close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи
_______________О. Б. Жильцов
__________________20___року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Інститут суспільства
2014-2015 навчальний рік
Робоча програма «Фінанси підприємств» для студентів галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси
і кредит»
Розробники: доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки
Київського університету імені Бориса Грінченка Васечко Людмила Іванівна
Робоча програма схвалена на засіданні кафедри фінансів, менеджменту та
економіки Інституту суспільства
Протокол від «26» серпня 2014 року № 1
Завідувач кафедри
фінансів, менеджменту та економіки
_________________І. М. Зеліско
©__________, 2014 рік
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів –
5
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
0305 «Економіка та
підприємництво»
(шифр і назва)
Напрям підготовки
6.030508
«Фінанси і кредит»
Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Нормативна
(за вибором)
(шифр і назва)
Модулів – 2
Змістових модулів – 4
Індивідуальне
Спеціальність: –
науково-дослідне
_____________________
завдання ___________
Рік підготовки
4-й
-й
Семестр
(назва)
Загальна кількість
годин – 180
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4
8-й
-й
Лекції
Освітньокваліфікаційний рівень:
бакалавр
28 год.
год.
Практичні, семінарські
28 год.
год.
Індивідуальна робота:
8 год.
год.
Самостійна робота:
72 год.
год.
Модульний контроль:
8 год.
год.
Вид контролю:
іспит
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить (%):
для денної форми навчання – 1,0
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета:
формування базових знань і практичних навичок, необхідних для
виконання задач оцінювання, планування і управління фінансовими
ресурсами і фінансовими процесами на підприємствах в сучасних ринкових
умовах.
Завдання:
вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, чинних правил
вартісної оцінки фінансово-майнових ресурсів та класифікації джерел їх
формування;
пізнання особливостей фінансової діяльності та внутрішніх і зовнішніх
фінансових відносин підприємств;
оволодіння принципами і методами фінансового аналізу та фінансового
планування на підприємствах;
набуття навиків основних фінансових розрахунків на підприємствах.
-
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
сутність і основні принципи організації фінансів підприємств
джерела формування фінансових ресурсів
функції і форми власного капіталу підприємств
склад і характеристику основних розділів і статей документів фінансової
звітності
принципи, основні форми, сферу застосування безготівкових розрахунків
класифікацію доходів, витрат і грошових потоків за видами діяльності
загальні принципи оцінки доходів і витрат
класифікацію і структуру операційних доходів і витрат
порядок оцінки фінансових результатів діяльності та розподілу прибутку
основні положення нарахування і сплати податку на прибуток, податку на
додану вартість
порядок і методи оцінки необоротних активів та нарахування амортизації
порядок і методи оцінки оборотних активів та їх руху
принципи і види банківського кредитування
основні напрями і показники фінансового аналізу на підприємстві
завдання і форми фінансового планування на підприємстві
фактори, ознаки і методи оцінки фінансової кризи на підприємстві
сутність та порядок проведення фінансової санації підприємств
вміти:
оцінювати фінансові ресурси і фінансові результати діяльності
підприємств;
аналізувати і прогнозувати основні параметри фінансового стану
підприємств;
обґрунтовувати фінансовими розрахунками оптимальні економічні
рішення в практичній діяльності підприємств;
- оптимізувати фінансові відносини з акціонерами, інвесторами,
фінансовими установами щодо фінансового забезпечення діяльності
підприємства;
- обґрунтовувати заходи щодо зміцнення фінансової стійкості і
платоспроможності підприємств;
- здійснювати превентивну оцінку загроз фінансової кризи.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 1
Тема 1. Сутність і організація фінансів підприємств
Сутність фінансів підприємств та їх роль у фінансових відносинах
суспільства. Функції і механізм управління фінансами підприємств.
Стратегічні і тактичні цілі управління фінансами підприємств. Фінансові
інструменти і фінансові методи. Принципи побудови фінансової системи
підприємств. Завдання організації фінансів підприємств та зміст фінансової
роботи підприємства. Основні напрями фінансової роботи на підприємстві.
Фінансова звітність підприємств та вимоги до її складання. Основні напрями
і форми державного регулювання фінансової системи підприємств. Проблеми
і заходи удосконалення фінансової роботи на підприємствах.
Література:
базова: [5; 7]
допоміжна: [4; 11; 13; 14; 18;19; 22]
Тема 2. Фінансові ресурси (капітал) підприємств
Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування. Критерії
оптимізації співвідношення власного і позичкового капіталу. Ефект
фінансового важеля. Порядок відображення активів та джерел їх формування
в Балансі підприємства. Склад і характеристика основних розділів і статей
Балансу. Галузеві особливості структури капіталу підприємств.
Власний капітал підприємств. Функції і форми власного капіталу
підприємств. Складові власного капіталу за Балансом підприємства.
Структура звітності про власний капітал. Формування статутного капіталу на
підприємствах різних організаційно-правових форм. Організаційно-правові
аспекти емісії корпоративних прав відкритими акціонерними товариствами.
Література:
базова: [5; 13]
допоміжна: [9; 14; 18; 20; 21]
Тема 3. Грошові розрахунки і грошовий оборот на підприємствах
Безготівкові розрахунки та їх організація.. Принципи, основні форми,
сфера застосування безготівкових розрахунків. Платіжні доручення, платіжні
вимоги-доручення. Чекова форма розрахунків. Акредитивна форма
розрахунків. Вексельна форма розрахунків, види векселів, вексельний обіг.
Банківські платіжні картки та сфера їх застосування на підприємствах.
Переваги і недоліки застосування різних форм безготівкових розрахунків.
Розрахунково-платіжна дисципліна та санкції за її порушення.
Види банківських рахунків та порядок їх відкриття.
Готівкові розрахунки та їх організація. Обмеження готівкових
розрахунків. Касова дисципліна на підприємствах.
Управління рухом грошових коштів. Принципи і порядок оцінки та
складання звітності щодо руху грошових коштів (грошових надходжень і
видатків). Класифікація грошових потоків за видами діяльності.
Література:
базова: [2; 4; 14]
допоміжна: [3; 7; 13; 18; 19; 20; 21]
Змістовий модуль 2
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 2
Тема 4. Доходи і витрати підприємств
Загальні принципи оцінки доходів і витрат. Класифікація доходів і
витрат за видами діяльності. Принципи визнання дати виникнення доходів і
витрат. Особливості оцінки доходів і витрат від фінансової та іншої
діяльності підприємства. Принципи оцінки доходів (витрат) при безоплатній
передачі активів і бартерних операціях. Доходи (втрати) від участі в капіталі
інших підприємств.
Операційні доходи. Доходи від реалізації продукції (послуг, робіт) та
особливості їх оцінки. Чистий дохід від реалізації. Інші операційні доходи.
Операційні витрати та їх класифікація. Економічні елементи
операційних витрат. Класифікація операційних витрат за порядком
віднесення витрат на собівартість продукції (робіт, послуг). Витрати на збут.
Адміністративні витрати. Інші операційні витрати.
Методи управління витратами і закономірності цінової політики
підприємств з урахуванням ринкового середовища. Особливості галузевої
структури операційних витрат. Резерви раціоналізації поточних витрат
підприємства.
Література:
базова: [5; 13]
допоміжна: [1; 4; 13; 18; 19; 20; 21; 22]
Тема 5. Формування і розподіл прибутку підприємств
Порядок оцінки фінансових результатів діяльності підприємств
(прибутків, збитків). Валовий прибуток. Фінансовий результат від
операційної діяльності. Фінансовий результат від фінансової та іншої
діяльності. Фінансовий результат від звичайної діяльності. Чистий прибуток.
Порядок розподілу і основні напрямки використання чистого прибутку
підприємств. Формування резервного капіталу. Тезаврація прибутку. Виплата
дивідендів та дивідендна політика підприємств. Вплив дивідендної політики
акціонерного товариства на ринкову вартість акцій Прибутковість
підприємств в Україні – сучасний стан та перспективи її підвищення.
