Материалы к курсу муниципального права;pdf

9 травня
2014 року
1
№ 17

9
травня
2014 року
Газета Одеської залізниці
№ 17
(9409)
З Днем Великої Перемоги!
НЕ ЗГАСНЕ
ПАМ’ЯТІ
ВОГОНЬ
Шановні залізничники!
Дорогі ветерани війни та праці!
Шановні залізничники,
дорогі ветерани!
Шановні спілчани, до)
рогі ветерани, прийміть
найщиріші привітання з
9 Травня!
Ми шануємо мужній
подвиг фронтовиків, па)
м’ятаємо тих, хто поклав
своє життя в ім’я Великої
Перемоги.
Доземний уклін вам, до)
рогі учасники бойових дій,
працівники тилу, діти
війни – усім, хто пережив
війну та повоєнне лихоліт)
тя, тяжкою працею віднов)
лював нашу рідну Україну.
Ми завжди пам’ятатиме)
мо вашу доблесть і само)
відданість на полі бою,
неоціненний внесок у роз)
виток галузі і турбувати)
мемося про вас.
Бажаю вам міцного здо)
ров’я, довголіття та миру!
З повагою
Прийміть найщиріші вітання зі святом
бойової доблесті, мужності й честі –
Днем Великої Перемоги!
Щовесни дата 9 Травня нагадує кож)
ному з нас про безсмертний подвиг
воїнів)переможців, які, пройшовши
крізь жорстоке горнило Великої Вітчиз)
няної війни й очистивши рідну землю від
фашистської навали, відважно відстоя)
ли свободу та незалежність своєї Бать)
ківщини. І хоча нестримний плин років
усе далі відносить від нас події тієї бу)
ремної пори, але у вдячних серцях на)
щадків навіки залишиться пам’ять про
героїзм, хоробрість, велику силу пат)
ріотизму, самопожертви й братерства
захисників нашої Вітчизни. Низький
уклін вам, фронтовики, учасники бойо)
вих дій, працівники тилу, за Велику Пе)
ремогу, сміливість і незламність, за по)
воєнні трудові звершення!
З нагоди світлого героїчного свята ба)
жаємо усім міцного здоров’я, бадьо)
Вадим ТКАЧОВ,
рості духу, мирного неба й довгих років
Голова Федерації
щасливого життя у добрі та достатку!
профспілок
З вдячністю та повагою
транспортників України,
Голова профспілки
Голова
залізничників і
Генеральний директор В. о. начальника
Дорпрофсожу
транспортних
Укрзалізниці Одеської залізниці
А.Г. ПРОКОПЕНКО
будівельників України.
Б.Я. ОСТАПЮК А.Г. ЦАРЕНКО
Сердечно вітаю вас із Днем
Перемоги!
Роки Великої Вітчизняної війни
назавжди вписані в пам’ятний
літопис нашої країни. Для всіх по)
колінь цей день є особливим свя)
том, коли ми згадуємо героїзм
наших батьків, дідів і прадідів.
Низько схиляємося перед кожним
доблесним фронтовиком і трудів)
ником тилу за величезний внесок
у Велику Перемогу та відновлен)
ня мирного життя. Пишаємося
Вашою мужністю, стійкістю та
відданістю Батьківщині.
Турбота про ветеранів війни та
праці для залізничної галузі – це
свята традиція, й залізничники
докладають зусиль, щоб кожен
ветеран почував себе захищеним.
Дорогі ветерани, живіть довго,
залишаючись для нас прикладом
честі та вірності обов’язку. У цей
світлий день бажаю всім вам
міцного здоров’я, благополуччя,
тепла та любові від рідних і друзів!
З повагою
ВЕТЕРАНОВЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ!
Мир, освобожденный
от фашизма, обязан
навсегда сберечь в
памяти ваш великий
подвиг, благодарные
потомки склоняются
за него перед вами в
земном поклоне. Каж)
дый год 9 мая мы
скорбим о тех, кто не
дожил до этого праз)
дника, дарим весен)
ние цветы и горячо
обнимаем живых ве)
теранов, вспоминаем
тех, кто добывал По)
беду на фронте и ко)
«Чорноморський гудок» от 9 мая 1945 года. вал ее в тылу.
А.Г. Царенко от имени всего коллектива тепло поприветствовал ветеранов с праздником.
г. Одесса, Центральная публичная библиотека.
реди тех, кто в эти майские дни при имени руководства дороги, всего трудо
нимает поздравления, есть и вете вого коллектива и Дорожного комитета
раныжелезнодорожники. 6 мая в уп профсоюза поздравили ветеранов с Днем
равлении дороги состоялась встреча уча Победы, поблагодарили их за беспример
стников Великой Отечественной войны, ный подвиг в годы войны, за мир и чистое
ветеранов труда, участников боевых дей небо над головой.
ствий с руководящим составом магист
В своем выступлении А.Г. Царенко об
рали. В ее организации приняли непос ратился к одесским железнодорожни
редственное участие общественные орга кам: «9 Мая – особый день, памятная и
низации – советы ветеранов Одесской священная дата для всех народов быв
железной дороги, Одесской дирекции же шего Советского Союза, воевавших и по
лезнодорожных перевозок, управления бедивших в Великой Отечественной вой
Одесской железной дороги. Среди почет не 19411945 годов. Плечом к плечу,
ных гостей присутствовали ветераныже сплоченные единым духом и верой в по
лезнодорожники. Первый заместитель на беду, сражались они против фашистс
чальника Одесской железной дороги Ана ких захватчиков. И победа пришла – одна
толий Григорьевич Царенко и пред на всех, завоеванная непомерно огром
седатель Дорожного комитета профсою ной ценой.
за Анатолий Григорьевич Прокопенко от
Наравне со всеми отважно отстаивали
С
свободу и независимость своей Родины
и наши железнодорожники. Они уходи
ли добровольцами на фронт, самоотвер
женно трудились в тылу, под огнем вра
га доставляя на передовые позиции не
обходимые фронту оружие, боеприпа
сы, вывозили в тыл раненых.
Память про подвиги ветерановжелез
нодорожников навеки останется в наших
сердцах. С высоты прошедших десяти
летий мы еще полнее, еще глубже осоз
наем, что им пришлось пережить, ведь
по жестокости, количеству жертв и мас
штабам разрушений этой войне нет рав
ных в истории. Мы склоняем головы пе
ред памятью воинов, погибших в смер
тельном поединке с врагом, перед под
вигом тех, кто ценой своей жизни выпол
нил свой долг, защищая Отчизну».
А.Г. Царенко от имени руководства и от
себя лично поздравил весь коллектив
Одесской железной дороги, а прежде
всего ветеранов с Днем Победы. Руко
водитель магистрали выразил всем
представителям поколения победите
лей глубокое уважение и признатель
ность за то, что трудными дорогами вой
ны дошли до Великой Победы, подняли
из пожарищ родную землю, стали дос
тойным примером в воспитании моло
дого поколения. Он пожелал всем желез
нодорожникам, и в первую очередь ве
теранам войны и труда, участникам
боевых действий крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, благополучия, всегда чи
стого и мирного неба над головой.
Владимир ЛУКИЯНОВ.
Фото Вячеслава СТЕПОВОГО.
№ 17
9 травня
2014 року
2
АКТУАЛЬНО
Вагонне депо Котовськ збільшує обсяги виробництва
за рахунок освоєння деповського ремонту вантажних вагонів
30 квітня 2014 року в експлуатаційному вагонному депо
Котовськ відбулась урочиста подія – випущено з де)
повського ремонту вантажний вагон)зерновоз. Врахо)
вуючи те, що депо є експлуатаційним та не виконувало
даний вид ремонту раніше, це явище стало справжнім
святом та важливою віхою в історії депо.
самохідного спеціального рухо
мого складу.
У жовтні минулого року комісія
начальника Одеської залізниці
високо оцінила плідну співпра
цю колективів експлуатаційно
го вагонного депо Котовськ, мо
торвагонного депо Христинівка,
колійного ремонтномеханіч
ного заводу Черкаси, фахівців
служб вагонного господарства,
колії та матеріальнотехнічного
постачання під час прийому в ек
сплуатацію капітально відре
монтованої дрезини приписки
Котовської дистанції колії.
Наступним етапом розвитку
вагонного депо стало введення
в експлуатацію восени 2013 року
візкового відділення та отри
мання свідоцтв на роботу всіх
дільниць вагонного депо, які по
винні забезпечувати необхідну
якість при виконанні деповсько
го ремонту вантажних вагонів.
Залишалось зробити зовсім не
багато, звести воєдино роботу
всіх дільниць, що дозволило б
розпочати ремонт вантажних
вагонів в обсязі деповського ре
монту.
Увесь перший квартал 2014
року в цьому питанні напружено
працювали працівники вагонно
го депо та служби вагонного гос
подарства під керівництвом на
чальника служби вагонного
господарства А.П.
Драника.
Цех ремонту колійної техніки ВЧДЕ Котовськ.
Особливо необхідно відзначити
роботу заступника начальника
служби І.М. Волканова, який
особисто контролював оформ
лення документів у депо та їх
розгляд у Москві на засіданні
Ради залізничного транспорту
країн учасниць співдружності.
Саме ця Рада уповноважена
надавати дозвіл на ви
конання плано
Машина С3)160)4 відремонтована
працівниками ВЧДЕ Котовськ.
елегким був шлях з підго ного депо Христинівка та експ
товки депо до даних робіт. луатаційного вагонного депо
Розпочалося все у 2012 Котовськ. Після комплексу
році, коли на нараді в управлінні підготовчих робіт та вдоскона
Одеської магістралі під голову лення ремонтної бази депо
ванням заступника начальника фахівці Дніпропетровського
залізниці О.І. Голосінського було центру сертифікації залізнично
прийнято рішення про створен го транспорту підтвердили мож
ня коліснороликового цеху у ливість організації якісного ре
м о н т у
вагонному депо Котовськ.
Протягом першого півріччя
2013 року комісією залізниці у
складі фахівців служби вагонно
го господарства та працівників
апарату безпеки руху поїздів і ав
тотранспорту було проведено
атестацію коліснороликового
цеху експлуатаційного вагонно
го депо Котовськ на право про
ведення повного обстеження,
ремонту колісних пар і повної
ревізії роликових букс з поста
новкою привласненого клейма.
За результатами атестації Го
ловним управлінням вагонного
господарства Укрзалізниці екс
плуатаційному вагонному депо
Котовськ було видане по
свідчення на право експлуатації
коліснороликового цеху.
З метою подальшого розвитку
ремонтної бази цього депо, вже
у серпні 2013 року розпочато
роботи з організації ремонту
Головний ревізор з безпеки руху поїздів та автотранспорту Одеської залізниці
спеціального рухомого складу
Р.Г. Мелкумян у вагонному депо Котовськ з причетними до урочистої події.
служби колії на базі моторвагон
Одеської магістралі
ВАРТОВІ ПРАВОПОРЯДКУ
Н
Ви гордість наша, солдати
Перемоги!

Керівництво, особовий склад та рада
ветеранів УМВС України на Одеській
залізниці
привітали
ветеранів)
правоохоронців, учасників бойових дій у
Великій Вітчизняній війні зі святом Дня
Перемоги.
е зовсім недавно на зустрічі особового
складу підрозділів Управління на честь
свята Перемоги запрошувались десятки тих, хто
в ті далекі часи, прийшовши з фронту, змінив
Щ
вих видів ремонту, як окремих
частин вагону, так і вагону в
цілому.
Спільна робота фахівців вагон
ного депо Котовськ, служби ва
гонного господарства Одеської
залізниці та Головного управлі
ння вагонного господарства Ук
рзалізниці на чолі з начальником
Головного управління О.В. Куті
шенком дала свій позитивний
результат. У квітні поточного
року експлуатаційне вагонне
депо Котовськ Одеської заліз
ниці отримало дозвіл Ради за
лізничного транспорту країн
учасниць співдружності на вико
нання деповського ремонту ван
тажних вагонів з правом курсу
вання їх по всій залізничній ме
режі країн співдружності.
Якість відремонтованого у ва
гонному депо Котовськ вантаж
ного вагону власноруч пере
вірив головний ревізор з безпе
ки руху поїздів та автотранспор
ту Одеської залізниці Р.Г. Мел
кумян, який за результатами пе
ревірки задовільно оцінив робо
ту деповчан.
Минулого року на дільницях
структурного підрозділу капі
тальним та середнім видами
ремонту відремонтовано вісім
одиниць колійної техніки на суму
більше 1 млн. гривень, що
свідчить про високий рівень
якості ремонту рухомого скла
ду працівниками вагонного депо
Котовськ Одеської залізниці.
Сергій ВАСИЛЬЄВ,
головний інженер
вагонної служби.
Громадяни добровільно видали
міліціонерамтранспортникам
небезпечні предмети
солдатську шинель на міліцейську.
Нині на обліку в підрозділах Управління всього
п’ять учасників бойових дій у Великій Вітчизняній
війні. Це полковник міліції у відставці Антоненко
В Управлінні МВС України на Одеській залізниці підбито
Петро Максимович, який наближав Перемогу у
підсумки проведення місячника добровільної здачі зброї,
боєприпасів і вибухових речовин.
складі Забайкальського фронту, Ткач Володимир
Заходи проводились на території обслуговування підрозділів Управ
Павлович, який в складі 1го Білоруського
фронту звільняв Україну і Польщу, дійшовши до ління з 1 по 30 квітня поточного року. За вказаний період зафіксовано
Берліна. Обидва вони в післявоєнний період 19 фактів звернень громадян до лінійних відділів з метою добровільної
служили в лавах карного розшуку транспортної здачі зброї, боєприпасів, спецзасобів та вибухових матеріалів.
У результаті до чергових частин Управління було здано штикніж
міліції, нагороджені бойовими орденами і
часів Великої Вітчизняної війни, багнет від гвинтівки, 79 набоїв
медалями.
Сироїжко Феодосій Фадійович у складі 2го різного калібру, дві гранати Ф1, запал, предмет, схожий на
Українського фронту звільняв Україну, Румунію, пістолет «Макарова», бейсбольну біту та саморобну холодну
зброю.
Венгрію, Чехословаччину, Австрію, нагород
Так, до лінійного відділу на ст. ОдесаГоловна звернувся 54річний
жений орденом «Вітчизняна війна», медалями житель Біляївського району Одеської області з заявою щодо добро
«За бойові заслуги», «За взяття Будапешта» та вільної видачі предмету, зовні схожого на пістолет Макарова. Чоловік
іншими.
пояснив, що дану зброю він знайшов у лісосмузі поблизу села Усатове.
Колишні фронтовики підполковники міліції у
До правоохоронців на ст. Черкаси звернувся 28річний місцевий
відставці Плигань Павло Михайлович та Лисогір житель, який повідомив про те, що біля колишнього військового
Григорій Пилипович також багато років свого полігону, він знайшов коробку, в якій знаходився металевий предмет,
життя віддали службі в транспортній міліції.
за зовнішніми ознаками схожий на гранату Ф1, запал від якої лежав
Ветеранифронтовики загартували не одне поруч. Небезпечні знахідки він вирішив здати правоохоронцям.
31річний житель Кіровоградської області приніс до чергової час
покоління правоохоронців, передаючи їм
тини ЛВ на ст. Помічна предмет, зовні схожий на бейсбольну біту,
бойовий і професійний досвід.
Голова Ради об’єднання ветеранів і пенсіонерів який він знайшов біля смітника на одній із вулиць міста.
Холодну зброю громадяни добровільно видали правоохоронцям
УМВС України на Одеській залізниці
підполковник міліції у відставці Шибанов Віктор ЛВ на ст. ст. Миколаїв, ім. Т. Шевченка, Знам’янка.
Бойові патрони різного калібру були принесені громадянами до
Олексійович від імені майже тисячної
ветеранської організації щиро вдячний чергових частин ЛВ на ст. ст. ОдесаГоловна, Ізмаїл, Роздільна,
керівництву Управління за постійну турботу про Херсон, Христинівка, ім. Т. Шевченка.
Усі вилучені небезпечні предмети направлені на експертне дос
тих, хто більшу частину свого життя присвятив
лідження.
захисту своєї Вітчизни і її громадян від
Робота в даному напрямку триває і знаходиться на постійному
протиправних посягань.
контролі керівництва Управління.
Володимир ПАВЛІЧЕНКО.
Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці.
3
9 травня
2014 року
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В чем секрет долголетия?
Для Александры Евгеньевны
Краснолуцкой, которой 23 апреля
исполнилось 100 лет, ответ
однозначен – в труде, но важную роль
играет доброжелательное отношение
к людям.
елый век – это солидный возраст для
предприятия, даже для страны, а для
человека – тем более. Александра Евгень
евна – героиня нашей публикации («Чор
номорський гудок» № 15 от 25 апреля
текущего года) – с честью и достоинством
переживала трудности, стойко переноси
ла все перипетии и благодарна судьбе за
то, что смогла прожить столько лет.
В день юбилея долгожительницу поздра
вили не только родственники, к ней в гос
ти заглянули председатель Объединенно
го профкома Одесской дирекции желез
нодорожных перевозок Елена Георгиевна
Петрик, заместитель председателя Сове
та ветеранов Одесского региона Екатери
на Ивановна Костенко, также член Сове
та Елена Михайловна Дудчак, председа
тель ветеранской организации аппарата
ДН1 Людмила Михайловна Дзекиш.
Они передали Александре Евгеньевне
награду – знак «150 лет начала строи
тельства Одесской железной дороги
(линия ОдессаБалта)», ценный подарок
от Совета ветеранов Одесского региона.
Кроме того, к 100летнему юбилею А.Е.
Слева направо вверху ) В.С. Ивакин, Е.И. Костенко, Л.М. Дзекиш, Е.Г. Петрик,
Краснолуцкой руководством Одесской Т.П. Ивакина, нижний ряд – В.С. Словцова, А.Е. Краснолуцкая, Д.В. Ивакин.
магистрали было выделено согласно
100
И больше века…
Ц
№ 17
коллективному договору
дороги
денежное вознаграждение.
Немало теплых слов и поздравлений
услышала в свой адрес в этот день рас
чувствовавшаяся «виновница торже
ства» А.Е. Краснолуцкая.
Поблагодарил мать за любовь, заботу
и труд сын Виталий. Подруга юбиляра,
ветеран Одесской магистрали Валенти
на Сергеевна Словцова особо отметила
ее душевные качества, готовность все
гда помочь советом, поделилась вос
поминаниями о совместной работе.
«Строгая, но справедливая» – так оха
рактеризовала А.Е. Краснолуцкую Еле
на Георгиевна Петрик, которая в свое
время сменила ее на должности стар
шего инженера по техническим распо
рядительным актам отдела движения
Одесского отделения, когда Александ
ра Евгеньевна ушла на пенсию.
А.Е. Краснолуцкая счастлива тем, что
имеет дружную семью, которая в свою
очередь очень гордится ею. Она отме
тила, что тронута таким вниманием и
благодарит всех за заботу.
Гости пожелали юбиляру здоровья,
жизненной энергии, долгих лет на вто
ром веку жизни.
Редакция присоединяется к по)
здравлениям и желает Александре Ев)
геньевне всего самого лучшего на
многие лета!
Оксана КРИЖАНОВСКАЯ.
Фото автора.
«Безопасный труд родителей –
мое счастливое будущее»
рожников. Такое мероприятие
дает положительные результа
ты в расширении познания де
тей в вопросах охраны труда и
личной безопасности.
Акция проводилась под деви
зом «Безопасный труд родите
лей – мое счастливое буду
щее»… Очень правильный, чет
кий, жесткий девиз, да и цель
акции была в том, чтобы дети
уже с раннего возраста пони
мали суть и важность такого
аспекта, как охрана труда. Каж
дый рисунок оригинален, в каж
дом из них обязательно присут
ствует элемент охраны труда.
В 2014 году дети прислали
рисунки по обширной темати
ке: это – соблюдение требова
ний безопасности при работе с
электроинструментом, возле
На Одесской магистрали уже стало традицией в пери) электрощитов, на линиях элек
од Недели охраны труда, посвященной Всемирному дню тропередачи, запрет ношения
охраны труда, проводить конкурс детского рисунка наушников с плеерами при пе
реходе автомобильных дорог и
«Охрана труда глазами детей».
железнодорожных путей, хож
сожалению, в жизни каж ники безопасности, как их ро дение в нетрезвом состоянии
дый из нас, и ребенок, и дителями, так и самим ребен вблизи и по железнодорожным
взрослый, находится в так ком, знакомства детей с раз путям, последствия наезда по
называемой производственной личными профессиями для езда на человека, запрет
группе риска, начиная от эле профориентации.
использования детьми спичек и
ментарного пользования элек
Задача конкурса: обучение других пожароопасных предме
трическими приборами в быту детей и подростков навыкам тов, требования охраны труда
и заканчивая наездом авто безопасного труда и сохране при следовании в пассажирс
транспорта на детей.
ния здоровья путём актуализа ких поездах, при пропуске ско
Конкурс детского рисунка ции в их творчестве тем, свя ростных поездов, при проведе
проводится в целях: продвиже занных с отработкой методов нии сварочных работ, о запрете
ния в молодежной среде цен безопасного выполнения ра курения на рабочем месте, ра
ностей безопасного труда, бот и способов сохранения бота с ручным инструментом,
пропаганды, престижности и здоровья при возможном воз охрана труда при использова
значимости охраны труда, по действии на организм челове нии путевой, строительной и
вышения у учащихся уровня ка опасных и вредных факто грузоподъемной техники и дру
знаний в области охраны труда ров.
гие темы.
и безопасности жизнедеятель
Этот конкурс организован с
Такой конкурс руководство
ности, формирования у детей целью пропаганды требований дороги вместе с Дорпрофсожем
активной жизненной позиции охраны труда среди детей в организовывает уже третий год
относительно соблюдения тех школах и в семьях железнодо подряд и это дает свои
К
положительные результаты.
Если в 2012 году в службу охра
ны труда было прислано 204
детских рисунка, в 2013 году
их число удвоилось и состави
ло 414 рисунков, а уже в 2014м
– прислано 458 рисунков.
Активное участие в конкурсе
приняли дети железнодорож
ников почти всех структурных
подразделений.
В этом году активное участие
приняли в конкурсе дети: с
2х до 6 лет 83 рисунка; с 7 до
10 лет 204 рисунка; с 11 до 15
лет 169 рисунков; от 16 лет и
старше 2 рисунка.
В Дорожном учебнометоди
ческом центре охраны труда
28 апреля 2014 года детские
рисунки оценивала комиссия
под председательством и.о.
главного инженерапервого за
местителя начальника Одес
ской дороги Батыря О.В., при
участии и.о. начальника служ
бы охраны труда Громовой Т.А.,
главного техничного инспекто
ра труда Совета профсоюзов
на Одесской дороге Бочкаре
ва В.Э. и инженеров по охране
труда отраслевых служб, где
были подведены итоги конкур
сасмотра.
Комиссией были отобраны 26
лучших рисунков по таким ос
новным критериям, как художе
ственное исполнение и нали
чие элемента охраны труда. По
первой группе выбрали 10 луч
ших рисунков, по второй груп
пе 6, по третьей группе 10,
из них выбрали по два рисунка,
которые заняли первое, второе
и третье место.
Комиссией также было приня
то решение, что независимо от
того, будут ли наши дети, заняв
шие первые три места в своих
возрастных категориях по доро
ге, участвовать в областном и
всеукраинских конкурсах, они
будут обязательно награждены
ценными подарками.
Одесские железнодорожники
убеждены, что именно в раннем
возрасте у детей формируется
глубокое осознание важности
соблюдения правил безопасно
сти на железной дороге.
Татьяна ГРОМОВА,
и.о. начальника службы
охраны труда.
Фото Аллы УРСУЛЯК.
№ 17
9 травня
2014 року
ЦЕЙ ДЕНЬ МИ НАБЛИЖАЛИ ЯК МОГЛИ
4
ИХ СЛАВА НЕЗАБВЕННОЙ БУДЕТ
9 мая 2014 года страна будет отмечать 69 лет Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы снова
возвратимся к незабываемому 1945 году, чтобы низко поклониться тем, кто отвоевал нашу свободу в страш)
ном поединке с фашистскими захватчиками, и с большим уважением вспомнить тех, кто вынес годы оккупа)
ции, поднимал и возрождал из руин страну.
Среди многих доблестных воинов, наших славных ветеранов)железнодорожников, есть те, кто за боевые
подвиги были удостоены самой высокой солдатской награды – ордена Славы трех степеней.

гнал дальше на восток...»
В декабре 1941 года М. Бугай
чук водил железнодорожные
составы на Урале. Оттуда в 1942
году и ушел защищать Сталин
град во время ожесточенной
обороны города.
Первый орден Славы коман
дир пулеметного расчета
1343го стрелкового полка ря
довой М. Бугайчук получил за
выполнение необычного зада
ния.
1415 декабря 1943 года, на
ходясь в боевом охранении у
деревни Липово (Калинкович
ский рн Гомельской обл.), он
предотвратил попытку против
ника провести разведку боем,
истребив до взвода гитлеровс
ких солдат. На реке Березине в
Белоруссии, форсируя водную
преграду, М. Бугайчук со сво
им отделением под кинжаль
ным огнем врага сумел под
красться к немецкому дзоту и
забросать его гранатами. Так
М.С. Бугайчук.
оседлали железнодорожный
После семилетки Максим мост, обеспечив быстрое про
Бугайчук окончил курсы по движение наших войск. Уже в
мощников машинистов
и в начале июня 1941
года был включен в одну
из паровозных бригад
депо Котовск. А в ночь на
22 июня Максим стал
свидетелем того, как на
его родное депо посы
пались бомбы, и горо
док Котовск сотрясали
один за другим мощные
взрывы. На нашу землю
пришла война…
«…Машинист замечал,
как быстро повзрослел
Бугайчук с первых воен
ных дней. Бригада води
ла эшелоны смело, пре
небрегая опасностью
бомбежек, которые все
учащались. Попадая
под бомбы, скованные
колеёй паровозники ма
неврировали скоростью
и уклонялись от ударов.
Между тем фронт под
катывался все ближе к
Котовску. Бригаде пору
чили перегнать в тыл па
ровозный резерв. Со
станции двинулись в густых Бобруйске, пробравшись в один
сумерках, чтобы не навлечь на из домов, охраняемый немец
себя вражеских бомбардиров ким часовым, Максим обнару
щиков. Но в Балте даже ночью жил там фашистского генерал
стервятники «унюхали» колон лейтенанта и пленил его. 8
ну паровозов и развесили над июня 1944 года отважный боец
ней осветительные ракеты. был награжден орденом Славы
Машинист то на бешеной ско III степени.
рости бросал состав вперед,
В очередном бою Максима
то тормозил и откатывался Бугайчука тяжело ранило. Слу
назад. Прямого попадания чилось это 25 июня 1944 года.
удалось избежать, однако в
Старший сержант Бугайчук
двух местах рельсы оказались при прорыве глубоко эшелони
разбитыми. Если ждать ре рованной обороны противника
монтную бригаду, то и очеред северозападнее г. Рогачёв (Го
ного налета дождешься. Это мельская обл.), заменив вы
понимал машинист, поэтому и бывшего из строя командиpa
повел своих хлопцев и парней взвода, возглавил отражение
из охраны устранять повреж контратаки, в ходе которой
дения. Запасные рельсы име было уничтожено три вражес
лись.
ких снайпера, 15 автоматчиков
Закончили ремонт на рас и 7 солдат взято в плен. В бою
свете. Дежурная по станции Бугайчук был контужен, но ос
как раз привезла ремонтную тался в строю. За ратный под
бригаду. У женщины была за виг 18 августа этого года Мак
бинтована голова, она еле сим Бугайчук был награжден
держалась на ногах.
орденом Славы II степени.
— Тётя, телеграфируйте:
В свою роту он снова попал,
мчимся дальше! — сказал де когда советские войска осво
журной Максим.
бождали Польшу. 10 октября
На Донбассе Бугайчук занял 1944 года в звании старшины
место помощника машинис Бугайчук, как командир мино
та в команде бронепоезда, ко метного расчета того же полка
торый охранял мост через Се (2й Белорусский фронт) при
верный Донец и отгонял ог прорыве вражеской обороны на
нём своих орудий немецких правом берегу р. Нарев близ
б о м б а р д и р о в щ и к о в , населенного пункта Биндужка
налетавших на мост и (Польша) корректировал мино
переправу. И где было метный обстрел. По его целеу
Максиму знать, что его отец, казаниям были подавлены два
именно благодаря этому при орудия, три миномета и две пу
крытию переправил здесь та леметные точки противника.
бун колхозных лошадей и по Затем одним из первых вместе
Родился Максим Степано)
вич Бугайчук 9 апреля 1924
года в с. Червоная Гребля Че
чельницкого района Винниц
кой области в семье крестья
нина.
с расчетом преодолев р. Ожыц,
прикрывал огнем переправляв
шиеся подразделения полка.
«…Пять суток держались ос
татки роты. Когда изза Наре
ва прибыло подкрепление, сол
даты с удивлением увидели гор
стку измученных, закопченных,
заросших своих товарищей. В
селе незнакомый старшина по
дал Бугайчуку котелок с водой:
— Помой голову, сержант, а то
вся в золе... Бугайчук помыл
ся, глянул в зеркальце: все рав
но голова в золе. Понял, в чём
дело, с горечью улыбнулся: —
Старшина, да я же поседел!
Шёл тогда Максиму двадцать
первый год…»
24 марта 1945 года Максим
Степанович был награжден ор
деном Славы I степени.
«...Третий орден Славы Мак
симу Степановичу Бугайчуку
вручил в Москве не кто иной,
как Всесоюзный староста
М.И. Калинин. Председатель
Президиума Верховного Сове
та СССР поздравил героя и
поинтересовался: — Где со
бираетесь работать
после демобилизации?
Старшина
Бугайчук
улыбнулся : — На же
лезной дороге!..»
Уволившись в запас в
1946 году, Максим Сте
панович вернулся на
родную магистраль. В
1961 году окончил с от
личием Днепропетровс
кий институт инженеров
транспорта. Несмотря
на это, при распределе
нии льготами не пользо
вался — уехал началь
ником на глубинную
станцию Кодыма, где
проявил себя как насто
ящий фронтовик. В 1963
году Максим Бугайчук
возглавил вновь создан
ную станцию Усатово и
проработал там 7 лет,
сумев вывести в передо
вые и этот крупный пе
ревалочный пункт на
роднохозяйственных
грузов. Работал и заме
стителем начальника
вычислительного центра, вне
дряя передовую вычислитель
ную технику.
М.С. Бугайчук.
Шли годы. Но солдат не сда
вался, оставался в строю до
последнего, как на передовой.
В январе 2006 года Максим
Степанович ушел из жизни, но
остался в памяти всех, кто его
знал.
Сергей Сергеевич Оча)

ковский появился на свет 7
марта 1924 г. в Одессе в семье
рабочего. Окончив 4 класса
школы, работал с отцом в цеху
промышленного комбината:
отец – слесарем, а он – учени
ком.
«…О нападении гитлеровской
С.С. Очаковский. 1945 г.
Германии оба узнали, как и все
одесситы, в первые же часы —
после бомбежки города. Но в
понедельник, по обыкновению,
снова были в цехе промкомби
ната. Слесарь и его ученик взя
лись за молотки и зубила. От
верстака отца и позвала пове
стка из военкомата. Мобилиза
ция! Сергей решительно ска
зал: «Папа, я тоже с тобой!..»
В конце июня 1941 года два
Сергея Очаковских – отец и
сын, мобилизованный солдат и
16летний доброволец, ушли
на фронт. Дома их остались
ждать мать и младший брат
Миша.
Дивизию, в которую попали
Очаковские, бросили на реку
Прут, в самое пекло боев. Отец
сына все время подбадривал
рассказами об их казацком
роде, о том, что один из их пред
ков именно потому и получил
фамилию, что отличился во
время взятия турецкой крепо
сти Очаков.
Между тем положение на
фронте осложнялось катастро
фически быстро. Через не
сколько дней дивизия тоже на
чала отступать, нанося ощути
мые удары по врагу. Надея
лись, что смогут остановить
фашистов на Днестре, поэто
му начали основательно ока
пываться на западном берегу
реки.
«…Крепили стены окопов
досками. Но вражеские снаря
ды падали все гуще, земля, ка
залось, кипела. Сергей пред
ложил отцу немного отдохнуть
и вдруг заметил, как тот мед
ленно оседает на дно окопа,
подплывая кровью. В отчаянье
бросился искать бинт и вату. К
сожалению, осколок угодил
прямо в сердце. Парень зат
рясся в плаче.
Ночью Очаковского старшего
похоронили в братской могиле
у берега. До рассвета сидел
Сергей на свежей могиле, его
позвал пожилой красноармеец:
— Приказано отступать и отсю
да. Вставай, сынок. Отца уже
не вернешь, а у нас, живых,
свой долг остается...»
Сергей дошел с непрерывны
ми боями до Одессы. Вот здесь
и почувствовал, что захватчи
кам не удастся продвинуться
дальше. Вокруг его родного го
рода создалась надежная ли
ния обороны. В дни обороны
Одессы Сергей не только су
мел преодолеть растерян
ность, но и ощутить неприми
римую ненависть к врагу – ведь
он должен мстить за отца, за
разрушенный город...
Однажды по приказу команди
ра Сергей пробрался с группой
бойцов в низину за линией
фронта, в засаде дождался,
пока в балку, собираясь атако
вать, не прибежали румыны.
Там они все и остались. А Сер
гей без потерь привел свою
группу обратно. Было и такое –
отражая очередную атаку ру
мын, уничтожил из винтовки
вражеского пулеметчика, за что
получил благодарность от ко
мандира роты. О матери поду
мал: очень хотелось, чтобы она
об этом узнала. Отпроситься
бы... Но не успел — тяжело ра
нило осколком снаряда. Сер
гея отправили пароходом в Но
вороссийск, а оттуда в Пермь.
После длительного лечения и
последующего обучения на кур
сах минеров С. Очаковского
направили в отдельный инже
нерный батальон на Калинин
ский фронт.
«…Особенно врезалась в па
мять Сергею высота 191,6 меж
ду Невелем и Новосокольника
ми. Полз он с чувашом Андриа
ном Дерендеевым к минному
полю и протянутым за ним ко
лючим ограждениям в день сво
его рождения. В тот октябрьс
кий день 43го ему исполни
лось 19 лет.
Предстояло бойцам организо
вать проход для взятия на рас
свете высоты пехотинцами,
для этого необходимо было
проползти так, чтобы их не за
метил снайпер, и не пропус
тить ни одной мины.
Без перерыва прощупывая
заостренными шомполами за
росшую травой землю, Сергей
обезвреживал мины одну за
другой. Возле первого огражде
ния Сергей перевернулся на
спину. Так было легче работать.
Колючая проволока хрустела от
перекуса ножницами. Но тут
снайпер заметил их. Один боец
отделения был убит, второй...
Что делать? Сергей движется
дальше один, делает проход в
минном поле и по ту сторону
заграждения. Теперь вернуться
бы... На обратном пути и его на
стигает пуля. Сергей под при
крытием тела своего погибше
го товарища накладывает жгут:
«Спасибо тебе, Дерендеев,
прикрыл!» И раненым продол
жает снимать мины, расстав
ленные в шахматном порядке.
Уже свалившись в окоп к пехо
тинцам, он доложил: «Путь сво
боден, ребята!». На рассвете
наши пехотинцы пробрались к
подножию высоты и после ар
тиллерийского нападения с
боем взяли ее...»
Когда дивизия вступила на Ук
раину, под Ковель, Сергей в
феврале 1944 года воевал в
спецподразделении – диверси
ЦЕЙДЕНЬ
ДЕНЬМИ
МИНАБЛИЖАЛИ
НАБЛИЖАЛИЯК
ЯКМОГЛИ
МОГЛИ
5 ЦЕЙ
онной группе минеров. Бойцы
перешли линию фронта, под
рывали во вражеском тылу
склады боеприпасов и продо
вольственные, доты и дзоты.
Помощник командира взвода
Очаковский возглавил группу
минеров, получившую задание
пробраться в тыл противника
для подрыва мостов. Отряд
враг засек и начал преследо
вать. Сколько изобретательно
сти проявил Сергей, то и дело
отрываясь от врагов и уничто
жая их снятыми накануне их же
минами!
Сапер 202го отдельного са
перного батальона ефрейтор
С.С. Очаковский 7 апреля 1944
года в районе г. Ковель (Волын
ская обл.) под огнем противни
ка сделал для пропуска стрел
ковых подразделений проход в
минном поле, обезвредив 20
противотанковых мин. К этому
времени на личном счету Оча
ковского было около 600 сня
тых и установленных противо
танковых и 1200 противопехот
ных мин. 18 апреля 1944 года
Сергей был награжден орде
ном Славы III степени.
Очаковскому с его бойцами
дали три дня отдыха. На четвер
тый день под Ковелем по обо
роне врага был нанесен удар.
Фронт снова двинулся на за
пад. В одном из мест, где по обе
стороны от шоссе стелились
поросшие зеленой травой бо
лота, походные колонны диви
зии остановились, натолкнув
шись на губительный огонь из
трехамбразурного дота. Артил
леристы били по нему — на
прасно. И подходы к доту за
минированы. Тогда командир
дивизии приказал саперам:
«Этой ночью уничтожить дот!».
«…Сергей начал с расчетов.
Вышло так, что для подрыва
дота необходимо было доста
вить к нему 600 килограммов
тола. Ящики со взрывчаткой
подбили снизу жестью, отполи
ровали металл, и они засколь
зили. Когда двинулись ползком
к цели, к счастью, заморосил
дождик, что облегчило задачу.
По заранее разминированному
проходу добрались к бетонной
глыбе. Вдруг в небе загремело,
хлынул дождь. Вмиг промокли
гимнастерки. Но как же кстати
гроза! Тут вернулись из тран
шеи двое и жестами показали,
что с бежавшим к доту часовым
покончено. Когда все ящики
разместили, Очаковский снова
дал знак — всем отойти от дота,
а сам накрылся плащпалаткой
и тернул спичку. Бикфордов
шнур зашипел...»
Корреспондент армейской
газеты специально привозил
старшего сержанта Очаковс
кого на руины дота, чтобы сде
лать снимок. В газете, в тек
стовке под фото, указывалось
потом, что Сергею уже присво
ено звание старшины и что 13
августа 1944 года награжден
он вторым орденом Славы.
А третий орден Славы —
первой степени, из чистого
золота — старшина Очаковс
кий получил после форсиро
вания реки Вислы — за дос
тавку лодками пехоты на вра
жеский берег и его размини
рование. Так Сергей Сергее
вич Очаковский встретил По
беду полным кавалером орде
на Славы. Было ему лишь
двадцать лет…
«…Домой, в Одессу, фронто
вик вернулся с тяжелым сер
дцем. Писем ему в действую
щую армию никто из Одессы
не писал. Пришел к разру
шенному дому в Высоком пе
реулке, постоял, склонив го
лову. Здесь мама погибла под
бомбами. Отца и старшего
брататанкиста тоже нет на
свете. Младший брат Михаил
стал воспитанником войско
вой части, дислоцированной
на Северном Кавказе. Никто
не встретил...»
Уволившись в 1947 году, Сер
гей Сергеевич женился. Рабо
тать пошел на Одесскую же
лезную дорогу. Много лет тру
дился на разных рабочих дол
жностях в вагонном пасса
жирском депо станции Одес
саМалая.
12 июня 1984 года переста
ло биться сердце ветерана,
полного кавалера ордена
Славы, но теми же улицами,
где ходил он, сейчас ходит
Сергей Очаковский – внук, уже
немного старше своего деда
победителя.
Имена героевжелезнодо
рожников М.С. Бугайчука и
С.С. Очаковского увековечены
на Доске Героев Великой Оте
чественной войны в Одессе на
Театральной площади. Вечная
им память…
Подготовила
Юлия СЕМЕНОВА.
При написании статьи ис)
пользованы отрывки из
публикаций участника бое)
вых действий в Великой
Отечественной войне Бори)
са Дуброва, автора книжно)
го документального сериа)
ла «Солдатська слава».
С.С. Очаковский (стоит третий слева) возле редакции
газеты «Чорноморська комуна» з кавалерами 3)х орде)
нов Славы. 1965 г.
Чтобы помнили…
Председатель Совета ветеранов Одесского региона Анато
лий Васильевич Смаглюк и сегодня поддерживает связь c род
ными Сергея Сергеевича Очаковского и Митрофана Никитови
ча Зинченко, которого он знал лично. Анатолий Васильевич уже
много лет по крупицам собирает фото и архивные документы
для музея Одесской железной дороги, рассказывающие о бое
вом и трудовом пути двух полных кавалеров ордена Солдатской
Славы С.С. Очаковского и М.С. Бугайчука, а также кавалера
двух орденов Боевого Красного Знамени М.Н. Зинченко.
Также руководство и совет ветеранов ЛВЧД3 во главе с
председателем Э.Ф. Суровой привели в порядок захоронение
М.Н. Зинченко. Каждый год 9 мая они возлагают цветы на
могиле Митрофана Никитовича и Сергея Очаковского.
Редакция газеты «Чорноморський гудок» выражает огром
ную благодарность Председателю Совета ветеранов Одесского
региона А.В. Смаглюку за предоставление уникальных мате
риалов для написания статьи.
«…Слово к пассажирам
скорого железнодорожного
поезда Москва – Одесса.
Вы стоите у окна вагона с
зеркальным стеклом; мчит)
ся, мчится скорый. По там)
буру идет плотный человек,
с крепкой шеей, в точно по)
догнанной железнодорож)
ной форме, по)хозяйски ог)
лядывающий и пол с крас)
ным ковром, и карнизы, на
которых нет и пылиночки.
У него острые серые глаза,
морщинистое лицо, но энер)
гичное, подвижное. Человек
этот пройдет мимо вас веж)
ливо и легко, не надо вам
жаться к стенке вагона – он
вас не заденет. Он умеет не
задевать никого даже в са)
мых узких проходах.
Человек этот – бригадир
вашего скорого поезда, и
вы никогда не догадаетесь,
кем он был в прошлом, на)
столько вся его фигура
плотно вписалась в движе)
ние, в ритм, в жизнь соста)
ва, мчащего вас на юг.
Имя этого человека – Митро)
фан Никитович Зинченко…»

Р
одом Митрофан Никитович
был из Молдавии. Родил
ся 30 марта в 1912 году в
селе Суклея Тираспольского
района.
Уже молодого, окрепшего пар
ня судьба забросила в Крым, где
Митрофан Зинченко был стар
шим лейтенантом погранвойск
НКВД. С 1939 года он служил в
27м Крымском погранокруге
на заставе села АкМечеть
(ныне п.г.т. Черноморское).
С началом Великой Отече
ственной войны М.Н. Зинченко
присоединился к партизанам
АкМечетского отряда.
«…Шло отступление на Севас
тополь. По лесным тропам, гор
ным дорожкам отходило немало
бывалых людей: и матросы, и ка
валеристы, и пограничники. Бли
же и понятнее были последние:
тарханкутцы знали их по службе
на заставах у себя на родине. А
тут подвернулся начальник
именно Тарханкутской заставы
– старший лейтенант Митрофан
Зинченко. У него человек двад
цать хлопцев как на подбор, да
при автоматах, пулеметах, та
ких бравых, будто только что
вышли на строевой смотр…».
Через неделю после прихода
в отряд пограничников во главе
с Зинченко к акмечетцам прим
кнули еще восемнадцать стра
жей государственной границы,
которых привёл начальник по
гранпоста 25й отдельной зас
тавы младший лейтенант Алек
сей Черников. Образовалась
погрангруппа в полсотни чело
век, где Зинченко был команди
ром. 6 ноября 1941 года Митро
фан Никитович был назначен ко
мандиром диверсионной груп
пы, а 19 марта 1942 в исключи
тельно тяжелый период – коман
диром Севастопольского парти
занского отряда (IIго формиро
вания).
Отряд под командованием уже
хорошо известного боевыми и че
ловеческими качествами М. Зин
ченко удачно провел ряд опера
ций по созданию продоволь
ственной базы, что подняло мо
ральный дух бойцов, тогда как в
других уголках Крыма партизаны
умирали от голода и истощения.
Единственная помощь могла
прилететь только с большой зем
ли, но фашисты всячески стара
лись этого не допустить.
Мужественно сражались в
тылу немецкофашистских зах
ватчиков партизанские отряды,
где особую активность проявлял
Севастопольский под командо
ванием старшего лейтенанта
М.Н. Зинченко. Они бесстраш
но взывали машины и мосты на
дорогах, поджигали заправщи
ки и уничтожали противника. До
его появления тылу захватчики
не знали страха. Но и в глазах
командира Митрофана Зинчен
ко его никогда не было.
«…Чтото задумано: уже не
сколько часов Зинченко при
стально следит за отрезком ма
гистрали, выгнувшимся правее
и выше невидимого от сарая
моста. Там машины, редкие пе
9 травня
2014 року
№ 17
УХОДЯТ В ПАМЯТЬ
ВЕТЕРАНЫ…
В ЛВЧД)3. М.Н. Зинченко с молодежью депо. 1982 г.
шеходы, шагающие в обе сторо
ны. «Значит, движение граждан
ским позволено!» делает вы
вод командир.
...На откосе дороги появился
сгорбленный пожилой человек с
мешком за плечами. Он был
спокоен и ко всему равнодушен.
Зинченко – это он шагал с меш
ком, – наблюдая искоса, взгля
дом опытного разведчика «фо
тографировал» и берега горной
речушки, и самую речушку, и
пути подхода к мосту, и сам мост.
Молниеносно возникла картина
ночной диверсии: подходить
надо по речке, прямо по ледя
ной воде. Другого пути нет.
Не успел пройти от моста мет
ров пять, как раздался властный
оклик: Стой! Остановился, не
спеша повернулся к двум нем
цам, идущим прямо на него...
Зинченко потом рассказывал:
Я знал – мое дело табак. Толь
ко спокойствие и хладнокровие
могут спасти. Наступила мину
та, которая должна сказать, что
стоит моя десятилетняя служба
на границе. И я был спокоен, я
видел все детали: фонарик у
немца справа, висящий на пуго
вице, был старый, с облезлой
краской, лопнувшим стеклом, а
у другого изпод шапки выгляды
вала рыжеватая седина.
Б. Османов (стоит), Дж.
Акимов (слева), М. Зинченко.
Они подошли нормальным ша
гом, потребовали документ. Я
выжидал. Тусклоглазый был ре
шителен, дернул за вещевой
мешок, истерично крикнул:
«Аусвайс!». «Да, да... Есть, есть
аусвайс!» Я стал рыться в кар
мане – в одном, другом, а мысль
одна: не было бы осечки! Нащу
пал пистолет, спокойно выта
щил, как вытаскивают самый бе
зобидный предмет, и сразу: «По
лучай!»
Тогда, в полночь, мост был
взорван, что задержало части
дивизии врага на двое суток,
пока фашисты его восстанавли
вали.
20 марта 1942 года был получен
приказ о слиянии 4го и 5го парти
занских районов, изза малочис
ленности, вызванной большими
потерями в боях. 5й район был уп
разднён, а в 4й вошли оставшие
ся Севастопольские отряды. Так
20 июня 1942 года был создан
объединенный Севастопольский
партизанский отряд численностью
60 человек. Командиром назначен
наш Митрофан Зинченко.
В период третьего наступле
ния на Севастополь партизаны
М.Н. Зинченко нанесли значи
тельный урон врагу в живой силе
и технике. Он лично принимал
участие в боевых операциях.
«…В минуты крайней опасно
сти глаза Митрофана Никито
вича сужаются, и зрачки куда
то тонут. Только слегка вздраги
вают надбровные дуги.
Картина: откос, снежная вата
на деревьях, падающая тропа, на
ней люди. До двухсот партизан,
одетых во что попало, небритых,
с проваленными глазами от го
лода, стоят полусонно. Мы вни
мательно прислушиваемся к со
бачьему лаю, который снова не
сется со дна долины. Он медлен
но приближается к нам. Рядом
севастопольцы – человек сорок.
Это наша надежда, ребята вы
носливы, им можно верить.
У Митрофана Зинченко сузи
лись глаза: – Топают сюда! Сева
стопольцы бесшумно скользну
ли за командиром. Проходят ми
нуты, долгие как часы; лай со
всем рядом. Приказано занять
боевые позиции. Напряжение –
как перетянутая струна. – Огонь!
– зычный зинченковский голос.
– Отчаянная трескотня автома
тов, не менее отчаянный соба
чий визг, немецкие команды и
двусторонняя пальба. Пошла ле
вее, еще левее, собачий лай по
чти умолк. Через час появляется
Зинченко. Перекрещенный тро
фейными автоматами, флягами
с ромом, а на широких плечах
здоровенная овчарка с оскалом
и потухающими глазами…»
21 июля 1942 года Митрофан
Никитович за образцовое выпол
нение боевого задания командо
вания, проявленную доблесть и
мужество был награжден Орде
ном «Красное Знамя».
В сентябре 42го М.Н. Зинчен
ко с группой партизан был от
правлен на подпольную работу в
тыл врага. После освобождения
Крыма, в 1944 году, уже капитан
Зинченко служил в 105м погра
нотряде НКВД Черноморского
военного округа. Командовани
ем Митрофан Никитович был от
правлен на очередное боевое
задание в Румынию, откуда жи
вым вернуться было невозмож
но. Но Митрофан Зинченко ос
тался жив.
О его мужестве и отваге гор
до свидетельствуют два орде
на Красного Знамени, медали
«Партизану Отечественной вой
ны» I степени, «За боевые зас
луги», «За отвагу», «За оборону
Севастополя», «За победу над
Германией в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.».
В 1949 году М.Н. Зинченко пос
ле увольнения в запас, около 30
лет работал в вагонном пасса
жирском депо ОдессаМалая.
Мчались его составы из Одессы
в далекий Новосибирск, затем на
Москву. Одесская магистраль
стала для ветерана войны и тру
да вторым домом, а дружный
коллектив депо – второй семьей.
В 1984 году, пройдя трудный и
героический жизненный путь,
ушел в вечность командир – бри
гадир скорого поезда Митрофан
Никитович Зинченко. Но и сегод
ня в музее героической обороны
и освобождения Севастополя в
память о бессмертном подвиге
ветерана хранятся 19 подлинных
экспонатов: правительственные
награды, личные вещи и докумен
ты командира Севастопольского
партизанского отряда второго
формирования М.Н. Зинченко.
Подготовила
Юлия СЕМЕНОВА.
При написании статьи исполь)
зованы отрывки из книги учас)
тника Великой Отечественной
войны, командира объединён)
ного партизанского района в
Крыму Ильи Вергасова «Крым)
ские тетради».
№ 17
9 травня
2014 року
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Встреча поколений
В апреле минуло 70 лет со дня завершения Корсунь)Шевченковской битвы, которую
еще называют «Сталинградом на Днепре». Она длилась 24 дня и завершилась полным
разгромом нашими войсками 85)тысячной группировки фашистских армий группы
«Юг», в которую входили 10 пехотных дивизий и много танковых, моторизованных и
инженерных частей. Гитлеровцы понесли большие потери в живой силе и технике.
Немного истории. Город КорсуньШевченковский – один из старейших городов Украины. Он
был основан в 1032 году князем Ярославом Владимировичем как форпост Киевской Руси против
набегов кочевников.
«Пройдя сквозь ад войны
кромешный,
Теряя столько раз друзей,
Мой дед не знал тогда,
конечно,
Что внук напишет вдруг
о нем…»
Иван Игнатьевич начинал свой
боевой путь в начале Корсунь
Шевченковской битвы, где полу
чил свое первое ранение.
Олиференко Александр Якович
– «дитя войны». Ветеран рас
сказал, как на колхозных полях
он со своими сверстниками
собирал и сушил травы,
колоски, пас скот, и прочитал
отрывок из произведения поэта
А. Твардовского «Василий
Теркин» «Переправа».
16 апреля 2014 года в школе менты достались ветеранам:
Запомнился школьникам и
№16 на Шевченковском желез Н.Т. Якушенко – председателю
рассказ
А.А. Степюка о том, как
нодорожном узле была прове городской ветеранской органи приходилось
водить железнодо
дена встреча школьников с ве зации, Н.М. Никулину – предсе рожные эшелоны с войсками и
теранами Великой Отечествен дателю Совета ветеранов Шев техникой под вражескими бом
ной войны, «детьми войны» и ченковского региона, А.А. Сте
представителями Смелянского пюку – председателю Совета бардировками.
Все выступления были трога
городского Совета ветеранов и ветеранов Шевченковского ло тельными и, главное, познава
Совета ветеранов войны и тру комотивного депо, И.И. Гре тельными. Для многих учеников
да Шевченковского железнодо бенькову почетному граждани
о войне стала настоя
рожного узла.
ну города Смела, А.Я. Олифе правда
щим открытием.
Встреча была организована по ренко, Н.В. Козюну – полковни
Потом были многочисленные
инициативе педагогаорганиза ку в отставке.
тора школы Л.А. Сердюк. С ос
Это были задушевные выступ вопросы, цветы и слова благо
от учащейся молоде
новными докладами выступили ления из первых уст. Давно так дарности
жи за встречу.
учитель истории Н.П. Харченко, тихо не сидели учащиеся на
содокладчиками были старшек уроках, когда слушали взволно
А. РЕНДОРЕНКО,
лассники Яна Тимошенко, Мак ванные рассказы о тех суровых
председатель
сим Борозненко, Татьяна Шпак, днях.
культмассовой комиссии
Юлия Пилипчук.
Несколько лирических отступ
Совета ветеранов
Ученики выступали с энтузиаз лений. Внук Ивана Игнатьеви
Шевченковского региона.
мом, их доклады вызвали боль ча Гребенькова Василий напи
шой интерес, и все же аплодис сал стихи о своем деде:
 Книжная полка
При авариях с цистернами, в которых перевозят сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан
и др.), очень важно быстро освободить повреждённые вагоны от этого груза.
В противном случае появляется реальная угроза пожара и даже взрыва, что может нарушить
нормальную работу железной дороги. Причём просто выпустить эти газы в атмосферу нельзя, так
как они представляют опасность для населения.
Поэтому желательно непосредственно на месте происшествия в полевых условиях оперативно
организовать откачку груза из аварийной цистерны и провести её дегазацию. Это позволит затем
безопасно отправить повреждённый вагон в депо для обследования и ремонта.
Предложено в полевых условиях использовать передвижную факельную установку. Её можно
устанавливать на безопасном расстоянии от цистерны, например в 100 м, и через гибкий шланг
подавать на эту установку оставшийся в аварийном вагоне газ для сжигания.
В связи с постоянным ростом объёма перевозок сжиженных углеводородных газов необходимо
оборудовать подобными установками пожарные поезда.
Кардинально решить проблему позволит создание мобильной установки для освобождения цис
терн от таких грузов и дегазации аварийных вагонов на месте происшествия.
Учёными Уральского федерального университета запатентован агрегат для удаления остаточ
ных паров сжиженных газов из железнодорожных вагонов.
Данная установка откачивает газ из цистерны и сжимает его, переводя в жидкое состояние,
после чего он поступает в приёмную ёмкость.
Источник информации: Вишнивецкий И. Мобильная помощь //Гудок.– 2014.– № 6. – С.4.
По христианской традиции считается, что пос
ле сорокового дня после погребения душа ушед
шего отправляется странствовать по простран
ствам потустороннего мира. Потому и говорят
после похорон «Земля усопшему пухом», пос
ле сорокового – «Царство ему небесное».
Печальная традиция, да жизнь и смерть все
гда рядом.
На сороковой день руководители Шевченковс
кой дирекции железнодорожных перевозок Одес
ской железной дороги, товарищи собрались у мо
гилы Анатолия Кирилловича Дачевского, что
бы почтить его память, отдать дань уважения.
 Назустріч 150річчю
СТОРІЧНА
ОДЕСА
Закінчення.
Початок у №15.
Перша гальмівна позиція сортувальної гірки
ст. Одеса)Сортувальна.
Роботи по заміні верхньої будови колії на спускній
частині сортувальної гірки.
ПОЖАРНЫЕ ПОЕЗДА НУЖНО ОБОРУДОВАТЬ
ФАКЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ
Сороковой день…
6
Тяжелая болезнь забрала его из жизни – По
четного железнодорожника, специалиста сво
его дела. Прошел А.К. Дачевский свой трудо
вой путь от слесаря до начальника службы ва
гонного хозяйства, потом начальника Шевчен
ковского отделения.
Пятнадцать лет он отдал службе вагонного хозяй
ства. Результаты труда – это и сооруженные пункты
подготовки вагонов, реконструкции депо, подбор и
расстановка кадров, как начальника отделения до
роги – внедрение новейших технологий, улучшение
жилищных условий железнодорожников.
А.К. Дачевский имел много друзей, был очень
коммуникабельным. При решении государствен
ных задач оставался человечным, неравнодуш
ным к судьбам простых людей.
В день похорон, для прощания
с Анатолием Кирилловичем при
ехали бывшие руководители же
лезной дороги, коллеги по рабо
те, друзья. Они сказали много
хороших слов о нем и решили обя
зательно встретиться на сороко
вой день на его могиле.
Считаю, так необходимо посту
пать по правилам жизни, которые
не случайно пересекаются с хрис
тианскими воззрениями. На соро
ковой день, а он пришелся на 22
апреля 2014 года, собрались все,
кто был и не был на похоронах.
А. РЕНДОРЕНКО,
ветеран железнодорожного
транспорта.
У
липні 1933 року РНК СРСР
ухвалила постанову «Про
роботу залізничного транс
порту». Вагонне господарство
було виділене у самостійну га
лузь залізничного транспорту.
Через це з паровозного депо
ОдесаСортувальна була виді
лена вагонна дільниця, якій
впродовж свого існування до
сить довгий час доводилось пра
цювати в якості вагонного депо.
У 1936 році станція Одеса
Сортувальна перейшла у підпо
рядкування Одеської залізниці,
яка знову була виділена у са
мостійну одиницю зі складу ак
ціонерного товариства Півден
ноЗахідних залізниць.
У 1937 році була побудована
промивнопропарювальна стан
ція ОдесаСортувальна. Тут го
тували цистерни під налив наф
топродуктів, жирів та інших рідких
вантажів. Після промивання і
пропарювання цистерн стоки
надходили до ставківнако
пичювачів і ставкавипарника.
У 1940 році станцію було облад
нано сортувальною гіркою, після
чого були розпочаті роботи по її
механізації, але події 1941 року
не дозволили їх завершити.
У 19411944 рр. територія м.
Одеси була окупована румунсь
кими військами і входила до скла
ду Трансністрії. Роботою станції
ОдесаСортувальна почали керу
вати румуни, залізничні технології
яких значно поступалися техно
логіям, що вже існували та вико
ристовувались в Радянському
Союзі. Розформування поїздів на
станції виконувалось поштовха
ми, сортувальний напівгірок не
експлуатувався. Паровозне депо
було практично зруйноване.
У 19411942 рр. зі станції у ван
тажних вагонах було насильно
вивезено більш ніж 100 тис.
євреїв, які були знищені в
сільських районах Одеської та
Миколаївської областей.
У період окупації Одеси на станції
ОдесаСортувальна
діяла
підпільна група, що складалась з
Зліва направо: тодішні головний інженер станції Калаш)
ников В.А., начальник станції Сахно І.М., заступник на)
чальника станції з оперативної роботи Слободян І.І.
25.09.2007 р.
7
9 травня
2014 року
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
№ 17
Вид Сортувально)відправного та Одеського приймально)
відправного парків ст. Одеса)Сортувальна з Жевахової
гори.
Одеської залізниці
ІСТОРІЯ СТАНЦІЇ
СОРТУВАЛЬНА
100
місцевих працівників, які виводили
з ладу паровози, здійснювали ди
версії на транспортних об’єктах.
Впродовж 10 днів після
звільнення Одеси від фашистсь
ких загарбників на станції були
проведені відновлювальні робо
ти і вже 15 червня 1944 року був
прийнятий перший пасажирсь
кий поїзд з Черкас. Відбудову
валось паровозне депо. У 1947
році за обсягами роботи станція
вийшла на довоєнний 1940 рік.
У 1953 році на виконання Поста
нови Ради Міністрів СРСР №1263
від 14 травня 1953 року і наказу
ра Укрзалізниці. Через деякий
час його рекорд повторив
черговий по гірці О.Ф. Вельченко,
який в подальшому обіймав
посади першого заступника на
чальника Одеської залізниці
(19982005 рр.), (20102011 рр.)
головного інженерапершого
заступника начальника Одеської
залізниці (20082010 рр.).
Результати трудової діяльності
працівників станції були відзначені
керівництвом Одеської залізниці,
Міністерства шляхів сполучення,
країни. Так, у 1971 році черговій
по станції О.Г. Циганковій Указом
до рівня санітарних норм та ски ви колії, стрілочних переводів,
дання очищеної води в міську ка вагонних уповільнювачів.
25 вересня 2007 року після ре
налізацію, а також очищення
ставків від гудроноподібних дон конструкції Генеральним директо
Чергова по стрілочному
посту Кравець Л.І. відкри)
ває семафор при електро)
жезловій системі (50)ті
роки).
Робоче місце ДСП на посту ЕЦ.
МШС №80Ц від 15 травня 1953
року станція ввійшла до складу
ОдеськоКишинівської залізниці,
утвореної шляхом об’єднання Ки
шинівської та Одеської залізниць.
У 1956 році – структурний підрозділ
роз’єднаної Одеської залізниці. В
1963 році Одеська залізниця по
вторно була об’єднана з Кишинів
ською, через що станція з момен
ту об’єднання по 1979 рік знову
функціонувала у складі Одесько
Кишинівської залізниці.
Серйозній реконструкції Одеса
Сортувальна піддалася в кінці 50х
– на початку 60х років ХХ сто
ліття у зв’язку з переходом на теп
ловозну тягу: було замінено
верхню будову колії, профіль сор
тувальної гірки, реконструйована
система станційного зв’язку. Все
це дозволило збільшити перероб
лювальну спроможність станції
до 25 составів на добу.
У першій половині 70х років ХХ
століття було встановлено пер
ший вагонний уповільнювач на
одному з пучків Сортувально
відправного парку. Згодом їх
кількість почала збільшуватись,
що призвело до якісних змін в
технології роботи станції.
Черговий етап реконструкції
ОдесиСортувальної припав на
1972 рік. Це було пов’язано з елек
трифікацією дільниці та обладнан
ням перегонів автоматичним бло
куванням. Станція обладнується
комплексом пристроїв залізничної
автоматики – електричною цент
ралізацією, сортувальна гірка
станції – гірковою автоматичною
централізацією. Створюється ди
станція електропостачання з тя
говою підстанцією, пункт відчіпно
го ремонту вагонів і, відповідно,
збільшується пункт технічного об
слуговування вагонів.
На ті часи серед працівників
станції ОдесаСортувальна було
чимало ентузіастів. Наприкінці
70х – початку 80х років ХХ сто
ліття на станції був встановлений
рекорд кількості розпущених со
ставів за зміну – 32 поїзди. Його
встановив черговий по гірці тих
часів А.В. Слободян, який згодом
в процесі своєї трудової діяльності
обіймав численні керівні посади
на залізницях України, зокрема,
19972000 рр. – посаду Першого
заступника міністра транспорту
України – генерального директо
Президії Верховної Ради СРСР
було присвоєне звання Героя Соц
іалістичної Праці з врученням Ор
дена Леніна і золотої медалі «Серп
та Молот».
У зв’язку зі зменшенням кількості
прибуваючих в Одесу цистерн, вра
ховуючи близькість до жилих рай
онів міста, керівництво Одеської
залізниці прийняло рішення про
припинення діяльності промивно
пропарювальної станції. В кінці
90х років розпочались роботи по її
ліквідації, які завершились в 2001
році. Однак лишилися ставки, в
яких накопичилась велика кількість
шкідливих відходів, ліквідація яких
представляла собою досить
складну і вартісну операцію.
Реалізація проекту ліквідації
ставків зайняла три роки роботи
вартістю 4,5 млн. гривень, виді
лених Одеською залізницею
спільно з природоохоронним
фондом. В рамках проекту було
проведено відкачування нафто
вмісних вод зі ставківвідстій
ників з її подальшим очищенням
вані: локомотивне депо (ТЧ1),
дистанція колії (ПЧ22), дис
танція сигналізації та зв’язку
(ШЧ12), район контактної ме
Стрілочниці. (Фото під час роботи 50)ті роки).
них відкладень із застосуванням
біотехнології, розробленої Інсти
тутом колоїдної хімії Національ
ної академії наук України.
В подальшому забруднена те
риторія була рекультивована –
шар ґрунту замінили чорнозе
мом, були засіяні багаторічні
трави, висаджені дерева.
Промивнопропарювальна
станція ОдесаСортувальна –
перше велике підприємство
Одеси, яке було закрито з ура
хуванням екологічних причин.
З метою скорочення простою
транзитних вагонів та приско
рення їхнього обороту на станції
ОдесаСортувальна в 2007 році
було проведено чергову рекон
струкцію її господарства.
Вартість реконструкції склала
понад 15 млн. грн, в рамках якої
був проведений капітальний ре
монт адміністративних будівель
станції та суміжних структурних
підрозділів, технологічних постів,
службових приміщень; виконані
роботи по заміні верхньої будо
ром Укрзалізниці В.В. Козаком, на
чальником Одеської залізниці
С.П. Болоболіним та начальником
станції ОдесаСортувальна І.М.
Сахном були проведені урочис
тості з нагоди відкриття станції.
Нині Одеса)Сортувальна на за)
лізницях України продовжує
відігравати одну з провідних ро)
лей в організації перевізного
процесу, та є однією з вирішаль)
них сортувальних станцій. Стан)
ція розміщена на шляху Євро)
пейського транспортного ко)
ридору та на перехрестях ос)
новних залізничних напрямків
перевезень і є основою велико)
го транспортного вузла. Від її
злагодженої роботи залежить
переробка вантажів в Одесько)
му та інших портах регіону.
Станція складається з трьох
парків: Одеського приймально
відправного, Північного парку
приймання,
Сортувально
відправного парку. Загальна дов
жина станційних колій – 52 421 м.
На території станції розташо
Колектив станції Одеса)Сортувальна.
режі ОдесаСортувальна (ЕЧК
17), Одеська дистанція елект
ропостачання (ЕЧ1), пункт
технічного обслуговування ва
гонів (ПТО), пункт технічного
обслуговування вагонів з
відчепленням (ПТОв), пожеж
ний поїзд (НОРПП).
Роботою та трудовим колекти
вом станції, що налічує 160 осіб,
керує її начальник С.В. Соснов
ський.
За роки існування станція
ОдесаСортувальна випустила
численну кількість працівників,
які в подальшому обіймали
або обіймають керівні посади
в структурних підрозділах, ди
рекціях залізничних переве
зень, залізницях, Державній
адміністрації залізничного
транспорту України.
Сергій ОСТАПЕНКО,
інженер)технолог
станції Одеса)Сортувальна.
Висловлюємо особливу
подяку за допомогу у ство)
ренні статті Ю.С. Линюку.
№ 17
«От Дуная за Днепр»
8
9 травня
2014 року
Фото Вячеслава СТЕПОВОГО.
публикацию глав книги
Раздел IV. ПродолжаемЮ.С.
Лынюка
Знаменка – Николаевская линия
(18721873годы)
На землях, принадлежащих одному из героев сражения с турец
ким флотом при Чесне адмиралу Грейгу, расположилась
Станция Грейгово*
Промежуточная станция V клас
са, выполняющая в основном тех
нологические функции. Погрузка
и выгрузка невелики. Работает
билетная касса.
В 5 километрах к югу расположена
Станция Лоцкино*
Станция V класса, промежуточ
ная, грузовая работа преимуще
ственно сезонная.
Станция Грейгово
(современній вид)
Расположена она на территории
села Лоцкино. Село возникло при
строительстве железной дороги в
1872 году.
Связана пригородным сообще
нием с Николаевом. Основные гру
зы – продукция растениеводства.
* Станции введены в эксплуата
цию в 1873 году.
В пределах Баштанского райо
на Николаевской области распо
Станция Лоцкино
ложена
(современній вид)
Станция Явкино
Одесские железнодорожники – ветераны войны и труда,
участники Великой Отечественной войны и боевых действий. 6 мая 2014 г.

Творчество наших читателей
День Перемоги
Спогади, сльози – тих зараз згадали,
Кого матері не дочекались.
Шепочуть над ними берези і клени
Та плачуть у росах трави зелені.
День Перемоги, на зустріч із нами
Прийшли Світової війни ветерани.
Про те, як цей день на фронтах наближали,
Говорять за них ордени і медалі.
Квіти, вітання, марші, салюти
Та завжди популярні «Смуглянка» й «Катюша»
Їм і для них – дорогих ветеранів,
А ще – традиційні: каша, хліб і сто грамів.
За Перемогу, кожен крок до Берліну,
За те, що в боях не ховались за спини,
За сни ці спокійні і радісний ранок
Уклін вам доземний, дорогі ветерани!
Олена Орленко (Шаповалова).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
МЕДСЕСТРА
Яка ти чудова, яка ти прекрасна
У гарнім стремлінні, медична сестра!
Де треба – там завжди ти вчасно,
Тебе не любити і права нема.
Це ти у тяжку та погану годину
(Велике спасибі, сестричко, тобі!)
Поранена в ногу, як маленьку дитину,
Бійця ледь живого тягла на собі.
І кулі свистіли услід за тобою,
Від згарища, диму темніло в очах,
Ти рідну Вітчизну з смертельного бою,
Здавалось, несла на тендітних плечах.
Хай славляться ім’я і руки робочі,
Твоїми ділами гордиться сім’я!
Зі святом весняним, Мадонна здоров’я,
Із Днем Перемоги, медична сестра!
Володимир ЩЕРБАК,
Кіровоградська область, Мала Виска.
Здравствуйте, уважаемая редакция!

Станция Гороховка
в 1940 году
Я бывшая железнодорожница, ныне инвалид 1)й группы, колясочница. Живу в Знамен)
ке Кировоградской области.
Недавно мне пришлось обратиться за помощью к начальнику дистанции пути Знамен)
ка О.Б. Соляренко. Честно скажу, ждала письменного отказа в моей просьбе. Как же я
рада, что ошибалась на этот счет! Да и радовалась этому не только я, но и большинство
жителей центральной части нашего поселка. Ведь несмотря на свою занятость Олег Бо)
рисович не только нашел время рассмотреть просьбу, но и изыскал ресурсы, чтобы ее
выполнить, – сделать новый переход через железнодорожное полотно, потому что ста)
рый уже не годился для проезда инвалидной коляской.
От всей души хотим выразить начальнику ПЧ)10 О.Б. Соляренко огромную благодар)
ность за его чуткость и доброту! Теперь мы, люди в инвалидных колясках, пожилые, а
также мамочки с детскими колясками, можем спокойно переходить через пути, а в
праздники и храм посетить.
Спасибо и нижайший поклон такому начальнику и всему коллективу, который он воз)
главляет! Здоровья вам и вашим семьям! Храни вас Господь!
С уважением Любовь Алексеевна РОМАНЮК)БАЦАНОВА.
Продолжение следует.
По сообщениям УКРГИДРОМЕТЦЕНТРА, ха
рактерной особенностью погодных условий на
этой неделе будут заморозки в ночные часы на
почве и в воздухе.
С 8 мая днем столбики термометров подни
мутся до +16...+22°С, а ночью – до +4…+9оС.
Такая температура будет удерживаться 9)10 мая. При этом
волна интенсивных дождей начнется 9 мая на крайнем юге, а
на следующий день распространится на центральные, север
ные и западные области. В течение 11 мая они будут
наблюдаться на северовостоке и в дальнейшем прекратятся.
В этот период в Житомирской, Киевской, Винницкой и частич
но Одесской областях будет +12...+15°С. Более теплая и сухая
погода с температурой воздуха +20...+25°С будет на востоке
Украины.
Такая погода сохранится и в начале следующей недели.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Газета розповсюджується у рухомому складі заліз)
ниці, на вокзалах і станціях, транспортних підприєм)
ствах, розташованих на території Одеської магістралі
в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кірово)
градській, Черкаській і Вінницькій областях, надходить
на всі залізниці України, підтримує ділові стосунки з
редакціями галузевих видань Росії, Молдови.
За зміст і достовірність публікацій відповідальність несе автор
(рекламодавець). Матеріали публікуються мовою оригіналу.
Станция Гороховка
Промежуточная станция V класса, введена в эксплуатацию в
1873 году, расположена в 3 километрах от пгт Воскресенское,
первоначально носившего название Гороховка.
Является тыловой станцией Николаевского железнодорожно
го узла.
Малые объемы перевозок на линии Долинская–Николаев свя
заны с тем, что участок не электрифицирован. Отсюда низкая
классность станций, расположенных на этой линии.
Сейчас принят к осуществлению проект электрификации это
го участка, что должно вернуть ему прежнее значение в осуще
ствлении железнодорожных перевозок в направлении Никола
евского и Херсонского портов. В 2009 году произведены работы
по модернизации пути и обустройств на этом участке дороги.
Коллектив управления Одесской железной
дороги сердечно поздравляет с юбилеем
секретаря начальника дороги
Валентину Севастьяновну ЗАВЕРЮХУ!
видається
з 29 червня 1936 року.
Засновник газети –
трудовий колектив
Одеської залізниці.
Свідоцтво про
реєстрацію – КВ 2551
від 14 квітня 1997 року.
Вокзал станции Явкино
Село, давшее название станции, было основано в начале ХIХ
века.
Станция промежуточная, V класса. Основана в 1873 году. Про
изводила достаточно большие объемы погрузки зерна. Сегодня
объемы погрузки уменьшились, в основном это продукция рас
тениеводства.
Поскольку село Явкино находилось в 12 километрах от стан
ции, рядом со станцией выросло село Доброе. В нем распола
гается плодопитомник «Явкинский».
На станции работает билетная касса.
В 10 километрах от станции НиколаевСортировочный на ле
вом берегу реки Ингул находится
Станция Гороховка
За вікнами ніч, ледь видніє в палатах,
Хто стогне тихенько, хто спить,
А там, за дверима, у білім халаті
Медична сестра біля столу сидить.
Газета
Вокзал станции Явкино
(фото1940 года)
ПОГОДА
Адреса редакції: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,17А.
Передплатний індекс: 61122
Заступник редактора – Оксана КРИЖАНОВСЬКА, тел. 727)41)74.
Відповідальний секретар – В’ячеслав СТЕПОВИЙ, тел. 727)42)30.
Email: [email protected]
Lotus: О_ДИЦ_ЧГ; О_ДИЦ_ЧГ1
Надруковано у видавництві ТОВ “Видавничий дім “Кераміст”,
м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16,
тел.: (061)2281030, www.keramist.com.ua
Тираж – 22 306. Замовлення – 1465817
Матеріали в номер подаються за тиждень до випуску газети –
до 12.00 год. п’ятниці.
Редактор – Володимир ЛУКІЯНОВ,
тел. 727)42)30, 722)23)15.