Державна підсумкова атестація

Державна підсумкова атестація
Українська література
Підсумкові контрольні роботи
9 клас
Тернопіль
Навчальна книга — Богдан
УДК 821.161.2.09(079.1)
ББК 83.3(4Укр)я721-4
У45
У45
Українська література. Державна підсумкова атестація : підсумкові контрольні роботи : 9 кл. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 64 с.
2005000006470
У посібнику подано 20 варіантів завдань для проведення державної підсумкової атестації з української
літератури в 9-х класах загальноосвітніх навчальних
закладів.
Для учнів та вчителів 9-х класів.
УДК 821.161.2.09(079.1)
ББК 83.3(4Укр)я721-4
Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
Навчальне видання
Українська література
Державна підсумкова атестація
Підсумкові контрольні роботи
9 клас
Головний редактор Богдан Будний
Редактори Надія Бульчак, Галина Домарецька
Обкладинка Володимира Басалиги
Комп’ютерна верстка Івана Бліща, Людмили Гумен
Технічний редактор Оксана Чучук
Підписано до друку 20.03.2015. Формат 60х84/8. Папір друкарський.
Гарнітура Times. Умовн. друк. арк. 7,44. Умовн. фарбо-відб. 7,44.
Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 4221 від 07.12.2011 р.
Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
[email protected]
www.bohdan-books.com
2005000006470
© Навчальна книга —Богдан, 2015
Варіант 1
Завдання 1-16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.
Оберіть правильну відповідь і позначте її
1. Книга Біблії, що починається словами «Спочатку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог був Слово»,
має назву
 А Книга Екклезіаста  Б Буття
 В Євангеліє від св. Луки
 Г Євангеліє від св. Івана
2. Поему «Енеїда» І. Котляревського написано віршованим розміром
 А ямбом  Б дактилем
 В хореєм  Г амфібрахієм
3. За жанром «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка — це повість
 А психологічна  Б історична
 В фантастична  Г сатирично-гумористична
4. Головним героєм поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» є
 А Ярема Галайда  Б Іван Гонта
 В повсталий народ  Г козацька старшина
5. «Придбав Максим собі сина на всю Україну» — це слова про одного з героїв поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»
 А Максима Залізняка
 Б Івана Гонту
 В Перебендю
 Г Ярему Галайду
 Д батька Оксани
6. Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Це уривок із твору Т. Шевченка
 А «Великий льох»
 В «Заповіт
 Д «Кавказ»
 Б «І мертвим, і живим…»
 Г «Гайдамаки»
7. Період ранньої творчості Т. Шевченка припадає на роки
 А 1838–1840 рр.
 Б 1838–1843 рр.
 В 1837–1841 рр.
 Г 1836–1840 рр.
 Д 1838–1842 рр.
8. Іван Багряний народився
 А на Сумщині  В на Харківщині  Д на Львівщині
9.  Б на Київщині
 Г на Чернігівщині
Не щебечи, соловейку,
Під вікном близенько;
Не щебечи, малюсенький,
На зорі раненько.
Ці поетичні рядки належать
 А Т. Шевченку  В І. Котляревському  Д М. Петренку
 Б В. Забілі
 Г В. Герасим’юку
10. Критику козацько-старшинського самоврядування часів Гетьманщини подано у творі
 А «Максим Гримач» Марка Вовчка
 Б «Тигролови» Івана Багряного
 В «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
3
11. Історичну та любовну сюжетні лінії, які розвиваються паралельно, має твір
 А «Кавказ» Т. Шевченка
 Б «Чорна рада» П. Куліша
 В «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
 Г «Максим Гримач» Марка Вовчка
 Д «Марія» Т. Шевченка
12. Завершуючи роман «Тигролови» словами «Сміливі завжди мають щастя», І. Багряний мав на увазі
 А родину Сірків
 Б Наталку і Григорія Многогрішного
 В тигроловів, які мають у тайзі добрий заробіток
 Г мисливців та зубрів
 Д мешканців тайги
13. Козацькі літописи Грабянки, Самовидця та архівні документи використав для написання твору
 А «Енеїда» І. Котляревський
 Б «Чорна рада» П. Куліш
 В «Гайдамаки» Т. Шевченко
 Г «Конотопська відьма» Г. Квітка-Основ’яненко
 Д «Вечір проти Івана Купала» Г. Квітка-Основ’яненко
14. До «Руської трійці» належали письменники
 А М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький
 Б М. Шашкевич, В. Забіла, М. Петренко
 В М. Шашкевич, Є. Гребінка, М. Петренко
 Г М. Шашкевич, Є. Гребінка, М. Костомаров
 Д В. Забіла, П. Гулак-Артемовський, М. Шашкевич
15. Верлібром написано твір
 А «Доля» Т. Шевченка
 В «De libertate» Г. Сковороди
 Д «До рідного народу» П. Куліша
 Б «Соловей» В. Забіли
 Г «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
16. На антитезі побудовано твір
 А «Великий льох» Т. Шевченка
 Б «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 В «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
 Г «Максим Гримач» Марка Вовчка
 Д «Тигролови» Івана Багряного
Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ,
доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано
1
2
3
4
порівняння
антитеза
метафора
риторичне запитання
АУ
містечку Богуславку Каньовського пана
Там гуляла Бондарівна, як пишная пава.
Б А в світі якеє життя сироті?
В Аж у душі похолоне,
Аж замре серденько.
ГН
е щебечи, соловейку,
Як сонце пригріє!
Д За городом качки пливуть,
Каченята крячуть…
Вбогі дівки заміж ідуть,
А багаті плачуть.
А Б В Г Д
1
2
3
4
18. Установіть відповідність між твором і персонажем у ньому
1 «Конотопська відьма»
2 « Сон» («У всякого своя
доля…»)
3 «Наймичка»
4 «Чорна рада»
4
А Павло Полуботок
Б Ганна
В Катря Гримач
Г Микита Забрьоха
Д Матвій Гвинтовка
А Б В Г Д
1
2
3
4
19. Установіть відповідність між персонажами, які перебувають у родинних зв’язках
1
2
3
4
А Івась
Б Микита
В Терпелиха
Г Леся
Д Грицько
Катерина
Наталка Полтавка
Денис Сірко
Михайло Черевань
А Б В Г Д
1
2
3
4
20. Установіть відповідність між літературним персонажем і реплікою, яка йому належить
1
2
3
4
Іван Гонта
Пістряк
Максим Гримач
Возний Тетерваковський
АС
лухай лишень, моя дитино: я тебе …
за бурлаку не віддам; нехай він хоч і
місяця з неба схопить.
Б Мої діти католики… Я присягав, брав
свячений різать католика…
В Хворостина сія, хоч єсть і
хворостина, но оная не суть уже
хворостина, понеже убо суть на
ній вмістилище душ козацьких
прехваброї сотні Конотопської.
Г Безмірно, ах! Люблю тя, дівицю,
Как жадний волк младую ягницю.
Д Я б, пожалуй, соблаговолив, так ліків
більш тридцяти не знаю.
А Б В Г Д
1
2
3
4
У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21. Родинно-побутова лірика об’єднує пісні про…
22. Що писав І. Вишенський?
23. Як назавалася драма Ф. Прокоповича?
24. Григорій Многогрішний (роман Івана Багряного «Тигролови») — правнук…
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25. У чому полягає реалізм і народність поеми І. Котляревського «Енеїда»?
5
Варіант 2
Завдання 1-16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.
Оберіть правильну відповідь і позначте її
1. Зображення страждання невістки, що потерпала від лихої свекрухи, — тема народної пісні
 А «Чи я в полі не билина була»
 Б «За городом качки пливуть»
 В «Місяць на небі, зіроньки сяють»
 Г «Сонце низенько, вечір близенько»
2. Пісню-нісенітницю у творі І. Котляревського «Наталка Полтавка» співає
 А виборний
 Б возний
 В Микола  Г Петро
3. Підґрунтям «Слова о полку Ігоревім» є такі історичні моменти
 А похід князя Ігоря на сусіднє Чернігівське князівство
 Б успішні походи князя Ігоря Новгород-Сіверського на греків
 В невдалий похід князя Ігоря Новгород-Сіверського проти половців
 Г перемога Ігоря над половцями у Тмуторокані
4. «Світ ловив мене, та не спіймав» — так підсумував своє життя український письменник
 А І. Котляревський
 Б Г. Сковорода
 В П. Куліш
 Г М. Гоголь
5. Зорові вірші є у творчій спадщині
 А П. Куліша  В І. Котляревського  Д І. Величковського
 Б Т. Шевченка
 Г С. Климовського
6. Піснею відомої української піснетворки Марусі Чурай «Віють вітри, віють буйні» починається твір
нової української драматургії
 А «Назар Стодоля» Т. Шевченка
 Б «Наталка Полтавка» І. Котляревського
 В «Безталанна» І. Карпенка-Карого
 Г «Не судилось» М. Старицького
 Д «Украдене щастя» І. Франка
7. Автором пісні «Їхав козак за Дунай» є
 А І. Величковський  В В. Герасим’юк  Д Т. Шевченко
 Б С. Климовський
 Г Г. Сковорода
8. Прочитайте уривок.
Хлібина, взята з рук Блаженного, ясніла й була, наче мед. І через те чудо пішла слава про цього
мужа по всіх усюдах, і прогодував він багатьох голодних, і багатьом корисне вчинив.
Так говориться про Прохора чорноризця в
 А Києво-Печерському патерику
 Б «Літописі Самовидця»
 В Ізборнику Святослава
 Г «Повісті минулих літ»
 Д «Історії русів»
9. Вірш М. Петренка «Небо» є яскравим зразком лірики українського
 А сентименталізму
 Б реалізму
 В романтизму  Г ренесансу
 Д бароко
10. Прочитайте уривок із повісті «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
Дванадцять год учився у дяка в школі: у год вчистив граматику, два годи вчив часловець,
півчварта года сидів над псалтирем і з молитвами зовсім вивчив, та півп’ята года вчився
писати, а цілісінький год вчився на щотах.
Так автор описує
 А Уласа Забрьоху  Б Микиту Забрьоху
 В Прокопа Пістряка
 Г Хорунженка
 Д Дем’яна Халявського
11. Першопричиною заслання Т. Шевченка став твір
 А «Великий льох»
 Б «Сон»
 В «Кавказ»
 Г «Іван Підкова»
 Д «Наймичка»
6
12. Назва твору Т. Шевченка, з якого взято ці рядки
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
 А «Гайдамаки»
 В «До Основ’яненка»
 Д «Доля»
 Б «Заповіт»
 Г «Кавказ»
13. Козацька звитяга, честь і слава — головні життєві принципи
 А Петра Безрідного й Івася («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
 Б Кирила Тура й Петра Шрама («Чорна рада» П. Куліша)
 В Макогоненка й Петра («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
 Г Турна й Латина («Енеїда» І. Котляревського)
 Д Микити Забрьохи й Пістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
14. «Нехай житом-пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться навіки од моря І до
моря — слов’янська земля» — так сформульовано ідею слов’янської єдності у творі
 А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
 Б «Гайдамаки» Т. Шевченка
 В «Тигролови» Івана Багряного
 Г «Всякому місту — звичай і права...» Г. Сковороди
 Д «Чорна рада» П. Куліша
15. Материнський подвиг як спокута своєї вини перед дитиною — це тема твору Т. Шевченка
 А «Лілея»  Б «Причинна»
 В «Наймичка»
 Г «Катерина»
 Д «Марія»
16. Розповіддю про поїзд-дракон, який везе нещасних в’язнів на Далекий Схід, розпочинається твір
 А «Катерина» Т. Шевченка
 Б «Тигролови» І. Багряного
 В «Інститутка» Марка Вовчка
 Г «Чорна рада» П. Куліша
 Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ,
доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)
17. Установіть відповідність між твором і його жанром
1
2
3
4
«Чорна рада»
« Повість минулих літ»
«Їхав козак за Дунай»
«Великий льох»
А вірш
Б поема-містерія
В літопис
Г роман
Д притча
А Б В Г Д
1
2
3
4
18. Установіть відповідність між героєм твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського та його характеристикою
1
2
3
4
Петро
Терпило
виборний
возний
А Чоловік знаменитий басом своїм, ізучен ярмолоя і
дуже знаєть печерсько-лаврський напів.
Б Пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій
промисел і мало-помалу розточив своє добро,
розпився...
В Хлопець виріс славний, гарний, добрий, проворний
і роботящий.
Г Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного
батька злупить!
Д Чоловічок і добрий був би, так біда — хитрий, як
лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій,
там і уродиться.
А Б В Г Д
1
2
3
4
7
19. Установіть відповідність між літературним поняттям і його визначенням
1
2
3
4
байка
балада
притча
пародія
АН
евеликий віршований або прозовий повчальний твір
алегоричного змісту.
Б Оповідний літературний твір алегорично-повчального
характеру, у якому сюжет підпорядковано моралі.
В Ліро-епічний твір з драматично напруженим сюжетом.
Г Натяк на давно відомий факт, подію чи героя.
Д Перебільшено комічне наслідування якогось твору з
метою висміяти його недоліки.
А Б В Г Д
1
2
3
4
20. Установіть відповідність між назвою уснопоетичного твору і рядками з нього
1
2
3
4
історична пісня
колядка
соціально-побутова пісня
балада
А А той перший празник —
Рождество Христове,
Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився .
Б Ой у містечку Богуславку
Сидить дівок купка,
Межи ними Бондарівна,
Як сива голубка.
В За городом качки пливуть,
Каченята крячуть,
Бідні дівки заміж ідуть,
А багаті плачуть.
Г Гей, і раненько з Криму йду,
І раненько з Криму йду,
Гей, і всіх чумаків веду.
Д Чи не той то хміль,
Що коло тичин в’ється?
А Б В Г Д
1
2
3
4
У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням
21. Калина у весільних піснях символізує...
22. Як називається остання книга Святого Письма?
23. Яка притча Г. Сковороди навчає судити людину не за обличчям, а за розумом і серцем?
24. Синтетичний різновид мистецтва, у якому поєднуються елементи літератури і малярства, називається...
Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання
25. Життєве і творче кредо Т. Шевченка (за прочитаними творами).
8