Література:
базова: [13]
допоміжна: [4; 8; 9; 14; 20; 22]
Тема 6. Оподаткування підприємств
Система оподаткування підприємств, її принципові засади та основні
види податків і зборів. Загальнодержавні і місцеві податки і збори. Прямі і
непрямі податки. Мито та акцизний податок – особливості нарахування та
стягнення. Платежі за використання природних ресурсів. Регулювальна
функція податків. Санкції за порушення підприємствами податкового
законодавства.
Податок на додану вартість. Порядок нарахування. Ставки
оподаткування. Платники податку. Операції, що оподатковуються і не
оподатковуються ПДВ. Податкові зобов’язання платника податку на додану
вартість, податковий кредит.
Оподаткування прибутку. Особливості визначення прибутку як об’єкта
оподаткування. Особливості оподаткування дивідендів. Спрощені системи
оподаткування.
Література:
базова: [12]
допоміжна: [4; 11; 18; 20]
Змістовий модуль 3
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ.
ЧАСТИНА 1
Тема 7. Фінансове забезпечення формування необоротних активів
Необоротні активи, їх склад та порядок балансової оцінки основних
засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій. Порядок і методи
нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів, нематеріальних активів. Прямолінійний метод амортизації. Метод
зменшення залишкової вартості. Метод прискореного зменшення залишкової
вартості. Кумулятивний метод амортизації. Виробничий метод амортизації.
Оренда і лізинг як форми залучення основних засобів. Операційна і
фінансова оренда. Склад орендних (лізингових) платежів. Відображення у
фінансовій звітності активів, зобов’язань, доходів і витрат по орендним
операціям. Порівняльний аналіз операційної і фінансової оренди (лізингу)
основних засобів.
Інвестування у розширене відтворення необоротних активів. Фінансові
джерела інвестицій в необоротні активи. Оцінка ефективності
довгострокових інвестицій в основні засоби та довгострокові цінні папери
(акції, облігації).
Література:
базова: [13]
допоміжна: [4; 11; 18; 19; 20; 21]
Тема 8. Фінансові аспекти формування та руху оборотних активів
Оборотні активи та порядок їх оцінки. Класифікація, джерела
фінансування, принципи вартісної оцінки. Оцінка ефективності використання
оборотних активів. Принципи оцінки ліквідності активів. Грошова оцінка
запасів та їх вибуття.
Фінансові аспекти управління запасами. Економічне значення та порядок
нормування оборотних засобів в запасах. Вартісні оцінки вибуття запасів.
Шляхи оптимізації товарно-матеріальних запасів.
Дебіторська заборгованість та її класифікація. Способи урегулювання
простроченої дебіторської заборгованості. Порядок формування резерву
сумнівних боргів. Основні напрями аналізу і оптимізації планування
дебіторської заборгованості. Факторинг в системі управління дебіторською
заборгованістю.
Література:
базова: [2; 3]
допоміжна: [1; 7; 13; 18; 19; 20; 21]
Тема 9. Кредитування підприємств
Сутність кредитування підприємств та класифікація кредитів.
Комерційний кредит. Банківський кредит. Кредит під боргові цінні папери.
Принципи і види банківського кредитування. Принципи банківського
кредитування та форми їх реалізації. Строковий кредит і кредитні лінії.
Обґрунтування ефективних виборів договірних умов банківського
кредитування.
Банківські послуги кредитно-гарантійного характеру.
Лізинговий кредит та особливості обліку і оподаткування лізингових
операцій..
Корпоративні облігації та облігаційне кредитування. Принципи і умови
облігаційного кредитування. Емісія корпоративних облігацій та оптимізація
умов їх розміщення.
Оцінка ефективності залучення довгострокових кредитних ресурсів.
Методи оцінки кредитоспроможності підприємства.
Література:
базова: [3].
допоміжна: [11; 13; 14; 20; 21; 22].
Змістовий модуль 4
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ.
ЧАСТИНА 2
Тема 10. Фінансовий аналіз на підприємствах
Інформаційне забезпечення зовнішнього і внутрішнього фінансового
аналізу.
