Графік роботи конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
ДНІ НАУКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2015
(21–22 квітня 2015 р.)
ПРОГРАМА РОБОТИ
Київ – 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ДНИ НАУКИ
ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА – 2015
(21–22 апреля 2015 г.)
ПРОГРАММА РАБОТЫ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
DAYS OF SCIENCE
OF PHILOSOPHICAL FACULTY – 2015
(April 21–22, 2015)
PROGRAM
ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
00
10
20 квітня 2015 р.
– 1800 – реєстрація учасників конференції (ауд. 330)
21 квітня 2015 р.
0900 – 1030 – реєстрація учасників конференції (ауд. 330)
1100 – 1300 – пленарне засідання
Актова зала Головного навчального корпусу
(вул. Володимирська, 60)
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Лексіков Роман Олексійович –
студент, голова НТСА філософського факультету
Конверський Анатолій Євгенович –
декан філософського факультету, академік НАН України
ПРИВІТАННЯ
Губерський Леонід Васильович –
ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
академік НАН України, академік НАПН України
Литвин Володимир Михайлович –
голова наглядової ради Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, академік НАН України
Онищенко Олексій Семенович –
академік-секретар Відділення історії філософії та права НАН України,
академік НАН України
Кремень Василь Григорович –
президент Національної Академії педагогічних наук України,
академік НАН України, академік НАПН України
Попович Мирослав Володимирович –
директор Інституту філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди,
академік НАН України
Андрущенко Віктор Петрович –
ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
член-кореспондент НАН України, академік НАПН України
3
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
Мовчан У. В., студентка,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Політичні погляди М. Рудницької як ідейна платформа
західноукраїнського жіночого руху у першій третині XX ст.
Олефір Ю. І. студентка,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Релевантність топіки в юридичній аргументації.
Запорожець В. А., студентка,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Держава і церква: взаємовідносини в Україні
30
14
– 1800 – робота секцій
22 квітня 2015 р.
1000 – 1200 – робота круглих столів та майстер-класів
1230 – заключне пленарне засідання
Актова зала Головного навчального корпусу
(вул. Володимирська, 60)
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Конверський А. Є., академік НАН України, д-р філос. наук, проф.,
декан філософського факультету, голова оргкомітету (КНУТШ, Київ)
Лєксіков Р. О., студент, заст. голови оргкомітету (КНУТШ, Київ)
Руденко С. В., д-р філос. наук, доц.,
заст. голови оргкомітету (КНУТШ, Київ)
Бугров В. А., канд. філос. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
Добронравова І. С., д-р філос. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
Неліпа Д. В., д-р політ. наук, доц. (КНУТШ, Київ)
Обушний М. І., д-р політ. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
Панченко В. І., д-р філос. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
Приятельчук А. О., канд. філос. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
Русин М. Ю., канд. філос. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
Харьковщенко Є. А., д-р філос. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
Цвих В. Ф., д-р політ. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
Шашкова Л. О., д-р філос. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
Шляхтун П. П., д-р філос. наук, проф. (КНУТШ, Київ)
4
ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
00
20 апреля 2015 г.
– 1800 – регистрация участников конференции (ауд. 330)
00
21 апреля 2015 г.
– 1030 – регистрация участников конференции (ауд. 330)
10
09
1100 – 1300 – пленарное заседание
Актовый зал Главного учебного корпуса
(ул. Владимирская, 60)
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Лексиков Роман Алексеевич–
студент, председатель НТСА философского факультета
Конверский Анатолий Евгеньевич –
декан философского факультета, академик НАН Украины
ПРИВЕТСТВИЯ
Губерский Леонид Васильевич –
ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
академик НАН Украины, академик НАПН Украины
Литвин Владимир Михайлович –
председатель попечительского совета Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко, академик НАН Украины
Онищенко Алексей Семенович –
академик-секретарь Отделения истории философии и права НАН Украины,
академик НАН Украины
Кремень Василий Григорьевич –
президент Академии педагогических наук Украины,
академик НАН Украины, академик НАПН Украины
Попович Мирослав Владимирович –
директор Института философии НАН Украины им. Г. С. Сковороды,
академик НАН Украины
Андрущенко Виктор Петрович –
ректор Национального педагогического университета
имени М. П. Драгоманова, член-корреспондент НАН Украины,
академик НАПН Украины
5
НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ
Мовчан У. В., студентка,
Киевский национальный університет имени Тараса Шевченко.
Политические взгляды М. Рудницкой как идейная платформа
западноукраинского женского движения первой трети ХХ ст.
Олефир Ю. И., студентка,
Киевский национальный університет имени Тараса Шевченко.
Релевантность топики в юридической аргументации.
Запорожец В. А., студентка,
Киевский национальный університет имени Тараса Шевченко.
Государство и церковь: взаимоотошения в Украине.
30
14
– 1800– работа секций
22 апреля 2015 г.
1000 – 1200 – работа круглых столов и мастер-классов
1230 – заключительное пленарное заседание
Актовый зал Главного учебного корпуса
(ул. Владимирская, 60)
ОРГКОМИТЕТ КОФЕРЕНЦИИ
Конверский А. Е., академик НАН Украины, д-р филос. наук, проф.,
декан философского факультета, председатель оргкомитета
(КНУТШ, Киев)
Лексиков Р. А., студент, зам. председателя оргкомитета (КНУТШ, Киев)
Руденко С. В., д-р филос. наук, доц., зам. председателя оргкомитета
(КНУТШ, Киев)
Бугров В. А., канд. филос. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
Добронравова И. С., д-р филос. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
Нелипа Д. В., д-р полит. наук, доц. (КНУТШ, Киев)
Обушный Н. И., д-р полит. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
Панченко В. И., д-р филос. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
Приятельчук А. А., канд. филос. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
Русин М. Ю., канд. филос. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
Харьковщенко Е. А., д-р филос. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
Цвых В. Ф., д-р полит. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
Шашкова Л. А., д-р филос. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
Шляхтун П. А., д-р филос. наук, проф. (КНУТШ, Киев)
6
CHEDULE
00
10
00
– 18
h
20 of April 2015
– registration (room 330)
21th of April 2015
0900 – 1030 – registration (room 330)
1100 – 1300 – plenary session
Hall of the main academic building (Volodymyrska str., 60)
OPENING CEREMONY
Roman Leksikov –
student, head of Scintific Students Assotiation of philosophical department
Anatoliy Konversky –
Dean of Philosophy Faculty, academician of NAS of Ukraine
GREETINGS
Leonid Hubersky –
Rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv,
academician of NAS of Ukraine, academician of NAPS of Ukraine
Volodymyr Lytvyn –
Head of the Board of Trustees Taras Shevchenko National University of Kyiv,
academician of NAS of Ukraine
Oleksiy Onyschenko –
academician-secretary of Department of history, philosophy and Law
of NAS of Ukraine, academician of NAS of Ukraine
Vasyl Kremin –
President of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,
academician of NAS of Ukraine, academician of NAPS of Ukraine
Myroslav Popovych –
Director of Institute of Philosophy NAS of Ukraine,
academician of NAS of Ukraine
Victor Andruschenko –
Rector of M. Dragomanov National Pedagogical University,
associate member of NAS of Ukraine, academician of NAPS of Ukraine
7
RESEARCH REPORTS
Ulyana Movchan, student,
Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Political views of M. Rudnytska as ideological platform
of western Ukrainian women's movement in the first third of the XX century.
Julia Olefir, student,
Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Relevance of topic in legal argumentation.
Viktoria Zaporozhets, student,
Taras Shevchenko National University of Kyiv.
State and Church: relations in Ukraine.
1430 – 1800 – sections
22th of April 2015
1000 – 1200 – Round tables
1230– closing plenary session
Hall of the main academic building (Volodymyrska str., 60)
ORGANIZING COMMITEE
A. Konversky, academician of NAS of Ukraine, Dr., Dr., Prof.,
Dean of Philosophy Faculty, Head of Organazing Commitee
R. Leksikov, stud., vice-head of Organazing Commitee
S. Rudenko, Dr., ass. prof., vice-head of Organazing Commitee
V. Bugrov, Dr., prof.
I. Dobronravova, Dr., prof.
D. Nelipa, Dr., ass. prof.
M .Obushnyi, Dr, prof.
V. Panchenko, Dr., prof.
A. Pryatelchuk, PhD, prof.
M. Rusyn, PhD, prof.
E .Kharkovschenko, Dr., prof.
