ПРОГРАММА 2015

«Астана медицина университеті» АҚ
Жас ғалымдар кеңесі
Н
ТА
А
М Е ДИ
ЦИ
НА
АС
Студенттердің ғылыми қоғамы
УНИВ Е Р СИТ Е Т І
19 6 4
Жас ғалымдар мен студенттердің
Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының
ШАҚЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ПРОГРАММА-ПРИГЛАШЕНИЕ
Международной научно - практической конференции
молодых ученых и студентов
2015 жылғы 9-10 сәуір
2015 год 9-10 апреля
Астана 2015 ж.
2
Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
Конференцияның төрағасы:
«Астана медицина университеті» АҚ ректоры, М.З. Шайдаров
Жұмыс тобының төрағасы:
«Астана медицина университеті» АҚ-тың Ғылыми және клиникалық қызметтер
жөніндегі проректоры, медицина ғылымдарының докторы, профессор Ф.А.Галицкий
Ұйымдастыру комитеті: СҒҚ, ЖҒК, ғылым бөлімі, жастар ісі жөніндегі деканат, WEBөкілдік және қоғаммен байланыс бөлімі
КОНФЕРЕНЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ
2015 жылғы 9 сәуір
1. Конференцияға қатысушыларды тіркеу (2015 жылғы 09 сәуір, 09.00-10.00)
2. Пленарлық отырыс (10.00-11.00)
 Конференцияның ашылуы
 «Астана медицина университеті» АҚ ректоры, м.ғ.д., профессор, ҚР еңбек сіңірген
қайраткері М.З.Шайдаровтың сәлемдесу сөзі
 Стратегиялық даму департаментінің директоры, м.ғ.д. Е.Т.Токбергеновтың сәлемдесу
сөзі
 В.Г.Корпачев атындағы патологиялық физиология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д.,
профессор Д.С.Тажибаеваның сәлемдесу сөзі
 Университет студенттердің
«80 лет со дня рождения Корпачева Валентина
Гавриловича – известного ученого, организатора здравоохранения, педагога и
замечательного Человека» атты баяндамасы.
3. Студенттердің секциялық отырыстары, 1-күн (2015 жылғы 09 сәуір, 11.30-15.00):
– хирургиялық және іргелес пәндер секциясы- №501 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат;
– терапиялық және іргелес пәндер секциясы- № 509 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат;
– педиатрия, акушерия және гинекология секциясы- №401 дәріс залы бас ғимарат;
– гигиена және экология секциясы- №101 дәріс залы, 49 корпус, 1 қабат;
– қоғамдық денсаулық сақтау секциясы- №4 дәріс залы бас ғимарат;
– анатомиялық-биофизиологиялық пәндер секциясы- №3 дәріс залы, бас ғимарат;
– химиялық-профилактикалық пәндер секциясы- акт залы, бас ғимарат.
4. Жас ғалымдардың секциялық отырыстары, 2-күн (2015 жылғы 10 сәуір, 10.00-13.00):
– хирургиялық және іргелес пәндер секциясы- №501 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат;
– терапиялық және іргелес пәндер секциясы- № 509 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат;
– сәулелік диагностика және сәулелік терапия секциясы- №3 дәріс залы, бас ғимарат;
– педиатрия секциясы- №101 дәріс залы, 49 корпус, 1 қабат;
– акушерия және гинекология секциясы- №401 дәріс залы бас ғимарат;
– медициналық-биологиялық пәндер секциясы- акт залы, бас ғимарат;
– қоғамдық денсаулық сақтау секциясы- №4 дәріс залы бас ғимарат.
5.Қорытынды пленарлық отырыс. Конференция нәтижелерін қорытындылау
Жеңімпаздарды марапаттау рәсімі, концерт – (2015 жылғы 10 сәуір, сағ.15.00, акт залы)
Жұмыс регламенті:
Пленарлық отырыс – 10 мин.
Секциялық отырыстар: баяндама - 5 мин.
пікірталас – 2-3 мин.
3
Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
Председатель
М.З.Шайдаров
конференции:
Ректор
АО
«Медицинского
университета
Астана»
Председатель рабочей группы: Проректор по научной и клинической деятельности АО
«Медицинского университета Астана», доктор медицинских наук, профессор Ф.А.Галицкий
Организационный комитет: СНО, СМУ, отдел науки, деканат по делам молодежи, отдел
WEB-представительства и связей с общественностью
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
9 апреля 2015 года
1. Регистрация участников конференции (09 апреля 2015 года, 09.00-10.00)
2. Пленарное заседание (10.00-11.00)
 Открытие конференции
 Приветственное слово ректора АО «Медицинский университет Астана», д.м.н.,
профессора, Заслуженного деятеля РК Шайдарова М.З.
 Приветственное слово директора департамента стратегического развития д.м.н.
Токбергенова Е.Т.
 Приветственное слово заведующей кафедрой патологической физиологии им.
В.Г.Корпачева, д.м.н., профессора Тажибаевой Д.С.
 Доклад студентов университета на тему «80 лет со дня рождения Корпачева Валентина
Гавриловича – известного ученого, организатора здравоохранения, педагога и
замечательного Человека».
3. Секционные заседания студентов, 1-й день (09 апреля 2015 года, 11.30- 15.00):
– секция хирургических и смежных дисциплин- №501 лекционный зал, 51 корпус;
– секция терапевтических и смежных дисциплин- №509 лекционный зал, 51 корпус;
– секция педиатрии, акушерство и гинекология- №401 лекционный зал, главный корпус;
– секция гигиены и экологии- №101 лекционный зал, 51 корпус;
– секция общественного здравоохранения- №4 лекционный зал, главный корпус;
– секция анатомо-биофизиологических дисциплин- №3 лекционный зал, главный корпус;
– секция химико-профилактических дисциплин- актовый зал, главный корпус
4. Секционные заседания молодых ученых, 2-й день (10 апреля 2015 года, 10.00-13.00):
– секция хирургических и смежных дисциплин- №501 лекционный зал, 51 корпус;
– секция терапевтических и смежных дисциплин- №509 лекционный зал, 51 корпус;
– секция лучевой диагностики и лучевой терапии- №3 лекционный зал, главный корпус;
– секция педиатрии- №101 лекционный зал, 51 корпус;
– секция акушерства и гинекологии- №401 лекционный зал, главный корпус;
– секция медико-биологических дисциплин - актовый зал, главный корпус;
– секция общественного здравоохранения- №4 лекционный зал, главный корпус.
5.Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов конференции.
Награждение победителей, концерт – (10 апреля 2015 года, 15.00, актовый зал)
Регламент выступлений:
Пленарные заседания – 5 мин.
Секционные заседания: доклад - 5 мин.
прения – 2-3 мин.
4
Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
СЕКЦИЯЛЫҚ ОТЫРЫСТАР/ СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
2015 жылғы 9 сәуір
Студенттердің секциялардағы отырыстары
I СЕКЦИЯ
«ХИРУРГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ІРГЕЛЕС ПӘНДЕР»
Өтетін орны: №501 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 В.М.Лозовой – м.ғ.д., профессор, балалар хирургиясы кафедрасының меңгерушісі;
 О.Б.Оспанов - м.ғ.д., профессор, эндохирургия кафедрасының меңгерушісі;
 А.М.Еслямгалиева – м.ғ.к., профессор, ортопедиялық және балалар стоматологиясы
кафедрасының меңгерушісі;
 А.Нурмухаева – «Жалпы медицина» факультетінің 5 курс студенті;
 А.Байғожа - «Жалпы медицина» факультетінің 3 курс студенті (модератор).
«ХИРУРГИЧЕСКИЕ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Место проведения: № 501 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Лозовой В.М. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской хирургии;
 Оспанов О.Б. – заведующий кафедрой эндохирургии ФНПР и ДО;
 Еслямгалиева А.М. – к.м.н., профессор, заведующая кафедрой ортопедический и
детской стоматологии;
 Нурмухаева А. – студентка 5-го курса факультета «Общая медицина»;
 Байгожа А. – студент 3-го курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Доклады:
Мамытбекова М.К. Особенности клинических проявлений врожденных пороков развития
челюстно-лицевой области у детей в экологически неблагоприятном регионе
Молдиарова А. К вопросу диагностики и тактики разрывов диафрагмы при политравме
Молдиярова А. Клинико-экспериментальная обоснование нового метода вагосимпатической
блокады
Несипбаева А.А. Семей Мемлекеттік Медицина университетінің Медицина Орталығының
хирургия бөлімінде 2014-2015ж.ж. Механикалық сарғаюды емдеу әдістері
Жанатаева Г. К вопросу диагностики и тактики разрывов диафрагмы при политравме
Жанатаева Г. Тері зақымы кезіндегі эндоэкспандерді қолдану арқылы, тартып тігу әдісін
қолдану
Жетекенов К., Иванов М., Жумабек К. Эффективность инвазивной стратегии в лечении
пациентов с острым коронарным синдромом
Умаров Ф.М., Ашурметов А.Р. Сравнительный анализ различных методов аппендэктомии
5
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
II СЕКЦИЯ
«ТЕРАПИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ІРГЕЛЕС ПӘНДЕР»
Өтетін орны: № 509 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 С.А. Байдурин – м.ғ.д., профессор, ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі;
 Г.А.Дербисалина – м.ғ.к., доцент, №1 ЖДП кафедрасының меңгерушісі;
 С.Н.Уразова – м.ғ.д., доцент, №2 ЖДП кафедрасының меңгерушісі;
 Е.Оразалы – «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті;
 Т.Жакенов - «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс студенті (модератор).
«ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Место проведения: № 509 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Байдурин С.А. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней;
 Дербисалина Г.А. – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой ОВП №1;
 Уразова С.Н. – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой ОВП № 2;
 Оразалы Е. - студент 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»;
 Жакенов Т. – студент 2-ого курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Доклады:
Байжигитова А. Оптимизация ухода за геронтологическими больными
Бахметьева А.С., Айтхожин К.Б. Трудности диагностики острого инфаркта миокарда
Божбанова А.С. Сарибаев А. Р. Состояние синкопе в кардио-неврологической практике
Евич В.В. Анализ эпидемиологической ситуации лептоспироза по Казахстану
Егизбек А. Сравнительная оценка бактериальной обсемененности десневой борозды при
лечении катарального гингивита у лиц молодого возраста
Еламан А. СПИД-тің таралуы, адамдар арасында әлеуметтік жұмыстар жүргізу
Ережеева Н. Синдром сухого глаза у студентов Медицинского университета Астана
Ибраева М.Б. Артериальная гипертензия при метаболическом синдроме. Особенности
СМАД, лечения
Каппарова Т.К. Оптимизация тактики выявления и повышения эффективности лечения
гестационного сахарного диабета
Мухаметжанова Р.Ж. Анализ и оценка психологического состояния пациентов
находящихся на амбулаторном гемодиализе
Мусрепов К.А., Сарибаев А.Р. Халық арасында безеу түрдегі дерматоздардың
аурушаңдылықты алдын алу стратегиясы
Мухаметжанова Р., Ахметова Ж.Б. Когнитивные нарушения у больных сахарным
диабетом 2 типа по данным анкетирования
Нурумбетова Ф.М. Изменение органов зрения при сахарном диабете: ретинопатия
Пайзиева З. Опыт применения ирригационной системы ватерпик в комплексном
лечении заболеваний пародонта у пациентов с брекет-системами
Сейданова А.Б. Шахтерларда жиі кездесетін аурулар
Серикбаева Д.К. Затрудненное прорезывание нижнего зуба мудрости
Тажмахамбет Б. Состояние микрофлоры толстого кишечника у больных с
хроническим описторхозом
Талғатбекова Т.А. Обструктивті синдомы бар науқастарды емдеудегі муколитикалық
препараттарды қолдану тәжірибесі
Faizova A., Kim E. Analysis of diagnostic and treatment errors mistakes of pulmonary
embolism
Хисматулина С.Р. Оптимизация метода индуцированной мокроты и оценка его
эффективности
6
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
III СЕКЦИЯ
«ПЕДИАТРИЯ, АКУШЕРИЯ ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ»
Өтетін орны: №401 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 С.Т.Абдрахманова - м.ғ.д., профессор, № 2 балалар аурулары кафедрасының
меңгерушісі;
 Р.И.Розенсон - м.ғ.д., № 1 балалар аурулары кафедрасының профессоры;
 Г.У.Ахмедьянова – м.ғ.к., профессор, №1 акушерлік және гинекология
кафедрасының меңгерушісі;
 З.Т.Габдильашимова - м.ғ.д., акушерлік және гинекология кафедрасының
профессоры м.а. ;
 С.Магзумбеков - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті;
 А.Елубаев - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті
(модератор).
«ПЕДИАТРИЯ, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»
Место проведения: № 401 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Абдрахманова С.Т. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней № 3;
 Розенсон Р.И. – д.м.н., профессор кафедры детских болезней № 1;
 Ахмедьянова Г.У.– к.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
№1;
 Габдильашимова З.Т. – д.м.н., и.о. профессора кафедры акушерства и гинекологии;
 Магзумбеков С. - студент 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»;
 Елубаев А. - студент 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»
(модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1. Асауова Б.С. Селективный дефицит IgAу детей с атопическим дерматитом и
бронхиальной астмой
2. Аяпбергенова А.Т. Сравнительная частота побочных эффектов ингаляционнокортикостероидной терапии бронхиальной астмы у детей и подростков
3. Баймамыров Р.Ж. Коммуникативные навыки в практике врача стоматолога детского
4. Галиева Л.А. Оперативное лечение разрыва лонного сочленения
5. Гончигсурэн М. Особенности этапов реабилитации детей с врожденными пороками лица
6. Жақыпова Ж.И. Жасөспірімдерде жоғарғы тыныс жолдары ауруларының
диагностикасы
7. Есмахан Д.Д. Жанұяны жоспарлау
8. Жақыпова Ж.И. Жасөспірімдерде жоғарғы тыныс жолдары ауруларының
диагностикасы
9. Идрисова Д.Н. Особенности холинергической крапивницы у подростков
10. Каппарова Т.К. Оптимизация тактики выявления и повышения эффективности лечения
гестационного сахарного диабета
11. Калибекова А.Н. Течение беременности и родов у возрастных первородящих в условиях
мегаполиса
12. Карамамуд-Оглы Д.Х. Cовременный взгляд на врожденные пороки развития
новорожденных и плодов в юго-западном регионе ЮКО
13. Мухамбеткадырова Г.К. Макросомияны анықтаудың әртүрлі әдістерінің клиникалық
жағынан елеулілігі
14. Нурсагатова Р.Н. Опыт применения партнерских родов в городе Семей Республики
Казахстан
7
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
15. Олейникова Е.В. Современные диагностические аспекты и тактика лечения
мочекаменной болезни у детей
16. Оразбаева С., Осман Ф. 1 типті қант диабетімен ауыратын балалардың көмірсу
алмасуының жағдайы
17. Раймкулова А.Т. Риск развития макросомии и диабетической фетопатии у беременных с
гестационным сахарным диабетом
18. Савченко Е. Усовершенствование диагностики заболеваний тазобедренного сустава у
детей первого года жизни
19. Саду Ж. №2 Семей қалалық перзентханасында Пабал препаратын босанудан кейінгі қан
кетуінің алдын алуға қолданылуы туралы тәжірибесі
20. Фаизова А.Р. Анализ острых заболеваний яичек у детей
21. Шалаганова Т.Ж., Алимуратова Б.Д. Удовлетворенность женщин качеством
послеродового консультирования в родильном стационаре города Семей
IV СЕКЦИЯ
«ГИГИЕНА ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ»
Өтетін орны: №101 дәріс залы, 49 корпус, 1 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 А.А.Мусина– м.ғ.д., еңбек гигиенасы және коммуналды гигиена кафедрасының
профессоры;
 А.Ж.Шарбаков – м.ғ.д., профессор, жалпы гигиена және экология кафедрасының
меңгерушісі;
 Р.К.Сулейменова– м.ғ.к., еңбек гигиенасы және коммуналды гигиена кафедрасының
меңгерушісі;
 А.М.Жагпаров– «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті;
 Т.Маратов - «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс студенті (модератор).
«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ»
Место проведения: №101 дәріс залы, 49 корпус, 1 қабат
Состав конкурсной комиссии:
 Мусина А.А. – д.м.н., профессор кафедры гигиены труда и коммунальной гигиены;
 Шарбаков А.Ж. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей гигиены и экологии;
 Сулейменова Р.К. – к.м.н., заведующая кафедрой гигиены труда и коммунальной
гигиены;
 Жагпаров А.М. – студент 4-го курса факультета «Общественное здравоохранение»;
 Маратов Т. - студент 2-ого курса факультета «Общая медицина» (модератор);
Баяндамалар:
Доклады:
1. Аменова Г. О социально-бытовых условиях проживания населения районе запусков
ракет «Протон-М»
2. Ахметова К. Балабақша жасындағы балаларда микронутриенттік жеткіліксіздікті
біріншілікті алдын-алуды ғылыми негіздеу
3. Байғабыл Ж.Б.,Теміряз Е.Т. Кеш репродуктивті жастағы алғашқы босанушылар және
олардың мәселелері
4. Базарғалиева Т.Ж. Мектеп жасындағы балалардың сколиоз аурушаңдылығын
төмендетудің алдын – алу шараларын жетілдіру
5. Баттал С. Разработка методики экспресс-оценки состояния воды экосистемным
методом
6. Баширова А.Уровень заболеваемости рабочих ТНК «Казхром»
8
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
7. Ғабдолла С., Абай М., Абдукалыков А.Оценка физического развития школьников
г.Караганды
8. Дуйсекенова Г., Ермеков А., Кошерова П. Психологический статус работников АО
«Казахстан Темир Жолы»
9. Әбішұлы Н. Анализ рисков и мер по профилактике профессиональных болезней
медработников в РК
10. Жаксымбетов Д. Проблемы очистки почв методом
11. Жаскадырова М.Н., Канапиева Н.Н. Зависимость от компьютерных,онлайн игр как
негативный фактор в формировании здорового образа жизни у детей и подростков
12. Иманбеков М.М. Характеристика демографических процессов среди населения
Кызылординской области
13. Калымтай Е. О факторах возникновения пожаров и средствах защиты
14. Конысбай Ж.Б. Индикационная оценка загрязнения окружающей среды с помощью
древесных растений
15. Қанатова Н. Тұзданған топырақты Aeluropus litoralis және Salicornia herbacea галофитті
өсімдіктерін өсіру арқылы қалпына келтіру жолдары
16. Нұрқас А. Ертіс өзенінің қазіргі экологиялық жағдайына экологиялық мониторинг
жүргізу
17. Рахметова А. Оценка характера учебной нагрузки в школах-лицеях г. Астаны
18. Сапарбекова А. Особенности образа жизни и заболеваемости студентов при
компьютерном обучении и меры профилактики
19. Сапарбекова А., Байжигитова А., Шульгуншин К. Гигиеническая оценка условий
компьютерного обучения студентов в АО «МУА»
20. Хайрушева Д., Исаматов Б., Белтенова А. Новые технологий для контроля здоровья
машинистов метрополитена г.Алматы в производственной среде
21. Чаякова А.М., Аманова А.Д., Бариева Г.Ж. Стоматология емханасының медициналық
қалдықтарын жинау шарттарын және өтелдеудің сапасын гигиеналық бағалау
22. Шынтас К. Влияние горного фактора на эффективность тренировки спортсменов
V СЕКЦИЯ
«ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ»
Өтетін орны: №4 дәріс залы бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Л.Л.Карп – м.ғ.к., профессор, № 1 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының
меңгерушісі;
 А.А.Дубицкий – м.ғ.к., асс.профессор, № 2 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының
меңгерушісі;
 А.К.Тургамбаева- м.ғ.к., № 1 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының профессоры;
 Т.Б.Потапчук - № 1 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының аға оқытушысы;
 М.Наурзым - «Жалпы медицина» факультетінің 3 курс студенті (модератор).
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Место проведения: № 4 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Карп Л.Л. – к.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного здравоохранения
№ 1;
 Дубицкий А.А. – к.м.н., ассоциированный профессор, заведующий кафедрой
общественного здравоохранения № 2;
 Тургамбаева А.К.–к.м.н., доцент кафедры общественного здравоохранения № 1;
 Потапчук Т.Б.–старший преподаватель кафедры общественного здравоохранения № 1;
 Наурзым М. - студент 3-ого курса факультета «Общая медицина» (модератор);
9
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
Баяндамалар:
Доклады:
1. Қазтай Д. Терроризм – әлемдік дерт көзі
2. Бекетай Г. Сравнительный анализ биологического и психологического возраста
пожилых людей на примере г.Астаны
3. Мустафаев З.Г. Медико социальные факторы, оказывающие влияние на
репродуктивное здоровье мужчин
4. Мұхаметбек Б.М. Артық салмақ және семіздік медико-әлеуметтік мәселе ретінде
5. Назарбеков С.М. Информированность школьников о лихорадке эбола
6. Әбдімәлік Ә.Е. Жүкті студенттердің медико-әлеуметтік жағдайының ерекшеліктері
7. Абдрахманова З.Б., Кудьярова С.А. 60-жастан асқан тұрғындардың денсаулық
жағдайының көрсеткіші және медициналық-әлеуметтік көмек алуды ұйымдастыруды
бағалау
8. Ажибай А.Г., Козгамбаева Д.Т. Медицинская информационная база «Медиалог»
9. Базарғалиева Т.Ж. Мектеп жасындағы балалардың сколиоз аурушаңдылығын
төмендетудің алдын-алу шараларын жетілдіру
10. Даулеткалиева Ж.А. Оценка степени ответственности трудоспособного населения за
свое здоровье в зависимости от половой принадлежности
11. Евич В. Совершенствование маркетинговых исследований на примере «Национального
научного центра материнства и детства»
12. Кожахметова А.Т., Әбжаппар К., Бейсенова Ж.Ж. Халық арасындағы антибиотиктер
туралы ақпараттылық деңгейі
13. Мамытбекова М.К. Особенности клинических проявлений врожденных пороков
развития челюстно-лицевой области у детей в экологически неблагоприятном регионе
14. Тоқтаров Ұ. Есте сақтауды дамытудың кейбір мәселелері
15. Туймебаева Н.Н. Оценка уровень удовлетворенности населения качеством медицинских
услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях
16. Шынтай А. Офтольмологиялық аурулар бойынша статистикалық талдау
17. Оразгалиева Ж.Е. Факторы, влияющие на отказ от вакцинации в г.Семей Республики
Казахстан
18. Салпынов Ж. Оценка эффективности использования информационного менеджмента
19. Сарибаев А., Ходжалипесова А., Базарбаева Д. Халық арасында вирусты гепатитпен
аурушаңдылықтың таралуын тоқтату стратегиясының алдын алу іс-шараларының
нәтижесін бағалау
VI СЕКЦИЯ
«АНАТОМИЯЛЫҚ-БИОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ПӘНДЕР»
Өтетін орны: №3 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 А.Б.Аубакиров – м.ғ.д., профессор, ОПХ-мен адам анатомиясы кафедрасының
меңгерушісі;
 Д.С.Тажибаева – м.ғ.д., профессор, В.Г.Корпачев атындағы патологиялық физиология
кафедрасының меңгерушісі;
 К.М.Хамчиев – м.ғ.к., профессор, қалыпты физиология кафедрасының меңгеруші;
 Б.С.Мамбетпаева - м.ғ.к., доцент, молекулярлық биология және медициналық гинетика
кафедрасының меңгерушісі;
 Д.Болатбекұлы - «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс студенті (модератор).
«АНАТОМО-БИОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Место проведения: № 3 лекционный зал, главный корпус
10
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
Состав конкурсной комиссии:
 Аубакиров А.Б. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анатомии человека с ОПХ;
 Тажибаева Д.С. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой патологической физиологии
им. В.Г.Корпачева;
 Хамчиев К.М. – к.м.н., профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии;
 Мамбетпаева Б.С. – заведующая кафедрой биологии;
 Болатбекұлы Д. – студент 2 курса факультета «Общая медицина» (модератор);
Баяндамалар:
Доклады:
1. Әштай Н. Даун синдромының хромосомалық ауытқулары
2. Әбишева А. HTML тілінің көмегімен электрондық оқулық құру
3. Амангелдина А.А., Темиркул О.Е. О показателях биологического возраста среди
населения г.Астаны
4. Аманжолова Г. Электроэнцефалография
5. Антикеева А.А., Майкенова А.М. Применение метода визуализации при изучении темы
«Устройство, принцип работы ЭКГ. Регистрация ЭКГ и принципы анализа»
6. Армиянова Е.Т. Көкбауырлары алынған ақ егеуқұйрықтардың организмдеріне вибрация
мен шу қоса әсер еткенде орталық жүйке жүйесі қызметтерінің өзгерістеріне
нейропептид-даларгиннің әрекеті
7. Атепилева А.М. Структурные изменения фиксирующего аппарата при цистоцеле у
женщин нефертильного возраста
8. Бағланова М. Термиялық жарақаты бар тірілтілген жануарлардың жалпы жағдайымен
өлім-жітімділігіне жасушалық емнің әсері
9. Бекембетов А., Жолдасбек М., Турсынханова С. В.Г.Корпачев — жизнь в науке
10. Бердімұхамед Г., Умбетов Е. «Дене мүшелері және аурулары» атты редактор-оқулығы
11. Бримжанова А. «Электронная аптечка» для студента
12. Бүркітбай Д., Ақылова Н. Медицина саласында электронды оқулықтарды дайындау
13. Дильдабекова Г.Д., Тулиева А.М. Исключение жирового компонента диабетогенной
диеты приводит к снижению уровня ксантуренурии
14. Ерлан Ә.А. Атомэлектр-станциясы Қазақстанда
15. Жамал Ж.А. Шудың есту қабілетіне әсері
16. Жекенаева А.Е. Клинико-морфологическая характеристика гепатобластомы взрослых
17. Жумабаева А.Х., Ракишева З.Е., Коняшина Н.С., Смагулова А.С., Кулбатырова А.Е.,
Истаева К.А. Анатомия и топография иммунного аппарата анального канала прямой
кишки в позднем плодном периоде
18. Жумабек П.К. Ангиогенез в астроцитарных новообразованиях головного мозга
19. Жүнай А., Құдайбергенова Н., Пернебек Ф. Медицина университеті студенттерінің есте
сақтау қабілетін жақсарту тәсілдері
20. Калиякпарова Ж.А., Абдиев Т.Б., Сейталин И.А. Изучение структуры различных
тканевых компонентов почек у умерших новорожденных от стеноза легочного ствола
21. Клёвина Т., Смаилов Р., Крылдаков А., Джумабаев С. Экспериментальное обоснование
выбора метода включения Интерлейкин-1 бета (Беталейкин) в аутологичные
эритроцитарные тени
22. Кожахметова А.Т., Әбжаппар К., Бейсенова Ж.Ж. Халық арасындағы антибиотиктер
туралы ақпараттылық деңгейі
23. Литвинова Я.В. Инновационный метод в самостоятельной работе студента
24. Мамытбекова М.К. Cруктурно-функциональные особенности изменения миокарда в
условиях ишемической болезни головного мозга
25. Шаяхметов Д., Денгелова А., Жуанханов М., Гагиев В. Развитие и
морфофункциональные особенности лимфоидной ткани прямой кишки человека
26. Шигирбаева Г.Р., Есиркепов Б.Б. Патоморфологические изменения в сосудах головного
мозга при ишемическом инсульте
11
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
27. Мамытхан Р.С., Савчук А.П. Нарушения микроциркуляции и снижение
иммунологической активности предстательной железы у больных диабетом людей
28. Абилова А. Изучение некоторых биохимических показателей крови у белых крыс при
использовании модифицированных продуктов
29. Сейталин И.А., Сейталин Т.А. Корреляционная зависимость между длиной окружности
брюшного отдела аорты и возрастом трупа неопознанного человека
30. Сияр О.Т. Егеуқұйрыққа мерказолил енгізу жолымен эксперименталды гипотериозды
тудыру
31. Тажмахамбет Б. Состояние микрофлоры толстого кишечника у больных с
хроническим описторхозом
VII СЕКЦИЯ
«ХИМИЯЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ПӘНДЕР»
Өтетін орны: акт залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Е.Д.Даленов– м.ғ.д., профессор, тағамтану және профилактикалық медицина
кафедрасының меңгерушісі;
 А.Ж.Сейтембетова – х.ғ.д., жалпы және биологиялық химия кафедрасының
профессоры;
 Д.Д.Мухамбетов - м.ғ.д., профессор, жалпы және клиникалық фармакология
кафедрасының меңгерушісі;
 А.А.Абдулдаева – м.ғ.к., тағамтану және профилактикалық медицина кафедрасының
асс. профессоры;
 Н.Абишев – «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті;
 Ш.Ертаева - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті (модератор).
«ХИМИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Место проведения: актовый зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Даленов Е.Д. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой питания и профилактической
медицины;
 Сейтембетова А.Ж. – д.х.н., профессор кафедры общей и биологической химии;
 Мухамбетов Д.Д. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической
фармакологии;
 Абдулдаева А.А. – к.м.н., ассоциированный профессор кафедры питания и
профилактической медицины;
 Абишев Н. - студент 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»;
 Ертаева Ш. - студентка 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»
(модератор);
Баяндамалар:
Доклады:
1. Абилова А. Изучение некоторых биохимических показателей крови у белых крыс при
использовании модифицированных продуктов
2. Канатбаев М., Қыймбаева С. «Тісі саудың-іші сау» атты электронды жинақ дайындау
3. Қанатова Н. Тұзданған топырақты aeluropus litoralis және salicornia herbacea галофитті
өсімдіктерін өсіру арқылы қалпына келтіру жолдары
4. Махамбетов М.Б. Изучение применения информационных систем на браузерной
платформе в спортивной медицине
5. Оразмахан Д., Ораз С., Нартай Г. Использование иформатики в медицине
12
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ
6. Сакипова Ш. Альтернатива космического топлива
7. Tokasheva D.S. Asiderotic anemia among the inhabitants of kazakhstan who had ascariasis in
their anamnesis
8. Молжигит А. Антибиотикочувствительность возбудителей у военнослужащих с
пневмонией
9. Андреев С.Ю., Жанжабаева И.С., Жумабекова И.А. Результаты доклинического
исследования ламинарных систем для гемосорбции
10. Додай А.,Уызбаева И.К. Иммобилизациялық күйзеліс шақырылғаннан кейінгі сортаңды
соссюреяның құрғақ сығындысының гормональды статусқа әсері
11. Касымбаев А., Казбекова А.Т., Макен Р. Динамика биохимических параметров на фоне
применения артемизинина при ССL4 интоксикации in vivo
12. Кудайберген М., Куспаева Ш.А., Бекежан М.Ж. Влияние полифенолов экстрактов
эндемичных растений Казахстана на антиоксидантную и антирадикальную активность
in vitro
13. Жумагалиева М. Здоровье человека и зеленая экономика (Экспо-2017)
14. Қалабай Г. Науқастардың реабилитациясында қымызды қолдану
15. Лес А. Использование математической модели для определения скорости вывода
лекарственного препарата из организма и определения оптимальной схемы приема
лекарства пациентом
16. Malysheva A. Frequency of isolation rate of fungi of the genus Candida for diseases of
respiratory tracts
17. Мұхит Д.С., Хайруллаева Н.Ж. Металдық беткейлерде микроорганизмдердің таралу
ерекшеліктері
18. Омарова Д.М. Влияние звуков на живые организмы. Звукотерапия
19. Агисенова А.А. Влияние зубных паст на микрокристаллизацию ротовой жидкости
20. Рахметжанова Д. Көкөністер мен жеміс-жидектердегі адам денсаулығына зиянды
нитратты анықтау
21. Сагамбаева А., Сапиева А.О., Шаекенова А.Б. Взаимосвязь между антиоксидантной и
антирадикальной активностью галогенпроизводных пиностробина in vitro
22. Сламбекқызы Қ., Коранова Т.С. Созылмалы гепатит кезінде сортанды соссюреясын
гепатопротектор ретінде қолдану
32. Сыздык А. О методах возделывания зерновых риса
33. Тахрадинова С. Ара балындағы антиоксиданттарды зерттеу
13
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
2015 жылғы 10 сәуір
Жас ғалымдардың секциялардағы отырыстары
I СЕКЦИЯ
«ХИРУРГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ІРГЕЛЕС ПӘНДЕР»
Өтетін орны: № 501 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 В.М.Лозовой – м.ғ.д., профессор, балалар хирургиясы кафедрасының меңгерушісі;
 О.Б.Оспанов - м.ғ.д., профессор, эндохирургия кафедрасының меңгерушісі;
 А.М.Еслямгалиева – м.ғ.к., профессор, ортопедиялық және балалар стоматологиясы
кафедрасының меңгерушісі;
 А.Нурмухаева – «Жалпы медицина» факультетінің 5 курс студенті;
 А.Байғожа - «Жалпы медицина» факультетінің 3 курс студенті(модератор).
«ХИРУРГИЧЕСКИЕ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Место проведения: № 501 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Лозовой В.М. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской хирургии;
 Оспанов О.Б. – заведующий кафедрой эндохирургии ФНПР и ДО;
 Еслямгалиева А.М. – к.м.н., профессор, заведующая кафедрой ортопедический и
детской стоматологии;
 Нурмухаева А. – студентка 5-го курса факультета «Общая медицина»
 Байгожа А. – студент 3-го курса факультета «Общая медицина» (модератор);
Баяндамалар:
Доклады:
1.
Альменов Е.Д., Досмаилов Б.С., Степанов А.А., Набиев Д.Е., Баймуратов Д.Б.
Наружный остеосинтез в оперативном лечении переломов акромиального конца ключицы
2.
Баймуратов Д.Б. Досмаилов Б.С., Степанов А.А., Набиев Д.Е., Альменов Е.Д., Копенов
А. Основные принципы диагностики и лечения сочетанной и множественной травмы
3.
Бакытжанулы А., Абдрахманов А.С., Турсунбеков А.Б., Рашбаева Г.С.Нуралинов О.М.,
Смагулов Ш.Ж., Багибаев С.М. Сочетание фибрилляций предсердий с синдромом слабости
синусового узла
4.
Бакытжанулы А., Абдрахманов А.С., Турсунбеков А.Б., Рашбаева Г.С., Нуралинов О.М.,
Смагулов Ш.Ж., Байдаулетов А.Н., Багибаев С.М., Кембаев К.К. Аблация желудочковых
нарушений ритма сердца без использования флюороскопии
5.
Бекетова Т.У. Спортпен шұғылдану кезінде пайда болатын иық-жауырын ауру
синдромында кинезиотейп әдісін қолдану
6.
Джантемирова Н.М., Накибова С.Н. Применение углекислого газа в комплексном
лечении больных с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей
7.
Жампеисов Н.К. Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук в лечении
эхинококкоза печени
8.
Е.А. Искаков, Т.М.Муратов, Ю.Г.Пак, А.Ф.Сущенко Перкутанная нефроскопическая
хирургия нефролитиаза: применение транексамовой кислоты для профилактики
интраоперационного кровотечения
9.
Курача К.М.,Дильбарханов Б.П.,Сарбасова А., Ережепова Г. Проблемы и перспективы
развития дентальной имплантации
10.
Куканова А. М., Иманбаев Х.А., Багатова Г. Б. Опыт проведения химиоэмболизации
маточных артерий при раке шейки матки
11.
Курмалаев А.С. Результаты по минимально инвазивным операциям на открытом сердце
с использованием видеоторакоскопического оборудования в течение двух лет
14
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
12.
Малых Д.А. Анализ развития ранних и поздних посттрансплантационных осложнений у
пациентов после пересадки почки
13.
Менкебаева А. Острый гнойный медиастинит в практике хирурга и оториноларинголога
14.
Нагыманова А.Б., Оспанова К.М. Особенности клиники, диагностики и хирургического
лечения шейно-загрудинного зоба
15.
Останин П. А. Оценка развития острых когнитивно-мнестических расстройств у
геронтологических пациентов c травмами опорно-двигательного аппарата
16.
Сатжанов А.Б. Интрамедуллярный телескопический остеосинтез у детей с
несовершенным остеогенезом
17.
Сманов Б.М. Выраженность болевого синдрома у пациентов ортопедотравматологического профиля по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и шкале Конгсберг
18. Хашимова Л. Роль консервативной восстанавливающей терапии у пациентов после
гастрэктомии с целью профилактики функциональных осложнений и улучшения качества
жизни пациентов
19. Хасенқызы А. Церебральды сал ауруы бар балаларға кезекті хирургиялық ем қолдану
II СЕКЦИЯ
«ТЕРАПИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ІРГЕЛЕС ПӘНДЕР»
Өтетін орны: № 509 дәріс залы, 51 корпус, 5 қабат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Б.А. Айнабекова – м.ғ.д., профессор, интернатура бойынша ішкі аурулар кафедрасының
меңгерушісі;
 Г.А.Дербисалина – м.ғ.к., доцент, №1 ЖДП кафедрасының меңгерушісі;
 С.Н.Уразова – м.ғ.д., доцент, № 2 ЖДП кафедрасының меңгерушісі;
 Е.Оразалы – «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті;
 Т.Жакенов - «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс студенті (модератор).
«ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Место проведения: № 509 лекционный зал, 51 корпус, 5 этаж
Состав конкурсной комиссии:
 Айнабекова Б.А. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней по
интернатуре.
 Дербисалина Г.А. – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой ОВП №1;
 Уразова С.Н. – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой ОВП № 2;
 Оразалы Е. - студент 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»;
 Жакенов Т. – студент 2-ого курса факультета «Общая медицина» (модератор);
Баяндамалар:
Доклады:
1.
Әбілқасым Ж.Н. Paired cases of familial pempighus hailey-hailey in middle-aged men
1.
Алибекова Г.А., Серикова Ж.Б. Астана қаласы бойынша ревматоидты артритпен
ауыратын науқастар популяциясында метотрексаттың пероралды және парентералды түрлерін
қолданудың қауіпсіздік бейіні
2.
Арипжанова Г.О., Мураткалиева Ж.К. Эффективность таргетной терапии при местнораспространенном раке молочной железы
3.
Ауесбаева Ш.К. Қант диабеті 2 тип дамуындағы метаболиттік синдромның рөлі
4.
Аяған С.М. Альвеолитті алдын алу және емдеу мақсатында тромбоциттерге байытылған
плазманы қолдану нәтижелілігі
5.
Батаева Т. Оценка качества жизни у больных с синдромом слабости синусового узла
после имплантирования электрокардиостимулятора
15
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
6.
Батырхан А.Т. Иммунокорригирующая терапия хронического описторхоза
7.
Бакытжанулы А., Абдрахманов А.С., Рашбаева Г.С., Турсунбеков А.Б., Нуралинов О.М.,
Смагулов Ш.Ж., Альжанова А.Б., Багибаев С.М. Частота множественных нарушений ритма
сердца в Республике Казахстан
8.
Бедрикова Е.А., Бисимбиева А.Н., Борончиева А.Ш., Игнатович Д.В., Супиев Р. Оценка
уровня стоматологического здоровья по обращаемости
9.
Бейсенбиева Н.Е., Смагулова З.К., Конкаева М.Е., Ширшикбаева Г.Е., Туребаева Г.О.,
Медетова К.Ж., Ордабаева С.А. Некоторые аспекты энтеровирусной инфекции на
современном этапе
10.
Бекбергенова Ж.Б. Эффективность скринингаболезней системы кровообращения в
г.Астана
11.
Валитова Р.Р. Клиническая характеристика иксодовых клещевых боррелиозов в
эндемичном регионе
12.
Воробьев А.А., Андрющенко А.В. Применение препарата оксипрогестерона капроната в
комплексной терапии пациентов с черепно-мозговой травмой
13.
Гурбанова Э.И., Мынбаева З.Н. Инвазивный контроль центральной гемодинамики при
интенсивной терапии пациентов с тяжелой сочетанной травмой
14.
Даутбаева Ж.С. Клиническая и функциональная характеристика состояния органа
зрения у работников ураноперерабатывающего предприятия
15.
Досжан А.Д. Мониторинг нежелательных явлений такролимуса у пациентов
находящихся на иммуносупрессивной терапии после трансплантации донорской печени
16.
Досмухамедова Е.А. Тубулоинтерстициальные заболевания почек в Республике
Казахстан
17.
Дусекеева Г.М., Казиева Р.К. Изучение возможных причин повышенного
кардиоваскулярного риска у пациентов с ревматоидным артритом и системной красной
волчанкой
18.
Есенулы А. К вопросу репродуктивной функции у мужчин, больных тиреотоксическим
зобом
19.
Загоруля Н.Л., Жусупова Г.К., Смаилова Г.Т. Позднее обращение за медицинской
помощью как один из факторов летальных исходов при остром коронарном синдроме
20.
Искакова М. Оценка качества жизни больных фибрилляцией предсердий по опроснику
sf-36 и миннесотскому опроснику
21.
Кубекова С.Ж. Функциональное состояние правого желудочка методом тканевой
допплерэхокардиографии у пациентов с ишемической болезнью сердца
22.
Курмангазинова К.Д. Артық дене салмағы ер адамдардың фертильділігінің бұзылысына
әкелетін бірден бір себеп
23.
Мадирова С.Е. Внутрицеребральная электроэлиминация цераксона при коррекции
инсомнических нарушений в отдаленном периоде не леченного сотрясения головного мозга
24.
Мейірғазықызы А. Асқазанның обыралды жағдайларының скринингінде серологиялық
әдістің мүмкіндіктері
25.
Мейрамова Ә.М. Особенности течения родов у беременных женщин с сахарным
диабетом типа 1
26.
Муродова Н.У. Инновационный метод лечения воспалительных заболеваний пародонта
27.
Нарбаева К.А, Шайкенова М.С., Утемисова К.Б., Джумагулова Т.У., Искакова А.Б.,
Тайжанова А.Е. Динамика течения бронхиальной астмы при климатических изменениях
28.
Ниталиева М.К. Синдром гиперкортицизма в клинической практике
29.
Нугуманова У.Е. Фертильді жастағы әйелдердің бедеулік себебіне қалқанша без
патологиясы мен артық дене салмағының әсері
30.
Нургалиева А.Б, Боранбаева А.Т., Буртебаева А.М., Дюсебекова Д.Д. Оценка
эффективности скрининга болезней системы кровообращения в г.Астана
31.
Нурмыхаметова Ж. Оценка эффективности применения лазерного лечения при
пресбиопии по методике «смешенного зрения»
32.
Ордабаева С.А., Смагулова З.К., Конкаева М.Е., Жумагазин Ж.Д., Ширшикбаева Г.Е.,
Бейсенбиева Н.Е., Туребаева Г.О. Клиническое течение энтеровирусных менингитов
16
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
33.
Охас Г. Гипотиреоз және оның тіс-жақ жүйесіне әсері
34.
Риб Е.А. Хронотропная недостаточность и предикторы внезапной сердечной смерти при
ишемической болезни сердца
35.
Сейдуллаева А.Ж. Клинико –лабораторные показатели поражения печени при
полихимиотерапии онкогематологических заболеваний, а также в сочетании с хроническим
вирусным гепатитом С
36.
Серикова Ж.Б., Алибекова Г.А. Влияние обучения пациентов с ревматоидным артритом
на клинико-лабораторные показатели, качество жизни и функциональное состояние
37.
Сыздыкова А.Б., Искаков И.А., Керимбекова З.А. Применение нивл для коррекции
дыхательной недостаточности у пациентов с обострением ХОБЛ
38.
Тоқбергенова А.Н. «Score» шкаласын қолдану әдісі арқылы ересек тұрғындар арасында
артериальды гипертензияға скрининг жүргізу
39.
Төлеген Н., Маденова Б.А. Инсультпен зардап шеккен науқастарға аурухагаға дейінгі
медициналық көмектің тиімділігін бағалау
40.
Удалова А.В., Карабеков А.Б. Анализ микробной обсемененности воздуха в стационаре
III СЕКЦИЯ
«СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯ»
Өтетін орны: №3 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Р.И.Рахимжанова – м.ғ.д., профессор, № 1 радиология кафедрасының меңгерушісі;
 К.М.Смагулова – м.ғ.к., № 1 радиология кафедрасының доценті;
 Ж.С.Абдрахманова – м.ғ.к., № 1 радиология кафедрасының доценті;
 С.Магзумбеков - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті;
 А.Елубаев - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті (модератор).
«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ»
Место проведения: №3 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Рахимжанова Р.И. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой радиологии № 1;
 Смагулова К.М. - к.м.н., доцент кафедры радиологии № 1;
 Абдрахманова Ж.С. – к.м.н., доцент кафедры радиологии № 1;
 Магзумбеков С. - студент 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»;
 Елубаев А. - студент 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»
(модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1.
Абилмажинова А.Б., Абдрахманова Ж.С., Спичак Л.В. Структура заболеваемости и
осложнений после корригирующего хирургического лечения сколиоза
2.
Айтилесова Ж.Ү. Балалардағы туа пайда болған бүйрек пен несеп шығару жүйесі
патологиясын заманауи сәулелік зерттеу әдістерінің мүмкіндіктері
3.
Алматова В.М., Сумбембаев А.Т. Роль лучевых методов диагностики при проведении
эндопротезирования коленного сустава
4.
Бақдәулет А.Б., Дуйсенбаева Б.С., Бастарбекова Л.А., Ескалиев А.Р. КТ ангиокардиография в диагностике врожденного порока сердца единственного желудочка
сердца
5.
Бастарбекова Л.А Возможности КТ-ангиопульмонографии в диагностике
тромбоэмболии легочных артерий
17
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
6.
Бессарабова А.В., Султангереев А.Б., Сумбебаев А.Т., Муратбек Е.С. Роль
Рентгенографии и мультиспиральной компьютерной томографии при эндопротезировании
плечевого сустава
7.
Божеева И.М., Туржанова Д.Е.., Берестюк И.Н. Астана қаласы жасөспірімдердегі
сүйек тінінің минеральды тығыздығын жас және жыныс ерекшелігіне байланысты анықтау
8.
Джумабаев Ш.К. Изучение возможностей компьютерно-томографической ангиографии
в диагностике транспозиции магистральных сосудов
9.
Ем А.В., Дуйсенбаева Б.С., Бастарбекова Л.А., Ескалиев А.Р., Суйгенбаева А.Ж.
Возможности КТ -ангиокардиография в диагностике аномалий впадения легочных вен
10.
Ермекбаева Г.А. ПЭТ/КТ-Н зерттеу кезінде қатерлі және қабыну ауруларының
ажыратпалы диагностикасы үшін лейкоциттерді радиофармпрепараттармен «18фтордезоксиглюкоза» із қалдыру әдісімен қайта өңдеу
11.
Жампиисова А.М. Компьютерно-томографическая ангиографии в диагностике тетрады
Фалло
12.
Zhekeeva D.O., Abdrakhmanova Zh.S., Kanafina M.M. The analysis of results trephine biopsy
under visual control of breast lumps provided in Astana Oncology center
13.
Исенова А.С., Жумагулова А. , Абдрахманова Ж.С., Майер А.М. Возможности лучевой
диагностики судорожного синдрома
14.
Ищанова Д.М., Спичак Л.В., Карабекова Р.А. Профилактика асептического некроза
головки бедренной кости путем внедрения УЗ- скрининга тазобедренных суставов
новорожденных по международным стандартам
15.
Калиев Б.Б., Бастарбекова Л.А., Дуйсенбаева Б.С., Вавилова Г.А. Возможности
магнитно-резонансной томографии и КТ-ангиокардиографии в диагностике коарктации аорты
16.
Калиева А.Б. Трепан-биопсия узловых образований предстательной железы под
контролем УЗИ в онкологическом диспансере г.Астаны
17.
Курбалиев К.Т., Абдрахманова Ж. С., Спичак Л.В. Лучевая диагностика остеопороза
позвоночника
18.
Мейрамова А.К. Сравнительная оценка лучевых методов антенатальной диагностики
пороков развития центральной нервной системы
19.
Муратова Г.Т., Абдрахманова Ж.С., Налгиева Ф.Х. Лучевая терапия рака вульвы
20.
Мусиркепова Т.С., Дуйсенбаева Б.С., Бастарбекова Л.А., Ескалиев А.Р. КТангиокардиография в диагностике дефекта межпредсердной перегородки
21.
Нефедкина С.Е., Дуйсенбаева Б.С., Бастарбекова Л.А., Ескалиев А.Р. КТ-ангиография в
диагностике дефекта межжулудочковой перегородки
22.
Парпиев Л.Д., Манукян С.А., Налгиева Ф.Х., Абдрахманова Ж.С. Эффективность
проведения лучевой терапии при раке шейки матки у пациенток с предварительной
химиоэмболизацией маточных артерий
23.
Рахметова А.Б., Абдрахманова Ж.С., Налгиева Ф.Х. Химиолучевая и лучевая терапия
при немелкоклеточном раке легкого
24.
Садыкова А.Е., Ескалиев А.Р., Кондыбаев М.В., Ахметов А.У. Возможности
компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике острого нарушения
мозгового кровообращения
25.
Сарбасова Н.О. Возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в
диагностике перикардитов
26.
Советханқызы Ә., Кожахметова Ж.Ж. Шажырқайлы қантамырларының тромбозы
диагностикасында удз мүмкіншіліктері
27.
Суиндыкова С.А., Смаилова К.М. Результаты работы скрининга рака молочной железы
за 2014г. в г. Астане
28.
Суюндикова М.А., Кожахметова Ж.Ж. Опыт применения ультразвукого исследования в
диагностике кишечной непроходимости
29.
Тауасаров Н.Т., Дуйсенбаева Б.С., Бастарбекова Л.А., Ескалиев А.Р. КТ-ангиография в
диагностике открытого артериального протока
30.
Токанова А.М., Тлеубергенова Ж.А. Использование современных технологий лучевой
диагностики в скрининге изъязвленного рака желудка
18
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
31.
Туржанова Д.Е., Берестюк И.Н. Астана қаласының тұрғындарында арасында
постменопаузалық период кезінде этникалық ерекшелігіне байланысты сүйек тінінің
минералды тығыздығын бағалау
32.
Фет М.М., Дуйсенбаева Б.С., Бастарбекова Л.А., Ескалиев А.Р. Возможности
компьютерно-томографической ангиографии в определении тактики транскатетерной
имплантации аортального клапана
33.
Хаширметова Д.Х., Тлеубергенова Ж.А. Дифференциальная диагностика
интерстициальных заболеваний легких
IV СЕКЦИЯ
«ПЕДИАТРИЯ»
Өтетін орны: №101 дәріс залы, 51 корпус
Байқау комиссиясының құрамы:
 С.Т.Абдрахманова - м.ғ.д., профессор, № 2 балалар аурулары кафедрасының
меңгерушісі;
 Р.И.Розенсон -м.ғ.д., № 1 балалар аурулары кафедрасының профессоры;
 А.М.Жагпаров– «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті;
 М.Наурзым - «Жалпы медицина» факультетінің 3 курс студенті(модератор).
«ПЕДИАТРИЯ»
Место проведения: № 101 лекционный зал, 51 корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Абдрахманова С.Т. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней № 3;
 Розенсон Р.И. – д.м.н., профессор кафедры детских болезней № 1;
 Жагпаров А.М. – студент 4-го курса факультета «Общественное здравоохранение»;
 Наурзым М. - студент 3-ого курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1.
Балтабекова М. Балалардың туберкулезбен аурудың қауіп факторлары
2.
Галиева А.Б. Аудиологический скрининг недоношенных новорожденных
3.
Исмагулова Д. Клинико-генетические параллели в диагностике синдрома Альпорта
4.
Кыдырбаева Ж.М. Корь на современном этапе
5.
Нугманова С.Т. Роль ранней диагностики перинатальных гипоксически-ишемических
поражении головного мозга у недоношенных детей
6.
Пазыл А.Б.,Ешимбетова Д.Д.,Туктібаева Г.Н. Балалардаіы созылмалы өкпе
қабынуының ерте белгілері
7.
Туктібаева Г.Н. Мантаева Н.А. Есетова А.А.Батырбекова Н.А Ахметова А.А.
Нәрестелердегі физиологиялық және неонатальды сарғаю кезіндегі ана сүтімен емізудің
ерекшеліктері
8.
Тулегенова Г.К. Анализ антибактериальной терапии при острых кишечных инфекциях
бактериальной этиологии у детей раннего возраста
9.
Турдалина Б.Р. Анализ использования антибиотиков в лечении ОРВИ осложненных
затянувшимися пневмониями у детей
10.
Хужахмедова Р.Н. Результаты лечения врожденной воронкообразной деформации
грудной клетки по методике Дональда Насса
11.
Шнайдер К.В., Усенова О.П. Динамика клинико-лабораторных, инструментальных,
иммунологических показателей при целенаправленном снижении веса у подростков с
респираторными аллергозами на фоне повышенной массы тела
19
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
V СЕКЦИЯ
«АКУШЕРИЯ ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ»
Өтетін орны: № 401 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 А.М.Дощанова – м.ғ.д., профессор, интернатура бойынша акушерлік және гинекология
кафедрасының меңгерушісі;
 Г.У.Ахмедьянова – м.ғ.к., профессор, №1 акушерлік және гинекология кафедрасының
меңгерушісі;
 З.Т.Габдильашимова - м.ғ.д., акушерлік және гинекология кафедрасының профессоры
м.а. ;
 Д.Болатбекұлы - «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс студенті;
 А.Айдарбек - «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс студенті (модератор).
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»
Место проведения: № 401 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
 Дощанова А.М. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
по интернатуре;
 Ахмедьянова Г.У. – к.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
№ 1;
 Габдильашимова З.Т. – д.м.н., и.о. профессора кафедры акушерства и гинекологии;
 Болатбекұлы Д. – студент 2 курса факультета «Общая медицина»;
 Айдарбек А.- студент 2 курса факультета «Общая медицина» (модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1.
Акетаева А.С. Состояние маточных труб у женщин с трубным бесплодием
2.
Барыкина Ю.А., Роговая А.И. Течение родов и перинатальные исходы у женщин с
рубцом на матке
3.
Батырбекова Н.А.,Туктыбаева Г. Н. Анализ результатов скрининга по данным
медико-генетического отделения
4.
Жылкыбаева И.М., А.П. Кузнецова, В.А. Сироко, А.С. Балауов Течение беременности и
родов с миомой матки
5.
Тулетова Б.С. Основные эпидемиологические аспекты неразвивающейся беременности
6.
Тян В.В. Сравнительная характеристика распространенности вируса папилломы
человека
7.
Шынай М. Сәбиді аңсаған отаулар
VI СЕКЦИЯ
«МЕДИЦИНАЛЫҚ-БИОЛОГИЯЛЫҚ ПӘНДЕР»
Өтетін орны: акт залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Е.Д.Даленов– м.ғ.д., профессор, тағамтану және профилактикалық медицина
кафедрасының меңгерушісі;
 А.Ж.Сейтембетова – х.ғ.д., жалпы және биологиялық химия кафедрасының
профессоры;
 А.А.Кикимбаева – м.ғ.д., профессор, гистология, цитология және эмбриология
кафедрасының меңгерушісі;
 А.Б.Шукирбекова – ф.ғ.д., доцент, фармацевтикалық пәндер кафедрасының
меңгерушісі;
20
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

А.А.Абдулдаева – м.ғ.к., тағамтану және профилактикалық медицина кафедрасының
асс.профессоры;
 Н.Абишев – «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті (модератор).
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Место проведения: актовый зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
Даленов Е.Д. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой питания и профилактической
медицины;
Сейтембетова А.Ж. – д.х.н., профессор кафедры общей и биологической химии;
Кикимбаева А.А. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гистологии;
Шукирбекова А.Б. – д.ф.н., доцент, заведующая кафедрой фармацевтических
дисциплин;
Абдулдаева А.А. – к.м.н., ассоциированный профессор кафедры питания и
профилактической медицины;
Абишев Н. - студент 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»
(модератор);
Баяндамалар:
Доклады:
1.
Алимбекова Б.Р. Иммуногистохимическая характеристика непролиферативного и
пролиферативного варианта фиброзно-кистозной дисплазии молочной железы
1.
Ерещенко С.С., Жунусова Г.С., Афонин Г.А., Хусаинова Э.М. Молекулярногенетический анализ мутаций генов APC, MLH1, MSH2 и TP53, ассоциированных с
наследственными и спорадическими вариантами колоректального рака в контексте системы
медико-генетического консультирования
2.
Жапаров У.С. Морфологическая характеристика мочеполовой диафрагмы, связочного
аппарата малого таза и тканей парауретрального пространства у женщин в репродуктивном и
климактерическом периодах
3.
Заболотина В.А., Уәзірханов М.У. Влияние гипотермии на легочную и системную
гемодинамику у крыс
4.
Заболотина В.А., Уәзірханов М.У. Изучение эмоционального состояния преподавателей
АО «МУА» на протяжении семестра
5.
Керимбеков К. Оценка факторов, способствующих развитию конго-крымской
геморагической лихорадки в южно-казахстанской области
6.
Коранова Т.С. Созылмалы гепатит кезінде сортанды соссюреясын гепатопротектор
ретінде қолдану
7.
Нагызбеккызы Э., Идырысова А.А., Казбекова А.Т. Применениe
спектрофотометрических методов для оценки антиоксидантной и антирадикальной активности
in vitro лактобацилл.
8.
Омиртаева Б.А. Нарушения микробиоценоза толстого кишечника, и их коррекция у
больных с хроническим описторхозом
9.
Уызбаева И.К. Иммобилизациялық күйзеліс шақырылғаннан кейінгі сортаңды
соссюреяның құрғақ сығындысының гормональды статусқа әсері
10.
Шаймерденова А.Ж. Внутренний контроль качества на аналитическом этапе
исследования донорской крови и ее компонентов на маркеры парентеральных гепатитов с
примением внутрилабораторного стандарта (ВЛС)
21
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
VII СЕКЦИЯ
«ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ»
Өтетін орны: № 4 дәріс залы, бас ғимарат
Байқау комиссиясының құрамы:
 Л.Л.Карп – м.ғ.к., профессор, № 1 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының
меңгерушісі;
 А.А.Дубицкий – м.ғ.к., асс.профессор, № 2 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының
меңгерушісі;
 Р.З.Магзумова- м.ғ.к., № 2 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының асс.профессоры;
 Р.К.Байгенжеева - № 1 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының аға оқытушысы;
 Ш.Ертаева - «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4 курс студенті (модератор).
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Место проведения: № 4 лекционный зал, главный корпус
Состав конкурсной комиссии:
Карп Л.Л.- к.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного здравоохранения №
1;
Дубицкий А.А. – к.м.н., ассоциированный профессор, заведующий кафедрой
общественного здравоохранения № 2;
Магзумова Р.З. – к.м.н., ассоциированный профессор кафедры общественного
здравоохранения № 2;
Байгенжеева Р.К. – старший преподаватель кафедры общественного здравоохранения
№1;
Ертаева Ш.- студентка 4-ого курса факультета «Общественное здравоохранение»
(модератор).
Баяндамалар:
Доклады:
1.
Абилдаева А.К. Факторы риска, воздействующие на пожарных во время тушения
пожаров
2.
Амантаева А.А. Субъективная оценка условий труда
3.
Аумаликова М.Н., Хусаин Ш.К., Кашкинбаев Е.Т. Индивидуальный дозиметрический
контроль персонала в медицинских учреждениях города Астаны
4.
Ахметова Г.Н., Алтаева Н.З., Джанабаев Д., Кусмамбетова К.А. Оценка радиационной
обстановки открытого водоема вблизи уранодобывающего предприятия Акмолинской области
5.
Байкенжеев С.А. Медициналық оқу орнындағы болашақ дәрігерлердің қөзқарастары
6.
Байконсова Л.О., Тажиева Ж.А., Сатыбалдиева Н.М., Бекжанова М.У. Мақта
шаруашылығымен айналысатын Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының денсаулығын
бағалау
7.
Бухарбаев Е.Б., Избасарова М.С, Кабылбекова Д.Х., Галижанқызы М. Оңтүстік
Қазақстан облысында туберкулез ауруының қайталану жағдайыныңмедициналық-әлеуметтік
аспектілері
8.
Даулетьярова М.А. Удовлетворенность введением программы ВОЗ различными
этническими группами в г.Семей Республики Казахстан
9.
Дербісбекова А.Қ. Төтенше жағдайлар кезіндегі мәйіттердің сот-медициналық
сараптама эпидемиологиясының кейбір сұрақтары
10.
Досжанова Г.Н. Медико - социальный статус лиц старшей возрастной группы города
Астаны
11.
Ерденова Г. Комплексная оценка условий труда операторов «Контакт-центр Астана»
12.
Жунусова С.А. Основные способы защиты прав пациентов в Республике Казахстан
13.
Кабибулатова А.Э. Заболеваемость раком легких населения Акмолинской области
14.
Омарова Б.Ә., Нурбекова А.Р. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша сәбилер өліміне
талдау
22
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
15.
Мешелева-Бех Р.В. Некоторые вопросы эпидемиологии при объектовых ЧС
16.
Кашкинбаев Е.Т. Оценка радиационной обстановки территории за санитарно-защитной
зоной хвостохранилища СГХК
17.
Көшерова П.А. Қазақстан теміржолы диспетчерлік қызмет жұмысының сипатын және
жағдайын алдын-алу шараларын негізге ала отырып профессиографиялық бағалау
18.
Маталипова А.М. Современное состояние последипломного образования врачей
сельского здравоохранения
19.
Оспаналиева М.С. Оценка удовлетворенности пациентов коммуникативной
компетентностью врачей
20.
Сембиева Ф.Т. Уровень заболеваемости детского населения и состояние воздушной
среды города Астаны
21.
Серикова Ж.Б., Алибекова Г.А., Бровикова Н.Г., Досаева Л.О., Уйткыбаева Л.Б. Оценка
информированности о заболевании пациентов с ревматоидным артритом
22.
Тілек Г.М. Стационарда ем алған балалардың емделіп шыққан сырқаттардың санымен
салыстырғандағы өлім-жітім көрсеткіші
23.
Тлемисов А.С., Тлемисова М.М. Анализ причин бытового травматизма у лиц пожилого
возраста, проживающих в городских условиях
24.
Уварова П.Д. Влияние нагрузок аэробной направленности на состояние здоровья
студентов
25.
Умбетжанова А.Т. Публикационная активность Казахстана в международной базе
данных SCOPUS
23
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
АО «Медицинский университет Астана» 9-10 апреля 2015 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
2015 жылғы 10 сәуір
15.00 – конференция қорытындысын шығару, марапаттау рәсімі. «Астана медицина
университеті» АҚ бас ғимараты, мәжіліс залы (Бейбітшілік, к-сі, 49а)
10 апреля 2015 г.
15.00 - подведение итогов конференции, церемония награждения. Актовый зал, главный
корпус АО «Медицинский университет Астана» (ул. Бейбітшілік, 49а)
24