ГУО «Средняя общеобразовательная школа;pdf

YÜKLƏRİN SIĞORTASI
QAYDALARI
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Bu Qaydalar yüklərin sığortası növü üzrə yüklərin (nəqliyyat) sığortası sinfinə aiddir.
1. ƏSAS ANLAYIŞLAR
1.1. Sığortaçı və ya Şirkət - Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq
Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən və müvafiq lisenziyaya malik olan ASC “Standard
Insurance” Sığorta Şirkəti.
1.2. Sığortalı - sığorta haqqı ödəyən, sığorta obyektinin sığorta etdirilməsində sığorta marağı olan
sığorta müqaviləsinin tərəfi.
1.3. Sığorta olunan - sığorta müqaviləsi əsasında əmlak mənafeləri sığortalanan şəxs.
1.4. Faydalanan şəxs - sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığorta ödənişini almaq hüququ olan şəxs;
1.5. Sığorta müddəti - sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət.
1.6. Sığorta müqaviləsi - sığortalının müvafiq sığorta haqqı ödəməsi müqabilində sığorta obyektinin
məruz qala biləcəyi risklərlə bağlı itkilərin, dəyən zərərin əvəzinin və ya razılaşdırılan pul
məbləğinin müəyyən bir hadisənin baş verməsi əsasında ödənilməsinin sığortaçı tərəfindən öhdəlik
kimi götürülməsi şərtlərinin təsbit edildiyi razılaşma.
1.7. Sığorta şəhadətnaməsi - sığorta müqaviləsinin bağlanması faktını təsdiq edən, sığortaçı
tərəfindən sığortalıya və (və ya) sığorta olunana verilən sənəd;
1.8. Sığorta obyekti - sığortalının, yaxud sığorta olunanın qanuna zidd olmayan hər hansı əmlak
mənafeyi;
1.9. Sığorta haqqı - risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində sığorta
qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada sığortalının
sığortaçıya ödəməli olduğu pul məbləği;
1.10. Sığorta məbləği - sığortalanmış risklər üzrə sığortaçının öhdəliyinin qanunvericilik, yaxud
müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş məbləğlə ifadə olunan son həddi;
1.11. Sığorta ödənişi - sığorta hadisəsi baş verdikdə, qanunvericiliyə, həmçinin sığorta müqaviləsinə
uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyası;
1.12. Sığorta hadisəsi - sığorta ödənişinin ödənilməsi üçün əsas olan, sığorta müqaviləsinin qüvvədə
olduğu müddət ərzində baş verən və təsadüflik əlamətlərinə malik olan hadisə və ya yaranan hal.
1.13. Sığorta riski - sığorta obyekti ilə bağlı itkilərin və ya zərərlərin yaranmasına səbəb olan
hadisənin baş verməsi və ya halın yaranması ehtimalı, həmçinin bu ehtimala qarşı sığortaçının
üzərinə götürdüyü öhdəlik.
1.14. Tərəflər - sığortaçı və ya onun nümayəndəsi və sığortalı və ya onun nümayəndəsi.
1.15. İşlərin aparılması xərcləri - sığortaçı tərəfindən əmək haqları, rabitə və kommunikasiya
xərcləri; ofisin saxlanması xərcləri; agent və broker mükafatları; nəqliyyatın saxlanması; blankların
hazırlanması və sairəyə çəkdiyi xərclərinin məcmusu.
2. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNİN PREDMETİ VƏ BAĞLANMA QAYDASI
2.1. Bu Qaydaların şətlərinə uyğun olaraq bağlanmış sığorta müqaviləsinə əsasən Sığortaçı sığorta
müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş sığorta haqqını almaqla sığorta hadisəsi zamanı Sığortalıya sığorta
müqaviləsində müəyyən olunmuş sığorta məbləği həcmində (azadolma məbləğləri nəzərə alınmaqla)
sığorta ödənişini verir.
2.2. Sığorta müqaviləsi bir tərəfdən sığortaçı, digər tərəfdən müvafiq əmlakın mülkiyyətçisi olan və
ya etibarnamə əsasında müvafiq səlahiyyətə malik olan şəxs tərəfindən bağlanılır. Sığortalının
əmlaka münasibətdə sığorta marağı olmadığı halda bağlanmış sığorta müqaviləsi etibarsız sayılır.
2.3.Sığorta müqaviləsi, sığortalının (sığortaçı tərəfindən müəyyən olunmuş müvafiq məlumatları
ərizədə göstərməklə) yazılı ərizəsi əsasında bağlanılır.
2.4. Tərəflər müqaviləyə qanunvericiliyinə zidd olmayan əlavə müddəaların daxil edilməsi barədə
razılığa gələ bilərlər. Sığorta müqaviləsi ilə bu qaydalar arasında ziddiyət yaranarsa, sığorta
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Standard Insurance
Yüklərin Sığortası Qaydaları
Pa g e|2
müqaviləsinin müddəaları tətbiq edilir.
2.5. Əgər sığorta müqaviləsi bağlanandan sonra sığortalının müqavilə bağlanarkən qəsdən yalnış
məlumat verməsi aşkar olunarsa, sığortaçı sığorta müqaviləsinin etibarsız olduğu barədə sığortalıya
yazılı bildiriş verə bilər və ya sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödənişinin verilməsindən imtina
edə bilər.
2.6. Sığorta müqaviləsinin və bundan irəli gələn bütün sənədlərin rəsmiləşdirilməsini sığortalı və ya
faydalanan şəxs həyata keçirir.
