Кафедра оперативно-розшукової діяльності

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОГРАМА
проходження навчальної практики
для слухачів навчально-наукового інституту заочного навчання
напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»
спеціальність: 7.03040101
Київ – 2015
Автори-укладачі
Д.Й. Никифорчук, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри
оперативно-розшукової діяльності НАВС;
В.В. Поливода, кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативнорозшукової діяльності НАВС.
Програма проходження навчальної практики слухачів НАВС /
Д.Й. Никифорчук, В.В. Поливода. – К. : НАВС, 2015. – 18 с.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навчальна практика слухачів ВНЗ є складовою частиною процесу
підготовки фахівців, обов’язковим компонентом освітньо-професійної
програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня. Вона проводиться
з метою закріплення теоретичних знань, отриманих слухачами на певному етапі
навчання відповідно до напряму, спеціальності (спеціалізації), набуття та
вдосконалення професійних навичок і вмінь. Навчальна практика слухачів ВНЗ
проводиться на посаді, з якої особу направлено на навчання або на яку
заплановано її призначення. Навчальна практика слухачів проходить в
підрозділах де вони проходять службу.
Мета навчальної практики закріплення теоретичних знань, отриманих
на попередніх етапах навчання відповідно до напряму, спеціальності
(спеціалізації), набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь.
Завдання навчальної практики:
– систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань та умінь,
отриманих при навчанні;
– набуття навичок самостійної професійної роботи;
– розвиток організаторських здібностей, ініціативи при виконанні
службових обов’язків;
– оволодіння тактикою проведення окремих слідчих (розшукових) дій і
методикою розслідування окремих видів злочинів;
– розвиток у слухачів інтересу до науково-дослідної роботи, набуття
ними навичок проведення досліджень і експериментування, пошук найбільш
ефективних методів виконання професійних обов’язків.
Питання організації та проведення навчальної практики регулюються
нормативними положеннями про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах, якими визначено підстави, права, обов’язки та
відповідальність слухачів, керівників вищих навчальних закладів та
комплектуючих підрозділів ГУМВС, УМВС.
Зазначена інформація відображається у характеристиці-відгуку. Зміст і
послідовність проходження навчальної практики визначається програмою
навчальної практики, що розробляється профільною кафедрою згідно з
навчальним планом та напрямом, спеціальністю (спеціалізацією), за
погодженням з представниками відповідних служб ОВС і затверджується
керівником навчального закладу.
Основні права та обов'язки суб'єктів навчальної практики
Організацію проведення навчальної практики, контроль
проходженням здійснюють НАВС та ОВС.
за
її
На академію покладаються такі обов'язки:
 підготовка та надання слухачам повідомлення про забезпечення
проходження навчальної практики;
 розробка навчально-методичних матеріалів для проведення навчальної
практики, методичних рекомендацій для керівників навчальної практики та
програми навчальної практики слухачів;
 проведення інструктажів з слухачами, які направляються для
проходження навчальної практики;
 надання слухачів програми проходження навчальної практики,
методичних рекомендацій щодо проходження навчальної практики в ОВС;
 ознайомлення слухачів із системою інформування про хід навчальної
практики.
На керівників територіальних органів внутрішніх справ
покладається:
 створити належні умови для проведення навчальної практики;
 здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням
навчальної практики, готувати пропозиції щодо її вдосконалення; підводити
підсумки та аналізувати результати проходження навчальної практики з
обов'язковим виставленням загальної оцінки.
Керівники підрозділів, у яких слухачі проходять навчальну
практику, зобов'язані:
 забезпечити створення належних умов для виконання програм,
індивідуальних планів проходження навчальної практики в повному обсязі та
контроль за їх реалізацією;
 закріпити керівників навчальної практики з числа найбільш
підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень,
достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості;
 провести інструктажі зі слухачами із заходів особистої безпеки та
правилами безпеки праці, умовами використання і застосування спеціальних
засобів тощо;
 проводити виховну роботу зі слухачами;
 передбачати при формуванні розпорядку робочого дня слухачів час
для роботи з нормативно-правовими актами (не менше 2-3 годин на тиждень);
 контролювати виконання вимог програми навчальної практики
слухачами, індивідуальних планів проходження навчальної практики в повному
обсязі;
 затверджувати характеристики-відгуки на слухачів.
