Міністерство освіти і науки україни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КІРОВОГРАДСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ НААН УКРАЇНИ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАПРОШЕННЯ І ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
“ДНЯ НАУКИ – 2015”
та науково-практичної конференції
“АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”,
присвяченої 100-річчю з дня народження двічі Героя
Соціалістичної праці, Заслуженого механізатора України
Гіталова Олександра Васильовича
16 квітня 2015 року
Підписано до друку 7.04.2015. Формат 60х84 1/16.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 8,4.
Тираж 50 прим.
© РВЛ КНТУ, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8. Тел.: 390-541, 55-92-45.
Кіровоград • 2015
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КІРОВОГРАДСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ НААН УКРАЇНИ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАПРОШЕННЯ І ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
“ДНЯ НАУКИ – 2015”
та науково-практичної конференції
“АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”,
присвяченої 100-річчю з дня народження двічі Героя
Соціалістичної праці, Заслуженого механізатора України
Гіталова Олександра Васильовича
16 квітня 2015 року
Кіровоград • 2015
Шановний __________________________________________________!
Ректорат та студентське наукове товариство Кіровоградського
національного технічного університету запрошують Вас взяти участь у
проведенні заходів “Дня науки-2015”, які відбудуться 16 квітня
2015 року за адресою: 25030, м. Кіровоград, пр-кт Університетський, 8.
ПРОГРАМА ДНЯ НАУКИ-2015 ТА ДНЯ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
830 – ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
“Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі”
(аудиторія №26 кафедри експлуатації та ремонту машин);
900 – ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
“Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств”
(аудиторія №1 кафедри сільськогосподарського машинобудування);
900 – ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
“Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”
(аудиторія №2 кафедри сільськогосподарського машинобудування);
0900 – ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих учених “Підвищення надійності машин
і обладнання” (аудиторія №29 кафедри експлуатації та ремонту
машин);
900 – Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
“Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах
глобалізації” (аудиторія №6 кафедри міжнародної економіки);
940 – відкриття виставки наукових досягнень (фойє КНТУ);
1000 – урочисте відкриття “Дня науки – 2015” та науковопрактичної конференції “Агропромисловий комплекс: сучасний
стан та перспективи розвитку”, присвяченій 100-річчю з дня
народження двічі Героя Соціалістичної праці, Заслуженого
механізатора України Гіталова Олександра Васильовича,
пленарне засідання (актова зала КНТУ);
1000 – Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та
аспірантів “Новітні технології агропромислового виробництва України”
(аудиторія №1 кафедри загального землеробства);
1000 – Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,
аспірантів, молодих учених та викладачів “Інформаційна безпека
держави, суспільства та особистості” (аудиторія №500);
1100 – засідання секцій ХLІХ наукової конференції студентів та
магістрантів (аудиторії за окремим списком);
1200 – засідання секцій науково-практичної конференції
“Агропромисловий комплекс: сучасний стан та перспективи
розвитку”, присвяченій 100-річчю з дня народження двічі Героя
Соціалістичної праці, Заслуженого механізатора України Гіталова
Олександра Васильовича (аудиторії за окремим списком);
1200 – засідання секцій XLVI наукової конференції викладачів,
аспірантів та співробітників (аудиторії за окремим списком);
1400 – Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,
аспірантів та молодих учених “Досягнення та перспективи галузі
сільськогосподарського виробництва” (аудиторія №2 кафедри
сільськогосподарського машинобудування).
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова –
Заступники
голови:
Члени
оргкомітету:
Черновол М.І., ректор КНТУ.
Левченко О.М., проректор з наукової роботи КНТУ;
Савранчук В.В., директор КДСГДС НААНУ;
Сергатий О.М., голова Кіровоградської обласної
ради сільгосппідприємств.
Іщенко В.А., зав. лабораторії селекції і насінництва
зернових і технічних культур КДСГДС НААНУ;
Віхрова Л.Г., декан ФАЕ КНТУ;
Давидов Г.М., декан ФОФ КНТУ;
Зайченко В.В., декан ФЕМ КНТУ;
Ковришкін М.О., декан МТФ КНТУ;
Яцун В.В., декан ФПЕМ КНТУ;
Сало В.М., декан ФСГМ КНТУ;
Шестерняк Н.М., керівник МОВ КНТУ;
Твердоступ Г.М., фахівець І категорії МОВ КНТУ;
Доренський О.П., науковий керівник СНТ КНТУ;
Кава Т.В., фахівець І категорії МОВ КНТУ.
Телефони для довідок:
– проректор з наукової роботи (0522) 39-04-26;
– методично-організаційний відділ (0522) 55-10-49, 39-04-43
О.В. ГІТАЛОВ – ЛЮДИНА, АГРАРІЙ, ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ.
Целих Юрій Георгійович, член ради старійшин Кіровоградської
області, депутат Верховної ради України ІІ скликання.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
“АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”,
присвяченої 100-річчю з дня народження двічі Героя Соціалістичної праці,
Заслуженого механізатора України Гіталова Олександра Васильовича
16 квітня 2015 року
1000 – 1130
ВСТУПНЕ СЛОВО
Черновол Михайло Іванович – член-кор НААНУ, доктор
технічних
наук,
професор,
ректор
Кіровоградського
національного технічного університету.
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Кузьменко Сергій Анатолійович – голова Кіровоградської
обласної державної адміністрації.
Чорноіваненко
Олександр
Кіровоградської обласної ради.
Анатолійович
–
голова
ДОПОВІДІ
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ У
РОСЛИННИЦТВІ.
Сало Василь Михайлович, д.т.н., проф., декан факультету
сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського
національного технічного університету.
О.В. ГІТАЛОВ БУВ МАЯКОМ, НА ЯКОГО СЛІД РІВНЯТИСЬ.
Щербина Віктор Михайлович, член ради старійшин
Кіровоградської області.
СУЧАСНІ
НАПРЯМКИ
РОЗВИТКУ
НАСІННИЦТВА
В
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ТРАНСФЕРУ
ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК НАУКОВИХ УСТАНОВ НААНУ.
Іщенко Віталій Анатолійович, к.с.-г.н., зав. лабораторії селекції
і насінництва зернових і технічних культур КДСГДС НААНУ.
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА КІРОВОГРАДЩИНИ.
Мостіпан Микола Іванович, к.біол.н., доц., завідувач кафедри
загального землеробства Кіровоградського національного
технічного університету.
РОЗРОБКИ ВЧЕНИХ КНТУ ДЛЯ АПК РЕГІОНУ.
Левченко Олександр Миколайович, д.е.н., проф., проректор з
наукової роботи Кіровоградського національного технічного
університету.
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ГІТАЛОВА О.В. – ПРИКЛАД ДЛЯ
ПРИЙДЕШНІХ ПОКОЛІНЬ.
Сергатий Олександр Михайлович, голова Кіровоградської
обласної ради сільгосппідприємств.
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА КІРОВОГРАДЩИНИ.
Савранчук Володимир Вікторович, к.с.-г.н., директор
Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААНУ.
4
5
СЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Голова секції – проф. Свірень М.О.
Секретар – доц. Мороз С.М.
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
“АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”,
присвяченої 100-річчю з дня народження двічі Героя
Соціалістичної праці, Заслуженого механізатора України
Гіталова Олександра Васильовича
в рамках
ХLVІ наукової конференції
викладачів, аспірантів
та співробітників університету
Програма
6
1. Аналіз використання дискових сошників в сівалках для технологій
мінімального обробітку ґрунту.
Ас. Лузан О.Р.
2. Аналіз процесу зношування біметалевого леза в ґрунтовому
середовищі.
Доц. Мачок Ю.В.
3. Вдосконалення робочих органів комбінованого стрічково-лопатевого
змішувача кормів для ВРХ.
Ас. Кісільов Р.В.
4. Використання метода найвигіднішого проектування до побудови
аксонометричних проекцій.
Доц. Магопець О.С., доц. Артеменко Д.Ю.
5. Вплив параметрів і режимів роботи комбінованого чизеля на
структуру та твердість ґрунту.
Доц. Лещенко С.М.
6. До питання побудови плоских перерізів циклічних поверхонь з
конічною гвинтовою напрямною.
Доц. Магопець О.С., доц. Мартиненко С.А.
7. Дослідження пластичного деформування ґрунту робочими органами
розпушувача.
Інж. Марченко Т.К., проф. Петренко М.М.
8. Дослідження якості висіву висівним апаратом для пунктирної сівби з
комбінованим диском.
Асп. Орищенко С.Б.
9. Дослідження якості дозування насіння цукрових буряків
удосконаленим пневмомеханічним висівним апаратом.
Асп. Абрамова В.В., доц. Васильковський О.М.
10. Дослідницькі задачі побудови перспективних зображень у
сільськогосподарському машинобудуванні.
Доц. Магопець О.С., доц. Артеменко Д.Ю.
11. Експериментальні дослідження впливу основних параметрів і
режимів роботи ПСК з живильним пристроєм для багаторівневого
введення на якісні показники сепарації.
Ас. Нестеренко О.В.
12. Кути з двома рівними прямокутними проекціями.
Доц. Ауліна Т.М., доц. Магопець О.С.
13. Методи контролю знань і їх аналіз.
Доц. Ауліна Т.М., доц. Мартиненко С.А.
7
14. Моніторинг енергетичного стану ґрунту і посівів.
Проф. Свірень М.О.
15. Обгрунтування оптимальних параметрів пневматичної насадки
пневмодезінсектора.
Доц. Онопа В.А.
16. Обґрунтування параметрів пневмомеханічного висівного апарата з
розкривними комірками.
Ас. Васильковська К.В.
17. Обґрунтування раціональної структури зернової сівалки.
Ас. Анісімов О.В.
18. Орієнтовний розрахунок параметрів вібраційного висівного
апарату.
Доц. Мартиненко С.А., доц. Ауліна Т.М.
19. Перспективи розвитку зерноочисних машин загального
призначення.
Доц. Васильковський О.М.
20. Перспективи розвитку конструкції пневмомеханічних висівних
апаратів.
Доц. Амосов В.В.
21. Перспективи удосконалення туковисівних апаратів.
Доц. Сисоліна І.П.
22. Підвищення ефективності використання мінеральних добрив за
рахунок способу їх внесення.
Ст. викл. Дейкун В.А.
23. Підвищення ефективності післязбиральної обробки зернових
сумішей.
Доц. Петренко Д.І.
24. Підвищення якості висіву насіння буряку висівним апаратом з
рециркулюючим потоком.
Ас. Солових І.К.
25. Польові випробування котка-подрібнювача рослинних решток.
Доц. Богатирьов Д.В.
26. Про переваги розташування проекцій на кресленнях прийнятих в
Європейському союзі.
Доц. Магопець О.С. доц. Ауліна Т.М.
27. Створення нових робочих органів для очищення отворів плоских
решіт.
Доц. Мороз С.М.
28. Теоретичні дослідження сошника з дисковим ложеутворювачем.
Доц. Артеменко Д.Ю., доц. Магопець О.С.
29. Технічне забезпечення сучасних процесів обробітку ґрунту.
Проф. Сало В.М.
8
30. Технічне та технологічне забезпечення процесів прямої сівби
зернових культур.
Доц. Лузан П.Г.
31. Удосконалення конструкції пневмомеханічного апарата для
просапних сівалок.
Доц. Осипов І.М.
32. Шляхи зменшення травмування насіння при післязбиральній його
обробці.
Проф. Петренко М.М., асп. Пісарькова І.
СЕКЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН
Голова – проф. Аулін В.В.
Секретар – доц. Лисенко С.В.
1. Отримання
наноструктурних
матеріалів
методом
високотемпературного синтезу
Проф.Мажейка О.Й.
2. Оценка износостойкости поверхности при комбинированной
лазерной обработке
Проф.Мажейка А.И., Лутай А.Н., ст. преп. НТТУ «КПИ»
3. Методологічні аспекти підвищення надійності СГТ на основі
трибології процесів і станів її систем.
Проф. Черновол М.І., проф. Аулін В.В.
4. Композиційні матеріали і покриття в автомобілебудуванні: сучасний
стан та перспективи застосування.
Проф. Черновол М.І., доц. Магопець С.О.
5. Синергетика зносостійкості та надійності СГТ.
Проф. Аулін В.В.
6. Оптимізація технології детонаційного напилення покриттів за
критеріями міцності.
Проф. Солових Є.К., доц. Катеринич С.Є., доц. Солових А.Є.
7. Дослідження джерел шуму у шестеренному насосі.
Проф. Кулєшков Ю.В., доц. Руденко Т.В., доц. Матвієнко О.О.
8. Особливості нагрівання порошкового шару при контактному
наварюванні.
Проф. Кулєшков Ю.В., доц. Матвієнко О.О.
9. Фізичні основи триботехнологій відновлення деталей МСГТ.
Проф. Аулін В.В., доц. Лисенко С.В.
10. Методологічний підхід до забезпечення надійності технічного стану
транспортних засобів і надання ними якісних транспортних послуг.
Проф. Аулін В.В., доц. Голуб Д.В.
9
11. Деякі закономірності динамічного матеріалознавства зон тертя.
Проф. Аулін В.В., ст. викл. Кузик О.В.
12. Методологічні принципи підвищення зносостійкості робочих органів
ґрунтообробних та землерийних машин.
Проф. Аулін В.В., доц. Тихий А.А.
13. Підвищення
зносостійкості
деталей
СГТ
полімерними
композиційними покриттями.
Проф. Аулін В.В., здоб. Бруцький О.П.
14. Забезпечення належного рівня експлуатаційної надійності МСГТ
ефективною організацією системи її технічного обслуговування та
ремонту.
Проф. Аулін В.В., здоб. Лівіцький О.М.
15. Прогнозування рівня показників експлуатаційної надійності
транспортних засобів на основі діагностичної інформації про їх
технічний стан.
Проф. Аулін В.В., асп. Гриньків А.В.
16. Вплив надійності електронних систем автомобілів на їх загальну
експлуатаційну надійність.
Проф. Аулін В.В., асп. Бичовий І.В.
17. Підвищення
експлуатаційної
надійності
тролейбусів
удосконаленням системи технічного обслуговування та ремонту.
Проф. Аулін В.В., асп. Плохов І.О.
18. Технічне та програмне забезпечення дистанційного діагностування
технічного стану автомобілів.
Проф. Аулін В.В., асп. Панарін Д.Є.
19. Підвищення ефективності використання рухомого складу при
перевезенні пасажирів.
Проф. Аулін В.В., доц. Голуб Д.В., асп. Плохов І.О.
20. Підвищення експлуатаційної надійності вантажних автомобілів, що
працюють в нестаціонарних умовах, модифікуванням моторної оливи.
Проф. Аулін В.В., здоб. Слонь В.В.
21. Перспективи застосування супутньої мікроплазмової обробки при
нанесенні електродугових покриттів.
Доц. Маркович С.І.
22. Перспективні можливості зміцнення деталей типу «вал»
композиційними покриттями.
Доц. Василенко І.Ф.
23. Дослідження напружено-деформованого стану зірочок ланцюгових
передач.
Доц. Дубовик В.О.
24. Оптимізація параметрів систем впуску бензинових ДВЗ.
Доц. Магопець С.О., доц. Бевз О.В.
25. Сучасні методи підвищення безпеки конструкції легкових
автомобілів.
Доц. Бевз О.В., доц. Магопець С.О.
26. Аналіз причин нещасних випадків на виробництві за 2014 рік.
Доц. Бевз О.В.
27. Перспективні напрямки розвитку технологій на автомобільному
транспорті.
Доц. Катеринич С.Є.
28. Підвищення надійності дизелів транспортних засобів коректування
системи ТОР.
Ас. Жулай О.Ю.
29. Тероризм в Україні: причини та наслідки.
Викл. Мезенцева О.М.
30. Шляхи підвищення ефективності очистки питної води на станціях
водопідготовки.
Викл. Ковальчук Н.В.
31.Вплив інтенсивності руху автомобілів на забруднення повітря в місті
Кіровоград.
Доц. Матвієнко О.О., доц. Бевз О.В.
10
11
СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Голова – доц. Мостіпан М.І.
Секретар – ас. Малаховська В.О.
1. Особливості водовитрачання посівами озимої пшениці у веснянолітній період вегетації в північному Степу України.
Доц., Мостіпан М.І.
2. Особливості застосування добрив в Кіровоградському регіоні.
Доц.,Сало Л.В.
3. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні
цукрових буряків.
Доц., Кулик Г.А.
4. Сучасні методи профілактики та лікування неплідності у корів.
Доц., Манойленко С.В.
5. Вирощування гібридів соняшнику за виробничої системи Clearfield.
Доц., Андрієнко О.О.
6. Ефективність мікродобрив при вирощуванні сої в північному Степу
України.
Викл. Трикіна Н.М.
7. Культура мигдалю в Україні.
Ст. викл., Григор'єв М.І.
8. Основні агроекологічні проблеми Кіровоградщини.
Ст. викл., Резніченко В.П.
9. Статистичний огляд структури собівартості вирощування
сільськогосподарських культур.
Ас. Малаховська В.О.
10 Вплив способів та строків внесення мінеральних добрив на
урожайність сої.
Ст. викл., Шепілова Т.П.
11. Вплив регуляторів росту на основі гумінових кислот на
продуктивність озимої пшениці.
Ас. Плетень В.В.
12. Вплив регуляторів росту на продуктивність рослин томату.
Ас. Корнічева Г.І.
8. Біоіндикаційні дослідження стану забруднення атмосферного
повітря в південно-східній частині Долинського лісгоспу.
Викл. Мартиненко В.Г.
9. Переробка осадів стічних вод з енергетичною метою.
Асист. Свірідова В.А.
10. Роль еспарцету в поліпшенні агроекологічних властивостей грунту.
Асист. Миценко Н.П.
СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
1. Підвищення економічної роботи замкненої неоднородної мережі.
Доц. Свірідов А.П., ас. Величко Т.В..
2. Фіксатор короткого замкнення для повітряних ліній електропередач
напругою 110-150 кВ.
Проф. Плєшков П.Г., доц. Котиш А.І., доц. Сіріков О.І.
3. Короткострокове прогнозування ожеледоутворення на повітряних
лініях розподільчих електричних мереж на основі одномірного
динамічного ряду.
Проф. Орлович А.Ю., ас. Козловський О.А.
4. Аналіз методів розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації
автоматичного регулювання напруги в розподільчих електричних
мережах.
Проф. Плєшков П.Г., ас. Зінзура В.В.
5. Оптимізація потужності насосних агрегатів в системах
водопостачання.
Доц. Гарасьова Н.Ю., ас. Величко Т.В.
6. Методи комплексного управління режимами електроспоживання в
промисловості.
Доц. Серебренніков С.В., ас. Петрова К.Г.
7. Релейно векторна система керування синхронними двигунами
мобільних установок.
Ас. Савеленко І.В.
8. Електроакумуляційна система для опалення житлових приміщень.
Ст.викл. Телюта Р.В.
9. Математичне моделювання комутаційних перенапруг в мережах
6-10 кВ.
Доц. Переверзєв І.О.
Голова – доц. Медведєва О.В.
Секретар – ас. Свірідова В.А.
1. Оцінка зміни чисельності мікробоценозів грунів, що піддаються
інтенсивному антропогенному навантаженню.
Доц. Медведєва О.В.
2. Удосконалення технологічних процесів переробки вуглеводних
систем з метою підвищення промислової та екологічної безпеки.
Доц. Семитківська Т.О.
3. Необхідність введення у сівозміну бобових як джерел біогенного
азоту.
Доц. Коломієць Л.В.
4. Природні енергетичні ресурси, їх екологічна цінність та напрями їх
використання.
Викл. Коваленко К.Г.
5. Економічні механізми стимулювання природоохоронної діяльності в
кризових умовах.
Ас. Мірзак Т.П.
6. Аналіз та вибір методик дослідження едафофауни в залежності від
умов та задач зоомоніторингу.
Викл. Кривошей Ю.І.
7. Екологізація технології підготовки реакційної газової суміші для
синтезу базової фракції моторного палива.
Доц. Мартиненко А.П.
12
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Голова – доц. Переверзєв І.О.
Секретар – ас. Величко Т.В.
13
10. Енергетичні характеристики промислових підприємств при
багатономенклатурному виробництві.
Доц. Казанцев Ю.І.
11. Проблеми
імовірнісно-статистичного
моделювання
при
розрахунках гібридних систем електропостачання.
Ас. Кубкін М.В.
12. Методики оцінки потенціалів відновлювальних джерел енергії.
Ас. Солдатенко В.П.
13. Оцінка впливу експлуатації теплонасосної системи на протязі року
на тепловий режим грунту у Новоукраїнському районі.
Проф. Плєшков П.Г., асп. Стець П.Г.
CЕКЦІЯ АВТОМАТИКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Голова – проф. Осадчий С.І.
Секретар – доц. Трушаков Д.В.
1.Системи підтримки прийняття рішень для енергосистеми з
автономними джерелами енерії.
Доц. Голик О.П., доц. Жесан Р.В.
2. Оптимальне управління технологічними процесами переробки
виноградної сировини.
Ас. Кісельва Л.О.
3. Етапи динамічного проектування системи стабілізації потужності
різання для деревообробного верстата.
Доц. Березюк І.А.
4. Оптимальне керування технологічними процесами з використанням
пошукових алгоритмів.
Доц. Ткаченко Р.П.
5. Принципи та методи управління складними технологічними
комплексами.
Доц. Ткаченко Р.П.
6. Застосування засобів автоматики при використанні альтернативних
джерел енергії в промисловому пташнику.
Ас. Рибаченко А.В
7. Обробка вимірювань інтенсивності випромінювання сонячної
радіації в Кіровоградському районі.
Ас. Рибаченко А.В
8. Побудова моделі підсистеми підтримки прийняття рішень про
фізіологічний стан тварини ІКС процесом доїння.
Доц. Версаль В.О.
14
9. Зерносушильна установка з киплячим шаром як об’єкт
автоматизації.
Ас. Федотова М.О.
10. Дозування комбікормів в реальному часі.
Доц. Шалімов В.О., доц. Єніна І.І.
11. Енергозбереження в агропромисловому комплексі.
Доц. Плєшков С.П.
12. Теоретичне обґрунтування принципу автоматичного керування
розрідженням пульпи при подрібненні пісків класифікатора.
Проф. Кондратець В.О., доц. Мацуй А.М.
13. Розробка принципу створення системи динамічної атестації
навігаційних приладів та комплексів рухомих об’єктів.
Доц. Зозуля В.А.
14. Огляд проблеми контролю та підтримки допустимої концентрації
шкідливих газів при підземних роботах.
Доц. Пархоменко Ю.М.
15. Система для контролю витрати та складу електропровідних рідин у
потоці.
Доц. Войтюк В.В., доц. Трушаков Д.В.
16. Автоматизація процесу стабілізації потоку хлібної маси при
збиранні врожаю зернозбиральним комбайном.
Доц. Мірошніченко М.С.
17. Оптимальні за квадратичним критерієм якості системи з
робастними властивостями.
Проф. Осадчий С.І., проф. Віхрова Л.Г.
18. Автоматизація мікроклімату ангарної теплиці.
Ас. Прокопенко Т.О., проф. Віхрова Л.Г.
19. Інтелектуальні системи автоматизованого контролю стану
біооб'єктів - стан питання.
Доц. Рибакова Л.В.
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Голова – доц. Лопатенко С.В .
Секретар – ас. Співак О.В.
1. Графен: властивості і перспективи застосування.
Доц. Лопатенко С.В.
2. Контроль електричних параметрів продуктів сільськогосподарського
виробництва.
Доц. Гайдукова С.М.
15
3. Способи захисту від деренчання контактів в контактних датчиках.
Ст. викл. Ласун С.П.
СЕКЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
Голова – проф. Клименко В.В.
Секретар – асп. Мартиненко В.В.
1. Аналіз газогідратних методів розділення компонентів біогазу.
Проф. Клименко В.В., асп. Мартиненко В.В.
2. Газогідратний спосіб забезпечення пуску газотурбінної установки
при недостатньому тиску паливного газу.
Проф. Клименко В.В., ст. викладач Босий М.В., начальник СКБ
Смірнов В.А.*, провід. наук. співробіт. Парафійник В.П.*, (* ПАТ “Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання
ім. М.В. Фрунзе” )
3.Електрофізичний спосіб розпушення мерзлих і злежалих матеріалів у
піввагонах.
Проф. Клименко В.В., асистент Кубкін М.В.,
асистент Солдатенко В.П.
4. Підвищення ефективності застосування діоксиду вуглецю в
холодильній техніці на основі газогідратної технології.
Проф. Клименко В.В., асп. Микитюк.О.О.
5. Розробка динамічного пристрою для підвищення ефективності
гідратоутворення в системі “гідратоутворюючий агент + вода + гідрат”.
Проф. Клименко В.В., асп. Микитюк.О.О., асп.Мартиненко В.В.,
інж.Старостін Ю.П.
6. Вплив способу виготовлення пелет з твердих рослинних відходів на
їх теплофізичні характеристики.
Проф. Клименко В.В., доц. Кравченко В.І., проф. Боков В.М.
7. Моделювання теплообміну бульбашки гідратоутворюючого газу з
водогідратною сумішшю в наближенні граничного шару.
Проф.Клименко В.В., доц.Якименко М.С., викладач Босий М.В.
8.
Алгоритм
чисельного
розрахунку
швидкості
процесу
гідратоутворення на основі моделі ланцюгів Маркова.
Проф.Клименко В.В., доц.Гуцул В.І., доц. Личук М.В.
9. Модернізація вимірювального комплексу для дослідження
теплопровідності та теплоємності біопалив з твердих рослинних
відходів.
Проф. Клименко В.В., доц. Сіса О.Ф., доц.Личук М.В.
16
10. Теплонасосна система тепло-холодопостачання з грунтовим
теплоакумулятором.
Проф. Клименко В.В., доц. Кравченко В.І.,
асистент Солдатенко В.П.
11. Особливості визначення теплофізичних властивостей дисперсних
матеріалів.
Проф. Клименко В.В., доц. Кравченко В.І., доц. Сіса О.Ф.,
асистент Солдатенко В.П.
12. Схемно-конструктивне рішення газогідратного пристрою для
системи ізостатичного пресування порошкових матеріалів.
Проф. Клименко В.В., доц. Скрипник О.В.
СЕКЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДОРОЖНІХ МАШИН ТА БУДІВНИЦТВА
Голова – проф. Настоящий В.А.
Секретар – доц.Скриннік І.О.
1. Дослідження впливу збільшення діаметру барабанів млинів та
інтенсивність зношення футерівки робочих поверхонь.
Проф. Настоящий В.А.
2. Вплив присадок на показники якості моторних олив кар'єрних
самоскидів.
Ас. Слонь В.В.
3. Проблема територіального районування параметрів кліматичних
навантажень та шляхи її розв'язання.
Проф. Пашинський В.А.
4. Довговічність цегляних стін в кліматичних умовах України.
Викл. Сідей В.М.
5. Моделювання
випадкового
процесу
теплопередачі
в
огороджувальних конструкціях.
Викл. Плотніков О.А.
6. Огляд новітніх технологій зведення будівель і споруд .
Ас. Плотніков О.А.
7. Особливості влаштування фундаментів багатоповерхових будівель
в умовах щільної міської забудови.
Доц. Карпушин С.Л.
8. Особливості моделювання стержневих та листових металевих
конструкцій ПК SCAD.
Доц. Портнов Г.Д.
17
9. Иследование процесса передачи энергии на барабан шаровой
мельницы при ударном напряжении футеровочной плиты буферной
конструкции.
Доц. Джирма С.О.
10. Інтенсифікація технологічних процесів сільськогосподарських
вібраційних сепараторів шляхом збудження двохчастотних вібрацій
пасивними автобалансирами.
Доц. Яцун. Вол. Вол.
11. Технологія покращення якості та швидкості виконання штукатурних
робіт при використанні фіксаторів для штукатурного маяка.
Доц. Дарієнко В.В.
12. Вплив форми та розмірів ріжучих профілів робочих органів і
параметрів стружки, що зрізається, на зусилля та питоме зусилля
різання.
Доц. Хачатурян С.Л.
13. Дослідження процесу сушіння будівельних сипучих матеріалів в
киплячому шарі
Доц. Скриннік І.О.
14. Енергетичний підхід до розв'язання задач взаємодії робочих
органів ґрунтообробних і землерийних машин з ґрунтом.
Доц. Тихий А.А.
СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
Голова – проф. Павленко І.І.
Секретар – викл. Сторожук М.О.
1. Нові напрямки створення технічних систем для машинобудівного
виробництва.
Проф. Павленко І.І.
2. Прогресивні технології обробки зубців зубчастих коліс.
Доц. Підгаєцький М.М.
3. Модульний принцип побудови зубообробних верстатів.
Доц. Підгаєцький М.М.
4. Теоретичні дослідження процесу фінішної обробки внутрішнього
профілю
статора
позацентроїдної
епіциклоїдальної
передачі
внутрішнього зачеплення.
Доц. Скібінський О.І.
5. Дослідження геометрії кривої формоутворення та побудова
математичних моделей процесу шліфування статора ПЕПВЗ.
Доц. Скібінський О.І.
18
6. Проект діючої моделі робокара та обгрунтування його
можливостей в автоматизованому виробництві.
Доц. Годунко М.О.
7. Теоретичне дослідження впливу направлення гвинтової канавки
під алмазно-абразивний брусок на процес пружних деформацій
пружно-гвинтового хону.
Ас. Щербина К.К.
8. Механіка контактної взаємодії пружно-гвинтового хону і
оброблюваної поверхні в процесі хонінгування
Ас. Щербина К.К.
9. Обгрунтування конструктивних параметрів адаптивного захватного
пристрою.
Доц. Мажара В.А.
10. Доцільність використання двозахватних промислових роботів у
токарних РТК.
Доц. Мажара В.А.
11. Аналіз сучасних різальних матеріалів для високошвидкісної
обробки.
Викл. Сторожук М.О.
12. Розробка методики проведення експериментального дослідження
геометричних параметрів захватних пристроїв промислових роботів.
Викл. Сторожук М.О.
13. Розширення технологічних можливостей постачальних пристроїв
установки для завантаження сипких матеріалів.
Доц. Артюхов А.М.
14. Вплив розміру інструменту на величину робочого простору
верстата з МПС.
Викл. Вахніченко Д.В, проф. Павленко І.І.
15.Аналіз жорсткості опори верстата з МПС при виконанні типових
технологічних рухів.
Викл. Вахніченко Д.В, проф. Павленко І.І.
15. Аналіз эфективності використання робочого простору верстатів з
МПС.
Асп. Костюк Є.С., проф. Павленко І.І.
16. Обгрунтування вибору кінематичних схем промислових роботів
для верстатних РТК.
Асп. Попруга П.В., проф. Павленко І.І.
19
СЕКЦІЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ТА СИСТЕМ
Голова – проф. Кириченко А.М.
Секретар – доц. Гречка А.І.
1. Вдосконалення кінематичних характеристик плоского маніпулятора
паралельної структури з важільними приводами
Проф. Кириченко А.М.
2. Підвищення просторової жорсткості верстата з комбінованим
механізмом паралельної структури
Проф. Кириченко А.М.
3. Підвищення вихідних характеристик верстата з механізмом
паралельної структури «ортоглайд»
Проф. Кириченко А.М.
4. Вдосконалення
кінематичних
характеристик
поворотної
шпиндельної головки з механізмом паралельної структури
Проф. Кириченко А.М.
5. Шляхи удосконалення цільних та збірних черв‘ячних фрез з
поділеним профілем інструментальної рейки
Доц. Ковришкін М.О.
6. Шляхи удосконалення черв‘ячних шеверів для обробки черв‘ячних
коліс черв‘ячних передач з угнутим профілем витка черв‘яка
Доц. Ковришкін М.О.
7. Покращення поділу стружки під час обробки комбінованим
протягуванням круглих отворів у деталях із сірого чавуну
Здоб. Єрьомін П.М.
8. Підвищення якості обробки при точінні інструментом з пружнодемпфувальними елементами
Доц. Лисенко О.В.
9. Дослідження формоутворення зовнішньої різьби методом
пластичної деформації
Ст. викл. Ткаченко М.В.
10. Формоутворення наближених спіроїдних передач
Доц. Надєїн В.С.
11.Режими, продуктивність і якість процесу накатування внутрішніх
різьб інструментом із пружним деформуючим елементом
Доц. Бабич В.М.
12.Підвищення жорсткості трьохкоординатних силових модулів з
рухомим вертикальним шпинделем
Доц. Гречка А.І.
13.Визначення силових характеристик приводів верстата на основі
плоского механізму паралельної структури «лямбда»
Здоб. Заїка С.М.
20
14. Дослідження навантажувальної здатності основи верстата з
механізмом паралельної структури типу «пентапод» методом кінцевих
елементів
Здоб. Шелепко О.В.
15. Синтез структурно-модульної будови верстата на основі механізму
паралельної структури типу «Дельта»
Ст. викл. Валявський І.А.
16. Методика математичного опису вихідних формоутворюючих
профілей
Ас. Попова О.І.
17. Результати виготовлення цільних черв‘ячних фрез з поділеним
профілем інструментальної рейки на три частини по висоті з рівною
часткою вершинного леза в периметрі різання та з рівним периметром
різання
Здоб. Андреєв Ю.В.
18. Результати розробки збірних черв‘ячних фрез з поділеним
профілем інструментальної рейки на дві частини по висоті з рівною
часткою вершинного леза в периметрі різання та з рівним периметром
різання.
Здоб. Рудич М.Л.
19. Підвищення ефективності верстатів паралельної структури
з надлишковими проводами.
Проф. Кириченко А.М., асп. Аль Ібрахімі Метак М.А.
20. Підвищення
швидкодії
технологічного
обладнання
з 3-координатними МПС.
Проф. Кириченко А.М., асп. Аль-Джавахері Алі Аднан Мансур
21. Комбіновані
механізми
паралельної
структури
у багатокоординатних верстатах.
Проф. Кириченко А.М., асп. Авад Мохамад
22.
Черв’ячно-контурне
зубофрезерування
зубців
шестерень
гідравлічних машин.
Проф. Кириченко А.М., асп. Апаракін А.Р.
23. Абразивна обробка деталей планетарних передач внутрішнього
зачеплення з циклоїдним профілем.
Проф. Кириченко А.М., асп. Гнатюк А.О.
21
СЕКЦІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ
Голова – проф. Носуленко В.І.
Секретар – доц. Шмельов В.М.
1. Вплив системи "прес-штамп" на якість розділового тонколистового
штампування.
Ст. викл. Мірзак В.Я.
2. Різання металів електричною дугою.
Проф. Боков В.М.
3. Високоефективні технології металообробки.
Проф. Носуленко В.І.
4. Технологічні особливості виготовлення робочих деталей розділових
штампів способом РОД.
Доц. Шмельов В.М.
5. Фізичні особливості виготовлення і зношування твердосплавних
прокатних валків.
Доц. Сіса О.Ф.
6. Загальні принципи управління безпекою життєдіяльності в Україні.
Доц. Попова М.І.
7. Удосконалення технології виготовлення отворів в товстолистових
деталях.
Асп. Юр'в В.В.
СЕКЦІЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ
Голова – доц. Невдаха Ю.А.
Секретар – ст.викл. Передерій В.К.
1. Динаміка обертового несучого тіла в ізольованій системі.
Проф. Філімоніхін Г.Б., доц. Філімоніхіна І.І.
2. Дослідження перехідних процесів в роторних автобалансувальних
системах.
Доц. Гончаров В.В., проф. Філімоніхін Г.Б.
3. Вібраційні машини із двохчастотними збудниками вібрацій у вигляді
авто- балансирів.
Доц. Яцун В.В., проф. Філімоніхін Г.Б.
4. Динамічне зрівноваження крильчаток осьових вентиляторів
пасивними автобалансирами.
Асп. Олійниченко Л.С., проф. Філімоніхін Г.Б.
22
5. Конструкційні зміни в пристрої для пресування металевих волокон,
щодо поліпшення технологічного циклу в процесі застосування
пристрою.
Доц. Пукалов В.В.
6. Теоретичне дослідження модернізації редукторів.
Доц. Невдаха Ю.А.
7. Аналіз проблеми та тенденції розвитку поверхневого зміцнення
зубчастих коліс.
Ст.викл. Довжук С.О.
8. Підвищення довговічності деталей машин нанесенням зносостійких
порошкових покриттів.
Проф. Златопольський Ф.Й., ст.викл. Довжук С.О.
9. Поверхневе зміцнення зубчастих коліс.
Проф. Златопольський Ф.Й., ст.викл. Довжук С.О.
10. Дослідження впливу складного напруженого стану на прискорення
втомленості матеріалів.
Доц. Чайковський О.Б.
11. Позитивний та негативний енергетичні баланси сучасних
автомобілів.
Доц. Чайковський О.Б.
12. Конструкторська розробка та аналітичні дослідження будівельних
пневмопробійників, що самі рухаються, з метою збільшення їх
швидкості при утвореннях свердловин у грунті.
Ст. викл. Передерій В.К.
13. Технологічне забезпечення якісного складання роторів барабаннодискового типу методом двох пробних складань.
Ст. викл. Невдаха А.Ю.
14. Усунення великих та малих кутів нутації маятниками (кулями)
обертових тіл в ізольованій системі.
Ст.викл. Пирогов В.В.
15. Підвищення конструктивної міцності деталей шляхом термічного
напилення з використанням термічної обробки.
Викл. Гончаренко М.В.
16. Методи і засоби вимірювання зубчастих коліс.
Ст.викл. Хіоні В.З.
17. Основні напрямки підвищення надійності зубчастих коліс
технологічними методами.
Ст. викл. Хіоні В.З.
23
СЕКЦІЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
СЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Голова секції – ст.викл. Конончук С.В.
Секретар – доц. Ломакін В.М.
Голова – проф. Смірнов О.А.
Секретар – ас. Гермак В.С.
1. Дослідження впливу газового зазору на кінетику охолодження
чавунних виливків в кокілі.
Доц. Ломакін В.М.
2. Виготовлення безпористих деталей шляхом гарячого газостатичного
пресування.
Доц. Скрипник О.В.
3. Математична модель безкисневого газогенераторного процесу.
Ст. викл. Конончук С.В.
4. Поновлювальні джерела енергії у системах теплопостачання.
Викл. Босий М.В.
5. Екологічні проблеми ливарного виробництва на сучасному етапі.
Ст. викл. Засінець Г.М.
6. Доля центролітів та децентралізація в ливарному виробництві
Ст. викл. Засінець Г.М.
1. Методи автоматичного пошуку та вилучення семантичних відношень
з текстів.
Ст. викл. Левошко О.Л.
2. Теоретичне та експериментальне обґрунтування залежності
затримок доставки пакетів в ТКС в залежності від навантаження
мережі.
Ас. Дрєєв О.М.
3. Моделі інформаційної взаємодії людей у соціальних мережах з
погляду безпеки держави.
Доц. Мелешко Є.В.
4. Швидкі алгоритми для розріджених матриць.
Доц. Якименко Н.М.
5. Розробка програмної моделі обробки відеофункцій BIOS для роботи
з кольоровою палітрою.
ст. викл. Приходькіна А.І.
6. Дослідження моделей інформаційного впливу в соціальних мережах
Ас. Гермак В.С.
7. Принципи побудови архітектури ПЗ для мікроконтролерів під
керуванням ОС FreeRTOS.
Викл. Собінов О.Г.
8. Створення програмної моделі технологічного процесу переміщення
зерна вертикальним ковшовим транспортером.
Доц. Минайленко Р.М.
9. Криптографічна стійкість, основні сучасні напрямки розвитку.
Проф. Смірнов О.А.
10. Метод синтезу скінченно-автоматної моделі станів об’єктів ПЗ
складних систем.
Викл. Доренський О.П.
11. Асинхронне використання SPI інтерфейсів в мікроконтролерних
системах під керуванням RTOS.
Доц. Смірнов В.В.
12. Тенденції розвитку квантової криптографії.
Викл. Конопліцька-Слободенюк О.К.
13. Проблеми захисту інформації в сучасних інформаційнокомунікаційних системах та мережах
Викл. Резніченко В.А.
СЕКЦІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Голова – доц. Галико А.В.
Секретар – ст. викл. Кузик О.В.
1. Особливості легування антифрикційних алюмінієвих сплавів.
Доц. Галико А.В.
2. Сучасний стан розвитку технологій виробництва високоміцного
чавуну.
Проф. Кропівний В.М.
3. Сучасні тенденції реформування патентної системи України.
Доц. Кропівна А.В.
4. Методи вимірювання товщини покриття із руйнуванням виробу.
Викл. Молокост Л.А.
5. Вплив термічних процесів на характеристики внутрішнього тертя
матеріалів деталей.
Проф. Аулін В.В., ст. викл. Кузик О.В.
24
25
14. Способи відновлення при знаходженні помилок в процесі
компіляції.
Викл. Бісюк В.А.
15. Аналіз безпеки зберігання даних в “хмарних” базах даних.
Викл. Константинова Л.В.
16. Використання архітектури багатопроцесорних систем для
підвищення ефективності обробки даних.
Ст. Викл. Сидоренко Вал.В.
12. Фінансовий механізм регулювання виробництва та споживання
екологічно – чистої продукції: регіональний аспект
Викл. Олійник А.А.
13. Облік та аудит біологічних активів твіаринництва.
Ас. Костенко В.Г.
14. Інформаційне забезпечення управління витратами в умовах
застосування сучасних інформаційних технологій.
Ас. Савченко О.С.
СЕКЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Голова – доц. Пальчук О.В.
Секретар – доц. Кононенко Л.В.
Голова – доц. Костромін Г.Т.
Секретар – ас. Кіріченко О.В.
1. Проблеми реформування бухгалтерського обліку підприємств
державного сектора економіки.
Доц. Пальчук О.В.
2. Проблемні аспекти облікового забезпечення формування податкової
звітності з ПДВ в умовах електронного адміністрування.
Проф. Савченко В.М.
3. Сучасні проблеми пов’язані з впровадженням національних
стандартів бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
Доц. Гай О.М.
4. Інновації у обліку, аналізі та контролі.
Доц. Кононенко Л.В.
5. Витрати підприємств на охорону праці та .
Доц. Крячко В.Г.
6. Витати як об’єкт фінансового обліку та податкових розрахунків.
Доц. Нечай Н.М.
7. Проблеми застосування справедливої вартості при оцінці
фінансових інвестицій.
Доц. Рузмайкіна І.В.
8. Трансформація розуміння незавершеного виробництва об’єкта
обліку.
Доц. Смірнова І.В.
9. Сутність та класифікація біологічних активів: проблеми та
перспективи.
Доц. Смірнова Н.В.
10. Соціальна складова сталого розвитку фермерських господарств.
Доц. Іванченко В.О.
11. Облікове забезпечення реалізації прав власності.
Доц. Колос Н.М.
1. Особливості формування професійного потенціалу у сфері вищої
освіти.
Проф. Левченко О.М.
2. Знову про підвищення ролі фінансів в економіці України.
Проф. Фільштейн Л.М.
3. Напрями поліпшення управління ефективністю роботи підприємства.
Проф. Петренко М.М.
4. Аналіз теоретичних підходів до сутності поняття “економічна безпека
підприємства”.
Доц. Зайченко В.В.
5. Аналіз відповідності людського потенціалу потребам розвитку
регіону.
Доц. Сторожук О.В.
6. Інвестиційна привабливість регіону: сучасний стан та шляхи
поліпшення.
Доц. Костромін Г.Т.
7. Емоційний менеджмент як засіб маркетингового впливу в процесі
прийняття рішення про покупку споживчих товарів.
Доц. Немченко Т.Б.
8. Використання методів модульного навчання у підготовці працівників
на виробництві.
Доц. Левченко А.О.
9. Управління потоками фінансових ресурсів суб’єктів господарювання
регіону.
Доц. Малаховський Ю.В.
10. Сучасні технології менеджменту.
Проф. Мороз В.Є.
26
27
11. Особливості управління кадровою безпекою підприємства.
Доц. Ткачук О.В.
12. Удосконалення взаємодії ринку праці і ринку освітніх послуг.
Доц. Заярнюк О.В.
13. Оцінка готовності персоналу до організаційних змін.
Доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
14. Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів до
супроводу навчальних курсів в системі дистанційної освіти.
Доц. Липчанський В.О.
15. Моделі трансформацій державних інститутів.
Доц. Сибірцев В.В.
16. Охорона праці і соціальна відповідальність бізнесу: проблеми та
напрями їх вирішення.
Доц. Глевацька Н.М.
17. Проблемні питання аудиту персоналу в Україні.
Доц. Грінка Т.І.
18. Корпоративна культура як складова корпоративного управління.
Ст. викл. Журавльов В.М.
19. Система корпоративної соціальної відповідальності, як фактор
стійкого економічного розвитку бізнесу.
Доц. Абашина О.В.
20. Регулювання системи підготовки кваліфікованих робітників.
Доц. Орлова А.А.
21. Сучасний стан підготовки фахівців у системі вищої освіти.
Ст. викл. Натальченко В.О.
22. Стратегія політики зайнятості та підтримки малого підприємства
країн – членів ЄС.
Ст. викл. Хачатурян О.С.
23. Дослідження впливу чинників виробництва на ефективність праці.
Ас. Корнєєва Т.С.
24. Вплив соціальної та економічної ефективності на стійкий розвиток
підприємства.
Ас. Тушевська Т.В.
25. Потреби як фундаментальне поняття теорії мотивації.
Ас. Кіріченко О.В.
26. Особливості регулювання зайнятості населення в інноваційному
секторі економіки.
Ас. Рябоволик Т.Ф.
27. Сутнісна характеристика соціально-економічної категорії “трудовий
потенціал сільської місцевості”.
Ас. Коваленко С.В.
28. Інноваційний потенціал працівників машинобудівного комплексу:
стан використання та шляхи підвищення.
Ас. Немченко. Т.А.
29. Особливості еволюційних процесів професійного розвитку кадрів в
Україні.
Ас. Яцун О.В.
30. Особливості категорії “людський капітал” в аграрному секторі
економіки.
Ас. Савіцька І.М.
31. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів в
Україні.
Асп. Царенко І.О.
28
29
КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ПЛАНУВАННЯ
Голова – проф. Пальчевич Г.Т.
Секретар – доц. Іщенко Н.А.
1. Регулювання інноваційного розвитку економіки.
Проф. Пальчевич Г.Т.
2. Сучасні закономірності розвитку вищої освіти.
Проф. Комарова О.А.
3. Реформування системи вищої освіти в Україні: проблеми та шляхи
вирішення.
Доц. Котенко Т.М.
4. Пробллеми розвитку банківської системи України в умовах кризових
явищ.
Доц. Подплєтній В.В.
5. Вплив податкових реформ на економіку України.
Доц. Загреба І.Л.
6. Проблеми аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.
Доц. Кравченко В.П.
7. Джерела фінансування розвитку транспортних підприємств.
Доц. Мельник Т.А.
8. Розвиток науки про податковий та бюджетний менеджмент.
Доц. Шалімов В.В.
9. Особливості тіньової економіки.
Доц. Фільштейн Л.М.
10. Механізми підвищення ефективності використання державних
запозичень.
Доц. Попов В.М.
11. Процентна політика комерційних банків.
Доц. Гаврилова Н.В.
12. Управління дебіторською заборгованістю підприємства.
Доц. Іщенко Н.А.
13. Чинники впливу на формування інвестиційних ресурсів підприємств
аграрної сфери.
Доц. Фрунза С.П.
14. Оцінка вартості підприємства.
Доц. Давидов І.Г.
15. Ризики отримання коштів на банківську картку.
Ст. викл. Насипайко Д.С.
16. Управління формуванням фінансових ресурсів.
Ас. Руденко М.І.
17. Антикризове управління підприємствами.
Ас. Москаленко В.М.
18. Удосконалення фінансового забезпечення освіти в Україні.
Ас. Попова С.П.
19. Оптимізація фінансових потоків підприємств ЖКГ.
Ас. Коцюрба О.Ю.
20. Перспективи інвестиційно-інноваційної діяльності в АПК.
Ас. Петренко Л.М.
21. Чинники формування інноваційного потенціалу національної
економіки.
Ас. Луцик-Дубова Т.О.
22. Фінансові методи управління розвитком інтелектуального капіталу.
Аспір. Козинець Г.О.
23. Чинники формування інноваційного потенціалу національної
економіки.
Аспір. Вінницька Т.В.
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
3. Система дистанційного навчання та контролю знань на базі Webтехнологій.
Доц. Ніколаєв І.В.
4. Інформаційні моделі в оцінюванні економічного розвитку регіону.
Доц. Вишневська В.А.
5. Загальні аспекти розробки систем зі штучним інтелектом.
Викл. Макаренко Л.М.
6. Дослідження впливу процесів злиття та поглинання на ВВП України.
Доц. Дмитришин Б.В.
7. Прикладні аспекти моделювання динаміки фінансового стану
підприємства.
Ас. Загреба М.М.
СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ
Голова – доц. Романчук С.А.
Секретар –доц. Коваль Л.А.
1. Маркетингові дослідження ринку будівельних матеріалів регіону.
Доц. Романчук С.А.
2. Удосконалення інструментів оцінки інноваційної діяльності на
підприємстві.
Доц. Коваль Л.А.
3. Специфіка маркетингової діяльності на ринку товарів будівельного
призначення.
Доц. Солових А.Є.
4. Проблеми та перспективи розвитку міжнародних маркетингових
досліджень.
Викл. Бойко С.В.
5. Гнучкість як умова забезпечення конкурентоспроможності
підприємств сільськогосподарського машинобудування
Доц. Жовновач Р.І.
Голова – проф. Гамалій В.Ф.
Секретар – доц. Вишневська В.А.
CЕКЦІЯ АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
1. Економіко-математичне
моделювання
діагностики
конкурентоспроможності підприємств.
Проф. Гамалій В.Ф.
2. Деякі особливості дослідження ринку освітньої діяльності.
Доц. Сотніков В.С.
30
Голова – проф. Давидов Г.М.
Секретар – доц. Пугаченко О.Б.
1. Тенденції регулювання аудиту в країнах Євросоюзу.
Проф. Давидов Г.М.
31
2. Удосконалення форматів аудиторських звітів за результатами
обов’язкового аудиту.
Проф. Шалімова Н.С.
3. Формування та факторний аналіз фінансових результатів діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Доц. Лисенко А.М.
4. Принципи формування податкових стимулів.
Доц. Магопець О.А.
5. Тенденції становлення та розвитку корпоративної соціальної
відповідальності на сучасному етапі розвитку України.
Доц. Решетов В.О.
6. Формування блочних тарифів на послуги централізованого
водопостачання та водовідведення.
Доц. Головченко О.О.
7. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу в контексті останніх змін
податкового законодавства України.
Доц. Пугаченко О.Б.
8. Основні напрямки вдосконалення митного оформлення та сплати
податків і зборів у зовнішньо - економічній діяльності.
Доц. Назарова Г.Б.
9. Реформа податкового законодавства на сучасному етапі соціальноекономічного розвитку країни.
Доц. Фоміна Т.В.
10.
Впровадження
системи
відокремленого
обліку
послуг
централізованого водопостачання та холодного водопостачання з
використанням внутрішньобудинкових систем.
Доц. Головченко Н.Ю.
11. Реформування плану рахунків обліку в бюджетних установах:
характеристика та проблеми впровадження.
Доц. Сорокіна А.І.
12. Аналіз бюджету доходів та витрат підприємства.
Доц. Черновол О.М.
14. Податкова етика та суспільний розвиток.
Доц. Кузьменко Г.І.
15. Застосування аналітичних процедур при оцінці дотримання
підприємством принципу безперервності діяльності.
Ст. лаборант Невдаха Н.А.
16. Проблеми організаційно - методичного забезпечення внутрішнього
аудиту.
Ас. Гніденко Н.А.
17. Ризики діяльності та можливості кредитних спілок в умовах
фінансової кризи.
Ас. Постна Ю.В.
18. Стандартизація виконання завдань з надання іншої впевненості:
становлення та розвиток.
Ас. Андрощук І.І.
19. Взаємозв’язок та інтеграція внутрішнього контролю з іншими
функціями управління промисловим підприємством.
Асп. Фомін В.С.
20. Регулювання аудиторської діяльності в країнах колишнього
Радянського Союзу: порівняльна характеристика.
Асп. Нерсесян Г.С.
21. Організація внутрішнього контролю за операціями з пов’язаними
особами в акціонерних товариствах.
Асп. Клименко Я.В.
22. Нормативно-правове забезпечення діяльності селянських
(фермерських) господарств в Україні.
Асп. Нестеренко Ю.О.
23. Форми та методи стимулювання праці працівників аудиторських
фірм.
Асп. Струтинська О.М.
24. Організація діяльності Аудиторської палати України.
Асп. Давидова І.В.
32
33
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИТЦВА
Голова секції – проф. Семикіна М.В.
Секретар – ас. Нісфоян С.С.
1. Оцінка тенденцій розвитку людського капіталу в умовах системної
кризи.
Проф. Семикіна М.В.
2. Інноваційний потенціал Кіровоградської області: стан та напрями
розвитку.
Ст.викл. Бугайова М.В.
3. Моделювання стратегії конкуренції в умовах дуополії.
Доц. Харченко І.В.
4. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів за сучасних умов
господарювання.
Викл. Резніченко О.О.
5. Управління ризиком інноваційних проектів.
Доц. Сисоліна Н.П.
6. Взаємозв’язок витрат на персонал і прибутковості машинобудівних
підприємств.
Ас. Нісфоян С.С.
7. Підвищення ефективності цінової політики підприємства.
Доц. Журило І.В.
8. Сутність концепції розширення відповідальності виробника.
Доц. Романюк Л.М.
9. Економічна ефективність аграрного бізнесу.
Ст. викл. Вдовиченко Л.В.
10. Перспективні заходи покращення організації заготівельного
виробництва в машинобудуванні.
Доц. Чумаченко О.С.
11. Інноваційний потенціал молоді: сутність, проблеми розвитку.
Асп. Петіна О.М.
12. Діагностика проблем підвищення ефективності діяльності аграрних
підприємств.
Доц. Збаржевецька Л.Д.
13. Оцінка економічної ефективності заходів з енергозбереження.
Викл. Полтавець М.М.
14. Підтримка конкурентоспроможності працівників похилого віку.
Асп. Златопольська А.С.
15. Умови якісної зайнятості.
Асп. Гончарова Н.В.
16. Конкурентна якість людського капіталу: сутність та методи
оцінювання.
Асп. Голбанос С.С.
17. Корпоративна культура підприємства як чинник підвищення
ефективності діяльності підприємства.
Асп. Беляк Т.А.
4. Multicultural education at the universities of the USA.
Доц. Миценко В.І.
5. Проблеми регламентації облікового забезпечення в умовах
глобалізації.
Ас. Ніколаєва С.П.
6. Мовно-культурна комунікація в навчальному процесі.
Ст. викладач Галаган О.М.
7. Впровадження європейського мовного портфоліо для студентів
економічних спеціальностей.
Ас. Петренко І.А.
8. The role of Language in Globalization: Language, Culture and
Institutional learning.
Ас. Зозуля Н.В.
9. Рівень життя населення в Україні: проблеми та перспективи
Ас. Другаля Н.О.
10. Інформатизація як глобальна світова тенденція сучасного
інформаційного суспільства.
Ас. Габорець О.А.
СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Голова секції – проф. Миценко І.М.
Секретар – ас. Ніколаєва С.П.
1. Транснаціоналізація міжнародного бізнесу в умовах глобалізації:
виклики для України.
Проф. Миценко І.М.
2. Асиметричні прояви світової продовольчої проблеми в умовах
глобалізаційних викликів.
Доц. Стежко Н.В.
3. Реалії та перспективи. економічного розвитку Кіровоградської
області в контексті європейського виміру.
Доц. Сухомлин М.О.
34
35
СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Голова- доц. Якименко С.М.
Секретар – доц. Кривоблоцька Л.М.
ХLVІ наукова конференція
викладачів, аспірантів
та співробітників університету
Програма
1.Стійкість усталених рухів супутника, що стабілізується обертанням, з
пасивним автобалансиром –демпфером кута нутаціі.
Доц. Філімоніхіна І.І.
2.Дослідження SEM-нумераціі дерев 5-го порядку.
Ас. Шатських Ю.О.
3.Осесиметрична задача теплопровідності для тіл складної форми при
заданні різних граничних умов.
Доц. Якименко С.М.
4.Математичні проблеми в задачах про великі прогини гнучких пластин
з отвором.
Доц. Кривоблоцька Л.М.
5.Рівняння Ейлера в окремо взятому випадку .
Доц. Гончарова С.Я.
6.Дослідження руху сипкого матеріалу в постачальному пристрої
установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів.
Доц. Гуцул В.І.
7.Теплові властивості газових гідрантів
Доц. Личук М.В.
8.Зрівноваження роторних систем
Доц. Гончаров В.В.
СЕКЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
І ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
Голова – доц., Федунець А.Д.,
секретар – ст.викл. Рибакова Л.В.
1. Трендовий аналіз статистики: особливості застосування.
Доц. Федунець А.Д.
2. Інформація в категоріях понять цінностей.
Доц. Федунець А.Д.
3. Створення та застосування анімації в викладаннi дисциплін.
Доц. Оришака О.В.
4. Дистанційна освіта як складова модернізації вищої освіти.
Доц. Свяцький В.В.
36
37
5. Математична модель системи позиціонування інструменту
механізму паралельної структури.
Доц. Кислун О.А., Костюк Є.С.
6. Розробка системи оперативного усунення екологічних небезпек.
Доц. Марченко К.М.
7. Особливості наукових досліджень стану об’єктів біологічної
природи.
Доц. Рибакова Л.В.
8. Ефективне використання аудиторного часу при викладанні
дисциплін інформаційного циклу.
Ас. Лисенко В.М.
СЕКЦІЯ ФІЗИКИ
Голова секції – доц. Ковальчук В.І.
Секретар – ст.викл. Гур’євська О.М.
1. Роль фізичного віртуального експерименту під час вивчення фізики.
Викл. Смірнова Т.В.
2. Частотні спектри при неосесиметричних коливаннях вищих порядків
для пружних циліндрів скінченної довжини.
Доц. Якименко М.С.
3. Результати досліджень індукції магнітних полів для створення
градієнту домішок у ПКМ.
Доц. Ковальчук В.І.
4. Використання методу аналогій при вивченні теми «Затухаючі і
вимушені коливання» для студентів технічних спеціальностей вищих
навчальних закладів
Доц. Гур’євська О.М.
СЕКЦІЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ І ГРАФІКИ
Голова – доц. Магопець О.С.
Секретар – доц. Ауліна Т.М.
1. Методи активного навчання в курсі інженерної графіки.
Доц. Магопець О.С., доц. Ауліна Т.М.
2 Використання комп’ютерної техніки при виконанні графічних завдань.
Доц. Магопець О.С., доц. Ауліна Т.М.
38
3. Методика викладання розділу нарисної геометрії «Перетворення
комплексного креслення».
Доц. Мартиненко С.А.
4. Деякі дослідницькі задачі побудови перспективи.
Доц. Артеменко Д.Ю., Доц. Магопець О.С.
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Голова – проф. Орлик В.М.
Секретар – доц. Лукашевич О.А.
1. Перші випуски монет хрестоносцями в Князівстві Антіохія.
Проф. Орлик В.М.
2. Поетичний світ в часопросторовому вимірі.
Ст. викл. Бондаренко Г.С.
3. Морально-гуманістичний зміст педагогічного спілкування.
Доц. Коломієць О.Б.
4. До питання справляння військового податку в період Першої
світової війни.
Доц. Орлик С.В.
5. Технічна освіта в Україні ХІХ ст.
Викл. Головата О.О.
6. Уявлення про універсальний закон Скіфії.
Доц. Тупчієнко М.П.
7. Методологічний
аспект
розвитку
документознавства
в
інтерпретаціях сучасних вітчизняних учених.
Доц Барабаш В.А.
8. Зміна семантики слова в сучасних поетичних текстах.
Доц. Бабич Т.В.
9. Громадський побут міст Російської імперії 1785-1870 рр. в
історіографії.
Доц. Бондаренко О.В.
10. Анатолій Дімаров – «збирач людських доль».
Ст. лаб. Агура І.В.
11. Корекція оцінок літератури соцреалізму.
Викл. Царук А.П.
12. Мова та культура в навчанні української (російської) мови як
іноземної.
Викл. Ліпатова М.В.
13. Філософія історії в соціально-політичному дискурсі.
Доц. Стежко З.В.
39
14. Філософія української ідеї в духовній культурі.
Доц. Скловський І.З.
15. Мовний аспект влади в суспільстві та державі.
Доц. Куликовський С.Б.
16. Електронні документи як новий вид історичних джерел.
Доц. Лукашевич О.А.
17. Інтелектуали в сучасному світі: український контекст.
Доц. Линченко М.Д.
18.Сучасне осмислення кантівського вчення про «чисту мораль».
Ст. викл. Римар С.П.
19. Екологічне виховання як вихід з духовно-екологічної кризи.
Ст. викл. Мехеда А.М.
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Голова –доц. Яковенко Р.В.
Секретар – викл. Волчкова Г.К.
1. "Людина економічна" в процесі управління вищою освітою в Україні.
Доц. Яковенко Р.В.
2. Проблеми нарощування соціального капіталу в сучасних умовах.
Викл. Волчкова Г.К.
3. Теорія народонаселення Т.Р. Мальтуса в контексті сучасних знань
та господарських реалій світу.
Доц. Ревчун Б.Г.
4. Інтелектуальний потенціал суспільства: сутність та складові.
Доц. Рубан В.М
5. Особливості розвитку економіки центрально-українського регіону
2000-х роках.
Доц. Бондарчук Ю.П.
2. Навчання мовленнєвої компетенції методом "синквейн" студентів
немовних ВНЗ.
Доц. Гавриленко О.М.
3. Засоби візуалізації у викладанні іноземної мови студентам немовних
спеціальностей.
Доц. Рацул А.В.
4. Мотивація у процесі вивчення іноземної мови з погляду студента та
викладача.
Доц. Щербина С.В.
6. Національна ідентичність у фреймових структурах.
Доц. Русановська Т.В.
7. Публіцистика як регістр дискурсу.
Викл. Гречихіна Н.В.
8. Формування професійної компетенції фахівця.
Викл. Гребенюк В.О.
9. Тенденції розвитку вищої освіти в Англії 19-го, початок 20 століття.
Викл. Головко І.О.
10. Дослідження дієслів ментальної дії на рівні ЛСГ в українській та
англійській мовах.
Викл. Штомпель Г.В.
11. Найбільш популярні нові слова, що внесені до Оксфордського
словника англійської мови в 2014 році.
Викл. Івашура О.М.
12. Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземної мови.
Викл. Сухенко В.А.
13. Шляхи впровадження новітніх методик навчання іноземних мов у
технічному вузі.
Викл. Філіппова Л.В.
14. Дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу.
Викл. Тимошенко Т.В.
СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Голова – доц. Ковальов В.О.
Секретар – ст. викл. Липчанська Л.М.
Голова секції – доц. Рацул А.В.
Секретар – викл. Штомпель Г.В.
1. New challenges in teaching English with the increase of students’
mobility.
Доц. Миценко В.І.
1. Фізична культура і спорт. Засоби перевірки і оцінки головних рухових
якостей та умінь і навичок
Доц. Бойко Ю.Ж.
2. Психогігієна першокурсників у період їх адаптації до навчання у ВНЗ.
Ст. викл. Мотузенко Т.Є.
40
41
3. Профілактика порушень емоційно-вольової діяльності у студентів.
Ст. викл. Липчанська Л.М.
4. Сучасні напрямки продовження професійного довголіття.
Ст. викл. Дейкун Р.Л.
5. Основи атлетизму. Методика занять атлетичною гімнасткою.
Ст. викл. Савченко В.В.
6. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки.
Викл. Остроухов О.В.
7. Методика добору і виконання фізичних вправ для попередження
стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення
при різноманітних видах праці.
Викл. Махно В.В.
8. Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення. Основи
методики загартування.
Викл. Антошко В.В.
9. Роль харчування в роботі механізму здоров’я.
Викл. Трохименко Ю.А.
ХLІХ наукова конференція
студентів та магістрантів
університету
Програма
42
43
СЕКЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Голова – доц. Кононенко Л.В.
Секретар – Ширяева А., ст. гр. ОА-13 ск
1. Сучасні проблеми обліку витрат машинобудівних підприємств.
Вахарік А. – ст. гр. ОА-14м
Наук. кер. – доц. Пальчук О.В.
2. Завдання бухгалтерського обліку та його розвиток у сучасних
умовах.
Гальченко В. – ст. гр. ОА – 14 м.
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
3. Проблемні аспекти облікового забезпечення формування
податкової звітності.
Головаха Ю. – ст. гр. ОА-14м
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
4. Сучасні
проблеми
облікового
забезпечення
управління
фермерськими господарствами.
Городній А. – ст. гр. ОА-14 м
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
5. Розвиток бухгалтерського обліку підприємств державного сектору
економіки.
Карлійчук Н. – ст. гр. ОА-14 м
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
6. Сучасні проблеми розрахунків з бюджетом з податку на додану
вартість.
Кодашова В. – ст. гр. ОА-14 м
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
7. Сучасний стан та напрямки вдосконалення обліку процесу
виробництва продукції рослинництва.
Лізункова А. – ст. гр. ОА-13 ск
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
8. Сучасні зміни в оподаткуванні прибутку та їх вплив на побудову
бухгалтерського обліку.
Кисова І. – ст. гр. ОА-14 м
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
9. Проблеми обліку матеріальних активів підприємств державного
сектору економіки (на прикладі комунального закладу «Обласна
бібліотека ім. Чижевського»).
Кукушкіна Є. – ст. гр. ОА-14 м
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
44
10. Сутність та проблеми формування облікової політики підприємств
державного сектору.
Маленко Т. – ст. гр. ОА-14 м
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
11. Проблеми
формування
розрахунків
з
бюджетом
сільськогосподарських товаровиробників.
Мазуренко К. – ст. гр. ОА-14 м
Наук. кер. – проф. Савченко В.М.
12. Гармонізація та стандартизація обліку та фінансової звітності в
умовах глобалізації.
Найдьонова Є. – ст. гр. ОА-14 ск
Наук. кер. – доц. Гай О.М.
13. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку в
частині активів: порівняльна характеристика за складом і змістом
(на прикладі України).
Брайченко Р. – ст. гр. ОА-13ск
Наук. кер. – доц. Гай О.М.
14. Порівняння концептуальних засад формування фінансової
звітності за МСФЗ та GAAP.
Пугач А. – ст. гр. ОА-13ск
Наук. кер. – доц. Гай О.М.
15. Формування та оптимізац3ія облікової політики бюджетних установ
в частині виплат працівникам.
Евсюкова О. – ст. гр. ОА-14МБ
Наук. кер. – доц. Кононенко Л.В.
16. Напрями реформування обліку діяльності бюджетних установ
в сучасних умовах.
Ширяєва А. – ст. гр. ОА-13 ск
Наук. кер. – доц. Кононенко Л.В.
17. Облікове забезпечення управління природоохоронною діяльністю
підприємств.
Олійник М. – ст. гр. ОА-13ск
Наук. кер. – доц. Крячко В.Г.
18. Ос обливорсті організації обліку в органах самоврядування.
Ященко Я. – ст. гр. ОА-14-с
Наук. кер. – доц. Крячко В.Г.
19. Облік витрат на оплату праці та розрахунків з працівниками.
Кардаш А. – ст. гр. ОА-14-с
Наук. кер. – доц. Крячко В.Г.
20. Проблеми обліку та контролю паливно-мастильних матеріалів.
Олексюк Т. – ст. гр. ОА-14м
Наук. кер. – доц. Нечай Н.М.
45
21. Методичні аспекти відображення питань суттєвості в наказі
про облікову політику.
Тимченко А. – ст. гр. ОА-14с
Наук. кер. – доц. Рузмайкіна І.В.
22. Проблеми управління грошовими потоками бюджетних установ:
обліковий аспект.
Шорохова Ю. – ст. гр. ОА-14с
Наук. кер. – доц. Рузмайкіна І.В.
23. Сучасний стан та напрямки вдосконалення обліку витрат
та доходів у будівництві.
Бадова А. – ст. гр. ОА-13ск
Наук. кер. – доц. Смірнова Н.В.
24. Оцінка як елемент методу та функція бухгалтерського обліку.
Дімрі Анкуш – ст. гр. ОА-14 МБ
Наук. кер. – доц. Смірнова І.В.
25. Екологічна та ресурсна складова сталого розвитку підприємств
України.
Корольова А. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Іванченко В.О.
26. Забезпечення сталого розвитку фермерських господарств України.
Ткачов О. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Іванченко В.О.
27. Особливості обліку необоротних активів підрозділів Міністерства
оборони: сучасний стан та напрями вдосконалення.
Осіпова М. – ст. гр. ОА-14м
Наук. кер. – ас. Савченко О.С.
28. Податкові аспекти облікової політики підприємств переробної
галузі.
Бурлака В. – ст. гр. ОА-14 МБ
Наук. кер. – викл. Олійник А.А.
29. Екологічні витрати як об’єкт фінансового та управлінського обліку.
Златопольська О.– ст. гр. ОА-14 МБ
Наук. кер. – викл. Олійник А.А.
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Голова – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
Секретар – ст. викл. Хачатурян О.С.
1. Проблеми стратегічного управління підприємством.
Киглюк А. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – проф. Левченко О.М.
46
2. Проблеми та недоліки в системі управління стратегічною гнучкістю
вітчизняних підприємств сфери послуг.
Козлова В. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – проф. Левченко О.М.
3. SWOT – аналіз як інструмент антикризового фінансового
управління.
Коротка В. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – проф. Левченко О.М.
4. Застосування SWOT-аналізу для забезпечення стійкого розвитку
підприємства.
Козир А. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – проф. Левченко О.М.
5. SWOT-аналіз конкурентних можливостей підприємства.
Онойченко С. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – проф. Левченко О.М.
6. Теоретичні аспекти виникнення та становлення адміністративного
менеджменту.
Савченко Є. – ст. гр. МЕ-13СК
Наук. кер. – проф. Левченко О.М.
7. Проблеми
та
перспективи
розвитку
адміністративного
менеджменту в Україні.
Черняк А. – ст. гр. МЕ-13СК
Наук. кер. – проф. Левченко О.М.
8. Сучасний стан адміністративного менеджменту в Україні.
Жук М. – ст. гр. МЕ-11
Наук. кер. – проф. Левченко О.М.
9. Принципи, функції та методи менеджменту.
Святун Д. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Зайченко В.В.
10. Особливості колективного управління в Україні.
Крикуненко А. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Зайченко В.В.
11. Розвиток науки менеджмент: історичний підхід.
Козоріз Д. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – доц. Зайченко В.В.
12. Вплив школи наукового управління на сучасну теорію
менеджменту.
Бричка К. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – доц. Зайченко В.В.
13. Історичний внесок неокласичної школи менеджменту в економічну
теорію.
Карасенко В. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – доц. Зайченко В.В.
47
14. Зарубіжний
досвід
управління
економічними
ризиками
інноваційного проекту.
Черник А. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – доц. Сторожук О.В.
15. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку: проблеми
та можливі шляхи вирішення.
Скворцов В. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – доц. Сторожук О.В.
16. Венчурний бізнес і університети: світовий досвід управління.
Киглюк А. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – доц. Сторожук О.В.
17. Оплата праці працівників бюджетних установ: проблеми
та перспективи.
Терновський П. – ст. гр. АДМ-14М
Наук. кер. – доц. Сторожук О.В.
18.Емоційний
інтелект
торгового
персоналу
як
інструмент
маркетингового управління продажем товарів на споживчому ринку.
Байбікова С. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Немченко Т.Б.
19. Досвід просування товарів на споживчий ринок спеціалізованого
торгівельного підприємства.
Куліш В. – ст. гр. МЕ-14ск
Наук. кер. – доц. Немченко Т.Б.
20. Стандартизація
і
сертифікація
в
системі
забезпечення
конкурентоспроможності продукції.
Жесан А. – ст. гр. МЕ-14СК
Наук. кер. – доц. Немченко Т.Б.
21. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності
продукції.
Веризуб О. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Немченко Т.Б.
22. Система
маркетингових
досліджень
та
інформації
на промисловому ринку.
Бойко В. – ст. гр. МЕ-14СК
Наук. кер. – доц. Немченко Т.Б.
23. Менеджмент персоналу на підприємстві.
Черняк А. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – доц. Костромін Г.Т.
24. Управління конкурентоспроможністю підприємства.
Грон М. – ст. гр. МЕ-11
Наук. кер. – доц. Костромін Г.Т.
25. Управління збутом продукції на підприємстві.
Марфенко І. – ст. гр. АДМ 14М
Наук. кер. – доц. Костромін Г.Т.
26. Підвищення ролі системи органів місцевого самоврядування
в управлінні соціально-економічним розвитком регіону.
Чехова А. – ст. гр. АДМ 14М
Наук. кер. – доц. Костромін Г.Т.
27. Впровадження ефективних технологій управління персоналом
на машинобудівному підприємстві.
Бідна І. – ст. гр. УП-14М
Наук. кер. – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
28. Управління
професійним
розвитком
персоналу
компанії
зовнішнього аутсорсингу.
Новакова К. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
29. Кадрове планування в організації.
Виризуб О. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
30. Удосконалення системи стимулювання на підприємстві.
Драгомарецька А. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
31. Кадрова політика на підприємстві.
Байбікова С. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
32. Шляхи
підвищення
ефективності
управління
персоналом
на підприємстві.
Зеленська Т. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
33. Автоматизовані інформаційні системи в управлінні персоналом.
Гузінов М. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
34. Система підготовки та підвищення кваліфікації працівників
на підприємстві.
Соколенко Ю. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
35. Роль поведінкової економіки в сучасній економічній науці
Гречана Я. – ст. гр. УП-14М
Наук. кер. – доц. Сочинська-Сибірцева І.М.
36. Стратегія розвитку національної системи соціального партнерства
Швайка Д. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
48
49
37. Оцінка взаємодії бізнесу, влади та суспільства в системі
соціального партнерства
Потимко В. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
38. Соціальний аспект функціонування інституціональної структури
національного ринку праці
Шульга А.І. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
39. Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів
Семенюк К.О. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
40. Соціальна адаптація молоді в сучасних економічних реаліях
Щельник О.В. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
41. Проблеми дискримінації працівників в сфері соціально-трудових
відносин
Колісніченко П.А. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
42. Створення
системи
дистанційного
навчання
у
вищому
навчальному закладі
Васильєва Н.Л. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
43. Стан реформування пенсійної системи України (соціальносуспільний аспект)
Дудченко О.В. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
44. Післядипломна освіта: види, стан, проблеми, перспективи
Кучма Я.І. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
45. Механізм державного захисту добробуту населення в умовах
економічної кризи
Рожнова М.О. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
46. Оцінка якості освітніх послуг в Україні
Бобочка Т.В. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
47. Оцінка якості трудового життя населення України
Цвях В.В. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
48. Характеристика сучасної системи соціального захисту працівників
в Україні
Залізький А.А. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
49. Проблеми
застосування
нематеріального
стимулювання
працівників в системі соціально-трудових відносин
Мережана Ю.І. – ст. гр. УП-11
Наук. кер. – доц. Сибірцев В.В.
50. Дослідження впливу фотохронометражу на
ефективність
виробництва.
Соколенко Ю. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
51. Фінансова безпека як складова економічної безпеки.
Кітченко І. – ст. гр. УФЕБ-14М
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
52. Моделі економічної безпеки підриємства.
Гаркавий М. – ст. гр. УФЕБ-14М
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
53. Гарантування повернення банківських вкладів.
Вороніна С. – ст. гр. УФЕБ-14М
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
54. Кадрова безпека банку.
Габрієлян Г. – ст. гр. УФЕБ-14М
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
55. Механізм
забезпечення
економічної
безпеки
суб’єктів
господарської діяльності.
Костенко В. – ст. гр. УФЕБ-14М
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
56. Економічні основи формування складової економічної безпеки.
Вовк Ю. – ст. гр. УФЕБ-14М
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
57. Сучасний стан мотивації трудової діяльності в Україні: проблеми
та перспективи.
Повєткіна Н. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
58. Праця, як основний вид діяльності людини.
Гузінов М. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
59. Проблеми управління якістю продукції в Україні.
Гродська В. – ст. гр. МЕ-14СК
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
50
51
60. Дослідження
взаємозв’язку
показників
результативності
операційних систем в менеджменті.
Байбікова С. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Левченко А.О.
61.Прогнозування в процесі державного регулювання підприємництва.
Карасенко В. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – ст. викл. Хачатурян О.С.
62.Оцінка
ефективності
прогнозування
в
процесі
розробки
управлінських рішень.
Омельченко М. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – ст. викл. Хачатурян О.С.
63.Аналіз пошукового та нормативного прогнозування.
Солонченко А. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – ст. викл. Хачатурян О.С.
64.Використання методу сценаріїв при розробці управлінських рішень.
Осадча Н. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – ст. викл. Хачатурян О.С.
65.Економічна ефективність суміщення професій і функцій.
Разіна Ю. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Кіріченко О.В.
66.Міжнародний і територіальний поділи праці та їх ознаки.
Фалько А. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Кіріченко О.В.
67.Значення стратегічного управління розвитком підприємства
в сучасних умовах.
Грон М. – ст. гр. МЕ-11
Наук. кер. – ас. Яцун О.В.
68.Проблеми стратегічного управління вітчизняними підприємствами.
Савченко Є. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – ас. Яцун О.В.
69. Еволюція концепції стратегічного управління.
Мельниченко К. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – ас. Яцун О.В.
70. Дослідження сутності та поняття стратегічного управління.
Руссу В. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – ас. Яцун О.В.
71. Оцінка
системи
стратегічного
управління
маркетинговою
діяльністю.
Мерещенко І. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – ас. Яцун О.В.
72. Особливості обліку та аналізу робочого часу менеджера.
Гузінов М. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – ас. Яцун О.В.
73. Конфлікти в трудовому колективі: причини їх виникнення
та способи вирішення.
Жук І. – ст. гр. УП-11
Наук. кер. – доц. Липчанський В.О.
74. Вдосконалення
управління
основним
виробництвом
машинобудівного підприємства.
Чекирлан В. – ст. гр. АДМ13-2М
Наук. кер. – доц. Липчанський В.О.
75. Організація інноваційного менеджменту на підприємстві: стан
і шляхи вдосконалення.
Лук’янець А. – ст. гр. МЕ-14М
Наук. кер. – доц. Липчанський В.О.
76. Прискорення адаптації працівників у колективі та фактори, що
впливають на вдосконалення цього процесу.
Слободенюк А. – ст. гр. УП-11
Наук. кер. – ас. Тушевська Т.В.
77. Проблеми
формування
соціально-психологічного
клімату
в трудовому колективі у період нестабільного розвитку підприємства.
Корнієць А. – ст. гр. УП-11
Наук. кер. – ас. Тушевська Т.В.
78. Вдосконалення
процесу
формування
трудової
мотивації
на вітчизняних підприємствах.
Романець В. – ст. гр. УП-11
Наук. кер. – ас. Тушевська Т.В.
79. Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки
та перспективи.
Чепа Т. – ст. гр. ДІ-12
Наук. кер. – ас. Коваленко С.В.
80. Менеджмент: історичні тенденції розвитку.
Саранчук А. – ст. гр. ДІ-12
Наук. кер. – ас. Коваленко С.В.
81. Роль і місце інформації та документів у сучасних системах
менеджменту.
Маслова М. – ст. гр. ДІ-12
Наук. кер. – ас. Коваленко С.В.
82. Кадровий потенціал як основа розвитку кадрового менеджменту.
Мерещенко І. – ст. гр. МЕ-14М
Наук. кер. – ас. Коваленко С.В.
83. Роль реклами у формуванні контингенту студентів ВНЗ.
Марфенко І. – ст. гр. АДМ-14М
Наук. кер. – ас. Коваленко С.В.
52
53
84. Інструменти управління інноваційними ризиками у сільському
господарстві.
Жуков М. – ст. гр. МЕ-11
Наук. кер. – доц. Заярнюк О.В.
85. Особливості управління ризиками бізнес-проектів у сфері
транспортного обслуговування
Грон М. – ст. гр. МЕ-11
Наук. кер. – доц. Заярнюк О.В.
86. Саморозвиток і самоорганізація як основа інноваційного розвитку
підприємства.
Мельниченко К. – ст. гр. МЕ-13ск
Наук. кер. – доц. Заярнюк О.В.
87. Статистика розвитку ІТ-ринку у США, Україні та світі.
Дуйченко О. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Заярнюк О.В.
88. Соціальні мережі як засіб комунікацій.
Баранова К. – ст. гр. МЕ-14
Наук. кер. – доц. Заярнюк О.В.
89. Статистичний аналіз дисбалансу попиту та пропозиції на ринку
праці в Україні.
Семенюк К. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Заярнюк О.В.
90. Критерії оцінки ефективності організації праці та фактори
її формування.
Повєткіна Н. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Глевацька Н.М.
91. Вплив
організації
праці
на
її
продуктивність
і конкурентоспроможність підприємств.
Кохно С. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Глевацька Н.М.
92. Кооперування праці у встановленні соціально-трудових відносин
між учасниками трудового процесу.
Пархоменко А. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Глевацька Н.М.
93. Система заходів з організації робочих місць і підвищенню
ефективності їх використання на підприємствах України.
Смадич К. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Глевацька Н.М.
94. Роль і місце інновацій у трудовому процесі та підвищенні
його ефективності.
Дехтярьова К. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Глевацька Н.М.
95. Адаптивні
організаційні
структури
управління,
їх
вплив
на підвищення ефективності діяльності.
Демчук Т. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – ас. Немченко Т.А.
96. Підприємницька культура та її різновиди.
Ткачук О. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – ас. Немченко Т.А.
97. Бізнес-плани у підприємницькій діяльності.
Черкас В. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – ас. Немченко Т.А.
98. Індикатори інноваційно-технологічного розвитку підприємства.
Козир А. – ст. гр. МЕ-11-13СК
Наук. кер. – проф. Петренко М.М.
99. Інтелектуальний капітал як один із основних чинників ефективної
роботи підприємства.
Козлова В. – ст. гр. МЕ-11-13СК
Наук. кер. – проф. Петренко М.М.
100. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів середовища на
інноваційну активність підприємства.
Скворцов В. – ст. гр. МЕ-11-13СК
Наук. кер. – проф. Петренко М.М.
101. Ефективність
використання
інтелектуального
потенціалу
зайнятого населення.
Черняк А. – ст. гр. МЕ-11-13СК
Наук. кер. – ас. Корнєєва Т.С.
102. Підвищення якості робочої сили як необхідна умова
конкурентоспроможності підприємства.
Вінниченко В. – ст. гр. УП-14
Наук. кер. – ас. Корнєєва Т.С.
103. Шляхи підвищення рівня організації праці на підприємстві.
Гайдук В. – ст. гр. УП-14
Наук. кер. – ас. Корнєєва Т.С.
104. Ефективність управління персоналом підприємства.
Капустеря В. – ст. гр. УП-14
Наук. кер. – ас. Корнєєва Т.С.
105. Методи оцінки імовірності банкрутства в системі антикризового
менеджменту.
Лук’янець А. – ст. гр. МЕ-14М
Наук. кер. – доц. Липчанський В.О.
106. Ефективність трудового процесу та його раціоналізація.
Ліпкіна І. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Кіріченко О.В.
54
55
107. Ефективне підвищення рівня організації праці: основні напрями.
Криворотенко А. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Кіріченко О.В.
108. Методологія планування праці.
Соболь О. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Кіріченко О.В.
109. Загальні риси і відмінності сучасних концепцій менеджменту.
Ткаченко А. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – ас. Кіріченко О.В.
110. Загальні засади адміністративної школи менеджменту.
Бондалєр Я. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – ас. Кіріченко О.В.
111. Методологічні фактори впливу на ефективність управління.
Кадомець А. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – ас. Кіріченко О.В.
112. Поняття стратегії в стратегічному управлінні.
Скворцов В. – ст. гр. МЕ-13СК
Наук. кер. – ас. Яцун О.В.
113. Аналіз динаміки постійного та наявного населення в Україні.
Кохно С. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Рябоволик Т.Ф.
114. Аналіз динаміки населення в Кіровоградській області.
Потимко В. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Рябоволик Т.Ф.
115. Природний та міграційний рух населення як основа формування
трудового потенціалу України.
Дехтярьова К.– ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Рябоволик Т.Ф.
116. Дослідження приросту населення на регіональному рівні.
Повєткіна Н. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Рябоволик Т.Ф.
117. Проблеми дитячої смертності в Україні.
Криворотенко А. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Рябоволик Т.Ф.
118. Дослідження причин смертності немовлят на регіональному рівні.
Пархоменко А. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – ас. Рябоволик Т.Ф.
119. Вплив темпераменту, характеру та здібностей особистості
в процесі трудової діяльності.
Жесан А. – ст. гр. МЕ-14СК
Наук. кер. – ас. Рябоволик Т.Ф.
120. Передумова проведення економічних реформ в Україні.
Сігова Х. – ст. гр. МЕ-14
Наук. кер. – ст. викл. Кондратець Л.І.
121. Проблеми кадрового потенціалу України та шляхи їх вирішення
в сучасних умовах.
Полоз С. – ст. гр. МЕ-14-М
Наук. кер. – доц. Грінка Т.І.
122. Вдосконалення методології аудиту персоналу: практичний аспект.
Лебідь С. – ст. гр. УП-11
Наук. кер. – доц. Грінка Т.І.
123. Сучасні методи професійного розвитку персоналу.
Чепа Т. – ст. гр. ДІ-12
Наук. кер. – доц. Ткачук О.В.
124. Організаційна культура: сутність та значення в умовах сучасних
реалій.
Дудченко О. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Ткачук О.В.
125. Управління конфліктами як чинник організаційного розвитку
підприємства.
Семенюк К. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Ткачук О.В.
126. Підходи до управління витратами на підприємстві.
Томашевський Р. – ст. гр МЕ-14С
Наук. кер. – доц. Ткачук О.В.
127. Організація
менеджменту
на
підприємстві:
проблеми
та перспективи.
Сергієнко М. – ст. гр МЕ-14С
Наук. кер. – доц. Ткачук О.В.
128. Гендерна політика як передумова сталого розвитку держави.
Чепа Т. – ст. гр. ДІ-12
Наук. кер. – доц. Заярнюк О.В.
129. Роль ресурсозберігаючого фактора у світовому та вітчизняному
господарстві.
Хоменко Я. – ст. гр. УП-14
Наук. кер. – доц. Абашина О.В.
130. Інституційне забезпечення міжрегіонального та транскордонного
співробітництва регіонів України.
Вербовицька В. – ст. гр. УП-14
Наук. кер. – доц. Абашина О.В.
131. Вимоги до управлінських кадрів вищої освіти. Професійнокваліфікаційна модель менеджера-економіста.
Чехова А. – ст. гр. АДМ14М
Наук. кер. – доц. Липчанський В.О.
56
57
132. Шляхи вдосконалення та запровадження активних методів
навчання як засіб підготовки економістів нової генерації.
Марфенко І. – ст. гр. АДМ 14М
Наук. кер. – доц. Липчанський В.О.
133. Методи управління освітнім процесом в сучасному вищому
навчальному закладі.
Крижанівська Н. – ст. гр. АДМ 14М
Наук. кер. – доц. Липчанський В.О.
134. Переваги та недоліки дистанційної освіти.
Молокост І. – ст. гр. АДМ 14М
Наук. кер. – доц. Липчанський В.О.
СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ ТА ПЛАНУВАННЯ
Голова – доц. Загреба І.Л.
Секретар – Куренних Л., ст. гр. ФК-14С
1. Формування та реалізація фінансової політики.
Ботоп -Колєн Таліта – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – проф. Пальчевич Г.Т.
2. Розвиток ринку цінних паперів в Україні.
Іщук Л. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – проф. Пальчевич Г.Т.
3. Державний борг в Україні: управління і обслуговування.
Блохіна І. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – проф. Пальчевич Г.Т.
4. Становлення та розвиток податкової системи України.
Іванова І. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – проф. Пальчевич Г.Т.
5. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку
територій.
Цима Б. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – проф. Пальчевич Г.Т.
6. Роль бюджету соціально-економічного розвитку держави.
Новосьолов Є. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – проф. Пальчевич Г.Т.
7. Розвиток системи державного пенсійного забезпечення.
Габрієлян М. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – проф. Пальчевич Г.Т.
58
8. Фактори пожвавлення участі населення у недержавному пенсійному
страхуванні.
Бродова Т. – ст. гр. ФК-13СК
Наук. кер. – доц. Гаврилова Н.В.
9. Особливе місце банків серед суб’єктів грошового ринку.
Мітрохіна І. – ст. гр. ФК-13СК
Наук. кер. – доц. Гаврилова Н.В.
10. Основна характеристика банкнот та розмінної монети.
Шелевер І. – ст. гр. ФК-13СК
Наук. кер. – доц. Гаврилова Н.В.
11. Проблеми формування та виконання місцевих бюджетів.
Малімон Н. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – ас. Попова С.П.
12. Управління запасами підприємства.
Брежнєва-Декусар К. – ст. гр. ФК-14-1М
Наук. кер. – ас. Москаленко В.М.
13. Організація санаційних заходів на підприємстві.
Свириденко А. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – ас. Москаленко В.М.
14. Банківський кредит як джерело фінансування діяльності
підприємств.
Берчук В. – ст. гр. ФК-13СК
Наук. кер. – доц. Іщенко Н.А.
15. Джерела формування оборотних активів та їхня роль
у господарській діяльності підприємств.
Коваленко М. – ст. гр. ФК-13СК
Наук. кер. – доц. Іщенко Н.А.
16. Ділова активність і ефективність діяльності підприємства.
Казак С. – ст. гр. ФК-13СК
Наук. кер. – доц. Іщенко Н.А.
17. Прибуток у господарській діяльності підприємств.
Куренних Л. – ст. гр. ФК-13М
Наук. кер. – доц. Іщенко Н.А.
18. Джерела фінансування сталого розвитку підприємства.
Томашин К. – ст. гр. ФК-13
Наук. кер. – доц. Мельник Т.А.
19. Оцінка сталого розвитку підприємства.
Садковська С. – ст. гр. ФК-13
Наук. кер. – доц. Мельник Т.А.
20. Оцінка сталого розвитку регіону.
Мітрохіна І. – ст. гр. ФК-13
Наук. кер. – доц. Мельник Т.А.
59
21. Джерела фінансування сталого розвитку регіону.
Подгорна Т. – ст. гр. ФК-13
Наук. кер. доц. Мельник Т.А.
22. Роль фінансового інжинірингу в комерційних банках України.
Черноус М. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
23. Розвиток синтетичних фінансових інструментів в банках.
Харченко Ю. – ст. гр. ФК-10-1
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
24. Перспективи розвитку фінансового інжинірингу з використанням
гібридних фінансових інструментів у банках.
Делюрман В. – ст. гр. ФК-14-1М
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
25. Особливості ціноутворення на ринку досконалої конкуренції.
Блохіна І. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
26. Необхідність методів державного регулювання цін.
Іванова І. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
27. Особливості ціноутворення зовнішньої торгівлі в умовах ринкової
економіки.
Габрієлян М. – ст. гр. ФК-14СК
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
28. Формування цінової стратегії та її вплив на фінансову стійкість
підприємства.
Бондаренко Г. – ст. гр. ФК-14-СК
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
29. Розвиток методів ціноутворення експортних та імпортних операцій.
Кваша Я. – ст. гр. ФК-14СК
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
30. Дослідження факторів які впливають на формування оптимальної
цінової політики на підприємствах.
Терещенко А. – ст. гр. ФК-14СК
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
31. Дослідження методів прогнозування банкрутства підприємства.
Казак С. – ст. гр.ФК-11-1
Наук. кер. – доц. Кравченко В.П.
32. Актуальні питання впровадження інституту уповноваженого
економічного оператора в Україні.
Блохіна І. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – ст. викл. Насипайко Д.С.
33. Розвиток державної митної справи: конституційно-правовий аспект.
Іванова І. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – ст. викл. Насипайко Д.С.
34. Особливості митного контролю товарів, щодо яких застосовуються
захисні заходи.
Іщук Л. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – ст. викл. Насипайко Д.С.
35. Категорія «прикордонна торгівля» в митному законодавстві.
Новосьолов Є. – ст. гр. ФК-12
Наук. кер. – ст. викл. Насипайко Д.С.
36. Тіньова економіка - проблеми та шляхи її подолання.
Чайка Є. – ст. гр. УФЕБ-14-М
Наук. кер. – доц. Фільштейн Л.М.
37. Сучасний механізм врегулювання боргової кризи та методи
реструктуризації державного боргу.
Лузан К. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Попов В.М.
38. Роль міжнародних фінансових інституцій у врегулюванні проблем
державної забогованості.
Коренюк Д. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Попов В.М.
39. Світовий досвід врегулювання проблем зовнішньої заборгованості.
Харченко Ю. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Попов В.М.
40. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні
Сулімова І. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
41. Фінансова політика України в сучасних умовах соціальноекономічного розвитку.
Криворотенко А. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
42. Зовнішні джерела фінансування підприємства: кредит.
Фалько А. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
43. Особливості формування податкової політики в сучасних
економічних умовах.
Разіна Ю. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
44. Роль місцевих податків у податковій системі України.
Соболь О. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
60
61
45. Проблеми реформування міжбюджетних відносин та шляхи
їх вирішення.
Прайс М. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
46. Державний борг України: сучасниц стан та перспективи
його скорочення.
Повєткіна М. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
47. Бюджетний дефіцит: причини, наслідки, методи управління.
Дехтярьова К. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
48. Медичне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи
розвитку.
Пархоменко А. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
49. Перспективи розвитку фінансових кредитних інститутів в Україні.
Цимбал І. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
50. Напрями вдосконалення місцевого оподаткування в Україні.
Козел О. – ст. гр. УП-12
Наук. кер. – доц. Подплєтній В.В.
51. Проблеми формування та використання нематеріальних ресурсів
на підприємтсві.
Долбня К. – ст. гр. ФК-14
Наук. кер. – доц. Фрунза С.П.
52. Шляхи удосконалення амортизаційної політики на підприємстві.
Горбенко М. – ст. гр. ФК-14
Наук. кер. – доц. Фрунза С.П.
53. Заходи покращення ринкового середовища господарювання
підприємств в Україні.
Бабіна В. – ст. гр. ФК-14
Наук. кер. – доц. Фрунза С.П.
54. Сучасний стан страхового ринку України.
Бобочка Т. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Фрунза С.П.
55. Розвиток фондового ринку в Україні.
Дудченко О. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Фрунза С.П.
56. Сучасний стан бюджетного дефіциту в Україні та шляхи
його подолання.
Семенюк К. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Фрунза С.П.
57. Сучасна фінансова політика України.
Залізький А. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Фрунза С.П.
58. Особливості оцінки фінансового стану комерційного банку.
Періжок В. – ст. гр. ФК – 13СК
Наук. кер. – ас. Коцюрба О.Ю.
59. Шляхи забезпечення платоспроможності комерційного банку.
Пильщик Д. – ст. гр. ФК – 13СК
Наук. кер. – ас. Коцюрба О.Ю.
60. Реформування податкової системи та її вплив на економіку
України.
Свириденко А. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Загреба І.Л.
61. Ефективність непрямого оподаткування в Україні.
Лузан К. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Загреба І.Л.
62. Податкова знижка: вплив на економічний та соціальний стан
в Ураїні.
Черноус М. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Загреба І.Л.
63. Міжнародний валютний фонд та його місце в глобальній економіці.
Харченко Ю. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Загреба І.Л.
64. Оподаткування прибутку підприємств в Україні: напрями
оптимізації.
Скалєва А. – ст. гр. ФК-14С
Наук. кер. – доц. Загреба І.Л.
65. Управління оборотними активами підприємств малого бізнесу.
Харченко Ю. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Котенко Т.М.
66. Проблемні питанні залучення фінансових джерел інноваційних
проектів.
Смоляник Р. – ст. гр. ФК-14М
Наук. кер. – доц. Котенко Т.М.
67. Методи покращення ситуації в банківській системі України.
Гагіна Є. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Котенко Т.М.
68. Напрями удосконалення звітності про виконання бюджетів
в Україні.
Аністратенко Ю. – ст. гр. ОП-14С
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
62
63
69. Організація взаємодії між органами державного фінансового
контролю в процесі контролю доходів та видатків держаного
та місцевого бюджетів.
Данюк О. – ст. гр. ОП-14С
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
70. Методи планування доходів державного та місцевих бюджетів
у вітчизняній та світовій практиках.
Крамар А. – ст. гр. ОП -14С
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
71. Бюджетний процес в країнах Євросоюзу на сучасному етапі.
Ластівка М. – ст. гр. ОП -14С
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
72. Фінансові органи в країнах Євросоюзу.
Чайковський А. . – ст. гр. ОП -14С
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
73. Напрями розвитку функцій та організаційної структури апарату
мінфіну України.
Шквиря Д. – ст. гр. ОП -14С
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
74. Роль податкових органів у виконанні дохідної частини бюджету.
Вільганюк Д. – ст. гр. ОП -14М
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
75. Основні напрями діяльності рахункової палати та її роль
у організації бюджетного процесу.
Дейкун І. – ст. гр. ОП -14М
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
76. Види бюджетних правопорушень та організація механізму
застосування стягнень.
Дмитрієва В. – ст. гр. ОП -14М
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
77. Розподіл повноважень між органами державної фіскальної служби
різних рівнів.
Жердієва К. – ст. гр. ОП -14М
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
78. Органи державного фінансового контролю в України
та розмежування функцій між ними.
Лосєва А. – ст. гр. ОП -14М
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
79. Бюджетна модель суспільства та її правове регулювання.
Федерова А. – ст. гр. ОП -14М
Наук. кер. – доц. Шалімов В.В.
64
80. Особливості формування фінансового ринку в Україні на сучасному
етапі.
Качинська Ю. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. ас. Петренко Л.М.
81. Фінансова діяльність європейського союзу.
Габрієлян М. – ст. гр. ФК-14СК
Наук. кер. – ас. Петренко Л.М.
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Голова секції – доц. Вишневська В.А.
Секретар – Косенко В., ст. гр. ЕК-12
1. Еволюція формування системи корпоративного управління.
Паламарчук А. – ст. гр. ЕК-14М
Наук. кер. – проф. Гамалій В.Ф.
2. Електронні бізнес-моделі просування продукції.
Крикотненко І. – ст. гр. ЕК-14СК
Наук. кер. – проф. Гамалій В.Ф.
3. Інформаційні технології в комерційній діяльності.
Мінаков С. – ст. гр. ЕК-12
Наук. кер. – проф. Гамалій В.Ф.
4. Формування відносин з працівниками на засадах соціальної
відповідальності.
Ланін С. – ст. гр. ЕК-14М
Наук. кер. – доц. Коваль Л.А.
5. Принцип максимуму як один з напрямків в теорії управління.
Косенко С. – ст. гр. ЕК-14М
Наук. кер. – доц. Сотніков В.С.
6. Інформаційні технології як інструмент регулювання ринку страхових
послуг в Україні.
Бойко Д. – ст. гр. ЕК-12
Наук. кер. – доц. Вишневська В.А.
7. Методи динамічного програмування та задачі управління.
Москальов І. – ст. гр. ЕК-14М
Наук. кер. – доц. Сотніков В.С.
8. Оптимізація управління ефективністю економічної системи.
Губанова В. – ст. гр. ЕК-12
Наук. кер. – доц. Вишневська В.А.
9. Моделювання прибутку підприємства.
Москальов І. – ст. гр. ЕК-14М
Наук. кер. – доц. Вишневська В.А.
65
10. Сучасні технології створення Web-сайтів.
Нездоліна Ю. – ст. гр. ЕК-13СК
Наук. кер. – доц. Ніколаєв І.В.
11. Особливості підготовки фахівців з економічної кібернетики.
Косенко В. – ст. гр. ЕК-12
Наук. кер. – доц. Дмитришин Б.В.
12. Методичні підходи діагностики банкрутства підприємства.
Коваленко В. – ст. гр. ЕК-14С
Наук. кер. – доц. Дмитришин Б.В.
13. Сучасні засоби прикладного програмування на мовах сімейства С
для різних операційних систем.
Назаров О. – ст. гр. ЕК-12
Наук. кер. – ас. Загреба М.М.
14. Перспективи розвитку Інтернет-торгівлі в Україні.
Скліфус О. – ст. гр. ЕК-12
Наук. кер. – ас. Загреба М.М.
15. Напрями ведення бізнесу в соціальних мережах.
Кучеренко О. – ст. гр. ЕК-13
Наук. кер. – ас. Загреба М.М.
16. Сучасні комп’ютерні віруси і антивірусні програмні засоби.
Лисогов В. – ст. гр. ЕК-13
Наук. кер. – викл. Макаренко Л.М.
17. Проблеми використання роботів в інтернеті.
Самбур Є. – ст. гр. МК-13
Наук. кер. – викл. Макаренко Л.М.
18. Застосування комп’ютера в житті людини
Кравченко В. – ст. гр. МК-13
Наук. кер. – викл. Макаренко Л.М.
СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ
Голова секції – доц. Романчук С.А.
Секретар – Позняк В., ст. гр. МК-12
1. Створення прибуткового малого бізнесу на засадах маркетингу.
Мальований А. – ст. гр. МК-14М
Наук. кер. – проф. Гамалій В.Ф.
2. Тенденції розвитку маркетингу в Україні.
Цугуй К. – ст. гр. МК-14М
Наук. кер. – проф. Гамалій В.Ф.
66
3. Про дослідження економічних інтересів компанії.
Дерпалюк О. – ст. гр. МК-14М
Наук. кер. – проф. Гамалій В.Ф.
4. Стимулювання збуту.
Правда О. – ст. гр. МК-14
Наук. кер. – проф. Гамалій В.Ф.
5. Стимулювання продажу товарів.
Грановська С. – ст. гр. МК-13
Наук. кер. – доц. Котенко Т.М.
6. Система показників рівня попиту на ринку.
Сендзюк І. – ст. гр. МК-13
Наук. кер. – доц. Котенко Т.М.
7. Вплив маркетингового комплексу на діяльність підприємства.
Гончаренко Л. – ст. гр. МК-14М
Наук. кер. – доц. Романчук С.А.
8. Маркетингові дослідження в промисловому маркетингу.
Позняк В. – ст. гр. МК-12
Наук. кер. – доц. Романчук С.А.
9. Кар’єра в галузі маркетингу.
Сагманов О. – ст. гр. МК-12
Наук. кер. – доц. Романчук С.А.
10. Аналіз ринкових можливостей фірми.
Кравченко В. – ст. гр. МК-13
Наук. кер. – доц. Романчук С.А.
11. Кон’юнктура і прогнозування на ринку.
Самбур Є. – ст. гр. МК-13
Наук. кер. – доц. Романчук С.А.
12. Розробка бюджету маркетингу.
Шевченко В. – ст. гр. МК-12
Наук. кер. – доц. Солових А.Є.
13. Участь у виставках і ярмарках.
Токарь О. – ст. гр. МК-12
Наук. кер. – доц. Солових А.Є.
14. Фактори які впливають на встановлення цін у конкретних ринкових
умовах.
Жоржа Т. – ст. гр. МК-14СК
Наук. кер. – доц. Коваль Л.А.
15. Удосконалення асортиментної політики підприємства.
Шевченко В. – ст. гр. МК-14С
Наук. кер. – доц. Коваль Л.А.
16. Організація ефективної маркетингової стратегії на підприємстві.
Лоцман К. – ст. гр. МК-14С
Наук. кер. – доц. Коваль Л.А.
67
17. Управління вибором напрямів і варіантів розвитку підприємств
у нестабільному ринковому середовищі.
Бойко Р. – ст. гр. МК-14М
Наук. кер. – доц. Коваль Л.А.
18. Цікаві маркетингові історії.
Нездоліна Ю. – ст. гр. МК,-13СК
Наук. кер. – доц. Жовновач Р.І.
19. Дослідження та порівняльний аналіз інформаційно-пошукових
систем.
Гончаренко Л. – ст. гр. МК-14М
Наук. кер. – доц. Ніколаєв І.В.
20. Дослідження впливу коливань валютних курсів на обсяги продажів
основних груп товарів.
Самбур Є. – ст. гр. МК-13
Наук. кер. – ас. Загреба М.М.
21. Сучасна система маркетингових комунікацій.
Цивінська Т. – ст. гр. МК-14С
Наук. кер. – викл. Бойко С.В.
22.
Сучасні
тенденції
організації
маркетингової
діяльності
на підприємстві.
Шелест Ю. – ст. гр. МК-14С
Наук. кер. – викл. Бойко С.В.
1. Застосування аналітичних процедур при проведенні аудиту
фінансової звітності.
Посипайко Л. – ст. гр. ОА-14М
Наук. кер. – проф. Шалімова Н.С.
2. Розвиток державного фінансового аудиту діяльності бюджетних
установ.
Чепляка А. – ст. гр. ОА-14М
Наук. кер. – проф. Шалімова Н.С.
3. Методика вибору виду аудиторського звіту за результатами аудиту
фінансової звітності.
Пилипенко Ю. – ст. гр. ОА-14М
Наук. кер. – проф. Шалімова Н.С.
4. Методи оцінки податкового потенціалу суб’єктів малого
підприємництва.
Ластівка М. – ст. гр. ОП-14С
Наук. кер. – доц. Кузьменко Г.І.
5. Організація обліку інвестиційної нерухомості: вітчизняна та світова
практика.
Дімрі А. – ст. гр. ОА-14МЗ
Наук. кер. – доц. Кузьменко Г.І.
6. Аналіз розрахунків з бюджетом при дослідженні фінансового стану
підприємства.
Златопольська О. – ст. гр. ОА-14МЗ
Наук. кер. – доц. Кузьменко Г.І.
7. Організація податкового обліку та податкових розрахунків
на сільськогосподарських підприємствах.
Волошина Т. – ст. гр. ОА-14С
Наук. кер. – доц. Кузьменко Г.І.
8. Особливості організації, програма та специфіка економікостатистичних досліджень.
Вахарик А. – ст. гр. ОА-14 М
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
9. Методологічні основи виконання наукових економічних досліджень.
Терещук А. – ст. гр. ОА-14 М
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
10. Методика проведення статистичної обробки економічних даних.
Посипайко Л. – ст. гр. ОА-14 М
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
11. Сутність, мета, об’єкти наукових досліджень в економіці.
Шмагіна Ю. – ст. гр. ОА-14 М
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
12. Узагальнення результатів наукових економічних досліджень.
Шматина І. – ст. гр. ОА-14 М
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
13. Управління оподаткуванням як складова системи менеджменту.
Дмитрієва В. – ст. гр.ОП-14 М
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
14. Податкові ризики та їх класифікація.
Лосєва А. – ст. гр.ОП-14 М
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
15. Критерії оптимізації податкових платежів.
Федорова А. – ст. гр.ОП-14 М
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
68
69
СЕКЦІЯ АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
Голова секції – доц. Пугаченко О.Б.
Секретар – Гагіна Є., ст. гр. ОА-12
16. Організація податкового планування підприємства та оцінка
його ефективності.
Крамар А. – ст. гр.ОП-14 С
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
17. Організація і методика комплексного аналізу господарської
діяльності.
Дмитрієнко А. – ст. гр.ЕП-13
Наук. кер. – доц. Лисенко А.М.
18. Оцінка наказу про облікову політику при проведенні аудиту
фінансової звітності.
Терещук А. – ст. гр. ОА-14М
Наук. кер. – доц. Магопець О.А.
19. Нормативна регламентація виконання обов’язкового аудиту
публічних акціонерних товариств.
Шмагіна Ю. – ст. гр. ОА-14М
Наук. кер. – доц. Магопець О.А.
20. Формування файлу робочої документації при виконанні аудиту
фінансової звітності.
Шматина І. – ст. гр. ОА-14М
Наук. кер. – доц. Магопець О.А.
21. Податкова служба як орган державного фінансового контролю
за діяльністю підприємства.
Сокол Т. – ст. гр. ОА – 12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
22. Контроль в системі державного казначейства.
Бондарьова А. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
23. Особливості державного фінансового контролю в органах
місцевого самоврядування.
Дигас І. – ст. гр. ОА – 12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
24. Контрольні функції Національного банку України.
Гагіна Є. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
25. Організація та порядок проведення перевірок органами ДФК.
Капралова О. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
26. Митний контроль в Україні та його характеристика.
Неклеса О. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
27. Контрольна діяльність Антимонопольного комітету України.
Заболотня К. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
28. Контрольні функції Фонду державного майна України і його
регіональних представництв.
Базан О. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
29. Парламентський контроль за державними і місцевими фінансовими
ресурсами.
Короп С. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
30. Державний фінансовий контроль за цінними паперами і фондовим
ринком.
Крива І. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко О.О.
31. Внутрішній (відомчий) фінансовий контроль у системі виконавчої
влади.
Шабаров В. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко Н.Ю.
32. Контрольні функції апарату Президента України.
Настасієнко О. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко Н.Ю.
33. Застосування громадського контролю.
Федоренко В. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко Н.Ю.
34. Контроль у сфері соціального страхування.
Цвіток А. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко Н.Ю.
35. Контроль ефективності використання коштів державного бюджету
Рахунковою палатою.
Корольова А. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Головченко Н.Ю.
36. Грошовий обіг на півдні України у другій половині ХУІІІ століття.
Орлик М. – ст. гр. ОА-11
Наук. кер. – доц. Пугаченко О.Б.
37. Зародження і розвиток аудиту в Україні.
Корольова А. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Назарова Г.Б.
38. Проблеми кредитування сільськогосподарських товаровиробників.
Базан О. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Назарова Г.Б.
39. Державний фінансовий контроль у Японії.
Сокол Т. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Решетов В.О.
70
71
40. Систематизація і узагальнення матеріалів ревізії.
Гагіна Є. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Решетов В.О.
41. Контроль в системі державного казначейства.
Бондарьова А. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Решетов В.О.
42. Митний контроль в Україні.
Неклеса О. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Решетов В.О.
43. Контроль і аудит в сільському господарстві України.
Крива І. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Решетов В.О.
44. АВС - аналіз.
Корольова А. – ст. гр. ОА- 12
Наук. кер. – доц. Черновол О.М.
45. Аналіз збутової діяльності підприємства.
Неклеса О. – ст. гр. ОА-12
Наук. кер. – доц. Черновол О.М.
46. Аналіз показників беззбитковості.
Бондарьова А. – ст. гр. ОА -12
Наук. кер. – доц. Черновол О.М.
47. Аналіз чистого прибутку.
Гагіна Є. – ст. гр. ОА -12
Наук. кер. – доц. Черновол О.М.
48. Моржинальний аналіз.
Сокол Т. – ст. гр. ОА -12
Наук. кер. – доц. Черновол О.М.
49. Зміст поняття «Суб’єкт малого бізнесу».
Калюжний О. – ст. гр. ФК(ОП)-11
Наук. кер. – доц. Сорокіна А.І.
50. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу Першої групи.
Наумова І. – ст. гр. ФК(ОП)-13 СК
Наук. кер. – доц. Сорокіна А.І.
51. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу Другої групи.
Семидітний А. – ст. гр. ФК(ОП)-11
Наук. кер. – доц. Сорокіна А.І.
52. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу – сільськогосподарських
товаровиробників.
Татарова А. – ст. гр. ФК(ОП)-13 СК
Наук. кер. – доц. Сорокіна А.І.
53. Податкова система республіки Білорусь.
Шептунко Я. – ст. гр. ФК(ОП)-11
Наук. кер. – доц. Сорокіна А.І.
54.
Особливості
оподаткування
фізичних
осіб-підприємців,
що перебувають на загальній системі оподаткування.
Тертілова О. – ст. гр. ФК(ОП)-11
Наук. кер. – доц. Сорокіна А.І.
55. Особливості адміністрування ПДВ в контексті податкової реформи.
Дмитрієва В. – ст. гр. ФК(ОП)-14М
Наук. кер. – доц. Сорокіна А.І.
56. Особливості оподаткування доходів громадян ПДФО в контексті
податкової реформи.
Чередніченко М. – ст. гр. ОА-11
Наук. кер. – доц. Сорокіна А.І.
72
73
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Голова секції – доц. Яковенко Р.В.
Секретар – Пшенична Н., ст. гр. ЕМ 14
1.Оцінка функціонування комерційних банків в Україні.
Казак С. – ст. гр. ФК-11
Наук. кер. – доц. Яковенко Р.В.
2. Проблеми ринку праці в Україні та перспективи його розвитку.
Соколенко Ю. – ст. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Яковенко Р.В.
3. Перешкоди на шляху економічного розвитку України та її участь
у світовому господарстві.
Несміян В. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Яковенко Р.В.
4. Міграція та її вплив на економіку України.
Базан А. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Яковенко Р.В.
5. Структура та сучасний стан грошової системи України.
Брик І. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Яковенко Р.В.
6. Проблеми безробіття в регіоні та шляхи їх подолання.
Комогорова К. – cт. гр. МЕ-12
Наук. кер. – доц. Яковенко Р.В.
7. Гроші. Функції грошей та особливості їх прояву в сучасних умовах.
Пшенична Н. – ст. гр. ЕМ 14
Наук. кер. – викл. Волчкова Г.К.
8. Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки,
шляхи подолання.
Саврак С. – ст. гр. ЕМ 14
Наук. кер. – викл. Волчкова Г.К.
9. Державний бюджет України: шляхи формування і проблеми
виконання.
Долгих І. – ст. гр. ОА 14
Наук. кер. – викл. Волчкова Г.К.
10. Макроекономічна нестабільність: інфляція та безробіття.
Бандюк А. – ст. гр. ОА 14
Наук. кер. – викл. Волчкова Г.К.
11. Середній клас: примара чи реальність.
Бондалер Я. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – доц. Ревчун Б.Г.
12. Економічна поведінка сучасної освіченою молоді.
Карасенко В. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – доц. Ревчун Б.Г.
13. З польського досвіду: що варто взяти до уваги для реформування
української економіки.
Кадомець А. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – доц. Ревчун Б.Г.
14. Проблеми та шляхи викорінення корупційного олігархічного ладу
в Україні.
Козоріз Д. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – доц. Ревчун Б.Г.
15. Економічні реформи в Північній Кореї.
Гамза В. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – доц. Ревчун Б.Г.
16. Інтелектуальний капітал: сутність та особливості формування.
Захарченко Ю. – ст. гр. ОА-14
Наук. кер. – доц. Рубан В.М.
17. Інтелектуалізація праці в контексті формування інноваційної
економіки.
Хоменко Я. – ст. гр. УП-14
Наук. кер. – доц. Рубан В.М.
18. Економічна наука в Київському університеті св. Володимира в
ІІ половині ХІХ ст.
Димчук Т. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Бондарчук Ю.П.
19. Економічні дослідження кафедри обліку і аудиту КНТУ проведені
на початку ХХІ ст.
Святун Д. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Бондарчук Ю.П.
20. Економічні дослідження кафедри бухгалтерського обліку КНТУ
проведені на початку ХХІ ст.
Чухрій Н. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Бондарчук Ю.П.
21. Тенденції розвитку економіки Кіровоградської області в 2000-х
роках.
Гнида Г. – ст. гр. ОА-13
Наук. кер. – доц. Бондарчук Ю.П.
22. Проблеми сучасного захисту інтелектуальної власності.
Дудченко О. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Бондарчук Ю.П.
23. Зміни сучасного законодавства щодо дерегуляції підприємницької
діяльності
Семенюк К. – ст. гр. МЕ-13
Наук. кер. – доц. Бондарчук Ю.П.
1. Ефективність діяльності підприємства та чинники її підвищення.
Дударенко В. – ст. гр. ЕП-14МЗ
Наук. кер. – проф. Семикіна М.В.
2. Інтелектуалізація праці як чинник інноваційного розвитку
підприємств України.
Добровольська Ю. – ст. гр. ЕП-14
Наук. кер. – доц. Бугайова М.В.
3. Підприємницька діяльність в аграрному секторі.
Чернай А. – ст. гр. АГ-10
Наук. кер. – ст.викл. Вдовиченко Л.В.
4. Міжнародні стандарти ІSO серії 9000, 10000 та 14000.
Пешкова Ю. – ст. гр. ЕП-14-м
Наук. кер. – викл. Резніченко О.О.
5. Стимулювання, як важіль підвищення продуктивності праці
на підприємстві.
Солтан С. – ст. гр. ЕП-14-м
Наук. кер. – викл. Резніченко О.О.
6. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці за сучасних
умов господарювання.
Кадомесь А. – ст. гр. УП-13
Наук. кер. – викл. Резніченко О.О.
74
75
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
Голова секції – доц. Сисоліна Н.П.
Секретар – Поліщук В., ст. гр. ЕП-14-м
7. Еволюція агропромислової інтеграції в Україні.
Волченко А. – ст. гр. ЕП-13ск
Наук. кер. – доц. Збаржевецька Л.Д.
8. Інформаційне забезпечення постачальників підприємства.
Куприянчик А. – ст. гр. ЕП-12
Наук. кер. – доц. Сисоліна Н.П.
9. Напрями підвищення прибутковості діяльності підприємства.
Поліщук В. – ст. гр. ЕП-14-м
Наук. кер. – доц. Сисоліна Н.П.
10. Сучасні інформаційні технології в управлінні підприємством.
Мірошниченко А. – ст. гр. ЕП-12
Наук. кер. – ас. Нісфоян С.С.
11.Сучасні методи управління персоналом будівельних підприємств.
Тімофєєва А. – ст. гр. БП-13ск-2
Наук. кер. – ас. Нісфоян С.С.
12.Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства
електромонтажних послуг.
Бондар А. – ст. гр. ЕП-14-м
Наук. кер. – доц. Журило І.В.
13. Порівняльна ефективність сучасних технологій електрофізичної
обробки для відновлення зношених поверхонь деталей.
Яремчук І. – ст. гр. ЗВ-11
Наук. кер. – доц. Чумаченко О.С.
14. Сучасний стан та перспективи розвитку електронної комерції
в Україні.
Кононенко Є. – ст.гр. ЕП-13
Наук. кер. – викл. Полтавець М.М.
15. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Пешкова Ю. – ст. гр. ЕП-14-м
Наук. кер. – доц. Романюк Л.М.
16. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.
Солтан С. – ст. гр. ЕП-14-м
Наук. кер. – проф. Семикіна М.В.
СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Голова секції – проф. Миценко І.М.
Секретар – ас. Другаля Н.О.
1. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України в процесі глобалізації.
Антоненко К. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – проф. Миценко І.М.
76
2. Інтеграція в ЄС - Польський досвід та регіональні ініціативи.
Бондаренко О. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Стежко Н.В.
3. Рекламний бізнес як динамізуючий чинник розвитку розвитку
зовнішньоекономічних відносин.
Бурий А. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Сухомлин М.О.
4. Корупція на шляху розвитку вільних економічних зон.
Глущенко А. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – проф. Миценко І.М.
5. Розвиток та удосконалення системи комерційних банків: міжнародні
аспекти.
Гунько К. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Сухомлин М.О.
6. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
(на прикладі Кіровоградської області).
Овчіннікова Л. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Стежко Н.В.
7. Національні економічні стратегії в умовах глобалізації.
Панченко Д. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Стежко Н.В.
8. Зовнішньоекономічна діяльність України в контексті формування
загальноєвропейської системи безпеки.
Прядко Є. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – проф. Миценко І.М.
9. Оцінка фінансових ризиків суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності.
Сліпенко В. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Сухомлин М.О.
10. Економічна політика України в контексті глобалізації світової
економіки.
Тарахтій І. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Стежко Н.В.
11. Інвестиції в процесі глобалізації світової економіки.
Продиус Р. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – проф. Миценко І.М.
12. Діяльність України в сфері міжнародної торгівлі послугами
та шляхи її активізації.
Заяць А. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Стежко Н.В.
77
13.
Стратегія
економічного
розвитку
України
в
контексті
взаємовідносин з міжнародними економічними організаціями.
Боброва О. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – проф. Миценко І.М.
14. Розвиток міжнародної співпраці як основа інтеграції.
Гонтарь В. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Сухомлин М.О.
15. Проблема виникнення ризиків в зовнішньоекономічній діяльності
та її характеристика.
Зюкова О. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Сухомлин М.О.
16. Становлення і розвиток малого і середнього бізнесу в Україні
(на прикладі Польщі).
Тулуман В. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Стежко Н.В.
17. Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової
динаміки.
Пахомова І. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – проф. Миценко І.М.
18. Конкурентоспроможність продукції українських підприємств
на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Нецвітна А. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Стежко Н.В.
19.
Інвестиційна
політика
в
стратегії
забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки.
Бєлугіна А. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Сухомлин М.О.
20. Проблеми і перспективи залучення прямих зарубіжних інвестицій
в Україні.
Мельник Д. – ст. гр. ЕМ-14М
Наук. кер. – доц. Сухомлин М.О.
СЕКЦІЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Голова – доц. Барабаш В.А.
Секретар – Даркіна В., ст. гр. ДІ 11
1. Проблеми організації документообігу в державних установах.
Криворучко Н. – ст. гр. ДІ14м
Наук. кер. – доц. Орлик С.В.
78
2. Фотографічний запис як спосіб документування об’єктивної
дійсності.
Медведенко Я. – ст. гр. ДІ 13
Наук. кер. – доц. Барабаш В.А.
3. Особливості документообігу відділу державної реєстрації актів
цивільного стану.
Шаргало В. – ст. гр. ДІ 14с
Наук. кер. – доц. Барабаш В.А.
4. Інформаційні ресурси та їх розвиток в Україні (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)
Назаренко К. – ст. гр. ДІ 13
Наук. кер. – доц. Тупчієнко М.П.
5. Правові основи регулювання обігу інформаційної діяльності
в Україні.
Медведенко Я. – ст. гр. ДІ 13
Наук. кер. – доц. Тупчієнко М.П.
6. Документаційно-інформаційна складова органів державного
та місцевого самоврядування.
Саранчу А. – ст. гр. ДІ 12
Наук. кер. – доц. Бабич Т.В.
7. Еволюція засобів комунікації.
Павленко С. – ст. гр. ДІ 13
Наук. кер. – доц. Тупчієнко М.П.
8. Основні аспекти організації електронного офісу в системі
електронного документообігу.
Андрущенко О. – ст. гр. ДІ 11
Наук. кер. – доц. Лукашевич О.А.
9. Соціально-психологічні фактори, що впливають на прийняття
управлінських рішень.
Литвиненко Є. – ст. гр. ДІ 11
Наук. кер. – доц. Лукашевич О.А.
10. Організація контролю та збереження електронних документів
на підприємстві.
Даркіна В. – ст. гр. ДІ 11
Наук. кер. – доц. Лукашевич О.А.
11. Перспективи розвитку діловодства в контексті становлення
інформаційного суспільства.
Назаренко К. – ст. гр. ДІ 13
Наук. кер. – доц. Лукашевич О.А.
12. Етикет службового листування.
Гапченко А.– ст. гр. ДІ 13
Наук. кер. – доц. Лукашевич О.А.
79
13. Класифікація управлінських рішень.
Лунгул К. – ст. гр. ДІ 11
Наук. кер. – доц. Лукашевич О.А.
14. Методи захисту інформації в системах документообігу.
Чепа Т. – ст. гр. ДІ12
Наук. кер. – доц. Кислун О.А.
15. Використання мереж в документообігу.
Гапченко А. – ст. гр. ДІ13
Наук. кер. – доц. Кислун О.А.
16.
Використання
графічних
редакторів
для
реконструкції
нумізматичних об’єктів.
Швець О. – ст. гр. ДІ14м
Наук. кер. – проф. Орлик В.М.
17. Проблеми використання інформаційних ресурсів в історичних
дослідженнях: історіографія проблеми.
Рожнєва Я. – ст. гр. ДІ14с
Наук. кер. – проф. Орлик В.М.
18. Особливості ведення господарсько-договірної документації
туристичних агентств.
Титаренко А. – ст. гр. ДІ14с
Наук. кер. – доц. Барабаш В.А.
19. Принципи класифікації особового архіву Кіровоградського науковця
Шевченка С.І.
Броніславська В. – ст. гр. ДІ14с
Наук. кер. – проф. Орлик В.М.
20. Типологія документів та їх функціонування відділу кадрів
Кіровоградської міської ради.
Передрієнко В. – ст. гр. ДІ14с
Наук. кер. – проф. Орлик В.М.
21. Класифікація та аналіз документів Кіровоградської міської ради.
Зеленяк Л. – ст. гр. ДІ14с
Наук. кер. – проф. Орлик В.М.
22. Особливості документообігу в органах місцевого самоврядування
(на прикладі відділу звернення громадян Кіровоградської міської ради).
Кобзар С. – ст. гр. ДІ14с
Наук. кер. – доц. Барабаш В.А.
23.
Нормативно-правова
база
забезпечення
електронного
документообігу в органах місцевого самоврядування.
Кісіль Н. – ст. гр. ДІ14м
Наук. кер. – доц. Барабаш В.А.
24. Особливості створення текстових електронних документів
на прикладі документації відділу по роботі зі зверненнями громадян
Кіровоградської міської ради.
Кісіль Н. – ст. гр. ДІ14м
Наук. кер. – доц. Барабаш В.А.
80
81
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК
Голова – доц. Тупчієнко М.П.
Секретар – Чепа Т., ст. гр. ДІ 12
1. Роль Генріха Сенкевича у формуванні польської національної
свідомості.
Сніжко Ю. – ст. гр. ДІ 11
Наук. кер. – ст. викл. Мехеда А.М.
2. Почуття у творчості Віслави Шимборської.
Литвиненко Є. – ст. гр. ДІ11
Наук. кер. – ст. викл. Мехеда А.М.
3. Національно-культурна основа анекдоту (на прикладі польських
анекдотів).
Даркіна В. – ст. гр. ДІ11
Наук. кер. – ст. викл. Мехеда А.М.
4. Еволюція концепції соціальної відповідальності бізнесу.
Соловйова В. – ст. гр. МЕ14
Наук. кер. – ст. викл. Римар С.П.
5. Соціологія особистості: основні проблеми.
Карпов О. – ст. гр. МЕ14
Наук. кер. – ст. викл. Римар С.П.
6. Проблема легітимності влади.
Лаворенко М. – ст. гр. МЕ14
Наук. кер. – ст. викл. Римар С.П.
7. Соціальний, культурний, економічний простір в Україні у ХХІ ст.
Сігова Х. – ст. гр. МЕ14
Наук. кер. – ст. викл. Римар С.П.
8. Психологічні аспекти мотивації діяльності студентів технічних
спеціальностей.
Ковальчук А. – ст. гр. МБ12
Наук. кер. – ст. викл. Римар С.П.
9. Психологія діяльності керівника в процесі прийняття управлінських
рішень.
Даркіна В. – ст. гр. ДІ 11
Наук. кер. – доц. Бабич Т.В.
10. Етносоціальні особливості управління в Україні.
Андрущенко О. – ст. гр. ДІ 11
Наук. кер. – доц. Бабич Т.В.
11. Інформаційно-технологічний простір державного управління.
Чепа Т. – ст. гр. ДІ 12
Наук. кер. – доц. Бабич Т.В.
12. Династії меценатів у долі української культури.
Чмихун Р. – ст. гр. ПМ 14ск
Наук. кер. – доц. Коломієць О.Б.
13. Культурні надбання української діаспори.
Черненко В. – ст. гр. ПМ 14ск
Наук. кер. – доц. Коломієць О.Б.
14. Діалог національних культур в Україні як фактор стабільності
політичного життя.
Грінчак А. – ст. гр. ПМ 12
Наук. кер. – доц. Коломієць О.Б.
15. Міжособистісний конфлікт.
Хлівна Ю. – ст. гр. ДІ12
Наук. кер. – доц. Тупчієнко М.П.
16. Внутрішньогруповий конфлікт.
Лісовські С. – ст. гр. ДІ12
Наук. кер. – доц. Тупчієнко М.П.
17. Соціалізація як процес.
Середа М. – ст. гр. ІМ13
Наук. кер. – доц. Куликовський С.Б.
18. Концептуальні підходи до проблеми громадянського суспільства.
Замуренко А. – ст. гр. КІ13
Наук. кер. – доц. Куликовський С.Б.
19. Соціальна природа держави.
Буравченко І. – ст. гр. КІ13
Наук. кер. – доц. Куликовський С.Б.
20. Суть і специфіка соціальної політики.
Париська М. – ст. гр. БП13
Наук. кер. – доц. Куликовський С.Б.
21. Бюрократія як соціальне явище.
Петров В. – ст. гр. ЗВ13
Наук. кер. – доц. Куликовський С.Б.
22. Функціональний підхід до розгляду суспільства як системи.
Головатий А. – ст. гр. АТ13
Наук. кер. – доц. Куликовський С.Б.
23. Розмежування влади у правовій державі.
Слонь Д. – ст. гр. БП13
Наук. кер. – доц. Куликовський С.Б.
24. Механізм стримування і противаг.
Шаповал В. – ст. гр. АТ13
Наук. кер. – доц. Куликовський С.Б.
25. Історія села Могутнього.
Борса Р. – ст. гр. АГ14
Наук. кер. – доц. Бондаренко О.В.
26. Оборона Кіровограда в часи Другої світової війни.
Озеряний О. – ст. гр. АГ14
Наук. кер. – доц. Бондаренко О.В.
27. Новгородківщина в часи Другої світової війни.
Шевченко О. – ст. гр. АГ14
Наук. кер. – доц. Бондаренко О.В.
28. Зовнішня політика Європейських країн на початку Другої світової
війни.
Марін Д. – ст. гр. СІ14
Наук. кер. – викл. Головата О.О.
29. Гуманітарна складова у вищій школі.
Ярощук І. – ст. гр. БП12
Наук. кер. – викл. Головата О.О.
30. Прояви язичництва в українській обрядовості.
Біда О. – ст. гр. БП12
Наук. кер. – викл. Головата О.О.
31. Вишивка: реалізація естетичного потенціалу української культури.
Ткаченко О. – ст. гр. АГ12
Наук. кер. – викл. Головата О.О.
32. Виникнення та становлення козацтва.
Куций М. – ст. гр. СІ14
Наук. кер. – викл. Головата О.О.
33. Філософсько-соціологічний аналіз проблем соціокультурного
розвитку суверенного Туркменістану.
Гельдимурадова Г., Гельдимурадова Д. – ст. гр. ФК13-2
Наук. кер. – проф. Скловський І.З.
34. Соціологія освіти – осмислення історичного досвіду.
Чухрай Н. – ст. гр. ОА13
Наук. кер. – проф. Скловський І.З.
35. Соціологічний аналіз дійсності: історія, сучасність. Філософський
аналіз.
Гнида А. – ст. гр. УП13
Наук. кер. – проф. Скловський І.З.
36. Філософський аналіз становлення духовної еліти української нації.
Сидорук О. – ст. гр. ЕЕ14
Наук. кер. – проф. Скловський І.З.
82
83
37. Філософський аналіз революційних подій в Україні на межі
тисячоліть: від «Революції на граніті», «Помаранчевої революції»
до «Революції гідності».
Купальський Р., Трефілов А. – ст. гр. УП14
Наук. кер. – проф. Скловський І.З.
38. Соціальні проблеми в сучасній Намібії.
Паулус Йембі Шупала – ст. гр. ФК13-2
Наук. кер. – проф. Скловський І.З.
39. Літературні мости: Назим Хікмет.
Булат Девран – ст. гр. ДМБ12
Наук. кер. – викл. Царук А.П.
40. Перлини приказок Азербайджану.
Мамедов Нурлан – ст. гр. КІ12
Наук. кер. – викл. Царук А.П.
41. Туркменські прислів’я – скарбниця мудрості.
Авезов Абдула – ст. гр. ЕЕ12
Наук. кер. – викл. Царук А.П.
42. Особистість в системі соціальних відносин.
Філімоніхін І. – ст. гр. КІ13
Наук. кер. – доц. Куликовський С.Б.
43. Українська термінологія в професійному спілкуванні.
Горбенко Н. – ст. гр. ЕО14
Наук. кер. – викл. Агура І.В.
44. Засоби стилістичної виразності мовлення сучасної молоді.
Гдешинська Т. – ст. гр. ДІ14
Наук. кер. – ст. викл. Бондаренко Г.С.
45. Засоби стилістичної виразності в сучасних ЗМІ.
Курпіль Ю. – ст. гр. ДІ14
Наук. кер. – ст. викл. Бондаренко Г.С.
46. Європейський освітній простір і виклики сучасності.
Мінченко М. – ст. гр. ЕЕ14м
Наук. кер. – ст. викл. Бондаренко Г.С.
47. Вища освіта України у європейському контексті.
Коваленко О. – ст. гр. ЕНМ14м
Наук. кер. – ст. викл. Бондаренко Г.С.
48. Сучасна українська мова: трансформації смислів.
Підкуль А. – ст. гр. ДІ14
Наук. кер. – ст. викл. Бондаренко Г.С.
84
49. Психологічні особливості підлітків – користувачів соціальних
мереж.
Білопольська І. – учениця 10 класу Златопільської гімназії
м. Новомиргорода
Новомиргородської
районної
ради
Кіровоградської області.
Наук. кер. – Рождественська І. О. вчитель Златопільської
гімназії м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області.
СЕКЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН
Голова – проф. Мажейка О.Й.
Секретар – Яремчук І., ст. гр. ЗВ-11
1. Сучасні інформаційні системи автомобілів.
Петров М. – ст. гр. АТ-14
Наук. кер. – доц. Катеринич С.Є.
2. Аналіз конструкції гальмівних дисків.
Самборський О. – ст. гр. АТ-11
Наук. кер. – ст. викл. Жулай О.Ю.
3. Покращення якості електродугових покриттів з застосуванням
мікроплазмової обробки.
Дмитренко О. – ст. гр. АТ-14
Наук. кер. – доц. Маркович С.І.
4. Осцилографічні дослідження функціональних параметрів датчиків
концентрації кисню при подачі пропану в бензиново-повітряну суміш
ДВЗ.
Сущенко І. – ст. гр. АТ-13СК
Наук. кер. – доц. Маркович С.І.
5. Дослідження
процесу
зміцнення
деталей
автомобілів
електролітичним залізненням проточним методом.
Михайлюта С. – ст. гр. АТ-14
Наук. кер. – доц. Маркович С.І.
6. Mатеріали для зміцнення деталей сільськогосподарської техніки.
Питькін Є. – ст. гр. ЗВ-12
Наук. кер. – доц. Василенко І.Ф.
7. Використання композиційних покриттів для зміцнення деталей
машин при відновленні.
Стьожка А. – ст. гр. ЗВ-12
Наук. кер. – доц. Василенко І.Ф.
85
8. Аналіз напружено-деформованого стану поршневих пальців ДВЗ.
Артеменко В. – ст. гр. АТ-14С
Наук. кер. – доц. Дубовик В.О.
9. Підвищення
корозійної
стійкості
вуглецевих
сталей
термодифузійним хромуванням.
Моргун Р. – ст. гр. ЗВ-13М
Наук. кер. – доц. Дубовик В.О.
10. Дослідження впливу параметрів випускних систем на ефективні
показники роботи ДВЗ.
Ковальов В. – ст. гр. АТ-14М
Наук. кер. – доц. Магопець С.О.
11. Особливості організації та підвищення ефективності робочих
процесів бензинових ДВЗ при використанні водо-метанольних
суспензій.
Шавкун О. – ст. гр. АТ-14М
Наук. кер. – доц. Магопець С.О.
12. Дослідження умов та режимів роботи автомобільних шин
вантажних автомобілів в дорожніх умовах.
Міщенко Р. – ст. гр. АТ-14М
Наук. кер. – доц. Капелюшний Ф.М.
13. Дослідження температурного стану гальмівної колодки і диска
під час гальмування легкового автомобіля.
Старілов М. – ст. гр. АТ-14М
Наук. кер. – доц. Бевз О.В.
14. Відновлення бронзових деталей сільськогосподарської техніки
електролітичними покриттями на основі міді.
Федченко А. – ст. гр. ЗВ-14М
Наук. кер. – проф. Солових Є.К.
15. Аналіз
ефективності
сучасних
методів
діагностування
автомобільних двигунів.
Майнич О. – ст. гр. АТ-14М
Наук. кер. – доц. Красота М.В.
16. Підвищення ефективності відновлення деталей типу "вал"
електромеханічною обробкою.
Федченко А. – ст. гр. ЗВ-14М
Наук. кер. – доц. Осін Р.А.
17. Аналіз ефективності існуючих методів відновлення деталей
типу "диск".
Богданов В. – ст. гр. АТ-14М
Наук. кер. – доц. Осін Р.А.
18. Організація ТО гальмівної системи легкових автомобілів.
Хименко О. – ст. гр. АТ-14С
Наук. кер. – проф. Аулін В.В.
19. Організація ТО кузовів легкових автомобілів.
Чимирис Р. – ст. гр. АТ-14С
Наук. кер. – доц. Голуб Д.В.
20. Організація ТО паливної апаратури легкових автомобілів.
Прозор В. – ст. гр. АТ-14С
Наук. кер. – проф. Аулін В.В.
21. Організація ТО електричних та електронних систем легкових
автомобілів.
Дзюра В. – ст. гр. АТ-14С
Наук. кер. – проф. Аулін В.В.
22. Організація ТО карданної передачі вантажних автомобілів.
Крамар Д. – ст. гр. АТ-14С
Наук. кер. – доц. Лисенко С.В.
23. Організація ТО гальмівної системи автобусів.
Бурлай Р. – ст. гр. АТ-14С
Наук. кер. – доц. Голуб Д.С.
24. Порівняльний аналіз стратегій технічного обслуговування і ремонту
вантажних автомобілів.
Головатий А. – ст. гр. АТ-13
Наук. кер. – проф. Аулін В.В.
25. Відновлення хрестовини карданної передачі наплавленням
в середовищі вуглекислого газу.
Вербицький С. – ст. гр. ЗВ-14С
Наук. кер. – доц. Лисенко С.В.
26. Відновлення пластмасових деталей кузовів легкових автомобілів
термозварюванням.
Єщенко А. – ст. гр. ЗВ-14С
Наук. кер. – доц. Лисенко С.В.
27. Відновлення первинного валу розподільної коробки вантажних
автомобілів.
Вітько О. – ст. гр. ЗВ-14С
Наук. кер. – проф. Черновол М.І.
28. Відновлення випускних клапанів дизелів вантажних автомобілів.
Хамцов Д. – ст. гр. ЗВ-14С
Наук. кер. – проф. Аулін В.В.
29. Розрахунок теплових полів процесів зварювання за допомогою
пакетів прикладних програм.
Яремчук І. – ст. гр. ЗВ-11
Наук. кер. – доц. Лисенко С.В.
30. Отримання покриттів при комбінованої лазерній обробці.
Моргун Р. – ст. гр. ЗВ-14М
Наук. кер. – проф. Мажейка О.Й.
86
87
31. Оцінка напружень при комбінованої лазерній обробці.
Шевела Д. – ст. гр. ЗВ-14М
Наук. кер. – проф. Мажейка О.Й.
32. Використання лазерної термодеформаційної обробки.
Федченко В. – ст. гр. АТ-11
Наук. кер. – проф. Мажейка О.Й.
33. Дослідження лазерного наплавлення деталей.
Вербицький О. – ст. гр. ЗВ-11
Наук. кер. – проф. Мажейка О.Й.
34. Використання водно-паливних сумішей у двигунах внутрішнього
згорання.
Мохнатюк В. – уч. 9 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода
Наук. кер. – Козяр В.В., вчитель фізики Златопільської гімназії
м. Новомиргорода
35. Зв'язок між стихійними лихами та виникненням соціальних
конфліктів.
Вітренко А. – ст. гр. АТ-12
Наук. кер. – викл. Мезенцева О.М.
36. Оцінка стану забезпечення мешканців м. Кіровограда захисними
спорудами цивільного захисту.
Кадук В. – ст. гр. АТ-12
Наук. кер. – викл. Мезенцева О.М.
37. Роль флокулянтів в процесі водоочистки.
Грищенко М. – ст. гр. БП 14-1ск
Наук. кер. – викл. Ковальчук Н.В.
38. Вплив сезонних коливань якості природних вод на роботу станції
водопідготовки.
Петрикович Н. – ст. гр. БП 14-1ск
Наук. кер. – викл. Ковальчук Н.В.
39. Шляхи удосконалення роботи каналізаційних очисних споруд
на підприємствах молочної промисловості.
Ірклієнко В. – ст. гр. БП 14-1ск
Наук. кер. – викл. Ковальчук Н.В.
СЕКЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДОРОЖНІХ МАШИН ТА БУДІВНИЦТВА
Голова – проф. Настоящий В.А.
Секретар – Ярощук І., ст. гр. БП 12
1. Дослідження напруженого стану залізобетонних конструкцій
за допомогою розрахункових комплексів на прикладі корпусу басейна.
Тихомірова Г. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. – проф. Настоящий В.А.
88
2. Підвищення міцностних характеристик корпусу трубного млина
на підставі використання гумової футерівки барабана.
Молодін Д. – маг. гр. МБ 14 -2М
Наук. кер. – проф. Настоящий В.А.
3. Використання матеріалознавчих методів для підвищення показників
валкових грохотів.
Злобін О. – маг. гр. МБ 14 -2С
Наук. кер. – проф. Настоящий В.А.
4. До питання адміністративно – територіального районування
вітрового навантаження України.
Балик М. – маг гр. БП 14 М
Наук. кер. – проф. Пашинський В.А.
5. Дослідження інноваційних методів освітлення приміщень природним
шляхом.
Лемента Є.– маг. гр. БП – 14М
Наук. кер. – доц. Карпушин С.О., доц. Скриннік І.О.
6. Дослідження методів зниження тепловитрат у сучасних будинках.
Іщенко Р. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. – проф. Пашинський В.А.
7. Підвищення теплових характеристик типових житлових будинків.
Матях А. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. – доц. Дарієнко В.В.
8. Моделювання роботи вузлів будівельних конструкцій в програмному
комплексі Nastran.
Табажа Ахмад – маг. гр. МБ 14М
Наук. кер. – доц. Дарієнко В.В.
9. Використання інноваційних методів гідроізоляції сучасних житлових
будинків.
Резніченко С. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. –доц. Карпушин С.О., доц. Скриннік І.О.
10. Дослідження та розрахунок теплозахисних характеристик вікон.
Фоменко І. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О.
11. Іноваційні енергоефективні технології в будівництві.
Лагоднюк Д. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. – доц. Карпушин С.О.
12. Закономірності впливу реологічних властивостей ґрунтів
на надійність фундаментів.
Ніколенко Д. – ст. гр. БП 13М
Наук. кер. – доц. Яцун Вол. Вас.
89
13. Особливості моделювання стержневих конструкцій в середовищі ПК
SCAD.
Таранець Е. – ст. гр. БП 13-2 СК
Наук. кер. – доц. Портнов Г.Д.
14. Територіальна мінливість параметрів ожеледно-вітрового
навантаження.
Баранцев Д., Буріко Я. – маг. гр. БП14М
Наук. кер. – проф. Пашинський В.А.
15. Запаси територіального районування вітрового навантаження
в ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи".
Балик М. – маг. гр. БП14М
Наук. кер. – проф. Пашинський В.А.
16. База даних для дослідження снігового навантаження.
Сторожук К. – маг. гр. БП14М
Наук. кер. – проф. Пашинський В.А.
17. Аналіз параметрів теплової надійності стін з вентильованими
фасадними системами.
Іщенко Р. – маг. гр. БП14М
Наук. кер. – проф. Пашинський В.А.
18. Ніздрюваті бетони як конструкційно-теплоізоляційний стіновий
матеріал.
Долованюк В. – маг. гр. БП14М
Наук. кер. – проф. Пашинський В.А.
19. Технологія влаштування наливних полімерних підлог.
Паламарчук А. – ст. гр. БП 14-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., Карпушин С.О.
20. Технологія будівництва каркасних будівель.
Тарасюк О. – ст. гр. БП 13-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., Дарієнко В.В.
21. Технологія будівництва будинків за допомогою не з'ємної опалубки.
Чугуй Ю. – ст. гр. БП 13-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., ст. викл. Аносова З.Б.
22. Пасивний будинок – інноваційне енергозберігаюче житло.
Якубовський О.– ст. гр. БП 13-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., ст. викл. Таран О.В.
23. Нові технології в будівництві "Каркасні будинки, канадська
технологія будівництва дерев'яних будинків".
Куліш О. – ст. гр. БП 13-1СК
Наук. кер. – Скриннік І.О., Яцун Вол. Вол.
24. Деконструктивізм – напрям сучасної архітектури.
Тютенко В. – ст. гр. БП 14-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., ст. викл. Таран О.В.
25. Сучасна архітектура в будівництві.
Максименко Р. – ст. гр. БП 14-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., ст. викл. Гуцало В.М.
26. Ксилоплитові підлоги в сучасному будівництві.
Дульський С. – ст. гр. БП 14-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., доц. Дарієнко В.В.
27. Використання сучасного матеріалу газобетону в будівництві.
Дульський С. – ст. гр. БП 14-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., ст. викл. Гуцало В.М.
28. Архітектурний стиль "Хайтен".
Сотник О.– ст. гр. БП 14-2СК
Наук. кер. – Скриннік І.О., Яцун Вол. Вол.
29. Утеплення фасадів будинків за допомогою сучасного утеплювача
пінополістиролу.
Артемошин О. – ст. гр. БП 14-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., Карпушин С.О.
30. Архітектура Кіровоградщини початок 20 ст.-кінець 19 ст.
Гавриленко С. – ст. гр. БП 14-2СК
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., ст. викл. Аносова З.Б.
31. Дослідження та розрахунок теплозахисних характеристик вікон.
Фоменко І. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О., Федотова М.О.
32. Бази метеорологічних даних для аналізу критеріїв теплової
надійності стін житлових будівель.
Каліч М., Федотова М. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. – доц. Скриннік І.О.
33. Удосконалення конструкцій вузлів примикань світлопрозорих
огороджуючих конструкцій в житлових і громадських будівлях.
Гаврилова В. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. – доц. Джирма С.О.
34. Аналіз роботи вузлів примикань світлопрозорих огороджувальних
конструкцій і встановлення місця розташування вікна в товщі стіни.
Гаврилова В. – маг. гр. БП 14 М
Наук. кер. – доц. Джирма С.О.
35. Прийоми та способи усунення ефекту "залипання" ковшових
робочих органів землерийних машин.
Харченко Д. – маг. гр. МБ 14М
Наук. кер. – доц. Карпушин С.О.
36. Моделювання процесу заповнення ґрунтом ковша скрепера.
Бобров О. – маг. гр. БП 14М
Наук. кер. – доц. Карпушин С.О.
90
91
37. Підвищення ефективності робочого обладнання типу "драглайн".
Начоса І. – маг. гр. МБ 14М
Наук. кер. – доц. Карпушин С.О.
38. Дослідження напруженого стану бетонної оболонки промислової
будівлі з метою відновлення оптимальних параметрів.
Карбан С. – маг. гр. МБ 14М
Наук. кер. – проф. Настоящий В.А.
39. Агдезія захисних покриттів для металевих конструкцій
Дмитриченко А. – ст. гр. БП 09-1П
Наук. кер. – викл. Сідей В.М.
40. Оцінка надійності цегляних стін житлових будівель.
Харитонов І.– ст. гр. ПБ 09- 1П
Наук. кер. – викл. Сідей В.М.
41. Аналіз доцільності використання скреперних автопотягів.
Кваша В. – ст. гр. МБ 14С
Наук. кер. – доц. Хачатурян С.Л.
42. Найпопулярніші види зварювання, їх розвиток, принципи
та застосування.
Ярощук І. – ст. гр. БП 12
Наук. кер. – доц. Тихий А.А.
СЕКЦІЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ
Голова – доц. Пукалов В.В.
Секретар – Соколов О., ст. гр. БП13
1. Покращення технологічних параметрів пристрою для пресування
металевих волокон.
Париська М. – ст. гр. БП13, Соловйов С. – ст. гр. БП13
Наук. кер. – доц. Пукалов В.В.
2. Вплив пружніх властивостей волокон на міцність волокнових
композиційних матеріалів.
Соколов О. – ст. гр. БП13, Середа М. – ст. гр. ІМ13
Наук. кер. – доц. Пукалов В.В.
3. Розвиток виробництва діамантових композиційних матеріалів.
Процик К. – ст. гр. БП13, Луценко Б. – ст. гр. БП13
Наук. кер. – доц. Пукалов В.В.
4. Методи отримання діамантів та діамантові композиційні матеріали.
Руденко О. – ст. гр. МБ13-1, Петров В. – ст. гр. ЗВ13
Наук. кер. – доц. Пукалов В.В.
92
5. Руйнуючі методи випробувань волокнових композиційних
матеріалів.
Головатий А. – ст. гр. АТ13, Цуркан В. – ст. гр. ІМ13
Наук. кер. – доц. Пукалов В.В.
6. Дослідження розподілу крутного моменту між концентричними
шарами матеріалу композиційних валів різних діаметрів.
Лемента Є. – ст. гр. БП14м, Кляцький В. – ст. гр. АТ14с
Наук. кер. – доц. Чайковський О.Б.
7. Особливості розрахунку балок при нелінійному згині.
Сторожук К. – ст. гр. БП14м
Наук. кер. – доц. Чайковський О.Б.
8. Розрахунки балок при згині навантаженням, пропорційним прогину.
Богданов В. – ст. гр. АТ14м, Дмитренко О. – ст. гр. АТ14м
Наук. кер. – доц. Чайковський О.Б.
9. Аналіз напружено-деформованого стану покриттів.
Лалак С. – ст. гр. АТ14ск
Наук. кер. – проф. Златопольський Ф.Й.
10. Основні напрямки розвитку поверхневого зміцнення деталей
машин.
Будулатій А. –ст. гр. МБ(МВ)14ск
Наук. кер. – ст. викл. Довжук С.О.
11. Тенденції розвитку поверхневого зміцнення зубчастих коліс.
Саганський М. – ст. гр. АТ14ск
Наук. кер. – ст. викл. Довжук С.О.
12. Дослідження втрат у підшипниках кочення.
Кадук В. – ст. гр. АТ12
Наук. кер. – викл. Гончаренко М.В.
13. Пасивні способи усунення незрівноваженості твердими тілами
обертових тіл в ізольованих і неізольованих системах.
Рибак І. – ст. гр. СІ 13
Наук. кер. – ст. викл. Пирогов В.В.
14. Застосування електродинамічної аналогії для складання рівнянь
електричних контурів з багатьма степенями вільності.
Мороз А. – ст. гр. СІ13
Наук. кер. – ст. викл. Пирогов В.В.
15. Синтез напрямних механізмів.
Полюхович А. – ст. гр. ПМ14-2ск
Наук. кер. – ст. викл. Хіоні В.З.
16. Аналітичне дослідження кінематики механізмів методами
перетворення координат.
Чмихун Р. – ст. гр. ПМ14ск
Наук. кер. – ст. викл. Хіоні В.З.
93
17. Якісні характеристики законів руху вихідної ланки кулачкових
механізмів.
Повалій С. – ст. гр. ПМ14-1ск
Наук. кер. – ст. викл. Хіоні В.З.
18. Дослідження розміщення добрив на заданій глибині.
Логвиненко О. – ст. гр. МБ14ск
Наук. кер. – доц. Невдаха Ю. А.
19. Аналіз очищення зернового вороху від крупних домішок
с/г машинами.
Бородін О. – ст. гр. МБ14ск
Наук. кер. – доц. Невдаха Ю.А.
20. Зменшення ступеня ущільнення ґрунтових глиб під час обробітку
двохярусним розпушувачем.
Шинкаренко О. – ст. гр. МБ12–1
Наук. кер. – доц. Невдаха Ю.А.
21. Методи відновлення посадкових отворів корпусних деталей.
Юрін Д. – ст. гр. МБ14ск
Наук. кер. – доц. Невдаха Ю.А.
22. Підвищення якості приготування кормосуміші на фермах для ВРХ.
Самборська Г. – ст. гр. МБ12-1
Наук. кер. – доц. Невдаха Ю.А.
23. Метод малого параметру в наближеному інтегруванні звичайних
диференціальних рівнянь.
Париська М., Процик К. – ст. гр. БП13
Наук. кер. – проф. Філімоніхін Г.Б.
24. Особливості руху ізольованих механічних систем, до складу яких
входить обертове несуче тіло.
Луценко Б., Слонь Д. – ст. гр. БП13
Наук. кер. – проф. Філімоніхін Г.Б.
25. Пасивні автобалансири для автоматичного зрівноваження роторів.
Липченко В., Бевз М. – ст. гр. ПМ13
Наук. кер. – проф. Філімоніхін Г.Б.
СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
Голова – доц. Підгаєцький М.М.
Секретар – ас. Щербина К.К.
1. Показники оцінки якості використання роботизованих технологічних
комплексів у виробництві.
Дигас О. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14С
Наук. кер. – проф. Павленко І.І.
94
2. Дослідження динамічної якості конструкцій промислових роботів.
Смірнов А. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – проф. Павленко І.І.
3. Модульний метод створення гідравлічних машин шестеренного
типу.
Кіріченко І. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – доц. Підгаєцький М.М.
4. Параметричний
метод
створення
гідравлічних
машин
шестеренного типу.
Молодцова Д. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – доц. Підгаєцький М.М.
5. Дослідження конструктивних виконань шліфувального круга
з увігнутим профілем та розробка його оптимального варіанту.
Кіріченко І. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – доц. Скібінський О.І.
6. Дослідження впливу частоти обертання статора та швидкості
зворотно – поступальних рухів інструменту на колову подачу.
Кіріченко І. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – доц. Скібінський О.І.
7. Удосконалення
інтернет
ресурсу
по
інформаційному
забезпеченню студентів кафедри "Технології машинобудування".
Середа М. – ст. гр. ІМ(ТМ)-13
Наук. кер. – доц. Годунко М.О.
8. Розробка діючої моделі промислового робота для механічної
обробки деталей.
Рига О. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14СК
Наук. кер. – доц. Годунко М.О.
9. Обгрунтування конструктивних параметрів широкоуніверсальних
захватних пристроїв.
Заліпський О.– ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – доц. Годунко М.О.
10. Функціонування кульково-клинового хону в умовах перехідного
процесу при обробці отворів малого та середнього діаметру деталей
гідравлічних машин.
Шарікова А. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – ас. Щербина К.К.
11. Дослідження впливу кута нахилу алмазно-абразивного бруска
на якість оброблюваної поверхні в процесі хонінгування переривчатих
отворів.
Шиєнко М. – ст. гр. ІМ(ТМ)-13СК
Наук. кер. – ас. Щербина К.К.
95
12. Дослідження конструктивних параметрів адаптивного захватного
пристрою.
Шматько С. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – доц. Мажара В.А.
13. Модульний принцип будови двозахватних промислових роботів.
Рябокінь М. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14С
Наук. кер. – доц. Мажара В.А.
14. Підвищення ефективності обробки ущільнюючих канавок
в отворах корпусної деталі на основі використання високошвидкісного
фрезерування.
Попова І. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14С
Наук. кер. – викл. Сторожук М.О.
15. Аналіз сучасного обладнання для високошвидкісної обробки
деталі картер.
Строцький П. – ст. гр. ІМ(ТМ)-11
Наук. кер. – викл. Сторожук М.О.
16. Дослідження процесу утворення шорсткості при шліфуванні
гладких циліндричних поверхонь.
Саган І. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14С
Наук. кер. – доц. Артюхов А.М.
17. Підвищення точності обробки шліцьових поверхонь деталей
шестеренних насосів.
Молодцова Д. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – доц. Артюхов А.М.
18. Розширення просторових можливостей виконавчого органа
верстата з МПС.
Новікова Т. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14СК
Наук. кер. – викл. Вахніченко Д.В.
19. Дослідження геометричних параметрів штанг змінної довжини
верстата-гексапода при виконанні просторових рухів.
Горбаньов А. – ст. гр. ІМ(ТМ)-14М
Наук. кер. – викл. Вахніченко Д.В.
СЕКЦІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ
Голова секції – проф. Боков В.М.
Секретар – Харабара К., ст. гр. ІМ 14М-4
1. Вплив природно-соціальних небезпек на людину.
Соколов О. – ст. гр. БП-13
Наук. кер. – доц. Попова М.І.
96
2. Антропогені канцерогени - небезпечний фактор життєдіяльності
людини.
Філімоніхін І. – ст. гр. КІ-13
Наук. кер. – доц. Попова М.І.
3. Отримання матриць для брикетування способом РОД.
Дубінін С. – ст. гр. ІМ14М-4
Наук. кер. – доц. Сіса О.Ф.
4. Вплив технологічного зазору на якість розділового штампування.
Сащенко І. – ст. гр. ІМ14С-4
Наук. кер. – ст.викл. Мірзак В.Я.
5. Технологія виготовлення штампів суміщеної дії способом РОД.
Касапенко І. – ст. гр. ІМ14М-4
Наук. кер. – доц. Шмельов В.М.
6. Електродугове фрезерування.
Харабара К. – ст. гр. ІМ14М-4
Наук. кер. – проф. Боков В.М.
7. Електрична дуга як джерело тепла для обробки металів.
Пархоменко А. – ст. гр. ІМ14М-4
Наук. кер. – проф. Носуленко В.І.
СЕКЦІЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Голова – ст. викл. Конончук С.В.
Секретар – Гайдашук А., ст. гр. ІМ(ОЛ)-12
1. Термодинамічні характеристики металургійних реакцій Бесемерівського
процесу.
Гайдашук А. – ст. гр. ІМ(ОЛ)-12
Наук. кер. – ст. викл. Конончук С.В.
2. Проблеми екології в ливарному виробництві.
Пихтін В. – ст. гр. ІМ(ОЛ)-14ск
Наук. кер. – ст. викл. Конончук С.В.
3. Термодинамічні характеристики безкисневого газогенераторного
процесу.
Логвінов О. – ст. гр. ІМ(ОЛ)-12
Наук. кер. – ст. викл. Конончук С.В.
4. Конструкція та принцип роботи безкисневого газогенератора.
Якименко І. – ст. гр. ІМ(ОЛ)-14М
Наук. кер. – ст. викл. Конончук С.В.
97
5. Залежність термодинамічних характеристик сплавів від їх хімічного
складу і температури.
Віхтоденко А. – ст. гр. ІМ(ОЛ)-14М
Наук. кер. – ст. викл. Конончук С.В.
6. Прогресивні енергозберігаючі методи виготовлення відливків
із алюмінієвих сплавів.
Михайленко С. – ст. гр. ІМ-14С
Наук. кер. – доц. Скрипник О.В.
7. Тепловий насос – підвищувальний термотрансформатор.
Грон С. – ст. гр. ПМ-14ск-1
Наук. кер. – викл. Босий М.В.
8. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання.
Фетісов В. – ст. гр. ПМ-12
Наук. кер. – викл. Босий М.В.
9. Вивчення питання зменшення вмісту хрому в зносостійких чавунах
для виливків ударно-абразивної групи.
Бейгул М. – ст. гр. ІМ(ОЛ)-14ск
Наук. кер. – доц. Ломакін В.М.
10. Чисельне дослідження на ЕОМ кінетики кристалізації чавунних
виливків циліндричної форми в кокілі.
Пинзарь С. – ст. гр. ІМ(ОЛ)-14ск
Наук. кер. – доц. Ломакін В.М.
11. Шляхи вирішення проблем кокільного лиття
Галайко Д. –ст. гр. ІМ(ОЛ)-13ск
Наук. кер. – ст. викл. Засінець Г.М.
СЕКЦІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Голова – доц. Галико А.В.
Секретар – Добровольський Д., ст. гр. ЗВ-12
1. Відновлення спрацьованих деталей вібраційним деформуванням.
Добровольський Д. – ст. гр. ЗВ-12
Наук. кер. – доц. Галико А.В.
2. Конструкційні композиційні керамічні матеріали.
Кінчишвілі М. – ст. гр. ЗВ-12
Наук. кер. – доц. Галико А.В.
3. Підвищення міцності сталей термомеханічною обробкою.
Мірний В. – ст. гр. ЗВ-12
Наук. кер. – доц. Галико А.В.
98
4. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських
та дорожніх машин.
Радченко Б. – ст. гр. ЗВ-12
Наук. кер. – доц. Галико А.В.
5. Перспективи добування сланцевого газу на Кіровоградщині.
Апостолов А. – ст. гр. ЕМ-11
Наук. кер. – проф. Кропівний В.М.
6. Роль стандартизації у підвищенні якості продукції.
Лісовська С. – ст. гр. ДІ-12
Наук. кер. – доц. Кропівна А.В.
7. Обгрунтування екстремальних змін твердості при відпусканні деяких
інструментальних сталей.
Тіхонов А. – ст. гр. МБ-13
Наук. кер. – ст. викл. Кузик О.В.
8. Порівняльний аналіз способів виробництва сталі з технікоекономічної точки зору.
Гайдук В., Вінниченко В. – ст. гр. УП-14
Наук. кер. – ст. викл. Кузик О.В.
9. Економічна доцільність застосування порошкової металургії.
Акімова С. – ст. гр. МЕ-14
Наук. кер. – ст. викл. Кузик О.В.
10. Адаптивність підприємств при випуску нової продукції в ринковиї
умовах.
Гонець В., Дяченко О. – ст. гр. ЕП-14
Наук. кер. – ст.викл. Кузик О.В.
11. Вплив постійних домішок на механічні властивості сталей.
Бондар М. – ст. гр. АТ-13
Наук. кер. – ст.викл. Кузик О.В.
12.
Особливості
технології
виробництва
силікатної
цегли
на Світловодському заводі силікатних виробів з використанням силосу
СМ-152 та автоклаву.
Владика М. – ст. гр. ЕО-11
Наук. кер. – викл. Молокост Л.А.
13. Технологія виробництва соняшникової олії на підприємстві
ЗАТ «Сонола» та особливості будови і принцип роботи сепаратора
ПДП-10.
Косогой А. – ст. гр. ЕО-11
Наук. кер. – викл. Молокост Л.А.
14. Особливості технології виготовлення хлібобулочних виробів
з пшеничного борошна на ТОВ «Кіровоградхліб».
Шанцов О. – ст. гр. ЕО-11
Наук. кер. – викл. Молокост Л.А.
99
15. Технологія виготовлення кефіру резервуарним способом
з використанням резервуару для сквашування, охолоджування
і дозрівання кисломолочних напоїв.
Завалко М.Ю. – ст. гр. ЕО-11
Наук. кер. – викл. Молокост Л.А.
Привод подачі для силових вузлів агрегатних верстатів.
Півень О. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Ткаченко М.В.
2. Комплексна обробка картера заднього моста на спеціальному
обладнанні.
Мандат А. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Ткаченко М.В.
3. Новий метод формоутворення зовнішньої різі методом пластичної
деформації.
Медушівський Є. – ст. гр. МБ(МВ)-14СК
Наук. кер. – ст. викл. Ткаченко М.В.
4. Прогресивний метод стругання поверхонь.
Соколов І. – ст. гр. МБ(МВ)-13СК
Наук. кер. – ст. викл. Ткаченко М.В.
5. Розробка комплекту уніфікованих вузлів верстатів паралельної
структури.
Вербенко В. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – проф. Кириченко А.М., доц. Ситник О.О.
6. Розробка
модульного
інструментального
забезпечення
для сучасних горизонтальних обробних центрів.
Дерев’янко С. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – доц. Лисенко О.В.
7. Проект роботизованого сортувального модуля з маніпулятором
паралельної структури.
Кустов В. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – проф. Кириченко А.М.
8. Проект багатокоординатного фрезерного верстата на основі
механізму паралельної структури з ланками змінної довжини.
Куксенко В. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – проф. Кириченко А.М.
9. Розробка конструкції і технології виготовлення протяжного
інструменту для деформуючого протягування отворів діаметром
100-140 мм.
Макогон С. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – доц. Надєїн В.С., здоб. Єрьомін П.М.
10. Проект трьохкоординатного фрезерного верстата з механізмом
паралельної структури “триглайд”.
Муленко П. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – проф. Кириченко А.М.
11. Модернізація токарного верстата з ЧПУ механізмом з коловою
траєкторією руху різця.
Петров Є. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – доц. Гречка А.І., ас. Попова О.І.
12. Розробка конструкції комбінованого протяжного інструменту
для обробки глибоких переривчастих отворів.
Петров О. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – доц. Ситник О.О., здоб. Єрьомін П. М.
13. Модернізація універсального вертикально-фрезерного верстата
з метою підвищення продуктивності.
Сташкевич Д. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – доц. Лисенко О.В.
14. Результати розситування по фракціям гранатового концентрату
Заваллівського родовища для застосування в процесі гідроабразивної
обробки металів.
Ковальчук А. – ст. гр. МБ(МВ)-12
Наук. кер. – доц. Ковришкін М.О.
15. Модернізація приводу головного руху багатоопераційного
верстата планетарним механізмом.
Темченко Б. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – доц. Гречка А.І., ас. Попова О.І.
16. Проект мультиплікатора з розробкою різального інструменту
і оснащення для виготовлення блоку шестерен.
Шишацький Я. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – ас. Попова О.І.
17. Розробка компоновки та основних вузлів трьохкоординатного
фрезерного верстата з комбінованою кінематичною структурою.
Шевченко В. – ст. гр. МБ(МВ)-14С
Наук. кер. – проф. Кириченко А.М., доц. Ситник О.О.
18. Проект модернізації багатоопераційного фрезерного верстата
з метою підвищення продуктивності.
Дорошенко Є. – ст. гр. МБ(МВ)-14СЗ
Наук. кер. – проф. Кириченко А.М., доц. Ситник О.О.
100
101
СЕКЦІЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ТА СИСТЕМ
Голова секції – проф. Кириченко А.М.
Секретар – Фролова В., ст. гр. МБ(МВ)-14М
1.
19. Розробка приводу подачі вертикального столу обробного центра
з ЧПУ.
Зімін Д. – ст. гр. МБ(МВ)-14СЗ
Наук. кер. – доц. Ситник О.О., доц. Гречка А.І.
20. Розробка механізму подачі свердлувально-фрезерного обробного
модуля з ЧПУ.
Конденко В. – ст. гр. МБ(МВ)-14СЗ
Наук. кер. – доц. Ситник О.О., доц. Гречка А.І.
21. Перспективи використання механізмів паралельної структури у
3D принтерах.
Фролова В. – ст. гр. МБ(МВ)-14М
Наук. кер. – проф. Кириченко А.М.
22. Підвищення якості обробки при точінні.
Криворучко О. – ст. гр. МБ(МВ)-14М
Наук. кер. – доц. Лисенко О. В.
23. Покращення динамічних характеристик верстатної системи.
Бублик Д. – ст. гр. МБ(МВ)-14М
Наук. кер. – доц. Лисенко О. В.
24. Підвищення характеристик швидкодії промислових роботів.
Гаврилюк А. – ст. гр. МБ(МВ)-14М
Наук. кер. – проф. Кириченко А.М.
25. Перспективи використання механізмів комбінованої кінематичної
структури у верстатному обладнанні.
Гетьманець О. – ст. гр. МБ(МВ)-14М
Наук. кер. – проф. Кириченко А.М.
26. Синтез структурно-модульної будови верстатів з паралельною
кінематикою.
Левандовський О. – ст. гр. МБ(МВ)-14М
Наук. кер. – ст. викл. Валявський І. А.
27. Синтез механізму паралельної структури для переміщення
фрезерної головки поздовжньо-фрезерного верстата.
Шапошник Л. – ст. гр. МБ(МВ)-14М
Наук. кер. – доц. Гречка А.І.
28. Підвищення вихідних характеристик верстатів паралельної
структури.
Дубівка С. – ст. гр. МБ(МВ)-14М
Наук. кер. – доц. Гречка А. І.
29. Метод непрямого визначення геометричних параметрів верстата
паралельної структури.
Торчілов О. – ст. гр. МБ(МВ)-14М
Наук. кер. – доц. Гречка А. І.
102
30. Підвищення жорсткості верстата паралельної структури з ланками
змінної довжини.
Каретин О. – ст. гр. МБ(МВ)-14МЗ
Наук. кер. – доц. Гречка А. І.
СЕКЦІЯ АВТОМАТИКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Голова комісії – доц. Єніна І.І.
Секретар –Костенко А., ст. гр. СІ-12
1. Особливості застосування та керування безпілотним апаратом
типу літак.
Молодовська Г. – ст. гр. КС-14М
Наук. кер. – проф. Осадчий С.І.
2. Особливості застосування та керування безпілотним апаратом
типу квадролет.
Іванова А. – ст. гр. КС-14М
Наук. кер. – проф. Осадчий С.І.
3. Дослідження датчика наявності молока пристрою автоматичного
управління процесом машинного доїння.
Бенчарська О. – ст. гр. ЕС-14М
Наук. кер. – доц. Версаль В.О.
4.
Дослідження
каналу
вимірювання
температури
молока
автоматичного пристрою для діагностики захворювання корів.
Голуб І. – ст. гр. ЕС-14М
Наук. кер. – доц. Версаль В.О.
5. Обгунтування алгоритму функціювання системи автоматичного
управління процесом виведення молока.
Леонтюк М. – ст. гр. ЕС-14М
Наук. кер. – доц. Версаль В.О.
6. Дослідження об’єкта керування системи автоматичного управління
мікрокліматом фруктосховища.
Димура О. – ст. гр. ЕС-14М
Наук. кер. – доц. Версаль В.О.
7. Дослідження об’єкта керування системи автоматичного управління
агрегатом АВМ.
Бреус О. – ст. гр. ЕС-14М
Наук. кер. – доц. Версаль В.О.
8. Автоматизація технологічного процесу вистоювання заготівок з тіста.
Івахненко Є. – ст. гр. ЕС-14С
Наук. кер. – доц. Версаль В.О.
103
9. Автоматизація технологічного процесу випічки хліба.
Розіченко Є. – ст. гр. ЕС-14С
Наук. кер. – доц. Версаль В.О.
10. Автоматизація технологічного процесу кормління рідкими кормами.
Мартишко П. – ст. гр. ЕА-091П
Наук. кер. – доц. Версаль В.О.
11. Автоматизація технологічного процесу очищення насіння.
Пархоменко О. – ст. гр. ЕА-091П
Наук. кер. – доц. Версаль В.О.
12. Перспективи використання відновлюваних джерел енергії
в енергетичній галузі України.
Попок А. – ст. гр. СІ 13ск
Наук. кер. – доц. Жесан Р. В., доц. Голик О. П.
13. Шляхи енергозбереження у комунально-побутовому господарстві.
Попок А. – ст. гр. СІ 13ск
Наук. кер. – доц. Жесан Р.В., доц. Голик О.П.
14. Електротехнологічна очистка стічних вод.
Мєшкова М. – ст. гр. КС 14М
Наук. кер. – доц. Голик О.П., доц. Жесан Р.В.
15. Автоматизація процесу кондиціонування повітря при вентиляції
промислового приміщення.
Уманчук П. – ст. гр. ЕС -14 С
Наук. кер.– доц. Сербул О.М., доц. Єніна І.І.
16.
Розробка
системи
стабілізації
температурного
режиму
в технологічному процесі зберігання зерна.
Третяк Д. – ст. гр. ЕС -14 С
Наук. кер.– доц. Сербул О.М., доц. Єніна І.І.
17. Розробка системи управління процесом виробництва полімерних
трубчастих виробів.
Федорчук В. – ст. гр. КС -14 С
Наук. кер.– доц. Єніна І.І., доц. Плєшков С.П.
18. Розробка системи керування механізмом підйому мостового крана
вантажопідйомністю 16 тон.
Скринник І. – ст. гр. КС -14 С
Наук. кер.– доц. Єніна І.І., доц. Плєшков С.П.
19. Мікропроцесорна система контролю параметрів роботи
автомобільного двигуна.
Литовка О. – ст. гр. КС -14 С
Наук. кер. – доц. Плєшков С.П., доц Єніна І.І.
20. Аналіз та дослідження технології травлення фольги.
Коренюк В. – ст. гр. КС -14М
Наук. кер. – доц. Єніна І.І.
21. Система керування випарної установки багатофункціонального
призначення.
Чорний Д. – ст. гр. КР -14 С
Наук. кер. – проф. Віхрова Л.Г, доц. Мірошніченко М.С.
22.
Автоматизована
система
управління
двоступінчатих
випарювально-паракомпресійних охолоджувачів.
Новобранець О. – ст. гр. КС -14 С
Наук. кер. – проф. Віхрова Л.Г, доц. Мірошніченко М.С.
23. Розробка автоматизованої системи управління процесом лиття
пластмаси під тиском.
Скрипка Б. – ст. гр. КС-14С
Наук. кер. – доц. Трушаков Д.В.
24. Автоматизація технологічних процесів водопостачання.
Тацієнко Д. – ст. гр. ЕС-14С
Наук. кер. – доц. Трушаков Д.В.
25.
Автоматизована
система
керування
обертовою
піччю
для випалювання вапняку.
Дудченко Д. – ст. гр. КС-14С
Наук. кер. – доц. Мацуй А.М.
26. Система автоматичного керування рухом комбайна в умовах зміни
завантаження хлібною масою.
Мітленко С. – ст. гр. КС-14С
Наук. кер. – доц. Сербул А.М.
27. Автоматизована система курування технологічним процесом
дроблення щебеню.
Сліпченко І. – ст. гр. КС-14С
Наук. кер. – доц. Ткаченко Р.П.
28. Технологічні схеми виготовлення порошкового дроту для
по зачіпної обробки.
Стрілець М. – ст. гр. КС-14С
Наук. кер. – доц. Ткаченко Р.П.
29. Моніторинг в задачах керування технологічними процесами
в агропромисловому комплексі.
Шаповалов Ю. – ст. гр. СІ-14
Наук. кер. – доц. Ткаченко Р.П.
30. Розробка та дослідження програмного забезпечення підсистеми
технологічного моніторингу.
Серебровський А. – ст. гр. СІ-14
Наук. кер. – доц. Ткаченко Р.П.
31. Алгоритми обробки вхідної-вихідної інформації з використанням
новітніх комп’ютерних технологій.
Коваленко І. – ст. гр. СІ-14
Наук. кер. – доц. Ткаченко Р.П.
104
105
32. Розробка та дослідження методики створення Veb – сторінок.
Тороп Т. – ст. гр. СІ-12
Наук. кер. – доц. Трушаков Д.В.
33. Опис схеми автоматизації зберігання овочевої продукції
з обґрунтуванням вибору приладів та технічних засобів.
Бек О. – ст. гр. СІ-14
Наук. кер. – ас. Кісельова Л.О.
34. Особливості виробництва та збереження борошна.
Каушан М. – ст. гр. СІ-14
Наук. кер. – ас. Кісельова Л.О.
35. Інтелектуальні системи автоматизованого управління на базі
мінікомп'ютера Raspberry Pi - аналіз, принцип функціонування
та можливості використання.
Куций М., Шимко Д. – ст. гр. СІ-14
Наук. кер. – доц. Рибакова Л.В.
36. Розробка нечіткого регулятора завантаження подрібнювального
агрегату.
Ткаченко О. – ст. гр. КР-14М
Наук. кер. – доц. Мацуй А.М.
37. Регулювання гранулометричного складу зливу гідроциклона.
Волошин О. – ст. гр. КР-14М
Наук. кер. – доц. Мацуй А.М.
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Голова секції – доц. Свірідов А.П.
Секретар – Стець І., ст. гр. ЕНМ-13
1. Математичні моделі ліній в розрахунках режимів.
Стець І. – ст. гр. ЕНМ-13
Наук. кер. – доц. Свірідов А.П.
2. Дослідження режимів компенсуючих та набудованих ліній
електропередач.
Сідорчук О. – ст. гр. ЕЕ-13
Наук. кер. – доц. Свірідов А.П.
3. Визначення
місць
пошкоджень
на
повітряних
лініях
електропередач з відгалуженнями.
Орєшков Є. – ст. гр. ЕЕ-14м
Наук. кер. – доц. Котиш А.І.
106
4. Джерела електричної енергії на основі термоелектричних модулів.
Бойчук А. – ст. гр. ЕЕ-14м
Наук. кер. – доц. Котиш А.І.
5. Комп’ютерне моделювання втрат у магнітопроводах трифазних
силових трансформаторів.
Каплаухий Є. – ст. гр. ЕЕ-14с
Наук. кер. – доц. Козловський О.А.
6. Комп’ютерне моделювання теплового режиму промислових
будівель із врахуванням рози вітрів.
Мірончук А. – ст. гр. ЕЕ-11
Наук. кер. – доц. Козловський О.А.
7. Дослідження
ефективності
роботи
насосних
агрегатів
з регульованим електроприводом.
Ставицький С. – ст. гр. ЕЕ-14м
Наук. кер. – доц. Гарасьова Н.Ю.
8. Аналіз використання частотних перетворювачів в дуттєвих
вентиляторах та димососах.
Мінченко М. – ст. гр. ЕЕ-14м
Наук. кер. – доц. Гарасьова Н.Ю.
9. Закони регулювання конденсаторних установок на підстанціях
10/0,4 кВ.
Ніщеменко Є. – ст. гр. ЕЕ-14м
Наук. кер. – доц. Переверзєв І.О.
10. Порівняльний аналіз методів контролю якості опор ЛЕП.
Козлов І. – ст. гр. ЕЕ-14м
Наук. кер. – доц. Серебренніков С.В.
11. Підвищення енергоефективності підрозділів КНТУ.
Групський Д. – ст. гр. ЕЕ-14м
Наук. кер. – доц. Серебренніков С.В.
12. Визначення місця обриву фази на основі значень параметрів
аварійного режиму.
Демченко М. – ст. гр. ЕЕ-14м
Наук. кер. – доц. Переверзєв І.О.
13. Дослідження несиметричних режимів електричних мереж.
Архіпенко О. – ст. гр. ЕЕ-14МБ
Наук. кер. – доц. Свірідов А.П.
107
СЕКЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
Голова секції – доц. Кравченко В.І.
Секретар – асп. Микитюк О.О.
1. Альтернативні суміші для виготовлення паливних пелет з відходів
рослинного походження.
Харченко К. – ст. гр. ЕНМ-12
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., доц. Кравченко В.І.
2. Вплив технології попередньої обробки твердих відходів рослинного
походження на якість паливних пелет.
Краснюк О. – ст. гр. ЕО-14м, Щукіна М.– ст. гр. ЕНМ-12
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., доц. Кравченко В.І.,
доц. Медведєва О.В.
3. Енергоефективність використання альтернативних твердих біопалив
в теплотехнологічних печах.
Коваленко О. – ст. гр. ЕНМ-14м
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., доц. Кравченко В.І.
4. Особливості використання твердих біопалив в когенераційних
установках.
Воскобійник С. – ст. гр. ЕЕ-14м
Наук. кер. – доц. Кравченко В.І.
5. Вплив електричного поля на процес заморожування води
в льодогенераторі.
Микитюк А. – ст. гр. ЕЕ-12
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., ас. Кубкін М.В.
6. Аналіз теплових методів відновлення сипкості заморожених сипучих
вантажів.
Тищук Д.– ст. гр. ЕЕ-14М
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., ас. Кубкін М.В.
7. Залежність теплофізичних характеристик осередку грунтового
теплоакумулятора від вологості.
Жосан Т., Єрух О. – ст. гр. ЕЕ-13
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., доц. Кравченко В.І.
8. Конструктивні
рішення
анаеробних
реакторів
біогазових
енергетичних установок.
Носков А. – ст. гр. ЕНМ- 14м
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., асп. Мартиненко В.В.
9. Утилізація
пружної
енергії
стиснутого
природного
газу
для виробництва електроенергії та холоду.
Коваленко О. – ст. гр. ЕНМ-14м
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., викл. Босий М.В.
108
10. Система
комплексного
енергопостачання
з
грунтовим
теплоакумулятором.
Сідорук О. – ст. гр. ЕЕ-13
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., ас. Солдатенко В.П.
11. Двигуни Стірлінга для систем комплексного енергопостачання.
Стець І. – ст. гр. ЕЕ-13
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., доц. Кравченко В.І.
12. Біопаливна когенераційна установка з двигуном Стірлінга.
Костюк К. – ст. гр. ЕЕ-13
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., доц. Кравченко В.І.
13. Методика вимірювання летких, що виділяються при піролізі пелет
з твердих біовідходів.
Краснюк О. – ст. гр. ЕО-14м
Наук. кер. – доц. Кравченко В.І., доц. Медведєва О.В.
14. Спосіб сумісного добування метану та прісної води при розробці
субаквальних покладів газогідратів.
Шепель О. – ст. гр. ЕЕ-14
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., доц. Личук М.В.
15. Розробка системи водопостачання з використанням біокерамічних
матеріалів.
Пащенко Є. – уч. 11 класу ліцею інформаційних технологій м. Олександрія
Наук. кер. – доц. Амосов В.В., кафедра СГМ КНТУ, Камінський
С.А., директор департаменту інноваційних впроваджень ТОВ
“ПромКонверсія”, Піскова С.В., завідувач науково-методичним
відділом
Будинку
дитячої
та
юнацької
творчості
Олександрійської міської ради
16. Отримання електроенергії з атмосфери.
Кругляк С. – уч. 10 класу ліцею інформаційних технологій м. Олександрія
Наук. кер. – Камінський С.А., директор департаменту
інноваційних впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В.,
завідувач науково-методичним відділом Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради
17. Іонізоване середовище – джерело безкоштовної електроенергії.
Пуляєва А. – уч. 10 класу Кіровоградського обласного навчальновиховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)
м. Олександрія
Наук. кер. – Камінський С.А., директор департаменту
інноваційних впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В.,
завідувач науково-методичним відділом Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради
109
18. Електролітичний 3D принтер.
Самсонов Д. – уч. 11 класу НВК “Олександрійський колегіум –
спеціалізована школа”
Наук. кер. – доц. Сіріков О.І. кафедра ЕТС та ЕМ КНТУ КНТУ,
Камінський С.А., директор департаменту інноваційних
впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В., завідувач
науково-методичним відділом Будинку дитячої та юнацької
творчості Олександрійської міської ради
19. Теплопостачання споживачів за рахунок використання теплових
насосів.
Чижик Є. – уч. 10 класу ліцею інформаційних технологій м.Олександрія
Наук. кер. – проф. Клименко В.В., кафедра ЕТС та ЕМ КНТУ,
Камінський С.А, директор департаменту інноваційних
впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В., завідувач
науково-методичним відділом Будинку дитячої та юнацької
творчості Олександрійської міської ради
20. Утеплення будинків за новітніми технологіями.
Мотайло А. – уч. 11 класу Олександрійського державнополітехнічного коледжу
Наук. кер. – Камінський С.А., директор департаменту
інноваційних впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В.,
завідувач науково-методичним відділом Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради
21. Аеродинамічна труба для видобутку електричного струму.
Кисленко Т. – уч. 10 класу Кіровоградського обласного навчальновиховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)
м. Олександрія
Наук. кер. – Камінський С.А., директор департаменту
інноваційних впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В.,
завідувач науково-методичним відділом Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради
22. Пристрій для заощадження та нагріву води.
Садівська Д. – уч. 10 класу ліцею інформаційних технологій м.Олександрія
Наук. кер. – Камінський С.А., директор департаменту
інноваційних впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В.,
завідувач науково-методичним відділом Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради
23. Збір, накопичення та використання природної енергії для обігріву
житлових будинків та соціальних споруд.
Цуркан Д. – уч. 10 класу НВК “Олександрійський колегіум –
спеціалізована школа”
Наук. кер. – Камінський С.А., директор департаменту
інноваційних впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В.,
завідувач науково-методичним відділом Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради
24. Персональний транспортний засіб з використанням моносфери.
Бовдур А. – уч. 9 класу ліцею інформаційних технологій
м.Олександрія
Наук. кер. – Камінський С.А., директор департаменту
інноваційних впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В.,
завідувач науково-методичним відділом Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради
25. Електромобіль майбутнього.
Величко Є. – уч. 8 класу НВК “Олександрійський колегіум –
спеціалізована школа”
Наук. кер. – Камінський С.А., директор департаменту
інноваційних впроваджень ТОВ “ПромКонверсія”, Піскова С.В.,
завідувач науково-методичним відділом Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради
110
111
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Голова секції – доц. Лопатенко С.В.
Секретар – Жосан Т., ст. гр. ЕЕ-13
1. Безпровідна передача енергії.
Жосан Т. – ст. гр. ЕЕ-13
Наук. кер. – доц. Лопатенко С.В.
2. Енергетика України.
Руденко О., Небога А. – ст. гр. МБ-13
Наук. кер. – доц. Гайдукова С.М.
3. Методи розрахунку лінійних електричних кіл.
Загородний А. – ст. гр. ІВ-13
Носовський В. – ст. гр. ІМ-13
Наук. кер. – ст. викл. Ласун С.П.
4. Відкриття і застосування основних законів електротехніки.
Щербакова Я., Кукцяка Л. – ст. гр. СІ-13
Наук. кер. – ст. викл. Ласун С.П.
5. Розвиток нетрадиційних джерел електроенергії.
Іщенко А., Прозор М.– ст. гр. МБ-13
Наук. кер. – ст. викл. Ласун С.П.
6. Використання енергії сонця на Землі.
Гордовський С., Середа М., Цуркан В. – ст. гр. ІМ-13
Наук. кер. – доц. Гайдукова С.М.
СЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Голова секції – ас. Дрєєв О.М.
Секретар – Кравченко Д., ст. гр. КІ-13
1. Програмне забезпечення захисту інформації у BYOD-системах.
Артеменко А. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – проф. Смірнов О.А.
2. Програмне забезпечення модулів паралельного доступу
до периферійних пристроїв під керуванням FreeRTOS.
Вівчурко О. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Собінов О.Г.
3. Програмне забезпечення протидії цільовим атакам на корпоративні
мережі.
Врадій С. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Доренський О.П.
4. Програмне забезпечення системи контролю та фільтрації
мережевих пакетів у відповідності заданим правилам під керуванням
ОС Android.
Голик М. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – доц. Коваленко О.В.
5. Програмне забезпечення модуля обміну даними навчального
комплексу мікро-ЕОМ з ПК по інтерфейсу USB-3.0
Гребенко О. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – доц. Смірнов В.В.
6.
Програмне
забезпечення
нарахування
заробітної
плати
на підприємстві.
Гронда Є. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – проф. Сидоренко В.В.
7. Програмне забезпечення системи захисту даних GPRS-мережі
розгорнутої на пристроях, які працюють під ОС Android
Дементій О. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Константинова Л.В.
112
8. Програмне забезпечення захисту інформації у компонентній системі
архітектурі сервісів (SCA).
Дубина В. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – доц. Минайленко Р.М.
9. Програмне забезпечення управління віртуалізованими хмарними
центрами обробки даних.
Зеленяк В. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – ст. викл. Сидоренко Вал.В.
10. Програмне забезпечення системи обліку матеріальних цінностей
складського господарства.
Зубрицький Д. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – ст. викл. Сидоренко Вал.В.
11.
Програмне
забезпечення
перешкодостійкого
кодування
для відеоконференцзв’язку у бездротових мережах.
Капінус Ю. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – доц. Минайленко Р.М.
12. Програмне забезпечення оперативного контролю роботи
ОС Windows на основі використання API-функцій.
Кириленко О. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Гермак В.С.
13. Програмне забезпечення електронного документообігу кафедри
програмного забезпечення.
Колесніков П. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Константинова Л.В.
14. Програмне забезпечення міжмережних екранів, побудованих
за технологією NGFW.
Колос А. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Доренський О.П.
15. Програмне забезпечення системи моніторингу біометричної
інформації.
Коновалов А. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна
16. Програмне забезпечення розширеного набору телекомунікаційних
сервісів RCS на мобільних пристроях.
Курбанов В. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – доц. Коваленко О.В.
17. Програмне забезпечення моделювання фізичних процесів.
Нетребенко О. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Бісюк В.А.
18. Програмне забезпечення системи захисту ПК від мережевих атак.
Печенежський П. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – проф. Сидоренко В.В.
113
19. Програмне забезпечення системи передачі відеоданих
з використанням технології CUDA.
Радняний М. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Константинова Л.В.
20. Програмне забезпечення управління маршрутизацією у центрах
обробки даних за технологією TRILL.
Рожков М. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – доц. Минайленко Р.М.
21. Програмне забезпечення відеоспостереження на основі
використання DirectX.
Савченко В. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Гермак В.С.
22. Програмне забезпечення системи управління контентом сайту
спортивних новин.
Таран Р. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – доц. Якименко Н.М.
23. Програмне забезпечення моніторингу мережевих принтерів.
Чудний М. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – викл. Гермак В.С.
24. Програмне забезпечення технології керування хмарними
інфраструктурами ЦОД для забезпечення SLA при надані сервісів.
Шияненко А. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – доц. Коваленко О.В.
25. Програмне забезпечення системи управління контентом сайту
рекомендаційної мережі.
Яровенко І. – ст. гр. КІ-13СК
Наук. кер. – доц. Мелешко Є.В.
26. Програмне забезпечення платформи управління мережними
пристроями інтелектуального будинку за технологією CWMP.
Граффі М. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – ст. викл. Сидоренко Вал.В.
27. Програмне забезпечення клієнта електронної пошти під
ОС Android.
Голубець Р. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – Коноплицька-Слободенюк О.К.
28. Програмне забезпечення діагностики стану здоров’я пацієнта
на основі використання експертної системи.
Губатенко Д. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – викл. Савеленко О.К.
29. Програмне забезпечення систем моніторингу центрів обробки
даних, побудованих з використанням мереж NGBaseT.
Дібрівний О. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – доц. Петренюк В.І.
30. Програмне забезпечення безпечного доступу з мобільного
пристрою до ресурсів корпоративної мережі.
Єршова (Кривуля) А. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – ст. викл. Левошко О.Л.
31.
Програмне
забезпечення
графічної
бібліотеки
класів
для мікроконтролерних систем.
Заворотнюк О. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – доц. Смірнова Н.В.
32. Програмне забезпечення управління об’єктами з використанням
технології ІЕЕЕ 802.11ас.
Кадушний Б. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – доц. Петренюк В.І.
33. Програмне забезпечення проектування архітектури корпоративних
мереж, побудованих на технології бездротової NGN.
Кирилов А. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – доц. Петренюк В.І.
34. Програмне забезпечення моніторингу стану SSD диску на основі
технології Life Left.
Коваленко М. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – викл. Доренський О.П.
35. Програмне забезпечення системи безпеки при використанні
хмарних сервісів.
Крупеньов М. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – викл. Доренський О.П.
36. Програмне забезпечення розпізнавання образів для СКУД систем.
Лоточинська Н. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – викл. Коноплицька-Слободенюк О.К.
37. Програмне забезпечення системи захисту інформації на мобільних
пристроях, які працюють під управлінням ОС Android.
Міхлик М. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – ст. викл. Поліщук Л.І.
38. Програмне забезпечення антивірусної програми на основі
використання сигнатурного аналізу.
Павлюк Р. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – викл. Савеленко О.К.
39. Програмне забезпечення комплексної системи криптографічного
захисту інформації.
Серьогін М. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – ст. викл. Поліщук Л.І.
40. Програмне забезпечення інформаційної системи підприємства.
Скляренко К. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – доц. Якименко Н.М.
114
115
41. Програмне забезпечення клієнтського модуля Інтернет-радіо.
Тільна Ю. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – ст. викл. Левошко О.Л.
42. Програмне забезпечення системи управління контентом сайту
інтернет-магазину.
Тріщ О. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – доц. Мелешко Є.В.
43. Програмне забезпечення системи підвищення надійності
збереження інформації на SSD дисках з використанням технології
RAID.
Уманець О. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – ст. викл. Поліщук Л.І.
44. Програмне забезпечення системи автентифікації користувача
в мобільних пристроях.
Усач Н. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – доц. Якименко Н.М.
45. Програмне забезпечення менеджера завантажень з використанням
протоколу BitTorrent.
Чабаненко Р. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – ст. викл. Левошко О.Л.
46. рограмне забезпечення підвищення рейтингу сайтів на основі
використання SEO-технологій.
Шило Р. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – викл. Савеленко О.К.
47. Програмне забезпечення системи управління контентом сайту
весільного фотографа.
Шингалов Д. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – доц. Мелешко Є.В.
48. Програмне забезпечення поштового клієнта захищеного
документообігу з використанням протоколів TLS/SSL.
Яценко О. – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – ас. Дрєєв О.М.
49. Програмне забезпечення системи обробки зображення
на мобільних пристроях під керуванням ОС Android.
Абоурзіз Мурад – ст. гр. КІ-11
Наук. кер. – проф. Смірнов О.А.
50. Програмне забезпечення системи передачі мультимедійних даних
за технологією IMS.
Гаврилюк В. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – ст. Поліщук Л.І.
51. Програмне забезпечення системи захищеної мережі на основі
PPTP протоколу.
Доля К. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – викл. Гермак В.С.
52. Програмне забезпечення системи передачі конфіденційних даних
у мережі за протоколом DNSSEC.
Заголюк О. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна А.І.
53. Програмне забезпечення уніфікованої CMS Інтернет-маркета.
Качур А. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – доц. Смірнов В.В.
54. Програмне забезпечення контролю доступу у мережу на основі
Cisco NAC
Краснова М. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – проф. Сидоренко В.В.
55.
Програмне
забезпечення
системи
управління
сайтом
для дистанційного вивчення іноземної мови.
Кузьменко М. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – доц. Мелешко Є.В.
56. Програмне забезпечення розподіленої комп’ютерної системи
збільшення продуктивності обчислень для обробки графіки.
Михайлов М. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – доц. Коваленко О.В.
57. Програмне забезпечення системи управління документообігом
відділу кадрів університету.
Недолужко А. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – доц. Мелешко Є.В.
58. Програмне забезпечення системи обміну повідомленнями
з шифруванням RSA в комп’ютерній мережі.
Пахомов О. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – доц. Мелешко Є.В.
59.
Програмне забезпечення системи протидії вторгненню
у комп’ютерну мережу на основі дисперсійного аналізу.
Саржовський Д. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – доц. Коваленко
60. Програмне забезпечення браузера під ОС Android.
Скидан Ю. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – доц. Минайленко
61. Програмне забезпечення інформаційної системи Інтернетмагазину.
Суворов О. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – викл. Гермак В.С.
116
117
62. Програмне забезпечення системи обліку пацієнтів в медзакладі на
основі використання технології “клієнт-сервер”.
Суворова О. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – викл. Гермак В.С.
63. Програмне забезпечення системи передачі та перевірки
на цілісність даних у мережі.
Татчук В. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – доц. Минайленко Р.М.
64. Програмне забезпечення системи перевірки та фільтрації пакетів
у мережі на основі технології DPI.
Яровий О. – ст. гр. КІ(ПМ)-14С
Наук. кер. – Конопліцька-Слободенюк О.К.
65. Програмне забезпечення системи диспетчеризації файлів
у мобільній операційній системі IOS 8.
Артемьєв О. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – ас. Дрєєв О.М.
66. Програмне забезпечення системи відеонагляду з використанням
технології HD-SDI.
Волков Р. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – доц. Петренюк В.І.
67. Програмне забезпечення системи управління файлами в
ОС Windows на основі технології BitLocker Drive Encryption.
Герасименко О. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – доц. Петренюк В.І.
68. Програмне забезпечення системи безпеки комп’ютерних мереж
на основі BDS-тестування.
Гичко О. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – викл. Доренський О.П.
69. Програмне забезпечення системи обфускації коду програм
за допомогою технології LLVM.
Гнезділов С. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – доц. Петренюк В.І.
70. Програмне забезпечення перетворення зображень на основі
методів диференційного аналізу.
Голєніщев А. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Левошко О.Л.
71. Програмне забезпечення системи керування компонентами
інтелектуального будинку за технологією TELETASK.
Голинський Є. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – викл. Коноплицька-Слободенюк О.К.
72. Програмне забезпечення системи синтезу та аналізу QR-кодів
на мобільних пристроях під ОС Android.
Жук О. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна А.І.
73. Програмне забезпечення розпізнавання графічних образів
на знімках із супутників з використанням когнітивної графіки.
Карпов О. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Сидоренко Вал.В.
74.
Програмне
забезпечення
багатофакторної
біометричної
ідентифікації з використанням інтерфейсу BioAPI.
Кирилюк О. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – доц. Якименко Н.М.
75. Програмне забезпечення файлового менеджера для мобільних
пристроїв під керуванням iOS.
Книшук Д. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Сидоренко Вал.В.
76. Програмне забезпечення CBIR-системи для реалізації додаткової
реальності.
Коростієнко С. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Левошко О.Л.
77.
Програмне
забезпечення
системи
відеоспостереження
за студентами під час тестування для контрою рівня знань.
Кучмистенко В. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – проф. Сидоренко В.В.
78. Програмне забезпечення технології самоконтролю, аналізу
та звітності стану жорсткого диску.
Максименко В. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна А.І.
79. Програмне забезпечення реалізації радіально-базисної нейронної
мережі для розпізнавання образів.
Мельник С. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – доц. Якименко Н.М.
80. Програмне забезпечення системи розпізнавання аудіозаписів
на основі використання сегментного аналізу.
Сало А. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – викл. Савеленко О.К.
81. Програмне забезпечення GPS пристрою на основі процесора
ARV Cortex-A15 MPCore.
Сандрак М. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – викл. Константинова Л.В.
118
119
82. Програмне забезпечення конфіденційності інформації на основі
технології NTRUEncrypt.
Славін С. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – доц. Коваленко О.В.
83. Програмне забезпечення системи протидії виведення з ладу
SSD диску.
Смадич Ю. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – викл. Доренський О.П.
84. Програмне забезпечення системи виявлення несанкціонованого
витоку конфіденційної інформації.
Стельмащук О. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – викл. Собінов О.Г.
85. Програмне забезпечення системи захисту конфіденційності
інформації з використанням інструкцій Intel Core i7.
Хлань П. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – доц. Якименко Н.М.
86. Програмне забезпечення СКУД підприємства з використанням
proximity-карт.
Храпаченко А. – ст. гр. КІ(ПЗ)-14С
Наук. кер. – ст. викл. Левошко О.Л.
87. Відображення ходу системного часу за допомогою таймера.
Розенко М. – ст. гр. КІ-14СК3
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна А.І.
88. Розробка програмного забезпечення для роботи з каталогами.
Григор’єв В. – ст. гр. КІ-14СК3
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна А.І.
89. Розширення буфера клавіатури.
Корнієць А. – ст. гр. КІ-14СК3
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна А.І.
90. Максимальний кольоровий дозвіл.
Замуренко А. – ст. гр. КІ-14
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна А.І.
91. Накладання малюнків на спецефекти в форматі BMP.
Корнієць А. – ст. гр. КІ-14
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна А.І.
92. Побудова малюнків, які зберігаються в файлі, що відповідає
стандарту BMP.
Корнієць А. – ст. гр. КІ-14
Наук. кер. – ст. викл. Приходькіна А.І.
93. Огляд проекту Spaun – програмної реалізації віртуального мозку.
Ракоміна Ю. – ст. гр. КІ-13
Наук. кер. – доц. Мелешко Є.В.
94. Дослідження сучасних систем дистанційного тестування знань
студентів.
Кікоть В. – ст. гр. КІ(ПМ)-14М
Наук. кер. – доц. Мелешко Є.В.
95. Порівняльний аналіз основних парадигм програмування.
Майоров Є. – ст. гр. КІ-14
Керівник - викл. Доренський О.П.
96. Взаємодія СУБД і С# з використанням технології WCF.
Резніченко О. – ст. гр. КІ-14СК
Керівник – ст. викл. Сидоренко Вал.В.
97. Керування волокно-оптичними мережами з використанням
Web-технологій.
Акуліч Д. – ст. гр. КІ-14СК
Керівник – ст. викл. Сидоренко Вал.В.
98. Основні цілі тиа об’єкти інформаційної безпеки країни.
Пфо О. – ст. гр. КІ-13
Наук. кер. – доц. Минайленко Р.М.
99. Особливості експлуатації лазерних принтерів НР.
Гончарук В. – ст. гр. КІ-13
Наук. кер. – доц. Минайленко Р.М.
100. Переваги та недоліки багато платних ПЛК.
Авезов Фарух – ст. гр. КІ-13
Наук. кер. – доц. Минайленко Р.М.
101. Проблема створення системи ідентифікації Scanface.
Мустафаев Денис – ст. гр. КІ-13
Наук. кер. – доц. Минайленко Р.М.
102. Less-препроцесор.
Барабаш Д. – ст. гр. КІ 11-1/9
Наук. кер. – викл. КМК КНТУ Бісюк О.П.
103. Контроль версій.
Мошуренко Д. – ст. гр. КІ 11-1/9
Наук. кер. – викл. КМК КНТУ Бісюк О.П.
104. Альтернативні методи керування ПК.
Моторін Ю. – ст. гр. КІ 11-1/9
Наук. кер. – викл. КМК КНТУ Бісюк О.П.
105. Anduino.
Козова Д. – ст. гр. КІ 11-1/9
Наук. кер. – викл. КМК КНТУ Бісюк О.П.
120
121
СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Голова – доц. Личук М.В.
Секретар – Мороз А., ст. гр. СІ-13
1. Метод Монте-Карло.
Баранова К. – ст. гр. МЕ -14
Наук. кер. – доц. Філімоніхіна І.І.
2. Теорія ігор на прикладі дилеми ув’язненого.
Лаворенко М. – ст. гр. МЕ-14
Наук. кер. – доц. Філімоніхіна І.І
3. Теорія графів та її застосування в різних сферах діяльності.
Соловйова В. – ст. гр. МЕ-14
Наук. кер. – доц. Філімоніхіна І.І.
4. Рівновага Неша.
Фундерат С. – ст. гр. МЕ-14
Наук. кер. – доц. Філімоніхіна І.І.
5. Історія виникнення комбінаторики.
Захарченко Ю. – ст. гр. ОА-14
Наук. кер. – ас. Шатських Ю.О.
6. Історія та розвиток інтегрального числення.
Грушанська О. – ст. гр. ОА-14
Наук. кер. – ас. Шатських Ю.О.
7. Застосування комплексих чисел в електроенергетиці.
Мороз А. – ст. гр. СІ-13, Мазур Я. – ст. гр. БП-14
Наук. кер. – доц. Якименко С.М.
8. Історія виникнення та розвитку диференціального та інтегрального
числення.
Неродик Д., Дяченко М. – ст. гр. СІ-13
Наук. кер. – доц. Якименко С.М.
9. Жива математика.
Шевчук І.А. – ст. гр. ПМ-14
Наук. кер. – доц. Кривоблоцька Л.М.
10. Математика та легенда про потоп.
Журило О. – ст. гр. ІМ-14
Наук. кер. – доц. Кривоблоцька Л.М.
11. Графічне диференціювання.
Шимко Д., Ковальчук В. – ст. гр. СІ-14
Наук. кер. – доц. Кривоблоцька Л.М.
12. Метод Пікара послідовних наближень.
Коба О.В., Яременко В.В. – ст. гр. КІ-14
Наук. кер. – доц. Гончарова С.Я.
122
13. Математика в будівництві.
Париська М., Соколов І.М. – ст. гр. БП-13
Наук. кер. – доц. Гуцул В.І.
14. Теплофізичні властивості води.
Шепель О. – ст. гр. ЕЕ-14
Наук. кер. – доц. Личук М.В.
15. Задачі з параметрами на ЗНО (графічний та аналітичний метод).
Жупило М., Пояркова А. – ст. гр. ДПВ-1
Наук. кер. – ас. Кічанова Н.П.
16. Обчислення визначених інтервалів за допомогою методів МонтеКарло.
Акімова С. – ст. гр. МЕ -14
Наук. кер. – доц. Філімоніхіна І.І.
СЕКЦІЯ ФІЗИКИ
Голова – доц. Ковальчук В.І.
Секретар – Когай В., ст. гр. СІ 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Електрофізичні характеристики рослин.
Городецький С. – ст. гр. АГ 14
Наук. кер. – викл. Смірнова Т.В.
Вплив температури на рослинні покриви.
Сорочан Л. – ст. гр. АГ 14
Наук. кер. – викл. Смірнова Т.В.
Випаровування в житті рослин.
Марченко В. – ст. гр. АГ 14
Наук. кер. – викл. Смірнова Т.В.
Вплив сили тяжіння на розвиток рослин.
Чаповський А. – ст. гр. АГ 14
Наук. кер. – викл. Смірнова Т.В.
Таємниці Місяця.
Когай В. – ст. гр. СІ 13
Тараненко І. – ст. гр. СІ 13
Наук. кер. – доц. Ковальчук В.І.
Чи можливе створення прозорих сонячних панелей.
Рибак І. – ст. гр. СІ 13
Наук. кер. – доц. Ковальчук В.І.
Комета заговорила.
Ковальчук В. – ст. гр. СІ 14
Наук. кер. – доц. Ковальчук В.І.
123
Нескінченна нафта.
Куций М. – ст. гр. СІ 14
Шимко Д. – ст. гр. СІ 14
Наук. кер. – доц. Ковальчук В.І.
9. Вітрові ресурси Кіровоградщини.
Кудіна К. – ст. гр. ЕО 13
Наук. кер. – доц. Якименко М.С.
10. Сонячна енергія в середніх широтах.
Масловська В. – ст. гр. ЕО 13
Наук. кер. – доц. Якименко М.С.
11. Енергія рік: енергетичні вигоди та екологічні загрози.
Сич Є. – ст. гр. ЕО 13
Наук. кер. – доц. Якименко М.С.
12. Використання прискорювачів елементарних частинок в медицині.
Мандрицька І. – ст. гр. ЕО 13
Юрченко К. – ст. гр. ЕО 13
Наук. кер. – доц. Якименко М.С.
13. Сучасні напрямки біофізики зору.
Мотріченко Т. – ст. гр. ЕО 13
Наук. кер. – доц. Якименко М.С.
14. Вічний двигун: міф чи реальність?
Ткаченко М. – ст. гр. ІМ-14
Наук. кер. – доц. Гур’євська О.М.
15. Вплив
сонячної
активності
на
рівень
захворювань
в Кіровоградській області.
Рожко В. – ст. гр. ЗВ 14
Наук. кер. – доц. Гур’євська О.М.
16. Фізичні властивості рідких кристалів та їх сучасні застосування.
Богачук В. – ст. гр. ПМ 14
Іванов Р. – ст. гр. ПМ 14
Наук. кер. – доц. Гур’євська О.М.
17. Виробництво електроенергії на основі осмосу.
Ремінний Г. – ст. гр. МБ 14
Литвиненко В. – ст. гр. МБ 14
Наук. кер. – доц. Гур’євська О.М.
18. Використання явища п’єзоефекту в сучасних енергозберігаючих
технологіях.
Куц В. – ст. гр. АТ 14
Махаринець Є. – ст. гр. АТ 14
Наук. кер. – доц. Гур’євська О.М.
8.
124
СЕКЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
І ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
Голова – ст. викл. Рибакова Л.В.
Секретар – Жосан Т., ст. гр. ЕЕ-13
1. Результати аналізу стану програмного забезпечення у сфері
фінансів та кредиту.
Кирилюк Ю. – ст. гр.ФК-14
Наук. кер. – доц. Федунець А.Д.
2. Перспективи інформатизації сфери управління персоналом.
Кадацька А. – ст. гр. УП-14
Наук. кер. – доц. Федунець А.Д.
3. Комп’ютерне моделювання та вирощування деталей складної
форми.
Андрєєв О., Білик Ю. – ст. гр. ІМ-14
Наук. кер. – доц. Марченко К.М.
4. Аналіз та шляхи використання SCADA-систем у сучасній енергетиці
України.
Єрух О., Жосан Т. – ст. гр. ЕЕ-13
Наук. кер. – доц. Рибакова Л.В
5. Організація
архітектури
систем
розподілених
обчислень
для обробки надвеликих об’ємів даних.
Мастерний І. – ст. гр. КМ-З41м,ФПМ,НТУУ «КПІ»
Наук. кер. – доц. Рибакова Л.В
6. Шляхи використання хмарних технологій у самостійній роботі
студентів
при
вивченні
дисципліни
“Алгоритмічні
мови
і програмування”.
Нечаєва А. – ст. гр. СІ-14
Наук. кер. – доц. Рибакова Л.В
7. Освітні інтернет-ресурси.
Коваленко В.В. – ст. гр. БП-14
Наук. кер. – доц. Свяцький В.В.
8. Електронний підручник.
Чікалов Б. – ст. гр. БП-14
Наук. кер. – доц. Свяцький В.В.
9. Огляд можливостей MS Access для побудови систем електронного
документообігу.
Ружин Р. – ст. гр. ДІ-13
Наук. кер. – доц. Кислун О.А.
10. Проблематика музичного супроводу в системах обробки інформації.
Мила Д. – ст. гр. ФК14-1
Наук. кер. – ас. Лисенко В.М.
125
11. Антівируси їх види та використання.
Конечна В., Кирилюк Ю. – ст. гр. ФК14-1
Наук. кер. – ас. Лисенко В.М.
12. Соціальні мережі в організації навчального процесу.
Чубарь Ю. – ст. гр. ОА14-1
Наук. кер. – ас. Лисенко В.М.
13. Перспективи фото дизайну в системах обробки інформації.
Горбенко М., Долбня К. – ст. гр. ФК14-1
Наук. кер. – ас. Лисенко В.М.
14. Стан та перспективи захисту авторських прав студентів.
Саєнко С. – ст. гр. ОА14-1
Наук. кер. – ас. Лисенко В.М.
15. Особливості
використання
спеціалізованих
програм
у навчальному процесі.
Шевченко А., Павленко Я. – ст. гр. ОА14-1
Наук. кер. – ас. Лисенко В.М.
16. Технологія інтернет.
Павленко С. – ст. гр. ДІ-13
Наук. кер. – доц. Кислун О.А.
СЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Голова секції – доц. Амосов В.В.
Секретар – Ліва Є., ст. гр. МБ 14 М
1. Обґрунтування параметрів очищувача буряконавантажувача
СПС-4,2.
Красненко М. – ст. гр. МБ 14 М
Наук. кер. – доц. Осипов І.М.
2. Екологічно чисті методи боротьби з шкідниками пасльонових
культур.
Ліва Є. – ст. гр. МБ 14 М
Наук. кер. – доц. Онопа В.А.
3. Огляд конструкцій решіт зерноочисних машин та вибір напрямів
їх вдосконалення.
Накопюк І. – ст. гр. МБ 14 М
Наук. кер. – доц. Лузан П.Г.
4. Удосконалення решітного стану зерноочисної машини ОВС-25.
Шабленко Д. – ст. гр. МБ 14 М
Наук. кер. –доц. Васильковський О.М
126
5. Удосконалення технології переробки зерна на борошно.
Асадченко С. – ст. гр. ХП 14 М
Наук. кер. – проф. Петренко Д.І.
6. Удосконалення конструкції машини ІКМ-5.
Бєльський Д. – ст. гр. ХП 14 М
Наук. кер. – ст. викл. Дейкун В.А.
7. Удосконалення конструкції подрібнювача кормів.
Передрук Б. – ст. гр. ХП 14 М
Наук. кер. – доц. Амосов В.В.
8. Удосконалення лінії по виробництву молока.
Таранчук О. – ст. гр. ХП 14 М
Наук. кер. – проф. Свірень М.О.
9. Удосконалення робочих органів машин для чизельного обробітку
ґрунту.
Білокопитий В. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Лещенко С.М.
10. Удосконалення повітряних систем зерноочисних машин загального
призначення.
Бурченко В. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Лещенко С.М.
11. Підвищення якості сівби просапних культур.
Гайдачук С. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Амосов В.В.
12. Нові підходи до посіву технічних культур.
Давидов Д. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Петренко Д.І.
13. Удосконалення робочого органа комбінованого ґрунтообробного
знаряддя.
Додатко Д. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – ст. викл. Дейкун В.А.
14. Удосконалення сошника зернової сівалки.
Єннер Д. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Мороз С.М.
15. Удосконалення механічних процесів вирощування цукрових
буряків.
Зяблик Є. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Мачок Ю.В.
16. Удосконалення зерноочисної машини інерційного типу.
Іщук Б. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Петренко Д.І.
17. Обґрунтування параметрів головки норії НЛК-Ф-10.
Кучеренко О. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Осипов І.М.
127
18. Підвищення якісних показників роботи комбінованого чизелю.
Лазун М. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – проф. Сало В.М.
19. Підвищення продуктивності універсальних сівалок типу УПС-12.
Лапін О. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Богатирьов Д.В.
20. Розробка інерційного завантажувача зерноочисної машини.
Ліпшеєв А. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Васильковський О.М
21.
Підвищення
технологічності
конструкції
універсального
культиватора КПМ-6.
Осадчий С. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – проф. Сало В.М.
22. Перспективи розвитку зерноочисних машин.
Харута М. – ст. гр. ПМ 14 М
Наук. кер. – доц. Мороз С.М.
23. Огляд конструкцій сівалок для технологій нульового обробітку
ґрунту.
Алдошин О. – ст. гр. МС 14 МЗ
Наук. кер. – доц. Лузан П.Г.
24. Перспективи розвитку подрібнювачів рослинних решток.
Панченко Б. – ст. гр. МС 13-1СК
Наук. кер. – доц. Богатирьов Д.В.
25. Використання просапних сівалок у комбінованих технологіях.
Гаврилов Ю. – ст.гр. ПМ 14м
Наук. кер. – доц. Сисоліна І.П.
1. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від норм висіву та строків
сівби в умовах північного Степу України.
Алєксєєва Я. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – ст. викл. Григор’єв М.І.
2. Прояв господарсько-корисних ознак у колекційних зразків ячменю
ярого в Степу України.
Альсакка С. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – викл. Іщенко В.А.
3. Вплив способів сівби на формування зеленої маси люцерни
в умовах північного Степу України.
Дудурич М. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – проф. Маткевич В.Т.
4. Вплив регуляторів росту на продуктивність сої у Степу України.
Костюченко В. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – викл. Трикіна Н.М.
5. Врожайність гібридів соняшнику в умовах північного Степу України.
Кулакевич В. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Мостіпан М.І.
6. Ефективність застосування регуляторів росту в посівах ячменю
ярого в умовах північного Степу України.
Куропятник А. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – ст. викл. Григор’єв М.І.
7. Формування продуктивності сої залежно від мікродобрив в умовах
північного Степу України.
Мельніков С. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – викл. Трикіна Н.М.
8. Урожайність озимої пшениці залежно від розміру насіння в Степу
України.
Мороз Т. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Мостіпан М.І.
9. Формування продуктивності амаранту залежно від норм висіву
в умовах північного Степу України.
Москалик Є. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Резніченко В.П.
10. Ефективність Емістиму та мікродобрив при вирощуванні озимої
пшениці в Степу України.
Носовський В. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Мостіпан М.І.
11. Урожайність сортів озимої пшениці в Степу України.
Овєян Г. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Мостіпан М.І.
12. Формування продуктивності амаранту залежно від способів сівби
в умовах північного Степу України.
Овчаренко О. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Резніченко В.П.
13. Вплив регуляторів росту рослин на продуктивність цукрових
буряків в Степу України.
Перехрест Д. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Кулик Г.А.
128
129
СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Голова – доц. Кулик Г.А.
Секретар – Перехрест Д., ст. гр. АГ-14С
14. Вплив розміру насіння на врожайність озимої пшениці.
Піхтіль О. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Мостіпан М.І.
15. Вплив гуміфілду на продуктивність озимої пшениці в північному
Степу України.
Салахутдінова А. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Мостіпан М.І.
16. Продуктивність гібридів соняшнику за виробничої системи Clearfield
у північному Степу України.
Скляренко С. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – доц. Андрієнко О.О.
17. Вплив біоактивних речовин на врожайність ярого ячменю в Степу
України.
Татчин Я. – ст. гр. АГ-14С
Наук. кер. – проф. Топольний Ф.П.
СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Голова – викл. Кривошей Ю.І.
Секретар – Терентьєва А., ст. гр. ЕО - 14 С
1. Екологічні аспекти використання рослинної біомаси в якості
альтернативного джерела енергії.
Краснюк О. – ст. гр. ЕО-14м
Наук. кер. – доц. Медведєва О.В.
2. Дослідження зміни екологічного стану ґрунту при застосуванні різних
технологій його обробітку.
Корчебна І. – ст. гр. ЕО-14м
Наук. кер. – доц. Медведєва О.В.
3. Оцінка впливу на навколишнє середовище процесів будівництва
і ремонту дорожнього покриття.
Гайдученко О. – ст. гр. ОС-14МБ
Наук. кер. – доц. Медведєва О.В.
4. Екологічні проблеми рекреаційних територій.
Муращенко В. – ст. гр. ОС-14МБ
Наук. кер. – доц. Медведєва О.В.
5. Дослідження екологічних властивостей грунтів урбанізованих
територій.
Ратушна І. – ст. гр. ОС-14МБ
Наук. кер. – доц. Медведєва О.В.
130
6. Формування вимог до системи автоматизованого моніторингу
водного басейну.
Губа І. – ст. гр. ЕО - 14 С
Наук. кер. – доц. Семитківська Т.О.
7. Оцінка перспективи удосконалення утилізації твердих побутових
відходів.
Терентьєва А. – ст. гр. ЕО - 14 С
Наук. кер. – доц. Семитківська Т.О.
8. Екологічний стан та перспективи озеленення приміської зони
м. Кіровограда.
Волкова Н. – ст. гр. ЕО-14 С
Нау. кер. – викл. Коваленко К.Г.
9. Екологічна характеристика очищення господарсько-побутових
стоків.
Посільська Н. – ст. гр. ЕО-14 С
Наук. кер. – викл. Коваленко К.Г.
10. Умови знешкодження стоків із високим рівнем санітарноепідеміологічної небезпеки.
Барабаш В. – ст. гр. ЕО-14 С
Наук. кер. – викл. Кривошей Ю.І.
11. Фітосозологічна оцінка польових травостоїв Новгородківського
району.
Лебідь А. – ст. гр. ЕО-14 М
Наук. кер. – викл. Кривошей Ю.І.
12. Порівняльно-статистичний аналіз структури захворюваності
населення Кіровоградської області.
Мандрицька І. – ст. гр. ЕО-13
Наук. кер. – викл. Кривошей Ю.І.
13. Нормативи екологічної безпеки і їх дотримання в оселях
кіровоградців.
Нетеса В. – ст. гр. ЕО-14 С
Наук. кер. – доц. Мартиненко А.П.
14. Санітарно-гігієнічні вимоги до якості фасованої води
і їх дотримання виробниками.
Макарова Є. – ст. гр. ЕО-14 С
Наук. кер. – доц. Мартиненко А.П.
15. Оцінка урбофітовітальності рослин в скверах м. Кіровограда.
Пітюренко А. – ст. гр. ЕО-14 С
Наук. кер. – ст. викл. Мартиненко В.Г.
16. Заказники Кіровоградщини загальнодержавного значення.
Кравченко Н. – ст. гр. ЕО-14 С
Наук. кер. – ст. викл. Мартиненко В.Г.
131
17. Екологізація виробничих процесів на ПАТ “Кіровоградолія”.
Новікова О. – ст. гр. ЕОР-14 М
Наук. кер. – доц. Коломієць Л.В.
18. Шляхи відновлення грунтових комплексів в умовах порушених
агроценозів.
Кіріченко М. – ст. гр. ЕО-14 М
Наук. кер. – доц. Коломієць Л.В.
19. Еколого-економічні проблеми виробництва будівельних матеріалів
в сучасних умовах.
Шаповалова А. – ст. гр. ЕО-14 С
Наук. кер. – ас. Мірзак Т.П.
СЕКЦІЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ І ГРАФІКИ
Голова – доц. Артеменко Д.Ю.
Секретар – Богачук В., ст. гр. ПМ 14
1. Використання гвинтових поверхонь в промисловості.
Ляшок О. – ст. гр. АТ 14
Наук. кер. – доц. Магопець О.С.
2. Про побудову конічних перерізів в курсі нарисної геометрії.
Єрмолаєв А. – ст. гр. АТ 14
Наук. кер. – доц. Магопець О.С.
3. Стандартизація в машинобудуванні.
Богачук В. – ст. гр. ПМ 14
Наук. кер. – доц. Ауліна Т.М.
4. Способи розгортки поверхонь, що відносяться до умовно розгортних.
Гасленко В. – ст. гр. МБ-14, Червоний М. – ст. гр. МБ-14
Наук. кер. – доц. Мартиненко С.А.
5. Побудова перспективних зображень житлових будівель з висоти
підвищеного горизонту.
Молодика Р. – ст. гр. БП 14
Наук. кер. – доц. Артеменко Д.Ю.
6. Підвищення ефективності роботи сошника просапної сівалки.
Журило О. – ст. гр. ІМ 14
Наук. кер. – доц. Артеменко Д.Ю.
132
СЕКЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Голова секції – доц. Гавриленко О.М.
Секретар – Блищик А., ст. гр. ФК-14
1. Завоювання Британських островів та їх наслідки для англійської
мови.
Вечірко І. – ст. гр. ЕО-14
Наук. кер. – викл. Філіппова Л.В.
2. Найвпливовіші чоловіки та жінки Британії.
Ткаченко А. – ст. гр. АГ-14
Наук. кер. – викл. Сухенко В.А.
3. Лондон. Планування, визначні пам’ятки, культура.
Шамка А. – ст. гр. АГ-14
Наук. кер. – викл. Сухенко В.А.
4. Що роблять Британці у вільний час?
Андрєєв В. – ст. гр. ІМ-14
Наук. кер. – викл. Сухенко В.А.
5. Особливості Австралійського варіанту англійської мови.
Губарєв О. – ст. гр. АГ-13
Наук. кер. – викл. Івашура О.М.
6. Феномен австралійських квазі-держав. Князівство Хат Рівер.
Меркотан Н. – ст. гр. АГ-13
Наук. кер. – викл. Івашура О.М.
7. Австралія. Особливості національного етикету.
Воробей В. – ст. гр. АГ-13
Наук. кер. – викл. Івашура О.М.
8. Wall Street - історія центру ділової активності.
Карпов О. – ст. гр. МЕ-14
Наук. кер. – доц. Гавриленко О.М.
9. Англія - країна Гарі Поттера.
Кирилюк Ю. – ст. гр. ФК-14
Наук. кер. – доц. Гавриленко О.М.
10. Rolex - історія успіху над часом.
Блищик А. – ст. гр. ФК-14
Наук. кер. – доц. Гавриленко О.М.
11. Штучний інтелект: вчора, сьогодні, завтра.
Соловйова В. – ст. гр. МЕ-14
Наук. кер. – викл. Гречихіна Н.В.
12. Стивен Хокинг – английский физик-теоретик, популяризатор новых
знаний.
Турецька В. – ст. гр. ДІ-14
Наук. кер. – викл. Гречихіна Н.В.
133
13. Donald Trump is an American businessman, investor, television
personality and author.
Фундерат С. – ст. гр. МЕ-14
Наук. кер. – викл. Гречихіна Н.В.
14. Національні особливості британців.
Назаренко К. – ст. гр. ДІ-13
Наук. кер. – доц. Рацул А.В.
15. Традиції та культура Шотландії.
Циганаш Т. – ст. гр. ДІ-14
Наук. кер. – викл. Штомпель Г.В.
16. Традиції та культура Ірландії.
Почтарук Г. – ст. гр. ДІ-14
Наук. кер. – викл. Штомпель Г.В.
17. Традиції та культура Уельсу.
Курпіль Ю. – ст. гр. ДІ-14
Наук. кер. – викл. Штомпель Г.В.
18. Архітектура Англії з історичної точки зору.
Сторожук К. – ст. гр. БП-14-М
Наук. кер. – доц. Щербина С.В.
19. Особливості сучасного будівництва у США.
Іщенко Р. – ст. гр. БП-14-М
Наук. кер. – доц. Щербина С.В.
20. Public Schools in Great Britain – for Whom?
Матях А. – ст. гр. БП-14-М
Наук. кер. – доц. Щербина С.В.
21. Переваги та недоліки сучасного будівництва в Австралії.
Лемента Є. – ст. гр. БП-14-М
Наук. кер. – доц. Щербина С.В.
22. Види альтернативної енергії на прикладі досвіду США.
Мотріченко Т. – ст. гр. ЕО-13
Наук. кер. – викл. Гребенюк В.О.
23. Розвиток АПК в США.
Гордієнко Ю. – ст. гр. ПМ-14
Наук. кер. – викл. Гребенюк В.О.
24. Досвід сільськогосподарського машинобудування на прикладі
США.
Горобець М. – ст. гр. МБ-14
Наук. кер. – викл. Гребенюк В.О.
134
СЕКЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Голова секції – доц. Русановська Т.В.
Секретар – Михайлова В., ст. гр. ОА-14
1. Європейські освітні програми обміну.
Михайлова В. – ст. гр. ОА-14
Наук. кер. – доц. Русановська Т.В.
2. Особливості зовнішньої політики Німеччини в 2014 році.
Скрипник А. – ст. гр. МБ-14
Наук. кер. – доц. Русановська Т.В.
3. Роль Німеччини у світовій економіці.
Башняк Ю. – ст. гр. ЕП-14
Наук. кер. – доц. Русановська Т.В.
СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Голова секції – ст. викл. Липчанська Л.М.
Секретар – Невєров В., ст. гр. ДІ 14
1. Обумовленість використання засобів фізичної культури у сфері праці.
Павленко С. – ст. гр. ДІ-13
Наук. кер. – доц. Ковальов В.О.
2. Основні складові спеціальних професіограм.
Сорока Ю. – ст. гр. АГ 13-1
Наук. кер. – доц. Ковальов В.О.
3. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки.
Свердліковська І. – ст. гр. АГ 13-1
Наук. кер. – доц. Ковальов В.О.
4. Спеціальні способи визначення фізичної працездатності людини
Кашатіна Т. – ст. гр. АГ 13-1
Наук. кер. – доц. Ковальов В.О.
5. Характеристика праці спеціалістів сільського господарства
Кашатіна Т. – ст. гр. АГ 13-1
Наук. кер. – доц. Ковальов В.О.
6. Характеристика праці спеціалістів ливарного та прокатного виробництв.
Коваленко І. – ст. гр. АГ 13-1
Наук. кер. – доц. Ковальов В.О.
7. Характеристика праці інженерно-технічних працівників.
Гречана А. – ст. гр. АГ 13-1
Наук. кер. – доц. Ковальов В.О.
8. Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей.
Бойко Р. – ст. гр. УФБ 14М
Наук. кер. – доц. Бойко Ю.Ж.
135
9. Сучасна спортивна медицина.
Капустеря В. – ст. гр. УП-14
Наук. кер. – ст. викл. Мотузенко Т.Є.
10. Перспективи розвитку валеологічної освіти у ВНЗ.
Нечаєва А. – ст. гр. СІ-14
Наук. кер. – ст. викл. Мотузенко Т.Є.
11. Фізична реабілітація студентів з захворювань серцево-судинної системи.
Невєров В. – ст. гр. ДІ 14
Наук. кер. – ст. викл. Липчанська Л.М.
12. Профілактика захворювань у студентів протягом навчання у ВНЗ.
Шолохова В. – ст. гр. ДІ 14
Наук. кер. – ст. викл. Липчанська Л.М.
13. Фізичне виховання та самовдосконалення – умова здорового способу життя.
Козоріз Д. – ст. гр. УП 13
Наук. кер. – ст. викл. Дейкун Р.Л.
14. Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність.
Геркіял Ю. – ст. гр. УП 13
Наук. кер. – ст. викл. Дейкун Р.Л.
15. Основи здорового способу життя студентів.
Чепа Т. – ст. гр. ДІ 12
Наук. кер. – викл. Савченко В.В.
16.Професійно-прикладна фізична підготовка при різноманітному рівні
фізичної підготовленості.
Париська М. – ст. гр. БП 13
Наук. кер. – викл. Остроухов О.В.
17. Підвищення працездатності завдяки фізичним вправам.
Іщенко А. – МБ 13(СМ)
Наук. кер. – викл. Антошко В.В.
18. Підвищення працездатності методами фізичного виховання.
Клочко Я. – ст. гр. ФК 14
Наук. кер. – викл. Махно В.В.
19.Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Фактори,
що зумовлюють витривалість людини.
Бандюк А. – ст. гр. ОА 14
Наук. кер. – викл. Махно В.В.
20. Роль фізичної культури для бакалаврів та спеціалістів.
Блохіна І. – ст. гр. ФК 12
Наук. кер. – викл. Трохименко Ю.А.
21. Роль харчування у роботі механізму здоров’я.
Іванова І. – ст. гр. ФК 12
Наук. кер. – викл. Трохименко Ю.А.
136
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” В РАМКАХ ЗАСІДАНЬ СЕКЦІЙ
ХLVІ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ
ТА СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
СЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ........ 7
СЕКЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН ................................... 9
СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ............................................ 11
СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА... 12
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.............................................. 13
СЕКЦІЯ АВТОМАТИКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ............................ 14
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ................................................................... 15
СЕКЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ................................................................. 16
СЕКЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДОРОЖНІХ МАШИН ТА БУДІВНИЦТВА ..... 17
СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ..................................... 18
СЕКЦІЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ТА СИСТЕМ.................... 20
СЕКЦІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ ................................................ 22
СЕКЦІЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ................. 22
СЕКЦІЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА................................................ 24
СЕКЦІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА .......................................................... 24
СЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ......................................... 25
СЕКЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ................................................. 26
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ.............................. 27
СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ ТА ПЛАНУВАННЯ.................................................. 29
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ............................................... 30
СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ........................................................................... 31
CЕКЦІЯ АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ............................................. 31
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИТЦВА.................... 33
СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ.................................................. 34
137
ХLVІ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ
ТА СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ............................................................. 37
СЕКЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ.......................................................... 37
СЕКЦІЯ ФІЗИКИ ..................................................................................... 38
СЕКЦІЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ І ГРАФІКИ ......................................... 38
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА................ 39
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ............................................................ 40
СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ.................................................................... 40
СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ...................................................... 41
138
ХLІХ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
ТА МАГІСТРАНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
СЕКЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ................................................. 44
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ.............................. 46
СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ ТА ПЛАНУВАННЯ.................................................. 58
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ............................................... 65
СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ........................................................................... 66
СЕКЦІЯ АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ............................................. 68
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ............................................................ 73
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА.................... 75
СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ.................................................. 76
СЕКЦІЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН .................................. 78
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК................................................................. 81
СЕКЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН ................................. 85
СЕКЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДОРОЖНІХ МАШИН ТА БУДІВНИЦТВА ..... 88
СЕКЦІЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ................. 92
СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ..................................... 94
СЕКЦІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ ................................................ 96
СЕКЦІЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА................................................ 97
СЕКЦІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА .......................................................... 98
СЕКЦІЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ТА СИСТЕМ.................. 100
СЕКЦІЯ АВТОМАТИКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ.......................... 103
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ............................................ 106
СЕКЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ............................................................... 108
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ................................................................. 111
СЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ....................................... 112
СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ........................................................... 122
СЕКЦІЯ ФІЗИКИ ................................................................................... 123
СЕКЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
І ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ........................................................... 125
СЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ.... 126
СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА .......................................... 128
СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ І ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА................................................... 130
СЕКЦІЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ І ГРАФІКИ ....................................... 132
СЕКЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ............................................................. 133
СЕКЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ................................................................. 135
СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.................................................... 135
139