2.7. Bu Qaydalara əsasən, müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, sığorta müqaviləsi
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə şamil olunur.
2.8. Sığorta müqaviləsi və ümumilikdə sığorta münasibətləri sığorta müqaviləsi, sığorta qaydaları,
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Sığorta Fəaliyyəti Haqqında” Qanunu və digər
qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.
3. SIĞORTA MƏBLƏĞİ VƏ REAL DƏYƏR
3.1.1 Sığorta məbləği tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyənləşdirilir.
3.1.2 Sığorta ödənişinin verildiyi tarixdən etibarən, sığorta məbləği və sığortaçının məsuliyyəti
verilmiş sığorta ödənişi həcmində azalmış olur. Sığorta məbləği tam həcmdə istifadə olunduğu
təqdirdə sığortaçı öz öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirdiyi üçün sığorta müqaviləsinə xitam verilir.
Sığortaçının vermiş olduğu sığorta ödənişi ilə əlaqədar azalmış sığorta məbləğini yalnız əlavə sığorta
haqqı ödəməklə artırmaq olar.
3.1.3. Müqavilənin müddəti bir ildən artıq müddətə bağlandığı hallarda, müqavilə imzalandığı andan
hər sığorta ili başa çatdıqda, sığorta müqaviləsi üzrə sığorta məbləği həmin ana mövcud olan sığorta
məbləğinin müqavilədə göstərilən həcmində azalır. Bu halda da azalmış sığorta məbləğini yalnız
əlavə sığorta haqqı ödəməklə artırmaq olar.
3.2.1. Əmlakın real dəyəri, onun həmin dövrdə olan real bazar qiymətidir.
3.2.2. Əmlakın real dəyəri sığortaçı ilə sığortalı arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən edilir.
3.2.3. Əgər sığortalı yazılı ərizəsində müvafiq əmlaka əlavə quraşdırılmış hər hansı ünsürü təsvir
edərək adını, markasını, miqdarını və qiymətini göstərmişdirsə, əmlakın faktiki dəyəri əlavə ünsürün
qiyməti məbləğində artır. Əks təqdirdə əlavə quraşdırılmış avadanlıq sığorta ödənişi zamanı nəzərə
alınmır.
3.2.4. Hər sığorta hadisəsi üzrə sığorta ödənişinin verilməsi zamanı sığorta ödənişi sığorta
hadisəsinin baş vermə tarixində qüvvədə olan sığorta məbləğindən (azadolma məbləğləri nəzərə
alınaraq) artıq ola bilməz.
3.2.5. Sığorta məbləği və ya sığortaçının ödəyəcəyi məbləğ əmlakın real dəyərindən artıq olarsa
(sığorta hadisəsi zaman), sığorta məbləğindən artıq olan hissə etibarsız sayılır.
3.2.6. Əgər sığorta hadisəsinin baş verdiyi anda sığorta məbləği real dəyərdən azdırsa (qismən və ya
natamam sığorta), sığortaçı zərərin əvəzini sığorta məbləği ilə real dəyərin nisbətinə müvafiq surətdə
ödəyir, yəni sığorta məbləğinin real dəyərə nisbəti faiz şəklində sığorta ödənişindən çıxılır.
3.3. Sığorta müqaviləsi imzalandığı zaman əmlakın real dəyəri sığortalı və sığortaçının razılığı ilə və
ya onların seçdikləri mütəxəssis və ya ekspert tərəfindən müəyyən edilmişdirsə və tərəflər bununla
razılaşmışlarsa, sığorta hadisəsi zamanı tərəflərin heç biri razılaşdırılmış dəyərə etiraz edə bilməz.
Razılaşdırılmış dəyərin etibarlılıq müddəti yalnız bir ildir.
4. SIĞORTA HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ VƏ MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏSİ
4.1. Sığorta haqqının həm bütövlükdə həm də hissələrlə ödənilməsi razılaşdırıla bilər.
4.2. Sığorta haqqının hissələrlə ödənilməsi razılaşdırılmamışdırsa, sığorta haqqı bütövlükdə
ödənilməlidir.
4.2.1. Sığorta haqqının bütövlükdə ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, sığorta haqqı sığorta
şəhadətnaməsi təqdim olunan zaman ödənilməlidir. Bu halda sığorta müqaviləsi sığorta haqqının tam
ödənilməsi şərti ilə sığorta şəhadətnaməsi imzalandığı gün saat 24:00-da qüvvəyə minir.
4.2.2. Sığorta haqqının hissələrlə ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdursa sığorta haqqının birinci hissəsi
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Standard Insurance
Yüklərin Sığortası Qaydaları
Pa g e|3
sığorta şəhadətnaməsi təqdim olunan zaman ödənilməlidir. Bu halda sığorta müqaviləsi sığorta
haqqının birinci hissəsinin ödənilməsi şərti ilə sığorta şəhadətnaməsi imzalandığı gün saat 24:00-da
qüvvəyə minir. Sığorta haqqının növbəti hissəsi növbəti ödəmə günündən sonra 15 gün ərzində
ödənilməzsə sığorta ödənişinin verilməsindən imtina oluna bilər. Gecikdirilmiş 15 gün ərzində
sığorta hadisəsi baş verərsə sığortaçı zərərin əvəzini, ödənilmiş sığorta haqqı ilə ümumi sığorta
haqqının nisbətinə müvafiq surətdə ödəyə bilər, yəni ödənilmiş sığorta haqqının ümumi sığorta
haqqına nisbəti faiz şəklində sığorta ödənişindən çıxıla bilər.
