Міністерство освіти і науки україни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова приймальної комісії
____________К.В. Балабанов
ПРОГРАМА
вступних фахових іспитів
з теорії та практики англійської мови
для ОКР «Спеціаліст», освітнього ступеня «Магістр»
спеціальностей 7.02030302, 8.02030302
«МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)»
Затверджено:
на засіданні вченої ради
факультету іноземних мов
протокол № 6 від 20.03.2015 р.
Затверджено :
на засіданні Вченої ради МДУ
Протокол № 6 від 25.03.2015 р.
МАРІУПОЛЬ – 2015
УДК 81-23=111:378 (073)
ББК 81.2 Англ я73
Програма вступних фахових іспитів [для ОКР «Спеціаліст», освітнього
ступеня «Магістр», спеціальностей 7.02030302, 8.02030302 «Мова та література
(англійська)] / укл. І.В.Соколова, Л.Л. Михайліченко / за ред. проф.
І.В. Соколової – Маріуполь: МДУ, 2015 – 24 с.
Рецензенти:
Павленко О.Г., к.філол.н., доцент кафедри англійської мови МДУ
Морєва Г.Г., к. філол. н., доцент, завідувач кафедри німецької філології МДУ
© кафедра англійської
філології МДУ, 2015
ЗМІСТ
Розділ І. Програма вступних іспитів для навчання за спеціальністю 7.02030302 «Мова
та література (англійська)»………………………………………………………..……….4
1.1. Вимоги до вступного іспиту з теорії та практики англійської мови та
літератури…………………………………………………………………………………...4
1.2. Структура та зміст вступного іспиту з теорії та практики англійської мови та
літератури…...........................................................................................................................4
1.3. Критерії оцінювання сформованості філологічної компетенції здобувачів ОКР
«Спеціаліст»…………………………………………………………………….…………10
1.4. Рекомендована література………………………………………………………........10
Розділ ІІ. Програма вступних іспитів для навчання за спеціальністю 8.02030302
«Мова та література (англійська)»……….........................................................................12
2.1.
Вимоги
до
вступного
іспиту
з
теорії
англійської
мови
та
літератури………………………………………………………………………………….12
2.2. Структура та зміст вступного іспиту з практики англійської мови …....................13
2.3. Критерії оцінювання сформованості філологічної компетенції здобувачів
освітнього ступеня «Магістр»…………………………………………………………….22
2.4. Рекомендована література…………………………………………………………....23
3
РОЗДІЛ 1
ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
ДЛЯ НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.02030302 – «МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)
ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основною метою вступного іспиту з теорії та практики основної (англійської)
мови та літератури є встановлення рівня сформованості філологічної компетенції
випускника освітнього ступеня «Бакалавр» як здатності до навчання за ОКР
«Cпеціаліст».
Іспит проводиться у формі письмового тестування. В процесі виконання
тестових завдань здобувач ОКР «Спеціаліст» має продемонструвати знання з:
 теорії англійської мови (історії мови, теоретичної фонетики, теоретичної
граматики, лексикології, стилістики);
 практики англійської мови, а саме із використанням граматики та лексики у
контексті;
 історії зарубіжної літератури.
Оцінювання успішності виконання здобувачем завдань проводиться за
критеріальною шкалою (від 0 до 100 балів). Прохідний бал для участі у конкурсі – 25
балів.
У даній Програмі визначено особливості організації іспиту з теорії та практики
англійської мови та літератури, подано зміст, орієнтовні завдання, визначено об’єкти
контролю; описано рівні сформованості філологічної компетенції здобувачів ОКР
«Cпеціаліст».
1.1. Вимоги до вступного іспиту з теорії та практики англійської мови та
літератури
Вступний іспит з теорії та практики основної іноземної мови (англійської) та
зарубіжної літератури проводиться у письмовій формі. Час виконання завдань – 3
академ. години. Іспит проводиться за двома варіантами.
1.2. Структура та зміст вступного іспиту з теорії та практики англійської
мови та літератури
1. Комплексний тест з філологічних дисциплін: лексикології, історії англійської
мови, стилістики, теоретичної фонетики, теоретичної граматики.
За результатами виконання письмового тесту за множинним вибором з теорії
англійської мови встановлюється рівень сформованості філологічної компетенції
здобувачів ОКР «Спеціаліст».
2. Тест із зарубіжної літератури.
За результатами виконання письмового тесту з історії зарубіжної літератури,
який містить завдання з конструйованими та неконструйованими відповідями,
встановлюється рівень сформованості літературознавчої компетенції здобувачів ОКР
«Спеціаліст».
3. Комплексний лексико-граматичний тест у формі “multiple choice” та “fill in
the gaps”.
За результатами виконання письмового тесту за множинним вибором з
практики англійської мови встановлюється рівень сформованості філологічної
компетенції здобувачів ОКР «Спеціаліст».
4
Зразки завдань
I Variant
Завдання 1. (30 балів)
Select the correct answer:
1. Lexical unit is….
a) an element possessing only lexical meaning.
b) a two-facet element possessing form and meaning.
c) a unit possessing only grammatical meaning.
2. The basic unit forming the bulk of the vocabulary is…
a) the word.
b) the root of the word.
c) the phraseological unit.
3. A word enters into ____(linear) combinatorial relationships with other lexical units that
can form its context, serving to identify and distinguish its meaning.
a) syntagmo-paradigmatic. b) paradigmatic.
c) syntagmatic.
4. In the words bang, buzz, cuckoo, hiss, purr, whistle we observe ___________ motivation.
a) phonetical.
b) morphological.
c) semantic
5. The realization of concept or emotion by means of a definite language system is called…
a) grammatical meaning. b) lexical meaning.
c) lexico-grammatical meaning.
6. The ability of a word to be used in different grammatical context is…
a) valency.
b) lexical valency.
c) grammatical valency.
7. The earliest monuments of the OE were manuscripts written in
a) runes.
b) Latin.
c) Celtic language
8. The period of the English language development that begins from the years of Norman
Conquest and lasts up to the War of Roses is called…
a) Old English.
b) Middle English.
c) New English.
9. According to __________ the history of the English language is divided into 3 periods:
period of full endings, period of leveled endings and period of lost endings.
a) Karl Verner.
b) Henry Sweet.
c) Vilhelm Thomsen.
10. In the words cweþan, liþend, suþan is …
a) a voiced consonant.
b) a voiceless consonant.
c) a vowel.
11. Define the correspondence in the following pairs of words: OE stxþ – Lat. status, OE
stede – Lat. statio.
a) The second sound shift.
b) The first sound shift.
c) The third sound shift.
12. Define the correspondence in the following groups of words: Gth. slēpan, OE slxpan –
OHG slāfan, Gth. skip, OE scip – OHG skif.
a) The second sound shift.
b) The first sound shift. .
c) The third sound shift.
13. A transfer based on contiguity of the two objects:
a) metaphor
b) metonymy
c) simile
14. Deliberate understatement of the features of the object in question:
a) litotes
b) meiosis
c) hyperbole
15. A transfer based on similarity:
a) metonymy
b) synecdoche
c) metaphor
5
16. The usage of the proper noun instead of the common noun and the usage of the
common noun instead of the proper noun:
a) antonomasia
b) simile
c) metaphor
17. Subjective characteristics of persons, objects, phenomenon:
a) metaphor
b) epithet
c) antonomasia
18. A structure containing double negation:
a) oxymoron
b) litotes
c) meiosis
19. Phonetics is concerned with…
a) phonemes, their distinctive features contrasting sounds, human communication
b) speech production, speech perception, speech analysis
20. To understand the process of speaking we need to make use of information from…
a) physiology, acoustics, cognitive psychology
b) physics, psychology, linguistics
c) music, linguistics, chemistry
21. Which consonants are considered to be coronal?
a) b,p,m,n
b) θ,ð,t,d,n,l,s,z
c) k,g,ŋ
22. According to the manner of the production of noise consonants are classified into:
a) nasal, oral
b) labial, coronal, dorsal, glottal c) stops, fricatives, approximants
23. Which consonants are considered to be approximants?
a) m,n,ŋ
b) f,v,s,z, θ,ð,t ,d
c) w,j,l,r
24. According to the energy discharge vowels are classified into:
a) lax, tense
b) checked, unchecked
c) rounded, unrounded
25. The ... is usually defined as a word expressing either property of an action, or property
of another property, or circumstances in which an action occurs.
a) Numeral
b) Adverb
c) Adjective
26. The category of ... comparison expresses the quantitative characteristic of the quality of
a nounal referent, i.e. it gives a relative evaluation of the quantity of a quality.
a) Adjectival
b) Pronounal
c) Adverbial
27.... display the ability to be easily substantivised by conversion, i.e. by zero-derivation.
a) Adverbs
b) Nouns
c) Adjectives
28.The ... is the smallest meaningful units into which a word form may be
divided.
a) Root
b) Morpheme
c) Stem
29.... morphemes have no lexical meaning or function.
a) Derivation
b) Inflection
c) Formation
30. As far as ... goes pronouns fall into different types, some of them have the category
of number (singular and plural), e. g. this, while others have no such category, e. g.
somebody. Again, some pronouns have the category of case (he — him, somebody —
somebody's), while others have none (something)
a) Meaning
b) Form
c) Function
6
Завдання 2. (30 балів)
1.Відзначте правильні (+) та неправильні (-) твердження:
1)
Ваганти – мандрівні студенти.
2)
Література Середньовіччя носила винятково релігійний характер.
3)
Реконкіста – боротьба іспанського народу з мусульманами.
4)
Перші лицарі – ченці.
5)
Куртуазія – кодекс лицарської честі.
6)
Міннезанг – міська література Німеччини.
7)
«Молодша Едда» є продовженням «Старшої Едди».
8)
Мораліте – це смішна історія.
9)
Перші драматичні вистави розігрувалися в церковному дворі.
10) С. Беккет є представником «драми абсурду».
11) Роман «Колекціонер» написаний Айріс Мердок.
12) Главою південної школи американської романістики вважається О'Генрі.
13) Метод «спонтанної прози» був використаний Д.Д. Селінджером.
14) Всі твори Петрарки написані італійською мовою.
2. Продовжите речення:
1)
Головний твір Петрарки за назвою ... розповідає про...
2)
Сюжетну основу пікарескного роману складає...
3)
Данте були написані такі творі, як...
4)
Відмінною рисою французького Відродження було...
5)
Засновником англійської національної літератури є ...
6)
Основними літературними напрямками 19 століття є ...
7)
Давньогрецька поетеса, що заснувала школу «служительок муз» - ... .
8)
Напрям, представником якого у Франції вважається Ж.Ж. Руссо, називається
….
3.Дайте відповіді на запитання:
1) Яка головна ідея культури і літератури Відродження?
2) Яку роль у становленні новітнього французького «жіночого» роману відіграла Ф.
Саган?
3) Що спільного і відмінного між жанром утопії і антиутопії?
Завдання 3.
I. Read the text below and decide which word best fits each space. There is an example
(0) that has been done for you.
MIDSUMMER NIGHT’S EVE
In Europe, Midsummer Night’s Eve, also known as St John’s Eve, occurs on June 23d. It
(0) …D… from pagan celebrations of the summer solstice which were held on June 21st. On
that night throughout Europe bonfires were lit along hillsides to (1) …. the shortest night of
the year. It must have looked as if some kind of violent insurrection was taking (2) …. down
the coast of Scotland and England, but these signal fires in fact had a very important
7
purpose. Bones of farm animals (3) …. the previous autumn were burned and, when the
fires had (4) …. , the remaining ash was put to good use: it was spread on the fields to
enrich the land and (5) …. a good harvest. The word “bonfire” is (6) …. from “bone fire”.
In Brazil too St John’s Eve means bonfires and fireworks. Another quaint tradition
involves the (7) …. of small paper hot-air balloons, although they are (8) …. by law in the
cities because of the fire (9) …. . Bonfires mark the beginning of spring rather than the
summer in Sweden and are lit on the last night of April. In the Swedish Midsummer Eve
(10) …. , held on June 24th, a large pole, decorated with flowers and leaves, is placed in the
ground.
Thistles also have a (11) …. role in the celebration of Midsummer’s Night in Europe. In
the past they were thought to (12) …. witches. The pretty, prickly plant was nailed over
barn doors and used in wreaths, the circular shape being a (13) …. of the turning of the
seasons. Wheels laced with straw and soaked in pitch were lit from the bonfires and then
rolled down hills.
There is less risk of fire in a tradition (14) …. to many Slavic countries. Young women
and girls float little baskets of flowers and lighted candles down streams. Local boys swim
out to (15) …. a basket, find the girl it belongs to and claim a dance at the town’s
Midsummer’s Eve Party.
0 A terminates
B initiates
C conceives
D originates
1 A celebrate
B honour
C commemorate D commiserate
2 A space
B place
C site
D location
3 A revived
B assassinated C slaughtered
D sacrificed
4 A doused
B extinguished C smothered
D gone out
5 A assure
B safeguard
C ensure
D endanger
6 A derived
B developed
C evolved
D decayed
7 A landing
B launching
C propelling
D ejecting
8 A barred
B outlawed
C sanctioned
D prohibited
9 A certainty
B peril
C jeopardy
D hazard
10 A tradition
B custom
C ceremony
D practice
11 A decisive
B serious
C trivial
D significant
12 A deflect
B ward off
C attract
D avert
13 A sign
B password
C logo
D symbol
14 A unique
B common
C mutual
D prevalent
15 A salvage
B rescue
C set free
D liberate
II. Fill each gap with one of the words or phrases.
a) let alone, b) to a certain extent, c) predominantly, d) notably, e) on the contrary
16) Most of the people queuing at the marriage counsellor’s door were under thirty, ….. but
not exclusively women.
17) I don’t resent her being here; ….. , I’m delighted she is.
18) I would never want to hurt another human being, ….. my best friend.
19) He was a strong candidate, ….. in the listening and speaking sections.
20) I can’t vote for him but ….. I can see that he’s right.
8
III. Link the openings of the sentences with their endings.
21) I think you should apologize… 22) He eventually opted … 23) We are alarmingly
deficient...
24) I’m afraid this is typical … 25) I’m really getting a taste…
a) … in adequately trained staff. b) … for Oxford rather than Cambridge. c) … of such
boys. d) … for this type of exercise. e) for your behaviour last night.
VI. Rewrite each of the following sentences using verbs-predicates in the passive form.
26. The police showed the victim a picture of the suspect.
27. People used to sell the tourists fake antiques.
28. Why didn’t they offer the customers a refund?
29. They didn’t guarantee every participant a free lunch.
30. They reported the incident to the police.
V. Correct these sentences.
31. They are quicker doing this as I am.
32. I got there more earlier than everyone else.
33. They are not as good at using a computer than me.
34. I don’t think this novel is so good than his last one.
35. I ate pretty the same much as the last time I went to his restaurant.
VI. Match the beginnings with the second halves t make complete sentences.
36) If you’ve seen it,
a) how come you know how it ends.
37) If you enjoyed it so much,
b) why were you asleep at the end?
38) If you don’t want to see it,
c) why don’t you remember who’s in it?
39) If you haven’t seen it,
d) you must have heard something bad about it.
40) If it was so bad,
e) why didn’t you walk out?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
b
a
c
a
b
c
7. a
8. b
9. b
10. a
11. b
12. a
Ключи
Завдання 1.
13. b
14. c
15. c
16. a
17. b
18. b
19.c
20. a
21. b
22. c
23. c
24. b
25. b
26. a
27. c
28. b
29. b
30. b
Завдання 2.
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+
+
+
+
+
+
2.
1) «Книга пісень», кохання Петрарки до донни Лаури.
2) історія шахрая.
3) «Божественна комедія», «Нове життя», «Пир».
4) що воно мало наслідувальний характер.
5) Джефрі Чосер.
11
-
12
-
13
-
14
-
9
6) критичний реалізм, романтизм.
7) Сапфо.
8) сентименталізм.
Завдання 3.
I. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-C, 6-A, 7-B, 8-D, 9-D, 10-C, 11-D, 12-B, 13-D, 14-B, 15-B.
II. 16-c, 17-e, 18-a, 19-d, 20-b.
III. 21-e, 22-b, 23-a, 24-c, 25-d.
V. 31) as I am → than I am; 32) more earlier → earlier; 33) than me → as me; 34) than
his → as his; 35) the same much → much the same.
VI. 36-c, 37-b, 38-d, 39-a, 40-e.
1.3. Критерії оцінювання сформованості філологічної компетенції здобувачів
ОКР «Спеціаліст»
№
1.
2.
3.
Критерії оцінювання
Комплексний тест з філологічних дисциплін:
лексикологія
Тест із зарубіжної літератури.
Комплексний лексико-граматичний тест
ВСЬОГО
Макс. бали
30 балів
30 балів
40 балів
100 балів
Шкала оцінювання: 85 – 100 балів – високий рівень ; 71 – 84 балів – вище
середнього; 51 – 70 балів - середній рівень; 50 – 25 – нижче середнього; 24 – 0 –
низький рівень.
1.4. Рекомендована література
1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского
языка: учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 288 с.
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского язика. – Л., 1973.
3. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М., 1958.
4. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби
Відродження. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.
5. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. З. И. Плавскина, любое
издание.
6. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Б.И. Пуришева, любое
издание.
7. История зарубежной литературы ХХ века / [под ред. Л. Г. Андреева]. – М. :
Изд-во МГУ, 1989. – 455 с.
8. История языкознания: учебное пособие / Т.А. Амирова, Б.А. Ольховиков, Ю.В.
Рождественский. – М.: Академия, 2006. – 672 с.
9. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник. – К.: Академія, 2003. – 464 с.
10. Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови. – Вінниця, 2000.
11. Левицький А.Е., Гаращук Л.А. Поглиблений курс теоретичної фонетики
англійської мови: навч. посіб.. – Вінниця: ПП Фоліант, 2005. – 71 с.
12. Теоретичекая граматика английского языка: учебное пособие / Н.А Кобрина
Н.И. Болдырев, А.А. Худяков. – М.: Высшая школа, 2007. – 368 с.
10
13. Теоретическая фонетика английского языка: учеб. пособ. / Соколова М.А.,
Гигковт К.П., Тихонова И.С., Тихонова Р.М. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 286 с.
14. Шевченко Т.И. Теоретическая фонетика английского языка: Учебник. –
М.:Высшая школа, 2006. – 191 с.
11
РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.02030302 – «МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Для вступу на навчання в магістратуру спеціальності «Мова та література
(англійська)» вступники складають два іспити: з теорії англійської мови та
літератури; з практики англійської мови.
Основною метою вступних іспитів є встановлення рівня сформованості
філологічної компетенції випускника освітнього ступеня «Бакалавр», ОКР
«Спеціаліст» як готовності до навчання в магістратурі.
Іспити проводяться у формі письмового тестування. В процесі виконання
тестових завдань здобувач освітнього ступеня «Магістр» має продемонструвати
знання з:
 теорії англійської мови (історії мови, теоретичної фонетики, теоретичної
граматики, лексикології, стилістики);
 практики англійської мови;
 історії зарубіжної літератури;
 методики навчання іноземних мов.
Оцінювання успішності виконання здобувачем завдань кожного фахового
іспиту проводиться за критеріальною шкалою (від 0 до 100 балів) за рівнями :
високий, вище середнього, середній, нижче середнього, низький. Прохідний бал для
участі у конкурсномі відборі – 25 балів.
У даній Програмі визначено особливості організації іспиту з теорії та практики
англійської мови та літератури, подано зміст, орієнтовні завдання, визначено об’єкти
контролю; описано рівні сформованості філологічної компетенції здобувачів
освітнього ступеня «Магістр».
2.1. Вимоги до вступного іспиту з теорії англійської мови та літератури
Вступний іспит з теорії основної іноземної мови (англійської) та літератури
проводиться у письмовій формі. Час виконання завдань – 3 академічні години. Іспит
проводиться за двома варіантами.
Структура та зміст вступного іспиту з теорії основної іноземної мови
(англійської) та літератури
1. Комплексний тест з вивчених теоретичних дисциплін: лексикології, історії
англійської мови, стилістики, теоретичної фонетики, теоретичної граматики (50
завдань).
За результатами виконання письмового тесту за множинним вибором з теорії
англійської мови встановлюється рівень сформованості філологічної компетенції
здобувачів ступеня «Магістр».
2. Тест із зарубіжної літератури.
За результатами виконання письмового тесту з історії літератури, який містить
завдання із конструйованими та неконструйованими відповідями, встановлюється
рівень сформованості літературознавчої компетенції здобувачів ступеня «Магістр».
3. Комплексний тест з методики навчання іноземних мов.
За результатами виконання письмового тесту за множинним вибором встановлюється
рівень сформованості методичної компетенції здобувачів ступеня «Магістр».
12
2.2. Структура та зміст вступного іспиту з практики основної іноземної мови
(англійської)
1. Комплексний лексико-граматичний тест у формі “multiple choice” та “fill in the
gaps”.
За результатами виконання письмового тесту за множинним вибором з практики
англійської мови встановлюється рівень мовної (лексичної та граматичної)
компетенції здобувачів ступеня «Магістр».
2. Аналіз художнього (публіцистичного) тексту.
За результатами виконання завдання встановлюється рівень філологічної компетенції
здобувачів освітнього ступеня «Магістр».
Вимоги до вступного іспиту з практики англійської мови
Вступний іспит з практики основної іноземної мови (англійської) проводиться у
письмовій формі. Час виконання завдань – 3 академічні години. Іспит проводиться за
двома варіантами.
Зразки завдань
Завдання 1.
1. Ready-made unit of speech with a specialized meaning of the whole that is not
understood as a mere sum of total of the meanings of the elements is called…
a) the sentence.
b) the word.
c) the set-expression
2. Relationships based on the linear character of speech which are studied by means of
contextual, valency, distributional, transformational analysis are called…
a) syntagmo-paradigmatic relations. b) paradigmatic relations. c) syntagmatic relations
3. __________ is based on co-existence of direct and figurative meanings of the same word
within the same synchronous system. E.g. mouth denotes part of human face or any opening
or outlet (as in the mouth of the river)
a) Phonetical motivation.
b) Semantic motivation. c) Morphological motivation.
4. If treated ___________ , semasiology studies the change in the meaning which words
undergo with the development of the language.
a) paradigmatically.
b)synchronically.
c) diachronically.
5. Which type of linguistic relations is observed in the given words head, chief, director?
a) paradigmatic.
b) syntagmo-paradigmatic.
c) syntagmatic.
6. Denotative meaning of the word is…
a) the attitude of the speaker to what he says.
b) the realization of concept by means of a definite language system.
c) the conceptual content of the word.
7.The Old English language is __________ language.
a) analytical.
b) mixed.
c) inflectional.
8. What kind of changes is not typical for the OE vowels?
a)
Breaking.
b) Voicing.
c) I-mutation.
9. In OE letters f, s, D, þ are pronounced as voiced sounds [v, z, D] …
a)
in the final position.
b) in the intervocal position. c) before the final
consonant.
10. What is gemination?
a)
Quantitative changes of Middle English vowels'.
b)
Doubling of the final root vowel.
13
c)
Doubling of the final root consonant.
11. The OE noun had 4 cases, ME noun had …
a) 2 cases.
b) 3 cases.
c) 5 cases
12. The OE pronouns ĭc, þu, wē are…
a) negative.
b) demonstrative.
c) personal.
13. ... is based on a specific kind of metonymic relationship which may be considered as
quantitative – when a part stands for the whole and the whole stands for a part, an individual
for a whole class, or a whole class for an individual:
a) synecdoche
b) metonymy
c) apostrophe
14. ... is a stylistic device based on the simultaneous realization of two logical meanings –
dictionary and contextual, but the two meanings stand in opposition to each other. It rather
expresses irritation, displeasure, pity or regret. It is generally used to convey a negative
meaning. This meaning can be realized in the context of a word, the fragment of the text or
the whole book: a) zeugma
b) pun
c) irony
15. ... means to speak well, to use milder, more polite, less direct, or even less honest
expression rather that one that is considered too blunt, vulgar, direct or revealing:
a) euphony
b) chiasmus
c) euphemism
16. ... is an imaginative metaphoric attribute. It gives impressive characteristics to a person,
object or phenomenon. It conveys the author’s personal appraisal. It is emotionally
coloured:
a) epithet
b) euphemism
c) apostrophe
17. ... is a hint. It is a reference to bible, mythology, history, literature, specific places,
persons, events which stand for a certain thing or an idea:
a) antonomasia
b) allusion
c) allegory
18. ... is the most rudimentary form of trop. It is based upon an analogy between two things
which possess some feature in common otherwise being entirely dissimilar. The cohesion is
achieved with the help of connectives:
a) simile
b) metaphor
c) metonymy
19. Phonetics is concerned with…
a) phonemes, their distinctive features
b) contrasting sounds, human communication
c) speech production, speech perception, speech analysis
20. To understand the process of speaking we need to make use of information from…
a) physiology, acoustics, cognitive psychology
b) physics, psychology, linguistics
c) music, linguistics, chemistry
21. Which consonants are considered to be coronal?
a) b,p,m,n
b) θ,ð,t,d,n,l,s,z
c) k,g,ŋ
22. According to the manner of the production of noise consonants are classified into:
a) nasal, oral
b) labial, coronal, dorsal, glottal
c) stops, fricatives,
approximants
23. Which consonants are considered to be approximant
a.) m,n,ŋ
b) f,v,s,z, θ,ð,t ,d
c) w,j,l,r
24. According to the energy discharge vowels are classified into:
14
a) lax, tense
b) checked, unchecked
c) rounded,
unrounded
25. Varro’s grammar “De Lingua Latina” distinguished … inflexionally contrasting classes.
a) 4
b) 6
c) 8
26. The first Latin grammar written in English was by … .
a) W. Lily’s
b) W. Bullokar’s
c) R. Lowth’s
27. Prescriptivists proscribed many of the constructions used in English from time
immemorial, in particular:
a) Complex Subject b) Sentence final position of prepositional
c) Emphatic construction
28. The pre-eminent representative of descriptivists is
a) Noam Chomsky
b) Zelig Harris
c) Henry Sweet
29. Which of the following periods of time correspond to the designated grammar?
a) prescriptive grammar 16 century - 1900 b) structural descriptive grammar 15001900
c) non-structural descriptive grammar 1950- 1980
30. … serves as a means of defining the rheme.
a) aposiopesis
b) antonomasia
c) antithesis
1. c
2. c
3. b
4. c
5. a
6. c
7. c
8. b
9. b
10. c
11.a
12. c
Ключи до завдання 1.
13. a
19. c
14. c
20. a
15. c
21. b
16. a
22. c
17. b
23. c
18. b
24. b
25. a
26. b
27. b
28. c
29. a
30. c
Завдання 2.
1.Відзначте правильні (+) та неправильні (-) твердження:
1)
Ваганти – мандрівні студенти.
2)
Література Середньовіччя носила винятково релігійний характер.
3)
Реконкіста – боротьба іспанського народу з мусульманами.
4)
Перші лицарі – ченці.
5)
Куртуазія – кодекс лицарської честі.
6)
Міннезанг – міська література Німеччини.
7)
«Молодша Едда» є продовженням «Старшої Едди».
8)
Мораліте – це смішна історія.
9)
Перші драматичні вистави розігрувалися в церковному дворі.
10) С. Беккет є представником «драми абсурду».
11) Роман «Колекціонер» написаний Айріс Мердок.
12) Главою південної школи американської романістики вважається О'Генрі.
13) Метод «спонтанної прози» був використаний Д.Д. Селінджером.
14) Всі твори Петрарки написані італійською мовою.
15
2. Продовжите речення:
1)
Головний твір Петрарки за назвою ... розповідає про...
2)
Сюжетну основу пікарескного роману складає...
3)
Данте були написані такі творі, як...
4)
Відмінною рисою французького Відродження було...
5)
Засновником англійської національної літератури є ...
6)
Основними літературними напрямками 19 століття є ...
7)
Давньогрецька поетеса, що заснувала школу «служительок муз» - ... .
8)
Напрям, представником якого у Франції вважається Ж.Ж. Руссо, називається ....
3.Прокоментуйте наступне:
1) Середньовіччя як новий етап розвитку європейської літератури.
2) Гуманізм та гуманісти.
3) Етапи розвитку романтизму як літературного напряму та типу ходожньої творчості.
Ключи до завдання 2.
6
7
8
9
10
+
+
1
2
3
4
5
+
+
+
+
2.
1) «Книга пісень», кохання Петрарки до донни Лаури.
2) історія шахрая.
3) «Божественна комедія», «Нове життя», «Пир».
4) що воно мало наслідувальний характер.
5) Джефрі Чосер.
6) критичний реалізм, романтизм.
7) Сапфо.
8) сентименталізм.
11
-
12
-
13
-
14
-
Завдання 3
Комплексний тест з методики навчання іноземних мов
Інструкція Прочитайте уважно подані нижче твердження/питання, до кожного з
яких пропонуються три варіанти відповідей /А, Б, В/ Визначте, який варіант є
правильним, і обведіть його кружечком на бланку для відповідей
1. Програма з іноземної мови визначає
А Мету та основний зміст навчання
Б Методику навчання іноземної мови
В Засоби навчання (технічні й нетехнічні)
2. Специфіка предмета "іноземна мова" полягає
А У навчанні комунікативної діяльності іноземною мовою
Б У вихованні дітей засобами іноземної мови
В У підвищенні загальноосвітнього рівня учнів
3. Практично володіти іноземною мовою в умовах школи означає
16
А Володіти іноземною мовою на рівні володіння рідною мовою
Б Спілкуватися усною іноземною мовою у звичайних життєвих ситуаціях
В Розуміти думки інших людей і виражати свої іноземною мовою в межах визначених
програмою
4. До змісту навчання ІМ у школі належать
А Оволодіння лексичним та граматичним мінімумами
Б Навчання усного мовлення
В Оволодіння уміннями і навичками в усіх видах мовленнєвої діяльності на іноземній
мові
5. Найбільш ефективним методом навчання техніки читання вважається
А. Звуковий аналітико-синтет.метод
Б Метод цілих слов
В Алфавітний метод
6. Який прийом перевірки розуміння прослуханого тексту є найекономнішим?
А Переказ прослуханого тексту
Б Відповіді на запитання до прослуханого тексту
В Тести
7. Мета навчання монологічного мовлення за темою досягнута, якщо учні вміють
висловлюватися?
А В опорі на текст-зразок
Б В опорі на ключові слова
В Без будь-якої опори
8. Яка із вправ характерна для першого етапу навчання монологічного мовлення?
А Назва даного предмета
Б Опис даного предмета
В Доказ правильності свого твердження
9. Які труднощі належать до специфічних труднощів діалогічного мовлення?
А Обгрунтування своєї точки зору
Б Запитання різного типу
В Критична оцінка прочитаного
10. Що означає "навчити діалогічного мовлення"
А Обмінюватись репліками різного характеру відповідно до ситуації
Б Запитання і відповіді на запитання
В Обґрунтування своєї думки
11. Яка із вправ належить до мовленнєвих у навчанні діалогічного мовлення
А Перебудова даного діалогу
Б Обмін думками про прочитане оповідання
В Розучування штампів у діалогах
12. Для засвоєння АГМ слід найширше використовувати вправи
А Мовні
Б Умовно-мовленнєві
В Мовленнєві
13. До рецептивної граматичної навички входить
А Уживання ГС у мовленні
Б Оформлення ГС відповідно до норм даної мови
В Розпізнавання
Г Форм та співвіднесення їх з певним значенням
14. Пасивний граматичний матеріал можна вважати засвоєним, якщо учні
розпізнають і розуміють його нарівні
17
А Окремого речення
Б Тексту
В Групи речень
15. Пред’являти нові ЛО, що належать до активного ЛМ доцільно
А В ситуації мовлення
Б В писемному мікротексті
В Ізольовано
16. Визначте послідовність поданих нижче видів вправ для оволодіння ЛО, що
належать до АГМ
А самостійне вживання ЛО на рівні фрази
Б лаконічна відповідь на альтернативне запитання
В завершення зразка мовлення
17. Читання – це
А Активна рецептивна діяльність
Б Пасивна рецептивна діяльність
В Активна індуктивна діяльність
18. При навчанні переглядового тексту ефективною вправою є
А Переказ тексту
Б Визначення основної думки тексту
В Письмовий переклад тексту
19. При навчанні ознайомлювального читання ефективною вправою є
А Знайти в тексті відповіді на вказані запитання
Б Знайти в тексті речення з певним граматичним явищем
В Прочитати вказані речення з правильною інтонацією
20. Адекватним способом контролю читання як рецептивного виду мовленнєвої
діяльності є
А Переказ змісту тексту
Б Тест множинного виду
В Відповіді на запитання
21. Найбільш ефективним методом навчання техніки читання вважається
А Звуковий аналітико-синтетичний метод
Б Метод цілих слів
В Алфавітний метод
22. Формування міцної навички техніки читання забезпечується
А Вивченням правил читання
Б Великим обсягом вправляння в читанні
В Запам’ятованням звукових образів слів
23. Мовленнєвою вправою у навчанні писемного мовлення є
А Написання листа зарубіжному другові
Б Розширення висловлювання
В Складання плану у формі запитань
24. Вихідною одиницею для навчання ММ є
А Окрема фраза
Б Понадфразова єдність
В Зв’язний текст
25. Для організації поточного контролю застосовується
А Стандартизований лінгводидактичний тест
Б Нестандартизований лінгводидактичний тест
В Стандартизований та нестандартизований лінгводидактичний тест
18
Завдання 4.
I. Read the text below and decide which word best fits each space.
As time (1) …. , the power of newspapers seems to be on the (2) …. . This is odd
because in the relatively (3) …. past people were predicting that the influence of the written
word would diminish in (4) …. proportion to the rate of increase of the spoken word and
moving image through TV and video. As people whole-heartedly (5) …. the internet and
cable and satellite television, why don’t we see newspapers (6) …. out? How have these
organs survived, let alone (7) …. , particularly on a Sunday? Why don’t people who have
watched a football match live on the small screen (8) …. the wisdom of rushing out the next
day to read a (9) …. version of it in four or five columns? Why would anyone who has seen
a film and formed a (10) …. impression of it the following day read a review of the (11) ….
film in a newspaper? To see if s/he is right? Isn’t that what friends are for? Don’t we have
colleagues for just that purpose – to see if our ideas on any (12) …. song, film or
programme tally with others’? What is this product that (13)…. of not much more than
outrageous headlines, wayward comment, subjective editorials and hyperbolic sports pages
still doing in our lives? It seems for the time (14) …. to be leading a charmed life. When it
finally goes, though, many may come to mourn its (15) …. .
1 A flies
B passes
C goes
D drags
2 A increase
B rise
C expansion
D build
3 A latest
B distant
C immediate
D recent
4 A exact
B direct
C precise
D equal
5 A embrace
B view
C agree
D win
6 A going
B decreasing
C dying
D declining
7 A flourished
B bloomed
C flowered
D rooted
8 A press
B question
C ask
D increase
9 A curtailed
B cut
C reduced
D potted
10 A vivid
B coloured
C bright
D direct
11 A exact
B self-same
C last
D copied
12 A given
B taken
C subjected
D written
13 A comprises
B contains
C consists
D informs
14 A out
B being
C given
D present
15 A perishing
B dying
C falling
D passing
II. Read the text and use the words below the text to form the derivative word that fits
in the same numbered space in the text.
THE MYSTERY OF MIRRORS
Mirrors, those (16) …. surfaces which produce an image of objects placed in front of
them, are a (17) …. image in Western art. Painters seem to have been fascinated by the (18)
…. between the virtual reality which spontaneously appears in a mirror and the one which
they artificially create by painting on plaster, paper or canvas. In both cases, the (19) ….
sees something which is not where it seems to be. But in contrast to a painted image, which
presupposes that the painted surface can be seen, what we see in a mirror requires that the
reflective surface is (20) …. . When mirrors are represented in paintings, the situation
19
becomes complicated in a particularly (21) …. way: the virtual reality of the picture
includes a second virtual reality in the form of a painted (22)…. .
16 – magic, 17 – recur, 18 – relate, 19 – observe, 20 – visible, 21 – intrigue,
22 – reflect.
III. Match the words to their definitions.
a) boost, b) increase, c) maximize, d) far-fetched, e) unlikely, f) inconceivable, g)
typically
23) become larger in amount, number or degree;
24) increase something to the greatest possible size;
25) increase something; improve;
26) usually; showing the usual signs or qualities of a particular group;
27) not probable or expected;
28) difficult to believe;
29) difficult or impossible to believe.
IV. Fill each of the blanks in the following sentences with one of the words listed.
who whoever what whatever which where how whichever
30.According to her, ….. I do is wrong.
31.Can you advise me ….. to go and see with this problem?
32.I offered her ….. little I had.
33.Putting an even heavier tax on petrol is ….. I think we can solve our traffic problems.
34.I spoke to John this afternoon, ….. is something I’ve been meaning to do for ages.
V. In most lines of the following text there is one extra unnecessary word. It is either
grammatically incorrect or does not fit in with the sense of the text. If a line is correct,
put a tick ( √ ) near the line. If a line has a word that should not be there, underline it.
The task begins with two examples ( 0, 00 ).
WHO IS FATHER CHRISTMAS?
0 Although it is not a very clear how contemporary Father Christmas’s “look”
00 came about, it is certain that it is the result of a continuous amalgamation
√
35 of many old folk customs and beliefs from the varied sources. First and
36 foremost, there is the image of the three kings and bringing gifts to the baby
37 Jesus. A second source is the Roman custom of giving to children presents
38 for good luck during the pagan festival which celebrating the winter solstice.
39 Last but not least, there is Saint Nicholas, a 4th-century bishop and the patron saint
40 of children, sailors and the poor whose saint’s day it is December 6. Traditionally,
Saint
Ключи до завдання 4.
I. 1-B, 2-A, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-A, 8-B, 9-D, 10-A, 11-B, 12-A, 13-C, 14-B, 15-D.
II. 16-magical, 17-recurring, recurrent, 18-relationship, 19-oserver, 20-invisible, 21intriguing,
22-reflection.
III. a-23, b-24, c-25, d-26, e-27, f-28, g-29.
IV. 30-whatever, 31-who, 32-what, 33-how, 34-which.
20
V. 35-the, 36-are, 37-to, 38-which, 39-√, 40-it.
Завдання 5
Analyze the text in terms of its linguo-stylistic peculiarities.
To kill a mockingbird
By Harper Lee
Atticus was half-way through his speech to through to the jury. He had evidently
pulled some papers from his briefcase that rested beside his chair, because Tom
Robinson was toying with them.
“...absence of any corroborative evidence, this man was indicted on a capital
charge and is now on trial for his life...”
I punched Jem. “How long’s he been at it?”
“He’s just gone over the evidence,” Jem whispered... We looked down again.
Atticus was speaking easily, with the kind of detachment he used when he dictated a
letter. He walked slowly up and down in front of the jury, and the jury seemed to be
attentive: their heads were up, and they followed Atticus’s route with what seemed to
be appreciation. I guess it was because Atticus wasn’t a thunderer.
Atticus paused, then he did something he didn’t ordinarily do. He unhitched his
watch and chain and placed them on the table, saying, “With the court’s permission ”
Judge Taylor nodded, and then Atticus did something I never saw him do before
or since, in public or in public: he unbuttoned his west, unbuttoned his collar,
loosened his tie, and took off his coat. He never loosened a scrap of his clothing until
he undressed at bedtime, and to Jem and me, this was the equivalent of him standing
before us stark naked. We exchanged horrified glances.
Atticus put his hands in his pockets, and as he returned to the jury, I saw his gold
collar button and the tips of his pen and pencil winking in the light.
“Gentlemen,” he said. Jem and I again looked at each other. Atticus might have
said “Scout”. His voice had lost its aridity, its detachment, and he was talking to the
jury as if they were folks on the post office corner.
“Gentlemen,” he was saying. “I shall be brief, but I would like to use my
remaining time with you to remind you that this case is not a difficult one, it requires
no minute sifting of complicated facts, but it does require you to be sure beyond all
21
reasonable doubt as to the guilt of the defendant. To begin with, this case should
never have come to trial. This case is as simple as black and white.
“The state has not produced one iota of medical evidence to the effect that the
crime Tom Robinson is charged with ever took place. It has relied instead upon the
testimony of two witnesses whose evidence has not only been called into serious
question on cross-examination, but has been flatly contradicted by the defendant. The
defendant is not guilty, but somebody in this court-room is.
“I have nothing but pity in my heart for the chief witness for the state, bit my pity
does not extend so far as to her putting a man’s life at stake, which she had done in an
effort to get rid of her own guilt.
“I say guilt, gentlemen, because it was guilt that motivated her. She has committed
no crime, she has merely broken a rigid and time-honored code of our society, a code
so severe that whoever breaks it is hounded from our midst as unfit to live with. She
is the victim of cruel poverty and ignorance, but I cannot pity her: she is white. She
knew full well the enormity of her offence, but because her desires were stronger than
the code she was breaking, she persisted in breaking it. She persisted, and her
subsequent reaction is something that all of us have known at one time or another.
She did something every child has done – she tried to put the evidence of her offence
away from her. But in this case she was no child hiding stolen contraband: she struck
out at her victim – of necessity she must put him away from her – he must be
removed from her presence, from this world. She must destroy the evidence of her
offence.
“What was the evidence of her offence? Tom Robinson, a human being. She must
put Tom Robinson away from her. Tom Robinson was her daily reminder of what she
did. What did she do? She tempted a Negro.
2.3. Критерії оцінювання сформованості філологічної компетенції здобувачів
освітнього ступеня «Магістр»
№
1.
2.
22
Критерії оцінювання
Макс. бали
Іспит з теорії основної іноземної мови (англійська) та літератури
Комплексний тест з філологічних дисциплін:
50 балів
Тест із зарубіжної літератури.
30 балів
3
Тест із методики навчання іноземних мов
Іспит з практики основної іноземної мови (англійська)
20 балів
4.
Комплексний лексико-граматичний тест
50 балів
5
Аналіз художнього (публіцистичного) тексту
50 балів
Шкала оцінювання: 85–100 балів – високий рівень; 71– 84 балів – вище середнього;
51–70 балів - середній рівень; 50–25 – нижче середнього; 24–0 – низький рівень
2.4. Рекомендована література
1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского
языка: учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 288 с.
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского язика. – Л., 1973.
2. Галич О. А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Теорія літератури.: підручник. – К.:
Либідь, 2001. – 486 с.
3. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М., 1958.
4. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие
для учителяю-М.: АРКТИ, 2000.-165 с.
5. Гапова Е.И. Антология гендерной теории/ И. Каранчева, Е.И. Гапова, А.Р.
Усманова: Европейский гуманитарный ун-т, центр гендерных исследований. –
Минск: Пропилеи, 2000. – 383 с.
6. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби
Відродження. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.
7. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. З. И. Плавскина, любое
издание.
8. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Б.И. Пуришева, любое
издание.
9. История зарубежной литературы ХХ века / [под ред. Л. Г. Андреева]. – М. : Издво МГУ, 1989. – 455 с.
10. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английскогоя языка. Ученик.
Хрестоматия. Словарь. – СПб.: издательство «Лань». 2001. – 512 с.
11. История языкознания: учебное пособие / Т.А. Амирова, Б.А. Ольховиков, Ю.В.
Рождественский. – М.: Академия, 2006. – 672 с.
12. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник. – К.: Академія, 2003. – 464 с.
13. Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови. – Вінниця, 2000.
14. Левицький А.Е., Гаращук Л.А. Поглиблений курс теоретичної фонетики
англійської мови: навч. посіб.. – Вінниця: ПП Фоліант, 2005. – 71 с.
15. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник.К.: Ленвіт, 1999.-320 с.
16. Практикум з методики навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах:
Посібник для сутдентів / Кол. авторів. Під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої і
Г.С.Бадаяц.-К.: Ленвіт, 2001.- 296 с.
17. Теоретичекая граматика английского языка: учебное пособие / Н.А Кобрина
Н.И. Болдырев, А.А. Худяков. – М.: Высшая школа, 2007. – 368 с.
18. Теоретическая фонетика английского языка: учеб. пособ. / Соколова М.А.,
Гигковт К.П., Тихонова И.С., Тихонова Р.М. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 286 с.
19. Шевченко Т.И. Теоретическая фонетика английского языка: Учебник. –
М.:Высшая школа, 2006. – 191 с.
23
24