этот номер

№ 12 (1504) | 27 марта 2015 г.
Выдаецца з кастрычніка 1989 г.
Ñìîòðè
â êàëåíäàðü
Заонсльтацией–
впрофсоюзы
Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Áåëàðóñè
â÷åðà ïðîâåëà ïåðâûå áåñïëàòíûå
þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
ïî âñåé ñòðàíå. Ïðîôñîþçíûå
ïðèåìíûå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå êàæäûé
ïîñëåäíèé ÷åòâåðã ìåñÿöà.
Èõ áóäóò âåñòè ïðàâîâûå èíñïåêòîðû òðóäà ÔÏÁ. Íà ïðÿìîé
ñâÿçè ñ íèìè, êàê è â ïåðâûé ðàç,
áóäóò ðàáîòàòü êîëëåãè
èç Ìèíèñòåðñòâà òðóäà
è ñîöèàëüíîé çàùèòû.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé
– ðàéîííûå, ãîðîäñêèå îáúåäèíåíèÿ ïðîôñîþçîâ. Ëþáîé æåëàþùèé â êàæäîì ðàéöåíòðå
Áåëàðóñè, â êðóïíûõ ãîðîäàõ
è 9 ðàéîíàõ ñòîëèöû îòíûíå
ñìîæåò áåñïëàòíî ïîëó÷èòü
êîíñóëüòàöèþ þðèñòîâ ïî
âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà
î òðóäå, à òàêæå ïðàâîâóþ
ïîìîùü ïî ìíîãèì
äðóãèì àñïåêòàì.
Ïîìîùü æåëàþùèì
îêàçûâàþò áîëåå
130 âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ïðàâîâûõ èíñïåêòîðîâ òðóäà
ïðîôñîþçîâ.
×èòàéòå â íîìåðå:
è âñåãî
Îò èìåí
â Áðåñòå
ðåãèîíà:
ïîäâåäåíû
î
í
ä
î
ð
Ã
è
é
îôñîþçíî
èòîãè ïð .
êè
ïÿòèëåò
с.4-7
ñòîëèöó: õ
â
ò
å
ë
è
Á
ðà
íûõ öåíò
â îáëàñò
ò
îïðåäåëÿþ êîíêóðñà
îâ
ôèíàëèñò íà
ìå
«Íîâûå è
».
Áåëàðóñè
с.13
ðàãà:
Òðóä íà â ãíàííûõ
üó
êàê ÷àñò
óñîâ
èþ áåëîð
í
à
ì
ð
å
Ã
â
çàïèñàëè
èêè
â èçìåíí
Ðîäèíû.
: ïî÷åìó
â
î
ð
ó
ñ
í
î
Çàê
ñòðàíàõ
â ðàçíûõ
þò
ò ïîïàäà
å
ð
ï
à
ç
ä
î
ï
àíöû
ïåñíè, ò
è æàëîáû ?
âó
íà÷àëüñò
с.22
УНП 400042629
УНП 190800249
Êî
ëë
àæ
Êî
íñ
òà
íò
èí
à
ÑÅ
ËÜ
ÑÊ
ÎÃ
Î
с.18
www.belchas.by
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
2
ФАКТЫ.КОММЕНТАРИИ
Б
ЕЛОРУССКИЕ экологи создали
детскую игру для мобильных
устройств. Приложение
«Экокидс» призвано приучить
детей с малых лет правильно
сортировать отходы, беречь чистую
воду и экономить электроэнергию.
«Надеюсь, у нашей игры получится
завоевать детское внимание
и научить детей бережно относиться
к окружающей среде», – рассказала
пресс-секретарь МОО «Экопартнерство» Алеся Чумакова. Пока
приложение можно бесплатно
скачать только для Android.
В ближайшее время оно станет
доступным и для владельцев IPhone.
Вот бы мобильный еще
и мусор сам выносил!
П
ЕНСИОНЕРКА из Могилева
купила валюты на сумму
почти 91 тыс. долларов и
уплатила 117 млн. рублей
подоходного налога. Такими
большими валютными покупками
женщина вызвала интерес
со стороны налоговой инспекции
Ленинского района Могилева.
После проверки истребованной у нее
декларации о доходах и имуществе
сумма превышения расходов
над доходами составила 979,1 млн.
рублей. Предъявленную сумму
подоходного налога неработающая
пенсионерка выплатила полностью.
Пенсионеры – это самое
дорогое, что есть
у государства.
Однойстро
ой
Россия пролонгирует
•государственный
кредит
для Беларуси, заявил
премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
Мининформ Беларуси
•намерен
усилить
ответственность владельцев
сайтов за «комментаторов».
В Стамбуле в редакции
•журнала
Adimlar прогремел
взрыв, один человек погиб
и трое получили ранения.
Белорусский дуэт Uzari &
•Maimuna
выйдет на сцену
«Евровидения-2015» под
номером 11.
Палата представителей
•конгресса
США
подавляющим
большинством приняла
резолюцию, призывающую
президента страны
немедленно предоставить
Украине летальное оружие.
Белорусские депутаты
•инициируют
ужесточение
антиалкогольного
законодательства.
Проезд в общественном
•транспорте
Минска в апреле
подорожает до 5 тыс.
рублей.
•
Нетрезвый мужчина
•в Гродно
«заминировал»
Саудовская Аравия начала
бомбардировки Йемена.
здание суда Октябрьского
района.
•
По сведениям СМИ,
покинувший кабину
разбившегося Airbus A320
пилот не смог вернуться
обратно.
Витебской области
•38 Вчиновников
привлекли
к ответственности за
нарушения процедуры
приватизации.
•
В результате подрыва
автобуса в Донецкой
области погибли 3 человека.
Мстиславском районе
•приВпожаре
погибли
265 поросят.
Поматериалам
информационных аентств
П
ОЧТОВАЯ марка с Дарьей
Домрачевой победила
в конкурсе-опросе на лучшую
белорусскую почтовую марку
2014 года. За почтовый блок «Дарья
Домрачева – трехкратная олимпийская чемпионка XXII зимних Игр
в Сочи (биатлон). Герой Беларуси»
было отдано 349 голосов. Дизайн
марки-победительницы разрабатывала Елена Медведь. Всего
на конкурс, организованный
издательским центром «Марка»
РУП «Белпочта», подана 981 анкета.
Если побеждать,
то во всем!
В
НОВОПОЛОЦКЕ 28-летний
мужчина похитил из киоска
400 лотерейных билетов
и раздал их прохожим.
Но актом доброй воли это назвать
нельзя. В состоянии алкогольного
опьянения он проник в киоск,
чтобы обчистить кассу, но,
не обнаружив денег, решил взять
в качестве «добычи» хотя бы
лотерейные билеты. О том, попался
ли кому-нибудь счастливый
билетик, не сообщается.
Такое добро зачтется?
C
ЛЕДСТВЕННЫЙ комитет
завершил расследование
уголовного дела в отношении
бывшего председателя
Ивьевского райисполкома Гродненской области. Глава района
на протяжении 2012–2014 годов
совершил ряд коррупционных
преступлений, в частности,
использовал для личных нужд и в
интересах знакомых технику и труд
местных работников для выполнения строительно-монтажных работ
при возведении своего дома.
Можете на меня
рассчитывать, но только
крупными купюрами!
Подчеркивала Ольга АЛИМОВА
А
тально
Ñëóøàòü è ñëûøàòü
 Áåëàðóñè ïðèíÿòà
â íîâîé ðåäàêöèè Äèðåêòèâà Ïðåçèäåíòà îò 27 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹ 2 «Î ìåðàõ
ïî äàëüíåéøåé äåáþðîêðàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
àïïàðàòà». Ñîîòâåòñòâóþùèé Óêàç ¹ 135, êîòîðûì
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ â äèðåêòèâó,
ãëàâà ãîñóäàðñòâà
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî
ïîäïèñàë 23 ìàðòà.
Д
ЛЯ ПОВЫШЕНИЯ качества
жизни людей процессу дебюрократизации предлагается придать всеобщий характер, распространив его не только на государственный аппарат,
но и на все взаимодействующие
с гражданами структуры.
Ключевой особенностью новой редакции Директивы № 2
также является четкая установка на разрешение всех проблем
и трудностей населения, в первую очередь непосредственно
на местах. В этой связи создание
необходимых условий для обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан, повышения
качества оказания услуг населению отнесено к важнейшей зада-
«Беларускi
Час»
в соцсетях
че местных исполнительных и
распорядительных органов.
Так, облисполкомам и Мингорисполкому поручается организовать в каждом районе предоставление населению различных востребованных на практике услуг (например, по аренде
техники для проведения сельскохозяйственных и строительных работ), а также в приоритетном порядке обеспечить надлежащую работу организаций ЖКХ
и иных организаций, оказывающих услуги населению.
Для повышения открытости
государственных органов на руководителей республиканских
органов государственного уп-
равления и местных исполнительных и распорядительных органов (их заместителей) возлагается обязанность проводить
каждую среду с 8.00 до 13.00
личный прием граждан, каждую
субботу с 9.00 до 12.00 телефонные «прямые линии», не реже
одного раза в квартал выездные
личные приемы.
Кроме того, закрепляется
ряд мер, направленных на повышение уровня информатизации
в сфере работы с гражданами и
организациями, в том числе на
организацию возможности совершения административных
процедур в электронном виде.
Соб.инф.
«Профсоюзы–детям»
Ìîé ìèð. Ìîé äîì. Ìîÿ ñåìüÿ, èëè
Отдыхатьсемьей–этоздорово
Âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë è äëÿ ìàëåíüêèõ, è äëÿ
âçðîñëûõ â Ðåñïóáëèêàíñêîì Äâîðöå êóëüòóðû ïðîôñîþçîâ
îðãàíèçîâàíà ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà – Äåíü ñåìåéíîãî
îòäûõà.
В
МЕСТЕ родители и дети
участвовали в различных
конкурсах, забавных играх,
развлечениях. От спонсора мероприятия ребята получили сладкие подарки, а самым активным
были вручены исторические и познавательные книги. Кроме того,
в творческой программе состоялся показ музыкального спектакля «Надо верить в сказку».
По сложившейся традиции
для детей работников столичных
предприятий, организаций и учреждений (КУП «Минскхлебпром», УП «Минсккоммунтеплосеть», УП «Партизанское», ОАО
«Коммунарка», БГУИР и других)
выделены средства на приобретение пригласительных билетов.
В мероприятии на благотворительной основе также принима-
ли участие и общественные ассоциации, работающие с детьми
из многодетных семей.
День семейного отдыха пришелся по душе тем, кто ценит каждую минуту, проведенную в кругу
своих близких, и дорожит семейными ценностями. Безусловно,
такие праздники сближают.
На каникулах в Республиканском Дворце культуры профсоюзов
ребята смогут увидеть детский
спектакль «Иохим Лис – детектив
с дипломом» и концерт детского
ансамбля танца «Стрекоза».
ЯнаЕГОРОВА
Набирайте
в
поисовиах
рпп:
«Беларсi
Час»
и
присоединяйтесь
нам.
Корот
о
Белорусские банки снижают
кредитные ставки для физических лиц и отменяют последние из
декабрьских ограничений по
платежным картам.
***
Президент Йемена бежал из
захваченного шиитскими мятежниками Адена.
***
Минторг Беларуси предлагает снижать арендные ставки для
торгующих отечественным товаром ИП.
***
Саакашвили ждет хорошей
геополитической ситуации, чтобы вернуться в Грузию.
ТОПЛИВО:АИ-95-К5Евро–11900рблей,АИ-92-К5Евро–11100рблей,ГазПБА–6000–6300рблей,
ДТ«Ар
ти
а»–13800рблей,ДТ«Евро-5»–12300рблей.
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
•Там,деодаминичеонепроисходит,
новости распространяются очень быстро (Чарльз Б
овс
и)
НОВОСТНАЯМОЗАИКА
Фотофакт
Вопрос ребром
На лыжах – в бассейн
Что вы будете делать,
если останетесь
без работы?
• Буду искать новую
работу ....................... 46,4%
• Уеду за границу ............ 13,7%
• Буду отдыхать ........... 11,6%
7%
9,67%
• Меня не уволят ............ 9,6
8,7%
Открою
свое
дело
..........
•
• Буду жить на деньги мужа
1%
(жены) ....................... 5,6
5,61%
4,26%
Пойду
на
биржу
труда....
•
Опрос в социальной сети ВКонтакте, март 2015 года.
Инициативы
Ôîòî ÁÅËÒÀ
Ó
×ÅÁÍÎ-ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ
öåíòð ôðèñòàéëà ñî ñïîðòèâíîîçäîðîâèòåëüíûì êîìïëåêñîì
ïî óëèöå Ñóðãàíîâà íà÷íåò
ðàáîòó â òåñòîâîì ðåæèìå 27 ìàðòà.
Îáúåêò ñòðîèëñÿ 4 ãîäà, íî îíî òîãî
ñòîèëî – ýòî ïåðâûé â ìèðå êðûòûé
êîìïëåêñ ïî ôðèñòàéëó äëÿ ïðûæêîâ
ñ ïðèçåìëåíèåì íà âîäó. Ñïîðòñìåíû
ïðèçåìëÿþòñÿ íà ñâîåîáðàçíóþ
âîçäóøíóþ ïîäóøêó, à çàòåì èõ æäåò
òåïëàÿ – ïëþñ 28 ãðàäóñîâ – âîäà
áàññåéíà. Åùå â ÿíâàðå âîçìîæíîñòè
òðàìïëèíà îöåíèë äâóêðàòíûé
îëèìïèéñêèé ïðèçåð â ëûæíîé
àêðîáàòèêå Äìèòðèé Äàùèíñêèé.
Ïðûæîê åìó ïîíðàâèëñÿ, ïîýòîìó
íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñïîðòñìåíû
èç ìíîãèõ ñòðàí ìèðà óæå ïðîÿâèëè
èíòåðåñ ê ïðîâåäåíèþ òðåíèðîâî÷íûõ
ñáîðîâ â íîâîì öåíòðå. Íî ìåñòà õâàòèò
âñåì – îáúåêò âìåùàåò îêîëî
200 ñïîðòñìåíîâ è 500 îòäûõàþùèõ,
êîòîðûå ñìîãóò îöåíèòü àêâàïàðê
ñ òðåìÿ áàññåéíàìè è ðàçëè÷íûìè
àòòðàêöèîíàìè, áîóëèíã, áèëüÿðä
è ìíîãîå äðóãîå. Ôàíòàñòè÷åñêèé
ïðûæîê Äìèòðèÿ Äàùèíñêîãî íà ëûæàõ
â áàññåéíå ñìîòðèòå íà ñàéòå belchas.by!
Экономика
Происшествия
Возвращение «Беллегпрома»
БЕЛАРУСИ в этом году может снова пройти амнистия.
Об этом в ходе «прямой линии», организованной газетой
«СБ. Беларусь сегодня», заявили
представители МВД и Генеральной прокуратуры. Законопроект,
в котором будет четко прописано, кого и как именно будут амнистировать, должен поступить
депутатам не позднее 16 апреля.
Начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей
Дорошко объяснил, что появление этой инициативы закономерно: как правило, амнистия приурочена к важным государственным датам. «Вся Беларусь готовится к 70-летию Великой Победы. Эту дату также ждут и в местах отбывания наказания. Сегодня мы можем с большой уверенностью говорить, что амнистия в
этом году состоится», — сообщил
Дорошко, отвечая на телефонный
звонок. Его поддержал начальник
отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры Юрий Горошко, который уточнил, что еще
предстоит немалая работа по изучению того, какие именно статьи
подпадут под этот гуманный акт.
«Прямая линия» проходила в
колонии № 22 в поселке Волчьи
Норы – профильное исправительное учреждение для наркопреступников. Вместимость колонии – 800 человек, сегодня она
заполнена более чем наполовину. Неудивительно, что подавляющее число вопросов специалистам МВД и прокуратуры было
связано именно с преступлениями в наркосфере. На вопрос, будут ли в числе амнистированных
осужденные по 328-й статье (за
незаконный оборот наркотиков),
прокурор ответил, что это вполне вероятно. Однако только в том
случае, если речь идет о первых
частях статьи, которые касаются
потребителей. В целом же наркопреступники не должны рассчитывать на гуманные действия
со стороны государства.
В
РЕМЬЕР-МИНИСТР Беларуси Андрей Кобяков обозначил основную задачу концерна: вернуть отечественный
рынок. К «Беллегпрому» в последнее время предъявляется масса
претензий, причем некоторые из
них звучат на самом высоком
уровне. В правительстве озабочены затоваренностью складов: на
1 марта стоимость запасов готовой продукции составила 3,4
трлн. рублей, что в 3,8 раза превышает среднемесячный объем
производства. Концерн упрекают
в том, что он идет не в ногу с современными трендами: работа с
торговыми организациями и ИП
по открытию фирменных секций
проводится медленно, реализа-
Читайте на сайте
belchas.by:
ция товаров по сниженным ценам, организация стоковых продаж по-прежнему распространены слабо, не развивается интернет-торговля. Что касается потребителей, то они сетуют на скудость ассортимента и несоразмерно высокие цены.
Неудивительно, что белорусы
предпочитают одеваться на китайских сайтах, на рынках соседних стран или хотя бы в точках
многочисленных торговых центров. Собственный рынок легкая
промышленность Беларуси, по
словам Андрея Кобякова, отдала
«нашим партнерам, соседям и
очень далеким от нас странам».
Напомним, что 17 марта глава государства посетил торгово-
развлекательный центр «Экспобел», где пообщался с предпринимателями. В ходе беседы
Александр Лукашенко выразил
мнение, что белорусская легкая
промышленность фактически исчезает, в том числе из-за того,
что производимая ею продукция
менее конкурентоспособна по
сравнению с товарами, привозимыми из-за рубежа. Он призвал
ИП подключиться к модернизации отечественного легпрома, и
призыв Президента услышан:
концерн «Беллегпром» пригласил предпринимателей за «круглый стол», который должен состояться 27 марта в рамках Международной выставки-ярмарки
«БелТЕКСлегпром. Весна».
На вкус и цвет: стоит ли опасаться пищевых
добавок?
Клещи проснулись!
От клещевого энцефалита
планируют прививать детей
от одного года
Премия
до тюрьмы
довела
П
О ИТОГАМ прошлого года
директор одной частной
торговой компании по
объективным причинам депремировал своего 29-летнего сотрудника. Неприятно, конечно,
но руководитель и не подозревал, как ведущий специалист намеревался компенсировать недополученную премию.
Следствие установило, что
обиженный сотрудник сообщил
своему директору ложную информацию: мол, договор о поставке одному из предприятий
товара более чем на 7 млрд. рублей, право на которую компания
выиграла через электронный аукцион, вероятно, будет сорван. Но
ситуацию можно исправить, если
передать генеральному директо-
Летчик, летавший с Машеровым:
«Ни разу не слышал, чтобы он переходил
на повышенные тона»
Информацияразмышлению
Èíôîãðàôèêà Òàòüÿíû ×ÓÄÀÊ
П
На свободу?
3
ру предприятия взятку в 4 с половиной тысячи долларов. И переговоры с потенциальным взяткополучателем якобы уже проведены. При получении от руководителя валюты для проведения
«спецоперации» менеджер и был
задержан с поличным.
Обвиняемый полностью признал свою вину и признался следователям, что деньги он собирался присвоить в качестве компенсации за неполученную премию по итогам минувшего года.
Теперь бывший ведущий специалист обвиняется одновременно
в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере и в мошенничестве, совершенном в крупном размере. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу, а его имущество (в том числе
автомобиль стоимостью 270 млн.
рублей) арестовано.
Поматериаламсайтаwww.belchas.by
ВАЛЮТА(27.03.2015%.):евро–15930рб.,долларСША–14490рб.,российс
ийрбль–255,50рб.,
раинс
ая%ривна–619,89рб.,польс
ийзлотый–3911,78рб.
•Последнимиспытаниемлюбоометода
должны быть ео пратичесие резльтаты(КарлРаймндПоппер)
ПРОФРЕГИОН
Гродненщина
4
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
Отчетыивыборы
È ñëîâîì, è äåëîì
Вближайшеевремяпрофсоюзы
наГродненщинеждетнепростаяработа.
Мно-иепредприятияобласти
испытывают серьезные
проблемысоборотными
средствами, прибыль
0пала.Ор-анизации
отправляют сотр0дни2ов
ввын0жденныеотп0с2а,
со2ращают.Ка2решатьс0ществ0ющие
проблемыиче-о0же0далосьдобиться,
обс0ждалинаVIотчетно-выборной
2онференции Гродненс2о-о областно-о
объединения,вработе2оторойприняли
0частиепредседательФедерации
профсоюзовМихаилОрда,ата2же
председатель областно-о исполнительно-о
2омитетаВладимирКравцов.
ВПРИОРИТЕТЕ–
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ЛЮДЕЙ
Лидер национального профцентра Михаил Орда дал высокую оценку работе Гродненского областного объединения
профсоюзов, однако подчеркнул: в непростой экономической ситуации надо объединить
усилия, чтобы отстоять интересы человека труда.
«И прошлый год, и этот
в целом для Беларуси очень
сложный, на 1 января 2015 года
на складах предприятий области запасы готовой продукции составили 78% в среднемесячном
объеме производства. Это обстоятельство напрямую влияет на зарплату, которая снижается, мы наблюдаем отток квалифицированных кадров. На
ряде предприятий вынужденно применяется перевод сотрудников на неполную занятость, 27 организаций области
не выплатили заработную плату за
ÑÎÁÎÅ
декабрь по состоçíà÷åíèå â êðèçèñíîå âðåìÿ
янию на 1 февраля
èìåþò äîïîëíèòåëüíûå ëüãîòû
2015 года. В этих
условиях важно
è ãàðàíòèè, ïðåäóñìîòðåííûå
сохранить стаêîëäîãîâîðàìè, à òàêæå îêàçàíèå
бильность в колïîñèëüíîé ïîìîùè èç ïðîôáþäæåòà
лективах, не допустить снижения
÷ëåíàì ïðîôñîþçà, îêàçàâøèìñÿ
жизни люâ òÿæåëîì ìàòåðèàëüíîì ïîëîæåíèè. уровня
дей», – подчеркнул
председатель ФПБ.
Î
Âëàäèìèð
ÊÐÀÂÖÎÂ:
Ñåãîäíÿ íàäî äóìàòü,
êàê ðàáîòàòü â íîâûõ
óñëîâèÿõ.
Íàïðÿæåííîñòü
íà ðûíêå òðóäà
ïðèñóòñòâóåò. Íàäî
äóìàòü, êàê ñîçäàâàòü
ðàáî÷èå ìåñòà.
Ýòî íàøà ãëàâíàÿ
çàäà÷à, è ìû â ýòîì
âîïðîñå
çàèíòåðåñîâàíû
â ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ ïðîôñîþçàìè».
Между тем зарплата, которую с трудом выплачивают вовремя, падает. По данным статистики, начисленная среднемесячная зарплата по области за
январь 2015 года составила немногим более 5,3 млн. рублей и
снизилась по сравнению с декабрем 2014-го на 12,2%, или на
742 тыс. рублей. В этой кризисной ситуации важна принципиальная позиция профсоюзов.
Так, на Слонимской камвольнопрядильной фабрике профком
не согласился с приказом директора предприятия и не позволил
уменьшить и так не высокую заработную плату работников.
СТАВКИ:рефинансирования–25%.Базоваявеличина–180000рблей.Базоваяаренднаявеличина–
102000рблей.Бюджетпрожиточно%оминиммавсреднемнадшнаселения–1млн.428тыс.100рблей.
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
•Жить—этозначитдействовать
(Константин Cтаниславсий)
ПРОФРЕГИОН
5
Отчетыивыборы
VIотчетно-выборная2онференция
Гродненс2о-ообластно-ообъединенияпрофсоюзов
состояласьнапрошлойнеделе
«Сегодня надо думать, как
работать в новых условиях.
Напряженность на рынке труда присутствует. Если раньше
на одного безработного приходилось две вакансии, то
сейчас ситуация изменилась.
На 1,5 безработного приходится одна вакансия, а в Гродно – 3 человека на одно место. Надо думать, как создавать
рабочие места. Это наша главная задача, и мы в этом вопросе заинтересованы в сотрудничестве с профсоюзами», – заверил председатель
Гродненского облисполкома
Владимир Кравцов.
Особое значение в кризисное время имеют дополнительные льготы и гарантии,
предусмотренные колдоговорами, а также оказание посильной помощи из профбюджета членам профсоюза, оказавшимся в тяжелом материальном положении.
К слову, в мае этого года истекает срок действия областного соглашения на 2012–2015
годы, и в настоящее время работает трехсторонняя комиссия по подготовке проекта нового. Специалисты добиваются,
чтобы совместно с социальными партнерами не только сохранить достигнутое, но и улучшить
условия для работы. А побороться есть за что. В организациях области заключено 2060
колдоговоров, действие которых распространяется на 99%
работников. Польза от них очевидна: только выплаты в среднем на одного сотрудника, предусмотренные коллективными
договорами, за 2013 год составили 4 млн. рублей, а в прошлом – 5,8 миллиона.
«Роль профсоюзов как никогда значима. Мы должны
с социальными партнерами
принимать меры по стабилизации ситуации. У нас вопросы повышения и своевременной выплаты заработной
платы всегда будут приоритетными. В этом плане мы
нашли полную поддержку у
председателя областного
исполнительного комитета
Владимира Кравцова. Руководству райисполкомов было
направлено письмо с предложением об установлении
предельной даты выплаты
заработной платы в организациях не позднее 26-го числа», – отметил председатель
Гродненского областного
объединения профсоюзов
Ромуальд Юровский.
