ХМАПО 2014-2

Щоквартальний науково-практичний журнал
Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 2000 р. Свідоцтво про державну перереєстрацію: сер. КВ № 12762-1646 Р від 05.06.2007 р.
Засновник — ХМАПО, свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 17585-6435 Р від 17.03.2011 р.
Журнал включено до затвердженого ВАК України переліку видань з медичних наук (постанова Президії
ВАК України від 31.05.2011 р. № 1–05/5, Бюлетень ВАК України № 7, 2011) для опублікування результатів дисертаційних робіт.
2 [14] 2014
PROBLEMS
OF UNINTERRUPTED
MEDICAL TRAINING
AND SCIENCE
is published 4 times a year
Founded in 2000
ЗАСНОВНИК, ВИДАВЕЦЬ
Харківська
медична академія
післядипломної освіти
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Харківська медична академія
післядипломної освіти,
вул. Корчагінців, 58,
61176, м. Харків, Україна
Тел. редакції:
(057) 711-35-56,
(057) 711-80-29
Факс: (057) 711-80-25
E-mail:
[email protected]
Сайт журнала:
http://www.promedosvity.in.ua/
Рекомендовано до друку Вченою радою
Харківської медичної академії післядипломної освіти
(протокол № 4 від 18 квітня 2014 р.)
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор: О. М. Хвисюк (д-р мед. наук, проф.)
Заступники головного редактора: О. П. Волосовець (чл.-кор. Нац. акад.
мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Ю. В. Вороненко (акад. Нац. акад.
мед. наук України, д-р мед. наук, проф.)
Науковий редактор: Б. М. Даценко (д-р мед. наук, проф.)
Відповідальний секретар: О. О. Рожнов (канд. мед. наук, доц.)
Редакційна колегія: М. А. Власенко (д-р мед. наук, проф.), Г. І. Гарюк (д-р мед.
наук, проф.), А. М. Гольцев (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед.
наук, проф.), Є. М. Горбань (д-р мед. наук, проф.), О. В. Грищенко (д-р мед.
наук, проф.), М. О. Корж (д-р мед. наук, проф.), В. С. Крутько (д-р мед. наук,
проф.), В. Г. Марченко (д-р мед. наук, проф.), В. М. Мороз (акад. Нац. акад.
мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), В. Ф. Москаленко (акад. Нац. акад.
мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), В. В. Ніконов (д-р мед. наук, проф.),
О. К. Попсуйшапка (д-р мед. наук, проф.), С. М. Ромаєв (д-р мед. наук, проф.),
М. І. Хвисюк (д-р мед. наук, проф.), О. А. Цодікова (д-р мед. наук, проф.),
І. З. Яковцов (д-р мед. наук, проф.).
РЕДАКЦІЙНА РАДА
О. В. Більченко (д-р мед. наук, проф.), П. В. Волошин (д-р мед. наук, проф.),
О. Я. Гречаніна (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),
І. М. Гришин (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.
(Білорусь), Ю. І. Губський (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук,
проф.), Г. В. Дзяк (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),
Д. І. Заболотний (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),
П. М. Зубарев (д-р мед. наук, проф. (Росія), В. М. Коваленко (акад. Нац. акад.
мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), В. Г. Ковешников (д-р мед. наук,
проф.), В. М. Козаков (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),
М. М. Коренєв (д-р мед. наук, проф.), В. І. Кривобок (канд. мед. наук, доц.),
В. Ф. Куліковський (д-р мед. наук, проф. (Росія), А. О. Лобенко (акад. Нац. акад.
мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), О. Ю. Майоров (д-р мед. наук, проф.),
Н. Г. Малова (д-р мед. наук, проф.), О. С. Никоненко (чл.-кор. Нац. акад. мед.
наук України, д-р мед. наук, проф.), Б. А. Рогожин (канд. мед. наук, доц.),
М. Д. Тронько (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),
В. І. Цимбалюк (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.)
Передплатний індекс — 89215
© ХМАПО
Журнал «Проблеми безперервної
медичної освіти та науки», 2014 р.
