ПРОЕКТ;pdf

С.А.Рахимов, А.Р.Исроилов
ГОСПИТАЛ
ПЕДИАТРИЯ
Тошкент
2010
Цулланма тузувчияари «Госпитал Педиатрия» фанидан узбек тилида
дарслик яратишни уз олдимрига мацсад цилганлар. Дарслик туртта асосий
булим: клиник пульмонология,
кардиоревматология,
гастроэнтерология,
нефрологиядан иборат.
Уни тузишда танщли Россия олимлари охирги 5 йил ичида тахрир этган
уцув цулланмалари, шмшнгдек кафедра ходимларининг бой амалий тажрибаси,
Узбекистоп Республикасининг минтак,авий хусусияти инобатга олинган.
Дарсликда болалар ёшида куп учрайдиган касалгикларни
замонавий
ташхислаш, крёсий ташхислаш, даволаш стандартлари ва реабилитация
режалари уз аксини топган.
Дарслик Тиббиёт Олий Ук,ув Юртлари юкрри бос^ич талабалари,
магистрлар, умумий амалиёт шифокорлари та мулжаллапган.
Та^ризчилар:
Т о ш П М И Болалар пропедевтикаси кафедраси мудири,
профессор Х.Н Файзиев
Т о ш В М О И б о л а л а р к а с а л л и к л а р и ва о в ^ а т л а н т и р и ш а с о с л а р и
кафедраси мудири, профессор А.Т.Султанов
Т о ш Д а в М А , б о л а л а р касалликлари к а ф е д р а с и м у д и р и ,
профессор И.А.Каримжонов
Тузувчилар:
ТошПМИ Госпитал Педиатрия ва ноапъанавий даволаш асослари I, П кафедраси
ходнмлари (профессор Рахимов СА., профессор Исроилов А.Р., профессор
Юлдашев И.Р, доцент Ходжиметов Х.А.^доцепт Ибрагимов Ф.А., доцент Жураева
З.Ё ассистентлар: Маллаев Ш.Ш., Илхомова Х.А., Абдуразакова З.К., Дергунова
Г.Е., Илхомов А.Ф., бурбонов Ю.К., Маннанова СМ., 'Гашметова Б.Р., Турсуиова
О.А, Рахманова Д.И, Мавляпова Д.А., Азизова Ф.С., Муртазина Л.Б, Арслапова
Г.Н, Тухтаева О.Т, Ахмедханова Ш.Н, Кощанова Г.А, Босимова Н.М, Бобоназаров
Б.Н, Шомурадова Ш.Ш, Мусоходжаева J1.X, Саъдуллаева И.1^. ).
Госпитал Педиатрия /Рахимов С.А.,
Исроилов А.Р. тахрири остида/
Топткент - 2010. 696 бет.
МУНДАРИЖА.
I боб. Бронх ва уика касалликлари.
Бронхитлар доцент Ибрагимов Ф.А..
Уткир бронхит (оддий)
Уткир обструктив бронхит
Уткир бронхиолит
Уткир облитерланувчи бронхиолит
Маклеод синдроми
Уткир (рйталанувчи бронхитлар
Уткир ва чузилувчан зотилжамлар доцент Ходжиметов Х.А.:
Учоцли зотилжам
Сешснтар зотилжам
Круиоз зотилжам
Интерстициал зотилжам
Хар хил кузкатувчшир ча(^ирган зотилжамларнинг асосий хусусият лари:
Пневмококкли зотилжам
Стрептококкли зотилжам
Стафипококюш зотилжам
Грамманфий микрсюр] анизмлар томонидан ча^ириладш аи
зотилжамлар: ассистент Малтев Ш.Ш.
Гемофил таё^часи ча^ирган зотилжамлар
Фридлеидер таё^часи ча^ирган зотлжам (клсбсиеллезли зотилжам)
Кук йиринг таёкчаси томонидан чацирилган зотилжам
Вирусли зотилжамлар ассистент Илхомова Х.А
Цитомааловируслар чацирган зотилжамлар
Микоплазмали зотилжам ассистент И.гхомова Х.А
Орнитозли зотилжам ассистент Илхомова Х.А
Хламидияли зотилжам ассистент Илхомова Х.А
Янти турилган ча^ало^лар хламидиози ассистент Малчаев 111 III
Легионе ллезли зотилжам
Пневмоцистли зотнпжам
Эозинофилли зотилжам
Калла генозларда учрайдиган упка касалликлари:
Ревматик зотилжам ассистент Маггаев 111.111
Дескваматив интерстициал зотилжам ассистент Ма.паев Ш.Ш
Патоген замбурукпар чакирган зотилжамлар:
3
Нет
9
24
33
36
38
40
62
64
65
69
72
75
77
82
83
84
86
86
88
89
89
90
90
91
91
92
93
93
94
мки mill in I'<<MMI<II1M iii i in mrinn Ma t inee 111.Ill
Viihh hi iwpiHilitftM
Vhkii <i> нмтмнкош
I to
imo i (Дирлиш касаллиги)
At iiti|>нiit>ii циникам
'Ihiihii'i шиитам
' in i i iHitti пншушшни ташхислаш дастури ва мезоцлари ассистент
I с/1. iMixtti <) А
II | |
hi келувчи касаллюсларнинг 1^иёсий ташхислаш алгоритми
•нк н|шш Стлан кузатилувчи нафас тизими касалликларининг киёсий
шшхшлиш алгоритми ассистент Турсунова О.А.
