ОАО Банк «ФК Открытие»;doc

Перинатология
и Педиатрия
ISS N : 1 9 9 2 -5 8 9 1
Наш подписной индекс 22811
2 ( 5 8 ) 2014
Отривін
Допоможемо носику малю ка
дихати вільно разом з Отривін Бебі
Бєбі
ЬебІ — ефективний і комфортний
комплекс для догляду за порожниною носа
у малюків від 0 до 2 років
О тр и В ІН
Вниманию авторов!
Теперь ваши статьи доступны
в международном информационном
медицинском пространстве.
Статьи в журнале «Перинатология
и Педиатрия» получили индекс DOI.
Подробнее читайте на стр. 6 - 7
Легкість використання:
К Р О К 1: зволожити по рож нину носа
розчином для зрошення Отривін Бебі
К Р О К 2: звільнити п о р о ж н и н у носа
від слизового секрету за допом огою
аспіратора назального Отривін Бебі
ко'.'ро.чс якосіі лжарсмкх засобів МОЗ України: №UA13556C01 1 ніг 10062011 і - - Раз-мн д о зродячпинооом'мчг: носз Опинм Ьебі краплі 5 мл
№'8. W UA1Q555i2011 від 10 06 20’ І о - Аспрагар чазапуіии у змінними насадками Оіривін Бабі. змінні насадки Огпин'н Ьейі - 3 ш :. змінні
наг-алки Оіривін Ьебі - -1 0 шг. Зберіїаіи у •юопоупному ця» дітей місці
Журнал «Перинатология и Педиатрия» включен в наукометрические базы данных:
реферативная база данных «Україніка наукова» (P/Ж «Джерело»), РИНЦ eLIBRARY.RU, Science index и Google Scholar
Фото — Виктория Козловская
Н АЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ М ЕД И Ч Н И Х НАУК УКРАЇНИ
Д ЕРЖ АВН А УСТАНОВА «ІНСТИТУТ П ЕД ІА ТРІЇ, А К УШ ЕРСТВА І Г ІН ЕК О Л О ГІЇ » НАМИ УКРАЇН И
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ
Научно-практический журнал
ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ
Н ауково-практичний журнал
ГО Л О ВН И Й РЕДАКТОР: Лук'янова Олена Михайлівна
Академік НАН, НАМН України, Російської АМН,
д.м.н., професор, радник директора Д ерж авн ої установи «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології» НАМН України, м. Київ
ЗАСТ. ГО ЛОВНО ГО РЕДАКТОРА: Антипкін Юрій Геннадійович
Академік НАН, НАМН України, д.м.н., професор, директор Д ерж авної установи «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології» НАМН України, м. Київ
НАУКОВІ КОНСУЛЬТАНТИ: Степанківська Галина Костянтинівна
д.м.н., професор, член.-кор. НАН, НАМН України, м. Київ
Омельченко Людмила Іванівна
д.м.н., професор, заст. директора Д У «ШАГ» НАМН України, м. Київ
В Ч ЕН И Й СЕКРЕТАР: Квашніна Людмила Вікторівна
д.м.н., професор, завідувач відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів
Д ерж авн ої установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України, м. Київ
Д И РЕК ТО Р ПРОЕКТУ: Бахтіярова Дана Олегівна
ВЕРСТКА ТА ДИЗАЙН: Щербатих Володимир Станіславович
РЕДА КЦ ІЙН А К О Л ЕГІЯ :
Абатуров О лександр Є вген ій о ви ч
А йсберг Ю рій Рувімович
Береж ний В 'я ч есл а в Володим ирович
Вен ц ківськи й Б ор и с М ихайлович
В о вк Ірина Б ор и сівн а
Волосянко Андрій Б огданович
Гнатейко О л ег З и н овій ови ч
Гордієнко Ірина Ю р іївн а
Грищ енко Вален ти н Іван о ви ч
Іубертус ф он Ф о сс (Н імеччина)
Дука К атерина Д м итрівна
Задорож на Тамара Д анилівна
Запорож ан Валерій М иколайович
Знам енська Тетяна К о стян ти н івн а
Іваню та Л ідія Іван івн а
Колом ійцева А нтоніна Іео р гіївн а
К озлов Роман С ер гій ови ч (Росія)
К оровина Н іна О л ексіївн а (Росія)
Л аббе А ндре (Ф ранція)
М ізерницький Ю рій Л еон ідови ч (Росія)
А р я єв М и ко л а Л е о н ід о в и ч
К р ам ар є в С е р гій О л е к с а н д р о в и ч
Б а н а д и га Н а та л ія В а с и л ів н а
К о р ж и н сь к и й Ю р ій С т е п а н о в и ч
Сулим а О л е н а Г р и го р івн а
Б є сє д ін В ік т о р М и х а й л о в и ч
К р ю ч к о Т е т я н а О л е к с а н д р ів н а
Т и щ ен к о В а л е н т и н а А н д р іївн а
О сидак Людмила В іктор івн а (Росія)
П агава Караман (Грузія)
П ісарєва Світлана П етрівна
П одольський Василь Васильович
Усоніс Вітас (Л ит ва)
Ципкун Анатолій Григорович
Ш ам сієв Ф .С . (Узбекістан)
Ш иш ко Г.А. (Білорусь)
РЕДА КЦ ІЙНА РАДА:
С е н а т о р о в а Ган н а С е р гіїв н а
В о л осо вец ь О л ексан др П етр о ви ч
Л ап ш и н В о л о д и м и р Ф е д о р о в и ч
Гойда Н ін а Г р и го р ів н а
М а й д а н н и к В іт а л ій Г р и го р о ви ч
Д е н и с о в а М а р га р и т а Ф е д о р ів н а
М а р к ін Л е о н ід Б о р и с о в и ч
Є вту ш е н к о С т а н іс л а в К о с т я н т и н о в и ч
М о ісе є н к о Р а їс а О л е к с а н д р ів н а
Ч ай к а В о л о д и м и р К и р и л о ви ч
К и р и л о ва Л ю д м и л а Г р и го р ів н а
Н ед іл ь к о В ік т о р П е т р о в и ч
Ч ер н и ш о в В ік т о р П а вл о в и ч
К о р е н є в М и ко л а М и х а й л о в и ч
Н я н ь к о в с ь к и й С е р гій Л е о н ід о в и ч
Ш у н ьк о Є л и з а в е т а Є в г е н ів н а
Т яж ка О л е к с а н д р а В а с и л ів н а
Т ум ан о ва Л а р и с а Є в г е н ів н а
Пост ановою П р е з и д ії В А К У к р а їн и № 1 - 0 5 / 4 від 2 6 . 0 5 . 2 0 1 0 р . ж у р н а л «Перинат ологія та педіатрія» вкл ю ч ен о д о п е р е л ік у н а у к о в и х ви д а нь
У к р а їн и , в я ки х можуть публікуват ися результати ди с е р т а ц ій н и х робіт н а здобуття н а у к о в и х ф ахови х ступенів докт ора і кандидат а н а у к.
Журнал «Перинатологія та педіатирія» реферується Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України
ВИДАВЦІ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ М ЕДИ Ч Н И Х НАУК УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШ ЕРСТВА І ГІН ЕКОЛОГИ >НАМН УКРАЇНИ
ВИДАВНИЦТВО «ЕКСП ЕРТ >
Атестовано Вищою атестаційною комісією України № 1-05/4 від 26.05.2010 р.
Адреса для листування: Україна, 04210, м.Київ-210, а / я 32,
E-mail: [email protected]; [email protected]
h ttp ://m e d e x p e rt.o rg .u a /
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15781-4253 ПР від 24.09.2009 р.
Видається з 1999 р.
Періодичність виходу — щоквартально
Рекомендовано вченою радою ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України Протокол № 7 від 19.06.2014 р.
Підписано до друку 26.06.2014 р.
Формат 6 0 x 9 0 /8 . Папір офсетний. Ум. друк. арк. 17. Об л.-вид. арк. 13,95
Загальний наклад 8000 прим. Зам. № 8.07/01 від 8.07.2014
Видруковано у друкарні «Аврора-принт»,
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: А00 № 777897 від 06.07.2009 р.
м. Київ, вул. Причальна, 5, тел. (044) 550-52-44
Передплатити «Перинатологію та педіатрію» можна в будь-якому поштовому відділені.
