ПРАВА;pdf

Ï
Ð Î
Ò Î
Ê Î
Ë
#
24
çà î ÷ í î ãî ãî ë î ñî â à í è ÿ ñî á ñò â åí í è ê î â ï î ì åù åí è é Æ Ñ Ê #
12 8 9
ï î àä ð åñó : Ñ Ï á , ó ë . Ä ì è ò ð è ÿ Ó ñò è í î â à , ä .4 , ê î ð ï ó ñ 1
ã . Ñ àí ê ò - Ï åò åð á ó ð ã
0 6 à â ãó ñò à 2 0 14 ãî ä à
 ð åì ÿ ï ð î âåä åí è ÿ ñî á ð àí è ÿ : ñ 2 3 è þ ë ÿ ( 19 .0 0 .) ï î 04 àâãó ñòà ( 19 .0 0 .) 2 0 14 ãî ä à.
Ñ î áð àí è å ï ð î âåä åí î â ô î ð ì å çàî ÷í î ãî ãî ë î ñî âàí è ÿ .
Î á ù àÿ ï ë î ù àä ü æè ë û õ ï î ì åù åí è é â Æ Ñ Ê , í àõ î ä ÿ ù è õ ñÿ â ñî á ñòâåí í î ñòè ô è çè ÷åñê è õ
ë è ö ñî ñòàâëÿ åò 16 3 0 5 ,5 êâ .ì .
Ï ð è í ÿ ë è ó÷ àñòè å â ãî ë î ñî âàí è è ñî á ñòâåí í è êè ï î ì åù åí è é î á ù åé ï ë î ù àä üþ 85 72 ,4 7 êâ .ì .,
÷òî ñî ñòàâëÿ åò 5 3 % ï ë î ù àä è æè ë û õ ï î ì åù åí è é Æ Ñ Ê .
Ê âî ð óì è ì ååòñÿ . Ñ î á ð àí è å ï ð àâî ì î ÷í î .
Ï î â å ñò ê à ä í ÿ î á ù å ã î ñî á ð à í è ÿ ñ î á ñò â åí í è ê î â ï î ì å ù å í è é
1. Â û áî ð ñï î ñî á à ô î ð ì è ð î â à í è ÿ ô î í ä à ê àï è ò àë ü í î ãî ð åì î í ò à Æ Ñ Ê #
2 . Ó ò â åð æä åí è å
12 8 9 .
ð àçì åð à åæåì åñÿ ÷ í î ãî â çí î ñà í à ê à ï è ò àë ü í û é ð åì î í ò .
3 . Ó ò â åð æä åí è å ï åð å÷ í ÿ ó ñë ó ã è ( è ë è ) ð à á î ò ï î ê à ï è ò àë ü í î ì ó ð åì î í ò ó î á ù åãî è ì ó ù åñò â à Æ Ñ Ê .
4 . Ó ñò à í î â ë åí è å ñð î ê î â ï ð î â åä åí è ÿ ê àï è ò àë ü í î ãî
ð åì î í ò à î á ù åãî
è ì ó ù åñò â à â
Æ ÑÊ .
5 . Â û á î ð â ë àä åë ü ö à ñï åö è àë ü í î ãî ñ÷ åò à .
6 . Â û á î ð ê ð åä è ò í î é î ð ãà í è çà ö è è , â ê î ò î ð î é áóä åò î ò ê ð û ò ñï åö è àë ü í û é ñ÷ åò .
7 . Â û á î ð ë è ö à , ó ï î ë í î ì î ÷ åí í î ãî í à î ò ê ð û ò è å ñï åö è àë ü í î ãî ñ÷ åò à è ñî â åð ø åí è å î ï åð àö è é ñ ä åí åæí û ì è ñð åä ñò â à ì è , í àõ î ä ÿ ù è ì è ñÿ í à ñï åö è àë ü í î ì
í ÿ ò è ÿ í à í åì
ñ÷ åò å, â ñë ó ÷ à å ï ð è -
ð åø åí è ÿ î ô î ð ì è ð î â à í è è ô î í ä à ê à ï è ò àë ü í î ãî ð åì î í ò à í à ñï åö è àë ü -
í î ì ñ÷ åò å.
1. Â û á î ð ñï î ñî á à ô î ð ì è ð î â à í è ÿ ô î í ä à ê àï è ò àë ü í î ãî ð åì î í ò à Æ Ñ Ê .