Аналіз фінансової результативності і ділової активності. Аналіз
прибутковості капіталу і активів. Аналіз оборотності активів та
прибутковості оборотів. Сash-flow аналіз та маржинальний аналіз фінансових
результатів діяльності.
Аналіз фінансового стану. Аналіз платоспроможності. Аналіз структури
капіталу та фінансової незалежності підприємства. Аналіз ліквідності
балансу.
Література:
базова: [8].
допоміжна: [5; 14; 18; 19; 20; 21].
Тема 11. Фінансове планування на підприємствах
Завдання і форми фінансового планування на підприємстві. Стратегічне
фінансове планування. Поточне фінансове планування. Оперативне
фінансове планування.
Фінансові аспекти у плануванні виробничого і комерційного розвитку.
Фінансові показники в бізнес-планах підприємств. Метод точки
беззбитковості. Методи оцінки ризику в бізнес-планах.
Вимоги до фінансового планування на підприємствах державної форми
власності і товариствах з часткою державної власності більше 50%.
Література:
базова: [9;10].
допоміжна: [11; 14; 15; 16; 20; 21; 22].
Тема 12. Фінансова санація і банкрутство підприємств
Фінансова криза, неплатоспроможність і банкрутство. Фактори
фінансової кризи на підприємстві. Методи оцінки ймовірності банкрутства.
Неплатоспроможність і порушення справи про банкрутство. Критерії оцінки
стадій неплатоспроможності. Основні етапи процедури банкрутства. Порядок
задоволення претензій кредиторів у ліквідаційній процедурі підприємствабанкрута.
Мета та порядок проведення санації підприємств. Класична модель
фінансової санації. План фінансової санації. Заходи фінансової санації.
Види, форми і способи фінансової санації. Автономна і гетерономна
санація. Чиста санація і санація залученням додаткового капіталу. Форми
участі власників і кредиторів у санації. Санаційна реструктуризація активів і
зобов’язань Санація шляхом організаційної реструктуризації.
Література:
базова: [4; 11]
допоміжна: [10; 11; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23]
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і
тем
Кількість годин
денна форма
заочна форма
усьо
у тому числі
усього
у тому числі
го
л
п м.к. інд. с. р.
л
п
м.к. інд. с. р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
Змістовий модуль 1.
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 1
Тема 1. Сутність і
10
2
2
6
- організація фінансів
підприємств
Тема 2. Фінансові ресурси
10
2
2
6
- (капітал) підприємств
Тема 3. Грошові розрахунки 12
3
3
6
- і грошовий оборот на
підприємствах
Модульна контрольна
2
2
- 34
7
7
2
18
- Разом за змістовим
модулем 1
Змістовий модуль 2
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 2
Тема 4. Доходи і витрати
12
3
3
6
- підприємств
Тема 5. Формування і
10
2
2
6
розподіл прибутку
підприємств
Тема 6. Оподаткування
10
2
2
6
підприємств
Модульна контрольна
2
2
- 34
7
7
2
18
- Разом за змістовим
модулем 2
Змістовий модуль 3
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 1
Тема 7. Фінансове
12
3
3
6
- забезпечення формування
необоротних активів
Тема 8. Фінансові аспекти
10
2
2
6
- формування та руху
оборотних активів
Тема 9. Кредитування
10
2
2
6
підприємств
Модульна контрольна
2
2
- 34
7
7
2
18
- Разом за змістовим
модулем 3
Змістовий модуль 4
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 2
Тема 10. Фінансовий аналіз на 10
2
2
6
- підприємствах
Тема 11. Фінансове
10
2
2
6
- планування на підприємствах
Тема 12. Фінансова санація і 12
3
3
6
банкрутство підприємств
Модульна контрольна
2
2
- 34
8
6
2
18
- Разом за змістовим
модулем 4
136
22 20 6
54
- Усього годин
ІНДЗ
6
6
- Усього годин
144
28 28 8
8
72
- -
№
з/п
5-6. Теми семінарських (практичних) занять
Назва теми
Кількість
годин
Змістовий модуль 1.
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.
