ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
___________ 2015 року № _________
Повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб’єкта лісових відносин:_________________________________
(власника лісу(ів) або постійного лісокористувача, який видає лісові квитки)
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків1
Місцезнаходження (місце проживання)
Електронна адреса2
Поштовий індекс
Міжміський код
Телефон
Факс2
Контролюючий орган, до якого подається:______________________________________________________________
Перелік лісокористувачів,
яким видано лісові квитки у _____ кварталі 20 ___ року
№ Найменування Місцезнаходження
Код за
Лісовий
Код за КОАТУУ за
з/п (прізвище, ім'я, (місце проживання)
ЄДРПОУ /
квиток,
місцезнаходженням
по батькові)
лісокористувача
реєстраційний
серія, №,
лісової ділянки
лісокористувача
номер облікової
дата
картки
платника
податків 1
Назва об'єкта
Сума
оподаткування рентної
рентною
плати 3,
платою
грн.
(відповідно до
коп.
пункту 256.2
статті 256
2
Податкового
кодексу
України)
1
2
3
4
5
6
7
8
14
24
____________
Можуть зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті).
2
Проставляється за бажанням.
3
Проставляється у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).
4
У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.
1
Наведена інформація є достовірною.
Уповноважена посадова особа власника лісу або постійного
лісокористувача
__________________
_________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
____________________
_________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер
Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук