Педагогічна рада є постійно діючим органом управління

1. Загальні положення
Педагогічна рада є постійно діючим органом управління Уманського
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка. Педагогічна рада в
своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу
освіту",
«Про
загальну
середню
освіту»,
Статутом
Уманського
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г.Шевченка, нормативними
документами Міністерства освіти і науки України,Черкаської обласної
ради, Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації та іншими нормативними документами, які стосуються
діяльності коледжу.
Основними завданнями педагогічної ради є:
- реалізація державної політики з питань освіти;
- розгляд основних питань діяльності коледжу;
- орієнтація
діяльності
педагогічного
колективу
коледжу
на
вдосконалювання освітнього процесу;
- забезпечення якості підготовки кваліфікованих фахівців освітньокваліфікаційного
рівня
молодшого
спеціаліста
та
бакалавра
із
спеціальностей;
- удосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог
сучасної науки, культури та перспектив їх розвитку;
- підвищення методичного, наукового та фахового рівнів викладачів
коледжу.
2. Порядок створення та склад педагогічної ради
2.1. Педагогічна
рада
створюється
наказом
директора
коледжу
терміном на один рік.
2.2. Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників
директора, завідувачів відділень, завідувача методичним кабінетом, методистів,
завідувача педагогічною практикою, голів циклових методичних комісій,
викладачів, концертмейстерів, практичних психологів, вихователів гуртожитку,
завідувача навчально-консультаційним пунктом, фахівця з працевлаштування,
завідувача
бібліотеки,
головного
бухгалтера,
медичної
сестри,
представників органів студентського самоврядування коледжу: голови
асоціації студентів коледжу, голів рад відділень, голови студентської ради
гуртожитку.
2.3. Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності –
заступник директора з навчальної роботи.
2.4. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається із
членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.
3. Повноваження педагогічної ради
Педагогічна рада розглядає та обговорює:
1) заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що
регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій
про підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів;
2) план роботи коледжу на рік, план дій національно-патріотичного
виховання
студентів
коледжу,
плани
роботи
відділень,
бібліотеки,
методичного кабінету, перспективний план розвитку коледжу та зміцнення
його матеріальної бази;
3) стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в коледжі;
4) удосконалення форм і методів навчання на денній та заочній
формах;
5) стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових
методичних комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів;
6) стан організації практики в коледжі, посилення зв'язку теоретичного
й практичного навчання;
7) питання виховання студентів, стан виховної, культурно-масової та
спортивної роботи в коледжі;
8) питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу,
розвиток їх творчої ініціативи;
9) питання впровадження у навчально-виховний процес досягнень
освіти, науки, передового педагогічного досвіду;
10) питання участі педагогічного колективу коледжу в оглядахконкурсах на
кращий
методичний
доробок,
виставках
педагогічних
технологій;
11) стан науково-методичної роботи, художньої творчості викладачів і
студентів;
12) рекомендації до друку підручників та посібників, розроблених
викладачами коледжу;
13) стан профорієнтаційної роботи в коледжі;
14) питання стану охорони праці, збереження життя і здоров’я
учасників навчально-виховного процесу;
15) питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з
випускниками попередніх років;
16)
підсумки
семестрових,
державних
екзаменів,
державної
підсумкової атестації, захисту дипломних робіт, поточного, атестаційного
контролю;
17) пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження
студентів;
18) питання переведення студентів на наступний курс, випуску із
коледжу та відрахування студентів;
19) питання замовлення та видачі дипломів та атестатів;
20) питання співпраці з іншими вищими навчальними закладами;
21) бюджет коледжу, його видатки та доходи, стан майна та порядок
його використання;
22) в окремих випадках
питання про відповідність кваліфікації
викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в коледжі;
23) за необхідності - інші питання діяльності коледжу.
4. Регламент роботи педагогічної ради
4.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік,
який погоджується педагогічною радою й затверджується директором
коледжу.
4.2. Дату проведення засідання педагогічної ради (не рідше одного разу
в два місяці) визначає адміністрація коледжу у плані роботи коледжу на
місяць.
4.3.Порядок денний заздалегідь повідомляється членам педагогічної
ради. Засідання педагогічної ради ретельно готується.
4.4.Секретар педагогічної ради перед початком засідання перевіряє
присутність членів педагогічної ради (про що кожен член педагогічної ради
розписується у листі присутності), з'ясовує причини відсутності окремих
членів педагогічної ради, веде книгу протоколів педагогічних рад.
4.5.Голова педагогічної ради перед початком засідання інформує
учасників засідання про кількість присутніх та відсутніх членів педагогічної
ради, вказує причини відсутності.
4.6.Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть
участь дві третини її складу за списком.
4.7.Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний
член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно
й точно виконувати покладені на нього доручення.
4.8. Кожне рішення педагогічної ради з визначенням термінів виконання
й осіб, відповідальних за виконання, ухвалюється відкритим голосуванням.
4.9.В окремих випадках при розгляді
питань порядку денного
рішення педагогічної ради може ухвалюватися таємним голосуванням з
відповідним порядком дотримання такої процедури.
4.10. Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.
4.11.Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного
збереження, знаходяться в архіві коледжу протягом десяти років.
5. Виконання рішень педагогічної ради
5.1.Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження
педагогічною радою та видання наказу на їх виконання директором
іє
обов'язковими для всіх учасників навчально-виховного процесу коледжу.
5.2.Голова педагогічної ради
проводить систематичну перевірку
виконання прийнятих рішень.
5.3. У порядок денний кожного наступного
засідання педагогічної
ради вноситься питання підсумків виконання раніше прийнятих нею
рішень, про що інформує голова педагогічної ради.