4.3. Sığorta hadisəsi baş verdiyi anda sığorta haqqının ödənilməyən (ödəniş vaxtının çatıbçatmamasından asılı olmayaraq) hissələri sığorta ödənişindən çıxılır.
4.4. Sığorta ödənişinin verilməsi ilə əlaqədar azalmış sığorta məbləğinin artırılması zamanı, sığorta
haqqı sığortalının razılığı ilə həm sığorta ödənişindən tutula bilər, həm də əlavə olaraq ödənilə bilər.
4.5. Sığorta müddəti, müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, müqavilədə göstərilən başlama və
sona çatma tarixlərində (bu qaydaların 4.2.1. və 4.2.2. maddələri nəzərə alınmaqla) Azərbaycan vaxtı
ilə saat 24:00-da başlayır və saat 24:00-da sona çatır. Sığorta müqaviləsi bağlandığı gün qüvvədə
olmur.
5. AZADOLMA (SIĞORTA ÖDƏNİŞİNDƏN QİSMƏN AZADOLMA)
5.1. Azadolma - sığorta hadisəsi nəticəsində yaranan itkilərin və ya dəyən zərərin sığorta təminatı ilə
əhatə olunmayan və sığortalının üzərində qalan hissəsidir. Tərəflər sığorta şəhadətnaməsində, sığorta
hadisəsi zamanı sığorta məbləğinin müəyyən bir faizinin, dəymiş zərərin müəyyən bir faizinin və ya
konkret məbləğin sığortaçı tərəfindən ödənilməməsini razılaşdıra bilərlər.
5.2.Azadolma şərtli və şərtsiz ola bilər.
5.2.1. Şərtli azadolma - nəzərdə tutulduqda, sığorta hadisəsi nəticəsində dəyən zərərin həcmi həmin
məbləğdən (azadolma məbləğindən) çox olduqda, zərər məbləğindən azadolma çıxılmır və sığortaçı
tərəfindən ödənilir.
5.2.2. Şərtsiz azadolma - nəzərdə tutulduqda azadolma məbləği hər bir halda zərər məbləğindən
çıxılır və sığortaçı tərəfindən ödənilmir.
5.3. Müqavilədə müxtəlif növ azadolma həm konkret məbləğ həm faiz şəklində göstərildikdə, faiz
çıxıldıqdan sonra konkret məbləğ çıxılır.
5.4. Azadolma hər bir sığorta hadisəsi üzrə tətbiq olunur.
5.5. Azadolmanın şərtli və ya şərtsiz olması müqavilədə göstərilmədikdə, şərtsiz kimi qəbul edilir.
5.6. Sığorta müqaviləsində şərtli azadolmanın digər formaları və şərtləri də nəzərdə tutula bilər.
6. SIĞORTA MÜQAVİLƏSİNİN LƏĞVİ
6.1. Sığorta müqaviləsinə həm sığortaçının həm də sığortalının 30 gün qabaqcadan yazılı
xəbərdarlığı ilə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər.
6.1.1. Sığorta müqaviləsinə sığortalının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, sığortaçı həmin
müqavilə üzrə işlərin aparılması xərclərini çıxmaqla müqavilənin qurtarmamış müddəti üçün sığorta
haqlarını ona qaytarır; əgər bu tələb sığortaçının sığorta müqaviləsi üzrə vəzifələrini yerinə
yetirməməsi ilə bağlıdırsa, sığortaçı sığorta haqlarını bütünlüklə sığortalıya qaytarır.Sığortalının
müqavilənin xitamı barədə müraciəti daxil olduğu an, sığorta təminatı dayandırılır.
6.1.2. Sığorta müqaviləsinə sığortaçının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam verildikdə o, sığorta
haqlarını bütünlüklə sığortalıya qaytarır; əgər bu tələb sığortalının sığorta müqaviləsi üzrə
vəzifələrini yerinə yetirməməsi ilə bağlıdırsa, sığortaçı həmin müqavilə üzrə işlərin aparılması
xərcləri çıxılmaqla, müqavilənin qurtarmamış müddəti üçün sığorta haqlarını qaytarır.
6.2. Əgər sığorta müddəti ərzində sığorta hadisəsi baş vermişdirsə, işlərin aparılması xərclərindən
əlavə olaraq, ödənilmiş sığorta ödənişinin məbləği qaytarılacaq sığorta haqqından çıxılır.
6.3. Sığortalı, müqaviləyə xitam verərək sığortalı ilə başqa müqavilə imzalamaq niyətində olduqda
həm işlərin aparılması xərcləri həm də ödənilmiş sığorta ödənişinin məbləği sığorta haqlarından
çıxılmaya bilər.
6.4. Sığortaçı sığortalı qarşısında öz öhdəliklərini bu qaydaların 3.1.2 bəndinə uyğun olaraq tamamilə
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Standard Insurance
Yüklərin Sığortası Qaydaları
Pa g e|4
yerinə yetirdikdə sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verilir. Bu halda tərəflər arasında əlavə
hesablaşma aparılmır.
6.5. Sığorta müqaviləsinə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda da xitam verilə bilər.
7. SUBROQASİYA HÜQUQU
7.1. Sığortalının zərərin vurulmasında təqsirkar olan şəxsə zərərin əvəzini ödəmək tələbi hüququ
verilmiş sığorta ödənişi həcmində sığortaçıya keçir.
