close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема. Навчальні посібники
Мета:
- ознайомити студентів із вимогами до засобів навчання; проаналізувати
принцип наочності в процесі навчання, ознайомити з класифікацією засобів
навчання;
План
1. Вимоги до засобів навчання.
2. Класифікація засобів навчання.
3. Технічні засоби навчання.
а) мультимедійні презентації
б) комп’ютерні ігри
с) мультфільми
4. Наочність на уроках ІМ.
5. Прийоми роботи з картинками, предметами
Запитання для самоконтролю:
Дайте визначення засобів навчання.
Яким вимогам повинні відповідати засоби навчання?
За якими критеріями можна класифікувати засоби навчання?
З яких компонентів складається навчально-методичний комплект.
Назвіть основні критерії оцінювання підручника.
Що таке технічні засоби навчання?
Для чого використовують ТЗН у процесі навчання?
Чим визначається ефективність використання ТЗН?
Що повинні забезпечити ТЗН?
Назвіть можливості використання комп'ютера в навчальному
процесі?
11. Які переваги використання мультимедійних засобів?
12. Назвіть типові ознаки навчальних програм.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
Визначення засобів навчання – це відповідь на запитання: “За допомогою
чого навчати?”
Під засобами навчання розуміють знаряддя і матеріали навчального
процесу, які допомагають учителю організувати ефективне навчання
іноземної мови, а учням – ефективно оволодіти нею. Засоби навчання є
невід’ємним компонентом навчального процесу. Вони суттєво впливають на
якість знань учнів, їхній розумовий розвиток та професійне становлення.
Засоби навчання повинні:
1) бути орієнтованими на цілі навчання іноземної мови та сприяти їх
1
досягненню.
2) слугувати реалізації методів і прийомів, що застосовуються у процесі
навчання.
3) забезпечити
успішність
керування
навчально-пізнавальною
діяльністю учня та навчальною діяльністю вчителя.
4) відповідати сучасним досягненням методики викладання іноземних
мов та забезпечити впровадження новітніх технологій навчання
іноземних мов.
2. Класифікація засобів
Згідно з такими критеріями як значущість, призначення та застосування
технічної апаратури засоби навчання іноземної мови розподіляються на:
1. Згідно ролі у навчально-виховному процесі (основні, допоміжні).
2. Згідно адресата (для учня, для вчителя).
3. Згідно каналу зв'язку (слухові, зорові, слухо-зорові).
4. Згідно використання техніки (технічні, нетехнічні).
В ідеалі усі засоби мають бути представлені в навчально-методичному
комплексі (НМК) В такому разі НМК і є основним засобом навчання у всій
повноті його компонентів:
 підручника,
 книжки для вчителя,
 лінгафонного практикуму,
 комп'ютерних програм,
 комплекту слайдів,
 діафільмів,
 аудіо- та відеокасет,
 таблиць тощо.
Ті засоби, які вчитель використовує додатково до основних засобів
навчання, вважають допоміжними:
 спеціально підібрані серії малюнків,
 іграшки та предмети
 виготовлені вчителем роздавальні навчальні картки, таблиці, схеми, а
також
 ілюстровані журнали,
 афіші,
 фотографії та ін.
2
Засоби навчання
Для НМК вчителя
Для НМК учня
1. Державний стандарт з освітньої
галузі «Іноземна мова».
2. Програма, затверджена МОН
України.
3. Книга для вчителя з розробкою
занять.
4. ТЗН (аудіо-, відео-, набір слайдів,
діафільми, компакт-диски тощо.
5. Магнітофони, картки тощо
1. Книга для учня (підручник).
2. Роздатковий матеріал.
3. Аудіо-, відеокасети,
комп'ютерні програми тощо.
3. Технічні засоби навчання (ТЗН) - ті засоби, що потребують
використання технічної апаратури. Інші засоби є нетехнічними. Серед
технічних засобів навчання, методика яких досить ретельно розроблена,
виділяють:
- відеограму,
- фонограму,
- відеофонограму
Відеограма забезпечує сприйняття навчальної інформації через зоровий
канал. Це досить важливо, оскільки до 80% інформації людина сприймає саме
через зоровий канал.
З використанням фонограми навчальна інформація спрямовується по
аудитивному каналу.
У навчанні іноземних мов використовують різні види відеофонограми.
Згідно критерію автентичності відеофономатеріали можна поділити на
автентичні та неавтентичні. До а в т е н т и ч н и х відеофономатеріалів
відносять автентичні художні фільми, телевізійні програми, документальні
фільми, мультиплікаційні фільми тощо. Дані відеопосібники побудовані на
типових ситуаціях спілкування у країнах, мова яких вивчається, а актори є
носіями мови. До н е а в т е н и ч н и х відеофономатеріалів відносять такі, що
були створені без залучення акторів-носіїв мови, що вивчається.
Але жоден із ТЗН на сьогоднішній день не може претендувати на право
називатись універсальним. Усі вони покликані лише полегшити та зробити
процес навчання більш ефективним, але ніколи не зможуть замінити вчителя
та особистісного спілкування.
3
Технічні засоби навчання можуть використовуватися для подання
навчальної інформації, сприяти формуванню навичок і розвитку вмінь
використовувати отримані знання для вирішення практичних завдань,
застосовуватися для проведення контролю набутих знань, навичок і вмінь.
Впровадження технічних засобів навчання у навчальний процес дозволяє
раціонально використовувати час та зусилля вчителя та учнів. Вони можуть
застосовуватись як на уроках, так і в самостійній роботі учнів.
Комп'ютерні технології навчання іноземних мов
Техніко-дидактичні можливості персонального комп'ютера дозволяють
використовувати його таким чином:
1) комп'ютер як інструмент;
2) комп'ютер як засіб спілкування;
3) комп'ютер як технічний засіб навчання.
Комп'ютер як інструмент робить можливим:
• продукування текстів за допомогою спеціальних програм для створення
та обробки текстів (наприклад, текстовий процесор Microsoft Word);
• виготовлення роздавальних матеріалів за допомогою спеціальних
програм;
• переробку введеної інформації шляхом здійснення різних перетворень
(класифікація
за
якоюсь
ознакою,
сортування,
упорядкування,
переадресування тощо);
• одержання, зберігання та обробка інформації з різних носіїв та мережі
Інтернет у будь-якій формі (тексти, схеми, таблиці, малюнки, статичні й
динамічні зображення, звук);
• створення власних мультимедійних презентацій (наприклад, Microsoft
Power Point).
Із виникненням всесвітньої мережі Інтернет з'явилися досить великі
можливості для спілкування. Учень, так само як і вчитель, отримує доступ до
міжнародних інформаційних центрів, бібліотек різних університетів, банків
наукової, навчальної і програмної інформації, розміщених у різних країнах.
Усе це є особливо важливим для старшокласників, які займаються науковими
дослідженнями. Завдяки електронній пошті E-Mail існує значна кількість
спільних проектів між учнями різних шкіл в усьому світі.
Комп'ютер як засіб спілкування уможливлює:
• проведення спільних проектів з актуальних тем і проблем. При цьому
учасники можуть знаходитися в різних куточках світу;
• організацію та проведення дистанційного навчання. Навчальний процес
проходить під постійним наглядом, керівництвом та контролем вчителя;
• створення тандемного навчання (така форма навчання, за якої учні, що
є носіями різних мов, навчаються в парах з метою вивчення рідної мови
партнера, для обміну повсякденною та країнознавчою інформацією).
Комп'ютер як технічний засіб навчання робить можливим:
• сприйняття й аналіз друкованої інформації, що вводиться в нього за
допомогою клавіатури, інформації у звуковій формі через мікрофон,
4
визначення параметрів уведеного в комп'ютер повідомлення для встановлення
зворотного зв'язку, контролю та оцінки знань, умінь і навичок учня;
• надання навчальної інформації в зоровій (текст, графіка, малюнок, відео)
та звуковій (мова, музика, функціональні шуми) формах;
• забезпечення безперервного зворотного зв'язку;
• обмін інформацією з учнем;
• забезпечення можливості багаторазового повторення навчального
матеріалу, вправ і тренувань у різних видах навчальної діяльності;
• створення мовного середовища.
Серед навчальних програм з іноземних мов слід виділити власне
навчальні програми Learn to speak English, Round up, Azar Interactive, GCSE
(англ.), Einblicke, Von Aachen bis Zwickau (нім.), Français (франц.) та авторські
програми, або програми-шаблони (Autorensuite, MM Tools, Hot Potatoes).
Окремо варто виділити такі допоміжні засоби як електронні словники,
довідники та енциклопедії, які використовуються у навчальному процесі.
Серед них чільне місце займають Multilex, Linguo, Ectaco, PC-Bibliothek,
Encarta, Weltatlas та ін.
Комп’ютерні ігри.
Постає питання, які саме комп’ютерні ігри підходять для навчання дітей
англійської мови. Ми вважаємо, що це мусять бути навчальні комп’ютерні
програми, які містять розв’язання наступних дидактичних завдань: оволодіння
фонетикою, лексикою, граматикою мови; формування навичок лічби,
орієнтування у просторі англійською мовою. Приведемо ряд ігор для
прикладу.
