Статья 56. Целевой прием. Договор о целевом приеме;pdf

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети Яримўтказгичлар физикаси кафедраси буйича
2013-2014 ўқув йилига режаластирилган очиқ дарслар туғрисида
Маълумот
I-СЕМЕСТР
Физика
(Молекулалық
физика)
Молекула кинетикалық
теория тийкарлары
(лекция)
Қ. Исмайлов,
ф.-м.и.д.,
профессор
2
Физика
(Электромагнетизм)
Электромагнитлик
индукция қубылыс.
Электр энергиясын
өндириў усыллары
(Лекция)
У. Насыров,
ф.-м.и.к., доцент
Бакалавриат
Таклиф этилган
йўналиши
ташқи экспертлар,
/магистратура
лавозими, иш жойи
мутахассислиги
шифри/
Утениязов Е., Уз.ФА
1-курс,
Бакалавр,
КК бўлимида катта Электроэнергетика, 5520200илмий ходими
I –ҳәпте, декабрь
Электроэнергетика,
2013 й
электротехника
Турданов К.,
1-география,
Бакалавр,
НМПИ доценти
17- январь, 2014 й. 5140100-биология
3
Полимерлер
реологияси ва
механикаси
Аморф полимерлер
М. Тагаев,
т.и.д., профессор
Турманов И., НМПИ
доценти
4
Физика (Электр ва
магнетизм)
Ярымөткизгишлердеги
электр тогы. (лекция)
М.Шарибаев,
ф.-м.и.к., доцент
5
Физика, (Механика)
С. Бекбергенов,
ф.-м.и.к., доцент
6
Физика (Механика)
Тербелислер. Еркин
тербелислердиң
тийкарғы теңлемеси
(лекция)
Динамика бөлиминен
мәселелер шешиў
(әмелий)
«Тербелмели
Б. Жоллыбеков, ҚДУ 1- геодезия,
доценти
III ҳәпте декабрь
2013й.
Жумамуратов М.,
1-а химия,
НМПИ доценти
III ҳәпте, 16декабрь 2013 й.
№
1
Фан
Теориялық механика
Очиқ лекция мавзуси
Очиқ лекция
муаллифи илмий
даражаси ва
унвони
Лекция
ўтказилган
академик гуруҳ,
кун, жой ва вақт
А. Атаўбаева,
ф.-м.и.к., доцент
Жумамуратов М.
НМПИ доценти
Утениязов А.,
Ж. Жанабергенов,
2-магистр,
I I – ҳәпте.
декабрь 2013 й.
2-курс
I ҳәпте ноябрь 2013
й.
3б-курс,
Магистр,5А140204Конденсацияланған
орталықлар физикасы
ҳәм материалтаныў
Бакалавр, 5311500Геодезия
Бакалавр
5140500-химия
Бакалавр,
5140100-биология
Бакалавр,
7
қозғалыслар» (Әмелий)
үлкен оқытыўшы
НМПИ доценти
I ҳәпте .
февраль, 2014 й.
1-курс,
IV ҳәпте 17декабрь, 2013 й.
5130100-Математика
Б. Жоллыбеков.
ф.м.и.к., Умумий
физика кафедраси
доценти
Б. Жоллыбеков.
ф.м.и.к., Умумий
физика кафедраси
доценти
2-курс,
21-январь 2014 й.
Бакалавр,
5130100-Математика
1-курс, I ҳәпте .
январь, 2014 й.
Бакалавр,
5520200-Нефть ҳәм газ
Б. Жоллыбеков.
ф.м.и.к., Умумий
физика кафедраси
доценти
А. Муратов, Умумий
физика кафедарси
катта ўқитувчиси
Б. Қунназаров, ф.м.и.к., Умумий физика
кафедраси доценти
1б-курс,
18-декабрь 2013 й.
Бакалавр,
5630100-Экология
1а-курс,
19-декабрь 2013 й.
Бакалавр,
5340200 – Бина ва
иншоатлар қурылысы
Бакалавр,
5340800-Автомобиль
жоллары ҳәм
аэродромлар
Бакалавр,
5520200-Нефть ҳәм
газди қайта ислеў
технологияси
Бакалавр,
5340400-Инженер
коммуникациялар
курылысы ҳәм
монтажы
8
Физика (Механика)
Ньютон нызамларына
мәселелер шешиў
Алламбергенов А.
ассистент
9
Фиика (Механика)
Механикалық жумыс,
энергия хәм қуўатлылық
(Лекция)
Б. Аметов,
ассистент
10
Физика (Механика)
Сапарниязова З.,
ассистент
11
Физика (Молекуляр
физика)
12
Физика (Механика)
13
Физика
(Электромагнетизм)
Энергияның сақланыў
нызамына байланыслы
мәселелер шыгарыў
Молекуляр-кинетик
назария асослари. Идеал
газ ҳолатининг асосий
тенгламаси.
Математикалық маятник
жәрдеминде еркин түсиў
тезлениўин анықлаў
Электромагнетизм
бөлимине мәселелер
шығарыў
14
Физика (Механика)
Еркин түсиў тезлениўин
математикалық маятник
жәрдеминде анықлаў
Қ. Баймуратов,
ассистент
А. Муратов, Умумий
физика кафедарси
катта ўқитувчиси
1бс-курс, 24декабрь 2013 й
15
Физика (Механика)
Суюкликларнинг ички
ишкаланиш
коэффициентини стокс
усули билан аниклаш.
М. Жумабаев
ассистент
А. Муратов, Умумий
физика кафедарси
катта ўқитувчиси
1б-курс
11-декабрь 2013 й
О. Атобоев,
ассистент
А. Жуманазаров,
ассистент
Сейтимбетова Г.,
ассистент
2-курс, IV ҳәпте
24-декабрь, 2013 й.
Бакалавр,
5520200Электроэнергетика
I I -СЕМЕСТР
Фан
Очиқ лекция мавзуси
Очиқ лекция
муаллифи илмий
даражаси ва унвони
Ярымөткизгиш
лер физикасының
ҳәзирги заман
машқалалары
Ярымөткизгишлердеги
ток тасыўшылар (лекция)
Қ. Исмайлов,
ф.-м.и.д., профессор
Нарымбетов Б.,
Уз.ФА КК бўлими
1-магистр,
I – ҳәпте.
март 2014 й.
2
Физика (Оптика)
У. Насыров,
ф.-м.и.к., доцент
Турданов К.,
НМПИ доценти
3
Полимерлер
физикаси
Жактылыктын жутылыуы
хам фотоэффект
кубылысы (лекция)
Полимерлердиң
жыллылыққа
шыдамлылығы.
М. Тагаев,
т.и.д., профессор
Утениязов Е., Уз.ФА
КК бўлимида катта
илмий ходими
1-биология,
XVII ҳәпте,
май, 2014 й.
1-магистр,
I I – ҳәпте.
май 2014 й.
4
Конденсирленген
орталықлардағы
диффузия ҳәдийсеси
Диффузия механизмлери.
Диффузия процессинде
дефектлердиң пайда
болыўы. Диффузия
процесиниң кинетикасы
Б. Даулетмуратов ,
ф.-м.и.к., доцент
Утениязов Е., Уз.ФА
КК бўлимида катта
илмий ходими
1-магистр,
5- март 2014 й.
5
Ярымөткизгишлерде
ги фотоэлектриклик
қубылыслар
Фототоктың
температураға
ғәрезлилиги.
М.Шарибаев,
ф.-м.и.к., доцент
Нарымбетов Б.,
Уз.ФА КК бўлими
2-курс магистр,
I V – ҳәпте,
февраль 2014 й
6
Физика (Оптика)
Геометриялық оптика
нызамлары (лекция)
С. Бекбергенов,
ф.-м.и.к., доцент
Физика
Кулон нызамларына
А. Атаўбаева, ф.м.-
Ерназаров У., Уз.ФА
КК бўлимида кичик
илмий ходими
Турданов К.,НМПИ
1-а химия
IV ҳәпте март
2014 й.
1-курс,
№
1
Таклиф этилган
ташқи экспертлар,
лавозими, иш жойи
Лекция
ўтказилган
академик гуруҳ,
кун, жой ва вақт
Бакалавриат
йўналиши
магистратура
мутахассислиги
шифри/
Магистр, 5А140204Конденсацияланған
орталықлар
физикасы ҳәм
материалтаныў
Бакалавр,
5140100-биология
Магистр,5А140204Конденсацияланған
орталықлар
физикасы ҳәм
материалтаныў
Магистр,
5А140204
Конденсацияланған
орталықлар
физикасы ҳәм
материалтаныў
Магистр, 5А140204Конденсацияланған
орталықлар
физикасы ҳәм
материалтаныў
Бакалавр
5140500-химия
Бакалавр,
7
(Электромагнетизм)
8
Теориялық механика
9
Физика (Атом ҳәм
ядро физикасы)
10
Физика (Атом
физикасы)
11
Физика
(Электромагнетизм)
12
Физика (Оптика)
13
Физика
(Молекулалық
физика)
14
Физика
(Электромагнетизм)
15
Физика
(Оптика)
мәселелер шешиў.
(әмелий)
Гамильтон теңлемеси.
Гамильтон функциясы
(Лекция)
Атом ядросы бойынша
мәселелер шыгарыў
и.к., доцент
доценти
Утениязов А., үлкен
оқытыўшы
Турданов К., НМПИ
доценти
Алламбергенов А.
ассистент
Ядроның байланыс
энергиясына мәселелер
шешиў
Электромагнит индукция
ходисаси
Сапарниязова З.,
ассистент
Ерназаров У., Уз.ФА
КК бўлимида кичик
илмий ходими
Турданов К.,
НМПИ доценти
Жақтылықтың
интерференция
қубылысына мәселелер
шешиў (Әмелий)
«Ядролық күшлер»
темасына байланыслы
мәселелер шешиў
Жуманазаров А.,
ассистент
Термоэлементти
градирувклаў
(Лаборатория)
Суйыклыктын сындырыу
корсеткишин рефрактометр
жардеминде аныклау
Қ. Баймуратов,
ассистент
О. Атобоев,
ассистент
Сейтимбетова Г.,
ассистент
М. Жумабаев
ассистент
I ҳәпте апрель
2014 й.
3а-курс,
III ҳәпте .
май, 2014 й.
1-курс,
IV ҳәпте .
9-апрель 2014 й.
1-курс, I ҳәпте .
июнь, 2014 й.
Б. Жоллыбеков.
ф.м.и.к., Умумий
физика кафедраси
доценти
Ерназаров У., Уз.ФА
КК бўлимида кичик
илмий ходими
1б-курс,
4-март 2014 й.
Б. Жоллыбеков.
ф.м.и.к., Умумий
физика кафедраси
доценти
А. Муратов, Умумий
физика кафедарси
катта ўқитувчиси
А. Муратов, Умумий
физика кафедарси
катта ўқитувчиси
2-курс,
II ҳәпте .
июнь, 2014 й.
1-курс,
IV ҳәпте .
май 2014 й.
1с-курс, 10-март
2014 й.
1б-курс
30-апрель 2014 й
5440500 - География,
Бакалавр,
5130100-Математика
Бакалавр,
5520200Электроэнергетика
Бакалавр,
5520200-Нефть ҳәм
газ
Бакалавр,
5630100-Экология
Бакалавр,
5340200 – Бина ва
иншоатлар
қурылысы
Бакалавр,
5130100-Математика
Бакалавр,
5520200-Нефть ҳәм
газ кәнлери
Бакалавр,
5340400-Инженер
коммуникациялар
курылысы хам
монтажы