ЧHЫ И ra6apHT― Adi ondazo
0rHttШ ИTttЬ 一Yan首 1“ ёntten
OrHり ■opHaЯ ДBepЬ КoTЛ a― Qa―
zanln odadavamll qaplsl
OroЛ eHHЫ Й IIPo30Д ― Cllpaq
lama(miniklo)
(SOyulmu,)meftil
OroЛ oBHHК ДЛЯ КpenЛ eHHЯ ―
06LЯ BЛ eHHЬ Ii cPoК ― Elan edil―
Borkitmo■ 9in basllq
(К pacHЫ Й,Ж eЛ TЫ Й,
■11,muddet
06Я 3aHHOCTЬ Πpo30Д HИ Кa (Д e―
ЖypHoro,MaШ HHИ cTa n T.Д .)
一 Bolod9inin (nё vbet9inin,
OrouЬ
―
(qllllllZl,San,gOy,aき ,ya,11)
OroHЬ Ж eЛ TЫ Й‐MIIraЮ Щ HЙ ― Sa―
Hё kmon,
qlrplsan l,lq
■―
mitloq,mecburi
OmHЬ
06Я 3aTeЛ ЬHЬ :Й ■oPЯ ДoК ― MOC
3arpaAIITenЬ Hom cBeToф
‐
Pa― COperleylci svetofonln
buri qayda
i,屯 :
ЬHo‐ ф aCOHHЬ :И
Oval― fasonlu
cИ ―
HHЙ ,6eЛ ЫЙ3eЛ enЫ Й
)― 聴lq
ma,inistin ve s)veZiお Si
OBaЛ
КOHCTPyК ЦIII ―
1111首 1
06Ь eК T-Obyekt
06Ъ e3Д ―Otraflndan kc9mo(mi―
niklo), gezib― d01anlna, yox―
06Я 3aTeЛ ЬHo
КoCTЬ
Konstruksiyanin odadavam―
ΠpOBoД
―
naqil(ve ya
moftil
OBaЛ ЬHocTЬ
″ α″4 οツαJ″ +
ー
′
′α
リ OVa11lq
".0ツ “ “
03aЛ ЬHOcTЬ oTBepcTHЯ cTyΠ И‐
ЦЬI― Topun de,iyl■ in Oval―
1,lgl
OroHЬ MoЛ oЧ HO‐ 6eJIЫ Й
―
Sid― a首
1,lgl
OroHЬ nepeettHoro cBeTo● opa―
11首 1
0BaЛ ЬHocTЬ nO Кpyry КaTaHИ Я―
Kc9id sVetofomnun i,増
1
0mHЬ ■oraШeHHЫ Й ― S6:」 ■01mu,1,lq
OroHЬ ΠpoЖ e‐ opa― ProJckto―
Diyirlontne dairesinin oval―
11薔 1
0BaЛ ЬHocTЬ ШeИ КII―
OrOHЬ 3arpaД HTeЛ ЬHoH cHrHa‐
ЛИ3aЦ ИII― Coper10yici isaro―
vcricinm l,lgl
OroHЬ ЛyHHo‐ 6eЛ ЫЙ ― Ay― a普
Boyunun
run l,lgl
ova11lLl
OBaЛ ЬHЫ Й coeД IIHHTeЛ Ь -Oval
O「oHЬ
■po3PaЧ HO‐ 6eЛ LIЙ ― SOf‐
fa■ ag l,lq
birlo9di五 cisi
217
0「 oΠ ЬcBeToф opa―
perleme
OrpaЖ ДeHHe x30CTa noe3Д a
SVetoforun
l,lgl
OrpaД a― Coper,hasar
OrpaAИ TeIIЬ ―Coperleyici
―
Qatarin quyruttunun 90por‐
lonmosi
OrpaД IITeЛ ЬHЬ Ie cToЛ 6И КИ ― CO―
perleyici dirokcikler
Orpa】 ЩaKIЩ aЯ КoHcTpyК ЦHЯ ―
COperiOyiCi konstmksiya
Orpa"Щ aЮ ЩaЯ cToЙ Кa― copOr_
TeBЫ x Pa6oT―
OpraII13aЦ ИЯ Π〕
Yoll,lorinin te,kili
OrpaH“ ЧeHИ e BЫ coTЫ ―Hindur―
liメ h
mohdudla,dmlmasl
rpy30B
―Yiklomenin mehdudla,dl―
O「 paHИ ЧeHИ e norpy3К И
loyici dayaq
Orpa"Щ aЮ ЩИЙЖeЛ o6-Coperl―
rllmasl
O「 paHИ ЧeHИ e cК opocTИ ― StrO―
oylcl nov
OrpattaЮ lЦ ИЙ TopMo3HOЙ 6aШ ‐
MaК ― COperleyici tormoz
basmatl
Orpa"Щ eHИ e(BarKIHa,■ oetta)一
tin inehdula,dinilmasl
OrpaHИ ЧИ BaЮ IЦ aЯ BHД ИMOCTЬ
COperlem。 (VaqOnu,qatarl)
OrpaЖ ДeHИ e MecTa npenЯ TcT―
OrpaⅡ
BИ Я ― Maneo
HИ e―
ИЯ
―
Mohdudla,dlrlcl miqa―
OrpaHИ ЧИBaЮ IЦ ИЙ neperoH
―
Mohdudlasdlrlci tnonzil
OrpaHИ ЧИBaЮ Щ IIИ nyTЬ npИ eMa
―QObul yOlllnu mohdudla§ ―
dlran
OrpaHHЧ ttTeJIЬ ―Mohdudlasdlncl
OrpaHИ ЧИTe」IЬ BepTИ КaЛ ЬHЫ x
ΠepeMeЩ eHИ Й―Saquli yCr―
deyismolorin mehdudlasdl―
―
riclsl
O「 paHИ ЧИTeЛ ЬHaЛ ИBa
― Dol―
dull:lanin inehdudla,diriclsl
OrpanИ ЧИTeЛ ЬHaЯ HaК ЛaД Кa ―
Tor,okilli 9opor10me
OrpattЩ eHИ e
CTaHЦ
viinet
lonmesi
ceTЧ aToe
ИЧ IIBaKIЩ aЯ
Mohdudla,dlrlcl yoldoyison
OrpaHHЧ ИBaЮ lЦ ee conpoTИ BЛ e‐
IS
ycrinin 9operlonmosi
Orpa"Щ eHИ e nepee3Д a― Kccidin
90per10nmesi
OrpaЖ ЛeHИ e nepИ 」
IaMИ ― Mo―
heccorlo 9operiomo
OrpatteHIIe noД BИ ЖHoro cocTa‐
3a― HOroket terkibinin 9o―
perlonmosi
Orpa"Щ enИ e noe3Д a CИ rHaЛ aMИ
― Qatarin isarolorlo 9oper
OrpaЖ ДeHИ e
Isaronin gё inlno―
sini rnehdudla,dlran
Mohdudla,dlricl stansiya
OrpaIИ ЧИBaЮ ЩaЯ cTpeЛ Кa ―
yerinin 9oper―
lonmesi
OrpattenИ e MecTa pa6oTLI―
cИ rHaЛ a―
cИ rHaЛ aMII― Isaro―
lorlo 9operlomo
Orpa"Щ eHИ e cИ rHaЛ oM ocTaH03-
Mohdudla,dlricl lstlik(kOn_
takt,obokesindo)
КИ― Dayanma isarosi ilo 9o―
218
OД H
orpaHIIЧ ИTeЛ ЬHaЯ
ΠЛaHК a
―
Mohdudla,dlricl 16vhe
OД etta ДopoЖ HaЯ ― Yol ё面
OД eЖ Дa yК penИ TeЛ ЬHaЯ ― Bor―
"
kidici(mOhkOmlendirici)Or―
tuk
OД epHoBК a oTК ocoB(3eMЛ ЯHoro
noЛ oTHa)― Yamaclarm(tOr_
paq yataЁ inln)hamarlanmasl
OД И
HapHoe nepeceЧ eHИ e ― Tok
kesisme
―
Tok― tok
doyisdirilme
cMeHa (peЛ ЬcoB,
cК peΠ ЛeHИ Й,IunaЛ
И■ Д.)―
Tok― tok doyl,dirilm。 (rCISlo―
rin, borkidicilorin, spallarin
ve s)
OД HHoЧ ⅡaЯ cMeHa
Дeф eК THO「 。
peЛ Ьca― Defektli rclsin tok―
tok doyi,diHlmesi
OД ИHoЧ Han T■ ra― Tok dartl
OД ИHoЧ Hoe cЛ
eД
oBaHIIe
―
Tok
heroketctmo
OД ИHo・ lHЬ IЙ ―TOk,tok― tok
OД ИHoЧ HЫ Й BЬ IxoД peЛ ЬcoB
_
RclsloHn tok― tok 91xlsl
OДHHoЧ HЬ lЙ Кa6e」 IЬ ―Tok kabel
OД ИHoЧ HЬ lИ КOHTaК THЬ III npO_
BOД ―Tok kontakt naqli
OД ИHoЧ HЬ IИ ЛOК OMOTИ B ― TOk
Oguorpynnnrri rarox - Birqruplu
(vo ya eyniqruplu) vaqon
Ognorpynuuurfi noe:g - Birqruplu qatar
Oaxoarcxonas uyrlra - Birdiskli mufta
Onuoxosurossrfi norpy3qHK Bir galovlu yiikleyici
O.qno,rnnefi nsrfi cnoco6 u:o6paxeHus cxeMH - Sxemin tokxotli iisulla tosviri
Ogxouurenrre .raunsr cneroQopa
- Svetoforun bir saph lampalan
OanoHlroqnas perbcoBaq uenb
- Birxetli rels ddvresi
OaHonrroqHr,rfi - Birxetli, birsaph
Oanoo6uoroqnsrft - Birdolaqh
OAHolyrHaq anro6:roxrponrca Biryollu avtobloklama
OAuonyrHaq KoroBafl asro6,roxxponxa - Biryollu kodlu av-
lokomotiv
OД H■ oЧ HЬ :Й cTpe■ oЧ HЫ Й nepe‐
30Д
OAnonpeuennoe ornpaBJreHHe
noesaoB - Qatarlarrn bir (eyni) vaxtda grinderilmesi
OAnorpeuexxrrfi npxeu noe3AoB
- Qatarlann eyni vaxtda qobulu. (Stansiyaya iki torefdon gelon qatarlann bir vaxtda qobulu)
OД IIHoЧ Ha■ 3aMeHa
OД ИHo■ Ha,
Ognonpeuenno noaaBaeMbre Baronrr - Eyni vaxtda verilan
vaqonlar
― TOk yoldoyi,on qur―
gusu
OД ИHoЧ HЫ ЙToЛ ЧoК ―TOk tokan
OД HoBpeMeHHo_Bir vaxtda,cy―
nl zamanda
219
tobloklama
Oaxonlrnan arlrrur - Biryoflu xott
OqHonyrnan penefinan noJryaBToMarrlqecxaq 6.:roxuporxa -
OД H
Biryollu rele yanmavtomat
bloklamasr
oaHoryrut,rI neperox - Biryollu
monzil
Ognonyruufi ronnelr - Biryollu
tunel
Ognonyruuft yuacrox
OД HOф a3HЫ Й nepeMeHHЫ
PoBК H ― Avtobloklamanin
bird6vroli xettloH
OЖ ИДanИ e
noД aЧ 菫 (■ OД BЫ rpy3‐
К
OД ■Orpy3К ン
ちHa peMoHT
И"Π
■Д
VeHlmonin
gё zlo―
・)―
saho
nilmesi(bo,altma altina,
yuklome altina,tomire ve s)
OЖ И
ДaHИ e noe3Д a― Qatan goz‐
lomo
OЖ or― Yanlq
OoД opoBЛ eⅡ Иe (■ yTИ , 6aЛ ЛacT‐
Hom cЛ oЯ И■ Д
・)― Satlam_
yiik, oxgar yiik
O4nopo4nufi *rarepua,n - Eyni
novlii (oxgar) material
Oasopnausr
non[r llrI
HI.r
la,dll..la(yolu,ballast qatinl
ve s)
03/10pOBЛ eHИ e Ш naЛ Horo xo3Я И‐
K
Bircergeli yastrq
cTBa― Spal teSOrrifatinin
Oanoclofi Haq 6anracrHaq np[3Ma
- Tekqath ballast prizrnasl
Ognoc.:rofinaq nponoroxa - Bir
qath meftil
Oanocroponnee aBIrxeHI{e noe3aon - Qatarlarrn birterefli ho-
Sattlamla,dinlmasl
OKa3aHИ e noMoЩ И ― Kё mok
(yardim)gё StO五 lmesi
OК aЙ MЛ eHИ e― Hasiyolomo,ha―
,iyolonmo
OК aЙ MЛ cHHe ЧepHoЙ (И ЛИ 6e‐
rekoti
O4uocropounnfi uon
li tikig
-
ЛOЙ )Π O■ OCOЙ ― Qara(Ve
Birteref-
ya
a言 )Z。 laqla
OК aЙ MЛ eHИ e
Ognocropoxnnr anro6.roxr.rponxa - Birterefli avtobloklama
Ognocroponnrr norpy:xa - Birterefli yiikleme
Oanocroponnqr coprflpoBoqHafl
cncreMa - Birterefli gegidle-
,iyolonmo
Ca_Hoddindon
artiq qlzml,buks
"К
OК aЛ IIHa一 Yanlq domir
OК aЛ HHa Ha cMoTPoBOИ КpЫ Ш Кe
―Bax19 qapa首 lnda yanlq
aHЦ
e3aTeЛ Ь I130Л ЯTOpa ―
OК
-
OAnorunnrre ropMo3lrbte KoJroaxu - Birtipli tormoz qelibleri
hasiyolomo
ЧepToЙ ―Xotle ha―
OК aЛ eHHaЯ
mo sistemi
OgnocrynenvarHfi pegyxrop
Birpilleli reduktor
ToК ―
OД HoЦ enHЬ le ЛИHИ И aBTo6」 IoК И‐
- Biryollu
oanoparoarrfi 6n.ner - Birdefelik bilet
Osnopo4xocrs - Bircinslilik, eynilik, oxgarhq, hemcinslik
Oasopo.quufi rpys - Eyni n6vl[
Й
Birfaza1l deyison coreyan
iz。 lyatOnln
uclutu
OК aTЫ Шe303-Okatl,da,lyan
(minCralda,lyan)vaqon
220
Ona
OК ИpК oBaHИ e ЛЬДa ―
Buzun
manin sonu (Ve ya qur―
ktlinglo 9ap■ masl
ta■
sidlo,on maddO
OК ИcЛ ЯЮЩИecЯ cBonCTBa― Ok―
sidle,on xaSSeler
OК IIcЬ MeД И―Mis oksidi
OКЛeeЧ HaЯ 壼30Л ЯЦИЯ ― Yapl,―
cTaBoB― Torkiblorin tertibi―
dlrlcl izolyasiya
OК Ho― Texniki fasilo
OКHo BaroHa(rЛ yx00,OΠ yCК HOe,
aBapHiIHoe)― VaqOnun penc―
nin sonu
OК oHЧ aTeЛ ЬHЫ Й PaCЧ eT
Son
OК PacК a― Rong,renglomo
Ч acTИ ―
OК PacК a BHyTpeHHeЙ
Daxlli hissonin rengi
OК pacК a orpattenHЯ nepee3Aa―
Baxls ponco―
rosl
OК o■ oToК 一 Montoqo (yol diS―
tansiyasinda)
OК oHeЧ Han BЯ 3К a np030Д a ―
Mo■ ilin qlraq(uc)battlan_
Ke9id 9opeHnin rongi
OК paШ ИBaHИ e
― Rong10me,
boyama,boyadllma
OК pyr」 leHИ e MaccЫ
II
(И Л
Beca)一
Kutlonin(vo ya 90kinin)yu_
masI
OК oHЦeBaTeЛ Ь―Ucluq
OК oHЦeBaTeЛ Ь ``roЛ oBКa nOД
‐
neCTИ К
CTИ К
"―
varlaqla,drlllnasl
OК PyrЛ eHne ■ЛaTeЖ eII ― Odo―
ne‐
nisin yuvariaqlasdnlmasl
“Pestik― pcs―
OК PyЖ aЮ ЩaЯ cpeД a ―
tik altina"ba,1lq ucluttu
OК oHЦ eBaTeЛ Ь ``Π OД TPy6y_yШ _
К
O"― “
QulaqClq― boru altina''
m価 it
OMИ ЧecК oe conpOTHBЛ
Onl rniqavimeti
ucluq
ucluq
OК oHЦ eBaTe」 lЬ ``yШ КO‐ yШ Кo" ―
“
Qulaq― qulatta''ucluttu
И30Л
'TOpa
Izolyatomn uclutu
Otraf
eHИ e ―
OMMeTP“
OК oHЦeBaTeЛ Ь “■oД yШ КO‐ TPy‐
6y''一 ``Boru― qulaqclq altlna"
OК oHЦ eBaTeЛ Ь
―
hcsabla,ma
orosi(a91lmayan,a,a薔 l endi_
rilon,qoza)
OКHo cMoTPoBOe―
=llasl)
OК oHtlaHИ e ДeЖ ypcTBa― N6vbo―
nin sonu
OК oHЧ aHIle HaК onЛ eHИ Я BaroHoB
―Vaqonlann yl諄 llnasmin sonu
OК oHЧ aHИ e norpy3КИ ― Yiklo―
monln sonu
OК oHЧ aHИ e фOpMИpoBaHИ Я co‐
OК HcЛ IITeЛ Ь―Oksidlo,dirici
OК ИcЛ ЯЮЩeecЯ BeЩ ecTBo― Ok―
―
.ο 力″ ―Ommetr
`"′
OnacHaЯ 30Ha―“Tehlikoli zona
OnacHaЯ cITyaЦ И■ ― Tehlikoli
voziyyot(ve ya hal)
OΠ acHoe BeЩ ecTBo― Tohlikeli
maddo
OnacHoe MecTo― Tohlikoli ycr
OnacHoe nanpЯ ЖeHИ e― Tohli―
OК oHЧ aHИ e― Son,axlr
OК oHЧ anИ e BLIrpy3К ロー BO,alt―
koli gerginlik
221
Ona
Onaoroe ceqegrre
kesik
-
Tohliikeli
nJraHrrpoBaHlre - Operativ-istehsalat planlagdrrmasr
Onep arn n uo-p aclop flar{Ten 6-
onacxocrr, aJrq .reJonera - insan
iigiin tohliike
Onacuocts )neKTpI-lqecKafl Elektrik tohliikesi
Onacnuft rpyo - Tehliikoli yiik
Onaorsr orxar - Tohliikoli day-
ssrft oragr - Operativ-seroncam gcibesi
OneparNrno-rexHrlqecKaq cBfl 3r,
- Operativ-texniki rabito
O n ep arn n no-rexH oJro ru q e cKar
cBq3B - Operativ-texnoloj i
rabite
Oneparunnuft - Operativ
Oneparnnnufi rox - Operativ ceroyan
Oneparop (nam. operator) - Operator
Oneparop ropotrHoro flocra Topa postunun operatoru
Oneparop AeQerrocxona - Defektoskopun operatoru
0neparop uHQopuaqnonnoro
rreHrpa - Informasiya morkezinin operatoru
Oneparop uexaHnrnpoaanuoI
ropr(H - Mexaniklaqdirilmiq
toponin operatoru
Oneparop repeBo3rr{ - Dagrma
operatoru
Oueparop [ocra rreHTpanrr3arrrrrl
- Merkezlegdirilme postunun operatoru
anma
OnacHsrft r[axrop - Tehliikoli
faktor (vo ya amil)
Oneparunnan (aam. operatin) uepa - Operativ todbir
Oneparunxoe nJIaHlrpoBaHI{e Operativ planlagdrrma
Oneparnnnoe pacloprxeHlre Operativ soroncam
Oneparrnnoe pyKoBorcrBo
Operativ rehborlik
Oneparxnuoe coneuraxxe
rativ migaviro
-
-
Ope-
Oneparunnoe coo6ryeune - Operativ melumat
Oneparuuroe yxarauue - Operativ g<istorig
Onepa'runroe ynpaB.,reHue Operativ idareetme
OneparNnnoe ylpaBJIeHIre BoccrauoBJreHrreM - BerPant
operativ idaraetme
Oneparusxoe yflpaBnenxe rlepeBo3orrHrJM npoqeccoru - Daglma prosesini operativ idareetmo
Oneparunxo-nepIloarlqecxoe lr3MeHeHue - Operativ-d6vri
Oneparop npr{ aexypHoM rro
cranqnn - Stansiya novbotgisi yanrnda operator
-
Oneparop coprnponovnoft ropxn
Qegidlomo toposinin operatoru
Oneparop rexxuqecxofi nouropu - Texniki kontorun operatopu
doyiqiklik
Oneparunxo-nporr3BoacrBeHHoe
222
OnepaЦ ИИクα″.″ ′″″の B ΠyTИ
cЛ eAoBaHИ Я一 Yolda heroket
zaman1 0moliyyatlar
OnepaЦ ИЯ 6aHК oBcК aЯ ― Bank
omollyyatl
OnepaЦ ttЯ rpy30BaЯ ―Yik emo―
liyyatl
O■ ИpaHИ e埒 ooBa― Kuzowlm sё y―
konlnesl
OΠ HcaHHe― Tesvlr emok
OΠ ИcaHИ e nPH・ IIIH КpyШ eHИ И
(HЛ H aBapHЙ )― A言 lr qoZalarin
(Ve ya qozalannl sObObleHnin
tesvtt cdiLmesi
gecikine
Onoり anИ e■ oetta― Qatarm gcc―
ibosi
OnO■ 3aHИ e OTК000B HaCЫ nИ
―
T6klne yamacln sirusmesi
OnOЛ 3eHЬ 3eMЛ ЯHO「 O■ OЛ OTHa―
Torpaq yatattinln Sin,mesi
OnOЛ 3eHЬ Π O■ OTHa―
Yatatln
OnOj13HeBOЙ yЧ acTOК _sim,On
sahe
黒:hm
OnЛ aBJleHHoe MecTO M● TaЛ Л a
Mctalln e五 dilnlis ycH
OnЛ aTa
01aqedar i§ 9ileri xObOrdar
ctme
OnottaHИ e Ha noe3A― Qatara
strusmosi
OnlcЬ ―Siyahl
81111翌 為罵
,inloH,is9110H ve s)
0■ oBeЩ eHИ e ⅡpИ ЧacTHЬ IX ЛИЦ―
―
TPyAa_Omok haqqinin
0Π opa
BpeMeHHOro 30CcTaHoB―
ЛeHИ Я ― Miveqqeti bOrpa
Odonillnosi
OΠ ЛoM6И poBaHИ e pyКo,TК ИcTOn‐
КpaHa_StOp― k彪壼Шn dosteyulm
dayaЁ l
OΠ opa ДByxЦenHaЯ _lkid6vreli
plomblatmaasl
OΠЛoM6И poBaHИ e ycTpoЙ cTB
dayaq
_
O■ oPa Д
epeBЯ HHan― Attac dayaq
O■ opa ЖeЛ e306eToHHaЯ _ Do―
Qurttulann p10mblanmasl
O■oBecTHTeЛ ЬHan cBЯ 3Ь ― Bildi―
ri,rabitesi
OnoBecTИ Te」IЬ HaЯ cI「 HaЛ H3a‐
ЦИЯ―Bildiri,i,arevcricisi
OnoBecTИ TeЛ ЬⅡ LIII CBHCTOК ―
mir― bcton
dayaq
OΠ opa ЖecTК aЯ ―SOrt dayaq
O■opa КOHTaК THoH CeTИ ― Kon―
takt,obokesi daya普
0■ opa КOHЦ eBaЯ
Blldiris flti
1
― Sonuncu
(aXlrincl)dayaq
OΠ oBecTИ TeЛ ЬHЫ ЙcИ rHaЛ ―Bil―
diri,isaresi
OΠoBeЩ eHИ e(naccaЖ Иpo3, pa‐
6oTH“ КOB И■Д
・)-l XOberdar
OΠ opa Кy30Ba― Kuzovun daya薔 1
0■ opa ЛИHHH D」 IcК TpOnepeД atIИ
― Elektrik 6tirme xet10ri
daya言 1
ctno,xober vclll10;2 Xobo←
darllq, bildiH,, xobOr(somi―
O■ opa― Dayaq
OΠopa aHК epHaЯ ―Ankcr daya普 1
0■opa 6eperoBaЯ ―Sahil daya普 1
0■ oPa MeTaЛ ЛИЧecК a■ ― Metal
│
223
dayaq
OIIopHan cTaHЦ ИЯ―Dayaq stan―
Onopa MocTa― K6rpinin daya薔 1
0■ opa oД HoЦ enHaЯ ―BirdOvreli
slyasl
OΠopHaЯ ЧacTЬ MocTa― Kё rpi―
dayaq
nun dayaq hissosl
OΠ opa nepexoД HaЯ ― Kecid da―
O■ opHaЯ ШaЙ 6a― Dayaq§ aヵ asl
O■ op■oe ДaBЛ eⅡ He― Dayaq to8■ ql
O■ opHoe КoЛ ЬЦo一 Dayaq halqasl
OΠ oPHo‐ КpeneЖ Hoe ycTPOucTBo
yagl
O■ opa noЛ yaHК epHaЯ ― Yarl―
mankerli dayaq
Onopa ΠoPTaЛ ЬHaЯ ― Portal da―
―Dayaq― borkidici
yaq
0■ opHo‐ paMECe nOД BeШ ИBaHИ e
―Dayaq-9or9ive asqlsl
HЫ e craH‐
O■ opHЫ e ΠpoMc埒
"Ч
―Arahq
dayaq
stansiyalarl
IIИ
Ц
OnOpHLle nyHК TЫ TpaccLI― Tra―
yaLl
OΠ opa peccopbI― Ressomn da―
yagl
oBaЯ ―Slra dayaLl
OΠ opa pЯ Д
IoBaЯ ― Yohervarl
OΠ opa ceД 」
sin dayaq monteqolori
dayaq
O■ opa cneЦ ИaЛ ЬHaЯ ― XiSusl
dayaq
TPancn03И ЦИOHHaЯ ―
Transpozisiya (mOftillorin
O■ opa
ycrini deyi,mo)daya首 1
0■ opa yrJIoBaЯ ―Kinc day屯 1
0■opa ycHЛ eHHaЯ ―Giclendiril―
mis dayaq
OΠ opa ШapHИ pHaЯ ― Oynaqll
OnopHЬ Itt И30Л ЯTOp ― Dayaq
izolyatom
OnopHLIЙ MOMeHT― Dayaq mo―
mcnti
OnoPHЬ lЙ ΠoЯ c― Dayaq qursa薔 1
0■ OPHЫ Й pШ ИК ― Dayaq dlyr
ceyl
OΠ paBК a 6aЛ ЛacTHoИ ΠpИ 3MLI ―
Ballatt prizmaslnm duzoldll―
dayaq
O■opHaЯ ΠЛИTa BepxHЯ Я― Yu―
xarl dayaq 16vhesi
OIIopHaЯ
qurttu
OnopHo‐ oceBaЯ ΠoД BecKa (■ OД ―
3eШ BaHИ e)― Dayaq‐ ox as―
“
qlSl(asmasl)
O■ Opa npoMeЖ yToЧ HaЯ ―Arahq
daya慈 1
0Π opa paMЫ ―Cer9iVenin da―
ΠЛHTa
HttЖ HЯ Я ― A,a言 1
dayaq 16vhesi
OnopHaЯ ΠoBepxHocTЬ 6yК cЬ I ―
Buksun dayaq sethi
paMa― Dayaq 9or91-
OIIopHaЯ
vesi
OnopHa,cК o6a Шa6Л oHa―
mosi
OnpeД eJleHIIe― M■ oyyon etino,
teyin etme
OnpeД eЛ eHИ e Beca(rpy3a,3arO‐
Ha lI T.Д .)― COkinin teyini
(yikin,vaqonun ve i.a)
OnpeД eЛ eHИ e roД HocTИ ― Yarar―
111lLin miOyyon edilmosi
OnpeAeJIeHИ
e КoЛ ИЧecTBa
MecT―
Ycriorin saylnln mieyyOn
Sab―
edilmesi
lonun dayaq pettimi
224
- Telobahn mtioyyon edilmosi
OnpeAe.neHIre norpe6uocru
Onpe,qe,nexue crpoHTenbHbIx 3a-
rpar - Tikinti xerclerinin
toyin edilmesi
nyrr - Miieyyen
edilmig yol
mal a,lrlm
OnTИ MaЛ ЬHЫ ЙΠpo● ИЛЬ―Opti―
mal profll
OnTИ MaЛ ЬHЫ ЙpeЖ ИM― Optimal
rC」
lm
Onpeae.renHsrfi
OnTИ MИ 3aЦ ИЯ nepeBo30К ―Da,1-
Onpe,qe.lxerca HaqanbHHKoM Ao-
OnTИ MИ 3aЦ ИЯ pa6oT ― I,10rin
porn - Yol roisi tarofinden
mtieyyen edilir
Onpeaeanroruufi rrMrIynbc
Mtioyyonleqdirici impuls
Onpeccoeannsrfi - Preslenmig
Onpo6onaxre Ha c,rIBHr - Yerinden torponmenin yoxlanmast
Onpo6onauue ropuoror - Tormozlarrn yoxlanmast
Onpo6onarr - Stnama, yoxlama
OrpoxrabrBaHre
-
Qevirme,
a$lrTna
Onpoxugrrnanue Baroua - Vaqonun agrnlmasr (gevrilmesi)
Onporcnarrnanne xponurrefi na Kronqteynin gevrilmosi
Olpox[arrBaror{ufi tuouenr Qevirmo momenti (agrrma
momenti)
aЫ
optilnalla,dlnllnasl
′■ 9′ ″■り CHCTe_
Ma― Optik`ψ
sistcm
OnTИ ЧecК ИH Кa6eЛ ЬcBЯ 3И ―Op_
OΠ TИ ЧecК aЯ
tik rabito kabelli
OnTHЧ ecК ИЙMeToД ―Optik isul
OnycК aHIIe ― Endillllo, dism。
,
sallama
OΠ ycК aЮ ЩaЯ ΠpyЖИHa― Endi―
ricl yay
OIIycК HaЯ KaHaBa
―
Disme
(asa首 1)kanaVasl
OΠ ycК HЬIe oК Ha Barona― VaqO―
nun enon poncereloH
OΠ rTИ TЬ rpeЙ фep:― Qreyferi
burax!
OΠy"IrrЬ
КpЮ К!― Qarma首 l bu_
rax!
OΠy"lrrЬ HαЖ,oTК pЫ TЬ KpЫ ЛЫ■
!
Onrulra,rrnas (tam. optimus)
cxeMa rpy3orroroxa axmrnrn optimal sxemi
mdarin opumanas&nⅢ
Ytk
OIITI{MarbHafl lIII,IprrHa KoJre[ izin optimal eni
Onrnua.nrnoe (3HaqeHrre, perueHre, porrb lr r. a.) - Optimal,
olverigli, on miinasib, on
mi.ivafiq (qiymet, holl, ohomiyyot, rol ve s.)
Onrxua,ruusr nponer - OPti-
―Blcttl cndir,qanadlan a9!
OΠ yC― L CTPmy!― Q■ 110ni cndlr!
OΠ ycTИ TЬ TOК OΠ pИ eMHИ К !― Co―
reyanqobulcdicini cndir!
OΠyЩ eHИ e pa6oЧ Иx
opraHOB ―
1,9i orqanlarin cndiHlmosi
OnyЩ eHHaЯ
Кyp6eЛ ЬΠaЯ 3a‐
a ― Endirilmi, kurbcl
qapagl
OΠ ЬITHaЯ nepeBo3К a rpy3a ―
Yikin tecibi da,lnmasl
225
CЛ OHК
OΠ Ы
Onr,rrno-xoucrpyrropcxat pa6ora - Tocriibe-konstruktor igi
Onrrrxo-xoncrpyKTopcxafl pa3pa6orxa - Tecriibo-konstruktor iqleri
OnsITxo-nora3are.r rssr fi
Tocriibo-niimunevi
Onrrrxrrfi - Tocriiboli, sari$toli,
tocriibi
Onrrrxrrfi pa6ornux - Tecribeli
irci
0prannraropcran (Qparuq. organisation) AerrenbHocrb Togkilati fealiyyet
Oprarusaquoxxoe Meporrpusrrle
- Tegkilah tedbir
Op ra nuraq no nH o-TexHr{q ecKr{e
uepu - Tegkilati-texniki tod-
birlor
Opranrrauun - l. Tegkilat, 2.
To$kil etmok
Opraxu:aqua 6e:ocranosoqHxrx
cxperueHrfi - Dayanmadan
kosigmolorin togkili
Opraunraqur BaroHorroroKoB Vaqon axrnrnrn tegkili
Opraxuraqnn gnuxenus - Horeketin tegkili
Opranu:aqxr oapaOornofi n,raru - Omok haqqrmn togkili
Opranu:aqun oxpanu - Miihafizonin to$kili
OpranxraqNr rraccaxrlporroroxon - Sornigin axlnlarrnrn
tegkili
Oprannraqxn rraccaxnpcKrrx fl epeBo3oK - Sernigindagrmalarrn tegkili
OpraHИ 3aЦ ИЯ ΠcPe303К И BOЙ cК
― Ordunun da,lnmasinin to,―
kili
OpraHИ 3aЦ ИЯ ΠocaД КII(И ЛИ BЬ
CttК И)naccaЖ ИpoB― Somi―
sinlerin minmosinin(ve ya
di,mosinin)te,kili
OpraΠ И3aЦ ИЯ ΠpoД aЖ 口 6И ЛeToB
:―
―Bilet satl,lnln te,kili
OpFaHИ
3aЦ HЯ ΠPoИ 330Д CTBa―
Istehsa1ln toskili
OpraHI13aЦ ИЯ Pa6oTЬ l cTaHЦ ИИ―
Stansiyalarin isinin teskili
OpraHИ 3aЦ И,pa6oЧ Иx MeCT―
yerlerinin toskili
OpraHИ 3aЦ ИЯ peMoHTa (Π
」
IOК OMOTИ Ba И ■ Д.)―
yTИ ,
Tonli―
rin teskili(yolun,10komoti―
vin ve s)
OpraHИ 3aЦ ИЯ TPyД a ― Orneyin
to,klll
OpraHИ 3aЦ ИЯ TypИ cTИ ЧecК Иx
nepe3030К ―Turist da91mala―
rinln teskili
OpraHИ 3aЦ ИЯ TyШ eHИ Я ΠOЖ apa
―Yanttinm s5ndinlmesinin
teskili
OpraHИ 3aЦ ИЯyΠ PaBЛ eHИ Я―Ida―
rectmonin teskili
OpД ■HapHocTЬ 夕α″.ο ″′′
″α″ リ
ーAdilik,ordina11lq,statll
OpДttHaTaク α
rdi″ α
″リ ーOr‐
".ο
dinat
OpД ИHaTa КpИ BoЙ -Oyrinin or―
dinatl
OpД ИHaTa cTPe■ oЧ HOro nepeBo‐
Дa― Yoldoyi,on qurttuSunun
ordinati
226
I,
OpИ eHTИ p● 30Ч IIЫ Й yЩ cP6 Texlnini ziyan
TOpЫ ―QOZ―
30Л Я
oBЬ le И
OpeШ К
ocBerreHre oxpaHHoe - Miihafiza igrqlandrrmasl
Ocneurenne pa6o.rux uecr - Ig
yerlerinin igtqlandtrrlmast
vaH izolyatorlar
ー
″リ OH―
Prl.ο 暉レα
OcseueH[e cKJraAa - Anbarrn
OpИ rИ HaЛ ρα
jinal
igrqlandrnlmast
Ocseueufle fBaKyau[oHHo€ OpИ rИ HaЛ HaК ЛttHOЙ ―QaimO_
Toxliye iqrqlandtnlmasr
nin ortinall
‐
pα
″
ο
Fie″
po30Ч
HO`ψ
OpИ eHTИ
OcseueHHocrb - Igrqlandrma doィ
・
jι
″rわ ″+′ α ″ ″リーTexmi―
recasi
".ο
non,teqribon
OcBrraerenbcrBosaHxe - Yoxlama, miiayina etmo
OpИ eHTИ PoBoЧ HЬ IЙ PaCЧ eT ―
Texmini hcsablama
Ocs[rereJscrsosaHxe xorecuofi
napur - Takor ciitiini.in miiayiOcaД oК ―COkintu,yattinti
nosi
Oca)uBaHИ e(ΠoeЩ a,COCTaB→ ―
GcHyo basma(qatan,terklbi)
Ocnl,I'{ere,tucrsoBaHrre rroJrlroe ′
ヽ
aqon―
BaHИ
e
BaroHoB―
Tam milayine
И
OcaЖ
larin geriyo baslllnasl
Ocso6oxaaloueecq Mecro - BoOCDeЖ eHИ e 3anaCOB pe3ep3a ―
$alan yer
Ehtiyatin tozelenmesi
Ocno6ox,qenne rr3oJlI{poBaIrHoro
yqacrra - izotyasiya edilmig
OcBeTИ TeЛ ЬHaЯ annapaTypa ―
i,lqlandiricl aparatlar
sahenin bogalmasr
Ocso6or(aeHlre nepeerEa - KeqiOcBeTИ Te」 IЬ HЬ IЙ ΠPH6op ― Islq―
landlricl cihaz
din bogalmasr
Ocso6ox,qeHue nyru - Yolun boOcBeЩ acMЫ ЙcTpe」 IoЧ HЫ Й yК a‐
3aTeЛ Ь - 1,lqlandlrllan yol―
。c鑑 盤 fttm%.午
landlrllma,islq
OcBeЩ eHHe aBapИ ЙHoe―
galmasr
Ocno6orMenue crpe.novnofi cexuxr - Yoldoyigen seksiyasrmn bo$almasl
Ocro6oxaennufi raron - Bogalmr$ vaqon
Ocenan xopo6xa - Ox qufusu
Ocesaq rxHlrq - Ox xetti
Ocenar narpyaxa - Ox yi.ikii (oxa
diiqen yiik)
Ocesan rlopuyna - Ox diisturu
Ocenar Qopuy,lIa ?JreKTPoBo3a Elektrovozun ox diisturu
QOZa
l,lqlandlrllmasl
OcBeЩ eHИ e BaroHa ― Vaqonun
i,lqlandirllmasl
OcBeЩ eume ДeЖ ypHoe― Nё vbet―
9i islqlandinna
OcBeЩ eHИ e КceHoHoBЬ lMИ ЛaM‐
ΠaMИ ―Kscnon lampalarl ilo
islqlandl.1.la
227
Oce
OceBaЯ xapaК TepИ cTИ Кa
- Ox
xarakterlstlkasl
OceBaЯ xapaК TepИ cTИ Кa ЛOKO‐
MOTИ Ba ― Lokomotivin
ox
xaraktcristikasl
OceBaЯ ШeИ Кa-Ox boyunu
OceBoe MacЛ o-Ox ya薔 1
Ocesoe
Ox as-
-
qlsl
betl⇒
BЛ arИ
―
―Nemin(■ tu_
90kmesi
OceД anHe 3eMЛ ЯHoro noЛ oTHa―
Tokor topunun bo,almasl
OcMoTp 一 Yoxlama, yoxlanma,
miayine edilmo,baxma
epeД HoЙ ― N6vbo‐
donkenar baxl,
OcMoTP BaroHa― Vaqona baxl,
OcMoTP IIcКyCCTBeHHЫ x coopy‐
ЖeHИ Й―Suni tikililero baxl,
OcMoTP
КoHTaК
THOn ceTИ
―
Kontakt,obokosino baxl,
OcMoTP ЛИHИ И―XOtte baxl,
OcMoTp o6Щ ИЙ―Umumi baxl,
Torpaq yata首 lnln yatmasl
Oce/1aHИ e
OcЛ a6Л eHИ e cTyΠ ИЦЬI КoЛ eca ―
OcMoTP BHeoЧ
OCe30Й
ДaTЧ IIК cК OpOcTИ
Siretin ox vcricisi
OceAaHИ e
Dayaq boltunun bosalinasl
(zoinOmosi)
Oc」 Ia6Ш ИЙ КOHTaК T― Bo,alinl,
kontakt
ИHeЯ ―QlrOvun dis―
mosl
OcMoTp nepИ OД ИЧecК IIЙ
OceД aHИ e HacЫ ΠИ ― T6klmonln
(tOrpaq)yatmasl
OceД aHИ e■ o■ oTHa一 Yata首 ln
(d6,omo,y01)yatmasl
(И ЛИ
Mec,Ч HЫ Й)― Vaxta§ lrl(Ve
ya ayhq)bax19
0cMoTp ΠyTII― Yola baxl,
OceД aHИ e nyЧ ИH― Qaballllalarin
OcMoTP cocTaBa― Torkibin mia―
OcЛ a6」 IeHИ e Bo36ン ЖДeHИ Я ДBИ ‐
raTeЛ Я ― Mtherrikin tesir―
OcMoTP cTpe」
yatmasl
ylnosl
lonmesinin zol■ omesi
OcЛ a6Л eHИ e 3aК Лe■ oК ―Por91ln―
OcЛ a6Л eHИ e o6pyЧ eЙ ― Qur―
baxl,
OcMoTP
,aqlarm(kOmerin)bo,almasl
OЧ HЬ :X
y3Я ‐
ЧacTIIЧ HЬ :Й ―
QiSmen ba―
Xl,
OcMoTpЩ ИК_npoЛ a3Ч ИК
― MOftil baЁ lamaSinin
bosalmasl
Oc」la6JleHИ e nンTИ ―Yolun bo,al―
30К
rlcl‐
― Gi―
muayino91
0cMoTPЩ
masl
OcJIa6Л eHИ e cTynHЦ Ы
nepe30Д OB―
qurttularlna baxl,
OcMoTP xo3Я ЙCTBa― TOsomfata
lorin bOsalinasl
OcJIa6Л eHИ e nPoBoЛ
IOЧ HLIX
Yoldeyl,on qurgulanna baxl,
OcMoTP ycTpoicTB CЦ Б _IMB
ИК
aBTOTOpMo30B
―
AvtotolllloZ miayino9isi
_ Topun
OcMoTpЩ ИК Barona
bo,allnasl
OcЛ a6Л eHИ e ynopHo「 o 6o」 ITa ―
228
―
VaqOn
К
BarO―
muaylno91sl
OcMoTPЩ
ИК‐peMoHTHИ
HoB― Vaqonlann miayino91‐
telnlr91sl
OcHaBaTeЛ ЬHaЯ ΠPIIЧ ИHa Hapy_
uleHИ Й― POZuntularin osasll
sobobi
OcHacTК a cBeToф Opa _ sveto―
forun techizati
OcHacTК a TexHoЛ orИ ЧeCК aЯ
―
TexnoloJi techizat
OcHaЩ aTЬ ―Techiz etmok
Чe6Horo Кa6И HeTa
OcHaЩ eHИ e ン
_Todris ota首 1■ ln techizatl
OcHaЩ
eHIle x423Я ЙCTBa(■ oК OMO‐
TИ BHOrO,3arOHHoro
II■
Д.)―
Toso前 fatin(10komOt市 ,va―
qon ve s)techiZatl
OcHaЩ eHHocrb rpyooBЫ
xコ ヮ■ КTOB―
Yuk monteqole―
techizat
OcHaЩ eHHocTЬ 06opyAoBaHИ
eM
Ocnosuas o6uorxa - Osas dolaq
OcnonHac clfcreMa 3JreKTporI[-
raHr{fl
eⅡ HocTЬ
saitlor
Ocuonxsre rpe6oBaHrrfl nfl crpyKuru - Telimattn osas telob-
xo3Я ИCTBa― TO―
so輛 fatln techizati
OcHoBaHHe- 1 13inё vre,
leri
Oorosrr nranuogeficrnxn - QargrLqh foaliyyetin osaslarl
Ocnonsr IlpoeKTlrpoBaHHf cralruxfi - Stansiyalarrn laYiholondirilmosinin esaslan
6zil,
osas;2 Sobob;3 0tu...laq
OcHoBaHHe 6aЛ ЛacTa― Ballastin
binovrosI
OCH03aHИ e noЛ oTHa―
bul16vresl
qidalan-
masrnrn osas sistemi
Ocnonnaq rlopua - Osas forma
Ocnonnoe qeno - Osas dePo
Ocxonnoe rpedonaHne - Osas telob
Ocnosxoe ]aeJrlHoe coflporlrBJrenxe - Osas xiisusi miiqavimot
Ocnognofi rrcroqHHK rlrrraHr{t Osas qida monboyi
Ourornofi nyru - Osas yol
Ocsonuofi rfxlep - Osas fider
Ocnonnue MeroAbI yrlpaBneHnfl
- idaroetmanin osas iisullart
Ocnonnrre florollteHrrq rIPuKa3a
- Omrin asas miiddoalart
Ourornsre cpeacrBa - Osas vo-
―Avadanhqla techizat
OcHaЩ
- Elektrik
Yata首 ln
Ocnossr reoprx rpat[xra Qrafik nozariyyosinin osas-
OcHoBaTeЛ ЬHЬ lЙ ― Osash, m6h―
kom,davamll
lart
OcHorHsartcs (ua nncrPYxqnu'
flpaBuna, 3aKoH I{ T. a.) Osaslanma (telimatlara, qaydalara, qanuna ve s.)
Ocnocrr BaroHa - Vaqonun oxlanntn sayt
Oco6aq 6axrerunocru - Xiisusi
HaЯ ΠpИ ЧИHa IIapym←
OCH03aTmЬ
ΠИЙ―Pozunttllarln osasll sobob
OcHoBaTe」lЬ Hoe ttaHИ e ― Mё h―
kOm(d″ amll)bina
OcHoBHaЯ КpИ Ban― Osas oyH
OcHoBHaЯ ЛIInHЯ ― Osas xott
OcHoBHaЯ HecyЩ aЯ КoHcTPpЩ
―Osas aparlcl konstluksiya
ttЯ
sayrqhq
229
_Xtsusl
Oco6aЯ ocTopOЖ HOcTЬ
OC06Ы e
3aЯ BЛ eHИ ЯoTΠ paBИ TeЛ Я
― GOndoricinin xisusi bildi―
ehtiyatllq
Oco6eHHocTИ 6eccTЫ КoBoro ny‐
TИ ― Calaqslz yolun xisu―
五,lori
Oco6Ы e ycЛ OBttЯ nepe303К И
―
Da,lmanin xisusi sortleri
siyyotlori
Oco6eHHocTH Pa60TL1 3И
MOИ
―
Qlsda isin xisusiyyotlori
Oco6Ы Й― Xisusi,ayrl,ayrlca
Oco6Ь IiI ΠンTeBoЙ 3HaК ― Xisusi
Oco6eH■ ocTИ ycЛ oBИ И TpyAa ―
Ornok,oraitinin xtsusiyyot―
Oco6Ь II
loH
Oco6eHHocTЬ ―Xisusiyyot
xota hadisosi
OcTaB」leHИ e-l Qoyma,qoyul―
Oco6eHHocrЬ MecTHЬ Ix
yCЛ OBИ Й ―
Ycrli 5oraitln xisusiyyotloH
Oco6eH■ ocTЬ oΠ epaЦ ИИ― Omo―
liyyatin xisusiyyoti
Oco6eHHocTЬ oф opMЛ eHИ Я ―
Tertibatin xisusibryoti
Oco6o
ИHTeHcIBHOe
ДBИ Ж eHИ e―
Xisusi intensiv heroket
Oco6o
И HTeⅡ cИ BHOe
ДBИ Ж eH“ e
noe釧 oB― Qatarlarln xisusi
intensiv heroketi
Oco6o onacHoe MecTo ― Xisusl
tohlikoli yer
Oco6o oΠ acHoe HapyШ eHИ e ―
Xisusi(olduqCa)tOhl■ koli
pozuntu
Oco6o cИ ЛЬH03aHOCИ MLIЙ yЧ ac‐
ToК ― Xisusi gicli basllan
sahe
cЛ yЧ aИ 6paК a―
ma; 2
Si a首 lr
eД ИHИ Цa―
Saxlama, saxlanma;
OcTaBЛ eHИ e noe3Д a Ha CTaHЦ ИИ
―Qatann stansiyada qoyul―
masl
OcTaB」leHIIe pa6oTaЮ IЦ ero noД o‐
rpeBaTeЛ Я ― I,lok qlzdiricl―
nln qoyulmasl
OcTaBЛ eHHЬ lЙ ■oe3A― QOyul―
mus qatar
OcTaB」IЯ TЬ 6e3 ⅡaД 30pa― Neza―
retsiz qoymaq
OcTaHoBИ BШ ИЙCЯ ■oe3Д ― Day―
anml,qatar
OcTaHoBИ TЬ Π
OД Ъ
eM rpeЙ фepa
Л
И
К
pЮ
К
a)―
(И
Qrcyferin(ve
ya qarmattin)qaldlllllaslnl
dayandlnnaq
TЬ Π003Д
CTOΠ ‐КPaHOM
― Stop― kranla qatarl dayan‐
Xisu―
dinnaq
vahid
Ж eЛ ЬIII
Xisusl
3 Buraxma,terk cmo
OcTaHoBИ
Oco6o TЯ ЖeЛ an
Oco6o TЯ
yol ni,anl
THΠ
―
OcTa■ oBК a― Dayanma,dayana―
Xisusl
caq,oylomo,fasilo
OcTaHoBК a B ΠyTИ _Yolda da―
a薔 lr tip
Oco6oe 3aЯ BЛ eHИ e― Xisusi bil―
yanma
diri,
OcTaHoBК a B pa6oTe― Isdo da―
Oco6oe Tpe6oBaHИ e― Xisusiteleb
yanma
Oco6oe ycЛ oBИ e― ]Kisusi 9ort
230
OcTaHoBК a
ЛoК oMoTИ Ba―
OcTPaЯ
Loko―
КpecToBHHa―
Iti 9arpaz
moti宙 n dayanmasl(daya
O●TpИ e КpecToBИ HbI―
naCa首 1)
iti ucu(basl)
OcTPИ e ocTpЯ Кa ― Tiyonin iti
OCTaH03К a naCcaЖ Иpa B IIyTИ
―
Somisinin yolda dayanmasl
OcTaHoBК a nepBo「 o BaroHa―
rinci vaqonun dayanaca首
ocギ 乳 粽
Bi―
OCTPOraHHЫ Й peЛ Ьc ― Yonul―
mus rcls
OcTPoД eф eК THaЯ O■ opa― Kos―
kindefcktli dayaq
c― Kos―
O● TpoД eф eК THЫ ИpeЛ Ь
mat市 in dayanaca言
0cTaHoBК a cTon‐ КpaHoM― Stop―
kranla dayandlHna
1
ΠyHК T
―
Daya―
nacaq mentoqosl
OcTaToК BaroHoB Ha CTaHЦ ИИ
kindefektli rels
ЛeMenT― Ko―
OcTpoД eф eК THЫ ЙЭ
skindefektli clcmcnt
OcTPoe no■ oЖeHИ e― Gergin vo―
―
Stansiyada vaqonlarin qah薔 1
0cTaToК rpy3a― Y歓 in qall意 1
0cTaToК cyMMЫ ―Moblettin qa_
ziyyot,a普 lr VoZiyyot
OcTPoК oHeЧ HLIЙ HaК aT―
Itison―
lu (itibash, itiuclu)yaStllan―
11言 1
0cTaToЧ HaЯ Дeф opMaЦ ИЯ―Qa―
ma
OCTPOyMHoe pemeHИ
hq defollllaSiyasl
OcTaToЧ Hoe HanpЯ ЖeHИ e― Qallq
e―
ALllll
qerar
OCTPЬ :Й ―Iti
OcTPЯ К―Tiyo
OcTpЯ К cTpeЛ КИ―Yoldoyi,onin
gerginliyi
OcTaToЧ HЫ Й3apЯ Д_Qallq yukt
OcTaToЧ HLIЙ peCypc― Qa1lq eh―
tiyosi
tiyatl
OwШ ИTeЛ ЬHaЯ KaMepa― Qum―
OcTeК ЛeHИ e BaroHoB― Vaqonla―
ducu kamera
rin,■ ,olonmesi
OcToB― Osas,bunё vro,gё vdo
OcToB TЯ ro30「 O ДBИ raTeЛ Я
a_。 rokciyin
lЧ HИ К
ltl ucu
1
0● TaHoBК a noД TaJIК HBaЮ Щ ero
ЛOК OMOTИ Ba― iteloyici loko―
OcTaHoBoЧ HЫ И
Carpazin
OcyЩ ecTBIIMЬ lЙ
―
Dartl mtherrikinin g6vdosi
OcTopoЖ Ho!XpyΠ Кoe― Ehtiyatll
ol!K6vrokdir
ΠpoeК T―
Hoya―
ta ke9irilon layiho
OcyЩ ecTBЛ eHIle― IIoyata ke9ir―
mo,yerine yeti.11lo
OcyЩ ecTBneHИ e КoHTPoЛ Я ― Ne―
zaretin heyata ke9irilmosi
OcTopoЖ HO!Э 」leК TPHЧ eCК Oe Ha‐
ΠpЯ ЖeHИ e― Ehtiyatll ol!Elc―
ktHk gerginliyi
OcMoTPИ TolЬ ⅡOCTЬ ДeЖ ypHoro―
NOvbet9inin gё zua91qh首 1
OcyЩ ecTBЛ eHIc Mep― Todbirlo―
rin heyata ke9irilmosi
SfiJJy″ ,一
Л■Orpaф 夕α
OcЦ И
〇ssilloqraf
231
".ο
OcЬ :Π aHИ e rpyHTa_TOrpa首 ln
tOkilinesi
OcLIn■ oЙ ycToЙ ―TOkme dayaq
OcЬ -Ox
OcЬ aBmcЦ enК И ― Avtoqo,qu―
nun oxu
OTBaЛ ЬHЬ :Й ΠyTЬ ―Atlllna yolu
(karXanalarda)
OTBtteHHaЯ ЧacrЬ КoHTppeЛ Ьca_
Kon●■clsin aralarml,hissosi
OTBeД eHHaЯ ЧacTЬ ycoBИ Кa ―
BttCl言 in aralanml,hissosi
OCL 3arOHHaЯ ―Vaqon oxu
OcЬ КoЛ ecHoИ napЫ ―Toker cu―
tunun oxu
OTDeД eHHLIЙ ocTPЯ К
OcЬ ΠaccaЖ ИPcК or0 3Д aHЦ ■ ―
Somi,in binasinl■ oxu
OcЬ ΠoД BHЖ HOro cocTaBa― Ho―
pyT2 -
BOrunun
OTBec-l saqul;2 Dik yamac
―
Izolyasiya edilmis qaytaricl
OT6oЙ Hoe КoЛ ЬЦO― Qaytaricl
halqa
OTBeTBЛ eHИ e― sax010nmo(qol―
lara)
OTBeTBЛ eHИ e 6oКoBorO nyTИ
―
Yan yolun saxolonlnosi
OTBeTBЛ eHИ c Pa3BeTBЛ eHHЬ lx
peЛ Ь
coBЫ x ЦeneЙ ― Qollara
ayrilml,rclS dё VreloHnin sa―
xolonmosi
OTBeTBЛ eHИ e cTpeЛ КИ ― Yoldoy―
i,onin sax01onmosi
OT6oЙ HЬ IЙ 6pr― Qaytaricl(do―
fcdici)tir
OT6oЙ IЫ ЙMoЛ oTOК ― Qaytaricl
9okic
OTBeTcTBeH■ oe xPaneHИ e pe3ep_
Ba ― Ehtiyatln mosuliyyotli
(CaVabdeh)Saxlanl,1
VaqOnlarln sc‐
0TBeTcTBeHHocTЬ
rpy300TΠ pa‐
BИ Te」 IeЙ (■ ЛИ rpy30■ OЛ yЧ a‐
9ilmesi
Ya首 ln
yoxlama se9iini
OT6ypToBKa OК
―
lin dcsiyi
OTBepTК a― Vinta9an
xardllmasl
OT6oЙ ―Qaytarma,geri otunna
OT6oЙ HaЯ ΠЛaHК a― Qaytarici
OT5op Πpo6Ы MacЛ a―
Qaykanl a9_
OTBcPcTИ e ШΠИHД e」 IЯ ―spinde_
Mar,rutun bloklamadan 91-
OT6op BarOHOB―
Aralan―
OTBcPcTIre― Dcsik
OTBepcTИ e 6o」 ITo30e― BOlt de,iyi
desiyi
OTBep● THe TPy6Ы
dcsiyi
OcЬ yШ К
И―QulaqCl薔 in oxu
planka
oTqoИ HИ К И
pOBaHHЬ lИ
30Л И
maq
raЙ К
y―
―
OTBepcTИ e MocTa ― Kё rpinin
roket torkibinin oxu
OcЬ ΠyTИ ―Yolun oxu
OcЬ poЛ ИКa― Diyirceyin oxu
OcЬ pЫ Чara― Lingin(qolun1 0Xu
OcЬ cTaHЦ ИИ―Stansiyanin oxu
OT6Л oК ИpoBaHIIc MapШ
ml,tiyo
OTBepHyTЬ
Yikg6ndOriciloHn
(Ve ya"kahcilann)cavab―
TeЛ eЙ )―
Ha― Poncoronin
bunsuzlasdirllnasl
dehliyi
232
OTД
OTBeTcTBeHHocTЬ Ж eЛ e3HOД O‐
poЖ Horo TpancΠ opTa ― Do―
mir yolu neqliyyatinin ca―
vabdehliyi
OTBeTcTBeHHocTЬ
3a BЫ
ΠOЛ He‐
HIle― Icraya g6re cavabdeh―
lik
OTBeTcTBeHHocTЬ 3a 3aД ep明
_
Longiineyo gOre cavabdchllk
OTBeTcTBenHocTЬ
3a COxpaH_
HOCTЬ
―SalamatllЁ a(saXlam_
,a)g6re cavabdchlik
OTBeTcTBeHHocTЬ
3a COXpaH_
HocTЬ o6opy■ oBanIIЙ ― Ava―
danllqlarln saxlanl,lna gё ro
cavabdchlik(mesuliyyot)
OTBeTcTBeHHocTЬ
3a yTPaTy―
It―
kiyo gOre cavabdehlik
OT3eTCTBeHHocTЬ
naccaЖ IIPoB―
Sonll,inlorin mosuliyyoti
OTBeTcTBeHHocTЬ
■OPTOB
―
Li―
manlann mesuliyyoti
OTBeTcTBeHHocTЬ
口O
IIepe303‐
КaM ― Da,linalara gOre ca―
vabdchlik
OTBeTcTBeHHocTЬ
pa6oTHИ Кa ―
I,9inin cavabdchliyi
OTBeTcTBcHHOCTЬ
CTOpOH ― To―
91larinin cavabdchliyi
OTBeTcTBeHHЫ e y3JISI ― VaCib
qovsaqlar
:Й ΠpocToЙ ―
Mo―
suliyyotli bo,dayanlna
OTBeTcTBeHHЫ
Й
peKBH3rrrbr
Yi.ikleme rekvizitleri
Orrpyrovunfi nyuxr - Yiikleme
yЧ aCTHIIК oB
nepe303КИ― Da,lma istirak―
OTBeTcTBeHHЬ
vo s.)
Orsreqeuue - Yaylndlrma
OrsoA - l- Aylrma, aralanma;
2. Qokme (kenara); 3. Odirma, aparma, aparllma
OrsoA nosnsrurenuq - Yiikseldilmanin dtiirmosi
Ornog leue"ns - Torpaqlann aynlmasl
OrBoa KogAeHcara - Kondensatrn ayrrlmasr
Ornoa ocrprxon - Tiyelarin aralanmasr
OrsoA orx,'roHeHrfi - Oyilmolerin dtiirmosi
Ornoa nyrn - Yolun aynlmasr
Ornoa ren.:ra - Istiliyin aynlmasr
OrnoA rsronoro roxa - Dartr coroyamnln <itiirmesi
Oraoa uuprHsl xo.nen - izin eninin dtiirmesi
Orsoarr Ha nyqr{Hax - Qabarmalarda dtiirmeler
Ornoarunfi pbrqar - Aytrma lingl
Orrpyro,ruue
ro■ o五 n cavabdehliyi
OTBeTcTBenHocTЬ
OrsxHqusaHle (xourprafinn,
uyrfru u r. a.) - Frrladrb agma (kontrqaykanr, muftanr
pyК oBoД ИTeЛ Ь ―
Cavabdeh(meSul)rehber
233
montoqosi
Orae.fl .{srrxeHlrr - Hereket 96besi
Orge.n neperorox - Dagrmalar
$dbosi
OrAe;r cnerluarrrrbrx IepeBo3on
- Xiisusi daqrmalar gdbasi
OTA
dayanma
OTAeЛ IITeЛ Ь―Aylran,aylricl
OTAeЛ Кa-l I,lomo,dizoltmo,
OTKa3 aBTOTopMo303-Avtotor―
mozlarm dayanmasl(slradan
hamarlama, islonmo,dizolt―
mo,tamamlama
91XmaSl)
OTД eЛ Кa 6aЛ ЛacTHoЙ ΠpИ 3MЫ ―
Banast prizmasinln hamar―
lanmasl(diZ01dilmosi)
OTД eЛ oЧ HЬ Ie pa6oTЫ ― Dizelt―
m。 (tamamlama)i,10ri
OTД eЛ ЬHaЯ rpyΠ Πa BaroHoB ―
Ayrica vaqOnlar qmpu
OTД eЛ ЬHaЯ cTpaHHЦ a ― Ayrica
sehifo
OTД eЛ ЬHЫ e IIoe3Д a― BOzi(ayrl―
ayrl)qatarlar
OTД eЛ ЬHЬ le ЧacTИ yΠ pЯ ЖКII ―
OTKa3 BamHa
― VaqOnun dayan―
masl
OTК a3 0T ΠOe3Д КH ― Sofordon
(reySdOn)imtina etmok
OTК a3 ■aCCaЖ Иpy ― Somisine
imtina ctinok
OTК a3 pa6oTЬ I ycTpoЙ cTB― Qu―
rttularin i,inin dayanmasl
OTК a3aTЬ ― Dayanmaq, 1,lomo―
mok,ctiraz ctmok
OTК aЧ ИBaHИ e HacocoM―
la9obok
Nasos―
cК o6a― Qatlanan do―
mlr bend
OTKИ ДHOe cИ ДeHЬ e― A91lan otu‐
racaq
OTК ИДHaЯ
QO,qunun ayrica hissolori
OTД ЬIx oК oMOTИ BHOИ 6pИ raД ЬI―
Lokomotiv briqadasinin isti^
raheti
Ix nepeД peilcoM ― Rcysqa―
OTД Ь
OTKHllHtt Ш OЩ ttК a― A91an lqat
htt qaldmlanu meydanca
ba首 1(reySdon qabaqn iStirahet
OTЖ aTaЯ TopMo3HaЯ КOЛ oД Кa ―
Aralanml,tolllloZ q。 libi
OTЖ aTИ e Кcl」IecoM roloBК И peЛ Ь―
ca― Rcヽ ba,11首 mm tOkeJo ya―
na slxlllnasl
OTド ИДHaЯ ■oЛ Кa ― Qatlanan
(a91lan)rOf
OTК ИДHoЙ 6oЛ T― A91lan (yana
atllan)bolt
HoЙ 30pOTOК ― Qttlanan
OTК И
Д
dolama9arx
OTК ЛoHeHИ e ― Konara 91xma,
OTЖ aTИ e ocTpЯ Кa― TiyOnin ara―
lanmasl
uzaqla,ma, diz golmomo,
rodd cdillne, oymo, yana
9okmo,y6nollno,mcyl ctmo
OTЖ aTЫ Й -l Slxllml§ ;2 Bo―
,aldllln19, zoinedilmi,, slxl―
1lb aradan 91xardllml,
OTЖ ИM― Slxma,slxllma
OTЖ ИM КocTLIЛ eil― Kastillorin
OTК ЛoHeHИ e B ШИpИ He КoЛ ell―
Izin cnindo konara 91xma
slxllmasl
― Buda普 ln
OTK」IoHeHИ e BeTBH
konara yё nelinesi
OTК ЛoHeHHo oT HopMロ ー Nolllla‐
OTКa3-l Rodd etlne,redd edil―
mo;2 Boyun qa91rtma,imti―
na etmo; 3 Slradan 91xma,
dan konara 91xma
234
OTК
OTК OЛ ― Ayrllma, uzaqla,ma,
Π■ oCК OCTHOCTИ
OTК ЛoHenHe oT
olaqoni kesmo,qolpolonm。
― Sethlilikdon uzaqla,ma
qopma,qopuq
oЧ HoMy
OTК Л oHeHIle no cTpeЛ
nepeBoД y一 Yoldoyi5on izo―
OTК o」16a66И To30「 O
―
OTК oЛ roЛ oBК И peЛ Ьca ― Rels
bash薔 lnin qopmasl
SO―
viyyo izro konara 91xma
OTК oЛ КpyroBoro Han」 IЫ Ba ―
Daire宙 ylЁ llltmin(qayna首 ―
OTК ЛoHeHIle noe3Aa OT nep30Ha―
ЧaЛ ЬHoro MapШ pyTa― Qata―
rin ilkin mar,rutdan konara
91XmaSl
1■
Qursattin xarici tzinin qop―
masl
OTК o」I o6oД a КoЛ eca ― Toker
nin rodd cdilmesi
OTК ЛoHenИ e npoBoД a― Moftilin
kenara yOnolmesi (ve ya
qursattinln qopmasl
OTК oΠ Кa TopЦ oB ШnaЛ ―Spalla_
rin kollolo五 nin qazllmasl
oTК oc― Yamac,cni§ ,d6,
91XmaSl)
(cЪ e狐 )一 IS―
tiqametini doyi,on yol(yol
OTК OC 3eMЛ
ycTPoЙ
cTBO
OTК oc HacЬ InИ
OTК ЛЮЧalclЩ aЯ ΠpyЖ ИHa― A9an
Tё bonin(ve
cИ cTcMa―
ЛИHHИ
―
noЛ oTHa
―
(И ЛИ
BЬ leMК И)―
ya qazmanln)
yamacl
OTК oc ΠoЛ oTHa一 Yata言 ln ya_
yay
OTК ЛЮЧaЮ lЦ aЯ
ЯHoro
Torpaq yata首lnin yamacl
―
A91lan qurttu
sistcm
OTК ЛЮ ЧeHИ e
)qOpmasl
OTК o」I HapyЖ HoИ rpaHИ o6oД a―
OTК■oHeHИ e npeTeH3И И― Iddia―
kccidi)
OTК 」IЮ Ч acMoe
Bab―
bit qatinin qopmasl
rindo konara y6nellno
OTК 」IoHeHИ e no ypoBHЮ
OTК 」IoHcHHЬ IЙ nyTЬ
CJIOЯ ―
,
A9an
lnacl
OTК pЬ lTHe cTon‐
Xettin
a91lmasl(keSilmosi)
IЮ ЧenHe nyTeBoro peЛ e ―
OTК 」
Yol relcsinin a91lmasl
OTК ЛЮЧeHИ e pa3Ъ eД ИHИ TeЛ ■ ―
КPaⅡ a
―
StOp―
kranin a91lmasl
OTК pЫ TaЯ ДBepЬ ―A91q qapl
OTК pЫ TaЯ Дyra― A91q qOvs
OTК pLITaЯ КPЬ :Ш Кa― A91q qa―
paq
Aylrlcinin a91lmaSl
OTК pЬ ITaЯ nepeД aЧ a ― A91q
O■ 1.1lo
OTК PЫ TaЯ nЛ aTф opMa_A91q
IЮ ЧeHИ e ToК a― Coroyanin
OTК 」
a91llnasl
OTК ЛЮЧeHIle ycTpoЙ cTB 6e30‐
nacHocTИ ― Tehlikesizlik
qurttulannin a91lmasl
platfonna
∝ КЛЮЧeHИ e"leК TP00TOΠ ЛeHИ Я―
Ele翅面k qlzdmclslllm a911masl
235
OTК pЫ THe oД Honン THoro nepero‐
Ha― Biryollu menzilin a911masl
OTК pLITИ e cИ rHaЛ a - 1,arOnin
10ttVi
a91lmasl
OTMena HeIIPaBИ
ШЛar6ayMa―
OTК PЫ THe
Slaqba―
umun a91lmasl
OTК pЫ TЫ e cTanЦ ИИ ― A91q
pacΠ
o―
seroncamin
10言 Vi
OTMeHa Πoetta―
Qatarl■ logv
edilmosi
stansiyalar
OTК pЬ ITЬ IЙ КoЖ yx― A91q ёnlk
OTК pЬ ITЬ IЙ ЛЮК―A91q lik
OTК pЫ TЫ Й oroHЬ ― A91q od
OTMeHa npeAyΠ peЖ ДeHИ Я ― Xo―
berdarllこ in 10首 V Cdilmosi
OTMeTК a― Qcyd Ctlno,ni,anlama
OTMeTК a a6coJIЮ THaЯ
(1,lq)
OTК pЫ TЬ IЙ
ЛЬHOro
pЯ ЖenИ Я―Sehv
ΠoД BИ Ж HOЙ
―
Mitloq
ni,anlama
COcTaB―
A91q herokot terkibi
OTК pЬ ITЫ ЙTИ reЛ Ь―A91q puta
OT」 IИ ЧITeЛ ЬHaЯ oК pacК a― For―
qlondirici rong(bOya)
OTMeTК a 6poBК H 3eMЛ ЯHoro no‐
JIOTHa― TOrpaq yata薔 l qlra首 _
1■ ln qcydiyyati
OTMeTК a Ha nЛ oM6e― PIombda
OT」 IИ ЧИTeJIЬ HaЯ oco6eHHOcTЬ
qcydiyyat(nisan)
OTMeTК a o BЫ ДaЧ e ― ヽrerilmo
baredo qeyd
OTHoc 6oК oBoИ ―Yana apama
Forq10ndirici
―
xisusiyyot
(01amOt)
OTЛ ИЧIITe」 lЬ HLIЙ ― Forqlondirici
OTЛ ИЧttTeЛ ЬHLIЙ 3HaК ― Forq―
OTHocИ TeЛ ЬHaЯ BЯ 3К O● TЬ ― Nis―
bi Ozlilik(qatlllq)
OTHocИ TeЛ ЬHa■ MarHИ TΠ aЯ Πpo‐
HИ ЦaeMocTЬ ― Nisbi maqnit
ke9iriciliyi(niiZluluttu)
OTHocИ TeЛ ЬHaЯ cК opocTЬ ―Nis―
londirici nisan
OTЛ oЖenИ Я BoД Ho‐ ЛeД HИ КoBЫ e
―Su― buzlaq 9ё kmolori(96kunttlleri,yl首 lnlarl)
OTЛ oЖ enИ Я MopeHHЫ e―
Moren
bi stret
yl普 lnlarl
OTЛ oЖ eHИ Я o3epHO_Л eД HИ КoBЫ e
―G01-buzlaq 96kintuleri
OTЛ oЖ eHИ ЯcHeroBЫ e― Qar 96lalntuloH
OT」 IoM ΠpoTИ BoBeca aBTocЦ enК И
―Avtoqosqunun oksyikunin
qopmasl
OTHocIITe」 IЬ Hoe noЛ oЖ eHИ e
“
OTHoШ eHИ e-01aqO,rnunasibet,
nisbet
OTo6paЖ enme Ha cxeMe― Sxcm―
do oks olunma
OTorHyTЫ И КoHeЦ ΠpoBoД a ―
10首 Vi
pyTa一
―
Nisbi voziyyot
OTHocИ TeЛ ЬHce yД ЛИHeHИ e ―
Nisbi uzadllma
OTHocИ TeЛ ЬHblИ ■OTeHЦ aЛ ―
Nisbi potensial
Yl首 lmin 10言 Vi
OTMeH Ha6opa―
OTMeHa― Lo首 v,10言 V CtinO
И3BeЩ eHИ Я ― Blldi五 ,in
OTMeHa
OTMeHa MapШ
OTHocИ TeЛ ЬHo― Nisbi
Mar,rutun
236
Moftilin(ve ya naqilin)oyil―
dorilmo), yollama, yola salma
ml,SOnu
OTorpeB cocyД a ЦИcTepHЬ l―
Sis―
団
К
eHHaЯ
MttЬ
一
Yandlnlml,
OToЖ ЖenHaЯ Πpo30Л Кa― Yandl―
rllml,(yanml,)m。 ■il
OTonИ TeЛ ЬHoe ycTPoЙ
cTBO
―
QlZdlricl qurttu
OTonИ TeЛ ЬHЫ II
КoTeЛ
BaroHa―
Vaqonun isitme qazanl
OTonИ TeЛ ЬHЬ lЙ ce30H ― ISitine
mё vsulllu
OTonЛ eHИ e― Qlzdirma,lsitlno
OToΠ ЛeHИ e noMeЩ eHИ Й―Otagin
isidilmosi(qlzdlrllmasl)
OTΠ HPaHme― A9ma
И
paHИ
Yiikiin
Ornpaa.renre rraccaxflpoB
Inis
OTΠ
-
Ornpar.nenne Ha orBerBJreHlle $axolonme yoluna gdndermo
terl1 9oninin qlzdinimasl
OTの
Ornpan,renxe rpy:a
g6nderilmosi
e MapШ
Mar,u―
PyTa一
mtun a91lmasl
OTΠ ИpaHИ e cTpeЛ КИ―Yoldoyi―
5onin kilidinin a91lmasl
OTΠ paBHTeЛ Ь MapШ pyTa― Mar―
nltun gё ndoricisi
§
OTΠ paBИ TeЛ ЬcК ИИ MapШ pyT ―
Gё ndol11lo mar,rutu
OTΠ paBК a― GOndollllo
OTΠ PaBК a rpyn■ oBaЯ
― Qrup
gё ndo.11.oSl
OTΠ paBК a MaЛ oToHHaЖ HaЯ
― Ki―
91ktonnalh gOndorlne
OTΠ PaBК a MapШ pyTHaЯ
―
Mars―
-
Sarniginlerin g6nderi Imasi
Ornpan.nenne noe:qa - Qatartn
gdndorilmosi
Ornpannexue rroe:Aa rlo HerrpaBr{JrbrroMy nyru - Qatarln
diizgiin olmayan yolla grinderilmesi
Ornpas,renHsre saroHH - Gdndorilmig vaqonlar
Ornparareurrfi sc,rea - Ardrnca
gdndorilon
Ornpan.rneusrfi cocran - G<indarilan torkib
Ornpan,rrrcurnficq noeta - Gtinderilacek qatar
Ornparovnrri napx - G6ndorma parkl
Ornpanovnrrfi nyrr - G6ndormo yolu
Ornycx aororopuo:on - Avtotormozlarrn buraxrlmasr
Ornycx py.uroro ropuora - Ol
tormozunun buraxrlmasl
Ornycx cryneu.raron) BcnoMorarerrbHoro TopMo3a - Pillali k6mokqi tormozun buraxrlmasr
Ornycx crynexqaroro fJrexTporrHeDMaT[qecKoro TopMo3a -
rut g6ndorlnesi
OTΠ paBК a MeЛ КaЯ ― Xlrda(ki―
Pilloli elektropnevmatik tor-
91k)gOndOnne
OTΠ paBК a noBaroHHaЯ ― Tam
vaqon gё ndollllo
OTΠ paB」 leHHe― G6ndo111lo(gё n_
mozun buraxrlmasl
Oruycrrofi Konoaeu - Buraxrcr
quyu
237
OTΠ
OTΠ yЩ eHHLIЙ
ToК oΠ pИ eMHИ
― Coroyanqobuledici xizeyin
К
(nanTOrpaф )― AsaLl salin_
aralanlnasl(ve ya qOpmasl)
ml,coreyanqobuledici
OTPaBЛ eHИ e― Zoherlenme
OTPaЖ aTeЛ Ь-Oksetdirici
OTPacЛ eBaЯ HarpaД a ― Sahe
mikafatl
OTPacЛ eBa, cЛ yЖ 6a(o6Ъ eД ИHe‐
OTpЬ IB ToК oΠ pИ eMHИ Кa
tirinin qopmasl(aralanmasl)
OTPЯ ceHHocTЬ ШnaЛ ―spal―
larin silkolonmesi
OTcacЬ :BaЮ Щ aЯ КaTyIIК a― So―
rucu sargac
OTcacЬ IBalclЩ aЯ ЛИnИ Я― Sorucu
OTPacЛ e30■ CTaHД apT ― Saho
standarti
xett
ДO‐
КyMeHTЬ I ― Nonnativ sahe
sonedleri
OTcacЬ IBaЮ IЦ IIИ
― Neq―
1lyyat sahesi
OTperyЛ ИpoBaHHaЯ cTpeЛ Кa ―
OTPacJIЬ TPaHCnopTHaЯ
Tonziinlonmis yoldoi,on
OTPttaК TИ poBaΠ Иe ИHcTpyК ЦИИ
―Tolimatin redakte cdilmesi
OTpe3aHИ e Кa6eЛ Я―Kabclin ko―
silmosi
OTpe3aHHЬ :Й
Co―
reyanqobulcdicinin qopmasl
OTpЫ B xpe6ToBoЙ 6aЛ КИ ― Bel
HIIe)― Sahe xidmeti(birliyi)
OTPacЛ eBЫ e HopMaTttBHЬ le
―
Кa6eЛ Ь ―
So―
rucu kabel
OTcacЬ IBaЮ ЩИI npo30Д ― SO―
rucu naqll
OTCaCLIBaICllЦ IIИ
ΠyHК T―
Sorucu
monteqo
OTcacЬ IBaЮ Щ ИЙ TPaHCф OpMa_
Top― Somcu transfo.1..atOr
OTcacblBaЮ ЩИИфHД ep― Sorucu
rldcr
КoHeЦ peЛ Ьca ―
Rclsin kesilmis ucu
OTpe30К CTaHЦ ИoHHOro nyTИ
zcl― gcncrator
―
Stansiya yolunun bir par9asl
Dl―
bё llnesi
OTcЛ oeHИ e roЛ oBК H peЛ Ьca ―
Rels ba,11こ inin laylanlnasl
a6eЛ Я―Kabclin
OTcoeД HeHИ e К
(bir hiSSOSi)
OTpИ ЦaTeЛ ЬHЫ И noЛ Юc HcTOЧ ‐
HИ Кa nИ TaHttЯ
reHepaTopa―
OTceК ДI13e」 lЬ ―
― Qidalandlr―
“
a91lmasl(ayrllmasl)
OTcoe/1И Hentte ocTPЯ Кa OT ΠpИ 30‐
ma inenbeyinin monfl qutbi
OTPOr pЫ Чara― Lingin qolu
OTPocToК 3aMК a aBTocЦ eΠ КИ ―
Avtoqo§ qu kilidinin 91xlntisl
OTpocToК cИ rHaЛ ЬHЫЙ ― Isare
Дa―
Tiyo血
mtlqaldan a911-
lnasl
OTcottИ HИ TЬ ― Aylnnaq,arala―
maq,a91naq
OTcoc― Sonna,sorulma
OTcoc TЯ roBoro ToК a― Dartl co―
91XlntiSl
OTPy6Л enHЫ Й КoHeЦ peЛ Ьca ―
Rclsin kesilmis ucu
reyaninin somlmasl
OTcTaBaHИ e ocTPЯ К3-TiyOnin
geri qalmasl
OTPЫ B noЛ o3a TOКOnpИ eMHHKa
238
OTЦ
Orcrananue naccaxlpa or noe3aa - Semi$inin qatardan qalmasl
OrcraeaHxe vacoa - Saattn geri
qalmasl
Orcran.nexxe - Kenara qoyulmu$
Orcrofi
MacJra
Ya薔 ln
g6kiintiisu
Orcrofinnx
OTcyTcTBИ e npenЯ TcTBnЙ ― Ma―
nconin olmamasl
OTcyTcTBИ e cИ cTeMЬ I КoHTPOЛ Я
― Nezaret sistcminin olma―
masl
OTCLInК a КaBaЛ ЬepoB ― Kaval―
ycrlorin t6kilmosi
O..И cК IIЛ oM6LI― P10mbun izi
OTFHCК
- Durulducu hovuz,
durulducu gan (qab)
Orcrofinrrfi rryrb -
Qoyma,
saxlama (hereket terkibini)
yolu
Orcryxunaxue - Ttqqtldatmaq
Orcryunexre - 1. Geri gekilmo,
qokilmo, kenara qlxma,
uzaqlagma
Orcrynneuue B rrJrarre - Plandan
konara grxma
Otcryn:rexue B coaepxaHrrr{ Koteu - lzin saxlanrqlnda konara glxma
Orcryn.reuue or Hopuu - Normadan kenara glxma
Orcyrcrrne Barona - Vaqonun
Ш
TCMneЛ Я
―
stcmpClin
lZl
OTTopMoЖ eHHoe no■ oЖeHИ e 3a‐
MeД ЛИTeЛ Я 一 Yava,ldicinln
to■
11lozlarl buraxml, veziy―
yoti
O..Я ЖКa― Dartma
01.Я ЖКИ фИКCИ pyЩ ne― Fiksa―
siyaedici dartrnalar
OTTЯ Ж Кa H3 CTa」IЬ Horo TPoca―
Polad tros dartisl
OTrЯ ЖКa o■ op― DayaЁ ln dartisl
OtrЯ ЖКH фИКCИ PyЮ ЩИe― Fik―
sasiyaedici dartmalar
OTxoД -l Tullantl,tё r― tё kuntu,
qahq;2 Aralanma,91xdas
OTxoA 6ypTa BTttК И―Oymttm
burtunun aralanmasl
OTxoД ■ЩИЙфИДep― CIxan flder
OTxo刈 eHHe Кo■ oД КИ OT КO」IeC―
Q01ibin tOkerdon aralanmasl
OTЦen― Ayllllla,a91lml,vaqon
OTЦ en ДЛHHHЫ Й-1」 zun ayllllla
OTЦ en КopoTК ИII― Qlsa ayl・ 11la
OTЦ eΠ Кa BaroHa― Vaqonun a911-
olmamasr
Orcyrcrnue ra6apnra - Ondazanin olmamasl
Orcyrcrnue rpy:a - Yik山αoト
mamasr
Orcyrcrnue :aropa ー Arall意 in
olmamasr
Orcyrcrune xonrpo.rr - Nozaretin olmamasr
Orcyrcrnue xonrponc crpenoK Yoldeyiqenlere nezaretin ol-
masl
OTЦ enК a oT cocTaBa― Torkibdon
a9maq
OTЦ enКa noД 3И Ж HOro cocTaBa―
Horoket terkibinin a91lmasl
mamasl
239
OTЦ
OTЦ eIIК a noe3AHOrO
Oxlax.qenue
ЛoК oMOTHBa
― Qatar 10kOmotivinin a911lnasl
OTЦ enoЧ HaЯ rpy30Ba■ OnepaЦ ИЯ
―A9may■ k omoliyyatl
OTЦ enoЧ HЫ Й peMoHT― A9mate―
mir
OTЧ eT o BЫ ДaЧ e 6araЖ a― Baqa―
jln vcrilmesi baredo hesabat
OTЧ eTЛ И3aЯ BHД ИMocTЬ
―
Aydin
gonュ ntne
OTЧ eTHocTЬ ―HeSabatllllq
OTЧ eTHЬ le ДaHHЬ le― Hcsabat ro―
qomlori(verilm。
OTЧ ИcJIeHИ e-l
SI
OxpaxHan
ClXma,tutma,
91xllma,tutulina;2 Aylrlna,
ayrllma(bir mOblettdo);3
Oxpannsre 3orrbr xeJrerHoaoporx-
Horo rpaHcnopta - Domir
yolu naqliyyatrmn miihafize
ClXllmls(tutulmu§ ,ayrllm15)
moble普
OΦ OpMИ TЬ ―Tertib ctmok,res―
zonalan
Oxpaunufi 6auruan
milo,dinnok
Oф OpMЛ eHИ e BЬ IД aЧ И―Tehvilin
rosmilosdirilmosi
oro30pa― Miqa―
Oф OpMЛ eHИ e Д
bagmaq
OCMOTpa― Baxl,jumahnda
qeydiyyatin aparllmasl
Oф OpMЛ eⅡ 壼e nepeBo30К ―Da,1malarln rosmilo9dirilmesi
Дo‐
КyMenTo3-Neqliyyat soned―
lorinin tertibatl
OXBaTLIBaЮ
Щ ИЙ Πo■ c―
- Qoruyucu
Oxpaxnrrfi 6pyc - Qoruyucu tir
Oxpanreurrfi nepeer4 - Qorunan
keqid
Oqeuxa - Qiymot
ouexxa odcranonxx - $eraitin
qiymotlendirilmesi
Oqexxa pucxa - Riskin qiymeti
OunnxonaxHan npoBo.tolia Sinklogdirilmig moftil
Ouunxonxa - Sinkleme
Oqar - Monbo
Ouepegnoft noerg - Ndvboti qatar
O.repeflnocrr [orpy3Krr soficx Qogunlarrn yiiklomo ndvbo-
vilonin tertib cdilmosi(res―
mllo,dirilmesi)
Oф OpMЛ eHИ e 3anHCH B Ж ypHaЛ e
x
crrrHaJrrl3aurrs
Miihafizo iqarovericisi
OxpanHar crpeJrKa - Miihafize
yoldoyiponi
lori)
OΦ OpMЛ eHIe TpaHcnopTHЫ
aBttrarenn
Mtiherrikin soyudulmasr
oxpaxa - Miihafizo, qorunma
OxpaHa BollHcroro 3rleJroHa Herbi egelonun miihafi zasi
Oxpaxa rpy:on (x.nu o6rerron) Yiiklorin (vo ya obyektlerin)
miihafizesi
Oxpaua rpy4a - Omeyin mtihafizesi
Oxpaxnar :ona - Miihafio zona-
Sarln―
ml,(OhatOedici)qursaq
OxЛ aД ИTeЛ Ь―Soyuducu
OxЛ a】 ЩeHИ e― Soyutmaq
liyi
240
OЧ ИcTК a MacЛ a― Ya首 ln tOmiz_
OЧ epeД HOCTЬ ΠOД aЧ И (И ЛИ y6op‐
КИ)― Verilmonin(Ve ya
gO籠 ■ lmonin)nOvbOliyi
OЧ epeAHOCTЬ PaCф OpMИ PoBaHИ Я
lonmosi
OЧ HcTК a peЛ ЬcoB(И ЛИ CК penЛ e‐
1-
ИЙ)OT rpЯ 3コ ー Rclslorin(ve
“
ya borkidicilerin)9irkdOn te―
-
Ntivboti
OЧ ИcTК a cTpeЛ oК ra3006orpe‐
-
Vaqonun
cocTaBoB― Torkiblorin da首
dlllnasinin nё vboliyi
Ouepegnure noe3aa
qatarlar
Ouepraune
haqiyosi
Brro[a
mizlonmesi
BOM
OЧ epTaHИ e ra6apИ Ta norpy3К И―
Yiklomo ondazesinin ha§
yOSi(Ve ya konturu)
OЧ epTaHИ e КoЛ eca― Toko五 n ha―
― Yoldoyi,onloHn qaz
qlzdirlclsl ile tomizlenmesi
OЧ ИcTК a cTpe■ oК eЛ eК Tpoo6o‐
rpe30M 一 Yoldeyi,onlorin
clektrik qlzdiriclsl ilo tomiz―
i―
lonlnesi
OЧ ИcTК a cTpeЛ oК ΠHeBMaTИ Чec‐
91yosl
К
OЧepTaHИ e■ oД BIIЖ HO「 O COCTaBa
tomizlonmesi
ЦHcTcPH― SiStemlorin
tomizlonmosi
OЧ ИЩ eHHe oT oК aЛ ИHLI― Yanlq
Layiho
OЧ ИcTК a
ha,iyosi
OЧ epTaHIIc IIPoф ИЛЯ
―
Profllin
ha,iyosi
OЧepTaHIIe cTPoHTe」 IЬ Hoe
Yoldoyl―
M ycTPolICTBOM一
5o■ lorin pncvmatik qurttu ilo
―Horoket torkibinin hasiyosi
OЧ epTaΠ IIe npoeК THce―
И
domirdon temizlomo
― Ti―
OЧ ttЩ eHHЬ IЙ BaroH― Tomizlon―
OЧ epTaHИ Я cTeneneЙ Hera6a‐
pЦ THocTИ ―Ondazosizlik do―
OШ И6oЧ HaЯ y℃ TaHoBКa MapШ pyTa
―Mttnttm sehv qOyulmasl
ml,vaqon
kinti hasiyosi
recoloHnin ha,iyoloH
OШ
OЧ HcTИ TЬ ―Tomizlomok
OЧ HcTК a 6yHК epHЫ x ΠoЛ yBaro‐
И6oЧ Hoe
30CnPИ
ЯTHC―
SOh―
von qobul ctmo
OШ И6oЧ Hoe naЖ aTИ e КHonК И ―
Dtymonin sehven basllmasl
HOB― Bunkcr yarlmvaqonla―
OIuИ 6oЧ Hoe pacЦ enЛ eHIIe Baro‐
rinin tonlizlonmosi
OЧ ИcTК a BaroHa― Vaqonuin to―
HOB
mizlonmosi
―
Vaqonlarin sehvon
a91lmasl
OЩ ynЬ ЛaД oHЬ Ю -01lo yoxlama
OЩ yΠ Ь TeMnepaTypLI Harpe3a
OЧ HcTК a roЛ oЛ eAa― Buzbattla―
manin tonlizlonmesi
OЧ HcTК a КЮ BeToB― Kivetlorin
6yК c―
Buksun qlzma tcmpe―
raturunun ollo yoxlanlnasl
(Su arXlarin)tomiZ10nmesi
241
ⅡaД eHИ e rpy3a一 Yikun dismesi
ΠaД eHИ e ДaBЛ eHИ Я ― Tozyiqin
dismesi
ⅡaД eHИ e Ha nyTЬ ДeTaЛ eЙ ― De―
tallarln yola dt,mosi
ⅡaД eHИ e HaΠ pЯ ЖeHИ Я―Gergin―
liyin di,mesi(azalmasl)
Ⅱ aA● HИ e ДaBЛ eHИ Я
ⅡattЯ ―Kopitko,kilko,lifeC90)
ⅡaneЦ BИ ЛКИ ― COng。 lin bar―
maqci薔 1
ⅡaЛ eЦ ΠopШ HeBOЙ ―Por,en mili
ⅡaЛ eЦ y■ opHЫ Й_Dayaq mili
ⅡaЛ eЦ maPHИ pa ШИ6epa― siber
Oyna普 lnln mili
B MarИ cTPa‐
ЛИ ― Maqistralda tozyiqin
di,mesi
ΠaЛ eЦ ШapHИ PHЬ :Й -Oynaq mili
naMЯ TК a ΠpИ eMocД aTЧ Иドa― QO―
bul― tehvi19inin
Ⅱa3-Oyuq,yarlq,yuva,n6v,
yadda, vero―
qosl
91V
Πa30BaЯ фpe3a― Yariq frezi
Ⅱa3yxa― Q01tuq,qoylln
Ⅱa3yxa HaК ЛaД КИ 一YanllЁ ln
qoynu
Ⅱa3yxa peЛ Ьca― Relsin qoynu
ⅡaЙ Кa― Lchiinlomo
ⅡaЙ Кa ΠЛacTИ HЫ ― Plastinanin
ⅡaHaMaК cク ″″.′ α″α″αり
Pa_
namaks
ⅡaHeЛ Ь ●
lё
vhe
"ι
4′ α″″ク ー PanCl,
“
ⅡaHeЛ ЬBBoД HaЯ ―Gi五 s pancli
ⅡaHeЛ Ь
BЬ IΠ pЯ MИ TeЛ Я
_
Dllzlondirici pancli
ⅡaHe」 IЬ И3MCPИ TeЛ ЬHЫ x ΠpИ 6o‐
poB-019i cihazlannin paneli
(15vhenin)lchim10nmesi
ⅡaК ray3“ ●Иι4′ αC力 ″α″リ ーAn―
ⅡaHeЛ Ь КoHД eHCaTopoB _ Kon―
bar,pakhauz
ⅡaК eT 6″α″4′ α
dcnsatorlar pancli
ーPaket
`ο =iIIリ
ⅡaК eTИ 3aЦ ИЯrpy3a―
Yikin pa―
Ⅱ
aHeЛ Ь ManeBpOBOИ
КOЛ OHК И ―
Manevr kO10nkasinin paneli
kctlenlnesi
Ⅱa■ eЛ Ь HaΠ pЯ ЖeHИ Я ― Gergin―
lik pancli
naneЛ ЬpacΠ peД eЛ ИTeЛ ЬHo‐
nepeo6pa30BaTeЛ ЬΠaЯ (Ⅱ PⅡ )_
ⅡaК eTИ poBaHИ e― Paketlo,dillllo
ΠaК eTHaЯ nepe303К a― Pakct da―
,lmaSl
ⅡaК eTHЫ Й BЫ КЛЮЧaTeЛ Ь― Pa―
Yeniyaradicl― paylaylcl panel
kct a9an
ΠaHeЛ Ь peЛ eЙ HaЯ 6e36aTapeЙ ‐
ⅡaК eTHЬ IЙ rpaф ИК―Pakct qraflkl
ΠaК eTHЫ ЙnepeК ЛЮЧaTeЛ Ь―Pa―
HaЯ ―Batarcyaslz rc191i panel
ⅡaneЛ Ь ynpaBЛ eHИ Я ― Idarect―
mo paneli
ket Oevirgeci
242
Π ap
IIaHrKa (zpeu. panikon) - Qax'
nagma, volvelo, talag, vahime
Qpeu. pan, pantos +
grapho) - Pantoqraf (coroyanqobuledicisi)
IIap (cyxofi) Hacr,IUreHHI'Ifi Doymug (quru) buxar
IIap neperperufi Qrzdrnlmrq
buxar
IIap cnexxfi - Tezo buxar
Ilapa ro;recnaa (nam. par) - Teker cttii
Ilapa,qoxc (zpeu. paradoxos) -Paradoks
Ilaparuaonanue (Qpaxq. paraliser) Lnnxer.ut noergoa - Qa-
IlaurorpaQ
-
tarlarrn horoketinin iflic
rametrieri
Ⅱ apaMeTpЬ I cК ЛaД cК Иx
mctrlori
Ⅱ apaMeTPsI ЦeneИ Bo3Д yШ HЫ x
ЛИHИ Й― Hava xetleH dё vro―
lomin parametrleri
ⅡapaMeTPЫ ЦeneИ Кa6● ЛЯ― Ka―
bcl dё vrolorinin paramctrleri
ⅡapaMeTp ШcPoxoBaTOCTИ ―Ko―
lo―
Paralel gaxelenma
“
ⅡapК ropoЧ HLII― Topo parkl
ⅡapК ЛoК oMoTИ 30B― Lokon,o―
tivlor parkl
ⅡapК Hepa6oЧ ИЙ ― Qcyri-1,10k
park,islomeyon park
-
ⅡapК oTnpaBЛ eHIЯ ―G5ndollllc
orBerBJreHrre
Parkl
ⅡapК ΠpИ 6Ы TИ Я―Gollne parkl
- Rels d6vgaxolonmasi
paralel
ralorinin
flaparre.nrnoe coeaxnenxe - Paralel birlegme
peJbcoBbrx uenefi
ⅡapК
nptteMa― Qobul parkl
Ⅱ apК 口pИ eMo_oTIPaBOЧ
HЬ lИ
IIapa,r.ne,rrHocrr onepaunfi Omeliyyatlann paralelliyi
Ilapa.r,re.nrnrrft rpar[un - Paralel qrafik
IIapar,ne,nrnrrfi pocnycx - Paralel buraxma
Ilapauerp (zpeq. parametron) -
kOirlik parametri
″″.′ α′
り BarOH03-Va―
qonlar parkl
Ilapanrenu3M (zpeu, parallelismos) x.otlec - Tekorlorin paralelliyi
IlaparnerIl3M ocefi - Oxlartn paralelliyi
Ilapal:reluroe orBerBJreHle
cICTeM―
Anbar sistemlorinin para―
ⅡapК
edilmesi
Ilapa,n,re.rrnoe
Paramctr
HaК on」leHИ Я BaroHoB
―Vaqonlarin y嗜 lminm para―
metri
napaM● TPLI КOTЛ a― Conin(V0
ya qazanln)parametrlori
ⅡapaMeTPЫ peЛ e― Relenin pa―
Ⅱ apaMeTp
―
QObul― gё ndolll10 parkl
ⅡapК pa6oЧ ИiI― I,9i park
Π apК ●oPTHpOBOЧ HЫ Й ― CC,id―
lomo parkl
ⅡapК TexHИ ЧecК ИИ ― Texnlki
park
ⅡapК oBaЯ oΠ oBecTИ TeЛ ЬHan cBЯ 3Ь
―Xoberdarcdici park rabitesi
243
■
p
Ilapxonrrft nyrr - Park yolu
Ilaporor - Parovoz
llaporu - Boro
Ilapoo6orpenare.nsnar py6aurra
- Buxar qlzdlrrcr k6yneyi
Ilapounar nepenpana - Bere keeidi
Ilaprtt
(Qpaa4. psrti + He,treq.
partei + a&u. party + nam.
pars) naroton - Vaqonlar
partiyasr
Ilacnopr nyru
-
Yolun pasportu
Ilacnoprn:aqnr (fiparuq.
port)
passe-
BoaAyu.I'dslx .tllHr.rfi
-
Hava xetlerinin pasportlagdrfllmasl
Ilacnoprx:aqnr nyru - Yolun
pasportlaqdrrrlmasr
Ilacnoprnsre AaHrrrre Maurr.rHEr Magmln pasport malumatlan
Ilaccaxuporuecrtuocrt (Qp a n 4.
passage) - Somigin tutumu
Ilaccaxnpo-rr.loruerp - Sorniqin-kilometr
Ifacc axnpo na npnxE n n ocrs
Sernigin gorginliyi
llaccaxupoo6opor - Sornigin
d6vriyyosi
Πoett ИДp.)― SOmisin(va首 ―
za11,vaqonu,qatarl ve s)
Ⅱ accaЖ ИPcК HИ OCTaH030Ч HЬ :И
ΠyHК T― Somisin dayanacaq
montoqosi
ΠaccaЖ IIPcК ИЙ CК opЬ :Й ΠOe3Д ―
Sernisin siret qatarl
ΠaccaЖ ИPcК ИЙTapИ ф―Somisin
tarifl
ΠaccaЖ ИPcК ИЙTenЛ o303-Ser―
ni,in tcplovozu
ⅡaccaЖ ИPcК ИИ ЭЛeК TpoBo3
-
Somi§ in clcktrovozu
ⅡaccaЖ ИPcК Oe 3Д aHИ e― Serllisin
binasl
ΠaTeHTHoe ry7α rrl.′ α″″が +′ α―
′ι ゴ
― PatCnt
リ BeД oMCTBO
"′
ldarosl
ⅡaTPy6oК ―QISabOm
ⅡaTPy6oК КpЫ luК ИЛЮКa― Lik
qapa首 lnin qlsa borusu
ⅡaTpy6oК pa3rpy30Ч HOro ЦИ―
ЛИHД pa― Bo,altma silindri―
nin qlsa bomsu
ⅡaTpy6oК cjIИ Ba‐ HaЛ ИBa― Bosalt―
ma― doldurlnanin qlsa borusu
ⅡaЧ К03aЯ ΠpOК ЛaД Кa nacca_
ЖИpcК Иx■ Oe狐 oB― Sonlisin
qatarlarinin doste ilo 9okil_
Ilaccaxnponorox - Somigin axrnr
lfaccaxxpcraa craHullfl - SamimOSi(buraxllmasl)
gin stansiyasr
ⅡaЯ ЛЬHaЯ ЛaMna― Lchimlomo
Ilaccaxrpcxue onepaqnn - Sarlampasl
ⅡaЯ ЛЬHЫ И ●」
IЮ C― Lehimlomo
niqin omoliyyatlarr
nisu
rIaccaxupcxne nepero:rn - SorⅡeAaJIИ フα″4′ ι
dc=`+′ ″″.′ ι
nigin dagrmalarr
s
pe薦
TeBLIC―
Yol pcda11
flaccaxrpcxue cxopocrnr,re [oe3)nフ
ⅡeД aЛ Ь“
6ecК oHTaК THan ― Kon―
aa - Semi$in siiretli qatarlan
taktslz pedal
Ilaccaxxpcxxfi (noxaa.r, narou,
244
Ⅱ ep
ΠeД aЛ Ь 6ecК oHTaК THaЯ MarHИ T‐
ⅡaЯ (Ⅱ BⅣl‐ 56)一 Kontaktslz
ⅡepBooЧ epeД HocTЬ pa6oT― Isin
maqnitli pedal
ⅡeД aЛ Ь ΠecoЧ HИ ЦЬ: ―
Ⅱ
qabinin(vcme)peda11
rinci nё vboliliyi
birinci n6vbollllyi
Qum
ΠeД aЛ ЬHa■ 3aMЫ ЧКa― Pcdal qa―
paylclsl(kilidleyicisi)
ⅡeHК a nPonИ TaHHaЯ ― Hopdu―
rlllinu,kondir
ⅡenHЬ :H
orHeTyШ ИTeЛ Ь ―
Kё pukli yanginsё ndiron
ⅡeHoΠ ЛacTo30e ■OК pLITИ e
K6pikli― plastik ёrtuk
Hadisonin ilkin sobobi
ΠepeaД pecoBК a ― Unvandoyis―
1lo
mo,tezo invana gOndo■ ■
a
rpy3a
一
Yikun
ⅡepeaДpecoBК
invaninin doyl,dirilmosi
Ⅱepe6opり MMЬ I― Moblottin ar_
tlq ylgllmasl
―
Ⅱepe6opК a― Sc9mo,sc9ib aylr―
ma
ΠeⅡ ЬКoBЫ Й КaHaT ― Kondir,
Ⅱ epe6opК a
buraz
ⅡeHЯ ― Pcnya,corllne
Yolun a,lrllnll Sahosi
Ⅱepe3aЛ Кa― Bo,aldib yuklomo
ΠepBaЯ cTyneHЬ ―Birinci pille
ⅡepBaЯ TЯ ra― Birinci darti
ΠepBИ ЧHaЯ ДoК yMeHTaЦ ИЯ -11-
(bir neqliyyat vasitosindon
digerino),yukbO,altma mon―
teqosi
ⅡepeBaЛ Кa rpy3a ― Yikun
kin sonedle,dinne
ⅡepBИ ЧHa■ o6MoTKa-1lkin
laq
ΠepBИ ЧHLIЙ aКT― Ilkin akt.
dO_
rine yuklonmosi
ⅡepeBaЛ Кa cHera cTPyroM― Qa―
nn verdono(Smq)i10 kOna―
tolimat
Ⅱ ep30HaЧ aЛ ЬHaЯ
ocTaHoBК a
(Л OК OMOTHBa,Д
pe3И H И ■ Дo)
ra atllmasl
ⅡepeBaЛ o■ HЫ ЙΠyHКT― Bir neq―
liyyat vasitesindon digerino
_1lkin da.yanma(10kOmoti―
yuklomo monteqosi
vin,drezinlorin ve i a)
na3HaЧ enHe
rpy3a― Yttn ilkin teyinatl
ⅡepBonaЧ aЛ ЬHoe coo6Щ eHHc ―
Ilkin molumat(xob。 つ
aЛ ЬHoe
ДBИ ЖeHИ Я
ЭШ eЛ OHOB―
bir
noqliyyat vasitosindon digo―
Π epBIIЧ HЬ :Й ИHCTPyKraЖ ― Ilkin
BOИ HCК ИX
― Vaqonla―
nepeBaЛ HcTЬ IЙ yЧ acToК ΠyTИ ―
Birinci birle,dirici dartl
Ⅱ ep300Ч epeAHocTЬ
BaroHoB
rin sc91lmesi
ⅡepBan coeД ИHИ TeЛ ЬHaЯ TЯ ra―
Πep30HaЧ
epBOΠ pIIЧ IIHa npoHcШ ecTBИ Я ―
Horbi
ⅡepeBepHyTaЯ 6yКca― cevrilmis
buks
ⅡepeBecTH B HopMaЛ ЬHoe■ oЛ o‐
ЖeHtte ― No.11.al VeZiyyoto
9evillllok
Ⅱ
epeBeШ
ИBaHIIc
Ha BarOHHЫ
x
Becax― VaqOn torezllorindo
tezedon 9obo
e,clonlarin heroketinin bi―
245
Ⅱ ep
Ifepenog Ha pyqHoe yfipaBneH[e
- Ollo idaroetmeye keqirmok
Ilepenog c rryJrr,Ta yrrpaBJreHr{fl Idaraetme pultundan gevirmo
Ilepero4 crpenKr - Yoldoyigonin Eevrilmosi
Ilepenog crpeJrxrr rroA rroe3AoM Yoldeyigonin qatann altrnda
gevrilmosi
Ilepero4nar Kpr{Bar - Qevirmo
(yoldoyigon) eyrisi
[epenognar rrra - Qevirme dart1s1
Ilepeno4nofi 6pyc - Yoldoyiqen tiri
llepenoanofi MexaH lM Qevir-
-
Πepe303К a HaBaЛ oM_Qalaqla
(qabla,dlrilltlaml,)da,1lna
ΠepeB03К a nera6apИ THЫ x(И ЛИ
TЯ Жe■ oBecHЫ x)「 Py303-On―
dazosiz (ve ya aこ lr90klli)
,ik10rin da,mmasi
Ⅱepe303К a onacHЬ lx rpy30B ―
Tohli虫 oli yukleHn da,lnmasl
ⅡepeB03Кa paД ИOaКTИ BHЫ x Be‐
ЩecTB― Radioaktiv maddo―
lorin da,inmasl
Ⅱepe303Кa pyЧ HoЙ КЛaД ■ -
01
yukinin da,lnmasl
ⅡepeB03К a CК OponoPTЯ ЩИxCЯ
rpy30B ― Tez xarab olan
Ⅲ klerin da,mmasl
mo mexanizmi
Ileperoaxofi n1,ru - Qevirme yolu
Ilepenor6yx.qexrre Mar[r{Hr{cra Maginistin heddinden artrq
hoyocanlanmasr
Ilepeno:uurre Boficxa - Dagrnan
qo$unlar
Ilepeno:aurrft rpyr - Dagrnan
Ⅱepe303К a TЯ ЖeЛ oBecHЬ Ix rpy_
30B― A首 1埒 okili yuklerin da―
Ilepeno:xa 6araxa
ΠepeB030Ч HЫ Й ΠpoЦ ecc_Da,1-
yiik
-
Baqajrn da-
,lnmaSl
Ⅱ
epeB030Ч HЬ Ie
ДOК yMeHTЫ
(Ha‐
К」
laД Ha■ , ДopoЖ HaЯ BeД o_
MOCTЬ , 3arOHHЫ
И ЛИcT
II
■
Д。
)― Da,lma sonedleri(qayi―
mo,yol cedvoll,vaqon vere―
qosi ve s i)
$lnmasr
ma prosesl
ⅡepeBoopyЖ ИTЬ cЯ ― Ycni vasi―
dagrnmasr
Ⅱepe303Ч ИК― Da,lyICl
ⅡeperoH― Monzil
ⅡeperoHК a ШnaЛ ― spallarin
Ileperoexa rpy3oB c npoBoAH[maux - Yiiklarin beledgilorlo
telor ile techiz olunma
Ilepeno:xa gerefi - Ugaqlann da$lnmasl
Ilepenosxa AoMarrruero nMyllecrsirusdi■ lmesi
ra - Ev ogyalannln da$lnmasl
ⅡeperoΠ HaЯ cBЯ 3Ь ― MOnzil ra―
Ileperorxa xrlBHocrrr - Heyvanbitesi
larm dagrnmasr
ⅡeperoHHoe o6opyЩ oBaHИ e ⅡO‐
Ilepenorxa Ha crrerax - QoqquIIAB― TANC-ln monz■ ava―
larda dagrma
danll薔 1
246
IIep
Ileperpy3o.rHoe coo6nrenxe - Yenidan yiiklemeklo dagrma
Ilepeg xava,nou 4nuxennr - Ho-
fleperonxr,re peJlbcoBble rlenx Menzil rels d<ivreleri
IIeperouurrfi xos - Monzil gedigi
(vaxt)
IleperopaH[e .raunsr - LamPanrn yanmasr
[]eperopaHHe nperoxpaHflreilefi
- Qorul,ucularrn yanmast (stradan gtxmasr)
Ileperopogxa - Arakesme
Ileperper - Haddinden aruq qtzma
Ileperpenanne - Qox qtzdtrrlma
Ileperperar 6yxca - Heddinden
artrq qrzmrg buks
lleperpyxexnan craHuHn
Haddinden artrq yiiklenmiq
stansiya
Ileperpyr - Artrq yiiklenma
Ileperpy3 B BaroHax - Vaqonlarda artrq yiik
Ileperpyrxa (ToKa rl,ru Hanpfl]l(ennn) - Arrtq yiiklenme (cereyanln vo ya gorginliyin)
Ileperpyrxa B ryru - Yolda yenidon yiiklenmo
Ileperpyrxa BorrHcroro f, [IeJroHa
- Herbi egelonun yenidon
yiiklenmasi
Ileperpy:ra rpyra - Yiikiin Yenidon yiiklenmasi
Ileperpytma rr3 BaroHa B BaroH Vaqondan vaqona yiiklemo
Ileperpyrxa xouraxruofi cern Kontakt gebokosinin hoddindon artrq yiiklonmesi
Ueperpyrovuan
rekoto baqlamazdan owol
Ilepea oruenxoft ,roxolroruna Lokomotivi agmazdan ovvol
flepeg neperoqoru crpe.lxn - Yoldeyigoni gevirmezden elwel
flepeAarovxan ue4onrocrr - Ottirmo cadvoli
flepeAarounar [oe3aHaq EeAouocrr (IIIIB) - Qatar 6tiirme
cadveli
flepe4arouxan craHu[s - Otiirmo
stansiyasr
lfepe,[aroq Hblfi noera - Ottiriicii
qatar
Ilepegarounufi nyxxr
mentaqosi
-
Otiirme
- l. Verme, verilmo; 2.
Tehvil verma, tohvil; 3. Otiirma,
titiiriilmo
Ilepeaaqa
llepeaa.ra rpy3a
titiiriilmosi
-
Yiikiin
- Melumatla(6tiiriilmosi)
verilmesi
nn
Ilepegava aoxyMeHroB - Sonodlorin verilmasi
Ilepeaa.ra 3aflBoK - Sifariqlarin
verilmosi
Ilepegava r{3BecrureJrrH6rx rrprrKa3oB AHcrrerqepa - Dispetgerin bildirig amrlorinin verilmosi
Ilepegaua AaHHbrx
Ilepeaava rcrrnnopeuennar - Pazqayrgh dtiirme
Ilepera.ra na uecrxoe )mpaBreHHe
- Yerli idaroetmaye verilmo
MalrrHHa
Yiiklomo maglnt
247
Ⅱ ep
ΠepeД aЧ a nЛ ocК opeMeHHaЯ ―
Yastlqay19h ё籠 1 11lo
ΠepttaЧ a ΠpaBa― Hiququn(so―
MapШ pyw― Ziddiyyetli maト
,rut iZre heroket
ⅡepttBИ ЖeHИ e noeЩ oB― Qatar_
lahiyyetin)vcrilmesi
larln heroketi(irOlilemesi)
ΠepeД BИ ЖHaЯ ДBepЬ ― Coki10n
(herOketli)qapl
ⅡepeД BИ ЖHaЯ Лa6opaTopИ Я ―
Soyyar laboratoriya
ⅡepeД BИ ЖHaЯ MacTepcК aЯ ―
Seyyar cmalatxana
ⅡepeAaЧ a peД yК TopHo‐ КapД aHHaЯ
―RcduktoⅢ kardan ёimmesi
ⅡepeAaЧ a peMenHo― pttyК ToPHO‐
КapД aHHaЯ ― Qayl,11-reduk―
tor― kardan ё11111losi
ⅡepeД aЧ a cBeД eHИ Й 一 Molumat―
ⅡepeД BИ ЖHaЯ o■ opa ―
larln vcrilmosi
dayaq
ⅡepttaЧ a cИ rHaЛ oB― isare10rin
Ottl■ lmesi(ve ya Verilmosi)
ⅡepeД BИ ЖHaЯ peЛ ЬcocBapoЧ HaЯ
MaШ ИHa ― Seyyar relsqay―
ⅡepeД aЧ a yК a3aHИ Й MaШ ИHIIcw
― Ma,inisto gOsterislorin ve―
naqlaylcl ma,ln
rilmosi
nepeД aЧ a
Ⅱ
фaЙ Л03 - Fayllarin
6tuHllmesi
ⅡepeД BИ ЖHaЯ
Soyyar qurgu
6tirilmolori
ⅡepeД aЮ lЦ ee ycTPOЙ CT30-Otu―
HOe CPeД cTBo―
vasitesi
rucu qurgu
―
Manevr heroketi
nepeД BИ ЖeHИ e BaroHa Ka6ecTa‐
―
ycTaHoBК a
―
ⅡepeД BИ ЖnaЯ Э
ЛeК TPocTattЦ ttЯ
―Seyyar clcktrik stansiyasl
TeЛ Ь―
Π epeД BИ Ж Hoe 30CCTaHoBИ
ДOB ― Li■ i islqvcricilorin
HoM
epttBИ Ж HaЯ TPaHCф OpMaTOp―
HaЯ ΠoД cTanЦ ИЯ ― Seyyar
transfol.1.ator yanmstansiyasl
ⅡepeД aЧ a ЧepB,Ч Han ― Sonsuz
vintli ёtillllo
Π epeД aЧ И 30■ OKOHHЫ X CBeTOBo‐
ΠepeABIIЖ eHИ e― Heroket
ΠepeД BИ ЖeHИ e MaHeBpo30e
Soyyar
Soyyar borpa
ⅡCPeД BИ ЖHOЙ ―Seyyar
ΠepeД BИ ЖHoЙ ДOMИ К ― Soyyar
evclk
ΠepeД BИ ЖHЫ e DeCЫ ―Seyyarto―
Vaqonun kabestanla
rezi
ⅡepeAHИ ЙcTЫ К―Qabaq Calaq
heroketi
ⅡepeД BИ ЖenИ e BaroHoB BpyЧ HttЮ
―Vaqonlarln ollo herokotl
ⅡepttBIЖ eH“ e rpン 5oBoЙ Te」 leЖ КИ
―ヽよ arabac増 1■ ln horoketi
ⅡepttBИ ЖeHИ e Дpe3И HЬ l― Dre―
zinln heroketi
ⅡepeД BИ ЖeHИ e no BPa"Щ e6HoMy
ⅡepeД HИ Й cTЫ К КpecToBИ HЫ ―
CarpaZln qabaq cala言 1
ΠepeД HИ ЙcTЫ К paMHoro peЛ Ьca
― Cer9iVe rclsinin qabaq ca―
la首 1
ⅡepeAHЯ ЯTeЛ eЖ Кa― Qabaq ara_
baCl首 1
248
Ⅱ ep
Ilepegxnn vacrs 6ymcr,r
sun qabaq hissosi
Ilepe,{orar rexxo:rorxx
baqcrl texnologiya
-
Ilepe3aprAxa ropuoaa
Buk-
Yathhq
- Kegid
Ilepeerg o6qero (x.rx. xeo6ulero)
rrorr3oBaHrrfl - Umumi (ve
Ilepeeeg
gekilib-lurulrnasr (nasosla)
ya qeyri-iimumi) istifadoli
Ilepexa.rra - Qokib vr:rulma, gakib vurma (nasosla)
flepexrlaara nnerefi - Pletlorin
yeniden qoyulmasr
IlepeKnarfta peJrbcoB - Relslorin
yeniden qoyulmasl
kegid
Ilepeesg oxpauqeMl'Ifi (rlnn Heoxpauneuufi) - Qorunan (ve
ya qorunmayan) kegid
Ilepee:g peryrxpye:usIft (u,ru nepery.nupyeunfi ) - Tonzimlenon (vo ya tonzimlonmoyon)
kegid
Ilepee:,quan aarouarnxa - Keqid
avtomatikasr
Ilepeegnan cueroQopxax curua-
-
fiepeuaarrnaeusrfi xa6els Bagqa yero qoyulan kabel
(yeri doyigilon)
Ilepexrrouare,nr - Qevirgec
Ilepexrrovarurs HalpaBneHrrs
Istiqamot gevirgeci
Kegid svetofor
igaravericisi
teqasinin gevirgeci
Il€peKnroqarens ropuosnoi
Tormoz gevirgeci
Ilepex.rtoraroutlr I KoHTaKT
Qevirgec kontaktr
qid igarevericisi
Ilepeegnr,re uepu:ra (xrn 6pycsr) - Kegid surahisi (ve ya
tiri)
Ilepeegxufi cneroQop - Kegid
-
- Deyigme, gevirmo
Ileperurro.reuue 6,rorc-cucreurr Blok-sistemin gewilmesi
Ilepex.nrosexxe
svetoforu
-
-
Ilepexrrovare.nr flyrrxTa rpynnnpoBxr - Qruplagma men-
Ilepee4nar cxrHa,rx3arlrls - Ke-
Ilepexor
Tor-
mozun artlq doldurulmasr
flepexaxronxa pe.rsca - Relsin
gevrilmosi
IIepeHooroft Jrorox - Soyyar nov
Ilepexarxa - itolomok, yuvarlatmaq, diyirletmek
fleperarra BaroHa BpyqHyrc Vaqonun ol ila itolonmesi
Ilepexarrroanue xo.reca - Tskorin diyirlonmasi
flepeKarbrBaHrre nonepex - Enine diyirlotmo
Ilepexasnnauue npo4yrra - Mohsulun
Qa-
Ilepe4onofi MeroA - Qabaqcrl
iisul
Ilepeaonoft onblT opraHlr3aulr
ABnxeHHfl - Horekotin tegkilinin qabaqcrl tocriibesi
Ilpe,qocropoxnocrlr rrprr aBr{xenrn - Horokot zamanr ehti-
rrfi3auflfl
-
KoHTaKTHoro npoBoaa
Kontakt naqilinin yanmasr
249
Πep
ⅡepeК ЛЮЧeHИ e cBeToф opa ―
Svetoforun 9evrilmosi(doy―
ismosi)
ⅡepeК oc― carpaz yatma,yana
oyilmo,oyrilik,9oplik
ⅡepeК oc 6yKcЫ ― Buksun eyri―
ⅡepeК pyTК a― Bu■ 11la
ⅡepeК pЬ IBacMЫ ЙcHrHaЛ ―Ba首 ―
lanllan isare
Ⅱ epeК pЫ BanИ e
Ha 3anpeЩ aЮ _
ee
noК
a3aHИ
e― Qadattanc_
Щ
dici g5stericiyo battlama
ΠepeК pЫ TИ e_l Battlanma;2 0sti
liyi
ⅡepeК oc BК ЛaД Ь:Ш a ― Icliyin
5」 はlme
ⅡepeК pЬ :lHe ra6apИ Ta И30」 IЯ ‐
ЦИИ―Izolyasiyanin endazo―
sinin battlanmasl
9opliyi
ⅡepeК oc rpy3a― Yikin yana oy―
ilmosi(9opliyi)
ⅡepeК oc КЛanaHa ―
Klapanin
eyllmesi
ⅡepeК oc Кy30Ba BaroHa― VaqO_
nun kuzovlmun yana eyihnosi
ΠepeК oc noAК ЛaД oК ― Altll言 in
ⅡepeК pLITИ e КoHЦ eBoro КpaHa―
Sonluq kranlnin battlanmasl
ⅡepeК pЫ TИ e npoe3Ж eЙ ЧacTИ ―
Ke9id hissosinin battlanmasl
ⅡepeК pЫ TИ e cBeToф opa (И 」
IИ
9opliyi
cИ rHa」Ia)―
ⅡepeК oc nン T壼 ― Yolun 9arpaz
yamasl
Ⅱ
ⅡepeК oc cTpeЛ oЧ Horo
6amMaК a
―Yoldeyi,on basma普 lnin ya―
na oyilmosi
ΠepeК ocHoe noЛ oЖ enИ e КoЛ eca―
Tokerin 90p veziyyoti
ΠepeК omeHHoe n仰 1(Ж eHИ e-Oy―
SVCtOforun(ve ya
isareni⇒ bttlanmaSl
ΠIITaHИ Я MarИ c‐
TPaЛ И ― Magistrall qidalan―
epeК PLIma 6e3
dll...adan qapma
ΠepeК pЬIШ a c nИ TaHИ eM― Qida―
landl.1.laqla qapma
ⅡepeЛ ИBК a rpy3a― Ytkin yeni―
don tOk01mesi
1lmis(maili,90p)vezlyyOt
ⅡepeК omeHHЫ Й КapК ac ΠOЛ Ь‐
cTepa ― Polsterin eyilmis
g6vdosi
Ⅱepe■ oM MaccЫ ―Kitlonin qlrll―
ΠepeК pecTttblЙ nepeBoД ― Kosi―
ⅡepeMeHHaЯ
profllinin sinmasl
ИHф opMaЦ ИЯ
_
ⅡepeMenHaЯ Harpy3К a ― Deyi―
mo isulu
,On yuk
Π epeК pё cTHЫ Й cTpeЛ oЧ HЫ Й ne‐
ΠepeMeHHan cК opocTЬ pocnycК a
―Buraxmanin(vaqOnun)dO―
yoldeyi,on
qurgu
yison streti
ⅡepeК peЩ ИBaЮ ЩИЙcЯ rpy30■ 0‐
ToК ―Kosi,on
ⅡepeЛ oM npOф ИЛЯΠyTИ 一Yolun
Deyi,on molumat
,on qurttu(yOldOyison)
nepeК pecTHЫ Й cΠ oco6-Kosis―
pe30Д ― Kosi,on
masl
Ⅱ epeMeHHЫ Й ToК ― Deyi,on co―
yuk axlnl
reyan
250
Π ep
ⅡepeMeHHЫ Й TЯ roBЬ lЙ
ToK
―
ⅡepeMcHHЬ IЙ
TOК ― Deyi,on clektrik co―
ЭЛeК TpИ ЧecК ИЙ
reyanl
ⅡepeMeЩ aЮ ЩaЯ Дyra ― Ycrini
doyi,on qё vs
ΠepeMeЩ eHИ e― Ycrdoyi,mo
ⅡepeMeЩ eHHe 6oК o30Й paMЬ I ―
Yan 9or9ivenin ycrdoyismosi
303MOЖ HOe
ⅡepeMeЩ eHIIe
―
Mimkun yerdoyi,mo
ⅡepeMeЩ eHИ e ToЧ КИ―N6qtonin
epeMeЩ eHIIc Pa6oTHIIК OB―
Π
epeMЬ IЧ Ka
pat gorginliyi)
ⅡepenanpЯ ЖeHИ e aTMocф epHoe
―Atinosfer ifrat gerginliyi
ⅡepeHaΠ pЯ ЖeHИ e B peЛ Ьcax ―
BHeШ Hee
―
XaHci ifrat gerginlik
I,―
ⅡepeHanpЯ ЖenИ e BHyTpeHHce ―
Daxili ifrat gerginlik
ⅡepeHanPЯ ЖenИ e КoMMyTaЦ H‐
OHHoe ― Kommutasiya ifrat
gerginliyi
ⅡepenanpЯ ЖeHИ e
КpaTК oBpe‐
MeHHoe― Qlsamiddotli i■
at
gerginlik
ⅡepeHaceJlenHocTЬ naccaЖ IIPa―
Vaqonda somisinlorin artlq―
―
Drosscl ta言 1
11言 1
Ⅱ epeMLIЧ Кa Кa6eЛ Ь■oЙ cToЙ КИ
―Iく abel direyinin ta薔 1
Π epeMЫ ЧКa o6xoД HaЯ ― Dolayl
Ⅱ epeHeceHИ
e
ДaTbl BЬ le3Д a ―
ClXma tarixinin ba,qa vaxta
kc9iHlmesi
nepeHoc yCTPoЙ cTB― Qurttularin
ta首
k69inlmeSi
Ⅱ epeMЬ :Ч Кa no■ epeЧ HaЯ ― Enine
ta言
Π epeMЫ ЧКa
ta首 1
ΠepeHanpЯ ЖenИ e― Ifrat(hed―
dindon artlq)gerginlik(ado―
Rcislordo i■ at gerginlik
9ilerin yeHnin doyi,di五 lmesi
ⅡepeMЫ ЧКa-l Bond;2 Sodd;
3 Taこ ;4 Arallq,ara;5 Bu―
慈um,dar ycr
―
BpeMeHHaЯ
Ⅱ epeMЬ lЧ Кa
Miveqqeti ta普
ДPOCCeЛ ЬHaЯ
xBocTOBIК a aBTo‐
cЦ enК И― Avtoqo,qu quyru―
首unun bOndi
ⅡepeMLIЧ Кa ШЛeЙ фa― Sleyfln
ⅡepeHanpЯ ЖeHИ e
ycrdoyismesi
ⅡepeMeЩ eⅡ Иe ycTaHoBЛ eHHoЙ
cК opocTИ ―Muoyyon edilmis
siretin yerdoyismesi
Ⅱ
ratorun arakesrnosi
Π epeMBIЧ Кa
Doyi,on dartl coreyanl
nyTe30rO ДpocceЛ Ь―
TPaHCф OpMaTOpa_Yol dros―
3a30MЛ ЯЮIЦ aЯ
ΠepenocHaЯ
ШTaHra― Seyyar torpaqlama
,tanqasl
ⅡepeHocHaЯ paД ИocTaHЦ ИЯ ―
scl transfo.11latorunun ta普 1
ⅡepeMЫ ЧKa n,TeBom ШЛeЙ фa―
Seyyar radiostansiya
ⅡepeHo● 菫Oe 3a3eMЛ eHИ e― Sey―
Yol,leyflnin ta首 1
ΠepeMЬ :Ч Кa cenepaTopa― Sepe―
yar torpaqlama
251
Ⅱ ep
ΠepeHocHoЙ ― Soyyar, k69■ ―
■ lon,daslnan
ⅡepeHocHoЙ Πoe3Д HOЙ TeЛ eф oH―
Seyyar qatar telefonu
ⅡepeHocHoЙ pyЧ HoЙ cBeTIIЛ Ь‐
■ИК―Seyyar ol foneri
ΠepeHocHoЙ cII「 HaЛ ― Seyyar
(k09i面 110n)isare
ⅡepeHocHoЙ cИ rHa」 I ocTaΠ OBК И
―Seyyar dayan isaresi
nepeHocHoЙ ЩИT ― K69in10n
16vho
Π
epeHyMepoBЬ IBaHИ e BaroHa
―
Vaqonun ycnidon n5mrolon―
Ⅱepepa6oTК a
BaroHoB― Vaqon―
lann i,lonmesi
Ⅱepepa6oTК a rpy303-Yiklerin
islonmesi
Ⅱepepa6oTК a ИHф opMaЦ ИИ ―
Molumatiarln i,lonmosi
Π epepa6oTК a Πo ΠpИ 6LITИ И ―
Catandan sOnra i,lonme
ⅡepepaccЛ eД oBaHИ e
npИ ЧИH
aBapИ И―Qozanin soboblori―
nin ycniden ara,dirllmasl
(yCnidOn yOxlanmasl)
ⅡepepacxoД oBaHИ c (MaTepИ aЛ a,
TOΠ ЛИBa II T.Д .)― Artlq i,lot
m。 (SOrfctmo),(matCria11,
mesi
yanaca普 lve S)
Ⅱ epeo6opyД oBaHИ e ycTPoЙ cTB ―
Qurttularin ycnidon techiz
Ⅱ epepЫ B B ДBИ ЖeHИ I noe狐 oB―
edilmosi
Qatarlarin heroketindo fasilo
Ⅱepeo6pン ■OBaHИ e BaroHoB― Va―
qonlarin
ycnidon
techiz
edilmosi
ⅡepeoTД ЬIx MaШ ИHИ cTa― Ma,1-
epepЫ B Bcex ycTaHOBЛ eHHLIX
BIД OB TeЛ eф OHⅡ OЙ cBЯ311 -
M■ oyyon edillni,biin tcle―
fon olaqolorinin fasilosi
nistin nolllladan artiq istira―
ⅡepepЬ IB ДBИ ЖeHИ Я―Horoketin
heti
ⅡepenaД ―Pilloli cnme
ⅡepenaД ЖeЛ e306eToHHЫ Й―Pil―
fasilosi
― Rabitonin
(elaqOnin)fasilesi
ⅡepecaД Кa nacca畑 pa― Sonll§
」n ba,qa vaqOna mindi五 linesi
■epecaД oЧ Han cTanЦ IIЯ ― Qatar
ⅡepepLIB cBЯ 3И
loli domir― bcton cnisi
ⅡepenHcЬ ―Siyahlyaalma
ΠepenpaBa― Kc,me,kC9id,bere
ⅡepenpeccOBК a― Yenidon prcs―
lome
Ⅱ epenyTЫ BaHИ e np030Д OB ―
i―
doyismo minme stansiyasl
ΠepecaД oЧ Hoe coo6Щ eHИ e―
Qa―
tar doyismokle gctmok
ⅡepecaД oЧ HЫ Иy3eЛ ― Qatar
deyisme qov,a薔 1
ΠepeceК acMЫ Й― Kesi,on
Moftillorin dola,lq(dOyisiり
sallnmasl
Ⅱ epepa6aTЬ IBaЮ Щ aЯ
(herOketin fasilosi)
Ⅱ
c■ oco6‐
HOCTЬ ―Is10mo qabiliyyoti
Ⅱepepa6o■ Кa― Emal etmo,i,lo―
ⅡepeceК aЮ Щ aЯ ЛИHИ Я ― Kesi―
mo,yenidon islomo
,on xett
252
Ⅱ ep
IlepeceKarouuecr [epeBo3K]r Kesiqen dagrmalar
Ilepeceveuue - Kosigma
Ilepece.rexue MapIxp]'ra - Margrutun kosi$mosi
IlepeceqeH[e nyreft - Yollarrn
kosiqmesi
Ilepecevexxe porconofi qeprr'I Son hoddin kasiqmasi
Ilepecevexxr xene:noft goporn Domir yolunun kesigmaleri
Ilepecraxorxa narona - Vaqorun
bir yoldan bagqa yola qoyulmasl
Ilepecrauonxa cocraBa - Terkibin bir yoldan bagqa yola
qoyulmast
Ilepecrauonovnsrfi nolypefic Bir yoldan bagqa yola qoyulma yanmreysi
Ilepecrrnaeurrfi sarou - G6ndorilen vaqon
IIepecsr:rxa - G<indorme
rlepecrr.rxa B noe3ae ayM[Kapa Dumpkann qatarda g<indorilmosl
Ilepecrr:rxa rpy3oBbtx aoryMeHron - Ytik senedlarinin gtinderilmesi
Ilepecrr.:rxa AoKyMeHra - Senedin g6ndarilmesi
flepecsrnovuan BeroMocrb
-
illiyinin ycnidon dizeldil―
mosl
ⅡepeycTPanBaeMaЯ cTaHЦ ИЯ ―
Yenidon qumlan stansiya
ΠepeycTpoicTBo
―
Yenidon
qunna
Π
epeycTPoЙ CTBO
CTaHЦ
ИИ
―
Stansiyanin yenidon qurul―
nnasI
Ⅱepeф OpMHpo3aHne CocTaBa―
Terkibin ycnidon tertibatl
ⅡepexoД -l KeOid;2 Kc9rne
ⅡepexoД Ha TeЛ eф oHHOe cpeД cT‐
30 CBЯ 3И ― TClcfon olaqe va―
sitosino kc9mo
ⅡepexoД ЭЛeК TPonИ TanИ Я c oc‐
HOBHOrO Ha pe3epBHOe―
Osas
elektrik qidalanmasindan eh―
tiyat qidalanmaslna ke9mo
ⅡepexoД HaЯ КpИ BaЯ ―Ke9id oy―
nsi
ⅡepexoД HaЯ HaК ЛaД Кa ― Ke9id
yanll普 1
ⅡepexoД HaЯ ΠЛoЩ aД Кa― Kc9id
mcydanoasl
ⅡepexoД Hoe 3aTyxaHИ e ― Ke9id
sё
nmosl
Π epexoД Hoe
conpoTИ BЛ eHИ e ―
Ke9id miqaviineti
ⅡepexoД Hoe ycTpoЙ cTBO― Ke9id
qurgusu
ⅡepexoД HoЙ 3aЖttM― Ke9id sl―
Gdnderme codvoli
xacl
ff epecu.rovnar HaKnaaHaq ⅡepexoД HoЙ peaК TOp― Kccid re―
G6ndorme qaimesi
aktoru
[eperouxa oceft - Oxun tekrar ⅡepexoAHoИ pexIIM― Ke91d rcJlrni
yonulmasr
ⅡepexoД HЫ e ДopOЖ КII ― Kc9id
Ilepeyn.noura peJrbca - Rels maCl首 lrlari
253
Ⅱ ep
ΠepexoД HЫ e
peJIЬ cЫ
―Kc9id rcl―
6ornnxa
na!r
slori
MearlrtuHcrroe
ocBrlaerenbcrBosaHUe - Ddv-
laqlarl
ri tibbi miiayine
ⅡepeЧ eHЬ ―Siyahl
ⅡepeЧ eHЬ ДoК γMeHTOB― Soned―
loHn siyahisl
ⅡepeЧ eHЬ MapmpyToB ― Mars―
IlepnogNvecroe rexnuqecxoe o6-
rutlarin siyahlsl
X pa6oT
―
Osas i,lorin siyahlsl
Ⅱepe■ enЬ cTaHЦ ИЙ―Stansiyala―
rin siyahlsl
―
HaК pecT
3stdOn 9arpaz xott 9okmo
ⅡepeШ IBКa nyTИ 一Yolun yeni―
don tikilmesi
ΠepИ Лa― Sirahi,meheccor
ー
ⅡepИ MeTp ω ′・ ′′″
′
"C"0リ
“
PcHmctr
ΠepИ oД
′v・ ′′″
′
ο′οリ ー DOvr,
nepeЧ epК HyTЬ
muddot,vaxt
`η
nepИ oД rapanTHiIHoro cPoKa
―
Zomanet vaxtinln middeti
ΠepIIoД roЛ oЛ eД oo6pa30BaHИ ュ ー
Buzbattlama
middeti
ⅡepIIoД rpaф ИКa ― Qraflkin
muddoti
nepИ OД К。
」
Ie6aHttЯ ―Roqs dё vi
ⅡepИ oД cryЩ eHΠ oro nPI16LITИ Я
―Slxllml,goline vaxtl
P´
riodi■―
.′ ″
“Dё vru to―
■οり ИHCTPyК TaЖ ―
limat
Ileppouuufi rryrb craHrrr{[
-
Stansiyamn perron yolu
IlepreHgxxy.rapHaq rIpoaorbHafl
ocs - Perpendikulyar uzununa ox
ffepcona,r (tam. personalis) - iSgiler, heyot
flepcnerrura (Qpanq. perspective) pazsnrlaa - Inkigafin per-
-
Perforasiya, degik aqma,
Ilep.rarxn pe3[HoBble - Rezin
elcoklor
fleprr r.ranaHa - Klapanrn pari
Ilecxo:anocumu yqacrori Qumbasan sahe
- Qumdan miiha-
“
Ⅱ epИ oД ИЧecК ИЙ ocMoTp―
cJryxr{BaHrre - Diivri texniki
xidmet
Ilepuoguvxocrr reKyr{ero peMorrra - Cari temirin d<ivriliyi
Ilepuo4nvxocrx(ocuorpa, peuonra x r. a.) - Ddvrilik, vaxtagrnhq (baxrqm, temirin ve s.)
Ilepxogsr roaa - Ilin ddvrleri
lTeppol (frpaq. perron) - Perron
Ilepponnar n.narr[op:ua - Perron
platformasr
spektivliyi
IlepQopaqun Qrum. perforare)
(dOVri)
ΠepИ oД IIЧ ecК ИЙ
igginin d6vri sr-
Ilepuognvecxoe
ⅡepexOД HЫ e cTLIК ■―Kc9id ca―
ⅡepeЧ eHЬ ocHoBHЫ
-
Ilecro:aruura
frze
DOvri
IlecrconoAarourar cxcreua - Qumdtiirtcii (veren) sistem
baxl,
ΠepИ oД ИЧecКoe HcnЫ Tan口 e pa‐
254
ⅡecК onoД aЮ ЩaЯ ycTaHoBК a ―
Qum VCrOn quttu
ⅡecК ocyШ ИTeЛ Ь―Qumqundan
Ⅱ
ⅡeTapД a rり all′ ィ. ′ι
ra′ ′
′ +
″
ー
α
.′
′
rarリ
Partlaylcl
ψ′ ィ
(taraqqa)
ecК oyК penИ TeЛ ЬHЬ Ie Л ecoHa‐
Ⅱ eTЛ eBaЯ
ca,Щ eHИ Я ― Qumberkidici
Ⅱ
e∬ Υ
tti
Ⅱ
ecoК cTpoИ TeЛ ЬHЬ :Й
ecoК
―
Tikinti
Π
pOBOЧ HLIЙ
―
For―
Π
malasdl.1.la (q01ible,dill..o)
qumu
ⅡecoЧ HaЯ ΠЩyШ Кa― Qum yaS―
tlこ
,
Piyada
lrl)
eШ exoД HЬ IЙ MocT
―
Piyada
k6rpisi
d5,omesi
l
ΠemexЩ HЫ ЙToHHe」 IЬ ―Piyada
tuncli
ecoЧ HaЯ ф opCyHК a― Qum fOr_
ⅡИ
「
MenT r77α
な
rpr´
″″ ″ ,一
".′
Piqmcnt
g″ ι
ⅡИКeT`ψ Pα ″4・ ′二
,一 Piket
sunkasI
ΠecoЧ HИ Цa― Qumdan
Ⅱ
n ng。
ⅡeШ exoД HЫ Й HacTHЛ ― Piyada
ⅡecoЧ HaЯ Tpy6a― Qum bOrusu
Ⅱ
IIgOk do―
ДopOЖ Кa ―
eШ exOД HaЯ
yolu(cl言
ф opMИ
―
lttlttI&d昴
qumu
Ⅱ
o6MoTК a
la首 1
ecoЧ Ho― rpaBИ ЙHЬ IЙ 6aЛ Л acT _
Ⅱ ИКeTHЫ Й
3HaК
―
Pikct nisanl
ⅡИКeTHBIЙ cToЛ 6И К―Pikct di
rokciyi
・
ΠИКoBaЯ Harpy3К a`ψPα ″・P′ ●
9
_Zin′ 。yiki
“
Qum-91nqll ballastl
ⅡecoЧ Hoe ycTpoЙ cTBo― Qum qu_
rttuSu
ⅡecTHК ―Pcstik,dostecik
ⅡecTИ КИ30Л ЯTOpa― IZolyatorun
ⅡИЛa― Misar
ⅡИJIOMaTepИ aЛ Ь:― Taxta matcri―
pestiki
ⅡecTИ К‐
Hape3Ka― PeStik-9ortme
‐
ⅡecTИ КyШ Кo一 Pestik― qulaqclq
a■ arl
ⅡИЛoo6pa3HЫ Й npoф HЛ Ь― Mi―
ΠecЧ aHa■ 30Ha― Qumlu zona
ⅡecЧ aHaЯ ■oД yШ Кa ― Qumlu
yastlq
ΠИCeЦ cК opocTcMepa― Siret019onin qelenll(yaZgahl)
Ⅱ ecЧ aHaЯ ■oД yШ Кa 6a」 IЛ acTHoro
Ⅱ
CЛ O■
yastl普
saⅣ ari
― Ballast qatinin qum
l
ΠIcЬ MeHHaЯ
necЧ aHHЬ :И
Ta― Elekt―
3aЯ BК a― Yazlll si―
faH,
Ⅱ
ac― Quln ballastl
rpyHT― Qumlu tor―
Π ecЧ aⅡ ЬIЙ 6aJIЛ
paq
ЭЛ eК TPoMarHИ
romaqnitin qolomi
ⅡecЧ aHble 3a■ OCЫ ―βαχ 3aHoc
Π ecЧ aHЫ Й
HceЦ
pro■ 1
HcЬ MeHHoe o6Ъ ЯcHeHИ e― Yazl‐
ll izahat
Ⅱ ИcЬ MettHoe n3BeЩ eHИ e― Yazlll
bildiris
255
TaЮ ЩИ
ЙКa6eЛ Ь―Qidalandl―
ΠИ
ⅡHcЬ MeHHoe npeД yΠ petteHИ e―
Yazlll xobordarhq
ΠИcЬ MeHΠ oe pa3peШ eHИ e― Ya―
ricl kabel
ΠИTaЮ ЩИЙ КoHeЦ ― Qidalandl―
rlol uc(sonluq)
ΠИTaЮ ЩИЙnpo30Д ―Qidalandl―
zlll icazo
Π IIcЬ MeHHoe
eHИ e― Yazlll
cHoШ
olaqo
ⅡИcЬ MeHHoe Tpe6oBaHИ e― Yazl―
1l telob(to10bnamo)
Π
И
cЬ
oMЛ
MeHHoe yBeД
eHИ
e一
ricl meftil
Ⅱ ИTaЮ Щ ИЙ
Qidalandlrici transfollllator
ⅡЛaBК a― Oritmo,oridilmo
ⅡЛaBК a roЛ oЛ eД a― Buzbattlan―
manin eridilmosi
ⅡЛaBК aЯ BcTaBК a ― Oriyon
Ya―
zlll bildiris
ⅡИTaHИ e aHoД Hoe― Anod qida―
landlllllasl
qoyma
ⅡИTaHИ e КaToAHOe― Katod qida―
ΠЛaBКИЙ
landlllllasl
Ⅱ ИTaHИ e
nepeMenHЫ M TOК OM
II」IaB■
larln qidalanmasl
Ⅱ壼TanИ e ЦenH yΠ paBЛ eHИ Я ―
lanmasl
ⅡHTaTeЛ ЬHЫ ЙфIIД ep― Qidalan_
dinci fldcr
ΠИTaЮ ЩaЯ ЛИHИ Я―Qidalandl―
oe ДBttHИ e― SOlis herokot
ΠЛaBHoe КoЛ e6aHИ e― Selis reqs
ⅡЛaBHocTЬ ДBИ ЖeHИ Я―Horoko―
tin solisliyi(reVanh薔
1)
ⅡЛaBHocTЬ ΠO■ OЖ eHИ Я peЛ Ьco‐
BЫ X HИ TeЙ ― Rels xotlerinin
veziyyotinin hamarh薔
Ⅱ Л aBHocTЬ
TOpMOЖ eHИ Я
1
―
Tor―
mozlamanin solisliyi
ⅡЛaBHocTЬ
ricl xett
ⅡИ
TaЮ ЩaЯ
ΠpeД oxpaHHTeЛ Ь ―
Oriyon qoruyucu
―
Deyison coreyanla qidalannla
ⅡИTaHИ e ycTpoЙ cTB― Qurttu_
idareetme dOvresinin qida―
TPaHCф OpMaTOp―
ycTaHoBК a― Qida_
XOД a一
Horoketin so―
lisliyi
Ⅱ Л aBHocTЬ xOД a
landincl qurttu
ⅡHTaЮ lЦ Иe КoHЦ Ы peЛ Ь●o30Й
Цen壼 ―Rcls d6vrosinin qida―
OCTPЯ Кa― Tiyo―
nin solis heroketi
ⅡЛaBHocTЬ xOД a naccaЖ ИPcК oro
BaroHa― Serni,in vaqonunun
landl.1..a uclarl
ⅡИTaЮ ЩИe ЛИHИ И CЦ Б ИCBЯ 3И
solis heroketi
ⅡЛaBHLIЙ ― S01is, mintezon■
_lMB ve rabiteni qidalandlr―
,
yingil,hamar,rahat,revan
ma xetleri
Й―Qidalandlricl
ⅡИ
TaЮ ЩИ
po30Д ―Qidalandl―
ЙΠ
ⅡИ
TaЮ ЩИ
ⅡЛaBHЬ lЙ nepexoД ―Solis ke9id
ⅡЛaMЯ _Alov
I」 IaHク αrF.′ ″ ″″り rIIЛ I・ Po‐
nci naqil
фIIЛ Ь)Π yTИ ― Yolun planl
ⅡIITaKIЩ ИЙ3aЖ ИM― Qidalandl_
rici slxac
(Ve ya prOflli)
256
Π」
IaH
Ж eJIe3HOД
OpoЖ HoИ
ЛHHII“
― Donlir yolu xettinin planl
an
ΠЛ MoД epH■ 3aЦ ИИ ― Modcm―
lo,mo planl
nepe303К И naCcaЖ ИpoB
Л
(И II rpy30B)― SOmi,inlori
ⅡЛaH
lasdlrllml,tomir
(Ve ya yikloH)daslma planl
ⅡЛaH IIepeBo30К
―
ΠЛaHИ PoBaHИ e cPoК a nocTaBК И
― Catdllllla VaXtinin planlas―
dlrllmasl
ΠЛaHИ poBaHИ e TpyД a― Omeyin
planla,dirllmasl
Ⅱ」
laHИ poBaHHЬ IЙ peMoHT― Plan―
Π」
IaHHpoBК a oTК oco3-Yamac―
Da,lmalar
lann plania,dlrimasl
ⅡЛaHIIPo3К a BaroHa‐ pecTopana
planl
ⅡЛaH■ )町 II― Yolun planl
_ Vaqon― rcstoranln planla,―
ΠЛan pa3MeЩ qHИ ■o6opyД oBa‐
HИ ЯCЦ Б―IMB qurttuSunun
dlrllmasl
ⅡЛaHИ poBЩ ИК Щe6H■ ―Ql・ 11la_
das planlasdiran(ma,m)
ⅡЛaHКa― Planka,tamasa
ЛeК TPonplI‐
ⅡЛaHК a rapHH■ ypa Э
yerlo,dirilmesi planl
ⅡЛaH cTaHЦ ИИ ― Stansiyanin
planl
ⅡЛaH TpaccЬ I― Trasln planl
ⅡЛaH фOpMИ poBaHИ Я―Tertibat
planl
ΠЛaΠ ‐
rpaф ИК―Plan― qraflk
Ⅱ」
IaH‐ rpaф ИК pa6oTЬ : ― I,in
30Д a― ElektHk intiqah dosti―
nin plankasl
ⅡЛaHК a ДepeBЯ HHa■ ― ALac
planka
Π ЛanК a coeД ИHИ TeJIЬ HaЯ ― Bir―
plan― qraflki
ⅡЛanepHoe coBeЩ aHIle ― Gcni,
lo,dirici planka
ⅡЛaHК a КpoHШ TeИ Ha ― Kron―
iclas,planlasdlIIna mi,avirosi
Ⅱ」
Ian-3aЯ BК a― Plan― sifaH,
ⅡЛaHИ poBaHИ e― PlanlasdlHna
Π
Л
aHИ
,tCynin plankasl
ⅡЛaHoBaЯ pa5oTa― Planll i,
Ⅱ」
laH030‐ ΠpeД yIIPcД ИTeЛ ЬHaЯ
BЫ ΠPaBК a― Planll xoberdar―
Yiklo―
PoBaHIle rpy30B一
五n planla,dirllmasl(hamar_
1lq dizoltmosi
lanlnasl)
ⅡЛaH030‐ ΠpeД yIIpeД ИTeЛ ЬHaЯ
Pa6oTa ― Planll xobordarllq
ΠЛaHИ po3aHИ e MaⅡ eBpo30Й pa―
5oTЬ I ― ManeVr i,inin plan―
lasdirllmasl
Ⅱ」
laHИ
l,1
ⅡЛaHoBo‐ ΠpeД ynpeД ИTeЛ ЬHLIH
poBaHИ e nepeBo30К BOHCК
― QO,unlarln dasinmasinin
peMoHT― Planh xobordarllq
planlasdirlinasl
tomiri
ⅡЛaHИ poBaHИ e
ЛOК OMOTIIBa
peMoHTa (Π yTИ
И ■ Д。
)―
Ⅱ」
laH030CTЬ
,
Toml―
CTPOИ TeЛ ЬCTBa
Tikintinin planllll首
Hn (y。 lun, lokomotivin ve
S)planlasdirllmasl
―
1
Ⅱ」
IaHoBЫ Й peMoHT ―Planll to―
mlr
257
ΠЛaHШ eT(фpa″ ィ
″リ ー
・′α″″c力 ι
Plansct
ΠЛacT ШΠaЛ Ы―spalln qati(ve
ya tebeqosi)
ΠЛacTHⅡ a КoHД eHcaTopa― Kon―
densatorun 16vhosi
ΠЛaTф OpMa(ψ ′α″ィ
・′″咤″rrrtの
一Platfolllla
ΠЛaTф OpMa rpy30BaЯ ― Yik
platformasl
ⅡЛaTф OpMa naccaЖ ИpcК aЯ _
ⅡЛacTИ Ha o■ opHa■ ―Dayaq 10v―
ΠЛaTф OpMa cOpTИ po30Ч HaЯ ―
hesi
Sernisin platfollllasl
ⅡЛacTИ Ha pa3Ъ eД eHHaЯ ―Ycyil―
Cesid10mO platfoll.lasl
ie TPaHcnOpTepЬ :
―Platfo.11lali transportyorlar
ⅡЛaЦ КapT rrrF・ f.′ ″乾力″″リ ー
Piaskart
Ⅱ」
IaЦ КaPTHЬ IЙ Baron― Plaskart
mi,16vhe
ⅡЛacTHHa cBИ HЦ oBaЯ ―Qurttu_
ⅡЛaШ К
a-l Attac lё VhO;2 Yi―
ⅡЛacTИ na
oTPИ ЦaTeЛ ЬHaЯ
Monfl lё vhe
noЛ oЖ IITeЛ ЬHaЯ
Ⅱ Л acTHHa
―
―
Misbet i6vhe
vaqonu
va9an(alet)
5un 16vhe
ⅡЛacTИ Ha ЦИHКoBaЯ ―Sink 16vho
ΠЛacTИ HЧ aTЬ le КoHBeЙ epLI ―
Lё vheli
konvcycrlor
Ⅱ Л acTИ HЧ aTLIИ ЭЛeК TPoД ―
ⅡЛacTMacca― Plast■las
ⅡЛacTMaccoBa■ o6o■ oЧ Ka
ⅡЛeHЫ ―Qaysaqlar
―
Plastmas qablq ozlik)
MaTepИ aЛ Ы ―
Plastmas matcriallar
ⅡЛacTMaccoBЫ Й cOcyД ― Plast―
ⅡЛacTMaccoBLle
mas qab
OdOme
ⅡЛeTЬ ―Plct
ⅡЛeTЬ peЛ ЬcoBa■ ―Rcls plcti
ΠЛeTЬ cBapⅡ aЯ ―Qaynaqlanml,
plet
ⅡЛeЧ o― Qol,9iyin
ⅡЛe■ o6a」 InacTHoЙ ΠPИ 3MЫ ―Bal―
last pHzmasinin qolu(9iylli)
ⅡЛeЧ o rapaHTИ ЙHoe ― Tominat
(ZOmanet)q01u
ⅡЛeЧ o Π
И
TaHИ Я
―Qidalanllla
Odomo
qolu
ⅡЛeЧ o ΠpeД oxPaHHTeЛ Я aBTo‐
cЦ enК И―Avtoqo,qu qomyu―
tap,lrl普 1
ⅡЛaTeЛ ЬЩИК―OdOyici
ⅡЛaTeЛ ЬЩИК CpeД CTB―
ⅡЛeHК a― Toboqo
ⅡЛeHК a rИ 6К aЯ ―Elastik toboqo
ⅡЛeHК a oК ИcИ ― Oksidlo,dilllle
teboqesi
Lё v―
holi clcktrod
ΠJlaTeЖ ec■ oco6HocTЬ ―
qabiliyyeti
ⅡЛaTeЖ И―Odomolor
ⅡЛaTeЖ Hoe nopyЧ eHIle―
Ⅱ Л aTф OpMeHHЬ
cusunun 91ynl
ΠЛeЧ o pЫ Чara― Lingin qolu
ΠЛeЧ o TЯ ro30e― Dartl qolu
ⅡЛeЧ o yД ЛИHeHHOe― Uzadilml,
Vesait―
lorin ёdoyicisi
ⅡЛaTHaЯ ycЛ yra― Pullu xidmet
ⅡЛaTHLIЙ 6И ЛeT― Pullu bilct
qOl(mesab)
258
ⅡЛИTa КepaMHЧ ecК a■ ―Kcramik
ΠЛocК ory6Ц Ь: КoM6И HИ poBan‐
HЬ le― Kombine cdilmis kol―
betin(yastidOdaq)
16vhe
Ⅱ ЛИTa
HaД ΠЯTHIIК OBaЯ (ф ЛaHeЦ )
Ⅱ ■OCKOC
―Dabanistu(flyans)16vhe
ⅡЛИTa― L6vhe,plito
Π ЛIITHoe ЖoЛ e306eToH“
IocК opeMeHHЫ Й npИ 30Д ― Ya―
Ⅱ」
oe crpoeHIIe
stiqaytth intiqal(6籠 iCi)
ⅡJIocК ocTЬ 一 Yastlllq, dizlik,
―Lё vheli domi卜 bcton tJに li
ⅡЛoM6a`J"α ″4′ あ り rpy300T‐
“ ndoronin
IIPaBИ TeЛ Я―Yikgё
sethilik,mistevi
plombu
ΠЛocК ocTЬ BК ЛaД Ь:Ш a― 191iyin
ΠЛoM6a ЖeЛ e3HOЙ ДOporH― Do―
sethi
ΠЛoTHaЯ noД 6И BК a 6pycЬ eB(И ЛИ
ШnaЛ )― Tirlorin(Ve ya spal―
mir yolunun plombu
Ⅱ」
IoM6a oTΠ paBИ TeЛ Я― Gё ndo―
larin) altinln
ricinin plombu
etilcn plomb
ⅡЛoM6a cBИ HЦ oBaЯ
plornb
Ⅱ」
IoTHaЯ ynaК oBК a ― Slx (kip)
―Qurttusun
qablasdllllla
n」 IoTHoe
Ⅱ」
IoTHoe
npIIJleraHИ e― Kip ya―
Ⅱ」
IoTHocTЬ ―SlXllq,kiplik,rnOh―
annapaToB
komlik
cЦ Б _ lMB aparatlarinln
plomblanmasl
BaroHoB―
ⅡЛoTHocTЬ BeHTИ ЛЯ nepeК pЬ l‐
ШИ―Qapama vcntilinin kip―
Va―
liyi
ⅡЛoTHocTЬ rpy3a― Yikun slx―
qonlarin plomblanmasl
ⅡЛoM6И poBaTЬ ―Plomblamaq
ΠЛoM6И poBЩ ttК ―Plomblaylcl
ⅡЛocК an фИrypa_Yasti flqur
ⅡЛocК aЯ ШaЙ 6a― Yastl,ayba
BoЛ Ha―
―
nasma
(CtlkCt)
Ⅱ ЛoM6И poBaHHe
nPIIЖ aTИ e ocTP■ Кa
Tiyonin kip slxllmasl
Ⅱ■oM6a‐ 3anOp_Plomb‐ bttlaylCI
ⅡЛoM6a‐ ЯpЛ ЫК ― Plomb― yarllk
ⅡЛoM6И P― PIombir
ⅡЛoM6И poBaHИ e
mё hkom
dOyilinOsi
nЛoM6a noЛ ИDTИ ЛeHoBaЯ ―Poli―
ⅡЛocК aЯ
Diz(hamar)
MeCTo―
ycr
11言 1
Π Л oTHocTЬ
3aЩ IITHoro ToК a
―
Mihaflze coreyaninin slxllЁ l
ⅡЛoTHocTЬ И3Л yЧ eHИ Я―sualan_
ЭЛeК TPoMarHИ THaЯ
manln slxl嗜 1
ⅡЛoTHocTЬ ЛИHeЙ Han ― Xotti
Yastl elektromaqnit
slxllq
dalttasi
ⅡЛocК ИЙ КoHД eHcaTop ― Yastl
Ⅱ ЛoTHocTЬ
kondcnsator
ⅡЛocК ИЙΠoメ ЩoH― Yastl(hamarl
MarИ CTPa■ lt― Magi―
stralln slxll首 1
ⅡЛoTHocTЬ MaTepИ aЛ oB― Matc―
riallarin slxll着
altllq
259
1
Π」
IoTHocTЬ
HarpeBaTeЛ ЬHЬ Ix
ЭЛ eMeHToB―
QlZdlriCI Clc―
mcntlerin slxll首 1
ΠЛoTHocTЬ ■OЛ Я―Sahenin slxllLl
Ⅱ」
IoTHOcTЬ ΠpИ cOe/1И HeHИ Я КoH_
TaК Ta―
Kontaktin birio5mo
slxll薔 1
Ⅱ ЛoTHocTЬ cOeД ИHeHИ Я ЭЛeMeH‐
T03-Elcmcntlorin biriosllle
Ⅱ ЛoЩ aД Ь
Yukin ki10k_
vuran teroflnin sahesi
ΠЛoЩ aД Ь ■onepeЧ ■o「 O ceЧ eHИ Я
―En kesiyinin sahOsi
ⅡЛoЩ aД Ь npoeК ЦИИ ― Proyck―
siya sahesi
ⅡЛyHЖ ep″ ″″7.′ ル″g′ リ ーStrgi
q。 lu(nasOslarda)
ⅡЛyHЖ ep 6Л oК ‐
MarHИTa― Blok―
slxll普 1
ⅡЛoTHocTЬ TOК a ― Coreyanin
slxll慈 1
Ⅱ Л oTHocTЬ
TOpM。 3HOИ CeTH
Tolllloz§ ObOkesinin sixll首
Ⅱ ЛoTHocTЬ
ICК TpИ ЧeCК O「 O
Э」
―
1
TO―
Кa ― Elektrik coreyaninin
SlXh普 1
ⅡЛoTHocTЬ
ЭЛeК TPIIЧ ecК oИ
ЭHeprИ И ― ElcktHk enerJisi―
nin slxh普 1
ⅡЛoTHocTЬ Э
ЛeК TpoЛ ИTa― Elck―
trolitin slxll首 1
ΠЛoxaЯ
HaBeTpeⅡ HOЙ IIoBepx‐
HOCTИ rpy3a―
BИ ДИMOCTЬ
gorunme
― PiS
Ⅱ ЛoxaЯ BИ ДИMOCTЬ CИ rHaЛ oB ―
Isarolerin pis gё nnmesi
Ⅱ ЛoШ Кa coeД IIHIITeЛ ЬHaЯ ― Bir―
lo,dirici plaska
ΠЛoЩ aД Кa― Mcydan9a
Ⅱ ЛoЩ aД Кa
ДЛЯ КOHTeЙ HCPOB
―
Konteynerlor i9in meydan9a
Ⅱ ■oЩ aД Кa ДЛЯ TЯ Ж eЛ oBecHЫ x
rpy303 - A言 lr9okili yllkler
maqnitin sirgi qolu
ⅡЛyHЖ ep rI1/1PaBЛ ИЧecK41ro npecca
―Hidravlik presin str」 qOlu
ΠЛyHЖ epHLIЙ Hacoc― Strgi qol―
lu nasos
Ⅱ Л yHЖ epHЬ IЙ TOnЛ ИBHЫ Й Hacoc
―Sl『gi qollu yanacaq nasosu
ΠЛЮC r7″ IPI.′ ルリ 6aTapeИ (Ⅱ Б)―
Batarcyanln misbeti(qitbi)
Ⅱ Л KIC030e(IIЛ И
MИ HyCoBoe)Π O_
■oЖ eHИ e cTpeЛ КИ_Yoldoyi_
5onlorin mllsbet(ve ya men_
fl)VeZiyyOti
ΠЛЯcК a npo30Д OB ― MOftillorin
reqsl
HeBMaTHЧ ecК aЯ oり ・ ′ ″ι〃IPIり
ΠoЧ Ta― Pncvmatik“ po9t
ⅡΠeBMaTИ ЧecК an cxcMa― Pnev―
Π
matik sxem
ⅡHeBMaTHЧ ecК ne
peccopЫ
―
Pncvmatik rcssorlar
ΠHeBMaTИ ЧecК ИЙ
TopMo3
-
Pncvmatik t011110Z
i9in meydan9a
ⅡHeBMaTHЧ ecК ИΠ ЦИЛИHД p
ΠЛoЩ aД Кa pa6oЧ aЯ ― I, mey_
dan9asl
ⅡЛoЩ aД Кa yΠ pyraЯ ― Elastiki
―
Pncvmatik silindr
Ⅱ
HeBMaTHЧ ecК oe
И cΠ Ы
TaHИ e
COCユ OB― Qablarm pnevma―
meydan9a
tik sina普
260
1
Π
ΠHeBMaTИ ЧecК oe o6opyД oBaHИ e
― Pncvmatik avadanhq
ΠHeBMoК oЛ ecHЬ :Й ■orpy3Ч ИК ―
Ⅱ
Π
Pncvmatokerli yukleyici
‐
CT30 - PnCvmatomizloyici
qurgu
ⅡHeBMonoЧ Ta― Pnevmapo9ta
ⅡHeBMonpИ 30Д ЬI ― PnCVmaotu―
iciler
Ⅱo oTHomeHИ ЮКyBЯ 3К e― Ba普 ―
lamaya gё re,battlamaya nis―
beton
Ⅱo ΠPИ ЛaracMoMy o6Pa3Ц
y_Vc_
lonme sethi
Π
―
Tokor cuinun
КaTaHИ Я КpecTo‐
Carpazln diyirlonme
sethi
Ⅱ
oBcPxHocTЬ
Ⅱ
oBepxHOCTЬ
y■
ΠOCЛ e КOBК И ―
Dё ―
limodon sonrakl soth
Πp030Л OК И ―
MO■
tilin sethi
ⅡOBepxHocTЬ pe」 IЬ ca ― Rclsin
sethi
rpy3 - VaqOniuq
nOBepxHocTЬ
CTyΠ ИЦLI
КOЛ eca―
Toker topunun sethi
ΠoBepxHOCTЬ TpeHИ Я Πpo30Д a―
ⅡOBepК a BecoB― Terezinin yox―
lanmasl(slnanmasl)
―
Qur,a薔 ln sethi qOpmasl(qo―
Mo■ ilin sirtinme sothi
6yК ca― Apancl buks
Ⅱ030Д К030e КOЛ ЬЦo ― Aparlcl
nOBOД КOBaЯ
halqa
puttu)
n030Д OК ―Ci10V
Ⅱ oBepHyTЬ cTpeЛ y(B」 Ie30,BΠ pa‐
Qil10ni(sola,Satta)9e_
vln■ ok
ⅡoBepxHocTHan TBepД ocTЬ
Sethi borklik
nap
BИ HLI―
yuk
B。 )―
roЛ oBК H
peЛ Ь
ca― Rels ba,LЁ lnin di―
yirlonmo sethi
Ⅱ oBepxHoCTЬ КaTaHИ Я КoЛ eC‐
Πoe3Aa― Qatarm horo―
06oД a
КaTaHIIЯ
diyirlonmo sethi
ket istiqameti tzro
Ⅱo ma6」 IoHy― Sab10n izrO
ⅡoBaroHHaЯ oTΠ paBК a― Vaqon―
luq g6ndoll.lo
Ⅱ oBepxHocTHЬ :II OTК OЛ
oBepxHocTЬ
ⅡOBepxHocTЬ
uzro
ΠoBaroHHЬ IЙ
Sethi
nOBepxHocTHI・ IЙ Эф ф eК T― SOthi
sernero
ⅡoBepxHocTЬ ―Seth
ⅡOBepx■ ocTЬ 3eM」IИ ―YeHn sothi
ⅡoBepxHocTЬ КaTaH■ Я ― Diyir―
rllini,nimuneyo gё ro
xoД y
―
oBcPx■ ocTHЬ IИ OTК O■ 06oД a
Кo」 Ieca ― Tokor qur,a首 lnda
HЫ x
Ⅱo TeppИ TopИ aЛ ЬHoMy ΠpИ 3Ha‐
Кy― Orazl olametino gё re
Ⅱo ypoBHЮ ― Seviyyo(taraZlhq)
Ⅱo
OTК oЛ
sethi qopma
magistral
HeBMooЧ HCT口 TeЛ ЬHoe ycTPoЙ
IЙ
qlrlq,(qopuq)
ΠHeBMoMarttcTPaЛ Ь ― Pncvma―
Ⅱ
oBepxHocTHЬ
oB
―
ⅡoBoД oК Bo3Д yxOpacΠ peД eЛ IITe‐
ЛЯ―Havapaylaylcinin cilovu
ⅡoBoД oК BЬ IΠ ycК Hortl КЛanaHa―
ClXl,klapaninin cilovu
261
Π030Д OК HanpaBJInЮ Щ ИЙ ― Isti―
qametiondirici cilov
ⅡOBOД OK TeЛ eЖ КИ ― Arabaclgln
Dё nen aylncl(a9ar)
cilovll
ⅡoBopoT 6pyca― Tirin 9evrilmo―
Si(dё nmesi)
ΠoBopoT BHyTpeHHero КoЛ ЬЦa―
Dax■ i halqanin 9evrilmesi
Ⅱ
oBopoT PyК O■ TК I1 3aMК a―
Kili―
din(qlf11ln)dosteyinin 9ev―
rillnesi
Π030pOTHaЯ oΠ Opa ―
D6non
dayaq
Π030pOTHaЯ neT」 IЯ ―I)Onon ilgok
ⅡoBopoTHaЯ ΠЛoЩ aД Кa ― Dё n―
nOBopoTHaЯ TeЛ eЖ Кa ― Dё nen
arabaclq
Π030pOTⅡ O‐ ■OД ЪeMHoe ycTpoЙ ―
cTBo ― Dё ndorici― qaldirlci
qurgu
oBopoTHЬ Ie nyTeBLIe ycTPoИ CT‐
Ba― Dё nen (9eviHlon)y。 1
qurttularl
ⅡoBopOTHЬ IiI― Dё nderici, 9evi―
rici,d6non
ⅡoBopoTHЫ Й (■ oД BИ ЖHЫ Й)cep‐
ДeЧ HИ К ―
DOnen (herOket
CdOn)irOkcik
Π030pOTHLIЙ 6pyc― D6non tir
ΠoBopoTHЬ IЙ 3aMOК ―Dёndorici
(9eVirici)kllid
Π030pOTHЫ И Кpy「
Ⅱ030pOTHЫ И ceК Top ― Dё ndo―
rici sektor
Ⅱ030pOTHЬ IЙ TpeyroЛ ЬHИ К ―
DOndorici t9bucaq
Π030pOTHЬ IЙ yΠ op-1)ё nen dayaq
ΠoBpeЖ ЛenИ e― Zodolenmo,sln―
dllllla, xarab ctmo, korian―
ma,slradan 91xma
ⅡoBpetteHИ e(Π yTИ , КOHTeЙ He‐
pa, BaroHa ЛoК oMoTИ Ba И ■
Д
・)一 Zedo10nmo(y01un,kon―
tcyncrin, vaqonun lokomoti―
me meydan9asi
Ⅱ
u9bucagl
ⅡoBopoTHЬ lЙ pa3Ъ eД ИHHTeЛ Ь ―
vinin ve s)
ⅡoBpetteHИ e BaroHoB ΠpИ Πo―
rpy3К e ― Vaqonlarln yuklo―
mo zamanl zodolonmosi
ⅡoBpetteHIIe rpy3a― Yikin zo―
dolonmOsi
Ⅱ01peЖ ДeHИ e
И30Л ЯTOpa
―
Izolyatorun zodolenmOsi
ⅡoBpetteHИ e И30Л ЯЦИИ―IZOly―
asiyanin zedolonmesi
ΠoBpetteHИ e Кa6eЛ ■― Kabclin
zedolonmosi
ⅡoBpetteHИ e КoHTaК THoЙ ceTИ
―Kontakt,obokesinin zodo―
lonmesi
ⅡoBpeЖ ЛeHИ e КpenЛ eHИ Я― Bor―
kidillnenin zedolonmosi
― Dё non
ⅡoBpetteHИ e」 Io6oBoЙ o6Ш ИBК И
― On Ortuyun zodolonmesi
ⅡoBpe狐 eHИ e Лo5o30Й CTeHК И―
(9CVirilen)dairo
Ilonoporuuft ocrprx - D6nen
tiyo
Ilonopornufi npenofi TpeyroJr6HIIK
Ddnderici yol
On divarin zodolonmesi
ⅡoBpeЖ ЩeHИ e Лo6oBoЙ cToЙ К壼―
On diroyin zodolonmesi
262
Π
■OBpeЖ ДeHИ e MexaHИ ЧecК oe ―
Mexaniki zodolenmo
oBTopИ Te」 IЬ cBeToф opa― SVC―
toforun tokrarlaylclsf
ΠoBTopИ Te」 lЬ HaЯ roЛ oBКa cBeTo‐
фOpa ― SVCtOforun tokrarc―
larln zodolonmesi
ⅡOBpetteHИ e noBepxHocTИ Кa‐
TaHИ Я―Diyirlonmo sethinin
dici ba,11首 1
Ⅱ03TOpИ TeЛ ЬHЬ :H cBeToф op ―
zodolonmesi
ⅡOBpeЖ ДeHИ e pe3Ь 6Ь : 一 Yivin
Tokraredici svetofor
ⅡoBTopΠ aЯ nepeBo3К a ― TOkrar
zedolonmosi
ΠoBpetteHИ e poЛ ИКa ― Diyir―
da。
coyin zodolenmosi
oBpeЖ Д eHIIe TeЛ eф oHHOЙ
lonmosi
Ⅱ oBpetteHHe ycTPoЙ
rar i51orno
Ⅱ oBTopHaЯ coPTИ pOBКa BaroHoB
ЦenИ
―Vaqonlann tokrar 9esidlo■ ―
cTB―
mesi
Qu―
rttularin zedolonmosi
ⅡoBTopHoe BК ЛЮЧeHИ e―
ⅡoBpetteHИ e ycTPoicTB 6Л oК И‐
ⅡoBpeЖ ДeHIIe meЙ КИ peЛ Ьca ―
Rels boynunun zodolonmosi
ΠoBpettЩ enHaЯ фa3a― ZOdolon―
И
MyЩ
ecTBo一
Zo―
dolonmi,omlak
ⅡOBpe】 ЩeHHЫ Й BaroH ― Zedo―
lonmi,vaqon
ⅡoBpexlleHHЫ Й ΠoД BttЖ ■Oil Co‐
cTaB ― Zedolonmis heroket
terkibi
ⅡoBceД HeBHoe pyК oBoД cT30
ⅡoBTopHce IIcnoЛ Ь30BaⅡ ne npO_
BOЛ OК И―MOftilin tokrar isti―
fado olunmasl
ΠoBTopHoe oTК pЬ :Tne cBeToф opa
―Svetoforun tokrar a91lmasl
ΠoBЬ lШ aЮ ЩИЙ TpaHcф opMaTOp
―Yiksoldici transfo.11latOr
ⅡoBЬ :Ш eHИ e 6e30naCHocTII ―
Tohlllkosizliyin yiksoldil―
meSi(Ve ya artlnlmasl)
eHИ ■―Tozyiqin
■oBЬ lШ eHИ e Дa渕嘔
artinimasl(メ ksoldilmesi)
ΠoBЬ :Ш eHИ e КaЧ ecTBa peMoHTa
―Tomi五 n keyflyyetinin ytk―
soldilmesi
ⅡoBЫ ШeHIIe КBaЛ ИфИКaЦ ИH ―
mis faza
eHHoe
Tokrar
yanma
nin zodolonmesi
Щ
Tokrar
qo,ulma
ⅡoBTopHoe 3aЖ ИraHne―
poBК II― Bloklama qurttularl_
oBpeЖ
lma
ⅡoBTopHaЯ nepepa6oTК a― Tok―
― Telcfon dOvresinin zodo―
Ⅱ
ΠoBTopИ Te」 IЬ ― Tokrarlaylcl
Ⅱ
ⅡoBpetteHИ e oTК ocoB― Yamac―
Ⅱ
oB
-
Gindolik rehberlik
ⅡoBTopeⅡ Иe anaЛ orИ ЧHЫx Hapy_
meHHil-Ox,ar pozuntularin
tokrar olunlnasl
ΠoBTopeHИ e nepeД aHHoro yК a3a‐
reHlmi,g6sterisin to―
HИ Я―ヽ
Ixtisasln artlrllmasl
ⅡoBЫ ШeHИ e Mo6И ЛЬHoCTИ ―So―
krar olunmasl
forborliyin,kseldilmesi
263
Π
oB
ⅡoBЬ :Ш eHИ e HaД eЖ HocTИ ― Eti―
ⅡoBЫ Ш enHЫ ЙΠyTЬ ―Yiksoldil―
mio yol
barllll言 In artirlimasl
Ⅱ
oBLImeHIte HaД eЖ HocTИ ycT_
pOЙ CT3-Quttularin ctibarll―
11普 inln
Ⅱ
oBЬ lШ enme oTBeTcTBenHocTИ
TPyAa-Omok mohsuldar―
11首 inin
artinlmasl
Ⅱ oBsIШ eHИ c PoЛ И pa6oTHttК 03-
artirllmasl
―
Somerollllyin artirllmasl
Ⅱ oBЫ IIIeHHaЯ BeTPoBaЯ Harpy3‐
Кa― Yiksok kulok tosiri
oBЬ :Ш eHHa■
onacHocTЬ
oBЫ meHHaЯ
cИ Л a
1
‐
ⅡoraШ eHHЬ :Й КpacHLIЙ (И ЛИЖ●■
TЬ :Й II■ )omHЬ ―SOndinllmi,
qinlllzl(ve ya san ve s)i,lq
Π or」 IaЩ aЮ Щ Иe pe3И CTOpЬ l ―
ⅡorЛ aЩ aЮ Щ ИH
aΠ napaT
―
Uducu aparat
ⅡorЛ aЩ eHИ e―
Udma,udullna
noHIHHaЯ Harpy3Ka― Paqon yuku
coB― Relslorin paqon miqa―
vimeti
Ⅱo「 onHoe conpOTИ BЛ eHne pe‐
ШeTК И―sobokOnin paqon
miqavimoti
ⅡoroHHLIЙ MeTp― Paqon metr
lnasl
■orpaHИ ЧHan cTaHЦ ИЯ―Sorhed
TЯ rИ
―
Yiksok dartl qivvesi
ⅡoBЫ ШeHHoe BHИ MaHИ e(6Д И‐
TeЛ ЬHocTЬ )一 Yiksok diqqot
(Saylqllq)
―
ⅡoropeHИ e 6yК cЫ ―Buksun yan―
―
Yiksok tohliko
Π
oracШ ИИ cttrHaЛ ЬHЫ И orOHЬ
ΠoroHHoe conpoTHB■ eHИ e pe」 IЬ ‐
seviyyosinin ytksoldilinesi
ΠoBblШ eHИ e ycToЙ ЧИBocTИ pa―
6oTЫ ―Isin davamllll普 inin
Ⅱ
Π
Uducu rezistorlar
Is9ilorin rolunun artirllmasl
OBLIШ eHИ e Tpe6oBaTeЛ ЬHocTH
―Tolobkarll普 in artirllmasl
Ⅱ oBЫ uleHIIe ypoBHЯ ■oД rOTOBК И
КaД poB ― Kadrlarin hazl■ 1lq
Ⅱ
Ⅱ oBЬ ImeHИ e ЭффeК THBHOCTH
Й―Stalanmalarin yuksok
SOnmi,isaro i,嗜
mesuliyyetinin artirllmasl
oBЬ :Ш eHИ e nPoИ 330Д ИTCЛ ЬHOC‐
TИ
HИ
sevlyyosI
ⅡoracИ TЬ ―SOndillllok
artlrllmasl
ИCΠ OЛ HИ TeЛ eЙ ― Icra91larin
Π
ΠoBЬ :Ш eHHЬ IЙ ypoBeHЬ H3Л yЧ e‐
stanslyasl
Ⅱ o「 paHИ ЧHЫ И КOHTPOЛ Ь Barona
― Vaqona sorhed nozareti
Ⅱo「 pemHocTЬ ―Xota
ⅡorpeШ HocTЬ a6co」 IKITHaЯ ―
ヽlitleq xota
ⅡorpeШ HocTЬ И3MepeHИ Я -019-
Tpe5oBaHИ e ―
Yiksok telebat
ⅡoBЫ ШeHHЫ Й И3■ OC― Yiksok
me xotasl
ycyilmo
Π orpeШ HocTЬ И3MCPHTeЛ ЬHOro
ⅡoBLIШ eHHЫ Й HarpeB 6yК cЫ ―
TPaHC● OpMaTOpa _ 019i
Buksun artlq qlzmasi
transfollllatorunun xetasi
264
ⅡoBЬ :Ш eH■ oe
ⅡЩ
Ilorpeurnocrs orHocltTerbHaq Nisbi xata
Ilorpeurnocrr cHcreMar[qecKa,
-
Sistematik xota
Ilorpelruocru cKopocreMepa -
Siiretdlgenin xetast
Ilorpeurnocrs reMrreparypuac Temperatur xotasl
IlorpelrHocrs ynroBa, - Bucaq
xotasl
IIorp)ry(enre - Salma, batrma
Ilorpy:xa - Yiiklemo
Ilorpy:xa B BaroHBr - Vaqonlara
yiiklemo
Ilorpyrxa B rolrHax - Tonla
yiikleme
Ilorpyrna MarepHaJroB - Materiallann ytiklonmesi
Ilorpyrxa no aopore - Yol iizro
yiik vurma (yiiklemo)
Ilorpyrra no oraenenuro - Hisso
iizre yiikrurma (yiiklome)
Ilorpysounar AoKyMeHTau[q Yiiklema senedlori
Ilorpy:ovxax rIJ'IouaAKa rpaHcnoprepa - Transportyorun
ytiklamo meydangasl
Ilorpy:o.uran crarrqn, - Yiikvurma (yiiklemo) stansiyast
montoqosi
ΠOrpy30ЧHЫЙ ttlb―
Y―
a
yolu
ⅡЩ aЧ a― Vcllllo,6i111lo
ΠttЩ aЧ a B peMoHT― TOmire verlne
ⅡoД aЧ a BaroHa― Vaqonun veHl―
mesi
ΠoД aЧ a BaroHa IIo71 Πorpy3К y_Va―
qonunゾ 劇 onlneyO Verlい osi
ΠOД aЧ a 3ByК030「 O CИ rHa」la― Sos
i,aresinin veHlmesi
Ⅱ
OAaЧ a
ИHcTpyMeHTa
―
Alotin
verilmosi
ⅡoД aЧ a noД ΠocaД Кy 一 Miniyo
vcrilmo
ⅡoД aЧ a cHrHaЛ a―
I§
aronin veHl―
mesi
Ⅱ oД aЧ a
cИ rHaЛ a o●TaHoBК И
―
Dayalllna i,arosinin ve五 hnesi
Ⅱ oД aЧ a ЦIIcTepH ΠoД HaЛ IB― Si―
stcmlorin doldul...atta vcril―
mosi
ⅡoД aЮ ЩaЯ TPy6a― VeHci boru
ⅡoД 61BКa― Altindan vu.1.la,al―
tindan mlxlama, altlni dё y‐
mo,altlndan salma
ΠoД 6И BК a ШnaЛ ―spallann altl―
nln dё yulmesi(ve ya tOxac―
lallmasl)
Ilorpyrovno-nrrrpy3oqHoe Mecro
ⅡoД 6И 30Ч HЫ Й BaЛ ИК ― Altdan
yeri
Yiiklome-boqaltma
sahnml,valclq
IIorpy:ovuo-nr,rrpy3oqHoe ycrⅡoД 6И 30Ч HЫ Й MaTepИ aЛ ― Alt―
poficrno - Yiiklomo-bogaltdan sall■ ma(ve ya tOXac_
ma qurlusu
lanma)matcriall
Ilorpyro.ruo-parrpyaovxar pa6oⅡ oД 6op 6oK030Й paMЬ : 一 Yan
ra - Yiiklama-bogaltma igi
9or9ivenin se9ilinesi
llorpy:ou Ho-p ar rpyro.r u sr fi Ⅱ oД 6op MaTepnaЛ oB― Material―
rryHKr - Yiiklamo-bogaltma
larin se91lmosi(yl意1lmasl)
265
Π oД
ⅡoД 6oP ce・ leHHЯ ―Kosiyin se9il―
mosl
pЮ К
ΠЩBecК a К
oBaЯ ―Qallllaq
ⅡoД 6opК a
ⅡoД BecHaЯ oΠ opa― Asma dayaq
ⅡoД BecК a noЛ yК oMΠ eⅡ cHPoBaH―
BaroHoB― Vaqonlarin
sc9ilmosi
ⅡoA6oPК a rpynnsI BartlHo3-Va―
qoniar qnlpunun sc9ilmosi
ΠoД 6opК a noД Ш ИΠHИ Кa ― Yas―
HaЯ (И Л И
ΠoД 6opKa,IIOД 6oP― Se9mo,yig―
ma,toplama,se9ib ay1111la
ⅡoД BaronHaЯ TopMo3HaЯ MarИ c‐
Tpa」 IЬ ― Vaqonaltl tormoz
magistrall
ΠoД BaroHHoe o6opyД oBaHИ e ―
Vaqonaltl avadanhqlar
ⅡoД BaroHHoe Э
ЛeК TPoo6opyД o‐
3anne ― VaqOnaltl clcktrik
ⅡOABecК a npoBQД a一 Mofは hn asqlsI
ⅡOA3eCК a peccoPΠ aЯ ―Resor asqlsl
ⅡoД BecК a TopMo3HOr0 6aIIIMaК a
―Tonnoz basmattinin asqlsl
ⅡoД BecК a TpИ aHreЛ Я― Trlange―
lin asqlsl
ЛecTHИ Цa ―
Π oД BecHaЯ
plllokon
Ⅱ oД BecHoИ n30Л ЯTOp ―
ⅡoД BaronHЫ Й renepaTop ― Va―
qutu
ⅡoД BeД oMcTBenHoe noД paaД eЛ e‐
HИ e― Tabclikdo olan b61mo
Asma
―
Miherrikin asllmasl
Ⅱ oД BeШ IIBaHИ e
3arpaД IITeЛ ЬHoИ
ceTК И―Coper10me
ЙCT30-
torunun
asllコ nasl
Tabelikdo olan tesomfat
ΠoД BepraЮ TcЯ ИcnЫ TaHИ KI―
Asma
arabaclqlar
Ⅱ oД BeШ IIBaHIIe― Asllma
Ⅱ oД BeШ ИBaHИ e ДBИ raTeЛ Я
qonaltl gcncrator
ⅡoД BaroHHLIЙ ЯЩ ИК―Vaqonalti
xo3Я
Asma
izolyator
Ⅱ oД BecHLIe TeЛ eЖ КИ ―
1
Ⅱ oД BeД oMcTBeHHoe
К OMIeHCHpo3aH‐
Yarimkompcnsasiyall
(Ve ya kOmpCnsasiyah)aSql
HaЯ )一
tittin sc91lmesi
avadanll薔
as―
qlsl
Ⅱ oД BeШ IIBaHHe
nepeД aЧ
Sl―
ntta meruz qalirlar(smtta
ЛИHИ И ЭЛeК TPO‐
_Elcktrik 6tuictsi
xotleHnin aslllnasl
Ⅱ oД BcШ ИBaHИ e」 IЮ ЛeЧ Hoe― Be―
9okilirlorl
ΠoД BepraTЬ Ha pacTЯ ЖeHIIe ―
Dartimaya meruz qoyma
ⅡoД BecК a― Asql,asma,asllma
ⅡoД BecК a 6alnMaК a― Ba,magln
Sik aSllma
ⅡoД BeШ ИBaⅡ Иe naД 6yК coBoe ―
Buksisli aslllna
Ⅱ OД BeDIИ BaHHe
КaBa ―
asllmasl
ⅡoД BecHaЯ Дopora― Asma yol
ⅡoД BecК a ЦenHan― Zoncirli asql
ⅡoД BecК a КoHTaК THoro npo30Д a
―Kontakt naqilinin asqlsl
TopMo3HO「 O py―
Torlnoz xortumunun
asllmasl
Ⅱ oД BelnИ BanИ e
T,「 o30FO ЭЛeК T‐
POД BИ raTeЛ Я― Elcktrik
mtherrikinin asllmasl
266
dartl
ⅡoД
ⅡoД BИ ЖHaЯ ДeTaЛ Ь― Torpenen
buttda vO s)hOrOket ctinesi
ⅡoД BИ ЖHЫ Й wpHИ КeT― Horo―
ketli turniket
ⅡoД BoД ― Getinne,yaxinia,dlr―
detal
ΠoД BИ ЖHan eД IIH“ Цa―
vahidi
ⅡoД BИ ЖHan caЛ a3К a―
HOroket
ma,yanina 9obo
HOrokot
BaroHoB К cTaHЦ ИИ ―
Vaqonlarin stansiyaya geti―
Ⅱ oД BoД
kir,osi
ⅡoД BИ ЖHoe 3BeHO― Oynaq bond
ⅡoД BИ ЖHoЙ - 1 (Dynaq, horo―
rilmesi
ketli;2 Seyyar herokot cdon
Ⅱ OД BOAttMaЯ
ΠoД BИ ЖHoЙ 6」IoК -Oynaq blok
ΠoД BИ ЖHoЙ ДИcК ― Horoketli
―
Getiri―
lon gic
Ⅱ OД 30Д Я口
ЦaЯ
TPy6a ― Yaxinia,―
dirici bom
disk
ⅡoД BИ ЖHoИ И30Л ЯTOp ― HOro―
ⅡoД BoД Я口
ЦИИ 303Д yxOΠ po30Д ―
Yaxlnla,dlricl hava kemeri
ⅡOД 30Д jIЩ HH фИДep― Yaxlnlas―
ketli izolyator
ΠoД BИ ЖHoЙ КoHTaК T― Horoket―
dlrlci fldcr
li kontakt
Ⅱ oД BИ Ж HoЙ cepД eЧ HIIК
ΠOД B03 rpy3a一 Yikin da,lnma―
КpeCTO‐
― CarpaZin hOroket
CdOn(Ve ya d6non)irOkCiyi
ⅡoД BИ ЖHoЙ (■ OBOpoTHЫ Й)cep_
ДeЧ HttК ― Horoket cdon(dё ―
nen)irOkcik
ⅡoД BИ ЖHoЙ cocTaB ― Horoket
3И HЬ I
terkibi
ⅡoД BИ ЖHoЙ
MoЩ HoCTЬ
ynop
Шa6Л oHa ―
Sab10nun heroketli daya薔 1
Sl(getirilmosi)
ⅡЩrИ 6 cToeК ―DayaЁ m。
ΠoArHИ BШ a,o■ opa― cinmis
'lmOSi
dayaq
ⅡoД ropeBIuИ Й КoHTaК T ― Yan―
ml,kontakt
ⅡoД opoЧ HaЯ ropЛ oBИ Ha ― To―
「
pealtl bottaZ
ⅡoД ropoЧ HЬ :Й napК ― Topealtl
park
ⅡoД BИ ЖHoИ Э
ЛeК TPoД ― Horo―
ketli clcktrod
ⅡoД BИ ЖHocTЬ ― TOrpenmoklik,
ⅡoД ropoЧ HЬ lЙ ΠyTЬ ― Topealtl
terpenti,heroketlilik
Ⅱ oД BИ Ж HocTЬ HaЛ ИBHorKI(HeΦ ‐
TenpoД yК TЬ l,К ИcЛ OTЫ И■ Д。
)
rpy3a― Maye yukin heroket―
liliyi(ncft mohsullarl,kimy―
ovi tursular ve s)
ⅡoД BИ ЖHocTЬ CЬ InyЧ ero (Ц e‐
Ⅱ oД
「
yol
Men■ 3epHO И ■ Д。
)rpy3a―
oToBИ TeЛ ЬHO‐ 3aК ЛЮ ЧИ‐
TeЛ ЬHoe BpeMЯ ―Hazlrhq― ta―
mamlama middoti
ⅡoД roToBИ TeЛ ЬHЫ e pa6oTЫ ―
Hazlrllq isloH
ⅡoД roToBИ TЬ CЯ КOΠ ycК aHИ Ю To‐
КOΠ PIICMHИ Кa ― COroyanqo―
buledicinin
hazlrla,maq
Donever yuklorin(SCment,
267
endirilmosino
Π颯
Π oД oTOBИ TЬ CЯ К ΠOД HЯ TИ Ю HO‐
「
Ж a(ИЛH 3aК PЬ ITHЮ КPЫ ЛЬ‐
e3)― BICa言 l qaldl・ 11laLa(Ve
ya qanadlan battlamatta)ha_
zlrla,maq
ⅡoД roToBК a rpy3a К TPaHcnop‐
TИ poBК e― Yiki noql ctmeyo
hazlrlama
ⅡoД roToBК a rpy303Ы X BaroHoB К
Πepe303К aM― Yik vaqonlarl―
nln da,lmaya hazlrianmasI
Ⅱ oД roToBК a 3eMЛ ЯHoro noЛ oTHa
―TOrpaq yata薔 1■ ln hazlrlan―
masl
Ⅱ oД roToBК
a noД BИ Ж Horo cocTa‐
3a― HOroket terkibinin ha―
Saxlaylcl planka
Πo7vlepЖ ИBaЮ ЩИЙ фИКcaTOp―
Saxlaylcl flksator
ⅡoMoH― Altllq
Ⅱo′ ЩyBa■ o― K■lbe
Ⅱ oД erpeBaTe」 IЬ HЬ :Й
КoЖ yx
―
QlZdinc1 6nlk
Ⅱ似3a30A― Qunna
ⅡOД 3apЯ Д_Yiklome
ⅡOД 3apЯ ДКa aК КyMyЛ ЯTopHoЙ
6aTapeИ ―Altumlyator bata―
rcyasininメ ik10nmesi
ⅡOД 3apЯ ДHЬ Iil arperaT― Yiklo―
me aqrcqatl
zlrlanmasl
Ⅱ以mToBК a noe3Aa B peЙ c―
Qa―
tarin rcyso hazlrlanmasl
Ⅱ OД 3eMHOe
coopン Ж eHIIe― Ycralti
tiklll
ⅡoД roToBК a pa6oЧ ero MecTa― Is
ycrinin hazlrlanmasl
ΠoД roToBК a cocTaBa B pemc ―
Torkibin reysO hazlrianllllasl
ⅡoД roToBК a ЦИcTepH ΠoД HaЛ IB
― Sisternlorin doldurmaya
hazlrlanmasl
ⅡOД 3eMHЫ ЙКa6eЛ Ь―Yeraltl ka‐
bcl
ⅡOД 3eMHЬ :Й nepexoД 一 Yeraltl
kc9id
ⅡoД КaTК a― Diyirlome
ⅡoД КaTК a TeЛ eЖ КII― Arabaclgin
diyirlonmesi
ⅡoД КaTК a КoЛ ecHoЙ napLI noД
ⅡoД ДeprИ BaHIIe― Dartma, 9ok―
mo,terpetme
BaroH― Toker cuinun vaqo―
noД ДёprИ Bantte noД BИ ЖHOro Co‐
nun altina diyirlodilinesi
ⅡoД К」
laAKa― Altllq
cTaBa ― Horoket terkibini
terpetmo
ΠoД КЛaД Кa peryЛ ИpoBoЧ HaЯ ―
Tonziinloyici althq
ⅡoД КЛaД Кa cTpeЛ oЧ HaЯ ― Yol―
ⅡoД ДepЖ anИ e 6py℃ a ШЛar6ayMa―
SlaqbaШ n tiHnin saxlallmasl
Ⅱ oД ДepЖ aHИ e 6Pyca― Tirin sax―
doyi5on altll普
lanmasl
Ⅱ oД ДepЖ IBaHИ e
ⅡoД ДepЖ ИBaЮ Щ aЯ
КoHcTpyК _
ЦИЯ― Saxlaylol konstruksiya
ⅡoД ДepЖ ИBaЮ Щ aЯ ΠЛaHК a ―
1
ⅡoД КЛaД Кa
TopMo3HOr0 6aluMa‐
Кa― Tormoz ba,ma薔 lnin alt―
nocToЯ HHOЙ
TeMΠ epawpЬ I― Sabit tcmpc―
raturun saxlanllmasl
11首 1
ⅡoД КЛaccЫ ―Yarlmsininer
268
ⅡoA
ΠoД HЯ TЫ Й ToК oΠ preMHИ К (IЛ И
ⅡoД Кoc― Maili dirok
ⅡoД КpanoBЫ Й ΠyTЬ ― K■ analtl
ΠaHTorpaф )― Qalxml, CO―
reyanqobuledici(ve ya pan_
yol
ⅡoД КЮBeTHЫ Й ДpeHaЖ ― Kivet
toqraつ
ΠoД HЯ TЬ
altl dren可
ⅡoД ЛeЖ aЩ ИЙКcnИ caHИ Ю ―Si―
rpeИ фep
―Qrcyferi
qaldlr
ⅡoД HЯ TЬ КpЮ K―
Qa■ 11la薔 l qaldir
ΠoД HЯ TЬ HoЖ ,3aК pЬ :TЬ КpЫ ЛЬЯ
linmoli olan
ΠoД ЛИHHИ К cК OpOcTeMepHoЙ
」
leHTЫ ― Stretё 19on lcntin
―Blca言 l qaldlr, qanadlarl
battla
esli
cnpaBК H― Arayl,ln
ⅡoД HЯ TЬ cTpeЛ y― Q■ 110ni qaldir
Π oД HЯ TЬ ToК OΠ pИ eMIIIК ― CO―
ⅡoД MarHИ ЧИBaHHe― Maqnitlo,―
me
ⅡoД MoTК a― Altdan sanma,dola―
ma
ⅡoД MЫ B― Altdan yuma
ⅡOД MЫ 3 0■ Op_Dayagin altdan
reyanqobuledicini qaldlr
ⅡoД orpeB rpy3a― Ytkun qlzdl‐
Ⅱ oД ЛHHHИ К
esli
刈 yulmam
ⅡoД MЫ B ΠyTH
tcnlln qlzdirrna― soyutlma br‐
tuyt(kOyneyi)
― Yolun
altdan
ⅡoД oК oHHЬ IЙ CTOЛ ―Poncorealtl
yuyulmasl
stol
ИHy一
Ma―
ΠoД HИ MaЮ ЩaЯ ttpyЖ ИHa―
Qal―
Ⅱ oД HИ MaTЬ cЯ
rllmasI
ΠoД orpeBaTeЛ ЬHo‐ oxЛ aЖ ДaЮ ‐
ЩИЙ КoЖ yx ЦllcTepHЫ ― Sis―
Ha MaШ
ⅡoД oШ Ba ocTPЯ Ka ― Tiyonin
oturacaLl
ⅡoД oШ Ba oTК oca― Yamacin otu―
racagl
ⅡoД oIIBa peЛ Ьca― Rclsin otll‐
racagl
ΠoД oШ Ba cepД eЧ HИ Кa ― Urokc―
lyin oturacagl
ⅡoAoШ Ba ШnaЛ Ы―spa1ln Otll―
racagl
ⅡoД ΠИTК a - 01avo (tOSadifl)
,ina qalxmaq
dlrlcl yay
ⅡoД HoЖ Кa ― Ayaqaltl, ayaq―
qoyulall
ⅡoД HoЖ Кa Barona ―
VaqOnun
ayaqaltisl
Ⅱ oД HoЖ Кa cneЦ ИaЛ ЬHaЯ ― Xisu―
si ayaqaltllq
ⅡoД HoЖ Кa cЦ enЩ ИКa― Qo,qu_
9unun ayaqaltll首 1
ΠoД HoЖ Кa TopMo3■ OИ 6yД КИ
qidalanma
_
ⅡoД ΠИTК a peЛ ЬcoBOЙ Цe■ И ―
Rcls dOvresinin konardan qi―
Torlnoz budkasinin ayaqalt―
dalanmasl
11首 1
ⅡoД nop (■ oД ΠOpК a)_
ⅡoД HЯ TaЯ BepTИ КaЛ ЬHaЯ PyК a―
dayaq
Saquli qaldlrllml,ol
269
Dirok,
Π oД
paB」 leHII■ ― Idare aparatlnin
b01lnolori
ⅡOД pe3 rpe6HЯ ―Darattin kosiト
ⅡoД ΠopHaЯ 6aJIК a― Dayaq tiri
ⅡoД ΠopHaЯ cTeHa― Dayaq divan
ΠoД ΠopΠ blЙ 6pyc― Diroklik tir,
meSi(yCyilmedon)
dayaq tiri
Ⅱ OД pe3aHHaЯ
noДΠoЧ BeHHaЯ 30Д a― Torpaqal―
Ⅱ oД ΠpaBЛ eHHЫ Й ΠyTЬ ― Dizol―
dilmis yol
ⅡoД ΠpeД cЩ aTeЛ ЬcT30M HaЧ aЛ Ь‐
HИ Ka CTaHЦ ИИ― Stansiya rei―
ー
ⅡOД pe3К a― Altindan kosmok
ⅡOД pe3К a 6aЛ ЛacTa ― Ba‖ astin
altdan kosilmosi
ⅡOД peЛ Ь●oBaЯ ΠPOК 」
laД Кa― Rcl―
saltl araqatl
sinin sodrliyi ile
ⅡoД ΠpyЖИHHa■
ЧacTЬ rpe6Hロ
Darattin kesilmis hissosi
ti su
o■ Opa―
Yayaltl
ΠoД peЛ Ьco30e OCHoBaHИ e― Rcl‐
dayaq
saltl bin6vro
pOBaHЬ IЙ ΠyTЬ ― Qi―
smon tomir edilinis yol
■oД Po6HЬ lЙ MaTepИ aЛ -1/1ifossol
Ⅱ oД peMoHTИ
ⅡoД ΠpЬ I「 ИBaHИ e― Atlanmaq,di―
ngildomok,tullanmaq,s19ra―
maq
noД BИ ЖHOro
cocTaBa― Horoket torkibinin
tullanmasl(ve ya S19ramasl)
ΠoД npЬ IrИ BaHИ e
(etranl,tOfsilatll)matCHal
ⅡoД po6HЬ lЙ ΠopЯ ДoК ―Mifossol
qayda
ΠoД ΠyⅡ КT― Yarlmbond
ⅡoД ΠyЧ IIBaHИ e 6aЛ ЛacTa― Bal―
lastin qabannasl
ⅡoД ΠЯTHИ К―Dabanaltl
ⅡoД ΠЯTHИ К BarOHHЫ Й ― Vaqon
ⅡoД po6HЫ И ΠpoД oЛ ЬHЫ И nPC‐
фИЛЬ ― TeFsilatll uzununa
profll
Ⅱ似
B01mo
Ⅱ OД pa3Д eЛ eHИ e BoeHИ 3И pOBaH‐
HoЙ oxPaHЬ :― HOrbilo,diril―
Xet―
rin tullanmasl
ⅡoД co6HLIЙ CЧ eT― Yardlin91 hc‐
mi,mthaflzo b01mosi
sab
ⅡOД pa3Д eЛ eHHe ЖeЛ e3HOЙ ДOpo‐
H― Demir yolunun b61mosi
「
ΠOД pa3Д eЛ eHИ e npeД yΠ peЖ Дe―
― Xoberdarllqlarin
HИ Й
ⅡoД cTaBК a― Altllq,dayaq
ⅡoД cTaHЦ И■―Yarlinstansiya
ⅡoД cTИ ЛaKIЩ ИЙ― Serilmis,dё ―
b61inmosi
ΠOД pa3Д eneHИ e ΠyTe30「 O X03Я Й‐
cTBa一 Yol tose前 fatlnin b61mesi
ⅡOД pa3Д eЛ eHИ Я
口poф HJIЬ ЛИHИ И ―
ⅡoД pЯ ДЧИК―POdrat91
ⅡoД cК aKIBaHИ e КoЛ eca― Toko‐
dabanaltllЁ l
Ⅱ OД Pa3Д e」IeHИ e―
po6HЬ :Й
tin etranl ctnufOssol)prO■ li
annapaTa yΠ ‐
270
,Onlnl,
ⅡoД cTyΠ IIЦ a― Tokorin topu
ⅡoД cTyΠ ИЧHaЯ ЧacTЬ ocH ―
Oxun topaltl hissosi
ⅡoД cyД HocTЬ ― MOhkomeyo aid
olma,mehkemolik
Π oД
ΠoД фepMeHΠ ИК―Ferma alth普 1
ΠoД cЧ eT cyMMbI一 Moblogin hes‐
blanmasi
Ⅱ oД xBaT
ΠoД cЬ :Π Кa necК a― Qumun SOpil―
mosl
maq
Π oД TaЛ КИBaHИ e
rocЯ
ocTaHoBИ BШ e‐
■oo3Aa― Dayanm19 qa―
ΠoД xoД ―Yaxinla,Ina,yana,ma
Πα駆oД К Mo町 ―Korp■ yo yaxin―
tarin itolonmosi
ΠoД TaЛ КIBaHIle noeЩ a―
1∞
Qata―
Ⅱ oД TaЛ КИBaЮ IЦ ИИ ■OК OMOTИ B―
Iteleyici lokomotiv
ⅡoД TBeptteHИ e― Tosdiqlome
e cooTBeTcTBИ
Я ―
UyЁ un gelmOni tosdiqlomo
Ⅱ oД TeК aHIIe ToΠ ЛIIBa―
Yanaca―
ⅡoД ЧIIcTК a― Altini tomizlomo
ⅡoAШ ИΠHИ К― Yastiq
ΠoД ШИΠHИ К КaЧ eHИ Я ― Diyir―
Torki―
lonme yast屯 1
bin 9okilmesi
Π OД TЯ Ж Ka
КOHTaК THЫ x
coeД И‐
HeHHiI― Kontakt birlo,molo_
rinin dartilmasl
ⅡoД yК ЛoHК a peЛ Ьca ―
BaЛ a―
ⅡoД ШИΠHИ Кpo」 IИ КOBЫ Й― Diy―
Relsin
ircokli yastlq
Ⅱ oД Ш InHИ К
ⅡoД yШ Кa Bpe3HaЯ ―Kosme yas―
tlq
ⅡoД yШ Кa КoM6И HHpoBaHHaЯ ―
Kombinecdilmis yastiq
Ⅱ oД Ш ИnHИ К КoЛ eHЧ aToro
Dirsokli valin yastl薔 1
maille,dirilmesi
ⅡoД yШКa naК ЛaД Ha■ ―
Qatarin yaxln―
la,masi
mosi)
cocTaBa―
xlnla,ma
ⅡoД xoД К cocTaBy_Torkibe ya―
xlnlasma
ΠoД xoД К cTaHЦ IIИ ― Stansiyaya
yaxlnlasma
ⅡoAxtt Кy“ y― Qov,ata yaXinla§ ma
ⅡoД xoA Πoetta―
gin axmasl
Π oД TЯ rИ BaHИ e BaroHoB ― Va―
qonlarin dartllmasl(90kll
Ⅱ oД TЯ rHBaHHe
ma
ⅡoД xoД К nepee3Д y_Kc9ido ya‐
nn itolonmesi
Ⅱ oД TBeptteHИ
ToК oΠ pIIeMHИ Кa― Co‐
royanqobuledicinin tutmasl
ⅡOAX3aTИ TЬ ―Altdan tumaq,tut‐
cК oЛ ЬЖ eHИ Я
―
Siru,konli yastl普 1
ⅡoД ШИΠHIIК
ШapИ КoBЫ И
―
Kireli yastlq
ⅡoД Ш HΠ HHК oBa■ 0■ opa一 Yastlq
Yanhq
daya薔 1
ΠoД ШIInHHК oBЫ Й ЩИT― Yastiq
siperi(16vhesi)
ⅡOAbeЩ К cTaHЦ ИИ(И ЛH nepeetty
ИT.Д・)― StanSiyaya(ve ya kc_
9ido ve s)」 五
§
yastl普 1
ⅡoД yШ Кa necЧ aHaЯ ―Qumlu ya_
stlq
ⅡoД yШ Кa cTpeЛ oЧ HaЯ ― Yoldoy―
i,on yastlLl
ⅡOД фepMeHHaЯ ΠЛИTa― Fenna
ΠOД Ъe3Д ■OЙ ΠyTЬ ―Dalan yolu
ⅡOД Ъe3Д HOЙ
ΠyTЬ Heo6Щ ero
alti plito
271
Ⅱ oД
■OЛ Ь30Ban籠 ローQCyri― imumi
ⅡoettЩ BLIB03HOЙ ―Da,lylcl qatar
istifadoli dalan yolu
Π Oe3Д
ДЛИHHoCOCTaB‐
rpy30BOЙ
ΠOД Ъe3Д HOЙ ΠyTЬ o6Щero■ o」IЬ ―
30BaHИ Я ― Umumi istifadoli
HЫ Й―Uzlmterklbli yllk qatan
ⅡOe3Д rpy3030Й ΠOBЬ IuleHHoro
dalan yolu
ⅡoД ЪeM― Yoxu,,qaldlll.laq
ΠoД ЪeM rpy3a― Yikin qaldl■ 11-
Beca― Cokisi artirlimls ytk
qatan
Ⅱ oe3Д rpy30BOЙ ΠoBЬ ImeHHoЙ
ЛИHЫ ―UZunluttu
Д
masl
■oД ЪOM КPyTOЙ ―Koskin yoxus
ⅡoД ЪeM PacЧ eTHЫ Й ― Hesabla―
artirllml,
yik qatan
Π
ma yoxusu
Oe3Д rpy3030Й COcД IIHeHHЬ IЙ ―
Birio,dirilmis yik qatarl
ⅡoAЪ eMHaЯ Лe6eAК a―
ΠoettЩ rpy30BOЙ
Qaldllllla
TЯ ЖeЛ oBecHЫ Й―
A曽 lr9okili"k qatarl
Ⅱ003Д rpy30‐ ΠaCcaЖ ИPCК ИЙ ―
Yik― sornisin qatarl
bucurttadl
/aqO―
ⅡoД ЪeMHaЯ cИ Лa BaroHa― `
nun qaldinna qivvesi
ⅡЩЪcMHИ К―Qaldlrlcl
Π Oe3Д ДaЛ ЬHero
ⅡoД ЪeMⅡ ИK aBTOЦ enК И ― Avto―
Uzaq teyinatll qatar
ⅡOe3Д ЛЮДCК OИ ―Terkibindo ln―
san olan qatar
ⅡOe3Д MapШ pyTHbliI― Mar,nュ t
qo,qunun qaldiricisl
ΠЩЪeMHoe cpeД cTBo=Qaldllllla
vasitesi
■oett MecTHЬ IЙ ―Ycrli qatar
ΠoeЩ HttIBHOЙ 一Maye"k qatan
ⅡOe3Д HeЧ eTHЬIЙ ― Tok qatar
HИ 3M― Qaldl■ lCl― endirici mc―
xanlzm
HИ 3M
OPTHЬ :И Mexa‐
―Qaldlrlcl― noqliyyat
(tok n6mreli qatar)
ⅡOe3Д naCCaЖ ИPcК ИЙ― Somisin
mexanlzml
ⅡoД ЪёMoЧ Ho‐ HaК aToЧ Hoe 06opy‐
ДoBaHIle― Qaldllllla― diyirlo―
qatari
Ⅱ003A naCCaЖ ИpcК ИЙДЛHH■ o● 0cTaBHЫ Й―Uzunterkibli sor―
me avadanll首 1
ⅡoД ЪeMoЧ HЬ IЙ peMoHT― Qaldlr_
ma tomiri
ⅡoД ЪeMoЧ HЬ IЙ
peMoHT
nisin qatarl
Ⅱ003Д naCCaЖ ИpcК ИЙ ΠoBЬ IШ eH‐
ΠyT■ ―
Yolun qaldllllla temiri
Πoe狐 ―Qatar
ΠOe3Д 6poHИ poBaHHЫ Й―Zirchli
Oe3Д
BOCCTOHOBИ
HЬ I―
ЛИ
Д
UZunluttu artl―
rlltnl,sonll,in qatarl
Ⅱ Oe3Д naCCaЖ ИpcК ИЙ cК opocT‐
HoЙ
HoЙ ―Somisin sirot qatarl
qatar
Ⅱ
Ⅱ Oe3Д Π aCCaЖ ИPcК IIЙ
TeЛ ЬHЬ IЙ
―
qatarl
Ⅱ oД ЪeMHo― oIIycК aЮ Щ IIЙ cЯ Mexa‐
Ⅱ oД Ъ eMHo‐ TPaHCΠ
Ha3HaЧ eHИ ■
―
Borpa qatarl
272
CoeД IIHeH‐
HЫ Й―Birloldirilnli,somisin
qatarl
1■ lo
■Oe3Д nepeД aToЧ HЬ IИ - 0■ ■
qatarl
Ⅱ oe狐 ■oBLIШ eHHoro Beca―
Co―
kisi artirllm19 qatar
ΠOЖ apHЫ Й ―
ⅡOe3Д
sё
Yangln―
ndime qatarl
ΠOЧ T030‐ 6araЖ HЬ IИ
ⅡOe3Д
―
Po9t― baqaJ qatan
ΠOe3A pa60Ч
Ⅱ
Iloe:Anac o6craHosxa
IIЙ
―Fohlo qatarl
CHИ Я
Oe3Д pa30BOrO Ha3HaЧ
―
Iloerrnaq re.reQouorpauua
Qatar telefonoqraml
-
Iloeranas rexHllqecKafl AoKy-
tar
lrenraqna - Qatar texniki senodleri
IIoe:axoe noloxeune - Qatar veziyyeti
Iloeganoe paaroxyne - Qatar radio kupesi
IIoesaHoft (x:ru uauenporufi)
Maprrpyr - Qatar (ve Ya manevr) margrutu
IIoesAHoft Al{cnerqep (AHII) Qatar dispetgeri (QD)
IloegEuofi aor(yMeHr - Qatar sonodi
Iloeaxoi aoxouornn - Qatar lokomotivi
Iloe3.ruofi curHar - Qatar igarosi
IIoerAnofi r[oxapu - Qatar faneri
Iloeranofi urerrporuexannr (II9M)
- Qatar elektomexaniki
Iloerarue nepeaerxeuna - Qatar yerdoyigmeleri
IfoerAssre cHrHaJ'rbr - Qatar igarolori
Iloesgoo6pasonanue - Qatartn
emolo gelmesi (tortib olun-
Πoe3Щ caHИ TapHЫ Й―Sanitar qa―
tarl
ⅡoeЩ c6opHLIЙ ― Ylgma qatarl
CК B03HOЙ
―Birba,a gcdon
qatar
CneЦ HaЛ ЬHЫ И ― Xisusl
qatar
ⅡoesA xo3Я ЙCTBenHЬ IЙ ― To―
Π Oe3Д
so前 fat
qatarl
ⅡOe3/1 ЧeTHLIЙ ― Cit qatar(cit
nё mreli qata⇒
Ⅱ Oe3Д a nPII「 OpoД nero
HИ
Qatar
$oraiti
Iloer.{naq pa6ora - Qatar iqi
Iloelanas paguocranqun - Qatar
radiostansiyast
IIoe3AHaq paAHorpaHcnqul|oHnar cerr - Qatar radiotitiirmo
gebokasi
Ifoe:,anaq cna:s - Qatar rabitosi
Bir dofoye teyin olunan qa―
ⅡOe3/1
-
■―Seheretran
coo6Щ e‐
qatarlar
ΠoeЩ a yЧ acTК o30‐ rpyΠ ΠoBЫ e―
Sabo― qmp qatarlarl
BepTyШ Кa ―
ⅡOe3Д ‐
HOrlenen
(d6VriyyOdo olan)qatar
ⅡOe3Д Кa― Sofer, soyahet, yola
getme
ⅡoettHaЯ
6P■ raД a―
Qatar bHqa_
dasl
ⅡOe3Д HaЯ ДИcneTЧ epcК aЯ cB,3Ь
―Qatar
d`pet9er rabitesi
,leЖ cTaHЦ IIoHHaЯ
―StaAsiyalararasl qatar
Π O● 3AHaЯ
CBЯ 3Ь
rabitesi
masr)
l
273
Ⅱ oe
ΠoeЩ onoToК ―Qatar axlnl
ΠoЖ ap B Π
oe3/te― Qatarda yangin
ⅡoЖ apHaЯ 6e30Π aCHocTЬ ― Ya―
n首 ln tOblikosizliyi
ⅡoЖ apHan c“ rHaЛ И3aЦ ИЯ ― Ya―
ngin l,areverlclsl
ⅡoЖ apHaЯ TpeBora― Yan薔 ln
heyocanl
Ⅱ
oЖ apHЬ :Й HHBeⅡ TapЬ K」 IOM,TO‐
ΠOP,Л OnaTa,6aroP,BeД Po)―
Yanttin avadanh普 1(ling,bal_
ta,bcl,qarlnaq,vedro)
ΠttapHLIЙ Πoe311-Yangln qatan
ⅡoЖ apoonacHЬ :Й rpy3-Yan首 1natehlikoll yik
ⅡoЖ apo7Ш eHИ e ― Yan言 ln―
sondin■ o
Ⅱ03Д Hee BocnPИ ЯTИ e cII「 HaЛ a―
I,aronin gec qavranmasl
Ⅱo狐Hee npИ MeneHИ e TopMoЖ eHИ Я
―Tonnozlalllanln gcc tetbiqi
Ⅱ03И TИ BHOeク αrrl.′ οS″ ツ″り ЯB‐
ЛeHИ e― Pozitiv hadiso
Ⅱ03И ЦИЯ ク″PI.′ OS″ ″ TOpMo3‐
HaЯ ―Tolll10Z mOVqcyi
ⅡoИ cК oBo‐ cnaCaTeЛ ЬHblЙ oTPЯ Д
―Axtarl,― xilasctlno dostosi
ⅡoЙ MaHHaЯ HacЫ ΠЬ―Tutulmus
t6kmo
ⅡOК a3aHИ e-l GostoHci,doreco;
2 1fado;3G6steH,,gё stellllo
Ⅱ OК a3aHИ e
КoHTPo」 IЬ HOrO
npИ
_
6opa― Nezaret cihazinln g6-
gdstoricisi
Iloraranxe cnrHaJra - Igaronin
gdstoricisi
Iloxa:arerx rpaQrxa AB[xeH[c Harekot qrafi krnin gdstaricilon
Iloxarare.nr rpy3oBbrx [€p€Bo3on Yiik dagrmalarrnrn gdstoricilori
Iloxa3are.ru naccaxfipcxr{x [epeBo3oK - Sorniqin dagrmalannrn gcistoricileri
rloxalare.rn rIJraHa [epeBo3ox Daglmalar planlnm g6storicilori
Iloxagare,rr pa6oru xenernoft
aoporr - Domir yolunun iginin gdstericileri
IIora:are.ls
Ka.recrBeHHBrfi
Aerren6Hocrrr - Istismar foaliyyotinin gcistoricisi
fioxalare,rr, or[r[exrnnuocru
-
Somorelilik gdstoricisi
IIorca:are,rr cra6u,rrnocru - Sabitlik g6storicisi
Iloxurouerponaq pacleqarKa -
Kilometrlik agrm
floxN.rouerponufi :anac pe,rscos ([K3) - Relslerin kilometrlik ehtiyah
Iloxopo6nexxr nogorunrr 6aruuaxa - Bagmaq altrnrn eyilmesi (qabarmasr)
.ne4onsrfi - Buz qatl
florpoe cxexnurfi - Qar o(iiyii
storicisi
ⅡOKa3aHИ C MapШ pyTHoro yК a3a―
TeЛ Я― Mar,mt gё storicisinin
gOstericisi
ΠOК a3aHИ e npИ 6opa ― Cihazln
-
Keyfiyyat gdstoricisi
Iloxagare,rr ronnqecrneugufi Kemiyyet gdstoricisi
IIora:are.nr lxcn,ryarauuonnol
lorpon
fioxpoenan [3oJrrrrrr
izolyasiyasr
274
-
Ortiik
ⅡoЛ
ΠOК pLITИ e― Ortmo,Orulm。
ⅡoКpЬ :TIIe peЛ Ьca pЖ aBЧ ИHolI―
Relsin pasia ё面 Imosi
ΠoЛ aЯ фpe38-19ibo,frez
Ⅱo」 Ie― Saho,9ё
Ⅱme BИxpe30e― Buruttanll Saho
ⅡoЛ e Дeф eК Ta― Dcfckt sahOsi
ⅡtlJIc MarHИ THoe― Maqnlt sahesi
ⅡoЛ e oД HopoД Hoe ― Bircinsli
(OXsar)sahe
ⅡoЛ e ocHoBHOe― OSas sahe
ⅡoЛ e nepeMenHoe― Deyi§ on sahe
ⅡoЛ e■ oЛ e3HOe― Fayda1l saho
ΠoЛ e nocToЯ HHOC― Sabit sahe
l
ⅡoЛ e npOAOЛ Ь■oe― ly_una saho
ⅡoЛ e ΠyЛ LCИ pyЮ IЦ ee― Pulsasiya
sahesl
Πo■ e paBHoД eЙ cTByЮ IЦ ee― Bo―
rabortosirli sahe
ⅡoЛ e
paBHoMcPHoe
―
BOrabor
019■ li sahe
ⅡoЛ e pacceЯ HHoe― Sopelonmis
saho
ⅡoЛ e Tpexф a3■ Oe-09fazali sallo
ΠoЛ e Шapo30「 O pa3pЯ ДHИ Кa _
Kuro bo§ aldiclsinin sahesi
Ⅱ o」le ЭЛeК TPoMarHИ THOe― Elck―
tromaqnit sahesi
ⅡoЛ e Э
ЛeК TpocTaTИ ЧecК oe―
ktrostatik saho
Elc―
Ilo.n:yn x;rnnvarr,rft
riingec
-
Pazh sii-
flol:yu xoxrarrxufi - Kontaktlr
siiriingoc
Ilor:yr rpyr.lufi - Dairovi si.iriingoc
Ilo.l:yn no xpyry KaraHr{r
Kone-
Tekerin diyirlonme dairasinin siiriingoci
Ilo.n:yvecrs - Siiriingeclik
Ilo.myvecrr, MerrnJroB - Metallarrn stiriingecliyi
flo.rumx (zpeq. potygonos) t<1pcttpoBaHrq - Hereket poliqonu
Ilo.nnuepnan (zpeq. polymeria)
ncrasxa - Polimer qoyma
o,ruuepnsre n:o;rrropu - Polimer izolyatorlar
IIo.nnuepnsre lrarepxa,rrr - Polimer materiallar
Ilorrnepueuenrxsrfi pacrnop Polimersementli mahlul
Ilo,ruponaxue - Cilalama
Ilo;rucnacr (zpe4. polyspaston) ca
-
Polispast
Ilo,rucnacr
rpy3orro4r,eMHr,rii
Yiikqaldrrma polispastr
Ilo,rucnacr KoHTaKTHoro [poBoaa - Kontakt naqilinin polispastr
ⅡoЛ eBaЯ cTopoHa― c61(baylr)
Ilorucnacrsrrft 6aox
terof
ⅡOЛ e3HaЯ ДЛИHa― Faydah uzun―
luq
ⅡO■ e3HaЯ ДЛHHa nyTИ ― Yolun
faydall uzunluttu
ΠOЛ e3Ha,pa6oTa― Faydall is
ΠOЛ 3yH_Siingec
- Polispasth blok
Ilo,rucrpo.r - Polistrol
flonxrnxa rpaucnoprnar - Noqliyyat siyasoti
Ilonnx,nopnNuu,rosaq - Polixlorvinilli
Ilo.rusrn.nex
275
-
Polietilen
ΠoЛ
Ⅱ oЛ ИЭTИ ЛeHoBaЯ
Solahiyyotli mitexossis
И30Л ЯЦИЯ ―
ΠoЛ HoΠ poф ИЛЬHan HaК ЛaД Кa ―
Polietilcn izolyasiya
ΠoЛ ИЭTИ ЛeHoBa, o5oЛ oЧ Кa ―
Polictilcn ёrtik
ΠoЛ ИЭTИ ЛeHoBЬ lЙ pyК aB― Poll‐
etilen xortum
ⅡoЛ Кa― Fbf
ⅡoЛ HaЯ ДЛИHa― Tam uzunluq
ⅡoЛ HaЯ ДЛИHa ЭКИnaЖ a― Ekipa―
Tamprofllli yanllq
ΠoЛ HococTaBHЫ Й ■oe3Д ― Tam―
torkibli qatar
ⅡoЛ HoTa BЬ IΠ oЛ HeHИ Я peBИ 30p_
cК Иx yК a3aHИ Й―Mufottis g6s―
to五 ,loHnin
jm tam uzunlu帥
Ⅱ oЛ HoTa
ΠoЛ HaЯ КoЛ ecHaЯ 6a3a― Tam te―
ker bazasl
Ⅱ oЛ HaЯ
IIPo30Д ИMOCTЬ
―
kc91Hcilik
―Nasazllqlarln askar―
11首 lnln
tamll言
1
taml屯 1
ΠoЛ HoTa oф opMЛ eHИ ЯMaTepИ a‐
Лa ― Materiahn tertibinin
(haZlrll薔 lnln)taml嗜 1
ⅡoЛ HoTa nocTynJIenИ Я ДoxoД a―
tam toftisi
ⅡoЛ HaЯ ЭКИΠИpOBК a― Tam tec―
hizat
ⅡoЛ HoBecHЬ IЙ Πoe印 ェーTam9oki―
Golirin daxil olmasinln tam―
11言 1
ⅡoЛ HoTa yЧ eTa ― Qcydiyyatin
li qatar
30CCTaHoBЛ
BLIЯ BЛ eⅡ Иn HcIIcnpaB‐
HocTeЙ
ΠoЛ HoTa ДaHHЫ x o■ 003Д e― Qa―
tar haqqinda molumatlarin
Tam
Πo」 IHan pa36oPК a pЫ ЧaЖ Ho■ ne‐
peД aЧ И ― Ling ёtinllesinin
tam s6k■ 1lnesi
ΠoЛ HaЯ peBИ 3И Я6yК c― Buksun
Ⅱ OЛ HOe
ycnne yetiHlmosi―
nin tamll言 1
tamll言 1
eHИ e―
Tam
ⅡoЛ HoTa yЧ eTa cЛ yЧ ae3 6paК a―
bOrpa
Xota hadiselorinin qeydiy―
Ⅱ oJIHoe
onpo6oBaHИ e aBToTop‐
M0303-A、 ■otolllloZlann tam
sinanmasl(yOXlanmasl)
Ⅱ oЛ Hoe ocBИ ДeTe」 IЬ cTBOBaHИ e―
yatinin dolttunluttu
ⅡoЛ HЬ IЙ (И Л壼 ■0」le3HЫ Й)06Ъ eM
КoTЛ a― Conin (Ve ya qaza_
nin)tam (ve ya yararll)hec_
Tam miayino(yoxlama)
lni
ⅡoJIHoe pa3pyШ eHИ e■ oД ШИnHИ ‐
Кa― Yastttin tam da薔 1lmasl
ⅡoЛ Hoe conpoTИ BЛ eHIIe ― Tam
miqavimet
ⅡoЛ Hoe TopMoЖ eⅡ Иe― Tam tor―
mozlama
ⅡoЛ HЬ IИ o6Ъ eM― Tam hecm
Ⅱ oЛ HoMoЧ HЫ H CneЦ naЛ HcT
ⅡoЛ HЫ ЙanaЛ И3-Tam tehlil
ⅡoЛ HLIЙ 3aX3aT― Tam tlltma
Π O」IHLII
―
Л oК oMoTIIBa
06opoT
Lokomot市 in tam d6viyyosi
Ⅱ o」IHЬ IЙ oTΠ ycК aBToTopM0303Avatotolll10Zlarin tam bura―
xlllnasl
―
276
Ⅱ OЛ HLIЙ
OTΠ ycК BcΠ oMoraTe」 lЬ ‐
Ⅱ o■
- Kdmokgi tormozun tam buraxrlmast
IIorunft pefic rarona - Vaqonun
tam reysi
flo;urr,rfi cocran - Tam terkib
Ilononaq lrocxa Baroxa - Vaqonun diigemo taxtast
IIo:roraq xpecronnna - AzmeYilHoro ropMo3a
li
garpaz
- Az meYilli
Ilo,rornfi cxnon - Az meYilli
bet somero
ⅡOЛ 03-XiZOk,siru,kon seth
ⅡOЛ 03 6aШ MaKa― Ba,ma首 ln Xi―
zoyl
ΠO■ 03 3aMaCЛ eHHЬ :Й ― Yatlan―
ml,xizok
ⅡO■ 03 06Л eД eneHIIЫ Й ― Buzlas―
ml,xizok
ⅡO」103 TOК OmpИ eMHΠ Кa― Corey―
anqobulcdicisinin xizoyi
Ilo.norxfi
Ya-
Πo■ oMК a(o■ OpsI, ToК oΠ pИ eM‐
HИ Ka
mac
Ilo.norocrr - Az meYillik
Ilo,roxe - Daha mail, daha enig
IIo.nOxexne o xe;erHoAopoxnol
craHuHlr - Demiryol stansiYasr haqqrnda osasnamo
Ilo.loxenue rIoABHx oro cocraBa
- Herakot torkibinin voziYyati
IlonoxeHue pacqerlHblx pbrqaroB
aBrocrlenKl{ - Avtoqo$qunun
agma qollannrn veziYYoti
Ilo.noxeHue Puvara "ua 6YQeP"
- Qolun "Bufere " veziYYoti
Ilo.roxexre crpenK[ - YoldoYigenin vaziyyoti
Ilo,roxenue crpeloK no MaPlrrPYry - Yoldeyiganlerin margrut
iizro veziyyoti
Iloroxure-nrnrrfi (luarenne, se'
rHquHa, rroroxenne) - Miisbet
(qiymet, kemiYYet, hal)
Ilo.noxnre.nrnrrft nonloc HcroqunKa rrraHns - Qidalandtrma monboYinin miisbat
qiitbii
Iloaoxxreasnrrft er[Qexr - Miis-
H■
.)― Qirllma,slnma
Д
(dayattin, COreyanqobuledic―
inin ve s)
ΠoЛ oca― Zolaq,qur,aq,kemer
Ⅱo■ oca r」 laBHa■ ―Osas zolaq
Ⅱ41」Ioca ДBHЖ eH“ Я―Horoket zo―
la薔 1
Π oЛ oca Дo■ oЛ HIITeЛ ЬHaЯ
-01a―
ve zolaq
ΠoJIoca oTBoД a― Ayllllla zolagl
Ⅱo■ oca cTaЛ ЬHaЯ ―Polad komer
Ⅱo■ ocК a 6」 IecTЯ Щa■ ― Parllday―
an zolaq
Πo■ oTHo― Yataq,d6,ome yol
Ⅱo■ oЧ Кa aBTocЦ enК Π―Avtoqo,―
qunun rofciyi
ΠoЛ oЧ Кa КopΠ yca aBTocЦ enК И ―
Avtoqo,qu gOvdesinin rofc―
lyl
ⅡoЛ yaBTOMaTИ ЧecК aЯ 6■ oК И‐
pOBК a 一 YarlmavtOmatik
bloklama
Ⅱ
oJIyaBToMaTHЧ ecК ИИ BLIК Л Ю ―
ЧaTeЛ Ь ― Yarim avtOmatik
a9ar
Ⅱ OЛ ya3TOMaTIIЧ
ecК ИII HaЛ IB
YarinloVtomat doldulllla
277
―
Ⅱ o」I
If oayanrouaruvecx[fi unarbayM
- Yanmavtomatik qlaqbaum
Ilo,rynaron - Yanmvaqon
Ilo.rynr,reuxa - Yanmqazma
Ilolyropxa - Yanmtopo
Ilo,ryxecrxar lryr[ra - Yanmsort mufta
Ilonyxecrxar nJIacrrlH.rarafl
uyQra - Yanmsort l<jvholi
mufta
Ifo.nyrcounencupoBaHHafl u€[Hafl rroABecKa - Yanmkompensasiyal zoncirli asqr
Ilolyruyr[ra - Yarrmmufta
ff o.lyuacu nx-noJryBHeM ltH
Yanmt<ikmole r -y artmqazmalar
IlonyHacrrnx - Yanmtdkmo
flo.nynacsrnr no.lyrr,reuxa - Yanmt<ikme-yanmqazma
Ilo.nyo6uorxa - Yarrmdolaq
Iforynepnog - Yarrm d6vr
Ilolynpuqen - Yanmqogqu
Ilo"rynpono4rNm - Yanmkegiric i
IloaynponogutlcoBoe corrporr{B.nesue - Yarrmkeqirici mtiqa-
vimot
Ilo.nynporoguuronrrfi 4r.rog
-
Yanmkegirici diod
[o.nynpono4xnrossrfi npeo6pa3oEarerrr - Yarrmkegirici ge-
vlncl
ΠoЛ ypeИ c ocaЖ ИBaHИ Я _
Gcrl
basmanin yarlmrcysi
ΠoЛ ypeЙ ●OTTЯ ИBaHИЯ ― cOk_
「
menin yarlmrcysl
ⅡoЛ ypeЙ c nepecTaHOBК И― Ycr―
doyi,monin yarlmreysi
Ⅱo」IypeЙ c TOЛ ЧКOB― Tokanlarin
yarllnreysl
ⅡoЛ yTapHЬ :Й ― Yarlmtarall
ⅡoЛ yЧ eHИ e rpy30BЬ Ix ДOК yMeH_
ToB― Yik sOned10rinin alln―
masl
Ⅱ oЛ yЧ enHe ДaHHLIX―
Molumat―
larln allnmasl
ⅡoЛ yЧ eHИ e И3BeЩ enIIЯ _Bildiri―
sin allnmasl
ΠoЛ yЧ eHIIe cHrHaЛ a (c006Щ e_
HИ Я)― Isaronin(m。 lumatin)
allnmasl
ⅡoЛ yЧ enИ e yBeД oMЛ eHIIЯ
dirisin a1lnmasl
ΠoЛ yШ ΠaЛ a― Yarlmspal
Ⅱ oЛ ЬIc
_Bil_
OcII КOЛ eCnЬ Ix Π ap_TO_
kor citunin i9ib05 0xu
ⅡoЛ ЫИ ropИ 30HTa」 IЬ HLIИ И30Л Я‐
Top― 19ibo,ifuqi iz。 lyatOr
Πo」 IЫ И HaК ЛoHHЫ И I130Л ЯTop―
19ibo,maili iz。 lyator
ⅡOЛ Ь30BaHИ e aBTo6Л oК ИpoBК oИ
― Avtobloklamadan istifadO
Ⅱ OЛ Ь30BaHИ e
MИ
Bc■ OMaraTeЛ
КHOnК aMИ ―
ЬHЬ :_
K6mok9i
Ilo.nynponognuxosHfi :,relrexr diym。 16rdOn istifbdO
Yanmkegirici element
Ⅱ OЛ Ь30BaHИ e HeHcnpaBHЬ IM ycT_
Ilo.nynpoao,nr,urrft run - YanpOЙ CT30M― Nasaz qurttular_
muzununa tip
dan istifado
Ilo;rypefic sbrrnrlnaHxs - Dart- Π OЛ Ь30BaHИ e OrHeTyШ ИTeЛ eM ―
manm yanmreysi
Yan慈 lnSOndirondon istifadO
278
ⅡOЛ Ь30BaHIIe cB,3Ь Ю ―Rabito―
rik maneolori
ⅡoMexo■ oД aBЛ ЯЮЩИИ фИЛЬTP―
Mancozoifledon flltr
ⅡoMeЩ eHИ e― Ycrlo,dil11lo,mon―
don istifado
ycTPOЙ CTBaMH
ⅡoMocT BaroHa― Vaqonun mcy―
Π OЛ Ь30BaHИ e
oTК PЬ ITЫ M OrHeM
―A91q alovdan(i,lqdan)iSti―
fado
Ⅱ OЛ Ь30BaHIIe
zll,otaq,ycr,meskon
―
Qurttulardan istifado
ycTpollcTBaMИ
Ⅱ OЛ Ь303aHИ e
cЦ B _
Ⅱ
dan9asi
oMoЩ HHК MaШ ИHИ cTa
lMB― qurttularindan
nin kё mok9isi
istifado
ΠoЛ ЬcTep― Polstcr
ⅡmЬ crepttaЯ ЩttК a― P01str flttasl
Ⅱ
HИ К
COCTaBИ TeЛ Я ― Torti―
ⅡoHeceHHЫ Й y6Ь IToК ― Vurul―
mus zeror,deymis itki
ⅡoHИ ЖaЮ ЩHЙ КoЭ ффИЦИeHT―
A19aldlcl omsal
Qitb
ΠoЛ Klca rЛ aBHLIe― Bas qitblor
Ⅱ oЛ Ю ca ДoΠ oЛ ЬHИ TeЛ ЬHЫ e ―
oHИ Ж aЮ Щ ИЙ TPaHcф OpMaTOp―
A19aldlcl transfollllator
ⅡoHIIЖ eHIle ― Endirilmo, azal―
Ⅱ
。
Ⅱ
llliI:」 llllllazevcrilonsa―
holor(heddler)
dllma,a19aldllma,zoinomo
■OЛ ЯpИ 3aЦ ИЯr●Pα ″・ ′οね″Sα ri‐
ο″+η ′4・ ′οわり“POlyariza―
VO―
l
endirilm。
zifodon asa普
Ⅱ oHttЖ eHИ e ДaB」 IcHИ Я ― TOZyiqlll
Ⅱ
siya,polyarla,ma
ⅡOЛ ЯpИ 30BaHΠ LIЙ ― P01yarlas―
ml,,qitble5mis
ⅡOЛ ЯPИ 30BaHHЬ IЙ
:И
oHИ Ж eHИ e B
Дo■ Ж HOCTИ ―
a19aldlhasl(azaldllma,1)
ДpenaЖ
КoHTaKT
l130Л ЯЦИИ― IZ01ya―
―
ⅡoHJЖ eHИ e
―
siyanln zol■ omesi
ⅡoHИ ЖeHИ e HapyЖ HoИ HИ TИ ―
Polyarlasml,drenaJ
Polyarla,ml,kontakt
Ⅱ OЛ ЯPHCК OΠ ―
oMoЩ
bat91 k6mok9isi
109Ⅱ41JIЮ cクα″.′ οルS+ψ ′
4′ 。
Ⅱ OЛ ЯPH30BaHHЬ
ЛOК oMo‐
TИ Ba― Lokomotiv ma,inisti―
Xarici xottin a19aldllmasl
ⅡoHIIЖ enne ocTpЯ Кa ― Tiyonin
P01yaHskOp
pHocTЬ ―Qitblik
ⅡOЛ Я
cndirilmesi(a19aldllmasl)
ⅡoHИ ЖeHHoe nanpЯ ЖeHИ e―
ΠOЛ ЯpHocTЬ HanpЯ ЖeHИ Я― Go―
rginliyin qitbliyt
ⅡOЛ ЯpHocTЬ pa3pЯ Дa ― Bo,al―
Ⅱ
Al―
9aldllm15 gerginlik
oHoMepHoЙ yЧ eT BaroHoB― Va―
qonlarin nё mroli qeydiyyatl
Ⅱoo■ epeД HЫ Й ΠoД ЪcM ToК OnpИ _
eMHIIК oB ― Coroyanqobulc―
manin qitbltyt
oMexИ ― Mancolor
ⅡoMexH aК ycTИ ЧecК lle― Akustik
maneeler
ЛeК TPHЧ eCК Иe― Elekt―
ΠoMexИ Э
Ⅱ
dicilorin nOvboli qalxmasl
ΠooЩ peHИ e ЖeЛ e3HOД OpoЖ HИ Кa ―
279
ΠoII
Domiryolgunun miikafatlandr-
ⅡoIIepeЧ Hoe cMeЩ eHИ e(nepeMe‐
nlmasr
Щ eHИ e)― Enine ycrdoyi§ lne
ⅡonepeЧ Ho‐ HecyЩ ИЙ Tp● c_Eni―
ne aparici tros
ⅡonepeЧ HЫ e ЭЛeMeHTЫ ― Enine
Ilona4anxe nocropoxxxx re.n (necoK, MeTarrr.rqecK[e BIgIIH]qe-
unn u r. n.) - Kenar gisimlorin
(qum, metal elaveler vo i. a.)
diiqmesi
Ilonepex rarona - Vaqonun enino (k6ndelenine)
Ilonepem nyrlr - Yolun enino
(k<indalenine)
flonepeuenno uxraroulufi rpacHHfi orour - N6vbe ile qrrpr$an qrmzl i$lq
Ilonepevuna rn6xan - Elastiki
kdndelen tir
Ilouepe.rnan 6a;rrca - Kdndelen
(enine) tir
Ilonepe.lrar rruepqHoHHaq clrna
- K6ndolon atalot qiivvasi
Ilonepevnar oc6
crlMMerpr{rl
TpaHcrropr€pa - Transportyorun simmetriyaslntn kondalen oxu
Ilonepevuar cula - Enine (kon-
dolon) qiwe
Ilonepevnar rpeutxua - Enine gat
Ilonepevnan rpeurrHa s o6oAe Qurgaqda kiindalon gat
Ilonepevnan ycrofiunnocrs K6ndelen (enino) sabitlik,
clementlor
ⅡonepeЧ HЫ Й ―
Enine, enine
qoyulan
ΠonepetlHLIЙ И3rI16-Enho oyllme
IIoncPeЧ HЬ lЙ И3Л OM― Enine ql―
rllma(sinma)
Π onepeЧ HЫ Й o6xoД HoЙ Πp030Д ―
Enine dolayl moftil
ⅡonepeЧ HЫ Й Πpoф ИЛЬ― Enine
pЮ ■1
ⅡonepeЧ HЫ Й pa36er КoЛ ec■ oII napЬ :
―Toker cutinin enine qa91,1
ⅡonepeЧ HЫ Й pa3BaЛ ШTa6eЛ ■―
Qalattm cnine d電 1lmasl
Ⅱo■ epeЧ HЬ liI Pa3Mep_Enho 619i
ⅡonepetIHЫ Йc/1BИ r― E」 no ycr―
deyisme
Ⅱo■ epetIHЫ ЙToЛ ■oК ― Enine to―
kan
ΠonepeЧ HЬ le Кo■ e6aHИ Я BaroHa
―Vaqonun enino reqslori
nonoЛ HeHИ e ДyMΠ КapHЫ x Map‐
ШpyToB― Dumpkar marsmt―
larinin tamamlanIInasl
Πo■ oЛ HeHИ e ЭЛeMeHToB
cК pen‐
ЛeHИ Й―Borkidici elcmentlo_
rin tamamlanmasl
enino dayanlqhq
Ilonepe.rnux - Enlik
flonepevnoe cevenue - En kesiyi
flonepevxoe cexeune 6arxu - Tirin en kesiyi
Ilonepevuoe ceqeHrre rpyia Yiikiin en kesiyi
Π oIIoЛ HeHИ Я
danll曽 ln
IIIBeHTapЯ
―
Ava‐
tamamlanmasl
ⅡoΠ paBOЧ HЫ ЙКOЭ ффIIЦ ИenT _
Dizoll,omsa11
Ⅱ onyTHan 3arpy3К a ― Yolisi
yuklomo(5慮 k10nmo)
280
Πop
ΠOpoЖ HIIЙ BaroH― Bo,vaqon
ΠOPOЖ HИ И Πpo6er BaroHa― Va―
ΠoΠ yTHaЯ Πorpy3К a― Eyni isti―
qamete yuklome
Ⅱo■ yTHoe ranpaBЛ eHИ e ―
istiqamet
ⅡoΠ yTHoe npocЛ
qonun bo,yi艶 ,i
Eyni
OpoЖ HHЙ pa6oЧ HИ BarOHHЫ 壼
napК ―Bo,1,lok vaqon parkl
ⅡopoЖ HИ ЙpeЙ c Barona― ヽraqo―
Ⅱ
eД o3aHИ e
noe3‐
Дa― Qatarin eyni istiqametdo
horoketi
nOnyTHЫ Й ― Eyni istiqametdo
nun bo,rcysi
nOpOЖ Hee HanpaBЛ eHИ e ― Bo,
istiqamet
olan,eyni yolla gcdoll,arxa‐
dan golon,yolisil,somt
ⅡoIIyTHЫ ЙBeTep― Somt kiloyi
Ⅱo■ yTHLIЙ rpy3-Yolis血
Πo■ yTHЫ ЙcBeToф op― Yolisti
IIOpoЖ
ⅡOpoШ oК Π3BeCTК oBЫ H-Oheng
tozu
ⅡopomoК
ⅡopaЖ eHИ e Кoppo3И eИ ― Korro‐
ziya ile zodolonme
Ⅱ opomoК yBЛ aЖ HcHHЫ И―Nem―
londirilmis toz
zodolonmesi,yaralanmasl
ⅡopT r● Pa″ 4・ ′ο7r9-Liman
HoPTaЛ ЬHaЯ oΠ opa― Portal da―
ΠopaЖ eHIIe ToК oM― Cereyania
zedolonmo
opaЖ eHИ e TЯ roBbIM ToК OM
yaq
―
ΠoPTaЛ ЬHЬ IЙ (″ avT′ ・ ′ο′ 0
`α
КPaH― POrtal kranl“
IIopToBaЯ cTaHЦ ИЯ ― Liman
Darti coreyanl ile zedo―
lonme
Ⅱ opaЖ eHIIe ЭЛeК TPHЧ ecК IM
TO‐
КOM_Elektrik coreyanl ile
stanslyasI
ⅡOPT030e OTД e■ eHne ―
zedelonme
ⅡopyЧ eHЬ ―Tutacaq,rneheccor
―
ⅡopyЧ eHЬ cneЦ Ha」 IЬ HЬ IЙ
mesi
― Bos―
Xisusi tutacaq
luqlu arakesmo
ⅡopoД a TBepД aЯ ―Bork sixur
ΠopoД oBaЯ Πorpy3К a ― Eyni‐
Ⅱ
oPyЧ HI TopMo3HOII
ΠЛOЩ aД КII
―Toll.loz meydan9asinin tu―
nOvli yiklomo
taCa曽 1
ⅡopЧ a
aBToTopM03a ― Avtotor―
mozun xarab olinasl
Ⅱopo】 颯aЮ lЦ ИЙ 6paК ― XOtanl
tё
Liman
b01mosi
nOpe3 pyК aBa― XoJttmun kesil―
ΠeperopoД Кa
MIHepaЛ ЬHЬ :Й ― Mi―
ncral toz
ⅡopaЖ eHIle ЛЮДeЙ ― Insanlarin
Π opHcTaЯ
BO,Va―
qonlardan ibaret qatar
Ⅱopa"Щ aЮ ЩИЙ фarrOp― Yara―
diCl(Ve ya dotturan)amil
ⅡopaЖ eHne― Zedelonme
Ⅱ
Bo,rttim
HЯ Кo3Ь IЙ IIoe3A―
ΠopoК ―Qisur,n6qsan
ΠOpOK BИ ДIMЫ Й (3 peЛ ЬCax)―
Gё inen nOqsan(qusur)
"k
svetofor
M―
peЖ И
ⅡoPoЖ HHЙ
rodon
281
IIo2
ⅡopЧ a rpy3a― Y■kun xarab ol―
masl
Ⅱ opЧ a КoHTaК T■ oH CeTH―
Kon―
tald,obokosinin xarab olmasl
ⅡopЧ a■ oК OMOTИ Ba― Lokomoti―
vin xarab olmasl
Ilopagox sauensr ax.lagrruefi lqliklerin deyiqdirilmosi
qaydasr
Ilopngor xxrfopnraqnx pa6ornnxor - Iggileri molumatlandrrma qaydasr
ⅡopШ eHЬ _POrscn
ΠopШ eHЬ TopMo3HOrO ЦИЛИHД pa
―Tolll■ oz silindrinin por,cni
ⅡopШ eHЬ ЦИЛ壼壼ДPa― Silindrin
Ilopnaor ncvxc,reuur - Hesabla-
ⅡOpШ He30e КOЛ ЬЦo ― Porscn
halqasl
ⅡopШ HeBoИ ДBИ raTeЛ Ь ― Por―
Ilopagox o6cryxfloaHnq
porscnl
,enli mihorrik
-
-
Xid-
Agma qay-
Ilopa4ox oQopMreHrfl
ⅡopЯ ДoК ―Qayda
ⅡopЯ ДoК BeД e■ ИЯ ЖypHaЛ a ―
Jumahn aparllma qaydasl
ⅡopЯ ДoК B3Ь ICК aHИ Я ШTPaф a―
-
Qatarlarl idarectme qaydasl
ⅡopЯ ДOК BЬ Irpy3К И ― BOsaltma
qaydasl
Ⅱ
mot qaydasl
Ilopnaox orxpbrrus
dasr
ΠopЯДКOBЬ lil■ OMep― Slra nonlresi
Corilnonin tutullna qaydasl
ⅡopЯ ДoК Bo沐ЩenИ Я noe3Д 03
ma qaydasl
Ilopsaox KoMrrccrroHHoi [poBepKr - Komisiyon yoxlama
qaydasr
-
Tortib-
etmo qaydasr
Ilopx4ox oxpar{Br - Miihafizo
qaydasr
Iloprgox nepenotnn roficx - Qogunlann dagrnma qaydasr
Iloprqox
n.lou6uponarnr
Plomblama qaydasr
Ilopqaox no.rrrosagflq - istifado
qaydasr
Ilopr4or
opЯ ДoК BЬ lД aЧ И ИHcTPyMeHToB
―Alotlorin verilmO qaydasl
ⅡopЯ ДoК BLIД aЧ И ΠpeД yΠ pette‐
HИ Й―Xoberdarllqlarln veril―
me qaydasl
rronr3oBaur{fl paArrocBr3brc - Radiorabitodon istifado qaydasr
[opagon nocraxoBxlt Jror<oMortr-
na
ΠopЯ ДoК ДBИ ЖeHИ Я Πoe3Д OB ―
Qatariarln horoketi qaydasl
ⅡopЯ ДoК ДeЙ crBИ Я MaШ ИHИ cra―
-
pyra
Masinistinお aliyyot qaydasl
Lokomotivin qolulma
qaydasr
Ilopa4ox rrprrroroBfl eHrrfl Maprrr-
-
Margrutun hazrrlanma
qaydasr
ΠOpЯ ДOK 3aК pen」IenИ Я―Borkit―
Ilopqaox nporaxx 6r,reros
letlerin satrqr qaydasr
me qaydasl
ⅡopЯ ДoК 3aК pЬ :TИ ■― Battlama
qaydasl
282
- Bi-
Iloprlox flpoe:Aa rra noxoMorrrBe
- Lokomotivdo getmo qaydasr
Ⅱ
Ilopxgox pa6orsr npueuovxoft
KoMnccuH
-
Qobul komissiy-
asrnrn iq qaydasr
IIopr4ox paccneaogannq * Ara$dtrma qaydasr
IIopx4ox paccJreAoBaHrrfl npoucuecrnnfi - Hadiselorin araqdtrrlma qaydasr
IIopa.qox ycraHoBKu cr.rrHana
(nrr cperoQopa, 3HaKa H
r.g.) - Igaranin (svetoforun,
niganrn va s. ) qoyulma qaydasl
Ilopngox xpaHeHHq lrHcrpyMeHron - Alatlerin saxlanma
qaydasr
Ilocaaxa - Oturtmaq, mindirmok
Ilocaaxa BKrraaHura - iqliyin
oturdulmasr
[ocaArca BTyroqHar - Oyma
(vtulka) oturdulmasl
IlocaAra ropqqaq - isti oturtma
Iloca4na JlttqHofo cocraBa B Baron $exsi heyotin vaqona
-
mindirilmosi
IIocaaxa rroaefi
-
■ИЦЬI ―
oc
TOpun oturdulma
sethi
nOcaД OЧ HЫЙ HoMep ― Oturtma
(Ve ya minik)nё mrOSi
ΠocaД oЧ HЫ Й TaЛ oH― Minik ta―
lonu
Ⅱ oceК ЦИoHHOe
3Ь IК ЛЮ ЧeHИ e
―
Scksiyalar izre a91lma
ⅡoceК ЦИoHHOe
pa3MЬ :К aHIIe
MapШ pyTa ― Marsrutu sck―
siyalar izre ayl.1.la
ΠocЛ aHИ e BЬ 130Ba ― Ca首 lrl,in
gё ndoHllnesi
ΠocЛ e orpa,Щ eHИ Я ― coper10medon sollra
Ⅱ ocЛ e ⅡoЛ Ho■ 0● TaHo3К И ―
Tam
dayanmadan sonra
Ⅱoc」 Ie cЛ ИBa ―
BO,altmadan
(tё kulmedOn)sonra
ΠocЛ eД HИ Й BaroH― SOnuncu va―
qon
ⅡocЛ eД oBaTeЛ ЬHO― Ardicll
Ⅱ ocЛ eД oBaTe」IЬ Hoe oTBeTBJleHIle
peЛ ЬC030Й ЦenИ ―Rels dё v―
resinin ardlcll,axolonmosi
insanlarrn
ⅡocЛ eД oBaTeЛ ЬHOe pacΠ oЛ oЖ e―
ΠИe napК o3-Parklarln ardlc_
1l ycrlesmesi
ΠocЛ eД oBaTeЛ ЬHocTЬ _ Ardlcll―
mindirilmasi
llocatrxa naccaxupon - Serniginlorin mindirilmosi
Iloca4xn nogurnnxnxon - Yashq
fiqlann oturdulmasr
Ⅱ ocЛ eД oBaTeЛ ЬHocTЬ BblnO」IHe‐
fiocaAxu flpeccoBbre - Press
HИ Я onepaЦ ИЙ ― Omoliyyat―
oturtmalan
larin icrasinln(yCrine yeti五 1IlocaAxr cno6oAxrre - Sorbast
mosinin)ardiCllll首 1
oturtmalar
Π ocJleД oBaTe」 IЬ HocTЬ paCnOJIO_
Ifocaaoqxan rroBepxHocrb
ЖeHИ ЯoTЦ enoB― Aylll.lala―
Oturtma sothi
rin ardicll yerio,mesi
locagovxar noBepxHocrb cry- nOcЛ erlcTBИ Я―Netico
283
Ⅱ
oc
Ilocranonra JroKoMorHBa B rroesa - Lokomotivi qatara qoy-
ⅡocЛ eД yЮ IЦ aЯ cTPOК a― Sonrakl
setir
ΠocЛ eД yЮ
=Ц
ИII ИMIIyЛ Ьc ― So‐
ma (qo9ma)
lIocraHoBKa Ha peuoxr - Temiro
qoyma
nrakl impuls
Π
ocЛ eД yЮ IЦ IIM Bo3BpaЩ eHИ eM―
llocraHoBra onop ronraxrno
ceru - Kontakt $oboko dayaqlannln basdtnlmast
Ilocranosna crpeJrox B l{3oJrllpyrqee ronorxeHne - Yoldayigonlerin tocridedici veziyyeto qoyulmasl
Ilocragosxa re,reQonntrx cron6on - Telefon direklorinin
Sonradan qayltmaqla
POSt
―
pИ
MЬ
IК
aHИ
Я
ⅡocT Π
'― Birio,mo
(qosulma)pOStu
Ⅱ OCT`ψ Pα ″″
・ ′οS″
Ⅱ
ocT PaИ oHa
ф opMИ pOBaHIIЯ
―
Tortibetme rayonunun posttl
ⅡocT ceК ЦИoHИ po3aHИ ■ ― Sek―
siyalara ayllllla pOstu
eЙ ―Toltibat91lar postu
ΠocT cocTaBIITeЛ
Ⅱ
ocT
ЭЛeК TPIIЧ ecК oЙ ЦeHTPaЛ И‐
3aЦ ИИ―Elektrik merkoz10,―
dirilmesi postu
ΠocTaBЛ ЯTЬ (peЛ ЬCЫ ,Ш naЛ ЬI И
■ Д.)― Techiz etmok, ver‐
(relS10ri,,pallari ve s)
ΠocTaBЩ ИК―TOdaik9■ ,techiz
cdon,inal gOndoron
ΠocTaHoBК a-l Qoyma,qOyul―
ma; 2 To,kil, te,kil ctmo
(edilm。 ), y。 luna qoyma
(qOyulma); 3. Qoyulus,du―
ruS, VOZiyyot; 4 Dikoltmo,
basdllllla
o$ya
IIocrosHHas rKcrlJryaraqlrt
tOrkibino qoyulmasl
■oe311
-
Daimi istismar
IIocroquHo - Daima
Ilocrornno-gefi crByloIIIIIe rlpasura - Daimi qiiwede olan
qaydalar
-
Vaqonun qatara qoyulmasl
ⅡocTanoBК a 3HaК 03(IIJltt КЛeЙ M)
―Nisanlarin(Ve
nn)qoyulmasl
-
rarerrfl - Mtiherrikin todricon so)'udulmasl
[ocroroe o6opyzoranne - Post
avadanhqlan
Ilocropoxuxe .nuqa - Kenar
goxslor
Ilocroponnnfi [peAMer - Konar
ⅡocTaHoBК a arperaTa B cocTaB
■003Д a ― Aqreqatln qatarln
ocTaHoBК a BaroHa B
fiocranq[onnaq cnn:r (IIC)
Stansiyalararasr rabito
Ilocrerruaq rlpLrHaAJrexHocrr, Yataq levazimatr
Ilocrenenxoe oxJox,[eHue rBu-
mok, getirmok, gOndonnok
Ⅱ
basdtnlmasr
Ilocranonxa [lrlaJr rlo MerKaM $pallarr niganlar iizre qoyma
Ilocranos,'reH[e - Qorar, qetnamo
ya damttala_
284
ⅡoTeК cMa3К И―Yattin aXmasI
″″″り PO‐
″.′ ο
ⅡoTeHЦ HaЛ
Π ocToЯ HHO‐ ДellCTByKIЩ ИII
nOCT―
Daimi fealiyyot gOstoren post
Ⅱ ocToЯ HIIOe Hanp■ Ж eHne― Sabit
tensial "α
ΠoTeHЦ HaЛ a■ oД HЫ Й― Anod po―
gerginlik
Π
ocToЯ HHOe npeД cTaBIITeЛ
tcnsiah
ЬcTBo
―Daimi nimayondolik
eHIIe
Ⅱ ocToЯ HHOe conpoTHBЛ
Π
ocToЯ HHЬ :И
cК opocTИ
ДHCК
siall
Kabel qabl普 lnin pOtensiah
ΠoTeHЦ ИaЛ ЬHan 3aЩ ИTa ― PO―
yMeHЬ nleHИ Я
― Siret azalmanin
tensial inlldafle
ⅡoTeHЦ IIaЛ ЬHaЯ 30Ha― Potcnsial
zona
yiklomo
ocTonHHЫ
И
ⅡoTeHЦ ИaЛ ЬHo onacHЫ И o6Ъ eК T
― Potensial tehitkoli obyckt
ΠoTeHЦ ИaЛ ЬHЫ e 3aЩ ИTЬ l ― PO―
CHrHaЛ ЬHЫ I1 3HaК
― Daimii,aro niSanl
ⅡocToЯ HHЬ IЙ TOК ― Sabit co―
tensial inthaflzo
reyan
ⅡOCTPaД aBШ ИИ naccaЖ Иp― Zo―
ⅡoTe■ ЦИaЛ ЬHЬ :И ЭЛeК TPOД ― PO―
tcnsial clektrod
ⅡOTepИ ДoxoД OB― Golirlerin iti―
rer 9obi,sOrnisin
ⅡocTynaЮ Щ ttЙ B nepepa6oTК y―
Tekrar i,lonmoyo dax■ olan
Π ocTЬ I CeК ЦИoHИ poBaHIIЯ ―
Sck―
siyalanma postlarl
ΠocЫ ЛКI nЛ Юco30「 O(HЛ И MИ ‐
HycoBoro)TOК
a_Misbet(vo
rilmesi
ΠoTepИ yΠ paBЛ eHИ Я■opMo3aMИ
―Tollllozlarla idare etllonin
itmosi
Ⅱ OTCPneBШ ИЙ aBapИ Kl(И ЛИ Кpy‐
ШeHИ e)■ oe孤 ―QoZa・ ya(ve ya
ya monfl)coreyanin g6ndo―
∬
Π
。
艦l路 2馴 じ
rilmesi
Ⅱ oTaЙ HЬ le ToЛ ЧКИ (IIЛ И ΠycTo―
TЬ l)―
Gizli tokaniar(ve ya
bo,luqlar)
ⅡoTaЙ HЬle ToЛ ЧКH nyTИ
Ⅱ
_Yolun
OTepЯ 6Д ИTeJIЬ HocTИ (MaШ ИHH‐
cia,Д eЖ ypHoro И■Д.)― Say―
lqhttl itirmok(masinistin,
nё vbetOinin
gizli tokanlarl
Π
TOК OB
poten―
ⅡoTeHЦ HaЛ o6oЛ oЧ КИ Кa6eЛ Я ―
daiini diski
Πoc■ oЯ HHЬ lЙ ΠOД 3apЯ Д _Daimi
Ⅱ
lЦ IIX
― Azml,coroyanlarin
―
Sabit miqaviinet
ΠocToЯ HHЫ Й―Sabit,daiini
Ⅱ
oTeHЦ IIaЛ 6Л yttaЮ
ve s)
КII― Bax15 qapa普 l ZOnasinda
ΠOTepЯ rpy3a― Yikin itmesi
ΠOTepЯ КoHTPOЛ Я―Nezaretin it―
axma
oceDOrO MacЛ a-Ox yatl―
Ⅱ oTepЯ
OTeК B 30He CMoTpoBoII
КpЬ:Ш ‐
mosi
ⅡoTeК
nepe303И MOrO rpy3a
Da,man"hn itmOSi
nin axmasl
285
―
Ilorepr
noer4o-vacon
-
Qatar-
itkisi
Ilorepa rpyAocnoco6xocru Omok qabiliyyotinin itirilsaat
mosi
Ilorepr ynpyrocru
-
M6hkem-
liyin itmesi
florepn uyxra - $untun itmasi
Ilorox - Sel, axtn
Ilorox nosayurnrrfi - Hava axtnt
floro:rox 6yxcu - Buksun tavanr
Iloroaoqnaq apMarypa - Tavan
annatum
Iloro,roqsaq ayra - Tavan q<ivsii
[ororo.rxaa nnocftocrE - Tavan
miistevisi
rloto.rxo-:neH;enoi cnoco6 Axtn manqa iisulu
IloroqHo-lseHseoofi cnoco6 pa6oru - Arasrkosilmoz-dostoli iq iisulu
Iloroqno-xonsefiepuar rpaHcloprHas crrcreMa - Axrnltkonveyer noqliyyat sistemi
IloroqHocrs noe3AHrrx (n,ru lraHeeponslx) nepeaalrxeuufi Qatar (vo ya manevr) herokotinin axmr
Iloro.llrocrl, crporrerr,crBa
-
Tikintinin axrnr
IloroqHrrft cnoco6 - Axrn iisulu
floroqHrrfi cnoco6 pa6orxr Arasrkosilmaz ig iisulu
Ilorpe6nre.nr - Istehlakgr
Ilorpe6ure,rs sJrekrpogHeprnfl Elektrik enerj isi istehlakgrsr
Ilorpe6xar nponycxxar cnoco6socrr - Teleb olunan burax-
286
ma qabiliyyoti
nOTpe6Hoe ЧИcЛ o _ T01ob olu―
nan say
Π
oTpe6HocTII BarOHHoro (■
Л OК OMOTИ BIOrO) napК
ЛИ
a _
Vaqon (ve ya 10komOtiv)
parkinin t01obatl
ΠoTpe6HocTЬ B nPOД yК ЦИИ _
Mohsula。 lan telebat
ΠoTpe6HocTЬ КpeneЖ HЫ x MaTe‐
pIIaЛ
OB_BOrkidici matcrial―
larin t。 10batl
ΠoTpe6HocTЬ ■oК oMoTИ Ba― Lo―
komotivo 01an telobat
ΠoTpe6HocTЬ HaCeЛ eHИ ЯB nepe‐
303К aX-Ohalinin
dasllnaya
olan telobatl
Π∝HЩ enHЬ :И 叩ッ
3-0諄dallm,麒
ⅡoЧ Ba― Yer,torpaq,k6k
ⅡoЧ BeHHaЯ Кopp03И Я ― TOTaq
(yCrin)kOrrOZiyasl
ΠoЧ BoyК penИ TeЛ ЬHЬ le ЛecOna‐
cattЩ eHИ Я― TOrpaqbOrkidicl
me5osaliml
ΠoЧ ToBo_6araЖ HЬ IИ IIOe3Д
―
Po9t― baqtt qatarl
ⅡoЧ ToBЬ :Й aД pec― P。 9t invanl
ΠoЧ ToBЬ lЙ BaroH_P。 9t vaqonu
Ⅱ OЧ TOBLIЙ C6op― Po9t yl普 lml
ⅡoЩ epcrHoe
Hanpa■ lleHИ e― Sttal
istiqameti
ΠomepcTHЫ Й―Sl薔 al,avandina
ΠomepcTHЬ IЙ CTpeЛ oЧ HЬ IЙ nepe_
30Д ― Slgal istlqametli yOl_
doyi,on qurgu
ⅡoШ TyЧ HaЯ TapИ фИКaЦ ИЯ 6ara‐
Жa― BattaJin
dirilmosi
bir bir tarif10n―
Ⅱ pa
ⅡoЩ e」IК ИBaHИ e(Щ eЛ ЧOК )―
ⅡpaBHЛ a 6e30naCHocTИ ДB“ Жe‐
HИ Я― Horoketin tehhkesiz―
Clq―
qlltl,,lqqlltl
Ⅱo■ BIleHИ e ― CJolib 91xlna, gO―
面 。,yara_a,omolo geLmo
ΠO■ 3Л enИ e 6oЛ ee pa3pemaЮ Щ e‐
rO ■OК a3aHИ Я CBeToф Opa _
Svetoforda daha 9ox icazo‐
liyi qaydasl
ΠpaBИ 」
Ia BHyTpeHHertl pacΠ opЯ Д_
Кa― Daxil nizatn qttdalan
ⅡpaBИ Лa MaHeBpo30Й pa6oTLI―
vcrici gOstoricinin yaranmasl
ЛoЖ Hol1 3aHЯ TOcTИ
И
菫OCTII)― Yanll,
CB06oД
(HЛ
ΠpaBIIЛ a orpa"Щ eHИ Я ― COper_
Manevr isinin qaydalari
lome qaydalarl
Ⅱ oЯ BЛ eHИ e
ⅡPaBИ Лa nepe303К H ЛЮДeЙ ―In―
sanlarin(adamlarm)da,mma
tutululuЁ un(Ve ya bO,luttun)
qaydalarl
yaranlnasl
Ⅱ O■ 3」 IeHИ e Ha pa6oTe B HeTpe3BOM COCTOЯ HИ И ― SOrxo,vo―
Ⅱ
ⅡeIIcIPaBHoCTИ
II‐
qaydalari
―
Π
paBИ Лa nepeBo3К
Turlstle五 n
Nasazl嗜 ln yaranmasl
ΠoЯ BЛ eHИ e noe3Д a ― Qatarin
gё runmesl
ΠoЯ BЛ eHИ e nocTopoHHero Ш yMa
― Konar sesin yaranlnasl
ⅡoЯ BЛ eHne cTyК a ― Taqqlltinin
(SOSin)yaranlnasl
Ⅱ oЯ BЛ eⅡ Иe ΠoД BaroHoM
■OCTO―
poHHero myMa― Vaqonun al―
tinda konar sosin yaranmasI
И TフTHCTOB
―
da,mma qaydalan
ΠpaBИЛa nepeBo30К ― Dasllna
(da,lnma)qaydalarl
ⅡpaBИ Лa nepe3030К BOИ HCК ИX
■OД pa3AeneHИ Й ― Horbi b01-
molorin da,lnma qaydalan
ⅡpaBИЛa ΠoЛ Ь30BaHИ Я BaroHa‐
MИ B MettyHapoД HoM nacca‐
ЖИPCК OM C006Щ eHИ И (Ⅱ ΠB)
―DOvlotlorarasl sonll,in da―
ⅡoЯ c― Qursaq,kemer,qayl,
ⅡoЯ c КoT」Ia― Cenin kemeri
,lmalarlnda vaqonlardan isti―
fado qaydalarl(VIQ)
ⅡoЯ c КoTJla ЦHcTepHLl― Sistcrn
90nlnin komerl
Ⅱo■ c MoHTepcК ИЙ―Montyor ko―
ⅡpaBIЛ a npИ eMК И (Π yTИ , ycT―
poЙ cTB,Л oК OMOTИ Ba И ■ Д.)一
QObul
qaydalarl (y01un,
qurttularin, lokomotivlorin
merl
ⅡoЯ c PaMLI― COr9iVenin komeri
noЯ cHeHИ e_Izah
Ⅱ oЯ cHИ TeЛ ЬHaЯ
naCCaЖ
poB― Somisinlorin da,lnma
ziyyotdo iso golme
Ⅱ oЯ BЛ eHИ e
PaBHЛ a nepe303KИ
ve s)
ⅡpaBИЛa npИ MeneHHЯ TapИ фoB
―Tariflerin tetbiqi qaydalarl
Π paBИ Л a npoH3BOД CTBa MaHeB‐
3anIICKa― Yazl―
1l izahat
poB― Manevrlerin apanllnasl
qaydalarl
ΠoЯ cIIolI THΠ ― Komer tipli
ⅡpaBИЛa― Qayda
287
Π pa
ΠpaBИ Лa pacЧ eTo3-HeSablama
qaydalarl
Ilpanuasuocrr AeficrBllc cBeroQopa
- Svetoforun
i$lomosi-
nin diizgiinliiyii
IIpanx.:rrxocrs aefi crBxq crpenrn - Yoldayiganin iqlemasisaxlan19 qaydalar,
nin diizgiinliiyti
ⅡPaBИ Лa TexHИ КИ 6e30Π aC■ ocTИ ―
Tcxnk Oh皿 osizlk qり dalan Ilpanu,rsnocrs 3aKpenreHrlq Berkitmenin diizgiinliiyii
ⅡpaBИ Лa TexHИ КI1 6e30naCHocTИ
IlpaBfirbflocrb ranncn - QeyЛeК Tpo‐
ΠpИ ЭКcnЛ yaTaЦ ИИ Э
diyatrn diizgiinliiyii
yCTan030К ΠOTpe6И Te」IeЙ ―
―
3axBara npoBoaa
Ilpaou.nrnocrr
istchlak91lann elektrik qurき
ularinln istisman zamanitcx―
- Moftilin tutulmaslnln
diizgiinliiyii
niki tehlikosizlik qaydalarl
Ilparn.nrnocrr nxanxauru - InⅡpaBttЛ a TexHИ ЧecК oЙ ЭКcIЛ y‐
dikasiyaun diizgiinliiyii
aTaЦ ИИ(Ⅱ TЭ )― Texniki lsti―
IIpann;rrnocrs x;raccnQnxaqrn
Smar Qaydalan(TIQ)
Hapymen q - Pozuntunun
ⅡpaBИ Лa ycTa■ o30К И ЭЛeК TPO―
tesnifatrnrn diizgiinliiyii
ycTpoЙ cTB― Elektrik qurttu―
Π paBII」Ia coД epЖ aHIIЯ
30「 O
6eccTЬ IК o―
ΠyTИ ― Calaqslz yolun
Ilpanu.rsuocrr or[opurenun
larinin qurulma qaydalarl
ⅡpaBIIЛ a yЧ eTa ― Qeydiyyat
qaydalarl
Ⅱ paBIIЛ a xPaHeHIIЯ ― Saxlama
Tortibatrn diizgtinliiyii
[panxnrnocrr noJroxeHIfi crpenoqHoro ocrprra - Yoldayi$on tiyosinin vazryyat inin
qaydalarl
ΠpaBИ Лa ЭКcnЛ yaTaЦ ИИ ― Istis―
mar qaydalari
ⅡpaBИ ЛЬHoe nЛ anИ poBaHИ e pe‐
BИ 30pcК OЙ
diizgiinliiyfi
rIpanrurnocrs
masl
ⅡpaBttЛ ЬHoe TeXHИ ЧecК oe o6cЛ yЖ ИBaHИ e― IDizgin texni―
ki xidmet
Ilparn;rrnocrs
ⅡpaBИ ЛЬHocTЬ BOCΠ pИ ЯTИ ЯcИ r‐
HaЛ a― I,aronin qavranmasl―
crperxx -
ДeIIcTBIЯ
Maketin
dizginliyt
一
ycraHoBKu
Yoldeyigenin qoy-
ulmasrrun diizgiinlnyii
Ilpanu.rsxocrs Qopruuponauun
roe3aa - Qatann tortibatrnln
nin dizginliyi
paBИ ЛЬHocTЬ
pa3MenleHI{s
rpy3a - Yiikiln yerlegdirilmosinin diizgiinliiyii
Ilpatu.nrnocrr c[rHaJrr{3arrull Igarovericinin diizgii nliiyii
IIpanN.nrxocrr, cr{rHanH3aIrtru
cneroQopa - Svetoforun igarovericisinin diizgiinliiyii
pa6oTLI― Mifot―
tis isinin dizgin planla,diril―
Π
-
MaК eTa
islomesinin
diizgiinliiyii
288
Π pe
ⅡpeД BapИ TeЛ ЬHaЯ IIH● opMaЦ ИЯ
IIpaB[nbHocrB qepeAoBaHliq norrnpHocrlr - Qiitblanmanin
o■ oettax― Qatarlar baresin―
do ilkin molumat
n6vbeliyinin diizgiinliiyii
IIpaeN.rursrfi nyrr - Diizgiin yol
Ilpano - 1. Hiiquq, haqq; 2. Ixtiyar
IIpaBo Bbre3aa Ha xeJre3HoItopolxHHe nyrr Af)I(.d
ADDY-nun demir yollarrna
grxmaq hiququ (haqqt)
IIpaBo aocryna (x ynpauleunrc)
- Buraxrlma hiiququ (idara-
ΠpeД BapИ TeЛ ЬHaЯ ΠpoД aЖ a 6И ‐
Лe■ oB ― Bllctlorilll qabaqca―
dan satisl
ΠpeД BapИ TeЛ ЬHoe corЛ aco3anme
_ilkin razllaゅ dlrlna
ⅡpeД BapИ TcЛ ЬHЫ ЙДHarHo3-11-
kin diaqnoz
ⅡpeД BHД eHHaЯ Pa6oTa― Nozor―
de tutulan i,
Ⅱpe/1BЫ xoД HOЙ CBeToф op―
etmoyo)
Ilpano na peBrr3l{xl - Teftiq
Gi―
ri,qaba首 l sVetOfor
htiququ
[pano upousnoacrsa - Istehsal
hiiququ
IIpano ynpanneHHq - Idaroetma
hiiququ
ⅡpeД eЛ - l Sorhed; 2 Hodd,
hidud; 3 ヽ4iddet; 4 Son
hedd,son pi1lo;5 Dairesin―
do,xaricindo
Ilpano ynpanrenfls JroKoMorI{soM - Lokomotivi idaroetme
vamllllq heddi
ΠpeД eЛ ra6apИ Ta no「 py3К И ―
Ilpaxruvecxa;r (zpeu. praktikos)
orpacnb - Oyani (praktiki)
ⅡptteЛ Πp● ЧHocTH 一 Mё hkem―
lik heddi
ⅡpeAeЛ ynpyrocTИ ― Elastiklik
Ⅱ
saha
Da―
heddi
-
ⅡpeД eЛ Ь: ycTaЛ ocTИ ― Yorgun―
luq hedlori
ⅡpeД e」IЬ I cTaHЦ ИИ― Stansiyanin
Preambula
Ilpenururexue - Arttqlama, elava
Ilpensrurenne xopnrsl - Normant
a$ma
Ilpensrruenue cxopocrrl - Siirotin artrnlmast
flpeesrureHue reMneparypbl Temperaturun artmasl
Ilpenururenue pacxo.qor - Magrofin (xorclorin) artmast
Ilpe4sapNre,rruan xxQopuaqnn
- Ilkin molumat
―
Yiklomo ondazosinin heddi
hiiququ
IIpeanr6y,ra (Qpau4, preambule)
peД eЛ BЫ HoCЛ И BOCTII
hidudlarl
ΠpttejlЬ :6a3Ы ―Bazalaln hududlan
ⅡpeД eЛ ЬI КoHЦ eBOЙ 6aЛ КИ ―
Sonluq tirinin hedlori
peД
―
Ⅱ
eЛ Ьl oTBeTCTBeHHocTИ
Cavabdehlik heddi
ycTaHoBЛ eHILle
A「 Ж Д ― ADDY― nun teyln
ⅡpeД eЛ ЬI
ctdiyi hedlor
289
IILe
a91lma(radiOStansiya,qurttu^
ΠpeД eЛ ЬHaЯ oTMeTК a― Hodd ni―
§anl
Π peД eЛ ЬHO
lar ve s)
ⅡpeД ocTaBЛ eHИ e ЛoК oMoTИ Ba ―
BHИ MaTeЛ ЬHo― Son
dereco diqqetli
Lokomotivin verilmosi
ⅡpeД eЛ ЬHo ДO■ ン
℃THMaЯ КoHЦ eH‐
TpaЦ ИЯ ― On yiksok icazo―
verilon konscntrasiya
ⅡpeД ocTaBЛ eHИ e oTЧ eTa― Hesa―
batin teqdiin cdilmesi
Ⅱ
ΠpeД eЛ ЬHo ДOCΠ ycTИ MaЯ ΠoД y_
КЛOHК a― On yuksok icazo―
vcrilen maillik
Ⅱ ptteЛ ЬHO■ OHЯ THЫ И ― SOn do―
reco aydln
ⅡpeД eЛ ЬHoe oЧ epTaHИ e―
Hodd
TH rpy3a― Yik itkisinin qar―
91Sinin allnmasl
ⅡpeД oTBpaЩ eH“ e(И 3HOCa,Hapy‐
Ш eHИ И, Πpoe3Д a CИ rHaЛ a,
CTOЛ КHOBeHIIЯ II■ Д)― Qar§ 1_
sml almaq(yCyilmonin,po―
zuntunun, i,areni kC9mOnin,
toqqusmanin Ve s)
hasiyosi
ⅡpeД eЛ ЬHOe paccToЯ HHe ― Son
mesaね
ⅡpeД eЛ ЬHЫ Й И3HOC― Ycyilmo―
Ⅱ
Ⅱ peД oTBpaЩ enИ e
КpyШ eHИ Я
」 aBapИ И)_A首 lr qoZanin
(И IИ
peД e」IЬ ⅡЫ Й CPOК y● TPaHCHИ Я ―
Aradan qaldinnanin sonuncu
middoti
ⅡpeД eЛ ЬHЬ IЙ CTOЛ 6И К ― Hidud
dirokciyi
ⅡpeД e」IЬ HЫ ЙTOК 06MoTК И―Do―
hidud coreyanl
КoMИ ccИ И ― Ko―
missiyanln teklifl
ⅡpeД MapШ pyTHЬ IЙ yЧ acToК ―
Mar,mtqaba普 l saho
91Xmanin qar,lslnin a1lnmasl
ⅡpeД oTBPaЩ eHИ e cxoД a КoЛ ec―
nln qarslsinin a1lnmasl
eHИ e TPaBMLI nacca‐
ЖИpa― Somisinin zedolonllle―
Ⅱ peД oTBpaЩ
ⅡpeД oxpaHИ Te」 IЬ aBTocЦ enК И ―
Avtoqo,qunun qoruyucusu
ctm。
ⅡpeД oxPaHИ TeЛ ЬДBoЙ HoЙ ―Iki―
qat qoruyllcu
ⅡpeД oxpanИ TeЛ Ь ДByxΠ o」 IЮ c_
HЫ Й―Ikiqttbli qoruyucu
ЛЮ ЧeHИ e
(paД ИOCTaHЦ ИИ, ycTPoЙ CTBa
И■ Д.)― M■ Oyyon
caMonpoИ 3‐
30Л ЬHOrO BЬ IxoД a-Ozbaslna
ⅡpeД oxpaHИ TeЛ Ь―QoruyuCu
(edilm。 )
peД HaMepeHHoe BI.IК
allnmasl
ⅡpeД oTBpaЩ eHИ e
sinin qar,lslnin a■ lllnasl
ⅡpeД MeT-0,ya
ⅡpeД Ha3HaЧ enИ e ― Irolicodon
(qabaqCadan) toyin
(Ve ya qoZanin)qar,lSl■ ln
Tokerlorin rclsdon 91xmasl―
ΠpeД ЛoЖ eHИ e
Ⅱ
ΠyTИ
nln allnmasl
SOnuncu
middet
la普 ln
peД OTBpaЩ eHИ e 3aHOCOB
―Yolun basllmasinin qar,lsl―
nln son hoddi
ⅡpeД eЛ ЬHЬ IЙ CPOК ―
Ⅱ
peД oTBpaШ eHИ e necoxPaHHOC―
meqsodle
290
Πpe
ЖeЛ e3HoД opoЖ Horo TPaHC‐
ΠopTa(Ⅱ ΠЖ T)― SOnayc do―
ⅡpeД oxpaHИ TeЛ Ь oД HoI10Л KIC‐
HЬ IЙ ― Birqitbli qomyucu
ΠpeД oxpaHИ TeЛ Ь nЛ aBК ИЙ ―
Oriyon qomyucu
Π
miryol neqliyyatl miossisesi
КoHTPoЛ Ь ―
ⅡpeД peЙ coBЬ lЙ
ReysqabaЁ l neZaret
peД oxpaHИ Tc」 IЬ ΠЛ aCTИ HЧ aTЬ IИ
― Lё vhevari qoruyucu
ⅡpeД oxpaHИ TeЛ Ь Tpy6Ч aTЬ IИ ―
ⅡpeД ceД aTeЛ Ь (И ЛИ ЧЛen)К o‐
MICCИ И― Konlissiyanln sodri
Bonlvari qonlyucu
(Ve ya iZVi)
npeД OxPaHIITeJIЬ HaЯ cК o6a
―
Ⅱ
QOmyuCu per9im
Ⅱ peД oxPaHИ TeЛ ЬHo‐ BΠ ycК HOЙ
nin numayondosl
ⅡpeД cTaBИ TeЛ Ь peBH30pcК Oro
annapaTa (И ЛИ ЖeЛ e3HOЙ
ДoporⅡ )一 MifOtti,lik(Ve ya
domir yolu)aparatmin nima
yondosl
КЛanaH― Qomyucu_buraxlcl
klapan
ⅡpeД oxpaHИ Te」 IЬ Hoe npИ cnoco6‐
ЛeHИ e― Qoruン ucu aVadanllq
Ⅱ peД oxpaHИ
oTΠ paBIITeЛ Я
―
30И HCК OrO TPaHCnoPTa
Horbi neqliyyat g6ndoricisi―
peД cTaBИ TeЛ Ь
TeЛ ЬHoe ycTPoЙ cTBO
―QOmyucu qurttu
Ⅱ peД oxpaHHTeЛ ЬHЬ IЙ КЛanaH ―
Ⅱ
peД cTaBHTeЛ ЬHaЯ КoMHCCHЯ
―
QOrtlyucu
Mё tobor komissiya
ⅡpeД cTaBИ TeЛ ЬcTBo 3a rpaHИ ―
ЦeЙ ―Xaricdo(xariCi 01kedo)
nlyucu kemor
ⅡpeД cToЯ Щee
QOruyucu klapan
ⅡpeД oxpaHИ TeЛ Ь ЬIЙ КoЖ yx ―
“
ё
面lk
o■ c― QO―
HЬ IЙ Π
ⅡperloxpaHИ TeЛ Ь
nimayondollk
ⅡpeД oxpaHИ Te」 IЬ HLIЙ TynИ К ―
QOruyucu dalan
ⅡpeAoxpaHИ TeЛ ЬHЬ :Й ЩИT―
Ⅱ peД cToЯ Щ Иil npHeM (И ЛИ OT‐
ΠpaB」 lentte)noe3Д a― Qatarin
Qo―
rtlyucu siper
p叡 oxpoHИ TeЛ ЬHLIЙ 6oЛ T― QO―
mン uCu b01t
ⅡpeAnoД cTyΠ ИЧHaЯ ЧacTЬ ocn―
g6zlonilon qobulu (ve ya
Ⅱ
gё ndorilmosi)
ⅡpeД cTЫ Кo30Й
Oxun toker topunun qabaq
ba首 l
hissosi
ⅡpeД Πo」IoЖ HTeЛ ЬHЬ :Й cPoК
―
Texmini lniddot
ⅡpeД ΠpИ ЯTHe npИ nИ cК I cOCTa‐
3a ― TOrkibin qcydiyyat
muesslsosl
ΠpeД ΠpИ ЯTHe
cК peЩ eHИ e■ oe狐 oB
― Qatarlann qar91da g6zloni―
lon bsi,mOsi(gOi5mOsi)
6pン ℃― Calaqqa―
tir
ⅡpeД cTЫ КoBЬ le ШnaЛ Ы―Calaq―
qabagl,pallar
ptty3Л
OBOЙ ■ocT― QOV,aqqa_
Π
batti pOSt
ⅡpeД yΠ peД ИTeЛ ЬHaЯ cИ rHaЛ Ⅱ3a‐
ЦИЯ―Xobordaredici isareve―
npoMЬ IШ ЛeHHoro
rici
291
/
曇
ⅡpeД yIPeД ИTeЛ ЬHЬ IЙ ― Xober―
daredicl
ΠpeД ynpeД ИTeЛ ЬHI.lЙ 3HaК ―Xo―
boldaredici nisan
Π peД ynpeД ITeЛ ЬHЬ IЙ cBeTOф Op
―Xobordaredici svctofor
ΠpeД yΠ peД ИTeЛ ЬHЬ IЙ cИ rHaЛ Ь―
HЬ IЙ 3HaК ― Xobordarcdici
oTК a3a ycT_
poЙ cTB― Qurttularin dayan―
masinln qar,lsinin alinmasl
ΠpeД yΠ petteHИ e pa6oTaЮ lЦ Иx―
I,loyonlerin xoberdar edil_
mesi
Ⅱ peД yΠ peЖ ДenИ e
caMonpoИ 3‐
30■ ЬHO「 O BЬ IXOД a noД 3И Ж HO‐
ro cocTaBa― Horoket terkibi―
l,arO nlsanl
ⅡpeД ynpe狐 eHIIe― Xoberdar ct―
mo,qabaЁ lnl alma,qarsislnl
alma, qabaqlama, xoberdar―
1lq
nin ёzba,lna 91xmasinin qar―
91Sinin ahnmasl
ΠpeД yΠ peЖ ДeHИ Я Ha noe3Д a ―
Qatarlara xobordarllq
ⅡpeД yΠ peЖ ДeHИ e aBapИ ИHocTИ
― QOZa VOZiyyetinin qar,lsl―
nin alinmasi
ⅡpttyIPeЖ ДeHИ e Дeф eК Ta―
Dc―
fektin qar,lsinin allnmasl
ⅡpeД yΠ peЖДeH■ e КoHф 」
IИ КTa _
Minaqi5onin qar,lslnin alln―
masl
Π peД yΠ pe涵 颯eHИ e na 6Л aHК e 6e‐
Лoro ЦBeTa c ЖeЛ ToЙ ■o■ ocoИ
Πo ДИaronaЛ И(ф opMa Дy_61)
―Diaqonal izro sarl zolaqll
at rOngli blankda xobordar―
1lq(DU-61 fonnasl)
ΠpeД yIIpeЖЩeHИ e napyШ eHИ Й
6e30naCHocTИ ДBИ ЖenIIЯ ―
Horoket tehlikesizliyi po―
zuntularinln qar,lsinin a1ln―
ⅡpeД yΠ petteHИ e
HИ H CК OpOcTИ
o6 orpaHИ Чe‐
ДBИ Ж
eHИ Я ―
Horoket stretinin mehdud―
lasdlrllinasl baredo xober―
darhq
ⅡpeД ycMoTpeHHaЯ Πorpy3К a ―
Nozordo tutulinu,ytk10me
ⅡpeД ycMoTpeHHoe npaBИ ЛO _
Nozorde tutulmu,qayda
ΠpeД ycMoTpeHo КoHcTpyК ЦИeЙ
BaroHa― Vaqonun konstmk―
siyasl ilo nezorde tutulmus―
dur
ⅡpeД ycMoTpeTЬ
―
Pa3MCP
019ini nozOre alinaq
ΠpeД ЪЯBЛ 9HИ e_l Toqdirn ct
me;2 1reli simo(Sinlm。
),
vermo,vcrilme
Ⅱ peД ЪЯBЛ eHИ e BaroHoB К TeXHII‐
ЧeclcoMy o6cЛ yЖ ИBanИ Kl ―
lnasl
ΠpeД yΠ pettenИ e o HencnpaBHo‐
cTИ ― Nasazllq
ΠpeД y,peЖ ДeHИ e
Vaqonlarin texniki xidmeto
teqdim cdilmosi
ΠpeД ЪЯBЛ eHИ e ДoК a3aTeЛ ЬcTB―
haqqinda xo―
bordarliq
ΠpeД ynpetteHИ 0 06pЬ :Ba npo‐
BoД a ― Mo■ 1lin qlrllmasinin
Sibutlarin teqdiin cdilinosi
ⅡpeД ЪЯBЛ eHИ e ncК a ― Iddianin
qar,lsinin alinmasl
292
― Yikin ytklonmosinin da―
ireli sinimOsi(tOqdim edil―
yandlrllmasl, ytklemenin
dayandlrllmasl(dayanmasl)
mesi)
ⅡpeД ЪЯBЛ eHИ e К ocMoTpy― Ba―
Xl,a tOqdilll ctmo
ΠpeД ЪЯB」 Ienlle peК ЛaMaЦ ИЙ ―
Rcklamasiyalarin ireli si―
■ lmosi
ⅡpeЖ ЛeBpeMeHHoe oTК pЬ ITИ e ―
ヽraxtindan evvol a91lma
noД aЧ И303Д yxa―
Havanin vcrilmosinin dayan―
ΠpeК PaЩ e■ IIe
dlrllmasl
ⅡpeК paЩ eHne noД TaЛ КИBanИ■―
itOlemOnin dayandlrllmasi
ⅡpeК paЩ eHИ e no」 IЬ 30BaHИ ЯaBTo‐
MaTИ ЧecК oИ 6」 IoК ИpOBК OИ ―
Avtomatik bloldamadan istifa―
ΠpettЩ eBpeMeHHЬ IЙ oTΠ ycК Top―
M0303 - T0111lozlann vaxtin―
dan oマ γol buraxllmasl
donin dayandinlmasl
ΠpeК paЩ eHИ e npИ eMa noe3Д a―
ⅡpeИ MylnecT30-OStulllik,mis―
tesna,hiquq
pⅧ
Ⅱ
鶴:Ⅲ Ⅷ alttPaBЛ
←
Qatann qobulunun dayandl―
rilmasl
pa3rOBOpa ― Da―
nl,1薔 ln dayandlrilmasl
ⅡpeЙ clttpaHT“ ′4′ r磁″rr7″ ′
`“
+`″ α″4′ ″Ⅸ
″″″り TapИ ‐ Πpeo6pa30BaHИ e КoД a― Kodun
`ο
9cvrilmesi
фOB― Tan■ OHn preyskurantl
Ⅱpeo6pa30BaHИ e nepeMeH■ o「 o
ΠepeК oc КopΠ ra 6yЖ cLI― Buks
TOК a ― Deyison coreyanln
gё vdosinin ey■ mesi
npeК PaTИ TЬ nepcД BⅨ eHHe― Iro―
cevrilmosi
Ⅱpeo6pa30BaTeЛ Ь―CcVirici,do―
lilomoni dayandlllllaq
ⅡpeК paTИ TL Π
tteM―
dayandlllllaq
ⅡpeК paЩ eHIIe―
ΠpeК paЩ enИ e
yi,dirici
Qaldrlllanl
Ⅱpeo6pa30BaTeЛ Ь nanpЯ ЖeHИ Я―
Kosmo,dayan―
Gorginlik 9eviricisi
Ⅱpeo6Pa30BaTeЛ Ь nepenaД a ДaB‐
ЛenИ Я ― Tozyiqin disib―
dllllla,durdunna,quia.11la
npeК PaЩ eⅡ He ДaJIЬ neИ Шer41 ole‐
qalxma (seviyyOSinin)9evi_
ДoBaHИ Я― Sonrakl heroketet―
momn dayandlrllmasl
riclsl
ΠpeК paЩ eHИ e ДBИ ЖeHIn― Horo―
koin dayandlnlmasl
CTPOЙ ‐
ⅡpeК paЩ eHИ e ДeЙ cTBИ Я ン
crBa― Q肛まmm fOaliyyounin
dayandinlinasl
ⅡpeК paЩ eHHe MameBpa― Mancv―
血 dayandrlhnお 1
Ⅱ peК PaЩ eHHe norpy3К И
Ⅱpeo6pa30BaTeЛ Ь ToК a ― COro―
yan 9cvlrlclsl
peo6pa303aTeЛ
Ь ЧacToTЫ ―
Ⅱ
Tczlik 9eviricisi
Ⅱ peo6pa30BaTeЛ Ь‐BI●InpЯ MH‐
TeЛ Ь―CeviriCi― dizlondiHci
Ⅱpeo6pa30BaTeЛ Ь cTaTИ ЧecК ИЙ
rpy30B
―Statik 9evirici
293
ⅡpenapaTク α″.′ ″
″η ″″″リ ー
Dollllan,prcparat
Ilpu6auexue
penPoBoД IITe」 IЬ HaЯ BeД oMOcTЬ
―Gё ndollllo cOdV01i
ΠpeΠ P030Д IITeЛ ЬHЬ IИ ― Gё ndo―
Ilplr6auxarculuficq noe:A
Ⅱ
rilen matcriala (SOnedioro)
qo,ulan,olave cdilon
IPenЯ TcTBИ e― Maneo
ⅡpenЯ TcTBИ e Д」
IЯ Д
aЛ Ь
HeЙ Шero
ДBИ ЖeHИ Я― Sonrakl herokot
Ha neperone
Monzildo manco
―
ⅡpepBaHHaЯ Πoe3Д Кa― Dayandl―
rllml,soお r
Π
pepЫ BaHИ e pa6oTI.I yCTPOЙ CTB
―Qurttularin
isinin dayandl
rllmasl
IPepЬ IBaⅡ Иe cB■ 3И ― Rabitonin
(Ve ya 01aqOnin)keSilmesi
ΠpepЫ 3aTeЛ Ь―Kesici,aylricl
Ⅱ pepЬ IBIcTOe ДeЙ cTBIIe― Fasi―
loli tosir
Ⅱ pepЫ BИ cTOe peryЛ ИpoBanHe―
Fasileli tenzirnlome
Ⅱ pepLIBИ cTЬ IЙ 330HOК
―
Arasl
kesilon zOng
ⅡpeceЧ enИ e фaК Ta― Faktin qar―
,lSinl alma
Πpecc ρα″.′″SSα ″
リ ー PrCSS,
mongene,qlsqac,basql
Ⅱ
peccoBaHHLIЙ
ЭЛeMenT
―
Pre―
slonmi,clement
ⅡpeTen3110HHaЯ ДaBHocTЬ ― Id―
dia iniddoti
ⅡpeTeH3И OHHЫ Й ΠOpЯ ДoК ― id_
dia qaydasl
ⅡpeTen3И Я―Iddia,tolob
294
Artrma, artrnl-
xrnlagan qatar
-
Ya-
rlplr6nlrxexue (ueveruoe, veruoe) - Yaxrnlaqma (ok, ciit)
Ilpu6op - Cihaz, aparat, alot,
avadanhq komplekti
Ilpu6op 64rlre,rrHocru - Sayrqhq clhazt
IIpr6op
u9un mance
ⅡpenЯ TcTBIIC
-
ma, olave etme, iistiino qoyma
6e:onacHocrr.r
Tehhikosizlik cihazr
IIpx6op n:uepnre,rxnuft
cihaz.t
Ilpubop ncnurare.lrurrfi
- 0lgii
- Srnaq cihazl
IIpx6op KoHrponbHo-H3Mepr.tre,rsur,rfi - Nezarot-<ilgii cihazr
Ilpn6op rafoparopxuft - Laboratoriya cihazr
Ilpu6op o6xapyxenut HarpeBa
arapnfinsrx 6yxc (fIOHAB) Qezah bukslarrn qlzmaslnr
agkar edon cihaz
IIpu6op o6parqonr,ri - Niimiinovi clhaz
Ilpn6op pery,rxpyrcrqufi - Tenzimleyici cihaz
IIpn6op ca*ronuruyurnfi - Oziiyazan clhaz
Ilpn6op cnrnanhHr,rfi - igare cihazr
IIpn6op crauroxapurrfi - Stasior,ar cihaz
Ilpu6op rovnui - Deqiq cihaz
Ilpu6op yrpaBrrennfl - idaraetmo cihazr
ⅡpИ 6op
ЧyBcTBИ TeЛ ЬHЬ llI
ЛoЖ enИ e― Neqliyyat veziy‐
―
yetino getinlle
Hossas clhaz
Π
leК TPoHHbIЙ
Э」
PH6op
tron cihaz
―
ⅡpИ BeД eHИ e К HopMe― Normaya
uyttunia,dllllla
ⅡpИ BeД eHHaЯ ДЛllHa ― Getiril―
Elck―
ⅡpИ 6op ЭTaЛ oHHblЙ ― Etalon ci―
mis uzunluq
haz
ⅡpΠ 6Ы BaЮ Щ IIЙ ΠOe狐 ―
Golon
Ⅱ
qatar
ΠpИ 6Ь IBaЮ lЦ ИЙ cocTaB―
Golon
getirilmis uzunluttu
Ⅱ pИ BeД eHHaЯ ДЛ IIHa
terkib
ΠPИ 6Ы BШ ИЙ rpy3-Golmi,ytk
Ⅱ pИ 6LIЛ Ь OT naCCaЖ ИPCК IIX ne‐
peB030К ― SOrnisin da,1lna‐
dan a1lnan gelir
Πptt6Ы TИ e― Goline, golib 91x―
oК O■ oTК a―
Monteqonin getirilnll,uzun―
luttu
ⅡpИ BeД eHHan ДЛИHa
nyTH― Yo―
lun getiHllni,uttnluttu
ΠplIBeД eHⅡ aЯ MoЩ HocTЬ ― Goti―
ma,9atna
rilmi,gic
ⅡpИ 6ЬITИ e rpy3a 一 Yikin 9at―
masl
Ⅱpl16Ы TИ e noe3Д a Ha CTaHЦ ИЮ ―
Qatarin stansiyaya 9atmasl
Ⅱ pИ 6ЬITИ e noe3Д OB ДЛЯ pacф Op‐
MИ poBaHИ Я―Qatarlarin da首 ―
ⅡpИ BtteHHan Harpy3К a― Geti―
rilmi,yuk
ⅡpИ BeД eHHaЯ cК opocTЬ ― Geti―
rilmis stret
ΠpIBcД eHHoe ceЧ eHИ e― Getiril―
mi,kesik
Ⅱ pИ BeД eHHЬ Ie
ldllmaq i9in gelnlesi
ΠpИ BapК a peЛ LCa― Relsin qay―
―
SOrf
tirilib 91xarllml,, sorf。 lun―
mu,
ⅡpИ BeД eHHЬ lil BaroH ― Gotiril―
nplIBapHaЯ КocI.IHК a OcHoBaHИ Я
―Osasln qaynaq lo9oyi
ⅡpИ BapHoЙ peЛ LCOBЫ Й coeД И―
HHTe」 IЬ ― Qaynaq cdilen rcls
birlesdiricisi
IaHeЦ _Qaynaq
ⅡpIIBapoЧ HЫ И●」
ml,vaqon
Ⅱ
PHBeД eHHaЯ
eД IIHИ Цa―
Getiril―
mi,vahid
Ⅱ pИ BeД eHHЬ IЙ
壼3HOC
―
Getiril―
mi,yeyilmo
ⅡpttBeД eHHЫ Й Πpo6er― Getirl―
ml,yurus
flanesl
ⅡpHBaTHЫ e BaroHЫ
3aTPaTBI
olulllnus xorcler
ⅡpИ BeД eHHЬ IЙ ― Getirilmis, go―
naq edilmosi
pИ
Ⅱ BapК a TopMo3HOr0 6amMaК a
― Tomoz ba,ma首 lnln qay―
naq cdilmesi
― Xisusi
ΠpИ BtteHHЬ Iil ΠpoфИЛЬ nyTИ ―
Yolun getirilmis proflli
ΠpИ BЛ eЧ eHИ e― Colb etine
(yardim91)VaqOnlar
Ⅱ pИ BeAcHИ e
PHBeД eHHaЯ ДЛИHa ДИCTaHЦ ИII
ΠyTII ― Yol distansiyasinin
B TPaHCnopTHoe no‐
295
lpunnevenne K.qrlcu[[rIllrapHofi
orBercrBeHHocrn - Intizam
mosuliyyotino colb etrno
fipunaeveHne K crporofi orBercrBeHHocr!.r - Ciddi mosuliyyete colb etma
Ilpnn.re.rs l< orBercrBeHrrocrr{ Mesuliyyete colb etme
Ilpnnoq - Otiiriicii, intiqal
Ilpurog reneparopa - Generatorun intiqah
Ilpunog rr4paa,ruqecxufi - Hidravlik intiqal
Ilpuuos ry6uarufi - Digli intiqal
Ilpranog uxqunnAyalr,nufi - Ferdi intiqal
flpxnog rcanarxuft - Kanat intiqah
Ifpxnor uarnurxuft - Maqnit
intiqah
Ilpxro4 uexaxu.recxrfi - Mexaniki intiqal
flprnoa uoropnHf - Motor intiqah
flpnaoA oAHHo.lsuft - Tek intiqal
flpxeog no4naroHHoro reHeparopa - Vaqonaltr generatorun
intiqah
Ilplros pyvnofi - Ol intiqah
Ilpuno4 cxopocreuepa - Siiret6lgonin intiqah
llpunoa
ueuTpar ll3oBaHHofi
crpe.nxr - Morkezlogdirilmi g
yoldoyiganin intiqah
Ilpmog :.nerrpuqecxufi - Elektrik intiqah
Ilpxno4xofi 6apa6ax - Otiiriicii
296
baraban
ΠpИ BoД HoII MexaHИ 3M ШЛar6ay―
Ma ― Slaqbaumun Otirici
mexanlzml
ΠpИ BoД HoЙ peMeHЬ
_ Otinci
qay19
ΠpИ BOК 3aЛ ЬHaЯ
ΠЛOЩ aД Ь
―
VattZalyanl mcydan
ⅡpИ BЯ 3К a 06Ъ eК Ta - Obyckte
battlanma
ⅡpИ B■ 3К a TPaCCЫ ― Trasin
birle,mesi(qo,ulmasl)
Ⅱ PII「 」
IacHTeЛ ЬHЬ :И O「 OHЬ ―
Do―
vetcdici islq
ⅡpИ 」
IacrTeЛ ЬHLIИ cИ rHaЛ ―Do―
「
vetcdici isarO
ⅡpИ oД HocTЬ ДЛЯ ДBИ ЖeHИ Я ―
「
Horoket i9in yararllllq
ⅡpИ rtlHК a― Qura,drllla,ke9mmo,
gcydi.11lo,klp taxma
ⅡpИ ropoAHOe c006Щ eⅡ Иe-50
horetrafl olaqo sttOr Omfma
9okilnli,don■ 缶yolu
ⅡpИ rtlpoД HЬ :Й 6И ЛeT― sohoret―
rafl bilct
ⅡpИ「opttHЬ IЙ Π
oeЩ _sOheret_
rafl qatar
ⅡpИ opoД HЫ Й ЭЛeК TPonoe3Д ―
「
SOheretrafl clektrik qatarl
Ⅱ PII「 oToBЛ eHИ e MapШ
―
PyTa
Marsrutun hazlrlanmasl
ⅡpИ eM― Qobul
ⅡPIIcM(И ЛИ OTΠ pameHИ el■ oeЩ a
―Qatann qobulu(ve ya gё n―
doHlmesi)
ⅡpИ eM BaroHoB Ha oTД eЛ eHИ e
(IInII
ДOpo■ 7)_Vaqonlann his―
Sey。 (Ve ya yolo qobulu
Π pИ
ΠPИ CM rpy3a― Yikun qobulu
ΠpИ eM ДeЖyp● TBa ― NOvbonin
qobulu
ⅡpИ eM 3aК a30B Ha 6И ЛeTЬ l― Bi―
lct sifarislorinin qobulu
ⅡpИ eM К ΠepeBo3Кe― Da,1lnaya
qobul
Ⅱ pИ eM Πoe3Д
OB IIO nИ cЬ MeHHoMy
pa3pemeHИ Ю―Qatarlarin ya―
zlll icazevcrici llo qobulu
ⅡpИ eM Πoe3/10B ΠO ΠPИ К y(HЛ И
“ cИ rHa‐
Πo ΠpИ rЛ acITeЛ ЬHoMり
ЛD― Qatarlann emdo(ve ya
devetedici i,are llo)qObulu
Ⅱ
pIIeM」 IeMaЯ BeЛ ИЧIIHa― MOq_
Ⅱ
bul ё19i
pIIcMHaЯ
oΠ ToЭ 」IeК TPOHHaЯ
MЩ eЛ Ь (Ⅱ POM)― QOuble_
dici optoclcktron inOdcli
Π PИ eMHIIК ―
QObulCdiCi
qobuledicisi
ⅡpИ eMHoe ycTpoЙ cTBo― QObulc_
dici qurttu
9u― qapan91
ⅡpИ eMЩ ИКЛoК OMOTИ Ba― Loko―
motiv qobuledicisi
ΠpneMЩ ИК ■o03AOB― Qatarlar
qobuledicisi
ΠpИ eMЩИК ΠyTn― Yol qobulc―
dicisi
ⅡpИ ЖaTaЯ TopMo3HaЯ КO■ oД Кa―
Slxllinls toll■ 10Z q。 libi
ⅡpИ ЖaTИ e― SIxma,basma
ⅡpИ ЖaTЫ Й ocTPЯ К ― SIXllm19
tlyo
ⅡpИ ЖIIM nHeBMaTИ ЧecК ИЙ ―
Pncvmatik slxilma(mongenO)
ⅡpИ ЖIIM
Πo30pOTHЬ :Й ― D6nme
ⅡPИ ЖИManHe ma血 oHa―
edici dolaqlar
ⅡPIleMHЫ Й6yHК ep― Qobuledici
bunkcr
HbIИ
ΠyTЬ
cTaHЦ IIИ ― Stansiyanin qo―
ndome yolu
ⅡpИ ЖIMHaЯ КpЬlШ Кa ― Slxma
qapagl
qaJln qobul― tehvilcisi
ⅡpHeMo‐ cД aTЧ ttК rpy3a―
qobul― tohvilcisi
Ⅱp“ eMoЧ Hoe КЛeИ Mo
ЭКcЦ eHTpllК oBaЯ
Yikin
pyЧ К,
―Ekssentrlk slxlci dOStOk
ⅡpИ ЖИMHЫ e ДIIcК И― SlXlcl dis―
klor
Ⅱpl13HaК ― Olamet,nisane
ⅡpИ 3HaК 3arHИ BaHHЯ ДpeBecИ _
HЫ ―Attacin 9■ imo olameti
Ⅱ pИ 3HaК ИCTИ paHIIn―
ⅡpИ eMo‐ cД aTЧ ИК 6araЖ a― Ba―
sab10-
nun slxllmasl
Π pИ 口団臣MIIaЯ
ⅡpHeMHLIe Кalり ШКИ ― Qobul―
bul― gё
qobuledicisi
―
ⅡpИ eMЩ ИК
BeCOBЩ И
К―Qobul_
slxacl
ΠpИ eMHИ К ceTe30И ― SObOk。
Ⅱ pИ eMo‐ oTΠ PaBOЧ
ⅡpHcMlЦ ИК BarO■ 03-VaqOnlar
SmLne
(SilinmO)01ameti
ΠpИ 3HaК HarpeBa― Qlzma 01a_
metl
Ⅱ pИ 3HaК OCЛ a6Л enИ Я cTyΠ ИЦЬI―
A「 】鴫Д ―
Topun bo,alma olalneti
ADDY― nun qobuletme da‐
ⅡpИ 3HaК TpeЩ ИHЬ I― catin。 la_
mgasl
meti
297
ΠPИ 3HaК ン
TeЧ КII― Axma olamoti
nP“ 3HaК XИ Щ eHИ Я (IIЛ И yTpa_
tayplarln tetbiq edilmosi
Ⅱ pИ MeHeHИ e TopMoЖ eHИ Я―Tor―
mozlamanln tetbiq cdilmosi
ΠpИ MeHИ TeЛ ЬHo ― Uyttun 01a_
raq,Ininasib olaraq
ⅡpИ MeHЯ eMble MaTepllaЛ Ьl ―
Tetbiq cdilon(isIOdilon)ma―
Yikun otturlan_
ma(Ve ya itmo)olameti
TЬ l)rpy3a―
Ⅱ PИ Кa3 ДeЖ ypHo「 o
no oTIleJIeHIIЮ
―Hisso也笙o nOvbo"inln elalri
np“ Кa3 06 oTК pЫ THИ neperoHa―
Monzilin a91llnasl barodo
tcriallar
ΠpИ MeHЯ TЬ
omr
Ⅱ pИ Кa3■ Oe3Д HOrO ДIIcneTЧ epa―
lodilmok
ⅡpИ Mep_Nimune
Qatar diSpct9erinin emri
ΠpИ КpenЛ eHИ e― Tohkim etmok
ⅡPIIК penЛ eHИ e paЙ oHo3-Ray―
oniarin tehkirn olunmasI
Ilpuuep:uufi rpy: sxem
Ilpuuepnufi reKcr
Hy― Yoldoyisonlerin rayona
tehkim cdilmosi
motn
rina tehkim cdilmosi
ⅡpИ КpЬ ITИ e― Daldalanacaq
ΠpИ КpЫ TИ e DarOHa― VaqOnun
daldalanacatl
Ilpxuenenne Jryrrbr
istifado
-
Lupadan
Ilpuuexenne yKJraAoqHBIx Kpanos - Diiziicii (qoyucu) kranlann totbiqi
Ilpxurrranne - 1. Yanaqdtrma;
2. Bitiqdirme, birlegme, qoqulma, yol birlegmesi
yana,masl
Ⅱptt」 leraЮ lЦ ИЙyЧ acToК ―Yana―
,l Sahe
ⅡpИ ЛИ
B-l Qabartna,郷 ks01mO,
flpnurrxanue Ha rreperoHe
2Aヵ ma,
―
Toxmini
gerh, diqqot
ⅡPHЛ eraHИ e― Yana,ma
ⅡpИ ЛeraHИ e ocTPЯ Кa― Tiyonin
PHЛ ИnanIIe BIToК
-
Ilpuuecr uexaxxqecxaq - Mexaniki qangrq
Ilpn*rexanne - Qeyd, haqiye,
ΠpИ КpenЛ eHИ e cTpe■ oК К cTpe‐
Yoldeyi―
ЛOЧ HЫ M ΠOCTaM―
mo
postla―
5onlorin yoldoyi§
Ⅱ
Donmug
yiik
Ilpuuepnan cxeMa - Texmini
ΠpИ КpenЛ eHИ e cTpeЛ oК К paЙ o‐
artma(doniZ Suyuヽ
ylこ lLna
― TOtbiq etmok, 19-
-
Menzildo birlogme
[pnusrr<anre noAbe3AHoro rryrr{
- Dalan yolunun birlogmesi
IlpnmsrraHue crpe,nox - Yoldeyi-
Burum―
larin yap15masl
ⅡpИ ЛoЖ eHHe-01ave
ⅡpИ ЛoЖ eHИ e К TPA ― TSA― na
olave
Ⅱ pИ MeHeHИ e TeЛ eTaЙ Πo3-TCIC―
genlerin birlogmosi
Ilpnusrrarorquft nyrt
298
-
Birloqon yol
IlprHaArexau[fi gpyruu uxnncrepcrtaM (negoucrnau) -
Ⅱ pH
Ba,qa nazirliklero (idar010_
xa AB[xeHuc
re)meXSus。 lan
ⅡpИ Ha即leЖ HocTЬ ― Aid olinaq,
monsubluか olmaq,mexsus―
luq
Ⅱ pИ HaД 」
IeЖ Ho● TЬ
BarOHa―
Va―
qonun inexsusluttu
ΠpИ HaД ЛeЖ HocTЬ Жe3Л a― Jezhn
mexsusiu評
Ⅱ pHHaД JleЖ HocTЬ
■OД BIIЖ HOro
cocTaBa― Horoket torkibinin
mexsusluttu
Ⅱ
edilmosi
ro cpeД cTBa― Neqliyyat vasi―
tosinin mexsusluttu
ⅡpИ HИ MaTЬ pemeⅡ Ile ― Qorar
qobul etmok
ⅡplIHyД ИTeЛ ЬⅡaЯ BeHTИ ЛЯЦИЯ ―
Mocburi vcntilyasiya
mecbuH bo,aldllmasl
BΠ HcЫ BaHtte
noД BИ Ж Horo coc,aBa― Horo_
manyau stansiya
Ilprparuenre - Arttm
Ilpnpauqeune uarpyrox
melerin artrmr
ΠpИ HyД ИTeЛ ЬHoe
ket torkibinin mecburi ycr―
lo,dirilmosi(oyri yolda)
ΠЛ eTelI―
Plctlorin mocburi daxll edil―
mesi
ⅡpИ HЦ ИΠ クαrZ. α″
漱cripル の ―
``IIaccaЖ ИP Bcerlta nPaB:'' ―
``Somisin hemi,o haqhd:r!''
pnnslpl
ⅡpИ HЦ ИΠИaЛ rapa″ .pri"`ilpα ク
ーPHnsipial
“
pHHЦ
Ⅱ
ИΠИaЛ ЬHaЯ cxeMa― PHn‐
sipial sxcm
Ⅱ
Operativ tadbirlorin g<iriilrnosi
Ilpnnaunanne npoBoaa - Moftilin lehimlenmesi
Ilplrnucxa noKoMorHBa - Lokomotivin qeydiyyatr
IIpnnofi - Lehim
Ilpxnopronal cranqnn
ⅡpИ HyД ИTeJIЬ HaЯ pa3pЯ ДКa Ha‐
ΠPЯ ЖeHIIЯ
― Gerginliyin
B30Д
riil masi. cilgi.ilerin g6ti.iriilmasi
Ilprurrne orreparrrBHoro perrrennn - Operativ qorann qebul
Ilpnnnrxe o[epar[Bubrx Mep -
PIIHa/1Л eЖ HocTЬ TpaHcnoPTHO‐
Π pИ HyД ИTeЛ ЬHLllI
- Herekot qrakinin tertibi prinsipleri
lpuxqunsr ynpaBneHns - Idaroetmonin prinsiplori
Ilpxunnlran 4opora - Qobul
edon yol
lfpnurrlre lrep - Tadbrlenn g<ifi
pИHЦ HΠ Ы cOCTaBJleHHЯ rpaф И‐
299
- Li-
- Yiikle-
Ilpupersconsrft cx.nag - Relsyanl anbar
Ilpupo4nax arnrocr[epa - Tebii
atmosfer
Ilpupoguan xaracrpor[a - Tebii
folakot
Ilpnpo4noe sosaeficrnre - Tobii
tesir
Ilpupogooxpaxxrre rpe6onannr
- Tebietin qorunmasr tolobleri
Ilpncasor - Agqar qatma (oridilon metala elavo etrne)
IlpucaAox Aonrennrrft - Domna
a9qan
Ⅱ pИ
ΠpИ coeД ИHeHne
―
Birlo,mo,
qosulma
ⅡpИ cΠ oco6」IcHИ e― Uyttunlasdlr―
ma,qurttu,alet,cihaz,mcxa―
niznl,avadanllq
ⅡpHcIIoco6Л enИ e ДЛЯ КpenЛ e‐
HИ Я rpy3a― Yikin borkidil―
Π PHЦ enloe
ycTPoЙ CTBO― QO,qu
qurgusu
ⅡpИ ЦenHЬ le BaroHsI― Qo,ulan
vaqonlar
ⅡpИ ЧacTHaЯ cЛ yЖ 6a ― Olaqedar
xidlnet
ⅡpИ ЧacTHoe BeД oMcTBo-01aqO_
dar miossiso(teskllat)
most u9un qurgu
Π plIЧ acTHoe
ⅡpHcΠ oco6Л eHИ ЯHaК aToЧ HLIe―
Diyirletlne avadanllqlarl
ⅡpИ cTaBК a ― Artlrma, calaq,
pi1lokon
ⅡpHcTaBHoЙ xoД -01avo gedi,
ⅡplcTaHЬ ― Lilnan
ⅡpИ cTyΠ ИTЬ К peMoHTy― Tomi―
veziyyotinin sobebi
ⅡpИ ЧИHa 6paК oBК И КOЛ eCHoИ na‐
pLl― TOker cutunun b」 はlglnm
(Zay Sり 1lmaSlnl⇒ SObObi
re ba,lamaq
Qum
ⅡpИ TИ paЮ ЩaЯ ΠpyЖ ИHa―
■lon yay
Sir―
qumla sopelomo
ЛHЦ 0
Лe3HOЙ ДOpor“ ― OlaqOdar
domir yolu to,kilatlarl
ⅡpИ ЧИHa― Sobob
ⅡpИ ЧИHa aBapИ ИHocTИ ― QoZa
olave ctmo
ⅡpttcTaBHaЯ ЛecTHИ Цa― Artllllla
ⅡPИ cЫ ΠКa cyxИ M necК oM―
ДoЛ Ж HocTHOe
-01aqodar vozifoli§ oxs
ⅡpИ ЧacTHЫ e opraΠ И3aЦ ИИ Жe‐
ⅡPIIЧ ИHa 3aД epЖ КИ―Yubanma―
nin sobobi
ΠpИ ЧИHa КpyШ eHИ Я―A首 lr qo―
zanin sobobi
ⅡpИ ЧИHa ocTaHoBК ИΠoola― Qa―
npOИ 330Д CTBeH‐
HЫ e npeД ΠPИ ЯTttЯ ―TraSyanl
Ⅱ pИ TpaccOBLle
tann dayanlllasinin sobobi
sonayc miossiselori
ⅡpИ ЦeЛ ЬHЫ Й―Ni,anll
npИ Ч
口
Ha oTК a32-Dayalmanm sobobl
ΠpИ Цen― Qo,qu
ⅡPИ ЦenKa― QO,maq
ⅡpИ ЦenК a BamHa― Vaqonu qo,―
ⅡpИ ЧИHa cPa6aTsIBaHИ Я ― I,o
du,monin sobobi
ⅡpИ ЧИHeHHЫ ЙyЩ ep6-Doymis
zeror(ziyan)
maq
ⅡpИ ЦenKa ЛoК oMoTttBa ― Loko―
mot市 i qo,maq
ⅡPIIЦ enЛ eHHЫ n c3狐 И―Arxadan
Ⅱ
IIJlaTф opMa―
QO,u―
HeИ cnpaB‐
lo‖
lan platfolllla
IIPИ ЦenHaЯ TeJIeЖ Кa―
ΠOЯ BЛ eHИ Я
HocTeЙ ― Nasazhqlarin ya―
ranlna soboblori
ΠpИ ЧIIHЫ cxOД a КOЛ eca c PolЬ ca―
Tokerin reisdon 91xma sobob―
qosulinu9
Ⅱ PIIЦ enHaЯ
PHЧ ИHЬ I
ⅡpИ tlИ TaЮ ЩИecЯ ΠЛaTeЖ И―Ca―
tacaq ё
doni,lor
QO,ulan
arabaciq
300
Ⅱpo
ΠpИ ШИBoЧ HЫ Й КOCTЬ IЛ Ь― Tik―
mo kastili
Πpo6a― Nimuno,yoxlama
Ⅱpo6a TopMo3a ― TOrmozun
Πpo6oЙ 303Д yШ HOro
yoxlanmasl
Πpo6er-l Yttis,heroket,yolda
olma:2 Monzil,yol,mesafo
nPo6er BartlHa― VaqOnlm yum興
nin desilmesi
Ⅱpo6er rpy3a―
Y価
npoMeЖ yT‐
Кa ― Hava arall言 Inin dc,11-
mosl
Ⅱpo6oЙ "30■ ЯЦИИ― IZOlyasiya―
Πpo6oЙ Кa6e」 IЯ ― Kabclin dcsil―
mesi
Πpo6oЙ MacЛ eHК И―Yatt qablnin
yolda ol―
(yattdanin)dcsilmesi
Πpo6oЙ Кa-l Qelem,desika9an
lllasl
Ⅱp● 6er ЛoК oMoTИ Ba― Lokomo―
(a10t);2 Kopitko
Ⅱpo6oЙ HИ К―De,ika9an(alet)
TPoIICTBO
Ⅱ po6ooT6opHoe y●
tivin yurusu
Πpo6er ΠoeЩ a― Qatarm yumsu
Ⅱpo6И BHoe HanpЯ ЖeHИ e ― Dc―
,ici gerginlik
Ⅱpo6Ka-
l Probka , man術 ; 2
Tlxac;3Y屯 lm,ongel,maneo
lanma
Πpo6oК coBК a peЛ Ьca ― Rclsin
Πpo6К a npeД oxpaHИ TeЛ ЬHaЯ ―
QOruyucu tlxac
οうた77jリ ー
Ⅱpo6Л eMa oレ ′4・ ′″
tokerin yerindo flrianmasl
noticosindo ycyilmosi
ⅡpoBaЛ ― Sё kllimo,u9ullna,96-
kok,u9urum
Problcm
ⅡpOBaЛ 3eMЛ ЯHoro no■ oTHa ―
Torpaq yata言 lnin 9ё kmOsi
ⅡpoBaЛ
КoЛ eca ― Tokerin
Π po衝 ■eMa И3HOCa(К oЛ ec,PolЬ COB
И■ Д。
)― YcyiLne(tokerlerin,
relslo五 n
―
Nimunogё tullllo qurttuSu
Πpo6oК coBК a ― Yerindo flr―
ve s)problemi
npo6Л eMaTHЧ HocTЬ ― Problema―
tiklik
ⅡPo6Л ecК cИ rHaЛ ЬHoro orHЯ ―
1,arO isl薔 lnin Parlaqh首 1(i,11tisl,parlltlsl)
dismesi
ⅡpoBaЛ КoHTaК Ta ― Kontaktin
dismesi
ⅡPOBaЛ ΠИCЦ a― QO10min(yaza_
nin)a,aЁ l di,mesi
ⅡpoBeД eHИ e BЬ 16opoЧ HoH ΠPo‐
BepК Π ― Sc9me yoxlamanln
kc9irilmesi
ⅡpoBeД eHИ e IIcΠ ЫTaHИ Я―Sinagm
apanlmasl(ke91五 lmesi)
ⅡpoBeД eⅡ Иe peB13И И ― TO■ isin
Ⅱp● 6HaЯ КoHTPoЛ ЬHaЯ ■oe3AKa
― Smaq yoxlama sofori(gc
disi)
Πpo6HЫ e noe3Д a― Slnaq qatarla―
rl
Ⅱpo6oBaHIIe― Sinama,yoxlama
ⅡPo6oИ Ha(町 30Ba,К oTЛ a И■ Д.)
― Dc,ilmo (kuzoVun, 9enin
ve s)
aparlimasl
Ⅱ
poBeД eHИ e peMoHTHЬ lx Pa6oT―
Temiri,lorinin aparilmasi
301
Πpo
ΠpoBepК a
ⅡpoBtteHИ e ceMИ Hapa― Selnina―
nn apanlmasl(ke9iHlmesi)
ΠpoBeД eHHe
ЭКcnepИ MeHTa
―
Ekspcritncntin aparllmasl
IIPOBeД eHИ e ЭКcnepTИ 3Ь l― Eks―
pertizanln kc9irillnesi
ⅡpoBepК a(К HИ B ЖypHa」I,TexHИ ―
ЧecК oЙ ДoК yMenTaЦ ИH И■ Д
・)
一 Yoxlama(kitablarin,jur―
ΠpoBepК a 6Д HTeЛ ЬHocTИ ―Say_
lqhЁ ln yoXlanmasl
ⅡpoBepК a BИ ДИMocTИ OrHЯ ―
I,1普 ln gё rinmesinin yoxlan―
ⅡpoBepКa npaBИЛЬHocTИ pa6oTЫ
―Isin dllzgunliyinin yoxlan―
masl
ⅡpoBepК a cBeToBЫ x
■ЧeeК
Πン
リ
lЬ T‐ Ta6Л o― Pult― tablonun
i,lqlandlrma yuvaclqlarlnln
masI
Ⅱ poBepК a
BЫ ΠoЛ HeHHo「 o pe―
MoHTa― Tomirin ycrine yc―
yoxlalltnasl
ⅡpoBepК a cBo6oД HocTИ ΠyTИ ―
osinin yoxlanmasl
poBepК
Ⅱ
a ДeЙ cTBИ Я 3BOHК a ―
Zongin isinin yoxlanmasl
tirll■
pOBepKa
ДeЙ CTBИ Я
ycTPoЙ CTBa
― Qurttunun fOaliyyetinin
POBepК a 3aBИ CИ MocTИ
Yoldoyi,onin
yoxlalmasl
bo,luttunun
vcnnenin yoxlalmasl
ⅡpoBepК a cocToЯ HИ ЯΠyTH― Yo―
lun veziyyotinin yoxlanmasl
― Aslll―
yOXlanmasl
ⅡPOBepК a
Yolun bo,luttununyOXlalllllaSl
poBepК
Ⅱ
a c306oД HocTИ CTpenК И―
ⅡPoBepК a cИ rnaЛ I13aЦ ИИ― I,aro―
yoxlanmasl
1嗜 ln
inliyin yoxlalllnasi
ⅡpoBepК a oTΠ ycК a TopMo3a― TOト
nlasl
ve s)
Ⅱ
ΠpoBepК a HanpЯ ЖemИ Я Ha nフ Te‐
30M peЛ e― Yol rclcsllldO gerg―
mozun buraxllmasinin yoxlan―
nallarln, tcxniki sonedlorin
Ⅱ
na cMЯ TИ e - OZil―
menin yoxlanmasl
Ⅱp03epК a Ha y● ToHЧ И30CTЬ ―
Dayanlqllll首 ln yoXlanmasl
3aMЬ IК aHИ Я―Qapan―
ⅡpoBepК a cTpeJIК И一Yoldoyiso―
manin yoxlanmasl
ⅡpoBepК a И3HOCa一 Yeyilmonin
yoxlanmasl
ⅡpoBepК a HcnoЛ HeHИ Я― Icranin
yoxlanmasl
ⅡpoBepК a ИcnpaBHocTH И30Л И‐
pyЮ Щ ero cTЬ IК a― Izolyasiy―
acdici cala首 ln saZll首 inln yOx―
lanmasl
ⅡpoBepК a Ha npoЧ HocTЬ 一M6h―
nin yoxlanmasl
ⅡpoBepК a TopMo3a― TOrrnozun
yoxlanmasl
ΠpoBepК a ЧepeД oBanHЯ ― NOv―
bolonmOnin yoxlanmasl
ⅡpoBepК a ЭКcЦ enTpИ ЧHocTH _
Eksscntrikliyin yoxlanmasl
ⅡpoBepoЧ HЬ Ie ncnЬ :TaHИ Я ―
Yoxlama sinaqlarl
ΠpoBepoЧ HЬ :Й Шa6Л oⅡ 一 Yoxla―
ma,ablonu
komliyin yoxlanmasl
302
Ⅱ po
Ilponec
-
Sallanma
Ilparu.nr,xar rocaAKa - Diizgiin
oturtma
[posucanue Kopflyca aBTocrleflru - Avtoqogqunun gdvdosinin sallanmasr
Ilpoeucanxe rpoBoaoB - Moftillerin sallanmasr
IIpoBIIcaHne penbcoBbrx KoHrIoB
- Rels uclanmn sallanmasr
Ilponncurrii xoneq pe.nsca - Relsin sallanmrg ucu
Ilponoa - Moftil, naqil
Ilponoa (ueanr,rfi , a:rrouunrenxrfi,
cra.rsnofi u r. a,) - Moftil (mis,
aliiminium, polad vo s.)
Ilponog ro,rsrfi - Qrlpaq meftil
Ilponog ra:eurrrcrurfi - Torpaqlama meftili
Ilporo,q uluenenrlq HaflpqeteHrlfl
- Gerginliyi deyiqmo moftili
Ilporol u:ornposauur,rfi - Izoly-
asiya edilmiq (izolyasiyah)
meftil
IIpono4 xonrpo.:rbHbrf
moftili
Ilpono4 xpyr.nr,rfi
til
-
Nozarot
HHq - Diizbucaq kosikli
meftil
Ilporog pyvuofi xraaN - Ol
yiikiiniin kegirilmesi
Ilporog cn,rourxofi - Btitciv mef-
til
Ilponoa r[acoxnufi - Fasonlu
moftil
Ilporoaa BKJrrcrreHHq rryreBoro
pe:re - Yol relesini iqosalma
meftilleri
Ilpoaoaa rlrcnerqepcRoro KoHTpons
-
Dispetger nezaroti
moftillori
Ilponoga [r{TaH fl s ,'r[xefixxrx
uerflx - Xotti d<ivrolarde qidalandrrma moftillari
Ilponoaxuocrs - Kegiricilik
Ilponogxuocru axrrleHaq - Foal
(aktiv) keqiricilik
IIpoBoA[Mocrr, rorayxa - Havanrn kegiriciliyi
rIponoaxuocrs geficrryrorqal iqlak kegiricilik
llponoalrruocrs tl3onflulltl
Izolyasiyanrn kegiriciliyi
flposoguruocrs Kar(yuaqcfl
Zahiri kegiricilik
- Dairevi mof-
Ilponog uuoroxnrtnufi - Qoxdamarh maftil
Ilponos uapyxnufi - Xarici (961)
moftil
Ilpono4 uy.nerofi - Srfir maftili
Ilponog o6lroro.lrr,rfi - Dolaq
-
Ilponogulrocrr cx,rrr roxa - Cerayan giddotinin kegiriciliyi
Ilponogunocrr, SneKTprlqecrcaq Elektrik keqiriciliyi
Ilponoaxa BHyrpeHHflq - Daxili
xott
lponogxa Bo3ayurHas - Hava
xotti
IIpono4xa ocaerure.rrna, - igtqlandrrma xetti
moftili
Ilpono.l no,anoacuul - Getirici
meftil
Ilponoq npruoyroJrbHoro ceqe-
303
Π po
ΠporI16 ΠpoД oЛ ЬHOЙ 6aЛ КИ ―
Ilponoaxar csqgB - Meftilli rabite
Ilponosxxx - 1. Bolodgi; 2. Kegirici, naqil
Ilpono.rnux BaroHa - Vaqon baledgisi
Ilponoruux rpy:a - Yiik boladqisi
IlponoAxux u:o.nuponaunsrft izolyasiya edilmiq naqil
fipono.lnux urra6Horo BaroHa Qerargah vaqonunun boledgisi
Ilponoxarr noe:g - Qatan yola
salmaq
Ilporo: 6e:6n.nerHoro [accax[pa - Biletsiz somiginin aparrlmasr (dagrnmasr)
Ilpono:nar n.nara - Daqtma haqqr (yol kirosi)
Ilpono:naa cnoco6xocrr - Daqtma qabiliyyoti
Ilpono:nar cnoco6nocrs xe.re3nofi goporx - Demir yolunun
daqrma qabiliyyoti
Ilpono:usre rrJrarex[ - Dagtma
6doncleri
Ilpono,rxa - Moftil
Ilpono,rxa Kpyuroro ceqeHrrs -
Uzununa tirin eyilmosi
ΠporИ 6 peccopHoro noД BemИ Ba―
H■ ■ ―
ⅡporИ 6 xpe6To30■ 6aЛ КИ ― Bel
tirinin eyilmesi
ΠpOrH03И p● BaHИ e cPι ィ
・′″ρg″ ο―
S〃 HapyШ eHHЙ 6e30naCHoc‐
TИ ― Tohlllkesizlik pozuntu―
larinin proqnozla,dlrllmasl
ⅡpOrpaMMa
tik sistcm
ΠporpaMHoe
peryЛ IIPoBaHИ e ―
Proqranlla tonziinlome
ⅡporpaMMo-3aД aЮ Щ ee ycTpoИ ‐
CT30-PrOqramverici qurttu
Ⅱpo「 paMHЫ ЙДaTЧ ИК―Proqram
vcriclsl
rag″ ι
S―
ⅡporpeccИ BHaЯ
α
".′ si―
Proqressiv
CИ
CTeMa―
S〃 り
“
stem
Ⅱ porpeccHBHaЯ TexHo」 10「 ИЯ ―
Proqrcssiv tcxnologiya
ⅡporpeccИ BHaЯ фopMa _ Pro―
Mof-
qrcssiv llsul
ⅡporpeTЫ Й303Ayx_QlZdlrJm埒
hava
ⅡporyJ1 6e3 yBaЖ ИTeЛ ЬHЫ x ΠpИ _
ЧИH― Uzirli sobob ollnadan
is buraxma
Ⅱ poД BИ Ж eHИ e(BocCTaHOBИ
304
TeЛ Ь‐
、,
qressiv folllla
ⅡporpeccИ BHЬ IЙ cnoco6 - Pro―
IlporopavuranNe peayrropa Reduktorun firlanmast (gevrilmesi)
Ilpornb 6arxN - Tirin oyilmesi
IIpo1116 aeprnxanrnuft - $aquli
oyilmo
Ilporn6 xonnuecKofi np1rKHHLI Konuslu yayrn oyilmosi
′゛
-
`η ′ィ. ′rο g″ α″‐
pOCnycК a BaroHoB― Va―
"り
qonlarin buraxllma proqraml
Ⅱpo「 paMHan aBToMaTttЧ ecК aЯ
CHCTCMa― Proqramll avtoma―
Dairevi kasikli meftil
Ilpono.rovxoe xpen,renxe
til berkitmasi
Rcsorlu asqinin eyil―
mosi
npoД OЛ ЬHaЯ nepe/1BИ ЖКa pe」 lЬ ‐
cOB― Rclslorin uzununa ito―
IIoro, ■oЖ apHoro)■ oe3Д a ―
Qatarin(bOrpa, yan首 lnSё n_
dirmo) iroll10yisi (ve ya
lonmesi
ΠpoД oЛ ЬHaЯ
heroketi)
ⅡpoД ЛeHИ e ДeЙ cTB“ Я
mpeЖ ДeH“ Я ― XObOrdarh薔 ln
foaliyyotinin uzadllmasl
ⅡPoД ЛeHИ e cPOК a 一 Middetin
ΠpoД o」IЬ HaЯ TpeЩ
ⅡpoД oЛ ЬHoe pacc」 IoeHИ e― Uzu―
nuna laylanma
ⅡpoД oЛ ЬHaЯ peryЛ ИpoBКa noД ‐
BecК H ― Asqinin uzununa
PoД oЛ Ж ИTeЛ ЬHocTЬ ДeЙ cTBIIЯ
onac■ ocTH― TOblikonin foa―
tonzinllonmosi
cMeЩ eHИ e― Uzunu―
ⅡpoД oЛ ЬHoe
ДoCTaBК И
na ycrdoyi,me
rpy3a ― Yikin 9atdlrllma
middoti
poД oЛ Ж IITeЛ ЬHOcTЬ
ЛeК TpocHa6Ж eHИ e
ⅡpoД oЛ ЬHoe Э
―Uzununa elektrik techizati
ⅡpoД oЛ Ь■o‐ ΠOBOpoTHaЯ onopa―
3aHЯ TИ Я
neperona― Monzilin tutulma
middoti
Ⅱ
Uzununa― d6non dayaq
ΠPoД oЛ ЬHЫ e MeЛ КIle pHcК II ―
poД o」IЖ HTeЛ ЬHOcTЬ MaHeBpo‐
Uzununa xlrda clzlqlar
Boro peica ― Mancvr reysi―
nin middeti
Ⅱ
ΠPoД oЛ ЬHЬ le
TeMIlepawPHЬ le
Дe● OpMaЦ HИ ΠyTπ ― Yolun
uzununa temperatur defor―
POД OЛ Ж ИTeЛ ЬHocTЬ CMeHЬ : ―
NOvbenin iniddeti
Π
poД o」 IЖ ИTeЛ ЬHOCTЬ
"Ha-lJzunu―
Uzununa miqavimet
POД OЛ Ж HTeЛ ЬHocTЬ -l Strok―
li,davanlll:2 Middot,uzun―
luq
Π
na 9at
ⅡpoД oЛ ЬHoe conPoTИ BjleHИ e ―
Davamll(strOkli)giC
liyyetinin inuddoti
Ⅱ poД o」 IЖ ИTeЛ ЬHOcTЬ
Uzununa
quvvo
ⅡpoД olЖИTeЛ ЬHaЯ MoЩ HoCTЬ ―
Π
―
vesl
ⅡPOД O」IЬ Han cИ Лa ―
uzadllmasl
Π
PaMa TeЛ eЖ КИ
Arabacl首 in uZununa 9er9i―
ΠpeД y―
masiyalarl
CTOЯ HК И
ΠOe3Д a― Qatarin dayanma
middoti
ⅡPoД o」IЬ HЬ le TpeЩ ИHЬI B 06oД e―
Qursaqda uzlmuna 9atlar
ⅡpoД oЛ ЬHЫ H― UZununa
ⅡPOД mЬ HЫ Й 6oPT― lJztmulla bort
ΠP41JltlJЬ HЫ ЙΠ3rI16-Ummaeyihe
ⅡpЩ oЛ ЬHЬ :Й И3JIOM― UZtlnulla ql―
Ⅱ poД oЛ ЬHaЯ ИHepЦ ИoHHaЯ cИ Лa
― Uzununa otalet qivvesi
ⅡpoД o■ ЬHa■ ЛIIHИ Я ― UZununa
xett
Π poД oЛ ЬHaЯ ocЬ ― Uzununa ox
ⅡpoД oЛ ЬHaЯ ocЬ aBTocЦ enК H ―
Avtoqosqunun uzununa oxu
nlma
ⅡpoAmЬ HЫ Йnpoф ИЛЬ―UZunu―
na profll
305
Πpo
ΠpoД oЛ ЬHЫ il
yroH _ Uzununa
qa9ma
Π
pOД yBKa TOpMo3HOИ
MarIIcTPa‐
ЛИ ― Tonnoz magistrahnin
tinlmesi
ⅡpoД ylcr"α rrt.prο ′″cr″ り КoP‐
p03И И―Korroziya inehsulu
Π
poД yКTИ BHOCTЬ 一 MOhSuldar―
ΠpOe3Ж aЯ ЧacTЬ nepee3Aa― Ke―
9idin heroket hissosi
ⅡpoeК T aα
′,O■eC′ ″り ДOroBO_
"・
pa― Miqavilo
layihesi
ⅡPOeKrИ po3aHИ e― Layiholomo
ⅡpoeК THaЯ ДolcyMeHTaЦ ИЯ ―
Layihe sonodleri
Ⅱ
ⅡpoД yMaHHoe pemenИ e MaШ ■―
HИ cTa(И ЛИДeЖ ypHoro) ―
Ma,inistin (ve ya nё Vbet―
Π
ⅡpOe3A-l
Kc9mo,gedi,;2 Yol;
3 Ke9id
pOe3A (「 」IaBHOro
КoHД yК TOpa,
TPaCCbl― Tra―
POeFrHO― H3Ь ICК aTeЛ ЬcК aЯ
pyΠ ‐
Π
poeК THo‐ КOHCTPyК TOPcК aЯ Pa―
5oTa― Layiho― konstnlktor isi
ⅡpoeК THo‐ cMeTHaЯ rpyΠ na ―
Layiho― smeta qrupu
ⅡpoeК THo― cMeTHaЯ ДoК yMenTa‐
duktorun,mcxanikin,yol us―
И
Я―Layhe― smcta sonedloH
Ц
ⅡpoeM Д
BepHoЙ ―Qapl bOsluttu
ⅡpoeM Л
ЮК
a― Lik bo51uttu
taslnin ve s)
ΠpoЖ eК Top紹 つα″・ ′r″¢ ″″′+
MexanИ Кa,Д opoЖ Horo MacTe‐
pa И■Д。
)_Gctmok(ba,kOn_
IIP9eaД B aperЩ oBaHHЫ x BarclHax―
Icareyo gё
mLnu,vaqonlarda
getlne
ⅡpOeЩ 3anpeЩ aЮ Щero cИ rHaЛ a
―QadattanediCi
l,aronin kc―
91lmesi
Ⅱ
ЛИHИ Я
「
na― Layihe― axtar15 qnlpu
9inin)disinilinis qerarl
Π
pOeKrHaЯ
sin layihe xetti
1lq
pOe3Д
Л IIHeИ
HЫX Pa6oTHИ КOB―
Xotti i,91lo五 n gctmosi
ⅡpoettЩ ΠaTPyЛ ЬHOro HapЯ Дa
`′
′
α ′″′
ーPraektor
′ リ“
"・
`″
ⅡPoЖ eК TopHan
ycTaHoBК a_Pro―
jcktor qurttusu
ΠpoЖ eК TopHЫ ЙcBeToф op― PrO_
jcktorlu svctofor
ⅡPoЖ or He3aBapeHHЬ IЙ ― Qay―
naq olunmaml,dc,ik yer
Π
B
poЖor TnroBЬ IM TOК OM― Darti
coreyanl llo yandllllla
ΠOe3AaX― Qatarlarda patrul
ⅡpoЖ ёHHЫ e oTBepcTИ Я一Yandl―
dostesinin gctmesi
rllml,(yanml,)desiklor
Ⅱp03paЧ HO_6eЛ ЫЙomHЬ ― s。
「
fa■ ag l,lq
npOe3A CBeToф
oPa―
SVCtofom
ke9mo
Ⅱpoe2HЫ e Дo町 MenTЫ ― Gcdi,
Ⅱ
sonedlo五
P03paЧ HOcTЬ MacJIa― Yattn,0'
fan嗜 1
ⅡpOI13BeCTИ peBИ 3И Ю―Tefus ct―
mOk(Ve ya ap,maqu
ⅡpOИ 330/1HTeЛ Ь―Istehsa191,icra91
ⅡpoettaЯ ЧacrЬ ―Horoket hissosi
Ⅱp● e3Ж aЯ ЧacTЬ ДopOrII― Yolun
heroket hissesi
306
mo,icra etmo,istehsal cmo,
hazlrlama,aparlima
Mohsul―
Π
pOr3BOД ИTeЛ ЬHOcTЬ
Π
pOl13BOД ИTeЛ ЬHOcTЬ Barona
―
darllq,somerolilik
Vaqonun mehsuldarll首
―
Topenin mehsuldarll薔
pOI1330Д ИTeЛ ЬHocTЬ
TИ Ba―
Л OК OMO‐
pOИ 3BOД CT30 pa6oTЬ
Ⅱ
pOИ 3BOД CT30 paCЧ eTa― Hesab‐
Ⅱ
lamanin aparllinasl
pOH330Л ЬHOe B03Д eЙ CTBИ e
ⅡИ
ttЛ 跳
「 al:驚
allnmasl
P°
pOH330Д CTBeHHaЯ MoШЦHOCTЬ
istchsalat gici
―
eS醗
pl魔 Д
CTB黒
Ⅱ
獣Ll∫ 鵠
1°
―
e:ち
:a;崎
―
matlarin telofttz edilmesi
ΠpoЙ ДenHЬ :Й ΠyTЬ ― Gcdilnlis
yol
ⅡpoК aT
- l Yayma,yayllma;
2 Ycyilme
ⅡPoК aT 6aHД aЖ a ― ConbOrin
Is―
tehsalat xosareti
ΠpOИ 330Д CTBeHHa, xapaК TepИ c‐
TИ Кa cTaHЦ ИИ― Stansiyanln
istchsalat xaraktcHstikasl
yeyilmosi
Π)な
1:
1:温:』 I錦ピ
pltllllilll11°
Ⅱ
11lξ 庭
1:lli「
IPOК aT КO」IeC HepaBHoMepHЬ IЙ
Tokerlerin qeyri― beraborて ■
9ido ycyllmosi
:ユ
Ⅱ
PoК aT
Кo」 IeC
PaBHOMepHЬ
IЙ
―
Tokerlorin borabor ё19ido
yeyilmosi
ⅡpoК aT MeTaЛ Лa― Metalln ya―
maliyyo fealiyyoti
It:1::″ 111:I薔 :
yllmasl
ⅡpoК aT Πo Кpyry КaTaHИ Я―Di―
planl
Π
POH330Д CTBeHHЫ
Π
pOИ 330Д CTBeHHLIЙ
Й
oTК a3 - IS―
tcLsalat dayanmasl
.P:〕
―
i
istchsalat sanitariyasl
pOИ 3BOД CTBeHHaЯ TPaBMa―
I
Ⅱ pOИ 3HOmeHИ e nepeД aBaeMЬ Ix
●oo6Щ eHИ Й ― VcHlmis melu―
(ZOruriyyoti)
pOI13BOД CTBenHaЯ caHИ TapIIЯ
Isin
Ⅱ
ixtiyari tOsir
IStch―
salat bazasl
npttД
X pa6oT
aparllmasl
1
ⅡpO■ 330Д CTBenHaЯ 6a3a―
ΠyTe3Ы
Yoll,lorinin apanlmasl
1
Tpytta ―
Omok mehsuldarl増
Ⅱ
pOИ 330Д CTBO
Lokomotivin mehsul―
Ⅱ pOИ 330Д ИTeЛ ЬHocTЬ
Ⅱ
Ⅱ
nevrlerin apanlmasl
darll曽 1
Π
pO■ 3BOД CTBO MaHeBpo3 -Ma―
1
Π pOИ 3BOД HTeЛ Ь■OcTЬ ropК И ―
Ⅱ
Ⅱ
ΠPoЦ eCC
―
Wi:∫l:l:::hsalat, g6r―
yirlonme sothindo yeyllme
ⅡpoК aT cTyneHЧ aTЫЙ ― Pilloli
yeyllmo
ⅡpOKaTHЫ И Ba■ lIК ― Yayma
valclq(valClЁ l)
307
Πpo
ΠpoК aЧ ИBaHИ e
Barona― VaqO―
nun longerionmosi
npOК aЧ ИBaЮ ЩИЙ Hacoc― co
kib― vuran nasos
ⅡpoК ЛaД Кa-1_Ara teboqo,ara
qat, ara1lq qat; 2 cokme,
sallna,9okillno,sallnma
npoК ЛaД Кa Ka6eЛ Я ― Kabclin
ΠpoMeЖ yToК 3aЩ ИTHЬ IЙ ―Muha‐
■zo aral屯
ⅡpoMeЖ yToК И3MepИ TeЛ ЬHЫ Й ―
1
019t arall言 1
ΠpoMeЖ yToЧ HaЯ Π」
IaTф opMa _
Arallq platformasl
ⅡpoMeЖ ン
TOЧ HaЯ peBИ 3И Я6yК c―
Buksun arallq toftisi
ⅡpoMeЖ yToЧ Han cTaHЦ ИЯ―Ara―
9okilmosi
ⅡpoКЛaД Ы3aЮ Щ ee
npИ cnoco―
hq stansiyasl
ⅡpoMettwToЧ HaЯ cTpe■ oЧ naЯ yЛ И‐
Цa― Arahq yoldoyison k■ 9osi
ΠpoMcЖ vToЧ HOe peЛ ЬcOBOe Кpen‐
ЛeHИ e― Arahq rels berkidicisi
ΠPOMeЖ yToЧ HЫ e 6aЛ КИ―Arahq
Sa1lman (qoyulan,
9okllon)alet(qurttu, Cihaz,
6Л eHИ e―
mcxanizm)
ⅡpOЛ a3Ka― GinnOk
ΠpoЛ eT― A,lrlm,gё z(kёrpido),
ara,arallq,pillokon hissosi
npoЛ eT КoHTaК THOИ ceTИ ― Kon―
takt,obokesinin a,lrlinl
ΠponeT PacЧ eTHЬ IЙ ―Hcsablama
tirleri
ⅡpoMeЖ yToЧ HЫ e cК peⅡ ЛeHИ Я ―
Ara1lq berkidicilori
ⅡpoMeЖ yToЧ HЫ ЙO■ op― Ara1lq
dayaq
arahこ 1
Πpo」 IeT cКЛtta―
Anbann a,lnml
ΠpoMeЖ yToЧ HЫЙ Πpo30Д ― Ara―
ⅡpoЛ eTⅡ aЯ MarИ cTPaЛ Ь―Ara1lq
magistrall
Π
poЛ eTHaЯ
1lq moftili
Π
BaroHa― Vaqonun a,lrlin ra―
Ⅱ
ti―
Arallq
pOMЬ IBК a BaroHa
―
VaqOnun
ullnasl
kllisi
ⅡpoЛ eTHOe cTpoeHИ e MocTa ―
K6rpinun a,lrim tiklll,i
ⅡpoЛ eTHЫ Й BaroH― Arahq va―
qonu
Π POMЬ :30Ч HO‐ ΠpOnapoЧ HaЯ One―
PaЦ ИЯ―Yuyucu― buxarlaylcl
omoliyyat
Ⅱ
ΠpoЛ ИB― Boこ aZ
ⅡpoЛ ИTЫ i nPOД yК T ―
Axm19
poMЬIBOЧ HO‐ ΠpOnapoЧ HaЯ cTaH‐
ЦИЯ ― Yuyucu― buxarlaylcl
stansiya
mehsul
ΠpoMЫШЛeHnaЯ ←a30ACК a■ )craH―
ΠpoMeЖ yTOК _Ara,arahq,mlld―
dot,vaxt,fasile
ⅡpoMttmК
ΠyHКT―
yuyulmasI
ΠpoMЫ BК a MacЛ a― Yattin yuy―
dio magistra11
ⅡponeTHoe cTPoeHИ e― A§ lrlm
POMeЖ yToЧ HЬ IЙ
monteqosi
paД IIoMarИ cTPa」 IЬ
Я―Sonaye(zavoClp stansiyaЫ
ЦИ
ⅡpoMЬ :Ш ЛeHHoe ИcnЫ TaHne ―
BpeMeHH― Vaxt ara増 1
Sonayc slnaЁ
308
l
yol velllle,icazo vcrmo,ica―
ЛpoMЬ :uIЛ eH"oe npeД ΠPИ ЯTИ e―
Sonayc muesslsesl
ΠpOMLIШ ЛeIIHoe coopyЖ e"И e ―
Sonayc tikilisi
poMbIIuЛ eHHoe cTopoHTeЛ ЬcT‐
BO― Sonaye tikintisi
ⅡPoMЫ ШЛeHHЫ Й ЖeЛ e3HOД O―
poЖ HЬ IИ TpaHcnopT― Sonayc
Ⅱ
zo vereqosi
ΠpoΠ ycК BHemHИ x
buraxllmasl
ⅡponycК ΠoeЩ a―
naye rayonu
Ш Л eHHЫ Й
ToBap
―
TpaHCΠ oPT
―
Sonayc neqliyyati
Ⅱ
poMЫ
Ш Л eHHЫ Й
TPaHCф OpMa_
TOp― Sonaye transfollllatom
ⅡpoHИ ЦaeMocTЬ
ⅡpoIIycК HaЯ cnoco6HocTЬ (yЧ a‐
CTKa,neperoHa,cTaHЦ ИИ,y3‐
Лa И Дp.)― Buraxma qabi―
So―
naye ma11
Π poMЬ lШ Л eHHЬ :И
Qatarin bura―
xllmasl
ⅡpoMЫ ШЛeHHЬ lil pa■ oH ― So―
POMЫ
―C01 Su
Кa ― Oks darti coreyaninin
domir yolu neqliyyatl
Ⅱ
BoД
larinin buraxllmasl
ΠponycК o6paTHo「 o TЯ roBoro To‐
liyyoti(sahenin, monzilin,
stansiyanln,qov,a薔 ln Veia)
ⅡponycК HoЙ КЛanaH― Buraxlcl
klapan
ⅡpocaД Кa― Yatma,96kmo,otur―
― Nllizluluq,
lna
ⅡpocaД Кa nyTИ 一Yolun yatmasl
ΠpocaД Кa pe■ LCa― Rclsin yat―
masl
ⅡpocaД Кa peccopHoro КoMΠ ЛeК ‐
gillllo,tesirlilik,kc9icilik
ⅡPoHン MepoBaH“ e(К yp6eЛ Я, Top‐
M03HOr0 6aШ MaKa,Π yTH И ■
Д。
)― NOnlrolomo(kurbeli,to←
Ta― Resor dostinin yatmasl
moz ba,mattinl,yolu ve s)
‐
m. ′′
ο ⅡPOCBeT - 1 1,lq, 191q zola言 1,
ⅡponaraHД IIPoBaHИ e `ヮ α
zoif sua; 2 Poncore ve ya
″
″
00■ ЬITa _Tecmbo―
″ ″こ
qaplnin cnl
nin teblittati
poceBШ
a,peccopa(HЛ II npyЖ ИHa)
Ⅱ
ΠponapК a― Buxarlama,buxara
―
Otullllu§ resor(ve ya yay)
vcnne,buttlama,buttaVClll10
ⅡpoceBШ ИЙ КapК ac noЛ ЬcTepa―
ΠponapК a КoTЛ a― COnin buxar―
Polstcrin otullllu§ gOvdosi
lanmasl
ⅡpocЛ eД oBanne 3anpeЩ aЮ Щero
ⅡponapК a ЦИcTepHЬ I― Sistenlln
cHrHaЛ a― QadattanCdiCi isa―
buxara vcrilmesi
ronl ke9me
Ⅱ po■ ■TК a Ш naЛ aHTHcenTIIК oM
― Antiscptiklo,palln hopdu―
Ⅱ POCЛ ●AOBaHИ e noetta― Qatarin
ke9mesl
rulmasl
y30Ba
―
Ku―
epe3 nepee3Д ―
К
pocЛ
eД oBaHИ e Ч
Ⅱ
Ⅱ PoneЛ ЛepHocTЬ
Ke9iddon ke9mok
zovun propcllerliyi
ΠPocЛ eД o3aTЬ ―Ke9mok
IPOnyCК ― Buraxma, kc9irtmo,
309
Ilpoclegonarr cneror[op
-
Sve-
toforu kegmok
Ilpocpovex (4enoncxofi, xanrra.nrxrrft peMorr) - Miiddeti
kegmig (depo, osash tomir)
Ilpocpovexxufi cpoK peMoHTa Temir miiddeti kegmig
Ilpocpo.rxa - Vaxtl kegmo, vaxtl
6tmo
Ilpocpovrca B AocraBxe rpy3oB Yiiki.in gatdrrma miiddatinin
kegmesi
Ilpocpovxa AocraBxrr 6araxa Baqajln gatdrrma miiddeti n in
kegmesi
Ilpocranxa - Qoymaq
Ilpocran 6a,rxa - Sado tir
Ilpocrofi BaroHa - Vaqonun bog
(someresiz) dayanmasr
Ilpocro no4 oqHoii rpyrosofi
orepaquefi - Bir yiik omo-
ΠpoTepTocTЬ КPBIШ КИ―Qapat_
ln stJ厳 lmesi
ⅡpoTepTOcTЬ ocИ
_
Oxun
sirtilib ycyllmosi
ⅡPoTИ B nepBoЙ TЯ rИ _ Birinci
Π
dartinin qar,lsinda
POTИ 30BeC― Oksyuk,Oksa首
lr―
hq
Ilporrnonec
ra.nurca ― Valcl普 ln
eksytikri
Ilporunonec
rcpaxa ― Kranln
oksyiikfi
ⅡpOTИ 30ra3-OICyhqaz
ⅡpOTИ 30r41JIぃ leAHЫ Й noД orpeB―
Buz battlalnaya qarsl qlzdl.11la
ⅡpoTИ BOД eЙ cTBИ e― ()ks tOsir
Π poTИ B03aК OHHocTЬ _QCyri― qa_
Π
nunilik
poTHBoК aHToBoЧ HOe ycTPoncT‐
Bo― Burulmaya qar,l qurttu
ⅡpOTИ 30Л a3И HHOe coopyЖ eHИ e
― Qar u9qununa qar,l tikili
ΠpOTИ 3006BaЛ ЬHoe coopyЖ enИ e
― U9quna qar,l tikili
ⅡpoTHBoO■ 0■ 3HeBOe coopyЖ e‐
liyya! altrnda boqdayanma
IlpocrpancrneHHo-pou6orugnaa
moHTaKTHas nogrecxa - Arahqh-rombgekilli kontakt asqrsr
Ilpocrpancrrexno-pou6onngxar
HИ e― Sin,meyo qar,l tik■
KoHraKrrrafl cers - ArahqhΠ poTИ BoOTК OCHЬ Ieン ℃TPoЙ cT3a―
romb gekilli kontakt gobokosi
Эksyamac qurttularl
IlpocrpaxcroeHHbrfi MexaHrl3M Ⅱ poTИ Bo■ OЖ apHaЯ
6e30naC‐
Faza mexanizmi
HocTЬ ―Yanttina qar51 toh_
[pocrpancrno - Feza, bogluq,
likesizlik
arahq
Ⅱ POTИ 30Π OЖ apHa■ oxPaHa― Ya―
Ilpocyura Korrra - Qazanrn
n首 lna qar,l mihaflz0
(9onin) qurudulmasr
ⅡPOTИ 30Π OЖ apHaЯ ΠpOф ИЛaК ‐
Ilporexrop (nam. protector) TИ К
a一 Yan首 lna qar,l profl―
Protektor
laktika
Ilporeprocrr - Siirtiinmoden Ⅱ poTHBo■ OЖ apHaЯ TexHИ Кa ―
yeyilmo
Yan首 lna qar,l tcxnika
310
i
Π
Oksqa91ci berkidicilor
poTИ BonOЖ apHaЯ ッcTaHOBК a―
Yan首 lna qar,l qurttu
IPOTH30■
TИ e―
OЖ apHoe MeponpH■
‐
Yanこ ina qar,l tedbir
cToИ Кa
Π poTИ BoΠ o■ OЖ HaЯ
―
Qarsida qoyulmus dayaq
Ⅱ
POTИ BOnOЛ oЖ Han cTopoHa(Π
y‐
TH, ropЛ oBHHЫ , cTanЦ ИII
И
■Д
・)― OkS terof(yOlun,bo―
薔aZln,Stansiyanin ve s)
Ⅱ
ΠpOTИ 30ymHHble oxpaHHЫ e 6DcЬ■
-Oksqω lcl mthaflze tiloH
ⅡpoTИ BoyroHHЫ Й 6pyc― Oks qa―
91Ci tir
ΠpoTIBomepcTHaЯ cTpeЛ Кa ―
Oks sl首 al yoldOyisoni
ⅡpoTИ BomepcTHoe HanpaBЛ eHИ e
―Oks sl普 al iStiqameti
npOTИ BOmepcTHЫ Й ― Oks sl薔 al,
qcyri― avand
POTИ 30■ OЛ OЖ HOe HanpaBЛ eHHe
―()ks istiqamet
ΠpoTИ BonoЛ oЖ HЫИ КOHeЦ cTaH―
ЦИИ―Stansiyanln oks terofl―
nin sonu
Ⅱ POTИ 30Π OЛ OЖ HЫ Й ― Qar,1,OkS,
zidd flkir, qar,ldakl, qar,1_
ΠpoTIIBoЭ nIIД eMИ ЧecК aЯ o6pa―
6oTК a nIITЬ e30Й 30Д Ы ― 19-
moli suyun epidemiyaya qar―
,l islonmosi(ve ya tOmiz―
Π
lonmesi)
poTIIBoЮ 3HOe ycTPoЙ
Ⅱ
POTИ BOЮ 3HЬ IЙ
qar,lya,izboiz
―
laylcl)
ⅡpoToК oЛ
´
4′ ″ ο″οリ ー
"″
Protokol`ψ
Miqayiso
etmok,tutu,dullllaq
Ⅱ
poTIIBopa3rpン 30Ч Hoe ycTPoЙ
CT‐
BO― Bosalmaya qarsl qurgu
ⅡpOTИ 30paCΠ opHan КocTЫ ЛЬ―
ΠpoTИ pК a К
oTЛ a ― QaZanln
sirtilmosi(silinmOsi)
ΠpoTЯ ЖeHHocTЬ
HaЯ ΠoД КЛaД Кa― Rcisin 9cv―
ΠyTИ ―
Yolun
uzllnluttu(Ve ya bOyu)
ΠPoyШ ИHa ДЛЯ ΠЛoM6И pOBaⅡ ИЯ
― Plomblama i9in dcsikli
rilmesine qar,l kastiHi althq
ⅡPOTИ BOyroH― Эksqa91cl
ⅡpOTИ 30yrOH ΠpyЖ HHHЬ :И
peryЛ ЯTop _
Sin§ meyo qar,1 (tOker
citini)tonZim10yici(niZam_
Qatarin Oks torefo horoketi
POTИ 30■ OCTaBIITЬ
―
sin,meyo qar,l qurttu
POTИ BOno■ oЖ HЫ Й КoHeЦ ΠyTII
― Yolun oks toreflnin sonu
ΠpOTИ 30■ 0■ OЖ HЫ ЙXoД ■oe3/1a―
Ⅱ
Ⅱ
cTBO
qulaqclq
―
Yayll oksqa91cl
ΠPOTИ 30yrOn caMo3aК ЛИHИ BaЮ ‐
Щ ИЙc■ -Oz-6zino por9inllo―
non oksqa91cl
ⅡpoTHBoyroHHaЯ HaК ЛaД Кa ―
Oksqa91cl yanllgl
ⅡPOyШ ИHa КoЛ oД КИ ― Q01ibin
qula首 1
‐
ⅡpOф eCCИ OHaЛ ЬHaЯ ρα″.′ ″
ο
OД ЮTOBК a― Pc,o ha―
/aSSfり ■
zirll首 1
Ⅱ
IeHИ ■ ―
ΠPoTИ Boy「 oHHЬ le КpeΠ 」
311
pOф eCCИ OHaЛ ЬHOe yMeJИ
Peso bacarl薔 1
e
―
pOф eCCИ OHaЛ ЬHЬ le
КaЧ ecTBa―
Pc,okarllq kcyflyyotleri
Π pOф eCCИ OHaЛ ЬHЬ IЙ OT6op― Pc―
okarllq se91ini
§
Ⅱ pOф eCCИ OHaЛ ЬHЬ :Й oT6op
ЛO_
КOMOTHBHЬ IX 6pИ raД _Loko―
Π
motiv briqadalarinin pc,o―
karllq sc9imi
ⅡPOф IIЛ aКTИ Кa ψPι .′ ′
ね/t‐
″ たノ
″■οリ ーProfllaktika
“
ⅡpOф ИЛaК TИ Кa Πp● I1330Д CTBeH‐
Horo TPaBMaTI13Ma― IStehsalat
zodolonlnesinin profllaktikasl
ⅡpOф ИЛaК TttЧ ecК aЯ McPa― Pro―
fllaktik tedbir
ⅡpOф ИЛaК TIIЧ ecК an pa6oTa ―
ΠpOф IIЛ ЬΠyTИ ―Yolun prOflli
ΠPOф ИЛЬ CeЧ enИ Я ― Kosiyin
pro■ li
ΠpOф IIЛ Ь CTepЖ H■ ― cubuttun
(milin)pr。 ■li
ΠpOф ИЛЬ yЧ acTК a ― Sahenin
proflli
ΠPOXOД ―Kecid,ke9mo
ⅡpoxoД BAo」 IЬ ΠyTИ ―Yol boyu
kc9mok
ⅡpOXOД 303Д yxa― Havanln ke9-
mesi
nyTЯ M _
QOn,u yola ke9idin olmasl
ΠpoxoA noetta― Qatarln ke9mod
■ poxoД
■o cOCeД ΠИM
Ⅱ poxoД Han
ЧacTЬ
Ш a6Л oHa ―
Profllaktik is
ⅡpOф ИЛaК TИ ЧecК Иe cPttCTBa―
Profllaktik vasiteler
Sab10nun kc9me hissosi
ⅡpoxoД HoЙ И30Л ЯTOp ― Kc9id
ⅡpOф ИЛaК TИ ЧecК ИЙ ocMoTp ―
ΠpoxoД HoЙ ●BeToф Op ― Kc9id
izolyatoru
Profllaktik bax19
svetofom
ⅡPOф ИЛaК TИ ЧecК ИЙ peMoHT ―
ⅡpoxoД HoЙ
‐
rosi
ⅡpOxOД HOИ
Profllaktik temir
ⅡpOф ИЛaК TttЧ ecК o-30CnITaTe」
HaЯ
Pa6oTa―
IЬ
Profllaktik― ter―
biyovi i,
ⅡpOф ИЛaК TIIЧ ecК oe ИcnЫ TaHИ e
―Profllaktik sinaq
ⅡpOф IIЛ ИraЛ TeЛ eЙ ―Qaltellerin
Ke9id i,a―
Ш a6Л oH ―
Ke9mo
,ablonu
ⅡpoxO刈 eHИ e TЯ roBoro
ToKa ―
Darti coreyaninin ke9mosl
ΠpoЦ eHT― Faiz
ⅡpoЦ eccク α ″caSS″ り3arHИ ‐
".′
3aHИ ―
Я cinmo prosesi
proflli
ⅡpOф ИЛЬ`ψ ′α″ィ
・′'0鋤 (К oЛ e‐
ca,peЛ Ь
ca И■Д.)― Profll(to―
kerin,rclsin ve s)
ⅡpOф ИЛЬ3y6Ц a― Disin proflli
ⅡpOф ИЛЬ КyJlaЧ Кa― Yumruqc―
uttun prO■
cII「 Ha」I―
ⅡpoЦ ecc 3aTyxaHИ Я
_ Sё nme
proscsl
ⅡpoЦ ecc HaК o■ ЛeHИ Я BaroHoB―
Vaqonlam yl言 lima prOscsi
ΠpoЦ ecc nepexOД HoЙ
_ Kc91d
prosesl
ⅡpoЦ ecc nycК a-1,Osalma pro―
li
npoф ИЛЬ ΠoBepxHOcTИ КaTaHHЯ
―Diyirionmo sethinin prOflli
SCSl
312
Π py
ΠpoЦ ecc PI13PЯ Дa ―
BoSalma
Π PoЧ HocTЬ
HИ Й― Qaynaq
prosesl
ⅡpoЦ ecc PacЦ enЛ eHHЯ ―
A9ma
ΠpoЧ HocTЬ cOeД ИHeHИ Я―Birlo,一
Ton―
monin mё hkemliyi
ⅡpotIHocTЬ фapф Opa_Farfomn
mё hkemliyi
zimlorne prosesi
ⅡpoЧ aЯ
ΠpoД yК ЦИ■ ―
Diger
mohsullar
ⅡpoЧ Иe MaHeBpЫ ― Diger ma―
Ⅱ
PoЯ BЛ eHИ e HacToHЧ
И BoCTH
―
Tokidin gOsteHlmosi
ⅡpyЖ ИHa―
nevrler
ΠpoЧ He cTaHЦ ИoHHЫ e nyTИ ―
Diger stansiya yollan
ⅡpoЧ Иe TapИ фЫ Иc6opЫ ―Dig―
Yay
Vintli yay
Ⅱ PyЖ IIHa КЛHHЧ aTaЯ ― Pazll yay
Π pyЖ ИHa КoЛ ЬЦeBaЯ ― Halqall
Ⅱ
PyЖ ИHa
BIHToBaЯ
―
yay
or tarif ve yl首 lmlar(nsum_
ⅡpyЖИHa КoHИ ЧecKaЯ ―Konuslu
lar)
yay
ⅡpoЧ Иe rpy3Ь :― Diger yukler
И ■ Д.)
IIPoЧ HocTI● OeJIЬ Ca,3amHa
一M6hkemlit
birlo,mo10ri―
nin mё hkemliyi
proscsi(herOket terkibini)
ΠpoЦ ecc pewЛ ИPoBaHИ Я
c3apHЫ x coeД ИHc‐
ⅡpyЖ ■Ha ЛIIcToBaЯ ―Toboqeli yay
ⅡpyЖ HHa HaД 6yК coBaЯ ― Buks
borkllk,davaln―
isは yay
ⅡpyЖИHa ΠЛyHЖ epa― Strgi qo―
lunun yayl
111lq trelsh,Vaqonun ve s)
ΠpoЧ HocTЬ 6eToHa ― Betonun
mOhkomliyi
ΠpyЖ HHa n颯 3aBЩ a― Qurma
ⅡpoЧ HocTЬ КpenЛ eHИ Я―Borkit―
monin davaml嗜 1(mё hkOm_
yayl
ⅡpyЖИHa cnИ PaЛ ЬHa■ ― Spira111
liyl)
IPoЧ HocTЬ КpenЛ eHHЯ rpy3a ―
yay
ⅡPyЖ ИHa TapeЛ ЬЧaTaЯ ―
Yikin borkidilmesinin mё h―
komliyi
Bo5-
qabvari yay
ⅡpyЖИHa TeЛ eЖ КH ― Arabaclq
ⅡpoЧ HocTЬ КpenЛ eHИ ЯДeTa」 In―
yayl
Detalln
berkidilmesinin
mё hkomliyi
ⅡpyЖ HHa ЦHЛ ИHД pИ ЧecК aЯ BИ H‐
ToBaЯ ―Silindrik yivli yay
ΠpyЖ ИHHaЯ КЛeMMa ― Yayll
ⅡpoЧ HocTЬ КpenЛ eHHЯ ΠopyЧ HЯ
― Tutaca首 ln bOrkidilmesinin
klemina
m6hkernliyi
ΠpyЖ ИHHaЯ oce3aЯ O■ Opa ―
npO・lHOcTЬ nOr」 IaЩaЮ IЦ Иx an‐
ΠapaToB― Uducu aparatlarin
Yayll ox daya普
ΠpyЖ ИHHall ■oД BecК a ―
1
mOl■ kemliyi
ⅡpoЧ HocTЬ Πン
TИ ― Yolun mё h―
Yayh
asql
ΠpyЖ ИHHan cTaЛ Ь―Yayll polad
komliyi
313
npY
ⅡpyЖ ИHHaЯ
Ш aЙ 6a
―
Yayll
,ayba
Ⅱ
p,MoЛ И HcIIⅡ LIИ
Dizxotli tiyo
OCTPЯ
―
К
ⅡpyЖ HH■ o‐ фpИ КЦИoHHЫ Й ■o‐
rЛ oЩ aЮ Щ ИИ
annapaT ―
Ⅱ p■ Mり roЛ ЬHan ЖeJIe306eTOΠ HaЯ
Yayll― friksiya uducu cihaz
ton bom
ⅡpЯ Mり ЮЛЬHaЯ ЧacTЬ ―DOzbuc―
pyЖ ИHHLIc Π pOTИ 30yrOHLI ―
Yayll oksqa91c■ ar
ΠpyЖ ИHHBIЙ MocTИ К ― Yayll
Ⅱ
kё rpicik
ⅡPyЖ ИHHЫ И
ΠpOTИ BoyroH
―
moz
cTaЛ Ь
■oЙ
―Polad 9ubuq
(mil)
ⅡpЯ MaЯ 6ecneperpy30Ч HaЯ ne―
bc―
aqll hisso
sismolor
ΠcИ xo■ o「 ИЧeCК Иe acneKrЫ 6e30naC‐
HOCコ 嗜―Tehttosizliyin psixolo―
ji aspckleH(ve ya amille五 )
orИ Ч ecК ИИ
КЛИ MaT
B
КoЛ ЛeК TИ Be ― Kollcktivdo
ps破 ol● i mihit
ⅡcИ xo‐ фИ3И OЛ OrИ ЧecК oe cBoИ ‐
yiklentnedon da,1lna
ⅡpЯ MaЯ BcTaBК a ― Diz salma,
diz calaq,diz arahq
CTBO MaШ
ⅡpЯ MaЯ BcTaBК a nepeД КpecTo‐
tin psixl―
―carpaZ qabaこ l diz
calaq
ⅡpЯ MaЯ ЧacTЬ КoHTppeЛ Ьca ―
Kontrrclsin diz hissosi
ⅡPЯ MoД ●ЙcTByЮ lЦ IIЙ КpaH ―
Birbasa tosir gOsteron han
ΠpЯ MoД eЙ cTByЮ IЦ ИЙ
domi卜
Πp,MoyroЛ ЬHЬ Ie rЛ yxИ e nepece‐
ЧeHИ Я― Dizbucaqh kar ko―
Ⅱ cИ xoЛ
pe303К a― Birbasa bosaldlllb―
BИ HoЙ
Dセ bucaqll
ⅡcИ xИ ЧecК ИЙ ω ′
4.′ ″
,yc力 滋0リ
aК
TOp―
Psixi
amil
ф
Yayll oksqa91cl
ⅡPyЖ ИHHЬ :Й TopMo3-Yayll tor―
ⅡpyToК
TPy6a―
TopMo3 -
ИHncTa―
MasiniS―
flzioloJi xiSusiyyeti
Ⅱ cИ xo‐ ф И3И OЛ OrИ ЧecК oe
cocToЯ ‐
HИ e(MaШ ИHИ tta, ДeЖ ypHorO
ДИcnertlepa n■ Д.)― PsiXi― flzi―
oloJi veziyyot(ma,inistin,
nOvbet9inin,dispetOcHn ve s)
Ⅱ cИ xo― ЭMoЦ ИOHa」 lЬ Hoe cocToЯ ‐
HHc MaШ ИHИ cTa一 Ma,inistin
psixi― emosional voziyyoti
nyaHcoHЬ 1 6yК BeHHЬ le(И ЛИ ЦИ―
фpOBЬle)― HOrfl(Ve ya ro―
Birbasa tosir gё steron tolllloz
ⅡpЯ Moe naccaЖ ИPcК Oe coo6Щ e‐
Hne― Birbasa somisin olaqo―
qomli)damttalama
Ⅱy3Ы pё К_l si,o;2 Qovuq―
cuq;3 QabarClq
Ⅱy3Ь IpeК Шa6Л oHa ―sablonun
Si(da,lnmaSl)
ⅡpЯ Moe cMemaHHoe coo6Щ ●HИ e―
Birbasa qan,lq olaqo(da,lma)
ⅡpЯ Moe cOo6Щ eHИ e ― Birbasa
olaqo(da§ lma)
qovuqcuttu
ΠyЛ ЬcaЦ ИЯry7″ ″. ′″おα
″リ ー
ⅡpЯ MoЙ ToК ―Birba,a coreyan
ΠpЯ MoЙ yЧ acToК ―I)llz saho
Pulsasiya,dё
314
yinme
Π yH
Ilynsr
(aeme4.
tum)
pult + tam. pulpu-
- Pult
Ily.nrr uecrxoro yfipaBneHur -
Yerli idareetmo pultu
Ily.mr peepnnoro y[paBneHr{fl Ehtiyat idaroetmo pultu
Ifynsr ynpanrenxr - IdaroeEne pultu
Ily.nrr qenrpa.rn:aqnn - Morkozlogdirilmo pultu
Ily,rsr
qenrpa;u3oBaHHoro yrlpaBreHrc - Morkezlogdirilmi$ idaroetmo pultu
Ily;rrr-uannny.narop - Pult-manipulyator (teleqraf aparatrnln agan)
Ily.nrr-ra6.ro - Pult-tablo
IIyHxr rouuepvecKoro ocMorpa
(IIKO) - Kommersiya baxrg
mantoqasi
IlS,rtwr (tam. punctum) - Mantoqa
Ilynxr rpynnupoBnrr KoHTaKTHoft ceru - Kontakt $obokosinin qruplagdrrma menteqasi
Ilynrcr rpynnnpoBxrr rrr.rraH[fl Qidalanmamn qruplagdrrma
montoqosi
ΠyHК T nepeBaЛ КИ ― Bosaltma―
ⅡyHК T
neperpy3a
― Bir vaqon―
"klemO
menteqosi
dan ba,qa vaqona yuklemo
montoqOsi
ⅡyHК T nepeД aЧ И BaroHo3-Va―
qonlarin verilmo monteqosi
ⅡyHК T ΠepecaД КИ―Qatar
dOyl,
m。 (ba,qa qatara minmo)
montoqosi
ΠyHКT nepexoД a― Kc9id monte―
qosl
ⅡyHК T Πo pa3Д eЛ Кe BaroHoB
IИ JIOК OMOTH303)―
VaqOn_
(И 」
larin(ve ya 10kOmot市 lorin)
dOttranma monteqesi
yttК
Ⅱ
T ■orpy3К И (И ЛII BЬ lrpy3‐
КИ)一 Yiklemo(ve ya bO,alt―
ma)mOnteqesi
noД roToBК I BarOHo3 - Va―
qonlann hazrlatuna inoneteqsi
Ⅱ yHKr
ⅡyHК T ΠpИ ΠИcК И _ QCydiyyat
monteqosl
Ⅱ
Ilyuxr
guc,norca[uu - Dislokasiya (daimi dayanma) manteqosi
Ilyxxr na.nnna - Doldurma mentoqosi
Ilyuxr o6opora - D<ivriyyo
monteqesi
Ilyuxr o6c,ryxxsaHns - Xidmot
monteqasi
Ilynxr ocmorpa - Baxl$ montoqesi
flynxr napaleabuoro
HIIn― Paralel birlo5mo mon―
toqosi
coeanHe-
315
yHК T
ΠpoMЫ BК II
BarOHOB― Va―
qonlarin yuyullna inonteqosi
ΠyHК T PacnpeД
eЛ ИTe」IЬ ⅡЬ
IЙ
―
Payla,dlrma(b01■ ,dirmo)
monteqosi
Ⅱン
殖Kr cBЯ 3И ―Rabito menteqosi
ⅡyHК T cК peЩ eHИ Я ― Kosismo
(qar,1la,ma)montOqosi
cJIИ 3a― BOsaltllla(mayC
ΠyHК T
ΠyHКT cMeHЬ I КoЛ ecHЫ x nap― Te―
"ki)mOntOqosi
ker citlerini dOyi5me mento―
qosl
Π vH
ⅡyHК T TexHИ ЧecК oro o6cЛ yЖ И―
3aHИ Я (Π TO)― TCXniki― xid―
ⅡyTeBan 3anICК a(ф opMa Дy_50)
― Yol veroqosi(DU-50 for―
ΠyHК T TexHИ ЧecК oro
ⅡyTenaЯ КoHTpoЛ ЬHaЯ TotlК a ―
met monteqosi(TXM)
masl)
ocMoTPa―
Tcxniki baxl,rnonteqosi
Ⅱ
Yoi nozaret nё qtosi
ⅡyTeBaЯ o6MoTК a peЛ e―
yHК T
ф opMIIPOBaHИ Я ― Tortib―
etm。 (tertibat)mOnteqosi
Rclenin
yol dola薔 1
ⅡycК ―Buraxma,buraxllma,i,o―
ⅡyTeBai neД aЛ Ь―Yol pcdall
salma
Ⅱ ycК aBToMaTHЧ ecК IIЙ
matik isosallna
Ⅱ
―
Avto―
naqedon yol rna,lnl
Ⅱ〕
℃КДИ3● ЛЯ―Dizclin i,o sahn―
masl
MaШ ИHLI― Ma,lnin i,o sa―
1lnmasl
ⅡycК aTeЛ Ь― Isosalan,buraxlcl
ⅡycК
ⅡycК aTeЛ Ь aBToMaTИ ЧecК ИЙ ―
Avtomatik i,osallcl
ⅡycК oBa■ o6MoTК a ― 15osalina
dOla首
larl
ⅡyCК 030e pe'le-1,Osalma rcleSi
avadanll薔
ΠyTeBoe pa3BИ TИ e― Yol inkisafl
ΠyTe30e pa3BITИ e cTaHЦ ИИ ―
momcnti
ⅡyCК 030Й CTpeЛ oЧ HЬ :Й 6Л oК ―
coreyanl
I,OSalma
reostatlarl
ⅡycК oHaЛ aД oЧ HЬ le pa6oTЬ l― ISO
qoncugu
ⅡyTeBoЙ raeЧ HЬ IЙ КЛЮЧ ―
salma― sazlama i,lori
ΠycTИ TЬ ■oeЩ ΠЩ oTК OC― Qata_
―
Yol
qayka a9arl
ⅡyTeBoЙ renepaTop― Yol gene―
rl yamacdan buraxmaq
yTeBaЯ 6JIoК ttPOBК a
Stansiyanin yol inkisafl
ΠyTeBoe peЛ e― Yol rclcsi
ⅡyTe30e X03Я ЙCTBo ― Yol to―
serrufatl
ΠyTe30Й BaroHЧ ИК ― Yol va―
Ilosallna yoldoyison bloku
TOК ―I,osalma
1
perlenmesi
salma muqavimeti
MoMeⅡT ― I,osalina
ⅡycК oBoЙ
Ⅱ ycК oBЬ le peocTaTI.I―
o6opyД oBaHИ e ― Yol
ΠyTeBo● orpamlleHИ e― Yo1 9o―
ΠyCК 030e COnpoTИ B」 leHИ e― I,o―
Ⅱ
ΠyTeBaЯ peMonTHaЯ КoЛ oHHa ―
Yol― tomir dostosi(kololmasl)
ⅡreBaЯ TeJIeЖ Ka― Yol arabac屯 1
ⅡyTeBaЯ ToЧ Кa― Yol■ 6qtesi
ⅡyTeBoe 3arpa"Щ eHИ e― Yo1 9o―
perl
ⅡyTeBЫ e MaШ ИHsI― Yol ma,ln―
ⅡyTeBoe
1
n)CК 030Й
yTeBa" peЛ LCOCBapoЧ HaЯ Ma‐
ШИHa(Ⅱ PCⅣ リ ー Relsqay―
Yol
ratoru
ⅡyTe30■ ДOMК paT ― Yol dom―
bloklamasi
ΠyTeBaЯ BaroneTК a ― Yol va―
kFatl
ⅡyTe30Й
qoncugu
316
ДpeHaЖ ―Yol drcn可 1
Π yT
Yol transformator
qutusu
TP― Yol sizgeci
Πン
Te30Й фHЛ Ь
ⅡyTe30Й Шa6Л oH― Yol,ablonu
ⅡyTeBoЙ ШЛeiф ―Yol,leyfl
ΠyTe30И Э
ЛeК TPoMeXaHИ ЧecК ИИ
aBTocToΠ ― Yol clcktromcxa―
ⅡyTe30iI ДpocceЛ Ь―Yol drosscli
Π
ЯЩ ИК ―
Ь‐TPaHCф
yTeBoЙ ДpocceЛ
OpMa‐
TOp 一 Yol drosscl― transfor―
matoru
HHCTPyMeHT― Yol aloti
Π yTeBoЙ КoД oBЬ :Й TPaHcMИ TTep
(К ΠT)一 Yol kod transrnit―
Ⅱ ンTe30Й
niki avtostopu
tcrl
Π yTeBoЙ
MoTopHЬ lil
raIIК oBepT―
ЛeMeHT― Yol elemcnti
ΠyTe30Й Э
ⅡyTe30Й ЯЩ ИК一Yol qutusu
ⅡyTeBЫ e 3HaК И― Yol nisanlarl
ⅡyTeBЬ le pa6oTЬ l― Yoli,lori
ⅡyTeBЬ le peaК TopЬ l(POБ C)―
Yol motorlu qaykaa9anl
Π)質 eBoЙ o6xoAЧ ИК―Yol baxlclsl
Ⅱン
TeBoЙ ΠЛaH― Yol planl
Πフ
Te30Й ΠЛaH neperona― Mon―
ziln yol planl
ⅡyTeBoil nЛ aH Πepee3Aa― Ke9i―
din yol planl
ΠOCT)― Yol
ΠyTeBoЙ ΠocT(6Л oК ‐
postu(blok― pOSt)
Πン
Te30Й npИ eMHИ К―Yol qobu―
Yol rcaktorlarl
ⅡyTeBЫ e yΠ opЬ l― Yol dayaqlarl
ⅡyTeBble ycTpoЙ cTBa― Yol qur―
言ularl
ⅡyTeИ 3MepHTe」lЬ HaЯ TeЛ eЖ Кa ―
Yolё 19on arabaclq
lcdicisi
Ⅱ
ΠpИ ЧИHa cxoД a ―
Rclsdon 91xmanin yol sobobi
Ⅱン
Teo6cЛ eД oBaTeЛ ЬHaЯ cTaHЦ ИЯ
― Yol miayineetlne stan―
yTe30Й peMoHTHo‐ MeXaHHЧ ec‐
КИЙ 3a30Д 一Yol tomir― mexa―
slyasl
yTeoЧ
ИcTИ TeЛ Ь ― Yoltomizlo―
Ⅱ
nlki zavodu
yon
Ⅱ,Te30Й peOcTaT― Yol reostatl
ⅡyTeBoЙ cDeTOф Op― Yol svcto―
Te■orpy3Ч ИК―Yolyukleyon
Ⅱン
ⅡyTenpoB颯 一Yol∞ u■ ml●6pi)
ⅡyTepa36opoЧ HЫ Й noeЩ ― Yol―
foru
ⅡyTeBoЙ cTpyr(И ЛH CHerooЧ Иc‐
TИ TeЛ Ь
)一 Yol verdonosi(vo
sOken qatar
ⅡyTepa36opЩ ИК―Yolsё ken
ΠyTepa3rOHЩ ИК―Yolqovucu
ⅡyTepeMoHTHaЯ ЛewЧ Кa ― Yol
ya qartomizloyon)
ⅡyTe30Й CЪ e狐 一Yol yoldoyi,on
kc9idi
Ⅱ
Ⅱ
yTe30Й TPaHcф opMa■ Op
―Yol transforrnatoru
yTeBoЙ
tomm u9an(xuSusi neqliyyat)
θⅡ OBC)
TPaHCф OpMaTOpHЫ
―
ⅡyTeИ cК aЯ
rels daya薔 1
Ⅱ
yTen3MepИ TeЛ ЬHLIЙ BaroH
Yo1619on vaqon
Ⅱン
TeBOЙ pe3epB_Yol chtiyati
ⅡyTe30Й peЛ Ьc― Yol relsi
Ⅱン
Te30Й peJIЬ coBЫ Й ynOp― Yol
ΠyTeyК ЛaД oЧ HЬ :Й КpaH(yК )―
Й
317
Yolqoyan kran
ⅡyT
Il5,reyr,ragovnufi uoesl - Yolqoyan (yold6foyon) qatar
Ilyreyr.nagvnx - Yolqoyan,
yoldiizen, yold6$oyen
IIyrn xou uynrlKa unoH Hbre Kommunikasiya yollarr
Ifyru yse,rnvennn nponycrHofi
(nnn uepep a6 aru na rcqefi)
cnoco6nocru - Buraxtctltq
Я―Horoket yolu
ⅡyTЬ
cЛ 釧 oBaHИ
Ⅱ yTЬ
coPTИ pOBOЧ ⅡLIЙ
me yolu
―
Ce,idlo―
ⅡyTЬ cneЦ ИaЛ ЬHoro Ha3HaЧ eHИ Я
― Xisusi teyinatll yol
Ⅱン
TЬ cTaHЦ ИoHHЫ Й ― Stansiya
yolu
Ⅱ
yTЬ cToЯ HК И ΠOe3AOB―
Qatar_
larin dayanm,yolu
ⅡyTЬ xoД o30Й ―I,lok yolu
ⅡyЧ eHИ e noЛ oTHa ―Yatattln
(ve ya yeniden iplome) qabiliyyotini artlrma yollan
qaballllasl
II1"m - Yol
[pr nrrrnxnofi - Dartma yolu ⅡyЧ ИHa― Qabarma,si,mo
ⅡyЧ ИHa noЛ oTHa一 Yatattin qa_
Illns rrannsrfi - Bag yol
Ilyrr ropovxufi - Tepe yolu
banllasl
ⅡyЧ ИHHaЯ ■oД КЛaД Кa― Qabar_
II5,rs genoncrcofi - Depo yolu
ma altl嗜 1
Ilyrr g.na ycxopeHrrs HaJrr{Ba Doldurmanr tezlegdirmak ⅡyЧ ИHHЫ e КaPToЧ КH― Qabarma
karto9kalarl
iigiin yol
Ilyrr g.rn ycxopeufiq cJrrrBa - Ⅱ yЧ ИHHЬIc MaTepИ aЛ LI― Qabar_
Bogaltmanr tezloqdirmek
ma lnatcriallarl
ⅡyЧ ИHIЫ e HepoBHocTИ nyTИ ―
iigiin yol
Yolun qabarrna oyrilikleri
[1'rr nagnnra - Basma yolu
Illrr xeo6ulero rroJrb3oBaHrrfl - ⅡyЧ ttHHLle npOcaД КИ―Qaballlla
yatmalarl
Qeyri-iimumi istifadeli yol
Ifyr.x o6qero rroJrr,3oBarruff - ΠyЧ ИHHЫ Йrop6-Qaballlla topesi
ⅡyЧ ИHЫ ―Qaballllalar
Umumi istifadeli yol
ⅡyЧ ИHb1 6aЛ ЛacTHЬ Ic ― Ballast
II5,,lr, orrernrexua - $axelenma
qaba.11lalarl
yolu
IIyrr norpy:ouuo-pa:rpyrouxrlfi Ⅱ yЧ ИHЬ I rpyHTOBЫ e ― TOrpaq
qabannalarl
- Yiiklomo-bogaltma yolu
IIps nocrorxxofi crosflKu - Da- ⅡyЧ Кoo6Pa3HЫ e CTpeЛ oЧ HЫ e
yЛ ИЦЬ
I― Destevari yoldoyi―
imi dayanma yolu
Illrr npu6uHo-ornpanounsrfi ,On k■ 9010ri
yolu
yЧ
КOBLIe КaHaЛ Ы nepeД aЧ И
Π
Qebul-g<indermo
IIHф OpMaЦ И
И ― Molumat
Ilyrr npovnft - Digor yol
vermonin dostolonmi, ka―
[1.ru c .nouaxxr,ru npoQn.neu nallarl
Deyigkan (srnrq) profilli yol
318
Ⅱy■ oК ΠyTeЙ _Yollar destosi
ΠЬIЛ Ь MeД HaЯ 一Mis tozu
ΠLIЛ eBaЯ Ш aЙ 6a― Toz,aybasl
ⅡЫЛo■ oB TopMo3HOrKl o6opン ■oBa‐
HИ Я ― Tolll10Z
aVadan11言 lnin
toztutanl
ⅡЬ
IЛ Ь
HЫ ЙBaЛ И
КcMa3К И―YaЁ ―
lamanin tozlu valci首 1
ΠЯTИ Πpo30Д HaЯ cxeMa ynpaBЛ e‐
HИ ЯCTpeЛ КOЙ ―Yoldoyi§ On―
lordo idareolunmanin bc,na―
qllli sxemi
Ⅱ BIЛ eyЛ a3Л ИBaЮ IЦ aЯ ceTК a ―
Toztlltan tor
6pon30BaЯ ― Biinc
(tunC)tOZu
ⅡЬ:Л Ь MeTaЛ ЛИЧecК aЯ ― Mctal
tozu
ΠЬ
IЛ ЬTopф Я
ttaЯ _Torf tozu
ⅡЬ:Л Ь
319
nЯ TК a cBoД a(apК И
)― Tatttavan
(tattin)dabanl
ⅡЯTHИ К―Daban
ⅡЯTHИ К BaroHHЬ :Й ―ヽ″
aqon da―
banl
Ⅱ ЯTHИ КoBЬ lИ Ш
oynagl
apHIIP
―
Daban
Pa6oTa Дopo「 И― Yolun isi
Pa6oTa BpeД HaЯ ― Zererli i,
Pa6oTa na фpИ КЦИЮ ―Friksiya―
da islomo
Pa6oTa oTД eЛ eHИ Я ― B01monin
Pa6oTЬ l oК paCOЧ HЬ le ― Ronglo―
mo i51ori
Pa6oTЬ i no yxoД y 3a CTpeЛ oЧ HЬ l‐
MИ nepe30Д aMИ ―Yoldoyi,on
qurЁ ulara xidmet llzre i,lor
Pa6oЧ an aKКyMy」 IЯ TopHaЯ 6aTa‐
pe■ ―Islok akkumulyator ba―
(hiSSOnin)1,1
Pa6oTa noe3Д ttOro ДИcneTЧ epa―
tarcyasl
Qatar diSpct9crinin i,i
Pa6oTa no」 Ie3Ha■ ―Fayda1l i§
Pa6oTa co c6opHЫ M
■oo3Д OM ―
Yl普 ma qatarla i,lome
Pa6oTa copTИ pOBoЧ ■oИ rOpК И ―
Cesidleme topesinin isi
Pa6oTa cTaHЦ ИИ ― Stansiyanin
191
Pa6oTocnoco6HocTЬ BarOHa ―
Vaqonun i,lomO qabiliyyoti
Pa6oTaTЬ 3Д eCЬ ― Burada i,―
Pa6oЧ aЯ rpaHЬ ― I,lok iz
Pa6oЧ aЯ rpaHЬ КoHTppeЛ Ьca ―
Kontrrelsin islok tlzll
Pa6oЧ aЯ rpaHЬ ocTPЯ Кa― Tiyo―
nin i,lok izi
Pa6oЧ aЯ rpyΠ na― Is91 qrup
Pa6oЧ aЯ КaMepa― I§ 9i kamcra
Pa6oЧ a" ΠЛoЩ aД Кa― 159i mcy―
dan9a
Pa6oЧ ajl noBepxHocTЬ rpe6HЯ ―
Darattin islok set,i
lomoli
ЖeЛ e3HOД OpoЖ Horo
TPaHCnopTa ― Demir yolu
neqliyyatl is9isi
Pa6oTHttК
■OЛ Ь3yЮ IЦ ИЙcЯ
Pa6oЧ aЯ ΠpyЖИHa― 1910k yay
Pa6oЧ aЯ TЯ ra― I,9i dartl
Pa6oЧ aЯ ЦenЬ Э
」
IeК TpoД BИ raTe‐
ЛЯ ― Elektrik mtherrikinin
Pa6oTHИ К
ycTpoЙ cTBaMII― Qurttulardan
i,9i dOvrOsi
istifade cdon i,91
Pa6oTHИ КИ MaCCoBЬ Ix npO● eC‐
cHЙ ―Kitiovi pe,ol,9ilori
Pa6oToc■ OC06HocTЬ 06Ъ eК Ta ―
Obyektin i,g6rme qabiliy―
Pa6oЧ aЯ ЦeΠ ЬЭ
ЛeК TpoΠ pИ 30Д a―
Elcktrik intiqahnin isOi dOv―
rosi
Pa6oЧ aЯ Ч
acTЬ rpe6HЯ ―Darattin
i,lok hissosi
Pa6oЧ aЯ ЧacTЬ Πo」Io3a― XiZeyin
yoti
Pa6oTocnoco6■ ocTЬ ycTPoИ CTB―
islok hissosi
Qurttularin i,gё rmo qabi―
Pa6oЧ ee 3awXaHИ e ЦeneИ ―Dё v―
liyyoti
rolorin i,9i sё
320
nmosi
Pannouepnan roppornr - Boraber korroziya
Parnouepnaa florpy3xa - Berabor yiiklemo
PaBHoMepHo - 1. Bir beraberde,
bir <ilgiido: 2. Berabor. miintozom
PaBHoMepxo pacIIpeAeneHHas
Barabar paylanHarpy3Ka
mr9 yiiklome
Pannouepnoe trBrlxeHrre
i$ yeri
Pa6oqee HarlprxeHxe - iqgi gePa6o.ree Mecro
rginlik
-
-
iglek
Pa6oqee o6opyaonauxe
avadanhq
Pa6oqee cna6xenne - Fehle techizatr
Pa6oque opraxsr uanrxx - Maglnlann iglek orqanlan
Pa6oqnft nncrpyueur - Ig aleti
Pa6oqxfi opran nJ,'TeBEIx MaIxuH
- Yol maqlnlarrnrn iglek orqanr (hisselori)
Pa6o.rxfi napx (naronntrfi, .roroMornextlfi - Iqgi Park (vaqon, lokomotiv)
Pa6o.rx[ pexru - Iq rejimi
Pa6oqnfi crol - Ig masast
Pa6oqri ranr6yp - Iglok tambur
Pa6oqxfi rox - iggi corayan
Pa6oqnft xog - iqlok gedig
Parnuna - Diizonlik
Pannonecue - Miivazinot, tarazhq
PaBHoBectle ueycrofiuxnoe Qeyri-sabit tarazltq
Pannosecxe re.rra - Cismin
miivazineti
PaBHoBecHe ycrofivunoe - DaYanrqh miivazinot
-
Miintozem hereket
Pannouepnocrr - Miintozemlik,
boraberlik, bir boraberde olma, bir 6lgtido olma
Panxouepnocrs pacnoJro?I(eIII{fl
rrrrrarr - $pallarrn borabor
<ilgiido yerlogdirilmesi
Panxouepxuft npoxar - Berabor
6lgiilii yayrlma
Panuonepeuennoe ABrrxeHHe Miintazom deyiqan horoket
Pannocroponnnfi - B orabertorofli
Pannoyronsnufi - Beraberbucaqh
Panxoynpyrocrr nlnn - Yolun
boraber elastikliyi
PasHorrexHsrft - Qiymotce berabar olan. bir qiymotli. eyni
ohomiyyetli
Pa.qnanrnas (tam. rdius) norepxnocrx - Radial seth
PaararbHaq rperr1nna - Radial
crnyqag crlJra JroKoMorusa - Lokomotivin evezloyici giicii
Paauo4eftcreyrcutar cnJla
Ovezleyici qiiwe
Pannoaefi crnyro[tafl clrJra Berpa
- Kiilayin evezloyici qiiv-
Pannogeft
gat
Paauanrnoe 6nenne - Radial
vurlna
PaAna.nrroe 6nenue urefircr Boyunun radial doyiinmesi
vosi
321
PaД ИaЛ ЬHO_poTaЦ ИoHmaЯ MaШ И‐
Ha― Radial― rotasiya ma,lnl
PaД ИoΠ epe/1aTЧ ИК _ Radio Otu―
PaAИ aЛ ЬHЬ IЙ 3a30p_Radial ala―
PaД ИoΠ po30Д Han c3■ 3Ь ― Radio
1lq
PaД ИaЛ ЬHЫ И
meftilli rabite
3a30p ΠOД ШИnHИ ‐
КoB― Yastlqlann radial ara―
11言 1
PaД IIaTop ry7α ″.
″
″di4●● TpaHc_
OpMaTOpa_
Transfoll■
lato―
ф
run radiatom
PaД ИaЦ ИoHHaЯ r7α . ″
α″α′
′
り
“
onacHocTЬ ― Radiasiya
teh―
likesi
PaД ИaЦ ИoHHaЯ TPaHCΠ OpTHaЯ
aBapИ Я ― Radiasiya neqliy―
yat qozasl
PaД ИaЦ ИoHHaЯ ynaК oBК a― Ra―
diasiya qabla,dl“ nasl
PaД И aЦ HoHHO‐ 3aЩ IITHoe cPe/1cT‐
30-Radiasiya― mthaflzo va―
sitosi
PaД IIaЦ ИoHHЬ IЙ
rpy3-Radiasi―
II Д03И MeTp―
″
α′οχ
αι
″ッ
″り BeЩ eCTBO― Radioak―
tiv maddo
PaД И
030Л Ha― Radiodaltta
PaД И
oИ H● opMaЦ И
Я―Radiomo―
Uitraqlsa dalta diapazonlu
radiostansiya
PaД HocTaHЦ ИЯ
nepeHOcHaЯ
―
Seyyar radiostansiya
PaД ИocTaHЦ ИЯ cTaЦ ИoHapHaЯ ―
Stasionar radiostansiya
PaД ИoTeЛ eф OHHaЯ cTaHЦ ИЯ
_
RadiotelefOn stansiyasl
PaA壼 り 3eЛ ■OettHoЙ ― Qatar ra_
dio qOv,a言 1
PaД Иyc raЛ TeЛ eЙ ― QaltelleHn
-Oyn」 n
radiusII
КoHЦ oB
TPOCa
―
Trosun sonluqlarinln oClarl_
nin)ankcrsizlo,dirilmesi
Pa36aЛ aHcHPoBК a ― Balansin
pozulmasl
Pa36er - l Yty■ ....o,
2 0yanma
lumat
PaД ИOKaHaЛ ― Radiokanal
PaД IIoJIИ HИ Я―Radioxett
qa91,;
Pa36er КOЛ ecHoИ napЫ ― Toker
ciinin qa91,1(oynamasl)
Pa36er noAШ И
ΠHИ Кa― Yastlこ ln
qa91sI(oynamasl)
Pa36И BК a ― B61lnok, ayll..laq,
019■ loHni ni,anlama
CК OpOCTe‐
Mep― Radiolokasiya1l siret―
619on
PaД ИoMaЧ Ta―
PttИ ocTanЦ HЯ ДИana30Ha yК B―
mo
Pa3aHKepOBК a
aα ″.
И
diorabitesi
PaД ИocTanЦ ИЯ―Radiostansiya
Pa3anК epoBК a― Ankersizle,dir―
Ra―
diasiya doziinctri
PaД IIoЛ oК aЦ И oHHЫ
Radiomenteqo
PaД ИocBЯ 3Ь ―Radiorabito
PaД ИocB■ 3Ь ΠOe3Д HaЯ ―Qatar ra_
PttИ r КpИ BoЙ
PaД ИaЦ ИЯ_Radiasiya
PaД ИoaК THBHoe
PaД HonyHК T―
radiusu
ya1l yik
PaД ИaЦ ИoHHЫ
mcu
Radio dom
322
Pa36И BКa
Ж eЛ e3HЬ IX ДOpO「
mir yollannl bё
_Do―
aydinllgl
Pa36PoHИ pOBaHИ e rocyД aPcTBeH‐
HOrO pe3epBa― Dё vlot ehti―
lmo(ve ya
nisanlama)
Pa36И BК a Кpy「 o30Й КpИ BoЙ ―
Dairevi oyHnin nisanlanlnasl
Da薔 1lma (paketin, "kin
ve s)
Pa3BaЛ rpy3a B ΠyTH cЛ eД oBaHИ Я
― Yolda heroket zamanl
Pa36■ BК a ЛИHИ И c3■ 3И ― Rabite
xottinin nisanianmasi
Pa36И BК a nИ КeTaЖ a― PiketaJln
ni,anlanmasl
Pa36И BKa nyTII― Yolun ni,an―
yukin dattlimasl
Pa3BaЛ И
BШ IIЙ cЯ
lanmasl
Pa3BeД Кa― Ko,flbryat
Pa33epHyTaЯ ДЛИHa nyTИ ― Yo―
lun uzunluttu
Pa3pepHyTLIЙ
КpacHЬ IЙ (И Л H
ЖeЛ TЬ liI)● 」
Iar_A91q qllllllZ:
,anlanmasl
Pa36И BК a cTpe■ oЧ Horo cЪ etta―
Yoldeyison kc9idinin ni,an―
lanmasl
ΠOД BIЖ HOH
COCTaB
―
Smdiniml,(qlrllm15)herO_
(Ve ya Sarl)bayraq
Pa3BepHyTЬ :Й nЛ an nepeBo30К ―
Da,lmanin a91q planl
Pa3BepHyTЫ ЙфЛar_A91q bay―
raq
Pa3BeTШ leHИ e― saxo10nm。 ,bu―
daqlanma,qollara aynlma
Pa33● TBЛ eHИ e ЖeЛ e3HOД OpoЖ ‐
ket terkibi
Pa36op КpyШ eⅡ 壼Я (И ЛH aBapИ И)
―A首 lr qoZanl(yaxud qЭ zanl)
arasdlHna
Pa36opК a ― SOkmo, sё kilme,
daこ ltma
Pa36opК a 3BeHЬ eB― Manqalarin
HoЙ ЛИHИ И―Domiryol xetti―
nin saxolonmosi
Pa3BeTBЛ eHИ e peЛ ЬcoBoЙ ЦenИ ―
sё kullnesi
Rcls d6vresinin qollara ayrll―
Pac6opК a nyTH一 Yolun s6kullnesi
Pa36opК a cTaporo nyTII― Kё hne
masl
Pa3BeTBЛ ЯЮЩaЯ Myф Ta― Ayl―
yolun s6killnesi
Pa36opК a Э」
IcК Tp03aMК a― Elek―
tnk kilidinin (qlftll■ ln)sё ―
kulmosi
Pa36opoЧ HЫ II
rpy3-Da薔 ldlト
ml,yuk
Pa36HBК a coopyЖ eHИ Я ― Tikili―
nin ni,anlanmasl
Pa36И BKa CTpe■ oЧ HorO nepe30Д a
―Yoldoyilon qurttuSunun ni―
Pa36И TЬ IИ
yatinln brondan 91xarllmasl
Pa33a」I(naК eTa,rpy3a II■ Д.)一
noe3Д
―SOkme qa―
ncl mufta
Pa3BHHЧ
И BaЮ Щ
HHcЯ
toreqql
Pa33HTИ e B3aIMHOro
tarl
Pa35opЧ IIBocTЬ peЧ И ― Nitqin
Ж e3」 I
КoHTPoЛ Я ―
Qar,11lqll nezaretin油 ki,afl
323
―
Vinti a91lan jczl
Pa3BИ TИ e ― Inkisafetmo, artlln,
Pa3
Pags[rxe npoaornofi cnoco6nocTr.r
aopor[
-
Yolun
dagrma
qabiliyyetinin inki gafi
- istehsalln inkigafi
Palsntrle nponycxnofi cnoco6Hocrn goporu - Yolun buraxma
qabiliyyetinin inkgafi
Parsxr[e craHqrrrr - Stansiyantn
inkiqafi
Pass[rrre rpaxcnoprxoft orpoc.nu - Neqliyyat sahosinin inkigafi
Pagrurxe rpaccbr - Trasrn inki$afi
Parslrue rperqrrur,r - Qatrn artrmr (vo ya inkigafi)
Pa3surle f KoHoMrrKn - Iqtisadiyyatrn inkigafr
Pagsoaxoft ruocr - Aynlan (agrlan) k6rpii
Pasro: - Aparma, aparrlma, da$lma, da$mrlma
Pauor rpy:a - Yiikiin apanlmasl (vo ya daqrnmasr)
Pasno3 lrecrxoro rpyra - Yerli
yiikiin apanlmasr
Parnopor 6pyca - Tinn ddnmosi
Paenopor rpy:a - Yiikiin d6nmesi (ddndorilmasi)
Parnopor cocrasa - Hereket terkibinin d<inderilmasi
Parnr:ra rpoBoroB - Naqillerin
agllmasl
masl
Paarepuernaaqus
sizlagdirme
siret vell■ ■
o,ara,ara1lq,ine―
safo
Pagsr,rrfie npolr:nogcrna
Pa:rslxa rryreBa,
Pa3rOH ―QoValama, qovma,
- Yol ayrrl-
Pa3mH nOe3Aa― Qatarin siret
gO■,111.osi
Pa3rOⅡ COcTaBa― Torkibin stret
gё
ttosi
Pa3rOHК a 3a30pOB _ Arallqlarin
aralanmasl
Pa3rOHOЧ HЫ Й ΠPИ 6op― Aralay―
lCl ClhaZ
Pa3rOHコ ЩИК cTЬ lКOBЫX 3a30pOB_
Calaq ara1lqlarmin aralaylclsl
Pa3rpaHИ ЧeHИ e ― Ayllllla, sor―
hed 9oklno,hedd qoyma
Pa3rpaHИ
ЧeIIIe
ayl.11la(b01m。 )
Pa3rpaHИ ЧeHИ eM
BpeMeHИ
_
Vaxt ayrlll首 l ile
Pa3rp〕 Ж aЮ lЦ IIe КaHaBК И meeК ―
Boyunlarin bosaltma arxcl首 1
Pa3rpy3К a― BOsaltma
Pa3rpy30Ч HaЯ Tpy6a―
Bo,altma
borusu
Pa3rpy30Ч
HO‐Д03И pOBOЧ HЫ Й Me‐
XaHИ 3M ― BO,altma_sepelo―
me mexanizmi
Pa3rpy30Ч HЫ Й MexaHИ 3M― BO―
,alma mcxanizmi
Pa3AaTЧ HК 6araЖ HЫ Й ― BaqaJ
paylaylclsl
Pa371BИ ЖКa nyTeЙ ―Yollarin ara―
lanmasl(ve ya stru,dinl―
mesi)
Pa3Д BИ Ж HaЯ
-
paЙ OHa yΠ paB‐
ЛeHИ Я―Idareeme rayOnunu
ДBepЬ
BarOHa― Va‐
qonun heroketedon qaplsl
PattBИ ЖHaЯ ЛecTHИ Цa (И ЛИ
Hermetik324
n6vlori
Pa3Л IIЧ HЬ le OnepaЦ IIИ
cTpeMЯ HК a)一 A91lan nerdi―
Van(Ve ya pillokon)
Pa3Д eЛ eHИ e ― B61ino, aylrma,
aralama,pattalama,dottrama
― Yolun
Pa3Д eЛ eHИ e nyT壼
bё linmesi
Pa3Д eЛ eHИ e TpyД a ― OFneyin
b61inmesi
Pa3Д eЛ ИTeЛ ЬHaЯ
ЛИHИ Я
―
Mixto―
lif ornoliyyatlar
Pa3」 IOЖ eHИ e
― Ayl.11la, pozma,
da首 ltma
Pa3MarHИ
ЧIIBaЮ Щ ИИ
BIITOК
Maqnitsizlosdirici sar薔
―
1
Pa3MaTЫ BaHИ e 6yxTI.I― Yumaま
in a91lmasl
―
Pa3MaTЬ IBaTЬ
Bё lici(aylrlCl)XOtt
―Dolattl a9maq
Pa3Mep B03MeЩ eHИ Я ― Odomo―
Pa3Д eЛ ИTeJIЬ HaЯ ΠoЛ oCa ― Ayl―
nin 019isi
Pa3Mep rneЩ a― Yuvanin 619isi
nci zolaq
PatteЛ ИTeЛ ЬHaЯ cTpeЛ Кa― Ay―
Pa3Mep
ncl yoldoyison
Pa3Д eЛ Кa Map血 pyTa ― Mar,ru―
tun lo普 v olurmnasl(sona 9at_
ДBИ Ж eHIIЯ
―
HOroketin
ё1911si
Pa3Mep
ДBIIЖeHИ Я ■oeЩ oB―
Qa―
tarlann heroket 019isi
masl)
PatteЛ ЬHO― Ayn― ayrl,olahiddo,
11lonin
Pa3Mep nepttaЧ И -0■ ■
ё19isi
tokbetok
Pa3Д eЛ Ь■oe yΠ paBЛ eHИ e cTpeЛ ‐
Pa3Mep фpOHTa _ Cobhenin
КaMH― Yoldeyisonlorin ayrl―
ayrl idare edilmosi
Pasge,nr'nr,rfi nynrr ― B51mo
Pa3Mep
019isi
ШTPaф a ― COrimonin
miqdari
Pa3MeTК a BaroHa― Vaqonun nl―
sanlanmasl
monteqesi
Paeaenrnsrft ycrofi - ヽ〔istoqil
dayaq
Pa3xlrraHrre lIaflnbgof JraMrIbI Lehim lampasrnrn Yandrrrlmasl
Parxnxeuue 6a.ruacra - Ballastrn palctqlanmast
Pa::run - Ttikiilmo, axma
Pa3n[B Boa - Sulartn axmast
Pas.nxn rpyra - Yiikiin axmast
(t<iktilmesi)
Paganqnrre Br|AbI cl{rllaJrrr3all[r|
(rlr cnrrn) - igarevermenin
Pa3MeTOЧ HЫ Й ttHcTpyMeHT― Ni―
§anlama aloti
Pa3MeЩ eHИ e ― Yerio,dirmo,
dizmo
Pa3MeЩ eHme ДByxΠ yTHoЙ BcTaB‐
КИ_lkiyollu taxmalarin ycr―
lo,dirilmesi
Pa3MeЩ eHИ e annapaTypЫ ―Apa―
ratlarin ycrie,dirilmosi
‐
B Πoettax cneЦ ИaЛ Ь
Pa3MeЩ eHИ e
Horo no/1BИ Ж HOro cocTaBa ―
Qatarlarda血 wsi heroket teト
(ve ya rabitonin) miixtelif
325
遍binin ycrlesdl五 lmesi
Pa3
Patueuqexxe narouon
- Vaqonla-
nn yerlo$dirilmosi
Paaueulexne BaroHoB E cocraBe
- Torkibde vaqonlarrn yer-
legdirilmosi
Pa:ueuenne soeHHofi TexHItKlr B
noe3aax - Horbi texnikanrn
qatarlarda yerlogdirilmesi
Pa:ueqeune rpysa - Yi.ikiin yerloqdirilmosi
Parueurenne rpy3a rlfirHH.qplrqecxofi r[opur,r - Silindrik formah ytikiin yerlagdiri lmasi
Pa:ueulenxe AJrnHoMepHoro rpyra - Uzundlgiilii yiikiin yerlegidirilmesi
PaslreueHr.re xourefixepon
Konteynerlorin yerlo$dirilmosr
Pa:ueulenue uarepua;ron - Material lann yerlogdirilmosi
Pa:uellenne ua11rrH Ha ryceH11rruolr xogy - Trrtrlh magrnlarrn
yerlegdirilmesi
Pa:uerqexue Marrrr{H Ha Konec-
- Takerli magrnlann yerlogdirilmosi
Pa:ueulenne Me'rarJronpoAyKunn - Metal momulatlann
yerlogdirilmesi
ParlreureH[e craHqrfi - Stansiyalann yerloqdirilmesi
HoM xoAy
Pasuerqenne xo:xficrra (.noroMorltBHoro, BaroHHoro H T. a.)
-
Teserriifatrn (lokomotiv,
Pa3MЫ B 3 06oЧ ИHe ― Konarin
(Oteyin)yuyulmasl
Pa3MЬ IB 3 0TК OCe
―
Pa3MЬ IB HaCslnИ
ToTaq t6-
yuyulma
―
Yamacda
kultaunun yuyulub apanimasl
Pa3MЫ BHOЙ yЧ aCToК _Yuyulan
sahe
Pa3MЬ IB00Π aCnЫ Й o6Ъ eК T ― Yu―
yulma tehlikosi Olan obych
Pa3MЫ КaHИ e
llcК yccTBeHHoe ―
Sini ayrllma
Pa3MЬ IК aHИ e
КoHTaК Ta
aBTone‐
peК ЛKIЧ aTeЛ Я ― Avto9cVir―
gecin kontaktlnin ayrllmasl
Pa3MЬ :К aHИ e MapШ pyTa― Mar―
,mtun ayrlllnasl
Pa3MЫ КaHИ e yЧ acTК oB B MapШ _
pyTax_Marsrutlarda saho10_
rin ayrllmasl
Pa3MЫ КaTeЛ ЬyHИ BepcaЛ ЬHЫ Й _
Univcrsal aylricl
Pa3MI.IК aTЬ ― A9maq
Pa3HaЯ КOЛ ●Я― Mixtolif iz
Pa3HeCeHⅡ aЯ ΦИКCaЦ ИЯ Πpo30Д a
―
Naqilin(ve ya meftilin)
paylanmis flksasiyasl
Pa3HИ Цa no 3Ы COTe―
Hindirlik
forqi
Pa3HOBИ
ДHOCTЬ
―
Mixtolif
n6vlt,ctrbecir,mixtelif
Pa3HOBIIД HOCTЬ 6pycЬ eB― Tirlo―
rin muxteliniyi
Pa3HOBpeMenHLIИ
ΠOД XOД
noe3Д a
―Qatarin mixtolif■ /axtll
vaqon vo s.) yerlagdirilmosi
PasMrrs - Yuyub aparma, yu)'ulma
ya―
xinla,masl
Pa3HODlacИ e― Fikir ayrlll薔 1,ix_
tilat Ziddiyyot
326
Pa3
Pa3HOCК a― Paylama
Pa3HOCTЬ
mis(yCyilmi§
ΠOTeHЦ ИaЛ oB―
siallar forqi
Pa3■ OCTЬ TOЛ ЬЩ
ИHЫ
ДHCKa
ΠHOCTЬ
peCCOpΠ ЬIx
e
― IS―
lonmis(yeyilmis)dcsik
Pa3pa6oTaHHЫ e ЧepTeЖ И ― Ha―
―
zlrlanml§ 9ertyoJlar
Diskin qahnllq forqi
Pa3HOTИ
)oymaq
Pa3pa6oTaHHoe oTBePcTИ
Poten―
Pa3pa6oTaHHЫ Й npoeК T― I,lon―
mi,layiho
Pa3pa6oTК a― Islomo,hazlrlama,
isloyib hazlrlama,yeyilme
Pa3pa6oTК a rHe3Д CenapaTopa―
Separator yuvasinin islonib
yeyilmosi
КoM‐
ΠЛeК T03 - Resor dostinin
mixtolif tipliyi
Pa3HЬ le nocwnЛ eHИ Я―Mixtolif
daxil olinalar
Pa3HЬ le C6opЫ ―Mixtelif yl言 lm_
lar
Pa306Щ ИTeЛ ЬHЬ :Й КpaH ― Ayl―
ncl kran
Pa306Щ ИTe」 IЬ HЫИ КpaH TopMo3a
Pa3pa6oTК a Mep― Tedbirlorin is―
lonib hazlrlanmasl
―Tollllozun aylricl kranl
Pa30BbIЙ 6И ЛeT― Birdofelik bi―
―NollllatiV bazanin hazlrlan―
Pa3pa6oTК a HopMaTИ BHoЙ 6a3Ь I
n■ asl
Pa3pa6oTК a onepaTIBHЫ x n」 Ia‐
lct
Pa30BЫ Й CЛ yЖ e6HЬ lИ 6И ЛeT ―
HOB―
Operativ planlarin is―
lonmesi (i,10nib hazlrlan―
Birdofolik xidmeti bilct
Pa30rpeB― Qlzdll・・la,iSitmo
Pa30「 peB cMep31uИ XCЯ rpy30B ―
Donmus ytklerin qlzdlrll―
masI
Pa30MК HyToe cocToЯ HИ e КOHTaК ‐
TOpa ― Kontaktorun aralan―
ml,voziyyeti
Pa30MК HyTaЯ ЦenЬ ― A91lmls
(aralanml,)dOvre
Pa30MК HyTЫ Й КoHTalcr― A9■ ―
masl)
oTBep● TИ Я (К O‐
CTЬ IЬ HO「 0, Ш ypynHoro) ―
Dcsiyin i,lonmesi(kastilin,
Pa3pa6oTКa
I」
vintin)
Pa3pa6oTК a nЛ ana― Planin islo―
nib hazlrlanmasl
IИ HИ И ―
Pa3Pa6oTК a ΠpoeК Ta 」
Xettin layihesinin islonib ha―
zlrlanmasl
Pa3pa6oTК a TexHoЛ orИ ЧecК oro
ΠpoЦ ecca― TexnoloJi prosc―
ml,kontakt
Pa30pBaHHaЯ ЦenЬ ― Qlrllm15
dё vro
sin i,lonib hazlrlanmasl
Pa3pe3 ДeTaЛ H― Detahn kesiyi
Pa3pe3aHHЬ iЙ ― Kosilmis,doЁ ―
Pa30pBaHHЫ e peЛ ЬcЬ l― Qlrllml,
relslor
Pa3pa6aTЫ BaTЬ ― I,loyib hazlr―
lamaq,i§ lomok,hazlrlapaq
Pa3pa6oTaHHaЯ BTyЛ Кa― Islon―
rannl19,bё
linmi,
Pa3pemaeTcЯ ДBИ ЖeHИ e― Horo―
kete icazЭ verilir
327
Pa3pemaЮ Щ ee noК a3aHИ e―
ica―
zovcHci gOsterici
Pa3pemaЮ Щ ee noКa3aHИ e CBeTo‐
фOpa― SVetOforun icazovc―
rici gOstoricisi
Pa3peШ aЮ IЦ ee noК a3aHИ e
CИ rHa‐
Лa― Isaronin icazoveHci gOs―
teHcisi
ricl l,lq
Pa3pemeHIIe― Icazovclll10,iCazo
Pa3pemeHИ e na 6Л aHКe 6eЛ oro
c
Pa3pemeHИ e Ha nepeBo3К y_Da―
,lmaya lcazo
Pa3pemeHИ e Ha ■o「 py3К y _
Yiklomoyo icazo
Pa3pemeHИ e Ha nPa30 3aHЯ TИ Я
nepertlHa ― Monzilin tutul―
masina lcaze hiququ
Pa3pemaK1lЦ ИЙ oroHЬ ―Icazevc―
ЦBeTa
no lcazo
ДByMЯ КpacHLIMИ ΠO‐
ЛocaMИ Πo ДИaroHaЛ И
(● op‐
Ma Дy‐ 56)― Diaqonal izro
iki ql.111lZl Z01aqll att rengli
blankda icazove五 ci(DU-56
follllasl)
Pa3pemeHИ e o BLIe311e MaHeBpo_
30「 O COCTaBa― Mancvr terki‐
binin 91xmaSlna icazo
Pa3pemeHHoe ДaBЛ eHИ e cocyД a
eMenTa)― Qabm(elcmen_
(Э Л
tin)iCazo vcrilen tOzyiqi
Pa3pyШ aCMaЯ MeM6paHa― Da首 1-
lan mcmbran
Pa3pyШ aЮ lЦ a,Harpy3К a― Dagl―
dicl yik
Pa3pemeHИ e na 6Л aHКe 6eЛ o「 o
ЦDeTa C КpacHoИ noЛ ocoИ no
ДИaroHaЛ И tty_64)― Diaqo―
nal izro qlrlnlzl zolaqh ica―
zevericl
(DU-64 follllasl)
Pa3pemeHИ e Ha 6Л aHК e 3ene■ 0「 o
ЦBeTa(ф opMa Дy_52-Π pИ
ΠoЛ yaBTo6Л oК ИpoBК e)― Ya―
,1l rongli blankda icazevcrici
(yarlmavtObloklamada DU―
Pa3PyШ aЮ lЦ ee ДeicTBИ e― Dagl―
dicl tesir
Pa3pyШ aЮ Щee nanpЯ ЖeHИ e ―
Dagldicl gerginlik
Pa3pymeHHe(Π yTИ ,ycTpollcTB И
■Д。
)― Da首 1lma(y。 lun,qur薔 ―
ularin ve s)
Pa3pyШ eHИ e ЖeЛ e3HOЙ ДOPorИ ―
Demir yolunun da言 1lmasl
Pa3pyШ eHИ e■ oД Ш ИttHIIК a― Ya‐
Stttm da普 1lmasl
52 fonnasl)
Pa3peШ eHИ e Ha 6Л aHК e
Pa3pynleHИ e noЛ oTHa一 Yatagin
3eЛ eHOro
y_54-Π
BeTa(ф
opMa
pИ
Ц
Д
aBTo6Л oК ИP03К e)― Ya,1l ro―
da薔 1lmasl
Pa3PyШ eHИ e pyК aBa― Xortulnun
daこ 1lmasl
ngli blankda icazoverici
(aVtOb10klamada DU-54 for‐
masl)
Pa3peШ eHИ e Ha oTΠ paBЛ eHIIe■ o―
etta― Qatann gondoHlmesi―
Pa3pyШ eHИ e ШnaЛ Ы ―spalin
da首 1lmasl
Pa3pyШ eHИ e 6a66ИTo30rO CЛ o■ ―
Babbit qatinin da普 1lmaSl
328
Pa3pЫ B(5o」lTa,peЛ Ьca И ■ Д。
)_
Kosilmo, izilmo, qlrllma, Pa3ptt HcК po30Й ―Q増 1lClm
aralalma ool血 ,rclsin ve s)
,almasl
Pa3PЬ IB BO釧 yxonpoBOД HOЙ Ma‐
rHcTPaЛ И―Hava keme五 ma―
Pa3pЯ
Д КOHД eHcaTopa―
bo―
KOnden―
satorun bo,almasl
gistralinln qlnlmasI
Pa3pЯ Д MOЛ HИ И_Ildirim bo,al―
Pa3pЫ B КOHTppeЛ Ьco30r0 6oЛ Ta―
masl
KontTels bolttlnun qmhnasI
Pa3pЯ Д 06naК a― Buludun bosal―
Pa3pLIB cЛ o■ КpacК И―Boya qa―
masl
tinin qopmasl
Pa3pЯ Д ЭЛeК TPIIЧ ecК ИЙ ― Elck―
Pa3PЫ B КpaCК 壼―BOyanin qop―
trik bo,almasl
maSl
Pa3pЯ
Pa3PЫ B MeЖЛy BaroHaMИ ― Va―
qonlarln aralanmasl
Pa3PЫ B ■Oe3Д a― Qatarin qlrll―
maSl(aralanmasl)
Pa3pЫ B Πpo30Л OЧ HOЙ yBЯ 3К И
Moftil sartiSinin izulmosi
―
Д Кa
TeMnepaTypHLIx Ha‐
■pЯ ЖeⅡ ИЙ―Temperatur ger―
ginlikloHnin bo,aldllinasI
Pa3pЯ ДКa TopMo30B―
nn bo,aldllmasl
T011..oZla―
Pa3PЯ ДHHК ― BO'aldlcl(clektri10
Pa3PЯ
OT nepenanpЯ Ж en“ Й
― Ifrat
gerginliklerdon
bo―
=HHК
Olaqonin(ve ya
rabitonin)kesilmesi(qinl_
salma
maSl)
Pa3pЯ ДHИ К Poro30Й ― Buynuzlu
Pa3pЬ IB cBЯ 3H―
Pa3pЫ B cOcTaBa― Torkibin qlrll―
bo,aldlcl
maSl(aralanmasl)
Pa3pЯ ДHИ КTPy6Ч aTЫ Й―Borulu
Pa3pЫ B TOpMo3HOЙ MarИ cTpaЛ И
―To■ 11loz magistra1lnin qlrll―
masl
bo,aldicl
Pa3PЯ ДHOe HanpЯ ЖeHИ e― Bo,al―
ma gerginliyi
Pa3pЫ B TЯ rOBLIx IIoЛ OC― Dartl
Pa3pЯ
komerlo五 nin qlrllmasl
Д HOe
coΠ PoTИ B」 IeHИ e― Bo―
,alma miqaviineti
ДHЫ Й rpy3-Partlaylci"k
Pa3pЫ BaЮ Щ ee ycHЛ He― Qlricl Pa3pЯ
qivvo(tesi→
Pa3p瓢 _BO,altma,bo,aldllma
HЫ ЙΠ
pИ 6op― Bo,alma
Pa3pЯ Д
Pa3pЩ
Pa3ylcJIoHК a peЛ Ьca― Relsin ya―
aTMocф epHЫ
Й ―
Atmo―
cihazl(elektriり
sfer bo,allnasi
na oyilmesi
Pa3pЯ Д B 303Д yxe― Havada bo―
,alma
Pa3pЯ Д rpo3030Й ―Tufan bo,al―
Pa3yΠ
rpyHTa
―
Tor―
pa普 ln kip10,diHlmesi
Pa3Д eЛ ЬHЫ Й nyHК T ― Aylrma
masl
Pa3pЯ Д ДyroBOЙ ― QOvs
Л OTHeHHe
monteqosi
b。 ,al―
Pa3Ъ eД IIHeHИ e ― Ayllllla, ara―
lanma
329
Pa3
Pa:regurrenue (pa3pbrB) rroe:Aa Qatann qrnlmasl (aralanmasl)
PasreAxxenne Bo3AyrxHoro py-
xana
-
Hava xortumunun
aralanmasl
Pa:reaNxexue aoRyMeHToB or
Sonodlorin vaqonlardan aynlmasr
Pa3uearnerre ocrpflKa - Tiyonin ayrllmasl
BaroHoB
-
Parue4unnnrunecfl BaroHbI
Aralanmrg vaqonlar
Parrequunrem - Aytnct
Pa:r,egnuurelu :aleu.neunuft
Ayrilan
PaИ oH
ЭЛ eК TPIIЧ eCК ИX
CeTeИ
―
Elektrik,Obokelori rayonu
PaК oBИ Ha― Oyuq, qovuq, bos―
luq
PaК 03И Ha peЛ Ь
ca― Relsin oン uttu
PaК oBИ HЬ : Ha ДOpOЖ KaX КaЧ e‐
yollarinda
PaMa― cor9市 o
PaMa 6oК oBЫ X CTeH― Yan divar―
larin 9or9ivesi
-
PaMa TeJIeЖ КИ―Arabacl薔 in 9er_
91VeSl
PaMa TenЛoBo3a ― TCplovozun
9er91Vesl
PaMHaЯ КoHcTPyК
ЦИЯ ―
COr9iV。
konstmksiyasI
PaMHoe noД BeШ IIBaHИ e― cotti―
ve asqlsl
PaMHoe noД BeШ И BaHИ e ДBИ raTe―
2. Yolayncr;3. Sefer, yol
Parueraxan pa6ora - Seyyar ig
-
―
(91Xanlan)SolCnoid
oyllqlar
-
- Ugqiitblii ayrncr
Pa31e3.[ - l. Ayrrma menteqasi;
Aytrma
montoqosi
Pasre:4xxre goxyuenru
(soyyar) sonadlori
Pa3Ъ eMHЬ IЙ cOJIeHoИ Д
HИ Я― Diyirlonme
Torpaqlanmrg ayrrrcr
Paruegunnrenr, oAHonoJmcHbrfi
- Birqiitblii ayrncr
Parueaunnre.rs .rpexno.rrocnsrfi
Pa:re:axoft rryrrxT
Pa3Ъ eMHЫ Й― Sё kile bilen
Л■― Mihomkin 9orOive as―
qlsl
-
Yol
Pa:r,ergnr,re xaccrpu - Yol
(soyyar) kassirleri
Pa:r,eu - Aynlan, s6kmo, gtxarma
Pagreu xou6nxnponaxnrrfi Kombine edilmig (qarrgrq)
s6kmo
PaMHЬ :Й MocT― Co"iVeli kOrpi
PaMHЫ ЙpeЛ Ь
c― cor9iVe relsi
PaMna“″α
″ ″″′リーRampa
(mCtrOp。 litcn qatarlarmm
4・
ycrin izorindon ycrin altina
ke9mesi t9in domir― bcton
tikinti)
PacК aЛ eHHaЯ HИ TЬ ― Kё zolllll,
tcl
Parr,eMnas uyQra - Ayrtlan
mufta
Pa:reunoe coe.qflHenlle - Aynlan
birlogmo
330
PacК aHToBК a peЛ Ьca― Rclsin 9e―
vrilmesi
PacК aHToBК a peЛ ЬcOBOИ HИ TИ
Rcls xettinin 9evrilmesi
―
Pac
PacК aTК a― A9ma,a91lma,diyir―
lotmo,hamarlama
PacК aTК a npo30Д OB― MOftillorin
PaCnOЛ 3aHИ e
no」 IoTHa―
Yata薔 ln
stru,mesi
dizilinesi
PacК ЛaД Ka CTpeЛ
oЧ
HorO nepe30‐
Дa ― Yoldeyi,on qurttunun
dizillnesi
PacК oЛ ШnaЛ Ь
l ―spahn par9a―
PacnoЛ oЖ eHИ e― Yerle,mo,ycr―
lo,dirmo, ycrle,dirilmo, ve―
ziyyot,qoyma,dizmo
PacnoЛ oЖ eHIe Ha yК ЛoHe― Ma―
lanmasl
illikdo yerlo,me
PacК oc― Coplik
PacК oc 6yф epHOr0 6pyca―
Bufer
BarOHa― Vaqon
kuzovunun 9opliyi
PacК oc onopHЬ :Й ―Dayaq 9opi
PacКoc cTeⅡ КИ BaroHa― Vaqon
y303a
PacК oc К
divarinin 9opliyi
PacК peД ИToBaHHЫ Й
rin ycrle,mosi
PacΠ o■ oЖ eHHe noД BИ ЖⅡorO CO‐
cTaBa ― Horoket terkibinin
yeriosmesi
PacnoЛ oЖeHИ e cTaHЦ ИИ ― Stan―
ДoК yMeHT―
siyanin yerlo,mesi
Odonilmi,soned
PacΠ ИcaHИ e― Codvol
PacnoЛ oЖ eHИ e Ш axMaTHЫ M Πo‐
PacnИ caHИ e ДBИ ЖeHИ Я Πoe3Д OB―
Qatarlarin heroket codvoli
Pac■ o■ oЖ ИTLCЯ 一Ycrlo,dinnok,
qoymaq
lonlann heroket codvoli
PacnИ caTЬ ΠpoИ cШ ecTBHc― Hadi―
Pac■ op― A,1.11la qivvesi,tozyiq
Pac■ op Кy30Ba rpy30M 一 Yiklo
soni bfsilttl ilo tes宙 r ctmOk
PacnИ cК a― Imza ka首 lzl
PacnЛ aBИ TЬ (MeTaЛ Л H ■ Д
・)―
tttt∴
lと
pЯ Д
КoM― sahmat qaydasinda
yerlosme
PacnoЛ oЖ eHИ e BaroHoB ― Va―
qonlarin ycrle,mesi
PacnHcaHHe
ДBИ Ж eHИ Я BoHH‐
CК ИX Э
ШeЛ OHoB― Horbi cse_
-11lli`∬
PacnoЛ oЖ eHИ e orHeЙ ― Islqlarin
ycrio,Inosi
PacΠ oЛ oЖ eHИ e napК oB― Parkla―
tirinin 9opliyi
。
H_
-+c I
■
PaCnOЛ 3aHИ e HacЬ InH― Tё klno―
nin(tOrpttm)Sin,mOsi
a91lrnasl
PacКЛaД Кa peЛ ЬcoB ― Rclslorin
ξ
BI.I― Oturaca首 ln yastllanml,
burnu(ve ya uCu)
alanlagdrr,) etmo;
zleme
kuzova tezyiq
Pac■ op peЛ Ьc03011 КOЛ eИ ― Rcls
lzine tezylq
PacnopК a - l
2 Sё bo,s6k■ 1lne
КpecT03И HЫ ―Carpa_
zin daya首 1
PacnopК a К
pЫ ШeК ― Qapattin
daya言 1
Pac■ opК a
κ ■OД OШ ―
331
Dayaq, dirok;
luri., PuYlu"musr (b6liiqdii111。
5
・"聖
雅
話
よ
i∬ 電
温
彙
炒 電lЧlllhi撤
l Ⅷ湯
rtiel『
PaCnOpК a,T呼
1
Ve― BOrk d―
PatlttkИ ttcTК
eヶ
yll
鷺
鴻夢_P町
鴨畷 顧
監IPa曇
執
Il
1:L:IttЛ
霊ギ ll!WIT帯
llilttI暑
"Й
:::驚ii藷
Pa」
_
::寝lIIallra _ Dayaqhq l li聴 壼
‖
eIIleJIЬ Hぜ
― Dayaqllq l l::::譲
ll温
Pa::::IIHЫ i1 6pyc
∬
T
I`^IIHК
I器
―Pay―
la品 lμ ttJ∬fTB M″ 11聴
し器 :翼 ЪJ響 1二 r‐
こ
Ib。 ,1,ilm霊
五ri8r soroncaFtt■ …
h.T_│・ 蓋話 爵
P“ mpЯ
T∵ _TlI
lTRIIPal蕊
So―
:↓
Д
鮮曇
Ы II
・
Pa:IIop・ ДИTeJIЬ
・
―
ronCam
10■ ■υ O■
・ `r―
pos■
1■
OCT
蕊置
―
t.:.. nAv― I Pa:i[ill鸞
‐
llili」 llli^T°
lWiI]墓轟,恥 1聖輔獅設
lunmO,pay‐
[ltilti:I:HIle_Bё
lanma
_ _ _^
nO■ ‐ I PaCiiI鸞
r""ip"oI"""""'?trTl酢
i:."lf:;
話ふa l Pa瀾
“
I∬ 貫写
t:iヽ
善
du■ liog
Fl燻
。zT::遭
_二
::lll
出鯖―s"dΨ。
型畷 憮訥 梅朧 1轍勘 I揮 貰
飩o身
_… … _│… 百ト
ge.[rr
“
:LЩ ∝
Pa鮨
lanmasぅ
涌酔 墨質二Я
llPat鸞
:み
:滞
llxOri l Pa::II::Iド 」
II:lIIllH∫
ilii:[}鳶
332
S
Ittξ
Pac
PacceЯ
H■
ocTЬ
MaШ
И
HИ
cTa一
PaccpeД oToЧ eHIIc
Ma―
ΠoД BИ Ж
HOrO
cocTaBa― Horoket terkibinin
,inistin flknnin da薔 lnlqh薔 1
PaccneAoBaH“ e КpyШ eHИ Я (IIЛ И
aBapИ И)― A首 lr qoZanin (ve
ya qozanin)ara,dirllmasl
PaccЛ eД oBaHIIe HapyШ enИ Й ―
comlonmosi
PaccpeД oToЧ eHHocTЬ HanoЛ ЬHo‐
ro o6opyД o3aHIIЯ ― C61 ava―
Pozuntularin arasdirllmasl
PaccЛ eД oBaHИ e HecoxpaHHocTИ
PaccTaHoBKa BarOHoB B cOCTaBe
nepe3030К
― Vaqonlarin terkibdo yer―
lo,dirilmosi
PaccTaHoBК a KaД POB― Kadrlarin
yerlo,dirilmosi
PaccTaHo3К a np030Д HИ КOB Π0
BaroHaM ― Bolod9ilorin va―
― Da,1lnalarin
saxlanmamasinln
(qcyri―
saxlanl,lnin)ara,dinlmasl
PaccneД oBaHИ e HecЧ acTHЬ :x
Чae3
cЛ y_
- BOdbext hadisolorin
qonlarda ycrlo,dirilmesi
ara,dlrllmasI
PaccJIeД oBaHИ e nPHЧ IIHЫ ― Se―
bobin arasdlrllmasl
PaccЛ eД oBaTЬ ― Arasdlrlnaq,
PaccTa■ oBК a cИ rHaЛ oB ― Isare―
lorin ycrlo,di五 lmosi
PaccToЯ HИ e― Mosafo
PaccToЯ ⅡИe BHyTpeHHИ x rpaneЙ
―Daxili tzlerin(daXlli toro■
yoxlamaq,tohqiq cmok
Laylanma
PaccJIoeHHe―
PaccJIoeHИ
e rKIЛ
oBК И
―
danllqlarlnin comionmesi
lorin)mesafOSi
Ba,1屯 m
Pacc■ oЯ HИ e MeЖ Дy BⅡ yTPeHHИ ‐
MII rpaHЯ MH КoЛ ec― Toker―
laylanmasl
PaccJIoeHИ e MeTaЛ Лa ― Metalin
laylanmasl
loHn daxili tereneri arasln‐
dakl mosafo
PaccЛ oeHИ e TopMo3HЬ IX pyК a30B
PaccTPoЙ cT30 - POZma, pozul―
ma, xarab cdilme, xarab ol―
ma,da首 1lma,daこ ltma
― Toll.loz xOrtumlarinln lay―
lanmasl
PaccMaTpИ BaHИ e(HatlaЛ ЬHIIК OM
CTaHЦ 壼壼,Д enO И ■ Д.)一 Ba_
xllma(stanSiya,dcpo reislori
PaccTPoИ cTBa aBTocЦ enHoro yc‐
TPOЙ CTBa― Avtoqo,qu qur薔 ―
usunun nasazll薔 1
ve s)
PaccMoTpeⅡ Иe BeД enИ Я КHИ r ―
Kitablarin aparllmaslna ba―
PaccTPoЙ cTBO КpenЛ eHИ Я rpy3a
一Yikun borkidilmosinin po―
zlllmasl
xllinasl
PaccTpoЙ cTBo
PaccMoTpeHИ e npeTen3И И―Iddi―
nyTH _ Yolun
xarab olmasl(d電 1lmasl)
aya baxmaq
PaccoЛ ЬHLIЙ TPy6oIIPo30Д peф ‐
― Rcfscksiyalarin
duzla,dirllma boru kemeH
ceК ЦИИ
PaCT30p_MOhlul
PacTBopИ TeЛ Ь―Holledici
PacTeК aHИ e―
333
Axma
Pac
PacToΠ ИTЬ КOTe■ OTonЛ eHИ Я ―
Istilik qazaninin yandirimasl
Doyor codvoli
PacЦ enИ TeЛ Ь aBTOcЦ enoК ― Av―
toqo,qularin a9anl
(qalanmasl)
PacToЧ Кa HoBan― Tozo yonulma
PacTЯ rИ BaЮ Щ ee ycIIЛ ne― Goril―
PaCЦ enKa COCTaBa
me quvvesl
PacTЯ ЖeHИ e― Gerilmo,uzanma,
PacЦ en」 IeHИ e aBTocЦ
―
Torkibin
a91lmasl
eΠ КИ ― Av―
toqo,qunun a91lmasl
dartllma
PacЦ enHoЙ ΠpИ BoД ― A9ma inti―
PacTЯ ЖeHne noe3Д a Ha neperoHc
―Monzildo qatann gerilmosi
PacTЯ ЖeHИ e nЛ eTИ ― Pletin ge―
Hlmesi
PacTЯ ЖКa― COkib uzatma,dar―
tib gcneltme,dartllma
PacTЯ ЖКa npo30■ OЧ HaЯ ―MOftil
qall
PacЦ eΠ HoЙ ΠpИ BoД aBTocЦ enKИ
― Avtoqo,qunun a9ma inti―
qa11
PacЦ enHoЙ pЫ Чar― A9ma(ayl―
rlCl)q。 lu
PaCЧ eT 3a nepe303К y_Da,linaya
gё re
dartlsl
PacTЯ HyTLIЙ ■oo3Д ― Gorilmi,
hesablasma
PacЧ eT MexaHIIЧ ecК oИ
ΠpOЧ
HOc‐
_Dayattm mexani―
ki mOhkomliyinin hesablan―
qatar
PaCф OpMИ poBaHИ e― Da普 ltmaq,
TИ O■ OpЫ
da首 ldllma
masl
PaCф OpMИ PoBattne noeЩ a― Qa―
tarin da薔 ldllmasl
―
PaCф OpMIIPoBaHИ e cocTaBa
Torkibin dagldllmasl
PacЧ eT Ha BЬ
:Hoc」 IIBOCTЬ
―
Dё ziml● liyo gOre hesablan―
ma
PacxaЖ
PacЧ eT Ha nepe303К y BOИ HcК oЙ
ЧacTИ ― Horbi hissonin da―
PacxЩ ―Xorc,sert mOSrOf
PacЧ eT oΠ TИ MaЛ ЬHoЙ
ИBaHИ e BeHTИ 」
IcII― Ven―
tillorin aralanmasl
,lnma XOrcl
PacxoД ■ocTeЛ ЬHOro 6eЛ ЬЯ―Ya―
taq dostinin mesrofl
PacxoД ToΠ ЛИ3a ― Yanaca普 ln
PacЧ eT ΠЛaTeЖ eЙ ― Odomolorin
hesablanmasl
sorfl
PacxoД HaЯ cTaBК a― Mosrof nor―
Pac・ leT c rpy300TIPaBIITeЛ eM
―
Yik gOndorOnlo hesablasma
masl
PaCЦ eHKa―
ma
PacЦ eHК a
HopMЫ ―
Optimai nollllanin hesablan―
masl
Doyor,qiymet qoy―
Barona
―
PacЧ eT ce6ecToИ MocTИ ―
VaqOnun
PacЧ eT copTИ Po30Ч 菫OII「 KlpК И
doyoH
PacЦ eHoЧ HaЯ
BeД oMocTЬ
Maya
doyorinin hesablantnasl
Cesid10me topesinin hcsab
―
334
lanmasl
―
Pac
PacЧ eT
TopMo30B― TOltnozlarin
hcsablanmasl
PacЧ eTHaЯ aMΠ ЛИηДa TeMnepa‐
TypLI― Tcmpcraturun hcsab―
lama amplitudu
ДЛИHa
PacЧ eTHaЯ
nyTII― Yolun
hcsablama uzunluttu
PacЧ eTHaЯ
КoHToPa―
HCSablama
kontonl
PacЧ eTHaЯ Harpy3Кa― HCsabla―
ma"b
Hera6apИ THocTЬ _
Hcsablama ondazosizliyi
PacЧ eTHaЯ
PacЧ eTHaЯ
HopMa― Hcsablama
noll■ ■asl
PacЧ eTHaЯ npИ 6Ы ЛЬ― Hcsabla_
ma goliri
PacЧ eTHaЯ cИ Лa TЯ rИ ―Hesabla―
ma dartl quwosi
Pacq6rHr,rfi pecypc
PacЧ eTHaЯ cК opocTЬ ― Hesabla―
ma streti
PacЧ eTHan cPe/1HЯ ЯДaЛ ЬHocTЬ ―
Hesablama orta mesafOsi
PacЧ eTHaЯ cxeMa BΠ ИcЬ IBaHИ Я
―
19oHsine ycrlo9monin hcsab―
lama sxemi
PacЧ eTHaЯ TeMnepaTypa(MИ
HИ _
Ma」 IЬ Ha■ , MaК cИ MaЛ ЬHaЯ )―
cocyAa
(r;reuenra) - Qabrn (elementin) hesablanmlg ehtiyatr
Pacqernrrfi cflycx - Hesablama
eni$i
Pacqerxr,rfi cpox uryztGu cocyAa
- Qabrn hesablama xidmet
miiddoti
Pacqerurri ropuo:noft nyru
Hesablama tempcratum(mi―
-
Hesablama tormoz yolu
Pac.rerurrfi ykroH - Hesablama
nimum,maksimum)
PacЧ eTHaЯ ToBapHaЯ
Pacqernrre (u,ru cno4nue) ne,qoMocrr{ - Hesabat (ve ya hesablama) cedvelleri
Pacqernr,Ie aoKyMeHTr,r - Hesabat senedlari
Pac.rerHrre ra6nxqsr - Hesablama
(ve ya hesabat) cedvollori
Pacvernsrii 6eryn - Hesabat qagrgr
Pacqerxsrfi Barou - Hesablama
vaqonu
Pacqerxrrfi Bec rroe3Aa (rpyra I
r. a.) - Qatarrn (ve ya yiikiin)
hesablama gekisi
Pacqernrrfi uHrepna,r - Hesablama intervah
Pacqernrrfi noqrenr - Hesablama
yoxu$u
Pacqernrrfi nponer - Hesablama
a$rnmr
mailliyi
КoHTopa―
Hesablama yik kontoru
PacЧ ё
THoe ДaBЛ eHHe ― Hesabat
- Qalaqlann
temizlenmesi
Pac.ureHeHHrrft npocrofi BarouoB
- Vaqonlarrn pargalanmrg
Pacqucrrca 3aBaJroB
tezyiqi
Hesabat
mesafosl
PacЧ eTHoe coЧ eTaHtte Harpy3К H
―YikloHn hesabat toplusu
PacЧ eTHoe paccToЯ HHe―
bogdayanmasr
Pacur[sarr As[xeune
ti nizamlamaq
335
- Horeke-
Pac
Pacurnnxa
kiilmesi
nyrn - Yolun
s<i-
aktor
- izin geniglonmesi
Pacruupnrem, - Geniglendirici
Pacurupure,rs rpaxcQopuaropa
- Transformator geni$londiPacurnpenne xoleu
ricisi
Pacurxpnrerruurft 6,rox
lendirici blok
-
Genig-
Pacuurlporarx - $ifri agmaq
Pacurnr[ponxa cxopocreuepnoft
nexru - Si.irat<ilgon lentin qifrinin agrlmasr
Pacruxr[porulnr - $ifragan
Pacrqennre.nr rla:
-
PeaKTOp ω ′α″件 ′′ασ 〃リ ーRc―
Faza aymctst
`ι
Pearrop ΠyTeBoЙ (POБ C)一 Yol
rcaktoru
PeaК ЦИЯ`ヮ α″. ′
αO″り ЯКOpЯ ―
′
Lё vborin reaksiyasl
PeaЛ И3aЦ ИЯr77α ″.″ αJjリ ー Rca―
lizasiya,
heyata
kc9irmo,
yayma
PeaЛ ЬHocTЬ nPOЯ BЛ eHИ Я oΠ ac‐
HOCTИ ― TOhlikonin omolo
golmesinin reall屯 1
Pe6opД a ψ′α
″
bο ″
borda
4″
Rc―
'―
Pe6opД a 6aIД aЖ a― Qur,a首 ln
rC―
bordasl
Paqraoxaruraqufl (nam. rationaIrs,) rpyronrrx rrepeBoiox Yiikdagrmalarrn somorolo$dirilmosi
Pe6opД a noД КЛaД КИ ― Altll普 ln
Pauuonarrnas opraH[3au[q
Somoroli togkilat
Pe6pИ cTce npoЛ eTHoe cTPoeHИ e
-
rebordasl
Pe6pa ycИ ЛИBaЮ IЦ Иe― Gicion―
diHci qablrttalar
―Qablttall
a91rlm tikilid
Pe6pИ cTЫ ЙH30Л Я
TOp― Qablrtta_
Paqrlonanr,nas rpaHcrroprrrpoBg.)
1l izolyator
xa (rpy:a, lrarepua.na u r.
Pe6po-l
Tll;2 Qablrtta
(yi.ikiin,
Semereli
noqletmo
PeBepcク α
rll.″ ツ
′
rS″ リーRcvcrs
materiahn ve s.)
PeBepcep― Reverser
Paqnoxarsxoe - Somaroli
PeBepcИ BHaЯ pyК o■ TК a― Rever―
Paqraoxansxoe npeAnoxeHr{e siv dostok
Semereli teklif
PeBepcИ BHoe peЛ e― Rcvcrs re―
Pauuouanruoe paclpeaeJrenrre lesi
Semarali b<iliigdtirmo
PeBepcIBHoe
TOpMoЖ eHИ e― Re―
Paquoxa,rrxsrft uapurpyr - Sovcrsiv to.11lozlama
moroli mar$rut
PcBepcИ BHЫ Й― Reversiv
Peaxrlrsxoe (tam. reactio)conpoPeBepcIBHbIЙ 6apa6aH― Rcver―
rrrB,'reHrre - Reaktiv mtiqavislv baraban
mot
PeBcPcИ BHЫ Й ДBHraTeЛ Ь ― Rc―
PeaxrxsHsri Marepr{an - Reakverslv inuherrlk
tiv material
336
Perncrpaqnr rpyra
PeBepcИ BHЫ Й ttЛ aЧ КOBЫ Й Ba」 I
―Rcversiv yumruqcuqlu val
PeBepcИ poBaHИ e― Revcrslo,dir―
mo
PeBИ 3И Я
qeydiyyatr
Perncrpaunr uruepennft
molerin qeydiyyah
Per[crprpyeMbIfi npnxae
″ViSIの 一 Tefti,,
"・
yoxlama
"α
diyyata ahnan emr
Perucrpnpyroqnft
PeBИ 3“ Я 6yК c― Bukslarin tofti,i
(yOXlanl,1)
PeBI13И Я 6yК c
mifo■ is
hcyoti
PeByH― Cl普 lrqan,sirena
′
Fa■● ―
rZ. rag″ ″
PereHcPaTop`● α
Rcgcnerator
ra″リ ー
PerenepaЦ ИЯ arll・ ′
ag′ ″ι
Regencrasiya(borpa
edo⇒
`ヮ
PerenepaЦ H■ Ma口 la― Yattin rC―
gencrasiyasl(borpasl)
,一 Siya―
“".ragisrrz″
hl,codvol,nizamlaylcl,slra,
eHИ Я
ДBИ ‐
ЖeHIIЯ ―HOroket istiqameti―
nin qcydiyyat91sl
PerIIcTPaЦ ИЯ ДeЙ cTByЮ IЦ IIx Πpe‐
― QiVVedO
Дynpe】 颯 eHIIЙ
olan xobordarllqlarln qey‐
― Qeyde
(a1lnma),qeydiyyat
Qey-
MexaHlr3M
Per,rauenr neperonopoe
grqlar reqlamenti
-
Dant-
Per.nauenrnponaHHoe Mexaltltqe-
cxoe o6cryxuranne
-
Reqla-
mentleqdirilmig mexaniki
xidmet
Peuauenrnponannrrfi [epepr,rn - Reqlamentlogdirilmig
fasile
Per.:rauenruporars - Nizama
salmaq, qaydaya salmaq,
registr
PerИ cTPaTop HanPaBЛ
-
Pemauesr aeficrnuft floe3.tHofi
6puraau - Qatar briqadasrnrn fealiyyot reqlamenti
PeBИ 30PCК O‐ И HCTPyК TOPCК И Й
cocTaB ― ヽlifettis― tolimat91
PerHcTPク
- 019-
cropocrn - Siiroti qeyd edon
mexanizm
Pemauenr (nonbc. regloment +
Qpauq, reglement) BeEe' A
leperoBopoB - Dantqtqlann
apanlma reqlamenti
Per.nauenr aeficrrnfi - Fealiyyot
reqlamenti
BaroHa ― VaqOn
buksunun teftisi
PeBH3И Я pOЛ ИКoBЬ IX 6yК c― Diy―
ircokli buksun te■ isi
PeB130p ДBИ ЖeHИ ■ ― Horoket
mifettisi
PeBИ 30p_Д ИcneTЧ ep― Dispet9er―
diyyatl
PerИ cTpaЦ HЯ
Yiikiin
-
alma
337
reqlamentlogdirmok
Per.naueurnpyrou[fi flopsaoK Reqlamentlegdirici qayda
Pery.rxporanne (nam. regulare) Tenzimleme, nizamlama
Perynnponanue Baronlroro napra - Vaqon parktntn tonzimlonmesi
Peryfl IlpoBaHIle BaroHorroroKoB
Per
―Vaqon axininin tonzimlon―
mosl
Pery」 IИ poBaHne ДBИ ЖeHИ ■―Ho―
roketin tonzimlonmesi
PeryЛ ИpoBaHИ e ДBИ ЖeHИ Я Πoo3‐
ДOB― Qatarlarin heroketinin
tonziinlonmesi
PeryЛ ИpoBaHИ e
HanpЯ Ж eHИ Я
IIOД
Harpy3К OЙ ―Yik altlnda―
kl gerginliyin tonzimlonmosi
ДBИ ‐
Pery」IИ poBaHИ e cК opocTИ
ЖeHИ Я ― Horoket stretinin
tonzimlonmosi
PeryЛ ИpoBaHИ e ToЧ Hoe―
Doqiq
tonziinlomo
PewЛ ИpoBК a Жe3Л OB― Jczllorin
tenzimlonmesi
Pery」 lИ pOBК a 3a30pa― Arall首 in
tonziinlonlllosi
PeryЛ ИpoBК a КOЛ ИЧecTBa Жe3‐
ЛoB ― Jcz■ orin miqdarlnin
tonziinlonmosi
PewЛ IIPoBК a napaMeTPoB― Pa―
ramctrlerin tonzimlonmesi
Pery」 IИ poBК a
pa6oTЫ ― Isin
ton―
zilnlonmosi
PeryJIИ poBК a pЫ ЧaЖ HOЙ nepeД a―
Pery.rarop roKa aBToMarflqe-
cxrfi (PTA) -
ЧИ― Qo1
6tullllosinin ton―
ziinlenmesi
PeryЛ ИpoBKa TcMnepaTypHЫ x Han‐
― Temperatur gergin―
liklorinin tonzimlonmosi
PeryЛ Иp● BOЧ HaЯ npoК ЛaД Ka ―
P■ ЖeHIIЙ
Tonzimloyici ara qatl
Coroyanln
avtomatik tonzimloyicisi
Peryrrrop xoqa - Gedigin (horoketin) tenzimleyicisi
Pery;rarop unc,na o6oporon Ddvrolor sayrmn tenzimloy-
icisi
PewЛ Иpo30Ч HOe 3aAaHИ e― Ton―
zimlome tap,1■
Pery.ruporovxrrfi rlucrpyuexr Tonzimloyici alet
Pery.nrpono.rxrrft peocrar - Tonzimleyici reostat
Pery,ruponqur - Tanzimloyici
Perynuponrqnx cxopocrn - Siiret
tenzimloyicisi
Peryrupyeuufi (x.tu nepery.lupyeMbrfi) [epeesa - Tonzimlenon (ve ya tonzimlonmoyon) kegid
Pery.rarop - Tenzimleyici, nizamlayrcl
Pery,nrrop 6rrcrpogefi crnyrcqnfi
- Teztesirli tonzimloyici
Pery,rnrop DeHrrJrbHbri - Ventil
tenzimloyicisi
Peryrrrop rponrxocru - Sesucaldrcrmn tonzimleyicisi
Pery,rrrop aaBJreunr - Tezyiq
tenzimloyicisi
Peryrnrop uouluocrn - Giic tenzimleyicisi
Pery,rrrop HaflpqxeHrlff reHeparopa (PHf) - Generator gerginliyinin tenzimleyicisi
Pery.lrrop fneKTpl.l.recKIlfi -
Elektrik tenzimloyicisi
Pery.nrquonxoe coopyxeHne
Tenzimleyici tikili
1首 1
Pery」 IИ P030■ HBIe BИ HTЬ :― Ton―
ziinloyici vintlor
338
-
Pe/1yК Top ry7α ″.″ ′″
リ ー Rc―
`″
duktor
PeД yК Top ДaBЛ eHИ Я―Tozyiq re―
duktom
PeД yК Top
jimi
np130Д ■0「 O MexaHI13-
Ma ― Intiqal mcxanizminin
reduktom
PeД yК Top
Э」
IeК TPonPИ
BOД a
―
Elcktrik intiqahnln reduktom
PeД yК TopHo‐ КapД anHЫ И nPH30Д
(TPК )― Reduktor― kardan in―
tiqah
PcД yК ЦИoHHЫ И КЛaIIaH ― Re―
duksiya klapanl
PeД yК Ц
ИoHHЫ Й К03ф фИЦИeHT―
Rcduksiya omsa11
ycTPoЙ cT30 Tozyiq azaldicl qurLu
PeeЧ HЫ Й ДoMК PaT ― Rcykah
PeД yЦ ИpyЮ Щ ee
domkrat
PeЖ ИM r●Pα ″ .regi獲 リ ーReJim
PeЖ И
M BtteHИ
oe3Д a― Qatarl
“Я■
apa■ 11la(idarectmo)reJimi
PeЖ ИM BoЖ ДenИ Я■oetta― Qata―
rl idareeulle rcJimi
PeЖ И
M「 opHLIЙ ―Datt reJimi
PeЖ nM rpyЖ eHЫ Й一Yikli rcJim
peЖ И M
―
ДЛИ HHOCOCTaBHЬ :И
Uzuntorkibli reJim
PttИ M Ю HTPo」 IЯ ―Nezaret rcJimi
PeЖ HM КPaTК 000CTaBHЫ Й ― Ql―
saterkibH reJim
PeЖ ИM КpaTК ocPoЧ HЫ Й ― Ql‐
samiddotli rc」
PeЖ ИM
Pexnu uepenrexxslfi - Doyiggen
rejim
Pexnu nepexo,qxofi - Kegid re-
o6MeHa
(koson) alot
Pezept (Qpan4. reserve) - Ehtiyat
Pe:epn naronnoro napxa - Vaqon parkr ehtiyatr
Pe:epn npe*renn - Ehtiyat vaxtr
Perepr nepepa6arsrnarculeft cnoco6nocrn - Iqlenmo qabiliyyati ehtiyatr
Pe:epn nonrrureHfifl cKopocrr.t Siirotin artrrrlma ehtiyatr
lm
一
Pexxu nopoxnnfi - Bog rejim
Pexnu pa6orr,r 6pnraqsr - Bri
qadanln i9 rejimi
Pexuu parnnxsufi - Diizenlik
rejimi
Pexuu pea.nsnoro BpeMeH[ Real vaxt rejimi
Pexnu peryaxponannr - Tonzimleme rejimi
Pexru py.rnoft perynnpoBt(rr Olle tenzimlenma rejimi
Pexuu cpeannfi - Orta rejim
Pexnu ropuoxeHnq - Tormozlama rej imi
Pexnru rpyaa - Omok rejimi
Pexulr ynpan,reHnn - Idaroetme
rejimi
Pexuu xpaneunn - Saxlama rerimi
Pexnuur,re paOorbr - Rejimli igler
Pexnunsrfi flepexnrcsareJrb Rej im gevirgeci
Per(yutrfi riHcrpyMeHr - Kesici
Mibadilo
(dOyi,m。 )rCJimi
PeЖ ИM naccaЖ IIPcК ИЙ―Somisin
rCJlml
339
Pe3
- Beledgiler ehtiyyatr
Peeepr nponycrnofi cnoc6nocrn
- Buraxtctltq qabiliyyoti ehtiyatr
Pe3epB nyreBoro pa3B]lrrlt Yolun inkigaf ehtiyatt
Pe:epn pa6ouefi clr.nu - EhtiYat
Peepn nponoaruros
iqgi qiiwesi
Pe:epnxporanne aBToMarlrtrecxoe
- Altomatik ehtiyatlama
Perepanporanue Mecr B noe3aax
- Qatarlarda yerlorin ehtiyatda saxlanmast
Pesepnxponauue rrpoBoaoB Jrrrnefinofi qenn - Xotti ddvre-
nin meftillsrinin
Pe:epnurrft npo6er .noxouorxna
- Lokomotivin ehtiyat qagrgr
Petepsuporanue aBToMaruqecKoe
- Avtomatik ehtiyatlama
Pesepnyap (Qpanq. reservoir) Qon
Perepnyap nouylrnrrfi - Hava
9Onl
rJq xxMrrrara
yovi preparat goni
Pe:epnyap
Perepnyap ganacnofi
goni
-
- KimEhtiyat
Perepnyap uarncrpa,rsxsrfi
Magistral geni
Pe:epnyap nacJrlxoft JraMrrbr
ehtiyatda
saxlanmasr
Pe:epnnar axxyuy.nrropnan 6araper - Ehtiyat akkummulyator batareyasr
Perepnuar KoaoBafl rrlurrq - Ehtiyyat kod xetti
Peeprnar nurr - Ehtiyat xetti
Pereprxan nnrs xaxa.ra - Ehtiyat kdzerme teli (xetti)
Pereprnoe nrraure - Ehliyat qidalanmasr
Peeprnoe ylrpaBJreur{e - Ehtiyat
idareetme
Peepnnoe sJreKTporr[TaH[e Ehtiyat elektrik qidalandrrmasl
Perepnurrfi rrcroqHrrr nlraHrrq Ehtiyat qidalandrrma menbeyi
Perepnnufi JroxoMorrrB - Ehtiyat
lokomotivi
-
Lehim(lamo) lampastnrn qeni
Perepnyap ropuorroft - Tormoz
goni
Pegeq - Kosor, koski
Pereq-xonnporamxrrfi - Suretgrxaran keski
Peseq-o64upo<xrrfi - Soyucu
(qabrqgrxaran) keski
Pegrnonaq BryJrKa - Rezin oymaq
Pe:[xosaa npoxJraaKa - Rezin
ara qatl
Pernnonoe xo;rsqo - Rezin halqa
Pelnuonsre
flepqarxr
olcoklor
AfigneKTprrrrecr<He
-
Dielektrik rezin
Pernnonrrft ronep - Rezin xalga
Pernnonrrft naxer - Rezin paket
Pernnoxaproxnbre rrpoxJragKu Rezin-karton ara qatlan
Pe3nxouera.nnrqecxxfi nor:rouarcufif anapar - Rezinmetal uducu aparat
340
PeК
Pe3И HOTК aHHЬ :Й pyKaB―
Pe31::::7:;:'″
Rczin―
′ ー
sis′ 0リ
Rezis―
tor
Pe3К Иe КOЛ e6aHИ Я ДaB」 lenИ Я ―
Tozyiqin koskin oynamasl
Pe3К Иil CК aЧ oК
ДaBЛ eHИ Я ―
mamn noticoleri
Pe:y.rsrarsr npoBepnu Yqacrxa
nyru - Yol sahosini Yoxlamamn neticoleri
Pe:r6a
- Yiv
Konusvari Yiv
Pe:s6onaq nryaxa - Yivli oYmaq
Pe:s6a rouuqecxar
-
Pe:r6osaq aera.rs - Yivli detal
Per6osas Qpeta - Yivli frez
bucaq
―
ca
Pers6osoe coeauneHue - Yivli
Pe3К Oe ttcК PIIBЛ eHИ e peЛ Ь
birlogme
Rclsin keskin ey■ mosi
Pecr6osrre orBePcrlrfl - Yivli
Pe3К Oe TOpMoЖ eHИ e ― Birdon
degikler
(kOSkin)tOm■ OZlama
ー
α
Peixa
″ィ
. rasO″
Pe30HaHC r,′ α
- 1. Tamasa, ensiz taxta;
"`リ
2. Reyka
Rezonans
Pefir:a :y6.rarar - Digli reYka
Pe30HaHC HaIIPЯ Ж enHЯ ― Gergin―
Pefixa ronnqecxas - Konusvari
lik rezonansl
reyka
Pe30HanC ToК oB― COreyanlar rc―
Pefic (xeneq. reise) taroxt - Yazonansl
qonun reysi
Pe3yЛ ЬTaT(К PyШ enHЯ HЛ II aBa‐
rpy:a - Ytikiin reYsi
Pefic
lr
qOZanin
PIIИ )_Netico (a薔
paccroflIr[e - ReYs
Peficonoe
ve ya qozanin)
mosafosi
―
MiSa―
Pe3yЛ ЬTaT Ha6」 IKIACHИ Я
Peftconsrfi rrlpuar - ReYs jumah
hidonin neticOSi
Peiic(DeAep (xene4 reiPfeder) Pe3yЛ ЬTaT ■poBeД eHHoro ЭКcne‐
Reysfeder
(nam. requisitum)
Pexnn3rrrr
Aparllml,ckspcHmcntin(ve
Kpennenns rPY:a - Yiikiin
ya hcsablamanl⇒ netiCOsi
borkidilma rekvizitleri
TaT ΠpoMepoB cTpeЛ oЧ Ho‐
Pe3yЛ Ь
(ttm. reclamatio) Pex.:raMarlns
―
Yoldoyi,on
a
ro ■epeBoД
iddYa, talob,
Reklamasiya,
qurgulan■ 619mo netiCOsi
qikayot
― Ba―
Pe3yコ lЬ TaT PacCMOTpeHII■
PexouenAarrnx (lam. recommen'
x■ manin neticosi
dotio) flaccax.nqau - SamiPe3yり lЬ TaT PacЧ eTa― IIesablalna―
ginlore meslehot
nin neticOSi
PeroMenAaunc - RoY, zemanet,
TaT cxoД a― Relsdon 91x―
Pe3yЛ Ь
moslehot
manin neticosi
PenorcrpyrPontuann (tam. recPe3yЛ ЬTaTЫ ΠpoBepК I― Yoxla‐
TOzyiqin keskin s19ramaSl
Pe3К ИЙ yroЛ ― Koskin
Л
H PacЧ
eTa)一
PIMeHTa (И
341
PeК
ο″srrz′ ,→ ЛИH■ ■―YenldOn_
qunllmu,xett
PeК OHcTPyIIPOBaHHЫ
И
ΠpИ eMO‐
oTΠ paBoЧ HЬ :И ΠyTЬ
_ Ycnl‐
don qunllmu§ qobul― gё ndOr‐
me yolu
relesi
PeЛ e И HД IIК aTOIHOe_indikator
relcsi
PeК oHcTPyК ЦИЯ `ワ α″. r′ cο ″sr‐
″″
ДelICTByЮ IЦ Иx ycT_
``=り
pOЙ cTB_Fealiyyotdo olan qu―
rgulann yenidon qurulmasl
PeК oHcTPyК
PeЛ e Д
ИффepeHЦ ИaЛ Ь
HOe― I)ife―
rcnsial relcsi
PeЛ e 3a3eMЛ eHИ Я _TOrpaqlama
ЦИЯ ΠyTИ
(cTaHЦ ИII,
Дeno И■Д.)_Yolun(Stansiy―
anin,dcponun ve s)ycnidOn
qurulmasl
Pe■ΨnepaTИ BHOe"α
ο″′′
″‐
".″
′
′
TOpMoЖ
eHIIe―
Rckupera―
り
tiv to....OZlama
PettnepaЦ ИЯ ЭHeprЦ И _EncrJi―
nin rckuperasiyasl(qaytarll―
masl)
PeЛ e“ ″α
″ィ.rel.ι リーRelc
PeЛ e aBapИ ЙHoe― QoZa relesi
PeЛ e КoMaHД Hoe―
Komanda rc‐
lcsi
КoM6И HИ pOBanHOc(К
MШ )
一Kombine edilmis rele
PeЛ e КoHTpoЛ ЬHOe― Nezaret re―
PeЛ e
lcsi
Pe」 Ie КoHTPOЛ Я
3aЩ ITЫ ― Miha―
flzo nezaret relcsi
PeЛ e MaК cИ MaЛ Ь■0「 O HanpЯ Жe‐
HИ Я―Maksiinal gerginlik re―
lcsi
Bloklama
Maksiinal coreyan relcsi
MaЛ ora6apИ THoe Ш Ten_
PeЛ e
ceЛ
PeЛ e BpeMeHИ _vaxt rclcsi
Ь
Hoe―
stCpSelll ki9iken―
dazoli rcle
Pene BЫ ДepЖ КИ BpeM● HИ ― VaXt
g6zlome relcsi
PeЛ e BЫ 3Ь IBHOe― Ca首 lrl,rCICSi
PeЛ e ДaBЛ eHИ Я_TOzyiq relesi
PeЛ e ДaBЛ eHИ Я MacЛ a ― Ya言
tezyiqi relesi
PeЛ e MapШ
PyTHOro Ha6oPa
Marsrut yl言 ma rclesi
PeЛ c M「 HOBcIIHoe― Ani relc
PeЛ e MИ HИ MaЛ ЬHoro
HИ Я
(PMH)―
―
HanP'Ж e‐
Minimal gerg―
inlik rclcsi
PeЛ e ДByxnoЛ ЮcHOe-lkiqitbli
PeЛ e MoЩ HocTИ ― Gic relesi
PcЛ e ttanpaBЛ eHИ Й (HH)-lSti―
rele
Pe」 le ДByxЭ Л eMeHTHoe
lcsi
Pe■ e KaToД Hoe― Katod relesi
PeЛ e КoД OBOe― Kod rclesi
Pene MaК cИ MaЛ ЬHOro TOК a _
PeЛ e aHoД HOe― Anod rclesi
PeЛ e 6Л oК ИpoBOЧ Hoe―
rclesi
PeЛ e HcΠ oЛ HИ TeЛ ЬHoe― icra rc_
ceК TopHoe
qametler relesi
nepeMeHHoro ToKa aCШ )
Doyi,on cOreyan sektorlu
PeЛ e
nanpЯ ЖeHИ Я _ Gerginlik
rclcsi
ikielcmentli rele
PeЛ e HeИ TPaЛ ЬHOe aBapИ
342
И HOe
Per
(AIII, AB AIIIII, ACIII) _
PeJe [oHHxeHtIoro HaIIpf,xeHI{c
(PmD - Algaq gerginlikli rele
Neytral qeza relesi
Pe.le nefirparbHoe MeaJreHHo Pene npxeunoe - Qobul relesi
geficrnyrouree (HMIIIM, Pe.re npouexyro.rnoe - Araltq
relesi
AHIIIM) - YavaS tosirli neyPe:re
npauoro aeficrnllq - Birbatral rele
ga
tosir relesi
Pere HeiTpanLHoe HopManBlro Pere nycxoBoe xolr6uxnponanaefi crByroqee (HMIII, AHIII)
noe (CKIIP-3) - Kombino
neytral
rele
tesirli
Normal
edilmig igasalma relesi
Pe;re neftrpa,rsxoe orlreBoe
(OMIII, OMIIIM, AOIII) - Pe.re nycrconoe flonflpfl3oBaHHoe
([IIP-3) - Polyarizasiya ediligrqlandrrma neytral relesi
mig igesalma relesi
Pe:re uefirparbHoe rIycKoBoe
(IIMIIYIII) - Neytral igosal- Pe:re nyreroe - Yol relesi
Pere c noraparqarcrqfiMIrcs KoHma relesi
raKraMr{ - Qayrdan kontaktlt
Pe.ne nefirpa:rsnoe c repMo3Jrerele
ueuronr (IIMIIII AHMIIIT)
neytral
Pere
crrHarbnoe - igare relesi
Termoelementli
Pe.re conporxsneHxn - Mliqavirele
mat relesi
Pe,te xeurrenceJrsHoro rrrrra Pele c repuonBlxnrcqareJreM Qeyri gtepsel tipli rele
Termoagarh rele
Pene o6rerqeHHoro rtrna Peae rereQounoe - Telefon relesi
Yiingiillegdirilmig tipli rele
Pere renrosoe (nau repunuecPene o6parnoro roma (POT) roe) - istilik (vo ya termik)
Oks caroyan relesi
relesi
Pene orHeBoe ua.nora6apxrnoe
(OMIII-2) - Kigikandazeli Pe:re roxa - Coroyan relesi
Pe.re rpancuurrepxoe (TIII, TP)
igrqlandrrma relesi
(ilkin)
Pene nepruunoe - Birinci
- Transmitter relesi
Pele yxa:are,rsnoe - C6steriqi
rele
rele
Pe:re neperpyro.rnoe - ifrat yiik
ynpauexnr - idareetme
Pe,re
relesi
relesi
PeJre noJrrpn3oBaHHoe - PolyariPe,re Qoror:rexrpnvecroe - Fozasiya edilmig rele
toelektrik relesi
PeJIe noncp[3oBaHHoe l|Mrlynbcim- Pere qacroru - Tezlik relesi
Hoe (I{MIII, l,l NIBIX)
Pere 3rexTpoa[HaM qecxoe pulslu polyarizasiya edilmiE
Elektrodinamik relesi
rele
343
-
ЭЛeК TpoMarHHTHOe―
romaqnit relesi
Pelle
Elekt―
PcЛ e Э
ЛeК TpoMarHИ T■ oe‐ meИ T‐
paЛ ЬHoe MeД 」IcHHO― ДeЙ cTBy‐
― Rels kitabl
PeЛ ЬcoBaЯ Кo■ eЯ ―Rels izi
PeЛ ЬcoBaЯ HaК ЛaД Кa― Rcls yan―
11言 1
ЮЩee(PЭ Л‐
lM,P3」I‐ 2M)一
Elcktromaqnit neytral yavas―
PeЛ ЬcoBaЯ HETЬ ― Rcls xotti
PeЛ ЬcoBaЯ o■ opa― Rcls daya薔 1
tesirli rclc
PeЛ ЬCODaЯ nЛ eTЬ ―Rcls plcti
PeЛ ЬcoBaЯ ■oД Ic」IaД Кa― Rels alt―
PeЛ e ЭЛeК TPOMarHИ THoe― HeИ T‐
pa」lЬ Hoe
HopMaЛ ЬHo_Д eЙ cT‐
ByЮ Щ Иe(PЭЛ‐1, PЭ Л-2)―
11慈 1
No■ 11lal tOSirli elektromaqnit
PeЛ Ь
coBan ceTЬ ―Rels,obokosi
PeЛ Ь
C03aЯ ЦenЬ ―Rels dё vrosi
ncytral relesi
PeЛ ЬcoBaЯ ЦenЬ
PeЛ e ЭЛeК TpoHHoe ―
rele
Elektron
PeЛ e‐ n36И paTeЛ ЬHoe ―
Se9mo
rcle
PeЛ eЙ HaЯ 6洲 Кa― Rclc ota普 1
PeЛ eiIHaЯ 3aЩ ИTa― Rele mtlha―
flzosl
PeЛ eЙ HaЯ naHeЛ Ь―Rele paneli
PeЛ eИ HaЯ ΠoЛ yaBToMaTИ ЧecК an
6Л oК ИpoBК a ― Relcli yarl―
mavtomatik bloklama
9eЛ
Ь‐TPaHcф
c ДByMЯ Дpoc‐
OpMaTOpaMИ
―
Iki drosscl― transformatorlu
rels d6vrosi
PCЛ ЬC03aЯ ЦeΠ Ь c TpeMЯ ДPOC‐
ceЛ Ь‐TPaHcΦ OpMaTOpaMI _
U9 drossel― transformatorlu
rels dё vrosi
PeЛ ЬcoBoe cК penЛ eHИ e ―
Rels
borkidiclsl
PeЛ ЬC0303HЫ Й COcTaB― Rclsda―
,lyan terkib
PeЛ ЬcoBЫ e ЦenH nepeMeHHOro
ToК a ― Deyi,on coreyanin
PeЛ eЙ HЫ Й6Л oК ―Rclc bloku
PeЛ eЙ HЫ ЙК
OHeЦ ―Rclc sonluttu
PeЛ eЙ HЫ Й
ΠyTeBoЙ TpaHcф op_
MaTop(Π ■ ⅡPT)― Rcleli yol
transfoll■ .atom
peЛ eЙ HLIЙ cTaTИ B― Rclc stativi
rels dOvreloH
Pe■ Ь●03Ы e Цenl nocToЯ
HHorO
TOKa― Sabit coreyanin rcls
d6vrolori
PeneЙ HЫ ЙШКaф ―Rclc,kafl
PeЛ e‐ cЧ ё
TЧ И
К―Hesablaylcl rclc,
SaytaC rele
PeЛ ЬCODЫ e
PeЛ Ь
cЬ :脅″
♂7.
ΠИTaHneM ― Impulslu qida_
lanma1l rcls dOvreleri
PeЛ ЬcoBЫ e ЦenH c КoД oBЫ M ΠИ―
TaHIIeM ― Kodla qidalanan
rcls dOvreleri
PeЛ ЬcoBЫ e ЦenH c HenpepЬ IB‐
′
Jsp Д
α′
eф eК THЬ Ie
MecTHoCTИ
―
pa3BeTBЛ eHHЬ le
PeЛ ЬcoBble ЦeⅡ H c ИMnyЛ ЬcHЫ M
―Dcfektli rclslor
Pe」 IЬ eф
ЦenИ
―SaX010nmi,rels dOvroloH
Ycrin rel―
ycfl
PeЛ Ьc脅 ″a″ ゴ
′
リ ーRels
PeЛ ЬcoBaЯ КHИ ra(ф OpMa‐ Ⅱy_2)
344
PcM
HЫ M ΠИTaHИ eM ― Fasilosiz
qidalanan rels dOvrolori
PeЛ ЬcoBЫ e ЦenИ ЧacToToЙ 25,
PcMonT`J"α ″・″″0″ リ ーTO―
mlr
“
PeMoHT BaroHo3 - `raqonlarin
50,75「 Ц -25,50,75 Hcrs
tomlrl
PeMOHT 3eM■
tczlikli rels dё vreleri
PeЛ ЬcoBЫ Й cottИ ⅡИTeЛ Ь― Rels
PeMoHT
―Relstomizloyon maoin
PeЛ Ьcope3HЫ Й CTaHoК ―Relsko―
PcMoHT
MaШ ИHa ―
Rclsqaynaqlayan ma,ln
PeЛ ЬcocBapoЧ HaЯ
―
Rclsde,on doZgah
PeЛ Ь
cocMa3Ы 3aTeЛ Ь― Relsya曽 ―
laylcl
PeЛ ЬcoyК ЛaД ЧИК ― Relsdё ,oyon
―
Rclscilalaylcl vaqon
Rcls― ,pa1
peШ eTК a ―
5obokesi
PeЛ ЬcЬ l ИHBeITapHble―
Inventar
―
Kon―
ΠoД BИ Ж HOro
cocTa3a
―
tomiri
PcMoHT crpeЛ HLIX ΠCPe30AOB―
Yoldoyl,on qlttulann tO面 五
KI・
PeMoHT ycTPOЙ CTBa― Qurttnun
tomlrl
PcMoHT
ф HTИ HrOBЬ :xo■ op― Fi―
PeMoHTИ pyeMЫ Й nyTЬ ― Tonlir
olunan yol
PeMoHTHaЯ BЫ ШКa ― Tomlr
qillesi
PelvloHTHo‐ 30CCTaHo3И TeJIЬ HaЯ
6PИ raД a ― TOmlr― borpa brl―
qadasl
rclslori
Pe■ Ь
cЫ ocTPOД eф errHЫ e― Kos―
PcMoHTHo‐
mai,lori
PeMoHTHO‐ OnepaTHBHaЯ
mi,rcislor
PeЛ Ь
cLl yК opoЧ eHHЫ e― QlSald■ ―
CBЯ 3Ь
HЫ e― Bora―
ΠyTeBa,pa6oTa―
Te―
mir‐ yol islori
PcMoHTHo‐ peBH3110HHЫ Й yЧ ac‐
■oК ―Tolnir― toftis sahesi
PcMoHTHo‐ TeXHO■ or“ Ч ecК И И
berlo§ dirici relslor
PcMeHHaЯ nepeД aЧ a
PaД IIO‐
― TOmir― opcrativ ra―
diorabitosi
PeMoHTHo‐
mls relslor
―
03Д OpOBHTeЛ ЬHaЯ pa‐
6oTa― Tomir― sattlamla,dir
kindefcktli relslor
PeЛ ЬcЫ TepMIIЧ ecК И yΠ poЧ Hen‐
■
lik mё bkonllon―
HЫ e ― Te■ ■
PeJIЬ cЬ I ypaBHIITeJIЬ
ceTИ
tinqli dayaqlarin temiH
(relSqoyan)
PeЛ Ьco‐ ШnaЛ ЬHaЯ
КoHTaК THOH
Horoket terkibinin tomiri
PeMoHT coopン堅eHИ Й―Tikililorin
son dozgah
PeЛ ЬcoШ ЛIIф OBaЛ ЬHЬ :И 3arOH
Torpaq
takt,obokosinin tomiri
ИHa
PeЛ ЬcocBepIIЛ ЬHbIH CTanOК
―
yatattinin tOmiri
birlo,diHcisi
PeЛ LC00Ч HCTИ Te」 IЬ HaЯ MaШ
0■ oTHa
Qayl,
0■ ■嗜nesi
PeMeHHo‐ КapД aHHЫ И ΠpИ BoД ―
yЧ acToК
(PTツ)― TOnlir― tex―
■olo」 i sahosi
Qaylン kardanll intiqal
345
PeMoHTHo‐ ЭКИnIIPoBoЧ HOe Дeno
― Tomir― techizat dcposu
Peф pИ ЖepaTopHI.IЙ
PcMoHTonpИ roД ΠocTЬ ― Tomlro
PeЧ e30Й
yararllllq
Vaqonun tomire yararllll薔
bι
rralr′
は ,h6nne,hasar・ 9oper
КoЛ ocnИ КoBaЯ -Ocaq
.″ rpl″ ― PemeTК a
ク ーRentabellik, golirlilik,
“
,obokesi
PclneTК a nyTИ ―Yol,obokesi
PemeTКa peЛ ЬcOШ IIaЛ ЬHaЯ
―
Rels― ,pal sobokesi
PeШ eTК a фepMЬ l― Fennanin,o―
bokesl
liyi)
PeHTa6eЛ ЬHocTЬ nepe3030К
―
Da,1lnalarin rcntabclliyi
ι
ο
s+sraゎ リ ー
・″ι
ィ
dayaq
PemeTЧ aTЫH
cHero3aЩ
ИTHЬ :И
PeШ ИTeЛ ЬHocTЬ MaШ И HHcTa ―
Ma,inistin qetiyyeti
PЖ aBЧ IIHa― Pas
PЖ aBЧ ИHa noBepx■ ocTH КaTa‐
HIЯ ― Diyirlonmo sethinin
paslanmasl
Кa― Rcsorlu kontakt asqlsl
OД BeШ IBaHИ
PeШ eToЧ Ha■ oΠ opa ― sobOkOli
3a6op― sobOk01i qardan qo―
ruyan hasar
PeocTaTHoe TopMOЖ enHe― Rco―
stat toll■ 10Zlamasl
Penep `ψ ′α
― Reper
″・ rη ′
=→
(nisan)
“
Peccopa`ψ ′α
″ィ
・″∬Orr9-Resor
PeccopHaЯ КoHTaК THa■ ■oД Bec‐
PeccopHoe■
Danl,lq―
PclneTo一 sobOkO,balmaqhq,mo―
heccor・
1
qoyulan xerci 91xalllla
PcHTa6oЛ ЬHoCTЬ ΠepeBo3К И naC‐
caЖ ИpoB― Somisin dasllna―
larlnln rentabe■ iyi(g01irli―
PeocTaT oレ
Rcostat
ИHф OpMaTop―
1l rnolumat vcren
PeMoHTonpИ roД ■ocTЬ BaroHa ―
PenTa6eЛ Ь■ocTЬ
■oeЩ ―Rci
rtCratOr qatarl
e― Rc―
PИ reЛ Ь
gι クーl Rigel,
● ィ.ガ ζ
"ι
dirok,tir;2 Sirci
“
PIreЛ Ь3aMК a― Kilidin sirgisi
PИ reЛ ЬHЫ Й 3anOp_Rigcl ba薔 ―
sor asqlsl
PeccopHЬ IИ КoMΠ ЛeК T ― Rcsor
dosti
PeccopHЫ Й ЛИcT― Rcsor tobo―
laylclsl
qosl
Pnc6epMa― Risbcll.la(hidrOtex―
PeccopHЬ IЙ Tpoc― Rcsor trosu
niki qurttu)
PHcК a
Pecypc`ψ ′α″・ressO″ ′
Caリ ーEh―
tiyat,vesait,Inonbo
“
PecnHPaTop ●α・ ″
′
ψirα ==0)―
Respirator “
Peф pИ ЖepaTopHЬ IЙ `ψPα ″ ra/‐
″ ra″″
りBarOH― Refrtcra_
=′
tor vaqonu
Ha ШcIIК e ― Boynunda
XOtt(nisa→
PIIcК И Ha npeД ΠoД cTynIIЦ e ocИ ―
Oxun topunun qabaq nozaret
xotleri
14・
PИ cК И
Шa6Л oHa ― sablonun
■ozaret
346
xotloH
PoЛ
PxcxosaHHrrft xoA (Marrrr,rHrrcra,
PoД TЯ rИ ―Dartinin n6,強
Aexypnoro r r. A.) - Cesarotli
PoД ynaК oBК И ― Qablamanln
horekot (maqinistin, ndvbotnovu
ginin vo s.)
PoЖ oК cИ rHaЛ ЬHЫ Й―Isaro,ey―
Prlruuqnag (zpeq. rhythmos) nopum
rpy3xa rpy3oB - Yiiklorin ritP03a nepenoca cHera― Qar yl首 lnl
mik yiiklenmesi
P03eTК a― Rozctka
PflrMuqnaq pa6ora - Ritmik i$
P03eTК a noTo■ oЧ HaЯ ―Tavan ro―
PnrMr.rqHocrb pa6ot:rr crauurr zetkasl
Stansiyanrn ritmik i9i
P03● TК a npeД oxPaHИ TeЛ ЬHaЯ ―
Pnnnnqnufi yaap o perrc - RelQOruyucu rOzetka
so doyon ritmik zorbe
P03eTК a CoeД ИHИ TeЛ ЬHaЯ ― Bir―
Pnxronxa (neme4. richten) - Rixlo,dirici rozetka
tovka (yolun plana gdro pozulP03eTOЧ HLIЙ КoHTaК T― Rozctka―
masr, hamarlama, diizoltme)
1l kontakt
Prxroara KpHBbrx - Oyrilarin P03Ы CК 6araЖ a― BaqaJin axta―
rixtovkasl
rl,1
Praxrosxa npflMbrx - Dtiz yollaP03Ы CК rpy3a-lrikun axtan,1
nn rixtovkasr
P03Ы CК HaЯ nepenHcК a― Axtar19
Pnxronxa nyru - Yolun rixtovyazl,masl
kasr (yolun siiriigdiiriilmosi)
PoЛ ИК ● ′ .Rο llの 一Diyircok
“ЯЦ■OHHЫ Й― Izolya―
Pfixrogoqnaq MarrrrHa - RixtovPo」 IИ К И30Л
“
“
ka maqrm
siya diyircoyi
Puxrono.rHaq sxrr - Rixtovka
PoЛ IIК py6И ЛЬHИ Кa― A9ann di―
rels xotti
ylrcoyl
PoroBofi pa3pc.qHrr - BuynuzPOЛ HК03Ь :И 6yК coBLIH ■OД Ш ИΠ‐
van boqaldrcr
HИ К―Diyircokli buks yastl薔 1
Poa (axztr. rod, poleor perch) - PoЛ ИКoBLIЙ 6yК coBЫ Й y3eЛ ―
N6v, cins
Diylrcokli buks qov,agl
PoA 6an,racra - Ballastrn n<ivi.i
PoЛ ИКoBЬ :И ΠOД ШИΠHИ К ― Di―
PoA narona - Vaqonun ndvii
yircokli yastiq
Po.q rpy:a - Yiikiin ndvii
POЛ Ь("α″ .″ ο′
グ TpaHcΠoPTa―
Po4 nogouxnoro cocrasa - HoNeqliyyatin
“ rolu
rokot torkibinin ndvii
PoЛ ЬraHr ДЛЯ TPaHC■ OPTHpOBК И
Poa cnyx6u - Xidmatin n6vii
ДeTaЛ eЙ ― Hisselerin neqli
Po4 roxa - Coroyamn n6vii
■9in rolqanq
Pog ropuoxenxr - TormozlamaPoЛ ЬraHr aa"ι ィ. ′
Ollgα ″g, 一
nrn ndvti
Rolqanq
347
Py6epoxa Qtam. rube + 4req. eidos) - Ruberoid
Py6u.nsxrx - Agar
Sdn.rr,nxx gnofi oft - Ikiqat aqar
PoЛ ЬraHroBЫ Й КoHBeЙ ep― Rol―
qanqh konvcyer
PoЛ ЬraHroBЬ :Й cTeJIЛ aЖ ― Rol―
qanqh stcll筍
力οIP3ι οリ
PoM6И ЧecК Иe tり′・ ′
rЛ yxtte nepeceЧ eHIIЯ
“ ―Romb―
lu bitOv kesi,molor
-
Py6nrsuux rpexnonlocHr'Ift
-
UEqiitblii aqar
Py6nmuux rDnaepsufi
agan (aynclsr)
PoM6oBHД HaЯ КOHTaKrHan■ oД BecК a
―Romb§ ok11li bnぬ k asqlsl
PoM6oBИ ДHaЯ ΠOД BecК a― Romb―
Fider
- Filiz
Pyxan - Xorhrm
PocΠ ycК ―Buraxma
PocnycК BaroHo3 - VaqOnlarin
- Tormoz xortumu
PyxanNqrr - Olcekler
PyrcoBoArrerb JruneftHoro noapasrerreHrH - Xotti biilmanin
rohberi
PyRoBoar.rreJrb nrIHefiHoro npeAnpurrun - Xetti miiossisenin
rohbori
Pyxonogxre,'rs uaxenpon - Manevrlerin rohberi
PyKaB ropMo3Hoft
buraxllmasl
PocnycК ЛoК OMOTИ Ba― Lokomo―
tivin buraxllmasl
Pocnッ ℃К cocTaBa C ropК И― TOr―
kibin tepedon buraxllmasl
PoccЫ nЬ rpy3a ― Yikin sepo―
lonmosi
PocT Harpy3К И一Yikin (a意 lrll―
曽ln)artlml
PocT ΠpoД oЛ ЬHЬ Ix(HЛ tt ΠOΠ epeЧ ―
Rotorlu
Pyxonoaurent pa6or - iglorin
rohberi
Pyronorcrno 6pnraaofi - Briqadaya rohborlik etmo
Pyxonogcrno no rexHnqecKoMy
rropMr{poBan[rc - Texniki nor-
arperaT
PyKoBoAcrBo trocaAxofi
― UZununa(ve
ya
enino)quvv。 10Hn artll■ 1
PoTopHBIЙ ク αrpl. ″ο″ ″ り CHerO_
OЧ HCTHTeЛ Ь― Rotorlu qarto―
mizloyon
POTOPHЫ
-
Pyaa
,okllli asql
HЬ IX)● IIЛ
Py6u.nrnnr gnyxno.nrocxtrfi
ikiqiitblii agar
Й ЭКcKaBaTOp―
malagdrrma iizro rehberlik
ckskavator
Pη ■■ 4「 BЫ ΠpЯ MИ TeJIЬ HЫ Й
r naron Vaqona mindirmeye rehborlik etmok
Pyxonoacrro pa6orofi cralrqfi[ Stansiyanrn igina rehborlik
etmek
PyKoBoacrBoBarscn - Olda rehbor tutmaq, osaslanmaq
―Civo― d滋 londlHci aqrcqat
P7THЫ Й TepMoMeTp― Cive tcr―
mometri
a cocЛ a― Qabin kё y―
Py6aШ К
■oyl
Py6aШ Кa ЦИcTepH― Sistcmlorin
kё yneyi
348
町WTT器 1∬ 器
PyЧ Han cTpeЛ Ka ―
:
ni rehber tlltmaq
PyК 030Д ЯЩИЙ (CnyCК ,■ OД ЪeM)―
Rohber(cnis,yoXu,)
PyК oBoД ЯЩ
ИII ДOК yMeHT―
ber soned
PyК 030Д ЯЩИЙ yК ЛOH ―
Roh―
Rohber
01lo idaro
olunan yoldoyi,on
PyЧ HaЯ TPaM6oBKa - 01lo dё ―
yoclemo
PyЧ Hoe yΠ paB」IcHIle-01lo ida―
reetmo
PyЧ Hoe ynpaBЛ eHИ e cTpeЛ КoЙ
(К yp6eЛ eM) ― Yoldoyi,onin
el10(kurbcllo)idarO Olumasl
maillik
PyК oЯ TК a―
Dostok
PyКo■ TК a(К HOΠ Кう
砿 ИTeЛ ЬHoCTII
―Saylqhq dosteyi(diンmeSi)
PyЧ HoЙ КpacHЬ IЙ cИ rHaЛ ― Qlr―
mlzl ol 15arosi
PyЧ Hoil nepe30Д HOЙ MexaHИ 3M―
01lo 9cviHlon mexanizm
PyК oЯ TК a(К HOnК a)cTpe■ OЧ HaЯ
― Yoldoyi5on dosteyi(dty―
mosi)
PyК oЯ TК a 3aMК a― Kilidin dos―
teyi
PyКoЯ TК a КoHTPclJIЛ epa(rЛ aBHaЯ ,
peBepclIBHaЯ )― KontrollcHn
dostoyi(osaS,rcvcrsiう
PyК o■ TК a MapШ pyTHaЯ 一 Mar,―
rut dosteyi
PyК o■ TК a
peBepca
―
Rcvcrsin
PyЧ HoЙ cBИ cToК ―Ol flti
PyЧ HoЙ cIIrHaЛ -011,aresi
PyЧHoЙ TopMo3-01 tO.11loZu
OHapЬ ―Ol foneH
PyЧ HoЙ ф
―Torpattin
yum,aldllmasl
PЬ IxЛ eHИ e TopЦ oB ШnaЛ ―Spal―
PЬ IxЛ eHIIe noЧ Bbl
larin ba,larlnin(kol1010rinin,
uclannin)yum,aldilmasl
TeЛ Ь―Yumsaldici
PЬ IxЛ И
dosteyi
PyК OЯ TKa TOpMo3HaЯ
―
::ぢ 〕
』
鶴
1lCligl
111lIIム l腎認
Torrnoz
PЫ Ч ar TOpMo3HOИ
dosteyi
―Rumb
PyM6 ra″ ク.″ ″
"″ Й ― Vaqo―
PyHД yК ■oД BarOHHЫ
nalti sandlq
―
To■ 1110Z
PbI:lllΠ paBЛ eHИ Я―idareetmO
qolu
Cay yata言 1,9aylaq;2
Yol,istiqamet
PyЧ Кa 3aMК a― Kllidin dosteyi
PyЧ Кa KpaHa― Kranin dosteyi
PyЧ Кa Kpana MaШ ИHHcTa― Ma―
PycЛ o-l
PЫ ЧaЖ HaЯ
КoHTaKTHaЯ
IIoДBec―
Кa―
Q。 1lu kOntakt asqlsl
PLIЧ aЖ HaЯ nepeД aЧ a ―Qollu
OtunnO,lingli O輸 o
PЫЧaЖ HLIЙ ΠpИ BoД ― Q01 inti―
qall
,inist kranlnin dosteyi
PyЧ HaЯ КЛaД Ь-01 yiki
a― Ol bucurttadl
e6eД К
PyЧ HaЯ Л
PЬ lЧ aЖ Hble
DeCЬ :
(maniVelall)terOZi
349
― Lingli
C
ropru
ne cnycraru!
buraxma!
- Topeden
C ropxu xe nponycrarr!
den kegirme!
Caxa - His, qurum
Ca.nasrr - Xizek
Ca.rtgo (umat. soldo)
qahq
-
-
Cauonorropanxe
-
MaHoMeTp _
Oziyazan manometr
Topo-
CaMoΠ ИШyЩ ИЙ ⅡPИ 6op-Ozu_
yazan clhaz
CaMonpoИ 330」 IЬ ■0 - OZ-6zino,
6zba,lna
Saldo,
CaMonpoИ 3BO」 IЬ HOe 3aК pЫTne
cBeToф opa― SVCtOforun 6z_
Camnnx - Kipgec
Calrunr uru6epa - $iberin kipgeci
Cauo6aornponxa - Oz-tiziinti
bloklama
Canrono:6yxaenne
tesirlonme
Ca“ ρΠIIЩ yЩ ИЙ
Oz-dzi.ina
Oz-<iztine
ёzino(ve ya OZba,lna)ba首 ―
lanmasl
CaMonpol,30Л
ЬHOe
CPa6aTЬ
IBa―
HIIe-Oz-6zino(Ve ya ёzba―
,lna)isedi,mo
CaM01poИ 330Л ЬHOe TopMoЖ eHИ e
-Oz-6zino(Ve ya ozba,lna)
toll■ lozlanma
Cauono:roparouleecfl BeuecrBo
CaMonpoH3BOЛ ЬHЫ Й OTΠ ycК
TOpM030B― TOrlllozlarin ёz_
- Oz-dziine ahEan maddo
CalrosorsHo - Ozbagrna, dzёzllne buraxllmasl
tiziine
CaMonpoИ 330JIЬ ⅡЬIЙ yxoД Baro‐
Cauono,nrnoe BbrrcnrcqeHr{e paHa― Vaqonun 6z― ёzille qa9masl
ruocranuufi - Radiostansiyalann 6zbaqma s6nmosi
CaMOpa3rpyЖ aЮ lЦ Иe BaroHЫ _
Cauorocn;rauenflrcIlIltec, cMecr{
Ozibo,aldan vaqonlar
(u.nn rasrr) - Oz-<iziino ahgan
CaMOpa3JlaraЮ ЩeecЯ BeЩ ecTB。 _
qangrqlar (ve ya qazlar)
Oz― ёzuno par9alanan maddo
Cauo4anxyrqarcq eArrnrrua - CaMOpa3pЯ Д aК КyMЛ ЯTopOB _
AkkumlyatOrlarin oz_6zune
Oziihoreketedon vahid
Cauo:aruruuusaroqxft cr npornbo,alinasI
Boyrox - Ozii porgimlonon
CaMopacЦ en― Oz-6zine a91lma
eksqagrcr
CaMopacЦ en aBTocЦ enК И ― Av―
Cavoorynaeuocrx - Oz xercini
toqo,qunun Oz-6zine a911masl
9lxarma
350
ah$ma
C6o
Cauopacqen BaroHoB - Vaqonlarm 6z-riziine agrlmast
Cauopacqen B rroe3ae - Qatarda
6z-6ziino agrlma
Ca uope ryl up ooa H u e - Oziina
tenzimleme
ClMocroqlersHas xo3pacqerHafl
opraxrr3arrrfl
-
Miistaqil
tagorriifat hesabl r toqki Iat
Cauocronre,rsno - Mtisteqil, cizbagrna
CauoreqHufi c,rnn - Oz-dziine
axmaqla bogaltma ..
CanoropuoxeHne - Oz-6zi.ina
tormozlanma
Ca,lroQunancuponaune
Oziiniimaliyyolaqdirm.e
CaMoxorHaq Marrr[Ha - Oziihoreketedon magrn
Cauoxognrrft naccaxxpcxufi narou - Oziiharokotedan somiqin vaqonu
Cannrapuar o6pa6orra earoHa -
Vaqonun sanitar temizlan-
mosi
Caxxrapno-rxrI{eHnqecnlre yc-
noBr{r
-
Sanitar-gigiyenik
gerait
Cannrapxo-rexnrrqecxas [o4roronna - Sanitar-texniki hazrr-
hq
Canurapno-rexnuvecxoe rpe6onauue - Sanitar-texniki teleb
Caxurapno-rexnrlqecKoe ycrpoftcrno - Sanitar-texniki qurEu
xra pno-o n nAeM HoJr orrrq ecrufi ronrpo.ns - Sanitar-epi-
demioloJi nozaret
CaHИ TapHO_Э
ΠИД eMIo」 IOrИ Ч ec‐
КaЯ cTaHЦ ИЯ―Sanitar― epidc―
mioloJi stanSiya
CaHIITapHo_DΠ ИД eMИ o■ orИ Чec‐
КИЙ HaД 30P― Sanitar― epidc―
mioloJi nozaret
C6aЛ ancIPoBanHOCTЬ
o6Ъ eMa
nepe3030К ― Dasllnalar hec―
minin balanslasdlrllmasl
C6Л ИЖ eHИ e TopMo3菫 LIX
Ш ИH ―
Tolllloz ,inlorinin yaxinlas―
masl
C6oЙ
B
pa6oTe
鉗 1'FHil認 1∫も
isindo kosilmelor
C6oЙ КoД a― Kodun kesilmesi
C6op _ l Yl首 lm, tOplama;
2 Risum
C6op 3a B3BeШ IBaHИ e― cok―
meyo gOre yl薔 lm
C5oP 3a BOД OΠ oЙ ― Su i9meyo
goro ylglm
C6op 3a BЫ rpy3町 ―BO,almaya
gore ylginl
C6oP 3a ДOcTaBFy_catdirmaya
gore ylglm
C6op 3a lICΠ oЛ Ь30BaHИ e― Istifa―
doyo gore y181ln
C6op 3a КOpMЛ eHIle ― Ycdirt―
moyo gore ylglln
C6op 3a OCMOTp _ Baxl,a gё ro
ylglm
C6op 3a neperpy3К y _ Artlq
yiklomeyo g6re yl言 lin
C6op 3a nOrpy3К
C an
gore ylglin
351
ycTPoЙ cTB
y_Yiklomeyo
C6oP 3a nOД CЧ eT―
goro ylglln
Hesablamaya
C6oP 3a COΠpoBotteHИ e― Mi―
salyot etmoyo g6re y屯 lm
C6op 3a XPaHeHИ e― Saxlamaya
gore ylglm
C6op КoMaccИ oHHЫ Й ― Kolnis―
yon ylglln
C6oP cTPaX030Й ―Sl首 orta yl言 lrnl
C6opК a― Qura,dllllla,yl薔 ma
C6opК a BaroHoB― Vaqonlannin
C6opHЬ :Й Πoe狐 ―Ylgma qatar
C6opЬ l ДoΠ oЛ HИ TeЛ ЬHЫ e-01a―
Ve yl言 lmlar
C6PacI.IBaЮ
lЦ aЯ
cTpeЛ Кa― Aticl
yoldoyi,on
C6PacLIBaЮ ЩИЙ 6aШ MaК ―Atlcl
ba,maq
C6PacЬ IBaЮ ЩИЙ ocTPЯ К―Aticl
tiyo
C6poc ДaBЛ eHИ Я―Tozyiqin atll―
maSl(Ve ya azaldllmasl)
C6poc Harpy3К II― Yikin atlllna‐
Sl(Ve ya azaldllmasl)
yl普 1lmasl
C6opК a 3BCHЬ eB 一 Manqalarln
CBapК a― Qaynaq
C3apК a КoHTaК THaЯ ― Kontakt
qaynagl
CBapК a peЛ Ьco3-Rclslorin qay―
yl首 1lmasl
C6opKa peryЛ ЯTopa― Nizamlay―
lcinln yl普 1lmasl
C6opК a cTpeЛ oЧ Horo nepe30Д a―
Yoldeyi,on qurgunun yl薔 11-
naq cdillnesi
CBapКa ЭЛeКTpИ ЧecК aЯ ― Elek―
masl
C6opHaЯ КpecToBИ Ⅱa ― Yl着 ma
9arpaz
C6oPHИ К ΠpaBHЛ ― Qaydalar
toplusu
C6opHИ К TapHф 03 - Tari■ or
toplusu
C6oPHo‐ pa36opHLle MeTaЛ ЛИЧe‐
cК Иe annapeЛ И (CPMA)―
Ylglllb― sOk01on mctal appa―
trik qayna言 1
ЛeК TpoД yroBaЯ ―Elck―
CBapК a Э
tnk qovs qaynagl
CBapHa,6a」 IК a― Qaynaqh tir
CBapHoe coeД ttHeHИ e― Qaynaq
birlo,mosi
CBapHoЙ cTЫ К―Qaynaq cala首 1
C3apHOЙ ШoB― Qaynaq tikisi
C3apOЧ HaЯ pa6oTa― Qaynaq isi
ЛeTy電 Кa
rellor
CBapoЧ
Yl薔 lcl― paylaylci vaqoniar
CBapoЧ Ho‐ ШЛHф 030Ч HaЯ Pa6o―
Ta― Qaynaq― cilalama l,loH
CBap● ЧHЫ e oЖ orH― Qaynaq ya_
Ho‐ HaΠ Л aBoЧ HaЯ
―Qaynaq‐ lChimlomo u9arl
C6opHo‐ p“6opHЫ e nЛ aTф OpMЫ ―
CBapoЧ Ho‐ HanЛ a30Ч HaЯ pa6oTa
Y屯 lllb― Sё ldlon platformalar
―Qaynaq Oritme i,lori
C6opHo‐ pa3Д aTOЧ HЬIe BaroHЫ ―
C6opHopeЛ Ьco30e rJIyxoe nepe‐
ceЧ eHИ e― Yl首 marCISli kar
kosi,mo
C6opHЫ Йrpy3-Yttma(qar191q)
μ
nl薔 1
CBapoЧ HЫ Й arperaT― Qaynaq
aqreqatl
352
CDapOЧ HLIЙ TpaHcф oPMaTOp
―
Plandan artiq da,1lnalar
CBepxIPoBoД HMOCTЬ ― Yiksok
Qaynaq transfomnatoru
CBaЯ ―Direk
CBe】KaЯ pЖ aBЧ ИHa―
C3epxΠ ЛaHoBЬ le nepeBo3К И ―
Tozo pas
naTPoH
―
Burttu
kc9iHcilik
CBepxypoЧ HaЯ Pa6oTa― Is vax―
CTaHoК
―
Burttu
CBeTИ ЛЬHHК -l Clraq;2 1,lq―
CBepК a 3anИ CeЙ ―Yazllann tu―
tuSdurulmasl
CBepК a cxeM― Sxcmlorin tutus―
CBeTIIЛ ЬHИ К ЛЮ MИ HeCЦ eHTHЫ H
CBepИ
」
IЬ HLIЙ
patronu
CBepИ
ЛЬHЬ IЙ
tindan artlq gё rulon i5
dozgahl
landlrici
=Liminessensiya i,1薔
CBeTJIoe BpeMЯ cyToК
dumimasl
i,lqh vaxtl
CBep■ eHIle oTBepcTИ Й
―
Desiyin
yonulmasl
CBep」 Io― Burttu
l,arevericlsl
CBepЛ o cnИ pa」IЬ Hoe
― Spiral
CBeToBaЯ ЯЧeiIК a― I,lq yuvacl言
CBeT030e Ta6Л o一 191q tablosu
CBeToBoЙ ΠyЧ oК ―Islq dostosi
CBeT030Й yК a3aTeЛ Ь― Islq gOs―
1
burttu
CBepHyTЬ III● 」Iar― Bik01i bay―
raq
CBepx ΠЛaHa― Plandan artlq
tericisi
фOHapЬ ―191q fЭ neri
CBeT0303BpaЩ aЮ Щ Иe ycTpoЙ ‐
CDeT030Й
oΠ ン●КaeMЬ :Й И3HOC― Ica―
ze verilondon artlq yeyilmo
CBepX3apЯ
ДHoe
ДaBЛ
eHHe―
cTBa― Islqqaytaricl qurttular
Ar―
CBeTooTPaЖ aTeЛ Ь―I,lqoksctdi―
tlq doldumlan tozyiq
CBepxHera6apИ THocTЬ rpy3a ―
Yikin ytksok ondazosizliyi
CBepxHopMaTИ
BHa,cИ
Л a―
BHЫ Й
И3HOC
CBeTooTpaЖ aTeЛ ЬΠoe ycTPoЙ ‐
CBeTooTPaЖ aKIЩ aЯ
―
Nol...atiVdon artlq yeyllmo
islqoksetdiron boya
I,lq sxemi
ЛLTP― Islq sizgeci
CBeToф И
CBeToф op ψP′・ r.′ 力0″ 0リ ー SVCto―
CDeTOCXeMa―
Й ΠpOcToЙ ―
CBepxHopMaTHBHЫ
Nol11latiVdon artiq bo,dayan―
ma
CBepxHopMaTIIBHЫ Й ΠpOcrtlЙ cyL
ДOB(MOp● КIIx,peЧ HLIx И ■ Д.)一
Gomile血 (do疵 ,9ay Ve s)
noll■ ladan
ricisl
CTBO一 ISIqoksetdi五 ci qurttu
КpacК a ―
Nor―
mativdon artlq qivマ o
CBCPXHOpMaTИ
1
Sutkanln
CBeTЛ Ыe neф TenpoД yК TЫ ―sei
faf ncft mohsullarl
CBeToBan carHaЛ И3aЦ ИЯ ― I,lq
CBep」 IeHИ e― Burttu ile dC,me
CBcPxД
―
artlq bo,dayanmasl
for
CBeToф op BxOAHOЙ ― GiH,sveto―
foru
CBeToф op BЫ XOД HOЙ ― ClXl,
svetoforu
353
CBeToф op ropOЧ HЫ Й _
svetoforu
Tep0
CBeToф op rpyΠ ■OBoII BЫ XOД HOИ
―Qmp 91Xl,SVCtOforu
CBeToф oP 3arpaД И
TeЛ Ь
HЫ Й ―
COperleyiCi svctofor
CBeToф op ЛИ H30BLIЙ ― Linza11
svctofor
CBeToф op Л oК OMOTИ BHЬ :Й 一 Lo―
komotiv svctofOru
CBeTo● op MaHeBpoBЫ
lomeyon svctofor
OSas svc―
tofor
CBeToф op
for kё rpictyt
CBeToф opHЬ :Й CTaKaH ― SVcto―
for stokanl
CBeToЧ yBcTBИ TeЛ ЬHocTЬ ― I,lq
ΠpeД BXOД HoЙ
_Giris―
qaba言 l SVCtofor
CBeToф op ΠpeД yΠ peД ИTeЛ ЬHЫ Й
―Xobordaredici svctofor
C3eTO● Op ΠpИ КpЫ TИ Я―Qonly―
ucu svctofor
CBeToф op ΠPOЖ eК ToPHLIЙ
jektorlu svctOfOr
―
■oBepxHocTЬ ―
Islqlanan seth
CDeTЯ ЩaЯ cЯ Π。■OCa― Islqlanan
CDeTЯ ЩaЯ cЯ
Ma―
CDeTO● Op MapШ PyTHЫ Й ― Mars―
rut svctofbru
CBeTo● oP MaЧ TOBЬ liI ― Dirokli
svctofor
CBeToф op HeAeЙ cTByЮ Щ ИЙ ― Is―
―
direyi
CBeToф opHaЯ CИ rHa」IИ 3aЦ ИЯ ―
Svetofor isarevcricisi
CBeToф opHЫ Й MOCTИ К ― Sveto―
hessasll曽 1
Й ―
ncvr svetoforu
CBeToф op ocHOBHOЙ
CBeTo● opHaЯ MaЧ Ta― Svetofor
zolaq
CBeЧ enИ e― I,lqlanma
CBИ ДeTeЛ LCTBO Ha npaBo yΠ paB_
ЛeHИ Я ЛoК oMOTИ BOM― Loko―
motiviidareetmeyo icazo,o―
hadotnamesi
CBИ HeЦ ―Qurい ,un
CBИ HЦ oBaЯ o6oЛ oЧ К
a ―Qurttu_
,un qablq
CBИ cToК
ЛoKOMOTИ
Ba
―
Loko―
motiv flti
CBИ cTOК pyЧ HoЙ -01 flti
CBHcToК cneЦ ИaЛ ЬHoro caMo‐
XOД HOro ΠoД BИ Ж HOrO COCTaBa
-OziherOketedon xisusi ho―
Pro―
CBeToф oP ΠpOXOД HOЙ ― Kc9id
svetoforu
CBeToф op КapЛ ИК03Ь IЙ ― A19aq
roket terkibinin flti
CBHcToК ЭΠК ― Elektrik hava
klapaninln flti
CBИ Ⅱl― Desik,dolik,zOdO
svctofor
CBeToф opHaЯ rOЛ OBК a― Sveto―
CBo6oД Han 30Ha― Azad zona
CBo6oД HaЯ cTPoК a― BO,setir
for ba,1嗜 1
CBeToф opHaЯ ЛaMna― Svetofor
iampasl
CBeToф opHaЯ ЛecTHИ Цa― Sveto―
CBo6oД HaЯ TaMoЖ eHHaЯ 30Ha
―
Azad g6mruk zOnasl
CBo6oД Hoe BΠ HcLIBaHИ e ■oД _
BИ Ж HOrO COCTaBa―
Horoket
for nerdivanl(pil10kOni)
354
CBЯ
torkibinin
mosl
sorbost
CBoeBpeMeHHaЯ ΠoД aЧ a
ycrios―
CBo6oД Hoe MecTo― Bos ycr
CBo6oД Hoe MecTo B naccaЖ Иp_
CК
OM
cИ rHa■ a
― I,aronin vaxtlnda verilmesi
CBoeBpeMeHHaЯ ЭКIInIPoBК a Ba‐
rona ― VaqOnun vaxtinda
techiz olunmasl
ΠOe3Д e― SOmisin qata―
nnda bos yer
C306oД HocTЬ (Π yTИ , CTpeЛ КИ И
■ Д。
)― BO,luq (yolun, yOl―
doyi,onin ve s)
CBo6oД HocTЬ И 30Л И pOBaHHoro
yЧ acTК a― Izolyasiya edilmi,
C30eBpeMenHo― Vaxtinda
CBoeBpeMeH■ oe onoBeЩ eHИ e(na←
caЖ ИpoB,pa6oTHИ КOB H■ Д。
)一
Vaxtinda xober venne(sO面 ―
sinlore,i,91oro ve s),bild品 。
C30eBpeMeHHocTЬ paccЛ eД oBa―
HИ Я ДOHeceHИ Й ― Molumat―
sahenin bo,luttu
C306oД HocTЬ neperoHa一 Monzi―
lin bo,luЁ u
C306oД HocTЬ ΠpOxoД a― Kc9idin
bo,luttu
CBo6oД HocTЬ paД ИoК aHaЛ a ―
Radiokanalin bo,luttu
CBo6oД HЫЙ (Π yTЬ , CeК ЦИЯ H ■
larin vaxtinda arasdinimasl
C300「 O
―
фOpMИ poBaHИ Я
Ozinin tortibati
C30ЙCTBo― Xisusiyyot,xasso
C30ЙCTBo rpy3a一 Yikin xassosi
CBoЙcTBo onacHocTИ ―Tohliko―
nin xassesi
CBЯ 3aHHble c
ДBIЖeHtteM Πo● 3OB―
Д
Qatarlarln heroketi llo
Д
・)― B。 ,(yol,Seksiya ve s)
yЧ acToК ―BO,
C306oД HЬ :Й 6」IOК ―
olaqodar
blok― sahe
CBo6oД HЫ ЙcK」 IaД ― Bo,anbar
CBЯ 3И HИ ЖHИ e(И ЛИ BepxHИ e)一
Asa首 1(Ve ya yuxarl)olaqO―
CBoД ИTЬ ЧeЛ HoК oM― QaylqVari
birlo,dinne
londiricilor
CBЯ 3HaЯ ΠO■ oca ― Birle,dirici
C30Д MOCTa― Kё rpu tagl
C30Д 06paTHЬ :Й -Oks ta首
C30Д Кa― Molumat,inolumat ve―
reqosl
C30Д HaЯ 3eД OMOcTЬ ― Yekun
zolaq
CBЯ 3yЮ Щee― BattlaylCl,olaqo_
londiron
CBЯ 3Ь ―Rabite,olaqo
CBЯ 3Ь ``naccaЖ Иp‐ MaШ ИHIcT"―
``Sorni,in― masiniSt''rabitosi
CBЯ 3Ь 6И ЛeTHo‐ ДИcneTЧ epcК aЯ ―
cedvol
C30Д Ha,cΠ paBК a― Yekun aray―
191
― Yekun
CBoД Hoe Tpe6oBaIIIc
telob
C30Д HЫ ЙoT・ IeT― Yekun hesabat
Bilet― dispetOcr
rabitesi
CBЯ 3Ь ДByxcTopoHHЯ
Я―
IkitOroi
li rabite
C300BpeMeHHaЯ ocTaHoBIca ―
Vaxtlnda dayanma
355
CBЯ 3Ь ДHCneTЧ epcК aЯ ― Dispct―
9er rabitOSi
CBЯ 3Ь ДOpOЖ HaЯ ― Yol rabitosi
CB,3Ь ДOpOЖ HaЯ PaCnopЯ Д壼‐
TeЛ ЬHaЯ ― Yol soroncamver―
me rabitesi
CBЯ 3Ь ИHф OpMaЦ ИoHHaЯ ― Mo―
lumat rabitesi
CB■ 3Ь ЛИHeЙ Ho― ΠyTeBaЯ _XOtti―
CД aЧ a
BaroHoB c OTД eJIeHИ ■ ―
Hissedon vaqOnlarln tehvil
verilmesi
CД aЧ a ДeЖ ypcTBa ― Nё vbonin
tehvil vcrilmesi
CД atla noetta―
yol rabitesi
CBЯ 3Ь MarHcTPa」 IЬ HaЯ
CД aToЧ HЫ Й cnИ coК ―Tohvil siy―
ahlsl
―
CД aЧ a nopoЖ HЯ Кa―
ral rabito
CBЯ 3Ь Ma■ eBpoBaЯ ―Manevr ra―
Stan―
siyalararasl rabite
CBЯ 3Ь ΠapК OBa■ ―Park rabitesi
CBЯ 3Ь naCCaЖ ИPcК aЯ ―Sorni,in
c
rindon oynatma
rabitesi
CBЯ 3Ь neperoHHO‐ TeЛ eф oHHaЯ ―
Monzll― telefon rabitosi
CBЯ 3Ь ΠOCTaHЦ ИOHHan ― Stan―
siyalar izro rabite
CBЯ 3Ь CЛ yЖ e6HaЯ ―Xidmeti ra―
bito
CB,3Ь CTpeЛ oЧ HaЯ 一Yoldoyi,on
CД BII「 6aHIIaЖ a― conbOrin ye―
Hndon terponmesi
617К cЫ ―Buksun yerindon
terpenmesi
CД BИ r rpy3a― Yikun yerindon
terpenmosi
CД B■ r3BeH030「 O ΠyTИ ―Manqa―
CД BII「
1l yolun terpOnmesi
rabitesi
CД BHr КoЛ eca―
CrJIa口 mBaЮ Щee,9poЙ cT30-Diz―
londi五 ci(sabm。 ,di五 cD q‐
Bo,vaqon‐
ДoporИ ― Yoldan
(ADDY― da→ teh宙 l Vermo
CД aЮ IЦ aЯ cTopona― Tehvil vc―
ron terof
CД BИ ―Ycrindon torpoino,ye―
「
CД aЧ a
―
1
larin tohvil verilmosi
bitosi
CBЯ 3Ь MeЖ CTaHЦ ИoHHaЯ
Qatarm teh宙
vcrilmosi
Magist―
Tokenn ycrin―
don terponmesi
CД BИ r КoTЛ a― conin yerindon
torpenmesi
m
CrЛ aЖ ИBaЮ lЦ ИЙДpocceЛ Ь― Ha―
marlaylcl drossel
CrЛ aЖ ИBaЮ ЩИЙ фIIЛ Ь
Tp― Ha―
marlaylcl flltr
CrЛ aЖ ИBaЮ IЦ ИЙ peaК TOp
―
Dizlondirici reaktor
CД BHr
Л HcToB
peCCOpЫ
―
Resor
tebeqolorinin ycHndon ter―
ponmosl
CД BИ r ΠoД КЛaД OК ― Altllqlarin
CryЩ aЮ lЦ ИЙcЯ rpy3 - SlXla,an
ycrinin doyisilmosi
■oД yluК И_Yastittin yeト
yuk
CД BI「
CryЩ eHИ e
doyi,mesi
■0」10THa一 Yataこ in
「
don terponmosi
noД aЧ И BaroHoB― Va―
qonlarin vcHlmesinin sixlas―
CД BИ
dlnlmasl
356
yerin―
CД Bttr peД yК Topa―
lo,mis,ikiqat(qatar,terkib
Reduktorun
ve s)
yerindon qa9masl(Ve ya ter_
ponmosi)
CД eЛ aTЬ 3aMeЧ aHИ e naccaЖ Иpy
Rcls
izinin ycHndon torpenmosi
― Sernisine irad tuma
Ce6ecToИ MocTЬ ΠepeBo30К ― Da―
CД BИ r peЛ Ьco30Й КOЛ eИ ―
CД BИ r cTyΠ ИЦЫ Кo■ eCa Ha o● И―
,linalann maya doyori
Ce6ecToИ MocTЬ nepepa6oTК И ―
Oxda tokor topunun ycrin―
don terponmosi
CД BИ r фa3-Fazalarin yerindon
oynamasl
CД BHr ШnaЛ Ы―Spahn yerindon
terpenmesl
Artlq islomonin maya doyori
Ce6ecTonMocTЬ
Π pOД yК ЦIIII
―
Mohsulun maya doyori
″″ ―
CerMeHT aα ″。sg″ ι″′
Scqment
CerMeHTHaЯ ΠЛanК a― Seqment
CД BИ r Щ む oК ― Flr9alarin sin,―
mosl
CД BИ raЮ ЩИЙ■MΠ yЛ Ьc― Sin§ ―
diruct impulS
plankasl
Ce71■ o ДИaф parMЫ nepeК ЛЮЧa―
Te」 IЯ ― CcVirgecin diafraq―
masinln yoherl
CeД Лo КЛanana― Klapanln yo―
CД BИ Ж Кa n30Л ИpyЮ lЦ IIX CTЫ
КOB
_iz。 lyasiya cdilmis calaqla―
heri
rin ycHndon terpenmesi
CД BHЖ Кa КpIBoЙ ―Эyrinin ye―
CeД Лo КЛanana― MaHЖ eTa― Kla―
rindon torpenmosi
CД BИ ЖКa nyTИ ―Yolun ycrindon
torponmesl
CeД Лoo6pa3Hoe
CД BttHyTЬ IЙ BaroH
―
pan― mattctin
YoheⅣ ari dorinlo,mo
Terpedil―
ml,vaqon
■oeЩ ―Qatan yerin―
don terpetmok
CД 30eHHaЯ rpy30Ba,OnepaЦ ИЯ―
ikiqat ytk omoliyyati
CД 300HHaЯ onepaЦ ИЯ ― Ikiqat
omoliyyat
CД BHHyTЬ
CД BoeHHЬ Ie
Л aMΠ Ьi―
Ce71JIoo6pa3HaЯ фOpMa― Yoher―
vari forlna
Ioo6Pa3HЫ И И30Л ЯTOp― Yo
CeД 」
QOsala,_
oce300
o
MaCЛ
Mё vsimi ox yaЁ
―
l
nepeBo30К
―
Dasl―
malarin mё vsimli"
ι
わリ ーSektor
CeК Top ρα
".Sι
Л
ЮКa ― Likun
CeК TOp 3anOpa
battlaylCi sektoru
doyi§ on qurttu
(nOe卸1,cocTaB H■
Ce30HHOe
Ce30HHOCTЬ
CД 30eHHЫ Й (HЛ II ДBOЙ HoЙ )cTpe‐
ЛOЧ HЬ lil nepe30Д ―Ikili yol―
Й
hewaH izolyator
ρα″ィ。Sα おοり nepe―
Mё vsimi da,1lna
B03К a一`ψ
Ce30HHaЯ
ml,lannpalar
CД BoeHHЫ
yOheri
yrЛ y6Л eHHe ―
CeК Top ΠyTe30「 O peЛ e― Yol re―
Д.)
―QO,alanml,,ikilo,mi,,cit―
lcsinin scktorll
357
CeК
Cexyugouep (nam. secunda) Saniyorilgen
Cexuuonuponaxue (tam. sectio)
- Seksiyalanma, seksiyalara
ayrllma
Cerqronnponaxue .rnxuu - Xettin seksiyalanmasr
Cexqronxponaxlre cern - $ebekanin seksiyalanmasr (seksiyalara aynlmasr)
CeKu[oHHaq pa3reJrKa
alara bdliinme
-
Seksiy-
Cexqnounr,rfi nronrrop - Seksiya izolyatoru
Cexqraonnufi pa3BeAxHr{TeJrr, -
Seksiya ayrrrcrsr
Cextlun Qram. secrio) - Seksiya
CeKuNq aoxoMorrlsa - Lokomotivin seksiyasr
Cexqur xo.nognnr,uraxa - Soyuducunun seksiyasr
Cexqxx rxopn - L6vborin seksiyasl
CereBofi rrarox - Sel axrnr
CerexrflsHr,rfi (tam. selectio)
Borrr,rMerp - Selektiv (seqma
qabiliyyotli) voltmetr
CeJrercrxsHsrfi npeo6pa:onare,rr,
roxa
-
Careyanrn selektiv
doyigdiricisi
npЯ MИ TeЛ Ь―Sclcn dizlendi―
rlolsl
CeЛ eoTBoД ЯЩ ee COopyЖ eHИ e ―
Sel aparan tikili
CeЛ enpoΠ ycК HOe coopyЖ eHИ e ―
Scl buraxan tikili
CeJIЬ cИ H‐ 脅″″■S′ ,yり ДaTЧ ИК ―
Sclsin― verici
CeЛ ЬcИ H‐ ΠpИ eMHИ К―Selsin― qo―
bulcdici
CeMaф Op rψ
Sernafor
“
.saFlη 力ο″リ ー
CenapaTop″ α″.Sη α″
parator
CepД elHИ К-l
"リ
ーSC―
Mll,OX,i91ik;
2 Urokcik;3 0zok,nivo
CepД eЧ HИ К 3y6a― Dl,in oxu
CepД eЧ HИ К КpeCTOBИ HLI― Car―
pazln llrokciyi
CepД eЧ HИ К cOЛ eHOIIIla― Solcno―
idin irokciyi
CepД eЧ HИ К TpaHCф OpMaTOpa
―
Transfo■ 11latorun nivesi
CepД Цeoo6pa3HЫ Й Кy」IaЧ oК ―
Urok,okilli yunlluqcuq
CepeД ИHa КoHTppeЛ Ьca― Kontr―
rclsin ortasl
CcPeД ИHa npoЛ eTa ― A,lrllnin
ortasl
CepeЖ Кa ocTPЯ Кa― Tiyonin slr―
Ce,rexrunxr,rfi pexrrM - Selektiv
gasl
rejim
CepeЖ К
a pa6oЧ aЯ ―Islok slrtta
Cerexrop Qram. selector) - Se- CepИ ЙΠoe npoИ 330Д CTBO― Seriy―
lektor
all istehsal
Ce.rexaupararroryee (apa6. sail) CepIIЙ HЫ e MaHeBpЬ I _ Scriyall
coopyxeHxe - Sel istiqamatmanevrler
londiren tikili
CepИ ЙHЫ ЙBLInド Кクα
″.s′ ガaリ ー
Cerenosrri (zpeu. selene) st rScnyali buraxlll,
358
CЖ a
CepИ ЙHblЙ
CepHЯ r77α
TtlJI■ OК ―
SC五 yalitob
S′ ′ieS)Л OК OMOTИ Ba
"。
―Lokomotivin scriyasl
″
CePTИ фИКaT`ψ ′α″
Cer.rarrre HaapbIBLI ocn
torlu qtrrlmalarr
-
Oxun
Cerr - 1. $obeke (kontakt);
2. Demir yol xetti
Cerr noaocxa6xeHlrq - Su tochiScrtiflkat(,ohadetnamo)
―
zatr gebokesi
Й
eHTP
И
OHHЫ
ИК
aЦ
Ц
CepTIIф
norayuruan - Hava geboCers
Sertiflkasiya inerkozi
kesi
eК
ToB
CepTИ фИКaЦ ИЯ ИHЬ iX 06Ъ
Cers xe.reluulx aopor - Demir― Diger obyektlerin scrtifl―
yollan gobokesi
kasiyasl
yК
HИ
―
uecrnofi cnnsu - Yerli rapoД
Cerr
И
Я
Π
И
К
aЦ
Ц
CepTИ ф
qebekesi
bita
Mohsulun sertiflkasiyasl
Cerr ocnerrre,tsnar - IgtqlanCepTIIф ИКaЦ IIЯ TeXHИ Ч ecК Иx
drrma qobekosi
CPeД CTB― Texniki vasitolerin
arexrpxvec(aq - Elektrik
Cerr,
sertiflkasiyasl
―
qobekosi
a)― Slrtta(slrЁ
CepЬ ra(cepeЖ К
Ceqenue Bepr[KanbHblx KoIoHoK
aclq)
CepЬ ra ocTPЯ Кa ― Tiyonin slr―
- $aquli siitunlann kesiYi
Tohliikeli
Ce.reHxe onacgoe
gasl
kesik
r―
No―
Ь
HЬ:X
TЯ
CepЬ rtt КoHTPOЛ
Ceqenxe HaKJroHHbIx rloqcoB zarot dartlslnin(qolunun)sl―
Maili qurgaqlarrn kosiyi
rЁ alarl
Ceqenxe rpoBoaa - Meftilin keCepЬ rИ TaЛ eBoro 6■ oК a― Qal―
14・
`ι
cα リー
=手
-
siyi
Cxaraq aBTocuelxa
dlll.la blokunun slrttalan
CeTeBaЯ pa3MeTК a― SebokO ni_
-
Srxtlmtq
avtoqo$qu
,anl
Cxarac qacrb [oe3aa
- Qatartn
srxrlmrg hissosi
Cxarue - Stxtlmtg, srxma
CxarNe crosuxx raronor - DaYanml$ vaqonlafln sxtlmast
Cxarxe nrerx - Pletin srxtlmasl
CxarHfi (nor,qyx, rat u r. g.) - Stxrlmrg (hava, qaz vo s.)
Cxarsrfi KoHTaKT - Srxtlmlq
kontakt
Cxarufi cocraB - Srxtlmrg ter-
CeTeBoЙ a3TOMaT-5oboke avto―
matl
CeTe30Й rpaф IIК ―Seboko qra_
flki
CeTH cB■ 3И ―SObOke rabitosl
CeTК a― Tor
CeTKa rpaф ИКa ДBHЖ eHИ Я―Ho―
reket qrarlkinin toru
CeTК a TepMHЧ ecК aЯ ―Tcnnik tor
TPa_sizgecin toru
CeTК a фHЛ Ь
apК aC―
poBoЛ
oЧ HЫ ИК
CeTЧ aTo‐ Π
Tor― moftilli gё vdo
kib
359
CЖ a
CЖ ИЖeHHЬ :Й ra3-Maycle,diril_
ml,qaz
CЖ ИMaЮ Щan cИ Лa ― Slxlcl
quvve
Arxadan
golon aylnna
C3aД И ИДyЩ ИII■ oe3Д ―Arxadan
golon qatar
CИ rHaЛ クα
rrt.Slg″ ″,(К PacHЫ ■
,
“
Жe」ITЫ Й,cИ HИ Й
,6eЛ ЫЙ,3eЛ e‐
HЫ Й)一 I,ar。 (qllllllZl,Sarl,
gё y,a言 ,ya,11)
CИ rHaЛ BИ ДИMЬ :И ― Gё runon
lSarO
CИ rHaЛ ДHeBHoЙ ―Gunduz i,aresi
CИ HaЛ 33yК 030Й ―SOs isaresi
「
CИ rHaЛ
КPyr」 IOCy■ oЧ HЫ Й ― Sut―
kallq i§ aro
CИ rHaЛ HoЧ HOЙ ― Geco isarosi
CИ rnaЛ o6Щ eЙ TpeBorII― Urnu―
mi heyecan isarosi
CИ rHaЛ orpatteHИ Я ― Coper_
loyici l,are
CИ rHa」I onoBecTИ TeЛ ЬHЬ IЙ ― Bil―
-
-
Qoruyucu
- Ol igarosi
Cxrnan c asroluat[qecrxM aeficrBHeM - Avtomatik foaliyyetli igaro
Cnnra.n rereynpan,rexux (TY) Cxrua.n PY.IIroft
Teleidaroetmo igarosi
Curxa,r rpenorn - Heyacan igarasi
CurHa.n yc.loano-pa3peruarcIlrH f
- $arti-igazoverici igaro
Curxar qurc.ronofi cr.rxxponn:aquu
- Dciwi sinxronl a5ma i$arasi
Curnaaurarop 3a3eMJreHrrfl Torpaqlama iqarevericisi
Crarxa:rulaqux - Igaroverme
Cnrnalu:aqun KoHTpons Harpera 6yxc (CKHE) - Buksun
qlzmasrna nozarot i$arave-
ricisi (BQNI)
Curna:ru:aqxn na ny:lsre - Pultda igaraverme
di五 ,isaresi
CИ HaЛ ocHoBHOII― Osas i,aro
「
CИ rHaЛ ocTanoBК II― Dayandlr―
ma lsarosl
CИrHaЛ oTΠ paBЛ eHttjI― GOndor―
mol,aresl
CИ rHaЛ nepeHocHoЙ ― SOyyar
Currraru:aqur
neperopaHrrs
rrpeAoxpanrrreJrefi - Qoruyucu larrn yanma igarevericisi
Curnannoaqur npolaAaHr.rq roxa - Careyamn itmo iqareve-
ricisi
CurHa,rutauns ceerorlopa
l,are
ΠoЛ yЧ eHHЯ
И3BeЩ eHИ Й
_Bndiri,alma isaresi
CИ HaЛ
「
l,arO
Devetedici igare
Cnrxa.n npuxprrrnr
r$aro
C3aД ИИДyЩ ИЙoTЦ en―
CII「 HaЛ
Cunra.n upnr.lacnre.lxuuft
ΠocTOЯ HHЫ И ―
Dallnl
CHrHaЛ npeД yΠ peД ИTeЛ ЬHЫ Й ―
Xoberdarcdici i,are
360
Svetoforun igarovericisi
Curua,nrlaqux, rIeHTpanrl3arIrrq,
6noxuporxa (CIdB) - Iqarovermo, Merkozlegdirmo,
Bloklama (iMB)
Cnrxa.rucr - Igaregi
CИ r
CI「 HaЛ ЬHar КHOΠ Кa(И ЛИPyК o‐
ЯTК a)― Isare dtymosi(ve ya
dostoyi)
CИ rHaЛ ЬHaЯ o6MoTК a― I,are do―
CИ rHa」 IЬ HLIЙ
Ж IIneT―
Isaro kё y―
neyl
la言 1
CИ rHaЛ ЬHaЯ ЛaMΠ a― Isaro lam―
pasl
CИrHaЛ ЬHЫ Й3HaК ―I,are niSanl
CI「 HaЛ ЬHЬ :Й Кa6eЛ Ь―I,aro ka―
reЖ HocTЬ ―
CИrHaЛ ЬHaЯ ΠpИ HaД 」
Isaro lovaziinati
CИ rHaЛ ЬHaЯ pyК OЯ TК a ЦeHTPa‐
■■3aTOpa一 Morkozlo,dirici―
nin isare dosteyi
bcli
CИ rHaЛ ЬHЫ Й
КoMMyTaTOp―
I,a―
ro komutatom
CИ rHaЛ ЬHЫ Й КoHTaК T ― Isaro
kontakti
CИ rnaЛ ЬHaЯ ToЧ Кa― I,aro nё q―
CИ rHaЛ Ь
HЫ ■o「 oHЬ
―Isare
CttrHaЛ ЬHЫ H oroHЬ
tosi
CHrHaЛ ЬHaЯ rpaBepca
traversi
CИ rHaЛ ЬHaЯ ycTaHoBr(a
qurgusu
CHrHaЛ ЬHaЯ ЦeΠ Ь―Isaro
CHrH,Л ЬHLle 303Д yШ HЬle ЛИHИ И
―Isare hava xetlori
CИ rHaЛ ЬHЬ :Й ДИCК ―Isaro diski
-
I$aro
-
i
i,1言 1
HeMИ raЮ ―
ЩИЙ ― Qlrp15mayan l,aro
191gl
I$aro
CИ rHa」 IЬ HЫ И OrOHЬ HopMaЛ
ropЯ ЩИЙ ―
7rosi
dё ●
ЬHo_
Normal― yanan
l,are l,lgl
CИ rHaЛ ЬHo‐ 6」 IoKИ POBOЧ HЫ H Кa‐
6● lЬ ―I,aro― b10klama
kabcli
CHrHaЛ ЬHo‐ 6■ oК ИpoBoЧ HЬ llI
КoHTaК T ― Isaro― bloklama
CII「 HaЛ ЬHЬ IИ
oroHЬ HopMaЛ
ЬHo‐
ΠeropЯ Щ ИЙ ― No.1.lal― yan―
mayan isare l,屯 1
CII「 HaЛ Ь
HЫ ЙΠpИ 6op― Isare ci―
kontaktl
hazl
CИ rHaЛ ЬHo‐ 3Ы 30BHЫ e ycTPoЙ _
cTBa― Isaro-9a首lrl,qurttularl
CИ rHaЛ ЬHЬ IЙ ΠpOBoД CЦ Б ―
IMB― nin isaro moftili
CIrHa」IЬ Hoe 3HaЧ eHИ e - 1,aro
Cxrnarsnrrfi rox
yanl
monasl
CИ rnaЛ ЬHoe ΠoKa3aHИ e ― I,aro
gOstoricisi
CИ rHa」IЬ HoC ■OKa3aHИ e CBeTo‐
-
Igaro core-
CИ rnaЛ ЬHЫ Й TPaHcф OpMaTOp―
I,are transfollllatoru
CИ rHaЛ ЬHЫ Й yК a3aTeЛ Ь (cTpe‐
ЛOЧ HLIn,Π yTeBo「 o3arpatte‐
фOpa― SVCtOfomn isaro g6s―
toHcisi
Cnruansxoe pere
- Igaro relesi
Cxrxanssoe ycrpoficrno - Igaro
qurlusu
CurHa.rrHo-cseronofi yxarare.tr
- Igaroli-iqrq 96stericisi
361
HИ Я, ycTPoЙ CTB C6pacЫ Ba_
HИ ЯH rИ ДpaBЛ IIЧ ecК Иx КO■ 0‐
HOК )― IsarO gё storicisi(yol―
doyi,onin, yo1 9operlemesi¨
nin, aticl qurttularin ve hid―
ravlik kolonkalarl■ )
quvvesl
CИ rHaЛ ЬHLIЙ фЛar― Isare bay―
ragl
CИ rHaЛ ЬHЫ ЙфoHapЬ ―I,aro fo―
nerl
CИrHaЛ ЬHЫ Й Щ IIT ― ISare lё v―
CHЛ oBaЯ naneЛ Ь
dalanmanln gic pancli
CИ ЛoBaЯ ycTaHoBК a TeΠ ЛoBo3a―
Tcplovozun gic qurttusu
CHЛ oBaЯ ЦenЬ ―Gic dё vrosi
CHЛ 030Й Кa6eЛ Ь―Gic kabeli
CИ Л030Й КOHTaKr― (]ic kontakti
CИ ЛoBoЙ Πpo30Д ―Gic naqili
hosi
a―
CИ Л
Qivve,giC
CИ Лa aК TИ BHaЯ ―Aktiv
qivve
CИ Лa BeTPa― I(■ loyin gici
CИ Лa B3aIIMOД eЙ cTB壼 ■ ― Qar,11lqll tosir qivvesi
CИЛa BHeШ HЯ Я―Xarici qivvo
CHЛ a
BHyTpeHHЯ
―
Я
CIIЛ oBoЙ
CttJIЬ Ho3aHOCIIMЬ
Ha rpy3 -
Yike tosir edon qivve
Gic
yЧ acToК
―
―
TOhliko
simvolu(1,arOsi)
CИ MMeTplIЧ HaЯ `ψ ′ .
quvvo
jり
″
Harpy3Ka
ytklome
Enino
quvvo
CИ MMeTPИ
ЧHЬ le
ッ IPI″ ′″
―“
Siminctrik
rpy3SI
―
Sim―
mctrik yiklor
CИЛa nocToЯ ΠHa■ ― Sabit qllvvo
CИЛa npoД oЛ ЬHaЯ ― Uzununa
CIMMeTPИ
quvve
ЧHЬ :Й
nepe30Д
―
Sim―
metrik yoldeyison
CИ Лa conpoTИ BЛ eHИ Я― Miqavi―
CИ MMeTpИ
ЧΠЬIЙ
cTpe」 IoЧ HЬ IЙ
nepeBoД ―Simmctrik y。 ldoy―
met quvvesi
CИЛa cЦ enЛ eHИ Я ―
1,on qurgu
QO,ullna
CИ HИ II cИ rHaЛ ЬHЫ И oroHЬ ―
Gё y l,aro l,lgl
CИ HycoИ ДaЛ ЬHoe ψP′
イο
り Иc‐
`′
КpИ BЛ enИ e ΠyTИ ― Yolun si―
(1lismO)qiVVesi
CИ Лa ToК a― Cereyan qivvesl
CИ Лa TpeHIIЯ
IЙ
CИ MBoЛ onacHocTII
CИЛa IIHepЦ ИИ―Эtalet qivvesi
CИЛa napaЛ ЛeЛ ЬHaЯ ― Paralel
―
ic tenstom
Gicli basllma sahosi
CИ ЛЬ
фOH脅 ″aッ タ″οリ ーSilfon
ー
οリ
CИ MBoЛ
の ι . ッ うο′
“
“
Romz,,erti olamet
rlcl quvve
ΠonepeЧ HaЯ
(〕
transfomatom
Daxili
CИЛa ДBИ ЖyЩ aЯ ― Horoketetdi―
Ia
CИ 」
TepHcTop―
CИ Л030Й Tpancф OpMaTOp―
quvve
CИЛa ДeЙ cTByЮ IЦ aЯ
ΠИTaHIIЯ ― Qi―
―
Si」 嗜[Ine quvvesi
CИ Лa TЯ rII― Dartl qivvosi
CHЛ a TЯ rИ ЛoК oMoTИ Ba― Loko―
nusoidal oyilmesi
ο‐
CИ HxpoHИ 3aЦ HЯ `7ι t .SyZ`力 ′
″お リ ーSinxronlasdllllla
"ο
′″ +″ ′t s′ i‐
CИ peHa夕 ″
motivin dartl qivvesi
CIIЛ a TЯ Ж ecTИ ―
ALlrllq qiVVesi
CИ Л
a ymHa― Qa9ma gici
CИ Лa yΠ py「 ocT壼 ― Elastiklik
".S″
″
′
リ ーSircna(sos)
362
CИ c
Cucreua (zpev. systema) - Sistem
Cucreua aBToMar[qecxoro yflpaBJreHr{fl ropuo:auu (CAYT) - Tozmozlan avtomatik
idaroetmo sistemi
Cucreua 6e:aeQerrHoro peuorra - Defektsiz lomir sistemi
Cucreua n:auuoaeficrrux - Qarqrhqh fealiyyot sistemi
CNcreua soAocga6xegnq - Su
tachizatr sistemi
Crcrerna 4uarnocruxn - Diaqnostika sistemi
Cucrerua xogllponaxru - Kodlagdrrma sistemi
Cxcreua I(oMnJIeKcHoro Korrrpo-
masinl a5kar ctme sistcmi
CИ cTeMa oToΠ Л
eHИ Я―Qlzdlll・ la
sistcmi
CИ cTeMa nepeAaЧ И MecTHoЙ cBЯ 3И
―Yerli rabitoni ёl山 ばno sistcrni
CИ cTeMa noД aЧ H cMa3К И ―
Sirtki Otinne sistcmi
CИ cTeMa noЖ apHoH cИ rHaЛ И3a‐
И(CⅡ C)一
ЦИ
Yanttin isarO_
VC11110 SiStcmi
CIIcTeMa npeo6pa30BaHИ Я ―
Cc―
vi.11lo sistemi
CIcTeMa
npoф ИЛaК THЧ ecК Иx
Mep― Profllaktik todbirlor si―
sternl
TeXHI{qeCKOrO COCTOCHI{fl
cMa3Ы BaHИ Я―YaЁ la―
ma sistemi
rroaBHxHoro cocTaBa Ha xoay
CИ cTeMa yΠ PaBЛ enlIЯ _Idareet―
JIfl
(IIICX-BKB-ID - Qatarrn haroketi zamant hareket torkibinin texniki voziyyetino kompleks nezarot
noeaaa
sistemi
Cncreua KoHTponfl - Nozaret sistemi
Cncreua KoHTpoJIfl narpeaa 6yxc
(CKHE) - Buksun qrzmaslna
nazarot sistemi
Cncreua MaccoBoro o6c;ryxunanrs - Kttlevi xidmat sistemi
Cucreua uecruofi 3aBrrcr.rMocrr{
- Yerli asrhhq sistemi
Cxcreua Mecrrroro [ltTaHrr Yerli qidalandrrma sistemi
Cucreua xyuepaqxu raroxa - Vaqonun niimrelenmo sistemi
Cucreua o6xapy'r*enur HarpeBa
6yxc (IIOHAE) - Buksun qrz-
363
CИ cTeMa
mo sistcmi
CncTeMa ЦeHTPaЛ ЬHOЙ 3aBИ CИ ―
MOCTИ ― MOrkozi aslllllq sis―
tclni
CИ cTeMa ЦeH■ panЬ HOro nИ TaHИ Я
一Morkozi qidalalllna sistcmi
CИ cTeMa Щ axMaTHoro КoHTPoЛ Я
―Sahmat
nozaret sistemi
CИ cTeMЫ
ЭHeprocHa6Ж eHИ Я ―
Eneli teChiZati sistemlori
CИ cTeMaTИ・IecК И ィ
η ´t,yStettα ‐
滋 οリ ー SiStematik,mmtO―
zom,ardlcl suretdo,daim
CIcTeMaTИ ЧecК ИИ HaД 30p _
Mllntozom nozaret
CncTeMaTИ ЧecК oe napyШ eHИ e―
Sistematik(minteZOm)pO―
zuntu
CHcTeMЫ “ЭКcnpecc‐ 2''一 “Eks―
prcss-2"sistemi
Jο リ
CIITyaЦ И
Я `"α ″4・ SJ“ α′
ー
CК ЛaД IIpoBaHИ e rpy30B ― Yik―
lorin anbara yl首 1lmasl(vu―
Serait, Veziyyot, hadisolorin
gcdisi
CИ ф OH O"ι V・ Sψ リ
CИ ф OHHЫ И BeHTИ
mlmasl)
ー
CК ЛOH―
SifOn
― SifOn
CК ЛoHeHИ e― DOndo■ 1..o,OymO,
vcntili
CК aT― Toker dosti
CК aT ■oe3Д a― Qatarln toker
dosti
CК aTЫ BaHИ e(oTЦ ena, BaroHa И
■Д
・)― HOrOket(ayl・ 11・ anin,
endinno,meyl
CК ЛoHeⅡ ne pyК oЯ TК И (HaЛ e30
ИЛИ HanpaBo)一 I)oSteyin dё n―
vaqonun ve s)
doHlmosi(sOla ve ya satta)
CК ЛoHenИ e cTpeЛ КИ ΠPИ 6opa―
Cihazln eqrobinin mcyli
CК aЧ Кoo6pa3HOe
CК ЛoHeHHoe■ oЛ oЖ eHИ e pyК oЯ T‐
И3MeHeHИ e
HanpЯ ЖeHИ e ― Gorginliyin
КИ ― Destoyin dё ndorilmis
veziyyoti
S19rayl,la deyismesi
CК aЧ oК ДaBЛ eH“ Я―Tozyiqin sl―
CК o6a― Domir bond,per9im
CК o6a КpenЛ eHИ Я ― Borkitme
9rayl,1
CК aЧ oК ToК a― Coreyanin s19ra―
bondi(per9imi)
CК o6a HanpaBЛ ЯKIЩ aЯ ― Istiqa―
yl,1
CКB03HaЯ yΠ pЯ ЖЬ ―
Enis, yamac, da首 ln
dOsi
ЛЬ
Birbasa
metlendirici perOim
CК o6a npeД oxPanИ Te」 IЯ ― Qo―
qo§ qu
myucunun bondi
CК 303HOe Ha3HaЧ eHne― Birbasa
CК oЛ 6● ToHHOИ ШΠaЛ Ы ― Bcton
teyinat
― Hor iki
CК B03■ Oe OTBepcTHe
terofl a91q olan dcsik
CК 303HOЙ ΠOeЩ ―Birba,a gedon
qatar
CКB03HOЙ ΠponycК ― Birba,a
walin qelpelontnesi(qOpllla鉗 )
CК o■ 6oPTa― BOrtun qopmasl
CК oЛ ЬЖentte― Sin,me
CК oЛ ЬЖeⅡ Иe acИ Hxpon■ oro ДBИ ―
raTeЛ Я― Asinxron
muhom―
kin sin,Inesi
(dayanmadan)buraXma
CК oЛ ЬЖeHИ e КoЛ ec Πo peЛ ЬcaM―
CК 303HOЙ ΠpoxoA noe37ta― Qata_
Tokerlerin
SuruSmosl
rin birbasa ke9mesi
CК B03HOЙ ΠyTЬ ―Hor iki terofl
rcls
izerindo
CК OЛ Ь3К ИЙ―Smskon
CК OЛ Ь3yH_ Sin,gen (herOket
a91q olan yol
CК B03HOЙ PaCК OЛ Ш naЛ ― Spal_
larin iki terofo 91xan yarl普 1
terkibindo)
CК OЛ Ь3Я Щ aЯ CneЦ ИaЛ И3aЦ ИЯ
ΠyTeЙ 一 Yollarin strusmeyo
(uZununa yarllmり
CК ИДКa― (]izo,t
CК ЛaД ―Anbar
gё re
364
ixtisasiandlrllmasl
Cropocrr aBrrxenus rroe3aa -
CК O■ Ь3Я ЩИЙ rpaф ИК ― Deyis―
kon qraflk
CК OЛ Ь3Я Щan CTpyHa―
Sin,ken
Slm
Й ― Dizol―
dilmis,qumlmus,yaradllml,
CК oIIЛ eHIle BaroHoB― Vaqonla―
rin yl首 1lmaSl
CК oHcTPyИ pOBaHHЫ
CК oIIЛ enИ e noeЩoB― Qatarlarin
ylこ 1lmasl
CК opoД eHcTByЮ
Щ ИИ
TPoИ
菫OH
KJIanaH ― Tecili tesir edon
icqath klapan
CК oponoPTЯ
Щ IIЙ CЯ
rpy3 - TCZ
xarab olan yuk(meyVO, Ot,
sid ve s )
CК oPocTeMep― Siret619on
CК OpocTeMepHaЯ ЛeHTa ЛoК oMo‐
TIIBa― Lokomotivin siot619on lcnti
CК opocTHan cИ rHaЛ И3aЦ HЯ
―
Siretli isarevclll■ 0
CК opocTHoЙ peryЛ ■Top― Siretli
tenziinloyici
opocTHOЙ
CК
yKJIoH― Siretli ina―
111lk
CК opocTHЫ e nce3Д a ― Siretli
qatarlar
CК opocTЬ ―Stret
CКopocTЬ
BeTpa
―
Kiloyin
sireti
CКopocTЬ ДBIЖ eHH■ ― HOroko―
tin streti
CК opocTЬ ДBIЖ eHИ■
3arOHa
―
Vaqonun heroket stroti
CКopocTЬ ДBИ Ж eHHЯ ЛoК oMOTИ ‐
Ba ― Lokomotivin heroket
streti
Qatann horokot siiroti
Cxopocrs aBnxeHrrfl 3Krrrraxa Ekipajrn horokot siiroti
Cxopocrb aocraBxu - Qatdtrma
siiroti
Cropocrs Koppo3rr - Korroziyanrn siireti
Cxopocrs xpnr[qecxas - Kritik
siiret
Cxopocrr Mapupyrxafl - Mar$rut siirati
Cxopocrr naccaxupcran - Sornigin siirati
Cxopocrt pocflycxa cocraBa c
ropxr - Terkibin topoden
buraxrlma siiroti
Cxopocrr cneAoBaHuq - Getma
siireti
Cropocrr cpegnnn - Orta siirot
Cxopocrs rexHrlqecKae - Texniki siirot
Cropocrr yqacrxoBafl - Saho
siiroti
Cropocrx xogonar - iglek (horokot) siiret
Cxopufi noe:a - Siiret qatarl
Cxoronorpy:o.lran n.rarQopua
- Mal-qara yiikleme platformast
CKpe6oK uerarrnrrecrrft - Metal ersin
Cxpexer - Qrcrrtr (qrcrrfih sos)
Crpexer xoreca - Tokerin qtctrtrsl
Cxpenxorrre (anan. soraper) xouBefiepH - Qrsqac konveyerleri
365
CК p
CКpenЛ eHИ e― BondlomO,battla―
Ulduzlu ikiqat burlna
ma,berkitmo
CКpenЛ eHИ e 6ecnoД КЛaД oЧ Hoe―
Altllqslz borkidici
CКpenЛ eHИ e КЛ eMMHo‐ 6oЛ ToBO●
―Klcm― boltlu borkidici
peΠ
CК
ЛeHIIe КocTЫ ЛЬHce― Kos―
rulmasl
CК pyTК a ЧeTBepК a― D5rdli bur
ma
CК pyЧ eHΠ ЬIЙ Πpo30Д ― Buml―
muO mOftil
tilli borkidici
CК penЛ eHИ e nepa3Д
CКpyTК a napHaЯ ―Cit bulllla
CКpyTК a npoBoДa― Moftilin bu―
e」 IЬ
Hoe
―
Ayrllmaz borkitme
npoMeЖ yToЧ Hoe ―
CК penulenИ e
Arallq borkidicisi
tularin gizlodilmosi
CК pЫ THocTЬ nepe303К И BOЙ cК ―
Q。 ,unlarln
CКpenЛ eHИ e pa3Д eЛ ЬHoe― Ayrl―
da,lnmasinin
mexflliyi
ayrl(ayrlllqda)bOrkitmo
CКpЫ Toe coopン ЖeHИ e― Gizli tlkili
CК pЫ TЬ :Й ―Gizli
CК penЛ eHИ Я peЛ ЬcoBЬ Ic ― Rcls
berkidicileri
CКpenЛ eHИ e cMemaHHoe― Qarl―
CЛ a6a,cBЯ 3Ь ― ZOif
rabito(ve
ya olaqo)
CЛ a6oe MecTo― Zolf ycr
C」 la6o3aHOCИ MЫ Й yЧ acToК
slq borkitmo
CК pen」IeHИ e cTЬ IК oBoe ― Calaq
borkidiclsl
_
Zoif basllan sahe
CЛ a6oHaTЯ HyTblИ Πpo30Д ―Z01f
CКpenЛ eHИ e yΠ PyrOe― Sert bor―
kidici
CК peЩ eHИ e― Kosi,mo,gOrus―
me,qarslla§ ma
peЩ
CК
eHИ e 6e30CTaHoBoЧ HOe
dartllml,meftil
―
Dayanmadan kesilmo
C■ a6ocTИ ocHOBaHIIЯ ― Binov―
ronin zoifliyi
CЛ a6oЯ ДoBИ TO― Zoif(aり Zoherli
CЛ aЖ eHHaЯ pa6oTa― Uzla,dirll―
ml,1,,Sahmana salmmls i,
CК peЩ eHИ e noe3Д OB― Qatarlarin
kesismosi(gOru,mosi)
peЩ
CК
eHHLIe npo30Д a― Kosi,on
CЛ eД ―Iz,ardinca
CЛ eД ИДyЩero noe3Д a ―
Gedon
qatann ardl ilo(ardlnca)
mofti1lor
CК peЩ ИBaHИ e ЛИHИ И― Xotlorin
CЛ eД КacaHИ ЯЭ
ЛeК TPoД a― Elck―
kesi,mosi
trodun toxunma izi
CК peЩ ИBaHИ e ЦeneЙ ― DOvrele―
КoHTaК Ta c ЭЛeKTPoД OM―
Elektrodla kontaktln izi
CЛ eД oce30rO MacЛ a― Ox yagl―
CЛ eД
rin kesismosi
CК pИ BJleHHЬ lЙ peЛ Ьc―
CК pЫ TИ e HapyШ eH“ H― Pozun―
Oyilmi,
rels
nin izi
CКpyTК a― E,mo,oylllllo,bu.11la
CКpyTК a Д30Й HaЯ 3Be3Д HaЯ ―
366
CneA OT КOppo3И И ― Korroziya―
nln(9■ mmOnin)izi
CЛ o
x
CЛ eД oT coШ
eД Ш И
КOЛ eCHLIx
C」 leД LI
nap ― Relsdon 91xan toker
citlerinin izi
BaroHa Ю 30M― Va―
qonun toker ciinin sin§ o―
sin,o gctmosi
CЛ eД 03aHИ e BaronaMI BnepeД ―
Vaqonlarla iroli heroket
CЛ 釧 oBaHИ e Д30Й HOЙ TЯ ЮЙ―■d―
qat dattl ilo getmo ooroket)
ra3-Gё zyasar―
CЛ e30TOЧ ИBЬ lЙ
dlcl qaz
CЛ enOЙ
3a30p_``Kor``(qoVu,_
mus,birlo,mi,)ara1lq
CЛ ecapHЬ IЙ MoЛ oTOК ―Cilinger
9okici
Ty― Yeni mar,rutla heroket
Heф TenpoД yК Ta ― Neft
mohsulunun bo,aldllinasl
ctmok
3 0TCTOЯ
CЛ И
CЛ eД oBaHИ e noe3Д a― Qatarln
―Cё kllntunun bo―
,aldllmasl
horoketi
CЛ ИB
ΠepeД aBЛ
HBaHИ eM― Artlq―
slxmaqla bo,alma
C」 lИ B ΠPoД yК Ta И3 КOTЛ a― Qa―
zandan mehsulun bosaldll―
noetta B ΠoЛ HoM cO‐
cTaBe― Qatarin tam terkibdo
heroket ctinesi
C」 IeД oBaHИ e noeЩ a no neperoHy
masl
CЛ ИBaTЬ ―TOkmok,bo,altmaq
―Qatarln mOnzil boyu hero―
CЛ ИBHoЙ ΠoTPy6oК ― Bo,altma
keti
CЛ eД oBaHИ e c ToЛ КaЧ OM ― Ito―
qlsabonlsu
CЛ IIBHoЙ ΠpИ 6oP― Bosaltma ci―
loyici llo gctlne
CЛ eД oBaⅡ IIe yΠ PaBЛ enIIeM Bne―
hazl
CЛ ИBHoЙ ΠpИ 6op ЦHcTepⅡ Ь: 一
peA― Qabaga idareetmo llo
horoket
Sistcmin bo,altma cihazl
CЛ eД 03anIIe yΠ paBЛ enИ eM Ha3aД
CЛ ИBoHa」 IИ BHan Tpy6a―
ma― doldunna
―Gcriyo idareetine llo hero―
ket
Bo,alt―
borusu
CЛ ИBoHaЛ IIBHoe ycTPoЙ CT30 -
CЛ 釧 oBaTЬ ―
cmok
―
Oyuttun Okilme izlori
C」 IИ B
CЛ eAoBaHИ e no Ho30My MapШ py‐
CЛ eД cTBHeM
ycMoЧ HoiI PaKOBIIHЫ
C」 leД Ы
CЛ eД oBaHИ e
C」 IeД oBaHИ e
cxoД a C peЛ ЬcoB ― Rel―
sdon 91xmanin izleri
Getmok, heroket
Bo,altma― doldunna qurgusu
C」 IИ 30HaЛ ИBHoИ BeHTИ ЛЬ ― Bo―
ЬHЫ X
,altma― doldulllla vcntili
CЛ ИTЫ e cTЬ :К oBLle 3a30pЬ I_Bi―
tisdirilmis calaq ara1lqlari
CЛ oЖ ИBШ aЯ cЯ cИ TyaЦ ИЯ 一 Ya―
HenpaBHЛ
ДeЙ cTBИ Й ― Sehv heroketin
(fOaliyyetin)netiCOSindo
CЛ eД yЮ IЦ ИЙ ― Ardlnca golon,
sonrakl
CЛ elIЬ :pЫ x,ocTH― Yum,aql屯
izloH
rannll,vozlyyot
m
CЛ oЖ Hoe-l
Mirokkob;2 co―
tin,dola,lq
367
CЛ o
CЛ oЖ Hce ycЛ oBИ e ―
Mirokkob
,orait
CЛ oЖ HЬ lil
yЧ acToК ΠyTII(И 」
III CO‐
opン 味eHИ Я)一
Yolun(Ve ya ti―
CЛ 〕
Жe6HЫ Й BaroH― Xidmeti va―
―Qat,tObOqo
qon
CЛ ytte6HЫ Й nepexoA―
CЛ oM ymК a― QulaqCl言 in sinlnasl
CЛ oMaHHaЯ ΠpyЖИHa ― Sinml,
kc9id
CЛ oMaⅡ HЬ :Й ―Sinml,
tarif
ЛИ ЛЮ К
CЛ yЖ e6HЫ ЙTe」 Ieф oH―
II■
Д
・)― Slnml,bort(Ve ya l歓
Жe6HЬ IЙ TeЛ eф oHHbIЙ nepe‐
CЛ ン
Ⅸ6a Кpocca― K■ os xidmeti
CЛ ン
CЛ yЖ 6a nepe3030К ― Da,lmalar
ИHcTPyК ЦИЯ ― Xid―
nl,lgl
C」 IyЖ e6HaЯ cBЯ 3Ь
to■
11loz
Жe6HЫ ЙxoД ―Xidmeti
CЛ ン
meti tolimat
― Xidmeti ra―
CЛ ゞ
xe6Hoe oTД enenHe―
ke9id
(y01)
bito
Xidmeti
lmo
ЧaЙ 6paК a― Xota hadisosi
CЛ ン
yЧ
CЛ
aЙ 6paК a B pa6oTe― I,do
xeta hadisesi
CЛ yЖ e6Ⅱ oe no■ oЖ eHИ e(MaШ H‐
CЛ yЧ aII oTЦ enК I BaroHa― Vaq。
HИ cTa,Д eЖ ypHo「 o
H■ Д。
)―
Xidmeti voziyyoti(ma,inis_
_
nun a91lmasl hadisosi(hall)
CЛ yЧ aЙ ■oД aЧ II clrHaЛ a― Isaro―
nin vcrilme hah
tin,n6vbet9inin ve s)
CЛ ン
Жe6Π oe
r030p_Xidmeti tclefon da―
CЛ 〕
蟹e6HЫ Й TopMo3-Xidmeti
xidmeti
bё
Xidmeti
tclcfon
ve s)
C」 IyЖ e6HaЯ
Xidmeti
CЛ ytte6HЬ :Й Tap■ ф ― Xidmeti
yay
CЛ oManHLIЙ 6oPT(И
CЛ フ
Жe6HLIЙ ―Xidmeti
CЛ ン
Ⅸe6HЫ Й6И ЛeT― Xidmeti bi―
lct
kilinin)rnirOkkob sahesi
CЛ oЙ
otaq
noMeЩ eHIIe ― Xid―
CЛ yЧ aЙ ⅡЫЙ cHrHaJl―
meti otaq
Tosadifl
l,arO
paccЛ eД oBaHИ e ―
Xidmeti ara§ dinna
C」 lyЖ e6Hoe paccЛ eД o3anИ e Ha‐
PyШ eHИ Й―POzuntulann xid―
meti arasdlrllmasl
CЛ yЖ e6Ho‐ TexHИ ЧecК oe Ha3Ha‐
ЧeHИ e― Xidmeti― tcxniki to―
yinat
CЛ yЖ e6Ho‐ TexH ИtleCК Oe ΠoMe―
ЩeHИ e ― Xidmetl― tcxnlki
CЛ yЖ e6Hoe
368
S岨 帥 yatl,yattlama,
yattlanma
CMa3К a 6oЛ ToB (3aК ЛaД HЬ Ix,
CMa3К a―
К」
reMMHЬ
Ix, CTЬ lК OBLIX)
―
Boltlarm(qoyma,klemma,
calaq)yattlanmasl
CMa3К a Д
И3e」IЯ ―Dizelin yattlan_
masl
CMa3К a O町 HaH“ eM― Batimaqla
yattlama
CMe
Ж po3aЯ ―
COЛ ИДoЛ OBaЯ ‐
CMa3К a
CMa3К a TOpMo3■
masl
yl,dirilmesi
CMa30Ч HOe noК pЬ lTИ e一 Yattlan―
ёrttlyi
CMeHa ШnaЛ ―Spallarin
―Yattla―
CMeHa
― Ya―
CMeHHCe 3aД anИ e― Nёvbe tap,1-
peЛ ЬcoBaЯ ЦeIIЬ
rclS d6vresi
CMeЖ HЬ le ЖeЛ e3HOД OpoЖ HЬ le aД ‐
MИ HИ CTPaЦ IIИ ― QOn,u domir
na§ l
yolu administrasiyalari
CMeЖ HЫ e KpИ BЬ le― Yanasl oy―
rilor
HЬ IiI(neperoH,CTaHЦ
ИЯ И
Дp.)― QOnsu,yana,1(monZil,
stansiya ve s)
CMeЖ
HЫ
Й
rЛ
aBHЫ
Й
Π
ン
TЬ
一
Ya―
na,l ba,yol
CMeЖ HLIЙ ΠyTЬ ― Yana,l y01
CMeЖ HЫ Й patte」 IЬ HЬ :Й ΠyHК T―
Yana,l ayllllla menteqosl
cMeHa 6pИ raД Ьl ― Briqadanln
rigl
CMeHHCe 3aД aHtte oTД eЛ eHHЯ Дo‐
pOrH― Yol hissesinin nOvbo
tap,lngl
CMeHHЫ Й ИHЖ eHep―
cM111:IBII∬ 1._istiqamo―
d]IIll:::lHЯ
BИ eHИ
cM::〕
_Horoket istiqametinin dOy―
N6vbetOi
mthendiS
CMeHHblЙ ΠЛaH― Nё vbo planl
CMeHЯ eMocTЬ - OVezlonmo,
doyismo,doyisilmo
CMep3aeMOCrЬ ―Donlna.donuqlllq
rpy3a
CMCP3aCMOCTЬ
―
Yikun
donuqluttu
CMep3aIIIЯ cЫ ΠyЧ Иx rpy303 -
Donever(sop010nOn)ytk10rin donmasl
CMep3aЮ ЩИЙ rpy3-Donan yuk
CMeCL CepOro ЦBeTa― Boz reng―
Ba_Lokom“ ―
cM鯖 漑 淋И
li qatl,lq
CMeШ aH■ Oe coo6Щ eHne― Qan―
,lq olaqo(herOket)
ДЖ Я CMeЩ eHIle―
Ycrini deyi,me,
sti,mo
CM●ЩeHИ e
cMlllTlЯ
Elemcntin
Э
ЛeMeHTa―
deyi,dirillnesl
CMa3Ь IBaHИe― Yattlama
CMeЖ
doyis―
dirillnesi
llla lnatcriall
CMeЖ HaЯ
_
dirilmesi
CMeHa CИ rHaЛ ЬHLIX ■OК a3aHИ II
_ isarO gOstericilerinin do―
TonnoZ Silindrinin yattlan_
ma
Л aMΠ
Svetofor lampalannin doyis―
0「 O ЦIIЛ HHД pa―
CMa30Ч HЬ lЙ MaTepHaЛ
opHЫ X
CMena CBeToф
“
Solidol― piy yattlamasl
6yК cbI―
Buksun yer‐
doyismosi
CMeЩ eHИ e rpy3a ― Yikin yer―
doyismosi
_1,1薔 in dOyismesi
cMll:11lllS2Rclsindeyl,di―
Hlmesi
CMeЩ eHИ e
369
Л HCT03
peCCOpЫ
―
Resor toboqolerinin ycrin―
don qa9masI
CMeЩ eHИ e MeTaЛ Лa ― Mctalln
ycrdoyismosi
CMeЩ eHИ e HacЫ ΠИ― TOkmOnin
(tOrpaq)yCrdOyi§ mesi
CMeЩ eHИ e naК eTa― Pakctin yer―
doyismosi
CMeЩ eⅡ Иe noЛ oTHa― Yata首 ln
ycrdeyi,mosi
CMeЩ eHИ e ΠyTeil― Yollarln si―
n,diゴ 1lmesi
CMeЩ eHИ e nyTИ B КpИ BЬ lx-Oy_
rilorde yolun ycrdoyismosi
CMopЩ eHHЬ IЙ
c」 IOЙ
Buksun bax:,qapa言 1
CMOTp030Й ЛЮК―Baxl,1■ ki
CMoЧ eHИ e КepocIIHOM ― Ncftlo
isiatma
■oBepxHocTЬ ― iSia―
dllm19 sOth
CMЫ КaHИ e BИ TК oB ΠpンЖИHЫ
_
Yayln dolaql肛 lnm slxla,masl
CMЯ rЧ eHИ e yД apa ― ZOrbenin
BaroHoB)― Lokomotivlorin
(Ve ya VaqOnlarin)techiZatl
CHa6Ж eHИ e MoTOpBaronHЬ Ix ΠO‐
eЩ 03-MOtOrvaqonlu qatar―
larln techizatl
CHa6Ж eHИ e neo6xoД
И MLIM
ИH‐
BeHTapeM― Lazllnl inventar―
la techiz edilmo
CHa6Ж eHИ e nOe37103-Qatarlarm
CHa6Ж eHИ e cocTa3a BOД
oИ
_
Torkibin su i10 techizatl
CⅡ apЯ ЖenИ e noe狐oB― Qatarlann
hazlJanlnasl(teChiZ Cdilmesi)
CHem6opЬ 6a― Qarla mibarizo
CHeroBoЙ Π
Oe3/1-Qar qatari
CHeroBble ЩИ
TЫ ―Qar siperlori
Cner03aД epЖ ИBaЮ Щ ee necona‐
catteHИ e― Qarsaxlayan mc_
,osalma(mesO Z01aЁ l)
CⅡ er03aHOCИ MaЯ (30Ha,yЧ acToК )
yum,aldllmasl
CMЯ ЧeHne yК ЛoHa― Mailllyin
「
yingillo,dirilmesi
CMЯ TИ e-Ozilme
CMЯ TИ e roЛ oBК И peЛ Ьca― Rels
ba,11薔 lnm oZilmOsi
CMЯ TIle rOЛ oBК И cTЬ lК a― Calaq
ba§ 11首 min
6Л aHKaMИ ― Blank―
larla techiz cdilmo
CHa6Ж eHИ e ЛoК oMOTИ BoB (HЛ И
techizatl
КpacК И ―
Boyanln qlr15mls qati
CMoTPOBaЯ КpЬ :Ш Кa 6yК cЬ : _
CMoЧ eHHaЯ
le techiz edilmo
CHa6Ж eHИ e
一Qar basan(ZOna,sahe)
CHer03aЩ И
Ta― Qardan qoruma
CHer03aコ ЦИTHaЯ noЛ oca Лeca ―
Qardan qomyan mc5o z。 la首 1
Cner03aЩ HTHLIЙ 3a6op― Qardan
muhaflzo hasarl
CHerooЧ
И cTIITeЛ Ь ―
loyon
eZilmOsi
CMЯ TИ e фacК И КOЛ eca― Toker
faskasinin ozilmosi
CHa6Ж eHИ e― Techizat
CHa6Ж eHИ e 6И 」
I● TaMИ ― Bilctlor―
370
QartOmiz_
Crterooqucrnre.nt
ΠЛyr030「 0
rrna - Kotan tipli qarto―
mizloyon
Cnerooqucrxtell poropHoro rrrna - Rotor tipli qartomizloyen
CHЯ
CHerり 6opoЧ HaЯ MaШ ИHa― Qar_
ylgan ma,ln
CHeroy6opoЧ Ha, TexHIIК a ―
Qaryl首 an teXnika
CHeЖ HaЯ TPaHШ e■ ― Qar xon
deyi
CneЖ HЫ e MeTe」 IИ ―Qar boranl,
qar 9ovgunu
CHeЖ HЫ e cTeHК H― Qar divarlari
CHeЖ HЫ ЙBaЛ oК ―Qar tOpeciyi
CHeЖ HЫ Й3aΠ OC― Qar baSqinl
CHHЖ eHHe― Azaltma,a,a薔 l sal―
ma,a,attl di,mO,a'attl Cn
И■Д.)― Asa普 l salma(Sireti,
tozyiqi ve s)
CHИ Ж eHИ e ДaBJIeHИ Я B MarИ cT‐
asa首 l
КoHЦ eHTPaЦ ИИ
―
g6ttrulme, 91xarilma(tOr
moz ba,ma薔 lnl,isareni ve s)
CHЯ THe Дpe3И HЬ I― Drezinin 91-
xarllmasl(gё tunlmesi)
CHЯ TИ e 3aКpenЛ eHИ Я ― Borkit―
monin(berkidiCinin)91Xarll―
pЯ Ж eHИ Я
B
КoHTaК T―
don gerginliyin 91xanlmasl
CHЯ THe nЛ oM6Ь I― Plombun 91xarllmasl
CHЯ TИ e panee ycTaHoBЛ eHHoro o「‐
paЖЛeHИ Я-Ovvol
Ha‐
ΠpЯ ЖeHИ Я ― Gerginlik to―
planmasinm a,a言 l Salinmasl
―
CHИ ЖeHИ e ce6ecToHMocTИ
Maya
doyorinin
di,mosi
MaК 2、
CHЯ TИ e(TopM03HOr0 6aШ
3HaК a И ■ Д.)一 Gё irlllo,
HoЙ ceTII― Kontakt,obokesin―
Yikin keyflyyotinin asagl
dismesi
CHИ Ж eHИ e
Travlllatizmin azalma so―
vlyyosl
―
liyin 91xarilmasl
tezyiqin
rpy3a
CIИ Ж eHИ e ypoBHЯ TpaBMaTI13Ma
CHЯ TIle naΠ
di5mOsi
CHИ ЖeHИ e КaЧ ecTBa
seviyyosinin
azallnasl
masl
CHЯ TИ e HanpЯ ЖeHИ Я ― Gergin―
dillllo
CHttЖ eHИ e oaJЛ eHИ Я,cК OpOcTИ
paЛ И―Magistralda
― QOZallllq
qoン ullnt挙
9operlomonin gOttrul,OSi
CIЯ TИ e cИ rHaЛ a ― Isaronin
gё tunlmesi
CHЯ TИ e cTpeЛ oЧ HorO nepeBoД a―
qurgunun
Yoldeyigen
g<itiiriilmosi (grxanlmasr)
asa言 1
Cxrrne
CHИ ЖeHИ e ce6ecToHMocTИ Πepe―
re.neQouHofi
rpy6xx
-
Da,1lnalarin maya
Telefon dostoyinin gdtiiriil-
doyorinin a,a首 l dismOsi
CHИ ЖeHИ e cК opocTII ― Stretin
mosl
Cuarue rlpnrqnoHfloro anrrapara - Friksiyon aparatln glxanlmasr
CHqrHft - Gdtiirlilmiig, grxanlmrg
Cnnrr uepxy xarnsa - Dolmamn <ilgiisiinii g6tiirmek
3030К ―
azalrnasl
CHИ ЖeHИ e TpaHc■ opTHЫ x 3a‐
TPaT― Neqliyyat xorclerinin
azalmasl
CΠ ИЖeHИ e ypoBHЯ aBapИ Й■ocTИ
371
CHЯ
Cusrr noxa3axnq
ri grxarmaq
-
lo,dirmo, mikommollo,dir―
Gdstericile-
Co6a.rxa - Dilge; kigik paz
Co6.rmaaru - Riayet etmok
'Co6.nmaarr ocobue yc.tonur
Xiisusi gortlere riayot etmok
Co6nroaenne ra6apura - Ondazaya riayot olunmast
Co6nrcaenne noprgxa - Qaydaya
riayot olunmast
Co6lroaenne npaBlrJr rlepeBo3or Dagrma qaydalartna riayot
olunmasr
Co6rroaenue reMneparypHoro
pexnnra - Temperatur rejimine riayet edilmosi
Co6,rmaesne rexno;rorxu - Texnologiyaya riayot edilmosi
Co6,rroaenue ycJoBri - $ortlere
riayot edilmesi
Co6crseHxrx BaroHa (rr,'Ilr ,'Ioxouornna) - Vaqonun (vo ya
lokomotivin) sahibi
Co6crneunux rpyra (6araxa nrn
rpyro6araxa) - Yiiktin (baqajrn vo ya yrik-baqajrnrn)
sahibi (xiisusiyyotgi, yiyesi)
Co6crseHHocrr - Miilkiyyot,
xiisusi miilkiyyot
Co6crnennrre nyxasl - Xiilsusi
ehtiyaclar
Co6crseuurrfi
- l.
Verdislorin (tecrib01orin)
tokmillo,dirilmosi
CoBepШ eHcTBoBaHIIe
ΠoД roToB‐
КИКaД poB― Kadrlarin hazlr―
11薔 inln tOkmillo,dirilmosi
CoBepШ eHcTBoBaHИ e cTИ ЛЯ
―
Oslubun tOkmillo,dirilmesi
CoBepШ eHcT30BaHИ e TapИ ф oB―
Tarinerin tokmillo,dirilmesi
CoBcPШ eHcT30BaHИ e TexHoЛ o‐
rИ И
― Tcxnologiyanln tok―
millo,dirilmosi
CoBeT aД MИ HИ cTPaЦ ИИ ЖeЛ e3‐
HLIX ДOpOr CH「 И cTPaH Б aЛ ‐
THИ ―
MDB vo Baltikyanl
dё vlotlerinin
domir yollarl
administrasiyalari surasl
CoBMecTHaЯ nepe303Ka― Birge
da,1lna
CoBMecTHaЯ ■orpy3К a ― Birge
ytklomo
CoBMecTHo― Birge
CoBMecTHoe paccЛ eД oBaHne
―
Birge arasdllllla
CoBMeЩ eHИ e onepaЦ ИЙ -Omo―
Xiisusi;
2. Oz-<iziiniin, qexsi
Co6crnenxufi saroH - Xiisusi
vaqon
Conepuexnr,rfi qpexax ― Basa
gatdrrrlmrq drenaj
Conepueucrsonaxue - TObmil―
mo
CoBepШ eHcTBoBaHИ e КocTpyК ‐
ЦИИ ― Kostruksiyanln tok―
millo,dirilmesi
CoBepШ eHcTBoBaHИ e HaBЬ IК oB―
liyyatin birle,dirilmesi
CoBMeЩ eHИ e npoф eCCIIЙ
lorin birlo,diHlmosi
CoBMeЩ eHⅡ aЯ
―
Pe,o‐
TЯ roBaЯ IIoД cTaH―
ЦIIЯ ―Birlo,diHllnis dartl ya―
rlmstansiyasl
CoBMeЩ eHHЬ le MarИ cTPaЛ ЬHЬIe
372
CЩ
ЛИHИ И― Omumilesdirilmi,
Ж IIPCК OM
C006Щ eHИ II― Bir―
basa somisin daslmalarl haq―
qlnda sazi,
magistral xotlor
CoBMeЩ enHЫ Й cTpe」 IoЧ HLIЙ Πe―
peBoД ― Birlesdirilmis yol―
CorЛ aШ eHИ e nepe3030К ― Da,1-
malar sazi,i
doyl,on qurgu
CoBMeЩ eHHЬ IЙ
Ш
a6Л oH
―
Cor」 IaШ eHИ e y3■ OBOe―
Bir―
CoBpeMeHHЫ e TpeHaЖ epЫ
―
Mllasir trcnaJorlar
Cor」 IacИ e na oT口 paBIIeHtte noe311a―
Qatann gOndo五 lmosmo razlllq
uyttunlasdinna
ЖeЛ e3■ OД OpoЖ ―
HЫ x aД MHHHcTPaЦ ИИ ― Do―
nlir yolu administrasiyalarl―
nin razila§
COД epЖ aHIIe- l Saxlama, sax―
lanlna; 2 Mozmun, mahiy―
yot,terkib;3 Tominat,pul
CoДepЖ anИ e(ycTpOЙ CTB, CЦ Б
ΠyTH И■ Д.)― Saxlanl,(qur_
薔unun,lMB,y。 l ve sair)
CoД epЖ aHИ e 3eMЛ ЯHoro noЛ oTHa
_Torpaq yata言 lnin Saxlan―
,
CorЛ acoBaHИ e ― Razlla,dirma,
CornacoBaHИ e
Qov,aq
razlla,masI
lo,dirilmi§ ,ablon
masl
masl
COД epЖ aHИ e Кa6eЛ Я ■oД ДaBЛ e‐
HИ eM― Kabclin tozyiq altin―
Cor」 lacoBaHИ e nepe303К И ― Da―
da saxlanmasl
9111nalarin razila,dlrllmasl
Cor」 lacoBaHИ e npИ eMa(■ Oe3Д OB,
BaroHoB,К oΠ Te“ HepoB И rpy‐
CoД epЖ aHИ e MeД И ― Misin ter―
kibi
CoД epЖ aHИ e HИ KeЛ Я ― Nikclin
terkibi
CoД epЖ aHИ e onepaTИ BHЫX ΠЛa‐
HoB ― Opcrativ Planlarln
303)― QObulun(qatarin, va―
qonlarln, konteyncrloHn vo
yiklorin)raZlla,dirllmasl
CorЛ acoBaHHЬ le ДeHcTBИ Я pa‐
6oTHИ КOB-1,91lorin razllas―
dinilnl,fealiyyeti
Cor」 laШ eHИ e― Sazis, miqavilo,
mozmunu
CoД epЖ aHИ e noД Ъe3Д HЫ X ΠyTeЙ
― Kc9id yollarinin saxlan―
masl
razlla,ma
o MeЖ rocyЩ apcT‐
COД epЖ aHtte no ypoBHЮ ― SO―
BeHHЫ x coo6Щ eHИ Яx― Dё v―
宙yy。 (tarazllq)lZrO saxlallma
CoДepЖ aHИ e xpoMa ― Ⅸ]omun
CorЛ ameHИ e
lotlorarasl da,1lnalar haqqln―
da sazis
CorJIaШ eHИ e o MettyHapoД
terkibi
COД epЖ anHe no
HoM
naccaЖ ИPcК OM C006Щ eHИ И
(CMⅡ C)― Beynelxalq sorni―
5in da§ 1lnalari barodo sazis
CorJIaШ enme o npЯ MoM Iacca‐
Шa6Л oHy―
poЙ cTB― Stansiya qurttularl_
nin saxlanmasl
373
sab―
lon izro saxlama
CoД epЖ aHИ e cTaHЦ 壼OHHblX ycT_
Co4epn<anNe rexuuqecnofi Aorcy-
MeHTaurr * Texniki sonedlorin saxlanmasr
Cogepxaune TPA - TSA-nrn
mozmunu
Cogepxaur.re ocnoBHbrx coop;,'2t(€snft - Osas tikililerin saxlan-
masl
Coegnnexue BarorroB
- Vaqonlann birlogdirilmosi
Coe,[nHenne elrura c xpururofi Vintin qapaqla birlogdirilmosi
Coegxneuxe Bcrl,rr - Kolle-kelloye birlogme
Coegnnenue rpynnoeoe - Qrup
birloqmesi
Coegr.rxexue ,(ecrnoe - Sert bir-
legmo
Coegxnexue 3Be:Aoft - Ulduzlu
birlegme
CoeAnnenue xlnnosoe - Pazh
birlogme
Coe.qrxexue iuyQronoe - Muftah
birlogmo
Coeqnnenue [oe3AoB - Qatarla-
nn birlegdirilmesi
Coegxxenne lrpoBoaoB
- Meftil-
lerin birleqdirilmosi
Coegnnenne nyrefi - Yollarrn
birlegmesi
Coegnnenue pa:r,eunoe - Aynlan birlogme
Coe4rxenue pyKaBoB - Xortumlarrn birlogdirilmosi
Coeguneune Qlaxqenoe - Flans
birlegme
Coegnxenxe lr,reiQa - $leyfin
birlegdirilmesi
Coe.quxenxe rrrraHrr{ c KJra[anoru - $tanqrn klapanla birlogmosi
Coegruexxsrfi noeg - Birloqdirilmig qatar
Coe4xnurenr - Birloqdirici
Coegnnlrrenrnaq 6arxa - Birlegdirici tir
Coegunxrenrxaq roronxa - Birleqdirici baghq (ucluq)
Coegunure.rsnar ruyrpra - Birleqdirici mufta
Coegnrure:rrnas noroca - Birlagdirici kemer (zolaq)
Coeaxnure:rrna, flpoBoJrofta -
Birlegdirici meftil
Coe4unnre.nsxar rpy6a
dirici boru
- Birlog-
Coegnuure.rsuan rnra - Birlogdirici qol (dartr)
Coe4xnurorrnr,re rpy6onpono4u
- Birlogdirici boru kemerleri
Coenxnure;rrnrrfi ny"ru - Birleg-
dirici yol
Coegunure.lrnrrfi pyxar
legdirici xortum
Coegnnnre.nrnrrft sr{ux
loqdirici qutu
-
Bir-
-
Bir-
- Yaranml$ voziyyot
Coe4nnenxe cBapHoe - Qaynaq
Cor,qanne 3acJroHa flapyurrrrebirlegmesi
Jrslt - Pozunfu buraxanlann
Coe4urenne cocraBa - Terkibin
(pozuntuya yol veronlerin)
birlegdirilmosi
qarglsrm almaq
374
Cor.qannreecx no,noxenxe
Coo
Coxpaurenne BpeMeHH - Vaxtln
ixtisan
Coxparqexue ocraHonrx - Dayanmanrn ixtisarr
Coxpaulenne croqnxlr rroeAa Qatarrn dayanacaq vaxfinln
azaldllmasl
Coxpaqennax crpenorrHaq yJuqa - Qrsaldrlmrg yoldeyigen
kiigesi
Coxpaqenxoe onpo6onanxe anroropMo3oB - Avtotormozlann qlsa yoxlanmasl
Coxpauexxoe coear.rnexne - Qrsa birlogmo
heretrafl elaqo
Coo6Щ eHИ e npoBoД oB ― Moftil―
lorin birlo5mesi
Coo6Щ eHИ e npЯ MOe ― Birbasa
olaqo
Coo6Щ eHH■ ДaЛ ЬHero cJleД oBa―
HИ ■ ― Uzaq mesafoli ola―
qolor(yollar)
CoopyЖ eHИ e-l Tikili,qurttu;
2 Tikme,qulllla
CoopyЖ eHIIe rpy3030「 O X03Я iCT‐
Ba― Yik tosomfati tikilisi
CoocHocTЬ oTBepcTИ Й―I)c,lklo―
rin oxlarinin uyttunluttu
Coxpautdnxr,rfi npogo.rrnufi
CooTBeTcTBИ e ― Uyttunluq,
mivaftqlik,boraborlik
Uzununa qlsaldll-
CooTBeTcTBИ e clrHaЛ oB― I,aro―
nporfx.nr
mrg
-
profil
Coxpauq6nuufi rpoQrnr, nnnrlr
- Xeftin qrsaldrlmrg (ixtisar
edilmig, qrsa) profili
Conn4apuar (Qpauq, solidaire)
orBercrBeHHocrs
mesuliyyet
-
Birgo
loHn uyttunlutu
CooTBeTcTByЮ Щ aЯ (cЛ ン%6a,oT‐
ДeЛ , o6Ъ eД ИHeHИ e И ■ Д.)_
Mivaflq(xidmet,,Obo,bir―
lik ve s)
CooTBeTcTByЮ IЦ aЯ HHcTpyК ЦИЯ
A「 Ж Д ― ADDY― nun miva―
Conxe.rnaq 6arapea - Giineg baflq telimatl
tareyasr
CooTBeTcTByЮ Щ aЯ x03■ ■CTBeH―
Con m xonrpo,n.repou - Kontroller
Hag eД HHИ Цa― Mivaflq te―
arxasmda yuxulama (yatrna)
sonufat vahidi
Coo6ulexne - l. Bildirme, bildirilCooTBeTcTByЮ IЦ ee И3MeHCHИ e ―
me, xobar vermo, xaber verilMivaflq doyi,iklik10r
me, molumat vermo, molumat
CooTBeTcTByЮ Щ ee HanpaBЛ eHИ e
verilme; 2. Rabito, alaqo
nOe3Д a― Qatarin mivaflq is―
(noqliyyat vasitesi); 3. Yol
tiqameti
Coo6rqexxe uecrlroe - Yedi elaqe
CooTBeTcTByЮ lЦ ee ■0■ OЖ eHIIe
Coo6uesne HaqanbHHKy rroe3ga
cTpeЛ КII _ Yoldeyi,onin
mivaflq veziyyeti
- Qatar reisini melumatlandrrma
CooTBeTcTByЮ lЦ ИИ ДoК yMeHT ―
Coo6uleune npxropognoe - $eMivaflq sened
375
Coo
CooTBeTcTByЮ lЦ ИЙ oTД eЛ
Mivaflq,ё bo
―
CooTBeTcTByЮ
―
cBeToф op
Щ ИЙ
Mivaflq svctofor
―
CooTHomeHИ
e napaMeTPoB
Paramctrlerin ferqi
CoΠ ocTaBЛ eHИ e ДaHHЫ x― M01u―
matlarln miqayisosi
ConpeД eЛ ЬHaЯ Жe」Ie3HOД OpoЖ ―
HaЯ
aД MИ HИ cTPaЦ ИЯ ―
Homhidud domir yolu admi―
nlstraslyasl
ConpeД eЛ ЬHocTЬ ―
HOmhidud―
ConpИ КocHoBCHHe ― Bitisiklik,
qonsuluq,toxunma,temas
ДOК yMenTЬ
:
― Misayiotcdici sonedlor
COnp030狐 aЮ lЦ ИЙ pa6oTHИ К ―
Misayiot edon is9i
ConpoBo狐
aЮ Щ
ИЙ
―
Izolyasiyanin miqavilneti
ConPoTИ BЛ eHИ e l130Л ЯЦИH ICa6e‐
Л■― Kabelin izolyasiyasinin
miqaviineti
ConpoTИ BЛ eHИ e MaTepИ aЛ oB ―
Materiallarin muqavimeti
ConPoTИ BЛ eHИ e Harpy30Ч ΠOe ―
Yikleme miqavimeti
ConpoTИ
BЛ eHИ e
o6MoTК II― Do―
lattm miqa宙 meti
luq,yana,11lq
COΠ P030Д ИTeЛ ЬHЬ le
Torpaqlamanin miqaviineti
ConpoTИ BЛ eHИ e И30Л ЯЦИИ
TPaHCnopT―
rin miqavimeti
ConpoTИ BЛ eHme noTepЬ ―Itkllo―
rin miqaviineti
ConpoTИ BЛ eHИ e npИ 6opa ― Ci―
hazin miqavimoti
ConpoTИ BЛ enИ e pa3pЯ ДHOe ―
Bo,allna miqaviineti
ConpoTHBЛ eHИ e cД BIIra nyTИ _
Mi§ aylot cdon neqliyyat
ConPoBo"颯 eHИ e― Misayiet etlne
ConPoBotteHИ e rpy3a一 Yiklln
misaylot cdilmesi
ConpoBotteH“ e noe3Д 03-Qa―
tarlarin misayiot cdilmesi
ConpoTИ BЛ enИ e― Miqaviinet
ConpoTHB」 leHИ e 6aЛ ЛacTa― Bal―
lastin miqavimeti
ConpoTИ BЛ eHИ e BHyTpeHHee
Daxili rniqaviFnet
ConpoTIIB」 leHtte noeЩ a― Qata―
―
Yolun ycHndon terponmesi―
nin miqavimeti
ConpoTИ BЛ eHИ e yTeЧ КИ ― Axln―
tinin miqaviineti
ConpoTИ BЛ eHИ e Ш yHTo30e ―
Sunt miqa宙 meti
CoΠ
poTИ
BЛ
Я
eMOCTЬ
一
Miqavi―
met qabiliyyeti, miqavimet
dorecosi,miqavimet gici
ConPЯ racMaЯ
ΠoBcPXHOCTЬ
―
Birlo,me sethi
ConpoTИ BЛ eHИ e rpyHTa ― Tor―
ConPЯ raeMoe MecTo― Birlo,mo
pa首 ln miqa宙 meti
ycrl
CoΠ poTИ BЛ eHИ e ДBИ ЖenИ Ю Πo‐
CoΠ plraeMЫ Й ― Birlo9■ 11,, qo―
e3Д a ― Qatarin heroketine
ulmus,bi← birino battlanml,
§
miqaviinet
ConpЯ raЮ IЦ aЯ КpИ BaЯ ― Birlo5ml,oyrl
ConpoTИ BЛ eHИ e 3a3eMЛ eHИ Я ―
376
Coc
ConpЯ raЮ IЦ aЯ ΠepexoД HaЯ КpИ ‐
Ba■ ― Birio5mi,kc9id oyrisi
CopTИ po30Ч HaЯ ropК a― Cesid―
lome toposi
ConpЯ ЖeHИ e― QOVu,ma,birloシ
mo,qo,ulma,bir― birino baL―
lanma,birlo,dirilme
CopTIIPoBOЧ Han nЛ aTф opMa _
Cesid10mO platfoll..asl
CopTИ po30Ч HaЯ cИ cTeMa―
ConpЯ Ж eHHe aHК epHLIX yЧ acT‐
КOB― Ankcr saholorin birlo§ ―
mesl
ConpЯ ЖeHИ e И30Л ИpyЮ Щ ee ―
lz。 lyasiyacdici qosulma
COnpЯ ЖeHИ e КoHTypoB ― Kon―
Ce―
,idlolne sistemi
CopTИ poBoЧ naЯ cTaHЦ ИЯ― Cc―
sidlomo stansiyasl
CoPTИ po30Ч HOe ycTpoИ cTBo
―
CC,idleme qur:"su
CopTИ po30Ч HЫ И КOMΠ ЛeК C ―
CCsidlemO kompleksi
turlarin qosullnasl
COnpЯ ЖeHИ e КpИ BЫ x― Oyrile―
CopTIIP030Ч HblЙ
rin birle,mesi
ConpЯ ЖeHИ e nen30Л ИPyЮ IЦ aЯ ―
QCyn― lZ。 lyasiyacdici qo,ulma
CoIIPЯ Ж eHИ e noД pe3HOЙ ЧacTИ
rpe6HЯ ―Daraこ ln kesici his―
me vereqi
COpTIIPo30Ч HЫ Й napК
―
CCsid―
lome parkl
CopTHpo30Ч HЬ :Й ΠOЛ ypeЙ c―
,idiome yarimrcysi
CopTIIPoBoЧ HbI■
sosinin birlo,mnosi
ConpЯ ЖeHИ e npЯ MЫ x― Diz xot―
ЛHCT_Ccsid10-
ΠyTЬ ―
Ce―
CCsid10-
me yolu
ЦeHTP―
lo五 n
CopTHPoBoЧ HblЙ
lomo merkozi
mitonasiblik, bir ondazodo
CoceД HИ Й■)TЬ ―QOn,u yol
CoceД HЯ ЯaBTocЦ eΠ Ka ― QOnsu
birlo,mesi
COpa3MepHOcTЬ ― Uyttunluq,
olina,tarazllq
avtoqosqu
CocЩ HЯ ЯДOpora― QOnsu domir
yolu
Я ― QOn,u
CoceД HЯ ЯCTaHЦ И
Pozullnus yiv
CoPTIIPOBК a CCSid10m。
COpTHPoBKa BarOH03-VaqOnla―
CopBaHHaЯ
Cesid―
pe3Ь 6a―
rin 9e,idlonmosi
CopTИ poBК a rpy3a― Yikun 9c―
sidlonmesi
COpTИ poBК a КoHTeЙ Hepo3 Konteyncrlorin 9csidionmesi
COpTИ poBК a MeЛ КHx oTIIPaBOК ―
stansiya
CocpeД oTOЧ eHHaЯ Harpy3К a Ha
ЛЮК ― Like di,on com10■ ―
K19ik gOndoll.lolorin 9esid―
lonmosi
CopTИ poBК a HaК oIIЛ enHЫ x co‐
mi,yuk
CocTaB-l TOrkib(hOrOket tor―
kibi,qatar);2 Hcyot
Ⅸa― Havanin terklbi
CocTaB Bo狐 ン
oetta― Qatarin terkibi
CocTaB Π
oetta― Qatar ter―
CocTaBIITeЛ Ь■
CTaB03-Y増 1lml,terkiblerin
tibat91sl
9c,idlonmosi
377
Coc
Cocranure.lrcmar 6ptlra4a
Tortibatqr briqadasr
-
Cocrannenre - Tegkil etmo,
dizoltmo, quragdrrma, tortib
etmo
CocraareHfie axra
tibi
-
Akttn ter-
CocrasreHne 6a,ranca - Balansm tertibi
Cocrarnenxe qoxyueura - Senedin tortibi
CocrasreHlte orreparl{Errbrx rIJranor - Operativ planlarrn tor-
tibi
-
Cocrannenue orqernocrn
sabatrn
tertibi
He-
Coct.at.nenne cBoaHoro orqera ' Yekun (iimumi) hesabatrnrn
tortibi
CocrasneuHe [epeBo3oqHxrx AoKyMeHToB - Dagrma sonodlorinin tertib edilmosi
Cocrasrqroru[e cnru
qiiweleri
-
Tarkib
CocrasHas mpunar - Torkib
eyrisi (eyri xottin torkib hissosi)
CocrosHue - Hal, veziyyot
Cocronxue axryuylnropnofi 6araper - Akkumulyator batareyasrnm veziyyeti
CocroqHrle 6egorracrrocrn ABl{xeunq - Heroketin tohltikesiz-
liyinin veziyyeti
Cocrosnue rpy3a
ziyyati
- Yiikiin ve-
Cocrornfie Ancunnrxnu
zamtn veziyyeti
-
CocToЯ HИ e
Ж eЛ e3HOД OpoЖ
nepee3Д a―
I〕
HOro
emir yolu kc9i_
dinin veziyyoti
CocTojIHИ e 3● MЛ ЯHOrO nOЛ oTHa―
Torpaq yata慈 lnin Veziyyoti
CocTonHИ e И30Л ИpyЮ Щ ero cTЬ I_
Кa― Izolyasiyaedici cala慈 ln
veziyyoti
CocTo■ HИ e КoЛ ecHol napЫ ―To―
ker citunin voziyyeti
CocTo■ HИ e КpaHa― Kranin ve―
zlyyotl
CocToЯ HИ e КpenЛ eHИ Я rpy3a ―
Yikin bOrkidilmOsinin ve_
zlyyotl
CocTo■ HИ e■ oК oMoTИ BHOro nap_
Кa― Lokomotiv parkinln ve―
ziyyeti
CocToЯ HИ e oΠ acHoro MecTa
―
Tohlikoli ycrin veziyyeti
CocToЯ HИ e noetta― Qatann ve_
ziyyeti
CocToЯ HИ e TopM03HOr0 06opyД o_
BaHИ Я― Tolllloz avadanll薔 1_
nin veziyyOti
CocToЯ HИ e x30CTOBOrO cHrHaЛ a―
Quy,mq isaresinin veziyyotl
Cocュ ーQab
CocyA nepeДBIЖ HoИ ―
qab
Seyyar
CottД cTaЦ ИoHapHЫ Й ― Stasio_
nar qab
CocyД ЦИcTepHЬ :― Sistcmin qabl
CoyД apeHИ e― Bi卜 birine dOymo,
vull■ la,vunllma
CoyttapeHИ e BaronOB_Vaqonla―
Hn vumlmasl(bir― birilo)
CoxPaHeHИ e noЛ Ь30BaHИ , cHr‐
inti378
HaЛ aMИ ― Isarolordon istifa―
do saxlanilmaqla
CoxPaneHИ e pa6oTocnoco6HocTИ
― I,gё me qabiliyyotini sax―
lama
CoxpanHocTЬ ― Bitё vl■ k, sala―
matllq, mthaflzo, qorunma,
saxlanl,
CoxPaHHocTЬ
BarOHo3-VaqOn―
1
uyttunluq, aheng, birlosmo,
birio,dirme, olaqolondillllo
CoЧ Л
eHemИ e― Birlo,dillllo,battla―
ma,brlesdlHlmo,battlarma
CoЧ Л eHeHHoe
TPaHcnoPTHOe
一 Birle,dirilmis
neqliyyat vasitesi
CoЧ Л eHeHHЬ le TeЛ eЖ КII― Birlo,―
1
CoxpaHHocTЬ
Л OК OMOTИ BHOrO
napК a― Lokomotiv parkinin
dirilmis arabaclqlar
CoЧ 」IcHeHHЬle TpaHcΠ oPTepЬ I
―
Birlo,dirilmis transportyor―
salamatll薔 1
CoxpaH■ ocTЬ ΠepeB03И MЫ X rpy_
lar
303-Da,lnan yuklorin sala―
matl増 1
CoxpaH■ ocTЬ ΠOД BИ ЖHOro co‐
cTaBa ― Horoket terkibinin
salamatll首 1
CoxpaHHocTЬ pン ЧHoЙ КЛaД H ―
01,kinin salamatllLl(bi―
tё vli)慮 ,mJlaflzosi,qorun―
CPeД CT3-M6VCud
― Sosial― psixol● i tedbir
CoЦ ИaЛ Ь
HЫ Й фaК Top ― SOSial
amil
CoЧ eTaHИ e(y● 」10BIIЙ ,Э Л eMeHToB
И T. Д.)― Uyttunla,dllllla,
CPeД CTBO
CoxpaHHocTЬ BIyTpeHHero o6o‐
PyД OBaHИ ■― Daxili avadan―
masl,saxlanmasl)
COXPaHHOCTЬ
CyЩ ecTByЮ
MeponpИ ЯTИ e
(,Ort10rin,elementlorin ve s)
larm salamatl嗜 1
CoxPanHocTЬ BaroHHoro napК a―
Vaqon parkinm salamatll蒼
1lqlarln salamatll普
XO■ 0「 ИЧeCК oe
CoЧ ЛeHenHЫ ИΠpocTOИ BaroHa―
Vaqonun hissolorlo bo, da―
yanmasl
CoЧ jleHeHHLIЙ TИ n ― Hisselero
ayrllan tip
CoЧ ЛeⅡ eHHЫ Й фИКcaTOp― His―
solere ayrllan flksator
CoШ eД Ш IIЙ ΠoД BHЖ HOЙ COcTaB―
Relsdon 91xml,boroket tor―
x
kibi
IЦ И
vasitole―
CnaД aHИ e ToК a (HЛ И HanpЯ Жe‐
rin salamatllこ 1
CoxpaHHocTЬ
TOpMo3HЫ X 6aШ ‐
MaК 03-TO■ 1.loz basmaqlan―
nm salamatll言 1(ve ya qOrun―
masl)
CoxpaHЯ eMocTЬ BaroHa― Vaq。 _
nun saxlanmasl
CoЦ IIalIЬ Ho r77α
″ ″り nCII‐
".SOσ
379
HИ Я)― COreyanln(Ve ya go一
rginliyin)di,mOsi
CnapeHHaЯ e3Д a― QO,alasdlnl―
ml,gCdiS
CnapeHHaЯ cTpeЛ Кa― Qosala,_
dirllml,yoldoyi,on
CnapeHHЫ il ― Citle,dirilmis,
qo,ala,dlrllml,
CnapeuHufi noesa - Ciitle$dirilmig (qoqalaqdrnlmrq) qatar
Cnacarenrxaq cryx6a - Xilasetmo xidmeti
Cnacenne nocrpaganuero - Zorargokenin xilasr
Cneu[a"'rn:aq[q (tam. specialis)
[apKoB - Parklann xlisusilogdirilmesi
Cnequanu:aqus noesaa - Qatarrn xiisusilaqdirilmosi
Cnequaugaqnq nyreii - Yollann xiisusilogdirilmosi
Cneuuarlllauuq crpol{TeJrbHbIx
opranNrauuft -
liyyatl mitexossisi
CneЦ ИaЛ ЬHaЯ rpy30BaЯ CTaHЦ ИЯ
― Xisusi yik stansiyasl
CneЦ ИaЛ ЬHaЯ o■ opa ― Xisusl
dayaq
Xususl
ayaqalti(ve ya ayaqqoyulan)
CneЦ Иa」IЬ Hoe npИ cnoco6Л eHИ e―
Xisusi avadanllq(qurttu)
aЛ Ь
Hoe yКa3aHИ e A「 】
CneЦ И
ヽЦ―
CneЦ ИaЛ ЬHaЯ
■oД HOЖ Кa―
ADDY― nun
xisusi gOsterisi
CneЦ IIaЛ ЬHocTЬ ― IXtiSas,pe,o
CneЦ ИaЛ ЬHЬ le фopMИ po3aHИ Я―
Xisusi tortibatlar
CneЦ ИaЛ ЬHЫ Й rpy30BOЙ BaroH
Tikinti
(К pЫ TLIe
togkilatlannrn ixtisaslagdrrrl-
XOnΠ epЫ , oTК pLI―
Tble xoΠ ΠepЬ I, 3arOnLI ДЛЯ
nepe303К H CК OTa, ΠOЛ yBaro‐
HЬ I c rЛ yxИ M町 30BOM,К pLI_
Tble ДЛЯ Πepe303К И aBToMo‐
masl
Cnequa,ru:uporaHHaq xene3HoaopoxHas craHuHr - Xiisusilegdirilmiq damir yolu stan-
IeЙ ,
6И 」
siyasr
■ЛaTф opMbl ДJIЯ
ne‐
Cneuna,rn:nposaHHaq opraHrr3aunq - ixtisaslagdrrrlmrq
toqkilat
Cnequa,rulxponaHHafl rIJroIr(aAxa - Xiisusilegdirilmig mey-
pe303К H aTOMo6И 」
IeЙ , ΠЛaT‐
I
」
IЯ
nepe303К
И КpyΠ ―
OpMЬ
Д
ф
HOTOHHaЖ HЬ Ix КoHTeИ nepo3,
TPaHCnopTepЬ l, ЦИcTepHЬ I И
Cneurla:r[suporauusrfi - Ixtisaslaqdrnlmrq, xiisusilaqdirilmiE
C[euuar[3[poBaHHsrii BaroH Xiisusilogdirilmig vaqon
Cneuxa,ru:nponanusrfi xosrefi uep - Xiisusilogdrnlmrg konteyner
Cneqnaan:uponannsrii nYrt Xiisusilegdirilmig yol
Cneuua;rncr xeJre3HoaoPoxHoro
rpancnopra - Demiryol noq-
roHЬ :
И30TepMИ ЧecК Ile 3arOnЬ :Д ЛЯ
oTД eJIЬ HЫ x BИ ДOB
danga
rpy30B,Ba‐
ΠpoMЫ Ш ЛeHHoro
TPaHCΠ OPTa)一
XiSuSi yik
vaqonu (6rtili hopperlor,
a91q hoppcrlor,nlal― qara da―
,lFnaq ■9in vaqonlar, bitё v
kuzovlu yantnvaqoniar, av―
tomobi1lorin da,lnmasi■ 9in
ёrtuli vaqonlar, avtomobil―
lorin da,lnmasl■ 9in platfor―
malar,a薔 lr tOnna1l kontey―
nerlori da,lmaq■ 9in platfor―
380
CΠ И
cЬ IBanИ e― Hcsabdan 91xar―
malar, transpOrtyoriar, ayn―
ma(91XarJma),ayattindan
ayrl yuklor i9in sistemlor
silmo(silinmO)
CnИ cЬ IBaulle n3 ИHBeHTap■
(90n Vaqonlarl)ve iZOtellllik
vaqonlar, sonayc neqliyyatl―
nin vaqonlarl)
CneЦ Ha」 IЬ HЬ :I13HaК
,an
CΠ ИcЬ IBaHИ e nQД BИ Ж Hor41 cocTaBa
И3И HDeHTapЯ ―Horoket terkl―
― Xisusl nl―
КoHTeЙ Hep
CneЦ HaЛ ЬHЬ :Й
―
bi」 n hvcntardan silinlnesi
CnHcЬ IBaHHe cocTaBa―
Xisusi konteyner
CneЦ HaЛ ЬHЫ Й
― In―
vcntardan silinmo
ΠoД BIIЖ HoЙ CO‐
cTaB― Xisusi heroket terkibi
TЬ ―Xususi yol
CneЦ ИttЬ HЫ ЙΠン
yК a3aTeЛ Ь ―
Xisusi gOstorici
CneЦ ИaЛ ЬHЬ :Й yЧ eT ― Xisusl
CIIeЦ ИaЛ ЬHЬ IЙ
qeydiyyat
CIIeЦ ИaЛ ЬHЫ И Ш a6Л oH ДЛЯ И3‐
Terkibin
yazllmasl
CnЛaB― Xolito,orinti
CnЛ aB TBepД ЬIЙ ―Bork xolito
CnЛ eTeHИ e ― Toxunma, hё ■ 1-
mo,sannma,qovu,ma
CnЛ eTeHИ e nyTeЙ 一Yollarin qo―
711,masl(hё nklonmosi)
■
CnЛ oTК a ― Splotka (bir― birine
qosulmu,lokomot市 )
CΠ ЛoШ Ha,cMeHa― Basdan― basa
(biё V)dOyi,mO
MepeHИ Я BepTIIК aЛ ЬHoro
nOД pe3a rpe6HЯ ― Tokor da―
19raginin saquli kosiyini ё
mok l19in xiSusi§ ablon
CneЦ ИфИЧecК ИЙ クα 理,′
"・
`FC―
″り 3anaX HarpeToro MacЛ a―
CnЛ oШ Han cMeHa peJIЬ coB― Rel―
sloHn ba,dan― ba,a deyi,di―
rilmosi
CnЛ oШ HaЯ cMena ШnaЛ ―Spalla_
nn b● dall― b∞ a doyi5diHLnesi
QlZml,yattin spesiflk(6zu―
nemexsus)iyi
CΠ ЛoШ HoЙ ― Tam,bit6v,
arasl
kesilmedon,basdan― ba,a
CneЦ o6yBЬ ―Xisusi ayaqqabl
CneЦ oД eDЩ a― XiSusi gcyim
CneЦnepe303К И ― Xisusi da,1-
CΠ ЛoШ HoЙ BHeoЧ epeA壼 OЙ OCMoTp
―Tani nё vbedonkonar baxl,
CΠ ЛoШ HoЙ 3aHOC― Basdan― ba,a
malar
CnИ paЛ Ьry7α ″.,P′ → HarpeBa―
「
ylgin
QlZdirlcl spiral
CΠ 口paЛ ЬHaЯ npyЖ IIna― Spira111
Cn」 IЫ B oTК oCa naCLInИ
yay
―
Tё klno
(tOrpattm)yamaclnln axmasl
CnOЛ 3aHHe―
CnHcaHИ e cpeД cTB― Vasitelerin
Stismo, sinsib
di,mo,yoldan 91xma
silinmosi
CnИ coЧ HЫ ИΠapК _Yazma parkl
CnHcЧ IIК BaroHoB ― VaqOnlarl
CnOЛ 3aHИ e
peЛ Ь
ca―
Кo■ eca
c roЛ oBК И
TokoHn rcis ba,h‐
lndan
91xmasI
言
yazan
381
Cno
CnopHЫ iI Bonpoc
― NIibahisOli
mesolo
Cnoco6 B3BeШ И
BaHИ Я―Cokme
isulu
CΠ oco6 3aMeHЬ lド TPoЙ CTB― Quト
gunun deyi,diHlme isulu
И3MepeHИ Я ycTPoicTB―
19■ lmosi tsulu
Qurttulann ё
Cno● o6 КpenЛ enИ Я ― Borkitmo
Cnoco6
isulu
C■ oco6 o6BЯ
3К И (И ЛИ 3aЦ enК II)
rpy3a― Yikin battlanmasl
(Ve ya ilisdirilmesi)iSuli
Cnoco6 nepeД aBЛ ИBaHИ Я ― Bas―
maq(OZmOk)iSulu
-
Melu-
mat aparatl
Cnpesep (nam. spreder) - Spreder
Cnpxunexue [o xopae - Votor
iizra diizeltmo
Cnpru.nexnufi npor[xlr nyrn
Yolun diizeldilmig profi li
Cnycx
-
-
Enig
Cnycn npono.ra
eHttЯ
-01aqo isulu
ИHeHИ Я
paMLI― COr―
9ivenin birlo,dirilme isulu
Cnoco6 yК ЛaД КИ ―
Qoyma
(dё ,Om。 )isulu
CΠ oco6HocTЬ BeД eHИ Я
ЛoК OMO‐
TИ Ba(И ЛИ
ΠO● 3Д a)一 Loko―
mot市 i(ve ya qatarl)idarOet_
me qabiliyyoti
CΠ oco6HocTЬ yЧ aCTК a― Sahonin
qabiliyyeti
CΠoco6Ь : HIIBeЛ ИpoBaHИ Я ― Ni―
vclirlesdi.11lonin iSullarl
CIIPaBК a o6 o6ecneЧ eHИ И Πoe3/1a
TOpM03aMI(ф
Cnparouxuft anrapar
- Moftilin eniqi
pyroro4qurft
Cnycn
- Rehbor
dirlne isulu
Cnoco6 coeД
6ora - Melumat-informasiya
iqi
Cnpaoo.ruoe 6rcpo - Melumat
biirosu
Cnycr :araxnofi - Si.irekli enig
Cnycx xpyroii - Koskin enig
CΠ oco6 pa3M● ЩeHHЯ ― Ycrles―
Cnoco6 cHoШ
CnpaaovRo-uQopMarrrroHHas pa-
OpMa By‐ 45)―
Qatann tO.11lozlaria tominatl
barodo arayl,(VU-45 folllla11)
CΠ pa30Ч HaЯ ycTaHoBК a一 Molu―
eni$
Cnycnarr c ropxr{
- Tepedon
buraxmaq
Cnycxarr c ropxr,r ocropoxHo Tepeden ehtiyatla buraxmaq
Cnycxu sa:elrnrrcqlle - Torpaqlayrcr endirmeler
Cnycrcnan rracrr, ropnrr - Tepenin enig hissosi
Cuycxonofi xpan naroua - Vaqonun buraxma kranl
Cnyrxuronan crn:r - Peyk rabitosi
Cpa6arsrsaxne - iglemo. ige
diigmo
Cpa6aruaanue 6;rox-oqnon
-
Blok-giizliikJorin ige diiqmasi
Cpa6aruraxue roxnoe - Yanltq
igleme
Cpa6arr,rnaure neganrxofi :a-
mat quttusu
Cnpa30Ч HttК 一M01umat(SOrttu)
kitab9asl
382
MbrYr<r{
drigmesi
-
Pedalh kilidin igo
- Relenin
iqa diigmesi
Cpa6arrrnanne cnrnaJr[3arlun Iqarevermanin iEa dtigmosi
Cpa6arsroaxxe cHrHantt3aqrlrl
HarpeBa 6yxcrr - Buksun qrzma igarevericisinin i9o diigmosr
Cpa6arsrnanxe CKHE - Buksun
qlzmaslna nozarat i$arovencisinin (BQNi) i$o dtigmosi
Cpa6arrrnaune repMoaar.rlrr<a Termovericinin i9o diigmesi
Cpa6arrrnanne ropuo:or - Tormozlarrn iqa diigmesi
Cpa6arsrnarorurfi r,ranar - igo
diigen klapan
Cpa6arunaxne pe.le
Cpa6orarrcx - Yeyilmo, iqlanib
naziklegma, kdhnalme
Cpanneuue - Tutugdurma,
miiqayiso etmo
Cparqunanne xa6erq - Kabelin
calaqlanmasr
Cpesa
- Miihit
Cpeqxerogonan rrporr3BoAHTenbHocrb - Ortaillik mehsuldarhq
CpeqHee KperrneHrre - Orta borkitme
Cpeqnee Ha[pqxeHre - Orta ge-
rginlik
Cpegnee rroJroxeHle ocrpflKa Tiyenin orta voziyyoti
Cpeaxee paccroflrr[€ - Orta mosafo
Cpegxe:aHocnuHfi yqacroK
Orta basrlan saho
383
HopMa ― Orta
sutka1lq noll.la
CpeД Hecン ToЧ HaЯ Πorpy3К a― Or―
CpeДHecyToЧ HaЯ
ta sutkallq ytk10mo
CPeД HecyToЧ HLIЙ BaroHoo6opoT
― Orta
sutkallq vaqOn dov_
rlyyosl
CpeД HecyToЧ HЬ IИ 3arOHOnoTOК _
Orta sutka1lq vaqon axlnl
CpeД HecyToЧ HЫ Й ИHTepBaЛ ―
Orta sutka1lq inteⅣ al
CPeAHecン ToЧ HЫ Й Πpo6er BamHa―
Vaqonun orta sutka1lq ymsi
CPeДHecyToЧ HЬ :И Πp06er ЛoК O_
MOTИ Ba ― Lokomotivin orta
sutka1lq yυ
usu
CPeДHecyToЧ『
HЫ Й npo6er cocTa‐
Ba― Terkibin orta sutkahq
umSu
ン
CPeД necyToЧHЫ Й pa3Mep ДBИ Жe―
HИ Я―Horoketin orta sutkallq
019isi
CpeДHeToHHaЖ
HЬ IЙ КoHTeЙ Hep―
OrtatonnaJll kOnteyncr
CpeД HeЧ acoBaЯ ΠpoH380Д ИTeЛ Ь‐
HOCTЬ ― Orta saatllq mehsul―
darllq
CPeД HИ Й Bec noe3Д a 6py賞 o(И ЛИ
HeT ro)― Qatan■ 0■ a brutto
(Ve ya nett。 )90kiSi
CPeД HИ Й BЬ IBoД ― Orta 91xl,
(tranSfOnnatOrlarda)
CpeД HИ Й MaHcBPoBЫ Й COCTaB―
Orta manevr terkibi
CPeД HHЙ ΠpocTOЙ _Orta bo,da―
yantna
CpeД HIIЙ
ΠPOCTOЙ
HaК oΠ ЛeHИ
BaroHa
ΠOД
eM_Yl普 1lmada
Cpe
vasiteleri
vaqonlarin orta boldayan―
CpeД cTBa HHД ИBИ ДyaЛ Ь■oЙ 3a‐
Щ ИTЬ l(CИ 3)― Fordi mihafl―
zo vas■ olo■ (FMV)
CpeД cTBa КpenЛ eHИ Я ― Borkit―
masl
CpeД HИ ЙPattИ yC КpИ BoЙ ―Эyri―
nin orta radiusu
CPeД HИ ИpeЖ ИM― Orta rcJlm
CpeД HИ Й peMonT― Orta tomir
CpeД HИ И COCTaB naccaЖ ИPcК oro
nOe3Д a ― SOrnisin qatarlnin
me vasiteleH
CpeД CT3a naК eTИ poBaHИ Я― Pa―
ketle,di.11lo vasitolori
CpeД cTBa nepeД BИ ЖeHИ Я―Neq―
liyyat vasitolori,heroket va―
orta terkibi
CPeД HЯ ЯДaЛ ЬHocTЬ ―Orta uzaq―
siteleri
1lq
CpeД HЯ Я ДaЛ ЬHocTЬ ΠOe3Д КИ
naccaЖ ИpoB ― Sonll,inlorin
gcdi,inin orta uzaqh曽 1
CpeД HЯ Я MecЯ ЧHaЯ HopMa pa6o―
TЫ _1,in Orta ayllq normasl
CpeД Ⅱ■Я MoЩ HOCTЬ ― Orta gic
CPttHЯ Я uace■ eHHocTЬ naccaЖ 口p‐
cК om Bar41Ha― Somish vaqo―
hle五 n orta slxL首 1
nunda so面 §
CpeД HЯ Я cК OpOCTЬ
Πoe3Aa―
Qa―
tarin orta streti
CpeД HЯ Я cК OpOCTЬ pOCΠ ycК a
―
CPeД CTBa noЖ apoTyШ eHИ Я ― Ya―
nЁ lnSё ndinme
velll.o vasitoleri
CpeД cTBo― Vasite
CpeД CT30 КOHTpO」 IЯ
pa
vasitosi
nikle,dirme Vasitosi
CPe3-Keslmo,kosik
Cpe3 rpyHTa― Torpa薔 ln
― Transformatorun orta
n6qtesi
CPe3 0CeBЫ x MaceЛ -Ox yattlarl―
nin kosilmesi
Cpe3К a 3eMЛ ЯHoro noЛ oTHa ―
-OXun orta
Torki―
CPeД cTBa 6e30Π aCHocTИ
ДBИ Ж e‐
(Д ИCК ,
Torpaq yatattmm kOSilmesi
CPe3К a HepoBHocTH
hissosl
CpellH■ Я ЧacTL COCTaBa―
bin orta hissosi
HИ Я
―
Kolo―
k6turli"n kesilmesi
CPoК BЫ rpy3К И ― BO,altma
middoti
ⅡOⅡ AB,
CPoК
roД HocTH
6И Л eToB―
Bllct―
lorin yararllllq iniddeti
CPOК rO/1HOCTИ Πp● e3AHOrO
A」 ICII, PaД IIOCBЯ 3Ь И ДP.)―
Horoketin tehlikosizliyi va―
sitelori (DiSK,
k)Sil―
mesl
TOЧ Кa TPaHCф OpMaTO‐
CpeД HЯ Я ЧacTЬ ocИ
Nezaret
―
CPeД CTBO MexaHИ 3aЦ HII― Mexa‐
Buraxmanin orta sireti
CPeД HЯ Я
vasitelori
CPttCT3a CBЯ 3И ― Rab■ ovぉ ¨ b五
CPeД cTBa cИ rHa」 lИ 3aЦ IIИ ― Isaro―
Дo‐
КyMeHTa ― Gedis sonedinin
yararllllq muddoti
CPoК ДeЙ cTBИ Я ΠpeД yΠ peЖ Дe‐
TANC,
FALi,radiorabite ve s)
CPeД CT3a 3aЩ IITHЫ e― Mihaflzo
384
CTa
HИ Я―Xobordarhttin
tesir(vo
ya qtwodo olma)middeti
CPoК ДocTa3К И rpy3a ― Yllklln
9atdlrllma middeti
CPoК HocК И cneЦ OД eЖ ДЬ: ―
Xisusi gcyimin geyilme
middeti
CPoК o6opoTa ― Dё vriyyo
middeti
oTЧ eTHocTИ
CPoК
―
Somisinin stop― kranl ql■ 11■ aSl
(90boSi)
CTa6И ЛИ3aTOpク α
HeSabat
CPoК nepe303К I BOЙ cК ― Qo,u_
(Sabitle,dil..lo)
Yiklemo
孤OB― Qatarlarin horoketinin
muddeti
CPoК
sabitlo,dirilmesi
ΠPoBepOЧ HOm
TИ ―Yolun sa―
CTa6И ЛI13aЦ ИЯΠ〕
bitlo,diHlmesi
CTa6И ЛИTpoH― Stabilitron
CTa6HЛ ЬHoCTЬ ―Stabillik(sabit―
HcIILrraHИ Я ―
i
Yoxlama smttmm moこ はЭ
CP嶋
蹴:Iよ r
脳蹟
器蹴鳳」
CPoК cЛ yЖ6Ы ―Xidmet middeti
(iStiSmar muddoti)
CPoК cЛ yЖ 6Ы (peЛ ЬCOB,Ш naЛ И
■ Д
・)― Xidmet(rclS10rin,
Qあ in
II
―
BarOHa―
likinin ist qapa普
Vaqon
1
B H3BeCTHocTЬ
MaШ
H‐
landlllllaq
′・ S″ ′jο り HaК OΠ Лe‐
“ ocTeЙ ― Yorttun―
■HЯ ycTaЛ
`″
luttun yl首 1lma mOrhololori
CTaД ИИ
CTaД HЯ ―Morhole,doreco
CTaД IIЯ pa3pyШ eHИ Я― Dagllma
middeti
ДoCTaBК
ЛЮ Кa
HIcTa一 MasiniSti melumat―
Xidmet Fniddeti
CPoК ycTPaneHИ Я―Aradan qal―
dlHna iniddoti
CPOК XPaHcHИ Я ― Saxlama
И
liり
CTaBeHЬ
CTaBHTЬ
,pallarin ve s)middeti
CPoК cllyЖ 6Ы cocμ a―
CPOК
TO‐
CTa611Л И3aЦ ИЯ ДBHЖ eH口 Я Πoe‐
nlarin da,lnma middeti
■Orpy3К И ―
bilり
".S″
Кa― Coreyan sabitlo,diricisi
CTa6И ЛH3aЦ И■― Stabillo,dirtno
middeti
CpOK
CPЫ B IIo「 py3К И ― Yiklomonin
pozulmasl
oe3Aa― Qatarin herokoti―
CPЫ B Π
nin pozulmasl
CPЫ B pe3Ь6Ы ―Yivin pozullnasl
CPЬ :B cTon‐ КPana naccaЖ ИpoM―
dorecosi(ve ya merholosi)
Catdlrma
CTaКaH― StOkan
CTaК aH"ф epHЬ IЙ ― Bufer ste‐
kanl
CTaКaH racHTeЛ Я КoЛ e6aHИ H ―
bqs sOndurucilerinin stokanl
CTaК aH cBeToф opa― SVCtofomn
middetlori
CPocTК И Кa6eЛ ЬHЬ le― Kabel bi―
tismeleri
CPoЧ HЬ IЙ 303BpaT― Tecili qay―
tanna
CPЬ IB ΠЛoM6Ь I― Plombun qlrll―
maSl(qOparllmasl)
stokanl
385
CTa
CTaК aHHЫ
И ф yHД
aMenT
―
Sto―
kanll bin6vro
CTaЛ eMeД HЬ :Й (6И MeTaЛ ЛИЧec‐
КИЙ)Π P030Д ―P01ad― mis(bi―
Stansiya hesabatl
CTa“ ЦИoHHaЯ ΠЛoЩ aД Кa― Stan―
metal)moftil
CTaЛ ЬB cЛ ИTKaX― Ku19o polad
CTaЛ ЬBcЯ Кa■ ―Biin poladlar
CTaЛ Ь BЫ coК O」IerИ poBaHHaЯ ―
Yiksokxolitoli polad
polad
Al―
9aqxolitoli polad
CTaJIЬ ΠoBbIШ eHHoИ ΠpoЧ HOcTИ ―
Mё lkomliyi annlml,polad
CTaЛ ЬpeЛ ЬcoBaЯ ―Rels poladl
CTa」 IЬ cTpoИ TeJIЬ HaЯ ― Tikinti
poladl
CTaЛ Ьyr」 lepoД ИcTaЯ ― Karbon―
lu polad
CTaЛ ЬHaЯ КoHcTpyК ЦИЯ_P01ad
l,1
PaД ИoCBЯ 3Ь
―
Stansiya radiorabitosi
CTaHЦ HoHHaЯ TcPpИ TOpИ Я ―
Stansiya orazisi
CTaHЦ ИoHHoe 06opyД oBaHИ e ―
Stansiya avadanll薔 1
CTaHЦ ИoHHЬ le pa6oTHИ КИ ―
Stansiya i,9ilori
CTaHЦ ИoHHЬ le peЛ ЬcoBLle ЦenИ
―Stansiya rcls dё vrolori
CTaHЦ
И oHHЬ Ie
y● TPoIIcTBa
―
Stansiya qurttularl
CTanЦ ИoHHЫ Й ДIIcneTЧ ep
―
Stansiyanln dispet9cri
CTaHЦ ИoHHLIЙ ИHTepBaЛ _Stan―
konstruksiya
CTaЛ ЬHaЯ nepeMЬ IЧ Кa ― Polad
siya intcⅣ
taЁ
CTaЛ ЬHan ΠpoК ЛaД Кa ― Polad
CTaHЦ
ah
ИoHHЫ Й ИHTepBaЛ
■oΠ yT‐
Horo cЛ eД oBaHИ Я―Eyni isti―
ara1lq
qametli(yoliStu)heroketin
CTaЛ ЬHoЙ ДHcК ―Polad disk
CTa」 IЬ HoЙ TPocc― P01ad tros
CTaЛ ЬHЬ le cTpe」 IoЧ HЬIe COeД ИHII‐
TeЛ И ―
siya meydan9asl
CTaHЦ ИoHHaЯ pa6oTa― Stansiya
CTanЦ ИoHHaЯ
CTaЛ Ь ЛermpoBaHHaЯ ― Xoliteli
CTaЛ Ь HИ 3К O」IerИ p● BaHHan―
CTaHЦ ИoHHaЯ 6Л oК Иpo3К a ―
Stansiya bloklamasl
CTaHЦ ИoHHa■ oTЧ eT■ ocTЬ ―
stansiya intcwah
CTaHЦ IIoHHЬ lЙ
Polad yoldeyison
ИHTep3aЛ
CК pe―
Щ eHИ Я ― Kosi,monin stan―
siya inteⅣ all
birlo,diricilori
CTaHД aPT ″″″.S′ α″議τ
′リ ー
Standart
CTaHИ Ha-Ozil,dozgah 9atisl
CTaHЦ IIoHHЬ IЙ
CTaHЦ
CTaHИ HLI nepeBoД Horo ycTPoiI―
■oHHЫ Й
3aЦ ИИ ―
cTBa― ccviriCi qurЁ unun ca_
ΠOcT
―
Stansiya
postu
ΠOCT
ЦeHTPaЛ И_
Morkozle,dirilmo
stansiya postu
CTaHЦ lloH口 ЬlЙ nyTЬ ―Stallsiya yolu
CTaHЦ ИЯ―Stansiya
tlSl(ё Z■ 1■ )
CTaHoК ― Dezgah
386
CTa
CTanЦ ИЯ ΠpИ eMa― Qobul stan―
Cranurlq anrouaruqecxas - Avtomatik stansiya
CraHuHn 6erropovnar - Tepesiz
slyasl
CTaHЦ
stansiya
CTaHЦ ИЯ ΠpoД oЛ ЬHOro THna ―
Crasqnr ropoqHafl - Topo stan-
Uzun tipli stansiya
siyasl
Cranqrq rpy3oBaq
siyast
Cranuxs
- Ytik
KoHeqHafl
-
CTaHЦ ИЯΠpoMeЖ yToЧ HaЯ ―Ara―
stan-
hq stansiyasl
CTaHЦ ИЯ copTHPo30Ч HaЯ
Sonuncu
CTaHЦ
Ce―
HЯ
cTЫ КOBa■
―
Qovusuq
stansiyasI
CTaHЦ ИЯ TyΠ ИКoBaЯ ― Dalan
stanslyasi
CTaHЦ ИЯ y3Л OBaЯ ― Qovsaq
stanslyasi
CTaHЦ HЯ yЧ acTК oBan ― Saho
stanslyasl
CTaHЦ
ИЯ ф opMHPOBaHИ
Я ―
Tor―
tibat stansiyasl
CTapaЯ TpeЩ ИHa ДIIcК a― Diskin
k6hno 9atda言 1(9atl)
CTapeHИ e― Kё hnolme
Hoe 3BeHO一
CTaporoД
ya―
KOhno―
rarh manqa
Cranuxc fiepeaaqrl rpy3a -
CTaporoД
HЬ le(peJIЬ CЫ , Ш naJIЬ l,
6pycЬ ЯИ■Д。
)― Kё hno― yararh
Yiikiin dtiiriilmo stansiyasr
Cranuuq rorpy3Kr{ - Yiikleme
CrClS10r,spallar,tirior ve s)
CTaporoД HЬ IЙ MaTepИ aЛ
stansiyasr
-
―
,idlome stansiyasl
stansiya
Cranuns Ha3HaqeH[c - Teyinat
stansiyasl
Craxuus Ha3HaqeHlrfl [oe3Aa Qatann toyinat stansiyasr
Cranuns o6oporuoro aeno - D6vriyyo deposunun stansiyasl
Cranuxs orpaHtlrlrrBamuafl [eperou - Monzili mehdudlagdrran stansiya
CraHuus ocHoBHoro aeno - Osas
deponun stansiyast
CraHuuq ornpaenexur - Ccindormo stansiyast
Cranuuq naccaxrpcrar - Somigin stansiyast
Cranqllq norpy3nH
Bir105-
Я ΠpИ MЬ :К aHIIЯ ―
m。 “(qoVu,ma)stanSiyasl
―
KOh―
no― yararll inaterial
MaprflpyroB
CTapoTIInHЫ e naccaЖ ИpcК ne
3arOHЫ ― KOhne― tipli somi
Margrutlann yiiklanme
stansiyasr
Crauqnq noreBafl - Sohra stansiyasr
Craxuuq noryfipoaonbHoro rl,Ina - Yarrnruzun tipli stansiya
Cranunq nofleperrHoro rxrla Enino tipli stansiya
sin vaqonlarl
CTaPTcTonHЬ :Й ″27.S″ rr9 TeЛ e‐
rpaф HЫ Й annapaT― Starts―
“
top teleqraf aparatl
CTapШ ИЙ onepaTOp ― BOytk
operator
387
CTaPIIIIIЙ TexHИ К no pacШ
POBК e― Sifra9ma iZro bё
Иф _
yuk
tcxnik
momcnt
CTaTИ tlecК ИЙ Πpeo6pa30BaTeЛ
―Statik deyisdirici
Ь
CTapШ ИИ ЭЛeК TpoMexaHИ К ―
BOyuk elektromexanik
CTapШ ИHcT30■ Oetta― Qatarin
bOytkliyt
CTaTHЧ ecК oe nanPЯ Ж eHIle―
tik gerginlik
CTaTИ B― Stativ
CTaTИ ЧecК oe nepeMeЩ eHИ e rpy3a
CTaTИ BHЬ :Й MoHTaЖ
―
Stativ qu―
CTaTHcTHК a
CTaTHЧ ecК oe HanpЯ ЖeHIle ceЧ e―
HИ ■―Kosiyin
statik gerginliyi
―YJdm statik ycrdoyi,mesi
CTaTop ry7α ″.S″
ra,dlll.la
ク α″ . sra′ ″り
HC‐
■oД BИ Ж HOro
nOЛ Ь30BaHИ Я
COCTa3a― HOroket terkibinin
CTaTIIcTIIК a HaЛ ИЧИЯ ■OД BИ Ж ‐
Horo cocTaBa― Horoket ter―
kibinin mё vcudluttunun Sta_
tistikasl
CTaTHcTИ Кa pa6oTЫ 肛OД BIЖ HO‐
ro cocTaBa― Horoket terkibi―
nin isinin statistikasl
ЧecК aЯ
CTaTHcTИ
ЧecК Иe ДaHHble― Statl―
oTЧ eTHocTЬ
Statistik hesabat
―
―
CTaЦ ИoHapHaЯ ク α″.S″ ″οrtα ″f_
″り aК КyMyЛ ЯTopHaЯ 6aTapeЯ
― Stasionar akkunlmulyator
batarcyasl
CTaЦ ИoHapHaЯ paД HocTaHЦ ИЯ―
Stasionar radiostansiya
CTaЦ ИoHapHaЯ ycTaHoBК a― Sta‐
sionar qurgu
CTaЦ IIoHapHaЯ ЦenЬ ― Staslonar
d6vro
CTaЦ HoHapHoe llcΠ ЬITaHIIe ―
Stasionar slnaq
CTaЦ HoHapHLle
КaMepLI xPane‐
HllЯ ― StaSiollar saxlama ka‐
meralarl
CTaЦ ЦoHapHЫ tt КoЛ ЛeК Top ―
Stasionar kollcktor
CTaЦ ИoHapHЫ И ЭBaК o‐ ΠyHК T _
Stasionar texliyo lnonteqOsi
stik molumatlar
CTaTHcTИ ・ IeCК Иe cIIЛ Ь:
ー StatOr
"リ
(gCneratOr, miherriklorin
buxar turbinlorindO heroket
ctrneyon hisso)
istifadosinin statistikasl
CTaTHcTИ
Sta―
Sta―
tistik qivvo(gic)
CTaTHcTIIЧ eCК ИЙ yЧ ёT― Statistik
qeyd
CTaTИ cTИ ЧecК ttЙ 3aК OH pacΠ pe‐
ДЛeHИ Я―Statistik(bOli,dir_
mO)paylanma qanunu
HИ e
CT30pК a Д
BepИ _Qapinin layl
CT30pЧ aTЬ :e ДBepИ ΠoЛ yBarOHa―
Yanmvaqonun iayll qapllan
yuk
CTeК ■
ooЧ И
cTИ TeЛ Ь ― sisetO―
CTaTHcTИ
Ч ecК oe
YOД
eЛ ИpoBa‐
pa6oTЫ ― Isin statistik
modello,dirilmesi
CTaTHЧ ecК aЯ Harpy3К a― Statik
CTaTИ ЧecК ИЙ MoMeHT
―
CTeKJIo ЖЩ КOe―
mizloyon
Statik
388
Maye st,o
CTeК ЛoΠ ЛacTИ КoBaЯ И30Л ЯЦИ‐
oHHaЯ TPy6a ― si,0-plastik
izolyasiyacdici boru
CTeК Лo■ ЛacTIК oBa' TPy6a ―
9irklonmo)dOrecosi
CTeneHЬ Кoppo3И И ― Korro7i―
yanln dorocosl
CTeneHЬ Mopo30ycTOЙ
ЧI130CT″
SaXtaya davamllllq dorecos
CTeneHЬ HarpeBa 6yК cЫ ― Bllk‐
St,0-plastik bom
CTeК ■oΠ Л acTИ КoBЫ Й CTCPЖ eHЬ
―Si90-plastik 9ubuq(mil)
acTИ HК a― Siゅ o16vhe
oΠ Л
CTeК Л
aЖ rr● ι
CTeЛ Л
4.srFJragり _stel‐
“
1巧
sun qlzma dorecosi
CTeneHЬ HacЫ ЩeHHЯ ―Doydul―
ma dorecosi
CTeneHЬ Hera6apИ ■HocTИ Py3a―
「
Yikin endazoslzlik derecosi
CTeЛ ЛaЖ Hoe xo3Я ЙCTBo― Stell巧
On―
CTeneHЬ Hera6apHTHocTII―
teserrufatl
CTeЛ ЛaЖ Hoe xpaHcHIIe― StcllaJll
dazosizlik dorecosi
saxlama
cTeHa― Divar,ban,hasar,sedd
CTeHa BoЛ H00T6oЙ Han― Daltta―
qaytaran divar
CTeHa noД ΠoPHaЯ ―Sё ykollecok
CTeneHЬ HeИ c口 paBHocTH
ΠyTИ
_
Yolun nasazhq dorecosi
CTeneHЬ orHecToИ КocTH―
Oda―
dayanlqllhq dorecosi
CTeneHЬ ΠoBpeЖ ЩeHИ Я ― Zode
lenme dorecosi
CTeneHЬ ΠoBpetteHИ Я ΠoД BИ Ж‐
Horo cocTaBa― Horoket ter―
kibinin zodolonmo dor、 `(osi
CTeneHЬ ΠocaД КИ― Oturtnla do
divarl
CTena yК penHTeЛ ЬHaЯ ― Borki―
dici divar
CTeHД ra″ ″.s″ ″の 一StCnd
CTeHД ‐KaHTOBaTeЛ Ь ― Stcnd-9c―
recosi
vlrici
CTeneHЬ c306oД HocTИ ΠyTH
Yolun bo,luq dorecosi
CTenenЬ ToК cИ ЧHoCTИ ― Zoher―
lomo dorOcOsi
CTeneHЬ ycToЙ ЧИ30CTИ ― Daya―
CTeHК a na3a 6yК cLI― Buks diva―
rinln pazl
CTeneHЬ BЛ aЖ HocTII一 Nemlilik
dorecosl
CTeneHЬ roД HocTИ (Ш naЛ Ы
,
peЛ Ьca
―
n■ Д.)一 Yararllllq
nlqllq dorecosi
CTepЖ eHЬ -1 0x,mil,9ubuq,
qot 2 Qolib
CTepЖ eHЬ 6yф epHЫ Й ―Bufer
(,palln,rclsin ve s)dOrecOsi
CTeneHЬ ДoЛ OBeЧ HocTИ ―UZun―
「
ёmirlilllk dorecosi
CTeneHЬ 3apЯ ДКИ 6aTapen― Ba―
mili
tarcyanin doldulllla dorecosi
CTeneHЬ 3acopЯ eMocTH(И ЛИ32‐
rpЯ 3HeHHOcTII) 6aЛ Л acTa ―
Ballastin zibillonmo(Ve ya
389
CTepЖ eHЬ И30」 IЯ TOpa― Izolyato―
run 9ubuttu
CTepЖ He3aЯ CnCTeMa一 Mil sis―
temi
CTe
Creprxnenan flpyxr.rHa
lu yay
-
Qubuq-
Crepxnenure nrorrropsr - Qubuqlu izolyatorlar
Crepxxu rpeprur,r - Ferma millari
Crecxexxoe ycJroBr{e - Dartsqal
$orait
Creorennsrfi - Srxrlmrg, srxrqdrrrlmrg, darrsqal
Crn,rs pyxono4 craa (tam. stylus
+ zpeq. stylos) - Rohborlik
iisulu, qaydasr (stili)
Crnuy,rr.rponan e (nan , stimu/zs,) - Stimullagdrrrlma
Crn*ry,rnponanue rpaHcrroprHbrx flpernpfisrufi - Naqliyyat miiossiselorinin stimullagdrnlmasr
Cruxufinoe 6eAcrnne - Tobii felaket
Cruxnfi noe rrrapoMereoponoruqecxoe qBreHre Tobii hidrometeoroloji hal
Cruxufinoe flBJreHrre - Tobii hal
(hadiso)
Croe.rHas rrrrHr{s - Dtiziimlii
(mrihkem) xott
Crounrocrr oAuoro BafoHo-qaca
rrpocrofl - Bir vaqon-saat
bogdayanmanrn doyeri
Cronlrocrr oAHoro
MaHeBpoBoro
- Bir manevr lokomotiv-saatr n doyori
Cronuoctr aJrrcMltHHeBBrx c[naJromoMorr{Bo-qaca
nos - Aliiminium xolitalorinin deyeri
Crouuocrs [ocraBKH - Tachiz
ctmonin doyori
CToИ MocTЬ Πpoe3Д a― Gcdis haq―
ql(qiymeti)
CToIMocTЬ
ΠpOe3Д a naCcaЖ ИPa
― Sornisinin gedis haqql
CToЙ !― Dayan!
CToЙ Кa ― S6ykonecok, dirok,
dayaq,tir
CToЙ Кa aBToMaTИ ЧecК oro pery―
ЛИpoBaHИ Я
HaΠ PЯ ЖeHИ Я
(CAPH)― Gorginliyin avto_
matik tonzim10nme dayaこ
CToИ Кa BaroHa ― Vaqonun da―
yagl
1
CTOЙ Кa 3aTeCaHHaЯ
一
Yonullnu,
dirok
CTOЙ Кa KapК aCa Кy30Ba― I(uzov
(gё VdO)karkasinln
CTOЙ Ka
daya言
1
Кpen」IeHИ Я ― BOrkidici
dayaq
CToЙ Кa paMЬ I― cor9iVe daya首 1
CToЙ КocTЬ ― MOhkOmlik, da―
vamllllq,d6zimlilik
CToЙ КocTЬ
ИHCTPyMeHTa―
Aletin
dё 2強 mliluyll(m01よ Omliyi)
CToЙ КocTЬ
КOHTppe」 IЬ ca
―
Kontrrclsin
dё zimliliyt
(mOhkOmliyl)
CToЙ Л ― Dayanma yolu
CToЛ 6 ДepeBЯ HHЬ IЙ ―Attac dirOk
CToЛ 6 o■ opHЫ Й_Dayaq direyi
CToЛ 6 ΠponИ TanHЫ И ― HOpdu―
rl11lnu,dirok
CToЛ 6 yrЛ oBoЙ ―Kinc direyi
CToЛ 6И К―DireLik
CToЛ КHoBcHИ e― TOqqusma
CTo■ КH03eHИ e Лo6oBoe― Kollo―
kolloyo(bas― ba,a)tOqqusma
390
CToЛ КHoBCHИ e nOД BHЖ HorO CO‐
cTaBa ― Horoket terkibinin
etmok
Crpaxonovnue rauarur - Qoruyucu kondirlar
Crpaxonornsrfi peuexs - Qoruyucu kamor
Crpaxyrcutne crpyxr,I - Qoruyucu simlor
Crpe.la rrrnOa xpraofi - OYrinin eyilmo oxu
toqqu,masI
CToЛ КHoBeHИe noeЩ o3-Qatar―
larin toqqusmasl
CToЛ КHoBeHИ e c aBToTpaHcnop‐
ToM ― A、 ■oneqliyyatla toq―
qusma
CTon‐ КpaH― Stop― kran
CTonopК a脅 ■ 叩 pの 6aЩ aЖ a
“
n per9imlonlllesi
“
―COnb。 五
CTonopHan raЙ Кa c PyК oЯ TК OЙ ―
Destokli per9imlome qay―
kasl
MeTaЛ ЛИЧecК aЯ
CTonoPHaЯ
Crpura rcxpunremrn - Oyilmo oxu
Crpera xpana - Kramn qolu
Crpera nporeca - Sallanma oxu
Crpeaa nponeca rpoBoaoB Meftillorin sallanma oxu
n」IaHК
- Oyma oxu
Crperra - 1. Yoldeyigen;
2. Qarpaz (kontakt qeboko-
mo plankasl
Crperxa BeAyuar Ha nyrr cro-
Crpe,ra nporx6a
a― Mctal per9imlomo
plankasl
CTonoPHaЯ ΠЛaHК a― PorOimlo―
sinde) 3. Oqreb (cihaz)
CTo■ opHaЯ ΠЛacTИ Ha― Por9im―
nunu - Dayanma yoluna aparan yoldoyigen
Crperxa BxoaHafl - Girig yoldeyigeni
Crpe.nxa BbrxoAHac - Qrxrg yoldeyigeni
lomo 16vhesi
CTonopHoe КoЛ ЬЦo ― POr9iinlo―
me halqasl
CTonopHЬ :Й MexaHИ 3M― POr9im―
lome mcxanizmi
CToЧ HaЯ BoД a― Axan su
CTo■ HК a-1)ayanacaq
Crpe.nra
CTonHК a noe3Aa― Qatarin daya―
nacagl
CToЯ HК a TpaH3И THOro ■o● 3Д a
Tranzit qatarln dayanaca薔 1
TOpMo3-Dayanma
CToЯ HoЧ HЬ
r-r3oJIupoBaHHas
izolyasiya edilmig yoldoyi90n
―
=И
Crpe.rxa KoHTponbHaf, - Nezarat yoldayi$oni
Crpenxa aesas - Sol yoldeyigan
Crpe,rxa HerIeHTpaJrrr3oBaHHar -
Merkezlegdirilmomiq yol-
toll■ lozu
c (nacCaЖ ИpoB, 6a‐
CTPaxoBaHИ
raЖ a,rpy30B И■ Д。
)― Sl薔 Or_
ta ctmo(somi,inlori,baqaJl,
deyiqan
Crpe.rxa oxpaHHar _Mihaflzo
yoldayigoni
Crperxa [paBas - Sag yoldoyl―
yun ves)
CTPaX03К a― QOmmaq, sl首 orta
$on
391
CTp
CTpeЛ Кa nPI16opa― Cihazin eq―
robi
CTpeЛ Кa npИ MЫ КaHИ Я― Birle,―
me yoldeyisoni
zonasl
CTpeЛ oЧ HaЯ
ΠoAyШ κa КpecToBИ _
HLI ―Carpazin yoldoyi,on
yastlこ 1
CTpeЛ Кa pyЧ HaЯ ― Ol yoldoyi―
CTpeЛ oЧ HaЯ pyК o,TКa (H■ И
КHOΠ Кa)― Yoldeyison dos―
,Onl
CTpeЛ Кa c6pacLIBaЮ
lЦ aЯ
― Aticl
yoldeyison
CTpeЛ Кa cИ MMeTpИ ЧHaЯ ― Sim―
memk y。 ldoyi,on
CTpeЛ Кa yК a3aTeJ■ ■― G6stoHci‐
teyi(Ve ya dtymesi)
CTpeЛ oЧ Han cB,3Ь ―Yoldoyison
rabitesi
CTpe■ oЧ HaЯ
ceК ЦИЯ― Yoldeyi―
,On SekSiyasl
CTpeЛ oЧ Ha,TЯ ra― Yoldeyison
nin oxu
CTpeЛ Кa ЦeHTpaЛ I1303aHHaЯ ―
dartisl
Morkozlo,dirilmi, yoldoyl―
,On
CTpe■ Кa ЭЛeК TPoЦ eHTPaЛ И30‐
3aHHaЯ ―Elektrikle merkoz―
lo,dirilnli,yoldeyi,on
CTpeЛ oЧ HaЯ yЛ ИЦa _ Yoldoyi―
,on ku9osi
CTpeЛ oЧ HHК ―Yoldoyl,dirici
CTPe■ oЧ Hoe peЛ e― Yoldoyi,on
CTpeЛ КИ BxoД ЯЩ He B MapШ PyT―
CTpe■ otIHЫ e фOHapИ ―Yoldoyi―
,on fonerieri
Mar,mta daxil olan yoldeyi‐
,onlor
CTpeЛ oBИ ДHЫ il
rclcsi
CTpeЛ oЧ HLIi1 6pyc― Yoldeyi,on
yК a3aTeЛ
Ь-Ox―
CTpe」 IoЧ HbIЙ 3aMOК MeЛ eHTЬ eBa
,okilli(oxVarl)gOStOrici
CTpeЛ oBoЙ aBTono「 py3Ч llК
―
Oxlu avtoyukloyici
CTpeЛ oBoЙ КpaH― Q01lu qaldl―
di
oЧ HЫ Й
И30JIИ poBaHHЫ
Й
yЧ acToК _Izolyasiya edilmi,
yoldoyi9on sahesi
IЬ IИ КpaH―
Oziycriyon qollu kran
CTpeЛ oК BoeHИ 3И pOBaH■ oЙ ox‐
PaHЬ I ― HOrbilesdirilmis
mthaflzonin aticisl(nisan91-
CTpeЛ OЧ HЬ :Й
КOMMyTaTop―
Yol―
doyi,on kommutatom
CTPeЛ oЧ HЫ Й MexaHИ 3M
―
Yol
doyison mexanizmi
CTpeЛ oЧ HЫ Й o6orpe3aTeЛ Ь ―
Sl)
CTpeЛ oЧ HaЯ rapHИ Typa ― Yol―
doyi,on dOsti
CTpeЛ OЧ HaЯ rop■ oBИ Ha ― Yol―
Yoldoyison qlzdlriclsl
CTPe■ oЧ HЫ Й ocTPЯ К―Yoldoyi
,on tiyesi
CTpeЛ oЧ HЫЙ nepe30Д ―Yoldoy―
1,on qurgusu
deyi,on bottazl
CTpe」 IoЧ HaЯ 30Ha―
―Mclcntyev yoldoyi5on kili―
CTpeЛ
ricl kran
CTplЛ 030H CaMoxoД
tiri
Yoldeyi5on
392
CTp
CTpeЛ oЧ HЫЙ ΠocT― Yoldoyi5on
postu
CTpeЛ oЧ HЫЙ 口pИ 6op ― Эqrebli
clhaz
CTpe■ oЧ HLIЙ paЙ OH― Yoldoyl―
,On rayonu
CTpeЛ otlHЫ Й COeД ИHИ TeЛ Ь ―
Yoldoyl,on birle,diHcisi
CTpeЛ oЧ HЫ Й yК a3aTeЛ Ь ― Yol―
doyi,on g6stoHcisi
CTpe■ oЧ HЫ ЙyЧ acToК ― Yoldo―
yi,on sahesi
CTpeЛ oЧ HЫ Й
Ц eHTPaЛ И3aTOp
Brna (CH x II) - Tikinti Normalan vo Qaydalarr (TNQ)
Crpoxre.rrxue ynpaBneH[fl Tikinti idareleri
Crpoure.nurufi uarepna,n - Tikinti (vo ya in$aat) materiah
Crpon (anzt. slrop) - Strop, ilmo,
buraz, ip, ilgek
Crponx.nrnaa Qepua - Qafi fer-
_
Yoldoyi5on merkozlo,dhcisi
CTpeЛ oЧ HЫ Й Щyn― Yoldoyi,on
,upu
CTpeЛ oЧ HЫ I1
311eК TPoД BHraTeЛ Ь ―
Yoldoyi,on elektik muhomki
CTpe■ oЧ HЬ :Й ЭЛeК TPo3aMOК ―
Yoldoyi§ on elektrik kilidi
strupsina
CTpe■ oЧ HЬ IЙ ЭЛeК TPonpИ BoД ―
Yoldoyison elclcmk intiqall
CTpeMЯ HKИ
MeTa」
IЛ HЧ
(И ЛИ ДepeBЯ HHЬ le)―
masl
Crponorxa "ueprnofi ner,nefi' "Olii ilgok"la ilmelame
Crpononxa rpyra - Yiikiin ilmelenmesi
Crponoarulxr - ilgekgi
Crpy6qnua (neneq. schraubrwinge) - Strupsina, mengene, vintli srxac
Crpy6unuu crrxrrbre - Qekici
eCК IIe
Mctal
(Ve ya attac)nerdiVanlar
CTPoraЯ oTЧ eTHocTЬ ― Ciddi he―
sabat
CTPorИ ЙyЧ eT― Ciddi qcydiyyat
CTpoЖ Кa ocTpЯ Кa― Tiyonin yo―
nullnasI
CTPoHTeЛ ЬHaЯ Pa6oTa ― In,aat
Crpyr nyreroft - Yolhamarlayan
verdene
Crpyr cHeroo.r[crurerr - Qartemizleyon vordono
Crpyenanpan.nrrouas aaM6a istiqametlondirici damba
Crpyxxu uerar,tnqecme - Metal yonqarlart
Crpynrypa (nam. structura)
-
Qurulug, qurum, struktur
Crpyxrypa rpy:onoroxon - Yiik
axlnlanmn strukturu
l,1
Crpyrrypa ce6ecroxuocru -
CTPOИ TeЛ ЬHo‐ MoHTttHaЯ Pa6o‐
Ta― Tikinti― qura§ dllllla lsi
CTPoIITeЛ ЬⅡo‐ MoHTaЖ HЬ IЙ Πoe3Д
Maya doyarinin strukturu
Crpyxrypa yrIpaBreHrq - Idaroetmo strukturu
Crpyrrypa yflpaBnelufl rlyrenuru xolgficrnou - Yol te-
(CMⅡ )― Tikinti― qura,dll.1la
qatarl(TQQ)
CTPoHTeЛ ЬHЫ e HopMЫ И ⅡPa‐
393
CT2
sorriifatlnl idaroetmo strukturu
Crpyrrypxar
sxeml
cxeMa
-
Struktur
Crpyxrypuoe noApa3aeJreH[e Stmktur bdlmosi
Crpyna - Sim, tel, moftil
Crpyna xoxraxrnofi nognecxu Kontakt asqrsrnln simi
Crpyxa urnpnnrerx - $pringelin
simi
Crpyxra - Sim
Crpynxa 6yxconan - Buks simi
Crpyxrypa rexHHqecKHx cr.rcreM
- Texniki sistemlerin strukturu
Crpyr - $rrnaq
Cryn puuaxnoE nepe4avn
- Qol
<itiirmesinin sosi (hqqrlhsr)
Crynenvaro-cxno3Hofi - Pillolibirbaga
Crynexvarxrfi - Pilleli
Crynenrarrrft sar - Pillsli val
Crynex'rarsrfi ruapnrpyr - Pilloli
mar$rut
Crynen.rarrrfi ornycx TopMo3oB
- Tormozlarrn pilleli buraxrl-
Crynexrrn penrcoB B crr,rkax Calaqlarda relslorin qlxlntllan
Crynenvaroe peryJrupoBaHne Pilleli tonzimlome
Crynnqa - Top, garx topu, tokor
topu
Crynnqa Koreca - Tekorin topu
Crynnqa prrqara - Qolun topu
Crxrrc - Calaq, gatqr, qovu$uq,
qovu$uq yeri, birlegme
Crux npar6exxy - Qagmrq calaq
Crux uro.nnpyrcqufi - Izolyasiyaedici calaq
Crrrx
xnee6o,rroeoft
- Yaprqqan-
boltlu calaq
Crrrx na necy - $pallar arasrndakr calaq
Crurx na caBoeHnblx rlrlaJlax Qogalaqdrrrlmrg qpallar iizorindo calaq
Crrrx no nayro.nsxuxy - Bir bucaq altrnda calaq
Crurx roxonporogxulufi
-
Ce-
royantittriicii calaq (birlegmo)
Crsrr :.nerrponporoarutn Elektrik kegirici calaq
masl
Crynenr - 1. Pille; 2. Derece
Crynenr ropuoxen[q - Tormozlama pillesi (dorocosi)
CryneHr ycrnrq - Giiclondirmo
pillosi
Crynenrxa - Pilleken
Crynenrxu neprrxarsxsre (n:rn
ropx3onTaJrbHLre) - $aquli
(vo ya iifiiqi) grxrntrlar (pillaler)
394
Cruroraxre
- Manqamn
calanmasr (birlogmasi)
Crurxonauxe, crsrrconxa - Calaqlanma, birlegme
Crrrxoraq cBapra - Calaq qaynaEl
3BeHa
Crrrronas cralrlrrfl
-
Qovuguq
(birlegme) stansiyasr
Crrrxoooe coeAr{rreu[e - Calaq
birlogmesi
CvT
CTЫ КoBoЙ
6oЛ T―
Calaq boltu
CyrЛ ИHoК ― Gil― torpaq
CyД a MopcК Иe,peЧ HЫ e― Doniz,
CTЬ IК 030Й 3a30p peЛ LCOB― Rcl―
slorin calaq ara11首
9ay gemileri
CyЖ eHИ e― Daralma
CyЖ eHИ e КoЛ eИ ―Izin daralinasl
1
CTЬ IК oBoИ ΠpИ BapHoЙ peЛ Ьco‐
BЬ :Й coe/1И HИ TeЛ Ь―
Qaynaq
Cフ IЖ eHИ e
MeЖ ДyΠ yTЬ Я ― Yollar‐
arasinin daralmasl
edilon calaq rels birle,diri―
CISl
CTЬ IК oBoЙ
ΠyHК T ―
monteqosi
CyЖ eHИ e peЛ ЬcoBoЙ
Qovusuq
CTЫ К030Й COeД И HHTeЛ Ь
―
КOЛ eИ ―
Rels izinin daralinasi
КOЛ eCa― Toker
Cン 慄eHИ e ΦacК
Calaq
“
faskasinin daralinasl
birlo,diricisi
CTЫ КoBLIe HaК ЛaД КИ ― Calaq
Cフ ЖeHHaЯ
yanllqlarl
CTЬ IК yKIЩ Иe peЛ ЬcsI― Calaqla―
CyMК a caHHTapHaЯ
ЧacTЬ ra6apИ Ta― On―
dazonin daralln15 hissesi
nan relslor
9antaSl
CyMMa c6opaク α″.S″
CTЯ ИBaHИ e HaК ЛaД oК ―Yanllq―
「
larin 9okilib borkidilmosi
CTЯ rИ BaЮ Щ aЯ BTy」IК a― COkilib
Y屯 lmm cOmi
CyMMa
battlanan vtulka(oymaq)
"rllリ
ЧacoB ЭКoHoMИ И ―
ー
QOna_
et saatlarinln comi
CnЖ a― Qarmaq,90bo,goHno
CyMMapHaЯ 3aTPaTa― Comlo,―
dirilmi,xorclor
CTЯ ЖКa MeTaЛ ЛИЧecК aЯ ― Mctal
qa111laq
CTЯ ЖКa npecca― Presin qalllla首 1
CTЯ ЖКa cTaHД apTHaЯ ―Standart
CyMMapHЫ Й 6oК o30Й 3a30p _
Comlo,dirilmis yan arallq
CyMMapHЬ :Й 3a30p_COnilesdi―
qannaq
rilmis arallq
CTЯ ЖHaЯ Myф Ta_cObm。 (geriト
CyMMHpoBaHИ
e noК a3aTeЛ eH
Gё stericilerin
m。 )muftasl
CTЯ ЖHaЯ Πo■ oca― Darticl ko―
―
toplanmasl
(COm10nmOsi)
CynepΠ anaMaК c― Supcrpanalnaks
CycIIeH3И Я ρ α7PI. S″ SO′ ″SJρ , 一
mer
CTЯ ЖHaЯ pacΠ opК a
― Sanitar
― CokiCi
dayaq,darticl dayaq
Qatl maye qarl,1首 1
CyCneH3И , MarHИ THaЯ
CTЯ ЖHoЙ 6oЛ T― COkiCi bolt
CTЯ HyTaЯ nЛ aHК a ― Dartllinl,
一
Maq―
nitli qatl maye qatl,1薔 1
CyTК a― Sutka(bir gecO_gindiz)
planka
Cy611oД pЯ ДHa■ opraHИ 3aЦ ИЯ ―
CyToЧ HaЯ 3aTPaTa ― Sutkallq
Subpodrat91 te,kilat
Cy6Π oД pЯ ДЧИК ― Vasitoli pod―
xerc
CyToЧ HaЯ Πorpy3К a ― Sutka1lq
dolduma
rat91
395
CyT
CyToЧ HaЯ pa6oToc■ oco6HocTЬ ―
Cyuecrnyular
Sutkallq is qabiliyyeti
CyToЧ HЫ Й―Sutka1lq,birginlik,
ra - M6vcud domir yolu
Cyrqecreyrculee nepeceqeHne Mtivcud kesigme
Cyruecrryourfi - M<ivcud olan
gindolik
CyToЧ HЫ ЙΠЛaH― Sutkallq plan
CyToЧ HЫ Й ΠЛaH Pa6oTЫ ― Sut―
kahq l,planl
CyToЧ HЫ Й ΠЛaH‐ rpaф ИК ― Sut―
kallq plan― qraflk
CyToЧ HLIЙ
cpolc ― Sutka1lq
muddet
CyToЧ HLIЙ yЧ acTК oBЫ И BarOHO‐
■OTOК ―Sutkahq sahe vaqon
CyTЬ 30Π pOca ― Suahn mahiy―
yOti(VO ya mo首 zi)
Cyф Л
e`″ α″
14・
Sο
ψ り 3arOHa―
Vaqonun suflesi
CyxaЯ 6aTapeЯ ―Quru batareya
Cyxorpy3HЬ IЙ Π
oe3Д ― Quru
ytkli qatar
Cyxoe TpeHИ e noД ШИnHИ Кa ―
Yastl普 m quru strtunmesi
CyxoЙ MarttИ THЫ Й ΠopoШ oК ―
Quru maqnit tozu
CyxoЙ TopeЦ ocИ ― Oxun quru
(k0110Si,ba,1)
CyxoЙ TPaHcф OpMaTOp
transforlnator
―
Qunl
CyШ ИЛЬHЫ Й ШКaф ― Qumducu
skaf
CyШ ИTeЛ ЬHaЯ ycTanoBК a― Qu―
mtma qurttuSu
CyШ К
a― Qumtma
CyШ К
a MacЛ a― Yattin qumdul―
xeJre3naf, Aopo-
Cyurec'royrcu1nfi nepee3a
Mdvcud kegid
Cyqecrrymqni nyrs - Miivcud
yol
Cyutecrnyrcutnft cnerorlop M6vcud svetofor
CSepa (zpe+. sphaira) xrr3HeAeflre.nrnocru - Heyat fealiyyoti
sferasr
CQepnvecxufi ponrrr - Kiirege-
killi diyircek
Cxeua (zpev. schema)
nur - Qopma sxemi
Cxeua BKrloqeulrfl
BKJrrcqe-
rroe3llrbrx
uaxenponux) uapupyron - Qatar (ve ya manew)
mar;rutlannln qogulma sxemi
Cxeua nr.nrcqeH[fl cr{rHaJra iqaronin qoqulma sxemi
CxeMa scno rorareJlbHoro pexurua - Kdmakqi rejimin sxemi
Cxeua ncnouorareJlbHoro ynpaBreuuq - K<imekqi idaraetmonin sxemi
Cxeua nurnrmqennn crpe.rox - Yol(ra.nu
doyigonlorin aqllmasr sxemi
Cxeua xe,re:uux gopor - Domir
yollanmn sxemi
Cxeira :asuctlMocrefi - Asrhlqlar sxemi
Cxeua :auuxax[s MaprxpyroB Margrutlann qapanmasl
sxemi
lnasl
CyЩ ecTBeHHЬ IЙ - Ohemiyyotli,
90X mthinl,zeruri,vacib
396
CЧ e
CXeMa 3aЩ ИTЬ :
―
Mthaflzo
sxcml
CXeMa
И3MepИ TeЛ ЬHaЯ
sxeml
CxeMa HHД
CxeMa D」IeК TPonITaHИ
■―
Elckt―
Hk qidalanma sxcmi
IaH cTaHЦ ИИ―
CxeMaTИ ЧecК ИЙ Π」
-019mo
Stansiyanin sxemli planl
ИBIIAyaЛ ЬHoro
nИ Ta‐
HИ Я ― Fordi qidalanma sxcmi
CxeMa HcК yccTBcHHOЙ Pa3AeЛ КИ
MapШ pyTa― Marsrutun sini
CxeMa oTMeHЬ
―
I MapШ pyToB
Sta
―
Mar,mtlann lo薔 宙 sXCmi
CxeMa npИ 6opa― Cihazin sxcml
CxeMa pa3BepHyTaЯ ― A91lml,
sxem
nlmasl)sxcmi
―
motivdon dt,mok
CxoД ЯЩIIecЯ ΠyTH― Qovu,an
yollar
CxeMa pa3Д eЛ КI MapШ pyTa ―
Mar,rutun aynlma sxcmi
CxeMa pa3MЫ КaHИ Я MapШ pyTo3
-Mar,mtlarm a91masl(ay―
CxcMa pa3HeCeHHaЯ
91XmaSl
CxoД ΠoД BИ Ж HOro cocTaBa― Ho‐
■
oket terkibinin relsdon 91x"
masl
CxoA c PcIIЬ COB― Relslordon 91xlna
CxoД ИTЬ c Л oК OMOTIBa― Loko―
ayrllma(ve ya b61inmo)
sxeml
CxeMa ЛフЧ eBOro nHTaHHЯ
ilo qidalanma sxemi
CxoД BaroHa― VaqOnun relsdon
Hokk
CЦ Б ИCBЯ 3Ь ―IMB ve rabito
CЦ en― Qo,qu
CЦ e■ BamHoB― VaqOnlar qo,qusu
CЦ enЛ eHlle― Ilismo,qosullna
CЦ en」IeHHan aBTocЦ enК a ― Qo―
sulmu,avtoqO,qu
cT30 - QO,qu
qurgusu
CЦ enHoe ycTpoЙ
CЦ en■ oЙ Bec ЛoК oMOTИ Ba― Lo―
olunmus (yaZllml,, qeyd
komotivin ili,mo 9okisi
edilmi,)sxCm
CЦ enHoЙ ΠpИ 6op― Qo,qu cihazl
CЦ enHoЙ TPaHCnopTep― Q。 ,qu
CxcMa peЛ ЬcoBЫ x ЦeneЙ ― Rels
dё vroloHnin sxemi
transpOrtyom
CЦ enЩ ИК BaroHo3-
CxeMa cII「 HaЛ И3aЦ HИ ― Isarevcr―
VaqOnlarl
qo,an
monin sxcmi
CxcMa cК e」leTHaЯ ―Skelct sxcmi
IЯ nepe303К H― Da,1lna
CЦ enЫ Д」
CxeMa coBMeЩ eHHaЯ ― Biriosdi―
Hlmis sxem
CxeMa cTaHЦ ИИ ― Stansiyanin
CЧ eT― HcSab
CЧ eTHaЯ КapToЧ Кa― Hcsab kar―
■9in qo,qular
t09kaSl
sxemi
CxeMa ycTaHoBК И MapШ pyTa ―
Marsmtun qoyulma sxemi
CЧ eTHaЯ MaШ ИHa― Hcsablaylcl
CxeMa ф opMИ pOBaHIIЯ coCTaBa―
Torkibin tertibat sxemi
CЧ eTHo‐ КoД OBaЯ ЯЧeИ Кa ― Hc―
ma,ln
sablama― kod yuvacl普
397
1
CЧ eTHo‐ nepф opaЦ ИOHHan Ma‐
ШИHa ― Hcsablama― perfora―
Creuxas rr3onr{pyrcuas BbrrrrKr
- Qrxanlan izolyasiyaedici
vr$ka (vo ya qiillo)
Creunan rtoirBrlxxaq e.[rrHrrua Qrxarrlan hereket vahidi
Crerunaq yflopua, nJracr[Ha -
slya ma,lnl
CЧ eTHЬ lЙ MexaHИ 3M― HeSablay―
lci mexanizm
CЧ eT‐ фaК wpa― Hesab― faktura
CЧ ИTЫ BaHИ e
nHф opMaЦ ИИ
_
Qrxarrlan dayaq l6vhesi
Cr,eruHoe BoHHcKoe o6opyaonanue - Qrxanlan herbi avadanhq
Creunoe o6opyAoBaHre - Qtxarrlan avadanlq
Creunsre rroJrrccbr - Qrxanlan
Molumatlarin hesablanmasl
CЪ e3Д 一Yol ke9idi
HHЫ Й―Qlsal―
CЪ e3Д HeCOК paЩ ё
dllmaml,ke9id
CЪ e3Д nepeК Pё cTHЫ Й― Kosi,on
kc9id
HHЬ :Й ―QlSaldll―
CЪ e3Д COК paЩ ё
qiitblor
Creunsrft - Gotiiriilon, gtxanlan
Cr,ennsrfi nHBeHTapb - Qtxartlan (g<itiiriilon) inventar
ml,ke9id
CЪ e3Д Han CTpeЛ Кa― Kc9id yol―
doyi,oni
Creunrrft
CЪ ettHoЙ ΠyTЬ ―Kc9id yolu
CЪ eMК a - l G6tirmo, gOti―
mlmo:2 clxartma,91xardll―
ma:3 soki1 90kme;4 Plan
alma
CЪ eMК a 3eMЛ
ЯHoro
noЛ oTHa
―
Torpaq yata普 lnin 90kilmOSi
CЪ eMК a nyTИ ―Yolun 9okllmosi
CЪ eMHaЯ BЬ IШ Кa ― ClXarllan
v15ka(ve ya qil10)
CЪ eMHaЯ
Дpe3И Ha ― ClXarllan
drezln
398
HBeHTapE B BaroHe
-
Vaqonda grxanlan inventar
Cr,eunsrfi Ky3oB - Sdkiilon (ve
ya grxarrlan) kuzov
Cr,euou rorcolror[ea - Lokomotivlo gritiirme yolu ile
Csrnyvecrs rpy3oB - Yiiklerin
sepelonmosi (donovorliyi)
Crrny.rufi - Donovar, sopolonon
Csrnyuufi rpyr - Sopelenon yiik
Csrprre npogyrrn - Xam mehsullar
′ . ″ b′ Jra +
Ta6eЛ ЬHLIe
“
“
″α″.″ ιellり pacTЯ
“ ЖКИ― Ta―
suzvint el tah
TaЛ Ь pyЧ HaЯ
“
bcl battlayiCilarl
a rrt"● α ″b′ J`リ
Ta6」 IИ Ц
TaM"p(dワ α・rarPrう ο″rl―
ーCod―
V01
Ta6Л ИЦa B3aИ M03aBHCIMocTeИ
ДЛИHЬ I
―
Tam―
bur
“
TaM6ypHaЯ BxoД HaЯ ΠЛOЩ aД Кa―
Tambur giri,meydan9asl
TaM6ypHoe oК Ho ― Tambur
poncoresl
―
Qar,11lqll aslllllq codveli
Ta6Л ИЦa
Ш ecTepeHHaЯ
Disli9arxll ol ta11
COCTaBoB― Tor―
kiblerin uzunluq cedvoll
Ta6Л ИЦa MaccЬ I cocTa30B― TOr―
kiblorin 9oki codvoli
Ta6Л o`ψ ′α″ィ
・″bル αリ ーTa01o
yЛ
o
Π
Ь
T
yΠ paBЛ eHИ Я― Ida―
Ta6Л
TaMoЖ enHЬ IЙ ДocMoTP
血 k yoxlamasl
TaMoЖ eHHЬ :II КoHTPOЛ
―
Ь
G6m―
BaroHa
―Vaqonun g6mruk nezareti
TanreHc aα ″.″ ″garlり КpIIBOЙ ―
Oyrinin tangcnsi
rectmo pult tablosu
TaBpoBЬ lЙ ycToЙ ―Tavrll dayaq
′
TaК cИ poBК a"α rrl.=αXα′
リ ーQiy―
TaHrec yr」 Ia
met qoyma,hcsablanma
КpecToBИ HЬ I―
pazln tangcns buca言
TaК cИ poBК a rpy3a― Yikda§ lma
Ca■
1
TaHreTК a MttК poTeЛ eф oHHOЙ
TPy6К И 一 Mikrotelefon dos―
haqqlnin hcsablanmasl
TaК cIIPoBК a TapИ фa ― Tarifln
teyinin diymesi
1.″ ″
α+″ αa″ リ ー
"の
Tapa脅
hcsablanmasl
TaК cHpo3Щ ИК―Qiymet qoyan
TaК cИ poBЩ ИК nepeBo30Ч HЬ IX
ДoК yMeHToB― Da,lma soned―
lorinin qiymet qoyanl
Tara,qab
Tapa Barona― VaqOnun tarasl
Tapa B03BpaTHaЯ ― Qayldan
TaК T`動 ワ
α″・ ねた′■lrα
".″ `″ リ
cИ rHaЛ a-1,arOnin
taktl
“
α″・″わりΠpo6Ь I Top_
Ta」Io■ 6ψ ′
M0303-T0111lozlarin
yoxla―
“
(qab)tara
Tapa КoHTeЙ Hepa― Konteynerin
tarasi
Tapa noД BHЖHOrO CocTaBa― Ho―
roket torkibinin tarasl
nls talonu
TaЛ Ьρα7."″ リ ーTal
Tapa npoH330Д CTBeHHaЯ
TaЛ Ь 6apa6aHHag― Barabanll tal
TaЛ ЬpyЧ Han tlepBЯ ЧHaЯ ― Son―
TapeЛ Кa 6yф epHaЯ ― Bufer qaト
xanl
― Isteh―
salat qabl
399
Tap
TapeЛ ЬЧaTaЯ ΠpyЖ ИHa― Niin9o‐
Vari(bOsqabvari)yay
TapeЛ ЬЧaTaЯ Ш aЙ 6a― Nim9ova―
ri(bO§ qabvaH),ayba
TaplIPoBaHИ
Yiklorin
e rpy30B一
qabla,dlrllmasl
TapИ ф
″・″″
リ ーTarif
'α
Tapll● 6araЖ “
HЫ Й Ba普 可 tarifl
`勁
「Ikiqat tarif
TapИ фД30Й HOЙ ―
TapИ ф ДИффepeHЦ Ha」 IЬ HЫ Й ―
Differensial tarif
Tapttф ЖeЛ e3HOД OpttΠ ЫЙ―Do―
miryol tarifl
veli
ИCК JIЮ ЧИTeЛ ЬHЫ Й ―
Xisusi taHf
TapHф ЛЬrOTHЫ Й―Gizo,tli tarif
TapИ ф MapШ pyTHЫЙ― Marsrut
TapИ ф
tarii
TapИ ф MecTHЫ Й―Yerli ta五 f
HЫ Й ―Mini―
TapИ ф MИ HИ MaЛ Ь
mal taHf
TapИ ф Ha rpy30BЫ e nepe303К И―
Yikda,lma tarifl
TapИ ф o6Щ ИЙ―UmumitaHf
TapИ ф naccaЖ HPcК ИЙ―SOmisin
tarifl
TapИ ф Π
OBaroHHЫ Й―VaqOnluq
tarif
TapИ ф
Π03Ь :Ш eHHo‐ HcК ЛЮЧИ‐
TeЛ ЬHЫ Й ― Artlrllml,― xisusi
Tapxr[noe ueponpnrrxe - Tarif
tedbiri
Tapur[xoe paccrorHne - Tarif
mesafesi
Tapnr[noe pyxoBoacrBo - Tarif
rehbori
Tapxrlusrfi x.nacc - Tarif sinfi
Tapno-ynaroroqHr,re rpy3bl Taral -qablaEdrrr lma yii kleri
Tapno-urryvuufi rpya - Taraltodedi ytik
Taxouerp (zpev. tachos + Qpauq.
metre) - T axometr
Tttxa (nontcn taczka) - Tagka,
r
olarabasl
Tnep4an pesnna - Berk rezin
Tnepaoe snaure IIT3 - TIQ-nt
miikemmel bilme
tarif
TapⅡ Φ Π
OBЬ IШ eHHЫ Й― Artlrll―
mls tarif
TapИ ф
nomenklaturasr
TapxQuan orMerxa - Tarif qeydiyyau (qiymeti)
TapnQnar nJrara 3a nepeBo3r(y Dagrmaya gdro 6domo tarifi
Tapnrluan rroJnrr[Ka - Tarif siyasoti
TapnQnar cxngxa - Tarif giizosti
TapnQuar craBKa - Tarif normasl
Tapxr[xar cxerua - Tarif sxemi
Tapnrlnan ra6.nrqa - Tarif ced-
■OHHЖ
eHHLIЙ
―
Azald■
‐
mlS tarif
TapИ фC」IyЖ e6HЬ :Й ―Xidmeti ta‐
rif
TapИ ф Han HOMeH闊
嗜aTypa―
Tarif
400
TrepAoe rorrJrrrBo - Berk yanacaq
Tnepaocrs - Borklik
Texcrosas (nam. texturn) ulflqopruauxq - Metni molumat
Texcro,nxr (zpeq. texturn + lithos)
-
Tekstolit
Te」I
Te Kcr p o n
H
o-p eAyI(To
PHo
-Ka P-
aaHHbrfi - TekstroPlu-reduktorlu-kardanlt
TeKcrpornl,Ifi peuenu - Tekstrop kemari
Tercyvecrr xa4pon - Kadr axtnt
Teryuee alrcnerrrePcKoe PYKosoAcrro - Cari disPetger reh-
barliyi
TeKyuee o6cryxnnauue - Cari
xidmat
Tery{ee pery.ruponaune - Cari
tonzimlema
Texyuee co,qepxanue - Cari sax-
qraf gё ndorislori
TeЛ erpaф HЬ le ycTPoЙ cTBa― Te―
lcqrafqurLulan
OД ―Tclcqrafko―
TeЛ erpaф HblЙ К
du
TeЛ eЖ Кa― Arabaclq
yMyЛ ЯTopHaЯ
a aК К
TeЛ eЖ К
―Ak―
kumulyatorlu arabaclq
a BaroHa― Vaqonun ara―
TeЛ eЖ К
baCl着 1
Te」leЖ Кa BaroHoB JIKIJleЧ HOro
na― Bcsik tipli vaqonlar ara―
baCl薔 1
TeЛ eЖ Кa rpy3030「 O
Texyulee cogepxarue nl"rn - Yolun cari saxlanrgt
TeKyrrHr ranac - Cari ehtiYat
Teryurufi ocuorp (TO-1' 2' 3) Cari baxrq (CB-l, 2, 3)
Texyuufi orueno'rnsrft PeMoHT Cari agma tomiri
Texyuufi peMoHr - Cari tamir
Tene6noxupoaxa - Telebloklama
TererpaMMa (zpeq. tele + grumma) na,ryptca - Teleqrammanatura
―
niki arabaciq
TeЛ eЖ Ka naCCaЖ HPcКOro BaroHa
_ Sonll,in vaqonunun ara―
baCl普 1
TeЛ eЖ Кa
nyTen3MepИ TeЛ ЬHaЯ ―
Yolё 19on arabaclq
TeЛ eЖ Ka― TPaHCIOpTepa―
Trans―
Orun arabacl薔 1
TeЛ ecК onHЧ ecК aЯ BЫ ШКa― Tc―
p。 中
lcskop q■ 1losi
TeЛ ecК oΠ ИЧeCК aЯ
s″0″ ′
の
:rrcr -
ω ′ . ″た
+
ycTaHOBKa― “
Telcsko―
pik qurき u
TeЛ ecК oΠ ИЧeCК ИЙ ШToК ― TCIC―
Teleqram-natura varaqesi
- Teleqram-malumatlar
TeaerpaQxan (zpeu. tele + graP'
ho)cstzr' - Teleqraf rabitasi
Te.nerparfuoe coo6ulenue - Teleqraf bildirigi (melumatr)
skopik,tok
Telerpalrua-cnogxx
Tererparlnue .[ocrJJrl(H rIePeaarqrKa - Otiiriiciiniin tele-
BaroHa
Yik vaqonunun arabaclこ 1
TeЛ eЖ Кa MexanИ ЧecК aЯ 一Mexa―
lamg
Tererpaurra-naryPnufi
TИ ‐
′セクPり
TeЛ eTaЙ ΠHLIЙ 脅″″・ イ
―
BaH■
■
Tclctayp
■OCT CnIICЫ
yazma postu
Te」 leynpaBЛ eHИ e
(cTpeЛ КaMH,
CDeTOф OpaMИ И Дp.)― Tele―
idareetmo (yOldOyisonlori,
svctoforlari ve s)
401
TeЛ
TeЛ eynpaBЛ eHИ e ropOЧ HЬ IM
КOMOTИ 30M(T「 」I)―
」
IO‐
TOpo lo―
komotivi ilo teleidarectine
TeЛ eynpaBJleHИ e cBeToф opaMИ ―
Svctoforlarin tclcidare cdil―
mosl
Te」 leyΠ paBJleHne cTpeЛ КaMH ―
Yoldoyi,onlorin tclcidare
cdilinesi
ω ιV・ ″た +′ 力ο″″ ―
Telefon
TeЛ eф OHHaЯ cBЯ 3Ь ― Telefon
TeЛ eф OH
elaqosi(rabitOSi)
TeЛ eф OHHOe cPeД cTBO CBЯ
3И
―
Tclcfon olaqo vasitesi
TeЛ eф OHHLIЙ КOMMyTaTop_Te―
lefon kommutatoru
Teneф OHO「 paMMa`ψ ′ .滋 Jη 力ο‐
“
″ι +g″ ″711″ ― TCICfonoq―
ram, tclcfon vasitesilo vcri―
lon molumat
Te」 Io
КaЧ eHИ Я ―
Diyirlonmo
(yCl10nm。 )CiSmi
TeЛ Ьфep″ ′
′
27″ ケカ′リ ーTClfcr
TeЛ ЬфepHЫ Й ■oД ЪeMIIК ― Tcl―
fcr qaldlrlcisl
TeMHoe BpeMЯ
cン ■OК
― Sutkanin
qaranllq vaxti
Tё MHЫ e Heф TenpoД yК TЬ :― Tind
ncft mehsullari
TeMΠ 夕 ″ ω 7.′ ′″ ′り ЛHК BIIAaЦ ИИ
―Lo首 vetme tcmpi
TeMΠ o6pa6oTК И cOCTaBoB― Tor―
kiblerin i,lonmo (hazlrian_
ma)tempi
TeMΠ oTΠ paBЛ enIIЯ
Πoe3Д OB
―
Qatarlarm gOndorilme tempi
TeMI Pa6oTЬ :― I,in tempi
402
Teun
QopruupoBaHr.rq [oe3.qoB
-
Qatarlann tartibat tempi
Teuneparypa (nam. te mpe ratu ra)
n earone - Vaqondakr temperatur
Teruneparypa 6yxc - Buksun
temperaturu
Teuneparypa BocrrJraMexeHrrr Alovlanma temperaturu
Teuneparypa ncnuurxu - Ahgma temperaturu
Teruneparypa 3aKperrJreHrrfl Berkitma temperaturu
Teureparypa 3axperrJreHrrfl rrJrerx - Pletin berkidilmo temperaturu
Teuneparypa HapyxHoro Bo3Ayxa - Xarici havarun temperaturu
Teuneparypa [raBreH[q crrJaBa
- Orintinin (xelitonin) arimo
temperaturu
Teuneparypa pa6ouefi cpegu
(min, max)
- I$gi miihitin
temperaturu
Telrneparypa crexxu pacv6rnan
- Divann hesablama temperaturu
Te:uneparypnar cx.la - Temperatur giicii
Tenrneparypuan aMnnr{TyAa Temperatur amplitudasr
Teuneparypnan cra6n.irrnocrr Temperatur sabitliyi
Teuneparypnoe pe.ne - Temperatur relesi
Teuneparypnoe HanpflxeHr{e Temperatur gorginliyi
工op
TeMreparypHr,rfi Bbr6poc
peratur atllmasl
-
Ten■ oBo3HaЯ TЯ ra ― rcplovoz
Tem-
dartlsl
TenЛ 03030peMOHTHЫ И 3a30Д ―
Telrneparypustfi pexxlr - Temperatur rejimi
Telrneparypru[ pexrlM pen6cossrx nrerefi - Rels pletlerinin temperatur rejimi
Tcplovoz tomiri zavodu
Ten」 1030И
H3BeЩ
2‐
ricisI
Tew3p (anat. Tender) - Tender
TeoAonnrnaq (zpeu. theaomai *
dolichos) creMfta - Teodolit
gokili$i
Teoperxrecxoe (zpeu. theoria)
HccJreaoBaHne - Nezeri tedqiqat
Teopun (zpeu. theoria) - Nezoriyye
Teopun neponrHocrr{ - Ehtimal
nozoriyyosi
Teopxr uacconoro o6c,ryxuraHun - Kiitlovi xidmot nezoriyyesi
TerIrIosaq r3oJ,rquHc - Istilik
izolyasiyasr
Tenroeaq ll3onqurrq gnepn (u,rn
oxua) - Qaprntn (vo ya poncoranin) istilik izolyasiyasr
Tenaonaq Ma[rHHa - istilik ma9lnl
Ten,roror - Teplovoz
Ten,ronor c rx4pan.nnrecxoii nepeaavefi - Hidravlik titiir{iciilii teplovoz
Tenrosor c ruapoMexanrlqecnofi
nepe4aveft - Hidromexaniki
6tiirtciilii teplovoz
TelnoBo3 c fJreKTpxuecxoft nepe-
aaqefi teplovoz
Π OЖ apHLIH
TeЛ Ь ― Istilik yan薔 ln bildi‐
TenЛ oBoЙ ΠporpeB―
Istilik qlz―
diriclsl
TenЛ OИ 30Л ЯЦИЯ ― IStiliyin izol―
yaslyactmo
TenЛ oo6MeHHИ К ― Istilik doyis―
dirici
TenЛ oΠ po30Д ―IStilik komori
TenЛ oΠ poBoД ΠocTЬ ―IStilik kc91riciliyi
Ten」 IoycToЙ ЧИ30CTЬ
― IStiliyo
davamllllq
TenЛ oЭ ЛeК TpocTaHЦ IЯ ― IStilik
clcktrik stansiyasl
TenЛ yШ Кa― Xidmeti vaqon
TepИ cTop― Tcristor
″ル″り Жe」 Ie3‐
TepMИ H"α ″.佗 ″
HoД opoЖ HЬ IЙ ― Demir yolu
tcllllini
TCPMИ HaЛ ●″
・7.″ ″
・
αみ′″
"・
"″
″rrFれ αルリ ーTCllljnal
TepMИ cTop tり′V.rrl′ ′
″′+α ″″7.
おわリ ーTCll・ liStOr
.
TepMИ THaЯ cBapК a`ψ ′ .IPI“ ‐
ーTCllllik qaynaq“
`′
"リ
TepMИЧecК a■ o6pa6oTК a r2P′
“
rJ7′ rrrtο リ ー Tcll・ lik islonmo
.
(Clnal)
TCPMИ ЧecК aЯ o6pa6oTК a MeTaЛ ‐
■03 - MCta■ arin telllllk is―
lonmosi
Elektrik 6tiiriiciilii
TepMИ ЧecК aЯ ΠoД roToBК a BarO‐
403
Tep
Tepuoa,relreHr (zpeq. tetmos +
t ant, elementum) - Termoelement
HOB― Vaqonlarin termik ha―
Zlrhtl
TepMIIЧ ecК aЯ noД roToBК a cК opo‐
■opTЯ Щ erocЯ rpy3a― TeZ xa―
rab olan ytklorin tcllllik ha―
zlrll薔
Teppacuponaxue orrcocoB BhreM-
xr -
TepMИ ЧecК И o6pa6oTaHΠ ЬIЙ Me―
- Orazi
TaЛ Л ― Tc■ 11lik islon■ li5 mc―
tal
TepMИ ЧecК Иe TpeЩ ИHЫ B o6oД e
―Qur,aqda
te.11lik 9atlar
TepMИ ЧecК ИЙ BЫ КЛЮЧaTeЛ Ь ―
Teppxropur rpy3oBoro ABopa Yiik heyetinin erazisi
Terpa:gptI (zpe,r. tetra + hedra)
xe,re3o6eroxu r,re - Damirbeton tetraedralar
Telillik a9ar
TepMИ ЧecК oe yΠ poЧ HeHИ e peЛ Ь‐
coB― Relslorin tc1111lk mOh―
kemlondirilmosi
TepMoД aTttИ К 6yКcЫ ― Buksun
Texwx
(zpeu. technike) no pacrxrr-
Qponxe .renr
-
Lent qifrlarinin
agrlmasl iizro texnik
Texnuxa
tcllllovcriclsl
TepMoИ HД ИКaTOpHaЯ КpacК a ―
Tennoindikator boyasl
TepMoMeTaЛ ЛИЧecК ИЙ Кy30B ―
Tclll.ometal kuzov
″Os +
力´
″
TepMoMeTP r2P′ v. ′
ー
″´
rrリ
Tc11110metr
α
″
ψ′ ・
a― Tcl11locmal
TepMoo6pa6oTК
“
TepMonpeo6pa30BaTeЛ И conpo―
TИ B」 IenIIЯ
Qazma yamaclarrnln
terraslagdrrrlmasr
Teppuropun (nam. tenoitoriam)
1
― Mtlqaviinetin tcr―
moyaradicllarl
TepMoperyЛ ИpyKllЦ ИЙ BeHTИ ЛЬ
(TPB)― TCllllotenzimloyici
vcntil
TepMope」 Ie の ′v. ″ ′′7770S +
″ ″ risp_Termorele
ψ′α
14・
TepMo‐ ynpoЧ“
eHHЫ Й PeЛ ЬC― TCr―
mo― mё hkemlondirilmi,rcls
TepMoЭ ЛeК TpИ ЧecК ИЙ Πpeo6Pa‐
303aTeЛ Ь ― Tcrmoclektrik
doyi,diHci
404
6eronacsocru
Tehliikesizlik texnikasr
Texnnxa BbrcoKHx nanprxeunfr
- Ytiksok gorginliklor texnikasr
Texnnra .nuquofi 6e:onacnocru $oxsi tahliikosizlik texnikasr
Texxrxo-:rcn,ryararrrlonHaq xapartreprcrrra - Texniki istismar xarakteristikasr
Texunro-:xosoMr{qecKrre rroKararerru - Texniki-iqt isadi 96storicilor
TexuNxo-:rcoltourlrlecKue pacqerr,r - Texniki-iqtisadi hesablamalar
Texttu no-)xoHoln u qecxoe o6ocHoBaHne - Texniki-iqtisadi
esaslandrrma
Texnuro-:xoxollllqecKoe rrJraHHpoBaHrre - Texniki- i qt is ad i
planlagdrrma
Tex
TexH[Ko-SKoHoMIiqecxoe Pa3Bu-
rue - Texniki-iqtisadi inkigaf
TexnrlqecKaq BooPYxeHHocrL
Texniki tochizat
Texgrqecran arrarHocrrKa
-
-
Texniki diaqnostika
Texn[qecKaq AoKyMeHTauI{r Texniki sonodlar
Texutlqecxas KoHroPa - Texniki
kontor
TexHHqecKafl xort[ePenunr Texniki konfrans
TexHflqecxaq Mepa - Texniki
tedbir
Texurlqecxafl naao6nocrs - Texniki ehtiyac
TexH[qecxas HeucrrPaBHocrb Texniki nasazhq
Texu[qecxas xopua - Texniki
nonna
Texnnqecxaq HoPMa BbrrPY3KI{ Bogaltmantn texniki normast
TexH[qecxas HopMa 3arPY3KIr Yiiklomenin texniki normasr
Texnn.lecxaq ocHauIeHHocrs (ceTrl, aeno, craHul{rr n r. a.) Texniki tachizat (gebakanin,
deponun, stansiyanln vo s.)
Texnnqecxan rrpHroilHocrb
Texniki yararhhq
Texnuqecxan yve6a
-
Texuuqecrrae naccaxttpcrclre
craHuutr - Texniki samigin
stansiyalarr
Texxlqecrrle cpeacrBa cBfl3rr Rabitenin texniki vasitelari
Texulrqecxxe ycnoBlrs - Texniki
$ortlar
Texnuqecxne ycnoBt{q rcperrneHrq rpy3a - Yiikii berkitmenin texniki gortlari
TexHu.recKrle ycnoBtrfl o6ecneqeHr{fl coxpaHHocT[ BaroHoB -
Vaqonlann saxlantqtrun texniki teminat gertleri
Texnn.recrcne ycnoB[s [orpy3l{[ Ytiklamenin texnrki gertlori
Texsnqecxxe ycroBHc Pa3MelrreHxn soeHxofi rexnxxx - Hetbi texnikanrn yerlogdirilmosinin texniki gortleri
Texnxqecrcufi 6ron,retenr - Texniki biilleten
Texflfiqecxlrfi Borlpoc - Texniki
sual (mosolo)
Texnx.recxxfi nortfQnqxeur rapbr Barona - Vaqon taraslnln
texniki omsah
-
Texniki
tofti,
TexHИ ЧecК aЯ cxopocrb
ki siret
TexHИ ЧecК aЯ
stanslya
crarrqrr
Texniki
Texnuqecxne MeponprrflTrlf Texniki todbirlor
Texnuqecrle onepaulllr - Texniki omeliyyatlar
Texxnuecxaa upuvuxa cxoga - Relsdon qxmanm texniki sebebi
Texuuqecxaq peBrr3ltfl
-
dors
Texxxqecxan xapaKTePnc'rrKa Texniki xarakteristika
TexHu.recKafl xapaKTeptlcrI{Ka
craHuHlr - StansiYantn texniki xarakteristikasr
- Texni-
- Texniki
405
Tex
TexHIIЧ ecК ИЙ MapШ pyT― Tcxni―
ki marsrut
TexHIIЧ ecК IIII HaД 30p
_ Texnlki
TexHИ ЧecК ИИ HencnpaBHЬ :И Ba‐
roH― Texniki nasaz vaqon
TexHИ ЧecК ИИ ocMoTP― Texnlki
baxls(miayinO)
bo
TexHИ ЧecК ИИ nacnoPT― Texnlki
pasport
_
TexHИ ЧecК ИИ nacΠ opT ΠyTИ
Yolun texniki pasportu
TexHИ ЧecК ИЙ ΠpoeК T_Texniki
layihe
TexHИ ЧecК ИЙ pecypc ― Tcxniki
chtiyat
TexHIIЧ ecК oe 3aК ЛЮ ЧeHИ e― Tcx―
nlki roy
TexHИ ЧecК oo HИ BeЛ ИpoBanIIe ―
Tcxniki nivclirlosdirmo
TexHHЧ ecК oe
HOpMИ
TPyД a-Omoyin
poBaHИ e
tcxniki nor^
“ Reyso
(To_1)―
hazlrlanarken ve y。 lda hero―
ket vaxtl sernisin vaqonlarl―
na texniki xidmet(TX_1)
TexHИ ЧecК oo o6ytleHHe― Tcxnlki
telim
TexHИ ЧecК oe nepeBoop)Ж eHИ e―
Texniki yeni10,dil ll10
TexHИ ЧecК oe pa3BИ TИ e― Texniki
inlci,af
roHoB, ycTpOЙ cTB И ■ Д.)_
Tcxniki xidmet(vaqOnlara,
qurttulara ve s)
o6cЛ yЖ ИBaHИ e
IX BarOHoB (TO)
一
Yik vaqonlarina tcxniki xid―
met(TX)
TexHИ ЧecК oe
TИ Ba―
Lokomotivin texniki
voziyyoti
TexHHЧ ecК oe cocToЯ HИ e TeppИ ‐
ziyyoti
TexHИ ЧecК oo o6cЛ yЖ ИBaHИ e(Ba‐
TexHИ ЧecК oe
ki voziyyot
TexHИ ЧecК oe cocToЯ HИ e 3arOna
― Vaqonun tcxniki voziyyoti
TexHИ ЧecК Oe cocToЯ HИ e■ oК oMO‐
TopИ II― Orazinin tcxniki ve―
malasdlrlllllasl
peД
TexHИ ЧecК oe
o6cЛ yЖ ИBaHИ e
naccaЖ ИPcК ИX BaroHoB ΠpИ
noД roToBК e B peIIc
B ΠyTИ
TexHИ ЧecК oe cocToЯ HИ e― Tcxnl―
TexHИ ЧecК oe ДИarHOcTИ pOBaHИ e
―Texniki diaqnozla,dllllla
naccaЖ
oin vaqonlarina tcxniki xid―
cЛ eД oBaH“ Я
TexHИ ЧecК ИИ oTД eЛ ― Tcxnlki
rpy30BЬ
Ql,V0
met(TX-2)
nezaret
sё
pe3o3KaMИ (TO-2)―
yay da,lmalari qaba首 l sOmi
TexHIIЧ ecК oe cPeД cTBO―
TCXniki
vasite
TexHИ ЧecК oe Tpe6oBaHИ e― Tex―
niki tolob
TexIIИ ЧecК o‐ pacΠ opЯ ДИTeЛ ЬHЫ II
ao cTaHЦ ИИ (TPA)― Stan―
siyanln tcxniki soroncam ak―
tl(TSA)
o6cЛ yЖ ИBaHИ e
IIPcК IIX
3arOHOB
ЛeTHИ MИ И 3И MHИ MИ
TexHoЛ orИ ЧecК aЯ
の ιv.
た c力 ″′キ10goり ДIcЦ ИΠЛИHa ―
Π e‐
Tcxno10Ji intizam
ne‐
406
TИ Π
TexHoЛ orИ ЧecК aЯ КapTa― Tex―
liyyatlarin texnologiyasl
Tex■ o■ o「 ИЯ OCMOTpa ― Baxl,in
nololi karta
tcxnologiyasl
Tex■ o■ o「 HЧ eCК aЯ HopMa BpeMeHИ
_vaxun tcxnoloJi normast
Tex■ oЛ orИ ЧecК aЯ onepaЦ ИЯ ―
TcxnoloJi omeliyyat
TexHoЛ o「 ИЧeCК aЯ ΠoД roToBК a ―
Tex■ oЛ orИ Я nepe3030Ч HOro npo―
Цecca ― Da,lma proscsinin
texnologiyasl
ΠyTeBLIx
TexHoЛ orИ Я
Pa6oT
―
Yoli,lorinin texnologiyasl
Texnololi hazlrllq
TexHo」 IorИ ЧecК aЯ cTpyК TyPa ―
TcxnoloJi struktur
TexHo」 IorИ ЧecК Иe nepeBo3К И ―
Tcxnololi da,lmalar
TexHo■ orИ ЧecК ИИ rpaф HК ―
Texnololi qraflk
Tex■ o■ o「 ИЧeCК ИЙ HTepBaЛ ―
TcxnoloJi intewal“
TexHoЛ orИ ЧecК ИЙ ΠpoЦ ecc ―
TcxnoloJi proscs
TexHoЛ orИ Я pa5oTЬ :― I, tCXno―
logiyasI
TexHoЛ orИ Я pa6oTЬ l y3Л a― QOV―
,aЁ ln is tCXnologiyasl
Tex■ oЛ orИ Я peMoHTa ― Tomir
texnologiyasl
TexHo■ o「 o― HOpMИ poBoЧ HaЯ Кap―
Ta―
Tcxnoloji― nollllala,dir―
ma kartasl
TeЧ Ь rpy3a一
Yikun axmasl(slz―
masl)
Tex■ o■ orHЧ ecК ИЙ ΠPoЦ eCC Pa6o‐
oT」 la―
TeЧ ЬК
TLI BOК 3aЛ a― Vattzalin tex―
Conin(Ve ya qaza_
nm)aXmasl
nolo」 i is prosesi
TexHo■ o「 ИЧeCК ИЙ ΠpoЦ ecc Pa6o―
TLI CTaHЦ И II ― Stansiyanin
.′ icg′ クーPuta
TИ reЛ Ьrr●
"′
TИ Πω ′
V・ vpο
“リ ーTip,nё v
tcxnoloJi is prosesi
TexHoЛ orИ ЧecК ИЙ ЦИКЛ ropК И―
TИ Π6yК cЫ ―Buksun tipi
THΠ BepxHero cTPoeHИ
Я ΠyTИ ―
Yolun ist qurulu,unun tipi
Toponin texnoloJi sikli
TexHo■ o「 IIЧ eCК Oe``oК Ho"― Tcx―
TИ n「ЛyxoFO nepeceЧ eHИ Я― Kar
kesi§ menin
noloJi tcxniki fasilo
TexHo」IorИ ЧecК oe BpeMЯ pac‐
фOpMИ poBaHИ Я―Da言 ldllma_
nln tcxnoloJi vaxtl
TexHo■ orИ Я―Texnologiya
TexHo■ orИ Я ИHф opMaЦ ИOH■ o「 o
tipi
TИ n 3eMЛ ЯHoro
ΠoЛ oTHa―
paq yata首 lnin tipi
Tor―
TИ Π nepeД aЧ И― Otillllonin tipi
THΠ noД BИ Ж HOro cocTaBa―
Ho―
roket torkibinin tipi
o6MeHa 一 Molumat mibadi―
TИ n peЛ Ьca― Rclsin tipi
losinin texnologiyasl
TИ n cК penЛ eHИ Я― Borkidicinin
TexHo■ orHЯ o6cЛ yЖ ИBaΠ ИЯ ―
tipl
cTPcЛ oЧ HOro nepe30Д a ―
Yoldoyi,on qurttunun tipi
TИ n
Xidmet tcxnologiyasl
TexHo」 IorИ Я onepaЦ ИЙ ― Omo―
407
TIII TeЛ eЖ КИ ― ArabacI首 ln tipi
TИ n ШnaЛ ―Spallarin tipi
TИ ΠЭ
КИΠaЖ a― Ekip■ ln tipi
TИ ΠoBaЯ roЛ oBК a aBTocЦ enК И ―
―Resor asqllannin tipleH
THpИ cTop r2P′ .ヵ ″″ +α ′
′
27.お ―
“
ーTiristor
"リ
THpИ
cTopHoe 3aЩ ИTHoe ycTpoЙ cT_
Avtoqo,qunun tipik ba,11言 1
TИ ■
03aЯ 3aК pyTKa― Tipik bllrma
TИ cК И―Mongene,slxlcl,SlXaC
TИ ■oBan MoД eЛ Ь―Tipik
THcК И o6Ж ИMoЧ HЬ le ― Slxlcl
TИ ΠoBaЯ
mongonolor
TИ cК H nЛ oM6И po30Ч HЫ e
―
Plomblama slxaclan
THWЛ ЬHЫ Й ″.″ rrr″ り ЛИCT―
30-TiHstor mulaflzo qurgllsu
model
opMa_Tipik
folllla
ф
TH■ 030e ИtteЛ Иe― Tipik lnomu―
lat
TИ Π030Й
-l Nimunevi,nimu―
ne, tipli, oxsar; 2 Standart,
Titui vereqosi
"α
mioyyon tipo uyttun Olan
TИ xoxoД HaЯ TPaHcnOpTHaЯ
■ИЦa― Astagedon(yaVa,gc―
TИ ΠoBoЙ (BarOH,■ oК oMoTHB H■
Д。
)― Tipli(Vaqon,lokomotiv
dOn)neqliyyat vahidi
ToBapHaЯ Кacca 一 Yik kassasl
ve s)
TИ ΠoBoИ
ИcnЬ ITaTeЛ ЬHЬ lИ Ш
yHT
(XOZinOsi)
ToBapHaЯ КoHTopa― Yうk kontom
ToBapHo‐ TpaHc■ opTHaЯ HaКЛaД ‐
HaЯ ―Y改 ―
neqliyyat qayimesi
ToBapHЫ e BecoBЫ e npИ 6opЫ ―
―Tipli sinaq suntu
TИ Π030Й HaCTИ Л―Tipli dё ,ome
TИ ■030Й ΠOД Ъe3A― Tipli giris
TИ ■030Й ΠpOeКT― Tipli layihe
TИ 口030Й paCЧ eT― Tipli(tipik)
Yik(mal)tOrOZi Cihazlarl
ToBapHЬ :Й Πoe狐 -lrik qatarl
hesablama
TИ Π030И TeXHoЛ orIIЧ ecК ИИ Πpo‐
ToК A」 IC B peЛ LCOBЬ IX
Rels“ vTolo五 ndo
ecc― Tipli
Ц
tcxnol● i prOSCS
TIInoBoЙ Ч epTeЖ ncК yccTDeH‐
HLIX C00pyЖ eHИ il― Sini tiki―
ЦenЯ x―
ALi cere―
yanl
lilorin tipli 9crtyoJu
TH■ oBoЙ nlnЛ ИHT― Tipli,plint
TИ noBЫ e cTpeЛ oЧ HЬ Ie фoHapИ ―
ToК BЬ IΠ pЯ MИ TttЯ ―DttzlondiHc―
lnln coreyanl
ToК ДpeHaЖ a― I)renaJln COreyal11
TOК 3aMЫ КaΠ ИЯHa 3eMЛ Ю ―Ye―
re qapanma coreyanl
Tupli yoldoyi,on foneriori
TИ ΠЬI rpaф ИКa ДBИ ЖeHИ Я noe3‐
TOК 3apЯ Дa―
Yikleme coreyanl
TOК 3aЩ ИTЫ ― Mihaflzo cO―
ДOB― Qatarlann heroket qra―
reyanl
flkinin tipleH
THΠ Ы КoЛ eca― TokerleHn tlpleri
THΠ Ы ΠoД ШИΠHИ КOB― Yastiqla―
ToК КaToД HoЙ ycTaHoBК И ― Ka―
tod qurttsunun cOreyanl
КopoTКoro 3aMЫ КaHИ Я―Ql―
sa qapanma coreyanl
ToК
rin tipleri
THΠ Ы peccoPHЫ X
eД И‐
ΠQД BeШ IBaHIIЙ
408
ToЛ
ToКooTBoД ЯЩee
TOК MarHИ THoro BЛ ИЯ ИЯ ―
T。
ふ需IFl』 1lⅧoyam
ToК Harpy3К И―Yik cereyanl
Tolc HopMaЛ ЬHoro nepe30Д a ―
ToК o■ oД 30Д ―COreyangetiron
ToК oΠ pllё M― Coreyan qobulu
ToК oΠ pИ eMHИ К― Coroyanqobu―
lcdici
Norma1 9cvillllo cOreyanl
ToК oΠ po30Д ЯЩan cИ Лa― Cerey―
ToК o6paTHЬ IИ ― Oks coreyan
ToК ΠoЛ ЯpИ 3aЦ HИ ― Polyariza―
anke9irici qivvo
TOК OPatteЛ ―Coreyanb61on,co―
slya coreyanl
TOК TPOraHИ
■ ―
ycTPoHcT30 -
Coroyanaylran qurgu
“
royan aylran
ToК opacnpeД eЛ ИTeЛ ЬHЫ H ЩИT―
Terpome cO―
reyanl
ToК ypaBHИ Te」 IЬ HLIИ
―
Ceroyanpaylaylcl 16vhe
BOraboト
ToК ocЪ eM― Coroyangё illlllo
ToК cIIЧ ecК IIH ω ′ ・ raxJル οF'
losdiHci coreyan
TOК фPИ КЦИИ―F五 ksiya cereyanl
ЛeК TPoД BИ raTeЛ Я― Elekt―
ToК Э
rlk muherrlkinin coreyanl
ToК apHЫ Й aBToMaT― Toma av―
tomati
TOК apHЬ lll CTaHOК ― Torna doz―
gahl
TOК 03aЯ 3aЩ ИTa ―
Zoherli
“
ToЛ КaTeЛ Ь― Itoloyon, itoloyici,
tokanvcron,tekan91
ToЛ КaTeЛ Ь КoHTalcropa ― Kon―
taktorun iteleyicisi
ToЛ КaЧ ―Iteloyici
Cereyan
ToncTocTenHaЯ Tpy6a― Qahndi―
varll bom
muhaflzosl
ToК oBaЯ o6MoTК a ― Cereyan
d01a薔 1
ToК oBaЯ ■ocLIЛ Кa КoД a―
一
ToJIЧ КH I130Л ИpOBaHHЫ e― Izol―
yasiya edilmi,tokanlar
Kodun
ToЛ ЧКИ MaHeBpo3Ы e ― Maenvr
coreyanla gё ndorilmosi
ToК oBeAyЩ aЯ ЧacTЬ ― Coreyan―
ToЛ ЧКH cepIIЙ Hble― Scriya1l to―
tokanlarl
kanlar
daslylcl hisso
ToК oBeД yЩ ИЙ cTepЖ eHЬ ― Co―
ToЛ ЧoК 6oК o30Й ―Yan tokan
TII― Yolda tokan
ToЛ tloК B Π〕
ToЛ ЧoК BepTHKaЛ ЬHLIЙ ― Saquli
reyanda,lylc1 9ubuq
ToК oBttyЩ H■
o」
IcMeHT― COrey_
tokan
anda,lylcl element
ToК oHecyЩ aЯ
■oBepxHocTЬ
―
Coreyandaslyicl seth
ИЙ 3JleMeHT ToК o■ pИ ―
ToК oHecyШЩ
eMHIIKa― Ceroyanqobuledicl―
HOЧ IIЫ Й―TOk tokan
ToЛ Ч
oК oД И
Ha― Qa1lnllq,yoこ unluq,
ToЛ ЩИ
Ha 6aHД aЖ a― Conborin
ToЛ ЩИ
qahnh薔 1
ocH-OX
boynu burtunun qalinll言 1
ToЛ Щ HHa 6ypToB
nin coreyanda,lylcl elcmcntl
ToК ooTBoД ―COreyanaylran
409
Ш eeК
ToЛ
ToЛ ЩИ
Ha rpe6HЯ
―Dara薔 ln qa_
1lnll薔 1
ToЛ Щ ИHa HaК jlaД КИ ― Yanllgin
o6Щ a― Qursa言 ln qa_
nasosu
TonЛ ИBHLIЙ
1lnll首 1
ToЛ Щ
ИHa
TopMo3HЬ
IX Ktl」 IOAOК ―
―
ф ИЛЬTP一
Yanacaq
Yanacaq
suzgecl
TOnЛ И30-Yanacaq
TOnЛ И30-■ OД КaЧ ИBaЮ lЦ ИИ Ha―
coc― Yanacaq vuran nasos
TOnЛ И30■ OД OrpeBaTeЛ Ь ― Ya―
nacaq qlzdlricisl
ToΠ oЧ HaЯ КaMepa ― Yandllllla
Tolllloz qoliblo五 nin qallnll曽 1
ШnaЛ ― spallarln qa―
ToЛ ЩИ
Ha
1lnh首 1
ToЛ ЩИ
HoMep―
ToЛ Ь
ЩIIHa
caq kollcktom
Ton」 IИ BHЬ :И HaCOc
qalinll曽 1
ToЛ ЩИ
Ha
ToΠ ЛHBHЬ IИ 6aК ―Yanacaq bakl
TonЛ ИBHЬ :И КOЛ ЛeК Top― Yana―
Qallnhq019on
ДHИ Щa― Dibin qalin―
11薔 1
ToHaЛ ЬHaЯ peЛ LC03aЯ ЦenЬ ―
Tonal rels dOvrosi
ToHaЛ ЬHaЯ ЧacToTa― Tonal tczlik
ToHaЛ ЬHoe TeЛ erpaф ИpoBaHIIe―
Tonal teleqranandlnna
kamerasl,Odluq kamerasl
TopeЦ ―Kolo,ba,,uc
TopeЦ (BaroHa, ■OК oMoTИ Ba
ШΠaЛ ЬI,peЛ Ьca n■ Д。
)― Ba―
oЧ ИcTКa― Inco temizlomo
ToHК ИЙ rpe6eHЬ ―Nazik daraq
,1, kollosi(vaqonun, loko―
motivin,,palin,rclsin ve s)
TopeЦ vecToBИ HЬ I CarpaZm ba,1
TopeЦ ■oД КЛaД КИ―Althgin ba,1
TopeЦ ΠЩ ШИnHИ Кa― Yastl首 ln
ToHК ИЙ o6oД ―Nazik qur,aq
ToHК oMepHaЯ Кo■ oД Кa― Nazik―
ba,1
TopeЦ ШeЙ КИocИ ―Ox boyunu―
ToHaЛ ЬHЬ IЙ ДИano30H ― TOnal
diapozonu
ToHК aЯ
nun basl
619illl qolib
Asma nOqtesi
TopMoЖ eHИ e の ′ . "″ リ ー
"ο
Torlnozlama “
TopMoЖ eHИ e"Ж ecTК oe"― "Sert‖
ToHКoMepHЬ IЙ rpe6eHЬ ― Nazi―
daraq
ToHК o● TeHHaЯ TPy6a―
ToЧ Кa noД Beca―
kё 1901i
Nazlkdi―
varll borll
ToHHe」 IЬ 脅 ″aγ ′II″ ″′ゥ ー Tuncl
ToHHe」 IЬ Han cИ rHaJIИ 3aЦ ИЯ
Tunel isarevericisi
tomozlama
―
ToHHo rppα ″ ."″ ″り КИЛOMeTP
TopMoЖ eHИ e"MЯ rК oe"― "Yum―
5aq''tomozlama
TopMoЖ eHHe oД HocTOpOHHee
Birtereni t。 .1110Zlama
6pyTTo― Ton―
“ kilomctr brutto
TopMoЖ enIIe oTЦ ena―
ToHHo‐ КИЛoMeTP HeTTo
― Ton―
kilomctr nctto
TonЛ ИBHaЯ clcTeMa ― Yanacaq
―
Ayllllla―
nin tolllloZlamasl
TopMoЖ eHИ e noBTopHoe― TOkrar
tollllozlama
sistctani
410
Top
Topuoxeune noluoe clyxe6xoe
- Tam xidmoti tormozlama
Topnroxeuue uryxe6noe - Xidmoti tormozlama
Topuoxeuue cueuranuoe - Qanglq tormozlama
Topuoxenne crynexvaroe - Pilleli tormozlama
Topuoxenne
cryneHbqaroe
BcnoMorarenbnoe - Pillolik<imekgi tormozlama
Top*roxeHue rrcrpexxoe - Tacili tormozlama
Topuoxenne 3nexrpuqecxoe Elektrik tormozlamast
Top:uo: rco:roaovxufi - Qolibli
tofino7.
Topuo: xoxuvecxlrfi
tormoz
-
Konuslu
moz magistrah
Topuo:nax ocs - Tormoz oxu
Toplro:nan [nolraAKa - Tormoz
meydangasr
m<jvqeyi
-
sinagl
TOpM03HOe HaЖ
aTИ e ― To■ 11loz
SlXlinl
TOpM03HOe 06opyAo3aHHe―
moz avadanl嗜
TOpM03HCe ycTpoЙ
Tor―
1
cTBo _ Tor―
moz qurgusu
TOpM03HOЙ 6aШ MaК ― Tormoz
basma言 1
TOpM03HOЙ
КOMMyTaTop―
Tor―
moz kominutatoru
TOpM03HOЙ
КOЭ oф ИЦИe“ T_Tor―
moz omsah
TOpM03HOЙ ΠyTЬ ―TolllloZ y。lu
TOpM03HOЙ pacЧ eT― Tormoz hc―
sabatl
Toplro: noqrlrxHoro cocraBa Herekot torkibinin tormozu
Topuornan 6a,rxa - Tormoz tiri
Toplro:naa KonoAKa - Tormoz
qolibi
Topuo:nax uarucrpanr - Tor-
Topuo:xan no3rlrlrrfl
dartisl(qolu)
TOpM03Han ШHHa― Tonlloz,ini
TOpM03HOe ИCnЫ TaHИ e― Tolllloz
Tormoz
TOpM03HOЙ
tumu
TOpM03HOH
pyК aB― Tolll10Z XOr―
ЦИЛИHД p ―
TOpM03HOЙ ЭффeК T_T0111loz ei
fckti
TOpM03HЫ e Harpy3К II― Tolll10Z
yiklori
TOpM030HCnЫ TaTeЛ ЬHЫ И BarOH
―Tonnozslnama vaqonu
TOpM030И CnЬ ITaTeЛ ЬHЬ IИ CTeHД
―Tomozsinama
Toplro:nan pbrqaxHas nepeaaqa
- Tormoz qol 6tiirmosi
Toplro:nan cerr - Tormoz gebekosi
Toprrro:xar crua - Tormoz gi.icii.
tormoz qiiwesi
Toplrolnax rflra - Tormoz
411
Tonnoz
silindri
stcndi
TopЦ eBaЯ ДBepЬ _Bas qapl
TopЦ eBaЯ ДBcPЬ ΠoЛ yBaroHa ―
Yarimvaqonun kollo qaplsl
TopЦ eBaЯ ΠpoКЛaД Кa― Ba, ara
qatl
TopЦ eBaЯ paMa―
TopЦ eBan cTeHa―
Ba,9or9iVe
Ba,divar
Topuenar Qpe:a - Baq frezi
Topuenan [rrroHKa - Bag civi
(dileoyi)
Topuenoe KpenneHl{e
-
Bag ber-
kitmo
Topuenofi 6opr nlart[oplrsl Platformantn bag bortu
Topuenofi xrrcu - Bag agart
Topueuan nonepxnocrr, - Bag
soth
Topuerue crBopqarlle aBePI{ Bag ikilayh qaprlar
Topusr urna.n - $pallann kollolori
ToqeqHas Koppo3xs - Ntiqteli
korroziya
ToqeqHaq cnapxa - N6qtoli qaY-
TiQ― na dOqiq uyttun。 laraq
ToЧ HocTЬ ―Deqiqlik
ToЧHocTЬ B3BeШ HBaHИ Я
―
monin doqiqliyi
ToЧHocTЬ И3MepeHИ Я -
019mo
doqiqliyi
Cihazin do―
qiqliyi
ToЧ ⅡЫ Й
alet
HHcTPyMeHT
α″・
TPaBepca`動 ワ
Travers
―
Doqiq
ー
ra″ ッ
`rsリ
“
TPaBepca noД ЪeMHoro MexaHИ 3Ma― Qaldiricl mexanizmin
traversl
TPaBepcИ po3anHOe ■oД BeШ И3a―
Travesli asma
ー
TpaBMaTH3M Oレ ′・ rra″
"リ
“
Travmatizm
TPaBMИ poBaHИ e― Zodolonmo
TPaBMИ po3aHИ e naccaЖ ИPoB ―
Somi,inlorin zodolonmesi
HИ e―
- N6qtoli Yiik
Toqu.runrrfi rauesr - Itilemo
dagr, biil6v daqr
Tovrca n:olnponatuat
- IzolYasiya edilmiq n6qto
To.rra neperu6a - OYilmo n<iqtasi
Touxa nepe.noua npoQn.ra - Profilin srnma nciqtesi
Toqxa cnqgr - Rabite ndqtesi
(monzillordo)
Touxar uHtlopruaqun - Deqiq
molumat
Tovxan nntpopuaqflq o noe3aax Qatarlar baresinde doqiq
molumat
ToqHoe surnornenne - Doqiq icra
TPaBMИ POBaHИ e pa6oTHИ Кa―
Is―
9inin zedolonmosi
TPareД ИЯψP′ .=“go:diリ ーFac―
ie,fЭ laket “
TPaК TaTЫ r77α IPI.rraC″ ″ り И Кa‐
HaЛ ЬI cBЯ 3И (■ 壼neЙ HЫ e,
rpyn■ oBLIc)― Rabitonin trak―
tatlari vo kanallarl(xOtti,
qrupla,dlrllml,)
TPaК Ц■oHHЫ ЙΠyTЬ ―Depo yolu
TPaM6oBК a-l DOyoclemo,to―
xaclama;2 Toxac,d6yoc
TPaMBaЙ
脅″″・ rr● こッ)
"ッ
Tramvay
- G6eunak
stariglora deqiq riayet
Toquoe co6,rroaesne yrcaranufi
-
IIpИ 6opa―
ToЧ HocTЬ
naq
ToqeqHrrfi rapns
Tosnoe cootnercrsue c IITS
cok―
_
TPaMBaЙ HЫ Й ΠyTЬ ― Tramvay
yolu
412
TpaH3lrcrop (a&z.'t. ttansistor) Tranzistor
Tpanrnr (nam. transitus) 6$ nepepa6orru - Tekrar iglenmoyon (gegidlenmaYon)
tranzit
Tparrnr c nepepa6orxo - Yeni-
den iqlenen
(geqidlonen)
1Ianzit
- Tranzit
yolu
Tpaurnrnan lrepeBo3Ka - Tranzit
Tpanrxrnar aopora
dagrma
Tpan3rrrHafl crpaxa - Tranzit
6lko
TpaH3I|THoe HanpaBJ'IeHHe
Tranzit istiqamati
Tpan:urnoe coearrnelrr{e KaHa,ros - Kanallann tranzit birlogmosi
Tpanrxrnoe coeannenue xa ATC
- ATS-de tranzit birlogme
Tpau:urno-rpaHcrIoprHafl cracreMa - Tranzit-neqliYYat
sistemi
Moftillo impulslartn
Tpaxc,rlunr
rurence,'rsuu )
KIITIII - Kodlu (ve ya yol,
gtepsel) transmitteri
Tpauclurrrepxoe pe.re - Transmitter relesi
TpaHcno3rrq[q (tam. transpositio) - Traispozisiya, yerdeyigmo, k6giiriilme
Tpaxcno:nqnx nporogon - Meftillerin yerinin deyigdirilTeBoИ ,
mesi
Tpancnopr (nam. transportare)
Noqliyyat
Tpancnopra6e,rsusrii
- Asan dagrna bidagrnrlmasr miimkiin
olan, noqlo yararlt
rpy]
Tpa ncn opra6enrn sl I
Neqla yararh yiik
Tpancnoprep (Qpauq. transpor-
parkt
TpaH3[rHBrfi naccaxnp - Tranzit
somigini
Tpaxsurnrrfi noe:6 - Tranzit qa-
translatio)
rrMnyJrBcoB
(tam.
(Qponrt.
lon,
Tpaurnruuft rpyr - Tranzit yiikii
Tpau:urnnfi napr - Tranzit
mantoqosi
Tpauc,rnqxr
-
transportab)
qonu
-
3JteKTprrqecxtlx
Elektrik itarolo-
crrHarroB rinin translyasiyasr
TpaHcM[ccHoHHuit (nam. transmissio) tat -Transmissiya valt
Tpauclrucurn - Transmissiya
Tpaucuurrep (aam, transmittere)
- Transmitter
TpaHcM[rrep rcoaonrrfi ( ulrn ny-
Tpausxruufi raron - Tranzit va-
tarl
Tpau:uruulii nyuxr
transl-
yasiyast (verilmosi)
Transportyor
Tpaxcnoprep sxHronofi
transportyor
,€u r,)
Tranzit
-
- Vintli
TpaHcnoprep .leHTo.t H brfi
Lentli transportyor
Tpaxcnoprep nonepe, rr,lfi
IIo [poBoaaM -
Krindelon transportyor
413
-
Tpa
TpancnopTep
ΠpoД oЛ ЬHЬ :Й
―
Uzununa transportyor
TPaHCnopTep cЦ enHoro TИ na ―
Q。 lqu tipli transportyor
TpaHcnoPTИ
pOBaHИ e
Дpe3И
H
―
Drezinlorin neql cdilmosi
gOndorillllo,neql ctmo
nodinin neqli
TpaHcnopTИ pyЮ IЦ ee y℃ TpoЙ cT30
-Neql etme qurttusu
ИЯ
CTPa_
Olkonin neqliyyat co首 ―
raflyasl
liyyat drezini
cК Л aД CК OЙ
КOM‐
― Neqliyyat― anbar
komplcksi
TPaHC■ OPTHO― ЭК OHOMИ Ч eCК И И
6aЛ aHc ― Neqliyyat― iqtisadi
balansl
TPaHcnoPTHO‐ ЭКCneД И Ц IIoHHan
КOHTOpa ― Neqliyyat― ckspc―
TPaHcnopTHo‐ ЭКcneД ИЦИoHΠ oe
o6cЛ yЖ ИBaHИ e ― Neqliyyat―
TPaHcΠ oPTHaЯ КaTeropИ Я ―
Neqliyyat kateqoriyasl
MapК
ИpoBК a
―
Neqliyyat rnarkalanmasl
TPaHcnopTHaЯ
ΠЛeК c
disiya kontoru
TpaHcnopTHaЯ Дpe311Ha ― Neq―
TPaHcnoPTHaЯ
dlran,arabaoq ve s)
TPaHCnopTHo‐
TPaHcnopTИ poBК a nepeBo30Ч HO―
ro ДoК yMeHTa― Dasllna SO―
HЬ :―
rpy3Ч ИК, TmeЖ Кa И Дp.)―
Neqliyyat vasitosi(clektrO_
kar, avtokar, clcktroytkqal―
TPaHcnopTHPoBК a ― Da§ lnma,
TPaHCΠ OPTHaЯ reorpaф
danh首 1,qurttusu)
TPanCnopTHoe cpeД cTBo(Э JIeК T‐
pOKap, aBToК ap, ЭЛeК Tpo■ o―
HaKJIaД HaЯ
ekspcdisiya xidmeti
TPaHCnopTHЫ
И
naК eT
―
Neq―
liyyat paketi
TPaHC■ OpTHbIИ TPy6onpo30Д
―
―
Neqliyyat boru kemeri
TPaHcnopTHЫ Йy3eЛ ―Neqliyyat
qov,agl
Neqliyyat qaimosi
TPaHcΠ opTHaЯ onacHocTЬ ―
Neqliyyat tehlikesi
TPaHcnopTHa■ oΠ epaЦ ИЯ―Neq―
TPaHc■ oPTHЬ IЙ ycTaB
ДoporH ― Domir
liyyat omoliyyatl
TPaHCnOpTHaЯ
cИ cTeMa
neqliyyat nizamnamesi
TPaHc■ oPTHЫ e ttИ HИ ЦЫ ―Neq―
―
Neq―
liyyat sistemi
TpancnoPTHaЯ ЭКO■ o「 И■― Neq―
noЛ oЖ eHne
yolunun
liyyat vahidlori
liyyat ekologiyasl
TPaHcnopTHoe
Ж eЛ e3HOЙ
―
Neqliyyat veziyyeti
TPaⅡ CΠ OpTHoe npeД ΠpИ ■Tne ―
Neqliyyat in■ ossisesi
TPaHCф OpMaTOp
ク α″ . rra″ s/a←
″α″ ―Transfol..latOr
TPaHCф OpMaTOp BЬ IcOК OrO Ha‐
肛pЯ ЖeHИ Я―Yiksok gergin―
lik transfo.11latoru
TPancф OpvaTOp
ДByx06MoToЧ ‐
HЫ Й―Ikidolaqll transfo111la‐
cΠ oco6Л eHHe
―Neqliyyat mcxanizmi(ava―
TPaHc■ opTHoe npИ
tor
414
Tpe
TpaHcф opMaTOp HanPЯ Ж eHIIЯ ―
Gorginlik transfoll.latoru
TPaHcф opMaTOp oД Hoф a3HЬ IЙ ,
MacЛ ЯHЬ IЙ (O■ II)― Bir fazall
yatt transfo.11latOru
TPaHc● opMaTOP peryЛ ИPyЮ Щ ИЙ
― Tonzimloyici transfolllla―
tor
TPancф opMaTOp cИ ЛoBoЙ ―Gic
transfol■ 1latoru
TPaHCф OPMaTOP ToК a― Coreyan
-
Domir yolunu traslag-
drrma
TpaQaper (umar.. ttafreto) - Trafaret
TpaQaperu onacHocrtr
Tohliikosizlik trafaretleri
Tpe6onauxe - Talobnama, tolob
edilmo, talob etmo
Tpe6oaanxe B sKcnryararr[[ Istismar telebi
Tpe6onanue ra6apnra
transfollllatonl
tolebi
TPaHcф opMaTOp TЯ roBЬ IЙ ― Dar―
tl transfonllatom
TPaHcф opMaTOp ЧacToTLI― TeZ―
lik transfollllatoru
TPaHcф opMaTOPHoe
porr
MacЛ
Transfollllator ya首
o
―
1
TPaHcф opMaTOPHЫ Й (Π yTeBOЙ )
ЯЩHК ― TranSfomator(yol)
qutusu
TPaHCф OpMaЦ ИЯ クαral.″ α″s/a″
j″ ―Transfo11llasiya
IPI″ ′
TpaHШ eeК o■ aTeЛ Ь
`ψ′α″″
・
rrallcrt′ り _xOndokqazan
TpaHmeЯ ― Songer, qanov(qa―
novun i,lomosi),XOndOk
TPaHШ eЯ cHeЖ ⅡaЯ ― Qar xon―
dOyi(qanOvu)
TPan 3arOHa o%吼 ′
″
ζP,一 Vaqo―
Tpe6oaanue r< mo.necnofi nape n
3rcnnyaraqr{r - Istismar zamanr teker ciitlorino olan to-
loblor
Tpe6orauue
r rape - Taraya
(qablara) taleb
Tpe6oranne r ynamonxe - Qablagdrrmaya tolob
Tpe6onauxe MexaHlrrrecKoe Mexaniki tolab
Tpe6onanue o Bo3MerrreH[n Odenilmo haqqrnda tolab
Tpe6onare;rrxocrr - Telebkarhq
Tpe6yenrure cBeaeHxr - Laztmi
malumatlar, tolob olunan
molumatlar
Tpexaxep (ataz train) - Trenajor
nun trapl
Tpeuaxep .roxoruorxonrrfi - Lokomotiv trenajoru
Tpenxe - Siirttinmo
Tpenre peccopubrx rroABe[rrBanufi - Resor asqrlarrnrn stirtiinmesi
Tpeune croruxennr - Siiriigmo
siirtiinmesi
TPaCCa“ 41f′ 4.rrassリ ーTrassa,
istiqamet,yol
TPaCCa」 IИ HИ И― Xottin trassasl
TPacca noД 3eMHOro Кa6eЛ Я一Yc―
raltl kabelin trassasl
TPacca nン TИ 一Yolun trassasl
TPaCCИ POBaHИ e Ж eЛ e3HOЙ
- Ondazo
ДO‐
415
TPenИ e TopMo3HOЙ К01oД КИ ― TOr―
TPI中
moz qolibinin sinnmosi
TpecК ―catlrtl,Sos― kty
TpecHyBШ Иe l130Л ЯTOpЬ I― Cat―
TpexxoД o30Й КpaH ― U9gcdi51i
ban
TpexШ TЬ lpeBaЯ BИ ЛКa― U9milli
9ongol
Ⅱa― cat,9atdaq
TpeЩ И
Ha 6aHД aЖ a― ConbOrin
TpeЩ И
laml,izolyatorlar
″S,一 Trest
TpecT● ″ク.′ ″
TpeyroЛ
ЬHИ К
■OBOpOTHИ К
DOndorme i9buca薔
―
1
TPeyrOЛ ЬHИ К006pa3HЬ :Й y3eЛ ―
09bucaqva五 qov,aq
TpexrpyΠ ΠoBaЯ (И Л II ЧeTЬ IPeX‐
rpynΠ oBaЯ )。 6pa6oTК a cocTa―
Topaltl hissonin 9atl
i,lonxnesi
TpexЖ ИЛЬHЫ Й Кa6eЛ Ь ― U9da―
tnarh kabcl
TpeX3HaЧ HaЯ ro■ oBК a ― U9mo―
naL ba,1lq,l19nisanh ba,1lq
TpeX3HaЧ Han cИ rna」 In3aЦ ИЯ ―
39menall isarevcrici,■ 9isa
roli isarevCnne
―U9qitbli aylrlcl
「lゥ :illttlHξ 記
社
:
siya izolyatorlarl
::WTttc還 織Ⅷl:
kё rpisi
も9fazall hava xetti
TpeXф a3HaЯ ЛИHHЯ -09fazall
xott
TP:!:lilll:譲
§
11」
tal dolon alet
TpИ aHreЛ Ь BaroHa ― VaqOnun
mangcli
′.′ ガ
・¨
・.ソ ーTHOd
“
TPOraHИ e nOetta c MecTa― Qata―
`η
Hn yen岬 on terpenmesi
T::IIIIIlil勝 _1,9qat klapan
TPOЛ ЛeЙ 6ycHaЯ 脅″27.rrOrf.・ ぅ″リ
ЛИHИ Я―Tr011eybus xetti
■0リ
TPOnИ ЧecК aЯ `η ′ . ″9′ ′
“ qabla,dl―
ynaК oBК a― Tropik
TpeXф a3HaЯ B03AyШ HaЯ ЛИHИ Я―
TpeXф a3HЫ ЙnepeMeHHЬ IЙ
TpeЩ ИHa■ o■ epe・ IHaЯ ―Enmo 9at
TpeЩ ИHa cTyΠ ИЦЬl― TOpun 9atl
TpeЩ ИHЫ B raЛ TeЛ Яx Ш eeК ―
Boyun qaltclindo 9atlar
TpeЩ oTК a一 Mitqab,buttu,me_
TpИ oД
TpexΠ oЛ ЮcHЫ Й Pa3Ъ eД ИHIITeЛ Ь
Tp鷺
9atda首 1
TPeЩ И
Ha К
ocaЯ ―Cop 9at
TpeЩ И
Ha o6oAa― Qursa普 ln 9atl
TpeЩ ИHa noД cwΠ ИЧHOЙ ЧacTИ ―
Ba noeЩ a― Qatar terkibinin
i9qruplu(ve ya dё rdqnlplu)
TPilnpOB。
轟
;麗 1習:IIttII:路
rllma
TpOC″0%● .″ 0リ ーTrOS
ДpocceЛ ЬHoЙ ΠepeMЬ IЧ КH―
Drossel tattinin trosu
TPOC
■
oК ―
TPOC 3a3eMЛ eHHЫ
Й―
Torpaqlan―
ml,tros
TPOC КOMneHcaTopa― Konpcnsa―
IIEXiFc。 _
torun trosu
reyan
416
Tporyap (fipauq. tottoir) lleuuexoaxufi - Piyada sokisi
Tpy6a - Boru
Tpy6a oronrexxn - Qlzdtrtctntn
borusu
Tpy6a pa6ovaa - iglok boru
Tpy6a cnapuan - Qaynaq boru
Tpy6a ro.rcrocreHuas - Qahndivarh boru
Tpy6a roxxocresnas - Nazikdivarh boru
Tpy6xa uro.lnquoxnan - izolyasiya borusu
Tpy6xa urxporenet[oxxan - Mikrotelefon dosteyi
Tpy6rca Qr.r6ponan - Fibra boru-
Oinok qanunvcriciliyi
TpyД oBЬ Ie oTHoШ eHИ Я pa6oTHИ
‐
К03-I,91loHn omok nninasi―
betlori
TpyЩ aЯ cЯ noBepxHocTЬ noЛ Ь‐
cTepa ― Polstcrin sirtunen
sethi
TpyЩ aЯ cЯ ЧacTЬ ―Stton hisso
TPyЩ ИecЯ ЧacTИ MexaHH3MOB―
Mexanizmlorin simnon his―
SOSi
TpyЩ ИecЯ
y3Л Ы ― Strtinen
qov―
saqlar
町 raЯ ΠppК ИHa― Sort yay
TynaЯ КpecToBИ Ha― Kit 9arpaz
TVΠ IIК ―Dalan
TynИ К npeД oxpaHИ TeЛ ЬHЫ И ―
cu!u
QOmy■lCu dalan
Tpy6nue onopn - Boru daYaqlar
Tpy6onponoa - Boru komari
TyΠИКyЛ aB」IИ BaЮ Щ ttЙ ― Tutucu
Tpy6oyx.rag.rux - Borud6geYen,
boruqoyan
Tpy6varsrfi xoxgencarop - Borugokilli kondensator
TynIIК oBaЯ cTaHЦ IIЯ ― Dalan
stanslyasl
■,Π ИКOBaЯ TЯ roBaЯ IIoД CTaHЦ ИЯ
―Dalan darti yarlmstanslyasl
TyΠ IIК oBЫ Й ΠyTЬ ― Dalan yolu
j″ α
● ′4. r″ Л♭
Typ6И Ha
)―
“
Turbina
“
Typ6oК oMΠ peCCOp ― Turbokom―
Tpy6onponoAxufi rpaHcropr
Boru kemori noqliyyatt
Tpy6ope: - Borukesan
dalan
-
Tpy6varsrfi rpeaoxpaHlrrenb Borugekilli qoruyucu
Tpy6uaruft coeauxxre,nr - Boruqokilli birloqdirici
Tpy6uarsrfi :.nerrpnvecxufi narpeBarerrb (T3H) - Borugokilli elektrik qrzdtnctst
TpyaHoaocrynuoe nlecro
olgatan yer
prcssor
め″ ″″′
リー
“
Tunliket
TypHИ КeTHa■ onopa ― Tumikct
dayaLl
■ PHbIЙ BarOH― Xidmeti vaqon
TyШ enle r●P″ ″ . "″ C力 リ ー
S6ndime
“
He
nOЖ
apa
― Yanこ inin
uleⅡ
■
sOndiHllmesi
町 pHIIК eT`崚 ′α″4・
- Qatin
Tpyaorax ancq[rlJrMa - Omok
intizamr
Tpyaonoe 3aroHoaareJlllcrBo -
417
TЩ a
Tulare.rrno nporepenxr,rfi
TЯ roBaЯ ЦenL C 3BeHOM‐ 3aMKOM
Hertarofli yoxlanllml$
Tuare.nr,nrrfi aHaJrr{3 - Hortorofli tehlil
Tulosoe o6ecne.regue soficx Qogunlann arxa tominatl
Truonofi KoHTaKT pe.ne - Relenin arxa kontaktr
TsrrrHaq cropona laaoxx - Olin
(ovucun) arxa torofi
Tro6unr uera,rruqecrufi - Metal
―Halqah^kilidli darti zonciri
TЯ r030e nЛ eЧ o― Dartl qolu(sa―
hesi)
TЯ roBoe c30HCTBO―
Darti xusu―
tiibinq (su buraxmaq iigiin halqa)
Tror[rx - Ddgak
Tqra - Dartt
Tqra xonco.nc - Konsolun dartrsr
Tnra xoxrpo.nrnaq - Nezarot
dartrsr
Trra uexocrprxonar
rarasr dartr
Trra nepeeo4nan
-
Tiyela-
- Qevirme
siyyoti
TЯ rt130e CPeAcTBo― Darti vasitosi
TЯ roBЫ Й ДBИ raTeЛ Ь (И ЛИ MOTOp)
―Dartl mtherriki(ve ya mO_
tom)
КpЮ К―Dartl qa.11la曽 1
TЯ roBЫ И ΠoД BIIЖ HOH COCTaB ―
TЯ roBЬ IЙ
Dartl horoket torkibi
TЯ roBЫ ЙpacЧ eT― Dartl hesabla―
lnasl
TЯ roBЫ Й peЛ Ьc― Dati rclsi
TЯ roBЫ Й ToК ― Dartl
coroyanl
TЯ roBЬ lЙ TPaHCф OpMaTOp―
Dar―
ti transfo■ 1..atoru
TЯ rOBLIЙ XOMyT― Dartl xamutu
dar-
tlsl
Tma pa6o.ran - iqlak dartr
Txra poropa - Rotorun dartlsl
Trra coegunnrelrxar - Birlogdirici dartr
Tqronaq :y6uarar flepeAaqa Dartr digli 6ti.irmo
Tqroran surr - Dartr xotti
Dartr ya-
Tqronan rroacraHqrlc nmstansiyast
Tqronaq noJ'roca - Dartr kameri
Tsrosaq cers - Dartr gebokosi
Tsrosas clJra uenx - Dtivranin
dartr qiiwosi
Tqrosas xaparcrepucruxa - Dartl xarakteristikasl
TЯ oBЬ IЙ Э
ЛeК TpoД BИ raTeЛ Ь ―
「
Dartl elektrik mtherriki
TPaHCnopTHoe
TЯ Ж e■ oBecHoe
CpeACT30-A薔 lr9okin neq_
liyyat vasitesi
TЯ Ж eЛ oBecHBIЙ
(■ Oe3Д , COCTaB,
rpy3 И■Д.)― A言 lr9okili(qa_
tar,torkib,yuk ve s)
TЯ Ж eЛ oBecHЫ iI Д」lИ HHo● OCTaB‐
HЬ IЙ
―A普 1● okili― terklbli
TЯ ЖeЛ oe nocЛ eAcTBHe― A薔 lr no―
tico
TЯ ЖeЛ Ь
IЙ 6yф ep― A普 lr bufCr
TЯ Ж eЛ ЬIЙ THII― A普 lr tip
TЯ ЖК
oe
netico
418
■ocЛ ttcTBИ e ― A言 lr
y6eЖЛenИ e-Omin
olina
y6etteHИ e B cB● 6oД HocTИ
TИ ,
(Π y_
neperoHa И ■ Д.)― Bo,―
lutta Omin 01ma(yOlun,mon―
zilin ve s)
y6etteHИ e
cЦ enЛ eHИ Я aBTOcЦ e―
■oК ― Avtoqo,qularln qo,ul―
masina omin olina
y6opК a― G6血 rlnok, yl普 19dir_
maq,tomizlomok
y6opК a(CHCra,necК a,Mycopa И
■ Д.)一 Yl薔 1,dllllla(qarl,qu_
mu,zibili ve i a)
y6opК a 6aЛ ЛacTa ― Ballastin
Yaegou:rexxe rpy3ononyqarenfl
- Yiikalanr xobordar etmo
Yne,qouneuue rtrtcbMeHuoe - Yazrh bildirig
YseaoM,'IeHxe nonyqarenfl
Ahclnl xobordar etmo
Vnernqeuxe - Artma, b6yiimo
YgerttqeHHe
rpy3orroAreMHocrlt
Tekorin
bdyiidtilmesi
diametrinin
yBeЛ HЧ eHИ e MoЩ HoCTH■
ylLl,dlrllmasl
TИ
y6opК a BaroHoB ― Vaqonlarin
gotinimOsi
y6opKa BOК 3aЛ ЬHЬ Ix
-
Vaqonlann yiikgiittirme qabitiyyetinin artmlmasr
Vne,rxqenne A[aMerpa KoJreca BaroHoB
Ba
―
OК OMO‐
Lokomotivin gictl_
nin artlrllmasl
yBeЛ ИЧeⅡ Иe TcMnepaTypЬ I
ΠoMeЩ e‐
―
Temperatunln artmasl
HИ Й (CyToЧ Han, nepИ oД IIЧ ec‐
yBЛ aЖ HeⅡ Иe―
КaЯ ИreHepaЛ ЬHaЯ )― VattZal
binalarinln tomizlonmosi
yBЛ aЖ HeHHoc Mac」Io― Nenllon―
ml,yag
(gindOlik,dё vri vo osash)
y6opК a rpyHTa― Torpa言 ln yl普 19-
yBЛ aЖ neHHЬ lЙ
dlrllmasI
y6Ь IBШ ИЙ Πoe3Д
yBЯ 3К a-l
(口 ЛII
Nemlonmo,itu―
bet 9okmo
ДИЭЛeК TPHК ―
Nomlonmis diclcktrik
BarOH)―
Gctmi,qatar(ve ya Vaqon)
y6Ы ЛЬ―Azalma,oksilmo,itki
y6Ы ЛЬ ecTecTBeHHaЯ (rpy3a)―
Tobbi oksilmo(yikin)
y6Ы TИ e rpy3a― Yikin getmosi
y6Ь IToК rpy3a― Yikin itllosi
yBeД oMЛ eHИ e― Xobordarhq,bil―
Battlama, sarima,
olaqolendill.lo:2 Uyttunla,_
dllllla;3 01aqo,rabito
yBЯ 3К a rpy3a― Yikin sarlllFnaSl
(battlanmasl)
yBЯ 3κ a np030Л OЧ HaЯ ―
MO食 illi
battlama
yBЯ 3К a ycTPoЙ cT3-Qurttlarin
olaqolondirilmosi
diri,
419
yBЯ 30Ч HOe ycTPoIIcTBO nOЛ
roHoB
yBa‐
一 YarllnvaqOniarin
rin qa9ma bucagl
y「
battlama qurttulari
yrapHЬ :И
ra3-Dom qazl
。
ЛHaК ЛoHa_Maillik buca首
y「 。Л HaК ЛoHa
y「」IeК HcЛ oTHI・ IИ OrHeTyШ ИTeЛ Ь
―Karbon odsondiron
yrneК ИcЛ ЫЙ ra3(yrЛ eК IICЛ OTa)―
Karbon qazl
1
pacTЯ ЖeК ― Dar―
tllmanin maillik buca薔 1
yroЛ HaЧ aЛ ЬHЬ :Й _ Basian普 lc
bucaq
yro」 I
yrЛ epoД ИcTaЯ CTaЛ Ь― Karbonlu
o6x3aTa― Tutma(Ohat。 )
buCa言 1
polad
КoppeК ЦИЯ ― Bucaq
korreksiyasl
yrJIoBa■ MeTa」 IЛ ИЧecК aЯ cTy―
neHЬ Кa ― Metal kinc pillo―
y「 ЛoBa■
yroJI naД eHИ Я―Di,mo buca普 1
yroЛ ΠpeЛ oMЛ eHИ Я―Sinma bu―
cagl
yroЛ
cД BИ ra―
Ycrindon terpon―
mo buca首 1
yroЛ cTpeЛ oЧ HЫ Й_Yoldoyi,on
kon
yrЛ oBaЯ o■ opa― Kllnc daya薔 1
yrЛ oBaЯ nepeД aЧ a ―
Yandan
(kinCdOn)oturm。
VhloBaЯ cК opocTЬ ―Bucaq sureti
ツTЛ 030e КHOΠ oЧ Hoe peЛ e― Yan
buCa薔 1
yroЛ Э
ЛeК TpИ ЧecК Иx ■oTepЬ
Elekt五 k itkileri bucagl
(kinC)diyme relesi
nepeMeЩ eHЦ e ― Bucaq
ycrdoyismesi
y「。
ЛКoBaЯ ДByxШ ИΠOBaЯ yΠ op_
Кa― Bucaqh ikimilli sё yko―
yToЛ oBHaЯ oTBeTcTBeHHocTЬ
―
Cinayot mosuliyyoti
yr.。 Boe ycК opeHИ e― Bucaq to―
yroЛ ЬЭ
ЛeК TPИ ЧecК IIЙ ―Elektrik
cili
kё
miru
yroЛ ЬHaЯ BcTaBК a ― Kё mtrli
ツTЛ 030H BaroHonoToК 一 Yan va―
qon axlni
taxlna
_Bucaqllq,ginyo
yroH_Qa9ma,qovma,stllllo
y「 。ЛЬHHК
Yan axinl
57r」 IoBoЙ ф
ИTИ Hr― Kinc fltinqi
ΠoTOК ―
Bucaq619on
oT TpeHHЯ
―
Sirtunmedon doHnlo,mo
yroЛ 6aЛ aHcИ
Pa ― Balansia,dl―
yrЛ oMep―
yr」ly6Л enИ e
ricinin bica薔 1
yrOЛ 3aК pyЧ ИBaHИ ■ ―
_
necok
yru.。 Boe
yD.。 BoH
yroЛ Ha6eraHИ Я КOЛ eca― TOko―
Bumlma
buCaЁ l
yrOЛ 3aЦ enЛ eHIIЯ ― Ilismo bu―
cagl
420
yrOH(OCTP,К
a,Π yTИ ,peЛ Ьca И■
Д.)― Qa9ma(tiyOnin,yolun,
rclsin ve s)
yroH ΠЛeTI Pletin qa9masl
yrp03a 6e30naCHocTИ ДBИ ЖeHИ Я
― Hereketin tohlikosizliyi
qorxusu
yrp03a ЖИ3HИ 」
IIOAeЙ ― Insanla―
rin heyatina tehl■ ko
VД aЛ eHHC(HeЧ
eTHoe,
ЧeTHoe)一
xiisusiyyoti
Uzaqla,ma(tOk,Cit)
yュ a」 leHИ e 6e3611Л eTHoro
nacca‐
ЖИpa ― BilCtsiZ SOmisinin
kenar edilmosi
ツ城aЛ eHHe roЛ
oЛ eД a―
Buzla,ma―
nin tomizlenmesi
VAaЛ eHИ e HaKaTa― Yastilanma―
nin tomizlonmosi
VAaЛ eHIle■ oo3Д a― Qatann uzaq―
Ygnoeuxe - Ikiqat artlrma
YasoeHue HarlprxeHlre - Gerginliyin ikiqat arttrtlmast
Yqnoennan aMrlnrrryAa - AmPlitudun ikiqat artlrllmasr
Yaenegtle aoJIxHofo BHrlMaHrlq Lazrmi diqqat yetirilmesi
VAerunas aKTI,IBHocrb - Xi.isusi
aktivlik
Yaelsnas BeJruqHHa
la§ rnasl
VД ap―
Laroa
Yaapsur xapaKrep - Zarbo
ZOrbo,Vurlna
漱1∬thaЫ
、
l:需 仄 二
盗
yAap paMLI―
COr9iVenin vur―
nnasl
■
ヽap ToК oΠ pHeMHИ Кa ― Core―
yanqobuledicinin zerbosi
BT農
盗路糧 :紺 ldttL
Ozliliyt
komiyyet
Yae.rsHaq MoulHocrl'
giic
Yrerbxaq nnouaab
Xiisusi
-
Xiisusi
qiiwo
Yae.nrnaq SJIeKTpI{qecKaf IIpoBoaHMocrL - Xiisusi elektrik
Zerbo qivvesl
kegiriciliyi
yaeJrr,Hoe KanI{TaJrr'Hoe BJroxenue - Xiisusi sorrnayo qoyuluqu
Yae,rsnoe conpornn.lenne (aonoJIHI|TeJrLHOe' CyMMapHoe'
VД apHOe Bo3Д eЙ CTBИ e КoЛ ecHoЙ
napЬ I― Toker citinin zorbo
teslrl
yAapH。 _TЯ 030e ycTpOИ CT30 「
Zorbo― dartl qurttusu
TЯ roBЬ IИ ΠpИ 6op― Zer―
apHO‐
VД
lЦ IIЙ
-
sahe
kasl
bo― darti clhazl
VДapHo‐ ЦeHTPIPyЮ
Xiisusi
Yaenrnan norepr - Xiisusi itki
YAenrnaq panHogeficrnYrouar
cnra - Xiisusi berabortesirli
yAapHaЯ po3eTК a― ZOrbo rozct―
Vュ apHaЯ cHЛ a―
-
- Xiisusi miiqavimat (olavo, Yekun, asas)
Yae,rrxoe corrporlrBnenfle Barona - Vaqonun xiisusi miiqaocHoBHoe)
ΠpИ 6op
_Zerbo― merkoz10yici cihaz
vimoti
VД apHLIЙ MexaHI13M― ZOrbo nlc―
VAert,noe coflporltBJIeurre noroMorlrBa - Lokomotivin xiisusi mliqavimati
YAensnrrfi nec - Xiisusi goki
xanizmi
VttapHЬ IЙ pa3「 o■ oЧ HЬ :И ΠpИ 6op
― Zerbo aralaylci cihaz
VДapHЬ II ToК ― Zerbe coreyanl
421
yAe
yAeЛ ЬHЫ Й
Bec rpy3a ― Yikin
xisusi 9okisi
VtteJIЬ HЬ :■ 06Ъ eM―
Xisusl hecm
pacxoД TOnЛ ИBa― Ya―
naCa薔 ln xllsusi sorfl
yД eЛ ЬHЬ IЙ ЭКcn」 lyaTaЦ IIoHHЫ Й
pacxOД _ Xisusi istismar
xorci
VД epЖ aHИ e noД ШИ
ΠHИ Кa― Yas―
tl言
c― Uzadllm15
rcls
yAeЛ ЬHЫ Й
ln Saxlanmasl
VД epЖ anИ e noe3Д a
ツ独 」
llIHenHI.IЙ peJIЬ
Ha MecTe
―
yAoBЛ eTBopeHИ e noTPe6■ ocTeiI―
Tolobatlarin ёdonilmesi
VAoBЛ eTBopeHIIe npeTeH3И II ―
Iddianin(telebin)tomin edil―
mesl
yAocToBepeHИ e КaЧ ecTBa― Kcy―
flyyot vesiqosi
yAocToBepeHИ e ЛИЧHocTII―
SeX‐
siyyot vesiqosi
Qatann yCrindo saxlanmasl
VЦ epЖ aHИ e ЯКopЯ peЛ e― Rclc
16vborinin saxlanmasl
yAepЖ ИBaЮ Щ aЯ КaTyШ Кa― Sax―
yAocToBepenИ e npoBOД HИ Кa ―
Bolod9inin vesiqOsi
y3eЛ ―
QOVsaq,diyin,hisso,de―
laylci sattaC
yAepЖ ИBaЮ ЩaЯ ΠЛaHК a ― Sax―
laylcl planka
℃ИЛИe ― Sax―
VД epЖИBaЮ Щee ン
y3eЛ 6yК coBЬ liI―
laylcl qivve
Ygepxuoarcquft lrouenr
layrcr moment
-
Sax-
Ygepxurarcqnii puuar
-
Sax-
YA.nunennr,re flpoJrerr,r npoBoaoB
Meftillorin uzadrlmrg
y3e」I
Buks qOv,a首 1
КpenЛ eHИ Я
_ BOrkitmo
qov,agl
y3К aЯ КoЛ eЯ ―Ens12 1Z
y3К Иe''MecTa―
``Nazik''(nё
“
sanlar,
q―
9atl,mamaZllqlar)
yerlor
layrcr qol
YgrunexHrrfi yqacroK - Uzadimrg saho
Y4.nnnerure rurerr{ - Pletin uzadrlmasr
Yg,rnnenne nyru - Yolun uzadrlmasl
Yg.nnxexre cpoxa - Miiddetin
uzadrlmasr
-
tal
y3К OК OЛ eИ HaЯ ЖeЛ e3HaЯ Opora
Д
―Ensiz izli domir yolu
y3К OК OЛ eИ HLIИ Baron― Enslz lz―
li vaqon
y3Л OBaЯ cTaHЦ HЯ _QoV,aq stan―
slyasl
y3」 IЫ
фИКCaЦ ИII ― Fiksasiya
qov,a薔 1
yК a3aHИ e― GOstoris
yICa3aHИ e ДeЖ ypHoro no cTaH‐
ЦИn― Stansiya nё vbet9isinin
gOstoHsi
agr-
yKa3aHИ C MaШ ИHHcTa―
flmlarr
YAnunennr,re [yqr{HHbIe Kocrbr.rN - Uzadrlmrg qabarma kos-
tillari
422
Masini―
stin gOstorisi
Vka3aHHЬ le napaMeTPLI― GOsto―
rilini,parametrior
yKa3aHHLIЙ cPCК
yKa3aTeЛ
G6steHlmi5
middot
rici clhaz
yК ЛaД Кa―
Qoymaq, dё ,Omok,
6rtrno,qoyma,sallna,dizmo
yKa3aTeЛ Ь― GOsterici
Vka3aTeЛ Ь ``BЬ :Д epЖ КИ BpeMe‐
HИ " ― “VaXtin
yК ЛaД Кa 6Py● ЬeB― Tirlorin d6-
saxlanmasl''
,OnmOSi(qoyulmasl)
gё stericisi
yKa3aTeЛ
Ь
aЧ a
“Д
COrЛ acIIЯ "
ツkЛ aД Кa neTapД Ы ― Taraqqanin
―
``Razlllq vcrlne''gё stericisi
yК a3aTeЛ Ь 3aК pЬ ITИ e IIepee3‐
“
(partlaylClnin)qoyulmasl
yKJIaД Кa nyTeBoЙ
peweTК И ―
Yol,obokesinin dO,onmeSi
V知 1軍Кa口 ■TH― Yolun qoyulmasl
a''_“Ke9idin battlanmasl"
Д
g6stericisi
yК ЛaД Кa peЛ Ьca― Rclsin qoyul―
yК a3aTeЛ Ь И3BeЩ eHИ e 3aК pЬ l_
“
TИ Я
nepee3Д a" ― “Kc9idin
masl
yК ЛaД Кa cTpe■ oЧ Horo nepeBoД a
battlanmasinl bildiren'' gOs―
―Yoldoyi,on qurttunun q。 ―
tericl
ゞヽ a3aTeЛ Ь ``HanpЯ ЖeHHe"
``Gorginlik"gё stericisi
Ь “HCHCnPaBHOCTЬ
Vka3aTeЛ
―
yulmasl
a TopMo3HOr0 6anIMaК a ―
Tonlnoz basm電 1■ m qOyuLnasl
yК ЛaД Кa yК opoЧ eHHblx pe」 IЬ coB
yK_」 laД К
'' 一
``Nasazllq''gOstericisi
′
ツКa3aTe」 IЬ ``Π OJIyЧ eHИ e corЛ
CH■ ''一
GOsto―
ЬHЬ IЙ ΠPH6op―
―QlSaldllml,relS10rin
a‐
“Razlll薔 ln almmasi"
gOstoricisi
漁 a3aTeЛ Ь ``Π yTeBoe oTΠ paBЛ e―
HИ e" ― ``Yola gё ndormo"
gё stericisi
ヾ、ЛaД oЧ HЫ Й КpaH ― Dё ,omo
kranl
督、ЛoH― Maillik
yKЛ oH oT30Д a-Oti.11lonin ma―
′
ツКa3aTeЛ Ь``Ⅱ yTeBoe npИ 6Ы TИ e"
―“Yola gellno"g6steHcisi
Sヽa3aTeЛ Ь``Ⅱ yTe30Й ΠpИ eM"―
illiyi
ゞ、ЛoH ΠyTH― Yolun mallllyi
yK.。 HoyК a3aTeЛ Ь―Maillik gё s‐
toron
悪、 oMnЛ eК ToBaHИ e КaД poB ―
Kadrlarin komplcktlo,diril―
``Yola qobul''g6stericisi
gヽa3aTeЛ Ь ``Pa3pe■ ueHIle MaHeB‐
poB''一 “Mancvro icazo''g6s―
mesi
S、oMΠ ЛeК ToBaHHocTЬ
tericisi
yICa3aTe」 IЬ ``ycTaHoBК a MapШ py‐
Ta'' 一 “Mar,mtu
g6stericisi
qoyul―
masl
dizoltme"
plektlo,dinlne
yК oMΠ Л eК To3aHHЬ
:И
―
Kom―
neHHЬ IM
Ь oК oHЧ aHHЯ HanoЛ He‐
-1)oldurllnanin
ba,a,at―
HИ Я
orHeTyШ IITeЛ eM ― K6pikli
yanttmsondirenlo komplekt―
masinl gOsteron
losdirilmi,
yKa3aTeЛ
423
yК 。
yК oMΠ Л eК ToBaHHLIЙ
」
IOTHЬ IM
orHeTyШ
y「 」IeК Иc‐
ИTeЛ eM
―
Karbonlu yan彗 lnsё ndirenlo
komplektlosdirilmis
yKopoЧ eHИ e nyTИ (И ЛИ ΠЛeTИ )―
Yolun(Ve ya plctlorin)q:Sal_
dllmasl
yК opoЧ eH“ e TopMo3HOИ MarИ cT‐
paЛ И―Tolllloz magistrallnin
coopyЖ eHHe ―
Borkidici tikili
yК penИ TeЛ ЬHoe ycTPoncT30
КoHcTpyК ЦИИ
l
_
Konstruksiyanln yax,1lasdl―
rilmasl
y」 lytlmeHИ
e o6cЛ yЖ ИBaHИ Я Πac‐
caЖ ИpoB― Somisinlore xid_
ycЛ oBIЙ TPyД a ―
Omok ,oraitinin yax,1la,dl―
rllmasl
QlSaldllml,rcls plcti
y」 IЬ TPa3ByК
クα″.″ 雌→ ―Ultra―
SOS
y」 IЬTpa3ByК OBoЙ
Дeф eК ToCК on―
-
Borkidici qurttu
ylt‐
e
y」 IyЧ Ш eHИ e
peЛ ЬcoBaЯ ΠЛeTЬ ―
yК penИ TeЛ ЬIoe
―Qoyulmus tonnoz ba,maЁ
y」 IyЧ Ш eHИ
metin yax,1lasdlrllmasl
qlsaldiinlasl
yKopoЧ eHHaЯ
η TЬ ―Dё ,olllni,yol
V■oЖ eHΠ ЬIЙ TopMo3HOl1 6aШ MaК
y」 IoDК eHHЬ :Й
Uitrasosli defcktoskop
peΠ ЛeHИ e 33aИ MHOro КoHTpo_
ЛЯ ― Qarslllqll nezaretin
yLIeHЬ ШeHИ e ДttaMeTpa КoЛ eca ―
Toko五 n dlamc伍 nlll k191ldihnesi
mёhkenllondirilmesi
yК penЛ eHHe BЫ eMoК ―
Qazma_
la1ln inOhkomlondirilmosi
yMeHЬ Ш eHИ e ДЛИHЫ neperoHoB
―Monzillorin uzunluttunun
S、pen」 leHIIe
VIIeHЬ Ш eHIIe ceЧ eHИ ■
3eMJIЯ Hortl ΠoЛ oTHa―
Torpaq yat電 lnin borkidilmOsi
yK・ penЛ enme
oTК ocoB HacЬ :Π eЙ ―
T6kmo yamaclarinln m6h―
komlondirilmosi (ve ya
berkidilmosi)
― Kosiyin
ki9ildilmosi
yMeHЬ ШeHИ e cК opocTИ ―Siretin
azaldllmasl
y.IepeHHЫ Й ttИ MaT―
Milayim
iqlim
g`PynHeⅡ HaЯ rpyΠ na ДyMΠ Кa―
P03 - Dumpkariarin bё yll―
yMHoЖ ИTeЛ Ь ЧacToTЫ _Tczli―
kartiran
dilmi,qrupu
ツkpЫ TИ e― Ortme,0■■k,sipor,
yIIф OpMep― Umfollllcr
y.・ ЫBaJIЬ Hoe
siglnaq,slginacaq
ynaBЛ ИBaЮ ЩaЯ TPaHШ eЯ ― Tu―
unma ota普
noMeЩ eHИ e― Yuy―
1
yttИ BepcaЛ Ь
HaЯ
tucu xondok
y」 IaBЛ ttBaKIЩ
ki9ildilmosi
liり
ИЙ wΠ ИК―Tutucu
.″ ″jツ ′
rSα ‐
“ Ш TaHra―
И3MepИ TeЛ"α
ЬHaЯ
Universa1 01911,tanqasl
yHИ BepcaЛ ЬHOe MHoroo6opoT‐
dalan
■oo КpenЛ enne(yMК )― Uni―
y」 IoЖ eHne
peЛ Ьca ― Rclsin qo―
yulmasl(dё ,OnmeSi)
versa1 9oxistifadoli borkitmo
424
yH.BepcaЛ ЬHЬ :И rpy3030И BaroH
(К pLITЬ le
HЬ :,
BaroHLI,Π oЛ yBarO―
ΠЛ aTф OpMЬ :, ЦHcTepHЬ I,
И30TepMИ ЧecК Иe BaroHЫ )―
Onivcrsal ytk vaqonu(ё rtuli
vaqoniar,
yarimvaqonlar,
platfonnalar, sistemlor, izo―
tcrmik vaqonlar)
yHИ BcPcaЛ ЬHЫ ЙКЛЮЧ―Univcr―
ЬHЬ IЙ
КoHTeЙ HcP
―
Universal konteyner
yHИ BepcaЛ ЬHЫ iI MHКpoM●TP _
Universal mikromctr
yHИ BepcaЛ ЬHЫ Й npИ 6op― Uni―
versal cihaz
yHIIBepcaЛ ЬHЫ Й cTpon ― Uni―
vcrsal strop
ba,ma言 1
yHИ КaЛ ЬHoe クα″.
り co―
“"Fc″
opyЖ eHИ e― Nadir tikili
ynИ фИКaЦ ИЯ ク″
″″iψC′ ′
り
".
Qatarln uniflkasiya edilmi,
9okisi
VHИ фИЦИpo3aHHЬ :Й ΠyЛ Ь
T
Uniflkasiya cdilmi,pult
―
фИЦИPOBanHЫ Й cTeHД ―
Uniflkasiya edilmi,stend
ynaК oBК a― Qabla,dilllla,yl首 ma
ynaК oBК a rpy3a― Yikin qablas―
dlHlmasl
ynaК 030Ч Ha■ BeAoMocTЬ ―
Qab―
lasdinna codvoli
yIIaК 030Ч HЫ ЙК
oMΠ ЛelC― Qab―
VnaК 030Ч HЫ ■ oT71eЛ ― Qablaン
dllllla,ё bosi
yn」 IoTHeHИe― SIxlasdllll.a,ber―
kitmo,kiplesdillllo
ynЛ oTHeHИ e 6a」 IЛ acTa― Ballas―
tin kiplosdirilmosi
yIIЛ oTHeHИ e КopΠ yca ― Gё vdo―
nin kiplo,diHlmosi
IIoHHЫ x 6a3-MO―
yΠ ЛoTHeHИ e
lulnat bazalannln unifkasiyasl
yHИ ИКaЦ ИЯ BecoBЬ Ix HopM―
ф
CO―
КPЫ ШКИ―Qapattin
slxla§ dlrllmasl(kiple,diril―
mesi)
ki nKDllllalannm lllllfnSlyasl
yn.。 THcHHan 3arpy3К a BaroHa―
yHИ фИКaЦ ИЯΠЛaHoBЫ x■ oК a3a‐
TeЛ eЙ
mi,a,lmm tikilisi
yHИ фИЦИpoBaHHЬ :Й Bec■ oo3Д a―
la,dlll.la dosti
yHИ BepcaЛ ЬHЫ Й TИ TaHoBЫ Й
6aШ MaК ― Universal titan
ИHф OpMaЦ
o● IIPoЛ eTHoe
cTpoenIIc― Uniflkasiya cdil―
yHИ
sal a9ar
yHIIBepcaЛ
yHIIф И Ц ИpoBan■
Vaqonun (slX, kip, bork)
yuklonmosi
―Plan gOstericilorinin
uniflkasiyasI
yHИ ф IIЦ ИpoBaHHan aBTocЦ eⅡ Кa
― Uniflkasiya cdilmis avto_
yIIЛ oTHeHHaЯ
■orpy3К a― Slxla,―
dlrllml,Ⅲ k10m。
ynЛ oTHИ TeЛ Ь菫oe КoЛ ЬЦo― Kip―
qo,qu
yHHф
ИЦIPOBaHHaЯ
MeToД ИКa ―
uninkasiya cdilmi§ rnctodika
yHИ фИЦИpoBaHHaЯ
фoPMa ―
Uniflkasiya cdilmi,folllla
425
lo,dirici halqa
yn。 」
lHoMoЧ eHHЫ Й ΠpeД cTaBИ ‐
TeЛ Ь ― Selahiyyotli nima―
yondo
ynop_sOykOmo,dayama,diro―
paa[ocpeacrBaMn
mo,dayaq,dirok,tir
Pillokenin
dayagl
ynop。 paHИ ЧИTeЛ ЬΠЫЙ―Moh―
yΠ op 」
IecTHИ ЦЫ ―
idare edilmosi
etmo
yΠ op
wnИ Кa― Dalanin daya薔 1
ynopК a― Dayaqclq
Ynpannexue KJrrcq-xe3JIoM J ezl- agart ile idaroetmo
Dayaq
- Maketlo
idaraetmo
Yupan.irenue [pou3BoacrBoM istehsalatr idaroetme
Ynpar,renne cr{rHaJraMH - igarelerle idareetmo
Ynpannexxe craHqnefi - Stansiyanr idareetme
Ynpar,nexne crpurraur - Yoldeyigenleri idaroetmo
Ynpan,rerne 3neKTprrqecKoe Elektrik idarsetmesi
Ynpao.rneurrft Bbt[psMlreJr idaraolunan diizlondirici
Ynpannenrae MaKeroM
yanll普 1
yΠ opHaЯ HИ TЬ nepe30Д HOЙ КpИ _
BoЙ
―Cevinno
oyrisinin da―
yaq xotti
yΠ opHaЯ ΠЛacTHHa― Dayaq 16v―
hosi
ynopHaЯ ΠЛИTa― Dayaq pilotesi
ynopHaЯ ΠpyЖ ИHa― Dayaq yayl
ynopHoe КoЛ ЬЦo― IDayaq halqasl
yΠ opHЬ :Й 6pyc― Dayaq tiri(di―
reyi)
ynopHЬ :Й 6ypT― Dayaq bu血
ynopHЫ ЙpoЛ ИК―Dayaq diyir―
ceyl
ynopHЫ Й pЫ Чar― Dayaq qolu
ynopHЫ ЙyroЛ ЬHИ К― SOykomo
kinyosi,dayaq kinyosi
ynopЯ Д
oЧ eHIe― Qaydaya salma,
yoluna qoyma,nizama salnla
y■ opЯ ДoЧ eHИ e TapИ oB― Tari■
ф
lerin qaydaya sahnmasl
ynopЯ ДoЧ eHИ e yЧ eTa― Qcydiyy―
atin qaydaya sallnmasl
ynpaBЛ eHИ ●(К ocDeH■ Oe, HeΠ o‐
cpeД cTBeHHoe)― Idareetmo
(qiSmOn,birba,a)
yIIPaBЛ eHИ e 3 0Д HO
Л HЦ O―
Ynpanrrrouar a[flaparypa
Idaraedici aparat
-
Ynpan;rarorqaa AeflTeJrbHocrr,
uauunxcra - Maginistin idaroetme foaliyyeti
Ynpo.lrexue - Mtihkemlendirmo, borkitmo, sabitlegdirme
YnpoqenHuft Meroa pacrrera
- Oxlann hesablamalannrn sadelegdirilmig iisulu
Ynpyrar ocaAxa rryrr - Yolun
elastiki g6kmesi
Ynpyran ycrofivuaocrs - Elastiocefi
ki dayanrqhq
Ynpyrre geQopltauru
Tok
,oxslo idareetme
ynPaBЛ eHne Bo壼 HcК OrO
-
Mesafeden (uzaqdan) idare-
「
HaК ЛaД Кa ―
Radiova-
Ynpauexue A[craHuuorruoe
dudla,dlncl sё ykonecok
yΠ opHaЯ
-
sitolori ilo herbi egelonun
-
Defor-
masiyarun m<ihkemliyi
ЭШ eЛ oHa
426
Ynpyrxe xoJreca - M6hkem takerler
Ynpyrocrs Marep[ana (npyxlrHbr, peccopbr x r. a.) - Materiahn (yayrn, resorun ve s.)