ЧАСТИНА 1
1
2
3
Сутність і організація фінансів підприємств
Фінансові ресурси (капітал) підприємств
Грошові розрахунки і грошовий оборот на підприємствах
Змістовий модуль 2
2
2
3
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.
ЧАСТИНА 2
4
5
6
Доходи і витрати підприємств
Формування і розподіл прибутку підприємств
Оподаткування підприємств
Змістовий модуль 3
3
2
2
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 1
7
8
9
Фінансове забезпечення формування необоротних активів
Фінансові аспекти формування та руху оборотних активів
Кредитування підприємств
Змістовий модуль 4
3
2
2
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 2
10
11
12
Фінансовий аналіз на підприємствах
Фінансове планування на підприємствах
Фінансова санація і банкрутство підприємств
2
2
3
7. Теми лабораторних занять
(не передбачені навчальним планом)
№
з/п
8. Самостійна робота
Назва теми
Кількість
годин
Бали
Змістовий модуль 1
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.
ЧАСТИНА 1
1
2
3
Сутність і організація фінансів підприємств
Фінансові ресурси (капітал) підприємств
Грошові розрахунки і грошовий оборот на
підприємствах
Змістовий модуль 2
6
6
6
5
5
5
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.
ЧАСТИНА 2
4
5
6
Доходи і витрати підприємств
Формування і розподіл прибутку підприємств
Оподаткування підприємств
Змістовий модуль 3
6
6
6
5
5
5
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 1
7
8
9
10
11
12
Фінансове забезпечення формування необоротних
активів
Фінансові аспекти формування та руху оборотних
активів
Кредитування підприємств
6
5
6
5
6
5
Фінансовий аналіз на підприємствах
Фінансове планування на підприємствах
Фінансова санація і банкрутство підприємств
Разом
6
6
6
72
5
5
5
60
9. Індивідуальні завдання
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується
виконання спеціалістами ІНДЗ прилюдним захистом навчального проекту.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Фінанси
підприємств» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить
результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної
компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу,
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної
діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок,
отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює
декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:
 конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали);
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно
(3 бали);
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,
історико-педагогічні розвідки (3 бали);
 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали);
 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у
галузі менеджменту, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);
 історико-біографічні дослідження у вигляді есе (5 балів).
 Наукове дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст
навчального курсу) – 15 балів.
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у
вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є),
список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано
відповідно у табл. 9.1 і 9.2.
Таблиця 9.1
Критерії оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
№ Критерії оцінювання роботи
п/п
Максимальна
кількість балів за
кожним критерієм
1.
Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 4 бали
визначення методів дослідження
2.
Складання плану реферату
2 бал
3.
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 10 балів
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій
подальшого розвитку даного питання.
4.
Дотримання правил реферуванням наукових публікацій
4 бали
5.
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 6 бали
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
6.
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 4 бали
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина,
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)
Разом
30 балів
Таблиця 9.2
Шкала оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
Рівень виконання
Високий
Достатній
Середній
Низький
Кількість балів, що
відповідає рівню
25-30
20-24
15-19
0-14
Оцінка за традиційною
системою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно
ОСНОВНІ ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ:
1. Сутність фінансів і фінансової роботи підприємств в сучасних умовах
ринкової економіки.
2. Мета, задачі та функції управління фінансами підприємства.
3. Проблеми і заходи удосконалення фінансової роботи на підприємствах.
4. Фінансові ресурси підприємства, їх класифікація за джерелами
надходження.
5. Критерії формування оптимальної структури фінансових ресурсів
підприємства.
6. Порядок і проблеми формування власного капіталу підприємств в Україні.
7. Операційна діяльність та прибуток операційної діяльності підприємств.
8. Фінансові джерела простого і розширеного відтворення необоротних
активів.
9. Порядок і методи складання звітності про рух грошових коштів.
10. Оборотні активи підприємств та оптимізація їх складу і розміру.
11. Управління дебіторською заборгованістю.
12. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення поточної операційної
діяльності.
13. Операційна діяльність та її вплив на рух грошових коштів і фінансові
результати.
14.Критерії оптимізації портфеля цінних паперів.
15.Принципи і правові засади кредитних відносин підприємств і банків.
16.Банківські послуги кредитного характеру та особливості і проблеми їх
використання підприємствами України.
17.Фінансове обґрунтування бізнес-планів.
18.Відображення фінансових інвестицій в обліку і звітності.
19.Методичні підходи до оцінки вартості підприємства (дохідний підхід,
майновий підхід, ринковий підхід).
20.Особливості оцінки вартості об’єктів приватизації.
21.Організаційно-правові аспекти емісії корпоративних прав відкритими
акціонерними товариствами.
22.Фінансово-розрахункові аспекти експортно-імпортних контрактів.
23.Показники абсолютної і відносної прибутковості підприємства та порядок
їх визначення.
24.Податок на прибуток та шляхи оптимізації податкового навантаження.
25.Порядок визначення прибутку як об’єкта оподаткування.
26.Податок на додану вартість та особливості визначення податкових
зобов’язань підприємств.
27.Фінансовий контролінг – сутність, завдання, методи.
28.Принципи і способи фінансового планування (бюджетування) на
підприємствах.
29.Порядок оформлення податкових декларацій підприємств.
30.Порядок ведення готівкових розрахунків та касових операцій на
підприємствах.
31.Розподіл прибутку і дивідендна політика підприємств.
32.Зовнішні і внутрішні фактори кризового стану і фінансової
неспроможності підприємств.
33.Управління процедурою банкрутства.
34.Методи і показники оцінки потенційної платоспроможності підприємства.
35.Методи і показники оцінки структури фінансування підприємства.
36. Фінансові джерела санації (фінансового оздоровлення) підприємства.
37. Діяльність підприємств на ринку цінних паперів та порядок оцінки її
результатів.
38.Розрахунково-платіжна дисципліна та відповідальність за її порушення.
39.Принципи і порядок оцінки ефективності інвестицій в необоротні активи.
40.Методи фінансового планування та структура фінансового плану
підприємства.
41.Дивідендні виплати та дивідендна політика підприємства.
10. Методи навчання
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні
дисципліни «Статистика» використовуються наступні навчальні технології:
Словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція, диспут, семінари–дискусії,
обговорення, мозкова атака.
Наочні: схеми, таблиці, слайди, презентації.
Практичні: робота в малих групах, вправи, практичні роботи, розрахункові
роботи.
11. Методи контролю
1.Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Фінанси підприємств»
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових
балів до 100.
2.Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено
види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано
у табл. 11.1, табл. 11.2.
Таблиця 11.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
№
Кількість Кількість
Кількість
Вид діяльності
балів за одиниць до рейтингових
одиницю розрахунку балів
1. Відвідування лекцій
1
14
14
2. Відвідування семінарських занять
1
14
14
3. Робота на семінарських заняттях 10
12
120
(доповідь, виступ, повідомлення,
участь у дискусії)
4. Модульні контрольні роботи
25
4
100
5. Індивідуальна навчально-дослідна 30
1
30
робота
6. Самостійна робота студентів
5
12
60
Підсумковий рейтинговий бал
338
Коефіцієнт переведення рейтингу у 100-бальну шкалу
5,6
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове
2
письмове тестування, звіт, реферат, есе.
 Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Т1 Т2 Т3 МК1
17 17 18
25
Змістовий модуль 2
Т5 Т6 Т7 МК2
18 17 17
25
Змістовий модуль 3
Т8 Т9 Т10 МК3
18 17 17
25
Змістовий модуль 4
Т11 Т12 Т13 МК4
17
17
18
25
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
МК1, МК2 – модульні контрольні роботи.
ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання
ІНДЗ
30
Сума
Сума
з
коеф.
338
100
І3. Навчально-методична карта дисципліни «Фінанси підприємств»
Разом: 180 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., індивідуальна робота – 8 год.,
самостійна робота – 72 год., модульний контроль – 8 год.
Тиждень
Модулі
Назва
модуля
Кількість
балів за
модуль
Лекції
Дати
Теми
лекцій
Теми
семінарських
занять
Самостійна
робота
Види
поточного
контролю
ІНДЗ
Загалом
Підсумковий
контроль
І
ІІ
ІІІ
ІV
Змістовий модуль І
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 1
74 бали
(присутність, відповіді, тести)
1
2
3
VI
VІI
VІІI
Змістовий модуль ІІ
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 2
74 бали
(присутність, відповіді, тести)
V
4
5
Сутність і
Фінансові
Грошові розрахунки і
організація
ресурси
грошовий оборот на
фінансів
(капітал)
підприємствах
підприємств
підприємств
Сутність і
Фінансові
Грошові розрахунки і
організація
ресурси
грошовий оборот на
фінансів
(капітал)
підприємствах
підприємств
підприємств
Табл. 11.1
Табл. 11.1
Табл. 11.1
(5 балів)
(5 балів)
(5 балів)
Модульна контрольна робота 1 (25 балів)
6
7
Доходи і витрати
підприємств
8
Формування і Оподаткування
розподіл
підприємств
прибутку
підприємств
Доходи і витрати
Формування і Оподаткування
підприємств
розподіл
підприємств
прибутку
підприємств
Табл. 11.1
Табл. 11.1
Табл. 11.1
(5 балів)
(5 балів)
(5 балів)
Модульна контрольна робота 2 (25 балів)
30 балів
338 балів
Іспит
Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 100-бальну шкалу – 5,6
15
Тиждень
IX
Модулі
Назва
модуля
Кількість
балів за
модуль
Лекції
Дати
Теми
лекцій
Теми
семінарських
занять
Самостійна
робота
Види
поточного
контролю
ІНДЗ
Загалом
Підсумковий
контроль
X
XI
Змістовий модуль ІІІ
XII
XIII
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСІВ
ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 1
74 бали
(присутність, відповіді, тести)
9
10
11
XIV
XV
Змістовий модуль ІV
XVI
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСІВ
ПІДПРИЄМСТВ. ЧАСТИНА 2
74 бали
(присутність, відповіді, тести)
12
13
14
15
Фінансове забезпечення
формування необоротних
активів
16
Фінансові
Кредитування Фінансовий
Фінансове
Фінансова санація і
аспекти
підприємств
аналіз на
планування на
банкрутство підприємств
формування
підприємствах підприємствах
та руху
оборотних
активів
Фінансове забезпечення
Фінансові
Кредитування Фінансовий
Фінансове
Фінансова санація і
формування необоротних
аспекти
підприємств
аналіз на
планування на
банкрутство підприємств
активів
формування
підприємствах підприємствах
та руху
оборотних
активів
Табл. 11.1
Табл. 11.1
Табл. 11.1
Табл. 11.1
Табл. 11.1
Табл. 11.1
(5 балів)
(5 балів)
(5 балів)
(5 балів)
(5 балів)
(5 балів)
Модульна контрольна робота 3 (25 балів)
Модульна контрольна робота 4 (25 балів)
30 балів
338 балів
Іспит
Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 100-бальну шкалу – 5,6
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
75-81
69-74
60-68
35-59
1-34
1.
2.
3.
4.
Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре
зараховано
задовільно
FX
незадовільно з
можливістю повторного
складання
F
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
14. Методичне забезпечення
Робоча програма навчальної дисципліни, складена за змістовими модулями.
«Фінанси підприємств»: конспект лекцій.
Засоби діагностики знань: МКР, ситуаційні вправи, тести для поточного та
підсумкового контролю, таблиця рейтингових балів на усі види навчальної
діяльності студента при вивченні курсу.
Пакет візуального супроводу дисципліни.
15. Рекомендована література
Базова
1. Господарський кодекс України.
2. Закон України “Про акціонерні товариства”.
3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.
4. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом”.
5. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні”.
6. Закон України «Про вексельний обіг в Україні”.
7. Закон України “Про фінансовий лізинг”.
8. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану
неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства
з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.97 р., №
81.