Передплатний індекс 22811
Усі статті рецензовані. Цілковито або часткове розмножування в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового
дозволу редакції. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець
Ж у р н а л « П е ри н а тол о ги я и П ед иатрия» вклю чен в н а у к о м е т р и ч е с к и е б а зы дан н ы х:
р е ф е р а т и в н а я б а з а д а н н ы х «Україніка наукова» (P/Ж «Джерело»), Р И Н Ц e LIB R A R Y .R U , S c ie n c e in dex и G o o g le S c h o la r
©ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України, 2014
©Видавництво «Експерт», 2014
Внимание! Подписаться на журнал «Перинатология и педиатрия»
Вы можете во всех отделениях связи Украины
Подписной индекс 22811
Киев 2014
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ
Научно-практический журнал
ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ
Науково-практичний журнал
PERINATOLOGY AND PEDIATRICS
Scientific and Practical journal
2 (58) 2014
CONTENTS
СОДЕРЖАНИЕ
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
б
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
в
ТО AUTHORS ATTENTION
ETERNAL VALUES
Быть п атр и отом —
не значит н енавидеть. Э то значит лю бить
B e a patriot — not m ean to hate.
It m eans to love
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПЕРИНАТОЛОГИИ
И НЕОНАТОЛОГИИ
ACTUAL QUESTIONS
PERINATOLOGY
AND NEONATOLOGY
М а к а р е н к о М. В.
13
Слепое O.K., Г р а с ю к о в а H.I., В е с е л ь с ь к и й В.Л.,
Г о р д іє н ко І.Ю., С о р о ка В.П., П о н о м а р е н к о О.П.,
С р м о л о в а Г.С., П ал кін а І.С ., М а р к е в и ч О.В.
16
21
P u c h k o v V.A., K ru t U.Ya.,
K yrylu k O.D., P e rs h a k o v a 1.0.
The fetus and the newborn state
with prem ature ruptured m em branes
on the 2 5 - 2 8 w eeks gestation term s
Стан плода та новонародж еного
в тер м ін ах ге с та ц ії 2 5 - 2 8 тижнів
при тр и ва л ом у б е зв о д н о м у проміжку
25
В л а с е н к о Д .Ю .
S le p o v O.K., G rasy uk o va N.I., Vesels ky V.L.,
G o r d iy e n k o I.Yu., S o ro ka I/.P., P o n o m a r e n k o O.P.,
Yerm olova G.S., Palkina I.S., M a rk e v y c h O.V.
The freq u en cy o f intrauterine growth
retardation and its im pact
on the cou rse and prognosis of gastrosch isis
Ч астота затри м к и внутріш ньоутробного
розвитку плода та ї ї вплив на перебіг
і прогноз при га стр о ш и зи сі
П учков В.А., Круть Ю.Я.,
К и р и л ю к О .Д ., П е р ш а к о в а 1.0.
M a k a r e n k o М. V.
M od ern a sp e c ts of prophylaxis
and treatm ent of the fetus growth
retardation syndrom e
С о вр ем ен н ы е аспекты проф илактики
и лечения си н д р о м а задерж ки
роста плода
Vla senko D.Y.
П сихом оторн ий та соц іал ьн о-ем оц ій ни й
розвиток глибоко недонош ених д ітей
P sych o m otor and social-em otional
developm ent of very preterm infants
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПЕДИАТРИИ
CURRENT ISSUES
OF PEDIATRICS
Слепое O.K., С о р о к а В.П.,
С л є п о в Є.О., П о н о м а р е н к о О. П.
30
О соб л и вості клінічних проявів
та діагн ости ки пізно виявлених природж ених
хибних д іаф рагм ал ьн и х гриж у дітей
Тяжка О .В., С е л ь с ь к а З.В.
П роведення скринінгу с е р е д зд ор ови х д ітей
та д ітей з алергічним и захворю ваннями
на виявлення в ітам ін -Д -д еф іц и ту
ISSN: 1992-5891
ПЕ РИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 2 ( 5 8 ) / 2 0 1 4
S le p o v O.K., S o ro k a V.P.,
S le p o v Ye.O., P o n o m a r e n k o O.P.
Features clinical m anifestations
and d ia g n ostics late presenting congenital
true diaphragm atic hernia in children
34
Tyazhka A. V., Selska Z. V.
S creen in g am ong healthy children
and children with allergic d ise a se s
on the detection of vitamin D -d eficie n cy
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРИНАТОЛОГИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
У Д К 6 1 8 .1 7 7 -0 7
М.В. Макаренко
С о в р е м е н н ы е асп екты проф илактики и лечения
с и н д р о м а зад ер ж ки р о ста плода
Киевский роддом №5
Цель работы — разработать м етод п роф и л акти ки си н д ром а задерж ки роста плода у берем ен н ы х с ф етоплацентарной недостаточностью .