I U-ркутир товушни узгариши билан кечадиган нафас тизими касалликларини
^imdH ташхислаш алгоритми доцент ХоджиметовXА.
Чотилжамнинг умумий давоси доцент ХоджиметовX.А.
Болаларда дастлабки 6 ойлигида шифохонада таш^аридаги зотилжамнинг
стандарт давоси
Болаларда jhrcup зотилжамни антибактериал даволаш алгоритми
Болаларда турли касалликлар асосида зотилжамни ксчув хусусиятлари
доцент Ходжиметов Х.А.'.
Болаларда зотилжам ички мия тутма жарохати билан ксчиши ассистент
Илхомова Х.А
Рахит утказаёгган болаларда кечиши ассистент Илхомова Х.А
Гипотрофия утказаёттан болаларда ксчиши
Ллмфатик-гипоиластик диатез.'м болаларда кечиши
ассистент Малчаев Ш.111
Экссудатив-катарал диатсзли болаларда ксчиши
ассистент Ма.паев Ш.Ш
Димлаиишли зотилжам доцент Ибрагимов Ф.А.
Сурункали зотилжам ассистент Рахманова ДИ..
Зотилжам ва бронхитлар мавзусидаги контрол саволлар ва топшири^чар
Альвеолитлар ассистент Абдуразакова З.К
'Гоксик фиброзланувчи альвеолит (ГФА)
Пдионатик фиброзланувчи альвеолит (ИФА)
Бирикткрувчи тукима касаликларида нафас аъзоларининг зарарланиши
ассистент Мамаев Ш.Ш.:
Плевритлар ассистент Абдуразакова З.К.
Умка агснезияси ва анлазияси ассистент Илхомов А.Ф.
Упка булагининг оддий гипоплазияси
Упка б^лагининг кистоз гипоплазияси
Трахея ва бронхлар дсворларишшг ривожланиш ну^сонлари
Трахеобронхомаляиия Мунье - Кун синдроми
Вильямс-Кемпбел синдроми
Бронхомаляция
Упка гемосидсрози ассистент Валиева Н.Ш
Упка альвеола микролитиази ассистент Валиева Н.Ш
4
95
97
98
99
101
102
103
105
108
109
111
117
121
123
123
124
127
129
132
133
134
146
149
152
156
161
176
177
178
179
180
183
185
186
188
Ателектаз ассистент Валиева H.L1I
II боб. Юрак к»м - т о м и р тшимининг касалликлари
Туила юрак нуцсонлари ассистент Илхомов А.Ф
Очик; артериал йулак
Булмачалараро туси^ нуксони
Коринчалараро гуси»; нуксони
ФaJШO касаллиги
Уика артериясининг стенози
Аорта стенози
Аорта коарктапияси
Турма юрак нуксонларини даволаш
Болаларда орттирилган юрак ну^сонлари ассистент Ташметова Б.Р.
Митрал щогцок етишмовчилиги
Митрал стеноз
Комбинирланган митрал пунсон
Аорта ^оп^оси етишмовчилиги
Аортал стснози
Уп тава^али комко^ ну^сонлари
Куп Ц0ПЦ019Ш ну^сонлар
Юракни яллш=ланиш касалликлари
Норевмагик миокардитлар
Орта сшли болаларда миокардитлар ассистент Рахманова Д.И
Норевматик кардитларни даволаш
Кардиомиопагиялар ассистент Курбанов ЮК.
Гипертрофик кардиомиопатия
Рестриктив кардиомиопатия
Иифекинон (септик) эндокардит доцент Ибрагимов Ф.Л.
Перикардитлар ассистент Иавлянова Д.А
Гипертония касаллиги ассистент И.пхомова Х.А.
Артериал гипотензия ассистент Ияхомова Х.А.
Вегето цон - томир дисгонияси ассистент И.тхомова Х.А.
Юракнинг бириктирувчи губима диенлазиялари
Митрал ^опкок пролапеи ассистент Абдуразакова З.К.
Аритмиялар ассистент Маннанова С М
Импул1>с пайдо булишиниш бузилиши:
Синус тахикардия
Синус брадикардия
Синус аритмия
Синус тугуншш бушашнш синдроми
Экстрасистолиялар:
К^оринчалар экстрасис голияси
Пароксизмал суправентрикуляр тахикардия
Хилпилловчи аритмия
Импульс утказувчанлш и бузилипшари ва аномалиялари:
Юрак блокадалари
5
189
194
198
203
208
214
219
224
230
235
241
242
245
248
248
251
253
254
261
265
271
275
276
281
289
299
307
314
323
339
346
362
365
367
369
371
373
377
378
389
393
К^оринчаларни вав^тдан илгари кузгалиши (WPW синдроми)
KiicujapraH Р - Q кнтервали синдроми
Бириктирувчи туциманинг тизимли касалликлари:
Ревматик иситма (Ревматизм) ассистент Дергунова Г.Е
Тизимли кизил югурик ассистент Маляаев 111111
Дерматомиознт ассистент Мамаев III.111.
Тизимли склеродермия ассистент Маляаев Ш.Ш.
Тугунчали периартериит ассистент Маляаев Ш.Ш.
Ювенил ревматоид артрит ассистент Ма.паев Ш.Ш.
Сурункали юрак етишмовчи;шги доцент Ибрагимов Ф.А.
Харакат аъзоларининт касалликлари: ассистент Азизова Ф.С.
Реактив артрит
Рейтер синдроми
Инфекцион - аллергик артрит
П1 боб. Мсъда - ичак тизими касалликлари
Ошцозон-югзи-тунгач рефлюкс касаллиги (гастроэзофшиал рефлюкс
касаллиги ГЭРК) доцент Жураева З.Ё
Ошщозон функционал бузилиши. Функционал диспепсия
доцент Жураева З.Ё
Аэрофагия ассистент Муртазина ЛЯ.
Функционал ^усиш ассистент Муртазина ЛЯ.
Уткир гастрит ассистент Муртазина Л£.
Опн^озон ва 12 бармо^ ичак яра касаллиги доцент Жураева З.Ё
Овцат хазм цюжш ва сурилишнинг бузилиши билан кечувчи
энтероцеллюлар мальабсорбция. Целиакия доцент Жураева З.Ё
Уиппл касаллиги (ичак дистрофияси) доцент Жураева З.Ё
Экссудатов энтеропатия доцент Жураева З.Ё
Ош^озон ости безининг тугма гипоплазияси доцент Жураева З.Ё
Дисахаридаза етишмовчилш и ассистент Арсмнова Г.Н
Носпецифнк ярали колит (НЯК) ассистент Арсмнова Г.11
Ут чикариш тизими касалликлари ассистент Арсланова Г.Н
Дисюу1езиялар ассистешп Тухтаева О Т
Уткир холецистит (уткир холецистохолангит ассистент
Тухтаева О Т)
Сурункали холецистит ассистент Тухтаева О Т
Болалардаги ут йуллари касалликларини даволаш ассистент Тухтаева ОТ
Жигарнинг сурункали касалликлари ассиапент Шомурадова Ш.Ш
Сурункали гепатит ассистент Шомурадова Ш.Ш
Сурункали гепатит билан касалланган бсморларни даволаш ассистешп
Шомурадова Ш.Ш
Жигар циррози ассистешп Шомурадова Ш.Ш
Наслий гепатозлар ассистент Ахмедханова ШЯ
Иммунотанцнслик холатлари ассистент Кощанова Г А
Сепсис ассистешп Кощанова Г.А
6
404
405
412
426
436
443
453
455
466
475
487
493
504
510
513
514
515
517
530
538
540
543
547
549
556
556
560
562
569
574
575
586
590
605
613
619
IV боб. Сийдик ажратиш тизими касалликлари
Интерстициал нефрит ассистент Боси.чова НМ
Сурункали интерстициал нефрит ассистент Саъду.иаева И.К,.
Сурункали буйрак етишмовчилю и ассистент Саъду.паева И %
Сийдик чикарув йуллари инфекцияси ассистент Бобоначаров Б.Н
Цистит ассистент Бобоначаров Б.Н
Пиелонефрит ассистент Бобоначаров Б.Н
Гломерулонефрш Мусоходжае.ва Л.Х
Уткир гломерулонефрит ассистент Бобоначаров Б.Н
Сурукали гломерулонефрит ассистент Бобоначаров Б.Н
*
7
632
639
648
657
658
662
673
675
680
ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР
Детские болезни. Под редакцией Н.П.Шабалова. JT., 2003.