И. Х. Магзумов, М. М. Пулатов
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ВЫБОР
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА
ПЕЧЕНИ, ОСЛОЖНЕННОГО
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
I. H. Magzumov, M. M. Pulatov
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND
THE TREATMENT OPTIMIZATION AT HEPATIC
ECHINOCOCCOSIS COMPLICATED BY THE
OBSTRUCTIVE JAUNDICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
А. В. Свинаренко
РАДІОХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ
І ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЇЇ ТОКСИЧНОСТІ . . . . . . . . . . . .46
A. V. Svinarenko
RADIOCHEMOTHERAPY FOR RECTAL CANCER
AND WAYS TO REDUCE ITS TOXICITY . . . . . . . . . . . . . . .46
Л. Я. Васильєв, Є. Б. Радзішевська,
Я. Е. Вікман, A. С. Солодовніков
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ВПЛИВУ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
НА ПОЯВУ ДРУГИХ ПУХЛИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
L. Yа. Vasiliev, E. B. Radzishevskaya,
Yа. E. Wickman, A. S. Solodovnikov
USING MODERN INFORMATION
TECHNOLOGY TO ANALYZE THE IMPACT
SPECIAL TREATMENT TO THE EMERGENCE
OF SECOND TUMORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ю. А. Винник, А. Р. Васько,
В. Н. Горбенко, В. В. Гаргин
ВЛИЯНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ И АПОПТОТИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ . . . . . .57
Ju. O. Vinnyk, A. R. Vasko,
V. M. Gorbenko, V. V. Gargin
NEOADJUVANT CHEMORADIOTHERAPY
EFFECT ON PROLIFERATIVE
AND APOPTOTIC ACTIVITY
OF THE THYROID CANCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
В. В. Грабарь
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ
ФАКТОРАМИ И БЕСПЛОДИЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
V. V. Grabar
RELATION BETWEEN CONSTITUTIONAL
AND SOCIAL FACTORS AND INFERTILITY
IN WOMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
В. Г. Чернуский
РОЛЬ РЕАКЦИЙ ЗАМЕДЛЕННОЙ
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ . . . . . . . . . . . .65
V. G. Chernusky
SLOWER HYPERSENSITIVITY REACTION
IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA . . . . . . . . . .65
С. О. Шейко
ДИЗРЕГУЛЯЦІЯ ЕРИТРОПОЕЗУ У ХВОРИХ
ПОХИЛОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ
НЕДОСТАТНІСТЮ І КАРДІОРЕНАЛЬНИМ
СИНДРОМОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
S. O. Sheiko
DYSREGULATION OF ERYTHROPOIESIS
IN ELDERLY PATIENTS
WITH CHRONIC HEART FAILURE
AND CARDIO-RENAL SYNDROME . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
ДИСКУСІЇ
Є. О. Карпенко
ЛОКАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ
АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ НИРОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
НАУКОВІ ОГЛЯДИ
І КЛІНІЧНІ ЛЕКЦІЇ
А. В. Бондаренко
КОРЕКЦІЯ ДИСБІОТИЧНИХ СТАНІВ
І СТАБІЛІЗАЦІЯ МІКРОБІОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ
В. І. Савенков
МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ
РЕЦИДИВІВ У ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ
ІІ–ІІІ СТАДІЙ, ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ
СИНТЕЗУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
4
DISCUSSION
Е. А. Karpenko
LOCAL PROTOCOL FOR ANAESTHETIC
MANAGEMENT IN PATIENTS
WITH KIDNEY DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
SCIENTIFIC REVIEWS
AND CLINICAL LECTURES
A. V. Bondarenko
CORRECTION OF DYSBIOTIC STATES
AND STABILIZING OF MICROBIOTA . . . . . . . . . . . . . . . . .77
TO HELP THE PRACTICING PHYSICIAN
V. I. Savenkov
METHOD OF POSTOPERATIVE RECURRENCE
PROPHYLAXIS OF PATIENTS WITH
HYDRONEPHROSIS STAGED II–III THAT HAVE
DISORDERS OF CONNECTIVE TISSUE SYNTHESIS . . . .81
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ
УДК 616-006.6-091: 616.441-006.6: 616-08-07
ВЛИЯНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ И АПОПТОТИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ïðîô. Þ. À. Âèííèê, À. Ð. Âàñüêî, ïðîô. Â. Í. Ãîðáåíêî, ïðîô. Â. Â. Ãàðãèí*
Õàðüêîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ,
*Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
Результаты лечения местно распространенного рака щитовидной железы остаются неудовлетворительными. Изучены последствия неоадъювантной химиолучевой терапии для пролиферативных и
апоптотических процессов. Данный способ лечения ведет к выраженным изменениям изучаемых параметров, что является перспективным для дальнейшего изучения относительно радиойодрезистентности
некоторых опухолей щитовидной железы. Перспектива будущих исследований состоит в выявлении
корреляционных взаимосвязей между клиническим и патоморфологическим эффектами предложенной
нами неоадъювантной химиолучевой терапии.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: рак щитовидной железы, неоадъювантная химио-лучевая терапия, белок Ki-67,
белок bcl-2.