Пациенты и м ето д ы . И зучены течение берем енности, родов и перинатальны е и схо д ы у 220 пациенток с п ризнакам и плацентарной н едостаточно­
сти (по данны м ультразвуковой диагн ости ки) без наруш ения гем од ин ам ики в си сте м е «мать— плацента— плод» и ри ском развития си н д ром а
задержки роста плода. В 1 -ю группу вош ло 120 пациенток, получавш их м ед икам ен тозны й ком плекс, направленный на терапию плацентарной д и с ­
ф ункции и п роф и л акти ку задерж ки внутр иутробн ого роста плода, во 2-ю — 100 б ерем ен н ы х с ри ском развития в ы ш еуказан ного си н д ром а, не
получавш их п роф и л акти ческо го лечения.
Согласно этой м етодике, в 1 4 -1 6 недель берем ен н ости назначали: прогестерон м и к ро ни зир ованн ы й по 200 м г интравагинально 2 раза в день;
ком бинированный п оли ви там и нн ы й ком пл екс с м и кро - и м акр оэл ем ен там и ; й од ид калия по 200 м г в сутки; ком пл екс н еза м ен и м ы х п олиненасы щенных ж ир ны х кисло т се м ей ств а омега-3; сухой водный экстракт св еж и х листьев артиш ока по 2 таблетки 3 раза в сутки.
Результаты . У н ов орож ден ны х 1-й (основной) группы не вы явлена гипоксия плода тяж елой степени, тогда как в группе сравнения д анны й пока­
затель составил 13%. В 1-й группе 90 (90%) детей р оди л ись в удовлетворительном состоянии (оценка по ш кале Апгар 8 -1 0 баллов); в состоянии
асф иксии легкой степени — 8 (8%); средней степени тяж ести — 2 (2%); тяж елой степени — 0. Во 2-й группе (сравнения) число детей, р од и в­
шихся в состоянии асф и кси и , бы ло значительно больш е: легкой степени — 10 (10%); средней степени тяж ести — 9 (9%); тяж елой степени — 12
( 12 %).
В ы воды . Проведение п роф и л акти ки и лечения данного си н д ром а у пациенток группы риска является резервом сн иж ения рож дения детей с н и з­
кой м ассой тела и сп особств ует п овы ш ен и ю качества оказания м ед иц и нской п ом о щ и берем ен н ы м и новорож денны м .
К лю чевы е слова: С З Р П , п роф илактика, лечение.
Введение
С
индром задержки роста плода (С З Р П ) является
результатом хронической фетоплацентарной
недостаточности (Ф П Н ) — патологического состояния,
проявляющегося в снижении взаимоотношений между
матерью и плодом [1]. При этом нарушаются транспорт­
ная, трофическая, эндокринная, метаболическая п другие
важнейшие функции плаценты. Выраженная Ф ІІН , как
правило, сопровождается С З Р П и гипоксией плода
вплоть до его внутриутробной гибели. Перинатальная
смертность в этой группе достигает 60% [2].
Своевременная диагностика, адекватная профилакти­
ка, поиск рациональных методов ведения беременных
группы риска по развитию СЗРГІ и тактика родоразрешения являются одними из актуальных проблем современно­
го акушерства и важной медико-социальной задачей [5J.
Ц ель работы — разработать метод профилактики
СЗРП у беременных с Ф П Н .
Материалы и методы исследования
Изучены течение беременности, родов и перинаталь­
ные исходы у 220 пациенток с признаками Ф П Н (по дан­
ным ультразвукового исследования — У З И ) без наруше­
ния гемодинамики в системе «мать—плацента—плод»
и риском развития C 3 P II. Пациентки разделены на 2
группы: в 1-ю (основную группу) вошло 120 пациенток,
получавших медикаментозный комплекс, направленный
на терапию плацентарной дисфункции и профилактику
задержки внутриутробного роста плода; во 2-ю (группу
сравнения) вошло 100 беременных с риском развития
СЗРП на фоне Ф П Н , но отказавшихся от предложенного
комплекса медикаментозных средств. Для более точной
оценки эффективности методики подобраны' пары
беременных в основной группе и группе сравнения по воз­
расту, паритету, наличию экстрагенитальной патологии.
Беременные обследованы по разработанной схеме, пред­
полагающей изучение соматического статуса, акушерскогинекологического анамнеза, особенностей течения
настоящей беременности.