7.2. Sığortalı təqsirkar şəxsə iddiadan və ya tələbi təmin edən hüquqlardan, yaxud lazımi sənədləri
sığortaçıya verməkdən imtina etdikdə və yaxud təqsirkar şəxsdən dəymiş zərərin əvəzini və ya bir
hissəsini aldıqda, sığortaçı sığorta ödənişinin verilməsindən tam və ya müvafiq sürətdə qismən azad
edilir. Artıq ödənilmiş hissə sığortalı tərəfindən geri qaytarılmalıdır. Əks təqdirdə sığortaçı
məhkəməyə müraciət etmək hüququnu özündə saxlayır.
8. İKİLİ (ÇOXQAT) SIĞORTA
8.1. İkili sığorta zamanı dəymiş zərərin ümumi həcmi sığortaçılar arasında bərabər şəkildə bölünərək
ödənilir. Eyni mənafeyi eyni vaxtda bir neçə sığortaçıda sığortalayan şəxs bu barədə sığortaçıya
məlumat verməlidir.
8.2. Əgər eyni mənafeyi eyni vaxtda bir neçə sığortaçıda sığortalayan şəxs hər hansı bir səbəbdən bu
halı sığortaçıya bildirməzsə (müqavilə bağlandığı zaman və ya hadisə baş verdiyi zaman öz
ərizəsində qeyd etməzsə), sığortaçı öz vəzifələrini yerinə yetirməkdən azad olunur.
9. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
9.1 Sığorta müqaviləsi üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı yaranan mübahisələr tərəflər
arasında danışıqlar yolu ilə həll olunur. Razılıq əldə edilmədikdə, Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə və Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti
məhkəmələrinə müraciət oluna bilər.
10. SIĞORTA RİSKİNİN ARTMASI
10.1. Sığortalı sığorta müqaviləsi bağlandıqdan sonra meydana çıxan və sığortaçının müqavilədən
imtina etmək, yaxud onu məzmunu dəyişdirilmiş şəkildə bağlamaq qərarına təsir göstərə bilən
sığorta riskinin artması ilə bağlı bütün hallar sığortaçı ilə yazılı şəkildə razılaşdırılmalıdır.
10.2. Bu Qaydaların 10.1. maddəsinə riayət edilmədikdə sığortaçı sığorta müqaviləsinin şərtlərinin
dəyişdirilməsini və ya onun tamamilə ləğv edilməsini tələb edə bilər və ya həmin hallarla əlaqəli
sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödənişinin verilməsindən imtina edə bilər.
11. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
11.1.1. Sığortalı sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortaçının müstəqil auditor tərəfindən təsdiqlənmiş
illik balansı və fəaliyyətinin illik yekunlarına dair maliyyə nəticələri ilə tanış olmaq hüququna
malikdir.
11.2.1. Sığortalı sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortalanma haqqında ərizə formasında göstərilən
və özünə məlum olan, sığortaçının müqavilədən imtina etmək, yaxud onu məzmunu dəyişdirilmiş
şəkildə bağlamaq qərarına təsir göstərə bilən bütün hallar barədə sığortaçıya məlumat verməlidir.
11.2.2. Sığortalı bu qaydaların və sığorta müqaviləsinin müddəalarına riayət etməlidir.
11.3.1. Sığortaçı sığortalı barədə, habelə onun keçmiş hadisə tarixi barəsində məlumat toplamaq
hüququna malikdir.
11.4.1. Sığortaçı sığortalını müqavilənin əsaslandığı sığorta qaydaları ilə tanış etməlidir.
11.4.2. Sığortaçı bu qaydaların və sığorta müqaviləsinin müddəalarına riayət etməlidir.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Standard Insurance
Yüklərin Sığortası Qaydaları
Pa g e|5
12. MÜLKİYYƏT SAHİBİNİN DƏYİŞMƏSİ
12.1. Sığortalanmış əmlakın mülkiyyət sahibi dəyişdikdə, köhnə və yeni mülkiyyətçi tərəfindən 15
gün ərzində bu barədə sığortaçıya məlumat verilməli və müvafiq rəsmiləşdirmələr aparmalıdır.
12.2. Bu qaydaların 12.1. maddəsinə riayət edilmədikdə, əmlakın özgəninkiləşdirmə anından 15
günlük müddətdən sonra sığorta hadisəsi baş verərsə sığortaçı sığorta ödənişinin verilməsindən
imtina edə bilər.
13. MÜQAVİLƏNİN ÜÇÜNCÜ ŞƏXSİN XEYRİNƏ BAĞLANMASI
13.1. Sığorta müqaviləsi üçüncü şəxsin – faydalanan şəxsin xeyrinə bağlanıla bilər.
13.2. Sığortalı müqavilədə göstərilmiş faydalanan şəxsi yalnız sığortaçının və faydalanan şəxsin
(əgər əmlak bu şəxsin xeyrinə girov qoyulmuşdursa) yazılı razılığı ilə digər şəxslə əvəz edə bilər.
13.3. Müqavilənin faydalanan şəxsin xeyrinə bağlanması sığortalını sığorta müqaviləsi üzrə
vəzifələrinin yerinə yetirməsi öhdəliyindən azad etmir.
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
14.SIĞORTA TƏMİNATININ ƏHATƏ DAİRƏSİ (SIĞORTA RİSKLƏRİ)
14.1. Бу сыьорта qaydaları иля, сыьорта мцгавилясинин мювзусуна дахил олан йцкцн, мцгавилядя
эюстярилян вахт вя йа дашыма мцддяти ярзиндя мцгавилядя эюстярилян дяниз, автомобил, щава,
дямир йолу няглиййат васитяляри, щабеля digər васитяlər иля дашынмасы вя йахуд дашынмасы заманы
олан щансыса бир анбарда мцвяггяти олараг сахландыьы заман мяруз галдыьы сыьорта щадисяляри
нятиcясиндя дяйян зийан вя зярярляря тяминат верилир.