V. Tsvyh, Dr., prof.
L. Shashkova, Dr., prof.
P. Shlyahtun, Dr., prof
8
Секція 1. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ
Секция 1. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ
Section 1. HISTORY OF WORLD PHILOSOPHY
Підсекція 1.1. Проблеми історії класичної філософії
(Античність, Середньовіччя, Відродження)
Подсекция 1.1. Проблемы истории классической философии
(Античность, Средневековье, Возрождение)
Subsection 1.1. Problems of the history of classical philosophy
(Antiquity, Middle Ages, Renaissance)
(ауд.412, room 412)
Керівники: Алєксандрова О. В., професор
Василенко Ю. В., аспірант
1. Амельченко О. Є. Концепція виховання доби Відродження у роботах
Мішеля Монтеня та Франсуа Рабле як протиставлення Середньовічній
2. Бакаєв М. Ю. Реконструкція картини світу неоплатонізму
3. Василенко Ю. В. Звучання світла в традиції ісихазму, або чи можливі
відтінки мовчання
4. Грабенко Д. Д. Ідея Миколи Кузанського про "вчене незнання" як
загострена форма апофатики Псевдо-Діонісія Ареопагіта
5. Дивна А. І. Пошук основ містичного досвіду
6. Дудкіна О. О. Філософування Платона та його вплив на формування
філософії Середньовіччя
7. Загурская М. А. Образ идеального политика в работе Платона
"Политик"
8. Зборовська К. Б. YΠόΣΤΑΣΙΣ людини як парадокс ієрархії (за
Діонісієм Ареопагітом)
9. Клочков І. В. Гностична традиція епохи Відродження
10. Михайлова Д. Ю. Древняя Греция как "вертикально бодрствующее"
состояние человечества
11. Мороз Л. А. Теоретико-філософське підґрунтя виникнення та
розвитку ранніх західноєвропейських середньовічних університетів
12. Прокопов К. Е. Особенности понятий "proairesis" и "phronesis"
в этике Аристотеля
13. Пугач В. Я. Дійсність передує можливості
14 Пузанова Є. В. Чесноти шляхетної людини у Конфуція та Мен Ке
15. Райхерт К. В. Перикл як автор слова "філософія"
16. Terekhova L. V. The problem of suicide in reception of history
of philosophy
17. Терлецький В. М. Феноменологічна традиція інтерпретації трактату
про час Арістотеля (Рhys. δ 10–14)
9
18. Труш Т. В. Свобода та необхідність у творчості Томи Брадвардіна
19. Туренко В. Е. Музика та любов: до роздумів про один аспект
платонівської онтології еросу
20. Чернецький Д. Д. "Натурфілософське припущення"
як засіб пізнання Всесвіту на прикладі творчості Миколи Кузанського
та Джордано Бруно
Підсекція 1.2. Проблеми історії класичної філософії
(Новий час та Просвітництво)
Подсекция 1.2. Проблемы истории классической философии
(Новое время и Просвещение)
Subsection 1.2. Problems of the history of classical philosophy
(New Time and Enlightenment)
(ауд.404, room 404 )
Керівники: Загороднюк В. В., аспірант
Кононенко Т. П., доцент
Щербина Н. С., студент
1. Бобошко Н. М. Проект університетської освіти в німецькому ідеалізмі
2. Бондар О. В. Спекулятивна проблема дедукції категорій
з принципу "абсолютного Я": Ф. Шеллінг
3. Гоян І. М. Філософсько-освітні ідеї радикального конструктивізму
Х'ю Ґаша
4. Загороднюк В. В. Проблема матеріальної субстанції
у теоретико-пізнавальній концепції Дж. Локка
5. Кирієнко А. В. Особиста тотожність людини:
експериментальне спостереження над власною природою
6. Кобець О. С. Основні цінності філософії Людвіга Фейєрбаха
7. Коломоец Е. С. Сверхиндивидуальное абсолютное "Я" как единство
эмпирических "Я" и "не-Я" в философии Й. Г. Фихте
8. Кононенко Т. П. До питання застосування методу деконструкції в
історії філософії
9. Ларкіна О. О. Вплив друкованих видань Просвітництва на
становлення Людини
10. Маштаков Д. И. Моральная ценность аффекта в практической
философии Фихте
11. Мельниченко А. О. Система впливу суспільства на функціонування
держави в політичній філософії Дж. Локка
12. Мусієнко А. В. Поняття "конструктивізм" в філософії мистецтва
Ф. В. Й. Шеллінга
13. Нікітіна З. І. Т. Прокопович і Дж. Берклі:
сенсуалістичний зріз пізнавальної діяльності людини
10
14. Петров Є. П. Переосмислення статусу "модусів"
у філософських доктринах Б. Спінози і Дж. Локка
15. Пронин И. В. Кантовский трансцендентализм как примирение
гносеологической проблематики эмпиризма и рационализма
16. Святенко О. А. Ницше и Возрождение
17. Титаренко В. А. Кант і Гегель про війну, революцію та "вічний мир"
18. Цимбалій І. П. Ідея єдності слов'янських народів у польських
романтиків та кирило-мефодіївців
19. Чорногуз О. М. Проект просвітницької держави
у творчості Ф. Бекона
20. Щербина Н. С. Поняття поваги у Т. Гоббса, І. Канта, Е. Левінаса:
порівняльний аналіз
Підсекція 1.3. Проблеми сучасної світової філософії
Подсекция 1.3. Проблемы современной мировой философии
Subsection 1.3. Рroblems of the modern world philosophy
(ауд. 235, room 235)
Керівники: Варениця О. П., доцент
Дронь С. П., аспірант
Сидоренко А. В., студент
1. Азарова Ю. О. Концепт "ризома" в философии Ж. Делёза
и Ф. Гваттари
2. Алмаші О. Проблематика іронії в нігілістичних поглядах Ф. Ніцше
3. Андрійчук І. О. Цинічний розум та кінічний безум:
сучасна філософія у сутінках Просвітництва
4. Боднарчук Л. С. Діалог Заходу та Сходу в філософії:
Бертран Рассел та Фен Юлань
5. Валкевич О. М. Можливість діалогу як форми інтелектуального бунту
6. Варениця О. П. Тема Іспанії у філософії Мігеля де Унамуно
7. Гейко С. М. Феномен цинізму в сучасній філософській думці
8. Джуренко Т. С. Проблема свободи в працях А. Камю
9. Дикалюк М. С. Концепція непротивлення злу
у вченнях П. Хельчицького і Л. Толстого
10. Добринська Я. С. Дефініція поняття свободи в історії філософії
11. Дойчик М. В. Гідність як рушійна сила творчості
12. Дронь С. П. Час кайрос – момент істини
13. Духович О. Б. Критика М. М. Бахтіним новочасного "монологізму"
14. Евтушенко Р. А. Метафизика истории философии
15. Зголая А. А. Проблема свободы в философии Ханны Арендт
16. Канівець Б. А. Поняття "епістема" у філософії історії М. Фуко
11
17. Карпенко А. О. Історіографія рецепції філософування
Мартіна Гайдеґґера
18. Катуна С. В. Проблема любові у концепції "трагічного відчуття
життя" Мігеля де Унамуно
19. Киризвас М. В. Проблема власти и формирования субъекта
в современной философии
20 Кириченко М. С. Помилковість і переконливість оманливого погляду
на реальність: феноменологічна анонімність ідеології
(за мотивами творчості С. Жижека)
21. Ковальчук В. В. Проблема любові в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра
22. Кравченко В. М. Феномен праці у філософських поглядах Папи
Римського Івана Павла ІІ (Кароля Войтили)
23. Лаута О. Д. Трансгресивна природа досвіду людини у
дослідницьких пошуках М. Фуко
24. Лебідь А. Є. Реалізм-антиреалізм: Г. Фреґе і Б. Рассел про істину
25. Лобода Ю. О. Філософія війни: сучасний стан
26. Льовкіна О. Г. Проблема діяльності в творчості М. Вебера
27. Ляшенко І. В. Методологічні засади концепції "нового історизму"
В. Дільтея
28. Малюх Ю. Ю. Проблема Бога та теодицеї у теолого-філософській
творчості Р. Суінберна
29. Матвієнко І. С. Філософський підхід до розуміння поняття агресія:
доброякісна та злоякісна (Е. Фромм)
30. Мовчан У. В. Проблема сенсу життя людини в епоху постмодерну
крізь призму лінгвістики
31. Москальчук М. М. Євпраксофія: практична мудрість і гуманізм
32. Пасенко М. В. Теологічний персоналізм Іоанна Павла ІІ
33. Рилова О. Ю. Ж. Дерріда: деконструкція та вища освіта
34. Розпутна М. В. Індивідуальність і суспільство: спроба
філософського осмислення в контексті прагматизму
35. Саблон Лейва Е. А. Философия и теология в горизонте
"метода корреляции" Пауля Тиллиха
36. Сень А. О. Поділ Р. Рорті приватної і публічної сфери
життєдіяльності, або як можна одночасно бути постмодерністом
і лібералом
37. Скворцова Н. В., Образцов А. С. Бинарное основание
семиосферы во взглядах Ю. М. Лотмана
38. Соболєвський Я. А. Постмодерністські мотиви в "трансгресивній
прозі" Чака Поланіка
39. Тонконог О. В. Концепція істини Мартіна Хайдеггера
40. Фостяк Т. А. Значення і загальні обриси концепції очевидності у
феноменології Е. Гусерля
41. Храпко П. Ю. Некоторые особенности структуры знака и
коммуникативного акта в семиотике Жана Бодрийяра
42. Чаплінська О. В. Тіло у філософії Ж.-Л. Нансі
12
43 Шевченко М. Ю. Іронія як основна складова філософії мови
Річарда Рорті
44 Шелудченко І. В. Інтерпеляційне становлення суб'єкта
в політичній філософії Алена Бадью
45. Шкіль Л. Л. Соціологічний нігілізм Еміля Дюркгейма: втеча від життя
46. Шпильова А. С. Поняття лінгвістичного повороту
у філософській думці ХХ ст.
Підсекція 1.4. Проблеми історії східної філософії
Подсекция 1.4. Проблемы истории восточной философии
Subsection 1.4. Problems of History of Eastern philosophy
(ауд. 405, room 405)
Керівники: Бокал Г. В., доцент
Гордієнко О. О., студент
Петленко І. В., аспірант
1. Бершадська І. А. Авторитет і влада у вченні Абу Хаміда Аль-Газалі
2. Білоус А. А. Внесок школи моїстів у розвиток мистецтва дискусії
в Китаї
3. Бокал Г. В. Актуальність дослідження логіко-епістемологічної
специфіки китайської філософії
4. Гордієнко О. О. Принцип "Чжен мін" в філософії конфуціанства
5. Данилова Т. В. Дао як вища закономірність
і субстанціальна основа Всесвіту
6. Дмитренко О. А. Компаративний аналіз тлумачення сенсу
і призначення життя в творчості А. Швейцера
та філософській спадщині джайнізму
7. Завгородній Ю. Ю. Метафізичні орієнтири
в індуїстських правових текстах: до постановки питання
(на прикладі мокші у "Манава-дгарма-шастрі")
8. Капранов С. В. Антропологічні ідеї у текстах бусідо
9. Кіхно О. В. Історіософські погляди Шрі Ауробіндо Гхоша
10. Кхелуфі Аміна. Трансформація філософської культури
тибетського буддизму в ХХ столітті
11. Лисина А. В. Философия Гошиндо
12. Марков Д. Є. Сприйняття "свого" простору (країни, міста, держави)
в середньовічному Непалі: ритуальний і релігійний аспект
13. Петленко І. В. Розуміння поняття "майя" у вченні Даршани Веданта
14. Петрицюк А. В. Поняття гармонії та її основні характеристики
в посткласичному даосизмі на прикладі тексту "Хуайнаньцзи"
15. Посєва В. С. Історико-філософські медитації щодо визначення
чинників становлення давньоіндійської філософської культури
13
16. Стрелкова А. Ю. Проблема абсолюту у вченні буддійського
мислителя Наґарджуни
17. Тарасов А. С. Фукудзава Юкіті: рецепція ліберальних ідей
в добу Мейдзі
18. Туренко В. Е. Щодо проблеми визначення меж та особливостей
феномену "східного еросу"
19. Філь Ю. С. Рецепція філософії Й. Гердера та Й. Фіхте теоретиками
індійського націоналізму у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
20. Хавроненко В. Д. Логіко-семантичний аналіз конфуціанського
принципу "Чжен мін"
21. Ярош О. А. Космологічні ідеї в суфізмі: сучасні інтерпретації
14
Секція 2.
УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРА:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Секция 2.
УКРАИНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Section 2.
UKRAINIAN PHILOSOPHY AND CULTURE:
HISTORY AND MODERNITY
(ауд. 243, room 243)
Керівники: Заїка Т. П., аспірант
Омельченко В. Ю., аспірант
1. Абдрахманова М. Ж. Національна культура:
проблема визначення поняття
2. Артюх В. О. Про контекстуальні фактори націоналізації української
філософії
3. Баланюк А. П. Деякі аспекти проблеми "сакральності"
українського барокового іконопису
4. Бежнар Г. П. До питання про релігійний аспект у творчості
Володимира Винниченка
5. Вдовиченко Г. В. Напрями розвитку філософії культури
у філософській думці УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст.
6. Вербинська К. О. Українська культура
в світовій цивілізаційній сфері
7. Глянько О. С. Життєвий шлях і філософія Йосипа Сліпого
8. Гриненко М. А. "Українська синтеза
чи українська громадянська війна" Миколи Шлемкевича
як пошук шляхів розвитку української державності
9. Заїка Т. П. Інтуїтивізм М. Рудницького
в контексті літературно-критичного дискурсу України
кінця ХІХ – початку ХХ ст.
10. Колібаба О. О. Експеримент Львівського театру ім. Леся Курбаса
як альтернатива масовій культурі
11. Коломієць А. І. Єдність суспільства
у соціально-філософських поглядах Михайла Грушевського
12. Кравченко О. П. Світоглядно-релігійні особливості
культури Київської Русі
15
13. Левицький В. А. Міф про колиску vs ідея безсоння:
культура Києва в концепції Миколи Анциферова
14. Матюшко Б. К. Іван Франко і Євген де Роберті
про завершення класичної філософії
15. Нечипор Т. М. "Філософія серця" як відтворення
ментальності українства
16. Носенок Б. Е. Художник та публіка
в українському постмодерному мистецькому просторі
17. Омельченко В. Ю. Роль і значення історії філософії
у філософсько-правовому вченні К. Неволіна
18. Погрібна Д. В. Українська нація як національний характер
(за Ю. Вассияном)
19. Решмеділова О. М. Погляди О. Богомазова, О. Архипенка,
М. Рославця в контексті філософсько-антропологічних досліджень
20. Руденко С. В. Модернізація філософської та політологічної освіти
України у контексті європейських освітньо-наукових стандартів
21. Саракун Л. П. Техногенні фактори сучасного розвитку культури
22. Семикрас В. В. Компаративний аналіз філософсько-правових
поглядів Б. Кістяківського і М. Драгоманова
23. Солодка-Красота С. В. Семіотичний вимір українського міста
24. Сорока М. В. Структура та специфічні риси політичної онтології
у філософській культурі Київської Русі
25. Співак В. В. Філософська термінологія
у проповідях Антонія Радивиловського
26. Сторожук С. В. Віче як феномен української культури
27. Фещенко О. О. Роль та місце фольклору в сучасній Україні
28. Черства А. О. Глобалізація культури
та збереження фольклорних традицій
29. Чуйко Н. В. Прочитання вчення про світ символів Г. С. Сковороди
у контексті структурної методології
30. Шморгун О. О. Феномен інтелігенції
в українській філосфській традиції: міфи та реальність
16
Секція 3. ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ:
ОНТОЛОГІЯ, ФЕНОМЕНОЛОГІЯ,
ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ
Секция 3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:
ОНТОЛОГИЯ, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ,
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
Section 3. THEORETICAL PHILOSOPHY:
ONTOLOGY, PHENOMENOLOGY, EPISTEMOLOGY
(ауд. 403, room 403)
Керівники: Вахтель А. І., аспірант
Кебуладзе В. І., доцент
Якуша П. О., аспірант
1. Азархін К. А. Онтологія людської гідності
2. Бойченко А. Ю. Методологічний пошук
в полі дослідження філософії мови та сучасної культури
3. Бондар О. В. Поняття та принципи спекулятивної філософії
4. Бурлаченко Т. Н. Интерпретация методического сомнения
в теории интерсубъективности Э. Гуссерля и Ж. -П. Сартра
5. Вінтонів-Бахарєва С. З. Проблема істини у соціокультурному вимірі
6. Гончаренко В. А. Проблема "життєвого світу"
у філософській творчості Едмунда Гуссерля
7. Демчук Ю. А. Слабкість та сила любові
8. Дідікін А. Б. Проблема слідування правилу в юридичній мові:
реалізм і антиреализм
9. Іванова Т. М. Діалектика як естетичний феномен
10. Іванчук А. І. Кореляція мислення-буття: тематика інтенційності
у Е. Гусерля та М. Гайдеггера
11. Карівець І. В. Онтологія радикальних об'єктів та свідомість
12. Кудряшев А. Ф., Елхова О. И. Антропологическая версия онтологии
13. Леонов А. Ю. Facing up to David Chalmers' philosophy of mind:
the general overview
14. Малишева А. С. Інформаційна революція
в контексті проблематики реальності
15. Райчук Н. М. Проблема свідомості в історії філософії
16. Рильська В. В. Свідомість як людський феномен
17. Суховой В. И. Проблема значения в философии и лингвистике
17
Секція 4. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
Секция 4. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
Section 4. SOCIAL PHILOSOPHY
AND PHILOSOPHY OF HISTORY
(ауд. 332, room 332)
Керівники: Джалілова О. М., аспірант
Цвібель А. О., аспірант
Керівники: Карпунова А. О., студент
Якубіна В. Л., доцент
1. Алієва О. Г. Медіа та їх роль у конструюванні медіа реальності
2. Безпрозванна Т. А. Наративістська традиція
аналітичної філософії історії
3. Бойко І. І. Соціальні трансформації
в контексті синергетичної методології
4. Брижнік В. М. Феномен тиранічної влади
як вихідний момент Платонового вчення
про диференційований соціальний устрій
5. Волковинська В. О. Влада як механізм самовідтворення
соціальної системи
6. Ворончихина Е. С. Проблематика самосознания
в социальной теории XX века
7. Высоцкий А. А. Позиция Лейбница относительно коммуникации
Европы и Китая
8. Гойман О. О. Сучасні політичні міфи
в російсько-українському інформаційному просторі
9. Голець О. Я. Соціально-економічний розвиток
як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект
(на прикладі країн буддистського ареалу)
10. Горохова Л. В. Апатія як чинник наростання соціальних страхів
сучасних українців
11. Дедюлина М. А. Моральные посредники
в философии технологий Л. Маньяни
12. Демир Гекхан. Культурное разнообразие современного мира
и культурная идентичность
13. Джалілова О. М. Комунікація як глобальна проблема
сучасного світу
14. Дранник В. А. Комунікативна культура сучасного керівника
15. Дубініна В. А. Університет та національна держава
18
16. Дубняк З. О. Діалогізм як засада соціальної комунікації
17. Дьяковська Г. О. Буття соціальної пам'яті як умова соціалізації
та самоідентифікації спільнот
18. Дячук Д. О. Злочинність як продукт соціальної нерівності
19. Жовтоног І. С. Телевізійний образ як технологія впливу на публіку
20. Захарченко М. С. Соціальний вимір поняття "раціонального"
(в контексті комунікативної філософії Юргена Габермаса)
21. Захарчук О. І. Постіндустріальне рабство
в контексті критичної соціальної теорії
22. Зусько Д. М. Політика пам'яті та забуття у сучасному суспільстві
23. Іваненко А. М. Теоретико-концептуальне осмислення
феномена глобалізації
24. Калуга В. Ф. Особливості розуміння суті феноменів ідентичності
та самоідентичності в контексті домінантних інтерпретаційних систем
25. Кірюхін Д. І. Справедливість і проблема інтеграції
посткомуністичних суспільств
26. Кітов М. Г. Кармічне виродження родовідної Рюриковичів,
започаткованої Ольгою
27. Климчук А. І. Теорія соціальної нерівності в проблемному полі
П. Сорокіна і П. Бурд'є (порівняльна характеристика)
28. Кожем'якіна О. М. Модель інкапсульованої довіри Р. Хардіна
29. Козловець М. А. Соціально-філософський дискурс
як осмислення екзистенційної буттєвості українців
30. Колісник О. В. Контент гри у соціальних практиках сьогодення
31. Колотило В. В. Фундаментальний і оперативний виміри ідеології
в процесі соціокультурних змін
32. Коперльос Р. Ю. Ідея "складності" в луманівській теорії систем
33. Корупятник И. В. Категория свободы в классической
и неклассической философии: различие подходов
34. Крыжна Е. В. Эволюция понятия свободы в мировой мысли
35. Лелека О. В. Рецепція концепту розширеного мислення
у доробку Г. Арендт
36. Литвинчук О. В. Ідентичність маргінального індивіда
в контексті його соціалізації
37. Лігус М. В. Трансформація академічної музики
в умовах цифрової революції
38. Лім Л. А. Основні завдання соціальної політики
з позиції християнської церкви
39. Linas Jokubaitis. Carl Schmitt: political romanticism and philosophy
40. Малинка Ю. Г. Толерантність як спосіб людського буття
і актуальна цінність сучасного суспільного розвитку
41. Малофєєнко К. С. Мораль у "вільному суспільстві" Ф. Гаєка
42. Мацьків В. В. Социально-философский аспект
феномена одиночества в философии Н. А. Бердяева
43. Мельник В. М. Антропологічна парадигма
в історіософії В. О. Ключевського (на прикладі "Курсу російської історії")
19
44. Мінцева Т. М., Леськів В. Ю. Що є свобода для кожного
і свобода взагалі?
45. Мішалова О. В. Історична дійсність та факт
у світлі ідей Л. Вітгенштейна
46. Музика Е. В. Основні фактори формування нового образу
феномену багатства у суспільстві споживання
47. Найдьонов О. Г. Філософський аналіз якості суспільства
як соціальної реальності
48. Олійник Г. В. Проблема ідентичності людини
в інформаційному суспільстві
49. Ороховська Л. А. Медіацентрована демократія
як феномен інформаційного суспільства
50. Павлов В. Л. Философские идеи
в работах Александра Грина петербургского периода его жизни
51. Павлов Ю. В. Феномен соціального відчуження
в сучасному соціокультурному просторі України
52. Пагурец В. В. Философия конфликта и современные концепции
войны в работе Э. Тоффлера "Война и антивойна"
53. Пашова Н. В. Роль історичної соціальної творчості людей
в розвитку суспільства
54. Предеина М. Ю. Свобода и её опредмечивание
(проблема институализации)
55. Пронин И. В. Позиционный антагонизм пассионарной теории
этногенеза Л. Н. Гумилёва и концепции "осевого времени" К. Ясперса
56. Речич Л. Л. Голе життя і політика вулиць
57. Савицька І. М. Гуманістичний зміст проблем свободи та духовності
в контексті розвитку сучасного суспільства
58. Сєрова Ю. В., Власенко Ф. П. Міжкультурна адаптація
як об'єкт соціально-філософського аналізу
59. Скарбовійчук Д. А. Любов і проблема людського існування
в екзистенціальному аспекті
60. Скворцова К. М. Феномен щастя як багатоелементна система:
соціально-філософський аналіз
61. Сухов Д. Б. Значение методологии австрийской школы экономики
для социальной философии
62. Ткаченко В. І. Демократія як алгоритм одноразового вибору.
Проблема індивіда та маси
63. Туренко В. Э. Об исторической принадлежности любви:
философская попытка переосмысления
64. Халімовська І. В. Туризм як соціальне явище:
проблеми і суперечності розвитку
65. Харченко Л. М. Духовність як необхідна умова соціалізації особистості
66. Хлопук О. В. Фігура трікстера в філософії Олександра Дугіна
67. Щербак С. І. Між свободою та примусом: суперечності проекту модерну
68. Ягодзінський С. М. Соціальна самоорганізація:
потенціал vs деструкція
20
Секція 5. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ
ТА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ
Секция 5. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
Section 5. PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY
AND PHILOSOPHY OF CULTURE
(ауд. 413, room 413)
Керівники: Буцикін Є. С., асистент
Коцюба М. П., аспірант
Полянічка Т. І., студент
1. Аветисян А. І. Аура як подвійна дистанція.
Позиція Ж. Діді-Юбермана
2. Альчук М. П. Антропологія права
в структурі філософської антропології
3. Ардашова Я. И. Возникновение новых культурных феноменов
в эпоху постмодерна
4. Атаманчук-Ангел В. И. Экспериментальный подход
выявления культуры. Аналитическая культурология
5. Бутко Ю. Л. Самовдосконалення особистості
через практики даоської йоги
6. Буцикін Є. С. Філософсько-антропологічна концептуалізація
феномену етизованого простору. Нормативні експлікації
7. Гайдамачук О. В. Ж. -Ж. Руссо і Ж. Деррида про інтонацію
та артикуляцію письма
8. Герман Е. А. Проблема человека в произведениях маркиза де Сада
9. Головко О. М. Екзистенційні передумови утвердження надлюдини
в суспільстві
10. Данилова Т. В. Реінтеграція особистості
в контексті юнгіанської концепції самості
11. Дубровіна О. В. Концепція діалогу культур В. С. Біблера
12. Дьоміна О. В. Жанрова теорія кінематографу
у філософсько-антропологічних дослідженнях картини світу
13. Іщук С. М. Інноваційний потенціал інформаційного простору
Інтернету
14. Каптовец А. А. Искусство как способ продления человека в мире
в качестве родового существа
15. Кириленко К. М. Інтеграція природничо-наукової і гуманітарної
форм культури як шлях до творення інноваційної культури
16. Клімашевський О. В. Гуманізація як основна філософська
тенденція у розвитку сучасного спорту
21
17. Козачинська В. В. Становлення некласичної суб'єктивності:
антропологічний негативізм
18. Коломієць О. Л. Феномен віри в бутті сучасного українця
19. Комісар Л. П. Рецепція "гуманістичної традиції"
в культурному просторі ХХІ століття
20. Коцюба М. П. Роль тілесності в конституюванні Іншого
21. Кретов П. В. Енергейність символу у Г. С. Сковороди
22. Кузін В. В. Постколоніальна концепція культур
23. Культенко В. П. Проблеми культурної політики
в контексті техніки реконструкції Ж. Деріди
24. Куропятник В. Є. Філософія спорту
в концепті сучасної культурної антропології
25. Лактіонова А. В. Філософська антропологія та онтологія
26. Лопес-Матышев Э. Спорт высших достижений
в авангарде современной кросс-культуры
27. Луценко А. В. Тіло у соціокультурному контексті:
сучасні тенденції та небезпеки
28. Мала Я. Л. До значень формування моделі жіночого буття
29. Малеєв А. К. Можливість права як визначальної риси людини
30. Мерщій Т. В. Український контекст специфіки інтеракційних процесів
у контркультурному середовищі
31. Носенок Б. Е. Образи переживання
в культурному контексті "прустохвороби"
32. Омельянчук О. С., Андрос Є. І. Екзистенційна концепція людини
у філософії К. Ясперса
33. Панкратова О. С. Табу як чинник побудови суспільства
(за Клодом Леві-Стросом)
34. Петренко Д. В. Технический образ и границы репрезентации:
к критике корреляционизма в философии медиа
35. Полулях Ю. Ю. Семіотика проекту модерну
36. Приймак С. І. Феноменологія тілесності
в дискурсі силових видів спорту
37. Савинська І. В. Практична феноменологія Едит Штайн
38. Саїнчук М. М. Революція пізнання та еволюція виродження
людської тілесності
39. Селюк Є. В. Вплив мережі на формування особистості
в інформаційному суспільстві
40. Сердюк К. О. Диспропорція сформованості традицій тлумачення
культури
41. Сидорова Д. А. Дар и благотворительность:
антропологический аспект
42. Скиртач В. М. Аналітика суб'єкта у клінічному дискурсі
філософствування
43. Скороварова Є. В. Особливості комунікації в інформаційну епоху
22
44. Скородумов Д. А. Особенности метафизической фармакологии
Б. Спинозы: метод "практики себя" в философии
45. Солдатська Т. І. Конфлікт порядкового / позапорядкового –
закономірний пошук альтернатив чи найбільший виклик сучасності?
