Мечта, воплощенная в жизнь;pdf

К,азак;стан
¥лы Отан согысында
Библиографияльщ корсеткил
Казахстан
в Великой Отечественной войне
Библиографический указатель
Бацытты дэурен cypin шаттанганбыз,
0м1рге масаттанып мацтанганбыз.
Отапга кунбатыстан жау шапкцпда
Сап тузеп, цан майдапга аттанганбыз.
,
,
Табаны куректей терт жыл бойы галамат куш-к,айрат
керсеткен жэне сурапыл шьиындарга ушыраган 6i3fliH ел1м1з
фашистж Германияньщ куатты эскери машинасын тас-талк;ан
erri. Терт жыл бойы cofbic к;ыргыны Отан к;оргаушылардыц
к;атарын селд1реткен1, ал муньщ e3i калалар мен ауылселоларга «к;аралы к;атаз» болып жетт, жеарлердщ кез
жасына айналып жатк;аны да кешеп ак;ик;ат. Терт жыл бойы ез
басыньщ камын ойламаган тылдагы ецбеккерлер майданга
эскери eHiMflepfli эшелондал ж1бер1л жатты. «Bi3 фашизмнщ
омыртк;асын олырамыз!» - дел ант 6epfli жауынгерлер 41-mi
жылы. « Ф а ш и с т жырткыштарды ез iHiHfle куртамыз!», дед1
олар 45-mi жылы. Сейтт олар ез серлнде турды, дэл осындай
мамырдьщ жайма-шуак; кунЫде мерекел! салют адамзат
тарихындагы ец суралыл согыстьщ женюпен аякталганы
туралы адамзатты хабардар erri.
Н.Э. Назарбаев,
Казахстан Республикасыньщ Президент!
Четыре долгих года, напрягаясь в неимоверных усилиях
и неся страшные потери, наша страна противостояла мощной
военной машине фашисткой Германии. Четрые года свинцо­
вые ливни косили ряды защитников Отечества, отзываясь в
городах и селах «похоронками» и вдовьими слезами. Четыре
года, отказывая себе во всем, тыл сдал на фронт эшелоны с
военной продукцией. «Мы сломаем хребет фашизму!», клялись воины в 41-м. «Добьем фашисткого зверя в его
собственном логове!», - обещали они в 45-м. И слово свое
сдержали, когда таким же майским днем праздничный салют
известил человечество о победоносном окончании самой
страшной войны в истории человечества.
Н.А. Назарбаев,
Президент Республики Казахстан
штшт
КАЗАХСТАН
¥Л Ы ОТАН СОГЫСЫНДА
(1941-1945)
Библиографиялык
К 0рС С Т К 1Ш
КАЗАХСТАН
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
(1941-1945)
Библиографический
указатель
“Библиоютап”
Алматы
2010
УДК 94 (574):01
ББК 91,9:63
к; 18
Ютап Кдзакстан Республикасыньщ Т^цгыш
Президент! корыньщ д ем еуш ш п м ен шыгарылды
Книга издана при спонсорской поддержке
Фонда Первого П резидента Республики Казахстан
К 18 К а зак стан ¥ л ы О тан согы сы н да: б и б л и о гр аф и ял ы к
кер сегш ш / К азахстан в В еликой О течественной войне:
библи ограф ический указатель. Карает. Э йтиева Раушан
Бакыткызы, Танатаров Канат Полат^лы. - Алматы: «Библиокзтап» Казахстан ютапханаларын колдаушы ортальщ баспа
у т , 2010 ж.
ISBN 978-601-7079-22-2
Кп'апта ¥лы Отан соплсы такырыбына жазылган ецбектердщ
библиографияльщ керсетюш-аныктамалары топтастырылган. Керсеткшпсе алдымен казак; тшшдеп содан кейш орыс тшшдеп материалдар белек бершд1. Керсетюш «Казахстан ¥лы Отан согысында»
такырыбын зерттеушшерге, штапханашыпарга, студенттерге жопе
жалпы кепшшшке арналган.
УДК 94 (574):01
ББК 91,9:63
ISBN 978-601-7079-22-2
© «Библиоютап», 2010
© кр Тущыш Президентшщ коры, 2010
К¥РАСТЫРУШЫЛАРДАН
Биыл ¥ л ы ж е т с к е 65 жыл толып, согыстын каЬарлы жылдары 6ipT e-6ipT e алыстауда, эйтседе адамзат дуние жузш ф аш иста
кулдыктан аман алып калган халыктьщ гажайып ерл 1ктерш ешкашан
умытпак емес.
¥ л ы Отан согысында кеп ултты Цазакстанньщ екшдер1 де жан
аямай шайкасты. Согыстыц алгашкы кундерш де-ак мыцдаган
казакстандыктар майданга аттанды. М ывдаган отандастарымыз
опасыздьщпен тап берген жауга шекарада карсы турды. Кескшескен шайкас кундершде ^азакстан енбекшшер1 де тылда жан
аямай ецбек erri.
Дацкты карулы куштер мен корганыс енеркэаб1 жумысшыларыньщ катарында республиканьщ eKi миллионга жуык тургыны, ягни ap6ip TepTiHinici казакстандык болды. Олар ерл i riмен ерекше кезге туст1. Брест корганын коргаудагы, Москва
мен Сталинград, Ленинград, Одесса, Севастополь, Киев, Курск
догасындагы, Днепрдеп урыстар жэне Берлиндеп Рейхстаг ушш
болган шайкастарда табандылык пен ерл 1ктщ кайталанбас улпсш
каре erri.
1941 жылдыц 22 маусымынын алгашкы сагаттарында-ак Брест
камалынын гарнизоны нем 1с баекыншыларыныц алгашкы шабуылын карсы алды. Брест камалын коргаушы жауынгерлерд1ц
катарында казакстандык: окытушы А. М амиев, студенттер В. Фур­
сов, F. Жуматов, Н. Ш умская, А. Сарыбаев, М. Ниязов, У. Гаджиев
жэне баскалары болды.
Согыстыц алгашкы кундершде-ак Алматы, Акмола, Семей,
Орал, К^останай, Жамбыл жэне баска калалар мен аудандандарда,
облыс орталыктарында 20-га жуык эскери курлымдар жасакталды.
Казакстанда курылган кептеген эскери курамалар улы шайкастын
жылнамасьтна данкты беттер жазып калдырды. 316 - (Панфилов
атындагы 8-гвардияшылар дивизиясы), 238-(30-гвардияшы) жэне
312-аткыштар дивизияларыньщ Москва тубшде болган шайкастар­
да, 29-(72-гвардияшы) жэне 38-(73-гвардияшы) дивизиялардын
Сталинград тубшде, Курск догасында, Днепр езеш нен втер кезде, 310 жэне 314-дивизиялардын Ленинград каласы уш 'н болган
шайкастарда данкы шыкты.
3
Олардьщ 6ipi Алматы каласында жасакталган, генерал-майор
И.В. Панфилов баскарган 316-аткыштар дивизиясы болды. Оньщ
курамына 1073-mi, 1075-mi жэне1077 аткыштар полкы мен 857mi артиллериялык полктар жэне баска эскери бел1мдер енд1.
Согыстьщ бастапкы кезецшде-ак 316-аткыштар дивизиясы 16-шы
Батые майдан армия катарында, Мэскеу каласын коргауга аттанды. Панфиловшылар дивизиясы Мэскеу багытындагы шайкаста
ерл1к кврсетш, фашистерд! тас-талкан erri. Дивизия комисса­
ры П.Логвиненконыц баскаруындагы полк командир! Бауыржан
Момышулымен 6ipre казакстандык 28 панфиловшылар ел мактанышына айналды. Аталмыш ¥ л ы Отан согысына Казакстаннан
майданга 1 миллион 200 мьщ жауынгер аттанды. Олардьщ тен жартысы согыс майдандарында ерлжпен каза тапты. казакстанды к 497
эскер мен офицер, оньщ 1шшде 98 казак жауынгер! Кецес Одагыньщ
Батыры деген жогары атакка ие болды.
Солардьщ ш ш д е казак халкынын дацкты кыздары М эншук
Мэметова мен б л и я Молдагулова, ею рет Кенес Одагыньщ Батыры
атагын алган казак ушкышы Талгат Бигелдинов, тагы баскалары бар.
К^азакстан ез адына тэу ел аз ел болган соц президент Н.Э.Назарбаевтьщ Жарлыгымен ¥ л ы отан согысыньщ каЬармандары
Б.Момышулы, Х.Доспанова, К Д айсенов, РДошкарбаев, А.Кулаков,
С.Нурмагамбетов, М.Тайипов, Б.Бейсекбеков ерл1к пен батырлыктьщ у лпеш керсеткен! ушш Казакстан Республикасыньщ ен
жогары наградасы - “Халык каЬарманы” Алтын Жупдызымен марапатталды. Олардьщ 6spi де Отанын шекЫз суйш, кепш!л!г! Отан
ymiH eMipiH курбан erri. Бул батырларды казак халкы мактаныш
етед!. Сондай-ак 100-ге жуык жерлестер!м!з Польша, Ю гославия,
Болгария, Чехия, Австрия елдерш азат етуде катыскандары ymiH
шетелд!к наградалармен марапатталды.
К,азакстандык 5138 эйел-кыздар арнайы эскери мамандыктарына ие болып, ушкыштар батальоны, барлау кызмет!
мен минометци жэне танк бел!мдер!, авиация полктер! курамында
майдан жолын Kemin e r r i. Олар с о ш с ауыртпалыгын ерлермен
катар тен б ел е т ь
К,азакстандык 2 мы ига жуык жауынгер фашистер басып алган
Ресей, Белорусь, Украина аймактарындагы партизандар козгалысына белсенд! катысты. Олар: командирлер К Кайсенов, Н. Н.Садыков,
А.Ш арипов, Х.Исмагулов, Ж.Неметов жэне тагы баскалар. Халык
кекчллдер! атанган партизандар жер-жерлерде фашистердщ поли4
ния коммендатураларын ертке белеп. Kenip мен тем1р жолдарын жарьш. эскери эшалондарын жолдан тайдырды, мычдаган кенес адамдарын жау туткынынан arai erri. Цазакстандык Кенес Одагынын
батыры И.Сьянов О0л1мшде кызмет еткен, Рейхстаг тебесш е Жен1с
туын пккен деп, ресми танылган Егоров пен Кантариялардан
баска, казакстандыктар - РДошкарбаев, F.Булатов, П.Щ ербина,
И.Прыгунов, Н.Быков., Н.Эбд 1ров т.б. ерл1ктер1мен кезге тустг
Согыс жылдары Казакстан майданнын куатты арсеналы мен
тылдагы базасына айналды. Казакстан согыс жылдарында майданды кару-жарак, азык-тул1к, кшм-кешекпен камтамасыз етш турды. Карапайым енбеккерлер уакытпен санаспай бойдагы кушж1герш майдан камына багыштап, енбек ynriciH к е р с е т т , тамаша бастамалар тудырды. Сейтш республика экономикасын дамыту жолында кажырлы курес журпзд) Кецестер одагынын батыс
аудандарынан 142 кэсшорын казак даласына кеилры дь Мунай,
KeMip, TycTi металл, электроэнергия eHflipici улгайтылды. Жанадан
машина жасау eaaipicTepi курылып, 460 кэсшорын салынды.
Женш жэне тамак OHflipicTepi, су жэне тем1ржол транспорты ез
жумыстарын кайта курды. Согыс уакытында республиканын
колхоздары мен совхоздары, согыска дейш п бес жылдыкпен
салыстырганда, кеп мелшерде астыкты согыс майданына ж16 e p in отырды. Эрекеттеп Армия ушш республика жылкышылары
150 мьщ жылкы еЫрдк Казакстандыктар жеке корларынан 1 мил­
лиард акша корганыс корына куйды, майданга 2 миллионная артык
жылы кшм-кешек пен 1600 вагон азык-тул 1к Ж1берд1. К °Ршаудагы
Ленинград ушш 130 вагон азык-тул 1к жолдады. Танк жэне самолет
курылысы ушш 480 миллион акша аударды. Еуропа майдандарында «Колхозники Казахстана», «Шахтер Караганды», «М еталлург
Казахстана», «Нефтяники Казахстана» атымен аталган танк колонналары фашистерд1 ойсыратты. Казакстанга жогары оку орындары, гылыми-зерттеу институттары, Мэскеу, Киев, Ленинград та™
баска калалардын театрлары жэне «Мосфильм», «Ленфильм» киностудиялары кеинршдг Коилршген киностудиялар жумыстарын
жалгастырып, жаца фильмдерд1 шыгарып жатты. Казакстанга 532
мын адам кеипршдк Олардын катарында галымдар, педагогтар, т.б.
болды. Ел1м1здщ медицина институтынан азат етшген елд1 мекендерге 200 жас дэрн-ерлер мен профессор-окытушылар курамынан
67 адам жогары оку орындарына жэне мектептерге ж1бер1лд1. Ер
адамдардьщ кол купли кажет етепн жумысгарды «6spi де майдан
y m iH , бэр1 де Жешс ушш!» деген уранмен эйелдер мен карттар, ба-
лалар аткарды. Кенес халкы ф аш и ста Германияны т1зе букт1ру жолында адам айткысыз курбан дыктарга барып, куш 6ipiKripin ¥л ы
Жен^ске кол жетюздг
«Казахстан ¥л ы Отан согысында!» такырыбы алпыс бес жылдан 6epi галымдардьщ, акын-жазушылардьщ енбектершде кещнен
Kepirnc тауып келедк Сондада Улы Отан согысы биографиясында
манызды орынды согыстыц He6ip киын-кыстау кезендерш басып
еткен, жакын дос-жарандарынан, туыстарынан, бауырларынан
айырылган азаматтардьщ очерктер1 мен естелж-мёмуарлары иелейдь Bipas, окырмандар кеп бше бермейтш Ж ец к ушш курбан болган
кейб1р батырлар eciMi елеуЫз калып бара жатканы рас. Ka3ipri
уакытта сол батырлар жайлы деректер, материалдар бурынгы Кенес
Одагы кевдсппнде жайгаскан мурагат корларынан, муражайлардан
табылуда. вй тседе 6yriHri кунге дейш туыскандар зиратында жерленген eciMflepi б е л п а з жауынгерлер аз емес.
KepceTKiurri курастырганда Казак мемлекеттж кыздар педагогигалык университетш щ гылыми ютапханасы корыньщ Kiranтары мен мезгшд! басылымдары, сонымен катар 1990 жылы жарык
керген Ш .Уалиханов атындагы тарих, архелогия жэне этногра­
фия института мен А.С. Пушкин атындагы мемлекеттж ютапхананасынын, “Улы Отан согысы” такырыбындагы библиографиялык KepceTKiiui кецшен пайдаланылды.
Улы отан согысыньщ деректерш камтитын бул енбек халкымыздьщ ерлж жолдарын насихаттауда жэне жас урпакты
патриоттык рухта тэрбиелеуде педагогтерге, штапханашыларга,
гылыми кызметкерлерге ез сегсппн типзер деген ум1ттем1з.
ОТ СОСТОВИТЕЛЕЙ
В этом году - 65 летие Великой Победы над фашизмом. В дли­
тельной, самой тяжелой из всех войн в истории, советский народ
совершил подвиг, равного которому еще не знало человечество. Как
образцы беспримерной стойкости, мужества и отваги навсегда впи­
сана в мировую историю оборона Брестской крепости, битвы у стен
Москвы и Сталинграда, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Киева,
в предгорьях Кавказа, на Курской дуге, Днепре и штурма рейхстага
в Берлине.
Вместе со всеми народами 15 республик Советского Союза
для защиты своей Родины выразили свою готовность многонаци­
ональный Казахстан- рабочие, колхозники, инженеры, учителя и
студенты. Казахстанцы прошли все круги военного ада от Бреста
до Берлина: непрерывные ожесточенные бои, дни, месяцы и годы
рядом со смертью.
Когда казахстанцы, затаив дыхание слушали сообщение прави­
тельства об объявлении Германией войны, в первые часы 22 июня
1941 года гарнизон Брестской крепости принял первый бой с фашис­
тами. В числе ее защитников были воины из Казахстана - учитель
А.Мамиев, студент В.Фурсов, ПЖуматов, Н.Ш умская, А.Сарыбаев,
М.Ниязов, У.Гаджиев и другие.
С первых дней войны стали формироваться воинские части и со­
единения добровольцев в Алма-Ате, Акмолинске, Семипалатинске,
Уральске, Кустанае, Джамбуле и других городах, областных центрах
и районах. Сформировано более 20 воинских соединений. Одной из
первых в Алма-Ате была сформирована 316 дивизия, командиром
которой был генерал-майор И.В.Панфилов. В ее состав вошли 1073й, 1075-ый и 1077-й стрелковые полки, 857-й артиллерийский полк
и другие части. Дивизия в составе 16-й армии Западного фронта
была направлена на защиту Москвы в помощь дивизиям Дальнего
Востока и Сибири. Панфиловская дивизия стойко отстояла подсту­
пы к Москве в районе Волоколамского шоссе, разгромив две тан­
ковые армии, моторизованную и две пехотные дивизии фашистов.
Гордостью панфиловской дивизии стали 28 панфиловцев и коман­
дир 1073-го стрелкового полка майор Б.Момышулы.
7
На фронт из Казахстана было направлено свыше I миллиона 200
тысяч воинов. Из них каждый второй не вернулся домой! А сколько
покалеченных судеб?
За фронтовые заслуги звания Героя Советского Союза были удос­
тоены 497 казахстанца. Среди них пулеметчица Маншук Маметова и
снайпер Алия Молдагулова. Им было всего 18 и 19 лет. Б.Момышулы,
летчица-штурман Х.Доспанова, партизан К.Кайсенов, Р.Кошкарбаев,
А.Кулаков, С.Нурмагамбетов, М.Тайипов, Б.Бейсекбеков за героизм
и мужество в Великой Отечественной войне удостоены награды
Золотая Звезда «Халык Кахарманы» уже в суверенном Казахстане.
Высшей военной наградой Орденом Славы трех степеней, который
приравнивается к званию Героя СССР получили 137 казахстанцев
и еще многие удостоены иностранных наград за подвиги при осво­
бождении Польши, Югославии, Болгарии, Чехии, Австрии.
По данным Казвоенкомата 5183 женшины-казахстанки, освоив
все воинские специальности шли на самые опасные участки фрон­
та- в истребительные батальоны, разведывательные группы, ми­
нометные и танковые части, авиационные подразделения. Все тя­
готы войны наравне с мужчинами делили и женщины. Советские
патриотки с готовностью становились донорами и отдавали свою
кровь раненным бойцам. Более 2000 казахстанцев активно участ­
вовали в партизанском движении в захваченных фашистами терри­
ториях России, Украины, Белоруссии. Это командиры К.Кайсенов,
Н.Садыков, А.Ш арипов, Х.Исмагулов, Ж .Неметов и многие другие.
Народные мстители уничтожали гитлеровские отряды, полицейские
комендатуры, взрывали мосты и железнодорожные пути, пускали
под откос воинские эшелоны врага, освобождали от фашистского
плена тысячи советских людей.
Знамя Победы на крыше рейхстага, кроме официально признан­
ных Егорова и Кантария, которые воевали в подразделении Героя
Советского Союза казахстанца И.Сьянова, водрузили и наши ка­
захстанцы - Р.Кошкарбаев, Г.Булатов, П.Щ ербина, И.Прыгунов,
Н.Быков., Н.Абдиров.
В годы войны Казахстан являлся одной из важнейших тыловых
баз, арсеналом фронта. Отсюда непрерывно отправлялись на фронт
и в освобожденные города эшелоны с боеприпасами, снаряжения­
ми, одеждой и продовольствием. Из центральных городов эвакуи­
ровано 142 предприятия. Расширилась добыча нефти, угля, цветных
металлов, производство электроэнергии. Заново создавалось маши­
ностроение, построено 460 предприятий. П ерестроила свою работу
легкая и пищевая промышленность, железнодорожный и водный
транспорт. Огромная ответственность легла на сельское хозяйство.
За время войны колхозы и совхозы республики дали стране и фронту
больше хлеба, чем за пять довоенных лет. Для действующей армии
коневоды республики вырастили 150000 скакунов. Казахстанцы
внесли из личных сбережений свыше 1 миллиарда рублей в фонд
обороны, послали на фронт свыше двух миллионов теплых вещей,
1600 вагонов продовольствия, 130 вагонов продовольствия осаж­
денному Ленинграду собрали 480 миллионов рублей на построй­
ку танков и самолетов. На территории Европы громили фашистов
танковые колонны «Колхозники Казахстана», «Ш ахтер Караганды»,
«М еталлург Казахстана», «Нефтяники Казахстана» В Казахстан
эвакуировали вузы и научно-исследовательские институты, те­
атры Москвы, Ленинграда, Киева и других городов, киностудии
Мосфильм и Ленфильм, которые продолжали работать и выпускать
новые фильмы. Были переселены более 532000 человек, казахстанцы гостеприимно приняли ученых, педагогов, артистов, некоторые
из них остались жить в Казахстане. В восьми алма-атинских эва­
когоспиталях лечились тысячи раненых. Казахский медицинский
институт направил в освобожденные от гитлеровских захватчиков
районы свыше 200 молодых врачей, медицинское оборудование,
67 человек профессорско-преподавательского состава. Для осиро­
тевших детей создавались специальные детские дома, многих детей
усыновили или брали на воспитание в семьи до возвращ ении их ро­
дителей с фронта. При резко уменьшившемся количестве мужской
рабочей силы нагрузка пала на стариков, женщин и детей, работав­
ших под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!».
Всемирно-историческая Победа над фашистской Герма­
нией достигнута объединенными усилиями и ценою неисчислимых
жертв многих народов. Солдаты, партизаны, борцы Сопротивления,
подпольщики -антифашисты все они не щадили жизни в боях, не
жалели себя ради своей Родины, своего дома, своей семьи. Главной
силой преградившей путь германскому фашизму к мировому гос­
подству стала народы бывшего Советского Союза, на плечи которых
легла основная тяжесть второй мировой войны и которая понесла в
ней наибольшие потери.
В данном указателе представлены книги и статьи из периоди­
ческой печати на тему «Казахстан в великой отечественной войне».
В подготовке указателя использованы материалы книжного фонда
научной библиотеки Казахского государственного женского педаго­
9
гического университета, а также библиографические указатели на
данную тему боле раннего издания. В том числе библиографичес­
кий указатель «Казахстан в Великой Отечественной войне» издан­
ный в 1990 году Гос.библиотекой КазССР им А.С.Пушкина.
Тему Казахстан в Великой Отечественной войне освещали уче­
ные, писатели, поэты. Однако особое место в биографии Великой
Отечественной войны занимают очерки и мемуары тех людей, кому
довелось пройти через годы войны, кровь и страдания, пережить
смерть близких товарищей, друзей и соратников. Эти издания, со­
держащие уникальные факты войны, открывающие имена бойцов,
благодаря мужеству, героизму и ратному подвигу которых одержана
Победа. Но есть еще много героев войны, о которых еще не знают
читателе. До сих пор находят останки неизвестных солдат в братс­
ких могилах.
Указатель будет полезен школьникам, студентам, всем тем, кто
интересуется участием Казахстана в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Составители указателя хотели выразить свое уважение и бла­
годарность всем тем, кто выдержал и своей жизнью пришли к
Великой Победе в этой кровопролитной, чудовищной войне. Мы
надеемся, что этот указатель, отражающий пусть даже неполную
картину Великой Отечественной войны, окажет помощь научным
работникам, педагогам, библиотекарям в работе по пропаганде ге­
роического прошлого нашего народа и патриотического воспитания
молодого поколения.
КАЗАКСТАН ¥ЛЫ ОТАН СОГЫСЫНДА
1. Назарбаев, Н. Казакстан-2030 [М этж]: Барлык казакстандыктардын ест-еркендеуш е, каутЫ зд1п жэне эл- аукатынын артуы: Ел П резидентшщ Казакстан халкына Жолдауы (eKi тш де),
Н. Назарбаев. - Алматы: Б ш м , 2 0 0 1. - 96-6.
2. Ж ана онжылдык-жана экономикалык ерлеу-Казакстаннын
жана мумюнд1ктер1 [Мэтш]: Казакстан Республикасынын Прези­
дент! Н.Э.Назарбаевтын Казахстан халкына Жолдауы.\\ Президент
жэне халык. - 2010. - 5 акпан.
3. Казакстан ¥лтты к энциклопедиясы. III том. EKimiii дуниеж у зш к согыс. Алматы: - 2007. - 357-6.
4. Балаларга арналган энциклопедия. М енщ ел1м - Казакстан.
Казакстандыктардын ¥ л ы Отан согысына катысуы. Алматы:
Балауса. —2003. - 127-6.
5. К еркем сурегп казакстан тарихы III том. Алматы: - 2005.
Казакстан 1941-1945 жылдардагы ¥ л ы Отан согысы кезещнде.
255-6.
6. Аймахан К- ¥м ты лган ем1р!мде бес нэресе бар / К- Аймахан//
Алматы акшамы. - 2005. —5 акпан.
7. Айталы А. Жалт еткен жасын гумыр: 0 . М олдагулованын
туганына 80 ж. / А. Айталы//Егемен Казакстан. - 2005. - 20 кыркуйек.
8. Айтмагамбетулы Е. Б1здщ М эл 1К агамыз: М .Габдуллин туралы / Е. Айтмагамбет^лы/Ютбасы жэне денсаулык. - 2005. - №3. -2 - 5 б.
9. Акижанов Б. Кажымуканньщ ¥ шагьшен ушкан К ажытайды 6шем13 бе? / Б. Акижанов//Алматы акшамы. - 2005. - 21 cayip.
10. А к ж т т 0 . Адамнын улы, халыктыч экеск Б.Момышулы туралы / 0 . Акж1пт//Евразия kz. - 2005. - 20 мамыр.
11. Актаев С. Казак кызы Алтыншаш немесе акын аузынан ecriген аныз / С. Актаев//Акикат. - 2005. - №4. -8-6.
12. Актаев С. КаЬарман Хиуаз / С. Актаев//Аксткат. - 2005. № 3 .-3 1 -6 .
13. Акыжанов Б. Алгашкы казак ушкышынын тагдыры /
Б. Акыжанов // Алматы акшамы. - 2005. - 12 сэу1р.
14. Амалбек Б. Найтингейл медалж щ иегерлер1 немесе элемдеп
жалгыз муражай: Кекшеде “Мешр1мдипк жэне ерл!к” муражайы
бар. / Б. Амалбек//Егемен Казакстан. - 2005. - 6 наурыз.
15. Ардагерлер жем1Ы - бейбп- куннщ жем1с|//Егемен Ка­
закстан. - 2005. - 6 мамыр.
11
16.
Арынулы С. Мерген: Ы.Сулеймснов туралы / С. Арынулы
Кгемен Казакстан. - 2005. - 20 наурыз.
17 Ахметов К-Хиуаз: Х.Доспанова туралы ' К- Ахметов//Егемен
Казаксган. - 2004. - 20 казан.
18. Ахметова Г. Мэншук батыр - ел еа н д е шарыкта / Г. Ахметова//М ектептеп кггапхана. - 2005. - №3. - 9-12бет.
20. Эбдшдэулы М. Аганын epniri: Б.Кереев туралы / М. 06д1лдэулы//Казак батырлары. - 2005. - акпан.
21. Эбугалиев Ж. Жешс тамыры тылда / Ж. Эбугалиев//Егемен
Казакстан. - 2005. - 19 сэуip.
23. Экежанов Б. Жаудыц кепн тш плеген ушкыш: 206.40.20.
Бул не туралы баяндайды? / Б. 0кежанов//А лматы акшамы. 2005. - 1 акпан.
24. 0м1реев Ж. Отан ушш от кешкен: Б.Сарымсаков туралы /
Ж. 0м1реев//Жет1су. - 2004. - 25 желтоксан.
25. Эршова Б. Енбек пен майдан ардагерг Т.Акшолаков туралы /
Б. 0р1нова//К,азакстан мектебь - 2005. -№ 5-6. - 8-6.
26. Осшулы С. Елш суйген ердщ i3i: К-Сыздыков туралы /
С. 0сту лы //Е гем ен Казакстан. - 2005. - 1 акпан.
27 .0 с iпулы С. Ерд 1Н epi / С. Эапулы/УАкикат. - 2005. - № 5 .- 3 бет.
28. Осшулы С. Ердщ epi: М.Габдуллин туралы / С. О стулы //
Акикат. - 2005. - №5. - З-б.
29. 0уелбекулы Т. Жауынгер галым / Т. Оуелбекулы//Казак жэне
элем эдебиетк - 2005. - № 4-5. - 4-6-бет.
30. Байбатыров F. Кайрат пен парасат: К.Аманжанов туралы /
F. Байбатыров //Егемен Казакстан. - 2005. - 8 акпан.
31. Байжаркынов М. КаИарман кыз Олия / М. Байжаркынов//
Казак ель - 2005. - 12 казан.
32. Балакаев Т. Согыс тарихынын жалгасы бар / Т. Балакаев/7
Егемен Казакстан. - 2005. - 27 сэу1р.
33. Баукеннщ 6erici3 хаттары//Алматы акшамы. - 2006. - 5 кантар.
34. Бэшмбетова Л. Согып тур мерген кыздын журеп элк.:
О.Молдагулова туралы / Л. Бэшмбетова//Дала мен кала. - 2005. - 25
акпан.
35. Бэшмбетова Л. Шаттан казак кыз тудым деп. шаттан! /
Л. Бэшмбетова//Дала мен кала. - 2005. - 30 кыркуйек.
36. Бешсбай С. Аты анызга айналган Бигелдпнов
С. Бейкбай/УДала мен кала. - 2005. - 13 мамыр.
37. Б етскулов Т. Майданнан кайтпаган боздактар: Талдыкорган
облысынын ардагерлер! туралы / Т. Б еш скулов/Ж ет-у. - 2005. - 5
акпан.
12
38.
Бер1ккызы Н. Шелектен шыккан бес батыр / Н. Бер1ккьпы//Дала мен кала. - 2005. - 22 cayip.
40. Бораш К Ер Баукенн1ч кызы Елена ата журтка 6ip к е л т кетсем деп ансайды / К- Бораш//Егемен Казакстан. - 2005. —29 кацтар.
41. Данияров Б. ©Mip белестерг. ¥ л ы Отан согысыныц ардагер1 /
Б. Данияров//Казак батырлары. - 2005.
42. Доспанова X. “Б1з жауга туйгындай твнгенбгз” /X . Доспанова//
Бала би. - 2005. - №4. - 5-6.
43. Доспанова X. “Халкым сыйлайтын, урпагымды ем ip жолынан ©Tin келемш деп ойлаймын” : ¥ л ы Отан согысыньщ арflarepi / X. Доспанова/УЕгемен Казакстан. - 2004. - 15 желтоксан.
44. Доспанова Х.Халык курмет1 бэрш ен де кымбат!/Х.Доспанова//Алматы акшамы. - 2004. - 31 желтоксан.
45. Дуйсенова К. Кызыл жулдызды кыз: А.Нургожинова туралы / К. Дуйсенова//Дала мен кала. - 2005. - 1 cayip.
46. Егеубаев А. Бауыржан мен Ержан: Б.М омышулы / А.Егеубаев//Казак эдебиеть - 2005. - 18 акпан.
47. Екшли дуниеж узш к согыс тагылымы//Казакстан тарихы:
эдктем елш журнал. - 2005. —№ 5. - 3 бет.
48. Елекенова С. ¥ л ы Отан согысы кезшде шыккан жэне
орындалган патриоттык эндер / С. Еле кенова/УКазакстан тарихы:
эдютемелш журнал. - 2005. - № 4. - 3-5 бет.
49. Елубай О. М айдангерлер эулетк Эубэю р жэне Кайырбану эулет1 туралы / О. Елубай//Егемен Казакстан. - 2005. 6 наурыз.
50. Енбек пен ер л к сокпактары//Акикат. -2 0 0 5 . - № 5 . -19-6.
51. Есдэулет ¥ . Tipinep мен елшер немесе М эскеудеп Элияньщ
елеЫ [Мэтш] / ¥.Есдэулет//Казак эдебиетг - 2005. - 6 мамыр.
52. Есенова Г. Ел у м ш н ер аткарар, ер атагын ел сактар /
Г. Есенова/Ю тбасы жэне балабакша. - 2005. - № 3. - 2-3 бет.
53. Естен Шалкар. Казактьщ кыран кызы / Ш. Естен//Дала мен
кала. - 2005. - 14 кацтар.
54. Еамбеков Б. Жец 1ст 1 жакындаткандардын 20 мыцы 6ip ауданнан”: Тулюбас ауданы туралы / Б. Еамбеков//Дала мен кала.
-2 0 0 5 . - 11 акпан.
55. Жайлыбай F. Сексенге сепз сауал немесе тасборан астында калган жазушы / Г.Жайлыбай//К,азак эдебиеть - 2005. - 30
кыркуйек.
56. Жакыбай С. Тау алыстаган сайын бшктейдк Бес “Данк” ор13
дешн алган ардагер туралы эчпм е / С. Жакыбай//Егемен Казакстан.
- 2005. - 14 кыркуйек.
57. Жанасов Ж. Ту Тшкен: Р.К,ошкарбаевтьщ туганына - 80 жыл /
Ж. Жанасов//Егемен Казакстан. -2 0 0 4 . - 19 казан.
58. Жарылгапов Ш. Алтайдьщ акиыгы / Ш. Жарылтапов//Акикат.
- 2 0 0 5 , - № 5 , - 16-6.
59. Жолдасбеков М. Агамыз ед 1 ардакты / М. Жолдасбеков//
Егемен Казахстан. - 2005. - 11 наурыз.
60. Жолдыбай С. “Артиллерияньщ кекес! Катюша едГ дейд1 майдангер Омарбек берд1 / С. Жолдыбай//Зац газетi. - 2005. - 4 мамыр.
61. Жумабай 0 . 0м1рдщ алгы шебшде: Журналист К^.Шэршов
туралы / 0 . Жумабай/УЕгемен Казакстан. - 2005. - 6 мамыр.
62. Ж усш К. М айданнын отын кешкен жауынгер: 42 жыл eMipiH
кукык саласына арнады / К- Жусш//3ан газеть - 2005. - 15 csyip.
63. Зэнпров Е. М энсия мен Ылия ем!р1ндег1 актавдыктар туралы
бшем1з бе? / Е. Зэнпров//Алматы акшамы. - 2005. - 31 мамыр.
64. Зэнпров Е. Ш ыгыстьщ кос шынарына тагзым / Е. Зэнпров//
Нур-Астана. - 2005. - 22 кыркуйек.
65. Зейнелов Ж. Алматы. Согыс жылдарында / Ж. Зейнелов//
Алматы акшамы. - 2005. - 10 акпан.
66. Ижанов 3. Майдандык казак басылымдары / 3. Ижанов//Ана
тин-. - 2005. - 23. маусым.
67. Имантайулы А. Партизан Касым Кайсенов/ А. Имантайулы//
Балдырган. - 2005. - cayip.
68. Исабай К. Б1з не уш1н согыстык?: ¥ л ы жещске 60 жыл / К.
Исабай//Казак тарихы (эд1стемел1к журнал). - 2005. - №3. -3 -7 б.
69. Исабай К. Тулгалар TeKeTipeci (Сталин мен Тито жэне казак
шалы Иса) / К. Исабай//Егемен Казакстан. - 2005. - 23 акпан.
70. Исабай К,- Фельдмаршал Паулюстщ хаты / К,- Исабай//Егемен
Казакстан. - 2005. - 27 cayip.
71. Кэкен А. 270 буйрык немесе генералдар неге атылды?: ¥л ы
отан согысы жылдары 20 генерал абактыга жабылды, елт1ршд1 /
А. Кэкен//Егемен Казакстан. - 2005. - 23 акпан.
72. Кэкен А. Асау журек / А. Кэкен//Егемен Казакстан. - 2005.
- 28 желтоксан.
73. Кэкен А. Барлаушылар / А. Кэкен//Астана хабары. - 2005.
- 26 мамыр.
74. Кейкешова Y. М эншуктщ жулдызды сэт1 / Y. Кейкешова//
Тэрбие жумысы мектепте жэне мектептен тыс мекемелерде. —2005.
- №2. - 5-6 б.
14
75. Кел1мбетов Н. ¥ л ы м а хат / Н. Кел1мбетов//Егемен Казакстан.
- 2005. - 8 казан.
76. Кемал Б. Ерл1ктщ, ерл1ктщ бшк рухы: Э.М олдагулованын
туганына 80 ж. / Б.Кемал//Егемен Казакстан. - 2005. - 27 кыркуйек.
77. Кемелбаева А. Сурмерген: Н.ббд^беков туралы / А. Кемелбаева//Казак эдебиетг - 2005. - 6 мамыр.
78. Келбаев Т. 100-mi аткыштар бригадасы курамындагы жауынгерлер ерлiri ешкашан умытылмайды: С.Жиенбаев туралы /
Т. Келбаев//3ан газет!. - 2005. - 18 акпан.
79. Келбаев Т. Алматыдан 45 батыр шыккан жэне алматылыктар
1943 ж 30 дивизияны кшнд1рдк Алматы каласы туралы / Т. Келбаев//
Алматы акшамы. - 2005. - 30 cayip.
80. Келбаев Т. Журналист-жауынгер Баубек Булкышев / Т. Келбаев//Астана хабары. -2 0 0 5 . - 21 cayip.
81. Кеш ербаева Б. Алматыда жасакталган дачкты курама / Б. Кешербаева//Казак тарихы. - 2005. -№ 2. -76-6.
82. Кешербаева Б. М ектептердщ майданга коскан yneci / Б. Кешербаева//Казакстан мектеб!. - 2005. -№ 5-6. - 6-6.
83. Кадыр Мырза Эли. “КаЬарман болуга кай-кай жагынан да
лайык 6ipaK омырауына тагып журетш жулдызы гана жетпей 6ip
ерекше адам бар” [Мэт1н]: Х.Доспанова туралы / М .Э. Кадыр//
Егемен Казакстан. - 2004. - 6 караша.
84. К,адыров К. Отты кундер елеск Карт жауынгер жазган жырлардан / К. Кадыров//Казак батырлары. - 2004. - казан.
85. Казактыц батыр кыздары//Дала мен кала. - 2005. -1 3 мамыр.
86. Кайран б1зд1н аналар, ел намысын ойлаган: ¥ л ы Отан
согысына катысканкыздар//Егемен Казакстан. - 2005. - 6 наурыз
87. Кайранбаев К Жаралы жауынгер / К. К,айранбаев//Жет1су.
-2 0 0 5 . - 2 сэу1р.
88. Калдыбай М. Бэукецн1н шэк1рт1 / М. Калдыбай//Республика
устаздары. - 2005. - 30 маусым.
89. Капашев JI. Амангелд1 Айталыньщ алгашкы устазы Алматы­
да турады / JI. Капашев//Алматы акшамы. - 2005. - 5 cayip.
90. Карымсакулы И. Сталинн1ц алгыс хаттары: жойкын согыста
ерекше м ер ген д тм ен аты шыккан Сер1кбай Мерзадинулы жайлы
уз1к сыр / И. Царымсакулы//Астана хабары. - 2005. - 12 мамыр.
91. Кауыс ¥ . Элия-гумыр: ерл1к ен енеге /¥ . Кауыс//Егемен
Казакстан. - 2005. - 23 кыркуйек.
92. Кожахметов К- Барлаушы Рахила: Караганды enipiHeH
тулеп ушкан барлаушы Р. Ералина туралы / К- Кожахметов//Егемен
Казакстан. -2 0 0 5 . - 19 кацтар.
15
93. Конашулы 0 . Сурапыл жылдар жацгырыгы / 0 . Конаш¥ЛЬ|
//Атамекен. - 2005. - 24 наурыз.
94. Куланбай 0 . Он уштщ 6ipi 0убэк1р Дуйсенбиннщ рухымен
сырласу / 0 . Куланбай//Егемен Казакстан. - 2 0 0 5 . - 23 cayip.
95. К¥Рмет А- Алаштьщардакты улы: Р.Кошкарбаевтьщтуганына
- 80 жыл / А. К¥Рмет/,/Астана хабары. - 2005. - 19 cayip.
96. Маканов К- Блиндажда жазылган эн немесе жауынгер-композитор Рамазан Елебаев туралы сыр / К- Маканов//Астана хабары.
-2 0 0 5 . - 14 csyip.
97. Мамытов О. Отызда орда бузган: А.Мамытов туралы /
О. Мамытов//Алматы акшамы. - 2004. - 11 караша.
98. Махамбет М. Epfliri елге енеге, урпакка улагат: Кенес
Одагыньщ Батыры М ахмет Кайырбаевтьщ туганына 80 жыл / М.
Махамбет//Казакстан сарбазы. - 2004. - 31 желтоксан.
99. Мэжитулы Б. Батырлар ауылын баскарган: К.Жанатов тура­
лы сыр / Б. М эжитулы//Егемен Казакстан. - 2006. - 18 наурыз.
100. Мэжитулы Б. Танкистер / Б. М эжитулы//Егемен Казакстан.
- 2005. - 10 наурыз.
102. Момбекова Д. КаЬарман Кошкарбаев жэне каламгер
Казыбаев / Д. Момбекова//Акикат. - 2005. - №4. -16-6.
103. Момышулы Б. Ежелден ер тш еп- ел т1леп, Адал ул ер боп
туса-ел Tiperi: Майдандос достарга ашык хат / Б. М омышулы//Казак
батырлары. - 2004. - кыркуйек.
104. Момышулы Б. Мен экемд! эл 1толыктус1не алмай келе жатырмын... / Б. Момышулы//Алматы акшамы. - 2005. - 22 желтоксан.
105. Мусаева Н. ¥лагаты мол тагды р/Н . М усаева, М. Бейсенбаев//
Акикат. - 2005. - № 5. - 3 бет.
106. Мусаева Н. Улагаты мол тагды р/Н . М усаева, М. Бейсенбаев//
Акикат. -2 0 0 5 . -№ 5. -1 3 б.
107. Муканов К- М эншук / К- М уканов//Казак эдебиеть - 2005.
- 6 мамыр.
108. Мукатай Ж. Бауыржан батыр еткен - топырактыц KHeci /
Ж. Мукатай//Алматы акшамы. - 2 0 0 5 . - 9 cayip.
109. Мукашева Ш. Ару кыздар - алаулап от кешкендер / Ш. Мукашева//М ектептеп к1тапхана. - 2005. -№ 3. —4-9бет.
110. Муратов Е. Панфиловшылардынсочгы туягы: Панфиловшыдэр1гер М. Кожабергенов туралы / Е. Муратов//Дала мен кала.
- 2005. - 7 кантар.
111. Нурмаганбетов К. Алапат согыс жылдарында / К. Нурмаганбетов //Казакстан мектеб!. - 2005. -№ 5-6. - 8-6.
16
112. Нурмаганбетов К. Алапат согыс жылдарында: Уста, ардагер
/ К. Нурмаганбетов//Казакстан мектеб!. -2 0 0 5 . -№ 5-6. —8-6.
113. Нурсултанкызы К Ракымжан Кошкарбаев / К- Нурсултанкызы//Айгелек. - 2005. - №4 . 6-7-6.
114. Нурсултанкызы К Талгат Бигелдинов / К. Нурсултанкызы //
Айгелек. - 2005. - № 5 .-4 -5 -6 .
115. Нуршайыков 0 . ¥ р п ак ураны - уят / 0 . Нуршайыков//Бала
би. - 2005. -№ 5. - 5-6.
116. Нурымова М. Е иш м де ешкашан да умытылмайды / М.
Нурымова//М ектептеп сыныптан тыс жумыстар. - 2005. - №4. 17-19-6.
117. Нурымова М. Согыстан кайткан солдаттар / М. Нурымова //
MeKTenTeri сыныптан тыс жумыстар. - 2005. - №4. - 20-22-6.
118. Осипов В. Естен кетпес ею кездесу: Б.Момышулы /
В. Осипов //Егемен Казакстан. - 2004. - 27 казан.
119. ©теушулы 0 . Бэукеннщ батасы / 0 . 0теушулы//Алматы
акшамы. - 2006. - 23 акпан.
120. Райхан Н. М айдан мен тылды сабактастырган: М.Балакаев
туралы / Н. Райхан//Акикат. - 2005. -№ 5 . -30-6.
121. Рсалин Максат. Кутумен еткен гумыр немесе эке рухымен
61 жылдан сон кездесу: Т.Танатов ¥л ы Отан согысыньщ apflarepi /
М. Рсалин//Егемен Казакстан. - 2005. - 8 кацтар.
122. Рысбайулы Е. Нагыз жауынгер: А.Найманбетов туралы /
Е. Рысбайулы//К,азак батырлары. - 2004. - караша.
123. Рысбеков М. Брест: Кдмалды каЬарман еткен к1мдер ед(? /
М. Рысбеков, С. 0бд1райымулы//Егемен Казакстан. - 2005. - 25 ма­
мыр.
124. Саматулы Н. Казактын батыр сол кызы: Х .Д оспанова тура­
л ы /Н . Саматулы//Ана Т1Л1. -2 0 0 4 . - 16желтоксан.
125. Самрат Ж. КаЬарман казак / Ж. Самрат//Егемен Казакстан.
-2 0 0 5 . - 19 сэуip.
126. Самрат Ж. КаЬарман казак ерен epniri ymiH Кенес Одагынын
Батыры атагына усынылган жауынгерге бул атак бершмеген. Неге? /
Ж. Самрат//Егемен Казакстан. - 2005. - 19 cayip.
127. СансызбаевН. Д оселседе, досты келмейдк Кенес Одагынын
Батыры Телен Кабыловтьщ тутанына -88 ж. / Н. Сансызбаев//Дала
мен кала. - 2005. - 11 наурыз.
128. СансызбаевН. Д оселседе, досты келмейдк Кенес Одагынын
батыры Т. Кабылов туралы / Н. Сансызбаев//Дала мен кала. -2 0 0 5 .
- 11 наурыз.
17
129. Сарбаева Т. Батырлар рухы м эн гш к / Т. Сарбаева/ЛГэрбие
куралы. —2005. - № 3. - 28-30 бет.
130. Сэбит А. Атаксыз калган батыр: С Д алиев туралы / А. Сэбит//Дала мен кала. -2005. - 1 cayip.
131. Сэтпбайулы К. Ауырлыкты аруана гана кетередк Казактын
туцгыш машинист кызы 3. Жусшова туралы / К. Сэгпбайулы //
Егемен Казакстан. - 2005. —6 наурыз.
132. С е т т о в С. Майдандагы казак кыздары / С. С еттов//А н а
Tini. - 2005. -3 наурыз.
133. Сершбаев А. Халык каЬарманы М ердш тайыпов / A. CepiKбаев // Казакстан мектебь - 2005. -№ 5-6. - 8-6.
134. С еркбаев К. Генерал Байкенов: Н.Байкенов туралы / К. Се­
ршбаев // Егемен Казакстан. - 2005. - 23 акпан.
135. Сершбаев К. Кайсар кызы казактыц: Э.М олдагулованыц
туганына 80 ж. / К. Серкбаев//Егемен Казакстан. - 2005. - 17 кыркуйек.
136. Солдат кашанда сапта: К.Ахметов туралы//Акикат. - 2005.
- № 5 .-2 4 -6 .
137. Сурапыл жылдардыц шынайы шындыгы: “Кайтпас кайсар”
роман-эссе туралы //Акикат. - 2004. -№ . -1 0 . - 64-6.
138. Суйшдшов Д. Ер eciMi умытылган жок: согыс жэне ецбек
ардагер1 С. Сейтенов туралы / Д. Суйшджов//Ж етку. - 2005. 15 кацтар.
139. Тайжан Б. Ш ардарадан шыккан Халык каЬарманы: М. Калмырзаев туралы / Б. Тайжан//Егемен Казакстан. - 2005. -1 4 мамыр.
140. Токпатаев У. Кайсар казак: К Кайсенов тур. / У. Токпатаев //
Егемен Казакстан. - 2005. - 5 акпан.
141. Телепберген М. Казактыц каИарман кызы: Х.Доспанова ту­
ралы / М. Телепберген//Егемен Казакстан. - 2004. - 31 желтоксан.
142. Телепберген М. Киянат/ М. Телепберген//Егемен Казакстан.
- 2005. -2 0 наурыз.
143. Телепберген М. ¥ш кы ш тар: Казакстан ушкыштары туралы
/ М. Телепберген//Егемен Казакстан. - 2005. - 16 акпан.
144. Телеуханова Н. Элия - мактанышы сен халкымньщ / Н. Толеуханова//Тэрбие куралы. - 2005. - № 3. - 30-32 бет.
145. Турсын К- Дзоттыц унш emipreH / К- Турсын//Казакстан заман. - 2005. - 7 кацтар.
146. Турысбек Р. Туган жердщ тугырлы тулгасы / Р. Турысбек//
Бала тэрбиеЫ. -2 0 0 5 . - № 3. - 19-26 бет.
147. Туменбай К- Кектемд1 куткен солдат: Монтаев утарлы / КТуменбай//Акикат. -2005. -№ 5. -28-6.
18
148. Туменбай К Ок боп атылган калам / К Туменбай//Акикат.
- 2005. -№ 4. -126.
149. Умбетов Б.Рейхстагты зеб1реекпен аткылаган... /Б . Умбетов//
Егемен Казахстан. - 2005. - 30 наурыз.
150. ХабдинаБ. Батыр шанырагында: Р.Кошкарбаевтьщтуганына
- 80 жыл / Б. Хабдина//Казак эдебиетй - 2005. - 25 акпан.
151. Халыков К Ойда калган окигалар / К- Х алыков//Казак батырлары. - 2005. - кантар.
152. Хасан С. Прагадагы казак батыры / С. Х асан//Казак эдебиетг
- 2005. - 24 маусым.
153. Ш арахымбай Б. Он алтыда от кешкен... / Б. Ш арахымбай//
Казак эдебиеть - 2005. - 29 cayip.
154. Ы скабай 0 . Ажалсыз азамат: Ж .Кабимолдин туралы / 0 .
Ыскабай // Жетюу. - 2005. - 2 cayip.
155.1лдебаев Т. Акмолалыктар Улы Отан согысында / Т. 1лдебаев
// Астана хабары. -2005. - 5 акпан.
***
156. Bip адым да ш епнбевдер! М оскваны коргаушыларга
Казакстан Коммунистер /большевиктер/ партиясы Орталык
Комитетшщ аманаты. //С оциалиста Казакстан. - 1966. - 5 декабрь.
157. Алдажуманов К- Партия мен халыктыц улы ерлiri./
лекторларга комекш1 материал/-А лматы : 1 9 8 5 .-2 1 -6 .
158. Аманжолов К. Жауынгерл1к туы астында Кы зыл Армиясы
Казакстанда курылган эскери бел1мдер1 еткен жолдары (1918-1945).
-А л м аты , 1 9 9 1 .- 176-6.
159. Аманжолов К.Р. EKiHmi дуниежузш1к согыс (1939-1945
жж.). - Алматы: Рауан, 1995.
160. Бакбергенов С. Б1зд1 мэпелеп ecipreH партия, /Казакстан
коммунис1. — 1 9 7 2 .-№ 5 7 .-2 9 -3 3 -6 .
161. Бауыржан Момышулы: 207 мэрте уры ска KipreHMiH.:
Бауыржан Момышулынын “Майдан дэптер1нен”//Алматы акшамы.
- 2 0 1 0 . - 2 наурыз.
162. Бекенов С. Казак туткыны /С. Бекенов; Бас ред. Баскарган Б.
Аяган. - Алматы: Казакстан энциклопедиясы, 2007. - 256-6.
163. Бектемков 0 . Жау жатадан алганда: /Оскери т1лш1лерд1н
жазбаларынан/. - Алматы: Казакстан, 1976. - 160-6.
164. Букараньщ жетекцнлерь /Улы Отан согысында коммунистерд1н MiHflerrepi туралы. Басмакала/. //Ленин туы. — 1 9 4 1 .-2 8
октябрь.
19
165. Дастанкызы А. Халык атасы нем есе“Елд1к пен ерлж ураны ”
/ А. Дастанкызы//Экономика. - 2010. - 18-31 наурьп.
166. Жакып Т. Генерал Нурмагамбетов (КаИармандык гумырбаян). - Астана: Елорда, 2005. -256-6.
167. Жантикин М. Букараны бастаушылар: /Казакстанньщ коммунистер1 майдан ш ебшщ алдында/. //Жантикин М. Жауынгерлж
дацк шеж1ресшен. - Алматы, 1965. - 2 9 - 60-6.
168. Жэр1мбетова Н. Снайпер Султан Ерк1мбаевтын тагы 6ip
ордеш табылды / Н. Ж эрiмбетова//Егемен Казакстан. - 2010. - 27
кацтар.
169. Имангалиев Р. КаЬарман кыз Хиуаз / Р. Имангалиев//Ана
т ш . - 2 0 1 0 . - 2 8 кацтар.
170. Имашев С. КПСС-т1ч айбынды отряды. //Казакстан коммуHuci. - 1970, - №8, - 17-23-6.
171. Итбаев Н. Жет1мд1к керген жок: /Казакстан Комммунистш
партиясыньщ согыс болып жаткан аудандардан Keuiipin экелшген
балалар мекемелерше кем еп жайында/. //Социалистж Казакстан.
- 1975, - 1 июнь.
172. К эк ш ев Т. Санадагы жаралар. - Алматы: Казакстан, 1992.
-264-6.
173. Кекебаева Г.К., Салпыков Ж.Н. Ka3ipri заман тарихы. 19411945 жж.: Жалпы б ш м берет1н мектепт1н 10-сыныбына арналган
окулык. - Алматы, 2005.
174. Келбаев Т. Казактан жасырылган куп ия л ар: Улы Отан
согысы жылдарында шайкастыч алдьщгы шеб1нде болган казактыч
100-mi жэне 101-mi улттык аткыштар бригадалары женшде 65
жыл айтылмай келген шындык тучгыш рет жария болып отыр / Т.
Келбаев//Президент жэне Халык. - 2010. - 5-акпан.
175. Келбаев Т. КаЬарман / Т. Келбаев//Дала мен кала. - 2010.
- 8-наурыз.
176. Келбаев Т. КаИармандык шакырымдары / Т. Келбаев//Президент жэне Халык. - 2 0 1 0 ж. -1 9 акпан.
177. Кутишева А., Колыванов И. Коммунистер майданга аттанганда: Отты жылдар шеж1ресшен //Орталык Казакстан. - 1978, - 2 2
июнь.
178. Нелюбин Г. К. Партия катарын тандаулы адамдармен толыктырайык. // Социалист1к Казакстан. - 1943, - 8 сентябрь.
179. Козлов Г. Курескер партия. /Партиянынбасшылык рол1 жэне
Казакстан. 1942 ж. Карулы Куштер катарына алынган коммунистер
туралы/. //Лениншш жас. - 1985. - 7 май.
20
180. Кабылбасн I. Партия жиылысы - Коммунистерд1 тэрбиелеу
мектебк //С оциалист^ Казакстан. - 1943. - 2 июнь.
181. Казакстан большевиктершщ айбынды мшдеттер1. Соци­
ал и ст^ Казакстан, - 1944. — 19 апрель
182. Казакстан Коммуниста партиясы Совет Одагыныын ¥лы
Отан согысы дэуфш де. //Казакстан коммунист - 1961. - №4. -5 4 —
98-6.
183. Казакстан коммунистерш щ куреспрограммасы./Басмакала/.
//С оциалиста К азакстан- 1942. - 4 февраль.
184. Кайсенов К- Жау тыллында. - Алматы: Санат, 2005. -288-6.
185. Казак калай аштыкка ушырады?. - Алматы, 1991.
186. Казакстан ¥л ы Отан согысы жылдарында: Библиографиялык
керсетю ш .-А л м аты : Пушкин ютапханасы, 1 9 9 0 .-4 6 1 -6 .
187. КаЬарлы сез камал бузады: ¥лы Отан согасы кезш деп
акындар айтысы / М О. Эуезов атынд. эдебиет жэне онер ин-ты.
- Алматы: Гылым, 199 5 .-2 7 2 -6 .
188. Кызылдар кыргышы /Кураст.: Захардин, Кыстаубаев,
Б.Хабдина. - Алма-Аты: ©нер. 1993Козыбаев М. Ауыл-село пар­
тия уйымдары ¥ л ы Отан согысы жылдарында. //Казакстан ауыл
шаруашылыгы. - 1961. - №6. - 3 2 - 38-6.
189. Козыбаев М. К о м м у н и с т партиянын кеменгерл1к басшылыгымен. //Казакстан коммунист - 1 9 7 5 .- № 5 .- 18-23-6.
190. Козь 1баев М. Казакстан коммунистер! ¥ л ы Отан согысы
жылдарында. - Алматы: 1960- 50-6. /КазССР <<Biл iм» когамы/.
191. Кшкбаев Н., Жумабеков Ж. Казакстан Компартисы
кызметшщ келел1 кезещ. /М. К03Ь|баевтын орыс тЫ нд е шыккан
«Казакстан Компартиясы ¥ л ы Отан согысы кезещнде» монографиясы туралы/. //Казакстан коммунист 1965, №4, 3 9 -4 2 -6 .
192. Лэмбекулы С. Днепр каЬарманы / С. Лэмбекулы//Казак.
- 2010 ж. -19-26 акпан.
193. Лященко Н. F. ¥лы Октябрьдщ ж енктерш коргауда. //Со­
ветик Казакстан. Жинак. Алматы, 1971. - 2 0 0 - 226-6.
194. Мэдиев Б. Коммунистер алга! /Жауынгер коммунистер
жайында/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1965. - 2 4 апрель.
195. Мусин Ч. Казакстан Компартиясы ¥лы Отан согысы жыл­
дарында. //Жетку. - 1975. - 2 3 апрель.
196. Мусин Ч. Казакстан Компартиясы согыс жылдарында . /У
Енбек туы. - 1 9 7 1 .-8 май.
197. Мухамедияров А, Партия сезш щ куии. //Казакстан коммунис1. - 1 9 7 0 .- № 5 .- 4 8 - 5 1 - 6 .
21
198. Облыстык партия комитеттерщщ кадр бел 1м 1 кызметкерлершщ республикалык маслихаты. //С оциалиста Казакстан.
- 1944. - 2 июль.
199. Ораз Н. Батыр болмыс - бшк тулга / Н. Ораз//Алматы
акшамы. - 2010. - 30. кацтар.
200. Рябова С. КаЬарлы жылдардагы калткысыз достык.
Казахстан партия уйымдарынын халыктар достыгын ныгайту
жолындагы жумысы/. //Казакстан коммунист - 1 9 7 1 ,- №2. - 68-6.
201. Суцкарбеков. Б. Интернационалдык тэрбиенщ пэрменд1
ыкпалы. /¥ л ы Отан согысы кезш деп Казакстан партия ^йымыныц
жумысынан/. //^азакстан коммунист - 1968. - № 3 . - 7 4 - 75-6.
202. Титов В.Н. Казакстан К ом м униста партиясы - КПСС-тщ
айбынды отряды. //С оветпк Казакстан. Жинак. - Алматы, 1971,
33-57-6.
203. Токмурзин О. Партия уйымдары ¥ л ы Отан согысы жылдарында. //Орталык Казакстан. - 1974. - 1 декабрь.
204. Тережан К- Берлин неге акпан айында алынбады? / КТережан//Айкын. - 2010. -2 8 кацтар.
205. ¥ л ы достык мереЙ 1. Казак С оветпк С оциалист^ Республикасын саяси, экономикалык жэне мэдени еркендетуде Совет
Одагы халыктарыныц туыскандык езара кем еп мен ынтымагын
уйымдастыру ж енш деп КПСС-тыц тарихи тэж1рибеа. Карает.
Байшин А .0 ., Роликова З.А., Крзыбаев М.К- жэне баскалар.
- Алматы: Казакстан, 1972. - 328-6. V-тарау: Халыктар достыгы
ж ещ стщ кайнар козь 241 - 277-беттер.
***
206. Айталиев А. Халыктар досты гы - жещ стщ кайнар кезк
/¥ л ы Отан согысы кезш деп СССР халыктарыныц достыгы,
ынтымактастыгы жэне казакстандыктардыц согыстагы, тылдагы
ерлжтер! жайында /.. //Коммунизм жолы, - 1985, - 11 апрель.
207. Аманжолов К- Р Канмен ныгайган д осты к- Алматы: 1984.
- 47-6. /Казак ССР «Б ш м » когамы/.
208. Аманжолов К- Р Ш айкаста шыцдалган достык. - Алматы:
Мектеп, 1 9 8 5 ,-9 7 -6 .
209. Эбд1калыков М. У п т-к еп ш ш к жумысын кушейте беру керек. //С оциалиста Казакстан. - 1942, - 30 август.
210. Эйелдер арасында агитация журпзуоплерге кемекип материалдар. //Макалалар жинагы/. - Алматы: Казмемб1рбас, 1944. - 40-6.
22
211. Балагурова JI. Отан согысы кезш деп агитация жумысы. //
Социалистж Казакстан. - 1941, -1 5 август.
212. Балакаев Т. Сын сагатта сыналган достык./ СССР халыктарыныц достыгы туралы/.//Казакстан эйелдерц - 1972. - №11.
-1 0 -П -б .
213. Белан П. Шайкастарда шыцдалган достык. /Казак жэне
Украина халыктарыныц Улы Отан согысы жылдарындагы достыгы/.
//Казакстан комму н и а , - 1985. - №6, - 74-79-6.
214. Есендосов Н. Отан согысы кундершде агитацияныц купи.
//Екпшд1 курылыс. - 1941, - 5 декабрь.
215. Ж аналиев X. Пэрмецш агитация ецбек ерлш н арттыра
тусуде. /Ецбекш ш ердщ жоспарды арттыра орындауымен катар отан
K o p f a y корына жэрдемдесулер1 туралы/. //Екш цщ куры лыс. - 1942,
- 14 январь.
216. Ж энпрова Р. Эйелдер арасындагы саяси жумыс жаксартылсын. //Социалистж Казакстан, - 1943, - 14 ноябрь.
217. Жармагамбетов К- Саяси-упт журтшылык тш епне сай болсын. //Социалистж Казакстан, - 1944. - 7 май.
218. Жас коммунистерге большевиктж тэрбие беру. /Басмакала/.
//С оциалиста Казакстан, - 1944, - 17 июнь.
219. Курылев Ф. Астанадагы агитация - к е п ш ш к жумысы. - //
Социалистж Казакстан, - 1 9 4 1 , - 2 0 август.
220. Казак халкы арасындагы саяси жумыс. /Басмакала/. //
Социалистж жол. - 1941, - 7 октябрь.
221. Калыков 3. YriT жумысы жаца жагдайдыц муддесше
багындырылсын. //Социалистж курылыс. - 1941, - 26 июль.
222. Канапин 6 . Кадрларга маркстж-лениндж тэрбие беру
жумысына унем1 кецш белшсш. //Социалистж Казакстан. - 1945.
- 10 апрель.
223. К¥нантаев М.К. Халыктар достыгынын улы ж ец ш . - Ал­
маты. 1982. - 17-6.
224. Медеубаев М. Эйел кадрларын тэрбиелеп ecipy-кецш
белш сш. //Социалистж Казакстан, - 1944, - 12 апрель.
225. Момышулы. Б. Ушкан уя: Повестер, эцпмелер, накылдар.
- Алматы: Санат, 2005. -224-6. - (Улы Отан согысы. Ж енкке 60
жыл).
226. Момышулы Бауыржан туралы естелжтер. - Алматы: Б ш м ,
, 2 0 0 5 .-2 2 4 -6 .
227. Момышулы Б. Ею томдык шыгармалар жинагы. - Алматы:
Жазушы. Т. 1: Канмен жазылган ютап. Ушкан уя. -2001. -4 2 0 -6 . Т.2:
Роман, эцпмелер. - 2001. - 384-6.
23
228. Мухамедияров А. Партия сезш щ куал. //Казакстан коммуHHci. - 1970. - №5. - 48-6.
229. Нуршайыков Э. Боздактар. - Алматы: Санат, 2005. - 272-6.
- (¥л ы Отан согысы Жен1сше 60 жыл).
230. Отан тарихы мен этнологиясынын кейб1р мэселелерх: Казак
мемлекегпк кыздапедагогика институтыньщ жас галымдарынын
жинагы. - Алматы: Гиги Трэйд. - 2007. - 48-6.
231. Рябова С. КаЬарлы жылдардагы калткысыз достык: /
К,азакстаннын согыс жылдары коныс аударгандарды кабылдап,
камкорлык жасауы жэне оган партияныц басшылыгы/. //Казакстан
коммунист —1973. - №2. - 68-72-6.
232. Скворцов Н. А. YriT-пропаганда жумысы согыс кезш щ талаптарына сай болсын. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1943. - 16 март.
233. Телебаев С. Пропаганда - жещ стщ к у и т куралы//Социал и стк Казакстан. - 1 9 4 2 ,- 4 апрель.
234. YriT - Отан согысы кызметше жумсалсын. /Басмакала/. //
С о ц и а л и с т курылыс. - 1941. - 20 июль.
235. ¥ л ы ынтымак ж ем ш . /Казак ССР-ш щ экономикалык жэне
мэдени дамуындагы Совет Одагы халыктарыныц туыскандык
кемег1 мен ынтымагыныц тарихи тэж1рибес1/. - Алматы: Казакстан,
1969 .-3 9 2 -6 .
236. IV тарау: Халыктардьщ ¥ л ы Отан согысы кезш деп туыс­
кандык достыгыньщ ныгаюы.
ЖАЛПЫ МАТЕРИАЛДАР
237. Казак Совет Энциклопедиясы. 6-том, 268-269-6. Казакстан
¥ л ы Отан согысы жылдарында /1941 - 1945/.
238.КазакСоветт1кСоциалист1кРеспубликасы.Энциклопедиалык
аныктама. - Алматы, 1980, 233-242-6. Казакстан Совет Одагыньщ
¥ л ы Отан согысы жылдарында.
239. Артемов И. Тарихтагы аса улы шайкас. //Лениншш жас.
- 1968. - 2 февраль.
240. Ахметов Э. Жец1ст1 шындаган ерл1к ецбек. //Казак коммуH H c i . — 1 9 8 0 .-№ 5 .-4 7 -б ет.
241. Обшдаев К- КаЬарман кундер шеж1рес1. - Алматы: Казакстан,
1975,-204-6.
242. Э б ш е в F. Казакстан социалист1к Отанды коргауда. /К\тап/.
Алматы: Казакстан, 1 9 6 9 ,-3 5 7 -6 .
243. 06iuiee F. КаЬармандык шеж1рес1. //С оциалист^ Казакстан.
- 1 9 6 7 ,-3 1 октябрь; 1961, 15 июнь.
24
244. 06iiueB F. Совет халыктары достыгынын ^лы купи. //
С оциалист^ Казакстан. - 1975, - 5 январь.
245. 06iiueB F. Совет халкыньщ улы ер л кг - //Казакстан ауыл
шаруашылыгы. - 1965, - №5, - 2-4-6.
246. Э б ш ев . F. С о ц и а л и с т Отанды коргаудагы Казакстаннын
улесь /1919-1945 ж./. С о ц и а л и с т Казакстан, - 1978. - 11 май;
Ж етку, 1970, 4 август.
247. 06iiueB F. ¥ л ы достык.. /Совет Одагыньщ 50 жылдыгына/.
Алматы: 1 9 7 2 ,-2 7 -6 . /КазССР «Б ш м » когамы/.
248. Э б ш е в F. ¥ л ы ж енк. //Коммунизм таны. - 1958,-9 май.
249. Э б ш е в F. ¥ л ы жещске 35 жыл. //Казакстан эйелдерк - 1980,
- № 5 ,-1 -2 - 6 .
250. Бабин А. Тарихи ж ен к. /Совет Одагыньщ ¥ л ы Отан согысындагы жечк1 туралы/. //Лениншш жас, -1 9 8 1 ,-1 9 июнь.
251. Балакаев Т., Алдажуманов К- Совет халкыньщ ¥лы женк1.
- Алматы: 1978. - 24-6. /КазССР «БЫ м» когамы/.
252. Балакаев Т. Ерлж енбек шеж!реЫ. //С оциалиста Казакстан.
- 1965, - 28 апрель.
253. Балакаев Т. Казакстан ¥ л ы Отан согысы жылдарында. //
Ж етку, - 1967, - 11 ноябрь.
254. Балакаев Т. ¥ л ы ж енк. /Казакстан ечбекш ш ерш щ ¥ л ы
Отан согысы жылдарындагы ечбек каркыны. //Казакстан эйелдер1.
- 1 9 7 0 , - № 5 , - 12-15-бет.
255. Балакаев Т. Халык каЬармандыгы. //Казакстан ауыл шаруа­
шылыгы. - 1967, - №5, - 4-6-6.
256. Балакаев Т., Алдажуманов К- Казакстан ецбекшшер! майдан
кызметшде. /19 4 1 - 1945 жж./. Алматы: Гылым, - 1985, - 320-6.
257. Балакаев Т., Едкенов Н. Казакстан ¥л ы Отан согысы жыл­
дарында. Алматы: 1970. - 22-6. /Каз ССР «BLniM» когамы/.
258. Батыров Е. Казакстан ¥ л ы Отан согысы жылдарында. //
Коммунизм жолы. - 1 9 6 8 ,- 16 февраль.
259. Байкенов Н. Совет халкыньщ тарихи ж ен к ь /Казакстаннын
улы жещске коскан yneci туралы/. //Коммунизм таны. - 1959, 9 май.
260. Бэшшев С. Советпк курылыстын тарихи жещ сь //Соци­
алист! Казакстан. - 1975, - 15 февраль.
261. Беспаев М. Халыктыч pibi epjiiri. //Казакстан коммунист
- 1 9 7 8 ,- № 4 - 14-17-6.
262. Болтин Е. А. Тарихта тендер жок ж ен к. //Лениншш жас.
- 1 9 6 1 ,-2 2 июнь.
25
263. Ботбаев К- Парманкул С. «Жещнн гой жауды арман не,
курбым?!.»/Деректер. Шеж1релер. Хаттар. Естел1ктер..././/Ленин1шл
жас, - 1985, - 30 апрель.
264. Bi3 epniKTi дэрттейм1з. /Бас макала/. //Ленинцпл жас. - 1967,
- 9 май.
265. Васин Т. Рухы куигплер: /Отан согысынан естел\ктер.//
Жулдыз. - 1965.- № 3 . - 124-126-6.
266. Дэулетов Ж. Белуардан батпак Keuiin.../Жулдыз. - 1970. №7. -121-125-6. /1941 ж. K¥PbIJlfaH 65-mi аткыштар дивизиясынын
курамында болган казакстандык жауынгерлердщ Калинин, Солтуст1к Батые майданга жэне берлинге дешн барып, елге жешепен
оралганы жайлы.
267. Ел мен ерд1ц жещеь Публицистикалык макалалар, очерктер, естелштер. К^растырган М.Кенбейшов. - Алматы: Казакстан,
19 8 5 .-2 5 6 -6 .
268. Есмурзаев Ш. Улы Отан согысына арналгаи к1таптар. /
Шолу/. //Казакстан коммунист - 1965, - № 5 . 5 8 -6 1 -6 .
269. Есмурзаев Ш. Отты кундер cypeTi. //Жулдыз. 1967. - №7.
- 155-157-6.
270. Еам1зде канды майдан, жорыктар. /Жинакка Улы Отан
согысында Совет адамдарынын майдан мен тылдагы ерен ерл1ктер1
туралы жазылган естел1ктер мен очерктер енпзшген/. Курастырган
Есет Эукебаев. - Алматы: Казакстан, 1968. - 363-6.
Мазмуны: F. MycipenoB. Майданшылар. - M .F абдуллин. Ел намысы - ер намысы. Т. Токтаров. - Т. Жандшдин. Кутпеген кездесу. - С.
Мэуленов. Канды дэптер окигасы. - К- Кайсенов. Партизан Байузак.
- Жауынгер акын. Кеп жыл еткен сон. - С. Сештов Он бушрден
атылган ок. - Жер уйдеп эн. - Уш батыр. - Э. Нуршайыков. Шауляй
тубш деп шайкас. - С. Хайдаров. Ж иер еркеш Уш кездесу. - С.
Бакбергенов. Канатты адам. Гвардия полковнип. - Ж. Жумаканов.
Казак халкынын батыры.
271. Кашкынбаев 3. Ш. Казакстан Улы Отан согысы жылдарында. - Алматы: 1970, - 44-6. /Каз. ССР. «Б ш м » когамы/.
272. Кашкынбаев 3. Улы халыктын улы жен 1С1. - Алматы; 1977.
-2 1 - 6 . /КазССР «БЫ м» когамы/.
273. Козыбаев М. Казакстан Улы Отан согысы жылдарында. //
YriTmi блокноты. — 1967.—№13 Коммунизм таны. - 1 9 6 7 ,-3 июль;
Тын олкеа, - /96/. “I июнь; С оциалиста курылыс, - 1 9 6 1 ,- 2 3
июнь.
274. Козыбаев М. Казакстанныц ж ецкке коскан yneci. //Соци­
ал и ст а Казакстан. - 1985, - 19 март.
26
275. Аулбаев Ж. Танк колоннасын тапсырган xiM /Республика
жастарынан жиналган каржыга жасалган «Казакстан комсомолы»
атты 45 танкты майданга тапсырган Н.Б. Ахметованын е с те л т н е н /.
//Ленинипл жас. - 1985. —27 июнь.
276. Ахметов О. Кызыл Армияга жылы кшм жинауды бэсецдетпейж. /КК/б/П Кызылорда калалык комитет секретарынын
макаласы/. //Ленин ж олы - 1942, - 7 февраль.
277. вбдш даев К- Жешмпаз совет патриотизм!. Насихатшыларга,
у г т ш л е р г е жэне саяси хабаршыларга комек. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1976, - 9 май.
278. Эсенов Ф. М айдандагы жауынгерлердщ балаларына кемек.
//Ленин туы, - 1943, - 25 декабрь.
279. Байсеркеев Л. Майданды демеген куатты куш. Алматы:
Казакстан, 1 9 8 5 .- 160-6.
280. Казакстан ецбекш мерш щ майданга кем еп , республикага
кеш ш келген мекемелер мен кэсшорындарды жэне семьяларды
камкорлыкка алуы, оларга партия уйымдарыньщ басшылыгы.
281. Балакаев Т. Майдан мен тылдыц мызгымас б!рл 1г!. //Казак­
стан коммунист - 1985, - №5, - 56-61-6.
282. Барлык куш-куатты, мумкшдшт1 майдан камына жумсайык:
НСо ц и а л и с т Казакстан. - 1 9 4 1 ,-3 0 ноябрь.
283. Барлык резерв1м1з согыс муддесше жумсалсын. /Бас макала/.
//С о ц и а л и с т Казакстан. - 1 9 4 1 ,-2 6 август.
284. Козыбаев М. К- Майдангер студенттер. /¥ л ы Отан согысына
катыскан казакстандык майдангер студенттер/. - Алматы: Мектеп,
- 1985,-112-6.
285. Кудабаев К , Текешев М. Жаппай каЬармандык жылдары.
//Семей таны. - 1985, - 26 январь.
286. Л епаулы Р. Казакстандык каЬармандар: //Октябрь туы.
- 1971, - 17 ноябрь.
287. Лященко Н. Ерен ерлж: /Кызыл тулы Орта Азия эскери
oKpyriHiH армия генералыныц макаласы/. //Казакстан коммунист
- 1 9 7 5 ,- № 5 ,- 10-16-6.
288. Лобов В. Совет жауынгерлершщ жаппай каЬармандыгы.//
Казакстан коммунист - 1985, - №5, - 4 3 - 111-6.
289. Лященко Н. ¥ л ы е р л к //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1973,
- 9 май. ¥ л ы Отан согысыныц майданында ерл 1К керсеткен Казак­
стандыктар туралы.
290. Лященко Н.Г. ¥л ы Октябрьдщ жещ стерш коргауда. //
Советт1к Казакстан. Жинак. Алматы, 1971, - 2 0 0 - 226-6.
27
291. Майдан энпмелерг К^растырган А. Байтанаев. - Алматы:
Жазушы, 1 9 7 0 ,- 336-6.
Мазмуны: Момышулы Б. Ана SMipi. - Ш эр т о в Э. Тон. Н урпетсов 0 . Куткен КУН ~ Бакбергенов С. Хабарсыз кегп дс'й
корме. - Сэрсенбаев О. Шолгыншы тундер1. - Байтанаев А. Ол да
oip дэурен едь - Нуршайыков 0 . Майдан хаттары. - Мэуленов С.
К,ездейсок кездесулер. Туган жерд1н Teperi. - Жумаканов Ж. Аюга
намаз уйрету. - Канахин 0 . Шайкас. - Исабаев К,- Комендант жазбалары. - Жанкелдин Т. Ширек гасыр еткенде. - СеШтов С. Тар кезен.
- Токаев К. Солдат K aoipiH in басында. - Цайсенов К. Радист кыз.
292. Малыбаев 0 . Цазакстандыктардын патриотизм! мен ерлiri.
//Казакстан коммунист - 1965, - №5, - 2 9 - ЗЗ-б.
293. Малыбаев Т. Отан ушш э д э ы с т а р д а сыналган достык. Алматы: Казмембас. 1 9 5 5 ,-6 0 -6 .
294. Мещибаев 0 . Умытылмас кундер. /Естел1к/ //Ленин туы.
- 1978, - 10, II март.
295. Момышулы Б. Ел басына кун туса. - Алматы: Казакстан,
1 9 7 0 .-3 2 0 -6 .
296. Момышулы Б. Согыстыц соцгы carrepi. Офицерд1ч койын
дэптершен. //Казак эдебиет!. - 1963, - май.
297. Мусылманов Р. Ш турманньщжазбалары. //Кызыл ту. - 1975,
- 8, 9, 10 апрель.
298. Москва, Сталинград, Рязань, Тула, Прибалтиканы азат ету
кун дел тн ен .
299. Нургалымов С. Журек умытпайды. /23-танк корпусыньщ
артиллерия дивизионыньщ бурынгы ком андирш ч езш щ карулас
достары жайлы естелю /. //Торгай таны. - 1985, - 4 апрель.
300. Нурмагамбетов С. Жауынгер жолы. Алматы: Казакстан, 1975,
- 120-6. Совет Одагыньщ Батыры е зЫ ч бул ютабында Краснодар
елкесшен Берлинге дейш п от кешу жорыгын баяндайды.
