close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Вищий комунальний навчальний заклад
«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»
Кафедра (циклова комісія) словесників
Українська мова
Самостійні роботи
Спеціальність: 5.01010201 «Дошкільна освіта»
Викладач: СУЛІМОВА Л.О.
2013-2014
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість
кредитів – 4,5
Галузь знань,
напрям підготовки,
освітньокваліфікаційний
рівень
Характеристика навчальної дисципліни
Напрям підготовки
Нормативна
(за вибором)
0101 Педагогічна
освіта
Модулів – 2
Змістових
модулів – 4
Індивідуальне
науководослідне
завдання
___________
Рік підготовки:
1-й
2-й
Спеціальність
(професійне
спрямування):
Семестр
5.01010301
«Дошкільна освіта»
(назва)
Загальна
кількість годин
- 162
V
Лекції
2 год.
Тижневих
годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної
роботи студента
- 3,1
VІ
4 год.
Практичні
Освітньокваліфікаційний
рівень:
молодший
спеціаліст
30 год.
28 год.
Семінарські
- год.
- год.
Самостійна робота
48 год.
50 год.
Індивідуальні
завдання: год.
Вид контролю:
іспит (VІ)
Для самостійної роботи студентів із курсу «Сучасна українська
літературна мова» передбачаються такі види роботи:
1. Самостійне опрацювання матеріалу підручників і посібників (вузівських і шкільних).
2. Конспектування теоретичного матеріалу з певних джерел, зокрема з підручників і
посібників, рекомендованих викладачем, монографій, окремих мовознавчих праць.
3. Конспектування журнальних статей із фахових видань.
4. Підготовка рефератів на лінгвістичні теми.
5. Робота над поліпшенням культури усного і писемного мовлення.
6. Складання бібліографії, опорних конспектів, схем і таблиць.
7. Виконання вправ, творчих завдань, переклади текстів. Самостійний добір і аналіз
мовного матеріалу до окремих тем.
8. Робота в бібліотеці з основними типами і видами словників.
9. Складання термінологічних словників.
І семестр
Самостійна робота№1-3
Тема. ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ. ОРФОЕПІЯ.
Питання для самоконтролю:
Яке місце займає українська мова у світі серед інших мов ?
На основі якого діалекту сформувалась українська національна мова ?
Яке соціальне значення мають норми української літературної мови ?
Які стилі сучасної української літературної мови виділяють у сучасній українській
мові? Які їх найважливіші ознаки ?
5. У чому особливості фонетичного і фонологічного аспектів вивчення звукового
складу української літературної мови ?
6. Що таке звук ? Які три аспекти вивчення звуків мови ? Охарактеризуйте кожен із
них.
7. Чим відрізняються з артикуляційного боку голосні і приголосні звуки ?
8. Чим зумовлюється введення терміна "фонема" і як трактується поняття "фонема" ?
9. Який зв'язок між звуком і фонемою ?
10.Які модифікації голосних і приголосних слід розрізняти ?
11.У чому виявляється системність фонемного складу мови ?
12.Які різновиди асиміляції існують ? У чому особливість дисимілятивних процесів?
1.
2.
3.
4.
Завдання для самостійної роботи
1.Добираючи відповідні пари слів, доведіть фонематичність шести голосних фонем /а/,
/о/, /у/, /и/, /і/, /е/.
2.Однаковими чи різними фонемами починаються наведені слова?
Сум-сюди, витер-вітер, рад-ряд, бик-бік, дух-дяк, курка-кюрі, бюро-пюре, лакляк, вази-в’язи, тіло-діло, жати-шати, грати-rрати.
3.Встановіть фонемний склад слів.
Б’ють, б’ється, свище, дзьоб, піджати, піджак, rедзь, в’їзд, вірш, ящик, побоїще,
ллється, спиться, смієшся, п’ять, підземелля.
4.Запишіть наведений уривок фонетичною транскрипцією. Визначте голосні і
приголосні звуки, охарактеризуйте їх.
Як довго ждали ми своєї волі слова,
І ось воно співа, бринить.
Бринить, співає наша мова,
Чарує, тішить і п’янить.
Як довго ждали ми... Уклін чолом народу,
Що рідну мову нам зберіг,
Зберіг в таку страшну негоду,
Коли він сам стоять не міг... /О.Олесь/.
5.Прочитайте поданий уривок, дотримуючись правил літературної вимови. Виділіть
тверді, м’які, пом’якшені та напівпом’якшені приголосні. Поясніть, чим розрізняється їх
артикуляція.
Українська мова має свою особливу музикальність.Це незбагненна душа
нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує хвилями народної пісні,
переливається в душу нації, творить почуттєву нерозривність українського
серця й української землі. Геніальні композитори Моцарт і Бетховен, Глінка і
Чайковський користалися українськими мелодіями у своїй творчості, а це
значить, що вони чули вібрацію найвищих небес нашої мови
/Д.Павличко/.
6.Подані слова запишіть фонетичною транскрипцією. Вкажіть випадки комбінаторних і
позиційних модифікацій голосних і приголосних.
Доля, плюс, взяти, голубка, хитрий, веселий, дядько, село, минати, гончар,
шість, вітер, гора, гір, стань, Пилип, лють, кігті, коржі, дьоготь, взуття, вдарив.
7.Наведіть випадки асиміляції приголосних за дзвінкістю, глухістю, місцем і способом
творення / по11 /.
8.Доберіть слова, де є найдавніші чергування голосних (у дужках наведіть усі форми
цих слів і похідні від них, де можуть відбуватися чергування).
9.Розбийте подані слова на склади. Встановіть типи складів. Чи збігається членування
слова на склади з його морфологічною будовою?
Списати, війна, казка, міністр, лінгвістика, голка, безпечність, сестра, могти,
дружба, стерегти, підсадити, перекладач, коштовний, розтопити, грудка,
старший, сумка.
10.Користуючись словником, поставте наголос у поданих словах. Відзначте також
випадки подвійного наголошення.
Алфавіт, апостроф, визнання, визвольний, видання, громадянин,
горицвіт, договір, документ, жалоба, захворіти, значимий, індустрія, чорнозем,
урочистий, чарівний, омограф, ознака, рукопис, цемент, діалог, босоніж,
громадський.
11.Поясніть особливості вимови голосних і приголосних звуків у словах.
Вокзал, легко, молотьба, розписка, пісня, цвіт, майбутнє, зцідити, коротший,
безжалісний, вмиваєшся, дуб, казка, сміється, джміль, дзвін, голубка, життя,
весілля, тобі.
12.Доберіть уривок з художнього твору. Прочитайте, дотримуючись норм української
літературної вимови.
13.Подані слова запишіть в алфавітному порядку. Встановіть, які з них ілюструють
фонетичний принцип правопису, а які морфологічний.
Скупий, сила, спів, сяйво, ситець, сіно, спроба, сміття, смієшся, сміється,
зцідити, смужка, стебло, смішний, скрипаль.
14.Доберіть по 5 прикладів, у яких літери я, ю, є означають сполучення двох звуків, і
стільки ж прикладів, у яких ці літери означають один голосний і м’якість попереднього
приголосного.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вінницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.,1984.
2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Е.І. Сучасна українська літературна мова.- К.,
1976.
3. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.- К., 1985.
4. Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова.- К., 1974.
5. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова.- К., 1984.
6. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- Ч.1.- К.,
1972.
7. Карпенко Ю.О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови.Одеса, 1996.
8. Німчук В.В. Про графіку та правопис як елемент етичної культури й історії
//Мовознавство. – 1990. - №№1,2,3,6.
9. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Довідник.- К., 1990.
10.Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка.- К., 1997.
11.Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ.- К., 1994.
12.Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика /За заг. ред. І.К. Білодіда.- К.,
1969.
Самостійна робота№4-6
Тема. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ.
.
Питання для самоконтролю:
1. Чи існує різниця між термінами "графема" і "буква"?
2. Які особливості позначення на письмі голосних і приголосних звуків існують в
українській мові? Які ще знаки використовуються в українському письмі?
3. Які принципи орфографії є в українській мові? З'ясуйте роль і місце кожного з них.
Завдання для самостійної роботи
1.Визначте кількість літер і звуків у кожному слові.
Джміль, ящик, щит, джемпер, зілля, боїшся, сміються, rудзик, цвях, дев'ять,
шість, зав'юга, зоряний, підживити, броджу, сходження, виїжджений, дзвін,
вишня, відтворення, кують.
2.Складіть речення з поданими словами.
Зате, за те, назустріч, на зустріч, по нашому, по-нашому, в останнє, востаннє,
богатир, багатир, на гору, на-гора.