Ñ î á ñòâåí í è ê àì ï î ì åù åí è é â Æ Ñ Ê (ä àë åå — ñî á ñòâåí í è êè ï î ì åù åí è é ) á û ë î ï ð åä ë î æåí î
âû áð àòü î ä è í è ç ä âóõ â î çì î æí û õ ñï î ñî á î â ô î ð ì è ð î âàí è ÿ ô î í ä à ê àï è òàë üí î ãî ð åì î í òà
Æ ÑÊ :
1) ï åð å÷ è ñë åí è å âçí î ñî â í à ê àï è òàë üí û é ð åì î í ò í à ñï åö è àë üí û é ñ÷ åò â ö åë ÿ õ ô î ð ì è ð î âàí è ÿ ô î í ä à ê àï è òàë üí î ãî ð åì î í òà â âè ä å ä åí åæí û õ ñð åä ñòâ , í àõ î ä ÿ ù è õ ñÿ í à ñï åö è àë üí î ì ñ÷ åòå (ä àë åå - ô î ð ì è ð î âàí è å ô î í ä à êàï è òàë üí î ãî ð åì î í òà í à ñï åö è àë üí î ì ñ÷åòå) ;
2 ) ï åð å÷ è ñë åí è å âçí î ñî â í à ê àï è òàë üí û é ð åì î í ò í à ñ÷ åò ð åãè î í àë üí î ãî î ï åð àòî ð à â
ö åëÿ õ ô î ð ì è ð î âàí è ÿ ô î í ä à ê àï è òàë üí î ãî ð åì î í òà â âè ä å î á ÿ çàòåë üñòâåí í û õ ï ð àâ ñî á ñòâåí í è êî â ï î ì åù åí è é â ì í î ãî êâàð òè ð í î ì ä î ì å â î òí î ø åí è è ð åãè î í àë üí î ãî î ï åð àòî ð à (ä àë åå - ô î ð ì è ð î âàí è å ô î í ä à ê àï è òàë üí î ãî ð åì î í òà í à ñ÷åòå ð åãè î í àë üí î ãî î ï åð àòî ð à) .
È ÒÎ ÃÈ Ã Î Ë Î Ñ Î Â À Í È ß ;
é åð
âàð
è àíè ñü
ò —3 %
Â1-û
î çä
æàë
Çà - 9 3 %
ÏÇà
2 -ðîî—
éòèâàð
5â %
—
è àí
8 8ò %
Ï ð î òè â — 4 %
 î çä åð æàë è ñü — 7 %
Ï ÐÈ Í ß Ë È ÐÅ Ø Å Í È Å :
 û á ð àò ü ñï î ñî á ô î ð ì è ð î â à í è ÿ ô î í ä à ê àï è ò àë ü í î ãî ð åì î í ò à Æ Ñ Ê í à ñï åö è àë ü í î ì
ñ÷ åò å Æ Ñ Ê .
2 . Ó ñò àí î â ë åí è å ð àçì åð à åæ åì åñÿ ÷ í î ãî â çí î ñà í à ê à ï è ò àë ü í û é ð åì î í ò .
Ñ î á ñòâåí í è ê àì ï î ì åù åí è é á û ë î ï ð åä ë î æåí î âû á ð àòü î ä è í è ç âàð è àí òî â óñòàí î âë åí è ÿ
ð àçì åð à åæåì åñÿ ÷ í î ãî âçí î ñà í à ê àï è òàë üí û é ð åì î í ò :
1) â ñî î òâåòñòâè è ñ ì è í è ì àë üí û ì ð àçì åð î ì
âçí î ñà í à ê àï è òàë üí û é ð åì î í ò, ó ñòàí î âë åí -
í û ì í î ð ì àòè âí û ì ï ð àâî âû ì àêòî ì Ñ àí êò-Ï åòåð á ó ð ãà — 2 ð ó á . í à 1 êâ . ì .
2 ) â ð àçì åð å 4 ð ó á ., ï ð åâû ø àþ ù åì ì è í è ì àë üí û é ð àçì åð âçí î ñà í à ê àï è òàë üí û é ð åì î í ò,
ó ñòàí î âë åí í û ì í î ð ì àòè âí û ì ï ð àâî âû ì àêòî ì Ñ àí êò-Ï åòåð á óð ãà .
È ÒÎ ÃÈ ÃÎ Ë Î Ñ Î Â À Í È ß :
Â
î çä
æàë
1-û
é åð
âàð
è àíè ñü
ò —2 %
Çà - 94 %
ÏÇà
2 -î
Â
ðî î—
çä
éòèåð
âàð
6â%
æàë
—
è àí
8è7òñü
% —7 %
Ï ð î òè â — 4 %
Ï ÐÈ Í ß Ë È ÐÅ Ø Å Í È Å :
Ó ñò à í î â è ò ü åæåì åñÿ ÷ í û é â çí î ñ í à ê à ï è ò àë ü í û é ð åì î í ò â ð àçì åð å 2 ð ó á . â ð à ñ÷ åò å
í à 1 ê â .ì î á ù åé ï ë î ù àä è æè ë î ãî ï î ì åù åí è ÿ .
3 . Ó ò â åð æä åí è å ï åð å÷ í ÿ ó ñë ó ã è ( è ë è ) ð à á î ò ï î ê à ï è ò àë ü í î ì ó ð åì î í òó î á ù åãî è ì ó ù åñò â à â Æ Ñ Ê .
Ï î ñòó ï è ë î ï ð åä ë î æåí è å ó òâåð ä è òü ï åð å÷åí ü ó ñë ó ã è ( è ë è ) ð àá î ò ï î ê àï è òàë üí î ì ó ð åì î í òó î á ù åãî è ì ó ù åñòâà â ì í î ãî ê âàð òè ð í î ì ä î ì å :
1) â ñî ñòàâå ï åð å÷í ÿ ó ñë ó ã è ( è ë è ) ð àá î ò, ï ð åä ó ñì î òð åí í î ãî ð åãè î í àë üí î é ï ð î ãð àì ì î é ê àï è òàëüí î ãî ð åì î í òà.
2 ) â ñî ñòàâå, ï ð åâû ø àþ ù åì ï åð å÷ åí ü ó ñë ó ã è ( è ë è ) ð àá î ò , ï ð åä ó ñì î òð åí í û é ð åãè î í àë üí î é
ï ð î ãð àì ì î é ê àï è òàë üí î ãî ð åì î í òà, ï ð åä ó ñì î òð åâ âû ï î ë í åí è å ñë åä ó þ ù è õ ä î ï î ë í è òåë üí û õ ð àá î ò ï î ê àï è òàë üí î ì ó ð åì î í òó :
È ÒÎ Ã È Ã Î Ë Î Ñ Î Â À Í È ß :
Â
î çä
æàë
1-û
é åð
âàð
è àíè ñü
ò —4 %
Çà - 9 3 %
ÏÇà
Â
2 -ðîîî—
çä
éòè
6åð
âàð
â%
æàë
—
è7
àí0èòñü
% — 24 %
Ï ð î òè â — 3 %
Ï ÐÈ Í ß Ë È ÐÅ Ø Å Í È Å :
Ó ò â åð ä è ò ü ï åð å÷ åí ü ó ñë ó ã è ( è ë è ) ð à á î ò ï î ê à ï è ò àë ü í î ì ó ð åì î í ò ó î á ù åãî è ì ó ù åñò â à â Æ Ñ Ê â ñî ñò à â å :
•
ð åì î í ò âí óòð è ä î ì î âû õ è í æåí åð í û õ ñè ñòåì
ýë åêòð î - , òåï ë î - , âî ä î ñí àá æåí è ÿ , âî -
•
ä î î òâåä åí è ÿ ;
ð åì î í ò è ë è çàì åí ó ë è ô òî âî ãî î á î ð óä î âàí è ÿ , ï ð è çí àí í î ãî í åï ð è ãî ä í û ì
•
ï ë ó àòàö è è , ð åì î í ò ë è ô òî âû õ ø àõò ;
ð åì î í ò êð û ø è , â òî ì ÷è ñë å ï åð åó ñòð î é ñòâî í åâåí òè ë è ð ó åì î é êð û ø è í à âåí òè ë è -
ä ë ÿ ýêñ-
ð ó åì óþ êð û ø ó , ó ñòð î é ñòâî âû õ î ä î â í à êð î âë þ ;
•
ð åì î í ò ï î ä âàë üí û õ ï î ì åù åí è é , î òí î ñÿ ù è õ ñÿ ê î á ù åì ó è ì ó ù åñòâó â ä î ì å;
•
óòåï ë åí è å è ð åì î í ò ô àñàä î â ;
•
ó ñòàí î âê ó ê î ë ë åêòè âí û õ ( î á ù åä î ì î âû õ ) ï ð è á î ð î â ó ÷ åòà ï î òð åá ë åí è ÿ ð åñóð ñî â ,
í åî á õ î ä è ì û õ ä ë ÿ ï ð åä î ñòàâë åí è ÿ êî ì ì ó í àë üí û õ ó ñë ó ã, è ó çë î â óï ð àâë åí è ÿ è ð åãó ë è ð î âàí è ÿ ï î òð åá ë åí è ÿ ýòè õ ð åñó ð ñî â (òåï ë î âî é ýí åð ãè è , ãî ð ÿ ÷ åé è õ î ë î ä í î é
âî ä û , ýë åêòð è ÷ åñê î é ýí åð ãè è ) ;
•
4.