ВПЛИВ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ
ТЕРАПІЇ НА ПРОЛІФЕРАТИВНУ Й АПОПТОТИЧНУ
АКТИВНІСТЬ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
NEOADJUVANT CHEMORADIOTHERAPY EFFECT
ON PROLIFERATIVE AND APOPTOTIC ACTIVITY
OF THE THYROID CANCER
Ïðîô. Þ. Î. ³ííèê, À. Ð. Âàñüêî,
ïðîô. Â. Ì. Ãîðáåíêî, ïðîô. Â. Â. Ãàðã³í*
Ju. A. Vinnyk, A. R. Vasko,
V. N. Gorbenko, V. V. Gargin*
Результати лікування місцево поширеного раку
щитоподібної залози залишаються незадовільними.
Вивчено наслідки неоад’ювантної хіміопроменевої
терапії для проліферативних і апоптотичних процесів. Цей спосіб лікування веде до помітних змін
досліджуваних параметрів, що є перспективним для
подальшого вивчення щодо радіойодрезистентності деяких пухлин щитоподібної залози. Перспектива досліджень полягає у виявленні кореляційних
взаємозв’язків між клінічним і патоморфологічними
ефектами запропонованої нами неоад’ювантної
хіміопроменевої терапії.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: рак щитоподібної залози,
неоад’ювантна хіміопроменева терапія, білок
Ki-67, білок bcl-2.
Results of treatment of locally advanced thyroid
cancer remains unsatisfactory. This paper studied
the neoadjuvant chemoradiotherapy effects on proliferative and apoptotic processes. Such method of treatment
leads to marked changes in the studied parameters,
is promising for further study in radioiodine resistant
thyroid tumors. The prospect for further research is
to identify the correlation relationships between clinical and pathomorphological effects of our proposed neoadjuvant chemoradiotherapy.
Keywords: thyroid cancer, neoadjuvant chemoradiotherapy, protein Ki-67, protein bcl-2.
За последние десятилетия имеются существенные
достижения в проблеме изучения патогенеза, клиники
и лечения рака щитовидной железы (РЩЖ) [5, 13].
Тем не менее, РЩЖ в настоящее время продолжает
занимать одно из наиболее проблемных мест в медицине с точки зрения выбора тактики ведения больного.
При этом одним из основных методов лечения
больных РЩЖ является хирургический с I-131-терапией, которая почти всегда дает удовлетворительные
результаты при хорошо дифференцированных формах, однако ее результаты для низко и недифференцированных форм трудно назвать приемлемыми [7, 12].
Именно потребность в более благоприятных исходах лечения РЩЖ обуславливает разработку более
эффективных методов лечения, особенно у больных
с радиойодрезистентностью, в частности разработку
методов неоадъювантной химиолучевой терапии
(НХЛТ), обоснованность применения которых, безусловно, требует доказательств.
В настоящее время большое значение приобретают анализ экспрессии иммуногистохимических
(ИГХ) маркеров для выявления и интерпретации
клеток опухоли, обоснования прогноза поведения
опухоли [6].