14.2. Сыьорта мцгавилясиндя истифадя едилян Йцк термини, щяйата кечириляcяк дашыманын
характериня уйьун олараг габлашдырылмыш коммерсийа малларыны ящатя едир. Бунунла бирликдя
сыьортачы гябул етдийи щалларда истифадя едилмиш яшйалар, гцсурлу вя йа эери гайтарылан маллар,
сыьорта етдирянин разылыьы иля эяминин эюйяртясиндя дашынан йцкляр, еляcя дя юртцксцз йцк
машынында вя йа ачыг вагонда дашынан йцкляр, шяхси яшйалар вя йа ял йцкляри, cанлы щейван вя
почт эюндяришляри дя, бу цмуми шяртляря ясасян Йцк сайылыр.
14.3.Сыьорта тяминаты баш вермиш щадися нятиcясиндя йцкя дяймиш зийан вя зяряри вя йахуд
онларла ялагядар хярcляри ящатя едир. Зийан вя зярярин вя йахуд хярcлярин мигдары вя мащиййяти,
тямината дахил едилян щадисяляр вя истисналар сыьорта müqaviləsinə ялавя едилян хцсуси шяртляря
(клозлара) ясасян мцяййян едилир.
14.4.Сыьорта müqaviləsininн шяртляри дахилиндя ашаьыдакы щадисяляр нятиcясиндя дяйян зийан вя
зяряр сыьорта тяминатына дахил олунур:
14.4.1. Фыртына, эяминин батмасы, сащиля тохунмасы, гуру вя йа гум цзяриня чыхмасы кими
щалларла ялагядар сыьорталанмыш ямтяялярин, гисмян вя йа тамамиля зяряр чякмяси;
14.4.2. daşınma vasitəsinin отурмасы, тоггушмасы, щярякятсиз вя йа сяййар бир cисмя (буз да
дахил олмагла) тохунмасы иля ямтяянин дянизя атылмасы;
14.4.3. Йаньын, партлайыш;
14.4.4. Капитан вя йа эями ишчиляринин фырылдаьы;
14.4.5. Йцклямя (йенидян йцклямя) вя бошалтма заманы бир вя йа бир нечя баьламанын дцшмяси;
14.4.6. Дяниз гяза тящлцкяляри иля ялагядар олан бцтцн нюв зийан вя зяряр.
15. ƏLAVƏ SIĞORTA HAQQI MÜQABİLİNDƏ SIĞORTA TƏMİNATINA DAXİL
EDİLƏN TƏMİNATLAR
15.1. Мцяййян едилмиш вя йа тясдиглянмиш щярякят маршрутунун вя йа сон цнванын
дяйишдирилмяси вя йахуд дашыма мцгавилясиня ясасян эями сащибиня вя йа эями иcарядарына
верилян сялащиййятляриндян щяр щансы биринин дцзэцн йериня йетирилмямяси нятиcясиндя сыьорта
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Standard Insurance
Yüklərin Sığortası Qaydaları
Pa g e|6
рискинин мащиййятиндя щяр щансы бир дяйишиклик баш верярся, вя йахуд сыьорталанмыш ямтяянин,
эяминин вя йа сяфярин тариф вя йа cядвялиндя ня ися йаддан чыхарса вя йа бир йанлышlыг оларса, бу
заман сыьорта, тяляб олунан ялавя щаггын юдянилмяси шярти иля гцввядя галыр.
15.2. Сыьорта мцгавиляси иля эями сащибиня вя йа эями иcарядарына верилмиш сялащиййятлярин щяр
щансы биринин йериня йетирилмяси нятиcясиндя ямтяянин, щямин мцгавилядя эюстярилян лимана дейил,
башга бир лимана апарылдыьы щалларда:
15.2.1. Ямтяяляр, бу лиман вя йа яразидя сатылыб гуртарана гядяр вя йа сыьорта мцддятинин баша
чатмасы сыьортачыйа билдириляня гядяр, тяряфляр арасында разылашдырылараг ялавя сыьорта щаггы
юдянилмяси шярти иля, сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян шяртляр дахилиндя, сыьорта тяминаты
дахилиндядир. Сыьорта мцддятинин баша чатмасы иля ялагядар бу бянддя эюстярилян ики шяртдян
щансы тез эерчякляшярся, сыьорта щямин шяртя ясасян баша чатмыш олур;
15.2.2. Ямтяялярин, йенидян сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян тящвил вермя йериня вя йа
щансыса диэяр бир тящвил вермя йериня эюндярилмяси щалларында, йеня дя тяряфляр арасында
разылашдырылаcаг ялавя сыьорта щаггынын юдянилмяси шярти иля, ямтяяляр щямин тящвил вермя йериня
чатдырылана гядяр сыьорта шящадятнамясинин шяртляри дахилиндя сыьорта тяминаты алтында олурлар.
Сыьортачы, дашыма мцгавиляси баша чатдыгдан сонра эеcикмя, сыьорта етдирян ямтяянин гцсурлу
олмасы, нювц вя мащиййяти иля ялагядар олан зийан вя зяряря эюря cавабдещ дейилдир.
16. SIĞORTA TƏMİNATINA DAXİL OLMAYAN ZƏRƏR (İSTİSNALAR)
16.1. Ашаьыдакы щадисяляр нятиcясиндя дяйян зяряр вя зийанлар сыьорта тяминатына дахил дейилдир:
16.1.1. İtmə, мцсадиря, щябс, тясир эюстярмя, эеcикмя вя йа бунларла ялагядар щяр cцр
тяшяббцсляр;
16.1.2. Дцшмянчилик вя мцщарибя характерли щярякятляр (мцщарибя елан едилиб-едилмямясиндян
асылы олмайараг). Лакин бу шярт, тяcавцзкар бир дювлят тяряфиндян вя йа тяcавцзкар бир дювлят
ялейщиня олан щярякятляр иля ялагядар (эяминин вя йа тоггушма заманы бу тоггушмайа гарышмыш
диэяр бир эяминин щяйата кечирдийи сяфяр, хидмятин нювц вя йа мащиййятиндян асылы олмайараг)
олмазса, тоггушма, (мина истисна олмагла) щярякятсиз вя йа щярякят едян бир cисмя тохунма,
гуруйа отурма, фыртына вя йаньын сыьорта тяминатындан кянарда гала билмяз; (бу маддяйя
ясасян, дювлят табечилийиндя вя сярянcамында олан дяниз, гуру вя йа щава силащлы гцввяляри дювлят
анлайышы иля ейниляшдирилир).
16.1.3. Вятяндаш мцщарибяси, иьтишаш, цсйан вя йа бунларын сябяб олдуьу дахили мцнагишя, щабеля
дяниз гулдурлуглары;
(Бцтцн щалларда, мина, бомба вя диэяр щярби силащларын вя сурсатларын сыьорталанмыш ямтяяйя
вурдуьу зийан вя зяряр сыьорта тяминатына дахил дейилдир.)
16.1.4. Тятил, мцяссисялярин сащибкар тяряфиндян баьланмасы, локаут, иьтишашлар вя халг
щярякатлары;
16.2. Ашаьыдакы щалларын бирбаша вя йа долайысыйла сябяб олдуьу зийан вя зяряр сыьорта
тяминатына дахил дейилдир:
16.2.1. Эизли вя йа гадаьан олунмуш тиcарят, гачагмалчылыг;
16.2.2. Идхал, ихраc вя транзит гайда вя ганунларынын позулмасы;
16.2.3. Сыьорта мцгавиляси баьланан заман йалан мялумат вермя сыьорта етдирянын, вякил вя йа
нцмайяндясинин гясдян вя йа гцсурлу щярякятляри.
16.3. Ашаьыдакы хцсуси щаллар, сыьорта мцгавиляси хцсуси гязалар да дахил едилмякля баьланса да,
сыьорта тяминаты хариcиндядир:
16.3.1. Ямтяя дашынмасында сябябиндян асылы олмайараг баш вермиш эеcикмяляр, зяманят вя йа
дайанмалар;
16.3.2. Йцклямя вя йа бошалтма ямялиййатлары вя бунлара аид олан верэи, рцсум вя хярcляр;
16.3.3. Валйута мязянняси вя базар гиймятинин фяргляри вя йа фаиз иткиляри;
16.3.4. Тящвил вермяйя вя йа эеcикмяйя эюря юдянилян cяримя фаизляри, эялирдян мящрум олма;
16.3.5. Ямтяяляря тясир едя биляcяк бцтцн нюв гяза, зийан, даьылма вя иткиляр;
16.3.6. Ямтяялярин лазымi гайдада щазырланмамасы вя йа габлашдырманын кейфиййятсизлийиндян
иряли эялян зийан вя зяряр;
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Standard Insurance
Yüklərin Sığortası Qaydaları
Pa g e|7
16.3.7. Щава вя атмосфер шяраитинин тясири, чцрцмя вя ашынмалар, сичовул, эямириcи вя диэяр
щяшяратларын вурдуьу зяряр;
16.4. Сыьортанын, дашыманы билаваситя юзц вя йа ишчиляри васитяси иля щяйата кечирдийи тягдирдя,
капитанын вя эями ишчиляринин пис ниййятли щярякятляринин, диггятсизликляринин, ещтийатсызлыгларынын
сябяб олдуьу зийан вя зяряр сыьорта тяминатына дахил дейилдир.
16.5. Сыьорта етдирян мялуматы олдуьу щалда, барыт, фулмикатон, кибрит, хам нефт, бензин, фосфор,
кимйяви маддяляр, динамит, нитроглисерин вя бу кими тез реаксийайа эирян вя партлайа билян
маддяляр вя сюнмямиш ящянэ, даьыдыcы майеляр, зящярляйиcи вя йахуд пис гохулу маддяляр,
сыьорталанмыш ямтяялярля бир йердя йцкляниб вя йа бошалдылырса, бу cцр ямтяялярин бир йердя
олмасы вя йа онлара йахын гойулмасы иля ялагядар мейдана эяляcяк зийан вя зяряр сыьорта
тяминатына дахил олан щяр щансы бир щадисянин баш вериб-вермямясиндян асылы олмайараг
сыьортачы тяряфиндян юдянилмир.
17. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРЯН ЗАМАН ТЯРЯФЛЯРИН ЩЦГУГ ВЯ
ВЯЗИФЯЛЯРИ
17.1. Щяр ики тяряфин гаршылыглы сурятдя щцгугларынын горунмасы шярти иля, бцтцн нюв мцщафизя
тядбирляринин эюрцлмяси вя йа бунларын щяйата кечирилмясинин аидиййаты цзря тяляб едилмяси,
сыьорталанмыш ямтяялярин хилас едилмясиня нязарят вя йа хиласетмя ишини билаваситя тяшкил етмяк
сыьортаlı цчцн мяcбуридир. Сыьортачынын ися бу ишлярдя иштирак етмяк сялащиййяти вардыр.