ð åì î í ò ô ó í ä àì åí òà â ä î ì å .
Ó ñò à í î â ë åí è å ñð î ê î â ï ð î â åä åí è ÿ ê àï è ò àë ü í î ãî
ð åì î í ò à î á ù åãî
è ì ó ù åñò â à â
Æ ÑÊ .
Ñ î á ñòâåí í è ê àì
ï î ì åù åí è é á û ë î ï ð åä ë î æåí î âû áð àòü î ä è í
è ç âàð è àí òî â óñòàí î âë åí è ÿ
ñð î ê î â ï ð î âåä åí è ÿ êàï è òàë üí î ãî ð åì î í òà î á ù åãî è ì ó ù åñòâà â Æ Ñ Ê :
1) â ñî î òâåòñòâè è ñî
ñð î ê àì è , ó ñòàí î âë åí í û ì è ð åãè î í àë üí î é ï ð î ãð àì ì î é êàï è òàë üí î ãî ð åì î í òà,
2 ) ð àí åå ñð î ê î â , ó ñòàí î âë åí í û õ ð åãè î í àë üí î é ï ð î ãð àì ì î é ê àï è òàëüí î ãî ð åì î í òà, à
è ì åí í î
È ÒÎ Ã È Ã Î Ë Î Ñ Î Â À Í È ß :
1- û é âàð è àí ò
Çà - 7 7 %
2 - î é â àð è àí ò
Çà - 2 0 %
Ï ð î òè â — 15 %
Ï ð î òè â — 5 6 %
 î çä åð æàë è ñü — 8 %
 î çä åð æàë è ñü — 24 %
Ï ÐÈ Í ß Ë È ÐÅ Ø Å Í È Å :
Ó ñò à í î â è ò ü ñð î ê è ï ð î â åä åí è ÿ ê à ï è ò àë ü í î ãî
ð åì î í ò à î á ù åãî
è ì ó ù åñò â à â Æ Ñ Ê ,
ï ë à í è ð ó åì û å ð åãè î í àë ü í î é ï ð î ãð à ì ì î é ê à ï è ò àë ü í î ãî ð åì î í ò à .
5 . Â û á î ð â ë àä åë ü ö à ñï åö è àë ü í î ãî ñ÷ åò à .
Ñ î á ñòâåí í è ê àì
ï î ì åù åí è é á û ë î ï ð åä ë î æåí î âû á ð àòü î ä í î ãî è ç âî çì î æí û õ
âë àä åë üö åâ
ñï åö è àë üí î ãî ñ÷ åòà :
1) Æ Ñ Ê #
12 89
2 ) ð åãè î í àë üí î ãî î ï åð àòî ð à.
È ÒÎ ÃÈ Ã Î Ë Î Ñ Î Â À Í È ß :
Â
î çä
æàë
1-û
é åð
âàð
è àíè ñü
ò — 6 %
Çà — 90 %
Ï ð î òè â — 4 %
ÏÂ
Çà
2 -î
ðî î—
çä
éòè
4åð
âàð
â%æàë
—
è9
àí0èòñü
% —6 %
Ï ÐÈ Í ß Ë È ÐÅ Ø Å Í È Å :
 û á ð àò ü â ë àä åë ü ö åì ñï åö è àë ü í î ãî ñ÷ åò à - Æ Ñ Ê #
12 8 9 .