78СУДОВЗА5ЛЕТ
Одно из основных направлений работы Гродненского
областного
объединения
профсоюзов – осуществление
общественного контроля за соблюдением законодательства
о труде. По-прежнему основные нарушения связаны с применением контрактной формы
найма, выплатой заработной
платы, отпускных и окончательного расчета при увольнении,
привлечением работников к
дисциплинарной и материаль-
Ðîìóàëüä
ÞÐÎÂÑÊÈÉ:
Ðîëü ïðîôñîþçîâ êàê
íèêîãäà çíà÷èìà.
Ìû äîëæíû
ñ ñîöèàëüíûìè
ïàðòíåðàìè ïðèíèìàòü
ìåðû ïî ñòàáèëèçàöèè
ñèòóàöèè. Ó íàñ
âîïðîñû ïîâûøåíèÿ
è ñâîåâðåìåííîé
âûïëàòû çàðàáîòíîé
ïëàòû âñåãäà áóäóò
ïðèîðèòåòíûìè».
ной ответственности, невыполнением обязательств коллективных договоров и так далее.
«После вмешательства
областного объединения
профсоюзов по коллективному обращению 153 работников ОАО «Молочный мир»
предотвращено удержание
из их заработной платы в счет
причиненного ущерба предприятию 236 млн. рублей.
Аналогично не допущено необоснованное удержание из
заработной платы 270 млн.
рублей на Слонимском участке ОАО «Щучинский маслосырзавод», – рассказывает
Ромуальд Юровский. – Не
всегда удается разрешать
мирным путем спорные вопросы, связанные с обращениями граждан. За 5 лет 78 раз
интересы работников профсоюзам пришлось отстаивать
в судебных инстанциях. Притом только на составление
250 исковых документов члены профсоюза сэкономили
около 200 млн. рублей собственных средств, и это не
считая услуг адвокатов».
За пятилетний период
с помощью Гродненского областного объединения профсоюзов восстановлен на работе 21 человек, 15 из них – через судебные инстанции.
ЛЮДЯМ
ВЕРНУЛИБОЛЕЕ
4МЛРД.РУБЛЕЙ
Областным соглашением
предусмотрена социальная
защита семей работников, погибших на производстве, и работников, получивших увечье.
Всего за 5 лет наниматели
выплатили материальную помощь на сумму 19,6 млрд. рублей, при этом только в 2014
году более 8 миллиардов. Однако нередко наниматели пытались избежать таких выплат.
В результате переговоров в
20 случаях профсоюзам удалось их убедить и выплатить
более 1,6 млрд. рублей.
Например, слесарю-ремонтнику СПК «Свитязянка2003» – почти 37 млн. рублей,
монтеру Волковысской дистанции пути Барановичского
отделения БелЖД – 283 миллиона, рабочей КУП «ЖРЭС
Сморгонского района» 95,5
миллиона, семье погибшего на
производстве уборщика территорий РУП «Скидельское
ЖКХ» 429 млн. рублей.
Всего с помощью специалистов профсоюзов только за
2014 год возвращено работникам более 4 млрд. рублей невыплаченных или незаконно
удержанных средств.
Принимая участие в расследовании несчастных случаев, технические инспекторы труда профсоюзов 15 раз
выразили особое мнение,
часть из этих несчастных случаев были перерасследованы
и связаны с производством.
Например, при содействии
Гродненского областного
объединения профсоюзов
несчастные случаи, произошедшие
в организациях
Гродненского облпотребобщества и ОАО «Гродноавтосервис», где тяжело пострадали работники, первоначально не связанные с производством, были перерасследованы и квалифицированы
как производственные.
«Отдельная сфера интересов профсоюзных комитетов
– работа с молодежью. Для
новичков в организациях устанавливают доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, помогают с решением жилищных вопросов, предоставляют льготы обучающимся в учебных заведениях
и многое другое, – рассказывает Ромуальд Юровский. –
Областное объединение, комитеты профсоюзов уделяют
большое внимание работе с
ветеранами войны и труда,
общественными объединениями ветеранских организаций. Велика роль в этом коллективных договоров организаций, благодаря которым и
наниматели, и профкомы повсеместно оказывали материальную и иную поддержку
пожилым людям».
Отчетно-выборная кампания на Гродненщине завершилась. В ходе нее было
вновь избрано 563 председателя первичных организаций
профсоюзов (а это каждый
четвертый), 8 председателей
районных, 6 областных отраслевых комитетов профсоюзов. Сегодня областное объединение профсоюзов объединяет в своих рядах более
410 тыс. членов профсоюзов.
Его председатель – Ромуальд
Юровский. Заместителем
председателя Гродненского
областного объединения
профсоюзов стал Андрей
Кардаш, который ранее занимал должность главного правового инспектора труда.
Анна ТОЛКАЧ, фотоДмитрияМАРТИШЕВСКОГО
Ñ
ÅÃÎÄÍß ïðîôñîþçû Ãðîäíåíùèíû
ãîðäÿòñÿ ïåðåäîâûì
îïûòîì ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê, ðåéäîâ,
âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ
íàðóøåíèé ïðàâèë îõðàíû
òðóäà, ïðîôèëàêòèêå ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà.
Ñ 2013 ãîäà ïðè Ãðîäíåíñêîì
îáëàñòíîì îáúåäèíåíèè
ïðîôñîþçîâ äåéñòâóþò
ðåéäîâûå ãðóïïû èç òåõíè÷åñêèõ èíñïåêòîðîâ òðóäà
îáêîìîâ ïðîôñîþçîâ. Ðåãóëÿðíî îíè îñóùåñòâëÿþò
îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà
ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá îõðàíå òðóäà â
îðãàíèçàöèÿõ ðàçëè÷íûõ
îòðàñëåé ýêîíîìèêè, â òîì
÷èñëå ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Ïðè÷åì ðåéäîâûå èíñïåêòîðû çàãëÿäûâàþò â êàæäûé
ðàéöåíòð. Â÷åðà òåõèíñïåêòîðû ïîñåòèëè ðÿä ïðåäïðèÿòèé Ëèäñêîãî ðàéîíà.
Ïðîâåðÿþùèå íå òîëüêî
ïðîèíñïåêòèðîâàëè óñëîâèÿ
òðóäà è áûòà ðàáîòíèêîâ,
íàëè÷èå è êà÷åñòâî ñïåöîäåæäû è ñïåöîáóâè, íî è
îêàçàëè ìåòîäè÷åñêóþ è
êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü
ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì, ïðåäñåäàòåëÿì ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ
îðãàíèçàöèé è îáùåñòâåííûì èíñïåêòîðàì ïî
îõðàíå òðóäà.
Только факты
11 ТЕХНИЧЕСКИХ инспекторов труда
Гродненщины в 2014 году выявили 7828 нарушений в 722 организациях области. Нанимателям выданы 672 представления и
рекомендации на устранение выявленных
нарушений, приостанавливалась эксплуатация 255 единиц неисправного производственного оборудования, машин и механизмов, участков работ, не обеспечивающих безопасные условия труда и создающих угрозу для жизни и здоровья работников.
БОЛЕЕ 9,9 ТЫС. общественных инспекторов в прошлом
году выдали руководителям
всех уровней организаций
13164 рекомендации на устранение более 75,5 тыс. нарушений требований охраны труда.
Также общественные инспекторы по охране труда участвуют
в организуемом нанимателями
периодическом контроле за соблюдением законодательства об
охране труда, выполняя данную
работу на общественных началах.
СОЗДАННЫЕ при Гродненском
областном объединении профсоюзов рейдовые группы из технических инспекторов труда
областных организаций отраслевых профсоюзов проверили 92 организации.
Нанимателям выдана 91
рекомендация на устранение 920 выявленных нарушений требований охраны
труда. Приостанавливалась эксплуатация 67 единиц неисправного производственного оборудования, машин и
механизмов, участков работ, не обеспечивающих безопасные условия труда.
ЗАРПЛАТА:номинальнаяначисленнаясреднемесячная(февраль)–6млн.129тыс.100рблей,
месячнаяминимальная–2млн.100тыс.100рблей.
6
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
ПРОФРЕГИОН
•Ниоднодействиенепропадаетвтне–все,чтомыделаем,
приносит аой-то резльтат (Робертсон Дэвис)
Отчетыивыборы
Брестчина
 îòâåòå çà ñâîè
Брестс2оеобластноеобъединениепрофсоюзовотчиталось,
Председатель
облобъединения
Ниолай
Басалай
выстпает
перед
делеатами
с
итоовым
доладом.
События политичес2о-о
иэ2ономичес2о-охара2теранераз
заставлялипрофсоюзысдаватьэ2замен
наспособностьвместеcвластями
инанимателямисохранитьсоциальные
-арантиидляработающих,стабильность
вобществе.Даинынешняясит0ация
вын0ждает перестроить деятельность
с0четомэ2ономичес2ихреалий,причем
повсемважнейшимнаправлениям–
оплатеиохранетр0да,оптимизации
численности работающих, ор-анизации
медицинс2о-о и социально-о
страхования, оздоровления.
ТО СДЕЛАНО и делается на Брестчине профсоюзными органами
разных уровней для того,
чтобы нивелировать последствия экономических неурядиц? Ответ на этот вопрос
прозвучал на XXIII отчетновыборной конференции
Брестского областного
объединения профсоюзов.
Развернутую картину дея-
Ч
тельности представил
председатель облобъединения Николай Басалай.
(К слову, Николай Иванович
и далее будет руководить
480-тысячной профорганизацией области.)
Именно по его инициативе
несколько лет назад появился так называемый «социальный пакет» Брестчины –
минимальный набор льгот
и гарантий, обязательный
для включения в коллективные договоры организаций
всех форм собственности.
На Брестчине действуют
областное соглашение,
19 районных и городских,
45 – отраслевых и 2500
коллективных договоров.
Каждый из этих документов,
бесспорно, прогрессивен.
Но, чтобы его положения
работали, необходима
здоровая настойчивость
профсоюзных комитетов,
а все ли могут
похвастаться этим?
– На повестке дня –
укрепление профсоюзной
работы на местах, – акцентировал внимание участвовавший в работе конференции
председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
Михаил Орда. – Для этого
созданы городские и районные объединения.
ЗАНЯТОСТЬ:вэ
ономи
е–4млн.462,2тыс.челове
(данныеБелстата).
Заре%истрированныхбезработных–35тыс.900челове
(0,8%отэ
ономичес
иа
тивно%онаселения).
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
•Нжнодействовать—вэтомлавноесловиеспеха
(Брайан Трейси)
7
ПРОФРЕГИОН
Отчетыивыборы
ПРОШУСЛОВА
ïîñòóïêè
Сергей СИРОЧ,
председатель
Брестского обкома
профсоюза работников
строительства
и промстройматериалов:
– Строительство
часто сравнивают
с локомотивом
экономики. Сейчас оно
заметно буксует. Виной
тому многие факторы.
Одним из них являются
огромные дебиторские
задолженности.
В минувшем году
на пленуме
республиканского
комитета отраслевого
профсоюза, совете по
трудовым и социальным
вопросам эту проблему
обсуждали и принимали
конкретные меры. И хотя
небольшие подвижки
есть, но реального
разрешения проблема
не получила. Хотелось
бы, чтобы ФПБ еще раз
заострила внимание
правительства на этом
и на такой проблеме,
как выплата банкам
процентов за
пользование кредитами
на заработную плату.
Проценты достигли
угрожающих размеров:
скажем, по ОАО
«Стройтрест № 8
г.Бреста» они составляют
4 млрд. рублей,
по стройтресту № 25
г.Барановичи –
4,3 миллиарда.
Предлагаем уменьшить
их как минимум в 3 раза.
чтосделанозапятилетие
ЯЗЫКОМЦИФР
Эту же тему затронула
в своем выступлении
и председатель Ивацевичского райобъединения
профсоюзов Ирина Кравчук.
Она отметила, что советом
новой структуры уже очерчен круг первоочередных
задач: закрепление молодых специалистов на селе,
организация их досуга,
занятости, повышения
квалификации, оплаты
труда. Как раз те моменты,
на которых призвал сосредоточиться и лидер национального профцентра.
«Для страны в целом,
для Брестчины в частности,
актуальны проблемы
неполной занятости, срыв
сроков выплаты заработной
платы, сокращение объемов
производства, работа
на склад, что ведет к ухудшению социально-экономического положения людей, –
отметил Михаил Орда. –
Наша сила во внимании друг
к другу, в солидарности,
которой всегда славились
профсоюзы». Пример
солидарности из уст председателя ФПБ прозвучал
конкретный и убедительный.
ОАО «Могилевский завод
«Строммашина» – предприятие уникальное, но сейчас
крепко забуксовало. Чтобы
поддержать людей материально, во время своего
визита туда Михаил Орда
пообещал, что ФПБ перечислит профкому завода
100 млн. рублей. Обещание
выполнено. Помогут
«Строммашине» и на местном уровне.
К сожалению, и в Брестской области есть предприятия, находящиеся в сложном экономическом положении. Выход из финансового
тупика – прерогатива
прежде всего нанимателя,
а профсоюзы должны
следить за тем, чтобы во
время вынужденных простоев, оптимизации численности работающих не нарушались их права.
Областное объединение
профсоюзов ведет постоянный мониторинг коллективов, где заработная плата
составляет менее
200 долларов в эквиваленте,
и обращает на это внимание
социальных партнеров.
Показательна также работа
областного совета
по трудовым и социальным
РабочиемоментыXXIIIотчетно-выборнойонференции
Брестсоо областноо объединения профсоюзов.
ми совета – первым заместителем председателя
Брестского облисполкома
Михаилом Юхимуком
и председателем совета
нанимателей Александром
Савчицем, удавалось
находить разумный компромисс. Дважды на совете
рассматривалась организация питания на производ-
Так, несмотря на выработанный механизм экспертизы коллективных договоров и соглашений, все еще
встречаются документы, где
не прописаны принятые в
области обязательства по
дополнительным гарантиям
социальной защиты даже
в тех случаях, когда не
требуются большие финансовые затраты. А для 2%
работающих (или 8 тыс.
человек) вообще не действует система коллективно-договорного регулирования трудовых отношений,
что недопустимо.
Выступающие в прениях
по докладу поддерживали
выработанную областным
объединением позицию.
Так, председатель Пинского
горкома профсоюза работников образования и науки
Светлана Назаренко рассказала, какую роль играет
городское соглашение в
жизни членов профсоюза,
каких подвижек удалось
добиться благодаря его
действию. Председатель
Брестского обкома профсоюза работников здравоох-
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Обсждение итоовоо долада.
вопросам. На 17 его заседаниях рассмотрено более
60 проблемных вопросов,
касающихся прежде всего
занятости, оплаты, условий
и охраны труда. Благодаря
поддержке профсоюзных
инициатив сопредседателя-
S В течение 5 прошедших лет правовыми инспекторами и уполномоченными профсоюзов проведено более 12 тыс. проверок и мониторингов, выдано 18 тыс. представлений. Проконсультировано
более 14 тыс. человек, 50 раз юристы объединения и отраслевых обкомов выступали в судах, защищая права членов профсоюза.
S В областной организации 127 тыс. членов
профсоюза в возрасте до 31 года, более 35 тыс.
студентов и учащихся.
S На Брестчине функционируют 17 профсоюзных спортивных школ, в которых занимаются
6273 учащихся.
S За отчетный период созданы 62 новые
первичные профсоюзные организации.
S В области работают 35 коллективов художественной самодеятельности системы профсоюзов
со званиями «народный», «образцовый», 3 клубных
учреждения, 16 библиотек.
стве. Отрадно, что профкомы в процессе этой работы
не просто озвучивали перед
нанимателями проблемы,
но и сами активно участвовали в оснащении комнат
приема пищи. Только
в 2012-м (а это был пик
деятельности в данном
направлении) профсоюзные
организации Брестчины
приобрели на 340 млн.
рублей бытовой техники,
посуды и прочих необходимых предметов для комнат
приема пищи.
– Состояние социального
партнерства в регионах
областное объединение
изучает постоянно.
За отчетный период было
проведено 5 выездных
заседаний, посвященных
этой проблематике, –
подчеркивал Николай
Басалай. – Разумеется,
передовой опыт мы распространяем, но гораздо
больше внимания уделяем
тому, что еще предстоит
сделать.
Алексей ДОБЫШ, председатель Барановичского
райкома профсоюза работников АПК:
– Недобор продукции сельского хозяйства и,
как следствие, упущенные денежные средства
зачастую случаются из-за недостаточного
профессионального мастерства животноводов.
Разумеется, отдача будет невысокой, тем более
что неоправданно забыты наставничество, школы
передового опыта. В Барановичском районе эту
работу возродили, но нужен системный подход.
Скажем, после обучения специалистам необходимо
присваивать более высокую квалификационную
категорию и повышать заработную плату.
Тогда в обучении будут заинтересованы и сами
работники, а выиграют все.
ранения Анатолий Горщарук
также подчеркнул значимость соглашений и социального партнерства
в отрасли. Отметив, что
мы живем в преддверии
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне,
председатель областного
совета ветеранов Степан
Омелюсик поблагодарил
профсоюзы за целенаправленную работу с ветеранами. На Брестчине их осталось немногим более
2 тысяч, всем уже за 90 лет,
а значит, в помощи
и поддержке нуждается
каждый.
Работу Брестского
областного объединения
профсоюзов согласно
протоколу признали удовлетворительной. На самом
деле она заслуживает
гораздо более высокой
оценки. Однако и сам
председатель облобъединения, и члены совета
привыкли критично оценивать свои действия, потому
в постановлении конференции большинство пунктов
касается того, что предстоит сделать и какие усилия
нужно приложить, чтобы
любой член профсоюза
чувствовал себя защищенным перед лицом социально-экономических проблем.
Галина СТРОЦКАЯ
ПОСОБИЯ:прирождении1-%оребен
а–14млн.281тыс.рблей(10БПМ),прирождении2-%оипоследющихдетей–
19млн.993тыс.400рблей(14БПМ).Походзаребен
омввозрастедо3лет:на1-%оребен
а–2млн.261тыс.200рблей,
на2-%оипоследющихдетей–2млн.584тыс.300рблей,наребен
а-инвалида–2млн.907тыс.300рблей.
Фотоавтора
8
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
???
•???
(???)
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
ПРОГРАММАТЕЛЕВИДЕНИЯ
9
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 марта
06.00,07.20,08.15
Доброетро,
Беларсь!
07.00,08.00,09.00,
12.00,15.00,
19.00,01.35
Новости.
07.05,08.05Новости
эономии.
07.10,08.10,19.40,
01.15ЗонаХ.
09.10Главныйэфир.
10.05Клбредаторов.
10.40 Ретродрама
«Тальяна».
11.00,13.00,16.00
«90сенд».
11.50Мелодрама
«Береалюбви».
13.45Мелодрама
«Самая
расивая-2».
1-яи2-ясерии.
15.15,18.40Новости
ре иона.
15.50Мелодрама
«Самая
расивая-2».
3-яи4-я,
залючительная,
серии.
17.35Белорссое
времечо.
19.20Арена.
20.00Ретродрама
«Тальяна».
21.00Панорама.
21.45Формс
Дмитрием
Бочовым.
22.40Комедийная
мелодрама
«Возал
длядвоих».
1-яи2-ясерии.
01.50Деньспорта.
06.00,08.30Наши
новости.
06.05«Нашетро».
09.00Нашиновости.
09.05Контры.
10.00«Житьздорово!»
11.00Нашиновости.
11.05Новостиспорта.
11.10«Фазенда».
11.50«Модный
при овор».
13.00Нашиновости.
13.05Новостиспорта.
13.10«Мжсое/
Женсое».
14.10«Наедине
совсеми».
Про рамма
ЮлииМеньшовой.
15.10«Времяпоажет».
16.00Нашиновости.
16.10Новостиспорта.
16.15«Времяпоажет».
Продолжение.
16.50«Давай
поженимся!»
18.00Нашиновости
(ссбтитрами).
18.15Новостиспорта.
18.20«Обратныйотсчет.
«Коронацаря
Сайтаферна,
илиПриветЛвр
изМозыря».
19.00«Ждименя».
20.00Время.
20.30Нашиновости.
21.00Новостиспорта.
21.05«Делопринципа».
22.15 Фантастичесий
боеви
«Напролом».
00.00«Вечерний
Ур ант».
00.35Ночные
новости.
07.00«УтроРоссии».
10.00«Картинамира»
сЮриемКозиято.
10.55По ода
нанеделю.
11.00,14.00,17.00,
20.00Вести.
11.35 «Ураденные
оллеции.
Последам«черных
антиваров».
09.00Про рамма
«Беларсь
се одня».
09.30Хд.фильм
«Сладая
07.00PROспорт.
женщина».
Новости.
11.20Хд.фильм
08.00Теннис.
06.00«24часа».
«Залезь
ТрнирВТА.
06.10«Минщина».
наЛ н ».
Майами.
06.20«Утро.
13.00Новости
10.05Хдожественная
Стдияхороше о
(бе щаястроа).
имнастиа.Кбо
настроения».
13.20 Дететивный
мира.Лиссабон.
07.30«24часа».
сериал
12.35Басетбол.НБА.
07.40«СТВспорт».
«Маленьие
«Брлин»–
07.45«Утро.
07.10«Дабрарана».
тайны
«Лейерс».
Стдияхороше о
07.40«Хачўсёведаць!»
большихлюдей».
14.25Фтбол.
настроения».
Навова14.15 Телесериал
Ли ачемпионов.
08.30«Неделя».
паплярны
«Фарфоровая
Видеожрнал.
Информационновідэачасопіс
свадьба».
14.55Фтбол.
аналитичесая
длядзяцей.
Товарищесий матч. 16.00Новости
про рамма.
07.50,16.45,19.05,
(бе щаястроа).
Беларсь–Габон.
09.25«Большойзавтра»
00.30Калейдасоп.
16.25То-шо
Прямая
cИриной
08.00«Дыя@бло P.S.».
06.00«Кофесмолоом».
«Словозаслово».
трансляция.
Ромбальсой.
08.30Мзычнаядрама
09.00«Деловрачей».
17.20Телесериал
10.05«Дальние
16.55
Хдожественная
«Баема».
10.00,13.00,16.00,
«Товарищи
родственнии».
имнастиа.
10.45«Кльтпрасвет».
19.00Се одня.
полицейсие».
10.30«24часа».
Кбомира.
11.20Да70- оддзя
10.20Сериал
19.00Новости
10.40«Званыйжин».
ВяліайПерамо і.
Лиссабон.
07.00Телетро.
«Возвращение
(бе щаястроа).
11.35«Семейные
Ваенна-пры одніці 19.25Хоей.КХЛ.
09.00 Телебарометр.
М хтара.
19.25Хд.фильм
драмы».
фільм
ФиналЗападной
09.05 Дететивный
Новыесерии».
«Лов ша
«Шчытімеч».
онференции.
сериал«Сыщи
12.00«Сдприсяжных». 12.30«Невримне!»
дляспеца».
13.30«24часа».
1–4-ясерыі.
Третийматч.
безлицензии».
13.15«Сдприсяжных.
21.10Телесериал
13.50«Большой
16.55Бія рафічная
«СКА»–«ЦСКА».
Залючительная
Оончательный
«Колыбельнад
ород».
драма«Гваздзі».
Прямая
серия.
вердит».
бездной».
14.25«Таовасдьба».
17.25,21.00
трансляция.
10.10 Телебарометр.
14.15«Едимдома».
23.00Новости
15.15«Доро ая
«Дыя@бло ».
21.40Времяфтбола.
10.40Комедийный
14.50Обзор.
(бе щаястроа).
передача».
«Прамов».
22.20Фтбол.
сериал«Ландыш
Чрезвычайное
15.35«Мои
17.55 Фільм-аза
серебристый».
Товарищесий матч. 23.15 Телесериал
происшествие.
«Колыбель
прерасные…»
«ЧараўніЛала».
Залючительные
Беларсь–
15.10«Всебдет
надбездной».
16.30«24часа».
19.15Гістарычная
серии.
Габон.
хорошо!»
00.25Новости
16.50Сериал
драма
12.30 Фантастичесо00.00Теннис.
16.20Сериал«Улицы
(бе щаястроа).
«Вовоча-3».
«Чырвонаелісце».
прилюченчесий
ТрнирВТА.
разбитых
Главнаятема.
17.20«Минщина».
20.45«Калыхана».
сериал«Баффи–
фонарей».
Майами.
00.35То-шо
17.30«Званыйжин».
21.30 Тэлевітарына
истребительница 18.00«Говорим
Прямая
«Слово
18.30 «Доментальный
«Размаўляем
вампиров».
ипоазываем».
трансляция.
заслово».
проет»:
па-беларс».
14.50К70-летию
То-шо
02.00Европейсий
01.30Хд.фильм
«Бессмертие
22.00Хіт-парад
Победы.Киноповесть
сЛеонидом
поерныйтр.
«Вечер».
противсмерти».
«Стопесень
«Завтра
Заошансим.
02.55PROспорт.
02.55 Дететивный
19.30«24часа».
дляБеларсі».
былавойна».
19.40Сериал
Новости.
сериал
20.00«Столичные
22.55Мзычная
16.35 Дететивный
«Ленинрад46».
«Маленьие
подробности».
пра рама
сериал
21.25Сериал
тайны
20.10«СТВспорт».
«Подыхстрн».
«Сыщи
«Ментовсие
больших
20.15«Военнаятайна
Госць:
безлицензии».
войны».
людей».
сИ орем
Паліна Рэспбліа.
Залючительная
22.20Обзор.
03.45Телесериал
Проопено».
23.30Джазавыявечары 06.00Утренний
серия.
Чрезвычайное
«Товарищи
22.30«24часа».
ўфілармоніі.
17.50Сериал
происшествие.
информационный
полицейсие».
22.55«СТВспорт».
«NewBone».
«Вирт озы».
22.45«Анатомиядня».
анал«180минт».
12.30«Мояпланета».
13.50,16.50,19.50,
23.00Новости–
Беларсь.
14.30«Осамом
лавном».То-шо.
15.30«Прямойэфир».
17.10«Особыйслчай».
18.00«Ураденные
оллеции.
Последам«черных
антиваров».
18.55 Телесериал
«Поа
станицаспит».
20.55Телесериал
«Цветчерем хи».
21.55 Телесериал
«Идиот».
23.10Телесериал
«Идиот».
Продолжение.
18.50,20.25Сериал
«Интерны».
19.55 Реалити-шо
«Хочвтелевизор».
21.00Реальныймир.
21.25КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35Сериал«Кости».
23.20Сериал
«Каявстретил
ваш мам ».
23.50Комедийное
фэнтези
«Всемо щие
Джонсоны».
00.35Сериал
«Вирт озы».
14.30«Осамом
лавном».То-шо.
15.30«Прямойэфир».
17.10«Особыйслчай».
18.00«Страшнаясила
смеха».
18.55 Телесериал
«Поа
станицаспит».
20.55Телесериал
«Цветчерем хи».
21.55 Телесериал
«Идиот».
23.10Телесериал
«Идиот».
Продолжение.
23.55Комедийное
фэнтези
«Всемо щие
Джонсоны».
00.40Сериал
«Вирт озы».
23.35Боеви«Второй
бойный».
23.00«Неделяспорта».
23.30 Изабелла
Ра онезеи
МассимоГини
вфильме«Вся
жизньвпереди».
01.30 «Доментальный
проет»:«Вся
правдаоМарсе».
ВТОРНИК,
31марта
09.05«Житьздорово!»
10.25«Контрольная
запа».
11.00Нашиновости.
06.00,07.20,08.15
11.05Новостиспорта.
Доброетро,
11.10«Фазенда».
Беларсь!
11.50«Модный
07.00,08.00,09.00,
при овор».
12.00,15.00,
13.00Нашиновости.
19.00,00.10
13.05Новостиспорта.
Новости.
13.10«Мжсое/
07.05,08.05Новости
Женсое».
эономии.
14.10«Наедине
07.10,08.10,19.40,
совсеми».
23.30ЗонаХ.
Про рамма
09.10Мелодрама
ЮлииМеньшовой.
«Невеста
15.10«Времяпоажет».
моеожениха».
16.00Нашиновости.
11.00,13.00,16.00
16.10Новостиспорта.
«90сенд».
16.15«Времяпоажет».
11.05 Ретродрама
Продолжение.
«Тальяна».
16.50«Давай
12.10,16.35Сериал
«Семейные
поженимся!»
мелодрамы-2».
18.00Нашиновости
13.05Деньвбольшом
(ссбтитрами).
ороде.
18.15Новостиспорта.
14.00Мелодрама
18.20Сериал
«Измена».
«Папиныдочи».
15.15,18.40Новости
18.50«Псть оворят»
ре иона.
сАндреем
15.25,00.40Мелодрама
Малаховым.
«20лет
20.00Время.
безлюбви».
20.30Нашиновости.
17.35Белорссое
21.00Новостиспорта.
времечо.
21.05Мно осерийный
19.20Сфераинтересов.
фильм«Орлова
20.00Ретродрама
иАлесандров».
«Тальяна».
23.00Мно осерийный
21.00Панорама.
фильм«Анел
21.45 Специальный
илидемон».
репортаж.
00.00«ВечернийУр
ант».
22.05К70-летию
00.35Ночныеновости.
Победы.
Военнаядрама
«Семнадцать
мновений
07.00«УтроРоссии».
весны».
11.00,14.00,17.00,
23.50Сфераинтересов.
20.00Вести.
00.25Деньспорта.
11.35«Страшнаясила
смеха».
12.30Хд.фильм
«Анисин
06.00,08.30Наши
иФантомас».
новости.
13.50,16.50,19.50,
06.05«Нашетро».
23.00Новости–
09.00Нашиновости.
Беларсь.
07.00Телетро.
09.00 Телебарометр.
09.05Сериал
«Участовая».
1-ясерия.
10.05«Fitnews».
Про рамма
орасоте
издоровье.
10.40Сериал«Кости».
12.30 Анимационный
сериал«Пинвины
изМадаасара».
13.20Ира.
13.55Сериал
«Интерны».
15.40«Comedywoman».
Юмористичесая
шо-про рамма.
16.40Сериал
«Участовая».
1-ясерия.
17.45Сериал
«Вирт озы».
18.45Сериал
«Интерны».
20.55Моз овойштрм.
21.25Спортлото
6из49.
21.30КЕНО.
21.35 Телебарометр.
21.40Сериал
«Кости».
23.25Сериал
«Каявстретил
ваш мам ».
07.30«24часа».
07.40«СТВспорт».
07.45«Утро.
Стдияхороше о
настроения».
08.30ГвинетПэлтро
иАаронЭхарт
вфильме
«Одержимость».
10.20«Дальние
родственнии».
06.00«Кофесмолоом».
10.30«24часа».
09.00«Деловрачей».
10.40«Званыйжин».
10.00,13.00,16.00,
11.35«Семейные
19.00Се одня.
драмы».
10.20Сериал
12.30«Невримне!»
«Возвращение
13.30«24часа».
М хтара.
13.50 «Центральный
Новыесерии».
ре ион».
12.00«Сдприсяжных».
14.20«Нашедело».
13.15«Сдприсяжных.
Оончательный
14.30«Минс
вердит».
иминчане».
14.15«Деловса».
15.05«На10лет
14.45Обзор.
моложе».
Чрезвычайное
15.35«Мои
происшествие.
прерасные…»
15.10«Всебдет
16.30«24часа».
хорошо!»
16.50Сериал
16.20Сериал«Улицы
«Вовоча-3».
разбитых
17.20«Минщина».
фонарей».
17.30«Званыйжин».
18.00«Говорим
18.30«Вам
ипоазываем».
инеснилось»:
То-шо
«Ро изобилия».
сЛеонидом
1-ячасть.
Заошансим.
19.30«24часа».
19.40Сериал
20.00«Столичные
«Ленинрад46».
подробности».
21.25Сериал
20.10«СТВспорт».
«Ментовсие
20.15ПьерРишар,
войны».
БернарБлие
22.20Обзор.
иЖанРошфор
Чрезвычайное
вфильме«Высоий
происшествие.
блондин
22.45«Анатомиядня».
вчерном
23.35Боеви«Второй
ботине».
бойный».
22.00«Смотретьвсем!»
22.30«24часа».
22.55«СТВспорт».
23.00 «Автопанорама».
23.20 «Доментальный
06.00«24часа».
проет»:
06.10«Минщина».
«Велииетайны
06.20«Утро.
древних
Стдияхороше о
летописей».
настроения».
09.00Про рамма
«Общий
интерес».
09.30Хд.фильм
07.15 «Дабрарана».
«Старии07.50«Хачўсёведаць!»
разбойнии».
Навова11.10Хд.фильм
07.00PROспорт.
паплярны
«Лов ша
Новости.
відэачасопіс
дляспеца».
07.30Времяфтбола.
длядзяцей.
13.00Новости
08.15Фтбол.
08.00,13.00,18.00,
(бе щая
Товарищесий матч.
23.40Калейдасоп.
строа).
Беларсь–Габон.
08.10 Фантазійная
13.20Телесериал
10.05Хоей.КХЛ.
меладрама
«Колыбель
ФиналЗападной
«ПітэрПэн».
надбездной».
онференции.
09.50,16.10,21.00
16.00Новости
Третийматч.
«Дыя@бло ».
(бе щая
«СКА»–«ЦСКА».
«Пралітаратр».
строа).
12.00Басетбол.НБА.
10.15Драма
16.25То-шо
«Чиа о»–
«Пяцьвечароў».
«Слово
«Нью-Йор».
11.55Мзычная
заслово».
13.50Теннис.Трнир
пра рама
17.20Телесериал
ВТА.Майами.
«Подыхстрн».
«Товарищи
15.55Спорт-адр.
Госць:
полицейсие».
16.25Хоей.КХЛ.
Паліна Рэспбліа.
19.00Новости
ФиналВосточной
12.35,23.00«Святло
(бе щая
онференции.
далёайзорі».
строа).
Третийматч.
Памяцімастаа
19.25Хд.фильм
«Сибирь»–
МіалаяГціева.
«Домветра».
«АБарс».
13.10 Даментальны
21.20Телесериал
Прямая
серыял
«Колыбель
трансляция.
«ПалацыКрамля».
надбездной».
18.55Хоей.
Фільм1-ыі2- і.
23.00Новости
Чемпионат
14.05 Тэлевітарына
(бе щая
Беларси.Финал.
«Размаўляем
строа).
Седьмойматч.
па-беларс».
23.15 Телесериал
Прямая
14.35Бія рафічная
«Колыбель
трансляция.
драма«Гваздзі».
надбездной».
21.05Басетбол.
15.05«Персона».
00.25Новости
ЕдинаяЛи аВТБ.
ВітарСхараў.
(бе щая
«Калев»(Эстония)–
15.30 Каротаметражны
строа).
«Цмоi-Мiнс»
фільм
Главнаятема.
(Беларсь).
«Ісмех,ібяда».
00.35То-шо
22.45Теннис.Трнир
16.35Ваеннаядрама
«Слово
ВТА.Майами.
«Вясёла».
заслово».
Четвертьфинал.
18.10«Людзі
01.30Хд.фильм
00.45Европейсий
іманеены».
«Свадьба
поерныйтр.
Мініяцюры,
Мюриэл».
01.40PROспорт.
інтэрмедыі
03.30 Дететивный
Новости.
іманало і
сериал
ўвыананні
«Маленьие
Арадзя Райіна
тайны
ія отрпы.
больших
1-яі2-ясерыі.
людей».
20.45 Калыхана.
06.00Утренний
04.20Хд.фильм
21.30Камедыя
информационный
«Хорошая
«Лёаежыццё».
анал«180минт».
женщина».
23.25«Персона».
Віторыя Тарасава.
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
10 ПРОГРАММАТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА,
1апреля
11.05Новостиспорта.
11.10«Фазенда».
11.50«Модный
при овор».
13.00Нашиновости.
06.00,07.20,08.15
13.05Новостиспорта.
Доброетро,
13.10«Мжсое/
Беларсь!
Женсое».
07.00,08.00,09.00,
14.10«Наединесовсеми».
12.00,15.00,
15.10«Времяпоажет».
19.00,00.05
16.00Нашиновости.
Новости.
16.10Новостиспорта.
07.05,08.05Новости
16.15«Времяпоажет».
эономии.
Продолжение.
07.10,08.10,19.40,
16.50«Давай
23.30ЗонаХ.
поженимся!»
09.15,22.05Военная
18.00Нашиновости
драма
(ссбтитрами).
«Семнадцать
мновенийвесны». 18.15Новостиспорта.
18.20Сериал
10.50 Ретродрама
«Папиныдочи».
«Тальяна».
18.50«Псть оворят».
11.00,13.00,16.00
20.00Время.
«90сенд».
20.30Нашиновости.
12.10,16.35Сериал
21.00Новостиспорта.
«Семейные
21.05Мно осерийный
мелодрамы-2».
фильм«Орлова
13.05Деньвбольшом
иАлесандров».
ороде.
23.00Мно осерийный
14.00Мелодрама
фильм«Анел
«Измена».
илидемон».
15.15,18.40Новости
00.00«ВечернийУр ант».
ре иона.
15.25,00.35Мелодрама 00.35Ночныеновости.
«20лет
безлюбви».
17.35Белорссое
07.00«УтроРоссии».
времечо.
11.00,14.00,17.00,
19.20Сфераинтересов.
20.00Вести.
20.00Ретродрама
11.35 «Национальная
«Тальяна».
хня.Помнятли
21.00Панорама.
ены,чтомы
21.45Атальное
должныесть?»
интервью.
12.30Хд.фильм
23.50Сфераинтересов.
«Анисин
00.25Деньспорта.
иФантомас».
13.50,16.50,19.50,
23.00Новости–
Беларсь.
06.00,08.30Наши
14.30«Осамом
новости.
лавном».То-шо.
06.05«Нашетро».
15.30«Прямойэфир».
09.00Нашиновости.
17.10«Особыйслчай».
09.05«Житьздорово!»
18.00«Национальная
10.25«Контрольная
хня.Помнятли
запа».
ены,чтомы
11.00Нашиновости.
должныесть?»
10.20Сериал
«Возвращение
М хтара.
Новыесерии».
12.00«Сдприсяжных».
13.15«Сдприсяжных.
Оончательный
вердит».
14.15«Деловса».
14.45Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.10«Всебдет
хорошо!»
16.20Сериал«Улицы
разбитых
07.00Телетро.
фонарей».
09.00 Телебарометр.
18.00«Говорим
09.05,16.40Сериал
ипоазываем».
«Участовая».
То-шо
2-ясерия.
сЛеонидом
10.05Белорссаяхня.
Заошансим.
10.45Сериал«Кости».
19.40Сериал
12.40 Анимационный
«Ленинрад46».
сериал
21.25Сериал
«Пинвины
«Ментовсие
изМадаасара».
войны».
13.05Вышерыши.
22.20Обзор.
13.40,18.45Сериал
Чрезвычайное
«Интерны».
происшествие.
15.50Репортер.
22.45«Анатомиядня».
17.45Сериал
23.35Боеви
«Вирт озы».
«Второй бойный».
20.55Моз овойштрм.
21.25Спортлото5из36.
21.30КЕНО.
21.35 Телебарометр.
21.40Сериал
06.00«24часа».
«Кости».
06.10«Минщина».
23.25Сериал
06.20«Утро.
«Каявстретил
Стдияхороше о
ваш мам ».
настроения».
23.55Комедийное
07.30«24часа».
фэнтези
07.40«СТВспорт».
«Всемо щие
07.45«Утро.
Джонсоны».
Стдияхороше о
00.40Сериал
настроения».
«Вирт озы».
08.30ПьерРишар,
БернарБлие
иЖанРошфор
вфильме«Высоий
блондин
вчерном
06.00«Кофесмолоом».
ботине».
09.00«Деловрачей».
10.10«Дальние
10.00,13.00,16.00,
родственнии».
19.00Се одня.
11.00Нашиновости.
11.05Новостиспорта.
11.10«Фазенда».
11.50«Модный
06.00,07.20,08.15
при овор».
Доброетро,
13.00Нашиновости.
Беларсь!
13.05Новостиспорта.
07.00,08.00,09.00,
13.10«Мжсое/
12.00,15.00,
Женсое».
19.00,00.15
14.10«Наедине
Новости.
совсеми».
07.05,08.05Новости
Про рамма
эономии.
ЮлииМеньшовой.
07.10,08.10,19.40,
15.10«Времяпоажет».
23.40ЗонаХ.
16.00Нашиновости.
09.10,22.05Военная
16.10Новостиспорта.
16.15«Времяпоажет».
драма
Продолжение.
«Семнадцать
мновенийвесны». 16.50«Давай
поженимся!»
10.40 Ретродрама
18.00Нашиновости
«Тальяна».
(ссбтитрами).
11.00,13.00,16.00
18.15Новостиспорта.
«90сенд».
18.20Сериал
12.10Сериал
«Папиныдочи».
«Семейные
18.50«Псть оворят»
мелодрамы-2».
сАндреем
13.05Деньвбольшом
Малаховым.
ороде.
20.00Время.
14.00Мелодрама
20.30Нашиновости.
«Измена».
21.00Новостиспорта.
15.15,18.40Новости
21.05Мно осерийный
ре иона.
фильм«Орлова
15.25,00.45Мелодрама
иАлесандров».
«20летбезлюбви».
23.00ПремьераОНТ:
16.35Сериал
«Надо
«Семейные
разобраться».
мелодрамы-2».
23.20Мно осерийный
17.35Белорссое
фильм«Анел
времечо.
илидемон».
19.20Сфераинтересов.
00.20«ВечернийУр ант».
20.00Ретродрама
00.55Ночныеновости.
«Тальяна».
21.00Панорама.
21.45 Специальный
репортаж.
07.00«УтроРоссии».
00.00Сфераинтересов. 11.00,14.00,17.00,
00.35Деньспорта.
20.00Вести.
11.35«Частныеармии.
Бизнеснавойне».
12.30Хд.фильм
«Ехаливтрамвае
06.00,08.30Наши
ИльфиПетров».
новости.
13.50,16.50,19.50,
06.05«Нашетро».
23.00Новости–
09.00Нашиновости.
Беларсь.
09.05«Житьздорово!»
14.30«Осамом лавном».
10.25«Контрольная
То-шо.
запа».
15.30«Прямойэфир».
17.10«Особыйслчай».
18.00«Частныеармии.
Бизнеснавойне».
18.55 Телесериал
«Поа
станицаспит».
20.55Телесериал
«Цветчерем хи».
21.55 Телесериал
«Идиот».
23.10Телесериал
«Идиот».
Продолжение.
00.10«Вечер
сВладимиром
Соловьевым».
18.55Телесериал«Поа
станицаспит».
20.55Телесериал
«Цветчерем хи».
21.55 Телесериал
«Идиот».
23.10Телесериал
«Идиот».
Продолжение.
00.10«Специальный
орреспондент».
10.30«24часа».
10.40«Званыйжин».
11.35«Семейные
драмы».
12.30«Невримне!»
13.30«24часа».
13.50Сериал
«Желанная».
15.35«Мои
прерасные…»
16.30«24часа».
16.50Сериал
«Вовоча-3».
17.20«Минщина».
17.30«Званыйжин».
18.30«Вам
инеснилось»:
«Ро изобилия».
2-ячасть.
19.30«24часа».
20.00«Столичные
подробности».
20.10«СТВспорт».
20.15ЭмберХёрд
иШайло
Фернандес
вфильме
«Сироп».
22.00«Смотретьвсем!»
22.30«24часа».
22.55«СТВспорт».
23.00«Горячийлед».
23.20«Серетные
территории».
00.15Сериал
«Провоатор».
11.10,16.15,21.00
«Дыя@бло ».
«Прапры ожае».
11.35«Людзі
іманеены».
Мініяцюры,
інтэрмедыі
іманало і
ўвыананні
Арадзя Райіна
ія отрпы.
1-яі2-ясерыі.
14.10,22.35Прэм’ера.
«Святло
далёайзорі».
Памяці
фальларыста
ЗінаідыМажэйа.
14.45 Даментальны
серыял
«ПалацыКрамля».
Фільм3-ціі4-ы.
15.25«Персона».
ІванКрасо.
15.45Бія рафічная
драма
«Гваздзі».
18.20«Людзі
іманеены».
Мініяцюры,
інтэрмедыі
іманало і
ўвыананні
Арадзя Райіна
ія отрпы.
3-яі4-ясерыі.
20.45 Калыхана.
21.25Драма
«Мілы,дараі,
аханы,
адзіны...».
23.00«Персона».
РаманВіцю.
07.15 «Дабрарана».
07.50«Хачўсёведаць!»
Навовапаплярны
відэачасопіс
длядзяцей.
08.00,14.35,18.10,
23.20Калейдасоп. 02.30Теннис.
08.10,16.40Пры одніці
ТрнирВТА.
серыял
Майами.
«Ц доўныя
Четвертьфинал.
панове
Прямая
зБ аДарэ».
трансляция.
1-ясерыя.
04.30Формла-Е.
09.40Камедыя
Гран-при
«Лёаежыццё».
Майами.
05.35Басетбол.НБА.
«Клипперс»–
«ГолденСтэйт».
Прямая
трансляция.
07.55PROспорт.
Новости.
08.25Хоей.Чемпионат
Беларси.Финал.
Седьмойматч.
10.15Хоей.КХЛ.
ФиналВосточной
онференции.
Третийматч.
«Сибирь»–
«АБарс».
12.10Басетбол.НБА.
«Клипперс»–
«ГолденСтэйт».
13.55Спорт-адр.
14.25Теннис.Трнир
ВТА.Майами.
Четвертьфинал.
16.25Козелпрофтбол.
16.40Басетбол.
ЕдинаяЛи аВТБ.
«Калев»(Эстония)–
«Цмоi-Мiнс»
(Беларсь).
18.20Басетбол.НБА.
«Клипперс»–
«ГолденСтэйт».
19.25Хоей.КХЛ.
ФиналЗападной
онференции.
Четвертый матч.
«СКА»–«ЦСКА».
Прямаятрансляция.
21.40Теннис.Трнир
ВТА.Майами.
Четвертьфинал.
23.50Май-тай.К-1.
МировойГран-при.
02.00Теннис.Трнир
ВТА.Майами.
Четвертьфинал.
Прямая
трансляция.
06.00Утренний
информационный
анал«180минт».
09.00Про рамма
«Сделано
вСССР».
09.25Мльтфильмы.
10.05Хд.фильм
«Двенадцать
ст льев».
13.00Новости
(бе щая
строа).
13.20Телесериал
«Колыбель
надбездной».
16.00Новости
(бе щая
строа).
16.25То-шо
«Слово
заслово».
17.20Телесериал
«Товарищи
полицейсие».
19.00Новости
(бе щая
строа).
19.25Хд.фильм
«Механичесая
сюита».
21.20Телесериал
«Колыбель
надбездной».
23.00Новости
(бе щая
строа).
23.15 Телесериал
«Колыбель
надбездной».
00.25Новости
(бе щая
строа).
Главнаятема.
00.35То-шо
«Слово
заслово».
01.30Хд.фильм
«Залезь
наЛ н ».
03.05 Дететивный
сериал
«Маленьие
тайны
больших
людей».
04.00Телесериал
«Товарищи
полицейсие».
ЧЕТВЕРГ,
2апреля
07.00Телетро.
09.00 Телебарометр.
09.05Сериал
«Участовая».
3-ясерия.
10.05Белорссаяхня.
10.45Сериал«Кости».
12.45Кипято.
13.05«Понять
иобезвредить».
Авторсийпроет
Елены Дамиевой.
13.40Сериал
«Интерны».
15.50 Переза рза.
16.40Сериал
«Участовая».
3-ясерия.
17.45Сериал
«Вирт озы».
18.45Сериал
«Интерны».
20.55Моз овойштрм.
21.25Спортлото6из49.
21.30КЕНО.
21.35 Телебарометр.
21.40Сериал«Кости».
23.25Сериал
«Каявстретил
ваш мам ».
23.55Комедийное
фэнтези
«Всемо щие
Джонсоны».
00.45Сериал
«Вирт озы».
09.45Драма
«Мілы,
дараі,
аханы,
адзіны...».
10.50,17.00,21.05
«Дыя@бло ».
«Правечнае».
11.15«Людзі
іманеены».
Мініяцюры,
інтэрмедыі
іманало і
ўвыананні
Арадзя Райіна
ія отрпы.
3-яі4-ясерыі.
13.40,01.30«Святло
далёайзорі».
Памяці
мастаа- рафіа
Леаніда Марчані.
14.15«Персона».
АндрэйФедарцоў.
14.30«Снежная
аралева».
Мльтфільм
паводлеазі
Г.-Х.Андэрсана.
15.30«Наперад
мінлае».
15.55Бія рафічная
драма
«Гваздзі».
16.30 Тэлевітарына
«Размаўляем
па-беларс».
19.10 Меладраматычны
серыял
«Сяброўа
Восень».
1-яі2-ясерыі.
20.45 Калыхана.
21.30 Меладраматычны
серыял
07.15 «Дабрарана».
«Сяброўа
07.50«Хачўсёведаць!»
Восень».
Навова3-яі4-ясерыі.
паплярны
23.05«Славянсі
відэачасопіс
базар-2014».
длядзяцей.
Саюзная
08.00,14.05,19.00,
дзяржава
02.10Калейдасоп.
запрашае…
08.10,17.25Пры одніці
«Ялюблюцябе,
серыял
жыццё!».
«Ц доўныяпанове
01.55«Персона».
зБ аДарэ».
ЮрыйЛаза.
2-ясерыя.
08.30ЭмберХёрд
иШайлоФернандес
вфильме«Сироп».
10.10«Добро
пожаловаться».
06.00«Кофесмолоом».
10.30«24часа».
09.00«Деловрачей».
10.40«Званыйжин».
10.00,13.00,16.00,
11.35«Семейные
19.00Се одня.
драмы».
10.20Сериал
12.30«Невримне!»
«Возвращение
13.30«24часа».
М хтара.
13.50Сериал
Новыесерии».
«Желанная».
12.00«Сдприсяжных». 15.35«Мои
13.15«Сдприсяжных.
прерасные…»
Оончательный
16.30«24часа».
вердит».
16.50Сериал
14.15«Деловса».
«Вовоча-3».
14.45Обзор.
17.20«Минщина».
Чрезвычайное
17.30«Званыйжин».
происшествие.
18.30«Вам
15.10«Всебдет
инеснилось»:
хорошо!»
«Ро изобилия».
16.20Сериал«Улицы
3-ячасть.
разбитых
19.30«24часа».
фонарей».
20.00«Столичные
18.00«Говорим
подробности».
ипоазываем».
20.10«СТВспорт».
То-шо
20.15ЖанРено
сЛеонидом
вфильме«Я ар».
Заошансим.
22.05«Смотретьвсем!»
19.40Сериал
22.30«24часа».
«Ленинрад46».
22.55«СТВспорт».
21.25Сериал
23.00 «Автопанорама».
«Ментовсие
23.20«Тайнымира
войны».
сАннойЧапман».
22.20Обзор.
00.15Сериал
Чрезвычайное
«Провоатор».
происшествие.
Залючительные
22.45«Анатомиядня».
серии.
23.35Боеви
«Второй
бойный».
06.00«24часа».
06.10«Минщина».
06.20«Утро.
Стдияхороше о
настроения».
07.30«24часа».
07.40«СТВспорт».
07.45«Утро.
Стдияхороше о
настроения».
04.05Басетбол.НБА.
«Олахома-Сити»–
«Даллас».
06.05PROспорт.
Новости.
07.05Теннис.Трнир
ВТА.Майами.
Четвертьфинал.
09.10Хоей.КХЛ.
ФиналЗападной
онференции.
Четвертый матч.
«СКА»–«ЦСКА».
11.00Басетбол.НБА.
«Олахома-Сити»–
«Даллас».
12.50Фтбол.
Ли ачемпионов.
Видеожрнал.
13.20Май-тай.К-1.
МировойГран-при.
15.25Миран лийсой
премьер-ли и.
15.55Овертайм.
16.25Хоей.КХЛ.
ФиналВосточной
онференции.
Четвертый матч.
«Сибирь»–
«АБарс».
Прямая
трансляция.
18.55Хоей.
Еврочеллендж.
БеларсьЛатвия.Прямая
трансляция.
21.10Теннис.
ТрнирВТА.
Майами.
Четвертьфинал.
23.15Май-тай.К-1.
Файт-шо
«Тон ат».
23.45PROспорт.
Новости.
06.00Утренний
информационный
анал«180минт».
09.00Про рамма
«Кадела?».
09.25Хд.фильм
«Усатый
нянь».
10.55Хд.фильм
«Домветра».
13.00Новости
(бе щая
строа).
13.20Телесериал
«Колыбель
надбездной».
16.00Новости
(бе щая
строа).
16.25То-шо
«Слово
заслово».
17.20Телесериал
«Товарищи
полицейсие».
19.00Новости
(бе щая
строа).
19.25Хд.фильм
«Девятьдней
иодно тро».
21.10Телесериал
«Колыбель
надбездной».
23.00Новости
(бе щая
строа).
23.15 Телесериал
«Колыбель
надбездной».
00.25Новости
(бе щая
строа).
Главнаятема.
00.35Про рамма
«Кльтпросвет».
01.20Хд.фильм
«К пи,
одолжи,
ради».
03.05 Дететивный
сериал
«Маленьие
тайны
больших
людей».
03.55Телесериал
«Товарищи
полицейсие».
11
№ 12 (1504) | 27 марта – 2 апреля 2015 г.
В НОМЕРЕ:
Федерация профсоюзов Беларуси
«Новые имена Беларуси»
«Беларускі Час» | Федерация профсоюзов Беларуси
13
.................................................
Хождение в народ
не отменяется
.................................................
СОЛИДАРНОСТЬ,
ТРУД,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
14
Эту и другую информацию
читайте на сайте
www.fpb.by
Приложение к газете «Беларускi Час»
№ 12 (1504) | 27 марта – 2 апреля 2015 г.
Съезд
Семинар
В зависимости
от бюджета
Борьба
за сердца
и умы
Профсоюз работников госучреждений против новой волны оптимизации госаппарата
Объединенная профсоюзная
организация ОАО «Белагропромбанк» запустила образовательный проект для профактива и
проводит обучающие семинары
во всех регионах страны.
На VI съезде Белорусский профсоюз работников государственных и других учреждений подвел
итоги работы за прошедшую
пятилетку. Среди самых острых
тем, звучащих в докладах участников профсоюзного форума, –
оптимизация численности
работников госструктур, вопросы
низкой оплаты труда, необходимость увеличения количества
колдоговоров и другие.
К
В
РАБОТЕ съезда приняли участие 85 делегатов со всей республики, а также социальные партнеры – представители
различных министерств и ведомств.
Свой доклад об итогах работы за последнюю пятилетку председатель Белорусского
профсоюза работников государственных и
других учреждений Сергей Холяво начал с самых актуальных вопросов, отметив, что отчетный период был непростым. «Проблемы экономического кризиса, снижение уровня благосостояния людей серьезно сказываются на
общественном сознании граждан, их психологической комфортности и, конечно же, отражаются в социальной среде работников – членов нашего профсоюза. Все это является поводом для повышения роли и ответственности профсоюзных организаций как защитника
и гаранта их социально-экономических интересов», – подчеркнул Сергей Холяво.
Шаг за шагом к зарплате
Несмотря на высокий уровень социального партнерства, о котором говорят 8 заключенных тарифных соглашений с министерствами и ведомствами, одной из главных проблем, волнующих отраслевой профсоюз, была
и остается низкая оплата труда работников.
В связи с экономическим кризисом и, как
следствие, снижением уровня жизни населения проблема низких зарплат в госструктурах стоит особенно остро.
Надо сказать, что работники госучреждений, находясь на бюджетном финансировании, всегда зарабатывали немного. Однако изза кризиса в 2011 году зарплаты госслужащих
снизились даже по сравнению с другими бюджетниками. В особенности это коснулось тех,
кто впервые поступал на госслужбу, что заставляло молодые квалифицированные кадры
переходить в частный сектор.
Республиканский комитет профсоюза
предпринял ряд шагов по улучшению социально-экономического положения госслужащих. В результате был принят указ Президента, согласно которому работнику госаппарата в течение месяца после его поступления
на службу присваивался класс. Это было сделано в целях материального стимулирования.
На протяжении 2012 года правительством еще
трижды принимались законодательные акты,
направленные на повышение заработной
платы госслужащим. В итоге оплата труда
выросла в среднем на 30%.
В июне 2013-го была определена новая
система оплаты труда работникам госаппарата, которая предусматривала установление
базового оклада, надбавок за классность, выслугу лет, доплаты за сложность, напряженность и интенсивность труда, ежемесячное
премирование.
Особого внимания требовала ситуация с
оплатой труда отдельных категорий работников организаций, финансируемых из бюджета: социальных служащих, сотрудников архивных учреждений, обслуживающего персонала. Уровень заработной платы работников системы соцзащиты по сравнению с другими отраслями остается самым низким на протяжении многих лет и в настоящее время занимает
последнее место среди отраслей экономики.
Напомним, в прошлом году было принято
постановление Совмина № 818, повышающее
оплату работникам системы образования.
Однако оно не коснулось сотрудников организаций Минтруда и соцзащиты. Поэтому по
инициативе профсоюза были внесены изменения и дополнения в данное постановление,
чтобы уравнять заработную плату педагогических работников разной ведомственной
подчиненности.
Оптимизация не должна
нарушать ТК
Еще одна непростая задача, с которой
столкнулся профсоюз, – оптимизация системы госорганов. В связи с сокращением численности государственных служащих республиканским комитетом оказывалась адресная
социальная помощь наиболее нуждающимся
и попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Сейчас в коллективах опасаются новой волны оптимизации госаппарата. «Необходимо
держать на контроле действия нанимателей в
части сокращения работающих. Их действия не
должны нарушать Трудовой кодекс и действующие в организациях коллективные договоры.
Особое внимание нужно обратить на социально уязвимые группы людей: многодетные се-
Минская областная организация Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации выражает глубокое соболезнование председателю Брестской
областной организации Белорусского профсоюза работников потребкооперации ТАРАСЕВИЧУ Владимиру
Георгиевичу в связи с постигшим его большим
горем – смертью жены.
мьи, одиноких матерей, вдов, матерей, воспитывающих детей-инвалидов», – отметил Сергей
Холяво, обращаясь к делегатам съезда.
Среди членов профсоюза госучреждений
немало и молодежи – около 16%. Для студентов,
активно проявивших себя в профсоюзной работе и имеющих хорошие результаты в учебе, выплачиваются ежемесячные именные стипендии.
«Местные конституции»
заключать нелегко,
но необходимо
Сегодня в профсоюзе госорганов состоят без
малого 130 тыс. человек, из них более 124 тысяч работают в госучреждениях. При этом коллективные договоры действуют в 83% госорганизаций. Несмотря на то, что с каждым годом
цифра заключенных «местных конституций»
увеличивается, сам процесс оформления на бумаге социальных гарантий работников проходит непросто. Причины могут быть самые разные: малочисленный коллектив (менее 30 человек), отсутствие финансов у организации.
По словам замминистра труда и социальной защиты Игоря Старовойтова, это объясняется тем, что госсектор финансируется из бюджета. «Госслужащие – сложная категория работников. Они находятся на бюджетном финансировании, что усложняет ведение коллективно-договорного процесса», – пояснил он.
Выступая перед делегатами съезда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси
Михаил Орда отметил необходимость увеличения количества колдоговоров в госструктурах. «Коллективные договоры должны быть
в организациях. Это тот важный документ, где
зафиксированы все социально-экономические гарантии работников», – подчеркнул он.
По итогам выступлений делегатов съезда
работа республиканского комитета профсоюза признана удовлетворительной. Участники форума избрали руководящие органы, а
также утвердили Программу деятельности
отраслевого профсоюза на 2015–2020 годы.
Сергей Холяво переизбран на новый срок.
Ольга АЛИМОВА
Фото автора
Профсоюзные организации работников потребительской
кооперации Брестской области выражают глубокие соболезнования председателю Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников
потребительской кооперации ТАРАСЕВИЧУ Владимиру
Георгиевичу в связи с постигшим его большим горем и невосполнимой утратой – смертью жены.
АК ПРАВИЛЬНО организовать работу
профактива? Что нужно знать и уметь
председателю профкома? Как привлечь
людей в свои ряды и улучшить качество их
жизни? Об этом шла речь на семинаре для
профактива Минщины.
Особое внимание уделялось вопросам
организационной работы в первичках, а также осуществлению общественного контроля
за соблюдением законодательства о труде и
об охране труда. Как отметил главный специалист – представитель по Минской области РК Белорусского профсоюза банковских и
финансовых работников Петр Зеленевский,
организационная работа – фундамент профсоюзной деятельности. «Это работа по созданию профсоюза, усилению его мощи и влияния, борьба за сердца и умы наших членов
профсоюза», – подчеркнул он.
Своим опытом работы с участниками семинара поделилась председатель первичной
профорганизации филиала ОАО «Белагропромбанк» – Минское областное управление
Ольга Редько. По ее словам, вся деятельность
профкома направлена на человека труда. «Мы
многое делаем для сплоченности коллектива,
создания условий для развития каждой личности, – рассказала она. – Особое внимание
уделяем оздоровлению работников и их детей, проводим спортивные, культурно-массовые мероприятия. Не забываем и наших пенсионеров – бывших работников банка, приглашаем их на мероприятия, поздравляем с
праздниками. Подобная работа проводится во
всех 20 наших первичках, которые действуют в расчетно-кассовых центрах 1-й группы».
В рамках семинара состоялся тренинг
«Профсоюзный лидер». Пройдя его, участники мероприятия узнали, какие личностные
качества им необходимо в себе развивать и к
чему стремиться.
«Мы уже провели подобный семинар для
профактива Брестчины. В дальнейшем образовательную эстафету примут областные
отраслевые профструктуры Витебщины,
Гродненщины, Могилевщины, Гомельщины,
– отметил председатель объединенной
профорганизации ОАО «Белагропромбанк»
Дмитрий Жданович. – Для участников семинара мы подготовили справочник, в котором отражены актуальные вопросы профсоюзной работы от мотивации профсоюзного членства до делопроизводства. Надеюсь,
наш образовательный проект поможет
председателям первичек наладить более
продуктивную работу по защите прав и интересов работников нашего банка, созданию комфортных и безопасных условий
труда для них и сплочению коллектива».
Виктория СЕМЕНОВИЧ
Брестское областное объединение профсоюзов выражает глубокое соболезнование
председателю Брестского областного комитета профсоюза работников потребкооперации ТАРАСЕВИЧУ Владимиру Георгиевичу в
связи с постигшим его большим горем –
смертью жены.
12
№ 12 (1504) | 27 марта – 2 апреля 2015 г.
*
Делай для другого, учись для себя (Абхазская пословица)
Профсоюзы
«Беларускі Час» | Федерация профсоюзов Беларуси
Спорт
Сотрудничество
Союз сильных
Защищая конституционные права граждан на труд и
охрану труда, Минское городское объединение профсоюзов уже второй год плодотворно сотрудничает с прокуратурой Минска. Тесное взаимодействие с правоохранительными органами позволяет не только выявлять нарушения
трудового законодательства, но и оперативно их устранять. На совместном заседании коллегии прокуратуры
столицы и президиума совета Минского городского
объединения профсоюзов подвели итоги работы в 2014
году и обозначили основные направления деятельности
на перспективу.
На пьедестале почета – воспитанник Ельской ДЮСШ Иван Волошин.
Лучших дзюдоистов
растят в Ельске
В Ельске прошел ХІ областной турнир по дзюдо, посвященный памяти майора милиции Валерия Акинчица. Участие в
соревнованиях приняли 12 команд, в состав которых вошли
более 160 юношей и девушек 2001–2006 годов рождения.
Организатором турнира выступила Ельская детско-юношеская спортивная школа районной организации профсоюза
работников агропромышленного комплекса.
К
АК СООБЩИЛ директор Ельской ДЮСШ Андрей Байковский, с каждым годом география команд-участниц расширяется.
На этот раз в райцентр приехали
юные дзюдоисты из спортивных
школ Светлогорска, Мозыря, Речицы, Чечерска, Хойников, Гомеля,
Новой Гуты Гомельского района,
Минска и Бобруйска. В нынешнем
турнире юные дзюдоисты соревновались в 15 весовых категориях.
Наиболее отличились сами хозяева: в их копилке 4 «золота», 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
Достойно выступили и представители ОАО «Гомсельмаш», Чечерского, Гомельского и Хойникского
районов, Минска и Бобруйска. Победители и призеры в своих весовых категориях награждены медалями, призами и дипломами.
Владимир ГАВРИЛОВИЧ
Фото автора
к 70-летию великой победы
Музей расскажет
о родных
Память о близких людях, которых опалило военное
лихолетье, сохраняет почти каждая белорусская семья.
Донести эту память до новых поколений, сохранить и
показать молодым людям героизм нашего народа в годы
Великой Отечественной войны помогает музейная экспозиция, которую создают в средней школе № 33 в Гродно.
И
ДЕЮ школьного музея, который рассказывает о родственниках учителей и учеников школы, о людях, которые живут рядом в микрорайоне, задумал
лет десять назад тогдашний директор 33-й школы, а теперь учитель
допризывной подготовки Александр Щербаков. Идею поддерживает и сегодняшний директор, кстати, выпускник этой же школы Юрий
Кориков. В экспозиции представлены документы и памятные вещи родителей Александра Викторовича –
оба они участники Великой Отечественной войны, а также родственников Юрия Николаевича.
– Вот рассказ о дедушках нашего социального педагога и учителя
информатики, отца психолога, вот
медаль прадедушки нашей ученицы, – показывает экспонаты руководитель музея, учитель истории
Юрий Каменский.
Торжественное открытие музея планируют провести 9 Мая. Но
уже сегодня – это действующая
экспозиция. Каждый месяц проходят встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, патриотические мероприятия со школьниками. Особенно часто здесь бывают учащиеся профильных классов
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» и «Пограничное дело». Дружба и сотрудничество с заставой имени
Виктора Усова помогают в создании экспозиции, которая посвящена героям-пограничникам, мужественно защищавшим Гродненскую заставу в первые дни войны.
Вот и на встрече с председателем Белорусского профессионального союза работников образования и науки Александром Бойко,
который посетил школьный музей,
присутствовали учащиеся профильных классов. Ведь в перспективе именно ученики будут здесь
экскурсоводами. Александр Александрович с большим интересом
ознакомился с экспозицией этого
необычного музея, побеседовал со
школьниками и учителями. В дар
экспозиции он передал издания об
учителях – героях войны, о педагогических династиях, а также сертификат на 5 млн. рублей на оформление и развитие музея. Финансовые средства перечислят также областной и городской комитеты профессионального союза работников
образования и науки.
Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников
потребкооперации выражает глубокое соболезнование председателю Брестской областной организации профсоюза ТАРАСЕВИЧУ
Владимиру Георгиевичу в связи с постигшим его тяжелым горем
и невосполнимой утратой – смертью жены.
«В
ЗАИМОДЕЙСТВИЕ с прокуратурой приводит к
тому, что руководители
предприятий более оперативно и
серьезно реагируют на вскрываемые нарушения, – отмечает председатель Минского городского
объединения профсоюзов Николай
Белановский. – Усилиями правовой и технической инспекций
профсоюзов города проверено 1135 организаций, выявлено
6354 нарушения. Работникам возвращено почти 1 млрд. 700 млн.
рублей незаконно удержанных
или невыплаченных средств».
Чаще всего допускаются нарушения охраны труда и техники безопасности, особенно в частном
секторе экономики. Поэтому во
время проверок и мониторингов
пристальное внимание уделялось
созданию нанимателями надлежащих условий труда работающим,
обеспечению их средствами индивидуальной защиты, исправности
оборудования, соблюдению требований безопасности на рабочих
местах и другим вопросам охраны
труда. На особом контроле были
строительные объекты и промышленные предприятия столицы. Правовые и технические инспекторы
Минского городского объединения
профсоюзов привлекались к участию в 34 из 44 проверок, проведенных прокуратурой по вопросам соблюдения законодательства о труде и об охране труда. По результатам всех проверок внесено 114 актов прокурорского надзора, по требованию прокуроров привлечено к
дисциплинарной ответственности
94 лица, к административной – 127.
Благодаря целенаправленной
работе профсоюзов и прокуратуры,
а также инспекции труда и иных
госорганов удалось снизить уровень производственного травматизма. Так, в 2014 году в Минске
произошло 20 несчастных случаев
со смертельным исходом и 148 – с
тяжелым (для сравнения: в 2013-м
– 22 и 155 соответственно). Значительно снизилось и количество
травм, полученных работниками в
состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что с участием профсоюзов проведено 92 расследования несчастных случаев на
производстве.
Рассматривая план работы на
2015 год, прокурор Минска Сергей
Хмарук предложил организовать
встречу с бизнес-сообществом, нанимателями и обсудить вопросы
охраны труда и проблемы, с которыми они сталкиваются, вырабо-
тать меры по соблюдению законодательства об охране труда.
Также в планах у профсоюзов и
прокуратуры проведение совместных совещаний, «круглых столов»
и семинаров по проблемам правоприменительной практики, выработке наиболее оптимальных способов защиты прав трудящихся.
«Вызывает тревогу рост количества
договоров подряда, заключаемых с
работниками. Нередко работодатели подменяют трудовой договор
гражданско-правовым, в частности,
это происходит в негосударственных строительных организациях. И
получается, что люди выполняют
работу или оказывают услуги на
рабочем месте, но не имеют правового обеспечения, – отмечает Николай Белановский. – Необходимо
принимать меры противодействия
этому. Мы проведем совместные
целевые проверки для установления законности и обоснованности
заключения гражданско-правовых
договоров, чтобы в последующем
выйти с инициативой в Министерство труда и социальной защиты о
рассмотрении данного вопроса и
принятии мер защиты работников
на законодательном уровне».
Подводя итоги работы, участники совместного заседания договорились об обмене информацией о наиболее часто встречающихся нарушениях, а также о случаях неисполнения представлений, выданных правовыми и техническими инспекторами труда
по результатам проверок, проведенных без участия прокуратуры. Действуя сообща, можно добиться большей результативности в защите прав граждан.
Виктория СЕМЕНОВИЧ
Хроника
МИНСКИЙ объединенный спортивный клуб
Федерации профсоюзов Беларуси подвел итоги
смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы среди областных (городских)
организаций отраслевых профсоюзов, коллективов
физкультуры, инструкторов-методистов
по физкультурно-оздоровительной работе
предприятий и организаций Минской области в
2014 году. Лучшими в своих категориях стали
Минский обком профсоюза работников
здравоохранения, Солигорское городское
унитарное производственное предприятие
«ЖКХ «Комплекс», инструктор-методист по
физкультурно-оздоровительной работе
РУП «Минскэнерго» Виктор Григорьев.
***
НА ЗАСЕДАНИИ президиума Минского
областного объединения профсоюзов подвели итоги
смотра-конкурса на лучшую организацию
общественного контроля по охране труда в 2014
году, определив победителей среди общественных
инспекторов и комиссий по охране труда
предприятий области. Также совет облобъединения
рассмотрел и утвердил решение комиссии по
занесению на Доску почета Минского областного
объединения профсоюзов. Такой чести удостоились
14 человек, в числе которых не только
профактивисты, но и директора, члены профсоюза.
***
МИНЩИНА выбрала свои новые голоса
по итогам областного прослушивания участников
Республиканского молодежного вокального
конкурса «Новые имена Беларуси». Победители
районных этапов из всех регионов области,
а это 69 молодых и талантливых исполнителей,
боролись за право участвовать в областном
финальном концерте-конкурсе, который состоится
10 апреля 2015 года в Молодечно. Жюри выбрало
21 конкурсанта.
№ 12 (1504) | 27 марта – 2 апреля 2015 г.
Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград (Людвиг ван Бетховен)
Профсоюзы
«Беларускі Час» | Федерация профсоюзов Беларуси
*
13
Конкурс ФПБ
Молодые и талантливые
В Гродно определились три финалиста областного этапа конкурса «Новые имена Беларуси»
Федерация профсоюзов
Беларуси продолжает
искать таланты по всей
стране. 19 марта
в Гродно прошел
областной этап Республиканского конкурса
«Новые имена Беларуси». За выход в финал
боролись более
20 исполнителей
из разных уголков
Гродненщины. В мероприятии приняли участие
председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
Михаил Орда, председатель Гродненского
областного объединения
профсоюзов Ромуальд
Юровский и другие
представители национального профцентра.
К
ОНЦЕРТ прошел на сцене
Гродненского государственного колледжа искусств. Зал
был заполнен пришедшими побо-
леть за участников. Многих встречали плакатами со словами поддержки и бурными аплодисментами. Каждый номер был по-своему
интересен: кто-то выступал с
танцевальным коллективом, кто-то
сопровождал свой номер рисунками песком, которые выводились на
большой экран. Зрителям скучать
не приходилось. Как и именитому
жюри в составе музыканта и композитора Эдуарда Ханка, певца
Саши Немо, дуэта Александра и
Константин.
Победителями полуфинала на
Гродненщине стали Екатерина Гончарова, Артур Якушев и Надежда
Курашева. Все они выступали от
души и в полном соответствии с девизом конкурса «Новые голоса для
любимой страны!».
Екатерина Гончарова работает
методистом в Берестовицком районном методическом центре народного творчества. Нынешние ее обязанности никак не связаны с вокалом, ее сфера интересов – документы и довольно монотонная работа.
Однако скучной жизнь девушки не
назовешь. Она поет с детства, окон-
чила музыкальную школу
по классу фортепиано, участвовала во многих вокальных конкурсах, таких как «Золотая
пчелка» в 2010 году и «Зямля пад
белымі крыламі» в 2011 году.
«Большую поддержку во всех
моих начинаниях мне оказывают
мои родители, именно они приводили меня на первые конкурсы.
Они разделили мое желание поступить в Гродненский государственный колледж искусств, который я окончила в прошлом году.
Я стипендиат президентского
фонда по поддержке талантливой
молодежи и попала в банк данных
одаренной молодежи», – рассказывает Екатерина.
Девушка выступает на концертах районного и областного уровня, принимала участие в фестивале Союзного государства в Анапе и
Ростове-на-Дону.
Еще одна финалистка – Надеж-
да Курашева в этом году оканчивает Гродненский государственный колледж искусств, профессионально занимается эстрадным
вокалом. Девушка родом со Смоленщины, где и начинала учиться
в музыкальной школе. После переезда в Щучин любовь к музыке никуда не делась, и здесь талант нашел применение в вокальной студии местного Дома культуры, в церковном хоре. В дальнейшем Надежда планирует поступать в Белорусский государственный университет
культуры и искусств. «Сразу решила принять участие в этом конкурсе, потому что он организован на
достаточно серьезном уровне при
поддержке Федерации профсоюзов.
Мне всегда хотелось развития, движения вперед, и я считаю, что такой масштабный конкурс с серьезным отбором – это как раз то, где
можно показать себя и свои возможности», – убеждена Надежда.
Третий финалист конкурса –
Артур Якушев работает культорганизатором. И параллельно учится
в Гродненском государственном
университете имени Янки Купалы
на факультете искусств и дизайна.
Парень – участник многочисленных конкурсов и фестивалей.
«Увидел объявление о проведении
конкурса на одном из сайтов, заинтересовался и решил попробовать свои силы. Я пишу музыку и
тексты, сотрудничаю также с белорусскими композиторами. Несколько моих песен уже попали в
ротацию Первого национального
канала Белорусского радио, – рассказывает Артур. – Очень рад, что
мне удалось пройти в финал такого серьезного конкурса, а выступать могу хоть завтра. Готово все:
и песня, и костюм».