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ — № 2 — 2014
57
Ю. О. Вінник та ін.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ
Цель работы — изучение последствий неоадъювантной химиолучевой терапии для пролиферативных и апоптотических процессов при РЩЖ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужила
ткань щитовидной железы (ЩЖ) с гистологически подтвержденным РЩЖ. В каждом случае ткань
представлена состоянием до начала лечения (биопсийный материал) и после лечения (операционный
материал). Было проведено гистологическое, иммуногистохимическое и морфометрическое исследование ЩЖ пациентов, которые в зависимости от
гистологической формы РЩЖ были распределены
на 5 групп (по 10 случаев): папиллярная карцинома
(ПК), фолликулярная карцинома (ФК), медуллярный рак (МР), низко дифференцированная карцинома (НДК), анапластическая карцинома (АК)
в соответствии с гистологической классификацией
опухолей ЩЖ (ВОЗ, Лион, 2004) [11].
Способ неоадъювантной химио-лучевой терапии проводили таким образом: за 24 часа до начала
курса облучения больному внутривенно капельно
вводили доцетаксел в разовой дозе 20 мг/м2 в 100 мл
физиологического раствора. Облучение патологического очага проводили дробными фракциями по 2 Гр
в течении 5 дней (СОД — 40 Гр).
В препаратах, обработанных ИГХ методом
и дополнительно окрашенных гематоксилином
Майера [7], изучали интенсивность экспрессии
белка Ki-67, bcl-2. Положительной считали реакцию, проявлявшуюся коричневой окраской. Оценка
ИГХ реакции основывалась на интенсивности окрашивания и распределении иммуноположительных
клеток согласно рекомендациям других авторов по
шкале: «–» — экспрессия отсутствует, «+» — слабая
экспрессия, «++» — умеренная экспрессия, «+++» —
интенсивное окрашивание [10]. Также с помощью
программы Olympus DP-soft 3.2 проводили морфометрическое исследование с определением окрашенных клеток в 4–9 случайных полях зрения на большом
увеличении микроскопа (объектив ×40), где подсчитывали общее число опухолевых клеток (не менее
1000) и количество иммунопозитивных клеток к Кi-67
и bcl-2 с последующим вычислением их процентного
соотношения. С помощью этой же программы вычисляли митотический и апоптотический индексы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Количественное определение уровня экспрессии белков, регулирующих процессы пролиферации и клеток апоптоза, основанное на исследовании
величин оптической плотности клеток с экспрессией
Ki-67 и bcl-2 злокачественных опухолей ЩЖ, позволяет объективно оценить соотношение этих факторов, выявить их взаимосвязь и наличие прямой или
обратной корреляции.
Одним из важных показателей морфофункционального состояния опухоли является степень
выраженности митотической активности популяции
опухолевых клеток РЩЖ. Этот параметр взаимосвязан с пролиферативной активностью, что нами выявлялось иммуногистохимически с моноклональными
антителами Ki-67.
Наиболее высокие митотический индекс и пролиферативная активность в исходном (биопсийном)
материале выявлены при изучении анапластической
карциномы. Большое количество митозов выявляется
также в фолликулярных раках, несмотря на относительную мономорфность их клеток. Получены
показатели апоптотической активности различных
гистологических вариантов злокачественных новообразований ЩЖ (табл. 1). Следует отметить, что
наши данные совпадают с исходным уровнем клеточной активности у других авторов [1]. Данные,
полученные для групп АК, с нашей точки зрения,
являются интересными, так как малоизучены.
Показатели экспрессии антиапоптотического
белка bcl-2 имеют такие результаты. Позитивное
окрашивание как ядра, так и цитоплазмы выявлено
в 38,78 % папиллярных карцином и в 50,21 % фолликулярных карцином. При С-клеточном раке —
71,43 %. При низко дифференцированных формах
цитоплазматическая и ядерная экспрессия bcl-2
наблюдалась в 28,57 % случаев, при недифференцированном раке — в 23,08 %.
После проведенной противоопухолевой терапии
важным морфофункциональным показателем изменения состояния опухоли является, как известно,
степень изменения пролиферативной, митотической
и апоптотической активности (табл. 2).
В ходе терапии отмечается и изменение антиапоптотического потенциала опухоли, о чем свидетельствует изменение показателя экспрессии
антиапоптотического белка bcl-2.
Таблица 1
Показатели пролиферативной, митотической и апоптотической активности различных гистологических
вариантов злокачественных новообразований щитовидной железы
Параметр
Митотический индекс
Относительный объем клеток с позитивным
окрашиванием Ki-67, %
Апоптотический индекс, %
58
ПК
6,48±0,42
ФК
8,11±0,22
МР
10,31±0,23
НДК
12,17±0,51
АК
15,02±1,01
16,13±1,26
19,92±3,05
28,32±1,02
43,42±4,24
79,56±5,03
4,12±0,43
4,53±0,39
5,13±0,26
5,47±0,87
6,11±0,43
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ — № 2 — 2014
Ю. О. Вінник та ін.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ
Таблица 2
Показатели пролиферативной, митотической и апоптотической активности различных гистологических
вариантов злокачественных новообразований щитовидной железы после модифицированной неоадъювантной
химиолучевой терапии
Параметр
Митотический индекс
Относительный объем клеток с позитивным
окрашиванием Ki-67, %
Апоптотический индекс, %
ПК
3,67
ФК
4,26
МР
9,38
НДК
4,93
АК
5,63
11,24
13,07
25,87
21,81
24,12
6,68
6,21
6,01
9,31
9,97
Таблица 3
Результаты иммуногистохимического выявления экспрессии антиапоптотического белка bcl-2, %
Схема лечения
Модифицированная неоадъювантная
химиолучевая терапия
ПК
ФК
МР
НДК
АК
55,56
66,67
71,98
42,85
30,77
Несмотря на неоднородность экспрессии, в ядрах и
цитоплазме при проведении иммуногистохимического
исследования выявляется повышение процентного
числа клеток с позитивным окрашиванием (табл. 3).
Анализируя результаты оценки патоморфологических изменений в опухоли, выявлен достаточно
неожиданный результат с максимально выраженным эффектом НХЛТ в группе с анапластическим
раком, при этом сопоставление морфологических
изменений и клинического эффекта оказались
идентичными.
При оценке пролиферативной и антиапоптотической активности, с нашей точки зрения, особое внимание следует уделить именно состоянию опухолевых
клеток для определения их потенциальных возможностей после НХЛТ. Предложенная нами оценка,
включает как качественную, так и количественную
оценку изменений агрессивных свойств опухоли
на тканевом и клеточном уровнях и определения степени повреждения по оценочной шкале, что может
быть применено для подтверждения ответа опухоли
(ОО) на проводимое лечение, в том числе и на основании проведенных нами ранее исследований [3].
Для повышения объективности ОО определяется
объем индуцированных вторичных изменений в опухоли, изменение объемов жизнеспособной, дистрофизированной и дискомплексованной составляющих
в остаточной опухолевой ткани, состояние митотической активности, апоптоза, характеристика и степень
выраженности воспалительной реакции. Ведущими
среди этих факторов, на наш взгляд, можно считать
пролиферативную и апоптотическую активность
остаточной ткани опухоли [2].
Объем жизнеспособной ткани в остаточной опухоли характеризует ткань новообразования, которая
не отреагировала на НХЛТ и является потенциалом
для прогрессии и генерализации процесса. В свою очередь, объем поврежденной ткани в остаточной опухоли
отражает удельный вес нежизнеспособных элементов [2, 4, 11]. Изменение митотической активности является общепринятой характеристикой пролиферативной
активности опухоли [2, 8]. Степень апоптоза опухолевых клеток является показателем изменения запрограммированного механизма гибели онкоцитов в ответ на
проведенную терапию. Исследование клеточной реакции стромы опухоли обеспечивает оценку местного
иммунологического контроля, где особую роль имеет
выявление именно тех реакций, которые происходят
в результате противоопухолевой терапии, и которое,
помимо прямого или косвенного воздействия на структуру опухоли, не всегда положительно влияет на общую
реактивность организма [9]. При существенной клеточной инфильтрации стромы отмечается относительно
благоприятный прогноз у больных злокачественными
новообразованиями различных локализаций. Анализ
патоморфологической картины именно остаточной
опухолевой ткани как самой стойкой к проведенной
терапии позволяет оценить ее химио- и/или радиорезистентность, а затем — целесообразность коррекции или прекращения дальнейшего лечения по этой
схеме, определить степень «агрессивности» опухоли,
т. е. оценить ее пролиферативный и метастатический
потенциал [1, 2]. В свою очередь, это придает полученным результатам прогностическую ценность, а вместе
с остальными описанными критериями подтверждает
ее высокую достоверность.