46. Тимо Є. В. Філософія олімпізму. Трансверсальність ідеалів
47. Холох О. І. Феномен взаємності:
філософсько-антропологічне осмислення
48. Чередніченко П. П. Фізкультурно-спортивна рухова активність:
світоглядний дискурс
49. Чиров М. В. Je suis plagiat: кризис текстуального террора
50. Шевченко А. О. Валеософия, как творческий потенциал
51. Шелковая Н. В. О природе человеческой агрессии
и садо-мазохизма
23
Секція 6.
ЛОГІКА ТА ДИСЦИПЛІНИ ЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Секция 6.
ЛОГИКА И ДИСЦИПЛИНЫ ЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Section 6.
LOGIC AND LOGICAL DISCIPLINES
(ауд. 312, room 312)
Керівники: Гаджиєв В. В., аспірант
Ільченко Г. О., аспірант
Тищенко М. В. аспірант
1. Бабаш А. А. Плоский дизайн vs скевоморфизм:
разрешение конфликта с помощью энтимемы
2. Бережнюк М. М. Проблема невиражених засновків в аргументації:
альтернативний підхід до розв'язання
3. Білоус А. О. Про доречність аналізу віртуальної комунікації
у межах риторики
4. Бондажевська Л. С. Кодекс раціональної поведінки та помилки
в аргументації
5. Володарська Я. С. Вплив аристотелівської концепції риторичної
інвенції на класифікацію аргументативних схем Р. Вейтлі
6. Воронова Е. Ф. Анализ совета как речевого акта в DDEPL
7. Гаджиєв В. В. Форми стратегічної взаємодії
у теоретико-ігровій семантиці
8. Загудаєва О. А. Поєднання різних типів діалогу в одній дискусії
за Д. Валтоном
9. Ільченко Г. О. Особливості IF логіки
10. Кирилюк А. В. Георг Кантор. Теорія множин та цінність
абстрактного мислення
11. Колотілова Н. А. Специфіка побудови аргументації
в ораторських промовах у Ф. Прокоповича
12. Кулініч Г. О. Типи аудиторії: концепція Х. Перельмана
13. Невельська-Гордєєва О. П. Абдукція як метод побудови гіпотез
та версій
14. Незабитовський Г. В. До питання про поняття евристичності
15. Олефір Ю. І. Релевантність топіки в юридичній аргументації
16. Петік Я. О. Folk psychology formalization
17. Піонтковська Т. В. Логіка в Острозькій
та Замойській академіях XVI–XVII ст.
18. Плахтій М. П. Перші "логічні машини" в Україні
24
19. Покотило М. О. Класифікація аргументативних схем О. Фрілі
та проблема оцінки аргументації
20. Політюк А. П. Дж. Фріман: критерій прийнятності в аргументації
21. Рева Н. О. Формалізація патологічних ситуацій
22. Скибо Д. К. Е. Блер про моральне зобов'язання міркувати
правильно
23. Соболєвський П. А. Семантика або прагматика?
Питання до розмежування
24. Стоян С. П. Символізм як художній напрям:
філософсько-культурологічний аналіз
25. Тищенко М. В. Формалізація аргументації як інтерагентних діалогів
26. Khomenko I. V. Revisiting the history of logic in Ukraine
(19th – early 20th century)
27. Шарко О. В. Ляйбніц, парадокс "Купа" та явище неясності
28. Шумський В. В. Уявлення про норми за О. Вайнбергером
29. Щербина О. Ю. Особливість аргументативної функції мовчання в
юридичній аргументації
30. Ященко В. Л. Девід Хічкок: реабілітація стоїчної теорії слідування
25
Секція 7.
ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА ЕТИКА
Секция 7.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА
Section 7.
THEORETICAL AND APPLIED ETHICS
(ауд. 410, room 410)
Керівники: Коробко М. О., аспірант
Лазаревич К. Ю., студент
Маслікова І. І., доцент
Тутберідзе І. Д., студент
1. Абисова М. А. Етика дискурсу в контексті дискусії
між лібералами та комунітаристами
2. Авдеенков А. Н. Аналитическая философия и политическая теория:
существуют ли препятствия для сотрудничества?
3. Амельченко О. Є. Християнська концепція зла:
теодицея Фоми Аквінського
4. Атаманюк І. В. Моральна проблематика за твором З. Баумана
"Мислити соціологічно"
5. Ворона В. А. Спесишизм як продукт антропоцентричного світогляду
6. Горохолінська І. В. Сурогатне материнство –
шанс на сімейне щастя чи торгівля людьми?
(Етичні аспекти використання новітніх біотехнологій)
7. Кіптенко К. В. Метафізична теорія моралі: проблема обґрунтування
8. Коломієць А. Є. Взаємодія моралі та політики
в умовах сучасної демократії
9. Коробко М. І. Проблема "альтруїзм-егоїзм"
в філософії об'єктивізму Айн Ренд
10. Мандрыка Е. В. Эмоциональное в морали: попытка апологии
11. Манько Ю. В. Етична складова законодавчого закріплення права
на евтаназію
12. Маслікова І. І. Утилітаризм уподобань
в обґрунтуванні спільного блага: теоретичні та практичні проблеми
13. Морозов А. Ю. Прозорість зла
14. Нападиста В. Г. Ідея людської гідності
як моральний імператив сьогодення
15. Негруб Т. С. Концепция добра и зла у истоков христианства
16. Подолян Г. П. Корпоративна культура
в контексті соціально-філософського аналізу
26
17. Продан Т. П. Поняття гідності в етиці чеснот Арістотеля
18. Самчук Р. В. Екологічні інтенції нової аксіологічної парадигми
19. Ткаченко К. О. Адвокатська етика ХХ ст.:
інститут адвокатської таємниці в Німеччині
20. Турчин М. Б. Радикальний екологізм в умовах постмодерну
21. Турчин М. Я. Етико-релігійні погляди Арістотеля
22. Чуприна Ю. В. Глобальна етика: перспектива чи утопія?
23. Шинкаренко О. В. Про перспективи етики у пошуках практичності
24. Ященко В. Л. Мультикультуралізм: панацея чи шлях в нікуди?
27
Секція 8.
ЕСТЕТИЧНА ТЕОРІЯ І КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
Секция 8.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Section 8.
AESTHETIC THEORY AND CULTURAL CONTEXT:
PROBLEMS OF INTERACTION
(ауд. 234, room 234)
Керівники: Буцикіна О. Є., аспірант
Добровольська В. В., студент
Живоглядова І. В., доцент
Корчинський В. О., студент
1. Акулова В. Ю. Эстетика двигательной активности
2. Апанасенко Ю. В. Философия культуры Г. Зиммеля
и реконструкция греческой трагедии
3. Бабушка Л. Д. Феномен "не любові": етико-естетичні колізії
(на прикладі роману "Парфюмер" Патріка Зюскінда)
4. Бакурова Е. С. Эстетика "ничто" в поэтической жизни
иронизирующего
5. Борисова К. О. Від Середньовіччя до Відродження:
готика як осередок витонченості
(Стефано де Верона, Джентіле да Фабріано)
6. Борсук О. М. Фонова музика: до історії трансформації музичного
сприйняття
7. Бровко М. М. Феноменологічні особливості проблеми активності
мистецтва в контексті його прикладних аспектів
8. Буцикіна Є. О. Жорж Батай в просторі французької гуманістики
30-х – 50-х років ХХ століття
9. Гамшеєва В. М. Естетичні погляди О. П. Бородіна:
синтез "вчений-композитор"
10. Герасимчук В. А. Межі естетичного в різних інтерпретаціях
11. Демиденко Я. С. Вплив посткласичної філософії на авангардизм
12. Доній Н. Є. Розрив зв'язків з минулим як один з факторів
розгортання соціальної девіталізації особистості
13. Дубровська А. В. Образ міста у візуальному мистецтві сучасності:
культурний контекст
28
14. Дьяченко А. С. Історична динаміка форм естетизації жаху
15. Карпенко О. О. Типологія музичного сприйняття
в теорії Теодора Адорно
16. Каштанюк І. О. "Соціологія музики" Т. Адорно:
проблема всезагального та національного у музиці
17. Коперльос Р. Ю. "Складність" тлумачення художнього твору
18. Корчовий П. О. Естетика асиметричного, абсурдного та жахливого
в контексті візуального сприйняття мистецтва
19. Легка Н. М. Як може існувати мистецтво після Освенціму?
(до 70-тої річниці звільнення табору "Аушвіц-Біркенау")
20. Личковах В. А. Дослідження давньогрецької духовної культури
в українській естетиці
21. Ляшко Л. П. Екологічна проблематика у сучасному гуманітарному
дискурсі
22. Мазур Г. О. Оскар Уайльд проти естетизму?
23. Матвейчук М. Ю. Перформативні практики українських художників
24. Матюх Т. М. Роль емпатії в "синтетичних" видах мистецтва
25. Наконечна О. П. Естетична традиція в українській філософській
культурі
26. Носенок Б. Е. Символізм музичної фрази Вентейля в романі
"На Сваннову сторону" М. Пруста
27. Поліхов О. Л. "Етос музики" як єдність внутрішнього устрою музики
і характеру її впливу на людину
28. Романенко А. Р. Біографічний, психоаналітичний
та соціально-психологічний параметри творчої особистості
В. В. Пухальського: спроба міждисциплінарного дискурсу
29. Свистун В. В. Бібоп як феномен експериментальної музики
30. Торбеева А. А. Идеи экзистенциально-религиозной
философии Сёрена Кьеркегора в киногерменевтике Ларса фон Триера
31. Тормахова А. М. Естетичні аспекти теорії метамодернізму
Тимофія Вермьюліна / Робіна ван ден Аккера
32. Туренко В. Э. Грубое в дискурсе любви:
философско-эстетический аспект вопроса
33. Черняк Ю. А. Кінокомедія німого періоду:
між карнавалом та мистецтвом
34. Юскович В. В. Становлення українського арт-ринку:
культурологічний аналіз
29
Секція 9.
ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ
Секция 9.
ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
Section 9.
PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF SCIENCE
(ауд. 327, room 327)
Керівники: Добронравова І. С., професор
Чорноморденко Д. І., аспірант
1. Артамонов О. О. Розвиток наукового світогляду
в Ранньому Середньовіччі
2. Богатая Л. Н. Терминологическая сложность:
новый концептуальный конструкт
3. Бойко К. І. Співвідношення науки та технології:
епістемологічний вимір
4. Владленова И. В. Философские проблемы
нанотехнологической революции
5. Головко А. А. До питання визначення філософії
на основі поглядів Яна Богоста
6. Гончарова О. Е. Поставтомобиль для постчеловека
7. Елхова О. И. Человек в виртуальной среде
8. Карпілянська М. Д. Естетика у філософії Артура Шопенгауера
9. Коперльос Р. Ю. Складне та нелінійне мислення
в постнекласичній раціональності
10. Кравчук А . А. Перспективи теоретизації
сучасного геологічного знання
11. Кудряшев А. Ф. О нединамическом характере эволюции
12. Марко К. Я. Амбівалентність сфери належного
у етиці вчених Р. Мертона
13 Марусіна О. С. Методологічний аспект мовних досліджень в
соціокультурних трансформаціях
14. Московая Е. А. Дискурс как объект многомерного анализа
15. Наконечна О. П. Особливості хімічної картини світу
16. Нестерова М. А. Когнитивные принципы построения картины
социальной реальности
17. Ніколаєнко Н. В. Методологічні підходи
в дослідженні постнекласичних практик
30
18. Омельчук І. В. Витоки та передумови поширення
плюралістичного підходу в епістемології
19. Оржеховський С. П. Наукове та позанаукове знання:
проблема взаємовідносин
20. Павленко О. О. Криза в фізиці на рубежі ХІХ–ХХ ст.
і її філософський аналіз
21. Петруньок Н. І. Постать та спадщина Пола Феєрабенда
у дискусіях щодо релятивізації наукового знання
22. Рідченко Л. О. Віртуальні практики
в системі постнекласичних практик
23. Рожно О. В. Філософські аспекти створення і розвитку
штучного інтелекту
24. Руденко О. В. Місце методології в сучасних наукових дослідженнях
25. Самарський А. Ю. До питання ролі техніки
в розвитку суспільного мислення
26. Сидоренко Л. І. Свобода та ризики сучасної науки
27. Сидоренко С. А. Концептуальні оцінки
міждисциплінарності менеджменту
28. Сторожук А. П. Смисл в багатовимірному мисленні
29. Супрун А. Г. Філософський контекст осмислення проблеми науки
та інновації
30. Харитонова О. А. Терминологическое наследие
Пьера Тейяра де Шардена
31. Чорноморденко Д. І. Методологічні особливості
міждисциплінарності наукових зв'язків в сучасній екології
32. Чуйко В. Л., Атаманчук-Ангел В. І. Методологічне значення
фрактальної моделі соціальних інститутів суспільства
консервативного розвитку
33. Яремко І. В. Соціальна інтерпретація історії науки Р. Мертона
31
Секція 10. ФІЛОСОФІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Секция 10. ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Section 10. PHILOSOPHY OF HUMANITIES
(ауд. 232, room 232)
Керівники: Іщенко О. М., доцент
Захарчук О. І., аспірант
СолдатськаТ. І., асистент
1. Аврамов Н. А. Проект симметричной антропологии Бруно Латура
2. Бойко О. С. Дуализация эго-субстанции:
отстранение vs восстановление
3. Діденко Л. В. Феномен суб'єкт-схоплювання
4. Драпогуз В. П., Зелінський М. Ю. Екстраполяція
у структурі соціального пізнання
5. Іщенко О. М. Актуальний А. де Токвіль:
роздуми про небезпеки демократії
6. Комар О. В. "Double bind" української науки
7. Кондрашова-Діденко В. І. Економічна культура як капітал
8. Мазур А. В. Футурологія олімпійського спорту
9. Мушка Р. І. Толерантність: визначення поняття
10. Павко Я. А. Філософська та методологічна культура
міжнародно-правових досліджень
11. Самчук О. О. Філософія мистецтва в контексті мереживого
суспільства
12. Северин-Мрачковська Л. В. Консьюмеризм як складова
економічного буття людини
13. Сербін М-К. С. Специфіка гуманітарного знання
та прагматистська методологія
14. Середа О. С. Методологічні підходи до аналізу запитань
в соціологічних дослідженнях
15. Слободянюк Р. І. Механізм державної влади:
візія Ніколо Мак'явеллі
16. Сорокін М. Є. Людський капітал як визначна складова
розвитку сучасного суспільства
17. Твердовська О. В. Методологічні засади формування
критичного мислення особистості в освітньому процесі
18. Ткачук Л. А. Україномовний філософський дискурс
19. Троян Д. М. Визначення меж епістеми в праці М. Фуко "Слова та речі"
20. Шкляр А. Д. Людина ХХІ століття:
формування моральних принципів та цінностей
21. Ярошовець В. І. Соціо-гуманітарний дискурс сучасної парадигми
філософії освіти
32
Секція 11. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
Секция 11. ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
Section 11. PHILOSOPHY OF EDUCATION:
THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS
(ауд. 406, room 406)
Керівники: Кириченко М. С., доцент
Петров Є. П. аспірант
Шелудченко І. Д. студент
1. Алєксєєва К. І. Ціннісне зміщення і гуманітарна культура
в контексті філософії освіти
2. Божич О. О. Освіта як засіб забезпечення гуманітарної безпеки
держави
3. Бородіна Н. В. Філософські орієнтири реформування вищої освіти
4. Zamotkin Ivan Dm. On a framework of open education: philosophical
approach
5. Кириченко М. С. Нові освітні інституції vs "рука з ящику пандори"
(за мотивами "Deschooling society" І. Ілліча)
6. Клічук А. В. Принципи формування ефективного керування
навчальним закладом
7. Колотило М. О. Парадигмальний підхід як вектор реалізації
методологічного потенціалу сучасної філософії освіти
8. Косьмій О. М. Роль філософії у контексті реформування
системи вищої освіти України
9. Кравченко Ю. М. Програма "Філософія для дітей"
як ефективний підхід у вихованні особистості
10. Руденко Ф. Г. Щодо інновацій в гуманітарних дисциплінах
11. Сидоренко І. Г. Інтеркультурне виховання як фактор соціалізації
12. Соболь Т. В. Основні чинники інноваційних змін
в системі освіти України
13. Сухова Н. М. Проблеми сучасної університетської освіти
як джерело нових можливостей для становлення
громадянського суспільства в Україні
14. Чорний І. В. Громадянська освіта
як основа для розвитку особистості
15. Ярмоліцька Н. В. Роль інноваційної науки та освіти
у розвитку сучасного суспільства
16. Ясна І. М. Універсальні компетенції як основа функціональної освіти
33
Секція 12. ПОРІВНЯЛЬНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО,
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ, ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
Секция 12. СРАВНИТИЛЬНОЕ РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ,
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ, ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ
Section 12. COMPARATIVE RELIGION STUDY,
PHENOMENOLOGY OF RELIGION,
HISTORY OF RELIGION
(ауд. 407, room 407)
Керівники: Задоянчук О. О., аспірант
Автономова У. С., студент
1. Бардин М. Я. Методи інтерпретації "Одкровення Іоанна Богослова"
2. Бибик А. Н. Сакрализация слова в национально-государственных
и мировых религиях
3. Бойчук Н. В. Феноменологія релігії М. Шелера і католицизм
4. Воробйов В. Сімейно-історична діяльність
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Вчення і практика
5. Гамшеєва В. М. Значення і місце жінки в історії російського
старообрядницького розколу
6. Ганущин І. І. Синкретизм етичного і юридичного в шаріаті
та його роль в сучасних ісламських спільнотах
7. Дем'яненко Ж. В. Релігійно-екстремістські мотивації
сучасного тероризму
8. Заєць О. В. Проблеми і перспективи викладання
релігієзнавчих дисциплін у сучасній школі і вузі
9. Заруцька О. А. Заборони (харам) в ісламській економічній моделі
10. Іщук Н. В. Етатистський дискурс візантійської ідеології
11. Козар К. В. Жертвоприношення у релігіях світу:
компаративний аналіз
12. Лапчевська А. Л. Ісламізація Європи. Проблема співіснування
релігій в сучасному світі
13. Мельник Л. М., Мельник Б. В. Особливості віровчення
всеросійського суспільного руху сприяння духовному розвитку
населення "За державність і духовне відродження Святої Русі"
14. Мороз О. В. Гуманістична концепція православних діячів Волині
кінця ХІХ – початку ХХ століття у контексті сучасної релігієзнавчої думки
15. Панич О. І. Церква і дискурс Майдану
16. Паньков Д. В. Питання смерті очима філософів і мислителів
17. Пасічник О. С. Ініціації за віковою ознакою як обряди переходу
18 Пилецкий Е. А. Виртуальная архаика "русского мира"
34
19. Рачитских Д. О. Аналогия феноменов "бардо"
и "клиническая смерть"
20. Ремез О. В. Відношення до держави в доктрині
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони)
21. Святенко О. А. Идеи Ф. Ницше в религиозной доктрине
сатанизма А. Ш. ЛаВея
22. Тетеря Я. І. Синтез релігії та медицини давніх слов'ян.
Втрата сакральності медицини у наш час
23. Фенно І. М. Модернізм в історії Римо-католицької церкви
24. Фіалковська А. І. Роль психотропних засобів
у шаманських практиках Сибіру
25. Харьковщенко Є. А. Актуальні проблеми реалізації принципу
свободи совісті в законодавчій та освітянській сферах
26. Черненко A. О. "New Atheism" як прояв сучасного вільнодумства
27. Чувашова Д. Д. Уявлення про нечисту силу в українській традиції
28. Шостацкая К. С. Биоэтические проблемы в вероучении
Церкви Последнего Завета: вопросы аборта, клонирования
и искусственного оплодотворения
35
Секція 13.
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕЛІГІЇ
Секция 13.
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИИ
Section 13.
PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE STUDY
OF RELIGION
(ауд. 408, room 408)
Керівники: Яроцька А. В., аспірант
Лапчевська А. Л. студент
1. Бакаєв М. Ю. Неоплатонічна інтерпретація гоетії
2. Богдановський І. В. Екстрасенсорика: від нетрадиційної релігійності
до науки
3. Бродецький О. Є. Смислові інтенції етики конфуціанства та їх
ментально-соціальна значущість
4. Голотін С. І. М. Гайдеггер: поміж філософією та релігією
5. Горєвой Д. О. "Антропоморфізм" та проблема виникнення релігії в
історії релігієзнавчої думки
6. Дубина О. О. Постметафізична свідомість: аналіз Юрґена Габермаса
7. Ємельяненко Г. Д. Реформація та протестанська теологія
в Західній Європі: від XVI до XX століття
8. Капріцин І. І. Сутність феномена релігійної культури
9. Мельничук В. В. Особливості співвідношення екологічної етики
і православного віровчення
10. Mozgovyi L. Philosophical reflection of anthropomysticism
11. Мудраков В. В. "Концепція релігійності" Ф. Ніцше:
методологічно-ціннісний аспект
12. Попович В. М. Духовні цінності в свідомості студентів ВНЗ
13. Сарнавська О. В. Філософські аспекти осмислення проблеми
релігійної віри П. Тілліхом
14. Швед З. В. Теорія релігійного мистецтва
в системі релігієзнавчого знання
36
Секція 14. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
Секция 14. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
Section 14. SOCIOLOGY OF RELIGION
(ауд. 409, room 409)
Керівники: Тетеря Я. І. студент
Чувашова Д. Д., аспірант
1. Боброва А. О. "All you need is love" або реклама як квазірелігія
2. Владиченко Л. Д. Верифікація понятійно-категоріального апарату
проблематики відносин між державою та релігійними організаціями
3. Гамшеєва В. М. Виховання дитини у світлі православної традиції
4. Денисенко А. В. Аналіз соціальної дійсності
як першочергова задача герменевтики теології визволення
5. Задоянчук О. О. Засоби масової інформації УПЦ
як об'єкт релігієзнавчих досліджень
6. Запорожець В. А. Держава і церква: взаємовідносини в Україні
7. Кліш А. Б. Поняття соціальної справедливості
у папських енцикліках "Rerum Novarum" та "Graves de communi"
8. Коваленко О. Ю. Діяльність Всеукраїнської Ради Церков
і релігійних організацій під час Революції Гідності
в листопаді 2013 – лютому 2014 років
9. Ломачинська І. М. Сакральність владного правління
в ідеології російського православ'я
10. Мартинчук К. О. Можливість реформування ортодоксальних релігій
згідно феміністичних уявлень
11. Оржехівська І. Г. Відношення феміністичних ідей
з ідеями раннього християнства
12. Середа Г. В. Релігійна соціологія, особливості її вияву
13. Яроцька О. В. Визнання гідності людини як особистості –
секулярна парадигма сучасного католицизму
37
Секція 15. ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
Секция 15. ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
Section 15. PSYCHOLOGY OF RELIGION
(ауд. 311, room 311)
Керівники: Предко Д. Є., аспірант
Черненко А. О. студент
1. Буряк Н. Б. Рецепції осмислення релігії Еріхом Фроммом
в сучасній релігієзнавчій науці
2. Ємельяненко Г. Д. Методологічні новації К. Барта в сучасній теології
3. Компаниец Л. В. Идея реинкарнации в корпусе текстов "Рistis sophia"
4. Майданевич Л. О. Різноманітні підходи до осмислення сутності
релігієзнавчої експертизи
5. Мартич Р. В. Формування східнохристиянської традиції
осмислення сутності живого
6. Предко Д. Є. Формування концепції релігійного почуття В. Джемса:
історико-філософські впливи
7. Предко О. І. Релігійний досвід як особистісний пошук
8. Присухін С. І. "Спокій душі": теолого-богословська інтерпретація
поняття
9. Решетников И. С. Средиземноморские культы смерти-возрождения
и их связь с ранним христианством
10. Соломаха І. Г. Віра як об'єкт психоаналітичного осмислення
11. Стадник М. М. Уявлення про живе як складова
східнохристиянських вчень
12. Татарникова О. Ю. Психофізіологічні деформації особистості
в контексті гіпертрофованого віросповідання
13. Фещенко О. О. Проблема ідентифікації церкви
як сакрального місця у пострадянській свідомості
14. Шамансурова К. Э. Религия как стратегия совладающего
поведения в период онкологического заболевания
38
Секція 16. УКРАЇНОЗНАВСТВО
Секция 16. УКРАИНОВЕДЕНИЕ
Section 16. UKRAINIAN STUDIES
(ауд. 103-б, room 103-b)
Керівники: Сорочук Л. В., науковий співробітник
Чик Г. А., аспірант
1. Бойко С. М. Життєвий шлях Тараса Шевченка
як подвижництво задля розквіту України
2. Васіна Т. В. Співвідношення категорій "культура" і "цивілізація"
в сучасному українознавстві
3. Воропаєва Т. С. Сучасна українська національна ідея
в контексті європейського вибору
4. Грабовська І. М. Українізація як процес розбудови
"української України" в сучасну добу
5. Іванчишен В. Р. Камінь як сакральна структура
в народних уявленнях мешканців східного Поділля
6. Калач В. М. Релігійна ідентичність українців: цивілізаційний вимір
7. Кобченко К. А. Російсько-український військовий конфлікт:
історичний та символічний виміри протистояння
8. Ковтун Л. І. Колористичні уявлення українців
як об'єкт українознавчого дослідження
9. Конча С. В. До питання про "демократичність"
суспільного устрою давніх слов'ян
10. Кулик Б. Діяльнісна сутність українського світогляду
як обнадійливе підгрунтя націєтворення
11. Литвин Я. М. Поетичний вимір українського шістдесятництва
12. Литвиненко О. В. Роль інтеграції українських ЗМК
у соціальні мережі в контексті забезпечення інформаційної безпеки
13. Мостяєв О. І. Місце Революції Гідності
в українському революційному процесі (проблема типології)
14. Носенок Б. Е. Творчість Джона Руеля Толкіна
та українська міфологічна система
15. Обушний М. І. Політичні рішення у цивілізованому вимірі
16. Пархоменко Н. В. Міграційні процеси у предметному полі
українознавства: теоретико-методологічні основи дослідження
17. Петровський А. І. Взірець невтомного служіння Україні:
роздуми з нагоди 100-річчя від дня народження
академіка П. Т. Тронька (1915–2011 рр.)
39
18. Петруньок Б. П. Становище кримських татар
в умовах окупації Криму на сучасному етапі
19. Сап'янова Л. Ю. Магічні аспекти народного весілля
та подружнього життя в Україні: від давнини до сучасності
20. Сорочук Л. В. Нові форми побутування української
фольклорної традиції
21. Талько Т. М. Антропоцентризм – підгрунтя релігійного світогляду
українців
22. Федорченко І. М. Український національний характер
як чинник європейського вибору
23. Чабанов В. Г. До питання ролі держави у процесах збереження
етнокультурної самобутності українців
24. Чик А. А. Колективна пам'ять як основа національної ідентичності
40
Секція 17. ПОЛІТИЧНА ДУМКА:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Секция 17. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Section 17. POLITICAL THOUGHT:
HISTORY AND MODERNITY
Підсекція 17.1. Історія зарубіжних політичних учень:
від витоків до XVIII ст.
Подсекция 17.1. История зарубежных политических учений:
от истоков до XVIII ст.
Subsection 17.1. History of Foreign Political Thoughts:
from the origins to the 18th century
(ауд. 310, room 310)
Керівники: Петренко К. М., аспірант
Мадруга І. Е., студент
1. Білас М. І. Боротьба Т. Джефферсона з расизмом
у контексті формування "американської мрії"
2. Демчук О. В. Філософсько-правові ідеї І. Канта
щодо регулювання питань ведення війни і забезпечення миру
3. Зырянов А. Е. Феномен "страха" в философии Томаса Гоббса
4. Кравченко К. В. Значення наукової спадщини Ш. Л. Монтеск'є
для вирішення проблеми розподілу державної влади в Україні
5. Носовець А. Я. Концепція поділу влади Монтеск'є в теорії та практиці
6. Ромась М. О. Співвідношення громадянської свободи і державної
влади у працях Ніколо Макіавелі
7. Скляр О. Ю. Актуальність вчення Монтескье для становлення
політичної свободи сучасності
Підсекція 17.2. Історія зарубіжних політичних учень XIX–XX ст.
Подсекция 17.2. История зарубежных политических
учений XIX–XX ст.
Subsection 17.2. History of Foreign Political Thoughts of 19–20 centuries
(ауд. 434, room 434)
Керівники: Коломієць Є. С., аспірант
Міщенко А. М., аспірант
1. Білецька Т. В. Теоретичні аспекти дослідження міграційних процесів
2. Ветоха А. О. Сучасний расизм. Форми прояву та методи протидії
41
3. Вілков В. Ю. Поняття "народ" у концепції всесвітньої історії
та морфології народів О. Шпенглера
4. Іваха А. О. Ідея елітаризму в рамках концепції
інтегрального націоналізму Дмитрія Донцова
5. Коломієць Л. В. Технократичні ідеї в роботах Дж. Бьорнхема:
менеджеріальна революція та її наслідки
6. Корнієнко Я. А. Кінець історії у політичних концепціях Фукуями
та Хантінгтона
7. Лелюх К. Т. Політичні аспекти концепції
"неспротиву злу насильством" Л. М. Толстого
8. Мальченко А. Е. Проблема плюрализма ценностей
в философии свободы Исайи Берлина
9. Міщенко А. М. Розв'язання моральної дилеми в політиці:
концепція Лео Штрауса
10. Негода О. Ю. Місце держави у концепції анархо-капіталізму
Мюррея Ротбарда
11. Огороднік О. В. Концепція тоталітаризму Ханни Арендт
12. Процикевич І. . А. Сутність політичних цінностей
демократичного суспільства в Америці
13. Сидоренко М. В. Теорія перманентної революції
у політичній концепції Льва Троцького
14. Слинько Т. А. Витоки тоталітаризму
як соціально-історичного феномену (за Г. Арендт)
15. Титюк С. М. Критика планування як передумови тоталітаризму
у працях Фрідріха фон Хайєка
16. Ткач Б. А. Концепт демократії А. де Токвіля
17. Чагаєв О. Р. Петро Чаадаєєв про шляхи розвитку Росії
18. Чорногуз О. М. Традиційний тип панування за Максом Вебером
у сучасних державах (на прикладі країн Близького Сходу)
Підсекція 17.3. Історія політичної думки України
Подсекция 17.3. История политической мысли Украины
Subsection 17.3. History of Political Thoughts of Ukraine
(ауд. 442, room 442)
Керівники: Кляшторний М. Д., доцент
Підскальна О. М., студент
Рудик А. О., студент
Салтовський О. І., професор
1. Божко Я. В. Дмитро Донцов: повстання проти сучасного світу
2. Візняк А. Е. Ідея українського монархізму
в творах В'ячеслава Липинського
42
3. Вінницька Є. І. Взаємодія нації та держави
у концепції В. Старосольського
4. Галкіна Ю. О. Проект "Самостійної України" Миколи Міхновського
5. Кляшторний Я. О. В'ячеслав Липинський про провідну верству
як суб'єкт політичної культури нації
6. Корзенюк Ю. О. Монархічна концепція В'ячеслава Липинського
крізь призму історичного періоду Хмельниччини та сучасності
7. Мовчан У. В. Політичні погляди М. Рудницької як ідейна платформа
західноукраїнського жіночого руху у першій третині ХХ ст.
8. Парубець В. В. Геополітичний трикутник у консервативній утопії
В. Кучабського
9. Рудик А. О. Критика "елекційних" форм організації державної влади
Феофаном Прокоповичем
10. Сегін С. Ф. Концепція федералізму М. Драгоманова
11. Фролова Ю. О. Поняття нації у політичних поглядах Івана Франка
12. Чорногуз О. М. В. Липинський про роль української інтелігенції:
аналіз М. Забаревського
43
Секція 18. ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ
Секция 18. ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Section 18. THEORY OF POLITICS
Підсекція 18.1. Загальна теорія політики
Подсекция 18.1. Общая теория политики
Subsection 18.1. General theory of politics
(ауд. 325, room 325)
Керівники: Бульдович П. В., аспірант
Олещук П. М., доцент
Призіглей К. О., студент
Шляхтун П. П., професор
1. Андрєєва К. І. Етнополітичні конфлікти:
сутність та шляхи врегулювання
2. Бабка В. Л. Історична пам'ять як фактор політичного впливу
3. Баталюк І. В. Критика плюралістичної концепції
політичної системи суспільства в ліворадикальних
та неомарксистських концепціях елітаризму
4. Бердник В. Ф. Вплив пропаганди на цілісність держави
5. Бушанська В. М. Критика механізмів деліберативної політики
як основа переосмислення її дійсної природи
6. Герасимович В. А. Особа та її роль
у громадянському суспільстві
7. Гончарук В. П. Особливості виборів
в умовах тоталітарного політичного режиму
8. Гуменюк А. В. Технології формування іміджу
політичного діяча
9. Гурц В. В. Аксіологічний аспект функціонування політичного
лідерства в умовах демократії
10. Данильченко К. І. Концепція авторитарної особистості
11. Дзятківська О. С. Символічна політика як комунікативний
інструмент державної влади
12. Дроздецкая К. А. Исторические типы насилия.
Коренные переломы в понимании феномена
13. Йосипенко С-В. С. Конфлікт ідентичностей:
політичні, релігійні, культурні аспекти
14. Кляшторний М. Д. Російський ідеократичний імперіалізм:
від Грозного до Путіна
15. Кобильник В. В. Особливості посткласичного етапу
становлення порівняльної політології
44
16. Корнієнко Г. Ю. Лідерський вплив на модернізаційні процеси
в Україні
17. Коршук Р. М. Типології етнократії
18. Корюненко В. Г. Явище "імперського утопізму"
19. Кочетков Д. А. Избирательная система Украины
20. Кравченко В. Ю. Теорія відносної депривації
в контексті дослідження політичного насилля
21. Крочак Я. В. Проблеми побудови правової держави в Україні
22. Майнина М. С. Сучасні моделі партисипітарної демократії
23. Малкіна Г. М. Люстрація як форма політичної відповідальності
24. Маркітантов В. Ю. Особливості процесів регіоналізації
в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
25. Меженська О. В. "Державний переворот" та "революція":
проблема розрізнення понять
26. Melnyk V. Political anthropology of the evolution of ethnic organisms
and the notion of nation
27. Пасюта Т. А. ЗМІ як засіб маніпулювання
громадською думкою
28. Петренко А. С. Особливості трансформації політичних режимів
у посткомуністичних країнах
29. Потіха К. В. Лобізм та його місце в українській політиці
30. Радченко Д. В. Вплив "цифрового розриву" на функціонування
електронної демократії
31. Рудик А. О. Специфіка поєднання функцій глави держави
та глави виконавчої влади в деяких парламентарних республіках
32. Салтовський О. І. Історичний міф у політичному процесі
33. Семенченко А. Г. Ідейно-теоретичний зміст
основних течій консерватизму
34. Сидоренко М. В. Сучасний лобізм: види та методи
35. Ситник О. І. Філософія і політика: підстави взаємодії
36. Стегній В. О. Армія як політичний інструмент
37. Сурганова Ю. О. Національна ідентичність
як чинник консолідації суспільства
38. Ткачук Т. В. Соціальна держава: трансформування
на сучасному етапі суспільного розвитку
39. Тукаленко І. А. Біополітика в контексті
теорії поколінь прав людини
40. Фіалковська Н. О. Трансформація ролі держави
в лібералістичній традиції
41. Чаплінський Є. О. Конструктивна критика
класичної ліберальної концепції демократії
в елітарній демократії Йозефа Шумпетера
42. Шапошніков А. О. Основні різновиди сучасних квазідержав
43. Шашкова М. І. Патріотизм та націоналізм в епоху глобалізації
45
Підсекція 18.2 Сучасні політичні процеси в Україні
Подсекция 18.2. Современные политические процессы в Украине
Subsection 18.2. Contemporary political processes in Ukraine
(ауд. 326, room 326)
Керівники: ВойчукА. Ю., студент
Петренко І. І., асистент
Федорченко В. М., доцент
Шапошніков А. О., аспірант
1. Абызова Л. В. Народничество-национализм-демократия:
современный политический контекст
2. Бучин М. А. Вітчизняна електоральна практика 2014 р.:
проблеми та особливості
3. Воробйова Т. Л. Детермінанти формування
політичних протестних настроїв
4. Гордієнко М. Г. "Гібридна війна" як вияв неоімперської агресії
5. Гурицька М. С. Зв'язки з громадськістю органів державної влади
та місцевого самоврядування
6. Завальнюк І. О. Жіноче політичне лідерство в Україні:
проблеми демократизації та подолання стереотипів
7. Зайдель М. І. Персоналізація влади як наслідок
інституційної деформації в Україні
8. Зубрицька Л. Й. Політичні міфи як індикатори кризи
9. Конончук С. Г. Проблема встановлення загороджувального порогу
та практика виборів в Україні
10. Лаговська С. С. Правова держава як чинник
демократичного розвитку українського суспільства
11. Лященко І. А. Державний кордон як простір правопорядку
12. Матвеєва Г. А. Проблема пошуку громадянського консенсусу
в Україні в контексті інтенсифікації взаємодії політики і права
13. Морарь М. В. Політична інтеграція як чинник
консолідації українського суспільства
14. Обушний М. І. Політичні рішення – ключовий елемент
політичного процесу
15. Рихлік В. А. Роль зв'язків з громадськістю у виборчих кампаніях
16. Руденко А. Ф. Проблеми демократичного переходу в Україні
17. Синюченко А. М. Проблеми удосконалення системи
безпосереднього народовладдя в Україні
18. Смирнова Ю. А. О формах политической коррупции
в современной Украине
19. Федорищак Х. І. Україна–Республіка Польща:
встановлення системи міждержавних відносин в сфері політики пам'яті
20. Черпак Т. В. Нормативно-правове регулювання
законодавчої діяльності Верховної Ради України
21. Шляхтун П. П. Регіоналізм як форма децентралізації влади
46
Підсекція 18.3. Партологія
Подсекция 18.3. Партология
Subsection 18.3. The theory of political parties (partology)
(ауд. 440, room 440)
Керівники: Йосипенко С-В. С., студент
Теслюк С. А., аспірант
1. Гримська М. І. Радикалізація електоральних преференцій в Угорщині
(до історії питання)
2. Ключкович А. Ю. Основні аспекти партійної політизації державновладної сфери в ФРН
3. Решмеділова О. М. Перспективи лівих політичних партій та рухів в
Україні та світі
4. Стегній В. О. К. Джанда про універсальну теорію політичних партій
5. Теслюк С. А. Фандрайзинг як метод отримання фінансових ресурсів у
виборчі фонди кандидатів та політичних партій
Підсекція 18.4. Громадянське суспільство: теорія та практика
Подсекция 18.4. Гражданское общество: теория и практика
Subsection 18.4. Civil society: theory and practice
(ауд. 331, room 331)
Керівники: Даценко А. Ю., студент
Євсюкова А. В., студент
1. Бовкун Н. В. Громадянське суспільство за Іммануїлом Кантом
2. Дем'яненко О. О. Адміністративна реформа
у контексті становлення громадянського суспільства в Україні
3. Демченко В. Ю. Самоврядування як невідємна частина демократії
(за працею Алексіса де Токвіля "Демократія в Америці")
4. Євсюкова А. В. Громадянське виховання молоді
в сучасному суспільстві
5. Косенко Д. В. Політична відкритість
в процесі демократичних трансформацій
6. Куліш Г. В. Громадянське суспільство в Україні:
аналіз чинників неефективності функціонування
7. Лексіков Р. О. Етичні та процесуальні проблеми прийняття
політичних рішень в теорії та практиці сучасних концепцій демократії
8. Лисенко Ю. В. Громадянське суспільство: особливості
функціонування в процесі демократичних перетворень
9. Лиховид Д. О., Семигіна Т. В. Практики самоорганізації
в територіальних громадах України
47
10. Петрунин В. В. Социальное служение Московского Патриархата
в контексте развития институтов гражданского общества
11. Піменова О. О. Громадянська освіта
як важливий інструмент розбудови громадянського суспільства
в умовах сучасного українського суспільства
12. Ситник В. О. Волонтерські рухи як основа формування
громадянського суспільства в Україні
13. Слінченко Л. В. Міжнародні програми підтримки та розвитку
громадянського суспільства в Україні
14. Тимошенко А. Ю. Виховання громадянина
як основа соціально-політичного стабільності держави
15. Федірко І. П., Косілова О. І. Політичний потенціал
громадянського суспільства
48
Секція 19. ПРАКТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
Секция 19. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
Section 19. PRACTICAL POLITOLOGY:
THEORETICAL AND APPLIED ASPECT
(ауд. 108, room 108)
Керівники: Мізь О. Р., студент
Телешун Я. С., студент
1. Атаманчук-Ангел В. І. Суверен культурно-політологічна цінність
2. Батрименко В. І. Деякі особливості моделей
місцевого самоврядування
3. Внучко С. М. Україна в системі глобальних політичних процесів
4. Воробйова Г. Ю. Сучасні напрямки дослідження політичних метафор
5. Гриньків М. В. Механізми впливу релігійних організацій
на політичну свідомість громадян
6. Даценко А. Ю. Сучасні політичні конфлікти в Україні
7. Зуєва І. В. Існування еліти як соціального феномену
8. Загребельний О. В. Моделювання сучасних
воєнно-політичних конфліктів
9. Іванова І. І. Практика неокорпоративізму в країнах Скандинавії
10. Кацуба М. О. Художнє кіно як ресурс в політичному процесі
11. Колесников О. В. Електоральна активність польських виборців:
аспект інституційний
12. Колюх В. В. Судові функції парламентів у контексті поділу влади
13. Конах В. В. Проблеми комунікаційної взаємодії між владою
і суспільством в Україні та шляхи їх вирішення
14. Лікарчук Д. С. Парламентський конфлікт в процесі демократизації
15. Малоголовець Н. С. Роль східноазіатських режимів
в сучасних політичних процесах
16. Мінєнкова Н. Є. До питання люстрацій
у країнах Центрально-Східної Європи наприкінці XX ст.
17. Наконечний М. В. Національна ідентичність
як чинник безпеки Української держави у глобалізованому світі
18. Ніколайчук Г. Г. Політичний вимір спорту
19. Олещук П. М. Протидія революційній політичній мобілізації
у мережі Інтернет
20. Остапенко С. С. Особливості становлення
політики мультикультуралізму в Канаді
49
21. Петренко В. В. Авторитаризм: різноманіття типів
22. Петренко І. І. Місце аналізу державної політики
в політичній аналітиці
23. Постригань Г. Ф. Протидія політичному маніпулюванню
як цілісний процес
24. Призіглей К. О. Особливості взаємодії органів влади та громадян
в електронному уряді
25. Ткач О. І., Мельник В. Я. Роль мовної політики Франції
у формуванні громадянського суспільства
26. Черненко Т. В. Поширення ідеї сепаратизму в Україні
як інструмент посилення загрози національній безпеці України
27. Шайхалієва Ю. А. Корупція та політична корупція:
визначення розбіжностей та особливостей
28. Шаповалова А. О. Політичні аспекти інформаційної війни
29. Щербина Ю. С. До питання про візуалізацію образу
полтичного актора
30. Szombati Orsolya. Relationship of politics and entertainment media
50
Секція 20. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Секция 20. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
Section 20. INTERNATIONAL POLITICS
(ауд. 432, room 432)
Керівники: Воробйова Г. Ю. аспірант
Лікарчук Д. С., аспірант
1. Alíz Nagy Elte. Dual Citizenship and its effects in Central-East-Europe
2. Гиринский А. А. Украина и Россия: проблемы постсоветского
развития как причины конфликта
3. Деев И. А. Немарксистские теории государства – концепция
Иммануила Валлерстайна
4. Косюк Т. П. Інститут нейтралітету в умовах сучасних конфліктів
5. Омельченко В. Ю. Право як офіційна мова міжнародної політики
у контексті філософсько-правового дискурсу ХIХ ст.
6. Паламаренко Р. Ю. Современные качества мировой политики
7. Половко О. О. Проблема тероризму в контексті європейської
політики мультикультуралізму
8. Решмеділов М. С. Французький урок
9. Ткач О. І., Ткач А. О. Відносини США та країн Латинської Америки
в умовах трансформації міжнародної системи
10. Шумило О. В. Сутність і явище глобалізації міжнародних
комунікаційних систем
11. Юрчак М. Б. Аксіологічний вимір відносин ЄС–Україна: 2013 рік
12. Язикова А. М. Гуманітарні зв'язки Росії та України
51
Секція 21. КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Секция 21. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Section 21. CULTURAL STUDIES
(ауд. 330, room 330)
Керівники: Павлова О. Ю., професор
Ніколаєнко О. О., студент
Найем Л-М., студент
Чабан Є. Г., студент
1. Асанова Е. А. Рок-опера як явище масової культури
2. Атаманчук-Ангел В. И. Онтология культуры. "Живая" культура
3. Бензюк О. О. "Відкрита інтерпретація"
як проблема сучасного мистецтва
4. Ворожейкін Є. П. Осмислення кризових ситуацій
у післявоєнному кіно Італії та США: компаративний аналіз
5. Гамшеєва В. М. Народність як основа творчого методу
Арама Хачатуряна
6. Голтаренко А. В. "Sunday Оdessa project" как пример третьего места
(по Р. Ольденбургу)
7. Григор'єва Є. В. Взаємодія символу та свідомості
у культурологічному аспекті
8. Давиденко Г. В. "Внутрішня колонізація" та проблеми легітимації
9. Дьяченко А. С. Символізація смерті в контексті культурогенезу
10. Ємельянова Т. В. Міжнауковий підхід
в контексті української гуманістики
11. Живоглядова Д. Ю. Роль логічної семіотики
у процесі інтерпретації культури та мистецтва
12. Жильцова О. П. Емалеві портретні мініатюри XVIII сторіччя
13. Комарівська Н. М. Основні теоретичні засади формування
аграрниx холдингів в Україні
14. Конечна Т. М. Проблема творчості
у традиційних китайських вченнях
15. Корнєєва Т. О. Місце перформансу
в сучасній візуальній культурі України
16. Левченко О. В. Visual studies and the new media
17. Матвійчук Б. С. Естетосфера радянської реклами
першої половини ХХ століття: культурологічний аналіз
18. Машедо М. С. Влияние эпохи постмодернизма
на развитие белорусской моды
19. Ніколаєнко О. О. Культурно-національна ідентичність
і сучасна меморіальна епоха
20. Норенков А. О. Феномен итальянского неореализма
52
21. Носенок Б. Э. Марсель Пруст о творчестве: между поэзией и прозой
22. Павко А. І., Курило Л. Ф. Феномен синтезу мистецтв
23. Пархоменко І. І. Практична культурологія:
підходи до експертизи об'єктів культурної спадщини
24. Пятковська Ю. В. Ідея: культурологічний ракурс
на початку ХХІ століття
25. Рихліцька О. Д. Концепція "культуросфери" Д. Ліхачова
26. Русаков С. С. Чи можливий український комікс?