Сыьортачынын бу ишлярдя иштиракы, онун сялащиййят вя щцгугларыn юз цзяриня алмасы вя юдяниш
мясулиййятини гябул етмяси кими баша дцшцлмямялидир.
17.2. Сыьортачы юдяниш щцгугларыны мцдафия вя цмумиййятля щяр cцр арашдырмалар апармаьа
тяшяббцс эюстяря биляр, эями зяряр чякярся вя йа сяфяря чыхмаг цчцн йарарсыз вязиййятя дцшярся,
сыьортаlı ямтяянин башга бир няглиййат васитясиля сащибиня эюндярилмясиня cящд эюстяря биляр.
Сыьортаlı беля щалларда сыьортачы иля там щямряй олмалы вя лазымы сяняд вя мялуматлары
сыьортачыйа тягдим етмялидир.
17.3. Сыьортаlı дашыйыcы вя йа билаваситя cавабдещ олан цчцнcц шяхсляр ялейщиня олан сыьортачы
тяряфиндян галдырылмыш юдяниш иддиаларынын вя щцгугларынын мцдафия едилмяси цчцн лазыми
тядбирляр эюрмяйя вя, лазым оларса, ишин арашдырылмасы цчцн сыьортачы иля гейд-шяртсиз ямякдашлыг
етмяйя эюря мясулиййят дашыйыр.
17.4. Сыьортаlı мцщафизя тядбирляринин эюрцлмяси иля ялагядар, истяр юзц, истярся дя ямтяяни гябул
едянлярин, експедиторларын онларын ишчиляринин вя йа юз йерляриня тяйин етдикляри сялащиййятли
шяхслярин сящлянкарлыьына эюря, сыьорта етдиряня дяйян зяряр щяcминдя cавабдещдир.
17.5. Cавабдещ шяхсдян алынараг, сыьорта етдирян тяряфиндян, щабеля, ямтяяни гябул едян,
експедитор, онларын нцмайяндяляри вя йахуд юз йерляриня тяйин етдикляри сялащиййятли шяхс
тяряфиндян истифадя олунан вясаит сыьортачынын юдяйяcяйи юдяниш мябляьиндян чыхылыр.
17.6. Сыьорта юдяниши веридикдян сонра сыьорта етдирянин тягсиркар цчцнcц шяхсляря гаршы олан
иддиа щцгугу сыьортачыйа кечир. Сыьорта етдирян, сыьортачынын тялябиня ясасян бу барядя сыьорта
юдяниши гябзиндя вя йахуд ялагядар башга бир сяняддя мцвафиг гейд етмялидир.
17.7. Сыьортаlıya мяхсус щцгугун бу принсипя ясасян сыьортачыйа верилмяси сыьорта юдяниши
мябляьи иля мящдудлашыр.
18. ZİYAN VƏ ZƏRƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
18.1. Щадися заманы дяйян гисмян зийан вя зяряр, сыьорта müqaviləsinin цмуми шяртляри гцввядя
галмагла, сыьортачынын щямин яразидяки гяза нцмайяндясинин иштиракы иля вя яэяр сыьортачынын
щямин яразидя гяза нцмайяндяси йохдурса, йерли ганун вя гайдалара ясасян мцяййян едилир. Бу
ямялиййат ямтяянин бошалдылмасындан сонра 5 эцн ярзиндя вя mal сащибиня тящвил верилмямишдян
яввял щяйата кечирилмялидир.
Йухарыдакы шяртлярин йериня йетирилмямяси мяcбури сябяблярдян иряли эялмиш олдуьу сыьортаlı
тяряфиндян сцбут олунмаса, сыьортачы юдяниш тялябини рядд етмяк щцгугуна маликдир;
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Standard Insurance
Yüklərin Sığortası Qaydaları
Pa g e|8
18.2. Зийан вя зярярин мцяййян едилмяси иля ялагядар чякилян хярcляр вя експертляря юдянян
щагглар ямтяя сащиби тяряфиндян юдянилир.
18.3. Мцяййян едилян зийан вя зяряр бцтювлцкдя вя йа гисмян сыьорталанмыш рискдян мейдана
эялмиш оларса, сыьортачы тяряфиндян юдянилир.
18.4. Сыьортачы, хцсуси гяза иля ялагядар юдяниш тяляб едилян заман ямтяялярин зяряр чякмиш
щиссянин гиймятинин мцяййян едилмяси цчцн щямин malın бирjа йолу иля сатышыны тяляб едя биляр.
Сыьортачынын бу щярякяти, онун сащибкарлыг щцгугуну гябул етмяси кими баша дцшцлмямялидир.
19. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН ЩЕСАБЛАНМАСЫ
19.1.Сыьортаlı йцкя дяймиш зярярин мябляьиni, щадися баш верян заман зядялянмиш йцкцн дяйяри
иля щадися баш вермямишдян яввялки сон мянтягядя йцкцн дяйяри арасындакы фаиз нисбятинин
сыьорта дяйяриня вурулмасы йолу иля мцяййян едир. Зядялянмиш йцкцн дяйяри, гиймятляндирмя
йолу иля, вя йа сыьортачынын разылыьы иля щярраc йолу иля мцяййян едилир. Зядялянмиш йцкцн дяйяри
щямин йцкцн сон тяйинат мянтягясиндяки базар гиймятиндян чох ола билмяз.
20. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН VERİLMƏSİ
20.1. Сыьортачынын цмуми гяза cавабдещлийи пайлары вя цмуми гяза принсипляри чярчивясиндя
юдямяли олдуьу юдяниш мябляьи, дашыма мцгавилясиндя эюстярилян яразидя сыьорта мцгавилясинин
шяртляриня уйьун олараг мцяййян едилир. Яэяр, бу шяртин щяллолунма принсипи сыьорта
мцгавилясиндя гейд олунмамышдıрса, юдяниш мябляьи сыьорталанмыш сяфярин баша чатдыьы яразидя
мювcуд олан ганун вя гайдалара ясасян тянзимляняcяк диспаша васитяси иля мцяййян едилир.
20.2. Сыьортаlının цмуми гяза cавбдещлийи пайы юдядийи (юдямяйя мясул едилдийи) заман, яэяр
cавабдещлийя дахил олан ямтяя, цмуми гязада иштирак пайынын щамысы иля сыьорта олунмушдурса,
юдяняcяк юдяниш мябляьи cавабдещлик пайынын щамысындан ибарят олур. Лакин, ямтяя бцтювлцкдя
дейил, гисмян сыьорта олунмушдурса, сыьортачы тяряфиндян юдяняcяк юдяниш мябляьи щямин
нисбятя уйьун олараг азалдылыр. Яэяр иштирак гиймятиндян мцяййян чыхылма едилмякля сыьортачы
тяряфиндян юдянилмяли олан бир хцсуси гяза баш верярся, сыьортачынын cавабдещлик пайынын
мцяййян едилмяси цчцн бу мигдар сыьорта дяйяриндян чыхылыр.
20.3. Цмуми гяза принсипляри чярчивясиндя юдянилмяли олан билаваситя cавабдещлик пайлары
мцяййян олунмасы цчцн дя бу шярт тятбиг едилир.
20.4. Эюйяртяйя вя йа эюйяртянин цзяриндя айрылмыш хцсуси йерляря йцклянмиш ямтяяляря даир
гаршылыглы бир шярт йохдурса, сыьортачы йалныз сыьортаlıya аид олан цмуми гяза cавабдещлик пайлары
нисбятиндя, эяминин тамамиля гязайа дцшмяси вя йа щеч бир мялумат алынмадан йох олмасы
нятиcясиндя дяйян зяряря эюря мясулиййят дашыйыр.
(Бу шяртля ки, йухарыда эюстярилян щаллар бу сыьорта иля тямин едилян рисклярдян биринин баш вермяси
нятиcясиндя мейдана эялмиш олсун).
20.5. Сыьорта мцгавиляси хцсуси гяза франко (франко- сифаришчи мцштяри тяряфиндян юдянилян почт
телеграф хярcляри) шярти иля имзаландыьы заман, сыьортачы, ашаьыдакы щадисяляр нятиcясиндя баш
вермиш, истяр мадди, истярся дя хярcлярдян ибарят олан зийан вя зяряря эюря cавабдещ дейилдир:
20.5.1. Эяминин батмасы вя йа сащиля чырпылмасы вя йахуд торпаг вя йа гум цстцня чыхмасы
нятиcясиндя мейдана эялян тамамиля вя йа гисмян хараб олмалар;
20.5.2. Эяминин отурмасы, тоггушмасы, сабит вя йа щярякят едян бир cисмя (буз да дахил
олмагла) тохунмасы;
20.5.3. Йаньын, партлайыш;
20.5.4. Йцкцн щансыса бир сыьынма лиманында бошалдылмасы, йцклямя, йенидян йцклямя вя
бошалтма заманы бир вя йа бир нечя баьламанын тамамиля зяряря уьрамасы.
21. SIĞORTA ÖDƏNİŞİNİN VERİLMƏSİNDƏN İMTİNA ÜÇÜN ƏSASLAR
21.1. Sığorta ödənişinin verilməsindən ümumi imtina əsasları aşağıdakılardır:
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Standard Insurance
Yüklərin Sığortası Qaydaları
Pa g e|9
21.1.1. Sığortalının hadisəni qəsdən törətməsi, hadisənin baş verməsinə qəsdən şərait yaratması
və ya zərərin miqdarının qəsdən edilən hərəkətlərlə artırması;
21.1.2. Sığortalının və ya onun nümayəndəsinin sığorta obyekti və hadisəsi barədə sığortaçıya
qəsdən yalnış məlumat verməsi;
21.1.3. Sığortalı hadisə baş verdiyi zaman sığortalı yükü xilas edilməsi üçün lazım olan tədbirləri
görməməsi və bununla bağlı öz vəzifələrini yerinə yetirməməsi (sığortalının hadisənin qarşısını
almağa texniki imkanı olduğu ekspertiza tərəfindən müəyyən edilərsə, bu vəzifələrin yerinə
yetirilməməsi kimi qiymətləndirilir);
21.1.4. Sığortalı və ya onun nümayəndəsi tərəfindən bu qaydaların və sığorta müqavilənin hər
hansı bir müddəasına əməl edilməməsi;
21.1.5. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
“Təsdiq Edirəm”
Hazırki “Qaydalar” la ətraflı tanış oldum. Bu qaydaların şərtlərini qəbul edirəm və bunu təsdiq
etmək üçün aşağıda imza edirəm. Bu Qaydaların bir nüsxəsini sığortaçıdan aldım.
Sığortalı
_________________
_______________________________________________________
(a.s.a.)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
(imza)