ВЫВОДЫ
Применение неоадъювантной химиолучевой
терапии существенно влияет на пролиферативную
и апоптотическую активность РЩЖ. Данный способ лечения ведет к наиболее значимым изменениям
изучаемых параметров при низко дифференцированных и недифференцированных формах рака, что
является перспективным для дальнейшего изучения
относительно их резистентности к традиционным
методам лечения РЩЖ.
Перспектива дальнейших исследований состоит
в выявлении корреляционных взаимосвязей между
клиническим и патоморфологическим эффектами
предложенной нами неоадъювантной химиолучевой
терапии.
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ — № 2 — 2014
59
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ
Ю. О. Вінник та ін.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Афанасьева З. А. Иммуноморфологические исследования в диагностике опухолей щитовидной железы / З. А. Афанасьева, С. В. Петров, Р. Ш. Хасанов // Российский онкологический
журнал. — 2005. — № 5. — С. 50–54.
2. Ланцов Д. С. Пролиферативная активность папиллярной микрокарциномы щитовидной железы /
Д. С. Ланцов // Архив патологии. — 2006. — № 5. — С. 16–19.
3. Оценка ответа злокачественных опухолей щитовидной железы на противоопухолевую терапию / Ю. А. Винник, В. Н. Горбенко, А. Р. Васько, В. В. Гаргін // Експериментальна та клінічна
медицина. — 2014. — № 1. — С. 144–149.
4. Пат. № 23830. Спосіб оцінки лікувального патоморфозу злоякісної пухлини / О. А. Суховерша,
І. В. Біленький, С. М. Чекан. — установа Дніпропетровська медична академія. — Заява. 11.12.2006. Опуб.
11.06.2007. — Бюл. № 8.
5. Патологоанатомическая диагностика опухолей человека: рук-во для врачей / под ред. Н. А. Краевского, А. В. Смольянникова, Д. С. Саркисова [и др.]. — М.: Медицина, 1993. — Т. 2. — 686 с.
6. Пинский С. Б. Анапластический (недифференцированный) рак щитовидной железы / С. Б. Пинский,
В. В. Дворниченко, О. Р. Репета / Сибирский медицинский журнал. — 2008. — № 8. — С.14–20.
7. Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека / под. ред. С. В. Петрова,
Н. Т. Райхлина. — 3-е изд. – Казань: Титул, 2004. — 456 с.
8. Ультраструктурные и иммуногистохимические особенности рака щитовидной железы / Т. В. Павлова,
Е. А. Смирнова, Л. Е. Гуревич, И. А. Павлов // Архив патологии. — 2008. — № 4. — C. 10–13.
9. Химиотерапевтический патоморфоз злокачественных опухолей / К. А. Галахин, О. Г. Югринов,
Е. Г. Курик [и др.] // Укр. хіміотерапевт. журн. — 2000. — № 4 (8). — С. 8–12.
10. Dabbs D. J. Diagnostic immunohistochemistry / D. J. Dabbs. — Churchill Livingstone. — 2006. — 828 p.
11. DeLellis R. A. Eng С Pathology and Genetics of tumours of endocrine organs / R. A. DeLellis, R. V. Lloyd,
P. U. Heitz // World Health Organization classification of tumors — IARC Press, Lyon. — 2004. — P. 49–105.
12. Rosai J. Ackerman’s Surgical Pathology. – 8th Edition, Ch. 9 / J. Rosai // Thyroid gland. — St. Louis:
Mosby. — 1996. — Vol. 1. — P. 493–588.
13. The management of thyroid nodules: a retrospective analysis of health insurance data / R. Wienhold, M. Scholz,
J. R. Adler [et al.] // Dtsch. Arztebl. Int. 2013. — Vol. 6. —№ 110 (49). — Р. 827–834.
60
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ — № 2 — 2014