Как сделать подливу с курицей к макаронам;pdf

}:
}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:
}m¡nQ ªvHQkzn¡T¡rQy: kv¢t¡rQk¢kªksr£
Á
ªvd¡nQt¡¡rQyvrQªy¡ ªm snQn¢DtQt¡mQ sd¡ hQËt¢¼
}mtQ¼B¡gvtÈr¡N¡nQtrQgtmQ
Á
Á
ËtQ¼rk£¼tmQ
Á
Á
This document∗ has been prepared by
Sunder Kidambi
with the blessings of
} rHQgr¡m¡Çjmh¡ªdS¢k℄Q
His Holiness ´
sr¯ımad ¯
an
sr¯ırangam
˙
.d
. avan of ´
∗
This was typeset using skt, LATEX, Itrans and the iitmtam font.
Á
Á
}:
}mªt r¡m¡Çj¡y nm:
Á
Á
ËtQ¼rk£¼tmQ
Á
Á
}ËtQ¼r uv¡
j¢tmQ t AtQmv¢tQ¼Æ½rQy sQvsQtªy sQvsQt¢rsQÆ ªm
Bvt¡ r¡Ds¡ r¡tQ¼DmQ srQvsQm¡ AtQmªn nm:
nm: pHQkjn¡B¡y è½ts§XQªmnQt¼Q r¢y¡tQmªn
Á
1
Á
sHQkrQxN¡y s§XQm¡y ƼrnQt¡y¡nQtk¡y Á
2
Á
Á
3
Á
nªm¡ nªm¡{n¢ËtQ¼D¡y hQËx£ªkªSnQt¼Q r¢y¡tQmªn
Á
4
Á
Á
Á
5
Á
6
Á
nmsQtQ«rªl¡kQyp¡l¡y sh Oªj¡bl¡y Á
Á
7
Á
Á
8
Á
pQrvQËtQt¡y n¢vQËtQt¡y p¢tQ˪dv¡y krQmªN
Á
Á
Á
Á
Á
nm: ÈNQy¡y ªl¡k¡y aÉxQ«m è½r¢vrQªs
nmsQt AS¢x¡m£S mnªv k¡rN¡tQmªn
Á
Á
Á
arQTl¢HQg¡y nBªs nªm¡{nQtrQbh¢r¡tQmªn
Á
Á
Á
Á
srQvstQtQv¡tQmªdh¡y v¢ªSx¡y sQTv£yªs
nªm¡{DrQmv¢p¡k¡y mQËtQyªv Ƽ:Kd¡y Á
Á
nªm¡ h¢rNQyv£rQy¡y ¡ÆrQªh¡tQr¡y tnQtªv
tQËpQt¢d¡y j£v¡n¡mQ nm: srQvrs¡tQmªn
Á
Á
sQvrQg¡pvrQgtQ¼v¡r¡y n¢tQymQ S¢xªd nm:
nm UrQj iªx tQryQy¡: ptªy yjQMªrtªs
Á
Á
nªm¡ v¢SQvpQrªb¡D¡y pQrtQ¼ÊmQn¡y¡nQtr¡tQmªn
Á
Á
Á
v¡sªdv¡y S¡nQt¡y àzsQT¡y sQvªr¡¢ªx
nm: prmhmQs¡y èrQN¡y n¢pQ½Ët¡tQmªn
Á
Á
Á
Á
Á
9
Á
Á
Á
nªm¡ DrQm¡y pQ¼Ëhªt kQËxQN¡y¡ÀNQZªmDªs
