Історія. Історичні науки. Історіографія

Історія. Історичні науки. Історіографія
Ададуров В. В. Теоретичні засади та методологія вписування
української історії в європейський контекст (погляд історикавсесвітника) / В. В. Ададуров // Український історичний журнал. –
2013. – № 2. – С. 4–23.
2. 63.4(4Укр) Алфьоров О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях
С 68
сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія
Шереметьєва) / О. Алфьоров // Софія Київська: Візантія,
Русь.Україна : зб. наук. пр., присвячена 150-літтю з дня
народження Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред.
П. С. Сохань ; упор. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К.,
2012. – Вип. II. – С. 159–164.
3. Андреева С. Г. [Рецензия] / С. Г. Андреева // Восток. – 2013. – № 2. – С.
193–199. – Рец. на кн.: Проблемы истории Китая и международных
отношений в трудах китайских исследователей / отв. ред. Г. П.
Г. П. Белоглазов. – Владивосток : Дальнаука, 2011. – 184 с.
4. Аракчеев В. А. [Рецензия] / В. А. Аракчеев // Российская история. –
2013. – № 2. – С. 220–224. – Рец. на кн.: Русистика Руслана
Скрынникова : сборник статей памяти професора Р. Г. Скрынникова в
честь его 80-летия / под ред. Д. Свака, И. О. Тюменцева. – Будапешт ;
Волгоград, 2011. – 288 с.
5. Бабакина Е. И. Наполеон Бонапарт и отмена крепостного права в
России в отечественной историографии войны 1812 года
/ Е. И. Бабакина // Новая и новейшая история. – 2013. – № 3. – С. 139–
147.
6. Барсуков Н. С. Изучение чешского политического консерватизма конца
ХІХ в. в чешской исторической науке / Н. С. Барсуков // Вестник
Московского университета. История. – 2013. – № 1. – С. 74–96.
7. Бибиков М. В. Генеральная ассамблея Международного комитета
исторических наук в Будапеште / М. В. Бибиков // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 2. – С. 66–69.
8. 63.3(4Укр3) Бібліографія основних праць професора Миколи Кугутяка
Г 15
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 23–25.
9. 63.3 Білик В. А. Основні напрями сучасних досліджень з історії
Н34 первісного суспільства в Україні / В. А. Білик // Науковий вісник
ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 :
Історичні науки. – С. 93–98.
10. 63.3(4Укр) Білівненко С. Запорізьке наукове товариство ім. Якова
Н 34
Павловича Новицького / С. Білівненко, В. Козирєв
// Наукова школа професора А. В. Бойка: персоналії та
доробок / упор.: І. Лиман, В. Константінова. – Запоріжжя,
2011. – С. 21–26.
1.
11. Близнюк Р. О. Розвиток вищої аграрної освіти в Україні другої
половини ХХ ст. в радянській історіографії (1960–1980 рр.)
/ Р. О. Близнюк // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 298–302.
12. Бровендер Д. Ю. Дослідження та блазонування емблеми Національної
спілки краєзнавців України / Д. Ю. Бровендер // Гілея. – 2013. – № 5. –
С. 27–31.
13. 63.3(4Укр) Вавричин М. Відтворення України: історія картографії,
В 12
краєзнавство, біографістика / М. Вавричин ; упоряд.
Н. Паславська, Н. Халак. – Львів : ІУАД імені
М. С. Грушевського, 2012. – 552 с. : 24 с. іл. + 2 карти.
14. 63.3 Гаврилюк С. В. Праця вітчизняного історика про Волинь у
Н34 дослідженнях польських науковців / С. В. Гаврилюк // Науковий
вісник ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 :
Історичні науки. – С. 181–183. – Рец. на кн.: Ярмошик І. Польська
історіографія 1800–1939 рр. суспільно-політичного і культурнодуховного розвитку Волині. – Житомир : Волинь, 2010. – 512 с.
15. Гедін М. С. Проблема історичної спадщини Старокиївської держави в
науковій полеміці М. П. Погодіна та М. О. Максимовича / М. С. Гедін
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 242–247.
16. Горак В. С. Григор'євський повстанський рух (серпень 1918 – серпень
1919 рр.): питання історіографії / В. С. Горак // Український історичний
журнал. – 2013. – № 2. – С. 154–177.
17. Горенко О. М. Еволюція марксистської теоретичної традиції як об'єкт
інтелектуальної історії / О. М. Горенко // Український історичний
журнал. – 2013. – № 2. – С. 136–153.
18. 26.89(4Укр3) Гречаник О. Історія виникнення і впровадження
Б 81
кореспондентських карток : [про поштові листівки,
філокартія] / О. Гречаник // Привіт зі Станиславова :
історичний путівник / І. Бондарев, О. Гречаник. – ІваноФранківськ, 2012. – С. 4–11.
19. 63.3 Гуменюк Т. І. Релігійна ситуація в західних областях УРСР у
Н34 працях українських істориків (1944–1953 рр.) / Т. І. Гуменюк
// Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк,
2011. – № 10 : Історичні науки. – С. 110–115.
20. 63.3(4Укр3) Ґеник М. Історіографія польсько-українських відносин
Г 15
другої половини ХХ ст. / М. Ґеник // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 452–465.
21. Ґречило А. Герб міста Бережани / А. Ґречило // Пам”ятки України. –
2013. – № 5. – С. 6–7.
22. 63.3(4Укр3) Дутчак О. Сучасна українська історіографія про
Г 15
бібліотечне краєзнавство як складову туристичнокраєзнавчого руху в Галичині 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ
ст. / О. Дутчак // Галичина : науковий і культурно-
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 441–445.
63.3 Заєць Л. О. Публікації О. Фотинського про Волинь на сторінках
Н34 періодичних видань громадських товариств Правобережної
України останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. / Л. О. Заєць
// Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк,
2011. – № 10 : Історичні науки. – С. 121–126.
Казмірчук О. А. Розвиток історичного краєзнавства на Волині у ХІХ ст.
/ О. А. Казмірчук // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 69–74.
63.3(4Укр3) Калакура Я. Історичні знання в Галицько-Волинській
Г 15
державі : [історіографія] / Я. Калакура // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 435–440.
Калакура Я. Українська духовність: історіографічний вимір
/ Я. Калакура // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 28–34.
91.9:63.3(4Укр) Каталог видань Національного заповідника "Давній
К 29
Галич". – Галич : Інформаційно-видавничий відділ
Національного заповідника "Давній Галич", 2011. –
72 с.
63.3 Кінд-Войтюк Н. В. Музеєзнавчі дослідження та
Н34 пам'яткоохоронна робота на Волині у 1920–1930-х рр. у польській
історіографії / Н. В. Кінд-Войтюк // Науковий вісник ВНУ імені
Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. –
С. 137–142.
Кононенко В. П. Міжнародна наукова конференція "Ранньомодерна
Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів", 23
листопада 2012 р., Київ / В. П. Кононенко // Український історичний
журнал. – 2013. – № 2. – С. 223–225.
Кривоший О. Амазонки і "амазонство" в українській фольклорній
традиції та історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.
/ О. Кривоший // Київська старовина. – 2012. – № 4. – С. 55–70.
Лазуренко В. М. Новітня історіографія становлення українського
фермерства в роки непу / В. М. Лазуренко, Є. М. Стрижак // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 270–274.
Лазуренко Ю. М. Сучасний стан дослідження розвитку продуктивних
сил сільського господарства доби непу в контексті діяльності
сільськогосподарської кооперації / Ю. М. Лазуренко // Гілея. – 2013. –
№ 4. – С. 274–278.
Латыпов Л. Н. VIII съезд российских востоковедов, 25–28 сентября
2012 г., Казань / Л. Н. Латыпов, Д. Е. Мартынов // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 3. – С. 189–196.
Лисенко А. І. Становище жінок в Україні у 80-х роках ХХ ст.: до
історіографії питання / А. І. Лисенко // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 276–278.
35. Лукашенко А. І. Міждисциплінарний вимір та методологія історії
християнської повсякденності / А. І. Лукашенко // Гілея. – 2013. – № 4. –
С. 22–25.
36. 63.3(4Укр) Лукінюк М. В. Обережно: міфи! Спроба системного
Л 84
підходу до висвітлення фальшувань історії України /
М. В. Лукінюк. – 2-ге вид., випр. – К. : Видавництво Олени
Теліги, 2012. – 560 с.
37. Лукьянов М. Н. [Рецензия] / М. Н. Лукьянов // Российская история. –
2013. – № 2. – С. 227–230. – Рец. на кн.: Интерпретируя эмоции в России
и Восточной Европе : [в историографии] / под ред. М. Д. Стейнберга,
В. Собол. Де Калб : Изд-во ун-та Северного Иллинойса, 2011. – VIII. –
303 с.
38. Мамонов А. В. "Спор о России" в переписке Василия Маклакова и
Василия Шульгина : [диалог о книге : Спор о России : В. А. Маклаков –
В. В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. / сост. О. В. Будницкий. – М. :
РОССПЭН, 2012] / А. В. Мамонов // Российская история. – 2013. –
№ 2. – С. 3–43.
39. Мищак І. М. Польська історіографія польсько-українських відносин у
роки Другої світової війни / І. М. Мищак // Гілея. – 2013. – № 4. – С.
264–269.
40. Музичко О. Взаємовплив "Киевской старины" та південноукраїнських
інтелектуальних осередків в історіографічному процесі кінця ХІХ –
початку ХХ ст. / О. Музичко // Київська старовина. – 2012. – № 4. – С.
92–99.
41. Нга Л. К. Китайско-вьетнамский спор о Южно-Китайском море:
исторический аспект : [историческая география] / Л. К. Нга // Восток. –
2013. – № 2. – С. 114–123.
42. Огієнко В. І. До питання визначення поняття "стратегія історизування"
: [на основі аналізу українського історичного досвіду] / В. І. Огієнко
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 5–9.
43. Павленко О. В. Зарубежная историография Габсбургской монархии.
ХХ – начало ХХІ века / О. В. Павленко // Новая и новейшая история. –
2013. – № 2. – С. 94–109.
44. Ратай В. Хто є автором української гривні? / В. Ратай // Шлях
перемоги. – 2013. – 24 квітн. (№ 16). – С. 8.
45. Сєряков О. А. Адвокатура в системі контрреформаційних урядових
заходів Російської імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.:
історіографія радянської доби / О. А. Сєряков // Гілея. – 2013. – № 5. –
С. 283–286.
46. Сидорова Л. Б. А. Романов и Е. Н. Кушева в 1951 году: незавершённый
спор историков / Л. Сидорова // Российская история. – 2013. – № 2. – С.
155–170.
47. Суринов И. А. Международные связи историков Российской академии
наук в 2011–2012 годах / И. А. Суринов // Новая и новейшая история. –
2013. – № 2. – С. 192–199.
48. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Династичний принцип влади і національна
Т 35
консолідація в добу Хмельниччини в оцінці
В. Липинського / Ю. Терещенко // Скарби історичних
традицій : моногр. / Ю. Терещенко. – К., 2011. – С. 390–432.
49. Ткач Є. С. Проблема походження і долі історичних костобоків в
історіографії : [про дослідження стародавньої історії ЦентральноСхідної Європи] / Є. С. Ткач // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 258–263.
50. Толстиков В. С. Советский атомный проект в отечественной и
зарубежной историографии / В. С. Толстиков // Вопросы истории. –
2013. – № 6. – С. 161–167.
51. 63.3(4Укр3) Футала В. Польська історіографія західноукраїнського
Г 15
національно-демократичного руху 1920–1930-х рр.
/ В. Футала // Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 446–451.
52. 63.3(4Укр) Халак Н. Марія Григорівна Вавричин і становлення
В 12
історичного картознавства в незалежній Україні / Н. Халак
// Відтворення України: історія картографії, краєзнавство,
біографістика / М. Вавричин ; упор. Н. Паславська,
Н. Халак. – Львів, 2012. – С. 9–27.
53. Химченко А. Г. Исторический сюрприз палеогеографии :
[палеогеография Северного Причерноморья и русла древнего Днепра]
/ А. Г. Химченко // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 21–26.
54. Чухліб Т. В. [Рецензія] / Т. В. Чухліб // Український історичний
журнал. – 2013. – № 2. – С. 204–206. – Рец. на кн.: Щербатюк В.
Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років: українська
історіографія / В. Щербатюк. – К.: Наукова думка, 2012. – 528 с.
55. 63.3(4Рос)5 Шаравара Т. О. Реформи і контрреформи другої половини
Ш 26
ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії:
історіографія : моногр. / Т. О. Шаравара. – К. : Ліра-К,
2011. – 487 с.
56. 63.3(4Укр) Швайба Н. Наукова школа професора Анатолія
Н 34
Васильовича Бойка: уявна, реальна, потенційна / Н. Швайба
// Наукова школа професора А. В. Бойка: персоналії та
доробок / упоряд.: І. Лиман, В. Константінова. – Запоріжжя,
2011. – С. 38–52.
57. 63.2 Шологон Л. І. Спеціальні історичні дисципліни: мова та письмо :
Ш78 методичний посібник для студ. 2-го курсу Ін-ту історії і
політології. / Л. І. Шологон. – Івано-Франківськ : Прикарпатський
нац. унів. ім. В.Стефаника, 2012. – 69 с.
58. Щелкунов А. О. Значення художньої літератури для історичного
пізнання : [на прикладі вивчення масових політичних репресій кін.
1920-х – поч. 1950-х рр. аналізується вплив творів художньої літератури
на масове історичне знання] / А. О. Щелкунов // Гілея. – 2013. – № 4. –
С. 31–35.
Джерелознавство
59. Архів відкриває таємниці : [про архівні документи в Українському
Музеї-Архіві в Клівленді (США)] // Шлях перемоги. – 2013. – 26 червн.
(№ 25). – С. 4.
60. 63.3(4Ук3) Галик В. Іван Франко – Іларіон Свєнціцький: до проблеми
Г 15
взаємовідносин за матеріалами епістолярної спадщини
/ В. Галик // Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 :
До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 374–381.
61. 63.4(4Укр) Гордієнко Д. З листування Дмитра Айналова з
С 68
українськими діячами (листи до В. Антоновича,
В. Ляскоронського, К. Широцького, В. та Н. Лазурських та
В. Маслова) / Д. Гордієнко // Софія Київська: Візантія,
Русь.Україна : зб. наук. пр., присвячена 150-літтю з дня
народження Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред. П. С.
П. С. Сохань; упор.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К.,
2012. – Вип. II. – С. 65–95.
62. Досовицкая В. В. Япония и страны Центральной Азии в первой
половине ХХ в. в фондах РГАСПИ / В. В. Досовицкая // Восток. –
2013. – № 2. – С. 179–185.
63. Коваль-Фучило І. З рукописів Національної бібліотеки у Варшаві :
[проаналізовано невідому розвідку польського історика Станіслава Ґізи,
присвячену особливостям львівської говірки й опису дорадянського
Львова] / І. Коваль-Фучило // Народна творчість та етнографія. – 2013. –
№ 1. – С. 56–62.
64. Кузнець Т. "Труды Киевской Духовной Академии" як джерело
вивчення біографій київських митрополитів / Т. Кузнець // Київська
старовина. – 2012. – № 4. – С. 132–136.
65. Луняк Є. Записки барона де Тотта як цінне джерело з історії
українсько-кримських взаємин на сторінках "Киевской старины" (1883)
/ Є. Луняк // Київська старовина. – 2012. – № 4. – С. 101–106.
66. Матяш І. Архівні документи доби Директорії : [історія української
дипломатії] / І. Матяш // Зовнішні справи. – 2013. – № 2. – С. 58–59.
67. 63.4(4Укр) Нікітенко М. Сотеріологічна парадигма "Слова про
С 68
створення Великої Печерської церкви" Києво-Печерського
патерика / М. Нікітенко // Софія Київська: Візантія,
Русь.Україна : зб. наук. пр., присвячена 150-літтю з дня
народження Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред.
П. С. Сохань ; упор.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К.,
2012. – Вип. II. – С. 289–300.
68. 63.3(4Укр)-27 Палієнко М. Архівні центри української еміграції
П 14
(створення, функціонування, доля документальних
колекцій) : моногр. / М. Палієнко. – К. : Темпора, 2008. –
688 с.
69. Петиция черкесской знати Порте (около 1872 г.) : [исторический
источник] / вступ. ст., пер с османо-турецкого языка и коммент
Г. В. Чочиева // Восток. – 2013. – № 2. – С. 124–132.
70. 63.3(4Укр)62 Український парламентаризм на еміграції. Державний
У 45
центр УНР : документи і матеріали. 1920–1992 / упор.
В. Яблонський. – К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2012. – 840 с.
71. 63.4(4Укр) Файда О. Листи Дмитра Айналова до Миколи Петрова
С 68
/ О. Файда // Софія Київська: Візантія, Русь.Україна : зб.
наук. пр., присвячена 150-літтю з дня народження
Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред. П. С. Сохань ;
упор.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2012. – Вип.
II. – С. 42–64.
72. Федорец А. И. Проблема информационной ценности исповедных
ведомостей как исторического источника (на примере московских
материалов ХVIII в.) / А. И. Федорец // Вестник Московского
университета. История. – 2013. – № 1. – С. 64–73.
73. Черкаська Н. Описи Дуклянського архіву Мнішків як джерело з історії
приватної архівістики ХVІІІ ст. / Н. Черкаська // Київська старовина. –
2012. – № 4. – С. 123–131.
74. 63.3(4Укр3) Шологон Л. Статути громадських організацій як джерело
Г 15
з історії національно-культурного руху українців Галичини
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Шологон
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 474–482.
75. 63.3(4Укр3) Щербін Л. Джерела до вивчення українського питання в
Г 15
діяльності Конституційно-демократичної партії Росії
(1905–1918 рр.) / Л. Щербін // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 483–491.
Видатні історики, археологи, етнографи
76. Академик Григорий Николаевич Севостьянов : [выдающийся
российский историк] // Новая и новейшая история. – 2013. – № 3. – С.
245–248.
77. Борозняк А. И. К 95-летию Якова Самойловича Драбкина
/ А. И. Борозняк // Новая и новейшая история. – 2013. – № 2. – С. 213–
217.
78. 63.3(4Укр) Брехуненко В. [Подвижник] : [про українського історика,
Н 34
дослідника історії Південної України Анатолія Васильовича
Бойка] / В. Брехуненко // Наукова школа професора
А. В. Бойка: персоналії та доробок / упоряд.: І. Лиман,
В. Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 12–20.
79. Булдаков В. Академик Волобуев. Портрет историка на фоне недавнего
прошлого (к 90-летию со дня рождения) / В. Булдаков // Российская
история. – 2013. – № 3. – С. 35–49.
80. Валеева Н. Г. Казанский период жизни историка Н. А. Попова
/ Н. Г. Валеева // Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 129–141.
81. Вересень С. Донцов про революцію : [про видання книги Д. Донцова
«За яку революцію»] / С. Вересень // Шлях перемоги. – 2013. – 5 червн.
(№ 22). – С. 7.
82. Гриценко А. Письменник та історик Олександр фон дер Бріген :
[відомий декабрист та історик] / А. Гриценко // Історія в сучасній
школі. – 2013. – № 3. – С. 42–47.
83. 63.3(4Укр) Грушевський М. С. Твори : в 50 т. / М. С. Грушевський ;
Г 91
редкол.: П. Сохань, І. Гирич [та ін.] ; голов. ред.
П. Сохань. – Львів : Світ, 2012. – Т. 13 : Серія «Літературнокритичні та художні твори» (1887–1924). – 592 с.
84. 63.3(4Укр)-8 Грушевський М. С. Твори : в 50 т. / М. С. Грушевський ;
Г 91
ред. кол. : П. Сохань, І. Гирич [та ін.] ; гол. ред.
П. Сохань. – Львів : Світ, 2012. – Т. 15 : Серія «Рецензії та
огляди» (1898–1904). – 576 с.
85. Гудима А. Харизма Арсена Річинського : [український історик,
етнограф] / А. Гудима // Слово Просвіти. – 2013. – 27 червн. – 2 липн.
(№ 25). – С. 10.
86. Гуржій О. І. До 75-річчя доктора історичних наук, професора
М. І. Бушина / О. І. Гуржій, В. М. Лазуренко // Український історичний
журнал. – 2013. – № 2. – С. 232–234.
87. 63.4(4Укр) Домановська М. Єгор Кузьмич Рєдін – перший харківський
С 68
дослідник Херсонеса Таврійського (до питання про участь у
підготовці видання "пам'ятки Християнського Херсонеса")
/ М. Домановська, Г. Штан // Софія Київська: Візантія,
Русь.Україна : зб. наук. пр., присвячена 150-літтю з дня
народження Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред.
П. С. Сохань; упор.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К.,
2012. – Вип. II. – С. 195–202.
88. Дорохіна Т. Юрій Пінчук. Штрихи до портрета вченого (з нагоди 75річчя від дня народження) : [історик] / Т. Дорохіна // Київська
старовина. – 2012. – № 4. – С. 172–174.
89. 63.3(4Укр)-8 Капраль М. Рецензійна діяльність Михайла
Г 91
Грушевського у 1905–1913 рр. / М. Капраль, А. Фелонюк
// Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; ред. кол. :
П. Сохань, І. Гирич [та ін.] ; гол. ред. П. Сохань. – Львів,
2012. – Т. 16 : Серія "Рецензії та огляди (1905–1913)". – С.
V–ХХІІ.
90. 63.3(4Укр)61 Касьянов Г. Історик і тема: С. В. Кульчицький
К 28
/ Г. Касьянов // Danse macabre : голод 1932–1933 років у
політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті –
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
початок 2000-х) / Г. Касьянов. – К., 2010. – С. 162–189.
Климов О. Ю. К 80-летию со дня рождения Эдуарда Давидовича
Фролова / О. Ю. Климов, О. В. Кулишова, А. Д. Пантелеев // Вестник
древней истории. – 2013. – № 1. – С. 215–217.
63.3(4Укр) Коваль І. Від княжого Самбора до княжого Галича : [про
К 56
дослідника старожитностей давнього Галича
Я. О. Хмілевського] / І. Коваль, І. Миронюк // Євангеліст
Лука з княжого Галича / І. Коваль, І. Миронюк. – ІваноФранківськ, 2009. – С. 30–35.
63.3(4Укр) Коваль І. ХХ століття: лабіринтами долі українського
К 56
інтелектуала : [про Ярослава Хмілевського] / І. Коваль,
І. Миронюк // Євангеліст Лука з княжого Галича / І. Коваль,
І. Миронюк. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 180–206.
63.3(4Укр) Коваль І. Сила наукового побратимства : [про дослідника
К 56
Крилоського городища Лева Чачковського] / І. Коваль,
І. Миронюк // Євангеліст Лука з княжого Галича / І. Коваль,
І. Миронюк. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 36–49.
63.3(4Укр) Коваль І. У пошуках праджерел княжого Галича :
К 56
[археологічні дослідження, які проводив Я. Пастернак]
/ І. Коваль, І. Миронюк // Євангеліст Лука з княжого Галича
/ І. Коваль, І. Миронюк. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 50–
65.
63.3(4Укр3) Кожолянко Г. Божий дар служити науці й людям (з
Г 15
нагоди ювілею Миколи Кугутяка) / Г. Кожолянко
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 19–22.
63.3(4Укр) Кришталович У. Марія Вавричин як представник
В 12
львівської школи історичного картознавства
/ У. Кришталович // Відтворення України: історія
картографії, краєзнавство, біографістика / М.Вавричин ;
упор. Н. Паславська, Н. Халак. – Львів, 2012. – С. 474–477.
Кушнір В. Українська ідентичність і українці Північної Добруджі у
працях Федора Вовка / В. Кушнір // Українознавство. – 2013. – № 1. – С.
136–139.
Лагодзінський В. В. Михайло Драгоманов про історію Риму за царської
доби / В. В. Лагодзінський // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 247–250.
63.3(4Укр) Матвіїшин Я. Спогади про Марію Григорівну Вавричин: в
В 12
"академці" і здалека / Я. Матвіїшин // Відтворення України:
історія картографії, краєзнавство, біографістика /
М. Вавричин ; упор. Н. Паславська, Н. Халак. – Львів,
2012. – С. 485–491.
63.3(4Укр)-8 Михайло Драгоманов у спогадах / уклали : І. С. Гриценко,
Д 72
В. А. Короткий. – К. : Либідь, 2012. – 312 с.
102. Молодин В. И. Идущий впереди: к 70-летию А. П. Деревянко :
[археолог] / В. И. Молодин, М. В. Шуньков, В. Н. Зенин // Археология,
этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 155–157.
103. 63.3(4Укр)6 Морозюк В. Уроки Якова Новицького / В. Морозюк
М 80
// Старожитній подієплин / В. К. Морозюк. – ІваноФранківськ, 2013. – С. 161–165.
104. 63.3(4Укр)6 Окрушини (До творчої робітні Володимира Морозюка) /
М 80
упор. В. Смирнов // Старожитній подієплин /
В. К. Морозюк. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 189–204.
105. 63.3(4Укр)-7 Олешко А. П. Етнографічні концепції М. Драгоманова
К 90
/ А. П. Олешко // Культура України : зб. наук. пр. / відп.
ред. В. М. Шейко. – Харків, 2008. – Вип. 22 :
Культурологія. Мистецтвознавство. – С. 131–141.