m6hkemliyi
Ynpyrocrs nyrx - Yolun m6hkemliyi
Slrtta, tufan, 9ox siddetli
kulok
yperyЛ pooaHHe― Nizama sal―
ma, “
qaydaya salina, yoluna
Ynpxxr - Qogqu
Ynprxr BNHToBaq - Vintli
dorecosi)
ypoBeHЬ roЛ oBК ИpeЛ Ьca― Rels
qogqu
Ypannxnarcqufi 4xenrnep - Boraberlegdirici cemper
Ypannnre,rruure npx6opsr - Barabarlogdirici clhazlar
Vparnure.nr,nuft nopurex - Berabarleqdirici porgen
YparHnre.nr,nrrfi npu6op - Boraberlegdirici cihaz
Ypannnre.lrnufi npo.ner - Boraborlogdirici agrrrm
Ypanxnre.nsxrrfi perrc - Beraberlegdirici rels
Ypannnrurrnrrfi rox - Boraberlegdirici coroyan
YpanuoreureH uocrs - Miivazinotlik, tarazhq
Ypannooeurennocrb KonecHr,Ix
nap - Toker ciitiiniin miivazinetliyi
Ypannoneurxnaxxe - Tarazlagdrrma, baraberlegdirme, m0vazinotlogdirme
Ypannoneruuranue MexaH[3M0B
- Mexanizmlerin miivazinetlogmesi (ve ya taraz la$masr)
Yp
a n
uon e ur x na
rcuaq cHra -
Mtivazinotleqdirici qiiwo
Ypa:rtY, (fipanq. ouragan) - Qa-
427
qoyma
ypoBeⅡ Ь_seviyyo,doreco
ypoBeHЬ 6e30naCHocTИ ― Tehli―
kosizliyin seviyyosi(Ve ya
bash薔 lnin seviyyosi
ypoBeHЬ 3aЩ ИTЫ И30Л ЯЦИИ ―
Izolyasiyanin mihaflzo so―
viyyosi(dorecOsi)
ypoBeHЬ И30Л ЯЦH壼 ―IZ01yasiya―
nin soviyyosi
ypoBeHЬ MacЛ a― Ya薔 ln sOViy―
yosl
ypoBeHЬ nepttaЧ И -0■ ■■
1lonin
sovlyyosl
ypoBeHЬ
pИ cК a ― Riskin dero―
COSi
yp03eHЬ TexHИ ЧecKIIX 3HaHИ И
Texniki biliklorin seviyyosi
―
ypoBeHЬ ToК a― COreyanln so―
vlyyosl
ypoBeHЬ ToК OB B
КaHaЛ ax―
Ka―
nallarda coreyanlarin so―
vlyyosl
ypoBeHЬ
ttД 030И ДHCЦ ИΠЛHHЫ ―
Oinok intlzaminin seviyyosi
ypoBeHЬ ЭЛeК TpoЛ ИTa― Elektro―
litin seviyyosi
yp● BeHЬ Э
HeprИ И―EneJinin sO_
vlyyosl
ypoBHeMep_Seviyyo619on
ycaAК a― Ki91lmo,slxllma,slx―
la,rna,otu■
1■
la
ycaД Кa фapф Opa
_ Farforun
YcunnrelsHrri npnbop - Giiclendirici cihaz
Ycxopenue - Tecil, siiretlendir-
otullllasl(slxllmasl)
ycaД oЧ HaЯ
paKOBИ Ha― Otuzdu―
rulinu, 9anaq, tas (qovuq,
bo,luq)
ycIIЛ eHIle―
Giclonme, qivvet―
lonmo,artma,,iddetlonmo
ycИ ЛeHHe 6aЛ ЛacTHoro cЛ oЯ ―
Ballast qatlnln giclondiril―
mesi
ycИ ЛeHИ e 6e30naCHocTtt ДBИ Ж e‐
HИ Я― Horoketin tehl■ kesiz―
liyinin giclondirilmosi
ycИ ЛeHИ e ДИcЦ ИΠ」
IИ HЫ ― IntiZa―
mln giclondiHlmosi
ycИ ЛИBaЮ ЩaЯ ЛИHИ Я―Gtlclon―
dirlcl xott
ycИ 」I.BaЮ Щ aЯ
■oД КЛaД Кa
―
Giclondirici altllq
ycИ ЛИBaЮ lЦ ИИ Πpo30Д ― Gic―
londirici naqil(Ve ya moftil)
Ycxopnrearurrfi uexauu:u
ycИ ЛИe― QivVet,gic
ycИ ЛИe B pacTnЖ Кe― Dartllmada
qtlvvet
B cTepЖ HЯ x фepMЬ I ―
Fclllla qOllarindakl qivvet
ycIIЛ Иe
ycИ ЛИe naЖ aTИ Я TopM03a― TOr―
mozun slxma qivvesi(giCi)
ycИ 」IIIe HaЧ aЛ ЬHoe―
Ba,lan首 lC
qiVV。
(gic)
(Ve ya ilki⇒
ycHЛ Иe pa3MЬ lК aHИ Я ― A911lna
quvvesl
ycИ ЛHTeЛ Ь―Giclondirici
ycИ ЛIITeЛ Ь BЬ IcoК OИ
ЧacToTЫ
mo, tezle$dirmo
Ycxopexue oflepaurlrl - Omeliyyahn tezlogdirilmesi
Ycxopenuoe BoccraHoBJreHrre Tezlegdirilen berpa
Ycxopeuxar 3aprAKa Marr{crparn - Magistrahn siirotli doldurulmast
Ycrcopennsri rpy3oBof rroe3.4 Siirotli yiik qatart
Ycrcopexnufi noe:g - Siirotli qatar
Ycropure.rr - Siiretlendirici
Vcropure.nr flycxa - Ige salma
siiretlendiricisi
Vcropnre.nr :xcrpeHHoro ropMoxeHrf, - Tocili tormozlama
siirotlondiricisi
―
Yiksok tezlikli giclondirici
КoД oBЬ IX CИ rHaJloB―
Kod i,arolorinin giclendiri―
ycИ ЛИTe」 IЬ
cisi
428
Siiretlendirici mexanizm
Yc,rogne - 1. $ort; 2. $orait
-
Yc.ronne Bo3MoxHocrrr rrpoflycKa
-
Buraxrlma imkanrnrn gorti
(vo ya qaraiti)
Yc,rosxe npoesaa - Gedig gorti
(vo ya goraiti)
Yc,rosfie flpo[ycKa aBTorpaHcrropra - Avtonoqliyyatrn buraxrlma qerti (vo ya geraiti)
Yc,nonne rporycxa noeqa - Qatann buraxrlma gerti (ve ya
goraiti)
Ycnornn nrauuo4eficrnnn - Qargrhqh foaliyyet qartlori (vo
ya goraiti)
ycT
ycЛ oBИ Я HcnЬ :TaHИ И ―
Sinaq
(Ve ya,Oraiti)
,ortleri(ve ya,Oraitri)
yCЛ 03■ ■CЦ enЛ eHИ Я―
,ortlori(ve ya,Oraitri)
yc」 IoBИ Я
Qosulma
ycЛ oBII.。 6ecneЧ eHHЯ ― Tominat
sortleri(ve ya sOraitleri)
TPOraHII■ c MecTa一 Yc―
rindon torpetmo,ortleri(ve
ycЛ oBИ . 。TΠ paBЛ eHИ Я Πoe3Д a―
Qatarin gё ndorilmo ,ortleri
ya seraiti)
(Ve ya,Oraiti)
yc.。 BIIЯ ЭКCnЛ yaTaЦ Иn ― Istis―
BaqaJln sonedle,di.11lo(roS‐
y。1。 BHaЯ ДЛИHa BaroHa― VaqO―
ycЛ oBИ Яoф OpMЛ eHИ Я6araЖ a―
mar,ortiori(ve ya,Oraiti)
mile,dirilmo),ort10ri(ve ya
nun serti uzunluLu
ycЛ oBHaЯ
,oraiti)
yc.。 BHЯ nepe303К И ―
Da,lma
o6o3HaЧ enИ e ―Serti
nisanlama(Ve yai,arelom。 )
ycЛ oBHoe pa6oЧ ee ДaBЛ eHИ e ―
ycЛ oBHoe
,ortleri(ve ya§ Oraiti)
ycЛ oB.Я nepe303К H Hera6apИ
HЫ X
rpy30B
―
T―
Ondazosiz
ytklerin da,lnma,Ortlori(ve
SOrti i,91 tozylq
ycЛ oBH。 _pa3peШ aЮ lЦ ИЙ cИ HaЛ
「
ya 5oraiti)
―SOrti― iCazoverici
ycЛ oBИ Я nepe303К И TЯ ЖeЛ OBec‐
HЬ Ix
rpFoB― A言 lr9oklh yukle―
VmoBHЫ ЙHoMeP
,oraij)
ycЛ oBИ Я nЛ oxoИ BИ ДИMOCTИ ―
Pis gOnlnmo,oraitleri
3a30Д a― Zavo―
dun serti nё mrosi
yc」 IyrИ HocИ Л
ЬЩИКOB― Yikda―
,lyanlarin xidmetioH
ycЛ oBHЯ Π
P.eMa
nepe303К И ―
Daslmaya qobulun ,ortleri
ycoBИ К_Bl普 Clq
ycoB“ КК
pecToBИ IIЬ :― Carpazln
blttCl言 1
(Ve ya,Oraiti)
ycoBИ Кc6opHЬ :Й ―Yl言 ma blttClq
ycoBИ К ЦeЛ ЬHo」 IHTOЙ ― BitOv―
ycnoBH.npoe3/1a ДeTeЙ ―U,aqla―
nn gedis,ortio五 (Ve ya,oraiti)
ycЛ oBИ Я Πpoe3Д a naCcaЖ HP03-
t6kme bigclq
ycneШ H。 _ MiveffЭ qiyyotlo,
Sonlisinlorin gedi,,oraitlori
utturla
(Ve ya oOrti)
yCPttHCHHЫ Й―Ortalanlnl,
ycTaB― Nizanlnamo
yQEoBHЯ
ΠpoI1330Д CTBa``OК Ha"―
“Tcxniki fasilonin"aparllma
,oraitlori(ve ya,Oraitlori)
ycЛ oBИ Я
pa6oTЬ I― IS,OrtloH(Ve
ya,oraiti)
■7cЛ oBΠ Я cЛ eД OBaHИ Я Πoe3Д a ―
herOket
isare
ycЛ oBHЬ IЙ Bec―
Sorti 90ki
Hn da,lnma ,ortleH (ve ya
Qatann
ЛИHa noe3Aa― Qata_
Д
ri n,Orti uzunluttu
,ortiori
ycTaЛ ocTHaЯ TpeЩ ИHa―
Yorgun
9atdaq(9at)
ycTaЛ ocTЬ _Yorttunluq
ycTa」 IocTЬ 6oК oBЫ X PaM―
9or9ivelorin yorttunluttu
429
Yan
ycTa」 IocTЬ MeTaЛ Лa ―
Metalin
ycTaHoBК a HИ 3К OrO HanpЯ Ж eHИ Я
―A19aq gerginlik qurttusu
ycTaHoBК a peД yК Topa― Reduk―
“
torun qoyulmasl
cTa,Д eЖ ypHoro И T.Д .)-0ト
ycTaHoBК
a cToeК ― Dayaqlarin
qanizmin(ma,inistin,nё v―
qoyulmasl
bet9inin vo s)yorttunluttu
ycTaЛ ocTЬ oCeЙ -Oxlarln yor薔 ― ycTaHoBК a ЩИToB ― Siperlerin
qoyulmasl
unluttu
ycTaHoB」 IeHИ e― Mioyyon etmo
ycTaЛ ocTЬ ΠpyЖ IIH ― Yaylarin
yOrttunluttu
(CdilmO),teyin ctmo(edil―
ycTaЛ ocTЬ ЭЛ eMeHToB Barona
m。 ),qumlma
―
ycTaHoBЛ eHIIe ДЛЯ oTД eЛ ЬHЫ x
Vaqon elemcntiorinin yor―
nOe3AOB― Ayrl― ayrl qatarlar
言unluЁ u
yOrLunluttu
ycTaЛ ocTЬ opraHИ 3Ma(MaШ И И‐
ycTaHaBЛ
ИBaeTcЯ
ΠPIIК a30M
i9in mioyyon etmo
―
Дo oTMeHЫ
Lo首 v olunana qedor teyin
etme
Ha‐
ycTaHoBЛ eHИ e
ЧaJIЬ HИ Кa A「 Жム ーADDY ro―
isinin enln ilo mioyyon cdilir
ycTaHaBЛ ИBaTЬ MapШ pyT― Mar―
yCTaH03Л eHIIe MapШ pyTa一 Mar―
,rutu diZ01tmok(qoymaq)
ycTaHaBЛ
И BaЮ TcЯ
cTByЮ Щ eИ
Srutun dizoldilmosi(ve ya
mioyyon edilmosi)
ycTaHoBЛ eHИ e Ha6Л ЮДeHИ Я ―
Misahidonin qoyullnasl
c cooTBeT‐
ИHcTPyК ЦИeИ
A「 ЖД ―ADDY― nin mivaflq
tolimatl ile mioyyon olunur
ycTanoBК a― Qurulma,qura,dlr―
ycTaHoBЛ enИ e npИ ЧИH КpyШ e―
HИ Я(И ЛИaBapИ И
)― A首 lr qo―
ma, dizoltme, qoyma, qo―
yulma,qurttu,meXanizm
ycTaHoBК a BHyTpeHHЯ
Я ―
zanin(ve ya qoZanln)sobOb―
lorinin inioyyon edilmesi
yCTan03Л eHИ e ycЛ oBИ Й ncPe30‐
Daxili
qurgu
ycTaHoBК a BЫ coК orO HanpЯ Жe‐
HИ Я―Yiksok gerginlik qur―
― Da,lma ,ortlerinin
mioyyon edimosi
ycTaHoBЛ eHИ e фaК Ta cxOД a ―
Rclsdon 91xma faktinln
30К
gusu
ycTaHoBК a 3aЖ ИMOD― SIXaclarin
mioyyon edilmesi
qoyulmasl
ycTaHoBЛ eHИ e BpeMeHHoЙ
ycTaHoBК a 3aЩ ИTЫ 一Mllhaflzo―
cB■ 3И
一Miveqqeti rabitonin qurul―
nin qurasdlrllmasl
ycTa.。 BК a КЛЮЧ‐
Жe3Л a ― Jezl―
a9arln qura,dirllmasl
ycTaHoBК a MaК eTa ― Makctin
qura,dlrllmasl
masl
ycTaHoBЛ eHtte npeД yΠ pexlleHИ Я
― Xoberdarll意 ln teyin edil―
mosl
430
ycT
YcraHoBreHHaq HoMeHKnarypa
ycTapeBШ ИИTИ ΠКoЛ eCa― Toko―
-
Mteyyen edilmip nomenkla-
rin kOhnolinis tipi
ycToЙ MocTa― K6rpinin daya首 1
ycToЙ ЧИBan o■ opa ― Dayanlqh
tura
)trauon.neHnas cKopocrb
(Ve ya mё hkOm)dayaq
ycToЙ ЧИBaЯ paД HocBЯ 3Ь ― Sabit
Miieyyen edilmig siirot
YcraHoBreHHafl
QopMa
Miioyyon edilmig forma
YcraHoB,'teHHoe HarrpaBJIeH[e
radio― rabite
ycToЙ ЧИBoe paBHoBecHe― Daya―
-
nlqh(mohkOm)mivaZinet
Miioyyan edilmig istiqamat
Ycranos,'rexHoe rpe6oraHue Miioyyon edilmig tolob
VcraHos,reHHHe lrn, xalltrofo
reperoHa - Her bir monzil
iigiin miieyyen edilmig
Ycranon,rennr,rfi
-
ycToЙ Ч.Boe
hq
ycToИ ЧHBocTЬ BeCoB― Torezlnln
1. Qurulmug,
quragdrnlmrg; 2. Miioyyon
edilmiq, tesis edilmiq, qanu-
mё hbmliyi
ycToЙ ЧИBocTЬ rpy3a ―
dayanlqll首
na sahnmrg
Yikin
1
ycToЙ ЧИBocTЬ Ka6eЛ Я―Kabelin
dayanaqll薔 1(mё hkOmliyl)
ycToЙ ЧИ30CTЬ КaHaЛ a― Kanalin
Ycranoxrennsri AIXA - ADDY
torehnden miiayyon edilmip
YcraHosreHHsrI ra6apur
Miieyyen edilmig endaze
YcraHosreHHslfi l-rHTepBar Mtioyyon edilmig interval
YctaHosireHHHfi HopMarnB Miioyyon edilmig normativ
VcraHos.,rexH Lr fi noprtroK
Miioyyon edilmig qayda
Ycraxos,reuHsrfi
ф yHК ЦHOHИ POBaHIIe
―Sabit i,lomo(お aliyyot)
ycToЙ ЧИ30CTЬ ―Dayanlqhq, sa―
bitlik, mё hkomlik, davamll―
sabitliyi
ycToИ ЧИ BocTЬ OTК OC03 - Ya―
maclarin dayanlqll首 1
ycToЙ
Ч
HBocTЬ
Π
yTII
一
Yolun
(dayalllql増 1)mё hkemliyi
ycToЙ ЧИBocTЬ
ЭЛ eMeHToB―
mentlerin dayanaqh薔
Elc―
1
ycToЙ ЧИBbIЙ O「 OHЬ ―Sabit islq
yCTPaHeHHe neД ocTaTК oB― Ca―
rHa,r
Miioyyen edilmiq igare
cH
YcranosreHHstfi qner - Miieyyon edilmig reng
YcraHoBoqHas rafixa - Quragdrrma qaykasr
YcranoeoqHlIfi uarepxa.n - Quragdrrma materiah
Ycraxono.urrfi QapQop - Quragdrrma farforu
tl,maZllqlarin aradan qaldl―
nlmasl
yCTPameHIc HeИ cnpaBHocTeЙ yc‐
TpoЙ cTB― Qurttularin nasaz―
1lqlarinin aradan qaldlrllmasl
ycTpoЙ cTBa ДЛЯ 6araЖ a (И ЛИ
■OЧ TЫ )― BaqaJ(Ve ya p。 9t)
u9un qurgu
431
ycT
ycTp。 .cTBa 3arpatteHИ ЯЖeЛ e3‐
IoД opoЖ Horo nepeeaД a― Do―
qurgusu
ycTpo,cT30 nepexoД HЬ IX КpИ _
BЫ x― Kc9id oyrilorinin qu―
mir yolu kc9idinin 9operle―
nllusu
ycTpo“ cTBo nyTeBoro 3arpatte‐
mo qurttularl
yCTPOЙ CT30-Qurttu,qunlima,
■ИЯ―Yo1 9operiomo qurttu_
qulllla,qurulus,inexanizm
yCTPOllCT30 aBT06Л
oК ИpoBК И ―
Su
ycTpoЙ cTBo nyTИ 一 Yolun qurtl―
AЙ obloklama qurttuSu
ycTpoИ cTBo
ЧecК oro
aBTOMaTИ
BЬ IЯ BЛ eHИ Я neperpeTЫ
lu,u
yCTPOИ CT30 pa3rpy3К H
x 6yКc
(Ⅱ OHAБ )― QlZml,buksalarl
ЦIICTep_
HЫ ― Sistcmi bo,altma qur―
gusu
avtomatik a,kar edon qurttu
yCTPOMCT30 aBTOMaTИ Ч
ecК oe ― yCTPOIICTBO peCCopHoro noД
Bc‐
Avtomatik qurttu
ШИBaHIIЯ ― Resor asqlsinin
yCTPOИ CTBO aBTOMaTИ ЧecК oИ
qumlu,u
ЛO‐
ycTpoЙ cTBo cBЯ 3И ― Rabite qur―
КOMOTHBHOИ CИ rHa」 IИ 3aЦ HИ II
aBTocToΠ a(AЛ C)― Avtoma―
言uSu
tik lokomotiv i,arevcrici vo
avtostop qurttusu
yCTPOncT30 6e30naCHocTИ
―
kozlesdirme vo bloklama
Tohlikosizlik qurttusu
ycTpoЙ cTBo BLIrpy30Ч
■Oe―
Bo―
(IMB)qurttuSu
yCTPOЙ CT30 CTaHЦ ИИ ― Stansiya―
saltma qurttusu
ycTpoЙ cTBo rpo303aЩ HTЬ I― Ildl―
rlrndan midafle qurttuSu
nln qurgusu
ycTpoИ cT30 ЭЛeК TPonΠ TaHИ Я ―
Elektrik qidalanma qurttusu
y● TPOIICT30 Э
ЛeК TPocHa6Ж eHИ Я
ycTPoncT30 rpOMК oro30pЯ Щ ero
onoBeЩ eHИ Я ― Ucadan danl―
―Elcktrik
,an bildiris qurttusu
ycTpoИ cTBo ДЛЯ B3BeШ ИBaHИ Я―
COkme t9in qurttu
yCTPOЙ CT30 3arpy30Ч HOe― Ytlk―
91Xlntl
91Xintl
yTBepЖ ДeHHLIЙ ― Tosdiq edil―
mi,,tosdiqlonmi,
yTenЛ ИTeЛ ЬⅡЬIЙ MaTepИ aЛ ― Is―
Fidcrlerin lnllhaflzo■ ,rttuSu
ycTPoИ .TB。 06Д yBК И ― Uirmo
qurgusu
ycTPoЙ cTBo nepeeЩ HoЙ aBToMa‐
―
techizati qurttusu
ycTyΠ _clxlntl,pille― plllo ycr
ycTyΠ BepTИ К
HЫ Й― Saquli
aЛ Ь
ycTyΠ ropИ 30HTaЛ ЬHLIЙ ― Uftqi
lome qurttuSu
ycTPoilcT30 3aЩ И
TЬ :ф И
ДepOB―
TИ КII
ycTpoЙ cTBo cИ rHaЛ И3aЦ ИИ,Ц e■ ―
TPaЛ И3aЦ ИИ И 6Л oК IP03К H
(CЦ Б)― I,arevclll:o, mor―
tilondiHci material
yTepЯ Ж.3Л a― Jezlin itirilmosi
Kc9id avtomatika
432
yЧ e
yTep" TopMo3HOr0 6amMaК a
Yqacrxe B MaHeBpax - Manevrda iqtirak etme
Yqacrr<osaq cxopocrr - Saho
siiroti
―
Tormoz basmattinin itiril―
mesl
yTetlК a―
Axma(slZma), itki,
azalma,oksilmo,tOk■ lino
yTeЧ Кa Bo3Д yxa― Havanin slz―
Vqactxosaq craHurlc
Inasl
yTetlК a
Yqacrronsrfi noeu - Saha qatarr
Yqacrnux AopoxHoro AB[xeHrrfl
- Yol herekati igtirakgtst
Yqacrnnx [epeBo3oK - Dagtma
rpy3a
―
Tohlikeli ytkin slzmasl(ax―
igtirakgtsr
Vqacrnnxn rou6RnRPorannofi
masl)
yTeЧ Кa ToК a
―
nepeBo3Klr KombinasiYa
Coroyanin ax―
edilmig dagrnmanrn iqtirak-
masl
yTИ ЛИ3aЦ IIЯ
grlan
r77α rrl.″ rilis9-Isti―
1. Torpaq hissasi, torpaq pargasl, sahe; 2. Monteqo, dairo; 3. Yer, hisse;
4. $6bo, bdlmo
Yqacror-
fade ctine,1,lotmo
yToЛ ЩeHHan np● lmaД Кa― Qa―
1lnla,diniml,ara qatl
yToЛ Щ eHHaЯ ЧacTЬ
Xamutun
xoMyTa ―
(boyundurutun)
qallnla,dlnlmls hissosi
yTPaM6oBaHИ e 6a」 IЛ acTa― Bal―
lastin toxaclanmasl(dOyul_
mosi)
yTpaTa rpy3a― `
nkun,meJ
yTepЯ HHЬ le BaroHЫ ― Imi,va―
qoniar
yXOA 3arOHa― Vaqonun qa9masl
yxoД
Sahe
stansiyasl
rpy3a― Yikin slzmasl
(aXmaSl)
yTeЧ Кa oIIacHoro
-
.。 ДBHЖ HOro
CocTaBa―
Ho―
roket torkibinin qa9masl
yxyД Ш eHИ e
―
BHД IIMOCTH
Gё runmonin(gё rinme qabi―
liyyetini→ piS100mesi
yД
Ш eHИ e cocToЯ HИ Я 3AOpOBЬ Я
ツ鷺
Yqacror o6pauenxr (n.rn rnronoe n.nevo) - Ddvriyyo (ve Ya
dartr qolu) sahosi
Yqacrox o6paruennr [oe3aoB Qatarlann d6vriyyo sahesi
Yqacrox o6cn)nxusaettrrft - Xidmot edilen sahe
Yqacrox npu6.nnxexun - Yaxtnlaqma sahosi
Vqacrox nyrn - Yol sahosi
Vqacrox yaaJreHur - Uzaqlagma
sahesi
Yqe6xoe uoco6xe - Dars vesaiti
Yqe6nr,rii nran (rar npouecc) Tedris planr (ve ya prosesi)
Yver 6paron r pa6ore - Igde xeta hadiselerinin qeydiyyatr
Vuer npeuenu - Vaxtrn qeYdiY-
― Sattlamllq veziyyotinin
pislo,mesi
■tteЛ eBШ aЯ onopa― Bitё v qal―
ml,dirok
yatl
433
yЧ e
Yqet srrno,rHenua rparfnxa Qrafikin yerino yetirilme
qeydiyyatr
Vver nupyvxn - Modaxilin qeydiyyatr
Yver geQercrnrrx (r.nu ocrpo.4eQerrHux) pemcor - Defektli
(va ya keskindefektli) relslorin qeydiyyatr
Yqer lanaca [po€3Arrbrx AoKyMeHroB - Ehtiyat yol senedlorinin qeydiyyatr
Yqel HaruqNq 3aHsrr,rx Mecr Tutulu yerlerin qeydiyyan
Yqer na,rn'luq cno6oAnux uecr
- Boq yerlorin qeydiyyan
Yqer xecqactnblx cryqaeB Badboxt hadiselerin qeydiyyatr
Yver npx6rrrnr 6araxa
- Golon
baqajrn qeydiyyatr
Yuer npocroa BaroHoB - Vaqonlarrn bogdayanmasrnln qeydiyyah
Yver pacxo4a
- Mosrofin qeydiyyatr
Yver cropocreMepHbrx neHT Siirotrilgen lentlerin qeydiyyatr
Yver t[axropa nperuexu - Vaxt
faktorunun qeydiyyatr
Yqernaq eAnrrrua - Qeydiyyat
vahidi
Yqernas KaproqKa - Qeydiyyat
kartogkasr
Yqernas KHrra - Qeydiyyat kitabr
YqerHo-orqeruoe npeun
-
Qey-
434
diyyat― hcsabat vaxti
yЧ eTHЫ ЙJIИ cT―
Qcydiyyat vO―
reql
yЧ petteHme Жe」 le3HOД OpoЖ HOro
TpaHcΠOpTa― Demir yolu neq―
liyyati muossisosi(bskilatl)
yЧ peЖДeHЧ ecК aЯ ATC― Mios―
SiS。 (idare)ATS‐ 1
ymeД ШИЙ ΠoД BИ ЖHoЙ COCTaB ―
Getinis horoket torkibi
ymIIPeHИ e(Π yTИ , КoЛ eИ
)― Gc―
ni,lonmo(yOlun,izin)
yШ ИpeHИ e ДOpoЖ КИ КaЧ eHИ Я
КoЛ eca― Tokerin diyirlonmo
yolunun genislonmosi
ymИ peHИ e Кy30Ba ― Kuzovun
gcni,lonmesi
yШ И
peHИ e o6oД a― Qur,agin gc―
ni,lonmesi
ymmpeHИ e 06oД a КoЛ eca― Toker
qursattinin genislonmOSi
ymttpenHaЯ BepxHЯ Я ΠЛacT ―
Geni,londirilmis ist qatl
yШ ИpeHHЬ :Й КoHeЦ ЛoMHК a ―
Lingin genislondirilmis ucu
(ba,1)
ylnК И xoMyTИ Кa―
Xamutcuttun
qulaqci言 1
ツ■Кo― QulaqClq
ymК 。_Д BoЙ Hoe― Ikiqat qulaqclq
yШ К。_К oBaHHoe ― DOymo― qu―
laqclq
ツ独 ep6-Zeror,ziyan,itki
ツ■ ep6 rpy3a― Yik itkisi
ツuep6 ДЛЯ3AOpOBЬ ЯЛКtteЙ ―In―
sanlarin sattlamll着 1■ 9in zO_
rer(Ziyan)
yIoTHЫ Й BaroH― Rahat vaqon
Φ aК THЧ ecК aЯ 3aHЯ TOcTЬ 6Л oК ―
yЧ acTК a― Blok― sahenin f・ak―
Φa3a r2P′ IJ.′ rtasis9-Faza
Φa3a КOЛ e6aHИ Й―Roqslor fazasl
Φa3a HanpЯ ЖeHИ Я ― Gorginlik
tiki tlltululuttu
fazasl
Φa3И pOBК a― Fazala,dlrllma
Φ
Φ
a3Hp● BК a ocHoBIoro HcToЧ HИ ‐
Кa nИ TaHИ Я―Osas qidalan―
verilmo
dinlla menbeyinin fazala,dl―
rllmasi
‐
a3HPOBК a pe3epBHOro HcToЧ
HИ Кa nИ TaHИ Я― Ehtiyat qi―
Φ aК THЧ ecК aЯ
dalandllllla monbeyinin fa―
Φ aК THЧ ecК aЯ
zalasdlricl qurttu
Φa30BaЯ 3aШ ИTa ―Faza
―
Faktiki telobat
Φ aК THЧ ecК an ce6ecToИ MocTЬ ―
Faktiki rnaya doyori
cxeMa cocTaBa
―
mё vcudluq
muha―
ΦaК THЧ ecК oe noЛ oЖ eHИ e cTPe‐
■oК 一Yoldeyisonlorin fakti―
flzosl
Φ a30MeTp Лo「 oMeTpИ ЧecК HИ ―
ki veziyyoti
ΦaKrop aα
Loqomctrik fazometr
Φa30MeTP Tpexф a3HЫ Й― U9fa―
"・
ル ヵ″リ ー Faktor,
amil,sobob
ΦaKrop ecTecTBeHHo‐ reorpaф ″
zali fazornctr
Φ a30peryЛ ЯTop ― Faza tenzim―
loyici
Ca30yК a3aTeЛ Ь― FazagOsterici
a30Ч yBcTBИ TeЛ ЬHaЯ
ΠoTpe6HocTЬ
Torkibin faktiki sxcmi
ΦaК THЧ ecК oe HaЛ ИЧИe― Faktiki
zala,dlrilmasi
Φa3HpyЮ Щee ycTPoЙ cT30 - Fa―
Φ
ΦaК THЧ ecК aЯ Harpy3К a― Fakti―
ki yik
ΦaК TИ ЧecК aЯ ΠoД aЧ a ― Faktiki
cottrafl
ЧecК IIЙ ―Tob五 ―
anlil
ΦaК Top КЛИMaTИ ЧecК HЙ ―Iqlim
amili
Φ aК Top ΠЛaHoBЬ lЙ ― Plan fak―
toru
Φ aК Top TexHИ Кo‐ ЭКO■ OMИ Чe‐
PeJIЬ CO‐
ЦenЬ ―Fazayahessas rels
dOvrosl
3aЯ
SJ″ JJり
lЬ HaЯ
ΦaК cMИ 」
・ メ″
クα″
cBЯ 3Ь ―Faks inil rabitesi
Жe‐
″
ΦaК Tク α
"./aC′ "'06Hapン
HИ Я―Askarlama fakti
ΦaК T ΠoД ДcЛ КИ―Saxtalasdl....a
cК HЙ
― Texniki― iqtisadi fak―
tor
Φ aК Top
TexHo」 IorИ ЧecК ИII ―
TcxnoloJi faktor
ΦaК Top ЧeJIoBeЧ ecК ИЙ ― Insan
faktoru
fakti
435
Φ ap
Φapa砕 ″4′ 力α漁リーFonor,fara
ΦaPTyК ―D6,1■ k,6nlik
Φ apTyК ΠpeД oxPaHИ TeЛ ЬHLIЙ ―
nlik
QOnlyllCu ё
Φapф Op● η δ ″〃 ―Farfor,
`″ `κ
ferlna
9ini
Φapф OP BЫ COК 030Л ЬTHЫ Й ―
Yiksokgerginlik farforu
Φapф Op ycTaHo30Ч HЫ Й―Qurttu
farfom
Φapф Op■ oe И3Д eЛ Иe ― Farfor
memulatl
Φapф OpoBЬ lЙ И30Л ЯTOp ― Faト
forlu izolyator
ΦepMa MeTaЛ ЛИЧecKa■ ― MCtal
fclllla
ΦepMa MocTa ― Kё っ inin fer―
masl
ΦepMa MocTo30「 O Кpana ―
KOrpili kranln fellllasl
Φ epMa npocTPaHcTBeHHaЯ
― Fo^
za fcllllasl
ΦepMa pemeTЧ aTaЯ ― sobok。 li
Φap● OpoBЬ lЙ ЧexoЛ ― Farforlu
6面 k
ΦacaД
ΦaЯ aHc`ψ ′α″ 。ル た″ι
リ ー Fa―
yans,saxsl “
Φ eHoΠ ЛacT― Fcnoplast
ΦepMa`ψ′α″ィ
・ルr“リ ーFerma
ΦepMa apoЧ HaЯ ― TaЁ 5okilll
fe.11la
3Д aHИ ЯBoK‐
ル
′″″ 。
`り
Vattzal
binaslnin
fa―
“
Φ epp030HД OBЫ Й ΠOЛ ЮcomcК a‐
3aЛ `ψ
a―
TeЛ Ьry7α ″.■rr“rrt+ψ ′
α
″ィ
・
sadl
sο
ΦacК a幽″α″ィ
・/4`′ ″リ ーFaska
ΦacК a napン 味HoЙ rpaHИ o6oД a
ИК。」
Ieca)― Qur,attin(v0
(И Л
″′リ ーFerrozondlu qitbax―
taran
ΦexpaЛ ИBblЙ pe3И CTOp― Odada―
ya tokerin)961 tereinin fas―
Vamh(fexral)reziStOr
ΦИ6pa r7α ″.「brリ ーFibra
kasl
ΦИ6po‐ oIITИ ЧecК IIИ
α″4.力 ι
ο″″り Πpo‐
ΦacoHHaЯ
Fasonlu moftil
30Л OKa―
`9″
ΦaconHaЯ ΠpyЖ ИHa ― Fasonlu
Кa6eJIЬ
―
Fibro― optik kabel
ΦИДep● ″ク.F′ ′
″リーFider
ΦИДep aBTo6■ oК ИpoBКИ―Avto―
yay
bloklamanin flderi
ΦИДep КoHTaК THoЙ ceTИ ―Iく on―
takt,obokosinin flderi
ΦИДepHЬ Ie nepeBo3К II ― Fidcr
da,lnmalarl
ΦИ3И ЧeCК aЯ `η ′″. ′力
οリ
"J力
eД И
HHЦ a― Fizlki vahid
ΦИ3И ЧeCК ИH aHaЛ И3 - Fizlki
ΦacoHHaЯ фpe3a― Fasonlu frez
Φ acoHHЫ e ЛaΠ Ы ― Fasonlu
pencolor
ΦacoⅡ HЫ ЙДIcК ―Fasonlu disk
ΦacoⅡ HЫ И КpoHШ TeИ H― Fason―
lu kron,teyn
ΦacoHHЬ IЙ npoBoД ― Fasonlu
naqil(ve ya mOftil)
ΦaШ ИHa o●″′
ィ
・力 S力 わリ ー Fa―
tehlil
ΦИ3И ЧeCК HI BaroH― Fizlki va―
qon
,ina
436
@lr3rqecroe nfiuo - Fiziki $oxs
(DrrcaxHafl (Qpaxq. Jixde) rotI(a - Borkitma ndqtosi
(DrKcarop (Qpan.4. Jixateur) Fiksator, saxlaYtct, berkidici
@lrxcarop KoHTaKTHofo nPoBoaa
- Kontakt naqilinin fiksatoru
@nxcarop rpocroft - Sado fiksa-
tor
Oxrcarop rsrx
Onrcaurs
-
Darh fiksatoru
(frpanr1.
fixation)
'
Fiksasiya etmo, qeyd etma,
borkitma
Onxcaqun c o[opaMn rYPHIrxeros - Turniket daYaqlarr ilo
fiksasiya etme
(DrKcrpoBaHre (Qpantl. tixer)
orflpaBneHfiq noerga - Qatarrn getmesini qeYd etmok
OHXc[poBaHHoe paccrorHlle Qeyd edilmig mesafo
@urccuporanxue roqKrl TPaccbl
- Trastn qeyde alrnmtS n<iq-
_siZgec,
ΦИЛЬTp`ψ ′α″イ
・′
=trり
flitr
ΦИЛЬTP oЧ ИCTК И B03Д yxa―
Hava
tomizloyon sizgec
Yol sizgPci
oЧ ИcTК И ― InCO
Φ IIЛ ЬTp ΠyTeBoII―
Φ ИЛЬTP
ToHК OЙ
tomizlome sizgeci
ΦИЛЬTPaЦИЯ―SiZmo,sllZilmO,
sizgecdon kc9inne
ΦИЛЬTpyЮ IЦ ИИ ΠpoT“ 30ra3 Sizgecloyici olcyhqaz
ΦИTИ Hr“ ″〃.ftti■υ 一Fitinq
ΦИTIIHro3aЯ OΠ Opa ― Fitinqli
dayaq
ΦИTИ HroBaЯ ΠЛaTф OpMa _ Fi―
tinqli platfonna
ΦИTHHroBЬ :Й 6oЛ T― Fitinqli bolt
ΦИTocaHnTapHЬ IЙ ДocMoTP― Fi―
tosanitar baxl,
ΦЛar″ のフ7.'■撻 ―Bayraq
ΦЛar Ha mecTe― Dayaq izonn―
dO(attac dirOkd。
)bayraq
ーFlans
・ι.rra″ scリ
Topa ― Rcdukto―
ΦЛaHeЦ peД yК“
mn flansl
ΦЛaHЦ e30e COeД ИHeHИ e― Flansll
birlo,mo
O」 laneЦ
tolari
Ofixcrpyrcruafl "co6aqxa" - Fik-
sasiyaedici dilgo
OHKcnpyrcuar onopa - Fiksasiyaedici dayaq
Ourcupyrouaa orrsxxa - Fiksasiyaedici dartt
(Duxcnpyroqar norrepeql{Ha Fiksasiyaedici enlik
@uxcxpyrouan cxo6a - Fiksasiyaedici qulp
@uxurpyrouue crofixn ― Fiksa―
siyaedici dayaqlar
Ourcupyroulufi rPoc - Fiksasl―
yaedici tros
rr`a・
COCД HHeHИ e TopMo3‐
Horo npИ 6opa― Tormoz clha―
Φ」
IaHЦ e30e
zlnin ians birlo,mosi
ΦoHapЬ ―Foner
ΦOHapЬ Ha cИ rHaЛ ЬHoM yК a3a‐
TeЛ e
- 1,aro gё stOricisindo
foner
ΦoHapЬ
Ha
ШecTe―
ALac dirOk―
do foner
ΦoH/1`ψ Pα ″ィ
・′brJの 3apa6oTHoЙ
ΠЛaTЫ -Omok haqqllondu
437
(Donoslrft urrr Fon kivhosi
@opxaruepa - Forkamera
tDopua (tam. forma) - Forma
rDopua xe.nesno.qopoxnar Demir yolu formasr
Oopua rouuenrpaurr - Konsentrasiya formast
rDopua ogex4u Geyim formasr
@opua,rr,Hax nponepra - Formal
yoxlama
Oopnruponaxne - Tertib etmek,
dtizeltmek
<Dopruuponanue AByxrpynrroBoro
cocraBa - Ikiqruplu torkibin
tortib edilmosi
(DopuuponanNe sera iqin tortib
olunmasr
(Dopnrxponanne oArrorpynnoBoro
cocraBa - Birqruplu torkibin
tertib edilmosi
Oopurponanxe noeaAa - Qatann
tortib edilmesi
@opuuponanue cocrara - Terkibin tertib edilmosi
@opunponaxue xo,recnofi napsr
- Tekor ciitiiniin tartibatr
@opnryrxp (xeneq. formular) llarrrr.rHrrcra - Maginistin formulyan
<Dopruy.tnp noMorr1Hr{r(a MarrrrHncra - Maginist k<imakgisi-
nin formulyarr
{Dopcraporanxr,rf 3aprA
-
Srirct-
londirilmig yiiklomo
@opcyura (axz"t. force-pump)
Forsunka
Ooprovxa (notacx.
faslik
furtal
-
-
Ne438
Φ oToTeЛ erpaф ИpOBanИ e iこp′ ィ.
′力ο
リ ーFototeleqraflama
ΦoTooЛ eК TpИ ЧecК oe ycTPOИ cTB0
(Φ Эy)― Fotoclektrik qur―
gusu
ΦpaК ЦИЯ ′α″ ./rα ο
′
あリ ー
Fraksiya`ψ
“
Φpe3a(фpeSep)`ψ ′α″年/rα ぉり _
Frcz(frCZer)
Φ pe3epHЬ IЙ cTaHOК _ Frczer
dozgahl
ΦpИ КЦИOHHЬ leクαrpl./riC″ り КO‐
Лeca― Friksiya 9arxlari
Φ pIIК ЦИOHHЬ le
TopM03a―
Frlk―
siyali toll● ozlar
Φ pИ КЦИOHHaЯ Myф Ta― Friksiya
munasl
ΦpИ КЦI10HHaЯ Myф Ta Э
ЛeК Tpo_
ΠpИ BOД a ― Elcktrik intiqah―
nln friksiya muftasi
ΦPИ КЦИOHHaЯ nepeД aЧ a―
Frik―
siya 6籠 rmosi
ΦpИ КЦИOHHaЯ nЛ aHК a ― Frik―
siya plankasl
Φ PIIК ЦИOH■ Oe cЦ
enЛ eHИ e― Frlk―
sion qo,ulma
Φ pИ КЦИoHHOe ycTpOЙ cT30
-
Friksiya qurttusu
ΦpИ КЦИOHHЬ :И annapaT― FHk―
slya aparatl
ΦpИ КЦI10HHЬ :Й 6oЛ T_ Friksiya
boltu
ΦpИ КЦИOHHЬ IИ raCИ TeЛ Ь Кo」Ic_
6aHИ Й ― Roqslorin fnksiOn
sё
ndincllst
ΦPИ КЦИO■ HЬ IЙ К」
IИ H_Friksiya
pazl
ΦpИ КЦИЯ_Friksiya
<Dpotr (nene4. front) - Cabha
@poHr B6rrpy3xu - Boqaltma
cebhasi
opoHr rorpy3rr - Ytkleme
cebhosi
opour pa6orsr - ig cobhesi
@ponr peuonra npx - Yolun
tamiri cabhosi
OpoHToBHe KoHTaKTH PeJle Relenin cebha kontaktlarr
OropoflJtacroBar rIPoKnaAKa Ftoroplast ara qatl
Oyr.nnp (xeme4. futtera)
Futlyar
Oyn,qauenr (nam. fundamentum)
- Biinovro, 5ziil, tamel, asas
@yHAaMeHT MarlroBoro cnerotfopa - Dirokli svetoforun
biin<ivrosi
@yu.qaruexrustI yronLHtrK Biindvro giinyosi
@yuuxyr6p (Qpauq. funiculaire)
- Funikulyor
Oyxxqun ynpaln:lewt (aam. functir) - idaroetmo funksiyalan
@ynxqnona:rsxble Bo3MoxtrocrIl
- Funksional imkanlar
Oyxxquona,,rrnaq 6e3onacuocrs
- Funksional tohliikesizlik
@yxxqnouanr,Has cxerua - Funksional sxem
Oyuxuxr (nam. functio) - Funksiya
Oynruun Ma[rlrHrrcra (.qncnerqepa H r. a.) - Ma$inistin
(dispetgerin ve s.) funksiyast
Oyprou (Qpanra. fourgon) Furqon
439
XaЛ aTHocTЬ ― Sehlonkarliq, ba―
,lsoyuqluq
XaoTIIЧ Hoe pa3MeЩ eHИ e rpy30B
―
Yuklo五 n nizamslz(qarma― qa―
■,lq,qaydaslの yeriO§ d五 htlesi
XapaК Tep r2P′ .r″ α″力″り BLI‐
―
PaЖ eHИ Я “
Bildirmonin
XapaК TepИ cTИ Кa
MOcTa
―
Kё rpinin xisusiyyoti
XapaК TepncTИ Кa TЯ roBaЯ ― Dar―
ti xarakteristikasl
Xapalt‐ repHЫ e cЛ yЧ aИ cTOЛ КHO‐
BeHИ Й ― Toqqusmalarin ox―
,ar hallari
xisusiyyoti
XapaК Tep ΠapaMeTPoB _ Para―
metrlorin xisusiyyeti
XapaК TcP ΠOBpetteHИ Й_Zedo―
lonmolorin xisusiyyoti
XBopcTЯ Hoe■ oК pЫ Tne― cё r_
96p O■道yt
XBocT noe2a― Qatarin quyrllgu
XBocToBaЯ ЧacTЬ Πoe3Д a― Qata_
XapaК Tep
X30CTOBИ К―QuymqCuq
TЬ I―
ΠPOH3BOД ИMOЙ pa6o‐
Aparilan isin xisusiy―
rin quyruq hissosi
X30CTOBИ
К
aBTocЦ enК И
―
Avto―
qosqunun quyruqcuttu
yeti
XapaК Tep cxoД a― Rclsdon 91x―
XBocToBИ
К ДIICК a ДИaф parMЫ
_
Diafraqma diskinin quynlq―
XapaК TepИ cTИ Кa (nyTИ , ycT―
cugu
poЙ cTB H■ Д.)― XaraktCristi―
X30CTOBИ К КpЮ Кa yΠ pЯ ЖКИ ―
ka,xisusiyyot,(yOlun,qur言 ―
QO,qu qalllla薔 lnln quyruq―
manin xttsusiyyoti
cugu
unun vo s)
XapaК TepИ cTИ Кa BaroHa ― ヽra―
X30CT030Й BaroH― Quymq(sO―
nuncu)vaqon
qonun xisusiyyoti
XapaК TepИ cTИ Кa
BaroHHoro
napК a ―
XBocToBoЙ cИ rHa」 I(■ oe3Д a)―
Quynlq isarosi(qatarin)
VaqOn parkinin
xisusiyyoti
XapaК TepИ cTИ Кa BoК 3aЛ a (Ma‐
XBOCT030Й
CTЫ К
КpecTOBИ
CarpaZln quynlq cala着
HЫ
―
1
XИ MИ К
aT a″ ″.cヵ ル二
リ ーKim―
ЛЬIЙ ,cpeД HИ Й,6oЛ ЬШ OЙ ,OCO―
6o КpyΠ HЬ IЙ ) ― VattZalin
yovi prcparat
xllsusiyyoti (k19ik, Orta,
bёyik)
XapaК TepИ cTИ Кa rpy3a― Yiklln
xisusiyyOti
・
XИ MИ ЧecК aЯ Кoppo3И Я ― Kim―
bё yik,daha
yovi korrOziya
XИ MHЧ ecК aЯ TpeBora― Kilnyovi
hoyocan
440
XИ MИ ЧecК ИИ anaЛ H3-Kimyevl
tohlil
XИ MИ ЧecК ИИ ЭЛeMeHT―
―
КatlecT30 0TЦ ena
Aylnnanin heroket keyfly―
XOД 030e
Kimyo―
vi elemcnt
3aК pen」 leHИ e
XИ MИ ЧecК oe
―
Kimyovi borkitme
Xo狐 enme no
gezmok
XИ MИ ЧecК oe noК pЬ :THc― Kim―
yovi O■ ik
XИ ЩeHИ e-0言 urluq,ogurlama
XИ ЩeHИ e rpy3a― Yikun oLur―
Щ
SOyuducu
IIT― Cё rOk slperi
(VaqOnlarda)
Xo6oT 6oК oBЫ X PaM― Yan 9or91-
velerin xoJmmu
-l Horokoち 2.Inkisat ge―
ДeЯ TeЛ ЬHocTЬ ―
somlfat hesabl
XOД
dis;3 1,lomO,i%4 YoL
X03■ ЙCT30 (nepe3030К , ΠyTИ ,
ЛeК TPocHa6Ж eHИ Я И Д.P。 )―
Э
5 To,obbis,Inancvr,91xl,
XOД KaTК OBЫ x o■ op― Siru,kon
Toserrifat(da,lma, y。
dayaqlarln heroketi
XoД JInК BИ ДaЦ ИИ Πoc」 leД cTBИ И ―
Neticolorin lo首 vinin gcdisi
XoД ocTPЯ Кa― TiyOnin gedisi
XOД ΠOe3/1a― Qatarin gedisi
XoД pИ reЛ Я―Riqclin gedi,i
1,
elektrik techizati ve s)
X03Я ЙCT30 ДBИ ЖeHИ Я― Horoket
teserrufati
Xo■ oД ИЛЬHaЯ
KaMepa
― Soyu―
ducu kamera
XoЛ oД HaЯ o6К aTК 2-Qcyri-1,lok
veziyyotdo yoxlama (lokO―
XoД TaxoMeTPИ ЧecК HИ ― Taxo―
motivi, moton′ aqonlu hero―
mctrik gedis
XoД
M― Yollarda
Toserrufat fealiyyoti
Π oMeЩ eHИ e ―
X03Я HCTBeHHOe
Tesorrufat otagi
―
И
X03Я Й CTBeHHLIe nepe303К
Teserrufat da,1lnalari
X03Я Й CTBeHHЫ Й noe3Д ― TO―
sonufat qatarl
X03Я И CTB● HHЬ IЙ paCЧ eT ― To―
neqliyyat
XЛ e6HsIЙ
nyTЯ
X03■ HCTBeHHaЯ
lanmasl
XЛ aД oTPaHcnOPT ―
yoti
XOД 030Й BaЛ ―I,lok val
XoД oBoЙ BИ HT-1,10k vint
XoД oBoЙ ΠyTЬ ―I,lok yol
TeoД oЛ ИДHO‐ HИ BeЛ ИPHЬ :И ―
Teodolid― nivelir gedisi
XoД ЧacoB― Saatin i§ lolllesi
XoД ШToК a― Stokun gedisi
XoД oBaЯ ЧacTЬ ―HOroket hissosi
XoД oBaЯ ЧacTЬ BaroHa ― Vaqo―
ket terkiblori,drczini)
XoЛ ocToII(OД ИHOЧ HOro ЛoК oMO‐
TИ Ba)I10Л
ypeЙ c― Bos yarlin―
reyS(tOk 10komotivin)
Xo■ ocToЙ xoД ―Bo, gcdis, bos―
bo,una islomo
XoЛ ocTaЯ Pa6oTa TenЛ o303a ―
Tcplovozun bo,― bosuna iS10mesi
nun horoket hissosi
XoД oBaЯ ЧacTЬ ЭКИΠaЖ a― Eki―
paJin heroket hissosi
441
XoMyT― Xamut,halqa,bond
XOMyT 3aЖ ИMHЬ :И ― Slxma xa―
mum
XoMyTИ К ― Xamutcuq
pp′ リ ーHoppcr
XoΠ nep● Ia7.力 じ
XoΠ nep― Дo3aTOp_Hoppcr― doza―
XpaHeHИ e nepe3030Ч HЫ X ДOК y_
MenToB― Da,lina SOnedlori―
nin saxlanllmasl
XPaHOM● TpllЧ ecК oe yΠ PaBЛ eHИ e
―Xranometrik idarectme
XpanoBIIК ―XlrXlra,di19ok
XpanoBИ К TopЦ eBOЙ ― Ba, dil―
tor
XopД a`ψ ′ .ο 力οrdリ ーVeter
90k
XpaHeHИ e “
rpy3a一 Yikin saxlan―
XpanoBoe ycTpoЙ cTBo― Di19okli
qurttu
lnasi
XPaHeHИ e 3a6Ь ITLIX BeЩ
eЙ
―
Xpe6ToBaЯ
6a」 IК a―
Bel tiri
XpoHoMeTPaЖ の ι . ο″″ο″οs+
“
″′
リ ーXrOnomctraJ
Yaddan 91xml, OSyalarin
saxlanmasl
XPaHeHИ e КoЛ ecHoИ napЬ I― Te―
"′
XPOHOMeTPaЖ
ker clltunin saxlanmasl
XpaneHИ e pe3epBHЬ Ix КЛЮЧeЙ ―
Etiyat a9arlarin saxlanmasl
XpaHeHИ e Ton」 IИ Ba一 Yanacatin
saxlanmasl
XPaneHИ e TopMo3HЬ IX 6aШ Ma‐
HOe Ha6」 IЮДeHИ e―
XronometraJ musahidO
XpyΠ КИil MaTepIIaЛ ― K6vrok
nnatcrial
XpyΠ Кoe pa3pyШ eHИ e― KOvrok
da首 ldllma
XpyΠ КocTЬ peЛ Ьca― Rclsin kё v―
rokliyi
КoB― Tolll10Z basmaqlarinin
saxlanmasI
442
Цanф a rr●
"ι
ィ。Lttstリ ー Sap偽
Ц
e」
herlenon hissosi)
Ц
Цanф a TPHaHreЛ Я ― Triangelin
010CTHOCTЬ TOpMo3■ OH CHCTe‐
MЫ ― Tormoz slsternlnin
bit6vliyu
Oynaqh
ЦeЛ oCTHOCЬ
ЦapanИ Ha_clzlq,slyrintl
Цapr Ц■ЛИHД pИ ЧeCК ИЙ ―Silin―
Ц
ЦeBК a ЦHф poBOr0
6apa6aHa
yoxlama
КOB―
oЙ HЬle
КpecToBИ Ha ―
ЦeЛ ЬHOЛ ИTaЯ
Bitё vtOkmo 9arpaz
ЦeЛ ЬHO■ Toe r」 Iyxoe nepeceЧ eHne
“ klno kar kosismO
―BitOvtё
ЦeЛ ЬHOMeTaЛ ЛИЧecК ИЙ BaroH―
Bitё vmctal vaqon
eЛ
Ц ЬHЬ :Й luК HB― Bitё v qasnaq
a″ ι
ЦeMeHTHaЯ
ィ. zι rz′ ″り3a‐
ДeЛ Кa― Semcntlo borkitmo
“
CMeHTOB03-SCmentda,lyan
eHHOCTЬ
06LЯ B」 leHHaЯ
Ц
Bitё vlik, toxu―
Ц
nulmamazllq
―
Elatl
olunmus qiymet(dOyOr)
Ha annapa‐
Tax― Aparatlarda plomblarin
ЦeHTp
bit6vliyi
Oyllmo merkozi
eHTP
ИHepЦ ИИ ― Otalet mor―
Ц
Ц e■ OCTHOCTЬ
blltё vliyi
e」
-01
9oxqatll qayl,lar
MOqsedouy―
un,rneqSOdy6nli
薔
ЦeЛ oCHOCTЬ naК eTa ― Pakctin
bitё vl■ yt
ΠЛOM6
КЛaД И
peMHH _ Bitё v toxunmu。
―
ЦeЛ eCO06pa3HO ―
―
IOCTHOCTЬ pyЧ HoЙ
diyirlome tokeri
ЬHOК aTHЬ le MHorocЛ
Moqsodli
06yЧ eHIe pa6oTHИ
e」
ЦeЛ
I,9110rin meqsedyё nli ёyre―
dilmosi
Ц
Yolun
ЦeЛ Ь■OК aTHoe КoЛ eco― Bitё v―
Roqomli barabanln disi
ЦeЛ eBaЯ ΠpoBepК a ―
Ц e」 IOCTHOCTЬ
_
yukinin bitё vliyu(salamat_
11言 1,tOXunulmazll言 1)
drik sarq
ЦBera CИ rHttIЬ HЫ e― I,are rongleri
ЦBeTHa"Л ИH3a― Rongli linza
ЦBeTHO■ MeTaЛ Л―Olvan mctal
Ц eЛ OCTHOCTЬ
nyTИ
bitё vliyi
sapfa
Ц eЛ eBOe
ЦenИ ―
Rels dOvrosinin bit6vliyt
(OXun Ve ya valln yataqda
sapFasl
Цanф a ШapHИ pHaЯ ―
IOCTHOCTЬ peЛ ЬcoBoЙ
10CTHoCTЬ
ΠOe371a―
Qatarin
rrr″
″.`ι ″″″″,I13rИ 6a―
kozi
ΠpeД oxPaHИ
TeЛ Я ―
ЦeHTP КaЧ aHИ Я ― Ylrtalanma
merkozl
QOruyucunun bitё vliyll
443
ЦeHTpaЛ И3aЦ ИЯ CTpe」 IoК H cИ r‐
ЦeHTp Macc_Kitlolor morkozi
ЦeHTP napaЛ ЛeЛ ЬHЬIx cИ Л― Pa―
HaЛ oB― Isare ve yoldoyilon―
ralcl qllvvolorin morkozi
ЦeHTp Π0 0CЯ M aBTOcЦ enК И ―
Avtoqo,qularin oxlarl izro
morkoz
ЦeHrp"Ж ecTИ ―Attlr1lq merkozi
Ц
eHTP TЯ Ж ecTИ BaroHa―
nun a薔 lrhq morkozi
ЦenTP TЯ ЖecTИ rpy3a―
a意 lrllq
Vaqo―
Yikin
merkozi
lorin merkozlo§ dirilmesi
И3aЦ ИЯ Э
ЛeК TpHЧ ecК aЯ
eHTPaЛ
Ц
―Elcktrik merkozlosdirilmo―
Si
ЦeHTPaЛ I1303aΠ Han cTpeЛ Кa ―
Morkozlo,dirilmis yoldeyi―
90n
ЦeHTPaЛ И30BaHHoe orpatteHИ e
― Morkozlo,dirilmi5 9oper‐
lome
ЦeHTP yД apa― ZorbO inerkozi
ЦeHTpaЛ И30BaHHЫ e nepeBo3К И―
ЦeHTPaЛ И3aTOp _ Morkozlo,di―
Morkozle,diHlmis da,lmalar
rici
ЦeHTPaЛ И3aTOp cTpe■ oЧ HЬ :Й ―
Yoldeyison
eHTPaJIH3aЦ
И
Morkozlo,dirilmis hesabla―
merkozlo,di―
malar
eHTPaJIИ30BaHHЫ
Ц
ricisi
Ц
ЦeHTpaЛ И30BaHHЫ e pacЧ eTЬ l ―
Я
一
Morkozlo,di―
rilmo
ЦeHTpaЛ И3aЦ ИЯ ДИcneTЧ ePcК aЯ
― Dispct9cr merkozlo,diril―
mesi
ЦeHTPaЛ И3aЦ И■ ИHф opMaЦ ИИC
ЛИHeИ HЫ x ΠyHК ToB КOHTpo―
BЬIBo3 -
aparma
(91Xarlb daslma)
ЦeHTpaЛ H30BaHHЫ Й 3aB03
Morkozle,dirilnti, getirmo
(da§ lma)
Ц
eHTpaЛ I130BaHHI.IЙ
ΠocT
yn‐
ЛЯα ИCК ‐
Ц)一 Xetti nezaret
―
PaBЛ enИ Я ― Morkozlo,dir■
monteqelerindon golon mo―
lumatlarin morkozlo,diril―
ЦeHTPaЛ ЬΠan npyЖ ИHa TeJIeЖ КИ
mis idareetmo postu
mesi
И3aЦ ИЯ MapШ pyTHa■ ―
eHTpaЛ
Ц
Mar,mt morkozle,dirilmosi
ЦeHTpaЛ И3aЦ ИЯ MexaHИ ЧecК aЯ
一 Mcxaniki merkozlo,di―
rilmo
IИ 3aЦ IIЯ peЛ eiHaЯ ― Re―
eHTPa」
Ц
―Arabacl薔in merkezi yayl
ЦeHTpaЛ ЬHoe nИ TaHИ e― Morko―
zi qidalanma
Ц
eHTPa」 IИ 3aЦ ИЯ C
КoД oBЬ IM
eHTPaЛ ЬHOe nИ TaHИe cBeToф o―
pa― Svctofomn merkozi ql―
dalanmasl
Ц
eHTPaЛ ЬHoe noД BeШ HBaHИ e
―
Morkoz asqlsl
lc merkozlo,dirilmesi
Ц
Й
Morkozlo,dirilmis
yΠ _
Ц
eHTPaЛ
ЬHOe
noД BeШ IIBaHИ e
TeЛ eЖ К
И― Arabacl薔 ln
paBЛ eHИ eM― Kodla idarect―
koz asqlsl
mo merkozle§ dirilinesi
444
mOr_
Цe■ TPaЛ Ь■Oe peccopHoe noД Be‐
Ш IIBaHIc― Morkozi rcsor as―
Ц
Morkozi
9op,zoncirvari)aSql
6aЛ oЧ Кa― Mor―
ЦeHTPИ PyЮ ЩaЯ
masinlarl zonciri
ЦenЬ ― ZOncir,silsilo,slra,co―
kozleyici tircik
ΠOBepxHocTЬ
ЦeHTPИ pyЮ Щ aЯ
cenapaTopa
―
rgo,dOvre
Scparatorun
merkozloyici sethi
ЦeHTPИ pyЮ lЦ ee ycTpoЙ cTBo ―
Morkozloyici qurttu
ЦeHTpo6eЖ HaЯ cИ Лa― Morkoz―
donqa9ma qivvesl
ycК OpeHHe ―
Morkozdonqa9ma tecili
ЦeHTPo6eЖ HЫ Й Hacoc ― Mor―
kozdonqa9ma nasosu
ЦeHTPo6eЖ Hoe
ЦenЬ aBapИ ЙHoro ocBcЩ eHHЯ ―
QoZa islqlandllllla dё vrosi
ЦeΠ Ь B036ytteHИ ■― Tosirleme
dё vrosi
BTOpHЧ HaЯ ―Ikinci dOvro
enЬ
Ц
ЦenЬ И3BeЩ eHИ Я―Bildiri,dOv―
ЦenTpo6eЖ HЬ IЙ фИЛЬTP― MOr―
rosi
npИ 6opa
_iz。 lyasiya cdillni, cihazln
dOvresl
ЦenЬ И30」 IIPOBanHoro
7resi
ЦeΠ ЬКawШ КИ―Dola曽 ln dё ■
ЦenЬ КpenЛ eHИ ЯКoЛ eCHЬ Ix yΠ o‐
pOB ― Toker dayaqlarlnin
kozdonqa9ma suzgecl
ЦeHTPOBК a_Morkozlome
eHTPOBOe cBcP」 IO― MOrkoz bu―
berkitme dOvrosi
rgusu
Ц
,
ЦenHan cOeД ИHИ TeЛ ЬHaЯ Myф Ta
―Zoncirli birlo5dirici mufta
en■
OЙ 3aMOК ―Zoncir kilidi
Ц
Кa nyTeBЬIx MaШ ИH― Yol
enOЧ
Ц
ЭHeproД IIcneT‐
ЬHЫ И
ЧepcК Й ΠyHК T ― MOrkozi
enCli “
diSpCt9cr menteqosi
Ц
(OД HHapHaЯ
(tOk,ikili,,aquli,90p,yarlln―
orqan
Ц eHTPaЛ
ΠOД BeCК a
ДBoЙ HaЯ ,BepTИ КaЛ ЬHan,Π o‐
ЛyК ocaЯ , КocaЯ )― ZOncirli
qlsl
ЦeHTPa」IЬ HЬ lЙ opraH―
enHaЯ
eHTpOBЬ le oTBepcTИ
Я
oCeil
HenpepЬ IBHorO TИ
silosiz tipli dOvro
―
Ц eIIЬ
Oxlann merkozi dcsikloH
eHTPOCTpeMITeЛ ЬHaЯ cИ Л a ―
0
ⅣIorkozoqa9an qi` へ′
HЫ
e,
HecИ M‐
enИ
Ц
(CttMMeTPIIЧ
MeTPIIЧ HЬ IC) ― Dё v■ olor
Ц
Ц
(SimmCtrik,qcyri simmetrik)
Zoncirli kontakt asqlsl
ЦeIIHaЯ ЛHHИ Я― ZOncirli xett
aЧ
a
enЬ nIITaHHЯ co」 leHOIIД a― So―
lcnoidin qidalanma dё vrosi
ЦenЬ ΠOД ΠИTК И ― Konar qida―
lanma dё vresi
eIIЬ
ΠOCTOЯ HHOro (И ЛИ nepe_
Ц
MeHHo「 o)ToК a_sabit(ve ya
doyi5on)coreyan dё vresi
ЦenЬ ΠycК oBЬ Ix КoHTaК TopoB―
Ц enHaЯ КOHTaК THaЯ ΠoД BeCК a―
ЦenHaЯ nepeД
Π a― Fa―
― Zoncirli
i50salina kontaktorlar dOV―
rosi
6ti111lo
445
ЦenЬ peК yΠ epaЦ IIИ ―Rckupcra―
siya dOvrosi
ЦenЬ ynpaBЛ eⅡ ИЯ ― Idarectmo
yCTaHOBК H―
cokli yastiq
Qura,dllllla
dё vresI
ЦenЬ yЧ acTК a npИ 6Л ИЖeHИ Я ―
Yaxinlasma sahe d6vrosi
リ ーSCX
`Й
eXOBOЙ TPaHCΠ
OpT―
Jり
ЦИpКyЛ ЯpHЫ Й ●α″.Circ″ ″′
―Xisusi dairevi,girde,dairo
ЦИPК yЛ ЯpHblЙ BЫ 30B― Dairevi
Sex noq―
9aglrl,
ЦHPК yつ ■■PHLIЙ ΠpИ Кa3-Dairevi
liyyatl
ЦИКЛ 作 ● ′4.力 〃″あリ ー Sikl,
dё vr,dё“
vro,silsile
omr
Ц ИКJIИ ЧecК oe
Bo3Д eИ CTBIIe ―
DOvri tosir(gё rulen, icra
edilon,aparllan)
И
К
Ц ЛOH ry7α ″.CJκ″″″)― Sik‐
lon,qaslrtta
ЦIIК Л O“ yBК И―U■ Ome dё v血
ЦИKJ1 0Ч ИCTК И―TOmizlome dovru
ЦИЛИHД p● ′″
・ ■ riz″ 。り r」 Ia3‐
Horo IIopШ HЯ ― Osas porsc‐
vn
tt z′ S″ ″ リ ーSiS―
"ι
tCm (90n vaqonu)
ЦИфep6」IaT“ a“ ′.zttrbた リ ー
Siferblat(gOStOrici)
“
И
Ц фepmaTHЫ e BecЬ l-Oqrobli
terozi
ЦIIф pOBan epα σ ″Й)Л HTepHaЯ
Ta6」IИ Ч
Кa ―`κ
Reqomli litcr
codvoll
nin silindri
coК oe)― Tozyiq(a,a普 1,yuxa_
rl)Silindri
onpoК ИДЫBaHИ Я ―
A,1111la silindri
ЦИЛИH/tpИ ЧecК aЯ ManЖ eTa― Si‐
lindrik manJct
ЦИЛИHД pHЧ ecК aЯ ΠoBepxHocTЬ ―
Silindrik soth
фpe3a―
ЦИpК yЛ ЯЦИЯMacЛ a ―Yattin
dё
Ц ИЛ IIHД p ДaBЛ eHИ Я (■ И3К Oe,BLI‐
ЦHЛ ИHД pИ ЧecК aЯ
ЦИpК yЛ ЯЦИЯ ― Sirkulyasiya,
d6vr,dё vr etmo
ЦИCTepHa“ ●
J・
ЦИЛИHД p
Si―
lindrli qapaq
,okilli
ЦeX“ a"ι 4z′
Ц
poЛ HК OBLIII
noД ШИnHИ К― Slindrik diyir―
ЦИЛИHД poBaЯ КpЫ ШКa―
dё vresl
ЦenЬ
Ц ИЛИ HД pИ ЧecК ИЙ
Ц ИQpOBaЯ
cHcTeMa nepeД
aЧ II ―
Otinnonin reqomli sistcmi
ЦИфp030e КOД ИpoBaHИ e ― Ro―
qomli kodlasdll.1la
ЦⅡфpOBOe 06o3HaЧ eHHe ― Ro―
qomli nisaniama
ЦИфp030Й КOД ―RoqOmli kod
I c TepMoH30Л ЯЦIIeЙ
Tclllloizolyasiyah sistemlor
Ц ИCTepHЬ
Silin―
drik frez
ЦIIЛ ИHД pllЧ ecК ИЙpOЛ ИК―Silin―
drik diyircok
446
―
Ч acoBa■
MoЩ HocTЬ (MOЩ HOCTЬ
B ЧacoBoM peЖ ИMe)― Saat
qivvesi(bir Saat erzindo
qivve raimi)
ЧacoBaЯ ΠpoH330Д ИTeЛ ЬHocTЬ ―
Saathq (bir Saat erzindoki)
mohsuldarllq
ЧacoBLle HaК o■ Ы ― Saat desik―
lori
ЧacTИ ЧHa■ oTMeHa― QismOn
10普 V edilmO
ЧacTHЧ HaЯ nepepa6oTК a― Qis―
mon artlq i,lome
Ч
meSi(Ve ya xarab olmasl)
acTИ ЧHoe 30CCTaHoBЛ
eHИ e
masl
ЧacToTHo‐ ИMΠ yЛ ЬcHOe
peryЛ И‐
Ч acToTHЫ Й КoHTPoЛ Ь ―
TCzlikli
hissosl
■oД Ъ e3Д HOII
IIyTЬ
Xisusi(,oxSi)dalan y。 lu
ЧeК 脅″
〃.
`力 ι
9〃 リ
ーl CCk;
2 Qobz,ta10n
ЧeК a-Ox mili,mil,civ
Ч eК a
TopM03HOИ КOЛ OД КИ
moz qolibinin inili
Qismon
qaytarlna
acTHЬ :И
oЩ Ц)― Kod tczlikli dis―
pct9cr morko210sdirilmosi
ЧacToTHoe patteЛ eHИ e КaHaЛ oB
ЧacTЬ neperoHa― Monzilin bir
QiSmen paketli qraflki
Ч
Deyi,on ceroyanin tczliyi
ЧacToTHaЯ КoД oBaЯ ДHcneTЧ ep_
cК aЯ
ЦeHTPaЛ И3aЦ IIЯ
nezaret
ЧacTHЧ HonaКeTHЫ Йrpaф ИК ―
Bo3BpaT―
ЧacToTa HИ 3К aЯ ― A19aq tezlik
ЧacToTa nepeMcHHoro ToК a ―
tonzimlome
―
acTHtlHoe cHЯ TIIe HanPЯ Ж eHHЯ
―Gerginliyin qismon 91xarll―
masl
Ч acTHЧ HLIЙ
Ha6opHЫ x IIMΠ yЛ ЬcoB―
Yttma impulslarin tczliyi
poBaHИ e ― Tezlikli-1lnpulslu
QiSmOn bOrpa edilme
Ч
tczliyi
Ч acToTa
― Kanallarin tezliklore ayrll―
H ΠOpЧ a)
rpy3a― Yikin qismon itiril―
acTИ ЧHaЯ yTPaTa(HЛ
ЧacTHЧ Ho― QiSmen,natamam
Ч
ЧacToTa КoЛ e6aHИ Й― Reqslorin
―
ЧacToTa― Tezlik
ЧacToTa BpaЩ eHИ Я ― Flrlanma
tezliyi
ЧacToTa BЫ HyttaK1lЦ eЙ cHЛ Ь:―
Tokid qtwosinin tezliyi
TOr―
Чe■ oBeЧ ecК ИЙ фaК TOp ― Insan
faktom(ve ya amili)
ЧeЛ ЮcTЬ 6oКo30Й paMЫ _Yan
90r91Venin 9onosl
ЧepBЯ К― Sonsuzvint
ЧepBЯ К TpexHИ TOЧ HЫ Й-1」 9xet―
li sonsuzvint
447
―
Ч ep
rlepnnvnar fiepe,(aqa
vintli 6tiirmo
-
9pe:uepnufi narpes 6yxcr,r
Sonsuz-
-
Buksun hoddon artlq qlzmasl
rlepra - Cizgi, xo|l, cl.ztq
9epr€x - Cizgi, rosmxott
rlepoavxsrfi cerrop - Sonsuzvint
sektoru
tlepegonanue N<ivbe ile bir-birini evez etme, doyigmo,
n<!vbalonmek
rlepe.roraxne Ha3HaqeHrlfl oruenor - Ayrrmalann teyinatlannrn ndvbelenmosi
r{epegonanue florqpHocrLr
Qiitblerin n6vbelenmesi
{epegoranue r}ar - Fazalartn
nrivbelanmasi
gepe4onanne qacror roxa - Coroyan tezliklarinin n<ivbalanmasi
fIepegyrcqaacx rop[3oHTaJIbHa,
rrorroca - Ndvbolonan iifiiqi
ldvhe (zolaq)
{eper groe cyrox - Iki sutkadan
sonra
f,Ipernsrvafinaa crryaquq (qC) F6vqelado hal (FH)
rlpelrsruafi noe [poncIIIecrBlre F6vqelado hadiso
rlpernuuafixsre crrTyaqlr[-rJro6aarnure - Qlobal ftivqolado
hallar
!Ipelrsruafi ur,re cntyaquu-o6reKroB6re - Obyektli-fitvqolada hallar
9pernuruafinrre cHr5raIIHI{-perrroHaJrbHr,re - Regional fiJvqelado hallar
tlpe:ruvafi nrre crlryaqrlrr-tlacrnue - $oxsi-ft)vqolado hallar
rlpesruepuan roJIuIItHa - Hoddon
artrq qahnhq
{eprEx rorpy3xr{ - Yiikleme
cizgisi
tlepr6x pa6ovufi - I99i cizgi
t{eprExxsrfi
uHcrpyMeHT
Rosmxott alati
rlerxax pa6ora xere3Hoft aoporn
- Demir yolunun doqiq iqi
llerxrft - Aydrn, agrq, agkar, doqiq, dnriist, miintozom
rlerrocrr, aeficrsrfi - Foaliyyotin (harakatin) deqiqliyi
rlernoe xanpannenfie - Ctit istiqam€t
f,Iernufi noera - Ci.it qatar (ciit
n6mreli qatar)
rlerrrpexrnennux - Dordbondli
9erupenHavnar (uru rpex:navHan) curna:rxlaqnr - Drirdgiistoricili (ve ya iigg<istoricili) igareverici
rlersrpex:xavnr,rft cneroQop Ddrdg6storicili svetofor
Hersrpexocxan aByxbqpycHafl
nnarr[oprua - D<irdoxlu ikimortebeli platforma
rlerupexocnar yHHBepcarbHaq
nnarr[op:ua - Dtirdoxlu iiniversal platforma
r{ersrpexocHr,r (anyxocx srfi,
soclruuocHrrfi u r. g.) narox Ddrdoxlu (ikioxlu, sekkizoxlu ve s.) vaqon
rlerrrpexocxrrfi rengep - D6rdoxlu tender
448
PoBК a― Roqomli kodlu avto―
ЧeTЬ lpexΠ oЛ ЮcHИ К ― D5rd―
qitbli
Ч
eTЬ IpexIPoBoД HaЯ
CXeMa
bloklama
ЧHcЛ oBoЙ КoД ― Roqomli
―
Ч Иc■
etino sxemi
ДИ3eЛ Ь
―
ЧИcЛ eHⅡocTЬ ―Say
ЧИcЛ eHHЫ Й MacШ Ta6-Reqomli
nllqyas
ЧИcЛ o― Roqonl,tarix,say
ЧttcЛ o BИ TК OB― Burllmlarin sayl
Ч HcЛ o HИ TeЙ ΠpoBoЛ oК II― MO■
yot
Чpe3MepHaЯ ToJIЩ ИHa
6ypTa ―
Buiun heddon artlq qahnll首
ЧpeMa― Cizgi,xett,clzlq
Ч yBcTBИ TeJIЬ
1
HocTЬ a3TOTOpMo3a
―AvtotolllloZun hOssasll薔 1
Parkda
Ч yBcTBИ TeЛ Ь■ocTЬ
yollann sayi
ЧHc■ o pacф opMИ poBaHHЫ x Πo‐
e3AOB― Da言 ldllml,(Ve ya
9esidlenmis)qatarlarin sayl
ЧИc」 Io ceК ЦIIЙ ― Scksiyalarln
rozinin hossash首
BeCOB
―
To―
1
ЧyBcTBИ TeЛ ЬHocTЬ npИ 6opa ―
Cihazln hessasll薔 1
Ч yBcTBИ TeЛ ЬHocTЬ
ypaBHИ TeЛ Ь‐
Horo ■opШ HЯ ―Boraborios―
dirici porsenin hossashこ 1
HOSsasllq
Ч yBcTBИ TeЛ ЬHocTЬ ΠPHeMHИ Кa
sayl
ЧИcЛ o cTyneneH cЖ aTИ Я―Slxma
pillolorinin sayl
ЧHcЛ o Te」IeЖ eК ― Arabaclqlarin
Ч yBcTBИ TeЛ ЬHocTЬ ―
―QObulCdiCinin hossasll薔
1
ЧyryHHaЯ TopMo3HaЯ КO」IoД Кa―
sayl
Ч Иc」 Io
torpenmo
Чpe3BЫ ЧaИ Ho BaЖ Hoe 3HaЧ eHИ e
― Fё vqolado vacib ehemiy―
Dё rdtaktll dizel
tilin naqllloHnin sayl
TeЙ B napК e―
ЧHcЛ o ロン
―
ЧИcTК a― Tomizlome
ЧИcTЬ IЙ И3rИ 6-Xalis oyilmo
ЧИcTЬ IЙ cД BI「 ― Xalis ycrindon
doyi,onin dё rdmoftilli idaro―
ЧeTЬ :pexTaК THЬ IЙ
kod
oBolI КOД OBЬ l“ CИ rHaЛ
Roqomli― kodlu i§ aro
Dё rdmoftilli sxcm
ЧeTЫ pexΠ Po30Д naЯ cxeMa yn‐
paB」IeHИ Я cTpeЛ КoЙ ― Yol―
TopMo3HbIX 6amMaК
oB
―
Tolllloz ba,maqlannln sayl
ЧИCЛ 03aЯ КOД o3aЯ aBTo6Л
oК И‐
449
Cuqun tOrlnoz qolibi
ЧyryHHЫ ЙpaД naTop― Cuqun
radiator
papalr
IIIapnx - Ktirocik
IIIapnrc qeurpxpyrouufi - Merkazlogdirici kiiracik
IIIapxnp - Oynaq
IIIapxup yuneepcarsnufi - Universal oynaq
Illapnxp uruOepa - $iberin oyna!r
Illapnnpnaa oropa - Oynaqh
lllz6ep (uene4. schaber) - $aber
IIIa6,rou (ueue4. schablone) gablon
IIIa6,ros a6co.irrornrrfi - Miitleq
$ablon
IIIa6ron gnn pacnrurlponmn - $ifri agmaq iigiin gablon
Illabros KpyroBLIx KpItBBIx Dairevi oyrilerin gablonu
IIIa6.non ryreBoi - Yol qablonu
IIIar nnnra - Yivin addtmt
IIIar r:uepeuua - Olgii addrmr
dayaq
Illapxupxoe coegnneuue
IIIar
KanroBaHun - Qevirmo
(oyilmo) addrmr
IIIar naxo:ros - Doliklorin (deqiklorin) addrmr
IIIar ocrprxa - Tiyenin addrmr
IIIar noAs[xuoro ocrprxa - Harokat edan tiyenin addrmr
lllar csunr[ KaHara - Kanattn
burulma addrmr
III ar cepaerunma - Urekciyin
addrmr
Illarosoe HanpqxeHre
gerginliyi
IIIaronr,rfi ncxare,rx
tarlctsl
-
naqh birlogme
-
Illapnupno-uenoABrrxtHafl orropa
- Oynaqh-torpenmez dayaq
Illapuupuo-nogBuxHafl orropa Oynaqh-terpenon dayaq
Illapuxpxuft *rexannsru - Oynaqh mexanizm
Illaponax napa - Kiire ciitii
lllapoBoft c.noft - Kiiro qatr
IIIaryx - Siirgii qolu
Illaxuarxrrfi (nepcudcxurt) xolrponB - $ahmatlt nezarot
Illaxuarnufi KoHTpoJrr, 3a npoxoAflquMr{ noee4auu - Kegen qatarlara qahmath noza-
Addrm
$ayba
IIIa[6a ropuosHaq - Tormoz
gaybasr
Illarsnaq reJrexKa - $rltaq
ret
ara-
Illaxlrarnsrfi cnoco6
bacrq
lllanxa tlro,rcropa
-
Oy-
Illapxupno-xonesqarufi gaurrKarerrr, - Oynaqh-dirsokli
birleqdirici
- Addtm ax-
lllait6a (uene4. scheibe)
-
Izolyatorun
iisul
450
-
$ahmath
EIИ p
lllaxra (nene4. schacht)
-
ШИ6ep
$axta
rrayι 4.sCカ ル
bι リーsibCr
Barona ―
BIИ 6epHan 3aД BИ ЖКa
Illne,r.rep Qtene4. sshweller) 6oxoeofi 6aJrx[ - Yan tirin gvelleri
IIIBerrep xpe6ronofi 6anxn Bel tirinin qvelleri
Vaqonun siberli rozosi
Ш nHa"all′ 。scカ ル″リ ーsin,rc_
zin toker “
lllenponxar :y6varar
EIИ Ha TopMo3HaЯ
nepeaaqa
- Qoqadigli garx 6ttirmosi
IIIefixa (ocrpnxa, penLca II r. A.)
- Boyun (tiyenin, relsin va s.)
IIIeftxa sa,ra - Valln boynu
IIIeftxa xonrppe.rrca - Kontrrelsin boynu
IIIefixa ocu - Oxun boynu
lllefixa panHoro pensca - Qergivo relsinin boynu
IIIefira uaryunar - Siirgii qolu
boynu
Illenyurexxe Kpacxrr Ha Koprryce
6yxcu - Buksrn g<ivdasinde
boyanrn soyulmasr
lllepoxoaaran rroBepxHocrb Kolo-k<itiir sath
Illepoxonarocrr - Kola-kiitiirliik
Illepoxonarocrs rroBepxHocrrr S athin kole-k<itiirliiyii
Illepoxorarocrx rroBepxHocrr{
ocn - Ox sethinin kelokotiirliiyii
Illepoxonarocrr
rroBepxHocrrr
KaraHrle KoJrec
-
Tokorin
diyirlenme sethinin kelok6tiirliiyti
- Digli qarx
lllecrugrrpxar naxraqxa - Altt-
― Toll■ 10Z,ini
VIИ n 3aMК a aBTocЦ enК II― Avto―
qo,qun kilidinin 91xintiSl(sis
ucu)
IEИ pИ Ha rOЛ oBК И (OCTPЯ Кa,
peJIЬ ca H T.Д .)― Basllこ ln
eni
(tiyOnin,rclsin ve s)
luИ pИ Ha ЖeЛ o6a―
Novun cnl
EIИ pIIHa 3eMЛ ЯHoro no■ oTHa
―
Torpaq yatattinln Cni
ИКaTopHoЙ
ДIIa―
rpaMMЬ l ― Indikator diaqra―
minin cnl
EIИ pИ Ha IIHД
mIIPИ Ha КoЛ eИ ―Izin cni
luИ PИ Ha КOЛ ecHoИ КoЛ eИ ― To―
ker lzinin cni
BIИ pИ Ha o6oД a― Qursa薔 ln cni
BIИ PHHa ocHoBHoИ
ΠЛOmaД КИ
―
Osas incydan9anln cnl
IEИ pИ Ha nocTeЛ
ИШΠaЛ ―spal_
larln yatattinin Cni
luИ pHHa pacnpeД
eЛ eHИ
КИ ― Yiklomonin
cni
ЯΠo「 py3‐
paylanma
EIИ PoК ИЙ―Enli,genis
EIИ poК ИИ
Кpyr
cneЦ IIa」IIcToB―
Gcnis mitexossis dairosi
EIИ poК oe BHeД peHИ e MexaHИ 3a‐
IllecrepHn
deqikli yanhq
Illecrxocnsrfi rerrAep
tender
Ш ИHa MeД HaЯ ― Mis,in
ЦИИ 一 Mexaniklo,dinnenin
genis tetbiqi
- Alttoxlu
EIИ poК o3aXBaTHЬ lil norpy3Ч ИК―
Gcni,atlzll yukleyici
451
UIИ p
EIИ poК oК o」 leИ Han ЖeЛ e3HaЯ ДO‐
II」 IaHroBЫ Й
POra― Enli izli dontir yolu
mИ pOTHO_И MΠ yЛ ЬcHoe peryЛ И‐
poBaHИ e― Enli― impulslu ton―
zimlomo
peЛ eЙ HЬ IЙ
Ш ЛeЙ ф pa3pЯ ДHИ Ka― BO,aldicl―
nin,leyfl
Ш ЛИфOBaЛ ЬHaЯ rI● Иι″.s“ ′
″
Cnalama ka薔 lzl '
mЛ"Mara―
ИфOBaЛ ЬHЫ Й Кpyr― Cilala―
ma dalrosI
―Relc skafl
―Daya―
EIК aф Han cTeHК a ycToЯ
薔ln,kaf divarl
mKBOpeHЬ -Ox lnili
EIК 30pHe3an 6aЛ Кa― Ox mili―
Ш Л IIф OBaЛ ЬHbIЙ
Qasnaq
КЛИHopeMeHHoro
'一
КapД aH‐
Horo npИ 30Д a ― Pazqay1511
kardan Oturllcisinin qasna首 1
Ш КИ B
TPaHcMИ
CCИ OHHЫ Й
cTaHoK―
Cila―
lama dozgahl
ШЛИфOBaHИ e― Cilalarnaq
ШЛИ●OBKa Oe」 IЬ Ca,OcrpЯ Кa И■Д.)
_cndallla← dJ,t″ 。
」
nin tiri
ШКИB″ ω″
7.SC″ 現
ΠyTe30Й TOЧ КH ― Yol
nё qtesinin,leyfl
ma6Л oHa ― Sablonun
,kalaSl
EIК ИB
IcЙ фr■ a"′ .sο Й
Ш」
たリ ーSiCyf
ШЛeЙ фreⅡ epaTopa―
Gcncrato―
“
luЛ eЙ ф
Hn,kalasl(gOStOricisi)
ШКaф
Кa6eЛ Ь ― slanqll
mn slcyfl
ШКaЛ a ρα
″.sCα ′
リーSkala
EIК aЛ a 30Л ЬTMeTPa― Voltmet―
EIК aЛ a
kabel
"S)
ШЛИЦe30e rrra"ι ィ
. sc力
0_
υ●
HeHИ e― sliSt birlesmeleri
釧И
EI」 IИ Ц
eBoЙ BaЛ ―sliSt Vah
ri′
―
mЛ ar6ayM aaИ . sЙ gbα ″″リ ー
=α
Slaqbaum “
BIHyp-l Qaytan,ba首 ;2 1P;3
Snur
EInyp ac6ecToBЫ iI ― Azbestli
,laqbaum
mЛ aК rrralrι
ШHyp MHoroЖ И
ЛЬ
HЫ Й―COXda_
marh,nur
Transmissiya qasna首
EIЛ ar6ayM
91ak
1
3anacHoЙ ― Ehtiyat
.s`力 Jα
“
,nur
リ ーPosa,
`た
EIHypoBI.II
mЛ aК OrpyHTo6eToH ― Siak― tOr_
paqll beton
Ш ЛaHr 夕の″′
ィ SCカ ル″gリ
Slanq,bOru
ー
―
snur
Ш oB― Tikis
Ш oB Дeф opMaЦ ИOHHЫ Й― Defo←
maisya tiЦ si(tiHs yeH,bend
yen,qaynaq ye五 ,biti,ik yeri)
EIЛ aHr Bo3Д yШ HЬ :Й ―Hava olan―
mOB 3aЮ lenoЧ HЫ Й― Por9iinlo―
ql
EIЛ aHr pe3И ■OBЬ IЙ ―Rezin
mЛ aHrOBa.
КOMn」 leК T
dosti
。ЧIIcTК a
boru
CTpeЛ oК
me tikisi
―
Yoldeyi,onlorin rczin bom―
larla tomizlonmesi
Ш oB cBapHOII― Qaynaq tikisi
n10Φ ep‐ Э
КCneД ИTop ― Sirict―
ckspeditor
452
‐
Ψaga,一 Na21k ip
α
″リーSpal
7.Я り
ραυ
―Attac,pal
HHaЯ
epeBЯ
Д
IInaraT(■ ●
ШnaЛ a
ШnaЛ a
"`“
― Do―
EInaЛ a ЖeЛ e306eToHHa■
mir‐ bcton,pal
ulnaЛ a cTaporoД HaЯ ― Kё hno―
yararl1 5pal
IIna」 IonoД 611BoЧ HaЯ
MaШ ИHa ―
Spalaltl d6yon ma,m
a ―Spalaltl d6mnaЛ O■ OД 6oЙ К
1
―
SpalhOpdunna zavodu
luIIaЛ opeMoHTHan MacTepcК
1
EITa6e」 IЬ Hoe xPaHCHIte― Qalaq―
yon
IEnaЛ o■ ponИ ToЧ HЬ :Й 3a30Д
mTa6eЛ cP― Yikleri,tabcle yl―
gan ma,ln
Ш Ta6eЛ ИpoBaHИ e― Qalaqla yl首 ―
maq(niZamla yl薔 maq,qalaq‐
lamaq)
Ta6eЛ
Ьrralf′ 4 srり の 一Qalaq
Ш
ca― Rels qala薔 1
EITa6eЛ ЬpeЛ Ь
BITa6eЛ ЬulnaЛ ―spallar qala薔
Ш Ta6eЛ ЬЩe6HЯ ―Clnqll qala曽
aЯ ―
Spal tOmir cmalatxanasi
HЬ IЙ Я
EInaЛ Ь
ЩИК―Spal qutusu
da saxlamaq
Ш Ta6HoЙ BaroΠ ttayι 4.s″″ ―
QOrargah vaqonu
Ш TaMΠ oBaHHo“ ′
ィ。S″ 麟ψ )
`γ
―
IК
a
cBapHaЯ 6a」
Stamplan_
ml,― qaynaqlanmls tir
″
gリ
ι
.S′ α
UITaHra F`ι ″
″
IЬ К
a_sancaq
mΠ И」
EInIIЛ ЬКa КpenЛ eHИ ЯpeД yК Topa
― Reduktorun borkidici san―
cagl
ル■
″イ
α
]EIIHHraЛ eT`ψ′
・′
,′ g″ ο
の 一Spinqalet
mΠ ИHД eЛ Ьr7`cM´ fr.
,′
―
IIIraHra
-019i
Lr3MepHTeJrI'Ha,
$tanqr
IIIraHra crrJrorlHafl - BitOv
“
$tanq
′
″
gι ク ー
IIIraHrers
- $tangel
III'IaHreHrlflpKynI. (Henteq. stangenzirkel) "Illneeu" - "Yo[9u'
$tangenporgori
Illrauronoe 6ypeuxe - $tanq
SpindCl
EInИ HToH― SpintOn
IEΠ ИHToHЬ I TeЛ eЖ eК
ーStanq,
ox, qol
Arabac―
lqlarin spintOnlari
Ш ΠЛИHT“ ′ィ
・ψ ル ″―Splnt
“7● .Sη ο″″り ISgil,
Ш noHК a“ α
qazmasr
Illrarnas crrryauufl
ziyyat
IIIrarHoe (He
,pon 9ivi,di19ok
IEnoHoЧ HЫ ЙcTaHoК ― I,gil do―
zgahl
g"′ ′
SP″ ″
′4・ ・
Ш ΠpeHreЛ Ь
り
nne
-
-
$tatlt vo-
stiat) paclrrcaStat cadveli
eq.
IIIreune.rs (neneq,
―SprengCl"`″
a ―Spren―
HaЯ 6aЛ К
lunpenreЛ Ь
craHurH
peli
-
stemPel)
Stansiyanm gtem-
Illrencsrsnaq (uette4.
gcl tiri
HaЯ К
oЛ oHК a― spre―
EInpeHreЛ Ь
ngel kolonkasl
po3errca
zetkast)
453
-
stopsel)
$tepsel yuvasr (ro-
BITenceЛ
ЬHo― peЛ ЬcoBI.Ie
COeД
И‐
―stCpsclli rcls bir―
HИ Te」 III
lo,diricilori
mITenceJIЬ Hoe peЛ e
―
stCpSClli
rclc
luTenceЛ Ь
HLIil nPИ 6op― stepSel
cihazl
ШTenceЛ Ь
HЫ Йpa3Ъ eM―
StepSCl
sOk■ linesi
lampa
ШTИ фT“ %ι ィ
。
St秒 ―Stift
“ a― Kilidin,tifti
ШTHф T 3aMК
IITИ ф T HMIyЛ ЬcHЬ IЙ
―
Impulslu
Stift
uITИ фTOBЫ Й pacΠ ЫЛИTeЛ Ь ―
Stift tOZlandlrlclsl
.stiCλ″可
ЛЯ
砂Д
壼3MepeHИ Я 6a3Ы
Te」
―
IeЖ
eК
“
ШTИ xMac aa"ι
Arabacl薔 in baZasin1 619mok
■9in,ablon
ШTOК 作0"′ .S"rリ ーStOk
WToК racИ TeЛ
“Я―Sё ndincunun
,toku
BIToК TopMo3HOrO
ЦИЛ ttHД pa
―
EITopЬ l
41ra4.s"JJιリ ーLaglm
oК oHHЫ e―
dolori
“
Poncere per―
Ш TOpM030Й BeTepク のっ7.Srar→
―Flrtinall k■ lok
EITPaф HOЙ 6aЛ Л
′ 。Srra/Fp
―Corime ball `“ ““ “
HTPИ xoBaЯ ЛИHИ Я `″ a"′ ィ
Srガ ο
リ ー StriX(qlrlq― qlrlq
.
XOtt)XOtti
Ⅱ11り pBaЛ ραυ
7. S′ ″
″″
″′
砂
―
SturVal(sikan 9arxl)
HTypBaЛ
IIIrr,rpesofi r{3onflrop - Qubuqlu
izolyator
Illrsrpr - Ucu gig, mil (ox)
Illrsrps x.nenrur,r - Stxac oxu
IIIrxrps uera.lnuqecruii - Metal
ox
lllrrrpr,
orpa nNvxre,r surr fi Mohdudlagdrrrcr mil
IIIynr a:poqxnaM[qecxrft - Aerodinamik sos
IIIyU rugpo4rnauuqecxnr"r - Hidrodinamik sos
IIIyU uexanuuecrxfi - Mexaniki
sos
IIIyrnr )reKTpoMarHlrTHbti
Toll.loz silindrinin stoku
Ш TtlJIЬ HЯ
IIIryqep (He eq. stutzen) - $ttser
tllryuep BopoHrlt - Qrfin stuseri
lllryuep rroa MoHoMerp - Monometraltl $tuser
Illryuep c cerrofi - Torlu gtuser
Illryunrre rpy3br - Ododi yiiklor
Illryuxsrfi rpy: - Odedi yiik
Illrupenan ,raunouna - Qubuqlu
PyЧ HOro TopM03a-01
tollllozunun sturvall
454
Elektromaqnit sosi
lllyuonogaoure,rr - Sos batrncl
IIIyur,r :.nerrpuqecxse - Elektrik soslari
lllylr (anzt. shunt) - $lurfi
Illynruponauxe - $untlama
Illyrrnponaune perbcoBof uem{ Rels ddvrssinin guntlanmasr
Illyurupyloulan nepeMrrrqKa
-
$untlayrcr birlegdirici
Illyxrupyrcqar urraura - $untlayrcl gtanqa
lllyurxpyrculee pere - $untlayrcr rele
myp
/
myHTИ PyЮ Щ ee ycTPoicTBo
SuntlaylCl qurgu
―
IIyHTИ pyЮ Щ ИИ BЫ КЛЮЧaTeЛ Ь―
SuntlaylCi a9ar
][yHTHPyЮ IЦ ИИ КOHTaК T
harriki
D」IeК T‐
IllyHrorofi rrltfexr
p03aMК a― ElektHk kilidinin
uenx
,untlaylcl kontaktl
6MoTК a― Sunt dO―
myHToBaЯ 。
lllypyn (neneq. schraube)
―Sunt d6vresi
ЦenЬ
myHTOBaЯ
ЧyBcTBИ TeЛ ЬHocTЬ ―
Sunt hessasll首
-
pe.nsconofi
Rels d<ivresinin gunt
effektliyi
la言 1
][yHToBaЯ
IIIyHToBoe Bo36yx,[eHlre - $unt
tesirlenmosi
IuyHronofi pexrM - $unt rejimi
lllyHroeoI aBHrarerlb - $untmii-
-
rup
IUypynno-raev nr,l fi KJIIoq
$urup-qayka agart
1
455
$tt-
Ⅱ氏
e6eHoЧ HЫ Й6aЛ ЛacT―
Ql■
・1la_
das banastl
]Ц e6eHoЧ IIcTИ TmЬ HaЯ MaШ
ИHa―
Qlnnadas tOmizloyon ma,ln
e6enoЧ
HЫ Й3aBOД ―Qlll■・ada,
Щ
zavodu
Ц【
e6eHoЧ HЫ ЙcК Л
aД ―Ql■ mada,
anbarl
TBepД I.IЙ
―Flr9a qOV,a首 1
ё
Ч
К
a
3aЖ
IIMa―
Slxa91n iガ
Щ
]Ц И
T-l Lё vhe;2 Siper
]Ц eTOЧ HЫ Йy3eЛ
]Ц ИT
Ж e」 ITOro
rengli lё
]Ц И
T
(HЛ И
КpacHOrO)
vhe
ΠpЯ MoyroЛ ЬHoЙ фopMЬI―
Dizbucaq follllal lё vhe
―Bork qllllladas
Balansiasdl
КOЛ enЧ aToro Ba」 Ia―
―
ЦBeTa― Sarl(ve ya qlnnlzl)
]Ц ttT CTa6И
rlcinin uzu
]Ц eК a
BLIК ЛЮ ЧeHИ Я IIИ TaHИ Я
Qidalanmanl acma lё VhOsi
mada,
]Ц eК a 6aЛ aHcИ pa―
Qraflt flr_
9alar
TШ Ь■Ьle― Komur ittalar
Щ eTК Иン
Щ eTК Щ epЖ aTeЛ Ь― Flr9atutucu
]Ц IIT
Ⅱ【
e6eHЬ ―Qlrmadas
]Ц e6eHЬ К
pynHЬ :Й ―Iri qlrlnadas
Щ e6eHЬ MmК ИЙ―Xlrda qrlnad鉛
口Цe6eHЬ MЯ rК ΠЙ―Yum,aq qlr―
日Цe6eHЬ
ЩeTК Иrpaф ИTHЬ le―
ЛИ3aTOpa―
Stabillos―
diricinin 16vhesi
]Ц И
T Te」lecИ rHaЛ
Dir―
И3aЦ ИИ―Tclc―
isareve11.lonin lё vhesi
sokli valln llzll
КOHTalt‐ rHaЯ ―Kontakt izi
]Щ eЛ OЧ Han aК К
yMy¬ ■
■TopHaЯ 6a‐
Tape■ ―QoloVili akkumulya―
]Ц ИT
]Щ eК a
TOpЦ eBo「 o oFPa"Щ eHИ Я ―
Bas 9operlomonin 16vhesi
yΠ paBЛ eHИ Я _ Idareetin0
]Ц И
T
tor batareyasl
16vhesi
■ЦeЛ OЧ HaЯ 6aTape■ ― Qo10Vili
batarcya
]Ц eЛ OЧ Ⅱ
ЬIЙ aК КyMyЛ ЯTop― Qo―
lovili akkumulyator
Щe」 IOЧ Ь―Q010宙
MapКИpoBoЧ HЬ le― Mar―
“
kalama lё vhecikleri
]Ц IITК
И
TOBaЯ naHeJIЬ ―Lё vho pancli
Й―QaZllla9 s● o五
И
Щ
]Ц И
T CHerOBoЙ ―Qar Siperi
TOBaЯ cTOЙ К
a― Lё vhoぬ ya諄
ЩИ
]Ц
IIr nptlxo71Ч ecК
口ЦeЛ ЧoК ―Slqqlltl
ЩeЛ Ь―Cattaq,9at,yarlq
]Ц eЛ eBЬ Ie ynЛ oTHcHИ ■ ―Ara―
IIIITOК 3a3eMЛ eHИ Й
―
Torpaqla―
ma 16vhesi
]Ц И
TOК MecTHoro yΠ paBЛ eⅡ ИЯ―
bo,luttu kiple,diHcilor
」
ЦeTKa MeTaЛ ЛИЧecК aЯ ―Mctal
Ycrli idarectino 16vhesi
]Ц yn―
flr9a
456
Sup
И αre)nac‐
ЭBaKyaЦ ИЯ ρα
".ι `″
p03-SOnll,inlorin
tex―
CaЖИ
liyosi
BeHTa Кpyra `暉 α ′
ツ
ЭBoЛ Ь
ο
".
ー
ツ
″
″
リ CCVrOnin(dairOnin)
J‐
evolvcnti
ЭКBIIBaЛ eHT 6● c".α ′
リーEy―
9″ ″
ni qiymetli,cyni qiwoll,ck―
vivalent
ЭКBИ BaЛ eHT ΠaccaЖ ИPcК OrO IIo‐
e311a― Somi§ in qatannln ck―
vivalcnti
ЭКBIBaЛ eHTHaЯ ДЛИHa
yЧ acTК a
― Sahonin ckvivalcnt uzun―
luЁ u
Э КBIIBaЛ
eHTHaЯ cИ Л a― Ekvlva―
lent qivve
Э КBIBaЛ
eHTHocTЬ
Э КBИ BaЛ eHTHЬ IИ
Eh7ivalentlik
ΠOД Ъ eM― Ekvl―
―
valent yoxus
Э К BИ BaЛ eHTHЫ И
cTaTHCTИ Чec‐
КИЙ nPOrИ 6-Ekvivalent sta―
tistik eyilmo
ЭКИΠaЖ
″ィ
・′ ●4gリ ー 1
Ekip街`"α
;2 Minik`″
ЭКИnaЖ ЛoК oMOTHBa `ψ′α
″ィ
・
ー
″タリ Lokomot市 in ekipaJl
ЭКИnaЖ MHoroocHЫ Й―COXoXlu
ckipaJ
ЭКИnaЖ HaЯ ЧacTЬ ЛoК oMoTHBa―
naot
Lokomot市 in ckiptt hiSSOsi
ЭКИΠИp03aHHOe `ψ ′α
″ `g″
ι
―
HИ
e
Techizatll
り
COCTOЯ
′
lf・
Yoziyyat
3xnnnpoexa B ocrroBHoM Aerlo Osas depoda tochizat
3rnnnponrca BaroHa - Vaqonun
tochiz edilmasi
3rcunnponxa ooAofi - Su ile techiz etme
?rorornqecras (zpeu. oikos + logosl yrpo3a - Ekoloji qorxu
3xououafirep (sxzt. economzer)
- Ekonomayzer
3xonouxqecxar (zpeu. oikonomia) ae*retsr.ocrr - iqtisadi
fealiyyet
3xoHoltuqecxax :QQerrnxnocrs
- Iqtisadi effektivlik (vo ya
somorolilik)
3roxoMu.recx[fi aua.nnt - Iqtisadi tahlil
3xonoMn.recxlrfi rroxa3areJrb iqtisadi giisterici
3xo.uoux.lecxoe Meporrplrqrrre Iqtisadi todbir
3xogouxqecxoe o6ocnonanxe iqtisadi esaslandlrma
3xosouuqecnoe cruMyJrrrpoBaxue - Iqtisadi heveslondirmo
9xonouun - Qanaet
3ronouus BpeMeHn - Vaxta qaSronouns cuprr (n.ln Mareprra.ror) - Xammala (ve ya materiallara) qonaet
i‐
457
ЭКpaH`ψ ′α″・ ´Craり 3aЩ HT―
HЫ II― Mthaflzo
ekranl
“
a6eЛ Ь― Ek―
И
К
ЭКpaHИ PoBaHHЫ
Э КcIIЛ yaTaЦ ИoHHЬ Ie
ЭКPaHИ pyЩ aЯ Bo3Д yШ HaЯ ЛИ―
H“ Я ― Ekranla,dlrlcl hava
ЭКcnЛ yaTaЦ
nOTepИ
― Is―
tismar itkilori
ЭКcnЛ yaTaЦ IIoHHЫ e paCxoД Ь: ―
ranlanml,kabcl
istismar xOrclori
xettl
riリ ー
ЭКcneД ttTop aα ″
・ι
フ ′′′
Ekspeditor
ЭКcneД ИTop ΠoЧ To30rO BaroHa―
Po9t vaqonunun ckspeditoru
ЭКcneД ИTopcKa■ OpraHИ 3aЦ IIЯ ―
Ekspeditor teskilatl
ЭКcneД ИЦИoHHaЯ OΠ epaЦ ttЯ ―
Ekspedisiya omoliyyatl
ЭКcneД ИЦИOHHI・IЙ C5op― Ekspe―
IIoHHЫ Й OTК a3-ISti―
К
淵:棚ITゝ .smat、 ._
Э
fado
ЭКcnЛ yaTaЦ ИЯ BpeMeHHaЯ (И ЛII
nocToЯ HHaЯ )―
Miveqqoti
(VO ya daimi)istiSmar
ЭКcnЛ yaTaЦ ИЯ ЖeЛ e3HЬ IX ДOpOr
― Domir yollarinin istismarl
ЭКcIIЛ yaTaЦ ИЯ HencΠ paBHЬ Ix
MaШ IIH ― Nasaz ma,lnlarin
istismarl
ЭКcnЛ yaTaЦ ИЯ paД Иoy3Л a― Ra―
dislya ylgllnl
ЭКcnepИ MeHTaЛ ЬHaЯ Oα ″.ι 7●
dioqov,attm iStismarl
rra´ ″′
″″り OЦ eHК a cК oЛ ЬЖe‐
ЭКcΠ ЛyaTaЦ H■ cTpeЛ oК ― Yol―
Sii,monin eksperi―
mental qiymeti
HИ Я ―
doyisonlorin istismarl
ЭКcΠ ЛyaTIPyeMЬ :II napК ЛoК o‐
ЭКcnepIIMeHTaЛ ЬHaЯ ΠpoBepКa
―Eksperiincntal yoxlama
ЭКcnepИ MeHTaЛ ЬHoe КoЛ ЬЦo ―
MOTIIB03 - Lokomotivlorin
istismar parkl
Э
КoPTHal・
雀
c■
錬 "i腸
鵠 a_m第
鰯
Ittl`:ζ :slepe_
Э КcΠ opTHo‐ IIM■ oPTHaЯ nepeBo3‐
Кa_lxrac― idxal da,lmasl
ЭKCnpeCc● ″″■ aフ res9-Eks―
prcss
ЭКcTpeMa」 IЬ HaЯ reoф I13И ЧeCК aЯ
Я―Ekstremal geofl‐
CИ WaЦ И
Э КcnЛ yaTaЦ IIoHHa'Pa6oTa―
Is―
Э КcTpeMaЛ ЬHaЯ
Tpe6oBaHИ e
ЭКcTpeMaЛ ЬHaЯ
Ekspcrimental dairo
″り 3a‐
ЭКcnepTHoe aα ″。αΨι″
КЛЮЧeHИ e― Ekspert reyi
ЭКcnepTHoe ДHarHo● TИ poBaHИ e
―Ekspert diaqnozlasdllllla
ziki hal
uzunluttu
tismar isi
ЭКcnЛ yaTaЦ ИoHHoe
cITyaЦ IIЯ
―
Ek―
stremal voziyyot
_istismar tolobi
ЭКcnЛ yaTaЦ ИoHHLIC 3aTPaTЫ
―
istismar xerclori
458
TeMnepaTypa
―
Ekstrcmal tempcratur
ЭКcTpeHHaЯ `″ α axrra2 ocTa‐
■oBК a― Tecili dayanma
rpl・
ЭКcTpeHHoe raШ eHИ e cBeToф opa
―Svctoforun tecili sё ndinl―
mosi
ЭКcTpeHHoe 3aК pЬ ITИ e cBeTo● o‐
pa― Svetoforun tecili bat―
lanmasl
ЭКcTpeH■ oe
TopMoЖ enИ e― Teci―
li toll.lozlama
ЖHMHaЯ ― Ekssentrik slxlcl
dostok
КPyra
HИ Я― Diyirlonmo
cksscntrikliyi(■
Elcktrik sixll薔
1
ЭЛeК TPИ ЧecК aЯ peЛ ЬcoBaЯ ЦenЬ
―Elcktrik rcls dOvresi
ЭЛeК TpИЧecК aЯ cxcMa― Elektrik
sxcmi
ЭКcЦ eHTPИ К`ψPα ″4・ α ″rrrg‐
`ι
″リ ーEkssentrik
ЭКcЦ eHTPИ КOBaЯ pyЧ Кa npИ _
Э КcЦ eHTPИ ЧHOCTЬ
ЭЛeК TpИ ЧecК aЯ neЧ Ь― Elcktrik
sobasl
ЭЛeК TPИ ЧecК aЯ ΠЛoTHocTЬ ―
Э」
IcК TPHЧ eCК aЯ TЯ ra― Elektrik
dartlsl
ЭЛeК TPHЧ ecК aЯ xapaК TepИ cTИ ―
Кa TЯ r030「 O Э
ЛeК TpOД BИ raTe‐
Л■―Elekik dartl miho」 ki―
nin clektrik xarakteristikasl
KaTa‐
dairosinin
mumi mo「
kozinin olmamasl)
ЭЛacT“ ЧHaЯ Myф Ta r2P′ .′ s′ J_
=α
■ο
リーElastiki mu■ a “
ЭЛe3aTOpク α
IPl.ω 7“ α
―Elc―
"qけ
vator
ЭЛeК TpHф ИКaЦ IIЯ ψP′ .′ た力rra″
“
+′ αrpl./ac′ ″ ―Elcktrik10,_
diHlme
ЭЛeК TpИ фИЦИpoBaHHaЯ ЖeЛ e3‐
HaЯ Дopora― ElcktHklo,diril―
mi,domir yolu
ЭЛeК TPИ ЧecК aЯ ЦeHTPaЛ И3aЦ ИЯ
(Э Ц)― Elcktrik merkoz10,di―
五lmesi(EM)
ЭЛeК TPИ ЧecК aЯ ЦenЬ ―Elektrik
d6vresl
ЭЛeК TPИ ЧecК an ЦenЬ Bo36ytte‐
HИ ■ ― Elcktrik tosirlonme
dё vresl
ЭЛeК TPИ ЧecК aЯ ЦenЬ ΠИTaHIIЯ ―
Elcktrik qidalantna dOvrosi
ЭJleК TPИ ЧeCК aЯ ЦenЬ yΠ paBЛ e‐
HИ Я―Elektrik idareetme dё ―
vresi
ЭЛeК TpИ фIIЦ Иpo3aHHЫ Й yЧ ac‐
ToК ― Elektrikle,dirilmis
saho
ЭЛeК TpИ ЧecKaЯ ЧaCTЬ ―Elektrik
hissosl
ЭЛeК TPИ ЧecК ИЙ annapaT― Elek―
ЭЛelげ pИ ЧecК aЯ ω ι・ ′Ja■ rraり
“ izOlya‐
И30Л ЯЦИЯ ― ElektHk
tHk aparati
ЭЛeК TPИ ЧecК Hi1 30MoК ― Elekt―
slyasl
rik kilidi
ЭЛeК TPHЧ ecК aЯ Кoppo3HЯ ―Ele―
_Elektrik
3」 IeК TpИ Ч
ecК ИЙ3apЯ Д
Ⅲn
ktHk korroziyasI
ЭЛeК TpИ tlecК aЯ ЛoК oMoTIIBHaЯ
TЯ ra ― Elektrik lokomOtiv
ЭЛeК TPИ ЧecК ИЙКЛЮЧ―Elcktrik
a9an
dartisl
Э ЛeК TpИ ЧecК IIИ КoHTPoЛ Ь ΠOЛ O‐
459
Э」
Ie
san dorisinin elektrik miiqavimoti
ЖeHIIЯ cTpeЛ КИ―Yoldoyi,o―
nin voziyyetine clcktrik no―
zareti
ЭЛeК TPHЧ ecК Й pacЧ eT― Elckt―
“
rik hcsablamasl
ЭЛeК TPИ ЧecК ИИ COeД ИHИ TeЛ Ь ―
3.nexrpuvecmo-nHeBMarr{qecKaf
cxeMa - Elektrik-pnematik
sxem
3.nexrpuvecrno - Elektrik
3rercpo6auacrep
Elcktrik birle,diricisi
ЭЛeК TPИ ЧecК ИЙ CTpeЛ oЧ sIЙ 3a‐
“ ki―
MoК ―Elcktrik yoldoyi,on
ЭЛeК TpИ ЧecК ИЙ cTЫ К―Elektrik
qovusuttu(Cala言 1)
ЭЛeК TPIIЧ ecК ttЙ ToК ― Elektrik
coreyanl
ЭЛeК TplIЧ ecК ИЙ Ш yHT― Elektrik
,untu
ЭJleК TPИ ЧeCК Oe
3anИ paHИ e
cTpeЛ КИ― Yoldoyisonin cle―
ktrik qapanmasl
ЭЛeК TPИ ЧecК Oe n3MepeHИ e ―
Elcktrik ё19mosi
ЭЛeК TpИ ЧecК oe ИcnЬ ITaHИ e ―
3.nercrporo: amryruyanropnufi Akkumulyator elektrovozu
3:rexrponos nepeMeHHoro roxa
- Deyiqon coroyan elektrovozu
3.nexrponoe [ocrofHHoro rotta Sabit coroyan elektrovozu
3nenrpono:gyxopacIpeAenrrrenb
- Elektrik hava paylaycrsr
3nexrponoroperrorrrnr,rfi :aro4 Elektrovoz tomiri zavodu
C.)
―
sahesl
ЭЛeК TpИ ЧecКoe pa3AeJIeHtte ceTИ
―SObOkOnin elektHk ayrll―
masl
ЭЛeК TpИ ЧecК oe pe」 le― Elcktrik
relesi
conpoTHBЛ eHИ e
―Elektrik miqaviineti
conpoTIBЛ elИ e
Чe■ OBeК a(Э CК )― In―
Э ЛeК TPIIЧ eCК oe
КOЖ H
rpancQoprrr
aropHafl
-
Transformator-elektrik horokot qiiwosi (EHQ)
S,remrpo-gnuxyrlaq cura B3axunofi unAyxrruu - Qargrltqh
induksiyanrn elektrik-horoket qiiwosi
S,rexrpo-gnuxyuaq clIra peaKruBxaq - Reaktiv elektrikhorekat qtiwesi
Srerrpo.gnuxynlas clna caMouHayruuu - Oz-dztine induksiyarun elektrik-haroket qiiwesi
Elcktrik qlzdlrlcisl
ЭЛeК TpИ ЧecК oe noЛ e― Elektrik
ЭЛeК TplIЧ ecК oe
- Elektrik
miihorriki
3,rerrpo-gruxyqar cn,ra (3. ,(.