ISSN 1 9 9 2 - 5 8 9 1
ПЕРИН АТО ЛО ГИ Я И ПЕДИАТРИЯ
2 (5 8 )/2 0 1 4
Факторами риска были: наличие гинекологической
патологии (хронический эндометрит, воспалительные
заболевания органов малого таза, аденомиоз, бесплодие в
анамнезе); отягощенный акушерский анамнез (повышен­
ная репродуктивная активность, привычное невынашива­
ние, антенатальная гибель плода, рождение маловесных
детей в анамнезе, гестоз, угроза прерывания, многоплод­
ная беременность, предлежание плаценты, плацентарная
дисфункция в предыдущих беременностях); социальнобытовые условия (низкий уровень образования, неполная
семья, психоэмоциональный стресс, возраст старше 30
лет, профессиональные вредности, недостаточное потре­
бление белков в пище, тяжелый физический труд, вред­
ные привычки — курение, алкоголі,); экстрагенитальная
патология (гипертоническая болезнь, сахарный диабет,
заболевания легких, желудочно-киш ечного тракта,
сердечно-сосудистые заболевания; носители условнопатогенных возбудителей, страдающие хроническим
тонзиллитом, гайморитом, пиелонефритом, дисбакте­
риозом и др.) [5].
Для профилактики СЗРП у беременных 1-й группы
с Ф П Н разработана методика, проведенная в течение
1 0 -1 4 дней в сроки 1 4 -1 6 , 2 2 -2 4 , 3 2 -3 4 недели бере­
менности.
Согласно этой методике, в 1 4 -1 6 недель беременности
назначены:
1. Прогестерон микронизированный по 200 мг
интравагинально 2 раза в день, который селективно воз­
действует на эндо- и миометрий, снижает возбудимость и
сократимость мускулатуры матки, корригирует уровень
эндогенной недостаточности прогестерона [4].
2. Комбинированный поливитаминный комплекс с
микро- и макроэлементами, действие которого обусловле­
но эффектами входящих в его состав компонентов.
3. Йодид калия по 200 мг в сутки для восполнения дефи­
цита йода в организме для нормализации функции щито­
видной железы, что особенно важно при беременности.
4. Комплекс незаменимых полиненасыщенных жир­
ных кислот семейства омега-3, активизирующий клетки
13
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРИНАТОЛОГИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
ство околоплодных вод (многоводие, маловодне), степень
организма и оказывающий благоприятное влияние на
зрелости плаценты, диаметр и количество сосудов пупо­
развитие ребенка [3].
5.
Сухой водный экстракт свежих листьев артишокавины. С помощью допплерометрии выявлены нарушения
маточно-плацентарного (М П К ) и плодно-плацентарного
по 2 таблетки 3 раза в сутки — гепатопротектор раститель­
кровотока (П П К ): повышение индексов сосудистого
ного происхождения, нормализует структуру и функцию
сопротивления в МПК, отсутствие диастолического ком­
плаценты при плацентарной недостаточности, уменьшает
понента кровотока или его ретроградное направление.
внутрипеченочный холестаз, восстанавливает клетки
В обеих группах 1 раз в 5 дней оценены результаты доп­
печени, обладает мягким диуретическим эффектом, про­
плерометрии и антенатальной КТГ, начиная с 32 недель,
являет антиоксидантную активность [ 6 1.
а перед родами — К Т Г с функциональными пробами
В 2 2 -2 4 недели беременности назначен профилакти­
(нестрессовы й тест, функциональные тесты: тест с
ческий курс лечения в дневном стационаре:
задержкой дыхания матери, Холодовой тест, степ-тест,
1. Сухой водный экстракт свежих листьев артишока
кислородный тест, тест на звуковую стимуляцию).
по 2 таблетки 3 раза в день (при патологии печени и жел­
При У ЗИ на сроке 3 2 - 3 4 недели беременности у 88%
чевыводящих путей).
женщин 1-й (основной) группы определена I степень зре­
2. Комплекс незаменимых полиненасыщенных жир­
лости плаценты, предполагаемая масса плода — 2470+120 г.
ных кислот семейства омега-3 по 1 таблетке 2 раза в день.
С ЗРП , асимметричная форма, I степени вы явлена у
3. Левокарнитин по 8 - 1 0 капель 3 раза в день (природ­
8 (8% ) беременных. Нарушения кровотока и изменения
ное вещество, родственное витаминам группы В, участву­
К Т Г не обнаружены.