Комп’ютерна гра «Counting fish» («Рахуючи рибок») має за мету
перевірити знання цифр англійською мовою і їх числових значень, а також
допомагає визначати поняття «more than» («більше»), «less than» («менше»),
якщо діти вказують невірний результат. Завдання для дітей полягає в тому,
щоб під час плавання рибок на екрані, підрахувати їх кількість, а потім
натиснути на відповідний номер.
У грі «Make a pizza» («Зроби піццу») завданням дітей є вибрати інгредієнти
для створення власної піци, які зображені на екрані. Під час гри вони
оволодівають назвами продуктів, оскільки гра має функцію озвучування
зображення, на яке натискає гравець.
Існують також фонетичні та граматичні ігри, де дітям потрібно: скласти
слова з літер; підібрати правильне слово до зображення, орієнтуючись на
його фонетичне звучання; за словесною вказівкою віднайти відповідний
колір на веселці; орієнтуватись у місті за вказаними напрямками; зробити
листівку, використовуючи різноманітні оздоблення та підписати її комусь,
відтворивши написане тощо.
5
Мультимедійні засоби дають нам можливість зробити заняття цікавим і не
буденним для малят. Можна влаштовувати перегляди мультфільмівна
англійській мові, наприклад, раз у два тижн
Пісні з мультфільмів також легко засвоюються дітьми, оскільки мелодії та
тексти дуже прості.
Мультимедійні засоби навчання.
Мультимедіа (від англійських слів multi – багато, media – середовище) –
поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного забезпечення, що
дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати
різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну,
телевізійну тощо.
Мультимедійні засоби – це сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів
відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному
середовищі. Важливим засобом організації навчально-пізнавальної діяльності
дошкільників є мультимедійна презентація. Під мультимедійною
презентацією ми розуміємо логічно пов’язану послідовність слайдів,
об’єднану однією тематикою і загальним принципом оформлення.
Наприклад, перелічимо переваги використання мультимедійної
презентації під час ознайомлення дітей з країною, мову якої вони вивчають.
Заняття починається з візиту до дітей лева-англійця, який вітається,
знайомиться з дітьми й веде бесіду на англійській мові. Пізніше промовляє
якісь чарівні слова і переносить дітей на його Батьківщину, знайомить з
видатними місцями Лондона, парками, атракціонами, іграми та розвагами
англійських малят, традиційною їжею. Все це оформлено у вигляді слайдів і
супроводжується описом героя англійською мовою та поясненням вчителя
рідною. Серед переглянутих зображень дітям пропонується вибрати те, що
найбільше сподобалося. Після заслуховування відповіді кожної дитини
педагог пропонує вивчити гру або пісню, традиційну країні, в якій побували.
Отже, перевагами є: візуальний супровід до матеріалу; наближення дітей
до реального життя; інформація подається швидко і легко засвоюється дітьми.
Наприклад, під час вивчення теми «Їжа» дітям демонструються слайди
із зображенням різних продуктів, страв у їхньому реальному вигляді. Педагог
допомагає дітям засвоїти назви, а потім у будь-якому порядку показує
картинки з метою відтворення дітьми назви зображеного.
Пропонується також гра «Готуємо…(борщ)», в якій діти мусять назвати
самостійно продукти потрібні для приготування цієї страви, а потім з
допомогою проектора взнають правильні відповіді.
6
Мультфільми
Існують різноманітні навчальні мультфільми для дітей дошкільного віку
такі, як «Dora the Explorer», «Go, Diego, Go!», «The Mickey Mouse Club» тощо.
Звичайно, для початку слід використовувати версію мультфільму рідною
мовою, де є лексика англійської мови у мінімальному використанні. Пізніше
можна пропонувати передивлюватись серію іноземною мовою, порівнювати
вживання слів, поповнювати знання лексики. Кожен з таких мультфільмів має
свою структуру і навчальне завдання.
Наприклад, мультсеріал «Go, Diego, Go!». Головний герой Дієго
подорожує разом з ручним ягуаром і допомагає тваринкам, які потрапили у
біду. Кожна серія містить свій сюжет, протягом якого діти виконують
завдання: шукають за допомогою фотокамери тварину, яка постраждала;
долають перешкоди, вивчаючи слова, виконуючи певні рухи; обирають засіб
пересування, яким можна найшвидше добратись до тварини, вчать його назву;
допомагають Дієго здійснити місію і пригадують всіх, хто зустрівся по дорозі.