Областные этапы конкурса «Новые имена Беларуси» будут проходить до 15 апреля.
Анна ТОЛКАЧ
Фото Дмитрия МАРТИШЕВСКОГО
И пела вся планета
Брестчина аплодировала участникам областного этапа
профсоюзного вокального конкурса
Интриги не было: победителем песенного конкурса,
организованного Федерацией профсоюзов Беларуси при
поддержке Министерства культуры и Белтелерадиокомпании, стал пинчанин Роман Миронюк. Это было ясно
с первых минут его выхода на сцену – такой голос достоин
того, чтобы стать № 1. В тройку сильнейших также вошли
Валерия Волынчиц из Лунинецкого района и Андрей
Тямчик из Ляховичского.
В
МЕСТЕ с участниками областного вокального конкурса, зарядившись энергией, пел весь
зал, весь город, а подпевала вся Брестчина. В разных ее уголках болели за своих представителей. Строгое и с виду равнодушное жюри,
возглавляемое певицей Ольгой
Плотниковой, отметило, что Брестская область богата талантами.
Председатель областного объединения профсоюзов Николай Басалай этому факту был исключительно рад и подчеркнул, что гораздо
важнее участие, нежели победа,
ведь каждый участник конкурса дарил зрителям частицу себя, своего
таланта. В профсоюзном «Голосе»
принял участие сын Николая Ивановича – Юрий. После выступления
мы поговорили с ним на предмет
того, мешала или помогала в данном случае известная фамилия?
– На конкурс шел на общих основаниях, с удовольствием принимал в нем участие, наравне со всеми боролся за выход на областной
тур. Приятно было порадовать слушателей, да и отца тоже, – делился
впечатлениями инженер-технолог
УП «Гефест-Техника» Юрий Басалай. – Музыка для меня – хобби,
хотя базовое музыкальное образование имею. В семье хорошо поют
и папа, и мама, так что мне есть у
кого учиться.
Тот факт, что жюри поставило
ему не самые высокие оценки, Юрий
воспринял спокойно – впереди обязательно будут победы.
– Музыка – хобби и для меня, –
признался Роман Миронюк, которого я поджидала за кулисами, чтобы
поближе познакомиться с обладателем мощного, как у Магомаева, голоса. – Профессия у меня более чем
прозаическая – слесарь, работаю в
«Пинскрайгазе». Но петь любил с
детства и сейчас с музыкой дружу
– при одной из пинских церквей руковожу сразу двумя вокально-инструментальными ансамблями. Поэтому предложение председателя
профкома принять участие в профсоюзном конкурсе принял с удовольствием. Надеялся ли на победу? Знаете, все отдал на откуп везению и своему голосу.
Хороших, даже уникальных голосов на конкурсе было много. Публика воодушевленно рукоплескала
хормейстеру Инге Роик, программисту Александру Пташецу, массажисту Юрию Слинке, преподавателю
Виктории Накрапленной. Но когда
ведущий Сергей Матузко заговорил
на французском, почувствовалась
легкая интрига. Тем не менее объяснение оказалось простым – на сцену вышла конкурсантка из Барановичского района Екатерина Сычевская, исполнив песню на этом прекрасном языке. И зрители решили,
что быть этой девушке в числе дипломанток конкурса, ее просто-таки
засыпали аплодисментами. Однако
мнение зала и жюри не совпало –
фамилии Екатерины не нашлось в
числе победителей.
– Я горда за нашу молодежь! –
Звучат финальные аккорды областного этапа профсоюзного вокального
конкурса «Новые имена Беларуси».
восхищалась зрительница, главный
бухгалтер Брестского обкома профсоюза работников энергетики, электротехнической и топливной промышленности Тамара Евтухович. –
Конкурс подарил море позитива.
В числе зрителей был и председатель Малоритского районного
объединения профсоюзов Сергей
Строк. «Сам не пою, но готов попробовать, так силен эмоциональный
заряд, подаренный нам конкурсантами профсоюзного «Голоса», –
признался Сергей Иванович.
– Конкурсанты – молодцы! –
подвела черту член жюри Виктория
Алешко. – Сумели справиться с волнением и показать свои лучшие артистические качества. Сильными,
хорошо поставленными голосами
просто-таки восхитили жюри. И дай
бог всем им удачи, новых покорившихся высот. Хотелось бы, чтобы для
большинства из них конкурс стал
путевкой в музыкальную жизнь.
Председатель жюри Ольга Плотникова также считает, что уровень
подготовки конкурсантов был высоким. Практически каждый имел
право выступить на республиканской сцене, но конкурс есть конкурс
– победили трое, еще четверым –
Инге Роик из Барановичского района, Александру Пташецу из Лунинца, Ольге Берчук из Малориты и Наталии Любушкиной из Столинского района предоставлено право
участвовать в заключительном концерте в Минске.
– Позади конкурс, тревоги и
волнения, с ним связанные, – подытоживает куратор проекта по Брестской области Татьяна Шкадрович.
– Признаюсь честно: не жаль затраченных усилий. Конкурс, организованный ФПБ, выявил талантливую работающую молодежь и, возможно, проложит ей дорогу в большую музыкальную жизнь, а зрителям были подарены положительные эмоции и хорошее настроение.
Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора
14
№ 12 (1504) | 27 марта – 2 апреля 2015 г.
*
Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие. .. (Антон Чехов)
Профсоюзы
«Беларускі Час» | Федерация профсоюзов Беларуси
Отчеты и выборы
Социальное партнерство
Как защитить молодежь?
Ответ на этот вопрос искали делегаты отчетно-выборной
конференции Витебской областной профорганизации
работников культуры.
ЕГОДНЯ отраслевой профсоюз
объединяет свыше 11 тыс. человек, в том числе 9360 работающих. «Хочется отметить эффективность профсоюзной деятельности, создание в коллективе стабильной, творческой обстановки, усиление влияния организации в коллективах, где охват профсоюзным
членством составляет 100%. Таков
результат тесных деловых взаимоотношений между профактивом и
органами управления в Городокском, Шумилинском, Шарковщинском, Браславском, Лепельском, Россонском, Чашникском районах», –
отметила председатель обкома
профсоюза Елена Сабирова.
В подтверждение ее слов председатель Браславской районной
профорганизации Галина Матеша
как пример конструктивного взаимодействия с социальными партнерами привела совместную работу
при подготовке коллективных договоров. В результате чего улучшается их качество. Работники культуры
далеко не высокооплачиваемая категория, поэтому в «местных конституциях» закрепляются различные доплаты, премии, стимулирующие качественный труд. В 2015 году
значительно увеличены надбавки за
работу по контрактной системе найма. Материальная поддержка при
подготовке детей к школе гарантирована многодетным и неполным
семьям, в минувшем году ее получили 18 человек на сумму около 4 млн.
C
рублей. А всего из бюджета районной профорганизации на оказание
материальной помощи в 2014 году
выделено свыше 26 млн. рублей.
– Заключение новых соглашений, колдоговоров – результат постоянного кропотливого диалога
между нанимателем и профсоюзом,
– отметила Елена Сабирова. – В
2014 году впервые подписаны соглашения между администрацией и
профкомами учащихся Витебского
государственного колледжа культуры и искусств, Витебского государственного музыкального колледжа
им.И.И.Соллертинского, Новополоцкого государственного музыкального колледжа, филиала УО
«БГТУ» «Витебский государственный технологический колледж».
Теперь важно, чтобы эти документы совершенствовались и дальше.
А чтобы молодежь уже во время учебы чувствовала поддержку
профсоюза, с 2011 года Витебский
отраслевой обком учредил именные стипендии: по три на каждое
профильное среднее специальное
учебное заведение (всего 12) и одну
– Новополоцкому государственному училищу олимпийского резерва.
За отчетный период на их выплату
израсходовано 92,2 млн. рублей.
Понимая, что наиболее незащищенной категорией остаются молодые специалисты, отраслевой обком
нацеливает райкомы профсоюза на
усиление их социальной защиты. В
районные соглашения включаются
вопросы их трудоустройства, повышения квалификации и профессионального роста, оказание им материальной помощи, а также решение
жилищных проблем. В отчетном периоде создан молодежный совет Витебской областной организации
профсоюза работников культуры. А
в рамках совместного проекта «Опыт.
Мастерство. Традиции», инициатором которого стал обком профсоюза,
ветераны отрасли делятся своими наработками с молодыми специалистами. Для поддержки новичков проводится областной конкурс на лучшего по профессии среди молодежи,
работающей в агрогородках. К слову, победители 2011 года – работники культуры Лепельского района, а
2014-го – библиотекарь из Браславского района – стали призерами республиканского конкурса.
Отметив положительные моменты, участники конференции не
забыли и о проблемах. А это низкая заработная плата в отрасли в
целом, и молодых специалистов в
частности, необходимость расходов
по найму жилья и оплате проезда
для работающих в сельской местности, обеспечение учащихся ссузов
общежитием. Да и в контрактной
форме найма еще не все в порядке:
отмечаются минимальные размеры
стимулирующего характера, контракты с большинством сотрудников заключаются сроком на 1 год.
Решение этих проблем – за вновь
избранным председателем Витебского обкома профсоюза работников
культуры Еленой Сабировой и ее
обновленной командой.
Любовь ТРАПЕЗНИКОВА
На семафоре
не всегда
горит зеленый
Заместитель председателя Барановичской районной
профсоюзной организации железнодорожников (райпрофсож) Тамара Колоденко считает, что в перечне
приоритетных направлений деятельности райпрофсожа
особое место отведено безопасности на рабочих местах и
здоровью тружеников стальных магистралей. Это подчеркнули на 23-й отчетно-выборной профсоюзной конференции. «В Барановичском отделении дороги избрано более
850 общественных инспекторов, работают 37 комиссий по
охране труда, ежегодно проводится огромное количество
проверок, выявляется и устраняется немало нарушений.
Тем не менее избежать производственного травматизма не
удается», – констатировала Тамара Генриховна, упрекнув
при этом профсоюзные комитеты предприятий – в работе
не изжит формализм.
ЛУЧАЕТСЯ, что профкомы рассматривают случаи нарушения трудовой
и технологической дисциплины в
отсутствие виновников, – отметила
Тамара Колоденко.
Начальник Барановичской дистанции электроснабжения Николай Сахарчук, оценивая профком
своей организации, констатировал,
что ему не хватает настойчивости
и деловитости. Наниматель назвал
направления деятельности, где, по
его мнению, профком должен быть
напористым. Это и решение жилищных проблем членов отраслевого профсоюза посредством
включения в колдоговор пункта о
частичной компенсации платы за
проживание на частных квартирах, и внедрение электронных платежей за питание, и участие в рейдах по охране труда.
Начальник дистанции защитных лесонасаждений Александр
Лицкевич сконцентрировал внимание собравшихся на решении соци-
–С
ально-бытовых проблем. К примеру, на снижении заболеваемости,
которое достигается не только путем оздоровления, но и посредством
улучшения условий труда.
– В дистанции только за последнее время везде появились комнаты приема пищи, отремонтированы
гардеробные, сушилки для одежды,
– добавил Александр Вацлавович.
– Сделано это не только на станциях, но и на околотках, на отдаленных участках.
Председатель профкома дистанции гражданских сооружений
Лидия Фабишевская также заверила, что здоровье работников – первоочередная забота профкома.
«Если нет возможности обеспечить
людей горячим питанием, ищем
иной выход из положения. Скажем,
для членов бригад, постоянно находящихся в командировках, закупили термосы», – подчеркнула Лидия Павловна и отметила, что многие проблемы профкому помогает
решать райпрофсож, работу кото-
рого она оценивает высоко. Это
касается оздоровления сотрудников отделения дороги и членов их
семей, работы с молодежью и ветеранами. Не зря охват профсоюзным членством здесь свыше 97%.
Серьезной мотивацией является
выплата нуждающимся значимой
материальной помощи. На эти
цели из профбюджета направлено
более 2 млрд. рублей.
Председатель совета ветеранов
Барановичского отделения дороги
Владимир Сенько искренне благодарил райпрофсож за содействие. К
слову, на учете здесь состоят более
6 тыс. человек, 164 из них – ветераны войны и бывшие узники.
«Оказываем адресную социальную
поддержку, проводим обследование
жилищных условий одиноких,
22 ветеранам отремонтировали жилье, обратившимся приобрели слуховые аппараты, топливо. Тем, кто
нуждается, закупаем и доставляем
продукты на дом», – перечислял
Владимир Константинович.
Подвели черту в работе конференции председатель Республиканского комитета профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей Владимир Ринг и председатель Брестского облобъединения профсоюзов Николай Басалай.
Они отметили, что в сложных современных условиях важно избегать
конфронтации в коллективах, не
нивелировать достигнутое, не отменять положений коллективных договоров. В райпрофсоже Барановичского отделения дороги эти задачи будет выполнять новый председатель – Иван Колоденко, опытный хозяйственник и управленец.
Галина СТРОЦКАЯ
Хождение в народ
не отменяется
Таков главный вывод, сделанный участниками итоговой
коллегии главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома.
И
МИДЖ страны зависит прежде всего от того, насколько
комфортно живется ее населению. Только в этом случае привлекательность державы оценивается
со стороны, в том числе и потенциальными инвесторами. Создание же
этого имиджа во многом зависит не
только от политиков, но и от результатов труда каждого из нас.
«Наши действия меняются в
зависимости от ситуации, – отметила заместитель председателя Могилевского облобъединения профсоюзов Ольга Петрашова. – Так, на
протяжении ряда лет мы осуществляем мониторинг финансово-экономической ситуации и режима работы организаций, уровня зарплаты тружеников и своевременности
ее выплаты. Результатом этой деятельности являются предложения,
направляемые в госорганы и в вышестоящие профсоюзные органы
для принятия мер по оказанию помощи нестабильно работающим
предприятиям».
По словам Ольги Петрашовой,
ключевое значение в защите трудовых и социальных прав работников имеет выполнение обязательств соглашений и коллективных договоров. Именно благодаря
договоренностям, достигнутым
между социальными партнерами,
только в минувшем году предусмотренные колдоговорами выплаты работникам увеличились по
сравнению с 2013 годом на 20% и
составили более 900 млрд. рублей.
Тем не менее сложная экономическая ситуация сказалась на эффективности работы организаций – количество убыточных за минувший
год увеличилось на 5,3%. «Результатом стало увеличение в 1,6 раза численности работающих в режиме вынужденной неполной занятости, и, к
сожалению, количество организаций, которым присуща эта проблема, не уменьшается, – говорит Ольга
Петрашова. – Профсоюзы социальную обстановку на таких предприятиях контролируют, изучают и
оказывают материальную помощь
особо в ней нуждающимся. В минувшем году, к примеру, ее получили
более 54 тыс. работников на общую
сумму свыше 17 млрд. рублей».
На особом контроле профсоюзов и создание новых рабочих мест,
подготовка и переподготовка кадров, трудоустройство и социальная
поддержка высвобождаемых в результате реорганизации работников. Задача актуальная, поскольку
модернизация и реструктуризация
неэффективно работающих предприятий неизменно влекут сокращение численности работающих.
«Учитывая
неизбежность
структурных преобразований экономики, мы намерены активизировать свое участие в разработке социальных планов, связанных с оптимизацией численности работни-
ков, – констатировала профлидер.
– В частности, профсоюзы инициируют создание межведомственных
рабочих групп для оказания содействия в трудоустройстве каждого
высвобождаемого работника».
Задача не из простых, ведь только, по официальным данным, на
учете службы занятости числится
более 4,8 тыс. безработных, тогда
как свободных вакансий около 2,5
тысячи. С учетом того, что на рынке труда востребованы профессионалы, областное объединение
профсоюзов в течение 7 лет проводит областной конкурс профмастерства среди работающей молодежи, победители которого, помимо
ценных подарков и повышения рабочих разрядов, получают реальный шанс для карьерного роста.
В рамках выполнения областного соглашения профсоюзами осуществляется и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда.
Так, только в минувшем году профсоюзными инспекторами труда
проверено более 3 тыс. организаций, выявлено и устранено свыше
14 тыс. нарушений, в результате
чего работникам возвращено порядка 1,1 млрд. рублей незаконно
невыплаченных денежных сумм.
Усилилась работа по профилактике производственного травматизма. Результатом мер, предпринимаемых совместно с социальными партнерами, стало его снижение,
но, к сожалению, устойчивой тенденции пока не достигнуто. Среди
пострадавших на производстве в
минувшем году 11% работников находились в состоянии алкогольного опьянения, что свидетельствует
о необходимости более пристального внимания к исполнительской и
производственной дисциплине.
Немало умерших на рабочих местах, а это обусловлено и состоянием здоровья тружеников. В связи с
чем, по мнению профсоюзов, пришло время обратить внимание на
качество медосмотров.
Решение этих и других задач
позволит избежать трагедий в семьях и экономических потерь для
предприятий. Ведь, к примеру,
только в 2014 году работникам, пострадавшим в результате травм,
полученных на производстве, по
колдоговорам выплачено более
3 млрд. рублей.
«Защищая интересы людей и
протягивая им руку помощи, профсоюзы Могилевщины делают все
возможное для того, чтобы в коллективах сохранялся микроклимат,
необходимый для выполнения поставленных перед ними задач, –
отметила Ольга Петрашова. – Эта
работа, на наш взгляд, и способствует укреплению стабильности в обществе, являющейся обязательным
условием для построения сильного
и процветающего государства».
Елена ЮШКЕВИЧ
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
ПРОГРАММАТЕЛЕВИДЕНИЯ
15
ПЯТНИЦА,3апреля
09.05«Житьздорово!»
10.25«Контрольная
запа».
11.00Нашиновости.
06.00,07.20,08.15
11.05Новостиспорта.
Доброетро,
11.10«Фазенда».
Беларсь!
11.50«Модный
07.00,08.00,09.00,
приовор».
12.00,15.00,
13.00Нашиновости.
19.00,23.30
13.05Новостиспорта.
Новости.
13.10«Мжсое/
07.05,08.05Новости
Женсое».
эономии.
14.05«Учитьсяжить»
07.10,08.10ЗонаХ.
сдотором
09.15Военнаядрама
Сайовым.
14.35«Времяпоажет».
«Семнадцать
м
новенийвесны». 16.00Нашиновости.
16.10Новостиспорта.
10.50 Ретродрама
16.15Комедия
«Тальяна».
«Сетасет».
11.00,13.00,16.00
18.00Нашиновости
«90сенд».
(ссбтитрами).
12.10,16.30Сериал
18.15Новостиспорта.
«Семейные
18.20«Ждименя.
мелодрамы-2».
Беларсь».
13.05Деньвбольшом
18.55«Полечдес».
ороде.
20.00Время.
14.00Мелодрама
20.30Нашиновости.
«Измена».
21.00Новостиспорта.
15.15,18.40Новости
21.05Хд.фильм
реиона.
«Плохаямамоча».
15.25,00.00Мелодрама
22.50«Что?Где?Кода?
«20лет
ВБеларси».
безлюбви».
00.15«ВечернийУрант».
17.25«Terraincognita».
01.05Ночныеновости.
Беларсь
неизвестная.
17.55Наши.
18.10ТелефильмАТН
07.00«УтроРоссии».
цила«Большой
11.00,14.00,17.00,
репортаж».
20.00Вести.
19.20«ЗонаХ».
11.35«Главнаясцена».
Итоинедели.
Специальный
19.55 Ретродрама
репортаж.
«Тальяна».
12.30Хд.фильм
21.00Панорама.
«Пристань
21.45Наши.
натомбере
».
21.55Триллер
13.50,16.50,19.50,
«Аполлон18».
23.00Новости–
23.50Деньспорта.
Беларсь.
14.30«Осамомлавном».
То-шо.
15.30«Прямойэфир».
06.00,08.30Наши
17.10«Особыйслчай».
новости.
18.00«Главнаясцена».
Специальный
06.05«Нашетро».
репортаж.
09.00Нашиновости.
10.20Сериал
«Возвращение
Мхтара.
Новыесерии».
12.00«Сдприсяжных».
13.15«Сдприсяжных.
Оончательный
вердит».
14.15«Деловса».
14.45Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
07.00Телетро.
15.10«Всебдет
09.00 Телебарометр.
хорошо!»
09.05,16.50Сериал
16.20Сериал«Улицы
«Участовая».
разбитых
4-ясерия.
фонарей».
10.05Копейавопей.
18.00«Говорим
10.40Сериал«Кости».
ипоазываем».
12.35Яхочэто
То-шо
видеть!
сЛеонидом
13.10Кипято.
Заошансим.
13.30«Встречас…»
19.40МихаилТарабин,
Алесандр
Вера Баханова,
Солодха.
АнтонБаров
14.05Сериал
востросюжетном
«Интерны».
16.15Вотэтода!
фильме
17.55Сериал
«Ультиматм».
«Виртозы».
23.05УиллСмит,
18.55Хочвтелевизор!
ДжейденСмит,
19.00Триллер
ТэндиНьютон
«Серетные
вбиорафичесой
материалы.
истории
Хочверить».
«Впо
оне
21.00КЕНО.
засчастьем».
21.15 Телебарометр.
21.20Реалити-шо«Хоч
втелевизор».
21.55«Эстрасенсы
ведт
06.00«24часа».
расследование».
06.10«Минщина».
23.00Репортер.
06.20«Утро.
23.45 ФантастичесоСтдияхорошео
прилюченчесий
настроения».
сериал«Баффи–
истребительница 07.30«24часа».
07.40«СТВспорт».
вампиров».
07.45«Утро.
Стдияхорошео
настроения».
08.30ЖанРено
вфильме
«Я
ар».
06.00«Кофесмолоом».
09.00«Деловрачей».
10.20«Дальние
10.00,13.00,16.00,
родственнии».
19.00Сеодня.
10.30«24часа».
18.55Телесериал«Поа
станицаспит».
21.00Телесериал
«Цветчеремхи».
22.00«Главнаясцена».
23.10«Главнаясцена».
Продолжение.
10.40«Званыйжин».
11.35«Семейные
драмы».
12.30«Невримне!»
13.30«24часа».
13.50Сериал
«Желанная».
Залючительные
серии.
15.35«Мои
прерасные…»
16.30«24часа».
16.50Сериал
«Вовоча-3».
17.20«Минщина».
17.30«Званыйжин».
18.35«Таовасдьба».
19.30«24часа».
20.00«Столичные
подробности».
20.10«СТВспорт».
20.151/8финала
Межднародной
лииКВН.
22.00«Смотретьвсем!»
22.30«24часа».
22.55«СТВспорт».
23.00«Территория
заблждений
сИорем
Проопено».
00.25«Большаяира».
Поер-дэль.
01.10ПаолоВилладжо
вфильме
«Фантоцци
ходит
напенсию».
09.45«Персона».
Дзіяна Арбеніна.
10.00Серыял
«Сяброўа
Восень».
1–4-ясерыі.
13.15«Сілаверы».
13.45«Наваманія».
Гарачаяаліна.
14.10«РааМая».
РыорФедасееў.
Да.фільмзцыл
«Першапраходцы
ДалёааУсход».
14.50Даментальны
фільм«ДалёіУсход:
таймаваннестыхіі».
15.15Мльтфільм
«Ляўша».
16.00Біярафічная
драма«Гваздзі».
16.30Творчывечар
народнаа артыста
РасііСярея
Бязрава.
19.15Да70-оддзя
ВяліайПерамоі.
Кінаэпапея
«Вызваленне».
Фільмпершы
«Во
неннаяд
а».
20.45 Калыхана.
21.05«Стальныязверы».
Даментальны
фільм
пра бранятанавю
тэхніГерманіі
іСССРДрой
ссветнайвайны.
1-яі2-ясерыі.
22.05Да.фільм
«…Іпранешта
іншае».
07.15 «Дабрарана».
07.50«Хачўсёведаць!» 22.40Трансляцыя
Хрэснааход
НавовазРымсааалізея
паплярны
здзелам
відэачасопіс
ПапыРымсаа
длядзяцей.
Францыса.
08.00,13.05,19.05,
00.05Калейдасоп. 23.40«Камертон».
08.10,17.30Прыодніці
Мастацііраўні
серыял
тэатра«УНиитсих
«Цдоўныяпанове
ворот»,народны
зБаДарэ».
артыстРасіі
3-ясерыя.
МарРазоўсі.
03.05Басетбол.НБА.
«Кливленд»–
«Майами».
Прямая
трансляция.
05.25Теннис.
ТрнирВТА.
Майами.
Полфинал.
07.30PROспорт.
Новости.
08.00Май-тай.К-1.
Файт-шо
«Тонат».
08.30Овертайм.
09.00Хоей.
Еврочеллендж.
Беларсь–
Латвия.
10.50Басетбол.НБА.
«Кливленд»–
«Майами».
12.35Фирноеатание.
Чемпионат мира.
Женщины.
Произвольная
прорамма.
14.40Хоей.КХЛ.
ФиналВосточной
онференции.
Четвертый матч.
«Сибирь»–
«АБарс».
16.30Теннис.
ТрнирВТА.
Майами.
Полфинал.
18.25Миранлийсой
премьер-лии.
18.55Пит-стоп.
19.25Хоей.КХЛ.
ФиналЗападной
онференции.
Пятыйматч.
«ЦСКА»–«СКА».
Прямая
трансляция.
21.40Фирноеатание.
Чемпионат мира.
Пары.