ет в процессах обмена веществ в качестве переносчика
У 53% беременных 2-й группы (сравнения) в сроках
длинноцепочечных жирных кислот из цитоплазмы в
3 2 -3 4 недели беременности выявлена Н - І І І степень зре­
митохондрии, повышает секрецию и ферментативную
лости плаценты, предполагаемая масса плода — 1920+142.
активность желудочного и кишечного соков, улучшает
Диагноз «С ЗРП I степени, ассиметричная форма» вы ста­
усвоение пищи, обладает анаболическим и липолитичевлен 19 (19% ) беременным, «СЗРП II степени, ассиме­
ским действием) [7 1.
тричная форма» — 6 (6% ) беременным группы сравнения.
4. L-аргинин в /в , капельно, в объеме 100 мл 1 раз в
Нарушения МПК при сохраненном П ІІК (I А степени)
день в течение 7 -1 0 дней (превращает L -аргинин в оксид
обнаружены у 15 беременных с СЗРП II степени и у 2 бере­
азота (N O ), снижает эндотелиальную дисфункцию и спо­
менных с симметричной формой СЗРП. Нарушения ПІ1К
собствует нормализации роста плода и улучшению его
при сохраненном МПК II Б степени обнаружены у 1 бере­
функционального состояния при Ф П Н , препятствует
менной с СЗРП II степени. Нарушения М П К и ПГІК,
развитию спазма в сосудах) [8].
не достигающие критических значений (I I степени) уста­
Этот же курс лечения назначен беременным 1-й груп­
новлены у 1 беременной с СЗРП симметричной формы.
пы при сроке 3 2 -3 4 недели.
При К Т Г плода обращено внимание на наличие моно­
Беременные 2-й группы от предложенного профилак­
тонного типа в кардиотахограмме, снижение вариабель­
тического лечения отказались.
ности базального ритма, числа акцелераций, их амплиту­
Результаты исследования и их обсуждение
ды и продолжительности, появление децелераций.
Беременные 2-й группы были госпитализированы
При анализе течения беременности у женщин
в стационар для лечения (дипиридамол по 25 мг 3 раза
с риском развития СЗРП угроза прерывания выявлена у
в день перорально, тиамин пирофосфат 100 мг в /в , надро12 (10% ) пациенток 1-й группы и 51 (51% ) женщины 2-й
парин кальция 0,3 п /к ).
группы; Ф П Н — соответственно у 10 (8,3% ) и 45 (45% );
Выбор оптимального срока и метода родоразрешения
поздний гестоз — у 17 (14,17% ) и 55 (55% ), однако про­
зависел от адаптационных резервных возможностей
явления гестоза в 1-й группе выражены незначительно
плода и основывался на оценке выраженности Ф П Н ,
(ирегестоз, или 1 степени), во 2-й группе — гестоз I —II сте­
гипоксии плода и формы СЗР1І.
пени. 11ри У ЗИ после проведенного лечебного комплекса
Показаниями к плановому кесареву сечению со сторо­
в 1 6 -1 8 недель в основной группе не выявлены отклоне­
ны плода были: снижение вариабельности базального
ния в состоянии плацентарного комплекса, а в группе
ритма, числа акцелераций, их амплитуды и продолжи­
сравнения обнаружены ретрохориальные гематомы
тельности; гемодинамическиенарушения ПІ І К II степени
(4 7 % ), гипоплазия плаценты (2 5 % ), кальцификаты,
при наличии двусторонних изменений. С ЗРП в сочета­
кисты, инфаркты плаценты (38% ).
нии с гестозом диагностирован у 12 беременных 2-й груп­
В 1-й (основной) группе в 86% случаев У ЗИ в сроках
пы (сравнения), которым произведено кесарево сечение
2 2 -2 4 недели беременности не выявлены отклонения в
в плановом порядке.
состоянии плацентарного комплекса, в 9% случаев обнару­
В 1-й (основной) группе операцией кесарево сечение
жены признаки плацентита (проведена антибактериальная
в плановом порядке закончились 2 беременности по соче­
терапия азитромицином по 500 мг 1 раз в день, 5 дней).
танным показаниям; 1-й случай — пожилая первородя­
По результатам У ЗИ , в группе сравнения беремен­
щая, тазовое предлежание плода; 2-й случай — гестоз,
ность в 2 2 -2 4 недели у 42% женщин протекала на фоне
С З Р ІІ I степени, длительное бесплодие в анамнезе.