ÈËx¡y Èr¡N¡y s¡HQkQ»yªy¡ªgSQvr¡y Á
Á
10
Á
Á
Á
ËtQ¼rk£¼tmQ
SkQt¢tQrysªmt¡y m£Ä½ªx{hHQkQËt¡tQmªn
ªt Aàt¢ëp¡y nªm¡ v¡ª¡v¢è½tªy
Á
Á
11
Á
Á
Á
drQSnmQ ªn¡ t¢¼tQ¼ËX§N¡mQ ªdh¢ B¡gvt¡rQ¢tmQ
Á
ëpmQ pQr¢ytmmQ sQv¡n¡mQ srQªvnQtQ¼r¢yÀ¼N¡MQjnmQ
Á
12
Á
Á
Á
sQn¢kQ¼DpQr¡vQËzQ¼GnSQy¡mmQ srQv©s¬nQdrQysHQk¼Q rhmQ
¡rQv¡ytÆrQb¡hmQ sj¡tË¢r¡nnmQ
Á
Á
13
Á
Á
ptQ¼mªk¡Spl¡S¡XmQ snQdrpQ½Ë sn¡s¢kmQ
Á
stQ¼v¢jmQ skªp¡l¡sQymQ smkrQNv¢è½xNmQ
pQr£t¢pQrhs¢t¡p¡HQgml«këpªS¡p¢½tmQ
Á
14
Á
Á
Á
Á
lstQpHQkjk¢MQjlQkƼàlmQ mQËxQzÀNQflmQ
sQÈ»rtQk¢r£zvly h¡rçÈrªmKlmQ
Á
Á
15
Á
Á
Á
Á
SHQKkQrgd¡ptQ¼m m¡l¡mNQÊtQtmrQt¼Q t¢½mtQ
Á
16
Á
Á
Á
s¢mQhsQknQDtQv¢ªx¡ p¢¼pQ½rtQ©s¬BgkQ¼r£v©k¬sQÆBmQ
SQr¢y¡np¡y¢nQy¡ X¢pQt n¢kx¡SQªm¡rªs¡lQlstQ
èrªrksmQv¢kQ¼n vl¢vlQÀ¼dªl¡drmQ
Á
Á
17
Á
Á
Á
Á
pQrt¢sHQkQr¡mytQ¼v¢SQvmQ n¡pQ½y¡vrQtgp£½ry¡
Á
18
Á
Á
Á
SQy¡mSQªr¡NQyt¢½ªr¡¢xQŠƼàlsQvrQNªmKlmQ
sm¡rQvHQkQ½r¢jHQªG¡Ë n¢mQnj¡ÇsdrQSnmQ
Á
19
Á
Á
Á
Á
pd¡ SrtQptQ¼mpl¡Sªr¡¢x¡
nKtQ¼Êp¢½rQªn¡{nQtrGmQ v¢Æ½nQvt¡
Á
pQrdrQSy sQv£ymp¡sQts¡tQ½vsmQ
pdmQ À¼ªr¡ m¡rQgÀ¼ËsQtªm¡jx¡mQ
Á
Á
EttQ¼ëpmÇtQ½ªyym¡tQmStQ¼t¢½mp£½pQst¡mQ
20
Á
Á
Á
ytQ¼BkQt¢ªy¡ªg¡{Byd: sQvDrQmmÇt¢xQZt¡mQ
www.prapatti.com
2
Á
Á
21
Á
Á
Sunder Kidambi
ËtQ¼rk£¼tmQ
Bv¡nQ BkQt¢mt¡ lpQ½ªy¡ ƼrQlB: srQvªdh¢n¡mQ
sQv¡r¡jQysQy¡pQyp¢½mt Ek¡nQªtn¡tQmv¢tQ¼gt¢:
tmQ Ƽr¡r¡tQ½ym¡r¡tQ½y st¡mp¢ Ƽr¡py¡
Á
Á
Á
22
Á
Á
Á
Ek¡nQtBkQtQy¡ ªk¡ v¡MQªCtQp¡délmQ v¢n¡ bh¢:
ytQr n¢rQv¢xQzmrNmQ kQËt¡nQªt¡ n¡p¢½mnQyªt
Á
23
Á
Á
Á
Á
v¢SQvmQ v¢tQ½vmQsynQ v£rQy©S¬rQyv¢sQè»rQj¢tpQ½Ëv¡
XN¡rQªDn¡p¢ Ælªy n sQvrQgmQ n¡ÈnrQBvmQ
BgvtQsHQk¢¼sHQgsQy mrQtQy¡n¡mQ k¢Ét¡S¢x:
Á
Á
24
Á
Á
Á
Á
Á
25
Á
Á
aT¡nG¡HQkQ½ªrsQtv k£rQt¢t£rQT ªy¡rnQtrQbh¢:sQn¡nv¢æ½tp¡pQmn¡mQ
Á
轪txQvÇkQªr¡SsstQtQvS£l¢n¡mQ
sQy¡tQsHQgªm¡{ÇkQ¼rh Ex nsQtv
Á
26
Á
Á
Á
n ysQy ¢tQtmQ bh¢rrQTv¢pQ½rmmQ
tªm¡À¼h¡y¡mQ v¢StQ¼Dm¡v¢StQ
Á
ytQ¼BkQt¢ªy¡g¡ÇkQ¼Ëh£tmMQjs¡
Én¢rQv¢xQªz nÇ ttQr ªt gt¢mQ
Á
Á
27
Á
Á
ytQªrdmQ vQyjQyªt v¢SQvmQ v¢SQvsQm¢nQnvB¡t¢ ytQ
ttQ tQvmQ pQ¼rhQm prmQ jQªy¡t¢r¡k¡Sm¢v v¢sQtQËtmQ
Á
Á
Á
28
Á
Á
ªy¡ m¡yªydmQ ÈËëpy¡sQËjtQ¼p¢¼BrQt¢ è½y: XpytQyv¢kQr¢y:
Á
ytQ¼ªBdȼtQ¼t¢½: st¢¼v¡tQmƼ:sQTy¡
tm¡tQmtnQtQrmQ BgvnQ pQrt£mh¢
Á
Á
29
Á
Á
kQr¢y¡kl¡«pr¢dªmv ªy¡k¢¼n:
SQrtQ¼D¡nQv¢t¡: s¡Æ½ yjnQt¢ s¢tQ¼Dªy
Á
轪tnQt¼Q r¢y¡nQt:krªN¡plX¢tmQ
ªvªd tnQtQªr t Ev ªk¡v¢d¡:
www.prapatti.com
3
Á
Á
30
Á
Á
Sunder Kidambi
ËtQ¼rk£¼tmQ
tQvªmk AtQ¼y: ÈËx: spQtSkQt¢sQty¡ rj:stQtQvtªm¡ v¢p¢½tQ¼yªt
Á
mh¡nhmQ KmQ mËdkQ¼n¢v¡rQDr¡:
srrQxªy¡ è½tgN¡ idmQ yt:
Á
31
Á
Á
Á
sQËxQzmQ sQvSkQtQªydmÇpQrv¢xQzSQÆrQv¢DmQ Èrm¡tQm¡mQSªkn
Á
aªT¡ v¢Æ¼sQtmQ ÈËxmQ snQtmnQtrQȽHQkQªt hQËx£«krQmƽ s¡rGmQ y:
Á
Á
32
Á
Á
s Ex ªl¡k¡nt¢NQfªvªg¡
v¢krQxs¢ tQvmQ KÌ k¡ly¡n:
Á
è½t¡n¢ 轫trǪmyttQtQªv¡
Gn¡vl£rQv¡Êr¢v¡v¢xhQy:
Á
33
Á
Á
Á
pQrmtQtÉQ«r¢t¢ kQËtQy¢nQty¡
pQrvQËtQ¼Dªl¡BmQ v¢xªyx l¡lsmQ
Á
tQvmpQrmtQt: shs¡p¢½ptQ¼yªs
XlQªll¢h¡ªn¡{h¢r¢v¡À»mnQtk:
Á
Á
34
Á
Á
ksQtQvtQpd¡pQ¼jmQ v¢jh¡t¢ pNQ^¼ªt¡
ysQªt{vm¡nvQyym¡nªktn:
Á
v¢SHQky¡sQmtQ¼À¼ËrrQt¢ sQm ytQ¼v¢ªn¡pptQt¢mQ mnvSQÆrQdS
Á
Á
35
Á
Á
aT tQvms¢ ªn¡ pQ¼rhQmnQ prm¡tQmnQ v¢pSQ¢t¡mQ
v¢SQvmQ ËtQ¼rBytQ½vsQtmÀtSQ¢tQ¼By¡ gt¢:
Á
Á
36
Á
idmQ jpt BtQ¼rmQ ªv¡ v¢StQ¼D¡ nQËpnnQdn¡:
sQvDrQmmÇt¢xQZnQªt¡ BgvtQyrQp¢t¡Sy¡:
Á
Á
37
Á
tªmv¡tQm¡nm¡tQmsQTmQ srQv轪txQvvsQt¢»tmQ
Á
Á
Á
Á
èjytQ½vmQ kQ¼ËNnQtSQ tQ½y¡ynQtSQ¡skQËtQ¼Dr¢mQ
www.prapatti.com
4
Á
Á
Á
38
Á
Á
Sunder Kidambi
ËtQ¼rk£¼tmQ
ªy¡g¡ªdSÉp¡s¡tQ¼y D¡rynQªt¡ Én¢vQrt¡:
sm¡h¢tt¢½y: srQv EtdpQ½yst¡tQ¼Ët¡:
Á
Á
39
Á
Á
Á
idm¡h Èr¡sQm¡kmQ Bgv¡nQ v¢SQvsQËkQpt¢:
Á
pQ½ËkQ¼v¡t£¼n¡m¡tQmj¡n¡mQ s¢sQËX: smQs¢sQËXt¡mQ
ªt vymQ ªn¡t¢¼t¡: srQªv pQrj¡srQªg pQrªjSQvr¡:
aªnn tQ½vsQttms: s¢sQËXQªm¡ v¢v¢D¡: pQrj¡:
aªTdmQ n¢tQyd¡ ÊkQªt¡ jpnQnvh¢t: Èm¡nQ
a¢r¡Q»Q ªry ApQªn¡t¢ v¡sªdvpr¡yN:
Á
Á
40
Á
Á
Á
Á
41
Á
Á
Á
Á
Á
Á
42
Á
Á
SQªrys¡m¢h srQªvx¡mQ jQM¡nmQ n¢:SQªrysmQ prmQ
sKmQ trt¢ ƼxQp¡rmQ jQM¡n©n¬rQvQysn¡rQNvmQ
Á
43
Á
y immQ SQrtQ¼Dy¡ ÊkQªt¡ mtQ¼k£¼tmQ BgvtQsQtvmQ
at£½y¡ªn¡ Ƽr¡r¡tQ½ymQ hr¢m¡r¡DytQy©s¬
Á
44
Á
v¢nQdªt È˪x¡{ÉxQm¡tQ¼ytQ¼yt¢¼QCtQystQvrmQ
mtQ¼k£¼tk£¼t¡tQspQr£t¡Q»Q ªrys¡ªmkvlQlB¡tQ
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
45
Á
idmQ y: klQy utQT¡y pQr¡MQjl¢: SQrtQ¼Dy¡nQv¢t:
Á
Á
SQËÅy¡Q»Q r¡vªynQmrQtQªy¡ ÉQyªt krQmbnQD«n:
Á
Á
46
Á
Á
k£¼tmQ mªydmQ nrªdvnnQdn¡:
prsQy ÈmQs: prm¡tQmn: sQtvmQ
Á
jpnQt Ek¡kQ¼rt¢½ysQtªp¡ mhQrtQ½vmnQªt tt ApQsQyªTpQs¢tmQ
Á
www.prapatti.com
Á
Á
Á
47
Á
Á
it¢ ËtQ¼rk£¼tmQ smQèrQNmQ
5
Á
Á
Sunder Kidambi