Артмани как пользоваться в nfs pro street;pdf

ÉÇÄÕ » ÌÃɾÈľÆÁÁ ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»¹
ž¿½ÌpÇÊÊÁ¾ÂÁÀ¹É̺¾¿ÆÔÅÁ¼ÇÊÌ
½¹ÉÊË»¹ÅÁ¦
b
ËÇ »É¾Å¸ ùà ÈÉǽÇÄ¿¹Ä¹ÊÕ ÇÍÁ
ÏÁ¹ÄÕƹ¸ ϾɾÅÇÆÁ¸ ÌоÆÁÃÁ Ê
ƾ˾ÉȾÆÁ¾Å¿½¹ÄÁÃǼ½¹¿¾À¹À»ÇÆÁË
ȾɻÔ À»ÇÆÇà hÅ ÎÇ˾ÄÇÊÕ ÈÇÊÃÇɾ¾
ÈÇȹÊËÕ » Ê»¾Éù×ÒÁ¾ ÐÁÊËÇËÇ ÃĹÊ
ÊÔ Ê¾ÊËÕ À¹ ÆǻԾ ȹÉËÔ Á »ÊËɾËÁËÕ
ʸ Ê ÌÐÁ˾ľŠƹ ȾɻÇÅ ÌÉÇþ ÅÁɹ
b ÃÇÆϾ ÃÇÆÏÇ» ľÆËÇÐÃÌ É¹ÀɾÀ¹ÄÁ
À»ÇÆÇÃÈÉÇÀ»¾Æ¾ÄÁ»Ê¾ÎÈÉÁ¼Ä¹ÊÁÄÁ»
À½¹ÆÁ¾ ÊÇ Ê»¾ËÄÔÅÁ Á ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÆÔ
ÅÁÈÇÈÇÊľ½Æ¾ÅÌÊÄÇ»Ì˾ÎÆÁÃÁÃĹÊ
ʹÅÁÈÉÇÊËÇÉÆÔÅÁÎÇÄĹÅÁ
x
ÃÇĹÁÆ˾ÉÆ¹Ë ÁžÆÁ h»¹Æ¹
j¹ÆÁ½Á ÈÇÊËÉǾƹ Á ǺÇÉÌ
½Ç»¹Æ¹ÈǾ»ÉÇȾÂÊÃÁÅÊ˹ƽ¹É˹Å
nƹ ɹÊÊÐÁ˹ƹ ƹ žÊË ÈÇÊ
ËÉǾÆÔ ÌоºÆÔ ÊȹÄÕÆÔ ¹½ÅÁ
ÆÁÊËɹËÁ»ÆÔ Á ÊÈÇÉËÁ»ÆÔ ÃÇÉ
ÈÌÊ ¹ ÊËÉÇÁ ËÊ ¸ ÍÌ˺ ÇÄ ÕÆ Ç¾ ÈÇÄ ¾
sоºÆǾ À¹»¾½¾ÆÁ¾ ÊË¹Æ¾Ë »ËÇÉÔÅ
½ÇÅÇŽĸ½¾Ë¾ÂÁÀŹÄÇǺ¾ÊȾоÆ
ÆÔΠʾž pÌÃǻǽÁËÕ ÁÆ˾ÉƹËÇÅ
ºÌ½¾Ë jÇÆÊ˹ÆËÁÆ j¹ÆÁ½Á nÆ ÊÔÆ
h»¹Æ¹ j¹ÆÁ½Á ÌÐÁ˾ĸ ÑÃÇÄÔ µ
ÃÇËÇÉÔ ÈǼÁº »Ç »É¾Å¸ ˾ÉÉÇÉÁÊ
ËÁоÊÃÇ¼Ç À¹Î»¹Ë¹ ÈÔ˹¸ÊÕ À¹ÒÁ
ËÁËÕÊ»ÇÁÎÌоÆÁÃÇ»
opnnm
r½Ã
ªª
t¸ÂÉ
ªª
}ÃÇÆÏʸPGGJDF!VOEQSV
hÅʽÈŽʪɸÁÊXXXVOEQSV
Интервью номера
Управление Верховного Комиссара
по правам человека
Не молчи…
Скажи дискриминации НЕТ!
Приближается 10 декабря – дата, когда весь мир отмечает День прав человека. В связи с этим
Старший советник по правам человека при системе ООН в РФ Дирк Хебеккер ответил на
вопросы «ООН в России».
ª cÅ u½¹ ½Â ½È ¸ ¼¸ºÅ Æ ÄÀÈ Æº ƽ
ÉÆÆ ¹Ñ ½ÉÊ ºÆ ÆÊÄ ½Ï ¸½ Ê d½ÅÔ Çȸº
Ͻà ƺ ½Â ¸ À ÇÆÏ ½Ä Ë ÕÊÆ ÇÈÆÀ ÉÍ Æ¼ ÀÊ
ÀĽÅŠƼ½Â ¸¹È ·
« bȾɻԾ d¾ÆÕ Èɹ» оÄÇ»¾Ã¹ ºÔÄ
ÈÉÇ»ÇÀ¼Ä¹Ñ¾Æ c¾Æ¾É¹ÄÕÆÇ `ÊʹÅ
ºÄ¾¾Â nnm ѾÊËÕ½¾Ê¸Ë Ä¾Ë Æ¹À¹½ « »
¼Ç½Ìd¹Ë¹½¾Ã¹ºÉ¸ºÔĹ»Ôº
ɹƹ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ÁžÆÆÇ » ÖËÇË ½¾ÆÕ
» ¼Ç½Ì ºÔĹ ÈÉÁƸ˹ bʾǺҹ¸
½¾ÃĹɹÏÁ¸ Èɹ» оÄÇ»¾Ã¹ « ȾɻÔÂ
»ÅÁÉÇ»ÇÂÁÊËÇÉÁÁ½ÇÃÌžÆË»ÃÇËÇ
ÉÇÅ ÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ÆÔ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¸ Ç
Èɹ»¹ÎоÄÇ»¾Ã¹
ªj¸¾¼ÓÁ»Æ¼nnmÆÇȽ¼½Ã·½ÊÉǽÎÀ
¸ÃÔÅËÖ Ê½ÄË ¼Ã· dÅ· Çȸº ϽÃƺ½Â¸
j¸Â¸·Ê½Ä¸ºÓ¹È¸Å¸º»Æ¼Ë
«bÆÔÆ ¾ÑÆ ¾Å¼Ç½ Ìd¾ÆÕÈɹ»Ð¾Ä Ç
»¾Ã ¹ ºÌ½ ¾Ë ÈÇÊ» ¸Ò ¾Æ À¹Ò ÁËÆ Áà ¹Å
Èɹ» Ð¾Ä Ç» ¾Ã ¹ ÃÇË ÇÉ Ô¾ ɹº ÇË ¹× Ë
½Ä¸ ËǼ Ç ÐËǺ Ô ÈÇÄ Ç¿ ÁËÕ ÃÇÆ ¾Ï
Ä׺ ÔÅ ÍÇÉÅ ¹Å ½ÁÊà ÉÁÅ ÁÆ ¹Ï ÁÁ »Ç
»Ê¾ÅÅÁÉ ¾nÆÈÉǽ ¾ËÈǽÄÇÀ ÌƼ ÇÅ
¥m¾ÅÇÄÐ Á§qù¿ Á½ÁÊà ÉÁÅ ÁÆ ¹Ï ÁÁ
mer¦ b ÖËÇË ½¾ÆÕ Á » ˾Р¾Æ Á¾ »Ê¾¼ Ç
Êľ½ Ì× Ò¾¼ Ç ¼Ç½ ¹ sÈÉ ¹»Ä ¾Æ Á¾ b¾É
ÎÇ»Æ Ç¼ Ç ÃÇÅ ÁÊÊ ¹É ¹ nn m ÈÇ Èɹ» ¹Å
Ð¾Ä Ç» ¾Ã ¹ ÈÉÁÀ Ô» ¹¾ Ë Èɹ» ÇÀ ¹Ò ÁË
ÆÁà ǻ »Ê¾¼ Ç ÅÁÉ ¹ ½¾Ä ÁË ÕÊ ¸ Ê»ÇÁ Å
½ÔÂ Ð¾Ä Ç» ¾Ã ÅÇ¿ ¾Ë ÊÔ¼É ¹ËÕ »¹¿Æ Ì×
ÉÇÄÕ»ºÇÉ Õº ¾Ê½ÁÊà ÉÁÅ ÁÆ ¹Ï Á¾ Â˾Å
ʹŠÔÅ Êǽ ¾ÂÊ Ë»Ì¸ ÊÇºÄ ×½ ¾Æ Á× Èɹ»
Ð¾Ä Ç» ¾Ã ¹»Ï¾Ä ÇÅ
ª j¸Â ÀÄ À Ä½È ÆÇÈ À· ÊÀ· ÄÀ nn m º
pÆÉÉ ÀÀÇøŠÀÈ Ë½ ÊÆÊÄ ½Ê ÀÊÔÇÈÀ¹
ÃÀ¾ ¸Ö ÑÀÁÉ ·d½ÅÔÇȸºÏ½Ã ƺ ½Â ¸
« oÇ Ì¿¾ ÊÄÇ¿Á»Ñ¾Âʸ Ëɹ½ÁÏÁÁ
¹¼¾ÆËÊË»¹ nnm ÊǺÁɹ×Ëʸ ÈÉÁƸËÕ
ÌйÊËÁ¾ » ¾¿¾¼Ç½ÆÇÅ ÃÁÆÇ;ÊËÁ»¹Ä¾
¥q˹Äþɦ ÃÇËÇÉÔ ÈÉÁÌÉÇÐ¾Æ Ã ½¾Ã¹ºÉ¸ÁÈÇÊ»¸Ò¾ÆÀ¹ÒÁ˾Èɹ»Ð¾ÄÇ
»¾Ã¹ jÉÇž ËÇ¼Ç ÅÔ ÇºÉ¹Ò¹¾Åʸ ÃÇ
»Ê¾Å ƹÑÁŠȹÉËƾɹŠ» pÇÊÊÁÂÊÃÇÂ
t¾½¾É¹ÏÁÁ Ê Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾Å ÈÉÇ»¾Ê
ËÁ » d¾ÆÕ Èɹ» оÄÇ»¾Ã¹ ÊǺÊË»¾ÆÆÔ¾
¹ÆËÁ½ÁÊÃÉÁÅÁƹÏÁÇÆÆÔ¾ ¹ÃÏÁÁ Á
¼ÇËÇ»ÔÈǽ½¾É¿¹ËÕÖËÁÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ô
eÃ¹Ë ¾É ÁÆ ¹l¸À½ ÉÁà ǻ ¹
ÇÈÔË ÇÅ ºÇÉ Õº Ô Ê ½ÁÊà ÉÁÅ ÁÆ ¹Ï Á¾ Â
r¹Ã ÁÅ ÇºÉ ¹À ÇÅ ºÇÄ ÕÑ ¾ Ä×½ ¾Â ÊÅÇ
¼ÌË ÌÀÆ ¹ËÕ Ç ËÇŠùà ÅÇ¿Æ Ç À¹Ò Á
Ò¹ËÕ Èɹ» ¹ Ð¾Ä Ç» ¾Ã ¹ Á ÈÉÁÆ ¸ËÕ
Æ¾È ÇÊÉ ¾½ÊË »¾ÆÆ Ç¾ ÌйÊË Á¾ » Èɹ» Ç
À¹Ò ÁËÆ Ç½¾¸ Ë¾Ä ÕÆ ÇÊË Á
}˹ ùÅÈ ¹Æ Á¸ ÈÉÁÀ» ¹Æ ¹ ÈÇà ¹À ¹ËÕ
ÑÁÉ Çà ÇÂ ÇºÒ ¾ÊË »¾ÆÆ ÇÊË Á ÐËÇ Ã¹¿
sbjow
r½Ã
ªª
t¸ÂÉ
}ÃÇÆÏʸEJSLIFCFDLFS!VOEQPSH
hÅʽÈŽʪɸÁÊXXXVOSVTTJBSV
ООН В РОССИИ №5 (72)
17