Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

6
АБ'ЕКТЫЎ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2014 год
11 красавіка 2015 г.
№
п/п
1
У
Беларусi захаваўся
ўнiкальны велiкодны
звычай, у якiм
пераплятаюцца дахрысцiянская
i хрысцiянская традыцыi.
Жыхары вёскi Данiлевiчы
Лельчыцкага раёна беражлiва
захоўваюць спадчыну сваiх продкаў,
якая ўнесена ў спiс помнiкаў
нематэрыяльнай культуры i ўзята
пад ахову дзяржавы.
Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»:
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29
У красную суботу (субота напярэдаднi Вялiкадня) гаспадынi вёскi Данiлевiчы (старая
назва Данiлегi) рыхтуюцца да свята. З самай
ранiцы фарбуюць яйкi, ставяць у напаленыя
печы формы для булак. Прыбiраюць у хатах
«ДЗЕВАЧКА» З ДАНIЛЕВIЧАЎ
Гэты фотарэпартаж быў зняты
год таму падчас Вялiкадня.
Шчыры дзякуй жыхарам
вёскi Данiлевiчы i асаблiва
гаспадынi Алене КАРАСЬ,
якая арганiзавала гэтыя здымкi.
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п
Наименование статьи
Символ
1
2
3
Пункт
примечаний
4
1101
5.1
1102
5.2
1103
5.3
1104
5.4
1105
5.5
1106
5.6
1107
5.7
1108
1109
1110
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
Драгоценные металлы
3
и драгоценные камни
4 Средства в Национальном банке
5 Средства в банках
6 Ценные бумаги
7 Кредиты клиентам
8 Производные финансовые активы
9 Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства
10
и нематериальные активы
Имущество,
11
предназначенное для продажи
12 Отложенные налоговые активы
13 Прочие активы
14 ИТОГО активы
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16 Средства Национального банка
17 Средства банков
18 Средства клиентов
19 Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые
20
обязательства
21 Отложенные налоговые обязательства
22 Прочие обязательства
23 ВСЕГО обязательства
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
25 Уставный фонд
26 Эмиссионный доход
27 Резервный фонд
28 Фонды переоценки статей баланса
29 Накопленная прибыль
30 ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
31
и собственный капитал
i мятуць двары, наведваюць i наводзяць парадак на могiлках. Пасля паўдня найбольш
увiшныя i клапатлiвыя гаспадынi збiраюцца
на скрыжаваннi i iдуць «пераапранаць» крыжы. Крыжоў у вёсцы пяць. У руках жанчын
стракатыя фартушкi з розных тканiн, хусткi
i ручнiкi, iхнi шлях ляжыць на паўночны бок
вёскi. Ужо не адно тысячагоддзе жыхаркi
Данiлевiчаў выконваюць гэты абавязак, перадаюць традыцыю новым пакаленням.
Рытуал пераапранання крыжоў пачынаецца з «Евы». Такое iмя атрымаў каменны
крыж, якi захаваўся тут з дахрысцiянскiх
часоў. Вяскоўцы называюць старажытную
рэлiквiю таксама «каменнай дзевачкай». Сiлуэт крыжа, сапраўды, падобны на жаноцкую
фiгуру. Раз на год у суботу перад Вялiкаднём «Еву» прыбiраюць у чыстае адзенне.
Дарэчы, у гэты самы час «дзевачку» можна ўбачыць аголенай (можа, таму ў абрадзе прымаюць удзел толькi жанчыны?). Яны
здымаюць старыя хусткi, фартушкi, ручнiкi,
4 183
12 548
13
5.8
982 509
907 342
3 330 058
17 006 388
1 020
35 961
829 081
1 418 200
2 218 309
14 033 042
38
29 786
5.9
1 392 788
1 098 935
5.10
2 944
5 045
5.11
212 855
24 440 341
247 775
20 348 248
250 077
10 177 835
6 579 447
18 225
1201
5.12
1202
5.13
1203
5.14
1204
5.15
500 173
11 189 073
8 935 854
36 882
1205
5.16
-
45
5.17
279 734
20 941 716
340 063
17 365 692
121
1 174 075
420 273
667 078
1 237 199
3 498 625
1 174 075
286 857
596 500
925 124
2 982 556
12
24 440 341
20 348 248
1206
1207
120
1211
5.18
1212
1213
5.18
1214
5.18
1215
5.18
Символ
1
2
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(в миллионах белорусских рублей)
Пункт
примечаний
4
2014 год
2013 год
5
6
2011
6.1
Процентные доходы
2 451 023
2012
6.1
Процентные расходы
1 185 363
201
6.1
1 265 660
Чистые процентные доходы
2021
6.2
Комиссионные доходы
684 453
2022
6.2
Комиссионные расходы
216 298
202
6.2
Чистые комиссионные доходы
468 155
Чистый доход по операциям
203
6.3
с драгоценными металлами
(6)
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
204
6.4
2 571
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
205
6.5
96 377
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
206
6.6
с производными финансовыми
494
инструментами
207
6.7
350 054
Чистые отчисления в резервы
208
6.8
Прочие доходы
60 714
209
6.9
Операционные расходы
879 012
210
6.10
Прочие расходы
51 190
Прибыль (убыток)
211
613 709
до налогообложения
Расход (доход) по налогу на прибыль 212
108 149
2
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
505 560
Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
22
Базовая прибыль на простую акцию
43
Разводненная прибыль
23
43
на простую акцию
2 026 070
1 083 506
942 564
521 131
145 196
375 935
2
Символ
Уставный
фонд
Эмисcионный
доход
1
стужкi i паясы, якiя на працягу года, як аброк,
павязвалi паломнiкi. Старую «вопратку» выносяць за агароджу i спальваюць. На агонь,
пры гэтым, кажуць: «Iдзi да Бога дымам».
Адорваюць «Еву» новымi хусткамi i фартушкамi, каб яна стаяла прыбранай i прыгожай,
i радавала вочы кожнага сустрэчнага. Каб
вяскоўцы задаволена казалi: «Вось якая наша Дзевачка!»
Напэўна, многiх займае пытанне, адкуль
у крыжа такое iмя i чаму культавы камень
з'явiўся ў Данiлевiчах? Як заўсёды, гiсторыя
маўчыць, а на пытаннi адказваюць толькi легенды i паданнi. У вёсцы ёсць сваё, якое добра памятае (ад мацi i бабулi) найстарэйшая
жыхарка Вольга Плех. Вось што жанчына
распавяла: «У вельмi даўнiя часы адна паляшучка прыйшла на поле жаць жыта, з ёю
была дачка па iменi Еўка. Наблiжаўся дождж,
трэба было хутчэй управiцца з работай, i
мацi паклiкала дачку на дапамогу. Але тая
прысела адпачыць i не паслухалася матчынай просьбы. Тады жанчына ў гневе сказала:
«Каб ты каменем стала!» I ў тое ж iмгненне
дзяўчынка пераўтварылася ў камень, стала
падобна на крыж. З таго часу ён стаiць на
ўскрайку нашай вёскi, у месцы, дзе i здарылася гэтае нечуванае дзiва».
— Не дай Бог чапаць камень, — кажа
Вольга Плех. — Расказваюць, што аднойчы,
пры дзядах, Дзевачку перавезлi на «цвiнтар»,
дык у вёсцы стала прападаць худоба. Давялося вяртаць яе, прывезлi канём назад.
Пасля апранання «дзевачкi» жанчыны
абыходзяць усе крыжы (усе яны драўляныя)
i кожны раз рытуал пачынаецца нанова:
старая «вопратка» здымаецца i кiдаецца
ў агонь, а на змену ёй павязваецца новае
ўбранне.
Суботнiм вечарам жыхары Данiлевiчаў
збiраюцца на лаўках каля сваiх хат, сядзяць
усю святую велiкодную ноч i паляць вогнiшчы. Святло ў хатах не выключаюць — такая
старажытная завядзёнка.
Ранiцай у Велiкодную нядзелю, яшчэ да
ўзыходу сонца, ту тэйшыя жыхары iмкнуцца як мага раней, каб ля каменя нiкога не
было, прынесцi да крыжа пафарбаваныя
яйкi, пiрагi i ўсе тыя прысмакi, якiя звычайна гатуюць да свята, а таксама новыя
аброкi — фартушкi, хус ты, ленты. Алена
Карась, Ульяна Палуянава, Марыя Вярбiла,
Вольга Плех i Марыя Сiнiцкая, у сваiх традыцыйных паляшуцкiх строях, спяшаюцца
да святога месца. Яны павязваюць новыя
вопраткi, апускаюцца на каленi i дакранаюцца да каменнай дзяўчынкi, просяць здароўя
сабе i сваiм родным, мiру i ладу ў сем'ях,
ураджаю на палетках. Цалуюць, абдымаюць, гладзяць. Пакланiўшыся «Еве», яны
А тым часам да аброчнага крыжа падыходзяць новыя людзi — i жыхары паселiшча, i
незнаёмыя, немясцовыя. Абракаюцца — павязваюць ручнiкi, кладуць грошы.
Вельмi важна ў Вялiкдзень на золку прыйсцi на спатканне з «Евай» i тады спраўдзiцца
тваё жаданне. «Ева» дапаможа. Асаблiва,
калi хварэе дзiця, альбо тым жанчынам, якiя
хацелi б займець дзiця. Здаўна тыя, хто збiраўся ў далёкую дарогу альбо на армейскую
службу, прыходзiлi да «дзевачкi».
Узяўшыся пад рукi i стаўшы ў шарэнгу,
вяскоўкi вяртаюцца дамоў пад песню-вяснянку:
Ой, дзеўкi, дзеўкi, не цiрайце сiлкi,
Ой, рано-рано, не цiрайце сiлкi.
Бо не знаеце вы, што которой будзе,
Весной замуж пойдзе...
Адна з важных спраў для жыхароў у гэты дзень — пасвяцiць пасху. Пасля таго, як
у вёсцы была закрыта i разбурана царква,
вяскоўцы збiраюцца на колiшнiм царкоўным
двары, выкладваюць з сумак i кошыкаў яйкi,
ваду, пiрагi i чакаюць святара. Па веравызнаннi данiлеўцы — праваслаўныя, яны нiколi
не адмаўлялiся ад сваёй веры i традыцый. I ў
час атэiзму ўсё роўна заставалiся адданымi
Богу, абразоў з хат не выкiдалi. Пасля ўрачыстага снедання жанчыны выходзяць на
вулiцу, каб гуляць, «бяседаваць» i спяваць. У
гэты дзень дазвалялася выконваць вясёлыя
песнi. Асаблiва любяць у Данiлевiчах гучную
i рухавую «Перапёлку»:
А мо ў цябе, перапёлка,
Дай галоўка балiць?
Тут була, тут була перапёлка,
Тут була, тут була невялiчка...
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
4
5
5.1
5.2
3
4
5
5.3
5.4
5.5
5.6
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.
5.7
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«Мечты сбываются с Visa»
Сведения об организаторе игры:
Организатором Игры является общество с ограниченной ответственностью «Яскрава», УНП 191548102,
зарегистрировано Решением Мингорисполкома от
16 ноября 2011 года.
Местонахождение Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 13, к. 2.
Наименование рекламной игры:
Рекламная Игра называется «Мечты сбываются
с Visa», игра проводилась в соответствии с условиями
Правил, с соблюдением требований законодательства
Республики Беларусь, без взимания с Участников Игры
платы.
Игра проводилась в период с 25 декабря 2014 г. по
30 апреля 2015 г. (включая период розыгрыша и вручения призов) на всей территории Республики Беларусь.
Свидетельство о регистрации рекламной игры
№ 2501 выдано Министерством торговли Республики
Беларусь 18.12.2014 г.
В розыгрышах приняло участие 20 812 176 транзакций.
Рекламная игра состояла из трех розыгрышей, которые
были проведены в соответствии с правилами по адресу:
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, помещение № 13:
02.02.2015 г. в 11.00;
03.03.2015 г. в 11.00;
01.04.2015 г. в 11.00.
Денежные призы, участвующие в розыгрыше:
Денежный приз в размере 100 000 000 белорусских
рублей + денежный приз в размере 14 942 529 белорусских рублей – 1 штука.
Денежный приз в размере 10 000 000 белорусских
рублей + денежный приз в размере 1 494 253 белорусских рубля – 9 штук.
Денежный приз в размере 3 000 000 белорусских
рублей + денежный приз в размере 448 275 белорусских
рублей – 30 штук.
Победитель, выигравший денежный приз в размере 100 000 000 белорусских рублей + денежный
приз в размере 14 942 529 белорусских рублей:
3-й розыгрыш: Шуваева А. Э.
Победители, выигравшие денежный приз в размере 10 000 000 белорусских рублей + денежный
приз в размере 1 494 253 белорусских рубля:
1-й розыгрыш: Галабурдо Н. И., Рябова Л. Л., Макаревич М. И.;
2-й розыгрыш: Головская Р.В., Плевако В. В., Зеленкевич Е. А.;
3-й розыгрыш: Люлько А. Н., Телегина Т. А., Кандратенко М. И.
Победители, выигравшие денежный приз в размере 3 000 000 белорусских рублей + денежный приз
в размере 448 275 белорусских рублей:
1-й розыгрыш: Казимирович Ю. А., Федорович А. Н.,
Козлова Е. А., Луд В. Н., Яковлева В. Ф., Ермакова Н. А.,
Кротов М. И., Герина Т. С., Рубина А. А., Лебедь А. И.;
2-й розыгрыш: Качура В. В., Жилинская О. В., Баблевская Ю. С., Кириленко О. Н., Брилева Т. В., Жук А. А.,
Хмельницкий В. А., Быстров А. А., Матусевич С. Н.,
Гавриленко А. Н.;
3-й розыгрыш: Пузиновская Е. М., Атрощик В. Ф.,
Маковский Д. М., Захаренко Г. Н., Лунева Л. И., Вишняков В. Ю., Аникеев А. А., Качура А. И., Хотько Л. А.,
Сохранный В. Л.
За время проведения рекламной игры был разыгран
весь призовой фонд.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 8-029-196-17-16 в рабочие дни с 10.00
до 17.00.
5.8
6
-
х
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование статьи
2
Прибыль (убыток)
Прочие компоненты
совокупного дохода
В том числе:
переоценка основных средств,
объектов незавершенного
строительства и оборудования
к установке
переоценка нематериальных
активов
переоценка ценных бумаг
переоценка инструментов
хеджирования
переоценка
прочих статей баланса
ИТОГО совокупный доход
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
31
32
33
35
36
(19 710)
221 345
59 777
671 997
38 576
507 408
93 105
414 303
35
35
480 427 2 431 597
3
(в миллионах белорусских рублей)
2014 год
2013 год
5
6
37
38
39
40
Чистый доход по операциям с производны- 70107
ми финансовыми инструментами
70108
Прочие полученные доходы
53 971
41 771
70109
Прочие уплаченные расходы
(853 728)
(657 447)
70110
Уплаченный налог на прибыль
(111 091)
(93 105)
Денежная прибыль (убыток)
701
до изменения в операционных активах
897 513
677 408
и операционных обязательствах – итого
Чистое снижение (прирост) денежных
70200
(135 781)
(2 143)
средств в Национальном банке
Чистое снижение (прирост) денежных
70201
546 480
(340 215)
средств в банках
Чистое снижение (прирост) денежных
средств в ценных бумагах (кроме ценных 70202
(555 586)
(583 694)
бумаг, удерживаемых до погашения)
Чистое снижение (прирост) денежных
70203
средств в форме кредитов,
(1 678 307)
(1 533 732)
выданных клиентам
Чистое снижение (прирост) денежных
70204
10 688
12 655
средств от производных финансовых
активов
Чистое снижение (прирост) денежных
70205
83 243
(28 264)
средств в прочих операционных активах
Потоки денежных средств от изменения
702
(1 729 263)
(2 475 393)
операционных активов – итого
Чистый прирост (снижение) денежных
70300
243 712
(37 204)
средств Национального банка
Чистый прирост (снижение) денежных
70301
(318 023)
868 874
средств банков
Чистый прирост (снижение) денежных
70302
1 377 297
528 636
средств клиентов
Чистый прирост (снижение) денежных
70303
средств от ценных бумаг,
18 160
(309 690)
выпущенных банком
Чистый прирост (снижение) денежных
70304
средств от производных финансовых
(11 221)
(32 856)
обязательств
Чистый прирост (снижение) денежных
70305
средств в прочих операционных
(65 315)
23 134
обязательствах
Потоки денежных средств от изменения
703
1 244 610
1 040 894
операционных обязательств – итого
Чистый поток денежных средств,
70
полученных (использованных)
412 860
(757 091)
от операционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств,
71100
нематериальных активов
(297 733)
(273 750)
и других долгосрочных активов
Продажа основных средств,
71101
нематериальных активов
155
3 395
и других долгосрочных активов
Приобретение долгосрочных
71102
финансовых вложений в уставные
фонды других юридических лиц
Продажа долгосрочных финансовых
71103
вложений в уставные фонды
других юридических лиц
Приобретение ценных бумаг,
71104
удерживаемых до погашения
Погашение (реализация) ценных бумаг,
71105
удерживаемых до погашения
Чистый поток денежных средств,
71
полученных (использованных)
(297 578)
(270 355)
от инвестиционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
72100
Эмиссия акций
72101
Выкуп собственных акций
Продажа ранее выкупленных
72102
собственных акций
41 Выплата дивидендов
Чистый поток денежных средств,
42 полученных (использованных)
от финансовой деятельности
Влияние изменений валютного курса
43
на денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост (снижение) денежных
44
средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты
45
на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты
46
на конец отчетного периода
72103
(62 109)
(5)
72
(62 109)
(5)
73
69 080
124 239
122 253
(903 212)
740
8
Х
1 620 062
741
8
1 742 315
Х
74
Председатель Правления
Н.В.Лузгин
Главный бухгалтер
Л.А.Филиппова
Дата подписания 5 февраля 2015 г.
Годовая финансовая отчетность в полном объеме вместе с аудиторским заключением,
подтверждающим ее достоверность, размещена на сайте www.belveb.by
в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка /
Годовая финансовая отчетность / Годовая финансовая отчетность за 2014 год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь».
ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности от 27.12.2013 №6. УНП 100010078.
116 073
550 959
136 656
550 959
Аудиторское заключение
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг»
по годовой финансовой отчетности ОАО «Банк БелВЭБ»,
подготовленной по итогам деятельности за 2014 год
Г-ну Лузгину Николаю Владимировичу
Председателю Правления ОАО «Банк БелВЭБ»
Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ОАО «Банк БелВЭБ»
Национальному банку Республики Беларусь
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Открытое акционерное общество
«Белвнешэкономбанк» (далее ОАО «Банк БелВЭБ» или «Банк»).
х
-
х
-
х
-
х
-
х
-
(20 583)
-
-
-
В соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября
2011 года №507 (в редакции от 27.03.2014) «Об утверждении Инструкции по составлению годовой
финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики
Беларусь», годовая финансовая отчетность ОАО «Банк БелВЭБ» состоит из:
- Бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2015 года (Форма 1);
- Отчета о прибылях и убытках Банка за 2014 год (Форма 2);
- Отчета об изменении собственного капитала Банка за 2014 год (Форма 3);
- Отчета о движении денежных средств Банка за 2014 год (Форма 4);
- Примечаний к годовой финансовой отчетности.
Указанная годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности»,
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года
№728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 9 ноября 2011 года №507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики
Беларусь» и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь,
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой финансовой отчетности
для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее «законодательство
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и представление годовой финансовой отчетности, прилагаемой на 73 листах, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
596 500 2 982 556
596 500 2 982 556
70 578
516 069
72 618
578 178
х
-
х
(62 109)
(62 109)
Обязанности Аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности годовой финансовой отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством Республики Беларусь по
бухгалтерскому учету и отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской
деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-3 и национальными правилами аудиторской деятельности,
утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь. Данные правила обязывают нас
соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений
в годовой финансовой отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в годовой финансовой отчетности.
Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом
оценки риска существенного искажения годовой финансовой отчетности в результате ошибок или
недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения годовой финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банка с целью планирования дальнейших
аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно
эффективности функционирования этой системы. Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления годовой
финансовой отчетности.
Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
-
х
х
х
Аудиторское мнение
-
х
х
(62 109)
х
(62 109)
х
х
х
х
-
-
-
2 040
(2 040)
-
По нашему мнению, годовая финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2015 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за год по указанную дату в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности»,
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года
№728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 9 ноября 2011 года №507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики
Беларусь», и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь,
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для
банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде.
Прочие вопросы
-
-
-
Символ
3
-
-
420 273 1 237 199 667 078 3 498 625
СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 год
№
п/п
1
18
57 269
Наименование статей капитала
Фонды
НакопленВсего
Резервный
переоценная прибыль
собственфонд
ки статей
(убыток)
ный капитал
баланса
6
7
8
9
Остаток
3011 1 174 075
на 1 января
245 427 531 668
2013 г.
В том числе:
результат
от изменений
учетной
30111
политики и (или)
исправления
существенных
ошибок
Изменения
статей
3012
41 430
393 456
собственного
капитала
В том числе:
30121
совокупный
х
х
х
414 303
доход
направление
прибыли
30122
х
41 430
(41 430)
на пополнение
фондов
операции
х
с учредителями 30123
(участниками)
внесение
в уставный
301231
х
х
фонд вкладов
учредителей
(участников)
выплата
301232
х
х
х
дивидендов
акционерам
операции
с собственными 301233
х
х
х
выкупленными
акциями
перераспределение
между статьями 30125
20 583
собственного
капитала
прочие
30126
изменения
Остаток
3013 1 174 075
на 1 января
286 857 925 124
2014 г.
Раздел II. За отчетный год
Остаток
3011 1 174 075
286 857 925 124
на 1 января
2014 г.
Изменения
статей
3012
133 416 312 075
собственного
капитала
В том числе:
30121
совокупный
х
х
х
505 560
доход
направление
прибыли
30122
х
133 416 (133 416)
на пополнение
фондов
операции
с учредителями 30123
(участниками)
внесение
в уставный
301231
фонд вкладов
учредителей
(участников)
выплата
301232
дивидендов
х
акционерам
операции
с собственными 301233
выкупленными
акциями
перераспределение
между статьями 30125
собственного
капитала
прочие
30126
изменения
Остаток
3013 1 174 075
на 1 января
2015 г.
17
34
23 836
Раздел I. За год, предшествующий отчетному
бяруцца за рукi, водзяць карагод. Жанчыны
спяваюць «Конопелюшку». Песня пяецца
на мясцовым дыялекце, як спявалi ўжо не
адно стагоддзе данiлевiцкiя жанчыны пасля
наведвання «дзевачкi»:
Ой, пасею конопелюшку
На высокай горе,
Ой, лелюшка, на высокой горе.
Чаму ж моя конопелюшка
Не зялёна росце?
Ой, лелюшка, не зялёная росце.
Ой, як жа мне, конопелюшке,
Дай зелёнай росцi?
Ой, лелюшка, дай зялёнай росцi...
16
(345)
(в миллионах белорусских рублей)
Наименование
показателей
15
30
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2014 год
№
п/п
14
28
Наименование статьи
8
9
10
11
12
11
№
п/п
7
6
2
Пункт
примечаний
4
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
70100
2 385 178
1 970 999
Полученные процентные доходы
70101
Уплаченные процентные расходы
(1 161 620)
(1 090 202)
70102
683 901
521 170
Полученные комиссионные доходы
70103
(220 819)
(136 345)
Уплаченные комиссионные расходы
Чистый доход по операциям с драгоценными 70104
6
(1 107)
99
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
70105
589
23 836
7
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
70106
8
122 239
96 632
с иностранной валютой
455 489
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год
1
2
3
4
5
6
2013 год
5
564 293
1111
1112
2014 год
Символ
1
2
3
4
5
Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 г.
Наименование статьи
Пункт
примечаний
4
(в миллионах белорусских рублей)
2014 год
2013 год
5
505 560
414 303
301212
72 618
136 656
3012121
77 196
149 727
3012122
-
-
3012123
(4 578)
(13 071)
3012124
-
-
30121
7
Лащенко Павел Анатольевич
Директор ООО «Эрнст энд Янг»,
аудитор ООО «Эрнст энд Янг»
Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь № 0000738 от 14 мая 2003 года, без
ограничения срока действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам, осуществляющим
аудиторскую деятельность в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях № 8 от 27 октября 2004 года, без
ограничения срока действия (дата последнего тестирования
21 октября 2014 года).
Станкевич Иван Вячеславович
Заместитель директора по аудиту,
аудитор ООО «Эрнст энд Янг»
Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов Республики Беларусь № 0002137 от 2 октября 2013 года,
без ограничения срока действия.
Свидетельство о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам, осуществляющим
аудиторскую деятельность в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях № 74 от 15 января 2014 года, без
ограничения срока действия.
6
301211
3012125
Годовая финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и
результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах, помимо Республики Беларусь. Соответственно, годовая финансовая отчетность
не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского
учета, принятыми в Республике Беларусь.
Мы проводили аудит соответствия годовой финансовой отчетности Банка требованиям Национальных
стандартов финансовой отчетности только в части положений, регламентирующих представление и
раскрытие информации в годовой финансовой отчетности.
-
-
578 178
550 959
Дата аудиторского заключения: 24 февраля 2015 года.
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь.
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 24 февраля 2015 года.
Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ»
Н.В. Лузгин
Директор ООО «Эрнст энд Янг»
П.А. Лащенко