Львівський професійний ліцей

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні комітету з конкурсних торгів
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
протокол № 15 від 14.04.2015
Голова комітету з конкурсних торгів
Р.М. Білошицький
14.04.2015
ЗМІНИ № 1
до ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю
ДК 016:2010 код 29.10.5 Автомобілі спеціальної призначеності
Лот 1 - Пожежно-рятувальні автомобілі середнього класу для
пожежогасіння і проведення рятувальних робіт;
Лот 2 – Пожежно-рятувальні автомобілі важкого класу для
пожежогасіння і проведення рятувальних робіт
за процедурою “відкриті торги”
Київ – 2015
2
Відповідно до частини 2 статті 23 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
комітетом з конкурсних торгів прийнято рішення про внесення наступних змін до документації
конкурсних торгів.
ЗМІСТ доповнити: Додаток 8. Акт приймання – передачі зразка
Внести зміни в наступні пункти розділів та викласти їх в наступній редакції:
3.3.
Забезпечення
пропозиції
конкурсних
торгів
3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
Замовником вимагається надання Учасником забезпечення пропозиції
конкурсних торгів у формі банківської гарантії (безвідкличної,
безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог
постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004
№ 639), із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин,
передбачених пунктом 3.4 цього ж Розділу, відшкодувати на рахунок
Державної служби України з надзвичайних ситуацій кошти у сумі
забезпечення пропозиції конкурсних торгів, визначеній в документації
конкурсних торгів.
Банківська гарантія оформлюється в банку, який має ліцензію
Національного банку України.
Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів:
Лот 1 – 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.
Лот 2 – 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.
Строк дії банківської гарантії – не менше 120 календарних днів з дня
розкриття пропозицій конкурсних торгів, включаючи день розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
Гарантія має містити:
назву документа – “Гарантія” (банківська гарантія або Гарантія
забезпечення пропозиції конкурсних торгів);
номер, дату та місце складання;
повну або скорочену назву принципала, що збігається з назвою, яка
зазначена ним у картці із зразками підписів і відбитка печатки [для
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові та документ, що її
засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий, місце проживання)], його
місцезнаходження;
суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу;
дату, номер і назву документа, в якому передбачена вимога щодо
надання гарантії – “документація конкурсних торгів про проведення
відкритих торгів на закупівлю
__________________________________________________________,
(назва предмету закупівлі)
затверджена протоколом від “12” березня 2015 року № 8;
назву бенефіціара, його місцезнаходження – “Державна служба
України з надзвичайних ситуацій вул. О. Гончара, 55-а, м. Київ, 01601”;
назву банку бенефіціара – його назву та адресу – “Державна
казначейська служба України в м. Києві, вул. Бастіонна, 6, м. Київ,
01014, МФО 820172”;
назву банку-гаранта;
термін дії або строк дії гарантії чи обставини, за яких строк дії гарантії
вважається закінченим – “викласти обставини, передбачені у пункту
3.4 документації конкурсних торгів, строк дії банківської гарантії до
3
“___” _________ 201__ р. включно”.
умови, за яких надається право вимагати платіж – “викласти
обставини, передбачені пунктом 3.4 документації конкурсних торгів”;
умови щодо зменшення/збільшення суми гарантії – “сума гарантії
залишається незмінною”;
умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом,
бенефіціаром, банком-гарантом;
підпис і відбиток печатки банку-гаранта.
Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних
торгів, здійснюються за рахунок Учасника.
Оригінал банківської гарантії подається Учасником в окремому
конверті разом з Актом приймання - передачі гарантії (Акт приймання
– передачі оформлюється відповідно до додатку 7 до Документації), а в
складі пропозиції конкурсних торгів Учасника необхідно надати копію
документа щодо забезпечення пропозиції.
Пропозиції,
що
не
супроводжуються
документальним
підтвердженням надання забезпечення пропозиції конкурсних
торгів, відхиляються Замовником відповідно до статті 29 Закону.
3.7. Інформація Технічні, якісні та кількісні характеристики, визначені Замовником
(зокрема відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону), зазначені у
про необхідні
технічні, якісні додатку 1 “Технічні вимоги” до Документації.
Вимоги містять:
та кількісні
характеристики - детальний опис предмету закупівлі, що буде постачатись у тому
числі технічні та якісні характеристики, креслення, малюнки та
предмета
фотографії розміром не менше 10х15 (вид з відкритими відсіками з
закупівлі
переду, ззаду, зправа, зліва, зверху), копії: сертифікатів відповідності
державної системи сертифікації УкрСЕПРО (за наявності), Свідоцтва
про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника
колісних транспортних засобів (WMI) та символів (VIS)
міжнародного ідентифікаційного номера (VIN), сертифікату якості
ISO 9001(за наявності), тощо;
- детальний опис додаткового обладнання, що буде постачатись та
його технічні характеристики;
- документальне підтвердження достатньої кількості базових шасі,
необхідних для виготовлення пожежно-рятувальних автомобілів або
наявності договорів на придбання необхідної кількості базових шасі
для виготовлення пожежно-рятувальних автомобілів (договір купівліпродажу тощо);
- учасник повинен під час надання пропозицій конкурсних торгів
надати замовнику готові зразки предмету закупівлі в цілому по
предмету закупівлі або окремо за лотом (у разі подання пропозицій
конкурсних торгів за окремим лотом). Зразки приймаються згідно
акту приймання-передачі згідно додатку 8 до Документації за
адресою: 04212, м. Київ, вул. Маліновського, 6 (25-ДПРЧ ГУ ДСНС
України в м. Києві).
Зразки повертаються всім Учасникам після визначення переможця
відкритих торгів.
Учасник повинен надати в складі пропозиції конкурсних торгів
документи, які підтверджують відповідність пропозиції технічним,
якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі,
встановленим Замовником.
У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики
предмета закупівлі, зазначена в Технічних вимогах (додаток 1 до
Документації), містить посилання на конкретні торговельну марку чи
4
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його
походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».
4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
4.1. Спосіб,
місце та
кінцевий строк
подання
пропозицій
конкурсних
торгів:
спосіб подання
пропозицій
конкурсних
торгів
місце подання
пропозицій
конкурсних торгів
кінцевий строк
подання
пропозицій
конкурсних торгів
(дата, час)
4.2. Місце, дата
та час
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
місце розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
дата та час
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
Пропозицію конкурсних торгів Учасники надсилають поштою або
доставляють особисто. Спосіб доставки пропозиції Учасники обирають
самостійно та забезпечують своєчасне отримання пропозиції конкурсних
торгів Замовником.
01601, м. Київ, вул. О.Гончара, 55-а, 01601, каб. 118-б
“29” квітня 2015 року до 10 години 30 хвилин.
(за київськім часом)
Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення
строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, які їх
подали.
На запит Учасника Замовник протягом 1 робочого дня з дня надходження
запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із
зазначенням дати та часу.
04212, м. Київ, вул. Маліновського,6 (25-ДПРЧ ГУ ДСНС України в
м. Києві)
“29”_квітня 2015 року об 14 годині 00 хвилин.
(за київськім часом)
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів
Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені
представники, а також представники засобів масової інформації та
уповноважені представники громадських об’єднань (далі – представник).
Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час
процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для
відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції
конкурсних торгів.
Про направлення представників до участі у процедурі розкриття
пропозицій конкурсних торгів, вищезазначені організації повідомляють
Замовника листом (із зазначенням прізвище, ім’я, по батькові
представника) за добу до розкриття пропозицій конкурсних торгів,
оскільки будівля, де буде здійснена процедура, є режимним об’єктом і
необхідно оформлювати перепустку.
Представник повинен мати при собі паспорт або інший документ, що
5
засвідчує його особу.
Повноваження представника підтверджується випискою з протоколу
засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або
іншим документом, що підтверджує повноваження на участь у процедурі
розкриття пропозицій конкурсних торгів. Зазначений документ
передається представнику Замовника до початку проведення процедури
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність
чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією
конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та
місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних
торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація
вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Конверти з пропозиціями конкурсних торгів з позначкою “Зміни”,
відкриваються та прочитуються в першу чергу.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день
розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою
Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами
комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою
замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів
надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого
дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється
відповідно до статті 10 Закону.
6
Додаток 1 до Документації
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДК 016:2010, код 29.10.5
Автомобілі спеціальної призначеності
Лот 1 - Пожежно-рятувальні автомобілі середнього класу для пожежогасіння і
проведення рятувальних робіт - 25 од.
Комплектація:
Найменування
Од.
виміру
Кількість
шт.
1
шт.
1
шт.
2
шт.
2
шт.
1
шт.
2
Пожежно-технічне озброєння та аварійно-рятувальне обладнання
Багор пожежний металевий довжиною 2,5 м
Водозбирач рукавний типу ВР-150 або еквівалент (ДСТУ 2800-94
“Водозбирач рукавний. Технічні умови”):
Робочий тиск, не більше, МПа (кгс/см2)
1(10)
Умовний прохід (номінальний діаметр)
вхідного патрубка, мм
80
Число вхідних патрубків, шт.
2
Умовний прохід вихідного патрубка, мм
150
Вогнегасник порошковий типу ВП-9 або еквівалент
маса речовини для гасіння вогню (ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97)
Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробування),
не менше, кг
9,0
внутрішній тиск, МПа 1,5
Генератор піни середньої кратності типу ГПС-600 або еквівалент
(ДСТУ 2113-92 “Генератори піни середньої кратності. Технічні
умови”):
Продуктивність по піні, л/с
600
Витрата 4-6 % розчину піноутворювача, л/с
4,8-6,0
Тиск перед розпилювачем, МПа
0,4-0,6
Кратність піни
100±30
Дальність подачі піни, не менше, м
10
Висота подачі піни, не менше, м
5
Гідроелеватор пожежний типу Г-600 або еквівалент (ДСТУ 2109-92
(ГОСТ 7498-93) Гідроелеватор пожежний. Технічні умови.
Продуктивність при тискові перед гідроелеватором
0.8 МПа (8 кгс/см2), л/хв., не менше
600
Витрата води при тискові перед гідроелеватором
0,8 МПа (8 кгс/см2) л/хв., не більше
550
тиск перед гідроелеватором, МПа (кгс/см2)
0,2-1,0 (2,0-10,0)
Головка перехідна напірна типу ГПН 70х50 або еквівалент
(ДСТУ 3950-2000 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”):
Умовний прохід
70х50
Робочий гідравлічний тиск, не менше, МПа
1,6
Довжина, не більше, мм
155
Маса, не більше, кг
2,3
7
Ширина між краями іклового
затискача 70х50 відповідно, не більше, мм
128х98
Діаметри внутрішніх проходів 70х50
відповідно, не більше, мм
55х42
Головка перехідна напірна типу ГПН 80х50 або еквівалент
(ДСТУ 3950-2000 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”):
Умовний прохід
80х50
Робочий гідравлічний тиск, не менше, МПа
1,6
Довжина, не більше, мм
167
Маса, не більше, кг
3,3
Ширина між краями іклового
затискача 80х50 відповідно, не більше, мм
142х98
Діаметри внутрішніх проходів 80х50
відповідно, не більше, мм
67х42
Головка перехідна напірна типу ГПН 80х70 або еквівалент
(ДСТУ 3950-2000 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”):
Умовний прохід
80х70
Робочий гідравлічний тиск, не менше, МПа
1,6
Довжина, не більше, мм
160
Маса, не більше, кг
4,0
Ширина між краями іклового
затискача 80х70 відповідно, не більше, мм
142х128
Діаметри внутрішніх проходів 80х70
відповідно, не більше, мм
67х57
Висувна пожежна драбина типу ВПД або еквівалент (ДСТУ3906-99
“Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови”):
Довжина драбини, не більше, мм:
у транспортному стані
4380±30
у робочому стані
10700±30
Висота, мм
202±5
Ширина, не більше, мм
480±5
Відстань між тятивами, не більше, мм
від 348 до 424
Відстань між щаблями, не більше, мм
350±5
Маса драбини, кг, не більше
48
Драбина-палиця типу ДП або еквівалент (ДСТУ3906-99 “Техніка
пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови”):
Довжина драбини, не більше, мм:
у транспортному стані
3320±20
у робочому стані
3100±20
Висота, мм
52±5
Ширина, не більше, мм
300±5
Відстань між тятивами, не більше, мм
250±5
Відстань між щаблями, не більше, мм
340±5
Маса драбини, кг, не більше
дерев’яна
10,5
металева
9,5
Драбина штурмівка типу ДШ або еквівалент (ДСТУ3906-99
“Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови”):
Довжина драбини, не більше, мм:
у робочому стані
4100±30
Ширина, не більше, мм
300±5
Відстань між тятивами, не більше, мм
250±5
Відстань між щаблями, не більше, мм
340±5
шт.
2
шт.
2
шт.
1
шт.
1
шт.
1
8
Виліт гака, мм
650±5
Маса драбини, кг, не більше
10
Бензоріз,
потужністю, не менше, кВт/к.с.
5,0/6,8
маса, не більше, кг.
12,7
діаметр відрізного круга, не менше, мм
400
глибина різання, не менше, мм
145
комплект
комплектація:
- диск з алмазним нанесенням, з високою зернистістю (по бетону і
армованому бетону), не менше, шт.
3
- диск абразивний із синтетичної смоли (для сталі, профілю та
армованої сталі), не менше, шт.
3
Затримка рукавна
шт.
Затискачі для пожежних рукавів (ДСТУ2799-94 Затискачі для
пожежних рукавів. Технічні умови)
шт.
Заземлюючий пристрій (для пожежного насоса, пожежних стволів,
к-т
піногенераторів, автоцистерни)
Ключ для з'єднувальних головок типу К50-80 або еквівалент
шт.
(ДСТУ 2798-94 Ключі для пожежної арматури. Технічні умови)
Ключ для з’єднувальних головок типу К150 або еквівалент (ДСТУ
шт.
2798-94 Ключі для пожежної арматури. Технічні умови)
Крюк для відкривання кришок гідрантів
шт.
Пожежний гак
шт.
Кувалда ковальська (5 кг)
шт.
Колонка пожежна типу КП або еквівалент (ДСТУ 2801-94 (ГОСТ
7499-95) “Колонка пожежна. Технічні умови”):
Умовний прохід патрубків, мм:
вхідного
125
вихідного
2*80
Число вихідних патрубків, шт.
2
Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше
10
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше
1,0 (10)
шт.
Габаритні розміри, мм, не більше:
довжина
1080
ширина
430
висота
190
Маса, кг, не більше
15
Колонки за міцністю повинні
витримувати
випробувальний
гідравлічний тиск не менше 1,5 (-0,05) МПа.(15-0,5 кгс/см2).
Комплект діелектричного інструменту для проведення робіт на
вибухонебезпечних ділянках та знеструмлення об’єктів (боти,
к-т
килимок, ножиці, рукавиці )
Ліхтар груповий з тримачем та зарядним пристроєм (12 В)
потужність лампи, не менше, Вт
8
шт.
тривалість безперервної роботи , не менше, год.
3,2
вага комплекту, не більше, кг.
1,5
Лом пожежний легкий типу ЛПЛ або еквівалент
шт.
Лом пожежний важкий типу ЛПВ або еквівалент
шт.
Лопата гострокінцева штикова
шт.
Мотузка пожежна рятувальна довжиною 30 м (ДСТУ 4016-2001
Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні
шт.
вимоги)
Мотузка пожежна рятувальна довжиною 50 м (ДСТУ 4016-2001 шт.
1
3
4
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
9
Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні
вимоги)
Місток рукавний
шт.
Пила-ножівка по дереву
шт.
Рукав пожежний всмоктувальний типу «В» або еквівалент
(ДСТУ3931-99 “Пожежна техніка. Рукава пожежні всмоктувальні та
напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та методи
випробувань” ДСТУ3931-99 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні
шт.
для пожежного обладнання. Загальні технічні умови”.
- внутрішній діаметр, (мм)
150,0 ±1,0
- довжина рукава (м)
4,0±0,1
- робочий вакуум, (МПа)
0,080±0,001
Рукав пожежний напірно-всмоктувальний типу «НВ» діаметром 75
мм або еквівалент, (ДСТУ3931-99 “Пожежна техніка. Рукава пожежні
всмоктувальні та напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та
методи випробувань”, ДСТУ3931-99 “Техніка пожежна. Головки
з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови”):
- внутрішній діаметр, (мм)
75,0 ±1,0
шт.
- маса рукава, не більше (кг)
6,2
- довжина рукава (м)
4,0±0,1
- гідравлічний робочий тиск, (МПа)
0,60±0,01
- випробувальний тиск, (МПа)
1,20±0,06
- розривний тиск, не менше, (МПа)
4,0
- довжина манжети, мм
100
Рукав пожежний напірний типу «Т» Ø51 мм довжиною 20 м, з
двома нав’язаними головками ГРН-50 або еквівалент (ДСТУ381098 “Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні
умови”, ДСТУ3931-99 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”)
- внутрішній діаметр, (мм)
51,0 ±1,0
скатка
- маса погонного метра рукава, не більше (кг)
0,45
- довжина рукава (м)
20+1
- гідравлічний робочий тиск, не менше, (МПа)
1,6
- випробувальний тиск, не менше, (МПа)
2,4
- розривний тиск, не менше, (МПа)
4,0
Рукав пожежний напірний типу «Т» Ø77 мм довжиною 20 м, з
двома нав’язаними головками ГРН-80 або еквівалент (ДСТУ381098 “Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні
умови”, ДСТУ3931-99 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”)
- внутрішній діаметр, (мм)
77,0 ±1,5
скатка
- маса погонного метра рукава, не більше (кг)
0,65
- довжина рукава (м)
20+1
- гідравлічний робочий тиск, не менше, (МПа)
1,6
- випробувальний тиск, не менше, (МПа)
2,4
- розривний тиск, не менше, (МПа)
4,0
Рукав для забору піноутворювача із сторонньої ємності типу
КЩ-1-50-3 або еквівалент
шт.
довжина, не менше, м
4
Розгалуження рукавне триходове типу РТ-80 або еквівалент (ДСТУ
2111-92 “Розгалуження рукавні. Технічні умови”):
Умовний прохід вхідного патрубка, мм
80
шт.
Робочий гідравлічний тиск, МПа, не більше
1,2
Число вихідних патрубків
3
2
1
2
2
10
10
1
2
10
Умовний прохід вихідного патрубка, мм
центрального
80
бічних
50
Мінімальний хід затворного клапана вихідного патрубка, мм для
умовного проходу:
50
35
80
45
Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше
1,5
Маса, не більше, кг
6,3
Сітка всмоктувальна типу СВ-150 або еквівалент з канатом
капроновим (ДСТУ 2108-92 “Сітки всмоктувальні. Технічні умови”):
Умовний прохід, мм
150
Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше
1,5
Ствол лафетний переносний типу СЛК-П20 або еквівалент
(ДСТУ 2802-94 “Стволи пожежні лафетні комбіновані. Технічні
умови”):
Умовний прохід (номінальний діаметр)
приймальної арматури, мм
2х77
Робочий тиск, МПа
0,6+0,1
Витрати води води або піноутворювача, не менше, л/с 20
Витрати напору при роботі на воді,
не більше, м вод. ст
10
Дальність струменя, не менше, м:
водяного
55
пінного
40
Кратність піни, що подається стволом, не менше
6
Діаметр вихідного отвору водяного насадка, мм
25, 28, 32
Кут маневрування подачею води крізь ствол, не менше, град
у горизонтальній площині,
360
у вертикальній площині
від –15 до +75
Зусилля на рукоятках, не більше, Н:
перемикання струменів
68,6
керування спрямування струменів
137,2
Маса, не більше, кг
16,5
Маса повітряно-пінного насадка, не більше, кг
2,5
Ствол пожежний ручний типу РСКЗ-70 або еквівалент (ДСТУ
2113-92 “Стволи пожежні ручні. Технічні умови”):
Робочий тиск, МПа
0,4-0,6
Витрати води, не менше, л/с:
суцільного струменя
7,4
розпиленого струменя
7,0
Дальність водяного струменя, (максимальна за крайніми краплями) не
менше, м:
суцільного
32
розпиленого
9
Кут факела розпиленого водяного струменя, град
40
Габаритні розміри, не більше мм:
довжина
390
висота
170
Маса, не більше кг
2,8
Ствол пожежний ручний комбінований багаторежимний (ДСТУ
2113-92 “Стволи пожежні ручні. Технічні умови”):
Робочий тиск, МПа
0,4-1,0
Номінальний тиск, МПа
0,7
Витрата води, не менше, л/с
1,9-7,9
шт.
1
шт.
1
шт.
2
шт.
2
11
Кут факелу розпилення водяного струменю, град
0-120
Дальність водяного струменя (максимальна за крайніми краплями) не
менше, м:
суцільного,
44
розпиленого
16
Дальність компактного струменя (м) та витрата води (л/с) при тиску на
вході ствола 0,5 МПа, не менше (відповідно):
в першому положенні кільцевого селектору
24/1,6
в другому положенні кільцевого селектору
30/3,3
в третьому положенні кільцевого селектору
36/5,2
в четвертому положенні кільцевого селектору
40/6,8
Комплектація з’єднувальною головкою
ГМ-50
Маса ствола не більше, кг
1,75
Ствол повинен забезпечувати подачу піно утворюючих розчинів
низької кратності;
Наявність режиму промивки ствола без відключення від рукавної лінії
обов’язкова.
Ствол пожежний ручний типу СРК-50 або еквівалент (ДСТУ 211392 “Стволи пожежні ручні. Технічні умови”):
Робочий тиск, МПа
0,4-0,6
Витрати води, не менше, л/с:
суцільного струменя
2,7
розпиленого струменя
2,7
Дальність водяного струменя, не менше, м:
суцільного
30
розпиленого
12
Кут факела розпиленого водяного струменя, град:
мінімальний
25
максимальний
60
Габаритні розміри, не більше мм:
довжина
390
висота
145
Маса, не більше кг
1,8
Сокира столярна
Інструменти та приладдя автомобільного шасі
Аптечка медична автомобільна типу АМА-1 або еквівалент
Вогнегасник автомобільний порошковий типу ВП-2 або еквівалент
маса речовини для гасіння вогню (ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97)
Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробування),
не менше, кг
2,0
внутрішній тиск, МПа 1,5
Запасні частини до пожежно-рятувального автомобіля згідно
відомості заводу виробника пожежно-рятувального автомобіля
Противідкатні упори
Інструмент і обладнання базового шасі згідно відомості виробника
базового шасі
Знак аварійної зупинка
Трос буксирувальний
Сигнально-гучномовний пристрій з маяками синього кольору
шт.
2
шт.
1
шт.
1
шт.
1
к-т
1
шт.
2
к-т
1
шт.
шт.
к-т
1
1
1
12
Основні технічні характеристики:
Шасі:
 тип, колісна формула, шини
Двигун:
 тип, потужність
не повнопривідне
4х2, колеса шляхового ошинування, задні з
двоколісним шляховим ошинуванням
дизельний з турбонадувом,
потужність двигуна повинна забезпечувати рух
автомобіля з максимальною швидкістю при
повному навантаженні.
Максимальна швидкість руху з повним
навантаженням по дорогах з твердим
90
покриттям, не менше, км/год.
Повна маса пожежно-рятувального
автомобіля, не більше, тон
14
Бортова електрична мережа напругою, В
12
Цистерна для води:
- повинна бути обладнана хвилерізами, переливним клапаном з виходом через дно
цистерни, трубами для заповнення та забору води, наявність люку для технічного
обслуговування цистерни;
- наявність індикації рівня води з винесенням його на пульт оператора в насосному
відсіку;
-в дні цистерни повинен бути відстійник зі зливним краном, а також водо приймальник
для підключення всмоктувального колектору пожежного насосу;
- наявність автономного нагрівача розміщеного в надбудові автомобіля для обігріву води
та відсіків в зимовий час. Включення обігрівача повинно здійснюватися із кабіни бойового
розрахунку у зоні обслуговування водія;
- цистерна повинна витримувати тиск 1 бар для можливості роботи з підпором від іншої
цистерни,
- матеріал цистерни та баку для піноутворювача - нержавіюча сталь або композитні
матеріали (поліпропілен, стеклопластик, тощо).
ємність, м3 (л):
4(4000) - 5 (5000)
 цистерна для води
3(300) - 0,4 (400)
 бак для піноутворювача
Пожежний насос:
- повинен забезпечувати можливість роботи від усіх видів постачання (водоймище,
пожежний гідрант, іншої автоцистерни);
- керування насосною установкою здійснюється з насосного відсіку;
- повинен відповідати вимогам ДСТУ 3687-98 «Насоси пожежні відцентрові. Загальні
технічні умови».
 тип
відцентровий пожежний, одноступеневий
 подача номінальна, не менше,
л/хв. (л/с)
3600 (60)
 напір/тиск номінальні, не менше,
м/МПа (кгс/см2)
100/1,0(10)
 номінальна висота всмоктування, не
3,5
менше, м
 найбільша висота всмоктування, не
7,5
менше, м
 подача при геометричній висоті
всмоктування 7,5-0,4м і тиску не
13




менше 0,85 МПа (8,5 кгс/см2), л/хв.
(л/с)
найбільша подача при геометричній
висоті всмоктування (1,5±0,2) м і
тиску, не менше,
0,7 МПа (7 кгс/см2), л/хв. (л/с)
час забору води з найбільшої висоти
всмоктування, не більше, с
умовний прохід всмоктувальної лінії,
не менше, мм
кількість/діаметр нагнітальних
патрубків, шт/мм
Привід насосу:
 тип
 коробка відбору потужності
 трансмісія
Дозатор піноутворювача:
 тип
 регулювання витрати
піноутворювача
 кількість положень дозатора, шт.
 максимальна кількість одночасно
працюючих генераторів піни
- витрата піноутворювача на один
піно генератор ГПС-600 залежно від %
дозування, л/с
Вакуумна всмоктувальна система:
 тип
 найбільше розрідження утворюване у
порожнині насоса, не менше, МПа
(кгс/см2)
 час заповнення насосу, не більше, с
 час безперервної роботи, не менше, с
Кабіна оперативного розрахунку:
 тип
 кількість місць оперативного
розрахунку (включно з водієм), шт.
 кількість дверей, шт.
 задні
сидіння
обладнані
кріпленнями та фіксаторами для апаратів
на стислому повітрі типу «Дрегер» або
«Ауер», або еквівалент шт.
Пожежна надбудова та компонування:
1800 (30)
4680 (78)
60
150
2/80
механічний
механічна одноступенева
карданні вали з проміжним валом
водоструменевий ежектор
ручне
5
від 1 до 7 вкл.
від 0,24 до 0,36 вкл.
автономна, автоматична (полу автоматична), з
шиберним електроприводним насосом
0,08 (0,8)
60
60
закрита, двохрядна суцільнометалева або з
композитних матеріалів, салонного типу
3+4
4
4
- пожежна надбудова повинна бути каркасної конструкції. Дах надбудови повинен бути обшитий
рифленим алюмінієвим листом. Для доступу на дах в задній частині надбудови повинна бути
змонтована драбина та підніжка.
- пожежно-технічне озброєння (ПТО) та аварійно-рятувальне обладнання (АРО)
розміщується в бокових (задніх – передніх) відсіках пожежної надбудови з шторними
дверцятами. Устаткування повинно бути зручно розміщене на полицях та мати зручності
для доступу. Великовагове аварійно-рятувальне обладнання повинно розміщатися на
висувних полицях.
14
- схема розміщення та вузли кріплення ПТО та АРО повинні забезпечувати надійність його
фіксації, оперативність бойового розгортання, зручність і безпеку при зніманні та
встановленні.
- розміщення ПТО та АРО та у відсіках повинно враховувати тактику його оперативного
використання і об'єднуватись по групах призначення:
- особисте спорядження пожежників;
- устаткування для забору води і подачі першого ствола;
- устаткування для підйому особового складу на висоту;
- устаткування для розтину і розбирання конструкцій;
- устаткування для прокладки і обслуговування магістральних рукавних ліній і тому
подібне;
- кріплення устаткування повинно здійснюватись швидко рознімними текстильними
стрічками-затисками, спеціальними
затисками із замками, а також рядом інших
допоміжних механізмів.
Відсіки:
закритий,
суцільнометалевий
або
із
 відсік передній - задній
(або правий - лівий)
композитних
матеріалів
(поліпропілен,
стеклопластик, тощо) з ролетними дверима
з заднім розміщенням відносно шасі
 насосний відсік
автомобіля
суцільнометалевий
або
із
композитних
матеріалів
(поліпропілен,
стеклопластик, тощо) з розпашними або
ролетними дверима
Система
додаткового
електрообладнання
Додаткове електрообладнання:
повинна забезпечувати освітлення відсіків
кузова та насосного відсіку, яке вмикається
автоматично при відкритті дверей відсіків.
Наявність передньої та задньої додаткової фари
обов’язкове.
Система повинна складатися з:
Система подачі сигналів пріоритету
-сигнально-гучномовна
установка
(СГУ)
потужністю не менше 100 Вт,
- маяки синього кольору (не менше двох).
Пульт керування СГУ встановлюється в кабіні
у зоні обслуговування водія.
Система повинна відповідати вимогам ДСТУ
3849-99.
Повинні бути виконані у відповідності з ДСТУ
Фарбування, кольорографічна схема,
3849-99 для автомобілів пожежної охорони.
розпізнавальні знаки, написи
Зовнішні поверхні АЦ повинні мати захисні
лакофарбові покриття (окрім гуми, стекла і
поверхонь з декоративними металевими
покриттями) не нижче III класу по ГОСТ 9.032,
група умов експлуатації VI для виконання В по
ГОСТ 9.104. Зовнішні металеві поверхні
забарвлені не менше чим в два шари по
ґрунтовці.
Нижні поверхні кузовів, кабіни, відсіків,
підніжок, елементів трансмісії, ходової
частини, днища цистерн і судин АЦ повинні
мати лакофарбове покриття не нижче VI класу
по ГОСТ 9.032.
Внутрішні поверхні кабіни, салону, відсіків
кузова, насосного відсіку повинні мати
15
лакофарбові покриття не нижче V класу по
ГОСТ 9.032.
Продукція повинна відповідати вимогам ДСТУ-П 7290:2012 Протипожежна техніка.
Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 1. Номенклатура та позначення (EN 1846-1:1998,
MOD), ДСТУ-П 7291:2012 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина
3. Стаціонарно встановлене устаткування. Вимоги щодо безпеки та показники якості (EN
1846-3:2002+А1:2008, MOD), ДСТУ 7495:2014 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежнорятувальні. Частина 2. Загальні вимоги безпеки та показники якості (EN 1846-2:2009, MOD).
Постачальник по факту поставки товару надає на продукцію всю необхідну технічну
документацію (керівництво з експлуатації, формуляр, сервісну книжку на шасі автомобіля,
паспорта на обладнання, що входить в комплектацію українською мовою, тимчасові
індивідуальні базові лінійні норми витрат палива розроблені ДержавтотрансНДІпроектом
Мінтрансу України, тощо).
Лот 2 - Пожежно-рятувальні автомобілі важкого класу для пожежогасіння і
проведення рятувальних робіт – 17 од.
Комплектація:
Найменування
Од.
виміру
Кількість
шт.
1
шт.
1
шт.
2
шт.
2
шт.
1
Пожежно-технічне озброєння та аварійно-рятувальне обладнання
Багор пожежний металевий довжиною 2,5 м
Водозбирач рукавний типу ВР-150 або еквівалент (ДСТУ 2800-94
“Водозбирач рукавний. Технічні умови”):
Робочий тиск, не більше, МПа (кгс/см2)
1(10)
Умовний прохід (номінальний діаметр)
вхідного патрубка, мм
80
Число вхідних патрубків, шт.
2
Умовний прохід вихідного патрубка, мм
150
Вогнегасник порошковий типу ВП-9 або еквівалент
маса речовини для гасіння вогню (ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97)
Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробування),
не менше, кг
9,0
внутрішній тиск, МПа 1,5
Генератор піни середньої кратності типу ГПС-600 або еквівалент
(ДСТУ 2113-92 “Генератори піни середньої кратності. Технічні
умови”):
Продуктивність по піні, л/с
600
Витрата 4-6 % розчину піноутворювача, л/с
4,8-6,0
Тиск перед розпилювачем, МПа
0,4-0,6
Кратність піни
100±30
Дальність подачі піни, не менше, м
10
Висота подачі піни, не менше, м
5
Гідроелеватор пожежний типу Г-600 або еквівалент (ДСТУ 2109-92
(ГОСТ 7498-93) Гідроелеватор пожежний. Технічні умови).
Продуктивність
при
тискові
перед
гідроелеватором
0.8МПа (8 кгс/см2), л/хв., не менше
600
Витрата води при тискові перед гідроелеватором 0,8 МПа (8 кгс/см2)
л/хв., не більше
550
16
тиск перед гідроелеватором, МПа (кгс/см2)
0,2-1,0 (2,0-10,0)
Головка перехідна напірна типу ГПН 70х50 або еквівалент
(ДСТУ 3950-2000 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”):
Умовний прохід
70х50
Робочий гідравлічний тиск, не менше, МПа
1,6
Довжина, не більше, мм
155
Маса, не більше, кг
2,3
Ширина між краями іклового
затискача 70х50 відповідно, не більше, мм
128х98
Діаметри внутрішніх проходів 70х50
відповідно, не більше, мм
55х42
Головка перехідна напірна типу ГПН 80х50 або еквівалент
(ДСТУ 3950-2000 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”):
Умовний прохід
80х50
Робочий гідравлічний тиск, не менше, МПа
1,6
Довжина, не більше, мм
167
Маса, не більше, кг
3,3
Ширина між краями іклового
затискача 80х50 відповідно, не більше, мм
142х98
Діаметри внутрішніх проходів 80х50
відповідно, не більше, мм
67х42
Головка перехідна напірна типу ГПН 80х70 або еквівалент
(ДСТУ 3950-2000 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”):
Умовний прохід
80х70
Робочий гідравлічний тиск, не менше, МПа
1,6
Довжина, не більше, мм
160
Маса, не більше, кг
4,0
Ширина між краями іклового
затискача 80х70 відповідно, не більше, мм
142х128
Діаметри внутрішніх проходів 80х70
відповідно, не більше, мм
67х57
Висувна пожежна драбина типу ВПД або еквівалент (ДСТУ3906-99
“Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови”):
Довжина драбини, не більше, мм:
у транспортному стані
4380±30
у робочому стані
10700±30
Висота, мм
202±5
Ширина, не більше, мм
480±5
Відстань між тятивами, не більше, мм
від 348 до 424
Відстань між щаблями, не більше, мм
350±5
Маса драбини, кг, не більше
48
Драбина-палиця типу ДП або еквівалент (ДСТУ3906-99 “Техніка
пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови”):
Довжина драбини, не більше, мм:
у транспортному стані
3320±20
у робочому стані
3100±20
Висота, мм
52±5
Ширина, не більше, мм
300±5
Відстань між тятивами, не більше, мм
250±5
Відстань між щаблями, не більше, мм
340±5
Маса драбини, кг, не більше
дерев’яна
10,5
шт.
2
шт.
2
шт.
2
шт.
1
шт.
1
17
металева
9,5.
Драбина штурмівка типу ДШ або еквівалент (ДСТУ3906-99
“Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови”):
Довжина драбини, не більше, мм:
у робочому стані
4100±30
Ширина, не більше, мм
300±5
шт.
Відстань між тятивами, не більше, мм
250±5
Відстань між щаблями, не більше, мм
340±5
Виліт гака, мм
650±5
Маса драбини, кг, не більше
10
Бензоріз,
потужністю, не менше, кВт/к.с.
5,0/6,8
маса, не більше, кг.
12,7
діаметр відрізного круга, не менше, мм
400
глибина різання, не менше, мм
145
комплект
комплектація:
- диск з алмазним нанесенням, з високою зернистістю (по бетону і
армованому бетону), не менше, шт.
3
- диск абразивний із синтетичної смоли (для сталі, профілю та
армованої сталі), не менше, шт.
3
Затримка рукавна
шт.
Затискачі для пожежних рукавів (ДСТУ2799-94 Затискачі для
пожежних рукавів. Технічні умови)
шт.
Заземлюючий пристрій (для пожежного насоса, пожежних стволів,
к-т
піногенераторів, автоцистерни)
Ключ для з'єднувальних головок типу К50-80 або еквівалент
шт.
(ДСТУ 2798-94 Ключі для пожежної арматури. Технічні умови)
Ключ для з’єднувальних головок типу К150 або еквівалент (ДСТУ
шт.
2798-94 Ключі для пожежної арматури. Технічні умови)
Крюк для відкривання кришок гідрантів
шт.
Пожежний гак
шт.
Кувалда ковальська (5 кг)
шт.
Колонка пожежна типу (КП) або еквівалент (ДСТУ 2801-94 (ГОСТ
7499-95) “Колонка пожежна. Технічні умови”):
Умовний прохід патрубків, мм:
вхідного
125
вихідного
2*80
Число вихідних патрубків, шт.
2
Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше
10
2
Робочий тиск, МПа (кгс/см ), не більше
1,0 (10)
шт.
Габаритні розміри, мм, не більше:
довжина
1080
ширина
430
висота
190
Маса, кг, не більше
15
Колонки за міцністю повинні витримувати випробувальний
гідравлічний тиск не менше 1,5 (-0,05) МПа.(15-0,5 кгс/см2).
Комплект діелектричного інструменту для проведення робіт на
вибухонебезпечних ділянках та знеструмлення об’єктів (боти,
к-т
килимок, ножиці, рукавиці )
Ліхтар груповий з тримачем та зарядним пристроєм (12 В)
потужність лампи, не менше, Вт
8
шт.
тривалість безперервної роботи , не менше, год.
3,2
1
1
3
4
2
2
2
1
1
1
1
2
2
18
вага комплекту, не більше, кг.
1,5
Лом пожежний легкий типу ЛПЛ або еквівалент
шт.
Лом пожежний важкий типу ЛПВ або еквівалент
шт.
Лопата гострокінцева штикова
шт.
Мотузка пожежна рятувальна довжиною 30 м (ДСТУ 4016-2001
Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні
шт.
вимоги)
Мотузка пожежна рятувальна довжиною 50 м (ДСТУ 4016-2001
Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні шт.
вимоги)
Місток рукавний
шт.
Пила-ножівка по дереву
шт.
Рукав пожежний всмоктувальний типу «В» або еквівалент
(ДСТУ3931-99 “Пожежна техніка. Рукава пожежні всмоктувальні та
напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та методи
випробувань”, ДСТУ3931-99 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні
шт.
для пожежного обладнання. Загальні технічні умови”.
- внутрішній діаметр, (мм)
150,0 ±1,0
- довжина рукава (м)
4,0±0,1
- робочий вакуум, (МПа)
0,080±0,001
Рукав пожежний напірно-всмоктувальний типу «НВ» або
еквівалент (ДСТУ3931-99 “Пожежна техніка. Рукава пожежні
всмоктувальні та напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та
методи випробувань”, ДСТУ3931-99 “Техніка пожежна. Головки
з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови”):
- внутрішній діаметр, (мм)
75,0 ±1,0
шт.
- маса рукава, не більше (кг)
6,2
- довжина рукава (м)
4,0±0,1
- гідравлічний робочий тиск, (МПа)
0,60±0,01
- випробувальний тиск, (МПа)
1,20±0,06
- розривний тиск, не менше, (МПа)
4,0
- довжина манжети, мм
100
Рукав пожежний напірний типу «Т» Ø51 мм довжиною 20 м, з
двома нав’язаними головками ГРН-50 або еквівалент (ДСТУ 381098 “Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні
умови”, ДСТУ3931-99 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”)
- внутрішній діаметр, (мм)
51,0 ±1,0
скатка
- маса погонного метра рукава, не більше (кг)
0,45
- довжина рукава (м)
20+1
- гідравлічний робочий тиск, не менше, (МПа)
1,6
- випробувальний тиск, не менше, (МПа)
2,4
- розривний тиск, не менше, (МПа)
4,0
Рукав пожежний напірний типу «Т» Ø77 мм довжиною 20 м, з
двома нав’язаними головками ГРН-80 або еквівалент (ДСТУ 381098 “Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні
умови”, ДСТУ3931-99 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для
пожежного обладнання. Загальні технічні умови”)
- внутрішній діаметр, (мм)
77,0 ±1,5
скатка
- маса погонного метра рукава, не більше (кг)
0,65
- довжина рукава (м)
20+1
- гідравлічний робочий тиск, не менше, (МПа)
1,6
- випробувальний тиск, не менше, (МПа)
2,4
- розривний тиск, не менше, (МПа)
4,0
1
1
1
1
1
2
1
2
2
10
10
19
Рукав для забору піноутворювача із сторонньої ємності типу
КЩ-1-50-3 або еквівалент
довжина, не менше, м
4
Розгалуження рукавне триходове типу РТ-80 або еквівалент (ДСТУ
2111-92 “Розгалуження рукавні. Технічні умови”):
Умовний прохід вхідного патрубка, мм
80
Робочий гідравлічний тиск, МПа, не більше
1,2
Число вихідних патрубків
3
Умовний прохід вихідного патрубка, мм
центрального
80
бічних
50
Мінімальний хід затворного клапана вихідного патрубка, мм для
умовного проходу:
50
35
80
45
Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше
1,5
Маса, не більше, кг
6,3
Сітка всмоктувальна типу СВ-150 або еквівалент з канатом
капроновим (ДСТУ 2108-92 “Сітки всмоктувальні. Технічні умови”):
Умовний прохід, мм
150
Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше
1,5
Ствол лафетний переносний типу СЛК-П20 або еквівалент
(ДСТУ 2802-94 “Стволи пожежні лафетні комбіновані. Технічні
умови”):
Умовний прохід (номінальний діаметр)
приймальної арматури, мм
2х77
Робочий тиск, МПа
0,6+0,1
Витрати води води або піноутворювача, не менше, л/с 20
Витрати напору при роботі на воді,
не більше, м вод. ст
10
Дальність струменя, не менше, м:
водяного
55
пінного
40
Кратність піни, що подається стволом, не менше
6
Діаметр вихідного отвору водяного насадка, мм
25, 28, 32
Кут маневрування подачею води крізь ствол, не менше, град
у горизонтальній площині,
360
у вертикальній площині
від –15 до +75
Зусилля на рукоятках, не більше, Н:
перемикання струменів
68,6
керування спрямування струменів
137,2
Маса, не більше, кг
16,5
Маса повітряно-пінного насадка, не більше, кг
2,5
Ствол пожежний ручний типу РСКЗ-70 або еквівалент (ДСТУ
2113-92 “Стволи пожежні ручні. Технічні умови”):
Робочий тиск, МПа
0,4-0,6
Витрати води, не менше, л/с:
суцільного струменя
7,4
розпиленого струменя
7,0
Дальність водяного струменя, (максимальна за крайніми краплями) не
менше, м:
суцільного
32
розпиленого
9
Кут факела розпиленого водяного струменя, град
40
Габаритні розміри, не більше мм:
шт.
1
шт.
2
шт.
1
шт.
1
шт.
2
20
довжина
390
висота
170
Маса, не більше кг
2,8
Ствол пожежний ручний комбінований багаторежимний (ДСТУ
2113-92 “Стволи пожежні ручні. Технічні умови”):
Робочий тиск, МПа
0,4-1,0
Номінальний тиск, МПа
0,7
Витрата води, не менше, л/с
1,9-7,9
Кут факелу розпилення водяного струменю, град
0-120
Дальність водяного струменя (максимальна за крайніми краплями) не
менше, м:
суцільного,
44
розпиленого
16
Дальність компактного струменя (м) та витрата води (л/с) при тиску на
вході ствола 0,5 МПа, не менше (відповідно):
в першому положенні кільцевого селектору
24/1,6
в другому положенні кільцевого селектору
30/3,3
в третьому положенні кільцевого селектору
36/5,2
в четвертому положенні кільцевого селектору
40/6,8
Комплектація з’єднувальною головкою
ГМ-50
Маса ствола не більше, кг
1,75 кг
Ствол повинен забезпечувати подачу піно утворюючих розчинів
низької кратності;
Наявність режиму промивки ствола без відключення від рукавної лінії
обов’язкова.
Ствол пожежний ручний типу СРК-50 або еквівалент (ДСТУ 211392 “Стволи пожежні ручні. Технічні умови”):
Робочий тиск, МПа
0,4-0,6
Витрати води, не менше, л/с:
суцільного струменя
2,7
розпиленого струменя
2,7
Дальність водяного струменя, не менше, м:
суцільного
30
розпиленого
12
Кут факела розпиленого водяного струменя, град:
мінімальний
25
максимальний
60
Габаритні розміри, не більше мм:
довжина
390
висота
145
Маса, не більше кг
1,8
Сокира столярна
Інструменти та приладдя автомобільного шасі
Аптечка медична автомобільна типу АМА-1 або еквівалент
Вогнегасник автомобільний порошковий типу ВП-2 або еквівалент
маса речовини для гасіння вогню (ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97)
Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробування),
не менше, кг
2,0
внутрішній тиск, МПа
1,5
Запасні частини до пожежно-рятувального автомобіля згідно
відомості заводу виробника пожежно-рятувального автомобіля
Противідкатні упори
Інструмент і обладнання базового шасі згідно відомості виробника
базового шасі
шт.
2
шт.
2
шт.
1
шт.
1
шт.
1
к-т
1
шт.
2
к-т
1
21
Знак аварійної зупинка
Трос буксирувальний
Сигнально-гучномовний пристрій з маяками синього кольору
шт.
шт.
к-т
1
1
1
Основні технічні характеристики:
Шасі:
 тип, колісна формула, шини
Двигун:
 тип, потужність
не повнопривідне
6х4, колеса шляхового ошинування, задні з
двоколісним шляховим ошинуванням
дизельний з турбонадувом,
потужність двигуна повинна забезпечувати рух
автомобіля з максимальною швидкістю при
повному навантаженні.
Максимальна швидкість руху з повним
навантаженням по дорогах з твердим
покриттям, км/год
80
Повна маса пожежно-рятувального
14
автомобіля, понад, тон
Бортова електрична мережа напругою, В
12
Цистерна для води:
- повинна бути обладнана хвилерізами, переливним клапаном з виходом через дно цистерни,
трубами для заповнення та забору води, наявність люку для технічного обслуговування
цистерни;
- наявність індикації рівня води з винесенням його на пульт оператора в насосному відсіку;
-в дні цистерни повинен бути відстійник зі зливним краном, а також водо приймальник для
підключення всмоктувального колектору пожежного насосу;
- наявність автономного нагрівача розміщеного в надбудові автомобіля для обігріву води та
відсіків в зимовий час. Включення обігрівача повинно здійснюватися із кабіни бойового
розрахунку у зоні обслуговування водія;
- цистерна повинна витримувати тиск 1 бар для можливості роботи з підпором від іншої
цистерни;
- матеріал цистерни та баку для піноутворювача - нержавіюча сталь або композитні
матеріали (поліпропілен, стеклопластик, тощо).
- ємність, не менше, м3 (л):
8 (8000)
 цистерна для води
0,5 (500)
 бак для піноутворювача
Пожежний насос:
- повинен забезпечувати можливість роботи від усіх видів постачання (водоймище,
пожежний гідрант, іншої автоцистерни);
- керування насосною установкою здійснюється з насосного відсіку;
- повинен відповідати вимогам ДСТУ 3687-98 «Насоси пожежні відцентрові. Загальні
технічні умови».
 тип
відцентровий пожежний, одноступеневий
 подача номінальна, не менше,
л/хв. (л/с)
3600 (60)
 напір/тиск номінальні, не менше,
100/1,0(10)
м/МПа (кгс/см2)
 номінальна висота всмоктування, не
3,5
менше, м
22
 найбільша висота всмоктування, не
менше, м
 подача при геометричній висоті
всмоктування 7,5-0,4м і тиску не
менше 0,85 МПа (8,5 кгс/см2), л/хв.
(л/с)
 найбільша подача при геометричній
висоті всмоктування (1,5±0,2) м і
тиску, не менше,
0,7 МПа (7 кгс/см2), л/хв. (л/с)
 час забору води з найбільшої висоти
всмоктування, не більше, с
 умовний прохід всмоктувальної лінії,
не менше, мм
 кількість/діаметр нагнітальних
патрубків, шт/мм
Привід насосу:
 тип
 коробка відбору потужності
 трансмісія
Дозатор піноутворювача:
 тип
 регулювання витрати
піноутворювача
 кількість положень дозатора, шт.
 максимальна кількість одночасно
працюючих генераторів піни
- витрата піноутворювача на один піно
генератор ГПС-600 залежно від %
дозування, л/с
Вакуумна всмоктувальна система:
 тип
7,5
1800 (30)
4680 (78)
60
150
2/80
механічний
механічна одноступенева
карданні вали з проміжним валом
водоструменевий ежектор
ручне
5
від 1 до 7 вкл.
від 0,24 до 0,36 вкл.
автономна, автоматична (полу автоматична), з
шиберним електроприводним насосом
 найбільше розрідження утворюване
0,08 (0,8)
у порожнині насоса, МПа (кгс/см2)
40
 час заповнення насосу, не більше, с
60
 час безперервної роботи, с
Ствол лафетний стаціонарний повинен відповідати вимогам ДСТУ 2802-94 «Стволи
пожежні лафетні комбіновані. Технічні умови»:
1,0 (10)
 тиск робочий, не менше, МПа
(кгс/см2)
2400 (40)
 витрата води, не більше, л/хв. (л/с)
 дальність суцільного струменя
70
води, не менше, м
 дальність пінного суцільного
40
струменя, не менше, м
 дальність розпиленого з кутом
40
факелу 300 струменя води, м
 діапазон зміни кута розпиленого
0÷90
струменя, град.
 кут повороту у вертикальній
від –5 до +75
площині, не менше, град.
23
 кут повороту у горизонтальній
площині, не менше, град.
 керування
 місце встановлення
 склад струменя що подається
 тип подавання струменя
Кабіна оперативного розрахунку:
 тип
 кількість місць оперативного
розрахунку (включно з водієм), шт.
 кількість дверей, шт.
 задні
сидіння
обладнані
кріпленнями та фіксаторами для апаратів
на стислому повітрі типу «Дрегер» або
«Ауер», або еквівалент шт.
Пожежна надбудова та компонування:
345
дистанційне електричне з кабіни або виносного
пульту, дубльоване ручним з даху надбудови
спереду на даху кузова
вода / піна
суцільна / розпилена
закрита, двохрядна суцільнометалева або з
композитних матеріалів, салонного типу
3+4
4
4
- пожежна надбудова повинна бути каркасної конструкції. Дах надбудови повинен бути обшитий
рифленим алюмінієвим листом. Для доступу на дах в задній частині надбудови повинна бути
змонтована драбина та підніжка.
- пожежно-технічне озброєння (ПТО) та аварійно-рятувальне обладнання (АРО)
розміщується в бокових (задніх – передніх) відсіках пожежної надбудови з шторними
дверцятами. Устаткування повинно бути зручно розміщене на полицях та мати зручності для
доступу. Великовагове аварійно-рятувальне обладнання повинно розміщатися на висувних
полицях.
- схема розміщення та вузли кріплення ПТО та АРО повинні забезпечувати надійність його
фіксації, оперативність бойового розгортання, зручність і безпеку при зніманні та
встановленні.
- розміщення ПТО та АРО та у відсіках повинно враховувати тактику його оперативного
використання і об'єднуватись по групах призначення:
- особисте спорядження пожежників;
- устаткування для забору води і подачі першого ствола;
- устаткування для підйому особового складу на висоту;
- устаткування для розтину і розбирання конструкцій;
- устаткування для прокладки і обслуговування магістральних рукавних ліній і тому подібне;
- кріплення устаткування повинно здійснюватись швидко рознімними текстильними
стрічками-затисками, спеціальними затисками із замками, а також рядом інших допоміжних
механізмів.
Відсіки:
закритий, суцільнометалевий або із композитних
 відсік передній - задній
(або правий - лівий)
матеріалів (поліпропілен, стеклопластик, тощо) з
ролетними дверима
з заднім розміщенням відносно шасі автомобіля
 насосний відсік
суцільнометалевий
або
із
композитних
матеріалів (поліпропілен, стеклопластик, тощо) з
розпашними або ролетними дверима
Система
додаткового
електрообладнання
Додаткове електрообладнання:
повинна забезпечувати освітлення відсіків
кузова та насосного відсіку, яке вмикається
автоматично при відкритті дверей відсіків.
Наявність передньої та задньої додаткової фари
обов’язкове.
Система подачі сигналів пріоритету
Фарбування, кольорографічна схема,
розпізнавальні знаки, написи
24
Система повинна складатися з:
-сигнально-гучномовна
установка
(СГУ)
потужністю не менше 100 Вт;
- маячки синього кольору (не менше двох).
Пульт керування СГУ встановлюється в кабіні у
зоні обслуговування водія.
СГУ повинна відповідати вимогам ДСТУ 384999.
Повинні бути виконані у відповідності з ДСТУ
3849-99 для автомобілів пожежної охорони.
Зовнішні поверхні АЦ повинні мати захисні
лакофарбові покриття (окрім гуми, стекла і
поверхонь
з
декоративними
металевими
покриттями) не нижче III класу по ГОСТ 9.032,
група умов експлуатації VI для виконання В по
ГОСТ 9.104. Зовнішні металеві поверхні
забарвлені не менше чим в два шари по
ґрунтовці.
Нижні поверхні кузовів, кабіни, відсіків,
підніжок, елементів трансмісії, ходової частини,
днища цистерн і судин АЦ повинні мати
лакофарбове покриття не нижче VI класу по
ГОСТ 9.032.
Внутрішні поверхні кабіни, салону, відсіків
кузова, насосного відсіку повинні мати
лакофарбові покриття не нижче V класу по
ГОСТ 9.032.
Продукція повинна відповідати вимогам ДСТУ-П 7290:2012 Протипожежна техніка.
Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 1. Номенклатура та позначення (EN 1846-1:1998,
MOD), ДСТУ-П 7291:2012 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина
3. Стаціонарно встановлене устаткування. Вимоги щодо безпеки та показники якості (EN
1846-3:2002+А1:2008, MOD), ДСТУ 7495:2014 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежнорятувальні. Частина 2. Загальні вимоги безпеки та показники якості (EN 1846-2:2009, MOD).
Постачальник по факту поставки товару надає на продукцію всю необхідну технічну
документацію (керівництво з експлуатації, формуляр, сервісну книжку на шасі автомобіля,
паспорта на обладнання, що входить в комплектацію українською мовою, тимчасові
індивідуальні базові лінійні норми витрат палива розроблені ДержавтотрансНДІпроектом
Мінтрансу України, тощо).
25
Додаток 3 до Документації
Форма цінової пропозиції заповнюється Учасником та надається
у складі пропозиції конкурсних торгів
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ1
(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)
_______________________________________________
(найменування )
Ми,
повне найменування учасника
1
2
3
Кількість
Найменування
Найменування
товару, який
товару,
пропонує
відповідно до
учасник
Документації
Одиниця
виміру
юридична та поштова адреса (місце знаходження), телефон (факс)
надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю
________________________згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши документацію конкурсних торгів, технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо
можливість здійснити постачання _________________________ виконати вимоги Замовника
на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:
4
Ціна за одиницю
товару без ПДВ
(грн.)
Ціна за
одиницю
товару з
ПДВ2 (грн.)
5
6
Сума
товару з
ПДВ2
(грн.)
7
Загальна вартість товару без ПДВ2:
крім того ПДВ2:
Загальна вартість товару з ПДВ2:
1. Розмір сплати податку (податок на додану вартість або єдиний податок) у відсотках:
____.
2. Ми погоджуємося з основними умовами Договору, які викладені у додатку 6 до
Документації “Основні умови договору” документації конкурсних торгів, та з тим, що
основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною
п’ятою статті 40 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон).
3. Ми згідні дотримуватися умов пропозиції конкурсних торгів протягом
120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція
конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована замовником у будьякий час до закінчення встановленого Законом терміну.
4. Ми погоджуємося з умовами, що замовник може відхилити нашу пропозицію згідно з
вимогами Закону, та розуміємо, що замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої
пропозиції конкурсних торгів, яка буде найбільш економічно вигідною для нього.
5. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов’язуємося
підписати Договір із замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але
не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.
6. Розрахунок за продукцію здійснюється при наявності коштів на реєстраційному
рахунку Замовника протягом 10 банківських днів з моменту поставки частини продукції за
поставлену частину або з моменту поставки продукції у повному обсязі на підставі акту
26
приймання-передачі, накладної та рахунку -фактури Постачальника.
7. Термін постачання___________ .
(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника,
завірені печаткою (у разі наявності))
МП
Пропозиції конкурсних торгів оформлюються та подаються за встановленою замовником
формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.
2 ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України.
Примітки:
Учасники мають дотримуватись встановленої форми. Внесення в форму “ПРОПОЗИЦІЯ
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ” будь-яких змін неприпустимо.
27
Додаток 4 до Документації
Кваліфікаційні критерії, встановлені відповідно до статті 16 Закону,
і вимоги, визначені статтею 17 Закону, до Учасника
та спосіб їх документального підтвердження
Розділ 1. Кваліфікаційні критерії до Учасника та спосіб їх документального
підтвердження.
Кваліфікаційні критерії,
Документи, які підтверджують інформацію Учасника
встановлені відповідно до
ст. 16 Закону
4. Наявність обладнання та 4. Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої
матеріально-технічної бази
посадової особи Учасника та завірена печаткою* з
інформацією щодо наявної матеріально-технічної бази та
обладнання, виробничих можливостей (структура
підприємства, площа підприємства, перелік цехів з
адресами, фотографії цехів, тощо)
28
Додаток 6 до Документації
Заповнюється Учасником та надається
у складі пропозиції конкурсних торгів
Основні умови договору
м. Київ
___ _________20___ р.
1.Державна
служба
України
з
надзвичайних
ситуацій
в
особі
_____________________________, який діє на підставі ______________________ (далі Замовник),
з
однієї
сторони,
і
______________________________
в
особі
_____________________ (далі - Постачальник), який діє на підставі ________________ з
іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.
2.
Постачальник
зобов’язується
поставити
у
власність
Замовнику
______________________ (далі – Продукція) в кількості та комплектації згідно специфікації,
а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити продукцію на умовах цього Договору.
3. Замовник забезпечує приймання та оплату продукції в кількості та за цінами відповідно
до специфікації.
4. Постачальник зобов’язується забезпечити постачання продукції за свій рахунок
Замовнику на територію Загону технічної служби ДСНС України в Київській області
(Київська обл.
м. Вишневе, вул. Київська, 6).
5. Продукція повинна бути поставлена Замовнику в термін до ___________ 2015 року.
6. Допускається дострокова поставка частини продукції або продукції у повному обсязі, про
що Постачальник повинен повідомити Замовника письмово за три робочих дні.
7. Якість і комплектність продукції повинна відповідати вимогам ДСТУ-П 7290:2012
Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 1. Номенклатура та
позначення (EN 1846-1:1998, MOD), ДСТУ-П 7291:2012 Протипожежна техніка. Автомобілі
пожежно-рятувальні. Частина 3. Стаціонарно встановлене устаткування. Вимоги щодо
безпеки та показники якості (EN 1846-3:2002+А1:2008, MOD), ДСТУ 7495:2014
Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимоги безпеки
та показники якості (EN 1846-2:2009, MOD).
8. Постачальник надає на продукцію всю необхідну технічну документацію (керівництво з
експлуатації, формуляр, сервісну книжку на шасі автомобіля, паспорта на обладнання, що
входить в комплектацію українською мовою, тимчасові індивідуальні базові лінійні норми
витрат палива розроблені ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу України, тощо).
9. Продукція, яка не відповідає вищезазначеним вимогам, вважається непоставленою.
10. Постачальник гарантує якість і надійність продукції, що поставляється протягом
____________ з моменту поставки.
11. При виявленні виробничих дефектів у продукції під час її експлуатації, невідповідності
технічним вимогам
документації конкурсних торгів або кількості продукції
відвантажувальним документам Постачальник зобов’язується усунути всі виявлені
недоліки або замінити на якісну продукцію власними і залученими силами за свій рахунок
протягом не більш ніж ___ діб з дати отримання повідомлення від Замовника.
12. Приймання - передача продукції кожної поставки здійснюється у присутності
представників Сторін, за накладними та актами прийняття-передавання в місці постачання
продукції.
13. Приймання продукції за кількістю та встановленим у документації конкурсних торгів
технічним вимогам у всіх випадках, неврегульованих цим договором, здійснюється
відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного
призначення і товарів народного вжитку за кількістю (затверджена постановою Державного
арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6) та Інструкції про порядок приймання
продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю
(затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 № 7) з
подальшими доповненнями та змінами.
14. Ціна договору становить ________________ грн. (____________________________) за
29
цінами
відповідно
до
пропозиції Постачальника
та
специфікації
2
врахуванням ПДВ та транспортних витрат, вартості розвантажувальних робіт.
з
15. Розрахунок за продукцію здійснюється при наявності коштів на реєстраційному рахунку
Замовника протягом 10 банківських днів з моменту поставки частини продукції за
поставлену частину або з моменту поставки продукції у повному обсязі на підставі акту
приймання-передачі, накладної та рахунку-фактури Постачальника.
16. Усі розрахунки за договором проводяться у гривнях в безготівковій формі.
17. Права Постачальника:
а) отримувати оплату за продукцію в порядку, передбаченому договором.
18. Обов’язки Постачальника:
а) передати продукцію у власність Замовнику разом з усіма документами, необхідними для
того, щоб прийняти поставку на умовах Договору;
б) забезпечити за власний рахунок упаковку і тару, необхідну для перевезення продукції до
місця призначення;
в) повідомити Замовника про дату, передачі продукції, але не пізніше, ніж за три
календарних дня;
г) при виявленні невідповідності продукції по кількості та якості технічним вимогам під час
приймання-передачі товару, за власний рахунок замінити таку продукцію на відповідну,
згідно специфікації;
д) нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту належної її передачі
представнику Замовника.
19. Права Замовника:
а) отримувати продукцію належної якості відповідно до умов договору;
б) зменшити в односторонньому порядку обсяг закупівлі продукції в залежності від
реального фінансування з боку Державного бюджету України, але в обов’язковому порядку
попередити Постачальника письмово про зміни умов даного договору.
20. Обов’язки Замовника:
а) забезпечити прийняття продукції на умовах Договору;
б) оплатити вартість продукції в порядку, передбаченому договором;
21. За порушення умов зобов’язання щодо якості поставленої продукції, Постачальник
сплачує на користь Замовника штрафні санкції в розмірі 20 % від вартості неякісної
продукції.
22. За порушення строків виконання зобов’язання, Постачальник сплачує на користь
Замовника пеню у розмірі 0,1 % вартості продукції, з якої допущено прострочення
виконання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів Постачальник
сплачує штраф у розмірі 7 % від вартості непоставленої продукції.
23. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання умов Договору в
натурі.
24. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір з Постачальником
тільки у разі, якщо Постачальник прострочив виконання зобов’язання понад тридцять
календарних днів або постачає продукцію, яка не відповідає представленому зразку, частка
якої складає понад 15% від загального обсягу поставки продукції.
25. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків,
якщо воно трапилось внаслідок дії форс-мажорних обставин.
26. Форс-мажорними обставинами визначаються обставини війни, воєнні дії, диверсії,
міжнародні санкції, пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха.
30
27.
Сторона,
для
якої
створилася неможливість виконання зобов’язань, про
настання, передбачу вальний термін дії і припинення вищезазначених обставин зобов’язана
негайно, однак не пізніше 10 календарних днів з моменту їхнього настання і припинення, у
письмовій формі повідомити іншу Сторону. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути
підтверджені Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на
будь-яку вищезазначену обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за
невиконання зобов’язання.
28.Усі зміни до цього Договору, у випадках передбачених ч. 5 ст. 40 Закону України від
10.04.2014 № 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель», узгоджуються Сторонами
шляхом підписання додаткових угод між ними, які є невід'ємною частиною Договору.
29. Зміни та доповнення до цього Договору викладаються у письмовій формі та
підписуються уповноваженими на це представниками сторін.
30.У разі зміни реквізитів та/або юридичної адреси Замовника або Постачальника, відповідна
сторона повідомляє про це іншу Сторону письмово.
31. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
32. У випадку, коли сторони не досягли взаємної згоди, спір буде розглядатися у
відповідному господарському суді.
ЗАМОВНИК
Державна служба України
з надзвичайних ситуацій
ПОСТАЧАЛЬНИК
___________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________ /________________/
2
____________ /____________/
ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України.
31
Додаток 8 до Документації
Акт приймання – передачі зразка
м. Київ
«___» _________ 2015 року
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, в особі ______________________
прийняв, а _______________________________________________________________ в особі
_____________________________________ передав для участі у відкритих торгах на
закупівлю __________________________________ зразок:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прийняв: _____________
Передав:______________________
32
При перенесенні строку подання та розкриття довідки та інші документи отримані на
попередню дату подання пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними.
Всі інші пункти Документації конкурсних торгів залишити без змін.