9. Наказ Мінекономіки України “Про затвердження Положення про порядок
складання річного фінансового плану державним підприємством” N 277 від
25.12.2000.
10.Наказ Фонду державного майна України “Положення про порядок складання та
затвердження річного фінансового плану господарського товариства, у
16
статутному фонді якого понад 50 відсотків акцій належать державі”, № 343 від
21.02.2002 р.
11.Наказ Мінекономіки України “Про Методичні рекомендації щодо виявлення
ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства”, N 10 від
17.01.2001 р.
12.Податковий кодекс України.
13.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України.
14.Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові
розрахунки в Україні у національній валюті «, № 135 від 29.03.2001р. (зі
змінами).
15.Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», №
72 від 19.02.2001 р. (зі змінами).
Допоміжна
1. Аранчій В.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник.- К.: ВД “Професіонал”,
2004. – 265 с.
2. Архірєрєєв С.І., Жмінька Л.А. Визначення економічної сутності оборотних
коштів та джерел їх формування. – Вісник НТУ «ХПІ». – 2013 р. – № 21 (994). –
с. 171–178.
3. Бандурка О.М. та ін. Фінансова діяльність підприємства – К.:Либідь, 2003.
4. Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Семенюк О.Б. Фінанси підприємств: Навчальний
посібник. К.: Центр “Методика-інформ”, 2003. – 201с.
5. Білик М. Д., Павловська О. В., та ін. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.:
КНЕУ, 2006. — 592 с.
6. Бланк И. А. Стратегія і тактика управління фінансами. - К.: МП «ИТЕМ», 2007. –
345 с .
7. Бланк И.А. Управление использованием капитала.-К.:Эльга, 2002.
8. Бланк .А.И. Управление прибылью предприятия -К.:Эльга, 2002.
9. Бланк И.А. Управление формированием капитала -К.:Эльга, 2002.
10.Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2ге, виправл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.
11.Василенко Л.П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях. – К.:Дакор, 2007. 344 с.
12.Говорушко Т. А,, Дем`яненко І.В., багацька К.В. Управління фінансовою
санацією підприємства: підручник. – К.: «Центр учбової літератури», 2013 р. –
400 с.
13.Гончаров В.М., Путінцев В.А Фінанси підприємств: Навч.посібник. Донецьк:
ТОВ «Альматео», 2007.
14. Данілов О.А., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях та відповідях,
Київ, 2011 р.
15.Добикіна О.К.,Рижков В.С., та ін. Потенціал підприємства: формування та
оцінка: Навчальний посібник. – К.:ЦУЛ, 2007. – 208 с.
17
16.Должанський І.З., Загорна Г.О.,та ін. Управління потенціалом підприємства.
Навчальний посібник. – К.:ЦУЛ,2006. – 362 с.
17.Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і антикризове
управління підприємством. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).
К: Кондор, 2007 – 272 с.
18.Любенко Н.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник, Київ; ЦУЛ, 2009 р.
19. Поддєрьогін А. М. та ін.. Фінанси підприємств: Підручник. – к. : КНЕУ, 2008 р.
20.Фінанси підприємств [Текст] : практикум / [уклад.: Л. Л. Гриценко, О. В.
Дейнека, І. М. Крайніков] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська
академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ
“УАБС НБУ”, 2011. – 93 с.
21. Фінанси підприємств: Практикум / В.Г. Фурик, І. М. Кулик. – Вінниця: ВНТУ,
2010. – 93 с.
22.Фінанси підприємств у схемах і таблицях [Текст] : практикум : у 2 ч. /
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи
Національного банку України” ; [уклад.: Л. Л. Гриценко, О. В. Дейнека, І. М.
Крайніков]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Ч. 2. – 212 с.
23.Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання.
Підручник для ВНЗ (рек. МОН України), К., Кондор, 2006 р. – 380 с.
1.
2.
3.
4.
5.
Інформаційні ресурси
Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua
Офіційний сайт Національного банку України – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua
Наукова періодика України – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича – Режим доступу:
http://www.library.univ.kiev.ua/
Офіційний сайт наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН
України – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа