Затвор Объектив Разрешение Скорость передачи данных;pdf

SIH
SImet ingmAÀmhAediSkAY nmH
SImAn ev‘TnAzAYÆH kivtAikÆkeksrI.
evdAÀAAYÆveYÆA em siÇx¬AM sdA id..
SIm¹AgvtpurANAÀgÆtm
..dgItm ..
This document∗ has been prepared by
Sunder Kidambi
with the blessings of
SI r”rAmAnuj mhAediSkn
His Holiness ´
sr¯ımad a
¯n
sr¯ırangam
˙
.d
. avan of ´
∗
This was typeset using Bengali for TEX.
SIH
SImet rAmAnujAY nmH
..dgItm ..
SId vA
ijtM t aA±ivdxuYÆ ýeY iýrþ em.
vvtA rAxsA rA·M svÆA aA±en nmH.. 1 ..
nmH p‘jnAvAY vUtsUe‰iÅYA±en.
vAsuedvAY SAÀAY kU TAY erAieF.. 2 ..
s‘FÆNAY sU‰AY durÀAYAÀkAY .
nemA ivïpebAxAY pduÙAYAÀrA±en.. 3 ..
nemA nemAin·AY FIekeSiÅYA±en.
nmH prmhMsAY pUNÆAY invWtA±en.. 4 ..
gÆApvgƸArAY intM iFed nmH.
nemA ihrNvIYÆAY AtuehÆA²AY tÀev.. 5 ..
nm jÆ eF ²YAH pteY Yžertes.
tWiÌdAY jIvAnAM nmH svÆrsA±en.. 6 ..
svÆs­A±edhAY iveSFAY vIYes.
nmEÿelAkpAlAY sh ejAblAY .. 7 ..
azÆil”AY nves nemAÀbÆihrA±en.
nmH puNAY elAkAY amuE÷ vUirvÆes.. 8 ..
pvW¬AY invW¬AY iptWedvAY kmÆeN.
nemAxmÆivpAkAY mWtev duHKdAY .. 9 ..
nmý aAiSFAmIS mnev kArNA±en.
nemA xmÆAY bWhet kW AYAku ¨emxes.
puFAY purANAY sAqKeYAegïrAY .. 10 ..
dgItm
Si‚²YsemtAY mIXueFhqkW tA±en.
et aAkU itpAY nemA vAeAivvUteY.. 11 ..
dSÆnM enA iddW‡UNAM edih vAgvtAiÆtm.
pM ipYtmM AnAM sevÆiÅYNA¢nm.. 12 ..
i‹pAvWDGnSAmM svÆesOÅYÆsqghm.
AvÆAYttubÆAM sujAtirAnnm.. 13 ..
p»ekASplASA‡M suÅr×u sunAiskm.
sui¸jM sukepAlAsM smkNÆivvUFNm.. 14 ..
pIitphistApA”mlEkpeSAivtm.
lstp‘jik¢ádukUlM mWòku ©lm.. 15 ..
urtikrITvlY hArnUpuremKlm.
S“…gdAp» mAlAmNu¬mi·Æmt.. 16 ..
isMhøÆi°eFA ib×tesOvggIvekOþvm.
iSYAnpAiYnA i‡Ì inkFAeíAresAést.. 17 ..
pUrerksMivŒ vilvãdelAdrm.
pitsq…AmYi¸ïM nAvAvtÆgvIrYA.. 18 ..
SAmeSANixerAiu dukUlNÆemKlm.
smAvÆqiGjqeGA inÙjAnusudSÆnm.. 19 ..
pdA Srtp»plASerAiFA
nKduivenÆAÀrGM ivxuÈtA.
pdSÆY IYmpAýsAxvsM
pdM erA mAgÆýemAjuFAm.. 20 ..
tdUpmnuexYmA±i·mvItAm.
Y¹i‚eYAegAvYdH xmÆmnuitótAm.. 21 ..
vvAn vi‚mtA levA dulÆvH svÆedihnAm.
ArAjsApivmt kAeÀnA±iv´itH.. 22 ..
www.prapatti.com
2
Sunder Kidambi
dgItm
tM durArAxmArAx stAmip durApYA.
kAÀv‚A ekA vAe¡tpAdmUlM ivnA bihH.. 23 ..
Y² inivÆòmrNM kW tAeÀA nAivmnet.
ivïM ivxvMsYn vIYÆeSOYÆivUijÆt×uvA.. 24 ..
‡NAexÆnAip tuleY n gÆM nApunvÆvm.
vgvtsi”s”s mtÆAnAM ikmutAiSFH.. 25 ..
azAnGAqeGýv kIitÆtIzÆ eYArÀbÆihHAnivxUtpApmnAm.
vUetFvnue…ASsus­SIilnAM
sAts”emAnugh F nýv.. 26 ..
n Ys i¬M bihrzÆiv×mM
temAhAYAM iv·mAivSt.
Y¹i‚eYAgAnugWhItm¢sA
muinivÆeò nnu t² et gitm.. 27 ..
Ye²dM vjet ivïM ivïiÇvvAit Yt.
tt °M b prM ejAitrAkASimv ivýWtm.. 28 ..
eYA mAYeYdM pupYAsWjdibvitÆ vUYH ‡pYtivi…YH.
Ye¹dbui·H sidvA±duHYA
tmA±tM vgvn ptImih.. 29 ..
i…YAklAEpirdemv eYAignH
S·AiÈtAH sAxu YjiÀ is·eY.
vUetiÅYAÀH kreNApli‡tM
eved te t v ekAivdAH.. 30 ..
°emk aAdH puFH suÌSi‚ýYA rjHs­temA ivivdet.
mhAnhM KM mdiŒvAxÆrAH
surFÆeYA vUtgNA dM YtH.. 31 ..
www.prapatti.com
3
Sunder Kidambi
dgItm
sWòM Se‚dmnupivòêtuivÆxM purmA±AMSekn.
aezA ivduýM puFM sÀmÀvÆuqe‚ FIEkmÆxu sArGM YH.. 32 ..
s F elAkAnit©evegA
ivkFÆis °M Klu kAlYAnH.
vUtAin vUEtrnuemYte­A
GnAvlIvÆAYuirvAivFhH.. 33 ..
pm¬muE—irit kW tiÀYA
pvW·elAvM ivFeYFu lAlsm.
°mpm¬H shsAivpdes
‡ueéilhAenAihirvAKumÀkH.. 34 ..
kývtpdAÒM ivjhAit pi©etA
YeývmAnvYmAnektnH.
ivS‘YAdrÆit YdivenAppi¬M mnvêtudÆS.. 35 ..
az °mis enA b n prmA±n ivpiêtAm.
ivïM dvYxvýmku tiê¹YA gitH.. 36 ..
dM jpt vdM evA iv·A nWpnÅnAH.
xmÆmnuitóeÀA vgvtipÆtASYAH.. 37 ..
temvA±AnmA±M svÆvUetFvvitm.
pUjYxvM gWNÀê xAYÀêAskW ·irm.. 38 ..
eYAgAedSmupAsAd xArYeÀA muinvtAH.
smAihtixYH svÆ tdvstAdWtAH.. 39 ..
dmAh purAAkM vgvAn ivïsWkpitH.
vWAdInAmA±jAnAM issW‡uH sMissW‡tAm.. 40 ..
www.prapatti.com
4
Sunder Kidambi
dgItm
et vYM enAidtAH sevÆ pjAsegÆ pejïrAH.
aenn xvýtmsH issWe‰A ivivxAH pjAH.. 41 ..
aezdM intdA Yue‚A jpÇvihtH pumAn.
airAe˜Y aAeÍAit vAsuedvprAYNH.. 42 ..
eSYsAimh sevÆFAM žAnM inHeSYsM prm.
suKM trit duõArM žAnenOvÆsnANÆvm.. 43 ..
Y mM S·YA Yue‚A m´ItM vgvtývm.
axIYAenA durArAxM hirmArAxYtesO.. 44 ..
ivÅet pueFAmu÷Addid˜ts°rm.
m´ItgItAtsupItAe˜YsAemkvévAt.. 45 ..
dM YH kl ®AY pA¢ilH S·YAiÈtH.
SWNuYA˜AveYÉetÆA muet kmÆbÆEnH.. 46 ..
gItM meYdM nredvnÅnAH
prs puMsH prmA±nH ývm.
jpÀ kAgixYýepA mh—rxvmeÀ tt aAezitm.. 47 ..
.. it dgItM sÚUNÆm ..
www.prapatti.com
5
Sunder Kidambi