Програма фахового вступного випробування

Програма фахового вступного випробування
при вступі на навчання за спеціальністю
7.03010301 «Практична психологія»
Програма вступного випробування з практичної психології містить у собі
основні проблеми з фундаментальних розділів психологічної науки, які дозволяють
уявити цілісність та системність теоретичних знань студента-психолога, а також
дають можливість виявити рівень сформованості умінь та навичок у плануванні,
організації та проведенні сучасного психологічного дослідження, у розв’язанні
професійних завдань.
Вступне випробування передбачає перевірку знань, вмінь і навичок слухачів
у розв’язанні професійних завдань, а також уміння використовувати нормативнопсихологічну та довідкову літературу, оформляти необхідні документи.
Завдання фахового вступного випробування полягає у тому, щоб
оцінити знання та вміння учасників:

про особливості професії практичного психолога;

про напрямки професійної діяльності психолога;

про особливості роботи психолога у надзвичайних ситуаціях;

етичних принципів роботи психолога;

загальної будови людини, функції життєво важливих систем організму
і їх органів, керівну роль нервової системи;

про проблемами психологічного відбору, психологічного супроводу
службової діяльності, психологічного аспекту атестації персоналу;

про основні методи адаптивних антистресових психотехнологій.

про методи та завдання психофізіології;

принципи переробки інформації в центральній нервовій системі.

з сфери знань про психологічні теорії, концепції, школи в вікової
фізіології та валеології;

з сфери знань наукових досягнень основних психологічних шкіл та
вчень вікової фізіології та валеології;

теоретико-методологічних основ формування вікових змін та догляду
за здоров’ям;

сутності, змісту та особливостей розвитку наукових знань з проблем
вікової фізіології та валеології;

вмінь визначати значущість психологічних теорій, концепцій, ідей з
вікової психології та використовування їх в практичній діяльності;

усвідомлення місця і ролі основних фізіологічних теорій в їх впливу на
еволюцію сучасної науки;

ситуаціях.
методології психологічного дослідження в діяльності у надзвичайних
ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування включає в себе наступні навчальні дисципліни та теми:
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
1. Предмет, завдання та розвиток психології.
2. Принципи психології.
3. Методи дослідження в психології.
4. Психологічні школи, напрями і концепції.
5. Розвиток психіки в філогенезі.
6. Розвиток психіки в онтогенезі.
7. Характеристика нервової системи.
8. Свідомість.
9. Характеристика психічних процесів.
10. Сприймання.
11. Пам’ять.
12. Процеси пам’яті.
13. Мислення.
14. Уява.
15. Загальна характеристика особистості.
16. Темперамент.
17. Характер.
18. Діяльність.
19. Види діяльності.
20. Емоції.
21. Емоційні стани.
22. Загальна характеристика вольової сфери особистості.
1.
2.
3.
4.
5.
ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
Загальна характеристика вікової психології
Характеристика раннього віку.
Психологія дошкільного віку.
Психологія підліткового віку.
Психологія юнацького віку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Соціальна психологія як наука.
Соціальні – психологічні проблеми особистості.
Соціалізація.
Соціальна установка та конформізм.
Психологія слухання.
Комунікативна сторона спілкування.
Інтерактивна сторона спілкування.
Конфлікт.
Перцептивна сторона спілкування.
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ
1. Психологічні погляди в епоху Античності.
2. Психологічні погляди в 17 столітті.
ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ
1. Психодинамічний напрям. Класичний психоаналіз З. Фрейда.
2. Психодинамічний напрям. Аналітична індивідуальна психокорекція А.
Адлера.
3. Гуманістичний напрям. Клієнт-центрований підхід К. Роджерса.
4. Гуманістичний напрям. Логотерапія. Екзистенційний напрям.
5. Поведінковий напрям.
6. Трансактний аналіз Е. Берна.
7. Когнітивний напрям. Когнітивно-аналітичний напрям. Реалістична терапія
У. Глассера.
8. Когнітивний напрям. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) А. Елліса.
9. Когнітивний напрям. Когнітивний підхід А. Бека.
10. Гештальт-терапія.
11. Методи поведінкової корекції. Метод систематичної десенсибілізації і
сенсибілізації. Іммерсійні методи.
12. Методи поведінкової корекції. Біологічний зворотній зв'язок. Жетонний
метод. Метод Моріта. Холдинг. Імаго-метод.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ПРАКТИКУМ З ПСИХОКОРЕКЦІЇ
Метод Формула ABC.
Метод Об'єктивної техніки спростування.
Техніка Визначення его станів.
Техніка Визначення трансакцій.
Техніки Роботи з світосприйманням спотворенням та симбіозом.
Техніка Роботи з переконаннями.
Техніка Роботи з субособами.
Техніка Перебудови особистості навколо нового центру (психосинтез).
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА ПРОФВІДБІР
1. Професійно важливі якості особистості в системі профвідбору.
2. Професіографія у психологічному вивченні трудової діяльності.
3. Професійна орієнтація в системі профвідбору.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Специфіка оцінки. Основні причини виникнення девіантної поведінки.
Структура і види поведінкових відхилень.
Дитячі види девіацій.
Підліткові девіації.
Девіації дорослого періоду.
Гендерні і професійні види девіацій.
Методологічні принципи психокорекційної роботи.
ТРЕНІНГ СЕНЗИТИВНОСТІ
1. Тренінг сенситивності історія, підходи, цілі, результати.
2. Ідеографічна сенситивність.
3. Емоційні стани та їхні прояви.
4. Структурні спотворення.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ОСНОВИ ПАТОПСИХОЛОГІЇ
Предмет і завдання патопсихології.
Розлади відчуття, сприймання, уваги, пам'яті, мислення та інтелекту.
Порушення мовлення, емоцій та волі.
Розлади свідомості.
Розлади особистості.
Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки.
Порушення психічного розвитку немовлят, дітей раннього, дошкільного та
молодшого шкільного віку.
ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Клінічні прояви психічної норми і патології.
Психологія хворого.
Невротичні, психосоматичні і соматоформні розлади.
Вікова та сімейна клінічна психологія.
Психологічне консультування, психокорекція та основи психотерапії.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
Загальна характеристика екстремальних ситуацій.
Фактори ризику у екстремальних умовах.
Психологічні реакції людей у екстремальних ситуаціях.
Особливості поведінки людей у різноманітних типах екстремальних
ситуацій.
Психологія груп у екстремальних ситуаціях.
Особливості професійної діяльності у екстремальних умовах.
Методологічні засади підготовки особового складу підрозділів МНС до дій в
екстремальних умовах.
ЕКСТРЕМАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Психологія кризи.
Особливості поведінки людей у екстремальних ситуаціях.
Посттравматичний стресовий розлад.
Війна як джерело травми.
Війна як джерело травми.
Насильство як джерело травми.
Хвороба як втрата здоров’я.
Психологія вмирання і смерть.
Життя в секті як втрата особистої свободи.
Тюремна криза як втрата особистої свободи.
Втрата роботи як професійна криза.
Правила поведінки людей під час надзвичайних ситуацій.
Техніки екстреної психологічної допомоги.
1.
2.
3.
4.
ПСИХОДІАГНОСТИКА
Психодіагностика здібностей.
Психодіагностика рис особистості.
Психодіагностика мотивації.
Діагностика психічних станів і емоційно-особистісна дезадаптація.
ОСНОВИ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ
1. Вступ до спеціальності. Історичний розвиток анатомії та фізіології.
Становлення анатомії та фізіології як наук.
2. Нервова система. Спинний мозок.
3. Нервова система. Головний мозок.
4. Нервова система. Кора головного мозку.
5. Загальна характеристика основних життєвих явищ. Регуляція фізіологічних
функцій основні принципи теорії І.П. Павлова.
6. Фізіологія системи опори та руху.
7. Рефлекторно-рухова функція людини.
8. Поняття про пізнавальну діяльність людини..
9. Типи вищої нервової діяльності. Сон та неспання. Фізіологія трудової
діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности.
Монография. – Москва: Наука, 1980. – 336с.
2. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2.т.− М.,1982.
3. Антипов В.В. Психологическая адаптация к екстремальным ситуациям. –
Москва: «ВЛАДОС-ПРЕС», 2002.− 176 с.
4. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник. – К.: Знання, 2008 – 655 с.
5. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Соколова Е.Д. Методика многостороннего
исследования личности. М.,1994.
6. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика Санкт-Петербург, 2003.
7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической
психодиагностике.− К., 1989.
8. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник. – К.: «Центр учбової
літератури», 2007 – 968 с.
9. Варій М.Й., Козяр М.М., Коваль М.С. Військова психологія та педагогіка:
Посібник / за ред. Варія М.Й. – Львів: „Сполом”, 2003. – 624 с.
10. Военная психология и педагогика: Учебное пособие / под ред.
П.А.Корчевного, Л.Г.Лаптева, В.Г.Михайловского. – М.: «Совершенство»,
1998. – 384 с.
11. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информац.-метод.
матер. к курсу «Общ.психология». – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.
12. Диагностика, профилактика и коррекция стрессовых расстройств среди
сотрудников Государственной противопожарной службы МВД России:
Методическое пособие. – М., 1988.
13. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.Н., Пономаренко В.А. Готовность к
деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект. – Минск:
«Университетское», 1985. – 205 с.
14. Загальна психологія: підручн. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. акад.
С.Д.Максименка. – К.: Форум, 2000.
15. Загальна психологія: Навч. посібн. 3-14 / Скрипченко О.В., Долинська Л.В.,
Огороднійчук З.В. та інш. − К.: “А.Г.Н.”, 2002.
16. Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С.Мерліна. – К.: Вища
школа, 1977.
17. Казарновська Г.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова та педагогічна психологія:
Зб. завдань. − К.: Вища школа, 1990. – 142 с.
18. Козяр М.М. Екстремально-професійна підготовка до діяльності у
надзвичайних ситуаціях. – Львів: „Сполом”, 2004. – 376 с.
19. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення
діяльності в звичайних та екстремальних умовах. – К.: Ніка-Центр, 2006. –
580 с.
20. Лебедев В.И.Личность в екстремальных условиях. – М.: Политиздат, 1989. –
304 с.
21. Макаревич О.П. Психологія регуляції поведінки особистості у складних
ситуаціях: монографія. – К.: Оріяни, 2001. – 223 с.
22. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Ексмо, 2005. –
960 с.
23. Медицина екстремальних ситуацій: Навч. посіб. /Б.Р.Богомольний,
В.В.Кононенко, П.М.Чуєв. – Одеса: Одеський державний мед університет,
2001. – 412 с.
24. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібн. – К.: Вища школа, 2001. –
487 с.
25. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології. – К.: Вища школа, 2000 –
183 с.
26. Немов Р.С. Психология: В 3 кнг. – М.: Владос, 1995. – Кн.1.− 576 с.; Кн.2.−
496 с.; Кн.3. – 510 с.
27. Общая психодиагностика // под ред. А.А.Бодальова, В.Столина. М.− 1987.
28. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1986. –
464 с.
29. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. –
Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 315 с.
30. Основи психології/ Під заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь,
1996. – 632 с.
31. Педагогика / Под ред. П. И, Пидкасистого. М., 1996.
32. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. К., 1986.
33. Професійна деформація особистості та шляхи її профілактики в умовах
військової служби: Навч. метод. посібник. – К.: Академія ЗС України. – 32 с.
34. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Составители А.Е.
Тарас, К.В.Сельченок. – М.: АСТ; Минск: «Харвест», 2001. – 480 с.
35. Психология емоций. Тексты. / Под ред. К.к. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер.
− М.: Изд-во Моск.ун-та, 1984. – 288 с.
36. Психологія особистості: Словник-доівдник. / За ред. П.П.Горностая,
Т.М.Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
37. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.:Либідь, 2001- 558 с.
38. Практикум з психології / За ред. Г.Г. Бикової.− Львів: Вища школа, Вид-во
Львів. ун-ту, 1975.
39. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога. – М.:ВЛАДОС, 1999.
Кн.2 – 480 с.
40. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т.− М: Педагогика, 1989. –
Т.1−320 с.; Т.2 – 328 с.
41. Савчин М.В. Загальна психологія. Навч.посіб. У двох частинах. Ч.1. –
Дрогобич, В-ча фірма “Відродження”, 1998.
42. Савчин М.В. Загальна психологія. Навч.посіб. У двох частинах. Ч.2. –
Дрогобич, В-ча фірма “Відродження”, 1998.
43. СамоновА.П. Психологическа подготовка пожарных. – М.: «Стройиздат»,
1982. – 264 с.
44. Самоукина В.М. Психология профессиональной деятельности. – СанктПетербург: «Питер», 2003. – 224 с.
45. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю.Головин. – Минск: Харвест,
1997. – 800 с.
46. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: Учебное пособие для
вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.
47. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности
и поведению. К.: МАУП 2001.
48. Хрестоматия по психологии / Сост. В.В.Мироненко; Под
А.В.Петровского − М.: Просвещение, 1987. – 356 с.
49. Цимбалюк І.М. Психологія. – К.: ВД „Професісіонал”, 2004. 216 с.
50. Ягупов В. Військова психологія. – К, 2003 – 656 с.
ред.