27. Тан Тан Давані Хаміла. The concept of non-speech mood (sowda)
as the first step for achieving "the inner silence" in tarighat (iranian mysticism)
28. Тормахова В. М. Особливості напрямку World Music
(на прикладі гурту "ДахаБраха")
29. Туренко В. Э. Концепт "первая любовь"
в истории мировой культуры: древнегреческий епос vs Новый Завет
30. Файзулліна Г. С. Літературна етнокультурографія Анатолія Федя
31. Халілова Л. С. Роль післяшлюбної обрядовості
в контексті розвитку культури кримських татар
32. Шелехов І. М. Феномен фолк-відродження та його вплив
на формування сучасної американської музичної культури
33. Шляховчук О. В. Культурна освіченість:
міждисциплінарна проблематика
у сучасних міжкультурних дослідженнях
53
Секція 22. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Секция 22. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Section 22. PUBLIC ADMINISTRATION
Підсекція 22.1. Історія та теорія державного управління
Подсекция 22.1. История и теория государственного управления
Subsection 22.1. History and theory of Public Administration
(ауд. 418, room 418)
Керівники: Дубина Б. А., студент
Лужикова Є. В., аспірант
Мамчур Г. В., асистент
1. Вільчинська Я. С. Українська мова як глобальний чинник державотворення
2. Воробйова О. П. Основні принципи модернізації державного управління
3. Гандзюк К. А. Деякі чинники інноваційних процесів
у державному управлінні
4. Левицький В. А. Категорія "редагування"
у поняттєвому апараті державного управління
5. Лі Жуйтін. Д. Озборн про значення стратегії
у реорганізації системи державного управління
6. Мамчур Г. В. Особливості державної служби у Київській Русі
7. Оргієць О. М. Інституційна пам'ять:
основні підходи до тлумачення поняття
8. Піонтковська А. К. Українські реалії лобізму: теорія і практика
9. Порайко А. М. Міжнародний досвід протидії бюрократизму
в системі державного управління
10. Сазонова Д. Д. Інститути безпосередньої демократії
в системі державного управління
11. Соловйов В. М. Пропозиції щодо вдосконалення
антикорупційної стратегії України
Підсекція 22.2. Механізми державного управління
Подсекция 22.2. Механизмы государственного управления
Subsection 22.2. Mechanisms of Public Administration
(ауд. 416, room 416)
Керівники: Кострубіцька А. В., аспірант
Лікарчук Н. В., доцент
Фареній Р. О., студент
1. Волошенко В. М. Державне регулювання регіонального рекреаційнотуристичного комплексу в контексті європейської інтеграції України
54
2. Газимов Р. Механізми взаємодії органів влади з громадянами
в системі електронного уряду
3. Голинська Х. О. Інституціоналізація гендерного мейнстрімингу
в системі управління містом
4. Дідух Д. І. Державне регулювання інтелектуальної власності
в Фінляндії
5. Дубінська В. О. Деякі особливості реалізації політичного лідерства
в державному управлінні
6. Журавель П. А. Фактор соціального середовища
в інформаційній політиці державних органів
7. Замараєв А. В. Лояльність державних службовців
як механізм державної політики у сучасній Україні
8. Зубчик О. А. Освіта та демократія: українська молодь
як суб'єкт суспільно-політичних трансформацій
9. Кострубіцька А. В. Державне регулювання діяльності
засобів масової комунікації в умовах інформаційної війни:
європейський досвід та українські реалії
10. Лужикова Е. А. Реализация международных избирательных
стандартов в демократических государствах. Проблемный аспект
11. Пилипенко В. П. Політика інноваційного розвитку
в державному управлінні
12. Руденко Т. П. Державна молодіжна політика
в період фінансово-економічної кризи в Україні
як складова державного управління
13. Таньчук О. А. Поняття та основні ознаки
державно-управлінських рішень
14. Штельмашенко А. Д. Роль бренду держави
у розрізі забезпеченя національної безпеки
15. Штирліна А. А. Особливості сучасної сервісної держави
Підсекція 22.3. Державна служба
Подсекция 22.3. Государственная служба
Subsection 22.3. State Service
(ауд. 419, room 419)
Керівники: Зубчик О. А., доцент
Проскурякова К. С., аспірант
Чернова М. В., студент
1. Дубчак Л. М. Засади реформування кадрової політики
в пенітенціарній системі України
2. Кочергіна І. М. Роль відомчої освіти у фаховій підготовці фахівців
для військової, пенітенціарної служби та міліції
3. Неліпа Д. В. Основні чинники забезпечення якості державної служби
55
4. Папуша В. С. Державна служба в системі виконавчої влади:
специфіка функціонування
5. Пітулей В. В. Соціальна природа державної служби
6. Проскурякова К. С. Організаційно-правові засади державної служби
та кадрового забезпечення в Україні
7. Тимощук К. А. Реалізація екологічної функції держави
під час кризового екологічного становища в Україні
8. Ткаченко О. В. Щодо юридичної відповідальності
державних службовців
9. Чаркіна А. О. Основні засади визначення місця
і правового регуляювання діяльності державного службовця в Україні
10. Черняхівська В. В. Представництво жінок
у сфері державного управління
11. Якібчук О. В. Державна політика екологічної безпеки
в контексті суспільної модернізації
56
РОБОТА КРУГЛИХ СТОЛІВ
та МАЙСТЕР-КЛАСІВ
ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНІ І МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ
CHURCH-STATE AND INTERFAITH RELATIONS IN UKRAINE
(ауд. 330, room 330)
Модератори:
Харьковщенко Є. А., професор
Бартнікова О. Г., докторант
Богдановський І. В. Екстрасенсорика:
від нетрадиційної релігійності до науки
Бучма О. В. Релігія і державна влада:
виміри співвідношення в сучасній Україні
Харьковщенко Є. А. Актуальні проблеми реалізації
принципу "свободи совісті" в законодавчій та освітянській сферах
Чаркіна М. В. Історія становлення та проблеми
старозавітньої біблеїстики
ТЕОРЕТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ
В НЕЛІНІЙНОМУ СОЦІУМІ: НАДІЇ ТА РИЗИКИ УКРАЇНИ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЦЕССОВ
САМООРГАНИЗАЦИИ В НЕЛИНЕЙНОМ СОЦИУМЕ:
НАДЕЖДЫ И РИСКИ УКРАИНЫ
THEORETICAL RECONSTRUCTION OF SELF-ORGANIZING
PROCESSES IN NON-LINEAR SOCIAL SPACE:
HOPES AND RISKS OF UKRAINE
(ауд. 327, room 327)
Модератор:
Добронравова І. С., професор
Мелков Ю. А. Социальные ценности как аттракторы в самоорганизации
социума: от противостояния к взаимопониманию
57
МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ:
ДУХОВНА СПАДЩИНА І СЬОГОДЕННЯ
(ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕНЯ)
МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦКИЙ:
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
METROPOLITAN ANDRIY SHEPTYTSKY:
SPIRITUAL HERITAGE AND THE PRESENT
(THE 150TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAY)
(ауд. 105, room 105)
Модератори:
Шептицька Т. Л., науковий співробітник
Чернова Ю., аспірант
Василик І. Б. Державнобудівнича та націєтворча діяльність
митрополита Андрея Шептицького
Воропаєва Т. С. Культуротворчий внесок Михайла Вербицького
та Андрея Шептицького у цивілізаційний поступ українства
Іщак А. Вплив Андрея Шептицького на формування особистості
Йосипа Сліпого
Кагамлик С. Р. Проблема церковної єдності у творчому спадку
митрополита Андрея Шептицького та діячів ранньомодерного часу
Крупник Л. О. Взаємини Андрея Шептицького з радянською владою
після нацистської окупації
Шептицька Т. Л. Спадщина Митрополита Андрея Шептицького
в діаспорній інтелектуальній традиції
Шеремета О. Ю. Етика законів митрополита Андрея Шептицького –
основа розвитку особистості, суспільства, держави і Церкви
Шкарбан І. А. Перебування митрополита Андрія Шептицького
на засланні
ПРОБЛЕМА ОБҐРУНТУВАННЯ ЛОГІКИ ЯК НАУКИ
ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ ЛОГИКИ КАК НАУКИ
THE PROBLEM OF JUSTIFICATION OF LOGIC
(ауд. 326, room 326)
Модератор:
Хоменко І. В., професор
Шрамко Я. В. Проблема онтологічного обґрунтування логіки
58
ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСТВА У СУЧАСНОМУ СВІТІ:
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ І БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ
КОСМОПОЛІТИЧНОГО ГРОМАДЯНСТВА
ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ АСПЕКТЫ
КОСМОПОЛИТИЧЕСКОГО ГРАЖДАНСТВА
THE PROBLEM OF CITIZENSHIP IN THE MODERN WORLD:
PHILOSOPHICAL, LEGAL AND SAFETY ASPECTS
OF COSMOPOLITAN CITIZENSHIP
(ауд. 312, room 312)
Модератори:
Лексіков Р. О., студент,
Боднар П. І., студент
ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
EDUCATION AND SCIENTIFIC PERSPECTIVES
OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY
(ауд. 323, room 323)
Модератори:
Бугров В. А., професор,
Труш Т. В., доцент,
Соболєвський Я. А., канд. філос. наук
ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛЕЙ КОМУНІКАЦІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ КОММУНИКАЦИИ В XXI ВЕКЕ
TRANSFORMATION OF COMMUNICATIONAL MODELS
IN XXI CENTURY
(ауд. 311, room 311)
Модератор:
Кривітченко О., студент
59
ЕТИЧНИЙ ТА ЕСТЕТИЧНИЙ ВИМІРИ
СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ
ЭТИЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
ETHICAL AND AESTHETIC FIELDS
OF CONTEMPORARY SOCIAL AND CULTURAL PROJECTS
(ауд. 320, room 320)
Модератори:
Стоян С. П., доцент,
Тормахова А. М., канд. філос. наук,
Халімон Ю. В., студент,
Денисов А. П., студент,
Гончарук Я. О., студент
АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: УКРАИНСКИЙ КОНТЕКСТ
ANALYTICAL PHILOSOPHY: UKRAINIAN CONTEXT
(ауд. 310, room 310)
Модератори:
Баумейстер А. О., доцент,
Лактіонова А. В., канд. філос. наук, докторант
ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
PHILOSOPHY BUSINESS:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS
(ауд. 232, room 232)
Модератори:
Приятельчук А. О. професор,
Товмаш Д. А., доцент
60
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПІСЛЯ ВИБОРУ:
СИСТЕМНІ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОСЛЕ ВЫБОРА:
СИСТЕМНЫЕ, ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ
UKRAINIAN SOCIETY AFTER THE CHOICE:
SYSTEM, CIVILIZATION AND VALUES ASPECTS
(ауд. 233, room 233)
Модератори:
Бойченко М. І., професор,
Дехтяр В. М., канд. філос. наук
61
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
ДНІ НАУКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2015
(21-22 квітня 2015 р.)
ПРОГРАМА РОБОТИ
Формат 60х841/16. Ум. друк. арк. 3,60.
Гарнітура Arial. Папір офсетний. Друк офсетний.