хронической Ф П Н с признаками плацентита (у 17%),
М асса тела при рождении у детей женщин основной
у 35% был повышен уровень хорионического гонадотро­
группы в 90% случаев превысила 3100 г, все дети роди­
пина. Такие беременные были госпитализированы в аку­
лись без признаков внутриутробной задержки развития.
шерское отделение для лечения (дипиридамол по 25 мг 3
В группе сравнения 31% детей родились с массой тела
раза в день перорально, тиамин пирофосфат 100 мг в/в,
менее 2500 г и признаками задержки внутриутробного
антибактериальная терапию). В обеих группах оценен
развития, им проводились: морфологическое определение
биофизический профиль плода. При У З И обращено вни­
гестационного возраста, массо-ростового индекса, лабора­
мание на наличие С ЗРП , дыхательные движения, двига­
торные исследования, консультации специалистов.
тельную активность и мышечный тонус плода, количе­
14
ISSN 1 9 9 2 - 5 8 9 1
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ
2 (5 8 )/2 0 1 4
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРИНАТОЛОГИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
У новорожденных 1-й (основной) группы гипоксии
плода тяжелой степени не было, тогда как в группе срав­
нения данный показатель составил 13%.
В 1-й группе 90 (75% ) детей родились в удовлетвори­
тельном состоянии (оценка по Апгар 8 - 1 0 баллов); в
состоянии асфиксии легкой степени — 8 (6,67% ); средней
степени тяжести — 2 (1,67% ); тяжелой степени — 0.
Во 2-й группе (сравнения) число детей, родившихся в
состоянии асфиксии, было значительно больше: легкой
степени — 10 (10% ); средней степени тяжести — 9 (9% );
тяжелой степени — 12 (12% ).
Выводы
Проведение профилактики и лечения СЗРП у пациен­
ток группы риска является резервом снижения рождения
детей с низкой массой тела и способствует повышению
качества оказания медицинской помощи беременным и
новорожденным.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
Акушерство и гинекология: клинические рекомендации / под ред.
Г.М. Савельевой. — М., 2008. — Вып. 3 — 506 с.
Акушерство: нац. рук-во / под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова,
B.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. —
5.
1200 с. (Серия «Национальные руководства»).
Бушуева Э.В.
М ониторинг ф изического развития детей
раннего возраста в зависимости от массы тела при рождении /
Э.В. Бушуева, Л.И. Герасимова, Т.Г. Д ени сова // О бщ ествен­
ное здоровье и здравоохранение. — Казань, 2010. — № 1. —
C. 4 0 -4 3 .
К вопросу о курабельности синдрома задержки роста плода /
З.С. Крымшокалова [и др.] // Рос. вестник акушера-гинеколога. —
2 0 08.- Т . 8, № 3. - С . 5 9 -6 1 .
6.
7.
8.
М ониторинг ф акторов риска рождения детей с синд р ом о м
задержки внутриутробного развития / Т.Н. Сидорова [и др.] //
Общ ественное здоровье и здравоохранение. — Казань, 2010. —
№ 2. - С. 7 3 - 7 4 .
О разм урадов А.А. Плацентарная недостаточность: реалии и
перспективы: инф ормационное письмо / А.А. Оразмурадов,
С.В. Апресян. — М., 2009. — 32 с.
Педиатрия: нац. рук-во / под ред. А.А. Баранова. — М.: Г Э О Т А Р Медиа, 2009. — 1024 с.
Радзинский
В.Е.
Перспективные
пути
патогенетически
обоснованной профилактики и лечения ф етоплацентарной
недостаточности / В.Е. Радзинский, И.М. Ордиянц, Л.П. Коршунова
// РМЖ. - 2007. - № 4. - С. 3 2 5 - 3 2 8 .
Сучасні аспекти профілактики та лікування си н д р ом у затрим ки ро сту плода
М. В. Макаренко
Київський пологовий будинок № 5
Мета — розробити м етод п роф ілактики си н д ром у затримки росту плода у вагітних із ф етоплацентарною недостатністю.
Пацієнти та методи. Вивчено перебіг вагітності, пологів і перинатапьні результати у 220 пацієнток з ознаками плацентарної недостатності (за даними
ультразвукової діагностики) без порушення гемодинаміки в системі «мати— плацента— плід» і ризиком розвитку синдром у затримки росту плода.
