СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра внутренних дел;pdf

№ 33 (6292) Жумагюн, 22 август 2014 йыл
Бугюнгю
номерде:
Багьасы 4 манат 25 кепек
Къумукъланы
яшёрюмлерини форуму
Олай да, форумну ишинде политика, экономика, спорт, маданият
адатланы якълав ва оьсюв ва оьзге
тармакълар гьакъда пикру алышдырывлар да болду.
3 бет
Газет 1951-нчи йыл ноябрден берли чыгъарыла
Къакъашура юрт школалар охув йылгъа гьазир
Школаны абзарындагъы бавда
арив къуллукъ этилген яшыллыкъ­
лар, палисадникдеги парх берип турагъан гюллер, чечеклер гелгенлени
оьзюне тарта.
13 бет
Оьсюп гелеген нас­луну
гьакъ ёлгъа тюзлейик
Айтагъаным, гьар ким оьзюню
ишин ва борчларын тийишли кюйде
юрютсе ва жавапчылыгъы да болса,
бир хыйлы кемчиликлени алдын алмагъа бажарыла.
14 бет
Физкультурникни гюнюне багъышлана
Уьлгюлю спортчуларыбыз
булан оьктем болабыз
Нюрсагьадат ИЗАМУТДИНОВА
Август айны 20-сында сагьат 10-нда район администрацияны жыйынлар оьтгерегилен залында
Физкультурникни гюнюне багъышлангъан шатлы жыйын оьтгерилди.
Жыйында районну ва район администрацияны башчылары, оланы заместителлери ва башгъа къуллукъчулары, юрт администрацияланы башчылары, районну спортчулары, олай да кёп яшёрюмлер
ортакъчылыкъ­ этди.
Шатлы жыйынны ачды ва юрютдю район администрацияны башчысыны заместители Имамутдин
Чамсаев. Ол жыйылгъанланы байрам булан къутлап, оланы атына
кёп лайыкълы сёзлер айтгъан сонг,
Къарабудагъгент районну физкультура ва спорт ишлеге къарайгъан
ёлбашчысы Сиражутдин Салаватовгъа сёз берди. Оьзюню сёйлевюнде
С.Салаватов артдагъы йылларда
районну спортчулары етишген уьстюнлюклери булан жыйылгъанланы таныш этди. Сонг сёз берилген
районну башчысы Къапур Абдулвагьабович Исаев бары да спортчуланы, оланы тренерлерин Физкультурникни гюню булан къутлады.
- Биз бугюн артдагъы йылланы
спорт уьстюнлюклерини гьасиллерин чыгъарабыз. Бугюн шу залгъа
бизин районну бары да макътавгъа
ла­йыкълы спортчулары жыйыл­гъан.
Сиз–бизин гележекге инг де уллу
спорт умутларыбызсыз. Гетген 2
йылны гьасиллерине гёре, сиз уллу
уьстюн­люклеге етишгенсиз. Спорт
не зат экенни спортчу яшлагъа англатма тарыкъ тюгюл экени белгили. Спорт – савлукъ, къоччакълыкъ,
экенни сиз билесиз. Олай да, спортсизин гьар гюнлюк гьаракатыгъыз,
гьар гюнлюк
уьстюнлюклеригиз.
Озокъда, олай оьрлюклер оьзбашына гелмейгени де бары да халкъгъа
ачыкъ. Спорт якъдан уьстюнлюклеге етишмеге бажаргъан яш спортчулар яшавда, башгъа загьмат тёгюв
тармакъларда да уьстюнлюклеге ес
болажагъына мен гьакъ юрекден
инанаман.
Къарабудагъгент
районну яш­
ёрюм­лерини спорт уьстюнлюклери
булан биз бек шатбыз ва оьктем болабыз. Неге тюгюл де, уьлкебизде
биз инг де алдынлыланы арасында-
быз. Бу йыл ва гетген йыллар етишген уьстюнлюклерибиз булан биз ал
сыдраларда токътагъанбыз. Шо буса
сизин ва тренерлеригизни бирликде
етишген уьстюнлюклеригиз. Мен сизин барыгъызны да, районну бары
да спортчуларын Физкультурникни
гюню булан къутлайман. Сиз пайдалы иш булан машгъулсуз ва башгъа
яшлар учун да уллу уьлгюсюз.
15
2 бет
Янгы белгиленген
ДР-ни Гьукуматыны администрациясыны башчысыны янгы заместители
Август
айны
20-нда ДР-ни Башчысы Рамазан Абдуллатипов айрыча къарар булан
Гьасанов Алексей
Петровични оьз
ишинден
азат
этип
Дагъыстан
р е с п у бл и к а н ы
Гьукуматыны администрациясыны башчысыны заместители этип белгилеген.
Гьасанов Алексей Петрович
1958-нчи йылны декабр айыны 25нде Магьачкъала шагьарда тувгъан.
1985-нчи йылА.П. Гьасанов ВЛКСМ-ни Дагъыстан обкомуну профтехника билим беривню секторуну
заведующийи болуп белгиленген.
1986-нчы йыл Дагъыстан пачалыкъ
педагогика институтун битдирген.
2011-нчи йыл Темиркъазыкъ Кавказ
пачалыкъ академиясын битдирген.
1989-1991-нчи йыллар ДГПИ-де дарс
берген. 1991-нчи йылда «Бизнеслицей» деген гиччи предприятиеге
башчылыкъ этген.
2005-2010-нчу йыллар ДР-ни
илму ва билим берив министри, ДРни илму ва яшёрюм сиясатыны билим берив министри. 2010-нчу йыл
ДР-ни Президентини насигьатчысы.
2013-нчю йылны февраль айындан
2014-нчю йылны август айына ерли
ДР-ни милли сиясатны министри.
1999-нчу йыл Гьасанов Алексей
Петровичге «ДР-ни ат къазангъан
муаллими». 2005-нчи йыл «РФ-ни
умуми билим беривню гьюрметли
къуллукъчусу» деген сыйлы атлар
берилген.
Районну яшаву
Террорчулукъ ишлерден якъламакъ ва социал объектлени от тюшювден сакъламакъ
учунгъу масъаланы арагъа салып ойлашылагъан генгешде ортакъчылыкъ этген
охув ожакъны ва оьзгелерин оьзлени хас къаравуллары булан сакълай.
Кёп тюрлю идаралагъа алгъасавлу
гьал болса, полициягъа билдиреген
хас кнопкалар салынгъан.
Социал якъдан якълавну 27 объекти (13 школа интернетлер, 10 реабилитация аврувдан сонг савлугъун
беклешдиреген центрлар, оьмюрден оьтген къартлар сакъланагъан
4 уьй къаравуллар булан таъмин
этилген. Олай кёп идаралагъа от
тюшгенде басагъан сигнализациялар салынгъан ва оьзге кёп тюрлю
ишлер этилген.
Жамият къурумланы, школаланы, больницаланы ва оьзгелерин от
тюшювден къоруп сакълавну гьалы
гьакъда генгешде Дагъыстандагъы
Россия ГУМЧС-ни начальниги Нариман Къазимагьамматов сёйлеген. Ол эсгерген кюйде, Дагъыстан
Республикада 2 минг 436 билим
берив идаралар, шолардан 1 минг
534 умуми билим береген идара-
Пачалыкъ
тёлевлер артажакъ
Гелеген йылдан башлап мюлк-ерге
пачалыкъ регистрация этивню тёлевлери артажакъ.
2015-нчи йылны январ айындан башлап мюлк –ерге тёленеген
гьакъны къадары артажакъ. Демек,
шо айры адамлар учун эки керенге
артып, 2 минг манатгъа етишежек.
Къурумлар учун ону багьасы 15-ден
22 минг манатгъа ерли артажакъ.Ондан башгъа да, мюлк-ер, мал-матагь­
ишлерде биргине - бир Бирикген
пачалыкъ реестрге алышынывлар
этивню багьалары да арта. Айры
адамлар учун 350, къурумлар учун
1000 манатгъа етишежек.
Шо закон булан бирче, енгиллик­
лер де гёз алгъа тутулгъан. Лап алда
шо ватандашлар электрон къайдада
къуллукъларын битдирегенде къолланажакъ.
КТО режим
гийирилген
Алдагъы гюн, август айны 20нда, гече геч вакъти законну якълавчуларыны къуллукъчулары Къарабудагъгент районну Губден юртунда
боевиклени атышывуну тюбюне
тюшген. Демек, боевиклени группасы законну якълавчуларыны къуллукъчуларына
токътавсуз атыш­
магъа башлагъан. Буссагьатгъы
вакътиде боевиклени ёкъ этмек чун
атышыв юрюлюп тура деп билдире
лакъырлашагъан адам. Оьлгенлени
ва зараллангъанланы
гьакъында
маълуматлар берилмеген. Гече 01
сагьат 00 минутда Къарабудагъгент
районда КТО режим гийирилген.
ФСБ-ни къуллукъчусу яралангъан
Алдагъы гюн, талатгюнден арбагюнге чыгъагъан гече, демек, август айны 20-нда Хасавюрт районда Тотурбиевни атындагъы орамда
тюртюшювлер болгъан деп билдире
законну якълайгъан органланы источниги. Ону сёзлерине гёре, белгисиз адамлар къолларында автомат
савутлары булан республика ФСБсини къуллукъчуларына атышмагъа
башлагъан. Атышывну натижасында
ФСБ-ни бир къуллукъчусу ва бир
оьтюп барагъан ёлавчу яралангъан.
Олар экиси де тезликде шагьар азарханасына етишдирилген. Чапгъынчылар жинаятчы иш этилген ерден
автомашинге минип ёкъ болгъанлар.
Агьвалат не себепден болгъаны белгилене. Ахтарыв ишлер оьтгериле.
Эки боевик
оьлтюрюлген
Каспийск шагьарны башчысы алышынгъан
Август айны 19-нда оьтгерилген
депутатланы гезиксиз сессиясында
Каспийск шагьарны янгы мэри-башчысы сайлангъан. Шо да – депутат
Магьаммат Абдуллаев. Магьаммат
Абдуллаев
белгили хозяйствочу,
ишни билеген, бажарагъан адам. Ол
оьз ишин Багьатыровну атындагъы
совхозну ишчиси болуп башлагъан
ва ЗАОВКЗ «Избербашны директорларыны Советини председателине
ерли гётерилген. Оьр касбу усталыгъы, материал ресурсланы англавлу кюйде къоллап юрютгени саялы, ол «Дагъыстан республиканы
промышленностуну ат къазангъан
къуллукъчусу» деген гьюрметли атгъа ас болгъан.
/ 22 август 2014 йыл
Терроргъа къаршылыкъ
ДР-ни Башчысы...
Август айны 19-нда Республиканы башчысы Рамазан Абдуллатиповну председателлиги
булан
террордан ва от тюшювден билим
берив идараланы, савлукъ-сакълав
объектлени, олай да савлай жамиятны къоруп сакълавгъа байлавлу
болуп, къоркъунчсузлукъну ишлерине къарайгъан Советни, террор
ишлеге къарайгъан комиссияны ва
Дагъыстанны хас штабыны генгеши
болуп оьтген.
Генгешни ишин ача туруп, Рамазан Абдуллатипов:
-Бугюн арагъа салынып ойлашылагъан масъала лап да тарыкълы иш. Бирлешген генгеш оьт­
герилегенни де шо саялы,деп
билдирген. Августну 12-нде Россияны ФСБ-сини ёлбашчысы Александр Бортниковну председателлиги булан терроргъа къаршы иш
гёреген Милли комитетни генгеши
болгъан. Онда НАК-ны членлери,
Пачалыкъ Думаны депутатлары.
№ 33
РФ-ни Темиркъазыкъ Кавказдагъы
толу ихтиярлы вакили Сергей Меликов, Темиркъазыкъ Кавказ республикаланы Ставропол крайны
башчылары, ихтияр якълав къурумланы ва СКФО-ни хас къуллугъу
ортакъчылыкъ этген.
Онда эсгерилген кюйде, гёрюлген чараланы натижасында бу йыл
болгъан жинаятчы ишлер оьтген
йыл булан тенглешдиргенде эки керенге кемиген. Терроргъа къаршы
гёрюлген чараланы
натижасында Темиркъазыкъ Кавказ регионда
яшыртгъын иш гёреген жинаятчыланы 158 актив чалышывчулары
ёкъ этилген. Шону ичинде оланы
25 башчылары, 328 бандит ва оланы таъмин этегенлер тутулгъан, 35
жинаятчы ишни алды алынгъан.
Шогъарда къарамайлы, Темиркъазыкъ Кавказда ва
Дагъыстанда
да жинаятчы ишлени къоркъуву
сакълана. Шо да биз оьз ичибизде
сакълыкъны болдурмакъны талап
эте деп эсгерилген генгешде. Сонг
да, бары да шо социал объектлер
республиканы МВД-сини хас тергевюню тюбюнде турагъаны гьакъда айтылгъан.
200 школада, 22 яшлар бавларында, бир минге ювукъ оьзге объектлерде мингден де къолай къаравуллар болдурулгъан. Олай онгача, айры
иш гёреген хас къурумланы, 68 оьр
лар, 121 башлангъы, орта, оьр ва
ондан сонг билимин камиллешдиреген къурумлар, 729 школа чагъына етишмеген яшланы идаралары,
адамланы сав сутка сакълайгъан
52 идара иш гёре. Дагъыстан Республиканы МЧС-ини Баш управлениесини тергевчюлерини гьаракаты булан бугюнге ерли шо оьрде
эсгерилген къурумланы 90 процентден де къолайы тергелип битген.
Шо иш узатыла. Августну ахырына
тамамланажакъ. Тергевлени гьасиллери гёрсетегени йимик, 2 минг
436 объектден 1 минг 546 объектни
от тюшювню алдын алыв­да мекенли бузукълукълары бары арагъа
чыкъгъан. Оланы хыйлысы от тюшювню алдын алывда лап да бузукъ деп санала, 572 идара судгъа
берилген.
Янгы охув йылгъа школаланы от
тюшювге къаршы салынгъан ишлери
тергелип тура. 25 августгъа шо иш
тамамланажакъ.
Сонг да, Дагъыстан Республиканы территориясында 1 минг
622 савлукъ сакълав идаралары
иш гёре. 2013-нчю йылдан 2014нчю йылны шу вакътисине ерли
шо оьрде эсгерилген бары да объектлер тергелип битген. Тергев
ишлени гьасиллерине гёре 777
идараланы ёлбашчыларына буварыв этилген.
Талатгюн, август айны 19-нда,
Магьачкъала
шагьарда генерал
Омаровну атындагъы орамда ФСБни
къуллукъчулары эки боевик
яшынгъан уьйню къамавгъа алгъан.
Боевиклер булангъы узакъ сёйлешивлерден сонг да, къолгъа гелме
сюймей, законну якълавчуларыны
къуллукъчуларына атышмагъа башлагъан. Къаршы атышыв булан боевиклер ёкъ этилинген.Боевиклер
яшынгъан уьйню ичинде атылтмагъа гьазирленген этилинген бомба
табыл­гъан.Оьлтюрюлгенлер Магьачкъала диверсия-террор бандгруппагъа гире болгъан.
Суд гесилежек
Август айны ахырларында ерли
адам оьзюню таныш адамын оьлтюрген саялы такъсыргъа тартылажакъ.
Демек, 2014-нчю йылны апрель айыны 7-нде 13 сагьат 00 минутда Буйнакск шагьарны “Северный” деген
микрорайонунда 36 йыллыкъ ерли
адам Магьачкъала шагьарда яшайгъан 24 йыллыкъ оьзюню таныш
адамына эришивю ябушувгъа айлангъанны натижасында уьч керен
бичакъ булан тёшюне, бетине уруп,
жинаятчылыкъ болгъан ерден къачгъан. Алгъан яраларындан 24 йыллыкъ адам еринде оьлген. Къыставуллу заманны ичинде ерли адам
тутулгъан. Сорав алагъан органланы
къуллукъчулары огъар УК РФ-ни 105
статьясына (оьлтюрюв) 1-нчи бёлюк­
ге гёре жинаятчы иш ачылгъан ва
къатты кюйде такъсырланажакъ.
(Маълумат къураллардан)
№33
/ 22 август 2014 йыл
Юртну гьайы этиле
“Оьзден - 2014”
Къумукъланы
яшёрюмлерини форуму
Багьавутдин САМАДОВ
Артдагъы вакътилерде ата-бабаларыбыздан къалгъан варислигибизни оьсюп гелеген яш наслугъа
тийишли кюйде тапшурмакъ учун,
гьукуматны идаралары булан бирче
жамият бирлешивлер, айры-айры активистлер чалышып айлана. Гьалиги
девюрде тюрлю-тюрлю динлени ва
миллетлени вакиллери бир-бири булан бек тыгъыс аралыкълар тутгъан
ва къатнагъан.
Олай болгъанда, гьар миллетни
вакили оьзюню милли адатларын
ва къылыкъларын билмеге ва уьйренмеге герек. Шоланы айрокъда
яшёрюмлеге уьйретмеге ва олагъа
сингдирмеге тарыкъбыз. Шо мурат-
бет
Районну яшаву
янаша лап да уллу тиллени бириси.
Бизин уьлкебизде тюрк агьлюге гиреген кёп миллетлер бар. Шоланы
арасында къумукъ тил де оьзюню
аслу ерин тута.
Бугюн биз оьтгериеге гёз алгъа
тутгъан къумукъ яшёрюмлени биринчи форумуну аслу мурады – тилибизни, динибизни, тарихибизни,
маданиятыбызны якъламакъ ва
сакъламакъ. Шо саялы да, тюрк
миллетлени халкъларын бирче болмагъа ва къысматыбызны къурмагъа чакъыраман.
Олай да, оьзюню сёйлевюнде
Т.Порсукъов форумну оьтгермеге
кёмеклешген ДР-ни Халкъ Жыйыныны председатели Х.Шихсайитовгъа,
ДР-ни печатгъа ва масса маълумат
Быргъылар янгыртыла
Абдуллабек САМАДОВ
Къарабудагъгентни ортасындагъы «Ёгъаравул» тёбедеги межитге
ва ону айланасындагъы тереклени
сугъармакъ учун салынгъан темир
быргъылар йыллар гете туруп чиримеге ва ер-еринден сувлар чыкъ­
магъа башлагъан эди. Шону гёз
алгъа тутуп, Къарабудагъгент юрт
администрацияны къуллукъчулары,
башында Имав Зайнивов да булан
шо быргъыланы алышдырып, орнуна чиримейген пластмас быргъылар
салмагъа токъташгъанлар. Шогъар
тарыкъ чакъы быргъылар да алынгъан. Администрацияны къуллукъчулары юртлу яшёрюмлени де
кёмеклиги булан быргъыны басдырмакъ учун татавул къазып юрюйгени
бир-эки гюнлер бола. Аллагь буюрса, бир жуманы ичинде «Ёгъаравулгъа» янгы быргъы линия булан сув
чыгъартылажакъ. Шону гьайын этип,
шо ишге къуршалып загьмат тёкгенлеге, озокъда, баракалла тийишли.
Суратда: быргъылар салмакъ
учун татавул къазыла
Асфальт салына
ны яшавгъа чыгъара туруп, бу йылны
башында Москвада «Оьзден» деген
федерал милли-маданият къумукъ
жамият къурум къурулгъан. Шону
ёлбашчысыны къуллугъуна Тимур
Порсукъов белгиленген.
Оьрде эсгерилген ойланы ва
пикруланы яшавгъа чыгъара туруп,
«Оьзден» деген жамият къурум август айны 12-13-нде Каспий денгиз
бойдагъы «Одиссей» деген ял алыв
базасында яшёрюмлени къуршап
«Эллер-юртлар» деген форумну оьт­
гердилер.
Форумда республикабызны Хасавюрт, Хумторкъали, Буйнакск, Дер­
бент, Къызылюрт районларындан ва
къураллагъа къарайгъан министри
А.Гьажиевге, ДР-ни юрт хозяйство
ва сурсат министри Б.Батталовгъа,
«Газпром – трансгаз – Махачкала»
деген ООО-ну генеральный директору К.Гьюсейновгъа ва «Дагнефтепродукт» ООО-ну ёлбашчысы М.Магьамматовгъа форумну
ортакъчыларыны атындан разилигин
ва баракалласын билдирди.
Эки гюнню узагъында юрюлген
форумну барышында тыш уьлкелерден Къабарты-Балкъар, Татарстан
республикалардан ва Дагъыстанны къумукъ юртларындан гелген
яшёрюмлер оьзлени ата юртларыны ва миллетини гьакъындагъы хас
Къарабудагъгентдеги
Гь.М. Абдул­­лаевни атындагъы
орамны юрт ягъагъа барагъан
боюну ёлуну гёрюнюшю гьар гюн
сайын алышына юрюй. Ёлну бою
тегишленип, кёпюр де онгарылып
юртубузну бир мююшю дагъы да
гёзеллене. Шо иш район администрацияны ва Къарабудагъгентдеги ёллагъа къарайгъан бёлюкню
ёлбашчысы Вагьапгьажи Алиевни сиптечилиги булан юрюлегени
ачыкъ. Шо орамда яшайгъанлар
сизге даимлик баракалласын
билдире.
Суратда: эсгерилген орамгъа
асфальт салына
Багъышлагъыз, Анвар Зайнутдинович!
Бизин газетибизни оьтген жумада чыкъгъан 32-нчи номеринде «80
йыллыгъы булан къутлады» деген
информация къайдалы макъала печат этилинген эди. Шо макъалада
оьзюню гьакъында сёз юрюлеген
Къарабудагъгентни оьзден уланларыны бириси, биология илмуланы
кандидаты, Россия Федерацияны
юрт хозяйствосуну ат къазангъан
къуллукъчусу, Дагъыстан республиканы ат къазангъан агроному,
кёп тюрлю илму “публикацияланы”
автору, Къарабудагъгент районну
гьюрметли ватандашы Анвар Абдуллагьатовну атасыны аты «Зиявутдинович» деп хата язылып гетген. Макъаланы шо ерлерин Анвар
Зайнутдинович Абдуллагьатов деп
охумагъа тюше. Макъаланы автору
Абдуллабек Самадов оьзюню хантавлугъундан язылып гетген хата
саялы, Анвар Зайнутдиновичден
гечмекни тилей. Сонг да, май айны
20-нда чыкъгъан газетибизни 21-нчи
номериндеги
Ш.Къайирбековну
макъаласындагъы шолай хатабыз
саялы да гечмекни тилейбиз.
Къ у т л а й б ы з !
шагьарларда яшайгъан къумукълар
ортакъчылыкъ этди. Озокъда, шо
форумда бизин районну юртларындан яшёрюмлери де бар эди.
Эсгерилген форум сагьат 11 вакътиде август айны 12-нде «Одиссей»
деген ял алыв базасында ачылды.
«Оьзден» жамият къурумну ёлбашчысы Тимур Порсукъов форумну
ачылывунда булай деди:
- Тюрк тил – дюньяда ингилис,
арап, француз, орус тиллер булан
маълуматлары булан докладлар этдилер.
Олай да, форумну ишинде политика, экономика, спорт, маданият
адатланы якълав ва оьсюв ва оьзге
тармакълар гьакъда пикру алышдырывлар да болду. Форумда этилген
докладлар ва маълуматлар жыйылып айрыча бир китап чыгъажакъ.
Сонг да, «Эллер – юртлар» деген
яшёрюмлени форуму гьар йыл оьтгерилмеге гёз алгъа тутула.
Август айны 21-нде къарабудагъгентли Абдурагьман Къадиев тувгъанлы 60 йыл тамамлана. Биз, ону къурдашлары, ювукълары, таныш-билишлери бирлешип Абдурагьманны 60 йыллыкъ юбилейи булан къутлайбыз! Гележек яшавунда огъар савлукъ булан узакъ оьмюр, ишинде
уьстюнлюклер, агьлю ёлдашы Патимат булан да насипли, шатлы гюнлени
ёрай туруп, шу тюпдеги куплетлени де багъышлайбыз.
Башынга акъ гирсе де,
Кёп оздуруп турмайлы,
Юрегинг къартаймасын.
Къояйыкъ масхараны.
Репетиция кёп эт,
Къайда барып соярсан
Тилинг къайтып къалмасын.
Шо сакълангъан танангны?
Бары халкъгъа иржайып,
Яшавунг оьтгересен.
Гьаким тайпаны гёрсенг,
Балагъындан гиресен.
Жыйылышып къурдашлар
Ичейик де – ашайыкъ.
Сагъа 100 болгъунчагъа
Барыбыз да яшайыкъ.
Бары да къурдашларынгны, ювукъларынгны
атындан Тажутдин Османов
4 бет
Районну яшаву
Елевчюлер Дагъыстандан къувалангъанлы 15 йыл
Шо гюнлер эсден таймай
Узлипат ИБРАГЬИМОВА
Бизин халкъ кёп уллу къайгъыланы гёрген. Уллу Ватан дав
ожакъланы бошатды, орунланы
сувутду. Давдан сонггъу ач йылланы гьакъында, шо йылларда яшагъанлар гёзьяш тёге туруп эсгере.
Ач, ялангъач къалгъан халкъны
къысматы гьакъда хабарлайгъанда, тавлар-тюзлер агь чегедир деп
эсинге геле. Шо къагьрулу давлар
яралагъан юреклер солкъ бола
тура дегенде, нечесе питнечилер,
елевчюлер, аллагьсызлар, юрегине
рагьму деген зат уяланмагъанлар
халкъыбызны юреклерин янгыдан
яралады. Мычыгъыш къалмагъаллар, Бесланда болгъан ишлер, оьз
уьюбюз Дагъыстанны тав юртларына гирип намарт елевчюлер салгъан
пелекет–унутулагъан затлар тюгюл. Дагъыстанны Ботлих, Цумада районларына Мычыгъышдан
таба гирген бандитлени, Россияны асгерлери авур дав савуту
булан ёкъ этгенли, муна гьали 15
йыл бите. Тек бугюнде елевчюлеге юрек оьрчюй. Мен шо
агьвалатланы тувра ортакъчысы
болмасам да, шо юртларда аллагьсызлар юртун-ерин бузгъан,
талагъан, оьз ожакъларын, малматагьын къоюп къачгъанлар булан шо заман хабарлап, олардан
баянлыкълар алып хыйлы-хыйлы язгъанман. БТР-леге юкленип барагъан яш солдатланы
пашман юзлерин гёргенмен, оьлюмге барагъанланы йимик, халкъ оланы языкъсынып, экмеги-тузу булан
къаршылап, эсен-аман аналарына
къайтармакъны Тенгириден тилейгени гёз алдымда.
1999-нчу йылны август айыны
башында боевиклер Анадаш Дагъыстанны дазуларын бузуп, Ботлих, Цумада районланы юртларына
елевчю муратлар булан гирген деген
аччы хабар, гьар ожакъгъа от-ялын
йимик етишди. Олар яхшы муратлар
булан гелмегенни билеген халкъланы умутлары увалды, ойлары оьрчюдю. Шо заман бизин районда да
къувунлу гьал билдирилди. Ботлих,
Цумада, Новолак районланы юртларына, айрокъда, Къадар зонагъа
ювукъдагъы бизин Дёргели, Къакъашура юртларда айрыча алгъасавлу
чаралар гёрюлдю. Гёнгюллю иш гёреген отрядлар къурулду, юртланы
айланасында тергев постлар салынды. Арадан аз да гетмей, чакъырылмагъан мычыгъышлы
Басаевни,
арап Хаттабны башчылыгъы булан
бир нече тав юртланы елеп токътагъан боевиклени ёкъ этмек учунгъу
Россияны савутлу гючлерини гючю
булан аслам чаралар гёрюлдю.
Шо гюн Къакъашурада бир шат
мажлис бар эди. Атылагъан бомбаланы тавушу ерлени тербетди.
Юртлулар бар затны унутду. Къалмагъаллар лап ювукъда. Халкъ
жыйылды. Юртну активи, юрт Совет, шо замангъы колхозну правлениеси, уллулар, яшёрюмлер
къуршалып, район масштабда шо
масъалагъа къарагъан сонг, клубда
генгеш оьтгерилди.
Онда шо бир аслу масъала арагъа салынды. Вагьгьабылар тавлардан мунда тюшмес деп инамлыкъ­
бармы? Хас штаб къурулду, сав
суткалар булан юртну айланасындагъы постларда юртну эревюллю
уланлары, юртуну, халкъыны аманлыгъын сакълай эди.
Шо заман Къакъашура юрт Советге Пайзулла Пайзуллаев башчылыкъ эте эди. Шо масъалаланы
гьакъында ол арив айтажакъ. Мен
ону булан хабарлайман.
- Озокъда, гьалиден 15 йыл алда
болгъан шо агьвалатны эсге алсанг,
гьали де титиреп гетесен. Неге тюгюл, шо заман мен Къакъашура юрт
Советге башчылыкъ эте эдим. Гьар
адамны къысматы учун магъа бек
гьай этме герек деп ойлай эдим. Шо
гьалланы эшитгендокъ, биревден
буйрукъ гелгинче де къарамайлы,
оьз чарабызны гёрме алгъасадыкъ.
Юртдагъы къурумланы 70-80 адамы графикге гёре, 10-15 адам болуп
гечортадан эртен болгъунча юртну ичинде, айланасында айланып,
агьвалатланы билип тура эди. Сакълыкъ болдурувну сонг-сонг дагъы
да артдырдыкъ. Россияны савутлу
асгер бёлюклери гелип етишди.
Олагъа юртну идараларында турма
ерлер, аш-сурсат гьазирледик. Олар
гетгинче бизин тергевюбюзню тюбюнде турду.
- Пайзулла, сиз шо дав агьвалатлагъа алданокъ гьазир эдигиз.
Къалмагъал къалын болажагъына нечик тюшюндюгюз? Сонг да,
олар шо заман сизин машинигизни де алып гетген эди бугъай?
- 1999-нчу йыл август айны башында Къарамахидеги къайгъылы
ишлени эшитген сонг, биз тавлардан
гелеген ёлланы бегитме айлан­дыкъ.
Къакъа ва Хурса оьзенлердеги ёллардан бандитлер юртгъа парахат
гирип бола эди. Шо заман дав чаралар башланмагъан эди буса да,
биз бульдозерлер, авур техника булан ёлланы бегитме айланагъанны
гёрюп, олар да бош турмагъан. Бир
аз алда шу ёлдан, башында полевой командир Жарулла деген адам
да булан олар оьтген деп эшитип,
колхозну шо замангъы председатели Ж.Гьажиев, ФСБ-ни начальниги
А.Фёдоров, мен ва дагъы да бир
нечелер оланы артындан машинлени къувуп гьайдадыкъ. Тек олар
гетип битген эди. Сонг биз Хурса
оьзенни Урма дазудагъы бийик тав
ёлларын С-100 трактор булан бегете турагъанда, тиши-тырнагъына
ерли савутлангъан беш адам бизин
аралап алды. Автоматлары, гранотомётлары булан гюллелени жабаргъа, кёкге себелей туруп, мени
«Нива» машинимни алып гетдилер.
Артындагъы гюн юртну тамазалары, активистлер 3-4 машин толуп
Къарамахиге бардыкъ. Бизин ондагъы юрт администрацияны алдагъы
бинасында ерлешген штабгъа, оланы полевой командири Жарулланы
янына алып бардылар. Уллу уьй,
жабары халилерден толгъан, аякъгийимлени къырда чечип гиребиз.
Гирдик, уьйню ичи айланып, тизилип
токътагъан сакъаллы, савутлу халкъ.
Салам берген сонг, биз Жаруллагъа
нечик гелгенибизни айт­дыкъ. «Шо
машинни мени халкъым алмагъан»,
-деди ол ташдырып. «Буса да, сиз
шариат судну атына арза кагъыз
язсагъыз, шону табып боларбыз»,
- деп де къошду. Сонг уллу Къуръан
китапны
ачып-ачып къарап ол:
«Шунда эсгерилген кюйде, ёлланы
бегитмек уллу гюнагь­лардан санала.
Ёлланы бегитип, сиз гюнагь ишлени неге этесиз? –деди. Сонг биз:
«Биз оьз ёлубузгъа оьзгелер гирмесин деп бегитебиз, аслу ёлларыбыз
буса а­чыкъ. Сизин аслу ёлугъуз да
бегитил­ген», -дедик. Ол бизин булан
арив сёйлесе де, мундан зат чыкъмажагъын англап, шариат судгъа да
арза язмай гетдик. Шондагъы гьалгъа
къарап, гележекде уллу пелекетге
талпынагъанын сезме къыйын
тюгюл эди. Шондан къайтгъан
сонг, юртну айланасындагъы
ёлланы дагъы да мекенли кюйде бегитдик, сакълыкъ болдурмакъ учун хас штаб къурдукъ.
Огъар мисгин Бийболат Алчагъыров башчылыкъ этди. Алты
ерде постлар къурулду. Агъач
тюплерде окоплар къазып, гечелер окоплардан таба юртгъа
гиреген сокъмакълагъа къаравул эте эдик. Савлай жамият
аякъгъа турду. Юзлер булангъы
жагьил уланлар гёнгюллю кюйде оьзлени-оьзлер сакълама
герегине тюшюндю, этек чалып,
бел бюгюп белсенди. Тек савутсуз
нечик сакъланасан, не этме герек?
Шогъар да ёл табылды. Жан аявлу.
Жанын бергинче бар малын берме
гьазир халкъ, гьайванын-малын сатып тюбек-савут, автомат алма амал
этди.
Арадан бир аз гетип, дав агьвалатлар башланды. Юртубузну чайкъап
оьтеген авур дав савут сав юрт­ну титиретди. Гранат, снаряд тюшюп ёгъаравуллу Батырбеклени уьйлерини
къалкъысы бузулду. Танкалар бузгъан ерлер де болду. Сонг Россияны
спецназы гелип етишди. Бизин юртну
«Къалан» деген еринде олар ерлешип токътады. Шо буса елевчюлени
аслу ёлу эди.
Муна, шулай сав юрт, халкъ, эл
бирче иш гёргенни
натижасында
юртубузгъа елевчюлер гирмей къутулдукъ,- деди ол. Ону оьзюню машини буса, агьвалатлар битген сонг
агъачлыкъдан табылгъан.
Къарамахиден,
Чабанмахиден,
Къадардан ат арбалар, мотоциклетлер, агъач машинлер ва оьзгелери
булан дав агьвалатлардан къачып
гелегенлени сёйлетсенг, къарнынг
къайнай эди.
Бугюн буссагьатда да халкъарада татывлулукъ ёкъ. Украинадагъы
русча сёйлейген халкъны бир тайпа
юрексизлер азиз этип, юртун-ерин
къоюп къачма борчлу этди. Савлай
юртланы, шагьарланы бомбалап онгсуз гьалгъа салып, халкъын къырып
тура. Биз, аналар, шолай затлагъа
оьз уьюбюзде болгъан йимик къыйналабыз. Бир гюнагьсыз яшлагъа,
къарт­лагъа тюбек атма, къырма нечик бола? Булай да къыйынлыкъ
къайдан гелир деп къартыллап турагъан бизин халкъыбыз да парахат тюгюл. Барыбызны да шолай затлардан
Аллагь арек этсин!
Шолай авур гюнлер халкъны эсинден таймай. Дагъы шолай гюнлени
халкъыбыз бир де гёрмесин, елевчюлер буса онгмасын!
№ 33
/ 22 август 2014 йыл
Губденлилер де
ортакъчылыкъ
этдилер
Губден – бай тарихи булангъы бырынгъы юртланы бириси. Бир-бир маълуматлагъа гёре, Губденге 5 минг йыл да
бола. XIX – ХХ-нчы асруларда буса Губден юртда белгили тарихи агьвалатлар
болгъан. Олай да, инкъылапны вакътисинде де губденлилер ягъада турмагъан. 1941-1945-нчи йылларда юрюлген
Уллу Ватан давда 670 губденли оьзлени
жанын къурбан этгенин де бизге бир де
унутмагъа ярамай.
Арадан 60 йыллар оьтген сонг бизин республикабызда янгыдан дав питне башланды. Демек, 1999-нчу йылны
август-сентябр айларында Басаевни
ва Хаттабны «черивлери» бизин гёзел
элибизге чапгъын этди. Шо чапгъынны натижасында Къадар зонада да
дав юрюлдю. Белгили кюйде, Губден,
Къурбуки, Къакъашура ва Дёргели юртлулар шо къалмагъалланы заманында
кёп юхусуз гечелени башдан гечирди.
