...по применению для детей отзывы мнения врачей;pdf

RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME
JUNIOR HIGH SCHOOL
P.O.-Rahara, Kolkata-700118 , W.B
Email- [email protected]
New No. 2523-7991
No. Adm./2014
Date -15.8.2014
ÐÐ 2015 !¢Çþyîöì£ìÅ þ›Mþô ö×”#öì•þ Day-scholar (Bengali Medium)
Séye èþ!•Åþîû !îKþ!® ÐÐ
DonationéŸé~îû ôy™Äöìô
èþ!•Åþ ¥ëû lyÐ
ö†þyl Recommendation xylöì¡ èþ!•Åþ îy!•þ¡ îöì¡ •”Ä ¥öìîÐ
1Ð 2015 !¢Çþyîöì£ìÅ 20 ‧l Séyeöì†þ …Day-Scholar- Bengali Medium) ¡•þyîû#îû
ôy™Äöìô èþ!•Åþ öìlGëûy ¥öìîÐ
2Ð 2014 !¢Çþyîöì£ìÅ ‥þ•%þíÅùþ›Méþô ö×”#öì•þ x™Äëûlîû•þ Séyeîûy èþ!•Åþîû ‧lÄ xyöìî˜l
†þîûöì•þ þ›yîûöìîÐ
3Ð Form ölîyîû ¤ôëû Birth Certificate and Mark Sheeté þ …‥þ•%þíÅùþ›Méþô
ö×”#öì•þ þ›y‘þîû•þþ Séyöìeîûû !î˜Äy¡öìëûîû þUnit Testù£ìy”Ãy!¤† þ›îû#Çþy․ ö˜‡yöì•þ ¥öìî ~î‚
Form ‧ôy ö˜Gëûyîû ¤ôëû Birth Certificate, Mark Sheet ~î‚ Caste Certificate
éŸé~îû Attested Xerox Copy Form Ÿé~îû ¤öìD ‧ôy !˜öì•þ ¥öìîÐ Original Birth
Certificate ~î‚ Caste Certificate verificationéŸé~îû ‧léÄ xylöì•þ ¥öìîÐ
4Ð èþ!_Åîû æþôÅ (Bengali Medium) öì˜Gëûyîû é 韟Ÿé
ßiyl
•þy!îû‡
¤ôëû
Junior High School
29th Oct. to 1st Nov. 2014
…î%™
․
5Ð îy¡†þy×ô öíöì†þ ˜%¥z !†þöì¡y!ôþyöìîûîû ôöì™Ä
12 Noon to 2.00 pm.
¡•þyîû#îû Form ö˜Gëûy
¥öìî Ð
For determining 'Local', Voter's I. D. Card of father/mother within the
area of Khardah Municipality and Khardah Legislative Constituency be
considered as only proof that the candidate is a local one.
[ N.B.: If father and mother both are dead the legal guardian's Voter's
I. D. Card as per condition noted above be accepted.]
6Ð Lottery Form -~îû •lÄ 180ä …~†þ ¢•þ þxy!¢․ þy†þy !˜öì•þ ¥öìîÐ
7Ð ¡•þyîû#îû Form G Admit Card þ›)îûöì” è%þ¡ ¥öì¡ •þy îy!•þ¡ îöì¡ •”Ä ¥öìîÐ
8Ð ¡•þyîû#îû Form G Admit Card ‧ôy ölGëûy ~î‚ Admit Card öì˜Gëûy ¥öìî ­ 韟Ÿé
ßiyl
•þy!îû‡
¤ôëû
Junior High School
10th Nov. & 11th Nov.2014
11.00 am. to 1.00 pm.
…öì¤yôîyîû ~î‚ ôD¡îyîû․
9Ð Bengali Medium(DS) Séyeöì˜îû ¡þyîû#îû 韟Ÿé
ßiyl
Vivekananda Hall
•þy!îû‡
¤ôëû
11th Dec. (Thursday)
From 11.00 am.
