Acuerdos del pleno celebrado el día 16 de abril de 2015

2015EKO APIRILAREN 16KO OSOKO
BILKURAREN ERABAKIAK
ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO
EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015
1. Mozioa, Carmelo Barrio Baroja Euskal
Talde
Popularreko
legebiltzarkideak
aurkeztua, "De Miguel auzian" Gasteizko
4.
Epaitegiak
emandako
autoaren
ondoren
Eusko
Jaurlaritzak
hartu
beharreko neurriei buruz. Eztabaida eta
behin
betiko
ebazpena.
[10\11\03\00\0136]
1. Debate y resolución definitiva de la
moción presentada por D. Carmelo Barrio
Baroja, parlamentario del grupo Popular
Vasco, en relación con medidas del
Gobierno Vasco tras el auto del Juzgado
número 4 de Vitoria-Gasteiz sobre el "caso
De Miguel". [10\11\03\00\0136]
Jatorrizko testua onetsi da.
Aprobado el texto original.
8/2015
8/2015
"Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari
eskatzen dio txosten bat egin dezala, oraingo
bilkura-aldian,
2012ko
maiatzaren
10ean
Legebiltzarreko Osoko Bilkurak onetsitako Kultura
eta Industria sailetako ustezko irregulartasunak eta
Ertzaintzako agente batzuen ustezko espioitza
ikertzeko batzorde bereziaren irizpenean jasotako
eta Gobernuari zuzendutako gomendioen betetzemailari buruz".
"El Parlamento Vasco insta al Gobierno
Vasco a que realice en el plazo del actual periodo
de sesiones un informe sobre el grado de
cumplimiento de las recomendaciones dirigidas al
Ejecutivo que figuran en el dictamen de la
Comisión especial de investigación de presuntas
irregularidades en los departamentos de Cultura e
Industria y sobre presunto espionaje por parte de
agentes de la Ertzaintza, aprobado por el Pleno de
la Cámara el 10 de mayo de 2012".
Becerro de Bengoa • 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 • Fax: 945 13 54 06 • www.legebiltzarra.eus
2. EH Bildu legebiltzar-taldeak egindako
legez besteko proposamena, Gipuzkoak
indarrean duen aberastasunaren eta
fortuna handien gaineko zerga babesteari
eta hedatzeari buruz. Eztabaida eta behin
betiko ebazpena. [10\11\02\01\0729]
2. Debate y resolución definitiva de la
proposición no de ley formulada por el
grupo parlamentario EH Bildu, relativa a
amparar y extender el impuesto sobre la
riqueza y las grandes fortunas que
Gipuzkoa
tiene
en
vigor.
[10\11\02\01\0729]
Ezetsi egin da.
Rechazada.
2
3. (deialdiko 4. puntua) Mozioa, Gorka
Maneiro Labayen Mistoa-UPyD taldeko
legebiltzarkideak aurkeztua, Hirikoren
sustatzaileen aurkako kereila dela-eta
hartuko dituen neurriei buruz. Eztabaida
eta
behin
betiko
ebazpena.
[10\11\03\00\0133]
3. (punto 4 de la convocatoria) Debate y
resolución definitiva de la moción
presentada por D. Gorka Maneiro
Labayen, parlamentario del grupo MixtoUPyD, sobre medidas a adoptar ante la
querella contra los promotores de Hiriko.
[10\11\03\00\0133]
SV-ES eta Mistoa-UPyD taldeek hitzartutako
erdibideko zuzenketa onetsi da.
Aprobada la enmienda transaccional suscrita
por los grupos SV-ES y Mixto-UPyD.
9/2015
9/2015
"Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari
eskatzen dio kaltetu gisa aurkez dadila porrot
egindako Hiriko automobil-proiektuaren zenbait
sustatzaileren aurka Arabako Fiskaltza Probintzialak
Gasteizko Instrukzioko 3. Epaitegiaren aurrean
aurkeztu duen kereilan.
"El Parlamento Vasco insta al Gobierno
Vasco a personarse como perjudicado en la
querella formulada por la Fiscalía Provincial de
Álava ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de
Vitoria/Gasteiz contra varios de los promotores del
fracasado proyecto automovilístico Hiriko.
Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari
eskatzen dio bete ditzala Legebiltzarraren Osoko
Bilkurak 2014ko urriaren 2an onartutako irizpenean
jasotzen diren gomendioak eta har ditzala hartu
beharreko neurri guztiak Jaurlaritzak emandako
funts publikoak berreskuratzeko, ebazpen batek
funts horiek baimendu gabeko moduan erabili
direla xedatzen duenean.
El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco
a cumplir las recomendaciones incluidas en el
Dictamen aprobado el pasado día 2 de octubre de
2014 por el Pleno de la Cámara y a emprender
cuantas medidas sean necesarias para recuperar
los fondos públicos concedidos por dicho Gobierno
respecto a los que una sentencia determine que se
ha hecho un uso no permitido de los mismos.
Eusko
eskatzen dio
dieten dirua
langileekin
eskubideak
garapenean".
El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco
a que se reúna con los trabajadores del proyecto
Hiriko que no han recibido el dinero que les deben
las empresas promotoras y defienda los derechos
de los trabajadores en el desarrollo de la causa
abierta en los juzgados".
Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari
bil dadila enpresa sustatzaileek zor
jaso ez duten Hiriko proiektuko
eta
defenda
ditzala
langileen
epaitegietan
irekitako
kausaren
3
4. (deialdiko 5. puntua) EH Bildu
legebiltzar-taldeak
egindako
legez
besteko
proposamena,
Ertzaintzak
erabilitako gomazko pilotak galarazteko.
Eztabaida eta behin betiko ebazpena.
[10\11\02\01\0730]
4. (punto 5 de la convocatoria) Debate y
resolución definitiva de la proposición no
de ley formulada por el grupo
parlamentario EH Bildu, de prohibición de
las pelotas de goma utilizadas por la
Ertzaintza. [10\11\02\01\0730]
SV-ES eta Mistoa-UPyD taldeek hitzartutako
erdibideko zuzenketa onetsi da.
Aprobada la enmienda transaccional suscrita
por los grupos SV-ES y Mixto-UPyD.
42/2015
42/2015
"Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Sailari eskatzen dio berehala murriztu
ditzala eta behin betiko ordeztu eskopeta pilotajaurtitzaileak eta gomazko pilotak, haien ordez
istiluen kontrako beste bitarteko batzuk jarriz,
pertsonentzat hain kaltegarri ez direnak, zeinak,
gainera, aukera emango baitie Ertzaintzako
agenteei beren lana egokiro eta eraginkortasunez
egiteko.
"El Parlamento Vasco insta al Departamento
de Seguridad del Gobierno Vasco a la restricción
inmediata y sustitución definitiva de las escopetas
lanzapelotas y de las pelotas de goma por otros
medios antidisturbios menos dañinos para las
personas, que permita, además, a los agentes de la
Ertzaintza realizar correcta y eficazmente su labor.
Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Sailari eskatzen dio horni dezala
Ertzaintza istiluen kontrako tresna berriez eta gaitu
ditzala agenteak bitarteko berri horiek erabiltzen,
eta, halaber, eskura diezazkiela behar diren
baliabide eta tresna guztiak beren segurtasuna eta
herritar guztiena bermatzeko, nola beharbeharrezkoa den beren ohiko lana egiteko orduan,
hala ekintza biolentoak gertatzen direnean".
El Parlamento Vasco insta al Departamento
de Seguridad del Gobierno Vasco a que dote a la
Ertzaintza de nuevos medios antidisturbios y a
capacitar a los agentes en su utilización, y así como
a dotar de todos los medios e instrumentos
necesarios para garantizar su seguridad y la de
todos los ciudadanos, tanto en el desarrollo
habitual de su indispensable labor, como ante el
desarrollo de actos violentos".
4
5. (deialdiko 6. puntua) Euskal Sozialistak
legebiltzar-taldeak
egindako
legez
besteko
proposamena,
unibertsitateikasketa ofizialen arauketa aldatzen duen
43/2015
Errege
Dekretuari
buruz.
Eztabaida eta behin betiko ebazpena.
[10\11\02\01\0724]
5. (punto 6 de la convocatoria) Debate y
resolución definitiva de la proposición no
de ley formulada por el grupo
parlamentario Socialistas Vascos, sobre el
Real Decreto 43/2015 que modifica la
ordenación
de
las
enseñanzas
universitarias
oficiales.
[10\11\02\01\0724]
EA-NV eta SV-ES taldeek
erdibideko zuzenketa onetsi da.
Aprobada la enmienda transaccional suscrita
por los grupos EA-NV y SV-ES.
hitzartutako
43/2015
43/2015
"1.
Eusko Legebiltzarrak bat egiten du
Espainiako Unibertsitateetako Errektoreen
Konferentziaren
erabakiarekin,
zeinean
eskatzen baita erreforma, erretiratzen ez
badute, ez ezartzea 2017ra arte.
"1.
El Parlamento Vasco apoya la decisión de la
CRUE sobre la moratoria para no implantar
la reforma hasta el año 2017 en caso de no
ser retirada.
2.
Eusko Legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzak
2014ko uztailaren 24an Unibertsitate
Politiken Biltzar Orokorrean egin zuen
bezala, Espainiako Gobernuari eskatzen dio
berehala erretira dezala 43/2015 Errege
Dekretua, otsailaren 2koa, zeinen bidez
aldatzen baitira urriaren 29ko 1393/2007
Errege Dekretua, unibertsitate-irakaskuntza
ofizialen antolaketa ezartzen duena, eta
99/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren
28koa, doktorego-irakaskuntza ofizialak
arautzen dituena.
2.
El Parlamento Vasco, al igual que ya hiciera
el Gobierno Vasco en la reunión del 24 de
julio de 2014, en la Conferencia General de
Política Universitaria, insta al Gobierno de
España a retirar inmediatamente el RD
43/2015, de 2 de febrero, por el que se
modifica el RD 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, y el RD 99/2011, de 28 de enero,
por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado.
3.
Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuari
eskatzen dio txosten bat galdegin diezaiela
Unibertsitateen Kontseiluari eta ENQAn
kreditatutako
unibertsitateen
kalitatea
ebaluatzeko
agentziei
unibertsitateirakaskuntza
ofizialaren
egungo
antolamenduaren emaitzei buruz.
3.
El Parlamento Vasco insta al Gobierno de
España a solicitar un informe al Consejo de
Universidades y a las agencias de evaluación
de la calidad de las universidades
acreditadas en el ENQA, sobre los
resultados de la vigente ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
4.
Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuari
eskatzen dio batzorde bat bultza dezala,
Unibertsitate Politiken Biltzar Orokorrean eta
Estatuko Unibertsitate Ikasleen Kontseiluan,
txosten bat egingo duena aztertzeko
Hezkuntza
Ministerioak
bultzaturiko
erreformak zer ondorio izango duen bai
unibertsitateen finantzaketa publiko eta
pribatuan bai aukeren berdintasunean eta
bai
tituludunak
enpleguan
sartzeko
aukeretan ere".
4.
El Parlamento Vasco insta al Gobierno de
España a promover en el seno de la
Conferencia General de Política Universitaria
y del Consejo de Estudiantes Universitarios
del Estado una comisión que elabore un
informe sobre los efectos de la reforma
promovida por el Ministerio de Educación en
la financiación pública y privada de las
universidades,
en
la
igualdad
de
oportunidades y en el acceso al empleo de
los titulados".
5
6. (deialdiko 7. puntua) Lehenbailehen
eztabaidatzeko Euskal Legebiltzar Talde
Popularrak egindako legez besteko
proposamena, jaiotzen aldeko laguntzen
eta lana eta familia bateragarri egiteko
laguntzen murrizketei buruz. Eztabaida eta
behin
betiko
ebazpena.
[10\11\02\01\0736]
6. (punto 7 de la convocatoria) Debate y
resolución definitiva de la proposición no
de ley para su debate urgente formulada
por el grupo parlamentario Popular Vasco,
relativa a los recortes en las ayudas a la
natalidad y a la conciliación de la vida
familiar y laboral. [10\11\02\01\0736]
EH Bildu eta SV-ES taldeek hitzartutako
erdibideko zuzenketa onetsi da.
Aprobada la enmienda transaccional suscrita
por los grupos EH Bildu y SV-ES.
44/2015
44/2015
"1.
Eusko Legebiltzarrak arbuiatzen du Eusko
Jaurlaritzaren erabakia, jaiotzen aldeko
laguntzak eta familia eta lana bateragarri
egiteko laguntzak murriztekoa.
"1.
El Parlamento Vasco rechaza la decisión del
Gobierno Vasco de recortar las ayudas a la
natalidad y a la conciliación de la vida
familiar y laboral.
2.
Eusko Legebiltzarrak arbuiatzen ditu Eusko
Jaurlaritzak berriki onetsitako dekretuak, hau
da, ardurapean seme-alabak dituzten
familiei laguntzeko diru-laguntzei buruzkoa
eta familia eta lana bateragarri egiteko
laguntzak aldatzen dituena, eta Eusko
Jaurlaritzari eskatzen dio dekretu horiek
berriz egiteko, baina horrek kalterik
ekartzeke Familiei Laguntzeko 2008ko
Legean
bildutako
familiak
babesteko
ereduari,
adostasun
politikoaren
konpromisoarekin, eta gizarte zibilaren eta
eragile
sozialen
beharrezko
partehartzearekin,
banaketa
zuzenagoa
ahalbidetuko duten irizpideak txertatuz,
haren unibertsaltasunari eutsiz eta Europako
estandarretarantz aurrera joanez.
2.
El Parlamento Vasco rechaza los decretos
recientemente aprobados por el Gobierno
Vasco relativos a las ayudas económicas de
apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo
y a la modificación de las ayudas a la
conciliación de la vida familiar y laboral, e
insta al Gobierno Vasco a su reelaboración
sin que suponga menoscabo del modelo de
protección a las familias recogido en la ley
de Apoyo a las Familias del 2008, con el
compromiso del consenso político y la
pertinente participación de la sociedad civil y
agentes sociales incorporando criterios que
permitan un reparto más justo, manteniendo
su carácter universal y avanzando hacia
estándares europeos.
3.
Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari
eskatzen dio aurkez dezala Legebiltzarrean
2011-2015 aldirako Familiei Laguntzeko
Erakunde arteko III. Planean jasotako
neurrien aplikazioari buruzko balorazio
eraginkorra, jaiotza-tasaren sustapenean
izan duten eragina eta orain dagoen babessistema hobetzeko eta aurrerapausoak
egiteko gehiago uztartzen gizon eta
emakumeen familia-bizitza, lan-bizitza eta
norberaren bizitzaren artean.
3.
El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco
a presentar en el Parlamento la valoración
efectiva de las medidas contempladas en el
III Plan Interinstitucional de Apoyo a las
Familias 2011-2015, la incidencia en el
fomento de la natalidad y las posibilidades
de actuación para mejorar el sistema de
protección existente y avanzar en una mayor
conciliación entre la vida familiar, laboral y
personal de hombres y mujeres.
4.
Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari
eskatzen dio ezen Familiei Laguntzeko
Erakunde arteko hurrengo Planean jaso
dadila gehitzea diru-laguntza horiei buruzko
prestazioak, markotzat hartuz Europar
Batasunarekin bat egitearen helburua
2020ko muga-urtean.
4.
El Parlamento Vasco insta al Gobierno
Vasco a que en el próximo Plan
lnterinstitucional de Apoyo a las Familias se
contemple
un
incremento
de
las
prestaciones referentes a dichas ayudas
económicas, en el marco del objetivo de
alcanzar la convergencia con la Unión
Europea en el horizonte del año 2020.
6
5.
5.
Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari
eskatzen dio, familia- eta lan-bizitza
uztartzeko zailtasun izugarriak dauden
honetan, azter, sakon eta gara daitezela
neurri batzuk, zeinek etorkizunean bermatuko
baitituzte beharrezko mekanismoak posible
egingo
dutenak
herritarrek
haurrak,
adinduak
eta
desgaitasuna
eta/edo
mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko
dituzten betebeharrak eta lan-bizitza benetan
eta eraginkorki bateragarri egitea, gizon eta
emakumeen arteko erantzunkidetasunari
lagunduko diotelarik eta, horretarako,
diseinatuz Europako politika publikoen
mailara iristeko ibilbide-orri bat, zeina 2015.
urtea bukatu baino lehen Legebiltzarreko
Enplegu, Gizarte Politika eta Etxebizitza
Batzordean aurkeztu beharko den, eta
aurrekontu-baliabideak,
zerbitzuak
eta
laguntza publikoak eskainiz".
7
El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco
a que, en momentos en los que existen
enormes dificultades para conciliar la vida
familiar y laboral, se analicen, profundicen y
desarrollen medidas que garanticen en el
futuro los mecanismos que hagan posible
una conciliación real y eficaz entre la vida
laboral y las obligaciones de cuidados a la
infancia, a las personas mayores y a
personas
con
discapacidad
y/o
dependencia, que coadyuven a la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres,
diseñando una hoja de ruta para alcanzar el
nivel de las políticas públicas europeas, que
se presentará en el Parlamento ante la
Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda antes de finalizar el año 2015, y
ofreciendo
recursos
presupuestarios,
servicios y ayudas públicas".
7. (berria) Adierazpen instituzionala,
armeniar herriaren sarraskia hasi zeneko
mendeurrena
dela
eta.
[10\11\05\00\0045]
7. (nuevo) Declaración institucional con
motivo del centenario del comienzo de la
masacre
del
pueblo
armenio.
[10\11\05\00\0045]
Presidenteak adierazpena irakurri du.
La presidenta da lectura a la declaración.
"2015eko apirilaren 24an armeniar herriaren
sarraskia hasi zeneko mendeurrena izango da.
Otomandar Inperioko agintariek burututako
sarraskiak milioi eta erdi pertsona baino gehiago
deuseztatu zituen eta deportazio masiboak eragin.
Hondamen hori, Lehen Mundu Gerraren
kontestuan,
gizadiaren
historia
modernoko
genozidio beldurgarrienetakoa izan zen; gainera,
ondorio
urratzaileak
izan
zituen
milaka
errefuxiaturentzat, ondoren beste kontinente
batzuetara –horietako askok Europar Batasunera–
ihes egin behar izan zutenentzat.
"El 24 de abril de 2015 se conmemora el
centenario del comienzo de la masacre del pueblo
armenio, que, perpetrado por los gobernantes del
Imperio otomano, produjo la aniquilación de más
de un millón y medio de personas y unas masivas
deportaciones. Este exterminio, en el contexto de la
Primera Guerra Mundial, constituyó uno de los
genocidios más horrendos de la historia moderna
de la humanidad, que tuvo asimismo efectos
lacerantes sobre los miles de refugiados que
posteriormente tuvieron que huir a otros
continentes, muchos de ellos a la Unión Europea.
Turkiako
Gobernuak,
nazioarteko
komunitateak behin eta berriro egindako eskariak
aintzat hartu gabe, oraindik ere ez du ofizialki
aitortu ankerkeria historiko hori, berariaz
antolatutakoa,
armeniar
herriaren
aurkako
genozidio planifikatu gisa. Hala ere, positiboki
baloratu beharra daukagu Turkiako Errepublikako
agintariek, Erdogan presidenteak eta Davutoglu
lehen ministroak, sustatutako adiskidetze-ahalegina,
doluminak eskaini baitizkiete biktimen familiei eta
aitortu
egin
baitute
armeniarren
aurka
bereizkuntzarik gabe burututako indarkeria.
El Gobierno de Turquía, a pesar de los
requerimientos reiterados de la comunidad
internacional,
todavía
no
ha
reconocido
oficialmente
dicha
histórica
atrocidad,
deliberadamente organizada, como un genocidio
planificado contra el pueblo armenio. No obstante,
debemos valorar positivamente el intento de
reconciliación promovido por las autoridades de la
República de Turquía, el presidente Erdogan y el
primer ministro Davutoglu, con las condolencias
ofrecidas a las familias de las víctimas, así como la
admisión de la violencia indiscriminada ejercida
contra los armenios.
Uste dugu memoria, aitortza eta justizia
oinarrizko zimenduak direla bi herri horien arteko
etorkizuneko elkarbizitza pixkanaka eraikitzeko, eta,
hortaz, adiskidetze iraungarri batek berekin
dakartzala funtsean partekatutako egia eta
memoria bat. Ondorioz, beharrezkotzat jotzen dugu
elkarrizketa garden eta zintzo bat Turkiako eta
Armeniako errepubliketako agintarien artean,
etorkizun komun bat eraikitzeko, historiako kapitulu
tragiko hori behin betiko eta modu egokian ixteko
aukera emango duena.
Consideramos que la memoria, el
reconocimiento y la justicia son fundamentos vitales
para construir progresivamente la convivencia
futura entre estos dos pueblos, por lo que
entendemos que una reconciliación durable
comporta
una
verdad
y
una
memoria
sustancialmente compartidas. Creemos, por
consiguiente, necesaria la existencia de un diálogo
diáfano y sincero entre las autoridades de las
repúblicas de Turquía y de Armenia para edificar un
futuro común que permita cerrar definitiva y
sanamente este trágico capítulo de la historia.
Zentzu horretan, espero dugu mendeurrenak
bultzaturik berriro abian jartzea Zuricheko
protokoloak deritzenak, 2009an abiatu baitziren bi
nazioen arteko harreman diplomatikoei berrekiteko
saio gisa eta urtebete geroago zapuztu baitzen saio
hori beren harreman historikoei buruzko ikuspuntu
desberdinen ondorioz.
En este sentido, abogamos por que este
centenario constituya un catalizador para el reinicio
de los llamados protocolos de Zurich, inaugurados
en 2009, que constituyeron un ensayo para
retomar las relaciones diplomáticas entre las dos
naciones y que se frustró, un año más tarde, por las
visiones dispares de sus relaciones históricas.
Eusko Legebiltzarrak uste du mendeurrenak
indartu egiten duela oroitzapen horren esanahi
mingarria, eta bat egiten du 2015eko apirilaren
24an Erevanen (Armenia) izango diren ekitaldiekin,
El Parlamento Vasco considera que este
centenario realza el doloroso significado de esta
remembranza y se suma a los actos que tienen
lugar este 24 de abril de 2015 en Ereván
8
bat eginez, aldi berean, armeniar herriko biktimen
senideen
omenaldiarekin
eta
haiekiko
elkartasunarekin, senide horiek gaur, oraindik ere,
beren aurrekoen kontrako sarraskiaren ondorioak
sufritzen dituztenez gero.
(Armenia), uniéndose en el homenaje y solidaridad
a los familiares de las víctimas del pueblo armenio,
que hoy todavía sufren las consecuencias de la
masacre ejercida contra sus mayores.
Azkenik, Eusko Legebiltzarrak bat egiten du
nazioarteko
adierazpen
eta
ebazpen
instituzionalekin,
bereziki
Europako
Parlamentuarenekin, Turkiako Errepublikari eskatuz
armeniar herriari egindako genozidioa aitortu
dezala. Halaber, dei egiten die bi nazio horiei
memoria
partekatu
batean
oinarritutako
adiskidetzera".
Por último, el Parlamento Vasco se suma a
las resoluciones y declaraciones institucionales, en
especial del Parlamento Europeo, demandando un
reconocimiento a la República de Turquía del
genocidio infligido al pueblo armenio. Hace,
asimismo, un llamamiento a la reconciliación entre
estas dos naciones, basado en una memoria
compartida".
9