Серія «Мій конспект» Заснована 2008 року

Серія «Мій конспект»
Заснована 2008 року
Харків
Видавнича група «Основа»
2015
1
УДК 37.016
ББК 74.200.55
П24
Серія «Мій конспект»
Заснована 2008 року
Пелагейченко М. Л. — канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та
методики технологічної та професійної освіти Бердянського
державного педагогічного університету.
П24 Пелагейченко М. Л.
Трудове навчання. 7 клас. Блок 1. — Х. : Вид. група
«Основа», 2015. — 72 с. — (Серія «Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2350-6
Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти всіх уроків
курсу трудового навчання для 7 класу розміщені на окремих аркушах
і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, основні
поняття, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для
актуалізації та закріплення тощо. Також передбачено місце для власних
записів учителя, що зробить розробку заняття по-справжньому автор­
ською, але заощадить час для планування та оформлення.
Для вчителів трудового навчання.
УДК 37.016
ББК 74.200.55
Навчальне видання
Серія «Мій конспект»
Пелагейченко Микола Леонідович
Трудове навчання. 7 клас. Блок 1.
Головний редактор В. І. Садкіна
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор О. М. Журенко
Підп. до друку 27.02.2015. Формат 84×108/16.
Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна.
Ум. друк. арк. 6,72. Зам. № 15-03/16-05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66
тел. (057) 731-96-33
е-mail: [email protected]
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 2911 від 25.07.2007 р.
© Пелагейченко М. Л., 2015
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2015
ISBN 978-617-00-2350-6
2
Зміст
Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Календарно-тематичне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Розділ 1. Основи матеріалознавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 1. Види конструкційних матеріалів. Деревина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 2. Властивості деревини. Добір матеріалу для виготовлення виробу . . . . . . . . 11
Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок 3. Елементи графічної грамоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок 4. Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок 5. Процес розмічання заготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 6. Процес пиляння деревини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 7. Технологічний процес стругання деревини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок 8. Прийоми стругання деревини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок 9. Процес розмічання шипового з’єднання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок 10. Процес виготовлення шипового з’єднання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 11. Виготовлення шипового з’єднання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 12. Підготовка до оздоблення та оздоблення виробу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 13. Сучасні методи обробки деревини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 14. Основи проектної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Розділ 4. Технологія побутової діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 15. Основи технології малярних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 16. Маркування споживчих товарів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3
Передмова
Посібник призначений для вчителів трудового навчання, які викладають у 7-му класі у групах хлопців. Розробки уроків написано згідно з навчальною програмою курсу «Трудове навчання»
7 класу для загальноосвітніх навчальних закладів.
У посібнику подані розробки уроків та описані всі практичні роботи, передбачені програмою.
Пропонований методичний посібник — це спроба співпраці двох педагогів — автора й читача —
під час створення навчального процесу, це крок до розробки неповторного уроку, залучення до пошуку спільного розв’язання проблем сучасного уроку. Пропонуємо бути критичним і рівноправним
«будівельником» структури та змісту уроку.
Посібник має на меті підтримати методичну творчість учителя під час підготовки до уроків, забезпечити його необхідною інформацією, матеріалами, які допоможуть ефективно організовувати навчальний процес, залучати учнів до засвоєння нових знань і формування практичних умінь та
навичок.
На початку кожного уроку визначена його мета, виокремлені базові поняття й терміни, запропонований перелік необхідного обладнання й матеріалів, зазначений тип уроку. Особливої уваги
в структурі уроку надано мотивації навчальної діяльності учнів і рефлексії, тому що учень повинен
брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності в навчальному процесі. Тільки за таких
умов він може бути активним, ініціативним, цілеспрямованим, чого ми завжди прагнемо й намагаємося створити для цього умови.
Учитель може вписувати в спеціальні графи свої ідеї, думки, запитання до кожного елемента
уроку. Обов’язково скористайтеся можливістю робити власні записи на сторінках конспекту. Тільки
так ви станете повноцінним співавтором «педагогічних шедеврів». Не слід забувати, що наша з вами
професія насамперед творча, якій не притаманні штампи, рамки, догми, ремісництво.
Запропоновану структуру уроку не слід розглядати як щось «ідеальне». Насамперед, під час підготовки до уроку враховуйте особливості вашого сьомого класу, який безперечно є неповторним на
всьому освітньому просторі. Тому неможливо говорити про «універсальний» підхід у створенні конспекту уроку. Ви — унікальний учитель, який навчає неповторних особистостей.
Автор вважатиме, що досяг своєї мети, якщо допоміг збудити Ваше прагнення вдосконалювати
свій методичний арсенал та шукати свій неповторний стиль навчання учнів.
4
Календарно-тематичне планування
Тематичний план
№
з/п
1
2
Розділ і тема
Кількість
годин
Обов’язкова для вивчення складова
16
Розділ 1. Основи матеріалознавства
(2)
Тема 1.1 Види конструкційних матеріалів. Деревина
1
Тема 1.2 Властивості деревини. Добір матеріалу для виготовлення виробу
1
Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини
2
Тема 2.2. Процес розмічання заготовки
1
Тема 2.3. Процес пиляння деревини
1
Тема 2.4. Процес стругання деревини
2
Тема 2.5. Процес розмічання шипового з’єднання
1
Тема 2.6. Процес виготовлення шипового з’єднання
2
Тема 2.7. Підготовка до оздоблення та оздоблення виробу
3
4
5
(10)
Тема 2.1. Елементи графічної грамоти
Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1
(2)
Тема 3.1. Сучасні методи обробки деревини
1
Тема 3.2. Основи проектної діяльності
1
Розділ 4. Технологія побутової діяльності
(2)
Тема 4.1. Основи технології малярних робіт
1
Тема 4.2. Маркування споживчих товарів
1
Календарний план
№
з/п
К-сть
год
Зміст навчального матеріалу
Практичні, лабораторно-практичні роботи
Розділ 1. Основи матеріалознавства (2 год)
1
1
Види конструкційних матеріалів.
Деревина
Лабораторно-практична робота «Визначення видів
пиломатеріалів»
2
2
Властивості деревини. Добір матеріалу для виготовлення виробу
Практична робота «Вибір об’єкта виготовлення з деревини», практична робота «Вибір деревини для виготовлення
виробу»
Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини (10 год)
3
3
Елементи графічної грамоти
Практична робота «Визначення необхідної кількості виглядів виробу на кресленні»
4
4
Виконання графічного зображення
обраного об’єкта праці
Практична робота «Розробка графічного зображення
виробу»
5
5
Процес розмічання заготовки
Практична робота «Розмічання виробу, запланованого для
виготовлення»
6
6
Процес пиляння деревини
Практична робота «Пиляння заготовок із деревини»
7
7
Технологічний процес стругання
деревини
Практична робота «Підготовка рубанка до роботи»
8
8
Прийоми стругання деревини
Практична робота «Стругання заготовки із деревини»
9
9
Процес розмічання шипового
з’єднання
Практична робота «Розмічання шипових з’єднань»
10
10
Процес виготовлення шипового
з’єднання
Практична робота «Прийоми роботи долотом і стамескою»
11
11
Виготовлення шипового з’єднання
Практична робота «Виготовлення шипового з’єднання»
12
12
Підготовка до оздоблення та оздоблення виробу
Практична робота «Оздоблення виробу з деревини»
Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (2 год)
13
13
Сучасні методи обробки деревини
Лабораторно-практична робота «Порівняльний аналіз
електрифікованих знарядь праці з ручними і механічними
знаряддями праці»
14
14
Основи проектної діяльності
Практична робота «Аналіз моделей-аналогів виробу»
Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2 год)
15
15
Основи технології малярних робіт
Лабораторно-практична робота «Дослідження видів фарб
для різних типів поверхонь»
16
16
Маркування споживчих товарів
Лабораторно-практична робота «Дослідження маркування
споживчих товарів»
6
Розділ 1. Основи матеріалознавства
Дата _______________________
Урок 1
Клас _______________________
Види конструкційних матеріалів. Деревина
Мета:
навчальна: забезпечити засвоєння знань про деревину як конструкційний матеріал;
формувати вміння визначати види пиломатеріалів;
розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, спостережливість;
виховна: виховувати вимогливість до себе, відповідальність.
Обладнання: зразки пиломатеріалів, комп’ютери.
Основні поняття: деревина, пиломатеріали, дошки, бруски, бруси, будова дошки.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів
ŠŠ Прийом «Мої сподівання»
— Шановні друзі, сьогодні ми починаємо вивчення навчального блоку
«Технологія виготовлення виробів із деревини». Ми вивчатимемо такі теми:
«Властивості деревини»;
«Графічне зображення виробів з деревини»;
«Процес розмічання заготовки»;
«Процес пиляння деревини»;
«Процес стругання деревини»;
«Процес виготовлення шипового з’єднання»;
«Оздоблення виробу із деревини».
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
Запитання для обговорення
Які сподівання є у вас перед початком вивчення цього навчального блоку?
Що ви можете дізнатися на наших уроках?
Які вміння ви бажаєте сформувати?
_______________________________________________________________
Творче завдання
ŠŠ Виберіть спосіб вираження своїх сподівань від вивчення нового навчального модуля.
ŠŠ Прийом «Мій досвід»
Учитель надає можливість кожному учню розповісти про власний досвід
роботи з деревиною. Заохочує дотримувати плану невеликого повідомлення.
План повідомлення
Про виготовлення виробів із деревини я знаю (багато, не дуже багато,
дуже мало).
Удома разом з батьком ми…
Найкраще в мене виходить…
Мої улюблені вироби з деревини…
_______________________________________________________________
ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Завдання уроку:
yy навчитися характеризувати деревину як конструкційний матеріал;
yy засвоїти інформацію про види пиломатеріалів.
7
ІV. Мотивація навчальної діяльності
— У цьому навчальному році кожен із вас має можливість розширити свої
знання про технологію виготовлення виробів із деревини.
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
Мотиваційні запитання
Чи цікаво вчитися працювати з деревиною? Чому?
Яка мені користь від уміння визначати види пиломатеріалів?
Чим я можу бути корисним для суспільства, у якому живу?
_______________________________________________________________
V. Вивчення нового матеріалу
1. Деревина як конструкційний матеріал
— Для виготовлення виробів застосовують такі види конструкційних матеріалів: деревину, метал, пластмасу, гуму тощо. Деревину широко використовують у різних галузях господарства.
Супроводжувальні запитання для активізації уваги учнів
ŠŠ Що виготовляють з деревини?
ŠŠ Які переваги деревини як конструкційного матеріалу?
— З деревини виробляють віконні рами, двері, покриття для підлоги,
меблі, папір, музичні інструменти тощо. Деревина добре обробляється. Вона
легка, міцна, добре склеюється, має гарну текстуру. Текстура — це характерний рисунок для певної породи деревини.
2. Пиломатеріали, способи отримання
— Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з новими поняттями й термінами. Для осмислення цієї інформації, будь-ласка, користуйтеся спеціальною
таблицею.
Осмислення нових понять
Поняття й терміни
Пояснення
вчителя
Рисунок
(за потреби)
Таблиця 1
Я зрозумів поняття / Я не
зрозумів поняття
Лісоматеріали
Хлист
Розкряжовування
Колода
Кряжі
Чурбаки
Пиломатеріали
Пилорама
Бруси
Бруски
Дошка необрізана
Дошка обрізна
Обапіл
Шпали
(Демонстрування зразків пиломатеріалів, звертання уваги учнів на деревину.)
Супроводжувальні запитання для активізації уваги учнів
ŠŠ Як отримати дошку з дерева?
— Деревину дістають зі стовбурів дерев. Спиляне й очищене від гілок дерево називають хлистом.
8
Розпилювання хлистів на частини називають розкряжовуванням. Розкряжовуючи хлисти, дістають відрізки різної довжини, які називають колодами, кряжами, чурбаками.
Колоди — це круглі лісоматеріали, які використовують цілими або як сировину для пиломатеріалів.
Кряжі — круглі лісоматеріали, з яких виготовляють спеціальну продукцію
(фанеру, лижі, котушки, олівці тощо).
Чурбаки — відрізки кряжа, які за довжиною придатні для обробки на деревообробних верстатах.
Пиломатеріали дістають у результаті поздовжнього розпилювання колод
на спеціальних верстатах — пилорамах. За формою й розмірами поперечного
перерізу пиломатеріали поділяють на бруси, бруски, дошки, обаполи і шпали
(пиляні деталі).
Бруси — пиломатеріал завтовшки і завширшки понад 100 мм. Залежно від
кількості пропиляних сторін вони бувають двох, трьох і чотирьохкантові.
Бруски — обрізний пиломатеріал завтовшки до 100 мм і завширшки не більше подвійної товщини.
Дошки — це пиломатеріал завтовшки до 100 мм, завширшки більші за подвійну товщину. Дошки бувають обрізні, необрізні, обрізні з тупим обзолом,
обрізні з гострим обзолом.
Обапіл — це бокові частини колоди, зрізані за поздовжнього розпилювання.
Шпали — це пилопродукція, яку використовують як опори для рейок залізничних колій. Шпали бувають обрізні й необрізні.
Організація дослідницької діяльності
Учні уважно вивчають ілюстрації, де зображенні пиломатеріали, і досліджують характеристики кожного з них. Результати дослідження заносять до
спеціальної таблиці.
Дослідження пиломатеріалів
Рисунок
Пиломатеріали
Таблиця 2
Характеристика
Дошка необрізана
Дошка
необрізана
Обапіл
Бруски
Дошка
обрізана
Обапіл
?
Бруски
?
Брус
?
Дошка обрізана
?
Брус
3. Призначення пиломатеріалів
Організація дослідницької роботи
Проблемне запитання: «Яке призначення пиломатеріалів?»
Учні шукають інформацію в підручниках, довідниках, мережі Інтернет.
9
VІ. Закріплення вивченого матеріалу
ŠŠ Прийом «Інтерв’ю»
Учні об’єднуються в пари. Хтось має бути «спеціалістом із питань деревини», а інший — «журналістом».
Завдання. Узяти інтерв’ю в «спеціаліста». Для цього «журналіст» готує запитання з матеріалу уроку. Інтерв’ю записують на диктофон для подальшого
визначення кращих «спеціаліста з питань деревини» і «журналіста».
ŠŠ Прийом «Лінійний кросворд»
Завдання: знайдіть слова, які вивчали на уроці.
О
Б
Р
У
С
Д
Б
А
П
І
Л
О
П
І
А
П
А
Ш
И
Р
Л
И
М
К
Л
Е
И
Л
А
А
О
Т
К
О
Р
А
М
А
О
Л
О
Д
Відповідь
О1
Б2
Р2
У2
С2
Д3
Б1
А1
П1
І1
Л1
О3
П5
І5
А5
П6
А6
Ш3
И5
Р5
Л5
И6
М6
К3
Л5
Е5
И5
Л6
А6
А3
О5
Т5
К4
О6
Р6
А4
М5
А5
О4
Л4
О4
Д4
1 — обапіл;
2 — брус;
3 — дошка;
4 — колода;
5 — пиломатеріали;
6 — пилорама.
VІІ. Лабораторно-практична робота
«Визначення видів пиломатеріалів»
Послідовність виконання роботи
1. Розглянути зразки пиломатеріалів.
2. Визначити назву пиломатеріалу.
3. Дослідити призначення цього пиломатеріалу.
4. Заповнити таблицю.
Визначення видів пиломатеріалів
№ зразка
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
Назва пиломатеріалу
Таблиця 3
Призначення пиломатеріалу
VІІІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія
Чого я навчився на цьому уроці?
Чи досяг я поставленої мети на уроці?
Яка інформація потребує уточнення, роздумів і додаткових досліджень?
Що можна розповісти батькам про мою роботу на уроці?
ІХ. Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал, щоденники
Х. Домашнє завдання
yy Прочитати ______ параграф підручника.
yy _______________________________________________________________
ХІ. Прибирання робочого місця
10