Міністерство освіти і науки україни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Т олова приймальної комісії
В. С. Пономаренко
2015 р.
ПРОГРАМА
вступного екзамену з фахового випробування
освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»,
освітній ступінь «МАГІСТР»
Спеціальності 7.05010101, 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та
технології (за галузями)»
Харків, 2015
2
Фахове випробування є комплексним іспитом, що включає практичні зав­
дання (три завдання різного ступеню складності) в межах галузевого стандарту
вищої освіти України з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 050101
«Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна тех­
ніка». До складу завдань внесені питання за наступними нормативними нав­
чальними дисциплінами: об’єктно-орієнтоване програмування, організація баз
даних і знань, технології комп’ютерного проектування, технологія створення
програмних продуктів.
Завдання фахового випробування складено з метою виявлення знань, вмінь,
компетентностей, якими володіє бакалавр за напрямом підготовки
«Комп’ютерні науки» (табл. 1).
Таблиця 1
Основні компетентності, якими повинен володіти бакалавр за напрямом
підготовки «Комп’ютерні науки»
___________________________________ Професійні компетентності_________________________________ __
Загально-професійні:__________________________________________________________________________
- ґрунтовна підготовка в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами про­
грамної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик________________________________________________________________ __
- ґрунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних і алгоритмічних
основ інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій_______________________________ _
- здатність до проектної діяльності в професійній сфері, уміння будувати і використовувати моделі для
опису об'єктів і процесів, здійснювати їх якісний аналіз_______ ■
__________________________________ _
- володіння технологією розроблення програмного забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника_____________________________________________________________________________________
Спеціалізовано-професійні:_______________________________________________________________ _
- здатність до математичного та логічного мислення, знання основних понять, ідей і методів фундаментальної математики та вміння їх використовувати під час розв'язання конкретних завдань______________
- знання сучасних методів побудови та аналізу ефективних алгоритмів і вміння їх реалізувати в конкретних застосуваннях__________________________________________________________________________ _
- знання принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних
структур даних і вміння їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних завдань
Спеціалізовано-професійні:__________________________________________________________________ _
- здатність до об'єктно-орієнтованого мислення, знання об'єктно-орієнтованих мов програмування та
уміння застосовувати об'ектно-орієнтований підхід під час проектуванні складних програмних систем
- знання принципів і правил формалізації економічних ситуацій, уміння застосувати математичні методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях__________________
- знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу______________________________________________________ __
- знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них________________________________________ ___
- знання серверних технологій створення веб-додатків, уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування_____________________________________________________________________ _
- знання теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі досліджен­
ня, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій,
інших об'єктів професійної діяльності; здатність реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і стану складних об'єктів______________________________________________ _
- знання методів аналізу, моделювання, реінжинірингу бізнес-процесів інформаційних систем, уміння
застосовувати САБЕ-засоби під час їх проектування_________________________________________________
- знання основ економічної теорії, підприємництва та бізнесу, уміння застосовувати їх у процесі техніко-економічного обґрунтування ІТ-проекту___________________________________________________ __
з
СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
З ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Розподіл балів відповідно до рівня складності завдань у білеті з фахового
випробування наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Розподіл балів відповідно до рівня складності завдань
_________ у білеті з фахового випробування ___________________
Рівень
складності
Кількість контроль­
них завдань
задачі
Тестові
завдання
Кількість балів
за одне завдання
Розподіл
балів в одно­
му білеті
30
І. Рівень
складності
-
1
1 діагностичне
завдання
II. Рівень
складності
-
1
1 діагностичне
завдання
35
III. Рівень
складності
-
1
1 евристичне
завдання
35
Різновид завдань
- завдання на
проектування бази даних
предметної області
- завдання на
моделювання бізнеспроцесу предметної
області
- завдання на
програмування
Практичні завдання включають завдання різного рівня складності, а саме
два діагностичних завдання та одне евристичне завдання, загальна оцінка за ви­
конання яких складає 100 балів.
ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Тема 1. Основні положення об‘єктно-орієнтованого підходу
1.1. Прості та складні програмні системи.
Декомпозиція програмних систем. Способи декомпозиції. Об’єктноорієнтована декомпозиція. Поняття об’єкта. Характеристики об’єкта. Поняття
класу. Співвідношення між класом та його об‘єктом. Об’єктно-орієнтований
аналіз та його мета. Поняття предметної області. Головні види вимог до про­
грамної системи.
1.2. Об ’єктно-орієнтоване проектування.
Елементи архітектури додатку. Визначення класів предметної області.Принципи проектування класів. Об’єктно-орієнтоване програмування.Принципи об’єктно-орієнтованого підходу: абстракція, інкапсуляція,
ієрархія, поліморфізм.
Тема 2. Основи об’єктно-орієнтованого проектування мовою ІІМЬ
2.1. Моделювання програмного забезпечення.
Методи об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування. Мова ЦМЬ. ЦМЬдіаграми. Діагра-ми класів. Генерування програмного коду.
4
Тема 3. Введення до платформи Microsoft .NET та мови C#
3.1. Платформа Microsoft .NET.
Історія розвитку, архітектура, засоби розроблення додатків, компіляція та
виконання програм, бібліотека базових класів, система типізації.
3.2. Загальні відомості про мову С#:
Особливості використання мови, алфавіт, типи даних, порівняння типівзначень та типів-посилань, вбудовані типи-значення, вбудовані типи-посилання,
одновимірні та багатовимірні масиви, операції, оператори, структура програми,
коментарі, особливості використання функцій, механізми передачі параметрів,
простори імен, основи використання бібліотеки базових класів .NET
Тема 4. Реалізація головних концепцій об‘єктно-орієнтованого про­
грамування у мові C#
4.1. Абстрактні типі даних.
Проектування Абстрактного типу даних. Синтаксис структур та класів у
мові С#. Елементи класу. Доступ до елементів класу. Посилання this. Переван­
таження методів класу.
4.2. Об'єкти в програмі.
Послідовність створення об‘єкта. Конструктори. Основні властивості кон­
структорів. Звільнення пам‘яті. Система "збору сміття". Статичні дані та мето­
ди: призначення, властивості, особливості використання. Відношення агрегації.
Реалізація агрегації у мові С#. Відношення спадкування. Синтаксис спадкування
у мові С#. Ініціалізація об‘єкта базового класу. Варіанти використання спадку­
вання. Перевизначення методів. Заборона спадкування. Рядкове представлення
об‘єкта.
4.3. Реалізація принципу поліморфізму у мові С#.
Раннє та пізнє зв‘язування. Віртуальні методи. Абстрактні класи та методи.
Реалізація поліморфної поведінки на базі абстрактного класу. Правила застосу­
вання абстрактних класів. Інтерфейси. Реалізація поліморфної поведінки на базі
інтерфейсу. Правила застосування інтерфейсів.
Принципи перевантаження операцій. Особливості використання функції
operator. Індексатори. Властивості.
4.4. Обробка виняткових ситуацій
Види помилок у програмах. Проблеми традиційного підходу до обробки
помилок. Механізм обробки виключень. Класи виключень стандартної бібліоте­
ки .NET. Синтаксис обробки виключень. Перевірка на арифметичне пере­
повнення.
Тема 5. Стандартні бібліотеки класів Microsoft .NET Framework
5.1. Джерела та споживачі даних.
Загальні відомості про потоки введення-виведення даних. Алгоритми робо­
ти потоків введення-виведення даних. Основні класі стандартної бібліотеки
.NET для підтримки введення-виведення даних.
5.2. Колекції.
Загальні відомості про колекції. Основні елементи та структури даних
стандартної бібліотеки колекцій .NET Типізовані колекції.
5.3. Рядковий тип даних.
Особливості реалізації рядкового типу даних у платформі .Net Класи стан­
дартної бібліотеки .NET для подання рядків та особливості їхнього використан­
ня. Форматування рядків. Призначення та застосування регулярних
виразів. Підтримка регулярних виразів у стандартній бібліотеці .NET
Спеціальні символи, які використовуються у регулярних виразах.
5.4. Атрибути.
Введення до атрибутів. Елементи програми до яких можливо застосування
атрибутів. Визначені атрибути. Використання атрибутів умовної компіляції. Ат­
рибути рівня модулю компіляції.
5.5. Збереження та відновлення стану об ‘єктів у .NET
Серіалізація та десеріалізація. "Граф" об‘єктів при серіалізації. Створення
класів, об‘єкти яких можливо серіалізувати. Процеси серіалізації та десеріалізації. Формати серіалізації. Серіалізація та десеріалізація об‘єктів у двій­
ковому та XML-форматах.
Тема 6. Розроблення DLL-бібліотек
Бібліотеки та їх використання. Статичні та динамічні бібліотеки. DLLбібліотеки. Розроблення DLL-бібліотеки на платформі Microsoft .NET.
Тема 7. Основи програмування, керованого подіями
7.1. Делегати та події.
Загальні відомості про делегати. Оголошення та використання делегатів у
мові С#. Анонімні методі. Групові делегати. Загальні відомості про події. Гене­
рування подій.
7.2. Основи використання технології Windows Forms
"Традиційна" модель програмування на платформі .NET Модель "Windowsпрограмування" на платформі .NET Технологія Windows Forms. Форми. Загаль­
на структура додатку з графічним інтерфейсом користувача на платформі .NET
Розроблення додатків Windows Forms за допомогою інтегрованого середовища.
Події рівня форми.
Тема 8. Розроблення графічних інтерфейсів користувача
8.1. Основи архітектури додатків Windows Forms.
Модель подій у Windows Forms. Діалогові вікна. Основні візуальні елемен­
ти управління: властивості та використання. "Колекція" візуальних елементів
управління форми. Використання базових візуальних елементів управління.
Компоненти форми для виключення помилкового введення даних користу­
вачем. Використання візуальних елементів управління "дерево" та "таблиця".
Робота з даними у XML-форматі.
8.2. Використання графічних можливостей платформи Microsoft .NET
Особливості графічного виведення даних. Логічна система координат.
Простори імен GDI+. Обробка повідомлення перемальовування. Програмне ге­
нерування повідомлення перемальовування. Графічні об‘єкти GDI+. Викори­
стання пензлів, пер та шрифтів. Робота з графічними зображеннями.
Тема 9. Розгортання програмного продукту
Структура модулю компіляції. Приватні та спільні модулі компіляції. Гло­
бальний кеш модулів компіляції. Створення спільних модулів компіляції.
Загальні відомості про розгортання додатків. Види розгортання. Проекти
6
установки та розгортання.
Тема 10. Системи баз даних. Основні поняття й архітектура
Основні поняття баз даних. Інфологічний та даталогічний рівні. Правило
трьох "ні". Поняття "інформаційна система", "банк даних" та "база даних". По­
няття СКБД, їх переваги та недоліки.
Архітектура баз даних. Концептуальний рівень. Зовнішній рівень.
Внутрішній рівень.
Тема 11. Моделі даних
11.1. Моделювання даних.
Поняття про моделювання даних. Класифікація моделей. Ієрархічна модель
даних. Ієрархічна структура даних. Операції над ієрархічною структурою, її пе­
реваги та недоліки.
Мережна модель даних. Мережна структура даних. Операції над мережною
структурою. Переваги та недоліки мережної моделі.
11.2. Реляційна модель даних
Реляційна структура даних. Основні поняття та визначення.
Реляційна алгебра. Операції реляційної алгебри. Приклади застосування
реляційної алгебри. Властивості операцій реляційної алгебри.
11.3. Семантичне моделювання предметної області
Модель "сутність - зв'язок". Поняття сутності, властивості, зв’язку. ERмоделювання предметної області. Типи ER-діаграм. Типи зв’язку на ERдіаграмах. Проектування бази даних за допомогою методу ER-моделювання.
11.4. Теорія нормалізації реляційної моделі даних
Аномалії при виконанні операцій у базі даних. Функціональні залежності.
Аксіоматика функціональних залежностей. Логічне виведення функціональних
залежностей. Аксіоми Армстронга.
Декомпозиція без втрат. Теорема Хіта (Хеза).
Визначення першої нормальної форми. Неповні функціональні залежності
та друга нормальна форма. Транзитивні залежності й третя нормальна форма.
Нормальна форма Бойса-Кодда. Багатозначні залежності. Теорема Фейгіна та
четверта нормальна форма. Залежності за з’єднанням - п’ята нормальна форма.
Загальна процедура нормалізації.
Тема 12. Мова SQL
Операції над схемою бази даних. Створення бази даних. Оператор
CREATE DATABASE. Створення таблиці. Оператор CREATE TABLE. Мо­
дифікація таблиці. Оператор ALTER TABLE. Видалення таблиці. Оператор
DROP TABLE. Видалення бази даних. Оператор DROP DATABASE.
Засоби пошуку даних. Основні конструкції мови, призначені для вибиран­
ня даних. Вирази, умови та оператори. Вибирання з кількох таблиць. Викори­
стання агрегатних функцій. Фраза GROUP BY, HAVING, ORDER BY. Підзапити.
Засоби маніпулювання даними. Додавання рядків до таблиці. Оператор
INSERT. Оновлення даних. Оператор UPDATE. Видалення рядків таблиці. Опе­
ратор DELETE.
Тема 13. Проектування баз даних
Методологія проектування бази даних. Етапи проектування бази даних.
7
Аналіз предметної області. Концептуальне моделювання предметної області.
Логічне та фізичне проектування.
Функції групи адміністратора з проектування бази даних.
Тема 14. Транзакціїта цілісність даних
14.1. Цілісність даних
Поняття про обмеження цілісності. NULL-значення та тризначна логіка.
Цілісність сутностей та зовнішніх ключів. Операції, що порушують посилальну
цілісність. Стратегії підтримки посилальної цілісності.
Обмеження домену, атрибута, кортежу, відношення та бази даних. Обме­
ження цілісності у мові SQL.
14.2. Транзакції та цілісність даних. Проблеми паралельної роботи транзакцій
Поняття транзакції. Властивості транзакцій. Реалізація транзакцій засобами
SQL.
Поняття суміші транзакцій. Проблеми паралельної роботи транзакцій.
Проблема втрати результатів оновлення. Проблема незафіксованої залежності
(читання "брудних" даних, неповторюване зчитування). Проблема несумісного
аналізу.
Реалізація ізольованості транзакцій засобами SQL.
Тема 15. Технології програмної інженерії
15.1. Життєвий цикл і стандарти програмної інженерії.
Поняття програмного забезпечення та проблеми розробки складного ПЗ.
Життєвий цикл і процеси розробки програмного забезпечення. Міжнародні та
національні стандарти розробки складних програмних продуктів.
15 2. Методи та засоби розробки ПЗ.
Методології розробки ПЗ. Архітектура ПЗ, стандарти опису архітектур ПЗ.
Засоби автоматизації розробки програмних продуктів
15.3. Вимоги замовника та якість програмного забезпечення.
Аналіз вимог замовника до ПЗ. Верифікація, валідація та тестування. Стан­
дарти тестування ПЗ.
Тема 16. Моделювання бізнес процесів
16.1. CASE-технологіїкомп'ютерного проектування.
Поняття технології, технологічної операції проектування, технологічної ін­
струкції. Вимоги до технологій проектування, розробки й супроводу ІС.
Стандарти технології проектування: стандарт проектування, стандарт
оформлення проектної документації, стандарт користувальницького інтерфейсу.
Вимоги до стандартів технології: правила фіксації проектних рішень, вимоги до
конфігурації робочих місць розроблювачів, правила підготовки, розгляду,
узгодження й твердження документації, вимоги до настроювання CASE-засобів
для забезпечення підготовки документації,стандартні правила оформлення
екранів, правила обробки реакції користувача.
16.2. CASE-засоби аналізу та синтезу проектних рішень ІС.
Структура, функціональні особливості CASE- засобів. Склад основних
компонент інтегрованого CASE-пакету. Класифікаційні ознаки CASE- засобів.
Характеристика програмних продуктів CASE- засобів: AllFusion Modeling
Suite, Rational Rose, ARIS, Desigr^DEF, EasyCASE, Vantage Team Builer, SDe-
8
signer, SILVERRAN, Visible Analyst, Oracle Designer /2000. Засоби функціональ­
ного, інформаційного та подійного моделювання. Порівняльний аналіз CASEзасобів для проектування ІС.
16.3. Методологія функціонального моделювання IDEF0.
Стандарт IDEF0 - розвиток методології SADT для проектування систем та
структурно-функціонального моделювання процесів для автоматизації задач
управління підприємством. Поняття контекстної та декомпозованої діаграм
стандарту IDEF0. Склад й призначення інтер-фейсних дуг діаграм. Принципи
декомпозиції та правила використання та переносу інтерфейсних дуг блоків на
більш детальніші діаграми. Призначення зворотних зв’язків по управлінню та
входу та їх використання на діаграмах IDEF0. Нотація елементів на діаграмах
IDEF0 різних рівнів декомпозиції (принцип спадкоємності).
Методи оцінки збалансованості діаграм при їх декомпозиції. Кількісна
оцінка процесу декомпозиції на основі показників збалансованості.
16.4. Призначення, структура та принципи побудови та декомпозиції
діаграм потоків даних (DFD).
Нотації Подана і Гейна-Сарсона для моделювання діаграм DFD. Особли­
вості їх використання у потокових моделях. Склад і призначення основних еле­
ментів діаграм DFD: зовнішні сутності, процеси, системи (підсистеми), сховища
даних, потоки даних. Нотація діаграм DFD.
Побудова контекстної діаграми на основі визначення зв’язків моделююмої
системи з зовнішнім середовищем. Етапи побудови діаграми.
Принципи декомпозиції та побудови ієрархії діаграм DFD: одночасна декомпозиція даних та процесів, одноразове визначання однакових процесів, роз­
міщення на одній діаграмі невеликої кількості елементів.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.Бази даних у питаннях і відповідях : навчальний посібник / В. В. Чубук,
Р. М. Чен, Л. А. Павленко та ін. - X.: Вид. ХНЕУ, 2004. - 288с.
2.
Бейли Л. Изучаем SQL / Л. Бэйли. - СПб.: Питер, 2012. - 592 с.
3. Бен-Ган И. Microsoft SQL Server 2008. Основы T-SQL / И. Бен-Ган. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 432 с.
4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономиче­
ских информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 286 с.
5. Дейт Дж. Введение в системы баз данных / Дж. Дейт - 8-е изд. - М.:
Вильямс, 2005. - 1328 с.
6. Дейт К. Дж. SQL и реляционная теория. Как грамотно писать код на SQL
/ Дж. Дейт. - СПб.: Символ-Плюс, 2010. - 480 с.,
7. Калашян А.Н., Калянов Г.Н. Структурные модели бизнеса: DFDтехнологии. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 254 с.
8. Калянов А.Н. CASE: структурный системный анализ (автоматизация и
применение). - М.: ЛОРИ, 1996. - 288 с.
9. Карпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация: учебник /
Т. Карпова. - СпБ.: 2001. - 302 с.
10. Леоненков А. Самоучитель UML 2 / Александр Леоненков. - СПб.:
BHV, 2007 - 576 с.
9
11. Маки А. Введение в .NET 4.0 и Visual Studio 2010 для профессионалов /
Алекс Маки : пер. с англ. - М.: ООО "ИД Вильямс", 2010. - 416 с. Гетьман О.О.,
Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге видання. - K.: Центр
учбової літератури, 2010. - 488 с.
12. Маклаков C.B. Создание информационных систем с AllFusion Modeling
Suite. - М.: ДиалогМИФИ, 2003. - 432 с.
13. Нэш T. C# 2010: ускоренный курс для профессионалов / Трей Нєш: пер.
с англ. - М. : ООО "ИД Вильямс", 2010 - 592 с.
14. Об’єктно-орієнтоване програмування: конспект лекцій для студентів
напряму підготовки "Комп’ютерні науки" всіх форм навчання / [Парфьонов
Ю.Е., Федорченко В.М., Лосєв М.Ю.та ін.]. - X. : Вид. ХНЕУ, 2010. -3 1 2 с.
15. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами
приложений/ [Гради Буч, Роберт Максимчук, Майкл Энгл и др.]: пер. с англ. М.: ООО "ИД Вильямс", 2008. - 720 с.
16. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению и моде­
лированию бизнес-процессов. - М.: Стандарты и качество, 2004. - 406 с.
17. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4.0 /
Эндрю Троелсен: пер. с англ. - М.: ООО "ИД Вильямс", 2011 - 1392 с.
18. Федотова Д.З., Семенов Ю.Д., Чижик К.Н. CASE-технологии. - М.: Го­
рячая линия-Телеком, 2003. - 158 с.
19. Фридл Дж. Регулярные выражения / Джон Фридл : пер. с англ. - СПб.:
Питер, 2003 - 464 с.
20. Черемных С.В., Семенов И.О., Ручкин B.C. Структурный анализ си­
стем: IDEF-технологии. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 208 с.
21. Шилдт Г. C# 3.0: руководство для начинающих / Герберт Шилдт : пер. с
англ. - М. : ИД "Вильямс", 2009 - 688 с.
В.о.зав.кафедри 1C
проф.