301. Нурханов А. От жылында шычдалган достык. //Лениниш
жас. - 1973, - 12 октябрь.
302. Омаров С. Ж., Кашкынбаев З.Ш. Ерл1кт1н у л п а . - Алматы,
1984. - 40-6. /К,аз.ССР «Б ш м » когамы/.
303. Омаров С. Совет халкыньщ улы ж-eHici. /Лекторлар мен
баяндамашыларга кемекил курал/. - Алматы, 1974, 20-6. /КазССР
«Б ш м » когамы/.
304. Ондасынов Н. Жексурын фашистер талкандалады. //Майдан
правдасы. - 1942, - 13 декабрь.
305. ОспановО. Есш ерендерг/У лы жец1СТ1Ч3 0 жылдыгынабай28
ланысты Солтуспк Казакстан облысынан майдан шебшде болган
жолдастары туралы. Естелж/. //Жулдыз. — 1974, ~ № 9 , — 172-177-6.
306. Сагындыков Б. ДубфЛ! жорыктар. /Естел1ктен уз т Д'/!- Н
Орталык Казакстан. - 1985, - 5 - 6 март.
307. Сарбаканов Т. Журекте калган сыр. //Лениншш жас, 1967,
- 13 декабрь.
308. Сарбаканов Т., Ш аханов М. Б е л п а з батырлар. //Лениншш
ж ас- 1967, - 27 май.
309. Сарбаканов Т. TipLriepain парызы: /Костанай облысында
азамат согысы мен ¥ л ы Отан согысында каза болган азаматтар мен
ерлер eciMiH кастерлеп ескертюштер орнатуы жайында. //Лениншш
жас. - 1967, - 4 январь.
310. Сэкенов Ш. Bip семья: /Майдандагы достык туралы/. //
Кызыл Армия, - 1975, - 17 апрель.
311. Семенова К- Сол даттар куткарды: /Улы Отан согысы басталар
алдында Украинада эскери кызмет аткарып журген офицердщ жары
жау оккупациялаган ауданда калып, кейшнен Совет Армиясыньщ
жауынгерлер 1 куткарып алгандыгы жайлы естел1п/. //Казакстан пиOHepi. - 1967, - № 2 ,-2 - З-б.
312. Сей1тов С. Естен кетпес ерлж беттерь //С оци али ста
Казакстан. - 1965, - 11 февраль.
313. Симонов И. Казактар. /Улы Отан согысында ерлж керсеткен
6ip топ казак жауынгерлер1 жайында. //О тануш ш . - 1942, - 23 де­
кабрь.
314. Сорока Н. Отыз уш казак ер атанган: /Совет Одагыньщ
маршалы К- С. Москоленконыц «Днепр - Батырлар езеш » атты
ютабындагы Казакстанньщ батырлары, жауынгерлер 1 туралы/. //
Б ш м жэне енбек. - 1985, №5, - 22-6.
315. Спанов 0 . Kypxipen кундей e r r i гой согыс: /Естел 1к/. //
Коммунисэтк жол. - 1975, - 8, 9 апрель.
316. Субботин В.Bip мын терт жуз оныншы кун. /Отан согысы
кундершен естелж/. //Жулдыз. - 1964.№10. - 5 4 - 57-6.
317. Султанбеков Б. Олар ЭЛ1 сапта тур: /Латыш жершде калган
майдандастар зираты туралы/. //Социалистж Казакстан. - 1971, - 20
июнь.
318. Сулейменов К- Бел-белестер: /Ж урналистщ майдандык
дэптершен/. //Казакстан ауыл шаруашылыгы. 1965, - №5. - 5 - 8-6.
319. Сураганов К- ©Mip сокпактары: Деркт! хикаят. - Алматы:
Казакстан, 1998.-168-6.
320. Тихонов Н. Сол 6ip каИарман кундер. //С оци али ста
29
Казакстан. - 1964, - 16 январь.
321. Тобагабылов Т. Сагадат Нурмагамбетов. -Алматы: Жазушы,
1996.-28-6.
322. Федосеев Н. Совет армиясыньщ данкты жауынгерл1к жолы.
Алматы: Казмембас, 1954, - 91-6.
323. Хайруллин Р. Офицер жазбалары. - Алматы. Казакстан,
1972,-124-6.
324. Цифрлар мен фактшер Отан согысы туралы /С оциалист^
Казакстан. - 1961, - 9 май.
325. Чебурашкин А. Ерлер eciM i ел журепнде. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1964, - 26 январь.
326. Ш аханов М. Сагыныш картаймайды: /Ш ымкент облысы, Л енпр ауданы, С. Сейфуллин атындагы колхоздын ¥ л ы Отан
согысында каза болтан азаматтары жайлы/. //Лениншш жас. - 1967,
- 23 декабрь.
327. Ш эршов Э. Bapi де е а м д е .’//Семей таны. 1985,-20, 21 сен­
тябрь.
328. Штеменко С. Бас штаб согыс жылдарында. - Алматы:
Казакстан, 1 9 7 2 ,-4 4 6 -6 .
329. Ыдырысов Р. Отты жылдар шеж^реск - Алматы: Казакстан,
1 9 7 1 ,- 149-6.
330. Ыдырысов Р. Батырлар ель //Жетюу. - 1985, 1 август.
331. Ыдырысов Т. Жалынды жылдар. - Алматы: Казакстан,
1972,-112-6.
332. Сын: Сэрсекеев К- Батыр ауылдын боздактары. //Казак
эдебиет!, 1973, - 6 апрель; Музапаров Ж. //Казак эдебиетк - 1976,
- 2 7 август.
333. Ыдырысов Т. Совет халкыньщ ерлж дэстурлерь - Алматы:
1971, - 46-6. /КазССР «Б1л1м» когамы/.
Б Р Е С Т ! КОРГАУ
334. Казак ССР тарихы. Бес томдык. V то м .- АлматьгГылым,
1984.-728-6. EKiHiui тарау: Казакстан ¥л ы Отан согысынын
бастапкы кезен^нде /1941 и ю н ь -1942 ноябрь/.
335. Ардагерлер сейлейдг Жуматов F. Камалды осылай
к о р гад ы к - Усенов Э. Жорык жолдары. - Ахмедияров F. Кек
курсанган жш ттер. — Сураганов К- Одерден етерде. //Казакстан
коммунис 1. -1968, -№ 2 , - 62-66-6.
336. Бермаханов А. Кездесу. /Леииншш жас. - 1970, - 1 сентябрь.
30
336. Бермаханов А. Кездесу. /Леииншш жас. - 1970, - 1 сентябрь.
Бреет каналы ушш шайкаскан М. Мэжитов туралы.
337. Брест камалы: 1. Согыс осылай басталды. 2.Танкпен бетпебет. 3. Тагдыры аныз тарландар. /Т. Сатыбалдин, М. Ныгматуллин, К.
Сыздьщов, К- Жарменов, М. Каре лиев, Ш. Ш олтыров, 0 . Рахымбаев
жайлы/. //Лениншш жас, 1970, 3 март.
338. Жангазиев К- Б р е с т коргаган казакстандьщтар.//Коммунизм
жолы. -1985, - 24 апрель
339. Ж ан раковТ . КдЪармандар: I. Ерлш эпопеясы /Брест камалын
коргаган казакстандыктар: О. Сабырбаев,И. Арыскин, Н. И м ан к р о в .
F. Жуматов, И. Ка мало в жоне т.б. жайлы/. 2 Казакстаннын т^цгыш
партизаны. /Нэдэым Сыдыков жайлы/. //Лениншш жас. - 1965. - 1113, 15 апрель.
340. Ж умадшов К- Брестеп 6ipiHiui тун. //Казак эдебиет1 -1 9 6 6 ,
- 24 июнь.
341. Жуматов F. Батыр Брестеп 6ipim ni бетпе-бет. //Лениншш
жас. - 1972, - 22 июнь.
342. Жумаггов F. Брест камалын коргауга кагыскан
казакстандыктар: //Казакстан коммунист -1980. № 5, - 52-54-бет;
№ 6 .-4 8 -5 1 -6 .
343. Жуматов F. Брест камалыньщ каЬармандары //Казахстан
комм униа. - 1971. - № 6, - 64-67-6.
344. Жуматов F. Омырауды окка тостьщ. //Ленинш ш жас. - 1975,
- 8 май.
345. Келбаев Т. Брест жауынгерк Жуматов Габбас / Т. Келбаев//
Зан газет!. - 2005. - 6 мамыр.
346. Кирабаев С. Брест камалында. //Казак эдебиетг - 1965, - 1 2
февраль.
347. М эми Е. Bpecii коргаган каЬармандар / Е. М эми//Казак батырлары. - 2005. - наурыз.
348. Муратбаев Б. Батыр камал. //Ленин жолы. 1974. - 27 июль.
349. М уртазаев Ш. KahapxiaH камал. Очерк. //К азак эдебисп.
- 1972, - 12 май.
350. Ш ахов Н.А. Алыста калган агалар, //Ленинппл жас 1970, - 9
май. /Брест согыс гарнизонында болтан казак солдаттары мен командирлер1 туралы/.
31
МЭСКЕУД1 KOPfAY
351. Амангалиев 3. Астана тубшдеп тарихи жешс: / Москваны коргаудыц
40 жылдыгына орай/.. //Орал eijipi. 1981, - 1 декабрь.
352. Аманжолов К. Москва уннн шайкас. //Аманжолов К. Ep.iiic жолымен. - Алматы, 1977. - 17-25-6.
353. Эукебаев Е. Москва тубшдеп шайкас. //Социалиспк К,азак;стан.
1961, - 5 декабрь.
354. Бакбергенов С. Epniri елге мура, урпакка уран /Панфиловшы жазушыныц эцпмесл/.//Социалиспк Казакстан. - 1981, - 14 июль.
355. Бацбергенов С. Москва - жещс Tiperi. //Казак эдебиеп. - 1981, - 19
июнь.
356. Бзйкенов Н. Совет гвардиясыньщ каЬармандык дэстур!. /Москва
тубшдеп шайкаска 25 жыл/. //Казакстан коммуниЫ. - 1966. -№ 12, -25-28б.
357. Бек А. Арпалыс /Волоколамск тас жолы/. Ауд. К,. Сагын
дьщов. - Алматы: Жалын. I ютап. 1977. - 231-6. II ютап. 1980. - 304-6.
358. Бек А. Арпалыс: /Волоколамск тас жолы/. BipiHiui ютаптыц тертшпн:
екшпп кггаптыц уппнпп басылымы. Ауд. К. Сагындьщов. - Алматы: Жалын,
1985. - 664-6.
359. Белан ПС. Дивизия Москва тубшдеп шайцастарда. /У'Лениннпл
жас. - 1966, - 18 октябрь.
360. Бул кундердщ данкы мэцп ешнейдт /Москва тубшде немю-фашист эскерлершщ талкандалганына 21 жыл толуына арналган Алматыдагы
салтанатты мэжшс/. //Социалиспк Казакстан. - 1966. - 7 декабрь.
361. Букы хальщгык тарихи жевдс1: /Москва губшдеп жешске ширек
гасыр/. //Казак эдебиеп. - 1966. - 2 декабрь.
362. Bip адым да шепнбецдер! /Москваны коргаушы казакстан­
дык жауынгерлерге Казакстан Коммунист! /большевиктер/ партиясы
Орталык Комитеннщ аппараты/. //Социалиспк Кдзакстан. - 1966. - 5 де­
кабрь.
363. Ванюшин В. Сол ерлерд1 бшеыз бе? /Москва тубшде фашист
эскерлерш талкандаудьщ 25 жылдыгы /Ленинппл жас. - 1966, - 30 ноябрь.
364. Кривицкий А. Дубосеково разъезь //Социалистш Казакстан. - 1966,
- 1 4 декабрь.
365. Казак ССР тарихы. Бес томдык- 5-том. - Алматы: Гылым, 1984,
- 92-100, 105-108-6. Шепнер жер жок. Артымызда Москва. IX тарау:
2. Немю-фашист эскерлершш Москва тубшде талкандалуы жэне оран
казакстандыктардын катысуы.
366. М алькинВ .М . Артымызда Москва: /Дубосеково разъез1
32
тубш деп шайкас туралы эцпме/. 0 ц п м еш журпзген С. Тойтанбаев.
//С оциалиста Казакстан. — 1981, 15 ноябрь.
367. Момышулы Б. Москва ушш шайкас. — Алматы: Казмемквркемэдеббас, 1 9 6 4 .-4 0 4 -6 .
368. Момышулы Б. Москва тубж деп улы жецю. //С оциалиста
Казакстан. - 1956, - 5 декабрь.
369. Момышулы Б. Коргандык. Токтаттык. Жещцк. /Москва
корганысына 25 жыл/. //Лениншш жас. - 1966. - 5 декабрь.
370. Морозов Б. ¥ л ы шайкас. //Лениншш жас. 1971. - 4 де­
кабрь.
371. Москва тетеп берд1, Москва жещп шыкты. //Макалалар:
Габдуллин М. Камал бузган каЬарлы уран. Ш акиев К. Умытылмас
кундер/ //С оциалиста Казахстан. - 1965, - 5 декабрь.
372. М осква тубш деп улы шайкастын 30 жылдыгы /Юнтуст1к
Казахстан. - 1 9 7 1 ,-7 декабрь.
373. «Москвадан бастадых жешс жолын»:/Петропавл халасындагы облыстык саяси оку уйшде кездесудеп согыс ардагерлер1
сезшен/. //Лениншш жас. - 1981, 5 декабрь.
374. Мукашев С. Жерлестер1м1зд1ц жауынгерлГк icTepiHiH ескерTKiuii. /А.Ф. Наумовтыц орыс тш н д е шыккан «Варшава тас жолында» К1та б ы туралы /- Коммунизм жолы. - 1968, - 12 апрель.
375. Мухаметжанов 0 . М осква тубш деп тарихи ж ец к. //
Казакстан коммуниси - 1 9 7 1 ,-№ 1 2 , - 5 8 -6 2 -6 .
ЛЕНИНГРАДТЫ КОРГАУ
376. Казах ССР тарихы. Бес томдых. 5-том. - /Алматы: Гылым,
1984, 100-105-6. /Ленинград каласын хоргау упин шайкас.
377. Азаров В. Семсер мен домбыра. //Казак эдебиет1. - 1978,
- 26 май.
378. Аманжолов К- Тогыз жуз кун мен тун. //Аманжолов К- Ерл 1К
жолымен. - Алматы, 1 9 7 7 ,-2 5 6 .
379. Аренин Э. Кайсар каланыц каЬармандары //Казакстан ком­
мунист - 1975, - №5, - 3 4 - 37-6.
380. Балтабаев Р. КаЬарлы жылдарда Ленинградты коогагандар.
//Семей таны. - 1975. - 8 апрель.
381. Балтикада казакстандык тешзшшер жауга карсы ерл1кпен шайкасты. Тек oip гана Кызыл тулы «Киров крейсершде 156
казакстандык жауынгерлер сапта тур. //¥ л ы достык мереш. Алматы. - 1972, - 25 1-6.
382. Бэд1рленов Р. Ерлжке толы кундер. /'Солтуст(к казакстандык
жауынгерлер/. //Ленин туы. - 1983, - 15 январь.
383. Бектемтсов 0 . Ею майдан шеж1рес1нен: /Волхом пен Карелия
майданында болган жауынгерлердщ еетг л!к макаласы/. //Лениншш
жас. - 1970, - 2 8 - 30 апрель.
384. Бектемюов Э^КаЬармандык шеж 1р еа’. /Естел1К//Социалист1к
Казакстан. - 1969, - 17 январь.
385. Бектемюов 0 . ¥мы тылмас сырга тунган. //Лениншш жас. 1975, - 17 апрель.
386. Белдеков О. От кешкен жылдар. /Волхов майданында шайкаскан жауынгердщ естелтп/. Естел1кт1 жазып алган Г. Сештжанова.
//Казакстан эйелдерк 1 9 8 5 ,-№ 4 ,-1 2 - 13-6.
387. Жумагалиев Б. Казактар Ленинград майданында. - Астана:
Елорда, 2005. - 184-6.
388. Жумагалиев Б. Неваныц жагасында. /Естел 1ктер /. //Тын
е л к еа . - 1961, - 18, 20 июнь.
389. Жумагалиев Б. Нева жагасындагы рты жещс. С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1964, - 25 январь.
390. Жумагалиев Б. Ленинград батыры. /Ш. Муканов/. //Енбек
туы. - 1975, - 8 май.
391. Жумагалиев Б. Ленинград батыры. //С оциалиста Казакстан.
- 1985, —30 апрель.
392. Иманбаев К- Ленин каласын коргаган. /С. Мустафин/. //
С оциалиста Казакстан. - 1975, - 24 апрель.
393. Ишмуратов Ж. Ленинградты коргауга катыскан казакстан­
дыктар. - Алматы: Казмембас, 1954, - 48-6.
394. Лагунов Ф. «0Mip ж олы »- батырлар жолы. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1964, - 8 январь.
395. Маграчев Л. 0ткенд1 еске rycipy: //С оциалиста Казакстан.
- 1967, - 21 сентябрь.
396. Мэуленов С. КаЬарман каланын оттары. //Казакстан коммуHHci. - 1970. - №6, - 6 0 - 65-6.
397. Мэуленов С. ¥мы тылмас кундер мен тундер /Естел1к/. //
Казакстан коммунист. - 1984, - №1, - 27-6.
398. Муканов Ш. Жалынды жылдар жангырыгы /Естел1к/. //
Алматы, - 1982, - 71-6.
399. Муканов Ш. Ленинград майданы: /Батальон командирщщ
ecтeлiгiнeн/ //С оциалиста Казакстан, 1980, - 30 апрель.
400. Нуршайыков О. Н евельдеп кездесу: Псков облысы жершде
еткен ¥ л ы Отан согысы ардагерлершш кездесушен/. //С оциалиста
Казакстан. - 1982. - 10 июнь.
401. 0м1ржанов О. Естен кетпес ерлж кундер! //Коммунизм
34
таны. - 1963, - I 8 январь.
402. 0м1ржанов 6 . Шабуыл Tereypmi: /Ленинград - Волхов майданына 20 жыл/. //Социалиспк Кдзакстан. - 1963, - 18 январь.
403. ГТрядко Г(. Бп Ленинградты коргадык. /314 петропавлдык
дивизия/. //Ленин туы. - 1960, - 24 февраль.
404. Сарбаканов Т. Журекте калган сыр. /Шениншш жас. - 1964,
- 13 декабрь.
405. Сейдешова Ж. Ленинградты коргаган Шаймукан
Мукановтыц айтары кеп /Ж.Сейдешова//Астана хабары. - 2005.
- 26 cayip.
406. Сериков М. Мызгымас б1рлiк. //С оциалиста Казахстан.
- 1964, - 26 январь.
407. Сизов А. М эцп ешпес ерлж. //С о ц и а л и с т Казакстан. 1969, - 26.январь.
408. Сорокин П. Bip тэулжте: /Ленинградты коргауга катыскан
жауынгерлердщ естелжшен/. //С оциалиста Казакстан. - 1970, - 15
июнь.
409. Тихонов Н. Сол 6ip каИарлы кундер. //С оциалиста Казакстан.
- 1964, - 16 январь.
410. Федюнинский И.И., Афанасьев А.Г. Невадалыкжещс. /Совет
Одагы Батырларыньщ естелжтершен/. /'/Социалиста Казакстан.
- 1975, - 3 апрель.
411. Чебурашкин А. Ерлер eciivii ел журепнде. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1964, - 26 январь.
СТАЛИНГРАДТЫ КОРГАУ
412. Алдаж^манов К- Ол кундердщ ешпес дацкы //Лениншш
жас. - 1973, - 10 январь.
413. Аманжолов К- Дуниею дур сшкшд1рген кала //Аманжолов
К,. Ерлж жолымен. - Алматы, 1977, - 36-43-6.
414. Аманжолов К- ©шпес дацк. //Ж етку. - 1982, 19 ноябрь.
415. Аманжолов К- Совет халыктарынын эскери бауырластыгы:
/Сталинград шайкасына 40 жыл/. //Казакстан мугал1м1. - 1982, - 2 4
декабрь.
416. Артемов И. Тарих тагылымы. Дуние жуз1 баспасезш щ сол
кундердеп пЫ рлерш ен. //Социалистж Казакстан. - 1968, - 1 фев­
раль. Сталинград тубш деп шайкас туралы дуние жуз1 баспасезшде
жариялануы.
417. Аупбаев Ж. Колбасшы жэне карт казак. //Лениншш жас.
35
- 1984, - 29 декабрь.
418. Ахметов К,-, Доскалиев К,. Казакстан Сталинград майданынын арсеналы. Алматы: 1982. - 19-6. /КазССР «Б ш м » когамы/.
419. Байшуаков 0 . Казакстандыктардьщ ерлiri. - //Ленин жолы.
- 1982, - 17 ноябрь.
420. Бакиев Ж., Кыдыралин У. Сталинград шайкасы жэне
Казакстан. //К о м м у н и с т енбек. - 1974, - 20 февраль.
421. БарановП. Казак улдары ньщ м энгш керлж терь //Коммунизм
туы. - 1978, - 17 февраль.
422. Батов П. Дон майданынын он канатында.. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1968, - 28 февраль.
423. Бейсенбаев К- Кар жастанып, муз тесенген жылдар. /
Сталинград майданындагы катыскан жауынгердщ естел!п. //
Лениншш жас, 1981, - 7 май.
424. Бейюулов Т. Сталинград каЬармандары. //Казакстан
эйелдерь - 1974, - №5, - 4—5-6.
425. Бекетаев К- Б 13 сексен сепз едж. /1942 жыл Сталинград
каласында курылыс жумысында icTereH К- Кемербаева туралы.
Естелж/. //Жалын. - 1975, —№4. - 149- 153-6.
426. Бекетаев К- Б ip шымшым топырак. /Сталинград каласын
калпына келт1руге катынаскан казакстандык сексен сепз комсомол­
ка кыздар жайлы очерк /. //Лениншш жас. - 1974. - 2 август; 1977,
- 16 июль.
427. Ботбаев К- Ы стык Сталинград. /Сталинград тубш деп
урыстарга катыскан казф Алматыда туратын кырык алты майдан­
гер туралы/. //Лениншш жас. 1982, - 8 ноябрь.
428. Габбасов М. Б1з Сталинград™ коргаган ед1к. /Казакстандык
жауынгерлердщ ерлжтер! жайлы //Кызыл ту. - 1985, - 4 июль.
429. Далабаев Б. Казакстандыктар Сталинград шайкасында.
- Алматы: Казакстан, 1977, - 140-6.
430. Дариенков Гурьевтштер де ерлжпен согысты /Г у р ь е в т А.
Жубаниязов, И. Суйеубаев, Н.И. Голованов туралы/. //С о ц и а л и с т
курылыс. - 1963, - I февраль.
431. Дэу1тов 0 . К¥Дфетт1 1418 кун. //Лениншш жас. - 1975, - 13
август.
432. Доскалиев К. Жерлестер1м1здщ ерен ерл1п. //К о м м у н и с т
енбек. - 1978, - 9 февраль.
433. Доскалиев К- КаЬарман кала жэне Казакстан. - Алматы:
Казакстан, 1973, - 111-6. Сын: Нэр 1ков А. Сурапылда сыналган
достык, - К о м м у н и с т жол, 1974, - 14 февраль.
434. Доскалиев К- Казакстандыктар Сталингад ушш шайкаста.
36
У птш ш ер мен насихатшыларга кемекцн м атериал.-А лм аты : 1972,
- 23-6. /Казак ССР «Б ш м » когамы/.
435. Доскалиев К. М энгш ккеуласкан улан ерл1к.//Бшм жэне ерjhk . - 1 9 8 3 ,-№ 2 ,-2 0 -2 1 -6
436. Казак ССР тарихы. Бес томдык. 4-том. - Алматы-F ылым,
1984, 138-144-6. Казакстандыктар согыстын екшш1 кезеншдеп
урыстар. Сталинград тубшде фашист эскерлерш талкандау.
437. Казак ССР тарихы. Социализм дэу!р 1. - Алматы: 1964, 555- 664-6. /Волгадагы шайкас/.
438. Козыбаев М. Сталинград ipreciwie. /Сталинградты коргауга
жэне калпына келт^руге казакстандыктардьщ коскан yneci жайында/. //Казакстан коммуниа, - 1968, - № 2,-46- 49-6.
439. Козыбаев М., Доскалиев К- Казакстаннын Сталинград
тубш деп жещске коскан yneci. //Казакстан коммунист - 1973, -№ 2 ,
- 66-70-6.
440. Козыбаев М. Халыктар достыгынын жещ сь //Ж етку. - 1982,
- 18 ноябрь.
441. Маслов Н. Талыбай давдты Павлов уйш коргаушы. /
Сталинградты коргаган Т. М ырзаев туралы/. //Казакстан ауыл
шаруашылыгы. - 1985, - №7, - 44-45-6.
442. Марцинкевич И. Жеадстщ улы жолы. /Казакстандыктар,
онын пшнде Солтуст 1к казакстандыктар жайлы/. //Ленин туы. 1983, - 19 январь.
443. М ырзаев Т. Естен кетпес елу сепз кун. /Естелж/. //Казакстан
коммунист — 1 9 8 3 ,-№ 1 ,-8 7 -9 0 -6 .
444. М ырзаев Т. Кираган уй камалга айналды. //Казакстан ком­
мунист - 1975, - №5, - 54-58-6.
445 . 0м1ржанов 0 . Кош бол, Отаным, сенщ уш ш жан пида. /
Сталинград уш ш урыста каза болган азамат 0м1ржан Жацбырбаев
туралы/.//Ленинш ш жас. 1976,-9 май.
446. 0м1ржанов О. . 0лд1 деуге бола ма, ойлавдаршы. /
Сталинградты коргау ущ(н урыста каза тапкан ерлер жэне Мамаев
корганындагы ескертклштер жайында/. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1967, - 2 август.
447. Потапов А. Ажалга карсы турып. //Коммунизм туы. - 1982,
- 19 октябрь.
448. Сэрсенбаев 0 . «0зен бойы ерт едЬ>. /0скери тш ш ш щ койын
дэптершен/. //С о ц и а л и с т Казакстан. 1963, - 2 февраль.
449. Сер|кбаев К. Улы ерл1к. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1982,
- 19 ноябрь.
450. Сер1кбаев К- Халыктар каЬармандыгынын OHereci. - //
37
Казакстан коммунист - 1983, - № 1 , - 8 2 86-6.
451. Совет Одагынын Улы Отан согысы. /1941 1945/. Кыскаша
тарих. - Алматы, 1972,-231- 257-6.
452. Сештов 3. Жойкын шабуьшга жол аштык. /Естелж/. //
Казакстан коммунист - 1983, - №9, 7 7 - 80-6.
453. Скоробогатов В. Ацыздан аскан ерлж: /Сталинград
шайкасына 40 жыл/. //Казакстан коммунист 1982, - № 1 1,-77- 92-6.
454. Черных С. Ш ыгыс Казакстандыктар Волгада шайкасты. //
Коммунизм туы. - 1963, - 2 февраль.
КУРСК ДОГАСЫНДАГЫ ШАЙКАС
455. Аманжолов К- Бауырлас халыктардыц ешпес е р л т . //
Казакстан мугал^мт - 1983, - 15 июль.
456. Аманжолов К- Ty6ipni бетбурыстар. //Аманжолов. Ерлж жолымен. - Алматы, 1977, - 4 3 - 52-6.
457. Дэджбаев М. Ардагермен кездесу. /Курск шайкасына катыскаи Целиноградтыктар туралы/. //Коммунизм нуры. - 1983, 10 август.
458. Доскенов Б. «Жолбарыстар» жалын капты. //Лениншш жас.
- 1968, - 5 июль.
459. Жумагулов К. Курск каласыи алганда: /естелж/. //Соци­
а л и с т а Казакстан. - 1970, - 9 май.
460. Жумагулов К. К амал бузган каИармандар./естелж/. - //
Социалистж Казакстан. - 1968, - 16 февраль.|
461. Канахин 0 . Офицер Доскенов. /Курск шайкасына катыскан
Доскеновтщ ерл1п туралы/. //Социалистж Казакстан. - 1958, - 11
февраль.
462. Козлов С. Ty6ipni бетбурыстын аякталуы.//Социалистж Ка­
закстан. - 1973, - 5 июль.
463. Корешкин А. Курск ш нш деп ж ецк. //Лениншш жас. - 1973,
- 5 июль.
464. Корешкин А. Цитадель операциясыньщ куйрееут //Соци­
алистж Казакстан. - 1973, - 4 июль.
465. Сагымбеков ¥ . Bapi де еам де. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1973, - 10 июль.
466. Сексенбаев О. «Цитадельдщ» куйреут / / Лениншш жас, 1983, - 6 июль.
467. Стамбеков К. Улы шайкас. //Казакстан уптипст - 1983.
- № 7, 11 - 13-6.
468. Сулейменов К. Тегеуршд1 тойтарыс. //Казакстан мугал1мт
38
- 1963, - 25 июль.
■к i t
'к
469. Казак ССР тарихы. Бес томдык. V том, - Алматы: Гылым,
1 9 8 4,-728 -6 .
470. TepTiHiui тарау: Казакстан согыстын соцгы кезеншде. 3. Ка­
закстандыктардьщ партизан козгалысына катысуы. 4. Казакстан­
дыктар ¥ л ы Отан согысын жешспен аяктау жолындагы шайкастарда.
471. Артеменко И. Ерен epniK ес!м1зде. /1944 ж. К ировоград операциясына катыскан казак жауынгерлер1 жайында/. //Казакстан коммунис1. — 1973, —№ 2, - 7 1 73-6.
472. Асылбаев О. Азаттык ymiH алыстык: /Солтустж батыс
майданы, 20-армияньщ зенитчик артиллеристерш щ энпмеЫ /. //
Мэдениет жэне тздэмыс. - 1978, - №2, - З-б.
473. 0бд1жапаров С. Батыс Двина бойында. //Казакстан коммуH H c i. - 1984, - № 7, - 6 0 - 62-6.
474. Белан П. Кара теш здеп камал. //Казакстан коммунис}. 1 9 8 4 ,-№ 4 ,- 9 3 - 9 6 - 6 .
475. Гельбах П. 0ш п ес ерлж eHereci. //Казакстан коммунис{.
- 1 9 8 4 ,-№ 9 ,-7 1 -7 5 -6 .
476. Днепр упин шайкас жэне Киевт1 азат ету. //Казакстан комму­
н и с т - 1 9 8 3 ,-№ 1 1 ,-6 4 -7 1 -6 .
477. Иманакынов Т. Ерен ерлш. //Казакстан коммунист - 1984,
- 6 2 - 63-6. М инею уш ш болган урыста 753 аткыштар полкыныц 3батальоныньщ керсеткен ерл1ктер1 жайлы.
478. Кепбаев Ж. Комсорг кундел in. /Брянск 143 аткыштар дивизиясы/. //С оциалиста Казакстан. 1965,-24 апрель.
479. Крайнюков К. Днепрдеп улы шайкас: //М айдан ес те л к те р ь
нен/. //С оциалиста Казакстан. - 1963, 5 ноябрь.
480. Курманэлин Н., Тереханов Т. Днепрдеп ерл!к. /Коммунизм
жолы. - 1965, - 25 апрель.
481. Нуршайыков 0 . Новосокольники тубшде: /М айдан жазбаларынан/. //Казак эдебиетг - 1 9 7 5 ,-4 апрель.
482. Ошамбаев К- Толкынды дариядагы тайталас. Днепр ymiH
шайкаста казакстандык жауынгерлердщ керсеткен ерл1ктер1 тура­
лы/, //Коммунизм туы. - 1983, 2 сентябрь.
483. Х алы ктьщ м энп есшде. //Казакстан коммунист -1984. -№ 8 ,
-5 6 -6 .
484. С овегпк Молдавия жерш немк-фаш истерш ен азат ету ymiH
39
болган урыс жэне оган казакстандыктардын катысуы.
485. Ш айкастарда шыцдалды достыгымыз. //’Казакстан комму­
нист - 1984, - № 10, - 70-75-6. Прибалтиканы азат етудеп урыстар.
П А РТ И ЗА Н Д А Р К О ЗГ А Л Ы С Ы
486. Жакып М. Партизандар / М. Жакып//Егемен Казакстан.
- 2 0 0 5 . - 5 cayip.
487. Жанкельдин Т. Партизан жорыктары. - Алматы: Жазушы,
1 9 6 7 ,-3 0 0 -6 .
488. Сын: Молдагалиев Жайсанбек. //Социалистж Казакстан.
- 1967, - 8 сентябрь.
489. Жанкелдин Т. Жау тылында Белоруссия жершде болган пар­
тизан к у н д е л т . //Социалистж Казакстан. - 1969, - 8 май.
490. Кешекбаев. Н. Лиза баскарган операция, /в зш щ Лиза
Чайкина бастаган операцияга катыскандыгын баяндайды/. //Ленин
ж о л ы .- 1 9 6 1 ,-2 1 июнь.
491. Кешекбаев Н. Уш окиганын тарихы. /Бурынгы партизан
езш щ партизандык ем1ршде болган уш окиганы баяндайды/. //
Ленин жолы. - 1960, - 2 сентябрь.
492. Кешекбаев Н. Карулас достарым. Белоруссия жерш деп
партизандык козгалыс туралы. Алматы: Казакстан, 1971. -9 2 -6 .
493. Крюков А. Согыс жылдарындагы партизан козгалысы. //
Орталык Казакстан. - 1985, - 10 апрель.
494. Крюков А. Улы Отан согысындагы партизандык козгалыс.
/Орталык Казакстан. - 1975, - 5 май.
495. Казакстандык партизандар. - Алматы: Казмемкеркемэдеббасп., 1 9 6 0 ,-3 0 6 -6 .
496. Мазмуны: Ш эршов А. Ажалдан айырган айла. Жанкелдин
Т. Ауыр кундерд1ц i3i. - Саин Ж- Солдат. Сланов F. Алтай баласы. - Лекерев A. 0Mip окигаларынын уз!НД1лер1. - Кайсенов К- Ер
туралы естелж. - Куттыбаев К- Умытылмас кундер. Ерекше тапсырма. Карпат койнында. - Канахин 0 . Партизан кунделжшдеп
комиссардьщ жауынгер жары. - Исабаев К- С эгп операция. Мын
елу шайкастын 6ipi. Полещина айкасы. Гумеров М. Ер азамат. К еп ш ев К- Партизан 3nriMeci. - 0м1рбеков Ж- 03i, жары жэне жас
нэресте. - Байдшдаев М. Ажалды женген азамат. Телебайдын жау
тылында жаралануы. - Ахмедияров F. КаЬарлы кундер, - Кайсенова
А. Жаз тылында. - Турарбеков 3. Арыстан. Кайсенов К- Терт парти­
зан туралы 6ipep сез. - Тойлыбеков Т. Семушкиндег1 урыс.
497. Кайсенов К- Ецюлдеп жылар ерлер де... //Лениннлл жас.
40
- 1965, - 14 март.
498. Кайсенов К- Жау тылында. Согыстан кеш нп кёздесулер.
Повесть. - Алматы: Жазушы, - 1967, - 512-6.
499. Кайсенов К Жау тылындагы жорык. //Жулдыз. 1965, —№5,5 1 -4 -6 .
500. Кайсенов К- Жещ’с жолында. //Коммунизм туы. 1958, - 13
сентябрь.
501. Кайсенов К- Карпат дэптершен. /Партизан кундел1пнен/.
//Жулдыз, - 1965, - № 3,-118- 123-6.; Коммунизм туы. - 1960, - 8
май.
502. Кайсенов К- Кек орманда. - Василь атай. //С оци али ста
Казакстан. - 1969, - 25 февраль.
503. Кайсенов К- КаЬарман партизандар. //С оци али ста Казакстан.
- 1 9 7 0 ,-9 октябрь.
504. Кайсенов К- Партизан бауырлар ортасында. //Казакстан
коммуниа. - 1984, - №4, - 8 5 - 92-6.
505. Кайсенов К- Переяслав партизандары. - Алматы: ККЭБ,
1 9 5 6 .- 120-6.
506. Кайсенов К- Тун катады партизан. //С оци али ста Казакстан.
- 1 9 6 1 , - 1 7 июнь.
507. Кайсенов К- Тун катып ж у р т , туе кашпай. /Естелш/. //
М эдениет жэне турмыс. - 1963,- 15-6.
508. Кайсенов К- ¥мы тылмас сол кундер. //Ленинппл жар. - 1974.
- 17 октябрь.
509. К°шкарбаев Р. Кайсенов К- Отыз жылдан соц. //Жулдыз.
- J 975, -№ 5 ,-1 9 5 - 205-6.
510. К р д а н б а е в а Р. Франциядагы казак партизандары .//Ка­
закстан M^raniMi. - 1965, —9 май.
511. К¥сайынов А. Орындалган арман. /Партизан естел^п/. //
Лениншш жас. - 1968, - 2 5 январь.
512. Пупко И. Керюкенше достар: /Украина майданындагы казак
партизандарыныц достыгы/. //Лениншш жас. 1967, - 16 ноябрь.
513. Саин Ж .¥мы ты лмас кундер. /Партизан естелш нен/. //Ленин
туы. - 1958, - 9 декабрь.
514. Стамбеков К- Казакстандык партизандар. /Украинада
болган/. //С оциалиста Казакстан. - 1965, / май; Казакстан мектебг
- 1966, - №6, —60—65-6.
515. ¥л ы Отан Согысыныц казакстандык партизандары. //Казак
Совет энциклопедиясы. —Н-том, —382-6.
516. Шаметов Н. Франциядагы партизан казактар //О ц ту ста
4i
Казакстан. - 1965, - 2 0 ,2 2 , 23, 24, 27 октябрь.
517. LLIapinoB 0 . Жорыкта журд1к тун катып... /Казакстан коммуHHci. — 1984, - №6, - 8 8 - 92-6.
518. Ш эр т о в 0 . Кек жолында. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1985,
- 8 май.
519. Ш эршов 0 . Капастагы жулдыздар. Повесть жэне жол хикаясы. - Алматы: Жазушы. - 1 9 7 1 ,-2 9 6 -6 .
КАЗАКСТАНДА КУРЫЛГАН ЭСКЕРИ КУРАМАЛАР
520. Алдажуманов К- Казакстандык эскер курамалары. //Б ш м
жэне ен б ек-1 9 8 5 , -№ 5,-20-21-6.
521. Бэйкенов Н. Улы жещс шугыласы. //Казак эдебиетт-1975,
-21 февраль.
522. Казакстанда курылган эскери курамалардыц дацкты жолынан.
523. Бемш ев X. Б1здщ генерал. /М. И. Озимин туралы. Естелж.
//Лениншш ж ас.-1979, -1 8 июль.
524. Доскёнов Б. Казак дивизиясы майданда./105-mi казак
улт атты эскер дивизиясы/.. М айдан жолдары. Жинак. Кураст.: Т.
Балакаев, М. Машаков. -А лм аты , 1965-21-38-6.
525. Ж ансарин X. Жерлестер т к е н тарихи ту.//Коммунизм таны.
-1975, - 3 январь. К азакстан жершде курылган 151-mi аткыштар
бригадасыньщ жещстерт
526. Казакстанда эскер 6ел1мдер1 мен курамалардыц жасакталуы.
//Казак Совет энциклопедиясы. - 6-том, - 324-325-6.
527. Килыбаев Р. Ол кундер умытылмайды. //С о ц и а л и с т
К азакстан-1981, - 5 декабрь. /Казакстанда жасакталган 391аткыштар дивизиясыныч жауынгерлж жолы туралы.
528. Пахмурный П. Казакстанда Кызыл Армия бвл 1мдерш щ
уйымдастырылуы. //Казакстан ком м унист- 1968,-№ 2.-29-34-6.
8-uii Гвардия /Бурынгы 316-шы/ АТКЫШТАР ДИВИЗИЯСЫ
529. Байкенов Н. Ерл1к ел есшде. //С о ц и а л и с т Казакстан. 1966,
- 12 июль.
530. Казакстанда курылган дивизия. /Панфилов дивизиясынын
курылганына 25 жыл толуына арналган Алматыдагы салтанатты
жиналыс/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1966, - 14 июль; Лениншш
жас. - 1966, - 14 июль.
531. КаЬарман панфиловшылар абыройлары арта берсш!
42
Панфилов дивизиясынын курылганына 25 жыл толуына арналган
Алматыдагы салтанатты жинапыс/, С оциалиста Казакстан. - 1966,
- 13 июль; Казак эдебиетк - 1966, - 15 июль.
532. Мадиев Б. в ш п е с ерлж. //Лениншш жас. 1956, - 18ноябрь.
533. MycipenoB F. Батырлар урпагы. //С оци али ста Казакстан.
- 1942, - 17 ноябрь.
534. Олар Отан ушш шайкасты. //С оциалист^ Казакстан. - 1971,
- 14 июль.
535. втепов А. Естен кетпес ерлжтер. //С оци али ста Казакстан.
- 1980. - 11 июль.
536. Панфиловшы гвардияшылар мэцгт есте. /Арнаулы бет/. //
Лениншш жас. - 1956, - 18 ноябрь.
537. Панфиловшылардыц epniriH халык умытпайды. /BipHeiiie
макалалар бар/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1956, - 18 ноябрь.
538. Поздняков Т. Давд жолы. //Лениншш жас. - 1966, - 12
июль.
539. Разиев Н. М еш комсомол катарына алыныз. /Панфилов
дивизиясынын комсомол уйымы туралы ecTeniri/. //Лениншш жас.
- 1966, - 12 июль.
540. Сагындыков К- Панфиловшылардын ерлш дэстурлерг //
Казакстан коммунист - 1975,-№15, - 4 8 - 53-6.
541. Самуратов Ж. Аныз болып, ел аузында калады.//Казак эдебиеть - 1967, - 30 июль.
542. Самуратов Ж. Пушкин таулары шакырады. //Лениншш жас.
- 1 9 6 7 ,-4 октябрь.
543. Снегин Д. Кайдасьщ майдандас дос? //С оци али ста Казак­
стан. - 1966, - 12 июль.
544. Совет халкыньщ батырлары. //С оци али ста Казакстан. 1 9 6 7 .-3 1 октябрь.
545. Сулейменов К- Алгашкы абыржулар. - Жауга карсы жасактар. - Панфиловшылар катарында; /Жауынгер естелпш ен/. //
Казакстан мугал1м1. - 1970, - 9 апрель.
546. Сыздыков К- Панфиловшылар курамында. /Бауыржан М о­
мышулы баскарган дивизиянын жауынгерлер! туралы/. //Комму­
низм таны. - 1972, - 23 февраль.
547. Толстунов Ф. Москваны коргадык. //Енбек туы. - 1976, - 16
ноябрь.
548. Турысов Е. М энп ешпес данк. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1 9 7 1 ,- 16 ноябрь.
549. Отан согысынын шеж1ресшен. //Коммунизм куры. — 1975,
43
- 27 март.
550. Ш эршов К,. Эрдайым еам1зде. /Дивизиянын жауынгерлер1нщ естел1п/. //С оциалиста Казакстан 1971, - 14 июль,
551. Ш эршов К,- Сепзшш» рота. /Панфилов дивизиясындагы
8-ротаныц Москва тубш деп урыстардагы ерл1п. /Лениншш жас.
- 1965, - 2 8 - 30 апрель.
552. Ш эршов К,- Ш айкасты foft батырлар. /Панфилов дивизиясыньщ бурынгы рота политрупнщ естел 1пнен/. //Лениншш жас.
- 1981, - 14 июль.
553. Шуашбаев Л. бш п ес дацк. //Лениншш жас. 1951, - 16 но­
ябрь.
554. Щ ербаков П. М. Жерлестер1М13 - гвардеецтерд1 мактаныш
етем13. //EKniHfli. - 1 9 4 1 ,-2 2 ноябрь.
555. Ыдырысов Р. Ерен ерлж шеж1реа. //Казак эдебиетк - 1981,
- 11 декабрь.
556. Абдуллин Б. Ерлжтщ еш пес дацкы. /Улы жецютщ 30
жылдык мерекесше байланысты Казакстандык жиырма сепз
гвардияшылардьщ ешпес ерлж жасаган жершде монумент ескертKim курылысыныц басталуы жайында/. //Лениншш жас. - 1975, - 2
апрель.
557. Аупбаев Ж. Дубосеково /Н ел и д о в о - Дубосеково багытында
28 гвардияшы-панфиловшылардьщ керсеткен ерлirt жэне оларга
арналган ескерткш мемориал, музейлер туралы/. //Лениншш жас.
- 1 9 8 1 ,-3 декабрь.
558. Ж эм ш ев 0 . Мэцгипк алау. /28-гвардияшы панфиловшылар
атындагы парктеп/. //Казакстан коммуниа. 1985, - №2, - 62-67-6.
559. М эц гш к халык есшде. Алматыда Отанымыздын бостандыгы
мен тэу е л а зд ю жолында каза тапкан курескерлерд1ц данк мемориа­
лы ашылды. //С оциалистк Казакстан. - 1975, - 8 май.
560. Нурмагамбетов 0 ., Тойтанбаев С. Улы шайкас болган жерде. /Дубосеково разъезшде койылган ескертюш/. //С оциалиста
Казакстан. - 1975, - 29 апрель.
561. Самуратов Ж. Жорыкта еткен жылдар. - Алматы: Казакстан.
- 1 9 8 3 ,- 2 4 - 6 .
562. Панфиловшылар дивизиясыньщ жауынгерлж жолы туралы.
563. Самуратов Ж. Шайкас кундершде. - Алматы; Казакстан.
- 1 9 7 7 ,- 152-6.
564. 8-гвардиялык дивизияныц полк комиссарыньщ ез басынан
44
кеийрген киян-кесю урыстар, майдандагы совет солдаттарыныц
достыгы туралы е с т е л т .
565. Селиванов Ф. Панфиловшылар. - Алматы: Казмембас, 1959,
-1 5 5 -6 .
566. Сланов F. 28 каЬарман. //С оциалиста Казакстан. - 1945,
- 18 ноябрь.
567. Ш эр т о в К,- Катардагы каЬарман. - Алматы: Казакстан,
1 9 6 5,-175 -6 .
568. ¥ л ы Отан согысы барысында 316 дивизия жауынгерлершщ
ерл1ктер1 жайлы майдан кундел1пнен.
100-uii АТКЫШТАР БРИГАДАСЫ
569. Бэшшев С. Ж узш ш ш щ жолы. //М эдениет жэне турм ы с1975, - № 3 , - 6 - 10-6.
570. Иманбаев К. Х алы ктьщ еш пес каЬармандыгы. /Жауынгерлер
А лты нбеков,М уткеновты нестелжтерш ен/.//С оциалиста Казакстан.
- 1 9 7 8 ,-2 6 июнь.
571. Исатаев Ы. Бригаданыц жауынгерлж жолы. //С оци али ста
Казакстан. - 1944, - 28 январь.
572. Нуршайыков А. Жауынгер ж1п.ттер. //Казакстан коммунист
- 1 9 8 4 ,-№ 1 1 ,-7 0 -7 7 -6 .
573. Алматыда курылган 100-iui дербес аткыштар бригадасыныц
майдандык жолы.
574. Халимолдин А., Халимолдина А. И. Ол кундердщ ешпес
данкы. /100-mi бригада жэне М. М эметоватуралы естел 1к эцпмелер/.
Энпмелескен М. К¥Лкенов //Казак эдебиетт - 1985, - 24 м ай ,- 4 - 6 .
101-mi АТКЫШТАР БРИГАДАСЫ
575. Беюшев X. Батальон, ал га!- Алматы: Казакстан, - 1985,
- 152-6. Автор кггапта e3i баскарган I01-iui дербес бригаданын l-mi
аткыштар батальоны жайында эцпмелейдт
576. Бек^шев X. Карулас дос кайдасыц. //М эдениет жэне турмыс.
- 1 9 7 5 ,-№ 1 ,-3 -б ет.
577. Белам П. Майдан жолдарымен. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1970, - 7 май.
578. Жанайдаров Р., Эл1мбаев М. Жуз 6ipiHiuiHiH жауынгерлж
ж олдары .//С оциалиста КазаКстан, - 1977, - 7 июль.
579. Камбаров Н. Жуз 6ipiHUii осылай жасалган. //С оци али ста
45
Казакстан. - 1975, - 19 апрель.
580. Кешшев К- Epnix м энплж жасайды. //Казак эд е б и е тк - 1970,
- 29 май.
581. Кешшев К- КаИармандар. /Актебе каласында жасакталган
101 -LUi улттык дербес бригаданын жауынгерлж жолы/. Алматы;
Казакстан. - 1981, - 144-6.
582. Сын: М. Дэуренбеков. Отты кундер жангырыгы. //Кызыл ту,
1981, 18 декабрь.
583. Канахин 0 . Кенермес кундер i3i. //С оциалиста Казакстан.
- 1983. - 9 май.
584. Кайназаров Е. lOI-iui бригада. //Казак эдебиетк 1974, - 10
май.
585. Кыстаубаев С. Жорык жолдары. //Ленин жолы. - 1975, 23 май.
3 1 2 - А Т К Ы Ш Т А Р Д И В И ЗИ Я С Ы
586. Ешюм де, еш нэрсе де умытылмайды. //Коммунизм жолы.
- 1975, - 5 март.
587. Тананайский И. Жерлестер1м1здщ жауынгерлж жолы. //
Коммунизм жолы. - 1 9 7 1 ,- 14 август.
588. Утехин С. Ш айкастарда шындалган. //С о ц и а л и с т Казак­
стан. - 1976, - 18 сентябрь.
589. СССР карулы куштершщ орталык музейшде. Казакстандык
238-iui жэне 312-uri аткыштар дивизиясынын ерлцш е арналган
стендi ашылгандыгы жайлы.
590. Ыскаков Т. Жацгырык. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1981,
- 22 ноябрь.
К Е Ц Е С О Д А Г Ы Н Ы Ц Б А Т Ы Р Ы АТАГЫН
EKI Р Е Т А Л ГА Н К А ЗА К С ТА Н Д Ы К ТА Р
591. Бакбергенов С. Алгашкы кездесу. //Балдырган. - 1967, №11,-10-6.
592. С.Луганский мен Т. Бигельдиновтьщ майдандагы кездесулерк
593. Бакбергенов С. КаЬармандыктьщ, батылдыктьщ ул г'с'- Н
Казакстан коммунист — 1968, - №1, —32—36-6.
594. Совет Одагынын Батыры атагын ек1 рет алган казак46
стандыктар. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1965, - 8 май.
595. С. Луганский, Т. Бигельдинов, Л. Беда, И. Павлов.
Л. БЕДА
596. Беда Леонид Игнатьевич. //Казак Совет энциклопедиясы. 12том, —228-6.
597. Беда Леонид Игнатьевич.//Совет Одагыньщ казакстандык
Батырлары. - Алматы: 1969, - 109-6.
598. Мэуленов С. Костанайдын кос кыраны. /Л. Беда мен И.
Павлов/. //Коммунизм жолы. - 1 9 6 1 ,-2 2 февраль.
599. Совет Одагыньщ Батыры атагын exi рет алган
казакстандыктар. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1965, - 8 май.
Т. БИГЕЛЬДИНОВ
600. Бигельдинов Т. Аспандагы айкастар: /Естелж/. - Алматы:
Жазушы, 1971, - 127-6.; Казакстан MyraniMi. - 1963, - 22 август.
601. Бигельдинов Т. Аспандагы арпалыс. /Эскери ушкыштын
жазбаларынан/. //Жулдыз. - 1961, - №10, - 102- 119-6.; № 9, 7 6 104-6.
602. Бигельдинов Т. Аспан аясында. /¥ л ы Отан согысынан
естел 1к/. //С о ц и а л и с т жол. - 1 9 6 1 , - 2 0 июнь.
603. Бигельдинов Т. Бакытымызды коргадык. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1975, - 8 май.
604. Бигельдинов Т. Bip тэулжте. /М айдан ем!рш ен естелж/. //
Казак эдебиеть - 1959, - 8 май.
605. Бигельдинов Т. Ел 1ммен 6ipre есейд1м. /С С С Р-дщ курылуыньщ 60 жылдыгына орай/. //Лениншш жас. - 1982, - 14 де­
кабрь.
606. Бигельдинов Ерлж саган epin жур. //Лениншш жас. - 1964,
- 3 март.
607. Бигельдинов Т. Желекпеге жещс жок. /Жаксы адам болгым
келед1 деген мэселе тещ репнде niKipi/. //Лениншш жас. - 1966,-2
июнь.
608. Бигельдинов Т. Жер бетш деп шайкас. //Тын е л к е а . - 1961,
- 2 8 , 31 май.
609. Бигельдинов Т. Кемедепнщ жаны 6ip. //Тын влкеск - 1961,
- 9 май.
610. Бигельдинов Т. Мен жастык шагыма ризамын. //Лениншш
47
жас. - 1976, - 6 май.
611. 1301557. Бигельдинов Т. Отан улдарын мактан етедк //
Социалистж Казакстан. - 1972, - 16 сентябрь.
612. /¥лы Отан согысы жылдарында аттары ел1м1зге мэл1м
болган казакстандык данкты жерлестер туралы/. //Социалистж
Казакстан. - 1972, - 16 сентябрь.
613.
Бигельдинов
Талгат
Жакыпбекулы.
//К,аз.
Сов.
Энциклопедиясы. - 2-том, - 325-6.
614. Бигельдинов Талгат Жакыпбекулы. //Совет Одагыньщ
Казакстандык батырлары. - Алматы, 1969, - 103- 106-6.
615. Бакбергенов С. Талгат Бигельдинов. /Очерк/. - Алматы:
Жазушы, - 1965, - 20-6.
616. Бакбергенов С. Ерлж коцырауын какканда. //Социалистж
Казакстан. - 1977, - 4 август.
617. 1565. Бакбергенов С. Канатты адам. //Еам1зде канды май­
дан, жорыктар. /Жинак/. - Алматы: 1 9 6 8 ,- 162- 172-6.
618. Бакбергенов С. КаЬармандыктьщ, батылдыктын улг' с'- Н
Казакстан коммунист - 1968, —-Ns 1. - 3 2 - 36-6.
619. Бакбергенов С. Кыран. //Казак эдебиетк - 1965, - 7 май.
620. Бакбергенов С. Ту ^стаушы. //Лениншш жас. - 1950,-8
март.
621. Калиев С. Суцкар. //Балдырган. - 1982, - №8, - 8 - 9-6. /
Талгат Бигельдиновтьщ 60 жаска толуына орай/.
622. Каупынбаев Т. Бакыт жулдыздары. //Лениншш жас. - 1975,
- 18 январь.
623. Советтер Одагыньщ Батыры атагын ею рет алган капитан
Бигельдинов Алматыда болды. //Сталиндж жауынгер. - 1945. - 21
октябрь.
624. Талгат Бигельдинов /©Mipi мен ерлж шеж1ресшен/. //
Лениншш жас. - 1968, - 11 июль.
С.Д. ЛУГАНСКИЙ
625. Луганский С. Канаттас кырандарым. Эскери ушкыштьщ
жазбалары. - Алматы: Жалын, - 1980. - 360.
626. Луганский Сергей Данилович. //Казак Совет энциклопеди­
ясы. - 7-том, - 328-6.
627. Луганский Сергей Данилович. //Совет Одагынын казак­
стандык Батырлары. - Алматы, - 1969, 4 6 3 - 466-6.
628. Совет Одагынын батыры атагын eKi рет алган Сергей
48
Л уганскийдж ез мугал 1м 1, СССР Жогаргы Советш щ депутаты Т.
О. Катечевага жэне Алматы облыстык комсомол комитетшщ сек­
ретарь! Я. В. Сорокинге жазган хаттары. //Сэлем саган майданнан,
К азакстан!- Алматы: 1975,-258- 259-6.
629. .Писляков Д. Жаксыдан гибрат. //С о ц и а л и с т Казакстан. 1966, - 6 май.
630. Сергей Данилович Луганский. /Некролог/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1977. - 18 январь.
631. Чен В. Ер журек ушкыш. //Лениншш жас. - 1985, - 4 ап­
рель.
И. Ф. ПАВЛОВ
632. Павлов Иван Фомич. //Казак Совет Энциклопедиясы. - 9том, - 81-6.
633. Нуртазин Т. Бшк асу. /Очерк/. //Ес1м1зде, канды майдан
жорыктар. - Алматы, - 1 9 6 8 ,- 193-201-6.
634. Омельченко П. М. Кос жулдызды ер. //Коммунизм жолы.
- 1962, — 18 август.
635. РатнерЕ. Летчик Павловтынерл1п. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1943, - 3 ноябрь.
636. 1лиясов Б. Кьф ан гумыр. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1985,
- 15 июль.
¥Л Ы ОТАН СОГЫСЫНЬЩ КАЗАКСТАНДЫК БАТЫРЛАРЫ
(ж ал п ы материалдар)
637. Казакстандык Совет Одагынын Батырлары. //Казак Совет
энциклопедиясы, 6-том, 335-336-6.
638. КаЬарман Бауыржан Момышупы. - Алматы: Онер, 2008
639. «Актвбел1ктер - Совет Одагыныц Батырлары» /Альбом/.
-А л м аты : Казакстан. - 1966.
640. Алдажуманов К- Совет Одагынын Казакстандык батырла­
ры. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1 9 7 1 .-2 2 июнь.
641. Э б ш ев F. Б1здщ генералдар. /И. В. Панфилов, А.Ф. Наумов,
Ш эюр Жексенбаев, Рани Сафиуллин жэне Нурлы Байкенов/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1965, - 23 февраль.
642. Балакаев Т. Казакстандык 500 батыр. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1966, - 6 май.
643. Балтагожин Т. Казакстандык батырлар туралы. //Ленин
49
жолы. - 1969, - 11 ноябрь; Орталык Казакстан. - 1969. - 5 декабрь.
644. Бешскулов Т. Кеудесш отка тосып... - Алматы: Жазушы,
1975,-40-6.
645. А. Панкратов, Ж. Молдагалиев, С. Баймагамбетов, И. Скуридин, А. Сухамбаев, Б. Нысанбаев, С. Ескалиев, Ж. Каракалов,
И. Бабин, П. Карелин туралы/.
646. Бешскулов Т. Казакстандык матросовтар. //Лениншш жас.
- 1968, - 9 май.
647. Ж. Молдагалиев, И. К- Скуродеш, С. Баймагамбетов, А. Ва­
сильев, С. Ескалиев, А. Сухамбаев.
648. БеШскулов Т. М атросовтай батырлар туралы.//Казакстан
M^raniMi. - 1972, - 11 май.
649. Белан П., Жалмурзенов Т. Айыртаудын акиыктары. I.
Гастеллоныц epnirm кайталаган. 2. EKeyi де ер efli. 3. вж еттж . //
Кекшетау правдасы. - 1985, - 7 май.
650. 1лиясов Б. Кыран г^мыр. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1985,
- 15 июль.
651. Совет Одагыньщ Батырлары Квкшетаулыктар: М.Е. Янко,
Г.С. Асеев, М. Чепрасов, А.Ф. Дмитриев, П.Д. Литвинов, Н. Забелкин туралы/.
652. Б1здщ жерлес батырлар. //О нтустк Казакстан. - 1975, 6 март. /К- Эбдтэлиев, С. Т. Бреусов, С. Эпиров туралы/.
653. Габдуллин М. Ерлердщ ici внеге. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1957. - 6 ноябрь.
654. Ед 1генов Н., Алдажуманов К- Батырдын алтын жулдызы.
//С оциалиста Казакстан. - 1974, - 16 апрель.
655. Нуртазин Т. Бшк асу. /Очерк/. //Еам1зде, канды майдан
жорыктар. - Алматы, - 1968, - 193- 201-6.
656. Естаев Е. Олар отыз терт ед 1. //Казакстан M^raniMi. - 1975.
- 9 май.
657. Жакыпов М. Хас баты рлар.//Социалиста Казакстан. - 1985,
- 27 март.
658. А. Матросовтыц ерл1гш кайталаган казакстандык Совет
Одагыньщ Батырлары жайында.
659. Казакстандык Совет Одагынын Батырлары. Альбом. Алматы; Онер, - 1980. - 15-6.
660. Лагунов Ф. ©Mip жолы. - Батырлар жолы. //С оциалиста
Казакстан. - 1964, - 8 январь.
661. Мадиев Б. Булардын тагдырын бш есщ бе? //Лениншш жас.
- 1957, — 21 август. Панфиловшылар: И. Васильев, К- Шемякин,
50
И Шадрин жайында.
662. Майдан жолдары. Жинак. /Советтер Одагынын Батыры каЬарман казактар туралы ссте/пктер, эцпм елер жэне очерктер/.
Кураст. Т. Балакаев, М. Машаков. - Алматы: Казакстан, 1965. - 223-6.
663. Нуршайыков Э. Казак халкыньщ батыр улдары. //
Социалистж Казакстан. - 1944. - 12 ноябрь.
664. М. Маметованьщ, 9- Баймурзиннщ, М. Кдеайыновтыц,
Кошековтын, Калиевтщ, Дуйсембаевтщ ерл1ктер1 жайлы.
665. Терекулов Н. Кырык хикая. Д ерекп эцпмелер. - Алматы:
Жалын, 1985, - 200-6.
666. Совет Одагыньщ Батырлары К- Сыпатаев, А. Сухамбаев,
Б. Оцтаев, С. Эбд1жаппаров жэне ер жауынгерлер Б. Момышулы,
Х.Халиуллин туралы.
667. ¥лтанбаев Р. Естен кетпес ерлж. - Алматы: Казакстан, 1979,
-
88- 6 .
668. JI. Доватор, Е. Ниеткалиев, X. Ке61шев, А. Сухамбаев,
Н. Терехин туралы.
669. Чебурашкин А. Казак батырлары. //Казак эдебиетг - 1965,
- 2 6 февраль. /А. Сухамбаев, А. Ералиев, Б. Рахимов жайлы/.
КАЗАКСТАНДЫК ЖАУЫНГЕРЛЕР
670. Алданазаров А. Капитан «Жезказган» мм екен.//С оциалиста
Казакстан. - 1972, - 27 июль.
671. Аманжолов К- Дацкты жол дэстурлер[мен: /Казак
жауынгерлершщ Keuierici мен 6yriHrici/. //Казакстан эйелдерь 1968,- №6, -2 2 -6 .
672. Бабажанов Д. Менщ жауынгер жолдастарым. //Казакстан
KOMMyHHci. — 1 9 7 2 ,- № 5 ,- 3 6 - 3 8 - 6 .
673. Байтелнев А. Алты б iрдей азамат. //Казакстан мугал1мк 1985,- I февраль. /Согыс ардагерлер1 М. Конысов, Б. Эденов, Ж. Эйт1мбетов, Д. Дэрменбаев, Y. 0м1рбаев, Ж. Эбеновтер туралы/.
674. Бакад|ров Ж. Отыз тогыз жылдан соц: //Казак эдебиеть
- 1981, - 19 июнь. /Бурынгы 350-дивизияньщ барлаушылары: С.
Ь1ргызбаев пен Мещпбаевтщ кездесу1 жайлы/.
675. Бакбергенов С. Тагы ммдер калды аталмаган. /Улы Отан
cof-ысы жылдарында ерлж керсеткен жауынгерлер жайында жазылган хаттарга шолу/. //Ленинилл жас. - 1973, - 4 апрель.
676. Бешскулов Т. Кеудесш окка тосып... - Алматы: Жазушы,
- 1975,-40 -6 .
677. Улы Отан согысы жылдарында Александр Матросовтын
51
epniriH кайталаган казакстандык каЬармандар Султан Баймагамбетов, Иван Скуридин, Жангозы Молдагалиев, Боран Нысанбаев,
Акэдш Сухамбаев, Иван Бобин, Тастем1р Рустемов жэне т.б. ерлiri
туралы.
678. Буп батырларды шмдер бшед1? //С о ц и а л и с т Казакстан,
- 1964, - 19 июль.
679. Отан согысында е р л к керсеткен 6ip топ жауынгерлердщ
raiM i бершген.
680. Доскенов Б. «Уш мушкетер». /Сандыбаев, Жансештов,
Жансултанов туралы/. //С оциалист^ Казакстан. - 1965, - 10 май.
681. Жанузаков Т. КаЬармандар. //Лениншш жас. - 1965, - 11,
13, 14 апрель.
682. Брест камалын коргаган Н. Садыков, К- Жарменов, Э. Сабырбаев, К- Иманкулов, М. Ниязов жэне т.б. туралы.
683. Жауынгер композиторлар Рамазан Елебаев, Мэл1к Жабпасбаев, Смагул Кешекбаев, Эли Базанов. - 0ндер, хорлар, романстар.
/Курастырган: Тэмти Ибрагимова/. - Алматы: Казакстан. - 1965,
-
120- 6 .
684. Жумагалиев Б. Нева батырлары. //Жулдыз. - 1965, - №5,
- 76-77-6.
685. Жумаканов Ж. Карумен, каламмен. /Отан согысына катыс­
кан акын-жазушылар туралы/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1962, 5 май.
686. Жылкышев С. Эуе суцкарлары: 1. Берлин уст1мен ушкан
Байзолла. /Берлищц алуга Т1келей катыскан ушкыштардыц 6ipi-6.
Акыжанов. 2. Палуан КужЬ|мукан атындагы самолет. Ушкыш КШ алабаев. 3. 0м1ртай - Онере. Нормандия-Неман эскадриласында болган 0 . Тусшбаев. 4. «Валенный крест» кавалерг /Ушкыш А.
Жумабеков/. //Жулдыз. - 1985, - № 5, - 165-168-6.
687. Ибрагимов Э. Крейсердщ кырандары. //Лениншш жас.
- 1 9 6 3 ,-2 9 сентябрь.
688. Киров крейсерш деп казакстандык матростар: Б. Кенжебеков,
А. Ел1баев жэне баскалар туралы,
689. Ибрагимова Т. Кайтпай калган терт талант.//Лениншш жас.
- 1963, - 13 ноябрь
690. Ибрагимова Т. 0 нерд щ алты ереш. //Жулдыз. - 1965, - №5,8 5 - 90-6.
691. Отан согысында каза тапкан енер иелерькомпозиторлар: Р.
Елебаев, 0 . Базанов, куйин С. Кешекбаев, Дирижер М. Жаппасбаев,
концертмейстр В. Паливанов, сыбызгышы Ы. Уэлиев туралы.
692. Ибрагимова Т. 0нерл1 ерендер ед1. //Казак эдебиет1. - 1964,
52
- 8 май.
693. Иманкушов К. бткен кундер е а м е тусть //Социалистж
Казакстан. - 1966, - 22 июнь.
694. Брест камалын коргауда ерлж керсеткен 125-аткыштар
полкшщ жауынгерлер! Айтбаев А., Сарыбаев, Ж анпешсов, Сэрсековтардын ерлiri жайлы/. Жазып алган Н. Шахов.
695. Кер 1мбаев С. Батыл барлаушылар. //Ленинш ш жас. - 1965,
- 24 июнь.
696. К- Дуйсенбиев, 0 . Карашев, С. М онастырев туралы.
697. Кукушкин Ю., Ш абалин В., EpiM6eroB Б. Ж ауынгер журналистер. //С о ц и а л и с т Цазакстан. - 1985, - 5 май.
698. Отан согысында каза тапкан казакстандык журналистер:
Бард Е. И., Власенко А. В., Линов Б. М., М егорский Б.Б., Остапец
И. К', Петрашко А. Г., Юферов И. Е., Якушкин В. Д., Сепзбаев А.,
Манашев Н., С лам кров М., Котов И. И., Омарбеков Э., К¥сайынов
3. туралы.
699. Казакстандык партизандар. /Очерктер жинагы/.К¥растырган
К. Кайсенов. - Алматы: Казмемэдеббасп., 1960, - 307-6.
700. Камал бузган каЬарман. /М акалалар/. 1. Сеш тбатталова М.
Ок тескен билет. /Сулей Шэдин/. 2. Эл1мбаев М. Комсомол тулеп.
/Сэрсенбек Качтарбеков/.З. Байменшин С. Берлинге жеткен жауын­
гер. /0бд1гали Шындэулетов/. 4. Ы скакова С. Кайда жур екен. /Акан
Обеуов/. 5. Нысанбаева Б. Еркен ага. /Еркебулан Нысанбаев/. 6.
Бекниязов, Сэби журек кектенген.
701. Катарда жур карт солдат. //Очерктер жинагы. Алматы:
Кайнар. - 1985, - 176-6.
702. Улы Отан согысыньщ api Ka3ipri енбектщ apflarepi болып
журген карт солдаттардьщ улагатты eMip жолдары туралы.
703. Кашкынов Ж. Улес. //Казакстан мутагимь - 1980, -1 6 май,
К.Токмухамбетов пен 0 . Ш ораев туралы.
704. Килыбаев P. OMip еткелдерг - Алматы: Казакстан. - 1985,
- 140-6.
705. Улы Отан согысынын ардагерь Казакстаннын партия, совет
кызметкер 1 бут ютабында езш щ OMip жолын революцияга деш нп,
Октябрь революциясынан кейш п жэне Улы Отан согысы кезецш деп
тарихи окигалармен байланыстыра отыра баяндайды.
706. Лекеров А. Жорык жолында туган эн. //М эдениет жэне
тусрмыс. - 1964, - №2, - 5 - 6-6.
707. Машаков С. Ш айкаста шыкдалгандар. /Ж. Хасенов, А.
Мэтжанов, Аманбаев туралы/. //Еам1зде, канды майдан, жорыктар.
53
/Жинак/. - Алматы, 1968, - 2 1 7 - 2 2 1-б.
708. Мэиакеев М. Енбектес, майдандас достар. //Казакстан ауыл
шаруашылыгы. - 1970, - №3, - 4 8 - 49-6.
709. Молдагалиев Жубан. К,ос карумен. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1965, - 8 май.
710. Молдагалиев Жубан. Халык каИармандары. //С оциалист^
Казакстан. - 1944, - 30 август.
711. Мусабаев А. Сункарлар ушкан уя. //Социалист!к Казакстан.
- 1 9 8 0 ,-2 9 апрель.
712. Алматы аэроклубыньщ 6ip топ тулектерк Н. И.Должанский,
А. Г. Батурин, Е. Е. Михайленко, Б. EcipKenoe, М. Шахматов.
713. Муханбеткалиев К- Керд 1ц бе оныц кекесш? //Казак
эдебиет!. - 1984, - 4 май.
714. Сталинград шайкасыньщ алгашкы айкасына катыскан ардагер Ш. Дэржановтыц согыс кезшде хабарсыз калгандар мен
жендстен кешн де оралмай калган солдаттардыц туыстарыныц хаттарына жауабы.
715. Назханов К. Казакстандык партизандар. //Казакстан
мугал1мь - 1985, - 9 май.
716. Никульшин Н. Жауынгерлш жолдар. /Естелж/. //С оциалиста
жол. - 1962. - 2 3 февраль.
717. Нургалымов С. Жалындап еткен жас гумыр./Ю ктябрь туы.
- 1 9 8 5 ,- 12 апрель.
718. Нурекеев А. Зецб1ректер сайысы. //Ленин жолы. - 1975, - 7
январь.
719. От ортасынан оралмагандар. /Жинак/. К¥Раст- С. Сей1тов.
- Алматы: Казакстан. - 1972, - 255-6.
7 2 0 .9м1ржанов 0 . Есш ерлер кайда екен? //Лениншш жас. - 1973,
- 15 февраль./Отан согысында опат болган, соцгы тагдырлары дерекс1з калган жауынгерлер Т. Ахметов, К- Ахметов, С. Жампешсов,
К- Телеубаев, С. Турысовтар туралы/.
721. 9м1ржанов Э. Келер деп хаты елендеп... Алматы:.. Казакстан.
- 1 9 8 5 ,- 103-6.
722. ©тебаев Т. Ок боп атылган ерлер. //Леншшпл жас. - 1964,
- 9 май.
723. Писляков Д. Bip батареяда иык Tipecin... //Ленинипл жас.
- 1 9 7 1 .-2 0 ноябрь.
724. Рахимов X. Барлаушылар. //Социалист1к Казакстан. - 1975,
- 7 сентябрь. /А. Сембинов, Бордехов, Лебедкин туралы.
725. Рысалдин Ж. Майдан етшде туган эндер. //Рысалдин Ж.
54
Эннен операга. Алматы, - 1971, - 914-6./Р. Елебаев, С. Кешекбаев,
М. Жаппасбаев, 0 . Базанов жэне олардын музыкалык муралары
жайлы/.
726. Самуратов Ж. Аныз болып, ел аузында калады. //Казак
эдебиеть - 1967, - 30 июнь. /Майдандас достары 0 . Сэрсенбиев, С.
Т етзбаев, TypiK Аванес, кыргыз А. Батырбеков.
727. Сапабеков р. Олар Отан ушш куреседi. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1963, - 8 сентябрь/. /И. Смоляков, Т. Накыпов, П.
Кузнецов жэне т. б. туралы/.
728. Сэрсенбаев В. ¥стаздар да от кешкен... /М айдангер устаздар/.
//Казакстан мугал1м1. - 1985, - 9 май.
729. Сештов С. Жещмпаздар. Алгашкы айкас. Ж ас сункар. —
«Ат!» //Жулдыз. - 1965, - № 5 ,- 3 1 - 35-6.
730. Сейггов С. К^айдасывдар каруластар? /Естел1к/. //Лениншш
ж ас- 1974, - 15 февраль.
731. Сейггов С. Уш батыр /К- Байзаков, Ш. Малаев, Ж.
Ахмеджанов, М. Ауганбаев туралы очерк/. //Е а м 1зде, канды май­
дан, жорыктар. /Жинак/. - Алматы, 1968, - 109-6.
732. Согыстан кайткан солдаттар. /Ж. Рахатов, Ш. Улбекова,
П. Куттымуратова туралы шагын естелжтер/. Топтама авторлары:
Г. Молдажапарова, в . Нэбиев, Ж. Кемалов, //Лениншш жас. - 1983,
- 9 май.
733. Султанбеков Б. 0ш пес данкка беленгендер. /Панфилов
дивизиясынын жауынгерлер^ А. Рубцов, Ахметов, Муртазин,
Родновтар туралы/. //М эцп есте. /Жинак/. - Алматы, - 1976, - 6 2 70-6.
734. Сулейменов К- Бел-белестер. /Ж урналиспн майдандык
дэптершен. //Казакстан ауыл шаруашылыгы. - 1965, —№ 5,-5- 8-6.
735. Тасекеев Д. Октябрьдщ онында. //Ленин жолы. — 1965, — 17
март. /Е. Имаханов, Е. Кулалин, М ырзабай Ерназаров, Н. Оразбаев,
С. Эж1баев жэне т.б. туралы/.
736. Турсынкулов К- Олар казакстандык едк //Лениншш жас.
- 1972, - 8 январь. /М уса Жалилмен 6ipre немк: туткынында астыртын жумыс журпзген F. К¥Рмашев>Хисамутдинов, А. Аднашев ту­
ралы/.
737. Улы Отан согысына катыскан Казакстан суретшшер!:
Альбом. /Алгы сезш жазган жэне альбомды курастырган Н.
Нурмухамедов/. - Алматы: Онер, 1985, - 176-6.
738. Альбомда Улы Отан согысынын казакстандык ардагерлер!
Н. Гаевт1н, Н. Нурмухамедовтьщ, А. Степановтын, Ч. Кенжебаевтын,
55
В. Колоденконын, И. Стадничуктын, А. Наседкиннщ жэне согыста
каза тапкан А. Заковряшиннщ, Л. Гербановскийдiн, А. Евдаковтьщ
туындылары жэне ем 1рлер 1 мен творчестволары туралы аныктама
беритген.
739. Фурсов В. Брест каИармандары. //Казакстан коммунист
- 1972. - №5, - 3 3 - 36-6. /Н. Садыков, Болдырев, М. Байгожин,
Аргамасов жэне т. б/.
740. Хайдаров С. Телегей тещ з тесш де. /Улы Отан согысы кезш­
д еп казак жауынгерлершщ ерлж icTepi жайында/. //Жулдыз. - 1968,
-№ 4 ,-1 2 4 -1 3 1 -6 .
741. Цуханов П. Ф. ¥м ы ты лм ас достар, ыстык кездесулер. //
Коммунизм жолы. - 1969,-19 ноябрь.
742. Ш эршов Э. М эц п ешпес ерлж иелерь //Ерлж, - Алматы,
- 1968, - 28—39-6. /2 - Клетнянск партизан бригадасыньщ мушелерг
О. Телегенов, Б. М. Докторович, А. Зеньков, К,- Ахметов, 0 . Тлеулин,
М. Муканов, Ж. Акэдшовтер жайлы/.
743. Ш опанов Т. М енщ агаларым. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1980, - 9 май. /0 . Кашырбеков, в.,А ймурзин, жэне 0 . Каратаев
туралы/.
744. Ыдырысов Т. Уш ерлж. //С оциалиста К азакстан- 1970, - 2
май. /К. Закиров, М. Беженов, F. Касымовтын ерлж ктерш ен/.
745. 1згалиев I. Ер журек б1здщ ж ю ттер. //Коммунисток ецбек.
- 1965, - 28 апрель. /Запастагы капитанньщ e3i жэне майдандас достары туралы естелш /.
* * *
746. Абдрахманов М. 0 M ip i енеге болган жан. / 0 . Жидебаев/ //
Казакстан M^raniMi. - 1985, - 31 май.
747. Абдулин Б. Алгы шепте. /А. Асылбеков/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1 9 6 8 ,-4 февраль.
748. Айымбеков Б. Ол кунде 24 жаста едг //Лениншш жас. -1 9 7 1 ,
- 6 ноябрь./Жауынгер, ецбек майданында С о ц и а л и с т Енбек Epi Ж.
Асаналиев туралы/.
749. Айымбетов Н. Ер eciMi умытылмак емес. //Лениншш жас.
- 1973, - 31 август./С. Ш эюбаевтьщ «Улкен Турю'станньщ куйреуЬ)
атты дерекп n o e e c iH in каЬарманы, жауынгер Б. Атагожиев/.
750. Акжолтаева К. Тамыры терен достык. //Социалистж
Казакстан. - 1972, - 26 ноябрь./28-панфиловшы-гвардияшылар
курамыньщ жауынгер1 И. Бородин туралы/.
751. Акынбеков М. Канга боялган хат. //Лениншш жас. - 1982,
56
- 5 август.Елубай Абдуллаев жэне оньщ тугандарына жазган хаты
туралы/.
752. Арыстанбекова Т. Жауынгер жолы. /С. б б ш е в /. //Орталык
Казакстан. - 1975, - 29 январь.
753. Асылбеков А. 30 жыл еткен соц. /Н. Эл1беков жэне онын
семьясы жайында/, //Лениншш жас. - 1974, - 26 сентябрь.
754. Асанбаев Д. Омырткада отыз жыл журген ок. //Казак
эдебиет 1. - 1982, - 10 декабрь. /Калинин майданында согыскан
жауынгердщ естел т/.
755. Ахметбеков Д. Ерл 1к жолы. /А. Аймагамбетов. //Коммунизм
таны. - 1975, - 10 апрель.
756. Аупбаев Ж. Yin бурышты уш бау хат. /Т. Дэркембаев/. //
Лениншш ж а с . - 1 9 8 1 ,-9 май.
757. Ахметова С. Агалар туралы сез. //С о ц и а л и с т К азакстан.
- 1965, - 21 апрель. /Токтар жэне Гусман Ахметовтардын
карындасынын естел1пнен/.
758. ©бдщалыков Ж. Тз. //Лениншш жас. - 1975, - 30 май. /310аткыштар дивизиясыньщ жауынгер! Б. Алтынбеков туралы/.
759. Эбдшдаев К- Сапун тауыпдагы салют. /Сапун тауы ymiH
болган урыста каза тапкан Э. Эбдрахбаев жайлы/. //М эч п есте. /
Жинак/. - Алматы, 1 9 7 6 ,- 184- 191-6.
760. Эбш ов К- Кырык б1р жыл жол журген орден./Э. Эбджалымов
туралы/. - //Лениншш жас. - 1986. - 9 май.
761. 06iuieB К. 0сиет. //К,азак эдебиет1. - 1982, - 7 май, З-бет./Е.
Едшбаевтщ ез1н1н жауынгерл1к жолы мен ерлер iciH жадында туту
уш 1н баласына айткан есиет1/.
762. 0ю мкулов Е. Жогалмаган eciM. /Брест каласын KOprayfa
катыскан К,. Жордемов туралы/. //Леииншш жас. - 1968, - 18 март.
763. 0л1мбаев М. Отанын суйген ежет. /Чекист К. 0бенов тура­
лы очерк/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1975,-22 август.
764. 0б1шев Т. Кос хаттын хикаясы. //Лениншш жас. — 1968, —30
ноябрь. /Ж. Аймуратов пен Т. Тусшбаев туралы/.
765. 0убак1ров С. Кагардагы каЬарман. /0 . Ешмухамбетов тура­
лы/. //Лениншш ж ас- 1985, - 28 февраль.
766. Байжанов С. Аманат. /Т. Жумадилов туралы/. //Лениншш
жас. - 1969, - 9 май.
767. Бактияров С. «Bip керсем деп ед1м». //С оци али ст^ Ка_
закстан. — 1967, - 9 май. /Жауынгерлер К- Дуйсенбеков пен
Н. Сансызбаевтыц ерл1пн еске алады/.
768. Баязитулы 3. Кайта ораламын. /М. Ахметов/. //Казакстан
57
мугал1м1. - 1968, - 2 2 февраль.
769. Баянов F. Мырзаби Елтайулы. /Ерназаров/. .//Социалиста
Казакстан. - 1976, - 24 август.
770. Баянов F. Жауынгер Мырзаби. //М эдениет жэне турмы с1978, - .№ 2,-34- 40-6. /100-аткыштар бригадасыньщ жауынгер1 М.
Ерназаров жайлы естелж/.
771. Бегалиев М. Жауынгер у стаз. //Казахстан MyrantMi. - 19 7 8 ,20 январь. /«Kiuii жер» корганысына катыскан Е. Айтбаев туралы/.
772. Бейсенова Ш. Ж ец к солдаты. /Б. Батманов/. //Казакстан
эйелдерь - 1985, - №4, 2 2 - 24-6.
773. Бекетаев К- 6м1рден де кымбат максат. /Брест батыры Д.
Эм1рэл1нов/. //Лениншш жас. - 1978, - 14 февраль.
774. Бектем1рова Н. Акыннын домбырасы. /А. Айымбетов жай­
лы эцпме/. //М эдениет жэне турмыс. - 1975, - №3, - 14-15-6.
775. Бектемюов 0 . Барлаушы Бейсекеев /F алымберген. //Ес1м1зде,
канды майдан, ж оры ктар!- Алматы. - 1968,-202- 206-6.
776. Бигабылов С. 0M ip естелштер1. /М. 0л1мбеков туралы/. //
Казахстан мугал 1м 1. - 1985, - 5 апрель.
777. Болатханова Б. Батыр болып тумайды. /С. 0бд1разаков тура­
лы/. -//Л ен и н ш ш жас. - 1985. - 5 февраль.
778. Буюров С. Данкты жол. /0з1нщ майдандык OMip жолынан
ecтeлiк/. //Лениншш жас. - 1975, - 11 январь.
779. Б1рмагамбетов 0 . Ерлжтс ез кез1ммен к е р д 1М. /Естелж/. //
Лениншш жас. - 1977, - 22 январь.
780. Варов Н. М уса Ж алилдщ cepiri. /А. Адиашев туралы/.
Социалист!к Казакстан. - 1968, - 1 6 .июнь.
781. Винецкий Ян. Ерлж. /М. П. Девятаев/. //Лениншш жас. 1 9 5 7 ,-2 1 август.
782. Габдуллин М. Ел памысы — ер намысы. /Е. Жетенов/. //
ЕЫм1зде, канды майдан, жорыктар!. Алматы. - 1968,-12-22-6.
783. Дэр1баев X. Азамат жолы. /Ф. А. Белов/. //Лениншш жас.
- 1970, - 6 май.
784. Досымов С. «Келш тебедеп кеш». //Казак эдебиеть - 1985.
- 15 март, - 5-6. /«Kiiui жер» ушш урыста болган К- Байтасов туралы
очерк/.
785. Дуйсенбеков 0 . Жауынгер жолы. /0 . Еркшбаев туралы/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1973, - 9 май.
786. Дуйсенбеков 0 . Жауынгер жолы. /Ж. Акбаев/. //С оциалиста
Казакстан. - 1975, - 2 1 март.
787. Дуйсенбеков 0 . Батальон командира /Б. Бекбосынов/. //
58
С о ц и а л и с т Казахстан. - 1975, - 7 май.
788. Дуйсенбеков 0 . 0негел1 eMip. /Б. Бекбосыновтын eMip
жолы/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1985, - 3 апрель.
789. Дуйсенгалиев С. Жауынгер педагог. У. Байшашов туралы
очерк/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1968, - 17 февраль.
790. Дукенбаев Ж. Ерлж есюрмейдк /М. Дауытов/. //Октябрь
туы. - 1975, - 13 февраль.
791. Дшманов А. Сол кундердщ елеем. /¥ л ы Отан согысьтна
катыскан барлаушыньщ ecTeniri/. //Казакстан мугал1м1. - 1980, 9 май.
792. Елеуазулы Т. Генерал Панфиловтын солдаты. /М.
Бебекулов/. //Социалистш Казакстан. - 1970, - 8 май.
793. Ережепбаев М., Доспамбетов Э. Полк командир!: /
С. Бертаев/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1986, - 9 май.
794. Ермуратов С. Ардагер ен егеа. /С. Ф. Гончарев/. //Кызыл ту.
- 1986, - 16 апрель.
795. Есеналиев С. Майдангер. /Т. Есенгазиев/. //Казакстан мугал1м1. - 1985, - 11 январь.
796. Естаев Е. Ж еткудьщ Матросовы. /А. Н. Васильев туралы/.
Естелж/. //Казакстан мугалймь - 1980, - 9 май.
797. Жаксыбаев А. Сол 6ip кундер. //Лениншш жас. - 1967,
- 4 февраль. /Партизандар К. Ахметов жэне М. М уканов туралы
естел1к/.
798. Жаксылыкова Д. М енщ экем ерлкпен каза тапты. /М.
Жаксылыков жайлы/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1 9 6 1 , - 2 2 июнь.
799. Жанаев А. Касым аганьщ каруласы. //Ленин жолы. - 1985,
- 19 апрель.,/Касым Аманжоловпен 6ipre майданда болган А.
Арысбаев туралы/.
800. Жантем1ров А. Ж алгаскан eMip. /Э. Дэрменов/. //С оци али ста
Казакстан. - 1976- 9 июнь.
801. Жантикин М. ЕрлЬзайыпты каИарман. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1979, - 10 июль. /Ленинград каласын коргаушылар Д.
Досмуханов пен X. Бекеева туралы/.
802. Жапаров 0 . Ж аксынын аты елмейдь /М. Бакин туралы/. //
Казакстан мугал1м1. - 1970, - 7 май.
803. Жапаров 0 . Аманат аткарган азамат. /721-полктщ ушкышы
Р. Бекетов/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1978, -26 июнь.
804. Жауынгер-композиторлар. Эндер, хорлар, романстар.
- Алматы. - 1965, — 107— 122-6. /0 . Базановтын ем1ршен кыскаша
мэл1мет жэне эндер1 бершген/.
805. Жетшсбаев Б. Ерлж естен шыкпайды. /С. 0м1ршиев туралы
59
естелж/. //Социалист!к Казакстан. - 1964, - 19 ноябрь.
806. Жиенбаев С. Канмен жазган кунделж. /Сэкен Жиенбаевтьщ
кундел 1Г1нен/. //Казак эдебиетг - 1965, - 7 май.
807. Жилеев Г. Хат тш к ен туйш. /Партизан Р. Ергалиев жайында/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1969, - 10 январь.
808. Жумагулов К- Азамат тугтгасы: /«Kiini жер» шайкасыныц
жауынгер1 Е. С. Айтбаев туралы/. //Лениншш жас. - 1978, - 2 7 ян­
варь.
809. Жумагулов Макан Жубанышулы: /©Mipi мен кызметшен
аныктама/. //Казак Совет энциклопедиясы. - 4-том, - Алматы, 197 4 ,-5 0 3 -6 .
810. Жумаканов Ж. Мырзаби. /Ерназаров туралы очерк. //Б ш м
жэне екбек. - 1970, - № 1 2 , - 7 - 8-6.
811. Жумаканов Ж. Агайынды Айнагуловтар./ Очерк/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. -1 9 6 8 , - 8 февраль / Эбд1жаппар, Э бд 1жэлел,
Эбдез Айнагуловтар.
812. Жумаканов Жекен. 0Mipi мен кызмет1 туралы кыскаша
аныктама. //Казак Совет энциклопедиясы. - 4-том, - Алматы, - 1974,
- 503-6.
813. Жунюбаев Н. Улкен журек. /К- F алиев/. //Лениншш жас.
-1979, - 1 февраль.
814. Жылкышиев С. «Жаяу» ушкыш. /F. 0л1мбаев жайлы/. //
Лениншш жас. - 1985, - 8 май.
815. Жылкышиев С. 0 у е сункарлары: I. «Валечный крест» кава­
лер!. /¥ш кы ш А. Жумабеков/. //Жулдыз. - 1985, -№ 5,-164-168-6.
816. Закарин А. О тансуйген журек. /Ж. Асаналиев/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1944, - 6 ноябрь.
817. Зэуренбаев К- Ардагер азамат. /Нурмухамбет, Жармухамбет,
Жолмухамбет Бозжановтар туралы/. //Казак эдебиеть - 1970, - 31
январь; Жулдыз. - 1975, -№ 5,-206,-210-6.
818. Ибрагимова Т. Ер туралы е стел ж. /Е. Есжанов туралы/. //
Ибрагимова Т. Мэцгиик алау. - Алматы, - 1983,-42- 46-6.
819. Ибрагимова Т. Ораз Жумагулов. //Ибрагимова Т. Жас казак.
- Алматы. - 1 9 7 9 ,-4 1 -4 6 -6
820. Иманбеков Т. Батырлыктьщ ак 6eciri адалдык. /М.
Бекнурманов/. //Казак эдебиет1. - 1985, - 9 май, - 6 - 7-6.
821. Исабаев К- Он 6ip сапардын 6ipi. /0 . Ахмедиев/. //Ес1м1зде
канды майдан, жорыктар! /Жинак/. - Алматы, - 1968, - 22 2 - 227-6.
822. Исабаев К- Кала салган майдангер. /0 . Ахмедиев/. //
Мэдениет жэне турмыс. - 1985, - № 9, - 5-6.
823. Исабаев К- Жер шарын 120 рет айналган адам. - /¥ш кы ш
60
Салык Ахметов/. //С оциалиста Казакстан. - 1965, - 19 март.
824. Исабаев К- Алыста жаумен алыскан. //Лениншш жас. - 1964,
- 9 май.
825. О. Бейсенгалиев пен Ж. Катшыков туралы.
826. Ильясов. Мерген 06iiu. /0 . Дуйсенбаев/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1943, - 1 август.
827. Калиукий В. Ер журектер. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1975,
- 2 3 апрель. /Орал манындагы урыстарда ерлш керсеткен С. Байытов
жайлы естел1к/.Дш1шев М. Минер Байкенов. /Жусшэл1 Байкенов
туралы/. Кемалов Ж. Ок пен коцырау. //Казакстан мугал1м1. - 1985,
- 5 апрель. / Казак ССР-ш щ ецбек свдрген мугал1м1 0 . Ахметовтын
майдандагы ерлж жолы/.
828. Керев Р. Сен курметте оны! /100-аткыштар бригадасыныц
курамында болган жауынгер-б. 0беуов туралы/. //Лениншш ж а с1975, - 14 сентябрь.
829. Кер1мбаев С. Командир кунделпг /Ж. Е аркеновтщ
кунделш нен/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1965, - 7 май.
830. Кокошкин П. КаЬарман казак Ж1г т . /К- Жумабеков/. //
Социалистж Казакстан. - 1984, - 9 май.
831. Кошеров С. Ковпактын радисы. /К- Жумагалиев/. /М эдениет
жэне турмыс. - 1980, - №6, - 5-6.
832. Кайдаров С. Сабынтау - Алатау. /К- Дуйсенбеков туралы/.
//С о ц и а л и с т Казахстан. - 1967, - 20 декабрь.
833. Кайыкбаев И. Тау кыраны. /0 . Аккоянов/. //Лениншш жас.
- 1 9 7 1 ,-2 2 июнь.
834. Канафин Н. От журеюп азамат. /Социалистж Енбек Epi, Улы
Отан согысынын ардагер1 Т. Бактыбаев/. //0Mip оттары. - Очерктер
жинагы. Кураст. Н. Берекешев. - Алматы, - 1980. - 2 3 - 46-6.
835. Каупынбаев Т. Солдат кашан да солдат. //Лениншш жас.
- 1973, - 9 май /Лениншш жастьщ 1973 жылы 3 марттагы санында
жарияланган Т. Голованьн1ц «Барсын ба бауырым, Боранкул» деген
макаласына орай Боранкул Алдакулов жайлы/.
836. Кайсенов К- Жолда. //Коммунизм туы. - 1971, - 19 ноябрь.
/Партизандар Г. Д. Александров пен Л. И. Кузин туралы партизан
жазушыныц естел 1п/.
837. Каржаубаев М. Зэнпров Е. Катардагы карт солдат. /III.
Бейсембаев/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1985,-17 декабрь.
838. Каупынбаев Т. Кайсар комсорг. //Лениншш жас. - 1976, - 28
май. /372-Новгород аткыштар дивизиясы, 1236-Выборг аткыштар
полю 1-батальоныныц комсорп Т. Байкуатовтын ерл1к icTe p i жайлы
61
естелж/.
839. Кудышев О. Ажалдан шыккан партизан. /Б. Жумабеков . ,7
Лениншш жас. - 1966, - 9 май.
840. Кунакова Р. Саргайган хаттар сыры. /А. Асылбеков/. //
Лениншш жас. - 1975, - 28 май.
841. Курманэлин М. Отты жылдар окигасы. /К. Ахметов/. //
С оциалиста жол. - 1 9 6 1 ,-2 2 февраль.
842. Кысмуратов Т. ©Hereni eMip. /А. Байысбаев туралы/. //
Катарда жур карт солдат. /Очерктер жинагы. - Алматы. - 1985, 171- 171-6.
843. М айтжанов Ж Полиграфист. /Р. Бейсенбаев/. //© мip оттары. - Очерктер жинагы. Кураст. Н. Берекешев. - Алматы. - 1980,
- 6 8 - 72-6.
844. Масный А. Барлаушы. /Т. Балтабаев туралы/. //Коммунизм
нуры. - 1985, - 22 август.
845. Мэдиев Б., Крнкаков С. Жауынгер spi устаз. У. Байшашов/.
//Казакстан MyfaniMi. - 1968, - 22 февраль.
846. Мзулетов Ж. Терт ерл(к. //Казакстан ауыл шаруашылыгы.
- 1 9 7 2 ,- № 5 ,- 2 3 - 6 .
847. М ешрманов Р. Октябрьдщ курдасы. Т. Алшыков/. //
С оциалиста Казакстан. - 1973, - 19 октябрь.
848. Миханов К. От-жалынды жылдарда. /О. Базарханов. //
К омм униста жол. - 1978, - 2 февраль.
849. Молдакашев К. Жекпе-жек. /Досовтьщ ерлiri/. //Казакстан
мугал!мк - 1963, - 9 май.
850. Мусин М. Кеп жылдар еткен сон- /Ж. Байбатыровтын есте
калгандарынан/. //Лениншш жас. - 1970, - 26 февраль.
851. Муртазаев Ш. Шолак Сиякул. //Лениншш жас. - 1970, - 15
апрель. /Ленинградты коргауга катыскан С. Асанов туралы/.
852. Мусаев 3. Естен кетпес елестер: /Е. Естаев жайлы естел1кэцпме/. //С оциалиста Казакстан. - 1978,-29 январь.
853. Мустафин К- Он алтыда от кешкен. /0 . Б1рмагамбетов/. //
Ленинш1л жас. - 1968, - 30 октябрь.
854. Мусаулы Р. Ажал кемесшен келген адам. /И. М. Дидык/. //
Лениншш жас. - 1 9 6 4 ,-2 1 октябрь.
855. Мустафин К- Мазасыз морзянкалар. /Б. Бекмагамбетов жэне
В. Карамышев туралы/. //Ленинш ш жас. - 1969, - 22 февраль.
856. Мутэлиев С. Олар оралмады. //Лениншш жас. - 1981,-30
апрель.
857. Шымкент облысы Киров аудапы «Победа» совхозында ¥лы
62
Отан согысында ерлжпен каза тапкандарга арнап орнаткан ескертюш ж эне ауыл азаматы Жаркын 0л и ев жайлы/.
858. Наржанов К. Берлинге жеткен кара нар. /Сталинград май­
данында взвод дивизиялык барлаушылар эскадронынын коман­
дир! болган 6 . Бабаев туралы естелж/. //Жупдыз. - 1977, - №5,152- 159-6.
859. Нургалиев Y. К атардага карт солдат. / Ф. Байрак/. //
Коммунизм туы. - 1985, - 1 октябрь.
860. Нурмаганбетов К- Урпактарга айтары кеп. К. ббдрахманов
жайлы/. //Коммунизм нуры. - 1986, - 22 февраль.
861 • Нуршайыков 0 . 0 к е eciMi. /Ш. Отеев/. //Балдырган. - 1970,
- № 4 ,- 1 5 - 16-6.
862. Нуршайыков 0 . Капитан ©теев. //Нуршайыков 0 . Коммунист
туралы сез. /Очерктер/. - Алматы. - 1982,-76- 83-6.
863. Нусшбаев Т. Тэл1мд1 жол. /С. Акпаев туралы/: Лениншш
жас. - 1 9 8 5 ,-2 1 ноябрь.
864. Омаров С. Кос журек. /0 . Байсалов/. //Е рл к. Ж инак/. Алматы. — 1968,-88— 102-6.
865. Онгарбаев Б. ¥лагатты устаз. /К- Досанов/. //Катарда жур
карт солдат. /Очерктер жинагы/. - Алматы. - 1985, - 134- 146-6.
866. Оралбаев 0 . Жещске куштар журек. /3. Обенов/. //Лениншш
жас. - 1978. - б сентябрь.
867. Отарэлиев Б. F азиз ер. /F азиз Э б ш е в туралы /. //С оци али ста
Казакстан. - 1942, - 2 сентябрь.
868 . 0М1ржанов Э. Жауынгер Берлиннен кайтгы. /М. Эбшев/.
//Лениншш жас. - 1963, - 23 февраль.
869. 0 М1рулы К- Тагы 6ip ерл 1к 1здеп журмш. /К- Эл1биев тура­
лы/. /Естелж/. //Лениншш жас. - 1972, -28 январь.
870. ©тегенов К- Ерлердщ ерлш н айтайык. //Ленин жолы. - 1965,
- 14 февраль. /Белоусов, Цыганков туралы естелж/.
871. ©тепбергенов С. Ерльзайыпты майдангер. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1980, - 7 май. /А. Ахметбеков пен Д. Жакеева/.
872. Плющ A. Yiu агайынды - пулеметчик Алшынбаевтар. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1942, - 6 сентябрь; Кызыл Ту. - 1942, - 17
сентябрь.
873. Поволяев В. Нагыз адам. /И. Базарбаев туралы очерк/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. — 1982, - 13 июнь.
874. Райкулов М. Майдангер жолы. /Б. Артыкбаев/. //Енбек туы.
- 1985, -27 сентябрь.
875. Рахметов Т. Жауынгер жолы. /С. Досымбетов/. //Казак
63
эдебиетг - 1985, - 19 апрель, - 7-6.
876. Сайдалин С. Жас тулек. /Ю. С. Гуров/. //Коммунизм нуры.
- 1985, - 28 март.
877. Сайдалин С. Е рлю не ел суйсшш. /В. А. Белокуров/. //
Коммунизм нуры. - 1985, - 30 май.
878. Саламатов 0 . Батальон комсорп, запастагы лейтенант. /Б.
0дш ов/. //Коммунизм жолы. - 1975, - 10 май.
879. Сапаров Д. «Сен курметте оны» /Москва тубш деп шайкаска
катыскан /П. Ерденов туралы/. //Казак эдебиетг - 1982, - 22 ян­
варь.
880. Сариев Ш. Кызыл Т у-м ем лекеттж шекарада: /С. Жубатыров
туралы/. //Лениншш жас. - 1972, - 9 май.
881. Сариев И. Тэл1мд1 жол. /У. Жубангалиев/. //Лениншш ж ас1983, - 26 октябрь.
882. CeftiTOB С. Жауды жайраткандар. //Лениншш жас. - 1964,
- 9 май.
883. 0 . Берд1беков пен Яковлев жайлы.
884. CeftiTOB С. Танк кыргыйы. /С. Беркалиев/. //С оциалиста
Казакстан. - 1980, - 9 май.
885. Сейггов С. Сулеймен - ер журек азамат. //Казак эдебиетк
- 1972, - 5 май. /Досжанов/.
886. СеЙ1тов С. Тоскауылда. /К- 0лиев туралы/. //Лениншш ж ас1 9 6 8 ,- 11 апрель.
887. Сеймов С. Тоскауылда. /Улы Отан согысыньщ снайпер! ага
сержант К- 0л1биев туралы/. //Лениншш жас. - 1968, - 11 апрель.
888. Симохин Н. Г. Кайдасьщ, Сэл1мгерей? /С. Бектем1ров тура­
лы/. //Лениншш жас. - 1972, - 18 октябрь.
889. Сыздыков П. 0 л i де жауынгерлж сапта. /О.Дуйсенбеков/.
//Казакстан мугал1м1. - 1974, - 10 май.
890. Спанов 0 . М иллиондардыцб1рг /Ш. 0 л |б а ев /. //К о м м у н и с т
жол. - 1978, - 10 июнь.
891. Скальковский Л. Жауынгерлж жол. /0 . Ахмедиев/. //
Лениишш жас. - 1976, - 8 май.
892. Смайылов Е. ©лмес e M i p . /Б. 0т1биев/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1972, - 6 декабрь.
893. Сулейменов К- № 2916 винтовка:/Т.0бд1бекор/. - //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1963. - 2 0 февраль.
894. Танхимович 3. Бепм нщ немерес! Камаш осы. >'К- Т. Бепмов
туралы/. //Казак эдебиетг - 1969, - 22 февраль.
895. Тарабарин И. Жауынгер-педагог. /3. Бекарыстанов. 64
Казакстан мугал 1ш . - 1968, - 22 февраль.
896. Тэиобаев Т. Жалын боп алаулаган яипт едь /М. Бегенов/.
//Лениншш жас. - 1974, - 30 июль.
897. Тэилмбаев F. Аркадан ушкан акиык. /Э. Т. Жакыпов/. //
Лениншш жас. - 1970, - 7 май.
898.ТогысбаевБ. Н естб ай д ы ц эскадроны. /Епнбаев/.//Ленинш ш
жас. - 1 9 8 5 ,-9 апрель.
899. Токмагамбетов А. Отты жылдар е л е а . /Б. Бэшмбетов тура­
лы/. //Ленин жолы. - 1965, - 3 1 март.
900. Тунгышбаев К- Канга боялган кундел!к: /М. Есмуратовтын
ку н д ел т/. //Лениншш жас. - 1964, - 12 сентябрь.
901. Туцгышбаев К- Кайда екен сол жауынгер. /К- Айыпкалиев/.
//Казакстан Meicre6i. - 1985, - №5, - 2 1 - 24-6.
902. Турарбеков 3. Манчук атындагы танюнщ командир!. /Б. Асанов ерлiri жайлы/. //Коммунизм жолы. - 1985, - 18 январь.
903. Турсынкулов К- Bip ерлжтщ тарихы. Партизан Д. 0 6 д|райымов/. - //Лениншш ж а с - 1970, - 16, 19, 29 сентябрь.
904. Угарова Р. Ж ауынгердщ.урпагы. /А. Жексекеев туралы/. //
Лениншш жас. - 1975, - 25 март.
905. Ултанбаев Р. Тапсырма. //С оциалиста Казакстан. - 1969, - 9
май.
906. /F. Асанов бастаган барлаушылардын ерл iri/.
907. Ултанбаев Р. Бурканган кек. /Т. Жайынбаев/ //Казак эдебиетт
- 1974, - 25 январь.
908. Ултанбаев Р. Полк командир!. /С. Бертаев/. //Ултанбаев Р.
Естен кетпес ерл1к/. - Алматы, 1979. —7 9 - 81-6.;
909. Халидулин Н. Урпак е к ш . /М. Ахметов/. //Казакстан муraniMi. - 1975, - 9 май.
910. Хитрин И., Романов А. Кайта TipinreH каЬарман. /К- Бэлкебаев/.//Социалиста Казакстан. - 1980, - 1 май:
911. Ыдырысов Т. Ардагер. /Сейш Ахметов/. //0M ip оттары. /
Очерктер жинагы/. К¥Раст. Н. Бурекешев. - Алматы. - 1980, - 168—
175-6.
912. Ыдырысов Т. Ерл1к таглымы. /Сейш Ахметов туралы/. //
Катарда жур карт солдат: Очерктер жинагы. - Алматы, —3—11 -б.
913. Ыдырысов Т. Жауынгер досымныц кундел1п.//Лениншш
жас. - 1961, - 20 июль. /0л1бек ес1мд1 жауынгердщ согыс жылдары
кызу урыстарда жазылган кундел1г1нен уз!нд1/.
914. Ш аяхметов О. Сен болдыц сол 6ip кундер ок кагарым.
/Байысбаев С. туралы д о к у м е н т очерк/. //Оцтустчк Казакстан.
65
- 1976, - 24, 25, 26 июнь.
915. Шэмшйев Б. Елгезек азамат. /Б. Досыбаев/. '/Енбек туы.
- 1985, - 15 январь.
916. Шахов Н. Шабуылга шыгар алдында. /К- Баталов туралы/.
//Казакстан м^ч алiMi. - 1966, - 17 февраль.
917. ЬбасаровО . Оган крематория оты дарымады./П.Е. Башенко/.
//К ом м униста енбек. - 1965, - 30 апрель.
918. 1льясов Б. Майданнан жазылган хаттар жэне жапырактар
жетюзген журек л у п ш . /Майданда каза тапкан жауынгер Ж.
Етекбаевтын ушне жолдаган хаттарынан/. //Социалист!к Казакстан.
- 1 9 8 5 ,-4 май.
919. Ярошевский Б. Полтава жершде. //Лениишш жас. - 1970,
- 23 сентябрь./М. Жумагуловтын Полтавада полктас достарымен
кездесу1/.
***
920. Акжолтаева К. Оттан, судан таймаган. /М. Кешеков/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1985- 28 сентябрь.
921. Алманова К- Кешеп пулеметчик - б у п н п галым. /С.
Казыбаев туралы/. //Казакстан мугал1м1. - 1965, - 9 май.
922. Аупбаев Ж. Он жетше от кешкен. /Э. Кайдаров/. //Лениншш
жас. - 1975, - 22 апрель.
923. Арыков К- Аяулы азамат. /Э. Куатов/. //Кызыл ту. - 1978,
- 27 октябрь.
924. Эбд1разаков Б. Ек1 майданнык epi: /С о ш с жэне енбек ардаrepi М. Каналиев/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1976, - 29 июль.
925. Эл1мбаев М. Комсомол тулеп: /С. Кантарбеков///Лениншш
жас. - 1975, - 7 май.
926. Эм1ркулов О. Сэу1рдщ ак таны: /Ж. Капин туралы/. //Катарда
жур карт солдат. /Очерктер жинагы/. - Алматы, - 1985, - 147- 157-6.
927. Базарбаев Е. Барлаушы. /И. Калиев/. //Лениншш жас. - 1983.
- 26 октябрь.
928.Байдш даевМ . Ажалдыженген азамат:/Пар-тизан отряды ныц
командир! Ж. Келд1баев/. //Казак-стандык партизандар. Жинак.
Кураст. К- Кайсенов. - Алматы: 1960,-261-266-6; Коммунизм таны.
- 1958, - 9 май.
929. Бэд1рленов Р. Ерлжке толы e M ip . /Солтуст1к Казакстандык
партизан В. Ф. Курбатовтьщ ерл1ктер1 жайлы очерк/. //Ленин туы.
- 1 9 8 5 ,- 2 5 - 2 6 апрель.
930. Бектемков Э. Намыс туы. /А. Кергулин туралы естел1к/. //
66
Казак эдебиеи - 1974,-22 февраль.
931. Берд1 Муратов С. Бакытты болашак жолында. /Ш. Кабденов/.
//Коммуниста ецбек. - 1 9 7 8 ,- 8 сентябрь.
932. Биетов Т. Ел уопн туган ул: /Улы Отан согысынын жауынrepi К- Калтаев/. //Лениншш жас. — 1970,— 16 май.
933. Бисултанов Б. Зердедеп нур. /М. Касымов ту-лы/ //Октябрь
туы. — 1985, - 31 август.
934. Бозжанов Б. Жау уясына шабуыл. /Р. Караманов туралы/. //
К оммуниста ецбек, - 1975, - 27 февраль.
935. Габдуллин Н. Жауынгер жазушы - Хамит Кабдиев. //Казак
эдебиет 1. - 1985, - 12 апрель. - 5-6.
936. Габдуллин М. Жолдас капитан. /Б. Касымов, туралы/ //
Казакстан MyraniMi. - 1965, - 9 май.
937. Галиулина Г. Ок пен оттьщ ортасында: /К. Кайдаров/. //
Коммунизм таны. - 1985, - 21 март.
938. Дэуренбеков М. Катерл1 жылдарда: /Т. Кайырбеков///Кызыл
ту. - 1 9 7 5 , - 2 апрель.
939. Доспамбетов 0 . К Ь[зыл Ж улдызды кария. /С. Курамысов/.
//Ецбек туы. - 1975, - 7 май.
940. Дудник С. Казактын каЬарман улы: /Р. Кандыбаев/. //Кызыл
ту. - 1961, - 22 февраль.
941. Дур1мбетов Т. Жауынгер журналист: /С. Кер1мбаев/. //
Лениншш жас. - 1970, - 5 май.
942. Егембердиев Е. Ер тагдыры. /Ш. Кабдынасов/. //С оци али ста
Казакстан. - 1967, - 15 март.
943. Жапарханов 0 . Жыр туралы жыр: /Акын жауынгер X.
Калмаканов туралы очерк/. //Ленин жолы. — 1 9 7 5 ,-2 апрель.
944. Жумаханов Ж. Кос жангак. /0 . Кешеков туралы очерк/. //
С о ц и а л и с т Казахстан. - 1968, - 27 март.
945. Жумаханов Ж. Эке сыры. /С. Квбегенов туралы/. //М эдениет
жзне турмыс. - 1977, - №4, - 6-7-6.
946. Жусщов Т. ¥ш кы ш пен дэр1гер. //Epni - зайыпты Ш.
К еиш нбаев пен Р. Кешкшбаева туралы/. //С о ц и а л и с т Казакстан.
— 1972, —16 июнь.
947. Ибращев С. 0Л1 еам де отты жылдар кеш еп. /Н. Кудебаев
туралы/. //Ленин жолы. - 1985, - 17 июль.
948. Имашев М. И., Смагулов Т. ¥рпакка у л п болган ерлж. /
Ж. Кайыпов туралы/. //Лениицпл жас. —1963, — 17 сентябрь.
949. Исабаев К- Алыста жаумен алыскан. //Лениншш жас. — 1964,
- 9 май.
950. Исаев Б. КаЬармандардын 6ipi: /М. Кенцпмбаев/. //
67
Социалиста Казакстан.
1968, - 4 январь.
951. Исаев Б. Жешмпаз: /И. Калдыбаев/. Ленинш ш жас. - 1970,
- 3 I март.
952. Kspioaee С. Тырнак алды: /И. Калиек . /Лениншш жас. 1970, - 13 ноябрь.
953. Кер1мбаев И. Батыр барлаушьг: /С. Калманбетов/. //Ленинипл
жас. - 1967, - 8 май.
954. Кекхегенов А. Калам мен кару: /Ш. Кенжебаев/. //Ленинипл
жас. - 1976, - 5 май.
955. Кепбаев К- Душпан тылындагы ерл1к: /С. Калманбетов ту­
ралы/. //С оциалист^ Казакстан. - 1968. — 17 февраль.
956. Камбаров К- Умытылмас кундер. /Г. Койшыбаев туралы/. //
Е ам 'вде, канды майдан, жорыктар! /Жинак/. Алматы, - 1968, —298—
314-6.
957. Камбаров К- Коз керген. /М. Коцыратбаев жэне онын семьясы жайлы очерк/. //Лениншш жас. - 1977, - 4 май.
958. Калиев А. Абзал ага. /М. Кешеков/. //Спорт. - 1968-24 фев­
раль.
959. Калдыоразов К- Эке, сен менщ еам десщ .. /0- КалДы°разов
жайлы баласынын е с т е л т /. //Ленинш ш жас. - 1 9 7 1 ,- 1 март.
960. Канахин 0 . Капитан Камбаров. /Болган окиганын 1з1мен/.
//Лениншш жас. - 1965, - 1 апрель.
961. Касымов Д. Ер журек барлаутпы. /А. Калиакпаров туралы/.
//Коммунизм туы. - 1975, - 13 март.
962. Кожахметова М. Тыныштык елшем1 не?: /Б. Кенжегулов ту­
ралы/. /Естел1к/. //Лениншш жас. - 1973,-9 май.
963. Конакова Р. Кыркыншы кездесу. /Партизан О. Кошанов/. //
С оциалиста Казакстан. - 1985, - 19 апрель.
964. Кошанов Ш. Катер -аузындагы хабаршы: /Д. Кантарбаев/.
//Лениншш жас. - 1965, - 2 3 февраль.
965. Маляр И. Ерл1к. /А. Козбагаров туралы/. //С оциалиста
Казакстан. - i 966, - 23 февраль.
966. Мэненбаев К- Жауынгер хаты. /К. К а т а е в туралы/. /'Кызыл
ту, - 1 9 7 5 ,-2 3 апрель.
967. Меркулов Н. Ардагер эркез катарда. /111. Кэр1мов/. /Ю рталык
Казакстан. - 1979, - 25 январь.
968. Музапаров Ж. Жылдар, жолдар. /Р. Касенов туралы/. Ленин
туы. - 1985, - 3 июль.
969. Музапаров Ж. Батарея командир!. /К. Копышев/. //Ленин
туы. - 1985, - 25 сентябрь.
970. Мустафин К- Мазасыз морзянкалар. /'Ленинипл жас. - 1969.
68
- 22 февраль.
971. Мухамедкалиев К Кордайдан ГТрагага дешн. /Е. Кашаганов/.
//Казак эдебиет1. - 1986, - 9 май, - З-б.
972. Нэбиев Э. Партизан отрядынын командир!. /С. Т. Кулик/.
//Коммунизм нуры. - 1975, - 10 апрель.
973. Нэбиев 0 . Батыл жауынгер едк //К- Калиев/. //Коммунизм
нуры. - 1985, - 11 декабрь.
974. Омарбеков М. Bip семьядагы уш офицер. //Лениншш жас.
- 1980. - 26 апрель. /Орел - Курск шайкасына катыскан офицер
Сэдуаас Каржаубеков жэне 6efl6ix ем1рде офицерл!к кызмет акарып
журген балалары 0Mip мен TeMip Каржаубеевтар жайында/.
975. Омарханов F. Мэуел! бэйтерек: /К- Канжыгалинов/. //Кызыл
ту. - 1 9 8 5 ,- 11 июль.
976. Омаров К. Косиловадагы кездесу. /А. Карышев: жэне онын
семьясы жайлы очерк/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1978. - 5 сен­
тябрь.
977. Оралбаев 0 . КаЬарман камалдьщ коргаушысы. /Брест кама­
лын коргаушылардьщ 6ipi Ж . Кабдолдаев/. //С о ц и а л и с т Казак­
стан. - 1985, - 1 февраль.
978. Отарбаев A. Eip уыс топырак. /К- Кабылтаев туралы очерк/.
//Лениншш жас. - 1972, - 8 январь.
979. Отарбеков Т., Рахматуллаев Ж. Коммунист картаймайды.
/О. Кашкынов туралы/. //Казакстан мугал!м 1. - 1970, - 12 март.
980. 0м1рбеков О. Ауыл агасы. /А. Каскырбаев/. атарда жур карт
солдат. /Очерктер жинагы/. - Алматы. -1985 ,-1 1 8 - 126-6.
981. 0М1ржанов Э. Отыз бес жылдан кейш. /К- Кожакеев/ //Енбек
туы. - 1978. - 8 июнь.
982. в т е м к о в К- Батыл барлаушы. /С. К °накбаев/. //М эцп есте.
/Жинак/. Алматы, - 1976. - 9 2 - 96-6.
983. Отепов Ш. Коммунист бейнесь /М. Кешеков/. //Социалист^
Казакстан. - 1967,-5 октябрь.
984. Писляков Д. Д неш рдеп ерл1к: /Т. Кенжебаев/. //Социалиста
Казакстан. - 1972, - 11 февраль.
985. Разиев Н. К асиетп жер!м1зд1 коргадык. //Октябрь туы. 1983, - 11 февраль. /28-панфиловшы жауынгерлер-б. Куанышбаев,
Ж. Оспанов/.
986. Рахманов 0 . Отты жылдарда шындалган калам. //Кызыл ту.
- 1985, - 20 апрель.
987. Рахымжанов К- Гвардия старшинасы, К- Карткожин/ //
Коммунизм нуры. - 1985, — 15 май.
988. Сарбалаев Б. Согыстьщ сонгы кундершде. /Рейхстаг™
69
алуга катыскан О. Кемшреков/. //Лениншш жас. - 1973. - 8 май.
989. Сейдаханов К. Солдат сэлем1. /А. К,ожахметов/. //Казак
эдебиеть - 1 9 6 4 ,-2 1 февраль.
990. Сештов С. Кек ютапшасы. /Улы Отан согысы кезш деп рота
командир! Т. Кошакбаев туралы/. //Лениншш жас. - 1968, - 25 ян­
варь.
991. Сештов С. Он буШрден атылган ок. /О. Кешербаев туралы
майдан жазбаларынан/. //С оциалиста Казакстан. - 1968, - 31 ян­
варь.
992. Смагулов К- Жауынгер жолы. /Ж. КаРатабаов/. //Ленин
жолы. - 1975. - 2 май.
993. Сол ж т т т е р кайда екен? /Т. Кашаганов, Ж. Тасыров/. //
Лениншш жас. - 1965, - 4 - 6 март.
994. Сулейменов К- Полк комсоргтерь //Лениншш жас. - 1970,
- 9 май. /8-гвардияшы дивизияньщ жауынгерлер! Ж. Квпбаев пен
Ж. Самуратов/.
995. Тегшбаев А. Камал каИарманы. /Ж. Кабдолдаев/. //Октябрь,
туы. - 1985, - б июнь.
996. Тобагабылов М. Абырой аскары. /Н. Кошкарбаев/. //Ленин
жолы. - 1985, - 11 сентябрь.
997. Тереханов Э. Шайкас. /А. Кергулин/. //Лениншш жас. 1970, - 9 май.
998. Турсынкулов К- Кешеков жэне оньщ достары. /Э. Кешеков/.
/ / Б т м жэне ецбек. - 1975, - № 3 . - 10-13-6.; №4. - 8-13-6.
999. Турсынкулов К- Ол ерлжпен каза тапты. //Казакстан
мугал1мь - 1985, - 9 май.
1000. Муса Жэлил болган «Едш - Орал» легионыньщ м уш еа
F айнан Курмашев туралы.
1001. Фролов П. Жауынгерлж дацк i3iMeH. /С. Калыков/. /
Лениншш жас. - 1966, - 22 октябрь.
1002. Шакатов К' Жауынгер жолы: /М. Кенбаев/. //Коммунизм
жолы. - 1 9 7 8 , - 2 2 февраль.
1003. Шакенов Н. Жаумен айкасканда: /С. Кенжегалиев туралы/.
//Казакстан мугал1мь - 1971, - 13 май.
1004. Шахов Н. Согыстын алгашкы сагаттарында... /Орыс
Г. Кузнецов асырап алган казак vKirrri. Брест камалын коргауда каза
тапкан И. Кузнецов туралы/. //С оциалиста Казакстан. - 1968, 29 октябрь.
1005. Шэкэр1мов Ж. Эшпес i3. /А. Конысов туралы/. //Лениншш
жас. - 1972, - 18 август.
1006. Шортанбаев А. Ещреген ер едьау... /Д. Калдыбаев/. //
70
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1980, - 9 май.
1007. Ш ортанбаев А. КаЬарман ед! кайран ер: /Д. Калдыбаев/.
//К ом м униста енбек. - 1 9 7 5 ,-2 4 апрель.
1008. Ыбырайов 3. Айкас./К- Кудайкелдшов/.//Коммунизм туы.
- 1958. - 9 февраль.
1009. Ысымов А. Жау тылында жорык: /С. Калмагамбетов тура­
лы естел 1к/. //С оциалист^ Казакстан. - 1979, - 15 сентябрь.
1010. Ысымов А. Жау тылына жорык. /С. Калманбетов туралы
очерк/. //С оциалиста Казакстан. - 1979, - 15 сентябрь.
1011. Эренбург И. Казактар. /С. Кожыков, А. Лекеров, т.б. /Ауд.
0 . Ж умабаев. //С о ц и а л и с т Казак-стан. - 1985, - 3 февраль.
* * *
1012. Айдаров 0 . Парыз. /А. Нурпешсов туралы/. //Ленин жолы.
- 1985, - 14 август.
1013. Актаев С. «Альмани» жецшген жок. /Партизан 0 .
Кусайынов туралы/. //Лениншш жас. - 1985, - 8 февраль.
1014. Асанбаев Б. Мацызды тапсырма. /Т. М аразыков туралы/.
//С оци али ста Казакстан. - 1975, - 27 сентябрь.
1015. Аскаров С. Шынайы азамат, ер журек батыр: /М. Мусин/.
//Казакстан мугал1мк - 1965, - 9 май.
1016. Аупбаев Ж. Адам тагдыры. /3. К¥санов туралы. /Очерк/.
//Казак эдебиетт - 1982,-14 май. - З-б.
1017. Аупбаев Ж. «Yui рет елш-т1ршген». /С. М амыров //
Лениншш жас. - 1985, - 21 февраль.
1018. Обуев К , Оспанов О. Жауынгер еткен жол. /М. Нагымов/.
//Ленин жолы. - 1985, - 21 август.
1019. ©бшдаев Б. Хабарсыздын хабары. /Ж. Кырбасов/, //Енбек
туы. - 1977, - 9 декабрь.
1020. Обшенов Y. 0Mip жолы енеге. /Y. Мэдиев туралы/. //Ленин
жолы. - 1978, - 6 сентябрь.
1021. 0л1мбаев М. ©телген борыш. /К- Кусайынов туралы/. //
С оциалист^ Казакстан. - 1970, - 18 сентябрь.
1022. 0л1мбаев М. Шабуыл шабыты. /Ш. Оразгалиев туралы/.
//Казакстан мугал1мк - 1975, - 18 апрель.
1023. ©л1мжанов.К- ©дш батыр./Нусшбаев/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1980, - 12 апрель.
1024. ©укебаев 0 . Ерл1к сапары. /F. M afbinapoe жайында/. //
Коммунизм туы. - 1965, — 11 апрель.
1025. Балбаев К. EciMi ел еа'нде. /К- Муржыков туралы/. //
71
Comia.incTiK Казакстан. - l% 8 , - 9 январь.
1026.
Баянов 3. Одерден еткенде. К- Кудайкелдшов туралы
ecre-iih ' Социалист!» Казакстан. - 1975. - 23 сентябрь.
1027 Бэйменов 0 . Улан умытылмайды. Сейш Ордабаевтьщ ерл!п жайлы
Ленин жолы. - i l>75. 4 апрель.
1028 Бейккулов Т. Отан ушш ол!мнен жасканбаган: '3. Мусин/.
//Комму низм жолы. - 1 9 8 5 ,-4 май.
1029.Бозаев К- 0Mip откелдерг /К- Молдабеков туралы/. /’/Ленин
жолы. - 1965, - б март.
1030. Болатханова Б. Елу коктем. /К- Нурлыбаевтщ жауынгерлк
жэне елу жылдык семьялык ом iрi туралы/. //Лениншш жас. - 1985,
- I май.
1031. Буратаева С. Ардагер. /С. Найманбаев/. //Октябрь туы.
1985, - б июнь.
1032. Быстров В. Ауыл ардагерк /0 . Медетбаев/. //Енбек туы.
- 1985, - 27 сентябрь.
1033. Дуйсенбеков 0 . Еншшеп ескен ерлж"п. /И. Нурбеков. //
Лениншш жас. - 1981, - 21 октябрь.
1034. Дэулетбаев Б. Табысу. /Т. Нургазин туралы очерк/. //
С оциалиста Казакстан. - 1968, - 17 март.
1035. Дэкеров Б. Мерген жауынгер. /Р. Нургалиев/. //Октябрь
туы. - 1986, - 5 февраль.
1036. Дэуренбеков Ж. Умытпа солдат сэлемш! /Т. Макашевтщ
естел тн ен /. //Лениншш жас, - 1 9 7 5 ,-2 8 январь.
1037. Дэр1баев К- Карулас бауырлар. //Казак эдебиет1. - 1981,
- 20 ноябрь.Панфилов дивизиясынын жауынгер! К- Нуртазаев ту­
ралы.
1038. Денисов А. Касарыскан жауга касакана. /М. Д. Медведев/.
//Коммунизм туы. - 1 9 8 5 ,-2 5 январь.
1039.ДуйсебаевД.Кецшденкетиесбейнелер./Б.М еймангожиннщ
естелтнен/.//Л ен инш ш жас. - 1985,-31 май.
1040. Едшбаев Ж. Ер ем1ршщ жалгасы. Ж. Нурлыбаев туралы
естелнс/. //Казак одебиеть - 1974. - 15 февраль.
1041. Елуфимов В. Алгашкы шайкас. М. Ниязов туралы'. '
Соииалиспк Казакстан. - 1985. - 22 июнь.
1042. Есемоердпев Г Жолдасбеков А. Сенбеген жулдыз. /3. Ку­
сании [\р;и ы . О черк/.//С оци али ста Казакстан. - 19 6 8 .- I май.
10-4 v Жаксмбаев А. Сол б ip кундер. '-Лениншш жас. - 1967, 4 февраль Улы Отан согысыныц партизандары М. Муканов жэне
К \\м скм ! туралы естелж.
' ! I. Жапаров О. Ер.пкке го in алты куп. I! Курманов .
С оциалиста Казакстан. - 1973, - 11 сентябрь.
1045. Жапаров О. Кырым партизаны К- Кусайынов/. /'К азак
одебнет1. - 1 9 6 6 ,-2 5 ноябрь.
1046. Жетшсбаев Б. Естен шыкпас ерлж. /И. Н. Манаенко жэне
1075 полктщ жауынгерлер! жайында/. //Лениншш жас. — 1964. - 9
январь.
1047. Жолдыбаев С. Кызыл дэптер: /К- Мурзин туралы/. //Ле­
нинипл жас. - 1985, - 31 июль.
1048. Жумаканов Ж. Ага жолы. /И. Мадин/. //Ленинипл жас.
- 1967. - 25 февраль.
1049. Журтбаев Т. Кыран кустай калыктаган. - . /Р. Маскеев/. //
БЫ м жэне ецбек. 1 9 8 0 ,-№ 5 ,-1 2 - 14-беттер/.
1050. Жушсбеков Б. Спортшы майдангср. /К- Омаров/. //
Лениншш жас. - 1985, - 7 май.
1051. Зотов А. Мерген казак Мамеков. //Лениншш ж а с- 1970, - 8
май.
1052. Ибраев Ж. Ленинградты коргады. /'К- Кушманов/. //Кызыл
ту. - 1985, - 26 июнь.
1053. ИманбаевЗ. Кутпеген кездесу. /0 . Мещибаез туралы очерк/.
//С оциалиста Казакстан. - 1975, - 23 февраль Исабаев К- Гвардия
солдаты. /И. Мадин/. //С оциалиста Казакстан. - 1958, - 7 февраль.
1054. Исабаев К- Ер eciMi ел есшде. /И. Мадин/. //М айдан жолдары. Жинак. К¥Раст- М. Машаков, Т. Балакаев. - Алматы, - 1965,
- 8 6 - 92-6.
1055. Исаев Б. К¥РЫШ казак. //Ленинипл жас. - 1970, - 9 май.
Рейхстаг алацына 6ipiHuji юрген танкш щ экипаж м уш еа Жацакоргандык А. Накыпов туралы.
1056. Исаев К- Жауынгер жолы. /0 . Куступ'иов туралы/. //Ецбек
туы. - 1985, - 2 август.
1057. Исаев Е. Сапер: /С. Нурымбетов/. //Казакстан мугал1м1.
- 1986, - 9 май.
1058. Карачин И. Одерд1 жузш откен... /'К- Н.урбаев/. //'Казакстан
мугал1м1. - 1985. - 2 2 февраль.
1059. KspioaeB С. Жау тылында. /В.Г Ии туралы/. //С оциалиста
Казакстан. 1965. - 12 август.
1060. KspioacB С. Алгашкы тапсырма. /Барлаушы Н. Г. Нидщ
жумысынан/. С оииалиспк Казакстан. - 1 9 6 5 ,-3 0 июнь.
1061. KepiMoaeB С. 0 \iip жалгасы. /SeHoipeKUji Ш. Нуфтиев тура­
лы/. //Ленинш и жас. 1966. - 8 май.
1062. Ку чембаев К. 0л:мд1 жецгенем1р. /Т. Мынбаев/. //Лениншш
жас. - 1962. - 19 сентябрь.
73
1063. Цалдыбаев 0 . Майдангер ага, абыройлы азамат. /Р. Медеуулы/. //Енбек туы. - 1985- 7 май.
1064. К|оцыров Т. Штурман. /Р. Мусылманов/. //Казак одебиетг
- 1 9 7 9 ,-2 3 февраль.
1065. К°ссей1тов Н. Медаль сыры. /Е. Куттыжолов туралы/. //
Енбек туы. - 1 9 7 5 ,-3 0 апрель.
1066. Косынбаева М. Ок тескен орден. //Лениншш жас. - 1985,
- 6 апрель.
1067. Куландин М. Алгашкы калам герлердщ 6ipi. /X. Мещцбаев/.
//Коммунизм жолы. - 1985, - 4 июль.
1068. Малдыбаев А. 101-барлау: /Калинин майданындагы
426-аткыштар полюшц барлаушысы 0 . Нысанбеков туралы/. //
С оци али ста Казакстан. - 1968, - 9 январь.
1069. Мэуленов С. Аспанда жанган акын. /Акын, аудармашы А.
Нуртазиннщ eMipi мен творчествосы туралы/. //Ленин жолы: - 1985,
- 2 апрель.
1070. Мэуленов С. EciMi - ескертюш тактада. /А. Н^ртазин тура­
лы/. //Казак, эдебиетт - 1985, - 15 фев-раль. —5-6.
1071. Мешрбеков 0 . Жауынгер жолы. /А. Накыпов/. //Ленин
жолы. - 1974, - 10 декабрь.
1072. Наурызгалиев Д. 800 кун жау тылында. /М. Маканов/. //
Казакстан мугал1м1. - 1970, - 14 май.
1073. Нуршайыков 0 . Барлаушыныц эц пм есг /К- Мусин/. //
Кызыл ту. - 1960. - 30 декабрь.
1074. Омарбеков М. Ш аймаранньщ поляк достары. /Мезгшбаев/.
//Лениншш жас. - 1982, - 7 август.
1075. Омаров Б. Ерлж ел есшде. /Ж. Омаров туралы/. //Лениншш
жас. - 1981, - 16 март.
1076. Оспанов Ж. Ардагерлер. /F. Оразгалиев туралы очерк/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1968, - 9 май.
1077. Отан ушш от кешкен. /Н. Наурызбаев/. //Лениншш жас.
- 1 9 7 1 ,-2 0 ноябрь.
1078. Отебаев Т. Ок боп атылган ерлер. /Т. М акашевтщ эн п м еа /.
//Лениншш жас. - 1964, - 9 май.
1079. Разиев Н. Касиетт! жер1м1зд'| коргадык. /Ж. Оспанов,
Б. Куанышбаев туралы/. //Октябрь туы. - 1983, - 11 февраль.
1080. Райымкулов Р. Женшмеген адам. /Т. Мыцбаев/. //Казак
эдебиетг — 1970, - 21 февраль.
1081. Рамазанов 0 . Жана дэу1рдщ курдасы: /Е. Мужанов/. //
Ленин туы. - 1985, - 7 ноябрь.
74
1082. Сагатов Е. Ок батпаган журек. /К- Омаров туралы/. //
Лениншш жас. - 1987, - 1 апрель.
1083. Сагынтаев Н. Бей61т ецбек к у з е т д е . /Т. Макашев/. //
Казакстан мугал1мг - 1965, - 4 март.
1084. Сагынтаев Ы. Волгадан Эльбага дейш. /Т. Макашев/.. //
Енбек туы. - 1975, - 20 февраль.
Ю 85.СайдалинС.М аршалдыцтапсырмасымен.В.Озерецковский
туралы/. //Коммунизм нуры. - 1985, - 2 1 сентябрьКанахин 0 . Тасталкан. //Ленинипл жас. - 1963, - 7 ноябрь.
1086. Салихов Е. Туы жыгылган жок. /К- М усагалиев туралы
очерк/. //Казакстан мугал1м1. - 1975, - 2 май.
1087. Сараев 0 . Маршал мактаган казак. /К. М эденов/. //Лениншш
жас. - 1970, - 24 март.
1088. Саркисьян С. Кепцщ алдык Агафия! /К- Молдабеков/. //
Казак эдебиетк/1969. - 8 март.
1089. Саркисьян С. КаЬарман казак бауырым. /К. Молдабеков ту­
ралы/. //С оциалиста Казахстан. - 1 9 8 5 ,- 4 апрель.
1090. Сэд1беков А. Exi майданный epi. /Y. Маймаков/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1980, - 9 май.
1091. Сэрсенбаев 0 . Еумар Молдагалиев. //Сэрсенбаев 0 .
Батырлардыц 1з1мен. вцп м елер. Естел 1ктер. Кунделжтер. - Алматы.
- 1 9 7 4 .- 6 0 - 86-6.
1092. Сэрсенбаев 0 . Катюша командир!. /0 . Найзабеков/. Октябрь
туы. - 1 9 7 1 , 7 - 8 сентябрь.
1093. Сейделханов А. Дацк орденд! Ж1пт. /А. Мэуденов/. //
Лениншш жас. - 1965, - 1 апрель.
1094. Сештов С. Тимоша - казак баласы. /К- Мусабаев/. //Ерл1к.
Алматы. - 1968, - 6 9 - 75-6.
1095. Сештбеков Ж. 0 н е с аганьщ эц п м е а . /Нуркановтыц cofbic
жайлы естел!п/. //Ленин туы. - 1 9 8 5 ,-2 6 октябрь.
1096. Сешткемелов X. Серт. /Политрук X. Омаров туралы
естелж/. //Лениншш жас. - 1973, - 31 май.
1097. СеШтов С. Оц бушрден атылган ок. /О. Несеров тура­
лы майдан жазбаларынан/. //Ес1м1зде, канды майдан, жорыктар!
Естелжтер. К¥Раст- Е. 0укебаев. - Алматы. - 1968. - 101- 105-6.;
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1968, - 3 1 январь.
1098. Сманова Г. Сен, курметте оны! /Y Маймаков/. //Лениншш
жас. — 1985, — 14 май.
1099. Сланов Г. Умытылмас достар. //Коммунизм нуры. — 1966,
- 24 июль. « С о ц и а л и с т Казакстан» газетш щ кызметкерлер1 жа75
уынгерлер-б. Мещцгазин мен Э. Омарбеков туралы энпме естцнк.
1100. Сушнбаев Т. © M ip багыты. /С. Мамасержов туралы/. //
Цатарда жур карт солдат. Очерктер жинагы. - Алматы. - 1985, - 7787-6.
1101. Тэжин Е. Парызын етеген жауынгер. /F. Махметов/. //
Коммунизм куры. - 1985, - 19 октябрь.
1
Ю2.Сулейменов К- Жауг а атылган жалынды о к .../0 . Несшбаев/.
//Лениншш ж ас- 1963, - 2 1 февраль.
1103. Торский В . Эр турл1 бшктерде. /Г. Миннибаев/. //Коммунизм
туы. - 1965, - 9 март.
1104. Туякбаев Т. ©ткещц умытуга болмайды. /К- Мизамбеков
туралы/. //С о ц и а л и с т Казакстан. — 1985, - 22 ноябрь.
1105. Ултанбаев Р. Е м согыстыц epeHi. /X. Мэл1беков/. //
С оциалиста Казакстан. - 1973, - б февраль.
1106. Ултанбаев Р. Каратал. каЬарманы. IX. Мэл1беков/. /
Ултанбаев Р. Естен кетпес ерлж. - Алматы. - 1979, -70-72-6.; Казак
эдебиетг - 1975, - 25 апрель.
1107. Ултанбаев Р. М ендыжец тубшде: / Э. Нуртановтьщ ерл iri
жайлы/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - Г979, - 26 январь.
1108. Холопов Г. Жау журектер. //Лениншш жас. - 1978, - 23
май.-б. Можитов пен Ж. Арзиев.
1109. Шэлд1беков А. Отан ymiH шайкасты. /Д. К¥сайынов/. //
Казакстан мугал1мг - 1986, - 9 май.
1110. Ш эршов К- Бактияр батыр. /Мещцгазин/. //С оциалиста
Казакстан. - 1 9 8 1 ,-5 август.
1111. Ы мбергенов К. Комсомол ecipreH ардагер: IX. Муканов
жайында естел1к/. //Коммунист1к енбек. - 1967. - 22 февраль.
1112. 4268. Ш аханов М., ©юмкулов Е. Ерл1к умытылмайды. /Т.
Мырзаев туралы/. //Ленинш1л ж а с - 1968, - 15 май.
1113. 4787. 1лиясов К- Болайын деп тур едг. //Ленинш1л
жас. - 1973. - 8 май./Муса Ж алилдщ Кекшетаулык каруласы А.
Махмутулы/.
***
1114. Абдшдаев Д. Кайран казак досым! /Д. ©щцрбаев туралы/.
//Социалист1к Казакстан. - 1986, - 9 май.
1115. Адамбаев Б. Генерал Сабыр Рахимов. //Жалын. - 1972,
- №3, 141- 144-6.
1116. Айнакулов Б. Зецб1рекшшщ ерлш : /Ш. Тыныштыбаев/. //
С оциалист^ Казакстан. - 1964, - 9 май.
76
1117. Айнакожаев П. 38 жыл еткен соц. //Ленинппл жас. - 1981,
- 8 апрель.
1118. Акшолаков Т. Солдат жешс!. /Мухаметрахым Гумабаев/.
//Кызыл Армия, - 1945, - 27 февраль.
1119. Андосов М. EnipereH ер едi... /Ж. Тукыбаев/. //'С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1978, —26 январь.
1120. Ахметова Д. Умыгылмас сол кундер... /Е. П. Хоменко тура­
лы/.//Ж езказган туы. - 1975, - 22 январь.
1121. Аверин М. Жорык жолдары. /Г. М. Шевченко/. //Ленин туы.
- 1985. - 20 февраль.
1122. Аманжолов Касым. /©Mipi мен творчествосы. /С овегпк
Казакстан жазушылары. - Алматы. - 1987, - 2 4 - 25-6.
1123. Актанов Т. Касым Аманжолов./0мipi мен творчестасы
жайлы/. //Актанов Т. Кекейкест1. /Жинак/- - Алматы. - 1980. - 145—
147-6.
1124. Эзбергенов Л. Ер журек солдат. /О. Тэлеев/. //Енбек туы.
- 1985, - 29 декабрь.
1125. 0л1мгереев 0 . Саргайган хат сыры. /К- Тунгышбаев тура­
лы/. //К о м м у н и с т енбек. - 1 9 8 5 ,-3 апрель.
1126. Элж'менов С. Кеш еп жауынгер. /Р. Усенбаев/. //Жулдыз.
- 1968,- № 3 , - 143- 149-6.
1127. 0Ш 1мбаев Т. Мерген, Сэрсенбай Ургенбеков. У/Социал­
и с т Казакстан. - 1943, - 20 август.
1128. 0л1мкулов Т. Касым Аманжолов. //0л1мкулов Т. Ж умбак
жан. - Алматы. - 1978, - 230-6.
1129. 0лж анов П. ©Mipi оньщ жыр-дастан. /К бтеновтьщ
е с т е л т /. //Ленин жолы. - 1975, - 7 май.
1130. Бекетаев К- Кутпеген кездесу. /Панфилов дивизшясынын
ардагер1 А. бтепов туралы/. //М экг 1 есте. Жинак. - Алматы. - 1976,
- 5 - 20-6.
1131. Бершинов И. Сурапыл кунде. /F. 0\пров/. //Казакстан
мугал1м1. - 1958, - 30 октябрь.
1132. Бактияров С. Bip керсем деп ед1м. /'/С о ц и а л и с т Казакстан.
-1 9 6 7 , - 9 май.
1133. Ботбаев К- Е анде ме, Варшава тас жолы? /'К- ©м1ршин
жайлы/. //Лениншш жас. - 1983, - 8 июль.
1134. Кайсенов К- Жауынгер акын. /X. 0м1рбаев/. //Ес1м1зде
канды майдан, жорыктар. - Алматы, 1968, - 8 9 - 95-6.
1135. Кайсенов К- Ол майданда каза болган ед1. /X. 0 м 1рбаев/.
//'Казак эдебиет1 - 1966,-21 январь.
77
1136. Улы Отан согысынын жэне бейб1т ецбектщ ардагер1
Э. 0 м 1ржанов.
1137. Цалдыбаев М. Полк командир!. /К- ©м1ршин/. //Лениншш
жас. - 1980, - б май.
1138. Казантаев М., Коныров к . Ер журек Kapi. /Б. ©скенбаев/.
//Казак эдебиетг - 1965, - 7 май.
1139. Ш ыназбаев И. Офицердщ баласы. /Ш. ©тегалиев/. //
Коммунизм таны. - 1959, - 9 май.
1140. Ергалиев Ш. Партизан жолы. /К- ©тенов/. //Ленинипл
жолы. - 1969, - 8 апрель.
1141. Сэрсенбаев 0 . Жулдызсыз батыр. /К- ©тешкалиев/. //
Лениншш жас. - 1971, - 8- 10 сентябрь.
1142. Сатыбалдиев Р. Майдан дэптер1 беттершен. /Б. Разаков
жайында/. //М эдениет жэне турмыс. - 1968, - №2, 8- 6 .
1143. Сештов С. Жер уйдеп эн. /Б. Разаков жайында/. //Казак
эдебиетк - 1968, - 14 январь.
1144. Смайылов Е. 1згЫ к. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1979, - 1
июль.
1145. ©лпржанов Э. Ер eciMi - ел есшде. /Ж. Ракышев/. //
Лениншш жас. - 1979, - \5 август.
1146. Хасенов М. Карт майдангер хат алды. /А. Рахимов туралы/.
//С о ц и а л и с т Казакстан. - 1980. - 7 август.
1147. Оспанулы 0 . Казыгурт кыраны. /Генерал С. Рахимов тура­
лы жаца дерек/. //Лениншш жас. - 1972, - 6 июнь.
1148. Тем 1рханов О. Кез алдымнан кетпейд!. /К. Рахметулы/. //
Лениншш жас. - 1 9 7 1 ,- 12 февраль.
1149. Асанов К- Отан солдаты Бексултан. /Рахымов/. //Коммунизм
нуры. - 1975, - 12 май.
1150. Ж умакановЖ. Атамекен. /Б. Рахымов туралы/. /С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1965, - 14 февраль.
1151. Бактияров С. Ер келбетк /И. Редок/. //С о ц и а .л и с т
Казакстан. - 1968, - 14 декабрь.
1152. Репкин М. Кене сурет сыры. /Естелж/. //Ленин туы. - 1985,
- 19 сентябрь.
1153. Мукаев Д. Юрьев П. Ек1 согыстын ардагерк /М. А. Руднев/.
//Батые Казакстан. - 1963, - 22 февраль.
1154. Мухамедиев А. Пулеметип. /О. Рустемов/. //Коммунизм
туы. - 1965, — 18 апрель.
1155. Рыкова Н. М. Комиссар Е. П. Рыков. //Коммунизм туы.
- 1 9 7 1 ,-2 1 август.
78
1156. Черных С. КаЬарман комиссар. /Е. П. Рыков/. //Коммунизм
туы. - 1976, - 25 декабрь.
1157. Бекенов Ж. Майдангер еткен жол. /К Рысбаев/. //Кокшетау
правдасы. - 1985, - 27 апрель.
1158. Серов П. Ер Муса. /Рыскелдиев/. //Лениншш жас. - 1959,
- 14 май.
1159. Исаев М. Б е л п а з батыр. Ол мм? Д ерепн «Лениншш
жас» аркылы б ш п , пдегеннен сон... /М уса Рысколдиев туралы/. //
Лениншш жас. - 1983, - 4 ноябрь.
1160. Жумаканов Ж. Ен улкен атак. /О. Рыскулов/. //Казакстан
п и о н е р ! .- 1 9 5 9 ,-2 1 февраль.
1161. Суртаев Т. Берлинге барган. /Б. Рысов/. //С оци али ста
Казакстан. - 1975, - 29 август.
1162. 0бд1кер1мова Н. K^uiirin жеткен алгыс. //Оцтустж
Казакстан. - 1974, - 2 октябрь.
1163. С м о л е н с к а коргауга жэне оны азат етуге катыскан жауынгерлер Ф.А. Рябовой, Е. Ембергенов туралы очерк.
1164. 0м1ржанов 0 . Ерл1к елмейдц ер умытылмайды. /Б. Сагымбаев жэне Ж. Молдагалиев туралы/. //Лениншш жас. - 1982,
- 22 июль.
1165. Каниев А. Тагдыр. /Партизан А. Сагынаев/. //Кызыл ту.
- 1 9 8 5 ,-2 5 апрель.
1166. Сейсенов Т. 40 жылдан сон. //С оци али ста Казакстан.
- 1984, - 9 май.
1167. Б. Сагындыков пен-б. Сэрсеновтын кездесуi.
1168. Жанкелдин Т. Ер данкы ешпейд1. /Е. Сагынов/. //Социалист! к
Казакстан. - 1964, - 22 февраль.
1169. Коссештов Н. Майдангер устаз. /Ы. Сагынтаев/. //Енбек
туы. - 1 9 8 5 ,-2 2 март.
1170. Ысмагулов М. Ол он бесте едг /I. Садуакасов/. //Лениншш
ж ас- 1 9 8 1 .-2 9 апрель. .
1171. Нурмагамбетов 0 . Ж1пт жолы. /Б. Садыков/. //С оциалиста
Казакстан. - 1972, - 29 февраль.
1172. Хамзин А. Агайынды Садыковтар. /Нури, Энуар, Рустем
Садыковтар/. //Орал eHipi. - 1 9 8 5 ,-2 2 октябрь.
1173. Оралов М. ©ркен жайган 6 ip бутак. /Б. Садыханов/. //Семей
таны. - 1985, - 26 апрель. .
1174. Айнабеков М. От пен ок ортасында. /Ж. Сактаганов/. //
Орталык Казакстан. - 1985. - 26 июнь.
1175. Фролов П. Орден иесш жиырма жыл 1здедг /К Салыкбаев/.
//С оциалист^ Казакстан. - 1965, - 26 февраль.
79
1176. К ар аж тто в А. Ак жулдыз. /С. Салыкбаев/. //Жезказган
туы. - 1985, - 30 апрель.
1177. Супейменов К Полк комсоргтер!. //Лениншш жас. - 1970,
- 9 май./ 8-гвардияшы дивизияньщ жауынгерлер! Ж. Самуратов пен
Ж Кепбаев/.
1178. Баскова А. Гвардия жауынгер!: /0 . Сандыбаев/. //Ецбек
туы. - 1985, 4 апрель.
1179. Жауынгерлер Н. Сансызбаев досы К- Дуйсенбековтщ ерл и ш еске алады.
1180. Хайдаров С. Сабыитау - Алатау: /Сапунгора тубш деп
шайкаска катыскан Н. Сансызбаев/. //Социалистж Казакстан. 1967, - 20 декабрь.
1181. Крйшыбаев А. Ж ещс жолында. //Ленин жолы. - 1963, - 3
февраль./Сталинград шайкасына катыскан жауынгер А. Сапарбеков
туралы/.
1182. Алдабергенов С. Жорыктагы жет1 кун: /Б. Сарбасов тура­
лы/. //Социалистж Казакстан. - 1968, - 20 февраль.
1183. Тастаганов М. Уйкысыз еткен тун: /0 . Саржанов туралы/.
///Коммунизм туы. - 1985, - 25 январь.
1184. Турсынбеков Н. Ант актаган азамат: /К- Саржанов/. //
Коммунизм нуры. - 1977, - 9 май.
1185. Элипов Б. Батыр Ташен. /Сарсеев/. //С оциалиста Казакстан.
- 1 9 4 2 ,- 4 апрель.
1186. Садоха А. Дэр1гер Мухтар /Сарыбаев/. //Коммунизм туы.
- 1 9 7 6 ,- 9 май.
1187. Кибасов М. 0негел1 eMip. /Ж. Сатыбаев/. //К ом м униста
жол. - 1985, - 10 апрель.
1188. Оразбеков Н. Ол бейб1т болашакты ансаган едг /
Г.Сатыбалдин/. /(С оциалиста Казакстан. - 1970, - 3 сентябрь.
1189. Сапаргалиев К- Солдат жолы. /Ш. Сатыбалдин туралы/. //
Коммунизм туы. - 1975, - 1 январь.
1190. Нурмуханов О. Майдангер устаз. /Б. Сауменов/. //Ленин
туы, - 1 9 8 5 ,-2 1 ноябрь.
1191. Уэлиев С. Ауыл ардагерк /К- Сэдуакасов/. //Ленин туы.
- 1985, - 9 июль.
1192. HypnefticoB Б. Ю гославия партизаны. /X. Сэл1мжанов/. //
Социалистж Казахстан. - 1984, - 9 май.
1193. Жуматаев К- Майдангер жолы. /М. Сзрсекеев/. //Ленин
туы. - 1985, - 30 октябрь.
1194. Жакыпов 0 . Сушнил шапаны. /О. Сэрсенбаев жайлы/. //
Социалистж Казахстан. - 1 9 8 1 ,-2 1 июнь.
80
1195. Ыскаков Т. 0Mip белестерг /К- Сэрсенбаев туралы/. //
Коммунизм жолы. - 1985, - 10 сентябрь.
1196. Фазылов Р. 0ткеи кундер елеск /К,. Сэрсенбеков туралы/.
//Тын елкесг - 1962, —23 февраль.
1197. Нурмуханов О. Праганы азат еткен. /Б. Сэуменов/. //
Казакстан мугал1м1. - 1986, - 9 май.
1198. Ю супов С. Балдакты карт. /У. Сейсенбаев/. //Октябрь туы.
- 1985, - 26 сентябрь.
1199. Бейсенбеков Н. Отан ушш от кешкен. /К- Сейталинов/. //
Орталык Казакстан. - 1985, - 7 март.
1200. Жумаканов Ж. Ердщ epKeci. /Н. Сештказин/. //Социалистж
К азак стан .- 1 9 4 4 ,- 17 октябрь.
1201. Хасенов М. Жамбыл жырлары жебеген. //Казак эдебиетк
- 1975, - 25 июль./Ленинградты коргауга катыскан жауынгер Д.
Сештов туралы естелш/.
1202. Заитов М. Ага жолы. /X. Сейтказин/. //Кызыл ту. - 1979,
- 4 июль.
1203. О м 1ргалиев Т. М угал 1м. /Е. Сейфуллин/. //Казакстан мекTe 6 i. - 1985, - № 5 , - 2 5 - 2 7 - 6 .
1204. Медеубаев С. Шаттыгы мол шацырак. /0 . Сексенбаев тура­
лы/. //Катарда жур карт солдат. /Очерктер жинагы/. - Алматы, 1985,127- 133-6.
1205. Сыдыков К- Ш айкаста шыньгккан. /Е. Сексенбаев/. //Ленин
жолы. - 1975, - 18 январь.
1206. Исаев Б. Тулпардьщ туягы. /Ы. Сембиев туралы/. //
Казакстан мугал 1м 1. - 1985, - 1 май.
1207. Сатаев А. Батыр барлаушы. /О. Сембинов/. //Казак эдебиет1.
- 1968, - 24 февраль.
1208. Жаксылыков. Доспен кездесу. /Сердэл1 жайында/. //
Социалист1к Казакстан. - 1943. - 7 сентябрь.
1209. Молдажапарова Г. Киындыкта шындалган кайрат. /С.
Серкебаев туралы/. //Лениншш жас. - 1985, - 19 июнь.
1210. Сештов С. Мергеннщ eciMi умытылмайды. /Н.Сер1кбаев/.//
Социалист1к Казакстан. - 1 9 7 3 ,-2 3 февраль.
1211. СеШтов С. М ергеншн мылтыгы. /Н. Сер1кбаев туралы/. //
Казак эдебиет1. - 1 9 5 8 ,-2 1 февраль.
1212. Сежтов С. Музбалактар. /Н. Сержбаев, Ж. Узбасов жай­
лы/. //Казакстан ауыл шаруашылыгы. - 1975, - № 5,-8- 9-6.
1213. Телеубеков Т. 0ш пес данк. /В. Скирта туралы/. //Кызыл ту.
- 1969. —9 май.
1214. Момышулы Б. Жауынгер дос. /Мукан Сламкулов туралы/.
//С о ц и а л и с т Казакстан. - 1942. - 18 ап1215. Умбасов Е. Ауыл ардактысы: /К- Смагулов/. //Ленин туы.
- 1985, - 18 сентябрь.
1216. Н урпетсов Н. Карт жауынгер сезг /0 . Смагунов туралы/.
//Семей таны. - 1978, - 25 июль.
1217. 0йтенов С. Старшина Суенов. //Кызыл ту. - 1 9 8 5 ,-2 2 фев­
раль.
1218. Жапаров 0 . Ок тескен билет: /Б. Супеков туралы/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1975, - 18 январь.
1219. Акжолтаева 1^. Жорык жолдары: /Н. Сушков/. //С оциалиста
Казахстан. - 1970, - 8 май.
1220. Байкараев К,. Ерл iri елге енеге: /Р. Султанбеков/. //Енбек
туы. - 1985, - 27 сентябрь.
1221. Чебурашкин А. Отаннын адал перзентк /А. Сункарбаев/.
//С о ц и а л и с т' Казакстан. - 1963. - 9 май.
1222. Елеусшов А. Жекпе-жек. //К о м м у н и с т енбек. - 1 9 7 1 .-7
август. Панфилов дивизиясыныц жауынгер! Д. С уйеанов.
1223. Спанов 0 . Ж айсан жан. [К- Суйербаев]. //К о м м у н и ст
ж ол./- 1985, - 6 ноябрь.
1224. Ебженов Е. Ацызга лайык ерлж. /F. Сулейменов/.
Социалист!к Казакстан. - 1972, - 22 январь.
1225. Кабдышев Ж. Батыр кызды баулыган ер. /К- Сулейменов/.
//С о ц и а л и с т Казакстан. - 1975, - 15 январь.
1226. Жусшов Т. Данк асулары. /М. Сулейменов/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1971, - 11 август.
1227. Исабаев К- Комиссардын хаттары. /Н. Сулейменовтын хаттарынан/. //С о ц и а л и с т Казакстан.. - 1964,-9 май.
1228. Нургазин А., Сайлаубеков Ш., Жуматов Б. Ж ец к л
жакындаткан жандар: 1. Саяси жетекии /Бекен Сулеков/. //Лениншш
жас. - 1985, - 19 январь.
1229. Айдаров 0 . Вильнюстен келген хат. /М. Сыздыков туралы/.
//Ленин жолы. - 1965. - 2 8 март.
1230. Фролов П. Ешкашан да умытылмайды: /М. Сыздыков/. //
Казакстан мугал1м1 - 1965. - 2 5 фев-раль.
1231. Имангалиев Р. Жауынгер жолы: /Ж. Сыналбеков туралы/.
//К о м м у н и с т енбек. - 1985, - 3 октябрь.
1232. Сидельников И. От кешкен: /С. Сыртанов/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1978, - 2 0 январь.
1233. Бездудный Н. LUeujyuii шайкастар: /С. Табылтаев/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1985, - 3 сентябрь.