Фармако-рецептурный справочник педиатра. Под редакцией
И.Н.Усова. Минск, 1990.
Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. М., 1985.
СтуДеникин М.Я. Аллергические болезни у детей. - М.:
Медицина, 1986.
Балаболкин И.И. Бронхиальная астма у детей. - М.: Медицина,
1985.
Иегер Л. (ред.) Клиническая иммунология и аллергология. М.: Медицина, 1986. - Т. 1, 2, 3.
Хакбердыев М.М., Юлдашев И.Р. Общее понятие об аллергии
(терминология, критерии, классификация). - Ташкент, 1997.
Хакбердыев М.М., Юлдашев И.Р., Абдурахманов К.Х.
Аллергия хакида умумий тушунчалар. - Тошкент, 1999.
Насонова В А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология.
М„ 1989.
Бодня И.А. Хронические заболевания кишечника у детей.
Ташкент. М.. 1986.
Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология. М.,
1989.
Маковецкая ГА. Диагностические ошибхи в детской нефрологии. М.,1987.
Фармакотерапия в гастроэнтерологии. Радбиль О.С. М , 1991.
Клиническая оценка лабораторных тестов. Под редакцией
Тица Н У. М.,1986.
ПодымоваС.Д. Хронические гепатиты. М.:, Медицина., 1993.
Руководство по заболеваниям органов дыхания у детей. Под
редакцией В.К.Таболина. М., 1989.
Белоконь Н.А, Кубергер М Б. Болезни сердца и сосудов у
детей, руководство для врачей. М., 1987, В 2 томах.
Рачинский С.В., Таточенко В.К. Болезни органов дыхания у
детей. Москва «Медицина», 1987.
Руководство по гематологии. Под редакцией А.И.Воробьева. I
и И том, М., 1985.
Петров Р.В. Иммунология. - Москва «Медицина», 1987.
690
Козловская JI B , Николаев А.Ю. Учебное пособие по клиническим, лабораторным методам исследования. Москва «Медицина», 1985.
Шевченко И.А. Лабораторные методы исследования при заболеваниях органов пищеварения. «Медицина», 1986.
Назиров Ф.Г, Денисов И.Н, Улугбеков Э.Г. Справочник путеводитель практикующего врача. 2000 болезней от А до Я.
Москва,2000.
Алексеева Екатерина Иосифовна. Побочные эффекты длительного лечения глюкокоргикоидами у больных с тяжелыми системными вариантами ювенильного ревматоидного артрита / Е. И.
Алексеева // Медицинская помощь : научно-практический журнал. 2 0 0 0 , - N 6 . - С . 49-51
Алексеева Екатерина Иосифовна. Сандиммун-неорал - новое
качество жизни для больных тяжелым системным ювенильным
ревматоидным артритом / Е. И. Алексеева, И. Е. Шахбазян //
Терапевтический архив. - 1999. - Том 71,N 5 . - С. 26-29.
Алексеева Екатерина Иосифовна. Эффективность и безопасность комбинированной иммуносупрессивной терапии циклоспорином и метотрексатом у больных тяжелым ювенильным артритом
/ Е. И. Алексеева, С. И. Валиева, Д. В. Апаева // Новые лекарственные препараты : экспресс-информация. - 2007. - N 9 . - С. 55-64
Васильева Т. Г.Патогенетические аспекты остеопении при
ювенильных артритах / Т. Г. Васильева, Ф. Ф. Антоненко II Педиатрия: журнал им. Г. Н. Сперанского / Союз педиатров России. 2007. - Том 86,N 6 . - С. 123-128
Влияния особенностей течения заболевания и глюкокортикоидной терапии на рост детей, страдающих ювенильным ревматоидным артритом / Е И. Алексеева. И. Е. Шахбазян, Т •"•. яарова
и др. // Российский педиатрический журнал. - 2003. - N 1 . - С. ' М З .
Комбинированная иммуносупрессивная терапия циклоспорином А и метотрексатом тяжелых форм ювенильного ревматоидного
артрита / И. Е. Шахбазян, Е. Ю. Афонина, К. Б. Исаева, В. Я.
Ельяшевич // Российский педиатрический журнал: научно-практический журнал. - 2006. - N 5 . - С. 7-12.
Кузьмина Нина Николаевна. Современная стратегия и тактика
фармакотерапии ювенильных артритов / И. Н. Кузьмина, И. П.
Никишина, С. О. Салугина // Русский медицинский журнал. - 2003.
Том 11,N7 . - С . 419-423
691