До 1-ї групи увійшли 120 пацієнток, які отримували медикаментозний комплекс, спрямований на терапію плацентарної ди сф ункц ії та профілактику
затримки внутрішньоутробного росту плода, до 2-ї — 100 вагітних із ризиком розвитку даного синдрому, які не отримували профілактичного лікування.
Відповідно до ц ієї методики, у 1 4 -1 6 тижнів вагітності призначали: прогестерон м ікронізований по 200 м г інтравагінально 2 рази на день;
комбінований полівітамінний ком плекс із м ікро- та макроелементами; йодид калію по 200 м г на добу; ком плекс незамінних поліненасичених ж ирних
кислот сімейства омега-3; сухий водний екстракт св іж и х листків артиш оку по 2 таблетки 3 рази на добу.
Результати. У новонародж ених 1-й (основної) групи не виявлено гіпоксію плода тяж кого ступеня, тоді я к у групі порівняння даний показник становив
13%. У 1-й групі 90 (90%) дітей народились у задовіл ьн ом у стані (оцінка за ш калою Апгар 8 -1 0 балів); у стані а с ф ік с ії легкого ступеня — 8 (8%);
середнього ступеня тяж кості — 2 (2%); тяж кого ступеня — 0. У 2-й групі (порівняння) число дітей, народж ених у стані асф іксії, було значно більш им :
легкого ступеня — 10 (10%); середнього ступеня тяж кості — 9 (9%); тяж кого ступеня — 12 (12%).
Висновки. Проведення проф ілактики і лікування си н дром у затримки росту плода у пацієнток групи ризику є резервом зниж ення народження дітей
із низькою масою тіла і сприяє підвищ енню якості надання м едичної доп ом оги вагітним і новонародженим.
Ключові слова: С З РП , проф ілактика, лікування
M o d e r n a s p e c t s o f p r o p h y la x is a n d t r e a t m e n t o f t h e f e t u s g r o w t h r e t a r d a t io n s y n d r o m e .
M.V. Makarenko
Kiev Meternity Hospital №5
Purpose: to develop the aspects of prophylaxis of the fetus growth retardation syndrom e am ong pregnant wom en with the fetoplacental insufficiency.
Patients and methods: There were studied the pregnancy passing, birth and perinatal outcom es am ong 220 patients with the signs of placental insufficiency
(according to the u ltrasonic diagnostics), without the hem odynam ic instability in the system «m other-placenta-fetus», and the risk of the fetal growth retar­
dation developm ent syndrom e. The first group co nsist of 120 patients who got the m edical com plex directed on the placental dysfunction therapy and the
fetus growth retardation prophylaxis, the second one co n sist of the 100 pregnant w om en with the
the risk of the above syndrom e who got any prevention treatment. Accordin g to this m ethodic on 1 4 -1 6 pregnancy week it w as appointed the m icronized
progesterone 200 mg tw ice a day intravaginal; the com bined polyvitam in co m p lex of m icro- and m acro elements; potassium iodide 200 mg per day; the co m ­
plex of the polyunsaturated om ega- 3 fatty acids fam ily; the dry water extract of fresh artichoke leaves 2 tablets 3 tim es a day.
Results: the first group (main) new borns had no severe fetal hypoxia as the co m parison group got 13% index. First group children 90 (90%) were born in a
satisfactory condition (Apgar scale 8 -1 0 ); in a state of m ild asphyxia — 8 (8%); moderate severity rank- 2 (2%); severe rank - 0.
The second group of children (the com parison) who were born in an asphyxia state m ostly predom inated : light rate — 10 (10%); m iddle — 9 (9%); hard —
1 2 ( 12 % ).
Conclusion: the prevention and treatment conducting of the very syndrom e am ong the patients with the risk group is a reserve for reducing low birth am ong
the children with a low body w eight and it im proves the m edical care for pregnant wom en and newborns.
Key words: SFRG, prevention, treatment
Сведения об авторах:
Макаренко М ихаил Васильевич — к.мед.н., Главный акушер-гинеколог г. Киев, зав. род. дом ом №5 г. Киева.
Адрес: Киев, пр-т Краснозвездный, 2, тел. (044) 244 87 69
Статья поступила в редакцию 28.04.2014 г.
ISSN 1 9 9 2 - 5 8 9 1
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ
2 (5 8)/2014
15