Информация о продукте;pdf

«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ
ЭКОНОМИКА
жана
ФИНАНСЫ
1/2014
Илимий-практикалык журнал
Бишкек 2014
‹1›
1/2014
УДК 338.48
Башкы редактор: Сарыбаев А. – э.и.д., профессор.
Редактор: Черикбаева А.Ж.
Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү:
1. Балбаков М.Б. – КР УИАнын мүчө-корр., э.и.д., профессор.
2. Мусакожоев Ш.М. – э.и.д., профессор.
3. Абдымаликов К.А. – э.и.д., профессор.
4. Акназарова Р.К. – э.и.д., профессор.
5. Арзыбаев А.А. – э.и.д., профессор.
6. Атантаев И.А. – э.и.д., профессор.
7. Биримкулова К.Д – э.и.д., профессор.
8. Идинов К.И. – э.и.д., профессор.
9. Исраилов М.И. – э.и.д., профессор.
10. Орозбаева А.О – э.и.д., профессор.
11. Савин В.Е. – э.и.д., профессор.
12. Саякбаева А.А. – э.и.д., профессор.
13. Байчубекова Б.Б. – э.и.к., доцент.
14. Омуркулова Н.М. – э.и.к., доцент.
Илимий-практикалык журнал
Журнал Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде
каттоодон өткөн
(Журналдын каттоо күбөлүгү 26.09.2008-ж., №1455)
Уюштуруучусу:
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети
Журнал Экономика боюнча диссертациялык иштердин негизги жыйынтыктарын жарыялоо үчүн КР ЖАК тарабынан сунушталган
Басылманын тили:
кыргызча, орусча, англисче
Журналдын беттери дискуссиялык материалдар үчүн ачык. Алардын мазмуну
түзүүчүнүн, Редакциялык-басмалык кеңештин жана Редакциянын көз карашын чагылдыруу милдеттүү эмес.
Дареги: 720033, Бишкек ш., Жибек-Жолу просп., 394
ISSN 2194-6472
‹2›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
БАШ СѲЗ
«Экономика жана финансы» журналында финансылык иш
чаралардын проблемалык теориялары, акча байланыштары жана
насыялар, банктык жана камсыздоо иштери, баалуу кагаздар рыногу,
салык саясаты жана финансылык укуктар, коммерциялык банктардын
ѳнүгүү стратегиясы жана ѳсүү жолу, банктык иштердин ѳнүгүү
жолунун тарыхы, жана ошондой эле илимий-практикалык конференциялардын материалдары чагылдырылат.
Авторлору – белгилүү окумуштуулар, Кыргызстандын жана чет
ѳлкѳнүн ар кандай илимий мектептеринин ѳкүлдѳрү, КР Финансы
министрлигинин, КР Экономика министрлигинин, КР Улуттук банкынын, КР Мамлекеттик салык кызматынын жана башка министрликтин, коммерциялык банктардын жана компаниялардын ѳкүлдѳрү.
Журнал жогорку жана орто деңгээлдеги жетекчилер жана
менежерлерге, экономисттерге, финансисттерге, жогорку окуу
жайлардын окутуучуларына, докторанттарга, аспиранттарга жана
изденүүчүлѳргѳ арналган.
Журналдын тематикасы
 заманбап чѳйрѳдѳ валюта-кредиттик жана финансылык мамилелер,
глоболизациянын проблемалары;
 мамлекеттик финансы, бюджеттик система жана салык саясаты;
 корпоративдик финансылар;
 финансылык менежмент;
 акча-кредиттик саясаты;
 финансылык текшерүү;
 финансылык рыноктогу банктардын ролу;
 банк системасынын туруктуулугу;
 Кыргыз Республикасынын, КМШ жана алыскы чет ѳлкѳлѳрдүн
коммерциялык банктары;
 Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу рыногу жана анын
ѳнүгүү тенденциялары;
 баалуу кагаздар рыногу;
 инвестициялык ишмердүүлүк.
Редакция авторлордун чѳйрѳсүнүн кеңейишине, ар кандай илимий
мектептердин илимий макалаларынын басылып чыгышына кызыктар.
Экономика жана финансы проблемаларына кызыккан окумуштуу жана
адистерди кызматташууга чакырат.
Башкы редактор
А.САРЫБАЕВ
‹3›
1/2014
МАЗМУНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Абдымиталипов Н.А.
Микрофинансирование в Кыргызской Республике,
проблемы и перспектива развития
Аданова А.
Особенности учета затрат на предприятии мукомольной промышленности
Аданова А.
Перспективы совершенствования учета, калькулирования себестоимости и
резервы снижения затрат
Айдыралиева Ж.Т.
Финансовые методы стимулирования предпринимательства в Кыргызской Республике
Айдыралиева Ж.Т.
Роль малого предпринимательства в развитии
экономики
Акматова М.К.
Проблемы финансового развития экономики
регионов Кыргызской Республики
Алманбетов Б.З.
Модели пенсионного обеспечения
Алманбетов Б.З.
Пенсионная система и ее функции
Арыкбаева Р.
Управление финансовыми рисками на предприятии
6
17
22
28
34
40
47
54
59
10. Арыкбаева Р.
Совершенствование системы управления финансовыми
рисками как инновационное развитие предприятий
68
11. Асакеева А.К.
Медицинское страхование населения
12. Асакеева А.К.
Совершенствование медицинского страхования
в Кыргызстане
13. Асанов У.Ж.
Роль инвестиций в развитии экономики
Кыргызской Республики
‹4›
74
79
84
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
14. Асанов У.Ж.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Права и гарантии защиты инвестиций
в Кыргызской Республике
Аташова А.К.
Теоретические аспекты статистики населения
Бакирова Э.Т.
SWOT-анализ в банковской деятельности
Бакирова Э.Т.
Стратегическое планирование
в банковской деятельности
Бегалиева Д.Т.
Особенности финансовой деятельности
социального фонда Кыргызской Республики
Бердикеева Н.Т.
Внедрение современных методов управления
кредитным портфелем коммерческого банка
Жумалиева А.
Особенности развития финансово-промышленных
групп в постсоветских странах
Изатова К.Б.
Управление рисками в условиях нарастающей
неопределенности
Кадырбаева С.
Финансирование здравоохранения за рубежом
Кадырбаева С.
Сущность и принципы медицинского страхования
‹5›
89
94
100
109
115
122
131
139
148
154
1/2014
УДК.336.6.
Абдымиталипов Н.А.,
магистрант ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
3 курса заочного обучения направления «Экономика»
специализации «Финансы и кредит»
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
На рынке микрокредитования имеются комплекс проблем
тесно взаимосвязанных с друг другом, рассмотрим следующие из
них, актуальные в настоящее время, это проблема перекредитованности населения, «большие» процентные ставки МФО, роль и
место государства в развитии микрофинансового рынка.
Ключевые слова: микрокредитование, процентные ставки,
микрофинансовая компания, перекредитованность.
Abstract: On the microcredit market are complex problems closely
related to each other. In this article, author considers the following,
which, topical at the moment, this is a problem lending to the population, «big» MFI interest rates, the role and place of the state in the development of the microfinance market.
Keywords: microcredit, interest rates, Microfinance Company, refinancing.
За весь период своего становления и развития микрофинансовый сектор Кыргызстана достиг значительных результатов. Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где
были приняты законы КР «О микрофинансовых организациях в
Кыргызской Республике» (23 июля 2002 года) и «О кредитных
союзах» (28 октября 1999 года). В целом можно отметить, что в
стране создана полноценная правовая база для регулирования
микрофинансовой деятельности, и все же есть необходимость
пересмотра и совершенствования законодательной базы. К сожалению, очевидно, что национальное законодательство не развивается
так же стремительно, как микрофинансовый сектор.
Первые микрофинансовые организации (далее – МФО) в
Кыргызстане появились при поддержке международных доноров.
Так, одной из первых начала свою деятельность микрофинансовая
компания «ФИНКА» (1995 год). На сегодняшний день микрофинансовый рынок Кыргызстана характеризуется большим
разнообразием участников, осуществляющих микрофинансирование. По данным Национального банка КР на 31 октября 2013
‹6›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
года в КР действуют 4 микрофинансовых компаний (далее – МФК),
212 микрокредитных компаниий (далее – МКК), 65
микрокредитных агентств (далее – МКА), 155 кредитных союзов
(далее – КС), из них 12 КС, обладают правом привлечения вкладов
(депозитов) от своих участников.
Необходимым условием экономического развития любого
государства является успешное функционирование финансового
рынка страны и эффективность осуществляемой кредитноденежной политики. Важной составляющей и одним из
инновационных инструментов развития финансово-кредитной
системы страны в последние годы становится сектор
микрофинансирования. Сегодня в качестве приоритетной задачи
социально-экономической политики КР обозначены вопросы
поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь, за счет
развития системы микрофинансирования. Микрофинансовые
организации, как и банковские структуры, являясь составной
частью
экономической
системы
страны,
способствуют
популяризации финансовых услуг, делая их более доступными для
субъектов малого предпринимательства и широких слоев
населения.
Согласно статьи 2 закона КР «О микрофинансовых
организациях в Кыргызской Республике», устанавливающей, что
целью микрофинансовых организаций является оказание
доступных услуг по микрофинансированию для преодоления
бедности, повышения уровня занятости, содействия развитию
предпринимательства и социальной мобилизации населения КР
Данный сектор обеспечивает финансовыми ресурсами те слои
общества у которых ограниченный доступ к банковским кредитам,
в силу различных экономических и социальных причин. Основные
условия коммерческих банков для получения кредитов является,
предоставления залога ввиде недвижимости, требований к доходам
и официального подтверждения ведения бизнеса, к большому
сожалению данные условия коммбанков практически не
выполнимы со стороны многих людей нашей страны.
Актуальность роли микрофинансовых институтов очевидна, в
настоящее время ни государство, ни банки не могут обеспечить
таким количеством финансовых ресурсов население страны или не
хотят,
ввиду
высоко
рискованности.
Общее
число
микрофинансовых организаций, за последние 5 лет, увеличилось
составляя примерно около 500 субъектов МФО. Общее число
активных заемщиков достигает 472 тыс.человек, а кредитный
‹7›
1/2014
портфель – 18 миллиардов сомов, что составляет половину
портфеля коммерческих банков – что показывает о серьезности
этого сектора в нашей экономике.
Каждый год крупные микрофинансовые организации
привлекают в страну десятки миллионов долларов зарубежных
инвестиции.
Однако, как и у любого другого финансового рынка есть и
риски, требующие внимания регулятора и саморегулируемых
организаций. Любой рынок предполагает на определенных этапах
появление сложных вопросов, решение которых приводит к
качественным изменениям. Большие изменения сейчас происходят
на рынке микрофинансовых институтов (МФИ) КР.
Анализируя ситуацию сложившиеся на микрофинансовом
рынке КР и оценивая нынешнюю ситуацию невозможно не
затронуть проблему перекредитованности.
Перекредитованность возникает, когда заемщик берет больше
кредитов, чем может выплатить. Само по себе параллельное
кредитование не является плохим явлением. Но когда, заемщик,
адекватно не оценив свои возможности, берет несколько кредитов,
это может привести к нежелательным для него и его семьи
последствиям. Перед тем, как взять дополнительный кредит
заемщик должен задать себе вопросы аналогичные тем, которые
задает перед получением первого кредита: насколько ему нужен
дополнительный кредит, может ли он его себе позволить,
правильно ли оценил свои возможности для выплат и возможные
риски. Дополнительный кредит – это еще большая ответственность,
поэтому решение о его получении должно приниматься более
обдуманно и взвешенно.
Социально-ориентированные МФО не заинтересованы в
перекредитованности заемщиков. Они стараются минимизировать
риски обеих сторон, тщательно анализируя бизнес и социальноэкономическое состояние потенциальных клиентов перед выдачей
кредитов. Если такой анализ показывает, что обслуживать
несколько займов для бизнесмена будет проблематично, то МФО
должна отказать ему в дополнительном кредите. К большому
сожалению, есть МФО, заинтересованные только в собственной
прибыли, а не в благополучии клиента. Они часто пренебрегают
анализом бизнеса – не проводят его или анализируют
поверхностно. Поэтому, если вам выдается кредит без предварительного анализа бизнеса, погодите радоваться, задумайтесь, какие
цели преследует ваш кредитор и чем для вас это может обернуться.
‹8›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Обычно, чем меньше документов банк требует, тем больше будет
процентная ставка по кредиту.
Данная проблема остро встала в конце 2010 года, когда
заѐмщики вышли на митинги и акций протеста против
микрофинансовых организаций и их якобы закабаляющих
процентных ставок. Пострадавшие от грабительских, по их
мнению, процентных ставок выходили на митинги к зданию
правительства и «Белому дому», пытались устроить акции
самосожжения, заявляли о случаях суицида из-за непосильных
кредитов (на самом дели ни одного такого случая не
зарегистрировано – vb.kg). Заемщики ждали реакции от властей,
особенно от депутатов.
В целях урегулирования данного процесса со стороны НБ КР
приняты меры в сторону ужесточения законодательство по
микрофинансовым организациям.
Так, основные поправки в Закон «О микрофинансовых
организациях» заключаются в многократном увеличении размера
уставного капитала. Кроме того, теперь МФО до заключения
договора по микрокредиту обязана представить клиенту
информацию о полной стоимости микрокредита в абсолютном
значении, показывая в отдельности основную сумму микрокредита,
проценты, комиссионные сборы и другие платежи, связанные с
заключением и исполнением договора, а также информацию о
стоимости кредитов в виде эффективной ставки процента. Ко всему
прочему документ вводит практику добросовестного кредитования,
то есть заемщик сможет досрочно погасить кредит на льготных
условиях без дополнительных штрафов. Ограничение выдачи
паралельных кредитов на 1 домохозяйство. За нарушение правил
Национальный банк теперь может применять более жесткие
санкции по отношению к организациям.
Конечным результатом стало принятие ЖК КР Закона «Об
ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской
Республике», целью Закона является защита прав потребителей –
заемщиков посредством обеспечения справедливого определения
размера процентных ставок при выдаче займов.
Также основным аргументом в пользу принятие данного
закона привели, то что у МФО высокие процентные ставки,
которые колеблются от 60 до 365 процентов годовых, не включая
штрафных санкций. Такие условия являются грабительскими и
присутствуют в типовых договорах всех кредитных учреждений. В
‹9›
1/2014
совокупности становятся разорительными и кабальными для
наивных заемщиков.
Данным Законом ввели такие понятия как Предельнодопустимый процент – это размер процентной ставки по
предоставлению кредитов или займов выдаваемые финансовокредитными учреждениями, за исключением банков, на ломбарды и
физические лица, занимающиеся ростовщической деятельностью,
выше которого не признается государством.
Расчѐт предельно-допустимого процента – средневзвешенная
номинальная процентная ставка, установленная Национальным
банком Кыргызской Республики, к которому добавляется 15
процентов.
Цель законопроекта – ограничение ростовщической деятельности. Но сектор МФО является официальным, лицензируется и
контролируется Нацбанком. Когда кредитование контролируется и
регулируется со стороны Нацбанка, неправильно относить МФО в
понятие ростовщичество и ставить МФО в один ряд с
ростовщиками.
Закон о ростовщичестве должен быть направлен, прежде
всего, на деятельность ростовщиков.
Давайте разберемся, кто такие ростовщики, это абсолютно
нерегулируемый бизнес и даже не сектор. Чаще, это физические
лица, которые ссужают деньги в виде займов и не оформляют
кредитные договора, дабы скрыть кабальную стоимость кредита.
В связи с чем, предлагалось исключение из перечня
ростовщиков МФО.
В третьих камнем преткновения стало «высокие процентные
ставки» МФО.
Для полного раскрытия и понимания сущности процентных
ставок необходимо рассмотреть каким образом складывается
процентная ставка в МФО, отсюда будет понятным стратегия МФО
при ценообразовании.
При этом необходимо разграничить добросовестных и
недобросовестных микрокредитных компаний, ростовщиков,
мошенников. Из-за быстрого роста рынок микрофинансирования
привлек множество МФО, которые не ставят своей целью
социально-ориентированное микрофинансирование, а также
обычных мошенников, которые, пользуясь финансовой неграмотностью людей, ссужают деньги под действительно грабительские
проценты. Установка процентных ставок в микрофинансовых
‹10›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
организациях – это не хаотичный процесс, а результат
закономерной работы по ценообразованию.
На проценты по займам, поступающим в страну от
инвесторов, очень влияет как экономическая, так и политическая
составляющая. Годы нестабильности не прибавили авторитета
Кыргызстану, и у страны пока нет кредитного рейтинга в мире –
слишком высоки и часты риски. К примеру, в тот же соседний
Казахстан Международные финансовые институты предоставляют
финансирование от 3-5% годовых, так как у них уровень развития
экономики выше и также выше политическая стабильность в
государстве. Логика инвесторов проста: как я могу доверить
Кыргызстану свои деньги, если он не возвращает свои кредиты?
Что касается высоких процентов, тут ситуация не так однозначна.
МФО-сектор получает ресурсы от донорских организацийинвесторов по ставке около 18%, к ней добавляются операционные
расходы – 24%, расходы на создание резерва на покрытие
кредитных потерь и убытков – 3%, маржа – 3 – вот и получается
имеющийся процент, выше 40% годовых.
При этом возникают вопрос, почему ставки банков на
кредиты ниже, чем в МФО?
Для этого есть несколько причин. Банки стараются
вкладывать ресурсы в наименее рисковые виды бизнеса, поэтому
неохотно идут в отдаленные и бедные регионы. В отличие от
банков МФО в основном работают в сельской местности. Это
требует значительных расходов, таких как: содержание персонала,
развитие и поддержание филиальной сети, логистика в регионах со
слаборазвитой инфраструктурой. Чем дальше и глубже работает
МФО, тем выше ее расходы.
Другое существенное различие между банками и МФО –
суммы кредитов. По сравнению с банками МФО выдают
небольшие займы – от 50 долларов до 20 тысяч долларов, в то
время как банки кредитуют от 3 тысяч до нескольких миллионов
долларов. Затраты на обслуживание мелких займов равны
банковским, но суммы намного меньше, а их количество – больше.
Поэтому расходы по предоставлению кредитов в МФО выше, чем в
банках.
Также, банки привлекают для кредитов более дешевые
финансовые ресурсы – через собственные депозиты. МФО же,
напомню, вынуждены брать ресурсы у внешних кредиторов.
Таким образом, микрофинансовый сектор несет больше
операционных расходов и финансовых рисков, чем банковский. Это
‹11›
1/2014
обуславливает более высокие процентные ставки, хотя в сегменте
кредитов от 3 до 20 тысяч долларов МФО начинают конкурировать
с банками и снижают ставки. Но обслуживание в микрокредитных
компаниях имеет свои преимущества. В первую очередь, это
возможность оформления кредита без залога. Таким образом,
доступ к кредитам получают малоимущие предприниматели, не
имеющие в собственности недвижимость. Короткие сроки
рассмотрения и выдачи кредитов, гибкие условия, возможность
получить кредит на стартовый бизнес, широкая географическая
доступность, анализ бизнеса, который важен для заемщика.
Исходя из вышеизложенного видим, что решение со стороны
государства проблемы высоких процентных ставок в МФО,
перекредитованности населения, путѐм принятие Закона «об
ограничении ростовщической деятельности» не только не решает, а
наоборот усугубляет некоторые аспекты этого рынка.
Для решения существующих проблем на микрокредитном
рынке и защите прав заѐмщиков, в условиях свободной рыночной
экономики не обязательное прямое государственное вмешательство, вполне можно контролировать ситуацию путѐм активного
применения НБ КР своих контрольных механизмов. При этом
требовать от МФО соблюдения принципа не навреди.
Национальный Банк кроме того, что осуществляет кредитноденежную политику, ведет надзорную политику за финансовокредитными учреждениями. Нацбанк КР также предлагает, чтобы
ограничение достигалось не за счет установления предельно
допустимого размера процентных ставок, а путем применения
соответствующих мер при нарушении ими условий предоставления
займов, разрешенных законодательством.
Так с 2012 г. НБ КР серьезно расчищает микрокредитный
рынок от черных компаний, некоторые из них действительно
действовали с высокими процентными ставками (до 200%).
Некоторую часть таких компаний-нарушителей с рынка удалили
при помощи отзыва лицензий, различных штрафов. Другие,
почувствовав ужесточение контроля, самоликвидировались. Можно
говорить об оздоровлении рынка МФО и данный процесс проходит
успешно.
Есть мнение, что причиной перекредитованности, является
большое количество микрокредитных компаний, а значит, и
большое предложение кредитных средств. Большинство из них
выдают займы, не подкрепляя их никаким имущественным залогом.
Фактически кредиты выдаются под честное слово и доброе имя.
‹12›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Поэтому заемщики берут по несколько кредитов в разных
компаниях.
Основной причиной перекредитованности является –
финансовая безграмотность и отсутствие кредитной культуры у
населения, особенно в регионах. Неслучайно об этой проблеме и
необходимости ее решения говорят на разных уровнях: в
правительстве, бизнес-среде, НПО, экспертном сообществе.
Активно проводятся семинары, круглые столы с участием
представителей НБ КР, ассоциации микрокредитных компаний,
союза банков, НПО и ряда др. финансово кредитных учреждений.
Но нет стратегического подхода на эту проблему на уровне
государства
как
залог
экономической
и
политической
стабильности.
В то же время в Кыргызстане, предпринимаются одиночные
попытки повлиять на ситуацию с финансовой грамотностью, так
некоторые ФКУ своими силами проводят различные тренинги по
финграмотности для населения, к примеру МКК FINCA проведено
около 140 тренингов в 135 населенных пунктах по всему
Кыргызстану, для широкого населения. Также FINCA информацию
о финансовых инструментах доносит через Радио, печатные версии
СМИ.
В связи с чем, на мой взгляд, начинать формировать
финансовую грамотность необходимо уже в средней школе.
Вводить в общеобразовательную программу специальные
предметы, раскрывающие представление о финансовой системе в
стране, объяснять школьникам, что такое деньги. На данном этапе
развития экономики и социальной сферы за повышение финансовой
грамотности населения должно отвечать государство через учебные
заведения – школы и вузы.
При этом необходимо отметить, что ФКУ активно
внедряют принципы защиты клиентов.
Принципы защиты клиентов – это минимальные требуемые
стандарты обслуживания, на которые может рассчитывать клиент,
получающий услуги микрофинансовой организации, а именно:
 Предупреждение чрезмерной задолженности
 Прозрачное и ответственное ценообразование
 Надлежащие методы взыскания задолженности
 Этичное поведение персонала
 Механизмы рассмотрения и разрешения жалоб
 Конфиденциальность данных клиента
‹13›
1/2014
Основной ролью Государства сводится в создании условий
конкуренции среди МФО, что приведѐт к естественному снижению
процентных ставок.
Более того Государство сам как один из участников рынка
микрофинансирования выступает также важным игроком на
микроуровне являясь собственником крупных институтов
предоставляющих микрофинансовые услуги, таких как ОАО «РСК
Банк», ОАО «Айыл Банк», соответственно через данные
учреждения государство путѐм создания конкуренции частным
МФО имеет инструмент влияние на рынок ценообразования услуг в
секторе Микрофинасирования.
Таким образом, государство, не идя на шаги прямого
вмешательства в рыночные отношения, может через Банки, где
выступает основным держателем акций, влиять на процентные
ставки, тем самым создавая хорошие условия для населения. МФО
в свою очередь для удержания клиентской базы и выдержать
конкуренцию со стороны государственных банков, будут
вынуждены снижать процентные ставки, при этом повышая
уровень качества обслуживания клиентов.
В конечном итоге, создаст дополнительные предпосылки для
обеспечения потребителей более дешевыми денежными ресурсами.
В этом направлении в последнее время государство делает
реальные шаги, путѐм выдачи льготных кредитов под 9-10%
годовых через коммерческие банки путѐм субсидирования расходов
коммерческих банков из средств республиканского бюджета за
размещение кредитов по льготным процентным ставкам.
Следующим инструментом Государства для снижения
процентных
ставок
может
служить
ставки
на
ГКВ
(Государственные казначейские векселя – ценные бумаги
выпускаемые Министерством Финансов КР).
Международные финансовые институты предоставляют
финансирование местным банкам и МФО под проценты, которые
связаны со средневзвешенной ставкой доходностью на 6 месячные
и плюс определенная маржа. За последний год средневзвешенная
ставка доходности по этим 6-месячным ГКВ составила в районе 1012%, добавим маржу международных институтов в районе 5-6%,
они все таки получают доход за счет местных МФО, просто так
никто не будет помогать, как это кажется многим простым
обывателям нашей страны.
‹14›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Представители
международных
институтов,
которые
финансируют эту отрасль, дают следующие разъяснения: У
Кыргызстана нет странового кредитного рейтинга, даже если
получит, он будет настолько низким, что мало какой
международный институт будет выдавать финансовые средства под
низкие проценты, поэтому приходится связывать проценты с ГКВ,
как наиболее объективный показатель на долговые инструменты,
который устанавливается в рамках аукциона проводимого НБКР и
Министерством Финансов Кыргызской Республики.
Получается, Государство теоретически вполне может
косвенно повлиять на устанавливаемые процентные ставки в сфере
кредитования. Для этого необходимо всего лишь снизить ставки
средневзвешенной доходности по ГКВ, которые являются одним из
инструментов покрытия дефицита в государственном бюджете.
Роль государства в развитии микрокредитного сектора
сводиться к следующему :
 Обеспечение всего экономически активного населения
Кыргызстана возможностью доступа к качественным
финансовым услугам.
 Создания конкурентной среды для МФО, что послужит
основанием для снижение процентных ставок.
 Повышения
финансовой
грамотности
населения
и
совершенствования механизмов защиты прав заѐмщиков.
 Как активный участник финансового сектора, оказывать
влияние на снижение процентных ставок через банковские
институты, где государство выступает собственником и
установлением минимальных ставок на ГКВ.
 И наконец, главной задачей Государства это улучшение
инвестиционного климата, создания условий для притока
дешѐвых ресурсов в финансовый сектор Кыргызстана.
Предложения:
 НБ КР способствовать активному внедрению всеми МФО
принципов защиты клиентов и строгому их соблюдению.
 НБ КР обязать всех МФО КР берущих лицензию в НБ КР
стать участником КИБ «Ишеним» и предоставлять всю
кредитную информацию в соответствии с требованиями
положений КИБ «Ишеним». К сожалению, часть
микрокредитных компаний, кредитных союзов, ломбарды, не
участвуют в КИБ «Ишеним» и банки не видят кредитные
задолженности этих заемщиков в этих структурах, что
‹15›
1/2014
приводит к обманам и в конечном итоге к перегруженности
долговыми обязательствами, что потом приводит к
невозможности погашения и фактическому банкротству.
 Инициировать НБ КР внесение изменений в Закон «об
ограничении ростовщической деятельности в КР» с
предложением исключить из понятие ростовщичества МФО.
Внести запрет на частное ростовщичество и установить меру
наказания за ростовщичество.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Список использованных источников:
Кумсков В.И. Рыночный переход в прямом и непосредственном
восприятии. – Б.: КРСУ, 2006.
Кумскова Н.Х., Савина М.М. Основы рыночной экономики: учебное
пособие. – Б., 1994. 142 с.15. ledgerwood J. Microfinance Handbook.
An Institutional and financial Perspective. The World Bank. Washington, D.C.,
2000.
Законодательные и нормативные документы:
Закон КР «О Микрофинансовых организациях в КР» от 23.07.2002 г. №124.
Закон КР «О Кредитных союзах» от 28.10.99 г. №117.
Закон КР «Об ограничении ростовщической деятельности» от 24.07.2013 г.
№163.
Постановление НБ КР «О деятельности МФО» от 29.05.2012 №21/1.
ПОЛОЖЕНИЕ «О Комитете Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики по вопросам инвестиций, микрокредитования и финансовым
рынкам»
Стратегия развития микрофинансирования на 2011-2015 гг. утверждѐн
ПКР и НБ КР от 28.02.2012 г. №150/40/6.
Федоров С.Л. Микрокредитование как инструмент поддержки
экономической активности сельского населения // Деньги и кредит. – 2004.
Официальный сайт НБ КР, www.nbkr.kg
Официальный сайт Ассоциации микрокредитных организаций, разделы,
микрофинансирование и финансовая грамотность, www.amfi.kg
Официальный сайт МКК «FINCA», www.finca.kg, раздел финансовая
грамотность, «Как правильно взять кредит»
Официальный сайт финансовой компании «Сенти», – микрофинансовый
сектор КР, Ситуация «Мне надо и тебе надо», www.senti.kg
‹16›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
УДК.338.2:657.
Аданова А.,
магистрант
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Актуальность темы. В связи с усилением роли бухгалтерского учета в принятии стратегических и тактических решений и необходимостью формировать экономически обоснованную
себестоимость возникают вопросы выбора и построения на предприятии оптимальной системы учета затрат, изменяется отношение к методологии построения учета, к вопросам планирования
показателей деятельности предприятия.
Ключевые слова: управленческий учет, себестоимость, система учета полных затрат, технологическая себестоимость,
производственная себестоимость, полная себестоимость.
УН ЧЫГАРУУ ӨНӨР ЖАЙЫНЫН ИШКАНАЛАРЫНДА
ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПТӨӨНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Теманын актуалдуулугу. Стратегиялык жана тактикалык
чечимдерди кабыл алууда бухгалтердик эсептин күчтөнүүсүн
жана экономикалык негизделген өздүк наркты калыптандыруунун
жана ишканада чыгымдарды эсептөөнүн оптималдуу системасын
түзүүнүн зарылдыгынын маселелери келип чыгат, эсепке алууну
түзүүнүн
методологиясына,
ишкананын
ишмердигинин
көрсөткүчтөрүн пландаштырууга мамиле өзгөрүлөт .
Негизги сөздөр: башкаруучулук эсепке алуу, өздүк нарк, толук
чыгымдоолорду эсепке алуунун системасы, технлогиялык өздүк
нарк, өндүрүштүк өздүк нарк, толук өздүк нарк.
FEATURES OF COST ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE
IN THE MILLING INDUSTRY
Relevance of the topic. In connection with the strengthening of the
role of accounting in making strategic and tactical decisions and the
need to form an economically reasonable cost of any questions of choice
and build the enterprise optimal cost accounting systems, changes
related to the methodology of accounting for planning performance of
the company.
‹17›
1/2014
Keywords: Administrative accounting, the cost price, accounting
system of complete costs, the technological cost price, the production
cost price, the complete cost price.
Учет затрат мукомольного производства организуется по
цехам, внутри которых он может вестись по видам помола. Если в
цехах осуществляется одновременно выработка нескольких видов
продукции, то расходы основного производства на сырье, основные
материалы и электроэнергию относятся на определенный помол
(пропорционально стоимости (количеству) перерабатываемого
зерна по помолам), остальные затраты распределяются в
соответствии с установленными базами для распределения
(рассмотрены ниже).
Бухгалтерский учет в ОсОО «Яшар» основан научетной
политики предприятия, утвержденный директором и главным
бухгалтером данной компании. В ней отражены все счета, которые
использует предприятие для ведения бухгалтерского учета. В ОсОО
«Яшар» ведется «Главная книга» и другие учетные регистры,
которые обеспечивают анализ документов. Большую часть времени
ручной или компьютерной обработки занимает отражение
хозяйственных операций составление первичных документов и
заполнение журналов. Записи на синтетических счетах обычно
производятся помесячно, они суммируют финансовый эффект от
всех операций, отраженных во вспомогательных журналах или
первичных документах.
Рассмотрим основные счета, используемые при учете затрат в
ОсОО «Яшар». Это группы счетов «Товарно-материальные запасы»
и «Запасы вспомогательных материалов» предназначены для
обобщения информации о наличии и движении материальных
активов в виде товарно-материальных запасов, принадлежащих
предприятию (в том числе находящихся в пути, переработке или на
ответственном хранении) и предназначенных: для реализации, для
процесса производства новых активов, работ или услуг, а также для
обеспечения возможности процесса производства, реализации и
управления.
В учетной политике ОсОО «Яшар» в соответствии с МСФО
предусмотрены отдельные счета для учета производственных
запасов по наиболее типичным значимым категориям:
1. Основные производственные запасы, предназначенные для
операционной деятельности: «Запасы сырья и основных материалов», «Незавершенное производство» «Готовая продукция»;
‹18›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
2. Вспомогательные запасы: «Топливо», «Запасные части»,
«Строительные материалы», «Прочие материалы», «Малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы» «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации»
При формировании рабочего плана счетов главный бухгалтер
ОсОО «Яшар» производила детализацию счетов учета на основе
классификации с учетом: система учета товарно-материальных
запасов непрерывная, метод определения себестоимости по
фактическим затратам, и процедур бухгалтерского учета в
соответствии с принятой учетной политикой.
Себестоимость использованных запасов и их остатков
определяется следующими способами: путем специфической
идентификации индивидуальных затрат; по формуле: первое
поступление – первый отпуск (FIFO) или средневзвешенной
стоимости. Оба способа рассматриваются МСФО 2 «Запасы» как
основной порядок учета.1
После первоначального признания запасы оцениваются по
наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой
цене продаж. Корректировка стоимости запаса до величины, равной
наименьшей из себестоимости и возможной чистой цене продаж,
производится проводкой с кредита счетов «Товарно-материальные
запасы»
и
«Запасы
вспомогательных
материалов»
в
корреспонденции со счетом учета себестоимости реализованных
запасов.
Учет запасов в ОсОО «Яшар» ведется по непрерывной
системе
учета
товарно-материальных
запасов,
которая
предусматривает отражение непосредственно на постоянных счетах
учета товарно-материальных запасов каждого поступления и
выбытия их. При этом по дебету счета «Запасы» учитывается
стоимость запасов в наличии и стоимость каждого вновь
поступившего запаса; по кредиту счета «Запасы» отражается
фактическое использование запасов и любое другое списание их
стоимости. Данная система учета обеспечивает оперативной
информацией о наличии тех или иных запасов и их стоимости на
любую календарную дату. Инвентаризация товарно-материальных
запасов при непрерывной системе учета помогает определить
соответствие учетных данных по товарно-материальным запасам их
фактическому наличию на дату инвентаризации.
Платонова Н. Формирование себестоимости в системах учета затрат // Финансовая газета.
– 2005. – №41, 42.
1
‹19›
1/2014
Планом счетов предусмотрено группа временного счета
себестоимости «Себестоимость реализованной продукции и услуг».
Счет «Запасы сырья и основных материалов». Данный счет
используется для учета запасов, которые входят в состав
вырабатываемого продукта, образуя его основу, или являются
необходимыми компонентами при его изготовлении, а также
запасов, предназначенных для оказания услуг, в процессе
выполнения которых данные запасы потребляются. Аналитический
учет запасов организован по видам и номенклатуре запасов, а также
по местам хранения или по подотчетным лицам.
По дебету счета «Запасы сырья и основных материалов»
отражаются затраты на приобретение сырья. Себестоимость
запасов, использованных для производства готовой продукции,
списывается с кредита счета «Запасы сырья и основных
материалов» в дебет счета «Незавершенное производство». Если
часть сырья и материалов были проданы, то себестоимость
проданных запасов списывается с кредита счета «Запасы сырья и
основных
материалов»
в
дебет
счета
«Себестоимость
реализованных товаров».
Уценка запасов до чистой стоимости продаж, а также
всевозможные потери запасов (недостача, выявленная в результате
инвентаризации, кража, порча и прочие), отражаются следующим
образом:
А) уценка и себестоимость утерянных запасов списывается
«Себестоимость реализованной продукции и услуг» 2000
«Запасы сырья и основных материалов»
2000
Б) величина восстановления любой стоимости ранее уцененного
запаса, вызванного увеличением чистой цены продаж на
отчетную дату, отражается
«Запасы сырья и основных материалов»
4000
«Себестоимость реализованной продукции и услуг» 4000
Следующий
счет
«Незавершенное
производство»
предназначен для учета фактических затрат на производство
продукции, включая затраты на использованные товарноматериальные запасы. Сальдо счета «Незавершенное производство»
отражает стоимость произведенных затрат на продукцию, начатые,
но не законченные производством на дату отчета, или стоимость
затрат по оказанию работ и услуг, по которым ОсОО «Яшар» еще
не признало соответствующую выручку.
В связи с неоднородностью производственных затрат и
различием методики их распределения на готовую продукцию к
‹20›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
счету «Незавершенное производство» могут открываться субсчета
для учета прямых производственных затрат, постоянных и
переменных накладных затрат. При производстве различных видов
готовой продукции и услуг различные базы для распределения
понесенных производственных затрат потребуют детализации
затрат (соответственно, и счетов для их учета) не только по
постоянному и переменному признакам, но и по базам
распределения и по видам готовой продукции. Например: счет
«Незавершенное производство: прямые затраты»; счет 1632
«Незавершенное производство: постоянные накладные затраты,
распределяемые на базе нормальных прямых затрат»; счет
«Незавершенное производство: постоянные накладные затраты,
распределяемые на базе нормальных машино-часов» счет
«Незавершенное производство: переменные накладные затраты,
распределяемые на базе фактических трудозатрат».
Детализация накладных затрат может производиться без
открытия субсчетов, в аналитических регистрах к счету
«Незавершенное производство».
В дебет счета «Незавершенное производство» списывается
стоимость использованного сырья и вспомогательных материалов и
затраты на их переработку (затраты на производство).
В себестоимость готовой продукции не должны включаться:
 нераспределенные накладные расходы,
 сверхнормативные потери сырья, затраченного труда или прочих
производственных затрат.
Данные затраты должны быть списаны с кредита счета
«Незавершенное производство» в дебет счета «Себестоимость
реализованной продукции, услуг».
Фактическая себестоимость готовой продукции списывается с
кредита счета «Незавершенное производство» в дебет счета
«Готовая продукция».
Счет «Готовая продукция» предназначен для обобщения
информации о наличии и движении товарно-материальных запасов,
произведенных с целью реализации.
Аналитический учет может быть организован по видам
готовой продукции, по каждому материально-ответственному лицу,
и, в случаях значимости, по местам хранения.
Литература:
1. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет / Пер. с англ.
– 10-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
‹21›
1/2014
2. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий учет /
Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Вильяме, 2007.
3. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет; Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям. – 6-е изд., испр. – М.:
Омега-Л, 2007.
4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет:
Учебник. – М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2007.
5. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового учета). – М.: ИНФРА-М, 2006.
6. Николаева С.А. Управленческий учет: Учеб. пособие. – М.: Институт
профессиональных бухгалтеров России: Информационное агентство
«ИПБР-БИНФА», 2004.
7. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для вузов.
– М.: Экономисту 2003.
8. Воронова Е.Ю. Функциональный метод учета затрат // Аудиторские ведомости. – 2008. – №2.
9. Платонова Н. Формирование себестоимости в системах учета затрат //
Финансовая газета. – 2005. – №41, 42.
УДК.338.2:657
Аданова А.,
магистрант
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА,
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И
РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
Актуальность темы. Эффективное использование материальных ресурсов будет способствовать внедрению элементов
нормативного учета с выявлением отклонений фактических
затрат от их нормативных значений. При такой организации
учета появляется возможность определить причины отклонений,
которыми могут быть: замена одних видов материалов другими,
техническая неисправность оборудования, нарушения в технологии
изготовления, низкий уровень квалификации рабочих и другие, а
также применять меры по устранению отклонений в сторону
увеличения расхода материалов.
Ключевые слова: себестоимость, система учета полных
затрат, технологическая себестоимость, производственная
себестоимость, полная себестоимость.
‹22›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ЭСЕПКЕ АЛУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН, ӨЗДҮК НАРКТЫ
КАЛЬКУЛЯЦИЯЛООНУН КЕЛЕЧЕКТЕРИ ЖАНА
ЧЫГЫМДАРДЫ ТӨМӨНДӨТҮҮНҮН РЕЗЕРВДЕРИ
Теманын актуалдуулугу. Материалдык ресурстарды эффективдүү пайдалануу фактылык чыгымдоолорду ченемдик маанилерден четтөөлөрүн аныктоо менен ченемдүү эсепке алуунун
элементтерин киргизүүгө көмөктөшөт. Эсепке алууну мындай
уюштурууда бир материалдардын түрүн экинчиси менен
алмаштыруу, жабдуулардын техникалык бузуктугу, даярдоонун
технологиясындагы бузуктуктар, жумушчулардын квалификациясынын төмөнкү деңгээли жана башкалар себеп болуусу мүмкүн
болгон четтөөлөрдү аныктоого, ошондой эле материалдардын
зарпталышын көбөйтүү жагына четтөөлөрдү жойуу боюнча
чараларды колдонууга мүмкүндүк пайда болот.
Негизги сөздөр: өздүк нарк, толук чыгымдоолрду эсепке
алуунун системасы, технлогиялык өздүк нарк, өндүрүштүк өздүк
нарк, толук өздүк нарк.
PROSPECTS OF ENHANCEMENT OF ACCOUNTING,
CALCULATION OF THE COST PRICE AND RESERVES
OF DECREASE IN COSTS
Theme urgency. The effective utilisation of material resources will
promote introduction of elements of standard accounting with revealing
of deviations of actual costs from their legislative effects. At such
organisation of accounting there is a possibility to specify the reason of
deviations which can be: replacement of one kinds of materials with
others, technical malfunction of the equipment, infringement in
manufacturing techniques, a low skill level of workers and others and
also to apply measures on elimination of deviations towards increase in
the expense of materials.
Keywords: The cost price, accounting system of complete costs,
the technological cost price, the production cost price, the complete cost
price.
Выявление резервов снижения себестоимости продукции способствует экономический анализ, который был нами проведен на
примере ОсОО «Яшар».
В ходе анализа мы выяснили, что повышение себестоимости
было связано с повышением затрат всех производственных ресур‹23›
1/2014
сов. Поэтому, для снижения его уровня необходимо принять меры
по усилению контроля за более эффективным использованием ресурсов предприятия.
Более эффективное использование материальных ресурсов
будет способствовать внедрение элементов нормативного учета с
выявлением отклонений фактических затрат от их нормативных
значений. При такой организации учета появляется возможность
определить причины отклонений, которыми могут быть: замена одних видов материалов другими, техническая неисправность оборудования, нарушения в технологии изготовления, низкий уровень
квалификации рабочих и другие, а также применять меры по устранению отклонений в сторону увеличения расхода материалов.
Также на увеличение нематериальных затрат оказывает влияние повышения стоимости исходной проблемы, отделу снабжения
необходимо организовать работу по поиску поставщиков более дешевого, но качественного сырья, наладить с ними прочные договорные отношения.
Снижение основных затрат на производство способствует к
более эффективному использованию трудовых ресурсов, так как
оно находит свое отражение в себестоимости через расходы на
оплату труда.
Приемлемым считается положение, при котором темп роста
производительности труда опережает темп роста средней заработной платы рабочего. В данном случае анализ показал, что предприятие использует трудовые ресурсы достаточно полно: темп роста
производительности труда опережает темпы роста средней заработной платы. Основным резервообразующим фактором является
уровень оплаты труда. Однако ввиду недостатка на рынке труда
подготовленных высококлассных специалистов, чрезмерная экономия на фонде оплаты труда может привести к оттоку кадров, что
может негативно сказаться на финансовом положении предприятия
в целом. Поэтому окончательное решение о проведении организационно-технических мероприятиях на предприятии должен принимать руководитель предприятия. Повышение производительности
труда может быть достигнуто с помощью контроля за соответствием квалификации рабочих уровню квалификации выполненных ими
работ, (это также способствует сокращению непроизводственных
выплат); создание гибкой системы поощрений, что стимулировало
бы труд работающих, вызывая заинтересованность в результатах
своей деятельности.
‹24›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Большой удельный вес в себестоимости, а также наибольший
процент повышения имеют накладные расходы, которые в своем
большинстве не зависят от объема производства.
Причинами повышения накладных расходов могут быть:
– повышение затрат на амортизацию ОПФ за счет увеличения их
первоначальной стоимости и норм амортизации;
– увеличение расходов на электроэнергию за счет изменения норм
расхода и тарифов;
– увеличение затрат по износу МБП и инструментов за счет изменения норм погашения, спросов эксплуатации инструментов, себестоимости восстановительных работ и др.
Увеличение эффективности использования основных производственных фондов позволил бы освободить резерв сокращения
затрат на амортизацию, а следовательно, и резерв сокращения себестоимости.
Причиной увеличения накладных расходов также может быть
изменение численности руководителей и специалистов и их средней заработной платы.
Снижение числа отделов и отдельных должностей, позволило
бы сократить затраты на оплату труда и связанные с ними отчисления на социальные нужды. При том было бы целесообразно повысить квалификацию и компетентность остального управлен-ческого
персонала, с целью повышения эффективности их работы.
Управленческий учет обеспечивает информацией и экономическое, инновационное и структурное управление пред-приятием.
Основными характеристиками управленческого учета являются:
– гибкость;
– четкая направленность на конечный результат (постоянное соизмерение затрат, выпуска и результатов по всем сферам и сегментам деятельности, структурным подразделениям, центром ответственности);
– оперирование различными категориями себестоимости: полной,
стандартной, переменной, маржинальной.
Задачей управленческого учета является определение различных категорий себестоимости и отклонений от нее, результатов по
центрам анализа, ответственности, сегментам деятельности, регулирования капитальных вложений, «Ноу-хау», рыночных цен и исчисление результатов и принятие на основе этой информации
управленческих решений.
‹25›
1/2014
Существует разнообразие формы организации производственного учета, которые обусловлены экономическими, юридическими и другими факторами, а также компетентностью руководителей и их потребностью в той или иной управленческой информации.
В практике запасного учета применяются два варианта связи
между управленческой и финансовой бухгалтериями.
Первый вариант – интегрированная система учета, которая
характеризуется прямой корреспонденцией счетов управленческой
бухгалтерии с контрольными счетами, то есть со счетами расходов
и доходов финансовой бухгалтерии.
Второй вариант – автономная система учета с использованием
парных контрольных счетов одного и того же наименования.
В целях здоровой конкуренции и соблюдения коммерческой
тайны целесообразно, на наш взгляд, создание в отечественной
практике автономной системы управленческого учета.
Основное назначение управленческой бухгалтерии сводится к
предоставлению информации для поиска и принятия оптимальных
решений по выживанию предприятия в условиях жесткой рыночной конкуренции. Поэтому целесообразным считается внедрение
управленческого учета на базе определения усеченной себестоимости. С этой целью возможно использование таких методов, как
«директ-костинг», метод маржинальной себестоимости.
Маржинальная себестоимость – это себестоимость дополнительной серии, партии или изделия по сравнению с себестоимостью
на заданный объем производства. Она представляет собой разность
между суммой затрат на данный объем производства и затратами на
производство одной дополнительной партии или затратами при
уменьшении производства на одну партию1.
Маржинальная себестоимость дополнительной единицы продукции может быть определена следующим образом:
Этот показатель помогает решить ряд проблем:
1. экономической целесообразности обработки на предприятии
полуфабрикатов. Покупную цену полуфабрикатов сравнивают с
Николаева С.А. Управленческий учет: Учеб. пособие. – М.: Институт профессиональных
бухгалтеров России: Информационное агентство «ИПБР-БИНФА», 2004.
1
‹26›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
маржинальной себестоимостью, рассчитанной по внутренним
сегментам;
2. программирование производства, когда необходимо сопоставить
многочисленные внутренние источники средств предприятия и
возможности их эффективного использования;
3. прогнозирование реализации. В этом случае цены реализации
сравнивают с маржинальной себестоимостью, с тем, чтобы
иметь возможность:
а) классификации готовых изделий по уровню маржинальной себестоимости;
б) увеличения объема демпинговых продаж при условии, что цены
не опустятся ниже маржинальной себестоимости.
Таким образом, внедрение управленческого учета достиг возможности:
1. повысить уровень управления затратами с ориентацией на конечный результат;
2. соизмерять затраты и реализацию по внешним сегментам деятельности предприятия;
3. значительно увеличить эффективность контроля и анализа затрат.
При этом крупным и средним предприятиям всех производственных отраслей независимо от организационно-правовых форм
потребуются полные системы управленческого учета, предоставляющие собой совокупность систематического и проблемного учета.
Систематический учет должен предоставлять собой сочетание
производственного учета фактических затрат с данными статистической информации, обеспеченного экономическим анализом производственных затрат и доходов от сбыта продукции, результаты
которого должны стать базой управленческих решений.
Управленческий учет в мелких и малых предприятиях можно
ограничить рамками систематического учета, что вполне будет соответствовать их информационным и финансовым возможностям.
Проблемный учет затрат на производство и доходов в первую
очередь будет важен для выработки системной информации, обеспечивающей возможность оперировать показателями хозяйственной деятельности; он должен будет способствовать разработке
наиболее экономичных расходных норм и нормативов, смет расходов, отпускных цен с учетом спроса и предложения, а также возможностей покупателей; на разработку более экономически и экологически выгодного из имеющихся альтернативных решений.
‹27›
1/2014
Это является необходимой предпосылкой успешной работы
предприятий, создание оптимальной рыночной инфраструктуры,
выживание предприятий в условиях свободной конкуренции и роста их экономического потенциала.
Литература:
1. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет / Пер. с англ.
– 10-е изд. - СПб.: Питер, 2008.
2. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С, ЯнгМ.С. Управленческий учет /
Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Вильяме, 2007.
3. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет; Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям. – 6-е изд., испр. – М.:
Омега-Л, 2007.
4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет:
Учебник. – М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2007.
5. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового учета). – М.: ИНФРА-М, 2006.
6. Николаева С.А. Управленческий учет: Учеб. пособие. – М.: Институт
профессиональных бухгалтеров России: Информационное агентство
«ИПБР-БИНФА», 2004.
7. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для вузов.
– М.: Экономисту 2003.
8. Воронова Е.Ю. Функциональный метод учета затрат // Аудиторские ведомости. – 2008. – №2.
9. Платонова Н. Формирование себестоимости в системах учета затрат //
Финансовая газета. – 2005. – №41, 42.
УДК 336.115.(575.2)
Айдыралиева Ж.Т.,
магистрант КНУ им.Ж.Баласагына
ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В статье исследованы финансовые методы стимулирования
предпринимательства в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: Предпринимательство, методы финансового стимулирования, классификация финансовых методов стимулирования предпринимательства.
‹28›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ИШКЕРДҮҮЛҮГҮНҮН
КЫЗЫКТЫРУУНУН КАРЖЫЛЫК ЫКМАСЫЛАР
Макалада Кыргыз Республикасындагы ишкердүүлүгүнүн
кызыктыруунун каржылык ыкмасылар көрсөтүлгөн.
Негизги сөздөр: ишкердүүлүк, кызыктыруунун каржылык
ыкмасылар, ишкердүүлүгүнүн кызыктыруунун каржылыктынын
ыкмасыларынын жиктөөнү.
FINANCIAL METHODS OF STIMULATION OF BUSINESS
IN THE KYRGYZ REPUBLIC
In article financial methods of stimulation of business in the Kyrgyz Republic are investigated.
Keywords: Business, methods of financial stimulation, classification of financial methods of stimulation of business.
Сегодня четко сформировано мнение о том, что одним из основных моментов формирования здоровой экономики с рыночными
отношениями является предпринимательство. А его становление
требует соответствующих экономических, социальных, правовых и
других условий. После проведения в Кыргызской Республике рыночных реформ восстановление типичных, естественных для отечественного менталитета условий жизни было направлено на возврат
в общее русло развития. И постепенно тотальное неприятие предпринимательства перешло в осознание важности формирования
условий для его быстрейшего и результативного развития1.
Финансовые методы стимулирования – это совокупность
форм и методов, принципов и условий финансового обеспечения
простого и расширенного воспроизводства. Под финансированием
понимается процесс образования денежных средств или в более
широком плане процесс образования капитала фирмы во всех его
формах. Понятие «финансирование» довольно тесно связано с понятием «инвестирование», если финансирование – это образование
денежных средств, то инвестирование – это их использование. Оба
понятия взаимосвязаны, однако первое предшествует второму.
Фирме невозможно планировать какие-либо инвестиции, не имея
источников финансирования. Вместе с тем образование финансо1
http://www.eliteeducation.ru/katalog-rabot/katalog/gotovye-raboty/finansovye-metodystimulirovanija-predprinimatelstva-v/
‹29›
1/2014
вых средств фирмы происходит, как правило, с учетом плана их использования.
При выборе финансовых методов стимулирования предпринимательства в Кыргызстане необходимо решить пять основных
задач:1
 определить потребности в кратко- и долгосрочном капитале;
 выявить возможные изменения в составе активов и капитала в
целях определения их оптимального состава и структуры;
 обеспечить постоянную платежеспособность и, следовательно,
финансовую устойчивость;
 с максимальной прибылью использовать собственные и заемные
средства;
 снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности.
Финансовые методы стимулирования предпринимательства
делят на внутренние (собственный капитал) и внешние (заемный и
привлеченный капитал). Внутреннее финансирование предполагает
использование собственных средств и прежде всего – чистой прибыли и амортизационных отчислений. Различают активное и неактивное (скрытое) самофинансирование. В случае активного самофинансирования единственным источником покрытия потребностей предприятия служит прибыль, которой должно хватить для
уплаты налогов в бюджетную систему, процентов за кредит (сверх
учетной ставки НБ КР), процентов и дивидендов по ценным бумагам эмитента, расширения основных фондов и нематериальных активов, пополнения оборотных средств, выполнения социальных
программ.
В основе экономики рыночного типа на уровне организации
лежит пятиэлементная система финансовых методов стимулирования предпринимательства в КР:2
1. самофинансирование;
2. прямое финансирование через механизмы рынка капитала;
3. банковское кредитование;
4. взаимное финансирование хозяйствующих субъектов.
Самофинансирование – финансирование деятельности за счет
генерируемой прибыли. Суть данного способа заключается в том,
что собственники организации всегда имеют выбор между:3
Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2009. – 768 с., с. 142.
Кукунина И.Г. Финансовый менеджмент. – М.: Юристъ, 2010. – 136 с., с. 29.
3
Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2009. – 768 с., с. 153.
1
2
‹30›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
полным изъятием прибыли, полученной в отчетном году, с целью
ее потребления или инвестирования в другие проекты;
 реинвестированием прибыли в полном объеме в деятельность той
же самой организации, так как такое приложение полученного
дохода наиболее для них предпочтительно;
 комбинацией первых двух вариантов, предусматривающей распределение полученного дохода на две части: реинвестированная
прибыль и дивиденды.
Последний вариант наиболее распространенный, так как позволяет найти компромисс между текущим и отложенным потреблением, обеспечить наращивание объемов финансово-хозяйственной
деятельности.
Самофинансирование – наиболее очевидный способ мобилизации дополнительных источников средств, однако оно трудно прогнозируемо в долгосрочном плане и ограничено в объемах. Поэтому любое стратегическое развитие бизнеса предполагает привлечение дополнительных источников финансирования.
Никакая организация не ограничивается самофинансированием, так как жить в долг выгодно только в том случае, когда этот
долг обоснован. Поэтому организация прибегает к привлечению
дополнительных средств из других источников, наиболее значимый
из которых рынки капитала.
Источниками скрытого финансирования выступают: чистый
оборотный капитал (разница между оборотными активами и краткосрочными пассивами); оценочные резервы; доходы будущих периодов; остатки фондов потребления; просроченная задолженность
поставщикам и др.
В зависимости от источника получения денежных средств
финансирование бывает1:
 внутреннее;
 внешнее.
Внутренние финансовые ресурсы образуются в процессе хозяйственной деятельности организаций. В состав внутренних источников финансирования входят прибыль, в том числе внереализационные доходы за вычетом расходов на их осуществление,
амортизационные отчисления, средства от страхования деятельности и т.д.

Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. – ЗАО «Бизнес-школа «ИнтелСинтез»», 2009. – 784 с., с. 247.
1
‹31›
1/2014
Основные формы внешнего финансирования – это получение
безвозмездной финансовой помощи из бюджетных и внебюджетных источников, привлечение банковских и небанковских кредитов
и т.д. Внешние источники финансирования, в свою очередь, подразделяются на бюджетные и внебюджетные.
В экономически развитых странах основным финансовым методам стимулирования предпринимательства является кредитование, особенно банковское. В Кыргызской Республике существуют
специальные организации, занимающиеся кредитованием малого
бизнеса.
Однако сегодня государство берет на себя обязанность финансировать приоритетные государственные программы развития
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, а также
обеспечивать денежными средствами функционирование социальной инфраструктуры. Все финансовые меры правительства направлены не только на прямое увеличение финансовых возможностей
субъектов предпринимательской деятельности, но также имеют
стимулирующий характер и призваны направить их развитие с учѐтом общенациональных интересов. Государство поддерживает малые и средние предприятия, как правило, в таких сферах, как инвестиции, занятость, нововведения, экспорт, региональное размещение производства и опирается на разнообразный арсенал финансовых рычагов.
Одной из основных задач для развития малого предпринимательства в Кыргызской Республике является расширение доступа
субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам для долгосрочного кредитования субъектов малого предпринимательства на
выгодных для заемщика и кредитной организации условиях. Данная
задача особенно актуальна в условиях кризиса.
В настоящее время, несмотря на достаточно значительный
вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны
(43%), отсутствуют конкретные государственные инструменты в
области действенной поддержки малого и среднего предпринимательства, учитывающие государственную политику развития предпринимательства.
В статье 8 Закона Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого предпринимательства» заложено создание
при Правительстве Кыргызской Республики Государственного
фонда поддержки малого предпринимательства, в целях финанси-
‹32›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
рования программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства1.
В плановом периоде необходимо рассмотреть вопрос создания
гарантийных фондов поддержки предпринимательства.
Кроме этого, необходимо максимально увеличить доступ
предпринимателей к кредитным ресурсам международных финансовых институтов. Кредиты Всемирного банка, Европейского банка
реконструкции и развития, Азиатского банка развития, ориентированные на поддержку малого и среднего бизнеса, используются не в
полной мере. Правительству сегодня необходимо еще раз вернуться
к решению вопросов, связанных с освоением кредитных линий
данных международных организаций.
В целях финансово-кредитной поддержки субъектов предпринимательства, предполагается осуществление следующих мероприятий2:
 обеспечение дополнительного увеличения объемов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса;
 совершенствование механизмов финансовой поддержки предпринимателей не имеющих залога для получения займов или
микрокредитов;
 противодействие отмыванию денежных средств и легализация
доходов путем повышения доверия к коммерческим банкам через систему защиты депозитов;
 создание условий для стимулирования развития филиальной сети коммерческих банков, новых видов банковских операций
(включая исламские методы ведения банковского дела);
 совершенствование механизмов финансовой поддержки малых
и средних предпринимателей и безработных граждан;
 повышение эффективности микрокредитования безработных
граждан посредством организации их обучения основам предпринимательской деятельности;
 Совершенствовать имеющуюся систему микрокредитования
безработных граждан и выработать эффективные механизмы по
повышению доступа безработных граждан к микрокредитам.
В целях уменьшения кредитных рисков и повышения эффективности работы кредитной системы, что приведет к снижению
Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого предпринимательства» 22.05.2007 №73.
2
Государственная программа развития предпринимательства в Кыргызской Республике
1
‹33›
1/2014
процентных кредитных ставок, росту объемов кредитования, необходимо принять следующие меры:1
 укреплять сотрудничество с небанковским сектором (жилищнокоммунальные предприятия и службы, розничных торговцев и
торговых кредиторов, операторов телефонной и мобильной связи, страховые компании) для предоставления кредитной информации о заемщиках в кредитно-информационное бюро;
 подготовить Концепцию развития рынка кредитной информации и законопроект для широкого обсуждения их среди заинтересованных участников и специалистов;
 разработать и принять специальный Закон о кредитной информации (о персональных данных), который будет регулировать
все отношения в области кредитной информации либо внести
соответствующие изменения в существующее законодательство,
регулирующее кредитную сферу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Список использованных источников:
Закон КР «О защите прав предпринимателей» от 01.02.2001 №15.
Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке
малого предпринимательства» 22.05.2007 №73.
Государственная программа развития предпринимательства
в Кыргызской Республике.
Кукунина И.Г. Финансовый менеджмент. – М.: Юристъ, 2010. – 136 с.,
с. 29.
Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2009. – 768 с.,
с. 153.
Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой.
– ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 2009. – 784 с.
УДК 336.115.(575.2)
Айдыралиева Ж.Т.,
магистрант КНУ им. Ж.Баласагына
РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрена роль малого предпринимательства в развитии
экономики.
Ключевые слова: малое предпринимательство, классификация
субъектов
малого
предпринимательства,
государственная
поддержка малого предпринимательства.
1
Государственная программа развития предпринимательства в Кыргызской Республике.
‹34›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ЭКОНОМИКАНЫН ӨНҮГҮҮСҮНДӨ ЧАКАН
ИШКЕРДҮҮЛҮКТҮН РОЛУ
Макалада экономиканын өнүгүүсүндөгү чакан ишкердүүлүктүн ролу көрсөтүлгөн.
Негизги сөздөр: чакан ишкердүүлүк, чакан ишкердүүлүгүнүн
субъектилеринин жиктөөнү, чакан ишкердүүлүгүнүн мамлекеттик
колдоо.
THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN ECONOMY
DEVELOPMENT IS CONSIDERED
The role of small business in economy development is considered.
Keywords: small business, classification of subjects of small
business, state support of small business.
Особую роль в развитии рыночной экономики, как
свидетельствует мировой опыт, играет малое предпринимательство.
В научной литературе вместо этого термина часто
употребляется термин «малый бизнес». Данные понятия практически тождественны. Отличие состоит лишь в том, что термин
«малое предпринимательство» – это юридический термин,
поскольку употребляется в нормативных актах за некоторыми
исключениями, а «малый бизнес» – экономический. Но, в
сущности, это одно и то же явление.
В экономической литературе дается множество определений
малого предпринимательства или малого бизнеса, затрагивающих
различные аспекты данного явления. Наибольший интерес
представляет определение термина «малое предпринимательство»,
данное так называемой комиссией Боултона, которая указывает три
основных признака малого предприятия1:
– небольшой рынок сбыта, не позволяющий фирме оказывать
значительное влияние на цены и объемы реализуемого товара;
– правовая независимость – предприятие управляется не через
формализованную управленческую структуру, а собственником
или партнерами-собственниками, которые сами контролируют
свой бизнес. Это условие позволяет исключить мелкие филиалы
крупных фирм;
1
Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2009. – 768 с., с. 153.
‹35›
1/2014
– персонифицированное управление, предполагающее, что
собственник или партнеры-собственники сами участвуют во
всех аспектах управления бизнесом и в процессе принятия всех
решений и свободны от любого контроля извне.
Представляет интерес предложенная академиком Л.И.
Абалкиным классификация субъектов малого предпринимательства. Он делит их на три категории: «Первая – это то, что
несколько раньше называлось индивидуальной трудовой
деятельностью. Второй тип хозяйств – это формы малого бизнеса,
основанные на семейном хозяйстве с привлечением или без
привлечения дополнительных работников, что имеет достаточно
широкое развитие. Классическим примером являются фермерские
семейные хозяйства. И, наконец, третья группа – это действительно
современные
производственные
предприятия,
малые
по
численности, но современные по организации, технологии, часто
крупные по масштабам производства: в строительстве, науке и
научной деятельности».
Под субъектами малого предпринимательства в Кыргызстане
понимаются физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а также
коммерческие организации и предприятия, осуществляющие экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000
сомов в год, и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней (малые
предприятия)1:
– в промышленности – 35 человек;
– в строительстве – 75 человек;
– на транспорте – 35 человек;
– в сельском хозяйстве – 50 человек;
– в научно-технической сфере – 25 человек;
– в оптовой торговле – 30 человек;
– в розничной торговле и
бытовом обслуживании населения – 25 человек;
– в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 25 человек.
Становление малого предпринимательства в Кыргызстане
является необходимым условием решения комплекса сложнейших
социально-экономических проблем, вовлечения в предпринимаЗакон Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 2007 года №73.
1
‹36›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
тельский сектор значительной части незанятого населения,
переориентации кредитной и налоговой политики на стимулирование развития производства, переход к инновационному типу
экономического развития и т.д.
Эффективность малых предприятий определяется рядом их
преимуществ по сравнению с крупными предприятиями:1
– малое предприятие обеспечивает потребности рынка в тех
товарах и услугах, которые средним и крупным фирмам
производить и оказывать нецелесообразно по экономическим и
иным причинам, например из-за ограниченных потребностей
местных рынков;
– более высокая оборачиваемость капитала;
– малые предприятия часто проявляют себя как новаторы.
В частности, из 61 крупного открытия в XX в. 48 были
сделаны на малых и средних предприятиях. При этом, как
показывает практика, 80-85% разработок малых фирм внедряются в
течение одного-двух лет;
– относительно невысокие расходы на организацию и ведение
предпринимательской деятельности, в первую очередь на
управление;
– высокая приспособляемость к изменениям рынка;
– близость к местным рынкам и приспосабливание к запросам
клиентуры и другие преимущества.
Эффективное функционирование экономики возможно лишь
при оптимальном соотношении количества крупных, средних и
малых предприятий. В нашей стране количество малых
предприятий по сравнению с крупными предприятиями гораздо
меньше, чем в развитых странах. В США 97% предприятий –
малые, а в Кыргызстане – 28%.
Малое предпринимательство в Кыргызстане обладает рядом
отличительных особенностей, не характерных для малого бизнеса в
развитых странах. Среди них:
– высокий уровень диверсификации (многопрофильности) малых
предприятий.
Нестабильная
экономика
заставляет
предпринимателей искать любые источники дохода, занимаясь
различными видами деятельности, порой не связанными между
собой ни организационно, ни технологически;
– стремление к максимальной самостоятельности. В странах с
развитой рыночной экономикой значительная часть малых
1
Кукунина И.Г. Финансовый менеджмент. – М.: Юристъ, 2010. – 136 с., с. 29.
‹37›
1/2014
предприятий работает на условиях субподряда, в системе
франчайзинга и т.п.;
– высокая доля «теневого» сектора (по различным оценкам, от 30
до 50% реального оборота субъектов малого предпринимательства не задействованы в решении общегосударственных
задач);
– низкий технологический и управленческий уровень деятельности.
Однако для более интенсивного развития малого бизнеса
необходимо решить целый ряд актуальных проблем, наиболее
значимыми из которых являются:
 несовершенство нормативно-правовой базы в сфере малого
предпринимательства; отсутствие действенных финансовокредитныхмеханизмов и материально-ресурсного обеспечения
развития малого предпринимательства;
 несовершенство государственной системы поддержки малого
предпринимательства; неразвитость системы информационной
поддержки малых предприятий; несовершенство системы
налогообложения;
 проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов
для малого предпринимательства.
К числу наиболее значимых проблем финансового характера
следует отнести:
– сложности доступа субъектов малого предпринимательства к
банковским кредитам;
– недостаточная государственная финансовая поддержка малого
предпринимательства;
– не эффективная система микрофинансирования;
– недостаточное внедрение в сфере малого бизнеса типовых схем
лизинга.
Для формирования малого бизнеса необходимы определенные
экономические, социальные, правовые и другие условия.
Экономические условия – это предложение товаров и спрос на
них; виды товаров, которые могут приобрести покупатели; объемы
денежных средств, которые могут быть истрачены на покупки; избыток или недостаточность рабочих мест, рабочей силы, влияющие
на уровень заработной платы работников, т.е. на их возможность
приобретать товары.
На экономическую обстановку существенно влияют наличие
и доступность денежных ресурсов, уровень доходов на инвестированный капитал, а также величина заемных средств, необходимых
‹38›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
предпринимателям для финансирования своих деловых операций,
которые готовы предоставить им кредитные учреждения.
Всем этим занимаются организации, составляющие инфраструктуру рынка, с помощью которой предприниматели могут
устанавливать деловые взаимоотношения и вести коммерческие
операции. К таким организациям относятся:
– банки, оказывающие финансовые услуги;
– поставщики, организующие снабжение сырьем, материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, энергией, машинами и оборудованием, инструментом и др.;
– оптовые и розничные продавцы, предоставляющие услуги по доведению товаров до потребителя;
– специализированные фирмы и учреждения, оказывающие профессиональные юридические, бухгалтерские, посреднические
услуги;
– агентства по трудоустройству, занимающиеся подбором рабочей
силы;
– учебные заведения, обучающие рабочих и специалистовслужащих;
– прочие агентства – рекламные, транспортные, страховые и т.п.;
– средства связи и передачи информации;
Вплотную к экономическим, примыкают социальные условия
формирования малого бизнеса. Прежде всего, это стремление покупателей приобретать товары, отвечающие определенным вкусам и
моде. На разных этапах потребности могут меняться.
Любая предпринимательская деятельность функционирует в
рамках соответствующей правовой среды. Поэтому большое значение имеет создание необходимых правовых условий, к которым относятся наличие законов, регулирующих предпринимательскую деятельность, создающих наиболее благоприятные условия для ее
развития.
Правовые нормы должны обеспечивать:
– упрощенную и ускоренную процедуру открытия и регистрации
предприятий малого бизнеса;
– защиту предпринимателей от государственного бюрократизма;
– совершенствование налогового законодательства в направлении
мотивации производственной предпринимательской деятельности, развития совместной деятельности предпринимателей Кыргызстану с предпринимателями зарубежных стран.
То, на что другие страны затрачивали десятилетия, Кыргызстану предстоит пройти за более короткий срок.
‹39›
1/2014
Характерной тенденцией прошлых лет являлась предпочтительность статуса индивидуального предпринимателя по
сравнению с малыми предприятиями. Первый имеет ряд
преимуществ (трудовых, налоговых, финансовых, учетных).
Данный процесс значительно повлиял на снижение числа малых
предприятий.
Социальная значимость малого бизнеса имеет самые
различные оттенки. Развитие малого бизнеса в той или иной стране
способствует развитию позитивных процессов в экономике (а, как
известно, политику и экономику трудно отделить друг от друга),
демократизации общества, увеличению политического веса на
международной арене, что, в свою очередь, приносит государству
не только политические, но и экономические дивиденды.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Список использованных источников:
Закон КР «О защите прав предпринимателей» от 01.02.2001 №15.
Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке
малого предпринимательства» 22.05.2007. №73.
Государственная программа развития предпринимательства
в Кыргызской Республике
Кукунина И.Г. Финансовый менеджмент. – М.: Юристъ, 2010. – 136 с.
Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2009. – с. 153.
Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой.
– ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 2009. –784 с.
Акматова М.К.,
магистрант КНУ имени Жусупа Баласагына
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Данная статья посвящена задачам, которые государство
должно решить, чтобы избежать финансовых проблем в экономике регионов. Изучены вопросы комфортной жизни жителей и
предложения для развития.
Ключевые слова: финансовая состояние, региональная политика, развитие экономики.
‹40›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДОРУНУН
ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАКТАН ӨНҮГҮШҮНҮН ФИНАНСЫЛЫК
ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Бул макалада Кыргыз Республикасынын региондорунун экономикасындагы финансылык проблемалардан арылыш үчүн кандай
маселелерди чечиши керек экендиги каралган.
Негизги сөздөр: финансылык абал, региондук политика, экономикалык жактан өнүгүү.
FINANCIAL PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
OF REGIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC
This article deals with problems that the state has to decide to
avoid financial problems in the regional economy. Questions of a comfortable life for residents and suggestions for development.
Keywords: financial condition, regional policy, economic development.
Развитие регионов является важнейшей задачей государства.
Поскольку именно экономическая и социальная устойчивость регионов дает устойчивость страны в целом.
В настоящее время в Кыргызской Республике в целом отсутствует целостная государственная региональная политика. Ранее
были попытки осуществить определенную региональную политику,
но в силу некоторых обстоятельств эти реформы не проводились.
Нынешняя потребность в реформировании государственного
управления и местных органов самоуправления в отношении регионов обусловлена существующими экономическими и социальными проблемами регионов, основными причинами которых, являются недостаточная координация управления регионами, отсутствие
внутренней и внешней экономической интеграции, социально ориентированные местные бюджеты и неэффективная финансовобюджетная система, построенная по распределительному принципу.
Для решения вышеуказанных проблем государственная политика в сфере развития регионов будет сфокусировано на решении
следующих задач:
– создание нормативных правовых условий для управления
устойчивым региональным развитием;
‹41›
1/2014
– создание благоприятных условий развития региональных экономик путем создания новых рабочих мест, развития малого и
среднего предпринимательства, в том числе за счет возобновления работы простаивающих предприятий, использующих местные сырьевые ресурсы и оказания поддержки предприятий легкой и перерабатывающей промышленности;
– оказание финансовой поддержки регионов для повышения их
конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения;
– совершенствование налоговой системы, поощряющей развитие
местной экономики;
– расширение взаимодействия органов государственного управления, местного самоуправления и институтов гражданского общества;
– повышение уровня и качества жизни населения и оказание адресной социальной помощи уязвимым слоям населения.
В данном направлении донорским сообществом осуществляется поддержка имеющихся проектов по развитию регионов.
Так со стороны Европейского Союза одобрен проект «Доходоприносящая деятельность в сельских местностях Кыргызстана»,
основной целью которого является сокращение бедности через
улучшение жизненного уровня и развитие сел, поддержка местных
инициатив по экономическому и социальному развитию и формирование доходов в сельской местности.
Из всех регионов основной приток внутренних мигрантов
идет в Чуйскую область, где наблюдается наиболее благоприятный
климат для проживания и развития сельского хозяйства. Также немаловажный фактор то, что здесь находится Бишкек, который дает
мультипликационный эффект для всей Чуйской области.
В любой стране дороги были и остаются важным показателем
экономики. Логистика – очень важный фактор для развития бизнеса. Поэтому без хороших дорог – нет развития региона. Однако дороги нужны не только инвесторам, но и всем жителям. Связь между
регионами и центром осуществляется через автомобильные дороги,
причем они единичны в силу географических особенностей. Из-за
селей, лавин, горных туманов многие регионы на некоторое время
становятся недоступны. Содержание дорог также очень дорогостоящее удовольствие в нашей стране. Перепады температур оказывают разрушающее влияние на них. Наши дороги никогда не смогут
стать европейскими автобанами, так как природа систематически и
планомерно их разрушает. Надо отдать должное нашим дорожни‹42›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
кам, которые в зимнее время, в тяжелых условиях, на допотопных
грейдерах чистят дороги и днем, и ночью.
Сложность доступа из региона в регион даже изменила некоторые принципы религии. Если, согласно религиозным законам ислама, хоронят покойника в течение дня, то, согласно кыргызским
реалиям, это делается на третий день. В течение этого времени подразумевалось известить родственников, и они должны были прибыть на похороны. И обильное угощение после похорон и поминок,
также связано с этим, подразумевается, что люди после долгой изнурительной поездки проголодаются.
Внутренняя миграция усиливает давление на инфраструктуру
г. Бишкек и Чуйской области. Есть огромное количество молодых
людей, которые не имеют работы или получают сиюминутный нестабильный низкий доход, поэтому не стоит удивляться высокому
уровню преступности и случаям мародерства.
Политика развития страны должна включать в качестве обязательного элемента поддержку территорий – основы роста экономики в целом. Однако проведение эффективной региональной политики невозможно без отлаженной системы институтов центральной
и региональной власти, взаимодействия регионов на разных уровнях. Нельзя допускать превращения отдельных региональных лидеров в «удельных князьков», которые проводят собственную политику развития в отрыве от общестранового вектора.
Социальная политика – необходимый элемент региональной
политики развития. Сильное социальное неравенство может сдерживать рост и развитие регионов, поэтому поддержка бедных территорий также является важным элементом региональной политики. Однако ее дизайн должен создавать стимулы к собственному
развитию, иметь долгосрочные эффекты на стороне предложения
(например, программы переобучения или изменения специализации
регионов), а не краткосрочные эффекты на стороне спроса. Для
проведения такой политики необходимы отлаженные механизмы
взаимодействия центра и регионов, четко обозначенные приоритеты политики и ясные критерии отбора получателей помощи.
Неотложная задача выработки нового видения региональной
политики диктуется несколькими причинами:
– усиливается неравенство между регионами, что может привести
к возникновению очагов социальной напряженности и угроз
территориальной целостности страны;
– развитие и модернизация страны в целом обусловлены ростом в
ключевых регионах, а именно в г. Бишкек;
‹43›
1/2014
– политика бюджетного выравнивания продемонстрировала низкую эффективность с точки зрения долгосрочного воздействия
на экономический рост;
– высокий рост внутренней и внешней миграции.
Одна из проблем развития регионов – это малочисленность
городов, способных выполнять функцию центров роста и модернизации. Кроме этого, региональные города находятся в депрессивном состоянии. Хуже всего оказалось положение у монопрофильных городов, где необходима модернизация основных производственных фондов, создание новых рабочих мест, где есть более
«дешевая» рабочая сила и низкие накладные расходы.
Создание в региональных городах таких направлений деятельности, как ремесла и народные промыслы, развитие переработки продукции сельского хозяйства, повышение степени использования рекреационно-туристического потенциала регионов – главные направления развития городов.
Города Кыргызстана утратили свою значимость, свой статус
культурных и промышленных центров районов. Развитие промышленности и инфраструктуры городов позволит достичь повышения
жизненного уровня населения, выйти из критического положения
регионов.
Кыргызские города, получившие в последние годы максимум
самостоятельности в вопросах управления, находятся в начале
сложного и во многом нового для них пути автономного экономического развития. Проводимая сегодня в государстве реформа
местного самоуправления создает для него организационную основу, однако результаты и успехи города в формировании собственной экономической базы и политического влияния во многом зависит от умения и навыков глав местных самоуправлений.
В отличие от западных или даже российских городов, развитие которых, начиная со средневековья, происходило преимущественно под влиянием рыночных сил и служило удовлетворению
возрастающих потребностей производства и общества в информации, товарах и услугах, кыргызские города отмечены собственной
спецификой. В условиях командно-административной экономики
формирование и развитие городов происходило в рамках генеральной схемы расселения на территории СССР с характерными для нее
преимуществами и издержками. Уровень принятия решений был
сосредоточен в центре, который находился в Москве.
Города были связанны между собой через региональные органы партийно-государственного аппарата, а не как настоящие город‹44›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ские центры, развивающие внутреннее функциональное разделение
труда и структурирующие окружающее пространство. Такое положение дел было характерно для промышленности, науки, культуры,
т.е. для всех сфер общественной жизни, для которых само существование городов традиционно создает базу для развития. И, конечно же, после распада СССР наши города, которые были связаны
между собой в первую очередь партийными и госплановым связями, остались одни в совершенно новом пространстве.
Задача, которая стоит перед государством – создать новую систему городов, связанную рыночными отношениями и с усовершенствованной административной составляющей. Кроме этого города действительно должны стать культурными, образовательными
центрами, где жители регионов могли удовлетворить свои эстетические потребности и получить тот уровень комфорта, который
может предоставить современный город, что предъявляет также
большие требования к инфраструктуре городов.
Большие требования должны предъявляться к областным административным центрам, где наибольшее внимание должно быть
уделено жилищно-коммунальному хозяйству. Ни для кого не секрет, что в областных центрах порой не бывает чистой питьевой воды, мусор не убирается, общественный транспорт не функционирует. Все областные центры должны создать свои программы по ЖКХ
в долгосрочной основе и финансировать эти статьи в первую очередь. Малый и средний бизнес без вмешательства государства будет развиваться сам по себе в таких городах, главное – обеспечить
комфортные условия проживания.
Следующими по важности должны стать районные центры.
Они должны стать кластерными центрами района. Там должны
находиться в первую очередь цеха по переработке сельского хозяйства, сервисные службы и филиалы финансово-кредитных учреждений. В силу своего расположения районные центры станут первоначальными складами для продукции и началами логистической
цепочки. Для развития кластеров в районных центрах по линии
государственных финансовых учреждений должны проводиться
конкурсы на льготное кредитование для создания цехов по переработке сельхозпродукции, которая традиционно культивируется в
том или районе. Местное самоуправление должно изыскать помещения для создания бизнес-инкубатора в городе, где молодой бизнес смог бы окрепнуть и встать на ноги. Областные администрации
по согласованию с соответствующими органами должны создать на
базе профессиональных лицеев в том или ином районе подготовку
‹45›
1/2014
необходимых кадров, даже если это изменит некоторые учебные
планы.
У нас сейчас есть целая группа ПГТ, малых городов, которые
были созданы как поселения, обслуживающие какое-либо крупное
производство. Это Каджи-Сай, Мин-Куш, Арашан, Майлуу-Суу и
т.д. Они возродятся только в том случае, если будет возобновлено
производство. Но, однако, мир сильно изменился, а все то оборудование, которое там было, кое-где уже не найти на местах. Однако
по данному направлению должна быть создана единая база данных
с технико-экономическими обоснованиями, которые можно было
всегда предоставить инвестору.
Кроме этого, по моему мнению, есть два очень важных города
для страны, которые имеют большие перспективы роста – это Баткен и Балыкчы. Город Балыкчы в силу своего идеального географического расположения, перспективы строительства новой железной
дороги, переноса казино и т.д., может стать одной из точек роста на
нашей карте. Город Баткен – стратегически важный город, и он
требует к себе самого пристального внимания.
Хотелось также вспомнить про новостройки, которые окружили Бишкек, и хочется кому-то или нет, они все равно уже дефакто и де-юре являются частью города. Проблем на данных территориях множество, однако, главная угроза идет от последствий в
будущем. Растет люмпенизация жителей, безработица, уличная
преступность. Дети не обеспечены элементарными современными
благами, такими как: питьевая вода, электричество, образование,
детские сады, санитария и прочее, а они ведь граждане нашей страны.
Для решения данной проблемы надо взглянуть на ситуацию с
совершенно другой стороны, а именно отбросив все негативные
мысли, понять, что там живут граждане нашей страны и именно от
этого надо отталкиваться при планировании работ по развитию новостроек. Надо увидеть плюсы от новостроек и принять их. К примеру, положительные стороны: во-первых, граждане, не дожидаясь
помощи от государства, сами себя обеспечивают жильем, не обременяя бюджет, во-вторых, жители новостроек на время строительных работ обеспечивают себя и наемных рабочих работой, в третьих, учитывая, что здесь живет в основном молодое население, которое худо-бедно имеет доступ к медицинскому обслуживанию и некоторым социальным благам, обеспечивает устойчивый демографический рост, и в-четвертых, в новостройках проживают люди из
‹46›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
разных областей, которые находясь рядом друг с другом, на практике искореняют трайбализм.
УДК 336.57
Алманбетов Б.З.,
магистрант ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
МОДЕЛИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье рассмотрены модели пенсионного обеспечения.
Ключевые слова: пенсионная система, модели пенсионной системы, пенсия, пенсионное страхование.
БААРАКЫНЫН ТУТУМУНУН МОДЕЛДЕРИ
Макалада бааракынын тутумунун моделдери көрсөтүлгөн.
Негизги сөздөр: бааракы тутуму, бааракынын тутумунун
моделдери, бааракы, бааракы камсыздандыруу.
MODELS OF PROVISION OF PENSIONS
Summary: models of provision of pensions are considered.
Keywords: pension system, models of pension system, pension,
pension insurance.
Предпосылками для возникновения социального обеспечения
была индустриализация экономики, выделение наемных работников как класса в массе народонаселения, которые стремились отстаивать свои права через возможность получения материальной
помощи после утраты способности получать трудовые доходы.
«Бисмаркианская» модель, имеющая самую давнюю историю
и используемая в Германии, Австрии, Люксембурге, Франции и
Италии, основана на принципе сбора страховых тарифов безучастия
налоговых органов. В соответствия с этой моделью государство законодательно исключает из сферы своей компетенции, например,
обязанность компенсации ущерба от производственных несчастных
случаев и возлагает ее на структуры, управляемые представителями
работодателей и работников. Внутри юридически очерченных рамок и под контролем государственных органов конкретную работу
ведут бесприбыльные корпорации (товарищества) «публичного
права» [1, С. 334].
‹47›
1/2014
Характерной для Великобритании и Ирландии, а также для
некоторых других стран Северной Европы «модели Бевериджа»,
напротив, присуще включение бюджета социального страхования в
систему государственных бюджетов. Одним из основополагающих
принципов данной доктрины является принятием государством на
себя защиты от рисков утраты трудоспособности в результате старения, инвалидности, по безработице, болезни, потери кормильца.
Вся система социального обеспечения предполагает сотрудничество между государством и индивидуумом, при этом государство
не должно подавлять инициативу и ответственность граждан. Эти
идеи были развиты на Филадельфийской 26-й сессии Международной конференции труда, на которой были приняты Рекомендации
1944 года об обеспечении дохода и о медицинском обслуживании.
Данными рекомендациями предлагается обеспечить гарантированный доход лицам, потерявшим трудоспособность, оплачиваемую
работу или кормильца; унифицировать системы социального страхования и увеличить их охват в отношении всех трудящихся, включая сельское население и самостоятельно занятых лиц, распространить медицинское обслуживание на все население. Хочется отметить, что такое расширение государственных гарантий в области
социального обеспечения разрабатывалось в годы, когда все европейские страны, участвовавшие во 2 мировой войне, испытывали
значительнее экономические трудности, и достижение социальной
стабильности рассматривался ими как фактор экономического роста. Отмеченные Рекомендации разрабатывались тогда, когда ныне
действующего законодательства еще не было, но в их основу заложено ожидаемое развитие событий.
В Великобритании термин «социальное обеспечение» охватывает всю систему обязательной социальной защиты: пенсионное
обеспечение, пособия по безработице и болезни. Эта система имеет
свое официальное название – «Национальная система страхования»
(National Insurance) и основана на принципе возмездности по схеме:
взносы – выплаты. Застрахованные работники, за которых работодатели уплачивали страховые взносы (и в которых принимали участие сами работники), имеют право на страховую защиту [2, С. 95].
Данная концепция социальной защиты была предложена английским ученым Бевериджом в 1944 году и получила законодательное воплощение в Акте Национального Страхования (1946 г.).
Ее суть состоит в том, что основные социальные пособия (пенсии
по старости и инвалидности, пособия по безработице) должны быть
общедоступными благами. Для этого их финансирование обеспечи‹48›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
вается за счет фиксированных взносов, а размеры – определяются в
одинаковом размере.
Современная пенсионная система в Великобритании представляет собой многоуровневую систему, состоящую из государственной (одной-двух видов), профессиональной и дополнительной
(личное пенсионное страхование) пенсий.
Пенсионное страхование в Национальной системе страхования включает две разновидности пенсий [3, С. 295]:
– базовая государственная пенсия (State basic pension), которая
выплачивается в установленном (одинаковом) размере для всех
застрахованных, располагающих доходом выше установленной
нижней отметки доходов (начиная с которых взимаются страховые взносы) и которые вносили соответствующие взносы в
Национальную систему страхования (или получали освобождение от их уплаты в периоды безработицы, заболеваний и т.д.);
– страховая (дополнительная или профессиональная государственная пенсия (сверх базовой пенсии), размер которой устанавливается пропорционально величине средних доходов получателя за весь период его профессиональной деятельности (State
Earnings Related Pension Scheme – аббревиатура SERPS – введена Законом 1975 г.), и находится в определенном (установленном для исчисления взносов в Национальную систему страхования) диапазоне 25%-20% от размера заработной платы.
Финансирование двух видов пенсий осуществляется в рамках
Национальной системы страхования, с помощью ежегодного бюджетного баланса средств (принцип текущего сбора и распределения
ресурсов), которые ежегодно пересматриваются в соответствии с
индексом цен на потребительские товары. Величина базовой пенсии нацелена на уровень замещения равный 20% от средней заработной платы.
Опыт других стран показывает, что эффективность пенсионного обеспечения улучшается за счет наличия и развития частных
(негосударственных) пенсионных фондов, которые являются альтернативой государственному пенсионному социальному страхованию и позволяют обеспечить гражданам дополнительные доходы
на случай наступления старости. К сожалению, в Кыргызстане работает только один негосударственный пенсионный фонд «Кыргызстан», обеспечивающий дополнительное добровольное негосударственное пенсионное обеспечение физических лиц на основе
пенсионных договоров.
‹49›
1/2014
Модель пенсионной системы, сложившейся в ФРГ,
характерна для Австрии, Италии, Франции и большинства других
стран Западной Европы. В целом система защиты старости в ФРГ
характеризуется сосуществованием ряда различных отдельных
систем. В настоящее время эти отдельные системы значительно
отличаются друг от друга, например, по кругу застрахованных лиц,
по принципам финансирования и предоставления услуг и пособий,
по организационным структурам, а также по уровню защиты, к
которой стремятся эти структуры. Несмотря на существующие
значительные различия, вся система предоставления защиты
старости в Федеративной Республике Германии характеризуется
как «система трех уровней».
К первому уровню защиты в старости относятся все те
отдельные системы, которые функционируют на основе законодательных норм и являются обязательным для определенного круга
лиц. В целом в ФРГ существуют четыре «обязательные системы»
такого типа [3, С. 312]:
 установленное законом пенсионное страхование, которое
является обязательной системой для рабочих и служащих, а
также для некоторых особых категорий самозанятого населения
(например, деятели искусств и публицисты; лица, имеющие
ремесленные специальности; надомники и т.д.);
 пенсионное обеспечение чиновников, которое является
обязательной системой для госаппарата;
 помощь по старости для фермеров, представляющая собой
обязательную систему для всех фермеров, а также для членов их
семей;
 пенсионное обеспечение по профессиональным группам,
которое представляет собой обязательную систему для так
называемых лиц свободных профессий (врачи, аптекари,
ветеринары, архитекторы, адвокаты, нотариусы и другие).
Ко второму уровню защиты в старости относится обеспечение
по старости от предприятий. Многие предприятия выплачивают
своим бывшим сотрудникам при выходе на пенсию по возрасту так
называемые пенсии от предприятий дополнительно к пенсиям,
заработанным в системе установленного законом пенсионного
страхования.
Однако в ФРГ эта форма защиты в старости не является
обязательной, она добровольная. В конечном итоге предприятие
само решает, будет ли оно предоставлять пенсии от предприятия, и
если да, то в каком объеме. Система оформления предоставления
‹50›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
пенсий от предприятий может быть оговорена в тарифном
соглашении между профсоюзами и ассоциациями работодателей.
Третий уровень защиты в старости – это забота о своей
старости частным способом.
Эта форма защиты в старости также является добровольной. В
данном случае каждый может сам принимать решение, будет ли он
что-то предпринимать для обеспечения своей старости, и если да,
то в каком виде и в каком объеме. Для этого приемлемы все формы
создания частного капитала.
Модель
пенсионной
системы
США
основывается
преимущественно на личном пенсионном страховании населения.
Эта модель функционирует в некоторых странах Латинской
Америки, а также в Португалии.
Распределительные пенсионные системы. В распределительной системе пенсионеры получают не свои деньги, а деньги
ныне работающих и платящих налоги в соответствующие
пенсионные фонды. A, свою очередь, взносы нынешних
пенсионеров получили предыдущие поколения пенсионеров. Таким
образом, распределительная система представляет собой «обмен
между поколениями». Принцип «обмена» – социальный, а не
экономический, он осуществляется в обязательном (законодательном) порядке и может работать только на государственном
уровне.
Распространенное в США неформальное название такой
системы: «Плати по мере получения» (pay-as-you-go system).
Поступающие в пенсионные фонды средства в виде налогов на
социальное страхование, почти не задерживаясь на пенсионных
счетах, поступают в распоряжение пенсионеров в виде
ежемесячных пенсионных выплат. В целом государственная
распределительная система предназначена не для инвестиций, а для
гарантированной выплаты пенсий пенсионерам в установленных
сроках и объемах [4, С. 168].
Крупнейшая государственная пенсионная система США, так
называемая Общая федеральная программа – ОФП (Social Security),
охватывающая почти всех занятых в частном секторе экономики,
построена по распределительному принципу. Программа действует
в соответствии с Законом о социальном страховании 1935 г.
Если главная государственная пенсионная программа носит
распределительный характер и выполняет, прежде всего,
социальную функцию, то практически все остальные пенсионные
системы, существующие в США, напротив, построены по
‹51›
1/2014
накопительному принципу. Их инвестиционная функция играет
первостепенную роль для фондообеспечения самих программ.
Одновременно соответствующие пенсионные фонды служат
крупнейшим источником долгосрочных инвестиций в экономику. В
послевоенный период и особенно за последние 20 лет происходит
бурный рост пенсионных систем, построенных по накопительному
принципу, и соответственно растет их вклад в экономику США.
Существуют два вида накопительных пенсионных программ:
с установленными выплатами (defined benefit plan) и
установленными взносами (defined contribution plan) [4, С. 157].
Первый вид гарантирует участникам фиксированный размер
пенсии, который для каждого работника определяется с учетом
размера зарплаты и стажа работы в компании. Как правило,
программы с установленными выплатами формируют фонды за
счет отчислений с предпринимателей, а сами наемные работники
взносы в эти фонды не платят. Не только частные программы, но и
некоторые государственные пенсионные системы, в первую
очередь, федеральные (охватывающие номенклатуру гражданской
службы и военнослужащих), построены как системы с
установленными выплатами.
В распределительной (государственной) системе пенсионеры
получают деньги ныне работающих и уплачивающих взносы в
соответствующие пенсионные фонды граждан. Крупнейшая
государственная пенсионная система США, так называемая Общая
федеральная программа, охватывающая почти всех занятых в
частном секторе экономики, построена по распределительному
принципу. Программа действует в соответствии с законом о
социальном страховании 1935 г. и обеспечивает минимальную
пенсию.
К накопительным системам относятся как государственные,
так и частные пенсионные программы. Государственные
накопительные программы предназначены для обеспечения
граждан, работающих на правительство и местные органы.
Работники, занятые в частном секторе экономики, имеют
возможность участвовать в дополнительных государственных
пенсионных системах, организуемых по месту работы.
В США действуют два вида таких накопительных
пенсионных программ: с установленными выплатами и
установленными взносами.
‹52›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Основной институт социальных выплат (включая пенсии):
Social Security Administration, SSA. Ввиду высокой социальной
значимости государственных пенсионных фондов последние
находятся под особым контролем со стороны власти.
Пенсионная система Турции является смешанной пенсионной
системой, т.е. до 2000г. распределительная система, а после 2000г.
Зависит от страхового взноса застрахованных граждан (условнонакопительная система). В дальнейшем у них планируется реформа
с переходом на накопительную систему.
Существуют 3 вида пенсии: 1) по возрасту 2) по инвалидности
3) по случаю потери кормильца. Возраст выхода на пенсию на общих основаниях был до 1999 г. для мужчин – 49 лет, а для женщин
– 45 лет. В настоящее время, возраст выхода на пенсию на общих
основаниях составляет для мужчин – 60 лет, а для женщин – 58 лет.
По новому закону, женщины, начавшие выплачивать взносы после
30 апреля 2008 года, выйдут на пенсию в 58 лет, а мужчины в 60
лет. Возраст выхода на пенсию не изменится до 2036 года. После
2036 года будет происходить постепенная надбавка к возрасту, которая приведет к уравниванию женщин и мужчин, т.к. после 2048
года возраст выхода на пенсию будет 65 лет, одинаковый для всех.
Таким образом, можно выделить четыре известных истории
XX в. модели системы социальной зашиты и органически включенной в нее системы социального страхования: «бисмаркианскую»,
«модель Бевериджа», «советскую» и «частнокорпоративную», причем первые три, обнаруживая существенное сходство, противостоят
четвертой.
1.
2.
3.
4.
Список использованной литературы:
Коротаев, А.В. Социальная эволюция [Текст]: Кол. Монография /
А.В. Коротаев, Н.Н. Крадин, В.А. Лынша. – М.: Логос, 2010. – С. 333-339.
Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения:
[Текст]: Учебник/ А.Н. Савинов. – М: ИНФРА-М, 2007. – 114 с.
Пенсионное обеспечение в зарубежных странах: [Текст]: Учебное пособие/ Под общ. ред. проф. Р.И. Еруслановой. – М: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 608 с.
Бабич, А.М. Экономика социального страхования [Текст]: Учеб. пособие/
А.М. Бабич, Е.В. Егоров, Е.Н. Жильцов. – М.: Инфра-М, 2009. 340 с.
‹53›
1/2014
УДК 364.35
Алманбетов Б.З.,
магистрант ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ФУНКЦИИ
В статье рассмотрена пенсионная система и ее функции.
Ключевые слова: пенсионная система, функции пенсионной
системы, пенсия, пенсионное страхование.
БААРАКЫ ТУТУМУ ЖАНА АНЫ ФУНКЦИЯЛАРЫ
Макалада бааракы тутуму жана анын функциялары көрсөтүлгөн.
Негизги сөздөр: бааракы тутуму, бааракынын тутумунун
функциялары, бааракы, бааракы камсыздандыруу.
PENSION SYSTEM AND ITS FUNCTIONS
In article the pension system and its functions is considered.
Keywords: pension system, functions of pension system, pension,
pension insurance.
Пенсионная система – совокупность создаваемых государством правовых, экономических и организационных институтов
и норм, имеющих целью предоставление гражданам материального
обеспечения в виде пенсии [1, С. 54].
Пенсионная система Кыргызстана включает в себя такие элементы как: обязательно пенсионное страхование и государственное пенсионное обеспечение.
Пенсионная система, формируемая тремя институтами: пенсионным обеспечением, пенсионным страхованием и дополнительным (негосударственным) пенсионным страхованием, входит в систему социальной защиты [2, С. 61].
Каждый из институтов пенсионной системы является разновидностью элемента социальной защиты. Составляющие пенсионной системы различаются по объекту, на который направлена их
деятельность. Объектом пенсионного обеспечения являются экономические неактивные граждане, вне зависимости от наличия у них
трудового (страхового) стажа. Объектом государственного пенсионного страхования и частного, являются экономически активные
‹54›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
члены общества и вышедшие из состава таковых, но при условии
наличии у них трудового (страхового) стажа.
Пенсионная система как правовое понятие – комплексное
образование. Совокупность еѐ норм регулирует в основном три
различные по характеру группы общественных отношений. Первая
группа – это отношения по формированию соответствующих
пенсионных фондов, за счѐт которых выплачиваются пенсии и
осуществляются иные пенсионные выплаты. Эта группа отношений
составляет главным образом предмет финансового права в
широком понимании. Вторая группа – отношения по материальному обеспечению членов общества пенсиями и иными
пенсионными выплатами. Это, по существу, пенсионное право, т.е.
совокупность правовых норм, регулирующих пенсионные и тесно
связанные с ними отношения. Третья группа – отношения по
управлению и организации пенсионного обеспечения. В еѐ
структуре выделяются основные институты или группы правовых
норм, регулирующих неразрывно связанные между собой
однотипные пенсионные отношения – пенсии по старости, пенсии
по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца,
государственные пенсии. Они объединяют нормы по видам пенсий.
К обособленным институтам относятся правовые предписания,
регулирующие процедурные отношения в сфере пенсионного
обеспечения. Наиболее существенные из них – назначение и
выплата пенсий, исчисление страхового стажа, перерасчеты,
индексация пенсионных выплат. Такие отношения затрагивают
основные институты, они касаются реализации права на
материальное обеспечение в виде пенсий и могут предшествовать
возникновению пенсионного правоотношения либо функционировать наряду с ним.
Сущность любой системы заключается в ее функциях, а эффективность функционирования системы во многом зависит от
правильности определения и условий реализации функций.
Функции пенсионной системы следует рассматривать в комплексе, как все возможные направления деятельности пенсионной
системы. Реализация этих функции должна способствовать достижению цели всей пенсионной системы – обеспечение нормального
уровня жизни всем категориям пенсионеров.
Законодательство КР об обязательном пенсионном страховании состоит: из Конституции КР; законодательства КР о налогах
и сборах; Закон Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» от 21 июля 1997 года N57,
‹55›
1/2014
О Социальном фонде Кыргызской Республики: Закон Кыргызской
Республики от 2 августа 2004 года №103, О финансовоэкономических основах местного самоуправления: Закон Кыргызской Республики Статья 12. Внебюджетные фонды органов местного самоуправления, Закон Кыргызской Республики «О тарифах
страховых взносов по государственному социальному страхованию» и иных государственных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов КР.
В КР пенсионное страхование основывается на двух видах
пенсий: государственной и негосударственной (дополнительной).
Если первый вид гарантируется государством, а порядок получения
четко регулируется законом, то второй вид пенсии может существовать в различных вариантах, нюансы которых зависят от конкретного договора.
Обязательное пенсионное страхование осуществляется
Соцфондом КР, который выполняет функции страховщика. Роль
страхователя отводится организациям или гражданам, осуществляющим прием на работу и производящим начисление и уплату взносов. Лица, подпадающие под действие обязательного пенсионного
страхования, считаются застрахованными.
Обязательное пенсионное обеспечение представляет собой
способ реализации конституционных прав граждан на материальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, потери кормильца.
Содержание функций пенсионной системы: [3, С. 42].
Воспроизводственная – удовлетворение минимальных потребностей нетрудоспособного населения путем обеспечения минимальных стандартов жизни.
Социальная – предоставление нормального уровня жизни тем,
кто вышел за приделы трудоспособного возраста или утратил трудоспособность; пенсионная система должна не только способствовать воспроизведению затраченной энергии, но и давать возможность человеку воспользоваться набором социальных благ – медицинские услуги, качественный отдых, культурный досуг и т.д.
Перераспределительная - возмещение гражданам дохода, который они имели до утраты способности к производительному труду, достигается это за счет функция перераспределения национального дохода государства.
Стимулирующая – обеспечивает связь результатов трудовой
деятельности с будущей пенсией.
‹56›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Политическая – согласование интересов между нетрудоспособными членами общества и той его частью, которая создает материальные блага.
Регулирующая – связана с прямым и косвенным регулированием выхода на рынок труда работников старших возрастных категорий.
Статусная – предполагает соответствие статуса, определяемого размером пенсии и должности, которую занимал работник до
выхода на пенсию.
Все существующие в различных странах пенсионные системы
можно разделить на две большие группы: [4, С. 89]
1. распределительные (солидарные), когда средства для выплаты
пенсий берутся из текущих поступлений от работающих;
2. накопительные (персонализированные), когда гражданин в течение своей трудовой жизни накапливает средства в пенсионном фонде, который пускает их в экономический оборот, чтобы
как минимум защитить от инфляции, а как максимум, существенно прирастить их объем.
Распределительные системы могут финансироваться из государственного бюджета без выделения целевых платежей на формирование пенсионных средств (таковы, как правило, схемы пенсионного обеспечения для государственных служащих) либо из целевых
платежей страхового характера, направляемых в специальные фонды. Такие платежи могут осуществляться работником, работодателем или ими совместно. Большинство существующих в современном мире пенсионных систем являются распределительными, иногда с элементами накопительной системы. Единственная страна,
имеющая полностью накопительную пенсионную систему, – Чили.
Распределительные системы зависят от изменений в демографической структуре населения: от соотношения количества работающего населения и населения пенсионного возраста. Такие системы наиболее эффективны и необременительны для экономики
при отношении работающего населения к пенсионерам не менее
чем 5 к 1. Поскольку для всех развитых стран характерно старение
населения и повышение удельного веса пенсионеров, традиционные распределительные системы сталкиваются с кризисом финансирования. Советская пенсионная система была классической распределительной системой: человек работал, платил подоходный
налог, кроме того, на фонд оплаты труда начислялись средства социального страхования (около 38% от фонда оплаты труда), которые после 1932 года были переданы в управление профсоюзам, из
‹57›
1/2014
них и выплачивались по достижении пенсионного возраста пенсии.
Пенсионная система (в области трудовых пенсий) в настоящее время ушла от чисто солидарной системы, которая существовала в советское время, к смешанной с накопительным элементом. Существенное отличие пенсионных систем современных европейских
стран от пенсионной системы в том, что там очень развито корпоративное пенсионное страхование и индивидуальное пенсионное
страхование, при этом пенсионные взносы освобождаются практически от всех налогов. Государство сознательно создает условия
для того, чтобы за счѐт государственных пенсионных фондов выплачивалось, например, лишь 35% пенсий, остальная часть выплачивается через негосударственные фонды. Существуют корпоративные пенсионные программы, по которым работник сможет рассчитывать на пенсию уже через 10-15 лет работы в корпорации. По
условиям договора с негосударственным пенсионным фондом лицо
может получать пенсию, будучи абсолютно здоровым, работоспособным человеком. Даже в 40 лет возможно в этом случае подать
заявление в пенсионный фонд и получать пусть небольшую, но
пенсию.
В качестве страховщика по профессиональному пенсионному
страхованию деятельность негосударственного пенсионного фонда
(НПФ) включает в себя аккумулирование средств пенсионных
накоплений, инвестирование средств пенсионных накоплений, учет
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и
выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам, назначение и выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам
и регулируется федеральным законом.
Фонды осуществляют деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию независимо от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению и по профессиональному пенсионному страхованию.
Таким образом, пенсионная система в Кыргызстане – это совокупность создаваемых в Кыргызской Республике правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде
пенсии.
Список литературы:
1. Cажина, М.А. Бюджетная политика государства [Текст] / М.А. Cажина //
Финансы и кредит, 2008. – №27. – С. 212.
‹58›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
2. Биткина И.К. Формирование и финансирование базовой части пенсии:
направления и возможности совершенствования [Текст] / И.К. Биткина //
Финансы и кредит, 2008. – №46. – С. 61.
3. Ронк В. Пенсионная система: Какими будут ответы на новые модернизационные вызовы [Текст] / // Человек и труд. – 2008. – №11. – С. 42.
4. Абакумова, Н.Н. Оценка функций пенсионной системы [Текст] /
Н.Н. Абакумова, А.С. Волкова // Экономические науки, 2012. – №2.
– C. 89.
УДК: 336.6
Арыкбаева Р.,
магистрант ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются вопросы управления финансовыми рисками на предприятии. Подробно раскрываются методы
управления финансовыми рисками.
Ключевые слова: риск, финансовые риски, риск-менеджмент,
страхование, хеджирование, диверсификация.
ИШКАНАДАГЫ КАРЖЫ ТОБОКЕЛИН БАШКАРУУ
Бул макалада ишканадагы каржы тобокелин башкаруу маселелери каралган. Каржы тобокелин башкаруу методдору кенен каралган.
Негизги сөздөр: тобокел, каржы тобокели, тобокелменеджменти, камсыздандыруу, хеджирлоо, диверсификациялоо.
FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE
The article examines the financial risk management in the enterprise. Details are disclosed methods of financial risk management.
Keywords: risk, financial risk, risk management, insurance, hedging, diversification.
Целью любого вида хозяйственной деятельности является получение максимальных доходов. Однако многие решения часто
приходится принимать в условиях неопределенности, и это придает
хозяйственной деятельности рискованный характер. Всегда есть
риск потерь, вытекающий из специфики тех или иных явлений при‹59›
1/2014
роды и видов деятельности человека. Риск можно представить в виде события или действия, совершение которого может привести за
собой три экономических результата: отрицательный, нулевой или
положительный. Для финансового менеджера риск – это, прежде
всего, вероятность неблагоприятного исхода.
Опыт развития всех стран показывает, что игнорирование или
недооценка риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, принятии конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества, научно-технического прогресса, обрекает
экономическую систему на застой.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что риск и неопределенность – это объективные свойства экономических процессов, и они всегда будут сопровождать экономическую деятельность. Последствия финансовых рисков влияют на финансовые результаты предприятия, они могут привести не только к определенным финансовым потерям, но и к банкротству предприятия. Их
можно избежать, однако для предпринимателя это зачастую означает отказ от возможной прибыли. Поэтому одной из задач финансового менеджера является определение именно тех финансовых
рисков, которые оказывают влияние на деятельность конкретного
предприятия. Главным для финансового менеджера является
управление этими рисками или такие действия, которые позволили
бы свести к минимуму воздействие данных рисков на деятельность
предприятия.
На сегодня нет однозначного понимания сущности риска, существуют несколько определений понятий риска с разных точек
зрения. В экономике риск – это опасность возникновения непредвиденных убытков, недополучения прибыли или дохода в связи со
случайным изменением условий экономической деятельности или
же неблагоприятными обстоятельствами. Под убытками обычно
понимают потери материальные, трудовые или финансовые.
Финансовый риск, который возникает в сфере отношений
предприятия с банками и другими финансовыми институтами, является особенно важным для деятельности предприятия в условиях
Кыргызстана. Финансовый риск обычно измеряется отношением
заемных средств к собственным, и чем выше это отношение, тем
больше предприятие зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовый риск, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита влечет за собой большие трудности и даже возможность остановки производства из-за отсутствия
сырья и материалов.
‹60›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Очевидно, что применение стратегических подходов к управлению рисками в кыргызских компаниях и масштабное формирование рынка страхования напрямую связаны с развитием инфраструктуры кыргызской бизнес-среды в целом. Сегодня задача управления
рисками в большинстве кыргызских компаний не решается с должной эффективностью. Руководители отечественных предприятий
начнут выстраивать комплексную систему риск-менеджмента только тогда, когда поймут, что это позволит существенно повысить
эффективность бизнеса и увеличить доход.
Хотя проблем анализа финансовых рисков на кыргызских
предприятиях на сегодняшний день достаточно много, сейчас уже
можно сказать, что в целом решена основная проблема – постановочная. Осознание самого факта существования финансовых рисков
и необходимости их анализа, еще несколько лет назад не для всех в
Кыргызстане очевидного, стало практически массовым.
В настоящее время определены подходы к рассмотрению понятия «финансовый риск», разработан алгоритм финансового рискменеджмента, достаточно освещены вопросы, связанные с проведением количественной оценки финансовых рисков, выделяются проблемы выбора методов управления рисками.
В целом недостаточно разработанными являются проблемы
классифицирования финансовых рисков предприятия и анализ взаимосвязей между финансовыми рисками.
Важным аспектом проблемы рисками являются организационные моменты управления рисками. На каждом предприятии должен существовать орган управления рисками с определенными
функциональными обязанностями и необходимыми материалами,
финансовыми, трудовыми и информационными ресурсами.
Проблема управления финансовыми рисками не является
частной, т.е. встающей лишь однажды при принятии отдельных
управленческих решений. Управление финансовыми рисками является частью повседневной управленческой работы, одной из функций управления предприятием наряду с управлением качеством,
управления финансами и т.д.
Процесс выработки компромисса, направленного на достижение баланса между выгодами от уменьшения риска и необходимыми для этого затратами, а также принятие решения о том, какие
действия для этого следует предпринять (включая отказ от каких
бы то ни было действий), называется управлением риском.
Управление риском – это управленческая деятельность,
направленная на идентификацию, анализ и оценку риска, а также
‹61›
1/2014
разработку путей защиты от него. Механизмом для управления
риском является риск-менеджмент.
Как система управления риск-менеджмент состоит из подсистем: управляемой (объект управления) и управляющей (субъект
управления).1
Объектом управления выступают риск, рисковые вложения
капитала и экономические отношения между хозяйствующими
субъектами в процессе реализации риска (например, отношения
между страховщиком и страхователем, заемщиком и кредитором).
Субъект управления – это специальная группа людей, которые с
помощью различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта
управления.
Процесс воздействия субъекта управления на объект, т.е. процесс управления рисками можно разбить на пять этапов2:
1. Планирование. На этом этапе разрабатывается политика управления рисками – обычно в идее отдельного документа, в котором формируются цели, задачи и принципы управления рисками
на предприятии.
2. Выявление риска. Определяются те виды рисков, которым
наиболее подвержен объект анализа, будь то домохозяйство,
компания или иной экономический субъект.
3. Оценка риска. Проводится качественный и количественный анализ рисков.
4. Выбор приемов управления риском – предполагает определение
методов по ослаблению отрицательных последствий рисков и
использованию возможных преимуществ.
5. Мониторинг и контроль – выполнение плана управления рисками и оценка эффективности действий по минимизации убытков.
Современное понимание риск-менеджмента базируется на так
называемой «концепции приемлемого риска». Согласно этой концепции целью процесса управления риском является придание максимальной устойчивости всем видам деятельности компании путем
удержания совокупного риска (ожидаемого уровня потерь) в заданных стратегией развития компании пределах. Кроме того, процесс
управления рисками должен начинаться уже на стадии разработки
стратегии компании и целесообразно, чтобы служба рискменеджмента была организационно независима от других функциФинансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой.
– 6-е изд. – М.: Изд-во «Перспектива», 2008. – с. 440.
2
См.: Там же.
1
‹62›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ональных подразделений, т.е. напрямую подчинялась высшему руководству.
Фактически, контролируя финансовые риски, служба рискменеджмента контролирует весь процесс управления организацией
в целом.
Любая финансовая операция, любой проект сопряжены с
риском, но отказываться от них часто означает отказываться и от
прибыли. Поэтому в своей работе менеджерам следует руководствоваться следующими принципами управления рисками:
 Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал. Следует определить максимально возможный объем убытка, сопоставить его с объемом вкладываемого капитала
и со всеми собственными финансовыми ресурсами и определить, не приведет ли потеря этого капитала к банкротству.
 Необходимо думать о последствиях риска. Зная максимально
возможную величину убытка, предприниматель должен определить к чему она может привести и принять решение об отказе от
риска, о принятии на свою ответственность или о переносе риска на ответственность другому лицу.
 Нельзя рисковать многим ради малого. Прежде чем внедрять
мероприятие, содержащее риск, необходимо соизмерить ожидаемую отдачу и возможные потери.
Приемы риск-менеджмента представляют собой приемы
управления. Они состоят из средств разрешения рисков и приемов
снижения степени риска.
Средствами разрешения рисков являются:
1. избежание риска – сознательное решение не подвергаться определенному виду риска, уклонение от мероприятия, связанного с
риском.
2. предотвращение ущерба – предпринимаются определенные действия, чтобы уменьшить вероятность потерь и их последствия.
3. принятие риска состоит в покрытии убытков за счет собственных средств.
4. перенос риска – передача ответственности за риск кому-то другому, например, страховой компании. В данном случае перенос
риска произошел путем страхования.
‹63›
1/2014
Снижение степени риска – это сокращение вероятности и
объема потерь. Для этого существует немало методов, самыми распространенными из них являются следующие методы:
 диверсификация;
 лимитирование;
 приобретение дополнительной информации о выборе и результатах;
 страхование;
 хеджирование;
Под диверсификацией понимается процесс распределения инвестиционных средств между различными объектами вложения капитала, которые непосредственно не связаны между собой. Это выражается во владении многими рискованными активами, вместо
концентрации всех капиталовложений только в одном из них.
Принцип диверсификации гласит, что нужно проводить разнообразные, несвязанные друг с другом операции, тогда эффективность окажется усредненной, а риск однозначно уменьшится. Однако диверсификация не сможет свести риск до нуля. Это связано с
влиянием на финансовую деятельность различных организаций
внешних факторов. К таким факторам относятся процессы, происходящие в экономике страны в целом, военные действия, инфляция,
дефляция, изменение учетной ставки НБКР. Риск, обусловленный
этими процессами, нельзя уменьшить с помощью диверсификации,
потому что он влияет на деятельность всех инвестиционных институтов, банков, финансовых компаний, а не на отдельные хозяйствующие субъекты. Таким образом, риск может быть диверсированным, который можно устранить путем рассеивания, и недиверсируемый, который нельзя устранить путем диверсификации.
Лимитирование – установление определенного лимита, т.е.
предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п. Применяется
банками при выдаче ссуд, при заключении договора на овердрафт и
т.п. Хозяйствующими субъектами он применяется при продаже товаров в кредит, предоставлении займов и т.п.
Информация играет большую роль в риск-менеджменте. Финансовому менеджеру часто приходится принимать рисковые решения, когда результаты вложения капитала неопределенны и основаны на ограниченной информации.
‹64›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Если бы у него была точная информация, то он бы сделал более
точный прогноз. Все это делает информацию ценным товаром.1
Страхование является самым распространенным приемом
снижение степени риска. Сущность его выражается в том, что инвестор готов отказаться от части доходов, чтобы избежать риска.
В общем случае страхование – это соглашение, согласно которому страховщик (какая-либо страховая компания) за определенное обусловленное вознаграждение (страховую премию) принимает
на себя обязательство возместить убытки или их часть (страховую
сумму) страхователю, произошедшие вследствие предусмотренных
в страховом договоре опасностей или случайностей (страховой
случай), которым подвергается страхователь или застрахованное им
имущество.2
Приобретая страховой полис, вы соглашаетесь на гарантированный издержки в виде страхового взноса взамен вероятности понести гораздо больший ущерб, связанный с отсутствием страховки.
Поскольку страхование является договорной передачей риска, типы
происшествий и условия, при которых страховщик берет на себя
ответственность за происшествия, должны быть тщательно оговорены, чтобы установить пределы финансового покрытия.
Страхователь получает следующие выгоды от страхования:
уменьшение неопределенности; использование специалистов службы управления риском, обеспечиваемой страховщиком; высвобождение денежных средств для более эффективного использования.
Денежные средства, которые должны были бы храниться в ликвидной форме для покрытия неожиданных убытков, могут теперь быть
использованы для получения дохода.
Хеджирование – страхование рисков от неблагоприятных изменений цен на любые товарно-материальные ценности по контрактам и коммерческим операциям, предусматривающим поставки
(продажи) товаров в будущих периодах.3
Контракт, который служит для страховки рисков изменения
курсов (цен), носит название «хедж». Хозяйствующий субъект,
осуществляющий хеджирование, называется «хеджер». Существует
Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой.
– 6-е изд. – М.: Изд-во «Перспектива», 2008. – с. 478.
2
Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций /
Шапкин А.С. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – с. 293.
3
Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой.
– 6-е изд. – М.: Изд-во «Перспектива», 2008. – с. 481.
1
‹65›
1/2014
две операции хеджирования: хеджирование на повышение и
хеджирование на понижение.
Хеджирование на повышение применяется в тех случаях, когда нужно застраховаться от возможного повышения цен в будущем. Предположим, что цена товара через три месяца возрастет, а
товар нужен будет именно через три месяца. Для компенсации потерь от предполагаемого роста цен необходимо купить сейчас по
сегодняшней цене срочный контракт, связанный с этим товаром, и
продать его через три месяца в тот момент, когда будет приобретаться товар. Поскольку цена на товар и на связанный с ним срочный контракт изменяется пропорционально в одном направлении,
то купленный ранее контракт можно продать дороже почти на
столько же, на сколько возрастет к этому времени цена товара.
Хеджирование на понижение применяется в тех случаях, когда предполагается совершить в будущем продажу товара и застраховать себя от возможности снижения цен в будущем. Если цена
товара через три месяца понизится, а продать его можно будет
только через три месяца, то для компенсации предполагаемых потерь от снижения цены хеджер продает срочный контракт сегодня
по высокой цене, а при продаже своего товара через три месяца, когда цена на него упала, покупает такой же срочный контракт по
снизившейся цене.
Хеджер стремится снизить риск, вызванный неопределенностью цен на рынке, с помощью покупки или продажи срочных контрактов. Это дает возможность зафиксировать цену и сделать доходы или расходы более предсказуемыми. При этом риск, связанный
с хеджированием, не исчезает. Его берут на себя спекулянты –
предприниматели, идущие на определенный, заранее рассчитанный
риск.
Так же существуют другие методы внутренней нейтрализации
финансовых рисков. К числу основных из таких методов, используемых предприятием, могут быть отнесены: обеспечение востребования с контрагента по финансовой операции дополнительного
уровня премии за риск; получение от контрагентов определенных
гарантий; сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в
контрактах с контрагентами; обеспечение компенсации возможных
финансовых потерь по рискам за счет предусматриваемой системы
штрафных санкций.
Выше были рассмотрены лишь основные внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. Они могут быть существенно дополнены с учетом специфики финансовой деятельности
‹66›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
предприятия и конкретного состава портфеля его финансовых рисков.
Подводя итог необходимо признать важность управления финансовых рисков. От того, как строятся, анализируются и планируются методы управления финансовыми рисками, зависит дальнейшее преуспевание и процветание предприятия. Главное, чтобы система управления финансовыми рисками была простой, прозрачной, практичной и соответствовала стратегическим целям предприятия.
Таким образом, были рассмотрены основные методы снижения финансовых рисков. Разработка этих мероприятий должна
стать важнейшим компонентом стратегии развития рассматриваемого предприятия в области риска. Все перечисленные выше методы уменьшения или ухода от финансовых рисков имеют множество
вариаций, используемых в зависимости от конкретной ситуации и
текущих особенностей предприятий. Это будет способствовать реализации классической схемы управленческого процесса: анализ и
оценка – планирование – формирование регулирующего воздействия – учет и контроль. Все это позволит создать эффективную организационную систему управления финансовыми рисками.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Список литературы:
Балдин К.В. Управление рисками: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и упр. /
К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М.: Юнити, 2005.
Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – Киев: Ника-Центр,
2006.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента /
Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в предпринимательстве. – М.: Дашков и К°, 2005.
Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
Тактарова Г.А., Григорьева Е. М. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006.
Журнал «Управление финансовыми рисками».
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.e-college.ru/
‹67›
1/2014
УДК:336.11
Арыкбаева Р.,
магистрант ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
КАК ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены количественные подходы к оценке системы управления финансовыми рисками. Подробно раскрываются методы
инновационного развития предприятий.
Ключевые слова: финансовый риск, финансовый менеджмент, денежные отношения, финансовый план, автоматизация финансов.
КАРЖЫ ТОБОКЕЛИН БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ
ИШКАНАНЫН ИННОВАЦИЯЛЫК ӨНҮГҮШҮ КАТАРЫ
Бул макалада каржы тобокелин башкаруу системасын баалоо
жолдору каралган. Ишкананын инновациялык өнүгүүу методдору кенен
каралган.
Негизги сөздөр: каржы тобокели, каржы менеджменти, акча
мамилелери, каржы планы, каржыны автоматташтыруу.
IMPROVING THE MANAGEMENT OF FINANCIAL RISK
AS DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISES
The article examines quantitative approaches to assessing financial
risk management system. Detail reveals the innovative development of methods.
Keywords: financial risk, financial management, money relations, financial plan, automating finance.
В условиях нарастания процессов глобализации и интеграции разработка и регулярная оценка эффективности системы управления финансовыми рисками, возникающими в коммерческих организациях в
процессе их деятельности, становится объективной необходимостью для
дальнейшего развития компаний1.
В настоящее время вопросам управления финансовыми рисками
на кыргызских предприятиях уделяется большое внимание. Однако
неразвитость систем контроля над финансовыми рисками является одной из основных причин столь глубокого экономического кризиса, который с финансовых рынков распространился и в реальный сектор эконо-
1
Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2005.
‹68›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
мики. Многие предприятия оказались не защищѐнными от данного рода
факторов.
В статье рассмотрены количественные подходы к оценке системы
управления финансовыми рисками (СУФР), которые позволяют получить основу для дальнейшего управления финансовыми рисками на
предприятии. Совершенствование механизма оценки СУФР приведет к
общему развитию этих систем в коммерческих организациях, что позволит им более оперативно реагировать на риски и, следовательно, улучшить финансовые показатели.
Проблема создания эффективной системы управления финансовыми рисками (СУФР) и ее оценки является одной из ключевых для
предприятия. Это связано, во-первых, с тем, что уровень принимаемого
риска оказывает существенное воздействие на доходность финансовых
операций. Во-вторых, финансовые риски представляют собой угрозу
утраты устойчивости предприятия ввиду больших потерь, связанных с
данными рисками. В-третьих, необходимость использования инновационных разработок усиливает финансовые риски.
Созданная система управления рисками должна постоянно совершенствоваться, ее необходимо адаптировать к изменению внешней среды, целей, структуры компании и других факторов, чтобы исключить
возможность их отрицательного влияния на эффективное функционирование СУФР.
Одним из методов совершенствования систем управления финансовыми рисками коммерческой организации является разработка методик оценки эффективности системы управления финансовыми рисками,
которые призваны своевременно отследить неэффективные блоки
СУФР. Нужно отметить, что разработка методов оценки СУФР должна
проводиться с учетом особенностей предприятий.
На современном этапе экономического развития, обеспечение
конкурентоспособности предприятия возможно лишь при переходе с
традиционного на инновационный тип хозяйственной деятельности. Поэтому все больше предприятий проявляют желание встать на этот путь,
разрабатывая и внедряя разнообразные проекты для осуществления необходимых изменений. Инновационные изменения крайне сложны как с
точки зрения их организации, так и с точки зрения финансирования1.
В современных условиях финансовый менеджмент предприятия
приобретает первостепенное значение, так как именно предприятия с
эффективной системой управления финансами смогут максимизировать
свои рыночные усилия, предложить рынку свои услуги и получить за их
осуществление максимально возможную цену, позволяющую сполна
Ольве Н., Рой Ж., Ветед М. Оценка эффективности деятельности компании. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.
1
‹69›
1/2014
окупить все затраты, а также существенно повысят эффективность внутренних и внешних инвестиционных проектов.
Рациональное управление финансами предприятия, автоматизация
управленческой отчетности, возможность оперативно отслеживать движение и целевое использование денежных средств позволяют планировать и прогнозировать развитие компании, принимать обоснованные
управленческие решения1. Управление финансами предприятий – это
управление в сфере денежных отношений относительно формирования,
распределения и использование денежных доходов, накоплений и финансовых ресурсов с целью наиболее эффективного их использования и
повышение платежеспособности предприятия. Основная задача финансового менеджмента по мобилизации и использованию денежных фондов предприятий состоит в максимизации их реальных пассивов и активов. При этом важнейшее значение имеют следующие вопросы финансового менеджмента:
– планирование и прогнозирование финансовой деятельности. Финансовые службы предприятий разрабатывают финансовые планы, которые представляют собой прогнозы объема производства и реализации продукции, развития научно-технического прогресса, внедрения новых управленческих решений и обеспечения их финансовыми
ресурсами;
– принятие наиболее целесообразных решений в процессе инвестирования средств;
– координация финансовой деятельности со всеми службами предприятий. Например, решения в области маркетинга влияют на объем реализации, что, в свою очередь, оказывает воздействие на размер прибыли и инвестиций;
– проведение операций на финансовом рынке по мобилизации дополнительных капиталов, реализации собственных акций и облигаций.
Планирование занимает центральное место в управлении финансами. Это объясняется тем, что при планировании всесторонне оценивается состояние финансов того или другого субъекта хозяйствования, выявляются возможности увеличения финансовых ресурсов, направления
их более эффективного использования. Соответствующие управленческие решения в процессе планирования принимаются на основе анализа
финансовой информации, которая должна быть достаточно полной и достоверной. Финансовый план должен являться полным финансовым
отображением всей планируемой деятельности предприятия. Это определяет комплексный подход к разработке системы финансового планирования: она должна охватывать все основные структурные элементы
предприятия и все существенные этапы идущих в них процессов. Оперативное управление представляет собой комплекс мероприятий, разраба1
Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление. – М.: Омега-Л, 2005.
‹70›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
тываемых на основе оперативного анализа складывающейся текущей
финансовой ситуации; их цель – получение максимального эффекта от
перераспределения финансовых ресурсов при минимуме затрат. Основное содержание оперативного управления заключается в маневрировании финансовыми ресурсами ради своевременного выполнения необходимых мероприятий, а также устранения возможных затруднений на отдельных участках финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Источниками такого маневрирования могут быть резервные фонды,
сверхплановые финансовые ресурсы, кредиты банков и др.
Контроль как элемент управления осуществляется как на стадии
планирования, так и на стадии оперативного управления. Он призван
обеспечить полное и своевременное поступление денежных средств в
централизованные и децентрализованные фонды финансовых ресурсов,
доведение их до получателя, экономное и целевое использование.
При диагностике существующей системы управления финансами
на предприятии, прежде всего, оценивается, насколько управленческая
отчѐтность отражает экономическое состояние компании, насколько существующая методика управления соответствует задачам предприятия,
и насколько автоматизированы процессы управления. В результате анализа существующей системы управления финансами, следует разработать эскизный проект, который включает в себя идеальную модель работы предприятия. Очевидно, что внедрить подобный проект практически
невозможно, поэтому следует доработать его с учетом реалий работы
предприятия. Довольно часто совершенствование управления финансами может «уткнуться» в оснащение компании необходимой техникой
или отсутствие программного обеспечения, отсутствие денежных
средств на внедрение идеального проекта, а также в низкий уровень подготовки персонала компании. Исходя из реалий работы компании, разрабатывается более «приземлѐнный» документ, включающий в себя
список организационных мероприятий, которые должны быть реализованы на предприятии. Кроме того, разрабатываются необходимые нормативные документы, описываются бизнес-процессы, а также производится модификация существующей автоматизированной системы. Автоматизация финансов – современнейшая тенденция в управлении, как
предприятия в целом, так и финансами в частности. Автоматизированная система – это основной шаг к эффективному управлению и развитию бизнеса. Автоматизация бизнеса необходима в первую очередь динамично развивающимся организациям, которые стремятся занять лидирующие позиции на рынке. Автоматизированные системы управления
финансами предприятия служат инструментом для получения конкурентного преимущества перед другими организациями.
Автоматизированные финансовые системы на предприятиях позволят руководителям среднего и высшего звена получать оперативную
‹71›
1/2014
информацию о финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
контролировать доходы и расходы, существенно повысить свою прибыль, увеличить продажи, успешно реализовывать инвестиционные проекты. Вследствие чего повысится конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность предприятия, снижается вероятность денежных махинаций на предприятиях.
На результативность производственно-коммерческой деятельности любого предприятия существенное влияние оказывают управление
процессом функционирования и организационная структура, в рамках
которой этот процесс осуществляется. Правильно выбранная структура
позволяет обеспечить предприятию или компании полную занятость
персонала, гибкость в использовании ресурсов и соответствие требованиям рынка. Таким образом, мы неизбежно приходим к необходимости
большей или меньшей реорганизации системы управления инновационной деятельностью предприятия. Для принятия обоснованных и оперативных решений руководству часто необходимо в короткие сроки просчитать и сравнить несколько вариантов планов. Таким образом, инновации – это не только использование высоких технологий, но и инновации в сфере управленческих решений.
Для реализации большинства стоящих перед предприятием задач
необходима реорганизация системы управления предприятием на основе
новых управленческих технологий. Предприятие, намеревающееся работать гибко, неизбежно приходит к необходимости использования инновационных подходов1. Для значительного количества крупных промышленных предприятий, совершенствование системы управления финансами означает, в том числе, финансовое реформирование и реструктуризацию. Структурные преобразования строятся на экономически
обоснованной стратегии реформирования. В соответствии с ней и разрабатывается система финансового управления предприятием, как система
планирования, учета и контроля предприятия в процессе его финансового реформирования и реструктуризации.
Для эффективной реализации задач, стоящих перед предприятием,
необходимо разработать систему управления инновационной деятельностью, основа которой - разбиение сложного процесса на простые компоненты на основе проектного подхода и выстраивание своеобразного
управленческого «конвейера». Это дает целый ряд эффектов: работа из
процесса превращается в целенаправленное движение, резко возрастает
производительность труда, снижается количество ошибок. Для реализации такого подхода необходимо разработать эффективную организационную структуру, систему управления финансами, сформировать службу маркетинга, обеспечить документооборот, т.е. детально сформулироОльве Н., Рой Ж., Ветед М. Оценка эффективности деятельности компании. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.
1
‹72›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
вать правила работы предприятия, в основных чертах общие для всех
компаний инновационной направленности.
Можно сделать следующий вывод: инновационное развитие предприятия необходимо точно также проектировать, как и любую систему.
Необходимо не только определить задачи, стоящие перед предприятием,
но и создать систему, обеспечивающую переход предприятия в это состояние, определить необходимые ресурсы, разработать бизнеспроцессы инновационной деятельности. Только так можно рассчитывать
на успех.
Содержательной основой системы финансового управления промышленным предприятием, адекватно учитывающей уровень воздействия и способы избежать финансовых рисков, является бюджетирование. Управление денежными потоками сложных хозяйственных комплексов, какими являются промышленные предприятия, не может не использовать схемы поведенческого моделирования возможных результатов движения денежных ресурсов. Разработка финансовых моделей
оценки и управления финансовыми рисками – это часть общей системы
бюджетирования на предприятии. Они являются достаточно надежным
инструментом оценки и управления всей системы финансовых рисков на
предприятии, поскольку позволяют взвешивать разные уровни рисков в
связи с различными факторами воздействия на них и уровнями управляемости ими.
В целом, система управления финансами предприятия должна
обеспечивать для руководства прозрачность финансового состояния и
движения финансовых ресурсов, формирование наиболее выгодных вариантов финансовых планов, оперативный учет фактической информации, контроль отклонения от плана. В связи с этим, основой системы
управления финансами на предприятии являются: согласованный анализ
материальных потоков и финансовых потоков, как по отдельным товарным группам и подразделениям, так и по предприятию в целом; сочетание планирования и контроля реализации планов на базе согласования
плановых документов с системой бухгалтерского учета и отчетности.
Это дает возможность формирования согласованных финансовых планов как по предприятию в целом, так и по его подразделениям и направлениям деятельности. Создаваемая система управления финансами
предприятия должна давать возможность решать следующие задачи
управления финансами:
– оценка финансового состояния предприятия;
– финансовая оценка основных направлений деятельности (затраты,
прибыль, рентабельность и другие показатели по товарным группам,
подразделениям, контрагентам);
– выбор наиболее прибыльного варианта ассортиментной политики
(состава ассортимента и объемов продаж по его позициям);
‹73›
1/2014
–
–
–
формирование бюджетов подразделений и контроль их выполнения;
планирование и контроль финансовых потоков;
проверка финансовой реализуемости планов продаж и планов закупок;
– прогноз и предотвращение банкротства и форс-мажорных ситуаций;
– определение сроков, объемов и целесообразности взятия кредитов;
– анализ, планирование и контроль прибылей и убытков;
– анализ, планирование и контроль изменения структуры баланса
(структуры капитала и др.).
В результате совершенствования системы управления финансами
на предприятии, менеджмент компании должен получить больше возможностей по принятию бизнес-решений, отчетность компании должна
стать более прозрачной для инвесторов и акционеров, что позволит повысить оперативность работы и инвестиционную привлекательность
компании.
Таким образом, среди рассмотренных механизмов действия политики управления рисками, мы выделили наиболее эффективные применительно к предприятию с учетом специфики условий хозяйствования
отечественных предприятий: лимитирование и диверсификация финансовых рисков. Оценка результативности применяемых механизмов оптимизации риска осуществляется на основе сравнения фактически сложившегося или прогнозируемого рискового положения предприятия с
исходным.
1.
2.
3.
4.
Литература:
Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Каспине Р.Г. Бухгалтерская отчетность в системе корпоративного управления. – М.: «Бухгалтерский учет», 2004.
Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление. – М.: ОмегаЛ, 2005.
Ольве Н., Рой Ж., Ветед М. Оценка эффективности деятельности компании. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.
УДК 368.9.06.
Асакеева А.К.,
магистрант ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В статье исследовано медицинское страхование населения.
Ключевые слова: Медицинское страхование, страховая медицина, основные системы экономического функционирования здравоохранения, принципы организации страховой медицины.
‹74›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
КАЛКТЫН МЕДИЦИНАЛЫК ЖАКТАН КАМСЫЗДАНДЫРУУ
Негизги сөздөр: медициналык жактан камсыздандыруу, камсыздандык медицина, саламаттыктынын сактоонун экономикалыктын аракет кылуунун негизги тутуму, камсыздандыктынын
медицинанын уюштуруунун принциптери
MEDICAL INSURANCE OF THE POPULATION
In a complex of social and economic reforms carried out now the
major place is taken by development of insurance medicine transition to
which is caused by specifics of the market relations in health care and
development of sector of paid services. Medical insurance allows each
person to compare directly necessary costs of health protection with a
condition of own health.
Keywords: Medical insurance, insurance medicine, main systems
of economic functioning of health care, principles of the organization of
insurance medicine.
Одним и очень важным социальным результатом нынешнего
перехода к рынку является утрата практически всеми слоями населения привычных жизненных ориентиров и движение к распаду
старой системы жизнеобеспечения. Трансформационные изменения
современного кыргызского общества коснулись практически всех
сфер общественной жизни. В здравоохранении они имеют противоречивый характер, поскольку трудности перехода от государственной к бюджетно-страховой модели медицинского обслуживания затронули интересы всех субъектов, включенных в эту систему.
В целях предотвращения дальнейшего падения уровня жизни
кыргызстанцев, прекращения развала социальной сферы, возрождения ее основ на качественно новом фундаменте требуется создание
системы равномерного, справедливого распределения тяжести кризисного периода между различными социальными группами, системы социальной защиты, адекватной рыночной экономике, работающей на нужды человека, его всестороннее развитие.
В комплексе проводимых в настоящее время социальноэкономических реформ важнейшее место занимает развитие страховой медицины, переход к которой обусловлен спецификой рыночных отношений в здравоохранении и развитием сектора платных услуг. Медицинское страхование позволяет каждому человеку
напрямую сопоставлять необходимые затраты на охрану здоровья с
состоянием собственного здоровья.
‹75›
1/2014
Кризис экономики страны привел к падению производства изделий медицинского назначения, разрыву кооперационных и внешнеэкономических связей, закрытию ряда нерентабельных объектов
медицинской промышленности. Разрыв хозяйственных связей вызвал неблагополучную ситуацию со снабжением государственных
лечебных учреждений лекарственными средствами, современной
медицинской техникой.
Соизмерять потребность в медицинской помощи и возможность ее получения следует вне зависимости от того, кем произведены затраты: непосредственно индивидуумом, предприятием,
предпринимателем, профсоюзом или обществом в целом.
В мировой практике организации медико-санитарного обслуживания сложились три основные системы экономического функционирования здравоохранения – государственная, страховая и
частная:
1 государственная система основана на принципе прямого финансирования лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и гарантирует бесплатную медицинскую помощь;
2 в основу страховой системы заложен принцип участия граждан,
предприятий или предпринимателей в финансировании охраны
здоровья напрямую или через посредничество страховых медицинских компаний (организаций);
3 частная медицина в настоящее время представлена частнопрактикующими врачами, клиниками и больницами, находящимися
в частной собственности. Их финансирование осуществляется за
счет платного медицинского обслуживания пациентов.
Систему медицинского страхования целесообразно рассматривать в двух аспектах. В узком смысле медицинское страхование
представляет собой процесс поступления финансовых ресурсов и
их расходование на лечебно-профилактическую помощь. При этом
медицинское страхование дает гарантию получения этой помощи,
причем ее объем и характер определяется условиями страхового
договора.
Медицинское страхование, способствуя накоплению необходимых средств, а также формированию системы платной медицины, выступает как эффективный источник финансирования здравоохранения. В условиях страховой медицины реализуется принцип:
«Здоровый платит за больного, а богатый – за бедного».
Медицинское страхование по характеру оказываемой помощи
подразделяется на обязательное и добровольное.
‹76›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Обязательное медицинское страхование является составной
частью государственного социального страхования и обеспечивает
всем гражданам Кыргызстана равные возможности в получении
медицинской лекарственной помощи, предоставленной за счет
средств ОМС в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского страхования.
Обязательное медицинское страхование в отличие от добровольного охватывает все страховые риски независимо от их вида.
Добровольное медицинское страхование является дополнением к обязательному страхованию. Осуществляется оно на основе
программ ДМС и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами
обязательного медицинского страхования.
Обязательное медицинское страхование является всеобщим.
Добровольное медицинское страхование может быть коллективным
и индивидуальным.
При коллективном страховании, как правило, в качестве страхователя выступает предприятие, организации и учреждения, которые заключают договор со страховой организацией по поводу страхования своих работников или иных физических лиц (членов семей
работников, пенсионеров и т.д.).
При индивидуальном страховании, как правило, в качестве
страхователя выступают предприятия, организации, учреждения,
которые заключают договор со страховой организацией по поводу
страхования своих работников или иных физических лиц (членов
семей работников, пенсионеров и т.д.).
При индивидуальном страховании, как правило, в качестве
страхователя выступают граждане, которые заключают договор со
страховой организацией по поводу страхования себя или другого
лица (родственника и т.д.) за счет собственных средств.
Далее рассмотрим основные принципы организации страховой медицины:
1 сочетание обязательного и добровольного характера медицинского страхования, его коллективной и индивидуальной форм;
2 всеобщность участия граждан в программах обязательного медицинского страхования;
3 разграничение функций и полномочий между республиканскими (бюджетными) и территориальными (внебюджетными) фондами медицинского страхования;
4 обеспечение равных прав застрахованных;
5 бесплатность предоставления лечебно-диагностических услуг в
рамках обязательного страхования.
‹77›
1/2014
Итак, любое государство в целях поддержания социального
мира в обществе должно иметь систему социальной защиты. Механизм оказания социальной помощи определяется общественнополитическим и экономическим устройством общества. В протекающем в настоящее время процессе переструктурирования экономики и общества системе социальной защиты отводится особая роль.
Правильно выбранные социальные меры существенно способствуют смягчению негативных явлений переходного периода с тем,
чтобы иметь возможность контролировать важнейший фактор социальной напряженности. Систему социальной защиты, ориентированную на прежние экономические и политические реальности,
следует перестроить таким образом, чтобы она отвечала требованиям свободного общества с рыночной экономикой. Государство
должно взять на себя заботу о равных стартовых условиях и справедливом вознаграждении по результатам с тем, чтобы свободно
действовали движущие силы рыночного хозяйства. В то же время
государство должно осуществлять защиту социально слабых членов общества. Государственные социальные программы должны
быть направлены на решение таких первоочередных задач, как
охрана здоровья, обеспечение минимальных доходов, организация
рынка труда, экологическая защита населения. Все программы повышения благосостояния – это программы поиска компромисса
между равенством и эффективностью. Система социальной защиты
в целом способна эффективно выполнять свои задачи только благодаря взаимодействию основных принципов его организации. Принципу страхования, как наиболее отвечающему основополагающим
принципам рыночной экономики, придается особое значение в
странах, ориентированных на рынок. Медицинское страхование занимает особое место в системе социального страхования. Оно связано с другими видами социального страхования и имеет свою специфику. Медицинское страхование может выступать в виде частного, регулируемого и бюджетного страхования здоровья.
Таким образом, в экономико-социальном отношении переход
на страховую медицину в Кыргызской Республике является объективной необходимостью, которая обусловлена социальной незащищенностью пациентов и работников отрасли, а также ее недостаточной финансовой обеспеченностью и технической оснащенностью. Неудовлетворительная обеспеченность объектов здравоохранения оборудованием и инструментарием, медикаментами, большая
степень износа существующего медицинского оборудования свидетельствовали об их невысоком организационно-техническом
уровне.
‹78›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Список литературы:
1. Кузьменко М.М., Баранов В.В., Шименко Ю.В. Здравоохранение
в условиях рыночной экономики/Под ред. Э.А. Нечаева, Е.Н. Жильцова.
- М.: Медицина, 2010, с. 156
2. Лаврова Ю. Обязательное медицинское страхование - опыт ФРГ//Финансы
2011 № 8, с. 18
3. Основы страховой деятельности: Учебник/отв. ред. проф. Т.А. Федорова.
- М.: БЕК, 2011. с 129
4. http://www.dissercat.com/content/meditsinskoe-strakhovanie-kak-sredstvosotsialnoi-zashchity-naseleniya-v-rynoc hnoi-ekonomike#ixzz2qUOtOmOR
5. http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-sotsiologiya/a11.php
УДК 368.9.06.
Асакеева А.К.,
магистрант КНУ им. Ж.Баласагына
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В КЫРГЫЗСТАНЕ
В статье рассматривается совершенствование медицинского страхования в Кыргызской Республике, развитие страхования
зависит от уровня развития законодательной базы, эффективности проводимой государством налогово-бюджетной и денежнокредитной политики, качества надзора за страховой деятельностью и качественного состояния страховых организаций и предложено внедрение большинства инструментов регулирования,
применяющихся в развитых странах.
Ключевые слова: Медицинское страхование, страховая медицина, основные системы экономического функционирования здравоохранения, принципы организации страховой медицины.
The article deals with the improvement of health insurance in the
Kyrgyz Republic, the development of insurance depends on the level of
development of the legislative framework, the effectiveness of the state's
fiscal and monetary policy, the quality of insurance supervision and
qualitative state insurance companies and suggested the introduction of
the majority of regulatory instruments that are used in developed countries.
Keywords: Medical insurance, insurance medicine, main systems
of economic functioning of health care, principles of the organization of
insurance medicine.
‹79›
1/2014
В результате реформы системы социального страхования при
социально ориентированной рыночной экономике должны быть достигнуты следующие основные цели:
- формирование различных видов социального страхования и разветвленной инфраструктуры, позволяющей обеспечить застрахованным гражданам социальные гарантии;
- построение страховых систем с учетом профессиональных и региональных особенностей, обеспечивающих точный расчет финансовых средств, достаточных для выполнения обязательств по
конкретным видам страхования;
- обязательное участие работающих во взносах по большинству
видов социального страхования и повышение их ответственности за формирование условий своей жизни;
- осуществление социального страхования структурами, не находящимися в непосредственном ведении государства;
- развитие механизмов самоуправления и саморегуляции в страховых структурах.
Все вышеперечисленное можно отнести и к системе обязательного медицинского страхования. Конечно, сразу добиться осуществления данных целей очень трудно. Однако, несмотря на все
проблемы, связанные с внедрением в Кыргызской Республике обязательного медицинского страхования, организационно эта система
уже внедрена.
В условиях кризисного состояния здравоохранения большое
значение должно придаваться социальной значимости медицинского страхования, изысканию дополнительных возможностей восстановления здоровья граждан. В условиях расширения рынка медицинских услуг страховые организации могут взять на себя значительную долю долгосрочного кредитования бюджетного сектора
экономики.
Система медицинского страхования, как один из секторов рыночной экономики, формирует собственную структуру финансовых
ресурсов и затрат, вступает в финансовые отношения с другими
субъектами финансового рынка. Формирование страхового рынка
медицинских услуг должно базироваться на универсальной правовой базе. Необходимо выработать, в частности, экономические и
правовые требования, предъявляемые к созданию любых страховых
организаций; критерии оценки возможной сферы страховых операций, исходя из организационно-правового статуса страховой медицинской организации; размера основного капитала, запасных фондов.
‹80›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Как показывает практика, эффективность страхования повышается за счет удовлетворения растущего спроса на медицинские
страховые услуги даже за короткий период действия его региональных видов. Задачей страховых организаций является придание медицинскому страхованию более гибкой, удобной и выгодной формы.
При анализе экономических факторов, обеспечивающих
нормальное функционирование системы обязательного медицинского страхования, необходимо рассматривать всю совокупность
возникающих финансовых отношений. Здесь можно выделить три
основные группы отношений, сложившихся в ходе реализации закона КР "О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике".
Первая группа: государство (в лице фондов ОМС) - страхователи (в лице хозяйствующих субъектов, работодателей и администраций территорий). Эта группа взаимоотношений связана с аккумулированием денежных ресурсов.
Вторая группа: лечебно-профилактическое, фармацевтическое учреждение или организация независимо от формы собственности либо лицо, ведущее частную медицинскую практику или
фармацевтическую деятельность, имеющие лицензию на занятие
данным видом деятельности и осуществляющие медицинские, профилактические, реабилитационные, оздоровительные, фармацевтические услуги, эта группа отношений связана с расходованием денежных средств.
Третья группа: обязательного медицинского страхования объем и условия оказания медицинских и профилактических услуг,
лекарственного обеспечения, предоставляемых поставщиками на
основе договоров по обязательному медицинскому страхованию.
Эта группа отношений охватывает как аккумулирование, так и расходование денежных ресурсов. От устойчивости связей между данными субъектами зависит устойчивость всей системы обязательного медицинского страхования. Это так называемые внутренние связи, являющиеся составной частью самой системы и определяющие
ее устойчивость изнутри.
Анализ различных предложений, высказываемых по поводу
дальнейшего реформирования здравоохранения, позволяет выделить несколько принципиальных направлений, вокруг которых и
идут споры.
Один из подходов предполагает создание независимых от
органов управления здравоохранения финансово-кредитных учре‹81›
1/2014
ждений, которые аккумулируют все бюджетные средства здравоохранения и управляют ими. При этом они способствуют демонтажу командной системы в здравоохранении, разрабатывают и внедряют "правила игры" для субъектов медицинского страхования,
осуществляют организационно-методическую деятельность, создают условия для формирования рынка медицинских услуг.
Управление денежными средствами предполагает медикоэкономический анализ эффективности программ ОМС, выбор оптимального способа оплаты медицинской помощи.
Следует также отметить, что добровольное медицинское
страхование на территории Кыргызстана отличается от аналогичного вида страхования в развитых странах, население которых характеризуется высокой степенью платежеспособности. Низкие доходы
населения КР, финансовая неустойчивость предприятия, непредсказуемость событий в политической и экономической областях ограничивают рамки добровольного медицинского страхования. Оно
распространяется в основном на физических и юридических лиц,
получающих достаточно высокие доходы. Поэтому для нашей
страны характерны виды добровольного медицинского страхования, как страхование по одному заболеванию. Большинство медицинских учреждений в Кыргызстане не может в настоящее время
предоставить пациентам разнообразную, качественную и в нужном
объеме медицинскую помощь.
Для развития медицинского страхования в КР надо внедрить
возвратное страхование.
Возвратное страхование - это страхование, при котором
часть неизрасходованных за определенный период времени средств
страховых фондов возвращается страховщиком страхователям либо
застрахованным. В системе социального страхования оно используется редко.
Подводя итоги, следует отметить, что к настоящему периоду в
целом был создан страховой рынок и система его регулирования,
отвечающая потребностям своего времени.
Система регулирования была создана практически «с нуля»,
быстрыми темпами и с учетом опыта развитых стран. На орган
страхового надзора был возложен широкий круг обязанностей, проведен огромный объем работ, разработана нормативнометодическая база регулирования, проведены через процедуру лицензирования и регистрации все субъекты страхового рынка. Было
задействовано большинство инструментов регулирования, применяющихся в развитых странах.
‹82›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
К упущенным возможностям следует отнести отсутствие механизма участия государственных органов в случае конфликта
между страхователем и страховщиком (как обанкротившимся, так и
действующим, но по каким-то причинам, не выполнившим обязательства перед клиентом). Также можно назвать то обстоятельство,
что, не было в полной мере использовано косвенное регулирование
и стимулирование развития страхования, особенно налоговое. Если
бы для добровольного страхования были предусмотрены налоговые
стимулы, успехи страховщиков были бы более значительными.
Однако, несмотря на все недоработки, практика страхования
подтвердила, что нормальное развитие рынка возможно только при
наличии эффективной системы государственного регулирования.
Развитие страхования, зависит от уровня развития законодательной базы, эффективности проводимой государством налоговобюджетной и денежно-кредитной политики, качества надзора за
страховой деятельностью и качественного состояния страховых организаций.
Министерством финансов совместно с Национальной ассоциацией страховщиков разработана и принята «Концепции развития
страхования в Кыргызской республике», которая определяет перспективы и мероприятия в области развития страхования в Кыргызской Республики до 2010 года.
В результате выполнения данных мероприятий, при условии
устойчивости положительных тенденции экономики Кыргызской
Республики в целом, основные количественные характеристики
отечественного страхового рынка (объем страховых взносов и емкость страховых компаний) должны возрасти порядка в 10-12 раз.
Наиболее динамичными темпами развития страхования в течение 35 лет должны стать имущественное страхование ответственности и
обязательное страхование гражданской ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей, гражданской ответственности
перевозчика опасных грузов гражданской ответственности эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Следствием
этого должен стать рост отношения страховых взносов к внутреннему валовому продукту, и достигнуть 3 процентов.
Список литературы:
1. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О медицинском страховании
граждан в Кыргызской Республике".
‹83›
1/2014
2. Кузьменко М.М., Баранов В.В., Шименко Ю.В. Здравоохранение в услови-
3.
4.
5.
6.
ях рыночной экономики/Под ред. Э.А. Нечаева, Е.Н. Жильцова. - М.: Медицина, 2010, с. 156.
Лаврова Ю. Обязательное медицинское страхование - опыт ФРГ//Финансы
2011 № 8, с. 18.
Основы страховой деятельности: Учебник/отв. ред. проф. Т.А. Федорова.
- М.: БЕК, 2011. с 129.
http://works.tarefer.ru
Страхование в Кыргызской Республике: Опыт, проблемы и перспективы
развития, Бишкек-2005, сборник материалов проекта ТАСИС [1, с. 200].
УДК 336.3
Асанов У.Ж.,
магистрант КНУ им. Ж.Баласагына, ИЭФ ЭФКм 1-08
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В данной статье рассматривается значение инвестиций в
экономике нашей страны. Дается краткий анализ внутренних и
внешних источников инвестиций. Раскрываются некоторые проблемы вложения капиталов Кыргызской Республики.
Ключевые слова: инвестиции, технологическое развитие, инвестиционный климат.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАСЫНЫН
ӨНҮГҮШҮНДӨГҮ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН ОРДУ
Берилген макалада биздин өлкөнүн экономикасы үчүн инвестициялардын мааниси каралды. Тышкы жана ички инвестиция
булактары жөнүндө кыска анализ жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасына кошумчаланган капиталдардын кээ бир көйгөйлөрү ачылып
көрсөтүлдү.
Негизги сөздөр: инвестициялар, технологиялык өнүгүү, инвестициялык климат.
THE ROLE OF INVESTMENT IN ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
This article discusses the importance of investment in the economy
of our country. A brief analysis of internal and external sources of in‹84›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
vestment.Revealed some problems investing capital of the Kyrgyz Republic.
Keywords: investment, technological development, investment climate.
В любом обществе инвестиции предопределяют общий рост
экономики. Это то, что «откладывают» на завтрашний день, чтобы
иметь возможность больше потреблять в будущем. Важной макроэкономической пропорцией выступает соотношение накопления и
потребления в ВВП страны. Норма накопления показывает, какая
часть ВВП инвестируется в основной капитал для расширения производства.
При инновационном обновлении структуры экономики важно
определить перспективные направления ее технологического развития с учетом научно-технического, кадрового потенциала, а также мирового опыта. Как и прежде, сейчас для нашей страны нерационально копировать технологическую структуру зарубежных
стран или этапы движения к ней.
Следует выделить и осмыслить наиболее полезное, но необходимо найти свой способ решения задачи высокотехнологического
типа развития. Прежде всего, общим является принцип: чтобы достигнуть успеха в технологическом развитии, важно поставить такую цель перед обществом и государством, консолидировать нацию
для выполнения этой важнейшей общенациональной задачи.
В этой связи нам полезно определиться, какая общенациональная цель стоит в области технологического развития не только
перед законодательной и исполнительной властью, но и обязательно деловыми кругами и научно-техническим сообществом Кыргызстана.
В начале рыночных реформ первоочередным для правительства было быстрое беспрецедентное и масштабное проведение приватизации и разгосударствления собственности. А также либерализации цен, ликвидации сложившихся институтов планирования финансирования и кредитования, налогообложения, оплаты труда, социальных выплат. Далее ориентация на формированные методы передела собственности и либерализации ценообразования привела к
тому, что общенациональной проблемой стало не развитие экономики, а борьба за выживание в условиях инфляции, хронического
кризиса неплатежей и нехватки средств не только на развитие, но и
на простое, на воспроизводство.
‹85›
1/2014
Что касается научно-технического развития, то правительство
в течение 16 лет рыночных реформ постоянно объявляет приоритетной задачей привлечение в страну прямых иностранных инвестиций. Под ними понимается приобретение зарубежными инвесторами пакета акций, достаточного для получения прав собственника акционерной компании.
Но нам нельзя забывать, что республика имеет малые масштабы рынка и поэтому любой успешной реализованной инвестиционный проект становится весомым вкладом в развитие всей экономики и дает возможность обеспечения «быстрого эффекта» для инвестора. Рынок Кыргызстана по многим отраслям экономики пока недостаточно освоен инвесторами, поэтому на нем практически отсутствуют конкуренты. Для любого инвестора существует возможность быстрого повышения эффективности производства и сокращения затрат путем замены устаревшей технологии, имеющее место в ключевых сферах экономики.
Но дешевая и квалифицированная рабочая сила позволяет
обеспечить хорошие прибыли для инвесторов. Быстрая адаптивность кыргызстанцев к переменам дает возможность инвесторам
эффективно задействовать человеческие ресурсы страны в использовании современных технологий и новых методов управления. Эти
сравнительные преимущества дают для нашей страны большой
шанс в достижении инвестиционной привлекательности. За последние годы республика сделала многое, чтобы добиться привлекательного инвестиционного климата.
Здесь нужно отличить следующие преимущества:
- республика стала членом ВТО;
- введена частная собственность на землю;
- существуют и постепенно совершенствуются дороги, охватывающие всю территорию страны и многое другое. Несмотря на эти
преимущества, существуют трудности, которые необходимо
устранить для увеличения объема внутренних и иностранных
частных инвестиций.
Инвестиционная политика правительства должна быть конкретной, отвечающей требованиям рыночной экономики, направленной на оживление инвестиционного процесса. Она должна основываться на организационных мерах. Это подготовка, анализ и
отбор высокоэффективных инвестиционных проектов.
Основным источником внутренних инвестиций должны стать
собственные средства предприятий и организаций государственного и частного секторов, в перспективе необходимо довести их до
‹86›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
50% в общем объеме капитальных вложений, что соответствует
уровню развитых стран. Немаловажную роль играют в этом процессе бюджетное финансирование и банковский кредит. Одним из
источников внутренних инвестиций являются сбережения широких
слоев населения. Роль сбережений лиц наемного труда, не являющихся одновременно предпринимателями, весьма значительна, и не
совпадение процессов сбережения и инвестирования может приводить экономику в состояние, отклоняющее от равновесия. На сегодняшний день источниками внутренних инвестиций в Кыргызской
Республике в основном является средства сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Но для увеличения объемов капиталовложений в республике
недостаточно своего капитала. Притока внешних инвестиций можно ожидать из различных источников:
- международные финансовые организации;
- государство;
- компании;
- частные лица и другие.
На сегодня Европейский банк развития и реконструкции,
Всемирный банк, азиатский банк развития, МВФ, Исламский банк
развития и другие намерены направить средства на финансирование инвестиционных проектов на развитие телекоммуникации,
строительство автодорог, техническое оснащение Бишкекскогохимфармзавода, предприятий Кумтор и Джеруй и другие.
В связи с фактической ограниченностью финансовых и материальных ресурсов, не позволяющей обеспечить одновременно
поддержку всех отраслей экономики, предполагается осуществить
ряд мер по развитию таких отраслей, которые используют в основном местные сырьевые ресурсы. Они не требуют больших вложений и других затрат, а также отраслей, имеющих жизненно важное
значение для функционирования экономики республики. Наиболее
приоритетными для инвестирования должны стать следующие отрасли экономики:
- электроэнергетика, надо уделять особое внимание переводу
частного и коммунального сектора на электроотопление;
- газовая промышленность, в этом секторе надо завершить прокладку участка газопровода Ташкент-Бишкек-Алматы и начать
строительство компрессорной станции в селе Сокулук;
- угольная промышленность, предусмотреть дальнейшее развитие
малых предприятий по добыче угля открытым образом;
‹87›
1/2014
цветная металлургия, продолжить строительство ТашКумырского завода полупроводниковых материалов и СарыДжазского оловорудного предприятия;
- сельское хозяйство, надо максимально сосредоточить финансовые ресурсы на строительстве водохозяйственных объектов;
- перерабатывающая промышленность, надо обеспечить ввод в
действие Аксуйскогокукурузоперерабатывающего, Ачинскогоплодоперерабатывающего комбинатов;
- инфраструктура, направлять капитальные вложения в первую
очередь на развитие коммунального хозяйства, образования,
здравоохранения, пассажирского электрического транспорта.
В целях продвижения инвестиций будут вноситься необходимые и возможные изменения в налоговое законодательство для повышения уровня нейтральности налоговой системы по отношению
к иностранным и отечественным инвесторам, а также для стимулирования притока инвестиций в страну. Будут внесены изменения в
таможенное законодательство в сторону его упрощения, прозрачности.
Надо эффективно развивать свободно-экономические зоны
(СЭЗ), используя в качестве экспортных центров точки инвестиционного роста. Деятельность свободных экономических зон необходимо привести в соответствие с международными стандартами.
Необходимо качественным образом усилить институты по привлечению прямых инвестиций. Большое внимание уделять обучению
профессиональных менеджеров в подготовке инвестиционных проектов.
На сегодняшний день по данным Национального статистического комитета инвестиции в нашей стране выглядит таким образом: инвестиции в основной капитал (строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение объектов) возросли по сравнению с четвертым кварталом 2013 года на 33,1% и составили 5619,9 млн. сомов.
В целом за 2013 год инвестиции в основной капитал увеличились на 18,2%. В структуре инвестиций наблюдается резкий рост
удельного веса инвестиций за счет средств населения с 26,6% в
2005 году до 35,4% в 2013 году.
Инвестиционная активность населения была поддержана высокими темпами жилищного строительства – 8,5%. В то же время,
доля инвестиций за счет внешних источников сократилась с 28,4%
в 2013 году до 19,5% в 2013 году. Таким образом, мы видим, что,
-
‹88›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
несмотря на трудности, привлечение внутренних и внешних инвестиций в экономику страны дает положительные результаты.
Литература:
1. Албанова Н.Т. Роль иностранных инвестиций в развитии села // Материалы республиканской научно-практической конференции.
2. Вандайцев С.В., Воробьев П.П., Иванов В.В. и др. Инвестиции: учебник
для вузов.
3. Лукашин С.Н., Лахнина В.А. Факторы инвестиционных привлекательности регионов.
4. Омуканов Ы.К. Особенности формирования инвестиционных потоков в
период углубления экономических преобразований.
УДК 336.322.14/342
Асанов У.Ж.,
магистрант КНУ им. Ж.Баласагына, ИЭФ ЭФКм 1-08
ПРАВА И ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В настоящей статье описаны основные права и гарантии
защиты инвестиций в Кыргызской Республике, а так же некоторые правовые инструменты, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, которые могут быть применены
иностранными инвесторами для усиления защиты инвестиций.
Ключевые слова: защита, гарантия, законодательство.
RIGHTS AND GUARANTEES INVESTMENT PROTECTION
IN THE KYRGYZ REPUBLIC
This article describes the basic rights and guarantees for the protection of investments in the Kyrgyz Republic, as well as some of the legal instruments provided by the legislation of the Kyrgyz Republic,
which can be used by foreign investors to enhance the protection of investments.
Keywords: protection, warranty, legislation.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ
КОРГОО КЕПИЛДИГИ ЖАНА УКУКТАРЫ
Бул макалада накталай Кыргыз Республикасындагы инвестицияларды коргоо кепилдиги жана незизги укуктары көрсөтүлгөн,
‹89›
1/2014
андан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизги укуктук аспаптар чет өлкөлүк инвесторлор тарабынан
инвестицияларын коргоого колдонууга мүмкүн.
Негизги сөздөр: коргоо, кепилдик, мыйзам чыгаруу.
В Кыргызской Республике существует ряд законов и подзаконных актов, поощряющих и защищающих иностранные инвестиции в Кыргызской Республике. Одним из основных законов является Закон "Об инвестициях в Кыргызской Республике", принятый 27
марта 2003 года. Данный закон №66 гарантирует иностранным инвесторам национальный режим экономической деятельности, применяемый в отношении юридических и физических лиц Кыргызской Республики, свободу выбора формы и объектов инвестиции.
Иностранные инвестор вправе свободно вывезти, в конвертируемой
валюте доход, полученный от инвестиционной деятельности.
Дополнительно действующим правам и гарантиям, Временным Правительством Кыргызской Республики принят Декрет №23
"О защите инвестиций" от 26 апреля 2010 года. Декрет №23 был
принят в результате вреда, причиненного инвестиционному климату Кыргызской Республики из-за нестабильности в стране. Этим
Декретом Временное Правительство еще раз признает важность
иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики и
вновь подтверждает приверженность правительства защите иностранных инвесторов путем обеспечения верховенства закона.
Следом за Декретом №23 18 мая 2010 года Министерство
экономического регулирования издало Приказ №113, которым Министерство утвердило дорожную карту с конкретным планом действий, направленных на восстановление и улучшение инвестиционного климата в Кыргызской Республике. Дорожная карта предусматривает создание правительством комиссии с участием бизнес
сообщества, обеспечение конституционного требования неприкосновенности собственности, возможность предоставления налоговых
льгот в некоторых секторах бизнеса, а также обеспечение постоянного диалога между государственными органами и бизнес сообществом.
Дополнительно к гарантиям, защитам и мерам, принятым действующим руководством страны, законодательство Кыргызской
Республики, предусматривает ряд правовых механизмов, которые
могут быть использованы инвесторами для дальнейшего укрепления защиты своих инвестиций в Кыргызской Республике.
‹90›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Минимизация рисков, относящихся к национализации инвестиций путем применения Двусторонних соглашений о защите инвестиций
В связи с волной национализации имущества предположительно принадлежащей семье и политическим союзникам экспрезидента Бакиева, имевшей место в апреле-июне 2010 года, и
распространением информации о возможных рейдерских захватах
имущества, многие инвесторы вынуждены пересмотреть риск
национализации их имущества. В ходе этого процесса иностранным
инвесторам важно знать о преимуществах существующих Двусторонних соглашений о защите инвестиций, которые подписаны Кыргызской Республикой.
Конституция Кыргызской Республики предоставляет государству право национализировать частную собственность. Процесс
национализации регулируется Гражданским кодексом Кыргызской
Республики, согласно положениям которого для национализации
собственности требуется принятие специального закона о конкретном имуществе, национализация также предусматривает компенсации собственнику национализированного имущества.
Стоит отметить, что Конституция и Гражданский кодекс не
требуют наличия общественных интересов в качестве основы для
национализации и не устанавливают более конкретные правила, как
и когда должна быть выплачена компенсация владельцу национализированной собственности. В соответствии с законодательством
Кыргызской Республики, если инвестор не согласен с условиями
компенсации, то он имеет право оспорить решение о национализации и условия компенсации в судах Кыргызской Республики. Как
многие могут представить, оспаривать решение руководства страны
о национализации и условия компенсации, закрепленное законом, в
судах Кыргызской Республики будет очень трудно.
Однако дополнительная защита от национализации иностранных инвестиций и право на получение справедливой рыночной стоимости и незамедлительной компенсации в большинстве случаев
предусмотрены в Двусторонних соглашениях о поощрении и защите инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и
других стран.
На сегодняшний день Кыргызская Республика является
участником двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций с более чем 30 странами, включая с такими странами как
США, Германия, Швейцария, Казахстан, Россия, Китай, Индия,
Южная Корея и Великобритания. Если граждане или компании
‹91›
1/2014
стран, которые заключили с Кыргызской Республикой соглашение
о поощрении и защите инвестиций инвестируют в Кыргызской Республике, им предоставлены дополнительные гарантии и привилегии, предусмотренные в соглашении.
Например, в соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, инвестиции
британских компаний в Кыргызской Республике могут быть национализированы, исключительно в общественных целях и на недискриминационной основе. При этом, инвесторам из Великобритании
гарантируется быстрая, адекватная и эффективная компенсация.
Такая компенсация должна соответствовать истинной стоимости
национализированных инвестиций и включать проценты по обычной коммерческой ставке вплоть до дня выплаты. Компенсация
должна быть выплачена без задержки и свободно переводимой.
В отличии от законодательства Кыргызская Республики, которое требует наличие соглашения между инвестором и государством, для того, чтобы инвестор мог обратиться в международный
арбитраж большинство соглашений о защите инвестиций позволяют инвесторам, подать в международный арбитраж иск против
Кыргызской Республики даже не имея договора с Кыргызской Республикой. Такой иск может быть инициирован инвестором, если он
полагает, что его права, предусмотренные соглашением о защите
инвестиций, были нарушены Кыргызской Республикой. Такое право предоставленное инвестору, т.е. право обращаться непосредственно в международный арбитраж, а не в суды Кыргызской Республики, увеличивают шансы иностранного инвестора на получение независимого и справедливого решения спора против Кыргызской Республики.
Минимизация рисков, связанных с нестабильностью законодательства Кыргызской Республики и отсутствием независимой судебной системы в Кыргызской Республике
У большинства иностранных инвесторов вызывает обеспокоенность нестабильность законодательства Кыргызстана, которое
часто изменяется и дополняется. Нестабильность правового режима
может привести к неожиданным решениям в связи с изменениями
старого законодательства новым руководством страны. Инвесторы
также обеспокоены тем, что при нарушении их прав и интересов
необходимо обращаться в суды Кыргызской Республики, так как
согласно исследованиям и опросам судебная система Кыргызской
‹92›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Республики считается коррумпированной и политически зависимой, что делает невозможным определить судьбу инвестиций.
В Кыргызской Республике законодательно предлагает несколько вариантов для инвесторов, которые могут свести к минимуму риски, связанные с нестабильностью правового режима и
коррупции в судебной системе. Согласно Гражданскому кодексу,
иностранные инвесторы при заключении различных договоров (инвестиционных соглашений, договоров займа, договоров о куплипродажи долей участия, товаров и услуг и т.д.) имеют право по договоренности с другой стороной договора предусмотреть применение к договору и их взаимоотношениям, вытекающих из договора,
законодательство любого иностранного государства. Например,
стороны инвестиционного соглашения могут принять решение о
том, что английское право будет применяться к инвестиционному
соглашению, так как иностранный инвестор знаком санглийском
правом и считает, что оно является более благоприятным и предсказуемым. В то же время, несмотря на то, что выбор иностранного
права может быть хорошим ходом, существует ряд исключений, когда законодательство Кыргызской Республики обязывает стороны
применять кыргызское законодательство. Примером может служить
договор, связанный с земельным участком или любым другим недвижимым имуществом, находящимся в Кыргызской Республике.
Кыргызское законодательство также предоставляет иностранному инвестору право обращаться за защитой в суды иностранных
государств или арбитраж, тем самым, предоставляя им возможность выбрать наиболее предпочтительный правовой орган для разрешения спора. Как отмечено выше, даже при отсутствии конкретного соглашения о проведении арбитражного разбирательства, если
права иностранного инвестора из страны, с которыми Кыргызская
Республика заключила соглашение о защите инвестиций, были
нарушены, инвестор имеет право на основании соглашения обратиться в международный арбитраж.
Следует отметить, что Кыргызская Республика является
участником Конвенции ООН 1958 года о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений и приняла на себя
обязательство признавать решения иностранных арбитражей и
обеспечивать их исполнение в Кыргызской Республике.
Хотя в последнее месяцы Кыргызская Республика столкнулась с политическими и социальными сложностями, которые привели к спаду доверия со стороны инвесторов, существуют ряд доступных правовых механизмов усиления защиты инвестиций, кото‹93›
1/2014
рые в настоящее время остаются незамеченными инвесторами. Эти
меры защиты в рамках существующего законодательства и двусторонних соглашений могут обеспечить инвесторам повышенную
безопасность и предоставляют возможность устранить или минимизировать некоторые риски инвестирования в Кыргызской Республики в нынешних политических условиях.
УДК 311.1
Аташова А.К.,
препод. ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматриваются теоретические аспекты статистики населения.
КАЛКТЫН СТАТИСТИКАСЫНЫН ТЕОРЕТИКАЛЫК
АСПЕКТИСИ
Макалада калктын статистикасынын теоретикалык аспектиси көрсөтүлгөн.
THEORETICAL ASPECTS OF POPULATION
The article deals with theoretical aspects of population statistics.
Население – это совокупность людей, проживающих в пределах определенной территории: части страны всей страны, группы
стран, всего земного шара. Численность населения характеризуется
абсолютными моментными показателями и средними за период. В
результате проведения переписей населения получают сведения о
населении на определенную дату. В промежутках между переписями численность населения определяется расчетным путем на основании данных о естественном и механическом движении населения.
Численность населения на начало года рассчитывается:
,
где
(1)
– численность населения на начало года t и года t+1
соответственно;
– число родившихся в году t;
‹94›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
– число умерших в году t;
– число прибывших на данную территорию в году t;
– число выбывших с данной территории в году t.
Различают постоянное и наличное население.
Постоянное население – это совокупность людей, постоянно
проживающих в данном населенном пункте, независимо от их местонахождения в момент учета. Постоянное население ( ) рассчитывается:
(2)
где
– наличное население;
– временно отсутствующие;
– временно присутствующие.
Наличное население – это совокупность людей, фактически
находившиеся в данном пункте на момент учета, независимо от их
постоянного места жительства. Наличное население ( ) рассчитывается:
Средняя численность населения за период определяется следующим образом:
1) при наличии данных о численности населения на начало и
на конец периода по формуле средней арифметической простой:
(3)
где ,
– численность населения на начало и конец периода соответственно.
2) при наличии данных о численности населения на определенные даты с равноотстоящими интервалами по формуле средней
хронологической:
,
где
(4)
– численность населения на определенные даты,
n – число дат.
‹95›
1/2014
3) при наличии данных о численности населения на определенные даты с неравноотстоящими интервалами по формуле средней арифметической взвешенной:
,
(5)
где
– численность населения, сохраняющееся без изменения в
течение периода времени ;
– длительность го периода времени.
Естественное движение населения – это изменение численности населения за счет рождений и смертей. Оно характеризуется абсолютными и относительными показателями.
Абсолютные показатели: а) число родившихся
; б) число
умерших
; в) естественный прирост
.
Рождаемость и смертность являются основными параметрами
воспроизводства и естественного движения населения. Рождаемость, в свою очередь, зависит от совокупности факторов социально-экономического характера, в числе которых уровень и качество
жизни, занятость женщин; от демографических и социальнопсихологических факторов, таких как национальный состав и половозрастная структура населения, миграция населения, региональные особенности, структура семейно-брачных отношений, репродуктивные установки, стереотипы и т.д.
Изучение социально-демографических аспектов населения
показало, что рождаемость определяется как «процесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности поколений – населении. Потенциальная способность людей производить потомство (плодовитость) реализуется как рождаемость через репродуктивное поведение, которое детерминируется
потребностями и регулируется социальными нормами».[1, c.153]
Идентичное, но более обобщенное определение рождаемости
как «массовый статистический процесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности поколений – населении» дает демограф Медков В.М. [3, c.89]
Таким образом, рождаемость можно определить как частоту
рождений в определенной социальной среде. В то же время, рождаемость не следует подменять понятием число рождений, так как
рождаемость интенсивное, а число рождений — экстенсивное понятие. Для определения уровня рождаемости и динамики его изме-
‹96›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
нений, необходимы показатели, наиболее точно выражающие его
содержание в каждом конкретном случае.
Относительные показатели – это коэффициенты, определяемые путем сопоставления абсолютных показателей естественного
движения с численностью населения. Рассчитывают их по отношению к 1000 человек населения, т.е. в промилле (‰). Основными относительными показателями естественного движения являются:
1) Коэффициент рождаемости
шихся в расчете на тысячу населения:
показывает число родив-
(6)
2) Коэффициент смертности
в расчете на тысячу населения:
показывает число умерших
(7)
3) Коэффициент естественного прироста
показывает
прирост или убыль населения в результате смертности и рождаемости на тысячу человек населения:
(8)
или
.
(9)
4). Коэффициент В.П. Покровского показывает соотношение
между уровнем рождаемости и смертности:
(10)
или
(11)
Суммарный коэффициент рождаемости F- обобщающая характеристика ряда возрастных коэффициентов рождаемости определяется как сумма членов ряда (упятеренная, если коэффициенты
имеются для пятилетних интервалов возраста)
F= 5·∑fx/x+5, где
(12)
где F - среднее число детей, рожденных одной женщиной за весь
репродуктивный период жизни, и исчисляется на одну женщину.[4,
C.423]
Суммарный коэффициент рождаемости, или коэффициент
фертильности также можно определить как сумму возрастных коэффициентов рождаемости в возрастной когорте женщин 15-49 лет,
‹97›
1/2014
показывающая, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении ее жизни, при условии сохранения в каждом возрасте
уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные
коэффициенты.
Из специальных коэффициентов рождаемости наибольшее
значение имеют возрастные коэффициенты рождаемости женщин,
вычисляемые как правило, для пятилетних возрастных групп женщин в пределах репродуктивного возраста (15-49 лет). [4, C.424]
Если доля внебрачных рождений зависит от того, какая часть женщин репродуктивного возраста не состоит в браке и не может служить характеристикой рождаемости, то коэффициент внебрачной
рождаемости правильно характеризует интенсивность деторождения у незамужних женщин. [5, С.209.]
Возрастные коэффициенты рождаемости характеризуют средний за год уровень рождаемости женщин каждого возраста или возрастной группы, и вычисляется как частное от деления числа родившихся за год у женщин данного возраста на среднегодовую численность женщин этого возраста. При вычислении коэффициента
для возрастной группы до 20 лет в качестве знаменателя принята
численность женщин 15-19 лет. При вычислении коэффициента для
возрастной группы 15-49 лет в числителе учитываются все родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте как, до 15 лет, так
и 50 лет и старше.
Коэффициент рождаемости по очередности рождения ребенка
у матери (n ) – отношение числа рождений i-той очередности (N )
i
i

к общей численности населения ( S ) [5, С.209.]:
n =
Ni
i
1000

(13)
T S
Общий коэффициент рождаемости равен сумме коэффициентов по всем очередностям рождения:
n=  n =n +…n ,
(14)
ik
i
1
k
i 1
где k – очередность последнего рождения. Для более точной оценки
такого распределения чаще рассчитывают вероятность увеличения
семьи (а ).
Таким образом, рождаемость можно охарактеризовать как
фактическую реализацию плодовитости, зависящую от ряда условий, в том числе экономического, социального, культурного, религиозного, психологического и другого характера.
n
‹98›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Исследование воспроизводства населения показало, что до
сих пор нет единого определения данного демопроцесса. Мы поддерживаем точку зрения российского ученого, экономистадемографа, классика советской экономической демографии А.Я.
Боярского, утверждающего, что «совокупность (система) параметров, определяющих течение процесса воспроизводства населения,
образует режим воспроизводства населения» [6, С. 112].
Диагностика режима воспроизводства населения показала, что
он характеризуется совокупностью показателей таблиц смертности
(по полу), таблиц плодовитости и соотношения чисел мальчиков и
девочек среди новорожденных, таблиц брачности [2, С. 295].
Механическое движение населения – это изменение численности населения населенных пунктов, регионов, страны за счет миграции.
Миграция – это передвижение людей через границы тех или
иных территорий с переменой места жительства. Она характеризуется абсолютными и относительными показателями.
Абсолютные показатели: а) число прибывших
; б) число
выбывших
; в) миграционный прирост
.
Относительными показателями механического движения
населения являются:
1) Коэффициент прибытия
ших в расчете на тысячу населения:
показывает число прибыв-
(15)
2) Коэффициент выбытия
расчете на тысячу населения:
показывает число выбывших в
(16)
3) Коэффициент миграционного прироста
показывает
прирост или убыль населения в результате миграции на тысячу человек населения:
(17),
Общий прирост населения за период складывается в результате естественного и механического движения населения. Он характеризуется абсолютными и относительными показателями.
Абсолютный показатель общего прироста населения
:
(18)
‹99›
1/2014
Относительный показатель – коэффициент общего прироста
населения
:
(19)
Численность населения на конец периода рассчитывается:
(20)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Список литературы:
Статистический словарь [Текст] /гл. ред. М.А. Королев. - М.: Финансы и
статистика, 2005. - С. 423.
Борисов, В.А. Демография [Текст] / В.А. Борисов. - М.: NOTABENE, 2007.
- 272 с.
Медков, В.М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные
пособия». [Текст] / В.М. Медков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 448 с.
Демографический энциклопедический словарь [Текст] / под. ред. Д.И. Валентея и др. - М., 2005. - С. 209.
Кильдишев, Г.С. Статистика населения с основами демографии [Текст] /
Г.С. Кильдишев, Л.Л. Козлова, С.П. Ананьева и др. - М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 112.
Боярский, А.Я. Курс демографической статистики [Текст] / А.Я. Боярский.
- М.: Госпланиздат, 1945. - 264 с.
УДК 336.71: 336.717.1:35.078.3
Бакирова Э.Т.,
магистрантка группы ЭФКз(м)сн -1-07
SWOT-АНАЛИЗ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SWOT-анализ позволяет обеспечить реализацию стратегического планирования в банковской деятельности.
Ключевые слова: банковская деятельность, SWOT-анализ.
БАНК ИШИНДЕ SWOT-ТАЛДООСУ
SWOT-талдоосу стратегиялык пландаштыруунун аткарылышын камсыз кылуу үчүн банктардын ишинде колдонулат.
Ключевые слова: банк иши, SWOT-талдоосу.
THE SWOT-ANALYZE IN BANK ACTIVITIES
The SWOT-analyze helps the realization of the strategic planning
in the bank activities.
Key words: the bank activities, the SWOT-analyze.
‹100›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Для успешного развития в долгосрочной перспективе, банки
должны уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть у них на пути в будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для них.
Многочисленные выводы внешнего и внутреннего ситуационного анализа должны быть систематизированы и сопоставлены
друг с другом для того, чтобы на этой основе можно было бы определять цели дальнейшего развития банковской организации, учитывающие основные выводы, сделанные в процессе ситуационного
анализа. Инструментом такого сопоставления является SWOTанализ, задачей которого является синтез внутреннего и внешнего
анализа.
В 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес
политики профессор К.Андриус впервые публично озвучил акроним SWOT.
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Theatres
C 60-х годов SWOT-анализ широко применяется в процессе
стратегического планирования.
С появлением SWOT модели финансовые аналитики получили инструмент для своей интеллектуальной работы. Известные, но
разрозненные и бессистемные представления о банковской конкуренции и конкурентном окружении SWOT-анализ позволил сформулировать аналитикам в виде логически согласованной схемы
взаимодействия сил, слабостей, возможностей и угроз банка.
Основные направления развития SWOT:
1. Отображение в модели динамических изменений банка и его
конкурентной среды.
2. Учет результатов анализа банка и его конкурентной среды с использованием классической модели стратегического планирования.
3. Разработка SWOT-моделей с учетом различных сценариев развития ситуаций на рынке банковских услуг и на других рынках,
в том числе, и зарубежных, и международных.
В результате внутреннего анализа, исследующего все аспекты
деятельности коммерческого банка (маркетинговые, финансовые,
организационные, технологические), выделяются как недостатки
этой деятельности (иными словами – слабые стороны банка), так и
достижения в различных областях (сильные стороны). Для подведения итогов можно составить таблицу, оценивающую ключевые
‹101›
1/2014
факторы успеха для банка и их относительное влияние на результаты деятельности (табл. 1).
Таблица 1 – Оценка ключевых факторов успеха1
вероятность
относительная относительная
успешной дефакторы
важность
сила банка по расчет
ятельности
факторов
факторам
банка
1-5
10-50
Конкурентоспособность
1. Уровень продаж
5
30
5 х 30
150
2. Охват рынка
5
30
5 х 30
150
3. Развитие сети
5
30
5 х 30
150
отделений
4. Совершенствование банковских
5
50
5 х 50
250
продуктов
5. Инновации
3
20
3 х 20
60
6. Развитие систем
4
30
4 х 30
120
Финансовая устойчивость
1. Достаточность
5
50
5 х 50
250
прибыли
2. Степень подвер4
10
4 х 10
40
женности рискам
Организация деятельности
1. Внутрибанков3
20
3 х 20
60
ские отношения
2. Квалификация
4
10
4 х 10
40
персонала
В таблице 1 дана относительная важность каждого из ключевых факторов успеха на конкретном рынке, а также относительная
сила банка на данном рынке, причем сильным сторонам будут соответствовать максимальные значения вероятностей успешной деятельности банка, а слабым - минимальные значения. Необходимо
выделить те значения, которые имеют экстремальные показатели и
существенно влияют на банковскую стратегию.
Таблица составлена автором для выявления сильных и слабых сторон коммерческих банков по материалам источника: Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке, 2013.
1
‹102›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Итоговые выводы внешнего анализа должны выявить те тенденции развития финансовых рынков и изменения внешней среды,
которые предоставляют банку новые возможности роста, а также те
негативные факторы, которые сопровождаются рисками, представляя собой опасность для существования и успешного функционирования банка.
Для сопоставимости выводов внешнего анализа необходимо
вписать выявленные в процессе его существования факторы в таблицу, оценив их от -50 до +50 в зависимости от степени воздействия на банк. При этом отрицательные значения будут соответствовать опасностям, а положительные – возможностям. Оценим
относительную важность каждого фактора по пятибалльной шкале
с точки зрения силы его воздействия на деятельность кредитной организации (таблица 2).
Таблица 2 – Оценка опасностей и возможностей
факторы
1. Демографические
2. Технологические
3. Политические
4. Экономические
5. Факторы культурного уклада
6. Природные
степень
относивоздействия
тельная
на банковважность
скую страфакторов
тегию
расчет
размер опасностей /
или возможностей
3
+10
3 х (+10)
+30
4
+30
4 х (+30)
+120
2
5
-50
-30
2 х (-50)
5 х (-30)
-100
-150
1
+10
1 х (+10)
+10
1
0
1х0
0
Теперь можно сопоставить имеющиеся опасности и возможности с сильными и слабыми сторонами банка. Сопоставление будем производить с помощью матрицы SWOT (таблица 3). Матрица
SWOT позволяет проследить степень влияния сильных и слабых
сторон банка на открывающиеся рыночные возможности. Порядок
заполнения матрицы следующий:
1. Анализируется степень воздействия сильных и слабых сторон
банка на рыночные возможности и риски. Эта степень оценивается от -3 до +3 (отрицательное значение соответствует негативному влиянию, а положительное – позитивному).
‹103›
1/2014
2. Воздействие сильных сторон банка на появляющиеся рыночные
возможности всегда позитивное и усиливает их.
3. Воздействие сильных сторон на рыночные опасности также позитивное и ослабляет их.
4. Воздействие слабых сторон банка на рыночные возможности
негативное и ослабляет их.
5. Воздействие слабых сторон на рыночные опасности негативное
и усиливает их.
всего
потенциальные возможности
+3
+6
+15
+3
+3
+2
+8
+2
+3
+5
+13
+3
+2
+2
+7
0
+2
+2
+9
-2
Слабые стороны
-2
0
-1 -5
-3
-3
-8
-3
0
-1
0
-2
-2
-6
+4
+6
+5 +15
+5
+3
+8
+23
итого
+3
позиция
банка
итого
1. Инновации
2. Системные
возможности
ИТОГО
потенциальные
опасности
1. Качество услуг
2. Продвижение
услуг на рынке
3. Развитие сети
отделений
Сильные стороны
+3 +3 +9
+3
возможности
матрица SWOT
анализа
опасности
Таблица 3 – Матрица перекрестного влияния сильных и слабых
сторон банка, возможностей и опасностей (матрица SWOT)
-4
Возможности:
1. расширение использования банковских автоматов;
2. расширение сферы обслуживания состоятельных клиентов;
3. расширение сферы кредитования корпораций.
Опасности:
1. угроза со стороны контактных аудиторий;
2. небанковская конкуренция.
Результаты проводимых на разных организационных уровнях
банка исследований соотношения сильных и слабых сторон, опасностей и возможностей должны быть сопоставлены. Совпадение
ключевых проблем позволяет менеджерам разработать в дальнейшем основные направления единой стратегии. Когда же прослежи‹104›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ваются существенные расхождения в ключевых проблемах, это указывает на то, что связи внутри банка нарушены и нуждаются в корректировке.
Высший менеджмент должен следить за наличием постоянных управленческих связей менеджмента различных уровней с
внутренней и внешней средой.
Сопоставление слабых и сильных сторон банка и влияющих
на него рыночных опасностей и возможностей должно позволить
выявить направления деятельности, предоставляющие банку устойчивое конкурентное преимущество на рынке, за счет реализации
которого будет обеспечено рентабельное, стабильное в долгосрочном плане развитие кредитной организации.
Стабильное конкурентное преимущество – это особенность
банка, которой можно управлять и которую можно формировать
так, чтобы получать более высокую прибыль, чем у конкурентов.
Это преимущество достигается различными способами:
1. высококвалифицированные кадры;
2. преимущество местоположения;
3. знание специфики банковской деятельности;
4. занятие определенной рыночной ниши;
5. предоставление слуг с наименьшими затратами;
6. репутация на рынке;
7. высокие технологии;
8. доминирование на рынке1.
На основе выводов, сделанных в процессе ситуационного анализа, банк начинает разрабатывать будущие стратегии своего развития.
Далее поэтапно завершим SWOT-анализ коммерческого банка. Анализ будет представлен в табличном виде.
Шаг 1. Определение сильных и слабых сторон банка.
Таблица 4 – Сильные и слабые стороны банка
параметры
оценки
1. Организация
1
сильные
слабые
стороны
стороны
– повышение квалифика- – низкая заинтересованность рядоции персонала за рубевых сотрудников в развитии банжом
ка
– высокое качество обслуживания
Банковское дело: Стратегическое руководство. - М.: Консалтбанкир, 2014.
‹105›
1/2014
– низкая стоимость услуг
2. Производ- – концентрация на определенство
ных продуктах и услугах
– гибкая тарифная система
– динамичное реагирование на
3. Финансы
рыночные изменения
– надежность банка
– готовность и возможность
внедрения новых банковских
4. Инновации
продуктов
– передовые информационные
технологии
– известность торговой марки
5. Маркетинг
– банк не отслеживает конкурентов
– не выявляет и не прогнозирует риски
– не отслеживает инновационные внедрения конкурентов
– предпринимает недостаточные усилия по брендированию
Шаг 2. Определение рыночных возможностей и угроз.
Таблица 5 – Внешние возможности и угрозы для банка
параметры оценки
возможности
угрозы
– ухудшение позиций конку– выход на рынок новых
рентов;
конкурентов
– недостаточно освоенные ви1. Конкуренция
ды обслуживания (ипотечное
кредитование, Интернетбанкинг)
– распространение электрон– сложность возврата
2. Сбыт
ных платежей
просроченных кредитов.
– улучшение инвестиционного – ограниченная ресурсклимата в стране
ная база;
3. Экономические
– нехватка качественных
факторы
заемщиков;
– рост уровня инфляции
4. Социально– относительная социальная
– недоверие населения к
демографические стабильность в стране
банкам
факторы
– резкий рост спроса на от– недостаточно сформи5. Спрос
дельные виды банковских
рованный рынок банпродуктов и услуг.
ковских услуг.
Шаг 3. Сопоставление сильных и слабых сторон банка с возможностями и угрозами рынка.
‹106›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Сопоставление сильных и слабых сторон с рыночными возможностями и угрозами позволит нам ответить на следующие вопросы, касающиеся дальнейшего развития нашего банковского
бизнеса:
 Как можно воспользоваться открывающимися возможностями,
используя сильные стороны?
 Какие слабые стороны могут в этом помешать?
 За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы?
 Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами, нужно больше
всего опасаться?
Матрица
SWOT-анализа
Таблица 6 – Матрица SWOT-анализа
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
1. ухудшение позиций кон- 1. выход на рынок новых
курентов;
конкурентов;
2. недостаточно освоенные 2. сложность возврата
виды обслуживания;
просроченных кредитов;
3. распространение элек3. ограниченная ресурстронных платежей;
ная база;
4. улучшение инвестицион- 4. нехватка качественного климата в стране;
ных заемщиков;
5. социальная стабильность в 5. рост уровня инфлястране;
ции;
7. резкий рост спроса на от- 6. недоверие населения к
дельные виды банковских банкам;
продуктов и услуг.
7. недостаточно сформированный рынок банковских услуг.
СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ
1. повышение квали- 1. Как воспользоваться возфикации персонаможностями:
ла за рубежом;
2. высокое качество
Попытаться войти в число
обслуживания;
банков, предлагающих ин3. низкая стоимость
новационные услуги, и
услуг;
расширять продуктовый
4. концентрация на
ряд, сделав акцент на каопределенных
честве обслуживания.
продуктах и услугах;
5. гибкая тарифная
система;
‹107›
2. За счет чего можно
снизить угрозы:
Удержать наших покупателей от перехода к
конкуренту, проинформировав их о высоком
качестве и приемлемой
цене нашей банковской
продукции.
1/2014
6. динамичное реагирование на рыночные изменения;
7. надежность банка;
8. готовность и возможность внедрения новых банковских продуктов;
9. передовые информационные технологии;
10. известность торговой марки.
СЛАБЫЕ
СТОРОНЫ
1. низкая заинтересо- 3. Что может помешать вос- 4. Самые большие опасванность рядовых
пользоваться возможноности для банка:
сотрудников в
стями:
развитии банка;
внезапный выход кон2. не отслеживает
вероятность низкого спроса
курентов на наш целеконкурентов;
на банковскую продуквой рынок
3. не выявляет и не
цию из-за неинформиропрогнозирует рисванности потенциальных
ки;
клиентов о банке;
4. предпринимает не- предпочтение клиента может
достаточные усибыть отдано банку-конкулия по брендироренту с более высоким
ванию.
уровнем обслуживания
клиента.
Для сопоставления возможностей банка условиям рынка применяется немного видоизмененная матрица SWOT-анализа (таблица 6). 1
Вывод. SWOT-анализ повлияет на уточнение миссии и целей
развития банка, разработанных стратегий и плана действий. Так как
рыночная ситуация и условия деятельности банка постоянно меняются (часто за счет влияния факторов, которые не были учтены на
предыдущих этапах планирования), необходимо на основе полученных данных ситуационного анализа оценить адекватность и эффективность разработанных стратегий развития банка во всех сфе1
Таблица построена автором.
‹108›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
рах управленческой деятельности: маркетинге, управлении ресурсами и рисками, управлении персоналом. Уточненные стратегии
должны повлиять на план действий, исключив из него переставшие
быть актуальными задачи и добавив необходимые новые. Однако
полученный в результате план действий нельзя считать окончательным. Его корректировка будет осуществляться также и на этапе
финансового планирования, если потенциал банка окажется недостаточным для выполнения поставленных задач.
Источники:
1. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке, 2013.
2. Банковское дело: Стратегическое руководство. - М.: Консалтбанкир, 2014.
3. К. Андриус. SWOT-анализ.
УДК 336.71: 336.717.1:35.078.3
Бакирова Э.Т.,
магистрантка группы ЭФКз(м)сн-1-07
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются основные конкурентные преимущества банков на современном этапе стратегического планирования. Автором проведена собственная классификация этих преимуществ и сделан SWOT-анализ.
Ключевые слова: основные конкурентные преимущества банков, SWOT-анализ.
БАНК ИШИНДЕ СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНДАШТЫРУУ
Бул илимий макалада заманбап стратегиялык пландаштыруудагы банктардын алгачкы атаандаштык өзгөчөлүктөрү
каралган. Макаланын автору атаандаштык өзгөчөлүктөрүн
классификациялоосун жасады жана SWOT-талдоосун колдонду.
Негизги сөздөр: банктардын алгачкы атаандаштык өзгөчөлүктөрү, SWOT-талдоосу.
THE STRATEGIC PLANNING IN BANK ACTIVITIES
The article discusses main competitive advantages of banks on
modern stage of strategic planning. Author made sorting of these advantages and made the SWOT-analyze.
‹109›
1/2014
Key words: main competitive advantages of banks, the SWOTanalyze.
Стратегическое планирование, эффективно использованное в
банке, способно обеспечивать лучшее предложение по сравнению с
конкурентами (зарубежными банковскими секторами) на базе обладания конкурентными преимуществами. Основой конкурентоспособности банка выступает его конкурентное преимущество, т.е.
какая-либо эксклюзивная ценность, которой он обладает и которая
даѐт ему превосходство над банками-конкурентами.
Схематически конкурентоспособность может быть представлена в виде своеобразной пирамиды, в основании которой находится конкурентоспособность ресурсов (материальных, финан-совых,
трудовых, информационных) и банковских технологий. Она, в свою
очередь, служит базой конкурентоспособности банковских продуктов и услуг, которые определяют конкурентоспособность отдельных кредитных организаций. Верхней ступенью пирамиды является
конкурентоспособность национальной банковской системы, и, в
итоге, также банковских систем мира.
Устойчивое развитие банка, достижение стратегических целей
развития зависит от комплексного, системного подхода к проведению политики банка в сфере управления ликвидностью, рисками,
использования обоснованных методов разработки прогнозов и программ по важнейшим направлениям деятельности, исходя из комплексного анализа сложившейся обстановки, экономического и
производственного потенциала банка.
Рисунок 11 – Диапазон стратегического планирования
в банковской деятельности
На нашем рисунке 1 хорошо видно, что долгосрочное планирование работает в условия, когда будущее хорошо прогнозируется
1
Диапазон стратегического планирования определѐн автором самостоятельно (Рисунок 1).
‹110›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
методом экстраполяции. Поэтому основой этого метода и является получение планов с использованием экстраполяции имеющихся
данных. В дальнейшем, как только будущее становится неожиданным и неузнаваемым, использование долгосрочного планирования
опасно, поскольку может привести банк к утрате рыночных позиций.
В условиях динамично меняющейся внешней среды лучшие
результаты дает стратегическое планирование. Использовать его
в более спокойных условиях можно, оно и там покажет отличные
результаты, но затраты на его организацию делают это нецелесообразным.
На рисунке 1 хорошо видно, что широко используемый сейчас
SWOT-анализ является как раз элементом цикла стратегического
планирования, поскольку ориентируется на анализ возможностей и
угроз, ожидающих банк в будущем, и планированию ответной реакции на них.
Поскольку именно стратегическое планирование является
наиболее распространенным инструментом, принципы его использования более подробно представлены нами далее на рисунке (Рисунок 2).
За отправную точку берется простая экстраполяция достигнутых результатов в прошлых периодах планирования. Она даѐт нам
точку «Текущий потенциал» на оси бизнес-целей. Подразумевается,
что эти показатели будут достигнуты при сохранении существовавших до момента планирования трендов во внешней среде, и сохранении неизменными возможностей банка. Этот сценарий используется в качестве пессимистичного.
Рисунок 21 – Временные границы использования
тратегического планирования в банковской деятельности
1
Рисунок построен автором.
‹111›
1/2014
Далее, на основании SWOT-анализа, прогнозируются предоставляемые банку внешней средой возможности. Эти возможности,
трансформированные в программу действий, дают на графике новые «Текущие цели», которые и становятся для банка базовыми и
формируют реалистичный сценарий. Безусловно, большое внимание уделяется и потенциальным угрозам и планированию мер по
противодействию им. Таким образом, в основу реалистичного плана ложится полное использование текущих возможностей банка.
Если акционеры настаивают на достижении более амбициозных показателей, то банк продолжает цикл планирования, но уже на
этот раз концентрирует свое внимание на поиске и создании новых
возможностей для роста. Ими могут быть: разработка новых продуктов, развитие региональной сети и выход на новые рынки, использование возможностей неорганического роста. Выбранные пути лягут в основу оптимистичного плана и должны быть подкреплены со стороны акционеров соответствующим бюджетом развития.
В результате завершения полного цикла стратегического планирования в распоряжении банка появляется детально проработанный бизнес-план, определяющий в пессимистичном, реалистичном
и оптимистичном вариантах программу действий банка на установленном стратегическом горизонте. В состав этого документа должны входить: план продаж, маркетинговый план, инвестиционный
план, организационный план (в том числе план развития банковской филиальной сети, IT-инфраструктуры, банковского персонала)
и финансовый план, консолидирующий основные показатели.
Особо стоит остановиться на анализе угроз и рисков, которые
существенным образом влияют на успешность достижения поставленных планов. Обязательным условием утверждения целевых показателей бизнеса должно стать их взвешивание на основе имеющихся рисков и возможных негативных сценариев развития событий.
Кроме того, стратегия должна содержать в себе согласованный менеджментом и акционерами, так называемый, «интерес» к
риску, как базу для дальнейшего определения допустимых уровней
по отдельным видам рисков в банковской деятельности.
Если оценка угроз, как стандартный элемент SWOT - анализа,
является доступным и сравнительно простым в использовании инструментом, то управление рисками на системной основе (включая
сценарный анализ и методики стресс-тестирования) всѐ еще вызывает серьезные затруднения у многих коммерческих банков. Все
‹112›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
еще преобладает практика неформализованной качественной оценки рисков у отдельных менеджеров, принимающих решения по
сделкам, а о регулярном управлении принятыми на банк рисками
даже не идет и речи.
Политика, проводимая НБКР, преследует цель перевода банковской системы на принципы, сформулированные в материалах
Базельского Комитета III. Для того чтобы успешно осуществить
этот переход, многим банкам потребуется разработка и внедрение в
повседневную практику интегрированной системы рискменеджмента, определяющей прозрачные регламенты и процедуры
осуществления всех этапов работы с рисками. С одной стороны, результаты стратегического планирования являются одними из основных исходных данных для полноценного функционирования
этой системы, а с другой стороны, сама система стратегического
планирования опирается на возможности, прогнозы и расчеты системы риск-менеджмента.
Диапазон стратегического планирования и его практического
использования достаточно широк и ограничивается, в основном,
его низкой чувствительностью к слабым сигналам, формирующимся во внешней среде1. В этом случае, оправдан переход на более
сложную систему стратегического управления. По своей сути, она
опирается на возможности стратегического планирования, дополняя их инструментами реагирования на слабые сигналы и выработки решений в условиях неожиданных событий, в том числе принципами антикризисного управления.
Если стратегическое планирование нацелено на управление
долгосрочными планами, то стратегическое управление концентрируется на механизмах и способах достижения поставленных целей.
Значительная часть этих механизмов интегрируется непосредственно в бизнес-подразделения.
Подводя итоги нашего исследования, можно констатировать, что эффективность деятельности является резюмирующим
экономическим показателем того, что коммерческий банк не только
может привлекать средства клиентов, но и способен эффективно их
размещать и получать ожидаемый доход.
Основными статьями банковских доходов являются процентные и комиссионные доходы, которые оцениваются в чистой форме, то есть за вычетом соответствующих расходов.
1
Банковское дело: Стратегическое руководство. - М.: Консалтбанкир, 2014.
‹113›
1/2014
Оптимизация уровней доходов и расходов в соответствии с
масштабом стратегической деятельности банка позволяет максимизировать прибыль до налогообложения. В тоже время структура доходов, построенная как на стабильных постоянных доходах, так и
на дополнительных непрофильных классическому коммерческому
банку доходах может значительно улучшить итоговый финансовый
результат.
Величина полученной прибыли и рентабельность активов и
капитала являются основными критериями определения эффективности всей банковской деятельности.
Кроме того, надо отдельно отметить, что и государственная
политика в отношении банковской системы в период до 2017 года
нацелена на обеспечение стабильности банковского сектора в целом и снижение инфляции в стране путѐм:
– пересмотра стратегии банковской системы;
– создания основ для модернизации банковского законодательства
и практики его применения;
– снижения неэффективных расходов банков;
– повышения прибыльности и эффективности банковской отрасли.
В связи с этим на данном этапе развития необходима разработка комплексной сбалансированной системы индикаторов определения параметров эффективности и устойчивости всей банковской системы и выявления резервов ее повышения. Разработка
стратегической модели оценки финансовой устойчивости коммерческих банков – стратегическая задача, решение которой сыграет
положительную роль в обеспечении антикризисного развития банковской системы и устойчивого развития экономики страны;
– достижение необходимого уровня финансовой устойчивости
коммерческих банков является основой дальнейшего развития
банковской системы, а оценка финансовой устойчивости банковских институтов их руководителями, топ-менеджерами,
партнерами, НБКР призвана стать индикатором доверия общества к банковскому сектору в целом;
– разработка теории и аналитического инструментария качественной и количественной оценки деятельности банков позволит
банковским аналитикам использовать систему индикаторов для
решения текущих банковских задач;
– качественная и количественная оценка финансовой устойчивости имеет социальное значение, что определяет необходимость
постоянного совершенствования подходов к проведению такой
‹114›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
оценки, модификации инструментария и методов интерпретации
результатов, своевременного учета факторов, способных оказывать влияние на функционирование всей банковской системы.
Источники:
1. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке, 2013.
2. Банковское дело: Стратегическое руководство. - М.: Консалтбанкир, 2014.
3. К. Андриус. SWOT-анализ.
Интернет-источники:
1. Колесов П.Ф. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества рос-
сийских банков на современном этапе развития. // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – Май, 2012 [Электронный ресурс].
URL: http://ekonomika.snauka.ru/2012/05/909
2. Колесов П.Ф. Модель оценки конкурентоспособности коммерческого банка
[Текст] / П.Ф. Колесов // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель
2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 77-81.
УДК. 369.04(575.2)
Бегалиева Д.Т.
магистрант
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В данной статье рассматриваются принципы и основы финансовой деятельности Социального фонда Кыргызской Республики, а также дан обзор показателей, характеризующих его деятельность.
Ключевые слова: социальный фонд, бюджет социального
фонда, пенсия, пособия, расходы, средства социального фонда.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ФОНДУНУН
ФИНАНСЫЛЫК ИШИНИН ОЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Бул макалада Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун
финансылык ишинин принциптери жана түптөру, анын ишин
баалаган мүнөздөлүк көрсөткүчтөрү дагы каралган.
Негизги сөздөр: социалдык фонд, социалдык фондунун бюджети, пенсия, пособие, чыгымдары, социалдык фондунун каражаттары.
‹115›
1/2014
FEATURES OF FINANCIAL ACTIVITY OF SOCIAL FUND
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
In given article principles and bases of financial activity of Social
fund of the Kyrgyz Republic are considered, and the review of the indicators characterizing its activity is given.
Keywords: social fund, the budget of social fund, pension, grants,
expenses, means of social fund.
Социальный фонд Кыргызской Республики является исполнительным органом системы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения в Кыргызской Республике, действующий на принципах самоуправления и самофинансирования.
Средства Социального фонда формируются за счет:
- страховых взносов работодателей, работающих граждан и других лиц в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, за исключением страховых взносов, поступающих в
накопительную часть;
- ассигнований из республиканского бюджета, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики;
- пени и штрафов за несвоевременное и неполное перечисление
страховых взносов;
- средств, взыскиваемых с работодателей и граждан в результате
предъявления регрессных требований;
- средств на выплату пенсий за особые условия труда, перечисляемых работодателями;
- капитализируемых сумм для выплаты пенсий и пособий работникам ликвидируемых предприятий;
- дивидендов по акциям предприятий, принадлежащим Социальному фонду;
- добровольных взносов юридических и физических лиц Кыргызской Республики и иностранных граждан;
- доходов, полученных от размещения свободных средств Социального фонда;
- инвестиционных доходов, полученных от инвестирования пенсионных активов застрахованных лиц1.
Законом КР «О Социальном фонде Кыргызской Республики» // В редакции закона от 15
июля 2009 года - №219.
1
‹116›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Средства Социального фонда могут направляться:
- на выплату пенсий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- на выплату пособий ритуальных пособий (на погребение);
- на выплату компенсации по трудовому увечью или профессиональному заболеванию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- на финансирование обязательного медицинского страхования согласно законодательству Кыргызской Республики;
- на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей
деятельности Социального фонда;
- на создание резервного фонда для обеспечения финансовой
устойчивости Социального фонда. Порядок создания и использования резервного фонда определяется Наблюдательным советом
по управлению государственным социальным страхованием;
- на образование фонда развития Социального фонда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Порядок использования фонда развития определяется Наблюдательным советом по управлению государственным социальным страхованием1.
Бюджет Социального фонда является основным финансовым
планом образования и использования денежных средств системы
государственного социального страхования. Бюджетную систему
Социального фонда составляют бюджеты Пенсионного фонда, Государственного накопительного пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования.
Основой самостоятельности бюджета Социального фонда является наличие установленных законодательством Кыргызской
Республики собственных источников доходов Социального фонда.
Конкретный срок завершения операций по бюджету определяется ежегодно правлением Социального фонда. Проект бюджета
Социального фонда ежегодно разрабатывается Социальным фондом с участием Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, согласовывается с Наблюдательным советом по управлению государственным социальным страхованием и в установленном порядке направляется на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики.
Законом КР «О Социальном фонде Кыргызской Республики» // В редакции закона от 15
июля 2009 года - №219.
1
‹117›
1/2014
Отчет об исполнении бюджета Социального фонда рассматривается Наблюдательным советом по управлению государственным социальным страхованием, Правительством Кыргызской Республики и утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
Остановимся на основных показателях, характеризующих финансовую деятельность Социального фонда Кыргызской Республики.
За пятилетний период размеры, как социального пособия, так
и ЕПМС в целом увеличились в 3,4 раза (Таблица 1).
Таблица 1. - Средний размер назначенных месячных
государственных пособий по видам (на конец года, сомов)1.
Средний размер назначенного месячного пособия:
Ежемесячные пособия малообеспеченным семьям,
имеющим детей
социального пособия
из них:
лицам с ограниченными
возможностями здоровья
с детства
лицам с ограниченными
возможностями здоровья
от общего заболевания
по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи)
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
135,4
171,7
235,2
303,8
463,5
714,7
826,9
1410,8
1872,2
2403,7
782,3
898,4
1471,8
1470,0
2355,0
489,9
569,0
1450,5
1438,7
1421,5
497,0
577,0
1040,0
1040,0
1042,0
Средний размер месячного социального пособия на ребенка с
инвалидностью на конец 201 2г. составил 2992 сома (Таблица 2.).
Таблица 2. - Средний размер пособия по инвалидности на детей
до 18 лет (на конец года, сомов)2.
Пособие по инвалидности
Пособие по инвалидности на детей, больных ДЦП
1
2
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
830,2 961,6 1593,0 2993,8 2992,2
1047,8 1215,1 2011,8 3000,0
3000,0
Социальные тенденции Кыргызской Республики: выпуск 9. – Бишкек: НС КР, 2013.
Там же
‹118›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Пособие на ВИЧинфицированных детей
778,9
887,5
2011,8 3000,0
3000,0
Однако размер социального пособия составляет лишь 81,0%
от размера прожиточного минимума на одного ребенка (3697,8 сома
в среднем за месяц в 2012 г.
На конец 2012 г. численность получателей пенсий, состоящих
на учете в пенсионных органах Социального фонда Кыргызской
Республики и других министерств и ведомств, составила 613 тыс.
человек (Таблица 3). За пятилетний период этот показатель увеличился на 7,0%.
Таблица 3. - Основные показатели
пенсионного обеспечения1
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Численность получателей пенсий - всего (на конец года):
тыс. человек
571
565
575
594
613
в процентах к предыдущему
107,9
98,9
101,8
103,3
103,2
году
Численность пенсионеров,
приходящаяся на 1000 населе108
104
105
107
113
ния, человек
Средний размер назначенных
месячных пенсий с учетом
компенсационных выплат (на
конец года):
сомов
1460,0 2131,0 2886,0 3853,0 4274,1
в процентах к предыдущему
130,4
146,0
135,4
133,5
110,9
году
Прожиточный минимум пенси3122,19 2926,82 3146,88 3932,23 3858,28
онера, сомов
в процентах к предыдущему
128,2
93,7
107,5
125,0
98,1
году
Соотношение среднего размера
назначенных месячных пенсий,
в процентах:
с прожиточным минимумом
46,8
72,8
91,7
98,0
110,8
пенсионера
1
Социальные тенденции Кыргызской Республики: выпуск 9. – Бишкек: НС КР, 2013.
‹119›
1/2014
со средним размером начисленной заработной платы
Реальный размер назначенных
месячных пенсий, в процентах
к предыдущему году
27,1
34,6
40,1
40,1
38,5
106,8
147,8
111,4
126,9
103,7
Доля пенсионеров в общей численности населения Кыргызстана на протяжении последних пяти лет составляет в среднем
1,1%.
По данным Социального фонда Кыргызской Республики, на
конец 2012 г. доля работающих пенсионеров в общем числе пенсионеров по возрасту составила 9,0%.
На конец 2012 г. средний размер назначенных месячных пенсий с учетом компенсационных выплат за электроэнергию составил
4274 сома, или 111% от прожиточного минимума пенсионера, в то
время как в 2008 г. это соотношение составляло 47,0%.
Несмотря на это, увеличение номинального размера пенсии,
согласно принятым законодательным актам о повышении пенсии в
последние годы, при наблюдаемом росте инфляции незначительно
сократило разницу между реальным и номинальным размером пенсии (График 1).
График 1. - Индексы размеров пенсий
(в % к предыдущему году)1
За последние пять лет средний размер назначенных пенсий по
случаю потери кормильца увеличился в 3,4 раза, по инвалидности в 3,1 раза и по возрасту - в 2,9 раза (График 2).
1
Социальные тенденции Кыргызской Республики: выпуск 9. – Бишкек: НС КР, 2013.
‹120›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
График 2. - Изменение средних размеров назначенных пенсий
(сомов)1
Пенсионное обеспечение, наряду с государственным, предоставляет существующий в республике Негосударственный пенсионный фонд. На конец 2012 г. число его участников составило 444
человека и по сравнению с 2008 г. увеличилось почти на 3,0%.
Более половины участников фонда - женщины. Деятельность
его направлена на сбор добровольных пенсионных взносов, учет
пенсионных обязательств, размещение пенсионных активов с целью их наращивания и выплаты негосударственных пенсий получателям.
Выплаты из Социального фонда Кыргызской Республики.
Расходы Социального фонда (включая выплаты за счет поступлений из республиканского бюджета) в 2012г. по сравнению с 2008г.
увеличились в 3,5 раза. Основной их объем направлялся на выплату
пенсий, доля которых в общем объеме расходов Социального фонда в 2012г. составила более 77 процентов.
Таблица 4. - Расходы на социальную защиту из средств
Социального фонда Кыргызской Республики (млн. сомов)
Всего расходы
из них пенсии
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
9358,5 13414,3 19001,4 25442,5 32800,4
7782,9 11371,1 15336,8 19612,3 25323,6
За последние пять лет на долю расходов на социальную защиту из государственного бюджета приходилось в среднем от 10 до 16
процентов всех его расходов и объем средств, направляемых на эту
статью, ежегодно увеличивался (Таблица 5).
1
Там же.
‹121›
1/2014
Таблица 5. - Расходы на социальную защиту
из государственного бюджета1
Расходы всего
млн. сомов
в процентах к ВВП
в процентах к общим расходам
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
4678,8
2,5 2,8
10,4 9,6
5599,1
11101,4 14272,3 17498,5
5,0
5,0
5,6
16,1
15,6
16,3
Наиболее значительный рост расходов на социальную защиту
произошел в 2010г., когда по сравнению с 2009г. они увеличились в
2 раза, а их удельный вес в общих расходах возрос на 6,5 процентных пункта.
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. расходы на социальную защиту увеличились на 22,6%, а удельный вес таких расходов в ВВП
- на 0,6 процентных пункта.
Таким образом, средства бюджета Социального фонда Кыргызской Республики направляются на выплату пенсий, пособий и
социальных гарантий, предоставленных в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики.
1.
2.
3.
4.
Список использованных источников:
Законом КР «О Социальном фонде Кыргызской Республики» //
В редакции закона от 15 июля 2009 года - №219.
Социальные тенденции Кыргызской Республики: выпуск 9. – Бишкек:
НС КР, 2013.
Официальный сайт Социального фонда Кыргызской Республики //
http://www.sf.kg
Официальный сайт Национального статистического комитета
Кыргызской Республики // http://www.stat.kg
Бердикеева Н.Т.,
магистрантка ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В условиях жесткой конкуренции современный коммерческий
банк вынужден постоянно бороться за своих клиентов и их ресур1
Социальные тенденции Кыргызской Республики: выпуск 9. – Бишкек: НС КР, 2013.
‹122›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
сы, предлагать новые банковские продукты и услуги, обеспечивающие ему и его клиентам необходимую прибыль, демонстрировать
свою надежность, стабильность и способность быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
Ключевые слова: кредит, риск, резервы, убытки, портфель.
КОММЕРЦИЯЛЫК БАНККА НАСЫЯ ПОРТФЕЛИН
БАШКАРУУНУН ЗАМАНБАП ЫКМАЛАРЫН КИРГИЗҮҮ
Катуу атаандаштык шарттарында коммерциялык банк өз
кардарлары жана алардын каражаттары үчүн дайыма күрөшүүгө
жана анын кардарларына пайданы камсыздоодогу жаӊы банктык
кызматтарды сунуштоого, рыноктук конъюктура өзгөрүүлөрүнө
бат таасирденет, өзүнүн туруктуулугун жана жөндөмдүүлүгүн
көрсөтүүгө аргасыз.
Негизги сөздөр: насыя, тобокелдик, резервдер, зыян тартуу,
портфель.
INTRODUCTION OF MODERN METHODS OF MANAGEMENT
BY A CREDIT PORTFOLIO OF COMMERCIAL BANK
In the conditions of the rigid competition the modern commercial
bank is compelled to fight constantly for the clients and their resources,
to offer new banking products and the services providing to it and his
clients necessary profit, to show the reliability, stability and ability
quickly to react to changes of market conditions.
Keywords: credit, risk, reserves, losses, portfolio.
Управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию
кредитного риска. Конечными целями кредитной организации при
управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение
прибыли от активных операций, во-вторых – поддержание надежной и безопасной деятельности банка. В основе организационной
структуры управления кредитным портфелем лежит принцип разграничения компетенции, то есть четкое распределение полномочий руководителей различного ранга по предоставлению кредита,
изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера
кредита, степени риска и других характеристик.
‹123›
1/2014
Для формирования оптимального кредитного портфеля банку
важно выработать соответствующую кредитную политику – правильно выбрать рыночные сегменты, определить структуру деятельности. Управление кредитным портфелем тесно связанно с
управлением кредитным риском. Управление портфелем позволяет
балансировать и сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности. Основные
методы управления кредитным портфелем следующие: диверсификация портфеля активов, предварительный анализ платежеспособности кредитополучателя, создание резервов для покрытия кредитного риска, анализ и поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля.
Рассматривая проблему улучшения качества управления кредитным портфелем, важно понимать, что во многом качество кредитной деятельности зависит от качества управления кредитными
рисками.
Основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы всестороннего и
глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в
условиях неполной информации.
Из-за потенциально опасных для кредитной организации последствий кредитного риска важно регулярно осуществлять всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения,
контроля, возврата кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов.
Кредитным организациям в целях построения эффективной
системы управления качеством кредитного портфеля необходимо
обеспечить проведение комплекса мероприятий, в частности:
- формирование кредитного портфеля в соответствии с выбранной стратегией кредитования, периодически корректируемой на
рыночную ситуацию, а также удовлетворяющего оптимальным
показателям кредитного риска, ликвидности и рентабельности;
- проведение подбора квалифицированного персонала, который
будет выполнять свои функции под руководством опытных менеджеров при наличии четкой мотивации труда;
- возложение на руководство банка ответственности за формирование в банке кредитной культуры, позволяющей выполнять поставленные цели;
‹124›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
разработки четкого механизма по исследованию рынка, управлению продаж, подготовке персонала, идентификации потенциальных клиентов и анализа перспектив их кредитования;
- проведение постоянного мониторинга кредитных активов, учитывая относительную нестабильность кредитного портфеля, в
первую очередь, на предмет выявления ухудшающихся кредитов и отказа от них (вызывающий опасение кредит нужно выявить до его перехода к разряду проблемного – чтобы своевременно принять решение о сохранении или прекращении кредитных отношений);
- достижение устойчивой рентабельности за счет регулирования
концентрации кредитов и определения целевых показателей
кредитования таких, например, как максимальный уровень объема проблемных кредитов от общего объема текущих кредитов;
- установление лимитов максимального объема кредитов с просрочкой по платежам (в разбивке по срокам просрочки);
- установление лимитов максимального объема кредитов, проценты по которым не выплачиваются;
- установление лимитов максимального объема убытков от списания проблемных кредитов;
- регулярное проведение анализа ретроспективного и текущего
состояния кредитного портфеля для своевременного информирования руководства банка об отступлениях от стратегии кредитования и формирования объективной управленческой информации.
Поэтому основное содержание процесса управления совокупными кредитными рисками включает в себя оценку и анализ политики и практики работы кредитной организации и принятие ею необходимых мер по следующим направлениям:
- управление совокупным риском кредитного портфеля;
- управление организацией кредитного процесса и операциями;
- управление проблемным кредитным портфелем;
- оценка политики управления кредитными рисками;
- оценка политики по ограничению кредитных рисков и лимитам;
- оценка классификации активов;
- оценка политики по резервированию возможных потерь по кредитным рискам.
Весьма значимым фактором повышения уровня управления
кредитным риском является доступность кредитной информации.
Для этого создано Бюро кредитных историй. Функционирование
данного института направлено на снижение кредитных рисков,
-
‹125›
1/2014
укрепление платежной дисциплины физических и юридических лиц
путем повышения их заинтересованности в надлежащем исполнении обязательств перед банками. Наличие объективной информации о кредитополучателях позволяет более четко идентифицировать риски кредитования, что повышает устойчивость кредиторов.
При экстенсивной кредитной политике и ориентации на беззалоговые виды кредитования для банков особенно актуальной становится проблема управления высоким уровнем кредитных рисков.
Банки начинают активно внедрять новые системы рискменеджмента, изыскивать источники финансирования под их формирование на фоне общего стремления к диверсификации и повышению качества кредитных портфелей.
Разработка эффективной системы риск-менеджмента позволяет банку повлиять на уровень кредитных рисков в долгосрочной
перспективе. В коротком периоде внедрение новых инструментов
управления рисками связано с достаточно большими издержками,
из-за чего не все участники рынка спешат заняться созданием такого механизма и предпочитают внедрять только те элементы, наличие которых требует законодательство.
Наиболее популярным инструментом мониторинга кредитоспособности кредитополучателей и снижения кредитных рисков
стало внедрение скоринговых программ. Их использование продиктовано масштабом и динамикой развития определенных сегментов
кредитования, в частности, кредитования физических лиц. Они позволяют добиться минимизации расходов за счет сокращения затрат
на экспертов, выполняющих аналогичную работу, плюс нивелировать некоторую степень субъективности, присущую экспертным
оценкам.
При разработке скоринговой модели банк оказывается перед
выбором: приобретать готовые системы оценки, базированные на
западных моделях, либо использовать собственные статистические
данные. Второй путь, естественно, надежней, но небольшой временной период развития операций по розничному кредитованию не
дает пока возможности создать достаточно объемную статистическую базу. Ситуацию в целом должно улучшить развитие института
бюро кредитных историй.
Сейчас практически все кредитные организации применяют
скоринг для оценки кредитополучателей при беззалоговом кредитовании и автокредитовании. Экспертные оценки распространены в
сегменте ипотечного кредитования, но темпы развития этой сферы
бизнеса у ряда банков стимулируют их к внедрению скоринговых
‹126›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
программ уже и для кредитов на покупку недвижимости на небольшие суммы.
Еще один вариант для снижения кредитного риска банков –
это страхование. Банк может обратиться в страховую компанию,
чтобы застраховать жизнь и здоровье заемщика, приобретаемое им
имущество и титул собственности. Такая страховка стала обязательным условием получения кредита в сфере ипотечного кредитования, где из-за значительных сумм кредита банк несет высокие
кредитные риски. В развитых странах популярным классическим
видом страхования, позволяющим кредитным организациям снизить уровень риска, является страхование риска невозврата кредита.
Поскольку формирование информационной базы данных является непрерывным процессом сбора, агрегирования, хранения и
анализа сведений о должниках, требующей постоянного обновления, создание базы данных невозможно без использования современных информационно-аналитических систем и передовых информационных технологий.
Сведения, накапливаемые в информационной базе данных для
идентификации кредитного риска и оценки его уровня, следует использовать при осуществлении мониторинга и контроля риска, одним из обязательных элементов которого является проведение
стресс-тестов. Система управления кредитным риском также должна включать планы действий по обеспечению безопасной и бесперебойной деятельности в экстремальных ситуациях, в том числе
планы восстановления нормального функционирования, основанные на различных сценариях реализации рисков.
Использование внутренних рейтингов в рамках системы
управления кредитным риском позволит принимать более обоснованные решения по выдаче кредитов, идентификации проблемной
задолженности, созданию резервов, установлению лимитов, осуществлению мониторинга кредитного портфеля и формированию
управленческой отчетности банка, а также улучшать качество планирования и прогнозирования.
В последнее время в банках используются методы оценки качества потенциальных заемщиков с помощью разного рода статистических моделей с целью разработки стандартных подходов
определения объективной характеристики заемщиков, нахождения
числовых критериев для разделения будущих клиентов на основании предоставленных ими материалов на надежных и ненадежных,
подверженных риску банкротства и тех, для кого опасность банкротства маловероятная.
‹127›
1/2014
Примером такой модели может быть ―модель Зета‖ (Zeta
model)1, разработанная группой американских экономистов и используемая банками при кредитном анализе. Модель предназначена
для оценки вероятности банкротства деловой фирмы. Значение
ключевого параметру ―Z‖ определяется при помощи уравнения, переменные которого отображают некоторые ключевые характеристики анализируемой фирмы – ее ликвидность, скорость обращения
капитала и т.д. Если для данной фирмы коэффициент превышает
подготовленную пороговую величину, то фирма зачисляется к разряду надежных партнеров, если же полученный коэффициент ниже
критической величины, то финансовое состояние такого предприятия подозрительно и предоставлять кредит ему не рекомендуется.
Пользуясь указанным подходом, американский экономист
Альтман2 предложил уравнение для оценки достоверности банкротства предприятия, которое обратилось в банк за кредитом.
Z = 1,2×X1 + 1,4×X2 + 3,3×X3 + 0,6X4 + 0,99×X5
Он использовал пять переменных:
Х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов фирмы;
Х2 – отношение нераспределенного дохода к сумме активов;
Х3 – отношение операционных доходов (без учета процентов и
налогов) к сумме активов;
Х4 – отношение рыночной стоимости акций фирмы к общей
сумме долга;
Х5 – отношение суммы продажи к сумме активов.
Для расчета числовых параметров модели Альтман применил
метод множественного дискриминантного анализа. При значении Z,
полученном на основании уравнения, меньше 2,8, фирму следует
отнести к группе потенциальных банкротов; если значение Z больше 2,8 , то фирме в ближайшей перспективе банкротство не грозит.
Широко используется в западных банках метод кредитного
скоринга (credit scoring). Скоринговая модель может использоваться как для оценки уже предоставленного кредита (т.е. степени вероятности нарушений фирмой условий кредитного договора), так и
для отбора потенциальных заемщиков. Модель оценки займа, который предложен американским экономистом Чессером, включала
шесть переменных:
Х1 – отношение кассовой наличности и рыночных ценных бумаг к сумме активов;
Т.А. Фролова Банковское дело: конспект лекций Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2012. 225 стр.
Модель Альтмана была построена при помощи множественного дискриминантного анализа (Multiple discriminant analysis – MDA).
1
2
‹128›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Х2 – отношение чистой суммы продаж к сумме кассовой
наличности и рыночных ценных бумаг;
Х3 – доход до отчисления процентов и налогов к сумме активов;
Х4 – общая задолженность к сумме активов;
Х5 – основной капитал к акционерному капиталу;
Х6 – оборотный капитал к чистой сумме продажи.
Привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов. При этом важным моментом является тот факт,
что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только саму
сумму выданного кредита, но и сумму процентов по нему. Основные виды обеспечения - это залог, поручительство, гарантия. Залог
- одно из надежных обеспечений кредита. Самая предпочтительная
форма залога в настоящее время - депозитная или наличная валюта,
которая передается в банк. Залог может быть также представлен в
товарном, имущественном виде, в виде акций, ценных бумаг, и если
он передается в банк, то носит название - заклад. Банк обязан обеспечивать сохранность заклада и использовать его только в случае
невозврата кредита. Также залог может быть в виде товаров в обороте или продукции в обработке, однако, т.к. сложно проследить за
количеством товара и продукции в определенный момент, такой залог не приветствуется.
При решении вопроса о залоге необходимо принимать во
внимание следующие факторы:
- ликвидность, т.е. возможность реализации залога, наличие на
него спроса, качество залога - насколько устарело или повреждено оборудование;
- каково соотношение рыночной стоимости залога и размера кредита и как часто оно должно пересматриваться. (Банк должен
быть уверен, что в случае продажи залога выручка будет достаточной для покрытия непогашенной части кредита или всего
кредита и расходов по инкассации долга. Следует подчеркнуть,
что для банка важна ликвидационная стоимость залога, т.к.
предположительная рыночная цена м.б. резко снижена из-за
недоучета каких-то факторов);
- как залог защищен от инфляции;
- в случае невыполнения обязательств заемщиком легко ли будет
взыскать залог в законном порядке;
‹129›
1/2014
проверить подконтрольность залога, то есть возможность кредитора вступить во владение залогом. Например, проще вступить
во владение деньгами, землей, строениями, чем грузовиками,
местонахождение которых трудно установить;
- проверить до предоставления кредита активы, предполагаемые в
качестве залога, на наличие уже имеющихся претензий и других
исков на них;
- зарегистрировать уступку прав на залог в суде (если закон это не
допускает);
- проводить периодические проверки местонахождения и состояния залога.
Таким образом, проблема снижения кредитного риска банка
существенно зависит от совершенства применяемых банком методов его оценивания. Эти методы могут быть унифицированы лишь
к определенной мере, ведь каждый банк имеет собственную клиентуру, свой сегмент рынка, отраслевую специфику, конкретные возможности. Избранные банком методики должны максимально учитывать эти особенности и воплощать дифференцированный подход
к оценке кредитного риска, ведь показатели, за которыми оценивается деятельность одних заемщиков, могут быть совсем неприемлемыми для других. Тем не менее, минимальный уровень унификации методики оценивания кредитного риска есть необходимым,
ведь это помогает банкам разработать собственную систему поддержки управленческих решений из предоставления ссуд и обеспечивает заданный уровень качества кредитного портфеля банка.
Рассматривая проблему внедрения современных методов
управления кредитным портфелем важно понимать, что во многом
качество кредитной деятельности зависит от качества управления
кредитными рисками. Основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы
всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной
методологической базы и принятие неправильных управленческих
решений в условиях неполной информации. Система управления
кредитным риском должна включать планы действий по обеспечению безопасной и бесперебойной деятельности в экстремальных
ситуациях, в том числе планы восстановления нормального функционирования, основанные на различных сценариях реализации
рисков. Использование внутренних рейтингов в рамках системы
управления кредитным риском позволит принимать более обоснованные решения по выдаче кредитов, идентификации проблемной
задолженности, созданию резервов, установлению лимитов, осу-
‹130›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ществлению мониторинга кредитного портфеля и формированию
управленческой отчетности банка, а также улучшать качество планирования и прогнозирования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Литература:
Кредитный портфель коммерческого банка/ Москвин, В.В./ [Электронный
ресурс]. - 2010.
Кроливецкая, Л.П. Банковское дело. Кредитная деятельность коммерческих банков: учебник / Л.П. Кроливецкая.  М.: Кнорус, 2009.
Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие / С.Н. Кабушкин.  Мн.: Новое знание, 2007.
Жукова, Е.Ф. Банки и банковские операции: учебник. - Мн.: Юнити, 2004.
Белоглазова, Г.Н., Кроливецкая, Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. - М.: Издательство Юрайт,
2009.
Т.А. Фролова Банковское дело: конспект лекций Таганрог: ТТИ ЮФУ,
2012.
Жумалиева А.,
магистрантка ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ
В данной статье рассматриваются особенности образования и развития финансово-промышленных групп в России и Казахстане.
ПОСТСОВЕТТИК ӨЛКӨЛӨРДӨГҮ ФИНАНСЫ-ӨНДҮРҮШТҮК
ГРУППАЛАРЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Бул макалада Казакстандын жана Орусиянын финансыөндүрүштүк группаларынын түзүлүүсү жана өнүгүүсү каралат.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FINANCIALINDUSTRIAL GROUPS IN THE POST-SOVIET COUNTRIES
This article discusses the features of the formation and development of financial-industrial groups in Russia and Kazakhstan.
‹131›
1/2014
Как показывают многочисленные исследования, структурная
перестройка экономики в постсоветских странах является серьезным испытанием способности производственных организаций
(фирм, предприятий) адаптироваться к динамичным изменениям
внешней среды. Возникающие у предприятий в связи с этим проблемы устойчивости, платежеспособности, финансирования и, как
правило, управляемости, разрешаются, если им удается упорядочить процесс выбора новых конфигураций своих системных связей.
Это позволяет создавать новые организационные условия саморегулирования взаимодействий между ресурсами как механизм адаптации. Одной из форм соединения потенциальных возможностей
государства, предприятий и банков, способной самостоятельно
обеспечивать межотраслевой перелив ресурсов, концентрацию инвестиционных средств на решении стратегических задач, на основе
и в рамках базисной, системообразующей функции финансового и
промышленного капитала является интеграция по типу создания
официально зарегистрированной финансово-промышленной группы (ФПГ). Накопленный опыт за период 1994-2013 гг. позволяет
провести комплексное многоуровневое исследование проблем формирования и развития ФПГ в странах СНГ.
В рамках данной статьи был исследован опыт развития ФПГ
на примере России и Казахстана.
Интерес к исследованию в Российской Федерации объясняется еще и тем, что ФПГ являются единственной корпоративной
структурой, имеющей к настоящему времени достаточно развитую
правовую базу, насчитывающую более трех десятков специальных
нормативных актов разной юридической силы, включая Федеральный закон.
По состоянию на 1 июня 2012 г. в России из 100 созданных и
зарегистрированных ФПГ, официальный статус сохраняют 89
групп, в том числе 15 транснациональных. Иностранные участники
представлены, прежде всего, предприятиями из стран СНГ.
В составе групп действует более 1400 юридических лиц, в том
числе, более 100 банков. Численность работников списочного состава - свыше 1,3 млн. Годовой оборот продукции участников
групп составляет более 10% ВВП.
Из 200 крупнейших банков России 48 вошли в состав ФПГ
или сами создали такие группы. Из 200 крупнейших российских
компаний 130 стали участниками официально зарегистрированных
ФПГ. Среди наиболее крупных участников такие промышленные
предприятия, как Магнитогорский, Западно-Сибирский, Орско‹132›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Халиловский металлургические комбинаты, Красноярский алюминиевый завод, АО «АвтоВАЗ», «КамАЗ». Многие ФПГ имеют экспортную направленность. В некоторых из них в различных формах
участвуют иностранные партнеры.
Предприятия, входящие в состав ФПГ, расположены практически во всех регионах России, в тоже время имеет место тенденция к регистрации и расположению центральных компаний в Центральном регионе и Москве. В Центральном регионе зарегистрировано более 48,5 % от общего числа ФПГ (в том числе в Москве около 37,5%), в Уральском регионе - около 11%, в Северо-Западном
- 7% (в том числе в Санкт-Петербурге - 4).
Деятельность ФПГ осуществляется при обязательном участии
кредитно-финансовых институтов, доля которых составила в численности списочного состава 3%, в уставном капитале центральных
компаний (оплаченном участниками ФПГ) - 12%.
В целом, совокупность официально зарегистрированных ФПГ
отличается достаточно широкой диверсифицированностью. Охватив более 100 направлений деятельности в самых разнообразных
отраслях народного хозяйства (отраслевое распределение ФПГ по
основным видам деятельности промышленных участников представлено на рисунке 1).
Рисунок 1 - Отраслевая принадлежность ФПГ,
в % к общему количеству зарегистрированных групп
Оценивая в целом процесс создания ФПГ, можно отметить,
что сокращение числа групп - следствие, во-первых, слабости стимулов к получению или сохранению официального статуса ФПГ.
Во-вторых, некоторые группы (например, ФПГ «Магнитогорская
‹133›
1/2014
сталь», «Интеррос») фактически реализовали свой исходный замысел, завершили выполнение организационных проектов. В-третьих,
подтверждается то, что структура многих зарегистрированных
групп носит промежуточный характер как в силу слишком малых
масштабов интеграции, так и в виду того, что реальные контролирующие группу центры нередко остаются за рамками ее официальной структуры.
Различия в вариантах структурного строения ФПГ, целях и
задачах их развития закладываются на начальной стадии разработки проекта формирования группы. Связано это, в первую очередь, с
различными мотивациями задач создания ФПГ отдельного рода категорий потенциальных заявителей - инициаторов создания ФПГ. К
наиболее часто встречающимся категориям можно отнести: инициативные группы, образовавшиеся вокруг промышленных предприятий или различных форм их кооперирования; достаточно мощные
финансовые структуры, в процессе приватизации оказавшиеся владельцами крупных пакетов акций значительного числа промышленных предприятий. Был прецедент создания ФПГ и на базе торгово-коммерческого объединения.
В соответствии с основными классификационными признаками (в зависимости от центра формирования, консолидирующего
ядра, вокруг которого выстраивается вся группа), официально зарегистрированные ФПГ были условно поделить на три типа:
- «промышленные» (сформированные вокруг либо одного производственного предприятия или группы предприятий);
- «банковские» (сформированные по инициативе и вокруг либо
одного банка, инвестиционной компании или комбинированный
вариант, когда основу ФПГ составляет банковский союз (равнозначных по силе и величине банков), включающий и другие финансовые институты);
- «торгово-коммерческие».
«Промышленные» ФПГ носят явно выраженную отраслевую
направленность, которая определяется предприятием (или группой
предприятий), играющим ключевую роль в деятельности объединения. Центром «промышленных» ФПГ может быть:
- промышленное предприятие (или группа предприятий) общегражданского профиля;
- промышленное предприятие (или группа предприятий) военнопромышленного комплекса;
- промышленное предприятие (или группа предприятий) агропромышленного комплекса;
‹134›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
научно-исследовательский институт, конструкторское бюро
(включая производственную базу).
Среди ФПГ, созданных на основе интеграции предприятий
агропромышленного комплекса можно назвать следующие группы
«Единство», «Союзагропром», «Дон», «Золотое зерно Алтая» и т.д.
«Банковские» ФПГ формируются по инициативе участников,
но чаще вследствие «финансовой экспансии» банковских институтов, целенаправленно консолидирующих акции торговых, промышленных, транспортных предприятий (непосредственно или через
создание холдинговых структур), заинтересованных в надежном и
достаточно надежном и прибыльном вложении денежных средств.
Группы данного вида могут быть как отраслевыми («моноотраслевая банковская ФПГ»), так и отличаться широким разнообразием
входящих в них предприятий, которые могут быть совершенно не
связаны друг с другом ни по производственной кооперации, ни по
другим хозяйственным интересам («банковский конгломерат»).
Примером банковского конгломерата является группа «Интеррос». Основные направления деятельности группы: шиппинг,
топливно-энергетический комплекс, металлургия, оборонный комплекс, авиация и авиастроение, химия, розничная торговля. Кроме
того, группа оказывает финансовые услуги, в том числе услуги на
рынке ценных бумаг, активно проводит финансово-кредитную и
инвестиционную деятельность.
В соответствии с дополнительными (качественными) характеристиками, следует отметить, что формы консолидации собственности и интеграции предприятий, входящих в ФПГ, весьма разнообразны. Среди них и «мягкие» формы (на основе договора о создании группы и совместного учреждения центральной компании:
консорциум, стратегический альянс, союз), и «жесткие» (на основе
участия одной из компаний в капитале других (холдинг) или передачи части активов участников группы в доверительное управление
центральной компании (трастовое управление)).
И, наконец, последнее. К количественным характеристикам,
позволяющим судить о размерах группы, ее масштабах производственной деятельности относятся:
 величина консолидированного капитала,
 объем производственной деятельности,
 число участников группы,
 среднесписочная численность работающих,
 количество отраслей деятельности.
-
‹135›
1/2014
Если подойти к рассмотрению ФПГ с позиции оценки, например, объема промышленной продукции, численности работающих,
масштабов промышленного производства и т.п., то группы можно
разделить на три вида: крупные, средние, малые.
В зависимости от
центра формирования группы
В зависимости от
вида организационного строения
В зависимости от
территории деятельности
В зависимости от
размеров производственной деятельности
В зависимости от
способа внутригруппового строения
Рисунок 2. Распределение ФПГ в соответствии
с основными классификационными признаками
Например, в зависимости от численности рабочего персонала,
к крупным ФПГ относятся группы с численностью работающих более 100000 чел.; к средним - от 10000 до 100000 чел.; к малым - менее 10000 чел. Крупнейшей группой является ФПГ «Интеррос».
‹136›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Общая численность работающих достигает 306 тыс. человек. Далее
следуют ФПГ «Магнитогорская сталь» (более 260 тыс. человек),
ФПГ «Волжско-Камская» (231 тыс. человек). В зависимости от величины группового оборота, ФПГ можно классифицировать как
крупные (ФПГ с оборотом более 1000 млн. долл.), средние (от 100
до 1000 млн. долл.), малые (менее чем 100 млн. долл.). К крупнейшим группам по величине товарооборота относятся: «ВолжскоКамская», «Нижегородские автомобили», «Металлоиндустрия» и
др.
Соответствие инвестиционной и организационной стратегий важное условие обеспечения долговременной эффективности финансово-промышленной группы. Так, например, при ориентации на
привлечение средств от внешних инвесторов следует учитывать их
возможное стремление выступать не только кредиторами, но и
участвовать в прибыли от инвестиций в качестве акционеров.
Намечаемая структура источников финансирования инвестиционной программы ФПГ (доля кредитов, реинвестируемой прибыли,
средств от эмиссии акций и т.д.) должна учитывать границы приемлемых для участников группы изменений в распределении имущественных прав.
Под финансово-промышленные группы в Казахстане (присутствие производства, наличие специфических факторов) подпадают
следующие банковские конгломераты: АО «Корпорация Цесна»,
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».
Данные финансово-промышленные группы соответствуют всем необходимым признакам финансово-промышленных групп, которые
должны быть у ФПГ согласно мировому опыту промышленно развитых стран мира.
• Структура управления деятельностью дочерних компаний как
ЦАТЭК, так и Корпорации «Цесна» базируется на принятии
стратегических решений и определении приоритетных направлений деятельности через реализацию прав крупного акционера.
• Головные компании холдингов осуществляет управление и контроль дочерними компаниями. В соответствии с аудиторским
заключением к консолидированной финансовой отчетности
ФПГ, контроль определяется наличием у холдингов возможности определять прямо или косвенно финансовую и хозяйственную политику дочерних компаний, с целью получения прибыли
от их деятельности. Руководство ФПГ входит в составы Советов
директоров во всех своих дочерних организациях.
‹137›
1/2014
В 2012 году в рейтинге крупнейших компаний страны «Эксперт-100-Казахстан» ЦАТЭК заняла 23 место, Корпорация «Цесна»
- 27 место.
АО «Цеснабанк»: 18 филиалов и 65 пунктов обслуживания
клиентов в областных и региональных центрах Казахстана. В банковском секторе Банк является одним из средних банков по размерам активов и депозитов, обладает сравнительно диверсифицированной клиентской базой; конкуренцию со стороны ряда других
банков Казахстана ему составляют соразмерные по показателям
банки среднего уровня (доля рынка по активам от 1% до 5%).
АО «Концерн «Цесна-Астык»: Более 100 золотых медалей за
высокое качество производимой продукции по результатам международный конкурсов и выставок. Более 40% производимой продукции поставляется на экспорт (Россия, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова, Афганистан, Монголия, Южная Корея).
Концерн «Цесна-Астык» входит в госреестр – доминантов по
видам деятельности: оптовая реализация муки, хлеба, отрубей и
комбикормов на территории г. Астаны с долей рынка свыше 35% .
ФПГ АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая
компания» занимается производством, передачей, распределением
электрической и тепловой энергии (энергетический сектор) (71%)
(Павлодарэнерго, Секазэнерго, Астанаэнергосбыт), финансовые
услуги от Эксимбанк, НПФ «Астана» занимает 29%. Энергетические компании ЦАТЭК включены в местные разделы госрегистра
субъектов естественной монополии по производству, передаче,
распределению тепловой энергии и снабжению электроэнергией.
Вырабатываемая электроэнергия, помимо Северо-Казахстанской,
реализуется в Акмолинской и других областях Казахстана. Часть
электроэнергии поставляется Южно-Уральской железной дороге
России. По оценкам специалистов, Север Казахстана способен не
только покрывать свои внутренние потребности в электроэнергии,
но и имеет потенциал, как для ее экспорта, так и для поставок в
другие регионы Казахстана. Данный фактор является благоприятным для развития ЦАТЭК.
Исследование особенностей развития ФПГ в данных странах
показало, что их организация не только увеличивает капиталообразование и массу долгосрочных финансовых вложений, но и концентрирует необходимые финансовые средства для сырьевых и добывающих отраслей с большими экспортными возможностями, а, следовательно, высокой окупаемостью проектов.
‹138›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Формирование финансово-промышленных групп в первую
очередь отвечают интересам государства: оно получает возможность сбалансировать экономику и управление ею в условиях, когда
отсутствуют плановые рычаги воздействия, а рыночные институты
еще до конца не сложились. Кроме того, создание крупных промышленных союзов является активным инструментом повышения
эффективности функционирования предприятий национальной
промышленности. Эта цель является особенно важной, если учесть
тот факт, что многие предприятия не выдерживают конкуренции не
только на внешних рынках, но и внутри страны.
1.
2.
3.
4.
Литература:
Бюллетень банковской статистики РФ, 2011-2012, №6.
Основные социально-экономические показатели по Российской Федерации за 2009-2012 гг. // Вопросы статистики, 2013, №5.
Попов В. Конструктор для финансиста // Эксперт, 2007, №36.
Казахстан-2012. Экономическая конъюнктура, вып. 1, 2. – Астана: Центр
экономической конъюнктуры при Правительстве РК.
УДК 336.77
Изатова К.Б.,
магистрант КЭУ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
''Наибольшую угрозу для бизнеса сегодня
представляет следование прежде успешной
модели бизнеса в следующем году''
Целью данной статьи является популяризация одного из подходов к управлению рисками - управление неопределенностью.
Ключевые слова: банки; риски; неопределенность.
ӨСҮП ЖАТКАН БЕЛГИСИЗДИК ШАРТТАРЫНДА РИСКТИ
БАШКАРУУ
Бул макаланын негизги максаты тобокелдикти алдына алуу белгисиздикти башкаруунун белгилүү жол жобосун жайылтуу.
Негизги сөздөр: банктар, риск, белгисиздик.
‹139›
1/2014
RISK MANAGEMENT IN THE CONTEXT
OF GROWING UNCERTAINTY
The purpose of this article is to promote an approach to risk management- the management of uncertainty.
Keywords: banks; risks; uncertainty.
Риски различного рода сопровождают нас на протяжении всей
жизни. И в обычной жизненной ситуации мы стараемся ими управлять, хотя чаще всего и не осознаем этого, – смотрим по сторонам,
переходя дорогу, заранее выезжаем в путь, предвидя «пробки» на
дорогах и предполагая объездные маршруты, создаем «заначки» на
случай непредвиденных расходов. Все эти и множество других действий – стремление свести к минимуму наши потери в случае
наступления неблагоприятных событий. Если мы станем игнорировать это обстоятельство, наше существование превратится в череду
нескончаемых потерь, в том числе финансовых и серьезных неприятностей. В обыденной жизни среда обитания заставляла наших
предков, а теперь и нас заставляет, управлять различного рода рисками. Иначе не выживешь. Совсем другое дело – предпринимательская деятельность и особенно деятельность в финансовой сфере.
Здесь и риски иные, и масштабы неблагоприятных последствий в
виде прямых финансовых потерь могут затрагивать целые слои общества, влияя на темпы и характер развития, как отдельных участников рынка, так и общества в целом. Сегодня для тех, кто работает
на финансовых рынках или связан с ними, совершенно очевидна
необходимость управления рисками. Поэтому продолжаются попытки разработать методики, которые адекватно оценивали банковские риски.
В процессе своей деятельности банки сталкиваются с
совокупностью различных видов рисков, различающихся между
собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и
внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно,
по способу их анализа и методам их описания.
Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на
деятельность банков. Изменение одного вида риска вызывает
изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно,
затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска, и
принятие решения по его оптимизации ведет к оценке множества
других рисковых факторов, в связи с чем важен выбор конкретного
метода анализа, их уровня, оптимальных факторов.
‹140›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Управление рисками становится основным средством
контроля за портфелями активов и пассивов финансовых
организаций, что позволяет оптимально использовать средства
акционеров, клиентов, контрагентов и максимально увеличивать
доход на собственный капитал. Поэтому, в условиях стремительных
изменений внешней среды у менеджеров коммерческих банков
возросла потребность в управленческих методах, новых или ранее
не используемых, способных дать эффект в изменившейся
рыночной ситуации.
В данной статье предлагаю рассмотреть подход, который
существует давно, но, к сожалению, как показывает многочисленная
практика в компаниях из различных секторов экономики, почти не
используется. Это происходит не потому, что он трудно применим
или мало результативен, а потому, что малоизвестен практикующим
специалистам по управлению рисками. Вместе с тем применение
данного метода способно дать значительное преимущество
компаниям в условиях нарастающей неопределенности, снизить
потери и сократить неоправданную норму риска до приемлемых
организацией пределов. Финансовый кризис в очередной раз
показал важность построения эффективной организации, способной
не только анализировать свои убытки, но и активно управлять
источниками рисков.
Еще раз хочу отметить, что используемое в этой статье
определение риска не отличается от того, которое обычно
используется. Важным в целях статьи является то, что риск, прежде
всего - это неопределенное событие или условие, которое в случае
возникновения имеет позитивное или негативное воздействие по
меньшей мере на одну из целей деятельности. Поэтому,
несомненно, риск измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь. Его можно классифицировать,
используя принятые подходы.
Два основных подхода к управлению рисками.
С точки зрения собственников банка, риск можно
рассматривать как меру различия между возможными результатами
принятия определенных стратегических решений. При этом надо
понимать, что каждая выбираемая стратегия может привести к
разным результатам, и что вероятности тех или иных результатов
принимаемого решения известны или могут быть оценены.
Отличными от задач по управлению рисками являются детерминированные задачи, где каждая стратегия дает единственный
результат, и полностью неопределенные задачи, где результаты
‹141›
1/2014
стратегии непредсказуемы. Поэтому задачи управления рисками
состоят в выборе некоторой ограниченной альтернативы,
обеспечивающей лучший результат с заданной вероятностью.
Обычно в задачах по управлению рисками учитываются два
фактора: вероятность получения результатов и полезность их
последствий. При этом обычно ищется решение максимизации
математического ожидания полезности, хотя применяются и другие
критерии.
Если основываться на вышесказанном, то можно выделить
группу рисков, которые по тем или иным причинам не относятся к
задачам по управлению понятными, прогнозируемыми и
предсказуемыми рисками. Понятно, что правильнее говорить о
разной степени их ожидаемости. Неопределенности (неожидаемые
риски) находятся в зоне менее предсказуемых потерь.
Если мы можем провести такое разделение рисков на два вида,
то также можем выделить два разных подхода к их управлению.
Так, принятая теория управления рисками, а также рекомендуемая
ими практика применения предлагают организации два
принципиально разных подхода к управлению рисками: управление
результатами существующих процессов и управление неопределенностью.
Первый метод, который наиболее часто используется в
организациях и ориентирован в большей степени на управление
«ожидаемыми рисками», заключается в фактическом управлении
убытками, возникшими в результате процессов, реализации бизнесмодели и наличия той клиентской базы, которые объективно
сложились в организации на текущий момент. Потери от этих
рисков не должны компенсироваться за счет капитала, и доходы
банка должны покрывать все нормальные расходы на обслуживание
продуктов. Данный метод хорошо себя зарекомендовал для
управления статистически предсказуемыми, понятными для организации рисками, когда есть возможность собрать статистическую
информацию о том, как часто и с какими последствиями они
реализовывались. Примером таких рисков для коммерческих банков
могут служить индивидуальные розничные кредитные риски или
операционные риски, связанные с ошибками и мошенничеством
персонала (например, неверным оформлением платежных
документов). В рамках этого метода для управления рисками
рекомендуется создание резервов, формирование капитала на
достаточном уровне, скоринговые модели принятия решений,
управление платежной позицией, лимитирование и разделение
‹142›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ответственности за осуществление операции, контроль и
управление рисками.
Второй, применяемый гораздо реже подход - управление
неопределенностью, управление «неожидаемыми рисками». Для
покрытия этих рисков приведенная выше статья предлагает
использовать экономический капитал. Предлагаемый подход не
исключает необходимости определения и создания экономического
капитала, но помимо этого предлагает, в некоторых случаях,
проанализировать возможные источники возникновения рисков и
управлять именно этими источниками, например, изменить бизнесмодель, процессы, структуру клиентской базы до момента
совершения риска, вместо управления убытками. Данный подход
рекомендуется и направлен на управление самими процессами, а не
их результатами. Таким образом, он предлагает влиять на причины
и факторы рисков с целью снижения вероятности их наступления,
другими словами, лечить болезнь, а не устранять симптомы.
Нормативные документы регулирующих органов также заявляют о
необходимости такого рода управления рисками, но уделяют ему
гораздо меньше внимания и почти не предлагают для этого методик.
Стоит отметить, что не получится разделить банковские
риски, используя типовую классификацию рисков для того, чтобы
использовать для одних видов одни методы управления, а для
других - другие. Оба метода могут в равной степени успешно
применяться в различных случаях для управления одними и теми
же рисками. Очевидно, что есть ситуации, когда наиболее
эффективными для любого из банковских рисков могут оказаться
именно традиционные методы управления. Но основываясь на
примерах, можно выделить ситуации, когда традиционно
используемые методы управления рисками не будут работать:
Ситуации start-up бизнеса, когда нет наработанной статистики,
и банк не может использовать традиционные подходы, так как нет
опыта, знаний, подготовленного персонала. В каждом конкретном
случае, фактически «на ощупь», нарабатывается свое «кладбище
кредитов», свое понимание рынка, клиента, опыт персонала, и
только после этого и кредитный, и операционный риски переходят в
разряд «ожидаемых», и ими можно уже эффективно управлять,
используя метод управления убытками;
Ситуации задач с трудно нарабатываемой статистикой
необходимых объемов. К такой ситуации могут относиться как
кредитные риски (например, риски по крупным сделкам,
отраслевые кредитные риски), так и операционные риски
‹143›
1/2014
(например, связанные с крупными техногенными сбоями,
внутренним мошенничеством).
Ситуации «слома тренда» или кризиса: прежде всего,
рыночные риски, кредитные риски (например, риск смены
потребительских предпочтений). Данная ситуация наиболее
характерна для текущей ситуации в банковской отрасли, когда
накопленная статистика, модели управления рисками в короткий
срок потеряли свою точность. Большинство банков просто
вынуждено сейчас, осознанно или нет, переходить на методы
управления неопределенностью. И применять в отличие от
прошлых методов «избирательное кредитование».
Не отрицая необходимости и важности первого подхода,
предлагаю уделить больше внимания второму подходу, исходя из
более глубокого понимания его сущности.
Неопределенность и организация
Если обратиться к общепринятому определению задач в
условиях неопределенности - это принятие решения в условиях,
когда принимающий решение не может оценить или сопоставить
вероятности результатов, которые могут быть получены при выборе
той или иной стратегии из конечного списка. При этом задача
сводится к тому, чтобы найти оптимальные или хотя бы
рациональные стратегии, наилучшим образом приводящие систему
к цели при заданных внешних условиях. Другими словами,
неопределенность можно рассматривать как ситуацию, событие,
действие, способную привести в будущем к любому исходу из
фиксированного множества исходов, но вероятности их
осуществления неизвестны в силу отсутствия статистической
информации. Часто отсутствие такой информации обусловлено
характером самой ситуации - нестатистическим, неординарным,
форс-мажорным, при котором об объективных вероятностях
говорить не имеет смысла. Неопределенность возрастает в
зависимости от степени удаленности событий во времени.
Важным в приведенном определении является то, что в целях
достижения поставленных целей должно быть ограниченное
(прежде всего с точки зрения важности для стратегии) количество
возможных решений с непонятной на текущий момент вероятностью реализации (например, превысит или нет ставка критичное
для организации значение в текущем квартале?). Очевидно, что в
процессе развития ситуация может меняться, одни возможные
решения могут исчезать, появляться другие, могут выделяться
группы решений, оцениваемых качественно как более вероятные
‹144›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
(например, скорее всего, уровень просрочки до конца года не
превысит принятых в бизнес-плане 3,5%).
Неопределенность присуща любой управленческой задаче, в
которой лицо, принимающее решение, не знает всей совокупности
действующих факторов и вынуждено формулировать множество
гипотез, прежде чем их оценивать. Другими словами, практически
каждое решение принимается менеджером в условиях недостатка
информации о существующих фактах и вероятных будущих
событиях, т.е. в условиях неопределенности.
Назовем три основные характеристики неопределенности.
Первая - это свойственные только ей причины, события, которые ее
порождают. Отсюда следует вывод - неопределенности можно
анализировать. Вторая - растянутость во времени: изменения
происходят нарастающим итогом и ведут к некоему результату в
будущем. Следовательно, их можно выявить и подготовиться к ним.
И третья - возможность нескольких альтернативных вариантов
исхода. Вывод: есть возможность влиять на процесс в целях
реализации наиболее благоприятного из них.
Принимая это во внимание, можно использовать различные
механизмы управления неопределенностью. Можно привести
несколько примеров из практики такого управления:
- С целью управления операционными рисками сотрудниками
банка можно создавать необходимые резервы на покрытие
потерь и/или, проанализировав бизнес-процессы, выявить
причины возникновения потерь и оптимизировать эти процессы.
Примером такого рода оптимизации могут стать автоматизация
части процессов, сокращение доли ручных операций, перенос
ответственности по наиболее сложным вопросам с отдельных
сотрудников на коллегиальные органы, стандартизация
операций, введение дополнительного контроля.
- Для
управления
риском
ликвидности
необходимо
скорректировать бизнес-процесс организации с учетом анализа
прогноза развития компании, сократив время с момента
принятия решения о совершении сделки до ее фактического
финансирования.
- Для
управления
стратегическим
риском
необходимо
скорректировать бизнес-модель организации, изменив, с учѐтом
рисков, региональную, отраслевую и продуктовую политику с
целью сокращения потерь и недополученной прибыли,
нахождения новых возможностей для развития.
‹145›
1/2014
Для управления кредитным риском необходимо изменить
параметры продуктового предложения (цену, продвижение,
условия) для подстраивания под изменившееся потребительское
поведение и/или предпочтения клиентов.
Таким образом, управление неопределенностью дает
возможность заранее осуществлять изменения, позволяющие
уменьшить размер тех будущих убытков, которыми организации
привыкли управлять при традиционном подходе к управлению
рисками, например, создавая под эти потери резервы.
Несмотря на то, что очевидные преимущества данного метода
сложно отрицать, соблазн оставить всѐ как есть, ссылаясь на
предыдущий опыт, достаточно высок. Действительно, если до
настоящего момента все было достаточно хорошо, организация
справлялась со своими рисками при помощи старых, проверенных
методов, то зачем что-то менять? Есть несколько доводов в пользу
изменения этой позиции:
- внешняя среда подвержена значительным и иногда довольно
резким изменениям, поэтому, чем лучше организация способна
влиять на свои потери и снижать неоправданную норму риска до
приемлемого предела, тем более жизнеспособной она является;
- системы, построенные на управлении неопределенностью, существенно повышают управляемость бизнесом и дают ответы на
вопросы: как определить приемлемую норму риска, как построить бизнес, чтобы не только зарабатывать деньги, но и не терять
их, как быть уверенным, что менеджер управляет компанией, а
не наоборот? Эти вопросы наиболее актуальны для менеджеров
и собственников, позиционирующих себя как «продвинутые»,
передовые.
Многим компаниям важно осознанное управление убытками с точки зрения экономически обоснованного объяснения действий
по управлению рисками. Именно управление неопределенностью
дает обоснованное понимание того, где и насколько усилия в
управлении убытками успешны, а где их недостаточно, и необходимы дополнительные ресурсы (например, создание дополнительных резервов), а где организация вкладывает избыточные ресурсы.
Используя традиционные методы анализа рисков (например, предложенные в 110-И, Базель II, VaR, RAROC), любая организация
может рассчитать экономический капитал, необходимый для покрытия рисков предприятия. И в том случае, если регулятивный капитал не совпадает по своим размерам с экономическим, то возникает вопрос в необходимости дополнительных ресурсов на покры-
‹146›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
тие возможных потерь, достаточности капитала. Большинство кредитных организаций, использующих традиционный подход к
управлению рисками, не включают в расчет «неожидаемые» риски
по той причине, что они ими не управляют. Хотя стоит признать,
что рассчитать экономический капитал, необходимый для покрытия
неопределенностей непросто, исходя из самой их природы, но это и
не так сложно, как кажется. В традиционном подходе расчета
(например, VaR) необходимо учесть природу неопределенности используя, например, сценарный анализ. Другими словами, наиболее
точный расчет экономического капитала возможен, но он должен
проводиться для выбранных сценариев с учетом неопределенности,
становясь при этом вариативным.
При реализации данного подхода необходимо учесть, что
управление в условиях неопределенности следует решать путем ее
моделирования, а также что общая программа действий, которая
приводится ниже, нуждается в адаптации в каждом конкретном
случае под специфику конкретной организации. Для создания целостной системы управления неопределенностями необходимо создать несколько общих, постоянно действующих механизмов. Эта
работа весьма условно представлена ниже в виде нескольких этапов:
Этап 1. Построение механизма регулярного анализа чувствительности направлений бизнеса к факторам риска, анализа слабых
сигналов. Результатом этой деятельности должен стать постоянно
обновляемый список потенциальных угроз, которым подвержен
или может быть подвержен бизнес компании в условиях постоянных изменений внешней среды, с учетом внутренней специфики
организации, менеджеров и собственников.
Этап 2. Создание постоянного механизма анализа внутреннего
состояния организации и ее внешнего окружения с целью выявления и оценки возможных рисков. Используя результаты работы
первого этапа, необходимо получить постоянно обновляемый список выявленных рисков, оценку их вероятности и тяжести последствий для организации, а также динамику их изменений. На этом
этапе стоит также рассматривать взаимное влияние выявленных
рисков друг на друга и возможность взаимного генерирования
и/или усиления рисков.
Этап 3. Внедрение постоянного механизма разработки сценариев развития с учетом всех актуальных для компании рисков, планирования мероприятий по изменениям, коррекции оперативных и
стратегических планов. В результате компания должна постоянно
‹147›
1/2014
иметь несколько сценариев своего развития на случай реализации
каждой из выявленных угроз. Используя список рисков, а также
планы развития организации необходимо разработать несколько
сценариев развития, возможные условия их осуществления, а также
оценить последствия реализации того или иного сценария. При
этом для каждого из сценариев должны быть разработаны несколько актуальных программ действий, направленных на управление
неопределенностями или их последствиями, а также на четкое
определение условий, при которых необходимо запускать эти программы. Важной задачей при построении этого механизма является
принятие экономически обоснованных решений, разработка финансово приемлемых сценариев, в которых риск должен выступать как
экономическая категория.
Этап 4. Создание механизма проектной реализации принятых
программ по изменению внутреннего устройства компании и ее
бизнеса при реагировании на неопределенности, Важным является
именно проектная реализация этой деятельности, нацеленная на
быстрое и экономически оправданное внедрение принятых решений.
Из вышеизложенного мы видим, что реализация двух указанных подходов, которые являются частями единой системы и дополняют друг друга, позволит надежно управлять рисками.
УДК 336.58.61
Кадырбаева С.,
магистрант ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
В статье рассматривается Финансирование здравоохранения за рубежом.
Ключевые слова: государственная система финансирования
здравоохранения, частная система финансирования здравоохранения, медицинские услуги, медицинское страхование, обязательное
медицинское страхование.
ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК САЛАМАТТЫКТЫ САКТООНУ КАРЖЫЛОО
Макалада чет өлкөлүк саламаттыкты сактоону каржылоо
көрсөтүлгөн.
‹148›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Негизги сөздөр: мамлекеттик саламаттыкты сактоонун
каржылоо тутуму, жеке саламаттыкты сактоонун каржылоо
тутуму, медициналык тейлөөлөр, медициналык жактан
камсыздандыруу, милдеттүү түрдөгү медициналык жактан
камсыздандыруу.
HEALTH CARE FINANCING ABROAD
In article health care financing abroad is considered.
Keywords: state system of financing of health care, private system
of financing of health care, medical services, system of obligatory insurance, medical insurance.
Обзор систем финансирования здравоохранения разных стран
позволил выделить три основные принципиально отличающиеся
системы финансирования здравоохранения1:
Преимущественно государственная система финансирования
здравоохранения в Великобритании.
Преимущественно страховая система, представленная в таких
европейских странах как Германия, Франция, Голландия, Австрия,
Бельгия, Швейцария, некоторых государствах Латинской Америки,
Японии и других; в них проживает более 1 млрд. человек – свыше
четверти всего населения мира.
Преимущественно частная (платная) система финансирования
здравоохранения в США. Практически ни в одной из достаточно
развитых стран указанные системы не представлены в чистом виде.
Более того, в ряде стран получает преимущественное развитие то
одна, то другая система.
Трудно назвать, помимо США, страны, где господствует
частная медицина и частное добровольное медицинское страхование.
Например, во всех странах, даже с государственной системой
здравоохранения, имеются организации и учреждения, осуществляющие добровольное, частное медицинское страхование.
Преимущественно государственная система здравоохранения
развивалась как направление социальной политики государства. В
результате государство усиливало свое влияние и контроль над деятельностью медицинских и страховых организаций.
1
Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика. – М.: «Волтерс Клувер», 2007. – С. 61.
‹149›
1/2014
Заслуживает внимания тот факт, что система здравоохранения, например, Великобритании создавалась с учетом опыта СССР.
Опыт организации государственной системы здравоохранения Великобритании свидетельствует о еѐ высокой эффективности и доступности при относительно низких затратах на медицинскую помощь. Основная часть средств поступает из государственного бюджета и распределяется сверху вниз по управленческой вертикали.
Централизованное финансирование позволяет сдерживать рост стоимости лечения.
Существенным недостатком бюджетного финансирования
здравоохранения является склонность к монополизму, игнорирование прав пациентов, как правило, отсутствие возможности выбора
врача, лечебного учреждения.
В монополистической структуре неизбежно снижение качества медицинских услуг из-за диктата их представителя (производителя, продавца) и отсутствие возможности осуществления контроля за деятельностью медицинских учреждений со стороны пользователей, потребителей медицинских услуг.
Преимущественно страховая система основана на принципах
солидарности. Она тесно связана со всей системой социального
страхования и регулируется одним законодательством. Страхователям и застрахованным предоставлена возможность осуществления
контроля над использованием страховых средств, застрахованным –
возможность выбора врача, лечебно-профилактического учреждения. В страховой медицине наиболее важными являются проблемы
обеспечения равного доступа и оплаты медицинской помощи, оказываемой лицам из групп повышенного риска (престарелые, бедные, инвалиды), оптимального распределения финансовых ресурсов среди групп застрахованных.
Финансирование подобных систем осуществляется из трех источников1:
 страховые взносы предпринимателей – отчисления от доходов
(налогов);
 заработки трудящихся – отчисления из заработной платы;
 средства государственного бюджета.
Так в Германии действует одна из наиболее развитых систем
социального медицинского страхования. Она была введена в Европе в 1883 г. Бисмарком, и в настоящее время ею охвачено более
Терсина О. Медицинское страхование в странах Восточной Европы // Еженедельник АПТЕКА. 2009. - №42. - С. 87.
1
‹150›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
90% населения (8% – охвачено частным медицинским страхованием и за 2% неимущих платит государство). Эта система обеспечивает необходимую медицинскую помощь в случае заболевания для
всех застрахованных.
Система обязательного страхования осуществляет свою деятельность через некоммерческие страховые организации – больничные кассы. Это независимые самоуправляемые организации,
структура которых определена законодательно. Существует несколько видов касс: местные (преимущественно для неработающих,
членов семей застрахованных), расположенные по месту жительства, производственные (по месту работы), морские, горняцкие,
сельскохозяйственные и эрзац кассы (главным образом для служащих). Контроль и управление за их деятельностью осуществляет
правительственное агентство.
Французская модель медицинского страхования характеризуется эффективной интеграцией со всей системой социального страхования. В системе социального страхования существует более
двадцати различных видов, в том числе медицинское – по болезни,
временной нетрудоспособности, несчастному случаю, беременности и родам.
Законодательством утвержден единый порядок страхования,
которым охвачено 80% населения. Система страхования, включающая в себя более 90 страховых компаний, контролируется общенациональной организацией. Фонды социального страхования,
сформированные на национальном уровне, осуществляют финансирование обязательной программы страхования здоровья. Пополнение финансовых средств осуществляется путем введения страховых
налогов, что составляет 90% объема фонда. При этом страховой
налог равен 60% фонда оплаты труда.
Кроме обязательного государственного страхования существует сеть дополнительного страхования и местные фонды социальной помощи. За счет последних получают медицинское обслуживание незастрахованные французы, число которых едва превышает 2%.
В Бельгии раньше, чем в других странах была введена практика государственных дотаций оплат медицинского обслуживания.
В системе медицинского страхования работает шесть общенациональных союзов страховых фондов: католический (45% населения),
социалистический (26%), либеральный (7%), профессиональный
(15%), независимый (4%) и вспомогательный (1%). Таким образом,
‹151›
1/2014
98% бельгийцев охвачено обязательным медицинским страхованием, и только 1% – частным1.
Управление системой медицинского страхования осуществляет Национальный Институт по болезни и инвалидности. Крупнейшие страховые компании не имеют своей ниши в системе медицинского страхования. Высокий уровень социальной защиты, всеохваченность государственным медицинским страхованием, удовлетворенность качеством медицинского обслуживания исключил острую
необходимость развития частного страхования.
Современное состояние общественного здоровья Японии характеризуется очень высокими показателями: ожидаемая продолжительность жизни – 80 лет (в России 60 лет), – самая высокая для
развитых стран мира. Младенческая смертность – 4,4 случая на
1000 живорожденных, – самая низкая в мире. Эти успехи обусловлены высоким уровнем организации медицинского страхования в
Японии, основанной на национальной системе обязательного медицинского страхования. Высокая продолжительность жизни в стране
заставила Министерство здравоохранения и благосостояния уделить особое внимание проблеме организации помощи и ухода на
дому для пожилых людей.
Важно подчеркнуть, что в Японии разные группы населения,
независимо от уровня доходов, имеют одинаковую возможность
получать медицинскую помощь. Врачи не только выписывают лекарства, но и обеспечивают пациентов лекарствами. В результате
страна занимает первое место в мире по потреблению медикаментов на душу населения.
Преимущественно частная система медицинского страхования, наиболее широко представленная в США, характеризуется децентрализованностью, высоким развитием инфраструктуры страховых организаций и отсутствием государственного регулирования.
Для большинства населения США страхование здоровья является частным делом каждого. Добровольной, частной формой медицинского страхования охвачено более 80% населения. В США
примерно 1500 частных страховых компаний. Из них две самые
крупные, занимающиеся только страхованием здоровья, – «Синий
Крест» и «Синий Щит»2. Это частные страховые компании, занимающиеся добровольным страхованием, получающие при этом
сверхприбыли.
Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А. Механизмы страхования в социально-экономических системах. – М.: ИПУ РАН, 2001. – С. 119.
2
Гвозденко А.А. Страхование: Учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С.316.
1
‹152›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
Наряду с частной системой медицинского страхования в США
существует две правительственные программы, находящиеся на
государственном финансировании – это «Медикэр» (для медицинской помощи пожилым – после 65 лет) и «Медикейд» (для безработных, неимущих и некоторых групп инвалидов). Однако только
46% американцев с низким доходом получили возможность зарегистрироваться и получать пособия в рамках программы «Медикейд».
Программой обязательного социального страхования престарелых
(«Медикэр») охватываются все граждане старше 65 лет, поэтому
она считается более успешной. Однако престарелые пациенты вынуждены сами платить из своего кармана за первый день госпитализации, за посещение врачей в поликлинике и почти за всю долгосрочную помощь в домах сестринского ухода.
Несмотря на многообразие форм организации медицинской
помощи, в настоящее время, по-видимому, нет ни одной страны,
которая была бы полностью удовлетворена собственным здравоохранением.
Существует много видов медицинского страхования. Наиболее распространенным является так называемое компенсационное
страхование, или страхование «платы за услуги». При этой форме
страхования работодатель выплачивает страховой компании страховую премию за каждого работника, обеспеченного соответствующим полисом. Затем страховая компания оплачивает чеки, представленные больницей или другим медицинским учреждением либо
врачом. Таким образом, оплачиваются услуги, входящие в страховой план. Обычно страховая компания покрывает 80% расходов на
лечение, за остальное должен платить сам застрахованный1.
Таким образом, медицинское страхование является формой
социальной защиты интересов населения в охране здоровья, цель
которого – гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных
средств и финансировать профилактические мероприятия. Медицинское страхование как один из видов социального страхования
основан на особом порядке формирования финансовых потоков. Он
реализуется с помощью третьей стороны - финансового посредника
в лице государства либо другой организации - страховой компании,
фонда медицинского страхования, призванной обеспечить механизм взаиморасчетов и перераспределения денежных средств межСплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006.
– С. 243.
1
‹153›
1/2014
ду всеми субъектами здравоохранения. Присутствие трех субъектов
права: клиента, страховщика-посредника и представителя медицинских услуг - делает систему медицинского страхования более сложной с позиции правового регулирования.
Список литературы:
1. Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика. – М.: «Волтерс Клувер»,
2007. – 221 c.
2. Гвозденко А.А. Страхование: Учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
2006. – 463 с.
3. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учеб. пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2006. – 313 с.
4. Щербаков В.А. Страхование: Учеб. пособие. – М.: КиноРус, 2007. – 343 с.
5. Терсина О. Медицинское страхование в странах Восточной Европы //
Еженедельник АПТЕКА. 2009. - №42.
6. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А.
Механизмы страхования в социально-экономических системах. – М.:
ИПУ РАН, 2001. – 321 с.
УДК: 369.032
Кадырбаева С.,
магистрант ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына
СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В статье рассматриваются сущность и принципы медицинского страхования.
Ключевые слова: медицинское страхование, принципы медицинского страхования, обязательное медицинское страхование,
фонд обязательного медицинского страхования.
МЕДИЦИНАЛЫК ЖАКТАН КАМСЫЗДАНДЫРУУНУН
ПРИНЦИПТЕРИ ЖАНА НЕГИЗИ
Макалада медициналык жактан камсыздандыруунун принциптери жана негизи көрсөтүлгөн.
Негизги сөздөр: медициналык жактан камсыздандыруу,
медициналык
жактан
камсыздандыруунун
принциптери,
милдеттүү түрдөгү медициналык жактан камсыздандыруунун,
милдеттүү түрдөгү медициналык жактан камсыздандыруунун
фондусу.
‹154›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ESSENCE AND PRINCIPLES OF MEDICAL INSURANCE
In article the essence and the principles of medical insurance is
considered.
Keywords: medical insurance, principles of the medical insurance,
obligatory medical insurance, fund of obligatory medical insurance.
Медицинское страхование – форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, имеющее своей целью гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение
медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия. При платной медицине данный вид страхования является инструментом для покрытия расходов на медицинскую помощь, при бесплатной медицине - это дополнительный источник финансирования медицинских затрат.
При медицинском страховании интересом застрахованного
выступает возможность компенсации затрат на медицинское обслуживание за счет средств страховщика.
В большинстве стран с развитым платным здравоохранением
медицинское страхование получило широкое распространение. Основная его цель – максимальная доступность медицинских услуг
для широкого круга населения и по возможности, полная компенсация расходов страхователей.
По общемировым стандартам медицинское страхование покрывает две группы рисков, возникающих в связи с заболеванием:
 затраты на медицинские услуги по восстановлению здоровья,
реабилитации и уходу;
 потерю трудового дохода, вызванного невозможностью осуществления профессиональной деятельности, как во время заболевания, так и после него при наступлении инвалидности.
Страхование медицинских затрат является страхованием
ущерба и защищает состояние клиента от внезапно возникающих
расходов.
По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, основными причинами перехода к страховой медицине являются:
 недостаточность финансирования здравоохранения;
 увеличение обращаемости за медицинской помощью (до 60%)
при "бесплатном" здравоохранении;
 возрастание объема и стоимости медицинских услуг параллельно росту числа врачей;
‹155›
1/2014
 дефицит квалифицированной медицинской помощи;
 расцвет "теневой" экономики в медицине;
 сверхцентрализация и монополизация финансирования и управления здравоохранением.1
Как всякая система, страховая медицина должна быть основана на определенных принципах. К важнейшим следует отнести следующие из них:
1. Медицинскому страхованию подлежит все население: работающие и неработающие. Охват застрахованных должен быть всесторонним и универсальным, включающим профилактику, лечение, реабилитацию.
2. Всем застрахованным по данной программе должна быть обеспечена равная медицинская помощь самого высокого уровня.
Это означает, что каждый вид медицинской помощи должен
быть оказан на основании медико-экономических стандартов,
включающих определенный объем и качество медицинских
услуг. Все, что выходит за рамки программы, должно дополнительно оплачиваться самим пациентом при предварительном его
уведомлении.
3. Страховая медицина основана на высокоэффективных, проверенных медицинских технологиях. Известно, что чем лучше
оборудование, тем лучше качество лечения, а значит короче
срок пребывания в стационаре, выше эффективность.
4. Система обязательного медицинского страхования базируется
на безвозвратной основе. Застрахованный и имеющий страховой
полис гражданин имеет право получить медицинскую помощь
на любой территории страны, независимо от места проживания,
а также выбора лечебного учреждения и лечащего врача (в пределах лечебных учреждений, с которыми страховая компания
заключила договор).
5. Каждый гражданин имеет право на добровольное медицинское
страхование, на те медицинские услуги, которые выходят за
пределы установленного минимума.
6. Страховая медицина – это медицина, не признающая дефицитов.
Больному гарантируется предоставление высококвалифицированной медицинской помощи. Всегда должен быть свободный
необходимый медицинский персонал, лекарства, иначе сам
принцип вступает в противоречие.
Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страховое дело: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008.
- C. 34.
1
‹156›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
7. Страховая медицина требует высокой медицинской культуры и
профессионализма. Каждый врач должен пройти лицензирование и получить разрешение на определенный вид деятельности.
8. Страховая медицина – это не добыча финансов, это вклад финансов в здравоохранение, это изменение менталитета медицинского персонала, пациентов. На первых этапах развития – это
способ получения дополнительных денег.1
Услуги по страхованию в Кыргызстане развиваются поступательными темпами. Большинство граждан уже знают, что такое
обязательное медицинское страхование (ОМС), и даже являются
владельцами полиса. При этом далеко не все располагают полной
информацией о добровольном медицинском страховании и его преимуществах. Оба эти вида при кажущемся сходстве имеют массу
различий.
Обязательное медицинское страхование – это гарантированный государством комплекс мер материального обеспечения граждан и членов их семей при болезни, потере трудоспособности, в
старости; охраны здоровья матерей с детьми и пр.2
Добровольное медицинское страхование проводится на базе
договора, порядок заключения которого и общие условия устанавливаются страховой компанией самостоятельно, - но в рамках положений Закона «О страховании». Следует иметь в виду, что отдельные нюансы договоров у различных страховщиков могут быть
разными.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) – один из
наиболее важных элементов системы социальной защиты населения в части охраны здоровья и получения необходимой медицинской помощи в случае заболевания. Обязательное (социальное)
страхование возникло 110 лет назад в Германии и теперь во многих
странах составляет основу финансирования здравоохранения. Обязательная форма медицинского страхования используется, как правило, в тех странах, где большое значение имеет общественная
охрана здоровья. Выбор формы медицинского страхования зависит
от особенностей развития охраны здоровья и страны в целом.
Принцип обязательного медицинского страхования преобладает во
Франции, Канаде, Германии, Нидерландах.
Малкова О.В. Страхование в системе международных экономических отношений. - М.:
Феникс, 2007. - C. 80.
2
Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2009. - C. 233.
1
‹157›
1/2014
В Кыргызстане ОМС является государственным и всеобщим
для населения. Это означает, что государство в лице своих законодательных и исполнительных органов определяет основные принципы организации ОМС, устанавливает тарифы взносов, круг страхователей и создает специальные государственные фонды для аккумуляции взносов на ОМС. Всеобщность ОМС заключается в
обеспечении всем гражданам равных гарантированных возможностей получения медицинской, лекарственной и профилактической
помощи в размерах, устанавливаемых государственными программами ОМС. Так реализуются принципы обязательного страхования:
богатый платит за бедного, здоровый - за больного.
Перед системой ОМС стоят три основные задачи1:
1. обеспечение равных возможностей получения медицинской помощи для всех жителей территории:
2. обеспечение финансовой устойчивости;
3. полный охват страхованием населения Кыргызстана.
Основная цель ОМС состоит в сборе и капитализации страховых взносов и предоставления за счет собранных средств медицинской помощи всем категориям граждан на законодательно установленных условиях и в гарантированных размерах. ОМС является частью системы государственной системы социальной защиты наряду
с пенсионным, социальным страхованием и страхованием по безработице. Также благодаря системе ОМС осуществляется дополнительное к бюджетным ассигнованиям финансирование здравоохранения и оплаты медицинских услуг. Необходимо отметить, что
возмещение заработка, потерянного за время болезни осуществляется уже в рамках другой государственной системы – социального
страхования и не является предметом ОМС.
Обязательное медицинское страхование является формой социальной защиты граждан в условиях перехода экономики страны к
рыночным отношениям и призвано обеспечить доступную и бесплатную медицинскую помощь гарантированного объема и качества при рациональном использовании имеющихся ресурсов здравоохранения. Средства ОМС находятся в государственной собственности КР.
Финансирование страховых медицинских организаций, медицинских организаций в системе медицинского страхования осуществляется фондами обязательного медицинского страхования на
Роик В.Д. Социальное страхование профессиональных рисков. - М.: Изд. РАГС, 2008.
- C. 45.
1
‹158›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
основе договоров на финансирование и предоставление медицинской помощи (медицинских услуг) в рамках программ обязательного медицинского страхования.
Деятельность фондов обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций, медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования регулируются законодательством Кыргызской Республики.
Медицинские организации, участвующие в системе медицинского страхования, строят свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о медицинском страховании на основе договоров, заключенных со страховыми медицинскими организациями (фондами обязательного медицинского страхования).
Страховые медицинские организации вправе контролировать
соблюдение организацией здравоохранения условий договора на
предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских
услуг) по медицинскому страхованию.
Фонд обязательного медицинского страхования – это самостоятельное
государственное
некоммерческое
финансовокредитное учреждение.
Основной смысл проводимых в здравоохранении преобразований заключается в создании медицинских услуг при соблюдении
принципа общественной солидарности и удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи.
В современных условиях финансирование здравоохранения
требует дальнейшего совершенствования его структуры и источников с позиции дополнительного привлечения финансовых средств и
их эффективного использования.
В настоящее время реформирование сектора здравоохранения
республики и его финансирования в настоящее время опирается на
новые механизмы: введения сооплаты и использования спецсредств
и средств Фонда обязательного медицинского страхования, т.е.
расширяются источники финансирования уязвимого сектора экономики. Но дальнейшее развитие системы финансирование зависит
от развития в экономики в целом и благосостояния его членов. Существует богатый опыт разных стран по формированию и финансированию системы здравоохранения, который нужно изучать и
внедрять в практику.
Основные выводы работы по использованию разных источников и методов финансирования можно изложить следующим образом.
‹159›
1/2014
Неофициальные соплатежи населения не могут рассматриваться как жизнеспособное решение данной проблемы. Сегодня необходим переход на экономические методы управления медицинскими организациями с целью вывода значительной доли финансирования медицинских организаций из «тени».
Частное страхование может подорвать социальную справедливость в том, что касается финансирования и доступа к услугам,
поскольку премии для «плохих рисков» (стариков, лиц с хроническими болезнями) – причем рассчитанные исходя не только из индивидуальных, но и из групповых рисков, – очень высоки. Расчет
на основе общественных рисков (по территориальному принципу),
как в Швейцарии, может улучшить положение, но не снимает проблему корректировки рисков как таковую.
Забота о людях, не имеющих страховки, и неудовлетворенность уровнем социальной сплоченности побудили власти Австралии и Швейцарии внедрить системы всеобщего страхования. В Австралии частное медицинское страхование продолжает получать
крупные государственные субсидии (последние не могут быть
оправданы, если частное страхование – лишь дополнение к государственному).
Для решения данной проблемы необходимо наличие справедливых и прозрачных подходов в определении объемов бюджетного
финансирования. Такой метод может быть обеспечен только на основе финансирования единых отраслевых минимальных стандартов по
видам и уровням оказываемых услуг.
1.
2.
3.
4.
Список литературы:
Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страховое дело: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. - С. 34-65.
Малкова О.В. Страхование в системе международных экономических отношений. - М.: Феникс, 2007. - C. 80.
Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учебное пособие. - М.:
Финансы и статистика, 2009. - C. 233.
Роик В.Д. Социальное страхование профессиональных рисков. - М.: Изд.
РАГС, 2008. - C. 45.
‹160›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
ЭКОНОМИКА
жана
ФИНАНСЫ
1/2014
ISSN 2194-6472
Дареги: 7200333, Бишкек ш., Жибек-Жолу просп., 394
Компьютердик калыпка салган: А.Ж. Черикбаева
Форматы 60×84 1/16
Көлөмү 10,25 б.т.
___________________
Нускасы 50 даана
Ж.Баласагын атындагы КУУнун «Университет» басмаканасында басылды
Бишкек ш., Манас просп., 101
‹161›
1/2014
‹162›
«ЭКОНОМИКА жана ФИНАНСЫ»
‹163›
1/2014
‹164›