Таким чином, діти протягом 15 хвилин опановують лексики у такій самій
кількості, як і на занятті, а емоції від побаченого допомагають
закарбувати нові знання у пам’яті.
4. Наочність на уроках ІМ
Наочність –
- є джерелом підвищення мотивації навчання учнів;
- активізує увагу учнів, збагачує і розширює їх чуттєвий досвід,
розвиває спостережливість, сприяє семантизації.
Засоби наочності активізують велику кількість аналізаторів, завдяки
чому формування поняття відбувається легше і швидше. Жоден з видів
наочності не є домінуючим, бо спрямовані на пожвавлення уроку,
прищеплення інтересу до навчальної діяльності. Використовувати наочність
потрібно цілеспрямовано, не навантажуючи учнів великою кількістю. Вибір
наочності має визначатись характером навчального завдання на відповідному
етапі навчання, метою та умовами навчання.
Мовна наочність та її засоби
1. Зразки мовлення, оформлені з дидактичною метою.
2. Фонограми — мовний матеріал, оформлений з дидактичною метою,
який використовується за допомогою технічних засобів.
Методика роботи зі зразками мовлення
1. Введення і початкове закріплення зразків мовлення.
2. Опрацювання зразка мовлення та його варіантів (тренувальні
вправи). На цьому етапі використовуються: підстановочні таблиці з
малюнками, епідіаскоп, фланелеграф.
3. Вживання зразків мовлення у зв'язному висловлюванні.
7
Натуральна наочність та її засоби
1. Обстановка класної кімнати, частин кімнати.
2. Назви предметів класного вжитку.
3. Об'єкти, які видно з вікна класу.
4. Предмети хатнього вжитку.
5. Частини тіла тощо.
Зображальна наочність та її засоби
1Малюнки.
1.1. Малюнок на дошці.
1.2. Малюнок-схема.
1.3. Малюнки, що зображають послідовні дії.
1.4. Підстановочні таблиці в малюнках.
2.Картини.
2.1. Картини й усі деталі до неї роблять на цупкому папері.
2.2. Картину не слід переобтяжувати надмірною кількістю деталей, вона
повинна бути не складною для сприймання дітей і відповідати їх інтересам.
2.3.Зображення на картині мають відповідати естетичним вимогам ібути
чіткими та виразними.
2.4.Мінімальний розмір картини повинен бути не менше 110x75
см.Методика роботи з картинами: використання картин при проведенні
вправ, пов'язаних зі сприйманням мови на слух; використання картин
для розвитку навички говоріння; використання картин для розвитку усного
мовлення, сприймання його та говоріння з настановою на повторення та
узагальнення опрацьованого матеріалу з теми.
3. Плакати.
4. Фланелеграф.
5. Плани й карти.
6. Роздатковий дидактичний матеріал (лото і т. ін.).
7. Епідіаскоп.
8. Діафільми.
9. Кінофільми.
10.Таблиця 1. Види, форми й призначення наочності у процесі
формування навичок техніки читання (алфавітний період навчання).
№
Вид наочності
Форма наочності
Призначення наочності
ЗОВНІШНЯ ІЛЮСТРАТИВНА НАОЧНІСТЬ
1
2
3
Картинна
Фотографії, малюнки
Картинно-динамічна Діафільми, німі фільми
Об'ємна
Муляжі, макети,
різноманітні фігури
8
Виробити уявлення про
реальний світ з метою
семантизації навчального
матеріалу
Відтворити зразкові звукові
4
Звукова
Аудіозапис
образи для формування навичок
правильної та виразної вимови під
час говоріння й читання
Відтворити зразкові візуальні
5
Відеозвукова
Відеозапис
образи поведінки та звукові
образи для формування згаданих
навичок
ЗОВНІШНЯ МІШАНА НАОЧНІСТЬ
6
Схематичномодельна
Схеми, діаграми,
транскрипція, ПЧ
(див. нижче)
ЗОВНІШНЯ ГРАФІЧНА НАОЧНІСТЬ
7
Піктографічна
Подати реальну дійсність в
умовно-узагальненому
Мішана форма наочності,
8
Зображальнографічна
яка складається з
ілюстративної та графічної
частин
символічному вигляді для
формування навичок
встановлення графемнофонемних відповідностей і
коректного використання правил
читання. Глибше й переконливіше
ВНУТРІШНЯ НАОЧНІСТЬрозкрити сутність складного
теоретичного питання
Уява (образи предметів і
9
Опосередкована
явищ, створених зусиллями
продуктивного уявлення)
Порівняти з тим, що вже відомо
для формування нового уявлення
Прийоми роботи з картинками, предметами (ксерокс)
9
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа