Державне підприємство
"Український державний центр радіочастот"
ЗАТВЕРДЖЕНО
"24" березня 2015 року
ЗАСТ. ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Л.В. Ходос
м.п.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ВІДКРИТІ ТОРГИ
Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
(Послуги з проведення метрологічної атестації та повірки
засобів вимірювальної техніки та випробувального
обладнання)
(код державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 71.20.1)
Київ – 2015
ЗМІСТ
Розділ І. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
2. Інформація про замовника торгів
Повне найменування
Місцезнаходження
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками
3. Інформація про предмет закупівлі
Найменування предмета закупівлі
Вид предмета закупівлі
Місце, кількість, обсяг поставки товарів
Строк поставки товарів
4. Процедура закупівлі
5. Недискримінація учасників
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і
зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції
конкурсних торгів
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації
конкурсних торгів
Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані
пропозиції конкурсних торгів
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів
Місце подання пропозицій конкурсних торгів
Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів
Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
3. Інша інформація
Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням
питомої ваги критерію
2. Виправлення арифметичних помилок
3. Інша інформація
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Розділ VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Додатки
2
І. Загальні положення
1
1. Терміни, які
вживаються в
документації
конкурсних торгів
2
Документація конкурсних торгів (далі – ДКТ) розроблена на
виконання вимог Закону України від 10.04.2014 № 1197-VІI «Про
здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які
використовуються в цій документації конкурсних торгів,
вживаються в значеннях, визначених Законом
2. Інформація про
замовника торгів
повне найменування
місцезнаходження
Державне підприємство
радіочастот" (далі – Замовник)
"Український
державний
центр
Україна, 03179, м.Київ , пр-т Перемоги, 15 км
посадова особа
Плотніцький Станіслав Михайлович – начальник ВМ, 03179, м.
замовника,
Київ, пр-т Перемоги, 15 км, тел.: (044) 422-85-48, факс: (044) 422-82-67
уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками
3. Інформація про
предмет закупівлі
найменування
предмета закупівлі
Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
(Послуги з проведення метрологічної атестації та повірки засобів
вимірювальної техніки та випробувального обладнання) (код
державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 –
71.20.1)
вид предмета
закупівлі
Послуги з проведення метрологічної атестації та повірки засобів
вимірювальної техніки та випробувального обладнання
місце, кількість,
обсяг поставки
товарів (надання
послуг, виконання
робіт)
На власній території, на території Замовника
строк поставки
товарів (надання
послуг, виконання
робіт)
травень 2015 року – грудень 2015 року
4. Процедура
закупівлі
Відкриті торги
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі
5. Недискримінація
закупівлі на рівних умовах
учасників
6. Інформація про
валюту (валюти), у
якій (яких) повинна
бути розрахована і
зазначена ціна
пропозиції
конкурсних торгів
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня
7. Інформація про
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що
3
мову (мови), якою
(якими) повинні
бути складені
пропозиції
конкурсних торгів
готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за
рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати
автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст,
викладений українською мовою.
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до
документації конкурсних торгів
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до
1. Процедура
надання роз'яснень закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися
щодо документації до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних
конкурсних торгів торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом
трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
звернень внести зміни до документації конкурсних торгів,
продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних
торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом
одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення
зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію
конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо
змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення
до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та
розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та
повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію
конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником
відповідно до статті 10 цього Закону
2. Порядок
проведення зборів з
метою роз'яснення
звернень щодо
документації
конкурсних торгів
У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких
звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен
забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому
всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення
пропозиції
конкурсних торгів
* Ця вимога не
стосується
учасників, які
здійснюють
діяльність без
печатки згідно з
чинним
законодавством, за
винятком оригіналів
чи нотаріально
завірених
документів, виданих
учаснику іншими
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита,
пронумерована та скріплена печаткою* в запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну
пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури
закупівлі, які містять інформацію, повинні бути пронумеровані та
містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури
закупівлі, а також відбитки печатки*.
Підпис та відбитки печатки* учасника не ставляться на
оригіналах або нотаріально завірених копіях документів, виданих
учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами,
уповноваженими органами).
Відповідальність за помилки друку у документах, недостовірну
інформацію, наданих до комітету з конкурсних торгів та підписаних
відповідним чином, несе Учасник відповідно до законодавства
4
організаціями
(підприємствами,
установами)
України.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних
торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю,
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження
посадової особи учасника на підписання документів, що входять до
складу Пропозиції конкурсних торгів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті,
який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки
учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
– повне найменування і місцезнаходження замовника;
– назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про
проведення відкритих торгів;
– повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника
процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
– маркування: «Не відкривати до _________ (зазначаються дата
та час розкриття пропозицій конкурсних торгів»)
2. Зміст пропозиції
конкурсних торгів
учасника
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником
процедури закупівлі, повинна складатися з:
1) реєстр наданих документів Учасником із зазначенням їх назв
та нумерації сторінок;
2) загальні відомості про Учасника (Додаток № 1 ДКТ);
3) документ, що підтверджує повноваження посадової особи або
представника Учасника процедури закупівлі щодо підписання
документів пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних
торгів учасника процедури закупівлі підтверджується: випискою з
протоколу засновників або його копією/копією з наказу про
призначення керівника/оригіналом довіреності/дорученням або іншим
документом, що підтверджує повноваження посадової особи
учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів;
4) оригінал довіреності або інший документ на право участі в
торгах з правом приймати участь у процедурі розкриття пропозицій
конкурсних торгів*.
*Документ є обов’язковим у разі присутності представника
Учасника на розкритті пропозиції конкурсних торгів, якщо
представник не є керівником. Для підтвердження особи такий
представник повинен надати паспорт або інший документ, що
посвідчує особу уповноваженого представника учасника;
5) пропозиція конкурсних торгів за встановленою формою
(Додаток № 2 ДКТ);
6) інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі (Додаток № 3 ДКТ);
7) інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним
критеріям (Додаток № 4 ДКТ);
8) Істотні умови договору або письмова згода Учасника з
істотними умовами Договору про закупівлю, визначені у Додатку №
5 ДКТ.
3. Забезпечення
пропозиції
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається
5
конкурсних торгів
4. Умови
повернення чи
неповернення
забезпечення
пропозиції
конкурсних торгів
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається
Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90
5. Строк, протягом
днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення
якого пропозиції
конкурсних торгів є цього строку замовник має право вимагати від учасників
продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
дійсними
Учасник має право:
– відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції
конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні
критерії до
учасників
При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації
конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних
критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників
відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17
Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження
відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із
законодавством.
Перелік документів, необхідних для підтвердження відповідності
Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям, викладено у
Додатку № 4 ДКТ.
7. Інформація про
необхідні технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі
пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують
відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним,
якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі,
встановленим замовником, відповідно до Додатку № 3 ДКТ.
Пропозиція конкурсних торгів подається Учасником щодо всього
предмета закупівлі.
8. Опис окремої
частини (частин)
предмета закупівлі
(лота), щодо якої
можуть бути подані
пропозиції
конкурсних торгів
9. Внесення змін
або відкликання
пропозиції
конкурсних торгів
учасником
Закупівля за лотами не передбачається.
Учасник має право внести зміни або відкликати свою
пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без
втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни
чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів
враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення
строку подання пропозицій конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та
6
кінцевий строк
подання пропозицій
конкурсних торгів:
спосіб подання
пропозицій
конкурсних торгів
Особисто або поштою
місце подання
пропозицій
конкурсних торгів
03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 15 км, Громадська приймальня
кінцевий строк
подання пропозицій
конкурсних торгів
(дата, час)
30.04.2015 до 09 год. 30 хв. за київським часом.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
учасникам, які їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час
розкриття
пропозицій
конкурсних торгів
місце розкриття
пропозицій
конкурсних торгів
03179, м .Київ, пр-т Перемоги, 15 км
дата та час розкриття
30.04.2015 о 10 год. 00 хв. за київським часом.
пропозицій
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів
конкурсних торгів
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені
представники, а також представники засобів масової інформації та
уповноважені представники громадських об'єднань. Відсутність
учасника або його уповноваженого представника під час процедури
розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови
в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції
конкурсних торгів.
Повноваження
представника
учасника
підтверджується
довіреністю, дорученням посадової особи учасника на участь у
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для
підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених
документацією конкурсних торгів, а також оголошуються
найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної
пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій
конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в
день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою,
встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується
членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть
участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та
печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій
7
конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит
протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних
торгів мають право бути присутніми представники засобів масової
інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.
Замовники зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ
представників засобів масової інформації та громадських об’єднань
на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних
торгів та право на фіксацію технічними засобами (стаття 9 Закону).
3. Інша інформація
Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за
Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або
мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування,
навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших
витрат.
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів,
ліцензій, сертифікатів на товари, запропоновані на торги, та не має
права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі
здійснення процедури закупівлі та укладення договору про
закупівлю, які сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв
та методика оцінки
пропозиції
конкурсних торгів
із зазначенням
питомої ваги
критерію
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями
змісту їхніх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення
розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції
конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно
до частини п'ятої статті 28 Закону.
Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не
було відхилено згідно з цим Законом.
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників,
пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим
Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики
оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі
критерію: «ціна» пропозиції конкурсних торгів без урахування ПДВ.
Оцінка проводиться за наступною методикою. Кількість балів
кожної
пропозиції конкурсних торгів визначається
за
нижчезазначеною методикою оцінки. Максимально можлива
кількість балів дорівнює 100 балам.
Методика оцінки
Кількість балів за критерієм «Ціна» пропозиції конкурсних торгів,
без урахування ПДВ, визначається наступним чином. Пропозиції
конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша),
присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів
для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Цmin - найнижча ціна;
Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої
8
обчислюється;
100 – питома вага критерію «ціна»
Всі оцінені пропозиції шикуються по мірі зростання значень
показника. У випадку однакового значення показника, переможець
визначається шляхом голосування членів комітету простою
більшістю голосів за присутності не менше двох третин членів
комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну,
вирішальний голос має Голова комітету.
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.
Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом,
який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні
комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з
конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у
протоколі із зазначенням причин відмови.
Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету,
приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше
двох третин членів комітету.
2. Виправлення
арифметичних
помилок
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у
порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови
отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію
конкурсних торгів.
Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в
цифрах, сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці виміру та підсумковою
ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість,
ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.
Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення
десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова
ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок,
його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями
змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду
та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої
пропозиції конкурсних торгів.
Усі інші питання, які не передбачені цією документацією,
регулюються законодавством.
Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та
поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є
відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника
на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.
Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй
пропозиції несе учасник.
Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку,
передбаченому Законом.
4. Відхилення
пропозицій
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
9
конкурсних торгів
– не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим
статтею 16 Закону;
– не погоджується з виправленням виявленої замовником
арифметичної помилки;
– не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті
28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із
зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого
відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
5. Відміна
замовником торгів
чи визнання їх
такими, що не
відбулися
Замовник відміняє торги в разі:
– відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і
послуг;
– неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені
порушення законодавства з питань державних закупівель;
– виявлення факту змови учасників;
– порушення порядку оприлюдення оголошення про проведення
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури
закупівлі, передбаченого цим Законом;
– подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних
торгів;
– відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим
Законом;
– якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох
учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути
чітко визначено в документації конкурсних торгів.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у
разі, якщо:
– ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування
закупівлі;
– здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох
робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
VI. Укладання договору про закупівлю
У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію
1. Терміни
укладання договору конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником,
пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше
ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не
раніше ніж через 10 днів з дати публікації у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення
10
про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які
обов'язково
включаються до
договору про
закупівлю
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися
після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в
повному обсязі, крім випадків, передбачених статтею 40 Закону.
Істотні умови договору про закупівлю викладені у Додатку № 5
ДКТ.
3. Дії замовника
при відмові
переможця торгів
підписати договір
про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів від підписання
договору про закупівлю відповідно до вимог документації
конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини
учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає
найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих,
строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення
виконання
договору про
закупівлю
Не вимагається.
11
Додаток № 1
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
Повна назва: __________________________________________________________________
Код (ЄДРПОУ): _______________________________________________________________
Правовий статус суб’єкта _______________________________________________________
Організаційно-правова форма __________________________________________________
Форма власності______________________________________________________________
Юридична адреса: ____________________________________________________________
Поштова адреса: _______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________
Факс: _______________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Місце та дата реєстрації: ________________________________________________________
Інформація про персонал (чисельність): __________________________________________
Профілюючий напрямок діяльності: ______________________________________________
Найменування банку, що обслуговує учасника:_____________________________________
Розрахунковий рахунок: ________________________________________________________
МФО:________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника: ____________________________________________
Посада керівника: ____________________________________________________________
Інша інформація* _____________________________________________________________
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.
Примітки:
* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника.
12
Додаток № 2
Документації конкурсних торгів
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
НА УЧАСТЬ У ВІДКРИТИХ ТОРГАХ НА ЗАКУПІВЛЮ
Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
(Послуги з проведення метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки та
випробувального обладнання)
(код державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 71.20.1)
Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо свою
пропозицію на участь у відкритих торгах:
1. Повне найменування Учасника __________________________________________________
2. Адреса (юридична та фактична) _________________________________________________
3. Телефон / факс ________________________________________________________________
4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________________
5. Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________
6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце
реєстрації, спеціалізація ________________________________________________________
7. Вартість пропозиції з ПДВ, грн.:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(цифрами і словами)
№
з/п
Найменування послуг
Вартість надання
послуг, грн. без
ПДВ
ПДВ грн.
Загальна
вартість з ПДВ,
грн.
1.
1. До акцепту нашої документації з конкурсних торгів, Ваша документація з конкурсних
торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на
себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з
дня розкриття пропозицій з конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде
обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення
зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції з
конкурсних торгів згідно з умовами документації з конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не
обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із
Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не
пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.
Дата заповнення пропозиції: ______________________________.
__________________________________________
(Підпис керівника підприємства, організації, установи)
М.П.
13
Додаток № 3
Документації конкурсних торгів
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Назва роботи: „Послуги з проведення метрологічної атестації та повірки засобів
вимірювальної техніки та випробувального обладнання ”.
1.2 Замовник роботи: Український державний центр радіочастот (Замовник).
1.3 Виконавець роботи: Виконавець.
1.4 Підстава для виконання роботи: Договір між Замовником та Виконавцем.
2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
2.1 Технічні вимоги до виконання робіт з державної метрологічної атестації та повірки
засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та метрологічної атестації випробувального обладнання
(ВО):
1.
Вимоги до виконавця
робіт
2.
Порядок виконання
робіт
3.
Термін виконання
робіт
4.
Термін дії договору
5.
Перелік ЗВТ та ВО
6.
Умови виконання
робіт
7.
Місце виконання
робіт
8.
Інші умови
9.
Умови оплати
10.
Розрахункові
документи, що
засвідчують надання
послуги
11.
Вихідні дані
Повинен мати досвід та дозвільні документи на
виконання робіт з державної метрологічної атестації та
повірки ЗВТ та метрологічної атестації ВО.
Згідно з ДСТУ 2708:2006 «Повірка ЗВТ» та ДСТУ 3215-95
«Метрологічна атестація ЗВТ. Організація та порядок
проведення».
Згідно з ДСТУ 2708:2006 «Повірка ЗВТ» та ДСТУ 3215-95
«Метрологічна атестація ЗВТ. Організація та порядок
проведення».
До 31 грудня 2015 року.
Метрологічна атестація та повірка всього переліку ЗВТ та
ВО, які приведені в додатку.
Роботи з метрологічної атестації та повірки повинні бути
виконані відповідно до вимог нормативних документів.
Виконавець повинен мати можливість проведення робіт з
повірки та атестації ЗВТ та ВО як на власній території,
так і на території Замовника. Виконавець в конкурсній
пропозиції повинен надати інформацію про місце повірки
кожного ЗВТ згідно з Додатком.
Бажано, щоб у виконавця робіт була можливість в разі
необхідності виконати технічне обслуговування або
ремонт ЗВТ та ВО.
По рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів
відповідно до заявлених згідно з додатком до Договору
обсягів робіт.
- рахунок-фактура;
- акт здачі-приймання Послуг;
- податкова накладна.
Атестат/свідоцтво про повірку або метрологічну
атестацію та протокол вимірювань.
14
Додаток
до технічного завдання
Перелік
засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання для надання метрологічних
послуг у 2015 році
Кількість ЗВТ
№
Найменування ЗВТ
Умовне позначення ЗВТ
(всього, кз/п
тів)
1 Віддалемір лазерний ручний
YARDAGE PRO
2
DigiLevel Compact
2 Рівень електронний
1
Lazerliner
3 Пальник віялоподібного полум'я
BWT-01
1
4
Пальник голкового полум'я
NFB-01
1
5
Пальник Бунзена
1
6
Випробувальний малий палець ф5,6
7
Випробувальний малий палець ф8,6
Н-5025
Випробувальний малий
палець ф5,6
Випробувальний малий
палець ф8,6
8
Мікроскоп вимірювальний
МПБ-3М
1
Пристрій перевірки захисту від
випадкового дотика
Рулетка до 9м
Штангенциркуль із стрілочним
відліком з ціною поділки кругової
шкали 0,1 мм
Мікрометр
Пристрій перевірки захисту
від випадкового дотика
KRAFTOOL
9
10
1
1
1
1
ШЦК-125 модель 124
1
МК-25
1
Mark10 M3-200
1
УН-1
1
15
Динамометр електронний
Пристрій навантажувальний - міра
сили
Контролер спектру вібрації
СOM 200
1
16
Електродинамічний вібростенд
V830-335T
1
17
Сигналізатор газу
СГГ- 6-01
1
18
Обчислювач обєму газу
"Універсал-02"
2
19
20
Манометри
МИДА-13П
22
Манометри
датчик тиску
Прилад для вимірювання температури
та вологості
Газоаналізатор
23
24
11
12
13
14
21
25
26
120
2
Bresser Weather Center
2
ВАРТА 5-03
1
Газоаналізатор
ВАРТА 2- 0111
2
Газоаналізатор
Перетворювач вимірювальний
температури
Шафа сушильна
ВАРТА 1- 03
1
ПВТ-01
2
Venticell-55
1
15
27
Кліматична камера тепла та холоду
Feutron KPK600
2
28
Термометр-гігрометр
Testo 608-H2
10
29
Термометр безконтактний (пірометр)
Fluke-66
1
30
Прилад цифровий комбінований
DVM401
1
31
Стандарт частоти рубідієвий
FS 725
1
32
Стандарт частоти рубідієвий
Symmetricom 8040C
1
33
Блок перетворення частоти
автоматичний
ЯЗЧ - 175/1
1
Ч3-64/1
1
Agilent 53220A
1
ATL
1
ПИТ-801
1
34
35
36
37
Частотомір електронно-лічильний
обчислювальний
Універсальний частотомір
Аналізатор протоколів та сигналізацій
телекомутаційної мережі
Прилад вимірювальний універсальний
для абонентської телефонної мережі
38
Аналізатор параметрів цифрових
каналів і трактів
EST-120
1
39
Секундомір механічний
СОПпр-2а
1
40
Частотомір електронний
Ч3–66
1
41
Випробувальна система
ProfLine 2105-400
1
42
Прилад для контролю залишкової
напруги
УТ30.94.21.9
1
43
Випробувальна система
Teseq 3060 на відповідність
стандартам ІЕС 61000-4-4/45/4-11
1
44
Ручний мультиметр з OLED екраном
Agilent U1253A
1
Пристрій перевірки захисту від
випадкового дотика
Установка високовольтна
вимірювальна (випробувальна)
Мікроомметр
Пристрій перевірки захисту
від випадкового дотика
1
УПУ-21
1
Ф4104-М1
1
Вимірювач опору заземлення
Прилад комплексного контролю
параметрів електробезпеки та
параметрів напруги в мережах
елекроживлення
Ф4103-М1
1
ПКК-57
1
50
Вольтметр універсальний
В7–40
1
51
Аналізатор
FSH3
1
52
Аналізатор
FSV7
1
45
46
47
48
49
16
53
Аналізатор
54
Аналізатор
Аналізатор радіотелекомунікаційних
систем зв'язку
Аналізатор сигналів
FSV3
1
CMD60
1
FSV30
1
FSQ 26
1
MSK 200/50
1
59
Аналізатор сигналів
Аналізатор сигналів цифрового та
аналогового телебачення
Аналізатор спектра
MS2724B
1
60
Аналізатор спектру
MS2726C
2
61
Аналізатор спектру
MS2720T
1
62
Аналізатор спектру
MS2721B
1
63
Аналізатор спектру
FSH8
2
64
Аналізатор спектру
U3772
1
65
Аналізатор спектру
R&S FSH18
5
66
Аналізатор спектру
U3772P
1
67
Аналізатор спектру
FSP40
1
68
Аналізатор спектру
FS-300
1
69
Антена
HL050S7
2
70
Антена логоперіодична
HL050
1
71
Антена
HL040
1
72
Антена
HL223
3
73
Антена
AC308R2
1
74
Антена ( в комплекті 4 од)
НЕ-300
3
75
Антена
3116
3
76
Антена
HF906
6
77
Антена
HF907
3
78
Антена
HL 033
2
79
Антена
HL 024S2
1
80
Антена
AC308R3
1
81
Антена біконічна
НК116
3
82
DP3
1
ETS Lingrent 3142Е
1
84
Антена біконічна
Антена вимірювальна біоконічна
логоперіодична
Антена вимірювальна рамкова
R&S НFH2-Z2
1
85
Антена вимірювальна рамкова
R&S НZ -10
1
86
Антена дипольна
DP-1
1
87
Антена рупорна
ETS-Lindgren 3115
1
88
Антена рупорна
ETS-Lindgren 3160-10
1
55
56
57
58
83
FSQ40
17
1
89
Антена рупорна
ETS-Lindgren 3160-09
1
90
Антена рупорна
ETS-Lindgren 3160-08
1
91
Антена рупорна
ETS-Lindgren 3160-07
1
92
Антена рупорна
ETS-Lindgren 3161-03
1
93
Антена рупорна
ETS-Lindgren 3161-02
1
94
ETS-Lindgren 3161-01
1
HE500
1
96
Антена рупорна
Антена широкосмугова активна
приймальна
Антенна система
R&S АС 008
1
97
Атенюатор
Д3-36А
1
98
Атенюатор
Д3-35А
2
99
Атенюатор
Д3-34А
1
100 Атенюатор
RBS1000
1
101 Атенюатор
R&S RBU100
1
102 Атенюатор
PE 7020-30
1
103 Атенюатор Agilent (HP)
8493В
1
104 Атенюатор Agilent (HP)
8498A
3
105 Атенюатор Agilent (HP)
8495D
1
106 Атенюатор Agilent (HP)
8495В
1
107 Атенюатор Agilent (HP)
Вимірювальний майданчик із
108 відстанню 3 м безлунної екранованої
камери
109 Вимірювач модуляції обчислювальний
8491В
6
БЕК
1
СКЗ-45
1
110 Вимірювач потужності
Keithley 3500
6
111 Вимірювач потужності
М3–51
1
112 Вимірювач потужності USB сенсор
Agilent U2001H
1
113 Відгалужувач спрямований
Agilent 87301D
1
114 Відгалужувач спрямований
Відкритий випробувальний майданчик
115
на 3м та 10м
116 Генератор сигналів
Agilent 86205A
1
Радіополігон
1
Agilent N5181А
2
117 Генератор сигналів
SMF100A
1
118 Генератор сигналів високочастотний
Г4-176
1
119 Генератор сигналів низькочастотний
Генератор сигналів стандартних і
120
довільних форм
121 Генератор сигналов
Г3-118
1
Agilent 33220A
1
Agilent E8663D
1
122 Генератор шума низькочастотний
Г2-59
1
95
123 Еквівалент мережі
NNB-101
18
1
124 Еквівалент мереж
R&S ENY81-CA6
1
125 Еквівалент мережі
Еквівалент повного опору мереж
126
зв'язку
Еквівалент повного опору мереж
127
зв'язку
R&S ESH3-Z6
1
R&S ENY41
1
R&S ENY22
1
128 Імітатор електростатичного розряду
NSG438
1
129 Імітатор телефонних каналів
AnCom Canal-5
1
130 Міст зворотніх втрат
Мобільна спеціалізована станція
131 технічного радіоконтролю ССТК-L в
комплекті
Мобільна СРК ССТК-1 з комплектом
132
антен
Мобільна СРК ССТК-2 з комплектом
133
антен:
Обладнання моніторингу та геолокації
земних станцій супутникового звязку
134
(Супутникова станція "Geo Mon" з
антенами М 7,3 КХС\Кu-120 )
135 Перетворювач частоти
RLB150N4A
1
ССТК-L
3
ССТК -1
1
ССТК-2
1
Geo Mon
1
Agilent 11970W
1
136 Перетворювач частоти
Agilent 11970V
1
137 Перетворювач частоти
Agilent 11970A
1
138 Поглинаючі кліщі
MDS-21
1
139 Приймач вимірювальний
R&S ESPI7
1
140 Пробник напруги
ТК9420
1
141 Система визначення коефіцієнта SAR
DASY5 NEO
1
142 Струмознімач
R&S EZ-17
1
143 Телевізійний аналізатор спектра
R&S ETL
1
144 Цифровий осцилограф
Широкосмуговий
моніторинговий
145
приймач
Дозиметр
гамма
випромінення
146
індивідуальний
Вимірювальний
комплекс
147
радіомоніторингу
Комплект
обладнання
для
148 вимірювання
рівнів
побічних
випромінювань базових станцій
Agilent DSOX3024A
1
R&S ESMD
1
ДГК-21
4
Фронт 2МF
2
CDMA-800
1
19
Додаток № 4
Документації конкурсних торгів
Замовник встановлює такі кваліфікаційні критерії та визначає перелік документів, що
підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям
Кваліфікаційний критерій
Перелік документів, що підтверджують
інформацію про відповідність учасників
таким критеріям.
Довідка у довільній формі про наявність
обладнання, матеріально-технічної бази та
приладів для виконання робіт з метрологічної
1. Наявність обладнання та матеріальноатестації та повірки ЗВТ та ВО.
технічної бази
Довідка у довільній формі про наявність
спеціалізованих приміщень для виконання робіт
з метрологічної атестації та повірки ЗВТ та ВО.
Довідка у довільній формі про наявність
2. Наявність працівників відповідної працівників відповідної кваліфікації, які мають
кваліфікації, які мають необхідні знання необхідні знання та досвід, спроможних
та досвід.
виконувати роботи з метрологічної атестації та
повірки ЗВТ та ВО, які вказані в ТЗ.
Довідка у довільній формі про наявність
досвіду про виконання робіт з державної
3. Наявність документально
метрологічної атестації та повірки ЗВТ та ВО за
підтвердженого досвіду виконання
останні 3 (три) роки.
аналогічних договорів.
Копії підтверджуючих документів: листивідгуки від замовників – юридичних осіб (не
менше 3-х).
1) Копії балансу за останній проміжний та
останній звітний періоди з відміткою
Держкомстату України.
2) Копії звіту про фінансові результати за
останній проміжний та останній звітний
періоди з відміткою Держкомстату України.
3) Копія звіту про рух грошових коштів за
останній рік з відміткою Держкомстату
4. Наявність фінансової спроможності
України.
(баланс, звіт про фінансові результати,
4) Оригінал довідки з обслуговуючого банку
звіт про рух грошових коштів, довідка з
про відсутність (наявність) заборгованості за
обслуговуючого банку про відсутність
кредитами, видана не раніше як за 30
(наявність) заборгованості за
календарних днів до дати розкриття пропозиції
кредитами).
конкурсних торгів.
В разі складання учасником фінансової
звітності за скороченою формою звіт про рух
грошових коштів не подається, про що Учасник
має повідомити окремим листом.
У разі надання звітів в електронному вигляді
відміткою Держкомстату України вважається
електронна квитанція.
Замовник зазначає вимоги, встановлені статтею 17 Закону та визначає перелік
документів, що підтверджують відповідність учасників таким вимогам
Перелік документів, що підтверджують
Вимоги, встановлені ст. 17 Закону
інформацію про відповідність учасників
таким вимогам.
20
1. Учасника не було притягнуто згідно з
законом до відповідальності за вчинення
у сфері державних закупівель
корупційного правопорушення
2. Учасник не визнаний у встановленому
законом порядку банкрутом та відносно
нього не відкрита ліквідаційна
процедура
3. Учасник не має заборгованості із
сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів)
4. Учасник провадить господарську
діяльність відповідно до положень його
статуту
5. Учасник або фізична особа, яка є
учасником, не був (була) засуджена за
злочин, пов’язаний з порушенням
процедури закупівлі, чи інший злочин,
Інформаційна довідка та/або витяг з Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні
правопорушення,
про
відсутність/наявність щодо них даних в
електронній базі, яка містить відомості про осіб,
які вчинили корупційні правопорушення,
керівника
підприємства-учасника
та/або
службової (посадової) особи, уповноваженої
учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі (видану не
раніше, ніж за 30 днів до дня розкриття цінових
пропозицій).
Оригінал або нотаріально завірена копія
інформаційної довідки або витягу з Єдиної бази
даних про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство,
виданого відповідним структурним підрозділом
Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, що забезпечують
реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за
місцезнаходженням боржника (видану не
раніше, ніж за 30 днів до дня розкриття цінових
пропозицій).
1) Оригінал або нотаріально завірена копія
довідки, виданої податковим органом, про
відсутність заборгованості по сплаті податків і
зборів (обов’язкових платежів), дійсної на
момент розкриття пропозицій конкурсних
торгів.
2) Копія свідоцтва або виписка з реєстру,
платника податку на додану вартість, у разі
якщо учасник є платником податку на додану
вартість.
3) Копія свідоцтва про сплату єдиного
податку, у разі якщо учасник є платником
єдиного податку.
1) Оригінал або нотаріально завірена копія
Витягу або Виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
2) Копія статуту або іншого установчого
документу;
3)
Копія
довідки
про
присвоєння
ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
4) Копія паспорту (для фізичних осіб);
5) Копія довідки ЄДРПОУ або витягу з
ЄДРПОУ.
Документ (оригінал або нотаріально завірена
копія) про відсутність або наявність судимості,
видана
уповноваженим
підрозділом
Міністерства внутрішніх справ України, щодо
21
вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом
порядку.
6. Суб’єкт господарювання (Учасник
протягом останніх трьох років не
притягувався до відповідальності за
порушення, передбачене пунктом 4
частини другої статті 6, пунктом 1 статті
50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді
вчинення антиконкурентних узгоджених
дій, які стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів)
7. Учасник не пропонує, не дає та не
погоджується дати прямо чи
опосередковано будь-якій посадовій
особі Замовника, іншого державного
органу винагороду в будь-якій формі
(пропозиція щодо найму на роботу,
цінна річ, послуга тощо) з метою
вплинути на прийняття рішення щодо
визначення переможця процедури
закупівлі або застосування замовником
певної процедури закупівлі
8. Учасник не є пов'язаною особою з
іншими учасниками процедури закупівлі
та/або з членом (членами) комітету з
конкурсних торгів Замовника
9. Учасник незареєстрований в
офшорних зонах
10. Документи, що підтверджують
правомочність на укладення договору
про закупівлю
Учасника в особі керівника підприємства та/або
службової (посадової) особи, уповноваженої
Учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі (не більше
тридцятиденної
давнини
відносно
дати
розкриття пропозицій конкурсних торгів).
Довідка у довільній формі про те, що
Учасник протягом останніх трьох років не
притягувався до відповідальності за порушення,
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6,
пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді вчинення
антиконкурентних
узгоджених
дій,
які
стосуються спотворення результатів торгів
(тендерів).
Довідка у довільній формі за підписом
Учасника про те, що учасник не пропонує, не
дає та не погоджується дати прямо чи
опосередковано будь-якій посадовій особі
Замовника,
іншого
державного
органу
винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо
найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з
метою вплинути на прийняття рішення щодо
визначення переможця процедури закупівлі або
застосування Замовником певної процедури
закупівлі.
Довідка у довільній формі за підписом
Учасника про те, що він не є пов'язаною особою
з іншими Учасниками процедури закупівлі
та/або з членом (членами) комітету з
конкурсних торгів Замовника
Довідка в довільній формі про те, що
Учасник не зареєстрований в офшорних зонах.
Перелік
офшорних
зон
встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
1) Довідка у довільній формі, із зазначенням
прізвища і посади осіб, уповноважених діяти
від імені учасника та які мають право укласти
договір про закупівлю по результатам торгів, з
посиланням на пункти статуту, згідно якого
надаються дані повноваження.
2) Повноваження щодо укладення договору
про закупівлю підтверджується наступними
документами (для юридичних осіб): копією
протоколу або випискою (витягом) з протоколу
засновників (учасників), копією наказу про
призначення, та/або довіреністю, дорученням,
іншим
документом,
що
підтверджує
повноваження на підписання договору про
закупівлю.
3) Повноваження щодо укладення договору
про закупівлю підтверджується наступними
22
документами (для фізичних осіб-підприємців):
копія паспорту (засвідчені належним чином
копії всіх сторінок із записом), та довідки про
присвоєння ідентифікаційного коду.
11. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому
числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних
торгів.
Замовник зазначає інші вимоги та документи, що підтверджують відповідність
учасників таким вимогам.
1. Детальний опис послуг, які пропонуються.
2. Копії дозвільних документів на виконання робіт з державної метрологічної атестації
та повірки ЗВТ та метрологічної атестації ВО.
3. Калькуляція вартості послуг.
4. Істотні умови договору про закупівлю.
23
Додаток № 5
Документації конкурсних торгів
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання послуги з проведення
метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки та випробувального
обладнання (ЗВТ та ВО).
КІЛЬКІСТЬ ПОСЛУГ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЇХ ЯКОСТІ
Метрологічна атестація та повірка виконуються для ЗВТ та ВО, відповідно до переліку
приведеному в Додатку до Договору.
Можливе зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.
ЦІНА ДОГОВОРУ
Ціна Послуги визначається комерційною пропозицією.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
Оплата вартості Послуг здійснюється Замовником на підставі рахунку протягом 5
(п’яти) банківських днів від його дати відповідно до заявлених згідно з переліками повірки,
атестації на умовах повної попередньої оплати.
ТЕРМІН ТА МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Строк виконання послуг по кожній заявці Замовника складає 30 робочих днів з моменту
здійснення Замовником попередньої оплати та своєчасного надання Замовником ЗВТ та ВО,
випробувального устаткування та документів, необхідних для виконання даного договору.
Послуги виконуються на території Виконавця та Замовника.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір набуває чинності з дати підписання сторонами і діє до 31.12.2015 р., але до
повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Виконавець забезпечує своєчасне і якісне надання послуг.
Замовник забезпечує своєчасне і у відповідному стані надання ЗВТ на повірку, ВО на
атестацію згідно з узгодженими переліками, а також їх одержання після надання послуг у
термін не більше одного місяця з моменту підписання актів здачі-приймання.
За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним договором Замовник і
Виконавець несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
За порушення термінів виконання своїх зобов’язань Замовник і Виконавець сплачують
штрафні санкції відповідно до чинного законодавства України щодо прострочення виконання
зобов’язань або прострочення грошових зобов’язань.
Виконавець звільняється від відповідальності за прострочення виконаних робіт, якщо
прострочення сталося з вини Замовника: затримка оплати, несвоєчасне надання ЗВТ та ВО,
документації.
Сторони зобов’язані виконувати вимоги чинного законодавства України щодо
електронного адміністрування податку на додану вартість. Виконавець зобов’язується надати
Замовнику складену у відповідності з порядком заповнення податкової накладної та
зареєстровану в Єдиному державному реєстрі податкових накладних (надалі – ЄДРПН)
податкову накладну або розрахунок коригування в електронній формі із використанням ключа
електронного цифрового підпису, отриманого в акредитованому центрі сертифікації ключів.
Виконавець зобов’язується зареєструвати таку податкову накладну або розрахунок
коригування в ЄДРПН не пізніше 5 робочих днів з дати її складання.
24
У випадку порушення Виконавцем зобов’язань щодо порядку заповнення та/або
порядку реєстрації в ЄДРПН податкової накладної, Замовник має право притримати
виконання грошових зобов’язань за Договором у розмірі суми ПДВ за такою податковою
накладною (надалі – притримана сума) до моменту складання Виконавцем у відповідності з
порядком заповнення та реєстрації в ЄДРПН податкової накладної. У разі, якщо протягом 180
календарних днів з дати складання податкова накладна не буде зареєстрована та/або помилки
в податковій накладній не будуть виправлені, Виконавець зобов’язується протягом 5 робочих
днів з дня отримання вимоги від Замовника сплатити йому штраф у розмірі сум ПДВ, не
віднесених Замовником до податкового кредиту по причинах, зазначених вище у цьому
пункті. Сторони погоджуються, що у випадку направлення вимоги Замовника щодо сплати
штрафу у розмірі сум ПДВ, не віднесених Замовником до податкового кредиту, Замовник
сплачує притриману суму протягом 5 (п’яти) робочих днів після надходження на банківський
рахунок Замовника суми штрафу, сплаченого Виконавцем.
25