10Ð †þ․ Lottery Form ~î‚ Admit Card-~ Séy eîû æþöì•þy
¥öìîÐ
‡․ Séye G x!èþèþyî†þ ’þzèþöìëû¥z ¡þyîû#îû ‧yëû•yëû (Vivekananda Hall) ’þzþ›!ßi•þ
íy†þöìîlÐ ¡þyîû#öì•þ lyô G‘þyîû þ›îû ’þzèþöìëûîû ߺyÇþîû ölGëûy ¥öìîÐ Séye ’þzþ›!ßi•þ ly íy†þöì¡
¡þyîû#öì•þ Séyöìeîû lyô ’þz‘þöì¡G •þy îy!•þ¡ îöì¡ •”Ä ¥öìîÐ Admit Card ¤öìD xylöì•þ¥z
¥öìîÐ
•․ öî¡y 11þy 15 !ô!löìþîû þþ›îû ö†þyl þ Séye G x!èþèþyî†þöì†þ Vivekananda Hall
þ
²Ìöìîöì¢îû xl%ô!•þ ö˜Gëûy ¥öìî lyÐ
11Ð SC/ST/OBC-A/OBC-B ¤Á±˜yëûè%_« þSéyeöì˜îû öÇþöìe
ö‧¡y¢y¤†þ–
ô¥†%þôy¢y¤†þ G îφþ ö’þèþyöì¡þ›äöìôrþ x!æþ¤yîû韟Ÿé~„öì˜îû öë ö†þyl ~†þ‧öìlîû ²Ì˜_ ¢‚¤y
›e (SC/ST/OBC-A/OBC-B) xyöìî˜l þ›öìeîû ¤öìD ‧ôy !˜öì•þ ¥öìîÐ ¤îû†þyîû# !lëûô
xl%¤yöìîû ¤‚îûÇþ” îû#!•þ xl%¤,•þ ¥öìîÐ
12Ð xlÄ ö†þyl •þöìíÄîû ²Ìöìëûy‧öìl 韟Ÿé
School éOffice (Ph. No.033-2523-7991)Ÿ~ öëy•yöìëy• †þîû&lÐ
(Swami Jayananda)
Secretary
Note:-
(Swami Artiharananda)
Headmaster
Form
November, 2014.
3rd, 5th and 7th
R. K. Mission Junior Basic School.
xlÄ ö†þyl •þöìíÄîû ²Ìöìëûy‧öìl-School éOffice.(Ph. No.033-2523-8000)Ÿ~ öëy•yöìëy• †þîû&lÐ
RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME
JUNIOR HIGH SCHOOL
P.O.-Rahara, Kolkata-700118 , W.B
New No. 2523-7991
No. Adm./2014
Date -15.8.2014
ÐÐ 2015 !¢Çþyîöì£ìÅ þ›Mþô ö×”#öì•þ !î˜Äy¡ëû Séyeyîyöì¤
Séye -èþ!•Åþîû !îKþ!® ÐÐ
DonationéŸé~îû ôy™Äöìô
èþ!•Åþ ¥ëû lyÐ
ö†þyl Recommendation xylöì¡ èþ!•Åþ îy!•þ¡ îöì¡ •”Ä ¥öìîÐ
1Ð !¡!‡•þ ~î‚ öôï!‡†þ þ›îû#Çþyîû !èþ!_öì•þ !î˜Äy¡ëû Séyeyîyöì¤ îy‚¡y ôy™Äöìôîû 24 ‧l
Séyeöì†þ ›Méþô öì×”#öì•þ èþ!•Åþ öìlGëûy ¥öìî Ð
2Ð 2014 !¢Çþyîöì£ìÅ ‥þ•%þíÅ îy þ›Mþô ö×”#öì•þ x™Äëûlîû•þ Séyeîûy èþ!•Åþîû ‧lÄ xyöìî˜l
†þîûöì•þ þ›yîûöìîÐ
3Ð !lÁ¬é!¡!‡•þ ¢öì•Åþ èþ!•Åþîû ‧lÄ Form ö˜Gëûy ¥öìî ­éŸé
†þ․ ‥þ•%þíÅùþ›Méþô ö×”#öì•þ þ›y‘þîû•þþ Séyeöì†þ !î˜Äy¡öìëûîû þUnit Testù£ìy”Ãy!¤† þ›îû#Çþyëû