Произвольная
прорамма.
23.35 Смешанные
единоборства.
ММА.М-1Global.
02.10Европейсий
поерныйтр.
06.00Утренний
информационный
анал
«180минт».
09.00Прорамма
«Истории
изжизни».
09.30Хд.фильм
«Единственная».
11.10Хд.фильм
«Девятьдней
иоднотро».
13.00Новости
(бещаястроа).
13.20Телесериал
«Колыбель
надбездной».
16.00Новости
(бещаястроа).
16.25 Прорамма
«Серетные
материалы».
17.20Телесериал
«Товарищи
полицейсие».
19.00Новости
(бещаястроа).
19.25 Телесериал
«Ко
дазацветет
ба
льни».
22.55Хд.фильм
«Тайны
прошло
о».
00.45То-шо
«Высоие
отношения».
01.25Хд.фильм
«Где-то».
03.15 Дететивный
сериал«Маленьие
тайны
больших
людей».
04.10Телесериал
«Товарищи
полицейсие».
СУББОТА,4апреля
07.00«Існасць».
07.25Мелодрама
«Спешите
любить».
09.00Новости.
09.10Клбредаторов.
09.50,23.50Комедия
«Кхня».
1-яи2-ясерии.
10.55«Оеде!»
Клинарный
мастер-ласс.
11.25Дача.
12.00Новости.
12.10«Здоровье».
То-шо.
12.50Клинарная
дипломатия.
13.20Выходесть.
13.50«Большая
разница».
15.00Новости.
15.15Новостиреиона.
15.35Хд.фильм
«Солдат
ИванБровин».
17.15Лиричесая
омедия
«БелыеРосы».
19.00«Ямо!»
Народноешо.
Полфинал.
21.00Панорама.
21.40«Ямо!»
Народноешо.
Подведениеитоов.
21.50 Праздничное
боослжение
наВосресение
Христово
из архиафедральнооостела
ДевыМарии.
Прямая трансляция.
00.50Деньспорта.
01.00«Большая
разница».
07.00«Сбботнеетро».
08.00,09.00Наши
новости.
09.05«Смешарии.
Новыеприлючения».
09.25«Здоровье».
10.25«Сма».
11.05«Идеальный
ремонт».
12.05«Умницы
имнии».
13.00Хд.фильм
«Белоесолнце
пстыни».
14.30«Тайныдворцовых
переворотов.
Я–император».
16.00Нашиновости.
16.15Новостиспорта.
16.20«Горьо!»
17.15«100миллионов».
18.10«Достояние
РЕспблии».
20.30Нашиновости.
21.00Новостиспорта.
21.05«Сеоднявечером»
сАндреем
Малаховым.
22.45«ЛеендыLive».
«DepecheMode».
23.30«Что?Где?Кода?»
00.40«Наночьлядя».
07.00«ХА».Маленьие
омедии.
07.40«Планетасоба».
08.10Хд.фильм
«Биениесердца».
11.00,14.00Вести.
11.10Хд.фильм
«Биение
сердца».
Продолжение.
11.45«Сбботни».
12.25Хд.фильм
«О
арева,6».
14.25Хд.фильм
«Тольоты».
16.10«Комнатасмеха».
17.10«Сбботний
вечер».
19.00«Картинамира»
сЮриемКозиято.
19.55Поода
на неделю.
20.00Вестивсббот.
20.45Хд.фильм
«Высоаяхня».
1-ясерия.
22.30«Танцы
созвездами».
Сезон-2015.
06.50Сериал
«Профиль
бийцы».
08.00Сеодня.
08.20Сериал
«Профильбийцы»
(продолжение).
08.50«Врачебныетайны
07.05Комедия
плюс».
«Большойпапа».
08.40Белорссаяхня. 09.25«Деловса».
10.00Сеодня.
09.15Мльтсериал
10.20«Главнаядороа».
«КлбВинс.
Шолаволшебниц». 11.05«Поедем,поедим!»
11.55«Квартирный
09.35Начноешо
вопрос».
профессора
13.00Сеодня.
Отрывашина.
13.20«Вацинаотжира».
10.05 Анимационный
Начное
сериал«Пин
вины
расследование
изМада
асара».
Серея
10.55 Телебарометр.
Малоземова.
11.00Копейавопей.
14.15Сериал«Версия».
11.35«Эстрасенсы
16.00Сеодня.
ведт
16.20Сериал
расследование».
«Улицыразбитых
12.45Вотэтода!
фонарей».
13.20Сериал
18.00«Следствие
«Баффи–
вели…»
истребительница
19.00«Центральное
вампиров».
телевидение»
15.55ВоенносВадимом
прилюченчесий
Таменевым.
сериал
20.05«Новыерссие
«Серетный
сенсации».
фарватер».
22.05«Тынеповеришь!»
1–4-ясерии.
21.00Спортлото6из49. 23.00Хд.фильм
«Ошиба
21.05КЕНО.
следствия».
21.10 Телебарометр.
00.40«Настоящий
21.15«Дневнии
итальянец».
белорссоо
Доментальный
подполья».
проет
До.цил.
ВадимаГлсера.
21.45Военнаядрама
Фильмшестой
«Чистоенебо».
«Итальянец,
23.50 «Перезарза».
оторыйпоет».
Молодежное
то-шо.
00.30Боеви
«Теньядза».
06.00Сериал«ЧС–
чрезвычайная
ситация».
06.05Хд.фильм
«Орелиреша».
07.30«Анфас».
07.45«Тайнымира
сАннойЧапман».
08.40«Прилючения
дилетанта».
05.30Миранлийсой
премьер-лии.
06.00PROспорт.
Новости.
06.45Хоей.КХЛ.
Финал
Западной
онференции.
Пятыйматч.
«ЦСКА»–«СКА».
08.35Пит-стоп.
09.05Фирноеатание.
Чемпионат мира.
Спортивные танцы.
Произвольная
прорамма.
11.05Басетбол.НБА.
«Мемфис»–
«Олахома-Сити».
12.55Фтбол.
КбоБеларси.
Четвертьфинал.
Ответный матч.
«ФКВитебс»–
«Динамо»(Минс).
Прямая
трансляция.
14.45Фтбол.
Чемпионат Анлии.
«Арсенал»–
«Ливерпль».
Прямая
трансляция.
16.55Хоей.
Еврочеллендж.
Беларсь–
Латвия.
Прямая
трансляция.
19.05Европейсий
поерныйтр.
20.00Теннис.
ТрнирВТА.
Майами.
Финал.Прямая
трансляция.
22.00Хоей.КХЛ.
Финал
Восточной
онференции.
Пятыйматч.
«АБарс»–
«Сибирь».
23.55Фтбол.
03.05Басетбол.НБА.
Чемпионат Анлии.
«Мемфис»–
«Челси»–
«Олахома-Сити».
07.30,12.45,15.00,
«СтоСити».
Прямаятрансляция.
23.45Калейдасоп.
09.10 Интеллет-шо
«Умнее
непридмаешь»
сМихаилом
Марфиным.
10.00«Драястрана».
«Узбеистан: место
подсолнцем».
10.35«Дальние
родственнии».
11.00«Минс
иминчане».
11.35«Это–мойдом!»
12.05,01.25Василий
ЛивановиВиталий
Соломинвфильме
«Прилючения
ШерлоаХолмса
иДотора
Ватсона:
соровищаА
ры».
1-ясерия.
13.30«24часа».
13.40«Вам
инеснилось»:
«Роизобилия».
16.20«Дороая
передача».
16.30«24часа».
16.45«Нашедело».
17.00«Большойород».
17.40КонцертМихаила
Задорнова.
18.20Вечернеешо
«Натомжеместе
втотжечас».
19.30«24часа».
20.00«СТВспорт».
20.10ШонПенни
МишельПфайффер
вфильме
«Я–Сэм».
22.30«Звездныйрин.
Битваавербэндов».
23.45 «Доментальный
спецпроет»:
«Голос
Галатии»,
«Водовороты
Вселенной».
07.40Кінаэпапея
«Вызваленне».
Фільмпершы
«Во
неннаяд
а».
09.05«Нябачныфронт».
Крсаяда.
09.55Да70-оддзя
ВяліайПерамоі.
Ваенна-прыодніці
фільм«Шлях
«Сатрн».
11.15Да70-оддзя
ВяліайПерамоі.
Ваенна-прыодніці
фільм«Канец
«Сатрна».
12.55 Тэлевітарына
«Размаўляем
па-беларс».
13.25Да70-оддзя
ВяліайПерамоі.
Ваенная драма
«Тарпеданосцы».
15.10 Прэм’ера.
«Камертон».
Мастацііраўні
тэатра
«УНиитсих
ворот»,народны
артыстРасіі
МарРазоўсі.
15.35Драма
«Амерыансая
тра
едыя».
1-яі2-ясерыі.
17.50«Дыя@блоP.S.».
18.15Драма
«Амерыансая
тра
едыя».
3-яі4-ясерыі.
20.45 Калыхана.
21.05Мзычнаядрама
«Смешнаялэдзі».
23.20«Раманзлёсам».
«Алена Дрыацая.
Ваўвесьолас».
Даментальны
фільм
пралёсатрысы.
01.55Формла-Е.
Гран-приЛон-Бич.
Прямая
трансляция.
03.05Фтбол.
Лиачемпионов.
Видеожрнал.
06.00Мльтфильмы.
06.20Хд.фильм
«Даи».
08.10Прорамма
«Союзнии».
08.40Мльтфильмы.
09.05Прорамма
«Эспериментаторы».
09.30Прорамма
«Ой,мамочи».
10.00Новости
(бещая
строа).
10.15Прорамма
«Любимые
атеры».
10.45Хд.фильм
«Мимино».
13.05Хд.фильм
«Черный
тюльпан».
15.15 Прорамма
«Кльтпросвет».
16.00Новости
(бещая
строа).
16.15 Телесериал
«Короли
и
ры».
21.50Хд.фильм
«Двенадцать
стльев».
00.45Хд.фильм
«Черный
тюльпан».
02.55 Дететивный
сериал
«Маленьие
тайны
больших
людей».
03.45Хд.фильм
«Частнаяжизнь
Петра
Вино
радова».
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
16 ПРОГРАММАТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля
18.25«Смеяться
разрешается».
Юмористичесая
07.00«Восресноетро».
про"рамма.
06.55Комедия
08.00,09.00,16.00
20.00Вестинедели.
«Невероятные
Нашиновости.
21.55Хд.фильм
прилючения
09.05«Восресная
«Высоаяхня».
итальянцев
проповедь»
2-ясерия.
вРоссии».
(ссбтитрами).
23.45«Восресный
08.40Слово
09.20«Смешарии.
вечерс
Митрополита
ПИН-од».
Владимиром
Тадеша
09.35«Нептевые
Соловьевым».
Кондрсевича
замети»
наСветлое
сД.Крыловым.
Христово
09.55«Поавседома».
Восресение
10.45«Фазенда».
(Пасха).
11.20Ералаш.
07.00К70-летию
08.50Слово
11.30«Брэйн-рин"».
Победы.
Митрополита Павла 12.40«Теорияза"овора».
Военнаядрама
наВербное
13.40«Голос.Дети».
«Чистоенебо».
Восресенье.
16.15Новостиспорта.
(ВходГосподень
16.20«Перваямировая. 08.55«Трист».
Прилючения
вИерсалим).
«Неоонченная
ДенисаДдинсо"о
09.00Новости.
война».
вГрзии.
09.10«Арсенал».
17.10«Точь-в-точь!»
09.45Мльтсериал
Про"рамма
20.00Контры.
«КлбВинс.
обармии.
21.05Хд.фильм
Шолаволшебниц».
09.40Комедия«Кхня».
«Джобс:империя
10.05 Анимационный
3-яи4-ясерии.
соблазна».
сериал«Пин+вины
10.45«Оеде!»
23.15«Идеальное
изМада+асара».
Клинарный
свидание».
Залючительная
мастер-ласс.
00.10Хд.фильм
серия.
11.25XXLWOMANTV.
«Челове
10.35 Телебарометр.
Женсийжрнал.
сбльвара
10.40«Fitnews».
12.00Новости.
Капцинов».
Про"рамма
12.10Новости.
орасоте
Центральный
издоровье.
ре"ион.
11.20Вашелото.
07.00«Комнатасмеха».
12.35«ЗонаХ».
11.50Лотерея
07.25Хд.фильм
Ито"инедели.
«Пятероча».
«Мечтать
13.05Тайныследствия.
12.00Хочвтелевизор!
невредно».
13.40Коробапередач.
12.05Яхочэто
09.10Хд.фильм
14.15Вор"планеты.
видеть!
«Гвернанта».
15.00Новости.
12.40«Понять
11.00Вести.
15.15Твой"ород.
иобезвредить».
11.15«Самсебе
15.30Хд.фильм
Авторсийпроет
режиссер».
«ИванБровин
Елены Дамиевой.
12.10
«Смехопанорама
нацелине».
13.15КомедийноЕв"ения
17.15Мелодрама
прилюченчесий
Петросяна».
«Небылобы
сериал«Мама–
12.40«Утренняяпочта».
счастья».
дететив».
1–4-я,зал.,серии. 13.20«Странаптиц».
1-яи2-ясерии.
«Вороныбольшо"о 15.20Начно21.00Главныйэфир.
"орода».
21.55Диало"и
фантастичесий
14.00Вести.
оцивилизации.
триллер
14.20«Россия.
22.25Навінынадвор’я.
«Серетные
Генийместа».
22.50Мелодрама
материалы.
15.10Хд.фильм
«Спешите
Хочверить».
«Усатыйнянь».
любить».
17.20«Comedywoman».
00.30Комедия«Кхня». 16.35Хд.фильм
Юмористичесая
«Южныеночи».
3-яи4-ясерии.
шо-про"рамма.
18.25Ира.
19.15Сперлото.
20.05Кипято.
20.25 Телебарометр.
21.00Спортлото5из36.
21.05КЕНО.
21.15Фтбол.Ли"а
чемпионовУЕФА.
Видеожрнал.
21.50Боеви
«Теньядза».
23.35Вышерыши.
00.05Комедия
«Большойпапа».
00.35ВасилийЛиванов
иВиталийСоломин
вфильме
«Прилючения
05.50Сериал«Стденты
ШерлоаХолмса
International».
иДотора
07.15«Добро
Ватсона:
пожаловаться».
соровищаА+ры».
07.35Тележрнал
2-ясерия.
«Автопанорама».
08.00ШонПенн
иМишель
Пфайффер
вфильме
07.15,12.15,15.05,
«Я–Сэм».
16.50,01.00
10.15«Чистаяработа».
Калейдасоп.
11.00«Большойзавтра» 07.25,15.15«Размовы
cИриной
прадхоўнае».
Ромбальсой.
Вялідзень.
06.05Сериал«ЧС–
11.40«На10лет
07.35Драма
чрезвычайная
моложе».
«Амерыансая
ситация».
12.05ВасилийЛиванов
тра+едыя».
06.50Сериал
иВиталийСоломин
1–4-ясерыі.
«Профиль
вфильме
12.25,17.00,01.10
бийцы».
«Прилючения
«Размовы
08.00Се"одня.
прадхоўнае».
ШерлоаХолмса
08.20Сериал
УваходГасподні
иДотора
«Профильбийцы»
ўЕрсалім.
Ватсона:
(продолжение).
Вербніца.
соровищаА+ры».
08.50«Медицинсие
12.40Мзычная
2-ясерия.
тайны».
пра"рама«Подых
13.30«24часа».
09.25«Едимдома».
стрн».Госць:
13.40«Здравствйте,
10.00Се"одня.
Яў"енБарышніаў.
дотор».
10.20«Первая
13.20«Наперад
14.15«Территория
передача».
мінлае».
заблждений
11.05«Чдотехнии».
13.45Хіт-парад
сИ"орем
11.50«Дачныйответ».
«Стопесень
Проопено».
13.00Се"одня.
дляБеларсі».
16.00«Центральный
13.20«Яхдею».
14.35«Лёс"і"антаў».
ре"ион».
14.15 Дететивный
Жорстаяпасада
16.30«24часа».
сериал«Версия».
«Яа».Саратаўсі
16.50Тележрнал
16.00Се"одня.
авіяцыйнызавод.
«Автопанорама».
16.20Сериал
15.25Трансляцыя
17.20«Военнаятайна
«Улицы
Веліодна"а
сИ"орем
разбитых
Паслання
Проопено».
фонарей».
іБлаславення
19.30«Неделя».
18.00 Чрезвычайное
«ГрадіСвет»
Информационнопроисшествие.
зВатыана
аналитичесая
Обзорзанеделю.
здзелам
про"рамма.
19.00«Се"одня.
ПапыРымса"а
20.25КлинтИствд
Ито"овая
Францыса.
иМэрилСтрип
про"рамма»
16.10Да.фільм
вфильме
сКириллом
«…Іпранешта
«Мостыор+а
Поздняовым.
іншае».
Мэдисон».
20.00АлесейКравчено
17.10Мзычнаяамедыя
иАлесандрДзюба 22.50 «Доментальный
«Сезонцдаў».
спецпроет»:
востросюжетном
18.35,00.25
«За"ади летающих
«Кльтпрасвет».
дететиве
тарело».
19.10Драма
«Мжсие
23.40«Мосва.
«Нясончаная
анилы».
Деньиночь».
аповесць».
23.35«СписоНорина».
22.35Басетбол.НБА.
20.45 Калыхана.
«Кливленд»–
21.05Святочныанцэрт
«Чиа"о».Прямая
даДняяднання
трансляция.
народаў
00.55PROспорт.
БеларсііРасіі.
Новости.
22.45Ю.На"ібін.
«Бабінацарства».
Спеталь
Нацыянальна"а
аадэмічна"а тэатра
імяМ.Гора"а.
06.00Про"рамма
«Миллионвопросов
оприроде».
06.15Мльтфильмы.
09.05Про"рамма
03.35Басетбол.НБА.
«Знаемрссий».
«Даллас»–
10.00Новости
«ГолденСтэйт».
(бе"щаястроа).
Прямаятрансляция. 10.15Про"рамма
05.55PROспорт.
«Почемя?».
Новости.
10.45Телесериал
06.10Теннис.Трнир
«Ко+дазацветет
ВТА.Майами.
ба+льни».
Финал.
14.10Хд.фильм
07.40Хоей.КХЛ.
«Мимино».
ФиналВосточной
16.00Новости
онференции.
(бе"щаястроа).
Пятыйматч.
16.15 Телесериал
«АБарс»–
«Охотнии
«Сибирь».
забрилли09.35Хоей.
антами».
21.00Ито"овая
Еврочеллендж.
про"рамма
Беларсь–Латвия.
«Вместе».
11.25Басетбол.НБА.
22.45 Телесериал
«Даллас»–
«Охотнии
«ГолденСтэйт».
забрилли13.15 Хдожественная
антами».
"имнастиа.Кбо
00.35Хд.фильм
мира.Бхарест.
«Коммандос».
Прямаятрансляция.
03.25 Дететивный
14.55Басетбол.
сериал
ЕдинаяЛи"аВТБ.
«Маленьие
«Цмоi-Мiнс»
тайныбольших
(Беларсь)–
людей».
«БКАстана»
04.20Хд.фильм
(Казахстан). Прямая
«Веселыеребята».
трансляция.
Втечениенедели
16.55Хоей.КХЛ.
в прорамме возможны
ФиналЗападной
изменения
онференции.
по независящим
Шестойматч.
от редации причинам.
«СКА»–«ЦСКА».
Перепечата прораммы
Прямаятрансляция.
запрещена.
19.30Биатлон.Гона
Редация не несет
чемпионов.Прямая
ответственности
за достоверность
трансляция.
предоставленной
21.40 Хдожественная
информации о времени
"имнастиа.Кбо
передач.
мира.Бхарест.
АСТРОПРОГНОЗС30МАРТАПО5АПРЕЛЯ
В ПЕРВОЙ половине недели усилится потребность в контактах с друзьями и знакомыми. Возможно, вы познакомитесь с интересным человеком, который сможет на многое открыть глаза. Успешно сложатся загородные поездки, например на дачу.
Вас, может быть, вовлекут в решение чужих проблем. Отказываться не стоит, ведь вам предоставляется уникальная возможность получить новый
опыт, который пригодится в будущем.
С МАТЕРИАЛЬНОЙ точки зрения положение будет стабильным и уверенным. Вы можете смело планировать
какие-либо приобретения. Однако не
слишком увлекайтесь этим, так как
вероятны необдуманные траты, особенно связанные с какими-либо компаниями. Для личной жизни неделя успешная, особенно если отношения не перешли в стадию серьезных. Между тем в контактах с другими людьми
присутствует напряженность.
Состояние конфликтное, не исключено, что ваши идеи и желания
будут противоречить взглядам
другого человека, а найти взаимопонимание окажется весьма непросто. В наступающем периоде
вам лучше действовать самостоятельно, во всем полагаясь лишь на себя. Вторая
половина недели будет активной и предвещает
успех в деловой сфере. А вот на романтическом
фронте все складывается не так гладко.
УСПЕШНАЯ неделя, в работе наблюдаются стабильный рост и развитие.
Можно рассчитывать на повышение
или, по меньшей мере, на похвалу,
что позволит почувствовать себя еще
более уверенно и строить планы на
будущее. На этой неделе рекомендуется развивать ранее запланированные дела и переводить их в активную фазу. В домашних делах
также все хорошо, в семейных отношениях царят
гармония и взаимопонимание.
НАЧАЛО недели ожидается напряженным. Ваша позиция хоть и устойчивая, но постоянно подвергается проверке. Возможны провокации, поэтому вам необходимо
опознать их и сделать соответствующие выводы. Не стоит лезть на
рожон, но и отступать тоже – тогда большинство
проблем разрешится. Улучшение финансового
положения вероятно к середине недели, в это
время ожидаются денежные поступления.
Период принесет спокойствие и
безмятежность. Хорошее время для
налаживания близких отношений. Не
исключено, что в какой-то момент
может возникнуть ситуация, способная перерасти в ссору. Но у вас есть
все шансы избежать этого и сохранить гармонию. А вот на работе все несколько сложнее, так как потребуется больше усилий, чтобы
чего-то добиться. Работа, вероятнее всего, будет
проходить не так, как планировали.
НАЗРЕВАЕТ конфликт с кем-то из
близких людей. Избежать его, скорее всего, не удастся. Но ссора
пойдет на пользу, так как позволит
вам высказаться. Хотя начало недели выглядит негативно, к выходным отношения наладятся, а разрешенный конфликт позволит им развиваться
дальше. Могут возникнуть новые яркие чувства.
Хорошее время для романтических знакомств и
построения новых отношений.
В ПЕРВОЙ половине недели рекомендуется заниматься урегулированием отношений с партнером по бизнесу или браку. Сейчас благоприятное время для обсуждения острых
вопросов, которые давно вас тревожили. Супружеские отношения ждет
расцвет, вы увидите любимого человека в новом
свете и сможете еще раз оценить его положительные качества. В середине недели не следует вступать в открытые конфликты.
Начало недели весьма активное.
Возможно, придется сорваться с
места, куда-то отправиться. Не
противьтесь таким событиям, они
станут для вас успешными и принесут пользу. Особенно хорошо
складываются дела в материальной сфере. Вероятны денежные поступления
или интересные предложения. Правда, вас часто будут терзать сомнения, что может негативно сказаться на личной жизни.
В ОТНОШЕНИЯХ наступает весьма
хороший период: вы почувствуете
прилив сил, и дела в данном направлении будут протекать довольно
стремительно. Постарайтесь немного сдерживать свои страсти. Секрет
успеха кроется в гармоничном состоянии и плавном и размеренном действии. Вам будет хотеться ускорить процесс, но сейчас задача
заключается в том, чтобы запастись терпением.
Всё должно идти своим чередом.
СТОИТ взять небольшой перерыв
и не торопиться с принятием решений. Необходимо привести дела
в порядок, довести до ума ранее
начатое. По большей части период
будет посвящен работе над ошибками. Вероятно некоторое улучшение финансовой ситуации, но больших поступлений ожидать не стоит. К концу недели перед вами
откроются новые возможности. Для отношений
время спокойное, без ярких событий.
Постарайтесь уделить больше времени семье и ближайшему окружению. Им может потребоваться ваше
внимание и забота, да и само общение позволит зарядиться положительной энергией. А это, в свою очередь, придаст вам сил. Неделя в целом успешная, возможна масса положительных событий. Вы будете чувствовать себя уверенно, что
позволит легко отстоять свои интересы и выстроить четкую логику действий на будущее.
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
17
18
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
К70-ЛЕТИЮВЕЛИКОЙПОБЕДЫ
Втораямировая:очемпринятомолчать
Героизмимжествосоветсихсолдат
бесспорны,ноестьвисториивойны
немалособытий,ооторыхбыло
непринятооворить.Вновомпроете
«БЧ»–«Втораямировая:очемпринято
молчать»мыпопытаемсяпролитьсвет
намноиемалоизвестныефаты.
Надеемся,бдтнебезынтересными
современнаяоценаимнения
поповодсобытийтехлет.
Îñòàðáàéòåðû
Почем0на3,5млн.советс2их-раждан,прин0дительноработавших
наэ2ономи20Германии,былоналоженотаб0?