3renrpogenrarers
Elektrik sinagl
ЭЛeК TpИ ЧecК oe HanpЯ ЖeHtte ―
Elektrik gerginliyi
0TOnЛ eHИ e
Elektrik
- Elektrik
tohliikesizliyi
3.nexrponor - Elektrovoz
lidi
Э Л eК TPIIЧ eCК 00
-
ballastyoru
3.rexrpo6e:onacnocru
460
Э Л eК TPoД ИHaMIIЧ ecК ttЙ
ЭЛeК TPoMarHИ THЬ le 30Л HЬ : ―
TopMo3
-Elektrodinamik tomoz
ЭЛeК TPoЖ e3Л OBan cHcTeMa
Elcktr● czl siStCmi
―
ЭЛeК TPoЖ e3■ 030H
―
annapaT
Elcktr● cJ aparatl
ЭЛeК TPo3aMК И CTpeЛ oЧ HЫ e ―
Yoldoy15on clktrik kilidlori
ЭЛeК TPo3aMOК ―Elcktrokilid
9」 leК Tpo3aЩ eЛ Кa― Elektrik ro―
ZOSi
ЭЛeК TPoИ 3MepИ TeЛ ЬHЫ Й IIPИ ‐
6op― Elektrik 619i cihazl
Э Л eК TPoИ 3MCPИ TeЛ ЬHЫ e KJIeЩ И
―Elektrik ё1911 kolbetini
ЭЛeК TPoИ 30Л ЯЦИЯ―Elcktroizol―
dicilarl
Э ЛeК TPoMarHIITHЬ IИ
ЭЛ eК TpoMarHИ
―
THЫ Й BLIК ЛЮ Чa‐
TeЛ Ь―Elektromaqnit
IeК TPoMarHИ
Э」
a9arl
THЬ IИ 3aX3aT
―
Elcktromaqnit tutucu
H
Э ЛeК TPoMarHHTHЫ
КOHTaК TOp
_Elektromaqnit kontaktoru
ЭЛerrpoMaШ ИHa― Elektrik ma―
,lnl
eKTPoMeTP― Elektromctr(cihaZy
9」■
Э Л eК TPOMexaHИ
kalorifcH
―
BenTИ ЛЬ
Elektromaqnit vcntili
ЭЛeК TPoMexaHИ К ― Elektromc―
xanik(elektrik mcxaniki)
yaslya
ЭЛeК TPoК a」 IOpИ фep ― Elektrik
Э Л eК TPoК oM■ OCTCP
Elcktromaqnit dalttalarl
THЫ e 3aMeД ЛИTe―
ЛИ ― Elcktromaqnit yava,1-
ЭЛ eК TPoMarHИ
К
ДHcTaHЦ ИИ
КoHTaК THoЙ ceTИ ― Kontakt
Elcktrik
komposteri
,obokesi distansiyasinln ele―
ktromexaniki
ЭЛeК TPoКoHTaКT― Elektrik kon―
Э ЛeК TPoMexaHИ
taktl
К
ДИcTaHIIIИ
cИ rHaЛ И3aЦ ИИ И cBЯ 3И
ЭЛeК TpoК oppo3И Я ΠOД 3eMHЬ Ix
coopyЖ eHИ Й ― Ycraltl tikili―
loHn clcktrik korroziyasl
ЭЛeК TPoЛ И3-Elektroliz
ЭЛeК TPoЛ IIT― Elcktrolit
ЭЛeК TPoЛ ИTИ ЧecК И КoHД eHCa‐
Top― ElcはЮ litli“kondensator
-1,a―
revcllllo ve rabito distansiy―
asinin elcktromcxaniki
ЭЛeК TPoMexanИ ЧecК aЯ 6Л oК И‐
pOBК a ― Elektromcxaniki
bloklama
ЭЛeК TPoMarHИ T― Elcktromaqnit
ЭЛeК TpoMarHIITHOe BЛ H■ HИ e ―
Elcktromaqnit tosiri
Э ЛeKTpOMarHИ THoe■ OЛ e BoJIHbI―
Dalttanm clektromaqnlt saheJ
eК
TpoMarHИ THoe ЭКPaHIIPo‐
ЭЛ
3aHИ e ― Elcktromaqnit ek―
ЭЛeК TPoMexaHИ ЧecК aЯ ЦenTPa―
」
In3aЦ ИЯ ― Elektromexaniki
merkozlo,dillllo
ЭЛeК TPoMexaHИ ЧecК oe 3aК pen‐
ЛeHHe rpyHTa― Torpattin elc_
ktromexaniki borkidilmesi
IeК TpoMexaHИ ЧecК oe npИ cΠ o‐
Э」
co6Л eH“ e―
Elektromexaniki
qurgu(avadanhq)
ranla,dlllllasl
461
ЭЛe
ЭЛeК TpoMoHTep― Elcktrik mon―
Э Л eК Tpo■ HeBMaTИ ЧecК IIИ
tyom
TИ ЛЬ
Э」
IeК TPoHarpeBaTeЛ
ЬHЫ Й
ΠPИ ‐
6op― Elcktrik qlzdlrlcl cihazl
ЭЛeК TpoHacoc― Elektrik nasosu
ЭЛeК TPonHaЯ BЬ :Ч HCЛ ИTe」 IЬ HaЯ
MaШ ИHa(Э BM)― Elcktron―
ЭЛeК TponHeBMaTttЧ ecК И
КЛa‐
“
naH(Э ⅡК)― Elektropnevma―
ЧecК ИII ΠpИ ―
30Д ―Elektropnevmatik inti―
qal
ЭЛe岬 oΠ HeBMaTИ ЧecК ИЙ TopMo3
pcdal
-Elckttopnevmttik tormoz
IeК TpoHHЫ Й И3MepИ TeJIL
Э」
CKOpO_
cTИ ―Suretm clcloon ё
19eni
―
ЭЛeК TPonHeBMaTИ ЧecК oe yn‐
PaBЛ eHИ e TopMo3aMΠ ― Tor―
m021arln elektropnevmatik
Elektron imtahancdici
ЭЛeК Tpoo6orpeD ― Elcktroqlz―
ldaresl
ЭЛeК TPono「 py3Ч ИК―Elektroyi―
kleyici
ЭЛ eК TponoД BИ Ж HOИ
COCTaB
ⅡC)―
Elcktrik
heroket
ter―
(Э
dl.11la
ЭЛeК TPoo6orpeBaTeЛ ЬΠoe ycT‐
pOIICT30 - Elektrik qlzdlricl
qurgusu
kibi(EHT)
ЭЛeК Tpoo6opyД oBaHИ e BaroHa―
Vaqonun clcktrik avadanll薔
vcntil
tik klapan
hesablama masml(EHM)
ЭК3aMeHaTop
BeH―
Elcktropnevmatik
Э Л eК TPonHeBMaTИ
ЭЛeК TponHan neAaЛ Ь―Elcktron
Э Л eК TPoHHЬ IИ
―
ycTaHoB‐
ЭЛeК TPonoe3Д ―Elcktrik qatari
ЭЛeК TPonpИ BOД ― Elcktrik inti―
Кa― Elenoi,lqlandlHcl qurgu
ЭЛeК TPooTonЛ eHИ e ― Elcktrik
ЭЛeК TPocBapК a― Elcktrik qay―
ЭЛeК TPoocBeTИ TelIЬ HaЯ
1
qa11
nagl
qlzdlrlclsl
ЭЛeК TPonepeД aЧ a ― Elektrik
Otirucistl
ЭЛeК TPoΠ ИTaHИ e ― Elektrik qi―
ЭЛeК TpocBapHoЙ ШoB_Elcktrik
qaynagi tikisl
ЭЛeК TPoceК yHД OMep_Elcktrik_
saniyo019oni
dalandlriclsi
Э ЛeК TponИ
ЭJIeК TpoceК ЦΠЯ ― Elektrosck―
slya
ЭЛeК TpocИ ЛoBaЯ ycTaHoBК a ―
Elcktrik gic qurttuSu
TaHИe ycTPoЙ CTB a3-
poBК И―Avtoblokla―
To6Л oК И
ma qurttularinin clcktrikle
qidalandlrllmasl
ЭЛeК TPonИ TaЮ Щ aЯ ycTaHoBKa―
Elcktroqidalandlricl qurЁ u
Э」
IeК TPoΠ HeBMaTИ ЧecК aЯ ycTa―
HoBК a ― Elektropnevmatik
ЭЛeК TPocHa6Ж eHИ e ― Elektrik
techizatl
ЭЛ eК TPocHerOЧ ИCTHTeЛ Ь
poTop_
HЫ Й―Rotorlu elektrik qarto―
qurgu
mizloyoni
462
ЭHe
ЭЛeК TPocTaTИ Кa ― Elcktrosta―
tika
Э」
leMeHTク α″・′″″″″′″リ ーElc―
“
mcnt
ЭЛeMeHTЬ : rpaф ИKa ДBmЖ eHИ Я
Π003A03-Qatarlarln heroket
ЭЛeК TPoT■ ra ― Elektrik dartl
quvvesl
IICPeMeHHo「 o ToК a
― Deyi,on coreyanh elektrik
dartl qivvesi
Э ЛeК TPoTЯ ra nocToЯ HHorO TOК a
― Sabit coreyanll clcktrik
darti qivvosi
Л
eК
TPoTЯ rOBЫ Й ДЖeMnep ―
Э
Elektrik darti cempcri
ЭЛeК TPoycTaHOBК a ― Elektrik
ЭЛeК TPoT,ra
qraflkinin elementiori
ЭЛeMeHTЬ : КpyrOBoЙ КpИ 30Й ―
Dairevi oyrinin elemcntlori
ЭЛeMeHTЬ : ΠЛaHa ― Planln clc―
mcntlori
ЭЛeMeHTЫ
npocToЯ BarOHoB
―
Vaqonlarin bo§ dayanmasinin
clementlori
ЭЛeMeHTsl cTpe■ OЧ HЫx nepeBo―
03-Yoldoyison qurttularl_
Д
qurgusu
ЭЛeК TpoЧ acoBЫe ycTpoЙ cTBa ―
nln clcmcntlori
〃″ ル
Э」 ИΠTHЧ ecК aЯ t2,′ . ●
“
″οり peCCOpa― Elliptik rcsor
"′
HИ Щa―
ecК aЯ фOpMa Д
lИ nTИ Ч
ЭЛ」
Elcktrik― saat qurgulari
IЛ
ЭЛeК TPoШ Лar6ayM ― Elcktrik
,laqbaumu
ЭЛeК TPoШ na」IOnoД 6oЙ Кa― Elck―
Dibin ellipsli follllasl
ЭMIIIPИ ЧecК Иe の ′・ Cmp′″ι
り
nonllalar
HopMЬ l― Empirik “
ЭHepreTHЧ ecKKle o,′ artι rgaり
trik,pal dOyicisi
ЭЛeК TPomΠ ИЛ―Elektro,pil
ЭЛeMenT ropoЧ Horo ЦИКЛa― TO―
pe siklinin elemcnti
ЭЛeMeIT 3BeHa ― Manqa cle―
Encゴ i“tOSOmfati
ЭHeprИ Я― EncrJi
X03■ ЙCTBo―
ЭHeprИ Я ΠoTeHЦ ИaЛ ЬHaЯ ― Po―
tcnsial enerJi
ЭHeproД ИcneTЧ ep ― EnerJi dis―
pct9cri
HCneTЧ epcК aЯ cBЯ 3Ь ―
HeproД
Э
mcnti
ЭЛeMeHT КoЛ eCHOЙ napLI― To―
ker ciinin clcmenti
ЭЛeMeHT Кpen」leHИ Я―Borkitme
clcmenti
ЭЛcMenT Πpoф ИЛЯIIyTИ 一Yolun
EncrJi dispet9er rabitesi
HЬ IЙ IIoe3Д
―
Ener」 i qurasdlrrna qatarl
КoHcT‐
ЭHepronorЛ oЩ aKIЩ aЯ
profllinin elemcnti
Э HeproMOHTaЖ
ЭЛcMeHT cocyД a ― Qabin ele―
menti
ЭЛeMeHT cTaHЦ ИИ (rOpЛ oBИ Ha,
napК H ■ Д.)― Stansiyanin
clcmcnti(bOttaz,park ve s)
ЭЛeMeHT cxeMЫ ― Sxenlin clc―
mcnti
PyК ЦИЯ―EncrJiuducu konst―
ruksiya
ЭHeproclcTeMa― Eneli siStCmi
ЭHeprocHa6Ж eHИ e cTaЦ ИoHap_
HЬ IX ΠOTpe6И TeЛ eЙ ― Stasio―
463
ЭHe
ЭTaЛ oHHЬ :Й cTepЖ eHЬ ― Etalon
nar istehlak91larln cnerJi to―
mlnatl
9ubuttu(mili)
ЭHeproyЧ acToК ― EnclJi Sahesi
ЭΠИДcMИ Я―Epidcnliya
ЭΠЮPa`ψ ρα″4η ″●
0-Epira
ЭΠЮPa pacК ЛaД КII nepeBoД a ―
Yoldoyi,on qurttunun d6,o―
me cpurasI
ЭΠЮpa cTPeJIOЧ HOrtl nepe30Д a ―
Yoldoyi,on qurgunun cpirasl
ЭΠЮpa
TeMnepawPHЫ x
cИ Л ―
Moftillorin yaxlnllq effekti
ЭффeO nOЛ ЯpΠ ocTИ ― Qitblik
cffckti
cffckti
ЭффeК T фOT03Л eК TPИ ЧecК ИЙ ―
Fotoelektrik effekti
MoЩ HOCTЬ
Э ф Φ eК TИ BHaЯ
―
Ei
fcktiv gic(qiVVO)
ЭффeК TИ BIaЯ TopMo3HaЯ Xa‐
slori
ЭΠЮpЬ I И3ra6aЮ ЩIx MoMeHToB―
Эyilmo lnomcntlo五 nin epurasl
Эp03И Яクαrpl.9α ο″リ ーEroziya,
PaК TepИcTHК a― Effcktiv tor―
moz xaraktcristikasl
BHeД peHИ e― So―
moroli tetbiq
Э ф ф eК THBⅡOe ИCnOЛ Ь30BaHИ e―
Somereli istifado
Э ф ф eК TИ BHOCTЬ MapШ pyTI13a‐
mexaniki yeyilme
ーEs―
ЭcК aЛ aTop● ″27.ι S“ ″
"リ
kalator
Э ф ф eК TИ BHOe
ЭCК I13 И3Д eЛ ИЯ ′α″・ ′
Sf″ ISSり
―Momulatin eskizi(cizgiSi)
“
`ψ
ЭcTaК aД a`″ rr″ ィ.′ s′ αια′リ ーEs―
ЦИll ― Marsrutlasdlrmanin
takada
effektivliyi
ЭcTaК aД a HaЛ ИBHaЯ ―Doldu■ 1lla
Э ф ф eКTИ BHOCTЬ
(maye yuk10ri)estakadasi
Э ф ф e19И
― Bunkcr
―
BHOCTЬ
ΠpoИ 330Д
CTBa―
Istchsalln cffcktivliyi
∼
estakadasl
ЭTaЛ oH 6ψ ′α″・′″あ′
リーEtalon
ЭTaЛ oHHaЯ К
oЛ ecHaЯ napa ―
“
Etalon tokor cttu
MoЛ oTOК
x Me‐
rin solnereliliyi
kё rpisi
HК epHaЯ
ΠЛ aHOBЫ
poΠ pИ ЯTИ Й―Planll tedbirlo―
ЭCTaKaД HЫ Й MocT ― Estakada
Э Ta■ oHHЬ IЙ
sernere
Э●фeК T 6Л И30CTИ ΠpOBOД oB ―
ЭΦфeК T TOpMo3HOЙ ― Tonnoz
Tcmpcrattt」iclennin eptrasl
ЭΠЮpa yKJIaД КИ ШnaЛ ― Spal
d09onmosinin eptrasl
ЭΠKlpa luna」 I― Spallarln cptrasl
ЭΠЮPHЬ le pe」 ILCЫ ― Eptra rcl―
ЭcTaК ana
ЭTan 6ψ ′α″・ι
ーMorh010
`α `リ
Э TanHocTЬ “
BOCCTaHoB」
leHIIЯ ―
Berpa morholollyi
ЭффeK‐ rク αr2.イ ルC″ リ ーEffckt,
Etalon
9okicl
464
Э ф ф e口 И BHOCTЬ
pa3BИ TИ Я
― In―
kisafln cffektivliyi
ι
力ρ eК TPИ ЧecК oe―
ЭXOと ′ι・′
“
ElektHk oks',Л
sodasl
ЭШeJIoH“ ″4′ 磁Cbリ ーEsclon
"″
Io: - Yuz (herflerla yazat tele-
IO6xa nro:rnropa - izolYatorun
otoyi
Io6oqssrfi rr3onrrop - Otekli
izolyator
qraf aparatr)
Iosolt - Ftrlanmadan siirligmo
ЯBК a 6PИ raД Ы Briqadanln gol‐
lё
mesl
ЯB」 IeHHe― Hadiso(hal)
ЛeК TpocTaTHЧ ecК oe―
ЯBЛ eHHe Э
Elektrostatik hadiso
几 ЩOBIITO― Zoゅ rlidir
ЯДoBИ TOe BeЩ ecT30 - ZOherli
maddo
ЯДpo MapШ pyTa
tlll lparlaq)dairO宙
Mar,rutun
ЯЧeЙ Кa cTpeJloЧ HЫX CeК ЦHЙ ―
Yoldoyi,on seksiyalann yll‐
li ylこ ln
ЯКopЬ
M■ o「 onOЛ ЮCHЫ Й
oД Ho● a3HLIЙ
oTTHCК OB nЛ OM6-Plom―
blann izlonnin aydml増 1
Я
・IeЙ Кa― Yuvaclq
vacigl
ЯКOpЬ ―Lё vbor
ЯКopЬ 6apa6aHHLIЙ ―Barabanll
16vber
ЯКopЬ BeHrIIJIЯ ―Ventllh 16vbon
COXqutbli lё vbor
Parll―
Z。 laq
ЯpЛ ЫК―Etikct(damtta)
Я cHocTЬ
―
peЛ e― I,are
vbo五
ЯMa― Cuxur(quyu)
ЯpК aЯ КpyroBaЯ ■oЛ oca―
3Ы КOBIIIIHЫ Й 3aHOC― Dil,okil―
ЯКopЬ
cIIrHa」 IЬ Horo
rclesinin lё
ozoyl
Я
vber
ЯКopЬ
a ШIcaф a― Skain yuvaclま
ЯЧ
eЙ К
ЯЩeЧ HaЯ ynaК oBKa― Qum qab_
la,dlllllasl
―
ЯЩИК―Qutu,ye,lk
Я Щ ИК
―Birfaza11
3aBHCIMocTH―
qutusu
465
Aslllllq
LUdaTDa AZoRBAYCAN DiLiNDa
vERiLMr$ TERMiNLARiN
ALiFBA GOSTORiCiSi
―A―
A91q puta O-236
A91q stansiyalar O-236
A,lan(qatlanan,q」 dinian)Ineydanca O
Abadllq 3-29
Abonent gucIOlldl● cilorl A-7
-234
Aboncntli tclcqraFkOmutatorlan A-7
A91lan(yana atllan)bOl,0-234
Abraziv(cilalaylcl,itiloyici,p加 にanlaylcl)
nan qurgu o_235
И -126
Abrazlya(yuyulllla vo ya altdan yuyulmal
alati
∼
A91lan■ Ordlvan(v● ya pillokOn)P_325
A01lan Oturacaq O-234
A-7
A,1lIIla quvvOsi v-428
Abuno bilcti A-7
Acllnll,(aralannu。
Abun4i xoti A-7
Abun"iA-7
A91nu,quttunun qapanms1 3-110
A91lnu,SXCm C-397
A91lnu,Vaqon 3-58
Acan avtOnlat B-62
Acan sa=ac B-62
Acan siStCm O-235
A91nus vaqonlarln qabtta basinlasl H―
Acan yay B-62
A9an yay O-235
187
AcIIla(り
Acar aslllllgl К -138
'ncl)qolu
P-334
AOnla aktl
A-14
Acnla intiqall P_3"
Acar B-47
Acar B-62
AOma qaydasi n_282
Acar К -138
A,nla prOSCSi(hOrokot torkibilu)Π
Acar P-348
AOma yuk Om● Lyyatl o_240
yl P-347
A91q a10Vdan(i,lqdan)iStifadЭ
Alnla O-237
Π -279
Acmal lllSanlari,1●
A91q bayraq P-323
A91q harOkot torkibi O-236
331"1lnla,diytrlotmo,havdatna P―
Aclna.Seksiyadl口 Ⅱ -197
lq qap1 0-235
A9mtt P-326
∼
A,lq
qinlllZl(vo ya San)bayraq P-323
Adaptcr Forsunkasl A-13
A91q qoVS O-255
A01q luk O-236
Adda― budda
numun01ik B_60
Addlm axtancisi lu_450
-73
Addlm gorginliyi n_194
Addlm gorginliyi lu-450
ADDY roisinin● IIn Ho m● oyyon cdllir y
A,lq od(1,lq)0-236
A91q o● uk
ylrlor H-197
Acm●
A91q qapaq O_235
A,lq moftll「
-313
Acnla tOnur O-240
Acar 9●kiC К -138
AOarln diylrc●
)doVrO P_327
A91lnu,kOntakt P-327
O-236
A91q otunno O-235
-430
A91q platFon la O-235
466
ADDY toroindon mtloyyon edll血
Agac dぃ 。
mO Д-86
,y_
431
Attac enliklorД
ADDY― nin muvarlq
olunur y_430
ADDY‐ nun dollllr
-86
talimtl ilo mu● yyOn
A酔
yOllanna clxmaq huqu―
Attac Planka n-257
Attac slpor Д-86
Attac sp・al Д-86
qu(haqql)n_289
ADDY‐ nun xususi gostOn,ic_380
ADDY― nun qobulctmo dttasl Π -297
ADDY‐ nun muvanq tOlilllatl C-375
ADDY nun toyln etdiyl h“ lor n_289
Adi ondazo O-217
lovh。
12 Yiv"an(alol)n_258
Attac,pal m-453
AEac tih B-33
AEacln 9mmЭ ●
lal 10ti n-297
Attacin curtlmosi「
-72
AEacin 9mmOsi3-103
Д-95
Adi horokat qrarlki H_201
Adi muaylno ctmo ooXl徊 00-217
Attac― koI Salala
Adl y01dwison qurgusu O-217
A3r buFcr T-419
Aglr dayaq M-172
Attl11l qorar o_231
Adilik,ordina11lq,,tanl o_226
Adlandininll,■■qyas И -123
Admnistr6iya・ mudi● yyot A-13
Aま 【qOza К-159
Aま r qozalann(vo ya qozalann)dinamlkasl
Д-88
A言 lr q。 2alann(vo ya q。 2alann)soboblЭ ●‐
Adrcsant A-13
Adrcsat A-13
Adslz(inlzaslz)qObZ B-26
nin tosvir cdilmosi O-223
A3r qozalann(vo ya qЭ zalann)yaranm
Acroaxtan,A-13
Acroarx A-211
voziyyOti vo ya,oral●
Acrodib A-20
A督 lr
qЭ
0-215
lmaP_
Zanl(yaxud qЭ zanl)a□■
323
Acrodinal uk sos ln_454
Aerclgelin tOkul口 ol● ku Л -167
A[lr qЭ Zanin(vo ya qozalll⇒ arasdinlnlam
Aeroqatar A-20
Acromctr A-20
AElr qoZanin(vЭ
Acroplito A-20
AcropOrt A-13
Aま r qozanin(VЭ ya qozaninl sobObinin di‐
aq画 輛 ぃ lД -88
Acrotodqiqat(acrClaxtan,)A-211
AEE qЭ zaFun(VO ya qЭ zanin)SObObl● rlnin
Agcnt A-13
A=islq B-26
AEI qЭ zanin sobobi n-300
Aeroqanov bino§ dincisi К _156
P-333
ya qЭ Zanin)qar1lSiniロ
alin… lΠ -290
muoyyon cdilmosi y-4311
AEIong B-26
AElr notiCO T-419
Aglr noticO T-419
AE rongli(DU 55 fomasl)bildm,И ―
118
Aこ ac(taXtal dO,Omo H-196
A3rtlp T-419
A=:rOokili(qatar,tOrklb,yuk vo s)T-419
Attac(Vo ya mctal)pi110ktt Л -163
AEac baraban Б -23
A言 1っ okih nOqliwat vasitosi T-419
A=ac cttgo1 3-47
A言 1"Э klli yuk qatan
Aこ ac dayaq
Attlr90kni uzuntorklbli T-419
Д-86
Attac dayaq O-223
AEac dlrOk C-391
A=ac dirOkdO fonor
Π -272
A3"okl■
A=lrOkili y●
klonn u"n
dallnma
sЭ ●lon(vO
ya
"k10r
mcydanca
n-2611
Φ -437
Aま
oralti)y_429
゛
。
●n dttmnlasl
A言 lrllq
"oklH quvvosi
yu鳳
467
c_362
Π-246
AEl■ lq mOrk。 21Ц
-444
AElrllq malkozinin k∞ rdinati
Aktiv elektrod A-15
Aktiv gorglnlik A-15
К-151
Aま z3-116
Aktiv guc A-15
Axan su C-391
Aktiv hindunuk A-15
Axar torpaq r_79
Aktiv ikiqutbl●
Axarll fonlla O-215
Axln IIlanqa tsulu n-286
Aktiv kc9incilik A-15
Aktiv kutlo A-15
Axin usulu Π _286
Axlnll ventllyasiya B-41
1●
kA-15
Aktiv quvvo A-15
Aktiv q●
vvo C-362
Aktiv lnuqaⅣ imOt
qliyyat sistcnu n-286
Axlnil― soma ventilyasiya B-41
Axintinin muqavilnOti c-376
Anr(dakl),SOn ldakl),aXmnO,sonluq,
Axinll― konvcycr nЭ
A-15
Aktiv tozyiq A-15
Aktiv tozylq Д -30
Axlra catdinlan(qurtaran)bttmaq 3-1%
Aktiv uzunluq A-15
Aktiv ytt A-15
Aktiv,foal A-15
Axm(slZmal,iti,″ 誠nla,okmmo,
Aktll iddia loaliyyoti A-15
ucluq К -150
tokulm y_433
Akustik(sosli)isarOvcrmЭ
A-16
AxIIla olalnoti n-298
Akustik isaro A-16
Axrna P-333
Axnu,mohsul n-3118
Akustlk ql,qlnq sosi veron A-16
Axtancl И -127
Akus● k rclc A-16
Akustlk nlancolor n-279
Axtans isi Д -86
Axtans yaz:OnlasI P―
Akustik roqs A-16
Akustik tosir o‐
"7
Axtans,todqiqat И -122
Aid olmaq,monsublugu ol咽 ,mЭ xSllSluq
Π -299
Aqrcqat(muhOrnk)A-13
ditlvlomok A-14
Aqrcqatin qatarln torkibinЭ
湘熊“
ュ
祠 yator batarcyasi B_24
鰤
myatOr batarcyasinin yuklonmosi n
qoyulnlasI■ ―
284
Aqressiv muhit A-13
Aqressiv A-13
Al,aq(ω aま )gOrginlik H-193
-268
ARImyatorlann o2-02unO bOsalr墜 lC―
350
勲
К -153
Akustlka A-15
Akvcduk A-14
Axtans‐ xilasetmo dostosi n-274
A烙
all
Akustlk zorbo A-16
A19aq gOrginlik quttusu y-40
A19aq gOrginlik saЁ acl К -135
ュ
mlllyator batarcyasinin vЭ ziyyoti C―
378
A19aq gorginlikli rele P-343
勲
ュ
mulyator clcktrovozu Э ‐460
ARlmulyatortu● usu К -136
A19鯛 svctofor К -133
A19aq sVetofor C-354
Akkumuly2ator A-14
Akkumuly■ orlu aabaclq T-402
Alctt tCZlik drosscli
Д -96
A19鯛 tczlik H-207
A19aq tczlik Ч -447
A19aq tezlikli kabel К -131
A19aqgorginlikli izolyatoF И -122
A19aqx。 lit● li polad C-386
Al,aqOmu(ω 導 。mu)d。 laq O-212
Akscpdo,dihl血 ,hesab 4-16
Akti,iA-15
Akt A-14
Aktln t"ibi C-378
Aktiv coroyan A-15
Aktlv dOvro A-15
468
Alcaldicl oIIISal
Π -279
Altllq n-268
A19aldici transfonmaor n-279
Altllq,dayaq n-270
Π -279
Aldlqlann ycnnin doyloilll10si C-356
Altllqslz borkldici C-366
'gorginlik
Alot И -126
Alununium damar(naqil)A-16
Alotin dOzuml● luyu(mOhkttdiyi)C-390
A10aldll■ ■
Alotin itilonmosi 3-113
Al●
AIЭ tin
Alununium x。
vchlmosi n-26S
Alodor dosu H_18S
saxlanma qaydasi n-283
Amonzator ara qa● A-16
И -126
Allcinl xめ ordar
etmo V-419
Amrlizator qurgusu A-16
Alinunium xolitos,(arlntiSi)A-16
Amorizator A-16
Allsnla tcmperaturu T-403
All,コ 峰 od alnla・
Amper A-16
yannla,21,lq,alov:3
Paltlayl,B-59
53
AmpcraJ A-16
Ampcrlnetr A-16
Ampcr‐ saat A-17
Ampersaniyo A-16
Ampesargl A-16
All,m、 od tutma aloVlanma yallnta B―
Alql‐ satql
К -160
Almaq,tolob ctmok;2 Corlnm almq,3
Caza vcrln3k,tOnbch etm● kB-45
Alov■
-256
AmpeⅣ
oltlnetr A-16
Ampervoltmemn gencratom「 -69
AInplitud A-17
Amplimd tczlik xassosi(Xususiyyoti)A― ‐
Alovlanala tcmperaturu T-403
Alovlannla B-55
17
Ali bo,altnla cihazinin qapag1 3-103
Amplitudun Jは
Altdan sallnma(vo ya toxaclannla)EnCn_
'1-182
Altdan sannla,dolarla Ⅱ -269
Altdan tutmaq,tutmaq Π -271
Altdan,unla n 269
Al● de,lkli yanllq Ш
-451
smok Π -270
qat artl■ lnlasl
y-421
An,2 Vaxt,zalnan,moqaln:3 Moment
ali n-265
Altdan sallnnll,valclq n-26S
Altlndan kЭ
hnin doyOn C-390
Amortizasiya xorcloh A-16
Amo“ izasiya mablo」 (aylrmalan)A-16
Alotlorln vcnlll10 qaydasl II-282
Al● tli yoxlaIIla
litolЭ
Alununium qablq(● Zluk)A-16
Alumlnium moftili A-16
Alotin yoxlanilFlasI B― ω
AIЭ tlttn
血 niuIIl folqasl A-16
Ana vo u,aq otag
К -143
Analitik usul A-17
AnaloJi(oxsar,bo並 or vo s)A-17
AnaloJi borkllmo A-17
AnaloJt hadiso A-17
Analoq‐ roqomdi birlЭ
irlCi A-17
Altilldan vunlla,altindan nuxlallna,altinl
Anbar siste制 oHnin paramctrloH n-243
“
Allbar tikililo五 nin tutumu
B-48
doン mo,altlndan salnla Π -265
Altinl tolluzlomo n-271
AJDar К -136
Anbar C-364
Altloxlu tcndcr Ш -451
Anbar,pakhauz Π -242
A■ luzl● qttka r-69
Anbar91,anbardar К -136
Altil言 ln b"lT-41l
Altllttin cOpliyi n-250
Al11こ ln
rcbOrdasI P-336
Altllq kOrpucuytiヽ
Altllq
Anbardな niom.liyyat B-50
Anbaldan vcilmo B-61
:-183
Anbann as]rinu n-308
Anbarin icttosi A-19
Π -268
469
Anbann i,lqlandinlmas1 0_227
Ani gllc M_174
Anod zOnasl A-18
Ani qiym● tM_174
Antcna A-18
Ani rclc P_342
Antcnanin tosirlonlnosi 3-52
Antiscptik10 1palin hopdurulmasl n_ま り
Anod A-18
Ani qutbl● kM_174
Aniン■kH_187
Antltcror t● hl● kosizliyl B-25
Aparat zall A-19
Ani M_182
Arutosirli aparat A-18
Aparatin kllidi 3-109
Ankcr● lnm A-17
Anker bolm A-17
Aparatin s01ahiyyOti К _143
Aparatlarda p10mblann but6Vluyu Ц _
Ankcr boltu Б -32
443
Ankcr bud● (,aXOSi)A-17
Apttalann yerloldinlmOsi P_325
Anker day電 lA-17
Ankcr day嘔
Apanci buks n_261
o_223
Apancl halqa n_261
Apancl hlssO,apanci nlanqa 3-115
Ankcr pi10tOsi A-17
Apancl kOnsol H_205
Ankcr sahOIЭ hn birlЭ
Apancl kOnstmksiyalar H-205
^nkCr dlrO,M-173
Anker sahOsi A-17
lmosi c_377
Apancl qasnaq B_40
Ankcr A-17
AnkerlomЭ
Aparlcl 10kOmcltiv B-40
A-17
Apancl ox 3-40
Ankcrlomonin pozulalasl H-195
Apancl planka B-40
Apancl tOker B_40
Ankcnonm,budaq(,aXO)A-18
Ankersizl● ldirmЭ P_322
Apanci tOkor К -140
Allqar A-17
Anqarll anbar A-17
Annotasiya A-18
Anod batareyasl A-18
Anod carЭ yanl
Apttcltros H-20S
Apallcl val B-38
Apanlan isin xususiyyoti x_440
Apanlan qasnaq B_40
A-18
Apanlan tOkOr К -140
Anod dovrosi A-18
Anod drosscli A-18
Apanian val B-38
Anod gOrgillliyi A-18
Apaninll,ckspehmentin(v3ya hCSa‐
blamanin)nOticosi P_341
Apanlmり an ynk H_198
Anod gOrginliyi H-193
Anod xaraktehstikasl A-18
Anod konturu К -150
Apanna qabiliyγ oti
H_205
Aparlna,apanlm● d■ lnla,d咎 lnllma P―
Anod qidalandinlnsi n-256
Anod muharlzosi A-18
Apanna d∞ inla B_60
Anod polyarlzasiyasl(p01yarl● n asl)A―
Apc● Odik sistcm A-19
324
18
Anod pOtcnsiall
Apparcl A-19
Π -285
Ara toboqo,ara qat,ar」 lq qat,2 cOkmo,
Anod rcaksiyasi A-18
Anod rclcsi P_342
salma・ 9Э kilmo,salinma n-308
Ara,arallq,mOsalno,mosaFo 3-106
Ara,ara1lq,muddot,vaxt,f・asi10 H-308
Anod,uasI A-18
Anod tObЭ qosi
A-18
Arabaclgin alnomzatonlnun pazl
Alabaclま n baZasl Б -21
Anod torpaqlatllasl A-18
470
К -138
Arallq platforlnasi n-3118
Arallq relesi P-343
Arabaclこ ln baZasin1 619mOk u9in sablon
Ш
-454
Arabac13n ci10Vu n_262
Arallq rels borkidicisi n-3118
Arabaclgl■ 9or91voSi P 3311
Arallq stansiyasl
Π -308
Arallq stansiyasi C-387
Arallq tirloh Π -308
Arallq vaqonu Π -308
Arabaclま n daXni yay1 3-50
社 abaclgln diylrlonnlosi
Π -268
Arabac13n xanCi yayl H-194
Arabaclgln qaldinlma ycn M-177
Arallq vab B-38
Ц -444
Arabaclgn mork● 21 yayl Ц -444
Arallq yoldoyllon ku9osi n-308
Arabacl,nd,T-408
Arallqll― rlDmb lok111l kontakt lobokosi
Arabaclま n morkЭ Z
asqlsl
Arallqlann aralannlasl P-324
Arabacl言 in
yanhgl B-31
"iVOSi II-341S
Arabaclま ny句 OStu tirl H-188
Arallqll‐ rombOЭ k11li kontakt asqlsi n―
Arabaclq yayn n-313
Ara1lqslz ili,m●
310
B-25
Arabaclq T-402
Aran12,fasilosiz,du― dan Б -27
Arabaclqlararasl bino,mO M-175
Arasl kosilon zong n-294
Arabaclqlann sayl Ч -449
Arabaclqlann,intOnlan Ш
Araslkosilmoz i゛ usulu Π -286
-453
AraslkЭ silm2-dostoli
i,usulu n-286
Arttdlma qaydasl Π -283
Arabo゛ um klplЭ ttiHcilor Щ ‐456
Arasdlma nlateHall M-172
Arasdl― q,ンoxlamq,tohqiq etmok P―
333
Aradan qaldimm muddoti C-385
Aradan qaldinllanin sonuncu muddЭ
tl
Π―
290
Arよ osmo n-247
Aralanan budaq,。 axo B-43
Aralanman:n Oo口 manin)inutasiyasl
123
Aralannus tiy●
Ц―
310
Arabaclin u2ununa 9●
Arayl,ln osli Ⅱ -269
肺 itra」 mohkomsi A-19
ArdК n ta● Jonmo muhOrrlkl Д -31
И―
Ardicll n-283
0-232
Ardicllllq■
-283
Ardlnca golon,sonrakl C-367
Ardlnca gondorllon O-237
Aralanml,lomoz qolibi O― 独
Aralanru,vaqonlar P-3311
Ara113n 01malnas1 0-239
Ardinca B-58
Arcometr A-19
Ara11シ n tOnzittonIIlosi P-338
Arxa arabaclq 3-105
Ara11,n yaranmas1 0-214
Arxa calaq 3-105
Ara1lq 3-106
Araliq borkldlcilЭ i Π -308
Arxa gonlnu,lln aynas1 3-116
Arxa yastlq 3-105
Arallq borkidicisi C-366
Arxadan camm H-186
Arallq dayagl o_224
Arxadan g,on ayinln C-360
Ara1lq dayaq stansiyalan O-224
急 adan gЭ lon qatar C_360
aq n_308
Arallq konturu К -150
Arallq magistra1l Π -308
Ara1lq moftili Ⅱ -308
Arxadan qost1lmu,n-31111
Arallq monteqosi n_308
Aご xclq
Aralaylci cihaz P-32/3
Araliq dγ
Arxall言 ln
yc'lmOsi n_120
Arxallq 3-111
Arxaya(gcny。 )hOrOkOt 3-105
471
К _132
Arxln qlragl B-26
Aslhllq,aslh olmaq 3-103
Antq yuk10nmO(cOrOyanin vo ya gЭ rginliy
Aslllllqdan"llma B-62
in)Π -2/87
ArqOnqOvsl●
Aslllhqlar sxenu C-397
qaynaq A-19
Arlllatur govdosi(karkaSl)К
Asllnla n-2“
Asllnus plomb H_185
-133
Armatur ye,iyi(qutusu)A-19
Asinmn ayinclsl A-20
Arlllatur A-19
Asinxron ipsalnn A-20
Amaturlalnanin ycyilmosi
И -120
Asinxron mぃ lni A-20
Asinxron muho“ kД _81
Amaturlttdlninus plastnlas A-19
Annaturlttdlmaq A-19
Asinxron lnuhorlkl A-20
Artan cOm,artan yekun H-194
Asinxron muharrlkin surusmOsi C-364
AsinxЮ n reJim A-20
Asinxrrln sistem A-20
Artezian suyu B-51
Artlq(ifrat)gorginlik H-193
Artlq dOldurulan tozylq C-353
Artiq i,lomonin maya doyon C-357
Arllq i゛
Asinxron A-20
Asql,asma・ aslinla Π -2“
Asqinin uzununa tonzin」 Э
nmosi
otmo(SOrfetmO),(matChal“ yanac‐
電 lVoS)Π -252
Artlq tЭ zyiq И -118
Arllq yuklomЭ
yo gorO ylglm C-351
Asma blok E-29
Asm dayaq Π _266
Artlq ytk10nmo Π -247
A● lq yukun cokisi 3-42
A●lqlama olavo Π -289
A● lqslxmaqla bo,alinla C-367
Artlq_tOkrar d"lmalar И -119
Mlq― uzaq d■ lmalar И -119
Ar1lm Π -299
Asllla giniyand「
Asma korp●
ma n-294
3-47
Asma qlftl eilid)H-185
Asnla qll11la qapmaq 3-111
Asnla noqtosi T-411
Asma pillokan Π -266
ArlinlIIll,Xususi tanf T-41Xl
Arllrma pi1lokon ll-300
Artlnlla,artir1lma,olavo etmo,ustunЭ
_71
Asnla tzolyator И -122
Asnla izolyator Π -266
Allinlnll,tanf T-400
Artin la,calaq,olavЭ
n-305
Asqinin ytklonmosi H-186
Asma arabaclqlar n_266
Asma pillokЭ n
H-135
Asma yol n-266
Asmaq B-611
qOy―
ctmO n-300
Astagcdon(yⅣ a,gedon)nOqliyyat vahidi
Allma,boy● mЭ y_419
Asan d“ Ina bilon,d● Inllmasi lllulnktln
olan,noq10 yararll T_414
T-4119
Astarlamaq「
A,中
AsanЭ ●yon x01itO Л -162
AsanЭ ●yon mctal Л -162
-79
(vo ya yuxan)olaqolondi■ cHor C―
355
A,ai biCf H-206
Asanginlon(asangedi10n)ycr Л -162
Asanyanan yuk」 I-162
Astt buraxnla kranl К -155
Asagl dayaq lovhosi O-224
AsI1l bloklalna B-30
Aslll xorclor 3-103
A,agl onda70 H-206
Aslllllga qo,maq B-47
A,電 l
Asaξ ondazOsizlik zon■
Aslhhこln yOXlanmasl Π-302
Asill1lq qutusu Я ‐465
ondaz。 ●zlik
13-117
H-198
A,ag1 0ndttOsizlik H-206
Astti mOrtObo(vЭ
472
ya qat)H-206
A,agl salinnll,corayanq● bulcdlci O-238
Asagl sallnlnl,gorg油 dk,azaldlinll,gorg
AtlnosFer tozylql A-20
Aunosfcr A-20
Atmosfero dav嗣 lhq A-20
Atom energcttkasI A―
" T-413
ATS‐ do tranzlt brlosmo
inlik 3-110
As電 l salm(suroti,t● zylqi vo s)C-371
Asagldan qopan boran M-178
A,aぷ sl
l10 h。 面
k●rpus●
M-183
attestasiya A-211
Avadanllgln t劉 画耐anlllasi n-280
A,agttempcraturlu torpaqlar H-2117
ya komDziyaedlci)mddO E
A,lndlnCl(VЭ
-97
A,mci nEXanizm● uttu)3-39
Avadanllqlann saxlanl,na gOro cavabdeh‐
1ik(mOSuliyyot)0-233
A,lnm tikllisi n-308
Aslnm,g62 00rpud。 ),ara.arallq,pillokOn
hissosi n-308
-81
Allnnlln uz劉 113Д
A,lma quvvosl,t● zylq
A,lnm sillndrl Ц
-446
cdilm,ca● ,…
P_331
A-7
Avatotommzlann ta n buraxllmttl n―
276
1lq B-67
Avizo,blldlH,voroqosi A-8
Avraziv dalr● A-7
Φ -435
Aokarlanm,nasazllq O-212
Faktl
Avtobloklallla duz10ndl●
Attar qatlna(o●di10n nletala olavo ctmo)
n-2"
Aticl bttmaq Б―Z
Atici bttmtt C-352
Atici dy●
Avan laylholo9dln l●
Avan‐ port
A-7
Avan‐ post A-7
Avan‐
zal A-7
A,ulnlln ortasi C-358
A,kar
A‐‐lallla
Avadanllq O-213
Avadanllqla t“ はzat O-229
cisi B-64
qid■
Avtoblokla na qurgulannin clekulkl●
landinlnlasl Э‐462
Avtobloklam quttuSu y_432
Avtobloklal la A-8
C-352
Avtoblokla“
dm istlfado n-278
Atlcl yoldoyl,Dn C-352
Avtobloklalllanln bttla珈 嗜13-108
Aticl yoldoyl,on C-392
Avtobloklalllanm bird●
Atlcllann ycrlosdi■ lnlosi Д -89
A● lan(OlttЭ
220
)qayka H-190
Av,obloklalnanln ideH
Atllma yolu(karxanalarda1 0-232
A● lm,qatar
B-33
Atnla tullanlna.tullanl,3-611
Atmosfcr bo,almパ lP-329
Atmosfcr coroyanl A-20
ookuntusu A-20
Эngoli(IInncosi)A-20
rginliyi H-193
AtmosFer ifrat gorglnliyl n-251
Atmosfcr gЭ
Atmclsfcr kalncrasI A-20
AtmЮ sfcr kanall A-20
Atmosfer klapaninin qalpagl К -141
Atmclsfcr korrc ziyasl A-20
AtmDSfCr tosirl A-20
li xoti
Д -84
Avtobloklalrlanln istlqametlnin doyl,diil―
maq n-270
AtmЮ sfcr
Φ -436
Avtobloklalllanin ikidovЮ
mOSi
Atlanmaq,dingildomok,tullanmaq,s19r■
At口 ЮsFer
vroli xotdon O―
И -119
Avtoblokla nanin ytksokgorginlikli xotti B
-65
AvtKlcaVabvedci A-12
AvtoccVirgoc A-12
Avt∝ evirg∝ in(doyiodihci)kontaktl
146
Avto9e宙
326
rgocin kontaktinin aynlmasl P―
AvtoceVirg"in bloku B-29
Avtodispct9cr A-8
Avtodに zin A-8
Avtofoaliyyot A-8
Avtogcn qaン nagI A-8
473
К―
Avtokar A-8
AvtoqO報 unun roFciyl n_277
A■ o峙 an A-8
Avtoq。 円 unun tipik bttlli T_408
Avtoqatar A-12
AvtoqO,qunun uzununa oxu n-305
tl Д -85
AvtoqOsqu govdOsinin rofciメ Π -277
Avtoqo,qu kllidinin 91xlntls1 0-238
AvtoqO,qu qOruン ucusunun ciyni Π -258
AvtoqOsqu avadanl181nin foaliyyЭ
Avtoqrcydcr A-8
Avtomat qapllarД
-81
AvtOmat saxlalla kamcrasl A-11
Avtomat A-8
A■ oqO,qu qurgtlsunun nasazllgl H-200
Avtoqo,qu quraSunun nasazl181 P-333
Avtoqosqu quン Tugunun bondi n-251
Avtomatik(vЭ ya yanmavtomatik)bloklキ
Avloqo,qu A-13
Avlonlatik a9ar A-11
Avton■ 91A-12
nlallin nasazll言 1■
-21Xl
Avtoq。 ,qulann attanl P-334
Avtomatik"ar 3-62
AvtoqO,qulann govdOsinin manipulyatoru
Avtomatik"n■ (dOVroni)A-11
ル1-170
Avtoq。 ,qulann qO,ulmasina onun olma V
Avtonlatik aparat A-18
Avtonlatlk bloklalna A-10
-419
AvioqO円 ulann oxlan tzro nlorkoz
444
Altomatik bloklaIIla Б -30
Avtorrlatik bloklandan islFadonin dayan‐
Ц―
dinlmasi n-293
Avtoq。 lqun kilidinin clXintisl(sis ucu)m
AⅥ omatik coroyan tOnzilnloyicisi A-11
Avtomatik cihaz A-11
-451
AvtoqO,qunun∼ llmaSl P-334
Avtonlatik ocvirgacin b10電
AvtoqO,qunun"ma intiqall P-334
,H-207
Avtomatik duym01i rcle A-11
AvtoqOsqunun"ma q01lannin voziン γoti Π
Aャ 10mank ehtiyatlallla P― 拗
-277
Avtonlatik chtiyatlal la P-340
AvtoqO,qunun agz1 3-116
Avtomatik foaliyyOtli isaro C-3611
AvtoqO,qunun boン ●k di,inin bumu(ucu)
Avtomatik xott A-10
Avtolnatik impuls sistcm A-10
Avtomatik intiqal(6tunct,apancl,9c宙 ―
H-209
Av10qO,qunun 91xl,13-66
AvtoqO,qunun Oksy● kunun qopm61 0-
Hci)A-11
236
Avtomatik isosalicl Π -316
Avloq。 ,qunun govdOsinin sallanmasl n―
Avtolrlatik ioosalnla n_316
303
Avtomatik kccid isarove●
-74
Avtoqo,qunun hundurl● yu B_66
AvtoqO,qunun ili,mo konturu К -150
AvtoqO,qunun hazlrllEI「
cisi A-10
Avtomatik qaynaq A-10
Avlonlatik qcydiyyat A-10
Avtomatik qidalandinna A-11
AvtoqO,qunun kilidi 3-109
AvtoqO,qunun kilidsaxlaylcls1 3-109
Avtomatik qur31 v_● 2
Avtomatik logv etm.(marsrutun)A-10
Avtoqo,qunun qaldlncisi n-272
Avloqosqunun qinlmas1 0-214
Avtonlatik lokomcltiv isarovcici v● avto‐
stop qurgusu y_432
AvtOqO,qunun qoruyucusu Π _290
Avtoqo,qunun quン Tuqcuttu x_440
Avtomatik lokomoほ v isarovcncisi(ALI)A
Avloqo,qunun mcxanizlm M-179
AvtoqOsqunun oxu O-232
Avtomauk molumat(SOr3)qurmSu A―
AvtoqOsqunun oz_o2unO、 1lmasl C-350
Avtonlatik mttharlzo A-10
Avtomalk nozarot mOntoqOsi A-11
-10
11
AvtoqO,qunun pazl К -138
474
Avtolnatik nozarЭ t A-1l
Avtonlauk 019n10 A-1l
Avtonoqliyyatla toqqu,ntt C_391
Avtonom qidalandln la A-12
Avtomaik rcJIm A-1l
Avtonom rctteratOr vttonu(ARV)A―
H-196
Avtomttik stansiya C-387
12
Avlonom A-12
Avtomatlk sazl…
Avtomatlk svetoFor lsarovchcisi A-1l
Avtomatik。
A■ oreJlm qurgusu A-13
laqbaum A-1l
AvtorcJim A-12
Avtomatik teleFon stallslyasI A-1l
AvtorcJlmmn tin B… 22
Avtomatik tokrar qo,ulma A-1l
AvtorOqs A-8
Avtomtlk tonzittomo A-1l
Avtomauk tonzimOylci A-1l
Avtoscksiya A-13
Avtostop A-13
Avtonlauk vaqOn tOrOzisi A-1l
Avtostopun"1llllasl B-62
Avtomatlk vaqon torazisi B-37
Avtomatik yanEIn isarЭ
Avtostrop A-13
vcncisi A-10
Avto,laqbaum A-13
Avtotonzi祠 oylci A-12
Aviotomoz avadanl181 A-13
Avtomatlk A-1l
Avtomatika A-10
Avtonlatika tclemexanika vo rabito A-10
AvtotonnOz hlssoloinin borkldilmosi
dininll,anbar A-10
Avtomal"dlninll,clckthk intiq・ all A-10
Avtontl● dininu,ida¨ tmo montη osi A
156
Avtotorlnoz muayln39isi O-228
Avtolllatl●
-10
Avtomadaldininu,ida‐ ●ctmo sistenu A―
9
К―
AMotomoz,obokosi A-13
Avtotomoz A-13
Avtotonnclzlann buraxl:nlas1 0-237
Avtotor¨
zlann dayannsl(slradan 9x
A■on■ 1■ dininllo idaroctmo A-10
masl)o_234
Avtomatl■ dminll,qeメ iyyat A-10
AvtotonnCIJann qlsa yoxlanIIlasI C-375
Avtom■ 1■ dininn,qurgu A-10
AvtotomOzlann tam sinannlasI
Avtom江 1"dininll,paketFonn・al● ●lnlla
(yOXlanIIlasl)Π -276
m咎 lnl A-9
A-9
zⅣ od A-10
Avtotonno21ann yanh,i&¨
Avton■ 1"dln!IIul
Avtotonntlzun foaliyγ Э
ti Д-85
Avtonil● dirma A-8
Avtolnatll A-12
Avtotorlntlzun hossasili
Avtomatrls A-12
Ч -449
Avtotonnclzun xarab olnlasi n_281
Avlomobil d"lyan A-12
AvtotransFollnator montOqOsi A-13
A■ omobil kranI A-12
AvtotransforIIlatOr A-13
Avtomobil kranl К -154
AvlomDbil noqliyyatl A-12
Avtomobil stanslyasl A-12
Avtomobll donuッ ol d● lnmasl A― ‐12
Avtomobildon qorunt B-26
Avtomtik l,aroveHci A-1l
Avtomtik pncvlnou籠 II10
edilmosi H―
202
A■ otorlnozlln d∼ am13 B-61
Avtomatlasdinllrls topЭ
A-10
Avtou9ar(xuSusi t∝ ili
8
Avtoyuk10,ci A-12
Ay tti,1=Л -167
Ay tti,130-217
avtonoqliyyat)A―
Ayaqaltl,響 aqqOyulan n-269
Ayaqll kran
К -140
A■ tonoqliyγ atln
buraxllma,orti(vO ya,0_
Aydln gonlnlno O-20
ralti)y_428
Aydin olnlayan gostЭ hci H-202
Aydin olnlayan i,aro H-202
475
Aydin,"lq,"kar,doqiq,durust,muntO‐
zom Ч -448
Aydlma・ dlr(D IIla,ayan ctm.(edilm●
Aッ na
toSVin 3-116
Ayn katcqorlyadan olan y● kr-77
C-366
Ayrl― 鋼n(ayrl1lqda)borkltln●
),
muЭ ン
γonloldlr(il)mO B-67
Ayn― ayn qatallar ucun miOyyon etmo y_
Aメran,aylnc1 0-234
4311
Aylncl kOndcnsator К -145
Aylncl kontakt К -146
Ayn― ayn vaxtlarda gJIno(9atmal intCrvaL
Ayincl
Aソnci
Ayincl
Aylncl
Ayn ayn vaxtlarda gOndon lo lntcrvall
И -126
kran P-327
mufta P-323
yuva r_72
zolaq P-325
Ayn― ayn,olahlddo,,okbotok P-325
Apncl P-330
Aynca sOhlf0 0-2И
Aynca vaqonlar qrupu O-234
Aylnclnln"1lmas1 0-235
Ayncl y01doり
,on P-325
Aylma ilo arxadan catnla H-186
Aμ lan("nall)kOrpu P-324
Aylrma lingi O― 節 3
Aynian(91xanlan)SOlenoid P-3m
Ayinna montoqosi P-329
Ayrllan birlo,mo P-330
Aylnlla montoqosi P-330
A,nrla mOntoqos1 2 Yolaync■ 3 Sottr,
Aynlan birlЭ §
me C-374
Aynlan mufta P-330
Aン nlan,SOkmo,91xanna
yol P-330
Ayinna zolagl n-277
Aylma zolaglnin sorhodl「
И―
126
P-330
nllqda ycHn kudosi M-171
∼
Ayn!ma uzaqlttmら olaqOni kosmo,qolpЭ ‐
-75
lonmo,qopm■ 、qopuq O-235
Aylrm■ a91lnu'Vaqon O-239
Aynlmに borkitmo C-366
Aylnna.aralannu P-329
Apnlla.2aralannla;2 cЭ mm(kOnaral:3
0t― o,aparnla・ apaninla O-233
Aylnna,poztt dagltma P-325
Az qatislqll(xolit● li)p01ad
Ayinna sorhOd cokmЭ ,hЭ dd qoyIIla P―
Az meyilll Π -277
Az meylllik Π -277
324
Ayinnaq,aralmaq,"maq O― 節 8
Az"lq yerdoyi,mo H-199
Aylmalann ardicll ycno,mosi■
H-207
Az mcyilli yalnac n_277
Az mcylli nmrkali capaz К -156
-283
Azad golnruk 20naSl C-354
Azad zona C-354
Arnnalann hOrokot surotlnin avtomatik
tonzilnlonmosi A-12
Azaldllnlls gorginlik H-194
Azaldllnuo tanf T-400
Ayinmalann tohlukosiz yalnlasnlan1 3-
Azalma,oksilmO,itkl y_419
Azalmayan chtiyat H-204
25
Aylnndann toyinatlannln nOvbolonmosi Ч
-448
AzJ,m,咎 ag
salma,苺 agl dulmo,咎 agl
cndirlno C-371
ti X-4И l
Aylnnanin hor● kot kcyrlッ γЭ
Aylnnanin kinctik cneliSi К -136
Ayl「 nanln longidilmosi 3-105
Azbest ballastl A-19
Azbcst ballastl B-22
Ayllnanin tormozlalnasl T-411
Azbcst kagla A-19
Ayllq bosaltllla B-60
Azbcst kaglzl B-34
Ayllq i,planl M-177
Ayllq konusyon bax10 M-177
Azbcst lirl A-19
Ayllq tcxnikl norlna M-177
Azbcstli snur u-452
Azbcst A-19
Azdincl corЭ yan Б-31
Ayhq E-97
476
-31
Baglama・ b」 麺肛嘔 tumt
allxlama hbr
mo 3-104
Baglama.sttma Olaqolondinllo:2 Uyζ
Azdinci daltta Б
Azd● vrliyyoli zodolonlnalor M-169
Azorbaycan Dovlot Donur Yolu(ADDY)
A-13
AzFaaliyyЭdi k∝
id M-169
unlasdln la:3 01aqo,rabito y_419
Bagla“ sanma・ sar3 0-210
Azfoaliyyotli saho M-169
Baglallla plomblann,qurttlan 3-111
Azfoaliyyodi stansiya M-169
B電 口alnaya
,son M-169
Azfoaliyyotli yolめ
g6ra,baglamaya nisboton Π ―
261
AzfoaliyyOtli M-169
Baglanan svctoFor 3-108
Baglanilan i,aro Π -250
Aznlcyllli carpaz n-277
Aznuo coroyanlann potcnsiall Π -285
Azt∝ ruboli masinist M-16,
Azuqo bileti Б-28
A6oHeMcHT A-7
Baglannla(y01un,yoldoyl,onin vo s)3108
Baglallm;2 3stu OrtulIIlo n-250
-163
3aglaylcl(kllidloyon)XOtkC,Л
Baglaylcl xOtkes 3-111
Bagla,■ c11● k3-112
B」 aylCl mexanizm 3-112
B」 aylCi mexanizm M-179
-B―
Babbit qaunin d鍵 ぃlnlasI
P-328
Babbit qatinin qopmas1 0-35
B」 aylCl
611
3abbit qaunin yeyilnlosi И -1211
Baglaylo zolaq 3-111
BttlayICl,olaqolondiron C-3SS
К-10
К-1611
B4コ l gln,1,arosi 3-108
Babbit par9alan
Babbit parcaSI
Babb工
t●
B4111,ar●
(svetOfOr vo s)3-108
axlb bo,alma 3-108
Ba」 l payla■ lncl qurgu 3-108
boqosi(qab)B-21
B導
Babbittozu Б-21
Babbit B-21
Д -88
3agaJ tarli T-41Xl
Baxllma(stansiy●
"3
Babinin dial lctrl
ta・
Inondl● lmosi Π -286
Bagalin catdlrllllasl
BagaJin vc●
Baxl,xondoyl
lmosi 3-61
1
К -132 “
Baxl,jurna11(IMB)Ж
-282
-101
-20
Baxl,qap`夕 zOnasinda axnla n-285
Ba=lallla mexaniznllnin amlas1 3-106
Baxl,qapaglnda yanlq O-220
nin uqqlldadllnlas1 0-215
mosi 3-11l
Baxl,qap●
Baxls quン usu K-141
3aglallla tir1 3-112
B」 alln vcntili 3-112
Baglam zol■ 夢 03m● 五,qu、 agl)3-111
Baglanla.baglantt qinnaIIla・
vo s)P―
Baxl,jurnalinda qcydi"atin apaninlas1 0
Baglalna qurgusu 3-11l
Baglal la siyi“
depo roislo●
Baxllnlanln noticosi P―
Д -94
3agaJIn yolda vchlmosi B-61
Bttlalrla qaydasl■
16z‐ OzunO
B41l pllta 3-108
Bax 3■ -255
Bお ina Б-31
Bttalin bir‐ bir
dF B-33
Baglaylci tirlor O-210
3abbit qatinin sl和 ,dlnllb 91xanintasl B―
kllidl● nl●
2Q■ 1,kllid,cono,rOz。 ,sunno 3111
:
3axl,luku C-370
3axl,nlontoqosi Π -315
B"O pon∽
rOSi O-221
Baxl,a gorO ylim C-351
3axl,at● qdim etmo n-293
3axl,n keyrlyy工 h apml■ ぃ lК
477
-135
Baxl,ln texnologiyasl T-407
Baxma・ tamasa cun。
,seyr ctln●
3allast phzmasl B_22
Ballast phzmasinin duzOldilmOsi o-224
hidO etmo:3 Nozarotctmo H-185
Bakelit qotran1 3-21
Ballast pnznlaslmn halnarlannlasl cuzol‐
3akclitlak1 3-21
dilmosi)o_234
3akclit B_21
3akl vaqon tomi zavodu(BVτ 乙)3-21
Ballast,lcyfI B-23
9un qurgu v-431
BaqaJ anban(pakhauzu)3-21
Ballast tOkllosi 3-22
Ballast yasu=Б -22
3aqtt anban К -136
Ballast yataginin deFonnasiyasl Д _87
kassasI B-21
3aqaJ qobzi B-21
BaqJ Otag1 3-21
Baqa」
Ballast yuvasI B-22
Ballast B-22
Ballぉ tin altdan kosnmosi n_270
Ballastin bunOvrOsi o_229
К -lω
BaqaJ paylaylcinin kupcsi
paylaylclsI P_324
Ballastln,irklonmo intcnsivliyl
BaqaJ tanrl vo ylginu Б -21
BaqaJ tuncli B-21
Ballastin izolyasiyasl
3allastin kiplЭ
BaqaJ B-21
BaqaJin catdintla muddotinin kccmOsi n―
310
Ballastin nOvu P-347
Baqttln d咎 lnmasl Π-2“
Baqり In qObul‐ tЭ hvncl● n_297
Ballastin palclqlannlasl P_325
Ballastin toxaclanmasl(doy■
Baq● ln sOnedl● ldlrl 10(roslmb,di五 lmЭ )
Ballasun tokulΠ Osi
ya,Oralti)y-429
Ballastin ylEIsdinI●
rocosi C-389
Ballastklplo,dinci(slxぃ dinCl)nttin 3-
Balansin pOzulnlasl Д -89
23
Balansin pozulmasI P-322
Ballastlama ma11■
Balansin tortibi C-378
Balansl● dincinin bucagl y_420
Ballastlalna B-22
Ballast karxanasi Б
Ballast kisosi 3-23
13-22
3allastpaylaylcl masin 3-23
B・allastslz dЭ 血 ibeton plito s_24
_45`
3_22
=23
Ballastyor oallast h嗣 り an)Б
Ballistika B-23
_22
Balon B-23
Ballast qabarmalan B-23
BandaJ,9onbOr,komor B-23
Ballast qabarlnalan Π -318
Ball■ t qatl B_23
3ank om。 liyyat1 0_2節
Bank tap1lrli B-23
3ankctanasl kanal eanava)3-102
3allast qatinin gllc10ndiHlmosi v_428
Ballast qatinin qum yasn言
3-113
lasl y_419
Ball¨ tin zibillonmo(vO ya cirklЭ nmo)dЭ
B-22
Balans B-21
Ballqqulagl ballas●
llmOsi)y_
433
Baq● ln vc● lmoЫ barodЭ hcsabat O-240
Baqり ‐
yuk qobzl B_21
Balanslaldincinln tzll Щ
И -122
odinlmosi y_425
Ballastin qabarmlasl Π -270
Ballastin muqavim● ti c-376
Ballastin muqavimOtinin 011usu И -120
3aqaJin axtan゛ IP_347
Balansjuma11(DU4り
И -126
Ballasun cirklniy1 3-1“
BaqaJ vaqonu B_21
,oFlorl(vЭ
-258
3allast pHzmasinm qolu(9iyni)Ⅱ
Baqa」 (vo ya poct)●
Baqa」
-22
Balast Oturac電 lБ
;2 Mu,と
ln-255
Bankct vo ya banketarxas1 3-郎
Ballst muqavimoti S-22
Bankct B-23
478
Bar 3-23
B"kOnduktor r-71
Baraban vall B-38
Ba‐ abm Б _23
Btt qapl T-412
B"qutb10r n_279
B■ muhondis「 -71
B●
nЭzar●
B→
pOdr"toskllatl
"ir-71oalpodrat)「 _69
B●
sOdl T-412
B"yol「 -71
Btt yol Π -318
Btt yunlruqlu val「 -71
Barabalun qabarlnasI B-64
Barabanb lovbor Я ‐465
Barabanh tal T-399
Balxan Б -23
Barokalllera S-23
BalTaJ Б-23
Bavcr,nlan∽ Б -23
Basllan saho 3-110
Btta catdininu,drenaF C-372
Basilnlanin asimIIlctrlyaSl A-20
Ba"11lq etmok B-53
Basql(tozy10 boruSu H-192
Basdan‐
bala o● tov)doyl,mo c-381
Baldan‐ b■ a ylgln C-381
Basql(tozyiq)mttiStrall H-192
Basql,to“ qH-192
B●
BasII a klapanl H-186
1,kollosi(vaqOnun,lokomotivin,,pa
1ln,relsin vo s)T-411
3astt nasKls H-186
3asm nasosu H-195
Btta naZiniklor。
Π -299
Basnla y01u n-318
BaSma Slxna.2 Tozylqlo dolduIIIn o●
v● qaz)H_186
Basmaq(OzmOk)usulu c-382
(idar● lor● )nloxSus
B"qa ycrЭ qoシ ulan
■ -249
Olan
kabcl oeH doyl,1lon)
Ballanic(vO ya ilkln)quVV。 (guc)y_
428
B咎 Oihnci)vaqonun n6mrDSi H-207
Bttlan3c buCaq y_420
B"(aSas)hISSO r-71
Bttlan3c"VrЭ
H_197
Bas(aSas)val B-38
B"lanic Faza(mOrho13)H-197
B咎 (OSas)val「 -71
Bttlanglc gorginliyl H-193
B咎 (VЭ ya yan)yolun Oynli´ К-157
Bttlanglc paramctrlor H-197
B^"ar r-71
Ballanglc rele H-197
B“
Btt"an
araT-412
qat T-412
B■ lanic
tozylqH-197
Ballanglc
surot
Д -80
Btt borklinlo T-412
Bの
il"yI)T-412
B"ci宙
laylalllnasI P-333
B咎 1lq
3al呻
r-72
n aSunlasi n_266
B● 90pOr1011Dnin 10vhЭ si Щ ‐456
“
B"9orOlvo T-412
B"dalllar Ж -14XI
3● dll。 ●kX-442
B"m電
mosi)И
Btt divar T-412
B“
-71
Btt ikllayh qapJar T-412
B●
kabinЭ
「
-73
-451
yll‐
Э
И_121
Bttmttn xiZЭ ylnin bumu H-209
Btt hava magistrall r-71
B"idara OorOkot,yol vo s)「
-119
Bttmgln xizoyl n-277
Btt “gcncrator r-71
Л-164
ln dOStoylnin slnlllasl(vo ya
B"mつ n OyII血 。ald13
,T-412
Btt xttt
113n CЁ (tiyonin,rclsin vo s)Ⅲ
Bω l13n
B咎 呻
n qaynaqlannlas1 3-102
3"maq altinln oyllmOsi“
274
B咎 咽 B-24
BttmaqaticI B-24
B∞ maq。 15-24
479
abarlnasl)n―
B"maqqoyucu S-24
qablま К -151
Bcッ molxalq
B・ataqllq
Bcン ■●
lxalq olaqo NII-175
Bataqllq B-32
Bcynolxalq somi,in d"lmalan barOdo sa
Batarcyanin doldun la dorocosi C-389
Batareyanin gorginliylno no2arOt К -148
Bcynolxalq somi,in tanfl M-175
Batarcyanin monflsi M-180
Batarcyanin musb。 ●(qntbu)■ -2611
Batarcyanin ttltumu E-97
Bodboxt ha“
Batarcya,kan Б -24
zi,C-373
Bcynolxalq yol nI『
,rutu M-170
so H-205
lonn aa%ininlasl P-333
lorln qcydivyatl y_44
Bolodci;2 Kccihci,naqil n-3“
3odboxt hadis●
Bodboxt hadisЭ
B2atareyanl■ yllklonnlosi 3-112
Π -242
Batarcyaslz rc!cli panel
BЭ lodOilor
ehtiyyatI P-340
Bol測 Oiloni nOvbЭ qranki r_75
Batarcyaslz sistem B-24
3atllan duン m。
d"lmalar M-175
3-111
B● lod,iloHn Vaqonlarda ycrloldlrlllllosi P
-333
Batinnaqla yagla na C-368
Bayr(∞ 1)」 Zu H-194
Bolodcinin(nOvbOt9inin,masinisun vo s)
3alTaq Φ -437
vЭ
zifosi O-217
3aytar1lq nozaroti B-43
Bolod9inin vosiqosi y_422
Baytar1lq,ohadotnalnosi B-43
Bond,2 Sodd,3 Tag;4 Arallq,ara:5
Bastarllq vЭ siqЭ si
Baytar sanitar nЭ
BuЁ um,dar yer Π -251
3-43
Bondlomo,battlal la,borkitmo C-366
zaroti B-43
Baza S-21
Bondlomok,qaba3m bttlamaq 3-112
Bazanin hududlan n-289
Bazis gorginliyi B-21
Borabor ko■ oziya P-321
Borabor o19● 1● Saho Π -275
Bazis planl B-21
3orabor 619● 1● yay1lnla P-321
Bazis B-21
Bcltlh X-442
Borabor sopolり にi qurgu Д -92
Borabor paylannu,メ momoP_321
Bcl● Hnin oyllmosi II-3“
3orabarガ kH-187
Bcl tihnin qlninlas1 0-214
Borabor yuklomЭ
Bcl tihnin qopnlasl(aralanml)0-"8
Boraborbucaqll P-321
Boraborlo“ i五 CI● mm
Bel tiHnin,vellcH BI-451
Benzin― elcktrlk aqrcqa● 3-26
Bcnzino vo oaxtaya davamdl rczin
y_427
Boraborlo,diHci ccmper y_427
Б -26
Boraborlo,diHci coroyan T-409
Boraborlo,diHci coroyan y_427
30raborlo,dmci cihaz y_427
Boraborlo,drlci cihazlar y_427
koson 3-26
asll■ la n-266
BCn21nlЭ
Bcoik
P-321
Bcsik asqlsl Л -167
Besik qurgusu Л -167
Bc,ik tipli vaqonlar arabacl=lT-402
3oraborlo,dihci drosscl‐ transfomOr
Bcton kOrpu M-1"
Boraborlosdiici kondcnsator B-65
BЭ raborlosdiicl qab B-24
Boraborlo,dlHci porscn V-427
Boraborlo,dlnci por"nin hoss■ 113Ч ―
Beton qu,ュ К -141
Beton,palin qolpolonmosi(qOpnmsl)C―
364
Bcton tezaxldicl(su,ュ
B―
65
449
)B-35
Bctonun ko■ oziyasl К -152
Boraborlo,diHci rcls y_427
Bctonun mohkЭ miメ Π-313
Boraborlo,diHci rclsIЭ
r P-345
Boraborlo,diHci,halnarlaylcI B-65
480
Boraboltoroni P-321
Borabortosirli s狙 oΠ
BOrkltlno tempcraturu T-403
BorkltIIlo■ 9tl■ balliq O-217
-275
Boro kccidl Π -244
3orkluno usulu c-382
3orkltma vasitalon C-384
Bora n_244
3ork dlroklor P-332
Borkitmo
Bork xolito C-381
Bork q― a● ● 叫 456
371
Bork rezin T-401
BOrklmlonin dav¨
Bork suxur n_281
3ork torptt「
は13(m● hkttdiyi)n―
313
-79
8orklinlonin d● 2gunluyu n_288
Bork vaqon】 К-llXI
BOrkltmonin ctibarllll,H-188
Bork yanacaq T-401
BOrklunonin po"inn 3-107
BOrkimonin zoinomo mumkunluyu B-54
BOrklik T-401
BorkidicI(m6hkO祠 Эndinci)Ortuk()―
219
Borkidlci dayaq C-390
3orkldlci dctal Д
К -156
BOrkltmonin OorkidiCiin)91Xanllllasi C―
BOrpa(vЭ
-86
56
Borkldici dlvar C-389
ya yan3nsOndurOn)qatarl B―
BOrpa Ctm3(cdllmO),bOrpa 3-56
Borpa qatan n_272
Borkldlci clcIIlcndonn t¨ 曖 dannlasl n―
280
BOrpa qatannin tochlzathel B-55
Borkldici kuncl● kК -156
dicl qapaq К _156
BЭ
las1 3-113
BOrpa qamnin t010b olun■
BOrpa morh●
loliメ
Э ‐464
Borkldicl
qura y_424
“
BOrpa vasitolЭ rl B-56
Borkidici matcdallann tolobati n-286
Borpa vasitolorlnin caginintasl B-61
Borkldlci planka К -156
Borkldlci rckvizltlor
Borpacdici vaqon 3-36
К -156
3orpanl operativ idaroetmo O-222
3ozi(ayn_り ■)qatarlar o-234
Bodddici ttklli V-424
Borkldicinin tipi T-408
BICagl endir,qanadl節
Borkidilm3 3-107
an-269
"!0-225
BICagl qaldr,qanadlan b」
Borkidllmoloin pozllinlasI H-195
Blctt qaldlnnaga(vo ya qanadlan b」
mttal hazlrl■ maq n-268
BI,aq H-207
Barkidillnomn 20d01anmosi n-262
Borkidilmoyon sふ Э2 Tohklm olunmayan
s心 oH-199
BiCf B-35
Borklnlo 3-113
Blgcigln aralanIIn,hissosi O-232
Borkitm bondi(,orcim)C-364
Borkitmo deta1l К -156
Borkitmo clcmcnti 3‐ 463
Borkitmo qγ dalanna Hり Эt
-205
-282
Borkltmo qOvsagl y-422
Borkitmo matenall M_172
BolkitmЭ qaydasl■
Bakitm llllli(oxu)К
-156
3orkitmo nonnasl H-208
Borkltmo nOqtosi Φ -437
Blgc13n tottm hissosi
Blgclgln uz●
Л -165
-75
BttClgln yeyiloll「hlssosi
cdlimomosi H
BlEClq y_429
И -120
Bilavasito,birbtta H-202
BildiH,alnla i,arosi C-360
Bildih,dOvrosl Ц -445
Bildihs iti O-223
Bildins isarOsi o-223
BlldiH,isarosi C-360
Bildin,isaroveHcisi O-223
481
a‐
BildiH,rabitosi()_223
Bimodal yanmqo鋼 u(dOlnlryOl_avtomobil)
S-28
BildiH,vaxtl B-57
Bildiri,vЭ
r"iЛ -165
Binanin(tik:Iinin)goVdOSi К -133
Bildid,20ngi 3-116
Binanin b10klannus:B_30
Bildi五
Bildi● ,in l電 vi
sin B_53
BioloJi faktorlttn(ail10rin)1。
sin alinnlasl n-278
BildiH,in alinnlasl II-278
Bir bolabordo olmmaq,bir o19● d001ma―
O-236
maq,qcyrl‐ munto20mlik,bir qaydada
olmalnaq H-203
BildinnЭ ,bildihlmo,xObOr vcrlno,xObЭ r
vcnlmo,moluIIlat venno,molumat ve‐
rilmo;2 RabitЭ ,olaqЭ (nЭ qliyyat vasi―
Bir bolabordo,bir o1911dЭ 1 2 BOrabor・
tosi):3 YolC-375
Bir bucaq altinda calaq C-394
munt02om P-321
BildinnЭk,mOlurnat vcrlnok,xobor vcnn3k
Bir 9alovlu y●
3-115
Bildirmonin xususiyyЭ
Bilct bllrosu Б
ti X-440
-28
Bilct Oap edOn avtomat B-28
0-213
390
BI ncco somi゛ nin bir"rO lnovcudlutu
barodЭ よ tA-14
-28
Bir noqliyyat vasitosindon digonnO yuklo‐
Bilct kassih(xozinodarl)B-28
mo montoqЭ si n-245
Bir toylnatll vaqon axln1 3-38
Bilct lenti S-28
Bilct sa11,nin to,kili O-226
Bilct sif頷 ,Ioinin qЭ
Bir vaxtd●
bulu n-297
cyni zalnanda O-219
Bir vaqondan b● qa vaqona yuk10mO mOn‐
Bilct B-28
toqosi n-315
Bilct― dispctccr
rabitosi 3-28
Bilct― dispetcer rabitosi C-355
Bilct‐ kassa omoliyyatlannin avtomada,dl―
Bir vaqon―
Bir yero loplan■ yigma cOn■ onlo,toplan―
呟 ylgllma К -150
Б -28
Bilctlorln catdlnlIIlasl● 2rO
Bir yoldan btta yola qoyulma yannlrcysi
Π -253
agcnt A-13
BilctlЭ
hn qabaqcadall satl,1■
Bilctl●
五n qaytanlmぉ 13-52
saat bo,dttanmanin dOyon C―
390
nlmasl A-9
Bilet‐ kupon
yici o_219
Bir mallevr lokomotiv_saatin dЭ yOrl C―
Bilct cap edOn m● ln B-28
Bilet kassalaunin(xЭ zinoloHn)avadanl181
Bilct kassasl Б
klЭ
Bir dofayO tOyln olunan qatar n_273
BI fazall yag transfOnnatOru T-415
Bir qatll mofti1 0-220
-289
Bir yollu qrarlk「
_75
Bir y■ k omoliyyatl altlnda bo“
hn satl,l qaydasl Π _282
Biletlorin yaral111lq mtlddoti C-385
-310
BilctlЭ
Bilbtta(dttanlnadan)buraxIIla C-364
Biletlorlo tochiz cdilmo C-370
Bilctsiz somisin Б -25
Birbω a
Biletsiz somi,inin apaninlasl(dallnalaSl)
Birb"a coroyan n-314
yuklonmodOn d■ lnla■
Birb● a olaq。 (d、 lma)Ⅱ _314
Birb● a olaqo(yol)S-27
Birb● a ol鯛 oC-375
Birbtta gcdon qatar■ -273
Birb● a gedon qatar C-364
Birb"a qan,lq Jaq。 (d● lman
nar edilmosi V-421
Bimetal(don士 ―
lms)kontakt moftili 3-28
Bilctsiz somisinin kЭ
Bimctal 10vhЭ Б -28
bo,aldillb‐
-314
n-304
Bimetal kontakt rclsIЭ
ayanma n
H B-28
BimetJ B-28
482
H-314
Birba5a qarmaqlarla gdturmemek K
Birba{aqotquC-364
BrrbaSa
-
Binncl vaqOnun dり anacag1 0-231
160
3irkヽ ,otЭ lo 3-28
Birkosilnli pOr91m● kisi 3-107
slmi$in daSrrnalan haqqrnda sa-/is
c-373
Birqruplu(Vo ya c,miqruplu)Vaqon O―
Birbasa semi$in elaqosi (dasrnma5l
r
fl
-
219
Birqruplu qatar O-219
314
Birba$a tesir gaistaron kan II
Birbasa tesir gdsteren tormoz
Birbasa tasir relesi P - 343
- 314
fl - 314
Birqruplu torkibin tortib cdilmosi
Birqutbluり lncl P-330
Birqutblu qOruン ucu Π -291
BirbalatayinatC-364
3iriЭ sdiici(uzun
Bir-birine deyme, vurm4 vurulma C - 37E
Bircergali parqim tikiqi 3 - 107
Bircargeli yarnq O-220
Bircinsli (oxsar) saha II - 275
Bircinslilik, e),nilik, oxlarLq, hamcinslik
Bl■ o,diici b●
Birla,dirici borll C-374
BirlЭ ,diHci
3irlЭ
K- l.3l
BirdafelikbiletO-220
BirdefolikbiletP-327
Birlo,diici moFtil C-374
Birlo,dinci muFta C-374
Birloodinci planka n-257
Birlo,diici plttka n-260
Birlosdinci rOzetka P-347
Birlo,diici slxac 3-105
Birlo■ iHci tir B-22
BirdisklimuftaO-219
Birdiyircekli blok E-29
Birdolaqh O - 219
BIIO■iHCl ir C-374
BirlЭ
i● cl yOI C-374
BirddvrelidayaqO-22
-
-
220
Birlo“ irlci 201aq c-355
“ inci
Birlo■
Biお
Birge endazesizlik zonasr 3
BirgamesuliyyetC-375
c_374
iHCInin manJed M-170
Birloldl五 lmis ar・abaclqlar
61
“
BirgearaidrrmaC-372
Birgeda5rmaC-372
C-374
3irlo,diHci qol(dartl)C-374
3irlo,diHci qutu C-374
Birdofolik xidmeti bilet E - 28
Birdefalik xidmeti bilet P - 327
Birdaqiqalik srnaq M - 180
Bird.n (kaskn) tormozlarna P - 341
muherrik A
dartl T-418
,diHci xo● um
Birlo,dinci kOmOr(zolaq)C-374
Birdamarh kabel
deyigen cereyan O
xatt JI - 164
lovbor -fl - 465
_91
1lq(ucluq)C-374
Billosdihci boru komor10H C-374
o-220
Birfazalr
Birfazah
Birfazah
Birf^za.h
019ulll)Д
Φ -438
C-379
Birlosdl五 l血 ,daFtl yanmstanslyasi C―
372
- ll7
Birlo“ iHllm,qatar
BirlЭ tti● lnu,qatar
O-216
C-374
BirgeyiiklemeC-372
Birlo■ i五 inu,nOqliyyat vasitosi C-379
Bilge C
BirloldlHInus soml,ln qatan n_272
372
Birxetli rels dttvresi O - 219
Birxatli, birsaph O-219
Bidnci (ilkin) rele P - 343
Birinci birleidirici darh II - 245
Birinci dartl II - 24s
Birinci dartrmn qargrstnda fI - 310
Birinci deracoli ma'inist M - 173
-
Birinci pilla fI
Birlo“ iHInu,SXcm
C-397
Birlo“ ininu,,ablon
C-373
Birlo,dininu,transpO“ yorlar C-379
Birlo,dinllm,vattzallar o_216
Birlaodir1lm,yold● メson qurgtl C-373
Bin3“ i五 lm,yuk qatan n_272
Birloldrnlo kilidi 3-109
- Z5
483
Bl■ osdiIIno
Blank Б -29
munasl M_184
birlo,di■ lmo,b電 ‐
BirlЭ ldlnllo,baglama
Blankln vaxtinda dold-lmallasl H-2“
lanma C-379
Blanklarla tochz edilm●
Birlo,on yol■ -298
Birloomo(qO,ullnal pOStu n_284
Birlo,mo(qO■■
l,maD stansiyasi C-387
Birlo,mo sothi C-376
Bir10,mЭ
Blok―
rclc S-31
31ok B-29
ycn C-376
Birlo,mo y01dЭ yi,oni
Blok‐ aparat
C-392
B-341
Blok gbzluk B_31
Birlo,mo,qo,ulma n-300
31ok‐ gOzl● klorln
Birlo,modo 91xint B-66
Birlo,monin mohkolnliyi n-313
Bloti,aro B-31
BIok‐ klavi,3-31
Bin。 ,monin uzunlum
Birio,llu,0ン
nC-377
C-370
Blankli bilct B-28
Blankll bilct B-29
Д-91
Blok‐ kontakt
i,o du,mOsi C-383
B-31
Blok‐ kontaktin"1lnlasI
Birlo,nll,Oy五 nin Olrlliyi К -157
Bloklattm l,arosi B-30
Birlo,前 ,k"id
Blokl… kontakti 3-30
oynsi C-377
B-62
Birlo,nu,texniki kontor O-216
BloklaIIla qapagl B_30
Bin。 ,lm,tonnKlz magistra11 0-216
Birlo,nll,,q。 ,ulmu,,bir‐ binno baglanrru,
Bloklallla qui31arlnin zodolonlnosi n―
C-376
Binnoftilli x●
Birpillo‖
tt
263
BIoklm mexaniznll Б -30
Л -164
Bloklallla relesi P-342
BIoklal la sargacI S-30
reduktor O-220
BIoklalrla B-30
Birtoroni avtObloklallla O-220
BirtoЮ
ni ccsidlomo sistclm O-220
BirtoЮ ni horokЭ t Д
Bloklalllanin ttaliyyotl Д
-82
Birtoroni istiqalnOt H-192
Bloklaylcl rclc Б -31
Birtoroni tiki,o-220
Birloroni tonnozlalna T-411
Birtoroni y●
Bloklu qur"dlnna Б -31
BIoklu Ozul(bunoVrO)Б -31
k10r00-220
Bi“ ipli tonη oz
)Б _31
Bloklu,mar,rutlu,rclc morkozlosdirl losi
qolibloH O-220
Bloklu rclsalt1 0zl1l ounovrЭ
Bi“ itrЭ yl,li
blok B-29
Bi″ 。mu avtobloklalna O-219
Bi瑠 Omu domr yolu"К -98
Bi7。 mu xЭ tt O-219
Bi7。 mu kodlu a、 ■obloklana
-85
BIoklalllanin mexaniznu M-179
Bloklり lcl qur31 B-31
(BMRM)B-31
Blok makcti B-31
Blok‐
O-219
maqnit B-31
Blok― maqnitin
surgu qolu n_260
Blok mcxanizm Б -31
Bi7ollu monz1 0-220
Bi,ollu monznin"llmas1 0-235
Blok―
Bi″ollu monzilin baglanmぉ 13-108
Biゥ ollu rclc yanmavtOmat bloklalllas1 0-
mcxaniznlln bloksuzlannlsl("llma―
9)Д
-84
Blok― montЭ qЭ
220
Blok― post
Biryollu sふ ЭO-220
B-31
B-31
B-31
Blok― s血Э
Biryollu tunc1 0-220
Biti,diHllm,calaq ara1lqlan C-367
Blok― smЭ do
Biti,iklik,qon,uluq,toxunma・ tonlas C―
Blok― sahonin
gcdi,vЖ tl B-58
Blok sahonin faktikl tuttllulu31 Φ -435
376
484
sorhodi r_75
uzunlum Д -91
Blok sistc面 n gevHlmosi n-249
Bo,reJlm n-281
Blok― sttonin
3os reJlrn P-339
Bloksuzlalna Д -34
Bo,sotir C-354
Bos torptt r_79
Bo,vη on ll-281
-73
Bogaz■ -308
Bogaz「
BOEa21n nOVu Ж -100
Bolt birlo,mosi 3-32
Bolt deOiyi《
Bo,vaqonlardan ibarot qatar n-281
Bo,vaqOnlann tehvil vcrllIIlosi C-356
Bo,vaqonun slxlb(slxl■ lnhb)olXardll
IIlas1 3-61
3o,yanmreys(lok 10kOmЮ ●vin)X-441
)-232
3olt slxacl B-32
Bolt Б -32
Bolt‐ dol徊匝carx
Boldan■ (qoン■‐
IIlasl C-368
Bo,yer C-355
B 32
Bo,ycrlonn qcydlyyatl y-434
Bo,alan ycr O-227
klenma Cttaq)y」 an―
B01mn"llnlaSI B-63
Bo,aldib yuklomo oir nη liン γat
vasitosindon digonno),yukbO,altma
montoqЭ si Π -245
Boltun b● 11ま
Bosaldlcl(elCktrlk)P-329
B。 luann 9。kllmosi
3-114
3oldu slxac 3-105
r-72
Boran M-178
Bo,aldlcinln dibi Д -92
BOr,yan,kOnar E-32
Bo,aldlcinin,lcya lu-452
Bolttln qOpmasi C-364
Bo,aldlclnin torpaqlannlas1 3-106
Boru dayaqlar T-417
Boru kЭ moH noqliyγ atl T-417
BoOalnta cihazl(Clel面
8o,alm chtin皿
3oru komo● T-417
Bom komonnin baglallla arlnaturu 3-111
Bom konlonnin mufta slylnnosi nr-184
k)P-329
lB-41
Bo,al■ la gorglnliyl H-194
Bo,alnta gorginliyl P-329
Bo,alnla muqavimOtl P-329
Bo,alala m● qavimeti C-376
Boru T-417
BonldO,oyon,bOruqoyan T-417
Bo,alm prosesi Ⅱ -313
Bonlkoson T-417
Bosalmdan sonra vaqOnlann tonllzlonmo―
mosi H-202
Bom― qulaqclq altlna ucluq O-221
Bo,alnlanin qutbltyu Π -279
Bo,alnuり a qar,l qurgu Π -311
Borulann titronlosI B-46
Borulu bo,」 dlcI P-329
Borunun de゛ y10-232
Boru,okllli blrlo,diHci T-417
Bom,okilli clckulk qlzdlncisl T-417
Bo,alnus kontakt O-228
Bo,alnll,vaqon O-227
Bosalinla(nlayc yuku)mOntoqoЫ
Bo,altnla borusu P-324
Boru,oklni kOndcnsator T-417
Bonl,okilli qoruyucu T-417
Bo,altIIla cobhosi
Φ -439
Bomvan qoruyucu肛 -291
3o,alinla ciha21 C-367
BOo(yOl,Sekslya vo s)C-355
Bo,allbar C-355
Bosalmla qapag1 3-113
Bo,blok― sahe
Bo,al● Ila kltabl К -138
Bosaltlna qaydasi n-282
Bo,altnla qlsabonlsu C-367
C-355
Bos gcdis,bos‐ bo,una l゛ omo
X-441
Bo,altt qurgusu y_432
Bo,istiqalnoi n-281
Bo,1,lok vaqon parkl Π -281
BOs q"1,onlSall К -153
B。 口 tnla lukunun qap●
Bo゛ altllla
485
К -159
mcxanizm P-32
n-315
Bo,altma muddOti C-384
Bo,altma nonnasI H-208
Bo,altnla silindrinin qlsa bomsu ll-2И
BOメ in(tiy● nin,rcisin vO s)DI-451
3oyun qaltelindo 9atlar T-417
И
Boン unlann
Bo,altma stansiyasl B_611
bOsalt=n arxcIEI P-324
3oン unun arliq qlzmadan sinmasl И -119
8oシ υnun burttl B_35
Bo,altma yolu B-60
3o,altma B-60
Boyunun dialletrlnin azaldllmas1 3-110
Bo,altnla P-324
Bo,altnla,bO,aldllma P-329
Boyunun kOnuslu=uК -150
3oyunun kOnusvanliyi К _150
Boyunun ovalllEIく )-217
BOsaltmadan(tokOlmOdon)sonra n_283
Bo,altma doldurma bOnlsu C-367
Boyunun radial doyunmosi P_321
Boン unun ycrli kOnuslu=uM-176
80,altma doldurma qurttuSu c-367
Bo,allma― doldurrna vcntili C-367
Bo,altma‐ doldurmanin qlsa borusu Π ―
BOz rOngli qatl,lq C_369
B6han tozylql Д _80
B01on Д -86
Bё lmo montoq010Hnin norrЭ
244
30sallmanl tc21o,dirmok ucun yol Π _318
Bo,alinlanin sonu(vЭ
221
B01m● Π -270
BolmO,aynnlla,aralallla,parcalama dogra
Bo,altnla sOpO10mO mcxaniznll P-324
Bo,altmaya goro ylglm C-351
Bo,altma y■ lk10mo
ma P-325
montoqOsi n_315
B01mok,り lmaq,ol"10● ni ni,anlaIIla
322
B01monin(hiSSOnin)i,iP-320
B01● c● (aン■
ncl)xOtt P-325
Bo,dayanmalann nonlrosiz hcsabatl B―
25
Bo,dayanmanln nonroli qcydiン γati H―
207
3o,dγ anmanin vaxt nOnllasI H-208
BO,dttanmanln vaqOn― saati 3-38
Bo,qabvan yγ
B01● cu,paylaylcl:2 TЭ
P―
nzim91,soroncall
91P-332
BolunmO,Paylanma P_332
Bolu,durtlc● mOntoqo P_332
И _122
n-313
Boン●k dispctccr Д -89
Bo,luga onun。 lma(yolun,mOnzilin vo s)
y-419
Boslu=a nozarOt
nmosi H_
B01mo montoqosi P_325
Bosaltmanin tcxnikl non lasl T-405
80sqab izolyator
l●
209
ya qurtarlnasl)0-
К _148
BOン ●k
di,B_32
BOy■ lk
clektromcxanik C-388
OperatOr C-388
Boy■ lk
Bo,luq(yolun,yoldoメ ,Onin vO s)c_355
BOン ●k surOt Б
Bosluqlu alakosmO n-281
_32
BOytk tutulluu(hocmi)konteン ■cr К _
147
3oya qatinin qOpmasI P_329
Boyanln qin,mis qatl C_370
BOyuk y● klu transpo“yor B_32
BOy■ ky■ lkltl vaqonlar B-32
Boyanin qOpmasI P-329
Boylcr qur8usunun coni 3-21
BOyukluk,hOcm1 2 KonllyyOt,nuqdar B_
Boyler B-31
40
3oン ηun burllannin kiciko19tllllyu M_169
Brak cdlllm,tOkOr cutu 3-102
Brak edilllu,vaqon 3-102
Boynun oylliyi И -118
Boynun slyninlas1 3-105
Brak edllllll,3-102
Boynun vunnsI B_28
Boynun yuxansI B_42
3randnlaller B-33
Boynunda xatt(ni,an)P-346
Brlqada cvl Д -93
Brczent olcOk10r Б -33
486
B● qada Б -33
Biqadalann qatardankonar is ontsa1l
Buks 9onosi S-34
Buks dlvannin pazl C-389
К―
Buks gOvdosinin oyilmosi n-293
153
Bhqad・allin dayi,ilmosi C-369
BHqadanin gЭ lmosi Я ‐465
Buks gOvdosinin mallliyi oana●
BHqadanin l,reJlnu P-339
Buks i91iyi Б
Brlqadaya rohborlik ctmo P-348
Buks qapaglnin valc13 3-39
H-190
“
Brutto(taln,Oki)B-34
Buks qov,agl Б -34
Bucaq xotasl
Buks qovoagl y_422
Π -265
yllコ ∞si)
Bucaq korrcksiyasl y_420
Bucaq suroti V-420
Buks qovsaglnln q12maSl「 -76
Buks qov,aglnln n¨ azll言 lH-21111
Bucaq t∝ ili y-420
Buks sinu C-394
Bucaq yerdo,,mosi V-420
Buks tlstu yay Π -313
Bucaqh iki面 ni sOykonocok y_420
Buks vo lop araslndakl arallq 3-106
Bucaqllq,gunyO y-420
Bucaq019on y-420
Buks yaglnin cirk10nmosi 3-104
Bucurgad Л -162
“
Buksin govdosindo boyanin soッ ulttMsl IE
Bu&中 n
gЭnlmosi
Buks yayl B―
Buks B-34
H-196
-451
Budttn kOnara yOnolmosi O-234
Budaqlannlanln tutuinlas1 3-110
Bukslann toftisi(yoxlanl,1)P-337
Budaqll dcsilmo B-43
Buksun arallq toftisi
Budka B-34
Buksun baxl,qapagi C-370
Buksun co■ osi(roZOSi)3-113
Buksun dayaq sothi O-224
Buksun oyllmosi,ma11li,H-190
Bufcr cihazI B-35
BuFerわ nЭ rl B-35
BuFer qalxanl T-41Xl
BuFer qurgusu S-35
Buksun oynliyi Π -250
Buksun gcnllctikliyi r_70
Buksun govdosi К -151
Buksun gё vdosindo,1,nn,(qabarln,)
BuFer IInli B-35
BuFer nllli C-390
BuFcr rcjinu B-35
BuFcr stokalu C-386
bOya B-45
BuFertin B_33
BuFer● HБ -35
Buksull govdosinin tta hlssosi 3-105
Buksun hoddon aFtlq qlzmasl Ч -448
BuFer tiHnin 9opliyI P-331
Buksun 191iyi B-47
Buksun i91iyi B-62
BuFcr yayl B-35
BuFcr Б -35
Buksun qabaq hissosi■ -249
Buksun qanadlan К -159
BuFcrsiz qu=諄 Б -25
Bugel B-34
Buksun qo2a qlzmasl A-8
Buksun qlzma dorocosi C-389
Buxar qazanlanna nozarot 11-188
Buxar qlzdincl koyn3yi n-244
3uxar nasosu II-195
Buxarlallla,buxara vcmЭ
vcrmЭ Π
-30
Π -308
Buksun artiq qlznlasI Π -264
,buttlalllla.buこ
Buks asqlsinin yayinin sinnlasl
Buksun qlzm i,arave● cisi壺 n iso dtl,mosi
C-383
と
Buksun qlznla tcmpcraturunun
И -119
lanmas1 0-241
Buks b● 113(yCn)E-34
Buksun qlznlasl「
487
-76
Э‖Эyox―
Buksun qlzmasina nozarot isarovcHcisi
Buraxllan sehv,ica2oVcHlon sohv′
(BQNI)C-360
Buraxlll,B_64
Bllksun qlzIIlasma nozarot isaroverlcisinin
Buraxllnla huququ(idarOetmoyo)Π
(BQNI)i,3 du,Inosi C-383
-428
Buraxnla(tOrkibi)tex■ ologiyaslnln
pOzuinlasl H-195
Buraxnla qabiliyyOti(SahOnin,¨
363
Buksun m toftisi Π -276
nzilin,
stansiyanln,qov。 響 n voia)Π -309
Buraxm q2abiliyyoti Onlsal:К -154
Д -81
Buraxma P-348
Buksun tavanl Π -286
Buraxnla buraxllma・ i,osalIIla ll-316
Buraxn■ 、kc,i“ mo,yol venno,icazЭ vcr‐
mo,icazЭ voroqosi Ⅱ -3"
Buksun tempcraturu T-403
Buksun tennovencisi lr_4114
Buksun tipi T-408
Buksun yannlasl「
-239
Buraxllnla imkaninln,ati(vo ya,Oralti)V
Buksun qlzmasina nЭ zarot sisteIIll C-363
Buksun q12nlaSlna nЭ zarot К -148
Buksun qlznlasindan q"ma И -118
Buksun qlznlasinl■ kar ctmo sistcnll C―
Buksun qlzmasinin vcrlcisi
1-94
Buraxmaq,yol vemok Д -94
-73
BuraxIIlanin(vaqOnun)dЭ ,,On surOti n―
Buksun yannlasl n_264
Buksun ycrdoyl,mosi C-369
250
Buraxlnanin orta surod c_384
Buksun yerlndon torpOnmosi C-35`
Buksustu asllnla n-266
Buldozcr B―
Bunkcr estttadasl Э _464
Buraxmanin yol vcnlmom.zliyl H-199
Buraz yerl M-177
Burazin sannwsl(d。 lannlasl)H-191
Burgu dozgahl C_353
Burgu llo desma C-353
Burgu patronu C-353
Bunker estakadasI B_34
Bunker yanmvaqonlannin tOnllzlonmOsi O
Burgu E-34
Burgu C-353
Buludun bo,almasI
P-329
“
Bunkcr a■ ban
―
3-34
Bunlla ma1lm К -159
Zl
Bunkcr yanmvaqOnu Б -34
Bunlla sortliyi К -159
Buman-250
Bunkcr S―
BunkcHn tutumu
E-97
“
Bunlla,burub b」 allla,bOrkltmo,c,Illo 3-
Burada islomoli P-320
108
Buradan dinnsmaq(91xmaq)B-48
Bunllanin(mЭ ftilin)sinnlasl
Buraxlcl klapan 3-64
Burlun hoddon artlq qalinllgl Ч _449
Buraxlcl klapan n_309
-119
Bumcu mKlmcnt К -159
Buraxlcl klapanln y■ lnlrugu К _160
Buml言 an hOrokЭ t Д -82
Burulこ an xЭ tt Л -164
Burul言 an 3-47
Buraxlcl qlsa boru 3-64
Buraxlcl quッ ■
l彊
o_237
Buraxlcl sIXaC B-64
Buruttanh cOrOyan(Fuko corayanl)B-47
Buraxlclllq(vo ya ycmdon i,loma)qabi‐
Bunllま mh gonlm●
Л-164
xotti
Buraxlclllq qabiliyyati clltiyatI P-340
BurulЁ anll guc xotti Л_164
Burulganll qapa1l xott Л-164
Buraxlla bilan o,VeHl● n,lca20 VCn10n)
Burulttanl1 01● n to xotti
liyyotini artlII la yollan n-318
yuk H-186
Burulttan1l SttЮ
Buraxllan mcyletmo,icazovcrllon
Burulganll sahЭ
kmar"IxnlaД -94
Burul■ la bucagl y_420
488
Л-164
B-47
Π-275
Burulmaya q_l qurgu n-310
But6v,¨ qm-453
Bumlmu,moftil C-366
ButOv tOxunntll,"xqatll qayl゛
ar
Ц -443
Bumm B-47
But● v
val B-38
Burumuann sayl Ч -449
3● t● v
ytk H-187
Buruniann yapl,nlasi n_298
3● tovdlyl■ omo tok● HЦ
Busso1 3-35
Butbvl● k,salalnatllq,muha■ zo,qomn口 ∝ヽ
saxlanl,C-379
ButleJ tagl B-35
Buyntlzlu bo,aldlcl P-329
But● vluk,toxunulnlamazhq Ц -443
But● vlnetal vaqOn Ц -443
Buynuzvan bosaldicI P-347
Buz baglamaya q崎 l q12dintla Π -310
Buz qatl n-274
ButovtOkmO blgclq y_429
But● vtOkmO,arpa2 К -157
Oarpaz Ц -443
ButOvtokmO kar k● sismo Ц -443
Buz vaqonu B-3`
But● vtOkm
Buzbaglatna muddOtl(dOVru)Π
-254
BuZb」
Butun(m麒 t01it
ar● □ltomzloyon qurgu r_73
BuzbttlaIIlamn tonuJonlnOsi O-21
Buzl● ma
Curb∝ ur)Ш oular К ―
136
Butun poladlar C-386
Buzbttlannunin Ondtimosi Π-256
Buzbson k6rpu dayagl Л -162
Buzla Orl● lmu,xizЭ k
-443
Buzm010nnllo katOn「
O-211
-74
-C―
H-190
Buzl● nlanin to血 21● nttDsi V-421
Buzl■ nus xizok Π -277
Calttn iz01yasiyasl И _122
Buzun ktl■ nglo"1lnlas1
Calttn q"IIlas1 3-102
B● dco
0-221
B-35
B● fcr duzl● ndlicisi
B-35
B● kulu bayraq C-353
C」 aq ara113 3-106
Calaq arallqlannin aralaylclsI P-324
Calaq b● 1lglnin ozilmosi C-370
BunovrO」 nyOSi Φ -439
Calaq borkidicisi C-366
BunolTO tOrpagnin slxlsdlninlasl B-63
Calaq birlo“
3● nOwTo,6zul,osas;2
Calaq birlo,mosi C-395
Sobob:3 0tunnaq
O-229
iHciSi C-395
Calaq boltu C-395
3unOITO,ozul,tЭ IIlol,osas O-439
Calaq diylrlonlllo b咎 呻
BunovTOnin itronlosi 3-46
Buno■TOnin zoiniyl c_366
Calaq qayllagl c_395
Calaq slxac1 3-105
Burunc ttunC)tOZu n-319
C」 aq yanllgl H-190
Burunc,lattln Л -162
Calaq yanllqlan C_395
Calaq,boltlu B-32
But● v(91xl,1
01mayan)diVar r-72
3● t● v(karl kuZoV К -1611
H-190
Calaq,Oatql,qovusuq,qovusuq yc● ,bi,
ButOv ara qan「 -72
3ut● v diylrlonm lokonnin prcslonmosi 3
lo,mo C-394
C」 aqqab導 ,pallar n-291
Calaqqab● コur Π _291
-112
But● v
kllzOv r-72
ButOv qalllll,dlrok y_433
Calaqlanan rclslЭ
r C-395
Calaqlanma.bido,mo C-395
Butov qasnaq Ц _443
Calaqlarda relslonn 91xlntlan C-394
311tOv moftil n-303
Calaqsiz yol B-27
Butov poncOrO r-72
Calaqslz yolun catl,Illalnazllgl H-199
Calaqslz yolun xususiyyo■ ●
HO-230
489
Calaqslz yolun saxlanl,qaydalan Π -288
Calaqsiz yolun ustunluvu Д _95
Canll bloklallla Ж -100
Canll bloklallla Б -30
Can"ma to血 ● T-401
Coroyan te21lk10nnin n6vb。
lonnlosi Ч ―
448
Coroyan transforlllatom T-415
Coroyan y●
Cび
Can baxl,(CB-1,2,3)T-401
kllnun 90xdOf01iliyi
К -155
。yanaylran qurgll T-409
Coroyanaylran T_409
Can dispctcCr rahborliyi T-401
CoroyallbolЭ n,coroyan aylran T-410
Coro,、 dω lylc1 9ubuq T-409
Can chtiyat T-401
Can xidmot T-401
Coroymd●
Can saxlanl,T-401
Coroyalld● lylcl clcmcnt T-409
Can to血 rT-401
COroyand■
Carl tolm● n dOv● liyi
n-254
lylcl dalllar DIC-100
1絆 cl
hiSSO T-409
Coroyand● lylcl sOth T_409
CorЭ yangotiron T-409
Can tonzimomO T_401
Cavabdch(mOSul)rOhbOr O-233
CoroyangOtinno kabcli
Cavabdehlik hoddi Π -289
К
CorOyangotunno T-410
-131
Corwanl kosilnus clcktlk d6vrosi O-211
Cavabdehli"nd■ innlasl H-2“
Cobho Φ -439
Coroyanin(vo ya gOrginliyln)du,mOsi c_
Cobhonin(vaqonun yuklonln3 VЭ
ya bo,al-
dllma yollan)tutululum 3-110
Cobhonin 019usu P_325
379
Coroyanin∼ 1lmasI B-62
Co9anin電 1lmas1 0-235
Codvol P-331
Coroyanin axmasl y_433
Cttvol T-399
COrOyanin avtomauk tOnzi厠
Codvolin nOnlrolonmosi n-209
Coflo il●
bttlalna 3-11l
Cofto,rozo 3-113
Coroyanm induktiv indlkatoru И -12/6
Conyanin itmoi,arovcHcisi C-360
CoFto,roz● :2 Qoンmη
C● lb ctmo Π -295
CЭ 血
doylcisi P―
338
3-106
o,dihlnll,ara1lq C-39S
Conio,dirlllms xorclor C-395
Co祠 o,dinllm,yan ara1lq C-395
cOm。 ,dinl血 s yuk H-187
Coroyan budagI B_“
Coroyan 9cviHcisi Π -293
Coroyanin kontaktslz komlltatoru 3-26
Coroyanin nOv● P-347
Coroyanin selcktiv doyisdlhcisi C-358
Corり
anin sЭ viyyOsi
V-427
Coroyanin s19rayl'lC-364
Coroyanin sixhま
■ -260
CeroyankcciHd quVVO T-410
Coroyanke9iIInoyon metal H-205
Coroyan dolagl T-409
Coroyan indikatom И -124
Coり an qЭ bulu T-409
CoroyanqЭ bulcdici xizoyln
ya qOpnlasl)0-238
Coroyan quvvOsi c-362
COroyanqObulcdicilorln novboli qalxnasl
Coroyanqobulcdici T-409
■ -279
Coroyan muhaflzOsi T-409
Coroyan nOnllasl H-208
Cor● yan relesi P-343
COroyanqЭ bulcdicini cndir!0-225
COroyanqObulcdicini qaldlr n-269
CorDyan sabitlo,diicisi C-385
Coroyan s19rayl,lan
COroyanqobuledicinin coroyand● lylol
Б -33
Coroyan oiddЭ unin kcci五 ciliyi Ⅱ -303
ar2alanm、 1(vЭ
clc‐
mcnti T-409
COroyanqobulcdicinin dol●
nms1 3-114
Coroyanqobulcdicinin endi■ lmosino hazli
l● n■ ■ Π -267
490
CoroyanqObulediclnin xizoyl Л -167
CorЭ yanqЭ bulcdicinin karctkasl К -133
Cismln muvazinOti P-321
Corayanqobuledicinin qopalas1 0-238
Civo tcmonletn P-348
CorOyanqObulcdicinin tutrlasl
Civolanpasl Л _162
Π -271
Civo― duzl● ndiHci
C121q,slynntl Ц _443
Corayanlar mclnlenti M-182
CorЭ yanlar rcЮ nansI
aqrcqat P-348
Cizgi,xЭ tt,clzlq Ч -448
Cizgi,xatt,c121q Ч -449
Cizgl,rosnlxott Ч -448
CoroyanqЭ bulcdicinin 20rboSi y_421
Coroyanqobulcdicisinin xizoyl
Π -277
Coroyanla zodolonmo Π -281
P-341
CIzlqlar B-55
Coroyanoturucu calaq oirl。 ,mo)C-394
CorЭ yanpaylaylcI IovhЭ T-410
Cizmaq,qoン m錦 ,gostOnn3k,vumaq H_
Ш -454
CoHmonin alinnlasI(tutul回
cut blln ta c-366
Cori¨
192
ball
cut istiqal10t Ч _448
61)B-45
Conmonln血 qdan P-325
Π -273
cut qatar“ ut nonlroli q"→ Ч ―畑
cut10■ iHlm,(qooalodlninll。 )qatar c_
cut qatar(ctt nonlroli qat“
Cohmonin tuminla qaydasl n-282
Cosarotli herokЭ t(malinisln,novbo,9inin
VO S)P―
7
380
Ciddi hcsabat“blankl E-29
cut10,dinlm,,qo,alasdullnus C_380
Ciddi hesabat C-393
Ciddi qcydiyyat C-393
-C―
И -123
Ciddi mosuliyyoto colb etmЭ Π -296
Ciha2,aparat,alot,avadanllq komplekti n
Ciddi qcydiyyadl invcntar
Cagin,qurttSu B-61
Cagin゛ rclcsi P-342
-294
cagn,3-61
C■ a21n dOqiqliyi T-413
Cihazln dЭ yl,di五 lmosi 3-ll19
Cihazln oqrobi C-392
Ciha21n Oqrobinin meyli C-364
Cihazin gostOncisi n_274
Cttm,in gondonl[osi
CarXq。 llu mcxanizm К-157
CarXqOllu prcss К-157
CarXq。 1lu_surg● q01lu mcxanizm
Cihazln hossashgI Ч -449
Ciha21n nolnKlqraIImasl H-208
Cihazln sxcm C_397
CttaZ dOSti r-69
CarpaZ qabむ duz calaq Π-314
3-112
Cilalallla(rclsi,tiyoni vo s)Ш
-452
CarpaZ qov,電 lК
Cilalama dalrosi II-452
Cilalalna dЭ zgahl Ш
Cilalallla k烈
壼zl
-452
Д_32
CarpaZ y江 叫 yana oy1lmo,Oynhk,90phk
n-250
lu-452
Carptt y■ malann dllz。 ldlllnosi B_64
-452
CarpaZ К-lS6
Cilingor matkabl B-32
CarpaZarxasl● yr1 3-108
Cilov n-261
CarpaZln altllgl
Cinγ Эt lllosuliyyoti y_420
Cinqiltili sos
_157
CarpaZ uzoh ilo horOkOt
Cilalallla n-275
Cilalamaq Ш
К-157
CarXq01u К_157
CarpaZ bucaginin tOnboloni S_28
Cihazin muqavimoti C-376
Cihazla qcydo alln[曖
Ⅱ-283
Cttinlla duymOsi B-61
CaXn“ nla・ volvo10,t。 1咎 ,vahlnlo n_243
Л_162
CarpaZlnな xa cal凛
Д _95
3-105
CttaZin b.lT_411
CarpaZin blgc13 y-429
491
_73
CalpaZin dayagI P,331
CC,ld10mO mork● zl
CC,ld10mO parkl Π
CarpaZln dlylrlonmo sothi n-261
Ce,ld10mO parkl C-377
CarpaZin hOrokot edon(VO ya dOnon)
CC,id10mO platforIIlasi n-258
CarpaZin bOgazl「
n-267
urOkciメ
CC,id10m platfo― si C-377
1)0-231
CC,ld10mO sistclm C-377
CC,ld10mO stanslyasI C-377
CCold10mO stanslyasl C_387
Ctta21n iti ucu O■
CarpaZin qabaq calagl
CarpaZIn
Π-2/18
quン mq caltt X-440
CarpaZin markasl M-170
CarpaZln hyazi morkЭ zi
C-377
-23
M-172
CC,id10n10 topolorlndo torklblЭ
hn dagldll‐
nlasinin avtomalasdu■
idar● edil‐
lπns
mosi A-10
CarpaZln tangens bucagl T-400
CarpaZin toh∞ hissosi Л-165
CarpaZin trokciyl C-358
Cesid10mO topo● C-377
Ce゛ d10mO tOposlnin hcsablannlasl P-334
CarpaZm y01doyllon yastl,C-392
Cesid10mO toposinin hundurl●
●B-66
ン
Cat,9atdaq T-417
CC,id10mO top● sinin i,iP-320
CataCaq odom,lor n-31Xl
Catalldan sonra i,lonmo n-252
CCsid10n10 topOsinin operatoru O-222
Catdrlna suratl C-365
Catdirlla vaxunln plalllasdinlmasl■
257
Catdl―ya
goro ylま
Ce,ld10mO yannlrcysi C-377
Ce,id10mO yollannda ylgllma H-190
―
Ce,id10mO yolu n-318
y01u C-377
Ce,ldlomO c-377
CC゛ dlЭ nЮ
mC-351
CeVlrgoc kontakti n-249
Catl fen nsl C-393
Caun artinu(vo ya inki,aFl)P-324
Catin Olallloti
Catiltl,SOs‐
voroql C-377
Ce,ld10mЭ
Catdin la muddotl● iC-385
CeVirgoc
Π-297
Π-249
CeVirg∝ in dia■ ttmasinin yOhon C-357
klly T-416
CCVi五 Ci
Catllmlnazllqlann(okSikliyln)∼ 1lnlasI B
CCVihCi
quINnun catiSl(Oz010)C-386
К-133
CCViiCi,dOyi“ idCi Π-293
CeViiCi‐ d● 210ndlrlci n_293
CCVinn。 (● lnaD II10mcnti M-182
-58
Cat,nlamzllqlarln dorhal aradan qaldinl‐
IIlasI H-201
Catl,mayan dartl H-196
CCVimЮ Oumalqul聾 lan К-133
CalSmayan Oksq"lcllar H-199
CCVint10(0ン 1lIIlo)addlIIu lu-450
Catl,nlazllqlann aladan qaldinlusl y_
CCVinnO(y01dOyl,on)tir10rl dosti
Cal,mayan tomDZ〕 Xlm H-199
CCVinl・ tyoldOyl,on)oメ iSi
431
CeVinnO dartisl n_246
Catlal u,izolyatonar T_416
CCVinnO datisl T-418
Catnta(vO ya gctnlo,qayltlnal vaxtl B-57
Catnus qatarlar肛 ■lndaklintcnal И―
CCVintO mcxaluznu n-246
126
Catt鯛 ,Cat,yanq IЦ
n_2%
К-144
yisinln dayaq xotu y_426
CC宙 rlnO Э
Ce宙 n nO nlcxanizlmnin ta‐ azlaylcs1 3-
‐456
21
Cay yatagl,9り laq;2 Yol,お dqmotP―
CeVInnO mmcrlti("ln lalnomend)0-
349
cck:2 Qobz,ta10n Ч-447
CC,idlamO komplcksi C-377
CCVirl10 Sistenu C-363
225
CCVinnO tiH B-33
CC,d10mo qurgusu C-377
492
CeVirlnO yolu n-246
CCVirlnO,■ ln ta O-225
CCVin 10k К-133
CeVrOnin(dalrOmn)evolVCntl
CCVH10n tiyonin kOm К -151
con P-3411
9on,bak(yag,yanacaq,su vo s u9un)Б _
21
Э-457
con:2 Qazan К-153
ConbOhn catdaユ T-417
181T-410
CeVilms buks n 1245
Conbonn qal皿
y● suruyo)gatmOk H―
CO鳥
・ 90k。 (Su“
COnbOnn qaynaq baglanm厖
186
COkl catlsmmm211gl B-43
,。
COkl kateqo● yalanmn qr,■ iyasl「 -75
COkl■ Onnalannin uninkasiy● ly=25
lH-185
COnbonn por01mlonII10si C-391
conbttn taxllntasl α∝ihlmosi)H-195
conbonn yCHndon torponlllosI C-356
conbonn ycyllmosi n-317
COkl nOrIIlasI B-43
conbonn yOnulmas1 0-215
conbOrli tokor К-140
COkib uzatnla・ dartib gcnoltmo,dartllma P
conosiZ arabaclq Б-27
-334
COklb■ lrulma。 ●klb Vuma(nasOS10 n_
249
COkib‐
conoSiZ buks S-27
congOI B-47
Vuran nasos n-3118
COkiC M-182
COkiCi b01t C-395
COklCi dayaq,dartlcl davtt C-395
cmgolin b_qcli n-242
cmgolh
ⅣtOyukloyici B_47
К-135
congolli calov
cOngolh calov К-139
COkiCi SIXac 3-105
congolli halqa B-47
COkiCi Strupsina C-393
CЭ k‖
On(hOrOkotli)qapl n_4
COkllib ba」
cok‖
cOngolVan tutac B-47
anan vtulka(oMaq)C-39S
mo 3-45
conin(qazanin)matChall M-172
cOnin(vЭ
conin(VЭ
COkinin tOylni(yukun,vaqonun voi a)0
-224
COki。 190n qurgu B-43
COkiSi artininu,qatar n-273
COkiSi artininus yuk qatan II-272
COklyOXlayan laboratonya B-43
COklyOXlayan vaqon 3-43
COkm(gЭ ■lmЭ )muFtasi C-395
COklnO● 9un
qurgu y-432
COkmO usulu c-382
)B-57
COkmЭ ,dartnla B-66
COklnO Vaxt:(torOZid。
COkmOnin dη iqliメ T-412
COkmOnin yannlrcysi n-278
COkmoyo gorO y13m C-351
C011●
kB-32
COmbOrln yastllannlasl H-190
COmbOrsiz tokor B-2/t
COn bOン ヽ3-39
ya qazanin)aX鰯 ●lT-408
ya qazanin)paral■ ctrloh
Π―
2/63
co面
n(VЭ ya qazanm)taln(Vo ya yararlリ
hocnll Π-276
Π-3119
cOnin daxin plllЭ kanl B-50
conin buxarlanmasl
cOnin dibi Д-92
conin kalibaonmosi К_132
conin kЭ ¨ ●n_287
cOnin mOllSulla dold-lnlall H-192
cOnin tokmO bon,su H-191
cOnin VЭ ya qazanin
1um)H-191
batiqllま
(yO― q‐
cOnin rrlndOn torponmosi C-356
cOp asql К-152
cOp bir10sdinci К_152
cOp cempCrlor К-153
cOp cat T-417
cOp Oynlik И-118
cOp qaballna К-152
493
cop uFuql zOlbo К-152
COp,Oy■ ,qly=ac К-152
COpbuCaqh kar kosismo10r
COpЭ r,hasar
COr91VOnin dO,omЭ 10vhOsi H-196
CO"iVOnin komori n-287
К-152
CO"iVOnin kons01 hissosi
COpЭ l10mO(Vaqonu,qatan)0-218
COrciVOnin yanll言 lB-31
COpOr10ma isarovcdcisi 3-103
∞q∼ dalan■ -287
COpOrl。 」
CO"iVOSiZ Sistcm(。 On vaqon)B-26
COrciVOy。 Oturu10n(vcHlOn)aglrIIq H―
Π-266
COpЭ l10mO tontnun asllmasl
COpttOmOdOn sonra n― 盤3
COpOr10mЭ k 3-103
COpOr10mOnin borkidilmosi
К-146
CO"iVOnin sutunu К_141
COrciVonin vunllasl y_421
O-218
187
COigi,kЭ nik"(11)ma,kЭ nik10nm。 ,nisan,
К-156
ni,anlama 3-113
coponoyiCi dttaq O-218
COtin。 19atan ycr T-417
COpOr10ylCi dirokciklЭ
COdnl● llluo gonlnmo 3-113
r O-218
COper10yiCi i,aro C-3ω
CIElrqan,sircna P-337
COpOrloyici i,arovcncinin i,lξ
O-217
ClXan axln 3-67
ClXan fldCr O-239
ClXanlan(gOturu10n)inVentar C-398
COpOl10ylci konstrukslya O-218
COpOr10ylCi nov O-218
COpalЭ yiCi svctOfor 3-103
CIXarllan avadanllq C-398
CIXanlan dayaq 10vhosi C-398
OyiCi svctofor C-354
COp。 日
OyiCi svctofonln islこ
COp。 ■
10-217
ClXanlan drezin C-398
ClXanlan hOrbi Nadanhq C-398
COpOr10yici svctofonln qo,ulmasI B-47
COporlЭ ylCi tir 3-103
ClXanlan hOrokЭ t vahidl C-398
COpy10yiCItommz bttmag1 0-218
COpOr10ylCi vЭ
CЭ pOr10yiCi
CiXanlan lzoly■ iyaedici
zlyyOt 3-103
qllllЭ
O-218
)C_398
Ⅵ,ka(vo ya
CIXanlan qutbbr c-398
C"lno qlnq O-214
CIXarllan vl,ka(VO ya qollЭ )C-398
COplik P-331
COr91V。 おqlsI P-330
CIXarlinla tablosu B-63
COr91VO b01tu B-32
ClXanlmayan invcntar avadanllq H-205
CIXanlmayan taxn゛ ●H_205
COr9iVO d響 導
COr91VЭ
ClXanlmayan drczin H-205
C-390
kOnstnlkslyasl P_330
CIXanlmayan dP H-205
CO":VO relsi P-330
CO"iVO relsinO yana,ma 20naS1 3-117
CO● lVO rclsinin boン ■uШ -451
CO"iVO rcl●
CIXarnla
И_118
CIXarrlla,91xanlma,konarl■ dinna B―
ClXallma."ma koSmЭ ,aylm●
91xardll“
ma,"lma kЭ SilmO,管 nlma B-62
nin,lXl'lB-63
CO"iVO rclsinin doyi,dirlimosi 3-109
ClXartmaq,konar etmよ ,kdsna ctnlok И
inin qabaq calagl n_248
C。
lVOrc、
tiH B-22
"iVO
CO“
91Xlq,91Xlq ycrl B_60
CO“ iVO
CIXinti lllsso,91Ⅲ q hiss●
C。
iVЭ
ti五
-127
B-33
P-330
C。 “,V。 li
B-66
CIXlntl,91Xlq B-66
CIXlntl,pillo― pillo ycr y_432
kOrpu P-330
CIXl,bOgaz1 3-67
COrolVOni
diyirlotmo bloku B-29
“
ClXl,1,arOloHnin idaro olunnlasl duymosi
К -139
lΠ -261
CIX,Hapaninln dlo■ ■
COroiVOnin birlo,diHlmo usulu c-382
coruvonin dayag1 0-2Z
494
CIXl,qanOvu Л_167
COX qlZdininla n-2`7
COX yaXtt q"電 an 3-24
ClXl,nr,rutu B-67
И-130
ClXl,mOlunlati
90X● lnmlk● rpu M-181
CIXl,SVCtOforu B-67
COXasin口Ji tir B-22
COX● In祠 ltir M-181
CIXl,SVetOfonl C-353
COX90nOli(oOXaglZll)qrcyder r-76
CIXl,poStu B_67
CIXl,tutumu B-67
COXdalnarll kabel К-131
COXdalnarll kabcl「 燿-181
CIXl,VoZiyyoti n_130
COXdalnarll monll n_303
ClXl,transfonnatoru B-67
COXdalnarll,nur Ш -452
COXdOfOn dartl К_lSS
ClXl,y01doyl,oni C-391
clxl,3-63
CIXl,B-66
91Xl,,91Xarln■ notlco B―
COXdOfOnk К_155
COXdOVrlu yanmsOrt qaコ
ω
CIXnla mar,rutu M-170
COXfa2all M-181
n
CIXnla tarlxinin b"qa vaxta keci■ lmo●
-251
CIXtt tutm■ 91xllma,tutulnta;2 Aylmm,
aン
ロ!ma
oir mObl。
ヽ3 clx:lm,
まЭ
(tutulmu,,ay"lml゛)mob10Ё
Clqqllll,,lqqllti
Π-287
O-240
Cilingor 9。 kici C-367
Cllpaq(so刈 lmu。 )m。 価
10-217
COXm。 ■lh(90Xnaqnh)istem M_181
CJpaq mOml Π-303
Д-86
Citti orttlk
CInqll(cay,dOniz,karxana vo s)「
Cinqll qaltt Ш
-4"
COXOXlu ckipaJ Э-457
COXplH● li muhanzo M_181
-74
COXSargh dolaq M-180
COXSurOtli M-181
CInql19esidlomo r-74
CInqll‐ qumu
"M-181
cOxfunkslyall qurgu M-181
COXkalncrall qab M-181
COXqa01 kOndens7ator M-181
90Xqruplu qatar M-181
COXqruplu tcxniki baxl,M-181
COXqruplu tokan M-181
465
90Xqttblu 10働 Or Я‐
COXtdh(90XSimi)moftll M-181
ballast B-22
COXy01lu dOmur yolu
Ж _98
mOnz■ M_181
Clnqllttyan「 -74
Cragln lanp● lЛ -162
COXyOnu
COXyOl!u saho M-181
Cokuklu prOfll(9uXur)3-51
Cokt劇 uk,bttlqllq,i9on Oylim,B-51
cr鯛 121,lqlandincI C-353
Cokuntu,yttin●
Cirk10nm。
Cokuntunun bO,aldlltasi C-367
Cinqllll ballast S-22
Cinqllll‐ quttu
-74
saho「
3-1“
Cirk10n血 ,ballastin ycnilo,diHlmosi O―
C。 1 0aylrl tOrOfⅡ
212
C。 l Sulannin buraxllIIlasl
C。 l
К-139
90r"p。 uyu x_440
C。 叫 Oliガ kIOyICi
C市 li br10smЭ К-138
К-138
-147
H(vaqonlardの
Cё rOk Sip●“
К-138
COX boyuk tutuntu oocmi)konteyner
Π-3119
SVCtOfOm H-192
CoⅢ 90,ca10V К-139
CIVin arxa divan 3-105
CiVqa,■ ,h‐ kaman otunnOsi К_138
CiVVan slxach planka
-275
Cd aVadanilqlannln comonmosi P-333
К-138
CiV,paz,pOヽ im К-138
CiV ioliyi
CiVli SlXac
o-227
X-441
Cubuttn(nuhn)prOili Π-312
К
Cubuq iZOlyator
495
И-122
Cubuqlu iz01yator Ш -454
Cubuqlu i7Cllyatorlar C-390
Dagllms,oklldO(qあ lat a・ qabslz,kisosiz)
H-185
D4“ tmaq,dむ dllnla P-3“
Cubuqlu lampa III-454
D電 ‐modOn sOnaycsi r-73
Cubuqlu yay C-390
465
CuXur(quyu)Я ‐
CuXur・
9ala・
Dagucqunlu saho「
CuXurqazan К-153
Dagustu qanOv К -132
Dalla nlall,daha cni,n-277
Daxil olan axin 3-60
Cuqun qolib К-141
Cuqun radlator Ч-449
Cuqlln tOnnoz q31ibi
Ч-449
Daxil olan telcFonoqral― B― ω
CurumO prOscsi n-312
Curumtll dayaq
-73
Dagusm aⅨ H-186
Dattstu bankct B-23
qif B-55
Π-267
Daxlli(xanci)Xott B-50
-D―
Daxili aruqqlzlna B-50
Daxili(xanci)l● Zyiq Д -80
Daxni avadanhqlann s」
Daban oyn■
n-319
Daban vo dabanaltl a■ lndakl arallq 3-
Daxili dovr●
106
Dabanalti n-270
Daxili hЭ lqO
Dabanaltllann samanl,non lasl H-208
B-50
1口
ms1 3-105
B-50
Daxlli lussonin rongi O-221
DabanJllin slyninlas1 3-105
Daxili xott n_303
Dabanin panltls1 3-116
Daxili itat gorginlik n-251
Dabanlann saxlanl,nomaSl H-208
Daxili iliomo B-50
Dabanustu(nyans)10VhЭ Π -259
Daxili kanalizasiya К -133
D電 91nqlll r-74
Daxili klapan 3-50
Daxlli koFOZiya B-50
Dtt masSiVi M-172
Dag reJl祠
P-339
Dagldicl gЭ
rginlik P_328
D電 ldicl
Daxili qapaン 、
c13-110
Daxili qaydalar B-50
DⅨ ili
tOSir P-328
qop■ la(ci●
lma)H-188
Daζ diCl yuk r_77
Daxili qurasdlma B-50
Dttdlcl y●
Daxni qurgu v-430
kH-187
Dttdlcl yuk P-328
DttdllIIlanln texnoloJi vaxtl T-407
Daxlli quvvo B-50
Daxlli quvvo c-362
D電 ldllllu,(VЭ
Daxili mllqavimot B-50
ya cc゛ d10n面 ,)qatarlann
Ч -449
Daま dllnu,ン ●kP-323
Daxili lnuqaviIЮ t C-376
Daxili lllzaln qaydalan■ -287
Dttlan mCmbran P-328
Daxili rels B-50
D4Ⅲ lma(pakctin,yukun vO s)P-323
Daxili,lcyf B-50
D電 1lma(yolun,quttulann VO S)P-328
Daxili sualanma B-50
Daxlll uzununa quvvo B-50
sayl
lC-379
Daxili gorginllk H-193
Daxlli h」 qanin bortu B-32
Daxili halqanin ccVHlmosi n-262
Daban n_319
Dabanaltl13n bununun sly■
alllatl屯
Daxili catlann● Ill● lo golmosi 3-112
Da言 1lma dOrOcosi(VO ya morholosi)C―
385
Daxili uzlЭ in(daxili tOronorln)lnOSafOsi P
-333
Dagilnla zonas1 3-117
496
Dalan yolu T-418
Daxili yorgunluq dcFckti 3-50
Dalma Π -284
Dalan
Dalan
Dalan
Dalan
Dalan
Dalln dayanacaq ycn M-177
Dalnu dayallma yolu Π -318
DalIIn disk Д
-89
Dalnu donmus torpaqlar B-43
Dal面 foaliyyot gostoron post Π -285
Dalan T-418
Dalanin dayagl y_426
Dalnu istisnFr n-284
Dani,arO nisanl■ -235
Dalln i,aro C-360
Dalnu quvvodo olan qaydalar
yolun sttibi 3-43
yolunun birlosmosi n-298
yolunun sahlbi B-48
yolunun sorhodi r-75
yolunun vaqon dbviyyosi B-37
Daldalanacagin nunimum■ on lasl M―
180
Daldalanacaq nom■ lH-208
Daldalanacaq vaqonu B-36
Π -284
Dal面 nimayondolik■ -285
Dalnuン●klomo Π -285
Daldalanacaq n-298
Dalro uzr● hOrakЭ t Д
-32
DatrOvi cttns Ц -446
Dalro宙 domryolu Ж -98
DalЮ vl● nI Ц -446
DalrЭ 宙 oyn К -158
Daltta kanall B-55
Dalrovi oyrilonn sablonu lu-450
Dal=min hOrOkЭ
Dalia muqavimati 3-55
DalEa,10p●
Dalttanin clcktromaqnit sahЭ si Э ‐461
tl Д -82
Dalttanin sonmosi 3-114
Dalrovi oynnin doお liliyi К -155
Dalrovi oynnin clcnlcndЭ H Э ‐463
Dalrovi oynnin n、 anlan■ lasI
Dalrovi i,:qК
DalEanln yaylinla onls■ lК
-159
Daltta6turucu hava xotti 3-55
DalttaVan dcfonnaslya B-55
DalEavan yey1lmo B-55
Dalic B-51
Dm avadanhξ К -159
Daln aylncisl К -159
Daln,dall1 0rtuyu К _158
Dalrovi nlls M-174
n-275
D餌 肛
Dalllclll yaこ lalla
К -1"
Damga К -137
235
Dalravi yiv К -158
DalЮ vi,doylnlll,yunlru К -158
Dttanin qo刈 Imasl H-192
Damgatlln olmが lH-191
Dani゛ 諄n dayandininlasl n-293
Dalan daltl yannlstansiyasl T-418
Dalan do― yolu Ж -98
Dttan do市 r,lu Ж -99
Danl,lq kalollk¨ lК
-141
Danl,lq rcqlarncntinin yeinЭ ン
ctl● Inlosi B
-63
Dalan stansiyasI C-387
Dalan stansiyasl T-418
Danl,lqlar rcql… Gnti P-337
Danlslqlar reqlalllentinin ychno yctihlmo―
Dalan youanllun isinin vahid texnoloJi pro―
scsl E-97
Ж -lllll
Damb● sodd,bond Д -81
Dalrovi ycylimo 3-65
Darovi ylintinin(qayn電 ユ■)qopnlas1 0-
Dalan yolu sahlbinin lokomotivi
-154
Dal=acturOn B-55
P-323
Darovi kosik К -158
Datravi kosikli moFtll n-3114
Datrovi qaylolar К -158
Dalrovi ql=lCldanala И-128
Dalrovi mo■ 1l Π -303
DauЭ vi surung∝
B-55
Dalgaqaytaran divar C-389
mosi H-198
Л -166
Dall101qlann apanlma reqlmnti P-337
Dalan yolu n-271
497
Danlslqlann apanlmasl(nё VbOt91lo,diS‐
Dartl xotti T-418
pet9crlo,masinistlo)B-40
Dartl xususiyyoti T-419
Dartl kom“ T-418
Dartl kЭ morloHnin ql■ lnlasI P-329
Danl,lqlarln avtomatl● dininu,qeydiyyatl
A-9
Danlslqlarln qcydedicisinin lcnti JI-163
Danl,lqll lnolumat veron P-34`
Dartl q― agl T-419
Dartl qolu(sahOSi)T-418
Dartl qolu n-258
Daragln ddrovi sun,mOsi К -158
Daragin dikliyl К -159
Dartl qolunun uzunluttu'Щ
Dar電 ln is10k hissOsi P-320
Dar電 ln i,lЭ k sothi P-320
Dartl quvvOsi c_362
Darattin kOsici hissosinin birlo,mosi C―
Dartl muhЭ ■ ki(vO ya mOtOru)T-419
Dartl■ luhorrlkinin govdos1 0-231
-184
Dartl muftasI IⅥ
377
Darattin kOsilmosi(yeyilmOdon)Π
-270
Dartl relsi T…
-91
419
Dar電 ln koSilml,hissOsi n-270
Dartl,obЭ kЭ si
Daragln qalinllgl T-410
Darti transfomatoru T-415
Darti transfomatoru T-419
Daragln lrunimum qalinhgl
ⅣI… 180
T-418
Dara言 ln rcls btthふ na 91xnlasl H-185
Darti vasitosi T-419
Dar電ln uCu B_42
Dar電 ln yastllanmasl Ⅱ -190
Darti ventilyasiyasl B―
``
Dartl yarlnlstansiyasl T-418
Darttn yeyilmosi И -120
Dartl yolu B-6`
Daraq(tOkOr cutund。 )「 _76
Daraqvan dabanalti「 -76
Daraqv“ val「
Dartl yukunun qeyn‐ sinusoida11lgl H―
204
Dartl T-418
Dartlcl kOmor C-395
-7`
Daralma C-395
Darlsqal,Oralt C-390
Darti coroyan harlnonikasl「
Darti cOroyanl ilo yandlrlna
Darti corЭ yanl ilЭ
zЭ
Dartlllnada quvvЭ t
-69
Π -30`
Dartllmanin ma11lik bucagl y_420
Dartllmaya moruz qoyma Π -266
Dartllnll,avtoqosqu H-196
Dartlnin borkdilmosi 3-108
dolonmo n_281
Darti coroyanl T-419
Darti coroyaninln asilnmet五
yasl A-19
Darti coroyaninln kanalizasiyasl К -133
Darti corЭ yaninin
Dartinin no、 強
ke9mosi II-312
ёturmo
sonllmas1 0-238
Dartql,90kiln 3-114
Dartma girliyandl「 -71
Dartma izolyatoru И -122
T_418
Dartl clektHk muhorritt T-419
Dartl flksatoru O-437
Dartma slxacl H-196
Dartma yayl H-196
Dartl hesablalnasI T-419
Darti horokЭ t torkibi T-419
Darti xalnutlannin 9iv10H К -138
Dartma yolu Π -318
Dartma O-239
Dartma,9okmO gon■ o;2.Dartllma,goHl‐
mO,9Э kilmo,tanni■ ma,H-196
Darti xamutu T-419
Dartl xarakte面
К_
134
Dartl dispet9en Д -89
Dartl di,li
P-347
Dartinln toxunnla(tangensal)quvvOsi
Darti corЭ yaninin ёturlnOsi c)-233
Darti corЭ yaninin
y_428
Dartlllnanin kompensasiyasl К -143
Dartm,90kmo,tOrpotmo n_268
stikasl T-418
Dartl xarakteHstikasl X-440
Dartnlanin yannlreysi n_278
498
Da,kOmur qudronu r_79
D■ lmalar
D● korpu M-183
Das tullamq H-185
Daldoζ ayan(Xlrdalaylcl)ma1ln Д -96
D■ l dO,omo К -132
D● Inla(da1lnma)qaydalan Π -287
D■
D咎
Daslmalar planinin gostoncilorl n-274
D●
sl A-16
D■ lmai,drak91lannin cavabdchliメ
233
91sl y_433
DasIIlla qabiliyyЭ ti Π -304
D■ lma qaydalanna五 り Эt
372
D咎 lIIn
lntlqavilosi
lmalar planinin ychnЭ ycd●
D■
lmalar sazi,iC-373
D咎 lmalar,obosi O-233
D■ llnalara goro cavabdchlik O-233
Daslmalara nozarot К -148
0D● lmalarda yol vchlon Д -94
lmalann bЭ raborsizlik onlsali
D●
D■ lmalann dinat ukasl Д -88
D"lmalann dovlat planl「 -74
Д -92
D"lmalann h∝ nn O-216
D■ lmalann komplcks planl■
_144
И―
119
Da。
D"lma opCratOru O-222
dinlmasI К
nluntozolnliyi H-203
lmalann qcン ■―
D● lmalann
qcyn salatnatllgl H-205
Da,lmalann nlarsrud"dinllllasl M-171
Da,lma Odonclorl n_3“
D● lma prOSCSi n-246
Da,lmalann maya doyorl C-357
Dttlrttann mala doyonnin、 agl
Dttnla proscsini operttv idar∝ tmo O―
222
d● ,コ msi
C-371
Da,lnla proscsinin htntsizliyi(qcyn
muntozЭ Fdiyi)A-19
D●
Da,lma proscsinin lexnologiyasl T-407
D"lma sOnodinin noqh T-414
D● lnm sOnodlorl(qⅢ mO,y。 l COdvoli,v卜
sonodlЭ Hnin
-2/66
399
378
D■ lnla,Ort10h(VO ya,oralti)y-429
D● lm,ort10nmn lntoyyOn cdilmosi y_
430
D■ lma ucun qo鋼 ular C-398
D■ lmalar haqqinda malulnatin islollmosi
in)0-211
D咎 llnalann
D"lnla SOnodlЭ Hnin qiynlot qoyanI T―
D● lma sOnodlo● nin torub cdllmosi C―
dininns1 0-221
ra211■ dininlasI C-373
D"lmdann tollllnatl(somisinlorln,yuklo
i,lonllmosi O-214
D"lIIla SOnodlohnin saxlanllm“ IX-442
lmalann optimall“
Daslmalann rcntabclliyi P-346
Daslmalann rosnlllo,di● Imosi O-240
D咎 lmalann saxlanmamaslmn(qcyrl‐
saxlanl,lnin)arasdininnsI P-333
sinin avtoIIlatl"dininll,sistcnu A-9
qOn vOrЭ qosi vo s i)Π
Da,lmalann lnovsumuyu c_357
D● lmalann
Da,lma proscs10nnin opcrativ idarocdilmo‐
D■ lnla
К -153
D"lmalann on qlsa istiqalnoti К -155
olunnlasI C―
D"inla muqa宙 losinin doylsdiHlmosi
lmomosi H
-198
D■ lma haqql moblЭ glnin loEv cdimOsi「
-69
D"lma haqqinin hcsabl■ nla amKlrtizasiy,
iStirよ
lnlalar xidlnoti C-368
lmalar planl■ -257
-304
Da,lnla haqql(yol kirosi)Π
D■ lma
hocnunin balanslasdininlasI C―
351
D■
D■
D■
tosnifatl К -137
lmalann uzaqllま
Д-80
lnlam ldaroctlllo departalllcntl Д
lnlanin 41q planl P-323
D■
D■
lnlanln xususi sorllЭ 五
D■
lmaya gOro llcsabl"ma P-334
0-230
К _135
D■ inlanln slxligl r-79
lnlanln kcyflyyOti
Dttin■
aya gOro odonto tanfi T-41111
D"lnlaya hazlrllq「
0-213
Daslmaya icazЭ
499
-74
P-328
-86
D■ lmaya qobul Π -297
Dayaq divan Π -270
Dasl岬 a
-429
Dayaq diyircoy1 0-224
qobulun sortlon(VO ya,oralti)y
Dayaq dlylrcOyi V_426
Dttnan qo,unlar■ -246
D■ inan radiostansiya H-209
Dayaq halqas1 0-224
Dり 鯛 halqasl y-426
D咎 Inan yuk Π -246
Dayaq izolyatoru И -122
D■ lnan ytlk10nn salarnat1lgi C-379
Dayaq izolyatoru O-224
Dυ aq q01u y_426
Dttmanン ●hn■ mosi n_285
D● Inma,gOndoilmo,■oql cuno T-414
Dγ aq
qu、 ag1
0-2Z
Dasinmaya buraxllmttan ytlk10r r-78
Dayaq lovhosi Π -258
D● lylcl qatar B-641
D■ lylcl qatar Π _272
Dayaq lovhosi V-426
Dayaq前 li n-22
Dり aq mclmcnti O-224
D■ lylol 10kOmcltiv B-60
D■ ly,● 1■ -246
Dttqin,su basma SCl basma H-186
Dayaq oン nagI
Da,1l soykOnocok p● znlasl К -132
Dayaq stan゛ yas1 0-224
Dayaq,り b■ 10-224
D"1l torpaq r_79
Davaln gotlnn3,tab g。 ●●no
B-61
Dayaq tozyiql o-22
Davantl(surOkli)guc Ⅱ -305
Davamlllq chtiyatl onlsali
,)y426
Dayaq u五 (diЮ
Dayaq ti五 Б -22
Dayaq tin Б -33
Dり aq tin Π -270
К -153
Davantlllq ontsall К -154
DaV祠 11lq
h“ di
n-289
Davttlllq,dozun■ ●1は ,mOhkonJik B―
63
Dayagin a11,m、
D"電 in
P-332
Dayaq pilotosi y_426
Dayaq ti五
P-332
Dttaq uzOllndo(attC dirokdo)bayraq Φ―
13-53
437
itdan yuyulmasl n-269
Dayagin 01xl,13-67
Dayagln cunlmOSi 3-103
Dttagln danlsl o― る 9
Dayaξ n ЭyilmOsi n-267
Dγ aq yanhgi v-426
D"aq yayl y_426
D∼ aq O-223
Dγ aむ n mCXanikl nlohkomiメ nin
Dγaqclq y_426
lan肛 ‐
Dayaq,dlrok,2 Sokm3,SOk● lmo P-331
Dayaq_borkidicl qurgu O-224
hCSab―
lP-3“
Dayaq_94ivo aSqls1 0-24
Dγ ttin"nnlanl И -119
Dayaqlann komziyasl К -152
Dayaqlann qOytllmasl y_430
Dayaま n skaFdivan Ш -452
Dayaこ m tOrpaqlannlas1 3-106
Dayaq(kOrpud。 ),kё rpu o2● 1● 5-35
Dayaqllq dartlsl P-332
Dayaqllq tih P-332
Dγ aq ox asqlsl(asllasl)0-224
Dayaq boltu S-32
Dayaq boltunun bo,alnlasl(zoinomosi)o
Dayan!C-390
-228
Dayanacaq montoqЭ si O-231
Dayaq burtu V-426
Dayanacaq C-391
Dayaq 90pi P― o31
Dayandinci bolt B-32
Dttaq 9orcivOSi O-22/1
Dayaq dartlsI P-332
Dayandlninu゛ sofor Π -294
Daymdlnna isarosi C-360
Dayaq diroyi C-391
D∼ anlqll(mOhkom)m● Vazinat y-431
500
Д-87
Dり anlqh(vo ya mOhkoml dayaq y_431
Detttli rcls
Davanlqll muvazinot P-321
Dγ anlqllq doreosi C-389
DcFcktli rclsin tЭ
Dayanlqllq,sabitlik,m6hkondik,dava厠 譴
いk dwildl五 lmosi O―
DcFektli rclslor P―
1‐
llq V―
k‐
219
夕
Dcfckdi relsloni ni,anlanIIlasl
M-170
“
1
DeFektoskop qurgusu
Dayanlqllllq chtiyat1 3-111
Dayanlqslzllq,sabitsizlik,mOhkЭ
Defektoskop vaqonu Д -87
Dcfcktoskop Д -87
por10mo O-218
Dayannla i,arosiilo 9opЭ rlonmomo
Д -87
Dcfcktoskop vaqOnu 3-36
IIlsizlik H
-206
Dayanmai,arosi llo OЭ
-87
DcFcktoskop arabacl言 lД
in yoxlanIIlasl n_302
DayanlqllhЁ“
Defektoskopun opcFatOru O-222
H―
DcFektsiz ta面 r sistcnu C-363
202
Dttannla isarosinin vcHlmosi Π -265
Dayannla mOコ よ unltyunun t。 血 nat1 0-
Dcffektoskopiyanlll usullan M-178
DencktOr Д _87
DcncktOrun qapagl К -159
211
Dayannla tormozu C-391
Dcfonnalsya tikl,i(tlkis yei,bond ycn,
qaン naq ycrl,bitisik yeH)Ш -452
DcFonn6iyanin ln● hkЭ Iniyi v_426
Dayallnla yolu C-391
Dγ anma'luna aparan yoldoyl,on C―
DcFonllasiyanin novu B-46
391
Dckada(onalnluk)muddOti Д -86
Dayanma d∼ anaCaq,oylomo,fasilo O―
Dckad,addl祠 l
230
axtarlcl
Д -85
Dayanmadan kccmo ntar,rutu M-170
Dayanm“ an kosilmo C-366
Dcqazasiya Д -34
DcmKldulyator Д -86
DemprlrlomЭ Д -86
Dayanmadan kosismolonn tosklli O-226
DcpO(10kOmOtiv,vaqOn,nntowaqon)Д
Dttanmadan buraxma B-25
Dり anttan 3-25
Dayanmaq,i,lomomok,ctir″
Dcpo tonllH Д -86
ctmok O―
Dcpo to血 h面 n kcyrlyyoti К -135
DcpO yOllan Д -86
234
Dγ anmalann
b61● ,durulmosi P-332
DcpO yOlu n-318
DcpO y01u T-413
Dayanmanin ixtlsan C-375
Dttanmanin sobめ iΠ -31111
Dcponcnto qoシ ulmu'VOSalt Д -86
Dayanlnazhq,munto20n■ ik,sazllq B-25
DttanIIn,qatar O-2311
Day興
,qatann 91xanintasI B―
Dayannu,qatarln itolo■ mЭ si
Dcpoya gimlodon S-24
m
Dcpoat hesabl Д -86
n_271
Dcsikl● hn antiscptiklondl五 lmosi
Debitor borcu Д -84
Dcbitor Д -84
DeFekt sahosi Π -275
De,lk coroyanl Д -96
De,lk sothinin dalttavanliyl B-55
De,ik O-232
-86
Desik,d● Hk,z斑 oC-354
Dcfcktln qar,lsinin allnmasl Π -292
Desik"an(a100Π -301
DcFcktin tosnifau К -137
Dcfckt!i(vЭ ya kOskindcfcktli)rclS10rln
qCメ iyya●
DesiklЭ hn oxlannln uygunlu魯
lC-375
De,ilmo(kuzoVun,conin VO S)n_301
y_434
Defektli izolyatorД
A-18
Desici gorginlik Π -301
Dayannu,vaqonlann sixllnlasI C-359
Dcfckt,qusurД
―
86
Desiメ n is10nmosi(kasilln,vintin)P-327
-87
501
Degiyin yonulmasr C
- 353
Donllr yolu ad血 nistrasiyasl X-98
Dol」 r Yolu akademiyasI A-14
DegmagerginliyiH-194
Deral.{ - 86
Detalrn berkidilmasi 3 - 107
Detahn berkidilmasinin mcihkanrliyi
313
Donir yolu aylrtna montoqosi"K_99
Domr yolu borOsi"К -99
II
-
Domlr yolu binasl"К …99
Д -90
Domr yolu faciOsi К -134
Donur yolu forlnasl】 К-99
DЭ 血 r yolu forrnas1 0-438
Donur yolu horokOt torkbi"К -99
Donur yolu ljssOsinin roisi H_197
DЭ 前 r yolu xЭ tti】(_99
Donur yolu distanslyasl
DetahnkesiyiP-327
Detallann albom <ilgulari A
-
16
Detallann defektoskoplagdrnlmasr .( - 82
Detallann etibarh berkidilmasi H - 188
Detallann yola diiqmesi
242
II-
Detonasiya.(
-
86
Donur yolu xottinin planl Π _257
Detonasiyaedici cihaz.{ - 86
Detonasiyaedici Enur.II - 86
Dezaktivlegdirilmig vaqon.( - 85
Dezinfeksiya-yuyucu stansiya.{ - 85
Dafelarle, tekrar, bir nega dafe M - 181
Deiygmek, avez etmek, doyigdirilma, avez
edilma(deffektli relsi, gpah ve s.) 3
109
DOnur yolu kё
DeqiqaletT-413
Donir yolu kranl X-99
Dol血r yolujuma11lК -99
Don五 r yolu ke9idi"К -99
Donur yolu ke9ianЭ xidmot etmoく )-214
Donir yolu ke9idinin 90pOr10mO qurgularl
y-432
-
Daqiq cihaz
Il -
Domr yolu ke9idinin vЭ ziyyЭ ti
294
_99
C_378
rp● su】 К
Dol」 r yolu qaydalar1 lК …99
_99
DaqiqicraT-412
Domlr yolu qЭ sObOsi"К
Daqiq melumat "t
Donir yolu qolu】 К-99
Don五 r yolu qovsagl】 К-99
Donir yolu qovsaginl d01anmaq(vЭ
-412
DaqrqtenzimlemaP-338
Deqiqlik daracesi K - 136
Daqiqlik T - 412
Daliklerin (deqiklarin) addrmr III
Dolil, sUbut, esas A - 19
baxmaq)0-215
Dolir yolu markalanmaslつ К -99
Domr yolu inoktObi】 К-99
Donur yolu moktObi"К -99
- 450
DamqazrY-420
Demir band, pargim C
DemirhalqaK-153
Domdr yolu modeliz血 Ж _99
Don五 r yolu muhaflzЭ si ttК -99
Dol面 r yolu nЭ qliyyatl akademyasl A-14
Donur yolu nЭ qliyyatl is9isi P-320
- 364
Demirmeftil)(-98
Damirmili{-100
Demirrirtiikx-100
Donir yolu noqliyyatl kadrlannin attesta‐
Damir siyirmenin digi 3 - 117
siyasl A-20
Demir tebeqe JI - 165
Damir vereqe )I( - 100
Damir yollannr b6lme (ve ya niganlama) P
Domr yolu nЭ qliyyati muossisOsi(tO,Hlと
tl)y-434
Donir yolu nЭ qliyyatl muhOndisi II_125
Donir yolu noqliyyatl muhOndsIЭ
-323
Demir yollannln axtan$l U-122
Demir yollanntn istisman 3 - 458
-
H insti‐
tutu II-125
DЭ 血 r yolu nЭ qliyyatl,uraSinin xObOrlo五
B-43
Damir yollannrn sxemi C -397
Demir yolu administrasiyalannrn razrla;masr C
ya
DЭ 血 r yolu nЭ
373
502
qliyyatl X-99
Domur‐ betOn calaq(artlIInal Ж
DoIIlr yolu noqliyyatinln avtomatlaldinト
Dollllr y01u n●
qhyyatlnin cavabdch"y10-
「
DЭ nllr
233
Πlakl
Donlr yolu noqliyyatlnin Э
Donur yolu noqliyyatinin foaliyyЭ ti Д -87
Donur yolu n3qliン γatinin xanci iqtisadl fo‐
Dolm「 bcton dO,omo H-196
Do前
DoIIur― bcton
DЭ 前 r yolu n3qliyyallnln qarsillqll nlun■
-19
siboti 3-45
-100
Donllr― bcton,lita】К
Dollur bcton,pal"く -lllll
Dolmr― bcton,pal Ш -453
Donllibcton tctracdralar T-405
mo,hman,sallo,"k)Ж -99
DЭ Im卜 bcton tikili)К
Dolmr yolu,obokosI】 C-99
Ж
DЭ mr yOlu torkibi Ж
-99
-99
Donu"i q0101111 3-117
pres avadanhま
Dolmr゛ ‐
К
Donllr yolu torklblonnin kompozisiyasl
DЭ 血 ,ol
-144
DЭ 面 ,ol
-99
-99
DЭ Inlr yolu tlkintisi Ж
Ж
0-213
batal,nu B-24
xottlnin saxolonmosi P-323
DЭ llu,ol
qosunlan 3-54
Doni″ ol m● lnqaylIIla zavodu 3-103
Donllryol noqliyyatI InutЭ xossisi C-380
Donur yolu uzOnndo haokЭ t cdon kran К
-155
DЭ 血 ryOlu Ж
-llXl
Donllrbcton tir B-33
Donur beton Ж -lllll
Dollllr y01u tcrllllni T-4“
tuncli
-loo
Donll● bcton qanov」 1-167
Dolmr yolu n3qliyyatlnin torpag1 3-116
Do血 r yolu sふ osi Ж -99
DЭ 血 r plu stansiyasl(ara1lq,9c゛ dlomO,
●k10‐
somi,in,bir vttondan digorlnЭ ン
Domry。 lu
konstmksiya"K-1∞
konstnlksiyalann arlnatunl A
Dolmibeton korpu,К
zona―
lan O-240
yolu t』 hsili
bcton hasar】 K-1∞
「 bCton
Dollllr―
aliyyoti 3-49
Do前
belon dirok M-173
Donur‐ beton dO,omo 】К-100
И -123
Donur yolu noqliyyatinin mOhaflzЭ
-100
Dolm「 beton dayaq ttК -100
Do血 beton dayaq O-223
nu,idaroetmo sistcnu A-9
Donuryol stansiyalannin isinin vahid tcx―
-98
noloJi prosesi(VTP)E-97
Donur yolunu trasla9dinIE T-415
DЭ 血 r y01unun ay■ lnus zolagl Ж
Donll,ol stansiyasl haqqinda osasnalno n
-99
-277
Dolmr yolunun borpas1 3-56
DЭ 肛血 y01unun blokadasI B-29
DЭ nllr yolunun b01mosi n_270
Donu7ol tarlrl T-41Xl
Donll,ol torozisi B-43
Dollllヮ 01911 gunu Д
DЭ nu″ o19u Ж
Donur yolunun daslnla qabiliン γoti
-86
-99
Donllr yolunun 9oporlonlnosi 3-103
Do血 r yolunun dttllm¨ IP-328
Dollu,olcunun mukafatlandinlmasl Π ―
n_304
280
Donur yolunun doqiq isi Ч -448
Donur yolunun i,inin gostoHcilorl n_274
Dolnr yolunun kosismolЭ H Π -253
Do血 ryOrdoniz』 鯛 。● (yolu)Ж -98
DЭ 前 ッollan。 ●
bЭ kosi
C-359
DЭ Imr yolunun noqliyyat nizallulalnЭ si T―
Donllり olu stansiyasinin nO口 DotOisi Д -84
DonЭ vor(sopoIOnOn)ytklЭ 五n donm61 C―
415
Donllr yolunun plombu n-259
Donovorン ●klohn(sCmcnt,buEda Vo S)hO‐
Donllr yolunun yukltllllン ●
Dol■urン olu‐ tikinti m●
369
3-104
rOkot ctmosi n-267
lnl"(-99
Donovor,sopolonon C-398
Dollu bcton btlnOvro ttK-100
Donovorlonllus(xlrdalannu,)posa r-75
503
Dttiz d■lmasI(d● lnmasl)M_183
Doyi,On cOroyanln kOmpensatoru
yici)3-32
Doniz kontcyncH M-183
Doniz hmanl M-183
Doyi,On cOroyanln rcls dovo101■
Doniz gostoncisi(90porlЭ
Doソ ,On COroyanin tczliyl Ч -447
Doyi,On coroyanla qidalanma n_256
Doniz n∞ liyγ atlル 1-183
Doyi゛ On cOroyanll clcktHk dartl quvvOsi Э
Doniz,cay gOnulon C-395
Doro 91nqlll「
‐463
-74
DЭ yi,On darti cOroyanl■
DorocO r_75
DOrocolomЭ
-75
「
DЭ roc010nnu,cihaz「
DЭ り,On gЭ rginlik
DЭ yison gOrginlik
-75
Dor∝ olik(m、 inistin,nOvbЭ ttinin,dlspct―
Ce● n
_251
Doyl,on clektuk corυ anl
DЭ yisOn
VOS)К -137
Dorhal dυ anmatt haZldlq「
К -143
P-344
n_251
H-193
H-194
hiss01:kllid 3-1"
Doyi,m molunu n-250
-74
DЭ ハ on sahЭ Π -275
Dorllal H-201
DoHn qazIIla r-72
Doyi,on ynlk Ⅱ -250
DOyioЭ
n,vanasiya B-39
Dorman,preparat Π -294
Dors vosalti V-433
DЭ yisikliyin edilmosi 3-49
Dost,komplckt r-69
DЭ yi,kOn(sinlq)prOfll‖ yol Π -318
DЭ yl,gOn
D3stodo yarars12,pallar H-198
DЭ yiskon kosikli val B-38
Dostodoki qatariar arasindakl intcrval И ―
DЭ ylふ On
126
qraflk C-365
Dυ i,mo montoqosinin novb"isi
Dostok P-349
DЭ stokli pOrci=置 omO
DЭ yi,mo,cc宙 nno
qayk■ lC-391
n-249
Д -84
DЭ yl,mo,doyi,dinno,d● メ,iklik И -119
Doン mok,toxunm鯛 ,uz_lzЭ gOlmO,qar,1_
Dostovan y01doyi,on kuc。 10● Ⅱ -318
Dostoyln dOndЭ HlmOsi(sOla vO ya saga)C
1● ma,ost。
-364
91Xmaq,toqqu,maq,vur―
nlaq H-188
DЭ ylm,20rOr(Ziyan)n-300
DostOyin dond。 ●!nis voziyyOtl C-364
DЭ votedici isaro n_296
Dozgah C-386
DavЭ tcdici isaro C-3m
DiJttЧ IIn disklnin quy呻
Di散 鯛 nlaД -88
DovOtcdici i,aronin duymOsi К -139
Dovotedici i,lq■
reJlm P-339
-296
Diafraqmttl tOЫ rД
li P-334
Dッ Эr,qiymot qOynla P_334
DЭ yOr cOdv。
qcugu x_440
-88
Diaqnostika sistcnu C-363
Diaqnostika uoun avadanllq O-213
DeyЭ in hcsablanIIl・ lsl И -130
Doyl,di● lon altllqlar O,211
Diaqnozlasdlana Д -87
DiaqOnal tir Д -88
DiaqOnal uzrO ikl qln uzl zolaqll ag rOngli
Doyi,diilon rcls 3-109
DoyisOklЭ nn cataq aglarlnin)iStifadosi
blankda icazЭ
bar“ Э akt A-14
Doylson cOrЭ yan dcktrovozu Э ‐460
Doyioon corЭ yan gOrginliyi H-194
Doyi,On coroyan kOrpllst M-183
-328
vcnci(DU‐ 56 fonllasl)P
DiaqOnal● zra qin llzl zolaq К _155
DiaqOnal● zro qin llz:z01aqll icazovcHci
(DU‐ 64
Doyi゛ on corЭ yan scktOrlu lklclcmcntli rclc
fomasl)P-328
Diaqonal● zro san zolaq,К -lllll
P-342
Doメ ,m cOrOyan n-250
Doyl,On coroyanin 9cvHin10Si n-293
504
da xobordarilq(DU 61 fomm61)n―
Dlnamk tozylq Д _89
Dina血 k torl ltlz Д -89
292
Dinamk vint B-47
DiaqOnal● zro san Ю laqL tt rongh blank‐
Diaqralmalcnd Д -88
Dinanよ yuk(tltrOmo,zorbo)Д
Dialoq Д -88
Dialoqlu molumat sistclm Д -38
Dinmmcmk"ar
Д -89
Din卸 mme●lk"ar К -138
Dialnctrlordo nllnimum forq M-180
Dib borusu Д -93
Dibin cllipsli fonllasl Э ‐463
Dibin qalinllgl T-410
Dinamomctrlk vaqOn 3-36
Dinttomctrlk vaqOn Д -89
Dinlonlolun qlsa tOkran К -155
Diod bloku Б-29
Diod Д -89
Dielck面 k9okmo
3-32
К -139
-91
Д
Diclcktlk xalcaclgl
Diclekulk itki
Diodlu torpaqlaylcl Д -89
Dielek面 k qalosiar r-69
Diclek血 k qobuledici● osSasllq)Д
Diclektik m● hkoruik Д _91
Diclcktik rezin olcoklor P-340
Dielckthk Д -91
Difcrcnsial rcle
Dirok C-353
-91
Dirよ ,dayaq n_269
Dirokcik C-391
Dirokli ayincI M-173
Dlrokli svetofor M-173
Dirokli svctofor C-354
Д -91
2
Difcrcnsial rclcsi P―
-89
Dintt yuk H-186
Φ -439
Dirokli svctoForun bunovrosi
Diffcrcnsia1 01,mo И -120
“
Diroklik tir,dayaq tiH n_270
Diroyin oynhyl И -118
Diffcrcnsial tanf T-41Xl
DigOr nlanevrlor n_313
DigOr mohsullar Ⅱ -313
Diroyinッ uxans1
3-42
Digor obyektlo● n scrtinkasiyasI C-359
Dlmalmttq,91xmaq,surunmOk B-58
Dlmasllla1 01durOr H_197
DlgOr stansiya yollan Π -313
Digor yol n-318
К -140
Dlrsokli val B-38
Dirsokli val К -140
DigOr yukler Π -313
Dirsokli valin uz● lЦ
Digor tarlfvo ylEldar(nSumar)■
Dirsokli ling
_313
Diklik,kosklnlik,sor ok)К -159
Diqqェ !Coroyanaymc1 3-49
Diqqot!T● hlukoli ycr B-49
Diqqot,dlqqot!HaIIunlz esidlnt B-50
DiqqЭ tin qlsam● ddotli itmosi(yay11●
_456
Dirsokli valin yastlg n-271
Disk Д -89
Diskln kOhno catdagl(Catl)C-387
Dlskln qalinhqお
rqi P-327
Diskli tclcfon aparatl
lasl)
Д -89
К -155
DiqqOtsizlik H-198
Dil,okllli ylま nЯ ‐465
Diskli tonno2 Д -89
D119o:kicik paz C-372
Dislok¨ iy● ycdo斜 i● lmO Д -89
Dislokasiya(dallm dayanm montoqOSi
-315
Dispct9cr codV。 li Д -90
Dil"kli qutt X-442
Dina五 k basql Д -89
Dinamk gOstoncilorД
Dinannk quvv。
lЭ
-89
r(guc10r)Д
DispetOer dttrЭ
-89
DIspetcer