îy‚¡y– ¥z‚îûy‧# G x‚öì† 60% lÁºîû öþ›öì•þ ¥öìîÐ
‡․ Form ölîyîû ¤ôëû Birth Certificate and Mark Sheeté ö˜‡yöì•þ ¥öìî ~î‚ Form
‧ôy ö˜Gëûyîû ¤ôëû Birth Certificate, Mark Sheet ~î‚ Caste Certificate éŸé~îû
Attested Xerox Copy Form Ÿé~îû ¤öìD ‧ôy !˜öì•þ ¥öìîÐ Original Birth Certificate,
Mark Sheet ~î‚ Caste Certificate verification éŸé~îû ‧léÄ xylöì•þ ¥öìîÐ
4Ð èþ!_Åîû æþôÅ (!î˜Äy¡ëû Séyeyîy¤) öì˜Gëûyîû 韟Ÿé
ßiyl
Junior High School
•þy!îû‡
29th Oct. to 1st Nov. 2014
…î%™
․
¤ôëû
12 Noon to 2.00 pm.
5Ð Admission Form, Prospectus ~î‚ Syllabus-~îû ô)¡Ä é 250ä þy†þyÐ
[Specimen Question Book !†þlöì•þ ‥þy¥zöì¡ x!•þ!îû_« 80 …xy!¢․ þy†þy ¡y•öìîÐ]
6Ð †þ․þAdmission Form ’þy†þöìëyöì• !löì•þ ¥öì¡ Money Order Ÿé~îû ôy™Äöìô 290ä
þy†þy þ›y‘þyöì•þ ¥öìîÐ
‡․ Money Order Form-é~ lyô– !‘þ†þyly ~î‚ öæþyl lÁºîû ¤%ß›ÜTèþyöìî ’þzöìÍÔ‡ †þîûöì•þ ¥öìîÐ
•․ èþ!•þÅîû Form G Admit Card þ›)îûöì” è%þ¡ ¥öì¡ •þy îy!•þ¡ îöì¡ •”Ä ¥öìîÐ
7Ð èþ!•Åþîû Form G Admit Card ‧ôy ölGëûy ~î‚ Admit Card öì˜Gëûy ¥öìî ­ 韟Ÿé
ßiyl
•þy!îû‡
Junior High School
¤ôëû
10th Nov. & 11th Nov.2014
11.00 am. to 1.00 pm.
…öì¤yôîyîû ~î‚ ôD¡îyîû․
8Ð †þ․ Admission Test …!¡!‡•þ․ ­éŸé 6éŸé¥z !’þöì¤Áºîû– 2014 …¢!lîyîû․
öî¡y 11ƒ00þy öíöì†þÐ
Venue- High School
‡․ !¡!‡•þ þ›îû#Çþyîû Result 11th December,( Thursday), 2014 !î†þy¡ 4 •þyîû
ô
•ylyöìly ¥öìîÐ
•․ Oral Test- 15th December, 2014(Monday) at 10.30 a.m.
9Ð †þ․ Admit Cardé Séy’þüy ö†þyl þ›îû#ÇþyíÅ#öì†þ¥z þ›îû#Çþyëû î¤yîû xl%ô!•þ ö˜Gëûy ¥öìî lyÐ
‡․ öî¡y 11þy 15 !ô!löìþîû þþ›îû ö†þyl þ›îû#Çþyí#Åöì†þ¥z þ›îû#Çþy ¥öì¡ ²Ìöìîöì¢îû xl%ô!•þ ö˜Gëûy ¥öìî lyÐ
þ›îû#Çþyîû lÁºîû !îèþy‧l ­éŸ †þ․ îy‚¡y ŸéŸé30, ‡․ ¥z‚îûy‧#éŸé Ÿé30, •․ x‚†þééŸéŸ40
öôyþ ¤ôëûéŸé 2 ‣^ýþy 30 !ô!lþÐ
♣ Admit CardéŸé~ Room lÁºîû ’þzöìÍÔ‡ íy†þöìîÐ
11Ð SC/ST/OBC-A/OBC-B ¤Á±˜yëûè%_« þSéyeöì˜îû öÇþöìe ö‧¡y¢y¤†þ– ô¥†%þôy¢y¤†þ
G îφþ ö’þèþyöì¡þ›äöìôrþ x!æþ¤yîû韟Ÿé~„öì˜îû öë ö†þyl ~†þ‧öìlîû ²Ì˜_ ¢‚¤y ›e
(SC/ST/OBC-A/OBC-B) xyöìî˜l þ›öìeîû ¤öìD ‧ôy !˜öì•þ ¥öìîÐ ¤îû†þyîû# !lëûô
xl%¤yöìîû ¤‚îûÇþ” îû#!•þ xl%¤,•þ ¥öìîÐ
11Ð xlÄ ö†þyl •þöìíÄîû ²Ìöìëûy‧öìl 韟Ÿé
School éOffice (Ph. No.033-2523-7991)Ÿ~ öëy•yöìëy• †þîû&lÐ
(Swami Jayananda)
Secretary
Note:-
(Swami Artiharananda)
Headmaster
Form
November, 2014.
3rd, 5th and 7th
R. K. Mission Junior Basic School.
xlÄ ö†þyl •þöìíÄîû ²Ìöìëûy‧öìl-School éOffice.(Ph. No.033-2523-8000)Ÿ~ öëy•yöìëy• †þîû&lÐ