Óðîæåíöà Ëÿõîâè÷ñêîãî ðàéîíà Èãíàòèÿ Ôîìè÷à Ïåòðîâè÷à äàâíî íåò â æèâûõ. Êîãäà-òî, óçíàâ î åãî «íåìåöêîì»
ïðîøëîì – ðàáîòàë íà ñòàëåëèòåéíîì ïðåäïðèÿòèè â
ðàéîíå Ðóðà 5 ëåò, íåñêîëüêî ðàç ïûòàëàñü ïîãîâîðèòü îá
ýòîì ïåðèîäå åãî æèçíè. «Êàê-íèáóäü ïîòîì», – îòìàõèâàëñÿ Èãíàòèé Ôîìè÷, ñëèøêîì äîðîãî ñòîèëî åìó ïðåáûâàíèå íà âðàæåñêîé òåððèòîðèè â ãîäû âîéíû: ïîëó÷èòü
âûñøåå îáðàçîâàíèå íå ïîçâîëèëè, êàðüåðó ñäåëàòü òåì
áîëåå. Íåò-íåò äà è ñëûøàë áûâøèé îñòàðáàéòåð çà
ñïèíîé â ñâîé àäðåñ îñêîðáèòåëüíûå ñëîâà. Òîëüêî ïåðåä
ñàìîé ñìåðòüþ ïðèçíàëñÿ, êàê îêàçàëñÿ â ðàçðÿäå òåõ, êòî
äîáðîâîëüíî óåõàë ðàáîòàòü íà ðåéõ.
ГНАТУ было 16 лет, когда началась война. Отец
сразу же ушел на фронт,
парень остался дома с матерью и тремя младшими сестрами. Уже в конце 1941 года
в Западной Белоруссии была
объявлена мобилизация на
работы в Германию. Староста
деревни как-то вызвал мать
Игната. Вернулась она домой
мрачнее грозовой тучи, позвала к себе сына и сквозь
рыдания попросила: «Сынок,
тебе придется это сделать,
ради сестер, ты же понимаешь, что с ними могут сделать
фашисты. Завтра утром ты
пойдешь в управу и подпишешь согласие на добровольный отъезд в Германию».
Парню ничего не оставалось делать. Ради сестер, ради
мамы он подписал бумагу, которой суждено было сохраниться. «Да, я мог бы тогда
сбежать и не поехать на принудительные работы, но за меня
ответили бы сестры, а они совсем девчонками были – 14, 12
и 10 лет. К тому же на старшую
уже тогда засматривались
парни – очень красивой была»,
– с болью вспоминал 76-летний мужчина.
Всего в Германию из СССР
было угнано около 3,5 миллиона человек. Судьбы этих людей сложились по-разному,
отсюда и кривотолки. А со
временем такие понятия, как
«узники лагерей смерти», «угнанные на работы» и «добровольно выехавшие», слились
едва ли не воедино. После
И
окончания Второй мировой в
СССР утвердили незыблемую
идеологическую доктрину:
есть народ-победитель и ничтожная кучка изменниковпредателей, о которых лучше
молчать, а уж разбираться, кто
есть кто из этой кучки, и вовсе не пристало. Восточные
рабочие попали в разряд предателей. Приняли это как должное и очень сильно старались не обращать на себя внимание. Все было нормально
до тех самых пор, пока Германия не решила, что настал час
рассчитаться за старые грехи.
Узникам концлагерей, восточным рабочим решили выплатить компенсацию. Тогда-то в
обществе и возник интерес к
этим людям: кто такие, как попали в Германию, как жили в
своей стране все это время?
Группа ученых-историков
во главе с Галиной Кнатько
провела большую исследовательскую работу, результатом
которой стал труд «Белорусские остарбайтеры», удостоенный Государственной премии Республики Беларусь. Авторские выводы таковы:
нельзя стричь всех под одну
гребенку. Большинство остарбайтеров – действительно пострадавшая сторона. Разумеется, были и такие, кто добровольно поехал поддержать
экономику «третьего рейха» и
при этом заработать.
Уже осенью 1941 года немцам стало ясно, что война с
СССР не будет молниеносной
и военной промышленности
Германии понадобится рабочая сила. Массовая вербовка
людей началась в БССР в январе 1942 года. Геббельсовские агитационные плакаты «Я
живу в немецкой семье и
очень довольна» отчасти были
правдой. Кому-то и на самом
деле повезло: не в рай, конечно, попали, но к ним нормально относились, платили зарплату, давали выходные. Об
одном из таких восточных рабочих упоминается и в труде
«Белорусские остарбайтеры».
Выходец из Минской области
неплохо устроился в Германии, имел возможность высылать деньги и посылки на родину. А другие... «Мама, почему ты не утопила меня маленького, когда купала. Я попал в
такую долю, забудьте, что я у
вас был, и мой рост, и мою походку, и веселость. Домой уже
не вернусь», – писал родителям молодой человек, оказавшийся на принудительных работах. И таких было большинство. Скажем, в Барановичах с
апреля 1942 года и по июнь
1944-го существовали два
сборных пункта по принудительной отправке в Германию.
Ежемесячно отправляли по
300–400 человек, главным образом работоспособную молодежь. Всего, по неполным
данным, на каторжный труд из
города вывезли более 7,5 тыс.
человек. В масштабах республики эта цифра гораздо больше – около 400 тысяч. К концу
1947 года на родину вернулись 224 тыс. человек. К сожалению, не удалось найти данные о погибших и умерших в
Германии, так что остается
лишь предполагать, что примерно 150 тыс. остарбайтеров
просто не захотели вернуться
домой. Тех же, кто предпочел
родину, ожидали не только
послевоенные трудности, но и
советские фильтрационные
лагеря, а затем – жизнь под
маркой изменника. Многие
так и ушли в мир иной, не дождавшись реабилитации...
Галина СТРОЦКАЯ
Фотоизархивов
Êàïèòóëÿöèÿ
ïîáåäèòåëåé
ОРОГОЙ мой
Иван Григорьевич, у американского фантаста Филипа Дика есть любопытный роман «Человек в высоком замке».
Вообще-то произведение написано в далеком 1962 году, но в
последнее время о нем вновь
заговорили, поскольку Голливуд взялся за экранизацию книги – с января запущен в эфир
одноименный сериал. В основе
сюжета лежит идея того, что нацистская Германия на пару с
императорской Японией победили во Второй мировой войне.
Соединенные Штаты капитулировали, их территория разделена на две оккупационные зоны.
Далее в романе следует повествование о доблестном американском подполье, ведущем
борьбу за свободу. Впрочем,
это уже не так интересно.
Меня зацепила отправная
точка книги: «А что, если бы победили они?» Хм, а ведь с таким
вопросом я уже сталкивался –
задолго до знакомства с творчеством Филипа Дика, на бытовом уровне. Если точнее, в начале 1990-х. Кто застал, тот помнит, насколько тяжелое это
было время. Пустые полки магазинов, разноцветные талоны,
длинные очереди за дефицитом... А еще из Германии ехали
длинные колонны фур с гуманитарной помощью, включавшей продукты питания и поношенную одежду (позже вошедшую в обиход под названием
«сэконд-хэнд»).
Пускай мы нуждались в этой
«гуманитарке», но принимать
ее приходилось со скрытым
чувством унижения, с глубокой
обидой: «Почему страна, проигравшая в войне, живет лучше
страны-победительницы? Почему бывшие солдаты вермахта обеспечены безбедной старостью, а наши ветераны выживают на нищенскую пенсию?»
Но это было только начало.
Нашлись отдельные личности с
радикальными взглядами:
«Лучше бы тогда немцы победили: ездили б мы на «Мерседесах» и пили баварское пиво!»
Никогда не спрашивал у
тебя, Иван Григорьевич, как
ты относишься к подобным
фразам. Мне было стыдно повторять такое, обращаясь к
фронтовому офицеру. Но я
знаю, что ты никогда бы не
променял боевые награды на
подержанный «Трабант» или
пожизненную доставку квашеной капусты с сосисками.
Сам я воспринимал домыслы о возможных благах
фашизма как предательство:
страны, ее истории, живущих
ветеранов. Допускать идею
сытой, но все же оккупации –
кощунство, противоречащее
здравому смыслу.
Со временем жизнь стала
налаживаться. Сегодня в Беларуси тьма-тьмущая немецких
машин. Слава Богу, автомоби-
Д
лей гражданских, не военных. И
баварское пиво можно купить в
магазине – были бы деньги.
Опять же, отечественные рубли, а не рейхсмарки.
И мне казалось, что вместе
с годами лишений ушли в прошлое разговоры о другом итоге войны. Но не тут-то было.
Заинтересовавшись «Человеком в высоком замке», я вдруг
выяснил для себя, что вариации
на тему «если бы да кабы» довольно распространены не только в художественной литературе,
но и в псевдонаучных трудах. Все
вместе это называется «альтернативной историей».
Суть та же, поменялся
лишь подход. Авторы уже не
козыряют «Мерседесами» с
баварским пивом. Они тщательно подбирают доводы,
строят доказательную базу,
пытаются переосмыслить историю и «открыть глаза жертвам советской пропаганды».
По их мнению, Гитлер был
не таким уж злодеем, его во
многом оболгали, а идеи национал-социализма переврали
сталинские историки. Мол,
«красная чума» была похлеще
«коричневой чумы». И вообще,
проиграй Советский Союз войну Германии, ХХ век лишился
бы многих конфликтов: не
было бы «холодной войны»,
гонки вооружений, коммунистических режимов в Европе,
локальных войн в Юго-Восточной Азии, «железного занавеса» и прочих напастей – зато
был бы немецкий порядок.
Пожалуй, не стану продолжать. Для меня такие идеи
противны. Пускай называют
квасным патриотом с промытыми советским агитпропом
мозгами: я считал и впредь
считать буду, что победа в Великой Отечественной войне
напрямую связана с выживанием народов и наций (как в
СССР, так и в Европе).
Ни в коем случае не призываю читать «Майн кампф», но в
своей главной идеологической
работе Гитлер дал четко понять: есть арийцы и есть люди
второго сорта. Скорей всего,
ни меня, ни приверженцев
«альтернативной истории» сегодня не было бы в живых – мы
стали бы печным дымом крематорских труб. Когда я читаю, что
«расовую теорию и антисемитизм фюрера и всего нацистского режима оставим за скобками», то хочется тут же остановить поток размышлизмов:
нельзя такое выносить за скобки – это и есть краеугольный
камень «третьего рейха», немецкого «нового порядка».
История не терпит сослагательного наклонения – об
этом часто забывают. Мы победили в войне, и это такой же
неоспоримый факт, как то, что
Земля круглая. А байки про
«иной путь» пусть смакуют писатели-фантасты.
Оле ФЕДОРОВ
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
Корото
 Âèòåáñêå ñîñòîÿëàñü VIII îáëàñòíàÿ êîíôåðåíöèÿ
ÎÀÎ «ÀÑÁ «Áåëàðóñáàíê» ñî ñïåöèàëèñòàìè
ïî îêàçàíèþ ðîçíè÷íûõ áàíêîâñêèõ óñëóã, îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîé âûñòóïèëè ôèëèàë ¹ 200
ÎÀÎ «ÀÑÁ «Áåëàðóñáàíê» – Âèòåáñêîå îáëàñòíîå
óïðàâëåíèå è åãî ïåðâè÷íàÿ ïðîôîðãàíèçàöèÿ.
ОНФЕРЕНЦИЯ прошла под знаком Года молодежи и
была направлена на раскрытие творческого и профессионального потенциала молодых специалистов. Команды филиалов Витебска, Полоцка, Новополоцка и Орши
соревновались в 5 номинациях, чтобы определить победителя конкурса профессионального мастерства «Новаторство
и качество – путь к успеху!». В итоге главный приз выиграли
представители филиала № 214 из Новополоцка. А специальный приз Банковско-финансового профсоюза – цифровую
фотокамеру – председатель облсовета Светлана Парчевская вручила сборной филиала № 200 из Витебска.
К
БИЗНЕС-ПРЕСС 19
Открытое акционерное общество
«Управляющая компания холдинга
«Минский моторный завод».
Адрес: 220070, г.Минск, ул.Ваупшасова, 4.
Тел./факс (8-017) 230-31-88,
e-mail: [email protected]
УНП 101326441.
Единица измерения: млн. рублей.
Годовой отчет ОАО «Гомельский ОТТЦ «Гарант»
за 2014 год
Местонахождение: 246028, г.Гомель, ул.Советская, 106.
Тел. (8-0232) 57-69-25. УНП 400022865.
Единица измерения: млн. рублей.
Доля государства в уставном фонде эмитента: нет.
Количество акционеров на 1 января 2015 года:
всего – 100; юридических лиц – 1; физических лиц – 99.
Бхалтерсий баланс
на31деабря2014ода
Бхалтерсийбалансна1января2015ода
Любовь ТРАПЕЗНИКОВА
Годовой отчет ОАО «Азарэнне» за 2014 год
Адрес: 220073, г.Минск, ул.Харьковская, 54а.
Тел. (8-017) 208-63-24. УНП 100010129.
Бхалтерсий баланс
на1января2015ода
Отчетоприбыляхибытах
ОАО«Азарэнне»за2014од
Достоверность сведений, отраженных в балансе и отчете о прибылях и убытках, подтверждена аудиторским
заключением ООО «БЕЛРОСАУДИТ». Свидетельство о государственной регистрации № 465 от 28.04.2000 г., зарегистрировано в ЕГР за № 600506719 решением Мингорисполкома.
Количество акционеров: всего – 603, в том числе юридических лиц – 5, физических лиц – 598.
Информация о дивидендах и акциях
Отчетоприбыляхибытах
заянварь–деабрь2014ода
Отчетоприбыляхибытахзаянварь–деабрь2014ода
Среднесписочная численность работающих – 437 человек.
Основной вид деятельности: розничная торговля в
неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
Выплата дивидендов акционерам ОАО «Азарэнне» будет
производиться с 3.04.2015 г. по 8.04.2015 г.
Справки по телефону (8-017) 208-78-64.
Директор ОАО «Азарэнне» А.Н.Пучило
Главный бухгалтер Л.Д.Калютич
Отчет
офинансовыхрезльтатахдеятельности
отрытоо ационерноо общества
«Кобринсая прядильно-тацая фабриа
«Рчайа»за2014од
Адрес: 225860, Брестская обл.,
г.Кобрин, ул.Советская, 139/7.
Тел./факс (8-01642) 2-76-54.
УНП 200048573.
Единица измерения: млн. рублей.
Отчетоприбыляхибытах
заянварь–деабрь2014ода
Данные отчетности подтверждены актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности ведомственного контроля.
Директор И.В.Григорьян
Главный бухгалтер Н.В.Шупилов
Данные отчетности подтверждены аудиторской компанией ООО «Грант Торнтон», свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100024856 выдано 12.07.2013
года Минским горисполкомом.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Т.Г.Короленок
Главный бухгалтер Е.А.Зеленевская
Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой
ИП Бабына В.Ф., свидетельство о регистрации ИП № 52,
выданное Центральным районом г.Гомеля 11.02.2004 г.
УНП 400149404.
Дата проведения годового общего собрания акционеров
– 23 марта 2015 г.
Руководитель П.В.Степаненко
Главный бухгалтер А.А.Кононенко
20
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
БИЗНЕС-ПРЕСС
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
•Лес,оторыйдаетнамтень,нельзяосвернять
(Злссая пословица)
РЕЙД«БЧ»
21
×òî â ìåíþ ó ëåñîðóáà?
Ðàáîòà â ëåñíîì õîçÿéñòâå ñâÿçàíà ñ âûñîêîé ìåðîé îòâåòñòâåííîñòè çà ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü, ïîòîìó ó ñîöïàðòíåðîâ îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, êàê, âïðî÷åì,
è ñàíèòàðíî-áûòîâûõ âîïðîñîâ è îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ,
äîëæíû áûòü íà ïåðâîì ìåñòå. À êàê îáñòîèò ýòîò âîïðîñ
íà ïðàêòèêå? Äëÿ âûÿñíåíèÿ êîððåñïîíäåíò «Á×» ñïåöèàëüíî
íàïðàâèëñÿ íà ëåñîñåêó Øàðïèëîâñêîãî ìàñòåðñêîãî ó÷àñòêà
â Ãîìåëüñêîì ðàéîíå – ïîäðàçäåëåíèÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî öåõà
ëåñîïðîìûøëåííîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãîìåëüäðåâ». Âìåñòå
ñ íà÷àëüíèêîì ëåñîïðîìûøëåííîãî öåõà ëåñîïðîìóïðàâëåíèÿ
Àëåêñàíäðîì Ñèãàåì è ãëàâíûì òåõèíñïåêòîðîì òðóäà îáêîìà
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ëåñà Ñåðãåì Ïîçäíÿêîâûì íàïðàâëÿåìñÿ
â Ñòàðî-Äÿòëîâñêîå ëåñíè÷åñòâî, â êâàðòàë 165.
ЩЕ 2 ГОДА НАЗАД заготовка
древесины для «Гомельдрева» велась в леспромхозе. Но
жизнь потребовала изменений:
при реорганизации сокращены излишние надстройки, почти на 200
человек уменьшился коллектив,
предприятие слилось с ОАО. В результате коллектив из 380 работников заготавливает порядка
200 тыс. куб. м древесины, что на
50 тысяч больше, чем до реорганизации. Эффективность – налицо, потому выросла и зарплата. На
лесозаготовках уже меньше 7 млн.
рублей никто не получает. Но эти
деньги нужно заработать. Причем
в сложных условиях.
Е
Еслиработать–тодржно,считаетбриадаШарпиловсоомастерсоочаста.
НАЛЕСНОЙДЕЛЯНКЕ
грета горячая вода. Морозным утром она нужна для тракторов, которые здесь ночуют, и для бытовых
нужд. Обогрев в холодную пору –
большое дело, а в вагончике на колесах есть все необходимое, чтобы отдохнуть.
Передвижная кухня удивила.
Здесь тепло и по-домашнему уютно, чем-то напомнило мне прекрасный советский фильм «Девчата» и главную героиню Тосю Кислицину. Хозяйка вагончика Алла
Пенько уже 21 год работает поваром участка. Очень добросовестный человек, с душой относится к
делу. Вот только зарплата, говорит, небольшая, но привыкла работать в лесу, вагончик давно стал
вторым домом. При составлении
меню всегда учитывает мнение
рабочих, за много лет все для нее
стали словно братья родные.
Идем по еще не оформленной
лесной дороге к новой просеке.
Здесь установлены предупреждающие знаки, а мастер Николай Судаков рассказывает: «Мои реНедороой,
бята – местные. Многие моновсныйобед
лоды, но все уже опытные».
длянастоящих
– Благодаря созданным в
мжчинотовит
лесу условиям труда и быта
повар4-оразряда
зима нас не пугает, – утвержАлла Пеньо.
дает в присутствии всех работающих на делянке бригадир –
вальщик леса с 11-летним стажем Игорь Белко. – Конечно,
работа у нас тяжелая. Но ребята дружные, требования техники безопасности не нарушают.
Работаем в спецодежде, всегда имеем возможность согреться горячим чаем, обедаем в тепле. Причем зимой трудимся световой день – с 8.00
до 17.00 с перерывом на обед.
Здесь каждый ответственен за жизнь товарища. Естественно, мастер не может поСегодня в меню щи, пюре карстоянно контролировать происхотофельное, котлеты из свинины,
дящее на лесосеке, но зато такая
чай и хлеб. Стоимость при немавозможность есть у Александра
леньких порциях – всего-то 16300
Пархоменко – тракториста бригарублей. Как выяснилось, на предды и общественного инспектора.
приятии прилагают усилия по удеВместе с мастером контролирует,
шевлению питания, в том числе
чтобы все были на лесосеке в
применяя низкие торговые наценспецодежде, в защитных касках,
ки. Заказывают заранее обеды
соблюдали требования технологиздесь и водители, которые приезческой дисциплины, а разработка
жают за древесиной на делянку. За
лесосеки производилась в стропитание вычет из зарплаты произгом соответствии с технологичесводится по истечении месяца –
кой картой. Он следит за тем, чтоработникам это выгодно. А если на
бы работникам выдавалось мыло
вахту выезжают, то в соответствии
– 400 граммов в месяц, подчеркис колдоговором питание вообще
вает, что регулярно проводится
бесплатное. Но не везде так
обучение и проверка знаний по
безоблачно, как здесь, говорит
вопросам охраны труда.
Александр Сигай. Сегодня с поваГОРЯЧЕЕПИТАНИЕ:
рами таких мини-столовых существует проблема: молодежь никаУСЛОВИЯСОЗДАНЫ
кими коврижками не заманишь
На опушке, чуть поодаль от лебыть каждый день в лесу, так что
сосеки, расположились два домитакие специалисты на вес золота.
ка на колесах. Здесь вотчина стоВладимир ГАВРИЛОВИЧ
рожа Михаила Чумакова. В 200Фотоавтора
литровой бочке у него всегда на-
Необходимый 2омментарий
Председатель Гомельской областной организации профсоюза работников леса Виктор КРИВКО-КРАСЬКО:
– Наряду с обеспечением безопасности производственных процессов, решением санитарно-бытовых вопросов система питания работников лесной отрасли налажена давно. В 46 организациях, где созданы
первички, налажено питание работников. Обкомом профсоюза разработан и доведен до организаций отрасли примерный перечень трудовых и социальных гарантий, рекомендуемых для включения в колдоговоры. Всего в системе Минлесхоза работает одна столовая (кстати, единственная в Беларуси – в Лельчицком лесхозе) и созданы 218 комнат приема пищи, а в организациях концерна «Беллесбумпром» и прочих структур функционируют 34 столовые и 111 оборудованных всем необходимым комнат приема пищи. Коллективные договоры 44 организаций содержат нормы по созданию условий или удешевлению стоимости питания. Для этого колдоговорами предусмотрены выплаты в размере от
180 до 360 тыс. рублей в месяц для сотрудников, постоянно работающих в лесу. Для них приобретаются передвижные обогревательные домики, где предусмотрены условия для приема пищи. Только за 2 года в
лесозаготовительных организациях для горячего питания вальщиков
леса, трактористов, лесорубов приобретено 1647 термосов.
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
22 ПЕСТРЫЙМИР
•Кльтрможноназвать«памятьюмираиобщества»
(Абраам Антан Моль)
Тольофаты
Ñàìûå ñòðàííûå çàïðåòû íà ïëàíåòå
БУРУНДИ:ПРОБЕЖКИ
Во время противостояния между этническими группами в стране,
которое утихло только в последнее
десятилетие, жители Бурунди отправлялись на пробежки большими
группами. С одной стороны, чтобы
найти выход накопившейся энергии, с другой – в случае опасности
дать отпор вооруженным группам.
В марте 2014 года президент страны Пьер Нкурунзиза запретил пробежки, заявив, что таким образом
некоторые люди камуфлируют
свою подрывную деятельность.
Множество представителей оппозиции попали за групповые пробежки в тюрьму.
ТУРКМЕНИСТАН:
ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПОДФОНОГРАММУ
Этот запрет распространяется, по крайней мере, на крупные
культурные мероприятия и телевизионные выступления. В 2005
году тогдашний президент Сапармурат Ниязов не разрешил использовать фонограмму, чтобы
«сохранить истинную культуру». А
четырьмя годами ранее он запретил оперу и балет и упразднил Туркменский театр оперы и балета
имени Махтумкули. «Я не понимаю
балет, – заметил Сапармурат. –
Зачем он мне? Нельзя привить
туркменам любовь к балету, если
у них в крови его нет».
КИТАЙ: РЕИНКАРНАЦИЯ
БЕЗРАЗРЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Закон «О мерах по регулированию реинкарнации живых Будд в
тибетском буддизме», вступивший
в силу в Китае в 2007 году, запрещает монахам реинкарнироваться, а религиозным группам – признавать душу умершего Будды в ее
новом воплощении без получения
предварительного разрешения у
правительства.
РУМЫНИЯ:«СКРЭББЛ»
В 1980-х годах румынский лидер Николае Чаушеску запретил
игру «Скрэббл», так как, по его мнению, она имела «подрывной и злонамеренный» характер. К счастью,
сейчас запрет отменен, в стране
есть Федерация «Скрэббла», которая проводит соревнования.
Где
ипочем
за
онодательно
запрещают
не
оторые
вещи?
США:ШОКОЛАДНЫЕЯЙЦА
«КИНДЕР-СЮРПРИЗ»
«Киндер-сюрприз» пользуется
популярностью во многих странах
мира, но в США эти шоколадные
яйца с игрушкой внутри запрещены законом. Почему? Из-за опасений, что несъедобный сюрприз
может быть проглочен детьми. Известны даже случаи заключения
под стражу людей, которые возвращались в США из Канады с
запрещенным лакомством.
ИРАН:СОБИРАТЬВОЛОСЫ
ВХВОСТМУЖЧИНАМ
Иранское правительство обнародовало список утвержденных
мужских причесок в 2010 году. В
соответствии с ним запрещены
хвостики, маллеты (тип прически,
когда волосы подстрижены коротко спереди и по бокам, а сзади остаются длинными) и волосы с укладкой «шипами».
СИНГАПУР:ЖЕВАТЬ
РЕЗИНКУ
В стране запрещают импорт и
продажу жевательной резинки, изза чего у местных жителей попросту отсутствует возможность ее
приобрести. Для тех, кому она положена по медицинским показаниям, делают исключение. Закон о
запрете вступил в силу в 1992 году
из-за того, что какой-то человек
сумел учинить транспортный коллапс при помощи жвачки: говорят,
он прилепил ее к дверям поезда,
они не смогли закрыться, и на
рельсы упал пассажир.