106. Памяти академика Юрия Александровича Полякова // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 2. – С. 218–220.
107. 63.5(4Укр) Пацай Т. Розь Зенона Кузелі у відновленні діяльності
Т 91
Наукового товариства ім. Шевченка: Мюнхен – Сарсель
(1947–1952) / Т. Пацай // Традиційна культура діаспори : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 365–374.
108. Поляков Ю. История и политика: суждения В. О. Ключевского :
[российский историк] / Ю. Поляков, Н. Щербань // Российская
история. – 2013. – № 2. – С. 137–155.
109. Старовойтенко І. Портрети відомих українців на тлі доби : [науковотворча лабораторія історика Надії Миронець] / І. Старовойтенко,
І. Сахно // Українське слово. – 2013. – 24–30 квітн. (№ 17). – С. 7.
110. 63.3(4Укр)-8 Тельвак В. Михайло Грушевський як історик у світлі
Г 91
своїх рецензій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Тельвак
// Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; ред. кол. :
П. Сохань, І. Гирич [та ін.] ; гол. ред. П. Сохань. – Львів,
2012. – Т. 15 : Серія "Рецензії та огляди": (1898–1904). –
С. V–XXIV.
111. Тептюк Л. М. Особливості коротких історіографічних нарисів
Володимира Степановича Іконникова / Л. М. Тептюк // Гілея. – 2013. –
№ 4. – С. 251–254.
112. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Еволюція монархічної концепції В'ячеслава
Т 35
Липинського / Ю. Терещенко // Скарби історичних традицій
: моногр. / Ю. Терещенко. – К., 2011. – С. 379–389.
113. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Пам'яті М. А. Рубача / Ю. Терещенко
Т 35
// Скарби історичних традицій : моногр. / Ю. Терещенко. –
К., 2011. – С. 550–557.
114. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Україна і Англія в класократичній концепції
Т 35
В'ячеслава Липинського / Ю. Терещенко // Скарби
історичних традицій : моногр. / Ю. Терещенко. – К., 2011. –
С. 433–463.
115. Терзі О. С. Розвиток політичних прав і свобод у роботах
М. Драгоманова / О. С. Терзі, О. О. Гудков // Наука Релігія Суспільство.
– 2013. – № 1. – С. 119–123.
116. Тихонов В. В. [Рецензия] / В. В. Тихонов // Российская история. –
2013. – № 2. – С. 218–220. – Рец. на кн. : Волобуев О. В. Н. А. Рожков:
историк и общественный деятель / О. В. Волобуев. – М. : Собрание,
2012. – 320 с.
117. Ткаченко В. Рукописна спадщина Василя Кравченка про походження
крашанки та писанки / В. Ткаченко // Народна творчість та етнографія. –
2013. – № 2. – С. 133–138.
118. Труба Р. Історичні знання у науковій спадщині та громадській
діяльності Омеляна Терлецького : [історик] / Р. Труба // Мандрівець. –
2013. – № 2. – С. 29–33.
119. Турченко Ф. Г. Михайло Грушевський vs. Микола Міхновський
(дискусія сучасників: погляд через сторіччя) : [порівняння політичних
позицій щодо питання майбутнього України – автономії у складі
федерації чи самостійної держави] / Ф. Г. Турченко // Український
історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 74–94.
120. Худицький В. Лариса Крушельницька. Творець історії / В. Худицький //
Дзеркало тижня. – 2013. – 30 бер. (№ 12). – С. 11.
121. 63.3(4Укр3) Цепенда І. Слово про ювіляра. До 60-річчя професора
Г 15
Миколи Кугутяка / І. Цепенда // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 15–18.
122. Чубіна Т. Д. Людина віддана справі свого життя (до 75-річчя
професора Миколи Бушина) : [історик і краєзнавець] / Т. Д. Чубіна
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 254–258.
123. Юрий Александрович Поляков (1921–2012) : [выдающийся российский
историк] // Российская история. – 2013. – № 3. – С. 200–203.
Давня історія
124. Афиногенов Д. Е. Экскурс о протоболгарах у Феофана исповедника и
патриарха Никифора : [история Византии, византийская историография,
кочевники Причерноморья] / Д. Е. Афиногенов // Вестник древней
истории. – 2013. – № 1. – С. 4–8.
125. Бехтер А. П. Предварительные замечания к IOSPE II. Эпиграфические
памятники из фондов Херсонского краеведческого музея / А. П. Бехтер
// Вестник древней истории. – 2013. – № 1. – С. 9–20.
126. Буйских А. В. О греческой колонизации Северо-Западного
Причерноморья (Новая модель?) / А. В. Буйских // Вестник древней
истории. – 2013. – № 1. – С. 21–39.
127. Виноградов А. Ю. Херсонес – Херсон: две истории одного города.
Имена, места и даты в исторической памяти полиса / А. Ю. Виноградов
// Вестник древней истории. – 2013. – № 1. – С. 40–58.
128. Голованов С. О. Афіни та Спарта напередодні Пелопоннеської війни
/ С. О. Голованов // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 189–195.
129. Иванчик А. И. Новые данные о римском военном присутствии на
Боспоре / А. И. Иванчик // Вестник древней истории. – 2013. – № 1. – С.
59–76.
130. Крапивина В. В. Позднеантичный период истории Ольвии Понтийской
/ В. В. Крапивина // Вестник древней истории. – 2013. – № 1. – С. 77–94.
131. Крыжицкий С. Д. Некоторые проблемы и возможности интерпретации
культурных напластований Ольвии / С. Д. Крыжицкий // Вестник
древней истории. – 2013. – № 1. – С. 94–103.
132. Макаров И. А. Об атрибуции одного списка "приложивших печати" из
Херсонеса Таврического : [эпиграфика Северного Причерноморья]
/ И. А. Макаров // Вестник древней истории. – 2013. – № 1. – С. 104–115.
133. Махлаюк А. В. "Архетипическая империя" в контексте современного
империализма / А. В. Махлаюк // Вестник древней истории. – 2013. –
№ 1. – С. 222–231. – Рец. на кн.: Morley N. Roman Empire: Roots of
Imperialism. – London ; New York: Pluto Press, 2010. – Х. – 160 р.
134. Мельничук Я. В. [Рецензия] / Я. В. Мельничук // Вопросы истории. –
2013. – № 6. – С. 172–175. – Рец. на кн.: Маяк И. Л. Римские древности
по Авлу Геллию: история, право / И. Л. Маяк. – М. : Аргамак, 2012. –
336 с.
135. 63.3(4Укр)- 7 Ніколов П. О. Interpretatio: ставлення до тексту в
К 90
давньоримській культурі (політико-правовий аспект)
/ П. О. Ніколов // Культура України : зб. наук. пр. / відп.
ред. В. М. Шейко. – Харків, 2008. – Вип. 23 :
Культурологія. Мистецтвознавство. – С. 66–73.
136. Пиріг Р. У пошуках арійського Грааля : [стародавня історія] / Р. Пиріг
// Зовнішні справи. – 2013. – № 4. – С. 56–58.
137. Русяева А. С. О достоверности свидетельств Диона Хрисостома и о
варварах в Ольвии Понтийской / А. С. Русяева // Вестник древней
истории. – 2013. – № 1. – С. 130–157.
138. Сапрыкин С. Ю. Новые данные о монетной реформе Савромата ІІ на
Боспоре / С. Ю. Сапрыкин, А. В. Куликов // Вестник древней истории. –
2013. – № 1. – С. 158–166.
139. Суриков И. Е. Некоторые соображения об исчезнувшем проливе
Боспоре Синдском : [историческая география Северного
Причерноморья] / И. Е. Суриков // Вестник древней истории. – 2013. –
№ 1. – С. 167–175.
140. Тохтасьев С. Р. Из ономастики Северного Причерноморья. ХХІ.
ТРАКАNА : [античная топонимика Северного Причерноморья,
археология и эпиграфика Северо-Западного Крыма] / С. Р. Тохтасьев
// Вестник древней истории. – 2013. – № 1. – С. 193–196.
Давня історія України. Київська Русь
141. 63.3(4Укр)-7 Безклубенко С. "Дівоче прізвище" так званих "Русских
К 65
былин" : [культурологічні аспекти стосунків стародавніх
полян-русичів з тодішніми сусідами] / С. Безклубенко
// Концепт культури: теоретико-методологічні та
прикладні аспекти : зб. наук. пр. / наук. ред.:
Ю. П. Богуцький, Б. А. Головко, Г. П. Чміль,
В. М. Щербина [та ін.]. – К., 2011. – Вип. 2. – С. 145–
184.
142. Бойко В. 1025 років хрещення Русі: київсько-чернігівський погляд /
В. Бойко // День. – 2013. – 19 червн. (№ 105). – С. 9.
143. 63.4(4Укр) Верещагина Н. Вышгородский меморий святых
С 68
страстотерпцев Бориса и Глеба в системе сакральных
топосов древнего Киева / Н. Верещагина // Софія Київська:
Візантія, Русь.Україна : зб. наук. пр., присвячена 150-літтю
з дня народження Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред.
П. С. Сохань. – К., 2012. – Вип. ІІ. – С. 170–178.
144. Гаврилюк Ю. Сімейна Європа князів (З історичних ескізів) : [шлюбна
дипломатія] / Ю. Гаврилюк // Над Бугом і Нарвою. – 2013. – № 1. – С.
23–24, 31.
145. 63.3(4Укр3) Драбчук І. Постаті галицької історії / І. Драбчук. – ІваноД 45
Франківськ : СІМИК, 2011. – 176 с.
146. Зборовський А. «Золота булава» / А. Зборовський // Українське слово. –
2013. – 16–22 квітн. (№ 16). – С. 12. – Рец. на кн.: Хитрук В. Золота
булава. Духовний код Трипілля, України і Європи / В. Хитрук. – К. :
Сучасний письменник, 2012
147. Ісаченко С. Романтичний дух великих князівств. Хотинфест став
наймасштабнішим у країні святом історичної реконструкції /
С. Ісаченко // Урядовий кур’єр. – 2013. – 24 травн. (№ 91). – С. 16.
148. 63.3(4Укр3) Кожолянко Г. Християнізація України періоду
Г 15
розвиненого середньовіччя (часів Київської Русі)
/ Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 36–46.
149. Козлов М. Святогор – язичницький сакральний центр
ранньосередньовічної України-Русі / М. Козлов // Мандрівець. – 2013. –
№ 2. – С. 17–19.
150. Колодчук Д. Засідання історичного клубу до 1025-річчя хрещення Русі
/ Д. Колодчук // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 22–24.
151. 63.3(4Укр) Конча С. Слов'янські племена з теренів України за описом
В 53
Баварського Географа / С. Конча // Вісник Київського
національного університету ім. Т. Шевченка. – К., 2012. –
Вип. 16. – С. 19–25. – (Серія :Українознавство).
152. 63.4(4Укр) Корнієнко В. Ще раз про дату поставлення Іларіона
С 68
митрополитом у світлі даних софійської епіграфіки
/ В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія, Русь.Україна : зб.
наук. пр., присвячена 150-літтю з дня народження
Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред. П. С. Сохань ;
упор.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2012. – Вип.
II. – С. 236–248.
153. Король В. Наше духовне минуле нас зміцнює сьогодні і веде у
майбутнє (До 1025-річчя Хрещення Русі-України) / В. Король // Історія
в школі. – 2013. – № 4–5. – С. 1–10.
154. Котляр М. Ф. Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до
проблеми) / М. Ф. Котляр // Український історичний журнал. – 2013. –
№ 2. – С. 24–37.
155. Крисаченко В. Українсько-польські відносини : [від початку правління
Рюриковичів в Україні-Русі до середини ХVII ст.] / В. Крисаченко
// Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 198–202.
156. Мезенцева І. Рибальство античних міст Північного Причорномор'я (за
матеріалами експозиції НМІУ) / І. Мезенцева // Історія в сучасній
школі. – 2013. – № 6. – С. 32–35.
157. Мельничук І. А. Княжа влада в політичній системі середньовічного
суспільства / І. А. Мельничук // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 38–44.
158. Наливайко С. Епічна Індія і Давня Україна – споріднені ареали:
Ґуджарат – Сураштра – Крим / С. Наливайко // Українознавство. –
2013. – № 1. – С. 130–135.
159. 63.3(4Укр)4 Никитенко Н. Н. Древнейшие граффити Софии Киевской
Н 62
и время ее создания : моногр. / Н. Н. Никитенко,
В. В. Корниенко. – К., 2012. – 229 с.
160. Петрухин В. Я. Киевское восстание 1113 года и еврейский погром (в
интерпретации В. Н. Татищева) / В. Я. Петрухин // Славяноведение. –
2013. – № 2. – С. 3–11.
161. Роменський О. "Злі та добрі жінки" Володимира Святого: до пояснення
літописного сюжету про женолюбство Хрестителя Русі / О. Роменський
// Київська старовина. – 2012. – № 4. – С. 3–14.
162. Скржинська М. В. Листування в античних державах Північного
Причорномор'я / М. В. Скржинська // Український історичний журнал. –
2013. – № 2. – С. 178–187.
163. 63.3(4Укр3) Стасюк А. Руські епізоди у францисканських наративах
Г 15
ХІІІ ст. : [про історію Францисканського Ордену на Русі
крізь призму джерелознавчого аналізу міноритських
документів ХІІІ ст.] / А. Стасюк // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 84–94.
164. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Становлення Старокиївської держави і
Т 35
процес державотворення у Західній Європі (VI – ІХ ст.)
165.
166.
167.
168.
169.
170.
/ Ю. Терещенко // Скарби історичних традицій : моногр.
/ Ю. Терещенко. – К., 2011. – С. 35–54.
63.3(4Укр) Терещенко Ю. Християнізація Русі-України до
Т 35
Володимирового хрещення і європейський контекст
/ Ю. Терещенко // Скарби історичних традицій : моногр.
/ Ю. Терещенко. – К., 2011. – С. 55–65.
63.3(4Укр3) Томин Ю. Аграрні закони руського середньовіччя в
Г 15
порівнянні із "Землеробським законом": спроба
історичного аналізу / Ю. Томин, Б. Стасюк // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 67–74.
63.3(4Укр) Хмілевський Я. На що хворіли та від чого повмирали деякі
К 56
українські князі / Я. Хмілевський // Євангеліст Лука з
княжого Галича / І. Коваль, І. Миронюк. – ІваноФранківськ, 2009. – С. 207–218.
Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції
давньоруських і спільнослов'янських язичницьких божеств / М. Худаш
// Мандрівець. – 2013. – № 2. – С. 4–16.
Чайка В. Мономах: на кордоні Європи й Азії. Неісторичні нотатки на
полях підручника історії / В. Чайка // День. – 2013. – 17–18 травн. (№
82–83). – С. 11.
Чорний Г. Де розташовувався дніпровський Самбатас Х століття :
[розглядається повідомлення імператора Візантії Константина
Багрянородного про укріплення Самбатас на Дніпрі] / Г. Чорний
// Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 230–232.
Соціально-політична історія українських земель ХV–ХІХ ст.
171. Боднар А. М. Зміни освітнього рівня та світоглядних цінностей
подолян наприкінці ХVIII – в середині ХІХ ст. / А. М. Боднар // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 58–61.
172. 63.3(4Укр)я73 Бойчук В. С. Формування української нації й
Б 72
державності та боротьба за їх незалежність: короткий
виклад : навч. посібн. / В. С. Бойчук. – К. : Вища освіта,
2009. – 104 с.
173. Боряк О. О. [Рецензія] / О. О. Боряк // Український історичний
журнал. – 2013. – № 2. – С. 188-196. – Рец. на кн.: Дзюба О. Приватне
життя козацької старшини ХVІІІ століття (на матеріалах епістолярної
спадщини) / О. Дзюба ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Інститут історії
України, 2012. – 347 с.
174. Верховцева І. Г. Волосне правосуддя та проблеми селянського
самоврядування у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
/ І. Г. Верховцева // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 65–69.
175. 63.3(4Ук3) Вітенко М. Етноконфесійний склад населення Галичини в
Г 15
останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. / М. Вітенко
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 126–135.
176. Деревянко І. Харитоненки: підприємці і меценати / І. Деревянко //
// Історія в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 40–41.
177. Дубина О. Дезінформація в добу Петра І: гетьман Мазепа – нібито
«подвійний зрадник» / О. Дубина // День. – 2013. – 21–22 червн.
(№ 107–108). – С. 8.
178. Єрмолаєв В. Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи
українського державотворення (до 365-річчя Національної революції
1648 р.) / В. Єрмолаєв // Вісник Академії правових наук України. – 2013.
– № 1. – С. 66–79.
179. Зуляк М. Антін Крушельницький про політичну лінію
західноукраїнської національної демократії кінця ХІХ – початку ХХ ст.
/ М. Зуляк // Мандрівець. – 2013. – № 2. – С. 24–28.
180. Коляда І. "... Не шкодувати життя за віру..." (до 245-ї річниці повстання
Коліївщина 1768 р.) / І. Коляда, А. Бараннік // Історія в школі. – 2013. –
№ 4–5. – С. 11–15. – Зак. Поч.: № 3.
181. Кочегаров К. А. К истории пребывания в России гетмана П. Д.
Дорошенко в 1677–1685 годах / К. А. Кочегаров // Славяноведение. –
2013. – № 2. – С. 17–33.
182. 63.3(4Укр)4 Кралюк П. М. Князі Острозькі / П. М. Кралюк,
К 77
Я. Я. Хаврук. – Харків : Фоліо, 2012. – 121 с.
183. Кривда М. Тетяна Таїрова-Яковлєва: історики мають послуговуватися
документами, а не міфами : [про презентацію праці російського
дослідника постаті І. Мазепи Т. Таїрової-Яковлєвої «Іван Мазепа і
Російська імперія. Історія «зради»] / М. Кривда // Українське слово. –
2013. – 16–22 квітн. (№ 16). – С. 14.
184. Кушнір О. О. Соціально-економічні передумови зародження
гайдамацького руху на Правобережній Україні у ХVІІІ ст.
/ О. О. Кушнір // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 56–61.
185. Лукашів В. Я. Австро-угорський чинник в діяльності "Товариства ім.
М. Качковського" (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : [Східна
Галичина] / В. Я. Лукашів // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 97–100.
186. Лукашів В. Я. Російський чинник в діяльності "Товариства ім.
М. Качковського" (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : [культурнопросвітнє товариство в Східній Галичині] / В. Я. Лукашів // Гілея. –
2013. – № 5. – С. 61–64.
187. Мельничук І. А. "Статут Казимира" і Литовські статути як фактор
легітимізації еліт та правничий стимул еволюції політичної системи і
влади / І. А. Мельничук // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 47–52.
188. 63.3(4Укр)4 Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська
М 69
шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. /
В. Михайловський. – К. : Темпора, 2012. – ххіі + 450 с., іл.
189. 63.3(4Укр)4 Мицик Ю. А. Тимиш та Юрій Хмельницькі /
М 70
Ю. А. Мицик. – Харків : Фоліо, 2012. – 119 с. – (Знамениті
українці).
190. Новоженець Р. 238 років без Січі / Р. Новоженець // Українське слово.
– 2013. – 19–25 червн. (№ 25). – С. 11.
191. Носенко О. В. Внесок української інтелігенції у національне
відродження Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст.
/ О. В. Носенко // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 80–84.
192. Олененко А. Кадровий склад Азовської губернської канцелярії : [у
ХVІІІ ст.] / А. Олененко // Київська старовина. – 2012. – № 4. – С. 41–53.
193. Олійник Н. Ю. Особливості залученості жінок у громадсько-політичні
процеси (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) / Н. Ю. Олійник // Гілея. –
2013. – № 5. – С. 75–80.
194. 63.3(4Укр3) Пашук В. Просвітницькі ідеї галицьких народовців та
Г 15
о. Степана Качали: порівняльний аналіз / В. Пашук
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 358–373.
195. Петренко І. М. Участь Єлизавети Милорадович у діяльності
полтавської громади (60-ті роки ХІХ ст.) / І. М. Петренко // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 101–108.
196. 63.3(4Укр)52 Плекан Ю. В. Перший досвід парламентаризму: українці
П 38
– депутати австрійського парламенту та галицького
крайового сейму (1848–1918) : довідник / Ю. В. Плекан. –
Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2012. – 140 с.
197. 63.3(4Укр)5 Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя
П 50
України у контексті етнічної політики Російської імперії
(кінець XVIII – початок ХХ ст.) : моногр. /
Ю. М. Поліщук. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН
України, 2012. – 432 с.
198. 63.3(4Укр3) Райківський І. Питання єдності русько-українського
Г 15
простору в громадській думці Галичини під час революції
1848–1849 рр. (до 155-ї річниці європейської "весни
народів" 1848 р. у Галичині) / І. Райківський // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 101–120.
199. Реєнт О. Модерна українська нація: зародження, формування й
утвердження / О. Реєнт // Слово Просвіти. – 2013. – 11–17 квітн. (№ 15).
– С. 10.
200. 63.3 Саламаха М. П. Монастирі василіанського чину в політиці
Н34 російського уряду наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
/ М. П. Саламаха // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки :
журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С. 4–9.
Сас П. М. Укладення Хотинського мирного договору 1621 р.
/ П. М. Сас // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 38–73.
63.3(4Укр)-6 Сергійчук Б. За вільне плавання на Чорному морі :
С 33
[відносини між козацькою державою і Османською
імперією в XVII ст.] / Б. Сергійчук, В. Сергійчук // На
межі двох світів.Українсько-турецькі відносини в
середині ХVІ – на початку ХХІ ст. / Б. Сергійчук,
В. Сергійчук. – К., 2012. – С. 39–61.
63.3(4Укр3) Сигидин М. Поділля в політичних планах Богдана
Г 15
Хмельницького / М. Сигидин // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 94–100.
63.4(4Укр) Сінкевич Н. Персональні патрони гетьмана Івана Мазепи:
С 68
кілька рис до індивідуальної побожності особистості
/ Н. Сінкевич // Софія Київська: Візантія, Русь.Україна : зб.
наук. пр., присвячена 150-літтю з дня народження
Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред. П. С. Сохань ;
упор.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2012. – Вип.
II. – С. 439–445.
Скаврон Б. Дні українських перемог : [з історії битв: зруйнування
Хозарії (весна 965 р.), Грюнвальдська битва (15 липня 1410 р.),
Корсунська битва (15–16 травня 1648 р.), битва під Оршею (8 вересня
1515 р.), Конотопська битва (9 липня 1659 р.)] / Б. Скаврон // Галичина.
– 2013. – 11 травн. (№ 68–69). – С. 10.
Скрипченко Н. А. Клан Кочубеїв (друга половина ХVII – кінець ХVIII
ст.): формування та діяльність / Н. А. Скрипченко // Гілея. – 2013. –
№ 4. – С. 36–40.
Славинський М. Навіть провидці не знали, хто отримає булаву : [до
350-річчя Чорної ради (27–28 червня 1663 р.)] / М. Славинський // Віче.
– 2013. – № 11. – С. 16–17.
63.3(4Укр)46 Сорока Ю. В. Безгетьмання та останній гетьман України
С 65
/ Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2012. – 120 с. –
(Знамениті події історії України).
63.3(4Укр)46 Сорока Ю. В. Походи Богдана Хмельницького /
С 65
Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2011. – 120 с. –
(Знамениті події історії України).
Таирова-Яковлева Т. Г. Представление украинской казацкой элиты о
подданстве русскому царю / Т. Г. Таирова-Яковлева
// Славяноведение. – 2013. – № 2. – С. 34–40.
Тарасов А. До питання про зв'язки української молоді Наддніпрянської
України з Галичиною: гурток Київських вищих жіночих курсів (80-ті рр.
ХІХ ст.) / А. Тарасов // Мандрівець. – 2013. – № 2. – С. 20–23.
212. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Гетьман Іван Мазепа в оцінці В'ячеслава
Т 35
Липинського / Ю. Терещенко // Скарби історичних традицій
: моногр. / Ю. Терещенко. – К., 2011. – С. 310–330.
213. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Люблінська унія та її наслідки
Т 35
/ Ю. Терещенко // Скарби історичних традицій : моногр.
/ Ю. Терещенко. – К., 2011. – С. 180–200.
214. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Соціальна еволюція козацтва у другій
Т 35
половині ХVI ст. / Ю. Терещенко // Скарби історичних
традицій : моногр. / Ю. Терещенко. – К., 2011. – С. 220–235.
215. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Україна у складі Литовського князівства та
Т 35
Польського королівства / Ю. Терещенко // Скарби
історичних традицій : моногр. / Ю. Терещенко. – К., 2011. –
С. 85–219.
216. Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі у 1708–1740
роках в українознавчому вимірі / Ю. Фігурний // Українознавство. –
2013. – № 1. – С. 139–146.
217. Фомін О. Ю. Протидія таємної поліції Російської імперії діяльності
Бойової організації Польської соціалістичної партії на теренах України :
[кін. ХІХ – поч. ХХ ст.] / О. Ю. Фомін // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 326–
330.
218. Харсун О. В. Роль чернечих орденів у становленні та розвитку освіти у
ХVIII ст. в Київському та Брацлавському воєводствах / О. В. Харсун
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 53–57.
219. 63.3 Цубенко В. Л. Особливості розвитку жіночої професійної освіти
Н34 військових поселень кавалерії в Україні (1817–1857)
/ В. Л. Цубенко // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки :
журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С. 20–25.
220. 63.3(4Укр3) Черчович І. Образ жінки-русинки в русофільській
Г 15
публіцистиці Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
/ І. Черчович // Галичина : науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 121–126.
221. Шандра В. С. [Рецензія] / В. С. Шандра // Український історичний
журнал. – 2013. – № 2. – С. 197–203. – Рец. на кн.: Горбачев В. П.
Городская реформа 1870 года в Украине / В. П. Горбачев. – Донецк:
Донецкий юридический институт ЛГУВД, 2008. – 320 с.
222. 63.3(4Укр)46 Швець С. А. Переяславська рада / С. А. Швець. – Харків :
Ш 35
Фоліо, 2012. – 120 с. – (Знамениті події історії України).
223. Шеретюк Р. Запровадження московських служебників у культурнообрядову практику Греко-Уніатської Церкви напередодні її скасування
1839 р. / Р. Шеретюк // Київська старовина. – 2012. – № 4. – С. 71–78.
Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні
процеси в Україні у ХХ ст.
224. Абакумова В. І. Соціальні орієнтири влади у розвитку робітничого
класу Донбасу в період контрольованого лібералізму (друга половина
50-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) / В. І. Абакумова // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 192–194.
225. 63.3(4Укр3) Адамович С. Співпраця В. Липинського з
Г 15
наддніпрянською політичною еміграцією в АвстроУгорщині напередодні Першої світової війни
/ С. Адамович // Галичина : науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 382–388.
226. Акинджи Е. Діяльність О. Шульгина в Генеральному секретаріаті
Української Центральної Ради (липень–жовтень 1917 р.) / Е. Акинджи
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 119–124.
227. Андрєєв А. С. Методи і форми ідеологічної та агітаційнопропагандистської діяльності радянських органів репатріації
"переміщених осіб" на території України у 1945 році / А. С. Андрєєв
// Гілея. – 2013. – № 5. – С. 147–154.
228. Архірейський Д. В. Протидія радянських митників контрабанді
наприкінці 1920-х – у 1930-х рр. : [в УСРР] / Д. В. Архірейський
// Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 105–120.
229. 63.3(4Укр3) Баран В. Розвиток промисловості України в 1944–1950Г 15
х рр. / В. Баран // Галичина : науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 302–311.
230. Бойко В. Державна служба України та Павло Скоропадський. Чим
сьогодні нам цінний досвід 95-річної давності / В. Бойко // День. – 2013.
– 22 травн. (№ 85). – С. 4.
231. 63.3(4Укр3) Борчук С. Ісай Фалькевич (1883–1937 рр.): історичний
Г 15
портрет голови правління видавництва УРЕ / С. Борчук
// Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 389–
395.
232. 63.3(4Укр3) Бурачок Л. Постать Осипа Назарука в історії України
Г 15
першої половини ХХ ст. / Л. Бурачок // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 395–404.
233. 63.3(4Укр3) Бурачок Н. Образ українця в працях Миколи
Г 15
Шлемкевича : [український громадсько-політичний і
науковий діяч пер пол. ХХ ст.] / Н. Бурачок // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 405–410.
234. 63.3 Власюк О. В. Діяльність українських представників у польському
Н34 сеймі (1922–1927 рр.) / О. В. Власюк // Науковий вісник ВНУ імені
Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. –
С. 47–55.
235. 63.3(4Укр3) Гайдукевич О. Перший український парк природи в
Г 15
Горганах: історичний аспект : [про організацію в 19341938 рр. першого українського парку природи в лісах
Осмолоди, що належали УГКЦ] / О. Гайдукевич
// Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 277–
281.
236. Гірік С. Централізація без центру? Боротьбистський проект "Федерації
Радянських Республік" : [про Українську Комуністичну Партію
(боротьбистів) (УКП(б))] / С. Гірік // Київська старовина. – 2012. –
№ 4. – С. 138–147.
237. 63.3(4Укр3) Гон М. Етнічне насильство під час польсько-української
Г 15
війни 1918–1919 рр. / М. Гон // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 516–522.
238. Гордієнко Г. М. Працевлаштування інвалідів Вітчизняної війни в УРСР
у 1942–1950 рр. / Г. М. Гордієнко // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 181–186.
239. Грабовський С. Сталінська міфологія «Об’єднання України» /
С. Грабовський // Галицька Просвіта. – 25 квітн. – 2 травн. (№ 17–18). –
С. 6.
240. Грабовський С. Чим же була УРСР у складі Союзу? Колоніальна
спадщина – значно складніша та небезпечніша для незалежної держави,
ніж спадщина окупації / С. Грабовський // День. – 2013. – 30 травн. (№
91). – С. 5.
241. Григор’єва О. Микола Міхновський. Життя проти течії / О. Григор’єва //
Дзеркало тижня. – 2013. – 20 квітн. (№ 15). – С. 15.
242. 63.3(4Укр)62 Гук Б. Походи на Могили Воїнів Українських Армій ХХ
Г 93
ст. у Пикуличах : зб. іст. матер. / Б. Гук. – Перемишль,
2006. – 141 с.
243. Делія О. В. Гумористичний фольклор як феномен української
радянської повсякденності 20–30-х років / О. В. Делія // Гілея. – 2013. –
№ 5. – С. 115–118.
244. 63.3 Дацків І. Б. Особливості дипломатичного співробітництва між
Н34 ЗУНР і УНР / І. Б. Дацків // Науковий вісник ВНУ імені Лесі
Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С.
41–47.
245. Дмитрук Я. Україна в СРСР була окупованою територією / Я. Дмитрук
// Українське слово. – 2013. – 8–14 травн. (№ 19). – С. 11.
246. 63.3(4Укр3) Добржанський О. Боротьба за лідерство в середовищі
Г 15
українських націонал-демократів Буковини напередодні
Першої світової війни / О. Добржанський // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 144–150.
247. 63.3(4Укр3) Єгрешій О. Клерикальні товариства в Галичині 1930-х рр.:
Г 15
ідеологія, взаємовпливи, резонанс, історична дидактика
/ О. Єгрешій // Галичина : науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 272–277.
248. 63.3(4Укр) Єкельчик С. Історія України. Народження модерної нації
Є 45
/ С. Єкельчик ; пер. А. Цимбал. – К. : Laurus, 2011. – 376 с.
249. Задерейчук А. А. Таврический лазарет в военных конфликтах
Российской империи начала ХХ века и участие в нем В. Э. ФальцФейна / А. А. Задерейчук // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 90–96.
250. Зінченко А. «Фашизм»: 80 років на службі режиму : [репресії
української інтелігенції в період сталінізму] / А. Зінченко // Шлях
перемоги. – 2013. – 26 червн. (№ 25). – С. 5.
251. Івасів Р. День скорботи: 623 жертви геноциду : [про перепоховання
жертв НКВД 1939–1941 рр. знайдених поблизу с. Пшеничники
Тисменицького району] / Р. Івасів // Шлях перемоги. – 2013. – 15 травн.
(№ 18–19). – С. 7.
252. Кармелюк А. Анатомія терору – «упокорення страхом» / А. Кармелюк //
Шлях перемоги. – 2013. – 15 травн. (№ 18–19). – С. 3. – Рец. на кн.:
Вронська Т. Упокорення страхом: сімейне заручництво у каральній
практиці радянської влади (1917–1953 рр.).
253. Ковальчук М. Українська Центральна Рада і громадянська війна в Росії
(листопад – початок грудня 1917 р.) / М. Ковальчук // Київська
старовина. – 2012. – № 4. – С. 79–90.
254. Колесник В. Ф. Бюджетне фінансування українських республіканських
народних комісаріатів у 1920-ті рр. / В. Ф. Колесник, О. В. Чеберяко
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 145–151.
255. Колесник В. Ф. Створення дипломатичного представництва Війська
Донського в Україні (1917–1919 рр.) / В. Ф. Колесник, В. Р. Мараєв
// Гілея. – 2013. – № 5. – С. 102–109.
256. 63.3(4Укр3) Королько А. Покуття в роки Першої світової війни
Г 15
/ А. Королько // Галичина : науковий і культурно-
просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 150–164.
257. Кузнець Т. В. Православне духовенство Київської єпархії у річищі
самодержавної політики зросійщення на початку ХХ ст. / Т. В. Кузнець
// Гілея. – 2013. – № 5. – С. 93–96.
258. Кузьмин Р. Я. Зайняття Червоною Армією Східної Галичини під час
радянсько-польської війни в 1920 році: продовження українських
визвольних змагань чи перша спроба встановлення більшовицької
влади? / Р. Я. Кузьмин // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 141–145.
259. Кулініч М. Ю. Діяльність Національної комісії з питань повернення в
Україну культурних цінностей (1992–1999 рр.) / М. Ю. Кулініч
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 207–213.
260. 63.3(4Укр)-7 Купрійчук В. М. Проблеми формування мовної політики
С 17
в сфері освіти в Україні у добу національної революції
(1917–1920 років) / В. М. Купрійчук // Самоорганізація й
динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук.
пр. / відпов. ред. Ю. П. Богуцький, Г. П. Чміль. – К.,
2012. – Вип. 2 : Об'єктивізація культуротворення в добу
цивілізаційної глобалізації. – С. 34–45.
261. Лекар А. М. Єврейські погроми в Балтському повіті в добу революції
1917–1921 рр.: до питання відповідальності / А. М. Лекар // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 131–140.
262. 63.3(4Укр)6 Липовецький С. "Євген Михайлович" та "проч з
Л 61
окупантами" : [про УВО] / С. Липовецький // Бандерівські
оповідки: від П'ємонту до проголошеннь державності (кін.
ХIX ст. – поч. 1940-х років) / С. Липовецький. – Львів,
2012. – С. 33–34.
263. 63.3(4Укр)6 Липовецький С. Народ, що постав із попелу : [про те, як
Л 61
галицькі українці зуміли перетворити себе на націю, а
Грушевський назвав цей край "Українським П'ємонтом"]
/ С. Липовецький // Бандерівські оповідки: від П'ємонту до
проголошеннь державності (кін. ХIX ст. – поч. 1940-х
років) / С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 17–19.
264. 63.3(4Укр)6 Липовецький С. Пацифікація : [про політику польської
Л 61
влади в Галичині на початку 1930-х рр.] / С. Липовецький
// Бандерівські оповідки: від П'ємонту до проголошеннь
державності (кін. ХIX ст. – поч. 1940-х років) /
С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 93–94.
265. 63.3(4Укр)6 Липовецький С. Перше військо після Полтави :
Л 61
[Українські Січові Стрільці] / С. Липовецький
// Бандерівські оповідки: від П'ємонту до проголошеннь
державності (кін. ХIX ст. – поч. 1940-х років) [Текст] /
С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 24–26.
266. 63.3(4Укр3) Литвин М. Депортації українців з Надсяння, Лемківщини,
Г 15
Холмщини і Підляшшя 1944–1951 рр.: основні етапи та
етнополітичні наслідки / М. Литвин // Галичина : науковий
і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 311–318.
267. 63.3(4Укр3) Луцький О. Інститут суспільних наук АН УРСР:
Г 15
початковий етап інституційної історії (1940–1951 рр.)
/ О. Луцький // Галичина : науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 411–420.
268. 63.3(4Укр3) Любчик І. Ідея української державності в діяльності
Г 15
місцевої інтелігенції на Лемківщині в міжвоєнний період
/ І. Любчик // Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 :
До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 208–214.
269. 63.3(4Укр3) Мандрик Я. Підготовка керівних спеціалістів села УСРР
Г 15
на початку 1930-х рр. / Я. Мандрик // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 264–271.
270. Мельничук О. А. Соціальний захист робітників та службовців УСРР у
разі тимчасової непрацездатності в 20-х рр. ХХ ст. / О. А. Мельничук,
Р. Д. Прилипко // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 128–133.
271. 63.3(4Укр3) Міщук А. Політична консолідація в теорії та практиці
Г 15
УРП-УСРП : [Українська радикальна партія – Українська
соціалістично-радикальна партія] / А. Міщук, М. Міщук
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 523–529.
272. 63.3(4Укр)6 Морозюк В. Їх вибрала доля, їх благословила Україна :
М 80
[Січові Стрільці] / В. Морозюк // Старожитній подієплин
/ В. К. Морозюк. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 10–18.
273. 63.3(4Укр)6 Морозюк В. Із когорти українських Жанн Д'Арк : [про
М 80
українських жінок-патріоток із Січового Стрілецтва]
/ В. Морозюк // Старожитній подієплин / В. К. Морозюк. –
Івано-Франківськ, 2013. – С. 19–25.
274. 63.3(4Укр)6 Морозюк В. Пісні з "Лугу" (Історико-мистецький образок
М 80
з минулого Галичини) : [про роль товариства "Луг" в
суспільно-політичному і культурному житті Галичини та
про стрілецькі пісні] / В. Морозюк // Старожитній
подієплин / В. К. Морозюк. – Івано-Франківськ, 2013. – С.
47–70.
275. 63.3(4Укр)6 Морозюк В. Хорунжий Степан Сміх та інші : [образок до
М 80
Мартиролога Галицьких Стрільців УГА] / В. Морозюк
// Старожитній подієплин / В. К. Морозюк. – ІваноФранківськ, 2013. – С. 26–31.
276. 63.3(4Укр3) Москалюк М. Український християнсько-суспільний рух
Г 15
у 20-х рр. ХХ ст.: нереалізовані спроби інституційного
становлення в Галичині / М. Москалюк // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 529–532.
277. Музика О. Д. Перші кроки українізації освіти Центральною Радою
/ О. Д. Музика // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 109–114.
278. Нечай С. Розіп’яті : [до 75-річчя рострілу мучеників комунізму] /
С. Нечай // Українське слово. – 2013. – 15–21 травн. (№ 20). – С. 11.
279. Ніколаєв І. Законодавче забезпечення процесу утвердження
однопартійної системи в УСРР (1919–1929 рр.) / І. Ніколаєв
// Мандрівець. – 2013. – № 2. – С. 34–38.
280. Ніколаєць К. М. Рівень життя населення України у 90-х роках ХХ ст.
/ К. М. Ніколаєць // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 213–218.
281. 63.3(4Укр3) Павлишин О. Українці Наддніпрянщини в Східній
Г 15
Галичині в 1918–1920 рр. / О. Павлишин // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 172–182.
282. 63.3(4Укр)62 Пагіря О. Карпатська Січ: військове формування
П 12
Карпатської України / О. Пагіря. – К. : Темпора, 2010. –
152 с.
283. 63.3(4Укр3) Панчук М. Політичне русинство – антирусинський
Г 15
(антиукраїнський) проект / М. Панчук // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 492–504.
284. Папакін Г. 29 квітня 1918 року: «Переворот у цирку» чи закономірний
етап революції? : [вибори Павла Скоропадського] / Г. Папакін // День. –
2013. – 26–27 квітн. (№ 77–78). – С. 11.
285. Пархоменко В. А. Листопадове повстання 1918 р. у Галичині в
мемуарній літературі / В. А. Пархоменко // Український історичний
журнал. – 2013. – № 2. – С. 95–104.
286. Петрів М. Сидір Голубович – адвокат, журналіст і забутий прем'єрміністр Західноукраїнської Народної Республіки / М. Петрів
// Юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 116–118.
287. Пиріг Р. Український сейм: нереалізована ідея Гетьманату
Скоропадського / Р. Пиріг // Голос України. – 2013. – 13 квітн. (№ 72). –
С. 22.
288. Райко І. І. Робітництво важкої промисловості УРСР другої половини
60-х – 80-х рр. ХХ ст. як об'єкт сучасних досліджень / І. І. Райко
// Гілея. – 2013. – № 5. – С. 278–282.
289. 63.3(4Укр3) Реєнт О. Військова справа на західноукраїнських землях
Г 15
у 1900–1914 рр. / О. Реєнт // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 135–144.
290. Романюк Н. Й. Правові умови розвитку сільського підприємництва в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. Й. Романюк // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 85–89.
291. Романюк Т. Євген Петрушевич – адвокат, парламентарій, диктатор.
НЕпрезидент : [до 150-річчя від дня народження] / Т. Романюк // Віче. –
2013. – № 11. – С. 15–16.
292. Рум’янцев В. Павло Скоропадський в українському державотворенні
(до 140-річчя з дня народження) / В. Рум’янцев // Вісник Академії
правових наук України. – 2013. – № 1. – С. 34–43.
293. Рябошапко Л. Державницька позиція в еміграційному просторі:
репрезентація суверенності / Л. Рябошапко // Віче. – 2013. – № 9. – С.
12–15. – Рец. на кн.: Український парламентаризм на еміграції.
Державний центр УНР: документи і матеріали. 1920–1922 / упор.
В. Яблонський. – К. : вид-во ім. Олени Теліги, 2012. – 840 с.
294. Сальнікова Н. В. Діловодство радянських установ в Україні у 1920-х
рр.: становлення та розвиток / Н. В. Сальнікова // Гілея. – 2013. – № 4. –
С. 151–156.
295. 63.3(4Укр3) Самборський Є. Становище польської освіти в західних
Г 15
областях України і Білорусії в 1944–1946 рр.
/ Є. Самборський // Галичина : науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 421–426.
296. Сацький П. Карпатська Україна: «Москва перед віслюками» у
центральноєвропейській «великій грі» / П. Сацький // Дзеркало тижня. –
2013. – 22 червн. (№ 22–23). – С. 11.
297. Сенюк Ю. У полоні минулого перед викликами майбутнього:
зачарована Україна навесні нової епохи : [Україна після розпаду СРСР]
/ Ю. Сенюк // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 241–248.
298. 63.3(4Укр3) Сеньків М. Молочарська кооперація в
Г 15
західноукраїнському селі: етапи розвитку та соціальнополітичні наслідки (1919–1939 рр.) / М. Сеньків
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 187–192.
299. Сербалюк Ю. В. Організаційні засади діяльності благодійних товариств
в Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
/ Ю. В. Сербалюк // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 62–67.
300. 63.3(4Укр)-6 Сергійчук Б. Перший крок до закінчення війни... :
С 33
[дипломатичні відносини Туреччини з УНР]
/ Б. Сергійчук, В. Сергійчук // На межі двох світів.
Українсько-турецькі відносини в середині ХVІ – на
початку ХХІ ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К., 2012. –
С. 171–217.
301. 63.3(4Укр)62 Сіреджук П. С. Соціально-економічне становище і
С 40
культурне життя німецької меншини Східної Галичини
(20–30-ті роки ХХ ст.) : моногр. / П. С. Сіреджук. –
Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 752 с.
302. 63.3(4Укр3) Сіреджук П. Суспільно-політичний рух і культурне життя
Г 15
Галицької Гуцульщини періоду ЗУНР / П. Сіреджук
// Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 164–
171.
303. Сірка Й. Чи можна «образ ворога» змалювати добрим? : [про злочинні
дії окупаційної комуністичної диктатури в Україні] / Й. Сірка //
Галицька Просвіта. – 2013. – 4 квітн. (№ 14). – С. 2.
304. 63.3(4Укр3) Соляр І. Закордонне представництво Західної України:
Г 15
діалог між краєм та еміграцією в середині 1920-х рр.
/ І. Соляр // Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 220–
226.
305. 63.3(4Укр3) Стельмащук А. Соціально-економічні детермінанти
Г 15
злочинності в Галичині (1919–1939 рр.) / А. Стельмащук
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 198–208.
306. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. В'ячеслав Липинський і Вільгельм
Т 35
Габсбург: на політичних перехрестях / Ю. Терещенко
// Скарби історичних традицій : моногр. / Ю. Терещенко. –
К., 2011. – С. 331–364.
307. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв
Т 35
консервативної революції / Ю. Терещенко // Скарби
історичних традицій : моногр. / Ю. Терещенко. – К., 2011. –
С. 523–549.
308. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. До 85-річчя Української Держави
Т 35
/ Ю. Терещенко // Скарби історичних традицій : моногр.
/ Ю. Терещенко. – К., 2011. – С. 503–522.
309. 63.3(4Укр) Терещенко Ю. Соціально-економічна політика урядів УНР
Т 35
доби Центральної Ради / Ю. Терещенко // Скарби
історичних традицій : моногр. / Ю. Терещенко. – К., 2011. –
С. 486–502.
310. 63.3(4Укр)6 Тинченко Я. Герої Українського неба (пілоти визвольної
Т 42
війни 1917–1920 рр.) / Я. Тинченко. – К. : Темпора, 2010. –
200 с.
311. 63.3(4Укр)61 Тинченко Я. Панцирні потяги, панцирники та залізничні
Т 42
війська у Визвольній війні 1917–1920 рр. / Я. Тинченко. –
К. : Темпора, 2012. – 112 с.
312. Турченко Ф. Г. [Рецензія] / Ф. Г. Турченко // Український історичний
журнал. – 2013. – № 2. – С. 207–217. – Рец. на кн.: Національне питання
в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси / авт. кол.:
О. Г. Аркуша, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський [та ін.]. – К. : НікаЦентр, 2012. – 592 с.
313. Федоренко Я. А. Зародження фермерства в українському селі у процесі
трансформації соціально-економічного сектору на початку 1990-х років:
історичний аспект / Я. А. Федоренко // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 218–222.
314. Федорова Л. А. Международное сотрудничество трудящих Донбасса с
иностранными рабочими и специалистами в 20–30-е годы ХХ в.
/ Л. А. Федорова, И. А. Ступак // Наука Релігія Суспільство. – 2013. –
№ 1. – С. 65–69.
315. 66.2(4Укр) Федорчук С. Карпатська Україна: невивчені закони історії
Ф 33
/ С. Федорчук // Демонтаж лицемірства : статті /
С. Федорчук. – К., 2012. – С. 73–76. – (Серія "Українська
публіцистика").
316. 63.3(4Укр)621 Харук А. Крила України: військово-повітряні сили
Х 20
України, 1917–1920 рр. / А. Харук. – К. : Темпора,
2009. – 96 с.
317. 63.3(4Укр)6 Харук А. Мрія про крила: історія української авіаційної
Х 22
промисловості 1910 –1991 рр. / А. Харук. – К. : Темпора,
2010. – 296 с.
318. Ховайба Н. Г. Діяльність української "школи поетичного кіно" в
умовах політичних реалій 1960-х – першої половини 1970-х років
/ Н. Г. Ховайба // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 195–200.
319. Червак Б. Актуальний Микола Міхновський / Б. Червак // Українське
слово. – 2013. – 3–9 квітн. (№ 14). – С. 1, 4.
320. Чернецький Є. Скоропадські / Є. Чернецький // День. – 2013. – 5–6
квітн. (№ 62–63). – С. 8. – Зак. Поч.: № 42–43.
321. 63.3(4Укр) Шаповал А. У боротьбі за українську державність (до 135Н 34
річчя від дня народження Дмитра Антоновича)
/ А. Шаповал // Наукові записки Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН
України . – К., 2012. – Вип. 4(60) : (липень–серпень). – С.
256–263.
322. Шауренко А. В. Соціально-побутовий розвиток українського села
(1991–2005 рр.) / А. В. Шауренко // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 176–180.
323. Швидченко Т. М. Боротьба армії УНР з військами Денікіна в Першому
Зимовому поході / Т. М. Швидченко // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 125–
130.
Голодомор 1932–1933 рр.
324. 66.2(4Укр) Блєднов С. Станіслав Блєднов: "На розумінні уроків
Ф 33
тоталітаризму виховується справжня людяність" : [інтерв'ю
з редактором книги про Голодомор на Донбасі
С. Ф. Блєдновим] // Демонтаж лицемірства : статті /
С. Федорчук. – К., 2012. – С. 156–162. – (Серія "Українська
публіцистика").
325. Борисенко В. Кияни бачили, як умирали від голоду селяни у 1932–1933
роках (до 80-річчя вшанування пам'яті замучених голодом)
/ В. Борисенко // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 34–41.
326. 63.3(4Укр)61 Касьянов Г. Danse macabre : голод 1932-1933 років у
К 28
політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті –
початок 2000-х) / Г. Касьянов. – К. : Наш час, 2010. –
271 с.
327. Кульчицький С. «Винищувальні акції»: пам’ять двох народів.
Голодомори в Україні та Казахстані у порівняльному аналізі (до
підсумків наукового семінару в Астані) / С. Кульчицький // День. –
2013. – 7–8 червн. (№ 97–98). – С. 8. – Зак. Поч.: № 92–93.
328. Назарова К. Формування концепції голоду-геноциду в інтелектуальній
культурі української діаспори (1960–1980-х рр.) / К. Назарова
// Мандрівець. – 2013. – № 2. – С. 39–44.
329. Слободян Л. Джерельні свідчення штучного характеру Голодомору в
Україні 1932–1933 років / Л. Слободян // Українознавство. – 2013. –
№ 1. – С. 41–51.
330. Танчик Л. «Це був геноцид у найзвірячішій формі»» : [Голодомор в
Україні] / Л. Танчик // Дивосвіт. – 2013. – № 2. – С. 42–43.
331. Чорногуз О. Релікти доби пітекантропа, або Комуністи сидять! :
[політика України у ставленні до Голодомору 1932-33 рр.] / О. Чорногуз
// Українське слово. – 2013. – 15–21 травн. (№ 20). – С. 4–5.
Діяльність ОУН–УПА
332. 63.3 Антонюк Я. М. Діяльність агентури Служби безпеки ОУН(б) у
Н34 радянських освітніх закладах на території Волині та Полісся
(1945–1951 рр.) / Я. М. Антонюк // Науковий вісник ВНУ імені
Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. –
С. 78–82.
333. В’ятрович В. Володимир В’ятрович : «Чекісти жорстоко переслідували
всіх свідків трагедії» : [інтерв’ю з автором 6 книжок з історії
визвольного руху України / вела Л. Конарева] // Урядовий кур’єр. –
2013. – 27 квітн. – С. 22.
334. 63.3(4Укр3) Галицька-Дідух Т. Боротьба Української Військової
Г 15
Організації й Організації Українських Націоналістів з
ліворадикальним рухом у 1921–1934 рр. / Т. ГалицькаДідух // Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. –
С. 227–236.
335. Добржанський О. Український національно-визвольний рух та
боротьба проти радянізації західноукраїнських земель (1944–1955 рр.) /
О. Добржанський, В. Федорак // Історія України. – 2013. – № 12. –
С. 4–9.
336. Загребельний І. Філософія і тюремні нари: приклад Юліяна Вассияна /
І. Загребельний // Українське слово. – 2013. – 29 травн. – 4 червн. (№
22). – С. 8.
337. 66.2(4Укр) Кіпіані В. Вахтанг Кіпіані: "Треба нарешті залишити
Ф 33
Бандеру історикам і публіцистам – вони мають дискутувати,
писати і творити на цю тему" : [інтерв'ю] // Демонтаж
лицемірства : статті / С. Федорчук. – К., 2012. – С. 162–
167. – (Серія "Українська публіцистика").
338. Кучерук О. Ярослав Барановський: життя, яке не закінчилося : [діяч
ОУН] / О. Кучерук // Українське слово. – 2013. – 5–11 червн. (№ 23). –
С. 2.
339. 63.3(4Укр)6 Липовецький С. "Безмірної енергії людина" : [про
Л 61
Є. Коновальця] / С. Липовецький // Бандерівські оповідки:
від П'ємонту до проголошеннь державності (кін. ХIX ст. –
поч. 1940-х років) / С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 39–
40.
340. 63.3(4Укр)6 Липовецький С. "Борець за незалежність", який загинув
Л 61
від рук борців за незалежність : [про вбивство польського
політика Тадеуша Голуфка членами ОУН в 1931 р.]
/ С. Липовецький // Бандерівські оповідки: від П'ємонту до
проголошеннь державності (кін. ХIX ст. – поч. 1940-х
років) / С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 100–102.
341. 63.3(4Укр)6 Липовецький С. Від "Баби" до "Бийлиха" : [про Степана
Л 61
Бандеру] / С. Липовецький // Бандерівські оповідки: від
П'ємонту до проголошеннь державності (кін. ХIX ст. –
поч. 1940-х років) / С. Липовецький. – Львів, 2012. – С.
154–156.
342. 63.3(4Укр)6 Липовецький С. Городок 1932 : [про найневдаліший в
Л 61
історії ОУН "екс", внаслідок якого двоє бойовиків
загинули й ще двоє були засуджені на смертну кару]
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
/ С. Липовецький // Бандерівські оповідки: від П'ємонту до
проголошеннь державності (кін. ХIX ст. – поч. 1940-х
років) / С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 111–112.
63.3(4Укр)6 Липовецький С. Провід УНПВ : [про організацію
Л 61
націоналістів у польських тюрмах] / С. Липовецький
// Бандерівські оповідки: від П'ємонту до проголошеннь
державності (кін. ХIX ст. – поч. 1940-х років) /
С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 169–171.
63.3(4Укр)6 Липовецький С. 105-процентний : [про Р. Шухевича]
Л 61
/ С. Липовецький // Бандерівські оповідки: від П'ємонту до
проголошеннь державності (кін. ХIX ст. – поч. 1940-х
років) / С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 197–198.
63.3(4Укр)6 Липовецький С. Ті, що створили ОУН / С. Липовецький
Л 61
// Бандерівські оповідки: від П'ємонту до проголошеннь
державності (кін. ХIX ст. – поч. 1940-х років) /
С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 83–85.
63.3(4Укр)6 Липовецький С. "Юлько" : [Крайовий Провідник Юліан
Л 61
Головінський] / С. Липовецький // Бандерівські оповідки:
від П'ємонту до проголошеннь державності (кін. ХIX ст. –
поч. 1940-х років) / С. Липовецький. – Львів, 2012. – С. 77–
79.
63.3(4Укр) Лукінюк М. Міфи довкола боротьби УПА з окупантами
Л 84
/ М. Лукінюк // Обережно: міфи! Спроба системного
підходу до висвітлення фальшувань історії України /
М. В. Лукінюк. – К., 2012. – С. 357–385.
Мороз В. Василь Великий-«Марко» : [діяч УПА на Холмщині та
Підляшші] / В. Мороз // Шлях перемоги. – 2013. – 19 червн. (№ 24). –
С. 6.
Мороз В. Василь Краль-«Чавс» : [діяч УПА на Підляшші] / В. Мороз //
Шлях перемоги. – 2013. – 29 травн. (№ 21). – С. 6.
Мороз В. Василь Сарчук-«Білий» : [хорунжий УПА] / В. Мороз // Шлях
перемоги. – 2013. – 12 червн. (№ 23). – С. 6.
Мороз В. Володимир Кунанець : [один з організаторів і керівників ОУН
на Яворівщині] / В. Мороз // Шлях перемоги. – 2013. – 3 квітн. (№ 13). –
С. 6.
Мороз В. Григорій Брух-«Бульба» : [обласний провідник ОУН
Житомирщини] / В. Мороз // Шлях перемоги. – 2013. – 1 травн. (№ 17).
– С. 3.
Мороз В. 12 прикмет характеру українського націоналіста : [авторства
Ярослава Старуха] / В. Мороз // Шлях перемоги. – 2013.– 26 червн. (№
25). – С. 6.
Мороз В. Лев Дівик – обласний повідник ОУН Вінниччини / В. Мороз //
Шлях перемоги. – 2013. – 17 квітн. (№ 15). – С. 6.
Мороз В. Сотенний УПА «Куліш» : [Григорій Шклянка] / В. Мороз //
Шлях перемоги. – 2013. – 5 червн. (№ 22). – С. 6.
356. Мороз В. Ярослав Ґумовський-«Славич» / В. Мороз // Шлях перемоги. –
2013. – 10 квітн. (№ 14). – С. 6.
357. 63.3(4Укр)6 Морозюк В. З думкою-журбою прийнявши муки : [про
М 80
родину Ганушевських – діячів ОУН на Станіславщині ]
/ В. Морозюк // Старожитній подієплин / В. К. Морозюк. –
Івано-Франківськ, 2013. – С. 109–122.
358. Нагірняк З. «Шлях до вільного Львова веде через вільний Київ» : [про
Є. Коновальця] / З. Нагірняк // Шлях перемоги. – 2013. – 26 червн. (№
25). – С. 8.
359. Носкова А. Ф. Украинские националисты в борьбе за "Соборную
Украину" в 1940-е годы / А. Ф. Носкова // Новая и новейшая история. –
2013. – № 3. – С. 130–138.
360. Панченко М. Нова книга Лева та Дарії Ребетів з’явилася в Україні /
М. Панченко // Українське слово. – 2013. – 26 червн. – 2 липн. (№ 26). –
С. 14. – Рец. на кн.: Ребет Л. ОУН. Нація. Демократія. Україна : зб.
праць / Л. Ребет, Д. Ребет ; упор. О. Панченко. – К. : вид-во ім. Олени
Теліги, 2013.
361. Посівнич М. Літописець історії націоналістичного руху : [провідний
діяч ОУН Петро Мірчук-«Залізняк», «Мук»] / М. Посівнич // Шлях
перемоги. – 2013. – 26 червн. (№ 25). – С. 7.
362. Прус Ф. Проектне дослідження на тему «Жінки в історії України.
Катерина Зарицька» : [активна учасниця ОУН-УПА родом з Коломиї] /
Ф. Прус // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 36–40.
363. Розлуцький Н. Мир і війна сотника «Сокола» (до 60-ї річниці загибелі) /
Н. Розлуцький // Галичина. – 2013. – 25 травн. (№ 77). – С. 8, 9.
364. Сватко Я. Перепоховання Коновальця у Львові – політична помилка :
[інтерв’ю з автором книги «Євген Коновалець – творець ОУН» Я.
Я. Сватком / вів М. Галущак] // Шлях перемоги. – 2013. – 26 червн. (№
25). – С. 3.
365. Сватко Я. Полковник, який змінив історію України : [Є. Коновалець] /
Я. Сватко // Шлях перемоги. – 2013. – 22 травн. (№ 20). – С. 3.
366. Сова А. Міжнародна наукова конференція "Українська Повстанська
Армія в контексті національно-визвольної боротьби народів
Центрально-Східної Європи" / А. Сова // Мандрівець. – 2013. – № 2. – С.
81–84.
367. Стасюк О. Й. Міжнародна наукова конференція "Українська
Повстанська Армія в контексті національно-визвольної боротьби
народів Центрально-Східної Європи", 27–28 вересня 2012 р., Львів
/ О. Й. Стасюк // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С.
226–229.
368. Стех Я. Пам’ять – єдиний рай, з якого нас не можна вигнати : [до 100річчя смерті діяча ОУН Мирослава Прокопа з Перемишля] / Я. Стех //
Українське слово. – 2013. – 22–28 травн. (№ 21). – С. 12–13.
369. Федьків Я. Про УПА тепер знатимемо більше : [про презентацію 16–20го томів з нової серії видавництва «Літопису УПА»] / Я. Федьків //
Українське слово. – 2013. – 3–9 квітн. (№ 14). – С. 8.
370. Хвещук Ю. Війна закінчилася. Війна триває : [про останню боївку
повстанців, що діяла на Тернопільщині до 1960 р.] / Ю. Хвещук // Шлях
перемоги. – 2013. – 17 квітн. (№ 15). – С. 2.
371. Червак Б. Смерть вождя : [про Є. Коновальця] / Б. Червак // Українське
слово. – 2013. – 15–21 травн. (№ 20). – С. 3.
372. Шепель Ф. «Німці закрили агрошколу як розсадник українського
націоналізму». Про діяльність ОУН на теренах Центральної України в
роки Другої світової війни / Ф. Шепель // День. – 2013. – 19–20 квітн.
(№ 72–73). – С. 13.
373. 63.3(4Укр)6 Яневський Д. Б. Проект "Україна". Жертва УПА. Місія
Я 60
Романа Шухевича / Д. Б. Яневський. – Харків : Фоліо,
2012. – 283 с.
Друга світова війна
374. Арефьева И. А. Женщины Дальнего Востока в годы Великой
Отечественной войны / И. А. Арефьева // Вопросы истории. – 2013. –
№ 5. – С. 122–128.
375. Баган О. Ще раз про 70-ту річницю трагічних подій на Волині /
О. Баган, І. Гаваньо, Л. Сікора, С. Лесів // Українське слово. – 2013. –
16–22 квітн. (№ 16). – С. 3 ; Шлях перемоги. – 2013. – 17 квітн. (№ 15). –
С. 6.
376. Березняк Є. С. Майор Вихор: «Остаточно мене реабілітували лише 1965
року» : [інтерв’ю з Героєм України Є. С. Березняком / вела І. Львова] //
Українське слово. – 2013. – 12–18 червн. (№ 24). – С. 11.
377. Братченко В. "Так для нас началась война..." : [Великая Отечественная
война] / В. Братченко // Наука и религия. – 2013. – № 6. – С. 7–10.
378. Васильев В. И. Вторая мировая война в общественном мнении
современной Германии / В. И. Васильев // Новая и новейшая история. –
2013. – № 3. – С. 85–99.
379. Виханський Б. Незаплямована честь дивізійників : [до 70-річчя
створення дивізії «Галичина»] / Б. Виханський // Українське слово. –
2013. – 15–21 травн. (№ 20). – С. 12–13.
380. Вітів А. Шлях у нікуди… : [польсько-українські відносини у справі
Волинської трагедії] / А. Вітів // Українське слово. – 2013. – 29 травн. –
4 червн. (№ 22). – С. 10–11.
381. Гула Р. В. Сучасна російська історіографія феномену радянського
патріотизму в роки Великої Вітчизняної війни / Р. В. Гула // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 286–289.
382. 63.3(0)624 Даллас Ґ. Примарний мир 1945. Незавершена війна /
Д 16
Ґ. Даллас ; пер. С. Андрухович. – К. : Темпора, 2012. – 770 с.
383. "Дневники" М. М. Пришвина 1940–1943 годы : [диалог о кн.:
Пришвин М. М. Дневники. 1940–1941 / М. М. Пришвин. – М. :
РОССПЭН, 2011 ; Пришвин М. М. Дневники. 1942–1943. – М. :
РОССПЭН, 2012] // Российская история. – 2013. – № 3. – С. 148–168.
384. Залєток Н. В. Британські жінки у складі допоміжних служб в роки
Другої світової війни / Н. В. Залєток // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 229–
235.
385. Інжуватова Х. Я в Україні за Україну воював : [спогади колишнього
вояка дивізії «Галичина» Василя Бойківа] / Х. Інжуватова // Україна
молода. – 2013. – 14 травн. – С. 21.
386. Калібовець С. Спалені села Полтавщини (1941–1943) (за матеріалами
розслідування злочинів нацистських окупантів в Україні)
/ С. Калібовець // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 71–79.
387. Каліщук О. М. Радянський чинник ескалації українсько-польського
протистояння у роки Другої світової війни / О. М. Каліщук // Гілея. –
2013. – № 5. – С. 142–146.
388. Ковальська Л. А. Архівні джерела з історії партизансько-підпільного
руху Дніпропетровської області років війни / Л. А. Ковальська // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 294–297.
389. Коновал О. Хто замінував і підірвав Хрещатик та Успенський собор у
Києві? / О. Коновал // Літературна Україна. – 2013. – 6 червн. (№ 23). –
С. 10.
390. Костюченков А. А. Попытка захвата генерала А. А. Власова в 1943 г.
/ А. А. Костюченков // Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С. 129–134.
391. 63.3 Кутовий Р. С. Спогади як джерело даних про цивільні жертви
Н34 українсько-польського міжнаціонального збройного конфлікту на
Волині в роки Другої світової війни / Р. С. Кутовий // Науковий
вісник ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 :
Історичні науки. – С. 99–110.
392. 63.3(4Укр3) Лисенко О. Друга світова війна як науковий і суспільний
Г 15
феномен / О. Лисенко, О. Марущенко // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 282–289.
393. Лосєв І. Червень 1941-го: великий страйк Червоної армії / І. Лосєв //
День. – 2013. – 21–22 червн. (№ 107–108). – С. 11.
394. Лукашенко А. Розповідають свідки фашистської окупації України (До
визволення України і Дня Перемоги) / А. Лукашенко // Дивосвіт. –
2013. – № 2. – С. 33–36.
395. 63.3(4Укр) Лукінюк М. Міф про непідготовленість СРСР до війни в
Л 84
1941 р. / М. Лукінюк // Обережно: міфи! Спроба системного
підходу до висвітлення фальшувань історії України /
М. В. Лукінюк. – К., 2012. – С. 308–344.
396. Малаков Д. Відомий будинок у роки війни. Уже в перших числах липня
службовий апарат Верховної Ради евакуювали на Схід, а саму будівлю,
передбачаючи здачу Києва ворогові, замінували : [про будинок ВР у
роки війни] / Д. Малаков // День. – 2013. – 27–28 червн. (№ 110–111). – С. 10.
397. Малаков Д. Пам’яті киян, загиблих від бомб… своїх : [авіаналіт на Київ
у ніч з 10 на 11 травня 1943 р.] / Д. Малаков // День. – 2013. – 25 квітн.
(№ 76). – С. 9.
398. Махун С. Варшавське відлуння «Волині» / С. Махун // Дзеркало тижня.
– 2013. – 27 квітн. (№ 16). – С. 2.
399. Мельник В. Волинська трагедія: 70 років потому. Крок за кроком іде
процес переосмислення українсько-польського протистояння і
заліковування старих ран / В. Мельник // Урядовий кур’єр. – 2013. – 29
травн. (№ 94). – С. 18–19.
400. 63.3(4Укр3) Мороско М. Особливості матеріально-побутового життя
Г 15
польського населення Станиславова в роки німецької
окупації (1941–1944 рр.) / М. Мороско // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 289–296.
401. Мягков М. Ю. Противоборство стратегий: Красная Армия и вермахт в
1942 году / М. Ю. Мягков // Новая и новейшая история. – 2013. – № 2. –
С. 131–155. – Окон. Нач.: № 1.
402. Нагірняк В. Волею українського народу… (уривок із книги-трилогії
«Во славу золотого тризуба») : [30 червня 1941 р. у Львові оголосили
Акт відновлення Української Держави] / В. Нагірняк // Галицька
Просвіта. – 2013. – 27 червн. (№ 26). – С. 2.
403. Неїжмак В. Два пекла Анастасії Котляревської : [виживши в
Голодомор, вона стала «остарбайтером», а згодом і бранкою
фашистського концтабору] / В. Неїжмак // Україна молода. – 2013. – 12
червн. – С. 6.
404. Новоженець Р. Волинь’43: справедливо те, що справедливо /
Р. Новоженець // Галицька Просвіта. – 2013. – 9 травн. (№ 19). – С. 2.
405. Ольховський І. Іван Ольховський: Волинська трагедія. Спогади, цифри,
факти… : [інтерв’ю з автором книги «Кривава Волинь» І. Ольховським /
вів Я. Орос] // Українське слово. – 2013. – 3–9 квітн. (№ 14). – С. 6–7.
406. Печатнов В. О. На излете "Великого альянса": Сталин, Трумэн и
Черчилль в конце Второй мировой войны (по новым документам)
/ В. О. Печатнов // Новая и новейшая история. – 2013. – № 3. – С. 3–22.
407. Радіонов В. Ретельне вивчення пластів минулого : [про питання замислу
Другої світової війни, підготовки до неї, її розпалювання і наслідків,
висвітлених у книзі Р. Матузка «Визвольна» світова. Крах планів
Москви»] / В. Радіонов // Українське слово. – 2013. – 29 травн. – 4
червн. (№ 22). – С. 6–7.
408. Романюк Н. Були часи, були справжні люди… : [70-річчя Колківської
народної республіки – міні-держави, яка понад півроку проіснувала в
німецькому тилу] / Н. Романюк // Україна молода. – 2013. – 24–25 травн.
– С. 7.
409. Салата О. О. Вплив німецького інформаційного простору на
свідомість населення окупованих територій (1941–1943 рр.)
/ О. О. Салата // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 133–138. – Прод. Поч.: № 4.
410. Сафронов Д. От Советского информбюро. Дьявольское наваждение :
[68 лет назад закончилась война] / Д. Сафронов // Международная
жизнь. – 2013. – № 5. – С. 116–128.
411. Слободинський Д. К. Протидія українського населення окупаційній
політиці німецької влади щодо єврейства в роки Другої світової війни
/ Д. К. Слободинський // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 176–181.
412. Сокур В. Дорогою ціною : [спогади про часи Великої Вітчизняної
війни] / В. Сокур // Дивосвіт. – 2013. – № 2. – С. 26–32.
413. 63.3(4Укр3) Стефанюк Г. Формат "влада – суспільство" в дистрикті
Г 15
"Галичина" (1941–1944 рр.) / Г. Стефанюк // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 296–301.
414. Стех Я. Гоїти чи роз’ятрувати рани Волинської трагедії? / Я. Стех //
Галичина. – 2013. – 30 травн. (№ 79–80). – С. 15.
415. Сюндюков І. Волинська трагедія – 1943: як розширити «простір згоди»?
/ І. Сюндюков // День. – 2013. – 19 червн. (№ 105). – С. 5.
416. Сюндюков І. У тоталітарній ночі історії. Щоденник Аркадія Любченка в
контексті трагедії України в роки Другої світової війни / І. Сюндюков //
День. – 2013. – 31 травн. – 1 червн. (№ 92–93). – С. 8. – Зак. Поч.: № 82–
83.
417. Тарнавський І. С. Рейхміністерство окупованих східних територій та
підпорядковані йому місцеві органи: історія створення, структура та
діяльність (1941–1945 рр.) / І. С. Тарнавський // Наука Релігія
Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 52–61.
418. Тимченко А. І. Радянський фактор в українсько-польському
міжнаціональному конфлікті в Західній Україні в роки Другої світової
війни у висвітленні новітньої російської історіографії / А. І. Тимченко
// Гілея. – 2013. – № 5. – С. 286–291.
420. Трагедія знівеченого дитинства : [діти у Другій світовій війні] // Історія
України. – 2013. – № 9. – С. 6–10.
421. Турчин Т. Р. Документи з історії примусової праці українців
Прикарпаття в роки нацистської окупації / Т. Р. Турчин // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 289–294.
422. 63.3(4Укр)624 Устименко В. У кожного своя правда. Істина одна:
У 80
Корюківка: довічний біль / В. Устименко. – К. :
Україна, 2013. – 440 с.
423. Федорчук Я. Мождиво, пора вже дійти до взаєморозуміння, каяття і
прощення? : [Волинська трагедія] / Я. Федорчук // Українська
літературна газета. – 2013. – 3 травн. (№ 9). – С. 3.
424. Чех М. Як Москва відкрила ворота у пекло на Волині / М. Чех //
Дзеркало тижня. – 2013. – 6 квітн.
425. Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження,
маніпулювання / Ю. Шаповал // Дзеркало тижня. – 2013. – 27 квітн. (№
16). – С. 1, 18.
426. Швець В. Рабство ХХ століття. Українське село у Другій світовій війні /
В. Швець // День. – 2013. – 27–28 червн. (№ 110–111). – С. 8.
427. Шевченко Г. Книга про вірмен і вірменський легіон вийшла в Україні :
[вірмени у Другій світовій війні на території України] / Г. Шевченко //
Українське слово. – 2013. – 19–25 червн. (№ 25). – С. 14. – Рец. на кн.:
Панченко А. Армянский легион. Факты, размышления, реконструкции,
архивные материалы и воспоминания / А. Панченко. – К. : вид-во Олени
Теліги, 2013. – 543 с.
428. Ющенко П. Петро Ющенко: Загиблим не потрібні паради з гуркотом
танків та салюти. Тільки наші добрі діла і молитви : [інтерв’ю про Другу
світову війну / вела Ю. Косинська] // Україна молода. – 2013. – 21–22
червн. – С. 6.
429. Яблонський В. Волинська трагедія 1943 року. Причини і наслідки /
В. Яблонський // Шлях перемоги. – 2013. – 15 травн. (№ 18–19). – С. 6. –
Зак. Поч.: № 17.
430. Яблонський В. Волинь – 1943: погляд через 70 років / В. Яблонський //
Дзеркало тижня. – 2013. – 6 квітн. (№ 13). – С. 1, 15.
431. Яременко В. М. Київська частина архівних матеріалів щодо проблеми
спалених українських сіл (1941–1944 рр.) / В. М. Яременко // Гілея. –
2013. – № 4. – С. 279–286.
432. Яшан О. О. Зміни в ставленні населення до партизанського руху
протягом 1941–1944 рр. (на матеріалах Центральної України)
/ О. О. Яшан // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 139–141.
Історія міст і сіл України
433. 63.3(4Укр3) Адамович С. В. Станиславів у часи лихоліть Великої
А 28
війни (1914–1918 рр.) / С. В. Адамович. – ІваноФранківськ : Лілея-НВ, 2013. – 79 с. – (Серія "Моє місто" ;
№ 38).
434. Баляс І. Вплив римо-католицького духовенства на суспільно-політичні
процеси Волинської губернії в ХІХ століття / І. Баляс
// Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 61–65.
435. Бегей О. І. Жіночий монастир у Смільниці: ХVII–XVIII ст. : [Львівська
область] / О. І. Бегей // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 45–49.
436. 26.89(4Укр3) Бондарев І. Привіт зі Станиславова : історичний
Б 81
путівник / І. Бондарев, О. Гречаник. – Івано-Франківськ :
Третяк І. Я., 2012. – 64 с.
437. 63.3(4Укр) Вавричин М. Між Петросом і Церґовою : [історія села
В 12
Завадка Риманівська колишнього Сяноцького повіту (тепер
Підкарпатське воєводство, Польща)] / М. Вавричин
// Відтворення України: історія картографії, краєзнавство,
біографістика / М.Вавричин ; упор. Н. Паславська,
Н. Халак. – Львів, 2012. – С. 388–407.
438. 63.3(4Укр) Вавричин М. Село Гонятичі в Галичині / М. Вавричин
В 12
// Відтворення України: історія картографії, краєзнавство,
біографістика / М. Вавричин ; упор. Н. Паславська, Н.
Н. Халак. – Львів, 2012. – С. 408–418.
439. 63.3(4Укр) Вавричин М. Село Мшана на Лемківщині. Історичний
В 12
нарис / М. Вавричин // Відтворення України: історія
картографії, краєзнавство, біографістика / М. Вавричин ;
упор. Н. Паславська, Н. Халак. – Львів, 2012. – С. 348–387.
440. 63.3 Вісин В. В. Функціонування окружного Союзу рільничих і
Н34 зарібково-господарчих кооперативів у Волинському воєводстві в
другій половині 30-х років ХХ ст. / В. В. Вісин // Науковий вісник
ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 :
Історичні науки. – С. 66–72.
441. Гіпіч В. Юзеф Бартоломій Зіморович. Життя та світогляд львівського
міщанина ХVII століття / В. Гіпіч // Київська старовина. – 2012. – № 4. –
С. 149–160.
442. 63.3(4Укр3) Давибіда Л. Стан охорони здоров'я у Станиславівському
Г 15
воєводстві в 1921–1939 рр. / Л. Давибіда // Галичина :
науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 182–187.
443. Задерейчук І. П. Розвиток будівельної промисловості у німців Криму в
ХІХ – на початку ХХ ст. / І. П. Задерейчук // Гілея. – 2013. – № 4. – С.
75–79.
444. Іваненко А. О. До питання про розміщення московського військового
гарнізону в Києві у 1654 році / А. О. Іваненко // Гілея. – 2013. – № 4. –
С. 41–46.
445. 63.3 Карліна О. М. Нове дослідження з історії волинських міст
Н34 / О. М. Карліна // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки :
журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С. 183–186. –
Рец. на кн.: Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст. / О. П. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 287 с.
446. 63.3 Крупка О. В. Свідки в суспільному житті та цивільному
Н34 правовому процесі Волині в другій половині ХVІ ст.
/ О. В. Крупка // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки :
журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С. 25–30.
447. 63.3 Куликівська А. М. Військові дії на території Волинської губернії
Н34 під час Вітчизняної війни 1812 року / А. М. Куликівська,
Д. В. Хоміч // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки :
журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С. 14–20.
448. Макаренко Г. Харків ніколи не був першою столицею України / Г.
Г. Макаренко // Українське слово. – 2013. – 8–14 травн. (№ 19). – С. 13.
449. Малімон Н. Про досвід актуальний через тисячоліття. Незабаром
древній Володимир на Волині відзначатиме 1025-ту річницю з часу
першої літописної згадки про місто / А. Малімон // День. – 2013. – 13
червн. (№ 101). – С. 8.
450. Мальченко О. Вплив артилерійської практики на реконструкцію
Київської фортеці в останній третині ХVІІ століття / О. Мальченко
// Київська старовина. – 2012. – № 4. – С. 16–39.
451. 63.3 Місінкевич Л. Л. Репресивна політика радянської влади на
Н34 Хмельниччині в 1920-х – на початку 1930-х років
/ Л. Л. Місінкевич // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки :
журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С. 58–66.
452. 63.3(4Укр3) Монолатій І. Кінець "прекрасного" Станиславова: між
А 28
леґендами і правдою / І. Монолатій // Станиславів у часи
лихоліть Великої війни (1914–1918 рр.) / С. В. Адамович. –
Івано-Франківськ, 2013. – С. 3–4. – (Серія "Моє місто" ; №
38).
453. 63.3 Оболончик Н. Г. Місто Кременець у фотомистецькому житті
Н34 Волині 20–30 рр. ХХ ст. / Н. Г. Оболончик // Науковий вісник
ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 :
Історичні науки. – С. 55–58.
454. 63.3(4Укр3) Пилипів І. Діяльність релігійно-просвітницького
Г 15
товариства "Скала" на теренах Станіславської єпархії ГКЦ
у 30-х рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 249–257.
455. Ревчук Р. Порожня кірха : [про розквіт і «стимульований» занепад
німецьких колоністів на Волині] / Р. Ревчук // Україна молода. – 2013. –
29 травн. – С. 10.
456. 63.3 Рибко О. С. Діяльність німецької військової адміністрації на
Н34 Волині 1918 року / О. С. Рибко // Науковий вісник ВНУ імені Лесі
Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С.
36–41.
457. Сергєєв А. В. Формування основ громадянського суспільства на
Донеччині наприкінці 1980-х - початку 1990-х років / А. В. Сергєєв
// Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 47–51.
458. Середюк М. С. Діяльність Товариства польської культури імені Адама
Міцкевича в Чернівцях у 1991–2009 рр. / М. С. Середюк // Гілея. –
2013. – № 5. – С. 172–176.
459. Сичевський А. О. Становище старообрядницької громади села
Роботище Новоград-Волинського району Житомирської області у 1944–
1960 рр. / А. О. Сичевський // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 154–160.
460. 63.3(4Укр3) Стасюк І. Монастир сестер Милосердя св. Вінкентія де
Г 15
Поль у Станиславові (1926–1945 рр.) / І. Стасюк
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 258–264.
461. Сюндюков І. Куренівська трагедія: факти, причини, міфи. Інститут
історії України НАН України випустив унікальну збірку документів про
катастрофу, що сталася 13 березня 1961 року на північній околиці Києва
/ І. Сюндюков // День. – 2013. – 14–15 червн. (№ 102–103). – С. 8.
462. Тацієнко Н. Л. Селянство Уманського повіту за всеросійським
переписом населення 1897 року : [Київська губернія] / Н. Л. Тацієнко
// Гілея. – 2013. – № 5. – С. 80–86.
463. Тихий Б. Хронологія Бережан : [Тернопільська область] / Б. Тихий
// Пам"ятки України. – 2013. – № 5. – С. 4–5.
464. 63.3(4Укр3) Чорненький Р. Повсякденне медичне забезпечення
Г 15
поляків Станиславівського воєводства (1921–1939 рр.)
/ Р. Чорненький // Галичина : науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 243–249.
465. 63.3(4Укр3) Чура В. Розпад компартійної системи в ІваноГ 15
Франківській області наприкінці 80-х – на початку 90-х рр.
ХХ ст. / В. Чура // Галичина : науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 338–343.
466. 63.3 Щербатюк В. М. Роль звенигородських повітового й військового
Н34 комендантів М. Павловського та І. Капуловського в підготовці й
ході повстання на Звенигородщині Київської губернії влітку 1918
року / В. М. Щербатюк // Науковий вісник ВНУ імені Лесі
Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С.
31–36.
467. Як Кримом торгували : [історична довідка] // Галицька Просвіта. – 2013.
– 20 червн. (№ 25). – С. 2.
Історія Росії
468. Алиев Б. Д. Восстание в Кайтаге в 1659–1660 гг. : [история Дагестана]
/ Б. Д. Алиев, А. О. Муртазаев // Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С.
165–170.
469. Артамонова Л. Политика в сфере народного просвещения в Поволжье
(XVIII – первая половина ХІХ в.) / Л. Артамонова // Российская
история. – 2013. – № 2. – С. 101–113.
470. Белянкин Ю. С. Проблема исправления символа веры в
антистарообрядческих произведениях второй половины ХVII в.
/ Ю. С. Белянкин // Вестник Московского университета. История. –
2013. – № 1. – С. 39–50.
471. Бибиков Г. Н. [Рецензия] / Г. Н. Бибиков, А. В. Кухарук // Российская
история. – 2013. – № 3. – С. 180–183. – Рец. на кн.: Наумова Ю. А.
Ранение, болезнь и смерть: Русская медицинская служба в Крымскую
войну 1853–1856 гг. / Ю. А. Наумова. – М. : REGNUM, 2010. – 320 с.
472. Воловик О. В. Аномальні явища природи та діяльність Православної
Церкви в Російській державі ХVII–XVIII ст. / О. В. Воловик // Гілея. –
2013. – № 5. – С. 207–212.
473. Волосюк О. В. Отто-Магнус Штакельберг – дипломат екатерининской
эпохи / О. В. Волосюк // Новая и новейшая история. – 2013. – № 2. – С.
156–176.
474. Гасратян С. М. Еврейские общины в России в 1880–1905 гг.
/ С. М. Гасратян // Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С. 161–164.
475. Горелова С. И. [Рецензия] / С. И. Горелова, С. П. Михеенков
// Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С. 170–172. – Рец. на кн.:
Макарова Н. В. Жизнь российских сословий в эпоху правления Николая
І (по материалам ІІІ Отделения) / Н. В. Макарова. – М. : Экон-Информ,
2012. – 393 с., илл.
476. Долгих А. Ссылка крестьян на поселение в Сибирь по воле помещиков
в законодательстве Российской империи / А. Долгих // Российская
история. – 2013. – № 3. – С. 74–84.
477. Заиченко О. В. Август фон Коцебу: история политического убийства :
[известный немецкий писатель, драматург, статский советник,
дослужившийся до высокого чина за долгие годы безупречной службы
на благо Российской империи] / О. В. Заиченко // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 2. – С. 177–191.
478. 63.3 Земський Ю. С. Вотчинний зміст самодержавного устрою
Н34 Російської імперії та його вплив на суспільні відносини середини
ХІХ ст. / Ю. С. Земський // Науковий вісник ВНУ імені Лесі
Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С.
87–92.
479. Зубков И. Министерство народного просвещения и подготовка
введения всеобщего обучения в России / И. Зубков // Российская
история. – 2013. – № 2. – С. 62–86.
480. Иванов А. Русская профессура на рубеже ХІХ – ХХ веков / А. Иванов,
И. Кулакова // Российская история. – 2013. – № 2. – С. 44–62.
481. Ипатова А. С. История российско-китайских отношений в документах
и материалах / А. С. Ипатова // Новая и новейшая история. – 2013. –
№ 2. – С. 70–93.
482. Киселев М. А. Историографический призрак "Украинской дивизии": к
вопросу о российско-украинских отношениях в 1706–1708 годах
/ М. А. Киселев, Я. А. Лазарев // Славяноведение. – 2013. – № 2. – С. 41–50.
483. Китаев В. А. [Рецензия] / В. А. Китаев // Российская история. – 2013. –
№ 2. – С. 210–214. – Рец. на кн.: Очерки русской культуры. Конец ХІХ –
начало ХХ века. – М. : Изд-во Московского университета, 2011. – Т. 2 :
Власть. Общество. Культура. – 740 с.
484. Козлов О. Швейцарские учителя и гувернёры в Смоленской губернии в
первой половине ХІХ века / О. Козлов, А. Тихонова // Российская
история. – 2013. – № 2. – С. 127–133.
485. Комарова Т. Медицина в Енисейской губернии в годы Русскояпонской войны : [1904–1905 гг.] / Т. Комарова // Российская история. –
2013. – № 3. – С. 100–113.
486. Король В. Змова проти Столипіна та її наслідки для народів Росії (До
150-річчя від дня народження Великого Реформатора) / В. Король
// Історія в школі. – 2013. – № 4–5. – С. 16–20.
487. Костриков С. П. [Рецензия] / С. П. Костриков, Д. Б. Павлов
// Российская история. – 2013. – № 3. – С. 183–189. – Рец. на кн.:
Игнатьев А. В. Внешняя политика России в конце ХІХ – начале ХХ века
(Россия перед вызовами новой эпохи) / А. В. Игнатьев. – М. : ГЕОС,
2011. – 220 с.
488. Крестьянников Е. Полиция и полицейское следствие в Западной
Сибири (1822–1897 гг.) / Е. Крестьянников // Российская история. –
2013. – № 3. – С. 84–99.
489. Крылов А. О. Четьи-Минеи митрополита Димитрия Ростовского (к
вопросу о конфессионализации в России рубежа ХVII–XVIII вв.)
/ А. О. Крылов // Вестник Московского университета. История. – 2013. –
№ 1. – С. 51–63.
490. Крючков И. В. Торговый договор 1906 г. между Россией и АвстроВенгрией / И. В. Крючков // Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С. 154–
160.
491. Кузнецов А. Морские промыслы на Дальнем Востоке и российскояпонские отношения в конце ХІХ – начале ХХ века / А. Кузнецов
// Российская история. – 2013. – № 3. – С. 114–124.
492. Кузнецов И. А. Российская дореволюционная урожайная статистика:
методы критики / И. А. Кузнецов // Вопросы истории. – 2013. – № 6. –
С. 75–82.
493. Лабутина Т. Л. Визит супругов Димсдейл в Россию во второй
половине XVIII в. : [известный британский ученый-медик, автор работы
об оспопрививании Томас Димсдейл] / Т. Л. Лабутина // Вопросы
истории. – 2013. – № 6. – С. 92–108.
494. Лабутина Т. Л. Британский морской офицер Джон Ден на службе у
Петра І / Т. Л. Лабутина // Новая и новейшая история. – 2013. – № 3. – С.
177–188.
495. Лосєв І. «Примара Третього Риму». Кримська війна, великодержавні
фантоми й Україна / І. Лосєв // День. – 2013. – 4 червн. (№ 94). – С. 8.
496. 63.3 Мартинчук С. В. Законодавче регулювання цехового устрою в
Н34 "Жалованной грамоте городам" Катерини ІІ : [на рубежі ХVІІІ –
ХІХ ст.] / С. В. Мартинчук // Науковий вісник ВНУ імені Лесі
Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С.
10–14.
497. Монякова О. Церковь, земство и организация начального образования
в провинции в 1860-е годды / О. Монякова // Российская история. –
2013. – № 2. – С. 86–96.
498. Морохин А. В. [Рецензия] / А. В. Морохин, В. Н. Козляков
// Российская история. – 2013. – № 3. – С. 172–179. – Рец. на кн.: Дело
Т. Анкундинова. Европейский авантюрист из Московии : [XVII в.] /
сост. Д. В. Лисейцев ; под ред. Д. Свака. – Budapest : Russica
Pannonicana, 2011. – 314 с.
499. Оськин М. В. Государственное ополчение в период Первой мировой
войны / М. В. Оськин // Вопросы истории. – 2013. – № 6. – С. 142–152.
500. Пелевин Ю. А. «Хождение в народ» 1874–1875 гг. : [борьба с
революционными движениями в России] / Ю. А. Пелевин // Вопросы
истории. – 2013. – № 6. – С. 38–50. – Окон. Нач.: №№ 4, 5.
501. Протасов Л. Г. Отец и сын Леонтьевы : [Василий Васильевич
Леонтьев-отец – российский политический деятель нач. ХХ в. и
Василий Васильевич Леонтьев-сын – политический и научный деятель,
лауреат Нобелевской премии] / Л. Г. Протасов // Вопросы истории. –
2013. – № 6. – С. 20–37.
502. Птицын А. Н. Словаки в России в ХVIII – начале ХІХ в.
/ А. Н. Птицын // Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 161–166.
503. Пушкарева Н. Л. [Рецензия] / Н. Л. Пушкарева // Этнографическое
обозрение. – 2013. – № 2. – С. 209–214. – Рец. на кн.: Трошина Т. И.
Динамика и направленность социальных процессов на Европейском
Севере России (первая четверть ХХ века) : моногр. / Т. И. Трошина. –
Архангельск : Поморский ун-т, 2011. – 336 с., ил.
504. Пядышева Е. История "эпохи перемен". Без комментариев
/ Е. Пядышева // Международная жизнь. – 2013. – № 4. – С. 190–193. –
Рец. на кн.: История современной России. Хроники "эпохи перемен"
(1985–1999) : в 2 т. / под общ. ред. С. М. Шахрая. – М. : изд-во МГУ,
2012. – Т. 1. – 555 с. ; Т. 2. – 509 с.
505. Редин Д. Дьяческий корпус Сибирской губернии в царствование
Петра І / Д. Редин // Российская история. – 2013. – № 3. – С. 66–74.
506. Репников А. В. [Рецензия] / А. В. Репников // Вопросы истории. –
2013. – № 4. – С. 171–173. – Рец. на кн.: Гагкуев Р. Г. Белое движение на
Юге России. Военное строительство, источники комплектования,
социальный состав. 1917–1920 гг. / Р. Г. Гагкуев. – М. : Посев, 2012. –
704 с.
507. Рокитянский Я. Г. [Рецензия] / Я. Г. Рокитянский // Вопросы
истории. – 2013. – № 6. – С. 167–172. – Рец. на кн.: Тютюкин С. В.
Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905–1917
гг.) / С. В. Тютюкин. – М. : РОССПЭН, 2012. – 309 с.
508. Сазонова Л. И. Свадебные церемонии первых царей из дома
Романовых / Л. И. Сазонова // Славяноведение. – 2013. – № 2. – С. 51–
67.
509. Священко З. В. Аграрні ініціативи російського дворянства в роки
революції 1905–1907 рр. / З. В. Священко // Гілея. – 2013. – № 4. – С.
114–119.
510. Степанов К. А. Ростовская уездная комиссия Елизаветинского
Комитета в годы Первой мировой войны / К. А. Степанов // Вопросы
истории. – 2013. – № 5. – С. 144–153.
511. Устинова И. А. Международная научная конференция к 400-летию
Совета всея Земли в Ярославле "Смутное время в России в начале ХVII
века: поиски выхода" / И. А. Устинова // Российская история. – 2013. –
№ 2. – С. 231–234.
512. Фалько С. А. Разведывательная служба военного ведомства Российской
империи в Японии (1870–1894 гг.) / С. А. Фалько // Гілея. – 2013. –
№ 5. – С. 86–92.
513. Філонов О. Застосування провокації в боротьбі з проявами тероризму в
Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття / О. Філонов
// Віче. – 2013. – № 12. – С. 31–32.
514. Хорошкевич А. Л. Война 1812 года и идея славянского единства
/ А. Л. Хорошкевич // Славяноведение. – 2013. – № 2. – С. 90–94.
515. Христофоров И. А. "Apologia pro vita mea" Владимира Печерина :
[диалог о книге: Чернов С. Л. В. С. Печерин. Apologia pro vita mea.
Жизнь и приключения русского католика, рассказаные им самим. –
СПб. : Нестор-История, 2011] / И. А. Христофоров // Российская
история. – 2013. – № 2. – С. 180–205.
516. Цвиркун В. Научные связи Антиоха Кантемира с Санкт-Петербургской
Академией наук : [молдавский князь, ХVІІІ в.] / В. Цвиркун
// Российская история. – 2013. – № 2. – С. 97–101.
517. Чернова-Дёке Т. Н. У истоков колонизационной политики
Екатерины ІІ / Т. Н. Чернова-Дёке // Вопросы истории. – 2013. – № 6. –
С. 83–91.
518. Чингисиды в России: "золотой род" после падения Золотой Орды :
[диалог о книге: Беляков А. В. Чингисиды в России ХV–XVII веков:
просопографическое исследование / А. В. Беляков. – Рязань : Рязань.
Мір, 2011] // Российская история. – 2013. – № 3. – С. 3–34.
519. Шариков В. Г. [Рецензия] / В. Г. Шариков, А. Н. Гусева, М. А. Иванова
// Российская история. – 2013. – № 3. – С. 169–172. – Рец. на кн.:
Бондаренко А. Ф. История колоколов России ХІ–ХVII вв. /
А. Ф. Бондаренко. – М. : СПСЛ ; Русская панорама, 2012. – 464 с.
Історія СРСР
520. Близниченко С. С. Севастопольское военно-морское артиллерийское
училище в годы "Большого террора" / С. С. Близниченко, С. Е. Лазарев
// Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С. 135–143.
521. Бондарук Л. «Ми не благали, а вимагали». Роль політв’язнів у
економічному зростанні Російської Федерації (на прикладі
Норильського нікелевого комбінату) / Л. Бондарук // День. – 2013. – 7–8
червн. (№ 97–98). – С. 11.
522. Буравченко Р. В. Ідеологічна направленість політики радянського
керівництва при реалізації курсу "нового політичного мислення" в
суспільно-політичному житті СРСР в 1985–1991 рр. / Р. В. Буравченко
// Гілея. – 2013. – № 5. – С. 291–296.
523. Войтиков С. С. М. В. Фрунзе и И. В. Сталин. Последние письма
(октябрь 1925 г.) / С. С. Войтиков // Вопросы истории. – 2013. – № 4. –
С. 98–112.
524. Генис В. Л. Иосиф Литвинов: дневник "красного профессора". Февраль
– сентябрь 1924 г. / В. Л. Генис // Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С.
99–121.
525. Делія О. В. "Позбавленці" у контексті радянської соціальної політики
1920–1930-х років / О. В. Делія // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 157–160.
526. Драбкин Я. С. [Рецензия] / Я. С. Драбкин, Л. Я. Томас // Новая и
новейшая история. – 2013. – № 3. – С. 229–232. – Рец. на кн.:
Баберовски Й. Выжженная земля. Господство насилия при Сталине /
Й. Баберовски. – Мюнхен, 2012. – 606 с.
527. Иванов Ю. В. О советских культурных связях с Польшей в 20–30-е
годы ХХ века / Ю. В. Иванов // Новая и новейшая история. – 2013. –
№ 3. – С. 197–201.
528. Кантор Ю. Каторга у «тестовому режимі». 90 років тому було відкрито
перший радянський концтабір / Ю. Кантор // День. – 2013. – 14–15
червн. (№ 102–103). – С. 11.
529. Ковалёв Б. Н. [Рецензия] / Б. Н. Ковалёв // Российская история. –
2013. – № 3. – С. 191–193. – Рец. на кн.: Флинк Т. Домой в ссылку.
Депортация ингерманландских переселенцев из Финляндии в Советский
Союз. 1944–1955 / Т. Флинк. – СПб. : Гйоль, 2011. – 390 с.
530. Короленков А. Политическая система при Сталине: взгляд российского
и немецкого историков / А. Короленков // Российская история. – 2013. –
№ 3. – С. 50–65.
531. Крисенко Д. С. "Перебудова" в контексті взаємин СРСР та США другої
половини 1980-х рр. / Д. С. Крисенко // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 346–
349.
532. 63.3(4Укр) Лукінюк М. Міф про "людське обличчя" радянського ладу
Л 84
та прогресивний характер соціалістичної економіки
/ М. Лукінюк // Обережно: міфи! Спроба системного
підходу до висвітлення фальшувань історії України /
М. В. Лукінюк. – К., 2012. – С. 293–307.
533. Маммадова Ш. Курдский вопрос в политике советского государства в
1920–1930-е гг. / Ш. Маммадова // Вопросы истории. – 2013. – № 6. – С.
135–141.
534. 72 Марусик К. О. Трансформація культу влади у політичній системі
В34 СРСР / К. О. Марусик // Вісник Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого : зб. наук. пр. / ред. кол. :
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
А. П. Гетьман [та ін.]. – Харків, 2012. – № 4(14). – С. 215–224. –
(серія : філософія, філософія права, політологія, соціологія).
Музиченко Я. «Крила» Норильського повстання / Я. Музиченко //
Україна молода. – 2013. – 6 червн. – С. 8–9.
Мусатов В. Л. История советско-венгерских отношений в 1945–1989
годах / В. Л. Мусатов // Новая и новейшая история. – 2013. – № 2. – С.
3–22.
Петелин Б. В. [Рецензия] / Б. В. Петелин // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 2. – С. 200–202. – Рец. на кн.: Долгилевич Р. В.
Советская дипломатия и Западный Берлин (1963–1964 гг.) /
Р. В. Долгилевич. – СПб.: Алетейя, 2012. – 272 с.
Петров С. В. Молитовні будинки в контексті релігійної політики СРСР
щодо євангельських церков у 1940 – 1960-і роки / С. В. Петров // Наука
Релігія Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 36–46.
Попович М. Сталін. З ним і без нього / М. Попович
// Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 236–241.
Сафронов В. Визит министра иностранных дел Японии М. Сигемицу в
Москву и территориальный вопрос (лето 1956 г.) / В. Сафронов
// Российская история. – 2013. – № 3. – С. 125–147.
Сірук М. Генсек «застою» – найкращий правитель в Росії. Експерти
«Дня» – про причини такого вибору : [про Л. Брежнєва] / М. Сірук //
День. – 2013. – 24–25 травн. (№ 87–88). – С. 4.
Сохань И. В. Социокультурная инженерия тоталитаризма: советский
гастрономический проект / И. В. Сохань, Д. В. Гончаров // Полития. –
2013. – № 2. – С. 142–155.
Стрілець Н. Спомин про Норильське повстання : [1953 р.] / Н. Стрілець
// Західний кур’єр. – 2013. – 23 травн. (№ 21). – С. 20 ; Галичина. – 2013.
– 23 травн. (№ 75–76). – С. 13.
Томак М. Людина проти тоталітаризму. Норильське повстання 60 років
потому / М. Томак // Галицька Просвіта. – 2013. – 6 червн. (№ 23). –
С. 2.
Хаховская Л. Н. Шаманы и советская власть на Чукотке
/ Л. Н. Хаховская // Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 113–128.
Шишков В. В. Политика Советского Союза как имперский проект
/ В. В. Шишков // Полития. – 2013. – № 2. – С. 129–141.
Яшан О. О. Підготовка ідеологічної війни проти СРСР : [напередодні
Великої Вітчизняної війни] / О. О. Яшан // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 16
Всесвітня історія
548. Айвазян А. А. Фашодский кризис 1898 г. и русская дипломатия
/ А. А. Айвазян // Восток. – 2013. – № 2. – С. 32–39.
549. Айрапетов А. Г. "Красный граф" Каройи – первый президент Венгрии
: [1918–1919 гг.] / А. Г. Айрапетов // Новая и новейшая история. –
2013. – № 3. – С. 166–176.
550. Акимов Ю. Г. Испанские мореплаватели у атлантического побережья
Северной Америки в первой четверти ХVI в. / Ю. Г. Акимов
// Латинская Америка. – 2013. – № 5. – С. 80–89.
551. Акулов-Муратов В. Латинська мозаїка: цуме-го – мистецтво
виживання стейкхолдерських груп : [історія Латинської Америки]
/ В. Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи. – 2013. – № 4. – С.
50–55.
552. Алиева И. Христианизация в северо-западном Азербайджане в период
царской России (70-е годы ХІХ ст.) / И. Алиева // Гілея. – 2013. – № 5. –
С. 218–223.
553. Алленов С. Г. Образ России и формирование политического
мировоззрения молодого Йозефа Геббельса. «Россия, ты надежда
умирающего мира!» (1923–1924 гг.) / С. Г. Алленов // Полития. – 2013. –
№ 2. – С. 86–106.
554. Ананян Л. Лист турецькому другові : [про масову депортацію вірмен з
їх історичних земель, що входили до складу Османської імперії 1915
року] / Л. Ананян // Дзеркало тижня. – 2013. – 27 квітн. (№ 16). – С. 19.
555. Аннаоразов Д. Восстание туркменских кочевников в 1931 г.
/ Д. Аннаоразов // Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С. 36–53.
556. Артюхов М. Н. Влияние японской оккупации Корейского полуострова
на современные отношения Кореи и Японии: пути решения проблем
/ М. Н. Артюхов // Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 1. – С 3–8.
557. Балезин А. С. [Рецензия] / А. С. Балезин // Восток. – 2013. – № 2. – С.
206–211. – Рец. на кн.: Рейд Р. Дж. Войны в африканской истории /
Р. Дж. Рейд. – Кембридж : Кембридж юниверсити пресс, 2012. – 188 с.
558. Баркалова І. М. Теоретичні моделі розвитку європейської інтеграції у
40–70-х роках ХХ ст. / І. М. Баркалова // Наука Релігія Суспільство. –
2013. – № 1. – С. 9–16.
559. Бевзюк Є. В. Гавлічек-Боровський як ідеолог чеського національного
руху : [ХІХ ст.] / Є. В. Бевзюк // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 904–910.
560. Бевзюк Є. В. Становлення та утвердження "Чеської матиці" як
національно-просвітницького центру на землях Богемського
королівства / Є. В. Бевзюк // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 200–206.
561. Бибиков Г. Н. Международная научная конференция "Эпоха 1812 года
в судьбах России и Европы", 8–10 октября 2012 г., Москва
/ Г. Н. Бибиков // Новая и новейшая история. – 2013. – № 2. – С. 110–
114.
562. Бобрович В. Свобода, здобута кров’ю : [95-річчя проголошення
незалежності Грузії] / В. Бобрович // Україна молода. – 2013. – 24–25
травн. – С. 6.
563. Бовыкин Д. Ю. Веронская декларация Людовика ХVIII : [король
Франции и Наварры кон. XVIII ст.] / Д. Ю. Бовыкин // Новая и
новейшая история. – 2013. – № 3. – С. 118–129.
564. 63.4(4Укр) Боглов Н. Корипп и латинский эпос ранней Византии
С 68
/ Н. Боглов, К. Боглов // Софія Київська: Візантія,
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
Русь.Україна : зб. наук. пр., присвячена 150-літтю з дня
народження Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред.
П. С. Сохань ; упор. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К.,
2012. – Вип. II. – С. 165–169.
Булдакова Е. В. От монастырской реформы до Вормского конкордата:
из истории Клюнийского движения : [история католической церкви на
рубеже ХІ–ХІІ ст.] / Е. В. Булдакова // Наука Релігія Суспільство. –
2013. – № 1. – С. 17–23.
Вишняков Я. В. Сербия в начале Первой мировой войны: 1914–1915
годы / Я. В. Вишняков // Новая и новейшая история. – 2013. – № 2. – С.
53–65.
Волков Т. О. Консервативна партія Великої Британії та "ольстерська
проблема" (1972–1974 рр.) / Т. О. Волков // Гілея. – 2013. – № 5. – С.
235–239.
Волотов О. Г. Опыт венгерских реформ. К 100-летию со дня рождения
Яноша Кадара : ["круглый стол" 31 мая 2012 г., Отделение
международных экономических и политических исследований
Института экономики РАН совместно с Институтом славяноведения
РАН] / О. Г. Волотов // Новая и новейшая история. – 2013. – № 2. – С.
115–122.
63.3(4Укр3) Волощук М. Maladik Ruthenus: спроба біографічного
Г 15
нарису : [про одного із східнослов'янських ("руських")
переселенців до Угорського королівства у ХІІІ ст. –
Маладика] / М. Волощук // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 352–357.
Ганиев Г. Юридические и материальные основы связей
Азербайджанской ССР с зарубежными странами (1960–1990 гг.)
/ Г. Ганиев // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 243–248.
Ганцян Р. Ю. Реконструкція ліберально-ідеалістичної парадигми на
теоретико-методологічному рівні : [про ліберальний ідеалізм у Британії
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.] / Р. Ю. Ганцян // Гілея. – 2013. –
№ 4. – С. 10–14.
Глазунова Е. Н. США и государственный переворот в Иране 1953 года
(по материалам архива ЦРУ) / Е. Н. Глазунова // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 3. – С. 100–117.
Горб Є. С. Політичні партії та організації білорусів у Другій Речі
Посполитій (1918–1926 рр.) / Є. С. Горб // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 212–
217.
Грайворонский В. В. [Рецензия] / В. В. Грайворонский // Восток. –
2013. – № 2. – С. 199–206. – Рец. на кн.: Хишигт Н. Монгольская
революция: 1921 г. (исследование истории Монгольской национальнодемократической революции) / Н. Хишигт. – Улан-Батор : Бэмби-сан,
2011. – 299 с.
575. Гуреев М. С. Кризис в Северной Ирландии в начале 1960-х гг.
/ М. С. Гуреев // Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 167–170.
576. 25-летие Кубинского ракетного кризисна 1962 года. Конференция
американских и советских политиков и ученых в Кембридже (Масс.) //
Вопросы истории. – 2013. – № 6. – С. 3–19. – Окон. Нач.: №№ 3–5.
577. Джафаров Ф. Нахчеванцы в уездных органах полиции Нахчыванского
края (ХІХ – начало ХХ вв.) : [история Азербайджана] / Ф. Джафаров
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 331–335.
578. Джеймс Г. Уроки Маргарет Тетчер для Європи / Г. Джеймс // День. –
2013. – 10 квітн. (№ 65). – С. 5.
579. Джулай А. «М’яка» революція Тетчер, або Як одній небідній жінці
вдалося змусити стати заможними мільйони співгромадян / А. Джулай //
День. – 2013. – 14 травн. (№ 79). – С. 9.
580. Дорожкин А. Г. [Рецензия] / А. Г. Дорожкин // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 3. – С. 238–240. – Рец. на кн.: Ланник Л. В.
Германская военная элита периода Великой войны и революции и
"русский след" в ее развитии / Л. В. Ланник. – Саратов, 2012. – 536 с.
581. Журавлёва В. И. [Рецензия] / В. И. Журавлёва // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 3. – С. 232–235. – Рец. на кн.: Статистическая
история США XVII – начала ХХІ вв. – М. : Институт всеобщей истории,
2012. – 234 с.
582. Звягіна О. М. Дипломатія Королівства Польського та Речі Посполитої у
кінці ХV – початку ХVII ст. / О. М. Звягіна // Гілея. – 2013. – № 4. – С.
316–321.
583. Ивонина Л. И. Яков ІІ Стюарт : [английский король в 1685–88 гг.]
/ Л. И. Ивонина // Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С. 54–82.
584. Ильясова Х. Хазарский каганат / Х. Ильясова // Гілея. – 2013. – № 5. –
С. 195–200.
585. Исмаилзаде С. Политическая история кыпчаков в ІХ–ХІ вв. : [народы
вокруг Прикаспийского региона, Хазарский каганат] / С. Исмаилзаде
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 308-312.
586. Кабанець Р. Ю. Формування системи охорони вищих посадових осіб у
Візантійській імперії / Р. Ю. Кабанець // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 867–
872.
587. Каландарова М. С. Парсы в политической жизни Индии (конец ХІХ –
начало ХХ в.) : [религиозная община] / М. С. Каландарова // Восток. –
2013. – № 2. – С. 40–53.
588. Кіпіані В. Книга про ірландських революціонерів / В. Кіпіані // Шлях
перемоги. – 2013. – 12 червн. (№ 23). – С. 5. – Рец. на кн.: Нація, яка не
капітулює : зб. ст. / упор. : Я. Іляшев, В. Ріг. – К. : Українська видавнича
спілка, 2011.
589. Киселев А. А. [Рецензия] / А. А. Киселев // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 2. – С. 202–204. – Рец. на кн.: Лабутина Т. Л.
Английское просвещение: общественно-политическая и педагогическая
мысли / Т. Л. Лабутина, Д. В. Ильин. – СПб. : Алетейя, 2012. – 304 с.
590. Кліш А. Б. Роль Антона Махніча в становленні хорватського
католицького руху / А. Б. Кліш // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 335–339.
591. 63.3(4Укр3) Кобильник Р. Проблема польсько-українського
Г 15
порозуміння в діяльності польських політичних партій у
20–30-х рр. ХХ ст. / Р. Кобильник // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 237–243.
592. Кобищанов Т. Ю. Политика России на Ближнем Востоке в годы
экспедиции Наполеона Бонапарта в Египет и Сирию (1798–1801)
/ Т. Ю. Кобищанов // Вестник Московского государственного
университета. Востоковедение. – 2013. – № 1. – С. 3–22.
593. Ковалевська О. Міжнародна конференція "Останні громадяни
Великого князівства Литовського: шляхи Станіслава та Ґабріеля
Нарутовичів" (7–8 вересня 2012 р., м. Тельше (Литва)) / О. Ковалевська
// Київська старовина. – 2012. – № 4. – С. 168–171.
594. Ковальская Э. Традиция национальных святых Кирилла и Мефодия:
возникновение и использование в политической пропаганде словацкого
национализма / Э. Ковальская // Славяноведение. – 2013. – № 2. – С. 68–
78.
595. 63.3(4Укр3) Комар В. Ягайлонська традиція в політиці Польщі
Г 15
/ В. Комар // Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 214–
220.
596. Крисенко Д. С. "Ангольська карта" у "Великій грі" США та СРСР
(1975–1991 рр.) / Д. С. Крисенко // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 248–253.
597. Крюков В. Г. Писемні документи Арабського халіфату ІХ–Х століть
про місце розташування столиці Хозарського каганату / В. Г. Крюков
// Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 28–35.
598. Куприенко С. А. К вопросу о реформировании культа и храмового
хозяйства в инкской империи (Перу, XV в.) / С. А. Куприенко,
Н. В. Ракуц // Латинская Америка. – 2013. – № 4. – С. 72–82.
599. 66.49 Лільєґрен Г. Від Талліна до Туреччини. Мемуари шведа і
Л57 дипломата / Г. Лільєґрен ; пер.А. Таращук. – К. : Темпора, 2010. –
352 с.
600. Лобанова В. В. Роль института монархии в Болгарии в начальный
период царствования Бориса ІІІ (1918–1923) / В. В. Лобанова // Вестник
Московского университета. История. – 2013. – № 1. – С. 97–109.
601. Майоров А. В. Монгольская угроза и христианский мир в середине ХІІІ
в. / А. В. Майоров // Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 34–49.
602. Малышев Е. В. Армия и военное строительство в Ираке: 1968–1988 гг.
/ Е. В. Малышев // Восток. – 2013. – № 2. – С. 54–65.
603. Мамедов И. Сумгаитские события 1988 года в контексте "армянского
вопроса" на Кавказе / И. Мамедов // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 253–259.
604. Манухин А. А. Конференция в Ниагара-фолс 1914 г. как
дипломатическое прикрытие вмешательства США в Мексиканскую
революцию / А. А. Манухин // Вестник Московского университета.
История. – 2013. – № 1. – С. 110–124.
605. Марьина В. В. Чехословакия. 1937 год: новые материалы по истории
вызревания мюнхенского кризиса / В. В. Марьина // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 3. – С. 42–60.
606. Марчук Є. Вона показувала, як незалежність виглядає. Згадуючи
Маргарет Тетчер / Є. Марчук // День. – 2013. – 12–13 квітн. (№ 67–68). –
С. 5.
607. Машевський О. Створення Держави Ізраїль і українська дипломатія /
О. Машевський // Історія України. – 2013. – № 9. – С. 1–5. – Вкладка.
608. Назаралиев О. К. Социальная структура Дербентского ханства :
[история Азербайджана] / О. К. Назаралиев // Гілея. – 2013. – № 4. – С.
313–316.
609. Нагорняк М. Професор Михайло Нагорняк: «Прозорливість Масарика й
Україна» : [інтерв’ю з М. Нагорняком про ідеолога ЧСР Томаша Ґарріга
Масарика / вів Р. Івасів] // Галичина. – 2013. – 4 квітн. (№ 50–51). – С.
14.
610. 66.2(0)я73 Орлова Т. В. Сучасна політична історія країн світу : навч.
О 66
посібн. / Т. В. Орлова. – К. : Знання, 2013. – 677 с.
611. Осипов Е. А. [Рецензия] / Е. А. Осипов // Вопросы истории. – 2013. –
№ 5. – С. 173–175. – Рец. на кн.: Обичкина Е. О. Внешняя политика
Франции от де Голля до Саркози (1940–2012) / Е. О. Обичкина. – М. :
Аспект пресс, 2012. – 382 с.
612. Павленко В. М. Політична боротьба в Англії з питань британськорадянських відносин за часів прем'єрства Н. Чемберлена (1937–1940
рр.) / В. М. Павленко, С. О. Крутько // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 224–228.
613. 63.3 Панишко Г. Т. Оцінка політичними партіями Польщі змін у
Н34 системі землеволодіння внаслідок аграрної реформи (1920–1923
рр.) / Г. Т. Панишко, П. С. Олешко // Науковий вісник ВНУ імені
Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. –
С. 83–87.
614. Паттен К. Людина з великої літери – Тетчер / К. Паттен // День. –
2013. – 18 квітн. (№ 71). – С. 3.
615. Пилипів І. В. Участь греко-католицького духовенства в катехизації
учнів у школах Перемишльської єпархії (1920–1939 рр.) / І. В. Пилипів
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 161–166.
616. Підлуцький О. Жінка, яка вилікувала «хвору людину Європи» : [М.
Тетчер] / О. Підлуцький // Дзеркало тижня. – 2013. – 13 квітн. (№ 14). –
С. 5.
617. Пузыня Н. Политика Японии в юго-западной части Тихого океана (50-е
– 80-е годы ХХ века) / Н. Пузыня // Проблемы Дальнего Востока. –
2013. – № 2. – С. 146–162.
618. Рей М.-П. Французское общество и русская кампания Наполеона 1812
года / М.-П. Рей // Новая и новейшая история. – 2013. – № 2. – С. 123–
130.
619. Рзаєв Н. Націоналізація іранської нафти в період уряду Національного
Фронту і позиція західних країн на це рішення : [англійською мовою]
/ Н. Рзаєв // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 260–265.
620. Рыбалкин И. Е. О моих чилийских друзьях-товарищах : [страницы
истории] / И. Е. Рыбалкин // Латинская Америка. – 2013. – № 4. – С. 33–
62. – Окон. Нач.: 3
621. Романов В. В. [Рецензия] / В. В. Романов, С. В. Хомутинкин // Новая и
новейшая история. – 2013. – № 3. – С. 223–226. – Рец. на кн.:
Гайдук И. В. В лабиринтах "холодной войны": СССР и США в ООН,
1945–1965 гг. / И. В. Гайдук. – М. : ИВИ РАН, 2012. – 340 с.
622. Самойлов Н. А. [Рецензия] / Н. А. Самойлов // Восток. – 2013. – № 2. –
С. 190–192. – Рец. на кн.: Ан Джунгын – национальный герой Кореи :
очерки, документы, материалы / авт.-сост. Б. Д. Пак, Б. Б. Пак. – М. :
Первое марта, 2012. – 544 с.
623. Самоходская К. И. "Из грязи в князи": к вопросу о социальной
мобильности в Ирландии VIII в. / К. И. Самоходская // Вестник
Московского университета. История. – 2013. – № 1. – С. 28–38.
624. Саранов С. В. Ж.-Б. Кольбер – архитектор средиземноморской
политики Франции : [ХVІІ в.] / С. В. Саранов // Гілея. – 2013. – № 4. – С.
873–881.
625. Сафронов В. П. Американская оккупационная политика в Японии
(сентябрь – декабрь 1945 года) / В. П. Сафронов // Новая и новейшая
история. – 2013. – № 2. – С. 23–37.
626. Сацький П. На шляху до Другої світової: перший віденський арбітраж /
П. Сацький // Дзеркало тижня. – 2013. – 25 травн. (№ 18). – С. 15.
627. Селиванов И. Н. Чан Нгок Дан : [вьетнамский политический деятель
ХХ в.] / И. Н. Селиванов // Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 50–63.
628. Семёнов И. Г. Ранние этапы христианизации восточнокавказских
гуннов / И. Г. Семёнов // Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 142–151.
629. Серова О. В. Папа Пий ІХ и дело аббата Буткевича : [отношения между
санкт-петербургским и римским Дворами в вопросах заполнения
вакантных римско-католических епископских кафедр в Царстве
Польском (сер. ХІХ в.)] / О. В. Серова // Вопросы истории. – 2013. –
№ 6. – С. 109–134.
630. 63.3(4Укр3) Сидорик Н. Особливості культурного розвитку німецької
Г 15
громади в Польщі (1919–1939 рр.) / Н. Сидорик // Галичина
: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 192–197.
631. Сидорович Е. С. Французские негоцианты в Черном море в конце
ХVIII – первой половине ХІХ в. / Е. С. Сидорович // Вопросы истории. –
2013. – № 6. – С. 153–160.
632. 67 Сіваш О. М. Питання суверенітету в актах Великої Французької
П78 революції і Священного союзу / О. М. Сіваш // Проблеми
законності : академ. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків,
2011. – Вип. 115. – С. 206–215.
633. Скляренко В. Олівер Кромвель – "Божий ратник" чи узурпатор?
/ В. Скляренко // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 39–40.
634. 63.3(0)6 Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва,
С 53 Білорусь 1569–1999 / Т. Снайдер ; пер. А. Котенко,
О. Надтока. – К. : Дух і Літера, 2003. – 464 с.
635. Согрин В. В. Рождение американской империи: 1898–1918. Причины,
цели, методы / В. В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2013. –
№ 3. – С. 61–84.
636. Соколов В. Новейшая история Великобритании до и после Тэтчер
/ В. Соколов // Международная жизнь. – 2013. – № 5. – С. 185–190. –
Рец. на кн.: Остапенко Г. С. Новейшая история Великобритани: ХХ –
начало ХХІ века : учебн. пособ. / Г. С. Остапенко, А. Ю. Прокопов. – М.
: Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2012. – 472 с.
637. Солодухина Т. Г. Планы Наполеона Бонапарта в отношении иудеев на
Ближнем Востоке: миф или реальность? / Т. Г. Солодухина // Вестник
Московского государственного университета. Востоковедение. – 2013. –
№ 1. – C. 23–35.
638. Соусова Ю. И. Английская королева Мария Тюдор (1516–1558)
/ Ю. И. Соусова // Вопросы истории. – 2013. – № 4. – С. 152–160.
639. 63.3(4Укр3) Стецюк Н. Громадсько-політична діяльність українців у
Г 15
Польщі (1947–1989 рр.) / Н. Стецюк // Галичина : науковий
і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 319–328.
640. Суслопарова Е. А. Артур Кук – герой забастовки английских шахтеров
1926 года / Е. А. Суслопарова // Новая и новейшая история. – 2013. –
№ 3. – С. 148–165.
641. Сюндюков І. Без правих і лівих. Юзеф Пілсудський – блискучий
майстер «технології влади» / І. Сюндюков // День. – 2013. – 5–6 квітн.
(№ 62–63). – С. 11.
642. Трегубов В. Візантія: зерна й плевели / В. Трегубов // Дзеркало тижня. –
2013. – 25 травн. (№ 18). – С. 15.
643. Турилов А. А. Был ли переводчик Симеоновой эпохи пресвитер
Григорий монахом ? : [известный древнеболгарский переводчик рубежа
ІХ–Х вв.] / А. А. Турилов // Славяноведение. – 2013. – № 2. – С. 12–16.
644. Удовенко О. Ю. Неоконсерватизм як актуальна проблема на прикладі
Великої Британії за часів урядів Маргарет Тетчер / О. Ю. Удовенко
// Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 62–64.
645. Уроки Маргарет Тетчер для України // День. – 2013. – 10 квітн. (№ 65).
– С. 4–5.
646. Фархадова Г. М. Переселение болгар на Южный Кавказ
/ Г. М. Фархадова // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 322–326.
647. Фісанов В. Етнічні і територіальні проблеми держав-спадкоємниць на
Паризькій мирній конференції / В. Фісанов // Історія України. – 2013. –
№ 11. – С. 1–5. – вкладка.
648. Фоменко А. Феномен межблокового противостояния и военный
конфликт в Корее: исторический контекст / А. Фоменко
// Международная жизнь. – 2013. – № 5. – С. 43–58.
649. Ціватий В. Німецька Ганза: погляд із ХХІ століття / В. Ціватий,
С. Лиман // Зовнішні справи. – 2013. – № 2. – С. 52–55. – Рец. на кн.:
Подаляк Н. Г. Могутня Ганза. Комерційний простір, міське життя і
дипломатія ХІІ–ХVІІ століть / Н. Г. Подаляк. - К. : Темпора, 2009. –
360 с.
650. Чикаидзе Ц. М. К истории проблемы арабского единства: 1920–1940-е
годы / Ц. М. Чикаидзе // Новая и новейшая история. – 2013. – № 3. – С.
202–210.
651. Шваб Л. П. Економіка Народної Польщі (1947–1949 рр.) / Л. П. Шваб
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 339–346.
652. 63.3(4Укр3) Шваб Л. Націоналістична легітимізація комуністичної
Г 15
влади в Польщі в 50–60-х рр. ХХ ст. / Л. Шваб // Галичина
: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 329–337.
653. Шиманський О. Обожнювана й ненависна : [Маргарет Тетчер] /
О. Шиманський // Україна молода. – 2013. – 10 квітн. – С. 6.
Археологія
654. Алиев Т. Античные и средневековые могильные памятники ЕвлахМингечевирского региона : [археология Азербайджана] / Т. Алиев
// Гілея. – 2013. – № 4. – С. 378–381.
655. 63.4(4Укр) Баран Я. В. Слов'янська община / Я. В. Баран ; Ін-т
Б 24
археології НАН України, Буковинський центр
археологічних досліджень. – Київ ; Чернівці : Зелена
Буковина, 2004. – 192 с.
656. Бессонова С. С. Скіфський однолезовий меч з околиць
Мотронинського городища : [Черкаська обл.] / С. С. Бессонова,
Д. П. Недопако // Археологія. – 2013. – № 1. – С. 113–121.
657. Бужилова А. П. Одонтологические материалы из
среднепалеолитических слоев алтайских пещер / А. П. Бужилова
// Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С.
55–65.
658. Бунятян К. П. Етнокультурна ситуація на Західній Волині за доби
ранньої бронзи / К. П. Бунятян // Археологія. – 2013. – № 1. – С. 33–48.
659. 63.3 Вамуш А. А. Нагрудні підвіски-амулети давньоруського жіночого
Н34 костюма з Українського Прикарпаття / А. А. Вамуш // Науковий
вісник ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 :
Історичні науки. – С. 168–177.
660. Васильев С. К. Фауна крупных млекопитающих из плейстоценовых
отложений Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай) по материалам
раскопок 2007–2011 годов / С. К. Васильев // Археология, этнография и
антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 28–44.
661. Гершкович Я. П. Скіфські святилища Ареса: археологічні дані та
свідчення Геродота : [про святилище поблизу с. Кременівка Донецької
обл.] / Я. П. Гершкович, О. В. Ромашко // Археологія. – 2013. – № 1. – С.
61–75.
662. Деревянко А. П. Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая
/ А. П. Деревянко, С. В. Маркин, М. В. Шуньков // Археология,
этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 89–103.
663. Деревянко А. П. Чагырская пещера – стоянка среднего палеолита
Алтая / А. П. Деревянко, С. В. Маркин, В. С. Зыкин // Археология,
этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 2–27.
664. Добровольская М. В. Неандертальцы пещеры Окладникова: среда
обитания и особенности питания по данным изотопного анализа :
[Алтай] / М. В. Добровольская, А. В. Тиунов // Археология, этнография
и антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 78–88.
665. 63.3(4Укр)2 Каравайко Д. В. Господарство носіїв юхнівської культури
К 21
: моногр. / Д. В. Каравайко, С. А. Горбаненко. – К. :
Наукова думка, 2012. – 304 с., 75 іл.
666. Каравайко Д. В. [Рецензія] / Д. В. Каравайко // Археологія. – 2013. –
№ 1. – С. 139–140. – Рец. на кн.: Лошенков М. И. Городища
милоградской культуры на территории Беларуси / М. И. Лошенков. –
Минск : МФЦП, 2011. – 408 с.
667. 63.4(4Укр) Кифишин А. Г. Древнее святилище Каменная Могила.
К 45
Опыт дешифровки протошумерского архива ХII–III тыс. до
н. э. / А. Г. Кифишин. – Дрогобич : Коло, 2013. – Т. І. –
872 с.
668. 63.3(4Укр3) Коваль І. Раритети з Галицької княжої канцелярії : [аналіз
Г 15
окремих знахідок "чорних археологів", які походять із
княжих міст Галицько-Волинської Русі] / І. Коваль,
Л. Білоус // Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 75–84.
669. 63.3(4Укр) Коваль І. Галицька Троя : [про віднайдення фундаментів
К 56
Успенського катедрального собору] / І. Коваль, І. Миронюк
// Євангеліст Лука з княжого Галича / І. Коваль,
І. Миронюк. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 104–133.
670. 63.3(4Укр) Коваль І. Духовні обереги столиці Галицько-Волинської
К 56
держави : [археологічні дослідження монастирів та храмів]
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
/ І. Коваль, І. Миронюк // Євангеліст Лука з княжого Галича
/ І. Коваль, І. Миронюк. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 157–
167.
63.3(4Укр) Коваль І. Кам'яний архів Пантелеймонівського храму : [про
К 56
археологічні дослідження церкви Святого Пантелеймона]
/ І. Коваль, І. Миронюк // Євангеліст Лука з княжого Галича
/ І. Коваль, І. Миронюк. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 168–
179.
63.3(4Укр) Коваль І. Найбільша таємниця галицької археології : [про
К 56
дослідження літописної Спаської церкви з княжим палацом
на Золотому Току] / І. Коваль, І. Миронюк // Євангеліст
Лука з княжого Галича / І. Коваль, І. Миронюк. – ІваноФранківськ, 2009. – С. 134–156.
63.3(4Укр) Коваль І. Про що розповіла вченому Галичина могила :
К 56
[археологія Прикарпаття, Крилоське городище] / І. Коваль,
І. Миронюк // Євангеліст Лука з княжого Галича / І. Коваль,
І. Миронюк. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 66–82.
63.3(4Укр) Коваль І. Як народився, зростав і мужнів Галич :
К 56
[археологія] / І. Коваль, І. Миронюк // Євангеліст Лука з
княжого Галича / І. Коваль, І. Миронюк. – ІваноФранківськ, 2009. – С. 83–103.
Козак Д. Н. Проблема контактів давніх слов'ян і германців (поморськокльошова та ясторфська культури на Волині) / Д. Н. Козак
// Археологія. – 2013. – № 1. – С. 76–84.
Колода В. В. Нові дані про тваринництво ранньосередньовічного
населення Верхнього Салтова : [Харківська обл.] / В. В. Колода,
Р. В. Кройтор, С. А. Горбаненко // Археологія. – 2013. – № 1. – С. 129–
138.
Кропотов В. В. Поховальний комплекс І ст. до н. е. з південно-східної
околиці Неаполя Скіфського : [археологія Криму] / В. В. Кропотов
// Археологія. – 2013. – № 1. – С. 122–128.
Латигіна Н. А. Культура народів Північного Причорномор'я в період
раннього залізного віку / Н. А. Латигіна // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 32–
37. – Прод. Поч.: № 4
Мамедова С. Пиктографический памятник Азербайджана – Гобустан :
[наскальные изображения] / С. Мамедова // Гілея. – 2013. – № 5. – С.
266–269.
Манько В. О. Ідеї Ґ. Чайлда та їх застосування для вивчення неоліту
Східної Європи / В. О. Манько // Археологія. – 2013. – № 1. – С. 16–31.
Медникова М. Б. Локтевая кость представителя рода Номо из
Чагырской пещеры на Алтае (морфология и таксономия)
/ М. Б. Медникова // Археология, этнография и антропология Евразии. –
2013. – № 1. – С. 66–77.
Мусеибли Н. Керамические сосуды энеолитического поселения Беюк
Кесик в Азербайджане / Н. Мусеибли // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 270–275.
683. 63.4(4Укр) Никитенко М. Итоги археологических исследований
С 68
Софии Киевской и ее подворья в 2002–2011 гг.
/ М. Никитенко // Софія Київська: Візантія, Русь.Україна :
зб. наук. пр., присвячена 150-літтю з дня народження
Д. В. Айналова (1862–1939 рр.) / від. ред. П. С. Сохань ;
упор.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2012. – Вип.
II. – С. 276–288.
684. Николаева Н. А. Кавказ и Ближний Восток в раннебронзовом веке
/ Н. А. Николаева // Восток. – 2013. – № 2. – С. 106–113.
685. Пастухов А. М. Сабли из случайных находок на Амуре в контексте
комплекса вооружения приамурских племен XVII века – попытка
атрибуции / А. М. Пастухов // Этнографическое обозрение. – 2013. –
№ 2. – С. 188–197.
686. 63.3(4Укр3) Пивоваров С. Хрести-релікварії з давньоруських пам'яток
Г 15
межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра :
[археологічне вивчення давньоруських пам'яток на
території Буковини] / С. Пивоваров // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 26–36.
687. Павлова Н. А. Текстиль Микряковского могильника : [археология
России] / Н. А. Павлова // Вестник Московского университета.
История. – 2013. – № 1. – С. 125–152.
688. Рудая Н. А. Природные условия времени заселения древним человеком
Чагырской пещеры (Алтай) / Н. А. Рудая // Археология, этнография и
антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 45–54.
689. Рудич Т. О. Антропологічний склад населення культури кулястих
амфор території України / Т. О. Рудич // Археологія. – 2013. – № 1. – С.
97–105.
690. Русяєва А. С. Відображення похоронного ритуалу в епіграфічних
пам'ятках Ольвії в контексті давньогрецької літературної традиції
/ А. С. Русяєва // Археологія. – 2013. – № 1. – С. 50–60.
691. 63.3(4Укр3) Саннікова Л. Святилище Кам'яна Могила в дослідженнях
Г 15
А. Кифішина / Л. Саннікова // Галичина : науковий і
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – ІваноФранківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора
Миколи Кугутяка. – С. 466–473.
692. Соломатина Е. И. [Рецензия] / Е. И. Соломатина // Вестник древней
истории. – 2013. – № 1. – С. 218–222. – Рец. на кн.: Масленников А. А.
Царская хора Боспора (по материалам раскопок в Крымском Приазовье)
/ А. А. Масленников. – М. : Триумф-принт, 2010. – Т. 1. Архитектурностроительная и археологическая характеристика памятников. – 244 с.
693. Сорочан К. С. Про ювелірів та їхню спеціалізацію у Візантії ІV–ІХ ст.
/ К. С. Сорочан // Археологія. – 2013. – № 1. – С. 85–95.
694. Табарев А. В. Гостеприимные боги Сан-Агустина : [археологический
парк Сан-Агустин в Колумбии] / А. В. Табарев // Латинская Америка. –
2013. – № 4. – С. 83–96.
695. Толочко П. П. Витоки давньоруської державності / П. П. Толочко
// Археологія. – 2013. – № 1. – С. 7–14.
696. Толстиков В. П. К проблеме пространственного развития
Пантикапейской апойкии в первой половине VI – первой половине V в.
до н. э. : [из раскопок Боспорской экспедиции] / В. П. Толстиков,
М. Б. Муратов // Вестник древней истории. – 2013. – № 1. – С. 176–192.
697. Тункина И. В. Академическая археологическая экспедиция в
Новороссийский край 1821 г. под руководством академика Е. Е. Кёлера
/ И. В. Тункина // Вестник древней истории. – 2013. – № 1. – С. 197–214.
698. Ходжаева Н. Д. Храм Окса и локализация авестийской Вахви-Датии :
[Южный Таджикистан] / Н. Д. Ходжаева // Археология, этнография и
антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 114–120.
699. Худяков Ю. С. Особенности погребальной обрядности раннескифского
населения долины реки Ээрбек в Туве (по материалам раскопок
могильника Бай-Даг І) / Ю. С. Худяков, С. Г. Скобелев, О. А. Митько
// Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С.
104–113.
700. Шарапова С. В. Биоархеология черепных травм саргатского населения
/ С. В. Шарапова, Д. И. Ражев // Археология, этнография и антропология
Евразии. – 2013. – № 1. – С. 143–154.
701. Шейко І. М. Ранні світильники з Ольвії (VI–V ст. до н. е.) / І. М. Шейко
// Археологія. – 2013. – № 1. – С. 107–113.
702. Шепель Ф. Мельгуновський клад, або Із приводу 250-річчя української
польової археології / Ф. Шепель // День. – 2013. – 17–18 травн. (№ 82–
83). – С. 12.
703. 63.5(4Укр) Щербань А. Здобутки, проблеми й перспективи вивчення
К 17
"календарних" зображень Лівобережної України початку
доби заліза / А. Щербань // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 343–351.
Етнографія
704. 63.5(4Укр) Абаев Н. Парадигма самоорганизации и календарь в
К 17
этноконфессиональной экологической культуре тюркомонгольских народов Саяно-Алтая : [народы Центральной
Азии] / Н. Абаев // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 7–15.
705. 63.5(4Укр) Амосова С. "Свои" или "чужие": образ еврея в рассказах
Т 91
старообрядцев Латвии / С. Амосова // Традиційна культура
діаспори : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2012. – С. 7–14.
706. Артюх Л. Погляд на Європу через їжу (роздуми про книгу Массімо
Монтанарі "Голод і достаток. Історія харчування в Європі") / Л. Артюх
// Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 1. – С. 63–66.
707. 63.5(4Укр) Бабенко В. Традиційні форми господарства та побуту
Т 91
українців Башкирії / В. Бабенко // Традиційна культура
діаспори : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2012. – С. 15–26.
708. Башиер Н. Х. Хафиры Судана вчера и сегодня : [традиции, обычаи,
нравы] / Н. Х. Башиер // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 4. – С. 69–
70.
709. Бідношия Ю. Діалектні тексти закордонних українців як джерельна
база етнографічних студій / Ю. Бідношия // Народна творчість та
етнографія. – 2013. – № 2. – С. 112–125.
710. Бідношия Ю. Унікальне видання про життя російського села
/ Ю. Бідношия // Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 1. – С.
79–81. – Рец. на кн.: Русская деревня в рассказах ее жителей / под ред.
Л. Л. Касаткина. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2009. – 512 с.
711. 63.5(4Укр) Благоєвіч Г. Тамбуриця як етнокультурний елемент
Т 91
сербської діаспори в Америці : [англійськю мовою]
/ Г. Благоєвіч // Традиційна культура діаспори : зб. наук.
пр. : матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 463–470.
712. 63.3(4Укр3) Бойківщина Сакральна. Історико-культурна спадщина :
Б 77
туристичний путівник / за ред. В. Великочого. – Київ ;
Івано-Франківськ : Бланк-Прес, 2012. – Ч. 1. – 302 с.
713. Бондаренко Г. До питання збереження локального типу традиційної
культури в поліетнічному середовищі (на прикладі українських сіл
Вільнюського району Литви) / Г. Бондаренко // Народна творчість та
етнографія. – 2013. – № 2. – С. 27–33.
714. Борисенко В. Трансформація весільного обряду протягом століття (на
прикладі с. Івча Літинського району на Вінниччині) / В. Борисенко
// Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 2. – С. 15–26.
715. Боряк О. Етнокультурні взаємодії в умовах українсько-білоруського
пограниччя (на матеріалах поховально-поминальної обрядовості
Чернігівського Полісся) / О. Боряк // Народна творчість та етнографія. –
2013. – № 2. – С. 43–53.
716. Боряк О. Сучасна культурно-соціальна антропологія: нові тенденції та
здобутки / О. Боряк // Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 1. –
С. 85–88. – Рец. на кн.: Довідник з польових досліджень у соціальних
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
науках : нариси та бібліографічні джерела з організації й методології
роботи / за ред. Е. Перекман, С. Р. Куран. – Лондон ; Нью-Делі, 2006. –
254 с.
Боса Л. Верхнє Подніпров'я в дослідженнях білоруських етнологів
/ Л. Боса // Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 1. – С. 89–91. –
Рец. на кн.: Нячаева Г. Р. Арнаменты Падняпроуя / Г. Р. Нячаева [и др.].
– Мінск : Беларуская навука, 2004. – 606 с.
Боса Л. Особливості етнокультурних взаємин населення Південної
Наддніпрянщини (за умов модернізаційних перетворень у ХІХ–ХХ
століттях) / Л. Боса // Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 2. –
С. 34–42.
63.5(4Укр) Босик З. Семантика атрибутів весільного ритуалу (на
В 32
польових матеріалах Васильківського району Київської
області) / З. Босик // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 6–17.
63.3(4Укр3) Боян С. Локальні особливості Зелених свят на
Г 15
Бойківщині: традиційні звичаї та обряди / С. Боян
// Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 53–62.
63.5(4Укр) Буйських Ю. Відьма як персонаж "календарної міфології"
К 17
Центрально-Західного Полісся / Ю. Буйських // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 16–27.
Буйських Ю. Міфологічні уявлення українців Півдня: іноетнічні
впливи : [міфологічні уявлення про вихор, відьму, "ходячого" мреця,
домовика] / Ю. Буйських // Народна творчість та етнографія. – 2013. –
№ 2. – С. 78–84.
63.5(4Укр) Бучатская Ю. Культура повседневности жилого
Т 91
пространства российских немцев. По материалам полевых
исследований диаспоры в Германии 2008–2009 гг.
/ Ю. Бучатская // Традиційна культура діаспори : зб. наук.
пр. : матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 27–37.
63.3(4Укр) Вавричин М. Куди сягає коріння лемків / М. Вавричин
В 12
// Відтворення України: історія картографії, краєзнавство,
біографістика / М. Вавричин ; упор. Н. Паславська,
Н. Халак. – Львів, 2012. – С. 341–347.
63.5(4Укр) Васянович О. Етнокультурні орієнтири сучасної молоді
Т 91
Одещини (за матеріалами етнічного вбрання) / О. Васянович
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 37–46.
726. 63.5(4Укр) Васянович О. Календарні метеопрогнози українців у
К 17
сучасних засобах масової інформації / О. Васянович
// Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 27–37.
727. Васянович О. Книга про народні знання із царини життєзабезпечення
/ О. Васянович // Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 1. – С.
101–102. – Рец. на кн.: Шумскі К. А. Традыцыйныя веды беларусау аб
раслінным, жывёльным свеце і надвор'і (ХІХ – пачатак ХХІ ст.) і іх
экалагічная значнасць. – Мінск : Права і экономіка, 2009. – 126 с.
728. Васянович О. Українсько-єврейські етнокультурні паралелі (за
матеріалами народного метеокалендаря) / О. Васянович // Народна
творчість та етнографія. – 2013. – № 2. – С. 69–77.
729. 63.5(4Укр) Вахніна Л. Фольклорна культура поляків України:
Т 91
регіональна специфіка та сучасні трансформації / Л. Вахніна
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 47–53.
730. Величко Т. Міжкультурні взаємовпливи в традиційній культурі
населення Криму (на прикладі українських поселень) / Т. Величко
// Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 2. – С. 105–111.
731. 63.5(4Укр) Вербенець О. Великодній кошик. Обряди і страви
В 31
Великодніх свят / О. Вербенець, В. Манько. – Львів :
Свічадо, 2011. – 248 с.
732. 63.5(4Укр) Вербенець О. Обряди і страви Святого Вечора
В 31
/ О. Вербенець, В. Манько. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів :
Свічадо, 2011. – 200 с.
733. 63.5(4Укр) Верговський С. До вивчення мотивації календарних свят
К 17
/ С. Верговський // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 38–47.
734. Весельська Л. Півстоліття на весільні вінки : [Наталка Незнайома з
Горошової на Тернопільщині до дрібниць знає, як правильно вбрати
наречену] / Л. Весельська // Україна молода. – 2013. – 21–22 червн. –
С. 19.
735. 63.5(4Укр) Від Романа до Йордана: обряди, символи, страви / упор.
В 42
Я. Музиченко ; муз. ред. К. Міщенко. – Львів : Свічадо,
2012. – 144 с.
736. 63.5(4Укр) Волос О. Діаспори Південної України в земських історикоТ 91
етнографічних дослідженнях / О. Волос // Традиційна
культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної
наукової конференції "Одеські етнографічні читання". –
Одеса, 2012. – С. 63–68.
737. 63.5(4Укр) Волос О. Народний календар українців і болгар:
К 17
порівняльний аналіз весняної обрядовості / О. Волос
// Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 48–56.
738. Воробьев Д. В. Современные верования охотников на дикого северного
оленя (на примере эвенков Чиринды) / Д. В. Воробьев
// Этнографическое обозрение. – 2013. – № 2. – С. 37–52.
739. Габдрафикова Л. Р. Культура питания городских татар (конец ХІХ –
начало ХХ в.) / Л. Р. Габдрафикова // Этнографическое обозрение. –
2013. – № 2. – С. 138–149.
740. 63.5(4Укр) Гавадзин В. Міф, символ і слово як важливі складові
К 17
календарної обрядовості у творчості О. О. Потебні
/ В. Гавадзин // Календарна обрядовість у життєдіяльності
етносу : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2011. – С. 56–65.
741. 63.3(4Укр)-7 Гаєвська Т. І. Інноваційні процеси традиційної звичаєвої
С 17
культури радянської епохи / Т. І. Гаєвська
// Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в
Україні : зб. наук. пр. / відп. ред. Ю. П. Богуцький,
Г. П. Чміль. – К., 2012. – Вип. 2 : Об'єктивізація
культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації. – С.
52–62.
742. 63.5(4Укр) Гайова Є. Філософія буття в лемківських зимових обрядах
К 17
та звичаях (Різдво, Василія, "Бабин Святий вечур", Івана
Хрестителя, Стрітення Господнє) на експедиційних
матеріалах, зібраних у Великоберезнянському районі
Закарпатської області / Є. Гайова // Календарна обрядовість
у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 65–75.
743. 63.5(4Укр) Георгиев М. Влияние ислама на традиционный календарь
К 17
турков / М. Георгиев // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 75–80.
744. Гетьман В. Дух Землі : [нація (етнос) і природне оточення] /
В. Гетьман // Слово Просвіти. – 2013. – 6–12 червн. (№ 22). – С. 1, 3.
745. 63.5(4Укр) Гінда О. Українська традиційна культура як
Т 91
структуруючий фактор життя і творчості української
діаспори в Італії / О. Гінда // Традиційна культура діаспори :
зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 69–80.
746. 63.5(4Укр) Главацька Л. Барвінковий обряд – один із основних
В 32
елементів традиційного весілля східної Бойківщини
(Рожнятівщини) / Л. Главацька // Весільна обрядовість у
часі і просторі : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2010. – С. 18–25.
747. 63.5(4Укр) Главацька Л. Весняні скотарські народні звичаї та обряди
К 17
бойків (кінця ХІХ – середини ХХ ст.) / Л. Главацька
// Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 81–89.
748. 63.5(4Укр) Горнова И. К вопросу об обрядности и атрибутике
В 32
византийской свадебной церемонии / И. Горнова // Весільна
обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2010. – С. 26–34.
749. 63.5(4Укр) Горошко Л. "Водице-орданице, умий мене від всякого
К 17
лиха" (обрядове застосування освяченої на Йордан води в
карпатській традиції) / Л. Горошко // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 90–103.
750. 63.5(4Укр) Горошко Л. "Милися діти, мили... В пазушки ся втирали"
В 32
(вмивання пошлюблених як елемент традиційного
українського весільного ритуалу) / Л. Горошко // Весільна
обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2010. – С. 35–43.
751. 63.5(4Укр) Горошко Л. Облаштування криниць у традиції українців
Т 91
Молдови: світоглядний аспект / Л. Горошко // Традиційна
культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної
наукової конференції "Одеські етнографічні читання". –
Одеса, 2012. – С. 90–100.
752. 63.5(4Укр) Гримич М. Алгоритми розвитку традиційної культури
Т 91
українців на американському континенті : [в Канаді та
Бразилії] / М. Гримич // Традиційна культура діаспори : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 101–
109.
753. 63.5(4Укр) Гриневич О. Болгарське весілля в Тернівці : [Миколаївська
В 32
область] / О. Гриневич // Весільна обрядовість у часі і
просторі : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2010. – С. 44–50.
754. 63.5(4Укр) Громова О. Історіографічний аспект вивчення
В 32
традиційного весілля Середньої Наддніпрянщини
/ О. Громова // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 51–59.
755. Гудченко З. Традиційна сільська забудова в Україні (трансформації та
іноетнічні впливи) / З. Гудченко // Народна творчість та етнографія. –
2013. – № 2. – С. 94–99.
756. 63.5(4Укр) Гутковська І. Дохристиянська основа і традиційний
В 32
фольклорний супровід дошлюбного етапу весільної
обрядовості буковинської Гуцульщини / І. Гутковська,
О. Кожолянко // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 60–69.
757. 63.5(4Укр) Дмитренко М. Українське весілля: стан і перспективи
В 32
дослідження / М. Дмитренко // Весільна обрядовість у часі і
просторі : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2010. – С. 70–76.
758. 63.5(4Укр) Дмитрієва О. Природа народного співу в світі сучасних
В 32
мистецьких технологій (на прикладі весільних пісень)
/ О. Дмитрієва // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 77–81.
759. 63.5(4Укр) Дмитрук І. Гуцульська весільна обрядовість в
В 32
етнографічних дослідженнях кінця ХІХ–ХХ ст. / І. Дмитрук
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 82–88.
760. 63.5(4Укр) Дмитрук І. Календарна обрядовість гуцулів в українських
К 17
етнографічних дослідженнях кінця ХІХ – першої половини
ХХ століття / І. Дмитрук // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 113–120.
761. 63.5(4Укр) Дмитрук І. Традиційна культура гуцулів в етнографічних
Т 91
дослідженнях західної української діаспори / І. Дмитрук
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 117–126.
762. 63.3(4Укр) Долгоновська Л. Атрибути етнічності в сучасній
В 53
інтерпретації / Л. Долгоновська // Вісник Київського
національного університету ім. Т. Шевченка. – К., 2012. –
Вип. 16. – С. 56–59. – (Серія : Українознавство).
763. 63.5(0) Дорошенко Д. Слов'янський світ у його минулому й сучасному
Д 69 / Д. Дорошенко ; упоряд., вст. ст. та прим. Л. Белей. – К. :
Темпора, 2010. – 784 с.
764. 63.5(4Укр) Дрогобицька О. Весілля у родинах галицької сільської
В 32
інтелігенції наприкінці ХІХ – 30-х років ХХ ст.: соціальний
аспект / О. Дрогобицька // Весільна обрядовість у часі і
просторі : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2010. – С. 89–97.
765. 63.5(4Укр) Дубина Р. Весільний обряд в селі Северинівка
В 32
Жмеринського району Вінницької області (сер. ХХ ст.)
/ Р. Дубина // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 98–108.
766. 63.5(4Укр) Дугушина А. Традиционные обычаи и их трансформации в
Т 91
цикле родинной обрядности албанцев Приазовья
/ А. Дугушина // Традиційна культура діаспори : зб. наук.
пр. : матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 126–132.
767. 83.3(4Укр) Дупляк М. Про долю Лемківщини / М. Дупляк // Вісник
В 53
Таврійської фундації (Осередку вивчення української
діаспори) : літературно-науковий зб. – Київ ; Херсон,
2012. – Вип. 8. – С. 246–251. – Рец. на кн.: Щерба Г. Розквіт
і трагедія Лемківщини / Г. Щерба. – Львів, 2011. – 464 с.
768. 63.5(4Укр) Ермолин Д. Некоторые особенности современной
Т 91
погребально-поминальной обрядности албанцев Буджака и
Приазовья / Д. Ермолин // Традиційна культура діаспори :
зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2012. – С. 133–143.
769. 63.5(4Укр) Єфремова Л. Картографування основних весільних обрядів
В 32
за мікроциклами пісень / Л. Єфремова // Весільна
обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2010. – С. 109–115.
770. 63.5(4Укр) Завадська В. Категорія часу у системі календарної
К 17
обрядовості / В. Завадська // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 129–139.
771. 63.5(4Укр) Завадська В. Про деякі рудименти давніх обрядів у
В 32
сучасному міському весіллі / В. Завадська // Весільна
обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2010. – С. 116–125.
772. Зеленчук І. Історія Державної високогірної рільничої школи на
Гуцульщині : [традиційне гірське господарство гуцулів] / І. Зеленчук,
Я. Зеленчук // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 222–225.
773. Зеленчук Я. Традиційна культура гірського рибальства на Гуцульщині
в басейні Черемошу в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Я. Зеленчук
// Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 226–229.
774. 63.5(4Укр) Зіневич Н. Весільні традиції чехів села Малинівка на
В 32
Житомирщині / Н. Зіневич // Весільна обрядовість у часі і
просторі : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2010. – С. 126–137.
775. 63.5(4Укр) Златова Г. Весільний обряд болгар Буджака у ХХ ст. :
В 32
[Одеська обл.] / Г. Златова // Весільна обрядовість у часі і
просторі : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2010. – С. 138–142.
776. Іваннікова Л. Видання, що руйнує стереотипи / Л. Іваннікова
// Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 1. – С. 92–97. – Рец. на
кн.: Іваницький А. І. Український обрядовий фольклор західних земель:
музична антологія / А. І. Іваницький ; відп. ред. Г. А. Скрипник. –
Вінниця : Нова книга, 2012. – 624 с. ; ноти
777. Іваннікова Л. Невідомі етнографічні матеріали про українців Курщини
(з архівної спадщини Григорія Залюбовського) : [про українців
Курської губернії] / Л. Іваннікова // Народна творчість та етнографія. –
2013. – № 1. – С. 46–55.
778. 63.5(4Укр) Іваннікова Л. Фольклор та звичаї українців станиці
Т 91
Новомінської Єйського повіту Кубанської області (за
матеріалами кінця ХІХ – початку ХХ століття)
/ Л. Іваннікова // Традиційна культура діаспори : зб. наук.
пр. : матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 144–156.
779. Исмаилзаде П. Этнокультурные контакты и природно-социальные
факторы в общественном быту / П. Исмаилзаде // Гілея. – 2013. – № 4. –
С. 360–363.
780. Іщенко Д. В. Проблема міфів про спільне походження в контексті
дослідження національних ідентичностей : [етноси, нації, націоналізм,
колективні генеалогії] / Д. В. Іщенко // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 15–21.
781. 63.5(4Укр) Казакова І. Беларуская народная культура як
Т 91
жыццесцвярджальны светапогляд : [білоруською мовою]
/ І. Казакова // Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 156–162.
782. 63.5(4Укр) Кастрыца А. Раслінны свет у прыкметах i павер'ях
Т 91
беларусау і украінцау : [білоруською мовою] / А. Кастрыца
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 163–172.
63.5(4Укр) Кишкар К. Традиції святкування Східного Нового року
Т 91
корейською діаспорою в Україні / К. Кишкар // Традиційна
культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної
наукової конференції "Одеські етнографічні читання". –
Одеса, 2012. – С. 173–179.
63.5(4Укр) Кіндрачук Н. Традиції та звичаї в календарній обрядовості
К 17
жителів Карпатського Єврорегіону / Н. Кіндрачук
// Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 139–144.
Княжевич О. Великдень 2013 року: символи і таїнства / О. Княжевич //
Українське слово. – 2013. – 8–14 травн. (№ 19). – С. 10.
63.5(4Укр) Коваль Г. Дихотомія "магічно-ритуальне-вербальне" в
К 17
календарно-обрядовій поезії / Г. Коваль // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 144–151.
63.5(4Укр) Коваль-Фучило І. Сучасний стан побутування весільного
В 32
обряду на Закарпатті / І. Коваль-Фучило // Весільна
обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2010. – С. 143–151.
63.5(4Укр) Кожолянко Г. Народні театральні вистави в новорічній
К 17
обрядовості румун Буковини / Г. Кожолянко // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 161–165.
63.5(4Укр) Кожолянко Г. Характерні риси буковинського весілля
В 32
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (на прикладі
Хотинщини та Заставнівщини) / Г. Кожолянко // Весільна
обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2010. – С. 163–183.
63.5(4Укр) Кожолянко О. Буковинська весільна обрядовість в
В 32
історико-етнографічних дослідженнях ХІХ – поч. ХХ ст.
/ О. Кожолянко // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 152–162.
63.5(4Укр) Кожолянко О. Їжа українського населення Буковини у
К 17
сімейній та календарній обрядовості / О. Кожолянко
// Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 166–175.
792. 63.5(4Укр) Кожолянко О. Народні звичаї та обряди українців у
Т 91
дослідженнях етнографа української діаспори у Канаді
Степана Килимника / О. Кожолянко // Традиційна культура
діаспори : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2012. – С. 195–202.
793. 63.5(4Укр) Кожолянко О. Про деякі особливості святкування дня
К 17
Петра і Павла українцями Буковини (на прикладі
Сторожинецького району) / О. Кожолянко // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 176–183.
794. 63.5(4Укр) Кожухар В. Основні види господарчої діяльності українців
Т 91 півдня Молдови (на прикладі села Мусаїт Тараклійського
району) / В. Кожухар // Традиційна культура діаспори : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 207–
220.
795. 63.5(4Укр) Колісник О. Циганський весільний обряд у
В 32
полікультурному просторі Півдня України / О. Колісник,
Н. Крижановська // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 194–
202.
796. 63.5(4Укр) Конвай В. Деякі аспекти традиційного та сучасного обряду
В 32
весілля в інтернет-ресурсах України / В. Конвай // Весільна
обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2010. – С. 184–193.
797. Конвай В. Деякі міркування щодо дослідження Лінн Віссон "Чужі і
близькі в російсько-американських шлюбах" / В. Конвай, Д. Швидка
// Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 1. – С. 98–100. – Рец. на
кн.: Visson L. Wedded Strangers: The Challenges of Russian-American
Marriages [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:Amazon.com. –
320 р.
798. Конвай В. Етнокультурна специфіка транснаціональних шлюбів (на
матеріалах України та Італії) : [сватання, заручини, весілля, традиції,
коровай, рушник, вірування] / В. Конвай // Народна творчість та
етнографія. – 2013. – № 2. – С. 85–93.
799. 63.5(4Укр) Королько А. Проблема локалізації Покуття у польських
Т 91 етнографічних дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст.
/ А. Королько // Традиційна культура діаспори : зб. наук.
пр. : матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 220–228.
800. 63.5(4Укр) Костенко Л. Троїцька та купальська рослинна атрибутика
К 17
Лівобережного Полісся / Л. Костенко // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 183–194.
801. 63.3(4Укр3) Костючок П. Етнічна та національна ідентичності: спроба
Г 15
теоретичного аналізу : [в сучасній етнологічній науці]
/ П. Костючок // Галичина : науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ,
2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя професора Миколи
Кугутяка. – С. 47–53.
802. 63.5(4Укр) Красько Н. Колективне поминання померлих в календарній
К 17
обрядовості болгар Північного Приазов'я / Н. Красько
// Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 194–
203.
803. Кузик В. "Щедрик" (аналіз - stretta) : [про визначення п'яти векторів
аналізу "Щедрика" М. Леонтовича – історичного, музичного,
вербального, нумерологічного, графічного] / В. Кузик // Народна
творчість та етнографія. – 2013. – № 1. – С. 42–45.
804. 63.5(4Укр) Курінна М. Колядна традиція чехів Північного Приазов'я
К 17
як складова різдвяного циклу свят (на матеріалах
дослідження с. Новгородківка Мелітопільського р-ну
Запорізької обл.) / М. Курінна // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 203–213.
805. 63.5(4Укр) Курінна М. Розвиток етнокультурного середовища в
Т 91
умовах сучасних кризових явищ (на матеріалах
дослідження чеської етнічної спільноти України)
/ М. Курінна // Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 262–269.
806. Курінна М. Система поховальної обрядовості в контексті етнічної
ідентичності чехів Півдня України (за матеріалами етнографічних
досліджень Запорізької області) / М. Курінна // Народна творчість та
етнографія. – 2013. – № 2. – С. 126–132.
807. Курочкін О. Етнічна мозаїка сучасної святкової культури України
/ О. Курочкін // Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 2. – С. 7–14.
808. 63.5(4Укр) Курочкін О. Радянська спадщина у сучасних календарних
К 17
святах України / О. Курочкін // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 213–223.
809. 63.5(4Укр) Кушнір В. Чинники трансформації календарної обрядовості
К 17
українців півдня Буджака і степового Подністров'я
/ В. Кушнір // Календарна обрядовість у життєдіяльності
етносу : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2011. – С. 223–228.
810. Лабович Л. Благовіщенські смак "буслової лапи". Весняні звичаї на
Північному Підляшші / Л. Лабович // Над Бугом і Нарвою. – 2013. –
№ 2. – С. 31–36.
811. 63.3(4Укр3) Лаврук Т. Ідейно-функціональна сутність хреста як
Г 15
основного антидемонічного символу на Гуцульщині
/ Т. Лаврук // Галичина : науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–
21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 62–66.
812. Лавряшина М. Б. Динамика межэтнических взаимодействий коренных
народов Южной Сибири (демографический аспект) / М. Б. Лавряшина,
М. В. Ульянова, И. В. Октябрьская // Археология, этнография и
антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 131–142.
813. Леньо Т. Бойківсько-закарпатський барвінковий обряд середини ХХ
століття (за матеріалами експедицій) : [дійство підготовчої частини
весільної обрядовості] / Т. Леньо // Народна творчість та етнографія. –
2013. – № 1. – С. 27–32.
814. 63.5(4Укр) Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття.
В 32
Передвесільний етап (за матеріалами експедицій та
рукописних джерел) / Т. Леньо // Весільна обрядовість у
часі і просторі : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2010. – С. 203–216.
815. Любарт М. К. Кулинарное наследие бретонцев Франции: традиции и
символы / М. К. Любарт // Этнографическое обозрение. – 2013. – № 2. –
С. 149–167.
816. 63.5(4Укр) Макаренко О. Весільна обрядовість на Півдні України в
В 32
контексті міжкультурних стосунків / О. Макаренко
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 217–224.
817. 63.5(4Укр) Макаренко О. Традиційні календарні обряди і свята
К 17
південноукраїнського краю у соціокультурному вимірі
/ О. Макаренко // Календарна обрядовість у життєдіяльності
етносу : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2011. – С. 228–236.
818. Мамонтова Н. А. На каком языке говорят настоящие эвенки?
Дискуссии вокруг кочевого детского сада / Н. А. Мамонтова
// Этнографическое обозрение. – 2013. – № 2. – С. 70–90.
819. Манаков А. Г. Этносоциальный портрет сету Печорского района
Псковской области (по результатам исследований 1999–2011 гг.) :
[полуверцы, этническая идентичность, этническое самосознание]
/ А. Г. Манаков, К. Н. Потапова // Этнографическое обозрение. – 2013. –
№ 2. – С. 177–187.
820. 63.3 Маховська С. Л. Весілля Слобожанщини як предмет наукових
Н34 досліджень: історіографія проблеми / С. Л. Маховська // Науковий
вісник ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 :
Історичні науки. – С. 162–168.
821. 63.5(4Укр) Маховська С. Особливості весільного обряду в українських
Т 91
і російських селах Слобожанщини (за матеріалами
Луганщини) / С. Маховська // Традиційна культура діаспори
: зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2012. –
С. 294–303.
822. 63.5(4Укр) Микитенко О. Поминальне оплакування в контексті
К 17
календарної обрядовості (на матеріалі балканослов'янської
фольклорної традиції) / О. Микитенко // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 236–246.
823. 63.5(4Укр) Микитенко О. Українське і сербське "сумне весілля":
В 32
прагматика і семантика обрядового тексту / О. Микитенко
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 225–241.
824. 63.3 Микитчук С. А. Українська етнографія на сторінках російського
Н34 журналу "Этнографическое обозрение" (кінець ХІХ – початок ХХ
ст.) / С. А. Микитчук // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки :
журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 : Історичні науки. – С. 150–156.
825. Миссонова Л. И. Многомерность пространства в мировоззрении и
искусстве тунгусо-маньчжурской малочисленной этнической общности
острова Сахалин / Л. И. Миссонова // Археология, этнография и
антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 121–130.
826. 63.5(4Укр) Мойсей А. Зимові драматичні обряди молдаван
К 17
бессарабської частини Буковини / А. Мойсей // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 247–257.
827. Мойсюк О. Домінантні мотиви в народному ткацтві Житомирського
Полісся / О. Мойсюк // Народна творчість та етнографія. – 2013. –
№ 1. – С. 33–41.
828. 63.3(4Укр3) Монолатій І. Ідентичність етнічна і національна: спроби
Г 15
(по)розуміння західних авторитетів / І. Монолатій
// Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21 : До 60-річчя
професора Миколи Кугутяка. – С. 505–515.
63.5(4Укр) Морозова М. Семейно-родственные отношения у албанцев
Т 91 Украины: взгляд сквозь призму языка / М. Морозова
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 320–331.
Мушкетик Л. Синтетичне дослідження з етнології Закарпаття
/ Л. Мушкетик // Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 2. – С.
149–151. – Рец. на кн.: Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття /
М. П. Тиводар. – Ужгород : Ґраджа, 2011. – 416 с.
Надь З. Телевидение и проблемы интерпретации культурных явлений у
васюганских хантов : [народ Севера] / З. Надь // Этнографическое
обозрение. – 2013. – № 2. – С. 24–36.
Намруева Л. В. Отношение к межэтническим бракам в современной
Калмыкии / Л. В. Намруева // Этнографическое обозрение. – 2013. –
№ 2. – С. 168–176.
63.5(4Укр) Несен І. Народний календар поліських пасічників середини
К 17
ХІХ–ХХ ст. (проблеми реконструкції) / І. Несен
// Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 257–
267.
63.5(4Укр) Несен І. Пошлюбний цикл: ритуальна їжа (за матеріалами
В 32
другої половини ХІХ – ХХ ст. із Полісся і Волині) / І. Несен
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 242–250.
63.5(4Укр) Новак В. Зімовыя абрады і звычаі жыхароу ГомельскаТ 91
Чарнігаускага памежжа: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці :
[білоруською мовою] / В. Новак // Традиційна культура
діаспори : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2012. – С. 340–352.
63.5(4Укр) Новик А. Самосознание албанцев Украины: к вопросу
Т 91
этнонима. Полевые материалы 1998–2011 гг. / А. Новик
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 352–365.
63.5(4Укр) Новосёлова Ю. Традиционная свадьба крымских татар
В 32
/ Ю. Новосёлова // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. –
С. 251–256.
838. Опарин Д. А. Поминальный обряд азиатских эскимосов и современное
ритуальное пространство Нового Чаплино и Сиреников : [Чукотка]
/ Д. А. Опарин // Этнографическое обозрение. – 2013. – № 2. – С. 53–69.
839. 63.5(4Укр) Паньків І. Весільна обрядовість польських поселенців на
В 32
Покутті в другій половині ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. / І. Паньків
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 257–265.
840. 63.5 Паньків М. Числа, міри й час: історико-етнографічний аспект :
П16 навч. посібн. зі спецкурсу для підготовки студентів із
спеціальностей "Історія" і "Етнологія" / М. Паньків. – ІваноФранківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. – 104 с.
841. 63.5(4Укр) Пастух Н. Шлюбний церемоніал українців на теренах
В 32
українсько-молдовського пограниччя / Н. Пастух // Весільна
обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2010. – С. 266–277.
842. 63.5(4Укр) Пелеховська К. Весільна обрядовість поляків регіону
В 32
Шльонська: традиції та сучасність / К. Пелеховська
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 276–283.
843. 63.5(4Укр) Петрова А. Весільна обрядовість українців Омського
Т 91
Приіртишшя (за матеріалами досліджень Агенства з
розвитку російської традиційної культури) / А. Петрова
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 374–378.
844. 63.5(4Укр) Петрова Н. Весільна обрядовість українців
В 32
Миколаївського р-ну Одеської області середини ХХ –
початку ХХІ ст.: нові польові дослідження / Н. Петрова
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 293–323.
845. 63.5(4Укр) Петрова Н. Календарна обрядовість українців
К 17
Миколаївського району Одеської області середини ХХ ст.:
нові польові матеріали / Н. Петрова // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 267–278.
846. 63.5(4Укр) Петрова Н. Стійкість традиційних обрядів у весіллі
Т 91
молдаван Буджака (середина ХІХ – ХХ ст.) / Н. Петрова
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 378–390.
847. 63.5(4Укр) Пилипак М. Весільна обрядовість українців Башкортостану
Т 91
/ М. Пилипак // Традиційна культура діаспори : зб. наук.
пр. : матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 390–396.
848. 63.5(4Укр) Пилипак М. Передвесільна обрядовість Східного Поділля
В 32
(поч. 50-х рр. ХХ ст.): регіональна специфіка / М. Пилипак
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 324–333.
849. Поріцька О. Культурні взаємовпливи в традиційному родинному
побуті поліетнічного середовища Закарпаття / О. Поріцька // Народна
творчість та етнографія. – 2013. – № 2. – С. 61–68.
850. Поріцька О. Пізнаємо китайські свята / О. Поріцька // Народна
творчість та етнографія. – 2013. – № 1. – С. 76–78. – Рец. на кн.:
Чжаолинь С. Традиционные праздники Китая в иллюстрациях /
С. Чжаолинь, Л. Лулу ; пер. Ли Фанчжуна. – Пекин : Компания издания
книг мира, 2007. – 207 с.
851. Семенова О. Зміни в розвитку кустарного шкіряного промислу
Середньої Наддніпрянщини в першій половині ХХ століття
/ О. Семенова // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 122–126.
852. 63.5(4Укр) Серебрякова О. Мантичні дії з вінками в купальській
К 17
обрядовості українців / О. Серебрякова // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 287–296.
853. 63.3(4Укр)62 Сіреджук П. С. Динаміка демографічного розвитку :
С 40
[розселення, чисельність, динаміка сільського і міського
населення, національний склад колоній, етноправовий
статус меншини] / П. С. Сіреджук // Соціальноекономічне становище і культурне життя німецької
меншини Східної Галичини (20–30-ті роки ХХ ст.) :
моногр. / П. С. Сіреджук. – Тернопіль, 2008. – С. 75–161.
854. 63.3(4Укр)62 Сіреджук П. С. Духовно-культурне життя : [початкова і
С 40
середня освіта, духовне життя, самодіяльне хорове і
театральне мистецтво, культурно-освітні товариства,
німецько-українські етнокультурні взаємовпливи]
/ П. С. Сіреджук // Соціально-економічне становище і
культурне життя німецької меншини Східної Галичини
(20–30-ті роки ХХ ст.) : моногр. / П. С. Сіреджук. –
Тернопіль, 2008. – С. 245–351.
855. 63.3(4Укр)62 Сіреджук П. С. Соціально-економічне становище :
С 40
[рільництво, тваринництво, допоміжні промисли та
ремесла, торгівля, кооперативний рух] / П. С. Сіреджук
// Соціально-економічне становище і культурне життя
німецької меншини Східної Галичини (20–30-ті роки
856. 63.5(4Укр)
В 32
857. 63.5(4Укр)
Т 91
858. 63.5(4Укр)
Т 91
859. 63.5(4Укр)
В 32
860. 63.5(4Укр)
К 17
861. 63.5(4Укр)
К 17
862. 63.5(4Укр)
В 32
863. 63.5(4Укр)
Т 91
ХХ ст.) : моног. / П. С. Сіреджук. – Тернопіль, 2008. –
С. 162–244.
Соболєва О. Тканини в системі весільних дарів (на
матеріалах традиційного весілля кримських татар)
/ О. Соболєва // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. –
С. 334–343.
Станкевіч А. Назвы абрадавых дзеянняу і рытуалау
шлюбнай цырымоніі на Гомельшчыне: беларускаукраінскія паралексы : [білоруською мовою] / А. Станкевіч
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 396–404.
Старков В. Внесок вчених діаспори у вивчення
традиційної ігрової культури українців / В. Старков
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 405–413.
Старков В. Ігрова складова весільної обрядовості у
науковій спадщині Федора Вовка / В. Старков // Весільна
обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2010. – С. 344–351.
Старков В. Публікація джерел вивчення ігрової складової
календарної обрядовості українців у середині ХІХ ст.: 1860
та 1861 роки / В. Старков // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 297–305.
Стішова Н. Звичаєво-обрядова культура Слобожанщини в
календарних святах осіннього циклу українців (на матеріалі
фольклорно-етнографічних польових досліджень)
/ Н. Стішова // Календарна обрядовість у життєдіяльності
етносу : зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2011. – С. 305–313.
Сушко В. Головний убір як символ шлюбу в українській
традиційній культурі / В. Сушко // Весільна обрядовість у
часі і просторі : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2010. – С. 352–358.
Сушко В. Проблеми самоідентифікації населення
етноконтактних зон прикордоння України та Росії
/ В. Сушко // Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. :
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 414–420.
63.5(4Укр) Сушко В. Різдвяно-новорічна обрядовість українців
К 17
Слобожанщини у ХХ ст. / В. Сушко // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 313–321.
Таран О. Трансформація архаїчних елементів передпоховального
циклу українців та росіян Північної Миколаївщини / О. Таран
// Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 2. – С. 100–104.
63.5(4Укр) Тхоржевська Т. До питання про опозицію "свій" –
Т 91
"чужий": "циган", "мадяр", "єврей", "молдаван" в уявленнях
українців Степового Побужжя / Т. Тхоржевська
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 421–429.
63.5(4Укр) Тхоржевська Т. Традиційна календарна обрядовість в
К 17
уявленнях підлітків / Т. Тхоржевська // Календарна
обрядовість у життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. :
матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 322–328.
63.5(4Укр) Урсу Д. Крымскотатарская диаспора Добруджи в
Т 91 османский период (1428–1878 гг.) / Д. Урсу, Э. Сейдаметов
// Традиційна культура діаспори : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2012. – С. 429–441.
66.2(4Укр) Федорчук С. Ой верше, мій верше... (лемківський острів
Ф 33
Донбасу) / С. Федорчук // Демонтаж лицемірства : статті /
С. Федорчук. – К., 2012. – С. 20–25. – (Серія "Українська
публіцистика").
Функ Д. А. Современные "традиционные" культуры народов Севера
/ Д. А. Функ // Этнографическое обозрение. – 2013. – № 2. – С. 3–5.
Функ Д. А. Очерк современного состояния эпической традиции у
шорцев (частные материалы и общетеоретические проблемы) : [народы
Севера] / Д. А. Функ // Этнографическое обозрение. – 2013. – № 2. – С.
91–108.
Христофорова О. Б. [Рецензия] / О. Б. Христофорова
// Этнографическое обозрение. – 2013. – № 2. – С. 215–218. – Рец. на кн.:
Мазалова Н. Е. Этнографические аспекты изучения личности
"знающего" (ХІХ – начало ХХІ в.) / Н. Е. Мазалова. – СПб.:
Петербургское востоковедение, 2011. – 304 с., ил.
Цимбалюк М. Куфайка як символ недавньої епохи : [національне
вбрання] / М. Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2013. – 11–17 квітн. (№
15). – С. 15.
874. 63.5(4Укр) Цісельський Т. Про культуру польських діаспор в
Т 91
Чернівцях і Одесі на початку ХХ століття : [польською
мовою] / Т. Цісельський // Традиційна культура діаспори :
зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 471–
484.
875. 63.3 Чибирак С. В. Етнографічні матеріали на сторінках губернських
Н34 газет першої половини 1860-х рр. / С. В. Чибирак // Науковий
вісник ВНУ імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк, 2011. – № 10 :
Історичні науки. – С. 156–162.
876. 63.5(4Укр) Чокан К. Коровай у весільній обрядовості українців
В 32
верхнього Потилігулля (40–70-ті рр. ХХ ст.) / К. Чокан
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 359–363.
877. 63.5(4Укр) Шалак О. Описи весільних обрядів із Поділля на сторінках
В 32
"Живой старины" (1890–1916): методологічні засади
записування та едиції / О. Шалак // Весільна обрядовість у
часі і просторі : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса,
2010. – С. 364–367.
878. Штаммлер Ф. М. Мобильные телефоны для мобильных животноводов
Севера: революция в тундре? / Ф. М. Штаммлер // Этнографическое
обозрение. – 2013. – № 2. – С. 6–23.
879. Щербак І. Міжконфесійні практики в етнічно змішаних поселеннях
Закарпаття : [релігійний аспект шлюбно-сімейних взаємин] / І. Щербак
// Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 2. – С. 54–60.
880. 63.5(4Укр) Щербань А. Хабани в гончарстві Лівобережної України
Т 91
/ А. Щербань, О. Щербань // Традиційна культура діаспори
: зб. наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2012. – С. 455–462.
881. 63.5(4Укр) Щербань О. Опішнянська макітра в місцевому весільному
В 32
обряді другої половини ХХ століття / О. Щербань
// Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Одеські
етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 368–372.
882. 63.5(4Укр) Щербань О. Український празниковий глиняний посуд
К 17
(кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) / О. Щербань
// Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 335–
343.
883. Щербій Г. Сучасна культура життєзабезпечення населення великого
міста / Г. Щербій // Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 2. – С.
139–143.
884. Юрлова Е. С. Индийские женщины. Традиции и современность /
Е. С. Юрлова // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 5. – С. 42–46. –
Окон. Нач.: № 4.
885. 63.5(4Укр) Якиминська Л. Купальська обрядовість в степовому
К 17
Побужжі / Л. Якиминська // Календарна обрядовість у
життєдіяльності етносу : зб. наук. пр. : матеріали
міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні
читання". – Одеса, 2011. – С. 351–355.
886. 63.5(4Укр) Яковлєва О. Символіка покривання голови нареченої у
В 32
весільному обряді у світлі етнолінгвістичного дослідження
/ О. Яковлєва // Весільна обрядовість у часі і просторі :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010. – С. 373–378.
887. 63.5(4Укр) Яковлєва О. Спільне коріння символіки в українських
К 17
родинних і календарних обрядах / О. Яковлєва
// Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : зб.
наук. пр. : матеріали міжнародної наукової конференції
"Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – С. 355–
363.
888. Ясинская М. В. "Света белого не видеть" (тема глаз и зрения в
формулах южнославянских проклятий) / М. В. Ясинская
// Славяноведение. – 2013. – № 2. – С. 79–89.