Організація здоров язберігаючої
діяльності учнів початкових класів у
МСНВК
Семінар – практикум
Початкова школа
Нормативні документи










Закон України “Про освіту”
Закон України “Про загальну середню освіту”
Національна програма “Освіта”
Конституція України
Програма “Діти України”
Концепція неперервної валеологічної освіти в України
Цільова комплексна програма “Фізичне виховання –здоров я нації”
Державні правила і норми влаштування , утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу
Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи
повного дня і груп продовженого дня (від 27.06.2001)
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкових
класів (від 29.12.2001)
Дослідження інституту охорони
дітей та підлітків МОЗ України на
захворювання
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
дошкільники
1 кл.
до 15-1р.
73%
85%
90%
Сутнісна характеристика
здоров’язберігаючих технологій



Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має
отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в
майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови
запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки.
Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при
постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними
працівниками та шкільними психологами, планує й організовує
свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та
зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. У своїй
роботі він звертається до різноманітних педагогічних технологій.
Технологія - це, перш за все, системний метод створення,
застосування знань з урахуванням технологічних і людських
ресурсів та їх взаємовпливу, що має на меті оптимізацію форм
освіти (ЮНЕСКО).
У класифікації освітніх технологій (управлінської
діяльності, організації навчального процесу, виховної
роботи та ін.) останнім часом виокремилася нова група здоров’язберігаючі технології.


Слід зазначити, що здоров’язберігаюча педагогіка не може
бути представлена як конкретна освітня технологія. Разом з
тим, поняття "здоров’язберігаючі технології" об’єднує в собі
всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу з
формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.
Деякі науковці розглядають це поняття, виходячи з
розуміння технології як певного прийому, методу, методики;
інші розуміють його як сукупність певних технік, за
допомогою яких реалізується освітнє чи інше педагогічне
завдання; як опис процесу досягнення запланованих
результатів, сукупність яких відображає певні зміни в
здоров'ї учасників педагогічної взаємодії.


Усі педагогічні технології, якими користується
вчитель на уроці, можуть бути визначені (кількісно
чи якісно) за ступенем впливу їх на здоров’я
учнів.
Деякі вчені пропонують виокремити поняття
"здоров’яформуючі виховні технологи", розуміючи
під ним ті психолого-педагогічні технології,
програми, методи, які спрямовані на виховання в
учнів культури здоров'я, особистісних якостей, що
сприяють його збереженню та зміцненню,
формування уявлень про здоров'я як цінність, а
також мотивацію на здоровий спосіб життя.
Інші науковці під
здоров’язберігаючими технологіями
пропонують розуміти











сприятливі умови навчання дитини в школі (без стресових ситуацій, адекватність
вимог, методик навчання та виховання);
оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих,
індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);
необхідний достатній та раціонально організований руховий режим. Комплексна
програма здоров’я, що запроваджується в дитячому колективі, має складатися з
таких компонентів:
валеологічна освіта;
фізичне виховання;
шкільна медична служба;
служба харчування;
служба здоров'я персоналу школи;
шкільна психологічна служба;
соціальні служби;
участь батьків та громадськості.
Учителі-практики України, які працюють над цією
проблемою (учасники проекту "Європейська мережа шкіл
сприяння здоров’ю"), доповнюють зміст
здоров'язберігаючих технологій поняттям
"здоров’язберігаючі заходи" і реалізують їх через:








диспансеризацію учнів;
"Дні здоров'я" та туристичні походи;
шкільні спортивні свята;
бесіди про здоров'я з учнями;
бесіди про здоров'я з батьками;
вітамінізацію;
факультативи з проблем здоров’я та здорового
способу життя;
ведення листків здоров'я та стіннівок на
оздоровчу тематику тощо
Здоров язберігаюча діяльність учнів
початкових класів у МСНВК
Організація навчально -виховного процесу
Аналітичнодіагностична Співпраця зі
спеціалістами
діяльність
Вчителі
дефектологи
Психологи
Організація
режимних
моментів
Медичний
персонал
Санітарногігієнічні вимоги
Харчування
Матеріальної
технічне
оснащення
Денний сон
для 1-х кл.
Прогулянки
Спорт години
Рухливі ігри
Динамічні паузи
Моніторингові дослідження щодо
здоров я учнів початкових класів
100%
80%
вади зору
вади мови
вади розвитку
соматичні з.
60%
40%
20%
0%
100%
35%
34%
31%
Захворювання очей
60%
амбліопія
50%
астигматизм
40%
недорозв.зоров.ан
.
анофтальм
30%
20%
мікрофтальм
10%
0%
51% 28%
7%
1%
1%
1%
афакія
Кадрове забезпечення
вчителі
вихователі
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4
3,5
вища
1к.
2к.
с.
4
4
1
3
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
вища
1к.
2к.
с.
1
3
4
Здоров язберігаюча діяльність у І
половину дня
Режим роботи ГПД
(орієнтовний)
Зустріч з дітьми(санітарно-гігієнічний огляд,
ознайомлення з завданнями , рекомедаціями ,
організаційні моменти)
 Прогулянка ,спортивна година -12.00-13.00
 Обід
-13.00-13.30
 Виховна година /денний сон у першокласників
Корекційні заняття
-13.30-14.00-15.00
 Самопідготовка
-15.00-16.30
 Полуденник
-16.30-16.40
 Прогулянка
-16.40-17.30

Самопідготовка





У 1-ому кл. не проводиться
У 2-му кл.передбачає 1год.
У 3-му кл.-1год.20 хв.
У 4-му кл.1год.30 хв.
Обов язково під час самопідготовки
проводяться фізкультпаузи, хвилинки
відпочинку , релаксація , вправи для
розвитку очей через 20хв.
Спортивна година




Передбачає проведення :
Перша частина разрахована на
проведення підготовчих
розвивальних вправ
Друга частина –естафети ,
рухливі ігри , змагання
Третя частина-ігри малорухливі
, вправи на релаксацію , зорові
вправи , ігри за власним
бажанням
Пріоритетні напрямки роботи





Індивідуалізація та диференціація навчання та
виховання
Дотримання охоронного режиму впродовж
навчального дня
Формування загальних знань про здоров
язберігаючу діяльність
Забезпечення вимог щодо реалізації санітарногігієнічних вимог
Забезпечення рухового режиму , розвиток
координації рухів