ФИЛИППИНЫ:КЛЭРДЭЙНС
Актриса Клэр Дэйнс «запрещена» не на всей территории Филип-
ФОТОФАКТ
ОДНАМИНУТАСМЕХАдействетначеловечесийоранизм,
а45-минтныйотдых,продлеваетжизньна10минтисжиаетооло
12алорий.Ученыевсечащеприходятвывод,чтосмехирадость–
этонетольочеловечесиеачества.Животные,аилюди,
тожемотрадоватьсяисмеяться.
пин, а только в Маниле. После съемок в этой стране она дала серию
интервью, в которых отзывалась
об условиях жизни в столице более
чем критично. Вслед за этим городской совет запретил все фильмы с участием Дэйнс.
ФРАНЦИЯ:REDBULL
Сегодня эта информация уже
неактуальна. Но до 2008 года энергетик был запрещен в стране из-за
опасений, связанных с наличием
химического вещества – таурина в
составе напитка. До того компания
продавала несколько другую версию своего продукта, без этого
химического вещества.
КИТАЙ:ПУТЕШЕСТВИЯ
ВОВРЕМЕНИ
На самом деле речь идет о кино
и телевизионных шоу о путешествиях во времени. Китайские власти
решили, что подобное художественное изображение имеет прямое отношение к легкомысленной интерпретации «серьезных исторических
событий», и запретили его.
ЮАР:ФОТОГРАФИИ
ПРЕЗИДЕНТСКОГОДОМА
В прошлом году южноафриканское правительство объявило о
введении запрета на фотографирование и распространение изображений дома президента страны
Джейкоба Зумы даже уважаемым
изданиям. Однако множество газет
запрет проигнорировали, и фотографии дома были опубликованы.
СЕВЕРНАЯКОРЕЯ:
СИНИЕДЖИНСЫ
Не черные джинсы – нет.
Именно синие. Надо полагать, этот
цвет ассоциируется с США, потому в Северной Корее решили, что
разумнее сразу ввести запрет.
факт остается фактом: умирать в
палатах парламента запрещается, ведь любому, кто это сделает, положены похороны за счет
государства. Само собой, стране
это невыгодно.
ГЕРМАНИЯ:ОКАЗЫВАТЬСЯ
НААВТОБАНЕБЕЗБЕНЗИНА
А если у вас он все же закончился, даже не думайте о том, чтобы дойти до ближайшей заправки
пешком – ходить по автобану тоже
запрещено.
ФИЛИППИНЫ:ПЕТЬПЕСНЮ
ФРЭНКАСИНАТРЫ
«MYWAY»
Этот запрет работает де-факто, официального закона не существует. Но во многих караоке-барах песня находится под запретом, а завсегдатаи отказываются
ее петь, хотя технически этому
ничто не препятствует. Почему?
Композиция стала причиной по
меньшей мере 6 убийств, которые
произошли, как думают некоторые, из-за споров о «высокомерном» тоне мелодии. Феномен даже
получил специальное название:
«Убийства My Way».
ТАИЛАНД:КИНОЛЕНТА
«АННАИКОРОЛЬ»
Этот фильм 1999 года с Джоди
Фостер и Чоу Юньфатом изрядно
досадил тайским цензорам, которые утверждали, что кино порочит
королевскую семью и искажает
историю страны. По закону 1930
года фильм, в котором демонстрируется неуважение к монархии Таиланда, подлежит запрету, а авторы могут даже угодить в тюрьму.
МОНАКО:КАЗИНО
ДЛЯГРАЖДАНСТРАНЫ
Так и есть. Несмотря на то, что
для многих людей в мире казино
«Монте-Карло» является символом Монако, его гражданам запрещено заходить в заведение и играть в нем. Судя по всему, запрет
тянется еще с 1860 года – когда
было открыто казино. Тогда князь
Монако Карл III решил, что жители
могут проиграть там все свои сбережения. Иностранцам тем временем дозволялось проигрывать
сколько угодно, разумеется.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
УМИРАТЬВПАЛАТАХ
ПАРЛАМЕНТА
Непонятно, как нарушитель
может понести наказание, но
МатериалыпоинформациизарбежныхинформаентствподотовилКонстантинСЕЛЬСКИЙ
ЮЖНАЯКОРЕЯ:СЕТЕВЫЕ
ИГРЫПОСЛЕПОЛУНОЧИ
В 2011 году специальным законом вводилось ограничение для детей младше 16 лет на игру в компьютер с 24.00 до 6 утра. Недавно власти решили проявить снисхождение
и отменить запрет в связи с
просьбами родителей. Изначально
закон был призван бороться с игровой зависимостью среди корейцев.
ЯПОНИЯ:ТАНЦЫВКЛУБАХ
Может показаться странным,
что в стране, где есть такие города,
как знаменитый своей ночной жизнью Токио, существует запрет на
танцы в клубах. Но это правда. В
1948 году был принят закон о защите общественной морали, согласно
которому танцы разрешены только
в специально отведенных для этого
публичных местах и лишь до полуночи. Законодатели работают над
отменой закона в преддверии
Олимпиады в Токио в 2020 году.
ЭСТОНИЯ:
КОПИРОВАНИЕНОТ
В Эстонии запрещено копировать ноты на множительной технике. Большим оркестрам и хорам,
вместо того чтобы купить один экземпляр партитуры и размножить
его на ксероксе, теперь придется
покупать ноты на всех. Хор мальчиков Эстонской национальной
оперы недавно потратил около 640
евро на необходимые партитуры.
АНГЛИЯ:КОПИЛКИ
В Великобритании запрещено
использовать в рекламе банковских услуг милый и знакомый всем
образ свиньи-копилки. Оказывается, керамические поросята оскорбляют верующих мусульман, проживающих в Британии.
ГЕРМАНИЯ:ЖАЛОБЫ
РАБОТНИКОВ
Руководство одной из немецких высокотехнологичных компаний ввело строжайший запрет на
жалобы и всевозможные причитания своих работников. Как сказано в приказе: «Сотрудникам компании придется отказаться от угрюмого выражения лица. Хорошее
настроение – залог успешного рабочего дня, а значит, важный фактор эффективности труда».
ФОТОФАКТ
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
•Кодавочто-тов
ладываешьсвойтрд,
ПОДСКАЗКАДАЧНИКУ
начинаешь это любить(МараретМитчелл)
ПриметыдедаВсеведа
Íà êðûëüÿõ ïðèíîñÿò ãóñè âåñíó
ÔÀÇÅÍÄÀ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ — ÁÅÇ ËÈØÍÈÕ ÕËÎÏÎÒ
29 марта тепло, то и весна будет теплой.
• Если
Перелетные птицы летят с юга стаями – к дружной
•весне.
птицы, вернувшись с юга, долго не щебечут,
•то Если
весенние холода еще повторятся.
• Ранний прилет грачей и жаворонков – признак теплой весны.
Прохладная весна – к дождливому лету.
• Из
березы течет много сока – жди дождливое лето.
• У березы
лист распускается раньше, чем у клена и
•ольхи, – к сухому
лету, ольха распускается раньше березы – к дождливому лету.
Если в конце ясного дня облака постепенно уплотняются и разрастаются, то предстоят перемена погоды и осадки.
•
Цветнидома
Безпроблем
Ìàðãàðèòêè
è àíþòèíû ãëàçêè
– áåñïîäîáíûé
äóýò èç ñêàçêè
Êòî ïîäñåëèëñÿ
ê ñèíüîðó-ïîìèäîðó
Êëóìáà, íà êîòîðîé âåñü ãîä
ðàñïóñêàþòñÿ öâåòû, – ýòî íå
ñêàçêà, à âïîëíå çåìíîå äèâî,
êîòîðîå ìîæåò ïðîïèñàòüñÿ íà
âàøåé ôàçåíäå. Äëÿ ýòîãî íàäî
çíàòü âðåìÿ öâåòåíèÿ è óìåëî
ñîåäèíÿòü íà êëóìáå ëóêîâè÷íûå è ìíîãîëåòíèå ðàñòåíèÿ.
Âîò òîãäà âû è ñìîæåòå «äèðèæèðîâàòü» èìè òàê, ÷òîáû,
êîãäà îòöâåòàþò îäíè, ñðàçó æå
ðàñïóñêàëèñü äðóãèå öâåòû.
О ПРЕЖДЕ ЧЕМ взять в руки
волшебную палочку дирижера, следует спланировать
клумбу четырех времен года. Что
здесь важно в первую очередь? Постарайтесь в своем «оркестре» определить место каждого растения
в отдельности и всех вместе одновременно. Основной акцент сделайте на дельфиниуме и маргаритках, цветущих ранним летом, и на
осенних астрах. Нужно учитывать,
что весной они не займут много
места. Более того, не помешает
представить на клумбе анютины
глазки и маргаритки. Это великолепный дуэт весенней музыки цветения. Одновременно с ними распустятся луковичные, посаженные
еще осенью. Компанию им составят
лобелия, цинния, настурция, петуния, астильба и другие однолетники. Уже осенью первая скрипка останется за полноцветущими многолетниками. Не дадим клумбе покоя
и зимой. Осенью посадим вечнозеленые кустарники и
морозостойкие
травы. Снег и иней
покроют их снежными цветками.
Н
×òî íè ãîâîðèòå, à âåñíà äëÿ äà÷íèêà – âðåìÿ áåñïîêîéíîå,
õëîïîòíîå. Çàáîò ìíîãî, è âñå íåîòëîæíûå, òðåáóþò ñèþìèíóòíîãî
ðåøåíèÿ. Äåëî óñëîæíÿåòñÿ, åñëè ïðèõîäèòñÿ íà äà÷å áûâàòü
äâàæäû â íåäåëþ. Ïðè ëþáîé çàãðóçêå âàæíî íå çàáûâàòü î âîçìîæíîñòè ñî÷åòàòü ïîñåâ îâîùåé íà ãðÿäêå. Ìåæäó ïðî÷èì, íå âñå
äà÷íèêè ýòî ïðàêòèêóþò, íå ó âñåõ è ïîëó÷àåòñÿ.
ОСАДИВ на постоянное место
рассаду капусты, резонно
внутри рядка разместить салат, укроп или редис. Они скороспелые и капусте мешать не будут.
Помидоры прекрасно соседствуют
с салатом, шпинатом, луком на зелень. Правда, высадить «соседей»
нужно недели на две раньше томатов. Можно вместо рядков использовать междурядья. К примеру, к
свекле или моркови подсадить те
же салат, шпинат или укроп. Посев
провести одновременно. Там, где
планируете посадить на постоянное
П
место рассаду помидоров, можно
междурядья занять редисом, луком-репкой на перо. Высадить их
нужно дней на 10–15 раньше основного овоща.
На холодных и сырых почвах семена овощей опытные дачники высевают по гребням. Борозды нарезают
на расстоянии 60–70 см одна от другой, а гребни насыпают мотыгой. Под
морковь, петрушку, пастернак, столовую свеклу верхушки гребней выравнивают. Получаются полосы около 30 см шириной. На них хорошо
удаются рассадные культуры.
Обратите внимание
Áåç ñêèäêè íà çàíÿòîñòü
Мимоходом
U Когда пойдут молодые листочки, подкормите садовую
клубнику. В 10 л воды разведите
1 ст. ложку сульфата аммония и
2 стакана коровяка. Каждому кустику дают по литровой банке
подкормки.
U Перед цветением также угостите клубничную грядку подкормочным меню. Его состав: 2 ст.
ложки нитрофоски и 1 ч. ложка
сульфата калия на ведро воды.
Под каждый куст по пол-литровой
баночке подкормки.
U Третью подкормку делают
после последнего сбора урожая
или не позднее первой половины
августа. В 10 л воды разводят
2 ст. ложки нитрофоски и 1 стакан древесной золы, расходуя по
1 л на куст. Эта подкормка нужна
для закладки цветочных почек
под урожай следующего сезона.
Если не получилось сделать са*нитарную
обрезку сада, еще не поздно заняться этой процедурой.
Чтобы уничтожить зимующих на
*плодовых
деревьях вредителей, обработайте их раствором мочевины
(700 г на ведро воды). Растворите
это минеральное удобрение в холодной воде, процедите и тщательно опрыскайте сад и почву в при-
ствольных кругах. Если
нет мочевины, можно использовать поваренную
соль (1 кг на 10 л воды).
Если стволы деревьев
*сильно
заселены лишайниками, их важно уничтожить, пока не началось сокодвижение. Для этого
опытные садоводы используют раствор железного купороса (1 ч. ложка
на 100 г воды). Стволы обмазывают кистью или опрыскивают. Через 3 дня
лишайники свалятся со
штамбов деревьев.
На стволах и ветвях вишен часто
*появляется
так называемая камедь.
Обычно она наблюдается в результате обрезки, на морозобойных
трещинах. Если вы заметили такое
явление, нужно обрезать поврежденное место до здоровой древесины и замазать садовым варом.
Самое благоприятное время для
подобной операции – весна.
ДежрныйпофазендеАндрейВИНОГРАДОВ
23
Советвнжныймомент
Êàê áû
íå ïðîçåâàòü,
êîãäà îãîðîä
êîïàòü
Âåñåííÿÿ ïåðåêîïêà ïî÷âû...
Çäåñü íåìàëî òîíêîñòåé. À
êàêîâû ñðîêè òàêîé ïðîöåäóðû,
êàê ïðàâèëüíî ïåðåêîïàòü
ó÷àñòîê? Çà÷àñòóþ ýòè
ïðîáëåìû ñòàâÿò äà÷íèêà
â òóïèê.
РЕЖДЕ ЧЕМ
приступать к
обработке почвы, опытные хозяева фазенд определяют
ее
«спелость». Берут неполную
горсть земли,
слега сжимают ее в кулаке и, выпрямившись,
роняют. Спелая почва должна легко рассыпаться на комочки. Переувлажненная (неспелая) при падении сплющивается.
А если она совсем рассыпалась, значит, пересохла. Старожилы утверждают: оптимальная плотность почвы
для посева должна быть такой, чтобы в нее легко входил карандаш.
Между прочим, ни одно растение не
любит порошкообразной или с большим количеством пустот земли.
Важно не упустить оптимальный
момент обработки почвы. Земля не
должна быть слишком мокрой, иначе она станет просто размазываться и прилипать к лопате. Перекопанные сырые почвы быстро слеживаются, верхний слой лишается
кислорода, весьма нужного корням
растений. Однако и затягивать с
перекопкой тоже нельзя. Очень сухая почва растрескивается. Слишком поздняя, как и преждевременная обработка участка, приведет к
разрушению комковатости почвы, а
это отрицательно сказывается на
выращивании овощей.
Копать землю слишком глубоко
не надо. Сильное заглубление лишает корни растений важных питательных веществ. Глубина перекопки не должна превышать 1 штык
(20–25 см) лопаты. Если осенью
огород был вскопан, то весной глубину перекопки следует уменьшить
вдвое. Перекапывая участок, важно не только разрыхлять почву, но
и вносить удобрения.
П
Бдемврсе
U Важно иметь лопату, вилы,
другие дачные инструменты
прочные, удобные в работе.
U Затупленная, непрочная лопата будет постоянно забиваться
землей или травой, лишь утомит
и омрачит ваш труд.
U Обычно человеку среднего роста, который предпочитает во время работы держаться прямо, подойдет длина рукоятки лопаты или
вил 75 см. Тому же, кто копает, слегка согнувшись, следует приобрести 70-сантиметровую рукоятку.
U Черенок лопаты может быть
изготовлен из сухой древесины
березы, клена или других твердых пород деревьев.
U Лучше всего, когда садовые
вилы, предназначенные для рыхления и перекопки почвы, изготовлены из высококачественной
нержавеющей стали. Металлическая часть вил
должна быть с 4
широко расставленными гранеными зубьями.
·
№ 12 (1504) 27 марта – 2 апреля 2015 г.
24 ПОСЛЕДНЯЯСТРАНИЦА
•Еслихочешьиметьдос,нетеряйвременидаром
(Бенджамин Франлин)
Афиша
КОНЦЕРТЫ
Санворд
Âåñåííÿÿ Ãâåðäöèòåëè, ÷àðóþùèé Ãàðó
è ðîê-í-ðîëëüíûé «Áè-2»
28 марта в 19.00 во Дворце Республики новую программу «Оставь
последний танец для меня...» в сопровождении симфонического оркестра представит романтичный Сергей Любавин.
В клубе «Re:public» в 19.00 композиции из нового альбома, а также лучшие забытые песни, не звучавшие
многие годы, исполнит легенда отечественного рока группа «Крама».
В «Прайм-холле» в 19.30 резидент
модных клубов DJ Smash и хэдлайнер
крупнейших музыкальных событий
певица Алина Артц устроят зажигательную вечеринку «Grand Opening
«Europa plus TV».
29 марта в 19.00 в столичном
Дворце спорта чарующая Тамара
Гвердцители приглашает на традиционный весенний концерт. На этот раз
певица мира выступит под аккомпанемент симфонического оркестра под
управлением Феликса Арановского.
В КЗ «Минск» в 19.00 программу «Доспехи дракона» представит неисправимый романтик Павел Кашин.
В ДК МАЗ в 19.00 брутальный представитель русского шансона Владимир Ждамиров выступит в программе «За забором весна» и исполнит
хиты из репертуара группы «Бутырка».
В Белгосфилармонии в 19.00 Национальный академический народный оркестр Беларуси им. И. Жиновича приглашает на концерт «Домра,
цимбалы, баян» с участием музыканта-виртуоза, народного артиста России, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Цыганкова.
30 марта в 19.00 в КЗ «Минск» знаменитые философско-юмористические «гарики» прочтет неисправимый жизнелюб Игорь Губерман.
В клубе «Re:public» в 20.00 впервые в Минске выступят одни из самых
мощных и популярных представителей современного хардкора, американская группа «Hatebreed».
31 марта в 20.00 во Дворце спорта новый альбом «Au milieu de ma
vie» («В середине жизни») представит франко-канадский исполнитель и
всемирный Квазимодо – Гару.
В Малом зале КЗ «Минск» в 19.00 полтора часа смеха и хорошего настроения гарантирует пародист-юморист Денис Липень.
1 апреля в КЗ «Минск» в 19.00 отметить День юмора в очень веселой компании приглашает заслуженный «аншлаговец» Геннадий Ветров.
В клубе «Re:public» в 19.00 о любви,
море, вине и благородных устремлениях
сердца споет аутентичная грузинская
группа «Mgzavrebi».
В ДК МАЗ в 19.00 отметить сразу два
юбилея – свое 55-летие и 25-летие творческой деятельности большим концертом
планирует знаменитый отечественный
шансонье Владимир Ухтинский.
В Республиканском Дворце культуры
профсоюзов в 19.00 Музыкальный дом «Классика» представит музыкальную дуэль «Хиханьки да хаханьки». На одной сцене встретятся Лучано Паваротти (Павел Петров) и Фрэнк Синатра (Сергей Килессо).
4 апреля в 19.00 в «Минск-Арене» зарядит рок-н-ролльным настроением и презентует девятый студийный альбом «#16плюс» группа «Би-2».
В «Чижовка-Арене» в 19.00 программу «Каханне + палкасць» представит один из самых ярких музыкальных коллективов современности американская рок-группа «30 Seconds To Mars».
7 апреля в 19.00 в ДК железнодорожников на юбилейный творческий
вечер приглашает писатель-сатирик Семен Альтов.
В Белгосфилармонии в 19.00 свое 75-летие отметит Государственная академическая хоровая капелла им.Г.Ширмы.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Êàê Õðóñòàëåâ è Ìàêñèìêîâ îêàçàëèñü
ïîä êàáëóêîì Ãðèáàëåâîé
29 марта в 19.00 в Центральном Доме офицеров Театр эстрады
им. А.Райкина покажет премьеру эксцентрически-патриотической комедии «Операция «Развод», или «Первый принцип Вундермахера». Публику
ожидает череда головокружительных приключений в исполнении Андрея
Федорцова, Георгия Штиля, Андрея Носкова.
30 марта в 19.00 в Республиканском театре белорусской драматургии в рамках Дней франкофонии состоится представление «АРТиШОК».
Актеры из Франции, Бельгии и Канады покажут театральные зарисовки с
элементами степа, народных танцев и вокала.
Республиканский Дворец культуры профсоюзов в 19.00 приглашает на мюзикл «Сватовство гусара». В театральном ремейке одноименного фильма зрителей ожидают 2 часа смеха, яркая музыка Геннадия
Гладкова, ироничные стихи Юлия Кима, неожиданные коллизии и, конечно же, любовь.
7 апреля в 19.00 в Национальном академическом Большом театре
оперы и балета пройдет премьерный показ знаменитой оперы Николая
Римского-Корсакова «Царская невеста».
9 апреля в 19.00 в КЗ «Минск» Современный художественный театр
презентует комедию на троих «Подкаблучники». Разбираться в интригах
и страстях любовного треугольника будут известные медиаперсоны Лариса Грибалева, Егор Хрусталев и Владимир Максимков.
Ответынас
анворд,
опбли
ованныйв№11
от20марта2015ода
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поддавки. Кит. Лес.
Пиза. Баска. Краги. Ромб. Лувр. Горн. Темя.
Опоссум. Лафит. Крик. Гонт. Цитра. Шкалик. Алла. Ваза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Утесов. Пила. Диск.
Аспарагус. Кизим. Кобальт. Иго. Бан. Рея.
Роу. Миф. Пикша. Смола. Метка. Лицо.
Икра. Трал. Гав. Низ.
Санворд составила
Наталья АНТОНОВИЧ
Про
нозпо
одыпосообщенияминтернет-ресрсов
Ñóááîòà,
28 ìàðòà
ПодотовилаЮлияГУНАШВИЛИ
Галоўны
рэдактар
Штотыднёвая газета
Заснавальнiк: Федэрацыя
прафсаюзаў Беларусі.
Бялуга
Вячаслаў
Уладзiмiравiч
+4...+6
+5...+7
29 ìàðòà – 3 àïðåëÿ
29 ìàðòà îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, ïî âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû
ïðîãíîçèðóåòñÿ äîæäü. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ìèíèìàëüíàÿ íî÷üþ +1...+3 °Ñ, ìàêñèìàëüíàÿ äíåì +10...+12 °Ñ.
30 ìàðòà îáëà÷íî, íà áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè ñòðàíû
+7...+9
ïðîéäåò äîæäü. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ìèíèìàëüíàÿ íî÷üþ
+9...+11
+1...+3 °Ñ, ìàêñèìàëüíàÿ äíåì +10...+12 °Ñ.
31 ìàðòà îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, ïî âñåé òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè îæèäàåòñÿ äîæäü. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà
ìèíèìàëüíàÿ íî÷üþ +1...+3 °Ñ, ìàêñèìàëüíàÿ äíåì
+5...+7 °Ñ.
+7...+9
+8...+10
1 àïðåëÿ ïàñìóðíî, äîæäü îæèäàåòñÿ íà âñåé òåððè+8...+10
òîðèè ðåñïóáëèêè. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ìèíèìàëü+9...+11
íàÿ íî÷üþ 0...+2 °Ñ, ìàêñèìàëüíàÿ äíåì +5...+7 °Ñ.
2 àïðåëÿ îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, ïî âñåé ñòðàíå ïðîéäåò
äîæäü. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ìèíèìàëüíàÿ íî÷üþ 0...-2 °Ñ,
+5...+7
ìàêñèìàëüíàÿ äíåì +4...+6 °Ñ.
+7...+9
+8...+10
3 àïðåëÿ îáëà÷íî, íà áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè ñòðàíû
+10...+12
ïðîãíîçèðóåòñÿ äîæäü. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ìèíèìàëüíàÿ
íî÷üþ 0...-2 °Ñ, ìàêñèìàëüíàÿ äíåì +6...+8 °Ñ.
Рэдацыя: ТЭЛЕФОНЫ Уласныяарэспандэнты:
рэламнаааддзела—
203-81-83 (тэл./фас).
e-mail: [email protected]
прыёмная–203-84-47
длязваротрамадзян
e-mail: [email protected]
Баранавiчы — (8-0163) 48-62-73;
Магiлёў — (8-0222) 31-08-42;
Наваполацк — (8-0214) 59-22-90;
Гродна — (8-0152) 74-36-70;
Гомель — (8-0232) 71-75-72.
Рэдакцыя – унiтарнае прадпрыемства
«Выдавецкi Дом «Праф-Прэс».
НАШАДРАС:
220126,. Мiнс,пр-тПераможцаў,21
e-mail: [email protected]
ТЫРАЖ72020эз.
Падпiсана ў друк 26 сакавiка 2015 года ў 13.00.
Заказ № 1161. Цана дагаворная.
Надрукавана ў друкарнi дзяржаўнага прадпрыемства
ГазетазарэiстраванаўМiнiстэрствеiнфармацыiРэспблiiБеларсь,пасведчаннеабрэiстрацыi№840ад10.12.2009.
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку».
Рапiсырэдацыянерэцэнзеiневяртае.Прыперадрспасылана«БЧ»абавязовая.
220013, г.Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79.
Папераазетнаямарi«О»,вытворцаААТ«Вола»,РасiйсаяФедэрацыя.
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
Артылыпадсімваламдрюццанаправахрэламы.Задаладнасцьрэламыадазнасцьнясерэламадавец.
Р
IНДЭКСЫ: для iндывiдальных падпiсчыаў — 63855; для прафамаў, прадпрыемстваў i аранiзацый, iншых юрыдычных асоб — 638552. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12