Skaityti ištrauką

R
usų kalbos
gramatika
su pratimais
A1–A2
TURINYS
PRATARMĖ
Mieli skaitytojai!
Labai džiaugiuosi, kad nutarėte pasimokyti rusų kalbos gramatikos ir paėmėte į rankas šią
knygelę. Tai puikus sprendimas, nes gramatika labai padeda mokytis kalbos!
Išmanyti gramatiką taip pat svarbu, kaip mokėti daug žodžių ar stengtis bendrauti užsienio
kalba. Gramatika – tai taisyklės, pagal kurias žodžiai gyvena ir dirba kalboje. Žinoma, galima
mokytis kalbos ir be gramatikos – bendraujant, žiūrint filmus ar skaitant. Tačiau tuomet
mokymosi kelias ilgas ir painus, o rezultatai dažniausiai pernelyg menki.
Kartais sakoma, kad gramatika – sunkus dalykas. Tiesos šiame teiginyje tiek, kiek nutolusios
viena nuo kitos kalbos – gimtoji ir užsienio. Kuo jos tolimesnės, kuo daugiau jose nesutapimų,
tuo didesnių pastangų reikia mokantis. Ir atvirkščiai, kuo panašesnės kalbos, tuo jos mums
lengvesnės. Tarkim, kinui japonų kalba atrodo visai nesudėtinga, o lietuviui ar rusui ji ypač
sunki.
Moksliškai įrodyta, kad rusų ir lietuvių kalbos yra artimos giminaitės, kurių gramatinės
sistemos turi žymiai daugiau panašumų nei skirtumų. Pažvelkime iš arčiau.
• Kalbos dalys. Abi kalbos turi tas pačias kalbos dalis: daiktavardį, veiksmažodį ir kt. Tos pačios
kalbos dalys linksniuojamos ar asmenuojamos, tos pačios kalbos dalys nekaitomos.
• Linksniai. Abiejų kalbų linksniai iš esmės sutampa ir atsako į beveik tuos pačius klausimus.
• Laikai. Laikų sistema labai panaši – apie veiksmą kalbama būtuoju, esamuoju ar būsimuoju
laiku.
• Skaičiai. Abi kalbos turi vienaskaitą ir daugiskaitą.
• Nuosakos. Abiejose kalbose – trys tos pačios nuosakos.
• Veiksmažodžių rūšys. Abiejose kalbose – dvi tos pačios veiksmažodžių rūšys.
• Žodžių sandara. Abiejų kalbų žodžius sudaro tos pačios dalys (šaknis, priešdėlis, priesaga,
sangrąžos dalelė ir kt.), atliekančios tas pačias funkcijas.
• Žodžių daryba. Abiejose kalbose žodžių darybos būdai beveik tokie patys.
• Žodžių tvarka sakinyje. Abiejų kalbų sakinio žodžių tvarka gana laisva, čia taip pat daugiau
panašumų nei skirtumų.
• Sakinys. Abi kalbos turi tas pačias sakinio dalis ir sakinių rūšis.
• Kalbos tipas pagal gramatines ypatybes. Abi kalbos priklauso sintetinėms kalboms – jose
žodžių reikšmės perteikiamos per kaitybą; pagalbinių žodžių, pvz., artikelių, nėra.
Taigi rusų ir lietuvių kalbų panašumas yra akivaizdus, todėl ir mokytis daug lengviau, ypač
tiems, kurie gerai išmano gimtosios kalbos gramatiką.
Šiame leidinyje apžvelgiamos svarbiausios rusų kalbos gramatikos taisyklės, pateikiama
daug vartojimo pavyzdžių ir pasitikrinimo pratimų. Čia rasite atsakymus į įvairiausius savo
klausimus „kas?“, „kaip?“, „kodėl?“ Tikiuosi, kad visiems, kurie mokosi šios vienos turtingiausių
pasaulio kalbų, knyga padės tvirčiau ir saugiau jaustis pažinimo kelyje ir leis patirti tobulėjimo
džiaugsmą! Linkiu drąsos ir sėkmės!
Autorė
2
5.ŽODŽIŲ IR ŽODŽIŲ JUNGINIŲ
PRATARMĖ 2
1. GRAFIKA
5
Dabartinės rusų kalbos abėcėlė 5
Skyrybos ženklai 6
Pasitikrinkime! 7
2. GARSAI IR RAIDĖS
8
Balsiai ir balsės 8
Raidžių е, ё, ю, я vartojimas 8
Balsių tarimas 8
Priebalsiai 9
Priebalsių tarimas 9
Visada minkšti ir visada kieti priebalsiai 9
Priebalsių suduslėjimas ir suskardėjimas 9
Priebalsių supanašėjimas 9
Priebalsių tarimas žodžio gale 9
Kai kurių priebalsių samplaikų tarimo ypatumai 10
Netariamieji priebalsiai 10
Dvi vienodos priebalsės skoliniuose 10
Raidžių ъ ir ь funkcijos ir rašyba 11
Atskiriamoji minkštumo ženklo (ь) funkcija 11
Priebalsių minkštumo žymėjimo funkcija 11
Gramatinė minkštumo ženklo (ь) funkcija 11
Balsių rašyba po žvarbiųjų priebalsių
(ж, ш, ч, щ) ir ц 12
Nekirčiuotų šaknies balsių rašyba 13
Pasitikrinkime! 13
3. KIRČIAVIMAS
15
4. ŽODŽIŲ SANDARA, RAŠYBA IR DARYBA
16
Žodžių sandara 16
Šaknies balsių kaita 16
Priešdėlių rašyba 17
Priesagų reikšmės ir rašyba 18
Daiktavardžių priesagos 18
Būdvardžių priesagos 19
Viena ir dvi raidės н būdvardžių priesagose 19
Sudurtiniai žodžiai ir jų rašyba 19
Sudurtinių žodžių su šaknimi пол- rašyba 20
Žodžių kėlimas 20
Pasitikrinkime! 21
TRUMPINIMAS 23
Matavimo vienetų sutrumpinimai 23
Gramatikos terminai 24
Kiti dažnai vartojami sutrumpinimai 24
Pasitikrinkime! 25
6. KALBOS DALYS
7. DAIKTAVARDIS
26
27
Daiktavardžių giminė 27
Daiktavardžių skaičius 28
Daiktavardžių daugiskaitos formų
daryba 28
Daiktavardžių linksniai 29
Daiktavardžių linksniavimas 29
Pirmoji linksniuotė 30
Antroji linksniuotė 31
Trečioji linksniuotė 32
Kai kurių daiktavardžių linksniavimo
ypatumai 33
Linksnių reikšmės 33
Vardininko linksnis (И. п.) 33
Kilmininko linksnis (Р. п.) 33
Kilmininko linksnis su prielinksniais 34
Naudininko linksnis (Д. п.) 35
Naudininko linksnis su prielinksniais 35
Galininko linksnis (В. п.) 35
Galininko linksnis su prielinksniais 36
Įnagininko linksnis (Т. п.) 36
Įnagininko linksnis su prielinksniais 36
Vietininko linksnis (П. п.) 37
Vietininko linksnis su prielinksniais 37
Kitos vietininko linksnio reikšmės 38
Pasitikrinkime! 39
8. VEIKSMAŽODIS
43
Veiksmažodžių laikas 43
Būtasis laikas 43
Būtojo laiko formų daryba 43
Įsidėmėtinos būtojo laiko veiksmažodžių formos 44
Būtojo laiko veiksmažodžių vartojimas 44
Veiksmažodžių veikslas ir laikų sistema 45
Veiksmažodžių poros pagal veikslą 45
3
8
в нашей
5. В телепередаче говорили о банках, (создавать)
стране.
19. Padarykite veikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvius.
(она) работать –
(он) мыть –
(они) думать –
(она) петь –
23.1. Įrašykite tinkamos formos neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvius.
(он) знать –
(они) нести –
1. Мы живём в доме, (построить)
(оно) крутиться –
(оно) спать –
(он) писать –
(они) читать –
20. Įrašykite tinkamas veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių formas.
в общежитии.
1. Я хочу пойти к другу, (жить)
2. Я знаю девушку, (идти)
нам навстречу.
3. Ты знаешь спортсмена, (выступать)
за Литву?
4. Я хочу переписываться с людьми, (изучать)
русский язык.
5. Не мешайте ученикам, (заниматься)
в библиотеке.
на десяти языках.
6. Я прочитал статью о человеке, (говорить)
20.1. Įrašykite tinkamas veikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvių formas.
1. Детей, (вернуться)
из школы, встретили родители.
2. Солнце, (показаться)
из-за туч, осветило всё вокруг.
3. Ученики, (написать)
диктант, сдали тетради учителю.
4. В городе поставлен памятник (жить)
(он) переводить –
(оно) исполнять –
(они) перевозить –
(она) посещать –
2. Работа не принесла (ожидать)
3. Все слушали речь, (произносить)
4. Премии, (присуждать)
их авторитет.
66
v e i k s m a žo d i s
приготовить – приготовленный
приготовлен
приготовлена
приготовлено
приготовлены
рассказать – ...
открыть – ...
сыграть – ...
(оно) помыть –
(они) вытереть –
(она) запереть –
(они) прочитать –
23. Įrašykite tinkamos formos neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvius.
1. Песни, (исполнять)
24. Iš pateiktų veiksmažodžių padarykite ilgosios ir trumposios formos dalyvius.
изучить – ...
22. Padarykite neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvius.
(он) показать –
(она) нарисовать –
(она) получить –
(оно) увидеть –
(они) выучить –
(он) встретить (т//ч) –
2. Максим, (увлечь)
разговором с Николаем, не услышал
звонка.
3. В фильме, (снять)
по роману Л. Н. Толстого, играет моя
любимая актриса.
4. Справиться с заданием мне помог опыт, (приобрести)
за границей.
5. В доме было много вещей, (сделать)
руками хозяина.
здесь писателю.
21. Padarykite neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvius.
(она) решать –
(она) уважать –
(оно) изучать –
(он) продавать –
(они) любить –
(он) видеть –
моим дедушкой.
ансамблем, нравятся слушателям.
результатов.
президентом.
молодым учёным, поднимают
25. Raskite ir pabraukite išplėstinius dalyvinius pažyminius. Kur būtina, padėkite
kablelius.
1. Геологи находившиеся в горах давно не получали писем.
2. Птицы поселились на деревьях растущих в нашем саду.
3. Сидящая рядом девушка читала журнал.
4. Я навестил бабушку болеющую уже третий день.
5. Дней проведённых в Италии я не забуду никогда.
6. Мама обрадованная приездом сына пекла пироги.
7. Я написал письмо другу окончившему университет.
v e i k s m a žo d i s
67
8
9
Būdvardžių laipsniai
Laipsniuojami tik kokybiniai būdvardžiai. Skiriami trys laipsniai:
• nelyginamasis (положи, тельная стéпень) – интерéсная кни, га (įdomi knyga);
• aukštesnysis (сравни, тельная стéпень) – э, та кни, га интерéснее, бóлее интерéсная, мéнее
интерéсная (ši knyga įdomesnė, ne tokia įdomi);
• aukščiausiasis (превосхóдная стéпень) – интерéснейшая кни, га, сáмая интерéсная,
наимéнее интерéсная (įdomiausia knyga, pati įdomiausia, neįdomiausia).
Aukštesniojo laipsnio būdvardžių daryba
Rusų kalboje yra dvi aukštesniojo laipsnio formos: paprastoji ir sudėtinė.
Paprastoji forma daroma su priesagomis -ее (-ей) arba -е.
Priesaga -ее (-ей) pridedama prie būdvardžio kamieno, kuris nesikeičia.
Priesaga -e pridedama prie būdvardžio kamieno, kai vyksta jo baigmens priebalsių kaita.
Priesagos
Nelyginamasis laipsnis
-ее (-ей)
бéлый (baltas)
злой (piktas)
краси, вый (gražus)
-е
дорогóй (brangus)
молодóй (jaunas)
бли, зкий (artimas)
высóкий (aukštas)
богáтый (turtingas)
сухóй (sausas)
крéпкий (tvirtas)
простóй (paprastas)
Priebalsių kaita
Aukštesnysis laipsnis
белéе, белéй (baltesnis)
злéе, злей (piktesnis)
краси, вее, краси, вей (gražesnis)
г//ж
д//ж
з//ж
с//ш
т//ч
х//ш
к//ч
ст//щ
дорóже (brangesnis)
молóже (jaunesnis)
бли, же (artimesnis)
вы, ше (aukštesnis)
богáче (turtingesnis)
сýше (sausesnis)
крéпче (tvirtesnis)
прóще (paprastesnis)
Dalis būdvardžių aukštesniojo laipsnio formoje netenka priesagų -к-, -ок-:
корóткий – корóче (trumpas – trumpesnis)
глубóкий – глýбже (gilus – gilesnis)
Kai kurie būdvardžiai aukštesniojo laipsnio formoje turi priesagą -ше:
далёкий – дáльше (tolimas – tolimesnis)
стáрший – стáрше (vyriausias – vyresnis)
млáдший – млáдше (jaunesnysis – jaunesnis)
Tai svarbu!
мáленький (мáлый) – мéньше (mažas – mažesnis)
плохóй – хýже (blogas – blogesnis)
хорóший – лýчше (geras – geresnis)
Tai svarbu!
Rusų kalboje paprastojo aukštesniojo laipsnio būdvardžiai nekaitomi ir nelinks­niuo­jami.
72
b ū d va r d i s
Būdvardžių sudėtinė aukštesniojo laipsnio forma gali būti daroma iš visų kokybinių būd­
vardžių su žodžiais бóлее/мéнее (daugiau/mažiau) ir nelyginamojo laipsnio formos:
бóлее весёлый (linksmesnis)
весёлый (linksmas)
мéнее весёлый (ne toks linksmas)
Aukščiausiojo laipsnio būdvardžių daryba
Rusų kalboje yra dvi aukščiausiojo laipsnio formos: paprastoji ir sudėtinė.
Paprastoji forma daroma su priesagomis -ейш-, -айш- iš kokybinių būdvardžių nelygi­
namojo laipsnio kamieno. Jei kamienas baigiasi priebalsiais г, к, х, pridedama priesaga -айш-,
taip pat vyksta kamieno priebalsių kaita – г//ж, к//ч, х//ш:
стрóгий – строжáйший (griežtas – griežčiausias)
высóкий – высочáйший (aukštas – aukščiausias)
глубóкий – глубочáйший (gilus – giliausias)
Kitais atvejais pridedama priesaga -ейш-:
богáтый – богатéйший (turtingas – turtingiausias)
краси, вый – краси, вейший (gražus – gražiausias)
Sudėtinė aukščiausiojo laipsnio forma daroma keliais būdais:
• žodis сáмый (pats) + nelyginamojo laipsnio forma:
сáмый весёлый мáльчик (pats linksmiausias berniukas)
сáмая весёлая дéвочка (pati linksmiausia mergaitė)
сáмое весёлое собы, тие (pats linksmiausias įvykis)
сáмые весёлые лю, ди (patys linksmiausi žmonės)
Tai svarbu! Ši forma yra kaitoma giminėmis, skaičiais, linksniais.
• žodžiai наибóлее (labiausiai), наимéнее (mažiausiai) + nelyginamojo laipsnio forma:
наибóлее интерéсная кни, га (įdomiausia knyga)
наимéнее интерéсная кни, га (neįdo­miau­sia knyga)
наибóлее мéткий игрóк (taikliausias žaidėjas)
наимéнее мéткий игрóк (ne­taik­liausias žaidėjas)
Tai svarbu! Šios formos antras žodis yra kaitomas giminėmis, skaičiais, linksniais.
• aukštesniojo laipsnio forma + žodis всех (visų):
быстрéе всех (visų greičiausias (-ia, -i))
сильнéе всех (visų stipriausias, (-ia, -i))
удóбнее всех (visų patogiausias (-ia, -i))
ти, ше всех (visų tyliausias (-ia, -i))
Tai svarbu! Ši forma nekaitoma.
b ū d va r d i s
73
9