На безпосередніх керівників навчальної практики від ОВС
покладаються обов’язки:
 ознайомити слухачів з оперативною обстановкою на території
оперативного обслуговування, характером і особливостями роботи;
 здійснювати практичне навчання відповідно до програми навчальної
практики та індивідуального плану проходження навчальної практики, при
цьому проводити роботу, спрямовану на формування у слухачів навичок і
вмінь, що необхідні для успішного виконання поставлених завдань;
 контролювати виконання слухачами індивідуального плану
проходження навчальної практики, дотримання правил внутрішнього
розпорядку, ведення щоденників тощо;
 вивчати рівень підготовки, ділові та моральні якості слухачів, їх
ставлення до роботи;
 узагальнювати підсумки проходження навчальної практики та
подавати звіти на погодження відповідним керівникам підрозділів внутрішніх
справ;
 складати характеристики-відгуки на слухачів, подавати їх на підпис
керівництву підрозділу внутрішніх справ (не пізніше ніж за три дні до
закінчення навчальної практики).
Обов’язки слухачів, які проходять навчальну практику:
 виконувати передбачені програмою навчальної практики завдання у
визначені терміни та скласти індивідуальний план роботи, який затвердити в
керівника ОВС;
 дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці і
пожежної безпеки, установленого розпорядку дня;
 ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, оглядами,
методичними та аналітичними документами, що стосуються діяльності ОВС,
формами і методами роботи працівників;
 виконувати розпорядок дня. установлений у підрозділі за місцем
проходження навчальної практики, дотримуватися дисципліни і правил, які
діють у місці її проходження;
 вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові
навчальної практики про виконану роботу;
 відвідувати заняття зі службової підготовки;
 підготувати звіт про підсумки проходження навчальної практики за
встановленою формою та подати його на погодження і затвердження.
Права слухачів:
 ознайомлюватися зі службовими документами в обсязі завдань,
визначених програмою навчальної практики та індивідуальними планами
проходження навчальної практики;
 брати участь у підготовці за дорученням безпосереднього керівника
навчальної практики службової документації.
Перелік професійних навичок, які мають набути слухачі під час
навчальної практики:
1. Аналіз оперативної обстановки на території обслуговування.
2. Робота територіального підрозділу та функціональні обов’язкам
працівників оперативного підрозділу.
3. Основні способи вчинення злочинів, які виявляються оперативними
підрозділами.
4. Невідкладні оперативно-розшукові заходи по окремим видам
злочинів.
5. Подальші оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочину та
засвоєння переліку процесуальних документів, які необхідно складати.
6. Порядок введення в дію спеціальних оперативних планів.
7. Порядок оперативного інформування в органах і підрозділах
внутрішніх справ.
8. Порядок засвоєння переліку оперативно-розшукових заходів, які
доцільно здійснювати для документування злочину.
9. Планування роботи оперативних підрозділів.
10. Облік і оцінка результатів роботи оперативних підрозділів.
11. Управління силами та засобами оперативних підрозділів під час
попередження, виявлення та розкриття кримінальних правопорушень.
12. Організація роботи оперативного працівника на адміністративній
дільниці.
13. Підстави та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
14. Організацію взаємодії оперативних підрозділів з іншими
підрозділами ОВС та громадськістю.
Методичні поради щодо набуття слухачами
навичок під час навчальної практики
З метою набуття слухачами професійних вмінь та навичок під час
навчальної практики рекомендується ознайомити їх із загальною
характеристикою території, яку обслуговує ОВС, з її особливостями, а також зі
станом оперативної обстановки на території оперативного обслуговування.
Особливості проходження навчальної практики
Для керівництва навчальною практикою у органі внутрішніх справ
закріплюється керівник, який організовує роботу практиканта.
Слухач повинен скласти відповідні документи та ознайомитись із
запропонованими заходами з організації діяльності ОВС. В останній день
проходження навчальної практики слухачі складають звіт за підсумками
проведеної роботи.
Підсумковий контроль здійснюють науково-педагогічні працівники
навчального закладу на підставі наданих звітних документів.
Форма складання щоденника навчальної практики
Щоденник навчальної практики слугує для відтворення результатів
діяльності практиканта протягом всього терміну проходження навчальної
практики.
В щоденник навчальної практикант конспектує витяги із законів та інших
нормативно-правових актів та матеріалів, які регулюють діяльність
правоохоронних органів, зокрема, міліції.
Особливості складання звіту
Необхідно в стислому вигляді викласти результати ознайомлення з
кожним з аспектів практичної діяльності органу внутрішніх справ,
охарактеризувати виконані інші завдання, які перераховані в індивідуальному
плані, також необхідно викласти свої висновки та пропозиції щодо поліпшення
діяльності кожного підрозділу.
В кінці звіту робиться загальний висновок щодо позитивних моментів в
проведенні навчальної практики, труднощі та недоліки в її організації.
Пропозиції щодо вдосконалення програми навчальної практики, організації та
порядку її проведення.
Підбиття підсумків навчальної практики.
1. Після закінчення навчальної практики слухачі подають до ВНЗ такі
документи: індивідуальний план, щоденник, характеристику-відгук, звіт за
результатами проходження навчальної практики.
2. Результати проходження навчальної практики оцінюються з
урахуванням попереднього вивчення звітних матеріалів, висновків керівників
ОВС, у яких проводилася навчальна практика, доповідей слухачів та їх
відповідей на поставлені запитання.
3. Захист результатів навчальної практики здійснюється у ВНЗ під час
складання навчально-екзаменаційної сесії.
Програма підготовлена кафедрою оперативно-розшукової діяльності
НАВС та затверджена на засіданні кафедри протокол № 10 від 05.02.2015.
Начальник кафедри
оперативно-розшукової діяльності
доктор юридичних наук, професор
полковник міліції
Д.Й. Никифорчук
Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут
заочного навчання
_______________________________ ____
____________________________________
____________________________________
____________________________________
пл. Солом’янська, 1, м. Київ, 03035,
тел. 206-7917, [email protected]
_____________201__ № ____________
ПОВІДОМЛЕННЯ
про забезпечення проходження навчальної практики
Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за заочною формою
навчання в Національній академії внутрішніх справ просимо Вас забезпечити
проходження навчальної практики __________________________________,
слухачу _____ курсу в обсязі 72 годин у підпорядкованому підрозділі та
підготовки необхідних документів для її захисту в інституті.
Начальник інституту
полковник міліції
МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут
заочного навчання
Ю.В. Опалинський
_______________________________ ____
____________________________________
____________________________________
____________________________________
пл. Солом’янська, 1, м. Київ, 03035,
тел. 206-7917, [email protected]
_____________201__ № ____________
ПОВІДОМЛЕННЯ
про забезпечення проходження навчальної практики
Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за заочною формою
навчання в Національній академії внутрішніх справ просимо Вас забезпечити
проходження навчальної практики __________________________________,
слухачу _____ курсу в обсязі 72 годин у підпорядкованому підрозділі та
підготовки необхідних документів для її захисту в інституті.
Начальник інституту
полковник міліції
Ю.В. Опалинський
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу внутрішніх справ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(посада, звання, П.І.Б.)
_______________________________
(підпис, да та)
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
проходження навчальної практики ______________________________________
(звання, П.І.Б.)
____________________________________________________________________
(повне найменування навчального підрозділу)
Строк проходження навчальної практики _________________________________
№
з/п
1
2
3
4
5
Заплановані заходи
Слухач
____________________
(звання)
____________________
(дата)
Примітка
____________________
____________________
(підпис)
(П.І.Б.)
Додаток №3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЩОДЕННИК НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
слухача _________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
інститут, факультет ___________________________________________________
кафедра _____________________________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________
напрям підготовки ____________________________________________________
спеціальність ________________________________________________________
(назва)
_________ курс, група _______________
Строк проведення навчальної практики з _________________ по
______________________.
Календарний графік проходження навчальної практики
№
з/
п
1
Назви робіт
2
Керівники навчальної практики
Тижні проходження
навчальної практики
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
______________
(підпис)
Відмітки про
виконання
8
__________________
(звання, посада, П.І.Б.)
Робочі записи під час навчальної практики
Примітка. В розділі "Робочі записи під час навчальної практики" зазначаються:
підрозділ, у якому здійснено навчальну практику, посада та функціональні обов'язки;
заходи, в яких взято участь;
практичні навички, отримані при проходженні навчальної практики;
перелік документів, які були складені безпосередньо;
труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження навчальної практики;
інша інформація, що впливає на якість проходження навчальної практики.
Відгук і оцінка роботи слухача на практиці керівника навчальної
практики від ОВС
Відгук осіб, які перевіряли проходження навчальної практики
Висновок науково-педагогічного працівника ВНЗ
про проходження навчальної практики
Дата захисту навчальної практики ___.___.201_
Оцінка:
за національною шкалою
кількість балів
(словами)
(цифрами і словами)
за шкалою ECTS
Науково-педагогічний працівник
вищого навчального закладу
____________ ______________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Примітки:
1. Щоденник заповнюється слухачем особисто, крім розділу відгуку осіб, які
перевіряли проходження навчальної практики.
2. Формат бланка щоденника А5 (148  210 мм), брошура 8 сторінок разом з
обкладинкою з карткового паперу.
Додаток №4
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу внутрішніх справ
_______________________________
(посада, звання, П.І.Б.)
_______________________________
(підпис, дата)
М.П.
ЗВІТ
про проходження навчальної практики
____________________________________________________________________
(звання, П.І.Б., повне найменування навчального підрозділу)
Характеристика ОВС, його структура й особливості
Звіт про результати проходження навчальної практики слухачами відповідно
до програми та індивідуального плану
Зауваження та пропозиції щодо організації та
проходження навчальної практики
Слухач
____________________
(звання)
____________________
(підпис)
____________________
(П.І.Б.)
____________________
(підпис)
____________________
(П.І.Б.)
____________________
(дата)
Керівник навчальної практики
____________________
(звання)
____________________
(дата)
ПОГОДЖЕНО
Керівник підрозділу органу
внутрішніх справ, де організовано
проходження навчальної практики
____________________
(звання)
____________________
(дата)
____________________
(підпис)
____________________
(П.І.Б.)
Додаток №5
ПАМ’ЯТКА
слухачу, який проходить навчальну практику в територіальному органі
(підрозділі) внутрішніх справ
Вам необхідно:
 дотримуватися режиму робочого дня, дисципліни, законності і
правил поведінки.
 дотримуватися заходів особистої безпеки.
 виконувати програму навчальної практики, визначену у
індивідуальному плані проходження навчальної практики.
 дотримуватися правил ознайомлення із службовою документацією,
визначеною програмою навчальної практики.
 знати порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних
засобів і вогнепальної зброї у випадках передбачених Законом України «Про
міліцію», зокрема:
Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних
засобів і вогнепальної зброї
(стаття 12 Закону України «Про міліцію»)
Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні
засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим
Законом.
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно
передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють
обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю
громадян чи працівників міліції.
Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні
засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб
похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю
людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.
У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію
обов'язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю
правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує
подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.
Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів,
вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які
спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів
фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції
15
негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для
сповіщення прокуророві.
Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі
спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену
законом.