6 . Â û á î ð ê ð åä è ò í î é î ð ãà í è çà ö è è , â ê î ò î ð î é áó ä åò î ò ê ð û ò ñï åö è àë ü í û é ñ÷ åò .
Ñ î á ñòâåí í è ê àì ï î ì åù åí è é á û ë î ï ð åä ë î æåí î âû á ð àòü î ä í ó è ç êð åä è òí û õ î ð ãàí è çàö è é ,
î ñó ù åñòâë ÿ þ ù ó þ ä åÿ òåë üí î ñòü ï î î òêð û òè þ è âåä åí è þ ñï åö è àë üí û õ ñ÷ åòî â í à òåðð è òî ð è è Ñ àí êò- Ï åòåð á óð ãà, â ê î òî ð î é á óä åò î òêð û ò ñï åö è àë üí û é ñ÷ åò :
1) Ô è ë è àë Î Ï Å ÐÓ Î À Î Áàí ê Â ÒÁ â Ñ àí êò- Ï åòåð á óð ãå
È ÒÎ Ã È ÃÎ Ë Î Ñ Î Â À Í È ß :
Çà - 86 %
Ï ð î òè â — 4 %
 î çä åð æàë è ñü — 10 %
Ï ÐÈ Í ß Ë È ÐÅ Ø Å Í È Å :
 û á ð àò ü ê ð åä è ò í ó þ î ð ãà í è çà ö è þ , â ê î ò î ð î é áó ä åò î ò ê ð û ò ñï åö è àë ü í û é ñ÷ åò - Ô è ë è àë Î Ï Å ÐÓ Î À Î
Á à í ê Â ÒÁ â Ñ à í ê ò - Ï åò åð áó ð ãå.
7 . Â û á î ð ë è ö à , ó ï î ë í î ì î ÷ åí í î ãî í à î ò ê ð û ò è å ñï åö è àë ü í î ãî ñ÷ åò à è ñî â åð ø åí è å î ï åð à ö è é ñ ä åí åæí û ì è ñð åä ñò â à ì è , í àõ î ä ÿ ù è ì è ñÿ í à ñï åö è àë ü í î ì
í ÿ ò è ÿ í à í åì
í î ì ñ÷ åò å.
Ñ î á ñòâåí í è ê àì
ñ÷ åò å, â ñë ó ÷ à å ï ð è -
ð åø åí è ÿ î ô î ð ì è ð î â à í è è ô î í ä à ê àï è ò àë ü í î ãî ð åì î í ò à í à ñï åö è àë ü ï î ì åù åí è é
áû ë î
ï ð åä ë î æåí î
ó ï î ë í î ì î ÷ è òü ï ð åä ñåä àòåë ÿ ï ð àâë åí è ÿ
Æ Ñ Ê Ñ î âà Î .È . í à î òêð û òè å ñï åö è àë üí î ãî ñ÷åòà è ñî â åð ø åí è å î ï åð àö è é ñ ä åí åæí û ì è
ñð åä ñòâàì è , í àõ î ä ÿ ù è ì è ñÿ í à ñï åö è àë üí î ì ñ÷åòå.
È ÒÎ ÃÈ ÃÎ Ë Î Ñ Î Â À Í È ß :
Çà - 9 0 %
Ï ð î òè â — 4 %
 î çä åð æ àë è ñü — á %
Ï ÐÈ Í ß Ë È ÐÅ Ø Å Í È Å :
Í àä åë è ò ü ï ð åä ñåä àò åë ÿ ï ð à â ë åí è ÿ Æ Ñ Ê Ñ î â à Î ë ü ãó È â à í î â í ó ï î ë í î ì î ÷ è ÿ ì è í à
î ò ê ð û ò è å ñï åö è àë ü í î ãî ñ÷ åò à è ñî â åð ø åí è å î ï åð à ö è é ñ ä åí åæ í û ì è ñð åä ñò â à ì è , í àõ î ä ÿ ù è ì è ñÿ í à ñï åö è àë ü í î ì ñ÷ åò å.
Ï ð åä ñåä
× àòåë
ë åí ûü ñ÷ åòí îî éé ê î ì è ññè èè
Ò .À . Æ ó ð î â è ÷
Ò .È . Æ ó ð ÷à
.Ì
;.
. Ô èë èï ï î âà
à .Í . Ø å â ö î â à
Ë . Ô . Ê î ÷ å ãó ð à