Шо гюнлерде ДР-ни Халкъ Жыйыныны
депутаты
Магьамматсайит
Залбеков 15 адамдан юртну якъламакъ муратда хас бёлюк къурду. Шо
штабны ёлбашчысыны къуллугъуна
Абдулмуъмин Абдулкъапаров белгиленди. Ол отрядланы командирлери Г.Герейхановну, Г.Османовну,
А.Магьамматовну ёлбашчылыгъы булан юртну ичиндеги яшёрюмлени ва
жагьиллени къуршамагъа бажарды.
Демек, юртну айланасында 17 пункт
къурулду. Губден ва Къурбуки юртланы масъалалары эки де юртну халкъы
булан чечиле эди.
Айтагъаным, юртну жамияты милиционерлеге ва асгеркъуллукъчулагъа
исси аш ва тарыкъ-герек алат булан
кёмеклешди, окоплар да къаздылар.
«Губденский» СПК-ны ёлбашчысы
Гь.Гьажиев шо гюнлерде 300 мал, 20
сыйыр ва оьзге тюрлю хас техника булан къол къошдулар.
Ботлих районну Рахата юртунда
якълав болдурмакъ учун губденлилерден къурулгъан хас интернационал
отряд да ортакъчылыкъ этди. Шо отрядда «ополченецлер» гьисапда Маккамагьаммат Абакаров, Нюрмагьамат
Шанавазов, Магьаммат Магьамматов,
Маккамагьаммат Залбеков, Магьамматкамил Къадыров, Исмайыл Исмайылов, Гьажи Гьажиев, Къайырбек
Межитов, Ибрагьимхалил Ибрагьимхалилов, Сапиюлла Абдусаламов, Абдулла Муртазалиев, Магьамматсалам
Мирзаев ва оьзге губденлилер оьзлени
ортакъчылыгъын болдурдулар.
Шо къагьрулу гюнлер болгъанлы,
арадан 15 йыл оьтсе де, юрекдеги
къайгъылар таймагъан ва тююнлер
чечилмеген. Артдагъы бир нече йылны боюнда янгыз Губден юртда 80-ден
къолай адам оьлген. Шоланы арасында ихтияр якълав къурумланы къуллукъчулары булан бирче билим берив
тармакъны къуллукъчулары ва дин
якъдан алимлер де бар. Оланы барысыны да халкъ арада кёп абуру ва
гьюрмети бар.
Оьлгенлени арасында 9 адамгъа
«Къоччакълыкъны ордени» тапшурулгъан. Губден посёлок милицияны
бёлюгюню ёлбашчысы, милицияны
майору Абдулмалик Магьамматов буса
Россияны Игити деген гьюрметли ат
булан оьлгенден сонг савгъатлангъан.
Шо къайгъылы гюнлени бизге бир
де унутмагъа ярамай. Тарихчилер
буса гележек наслулагъа тарихни
бетлерин таза ва гьакъ кюйде бермеге борчлубуз.
С.Исмайылов, Губден
юрт музейни ёлбашчысы
№33
/ 22 август 2014 йыл
Понедельник,25
Вторник, 26
бет
Районну яшаву
Среда,27
Четверг, 28
Пятница,29
Суббота, 30
Воскресенье, 31
5.30 “Контрольная закупка”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Чисто английское
убийство”. (16+).
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”.
(12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Среда обитания”. (12+).
14.10 “Что? Где? Когда?”
15.30 Х/ф “Зараза”. (16+).
16.35 “Минута славы”. (12+).
18.20 “Повтори!” Финал. (16+).
21.00 “Время”.
22.30 “Политика”. (16+).
23.30 Х/ф “Нокдаун”. (16+).
2.10 Х/ф “Современные
проблемы”. (16+).
4.00 “В наше время”. (12+).
1 канал 1 канал 1 канал
5.00 “Доброе утро”.
5.00 “Доброе утро”.
23.30 “Первая Мировая”. (12+).
23.30 “Первая Мировая”. (12+).
0.30 Т/с “Фарго”. (16+).
0.35 Т/с “Фарго”. (16+).
1.25 Х/ф “3 женщины”. (18+).
1.35 Х/ф “Мальчишник”. (18+).
3.00 Новости.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “3 женщины”. (18+).
3.05 Х/ф “Мальчишник”. (18+).
3.50 “В наше время”. (12+).
3.45 “В наше время”. (12+).
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Нюхач”. (16+).
14.25 “Добрый день”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с “Позднее раскаяние”.
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Нюхач”. (16+).
23.30 “Первая Мировая”. (12+).
0.35 Т/с “Фарго”. (16+).
1.35 Х/ф “Каблуки”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Каблуки”. (18+).
3.25 “В наше время”. (12+).
4.20 “Контрольная закупка”.
9.00 Новости.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (12+).
10.55 “Модный приговор”. (12+).
12.00 Новости.
12.00 Новости.
12.20 “Сегодня вечером”. (16+).
12.20 Т/с “Нюхач”. (16+).
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Договор с кровью”.
Фильм 1. (12+).
9.55 “О самом главном”.
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время”.
11.50 “ Дежурная часть”.
12.00 Т/с “Тайны следствия”.
13.00 “Особый случай”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время”.
14.50 “ Дежурная часть”.
15.00 “Большие надежды”.
16.00 Т/с “Пока станица
спит”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.45 “Местное время”.
18.05 “Вести. Дежурная
часть”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 “Местное время. Вести
- Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Письма на стекле”.
0.40 “Большой африканский
разлом”. (12+).
1.45 Х/ф “Большая игра”
3.15 “Договор с кровью”.
Фильм 1. (12+).
4.10 “Комната смеха”. (12+).
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Договор с кровью”.
Фильм 2. (12+).
9.55 “О самом главном”.
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время”.
11.50 “ Дежурная часть”.
12.00 Т/с “Тайны следствия”.
13.00 “Особый случай”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время”.
14.50 “Вести. Дежурная
часть”. (12+).
15.00 “Большие надежды”.
16.00 Т/с “Пока станица
спит”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.45 “Местное время”.
18.05 “Вести. Дежурная
часть”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 “Местное время. Вести
- Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Письма на стекле”.
0.40 “Шум земли”. (12+).
1.45 Х/ф “Большая игра”
3.20 “Договор с кровью”.
Фильм 2. (12+).
4.15 “Комната смеха”. (12+).
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Измеритель ума. IQ”.
(12+).
9.55 “О самом главном”.
(12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время”.
11.50 “ Дежурная часть”.
12.00 Т/с “Тайны следствия”.
13.00 “Особый случай”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время”.
14.50 “ Дежурная часть”.
15.00 “Большие надежды”.
16.00 Т/с “Пока станица
спит”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.45 “Местное время”.
18.05 “ Дежурная часть”.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 “Местное время”.
20.00 “Вести”. (12+).
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Письма на стекле”.
0.40 “Крымская фабрика
грез”. (12+).
1.45 Х/ф “Большая игра”
3.10 “Честный детектив”.
3.40 “Измеритель ума. IQ”.
4.45 “Вести. Дежурная
часть”. (12+).
14.10 “Добрый день”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с “Ясмин”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Нюхач”. (16+).
14.20 “Добрый день”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с “Позднее раскаяние”.
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Нюхач”. (16+).
5.00 “Доброе утро”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (12+).
10.55 “Модный приговор”. (12+).
12.00 Новости.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Нюхач”. (16+).
12.20 Т/с “Нюхач”. (16+).
14.25 “Добрый день”.
14.25 “Добрый день”.
15.00 Новости.
15.00 Новости.
15.15 Т/с “Позднее раскаяние”.
15.15 Т/с “Позднее раскаяние”.
(16+).
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.00 Новости.
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
18.50 Телеигра “Поле чудес”.
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
(16+).
21.00 “Время”.
19.50 “Точь-в-точь”.
21.30 Т/с “Нюхач”. (16+).
21.00 “Время”.
23.30 “Первая Мировая”. (12+).
21.30 “Точь-в-точь”.
0.35 Т/с “Фарго”. (16+).
23.25 Т/с “Rоlling Stоnеs”. Концерт
1.45 Х/ф “Капоне”. (18+).
в Гайд-парке”.
3.00 Новости.
0.50 Х/ф “Большой год”. (16+).
3.05 Х/ф “Капоне”. (18+).
2.45 Х/ф “Пустоголовые”. (16+).
3.50 “В наше время”. (12+).
4.30 “В наше время”. (12+).
5.30 Х/ф “Один шанс из тысячи”.
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Один шанс из тысячи”.
(16+).
7.10 Х/ф “Чисто английское
убийство”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Владимир Ивашов.
Баллада о любви”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Две звезды”.
14.50 “Светлана Крючкова. “Я
научилась просто, мудро жить...”
15.45 Т/с “Большая перемена”.
(16+).
18.00 Новости.
18.15 Т/с “Большая перемена”.
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером”. (16+).
23.10 “КВН”. Премьер-лига. (16+).
0.45 Х/ф “Дом с приколами”.
(16+).
2.20 Х/ф “Смертельное падение”.
(16+).
4.35 “В наше время”. (12+).
5.00 “Утро России”. (12+).
8.55 “Мусульмане”. (12+).
9.10 “Тридцать лет
одиночества. Ян Арлазоров”.
10.05 “О самом главном”.
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время”.
11.50 “ Дежурная часть”.
12.00 Т/с “Тайны следствия”.
13.00 “Особый случай”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время”.
14.50 “ Дежурная часть”.
15.00 “Большие надежды”.
16.00 Т/с “Пока станица
спит”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.45 “Местное время. Вести
- Москва”. (12+).
18.05 “Вести. Дежурная
часть”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 “Местное время. Вести
- Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Х/ф “Царевна
Лягушкина”. (12+).
0.40 “Живой звук”. (12+).
2.35 “Горячая десятка”.
(12+).
3.45 “Комната смеха”. (12+).
4.35 “ Дежурная часть”.
4.50 Комедия “Старый
знакомый”. (12+).
6.35 “Сельское утро”. (12+).
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Местное время”. (12+).
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”. (12+).
9.25 “Субботник”. (12+).
10.05 “Моя планета”
представляет. “Свияжск”.
“Неаполь. Легенды и люди”.
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Местное время”.
11.20 “ Дежурная часть”.
11.55 “Танковый биатлон”.
12.55 Х/ф “Один на всех”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время”.
14.30 Х/ф “Один на всех”.
(12+).
17.00 “Субботний вечер”.
(12+).
18.55 “Клетка”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Х/ф “Снова один на
всех”. (12+).
0.40 Х/ф “Если ты меня
слышишь”. (12+).
2.45 “Планета собак”. (12+).
3.20 “Комната смеха”. (12+).
4.20 “ Дежурная часть”.
5.05 Комедия “Кубанские
казаки”. (12+).
7.20 “Вся Россия”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”.
(12+).
8.20 “Смехопанорама”.
(12+).
8.50 “Утренняя почта”.
(12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести
- Москва”. Неделя в городе.
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Личное
пространство”. (12+).
12.10 “Новая волна - 2014”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести
- Москва”. (12+).
14.30 “Новая волна - 2014”.
16.00 Х/ф “Два Ивана”.
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым”.
22.50 Х/ф “45 секунд”. (12+).
0.50 Х/ф “Мужчина для
жизни, или На брак не
претендую”. (12+).
3.10 “Моя планета”
представляет. “Свияжск”.
“Неаполь. Легенды и люди”.
4.10 “Комната смеха”. (12+).
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”. (16+).
14.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.55 “Прокурорская проверка”.
(16+).
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
17.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.55 Т/с “Брат за брата”. (16+).
23.50 Т/с “Глухарь. Возвращение”.
(16+).
2.50 Т/с “Грязная работа”. (16+).
4.40 Т/с “Супруги”. (16+).
5.35 Т/с “Порох и дробь”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Мент в законе”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.15 Т/с “Мент в законе”. (16+).
18.00 “Контрольный звонок”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 Х/ф “Моя фамилия Шилов”.
(16+).
22.00 “Генерал”. (16+).
23.00 “Ты не поверишь!” (16+).
23.55 “Жизнь как песня. Николай
Трубач”. (16+).
1.40 “Как на духу”. (16+).
2.40 “Авиаторы”. (12+).
3.10 Т/с “Грязная работа”. (16+).
5.05 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Т/с “Порох и дробь”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 Чемпионат России по футболу
2014/2015. ЦСКА - “Ростов”. Прямая
трансляция.
16.00 “Сегодня”.
16.15 “Поедем, поедим!”
17.00 “Следствие вели...” (16+).
18.00 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю”.
19.00 “Сегодня. Итоги”.
20.10 “Профессия-репортер”. (16+).
20.45 “Полицаи”. (16+).
22.00 Х/ф “Отдельное поручение”.
(16+).
23.55 Х/ф “Конец света”. (16+).
1.40 “Жизнь как песня. Сергей
Чумаков”. (16+).
2.25 “Враги народа”. (16+).
3.15 Т/с “Грязная работа”. (16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
РТР РТР РТР
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Обитель Святого
Иосифа”. (12+).
9.55 “О самом главном”.
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время”.
11.50 “ Дежурная часть”.
12.00 Т/с “Тайны следствия”.
13.00 “Особый случай”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время”.
14.50 “ Дежурная часть”.
15.00 “Большие надежды”.
16.00 Т/с “Пока станица
спит”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.45 “Местное время”.
18.05 “Вести. Дежурная
часть”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 “Местное время”.
20.00 “Вести”. (12+).
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Письма на стекле”.
(12+).
0.40 “Взорвать мирно.
Атомный романтизм”.
1.45 Х/ф “Большая игра”
3.05 “Обитель Святого
Иосифа”. (12+).
4.05 “Комната смеха”. (12+).
НТВ НТВ НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
11.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”. (16+).
14.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.55 “Прокурорская проверка”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
17.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 Т/с “Брат за брата”. (16+).
22.40 Т/с “Ментовские войны”.
23.35 “Сегодня. Итоги”. (16+).
0.00 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
0.55 Т/с “Глухарь. Возвращение”.
1.55 “Главная дорога”. (16+).
2.35 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Грязная работа”. (16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
11.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”. (16+).
14.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.55 “Прокурорская проверка”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “Москва. Три вокзала”.
17.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Зенит” - “Стандард”. Прямая
трансляция.
21.55 Т/с “Брат за брата”. (16+).
22.55 Т/с “Ментовские войны”.
23.50 “Сегодня. Итоги”. (16+).
0.15 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.10 Т/с “Глухарь. Возвращение”.
2.10 “Квартирный вопрос”.
3.15 Т/с “Грязная работа”. (16+).
5.05 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
11.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”. (16+).
14.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.55 “Прокурорская проверка”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
17.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.55 Т/с “Брат за брата”. (16+).
22.40 Т/с “Ментовские войны”.
23.35 “Сегодня. Итоги”. (16+).
0.00 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.00 Т/с “Глухарь. Возвращение”.
2.00 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
2.30 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Грязная работа”. (16+).
5.05 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
11.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”. (16+).
14.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.55 “Прокурорская проверка”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “Москва. Три вокзала”.
17.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.55 Т/с “Брат за брата”. (16+).
22.40 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
23.35 “Сегодня. Итоги”. (16+).
0.00 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.00 Т/с “Глухарь. Возвращение”.
1.55 “Дачный ответ”.
3.00 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Грязная работа”. (16+).
5.05 Т/с “Супруги”. (16+).
6 бет
Районну яшаву
Отчет
№ 33
/ 22 август 2014 йыл
Управления образования об итогах работы в 2013-2014 уч.году и готовности
общеобразовательных учреждений к новому учебному году
В 2013-14 уч.году образовательные
учреждения района, работая над повышением качества образования, приложили усилия по внедрению инновационных технологий обучения, организацию
профильного обучения, совершенствованию системы контроля качества знаний учащихся и укреплению здоровья
воспитанников.
В районе функционируют 28 общеобразовательных учреждений, 18 дошкольных и Дом детского творчества. Детей
школьного возраста 13015 человек, из
них 12018 охвачено дневными школами,
997 заочной формой обучения. В 140
кружках ДДТ занимаются 2238 учащихся, в д/сады ходят 2370 детей из 9470(до
6 лет), что составляет 2?%. Из 1700 педагогов района 710 имеют первую квалификационную и 115 высшую категорию.
Придавая важное значение воспитанию учащихся во всех учреждениях
образования, проводилась работа по
формированию патриотических, духовно-нравственных и общечеловеческих
ценностей, взаимоуважения и терпимости разных народов, на ведение активного
и здорового образа жизни. Для чего проводились следующие мероприятия: День
пожилых людей, уход за памятниками
участников ВОВ, конкурсы и уроки-беседы, встречи с участниками афганских и
чеченских событий, встречи с работниками- правоохранительных органов по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий,
а также экстремистских проявлений
среди учащихся. Участвуя на Республиканских конкурсах по направлениям: экология, краеведение, права человека-учащиеся района завоевали 24 призовых
мест. Были также проведены мероприятия, посвященные 90 летию Р.Гамзатова,
100 летию Б. Мурадовой, 100 летию А.
Аджиева, 70 летию снятия блокады Ленинграда, 200 летию присоединения
Дагестана к России и присоединения
Крыма к России. Проводились спортивные соревнования по военизированному
кроссу, футболу, баскетболу и волейболу, а также по легкой атлетике. Ежегодно Администрация района выделяет
средства на организацию пришкольных
лагерей. Около 600 детей направлены в
другие районы и за пределы республики
для укрепления здоровья.
При проведении пробных экзаменов
мы также изменили старую схему и по
принципу ЕГЭ, одновременно по всему
району, экзамены состоялись в трех пунктах. Тесты были составлены Управлением образования, а не взяты с интернета
или ИПКК. Результаты оказались низкими,
русский язык смогли сдать 46% выпускников, математику только 20%. Предъявляя
серьезные требования к уровню преподавания в начальных классах, дважды
проводились контрольные работы по русскому языку во 2-4 классах. Было выявлено 60 учителей, у которых знания детей
оказались ниже 50%. Эти учителя были
наказаны руководством школы, а директора школ Управлением образования в
письменной форме были предупреждены о недопустимости успеваемости ниже
50% в начальных классах. Успеваемость
ниже 80% это серьезный повод для разбирательства руководству этой школы.
Если руководитель школы не может разобраться и изменить ситуацию в лучшую
сторону, значит, настало время рассмотреть вопрос о его несоответствии занимаемой должности. Без таких требований к
уровню знаний в начальных классах, нет
смысла ожидать хороших результатов от
выпускников наших школ.
В течение года проверены знания детей по истории в 9 классах. Несмотря на
то, что история - предмет которым легко
увлечь, заинтересовать учащихся, тем
не менее!2 школ имеют показатель успеваемости ниже 40%.
В этом году были созданы все необходимые условия в районе для проведения ЕГЭ. Были установлены видеокамеры и стационарные металлоискатели,
отремонтированы внутренние санузлы,
приобретены генераторы тока на случай
отключения электрической энергии, привлечены работники ОВД и здравоохранения, выделена специальная машина
для обеспечения явки уполномоченных
и федеральных инспекторов в ППЭ. валиев А.А., Джанибеков М.,Раджабов ОН
руководители ППЭ сделали все от них за-
(Печатается с сокращениями)
висящее и сумели создать необходимый
порядок на каждом экзамене. Несмотря
на отдельные случаи в целом, ЕГЭ был
организован достаточно жестко, прозрачно и честно. В то же время хочу заметить,
что были случаи, когда наши учителя-организаторы сознательно нарушали порядок проведения ЕГЭ. Так, они не пресекали нарушения, когда участник ЕГЭ
пользовался телефоном или шпаргалкой,
пытались, заменяя друг-друга, попасть
в ту аудиторию, в которой находился им
близкий родственник. В этих нарушениях
участвовали также сотрудники ОВД, медработники и общественные наблюдатели
с нашего района. На сдачу ЕГЭ были заявлены 799 выпускников. Из них 501 выпускник дневных школ, 229-вечерники и
69-выпускники прошлых лет. Из выпускников дневных школ 369 получили аттестат,
что составляет 74%, остались без аттестата 127 участников. Из 229 вечерников
участвовали на ЕГЭ только 86 и получили
из них аттестат 25 выпускников.
Если исходить из количества явившихся на экзамен, то получили аттестат
(днев+вечер) 67 % выпускников. Если же
учесть и тех, которые не участвовали в
ЕГЭ, но окончили школу в этом году, то
аттестат получили только 54% выпускников. Средний балл по району выше
проходного только по двум предметам
русский язык и математика, по остальным: физика, биология, химия, иност.
язык, история, обществознание, информатика, литература, география
ниже
проходного балла. Для сравнения наших результатов обратимся к средн.республиканским показателям: по республике русский язык сдали 87% участников и
средний балл составляет 40. У нас сдали
83% и средний балл 38,9, по республике
математику смогли сдать 73% участников
и средний балл составил 21,5. У нас сдали 74% и средний балл 23. Таким образом, по русскому у нас показатели ниже
средних республиканских, а по математике чуть выше. Хочу выразить свою благодарность учителям, чьи ученики 100%
сдали ЕГЭ благодаря их трудолюбию и
любви к профессии: Агаева Умсалимат
(Агачаул), Омарова Лейла и Ханапиев
М-эмин (Гурбуки№1), Халирбагинова
Гульбике (Джанга), Бахмудова Сагдият
(Зеленоморск), Абдурагимова Гульзахра (Какамахи), Абужаева Раятханым и
Ибрагимова Мадина (гимназия), Багомедова Гульбарият (Ленинкент), Меджидова Марьям (Гурбуки №2).
Думаю, что нужно назвать имена и
тех учителей, которые своими показателями намного снизили наш рейтинг
среде других районов Республики: Мурзабекова Мадина (Доргели№1) только
50% учеников сдали математику, Мамаев Икрам (Доргели №1)-48%, Какашура
№1-Хайруллаев Камал (м)-44%, Доргели №2-Келеметова Асият(м)-50%, Карабудахкент №1-Каранаев А-Муслим44%, Амаева Райсанат (Карабудахкент
№5)-из 7 учеников выбравших историю
никто не смог сдать. Манас-Агаев Расим (ист)-0%, Бадувова Аида (химия)0%, Тантаева Бати (инф)-0%. Джанга,
Параул№1, Доргели №2, Ленинкент, Карабудахкент №1-из этих школ ни один
выпускник на предметах по выбору не
смог набрать проходной балл. Самые
низкие баллы имеют учащиеся следующих школ: Аччи №1 и Аданак, Какашура №1, Ленинкент, Доргели №1 и
Доргели №2, Карабудахкент №1. Недалеко от них расположились Манасская и Губденская школы.
То, что в школах работают слабо подготовленные специалисты известно всем.
Тут не понятно другое, как директор школы, хорошо знающий каждого своего учи-
теля может поручить вести русский язык
или математику тому который никогда не
покажет хорошего результата. Именно
так получилось в Карабудахкентской
№1 и Какашуринской №1, Доргелинской №1 и №2. Не это ли является признаком полного отсутствия ответственности руководителя перед коллективом
родителями и районом.
Ежегодно Управление образования и
Райметодкабинет по 9 показателям определяет рейтинг школ района. Сюда
входят: результаты олимпиад школьников и учителей, проверочных работ, пробных экзаменов и ЕГЭ, конкурсов, спортивных соревнований исполнительская
дисциплина руководителей школ. Назову пять лучших школ этого года: Гимназия, Карабудахкент №2, Параул №2,
Манаскент и Зеленоморск. А теперь
назову и те школы, которые замыкают
рейтинговую таблицу: Аччи№1 (20м
БЕТО) Доргели №1 (21м), Аданак (22м),
Ленинкент (23м), Карабудахкент №1
(24м), Доргели №2 (28м), Аччи (26м)
Если сравнить наши показатели и
среднереспубликанские, то наш район
показал очень слабые результаты. Я не
обладаю информацией о том, насколько объективно проводился ЕГЭ в других
районах, но мы сделали все возможное,
чтобы у родителей, выпускников осталась
одна надежда на себя, на свои знания.
Анализируя итоги ЕГЭ о причинах низких результатов, могу сказать следующее:
а), предыдущие годы мы настолько
глубоко опустились на дно торговых отношений, что за один год мы не смогли
восстановиться или вынырнуть на поверхность сегодняшних требований. б),
во многих школах не была организована
серьезная работа с родителями и выпускниками, потому что сами учителя не
верили в возможность объективного проведения ЕГЭ.
в), на результаты ЕГЭ, конечно же,
повлиял сегодняшний уровень подготовленности наших учителей и отсутствие
требовательности со стороны отдельных
руководителей школ, которые до сих пор
не осознали степень серьезности возложенной на них ответственности.
Из всего этого мы на сегодня имеем
только один положительный момент, все
поняли, что начался процесс наведения порядка в образовании. Появилась
возможность справедливо оценить труд
учителя, и тот вклад, который внес руководитель школы для улучшения качества образования. Более успешно сдали
ЕГЭ, если оценить по количеству полученных аттестатов, следующие школы
(выше90%):ГурбукинскаяСОШ№1,Сира
гинскаяСОШ,Гимназия, Манаскентская
СОШ, ГурбукинскаяСОШ№2,Уллубийаул
ьская СОШ и Агачаульская СОШ. К сожалению, некоторые школы показали такой
результат, что из-за них районный показатель по ЕГЭ оказался одним из самых низких по Республике. Это такие
школы как Доргелинская №1 и №2, Карабудахкентская №1, Аччинская №1 и
№2, Ленинкентская, Какашуринская и
Аданакская. То, что в течение последних лет эти школы показывают низкие результаты говорят о том, что руководители
этих учреждений не справляют с возложенными на них обязанностями, знания
учащихся не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Исходя из этого
прошу Главу Администрации района
рассмотреть вопрос о соответствии
занимаемой должности этих руководителей. Прошу исключить из этого
списка руководителей Какашуринской
№1 и Аданакской СОШ, так как первая
школа ежегодно занимает передовые
позиции в рейтинговой таблице, а руководитель Аданакской COLLI назначен
недавно и не имеет достаточного опыта.
Государство с 2013 года начало обеспечивать учебниками только начальные
классы, на старшие классы выделяются
примерно 10% от необходимого количества. Наш район всегда был обеспечен учительскими кадрами, за исключением школ
отдаленных от центра, это Какамахи, Леникент, Джанга и Сираги, где невозможно
набрать ставку по отдельным предметам.
Из 28 школ-1 школа не имеет лицензию, а2школы не смогли пройти аттестацию согласно графика, ус тановленного
Министерством образования. Несмотря
на имеющиеся проблемы, школы района
смогут начать учебный процесс в новом
учебном году.
Говоря о тех задачах, которые нам необходимо решить в этом учебном году, хочу
остановиться на следующих моментах:
1.Проблема охвата детей школьного
возраста. Около 1000 детей числятся вечерниками-заочниками. У нас всегда был
неохват и наш район был проблемным
в этом отношении. В этом году дневную
школу окончили 501 выпускник, а заочную
школу -229вып., это почти половина (ни
один район не имеет столько заочников).
2. Дети должны быть подготовлены к
поступлению в 1-й класс.
Минобразования разработало Программу, согласно которой Администрация района выделяет средства, а школы
организуют группы для детей, не посещающих д/сад и обеспечивают предшкольную подготовку. Для этого необходимо:
а) свободные помещения в школах, а
в случае отсутствия нужно арендовать;
б) создать полноценные условия для
организации учебного процесса;
в) изыскать средства на содержание
штатных единиц (2 восп+0,25 ф-ра+ 0,25
музыка).
3.Беспорядок в системе обучения детей-инвалидов на дому.
В этом вопросе решающее слово имеет экспертная комиссия ЦРБ, поэтому
мы обязаны совместно с руководством
ЦРБ разобраться, и навести порядок.
На организацию такой формы обучения
уходит огромные деньги-около 8 млн. в
год. Ясно одно, что это направление в
образовании превратилось для многих в
дополнительный источник доходов.
4.Мы мало внимания уделяем одаренным детям. Одаренные дети - это дети,
имеющие талант в музыке, пении, рисовании, спорте и в др.. направлениях.
Мы обязаны поддерживать и развивать
таких детей, а не ограничиться проведением слета отличников называя только
их одаренными.
5.Эффективное расходование средств,
выделенных на образование. Сегодня
средства из Госстандарта расходуются на
содержание медицинского работника школы, и д/сада поваров и кухонных рабочих,
кочегаров и водителей школьных музеев....
Несколько лет назад была возможность
содержать эти штаты, но сегодня ситуация
изменилась. Из-за дефицита средств в
прошедшем году мы сократили штаты психологов и социальных педагогов.
Наша главная задача дать глубокие
и прочные знания нашим учащимся.
Что нужно делать для этого знает коллектив каждой школы. Нужно добиться
высокого уровня преподавания, используя потенциал и опыт не только района,
но и Республики. Найти пути активного
сотрудничества с родительской общественностью, надо требовать и справедливо оценить вклад каждого учителя, и
по качеству труда распределить стимулирующий фонд.
Все это возможно, если будут установлены жесткие и четкие требования
к руководителю учреждения со стороны
Управления образования. При нынешних условиях необходимо 2 раза в год
рассматривать вопрос о соответствии
директоров школ занимаемой должности. Вот что сказал Президент РД: «Мы
знаем, что делать и как делать, теперь
осталось определиться с тем кто это будет делать». Уверен, что эти слова прямо адресованы начальнику Управления
образования и руководителям школ.
Первым шагом нашей проверки будет
выявление уровня знаний детей. Если
школа не показывает требуемые знания,
а конкретно, успеваемость в начальных
классах ниже 75%, а успешность сдачи
ЕГЭ ниже 85% то нет никакого смысла
перелистывать альбомы, перечислять
проведенные мероприятия, конкурсы,
соревнования. Результат - главное условие для дальнейшего продления трудового контракта с руководителем школы.
Иначе у нас ничего не получится и попрежнему, мы будем иметь самые низкие
показатели среди других районов.
Только при таком подходе к делу и требованиях к каждому из нас, мы решим серьезные задачи, стоящие перед учительством района в новом учебном году.
А. Ильясов, начальник Управления
образования
№5 (№12) / 22 август 2014 года
7 стр (1 стр)
Районну яшаву
Медицина
Ежемесячное приложение к газете “Будни района”
оне
в рай
Отчёт
Анализ показателей оказания медицинской помощи
и состояния здоровья населения Карабудахкентского
района за I-е полугодие 2014 года
В первом полугодии 2014 года учреждения здравоохранения района проделали определенную работу, с целью оказания
квалифицированной медицинской помощи населению района. Принятые приоритетные проекты Главы республики, майские
указы Президента России, продолжающееся реформирование системы здравоохранения страны, определили основные акценты в нашей работе на этот период. Сеть медицинских учреждений района не претерпела изменений. Из запланированных
ремонтных работ, несмотря на весьма скудное финансирование, удалось завершить ремонт и переоборудование подвального
помещения ЦРБ под аптечный склад, в соответствии со всеми требованиями, провести косметические ремонты в отделениях
больницы и работы по благоустройству территории. На август месяц запланирован капитальный ремонт операционного блока
ЦРБ за счет средств спонсоров. Получен полный комплект нового оборудования для операционной. Переходя к медико-статистическим показателям деятельности службы здравоохранения, хотелось бы отметить следующее. Кадровый потенциал
здравоохранения района сегодня, имеет возможности решать поставленные задачи, хотя обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками значительно ниже среднереспубликанских показателей. Обеспеченность ЦРБ врачами
составляет 19,1 (по РД – 30,4, по РФ 42,7), обеспеченность средними медработниками – 45,2 (по РД – 76,5, по РФ - 96,7). Значительный процент занятости, как врачами, так и СМП отмечается в райцентре, в Гурбукинской и Губденской УБ, Манасской и
Манаскентской ВА. В районе острая потребность в врачах - педиатрах, участковых, также необходимы врач - фтизиатр, штат
которого сегодня занят совместителями, реаниматолог-анестезиолог детский, неонатолог. С целью привлечения специалистов в район проведены встречи с выпускниками ДГМА.
Направлены на прохождение целевой интернатуры 5 выпускников
ДГМА, в том числе одна за счет
средств ЦРБ. Приняты на работу в
текущем году 4 врача на вакантные
должности. Усовершенствование и
курсы повышения врачей за истекший период прошли - 12 врачей, и
32 смп. На год подана заявка на усовершенствование на 38 врачей и 58
СМП. Активно используются дистанционные курсы и онлайн - лекции.
Количество категорированных работников из числа врачей и СМП увеличилось за этот период, но все еще
остается низким уровень категорированности врачей. В июле проведено
выездное заседание аттестационной
комиссии МЗ РД, где присуждены
квалификационные категории более
120-ти медицинским сестрам. Работа по повышению квалификации врачей процента категорированности
медицинского персонала будет продолжена и является одним из приоритетных разделов в деятельности
руководства ЦРБ. Демографическая ситуация в районе за последние
годы имеет устойчивую тенденцию к
улучшению. Рождаемость на протяжении ряда лет стабильно высокая и
по итогам полугодия составила 12,7
и с учетом относительно невысокой
смертности (2,9 при предельно допустимом показателе – 6,9), естественный прирост населения составил
– 9,8. Показатель детской смертности понизился и составил 57,5 на 100
тыс., (за аналогичный период 2013
года - 86,2 на 100 тыс.), при предельно допустимом индикаторном уровне
– 203,1. Показатель младенческой
смертности снизился с 12,9 до 7,2,
при планируемом индикаторном показателе - 15,4. По сравнению с 2013
годом произошло некоторое снижение показателя общей и первичной
инвалидности, но еще остаются высокими показатели инвалидности по
патологии органов кровообращения,
новообразованиям,
последствиям
травм и болезням костно-мышечной
системы. В ЦРБ регулярно проводится внутриведомственная экспертиза
по представленным страховым случаям. По стационару ведомственной
экспертизой охвачено 100% случаев, по поликлинике- 61%. Процент
дефектуры по вневедомственной
экспертизе понизился как по стационару с 7,6 до 3,6, так и по поликлинике с 3,6 до 2,0. Постоянно ведется
работа по снижению дефектуры в
оказании медицинской помощи населению района путем повышения качества оказания медицинской помощи и экспертизы
на всех уровнях.
Развернули пять
коек
дневного
пребывания во
ВА сс. Ачи, Манаскент и Уллубийаул, и 10 коек
круглосуточного
пребывания
в
отделениях ЦРБ
перевели в койки
дневного пребывания. Средняя
д л и тел ь н о с т ь
пребывания
больного на койке остается на
уровне прошлого года. Нормативный расход на питание на 1 койко-день по сравнению с 2013 годом
уменьшили до 90 руб. Нормативный
и фактический расход на медикаменты составил 200 руб. на 1 койко-день.
Из года в год с перегрузкой работает акушерская и гинекологическая
койки, терапевтическое отделение.
Сравнительно с I-м полугодием 2013г.
показатели работы амбулаторно-поликлинической службы повысились.
План посещений выполнен на -109%
(гос. заказ на 2014год - всего посещений 531372. число посещений на
1 жителя 7,0). Повышение идет по
следующим показателям: количество
посещений всего, число посещений
на одно зарегистрированное заболевание, количество профилактических осмотров, посещений на дому.
Находится на стадии внедрения и
пробной эксплуатации электронная
запись на прием к врачу через регистратуру и терминалы.
Но все еще имеются и ряд недостатков в организации оказания лечебно-профилактической
помощи
населению на амбулаторном уровне. Необходимо усилить контроль
за регистрацией и обработкой ста-
тистического материала. Количество
определенных групп взрослого населения, подлежащих диспансеризации в I- м полугодии 2014 году–6972
чел. Охвачено осмотрами 6522, что
составило 93,5%. Для улучшения
работы кардиологической службы в
2013 году необходимо наладить тромболитическую
терапию в реанимационном
отделении,
продолжить
работу
над
мониторингом больных
с
кардиологическими заболеваниями.
Н е о бход и м о
подготовить
специалиста по детской
к ардиологии.
Для улучшения
работы
службы скорой
и неотложной
помощи необходимо наладить преемственность с участковой службой.
Имеется нехватка врачей в ОСМП
сс. Карабудахкент и Губден, где работают врачи совместители. Автотранспорт, полученный в рамках
ПНП «Здоровье» в 2006-2007гг., часто выходит из строя из-за поломок, в
связи с чем вынуждены производить
большие затраты на их содержание.
В оказании акушерско-гинекологической помощи женщи нам удалось
улучшить некоторые показатели.
Еще в 2012 году был начат капитальный (блочный) ремонт в родильном отделении в рамках программы
модернизации
здравоохранения,
который из - за отсутствия финансирования до сих пор не окончен.
Планируется продолжить оснащение
родильного отделения оборудованием и медикаментами, необходимыми для выхаживания недоношенных
и маловесных детей; направить неонатолога, реаниматолога и средний
мед. персонал родильного отделения на специализацию по вопросам
выхаживания маловесных и недоношенных детей. Так же планируется
продолжить работу по повышению
квалификации акушерских кадров.
Подана заявка для направления
врачей акушер-гинекологов, неонатолога и реаниматологов на симуляционные курсы. В районе 31,5 штатных единиц педиатров, из них занято
16,5 шт.ед., физических лиц- 15, из
них участковых педиатров- 13. Обеспеченность педиатрами детского населения- 0,6 на тыс., что является
крайне недостаточным. За прошедший период 2014г. прооперировано
358 больных (по сравнению с 296 за
аналогичный период в 2013 году),
экстренно прооперировано 29%
больных против 31% в 2013 году, что
говорит об активизации оказания
плановой хирургической помощи.
Эпидемиологическая ситуация по
туберкулезу хотя и не напряженная,
но все еще рано успокаиваться. Для
улучшения
противотуберкулезной
помощи населению и еще большей
стабилизации эпидемиологической
обстановки по туберкулезу в районе
необходимо: провести обследование и лечение всех больных активной формой туберкулеза, ежегодно
в обязательном порядке проводить
флюорографическое обследование
всего населения старше 15-ти лет,
расширить возможности бактериологических методов диагностики туберкулеза, усилить санитарно - просветительскую работу среди населения.
Разработаны комплексные и оперативные планы по профилактике
и борьбе с инфекционными заболеваниями. Среди населения ведётся
санпросвет. Работа по профилактике инфекционных заболеваний с
использованием средств массовой
информации. Работа учреждений
здравоохранения, врачей, медицинских сестер оценивается не только
статистическими показателями. Самым главным индикатором качества
работы медицинских работников является доверие народа, мнение пациентов о врачах и об учреждении в
целом. Мы, медицинские работники
ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ»,
приложим максимум усилий, чтоб
оказывать медицинское обслуживание населения на более качественном уровне.
Х. Шахманаев,
главный врач ЦРБ
8 стр (2 стр)
Районну яшаву
№5 (№12) / 22 август 2014 года
От сердца – к сердцу
Мы приютили беженцев
ного осмотра вновь прибывших лиц и
оказания амбулаторной помощи, ответственным врачом назначен врач
терапевт участковый ВА п. Манас
Карабудагов Бийболат, который ежедневно проводит прием в лечебном
корпусе санатория.
В первые дни, в период массового поступления беженцев вместе с
работниками Карабудахкентской ЦРБ
приняли участие в обследовании лиц,
прибывших в пункт временного размещения и медицинские работники
Детской республиканской клинической
больницы и Республиканской клинической больницы, которые выехали в составе передвижных мобильных модулей
«Здоровый ребенок» и «Диагностический модуль».
После осмотра
специалистами, лица, нуждающиеся в
амбулаторной помощи обеспечиваются
необходимыми лекарственными препаратами. Наряду с прочими нозологиями,
находятся под наблюдением медиков
21 больных с социально-значимыми
заболеваниями: онкология, сахарный
диабет, артериальная гипертония. Так
же в зоне внимания медицинских работников находились 7 инвалидов, трое их
которых на настоящее время выбыли.
Нуждающиеся в стационарной помощи
госпитализируются в профильные отделения ЦРБ. Всего стационарную помощь получили 16 чел., из них дети- 12
детей. Среди беженцев наблюдались 3
беременных, в настоящее время две из
них выбыли, а одна заблаговременно
госпитализирована на родоразрешение
в родильный дом РКБ.
Работниками эпид отдела ЦРБ
проведена определенная работа по
вакцинации против кори, краснухи,
гепатита «А» лиц, подлежащих по
возрастам и детей. После осмотра специалистами и обследования,
всем беженцам выдаются «Медицинские сертификаты о результатах
обязательного медицинского освидетельствования граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Украидевшие смерть близких людей и
Приказом по ЦРБ создана мо- ны, прибывших на территорию РФ в
разрушения, потерявшие все, что на- бильная бригада медицинских работ- поисках убежища».
живалось годами, безусловно, нуж- ников в составе врачей: педиатра,
даются во внимании и заботе. Медицинское обслуживание беженцев: профилактические осмотры, обследование на выявление социально-опасных заболеваний, оказание
амбулаторной и стационарной помощи, предупреждение и профилактика
инфекционных заболеваний, в силу
территориального расположения пункта временного размещения, закреплено за медицинскими работниками
ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ».
Последние полгода весь мир, в основном граждане России, с ужасом следят за трагическими событиями, происходящими в соседней братской Украине.
Конечно, ­любая война, любое боестолкновение – это сотни и сотни ни в чем неповинных убитых
и тысячи раненых и пропавших без вести. А число вынужденных переселенцев и беженцев всегда
переваливает за сотни тысяч. Так происходит во всех военных конфликтах и военных действиях. Не
исключение – и Украина.
По последним данным ФМС РФ, территорию России в качестве беженцев пересекли более 500
тысяч украинцев. В правоохранительные органы за статусом беженца обратилось более 30 тысяч
человек.
Народы Дагестана издревле известны своим гостеприимством и дружелюбием. Дагестанцы тоже
потянули “руку помощи” украинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и приняли на своей
территории лиц, вынужденно покинувших свою Родину.
В Карабудахкентском районе
пункт временного размещения лиц,
пересекающих границу РФ с Украиной, расположенный на территории
ООО санаторий “Леззет”, принял и
разместил около 300 человек, в т.ч.
115 детей, из них 5 детей до 1 года.
Первые беженцы в количестве
18 чел. прибыли в пункт временного
размещения 26.06.14. В течение последующих 2-х месяцев прибыли еще
около 300 человек. На сегодняшний
день в санатории находятся 184 человека, из них 62 ребенка. Люди, бежавшие от войны, ви-
акушер-гинеколога, терапевта, дерматолога, невропатолога, кардиолога, хирурга, окулиста, эндокринолога,
эпидемиолога, процедурных медсёстер и лаборанток, а так же передвижного флюорокабинета. Руководителем бригады назначена заместитель
главного врача по поликлинике Махмудова Зумруд Масаровна. Бригада
в полном составе выезжает в «Лезет» 2 раза в неделю. Для первич-
Медицинский персонал ГБУ РД
«Карабудахкентская ЦРБ» оказывает
беженцам из Донецкой и Луганской
областей Украины, находящихся в
санатории «Леззет» на берегу Каспийского моря не только медицинскую, но и психологическую и моральную помощь и поддержку.
Х. Шахманаев,
главный врач ЦРБ
№5 (№12) / 22 август 2014 года
Районну яшаву
На заметку
Коварная эрозия
Среди множества различных заболеваний есть такие,
при которых человек не ощущает какого-либо недомогания. Более того, некоторые
болезни скрыты от наших
глаз и обнаружить их может
только врач. К ним относится
эрозия шейки матки.
Эрозия шейки матки- этот
термин, кстати не всегда
точно отражает суть заболевания, а носит скорее собирательный характер. Среди
заболеваний шейки матки
истинная эрозия встречается
нечасто.
Слово «Эрозия» - «язва»,
иными словами - дефект эпителиальных покровов, образование этого дефекта может
быть следствием воспалительных заболеваний шейки
матки (чаще вирусного, герпетического происхождения)
ее травмы следствием неумелого спринцевания.
Изъявление образуется и
при раковом процессе. Значительно чаще (у 10-15% женщин
репродуктивного возраста) на
ш/м образуется псевдоэрозия
или эктопия шейки матки. Она
обусловлена нестабильностью гормонального фона в
период полового созревания,
сама по себе эктопия -доброкачественная или как говорят
врачи фоновое состояние.
Однако она таит в себе угрозу
осложнений.
Во-первых эктопия шейки
матки становится «входными
воротами» для инфекции.
Во-вторых эктопия - из-
любленное место вируса папилломы человека передающийся половым путем, он
вызывает различные заболевания шейки - от простых
плоских кондилом до предраковых состояний и рака шейки матки.
Лечение может быть различным и решение о том,
какое именно выбрать, примет ваш лечащий врач после
того как проведет тщательное обследование. Контроль
за состоянием шейки матки
осуществляется с помощью
2х методов цитологического,
когда с нее поверхности берут мазки и исследуются под
микроскопом и кольпоскопического осмотра ее специальным оптическим прибором.
При выявлении подозрительных участков с поверхности шейки матки с помощью
специального инструмента
берут кусок ткани для более
глубокого гистологического
исследования.
Результаты
биопсии позволяют окончательно уточнить диагноз и определится с выбором метода
лечения.
Здоровым женщинам у
врача надо бывать не менее
1 -2раз в год. Ведь заболевания шейки матки часто протекает без симптомов, так как
почувствовать их самой почти не возможно.
Поэтому лечиться необходимо во время!
Б.Канзитдинова,
врач КПС
Польза персика
7 причин есть персики.
Помимо того, что персик имеет прекрасный вкус, так он
еще и чрезвычайно полезен и
поэтому мы составили 7 причин есть персики:
1) в первую очередь, польза персика проявляется в том,
что они имеют богатый витаминно-минеральный состав.
В них содержатся витамины
А, В, С, Е и К, а также минералы кальций, железо, магний,
фосфор, калий, натрий, цинк,
марганец, фтор и селен. Поэтому, если употреблять персики, то Вам не страшны авитаминозы и прочие недуги от
нехватки различных витаминов и минералов;
2) хоть на вкус персики и
сладкие, но все же углеводов
в них не так много, жиров вообще нет, а основную часть
составляет вода, поэтому они
не калорийны и их употребление не отразится на фигуре, а
может и отразится, но только
в лучшую сторону;
3) персик, как и каждый
фрукт, имеющий яркую окраску содержит достаточно
большое количество бетакаротина, который в организме человека превращается
в витамин А и способствует
укреплению зрения, восстановлению клеток кожи, волос,
ногтей;
4) высокое содержание
калия в персиках говорит о
том, что его успешно можно
употреблять в том числе для
лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также калий регулирует
водный баланс организма
вместе с натрием, поэтому
нужно учитывать их соотношение между собой, но если
у Вас есть склонность к образованию отеков, то калий Вам
поможет избавится от них;
5) антиоксиданты (витамины А, С, Е) особенно благоприятно влияют на состояние
клеток организма, защищая
их от повреждений и преждевременного старения, в
том числе клеток кожи волос,
ногтей;
6) целесообразно использовать персик и в косметических целях, ведь здесь польза
персика проявится местно,
можно делать маски для кожи
из пюре персика, при этом он
прекрасно напитает клетки
кожи витаминами, увлажнит
ее и подарит ей свежесть;
7) грубая клетчатка, которая содержится в персике,
способствует стимуляции работы
желудочно-кишечного
тракта, а также ускорит обмен
веществ, создавая на него хорошую нагрузку, а это поможет
в борьбе с лишним весом.
Из интернет СМИ
стр (3 стр)
Внимание – наркотики
Каннабиноиды (препараты конопли)
Острая интоксикация,
вызванная употреблением каннабиноидов.
Внешние признаки ОИ:
покраснение (реже - бледность) лица; инъецированность склер, блеск глаз, мидриаз, отечность век,сухость
языка, слизистых ротовой полости. Наблюдается тахикардия, тахипноэ, артериальная
гипертензия, иногда - гипертермия; нарушения координации, походки, тремор рук
и всего тела; смазанностъ
речи; усиленное чувство голода, жажды. Психическое
состояние характеризуется
крайней изменчивостью: неадекватная веселость, расторможенность могут смениться
вялостью,
отрешенностью
или тревожно-напряженным
состоянием с элементами
ажитации, параноидной настроенностью и даже злобностью, агрессией. При
высоких дозах - спутанность
сознания, разнообразные иллюзии, психотические явления с галлюцинациями, грубо
неадекватным поведением.
Синдром отмены каннабиноидов
Очерчен недостаточно четко, развивается на фоне продолжительного употребления
препаратов конопли в
высоких ценах. Могут
наблюдаться вялость,
апатия, астения, снижение настроения, раздражительность, часто
- крайняя лабильность
аффекта на общем депремированном фоне;
расстройства сна; вегетативные нарушения
«игра вазомоторов»);
тремор,
мышечные
боли. Иногда наблюдаются дереализационные и
деперсонализационные расстройства.
Хроническая интоксикация каннабиноидами
Систематический многолетний прием препаратов конопли приводит к медленно
нарастающим нарушениям
познавательных функ­ций, к
общей и, особенно, психической астенизации, к постепенной утрате интересов, снижению способности к волевым
действиям, систематическому труду («мотивационный
синдром»), к личностному
огрублению. Подчас наблюдаются физическая дистрофия, раннее постарение,
сердечная, печеночная, почечная недостаточность, ретинопатия.
Психостимуляторы
Острая интоксикация, вызванная употреблением психостимуляторов
Типичные признаки ОИ:
мидриаз, снижение реакции
зрачков на свет, блеск глаз,
нистагм в крайних отведениях, гипертензия, тахикардия (иногда тахиаритмия),
гипергидроз, озноб, гиперрефлексия, сухость рта, слиз
исп (частое облизывание губ),
нередко - тошнота или рвота,
судорожные подергивания и
сокращения мышц; тремор;
боли в груди. Наблюдается
возбужденость болтливость,
быстрые, порывистые, подчас стереотипные движения,
избыточн
«энергичность»,
суетливость,
«сверхактивность», повышенный фон настроения переоценкой себя,
своих возможностей, некритичность.
Длительное
бодрствование, отсутствие
аппетита,
гиперсексуальность. Подчас - гневливост,
тревожность, подозрительность, агрессивность. Возможны зрительные игры,
тактильные иллюзии, галлюцинации с сохранностью ориентировки, cтрах «панические
атаки», острый параноид.
Синдром отмены психостимуляторов
Развиваются общая слабость, вялость, разбитость,
выраженная подавленност,
тоска, нередко с суицидальными мыслями (или ощущение «бесчувствия», сильная
раздражительность,
дис-
форичность, вплоть до злобности; дневная сонливость,
сменяющаяся ночной бессонницей. Аппетит повышен.
Наблюдаются падение АД,
головные боли и боли в теле,
суставах, профузная потливость нарушения статики,
моторики, координации, рефлекторной сферы.
Хроническая
интоксикация психостимуляторами
Приводит к общему истощению, астенизации, развитию сосудистой и мышечной гипотензии. Отмечается
западение глаз, цианоз губ,
бледность (сероватым оттенком) кожи, множественные
пигментные пятна (в том числе - по ходу вен), гнойничковые поражения вплоть до
флегмон. Язык покрывается трещинками, обнажаются
его сосочки. Наблюдаются
тремор пальцев рук, век,
фибриллярные подергивания мышц, особенно, языка,
стойкая тахикардия. Выступают проявления поражения
почек с типичными болями
и отеками, осложненно протекающие желудочно-кишечные и респираторные заболевания, миокарднодистрофия.
Одновременно
нарастают
изменения
личности
по астеническому или
возбудимому типу - с
преобладанием истощаемости
раздражительности, дисфоричности.
Утрачивается внимание
к себе, своему внешнему
виду, опрятности.
Гипно-седативные
средства
Острая интоксикация, вызванная употреблением гипно-седативных средств
Внешние признаки ОИ седативными средствами: бледная кожа (с пастозностью,
сальным налетом - барбитураты), акроцианоз, зрачки
вяло реагируют на свет, латеральный нистагм, нарушения
конвергенции и аккомодации,
диплопия, артериальная и
мышечная гипотония, тахикардия, гипотермия, поверхностное, частое дыхание.
М.Гашимов,
врач-психонарколог
11«отклонений» у подростков
1. Резкие и частые изменения настроения вне зависимости от ситуации.
2. Заторможенность (до
сонливого состояния) или
излишняя бодрость, двигательная активность, говорливость.
3. Нарушение ритма сна
и бодрствования (позднее
засыпания - позднее пробуждение).
4.Всевозрастающая
скрытность (перестает интересоваться внутрисемейными проблемами).
5. Заметное падение интереса к учебе и прежним увлечениям.
6. Стремление к уединению.
7. Нарастающая потребность в деньгах, обоснованная явно надуманными
причинами, - возможное исчезновение денег или вещей.
8. Появление новых, подозрительных друзей, общение с которыми происходит в
основном наедине или непонятными, «закодированными» фразами.
9. Изменение размера
зрачков (от суженных в точку
до расширенных с «исчезновением» радужки), которое
не зависит от освещенности.
10. Нарушение координа-
ции, когда движения становятся неуклюжими и порывистыми.
11. Повышенная агрессивность.
Как утверждают специалисты из Российской наркологической
ассоциации,
если у Вашего ребенка наличествует хотя бы 5 из этих
признаков, то Вы можете
всерьез опасаться самого
страшного.
Анонимный телефон
доверия: 64-28-90.
Наркодиспансер,
г. Ма­хачкала, Ш. Руставелли, 57 в.
10 стр (4 стр)
№5 (№12) / 22 август 2014 года
Районну яшаву
Будьте внимательны!
Острые кишечные инфекции
Министерство здравоохранения РД информирует об эпидемическом подъеме заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ).
Зарегистрирована вспышечная заболеваемость ОКИ в городе
Дагестанские Огни, а так же отмечен подъем заболеваемости
в городе Махачкала.
В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости ОКИ
«Карабудахкентская ЦРБ» оповещает, о распространении ОКИ
среди населения района и напоминает о следующем.
С наступлением лета увеличивается число больных острыми кишечными заболеваниями.
Острые кишечные инфекции - это
заболевания,
сопровождающиеся
частым жидким стулом, рвотой, болями в животе, повышением температуры.
К этим инфекциям относятся дизентерия, сальмонеллёз, холера,
эшерихиоз и т.д.
Источниками ОКЗ являются чаще
больные или носители болезнетворных бактерий, которые сами не болеют, но выделяют в окружающую
среду микробы.
Заражение происходит при попадании микробов в организм человека через рот, грязные руки, пищу,
овощи, фрукты, сырую воду, загрязнённую бактериями. Количество
больных растёт летом.
Частая рвота, жидкий стул, высокая температура, боли в животе,
приводят к потере солей из организ-
выми растворами типа «Регидрон»,
«Цитраглюкосолан».
Необходимо помнить, что любой
человек с симптомами ОКЗ является заразным больным и нуждается в
стационарном лечении в специализированном
отделении.
Лечение
больного кишечными заболеваниями самостоятельно в домашних условиях приводит только к утяжелению
его состояния.
Чтобы предохранить себя от
кишечных заболеваний необходимо:
1. Не пить сырую воду, а только кипячёную.
2. Беречь продукты от мух, бороться с ними.
Чтобы избежать отравлений готовую пищу (супы, бульоны, салаты,
торты и т.д.) необходимо хранить в
холодильнике.
3. Овощи или фрукты после мытья
проточной водой обязательно обдавать кипяченной водой.
ма, обезвоживанию. Особенно тяжело протекают кишечные инфекции у
детей.
Причиной кишечных инфекций у
детей в возрасте до 1 года может
послужить нарушение санитарногигиенических норм матерью при
кормлении ребенка, приготовлении
детских молочных смесей. Потеря ребенком жидкостей с рвотой и
жидким стулом может за короткое
время (3-4 часа) резко утяжелить
состояние ребенка. В случае появления у ребенка рвоты и жидкого
стула необходимо срочно обратиться к участковому врачу или вызвать
врача на дом.
До приезда медицинских работников, ребенка или взрослого больного, необходимо изолировать. Первая
помощь детям заключается в выпаивании их кипячёной водой, соле-
4. Соблюдать меры личной гигиены: мыть руки после посещения туалета, после работы, перед приготовлением пищи, при уходе за ребёнком,
перед едой.
5. Родители должны следить за
чистотой рук у детей, прививать им с
детства навыки личной гигиены.
6. Необходимо чаще проводить
влажную обработку в квартире, заботиться о чистоте своего двора и улицы.
7. При появлении поноса, болей в
животе, повышении температуры, недомогании немедленно обращаться к
врачу.
Надеемся, что выполнение этих
простых советов позволит жителям
района предохранить себя и своих
детей от кишечных инфекций.
“Медицина в районе”
М.Шавлухова,
эпидемиолог ЦРБ
Приложение к газете “Будни района”
Зоб
Термином «зоб» называют увеличенную в объеме щитовидную железу.
Щитовидная железа является самой большой эндокринной железой
у человека. Она расположена на передней поверхности шеи. Щитовидная железа имеет две доли, соединенные перешейком. Масса железы
в среднем составляет 20-25граммов.
В норме объем щитовидной железы
не должен превышать 18мл. у жен-
желудочно-кишечного тракта, костномышечной системы. Основным регулятором функции самой щитовидной железы является тиреотропный
гормон(ТТГ), который выделяется
другой эндокринной железой-гипофизом, расположенным в головном
мозге. При избытке гормонов щитовидной железы уровень ТТГ снижается, а при недостатке–повышается.
Чем опасен дефицит йода в
щин и 25мл. у мужчин. При больших
размерах зоб может сдавливать органы шеи и вызывать затруднение
при глотании, чувство давления в
области шеи, при этом зоб заметен
при осмотре. Чаще встречается зоб
без нарушения функции-эутиреоидный зоб. Различают диффузный
зоб, узловой зоб и эндемический
зоб. Диффузный зоб, когда увеличивается вся щитовидная железа,
узловой зоб, когда в щитовидной
железе возникает узловое образование вслед­ствие дефицита йода в
организме. Эндемический зоб–увеличение щитовидной железы, которое развивается вследствие йодной
недостаточности у лиц, проживающих в эндемичной по зобу местности. Эндемичной по зобу считается местность в том случае, если
распространенность
увеличения
щитовидной железы достигает 5%
и более среди детей и подростков
или 30% и более среди взрослых,
проживающих в данной географической зоне. Именно эндемический
зоб является наиболее частой причиной увеличения щитовидной железы в йоддефицитных регионах, к
которым относится вся территория
России. Жители России потребляют
в среднем 40-60мкг. йода в день,
тогда как норма потребления йода
для взрослого составляет 150мкг.
в день. В организм человека йод
поступает с продуктами питания и
водой. Щитовидная железа вырабатывает гормоны–тироксин(Т4) и
трийодтиронин(ТЗ), которые, выделяясь непосредственно в кровь,
оказывает влияние на все клетки
и ткани организма, регулирует скорость различных процессов обмена веществ. Тироксин содержит 4,
а трийодтиронин 3 атома йода.Эти
гормоны участвуют в развитии и регуляции нервной системы и психики, сердечно-сосудистой системы,
организме?
Наиболе опасен дефицит йода в период формирования нервной системы
плода. Если в первые месяцы беременности развитие организма плода
обеспечивается в основном за счет тиреоидных гормонов матери, то с 12 недели его щитовидная железа начинает
сама продуцировать эти гормоны. При
недостатке йода организм развивающегося плода начинает испытывать
нехватку гормонов щитовидной железы, что может привести к тяжелым нарушениям развития нервной системы,
психики и скелета. Крайняя степень
задержки умственного и физического развития в результате дефицита
йода называется кретинизмом. Норма
потребления йода беременных и кормящих женщин в составляет 200мкг.
в сутки. При дефиците йода к концу
беременности щитовидная железа
может значительно увеличиваться. У
20% всех женщин о время беременности формируется зоб.
Профилактика эндемического зоба.
Практически вся территория России является йодефицитным регионом. Чтобы предупредить развитие
зоба и связанные с ним осложнения,
в местах, где имеется недостаток
йода в окружающей среде, необходимо, чтобы человек получал его
дополнительно в дозе 100-200мкг
ежедневно. Наиболее эффективным
методом индивидуальной йодной
профилактики является прием препаратов йода(препараты «Йодит калия
100», «Йодит калия 200», «Йодомарин», «Йодомарин200». Для профилактики эндемического зоба «йодит
калия»,» «йодбаланс», «йодомарин»
в следующих дозах: дети до 12лет–
100мкг йодида; взрослые люди–150–
200мкг йодида; беременные и кормящие женщины-200мкг йодида.
М.Шихавов,
эндокринолог
Ответственные за приложение: редактор – Б.Самадов
(8960-411-16-63), Набор и вёрстка А. Юсупова
№33
/ 22 август 2014 йыл
Об изменениях в процедуре приемки
урожая винограда 2014 году
Согласно п.6.3 ГОСТа
31782-2012 «Виноград свежий машинной и ручной
уборки для промышленной
переработки.
Технические
условия», введенного в дей­
ствие с 01.01.2014 г., поставщик винограда должен иметь
документ о подтверждении
соответствия. Подтверждение соответствия проводится
в форме, декларирования по
ст. 21-23 ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции».
Продовольственное сырье
растительного происхождения
(ст. 13 ТР ТС 021/2011) может
быть использовано для производства пищевой продукции
при наличии информации о
применении пестицидов при
выращивании.
Договор
купли-продажи
винограда должен быть заключен не менее чем за пять
дней до уборки для регистрации на сайте электронных
торгов и проверки на пестициды.
Для заключения договора
необходимы следующие документы:
1. Физические лица
- копия паспорта;
- страховое пенсионное
свидетельство (копия);
- справка о наличии земельного участка:
- банковские реквизиты.
- копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
2.Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
- копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица:
- копия свидетельства о
поставке на учет в налоговом
органе (ИНН);*
- копия свидетельства о
внесении записи в ЕГРЮЛ
(ОГРН);
- выписка из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) на дату заключения
договора (оригинал или нотариально заверенная копия);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписание
договоров;
- приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера с образцами их под-
писей:
-устав;
- приказ, подтверждающий
полномочия лиц на подписание счетов-фактур,
товарных, товарно-транспортных накладных и т.д. за
директора, главного бухгалтера (с образцами подписей);
- уведомление со Статуправления;
- справка из налоговой являетесь ли вы налогорлатешациком НДС (оригинал);
- справка об исполнении
налогоплательщике
обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций
(оригинал);
- банковские реквизиты.
Независимо
от
формы
собственности все поставщики винограда при заключении
договора должны предоставит
следующие документы:
- декларацию соответствия:
- справку с информацией о
примененных пестицидах.
При отсутствии вышеуказанных документов договор
заключен не будет. Без предварительно заключенною договора виноград приниматься
не будет.
Отгруженный
виноград
должен
сопровождаться
следующими документами:
1. Товарная накладная:
2. Товарно-транспортная
накладная;
3. Счет-фактура;
4. Копия договора;
5. Копия декларации соответствия:
6. Сопроводительная накладная па отгруженный виноград, в которой указываются
физико-химические показатели и информация, изложенная
в п.6.3 ГОСТ 31782-2012:
- наименование продукта;
- наименование ампелографического сорта;
- наименование и место
нахождения изготовителя;
- способ уборки винограда;
- дату и время сбора
- обозначение стандарта;
- информация о подтверждении соответствия.
Ш.Мустафаев, начальник управления с/хозяйства района
11 бет
Районну яшаву
К сведению
граждан района, а также граждан, вынужденно
покинувших территорию Украины
Имеются вакансии на предприятиях Краснодар­ского края,
Анапский район г. Анапа:
1. ОАО Санаторий «Россиянка»
Горничная - 5 человек.
Повар
- 5 человек.
2. ЗАО Санаторий «Малая
бухта»
Официант - 5 человек.
З/плата - 18 т. руб., предос­
тавляется жилье, питание.
3. ОАО «Чиркейгэсстрой»
осуществляющего строительство Нижне - Бурейской ГЭС
Алтайский край
Бетонщик - 40 чел. 3-4 разряда,
Электросварщик - 30 человек, 3-4 разряда, Плотник - 30
человек, 3-4 разряда - 3/плата 30-50 т. руб. (сдельная).
Гражданам района, желающим трудоустроиться в
других регионах Российской
Федерации, обратиться в
Центр занятости населения
по адресу:
с. Карабудахкент, ул. Дахадаева № 12, 2-ой этаж, 1
кабинет или по телефону
2-22-25.
Администрация ГКУ ЦЗН
Новое о страховании взносов в Пенсионный фонд
Уважаемые
плательщики страховых взносов, через
районную газету хотим разъяснить положения по применению Федерального закона
212-ФЗ, об обложении страховыми взносами суммы выплат
вг пользу работников, предусмотренных коллективным договором, осуществляемых в
рамках трудовых отношений.
В соответствии с редакцией части 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 №
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее - Федеральный
закон № 212-ФЗ), действовавшей в 2010 году, объектом обложения страховыми
взносами для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим
|ицам, признавались выплаты и иные вознаграждения,
начисляемые ими в пользу
физических лиц, в частности,
по трудовым договорам.
Таким образом, выплаты
и иные вознаграждения, не
предусмотренные трудовыми договорами, в 2010 году
страховыми взносами не облагались.
С 1 января 2011 года в статью 7 Федерального закона №
212-ФЗ Федеральным законом
от 08.12.2010 № 339-ФЗ «О
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
внесены изменения, согласно
которым объектом обложения
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим
лицам, признаются выплаты и
иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, в частности, в рамках
трудовых отношений.
В этой связи с 2011 года
объектом обложения страховыми взносами на основании
части 1 статьи 7 Федерального закона № 212-ФЗ являются
все выплаты в пользу работников в денежной и натуральной формах, производимые
работодателем в рамках
трудовых отношений, в том
числе как на основании положений трудовых договоров,
так и при отсутствии положений о тех или иных выплатах
в указанных договорах, но
производимые в связи с наличием трудовых отношений
между работником и работодателем, за исключением
сумм, поименованных в статье 9 Федерального закона
№ 212-ФЗ.
Таким образом, выплаты,
производимые организацией
в пользу работников в со-
ответствии с коллективным
договором
(материальная
помощь,
единовременная
выплата работникам, уходящим на пенсию, компенсация
стоимости путевок, адресная
социальная помощь, оплата
стоимости лечения и медикаментов, выплата в размере
среднего заработка работникам-донорам, оплата за
время прохождения военных
сборов и подготовки к ним,
допризывной подготовки), на
основании действующих положений части 1 статьи 7 Федерального закона № 212-ФЗ
облагаются страховыми взносами в общеустановленном
порядке с учетом положений
статьи 9 Федерального закона № 212-ФЗ.
Учитывая
изложенное,
суммы выплат и иных вознаграждений в пользу работников, предусмотренные
коллективным
договором,
которые не являются стимулирующими и не зависят от
квалификации работников,
сложности, качества, количества и условий выполнения самой работы, с 1 января
2011 года подлежат обложению страховыми взносами в
государственные внебюджетные фонды в общеустановленном порядке.
А.Айдиев,
начальник Управления
Пенсионного фонда по
Республике Дагестан в Карабудахкентском районе
Извещение о проведении аукциона
1. Организатор аукциона администрация МО «село Карабудахкент».
2. Аукцион проводится в
соответствии с Земельным,
Гражданским кодексом РФ,
постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808
на основании распоряжения
главы МО поселения «село
Карабудахкент» № 65 от
05.12.2012г.
3. Предмет аукциона - пра-
во аренды земельного участка площадью 0,41 га из земель сельскохозяйственного
назначения МО «село Карабудахкент», кадастровый номер №05:09:000034:1511/17,
под сельхоз/использование.
4.Начальная цена права
аренды участка - 14 тыс. рублей, размер задатка- 20% от
начальной цены. Задаток оплачивается перечислением на
р/сч.40302810500003000526
УФК по Республике ДаОтветы на сканворд,
гестан
(Администрация
опубликованный в преды- Муниципального образования сельского поселедущем номере газеты
ния «село Карабудахкент»
Карабудахкентского района
Республики Дагестан) ИНН0522017327, КПП-052201001,
л/сч.0503392280,
БИК048209001, Банк получателя
- ГРКЦ НБ Респ. Дагестан
Банка России г. Махачкала
5. Форма подачи предложений о цене - закрытая.
6. Осмотр участка на местности- 25.08.2014г.
7. Прием заявок в рабочие дни с 8:00 до 17:00 ч .
23.09.2014г. по адресу организатора аукциона.
8. С формой заявки, перечнем необходимых документов и проектом договора
можно ознакомиться в рабочие дни 8:00 до 17:00 ч по адресу организатора аукциона.
9. Рассмотрение заявок
претендентов и определение
участников торгов - в 10:00ч.
24.09.2014г. по адресу организатора торгов.
10. Аукцион проводится в
9:00 ч.25.09.2014г. по адресу
организаторов торгов. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольшую цену.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который
подписывается организатором
торгов и победителем торгов
в день проведения торгов.
11. Срок заключения договора аренды земельного
участка - в течение 5 дней со
дня подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок.
12. Организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за 3 дня до наступления
даты его проведения.
13. Адрес организатора: Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, Администрация
МО «село Карабудахкент», отдел имущественных отношений, тел. 8 (232) 2-19-58.
12 бет
Районну яшаву
№ 33
/ 22 август 2014 йыл
№33
/ 22 август 2014 йыл
Билим берив идараланы гьазирлигин тергейбиз
Къакъашура юрт школалар
охув йылгъа гьазир
Н. ИЗАМУТДИНОВА, А.САМАДОВ
Итнигюн, август айны 18-нде, биз, «Районну яшаву»
газетни къуллукъчулары, ерлерде школаланы янгы
2014-2015-нчи охув йылгъа гьазирлигин билмек муратда
Къакъашура юрт школалагъа бардыкъ.
исси саялы, киреч чапмакъ
Къакъашура
2 номерли школада учун бугюн сагьат 4-де жыйылажакъбыз. Шону да бугюн
Биринчилей биз Къакъа- битмесек, тангала нечик де
шура 2 номерли школада битдирежекбиз.
- Шолардан къайры шкоболдукъ. Биз баргъанда,
ланы
ичинде не йимик гёршколаны муаллим коллекмекли
иш этилди?
тиви гьар тюрлю ишлер буАслу
этилген иш – бир
лан машгъул эди. Школаны
уллу
класны
бёлюп, лаборагьар-бир ерине къарап чыкъ­
тория
ва
биология
кабинет
гъан сонг, биз ону директоэтдик.
Муаллимлер
бек
гьару Гюлбарият Османова ва
ракат
этип,
гьариси
оьзюню
билим якъдан ону заместители Папа Ширавова булан гючю булан кабинетлерин
лакъырлашдыкъ.
- Биз гёреген кюйде,
школада ремонт ишлер тамамлана тура.Шо ишлени
этмек учун сизге толу кюйде акъча тюшгенми?
- Тюшмеген, ярты акъчасы тюшген эди, ремонт
ишлени оьтгермек учун, харж
етишмейгенге гёре, къалгъан
ишлени биз борчгъа этдирип
турабыз. Акъчалар тюшгенде этебиз десек, биз геч
болабыз. Гёресиз, охув йыл
башланма кёп заман къалмагъан. Акъчалар буса тюнегюн бугюн тюшмеге башлагъан.
-Бугюнге сиз не йимик
ишлени этип битгенсиз,
дагъы да не этмеге мурадыгъыз бар?
-Класларыбызны
ич
ишлерин биз тезден этип
битдиргенбиз. Янгыз коридорну ва 5 класны полуна бугюн эргишилер линолиум тутма башлагъан.
Класларда тамлагъа акъ
чабылып,
стол-шанжал
сырланып гьазир. Поллагъа линолиум бугюн де,
тангала да тутулуп битсе,
школаны ичиндеги ишлер
бите.
Спортзалыбызны терезелерин алышдыра тура. Олар
бек бузукъ эди, не буса да,
бугюн пластик терезелер гелтирип салма башлады. Шо да
бугюн битер деп ойлашаман. Школаны тыш ягъына
киреч чабылмагъан. Чакъ бек
13 бет
Районну яшаву
быз. Йылдан-йылгъа яшланы
санаву арта.
- Пищеблогугъузну ремонт ишлери битгенми?
Яшлар ашамакъ учун бирче
гиреми яда бёлюнмесе бажарылмаймы?
- Ондагъы бары да ремонт
ишлер битип гьап-гьазир. Аш
этип яшланы чакъырса бола.
Ашамакъ учун оланы биз эки
бёлюп гийиребиз.
- Савболугъуз, янгы
охув йылда сизге ишигизде
уьстюн­люклер ёрайбыз.
- Сиз де савболугъуз, геле
туругъуз.
Къакъашура
1 номерли школа
безеп, тизип, чабып айлана.
Актовый залыбызны арив ремонт этип гьазирлегенбиз.
- Этилмеген, тек этмеге
герекли ишлер дагъы да
бармы?
- Спортзалыбызны полу
нечакъы бола буса да бузукъ.
Тек шогъар бизин бу йыл бир
зат этмеге де имканлыгъыбыз ёкъ, сырлап къояжакъбыз. Гелеген йылгъа шону
Биз Къакъашура 1 номерли школагъа баргъанда,
ондагъы муаллимлени педсовети юрюлюп тура эди.
Сонг биз школаны директору Равзанат Нурутдинова
булан лакъырлашдыкъ. Ону
сёзлерине гёре, школаны
бары да ерлерини ремонт
ишлери битген. Биз оьзюбюз де айланып чыгъып,
школагъа арив ремонт этилгенни гёрдюк. Айрокъда
1-нчи ва 2-нчи къабатгъа гиреген ерлерде этилген декоратив ишлени, 2-нчи къабатгъа гётерилеген ерде тамда
этилген суратны биз айрыча
бек ушатдыкъ. Бизге оланы
муаллимлер оьз къолу булан этгенни де англатды.
Сонг да: «Бу йыл школагъа 1-нчи класгъа гелеген
яшланы
санаву
нечикдир?» -деген бизин
соравубузгъа, школаны директору булай деп жавап
берди:
- Бу йыл бизин школада
эки 1-нчи класлар болажакъ.
Яшлар кёп тюгюл. Школабыз
юртну эсги микрорайонунда
полун алышдырмагъа район
башчыларыбыз кёмеклешежекбиз деп айтгъан. Этер деп
умут этебиз.
- Бу йыл школагъа биринчилей гележек яшланы
санаву нечикдир?
- Бугюнгю далиллеге гёре,
бу йыл 1-нчи класгъа гелеген
яшлардан 4 класыбыз болажакъ. Шогъар биз бек шат-
ерлешгенге гёре, бу якъда
яшайгъанланы санаву да гюн
сайын аз бола, - деди.
Школаны ичи-тышы булан
ремонтлар этилинип тап-таза
эди. Школаны абзарындагъы
бавда арив къуллукъ этилген
яшыллыкъ­лар, палисадникдеги парх берип турагъан
гюллер, чечеклер гелгенлени
оьзюне тарта.
«Улыбка»
деген яшлар бавунда
Алдагъы гюнлерде биз Къакъашурадагъы «Улыбка»
деген яшлар бавунда болдукъ. Бизин аслу мурадыбыз
–яшлар бавундагъы гиччипавланы яшав гьалын гёрмек
эди. Биз гиргенде, гиччипавлар барысы да дегенлей, яшлар бавуну абзарында, ягъында тарбиялавчулары да
булан гьар тюрлю оюнланы ойнап тура эдилер. Бизин
булангъы лакъырында яшлар бавуну заведующийи
Бурлият Къурбанова гиччипавланы 1-нчи сентябрге Билимлени байрамында ортакъчылыкъ этмек учун гьазирлеп турагъанын айтды.
- Бу йыл яшлар бавугъуз
булан нече яш савболлашды? Оланы ерине яшлар
алдыгъызмы? деген соравубузгъа жавап бере туруп,
яшлар бавуну заведующийи
булай деди:
- Биз бу йыл школагъа
21 яшны йибердик. Оланы
орнуна да яшлар алдыкъ.
Буссагьат бизин 120 яшыбыз
бар, дагъы да 5 яшны ала-
гьар тюрлю гиччирек ишлер
этилинди.
-Гиччипавланы ата-аналарыны разилигин алып
боламысыз?
-Не билейим, биз билеген кюйде, бизин ишибизге
ата-ана разидир деп ойлашаман. Шоланы рази этмек
учун биз нечакъы да гьаракат этебиз. Коллективдеги
бары да тарбиялавчулар
жакъбыз. Тыгъыс чы дюр,
болса да, яшларын бизге
берме сюегенлени санаву
кёп. Тийишли кюйде бизде
95 яшгъа ер бар. Тек биз нечик буса да амал этип, болгъан чакъы кёп яшны алмагъа къарайбыз.
- Яшларын яшлар бавуна бермеге сюеген ата-аналаны санаву кёп дейсиз,
оланы гезигин нечик юрютесиз?
- Гезикни биз электрон
къайда да ва тептер булан
да юрютюп турабыз.
Тек оланы санаву оьтесиз
кёп. Гьалиге ерли биз 2012нчи йыл гезикге салынгъан
яшланы да толу кюйде алып
битмегенбиз. Нечакъы да
алажакъ эдик. Гёресиз чи,
тыгъыслыкъны. Бу йыл биз
гьар ерге гёчгенлени, гетгенлени ва чыгъаргъан выпускниклерибизни орнуна 28 яш
алгъанбыз. Дагъы да 5 яшгъа, оьрде эсгергеним йимик,
ер этмеге айланабыз.
- Артдагъы йылланы
ичинде яшлар бавугъузда
не йимик ишлер этилинген?
- Аслу ишлер: пластик
терезелер салынды, батареялар алышынды, бинаны
алдында янгы гётерме этилинди. Олай да, яшлар учун
качеллер алдыкъ, бир-бир
мебеллени янгыларын алмагъа бажардыкъ. Олай да,
да, оьзге къуллукъчулар
да ата-аналаны разилигин
къазанмакъ учун бек гьаракат этип
ишлей. Болса да, кёп йыллар яхшы
иш гёрсетеген Кагьрабат
Абуталимованы,
Жаминат Абакарованы, Бурлият
Дайитбекованы,
Мадина
Сахавованы, Бурлият Къурбанованы атларын айрыча
эсгермеге сюемен.
- Дагъы сиз айтма сюеген
зат бармы. Яда сиз бары да
затгъа разимисиз?
- Не айтайым, биз гертиден де, район башчылагъа
да, яшланы ата-аналарына
да разибиз. Тек шу ты­­гъы­с
­­­лыкъ болмаса, бары зат
яхшы. Сонг да, биргине-бир
мен айтма сюеген зат, газлар къайтса, яшлагъа аш
этмек учун бизин ток печлерибиз ёкъ. Шолар бар буса,
бизин учун да, ата-аналар
учун да бек онгайлы болажакъ эди.
- Гертилей де, артдагъы
вакътилерде юртлардагъы
халкъ ягъагъан газны масъ­
алалары булан да кёп инжинип тура. Борчу барланы,
гьагъын
тёлемейгенлени
газын къайтарагъанны орнуна, райгазны къуллукъчулары савлай юртланы
газын къайтарып токътай.
Ону янгыз оьзлер учун бир
онгайлы ери бардыр?!
14 бет
№ 33
/ 22 август 2014 йыл
Къылыкъ ва патриот тарбиялав
Оьсюп гелеген наслуну гьакъ ёлгъа тюзлейик
Багьавутдин САМАДОВ
(Дёгерек столну айланасында)
Артдагъы 15-20 йылны ичинде оьсюп гелеген наслугъа тарбиялав осал бериле деп айтмагъа ярай.
Шо саялы да, эгер элибизни гележеги насипли ва ярыкъ болгъанны сюе бусакъ, бары да халкъ бирлешип, оьсюп гелеген наслубузну гьайын этмеге тарыкъбыз.
Шу оьрде эсгерген масъаланы чечмекни гёз алгъа тутуп, август айны 20-сында, Къарабудагъгент район
телевидениени хас студиясында «Оьсюп гелеген наслуну къылыкъ ва патриот ругьда тарбиялавну гючлендирмек» деген темагъа гёре дёгерек стол оьтгерилди. Шо дёгерек столну барышында «Къарабудагъгент
район» муниципал къурулувуну администрациясыны башчысыны дин масъалалагъа къарайгъан ойчусу
Ж. Мирзаев, Къарабудагъгент, Къурбуки, Дёргели, Манасгент, Къакъашура ва Манас юртланы имамлары
ва районну жамият советини ёлбашчысы М.Канзитдинов ва районну Жамият Советини членлери оьзлени
ортакъчылыгъын болдурдулар.
Оьтгерилген
дёгерек
столну
районну Жамият Советини ёлбашчысы М.Канзитдинов ачгъан сонг,
ону юрютмеге район администрацияны башчысыны дин масъалалагъа
къарайгъан ойчусу Ж.Мирзаевге
тапшурду.
Ж.Мирзаев
оьзюню
гиришив
сёзюнде дёгерек столну темасын
чакъырылгъан гьюрметли къонакъ­
лагъа аян этген сонг, сёзню олагъа
гезиклетип берди.
Халит-гьажи Бабатов, Къарабудагъгент юртну имамы:
- Ассаламу алейкум, гьюрметли
ёлдашлар. Биз бугюн арагъа салып
ойлашагъан масъала – лап да уллу
масъалаланы бириси. Гертилей де,
гьалиги яшёрюмлерде эдеп ва гьюрмет кёп аз. Олар уллулагъа ва гиччилеге гьюрметли ва эдепли тюгюл.
Алимлер ва муаллимлер оьсюп гелеген наслуну герти ва гьакъ кюйде
тарбияламагъа тарыкъ. Неге тюгюл
де, бизин Яратгъаныбыз Аллагьутаала оьзюню сыйлы Къуръанында оьзю
булан янаша авлетлеге ата-аналагъа
абурлу ва эдепли болмакъны буюра, къарывлу болмакъны гери ура.
Олай да, пайхаммарыбыз Магьаммат
алайгьиссалам: «Гиччиге рагьмулу,
уллугъа эдепли тюгюл адам – мени
уьмметимден тюгюл» деп айтгъан.
Абдусамат Гьажиев, районну
Жамият Советини члени:
- Гьалиги девюрде гёземелик бек
яйылгъан. Шону тайдырмагъа тарыкъ­
быз. Айтагъаным, гьар ким оьзюню
ишин ва борчларын тийишли кюйде
юрютсе, бир хыйлы кемчиликлени
алдын алмагъа бажарыла. Биз шону
гьайында гьар мюгьлет турмагъа герекбиз.
Олай да, белгили кюйде, яшлар
ата-анадан уьлгю ала. Мен айтмагъа
сюеген зат, яшлар ата-анасыны сёзюне тынглай, ону турушуна ва яшавуна тергев бере. Олай болгъанда,
ата-аналар оьзлер де тарбиялы болмагъа герек. Эгер ата-ана тийишли
даражада тарбиялы тюгюл буса, оьз­
лени яшларына тюз тарбия бермеге
боламы?
Яш янгыз диплом алгъан учун
болмай, ону бажарывлулугъу ва мекенли билими де болмагъа тарыкъ.
Къуллугъу болгъан адамлар, диплому барлагъа бармайлы, оьзюню ишин
мекенли бажарагъанлагъа бара. Шо
да – гьалиги девюрню «емиши».
Биз бугюн гётереген масъала
ювукъ арада чечилмесе ярамай.
Шону уьстюнде ата-аналар, муаллимлер, социал къуллукълар ва ихтияр якълав къурумлар да къуршалмагъа тарыкъ.
Магьамматрасул-гьажи Алибеков, Манасгент юртну имамы:
- Оьрдегилер эсгерген кюйде, эгер
яш наслубузну бизин сыйлы Ислам
динибизге гёре тарбияласакъ, бизин гележегибиз ярыкъ болажагъы
ачыкъ.­ Демек, яшны юрегине биз не
затны сингдирсек, нени гийирсек, шоланы юреги шолай болажакъ.
Школаны битдирген яшларыбыз
оьр охув ожакълагъа билим алмагъа
тюше. Олар шагьарда не булан машгъул экенлигине де агьамият бермеге борчлубуз. Неге тюгюл де, гьалиги девюрде яхшыдан эсе яман кёп.
Олар тюрлю-тюрлю яман ойлагъа
къуллукъ этегенлеге къуршалмагъа
бола. Биз шоланы алдын алмагъа тарыкъбыз.
Яшёрюмлерибизни террорчулукъ
ва экстремизм ойлагъа ва пикрулагъа къуллукъ этегенлерден къоруп
сакъламагъа герекбиз. Шо ишге янгыз имамлар тюгюл, бары да жаваплы къуллукъчулар да къуршалмагъа
борчлу.
Районну ичиндеги 5 юртда факультатив гьисапда динни уьйретеген дарслар юрюле эди. Шо пайдалы
ишни энниден сонг да узатмагъа герек деп ойлашаман.
Жамалутдин Лежбединов, рай­
онну Жамият Советини члени:
- Эгер охувчугъа муаллим айып
этсе, огъар яшдан оьтюп, ону атаанасы да къаршы чыгъа. Шо буса тюз
тюгюл. Биз школада охуйгъанда, муаллимни орамда гёрсек, огъар абур
эте туруп, башыбыздагъы бёркню
ала эдик.
10-12 йыл болагъан яшлагъа
гьайдамагъа машинлерибизни беребиз. Шо буса я адат, я закон янгъа
къыйышмай. Машинден гьаран башы
чыгъагъан яшёрюм ону тийишли кюйде гьайдамагъа бажарармы дагъы?
Шолай биз яшларыбызны ёнкютебиз
ва эркелейбиз. Демек, эрке яш уллугъа ва гиччиге абур ва эдеп этмеге
бажармажакъ.
Камилсолтан-гьажи Зайнукъов,
Къакъашура юртну имамы:
- Гьар ата-ана оьзюню яшын
якълай. Шолай болмагъа да герек,
тек «кагъыз сувну алагъан йимик»,
яшлар да бары да затны уллулардан
уьйренегенин унутмагъа ярамай.
Къакъашурада 3-4 класны къуршап факультатив гьисапда дарслар
юрютебиз. Шо дарслагъа уланлар
булан бирче къызъяшлар да юрюй.
Есибиз Аллагьутаала ва сыйлы пайхаммарыбыз Магьаммат алайгьиссалам яман затны алдын алмакъны,
ону токътатмакъны буюра. Эгер биз
яман ишни къолубуз ва тилибиз булан токътатмагъа болмай бусакъ,
юрегибиз булан рази тюгюл экенибизни билдирмеге борчлубуз.
Бары да халкъ бир йимик яшёрюмлени тюз ёлгъа тюзлемеге чалышсакъ, оланы шо ёлгъа салмагъа бажарылар деп инанаман.
Ибадулла Ибадуллаев, районну
Жамият Советини члени:
- Яш наслубузну къылыкъ ва патриот ругьда тарбияламакъ учун «атаана–школа–жамият»
байлавлукъ
бир­че ишлемеге борчлу. Олай да,
бизин ата-бабаларыбыздан къалгъан
асил хасиятларыбызны ва къылыкъ­
ларыбызны яш наслугъа бар кюйде
бермеге герекбиз.
Школадагъы муаллимлер билим
берив булан янаша яшлагъа тарбия
бермеге де тарыкъ. Гьалиги девюрде
юртланы имамлары да яшёрюмлени
тюзевлю тарбияламакъ учун кёп иш
эте. Олар оьзлени насигьатларында
шо гьакъда кёп айта, ата-аналаны шо
масъалагъа бек агьамият бермеге
чакъыра.
Абдулмажит Мажитов, Къурбуки юртну имамы:
- Тарбия бары да халкъгъа тарыкъ. Тарбиясыз адамны илмусу, билими, къылыгъы ва эки де дюньяда
насиби де болмас. Тарбиясы ёкъ атаананы яшларыны да тарбиясы болмажагъы белгили.
Яшланы сабий заманындан тутуп,
Ислам динни уьйретмеге борчлубуз.
Бизин динни таза кюйде юрютеген
адамны эдепли ва патриот тарбиясы
болмай кюй ёкъ.
Магьамматрасул-гьажи Хасаев,
Дёргели юртну имамы:
- Бизин сыйлы Ислам динибизни
аслу кюрчюсю – насигьат этмек. Яшлагъа ва уллулагъа имамлар булан
бирче муаллимлер де насигьат ва
билим бермеге борчлу.
Бизин ата-бабаларыбызны «Уясында гёрген, учувунда этер» деген
бек гьакъыллы айтыву бар. Айтагъаным, биз яшёрюмлерибизге яш заманында нечик тарбия берсек, оланы не
затгъа уьйретсек, олар уллу болгъанда шону юрютежек.
Гьалиги яшёрюмлер школагъа
бармагъа ва онда билим алмагъа
борчлу. Дюньяны гьалларын билмейген адам динни масъалаларын да
чечмеге бажармажакъ. Айтагъаным,
эгер яш школада мекенли кюйде
алгебра, география, тарих ва оьзге
дарс­ланы билмесе, динни кёп масъалаларын англамай къалмагъа бола.
Шо саялы да, мадрасагъа юрюйген
яшлагъа инг башлап школагъа барыгъыз деп таклиф этемен.
Эгер яш наслубузну тийишли кюйде тарбияламагъа ва олагъа эдепли
ва гьюрметли къылыкъларыбызны
сингдирмеге сюе бусакъ, оланы Ислам динге ва оьзге тарыкълы илмулагъа уьйретмеге борчлубуз.
Магьамматмурат Канзитдинов,
районну Жамият Советини ёлбашчысы:
- Шу бугюн оьтгерилген дёгерек
столну айланасында биз гётерген
масъала – биз барыбыз да эсгерген
кюйде, лап да тарыкълы масъала.
Шону чечмек учун шунда жыйылгъанлар булан бирче районну ичиндеги оьзге жаваплы къуллукъчулар
да бир йимик шогъар къуршалмагъа
тарыкъ.
Районну ичиндеги бары да школаларда, аслу гьисапда болмай буса,
факультатив къайдада сама Ислам
динни кюрчюсюн уьйретмеге тарыкъ.
Имамлар эсгерген йимик, бизин ишибизни ва яшавубузну Ислам динге
гёре юрютсек, кёп масъалалар арабыздан таяжакъ.
Наркомания – гьалиги девюрню
лап да авур авруву. Шону алдын алмакъ учун да юртланы имамларын
ишлемеге чакъыраман. Олар оьзлени насигьаты булан шону алдын алмагъа болажакъ.
Экстремизмге ва террорчулукъгъа
къаршылыкъ билдире туруп ва
яшёрюмлени шондан къоруй туруп,
барыбызны да бирликде чалышмагъа чакъыраман.
Олай да, оьсюп гелеген наслубузну гече орамларда къоймагъа ярамай. Олар уьйде тарбияланмагъа тарыкъ. Бирдагъы керен эсгерейим: шо
ишге биз барыбыз да жаваплыбыз ва
шону юрютмеге де борчлубуз.
Чакъырылгъан гьюрметли къонакълагъа баракалла билдирген
сонг, район администрацияны башчысыны дин масъалалагъа къарайгъан ойчусу Жаппар Мирзаев
дёгерек столну ишин тамамлады.
Чакъны гьалы
Къарабудагъгент район
Жумагюн
Гюндюз
Гече
22.08 Сонгугюн
Гюндюз
+29 °
Гече
+24°
23.08 Къаттыгюн 24.08 Итнигюн
Гюндюз
Гюндюз
+29°
+31°
Гече
Гече
+23°
+22°
25.08 Талатгюн
Гюндюз
+32°
Гече
+22°
26.09 Арбагюн
Гюндюз
+32°
Гече
+24°
27.08 Хамисгюн 28.08 Жумагюн 29.08 Сонгугюн 30.08
Гюндюз
Гюндюз
Гюндюз
+29°
+32°
+38°
+36°
Гече
Гече
Гече
+23 °
+20°
+24°
+25°
№33
/ 22 август 2014 йыл

1
15 бет
Районну яшаву
Уьлгюлю спортчуларыбыз булан
оьктем болабыз!
Сизин уьстюнлюклеригизни гёреген яшёрюмлер сизге
ошамагъа, оьрлюклеге етишмеге гьаракат этежеклер. Биз
де сизин булан оьктем болабыз. Сиз юртларыбызны,
районубузну, уьлкебизни абурун гётересиз. Сизге макътав
тийишли. Кёплеригиз уьлкеден тышда да, башгъа пачалыкъларда да уллу уьстюнлюклеге ес болуп гелген. Тек
бу байрам гюн сизин янгыз
макътавлар булан къойма
сюймейбиз, сизге оьзге йылларда йимик, бу йыл да герти
кюйде къазангъан уьстюнлюк­
леригиз саялы акъча савгъатлар этме сюебиз. Сиз шо
уьстюнлюклени оьз теригиз
булан къазангъансыз. Мен
сизин байрамыгъыз булан,
етишген уьстюнлюклеригиз
булан къутлайман. Сизге дагъы да уллу уьстюнлюклеге
ва оьрлюклеге етишмекни
гьакъ юрекден ёрайман, деди районну башчысы.
Сонг Къ. Исаев 20122013-нчю йылларда етишген
уьстюнлюклери булан районну спортчуларын бирдагъы
керен де, къутлай туруп, гьар
юртну спортчуларын сагьнагъа чакъырып, олагъа къазангъан ерлерине гёре акъча
конвертлер тапшурду.
2013-нчю йылны алдынлылары
Къарабудагъгент юртдан:
Салаватов
Шагьмурат
– ушу саньда, Имам Паталиев – ушу-саньда, Жанболат
Гьажиев – ушу-саньда, Набиюлла Абакаров – ушу-саньда,
Магьамматамин
Миятлиев
– ушу-саньда, Арсен Гьажамматов – ушу-саньда, Алибек
Гьажамматов – рукопашный
ябушув, Набиюлла Зайнутдинов – рукопашный ябушув,
Аскендер Гьамзатов – ушусаньда, Гьажи Нурутдинов –
ушу-саньда, Умалат Устарханов – самбо, Камал Мамаев
– универсальный ябушув.
Губден юртдан: Магьаммат Абдусаламов – ушу-саньда, Магьамматсолтан Абдусаламов – ушу-саньда,
Магьамматзагьир Абдуллаев
– ушу-саньда, Ш.Муртазалиев
– кикбоксинг, Гьажимурат Гьасанов – ушу-саньда, Элдар
Рамазанов – кикбоксинг.
Къурбуки юртдан: Шамил Саламов – тутушуп ябушув,
Паравул юртдан: Абакар
Алиев – ушу-саньда, Салавутдин Исламов – ушу-саньда.
Агъачавул юртдан: Ражап Алюков – ушу-саньда,
Идрис Гьамзатов – ушу-саньда, Шамил Жанхуватов
– ушу-саньда, Ибрагьим Са­
йитов – полноконтактный рукопашный ябушув.
Манасгент юртдан: Жамал Айгумов – самбо, Расул
Салиев –бокс.
Къакъашура
юртдан:
Жанмирза Алиев – полноконтактный рукопашный ябушув,
Карим Ягьияев – арм. рукопашный ябушув, Биярслан
Идрисов – арм. рукопашный
бой, Мукайил Абдуллабеков
– арм. рукопашный ябушув,
Малик Абдуллабеков – арм.
рукопашный ябушув,
Али
Рашитов – арм. рукопашный ябушув, Жанбек Алиев
– арм. рукопашный ябушув,
М.Абубакаров – арм. рукопашный ябушув.
2012-нчи йылны алдынлылары
Къарабудагъгент юртдан:
Камил Зайнутдинов – ушусаньда, Даниял Гьалимов –
ушу-саньда, Магьамматмухтар Гьиравов – рукопашный
ный ябушув, Абдулгьалим явов – авур атлетика, Гьажи Руслан Сулейманов – арм.
Нурутдинов – ушу-саньда, Нурутдинов – ушу-саньда, рукопашный бой, Айнутдин
Зиявутдин Гьажиев – ушу- Салавутдин Абушев – полно- Магьтиев – енгил атлетика, А.
ябушув, Къурбан Къурбанов
– тутушуп ябушув, Абубакар Магьамматов- кунг-фу,
Магьамматмухтар Исабеков
– полноконтактный рукопаш-
матов – шашки оюн, Биярслан Зайнитдинов – ушу-саньда, Набиюлла Зайнутдинов
– полноконтактный рукопашный ябушув, Алибек Къы-
саньда, Айдемир Парзаев
– ушу-саньда, Магьамматрасул Агъабеков – ушу-саньда,
Кагьсуру Гьайдаров – ушу-саньда, Абдуллабек Гьажигереев –ушу-саньда, Гьажимурат
Алиев ва Мустапа Магьам-
контактный рукопашный ябушув.
Губден юртдан:
Абакар Жангишиев – кикбоксинг, Омар Халимбеков
– кикбоксинг, Арсланали
Далгьатов – кикбоксинг, Магьамматэмин
Ибрагьимов
– ушу саньда, Алигьажи Залибеков – кикбоксинг, Магьамматали
Магьамматов
– кикбоксинг, Акрамил Абдусалимов – кикбоксинг, Абдуллагьажи Таимов – тутушуп
ябушув, Идзи Идзиев- ушусаньда, Магьаммат Багьамматов – ушу - саньда, Амир
Абкъаев – кикбоксинг, Муслим Шагьбанов – кикбоксинг,
Гьажи Гьажакъаев – тутушуп
ябушув, Гьажимурат Рашитов
– тутушуп ябушув.
Къурбуки юртдан: Сайгит Гьусейнов – тутушуп
ябушув,
Магьамматсайит
Саламов – тутушуп ябушув,
Шамил Саламов – тутушуп
ябушув.
Манасгент
юртдан:
Расул Салиев –бокс.Манас
посёлокдан: Магьаммат Къазигъандов – тутушуп ябушув.
Гьели юртдан: Арсланхан Бийболатов – самбо,
Магьамматтагьир Гьюсенов
– самбо.
Къакъашура
юртдан:
Къапулов –арм. рукопашный
ябушув.
Паравул юртдан: Магьаммат Ибрагьимов – тутушуп ябушув, Сулейман Ибрагьимов – тутушуп ябушув,
Магьаммат Омаров – ушу
саньда.
Уллубийавул юртдан:
Камил Сатыбалов – тутушуп
ябушув, Магьамматали Арсланбеков – тутушуп ябушув.
Агъачавул
юртдан:
Юсуп Гьажиев- ушу-саньда,
Сагьадулла Узайиров – ушусаньда, Багьавутдин Кулькаев – ушу-саньда, Шамил
Жанхуватов – ушу-саньда.
Губден ва Къурбуки юрт­
лардан:
Магьамматгьабиб
Абусов, Шамил Гьажиев, Ибрагьимхалил Агъаев, Магьамматэмин Абулашев, Магьаммат
Жамаев, Магьамматрасул Абдулкеримов, Халимбек Гьажиев – аркъан тартыв.
Алдынлы
спортчуланы савгъатлап битген сонг,
районну башчысы Къ.Исаев
районну спортчуларыны кёп
ягъы ябушув спорт булан
машгъул экенин эсгере туруп, гележекде спортну башгъа жураларына да тергевню артдырмагъа чакъырды.
Школаларда физкультурадан
дарс береген муаллимлер
булан ёлугъуп, сёйлешип,
дагъы йылларда спорт уьстюнлюклени генглешдирме
герегин англатды. Сонг да,
гележекде гьар юрт­ну башчысы оьзюню юртлу спортчулары булан сагьнагъа чакъырылажагъын айтды. Олай да,
районну башчысы гелеген
йыл «Йыл­ны инг яхшы спортчусун» айырмакъны
арив
гёрегенин айта туруп, шону
уьстюнде айрыча ойлашмагъа таклиф этди. Лап артда
районну башчысы гележекде
спортчулагъа
багъышлангъан
байрам шатлыкъны
2-нчи бёлюгюн
«Москва»
залда аш сув булан безенген
тепсини ягъында оьтгерме
гёз алгъа тутгъанын айтып,
залдагъыланы хошун бирден-бир гётерди.
№33
/ 22 август 2014 йыл
16 бет
Районну яшаву
«Яшланы бокъчасы»
Добро, за которое надо платить!
(Обращение к абонентам - должникам
за потребленный газ)
Аявлу яшлар!
Сиз бизин унутмай заман-заманда бизге язып турагъаныгъыз саялы сизге
бирдагъы керен баракалла билдиремен.
Энниден сонг да, сиз бизин булангъы байлавлукъланы узатмагъа, оьзюгюзню
шиъруларыгъызны, масхараларыгъызны, чечеген ёммакъларыгъызны кроссворд­
ларыгъызны бизге йиберип турмагъа чакъыраман. Мен сизге барыгъызгъа да билимли ва тарбиялы яшлар болмакъны, уллу яратывчулукъ уьстюнлюклеге етишмекни гьакъ юрекден ёрайман. Сизге савлукъ, парахат яшав, кёп-кёп сююнч­лер
Аллагьымдан гьар даим тилеймен. Языгъыз, аявлу яшлар! Арт вакътилерде сиз
бираз аз язагъан болгъансыз. Биз буса сизин кагъызларыгъызны гьар гюн къаравуллайбыз.
Нюрсагьадат
Къаракъуш
Гёз алдыма гелтиремен
Сени орнунгда байланып.
Къаракъушну, къойну йимик,
Бутун байлап, салгъан паркгъа.
Акъча этме, къазанмагъа—
Гёрсетмеге бютюн халкъгъа.
Не гюн гёрдюнг, не яхшылыкъ,
Бу дюньягъа яралып?
Къаракъушум оьктем башын,
Оьзден башын эниш салгъан.
Ол яшагъан таву-ташы
Тюшлеринде энни къалгъан.
Гёзлеринде юз ёрав бар,
Пашманлыкъны есиридей,
Инсанлагъа юз сорав бар Жавап бермей гьеч бири де.
- Не гюнагьны есимен мен,
Къойдай тутуп, байламагъа?!
Неге бугюн есирмен мен,
Къурчакъманмы ойнамагъа?!
Уважаемый абонент! Просим
Вас подумать о том, что в связи
с накоплением и неоплатой задолженности Ваша семья может
остаться без газа!
В республике Дагестан начата
массовая кампания по отключению
должников. У вас еще есть время
рассчитаться по долгам или обратиться за реструктуризацией долга.
Критическая ситуация с платежами потребителей газа в Дагестане вынуждает нас применять жест­
кие меры. У кампании достаточно
технических ресурсов для отключения домовладения каждого должника, и бригада по отключению
обязательно дойдет и до Вас!
Подумайте о том, каким благом
Вы пользуетесь, о том, что далеко
не в каждом доме у наших земляков есть сетевой газ. Вспомните
о том, как Вы или Ваши старшие
носили в дом дрова и уголь, чтобы обогреть его, покупали газ в
баллонах, чтобы приготовить еду.
Человек, жилье которого уже газифицировано, не в состоянии отказаться от этого блага. Но чтобы не
лишиться этого комфорта, необходимо платить за газ также исправ-
но, как и за продукты в магазине, за
бензин на заправке, за время в мобильной связи.
Доводим до Вашего сведения, что
руководством кампании ООО «Газпром межрегионгаз» в мае 2014 года
уже поднят вопрос о переводе населения отдельных населенных пунк­тов
республики Дагестан с низким уровнем платежей с природного газа на
сжиженный углеводородный газ (в
баллонах).
Уважаемый абонент, рекомендуем
Вам не доводить ситуацию до принятия радикальных мер, своевременно
и в полном объеме рассчитываться
за потребленный газ и погасить всю
накопившуюся задолженность!
Руководство филиала ООО
Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Дагестане
МАГАЗИН “КАНЦТОВАРЫ” ПРИГЛАШАЕТ
Уважаемые руководители школ, учителя, родители, школьники!
В магазин “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну яшаву”) поступили в продажу:
Гёк кёклерде къалкъып учгъан,
-учебники;
Къаракъушну къыйнап, байлап,
Тав башланы безеген,
-детские прописи;
Ёл тапмасанг къазанчгъа,
Танг шавлагъа къулач ачгъан
-тетради разных видов;
Инсан, сагъа не зат етмей,
Тавну-тюзню гезеген.
-ученические дневники;
Оьлемисен сен ачгъа?!
-бумага разного формата;
Къаракъушум, сагъа къарап
-ручки, блокноты, порт­фели
Ж.Закавов
Къарным гете айланып.
ученические и другие канцелярские товары.
В магазине вы можете заказать нужные вам товары,
Охувчу (китапхананы къуллукъчу- дыр?
бланки, учебники, журналы.
суна):
-Биз 4 “Б” клас булан ярышгъа чыкъ­
Здесь же производятся ксе-Магъа бир гиччи юкъгъа китап бе- гъанбыз.
рокопирование, оплаты за теригиз хари.
Къайсы клас кёп китап охуса, бирин- лефон, за ТВ услуги и др.
-Онча юкъгъа китап негер тарыкъ- чиликни алажакъ.
Контактный телефон: 8928-674-27-64.
Мы ждём Вас.
Шонча оьктем дер юрегинг
Нечик гетмей ярылып?!
Гиччипав айтгъан
1 4
2
8
6
3
2
9
9
8
2
7 2
8
6
4
7
1
6 3
2
7 5
1
1
2 7 8
С У Д О К У
9
3 6
9 3
1 5
6 3
7 9
4 7 2
1
5 7
7
6
1 4
8
1 5
6
4
6
6
8 9 6
5
7
“Мебель- Сити”
8
6
Салон мебели “Мебель-Сити” в селении Карабудахкент предлагает
Вам большой выбор мебели: спальни, жилые комнаты, кухни, кухонные
уголки, шкафы - купе, прихожки, горки и комоды. Доставка и сборка
– бесплатно.
Рассрочка от 2 до 6 месяцев.
Наш адрес: с.Карабудахкент, Почтовый переу­лок (напротив Пенсионного фонда). Тел: 8928-565-77-73.
Утеря
Утерянный диплом, выданный Хакимову Магомедсолтану Абдулманаповичу Дагестанским политехническим техникумом 30 июня 1979 года, серия
ВТ № 520418, регистрационный № 8553, считать недействительным.
Намазны вакътилери. Август ай.
Гюнлер
Ответы на судоку,
опубликованные
в прошлом номере
Учредители:
1. Собрание депутатов
Карабудахкентского района.
с.Карабудахкент,
ул.Советская, 2
2. Администрация
Карабудахкентского района.
с. Карабудахкент,
ул. Советская, 2
Баш редактор
М.М.Канзитдинов
Редакцияны тел.\факс:
(87232) 2-24-16, 2-22-27,
+7 928-557-69-00
Редакцияны адреси:
368530, Дагъыстан Республика, Къарабудагъгент район,
Къарабудагъ­гент юрт, Гь. Гьамзатовну атындагъы орамы, 22
E-mail: [email protected]
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
29.8.
30.8.
Газета зарегистрирована
8 мая 2013 г. Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по РД и выдано свидетельство о
регистрации СМИ ПИ № ТУ 5 - 00252.
Издатель:
МУП редакция районной газеты
“Будни района”, с.Карабудахкент,
ул. Гамзатова,22
Эртен
04:16
04:17
04:19
04:20
04:22
04:23
04:25
04:26
04:28
Гюн чыгъа
06:01
06:02
06:03
06:04
06:05
06:06
06:07
06:08
06:09
Тюш
12:54
12:54
12:54
12:53
12:53
12:53
12:53
12:52
12:52
Индекс 51362
Тираж 2350
Экинни Маркача Яссы
16:42
19:43
21:22
16:42
19:41
21:20
16:41
19:40
21:18
16:40
19:38
21:16
16:39
19:36
21:14
16:38
19:35
21:12
16:37
19:33
21:10
16:36
19:31
21:08
16:35
19:30
21:06
За достоверность информации
ответственность несут авторы публикуемых материалов.
Макъалаланы авторларыны пик- Газета напечатана в типографии
русу редакцияны пикрусу булан
“Дом печати”. Адрес: г. Махачкъыйышмай къалмагъа да бола.
кала, ул. Акушинского, 20 а
Охувчулардан гелген къолъязывлар рецензия этилмей ва авторгъа Время подписания в печать – 16 ч. 00 м.
Подписано–17 ч. 00 м.
къайтарылмай
Материалы не рецензируются и
автору не возвращаются.
Редактор номера
А.Самадов