Застосування засобів впливу
(стаття 13 Закону України «Про міліцію»)
Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного
впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення
правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка
здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції або інших осіб,
якщо інші способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених
на міліцію обов'язків.
Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для
забезпечення проведення контролюючими органами перевірок суб'єктів
господарської діяльності лише за рішенням судді або суду.
Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції надається лише
у випадках, коли перевірка проводиться в рамках кримінального
провадження.
Органам міліції забороняється використовувати фізичний та
психологічний вплив для забезпечення проведення контролюючими
органами планових та позапланових перевірок суб'єктів господарської
діяльності, у тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів,
погроз їх застосування.
Органам міліції забороняється направлення спеціальних підрозділів
міліції для забезпечення проведення слідчих дій, використання при їх
проведенні спеціальних засобів, що приховують зовнішність (масок для
обличчя, шоломів тощо), а також демонстрація зброї чи спеціальних засобів,
крім виняткових випадків під час проведення слідчої дії у кримінальному
провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину та наявності
достатніх підстав вважати, що проведенню слідчої дії буде чинитися
фізичний опір чи іншим чином унеможливлено досягнення її мети. Дії,
передбачені цією частиною статті, можуть бути здійснені лише з дозволу
прокурора, крім невідкладних випадків, коли затримка в проведенні слідчої
дії може призвести до неможливості досягнення її мети (у такому разі
прокурор невідкладно повідомляється про здійснення відповідних дій).
Застосування спеціальних засобів
(стаття 14 Закону України «Про міліцію»)
Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові
кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої
відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки
16
транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби,
а також використовувати службових собак у таких випадках:
1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що
створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
2) для припинення масових безпорядків і групових порушень
громадського порядку;
3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні
засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення;
4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення
осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб,
затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи
чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони
можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;
5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть
призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу
транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський
спокій, життя і здоров'я людей;
6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які
виконують службові або громадські обов'язки по охороні громадського
порядку і боротьбі із злочинністю;
7) для звільнення заложників.
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його
застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася,
характеру правопорушення і особи правопорушника.
Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування
встановлюються Кабінетом Міністрів України за висновком центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я, і Генеральної прокуратури України і публікуються в
засобах масової інформації.
Застосування вогнепальної зброї
(стаття 15 Закону України «Про міліцію»)
Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати
вогнепальну зброю у таких випадках:
1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а
також звільнення заложників;
2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім'ї, якщо
їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;
3) для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, конвої, жилі
приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств,
установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;
4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і
яка намагається втекти;
17
5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти
з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та
інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю працівника міліції;
6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо
водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або
працівника міліції.
Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при
значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні
особи.
Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання
сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка
загрожує життю і здоров'ю громадян або працівника міліції.
Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції
(стаття 15-1 Закону України „Про міліцію")
Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у
готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути
підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників
або осіб, яких працівник міліції запідозрив у скоєнні злочинів чи
правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб,
працівник міліції може привести у готовність вогнепальну зброю, що є
попередженням про можливість її застосування.
Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в
руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань,
чи доторкнутись до зброї, дають працівникові міліції право застосувати
вогнепальну зброю.
Ви не маєте права допускати:
 порушень розпорядку робочого дня та службової дисципліни;
 порушень транспортної дисципліни;
 не дотримання правил безпеки на водоймах;
 користування несправними електронагрівачами або іншими
електроприладами виготовлені кустарним способом;
 паління у громадських місцях;
 вживання алкогольних напоїв при виконанні службових обов’язків;
 вживання фармакологічних, хімічних чи наркотичних препаратів
без призначення лікаря;
 негативну поведінку в розважальних центрах, клубах тощо;
 корупційних вчинків;
 використовувати службове положення для особистої фінансової
користі;
 ігнорування вимог Законів України «Про звернення громадян»,
«Про міліцію», «Про дорожній рух» та відомчих нормативних документів,
регламентуючих діяльність органів внутрішніх справ.
18