82
1234. Смагулов Т. Танк пен.адам бетпе-бет: /Т. Табынбаев тура­
лы/. //Ленинипл жас. - 1965,- 1 апрель.
1235. Байзаков Э. Отты д or ада: /Т. Тайманов туралы/. //Ленин
жолы. - 1985, - б апрель.
1236. Нуршайыков О. С ош с пен бейбггш шк. //С оци али ста
Казакстан. - 1962, - 9 май. /С о ц и а л и с т Енбек Epi Е. Тасанбаев
туралы очерк/.
1237. Егемназаров Н., Сейденов К- Сын сагатта. / Таскулов/. //
Лениишш жас. - 1975, - б июнь.
1238. Смаханулы Ш. Ол улын керуге куштар едт /Д. Тастанулы
туралы/. //Лениншш жас. - 1968, - 16 январь.
1239. Сол ж ш ттер кайда екен? /Ж.Тасыпов, Т. Кашагановтыц
урыстардагы epniri жайлы/. /Лениншш жас. - 1965, - 4 - 6 март.
1240. Нурпейюов М. Keuieri жауынгер, б у п н п у стаз. /Е. Тэженов/.
//Казахстан мектебк - 1970, - №5, - 4 6 - 19-6.
1241. Нэбиев 0 . Отан алгысы: /Б. Телжанов туралы/. //Коммунизм
нуры. - 1 9 7 5 ,-2 7 февраль.
1242. Ходос А. Бурынгы комиссар: /С. Тем1ркулов жайында/. /
Коммунизм жолы. - 1975, - 10 май.
1243. Коныров Т. 0м1рбаян от-жалында жалгасты: /С. Тем1ров/.
//Кызыл ту. - 1 9 7 8 ,-2 0 октябрь.
1244. Самуратов Ж. Пушкин таулары шакырады: /С. Тещзбаев
туралы естелж/. //Лениншш жас. - 1967, - 4 октябрь.
1245. Сейггов С. Естен кетпес ерлж беттерк 1. Ормандагы
шайкас: /1945 ж. март айында Померанияда болган урыста жауын­
гер К- Толыбаевтын керсеткен ерлiri/. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1965, — 11 февраль.
1246. Сулеев 0. Батыр педагог. /Р. Токаев туралы/. //Казакстан
мугал!м1. - 1965, - 18 март.
1247. Сулейменов Ж. Ерлж умытылмайды. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1980, - 11 апрель. Панфилов атындагы 8-гвардияныц
жауынгер1 К- Токкожин туралы.
1248. Сулейменов Ж. Жауынгер журеп: /К- Токкожин/. //Ленин
туы. - 1 9 7 5 ,-2 3 апрель.
1249. Токмагамбетова Р. Кез алдымда тур эл 1, /Э. Токмагамбетов
туралы естелж/. //Казак эдебиет1. - 1958, - 21 февраль.
1250. Токмкгамбепов Т. Окем туралы сыр. /0 . Токмагамбетов ту­
ралы/. /Естелж/. //Казак эдебиет1. - 1978,-5 май.
1251. Хангелдин 3. Артиллерист-офицер. /О л ш ер Токмагам­
бетов/. //Кызыл Армия. 1945, - 29 май.
83
1252. ©MipoaeB E. Жылдар белес!. /Б. Токсанов туралы/. /Естелж/.
//Мэдениет ж мне турмыс. - 1979, - № 10, - 8-бет.
1253. Момышулы Б. Алатаудын суцкары. /С. Токтагулов/. //Казак
эдебиет1. - 1 9 7 0 ,- 13 март.
1254. Бисултанов Б. Азамат. /'К- Токтаубеков/. //Октябрь туы.
- 1970. - 9 апрель.
1255. Кепбаев Ж. Батыл барлаушы. /0 . Толыбаев/. //Енбек туы.
- 1965, - 9 май.
1256. Жанболатов К. Б|з Совет солдатымыз. /Д. Телегенов/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1967, - 31 октябрь.
1257. Перминов П. Жауынгерл1к жорыктар. /Партизан С. Теле­
шов/. //Казакстан коммуниа. - 1970, - № 6 , - 68- 69-6.
1258. Андосов М. Ец1реген ер ед 1... /Ж. Тукыбаев/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1978, - 26 январь.
1259. Сончаров М. Отан солдаты /Генерал А. Тумарбеков/ //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1978, - 2 май.
1260. Э л 1мгереев 0 . Сартайган хат сыры. /К- Туцтышбаев тура­
лы/. //К о м м у н и с т енбек. - 1985, - 3 апрель.
1261. Кулакметов Г. Согыстан кайткан солдаттар. /3. Турарбеков
туралы/. /Естелш/. //Лениншш жас. - 1975-2 апрель.
1262. Оразаев Ш. Абзал азамат. /С. Турганбаев/. //Ленин ж олы 1979, - 9 февраль.
1263. Сулейменова 3. Keuieri солдат, б у п н п тэрбиеин. /Э.
Туржанов/. //Казакстан мугал1м1. - 1965, - 25 февраль.
1264. Малаев К- Белестер. /3. Туржанов туралы/. //Казакстан
мугал 1мк - 1968, - 22 февраль.
1265. Сайдалин С. Аскольд аралынын зецб1рекила. /С. Тур­
жанов/. //Коммунизм нуры. - 1985, - 4 январь.
1266. Жумабаев Л. Ер журек адам. /0 . Турмагамбетов/. //
Коммунизм жолы. - 1970, - 12 май.
1267. Кер 1мбаев С. Агайынды уш батыр. /Усш элк Тургынбай,
Султан Турсынбаевтар туралы/. //Енбек туы. - 1978, - 28 март.
1268. Момбеков Б. Жадымда журер жангырып. /Д. Турысбеков/.
//Лениншш жас. - 1970, - 8 август.
1269. Нургалымов С. Отанынын ер улы. /С. Турысов/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1973, - 8 июнь.
1270. Кулбаев О. Днепрден еткенде. /Т. К- Туткылов/. //Лениншш
жас. - 1975, - 17 июнь.
1271. Байтурсынов М., Дубровицкий А. Б1здщ Теркин. /
Мэлгаждар Т устбаев/. //Коммунизм нуры. - 1967, - 2 3 февраль.
84
1272. Жылкышиев С. Эуе суцкарлары: I. 6 м 1ртай - Оноре.
/Нормандия — Неман эскадрильясында болган 0 . Тусшбаев/. //
Жулдыз. - 1985, - № 5,-164- 168-6.
1273. Аскаров К,. Кунделж сыры: /Т эгпбек Tycin 6 aeB туралы. //
С о ц и ал и с т Казакстан. - 1968, - 24 февраль.
1274. 06iiueB Т. К,ос хаттыц хикаясы: /Т. T ycin 6aeB пен Ж.
Аймуратов туралы/. //Лениншш жас. - 1968, - 30 ноябрь.
1275. Мухамеджанов К- Кайтарылган кек. //Коммунизм туы.
- 1962, - 9 май. /Д. Т у сто вты н досы К°нырбай ушш жаудан кек
алгавдыгы туралы/.
1276. Бекжанов С. «Катюша» командира /К. TycinoB. //Соци­
алист^ Казакстан. - 1975, 27 февраль.
1277. Жанзаков 0 . Ардагер: /Б. Тыныштыкбаев/. //Ленин жолы.
- 1985,- 15 июнь.
1278. Сермагамбетов М. Ш уакты кундер: /С. Тшеухабылов/. //
Казакстан мугал 1мк - 1983, - б май.
1279. Сулейменов Р., Бодаубаев Б. Ол жиырма екще ед1. /0 .
Тшеулин/. //Лениншш жас. - 1967, - 24 май.
1280. Абдрахманов К. «Катюшадан аткан каЬарман». /А. Tiлеуов/. //Октябрь туы. - 1973, - 9 май.
1281. Рутковский О. Сыйлык. /Тштаев туралы/. //Казакстан
мугал!ш. - 1970, - 5 март.
1282. Жубанов А. Сыбызгыньщ сырына канык едт /Ы. Уэлиев
туралы/. //Казак эдебиетк - 1969, - 24 май.
1283. Ибрагимова Т. Ы скак Уэлиев. /©Mipi мен творчествасы/.
//Ибрагимова Т. Жас казак. - Алматы, - 1979,-47- 53-6.
1284. Усманов К- Мерген. /Ы. Уэлиев/. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1943, - Ю апрель.
1285. Касенов F. Ерлж жолы. /Ш. Узакбаев туралы очерк/. //
Коммунизм нуры. - 1975, - 21 февраль.
1286. Кереев Р. Сурет сыры. /Е. Ултанбаев/. //Лениншш жас.
- 1974, - 12 январь.
1287. Уляхин А. Солдат пен бала. /0 зш щ партизандык ем1ршен/.
//Социалистж жол. - 1962, - 9 май.
1288. Сейггов С. Естен кетпес ерлж беттерг 2. /Эскадрон кезг
/Барлаушы Р. Уйо'мбаев туралы/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1965.
- 11 февраль.
1289. Самуратов Ж. Пушкин таулары шакырады: /С. Тецпбаев
туральг естел1к/. //Лениншш жас. - 1967, - 4 октябрь.
1290. Сештов С. Естен кетпес ерлж беттерк 1. Ормандагы
шайкас: /1945 ж. март айында Померанияда болган урыста жауын85
гер К- Толыбаевтыц керсеткен ерл!п/. //Социалист!к Казакстан.
- 1965. - 11 февраль.
1291. Эбд1ханулы Б. Ата жаумен айкаскандар: /В. П. Ткаченко/.
//Жет1су. - 1985, - 24 июнь.
1292. Сулеев О. Батыр педагог. /Р. Токаев туралы/. //Казакстан
мугал1м1. - 1965, - 18 март.
1293. Сулейменов Ж, Ерлж умытылмайды. //С оциалиста
Казакстан. - 1980, - II апрель. Панфилов атындагы 8-гвардияныч
жауынгер1 К- Токкожин туралы.
1294. Сулейменов Ж. Жауынгер журеп: /К- Токкожин/. //Ленин
туы. - 1975, - 23 апрель.
1295. Токмагамбетова Р. Кез алдымда тур элк /Э. Токмагамбетов
туралы естелж/. //Казак эдебиеть - 1958, - 21 февраль.
1296. Токмагамбетов Т. вкем туралы сыр. /0 . Токмагамбетов ту­
ралы/. /Естелж/. //Казак эдебиеть - 1978, - 5 май.
1297.0м1рбаев Е. Жылдар белесг /Б. Токсанов туралы/. /Естелж/.
//М эдениет жэне турмыс. - 1979, - №10, - 8-бет.
1298. Момышулы Б. Алатаудьщ суцкары. /С. Токтагулов/. //Казак
эдебиетг - 1970, - 13 март.
1299. Бисултанов Б. Азамат. /К- Токтаубеков/. //Октябрь туы.
- 1970, - 9 апрель.
1300. Кепбаев Ж. Батыл барлаушы. /0 . Толыбаев/. //Енбек туы.
- 1 9 6 5 ,-9 май.
1301. Ыскаков Б. «Капитан Жезказган юм?» /Е. Томнаков/. //
Ленинипл жас. - 1985,-29 август.
1302. Толбаев Ж. Улеам1зд1 костык. /Естелж/. //Ецбек туы.
- 1985, - 27 сентябрь.
1303. Карамергенов Ш. Ол калай «Батырхан» атанды? /Э. Т е­
легенов/. //Коммунизм жолы. - 1 9 8 5 ,-2 5 апрель.
1304. Жанболатов К. Б1з Совет солдатымыз. /Д. Телегенов/. //
Социалистж Казакстан. - 1967, - 31 октябрь.
1305. Хайдаров С. Жжер еркеш. /А. Телеубаев/. /Ютапта/.
Е ам п д е, канды майдан, жорыктар! /Жинак/. - Алматы, - 1968, 135-145-6.
1306. Сэрсенбаев 0 . Мергендер. /К- Телеубекоз жайында/. //
Коммунизм тацы. - 1958, - 16 февраль.
1307. Кудайкелдшов К- Ерлж. /Ш. Телеуовтыц ерлiri/. //
Коммунизм туы. - 1960, - 9 май.
1308. Отарбаев А. Сагыныш хатка орап... /С. Телеуханов тура­
лы/. //Лениншш жас. - 1970, - 14 февраль.
86
1309. Перминов П. Жауынгерл 1К жорыктар. /Партизан С. Тэлешов/. //Казакстан коммуниа. - 1970, - №6, - 68—69-6.
1310. Сончаров М. Отан солдаты /Генерал А. Тумарбеков/ //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1978, - 2 май.
1311. Кулакметов F. Согыстан кайткан солдаттар. /3. Турарбеков
туралы/. /Е стелш //Лениншш ж ас- 1975- 2 апрель.
1312. Телбаев А. Батыл минометии. /К Умешов/. //Орталык
Казакстан. - 1985, - 9 октябрь.
1313. Дэрмагамбетов Ш. Солдат жолы. /Ж. Унппбаев/. //
С оциалиста Казакстан. - 1970, - 24 апрель.
1314. Рахметбеков Ш. ©ткен кундер б е л п а . /К- У ргенш баев/.
//Ленин жолы. - 1985, - 11 январь.
1315. Нургазин А., Сайлаубеков Ш., Жуматов Б. Ж ещ сп
жакындаткан жандар: 1. Десантшы /д . Усенов/. //Ленинш ш жас.
- 1985, - 19 январь.
1316. Кабдолов Е. Рейхстагка атын жазган. /К- Ускашев/. //
К о м м у н и с т ецбек. - 1985, - 22 март.
1317. Богданов А. Рейхстагка шабуыл. /П. Г. Фарафонтов/. //
Коммунизм жолы. - 1985, - 19 апрель.
1318. Ж алмурзенов Т. Ол партизан болды: /3. Халилова/. //
Казакстан мугал 1м 1. - 1969, - 26 февраль.
1319. Сулейменова К- Шабуылдьщ батыры: /С. Халыкназаров/.
//Лениншш жас. - 1966, - 18 октябрь.
1320. К¥Рмангалиев Б. жэне Бозданов Б. Куралайды кездеп
аткан: /Е. Халыков/. //Лениншш жас. - 1968, - 25 январь.
1321. Голубев Е. Жиырма бестщ 6ipi: /П. Т. Харитонов туралы/.
//Лениншш жас. - 1963, - 16 май.
1322. Туютбаев К- Умытылмас кундер: /А. Р. Харламов туралы/.
//Естел1к/. //М эдениет жэне турмыс. --1 9 7 5 , - №5,-12-6.
1323. К е т ш о в К- Барлаушы: /Б. Хасанов/. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1985, - 8 август.
1324. Кулжаноз 3. Жауынгер устаз: /Б. Хасанов/. //Казакстан
мугал 1м 1. - 1985, - 4 октябрь.
1325. Дэуренбеков М. Ага лейтенанттьгн жорык 'здер1. /Т.
Хасенов/. //Кызыл ту. - 1962, - 9 май.
1326. Ол Францияда шайкаскан. П. Кусайынов. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1966, - 2 6 июнь.
1327. ©тегеноз К- Ерлердщ е р л т н айтайык: /Цыганков, Белоусов
туралы естел1к/. //Ленин жолы. - 1965, - 14 февраль.
1328. Мусин К. Улкен журекп адам: /И. Г. Чепурной/. //
Коммунизм нуры. - 1983, - 12 август.
87
1329. Демешев Е. Бес боздактын 6ipi: Ж. Чернобаев/. 'Кызыл
ту. - 1977, - 27 декабрь.
1330. Бейсенбин Ж. От-жалынды 6ip кешкен. /Казак эдебиеп.
-- 1975, - 22 август.
1331. Кегмшев 0 ., Шымырбаев А. От-жалынга оранган жолдар:
Ш. Шагыров туралы/. //Лениншш жас. - 1977, - 8 апрель.
1332. Рамазанов А. Барлаушыньщ батылдыгы: 3. Шайгельдинов/.
//С о ц и а л и с т Казакстан. - 1984. - 9 май.
1333. Дэуренбеков М. Партбилет: /К Шайкенов туралы/. //
Лениншш жас. - 1967. - 20 июль.
1334. Аккулов М. Жауынгер жолы: /К- Шаймерденов/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1985, - 4 май.
1335. Ш адабаев Б. Уш айкас: /Э цпм е. Естелж/. //Казакстан
мугал1мк - 1958. - 2 0 февраль.
1336. Жаманбалинов М. Олардын тагдыры: В. Шандыба, А.
Колупаев туралы очерк/. //Кызыл ту. - 1958. - 13 декабрь.
1337. Сеймов С. Ж еруйдеп эн: /Н. Шаншубаев/. //Казакэдебиет!.
- 1968, - 14 январь.
1338. Макеев Л. Данктыц туы: /И. Л. Шапшаев туралы очерк /.
//С оциалиста Казакстан. - 1967, - 22 июнь.
1339. Ш экуанов А. Алгашкы айкас. //Коммунизм нуры. - 1975,
- 16 апрель./Сталинград шайкасына катыскан жауынгердщ ез! жэне
жолдастары туралы е стел iri/.
1340. Тарчаков А. Сол батыр кайда жур екен? /М. Ш эюров тура­
лы/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1964. - 27 октябрь.
1341. Ж у т с о в М. Комсомол тулеп. /3. Ш эртов/. //Ленин туы.
- 1971. - 19 март.
1342. Л. Ф. Шевцов туралы очерк/. //Социалисток Казакстан.
- 1970. - 18 июль.
1343. 1лиясов Б. Сагындым, ага. /К- Шериязденов туралы/. //
Лениншш жас. - 1967, - 19 февраль.
1344. Приймак Д. Б1р ерлжтщ тарихы. /М. Шишов туралы/. //'
Кызыл ту. - 1967, - 5 февраль.
1345. 0cinoB С. М элжтщ досы Нурмаш к1м? /Н. Шокаев/. //
Лениншш жас. - 1 9 8 5 ,- 16 май.
1346. Сештов С. Эльбинг есщде ме? /Ы. Шоканов туралы
естелш/. //М эдениет жэне турмыс. — 1975, - № 5 ,- 14- 15-6.
1347. Ер1мбетов Б. Жауынгер жолы. / Социалист!к Казакстан.
- 1983, - 17 август.
1348. Тарчаков A. KiTaivra айтылмаган дерек: /Д. Шыныбеков ту­
ралы./ //С оциалиста Казакстан. - 1 9 6 5 ,- 14 май.
Я
88
1349. Воронов М. Барлаушынын ерлнт. /Шырынбеков/. //
С о ц и а л и с т жол. - 1962, - 9 май.
1350. Тэкенов О. Югославия жершде: /Партизан О. [.Шлдебаев
туралы/. //Б ш м жэне енбек. - 198!, - № 5 ,-2 - З-б.
1351. Шубаев Б. К,айсар ка11арман: /Н. Шепетков . //Социалиста
Казакстан. - 1985, - 2 0 июль.
1352. Калдыбаев М. EciMe алсам Галиды: /Ыбынов/. //Мэдениет
жэне турмыс. - 1980, - №5, - 9-6.
1353. Шаймерденова Ф. Майдангер: /Ж. Ыбыраев/. //Кызыл ту.
- 1985, - 26 ноябрь.
1354. Токмагамбетов А. Багылдыктан туган батырлык. //Ленин
жолы. - 1975, - 30 апрель.
1355. Эубэкчров X. К,айраты кайтпаган майдангер: /Т. Ыбыраев/.
//Коммунизм нуры. - 1985. - 11 декабрь.
1356. Рамазанов 6 . Жауынгер коммунист. /С. Ыбырайымов/. //
Казакстан мугал1м|'. - 1986. - 9 май.
1357. Судец В. Экипаж командир!. /Е. Ы дырысовтьщ елиршен/.
//С о ц и а л и с т Казакстан. - 1968. - 2 2 февраль. .
1358. Мэуленов С. Жауынгер журналист. /Т. Ыдырыов./ /7
Коммунизм нуры. - 1985, - 9 апрель.
1359. Мырзахметов Е. Батыр истребительдщ банкерк /М.
Ыскаков/. //Ленинипл жас. - 1 9 6 8 ,-2 5 июль.
1360. Момышулы Б. Жауынгер дос. /С оц и али ста Казакстан га­
зет! редакциясына хат/. //С оциалиста Казакстан. - 1942, - 18 ап­
рель: 1975, - 5 май.
1361. 8-гвардня аткыштар дивизиясынын батальон командир!
Мукам Сламкуловтын epjiiri туралы жазылган хат.
1362. Сештов С. М узбаламар. //Казакстан ауыл шаруашылыгы.
- 1975. №5, - 8 - 9-6. Ж. Ьбасов. Н. CepiKoaee жайлы.
1363. Сахиев К. Соцгы шайкас. /М. 1змагамбетов туралы/. /7
К о м м у н и с т енбек. — 1978. 8 сснгябрь.
i 364 Мылтыкбаев Б. Каламдас. карулас досым. LLI. Юсупов./
Комм\ iiiriM туы. - 1967, •• 15 фсираль.
1365. Сештов С. Жауды жайраткандар. //Леш ш илл жас. - 1964.
■ '> V I I П.
Яковлев пен О. Ьер/иоеков жайлы/.
!367. Агэдиюв Ж. Meiiin семьям. -Белоруссия жерние болган
ьар! таплык емфшен есте.нк !\ачак о.чебпет!. - 1963. ч май.
i 368. Агэд!лов Ж. Ширек гасыр о i кен сон... /Нс ге/пк . . -Цьныл
!-
i 4W. -
14 я н в а р ь
89
1369. Алдонгаров A. ©Mipi ерлжке толы жандар. //Кызыл ту.
- 1979. - 31 ноябрь.
1370. Гаркушкин А. Партизан кызы. //С оциалиста Казакстан.
- 1968, - 23 январь.
1371. Исабаев К’ Жиырма жылдын жырлары. //Ленинппл жас.
- 1 9 6 3 ,-2 2 июнь.
1372. Исабаев К- Партизан кызы. //С оциалиста Казакстан, 1959. - 10 октябрь.
1373. 0м1рбеков Ж. 03i, жары жэне жас нэрестеа. //Казакстандык
партизандар. /Жинак/. К¥Растыр. К- Кайсенов. Алматы. - 1960, 2 45-26 0 -6 .
1374. Ш эршов 6 . Партизан кызы. Д окум ент^ повесть.-А лм аты .
- Казмемэдеббасп., 19 6 1 ,-2 3 4 -6 .
1375. Кулагин B .C . Карулас, каламдас дос леб!з1. //Казак эдебиеть
- 1983, - 21 январь. - 4-6. /К- Аманжоловтьщ эскери газеттеп редакторынан акынныц семьясына келген хаты/.
1376. Кайырбеков F. Касым Аманжолов. //Аманжолов К
Шыгармалар. - 4 томдык, - 1 том, - Алматы. - 19.77,-5- 12-6.
1377. Мауленов С. Акын жолы. //Жалын. - 1981, - № 6 , 124-131-6.
1378. Мауленов С. Дауылды дарын. /Естелж/. //Мауленов С.
Уркер тебеде тур. - Алматы. - 1971, - 8 5 - 92-6.
1379. Сланов F. Жаралы жылдар б ей неа. /Хаттар туралы/. //
Казак эдебиет!. - 1968, - 10 февраль.
1380. HypnefticoB 0 . 03i де, елещ де кажет едь //Нурпешсов 0 .
Толгау- Раздумье. Эдеби портреттер. - Алматы. - 1972, - 4 6 - 52-6.
1381. Снегин Д. Жайсан жаралган жан. //Казак эдебиетк - 1971,
- 26 ноябрь.
1382. Кайсенов Касым. //Казак Совет энциклопедиясы. - 6-том,
403-6.
1383. Кайсенов К- ©Mipi мен творчествосынан аныктама. //
С оветик Казакстан жазушылары. - Алматы, - 1987,-328-329-6.
1384. Асанов С. Маршал куттыктады. //Казак эдебиеть - 1975,
- 3 январь.
1385. 0л1мбаев М. Хас батыр Касым Кайсенов. Алматы, 1981.
-40-6. /КазССР «Б ш м » когамы/; Казакстан мугал1м1. - 1978, - 5
май1386. Партизан сокпактарымен. //Казак эдебиет1. - 1 9 7 9 .-2 8 ап­
рель.
1387. Мустафина К Отты жылдар жыршысы. //Ленин ту ы - 1978,
- 9 май.
90
1388. ©гтрбеков Ж. КаЬарман. //Жулдыз. - 1978 -№ 4 ,-2 1 1 -2 1 3 б.
1389. Соколов В. Украинадан келген хат. /К- Кайсеновтын
Украина ж ерш деп партизандык отрядты баскаргандыгы жайындагы
деректер. //Казак эдебиетт - 1 9 8 3 ,-4 ноябрь. - 13-6.
ЖАУЫНГЕР ЖЭНЕ ПАРТИЗАН ЭЙЕЛДЕР
1390. Анызга айналган арулар//Бала би. - 2005. -№ 5. - 5-6.
1391. Борантаев Ж. Элияныц мусуш Мэскеуде: Э.Молдагулова
туралы / Ж. Борантаев//Казакстан заман. - 2005. - 6 мамыр.
1392. Сэрсембина Б. Элия-рухтын аршылмаган акикаты /Б.
Сэрсембина // Жас Алаш. - 2005. - 20 кыркуйек.
1393. Угыбайкызы Ш. Ш ыгыстан шыккан шок жулдыз: Хиуаз
анамыз да батыр атавды / Ш. ¥гы байкы зы //А к 6ocafa. - 2005. №1.
1394. Тайтерин А. Олар екеу едЕ. //Казак эдебиет1, - 1985,-8 март.
11-6. /С. Гумарова мен Н. Эбшкайыровалар туралы/.
1395. Бекетаев К- Сексен сепз кыз. - Алматы: Жалын, 1977,-726. Сталинград каласын калпына келт1руге катыскан казакстандык
сексен c e r i3 кыз туралы.
1396. Дармагамбетов Ш. Жауынгер курбылар. //С оциалиста
Казакстан. - 1970, - 12 июль. К- Карсыбекова мен Р. К0ШК*мбаева
туралы.
1397. Ж антикин М. Казактьщ каЬарман кыздары, Жантикин
М. Жауынгерлш данк шеж1ресшен. - Алматы, 1965,-111- 127-6.
Белоруссия партизан отрядынын р ад и а Нурганым Байсежтова,
Белоруссия мен Литва жершде согыскан Баян Байкожина, Агипа
Кенжегалиева, снайпер Элима Габдошева, байланысшы Сатира
Сагитова, медсестра Роза Момынова, батальон командир! Зура
Досбергенова„Брянскмайданынынжауынгерлер1ДэмешЭл1кожина,
Набис Дэулеткалиева, Сабира Оспанова, Галия Умбеталиевалар ту­
ралы.
1398. Алданазаров А. Майдан майталмандары. //Казакстан эйелд е р ь - 1972, - №5, - 8 --6 .
1399. Арулар отты жылдарда. /¥ л ы Отан согысына катыскан
Казакстанныц ер журек кыздары туралы очерктер, документтер/.
-А л м аты : Казакстан, — 1975.-272-6.
1400. Сын: Эл1мгереев ©. - К ом м униста енбек, 1976, 23 январь;
Бодаубаев Б. КаЬарлы кундер шындыгы. - С оциалиста Казакстан.
91
- 1975, 30 июль.
1401. Егеске тускен елу кыз. //Бинм жэне енбек. - 1985, -№ 3 , -1416-6. /Карагандыньщ 6ip мектебшен 50 кыз кан майданга аттанганы
туралы/.
1402. Ед1генов Н. Жау тылында. //Казакстан эйелдерь - 1965, №5, -8-6. /Казактыц партизан кыздары Н. Бэйсештова, Т. Жумабаева
жэне Ж. Агадшова/.
1403. Жэкетова Э. Ерлерше белш буган кыз-келшшек. //Лениншш
жас. - 1965, - 19 июнь.
1404. Ж эм ш ев Э. КаЬарман кыздар. //Казак эдебиет1. - 1965, - 7
май.
1405. Кривощеков Л. Согыста солган гулдер. //Жулдыз, - 1965,
- № 5 ,4 6 - 5 0 - 6 .
1406. Касымова 3. Казакстандык жауынгер кыздар. //Лениншш
жас. - 1 9 7 5 ,-2 9 апрель.
1407. От-жалыннан оралган жастык- //К о м м у н и с т енбек. 1975, - 25 апрель. /Улы Отан согысына катысушы Гурьев облысы
эйелдер 1мен редакцияда еткен кездесу/.
1408. Сештов С. Карындастар карулас. //Казакстан эйелдерк
- 1 9 7 0 ,- № 5 ,- 2 6 - 6 .
1409. Сембаев М. Егеске тускен елу кыз. //Бш1м жэне енбек.
- 1985, - №3, - 14-16-б./Карагандыныц 6ip мектебшен майданга
барган елу кыз туралы/.
1410. Уэлиханов Г. КаЬарман казак кыздары. //Лениншш жас.
- 1970, - 7 март. /М. Мэметова, Э. Молдагулова, Н. Байсештова,
X. Доспанова, Э. Акжолова, М. Сырлыбаева, Р. Макашева, О.
Мысырова, Ш. Ботаканова, М. Токтамысова, Ж. Байтасова т.б./.
1411. Аканова Р. 1941 - 1945: //Ленин жолы. - 1966, - 9 май./
Майданда шоферлык мамандыгы бойынша кызмет аткарган казак
кызынын е с т е л т /.
1412. Баженов Ш. Байланысшы. /К- Акжарова/, //Казакстан
эйелдерь - 1965, - №5, - 29-6.
1413. Муканов М. Жауынгер ана. /М. Э л 1мбекова/. //Ленин туы.
- 1 9 8 5 ,-2 6 апрель.
1414. Бекетаев К- М эн гш к дастан. //Кызыл ту. - 1982, - 8 декабрь.
/Новосибирск облысыныц Бердск каласындагы авиация заводында
согыс самолетш жасауга катыскан казак кызы С. Байгельдинова
жайлы очерк/.
1415. Набиуллин Ж. Нурлы болашакты коргагандар.. /Н. Байсей1това/. //Казакстан эйелдер1. - 1972, - № 1 1 . - 2 6 - 27-6.
92
1416. Жантикин М. Ерльзайыпты каИарман. //Сошшлиепк
Казакстан. - 1975, - 10 июль. Ленинград каласын коргаушылар X.
Бекеева мен Д. Досмуханов туралы.
1417. Жэкетова Э. Ержурен партизан: /П. И, Воронецкая/ ,'/
Казакстан эйелдер1. - 1964, - №2, - 7- 8-6.
1418. Болатханова Б. Сэкииа жецгей. /Радио-телеграфист болган
С. Fабдырапова туралы/. //Лениншш жас. - 1985, - 10 май.
1419. Ибрагимова Т. Оныцем1р жолы. /О. Галымова/.. Ибрагимова
Т. Мэцпл1к алау. - Алматы. - 1983, -2 2 -2 6 -6 .
1420. Сапфирский Н. Н. Суйклмд1 бейне кезалдымда./З.Ганиева/.
//Лениншш жас. - 1965, - 3 1 август.
1421. Кунакова Роза. Мзцгшк от басында. /Г. Дэулетказина/. //
Казакстан эйелдер!. - 1975,-№ 2,- 14- 15-6.
1422. Нысанова Р. Нэпия майданда болды. /Дэулеткалиева/. //
Октябрь туы. - 1960, - 9 май.
1423. Мусабаев А. Отыз тал гул: /3. Досбергенова туралы очерк/.
//Лениншш жас. - 1975, - 14 июнь.
. 1424. Сештов С. Рота баскарган кыз. /3. Досбергенова/. //
Лениншш жас. - 1975, - 6 май.
1425. Дэурекбекова Д. Ол жауынгер де: /Р. Ералина/. //Казакстан
эйелдерг - 1975, - № 1, - 16- 17-6.
1426. Леонов В. Б1здщ Ольга. /Барлаушы О. А. Ивлева/. //
Социалист^ Казакстан. - 1966, - 9 май.
1427. Энс А. Ол Отан ушш шайкасты. /М. Ильченко/. //Ецбек
туы. - 1979, - 24 январь.
1428. Жусшов Т. ¥шкыш пен дэр1гер. /Улы Отан согысы кезждеri батальон командир! Ш. Кеошмбаев жэне оныцзайыбы дэршер Р.
Кеишмбаева туралы/. //Социалист Казакстан. - 1972, - 16 июнь.
1429. Бодаубаев Б. Курбылар жолы. /К- КаРсыбекова/. //Лениншш
жас. - 1965, - 25 апрель.
1430. Базарбаев М. Keuieri жауынгер - бугшп галым. /Ш.
Кусанова/. //Социалист Казакстан. - 1963, - 23 февраль.
1431. Нуршайыков Э. Кезекдер. /Ш. Кусанова туралы очерк/. /7
Социалист Казакстан. - 1965, - 6 май.
1432. Ыдырысов К- Алматыдаи Берлинге дешн... /Ш. КУсанова///Казакстан мугал1м1. - 1975, - 9 май.
1433. Ысымов А. Жылдар i3i. /Ш. Кусанова/- //Социалиста
Казакстан. - 1980. - 9 май.
1434. Наурызгалиев А. Партизан кыз: /М. Махатова/. //Казакстан
Myra.fiiMi. - 19 6 4 , - 7 м ай .
93
1435. Турсынов С. Майдангер ана тш еп. /Р. К- Макашева/. //
К,азакстан эйелдерк - 3985. - № 5 ,- 1 8 - 19-6.
1436. Райымкулов Р. Сайыпкыран Салиха. /Миндубаева туралы/.
//С оциалиста К,азакстан. - 1977, —29 сентябрь.
1437. Эбшов Д. Алтын десе - алтын кыз. /А. Мухаметжанова/.
//Казак эдебиетг - 1975, - 7 март.
1438. Казбанбетов М. Ана жанарындагы нур. /Сталинградка
кемекке барган К- Мырзатаева туралы/. //С оци али ста Казакстан.
- 1 9 8 5 ,-6 апрель.
1439. БайтанаеваЖ . Bip естелштен... /О. М ысырованыц естел1пнен/. //Казакстан эйелдерг - 1965, - № 5 - 5-6.
1440. Ахметов Ш. Санитарка - Зейнеп: /Нартаева/. //Жулдыз.
- 1 9 6 5 ,- № 5 ,- 8 3 - 84-6.
1441. И пманов Ж. Ею майданный жауынгер!-. /А. Т. Новикова/.
//Октябрь туы. - 1985, - 30 август,
1442. Бурютбаев С. От кешуден кеш нп кездесу. /К- Омарханова
туралы/. //Коммунизм таны. - 1980, - 7 февраль.
1443. К #™ 5100® Т- Автомат асынган кыз: /3. Оцалбаева жайында/. //Лениншш жас. - 1965, - 2 4 март.
1444. Байтанаева Ж. Отты жылдар шеж1ресшен. /Е. Оразбаева
туралы естелж/. //Казакстан эйелдерг - 1975, - №8, 7-6.
1445. Оспанова Ж. 1зплш. еккен, гул еккен. /С. Оспанова жай­
лы/. //Казакстан эйелдерк - 1985, - №5, - 1 2 - 13-6.
1446. Кыдыров X. Шэй! орамалды солдат пилоткасына ауыстырып. /С. Саркулованыц ем1ргнен/. //Лениншш жас. - 1967,-8 март.
1447. Сулейменов Н. Ек1 майданда 61рдей. /А. Сэрсенбаева. //
Коммунизм тацы. - 1969, - 9 май.
1448. Капин М. Жауынгер - радист. /Д. Сештмуллина/. //Орталык
Казакстан. - 1985, - 30 июнь.
1449. Илюшников М. Жастык жалыны сенбеген. /К- Семенова/.
//Лениншш жас, - 1 9 6 2 ,-9 май.
1450. Дэуренбекова Д. Ею майдан озаты. //Казакстан эйелдерк
- 1965, - №5, - 2 - З-б. 100-uii аткыштар бригадасынын медсанбат
командир^ кешн Алматы медицина институтынын д оц етп болган
М. Сырлыбаева.
1451. Канахин в . Карындас. /Санинструктор-б. Тасболагова/. //
Казакстан эйелдер!- - 1969, - №2, - 2 - З-б.
1452. Оспанова Н. Ленин каласын коргаскан. /Д. Телжанова
туралы/. //Казакстан эйелдерь - 1966, - №5. - 21-6.
1453. Ибрагимова Т. 24-тщ 6ipi. /М. Токтамышова/. Казакстан
э й е л д е р г - 1965, - №5, - 4-6.
94
1454. Ибрагимова Т. Ерл'желмейдк /М. Токтамышова. //Лениншш
жас. - 1964, - 9 май.
1455. Ибрагимова Т. Мерген кыз. /М. Токтамышева/. //
С о ц и а л и с т Казакстан. - 1975, - 30 апрель.
1456. Конакова Роза. Рейхстагтагы колтанба. /М. Туюбаева/. //
Лениншш жас. - 1980, - 9 май.
1457. Ж усшова Д. Жауынгер казак кызы. /А. Тшешбаева/. //
Ленин жолы. - 1945, - 7 ноябрь.
1458. Нэбиева Э. Байланысшы. /III. Уябекова/. //Казакстан
эйелдерг - 1 9 8 5 ,- № 5 ,- 17-6.
1459. Жалмурзенова Т. Ол партизан болды. /3. Халилова/. //
Казакстан мугал1мг - 1969, - 20 февраль.
1460. Ахметова Д. Умытылмас сол кундер... /Е. П. Хоменко тура­
лы/. //Жезказган туы. - 1975, - 22 январь.
1461. Жумабаева К- Харьковтен - Берлинге. /О. Чаговец туралы/.
//Кызыл ту. - 1985, - 19 апрель.
1462. Омаров С. Умытылмас кундер ол: /К- Ш эрш ова туралы/.
//С о ц и а л и с т Казакстан. - 1968, - 23 февраль.
1463. Байтанаева Ж. © M ip сокпактары./Ш. Шынтасова/. //
Казакстан эйелдерг 1974, - № 12. - 23-6.
1464. Липатов К. Партизандар комсорп: //Лениншш жас. - 1969,
- 29 октябрь. /Белорус партизан отрядында комсорг болган казак
кызы Ш ырын туралы/.
1465. Мырзахметов Е. Батыр истребителгащ бапкерг /М.
Ыскакова туралы очерк/. //Лениншш ж ас- 1968, - 25 июль.
1466. Беккупов Е. Халыкаралык медаль Heci. //Лениншш жас.
- 1985, - 1 май.
1467. Сталинградты коргауга датыскан Халыкаралык Кызыл
Крест когамыныц жогары белгю - «Флоренс Най-тингейл»
медалЫ н Herepi Р. Ш. Ыскакова.
1468. Жэкеева Д. Отты жылдар естел1п. //Казакстан эйелдерг
- 1 9 6 8 ,- № 5 ,- 4 - 5 - 6 .
1469. Бейсенова П. Дэмел1 еткен жол. //Ес1м1зде канды майдан
жорыктар. /Жинак, - Алматы. 1968, - 3 2 3 - 328-6.
1470. Бейсенов П. Ол Отанын коргады. //С о ц и а л и с т Казакстан.
- 1968, - 8 май.
1471. Жэмеков О. Сурапыл жылдар елесг //Казакстан эйелдерг
- 1 9 8 5 ,-№ 4 ,- 2 4 - 6 .
1472. ©тепбергенов С. Ерлнзайыпты майдангер. /Д.Жэкеева мен
©. Ахметбеков/. //С о ц и а л и с т Казакстан. - 1980. - 7 май.
95
1473. Доспанова X. Тун кырандары. /Естелш/. //Лениншш жас.
- 1965, - 25 апрель.
1474. Доспанова X. Халкым ушш: /Эскери ушкыштын энпмеЫ/.
- Алматы: Цазмембас. - 1963, - 95-6.
1475. К,анатты кыз. //Казакстан эйелдери - 1985, - №5,-27-6.
1476. Отарбаев Р. Кыран кыз. //Казак здебиел. - 1985, - 8 март.
- 12 март.
1477. Самбетова С. Шэш орамалды солдат пилоткасына айырбастап... //Лениншш жас. - 1968, - 8 март.
БЕРЛИНД1 АЛУ
1478. Аманжолов К- Э р асканга 6ip тоскан.// Ерлж жолымен.
- Алматы, 1971,-107-6.
1479. Ахметов 0 . Жецшмегендер. /А. Есентаев/. //Лениншш
ж ас - 1959, - 9 май.
1480. Баяхметов А. Соцгы соккы. /Рейхстагка ж ец к туы ткш генше 20 жыл./. //Ленин жолы. - 1965,-30 акпан.
1481. Берлинге дешн баргандар. /С о л т у с т Казакстан
жауынгерлершщ epniKTepi жайлы 6ip бет макала/. // Ленин туы.
- 1 9 8 5 ,-4 апрель.
1482. Досанов К- Рейхстагка шабуыл. /Жетшип дивизияньщ 300аткыштар полкш щ жауынгершщ естелш /. //Казакстан мугал 1мг
- 1968, - 22 февраль.
1483. Исабай К- Рейхстагта канша казак болган? / К- Исабай//
Егемен Казакстан. -2005. -3 кыркуйек.
1484. Исабеков Ш. Берлиндеп парад сапында. /Берлиндег1 жен!с
парадына катысушы, дербес пенсионерд 1ц ecTeniri/. //Енбек туы.
- 1975, - 8 май.
1485. Козыбаев К. Ж ен к туын тжкендер. /Рейхстагка алгаш ту
пккендер жайында/. //Казакстан коммунис!. 1968, - № 2,-58- 61-6.
1486. К °ш карбаев Р. Екшцл туган кун1м. /Рейхстаг мунарасына
жещс туын т'искен жауынгердщ сол окигаларга байланысты т'шш!мен энпмеЫ/. //М эдениет жэне турм ы с- 1983, - №5, - 12- 13-6.
1487. Кошкарбаев Р. Естен кетпес ерл!к. //Социалист 1ККазакстан.
- 1965, - 1 май.
1488. Кошкарбаев Р. Ж енк ж алауы :- Алматы: Жазушы, 1979,
- 168-6.; С о ц и а л и с т Казакстан. - 1978. -1 3 июнь.
1489. Кошкарбаев Р. Ж ен к туын желб1ретпк Берлинде. //Жалын.
- 1980, - № 4 ,- 8 - 9-6.
96
1490. Кошкарбаев Р. Женю жалауы. /¥ л ы Отан согысы жайлы.
естелж/. - Алматы: Жалын, 1978, - 168-6.
1491. К,ошкарбаев Р. Рейхстаг тубш деп кызыл жалау. - //
Казакстан коммуниЫ. - 1975, - № 5 , - 3 9 -4 1 -6 .
1492. Кошкарбаев Р. Рейхстаг устш деп кызыл жалау. //Казакстан
коммунист - 1970, - №5, - 6 1 - 63. Коммунизм туы. - 1975, - 24
апрель.
1493. Лукманов К- Берлинге дейш п жол. /Т. Тасымов туралы/.
//Коммунистж енбек. - 1985, - 19 июль.
1494. Мержанов М. Бул осылай болган. - Алматы: Казакстан,
1 9 7 7 ,-2 7 3 -6 .
1495. Троянский П. И. Берлинге шабуыл. - Алматы: Казакстан,
[9 7 4 -76-6.
1496. Ту тжкендер. Рейхстагтщ алынуы жайлы эцпме.
/«Комсомольская правдадан». Ауд. К. Казыбаев/ //Лениншш жас.
- 1964, - 9 май.
1497. Хасенов М. «Берлищи алган батырлар». Очерктер жинагы.
- Алматы: Казакстан, 1 9 7 7 ,- 10.4-6.
1498. Чуйков В. Ерлж салют алдында. //Лениншш жас. - 1963.
- 9 май.
ЖЕЩС KYHI
1499. Актаев С. Жещс парадына катысушы. //С о ц и а л и с т
Казакстан. - 1985, - 19 апрель. /Б. Бектурганов туралы/.
1500. Э б ш ев а Т. Куспангали карттын эулетк ¥ л ы жещске 60
жыл / Т.
1501. 0бш ева//А тамекен. - 2 0 0 5 . - 7 наурыз.
1502. Эм1рэлиев Ш. КаЬармандьж 1здер. //Ленинш1л жас. - 1967,
- 9 май.
1503. Бейсенов П. Отты жылдар жангырыгы бул хаттар. /
Жен^стщ 20 жылдыгына байланысты редакцияга тускен хаттарга
шолу/. //Социалистж Казакстан. - 1965,-17 апрель.
1504. Габдуллин М. Совет халкыньщ тарихи ж ен ю //Казак
эдебиет!. - 1955, - 6 май.
1505. Габдуллин М. Ер намысы. //Социалистж Казакстан, - 1965,
- 1 апрель.
1506. Епшиев Г. Совет халкыньщ улы ерл iri. /Ф аш истж Германияны женудщ 23 жылдыгы/. //Социалист 1к Казакстан. - 1963, - 9
май.
97
1507. Ерсарин К,. Жещс туын желб[реткен каЬарман / К- Ерсарин//
Улан. - 2005. - 19 csyip.
1508. Жеч 1С.Победа: Фотоальбом. - Алматы: б нер, 2005- 80-6.
1509. Жетшсбаев О. И. Улы Жещс пен халык данкыньщ мереKeci. - Алматы, 1 9 8 3 ,-2 4 -6 . /К,азССР «Бш м-когамы/.
1510. Жещс парадына катыскандар: /1945 жылгы жешс парадына катыскан казакстандыктар жэне олардьщ 1985 жылы тускен суperrepi/. //С оциалиста Казакстан, - 1985, - 7 май.
1511. Ибраев Е. Улы Жещс. /У птш ш ер мен насихатшыларга
кемек м атериал/- Алматы, 1972, - 25-6. «Б ш м » когамы/.
1512. Катуков М. Муны умытуга болмайды. //Лениншш жас,
1966. - 21 июнь,
1513. Касымжанов К- Жещс экелген ж ем ктер. //Социалистж
Казакстан. — 1965, - 30 апрель.
1514. Кошкарбаев Р. Жещс ж алауы ,-А лм аты : Жалын, 1978.-68б.
1515. Мукаметшин С. КаЬарманныц каЬары: Улы жещске 60
жыл / С. Мукаметшин//Жетку. -2005. -26акпан.
1516. Мэуленов С, Ширек гасыр содан 6epi... /Лениншш жас.
-1 9 6 6 ,- 2 1 июнь.
1517. Момышулы Б. КаЬарман халык ж еш а. /Публицистика/. //
Ж у л д ы з,- 1 9 6 1 ,- № 6 ,- 114- 119-6.
1518. Момышулы Б. блм ес дацк, ешпес ерлш. //Казак эдебиет 1.
- 1961, - 16 июнь.
1519. в ш п ес ерл!к: /Бас макала/. //С оциалистж Казакстан. - 1967.
- 9 май.
1520. Рутковский О. Алгашкылар. //Казакстан мугал1м1. - 1965,
- 25 март.
1521. Рейхстагка ту пккен Рахымжан К°шкарбаев /Естелштерд!
курастырып, алгы сезш жазган. О.Тем1рханов. - Алматы: Ж1бек
Жолы, 2005. -216-6.
1522. Сештов С. Майдангер кез1мен/КР Мэдениет, акпарат жэне
спорт м и н и стр л т. Акпарат жэне мурагат комитет!. - Алматы: Санат,
2005. -208-6. -(У лы Отан согысы. Жещске 60 жыл).
1523. Совет жауынгерлержщ epfliri мен патриотизм!: Улы
жещ стщ 25 жылдыгына/. //Казакстан коммунист - 1970, - №2,
-
41^ 6- 6 .
1524. Совет халкынын Улы Отан согысындагы жещ сшщ 20
жылдыгына арналган салтанатты жиналыстан. //Сои иалист!к
Казакстан. - 1965, - 9 май.
98
1525. Тэнекеев С. Журекке тускен жара [Текст] / С. Тэнекеев; К,Р
Мэдениет, акпарат жэне спорт м инистрлш . Акпарат жэне мурагат
комитет!. - Алматы: Санат, 2005. - 160-6. - (¥ л ы Отан согысы.
Жещске 60 жыл).
1526. ¥л ы жещске - 35 жыл: /Басмакала/. //С о ц и а л и с т Казак­
стан. - 1980, - 9 май.
1527. ¥ л ы Отан согысыньщ ардагерлер1 = Ветераны Великой
Отечественной войны/Жоба авторы профессор С.Ж. Ш рэлиев. Алматы, 2002. -64-6.
1528. Халык каИармандыгы. /¥ л ы Отан согысыньщ аякталуынын
25 жылдыгы туралы/. //Социалисток Казакстан. - 1970, - 14 фев­
раль.
1529. Холопов Г. (Ошпес жещс. //Лениншш ж а с .- 1964,-26 ян­
варь.
1530. Ш етенов Ж. ¥ л ы жещс куш. //Тын елкесь — 1962, - 9 май.
КАЗАХСТАН В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1. Послание президента РК. Новое десятилетие - новый эконо­
мический подъем новые возможности Казахстана [Текст]: от 29 ян­
варя 2010 года / К. Послание Президента Р.//Веч. Алматы. - 2010,
- 30 января; Страна и мир, - 2010, - 1 февраля.
2. Назарбаев Нурсултан Абишевич, Казахстан - 2030:
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех ка­
захстанцев (Послание Президента страны народу Казахстана) / Н.А.
Назарбаев. - Алматы: Б ш м , 1998. - 96 с. Казакстан Улттык энциклопедиясы. III том. Екшып дуниеж узш к согыс. Алматы: -2007.
-357-6.
3. Национальная энциклопедия Казахстана: I том. Вторая ми­
ровая война. Алматы: Главная редакция «К,азак энциклопедиясы»,
20 0 4 .- с . 521.
4. Военная энциклопедия Казахстана: I том..Великая Отечес­
твенная война. Алматы: Б ш м , 2007.- с. 134.
5. Иллюстрированная история Казахстана: III том. Алматы:
6. Казахстан в период Великой Отечественной войны: Сб. доку­
ментов и материалов. Т. 1. Алма-Ата, 1966. 596 с.
7. Казахстан в период Великой Отечественной войны: Сб. доку­
ментов и материалов. Т. 2. Алма-Ата, 1966.526 с.
8. Абенов К. Великая Отечественная война в моей жизни: 60 лет
спустя / К. Абенов,- Алматы: “Жибек жолы”, 2008.- 272 с.
9. Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне
Советского Союза (1941-1945 гг.). Алма-Ата, 1957. 45 с. /О-во по
распространению полит, и науч. знаний.
10. Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 гг. Алма-Ата: Казгосиздат, 1958. 362 с., ил.
И . Абишев Г. А. Казахстан в Великой Отечественной войне
Советского Союза 1941-1945 гг.: Автореф. дис. Алма-Ата, 1959. 55
с. /Каз. жен. пед. ин-т. Кафедра марксизма-ленинизма.
Рец.: Г. Бурамбаев. Казахстан в годы войны //Казахст. правда.
1958. 22 окт.; Байшин А. Героические страницы истории Казахстана
//Парт, жизнь Казахстана, 1959, № 4. С. 74.
12. Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне
Советского Союза (1941 - 1945 гг.). Алма-Ата: Казгосиздат, 1958.
13. Азмухамедов Ш. Восхождение: Рассказ -размышление о
судьбе героя Великой Отечественной войны Кумаша Нургалиева /
Ш. Азмухамбетов//Страна и Мир,- 2005.-бмая.
100
14. Акеева А. У войны не женское лицо: К 60-летию Великой
Победы / А. Акеева/УСельская школа,- 2005.-N2.-CTp.28.
15. Акижанов Б. Призвание-комиссар: Женщины-воины Великой
Отечественной войны / Б. Акижанов//Новое поколение.- 2005.11 марта.
16. Алибекова Р. Девушка-легенда: К 80-летию Алии Молдагуловой / Р. Алибекова//Казахстанская правда. - 2005. - 14 июня.
17. Алин Э. “Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин?..”: Как
Советский Союз готовился напасть на Германию / Э. Алин//Новое
поколение,- 20Ю.-26марта.
18. Ахметов К. “Ночная ведьма” из Казахстана: О Хиуаз
Доспановой / К. Ахметов//М егаполис. - 2005. - 7мая.
19. Борисов С. Заколдованный летчик / С. Борисов//Вечерний
Алматы. - 2004. - 27 ноября.
20. Брусиловская Е. Легенда по имени Хиваз / Е. Брусиловская
//Казахстанская правда,- 2009.-8мая.
21. Владимиров В. По уставу быть самим собой: К 100-летию
Бауржана Момышулы / В. Владимиров/Ю гни Алатау,- 20Ю.-20марта.
22. Глушаева Н. Бойкая девчонка, стриженная челка / Н. Глушаева
//Вечерний Алматы,- 2005.-24 марта.
23. Дильдяев Г. Слово о писателях в шинелях: Об Абдижамале
Нурпеисове / Г. Дильдяев//Известия,- 2005,-11марта.
24. Доронин Г. Дорогой памяти: Об Алие Молдагуловой и
Маншук М аметовой / Г. Доронин//Казахстанская правда,- 2005.-6
марта, начало в N26,32-33,39,45-46.
25. Егоров Г. Легендарный Казахстанский сокол: О Герое
Советского Союза Талгате Бегельдинове / Г. Егоров//Казахстанская
правда.- 2009.-9мая.
26. Жалмухамед Т. Доброе и вечное от Бауржана / Т.Жалмухамед
//Ю ридическая газета,- 2004.-27 февраля.
27. Жармаганбетов Н. Дядя Малик: О Малике Габдуллине / Н.
Ж армагамбетов//Казахстанская правда.- 2005.-16апреля.
28. Зубкова И. Казахстан в годы Великой Отечественной войны
/ И. Зубкова//История Казахстана: преподавание в школах и Вузах.2005. N3. -стр.26-31.
29. Каймирасов У. И вызвал огонь на себя..: О Герое ВОВ
Кудайбергене Сураганове / У. Каймирасов//Ю ридическая Газета,2005.-3 марта.
30. КИнЭС.о.ветеранах:.Казахстанский. Инф. Энциклопед.
Справочник //Ю ридическая Газета.- 2005,-17марта.
101
31. Коваль С. Легенды и быль. О Панфиловской девизии / С.
Коваль//Известия.- 2005.-21января.
32. Кононович Е. Отчизны верные сыны: Глава государства при­
нял военный парад в Астане / Е. Кононович/УКазахстанская правда.2005.-11мая.
33. Корина Л. Ее подвиг бессмертен / Л. Корина//Казахстанская
правда.- 2003.-9 мая.
34. Кулакова А. Прославленный воин и писатель / А. Кулакова
//Казахстанская правда.- 2003.-22 мая.
35. Кульбаев Т. Звезды Востока: Об Алии Молдагуловой и
Маншук Маметовой / Т. Кульбаев//Юрид. газ.- 20Ю.-19марта.
36. Кульбаев Т. Бессмертный подвиг Алии: К 60-летию Великой
Победы / Т. Кульбаев//Юридическая Газета.- 2005.-8февраля.
37. Кульбаев Т. Боевой путь ветерана: Об Азильхане Нуршаихове
/ Т. Кульбаев//Юридическая Газета.- 2005.-15апреля.
38. Кульбаев Т. Легендарный Бауыржан: Бауыржану Момышулы
посвящается / Т. Кульбаев//Ю ридическая Газета.- 2005.-19мая.
39. Кульбаев Т. М ансия - дочь народа: К .60-летию Великой
Победы / Т. Кульбаев//Юридическая Газета.- 2005.-19января.
40. Кульбаев Т. М астер штурмовых ударов: К 60-летию Великой
Победы / Т. Кульбаев//Юридическая Газета.- 2005.- 16февраля.
41. Кульбаев Т. Небо остается чистым: К 60-летию Великой
Победы / Т. Кульбаев//Ю ридическая Газета.- 2005.-17февраля.
42. Кульбаев Т. Правдой нельзя ограничить историю: К 60-летию
Великой Победы / Т. Кульбаев//Ю ридическая Газета.- 2005.-13мая.
43. Майченкова Н.’’Привет на Родину! Целую, Лия”: Алия
Молдагулова / Н. Майчекенова//Казахстанская правда.- 2005.-2декабря.
44. Перфильева Ю. Непогасшая жизнь: Ко дню рождения
Бауыржана Момышулы / Ю. Перфильева//История Казахстана в
школе и вузах,- 2002.-N12.-c 12.
45. Таран В. Мы помним тебя, Алия !: К 60-летию Великой
Победы. / В. Таран//Огни Алатау,- 2005.-15января.
46. Тлеуов Т.Х. Вклад Казахстана в великую Победу: К 60-летию
разгрома фашизма. / Т.Х. Тлеуов//Вестник университета Кайнар.2005.-N2.-CTp.4-6.
47. Фоминская А. Миллион роз Герою / А. Фоминская
Казахстанская правда,- 2003.-30 августа.
48. Шакаримова Д А. “Казахская девушка, дочь Ленинграда...” :
Литературно-музыкальный вечер, посвященный Герою Советского
102
Союза Алие Молдагуловой / Д. Ш акаримова//Русский язык и лите­
ратура в казахской школе - 2005.-Nl.-CTp.32-35.
* * *
49. Абишев Г. Страницы героизма: [Казахстан в годы Великой
Отеч. войны] //Казахст. правда. 1965. 10 мая.
50. Абишев Г. Казахстан в защите социалистического Отечества
(1917-1945 гг.). Алма-Ата: Казахстан, 1969. 351 с.
51. Абишев Г. Победный путь Казахстана на защите социалисти­
ческого Отечества //Казахст. правда. 1968. 20 февр.
52. Абылкасымов Р. Время героизма.-Алма-Ата, 1999.
53. Авторы сборника очерков и стихов - писатели-фронтовики,
казахстанцы Б. Момышулы, А. Кияница, А. Елков, М. Габдуллин и
другие рассказывают о себе и о своих боевых друзьях.
54. Адамбеков Б. Подвиг советских народов: [Много данных об
участии Казахстана в Вел. Отеч. войне. Количество дивизий и циф­
ры мобилизации мужского населения //Индустр. Караганда. 1985.
25 апр.
55. Асфендиярова М. Бюджетная политика советского госу­
дарства в годы Великой Отеч. войны //Вопр. истории Компартии
Казахстана. Вып. 12. Алма-Ата, 1976. С. 296-304.
56. Баикенов Н. Несокрушимая и легендарная. Алма-Ата, 1968.
38 с. /О-во «Знание» КазССР. Вклад Казахстана в годы Вел. Отеч.
войны в дело победы над врагом.
57. Байшин А. А. Участие трудящихся Казахстана в Великой
Отеч. войне Советского Союза /Вторая мировая война: Матер, науч.
конф.: В 3-х кн. Кн. 1. общие проблемы. М., 1966. С. 94-99.
58. Бакулин Я. Г. Народные мстители: Коллективная летопись
Великой Отечественной: [Ответ на анкету «Огни Алатау», посвящ.
40-летию Победы] //«Огни Алатау». 1985. 2 марта.
59. Беисембаев. Б. КПСС - организатор победы советского наро­
да в Великой Отеч. войне //Вестн. АН КазССР. 1975. № 4. С. 9-16.
60. Бисенова А. Б. Забота о детях ,[в республ.] в период Великой
Отечественной войны //Здравоохранение Казахстана. 1985. № 6. С.
6- 10.
61. Балакаев Т. Б. Вклад казахстанцев в победу советского наро­
да в Великой Отеч. войне ( 1941 -1945 гг.). Алма-Ата: О-во «Знание»
КазССР, 1982.21 с.
62. Балакаев Т. Казахстан - арсенал фронта: [О роли КазССР в
103
воен. экономике страны] //Вестн. АН КазССР. 1970. № 5. С. 22-28.
63. Балакаев Т. Подвиг народа бессмертен: [О вкладе Казахстана
в дело разгрома гитлеров. Германии. 1941- 1945 гг.]//Казахст. прав­
да. 1978. 19 февр.
64. Балакаев Т. Состояние и задачи изучения истории Казахстана
периода Великой Отечественной войны //Вестн. АН КазССР. 1980.
№5. С. 44-52. Библиогр.: 18 назв.
65. Белан П. С. Северный Казахстан в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.): Автореф. дис. Алма-Ата,
1962. 28 с. /АН КазССР, Ин-т истории, археол. и этнографии им. Ч.
Валиханова.
66. Белан П., Букаткин П. Прифронтовая зона: [Зап. Казахстан в
годы Великой Отеч. войны: Очерк] //Простор. 1967. № 2. С. 48-52.
67. Белан П.С, Едыгенов Н.Е. Дружба, обеспечивающая победу:
[КазССР в годы Вел. Отеч. войны] //Актуальные проблемы истории
Советского Казахстана. Алма-Ата, 1980. С. 142-167.
68. Белан П.С., Барков А. Д. и др. Фронтовые дороги. Алма-Ата:
Казахстан, 1979. 136 с, 6 л. ил.
69. Белан П. С Подвигу жить в веках //Казахст. правда. 1981. 6
дек.
70. Белан П. С, Букаткин П. Р. О налетах немецко фашистской
авиации на районы Западного Казахстана. 1942-1943 //Изв. АН
КазССР. Сер. общ. наук. Вып. 4. 1965. С 56.
71. Белкин С. Пылающий «Казахстан»: [О героич. подвиге эки­
пажа парохода «Казахстан» в годы войны]//Память: Письма о войне
и блокаде. JI., 1985 С 67- 69.
72. Бикулова-КаримоваС. В труде, как в бою: [Помощь Казахстана
фронту в годы Вел. Отеч. войны] //Казахст. правда. 1975. 23 янв.
73. Бочаров Г. Фашистский десант в Казахстане: [О самоотвер­
женной борьбе советских чекистов по ликвидации группы дивер­
сантов германской разведки в годы войны] //Ленинская смена. 1963.
19 дек.
74. Букаткин П. Р. Западный Казахстан в годы Великой Отеч. вой­
ны (1941-1945 гг.): Автореф. дис... канд. ист. наук. Алма-Ата, 1967.
75. Букаткин П. Р. Борьба с фашистскими десантами в Западном
Казахстане в годы Великой Отечественной войны //Тезисы докл.
XXXII науч. конф. Уральского пед. ин-та. Уральск, 1968. С 1-5.
76. В годы Великой Отечественной войны (1941- 1945 гг.) //
Кооператор Казахстана. 1967. № 8. С 16-18.
77. Ващенко Н. И. О роли морального фактора в Великой
104
Отечественной войне //Нерушимое единство и дружба народов
СССР в годы Вел. Отеч. войны: Тезисы науч. конф. 27—28 марта
1975 г. Алма-Ата, 1975. С 143-148. /М-во сельск. хоз-ва СССР.
78. Волков Ф.Ф. От Волокаламска до Берлина: Фронтовые за­
писки командира батареи / Ф.Ф. Волков.- Алматы: “Ж ибек жолы”,
2008,- 96 с.
79. Год Отечественной войны: [Передовая] //Большевик
Казахстана. 1942. № 11. С 1-5.
80. Городецкая В. С Казахстан в годы Великой Отеч. войны
(1941-1945 гг.) //Советский Казахстан - торжество ленинской наци­
ональной политики. Семипалатинск, 1980. С 50-52.
81. Горчаков В. Вечный огонь подвига: [Вклад казахстанцев в
победу над фашизмом] //Казахст. правда. 1977. 9 м а я ..
82. Гудков В. Н. Праздник великой Победы и народной славы.
Алма-Ата: О-во «Знание» КазССР, 1983. 26 с.
83. Двойнин С. Самая крепкая крепость: [Из истории экон. стрва Казахстана в годы Вел. Отеч. войны] //Ленинская смена. 1975. 5
мая.
84. Дейнекин С. Е. Военно-хозяйственная перестройка в
Казахстане и укрепление дружбы народов СССР (1941 -1945 гг.) //
Нерушимое единство и дружба народов СССР в годы Великой Отеч.
войны: Тезисы науч.конф. 27-28 марта 1975 г. Алма-Ата, 1975, С.
55-58.
Рец.: Неллин И. О ратном подвиге: [Вклад Казахстана в общую
победу над врагом в годы Вел. Отеч. войны] //Ленинская смена.
1980. 30 июля.
85. Дорога длиною 1418 дней: Повести, рассказы, стихи /Сост.
Д. Снегин. Алма-Ата: Жалын, 1980. 495 с. Джинбаев С.С.Сотая казахская.-Алматы: Дайк-Пресс,2000.-263 с
86. Доскалиев К. К вопросу об укреплении ближнего тыла
Сталинградского фронта: [Западный Казахстан в годы Вел. Отеч.
войны] //Изв. АН КазССР. Сер. общ. 1971. №2. С. 72-77.
87. Дружба, закаленная в труде и боях: [Цифры и факты об учас­
тии казахов в Вел. Отеч. войне] //Блокнот агитатора. 1970. № 15. С.
38-39.
88. Гурвич И. С. К вопросу о влиянии Великой Отечественной
войны 1941 -1945 гг. на ход этнических процессов в СССР:
[Имеются цифровые данные по КазССР] //Сов. этнография. 1976. №
1. С. 39-48. Библиогр. в подстрочн. примеч.: 57 назв.
89. Едыгенов Н. Алма-Ата в годы Великой Отечественной войны
105
Советского Союза 1941-1945 гг.: Авто-реф. дис. Алма-Ата, 1964.
90. Жаманбаев К. Ж. Участие студентов и преподавателей вузов
Казахстана в Великой Отеч. войне. //Общ. науки. Вып. 1. Алма-Ата.
1969. С. 68-76. Библиогр.: 19 назв. /КазГУ им. С. М. Кирова.
91. И встала страна огромная: [О вкладе сов. Казахстана в
дело победы советского народа в Вел. Отеч. войне] //Сел. хоз-во
Казахстана. 1982. № 5. С. 16-17.
92. Из летописи героической борьбы: [Казахстан в годы Вел.
Отеч. войны: Подборка документов] //Изв. АН КазССР. Сер. общ.
наук. 1975. № 2. С. 23-30.
93. Измайлов И. Р. Подготовка горных стрелков и альпинистов в
период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в Казахстане
//Теория и практика физической культуры. 1971. № 2. С. 4—5.
94. Иодко Т. Во имя свободы и независимости Родины:
[Документы об участии Казахстана в Вел. Отеч. войне в Центр, рес­
публиканском музее] //Казахст. правда. 1949. 8 мая.
95. Искакова Б. Казахстан в первый период Великой Отеч. войны
(1941 -1942 гг.): Автореф. дис... канд. ист. наук. Алма-Ата, 1958. 17
с. /Каз. гос. жен. пед. ин-т. Кафедра марксизма-ленинизма.
96. История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941 - 1945 гг. М.: Воениздат, 1962. 729 с. КазССР: С. 44-75, 580,
594, 597, 602, 604, 625, 6 3 1 -6 3 2 .
97. История Казахской ССР: (С древнейших времен до наших
дней]: В 5 т. Т. 5. Алма-Ата, 1980.
Гл. 2: Казахстан в первый период Вел. Отеч. войны (июнь 1941
-н о я б р ь 1942 гг.). С. 59-103.
Гл. 3: Казахстан в период коренного перелома в ходе Вел. Отеч.
войны (ноябрь 1942-1943 гг:). С. 104-142. Гл. 4: Казахстан на завер­
шающем этапе войны (1944-1945 гг.). С. 143-201.
98. Казахстан в дни Отечественной войны //Большевик
Казахстана. 1942. № 12. С. 6-15.
99. Казахстан в годы Великой Отечественной войны //Блокнот
агитатора. 1967. № 12. С. 4-6.
100. Казахстан в годы Великой Отечественной войны:
Хрестоматия по истории КазССР: С древнейших времен до наших
дней: Для одиннадцатилетней школы с производственным обучени­
ем. Алма-Ата, 1962. С. 191-220.
101. Казахстан к 40-летию Великой Октябрьской социалистичес­
кой революции (1917-1957 гг.): [Казахстан в Вел. Отеч. войне Сов.
Союза] //Казахст. правда. 1957. 27 окт.
106
102. Калистратов Н., Матлина JI. Казахстан в Великой Отечеств,
войне //Вопр. истории Казахстана. / Учен, записки КазГУ. Т. 48. Сер.
ист. Вып. 7. Алма-Ата, 1961. С. 195-199.
103. Капанов X. Казахстан в годы Великой Отечественной вой­
ны: [Для изучающих историю КПСС] //Приуралье. 1967. 11 февр.
104. Катвицов С. В тылу и на фронте //Ю жный Казахстан. 1965.
16 марта.
105. Кашкембаев 3. Казахстан в годы Великой Отечественной
войны. Алма-Ата: Знание, 1970. 44 с.
106. Кашкембаев 3. Советский Восток в годы войны: [Вклад на­
родов Сред. Азии и Казахстана в достижение победы над фашист­
ской Германией] //Парт, жизнь Казахстана, 1970. № 1. С. 71-74.
107. Козыбаев М. В годы суровых испытаний //Парт, жизинь
Казахстана. 1966. № 8. С. 45-49.
108. Козыбаев М. Все для фронта, для победы: [О вкладе
Казахстана в годы Вел. Отеч. войны] //Нар. хоз-во Казахстана. 1980.
№ 5 . С. 16-21.
109. Козыбаев М. Казахстан в годы Великой Отеч. войны II
Блокнот агитатора. Алма-Ата. 1967. № 13. С'. 4-6 .
110. Козыбаев М. Казахстан в годы Отечественной войны //
Правда Ю жного Казахстана. 1961. 26 июня.
111. Козыбаев М. Некоторые вопросы освещения истории
Казахстана периода Великой Отеч. войны //Вопр. истории Компартии
Казахстана. Вып. 1. Алма-Ата, 1967. С. 58-61.
112. Козыбаев М., Итбаев Н. Коммунистическое воспитание уча­
щейся и студенческой молодежи Казахстана в период Великой Отеч.
войны //Вопр. истории Компартии Казахстана. Вып. 6. Алма-Ата.
1969. С 232-272.
113. Козыбаев М. К. Казахстан: хроника военных лет. Цифры и
факты //Веч. Алма-Ата. 1975. 10 февр.
114. Козыбаев М. Народы Казахстана и республик Средней Азии
- фронту //Великая Победа советского народа 1941 - 1945 гг. М„
1976. С. 461-472.
115. Козыбаев М. Некоторые проблемы изучения истории
Казахстана периода Великой Отечественной войны //Вопр. истории
Компартии Казахстана. Вып. 4. Алма-Ата, 1967. С. 239-273.
116. Козыбаев М. К. и др. Подвиг народа бессмертен // Парт,
жизнь Казахстана. 1975. № 4. С. 93-94.
117. Козыбаев М. К. Радио - пропагандист патриотического дви­
жения Казахстана в годы Вел. Отеч. войны //Вестн. АН КазССР.
1975. № 2 . С. 3-10.
107
118. Козыбаев М. К. Этапы большого пути 1941- 1945 гг. //
Казахст. правда. 1967. 27 окт.
119. Красиков Э. В. В тылу, как на фронте //Ленинское знамя.
1967. 5 апр.
120. Краснознаменный Туркестанский. М.: Воениздат, 1976. 438 .
с. Гл. 3: В годы тяжелых испытаний. 1941-1945 гг. С. 170-304.
121. Кузнецов А., Белан П., Едыгенов Н. 1418 дней подвига //
Казахст. правда. 1966. 22 июля.
122. Кульбаев П. В рядах защитников Родины: [О деятельности
оборонно-массовых и физкульт. орг. Казахстана в годы Вел. Отеч.
войны]//Ленинская смена. 1980. 6 мая.
123. Курочкин П. Слово о великом подвиге: [К 18-й годовщине
Победы над фашистской Германией] //Казахст.правда. 1963. 9 мая.
124. Мацкевич О. Солдаты подземного гарнизона: [О борьбе
подземного гарнизона в г. Керчь и участии в ней казахстанцев] //
Казахст. правда. 1984. 27 нояб.
125. Муканов М. М. О характерных психологических особеннос­
тях подвига советского воина: [По материалам о воинах-казахстанцах, участниках Вел. Отеч. войны 1941-1945 гг.]. Алма-Ата, 1953.
19 с. /КазГУ им. С. М. Кирова.
126. Мухамеджанов А. Навсегда в памяти народной: [Участие
Казахстана в Вел. Отеч. войне] //Агитатор Казахстана, 1982. № 8.
С. 17-19.
127. Нусупбеков А. Могучий арсенал Великой Отечественной
войны Советского Союза (1941 -1945 гг.) // Изв. АН КазССР. 1947.
№ 4 4 . Вып. 3. С. 73-74.
128. Нусупбеков А. Начало Великой Отеч. войны и перестройка
работы в Казахстане на военный лад // Вестн. АН КазССР. 1958. №
7. С. 41-52.
129. Нусупбеков А. О сборе и подготовке к публикации докумен­
тов и материалов об участии трудящихся Казахстана в Великой Отеч.
войне //Изв. АН КазССР. № 77. Сер. ист. Вып. 5. 1950. С. 55-62.
130. Обручев В. А. Ископаемые богатства Казахстана //Природа.
1941. № 3. С. 52-56. Исиользование их для нужд обороны.
131. Перестроить всю работу на военный лад: [Передовая] //
Большевик Казахстана. 1941. № 8. С. 1-5.
132. Письма к живым: [Фронтовые письма казахстанцев. Отрывок
из писем Героев Сов. Союза Т. Тохтарова, М. Маметовой; сержанта
М. Черникова, У. Джандырбаева, Л. Бедарева, командира орудийно­
го расчета С. Джамынбаева] //Ленинская смена. 1968. 21 февр.
108
133. Победа свободолюбивых народов обеспечена: [Митинг
в Алма-Ате по поводу подписания соглашения между СССР и
Англией]//Правда. 1942. 16 июня.
134. Покровскии С. Н., Баишин А. А. Участие Казахстана в
Великой Отечеств, войне Советского Союза //Вестн. АН КазССР..
1965. № 5. С. 3-8.
135. Потапов А. Казахстан для победы: [Период Вел. Отеч. вой­
ны] //Блокнот агитатора (Алма-Ата). 1963. № 7. С. 55-58.
136. Решеткина Е. С. Конкурс продолжается: [Память боевой сла­
вы в Караг. обл.: К 40-летию великой Победы] //Индустр. Караганда.
1985. 27 янв.
137. Сеитов 3. Жизнь - миг, день - вечность.-Алматы,2002.-344 с.
138. Сапарбаев К. В грозные годы //Ю жный Казахстан. 1967. 30
мая.
139. Сквозь пламя войны / Сост. Л.Ю .Гирш, Л.Б.Мананникова.Алматы: Ж1бек жолы, 2005.- 436 с.
140. Серикбаева М. Р. Партийно-советская печать Казахстана в
годы Великой Отечественной войны //Общ. науки. Вып. 16. АлмаАта, 1971. С. 66-76. Библиогр.: 51 назв. /М -во высш. и сред. спец.
образ. КазССР.
141. Слава всем, кто Родину сберег, слава нашей армии могучей:
[Статьи и заметки] //Учитель Казахстана. 1968. 21 февр.
142. Снегин Д. Все и каждый: [К 40-летию Победы] // Казахст.
правда. 1985. 8 мая.
143. Солнцу победы сиять в веках: [Страница посвящена ветера­
нам Вел. Отеч. войны и их воин, подвигу] II Юж. Казахстан. 1985.
8 мая.
144. Сорокалетие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне: Документы и материалы. М.: Политиздат,
1985. 111с.
145. Сулейменов К., Алдажуманов Р. Вклад Алма-Аты в великую
Победу //Изв. АН КазССР. Сер. общ. наук. 1970. № 6. С. 91-93.
146. Смирнов А. Казахстан в годы Великой Отеч. войны //
Прикасп. коммуна. 1967. 19 авг.
147. Снегин Дм. Никто не забыт, ничто не забыто! [О создании
летописи о подвигах воинов-казахстанцев] //Казахст. правда. 1965.
10 янв.
148. Сункарбеков Р. Незабываемое: [0 новом документальном
фильме «Казахстан в Вел. Отеч. войне»] //Ленинское знамя. 1975.
21 мая.
109
149. Торжественное собрание трудящихся Алма-Аты совмест­
но с представителями Советской Армии, посвященное 30-летию
Победы советского народа в Великой Отечеств, войне //Казахст.
правда. 1975. 9 мая.
150. Торжество ленинских идей пролетарского интернациона­
лизма: [На материале республик Средней Азии и Казахстана]. М.:
Наука, 1974. 531 с.
Гл.: Народы Средней Азии и Казахстана в защите соц. отечества.
1 9 4 1 -1 9 4 5 гг. С. 360-391.
151. Тимофеев Н. Казахстан в дни Отечественной войны //
Большевик Казахстана. 1943. № 14. С. 13-16.
152. Хроника огненных лет: [Казахстан в Вел. Отеч. войне]:
Цифры и факты //Казахст. правда. 1975. 5 апр.
153. Фронтовой привет тебе, Казахстан: Сб. писем. Алма-Ата:
Казахстан, 1975. 367 с. Письма воинов-казахстанцев (1941-1945
гг.).
154. Черных С. Гвардейцы тыла: [Вост. Казахст. на трудовой вах­
те] //Рудный Алтай. 1980. 4 марта.
155. Чумак И. Собирать и хранить документы Великой
Отечественной войны//Больш евик Казахстана. 1943. № 16. С. 6-9.
156. Цифры и факты: [Северный К азахстан-ф ронту] // Ленинское
знамя. 1968. 9 мая.
157. Ш алабаев Г. Ради жизни на земле: [О 40-серийном видео­
фильме «Казахстан в Великой Отечественной войне»: К 40-летию
Победы] //Казахст. правда. 1984. 14 нояб.
158. Шарипов А. Агитпробег Алма-Ата - Чимкент: [В честь 40летия Победы] //Казахст. правда. 1985. 12 апр.
159. Шашенков А. В. Казахстан в годы Великой Отечественной
войны//Годы великих свершений. Алма-Ата, 1960. С. 187-203.
160. Этапы большого пути: [в истории Казахстана. Гражданская
война. Отечественная война] //Казахст. правда. 1958. 19 февр.
161. Этот день мы приближали, как могли: [Статьи к 40-летию
Великой Победы]//Веч. Алма-Ата. 1985. 9 апр.
162. Юсупов Л. У. Народы Средней Азии и Казахстана в Великой
Отеч. войне: [Обзор литературы] //История СССР. 1975. № 3. С.
185-191.
163. Язов Д. Бессмертие подвига: [О всемирно-исторической победе над германским фашизмом советского народа и его
Вооруженных Сил, в том числе воинов-казахстанцев] //Казахст.
правда. 1981. 9 мая.
164. Язов Д. Свет немеркнущего подвига: [О вкладе Сов.
110
Казахстана в дело победы сов. народа в Вел. Отеч. войне] //Казахст.
правда. 1982. 9 мая.
ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
165. Аникин В. И. Брестская крепость - герой. М.: Стройиздат,
1981. 181 с.
166. Бабренок С. Т. У стен Брестской крепости: Записки участ­
ника обороны. 3-е изд., дораб. Минск: Мастац. лит., 1981. 190 с.
167. Баисова Ф. Участник обороны Бреста: [О казахстанце Г. Н.
Ванишанове] //Заря коммунизма. 1981. 9 мая.
168. Беломоин Д. Бессмертный гарнизон: [Записки участ­
ника обороны Брестской крепости, казахстанца] // Парт, жизнь
Казахстана. 1965. № 5. С. 26—29.
169. Бляхерев А. «Брестская крепость на Иртыше»: [Создание
филиала музея «Брестская крепость» в Усть-Каменогорске] //Строит,
газета. 1972. 11 окт.
170. Борисов 3. Люди из легенды: [О защитниках Брестской кре­
пости - семипалатинцах] //Иртыш. 1965.17 апр.
171. Бучацкий А. Девять дней и ночей: [Наш земляк К. И.
Жарменов - участник обороны Брестской крепости] //Ю жный
Казахстан. 1966. 27 марта.
172. Вегнер В. Завещание майора Дулькейта: [О судьбе защит­
ников Брестской крепости] //Простор. 1977. № 3. С. 75—85.; № 4. С.
94-104.
173. Воробьева С. В те дни и навсегда: [Казахстанцы - защитни­
ки Брестской крепости] //Веч, Алма-Ата. 1975. 26 февр.
174. Дожоватскии Д. Письма из Брестской крепости: [06 учас­
тнике обороны Брестской крепости алмаатинце Г. Д. Деревянко] //
Веч. Алма-Ата. 1970. 26 февр.
175. Дожоватскии Д. Подвиг комсорга [защитника Брестской
крепости алмаатинца Г. Д. Деревянко] //Веч. Алма-Ата. 1968. 9 дек.
176. Жарменов К. И. Живые и мертвые: Из воспоминаний защит­
ника Брестской крепости //Ленинская смена. 1967. 9 мая.
177. Иманкулов К. На самом рассвете: Рассказывает участник
обороны Брест, крепости //Огни Алатау. 1980. 9 мая.
178. Иманкулов К. Утро войны: .[Воспоминание участника обо­
роны Брест, крепости, 1941 г.] //Казахст. правда. 1967. 22 июня.
179. Иманкулов К. Эти незабываемые дни: Из воспоминаний за­
щитника Брестской крепости //Заря коммунизма. 1982. 8 мая.
Ill
180. Казахстанские следопыты в Бресте: [Участники Всесоюзного
слета победителей похода молодежи по местам боевой славы] //
Ленинская смена. 1965. 23 сент.
181. Казахстанцы - герои Бреста //Казахст. правда. 1961. 8 янв.
182. Константинов Ф. Солдат Бреста [руководитель кафедры
охраны природы при КазГУ В. И. Фурсов] // Сов. Красный Крест.
1980. № 9 . С. 6-7, ил.
183. Лежнев В. Защитник Брестской крепости [доцент кафедры
КПСС КазГУ Г. Ж Жуматов] //Ленинская смена. 1975. 27 марта.
184. Литвинов Г. Всем смертям назло: [О защитнике Брест, кре­
пости алмаатинце Н. Садыкове] //Огни Алатау. 1982. 21 дек.
185. Мартьянов С. По следам легенды: [Из воспоминаний о нача­
ле Вел. Отеч. войны] //Простор. 1964. № 7. С. 88-106.
186. Мартьянов С. В поисках героя: Новые документы о защ ит­
никах Брестской крепости //Казахст. правда. 1963. 22 февр.
187. Молотков Г. У ч и тель-участник обороны Бреста [герой Вел.
Отеч. войны Геннадий Зацепкин] //Учитель Казахстана. 1957. 1 авг.
188. Никитин В. Брестская крепость на Иртыше: [Ма-кет Брест,
крепости в Усть-Каменогорске] //Казахст. правда. 1974. 22 июня.
189. Пискунов М. Герой Бреста: [О подвиге Г. Деревянко, погиб­
шего в 1941 г.] //Казахст. правда. 1970. 12 февр.
190. Платонов В. В. Это было на Буге: Ю бойцах 17-го
Краснознамен. Брестского пограничного отряда]. М.: Воениздат,
1966.
Рец.-. Шевченко В. Никто не забыт //Звезда Прииртышья. 1967.
12 февр.
191. Рощицын Ю. Защитник Брестской-крепости [шофер АлмаАт. мукомольно-крупяного комбината Е. А. Качанов] //Блокнот аги­
татора (Алма-Ата). 1965. № 3. С. 60.
192. Рутковский О. Имя - Ш ирин, фамилия неизвестна:
[Воспоминания учителя 20-й школы г. Алма-Аты об участниках за­
щиты Брестской крепости] //Звезда Востока. 1967.№ 6. С, 185-187.
193. Савин В. Первый бой: [Начало Вел. Отеч. войны. Двое суток
в Брестской крепости] //Индустр. Караганда. 1985. 16 апр.
194. Силукова Т., Бычкова Э. Памятная высота: [О Жуматове
- участнике обороны Брестской крепости] //Казахст. правда. 1981.
28 янв.
195. Соболева Л. Актюбинцы — участники обороны Брестской
крепости//А ктюб. правда. 1957. 28 апр.
196. Стрелков Н. Герой из Бреста [В. Шумайлов, проживающий
112
в Караганде] //Индустр. Караганда. 1965. 6 мая.
197. Сусинов П. Сыны К азахстана-защ итники Бреста//Казахст.
правда. 1975. 24 апр.
198. Суходольский В. Солдат Бреста [ныне проф. КазГУ В. И.
Фурсов]: Очерк //Красная Звезда. 1978. 22 июня. Ил.
199. Токарев И. Беспокойная должность: [О защитнике Брест,
крепости Д. К. Беломоине, ныне проживающем в г. Джамбуле] //
Заря (Брест). 1975. 13 февр.
200. Троицкии А. Гильза из Бреста: [Об участнике Вел. Отеч.
войны, разведчике]//Огни Алатау. 1966. 13 июля.
201. Усольцев В. Знамя полка. [Об участнике обороны Брестской
крепости карагандинце А. Ф. Лукьяненко] // Кооператор Казахстана.
1970. № 2 . С. 51-53.
202. Хромов И. Цитадель бессмертия: [Казахстанцы -защ итники
Брестской крепости] //Веч. Алма-Ата. 1968. 4, 5 янв.
203. Хрянин В. Памятная встреча: [О профессоре КазГУ, защит­
нике Бресткой крепости В. И. Фурсове] //Путь Ленина. 1975. 7 мая.
204. Цитадель мужества, школа патриотизма: [О подвигах за­
щитников Брестской крепости]: Статьи и заметки /А. Махнач.
Заря Победы; В. Самович. Равняясь на героев; П. Сусиков. Сыны
Казахстана - защитники Бреста //Казахст. правда. 1975. 24 апр.
205. Честнов С. Еще один герой Бреста [С. Н. Лебедев - гл. бух­
галтер турбазы «Иссык»] //Алма-Ат. правда. 1962. 9 мая.
206. Шахов Н. Герои Бреста - казахстанцы: Новое о защитниках
крепости на Буге //Сел. хоз-во Казахстана. 1963. № 11. С. 56—57.
207. Шахов Н. Герои Бреста - казахстанцы: Новое о защитниках
крепости на Буге //Иртыш. 1965. 7 февр.
208. Шахов Н. И помнит мир спасенный [о бойцах 204-го артИллер. полка 6-й стрелк. дивизии В. Трофимове, П. Гончарове и К.
Исламхайдарове, погибших у стен Брестской крепости] //Ленинская
смена. 1965. 5 мая.
209. Шахов Н. А. Казахстанцы - защитники Брестской крепости.
Алма-Ата: Казахстан, 1964. 143 с: ил.
210. Шахов Н. Крепость на Буге: Новое о защитниках Бреста,
проживающих в Казахстане //Казахст. правда. 1962. 21 февр.
211. Шахов Н. Крепость не сдается: [О защитнике Брестской
крепости М. Ниязове] //Казахст. правда. 1962. 9 мая.
212. Шахов Н. Мужеством спасенные: [06 участниках обороны
Брестской крепости — казахстанцах Н. А. Шумском и др.] //Огни
Алатау. 1963. 17, 20 янв.
113
213. Шахов Н. На берегах Буга. Алма-Ата: Казахстан, 1967. 247
с. О казахстанцах-брестцах. Очерки и воспоминания.
214. Шахов Н. Побратимы: [0 казахстанцах - защитниках
Брестской крепости] //Ленинская смена. 1964. 23 февр.
215. Шахов Н. Подвиг казаха йвана Кузнецова [участник оборо­
ны Брестской крепости] //Веч. Алма-Ата. 1968. 22 апр., 4 июля; Заря
коммунизма. 1968. 22 окт.
216. Шахов Н. Подвиг шофера [М. М. Шаповалова -защ итника
легендарной Брестской крепости] //Огни Алатау. 1963. 14 дек.
217. Шахов Н. Судьба боевого знамени [131-го артполка, учас­
твовавшего в обороне Брестской крепости. 1941 г.] //Парт, жизнь
Казахстана. 1968. № 4. С. 56-59.
218. Шахов Н. Шел первый день войны: Новое о казахстанцах
- защитниках Брестской крепости //Веч,- Алма-Ата. 1968. 29 мая.
219. Шевченко В. Священные камни: [06 участнике обороны
Брестской крепости Ф. Д. Виволанце] //Звезда Прииртышья. 1969.
9 мая.
ОБОРОНА МОСКВЫ
220. Битва за Москву: (Сб.). М.: Моск. рабочий, 1975. 607 с.
221. Воронцов Г. Мы были в Москве: Об открытии памятни­
ка 28 панфиловцам и Бауржану Момышулы в Волокаламске / Г.
Воронцов//Казахстанская правда.- 2005.-14июня.
222. Мураев Д. 3. Провал операции «Тайфун». Изд. 2-е, испр. и
доп. М.: Воениздат, 1972. 368 с.
223. Ни шагу назад, дорогие друзья! //Казахст. правда.
1941.28окт.
224. Обращение ЦК КП(б) Казахстана к фронтовикам-казахстанцам, сражавшимся на подступах к Москве.
225. Абишев Г. На подступах к столице: (Участие казахстанцев в
героической обороне М осквы) //Казахст. правда. 1966. 5 дек.
226. Андреев Н. Бой у распадка: К 40-летию великой битвы под
Москвой: [О героях из Казахстана] //Степной маяк. 1981. 12 нояб.
227. Андреев Н. Подвигу жить в веках: К 40-летию битвы под
Москвой: [О маршруте «По местам сражений Вел. Отеч. войны
1941 -1945 гг. в Подмосковье»] //Степной маяк. 1981. 10 окт.
228. Андронников Н. Историческая победа: К 40-летию разгро­
ма немецко-фашистских войск под Москвой // Агитатор Казахстана.
1 9 8 1 .№ 2 1 .С. 10-12.
114
229. Артемьев Н. Дорогой жизни: [0 врачах-супрутах Избаировых
из Алма-Аты, погибших под Москвой] //Ленинская смена. 1984. 22
июня.
230. Ауесханова А. В боях под Москвой: [0 подвигах казахстанцев под М осквой]//Индустр. Караганда. 1982. 13 янв.
231. Бакбергенов С. Два подвига казахстанцев [призашите
Москвы и освоении целинных земель респ.] // Известия. 1977. 18
окт.
232. Балабин В. Здесь каждый - батыр: [06 участнике защ и­
ты Москвы в 1941 г. Д. Нуралиеве] //Сов. патриот. 1981. 25 нояб.
Фото.
233. Белан П. Во имя спасения столицы: Казахстанцы в битве
под Москвой //Казахст. правда. 1966. 4 нояб.
234. Белан П. Казахстанские соединения в битве под Москвой
//Вестн. АН КазССР. 1982. № 2. С. 22-27.
235. Белобородов А. На рубежах бессмертия: К 40-летию разгро­
ма нем.-фашист. войск под Москвой //Красная Звезда. 1981. 4 дек.
. 236. Бессмертный подвиг: [Статьи о боевых подвигах казахстан­
цев под Москвой в окт. 1941 г.] //Актюбинская правда. 1956. 9 дек.
237. Битва, ставшая легендарной: [Статьи и материалы к 25летию разгрома немецко-фашистских войск под М осквой //Огни
Алатау. 1966. 5 дек.
238. Воробьев Е. И клятву верности сдержали: К 40-ле-тию раз­
грома нем.-фашист. войск под Москвой //Красная Звезда. 1981. 1
дек.
239. Воробьев Е.З. Москва: Близко к сердцу: Старницы героич.
защиты города, 1941-1942 / Е.З. Воробьев.- Алма-Ата: Политиздат,
1986,- 479 с.: ил.- (Города-герои).
240. Воробьев Е.З. Москва: Близко к сердцу: Старницы геро­
ич. защиты города, 1941-1942 / Е.З. Воробьев.- 2-изд.- Алма-Ата:
Политиздат, 1989,- 479 с.: ил,- (Города-герои).
241. Гельфанд С. Под огнем врага: [06 участии казахстанцев в
битве под Москвой] //Юж. Казахстан. 1981. 1 дек.
242. Ерофеев С. Путь в бессмертие: [0 боевых подвигах восточно-казахстанцев в битве под Москвой] //Иртыш. 1982. янв.
243. Иванцов А. В сердцах воинов - Москва: [Казахстанцы в ге­
роической битве под Москвой] //Веч. Алма-Ата. 1981. 14 дек.
244. Иночкин А. Казахстанцы в битве под Москвой // Путь к ком­
мунизму. 1971. 24 дек.
245. Иночкин А. Казахстанцы у стен Москвы: К 30-летию битвы
115
под М осквой//Приуралье. 1971. II дек.
246. Кллита Н. Сорок лет подвигу под Москвой: [О героиче­
ской обороне Москвы, участии казахстанцев в битве] //Учитель
Казахстана. 1982. 3 дек.
247. Козыбаев М. Грудью защитившие Москву: [Вклад казахс­
танцев в победу под Москвой на фронте и в тылу] //Казахст. правда.
1981. 15 дек.
248. Кривощеков А. В снегах Подмосковья: [Документальный
рассказ об алматинцах, участвовавших в битве под Москвой] //
Казахст. правда. 1982. 17 янв.
249. Красильникова JT. Защитники М осквы [петропавловцы] //
Ленинское знамя. 1975. 8 янв.
250. Кузнецов А. И. М ассовый героизм казахстанцев в боях на
ближних подступах к Москве: Рефераты науч. докл., прочитанных
на XVI годичной конф. проф.-препод. состава //Сб. рефератов науч.
работ. Вып. 2. Алма-Ата. С. 18-22.
251. Кузнецов А. Это было двадцать лет назад: Из истории обо­
роны Москвы в 1941 г. //Простор. 1961. № 12. С. 17-22.
252. Кулагин Т. Этих дней не смолкнет слава: [06 участии ураль­
цев в битве под Москвой] //Приуралье. 1981. 17 нояб.
253. Лушина И. Живая память: [Воспоминание В. И. Панфиловой
о героических днях сражения под Москвой] //Мед. газета. 1981. 4
дек.
254. М алкин В. М. Грудью заслонившие Москву. Алма-Ата:
Казахстан, 1971. 151 с.
255. Марьясов А. В ночь на шестое декабря: [Казахстанцы-защитники Москвы] //Казахст. правда. 1966. 3 дек.
256. Момышулы Б. Избранное. В 2-х томах.Т. 1: За нами Москва.1978.Т.2: Наша семья. История одной ночи: Рассказы.-1978.
257. Момышулы Б. Психология войны. Книга-хроника.-АлмаАта, 1990.
258. Мухамеджанов А. Казахстанцы в битве под Москвой (1941
- 1942 гг.) //Изв. АН КазССР. Сер. обш. 1967. № 2. С. 24 -31. Резюме
на каз. яз.
259. Мухамеджанов А. Казахстанцы в битве под Москвой. АлмаАта. 1968. 102 с.
260. Мухамеджанов А. Участие казахстанских воинских соеди­
нений и частей в битве под Москвой (1941 - март 1942 гг.): Автореф.
дис. Алма-Ата, 1968.
261. Мухамеджанов А. Участие казахстанцев в битве под
Москвой (1941 г.) //История: (Сб. статей аспирант, и соиск. Вып. 1.
116
Алма-Ата, 1966. С. 55-64. Библиогр.: 13 назв.
262. Мухамедьяров А. Этих дней не смолкнет слава: К 24-й
годовщине разгрома гитлеровцев под Москвой // Казахст. правда.
1965. 7 дек.
263. Насыров Р. Товарищи по.западному фронту: К 40-летию бит­
вы под Москвой: [Воспоминания ветеранов-казахстанцев] //Казахст.
правда. 1981. 11 дек.
264. Нусупбеков А. Н. Казахстанцы в битве под Москвой ■//
Казахст. в Вел. Отеч. войне: Очерки. Вып. 1. Алма-Ата, 1968. С.
5-32.
265. Пашин И. Стояли насмерть: [Уаастие гурьевцев в битве под
М осквой]//Прикасп. коммуна. 1981. 18нояб.
266. Подвигу жить в веках: [06 участии воинов-посланцев
Казахстана в героической обороне Москвы] //Казахст. правда. 1981.
6 дек.
267. П одвигу стен Москвы. Алма-Ата: Казахстан, 1967.
268. Рец.: Садыков М. Люди из пламени //Казахст. правда. 1967.
8 апр.
269. Промыслов В. Ф. Не М осква ль за нами? [Казахстанцы - за­
щитники Москвы] //Огни Алатау. 1965. 8 мая.
270. Серикбаев К. С. Великое сражение за Москву. Алма-Ата:
О-во «Знание» КазССР, 1981.23 с. (В помощь лекторам и докл. О-во
«Знание» КазССР, Науч.-метод. совет по пропаганде воен. знаний и
воен.-патриот. воспитанию).
271. Сколишов Ю ., Белов К. По местам Великой Питвы под
Москвой. 2-е изд., доп. М.: Моск. рабочий, 1972. 248 с: ил., карт.
Имеются сведения о казахстанцах.
272. Стернев В. И фронт и тыл: [06 участии казахстанцев в битве
под Москвой] //Веч. Алма-Ата. 1981. 2 дек.
273. Тананайский И. Актюбинцы в боях под М осквой //Путь к
коммунизму. 1965. 10 мая.
274. Токмурзина А. Путь в бессмертие: Казахстанцы в битве под
М осквой//Степной Маяк. 1981.25 нояб.
275. Усенов А., Булатов Л. За нами Москва: [Воспоминание вете­
ранов] //Казахст. правда. 1980. 9 мая.
276. Черкашин И. И вспомнились годы былые: [О встреча ве­
теранов 5-й Краснознаменной армии в Москве в октябре 1981 г.,
посвященной 40-летию создания армии и битвы под Москвой] //
Приуралье. 1981. 4 нояб.
277. Чубарев И. На подступах к столице: К 40-летито великой бит­
117
вы под Москвой: [0 героях-первогвардейцах из г. Уральска, сражав­
шихся в Первой гвард. орд. Ленина стрелк. дивизии] //Приуралье.
1986. 2 окт.
ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА
261. Зубанов В. Е. Ленинград - город-герой. 2-е изд., доп. М.:
Воениздат, 1981.215с.
262. Фирсов В. Ф. Героическая битва за Ленинград. М.: Воениздат,
1983.32 с.
263. Секретарю Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)
тов. Жданову, командующему Ленинградским фронтом гене­
ралу армии Говорову, доблестным воинам, сержантам, офице­
рам, генералам Ленинградского фронта, героическим морякам
Краснознаменной Балтики, народным мстителям-партизанам и
партизанам Ленинградской обл., всем мужественным защитникам
города Ленина, славным патриотам-ленинградцам //Казахст. правда.
1944. 30 янв. Приветствие ЦК КП(б) Казахстана, Верховного Совета
КазССР и СНК КазССР по поводу окончательного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады.
264. Рабочим, работницам, интеллигенции, всем героическим за­
щитникам Ленинграда /Президиум Верховного Совета КазССР, ЦК
КП(б) Казахстана, Совет Народных Комиссаров КазССР //Казахст.
правда. 1942. 28 мая. С. 1.
265. Казакпаев А. Пошлем эшелоны подарков героям-ленинградцамг. [Статья пред. Верховного Совета КазССР] //Казахст. прав­
да. 1942. 7 мая.
266. Письмо трудящихся столицы Казахстана - города Алма-Аты
рабочим, работницам, интеллигенции, всем героическим защитни­
кам Ленинграда //Казахст. правда. 1941. 5 сент.
267. Мы с вами, мужественные защитники Ленинграда! //
Актюб. правда. 1942. 13 мая. Передовая о подарках для трудящихся
Ленинграда от трудящихся Актюбинской обл.
268. Поможем ленинградцам в героической борьбе! // Приурал.
правда. 1942. 22 мая. Передовая о сборе подарков для ленинградцев
в Западно-Казахст. обл. (Уральской).
269. Казахскому народу //Казахст. правда. 1943.4 апр. Ответ каза­
хов -защитников Ленинграда на письмо казахского народа.
270. Отомстим за Родину-мать!: Казахскому народу - от защит­
ников города Ленина //Казахст. правда. 1943. 4 апр.
118
271. Вагонов подарков гегюическому Ленинграду: [Заметка] //
Казахст. правда. 1942. 28 мая.
272. 140 вагонов с подарками на пути в Ленинград: [Заметка] //
Казахст. правда. 1942. 3 июня. Подарки Казахстана городу Ленина.
273. Абишев Г. Казахстанцы в боях за Ленинград //Огни Алатау.
1964. 28 янв.
274. Ажибаев Б. За свободу Родины! //Казахст. правда. 1942. 5
дек. Сын казахского народа - защитник города Ленина.
275. Азаров В. Меч и домбра: [Связь Казахстана с Ленинградским
фронтом в годы Отеч. войны] //Простор. 1978. № 5. С. 4-6.
276. Арепин Эд. Казахи из Ленинграда: [0 воинах-казахах, по­
гибших в годы Вел. Отеч. войны на Ленинградском фронте] /Из
журн. «Смена» //Казахст. правда. 1974. 2 апр.
277. Белан П. Казахстанцы у стен Ленинграда: К 25-летию про­
рыва блокады Ленинграда //Казахст. правда. 1969. 26янв.
278. Белан П. Казахстанцы в боях за Ленинград. Алма-Ата:
Наука, 1973.243 с. с ил.
279.. Рец.: Г. Абишев, Е. Ибраев. У стен невской твердыни II
Казахст. правда. 1974. 8 янв.
280. Белан П. Единство в бою и труде: К 20-летию прорыва блока­
ды Ленинграда: [0 защитниках Ленинграда - посланцах Казахстана]
//Казахст. правда, 1963. 18 янв.
281. Боевой привет трудящихся города Ленина трудящимся
Казахстана: [Письмо] //Казахст. правда. 1942. 26 июля.
282. Братьям ленинградцам. Алма-Ата: Казогиз, 1942.36 с.
283. Все для победы! Письмо трудящихся с Индерборстроя ге­
роическим защитникам города Ленина //При-касп. правда. 1942. 4
июня.
284. В Ленинграде: Рассказы делегатов-казахстанцев //Казахст.
правда. 1943. 4 апр.
285. Город-герои выстоял: К 15-летию со дня прорыва Советской
Армией блокады Ленинграда//Ленинская смена. 1958. 19 янв.
286. Дикова Л. След ушедшей войны: [О расшифровке записки
из солдатского медальона, найденного в Ленинграде, написанной
бывшим жителем колхоза им. Энгельса Талды-Курганской обл. И.
А. Скороделовым] //Соц. индустрия. 1984.8 нояб.
287. Джилкишев С. Д. О деятельности воздухоплавательных
дивизионов артиллерийского наблюдения (ВДАН) при обороне
Ленинграда//Воен.-ист. жур. 1970. № .3. С. 106—107.
288. Езерский Ф. Они защищали Ленинград: [06 однополча­
119
нах-гвардейцах, воинах-казахстанцах, героически сражавшихся на
Ленинградском фронте] //Казахст. -правда. 1981. 5 авг.
289. Жумагалиев Б. Немеркнущая слава: [О воинах-казахстанцах
из Кокчетавск. обл., сражавшихся за Ленинград во время Вел. Отеч.
войны] //Степной Маяк. 1984. 27 янв.
290. Кондратский А. На подступах к Ленинграду // В боях за
Родину. Алма-Ата: Казахстан, 1965. С. 9 1 - 139.
291. Матусевич В. Дот № 017: [Воспоминание о защи­
те Ленинграда участника Отеч. войны, ныне д-ра вет. наук из
Целинограда] //Сельск. жизнь. 1975. 13 апр.
292. Мауленов С. За город Ильича //Ленинская смена. 1970. 7
мая.
293. Мольво В. Казахстанцы на защите Ленинграда // Тургайская
новь. 1980. 13 сент. Воспоминания бывшего редактора дивизионной
газеты «За победу».
294. Мукушева М. Помогали тебе, Ленинград! [Помощь трудя­
щихся Гурьева осажденному городу] //Ленинская смена. 1985. 26
марта.
295. Очерки истории Ленинграда. Т. 5. Период Вел. Отеч. войны.
1941-1945 гг. Л.: Наука, 1967. 748 с: ил., 10 вкл. карт., схем.Имеются
материалы о боевых действиях под Ленинградом воинских частей,
сформированных в Казахстане.
296. Потапов А. Восточноказахстанцы - Ленинграду[в дни бло­
кады] //Рудный Алтай: 1964. 26 янв.
297. Североказахстанцы в боях под Ленинградом // Ленинское
знамя. 1965. 16 марта.
298. Сергейчук М. Они защищали Ленинград: [Встре-ча быв­
ших воинов, участников обороны невской твердыни, ныне жите­
лей Караганд. обл., посвященная 33-й го-довщине освобождения
Ленинградской обл. от немецко-фашист. захватчиков] //Индустр.
Караганда. 1977. Гбянв.
299. Сериков М. У стен Ленинграда: [Защита города-героя казахстанцами в период Вел. Отеч. войны] //Казахст. правда. 1965. 3 апр.
300. Скуратов О. Ленинградцы - гордость моя! [Воспоминания
О. Скуратова - соб. корр. газеты «Сов. спорт» по КазССР о тяже­
лых днях 900-дневной осады Ленинграда] //Казахст. правда. 1982.
7 апр.
301. Слава Великому городу Ленина, слава его защитникам!:
[Статьи о защитниках города - казахстанцах и письма казахстанцев
с фронта] //Казахст. правда. 1943.4 апр.
302. Солдатов В. А. Матросы в битве за Ленинград. Л., 1966. 44
120
с. (0-во «Знание»).
303. Участие в битве воинов-казахстанцев. С. 21-22, 28-30.
304. У Ленинграда: [Участие казахстанцев в обороне города] //
Учитель Казахстана. 1965. 9 мая.
305. Федонникова Н. Дружба на века: (Братская помощь каз. на­
рода городу Ленина) //Ленинская смена. 1985. 30 апр.
306. Шарипов К. Подмосковная битва,- Алма-Ата: Казахстан,
1990.-112 с.-(Огненные годы).
307. Ш крыль С. 800 дней и ночей: 25 лет со дня прорыва блокады
под Ленинградом, в котором участвовали и кокчетавцы //Степной
Маяк. 1968. 19 янв.
308. Ш ляпин И. Подвиг Ивана Скуридина: [Память о земляке,
участнике боев под Ленинградом] //Целиногр. правда. 1974. 29 янв.
309. Юдин 3. Они обороняли Ленинград. [В Семипала-тинске
создан Совет ветеранов обороны Ленинграда] // Ленинская смена.
1984. 9 мая; Веч. Алма-Ата. 1984. 9 мая.
310. Яландаев П. В. Внуки Джамбула в боях за город Ленина:
По страницам фронтовых газет: [Нерушимое единство и дружба на­
родов СССР в годы Вел. Отеч. войны] //Тезисы науч. конф. 27-28
марта. 1975. Алма-Ата, 1975. С. 101 - 105.
БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД
311. Самсонов А. М. Сталинградская битва. 3-е изд., доп. М.:
Наука. 1982. 624 с.
312. Крылов Н. И. Сталинградский рубеж. 2-е изд. М.: Воениздат,
1984.380 с.
313. Падерин И. Г. Волгоград: (Страницы героич. защиты горо­
да-героя, 1942-1943). М.: Политиздат, 1980. 175 с.
314. Отстоять Сталинград! Фронтовикам-казахстанцам, ге­
роическим защитникам Сталинграда. Обращение Президиума
Верховного Совета, ЦК КП(б) Казахстана и СНК КазССР //Казахст.
правда. 1942. 9 окт.
315. Аманжолов X. Подвиг, совершенный страной: [Участие ка­
захстанцев в Сталинградской битве] //Казахст. правда. 1982. 27 окт.
316. Белан П. Казахстанцы в битве на Волге //Казахст. правда.
1962. 18 нояб.
317. Белан П. С. Казахстанцы в Сталинградском сражении //
Казахстан в Вел. Отеч. войне: Очерки. Вып. I. Алма-Ата, 1968. С.
33-76.
318. Белан П. «Ключ к востоку»: Казахстан и Сталинград //
121
Казахст. правда. 1968. 1 февр.
319. Букаткин П. Уральцы под Сталинградом: [О боевых подви­
гах казахстанцев] //Приуралье. 1967, 2 ,4 , 5 апр.
320. Вахмар 3. Один из дома Павлова: [О Талибае Мырзаеве] //
Ленинская смена. 1982. 22 окт.
321. Вихляев В. Высота высот - курган Мамаев. Репортаж вто­
рой. [О посещении мемориала на Мамаевом кургане казахстанцами
-участни кам и Сталингр. битвы] //Ленинское знамя. 1985. 6 апр.
322. Дариенко В. Гурьевцы на защите волжской твердыни (в
1943 г.) //Прикасп. коммуна. 1963. 2 февр.
323. Джилтыров Т. Трое из тысячи героев [Сталинград-ской бит­
вы - казахстанцы А. Корниенко, П. Евдокимов и А. Даиров]: К 40летию Сталинградской битвы //Веч. Алма-Ата. 1982. 14 дек.
324. Доскалиев К. Д. Сражающемуся Сталинграду. Алма-Ата:
Казахстан, 1983. 107 с, ил.
325. Доскалиев К. Казахстанцы [гурьевчане] - защит-пики
Сталинграда//Прикасп. коммуна. 1978. 4 февр.
326. Еремин А. Алмаатинцы .на защите Сталинграда // АлмаАтинская правда. 1958. 11 нояб.
327. Иночкин А. Ипомнит мир спасенный [о подвигах казахстан­
цев в Сталинградской битве] //Приуралье. 1982. Знояб.
328. Кадыров А. «За Волгой для нас земли нет!»: [Рукопись учас­
тника Сталинградской битвы - старшего лейтенанта, бывшего по­
литрука] //Огни Алатау. 1983. 2, 3 февр.
329. Карпыков X. Умрем, но врага не пропустим! [О ветеранахказахстанцах, участниках Сталингр. битвы] // Веч. Алма-Ата. 1982.
25 нояб.
330. Козыбаев М. К. Казахстан-ближ айш ий тыл Сталинградского
фронта //Вестн. АН КазССР. 1983. № 2. С. 7-13.
331. Козыбаев М. К. и др. Сражение века: (Сталинградская бит­
ва). Алма-Ата, 1983. 23 с.
332. Кулаков И. Карагандинцы в Сталинграде [в годы Вел. Отеч.
войны] //Индустр. Караганда. 1973. 2 февр.
333. Манцуров Ю. У стен волжской твердыни: Участие казах­
станцев в разгроме немецких войск под Сталинградом //Казахст.
правда. 1975. 5 февр.
334. Нагаев Н. Наши земляки в битве за Волгоград: [Из воспоми­
наний] //Молодой целинник. 1963. 2 февр.
335. Павловский Г. Дружба, скрепленная кровью: [Рассказ о казахстанцах - защитниках Сталинграда] // Ленинская смена. 1966. 23
122
февр.
336. Павловский Г. Волгоград, улица Казахская: [О воинах из
Казахстана, сражавшихся под Волгоградом] // Ленинская смена.
1976. 9 мая.
337. Павловским Г. Солдат из Казахстана //Ленинская смена.
1969. 22 февр.
338. Падерин И. Как это было: [Записки участника ве-ликой бит­
вы на Волге] //Ленинская смена. 1963. 28февр.
339. Письмо казахскому народу от казахов, защитников города
Сталинграда//Ленинская смена. 1968.21 авг.
340. Поляков М. Сильнее танков: [Воспоминание о героях-казахстанцах, участниках Сталингр. битвы] //Ю ж. Казахстан. 1983. 28
янв.
341. Потапов А. Стояли насмерть: [Участие воинов из Вост.
Казахст. в битве за Сталинград] //Рудный Алтай. 1982. 7сент.
342. Разбился враг о волжскую твердыню: [Воспоминания гурьевчан, ветеранов, участников великой битвы под Сталинградом,
собравшихся за «круглым столом» «Прикаспийской коммуны»] //
Прикасп. коммуна. 1982. 18сент.
343. Рачков О. Крепость на Волге: [Из истории героич. битвы
под Волгоградом. Участие в ней казахстанцев] // Казахст. правда.
1965. 7 мая.
344. Серикбаев К. Великое сражение на Волге и участие казахс­
танцев в нем //Тургайская новь. 1982.
345. Сигалев Л. У стен твердыни: [Воспоминания бывше­
го командира 5-й батареи 203-го гвард. артиллерийск. полка о
Сталинградской битве] //Огни Алатау. 1967. 19 нояб.
346. Смирнов А. Наши земляки в великой битве: [Участники
сражения на Волге из Гурьевск. области] //Прикасп. коммуна. 1963.
30 янв.
347. Со всех концов Советской земли: Письма трудящихся вои­
нам Ленинградского фронта. Л.: Воениздат НКО, 1944. 60 с. (Полит,
упр. Ленингр. фронта).
348. Твердыня у берегов Волги: [Страница, посвященная 40-ле­
тию разгрома нем.-фашист, войск под Сталинградом. Участие в бит­
ве казахстанцев] //Казахст. прав-да. 1982. 19 нояб.
349. Тышлер А. Волга, река казахстанская: [Подвиг казахстан­
цев, защитников Волгограда]//Ленинская смена. 1965. I мая.
350. Фетисов П. Через сорок лет: [Встреча казахстанцев, ветера­
нов 57-й армии, участвовавших в Сталинград, битве] //Веч. Алма123
Ата. 1981. 4 дек.
351. Хлыстун А. П. Сталинградская битва и ее всемир-но-историч. значение. Алма-Ата: О-во «Знание» КазССР, 1982. 24 с.
352.Ш арафутдиновА.ПодвигсыновКазахстанавСталинградской
битве//Ленинское знамя. 1982. 23нояб.
353. Яковлев В. Гвардейцы из Казахстана [в битве на Волге: Из
воспоминаний] //Казахст.. правда. 1963. 2февр.
О ВОЙНСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ СФОРМИРОВАННЫХ В
КАЗАХСТАНЕ
354. Албегов К. А. Между Волгой и Доном: [Книга посвящается
сталинградскому этапу боевого пути 27-й гвард. стрелк. дивизии].
Алма-Ата: Казахстан, 1984. 76 с.
355. Балакаев Т. Б. Казахстанские формирования на фронтах
Вел. Отеч. войны: (1941 - 1945 гг.) //Великий Октябрь - главное со­
бытие XX века: Материалы респ. науч.-теорет. конф. 25-26 окт. 1977
г. Алма-Ата, 1979. С. 283-288.
356. Балашов С. Священная память: [Подвиги гурьевцев из 35-й
гвард. дивизии] //Прикасп. коммуна. 1977. 20 мая.
357. Белан П.С. Из истории боевых действий казахст. авиацион­
ных частей на фронтах Отеч. войны //Изв. АН КазССР. Сер. общ.
1967. № 3. С. 3-13. Резюме на каз. яз. Библиогр.: в подстроч. при­
меч.
358. Белан П.С. Из истории боевых действий 310-й и 314-й
стрелк. казахст. дивизий в районе Ленинграда (1941-1944 гг.) //Вопр.
истории Казахстана. Алма-Ата, 1963. С. 59-87 /Уч. записки КазГУ
им. Кирова. Кафедра истории КазССР. Сер. ист. Вып. 12. Т. 4.
359. Белан П. С. Казахстанские соединения в битве под Москвой
//Вестн. АН КазССР. 1982. №2. С. 22-27.
360. Белан П. С. Так сражались казахстанцы [под Москвой. 0
подвигах 316-й и 312-й стрелк. дивизий, сформиров. в Казахстане]
//Огни Алатау. 1981.5 дек.
361. Бирюков Н. И. Снайперы [214-й стрелк. дивизии на подсту­
пах к Сталинграду] //Простор. 1968. № I. С. 49.
362. Букаткин П. В приволжских степях: [0 боевом пути 152-й
отдельной стрелк. бригады, сформиров. в Казахстане] //Парт, жизнь
Казахстана. 1967. № 3. С. 72-74.
363. Ботвич И. Образование чехословацких войск на территории
СССР и их боевой путь в рядах Сов. Армии //Бюлл. студ. науч. о-ва
124
КазГУ. Алма-Ата, 1964. Вып. 4. С. 26-33.
364. Букаткин П. Р. С талинград-М анчж урия: [Боевой путь 129го минометного Молоденческого полка, укомплектованного из ко­
ренного населения Зап. Казахстана //История: Сб. статей аспирант,
и соиск. Вып. 2. Алма-Ата, 1967. С. 66—74, Библиогр.: 41 назв.
365. В годы тяжелых испытаний (1941 - 1945 гг.): [К а з а х ­
станские соединения - 8-я, 30-я, 72-я, 73-я гвардейские, 310-я,
314-я и др. дивйзии на фронтах Отеч. войны] //Краснознаменный
Туркестанский. М., 1976. С. 170-300. Ил., карты, портр. Библиогр.:
в подстроч. нримеч.
366. Банюшин В. Алма-Атинский гвард. полк на фронтах Вел.
Отеч. войны //Огни Алатау. 1965. 2 марта.
367. Ванюшин В. Курган вечной славы: [Открытие памятника
воинам-казахстанцам 238-й стрелк. дивизии. Алексеинский р-н
Тульской обл.] //Ленинская смена. 1967. 29 окт.
368. Гаинутдинов Г. Г. Формы и методы агитационно-пропаган­
дистской работы среди бойцов и младших командиров нерусской
национальности //Бюлл. политотдела 31-й армии о работе среди во­
инов нерусской национальности. Северо-Зап. фронт, 1943.
369. Григолюнас ежи, Милош Анджей. Группа капитана
Черникова [действовала в тылу врага в 1944 г.] //Казахст. правда.
1970. 19 марта.
370. Демин Н. Часовые мира: [Об участии казахстанцев в Вел.
Отеч. войне и боевом пути воинов Туркестанского военного округа]
//Казахст. правда. 1963. 22 февр.
371. Дубицкии А. Испытание огнем: [Рассказ о воинах акмолин­
ской дивизии в 1941-1945 гг.] //Целинный край. 1963. 23 февр.
372. Дубицкии А. Конец великой битвы: [Военно-исторический
очерк о 28-й стрелк. дивизии, формировавшейся в Акмолинске в
1942 г.] //Целиногр. правда. 1969. 22 февр.
373. Жаксыбаева Ш. Не думая о славе: [Воспоминанме ветера­
нов 35-й гвард. стрелк. дивизии 8-й армии о суроных буднях войны]
//Ленинская смена. 1984. 1 авг.
374. Жандаулетов А. Защищая колыбель революции: [Боевые
действия 1076-го стрелк. полка, сформированного в Семипалат. обл.
в 1942 г.] //Звезда Прииртышья. 1967. 9 мая.
375. Исанов Г. Встреча: [0 боевых друзьях, ветеранах 34-й паро­
возной колонны особого резерва, сформиров. на Турксибе в 1942 г.]
//Гудок. 1978. 22 февр.
376. Кашимкулов А. К. К истории актюбинских формирований и
125
ратных подвигов актюбинцев в годы Отеч. войны //Вопр. истории.
Вып. 10. Алма-Ата. 1976. С. 5 0 - 70. Библиогр.: 75 назв. /Каз.ГУ.
377. Касымов С. Комиссары, вперед!: [Воспоминания бойцов 39й гвард. стрелк. дивизии] //Казахст. правда. 1965. 7 мая.
378. Кирсанов М. А. По зову Родины: Добровольческие форми­
рования Красной Армии в период Отеч. войны: [Имеются данные
по КазССР]. М.: Мысль. 1974. 276 с.
379. Крылов Н. И., Алексеев Н. И., Драган И. Г. Навстречу побе­
де: Боевой путь 5-й армии (октябрь 1941 г.- авг. 1945 г.): [Имеются
сведения о героях-казахстанцах]. М.: Наука, 1970. 464 с.
380. Литвинов Т. Они сражались за Родину: [О боевых действи­
ях 207-й стрелк. дивизии, сформиров. в Чимкенте и Фрунзе] //Путь
Ленина. 1965. 14 апр.
381. Литвинов Т. Путь полка: [Боевые действия полка, сформи­
ров. в Киргизии и южных областях Казахстана] //Путь Ленина. 1968.
16 февр.
382. Мухамеджанов А. Так сражались казахстанцы: [Боевой путь
казахст. дивизий] //Веч. Алма-Ата. 1969..22 февр.
383. Мухамеджанов А. Казахстанцы в битве под Москвой. АлмаАта, 1968. 102 с.
384. Мухамеджанов А. Участие казахстанских соединений и час­
тей в битве под М осквой (сентябрь 1941- март 1942 г.): Автореф.
дис. Алма-Ата, 1969.
385. Николаев А. А. Бессмертный подвиг [в боях под Сталин­
градом казахстанской дивизии] //Прикасп. коммуна. 1959. 9 мая.
386. Нурмагамбетов С. Непобедимая и легендарная: [Части
Красной Армии, созданные в Казахстане] //Ленинская смена. 1975.
22 февр.
387. Озеров Д. Бойцы вспоминают минувшие дни: [0124-й
Краснознаменной отдельной стрелк. бригаде] //Казахст. правда.
1969. 12 нояб.
388. Операция местного значения: [Отрывок из книги о боевых
действиях 301-й дивизии в р-не Великие Луки - Иевель] //Ленинская
смена. 1966. 3 1 авг.
389. Орлов И. Подвиг сынов Казахстана: [О войнах-казахах в со­
ставе 269-й стрелк. дивизии] /ДОж. Казахст. 1965. 8 мая.
390. Отамбаев К. А. Гвардейская, трижды орденоносная: [О 62-й
гвард. стрелк. дивизии, прошедшей боевой путь от Дона до Вены].
Алма-Ата: Казахстан, 1984. 144 с.
391. Покровский С. Н. Казахста некие соединения в битве на
126
Курской дуге, Алма-Ата: Наука, 1973. 130 с,
392. Покровский С. Н. Участие казахстанских соединений в бит­
ве за Днепр //Казахстан в Вел. Отеч. войне: Очерки. Вып. 1. АлмаАта, 1968. С. 77—107. 393. Сафонов В.История одного пойска: [О воссозда-тнии пионе­
рами г. Караганды истории одной из дивизий, в рядах которой сра­
жались их земляки] //Ленинская смена. 1976. 3 июня.
394. Сейтеков М. От Волги до Эльбы: [О боевом пути 152-й осо­
бой стрелк. бригады. Воспоминания] //Приуралье. 1985. 15 марта.
395. Скоробогатов В. Е. И полк назвали Берлинским: [899-й
стрелк. полк]. Алма-Ата: Казахстан, 1970. 150 с.
396. Скоробогатов В. Е. Мы идем к тебе, Прут: [О фронтовых
буднях 899-го стрелк. полка 248-й диви-зии]. Алма-Ата: Казахстан,
1974.
’
397. Рец.: Меркулов О. О том героическом времени: Три книги
офицера //Ленинская смена. 1974. 7 дек.
398. Скоробогатов В., Кулаков Н. Солдаты из Караганды: [О бое­
вых действиях частей, сформиров. в области в годы Вел. Отеч. вой­
ны] //Индустр. Караганда 1968. 11 янв.
399. Скоробогатов В. Тысячи фронтовых дорог: [О боевых дейс­
твиях артполка в период 1941 - 1945 гг., сформиров. в области] //
Индустр. Караганда. 1967’. 10 окт.
400. Станозов П. Битва под Холмом: [О героях-казахстанцах
1278-го стрелк. полка] //Веч. Алма-Ата. 1982. 22 февр.
401. Стамбеков К. В. Героизм воинов-казахстанцев 72-й и 73-й
гвард. дивизий в боях за Днепр //Общественные науки: Сб. статей
аспирант, и соиск. Вып. 7. 1968. С. 199-202 /М -во высш. и сред,
спец. образ. КазССР.
402. Стамбеков К. По долгу братства: [Участие 27-й, 72-й, 73й гвард., 8-й, 387-й казахстанских стрелк. дивизий в освобождении
Украины] //Казахст. правда. 1974. 15 окт.
403. Строка из генеральского приказа: [О подвигах 75-й морской
стрелк. бригады, сформиров. в Казахстане] //Казахст. правда. 1971.
24 д ек ..
404. ФанюнгТ. Подшефная Казахстана: (21-я гвардейская армия)
//Казахст. правда. 1944. 10 сент.
405. Халтурин И. Рельсы мужества: [О казахстанской паровоз­
ной колонне, доставлявшей военные грузы] //Казахст. правда. 1978.
10 февр.
406. Честнов С. Бессмертный батальон: [Участие третьего ба­
127
тальона 214-го гвард. стрелк. полка, сформиров. в Казахстане, в
Курской битве] //Казахст. правда. 1963. 6 июля.
407. Чечнева М. Боевой подвиг женщин: [О женском гвард. авиа­
ционном Таманском полке] //Казахст. прав-да. 1965. 29 апр.
408. Якушев П. Солдатская доблесть: [Материал о воинах-артиллеристах 173-го гвард. артполка 81-й гвард. дивизии из Алма-Аты]
//Веч. Алма-Ата. 1982. 5 нояб.
8-я К РА С Н О ЗН А М ЕН Н А Я ОРДЕНА Л Е Н И Н А
им. И.В. П А Н Ф И Л О В А ГВАРДЕЙСКАЯ Д И В И ЗИ Я
409. В народном Комиссариате обороны: О переименовании 100й, 127-й, 153-й, 161-й, 64-й, 107-й, 120-й и 3 16-й стрелк. дивизий, 1й Московской мотострелковой дивизии в гвардейские [316-й стрел­
ковой дивизии -в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Командир
дивизии - генерал-майор И. В. Панфилов] //Правда. 1941. 18 нояб.
410. Указ Президиума Верховного Совета СССР: О награждении
орденом Красного Знамени 8-й гвардей-ской стрелковой дивизии //
Правда. 1941. 18 нояб.
411. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
войсковых частей Красной Армии //Казахст. правда. 1942. 18 мар­
та. Награждение 8-й гвард. дивизии орденом Ленина. РЕПОРТАЖ с
фронтов войны 1941 - 1945 гг. М.: Политиздат, 1970.
412. Материалы о Казахстане. Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении орденом Красного Знамени 8-й гвар­
дейской стрелк. дивизии. 17 ноября, 1941. С. 5 1; Ставский Вл. Боевая
орденоносная [8-я гвардейская дивизия]. С. 51-54.
413. 8-и Гвардейской стрелковой дивизии присвоено имя ге­
нерал-майора И. В. Панфилова //Красная Звезда. 1941. 25 нояб.
Постановл. ГКО.
414. Новые документы Отеч. войны: К 40-летию разгрома немецко-фашист. войск под Москвой: [Ходатайство воен. совета Зап.
фронта о присвоении 8-й гвард. стрелк. дивизии имени ген.-майора
И. В. Панфилова от 21 нояб. 1941 г.] //Коммунист. 1981. № 17. С.
85.
415. Об увековечении памяти Героя Сов. Союза И. В. Панфилова
и 28-ми гвардейцев-панфиловцев: В СНК КазССР и ЦК КП(б)
Казахстана//Казахст. правда. 1942. 5 мая.
416. Скворцов Н., Ундасынов Н. Бойцам, командирам, комисса­
рам и политработникам Краснознамен-ной 8-й гвардейской дивизии
128
Фото военных лет
1941-1945
К расная площ адь в день парада. 7 ноября 1941 г.
РОДИНА-МАТЬ
ЗОВЕТ!
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
ЛЕНИНГРАДЦЫ
ДЕТИ
МОИ'
1 !|{ in
*
i f lll'i
| H ill
4 Hi и
-с
! jiH liiiH ilA iii
г HUIfilinMMiiiif
4 HI i! !i;Ш l l
1
//Казахст. правда. 19 4 1. 20 нояб.
417. Скворцов Н. А. Последуем примеру бойцов-казахстанцев
Краснознаменной 8-й гвардейской дивизии: [Вы-ступление секре­
таря ЦК КП(б)К на собрании членов семей бойцов, командиров, ко­
миссаров и политработни-ков Краснознаменной 8-й гвард. стрелк.
дивизии 20 нояб. 1941 г.]//Казахст. правда. 1941.23 нояб.
418. Бойцам, командирам, комиссарам и политработникам дваж­
ды орденоносной 8-й гвард. дивизии//Казахст. правда. 1942. 19 мар­
та. Обращение ЦК КП(б) Казахстана в связи с награждением 8-й
гвард. дивизии вторым орденом - орденом Ленина.
419. Желаем новых успехов, товарищи гвардейцы! [Подпись:
Президиум Верховного Совета КазССР] //Казахст. правда. 1942. 24
марта. Поздравление по случаю награждения 8-й гвард. дивизии ор­
деном Ленина.
420. Скворцов Н., Ундасынов Н. Бейте врага еще крепче!:
Бойцам, командирам, комиссарам и политрукам дважды орденонос­
ной имени Героя Сов. Союза генерал-майора Панфилова 8-й гвард.
дивизии//Казахст. правда. 1942. I мая.
421. Первомаискии привет трудящимся Казахстана! Секретарю
ЦК КП(б)К тов. Н. А. Скворцову /Командование 8-й гвард. ордена
Ленина и Красного Знамени им. И. В. Панфилова стрелк. дивизии:
Серебряков, Голушенко, Гофман, Макиевский. Действующая армия
//Казахст. правда. 1942. 1 мая.
422. Ответ гвардейцам-панфиловцам //Казахст. правда. 1942. 7
февр. Труженики предприятий Алма-Аты отвечают на письма гвардейцев-панфиловцев.
423. Письмо казахскому народу от бойцов, командиров и по­
литработников ордена Ленина и Красного Знамени им. Героя Сов.
Союза генерал-майора Панфилова 8-й гвард. стрелк. дивизии //
Казахст. правда. 1943. 4 июля.
424. Казахскому народу: Письмо бойцов, сержантов и офицеров
8-й гвард. ордена Ленина Краснознаменной им. Героя Сов. Союза
генерал-майора И. В. Панфилова стрелк. дивизии //Казахст. правда.
1943. 19 сент.
425. Трудящимся Казахской ССР: Письмо бойцов, сержан­
тов и офицеров 8-й гвард. стрелк. Режицкий ордена Ленина
Краснознаменной ордена Суворова дивизии им. Героя Сов. Союза
генерал-майора И. В. Панфилова//Казахст. правда. 1945. 8 июля.
426. Дорогие друзья-казахстанцы, усиливайте помощь фронту!
/СНК КазССР, ЦК КП(б)К //Казахст. правда. 1942. 26 апо. Письмо
129
бойцов, командиров и политработников 8-й гвард. дивизии.
427- Момышулы Бауржан. Спасибо за достойное пополнение!
Секретарю ЦК КП(б)К тов. Скворцову //Казахст. правда. 1942. 2
апр.
428. Егорова, Панфилова. Поздравляем с праздником ! Секретарю
ЦК КП(б)К тов. Н. А. Скворцову. //Казахст. правда. 1942. I мая.
Жены Панфилова и Его-рова.
429. Секретарю ЦК КП(б) Казахстана тов. Скворцову от бойцов
и командиров 8-й гвард. дивизии: Сыны казахского народа с чес­
тью выполняют свой священный долг перед Родиной [Подпись:
Коваленко, Федосеев, Веремеенко] //Казахст. правда. 1942. 1 апр.
430. Первомайский привет трудящимся Казахстана! Секретарю
ЦК КП(б) Казахстана тов. Скворцову Н. А.: [Письмо воинов 8-й
гвард. дивизии] //Казахст. правда. 1942. 1 мая.
431. Мы клянемся! Секретарю ЦК КП(б)К тов. Н. А. Скворцову:
[Письмо бойцов и командиров 8-й гвард. дивизии в связи с годов­
щиной со дня формирования дивизии] //Казахст. правда. 1942. 11
июля.
432. Боевой привет нашим землякам! [Подписи: Чистяков,
Егоров] //Казахст. правда. 1942. 29 марта. Привет 8-й гвард. дивизии
трудящимся Казахстана.
433. Будем и впредь высоко держать славное гвардейское знамя:
[Письмо одного из полков 8-й гвард. диви-зйи] //Казахст. правда.
1942.22 авг.
434. Ответ гвардейцев-панфиловцев на письмо казахского наро­
да//Казахст. правда. 1943. 14 марта.
435. Покажем новые образцы героизма и доблести: Письмо лич­
ного состава 8-й гвард. ордена Ленина Краснознаменной имени
Героя Сов. Союза генерал-майора Панфилова стрелк. дивизии тру­
дящимся Казахстана//Казахст. правда. 1944. 1 окт.
436. С нами Сталин — мы победим!: Боевой рапорт ка-захскому народу. [Подписи: Чистяков, Егоров, Галушко] //Казахст. правда.
1942. 18 апр. Письмо от воинов 8-й гвард. дивизии. Сообщение о
боевых подвигах дивизии и привет землякам
437. Воинам Панфиловцам: -[Поздравление с 40-летием
Вооруженных Сил Советского Союза] // Алма-Атин. правда. 1958.
23 февр.
438. Жуков Г. К. Битва за Москву //Воспоминания и размышле­
ния. Т. 2. М.: Изд-во АПН, 1978. С. 5—53. О дивизии Панфилова и 28
героях-панфиловцах.
130
439. Василевскии А. М. Враг под Москвой //Дело всей жизни
Изд. 2-е, доп. М.: Политиздат, 1975. С. 115- 148. Упоминается о
Панфилове и его дивизии.
440. Рокоссовский К. К. Волоколамское направление //
Солдатский дол. М.: Воениздат, 1968. С. 63-78, 7 9 - 97, 99-115. О
генерале Панфилове и 8-й гвард. дивизии.
441. Рокоссовскии К. К. На Волоколамском направ-лении
//За Москву, за Родину! М.: Моск. рабочий, 1964. С. 6-24. О
Панфиловской дивизии.
442. Рокоссовский К. К. К 25-летию битвы под М осквой //Подвиг
у стен Москвы. Алма-Ата: Казахстан, 1967. С. 9-14. 0 8-й гвард. ди­
визии.
443. Телегин К. Ф. Не отдали Москвы. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Советская Россия, 1975. 368 с. Мемуары генерал-лейтенанта о
8-й гвард. Панфиловской дивизии.
444. Алибеков Б., М ихаилов А., Редикарцев А. Под знаменем
славы: [К 25-летию Панфиловской стрелк. дивизии] //Казахст. прав­
да. 1966. 12 июля.
445. Аскаров С. Он и сегодня среди нас: [0 панфиловце, старшем
политруке М. Мусине, погибшем под Москвой] //Ленинская смена.
1965. 21 апр.
446. Баисарова Т. Пока жива память: Из воспоминаний о воинах
Панфиловской дивизии //Ленинская смена. 1970. 4 арг.
447. Бакбергенов С. Ш естнадцатый, кто ты?: [0 боевом пути 8-й
гвард. стрелк. дивизии им. И. В. Панфилова] //Простор. 1975. № 5.
С. 4-13.
448. Балькебаев Ж., Никитин И., Бердинов М. Пять дней у
славных гвардейцев-панфиловцев: [Рассказ делегации трудящих­
ся г. Алма-Аты, сопровождавшей подарки в 8-ю гвард. дивизию]
//Казахст. правда. 1942. 26 апр.
449. Бачинскии В. Грудью защищая Москву: [Об участии солдатказахов в составе 8-й гвард. дивизии им. И. В. Панфилова в боях под
Мюсквой во время Вел. Отеч. войны] //Сов. Латвия. 1982. 13 апр.
450. Бацалев В., Бессмертие: [О бойцах 8-й гвард. дивизии, по­
гибших при защите Москвы в 1941 г.] //Строит, газета. 1981. 30 окт.
451. Бек А. А. В последний час: Рассказы. Записки. Повесть. М.:
Воениздат, 1972. 272 с.
452. Содерж.: На подмосковном рубеже; В последний час; День
командира дивизии.
453. Бек А. А. Волоколамское шоссе: Повесть о панфиловцах/
131
Послесл. И. Козлова. М.: Госполитиздат, 1960. 255 с.
454. Бек А. Волоколамское шоссе. М.: Моск. рабочий, 1946. 249
с.
455. Бек А. Волоколамское шоссе: Вторая повесть о панфилов­
цах//Знамя. 1944. № 5-6. С. 9 4 - 1 9 1.
456. Бек А. Гвардейцы стояли насмерть: [Участие воинов-казахстанцев в битве под Москвой //Веч. Алма-Ата. 1981. 17 мая. 1
457. Бек А. Контратака: [К 30-летию подвига панфиловцев под
Москвой] //Труд. 1976. 5 дек.
458. Бек А. Кто ты такой?: [Герои книги «Волоколамское шос­
с е» - казахстанцы] //Огни Алатау. 1965. 8 мая.
459. Бек А. На Волоколамском шоссе: [К 30-летию битвы под
Москвой] //Лит. газета. 1971. 1 дек.
460. Бек А. Панфиловцы на первом рубеже: Повесть. М .-Л.:
Детиздат, 1944. 102 с.
461. Бек А. А. Панфиловцы на первом рубеже: Повесть. М .-Л.:
1946.247 с.
462. Бек А. А. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Худ. литра, 1975.
463. Т. 2. Волоколамское шоссе: Военные рассказы и очерки.
1975. 718 с.
464. Бектурганов X. Мужали в боях: Из воспоминаний политру­
ка Панфиловской дивизии //Казахст. правда. 1985. 4 апр.
465. Белобородов А. Пролог Великой Победы: К 40-летию по­
беды под Москвой: [Сведения о подвиге Панфиловской дивизии]
//Коммунист. 1981. № 17. С. 70-81.
466. Березовский А. Гвардейская панфиловская: [0 вкладе в по­
беду, мужестве павших однополчан рассказывает ветеран Вел. Отеч.
войны] //Знамя Труда. 1985. 6 мая.
467. Боданов Ж. Есть что вспомнить панфиловцу: [Встреча ве­
теранов Панфиловской дивизии в г. Джамбуле] //Военные знания.
1975. № 2. С. 39—40.
468. Боданов Ж. Есть что вспомнить панфиловцу: [0 внештат­
ном лекторе Джамбулского обкома КП Казахстана, панфиловце Ф.
Д. Толстунове] //Знамя Труда. 1975. 13 мая.
469. Барков Н. С. Четверть века тому: [25-летие Краснознаменной
Режицкой дивизии] //Казахст. правда. 1966. 4 сент.
470. Блинов П. Дела гвардейского полка [8-й гвард. дивизии] //
Казахст. правда. 1942. 22 апр.
471. Собрании, посвящ. 40-летию Панфиловской дивизий, со­
стоявшемся 10 июля в Алма-Ате] //Казахст. правда. 1981. 11 июля.
472. Ванюшин В. Передайте казахстанцам поклон..: [По местам
132
сражений Панфиловской дивизии] //Казахст. правда. 1965. 7 февр.
473. Васильев.М. Рядом в строю: [0 себе рассказывают женщины
из Панфиловской дивизии: В. И. Панфилова, Л. А. Жаворонкова. Л.
Е. Колпакова//Веч. Алма-Ата. 1978. 15 нояб.
474. Великая Отеч. война: Краткий научно-популярный очерк:
[Данные о боевых действиях 8-й гвард. стрелк. дивизии]. М.:
Политиздат, 1970. 643 с.
475. Великое не умирает: [Воспоминания ветеранов Вел. Отеч.
войны о 316-й стрелк. дивизии ген. И. В. Пан-филова]. Фрунзе:
Кыргызстан, 1975. 175 с: ил. /Музей боевой славы им. И. В.
Панфилова.
476. Великое не умирает. 2-е изд., доп. Фрунзе: Кыргызстан,
1981.
477. Вержбицкии С. Товарищи по оружию: [Панфи-ловская ди­
визия в обороне Москвы] //Учитель Казахстана. 1966. 1 дек.
478. Ветераны-панфиловцы //Огни Алатау. 1966. 8 июля.
479. Ветераны-панфиловцы: К годовщине формирования
Панфиловской дивизии //Ленинская смена. 1966. 3 июля.
480. Вильданов Т. Наказ генерала Панфилова [бойцам 316-й
стрелк. дивизии] //Ленинская смена. 1980. 13 марта.
481. Виноградов А. Наш отчет землякам //Казахст. правда. 1942.
21 янв. Письмо политрука славной гвард. дивизии им. генерал-майо­
ра Панфилова землякам-алмаатинцам.
482. Виноградов А. Пять лет Панфиловской дивизий //Казахст.
правда. 1946. 14 июля.
483. Владимиров Б. На стыке дорог: [Части 316-й стрелк. ди­
визии, которой командовал генерал-майор И. В. Панфилов, из
Казахстана в боях под Волоколамском] //Знаменосец. 1977. № 12.
С. 16-17.
484. Владимиров Б. П. Сорок первый километр. М.: Моск. рабо­
чий, 1970. 232 с О Панфиловской дивизии.
485. Боевой друг панфиловцев: [«За Родину»-красноармейская
газета 8-й гвард. дивизии им. И. В. Панфилова] //Казахст. правда.
1943. 5 мая.
486. Бугаев В., Дмитриев Ю. В боях рожденная: [О мужестве и
героизме воинов Панфиловской дивизии] //Труд. 1985. 13 марта.
487. О боевой Панфиловской семье: К 40-летию битвы под
Москвой: [О газете Панфиловской дивизии «За Родину»] //Ленинская
смена. 1981. 24 нояб.
488. Во имя жизни: Альбом [посвящ. гвард. Режицкой Краснознам.
дивизии им. Героя Сов. Союза ген.-майора И. В. Панфилова] /Сост.
133
и авт. текста гв. майор в отставке И. Т. Легостаев. Таллинн: Ээсти
раамат, 1965. 110 с: ил.
489. Воины-панфиловцы в гостях у фрунзенцев //Советская
Киргизия. 1966. 17 июля.
490. Воротынова М. Уходили на войну девчата: [О дочери Героя
Сов. Союза И. В. Панфилова - В. И. Панфиловой, прошедшей всю
войну в качестве медсестры //Казахст. правда. 1985. 5 марта.
491. Ворохов Т. Панфиловская Мадонна: [Воспоминания быв­
шего сержанта-панфиловца о подвигах боевых друзей-товарищей,
о новых страницах истории родной дивизии] //Веч. Алма-Ата. 1975.
7 мая.
492. Восьмая гвардейская Краснознаменная им. генерал-майора
И. В. Панфилова стрелк. дивизия. Алма-Ата: Казгосиздат, 1942. 95
с.
493. 8-я гвардейская Краснознаменная им. генерал-майора И. В.
Панфилова дивизия //Большевик Казахстана. 1942. № 3. С. 37-44.
494. 8-я гвардейская наступает: По страницам красноармейской
газеты «За Родину» //Казахст. правда. 1944. 17 нояб.
495. Вспомни, товарищ!: [Фотографии снайперов-панфиловцев, сделанные на Калининском фронте в 1942 г. и присланные в
редакцию газеты из Липецка журналистом Иваном Нарциссовым]
//Ленинская смена. 1965. 15 апр.
496. Вышли на фронт «катюши»: Воспоминание ветеранов
гвард. минометных частей /Сост. В. А. Шманов. М.: Моск. рабочий,
1982. 304 с.
497. В содерж.: Вместе с панфиловцами /Крестьянииов В. И. С.
77-82.
498. Габдуллин М. Будни войны, фронтовые были [Панфиловской
дивизии] /Авториз. пер. с каз. И. Щеголихина. Алма-Ата: Жазушы,
1968. 180 с
499. Габдуллин М. Коммунисты Панфиловской [дивизии годы
Вел. Отеч. войны] //Казахст. правда. 1965. 8 мая.
500. Гельфонд С. Б а х ы т -эт о счастье: [О ст. лейтенанте 8-й гвард.
дивизии Б. Акашеве] //Казахст. правда. 1974. 5 нояб.
5 0 1. Горянова А., Смирнова Р. Утро нашей победы: 25 лет подви­
гу под Москвой //Парт, жизнь Казахстана. 1966. № 12. С. 53-54.
502. Гончаров П. С, Лейнин Д. Б. Они сражались за Родину:
Панфиловской дивизии - 30 лет //Индустр. Караганда. 1971. 14
июля.
503. 25 лет Панфиловской дивизии. Будем достойны подвигов
134
отцов!: Плакат. Алма-Ата. 1966.
504. Делегаты восьмой гвард. в гостях у алмаатинцев //Казахст.
правда. 1945. 8 июля.
505. Денисенко Г. В ту далекую зиму: [Воспоминания бойцов
316-й стрелк. дивизии о боях за Москву] //Простор. 1966. № 12. С.
81-83.
506. Десятое A. JI., Горун [I. Н. Бои 8-й гвард. стрелк. дивизии по
овладению узлом обороны противника в Крюково (7-18 дек. 1941 г.)
//Прорыв подготовленной обороны стрелковыми соединениями. М.,
1957. С.3-13.
507. Джетпысбаев Б. Замечательная пятерка: [Снайперы из
Панфиловской дивизии] //Огни Алатау. 1979. 9 окт.
508. Джетпысбаев Б. Когда я слышу твою песню: [0 группе снай­
перов Панфиловской дивизии и снайпере Абиле Нусупбаеве, Герое
Сов. Союза] //Ленинская смена. 1965. 9 февр.
509. Джетпысбаев Б. Комсомольцы-панфиловцы //Ради жизни на
земле. Алма-Ата, 1969. С. 29—43.
510. Джетпысбаев Б. От имени ветеранов: [Воспоминания о бо­
евом пути 1075-го полка 8-й гвард. Панфиловской дивизии] //Гудок.
1970. 9 мая.
511. Джетпысбаев Б. Первый бой панфиловцев //Рудный Алтай.
1970. 3 апр.
512. Джетпысбаев Б. Приказано наступать: [Из истории боевого
пути 8-й гвард. дивизии. Бои в р-не Старой Руссы] //Огни Алатау.
1968. 22 февр.
513. Джетпысбаев Б. Пути-дороги фронтовые [Панфиловской
дивизии]. Алма-Ата: Казахстан. 1968. 207 с.
514. Джетпысбаев Б. Так сражалась батарея Таймасова: [ Героич.
подвиг гвард.-панф.]//Огни Алатау. 1906. 16 нояб.
515. Джетпысбаев Б. Твой однополчанин: [Воспоминания бывш.
панфиловца о нач. штаба 1075-го полка И. М. Манаенко] //Ленинская
смена. 1965. 27 июля.
516. Документы о героях-гвардейцах //Казахст. правда. 1942. 22
мая. Новый отдел в Центральном музее КазССР посвященный 8-й
гвард. дивизии.
517. Дочь генерала: [Фотоснимок и краткая заметка о В. И.
Панфиловой] //Коме, правда. 1942. 26 авг.
518. Дроздов В. Память сердца: [О встрече ветеранов-панфиловцев в Алма-Ате в редакции газеты «Огни Алатау] //Огни Алатау.
1982. 27 июня.
519. Дышловой И. Высота семнадцати отважных [О подвиге
гвардейцев-панфиловцев: К 40-летию разгрома нем.-фашист, за­
хватчиков под М осквой]//Огни Мангышлака. 1981. 14 нояб.
520. Дышловой И. У ворот Москвы: Воспоминания о боевом
пути Панфиловской дивизии //Огни Мангышлака. 1981. 14 июня.
521. Егоров А. Гвардия: [О ветеране Вел. Отеч. войны, комму­
нисте В. И. Панфиловой, дочери генерала Панфилова] //Казахст.
правда. 1981. 3 дек.
522. Егоров С. А. Строки, рожденные в боях //Казахст. правда.
1942. 12 февр. О боевых подвигах казахстанцев. Предисл. к сб.
«Панфиловские гвардейцы».
523. Елкин Ф. Люди подвига: [Пулеметная рота 1073-го стрелк.
полка 8-й гвард. дивизии им. И. В. Панфилова] //Казахст. правда.
1965. 28 марта.
524. Жагоршеков В. Панфиловцы, мы ваши наследники: [30-ле­
тие легендарной дивизии им. Панфилова] //Ленинский путь. 1971.
15 июня.
525. Жанузаков Т. В честь героев-панфиловцев:.[Торжественное
собрание в Алма-Ате, посвяш. 30-летию формирования гвард.
Панфиловской дивизии. Краткое сообш.] //Правда. 1971. 15 июня.
526. Жасакпаев Г. Ратные подвиги //Казахст. правда. 1942. 18 апр.
Эпизоды боев 8-й гвард. дивизии.
527. Жумагужин М. В боях за Родину: [О героическом подвиге
легендарной Панфиловской дивизии]// Целиногр. правда. 1981. 15
июля.
528. Земляки-гвардейцы беспощадно уничтожают кровавых немецко-фашист. захватчиков //Казахст. правда. 1942. 11 янв.
529. Зотов М. Политическая работа с бойцами нового пополне­
ния //Красная Звезда. 1942. 24 янв. Опыт политработы с новым по­
полнением в одном из полков 8-й гвард. дивизии.
530. Иванов Е. Душа бойца //Казахст. правда. 1942. 18 апр. Очерк
о политотдельцах 8-й гвард. дивизии и их боевых подвигах.
531. Извеков В. Панфиловцы: Традиционная встреча в Москве
ветеранов Панфиловской дивизии //'Труд. 1974. 6 дек. Фото.
532. Илларионов И. Гвардейская Панфиловская: [О формирова­
нии и боевом пути 3 16-й стрелк. дивизии - 8-й гвард. Панфиловский]
//'Веч. Алма-Ата. 1985. 15 июля.
533. Имени полководца [И. В. Панфилова] //Огни Алатау. 1963.
9 мая.
534. История волнующего подвига: [0 встрече ветеранов-панфи136
ловцев прославленной гвард. стрелк. Режицкой Краснознаменной
ордена Суворова им. Героя Сов. Союза генерал-майора И. В.
Панфилова дивизии. Статьи] //Знамя Труда. 1977. 19 февр.
535. Иткин В. Навечно в памяти народной: [О подвиге саперов
Панфиловской дивизии при защите Москвы 1941 г.] //Известия.
1981. I нояб.
536. Казаков В. И. Артиллерия, огонь!: Докум. повесть: [Сведения
о 316-й стрелк. дивизии И. В. Панфилова]. Изд. 2-е М.: ДОСААФ,
1975. 238 с.
537. Калюжная Н. П. «Если будешь смелым...»: {Воспоминания
о боевых годах в 8-й гвард. орденоносной Панфиловской дивизии]
//Огни Алатау. 1966. 13 июля.
538. Калюжная О. Фронтовая любовь: [Воспоминания медсест­
ры Панфиловской дивизии] //Огни Алатау. 1985. 2 марта.
539. Карелина JI. Память огненных лет: [Встреча ветеранов Вел.
Отеч. войны панфиловцев Д. А. Данилова и М. Н. Нурбаева с мо­
лодежью г. Аркалыка в обл. историко-краевед. музее] //Тургайская
новь. 1981. 11 июля.
540. Киринициянов Ю. У деревни Гусенево: [Воспоминания В.
И. Панфиловой о боях под Москвой] //Коме, правда. 1981. 17 нояб.
5 4 1. Кирьян М. Историческая победа: 40 лет со дня подвига 316й стрелк. дивизии под Москвой //Гудок. 1981. 6 дек.
542. Козлов В. Всегда на переднем крае: [0 ветеранах[
Панфиловской дивизии]//Ленинское знамя. 1975. 15 апр.
543. Кондратов А. Встреча ветеранов-панфиловцев [медсестер
дивизии]//М ед газета. 1978. 12 апр.
544. Кондратов А. Панфиловцы: [Очерк] //Мед. газета. 1971. 26
нояб.
545. Кондратов А. Медсестра легендарной Панфиловской диви­
зии В. И. Панфилова //Мед. газета. 1975. 9 мая.
546. Копбаев Ж. Незабываемая встреча: Воспоминания комсорга
полка Панфиловск. дивизии //Ленинская смена. 1985. 9 апр.
547. Куланов А. Яблоки для панфиловцев: [Подарки тружени­
ков А-Атинск. обл. воинам Панфиловской дивизии в годы войны]
//Огни Алатау. 1981. 3 дек.
548. Копорин А., Кузьмин. Мы были в славной восьмой гвардей­
ской//Больш евик Алтая (Усть-Каменогорск). 1943. 19 дек. Рассказ
делегатов, вернувшихся из 8-й гвард.
549. Котельников Б. В гостях у гвардейцев-панфиловцев Н
Правда. 1957. 4 мая.
550. Котлов Е. В 8-й Панфиловской: К 25-летию со дня формиро­
вания дивизии//Советская Киргизия. 1966. 18 нояб,
5 5 1. Кочетов А. В. Улица И. В. Панфилова. Панфилов-цы. [0 во­
инах 316-й стрелк. дивизии, сформиров. в Казахстане (8-й гвардей­
ской)] //Кочетов А. В. Их именами названы улицы. Барнаул: Алт. кн.
изд-во, 1984. 191 с.
552. Кравцов Г. Памятник подвигу [одиннадцати саперов 316-й
стрелк. дивизии при защите Москвы в 1941 г.] /'/Строит, газета. 1981.
18 нояб.
553. Крестьянников В. И. Вместе с панфиловцами: [0 боевом
пути 16-й армии и 316-й дивизии] //Вышли на фронт «катюши»:
Воспоминания. М., 1982. С. 77-81, ил.
554. Кривицкии А. Братство по оружию: [0 бойцах 8-й гвард. ди­
визии им. И. В. Панфилова] //Огонек. 1973. № 13. С. 22-23.
555. Кривицкий А. Братство но оружию: [О бойцах 8-й гвард.
дивизйи им. Й. В. Панфилова] //Парт, жизнь Казахстана. 1975. №5.
С. 21-24.
556. Кривицкий А .. Верность долгу: [О мотострелковой
Панфиловской дивизии] //Рассказы о партии. Т. 2. М., 1977. С. 315333.
557. Кривицкии А. Вооруженная любовь: [Очерк к 25-летию 8-й
гвард. мотострелковой дивизии им. Панфилова] //Знамя. 1967. № 2.
С . 136-162.
558. Кривицкий А. Красное число в календаре: [О боевых под­
вигах 316-й стрелк. дивизии генерала Й. В. Панфилова в годы Вел.
Отеч. войны]: Докум. рассказ //Знамя. 1962. № 9. С. 150-174; № 10.
С. 170-201.
559. Кривицкий А. На рубеже жизни и смерти: До-кум. рассказ [о
боевых действиях 8-й гвард. стрелк. дивизии под Москвой] //Честь
солдата. М., 1964. С. 14-51.
560. Кривицкии А. Ю. Ночь и рассвет: Очерки; Почти рассказы;
Разное. М.: Сов. писатель, 1965. 454 с.
561. Есть материалы о 8-й гвард. дивизии.
562. Крюковские эпизоды [о 8-й гвард. дивизии] //Казахст. прав­
да. I960. 30 окт.
563. Кузнецов А. Бессмертный подвиг защитников Москвы: [Об
участии 316-й стрелк. дивизии в обороне Москвы] //Ленинский
путь. 1971. 3 дек.
564. Кузнецов А. Военкоры-панфиловцы //Рабоче-крестьянский
корреспондент. 1966. № 12. С. 78-81.
138
565. Кузнецов А. Герои не умирают: [О 8-й гвард. Панфиловской
дивизии] /Под ред. А. П. Кияницы. Алма-Ата: Казгосиздат, 1963.
168 с: ил.
566. Кузнецов А, Кияница А. Дружба, скрепленная кровью:
[Рассказ о Краснознаменной 8-й гвард. им. Панфилова дивизии] //
Нар. хоз-во Казахстана. 1980. № 5. С. 26—29.
567. Кузнецов А. Панфиловцы в боях за Ригу //Всегда начеку.
Алма-Ата, 1971. С. 120-128.
568. Кузнецов А. И. Снежный поход: [О зимних боях 1941 -1942
гг. гвард. мотострелк. Режиц. дивизии им. Панфилова]. Алма-Ата:
Казахстан, 1981. 86 с: ил.
569. Кузнецов В., Серегин И. Зовет гвардейская звезда: [О гвар­
дейской Панфиловской дивизии] //Советский воин. 1970. №8. С.
8-12, ил.
570. Кузнецов П. Солдаты сталинской гвардии //Казахст. правда.
1942. 20 дек. Очерк о гвард.-панфиловцах.
571. Кузнецов П. Родная панфиловская... //Журналисты на войне.
М, 1966. С . 192-197.
572. Кузьмичев А. П. Советская гвардия. [Имеются сведения
о боевых действиях Панфиловской дивизии под Москвой]. М.:
Воениздат, 1969. 352 с. О Панфиловской дивизии - с 49-52.
573. Кукушкин Ю. Панфиловцы - в строю!: [Встреча ветерановпаифиловцев, посвящ. 60-летию Вооруженных Сил СССР, в АлмаАте] //Казахст. правда. 1978. 17 февр.
574. Кулаков А. Бессмертие: [О подвиге 8-й стрелк. гвард. диви­
зии им. генерал-майора Панфилова, сформированной в Казахстане]
//Заря коммунизма. 1977. 30 июня.
575. Кулаков А. Так сражались казахстанцы: [О 8-й гвард.
Панфиловской дивизии в годы Вел. Отеч. войны] //Казахст. правда.
1980. 27 марта.
576. Кунгурцев И, Ерманов П. Гвардейцы: [Воспоминания пан­
филовцев]//Ю ж. Казахстан. 1966. Юавг.
577. Курганов Г. Панфиловцы в первых боях за Москву:
[Воспоминания] //Простор. 1963. № 1. С. 55-62.
578. Курганов Г. Ф. Панфиловцы-узбекистанцы: [Воспоминания
бывшего комадира арт. полка гвард. дивизии]. Ташкент: Узбекистан.
1971. 120с
579. Лазарев А. Путь легендарной дивизии: [История, хроника
боевых действий Панфиловской дивизии] //Ленинское знамя. 1981.
5 дек.
139
580. Левашов М. А. Талгарский полк: [ 1073-й полк Панфиловской
дивизии]. Алма-Ата: Казахстан, 1972. 263 с: ил.
581. Легендами овеянная быль: 25 лет со дня формирования
Панфиловской дивизии: [Статьи] //Огни Алатау. 1966. 13 июля.
582. Лицом к лицу с легендой: [Воспоминания.бойцов и коман­
диров Панфиловской дивизии] //Ленинская смена. 1966. 13 июля.
583. Литвинов Т. Панфиловцы [Е. П. Лаврентьев и К. С Косенко]
//Ленинский путь (Кзыл-Орда). 1963. 23 февр.
584. Лобачев А. А. Трудными дорогами. М.: Воениздат, 1960.
336 с. 0 встречах с К. К. Рокоссовским, генерал-майором И. В.
Панфиловым и др.
585. Логвиненко П. Величие человека страны социализма //
Казахст. правда. 1948. 2 июля. Воспоминания о 8-й гвард. дивизии.
586. Логвиненко П. Восьмая гвардейская //Казахст. правда. 1949.
24 июля.
587. Ломанов В. Там, где сражались панфиловцы: К 30-летию
битвы под Москвой //Советский патриот. 1971. 1.7 нояб.
588. Лушина И. Живая память: [Воспоминания В. И. Панфиловой
о героич. днях сражения под Моск-вой] //Мед. газета. 1981. 4 дек.
589. Макеев Л. В боях и походах: [Краткий очерк о составе ре­
дакции и типографии газеты «За Родину» и ее передвижении по
фронтам Вел. Отеч. войны]. Алма-Ата, 1976.
590. Макеев Л. Валя Панфилова //Красноармеец. 1942. № 12. С.
14-15. Очерк о дочери генерал-майора И. В. Панфилова - медсестре
В. Панфиловой.
591. Макеев Л. Гвардейцы на телеэкране: [Воспоминания быв­
шего редакт. газеты «За Родину» 8-й гвард. Панфиловской дивизии
о поездке по местам боевой славы Панфиловской дивизии] //Знамя
Труда. 1981. 1 июля.
592. Макеев Л. За страну, что зовут Россией: [0 журналистах,
писателях и газетчиках 316-й стрелк. дивизии, сформированной в
1941 г. в Алма-Ате] IIВ редакцию не вернулись. Кн. 3. М.: 1973. С.
61-68.
593. Макеев Л. Имя героя: Рассказы и очерки о панфиловцах.
Алма-Ата: КазОГИЗ. 1945. 130 с.
594. Макеев Л. Их оставалось только трое: [Подвиги гвард.-панф.
на Северо-Западном фронте в 1942 г.] //Ленинская смена. 1965. 22
апр.
595. Макеев JI. Панфиловцы на втором рубеже: [Казахстанцы в
140
Панфиловской дивизии] //Казахст. правда. 1979. 16 марта.
596. Макеев Л. Панфиловцы на латвийской границе "(1944 г.) //
Веч. Алма-Ата. 1962. 15 нояб.
597. Макеев Л. Панфиловцы на старом рубеже: Навстречу 25летию Победы над гитлеровской Германией //Казахст. правда. 1970.
11 марта.
598. Макеев Л. Политработники 8-йгвардейской //Казахст. прав­
да. 1942. 15 февр.
599. Макеев Л. Приказ лейтенанта Елокова: Из фронтового блок­
нота //Казахст. правда. 1942. 2 апр. Эпизод пз боевой жизни гвард.панф.
600. Макеев Л. В. Простой характер: Рассказы и очерки панфи­
ловцах. Алма-Ата: Казахстан, 1983. 150 с.
601. Малкин В. Батальон неизвестных солдат: Доку м. очерк [о
батальоне 1077-го стрелк. полка Панфиловской дивизии]. М.: Моск.
рабочий, 1981. 128 с, 8л. ил.
602. Малкин В. Грудью заслонившие Москву: [1077-й полк 8-й
гвард. Панфиловской дивизии]. Алма-Ата: Казахстан, 1971. 152 с.
603. Малкин В. М. Неизвестные - известны: Докум, очерки о
воинах-панф. М.: Моск. рабочий, 1983. 236 с, 8 л. ил.
604. Малютин А. Подвиги орденоносной дивизии //Правда. 1942.
24 июля.
605. Марков В. И. В рядах Панфиловской: [Воспоминания быв­
шего нач. артиллерии 316-й стрелк. Дивизии 8. И. Маркова] //На
земле, в небесах и на море. Сб. 1.М., 1979. С, 162—232: ил.
606.МарковВ. И. НаВолоколамском направлении: [Воспоминания
бывш. командующего артиллерией 8-й гвард. Панфиловской диви­
зии//Военны й вестник. 1971. № 12. С. 106-107.
607. Маслов А., Кириенко В. В роте им. В. Клочкова [панфилов­
ца]//Сельск. хоз-во Киргизии. 1975. № 5 . С. 24-26.
608. Мацкевич О. Валентина Панфилова: [О сандружинницемедсестре 3 16-й стрелк. Панфиловской дивизии, дочери Героя Сов.
Союза И. В. Панфилова] //Красная звезда, 1980. 26 авг. Портр.
609. Митько М. Вечные часовые: [О боевых подвигах воинов
316-й стрелк. дивизии] //Ленинская смена. 1966.9,11 мая.
610. Морев Б. Герой живет в Караганде: [0 пулеметчике панфи­
ловце А. Блохе] //Казахст. правда. 1963. 15 нояб.
611. Мухамеджанов 3. Наша гвардейская Панфиловская: К 35летию Вел. Победы //Степной Маяк. 1980. 18 апр.
612. Мухамедьяров А. Ветеран-панфиловец [И. В. Копров, со­
141
ратник генерала И. В. Панфилова] //Ленинская смена. 1967. 2 сент.
613. Мухамедьяров А. Этих дней не смолкнет слава-. [Встреча
ветеранов Панфиловской дивизии в Алма-Ате] //Казахст. правда.
1965. 7 дек.
614. Мухамедьяров А. Опаленные порохом судьбы: [Рассказ
автора о боевых товарищах по Панфиловск. дивизии Н. В. и И. П.
Карповых] //Ленинская смена. 1985. 4 мая.
615. На всю оставшуюся жизнь: [К 40-летию формирования
316-й стрелк. дивизии ген.-майора И. В. Панфилова]: Статьи/Н.
Ш турбабина, А. С. Трефилова //Ленин-ская смена. 1981. 14 июля.
616. На собраниях семей гвардейцев //Казахст. правда. 1942. 1
февр. Делегаты, посетившие земляков-казахстанцев 8-й гвард. ди­
визии, делятся впечатлениями с родными бойцов и командиров.
617. Награды ветеранам-панфиловцам [В связи с 25-летием со
дня формирования Панфиловской дивизии] //Казахст. правда. 1966.
23 авг.
618. Нарциссов И. Эхо ратного подвига: [Новые снимки автора,
фотокорр. Панфиловской дивизии //Веч. Алма-Ата. 1975. 24 февр.
619. Нашим землякам //Казахст. правда. 1942. 18 апр.
620. Письмо воинов одного из полков 8-й гвард. дивизии о побе­
дах и боевых подвигах на фронте.
621. Не умолкает память: [О годах Вел. Отеч. войны вспоми­
нает бывшая медсестра И. Карпова из Панфиловской дивизии] //
Ленинская смена. 1985. 26 февр.
622. Николаев Л. О героях-панфиловцах //Путь Ленина. 1981. 3
дек.
623. Нилов Г. По военным дорогам: (Из полевой тет-ради) II
Новый мир. 1941. № 1 1 -1 2 . С. 176-192. В цикле очерков подуказанным заглавием помещен очерк «Гвардия не сдается» (с. 1 9 0 -1 9 2 )-о
17 гвардейцах 8-й гвард. дивизии, героически оборонявшихся про­
тив 12 немецких танков и заставивших врага отступить. 14 героев
пали смертью храбрых в этом неравном бою.
624. Новиков И. Дочь генерала Панфилова //Казахст. правда.
1942. 8 марта. Очерк о бесстрашной медсестре В. Панфиловой.
625. Нусупбеков А. Героическая страница истории: К 40-летию
Панфиловской дивизии //Парт, жизнь Казахстана. 1981. №6. С. 9 0 94.
626. О воинах-панфиловцах: [О выходе в изд-ве «Жазушы»
сб. новелл журналиста К. Шарипова, повествующих о воинах
Панфиловской дивизии] //Веч. Алма-Ата. 1980. 13 мая.
142
627. Овеянная немеркнущей славой: К трехлетию 8-й гвард. ди­
визии //Казахст. правда. 1944. 2 июля. Ряд статей, посвященных 8-й
гвард. дивизии.
628. Огнев О. Есть в Алма-Ате дом [83 - Ш таб ветеранов-панфиловцев] //Огонек. 1967. №26. С. 18.
629. Огнев О. Проводили ветераны сыновей: [Новое пополнение
Панфиловской дивизии]//О гни Алатау. 1969. 14 мая.
630. Огнев О. Бессмертная дивизия: [О 8-й гвард. Панфиловской
дивизии] //Огни Алатау. 1984. 7 дек.
631. Огнев О. Саперы 8-й гвард. дивизии //Казахст. правда. 1944.
27 июня.
632. О ни-панф иловцы : [Сб. материалов]. Фрунзе: Мектеп, 1968.
169 с: 6 с. ил., портр. О подвигах воинов Киргизии, сражавшихся в
дни Вел. Отеч. войны в гвард. дивизии, и о боевой и трудовой славе
панфиловцев.
633. Орлов А., Беловитнев Р., Лось А. Встреча с героями-панфиловцами: Отрывок из «Книги очерков» /Предисл. ген.-полк. Героя
Сов. Союза И. Чистякова//Казахст. правда. 1968. 22, 25 июля.
634. Орлов А., Лось А., Беловитнев Р. Панфиловцы //Советский
воин. 1966. №23. С. 14-16.
635. Осипова О. Не было долга священнее: [Воспомипания о ве­
теране 316-й дивизии М. Н. Теймане] //Ленинское знамя. 1981. 25
сент.
636. Отзовитесь, бойцы восьмой стрелковой роты ...[1280-го
стрелк. полка, сформиров. в Алма-Ате] //Ленинская смена. 1977. 19
марта.
637. Отчизны верные сыны: Сб. М.: ДОСААФ, 1976. 288 с: ИЛ.
638. О Казахстане /Козлов Н. Встреча в Крюкове с воинами
Панфиловской дивизии. С. 56-61; Козлов Н. Статья командарма
Рокоссовского [о 316-й стрелк. дивизии генерала Панфилова, при­
бывшей из Казахстана]. С. 61-68; Бек А. Герои Волоколамского
шоссе: [О подвиге панфиловцев под Москвой].С. 69-71.
639. Память о подвиге: По залам Центрального ордена Красной
Звезды музея Вооруженных Сил СССР. [Имеются данные о
Панфиловской дивизии]. М.: Моск. рабочий, 1979. 304 с.
640. Панфилова В. И. Гвардия: [Беседа с хранителем фондов
Музея войск Среднеаз. военного округа В. И. Панфиловой] /Записал
А. Егоров. //Казахст. правда. 1981. 3 дек,
641. Панфилова В. Горсть счастья: [Воспоминания участницы
Вел. Отеч. войны] //Казахст. правда. 1966. 15 нояб.
143
642. Панфилова В. Девушки 8-й гвардейской //Казахст.-правда.
1944. 11 июля.
643. Панфилова В. И. Живая память: [Воспоминания о героич.
днях под Москвой в 1941 г.] /Записала И. Лушина //Мед. газета.
1981. 4 дек.
644. Панфилова В. И. За родную столицу: [Воспоминания доче­
ри генерала Панфилова об участий в Вел. Отеч. войне] //Здоровье.
1984. №8. С. 6-7.
645. Панфиловцы: Сб. воспоминаний ветеранов 8-й гвард. им. И.
В. Панфилова стрелк. дивизии /Сост. Д. Снегин. Алма-Ата: Жальш,
1985.256 с.
646. Рец.: Жармагамбетов Н. Стала книга памятником //Знамя
Труда. 1985. 19 дек.
647. Панфиловщл: Сб. воспоминаний ветеранов 8-й гвард, им.
И. В. Панфилова стрелк. дивизии /Сост. А. Усенов, Д. Снегин, Д.
Булатов. Алма-Ата: Жалын, 1985.
648. Рец.: Мацкевич 0. Бойцы вспоминают //Казахст. правда.
1986. 17 янв.
649. Панфиловцы в боях: Сб. воспоминаний /Сост; Т. Шамшиев.
Фрунзе: Киргизгосиздат, 1962. 132 с.
650. Пастухова 0. Так держать, гвардеец-панфиловец!: [О Ж.
К. Копбаеве, офицере Панфиловской дивизии] //Ленинская смена.
1985. 3 апр.
651. Первомайские подарки героям-гвардейцам //Казахст. прав­
да. 1942.22 марта. В корреспонденции приводится письмо командо­
вания 8-й гвард. дивизии о боевых подвигах и достижениях дивизии
в февр. 1942 г.
652. Песня 8-йгвард. дивизии /Стихи С. Михалкова, муз. 3.
Кампанейца //Казахст. правда. 1941. 22 дек.
653. Петляков И., Плужник К. Ветераны-панфиловцы в родной
дивизии//Казахст. правда.. 1957. 9 июня.
654. Петров А. Традиции в строю: [Бывший комиссар стрелк.
полка А. Л. Мухамедьяров, дочь И. В. Панфилова - Майя Ивановна,
дочь В. Г. Клочкова - Эльвира Васильевна в гостях у гвард.-панф.]
//Ленинская смена. 1978. 22 февр.
655. Письмо бойцам, командирам и политработникам 8-й гвард.
дивизии им. генерал-майора И. В. Панфилова от поэтов, писателей,
акынов Сов. Киргизстана: Стихи. Фрунзе. 1942. 7 стр.
656. Под знамя Панфиловской: [Новое пополнение Панфиловской
дивизии из Казахстана. Краткое сообщ.] //Сов. патриот. 1968. 19
мая.
144
657.
Под тем же знаменем: [Статьи, посвящ. 30-летию формиро
вания гвард. Режиц. орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова
дивизии им. И. В. П анфилова]//Веч. Ллма-Ата. 1971. 14 июля.
658 Подвиг у стен Москвы: [Воспоминания ветеранов легендар­
ной Панфиловской дивизии]. Алма-Ата: Казахстан, 1967. 134 с.
Содерж.: Ро’коссовский К. К. К 25-летию битвы под Москвой.
С. 9-14; Мухамедьяров А. Л. Коммунисты. С. 15-20; Ш емякин Г.
М. Бой у разъезда. С. 21-26; Момыш-улы Б. Крюковские эпизоды.
С. 27-34; Космачев В. Г. Батарейцы. С. 35-38; Козлов В. К. В сне­
гах, С. 39-40; Ш ехтман 3, Комсомольцы. С. 41-45; Вильданов Т. X.
Солдаты Родины. С. 46-48; Ермолаев JI. А. 49-52; Успенский Т. Н.
По дорогам Под-московья. С. 53—56; Михайлов А. Л- Саперы. С.
57-60; Перенин В.. И. Первые залпы «калош ». С. 61—62; Н адосов
М. П. Находчивость и смелость. С. 63-65; Картель В. А, Связисты.
С. 66—67; Редикарцев А. С. За жизнь бойца. С. 71—74; Мещерякова
О. В. Боевое крещение. С, 72 76; Смирнов Я. М. Войсковой тыл. С.
77-79; Прохоров С. Снабженцы. С. 80-81; М инерин А. Н. Пеши бой.
С. 82-83; Татарнов П. В. О друзьях-товаршцах, С, М -86; Дергачев
И. М- Это было под Дубосековом, С. >>7—89; Толпеко П. Ф. Как я
вернулся в разведку, (1. 91-92; Еникеев С. С. Вырастил я двух сы­
новей. р . 93-94; Брежнев А. В- Из дневника. С. 94-98; Ш арипов X.,
Огнев О. Й. Путь в бессмертие. С. 99-124; Медведев А. Сегодня на
Волоколамском направлении. С. 125-127; Боевые традиции живы.
С. 128-130; Искалиев М. И. Легендарная гвардейская. С. 131 -134.
659. Подвигу жить в веках!: [К 40-летию битвы под Москвой.
Подвиг героев-панфиловцев] //Путь Ленина. 1981. 5 дек.
660. Поляков В. Муза в военной шинели: [О музыкальном взводе
гвард. Панфиловской дивизии] //Веч. Алма-Ата. 1975. 7 мая.
661. Поляков В. Гордость дивизии: Смелые, реш ительнее, бес­
страшные //Казахст. правда. 1942. 18 апр. С. 3. Герои 8-Й гвард. ди­
визии.
662. Пресняков С. М. За нами была Москва: [Воспоминания
бывшего воина Панфиловской дивизии] //Ленинское знамя. 1981. 15
июля.
663. Работнев Г. Верность заповеди: Панфиловской д ивизи и-2 5
лет //Казахст. правда. 1966. 12 июля.
664. Разйев Н. Гвардейцы: [О боевых действиях Панфиловской
дивизии]//И ндустр. Караганда. 1967. 17 сент.
665. Разиев Н. Дорогие сердцу строки: [О письмах с фронта во­
инов 8-й гвард. Панфиловской дивизии] //Ленинская смена. 1985.
12 марта.
145
666. Разиев Н. Слава панфиловцев живет: [О боевом пути диви­
зии] //Индустр. Караганда. 1966. 12 июля.
667. Размазин А. У разъезда Дубосеково: [06 участии воинов-павлодарцев 316-й дивизии в битве под Москвой] //Звезда Прииртышья.
1981. 27 нояб.
668. Рахманкулов В. Панфиловцы: [Защита Москвы Панфи­
ловской дивизией] //Труд. 1980. 5 марта.
669. Рафтопулло А. Удары танковой гвардии. Похвала генерала
Панфилова //Сов. патриот. 1966. 20 нояб.
670. Рогов И. Немцы будут помнить панфиловцев: Боевой очерк
//Казахст. правда. 1941. 14 дек.
671. Рубежи бессмертия: [О батальоне капитана-панфиловца М.
А. Лысенко, насмерть стоявшем в окт. 1941 г. на Можайском направ­
лении под Москвой] //Знамя Труда. 1978. 19 окт.
672. Рябов В. С. Великий подвиг: Популярный очерк о Вел. Отеч.
войне. [Имеются данные о 8-й гвард. Панфиловской дивизии]. М.:
Воениздат, 1970. 288 с.
673. Сафиуллин Г. Сформированная в Казахстане: [О Панфи­
ловской дивизии]. С. 71-75 //Волжская твердыня: Сб. Волгоград:
Ниж.-Волж. кн. издво, 1978. 189 с.
674. Салуцкии А. Свидание с 1941-м: Репортаж с Волоколамского
шоссе: [По местам сражений Панфиловской дивизии] //Коме, прав­
да. 1963. 22 февр.
675. Самарин Р. И. О первых врачах 8-й гвард. Панфиловской ди­
визии: [К 40-летию Великой Победы] //Здравоохр. Казахстана. 1985.
№ 1. С. 22-24.
676. Самуратов Ж. Только вперед: [Героические подвиги солдат
и командиров 8-й гвард. Панфиловской дивизии] //Огни Алатау.
1968. 9 янв.
677. Сармурзина Ш. Медицинская сестра: [О медико-санитар­
ном батальоне 8-й гвард. дивизии и ее сестрах] //Казахст. правда.
1975. 7 мая.
678. Сафонов А. Шагнувшие в бессмертие: [К 40-летию Панфи­
ловской дивизии] //Знамя Труда. 1981. 17 пояб.
679. Седых М. Верность традициям: [К 40-летию формирова­
ния 316-й стрелк. дивизии под командованием И. В. Панфилова и
об экипаже парохода «Генерал Панфилов» Дальневосточного паро­
ходства] //Красная Звезда. 1981. 22 сент.
680. Седых М. Верность традициям: [К 40-летию формирования
3 16-й стрелк. дивизии] //Красная Звезда. 1983. 22 мая.
146
6 8 1. Селиванов Ф. Т. Панфиловцы. М.: Госполит-издат, 1958. 142
с: ил.
682. Рец.. Арутюнов А. Панфиловцы в боях и мирном труде //
Красная Звезда. 1959. 14 янв.
683. Слава вам, герои-панфиловцы! [Торжественное собрание
ветеранов гвард. дивизии им. И. В. Панфилова, Посвящ. 25-летию
со дня формирования] //Казахст. правда. 1906. 13 июля.
684. Снегин Д. Бессмертие: [Панфиловской дивизии] //Казахст,
правда. 1972. 31 дек.
685. Снегин Д. В огне сражений: [Отрывок из пов. «Панфиловцы
в наступлении»] //Парт, жизнь Казахстана. 1981. №5. С. 87-90.
686. Снегин Д. Все и каждый: [Память о воинах 8-й гвард. им.
Панфилова дивизии] //Казахст. правда. 1985. 8 мая.
687. Снегин Д. Воспоминания о тех днях: [О битве под Москвой
8-й гвард. им. Панфилова стрелк. дивизии] //Алма-Ат. правда. 1956.
7 дек.
688. Снегин Д. Гвардии рядовые //Ленинская смена. 1960. 8 мая.
689. Снегин Д. Друзьям-гвардейцам //Казахст. правда. 1945. 1 мая.
690. Снегин Д. История легендарного орудия: [Гаубица за № 2464
артиллерийского полка, гвард. Панфиловской дивизии] //Казахст.
правда. 1959. 1 марта.
691. Снегин Д. На дальних подступах. М.: Воениздат, 1951.251 с.
692. Снегин Д. Незабываемое: К 25-летию Панфиловской диви­
зии //Огни Алатау. 1966. 12 июля.
693. Снегин Д. Песня не знает смерти: [О гвардии ефрейто­
ре Панфиловской дивизии Т. Конубаеве, погибшем в 1944 г.] //
Ленинская смена. 1966. 10 июля.
694. Снегин Д. Побратимы: К 30-летию гвард. Панфиловской ди­
визии//Казахст. правда. 1971. 13 июля.
695. Снегин Д. Рассказывает письмо [о политруке стрелк. роты
Панфиловской дивизии М, Мусине, погибшем в 1941 г.] //Ленинская
смена. 1966. 6 мая.
696. Снегин Д. Сражение под Осташево: Из новой книги о пан­
филовцах//Казахст. правда. 1966. 13 июля.
697. Сова В. Сыновья помнят отцов: [Подвиг политрука пан­
филовца Р. Джангужина в битве под Москвой] //Ленинская смена.
1968. 24 окт.
698. Советские гвардейцы: [Славные дела и подвиги бойцов, ко­
мандиров и политруков 8-й гвард. стрелк., дважды орденоносной
дивизии им. И. В, Панфилова]: Сб. /Сост. И. Пикулев. М.: Сов. пи­
147
сатель, 1942. 144 с.
Из содерж.: В. Ставский. Боевая орденоносная. С. 20-24; А.
Кривицкий. 0 двадцати восьми павших ге-роях. С. 27-32; Д. Снегин.
Кургановские артиллеристы. С. 49-57; А. Лобачев. Сталинские ко­
миссары. С. 6 0 - 62; С. Егоров. Политическая подготовка наступательно-го боя. С. 63-66; Е. Иванов, Л. Макеев. Боевые подви­
ги политработников. С. 67-71; А. Мартынов. В засаде. С. 72; его
же. Смелый рейд. С. 74-75; Л. Макеев. Крюк смерти. С. 76-78;
Васильев. Метким огнем по врагу. С. 83; Е. Минаков. Фашистские
танки не нарушили связь. С. 84; Н. Молчанов. Нет для гвардейцев
преград.С. 87; А. Мартынов. Неукротимая воля к победе. С. 89; его
же. Гвардейцы пошли в наступление. С. 90; его же. Фронт и тыл. С.
102-106.
699. Соколов В. В., Пшеницын А. Отстоим Москву!: К 30-летию
разгрома нем.-фашист. войск под Москвой: [Участие дивизии гене­
рала И. В. Панфилова] //Старшина - сержант. 1971. № 12. С. 1-7.
700. Софронов П. И. Герои не умирают: [К 24-й годовщине 8-й
гвард. им. Панфилова стрелк. дивизии]: Воспоминания участника
обороны Москвы //Казахст. правда. 1965. 13 июля.
701. Софронов П. И. Славные труженики войны: [К 25-летию
Панфиловской дивизии] //Здравоохр. Казахстана. 1966. № 7. С. 37.
702. Софронов Р. Это было под Москвой: [Дневник офицера
Панфиловской дивизии] //Огни Алатау. 1966. 13 июля.
703. Ставскии В. Боевая орденоносная: (От спец. военного корр.
«Правды») //Казахст. правда. 1941. 25 нояб. 316-я стрелк. дивизия
- ныне 8-я гвардейская.
704. Ставскии В. Боевая орденоносная. Завещание 28 павших
героев: [Очерки о 8-й гвард. дивизии] //Гвардия, рожденная в боях.
Красноярск, 1942. С. 3 2 - 38.
705. Стояла пасмурная осень 1941 года... [Рубрика «Хроника,
факты, находки»: О 8-й гвард. стрелк. дивизии под комамдованием
генерал-майора И. В. Панфилова] //Воеи.-ист. журн. 1973. №6. С.
122 .
706. Студенкин П. Времени неподвластно: [О подвиге героев па­
нфиловцев под М осквой]//Правда. 1977. 10 марта.
707. Сулгтшнпов К. Панфиловцы на фронте и в труде //Нар. хозво Казахстана. 1965. №5. С. 8-9.
708. Султанбеков Б. Земля друзей: [Об участии воинов
Панфиловской дивизии в освобождении Латвии от нем.-фашист. за­
хватчиков] //Парт, жизнь Казахстана. 1972. №5. С. 23-24.
148
709.
Султанбеков Б. Сердце помнит: [О боях в февр. и марте 1945
г. в Салдус. округе рассказывает житель КазССР, бывший командир
30-го стрелк. полка 8-й гвард. дивизии] //Падомью Земе. 1976. 23
марта. На латыш, яз.
71Q, Султанбеков Б. Там сражались панфиловцы: [О.подвигах
панфиловцев в боях за освобождение Прибалтики от гитлеровцев]
//Казахст. правда. 1971.29 янв. СУХОДОЛЬСКИЙ В. Подвиг саперов-казахстанцев Панфиловской дивизии на Волоколамском шоссе
//Ленинская смена. 1982. 15 июня.
711. Суюналиев С. Немеркнущая слава: [О героях-панфиловцах].
Фрунзе: Кыргызстан, 1967. 230 с: ил.
712. Там, где родилась Панфиловская дивизия: [Торжественное
собрание представителей общественности г. Алма-Аты, посвящ. 25летию разгрома гитлер. под Москвой] //Правда. 1966. 7 дек.
713. Тарасенко И. Хата над Соротью: [О панфиловцах и их по­
мощи мирным жителям освобожденных территорий] //Ленинская
смена. 1985. 1 марта.
714. Тихомирова Е. Навечно в строю: [0 героях-панфиловцах из
Талды-Кург.’обл.]//Заря коммунизма. 1971. 26 мая.
715. Толстунов Ф. Незабываемый день. Четверть века на­
зад: [Воспоминания бывшего комиссара 8-й гвард. дивизии им.
Панфилова о героич. подвигах однополчан] //Знамя Труда. 1966. 16
нояб.
716. Трефилов А. Бессмертие подвига: [Воспоминания ветерана
Панфиловской дивизии о боях под Москвой] //Знамя Труда. 1981.
14 марта.
717. Трефилов А. Гвардейская восьмая: [К 40-летию П анфи­
ловской дивизии] //Огни Алатау. 1981. 2 июня.
718. Трефилов А. Гвардейская восьмая: [Воспоминания о слав­
ном боевом пути Панфиловской дивизии] //Ю ж. Казахстан. 1981.
14 июля.
719. Трефилов А. За нами - Москва: [Боевые действия 19го Талгарского полка Панфиловской дивизии в 1941 г.] //Юж.
Казахстан. 1966. 9 мая.
720. Трефилов А. Легендарная Панфиловская: К 30-летию фор­
мирования //Юж. Казахст. 1971. 13 июля.
721. Трефилов А. С. У ворот Москвы: [О героях-панфиловцах
Режиц. гвард. стрел, дивизии им. И. В. Панфилова]. Алма-Ата:
Казахстан, 1982.
722. Рец.: Разумова Л. Защищая Москву //Веч. Алма-Ата. 1982.
6 дек.
149
723. Трудящиеся области гордятся своими земляками - героями
Отеч. войны: [Статьи о боевых подвигах панфиловцев на фронтах
1941-1945 гг.] //Павлодарская правда. 1957. 23 февр.
724. Трухин Д. Вечная слава героям: [Похороны останков павших
бойцов Панфидовской дивизии] //Казахст. правда. 1963. 27 окт.
725. Тумаркина Н. Восьмая гвардейская: [ Докум. фильм] //
Казахст. правда. 1942. 12 июля.
726. Ултанбаев Р. Стояли насмерть [эскадрон Василия
Красильникова из Доваторского корпуса в обороне Москвы вместе
с 8-й гвард. дивизией] //Ленинская смена. 1985. 30 апр.
727. Уралов К. Вспоминая годы боевые: [Встреча в редакции
ветеранов 316-й стрелк. (Панфиловской) дивизии] //Веч. Алма-Ата.
1974. 13 июля.
728. Усенов А., Булатов Д. За нами Москва: [История
Панфиловской дивизии] //Казахст. правда. 1980. 9 мая.
729. Утепов А. И грянул бой: [Воспоминания ветерана-панфиловца о подвигах панфиловцев в боях под Москвой в р-не г. Осташево]
//Огни Алатау. 1981.8 июля.
730. Федюкин К. Люди войны: [О воинах 8-й гвард. 11апфиловской
дивизии] //Ленинская смена. 1985. 8 янв.
731. Харченко М. Рожденная в боях: [Воспоминания ветерана-гвардейца о рождении Панфиловской гвард. дивизии] //Юж.
Казахстан. 1981. 18 сент.
732. Хасанаев М. Они сражались за Родину: [Подборка из декабр. выпусков газеты Панфиловской дивизии «За Родину», воспроиз­
водящих некоторые эпизоды событий 1941 г.]//Веч. Алма-Ата. 1981.
10 дек.
733. Хорошевский И. На земле латышской: [Об освобождении
латышской земли от фашистов Панфилов-ской дивизией, где сра­
жался гвардии капитан В. Е. Власенко] //Знамя Труда. 1965. 21
марта.
734. Чанышев В. Обычное воинское дело: [Воспоминания вете­
рана, сражавшегося в рядах Панфиловской дивизии] //Зиамя Труда.
1981. 13 мая.
735. Честпов С. За столицу свою: Строки из фронтовых пи­
сем начальника штаба 1077-го полка Панфиловской дивизии С. X.
Сорокина [погиб в 341 г.] //Сов. Киргизия. 1970. С. 230-244.
736. Чистяков И. М. Служим Отчизне: Военные мемуары:
[Имеются сведения о 8-й гвард. Панфиловской дивизии]. М.:
Воениздат, 1975. 318 с.
150
737. Чистяков И. М. Служим Отчизне: Военные мемуары:
[Имеются материалы о Панфиловской дивгоии, о командире полка
Баурджане Момыш-улы]. Алма-Ата: Казахстан, 1980.
738. Рец.: Жармагамбетов Н. Служим Отчизне //Веч. Алма-Ата.
1980. 10 нояб.
739. Чистяков И. Служу Советскому Отечеству: [Воспоминания о
8-й Панфиловской дивизии] /Лит. запись Г. Комиссаровой //Дружба
народов. 1971. №2. С. 167- 194; № 12. С. 200-220.
740. Чухраи Н. У панфиловцев, под Москвой: [О,комиссаре 3 le ­
ft (Панфиловской) дивизии П. В. Логвиненко] //Политотдельцы: Сб.
статей. М., 1967. С. 77-87. .
741. Ш абалин В. Павши* в боях помнят вечно: [Рассказ о поли­
труке роты Панфиловской дивизии Р. Джангужине] //Огни Алатау.
1985. 26 апр.
742. Ш аламова Н., Татур С. Стоял перед глазами год. 1941-й:
[Воспоминание И. Джалилова о боях у разъезда Дубосеково] //
Правда Востока. 1966. 28 июля.
743. Ш амилов М. В боях и труде: Бывшие воины-панфиповцы
рассказывают//Алма-Ат. правда. 1958. 23 февр.
744. Ш амшиев Т. Ночной вызов: [Рассказ о 316-й стрелк. диви­
зии под командованием генерала И. В. Панфилова] //Синий-синий
день: Рассказы и очерки. М., 1974. С. 3-8.
745. Ш амшиев Т. Праздник в Панфиловской дивизии: [К 25-ле­
тию со дня формирования] //Советская Киргизия. 1966. 24 июля.
746. Шарипов К., Огнев О. Слава боевая: [О ратных подвигах
гвард.-панфиловцев] //Ленинская смена. 1966 9 мая.
747. Шарипов К. По местам боев: К 40-летию Панфиловской ди­
визии: [0 поездке группы ветеранов-панфиловцев по местам боевой
славы] //Веч. Алма-Ата. 1981. 6 июня.
748. Шарипов К. Ш. Путь в бессмертие //П одвигу стен Москвы.
Алма-Ата, 1967. С. 99-124. О 8-й гвард. Панфиловской стрелк. ди­
визии.
749. Шарипов К. Огнев 6. Слава боевая: [0 ратных подвигах
гвард.-панфиловцев] //Ленинская смена. 1966. 9 мая.
750. Шарипов К. Слава дивизии: [К 40-летию 8-й гвард. мо­
тострелковой Режиц. дивизии им. ген.-майора II. В. Панфилова]//
Казахст. правда. 1981. 10 июля.
751. Шестнадцатый, кто ты?: [О боевом пути 8-й гвард. стрелк.
дивизии им. Панфилова] //Простор. 1975. № 5. С. 4-13.
752. Шехтман 3. Где же вы теперь, друзья-однополчане?: [Из вос­
151
поминаний бывшего командира полка гвар. дивизии им. Панфилова]
//Ленинская смена. 1958. 13 февр.
753. Шехтман 3. Начальник боепитания. М.: Молодая гвардия,
1965. 64 с. Рассказ о юных бойцах Панфиловской дивизии.
754. Шехтман 3. Ожившие строки: [Воспоминания бывшего ко­
мандира полка 8-й гвард. дивизии о боевых подвигах комсомольцевказахстаниев] //Коме, правда. 1957. 27 нояб.
755. Шехтман 3. С. Панфиловцы: [Воспоминания командира
1077-го полка 8-й гвард. дивизии] //Битва за Москву. М, 1966. С.
229-244.
756. Шехтман 3. Это было под Москвой: [Воспоминания ко­
мандира 1077-го полка 8-й гвард. стрелк. дивизии] //За Москву, за
Родину! М, 1964. С. 48-87.
757. Шин В. Панфиловцы: К 30-летию подвига Панфиловской
дивизии под Москвой //Коме, правда. 1971. 16 нояб.
758. Широков В. Панфиловцы: [Очерк о 8-й гвард. дивизии им.
И. В. Панфилова] //Правда. 1983. 13 янв.
759. Штурбабина Н. Сестра милосердия: [Отрывок из фронтово­
го дневника В. И. Панфиловой] //Ленинская смена. 1975. 22 февр.
760. Щеглов С. Мы, как прежде, в строю: [Воспоминания о гвард.
Панфиловской дивизии]//О гни Алатау. 1969. 18 июля.
761. Юнаковский А. Дорогой подвига: [Об истории
762. создания и боевом пути легендарной Панфиловской диви­
зии] //Индустр. Караганда. 1981. 22 июля.
763. Яковлев В. Гвардейцы из Казахстана//Казахст. правда. 1963.
2 февр.
* * *
764. Указ Президиума Верховного Совета СССР: О присвое­
нии звания Героя Сов. Союза генерал-майору Панфилову Ивану
Васильевичу//Правда. 1942. 13 апр.
765. Об увековечении памяти Героя Советского Союза И. В.
Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев: Пост. СНК КССР и ЦК
КГ1(б)К //Правда. 1942. 3 мая; Казахст. правда. 1942. 5 мая.
766. Из письма Героя Сов. Союза генерала И. В. Панфилова
жене //История СССР в докум. и иллюстрациях (1917-1980):
Хрестоматия: Пособие для учителей. 3-е изд., перераб. и доп. М.,
1981. С. 173-174..
767. Письмо Героя Сов. Союза гвард. генерал-майора И. В.
Панфилова жене. 13 ноября 1941 г. //Говорят погибшие герои. 4-е
изд., испр. и доп. М., 1973. С. 56-59.
768. Письмо Героя Сов. Союза гвард. генерал-майора И. В.
Панфилова жене (от 13 нояб. 1941 г.) //Говорят погибшие герои. М.,
1966. С. 63-66.
769. Алтаев Г1. Комдив легендарной: [К 25-летию гибели И. В.
П анфилова]//Веч. Алма-Ата. 1964. 17 нояб.
770. Бек А. Последняя фотография: Рассказ [о И. В. Панфилове]
//Сов. фото. 1959. № 11. С. 70-71.
771. Вильданов Г. Наказ генерала Панфилова //Ленинская смена.
1980. 13 марта,.
772. Генерал И. В. Панфилов: [К 10-й годовщине со дня смерти]
//Сов. воин. 1951. № 2 0 . С. 9.
773. Герой Сов. Союза гвард. генерал-майор И. В. Панфилов: Сб.
документов. Фрунзе: Киргизгосиздат, 1948. 108 с.
774. Герой Сов. Союза генерал-майор И. В. Панфилов.
М.: Воениздат, 1953. 29 с: ил.
775. Говорят погибшие герои. М.: Политиздат, 1975.511 с. Письмо
Героя Сов. Союза гвард. генерал-майора И. В. Панфилова жене. 13
нояб. 1941 г. С. 56-59; Письмо командира саперного батальона Б.
Булкышева (Уроженца Караганд. обл.) друзьям. С. 378-380.
776. Гончаров Д. Полководец сталинской школы: [К 10-летию
со дня героич. гибели генерал-майора И. В. Панфилова] //Сов.
Киргизия (Фрунзе). 1951. 18 нояб.
777. Грицаев М. Память о героях храня: [Материалы о героях.
Сов. Союза И. В. Панфилове. В. Клочкове и др. В музее гвард. диви­
зии им. И. В. Панфилова] //Красная Звезда. 1959. 25 июня.
778. Два генерала: [Отр. из сб. «Иван Васильевич Панфилов»]
//Парт, жизнь Казахстана. 1975. № 4. С. 7 4 - 77.
779. 0 Панфилове и Доваторе, их боевом содружестве.
780. Елкин Ф. М. Память сердца: [Воспоминание о Герое Сов.
Союза генерал-майоре Панфилове] //Огни Алатау. 1968. 1 янв.
781. Ескараев И. Генерал-солдат . [И. В. Панфилов] // Ленинская
смена. 1962. 3 1 дек.
782. Иван Васильевич Панфилов: К 70-летию со дня рождения:
[Статьи] //Сов. Киргизия. 1962. 28 дек.
783. Ильин М. Генерал Панфилов: [Герой Сов. Союза, имя ко­
торого носит город, улицы Казахстана, Киргизии, Москвы] //Веч.
Алма-Ата. 1980. 22 марта.
784. Каимарасов У. Легендарный генерал: 80 лет со дня рожде­
ния И. В. Панфилова /Веч. Алма-Ата. 1974. 14 янв.
785. Капелиович Н. Отец и дочь: [О И. В. Панфилове и сестре
медсанбата дивизии В. И. Панфиловой] //Ленинская смена. 1968. 23
февр.
786. Канров И. Народный генерал [И. В. Панфилов] // Парт,
жизнь Казахстана. 1966. № 12. С. 54-57.
787. Карась Ромуальд. Город у гор; Встреча с дочерью гене­
рала Панфилова: [Очерки польск. журналиста о Казахстане: Из
кн. «Кумыс на десерт» /Пер. с польск.; Прим. А. Алимжанова] //
Простор. 1971. № 2 . С. 80-85.
788. Кривицкий А. Генерал гвардии //Красная Звезда. 1942. 14
апр.
789. Кривицкий А. «Нет, прав Панфилов!»: Очерк // Почь и рас­
свет: Очерки; Почти рассказы; Разное. М., 1965. С. 79-112.
790. Кузнецов И. Н. Герой Сов. Союза И. В. Панфилов. М.:
Воениздат, 1948. 24 с.
791. Кузнецов А. Славой овеянный: [К 80-летию со дня рожде­
ния ген.-майора И. В. Панфилова] //Казахст. правда. 1973. 13 янв.
792. Лобачев А. Мужество, отвага: К 70-летию со дня рождения
И. В. Панфилова'//Красная Звезда. 1963. 5 янв.
793. Любушин В. Человек, ставший легендой: [О биограф, по­
вести М. И. Панфиловой о Герое Сов. Союза И. В. Панфилове] //
Ленинское Знамя. 1975. 30 апр.
794. Макеев Л. Весенний день: Рассказ [о Панфилове] // Сов.
Казахстан. 1953. № 9. С. 92-103.
795. Макеев Л. Когда воздвигаются монументы: К 75-летию со
дня рождения И. В. Панфилова //Ленинская смена. 1968. 1 янв.
796. Макеев Л. Малиновый кант: [Из сер. рассказов о ген.
Панфилове] //Казахстан: Лит.-худ. альманах. № 4. Алма-Ата, 1946.
С. 50-59.
797. Макеев Л. В. Простой характер: [О легендар. комдиве И. В.
Панфилове]. Алма-Ата: Казахстан, 1983.
798. Рец.: Разумова Л. Простой характер //Веч. Алма-Ата. 1983.
4 июля.
799. Макеев Л. Простой характер: [О ген., Герое Сов. Союза И.
В. Панфилове: Докум. рассказ] //Сельское хоз-во Казахстана. 1970.
№5. С. 8-9.
800. Макеев Л. Чапаевцы узнают друг друга: К 70-летию со дня
рождения И. В. Панфилова //Алма-Ат. правда. 1963. 4 янв.
801. Малинин Г. А. Генерал Панфилов. Саратов: Приволж. кн.
изд-во, 1981. 112 с: ил.
802. Матвеева Н. И память и гордость: [По следам фронтовой
154
фотографии: Воспоминания дочери генерала И. В. Панфилова] //
Веч. Алма-Ата. 1975. Ю февр.
803. Момышулы Б. Генерал Панфилов: К 75-летию со дня рожде­
ния //Казахст. правда. 1967. 31 дек.
804. Момышулы Б. Генерал Панфилов. АлмагАта: Казгослитиздат,
1963. 130 с: ил.
805. Момышулы Б. Генерал Панфилов. Изд. 2-е. Алма-Ата:
Казахстан, 1966. 152 с.
806. Момышулы Б. Наш генерал. Алма-Ата: Жазушы, 1966. 164
с.
807. Момышулы Б. Первые встречи: [К 70-летию со дня рож­
дения И. В. Панфилова]: Воспоминания //Простор. 1963. № 1. С.
51-54.
808. Момышулы Б. У Панфилова: Записки офицера //Казахстан:
Альманах. 1951. № 4. С. 56—61.
809. Момышулы Б. У генерала Панфилова: Воспоминания //
Родной край. 1956. № 8. С. 213.
810. Народный генерал: Воспоминания, очерки об И. В.
Панфилове и панфиловцах. Изд. 2-е, перераб. и доп. /Сост. JI. В.
Макеев. Алма-Ата: Казахстан, 1967. 367 с.
811. Народный генерал: Панфиловцы о Панфилове: Сб. /Сост. JI.
В. Макеев. Алма-Ата: Казгосиздат, 1964. 331 с: ил.
812. Памятник И. В. Панфилову [Герою Сов. Союза, команд.
8-й гвард. дивизии] //Кожевников Р. Ф. Памятники и монументы в
Москве. М., 1976. С. 89-90.
813. Панфилов И. В. [Командир Туркестанского горно-стрелк.
полка, командир 316-й стрелк. дивизии 16-й армии, Герой Сов.
Союза] //Воен.-ист. журн. 1974. № 5. С. 61-62.
814. Панфилова В. И. Мой отец, генерал Панфилов:
[Воспоминания о героич. боях под М осквой в 1941 г.] / Записал И.
Ярославцев //Неделя. 1981. 5-11 окт. С. 7.
815. Панфилова В. И. Мой отец: Страницы воспоминаний [о ге­
нерале И. В. Панфилове]. Алма-Ата: Жазушы, 1971.
816. Рец.: Савушкин В. Рассказ об отце //Веч. Алма-Ата. 1972.
11 февр.
817. Панфилова М. И. И. В. Панфилов. Алма-Ата: Казахстан,
1975. 144 с. Жизнь и деятельность И. В. Панфилова и героический
подвиг панфиловцев под Москвой.
818. Письмо генерал-майора И. В. Панфилова жене (ноябрь 1941
г.) //Говорят погибшие герои. М., 1963. С. 56—59.
155
819. Подольныи Е. В самый трудный час: Док. Повесть [о про­
славлен. ген. И. В. Панфилове]. М.: ДОСААФ, 1984. 264 с.
820. Ревенко М, Отец и дочь: [О ген. И. В. Панфилове.Из воспо­
минаний В. И.Панфиловой] //Ленинская смепа. 1967. 15 марта.
821. Снегин Д. Бессмертие: [К 80-летию со дня рождения И. В.
Панфилова] //Казахст. правда. 1972. 31 дек.
822. Снегин Д. И никогда не умрет: [Встреча с И. В. Панфиловым
и др. участниками Вел. Отеч. войны] //Снегин Д. Встречи, которых
не ждешь. Алма-Ата, 1979. С. 87-106.
823. Снегин Д. Про генерала Панфилова: Для детей. Алма-Ата:
Жазушы, 1966. 20 с.
824. Снегин Д. Простое открытое лицо: [90 лет со дня рождения
И. В. Панфилова] //Казахст. правда. 1984. 14 янв.
825. Соболев П. Эстафета героев: [06 И. В. Панфилове] //К под­
вигу готовы: Сб. рассказов. М., 1969. С. 213—221.
826. Софронов П. Легендарный комдив [И. В. Панфилов] //Труд.
1971. 19 нояб.
827. Софронов П. Панфилов, каким мы его знали // Сов. культу­
ра. 1968. 9 мая.
828. Софронов П. Последняя встреча [И. В. Панфилова и Л. М.
Д оватора-Г ероев Сов. Союза, прославленных генералов Отеч. вой­
ны ]//С ов. патриот. 1974. 5 дек.
829. Ставский В. Генерал Панфилов и его гвардейцы //Ставский
В. Рассказы о героях. М., 1969. С. 2 9 6 - 311.
830. Ставский В. Герой Сов. Союза генерал-майор И. В.
Панфилов: (Из истории Отеч. войны) //Пропагандист. 1942. № 3. С.
21-26.
831. Ставский В. Фронтовые записи: Очерки //Новый мир. 1942.
№ 12. С. 97-106. Очерк «Генерал Панфилов и его гвардейцы».
832. Суюналиев С. Герой Сов. Союза гвардии генерал-майор И.
В. Панфилов. Фрунзе: Киргизгосиздат, 1958. 62 с.
833. Суюналиев С. Немеркнущая слава [Героя Сов. Союза И. В.
Панфилова]. Фрунзе: Кыргызстан, 1967. 229 с.
834. Утепов А. Из истоков подвига //Огни Алатау. 1980. 18 сент.
О И. В. Панфилове.
835. Утепов А. Он был нам больше, чем отец... [Воспоминание о
ген.-майоре И. В. Панфилове] //Ленинская смена. 1970. 22 дек.
836. Хирен 3. Москва, октябрь - декабрь 1941 г.: Из дневни­
ка фронтового корр.: [О боях под Москвой, о генерал-майоре
Панфилове] //Огонек. 1981. № 49. С. 12-14.
837. Хирен 3. У гроба//Казахст. правда. 1941. 26 нояб. Похороны
156
генерал-майора И. В. Панфилова.
838. Чен В. Подвиг комдива. О подвиге Героя Сов. Союза, гвар­
дии генерал-майора И. В. Панфилова //Ленинская смена. 1984. 14
янв.
839. Ш ехтман 3. С. Герой обороны Москвы: К 70-летию со дня
рождения И. В. Панфилова //Молодой коммунист. 1963. № 1. С.
94-96.
840. Ш ехтман 3. С. Друг, наставник, товарищ: [Воспоминания
командира полка 8-й гвард. дивизии им. И. В. Панфилова о нем]
//Простор. 1963. № 1. С. 58-71.
841. Ш ульгина С. Командир бессмертной дивизии: [О командире
стрелк. дивизии И. В. Панфилове] //Туркм. искра. 1976. 21 дек.
842. Якунин М., Тараненко Г. Последний день полководца И. В.
Панфилова//Сов. Киргизия. 1965.16 нояб.Б. Момышулы
843. Момышулы Б. Избранное: В 2 т. Алма-Ата: Жазушы, 1980.
Т. 1: За нами Москва: (Записки офицера). 248 с.
844. Момышулы Б. Избранное: В 2 т. Алма-Ата: Жазушы, 1980. Т.
2: Наша семья. История одной ночи: Рассказы /Послесл. Д. Снегина.
313 с.
845. Момышулы Б. Избранное: В 2 т. Алма-Ата: Жазушы, 1973.
Т. 1: За нами Москва. 248 с; Т. 2: Наша семья. История одной ночи:
Рассказы. 300 с.
846. Момышулы Б. Боевые будни. Алма-Ата, 1970.
847. Момышулы Б. Боевые будни: Записки офицера // Простор.
1960. № 11. С. 95.
848. Момышулы Б. В бою //Казахст. правда. 1944. 26 марта. О
моральных качествах воина в бою.
849. Момышулы Б. Военные рассказы: [Краткий обзор] //АлмаАт. правда. 1958. 22 янв.
850. Момышулы Б. Генерал Панфилов: Военные мемуары. АлмаАта: Казгосиздат, 1963.
851. Рец.: Козыбаев М. Страницы воинской славы //Парт, жизнь
Казахстана. 1964. № 2. С. 71—73.
852. Момышулы Б. Ежова рукавица //Простор. 1962. № 4. С.
39—43.
853. Момышулы Б. За нами Москва: Записки офицера. Ч. 1. //
Сов. Казахстан. 1958. № 1. С. 3-45; № 2. С. 7-37.
854. Момышулы Б. За нами Москва: (Наша семья; История од­
ной ночи; Спина; Помкомвзвода Николай Редин): Записки офицера.
Алма-Ата: Казгосиздат, 1958. 458 с.
855. Момышулы Б. За нами Москва: (Записки офицера). Алма157
Ата: Жазушы, 1970. 527 с: ил.
856. Момышулы Б. За нами Москва: Записки офицера). Изд. 5-е.
Алма-Ата: Жазушы, 1966. 547 с
857. Момышулы Б. История одной ночи: (Записки офицера). Изд.
2-е. Алма-Ата: Казгосиздат, 1956. 68 с: ил.
858. Момышулы Б. Крюковские эпизоды //П одвигу стен Москвы.
Алма-Ата, 1967. С. 27-34.
859j Момышулы Б. На переднем крае //Ашхабад. 1961. № 6. С.
30-36.
860. Момышулы Б. Панфиловцы //Казахст. правда. 1946.
17нояб.
861. Момышулы Б. Перед наступлением: Отр. из кн. «Боевые
будни» //Сов. воин. 1961. № 24. С. 17-19.
862. Момышулы Б. Рядовой старшина: [Рассказ] / Ил.: Н. Гаев
//Простор. 1967. № 2. С. 2-9.
863. М омыш улыБ.Стех пор прошло двадцать лет: [Воспоминания
об Отеч. войне] //Простор. 1961. № 6. С. 126-131.
864. Момышулы Б..С тех пор прошло двадцать лет: (Из воспоми­
наний) //Ленинская смена. 1961. 22 июня; Целинный край. 1961. 22
июня. Под загл.: С тех пор минуло двадцать лет.
865. Момышулы Б. Спина: Рассказ //Сов. Казахстан. 1957. № 12.
С. 27-30; Ленинская смена. 1961. 16февр.
866. Момышулы Б. Фронтовые встречи: Записки офицера. М.:
Глав, полит, упр. Сов. Армии и Военно-Морск. Флота, 1962. 48 с.
867. Момышулы Б. Я помню их: [Воспоминания об учебе в
Ташкентском учебном центре САВО, 1935 г.] // Простор. 1968. №
5. С. 4-13.
*
*
*
868. Ахтанов Т. Гармония души: [Воспоминания автора о
Бауржане Момышулы, о его участии в сражениях под Москвой и
совместной военной службе] //Простор. 1984. № 8. С. 148-152.
869. Бакбергенов С. Брат солдата: Очерк [о Б. Момыш-улы] //
Юж. Казахстан. 1971. 19, 20 марта.
870. Бакбергенов С. Писателю-бойцу Б. Момышулы - 70 лет //
Огни Алатау. 1980. 24 дек.
871. Б. Момышулы - 60 лет //Литературная газета. 1971. 27янв.
872. Б. Момышулы - 70 лет//Лит. газета. 1981. 7яцв.
873. Бек А. А. Волоколамское шоссе: Роман. М.: Воениздат, 1985.
158
573 с.
874. Бек А. А. Волоколамское шоссе: Роман. М.: Сов. писатель,
1984. 576 с.
875. Бек А. А. Волоколамское шоссе. М.: Худ. лит-ра, 1965. 559 с.
876. Бек А. А. Волоколамское шоссе: Повесть //Подвиг. 1984. №
2. С. 5-178. О Момышулы.
877. Бек А. А. Командир батальона: [Гл. из кн. «Волоколамское
шоссе»]. М.: Воениздат, 1952. 48 с.
878. Бек А. А. Несколько дней: Повесть и рассказы. М.: Сов. пи­
сатель, 1961. 495 с. Содерж.: Резерв генерала Панфилова; В послед­
ний час; День командира дивизии.
879. Бек А. А. Последний лист: Очерк [о Б. Момышулы] //
Трагедия и подвиг. М, 1985. С. 39—43.
880. Бек А. А. Резерв генерала Панфилова: Повесть. М.:
Гослитиздат, 1961. 128 с. О Б. Момышулы.
881. Бек А. А. Снова у Б. Момышулы: Неопубликованное начало
второй повести о панфиловцах //Литературное наследство. 1966. Т.
.78, кн. 1. С. 79-81.
882. Бек А. Четырнадцатый день битвы; После большой точки;
Побеседуем втроем; Ночевка у моста; Двадцать восьмое октября:
(Битва за подмосковные поля. Боевой путь Б. Момыш-улы) //Венок
славы: Антод. худ. произведений о Вел. Отеч. войне: В 12 т. Т. 2:
Битва за Москву. М, 1984. С. 367-399.
883. Ибраев Н. Человек, ставший легендой: К 60-летию со дня
рождения Б. Момышулы //Степной маяк. 1970. 24 дек.
884. Каратаев Т. Батыр пишет книги..: [Творчество Б. Момыш­
улы] //Каратаев Т. М ировоззрение и мастерство. Алма-Ата, 1965. С.
415—432.
885. Кукушкин Ю. Спасибо солдатам мира: (Очерк о полковнике
в отставке, писателе Б. Момыш-улы) //Казахст. правда. 1981. 5 дек.
886. Момышулы Б. Ночные разговоры: [Об отце - пи-сателе-воине. 70 лет со дня рождения] //Веч. Алма-Ата. 1980. 20дек.
887. Момышулы Б. Свет в окне. Слово об отце: К 70-летию Б.
Момыш-улы //Ленинская смена. 1980. 24 дек.
888. Нургалимов С. Рассказ о Баурджане [Момыш-улы, ветеране
8-й гвард. Панфиловск. дивизии: Воспоминания] //Целиногр. прав­
да. 1985. 4 янв.
889. Нургалимов С. Три встречи: Воспоминания о встречах с Б.
М омыш-улы//Знамя Труда. 1983. 10, 13 сент.
890. Нургалимов С. Человек из легенды: [О трех встречах с писа­
159
телем, участником Вел. Отеч. войны Б. Момышулы] //Огни Алатау.
1984. 9 мая.
891.
Нуршаихов А. Истина и легенда: Роман-диалог. М.: Сов. пи­
сатель, 1980. 319 с. О Момыш-улы.
. 892. Омирбеков Ж. Писатель и воин: [Б. Момыш-улы - 60 лет]
//Казахст. правда. 1971. 20 февр.
893. Саввин И. Слова, в бою рожденные: [О Б. Момышулы - воине-писателе]//Агитатор Казахстана. 1975. №8. С. 12-15.
894. Снегин Д. Воин и писатель: [К 50-летию Б. Момышулы] //
Простор. 1960. № 12. С. 141-145.
895. Снегин Д. Герой книги пишет книгу: [Момыш-улы и его
творчество] //Красная Звезда. 1961. 21 февр.
896. Снегин Д. Мой боевой побратим: Б. Момыш-улы - 60 лет
//Ленинская смена. 1971. 4 февр.
897. Толстунов Ф. Гвардии полковник: К 70-летию со дня рожде­
ния Б. Момыш-улы //Знамя Труда. 1980. 24 дек.
898. Трефилов А. Писатель-воин: [К 70-летию со дня рождения
Б. М омыш-улы]//Ю ж. Казахстан. 1980. 24дек.
899. Турусов Е. Гвардейская высота: К 70-летию со дня рожде­
ния Б. Момыш-улы //Ю ж. Казахстан. 1980. 24дек.
900. Фатихов А. Воин-писатель: К 50-летию со дня рождения Б.
М омыш-улы//Приуральская правда. 1961. 17 февр.
901. ШарипОв А. Воспоминания о комдиве-9: [Воспоминания
бывшего командира стрелк. батальона 9-й гвард. дивизии о коман­
дире дивизии Б. Момыш-улы] //Простор. 1984. № 8. С. 153-154.
* * *
902. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
звания Героя Сов. Союза начальствующему и рядовому составу
Красной Армии //Правда. 1942. 22 июля. Звание Героя Сов. Союза
присвоено 28 героям-панфиловцам..
903.'Завещ ание 28 гвардейцев-панфиловцев //Красная звезда.
1941. 28 ноября.
904. В те героические дни: К 40-летию битвы под Москвой.
[Вперв. публ. докум.: Завещание 28 павших героев-панфиловцев:
Листовка]. Политупр. Зап. фронта, 1941 //М осква. 1981. № 12. С. 150.
905. Ставский В. Боевая орденоносная; Завещание 28 павших
героев: [Очерки о 8-й гвард. дивизии] //Гвардия, рожденная в боях.
Красноярск, 1942. С. 32-38.
160
906. Алексеев С. Подвиг у Дубосеково //Алексеев С. Сто расска­
зов о войне. М., 1984. С. 41—42.
907. Алексеев А. Шагнувшие в бессмертие: [Монумент 28 героям-панфиловцам у разъезда Дубосеково] //Веч. Алма-Ата. 1975. 3
февр.
908. Андреев Ю. Истоки мужества: [Материалы из рукописи о
подвиге 28 героев-панфиловцев, 1941] //Аврора. 1975. № 3. С. 54-56.
909. Андреев Ю. Символ преданности Родине: [Ольга Форш о
подвиге героев-панфиловцев] //Веч. Алма-Ата. 1973. 15 авг.
910. Антропов Ю. В братской шеренге: [0 подвиге 28 героев-пан­
филовцев] //Сов. торговля. 1966. 8 дек.
911. Балакаев Т. Яркая страница всенародной борьбы: [К 40-ле­
тию разгрома немецко-фашист. войск под Москвой]: Подвиг героевпаифшшвце» //Парт, жизнь Казахстана, к9 8 К № 12. С. 83-86.
912. Баранов Н. Бессмертный подвиг сов. патриотов: [К 10-летию со дня героич. подвига 28 гвард.-панфиловцев и гибели генера­
ла Панфилова] //Ленинский путь (Кзыл-Орда). 1951. 17 нояб.
913. Беликов В. Богатырская застава: [В Подмосковье у разъезда
Дубосеково сооружается мемориальный ансамбль, увековечиваю­
щий подвиг 28 героев-панфиловцев] //Известия. 1975. 20 февр.
914. Бессмертие //Казахст. правда. 1944. 17 нояб. Передовая от­
мечает трехлетие беспримерного подвига 28 героев-панфиловцев.
915. Бессмертный подвиг 28 воинов-панфиловцев на подступах
к Москве у разъезда Дубосеково: [Крат, сообщ.] //Блокнот агитато­
ра. 1976. № 19. С. 25-26.
916. Бессмертный подвиг [28 героев-панфиловцев] // Наша гор­
дость, наша слава: Молодежи о Вооруженных Силах Сов. Союза.
М.: Молодая гвардия, 1965. С. 113.
917. Бобров Н. Бессмертие: [Подвиг 28 гвард.-панфиловцев] //
Военные знания. 1951. № 11. С. 5.
918. Бобылев Г. Здесь был штаб: [О музее боевой славы в АлмаАте шк. № 19, где в 1941 г. был штаб 316-й дивизии]: К 35-летию
подвига 28 героев-панфиловцев/ / Учит, газета. 1976. 16 нояб.
919. Борисов С, Скулов В. У разъезда Дубосеково: [Репортаж с
места боя 28 героев-панфиловцев] //Ленинская смена. 1975. 14 февр.
920. Борисов С. У разъезда Дубосеково: [О подвиге героев-пан­
филовцев]//Ленинская смена. 1977. 1 марта.
921. Борисовский А. Так был открыт боевой счет: [О подвиге
героев-панфил.] //Сов. Киргизия. 1966. 16 нояб.
922. Бухонова И. Путь в бессмертие: [35 лет со дня под-вига 28
161
гвард.-панфиловцев] //Казахст. правда. 1976. 18 нояб.
923. Вачаев П., Ревенко М. Бессмертие гвардейцев: К 20-летию
со дня легендарного подвига 28 героев-панфиловцев //Сов. Эстония.
1961. 16 нояб.
924. «Велика Россия, а отступать некуда - позади М осква!»:.
Подвигу 28 гвард.-панф.- 30 лет: [Статьи и материалы] //Огни
Алатау. 1971. 16 нояб.
925. Великое не умирает: [Сб. о Панфиловской дивизии]. 2-е
изд., доп. Фрунзе: Кыргызстан, 1981. 216 с.
926. Войнов В. Там, где сражались панфиловцы // Сельск. стрво. 1978. № 12. С. 9.
927. Впереди - Дубосеково: [06 агитационном автопробеге, посвящ. 40-летию со дня формирования Панфиловской дивизии, по
маршруту Алма-Ата - Москва - Дубосеково] //Индустр. Караганда.
1981. 24 июля.
928. Галинская Р. Двадцать восемь //С именем Сталина. Чкалов,
1942. С. 33-34.
929. Гарин А- В бессмертие: К 35-летию подвига 28панфиловцев
//Путь к коммунизму. 1976. 16 нояб.
930. Гвардеицам-панфиловцам: [0 сооружении монумента в
Алма-Ате] //Известия. 1966. 7 дек.
931. Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советс­
ких борцов против нем .-фашистских захватчиков (1941-1945 гг.)
/Сост.: В. А. Кондратьев, 3. Н. Политов. 6-е изд., испр. и доп. М.:
Политиздат, 1979. 272 с: ил. О Казахстане: Письмо политрука В. Н.
Клочкова - Героя Сов. Союза, панфиловца - жене и дочери, от 25
авг. 1941 г. С. 22-23; Письмо Героя Сов. Союза гвар-дии генералмайора И. В. Панфилова жене, от 13 нояб. 1941 г. С. 36-38.
932. Голышкин В., Иванов Н. Бессмертие: [К 40-летию подвига
героев-панфил.] //Сельск. жизнь. 1981.15 нояб.
933. Джетпысбаев Б. Победить или умереть: [О подвиге 28 геро­
ев-панфиловцев]//Веч. Алма-Ата. 1978. 15 нояб.
934. Дильдяев Г. Память о них бессмертна..: [Создание мемори­
альной композиции в Алма-Ате в парке им. 28 гвард.-панфиловцев]
//Казахст. правда. 1975. 5 февр.
935. Дмитриев А. Память в сердце живет: [О подвиге героев-пан­
филовцев при защите Москвы в 1941 г.] // //Проф.-техн. образова­
ние. 1981. № 12. С. 42—43.
936. Дышловой И. Высота двадцати восьми отважных: [0 подви­
ге гвард.-панф.: К 40-летию разгрома гитлер. под Москвой] //Огни
162
Мангышлака. 1981. 14 нояб.
937. Ерофеев С. Бессмертие: [О подвиге 28 гвардейцев-панфиловцев под Москвой] //Рудный Алтай. 1981. 5 дек.
938. Ерофеев С. Сильные духом: [О героич. подвиге героев-панфиловцев] //Иртыш. 1982. 28 янв.
939. Есин А. Книги [о героях-панфиловцах] учат мужеству//
Огни Алатау. 1964. 20 июня.
940. Жариков JI. Снега, поднимитесь метелью!: [Повесть о 28
гвард.-панф.] Алма-Ата: КазОГИЗ, 1942. 64 с.
941. Жуков А. Частица Кремлевской стены: [0 сооружении
Мемориала Славы в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев //Веч.
Алма-Ата. 1975. 19 февр.
942. Жумагужин М. Бессмертный подвиг: [25 лет со дня подвига
героев-панфиловцев] //Целиногр. правда. 1966. 16 нояб.
943. Зайцев А- Ш аг в бессмертие: [К 10-летию подвига 28 героев-панфиловцев] //Сталинский путь. 1951. 16 нояб.
944. Земля героев. Фоторепортаж: [По местам боев героев-панфиловцев] //Простор. 1961. № 12. С. 23-25.
945. Иванов Б. Адрес славы: Дубосеково: [Подвиг 28 гвард.панф.]//О гни Алатау. 1966. 16 нояб.
946. Имени 28 героев-панфиловцев: [О Мемориале Славы в
Алма-Ат. парке: Фотоочерк] //Красная Звезда. 1977. 12 янв.
947. Их подвиг бессмертен: [Сегодня начинается шестой месяц
ударной вахты памяти 28 героев-панфиловцев в г. Алма-Ате] //Веч.
Алма-Ата. 1984. 1 дек.
948. К 40-летию подвига 28 героев-панфиловцев: Архивные до­
кументы //Рудный Алтай. 1981. 17 нояб.
949. Кардин В. Легенды и факты //Новый мир. 1967. № 6. С. 23 7 250. Имеются сведения о 28 героях-панфиловцах.
950. Каурова Е. Дороги отцов - пути сыновей //Учитель
Казахстана. 1981. 12 нояб.
951. Кин В. Подвиг героев: [О подвиге гвард.-панф.] // //Сельский
механизатор. 1972. № 10. С. 48.
952. Коваленко А. Рота Клочкова: [Подвиг 28 гвард.-панф. у
разъезда Дубосеково] //Известия. 1981. 7 окт.
953. Кокоулин И. Дубосеково: 1941-1966 гг.: [К 25-летию разгро­
ма нем. войск под Москвой] //Гудок. 1966. 23 окт.
954. Колесник А. Д. Немеркнущая слава защитников Москвы.
М.: ДОСААФ, 1964. 168 с. См.: Панфиловская дивизия на подступах
к Москве. С. 75-90.
955. Королев В. Их подвиг будет жить в веках: [О героическом
163
подвиге 28 героев-панфиловцев] //Московская правда. 1956. 9 дек.
956. Кривицкии А. Бессмертие. М.: Моск. рабочий, 1950. 108 с: ил.
957. Кривицкии А. Бессмертие //Москва в солдатской шинели.
М., 1969. С. 119-122.
958. Кривицкий А. Бессмертие смертных: [К 30-летию подвига
28 гвард.-панфил] //Известия. 1971. 17 нояб.; моек. веч. выпуск. 16
нояб.
959. Кривицкии А. Братство по оружию: [О 28 героях-панфил.]
//Парт, жизнь Казахстана. 1975. № 5. С. 2 1 - 24.
960. Кривицкий А. О 28 павших героях. М.: Правда, 1945. 7 с
961. Кривицкии А. О 28 павших героях. М.: Правда, 1942. 8 с.
962. Кривицкий А. О 28 павших героях //Советские гвардейцы.
[О 8-й гвард. дивизии] М.: Сов. писатель, 1942. С. 27.
963. Кривицкйи А. Осень, 1941 год: [О героях-панфиловцах: К
20-летию начала Вел. Отеч. войны]//Известия. 1961.21 июня; Моск.
веч. вы п.- 20 июня.
964. Кривицкии А. Подвиг 28-ми //Казахст. правда. 1944. 17
нояб.
965. Кривицкий А. Подвиг 28-ми [гвард.-панфил. под Москвой]:
Отр. из кн.: Не забуду вовек//Казахст. правда. 1968. 10-13янв.
966. Кривицкии А. Подмосковный караул: [Худож.-докум. рас­
сказ о 28 героях-панфил.] М.: Воениздат, 1970. 192 с
967. Кривицкий А. Подмосковный караул: Очерки. М.: Худ. лит.,
1970.80 с
968. Кривицкии А. Подмосковный караул: Повесть-хроника и
очерки [о 28 героях-панфил.]. Йошкар-Ола, 1974. 368 с
969. Кривицкий А. Разъезд Дубосеково //Победа: 11ублицистика.
Очерки. М., 1984. С. 31-46.
970. Кривицкии А. Разъезд Дубосеково: [О героях-панфил.] //
Сов. Россия. 1964. 26 авг.
971. Кривицкий А. Разъезд Дубосеково: [Подвиг 28 ге-роев] //
Годы великой битвы. М., 1958. С. 375-383.
972. Кривицкии А. Разъезд Дубосеково: [О 28 героях-нанфил.]
//Учитель Казахстана. 1966. 1 дек.; Казахст. иравда. 1966. 2 дек.
973. Кривицкий А. Трехлетие подвига 28 героев-панфил. //
Красная Звезда. 1944. 16 нояб.
974. Кудрявцева Т. У разъезда Дубосеково: [Мемориальный ан­
самбль «Защитникам Москвы в ноябрьские дни в 1941 г.»] //Соц.
индустрия. 1975. 7 мая.
975. Кузнецов А. И. Легендарный подвиг панфиловцев //Прикасп.
164
коммуна. 1966. 1 марта.
976. Кузнецов П. Разъезд Дубосеково: [Очерк о подвиге гвардей­
цев из дивизии генерала И. В. Панфилова у стен Москвы] //Правда.
1957. 1 нояб.
977. Кукушкин Ю. Вам, герои-казахстанцы: [Выставка проектов
памятника 28 гвард.-панфил. в Алма-Ате] //Казахст. правда. 1967.
25 мая.
978. Кукушкин Ю. Их было 28: [О гвард.-панф.] //Индустр.
Караганда. 1963. 16 авг.
979. Курганов Г. Панфиловцы: [Очерк] //Правда Востока. 1961.
22 июня.
980. Малышев К, Щ еголев К. Немеркнущий подвиг: [К 20-ле­
тию легендарного подвига 28 гвард.-панфил. под Москвой] //Сов.
Киргизия. 1961. 16 нояб.
981. Малыгин А. Никто не забыт, ничто не забыто: [О подвиге 28
героев-панфил.] //Строит, газета. 1975. 31 янв.
982. Макеев JI. Связной героя Клочкова: [О связисте Я. Е.
Тумайкине] //Заря коммунизма. 1971. 11 дек.
983. Мамраев И. Бессмертие: [К 20-летию героического подвига
28 героев-панфил.] //Лит. Киргизстан. 1961. № 6. С. 38-43.
984. Марфин Н. Их было двадцать восемь: [К 30-летию подвига
28 героев-панфиловцев] //Сельск. жизнь. 1971. 16 нояб.
985. Маслов А., Кириенко В. В роте им. Клочкова: [Панфиловцы]
//Сельск. хоз-во Киргизии. 1975. № 5. С. 24-26.
986. Мастрюков О. Подвиг у разъезда Дубосеково // Сельская
жизнь. 1966. 16 нояб.
987. Мемориал у Дубосекова: [Посвяш. подвигу 28 гвард.-пан­
фил.] //Сов. женщина. 1975. № 8. С. 4-5.
988. Митько М. В сердцах живут двадцать восемь: [Рассказ о
подвиге и дальнейшей судьбе героев-панфил.] //Ленинская смена.
1961. 16 нояб.
989. Митько М. Вечные часовые: [Подвиг 28 гвард.-панфил.] //
Ленинская смена. 1966. 16 нояб.
990. Митько М. До последнего дыхания: [К 21-й годовщине ле­
гендарного сражения у разъезда Дубосеково] // //Ленинская смена.
1962. 15 нояб.
991. Митько М. Имена героев не забываются: [О 28 гвард.-пан­
фил.] //Ленинская смена. 1961. 14 мая.
992. Митько М. Их подвиг всегда с нами: [Подвиг 28 гвард.-пан­
фил. близ Дубосекова] //Парт, жизнь Казахстана. 1966. № 11. С. 75.
165
993. Митько М. Навечно в наших сердцах: [Подвиг 28 гвард.панфил.] //Огни Алатау. 1966. 16 нояб.
994. Митько М. Побратимы: [Подвиг 28 гвард.-панфил.] //Коме,
правда. 1966. 16 нояб.
995. Момышулы Б. Бессмертие: К 40-летию подвига панфилов­
цев//Известия. 1981. 15 нояб.
996. Момышулы Б. Панфиловцы //Казахст. правда. 1946. 17 нояб.
К пяти летию героического подвига 28панфиловцев.
997. Мы запомним суровую осень: К 30-летию подвига 28 гвард.панфил.: Статьи и заметки /Г. М. Шемякин. Всем смертям назло; М.
Габдуллин. Мы мстили; Е. И. Кузнецов. Ш таб на переднем крае; И.
Д. Шадрин, мы прошли; и др. //Ленинская смена 1971. 16 нояб.
998. Насыров Р. Дубосеково, 16 ноября: 0 подвиге 28 гвард.-пан­
фил. под Москвой //Казахст. правда. 1984. 18, 19 21 сент.
999. Непомнящий К. Родина их не забудет: [К 4-летию бессмерт­
ного подвига гвард.-панфил.] //Коме, правда. 1945. 21 нояб.
1000. Николаев Л. О героях-панфиловцах //Путь Ленина. 1981.
3 дек.
1001. О 28 павших героях //Казахст. правда. 1942. 8 февр.
1002. Огнев О. Дорогие мои земляки: [О 28 гвардейцах-героях и
генерале И. В. Панфилове] //Огни Алатау. 1978. 3 февр.
1003. Огнев О. Памяти панфиловцев: [Стр-во мемориального
комплекса в Алма-Ат. парке им. 28 героев-панфил. Краткое сообщ.]
//Известия. 1975. 4 февр.
1004. Огнев 0. Шагнувшие в бессмертие: [30 лет подвигу героевпанфил.]//Сов. торговля. 1971. 16 нояб.
1005. Орлов А., Белевитнев Р., Лось А. Встреча с ггроями-панфиловцами: [Отрывок из кн. очерков /Прецисл. геп.-полк.. Героя Сов.
Союза И. Чистякова] //Казахст. правда. 1969. 2 апр.
1006. Павлов Л. Богатырская застава: [Мемориал героев-панфил.
в Дубосекове] //Казахст. правда. 1975. 7 мая.
1007. Павлов Л. Богатырская застава: [Памятник 28 героям-панфил. у разъезда Дубосеково]//Ленинская смена. 1975. 1 мая.
1008. Памяти панфиловцев: [Проект монумента памяти 28 героев-панфил.] //Художник. 1970. № 2. С. 64.
1009. Панфилова В. И. Сестра милосердия: [О битвеу разъезда
Дубосеково рассказывает бывшая медсестра Панфиловской диви­
зии, дочь И. В. Панфилова] //Ленинская смена. 1976. 16 нояб.
1010. Панфиловцы: [О бессмертном подвиге 28 героев-панфил.] /
А. Кочетов. Их именами названы улицы. Барнаул, 1984. С. 100-103.
1011. Петров С. Эстафета героев: [Подвиг 28 героев-панфил:] //
166
Физкультура и спорт. 1966. № 12. С. 4-7.
1012. Подвиг героев помнит Родина: К 30-летию подвига 28 ге­
роев-панфиловцев: Статьи и заметки /Л. Макеев. Звала листовка
фронтовая; А. Кузнецов. Люди из легенды [гвардии политрук В.
Клочков и др.] //Казахст. правда. 1971. 16 нояб.
1013. Подвиг у разъезда Дубосеково: [25 лет подвигу панфилов­
цев при защите Москвы] //Дружные ребята. 15 нояб.
1014. Подвиг у стен Москвы /Сост. О. И. Огнев; Ред. коллегия:
Г. X. Вильданов и др. Алма-Ата: Казахстан, 134 с: портр. 25-летию
разгрома немецко-фашист. войск под Москвой посвящается.
1015. Подвигу жить в веках!: К 40-летию битвы под Москвой
//Путь Ленина. 1981. 5 дек.
1016. Подвигу панфиловцев - 40 лет //Заря коммунизма. 1981.
18 нояб. /
1017. Прилюк Д. Подвиг панфиловцев [у разъезда Дубосеково]
//Под знаменем ленинизма. 1975. № 12. С. 4 1 -4 2 .
1018. Пузырев А. У разъезда Дубосеково: [К 40-летию подвига
28 гвард.-панфил.] //Сов. патриот. 1981. 15 нояб.
1019. Пятилетие подвига 28 героев-панфиловцев: [Передовая]
//Красная Звезда. 1946. 16 нояб.
1020. Работнев Г. Незабываемый подвиг панфиловцев: К 50-летию «Правды»: [По страницам «Правды»] //Казахст. правда. 1962.
15 апр.
1021. Ш емякин Г. Слово о друзьях-панфиловцах //Сов. патриот.
1966. 16 нояб.
1022. Разгром немецко-фашист. войск под Москвой /Под ред.
маршала В. Д. Соколовского: [Об историческом подвиге 28 героевпанфил. у разъезда Дубосеково]. М.: Мин. обороны СССР. 1964. С.
82-96.
1023. Рогов М. У разъезда Дубосеково: [О бессмертном подвиге
28 панфиловцев] //Репортаж с места событий. М., 1967. С. 248-251.
1024. Розенштейн Г. Двадцать восемь: [Об увековечении памяти
гвард.-панфил. в т. Алма-Ате] //Сов. Эстония. 1982. 25 авг.
1025. Романенко Д. Дубосеково //Вокруг света. 1949. № 5. С.
5-11. Подвиг 28 героев-панфил.
1026. Ромашева А. Бойцы вспоминают: [Встречи в редакции
гвард.-панфил.]//Веч. Алма-Ата. 1974. 14 янв.
1027. Рота политрука Клочкова.: [Фотоочерк, посвяш. 30-летию
битвы под Москвой] //Коме, правда. 1974. 15 нояб.
1028. Рыбкин Ю. Их было двадцать восемь: [О героич. подвиге
167
воинов 8-й гвард. дивизии им. Панфилова, 1941 г.] //Казахст. правда.
1957. 17 сент.
1029. Свистунов И. Из боя в бой: [Сведения о 28 героях-панфил.]
М.: Политиздат, 1979. 80 с. (Герои Советской Родины).
1030. Семенков В., Санников В. В боях за Москву: [О подвиге
панфил.] //Сов. Киргизия. 1966. 16 нояб.
1031. Серебров П. Бессмертный подвиг 28 героев: [К 10-летию
героич. подвига 28 гвард.-панфил.] //Актюб. правда. 1951. 16 нояб.
1032. Софронов П. Во имя жизни: [К 24-летию подвига 28 гвард.панфил.] //Огни Алатау. 1965. 16 нояб.
1033. Софронов П. Мужали в сражениях: [О подвиге панфилов­
цев] //Огни Алатау. 1966. 15 нояб.
1034. Студенкин П. Времени неподвластно: [Подвиг героев-панфил. под Москвой. Доп. к статье от 2 окт. 1976] //Правда. 1977. 10
марта.
1035. Супин JI. Бссмертный подвиг: [К 10-летию со дня подвига
28 героев-панфил.] //Соц. Караганда. 1951, 16 нояб.
1036. Так сражались панфиловцы: [Из фотолетописи Вел. Отеч.
войны] //Казахст. правда. 1984. 30 нояб.
1037. Такой народ непобедйм!: [К 10-летию подвига 28 гвард.панфил.] //Ленинская смена. 1951. 17 нояб.
1038. Тихомирова Е. Навечно в строю: [О героях-панфил. из
Талды-Кург. обл.] //Заря коммунизма. 19 7 1. 26 мая.
1039. Тихонов Н. Слово о 28 гвардейцах. М.: Воениздат, 1942.
20 с.
1040. Торский В. Гвардейские традиции: [К 10-летию со дня под­
вига 28 героев-панфил.] //Семиреч. правда. 1951. 16 нояб. Трудовые
подвиги колхозников Панфиловского р-на, сражавшихся во время
войны в составе 8-й гвард. дивизии.
1041. Троицкая Т. Дорогие мои мальчишки: [Об открытии музея
героев-панфил. 167-й шк. г. Москвы] //Огонек. 1967. № 8. С. 13.
1042. Турусов Е. Бессмертие: [Подвигу панфиловцев - 30 лет]
//Юж. Казахстан. 1971. 16 нояб.
1043. У РАЗЪЕЗДА Дубосеково: [Памятник бессмертному под­
вигу 28 гвард.-панфил.] // Военные знания. 1965. № 2. С. 34.
1044. Худолеев Б. У разъезда Дубосеково: [Вечер у мемориала
героев-панфиловцев, посвящ. Дню Победы] // //Коме, правда. 1978.
8 мая.
1045. Черняков А. Бессмертные в веках: [К 10-летию подвига 28
героев-панфил.]//Большевик Алтая. 1951. 16 нояб.
168
1046. Чухраи И. У панфиловцев под Москвой //Политот-дельцы.
М., 1964. С. 77-87.
1047. Шарипов К. Ш аг в бессмертие: [К 40-летию подвига 28
героев-панфил.]//Огни Алатау. 1981. 17 нояб.
1048. Юдин Б. В тот грозный час: [О подвиге героев-панфил. при
защите. Москвы в 1941 г.] //Крокодил. 1981. № 34. С. 2-3.
30-я ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
1049. В народном комиссариате обороны: О преобразовании 32й, 238-й, 328-й стрелк. дивизий и 882-го арт. полка в гвардейские
части //Казахст. правда. 1942. 27 мая. Казахстанская 238-я стрелк.
дивизия преобразована в 30-ю гвард. дивизию.
1050. Несите выше Сталинское гвардейское знамя! Бойцам, ко­
мандирам и политработникам орденоносной 30-й гвард. стрелк.
дивизии //Казахст. правда. 1942. 27 мая. Обращение Совнаркома
КазССР и ЦК КП(б),К.
1051. Боевой путь гвард. Сталинградской: [От редакции] //
Большевик Казахстана. 1944. № 12-13. С. 2 9 - 36.
1052. В боях за Родину: [К 40-летию формирования 30-й гвард.
Краснознаменной дивизии. В Семипалатинске] // Иртыш. 1981. 16
мая.
1053. Ванюшин В. Баллада о господствующей высоте: [Подвиг
8 солдат 30-й гвард. дивизии в р-не Тейкино - Вязьма] //Казахст.
правда. 1965. 8 мая.
1054. Ванюшин В. В районе Тулы: [О 30-й гвард. стрелк. диви­
зии, сформиров. в Казахстане. К 30-летию битвы под Москвой] //
Казахст. правда. 1972. 6 янв.
1055. Ванюшин В. Гвардейцы с берегов Иртыша в боях за
Родину: [0 боевых действиях 238-й стрелк. дивизии, сформиров. в
Казахстане] //Рудный Алтай. 1965. 17 апр.
1056. Ванюшин В. Передайте казахстанцам поклон: [По местам
сражений в Тульской обл. 238-й (30-й гвардейской) дивизии, сфор­
миров. в Казахстане] //Казахст. правда. 1965. 7 февр.
1057. Ванюшин В. Почетный гвардеец: [0 пребывании Л.
Сейфуллиной в 30-й гвард. казахстанской дивизии] // Казахст. прав­
да. 1965. 25 апр.
1058. Деманов Н. Они сражались за Родину: [Боевые действия
238-й стрелк. дивизии, сформиров. в Семипалатинске в 1941 г.] //
Иртыш. 1968. 23 февр.
169
■,‘ i, bQ59. Козырев ^ 'С ф о р м и р о в а н н а я й>Сём(шалаУи«ске?{6(йёвые
действия 30-й Краснознаменной гвардейской стрелк. дийй^ии]1'//
Прйир1ыш.!Правда1 19Й2. 2 3 ’феб1>. 'j*' ^
'' :
:'•
'■ч' 1
1060. Козырев А. Так срйжа^'йсь ьййны'ч:1И|этый1&!; [О б&ейых
действйяк ’Д йв«зи«, ч>фор!ййр8в. ‘в С^й#ййп!а¥йкскё] //И^тУй/.'!1'965.
18 апр.
;
; ‘
" |?'''<
. I,i П
..и:-: ^1/
:пмг.
1061. Комаров И., Крылов Ю. Встреча ветеранов 30-й (238-й)
гвард. Кр&Сно6нШейной,Режицк&й' с т р ^ ^ .'А ^ б т 'и й ^с!ф6*рМиров. в
Семипалатинске.//Иртыш. 1982. 27 мая.
■ №62: О н й эатй ш ал й ЙтолИцу^ ‘[б с ч ^ й й Йётё^а'нов'З^З-й стрелк.
дйвЙии% г. Усть'-КаменЬгЬ^ске] //^ Й Ш й ' Ал^ай/ 19#1! 8 нрябГ
'• 10631'Хван Е. Память боенйых лет:1 ^Встрёча ветеранов'Вел.
Отеч. войны, бойцов й^ЬславлейМдЙ'РёЖйцкди бтрелк^, о Ц в ^ .'^ б -й
дивизий1с' юныл*й слёДбПйткШ kal^cp: шк. jfe’l ] //Веч' Алма-Ата.
1977. 1 июня.
;
1064.|’П6таТ1'6в А. В., fjiaflbiiueB П: Т. 'б г й е ш ц й цуть; |б , 30-^
гвард. стрелк, дивизии]. Алма-Ата; Казахстан, 1986] 110 с: ил ,
. , !:!; I! Л.Г.-Г.'Г;
.;' ’У,! Л ' Ч! :’i,.! Т .*',qb4 I
' !!!,)■.■■! 1 !!
72;:Я Г
AJ^[
!'''
'
1065. Белак'П . &. Из истории участия казахстанских соедине­
ний в Вел. Отеч. войне: [Начало боевргр пути 29-$09|Тр.^Ц--Диви­
зии] //В'естн. АН {Ca3CCPv 1,962.,
З-.Cl.
Резюм^)^а,.каз(1яз>
Библиогр.: в подстроч. примеч.
( > (/ /(..
1066. Блинскии А. 11ока бьется в.^руци.(co^coMQa^iC^^e ]сердце:
[И ст^р р , казахст. 72-й гвард, ^цвизии] //Ле^рнска^ сдоена. ^ 7 4 . 2Д,
26, 27, 28 февр.; 2, 5, 6 марта.
,;-<>!
?
г..ч
1067. Винрградрв Т. 3. Д о р о го е -н а р с у д а ; [Q; 7:7г^;:^Рт-;-подке]
М.: Врениздат, 1977. .143. с. 1,1, портр. Расакз-зыв^вд.фррнтрд^кЖ :
Сформирован в Казахстане, входил в состав 29-й. стрелк. дивизии
из Караганды.
.
;
1068. Дубицкий А. Былые походы; [О, боевы^, действиях Д9-й
стрелк. дивизии (72-й гвард., сформиров. вКаза\стане]//1Л£Линцый
край. 1965. 13, 16, 17, 18, 19 марта,;
,i
,
1069 . Дубицкий А. Ф. На грозовом ветру:,[Воен.-ист,.очеркд72й гвард. Красноградской Краснознам. стрелк. дивизии] Алма-Ата:
Казахстан, 1970. 184 с.
1070. Кулаков Н- Дорога ведет, fia Запад:, [роевой путь, 72й Красиоградской гвард. стрелк. дивизии, сформиров., в Центр.
Казахстане в годы Вел. Отеч. врйны] //Индустр. Караганда. 1973.
170
9 мая.
1071. Копейко П. Друзья-однополчане: [О боевых действиях 72й гвард. дивизии, сформиров. в Сев. Казахстане] //Целиногр. правда.
1968. 22 февр.
1072. М амонтова В. И в памяти, и в сердце: [О встречах вете­
ранов 72-й стрелк. дивизии с представителями общественности г.
Караганды] //Индустр. Караганда. 1981. 2 июля.
1073. Нагаев Н. Наша гвардейская Красноградская: [Из боевых
действий 72-й гвард. стрелк. дивизии, сформиров. в крае] //Молодой
целинник. 1965. 17 апр.
1074. 72-я гвард. Красноградская Краснознаменная дивизия //О
дивизиях, сформированных в Акмолинске: Указатель литературы.
Целиноград, 1985. С. 6-9. 45 назв. книг, статей, очерков о 72-й ди­
визии.
1075. Сергеичук М. Немеркнущий подвиг на Волге: [О 29й стрелк. дивизии, сформиров. в 1942 г. в Караганде] //Индустр.
Караганда. 1978. 15 февр.
1076. Стамбеков К. Е. Героизм воинов-казахстанцев 72-й и 73-й
гвард. дивизий в боях за Днепр //Общ. науки: Сб. статей аспирант, и
соиск. Вып. 7 /М-во высш. и сред. спец. образов. КазССР. Алма-Ата,
1965. С. 189-202.
1077. Ш урша В. Святое имя: [Иосиф Ш урша — участник боев
под Сталинградом в составе 72-й гвард. дивизии] // Казахст. правда.
1968. 16 февр.
1078. Юдин Е. Встреча в Караганде [ветеранов 72-й гвард.
Красноградской Краснознаменной стрелк. дивизии, посвящ. 40-ле­
тию со дня формирования на казахст. земле] //Иртыш, 1981. 22 авг,
73-я ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
1079. Белан П. Батальон героев [из 73-й гвард. Сталинградской
дивизии] //Парт, жизнь Казахстана. 1975. № 5. С. 32-34.
1080. Боевой отчет казахскому народу от личного состава 73-й
гвард. Сталинградской стрелк. дивизии //Казахст. правда. 1943. 26
сент.
1081. Боевой путь гвард. Сталинградской//Большевик Казахстана.
1944. № 12-13. С. 29-36.
1082. Калюжная Н. Штыком и пером: [К истории неопубликован­
ной рукописи о боевом пути 73-й гвард. стрелк. дивизии] //Казахст.
правда. 1968. 3 1 янв.
1083. Насмерть стоять: [Из неопубликованной солдатской руко­
писи о боевом пути 73-й гвард. Сталинград.
1084. стрелк. дивизии, сформиров. в г. А-Ате] //Казахет. правда.
1968. 2 февр.
1085. Покровский С. Н. Казахстанские соединения в битве на
Курской дуге: [72-я, 73-я гвард. и 8-я стрелк. дивизии] //Алма-Ата:
Наука, 1973. 130 с: ил. /АН КазССР. Ин-т истории, археологии и эт­
нографии им. Ч. Валиханова.
1086. Сафиуллин Г. Сформированная в Казахстане [38-я стрелк.
дивизия, сражавшаяся на юж. подступах к Сталинграду] //Волжская
твердыня. Волгоград, 1978. С. 71-79.
1087. 73-я гвардейская: [Сб. воспоминаний, документов и мате­
риалов о боевом пути 73-й гвард. стрелк. Сталинградско-Дунайской
Краснознаменной дивизии]. Алма-Ата: Казахстан, 1986. 232 с.
Формировалась в Алма-Ате.
1088. 73-я Сталинградская гвард. стрелк. дивизия: [Составлено
по отчету командования 73-й Сталинградской гвард. стрелк. диви­
зии землякам-казахстанцам и по другим материалам, хранящимся
в Отд. гос. архивов КазССР] //Большевик Казахстана. 1943. № 15.
С. 15-20.
1089. Стамбеков К. Е. Героизм воинов казахстанских 72-й и 73й гвард. стрелк. дивизий в боях за Днепр П Общ. науки: Сб. статей
аспирант, и соиск. Вып. 7. Алма-Ата, 1965. С. 189-202. Библиогр.:
46 назв.
1090. Стамбеков К По долгу братства: [Участие 27-й, 72-й, 73й гвард. и 8-й, 387-й стрелк. дивизий в освобождении Украины.
Сформированы в Казахстане] //Казахст. нравда. 1974. 15 окт.
1091. Стокозов П. Не померкнет славная летопись народного под­
вига [38-й и 73-й гвард. Сталинградско-Дупайской Краснознаменной
стрелк. дивизии] //Веч. Алма-Ата. 1981. 22 апр.
1092. Тимирязева Н. С той огненной Курской дуги: [73-я гвард.
стрелк. дивизия, сформированная в Алма-Ате] // Ленинская смена.
1984. 24 окт.
1093. Шафиро Ш. Я. Боевой путь гвард. Сталинградской [73-й
стрелк. дивизии] //Большевик Казахстана. 1944, № II12. С. 29-36.
310-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
1094. Алтынбеков Б. Мы из 310-й: [Боевые действия дивизии,
сформированной в Акмолинске] //Целиногр. правда. 1968. 23 февр.
172
1095. Андронников И. Заря победы: К 40-летию разгрома немецко-фашист. войск под Москвой: [О 310-й стрелк. дивизии из
Казахстана] //Полит, самообразование. 1981. № 11. С. 91-97.
1096. Белан П. С, СИДОРОВ В. К. Боевые действия 310-й
Новгородской ордена Ленина Краснознаменной стрелк. дивизии //
Вопр. истории Казахстана (Уч. записки КазГУ). Т. 53. Вып. 9. АлмаАта. 1962. С. 197-209.
1097. Еськов Н. Ходили мы походами: [Боевой путь 310-й
Новгородской стрелк. дивизии, сформиров. в Целиногр. обл.] //
Целиногр. правда. 1970. 28, 30 апр.; 2, 6, 9 мая.
1098. Кондратский А. Волховский плацдарм: [Воспоминания
воина 310-й дивизии, сформиров. в Казахстане] //Казахст. правда.
1985. 26 апр.
1099. Кондратскии А. У стен Ленинграда: [310-я стрелк. диви­
зия, рожденная в Казахстане] //Казахст. правда. 1965.8 мая.
1100. Самсонов А. М. Москву защищала вся страна: [Имеются
данные о 310-й казахстанской стрелк. дивизии] //Беспримерный
подвиг. М., 1968. С. 51-62. Библиогр.: в подстроч. примеч.
1101. Фомин В. И. Плацдарм за рекой Волхов. Алма-Ата:
Казахстан, 1977. 63 с. О боевом пути 310-й стрелк. дивизии.
Рец.: Короневский. Писал комбат книгу //Красная Звезда. 1978.
12 нояб.
391-я СТРЕЛКОВЯ ДИВИЗИЯ
1102. Барков Н. Казахстанцы на Ловатиреке: [391-я стрелк. диви­
зия] //Огни Алатау. 1966. 23 февр.
1103. Белан П. Там, где проходила Пражская конференция:
[Казахстанская гвард. дивизия в Праге] //Казахст. правда. 8 мая.
1104. Белан П. С, Тимошенко А. Д., Барков Н. С Фронтовые до­
роги: [391-я стрелк. Режиц. дивизия]. Алма-Ата: Казахстан, 1978.
136 с; 6 л. ил.
1105. Белявский А. Из Казахстана до Берлина: [Из боевых дейс­
твий 391-й стрелк. дивизии, сформиров. в Казахстане] //Рудный
Алтай. 1966. 9 мая.
1106. Белявскии А. Коммунисты, вперед!: [Воспоминания сек­
ретаря партийной комиссии 391-й стрелк. дивизии, сформиров. в
Алма-Ате] //Ленинская смена. 1975. 5 мая.
1107. Белявскии А. На всю жизнь: [Встреча группы ветеранов
391-й дивизии] //Казахст. правда. 1976. 7 сент.фото.
1108. Белявский А. В памяти поколений //Парт, жизнь Казахстана.
173
1966. № 12. С 58-60. О коммунистах 391-й дивизии. Воспоминания
политработника дивизии.
1109. Зимин И. Дивизия идет в наступление //В боях за Родину.
Алма-Ата: Казахстан, 1965. С 194-201. О боевых действиях 391-й
стрелк. дивизии на Западном фронте в 1942-1943 гг.
1110. Каточкин Н. Бойцы из Казахстана: [Воспоминание о под­
вигах казахстанской 391-й Краснознаменной Режиц. стрелк. диви­
зии] //Огни Алатау. 1981. 8 сент.
1111. Килибаев Р. Боевой путь 391-й [сформиров. в Алма-Ате]
//Всегда начеку. Алма-Ата, 1971. С. 128-132.
1112. Колточник Н. День рождения [391-й стрелк. дивизии] //
Огни Алатау. 1969. 4 сент.
1113. Кораблев В. Дороги, которые не кончаются: [О встрече
ветеранов 391-й Режиц. Краснознам. стрелк. дивизии] //Ленинская
смена. 1981. 18 сент.
1114. Новиков А. Бойцы вспоминают минувшие дни: |К 26-й го­
довщине со дня формиров. 391-й Режиц. стрелк. дивизии] //Казахст.
правда. 1967. 6 сент.
1115. Стакозов П. Бойцы вспоминают минувшие дни: [Встреча
группы ветеранов 391-й дивизии, сформиров. в сент. 1941 г. в АлмаАте] //Ленинская смена. 1976. 3 сент.
1116. Стакозов П. В памяти поколений: [К 40-летию 391-й стрелк.
Режиц. дивизии] .//Казахст. правда 1981.4 сент.
1117. Стакозов П. Незабываемые годы молодые: [К 25-летию 391й Краснознам. Режиц. дивизии] //Ленинская смена. 1966. 31 авг.
1118. Стакозов П. Перед светлой памятью: [Начало формирова­
ния и боевой путь 391-й стрелк. дивизии] //Веч. Алма-Ата. 1980. 16
сент.
1119. Стакозов П. 391-я стрелковая: Казахстан - Прага:
[Воспоминания майора запаса] //Ленинская смена. 1986. 9 мая.
1120. Стакозов П. 391-я стрелковая: Казахстан - Прага:
[Воспоминания майора запаса, бывшего командира роты этой диви­
зии] //Ленинская смена. 1966. 9 мая.
150-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
1121. Быкова Т. По следам бригады //Ленинский путь. 1971. 31
авг.
1122. Быкова Т. Поиски красных следопытов: [Боевой путь 150-й
дивизии, которая выросла из 151-й бригады, сформиров. в Кустанае]
//Ленинский путь. 1969. 13- 18 дек.
174
1123. Захарченко В., ТЕРЯКИНА JT. От Кустаная до Берлина:
[Боевой путь 150-й стрелк. дивизии, сформиров. в апр. 1942 г. в
Кустанае: Воспоминания] //Ленинский путь. 1985. 23 марта.
1124. Куприг Г. Останется в памяти: [К 40-летию формирования
151-й стрелк. бригады в Кустан. обл.] //Ленинский путь. 1981. 29
дек.
1125. Мичновский Н. От казахстанских степей до Берлина: [0 бо­
евых действиях бригады, сформиров. в Кустанае] //Ленинский путь.
1965. 27 апр.
1126. От Кустаная до Берлина: Плакат. //Кустанай. 1970. О 150-й
стрелк. дивизии, сформиров. в Кустанае.
1127. Съянов И. Я. Клятва выполнена: [О боевом пути 150-й ди­
визии]//Ленинская смена. 1968. 15 июня.
1128. Шатилов В. Из казахстанских степей к рейхстагу:
[Воспоминания Героя Сов. Союза о боевых подвигах воинов-казахстанцев из 150-й стрелк, дивизии] /Казахст. правда. 1965. 14-16
марта.
1129. Яковлев Л. От Кустаная до Берлина //Ленинский путь.
1969. 9 мая. 0 150-й стрелк. дивизии.
312-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
1130. Белан П. В районе М алоярославца: [На подступах к
М алоярославцу героически сражались части 312-й стрелк. дивизии
полковника А. Ф. Наумова] //Казахст. правда. 1971. 5 дек.
1131. Белан П. Во имя спасения столицы: [Казахстанцы
1132. в битве под Москвой: 0 боевых действиях 312-й стрелк.
дивизии] //Казахст. правда. 1966. 4 нояб.
1133. Белан П. Москва, год 41-й..: [Из истории 312-й стрелк. ди­
визии] //Казахст. правда. 1963. 9 мая.
1134. Волнующая встреча ветеранов [312-й стрелк. дивизии,
сформиров. в Актюбинске] //Путь к коммунизму. 1971. 28 авг.
1135. Житигенов В. В едином строю: [К 40-летию разгрома фа­
шист. войск под Москвой. Участие 312-й стрелк. дивизии, сформи­
ров. в г. Актюбинске] //Путь к коммунизму. 1981. 16 окт.
1136. На Варшавском шоссе: [Сб. восгюминаний солдат и офи­
церов 312-й стрелк. дивизии /Лит. запись П. Якушева]. Алма-Ата:
Казахстан. 1968. 115 с: ил.
1137. Наумов А. Ф. Они сдержали натиск: [0 боевых действиях
312-й стрелк. дивизии, сформиров. в Казахстане /Беседу записал Б.
175
Щ еголихин]//Целинный край. 1965. II февр.
1138. Нашей мирной жизнью мы обязаны отцам: [Встре-ча ве­
теранов 312-й дивизии и 101-й бригады в г. Актюбинске] //Путь к
коммунизму. 1981. 28 окт.
1139. Наумов А. Незабываемые дни: [Воспоминания ген.-майора
в отставке, бывшего командира 3 12-й стрелк. дивизии] //Путь к ком­
мунизму. 1971.21 авг.
1140. Наумов А. 40 лет назад [была сформирована в г. Актюбинске
3 12-я дивизия] //Путь к коммунизму. 1981 24окт.
1141. Тананайскии И. Нас Родина в бой звала: [312-я дивизия,
формировавшаяся в Актюбинске] //Путь к коммунизму. 1971. 13
авг.
1142. Ходос А. Крылатая слава подвига: [Группа земляков,
бывших солдат и офицеров сформированной в Актюбинске 312-й
стрелк. дивизии совершила поездку по местам боев на дальних под­
ступах к Москве] //Путь к коммунизму. 1976. 11 дек.
1143. Якушев П. На поле доблести и славы: [0 подвиге бойцов
3 12-й стрелк. дивизии под Москвой, 1941.]//Ленинская смена. 1966.
3 дек.
387-я ПЕРЕКОПСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗЙЯ
1144. Белан П. С, СИДОРОВ В. К. Боевой путь 387-й стрелк.
дивизии [сформиров. в Сев. Казахстане] ИИзв.
1145. АН КазССР. Сер. ист., археол. и этногр. 1961. № 3. С. 17-75.
1146. Латыпов X. Уроки мужества: [Воспоминания ветерана о
героич. боевом пути 387-й Перекопской стрелк. дивизии, сформи­
ров. в Казахстане] //Индустр. Караганда. 1961. 24 сент.
1147. Никитин Н. Боевой путь [387-й Перекопской стрелк. диви­
зии, сформиров. в г. Акмолинске] //Целиногр. правда. 1975. 8 мая.
1148. Савельев А. Незабываемое: [Воспоминания ветерана о
боевом пути 387-й Перекопской стрелк. дивизии, сформиров. в г.
Актюбинске] //’Целиногр. правда. 1981. 22 авг.
1149. Стамбеков К. Е. 387-я Перекопская стрелк. дивизия в боях
за освобождение Крыма [сформирована в Казахстане] //История.
Сб. статей аспирант, и соиск. Алма-Ата, 1966. С. 42-53. Библиогр.:
44 назв.
176
8-я С Т РЕ Л К О В А Я Я М П О Л Ь С К А Я Д И В И ЗИ Я
1150. Акбергенов К. Прославленное соединение: [Воспоминания
ветерана Вел. Отеч. войны о боевом пути сформиров. в
Семипалатинске 8-й стрелк. Ямпольской дивизии] //Иртыш. 1985.
6 апр.
1151. Водолазов А. Не смолкнет слава: [0 героич. подвиге 8-й
Япольской Краснознаменной орд. Суворова стрелк. дивизии, сфор­
миров. в г. Семипалатинске]//Ир-тыш. 1982. 13 февр.
1152. Герасимов С. Листая страницы дневника: [Записи воен. лет
бойца 8-й дивизии, сформиров. в Семипала-тинске] //Иртыш. 1985.
10 апр.
1153. Лупшев В. Н. В боях за свободу Чехословакии: [Из истории
Казахст. 8-й стрелк. Ямпольской Красно-знаменной орд. Суворова
дивизии] //Изв. АН КазССР. Сер. общ. 1969. № 5. С. 92-99.
1154. Лупшев В. Н. 8-я стрелк. дивизия в Вел. Отеч. войне:
Автореф. дис. Алма-Ата, 1973. 27 с. /Ин-т ист., археол. и этногр. АН
КазССР.
1155. Лупшев В. Н. 8-я стрелк. дивизия. Алма-Ата: Ка-захстан,
1975. 80 с: ил.
1156. Лупшев В. Н. От Воронежа до Чехословакии: [8-я стрелк.
дивизия, сформиров. в г. Семипалатинске] //Всегда начеку. АлмаАта, 1971. С. 137-143.
1157. Петров Г. Ни шагу назад: [О боевых действиях 8-й дивизии,
сформиров. в Семипалатинске в 1941 г.] Иртыш. 1968. 22 февр.
1158. Садыков А. Славой овеянная: [О книге В. Н. Лупшева о
8-й стрелк. Ямпольской Краснознам. ордена Суворова дивизии] //
Иртыш. 1975. 17 апр.
1159. Тунев М. Наша 8-я Краснознаменная: [О боевом пути
Лмпольской 8-й Краснознам. орд. Суворова дивизии] //Иртыш.
1973. 22 апр.
314-я КИНГИСЕППСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
1160. Белан П. С. Из истории бое-вых действий 310-й и 314-й
стрелк. дивизий в р-не Ленинграда (1941-1944 гг.)] //Учен. зап. /
КазГУ. Алма-Ата, 1963. Т. 54. Вып. 12. С. 163-174.
1161. Белан П. С. Из истории боевых действий 314-й стрелк.
дивизии в р-не Ленинграда //Изв. АН КазССР Сер. ист., археол. и
этногр. 1961. №2. С. 22-30.
1162. Егошин П. Мы однополчане: [Воспоминания ветерана 3 14й стрелк. дивизии]//Ленинское знамя. 1984. 13 дек.
177
1163. Ивановский И. В. На одном из рубежей. Алма-Ата:
Жалын, 1978. 79 с. О воинах 314-й стрелк. дивизии, сформиров. в
г. Петропавловске.
1164. Колодрубский В. Встреча со знаменем [в День Победы
бывших фронтовиков 314-й стрелк. дивизии, сформиров. в Сев.
Казахстане. Крат, сообщ.] //Правда. 1970. 11 апр.
1165. Король И., Еюшин П. Подвигу жить вечно: [32 года 314-й
стрелк. дивизии, сформиров. в Сев. Казахстане] //Ленинское знамя.
1973. 14 июля.
1166. Последние залпы: [О боевых действиях 314-й стрелк. ди­
визии, сформиров. в Сев. Казахстане. Статьи] //Лсчшнское знамя.
1970. 8 мая.
1167. Феденев Б. От Свири до Эльбы: [Петропавловская стрелк,
дивизия в дни Вел. Отеч. войны] //Ленинское зиамя. 1959. 9 мая.
1168. Фомип В. Плацдарм за рекой Волхов. Алма-Ата: Казахстап,
1977. 64 с О 3 14-й стрелк. дивизии.
1169. Чемезов И. Весной 42-го: [Воспоминание о кокчетавцах,
оборонявших Ленинград, в составе 3 14-й стрелк. дивизии, сформи­
ров. в г. Петропавловске] //Степной Маяк. 1977. 22 апр.
100-я СТРЕЛКОВАЯ КАЗАХСКАЯ БРИГАДА
1170. Белан П. С. 100-я казахская национальная стрелк. бригада
в боях за Родину //Изв. АН КазССР. Сер. общ. 1972. № 3. С. 65-68.
Библиогр.: в подстроч. примеч.
1171. Нуршаихов А. Память сердца: Из фронтовых записей [о
боевых действиях 100-й стрелк. бригады в годы Вел. Отеч. войны,
сформиров. в Алма-Ате] //Казахст. правда. 1980. 8 апр.
178
101-я С Т РЕ Л К О В А Я КАЗАХСКАЯ БРИГАДА
1172. Алпысбаев А. 101-я национальная [стрелк. бригада, сфор­
миров. в Казахстане] //Знамя Труда. 1972. 12 мая.
1173. Букаткин П. В боях за Родину: [О боевом пути 101-й казах,
нац. стрелк. бригады] //Приуралье. 1981. 27 нояб.
1174. Жанаидаров Р. Казахская 101-я... [стрелк. бригада в годы
Вел. Отеч. войны] //Юж. Казахстан. 1970. 9 мая.
1175. Нуркин И. Навсегда в памяти: [К 40-летию формирования
101-й стрелк. бригады в г. Актюбинске] //Путь к коммунизму. 1981.
9 окт.
1176. Тюлепбергенова Е. Родина на подвиги зовет: [Встреча вете­
ранов 101-й стрелк. бригады] //Путь к коммунизму. 1973. 22 февр.
КАЗАХСТАНЦЫ В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ
1177. Дорогие друзья, трудящиеся Казахстана! /'/Казахст. прав­
да. 1942. 26 дек. От имени ленинградских партизан секретарь
Ленинградского обкома ВКП(б) М. Никитин.
1178. Нас не сломит враг!: Письмо партизан и партизанок
Ленинградской области трудящимся Казахстана //Казахст. правда.
1943. 3 окт. По поручению и от имени ленинградских партизан сек­
ретарь Ленинградского обкома ВКП(б) М. Никитин.
1179. Никитин М. Будем беспощадно мстить врагу // Правда.
1943. 11 дек. Привет ленинградских партизан трудящимся Западного
Казахстана.
1180. Агадилов Ж Казах партизанил на Смоленщине: [Рассказ
Жилбека Агадилова - работника Павлодарского облфинотдела] /
Записала Е. Ефимова //Павлодарская правда. 1959. 9 мая.
1181. Амиров Г. С. Непокоренная земля: [Воспоминания бывше­
го комиссара партизанского полка в Смоленской обл.]. Алма-Ата:
Казахстан, 1975. 160 с. 64.
1182. Амиров Г. Побратимы Замошья. [Воспоминания Зав. ка­
федрой КазПИ об участии учителей-партизан в Отеч. войне 1941 —
1945 гг.] //Учительская газ. 1976. 9 мая.
1183. Байдильдаев М., Макаров В. Жаханша Калдыбаев - парти­
занский командир в степях Украины // Казахст. правда. 1959. 9 мая.
1184. Батырбеков Б. Отважная партизанка [М. И. Гончарова из
поселка Сарыжас Кегенского р-на Алма-Атин.. обл.] //Огни Алатау.
1965. 7 мая.
179
1185. Бессмертие народного подвига: [О подвиге казахстанцев
на фронте и в тылу в годы Вел. Отеч. войны: Страница] //Веч. АлмаАта. 1982. 8 мая.
1186. Бордадин А. Галим Ахмедьяров, партизан [участник Вел.
Отеч. войны, алмаатинец]//Казахст. правда. 1971.22июня.
1187. Бородюк И. У ленинградских партизан //Казахст. правда.
1942. 26 дек. Очерк о ленинградских, партизанах. Казахстанцы в
гостях у ленинградских партизан.
1188. Брейгин Г. Социальное положение: партизан: [О разведчи­
ке партизанского отряда «Искра» Д. Суранчиеве] //Ленинская сме­
на. 1963. 27 янв.
1189. Володченко В. Слово партизана [Вел. Отеч. войны.
Караганда] //Коме, правда. 1979. 6 мая.
11А0. Воробьев Л. Когда не цвели каштаны: [О члене подпольной
организации Дарницкого вагоноремонтного завода А. Яленцовой,
погибшей в 1943 г.] //Ленинская смена. 1963. 6 нояб.
1191. Воротынова М. Память сердца: [0 бывшей партизанке Ю.
Половинкиной]: Очерк //Казахст. правда. 1966. 23 дек.
1192. Воротынова М. Подвиг партизанки: [О В. П. Сайфуллиной,
воевавшей в годы Вел. Отеч. войны в Одесской обл.] //Казахст. прав­
да, 1967. 17 февр.
1193. Гельфанд С. Здравствуй, политрук!: Документальный рас­
сказ [о партизанском отряде в Белоруссии и бойцах отряда Аскаре
Тостанове и Николае. Визирякине из Казахстана] //Юж. Казахстан.
1972. № 2 4 2 ,2 4 3 ; 1973. 12-13 янв.
1194. Гельфанд С. По вехам боевой славы: [0 казахстанцах, сра­
жавшихся в партизан, отрядах в Белоруссии]: Летопись Вел. Отеч.
войны//Ленинская смена. 1984. 18 сент.
1195. Держиев И. Побратимы: [0 встрече бывших партизан А. Ф.
Бордадина и Г. Ахмедьярова] //Казахст. правда. 1971. 30 дек.
1196. Дош А. Партизанская дочь [Н. Байсеитова, участница пар­
тизанского движения в Белоруссии] //Приуралье. 1971. 8 окт.
1197. Едыгенов Н. Казахстанцы в тылу врага //Всегда начеку.
Алма-Ата, 1971. С. 168-179.
1198. Едыгенов Н. Подвиги партизан-казахстанцев //Казахстан в
Вел. Отеч. войне: Очерки. Вып. 1. Алма-Ата, 1968. С. 108-148.
1199. Едыгенов Н. Участие казахстанцев в партизанском движе­
нии в Белоруссии в годы Вел. Отеч. войны. Алма-Ата: Наука, 1972.
208 с: ил. (АН КазССР. Ин-т. истории, археологии и этнографии им.
Ч. Валихаиова).
180
1200. Жангельдин Т. Дневник партизана /Авториз. пер. с каз.
Ал1ма-Ата: Жазушы, 1985. 206 с: ил.
1201. Жангельдин Т. Дневник партизан: Докл. на объ-ед. науч.
сессии, посвящ. 20-летию победы СССР в Вел. Отеч. войне. Май.
1965 г. //Изв. АН КазССР. Сер. общ. наук. 1965. Вып. 4. С. 3-13.
1202. Жангельдин Т. Партизанские походы. Алма-Ата: Жазушы,
1967. 300 с
1203. Жангельдин Т. Партизанские походы: Записки партизана.
Алма-Ата: Жазушы, 1969. 268 с
1204. Жангельдин Т. Час испытаний: Записки партизана /Пер. с
каз. Алма-Ата: Жазушы, 1984. 448 с, ил.
1205. Жантикин М. «Нина» в эфире - это Нурганым Байсеитова:
[Из боев, биогр. партизанки Н. Байсеитовой] //Казахст. правда. 1975.
27 апр.
1206. Заболотских П. С чего начинается патриотизм: [О бывшей
партизанке, ныне лаборантке Шортандинской мебельной фабрики
М. А. Грибалевой] //Лесная промышленность. 1970. 3 февр.
1207. Закалюк К. Комсомольский билет сына: [О партизане А.
Красько, погибшем в 1943 г. (Ровенская'обл.)] //Ленинская смена.
1967. 21 марта.
1208. Знаков Б. Б. Наш Дарбек: [Очерк о партизане Д. Абдраилове]
//Ленинская смена. 1972. 20 дек.
1209. Зырьянов В. Партизан Подмосковья: [О ветеране Вел.
Отеч. войны, жителе Балхаша 3. С. Байжасарове]// Джезказг. прав­
да. 1981. 18 дек.
1210. Ильяшенко Ю. По следам героя: [Героическая деятель­
ность казаха - подполковника Хасана Карабакирова] //Заря комму­
низма. 1971. 17, 20, 23 ,2 4 марта,
1211. Ильяшенко Ю. По следам героя: [Докум. рассказ о подви­
ге казахстанца, комсомольца-подполыцика на оккупированной гит­
леровцами территории Украины //Западная профессия. Алма-Ата,
1961. С. 305-338.
1212. Казанцев И. Герои не умирают: [Об участниках борьбы
против фашизма в отрядах французских партизан, карагандинцах]
//Центр. Казахстан. 1964. 8 февр.
1213. Кайсенов К. В боях за Родину: [Воспоминания командира
партизанского отряда] //Алма-Атинская правда. 1957. 5 нояб.
1214. Кайсенов К. В тылу врага //Партизанской тропой: Записки
партизана. Алма-Ата, 1965. С. 5-220.
1215. Кайсенов К. Далекое-близкое: Из воспоминаний партиза­
на//Казахст. правда. 1965. 16 апр.
1216. Кайсенов К. Из когтей смерти: [Записки партизана-казаха, воевавшего почти всю войну на земле Украины]. М.: Воениздат,
1962. 160 с
1217. Кайсенов К- Из когтей смерти: [Воспоминания командира
партизанского отряда на Переяславе]. Алма-Ата: Казгослитиздат,
1960.119 с
1218. Кайсенов К. Народные мстители: [Сб.]. Алма-Ата: Жалын,
1978. 363 с
1219. Кайсенов К. О друзьях-товарищах: [О совместной борьбе
укр. и каз. партизан в годы Вел. Отеч. войны] // Казахст. правда.
1966. 23 сент.
1220. Кайсенов К. Один: Отрывок из кн. «Партизанской тропой»/
Пер. с каз. П. Якушева //Ленинская смена. 1963. 16, 19,20 февр.
1221. Кайсенов К. Партизанский подарок: [Воспоминания участ­
ника партизанского движения на Украине в годы Вел. Отеч. войны]:
Гл. из кн. «Из когтей смерти» / Пер. с каз. //Казахст. правда. 1959.
22 нояб.
1222. Кайсенов К. Партизанские тропы: Документальная по­
весть и рассказы..3-е изд. /Пер. сказ. Алма-Ата: Жазушы, 1985. 360
с 12 л. ил.
1223. Кайсенов К. Партизанской тропой: Записки партизана.
Алма-Ата: Жалын, 1965.
1224. Рец.: Васильев В. //Ленинская смена. 1965. 21 апр.
1225. Кайсенов К. Партизанской тропой: Записки партизана:
[Об участниках партизанского движения на Украине] //Алма-Ата:
Жазушы, 1970. 343 с
1226. Кайсенов К. Партизанской тропой //Простор. 1965. № 2.
С. 36—43.
1227. Кайсенов К. Партизаны Переяславы: Воспоминания о друзьях-партизанах. Алма-Ата: Казгосиздат. 1958. 115 с.
1228. Реи.: Якушев П. Люди с чистой совестью //Ленинская сме­
на. 1958. 19 июня.
1229. Кайсенов К. Письма из моего архива: [Переписка с боевы­
ми друзьями, бывшими партизанами Украины] // Казахст. правда.
1964. 29 апр.
1230. Кайсенов К Спустя тридцать лет: Из воспоминаний коман­
дира партизанского отряда //Простор. 1975. № 4. С. 86-89.
1231. Кайсенов К. Та днепровская переправа: [Воспоминание о
форсировании Днепра] //Простор. 1985. № 3. С. 42-46.
1232. Кайсенов К. Ветераны вспоминают: [Встреча в Чимкенте
бывших партизан Белоруссии: комиссара, ныне ст. инженера
182
ЧЙЙШФ:;
^каз^ИьхЬз1ёхникгЫ ' ЙС р(ел^йк6"й раз-
ЙеЛчрлзы
(Л. fej Ч*Ькев^6'Й)."1ф(^ ‘ сбо^щ ] /'/Й'зЬестйя. 0§ О .
и Ф евр.
/ !:;i
;'" ;^ ;/!'! ;'V'( !,/:
“!1 ЧЗ*??: К ^ к ^ й й ‘У:;В'тя>Кё’Ль('ё 'rfW: НШ££тУ [бб участии казахов в
НарОД&йЯ&Й
1 ‘
: is.I ii'234.1 ’ Kijiribtf1С:1-СМн|'!& ^Ь& йЙ 4л} {Ьо^п'оййййнйе1 ^ i i t e f e 1 из
Джамбула о боевых действиях парУйзгййскогб отрйШ в 3*&'а|)Ш+'ье]
//6©в1 !куМт^рй'. 1969.' 9 МгШ. ’ л
ч-.пшкиЛ .. i
■*!,•..'
■_ •
Ка)Шбв М.,;;>Нёулй&И|Уы№‘/А Ь М :йН! 1[ОфанЙ^кк" ШЬграфии '!6t>feujew^ ра|1йётйяШртаз!айС1&)г6 хоёЬййШйй <<3¥ гНрЙРу>>1‘ А:
Кашихова]//Казахст. правда. 1967. 8 мая.
,f!' ’ ■1 h 1
i j 1286лКарйченко1И.^Сий'Ьйрт<йзайсй(Я'й!й¥{^Адк- [F: Е.- Народа из
Кбкчетав'й] //Л6нйргская11'менаг:1*>8§»9*'апрГ^П''
J noq
t': r l237i ;К*гамица;А.!'Мужественные! л ^ Д и ^ О Ч З р К ^ б ^ агр ^ й о м е
Горьковского районаКо.кчетавск.’ обл. 'Ю/И|1Йс'гй1е'Н*эо -° уЧавтШкё
Вел. Отеч. войны* чледе iKxsHTonwrofr организации «Партизанская
вдкр9>г=В:До0§ассв] /Ж азю сш правда.^Ш5 5; 2S, 271 омл».«</! ■ ■
; г 1238; КиричендаИпПартизанская'смена; [О семи брап|ьях:Нерода,
партизанивших в Камень-Кашир. р-не Волыни. Григорий Нерода
npQjjsipagT ;в ^HMKierers] 'ЩОж..; КэааксгРэн» it9BS. 3 5 апр. г 1* гН
1239. Кожнев А, Новые строки о ;зем л як«^Герое,- уча стаикё
пар^арс(юих> ^щж^ВДЯ нз!^р#йиЧ ;Д ем бергенб ,Джума1?аяйёйе //
Прикасп. коммуна. 1970. 22 июля.
. ;г
, Лл ггнЧ :г;;г!/ n i
,, 1^4,0(.. ,1ф$гачвдк ,Н , •JJycTfo будет:книга;;[Кмц о ж урналист етуidfff, «К ад грф ^М Я -ШЗДза#$!Щй ^5в|«адиир..№!^.!СмйРИ0Р1|/(И0вый
фильм. 1979. № 8. С. 10.
; г
, п .1^41 .,К о р и л о » Г. ${дом, 43-,й;|9 партизане, солдате из Казахстана
К. к щ й н р э е » npp^ng. fluffs Р
;
Р
*
на Павлодар, обл.] //Лени^скар.^Цен^. .198.6^23,янр);
; , _,;i. ,v
(242. Казенный А. ,Алре, щ ^м я .тщ ь .щ н о в ;! [Очерк ,$ ^ветеране
Вел. Отеч. войны, участнике партизан, движе;ни^,нь|не. механике
ПМК-1703 г. Кокчетава В. А. Беценко],//Степнрйгмая^. 1^81; 1 мая.
1243V Кузнецов Й. Й. В разные годы войны: [Об участии в боях;
казахстанцев, лётчиков партизанской эскадрильи 105-го гвардейско­
го авиаполка Г 6 Ф ]//Л ен и н с к а я смёна. 1977. 25 марта. :
(
1244. Куш енбаев Н. Друзья пр оруж ию : [П артизанское движ ение
в годы Вел. Отеч. войны].1А лма-Ата: Казахстан, 1973. 99 с: ил. ,
1245: Л арин В., Н азаров И. В памяти остается все. А лма-А та:
КазгоспоЛИтиздат, 1961. Книга написана по воспом инаниям одно­
го из ее авторов - алм аатинца И. Ф. Н азарова, бы вш его узника ф а­
ш истских концентрационных лагерей.
183
1246 Левицкии А. Генеральный поезд. [Из партизанской биогра­
фии И. Г. Чернова, ныне прожив, в Балхаше]: К 50-летию КазССР и
КП Казахстана//Ленинская смена. 1970. 1 авг.
1247. Манарова Г. Партизан Стольников: [Боевая биография жи­
теля Петропавловска, бывшего зам. командира отряда по разведке и
диверсии на Брянщине Ф. В. Смольникова в годы Вел. Отеч. войны]
//Ленинское знамя. 1983.28 мая.
1248. Максимов Г., Шапорев К) Дорога в бессмертие: Новые
сведения о Зое Космодемьянской /[Рассказывает ее подруга и сорат­
ница по партизанскому отряду Анна Лаптева из Кентау] //Ю жный
Казахстан. 1964. 30 апр.
1249. Маляр И. Вдали от Родины: Казахстанцы - участники европ. Сопротивления //Парт, жизнь Казахстана. 1965. № 5. С. 37-38.
L25& Мельникове М. Ф. Легенды белорусских лесов: [Имеется
материал о казахстанцах, участниках Партизанск, движения в
Белорусии] //История СССР. 1966. № 6. С. 183-195.
1251. Митько М. Казахстанцы - товарищи Федора Полетаева
по оружию [героя-партизана в Италии] //Ленинская смена. 1963. 24
февр.
1252. Настенко В. Сабир Аманкулов, партизан с Полтавщины II
Казахст. правда. 1968. 13 окт.
1253. Наумов Д. В боях - партизаны [казахстанцы] // Парт, жизнь
Казахстана. 1965. № 5. С. 34-37.
1254. Наумов Д. В лесах Белоруссии: [Участие в партизанском
движении воинов-казахов] //Всегда начеку. Алма-Ата, 1971. С. 180—
202 .
1255. Наумов Д. Долгая лесная война: [Главы из научной работы
о партизанском движении в Белоруссии в годы Вел. Отеч. войны.
Участие казахстанцев] //Простор. 1969-. № 2. С. 82-83.
1256. Наумов Д. Казахстанцы - партизаны Белоруссии //Блокнот
агитатора (Алма-Ата). 1969. № 1.С. 15-17.
1257. Наумов Д. Лесная война /Предисл. д-ра ист. наук проф. А.
И. Залесского. Алма-Ата: Казахстан, 1972. 192 с. с ил.
1258. Наумов Д. Ф. Лесными тропами: [О партизанах-казахстанцах, сражавшихся против нем. оккупантов в лесах Белоруссии]: Гл.
из монографии //Казахст. правда. 1969. 23 февр.
1259. Невроцкии В. Шаг в бессмертие: [О боевом подвиге казаха-партизана К. Тулегенова в годы Вел. Отеч. войны] //Огни Алатау.
1970. 22 авг.
1260. Нечволда В. От чистого сердца: [Эпизоды из жизни пар­
184
тизанки М. Рубель, участницы Вел. Отеч. войны] //Казахст. правда.
1968. 3 нояб.
1261. Нурумбаев А. В Брянских лесах: Партизанский отряд им.
Фрунзе //Большевик Казахстана. 1943. № 7 - 8. С. 25-28.
1262. Олейников В. Память сердца: [О С. Хайдарходжаеве, воине-партизане из г. Джамбула] //Казахст. правда. 1971. 23 февр.
1263. Осипова М. Б. Крах операции «Падают листья»:
[Воспоминания Героя Сов. Союза, бывшей белорус, партизанки,
участницы борьбы с гитлеровскими оккупантами. Печ. с сокр.] //
Казахст. правда. 1965. 12 февр.
1264. Парадайкин А. Партизанскими тропами: [О боевых подви­
гах партизан на Житомирщине под руководством Героя Сов. Союза
Е. М. Мирковского] //Казахст. правда. 1965. 4 марта.
1265. Партизаны-казахстанцы: Рассказы, очерки. Алма-Ата:
Жазушы, 1965. 225 с.
Содержание: Саин Ж. Солдат: (К. Еремеев - участник партизан­
ского движения). С. 3-6; Лекеров А. Рассказ о друге: (Н. Кошекбиев
- участник партизанского движения). С. 7-19; Копишев К. Один
из многих: (М. Кульсеитов - участник партизанского движения на
Украине). С. 20-21; Кайсенов А. Задание выполнено: (О. Омаров
- участник партизанского движения). С. 2 2 - 23; Турарбеков 3.
Партизанская судьба Арыстана: (А. Ажигалиев - участник парти­
занского движения). С. 26-28; Куттыбаев К. Незабываемые дни:
(Ж. Саин - участник партизанского движения). С. 30-33; Куттыбаев
К. Особое задание: (А. Жумагалиев - участник партизанского дви­
жения). С. 34-38; Куттыбаев К. В Карпатах: (С. Тулешев - участ­
ник партизанского движения). С. 38-41; Шарипов А. Хитрость
командира. Секретарь райкома. Засада. Толя. Смерть предателя:
(Воспоминания участника партизанского движения). С. 42-64;
Канахин У. Из дневника партизана. Боевая подруга комиссара. С.
65-80; Исабаев К. Операция на дороге: (Т. Жангельдин - участник
партизанского движения). С. 85-88; Исабаев К. Полешинская бит­
ва: (Г. Ахмедияров - участник партизанского движения. С. 88-94;
Гумеров М. Племя отважных: (В. Ф. Целуй-ко — участник парти­
занского движения). С. 96-100; Ахмедияров Г. Героические дни:
(Воспоминание участника партизанского движения). С. 101 —104;
Тойшибеков Т. Бой в Семушкином лесу: (Воспоминания участника
партизанского движения). С. 105-112; Честнов С. Опасные тропы:
(Б. Джумабеков - участник партизан-ского движения). С. 113-120;
Кайсенов К. Роберт Кляйн —герой партизанщины. Эшелоны взлета­
185
ют в воздух. Западня. Все дальше на Запад. У старых друзей. С. 121
-141; Шахов Н. Леса шумят: (Участие С. Шипанова, Н. Садыкова в
партизанском движении). С. 142- 157; Омирбеков Ж. Партизанская
семья: (Ж. Агадилов, Ж. Агадилова и их дочь Майя Агадилова). С.
158-167; Сланов Г. Сын Алтая: (Участник партизанского движения
К. Кайсенов). С. 168-187; Байдильдаев С. Человек, победивший
смерть: (Участник партизанского движения Ж. Кальдыбаев). С.
188-196; Джангельдин Т. На Березине: (Воспоминание участника
движения). С. 192-216; Смирнов В. Песни, бои и ученические тет­
ради: (Участник партизанского движения В. Смирнов). С. 217-225.
1266. Цейтрус О. Ваш дом - моя крепость: [Рассказы о подполь­
ной организации, действовавшей в г. Николаевев годы Вел. Отеч.
войны]. Алма-Ата; Казахстан, 1969. 79 с.
1267. Петров Я. Через 17 лет: [О событиях, разыгравшихся в укра­
инском селе - месте центральной партизанской явки, о семье партизана
Абраменко, погибшей в 1943 г., о которой написано в кн. К. Кайсенова
«Партизаны Переяслава»] //Ленинская смена. 1960. 31 янв.
1268. Потемкин М. Из племени отважных: [О партизанах, уро­
женцах Казахстана, которые мужественно сражались в 8-й бригаде
Героя Сов. Союза С. Г. Ж укинав годы Вел. Отеч. войны] //Ленинская
смена. 1970. 21 окт.
1269. Рутковскии 0. Партизанский зоотехник: [Воспоминание
о командире взвода конных партизан на Украине, казахстанце
Тлетаеве] //Коневодство и конный спорт. 1972. № 9. С. 9-10.
1270. Рыбинцева И. Партизанское братство: [06 участнике Вел.
Отеч. войны, партизане Белоруссии С. Хайдарходжаеве] //Знамя
Труда. 1975. 17 мая.
1271. Садыков Н. Урок жизни: [Воспоминание первого партизана-казаха отряда М. Н. Чернака] /Записал Г. Бочаров //Ленинская
смена. 1965. 15 мая.
1272. Смирнов В. Тропою мстителей: [О боевой жизни одного
из партизанских отрядов Белоруссии: Воспоминания] //Ленинская
смена. 1965. 20 апр.
1273. Сокол В. Батя: [Боевые действия партизан на Украине под
руководством В. А. Батырева, жителя Целинограда] //Целиногр.
правда. 1968. 3, 6, 7 февр.
1274. Сушко В. Дорогая наша партизанка: [Из боевой биогр. А.
А. Коваленко-Логанцевой (Кустан. обл.)] //Ленинский путь. 1982. 2
марта.
1275. Сыздыков К- И не знал враг покоя: О казахстанцах-парти186
занах //Ленинское знамя. 1985. 7 мая.
1276. Танко А. Это было в Карпатах: [Об участнике партизан­
ского движения на Украине в годы Вел. Отеч. войны К. Касенова]
//Казахст. правда. 1961. 16 нояб.
1277. Танхимович 3. Опаленные строки: [О подвиге партизана
ГТ. Ф. Курочкина, погибшего в годы Вел. Отеч. войны] //Казахст.
правда. 1966. 22 июня.
1278. Танхимович 3. Пусть приезжают сыновья: [О бывшей пар­
тизанке Л. И. Голубевой] //Казахст. правда. 1969. 16 марта.
1279. Тарасенко Ф. Поклон тебе, мать: [0 бывшей партизанке
Л. И. Голубевой, прожив, в Алма-Ате]: К междунар. женск. дню //
Казахст. правда. 1969. 8 марта.
1280. Тиков И. Выбор оружия: Из воспоминаний о Вел. Отеч.
войне: Записки партизана //Простор. 1964. № 4. С. 66-86; № 5. С.
78-98.
1281. Токаев К. Особое поручение: (Таинственный след):
Повести: [Участие казахов в партизанском движении на Украине].
Алма-Ата: Жазушы, 1968. 198 с.
1282. Турсункулов К. День был чудесный: Повести и очерки [об
участии казахстанцев в партизанском движении в годы Вел. Отеч.
войны]. М.: Сов. писатель, 1983.
Рец.: Кондратюк А. Исследуя бессмертный подвиг // Прикасп.
коммуна. 1984. 12 сент.
1283. Турсункулов К. Они не вернулись: Докум. повести, рас­
сказы-поиски [об участии казахстанцев — воинов-казахов в парти­
занском движении на Украине и в Белоруссии]. Алма-Ата: Жалын,
1980. 391 с.
1284. Турсункулов К. Они не вернулись: Документальная по­
весть [о партизанском движении на Украине, в Белоруссии и учас­
тии в нем воинов-казахстанцев]. Алма-Ата: Жалын, 1980.
IVI, Шухов И. Они всегда с нами //Ленинская смена. 1981. 9
мая.
1285. Турсункулов К. Побратимы: [Послевоенная встреча сов.
воинов, сражавшихся в рядах чешских партизан] //Ленинская сме­
на. 1985. 30 апр.
1286. Турсункулов К. Солдат, смотрящий в упор: [О солдатахказахстанцах, сражавшихся в партизанских отрядах и в воинских
соединениях на территории Чехословакии в годы Вел. Отеч. войны]
//Простор. 1980. № 1. С. 131 - 149.
1287. Турсункулов К. Человек из легенды: Очерк [о партизане Д.
187
Абдураимове, разведчике из отряда Медведева] //Простор. 1979. №
5. С. 4-12.
1288. Уалиев Н. Путь бойца: [Участник партизанского движения
на Украине, в Белоруссии Е. Сенсенбаев] // Путь Ленина. 1969. 18
сент.
1289. Устюжанинов Л. Герой известен: [О семье Агадиловьгх
из Павлодара, сражавшихся в партизанском отряде в Белоруссии в
годы Вел. Отеч. войны] //Труд. 1972. 12 авг.
1290. Федоров Б. Герой касается твоего'локтя: [О К. Кайсенове,
командире партизанского отряда, действовавшего на территории
Украины в годы Вел. Отеч. войны] //Ленинская смена. 1963. 10
нояб.
1291. Федоров А. Землянка: Очерк [о подвигах партизанки М. И.
Соколовой, ныне прожив, в с-зе «Краснопресненский» Кустан. обл.]
//Сельск. жизнь. 1978. 6 янв.
1292. Фронт за линией фронта: Рассказ партизана [Я. Т. Вакулина
из Талды-Кургана] //Ленинская смена. 1975. 8 мая.
1293. Храмов Г. Мы вместе сражались: [Об участниках парт,
движения в Молдавии чехословаков Л. Лаучика и Я. Крошлака] //
Ленинская смена. 1967. 2 февр.
1294. Шапорев Ю., Максимов Г. Двое ушли на рассвете: [0
партизанке, участнице Вел. Отеч. войны А. А. Лаптевой]: Встреча
с фронтовой подругой Зои Космодемьянской //Ленинская смена.
1964. 29 апр.
1295. Шарипов А. Дочь партизана: [0 семье партизана Ж.
Агадилова, 1942]//Учитель Казахстана. 1958.20 февр.
1296. Шарипов А. Ш. Дочь партизана. Изд. 2-е. Алма-Ата:
Жазушы, 1965. 235 с.
1297. Шарипов А. Дочь степей: Роман. Алма-Ата: Жа-зушы,
1986.351 с.
1298. Шарипов А. Звезды в темнице: Повести. Алма-Ата:
Жазушы, 1976. 223 с.
1299. Ш арипов А. Ш. История одного полушубка. Огонь в лесу.
М.: Сов. писатель, 1971.
1300. Шарипов А. История одного полушубка: Повесть. АлмаАта: Жалын, 1985. 30 с.
1301. Шарипов А. Мои друзья - партизаны: Очерк [о подвигах
воинов-казахстанцев, сражавшихся в составе Клетнян. партизанс­
кой бригады] //Казахст. правда. 1975. 3 апр.
1302. Шарипов А. Память: Документ, очерк [о парти-занской
188
жизни в лесах Костюковического р-на Могилевской обл.]: К 40-летию Победы //Казахст. правда. 1984. 21 авг.
1303. Шарипов А. Ш. Фронтовые повести. Алма-Ата: Жалын,
1982. 424 с.
1304. Шевцов И. Зеленая фуражка: [0 подвигах командира пар­
тизанского отряда Н. Рослякова] //Ленинская смена. 1968. 28 мая.
1305. Шапоров Ю. Дважды воскресший [3. Н. Хусанов -участ­
ник партизанского движения в Болгарии] //Ленинская смена. 1967.
2 сент. _
1306. Шла война народная: Партизаны Вел. Отеч. - казахстанцы
/Сост. 3. А. Швыдко. Алма-Ата: Казахстан, 1985. 320 с.
1307. Ш утило Е., Лешенюк И., Бреигин Г. Социальное положение
- партизан: Очерк [о зоотехнике с-за «Новотроицкий» Джамбулск.
обл., участнике партизанского отряда «Искра», действовавшего на
территории Белоруссии] //Ленинская смена. 1963.27 янв.
1308. Ярлов В. Всегда в разведке: [Участник партизанского отря­
да Д. Медведева, уралец В. Семенов] //Приуралье. 1968. 13 янв.
* * *
1309. Арефьев Д. Мужество непокоренных: [О борьбе бывших
узников фашист, лагерей смерти в Цейтхайне В. Т. Гринченко и А.
П. Пахове] //Казахст. правда. 1964. 6 окт.
1310. Богачев К. Сподвижник Мусы Джалиля [алмаатинец Р.
Хисамутдинов - член подпольной организации, созданной в нацио­
налистическом легионе «Идель-Урал»] Огни Алатау. 1965. 18 апр.
1311. Белоцерковокии А. Непокоренные: [Ф. И. Анинченко, жи­
тель с. Тюбе Чимкент, обл.—участник борьбы с фашизмом в парти­
занских отрядах Италии] //Строит, газета. 1964. 8 мая.
1312. Белоцерковский А. Непокоренные: [О казахстанцах, учас­
тниках борьбы с фашизмом в отрядах итальянских партизан] //
Казахст. правда. 1964. Юфевр.
1313. Береговенко Т., Долитня П. Судьба свела на чужбине: [0
встрече участников движения Сопротивления во Франции в годы
второй мировой войны украинца П. Дьячука и казаха А. Бектаева]
//Литературная Украина. 1969. 1 мая.
1314. Варов Н. Старые письма: [0 члене антифашистской под­
польной группы А. Адашеве, соратнике М. Джалиля, погибшем в
1944 г.]//Простор. 1971. № 11. С. 91-92.
1315. Викторов Б. Дело из архива: [Переход группы совете 189
ких военнопленных казахов во главе с Б. Байжановым на сторону
Красной Армии в годы Вел. Отеч. войны] // Казахст. правда. 1965.
25 июня.
1316. Воротынова М. Нет силы крепче: [Об узнице концлагеря Г.
С. Григорьевой] //Казахст. правда. 1970. 23 июня.
1317. Дадабаев Н. Прошлое не проходит мимо: [0 фашист, конц­
лагере Освенцим] //Ленинская смена. 1960. 8 сент.
1318. Дидика И. М. Человек № 43107: [Воспоминания бывшего
узника концлагеря «Кап Аракона», главного врача Лениногорской
детской больницы] //Казахст. правда. 1964. 2 февр.
1319. Жантыкин М. «Я с французом служил»: [Отрывки из днев­
ника К. Джуманиязова - участника партизанского движения во
Франции] //Казахст. правда. 1965. 6 мая.
1320. Журавлева Ю. Свободы красный флаг: (Из воспоминаний
бывшей узницы концлагеря Равенсбург) // Ленинская смена. 1964.
7 июня.
1321. Ибрагимов А. Семейная реликвия: [красное знамя, сохра­
нившееся у Журавкова - участника французского Сопротивления в
годы войны]//Труд. 1960. 1 июля.
1322. Иванов Г. Звезда Егорова [учрежденная чехословацким
правительством в честь партизанской бригады, возглавляемой со­
ветским офицером А. С. Егоровым] // Правда. 1968. 16 февр.
1323. Иевлев П. Это был ад: [Воспоминания бывшего узника
концлагеря «Кап Аракона»] //Ленинская смена. 1964. 16 мая.
1324. Койфман М. Сильнее самой смерти: [О бывшем узнике ла­
геря «Лик», участнике партизанского движения в Чехословакии А.
Д. Полковникове] //Казахст. правда, 1965. 6 мая.
1325. Короткевич Т. Из истории «Альбы Регии» //Путь к комму­
низму. 1969. 4 нояб.; Рудный Алтай. 1969. 26 нояб.
1326. Мавлюберинов 3. Соратник Мусы Джалиля [Ахат Аднашев
из Петропавловска] //Сельская жизнь. 1969. 28 июня.
1327. Маляр И. Вдали от Родины: [Казахстанцы —участники европ. движения Сопротивления] //Парт, жизнь Казахстана. 1965. №
5. С. 37-38.
1328. Кто знает героев?: [О казахстанцах—участниках итальянс­
кого Сопротивления] //Казахст. правда. 1964. 19 июля.
1329. Маляр И, Другови по оружию: Докум. рассказ [об А.
Сагнаеве, сражавшемся в партизанском отряде в Югославии] //
Казахст. правда. 1965. 28 нояб.
1330. Маляр И. Н. Казахстанцы в горах Югославии // Казахст.
190
правда. 1967. 29 нояб.
1331. Маляр И. Солдаты Сопротивления [казахстанцы] // Парт,
жизнь Казахстана. 1967. № 7. С. 71-73.
1332. Маляр И. Участие казахстанцев в европейском движении
Сопротивления//Всегда начеку.. Алма-Ата, 1971. С. 160-168.
1333. Маляр И. И. Участие казахстанцев в антифашистской на­
родно-освободительной борьбе в странах Европы (1941-1945 гг.):
Автореф. дис. Алма-Ата, 1968. 30 с. / КазГУ.
1334. Маляр И. И. Казахстанцы в боях за освобождение Европы.
Алма-Ата: О-во «Знание», 1968.
1335. Маляр И. Федор Панов сражался в Италии. [Казахстанцы
из Талды-Курганской обл.] //Казахст. правда. 1964. 26 апр.
1336. Манасынов В. Соратник Мусы Джалиля [одиц из руково­
дителей подпольной парт, организации в лагере Демблин в 1943 г.
F. Курмашев, уроженец г. Актюбинска] //Путь к коммунизму. 1976.
12 нояб.
1337. Мацкевич О. Здравствуй, братушка!: [Ф. Т. Б а за л ее в -у ч а с­
тник партизанского движения в Чехословакии] //Казахст. правда.
1968. 13 февр.
1338. Мацкевич О. Они были с Джалилем: [О Герое Сов. Союза,
лауреате Ленинской премии, татар, поэте Мусе Джалиле и его това­
рищах по борьбе с фашизмом.
1339. Мержанов М. Так это было. Изд. 2-е, доп. М.: Политиздат,
1975. 27 с. О взятии рейхстага.
1340. Митько М. Казахстанцы - товарищи Федора Полетаева по
оружию //Ленинская смена. 1963. 24 февр.
1341. Митько М., Ларичкин Е. Жизнь солдата Берестнева, парти­
зана в Италии //Ленинекая смена. 1963. 3 ,4 , 6, 8 янв.
1342. МИТЬКО М. Они сражались нод небом Италии: Друзья
«Поэтана» у нас на четверге //Огни Алатау. 1963.10 апр.
1343. Мухина И. По следам подвигов: [0 казахстанцах - участ­
никах борьбы с фашизмом в рядах франц. партизан] //Огни Алатау.
1964. 17 янв.
1344. Нуралиев Р, Чирухин И. Герои на поверке: Докум. Очерк
[о героях-подпольщиках, узниках концлагеря Цейтхайн, казахстаинцах]//Ленинская смена. 1965.11 апр.
1345. Панов Ф. В отряде им. Маттеотти /Лит. ред.И.М аляра //
По путям-дорогам фронтовым: Сб. [об участии казахстанцев в Вел.
Отеч. войне]. Алма-Ата, 1965. С. 180.
1346. Об участии в движении Сопротивления в Италии.
191
1347. Перминов П. Частица чудесного сплава: [О боевых подви­
гах С. О. Тулешева, чл. партиз. соединений на территории Польши в
годы Вел. Отеч. войны] //Веч. Алма-Ата. 1970. 18 мая.
1348. Попов М. Подвиг не забыт: [О спасении венгерскими врачами
советских военопленных. 1944 г.] //Казахст, правда. 1966. 13 нояб.
1349. Прокопьев А. Батыры французского Сопротивления [ка­
захстанцы У. Бисенгалиев, Н. Утешев и др.] //Казахст. правда. 1965.
1 мая.
1350. Сокол В. Под небом Италии: [О боевых подвигах казахс­
танцев, сражавшихся в рядах партиз. отрядов Италии] //Целинный
край. 1965. 6 мая.
1351. Такенов А. Во славу Советской Родины: [Об участии ка­
захстанцев в движении Сопротивления в Европе в годы Вел. Отеч.
войны], //Пдрт. ж^знь Казахстана. 1985. №4. С. 73-75.
1352. Татаренко Н. Помнить свято, всегда: [Воспоминания быв­
шего узника лагеря смерти, казахстанца] //Ленинекий путь. 1966. 22
июня.
1353. Третья зарубежная... [За участие в партизанской войне на
территории Словакии награжден орденом «Партизан Чехословакии»
К. Я. Трохин] //Рудный Алтай. 1970. 9 июля.
1354. Шахов Н. Нигмат Ильясов, французский партизан //
Учитель Казахстана. 1966. 5 мая.
1355. Яковлев Б. Рядом с Федором Полетаевым: [Казахстанцы
И. Берсенев, А. Скрыпников, Ф. Анилченко - участники партизан­
ской борьбы в Италии в период Отеч. войны] //Сов. патриот. 1963.
20 марта.
ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА- КАЗАХСТАНЦЫ
1356. Богатыри крылатой гвардии. Алма-Ата: Казахстан, 1984.
272 с. Очерк об авиаторах-казахстанцах, дважды Героях Сов. Союза
Т. Я. Бегельдинове, Л. И. Беседе, С. Д. Луганском и И. Ф. Павлове и
других летчиках-казахстанцах.
1357. Наши зем ляки-дваж ды Герои Сов. Союза [Т. Бегельдинов,
С. Луганский, И. Павлов, Л. Беда, В. Шаталов] //Казахст. правда.
1974. 16 апр.
Т.Я. БЕГЕЛЬДИНОВ
1358. Бегельдинов Т. Боевое братство: [Воспоминания дважды
Героя Сов. Союза] //Выросли мы в пламени. М.: 1964. С. 339-349.
192
1359. Бегельдинов Т. Годы и люди: [Воспоминания дважды Героя
Сов. Союза о боевых операциях при взятии Берлина] //Ленинская
смена. 1967. 9 мая.
1360. Бегельдинов Т. За счастье людей //Казахст. нравда. 1977. 9
мая.
1361. Бегельдинов Т. «Илы» атакуют: Воспоминания. 2-е изд.,
доп. и перераб. Алма-Ата: Казахстан, 1966. 176 с.
1362. Бегельдинов Т. «Илы» атакуют: [Воспоминания летчика,
участника Вел. Отеч. войны /Лит. запись Ю. Ильлшенко] //Простор.
1961. №2. С. 4-57.
1363. Бегельдинов Т. Мир твоему дому, человек! [Беседа с ветера­
ном Вел. Отеч. войны, дважды Героем Сов: Союза Т. Бегельдиновым
/Записал Б. Муллокандов] //Огни Алатау. 1982.
1364. Бегельдинов Т. Под кры лом -Б ерлин : [Отрывок из кн. вос­
поминаний дважды Героя Сов. Союза] //Ленинская смена. 1967. 9
мая.
1365. Бегельдинов Т. Пора подвигов не прошла: [Письмо дваждого Героя Сов. Союза к молодежи] //Ленинская смена. 1967. 4 июня.
1366. Бегельдинов Т. Разрушая фашизм, мы строили мир! //
Ленинская смена. 1980. 13 марта.
1367. Бегельдинов Т. Родина помнит, Родина знает //Известия.
1975. 10 мая.
1368. Бегельдинов Т. 305 рейдов /Лит. запись Ю. Ильяшенко.
Фрунзе: Кыргызстан, 1966. 123 с: ил.
1369. Бегельдинов Т. Чистое небо: [Беседа с бывшим летчиком-штурмовиком, дважды Героем Сов. Союза Т. Бегельдиновым
/Записал С. Двойник] //Ленинская смена. 1977. 12 янв.
1370. Бегельдинов Т. Я о них всегда помню: [Воспоминания о
сов. воинах, живых и погибших на фронтах Вел. Отеч. войны, в т. ч.
о казахстанцах] //Казахст. правда. 1985. 8 мая.
1371. Андрианов И. «Я - Бегельдинов... прием!: [О Герое Сов.
Союза казахстанце Т. Бегельдинове] //Ленинская смена. 1975. 20
марта.
1372. Артеменко А. Атака Бегельдинова: [Очерк о Герое Сов.
Союза, летчике Т. Я. Бегельдинове] //Красная Звезда. 1977. 22 июня.
1373. Бакбергенов С. Талгат Бегельдинов. Алма-Ата: Жазушы,
1965.20 с.
1374. Борисов С. Из орлиного племени: [О дваждом Герое Сов.
Союза, летчике, Т. Бегельдинове] //Ленинская смена. 1972. 29 нояб.
1375. Васильев Е. Прославленный летчик//Казахст. правда. 1950.
193
3 марта. О Бегельдинове.
1376. Воротникова А. Таким можно гордиться!: [Талгат
Бегельдинов] //Алма-Ата. правда. 1958. 19 авг.
1377. Григорьев Т. Неистовый штурмовик: [Рассказ о
1378. днажды Герое Сов. Союза Талгате Якубековиче Бегель­
динове] //Гражданская авиация. 1963. № 1 1. С. 7.
1379. Гусляров Е. Новый год в год Победы: [О дважды Герое
Сов. Союза летчике Т. Бегельдинове] //Веч. Алма-Лта. 1975. 4 янв.
1380. Давтян С. Ради мира на земле: [О подвигах в годы нойны Героев Сов. Союза казахстанцев С. Д. Луганского и Т. Я.
Бегельдинова] //Казахст. правда. 1985. 4 июня.
1381. Дважды Герои Сов. Союза: Альбом. М.: Воениздат, 1973.
247 с, портр. О Казахстане - Бегельдинов Талгат Якубекович, с 20.
1382. Конкин Г. Они поедут в Москву: [Герои Сов. Союза казахс­
танцы Т. Я. Бегельдинов, М. К. Меркулов и М. Г. Габдуллин] //Огни
Алатау. 1965. 4 мая.
1383. Корнилов Б. Крылатый батыр: [Дважды Герой Сов. Союза
Т. Бегельдинов] //Целиногр. правда. 1970. 3 марта.
1384. Люди бессмертного подвига: Очерки о дважды, трижды
и четырежды Героях Сов. Союза. Кн. 1. Изд. 4-е, испр. и доп. М.:
Политиздат, 1975. О Т. Я. Бегельдинове. С. 82.
1385. Морозов С. А. Дважды Герой Сов. Союза Т. Я. Бегельдинов.
М., 1948. 20 с
1386. Панкратьев В. На летающем танке: [О дважды Герое Сов.
Союза Т. Я. Бегельдинове] //Огни Алатау. 1978. 30 авг.
1387. Силлков А. Талгат, смелое сердце: [О подвиге Т.
Ббгельднйова] //Казахст. правда. 1966. 18 авг.
1388. Стефаниди Н. Две звезды Талгата Бегельдинова [дважды
Героя Сов. Союза, летчика из Казахстана] /./Дружные ребята. 1979.
24 окт.
1389. Талгат Бегельдинов: [Краткая биография дважды Героя
Сон. Союза] //Суходольский В. Земля бессмертия. М., 1977. С. 2 5 26: ил.
1390. Талгат Якубекович Вегёльдинов: [К 40-летию Победы. О
Герое Сов. Союза] //Целиногр. правда. 1984. 19 окт.
1391 .Т им оф еевВ .Т алгат-внукБегельды : [Очерк]//В.Тимофеев.
Девушка из аула. М., 1980. С. 2-16.
1392.
Тимофеев В. Талгат - потомок Бегельды: [О дважды Герое
Сов. Союза Т. Бегельдинове] //О красоте человеческой. М.: 1965. С.
268-280.
194
1393. Чистое небо: [О Герое Сов. Союза, военном летчике Т. Я.
Бегельдинове] //Ленинская смена. 1977. 12 янв.
1394. Бакбергенов С. Кровь на снегу: Роман в новеллах [о Т. Я.
Бегельдинове]. Алма-Ата: Жазушы, 1970. 358 с.
Л.И. БЕДА
1395. Беда Л. И. //Герои Сов. Союза - кустанайцы: [К 20-летию
Победы над гитлеровской Германией]. Кустанай. 1965. Лист. 4.
1396. Беда Л. И. //Дважды Герои Сов. Союза: Альбом. М., 1973.
С. 22-23, портр.
1397. Беда Л. И.: [Дважды Герой Сов. Союза, уроженец с.
Новопокровка Кустан. обл. Некролог] //Красная Звезда. 1976. 28
дек.
1398. Беда Л. И. //Нар. хоз-во Казахстана. 1970. № 5. С. 8.
1399. Буханова И., Морочковская Н. Отважный сокол: [Герой
Сов. Союза Л. И. Беда] //Целинный край. 1963. 9 мая.
1400. Дудкин Н. Встреча с героем [Сов. Союза Л. И. Бедой в пос.
Урицы Кустан. обл.] //Казахст. правда. 1973. 17 авг.
1401. Иващенко Ю. Делегат XXV парт, съезда, генерал Л. И.
Беда: [Дважды Герой Сов. Союза, казахстанец] //Коме, правда. 1976.
24 янв. Портр.
1402. Кириллов П. Мастер смелых штурмовых ударов: [Дважды
Герой Сов. Союза Л. И. Беда] //Целинный край. 1965. 10 февр.
1403. Костин М. На службе Родины: [Дважды Герой Сов. Союза
Л. И. Беда] //Ленинский путь. 1970. 18 февр,
1404. Малехоньков В. Мастер штурмового боя [Л, И. Беда] //
Кустан. комсомолец. 1958. 30 сент.
1405. Наливаико П. Звезда Героя: [О дважды Герое Сов. Союза
генерал-лейтенанте авиации Л. И. Беде из Кустаная] //Крылья
Родины. 1977. №2. С. 17-19.
1406. Наливайко Б. М. На грозных «илах». Минск: Беларусь,
1981.221 с.
1407. Соколов А. Леонид Беда и его товарищи //Крылья Родины.
1958. № 6 . С 10-11.
С. Д. ЛУГАНСКИЙ
1408. Луганский С. Д. В небесах мы летали одних: [Воспоминания
дважды Героя Сов. Союза, генерал-майора авиации] //Ленинская
смена. 1975. 18 апр.
195
1409. Луганский С. Д. В трудные годы. Алма-Ата: Жазушы, 1971.
Рец: Никонов В. //Путь к коммунизму. 1971. II июня.
1410. Луганокий С. Виражи в огненном небе: [Рассказ воен,
летчика, дважды Героя Сов. Союза /Записал С. Честное] //Казахст.
правда. 1965. 4 апр.
1411. Луганский С. Во имя Отчизны: [Воспоминания дважды
Героя Сов. Союза] //Веч. Алма-Ата. 1973. 8 мая.
1412. Луганскии С. Д. На глубоких виражах: Записки воен. лет­
чика /Лит. запись Н. Кузьмина //Простор. 1963. № 2. С. 8-48, пертр.
1413. Луганский С. Д. На глубоких виражах: Записки воен. лет­
чика. Алма-Ата: Казгослитиздат, 1963.
1414. Рец.: Дмитриев А. В небе Ростова //Молот. 1964. 26 авг.
1415. Луганский С. На глубоких виражах: Записки военного лет­
чика. Изд. 2-е. Алма-Ата: Ж азуш ы ,, 1966. 194 с.
1416. Луганский С. Д. На глубоких виражах /Лит, запись Н. П.
Кузьмина //Авиация и космонавтика. 1963. № 10. С. 70-75; № 11.
С. 85-90.
1417. Бегельдиов Т. Я. С. Луганский: [Рассказ о боевом товари-.
ще] //Коме, правда. 1946. 1 февр.
1 4 1 8 .13НЛЛН П. В наследство - верность Отчизне: [О дважды
Герое Сов. Союза С. Д. Луганском] //Веч. Алма-Ата, 1980. 18 апр.
1419. Борзишко С. Стремительный взлет: [Дважды Герой Сов.
Союза С. Д. Луганский] //Люди бессмертного подвига: Очерки о
дважды, трижды и четырежды Героях Сов. Союза. Изд. 4-е. Т. 1. М„
1975. С. 661-667.
1420. Бюст гер.ою: [С. Д. Луганскому] //Ленинская смена. 1957.
26 июня.
1421. В гостях у героя: [С. Д. Луганского, дважды Героя Сов.
Союза] //Агитатор Казахстана. 1975. № 12. С. 37.
1422. Встреча с героем-земляком [С. Д. Луганским] //Ленинская
смена. 1956. 16 дек.
1423. Вуколов В. И., Родин И. В лобовой атаке: [О летчике, дваж­
ды Герое Сов. Союза С. Д. Луганском] //Авиация и космонавтика.
1972. № 2. С. 2 4 -2 5 ., ДАВТЯН С. Ради мира на земле: [О подвигах
в годы войны Героев Сов. Союза, казахстанцев Луганского С. “Д. и
Павлова И. Ф.] //Казахст. правда. 1985. 4 июня.
1424. Крылья подвига: [О дважды Герое Сов. Союза майоре ави­
ации С. Д. Луганском] //Казахст. правда. 1962. 25 янв.
1425. Кузьмин Н. Сергей Луганский: [Очерк о летчике, Герое
Сов. Союза]. Алма-Ата: Жазушы, 1968. 23 с, портр. Герой Вел. Отеч.
196
войны.
1426. Наши земляки - дважды Герои Сов. Союза [Т. Бегельдннов,
С. Луганский, И. Павлов, Л. Беда, В. Шаталов] //Казахст. яравДа.
1974. 16 апр.
1427. Писляков Д. Делать жизнь с кого..: [О Герое Сов. С<*°за ^
Д. Луганском] //Казахст. правда. 1966. 6 мая.
1428. Плотник В. В воздухе Луганский //Казахст. правд2 *^4.
6 нояб.
1429. Позднякова Т. Казахстанский сокол: [Дважды Гер^ Сов.
Союза- С. Д. Луганский] //Огни Алатау. 1965. 17 апр.
1430. Рак П. На именных самолетах: [Из истории само*®13 С.
Луганского, подаренного ему комсомольцами г. Алма-Аты] //Крылья
Родины. 1972. № 11. С. 29.
1431. Рак П. Силу черпая в народе: [О Героев Сов. Сою# С ДЛуганском] //Казахст. правда. 1976. 21 июля.
1432. Сергеи Данилович Луганский: [Дважды Герой Сов Союза,
летчик истребитель. Некролог] //Казахст. правда. 1977. 18 »$•
1433. Синявский А. Двадцать четыре воздушных по^ды -И
Красная Звезда. 1943. 5 сент. О С. Д. Луганском.
1434. У нас в гостях Сергей Луганский [г е н е р а л -м а й о р з®иации>
дважды Герой Сов. Союза, казахстанец] //Казахст. правда. 1961. 24
сент.
1435. Хозяин неба //Казахст. правда. 1945. 22 июня. ®^ ДЛуганском.
1436. Честнов С. Виражи в огненном небе: [Рассказыв^ дваж'
ды Герой Сов. Союза С. Д. Луганский] //Казахст. правда. 1^*5- 24
апр.
И.Ф. ПАВЛОВ
1437. Баженов И. Иван Фомич Павлов //Казахст. правДа *945.
13 марта.
1438. Дважды Герои Сов. Союза [в т. ч. И. Ф. Павлов] "^оен-‘
ист. журн. 1977. № 5. С. 42-47.
1439. Дьячков И. И. Богатырь крылатой гвардии: Доку*1 отеРк
[о летчике, дважды Герое Сов. Союза И. Ф. Павлове]. Алма'^ т а Казгосиздат, 1962. 118 с: ил.
1440. Дьячков И. Двести подвигов //Ленинский путь. 1^61- 22
февр.
1441. Дьячков И. Павловский почерк: Очерк [о Герое Со» Союза
197
И. Ф. Павлове] //Ленинский путь. 1967. 9 июля.
1442. Дьячков И. Правофланговый полка: [Летчик, дважды ГероР
Сов. Союза И. Ф. Павлов] //Книга о героях. М.: Воениздат. 1968. С
173-186.
1443. Иванскии А. Во имя Родины: [Жизнь и деятельность дваж­
ды Героя Сов. Союза И. Ф. Павлова] //Военные знания. 1955. № 6
С. 3.
1444. Кириллов П. А родом он из Кустаная: Дважды Герой Сов
Союза И. Ф. Павлов] //Ленинская смена. 1974. 4 дек.
1445. Кириллов А. А. Оставшийся в легенде: Докум. повесть
очерки [о подвигах Героев Сов, Союза, воевавших в годы Вел. Отеч
войны]. М: ДОСААФ, 1983. 144 с. О дважды Герое Сов. Союза лет­
чике И. Д. Павлове. С. 120—129.
1446. Люди . бессмертного подвига: Очерки о дважды, трижды
и четырежды Героях Сов. Союза. Кн. 2. Изд. 3-е, испр. и доп. М.
Политиздат, 1973. О И. Ф. Павлове. С. 110-119.
1447. Малехонькое В. Всегда в строю: [Дважды Герой Сов
Союза майор И. Ф. Павлов] //Куст, комсомолец. 1958. 25 сент,
1448. Павлов И. Ф. Мастер штурмовки //Казахст. правда. 1945
22 июня.
1449. Павлов И. Ф. //Герои Сов. Союза - кустанайцы: [К 20-ле­
тию Победы над гитлеровск. Германией]. Кустанай, 1965. Лист 3. .
1450. Павлов И. Ф.: [Дважды Герой Сов. Союза - уроженец села
Борис-Романовка Куст, обл.] //Люди бессмертного подвига: [Очерки
о дважды Героях Сов. Союза]: Кн. 2. М., 1965. С. 92.
1451. Пузырев И. Герою-летчику: [В с. Борис-Романовка в
Кустан. обл. открыта комната-музей дважды Героя Сов. Союза И. Ф
Павлова] //Сел. жизнь. 1983. 30 марта.
1452. Ханаев А., Шуканов Б. Дважды Герой Сов. Союза И. Ф
Павлов. М.: Воениздат, 1953. 52 с.
1453. ШУКАНОВ Б. Ведущий: [Дважды Герой Сов. Союза И. Ф
Павлов] //Люди бессмертного подвига: Очерки о дважды, трижды и
четырежды Героях Сов. Союза. Изд. 4-е. Т. 2. М., 1975. С. 114-123.
1454. Шуканов Б. Ведущий: [О дважды Герое Сов. Союза И. Ф.
Павлове, уроженце с. Борис-Романовка Кустан. обл.] //Люди бес­
смертного подвига: Очерки о дважды и трижды Героях Сов. Союза
Кн. 2. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1973. С. 110-119.
1455. Шуканов Б. Во главе эскадрильи отважных: [И. Ф. Павлов
- дважды Герой Сов. Союза, уроженец с. Борис-Романовка Куст,
обл.] /'/Люди бессмертного подвига: Очерки о дважды Героях Сов.
198
Союза. Кн. 2. М., 1965. С. 93-99.
1456. Шуканов Б. Его имя бессмертно: [Герой Сов. Союза И. Ф.
Павлов. 1941 -1945 гг.]//Ленинский путь (Кустанай). 1961. 9 мая.
1457. Шуканов Б.. Ш турмует командир: [О боевых подвигах летчика-щтурмовика И. Ф. Павлова в годы Вел. Отеч. войны: Очерк]
//Авиация и космонавтика. 1973. №4. С. 14-15.
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - КАЗАХСТАНЦЫ
(общие материалы)
1458. Абишев Г. Они сражались за Родину: [О казахстанцах - ге­
роях Вел. Отеч. войны]-.//Казахст. правда. 1961. 22 июня.
1459. Айткенов К. Герои Перекопа: [Казахстанцы Б. Токатаев,
Д. Г. Демидов, А. Исаев и Ж Сакарбаев].//Веч. Алма-Ата. 1971. 12
февр.
1460. Актюбинцы - Герои Сов. Союза. Алма-Ата: Казахстан,
1966.
1461. Рец.: Ставинский А. О героях павших и живых //Казахст.
правда. 1966. 30 июня,
1462. Актюбинцы - Герои Сов. Союза: Альбом. Алма-Ата:
Казахстан, 1966, 55 с; портр.
1463. Андреев С. А. Совершенное ими бессмертно. М.: Высшая
школа, 1976. 333 с. О казахстанцах: Искандер Садыкович Даутов
из г. Петропавловска. С. 147; Дмитрий Тимофеевич Камолинов,
Герой Сов. Союза, из с. Богуславка Семипал, обл. С. 230; Николай
Дмитриевич Сершенко, Герой Сов. Союза, из с. Журавлевка
Акмолин. (Целиногр.) обл. С. 277.
1464. Балдубаев Б. В те трудные дни: [О воинах-казахстанцах,
героях Вел. Отеч. войны] //Индустр. Караганда. 1982. 12 мая.
1465. Беданов А. Подвиг героев служит примером: [Выставка о
героях Вел. Отеч. войны в 22-й Актюб. средней школе] //Сов. пат­
риот. 1963. 16 окт.
1466. Белан П. С. Герои Сов. Союза - казахстанцы //Вестн. АН
КазССР. 1980. № 5. С. 53-58. . Библиогр.: 15 назв.
1467. Белан П. С. Казахстанцы - кавалеры Золотой Звезды. АлмаАта, 1982. 36 с. Абдиров Н. С. 16; Ассельборн М. С. 16; Архименко
Н. А. С. 17; Беда Л. И. С. 2 0 -2 1 ; Бегельдинов Т. Я. С. 20—21; Белавин
Н. И. С. 2 1 - 2 2 ; Булавский В, К. С. 8; Бекбосунов С. С. 15; Булкышев
Б. С. 16; Баймагамбетов С. С. 16; Бабин И. В. С. 16; Балтабанов
И. С. 16; Видяшев Н. Т. С. 8; Габдуллин М. С. 10—11; Гребнев А.
199
Ф. С. 22-24; Гридинский А. И. С. 30; Гуденко Г. С. 6; Егоров А.
С. С. 25; Есебулатов Н. С. 9; Живов А. П. С. 16; Жумагалиев А.
С. 16; Засядков В. С. С. 16; Зубарев М. С. С. 8; Искалиев С. С. 16;
Кожабергенов А. С. 9; Косаев А. С. 9; Клочков В. Г. С. 9; Кологойда
Н. В. С. 12; Карелин А. Г. С. 16; Карацупа Н. Ф. С. 30; Кутуев Р. С.
16; Катаев М. М. С. 17; Луганский С. С. 20-21; Лутфуллин С. С. 16;
Малышев В. С. 15; Маметова М. С. 14-16; Молдагулова А. С. 14-16;
Молдагалиев Ж. С. 16; Нысанбаев Б. С. .16; Нелюбов В. Г. С. 17;
Нечипуренко С. В. С. 17; Пацаев В. И..С. 30; Павлов И. Ф. С. 2 0 - 2 1;
Пеньков И.К. С. 15; Пулькин Г. С. С. 9; Сенгирбаев М. С. 9; Скляров
И. А. С. 10; Сыртланов М. И. С. 12; Скуридин И. К. С. 16; Сухамбаев
A. С. 16; Спатаев К. С. 17; Скачев В.М. С. 17; Скоробогатов А. М.
С. 17; Тохтаров Т. С. 12-16; Усенов 3. У. С. 19; Чуйков Е. С. С. 7;
Ш евцов П. Ф. С. 17; Ш аталов В. А. С. 30; Юзин С. X С. 26-27; Яцко
М. Е. С. 26; Яроцкин И. М. С. 26.
1468. Белан П. С. Слава тебя найдет: [Сб. очерков, посвящ.
Героям Сов. Союза - казахстанцам, участникам Вел. Отеч. войны].
Алма-Ата: Казахстан, 1982. 144 с: портр.
Содержание: Родившиеся или прожив, на территории КазССР:
Акимов Ф. Ф., Анишенко А. Н., Асеев Л. С, Белавин Н. И., Бойченко
B. К., Власов Н. Д., Воробьев С. И., Воронин И. П., Гребнев А. Ф.,
Гридинский И. А., Губанов М. Г., Довженко В. М., Егоров А. С,
Зейновский А. И., Зубарев М. С, Карушин А. Ф., Климо-вич С И.,
Кологонда.Н. В., Королев Н. С, Крошет А. В., Лебедев С А., Молодое
Г. А., Новиков В. Н., Панонов И. К., Пунков М. Б., Скляров И. А.,
Торопкин А. П., Хитеев Б. Н., Шапуров Ф. А., Юдин С Т. (биогра­
фия). Материал не собран о И. Я. Аксенове (Кзыл-Орда), Воронове
В. Г., Губарькове Г. М., Гурове Ю. С, Земскове М. Я., Иванищенко
Ф. Я., Королеве В. И., Костенко М. Ф., Лапине И. В., Мазурове Ф. С,
Некрасове В.А.,Савельеве И. А., Окуневе Г. А., Окуневе Г. С, Орлове
М. Г., Панфилове Д. И., Понамаруке С Т., Сорокине А. А., Сурикове
Э. И., Хвостове П. И., Щ ербакове О. Н. Прибывшие в Казахстан:
Авдеев И. П., Асриян А. М., Асфандияров 3. Л., Бернацкий Д. В.,
Вовченко Н. Д., Воробьев Н. Н., Задорожный М. И., Казадаев В. А.,
Климов В.И., Ковалев Н. Н., Конев Б. И., Колчин М. Е., Кольцов
П. Ф„ Кузнецов Г, М., Куприянко И. П., Малый С Д., Морозов Л.
И., Никитенко Н. М., Потапов Д. К., Спирин В., Харитонов Н. П.,
Штриголь В. М., Щетинин Г. Е.
1469. Белан П. Бросок в бессмертие: ;[М. Янко, А. Скнарев,
Г. Асеев из Кокчетавской обл. повторили подвиг Н. Гастелло] //
200
Степной маяк. 1977. J 9 нояб.
1470. Бессмертный подвиг во имя мира и свободы: [Герои Сов.
Союза павлодарцы С К. Токарев, С П. Ильин и К. Ф. Ш увалов] //
Звезда Прииртышья. 1969. 9 мая.
1471. Бесстрашные: Очерки о Героях Сов. Союза из Вост.
Казахстана. Алма-Ата: Казахстан, 1964. 159 с.
1472. Богатырев Ф. Солдаты из Казахстана: {0 Героях Сов. Союза
П. И. Гончаре и С Б. Баймагамбетове] //Ленинское Знамя. 1980. 23
февр.
1473. Борматов Д. Славный боевой путь: [О Героях Сов. Союза,
моряках, уроженцах Вост.-Каз. обл.] //Рудный Алтай. 1965. 14 февр.
1474. Бросок в бессмертие: [Казахстанцы, повторившие под­
виг А. Матросова и Н. Гастелло]. Алма-Ата: Жалын, 1976. 64
с. Казахстанцы-матросовцы: С Б. Баймагамбетов. С 8 - 1 1; И. В.
Бабин. С 12-13; С Искалиев. С 16-19; П. Г. Карелин. С 20-23; Ж. А.
Молдагали-ев. С 24-27; Т., Рустамов. С. 28-31; И. К. Скуридин. С
32-35; А. Сухамбаев. С 36-39.
1475. Вечно живые: [Книга посвящена Героям Сов.. Союза —кустанайцам]. Кустанай, 1965. 77 с: ил.
1476. Рец.: Танько Т. //Ленинский путь. 1966. 8 янв.
1477. Виленскии Е., Тоишибеков Г. За Родину, за коммунизм:
[Герои Сов. Союза В. Засядько, М. Маметова] //Алма-Ат. правда.
1958. 23 февр.
1478. Герои из Юж. Казахстана: [36 чимкентцев - Герои Сов.
Союза] //Казахст. правда. 1969. 1 мая.
1479. Герои - наши земляки: [А. Усенов, А. Н. Редько, К.
Мамутов, В. М. Вишневецкий, К. Ирисбенов] //Ю ж. Казахстан.
1975. 28 марта.
1480. Герои Сов. Союза [джамбулцы К. Ш акенов, А. Петров, В.
Грушко, Н. Фазлаев, Т. Толстов, С. Каширов, С. Ларионов. Портреты]
//Знамя Труда. 1970. 9 мая.
1481. Герои-наш иземляки: [О Героях Сов. СоюзаЖ . Нурлыбаеве,
И. И. Рыбалко, А. Хакимове, И. С. Решетникове] //Юж. Казахстан.
1975.24 апр.
1482. Герои Приуралья: [Герои Сов. Союза, кавалеры ордена
Славы - уроженцы Уральской обл.]. Уральск, 1965. 78 с.
1483. Герои-североказахстанцы [участники Вел. Отеч. войны Т.
С. Позолотин и С. Г. Гузенко] //Ленинское знамя. 1959. 9 мая.
1484. Герои Сов. Союза - казахстанцы: Сб. докум. и материалов.
Кн. 1. Алма-Ата: КазОГИЗ, 1945. 295 с. Краткие биогр. данные о
201
каждом герое, указы Президиума Верх. Совета о присвоении звания
Героя.
1485. Герои Сов. Союза - казахстанцы. Вып. 1. Алма-Ата,
1980. 15 вкл-: л. Портреты и краткие биографии: Н. Абдиров, С.
Баймагамбетов, Т. Бегельдинов, JI. Беда, С. Луганский, М. Маметова,
А. Молдагулова, С. Морозов, И. Павлов, Т. Тохтаров.
1486. Герои Сов. Союза - кустанайцы: К 20-летию Победы над
гитлеровской Германией. 1945-1965 гг.: Альбом. Кустанай, 1965. 21
л. Портр. /Гос. архив. Кустан. обл.; Кустан. обл. краевед, музей.
1487. Герои Сов. Союза - наши земляки: [К. Абдапиев, С. Т.
Бреусов, С. Аширов] //Юж. Казахстан. 1975. 25 февр.
1488. Горецкий Е. Герои-семипалатинцы //Иртыш. 1965. 30 мар­
та.
1489. Давтян С. Ради мира на земле: [О подвигах в годы войны
Героев Сов. Союза, казахстанцев С. Д. Луганского и М, Ф, Павлова
//Казахст правда. 1985. 4 июня.
1490. Дмитриев В. На Волге сражались целиноградцый //
1491. Дубицкий А. Кровь, а не водица: [О Героях Сов. Союза Ю.
Малахове и А. Петрове] //Целиногр. правда. 1970. 1 мая.
1492. Егоров Ф. Отцы и сыновья: [О Героях Сов. Союза - казах­
станцах] //Казахст. правда. 1963. 9 мая.
1493. Зайцев А. Д. Люди бессмертного подвига: [О Героях Сов.
Союза, летчиках, повторивших подвиг Н. Ф. Гастелло в годы Вел.
Отеч. войны] //История СССР. 1977. ,№3. С. 109-128; 1978. №3. С.
106-129.
1494. Казахстанцы: Белоусов Александр Григорьевич, уроженец
Семипал, обл. С. 114, Морозов Сергей Ильич - род. в г. Бузулук,
призван из Алма-Аты. С. 110—111, Янко Михаил Егорович, род. в
Кокчетав. обл. С. 128.
1495. И помнит мир спасенный [героев-казахстанцев, участни­
ков Вел. Отеч. войны] //Казахст. правда. 1975. 19 марта.
1496. Именами героев [названы улицы Усть-Каменогорска] //
Огни Алатау. 1965. 8 мая.
1497. Иночкин А. Письма, написанные сердцем солдата: [О
Героях Сов. Союза, воинах-казахстанцах] //Приуралье. 1981. 2 дек.
1498. Иночкин А. Слава их не померкнет: [0 комсомольцах края,
Героях Сов. Союза] //Зап. Казахстаы. 1964. 15 янв.
1499. Их имена бессмертны: [Имена вой нов-казахст., повторив­
ших подвиг А. Матросова] //Блокнот агитатора (Гл. полит, упр. Сов.
Армии и Военно-Морского Флота). 1967. № 12. С. 9. Герои Сов.
202
Союза Б. Нысанбаев, С. Баймагамбетов, Т. Рустамов, К. Суюнов, Т.
Эрджигитов, С. Искалиев.
1500. Их подвиг бессмертен: [О Героях Сов. Союза - кзылординцах] //Путь Ленина. 1968. 27 февр.
1501. Кавалеры Золотой Звезды [из Сев.-Казахст. обл.] //
Ленинское Знамя. 1984. 14 апр.
1502. Калита Н. Люди с пламенным сердцем Данко: [Герои Сов.
Союза - кустанайцы] //Казахст. правда. 1966. 21 авг.
1503. Карагандинцы - Герои Сов. Союза. Ж изнь - подвиг //
Индустр. Караганда. 1968. 21, 22, 23 февр. К, Б. Нуржанов, Ф. И.
Ульянин, С. А. Лебедев, М. Мамраев, Н. И. Колбасов, Т. К. Мидлер,
Н. Абдиров, И. М. Колодий, В. Е. Бреусов.
1504. Козыбаев М. Бессмертие: [О Героях Сов. Союза - участ­
никах Вел. Отеч. войны, отдавших свои жизни за Родину] //Казахст.
правда. 1963. 23 февр.
1505. Колыванов И. Слово о батырах [Героях Сов. Союза А.
Даулетбекове и К. Нуржанове из Джезказгана] //Джезказг. правда.
1978. 23 февр,
1506. Коммунисты, вперед!: [О Героях Сов. Союза, участниках
Вел. Отеч. войны: Статьи и заметки] //Сов. патриот. 1981. 9 дек.
Содерж.: Шаги в бессмертие (П. Соболев); Клятву сдержал (К.
Привалов); Дороже жизни (В. Воробьев); и др.
1507. Корсунский В. Улица Айтыкова: [0 Героях Со,в. Союза И.
Айтыкове, В. И. Мыза, Н. С. Шелехове, Ф. М. Мехнине] //Рудный
Алтай. 1965. 4 мая.
1508. Криворучко М., Мишин Р., Смирнов В. Москва - Героям
Вел. Отеч. войны: Путеводитель. М.: 1977. 383 с.
1509. О Казахстане: Улица Клочкова (Героя Сов. Союза из
Казахстана). С. 252-254. Улица Молдагуловой А. (Героя Сов. Союза).
С. 294-295. Улица Панфилова (Героя Сов. Союза). С. 307-309.
1510. Кшибеков Д. Нерушимая сплоченность: [0 Героях Сов.
Союза, похороненных в г. Тюмени. Среди ни х- 6 казахов]-//Казахст.
правда. 1982. 1 апр.
1511. Кужахметов А. Герои Приуралья: [Лейтенант Т. Т. Рамаев
и рядовой Н. В. Черненко]//Г1риуралье. 1983. 2 нояб. (Герои Сов.
Союза).
1512. Лошков В. В боях за Родину: [О Героях Сов. Союза - южноказахстанцах С. Исмаилове, Д. Сулейменове, В. Гусеве и Н.
Чунтове] //Юж. Казахстан. 1971. 7 июля.
1513. Макаренко Ю. Звезды Героев: [О Героях Сов. Союза - кок203
четавцах] //Степной маяк. 1969. 9-мая.
1514.
Мапинскии В. Память народа: [Герои Сов. Союза - павлодарцы М. М. Катаев, К. Камзин, К. Кудайбергенов, С. Мановский]
//Звезда Прииртышья. 1967. 15 окт.
1515 Медведев В. Герои Сов. Союза - казахстанцы // Казахст.
правда. 1944. 9 апр.
1516. Навечно в сердце народном: [Биографии Героев Сов. Союза,
воевавших в Белоруссии]. 2-е изд., доп. и испр. Минск. 1977. 520 с.
Герои-казахстанцы: Абдужапаров С. С, Айтыков И. К.,
Алиймбетов А., Аухадиев ,К., Амиров С, Беда JI. И., Беляев Н. Г.,
Берестов Ф. С, Бороденец С. Н., Брсусов С. Г., Будин Г. Д., Бурнашов
А. А., Варепа И. И., Воронин А. Ф., Вычужанин Н. А., Герман А.
М., Гриципин К. Д., Досмухамбетов А., Елистратов С. Н., Жанзаков
А..Зарудин Ю .Ф., Зверев Н. А., Ибрагимов Г., Ильин С П., Исаханов
Б., Канцев Г. Ф., Карачев М. В., Катаев М. М., Каумбаев Г., Квитков
А. С, Кизатов Ж. К., Коваленко П. Е., Колодий Й. М., Крахмаль А.
С, Кулебаев Н. Т., Куприенко И. К., Курманов А., Ларионов С. А.,
Лебедев С. А., Ледовский И. Т., Лут Н. Е., Мазуров Ф. В., Мамраев
М. М., Мамутов X.. МасинТ. Д., Меншиков П. М., Моруссов И.
Н., Мясоедов Г. П, Некрасов В. А., Нуржанов К. Б., Огнев А. Г.,
Озмитель Ф. Ф., Огородников Н. И., Онтаев В. И., Пятковский
И. М., Ращупкин А. М., Свинарчук Н. Д., Силин Н. Н., Сихимов
Е., Сулейменов Д., Таскулов К., Тихонов П. М., Ургеншибаев И.,
Чеботарев В. М., Чуринов Н. С, Ш акиров С, Шмянин Г. Ф., Шувалов
К. Ф. В порядке алфавита даются краткие биограф, сведения.
1517. Навечно в строю: Альбом. Вып. 1. М.: Воениздат, 1971.
264 с.
1518. . Герои Сов. Союза - казахстанцы: И. Ф. Павлов. С 9 2 93; И. М. Ладушкин. С 158-159; К. К. Шестаков. С 160-161; В. Г.
Клочков. С 170-171; Ю. Н. Малахов. С 192-193; В. М. Счастнов. С
244-245.
1519. Наши земляки - Герои Отеч. войны //Правда Юж.
Казахстана (Чимкент). 1943. 16 апр.
1520. Наши земляки - Герои Сов. Союза: [Фотомонтаж о гурьевцах: Александре Никифоровиче Афанасьеве, Мусе Баймуханове,
Георгии Федоровиче Канцеве, Буране Нсанбаеве] //Прикасп. комму­
на. 1985. 7 мая.
1521. Образцов Д. Памяти Героев [Сов. Союза - акмолинцев В:
Г. Козенкова и И. П. Баумана] //Учитель Казахстана. 1961. 2 февр.
1522. ОНИ сражались за Родину: Герои Сов. Союза - восточно204
казахстанцы: Комплект листовок. Алма-Ата: Онер, 1985. 64 л,- В
папке.
Рец.: Петров Н. Они сражались за Родину //Рудный Алтай. 1985.
10 апр.
1523. Павловский А. Бессмертен подвиг кероев: [О Героях Сов.
Союза - участниках Вел. Отеч. войны, кустанайцах] //Ленинский
путь (Кустанай). 1963. 23 февр.
1524. Писляков Д. Рейд разведчиков: [О Героях Сов. Союза - казахстанцах Ж Сулейменове, Б. Онтаеве, Б. Исаханове, Т. Кашаубаеве,
Т. Таскулове] //Казахст. правда. 1978. 21 сент.
1525. Письма к живым: [Героев Сов. Союза - казахстанцев] //
Казахст. правда. 1965. 8 мая.
1526. Победившие смерть: Сб. статей. Павлодар. 1967. 161 с. О
подвигах павлодарцев, Героев Сов. Союза.
1527. Попов А. П., Рожнова Т. П. Еще пятеро в золотом созвез­
дии: [0 подвигах воинов-джамбулцев, удостоенных звания Героя
Сов. Союза] //Знамя Труда. 1975. 8 мая.
1528. Потапов В. А. Герои Сов. С ою за-казахстанцы //Неруш имое
единство и дружба народов СССР в годы Вел. Отеч. войны: Тезисы
науч. конф. 27-28 марта, 1975. Алма-Ата, 1975. С 151 - 154.
1529. Потапов А. Бесстрашные: Ю черки о Героях Сов. Союза из
Вост. Казахстана]. Алма-Ата: Казахстан, 1964.
Рец.: Васильев В .//Л енинская смена. 1965. 17 янв.
1530. Сагинтаев И. Наши земляки - Герои Вел. Отеч. ВОЙИЫ
//Зиамя труда. 1964. 23 февр.
1531. Сеитвелиева Э. Немеркнущая слава героев: [О Героях Сов,
Союза, карагандинцах Н. Абдирове, Ф. Ульянине, IV Бреусове, Н.
Колбасове, М. Мамраеве, А. Морозе] //Индустр. Караганда. 1965.
8 мая.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
1532. Великая историческая победа: [Передовая] //Большевик
Казахстана. 1945. № 4-5.
1533. Абраменко Т. Чтобы помнили..: К 60-летию Великой
Победы / Т. Абраменко//Известия,- 2005.-26января.
1534. Баибеков X. На параде Победы: [О прохождении Парада
Победы] //Целиногр. правда. 1985. 12 апр.
205
1535. Белан П. 20-летие великой Победы Советского Союза над
фашистской Германией: [К итогам науч. сессии Ин-та истории, ар­
хеологии и этнографии им. Ч. Валиханова АН КазССР. Алма-Ата,
май 1965 г.] //Вестн. АН КазССР. 1965. № 2. С. 93-94.
1536. Бессмертие: 30 лет Победы советского народа в Вел. Отеч.
войне. Алма-Ата: Жазушы. 1975. 456 с.
1537. Ким Т. Музы не могли молчать: Великой Победе посвяща­
ется / Т. Ким//Комс. правда.- 20Ю.-26марта.
1538. Кононович Е. Ради жизни на Земле: К 60-летию Великой
Победы / Е. Кононович//Казахстанская правда,- 2005.-7мая.
1539. Кульбаев Т. Кто водрузил Знамя Победы над рехстангом?:
К 60-летию Победы посвящается / Т. Кульбаев//Страна и Мир.2004.-10декабря. Начало в N47,48.
1540. Кульбаев Т.С. К 60-летию Великой Победы / Т.С.Кульбаев
//Ю ридическая Газета.-2004.-5 октября.
1541. Лобов В. Н. Решающая роль Советских Вооруженных сил
в разгроме фашистской Германии: [Выступление командующего
войсками Краснознаменного Средне-азиатского военного округа,
генерал-полковника, на науч.-теор. конф., посвященной 40-летию
Победы] //Вестн. А-Н КазССР. 1985. № 3. С 30-42. Библиогр.: 17
назв. Алдажуманов К. С. Всемирно-историческое значение Победы
советского народа в Великой Отеч. войне: [О работе науч.-теор.
конф., посвящ. 40-летию Победы советского народа в Вел. Отеч.
войне, в доме ученых АН КазССР] //Вестн. АН КазССР. 1985. № 3.
С. 3-6.
1542. Лященко Н. Великий подвиг: [К 30-летию Победы над
фашист, Германией] //Парт, жизнь Казахстана. 1975. № 5. С. 9-15;
Ленинская смена. 1975. 18 апр.
1543. Неустанно работать для победы //Большевик Казахстана.
1941. № 10. С. 3-7.
1544. Нестеренко С. Праздник нашей гордости и славы: С
Красной площади Президент Нурсултан Назарбаев поздравил с
Днем Победы ветеранов войны и всех казахстанцев / С. Нестеренко//
Казахстанская правда. - 2005. - 11мая.
206
КАЗАКСТАНДЫК КЕНЕС ОДАГЫНЫЦ БАТЫРЛАРЫ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - КАЗАХСТАНЦЫ
АБДОЛОВ М.
АВДЕЕВ Н. Д.
АЙТКУЛОВ С.Н.
АЙ ТЫ КрВ I.
а к к б а у о в о . КАЛИЕВ А. М.
АМЕЛИЧКИН С. Г.
АНДРЕЕВ В. А.
АСТАФЬЕВ И. М.
АУХАДИЕВК
АФАНАСЬЕВ А. Н.
АФАНАСЬЕВ В, С.
АХМИРОВ К Ш.
АХРЕМ ЕНКОН. А.
ЭБЕУЛОВ М.
0БУТАЛИНОВ 0 .
0БД10ЛИ ЕВ К,0БД1ЖАПАРОВ С.
0БД1РОВ Н.
0Ж1МОВ Т.
0Л1МБЕТОВ А.
0Ш 1РОВ С.
БАБАЖАНОВ Д.
БАБИН И. В.
БАИСОВ М.
БАЙМАГАНБЕТОВ М.
БАЙМУКАНОВ М. Б.
БАЛМАГАНБЕТОВ М.
БАЛТАБАНОВ И.
БАТУРИН А. Г.
БИГЕЛЬДИНОВ Т.Ж.
БЕГЕНОВ М. КБЕДА Л. И.
БЕЗГОЛОСОВ В. М.
БЕЗРОДНЫЙ Г. М.
БЕКБОСЫНОВ С.
БЕЛАШОВ Н. Н.
208
БЕЛЕНКО В. Д.
БЕЛ1БАЕВ 3.
БЕЛЯКОВ И. Ф.
БЕЛЯНДРА В. Я.
БЕНБЕРИН В. М.
БЕНДИКОВ С. М.
БЕРЕЖ НОЙ И. М.
БЕРЕЗИН И. Н.
БЕРЕСТОВ Ф. С.
БОВТ В. А.
БОЛТАЕВ Г. С.
БОНДАРЕНКО Я. А.
БОРИСЮ К А. Е.
БО РО ЗЕН ЕЦ С . Н.
БОЧАРНИКОВ П. С.
БРЕУСОВ В. Е.
БРЕУСОВ С. Т.
БРИЛИН Г.Т.
БУДНИК Г. Д.
Б0К ЕН БА ЕВ М.
БУЛАВСКИЙ В. К.
БУНТОВСКИХ В. В.
БУРЛАЧЕНКО С. Ф.
БУРНАШЕВ А. А.
БУТОРИН В. В.
ВАВИЛОВ. С. В.
ВАГИН Л. И.
ВАРЕПА И. И.
ВАСИЛЬЕВ А. А.
ВАСИЛЬЕВ И. Р.
ВАСИЛЬЕВ Т. П.
ВЕЛИЧКО В. Ф.
ВЕРБИЦКИЙ Т. С.
ВИХРЕВ П. Б.
ВИШ НЕВЕЦКИЙ В.М
ВОЖАКИН Г. М.
ВОЛКОВ Ф. Г.
ВОЛОШИН М. Е.
ВОРОНИН А. Ф.
ГАБДУЛЛИН М.
ГАВРИЛОВ И. С.
ГЕРМАН А. М. .
ГЛИНИН Ф. Ф.
ГОЛОВЧЕНКО В. Е.
ГОНЧАР П. И.
ГРИНЬКО И. У.
ГРИЦЫНИН К. Д.
ГРОМОВ и. и.
ГРУШКО в. с.
ГУБИН К. Я.
ГУДЕНКО С. Г.
ГУЛЬКИН и. т.
ГУЛЯЕВ С. К.
ГУСЕВ В. В.
ГУЦАЛО А. С.
Д0УЛЕТБЕКОВ А.
ДАУТОВ И. С.
ДЕМЧЕНКОВ Ф. Т.
ДЕНИСОВ И. Ф.
Ж А М А Щ А РА ЕВ К,
Ж УМАЛИЕВ К. Д.
ЖУН1СОВ М.
ДИЛИГЕЙ Н.К.
ДМИТРИЕВ А.Ф.
ДОЛЖАНСКИЙ Н. И.
ДУДАРЕНКО А. Е.
ДОСУХАНБЕТОВ Э.
ДУТОВ П.Д.
ДЬЯЧЕНКО И. М.
ЕЛГЙН А. Н.
ЕЛЕУ1СОВ Ж. А.
ЕЛИСТРАТОВ С.А.
ЕМ Ц О ВП .К.
ЕРШОВ А. М.
ЕСЕБОЛАТОВ Н.
ECTEMICOB С.
ЖАЗЫКОВ К
Ж А К £Ы Г ¥Л О В С. Ш
ЖАНЗАКОВ А.
ЖЕЛЕЗНЯКОВ П. Ф,
ЖОЛДАСОВ Л. Б.
ЖУКОВ П. К.
ЖУРБА И. М.
ЖУРБА ГГ. П.
ЗАБЕЛКИН Н. И.
ЗАКИРОВ Г. 3.
ЗА Н У Д И Н Ю .Ф .
ЗАСЯДЬКО В. А.
ЗВЕРЕВ Н. А.
ЗЕВНИЦКИЙ Н. В.
ИБРАГИМОВ Т.
ЫБРАЕВ 0 . А.
ЫБРАЕВ Ы.
ИВАНИЛОВ В. С.
ИВАНОВ Г. Ф.
ИВАНОВ Н. С.
ИГИШЕВ Г. И.
ИЛЬИН С. П.
1ЛИЯСОВ Н.
ЫРЫСБЕКОВ К
ИСАКОВ П. М.
ИСАХАНОВ Б.
ИСИТОВ Р.
ЫСЦАКОВ КЕСКАЛИЕВ С.
с м а г у .л о в .к ;.
СМАЙЫЛОВ С.
ИШ АНОВ Е.
КАВЕШ НИКОВ Д. С.
КАЗАЧЕНКО Н. И.
КАМОЛИКОВ Д. Т.
КАНЦЕВ Г. Ф.
КАПРАЛОВ П. А.
КАРАТАЕВ И. В.
КАРАЦУПА Н. Ф.
КАРЕЛИН П. Г.
КАТАЕВ М. М.
КАШ ПУРОВ П. А.
КВИТКОВ А. С.
КЕНЖЕБАЕВ Т.
КЕРДАНЬ Ф. К.
КИРДИЩЕВ Г. Ф.
КИРЕЕВ С. Я.
КИРПИЧЕНКО И. П.
КИСЕЛЕВ Я. М.
КЛИМЕНКО Т. М.
КЛИНОВИЦКИЙ К. Т.
КЛОЧКОВ в. г.
К0Б1КОВ X. К.
КОВАЯЕНКО П. В.
КОВАЛЕВСКИЙ А. Н.
КОВТУНОВ Г. Н.
КОЖЕМЯКИН М. С.
КОЗЕНКОВ В. Г.
КОЛБАСОВ Н. И.
КОЛЕСНИКОВ В. А.
КОЛЕСНИКОВ М. П.
КОЛОДИЙ и. м.
КОЛЧИН А. А.
КОНСТАНТИНОВ М. Р.
КОПЫЛОВ И. П.
КОРНЕВ И. И.
КОРНЕЕВ И. И.
КОРНИЕНКО П.П.
КОРОВИН А.И.
КОСЕНКОВ И. В.
КОТЕЛЬНИКОВ Я. С.
КОШУКОВ В. Б.
КРАВЦОВ Г. М.
КРАХМАЛЬ А. С.
КРЕЧЕТОВ В. С,
КРИВЕНКО И. И.
КРЫЖАНОВСКИЙ С. П
КРЮЧКОВ А. И.
КУКИН А. П.
КУЛЕЕЯЕВ Н. Г.
КУЛИЧЕВ И. А.
К0М ЕКБА ЕВТ.,
КУНИЦА А. С.
КУТУЕВ Р. И.
КУТУРГА И. В.
КАБЫЛОВ Т.
КАЙДАЛОВ К. П.
ЦАЙЫПОВ Ж.
КАЙЫРБАЕВ М. К
КАЛДЬЩАРАЕВ Ж.
КАЛЕЙНИКОВ Д. М.
КАМЗИН к;.
КАРАКАЛОВ Ж.
КДУЫНБАЕВ Т.
КИЗАТОВ Ж. ККОСАЕВ 0 .
КОЖАБЕРГЕНОВ 0 .
KYPMAHOB А.
ЛАДУШ КИН И. М.
ЛАНДЫШЕВ И. М.
ЛАРИОНОВ С. А.
ЛЕДОВСКИЙ И. Г.
ЛИТВИНОВ В. М.
ЛИТВИНОВ п . д .
ЛИХОТВОРИК в. с.
ЛУГАНСКИЙ С. Д.
ЛУГОВСКОЙ Н. п .
ЛУТ Н. Е,
ЛУТФУЛЛИН с.
МАКСИМОВ Н. Г.
МИТИН г. с.
МИТЧЕНКО Н. А.
МОСКАЛЕНКО И. В.
НАТАРОВ И. М.
СЕЦПРБАЕВ м .
КУДИН И. Н.
КУЗОВКОВ И. А.
КУЗЬМИН И. А.
ТИМОФЕЕВ Д. Ф.
ТРОФИМОВ Н..И.
ШАДРИН И. Д.
210
ШЕПЕТКОВ И. .А.
МАЗКОВ. Е. К.
МАКОВСКИЙ С. И.
МАЛАХОВ Ю. Н.
МАЛИЕВ М. А.
МАЛИН И. Г.
МАЛИН К. Я.
МАЛЫШЕВ В.А.
МАМЕТОВА.М. Ж..
МАМРАЕВ М.
МАМУТОВ X.
МАРКЕЯОВ Н. Д.
МАРТЕХОВ В. Ф.
МАСИН Т. Д,
МАСЛИКОВ А. Т.
МАТВЕЕВ А. В.
МАТВЕЕВ А. В.
МАХАМБЕТОВ Ж.
МАХОРИН И. Ф.
МЕДНОНОГОВ В. А.
МЕНЩИКОВ П. М.
МЕРКУЛОВ М. К.
МЕХНИН Ф. М.
МИЛЕВСКИЙ М. И.
МИЛЕЦКИЙ В. М.
МИЛЛЕР П. К.
МИН А. П.
МИННИБАЕВ Г. X.
МИХАЙЛЕНКО Е. Е
МИХЕЕВ Г. Я.
МОИСЕЕНКО В. Т.
МОЛДАБАЕВ Е.
МОЛДАГАЛИЕВ Ж. А.
МОЛДАГУЛОВА А. Н.
МОРДАСОВ И. А.
МОРИНЫЧ И. И.
МОРОЗ А. И.
МОРОЗОВ П. И.
МОРОЗОВ С. и.
МОСКОВШКО В. И.
МУСАЕВ.М.
МУТКЕНОВ С.
МУХАМ АДЕЕВ X. М.
МЫЗА В. И.
МЯСОЕДОВ Г.П.
МАДЕЖДИН П. Ф.
НАЙДЕНОВ Г. А.
НАУМОВ Г. В.
НЕТКАЛИЕВ Е.
НЕЧИПУРЕНКО С. В.
НИЖУРИН Ф. Т.
НОВИКОВ С. Е.
НУ РЖ А НОВ К. Б.
НУРЛЫБАЕВ Ж.
НУРМАГАМБЕТОВ С. Н
НУРПЕИСОВ П. К.
НУРСЕИТОВ Д.
НЫСАНБАЕВ Б.
ОБУХОВСКИЙ А. Р.
ОГНЕВ А. Г.
ОГНЕВ П. Е.
ОЗМИТЕЛЬ Ф. Ф.
ОКОРОКОВ м . п .
ОМИГОВ И. Ф.
ОНОПРИЕНКО н. н .
ОЦТАЕВ Б. С.
ОРАЗОВ И.
ОРАКБАЕВ Е. Ш.
ПАВЛОВ Б. Т.
ПАВЛОВ И. Ф.
ПАВЛОВ Ю. Н.
ПАХОМОВ Д. Ф.
ПАЩЕНКО А. П.
ПЕТРОВ А. Ф.
ПЕТРОВ А. В.
ПОГОРЕЛОВ В. Ф.
ПОДОЛЬЦЕВ И. Г.
ПОДОРОЖНЫЙ Н А.
ПОДСАДНИК Н. Г.
ПОЗОЛОТИН Т. С.
ПОПОВ А. Г.
ПРОТОПОПОВ и . и .
ПРОХОРОВ м . с .
ПУЛЬКИН г. с .
п я т к о в с к и й и. м .
РАЩУПКИН А. М.
РЕДЬКО А. Н.
РЕЗВЫХ Л. С.
РЕШЕТНИК И. С.
РОЙ А. X.
РОМАНОВ А. Д.
РОМАНЮТИН А. И.
РОЩИН Л. М.
РУБУСИН С. М.
РУСТАМОВ Т.
РЫЖОВ Г. Т.
САВВА В. А.
САДОМСКОВ П. С.
САДЫКОВ Б.
САЛЬНИКОВ М. С.
САМАРСКОЕ Н. Н.
САМОХВАЛОВ М. А.
САПАЛЕВ И. Г.
САФИУЛЛИН Г. Б.
САФОНОВ Ф. М.
СЕДНЕВ С. Е.
СЕМЕНОВ А. Д.
СЕМЕНЧЕНКО К.А.
СЕРГИЕНКО Н. Д.
СЕРЕДИН Ф. Я.
СИДОРКОВ С. М.
СИЛИН Н. Н.
СИНЕЛЬНИКОВ В. я.
СИНИЦИН д . м .
СИНЧУК в . п .
СИХМОВ Е.
СКАЧКОВ В. М.
СКНАРЕВ А. И.
СКОРОБОГАТОВ. Д.. М.
СКУРИДИН и . к.
212
СОБКО М. И.
СОЛОМАТИН А. И.
СОРОКИН А. А.
СПАТАЕВ К.
СТЕПАНОВ Д. Т.
СТРЕЛЬНИКОВ Е. С.
СТРИЖАЧЕНКО А. А
СУЛЕЙМЕНОВ Ж.
СУМИН А. В.
СУПТЕЛЬ И. И.
СУРАГАНОВ К. М.
СУХАМ БАЕВ А.
СУЩЕВ С. 3.
СЧАСТНОВ В. М.
СЬЯНОВ И. Я.
ТАРАСЕННО В. Ф.
ТАСКУЛОВ К.
ТЕМИРБАЕВ С. Н.
ТЕРЕХИН И. Д.
ТЕРЕХИН Н. И.
ТЕРЕЩЕНКО Н. В.
ТЕРЯЕВ П. И.
ТИХОНЕНКО А. Я.
ТИХОНОВ Г. М.
ТИШКАНБАЕВ к.
ТОКАРЕВ С. К.
ТОКАТАЕВ Р.
ТОКТЫБАЕВ О.
ТОМАСЕВИЧ П. В.
ТОПОРКОВ П. В.
ТОХТАРОВ Т.
ТОЩЕНКО В. Н.
ТРЯСИН Е. В.
ТУГАМБАЕВ Ш.
ТУЛИНЦЕВ А. С.
ТУРОВ Ф. Д.
ТУРЧЕНКО Н. А.
ТЮ ЛЬКИНЯ. Н.
УЛЬЯНИН Ф. и .
УФИМЦЕВ С. К.
УЩ ЕВ Б. П.
УРГЕНШ ИБАЕВ И
YCEHOB А.
ФАЭЛАЕВ Н. Г.
ФАЯЗОВ М. Г.
ФОНОВ Н. Я.
ФРОЛОВ М. П.
ХАКИМ ОВ А.
ХАРИН М. Т.
ХАРЛАМ ОВ В. И.
ХИМЕНКО А. М.
ХМЕЛЕВ П. В.
ХУСАИНОВ А.
ХУСАНОВ 3. У.
ЧЕБОТАРЕВ В. М.
ЧЕПРАСОВ М. М.
ЧЕРКАШИН Г. Г.
ЧЕРНЕНКО Н. В. .
ЧЕРНОВ А. И.
ЧИГАДАЕВ П. В.
ЧИЖИКОВ Ф. В.
ЧУЙКОВ Е. С.
ЧУМАЕВ Г. И.
ЧУНТОНОВ Н. Г.
ЧУРИКОВ Н. С.
ЧУРИПИН А. П.
Ш АКЕНОВ К.
Ш АКИРОВ А.
Ш АКИРОВ С.
Ш АПШ АЕВ И. Л.
ШАРАБАРИН Н. А.
Ш АХВОРОСТОВ С. М.
ШЕВЕЛЕВ Н. С
Ш ЕВЦОВ Г. Г.
ШЕВЦОВ П. Ф.
ШЕЛИХОЗ Н. С.
ШЕСТАКОВ К. К.
ШИЛОВСКИЙ Л. П.
ШИЛЯЕВ Ф. Ф.
Ш ИШЛЯННИКОВ В. И.
ШЛЯПИН Г. Ф.
Ш УВАЛОВ К. Ф.
ШУЛЯТИКОВ В. А.
ЩЕРБАНЕВ Т.К.
ЩУРИХИН А. А.
ЮЛДАШЕВ Ф.
ЯВЛИНСКИЙ М. В.
ЯКУБОВ М. Я.
ЯНКО М. Е.
ЯРОЦКИЙ И. м.
ЯСТРЕБИНСКИЙ Н. Д.
ЯЩЕНКО Н. И.
Великая Отечественная война
( 1941-1945)
22 июня
• Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Начало
Великой Отечественной войны советского народа против немецкофашистских захватчиков;
• Объявление фашистской Италией войны Советскому Союзу;
• Указы Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации
военнообязан-ных, "Об объявлении в отдельных местностях СССР
военного положения”, “О военном положении” ;
• Обращение ЦК компартий Франции, Югославии и Болгарии к
народам своих стран с призывом поддержать борьбу Советского Со­
юза против фашизма;
• Заявление английского правительства о поддержке Советского
Союза в войне против гитлеровской Германии.
22-29 июня
• Приграничные сражения Советской Армии с вторгшимися в
пределы СССР немецко-фашистскими войсками.
22 июня - 20 июля
• Героическая оборона Брестской крепости.
23 июня
• Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) “О создании Став­
ки Главного Командования Вооруженных Сил СССР” (с 10 июля
- Ставка Верховного Командования; с 8 августа - Ставка Верховно­
го Главнокомандования);
• Обращение ЦК компартий С1ПА и Англии к своим народам с
призывом оказать поддержку и всестороннюю помощь Советскому
Союзу в борьбе с фашизмом.
24 июня
• Заявление правительства США о поддержке Советского Союза
в войне;
• Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О создании Совета
по эвакуации”.
26 июня - 2 декабря
• Героическая оборона военно-морской базы Краснознаменного
Балтийского флота на полуострове Ханко.
214
29 июня
• Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским
организациям прифронтовых областей, содержащая программу мо­
билизации всех сил и средств страны на отпор фашистским захват­
чикам.
30 июня
• Образование Государственного Комитета Обороны (ГКО).
3 июля
• Обращение к народу Председателя Государственного Комитета
Обороны И. В. Сталина с изложением программы борьбы с фашист­
скими захватчиками.
10 июля - 10 сентября
• Смоленское сражение.
10 июля 1941 г.
• 13 января 1944 г.-Героическая оборона Ленинграда.
11 июля —19 сентября
• Героическая оборона Киева.
12 июля
• Подписание соглашения между правительствами СССР и Ан­
глии о совместных действиях в войне против фашистской Герма­
нии.
18 июля
• Постановление ЦК ВКП(б) “06 организации борьбы в тылу
германских войск” ;
• Подписание соглашения между СССР и Чехословакией о во­
зобновлении дипломатических отношений, взаимной помощи в
войне против гитлеровской Гер-мании и создании на территории
СССР чехословацких воинских формирований.
30 июля
• Подписание соглашения между СССР и Польшей о возобнов­
лении дипломатических отношений, взаимной помощи в войне про­
тив гитлеровской Германии и создании на территории СССР поль­
ской армии.
215
30-31 июля
• Переговоры в Москве между Советским правительством и лич­
ным представителем президента США.
• Начало вооруженных антифашистских восстаний в Югосла­
вии.
5 августа - 16 октября
• Героическая оборона Одессы.
7-28 августа
• Героическая оборона Таллина.
14 августа
• Опубликование англо-американского заявления о целях войны
и принципах послевоенного устройства (Атлантическая хартия).
16 августа
• Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) “О военно-хозяйственном плане на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Повол­
жья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии”;
• Подписание советско-английского соглашения о торговле, кре­
дите и клиринге.
7 сентября - 19 октября
• Оборона советскими войсками островов Моонзундского архи­
пелага.
11 сентября
• Постановление СНК СССР “О строительстве промышленных
предприятий в условиях военного времени”.
17 сентября
• Постановление ГКО 'О всеобщем обязательном обучении во­
енному делу граждан СССР” .
24 сентября
• Открытие межсоюзной кон-ференции в Лондоне;
• Декларация Советского правительства о поддержке СССР ос­
новных принципов Атлантичес-кой хартии;
• Создание Национального комитета “Свободная Франция”.
27 сентября
• Заявление Советского пра-вительства о признании Нацио­
216
нального комитета “Свободная Франция” (с июля 1942 г.- “Сража­
ющаяся Франция”) и о готовности оказывать помощь в борьбе с фа­
шистской Германией;
• Создание по инициативе Коммунистической партии Греции
Национально-освободительного фронта.
29 сентября - 1 октября
• Московская конференция представителей СССР, Великобрита­
нии и США.
30 сентября 1941 г .- 20 апреля 1942 г.
• Битва под Москвой.
30 сентября —5 декабря
• Московская оборонительная операция. Сентябрь — создание
Комплексной комиссии Академии наук СССР по мобилизации ре­
сурсов Урала н а нужды войны.
30 октября 1941 г. - 4 июля 1942 г.
• Героическая оборона Севастополя.
7 ноября
• Парад советских войск на Красной площади в Москве;
• Декларация президента США о предоставлении Советскому
Союзу военных материалов на основании закона о лендлизе.
12 ноября - 28 декабря
• Контрнаступление советских войск под Тихвином.
17 ноября - 2 декабря
• Контрнаступление советских войск под Ростовом-на-Дону.
18 ноября 1941 г. - середина января 1942 г.
• Наступление английских войск в Северной Африке.
5 декабря 1941 г.—7 января 1942 г.
• Контрнаступление советских войск под Москвой.
7 декабря
• Нападение японских вооруженных сил на Перл-Харбор и дру­
217
гие базы и владения США и Англии. Начало войны на Тихол. оке­
ане;
• Объявление США и Англией войны Японии.
8-12 декабря
• Объявление войны Японии Австралией, Голландией, Канадой,
Новой Зеландией, Ю жно-Афри-канским Союзом, Коста-Рикой, Ку­
бой, Никарагуа, Панамой, Сальвадором, Национальным комитетом
“Свободная Франция” и правительством Польши.
9 декабря
• Объявление Китаем войны Японии, Германии и Италии.
11 декабря
• Объявление Германией и Италией войны США;
• Объявление СШ А войны Германии и Италии;
• Подписание Германией, Италией и Японией соглашения о сов­
местной войне против СШ А и Англии.
16-17 декабря
• Советско-английские переговоры в Москве.
22 декабря 1941 г. - 14 января 1942 г.
• Переговоры в Вашингтоне глав правительств и начальников
штабов США и Англии по вопросам ведения войны с державами
оси (конференция “Аркадия”).
26 декабря 1941 г. - 2 января 1942 г.
• Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск.
1942 год
1 января
• Подписание в Вашингтоне декларации 26 государств (декла­
рация Объединенных Наций).
5 января
• Объединение польских коммунистических организаций в Поль­
скую рабочую партию (ПРП).
• Создание подпольной военной организации ПРП - Гвардии
Людовой.
218
Февраль - март
• Создание на Филиппинах по инициативе коммунистической
партии Национального антияпонского фронта. Образование Народ­
ной антияпонской армии.
27 апреля
•
Нота Советского правительства “О чудовищных злодеяниях,
зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в окку-пированных советских районах и об ответственности германского пра­
вительства и командования за эти преступления” .
7 мая
• Завершение оккупации Филиппинских островов японскими
войсками.
7-8 мая
• Сражение между американскими и японскими флотами в Ко­
ралловом море.
23 мая
• Массовая демонстрация трудящихся в Лондоне за открытие
второго фронта в Европе.
26 мая
• Подписание в Лондоне договора между СССР и Англией о со­
юзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Евро­
пе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны.
30 мая
• Постановление ГКО о создании при Ставке ВГК Центрального
штаба партизанского движения.
4 -6 июня
• Сраж ение между флотами СШ А и Японии у атолла М идуэй.
6 июня
• О бъявление США войны Болгарии, Венгрии и Румынии.
11 июня
• П одписание соглаш ения между С С С Р и С Ш А о принципах,
219
применяемых к взаимной помоши в ведении войны против агрес­
сии, и о сотрудничестве в послевоенное время в целях обеспечения
мира и безопасности.
12 июня
• Опубликование советско-английского и советско-американ­
ского коммюнике о договоренности об открытии второго фронта в
Европе в 1942 г.
21 июня
• Капитуляция британского гарнизона военно-морской базы и
крепости Тобрук (Северная Африка).
22 июня
• Многотысячный митинг солидарности с Советским Союзом в
Мэдисонсквер гарден в Нью-Йорке;
«Обращение Французской коммунистической партии с призы­
вом встать на борьбу против фашистских оккупантов.
17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.
• Сталинградская битва.
17 июля - 18 ноября
• Героическая оборона Сталинграда.
29 июля
• Многотысячный митинг трудящихся Нью-Йорка с требованием
немедленного выполнения союзнических обязательств об открытии
второго фронта.
30 июля
• Демонстрация трудящихся в Лондоне с требованием открыть
второй фронт в Европе.
Июль 1942 г. - октябрь 1943 г.
• Битва за Кавказ.
12—15 августа
• Совещание глав правительств СССР и Англии и представителя
президента США в Москве.
220
22 августа
• Объявление Бразилией вой-ны Германии и Италии.
5 сентября
• Приказ Народного комиссара обороны СССР “О задачах парти­
занского движения” .
16 сентября
• Создание Национально-освободительного фронта Албании.
29 сентября
• Опубликование советско-французского коммюнике. СССР при­
знал Французский национальный комитет - руководящий орган
“Сражающейся Франции” - единственным органом, представляю­
щим интересы французских граждан и французских территорий.
23 октября - 4 ноября
• Эль-Аламейнская наступательная операция английских войск
(Северная Африка).
2 ноября
• Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании
Черезвычайной государственной комиссии по установлению и рас­
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их со­
общников.
3 —11 ноября
• Высадка англо-американских войск на побережье Северо-За­
падной и Северной Африки.
11 ноября «Оккупация германскими и итальянскими войсками южной зоны
Франции и острова Корсика.
12 - 1 5 ноября
• Сражение между флотами США и Японии у острова Гуадалка­
нал (Соломоновы острова).
19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г.
• Контрнаступление советских войск под Сталинградом.
221
26 - 27 ноября
• Первая сессия антифашистского веча народного освобождения
Югославии.
14 декабря
• Объявление Эфиопией войны Германии, Италии и Японии.
1943
год
12-18 января
• Прорыв советскими войсками блокады Ленинграда.
14—24 января
• Конференция глав правительств США и Англии в Касабланке
(Марокко).
23 января
• Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) “О мероприятиях по
восстановлению МТС и колхозов в районах, освобождаемых от
немецко-фашистских оккупантов”.
22 февраля
• Постановление ГКО “О восстановлении угольных шахт Дон­
басса”.
8 марта
• Первый бой 1-го отдельного чехословацкого батальона с немецко-фашистскими захватчиками у деревни Соколово (Харьковс­
кая область).
17 марта - 13 мая • Тунисская наступательная операция англо-американских воо­
руженных сил. Завершение военных действий в Северной Африке.
Март - решение о создании Национально-освободительной ар­
мии Албании (НОАА).
Март - апрель - создание в Болгарии Народно-освободительной
повстанческой армии из пар-тизанских групп и образование штаба
для подготовки вооружен-ного восстания.
1 апреля
• Начало участия в боях на советско-германском,фронте фран­
цузской эскадрильи “Нормандия”.
222
7 апреля
• Объявление Боливией войны Германии, Италии и Японии.
29 апреля
• Постановление ГКО “О формировании I-йчехословацкой отде­
льной пехотной бригады” на территории СССР.
Апрель - май
• Массовые забастовки в Голландии против тотальной мобилиза­
ции и разграбления страны фашистами.
6 мая
• Постановление ГКО “О формировании 1-й польской пехотной
дивизии имени Тадеуша Костюшко” на территории СССР.
12-25 мая
• Вашингтонская конференция глав правительств СШ А и Анг­
лии.
26 мая
• Постановление ГКО “О восстановлении железных дорог в ос­
вобожденных районах”.
3 июня
• Создание в Алжире Французского комитета национального ос­
вобождения.
8 июня
• Решение Президиума ИККИ о роспуске Коммунистического
Интернационала.
25 июня
• Принятие в США закона о трудовых конфликтах во время вой­
ны, направленного против профсоюзов и стачек.
5 июля —23 августа
• Битва на Курской дуге.
5 - 2 3 июля
• Курская оборонительная операция советских войск.
10 ию ля —17 августа
• Сицилийская десантная операция англо-американских войск.
223
12 июля - 18 августа
• Орловская наступательная операция советских войск.
12 июля
• Встречное танковое сражение под Прохоровкой - крупнейшее
танковое сражение во второй мировой войне.
12-13 июля
• Создание Национального комитета “Свободная Германия” .
25 июля - падение фашистского режима в Италии.
3-23 августа
• Белгородско-Харьковская наступательная операция советских
войск.
3 августа - декабрь
• Действия советских партизан по разрушению железнодорож­
ных коммуникаций (операции “Рельсовая война” и “Концерт”).
14-24 августа
• Первая Квебекская конференция глав правительств США и Ан­
глии.
21 августа
• Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) “О неотложных мерах
по восстановлению хозяйств в районах, освобожденных от немец­
кой оккупации”.
25 августа
• Постановление ЦК ВКП(б) “О мероприятиях по усилению
культурно-просветительной работы в районах, освобожденных
от немецкой оккупации” .
25 августа - 23 декабря
• Битва за Днепр.
26 августа
• Признание Французского комитета национального освобожде­
ния правительством СССР.
Август
• Создание Национального комитета Отечественного фронта
Болгарии.
224
3 сентября
• Заключение перемирия США и Англии с Италией;
• Начало высадки союзных войск в Ю жной Италии.
3 сентября - 6 октября
• Наступление союзных войск на итальянском фронте.
8 сентября
• Объявление о капитуляции Италии.
9 сентября
• Оккупация северных и центральных провинций Италии немец­
ко-фашистскими войсками.
• Создание в Италии Комитета национального освобождения
- руководящего органа итальянского движения Сопротивления.
9 сентября - 4 октября
• Освобождение острова Корсика партизанами совместно с час­
тями движения “Сражающаяся Франция”.
4 октября
• Постановление ГКО “О формировании 1-й румынской пехот­
ной дивизии им.Тудора Владимиреску” на территории СССР.
12 октября
• Бой 1-й польской дивизии имени Т. Костюшко в составе 33-й
армии Западного фронта с немецко-фашистскими войсками под се­
лом Ленино (Белорусская ССР).
13 октября
• Объявление Италией войны Германии;
• Опубликование декларации правительств СССР, Англии и
США о признании Италии “совместно воюющей стороной”.
19-30 октября
• Московская конференция министров иностранных дел СССР,
США и Англии.
3-13 ноября
• Киевская наступательная операция советских войск.
225
6 ноября
• Освобождение советскими войсками столицы Украинской ССР
- Киева.
17 ноября
• Постановление ГКО “О формировании отдельного югослав­
ского пехотного батальона в СССР”.
22-26 ноября
• Каирская конференция глав правительств США, Англии и Ки­
тая.
28 ноября - 1 декабря
• Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Ан­
глии.
29 ноября
• Вторая сессия Антифашистского веча народного освобожде­
ния Югославии, учредившая Национальный комитет освобождения
Югославии.
3-7 декабря
• Вторая Каирская конференция руководителей США и Великоб­
ритании.
12 декабря
• Подписание в Москве договора о дружбе, взаимной помощи и
послевоенном сотрудничестве между СССР и Чехословацкой рес­
публикой.
1944 год
1 января
• Образование Крайовой Рады Народовой в Польше. Декрет о
создании Армии Людовой.
14 января
• Начало работы Европейской консультативной комиссии в
Лондоне.
14 января - 1 марта
• Ленинградско-Новгородская наступательная операция советс­
ких войск.
24 января - 17 февраля
• Корсунь-Шевченковская наступательная операция советских
войск.
29 января - конец февраля
• Операция союзных войск по овладению Маршалловыми ост­
ровами.
226
Январь
• Образование в Италии Комитета национального освобождения
Северной Италии.
18 февраля
• Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) “О строительстве
тракторных заводов и развитии производственных мощностей по
выпуску тракторов для сельского хозяйства”.
10 марта
• Создание Политического комитета национального освобожде­
ния Греции.
15 марта
• Принятие Национальным советом Сопротивления Франции
программы вооруженной борьбы против немецко-фашистских ок­
купантов и преобразований в стране после ее освобождения.
19 марта
• Начало оккупации немецко-фашистскими войсками Венгрии.
26 марта
• Выход советских войск к Государственной границе СССР на
реке Прут.
27 марта
• Вступление советских войск натерриторию Румынии.
2 апреля
• Заявление Советского правительства в связи с вступлением
частей Советской Армии на территорию Румынии.
8 апреля - 12 мая
• Крымская стратегическая наступательная операция советских
войск.
1 мая
• Создание в Румынии Единого рабочего фронта.
13 мая
• Обращение правительств СССР, США и Англии к правитель­
ствам Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии с предложением
прекратить войну на стороне Германии.
227
М ай
• Создание антифашистского Венгерского фронта патриотичес­
ких сил.
2 ню ня
• Преобразование Французского комитета национального осво­
бождения во Временное правительство Французской Республики.
4 июня
• Вступление войск союзников в столицу Италии - Рим.
6 июня
• Высадка войск союзников в Нормандии. Открытие второго
фронта в Западной Европе.
6 ию ня - 24 ию ля
• Нормандская десантная операция союзных вооруженных сил.
10 ию ня - 9 августа
• Вы боргско-П етрозаводская наступательная операция совет­
ских войск.
15 ию ня - 10 августа
• Марианская десантная операция американских вооруженных
сил.
22 ию ня - 5 ию ля
• Антифашистские выступления в Копенгагене и других городах
Дании.
23 ию ня - 29 августа
• Белорусская наступательная операция советских войск.
3 июля
• Освобождение советскими войсками Минска, столицы Бело­
русской ССР.
10 ш оля - 22 октября
• Наступление советских войск в Прибалтике.
13 июля
• Освобождение советскими войсками Вильнюса, столицы Ли­
товской ССР.
13 ию ля - 29 августа
• Львовско-Сандомирская наступательная операция советских
войск.
228
17 июля
• Начало освобождения Польши советскими войсками.
21 ию ля
• Создание Польского комитета национального освобождения;
• Объединение 1-й польской армия и Армии Людовой в Войско
Польское.
1 августа —2 о ктября
• Восстание в Варшаве.
15 августа
• Высадка американских и французских войск в Южной Фран­
ции.
1 9 - 2 5 августа
• Антифашистское вооруженное восстание в Париже.
20 —29 августа
• Ясско-Кишиневская наступательная операция советских
войск.
21 августа - 28 сентября
• Конференция в Думбартон-Оксе представителей СССР, США
и Англии, посвященная созданию международной организации бе­
зопасности.
23августа
• Антифашистское вооруженное восстание в Румынии.
24 августа
• Освобождение советскими войсками Кишинева, столицы Мол­
давской ССР.
• Объявление Румынией войны Германии.
25 августа
• Освобождение французскими патриотами Парижа. Вступление
французских войск в столицу Франции.
29 августа - 27 октября
• Словацкое национальное восстание.
31 августа
• Вступление советских войск в Бухарест.
229
3 - 7 сентября
• Вооруженное восстание в Антверпене.
4 сентября
• Заявление правительства Финляндии о разрыве отношений с
Германией.
5 сентября
• Объявление правительством СССР состояния войны монархо­
фашистскому правительству Болгарии.
8 сентября - 28 октября
• Восточно-Карпатская
войск.
наступательная операция советских
9 сентября
• Победа народного антифашистского вооруженного восстания в
Болгарии. Создание правительства Отечественного фронта.
10 сентября
• Вступление Болгарии в войну против гитлеровской Германии.
11-16 сентября
• Вторая Квебекская конференция глав правительств США и Ан­
глии.
12 сентября
• Подписание в Москве соглашения о перемирии между прави­
тельствами СССР, Англии и США с одной стороны и правитель­
ством Румынии с другой;
• Подписание протокола соглашения об оккупационных зонах в
Германии представителями СССР, СШ А и Англии.
14 сентября - 24 ноября
• Прибалтийская наступательная операция советских войск.
15 сентября
• Вступление советских войск в Софию.
• Объявление Финляндией состояния войны с Германией.
15-23 сентября
• Каролинская десантная операция американских вооруженных
сил.
230
19 сентября
• Подписание соглашения о перемирии между СССР и Англией
с одной стороны и Финляндией - с другой.
22 сентября
• Освобождение советскими войсками Таллина, столицы Эстон­
ской ССР.
23 сентября
• Вступление советских войск на территорию Венгрии.
28 сентября - 20 октября
• Белградская наступательная операция советских, югославских
и болгарских войск.
4 октября
• Начало оккупации Греции английскими войсками.
6 октября
• Вступление советских и чехословацких войск в пределы Че­
хословакии.
7 октября - 9 ноября
• Петсамо-Киркенесская наступательная операция советских
войск.
9^18 октября
• Переговоры глав правительств СССР и Англии в Москве.
13 октября
• Освобождение советскими войсками Риги, столицы Латвийс­
кой ССР.
20 октября
• Освобождение советскими и югославскими войсками Белгра­
да, столицы Югославии.
• Образование Временного демократического правительства Ал­
бании.
20 октября - 25 ноября
• Десантная операция на острове Лейте (Филиппины).
23 октября
• Признание правительствами СССР, США и Англии Временно­
го правительства Франции.
231
23-26 октября
• Сражение между американским и японским флотами у Филшшин.
25 октября
• Установление дипломатических отношений между СССР и
Италией.
28 октября
• Подписание в Москве соглашения о перемирии между СССР,
Англией и США с одной стороны и Болгарией - с другой.
29 октября 1944 г. - 13 февраля 1945 г.
• Будапештская наступательная операция советских войск.
14 ноября
• Подписание СССР, США и Англией соглашения о контрольном
механизме в Германии.
29 ноября
• Завершение освобождения территории Албании от немецкофашистских оккупантов.
2 декабря
• Создание Венгерского национального фронта независимости.
3 - 4 декабря
• Расстрел английскими войсками демонстрации в Афинах.
• Начало военных действий английских войск против греческих
патриотов.
3 декабря 1944 г. - 6 мая 1945 г.
• Бирманская операция союзных войск.
10 декабря
• Подписание договора о союзе и взаимопомощи между СССР и
Французской Республикой.
16 декабря
• Начало контрнаступления немецко-фашистских войск в Арден­
нах.
17 января
• Освобождение войсками 1-го Белорусского фронта совместно с
1-й армией Войска Польского Варшавы, столицы Полыпи.
232
20 января
• Подписание в М оскве соглашения о перемирии между СССР,
США и Англией с одной стороны и Венгрией —с другой.
30 января - 2 февраля
• Совещание объединенного комитета начальников штабов воо­
руженных сил США и Англии на острове Мальта.
4 - 1 1 февраля
• Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР,
США и Англии.
6-17 февраля
• I Всемирная профсоюзная конференция в Лондоне. Решение об
образовании Всемирной федерации профсоюзов.
8 февраля - 1 0 марта
• Маас-Рейнская наступательная операция вооруженных сил со­
юзников.
10 февраля - 4 апреля
• Восточно-Померанская наступательная операция советских
войск.
13 февраля
• Освобождение советскими войсками столицы Венгрии - Буда­
пешта.
19 февраля - 26 марта
• Десантная операция американских войск на Иводзиме (острова
Волкано).
6 марта
• Образование в Румынии правительства Народно-демократи­
ческого фронта.
6 - 1 5 марта
• Балатонская оборонительная операция советских войск.
7 марта
• Сформирование Временного народного правительства Демок­
ратической Федеративной Югославии.
16 марта - 15 апреля
• Венская наступательная операция советских войск.
233
23 марта - 17 апреля
• Рурская наступательная операция войск союзников.
25 марта - 21 июня
• Окинавская десантная операция американских войск.
27 марта
• Восстание против японских оккупантов в Бирме.
4 апреля
• Завершение освобождения Венгрии от немецко-фашистских
оккупантов;
• Освобождение советскими войсками Братиславы, столицы
Словакии.
4-5 апреля
• Сформирование правительства Национального фронта чехов и
словаков и провозглашение программы Национального фронта Че­
хословакии (Кошицкой программы).
5 апреля
• Денонсация правительством СССР советско-японского догово­
ра о нейтралитете от 13 апреля 1941 г.
11 апреля
• Подписание в Москве договора о дружбе, взаимопомощи и пос­
левоенном сотрудничестве между СССР и Югославией.
13 апреля
• Освобождение советскими войсками Вены, столицы Австрии.
16 апреля - 8 мая
• Берлинская операция советских войск.
21 апреля
• Подписание в Москве договора о дружбе, взаимной помощи и
послевоенном сотрудничестве между СССР и Польской республи­
кой.
23 - 26 апреля
• Всеобщая забастовка и восстания итальянских патриотов в Ге­
нуе, Милане, Турине.
234
25 апреля
• Встреча советских и американских войск на реке Эльба в райо­
не Торгау.
25 апреля - 26 июня
• Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Приня­
тие Устава Организации Объединенньж Наций.
27 апреля
• Образование Временного правительства Австрии, принятие де­
кларации о независимости страны.
29 апреля
• Подписание акта о капитуляции немецко-фашистских войск в
Северной Италии.
2 мая
• Взятие Берлина советскими войсками.
3 мая
• Освобождение повстанцами совместно с английскими войска­
ми столицы Бирмы - Рангуна.
5-9 мая
• Вооруженное антифашистское восстание в Праге, столице Че­
хословакии.
6-11 мая
• Пражская наступательная операция советских войск.
8 мая
• Подписание в Карлсхорсте (пригород Берлина) Акта о безого­
ворочной капитуляции фашистской Германии.
9 мая
День Победы над фашистской Германией.
235
М А ЗМ У НЫ - СО ДЕРЖ А НИ Е
Курасты ру ш ыл арда н...............................................................................
От состовителей.........................................................................
Казакстан ¥л ы отан согысында.............................................
Жалпы материалдар..................................................................
BpecTi коргау................................................................................
Мэскеуд1 коргау..........................................................................
Ленинградты коргау..................................................................
Сталинград™ коргау................................................................
Курск догасындагы шайкас.....................................................
Партизандар козгалысы............................................................
Казакстанда к^рылган эскери курамалар............................
8-iui гвардия /бурынгы 3 16-шы/ аткыштар дивизиясы ....
100-mi аткыштар бригадасы .............................................. .
101-iui аткыштар бригадасы ...................................................
312- аткыштар дивизиясы.......................................................
Кецес Одагынын Батыры атагын
ек! рет алган казакстандыктар..........................................
¥лы Отан Согысынын Казакстандык Батырлары
(жалпы материалдар)...........................................................
Казакстандык жауынгерлер ...................................................
Жауынгер жэне партизан эйелдер.........................................
Берлинд1 а л у ................................................................................
Жещс куш ..................................................................................
Казахстан в великой отечественной войне.........................
Оборона Брестской крепости..................................................
Оборона М осквы........................................................................
Оборона Ленинграда.................................................................
Битва за С талинград.................................................................
О воинских соединениях сформированных в Казахстане
8-я краснознаменная ордена Ленина
им. И.В. Панфилова гвардейская дивизия.....................
30-я гвардейская стрелковая дивизия...................................
72-я гвардейская стрелковая дивизия...................................
73-я гвардейская стрелковая дивизия...................................
3 10-я стрелковая дивизия........................................................
391-я стрелковя дивизия..........................................................
150-я стрелковая дивизия........................................................
3 12-я стрелковая дивизия........................................................
236
....3
....7
..
11
.24
.3 0
„32
л
..31
..35
. .38
..40
..42
..42
..45
..45
..46
„46
„49
„51
„91
„96
„97
100
111
114
118
121
124
128
169
170
172
173
173
175
175
387-я перекопская стрелковая дивизйя..............................................176
8-я стрелковая ямпольская дивизия.................................................... 177
314-я кингисеппская стрелковая дивизия......................................... 178
100-я стрелковая казахская бригада................................................... 178
101-я стрелковая казахская бригада.................................. ,............... 179
Казахстанцы в партизанском движении.............................................179
Дважды Герои Советского союза - казахстанцы............................ 192
Герои Советского союза - казахстанцы ........................................... 199
День победы ....................... .............................. ............,......................... 206
Казакстандык Кенес одагынык Батырлары
Казахстанцы Герои Советского со ю за........................................ 208
Великая Отечественная война ( 1941-1945)................................... 214