3.Запишіть складні слова, знявши риску. Поясніть написання разом, окремо, через
дефіс.
Авіа/мото/будування, блідо/рожевий, вище/зазначений, високо/авторитетний,
віце/президент, дев'яти/денний, електро/зварювальний, жовто/блакитний,
жовто/гарячий, давно/минулий, широко/масштабний, пів/Києва, пів/коло,
пів/острів, натще/серце, коли/не/коли, день/у/день, зроду/віку, віч/на/віч,
екс/чемпіон, свят/вечір, пів/яблука, на/пів/автомат, міні/футбол.
4.Запишіть подані на основі російської графіки слов'янські прізвища українською
мовою і поясніть їх написання.
Державин, Филиппов, Писарев, Щипачев, Ижакевич, Божев, Бжозович,
Черных, Пивоваров, Воинов, Киселёв, Тургенев, Ефимов, Бестужев,
Святковский, Митрофанов, Николаев, Григорьев, Андреев, Помяловский.
5.Замість крапок вставте пропущені букви (при потребі).
Б…лгород, Ач…нськ, К…словодськ, Пр…волжя, Бород…но, Рж…в,
Б…лорецьк, Благов…щенськ, Жел…зноводськ, П…щане, Хар…ків, Одес…а,
Хут…р, Михайл…вський, Ізма…л, С…мфероп…ль, Нальч…к, Л…пецьк,
Челяб…нськ, В…ноградово, Мит…щі, Ор…хово-Зуєво.
6.Запишіть слова, поставивши замість крапок потрібну букву чи апостроф.
Ц…стерна, реч…татив, ас…метрія, д…сц…пліна, к…парис, акс…ома,
рад…ус, тр…о, л…ман, сард…на, Пар…ж, Браз…лія, Мадр…д, Ч…каго,
Лейпц…г, С…рія, Рів…єра, комп…ютер, Сканд…навія, Ват…кан, Ч…лі.
7. Зробіть повний фонетичний розбір слів.
Україна, батьківщина, мовленнєвий, національний.
8. Зробіть графічний та орфографічний аналіз слів.
Лінгвістичний, діалектичний, народження.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вінницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.,1984.
2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Е.І. Сучасна українська літературна мова.- К.,
1976.
3. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.- К., 1985.
4. Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова.- К., 1974.
5. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова.- К., 1984.
6. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- Ч.1.- К.,
1972.
7. Карпенко Ю.О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови.Одеса, 1996.
8. Німчук В.В. Про графіку та правопис як елемент етичної культури й історії
//Мовознавство. – 1990. - №№1,2,3,6.
9. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Довідник.- К., 1990.
10.Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка.- К., 1997.
11.Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ.- К., 1994.
Самостійна робота№7-9
Тема. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ.
.
Питання для самоконтролю:
1. Які типи лексичних значень слів існують в українській мові?
2. Чим відрізняються однозначні слова від багатозначних?
3. Що таке пряме і переносне значення слів? Які основні типи переносних значень слів?
4. Як розмежувати омоніми і багатозначні слова?
5. Чим лексичні омоніми відрізняються від лексико-граматичних?
6. Які слова називаються термінами, синонімами, евфемізмами, антонімами?
7. Яким є склад лексики української мови з погляду її походження?
8. Якою є лексика сучасної української літературної мови з погляду вживання?
9. Які типи фразеологізмів розрізняють у сучасній лінгвістиці?
10.Які лексико-граматичні зміни характерні для фразеологічних одиниць?
11.Чи існує явище синонімії (антонімії) у фразеології?
12.Які джерела формування фразеологізмів української мови?
13.Які лексикографічні праці Вам відомі?
Завдання для самостійної роботи
1. Визначте лексичне значення слів.
Багато у нас родючої землі та шовкового неба, та кожному найкраща та земля, на
якій ти народився, найкраще те небо, під яким ти виростав, зацілований сонцем,
умитий дощами, зачарований вечірніми зорями /І.Цюпа/.
2. Користуючись тлумачним словником, випишіть 5 однозначних і 5 багатозначних
слів. Складіть по 2 речення зі словами кожної групи.
3. Випишіть із казки «Хо» М.Коцюбинського слова, вжиті у переносному значенні. Яку
роль вони виконують у художньому тексті?
4. Порівняйте пари слів. Запишіть їх так, щоб спочатку стояло слово із більш загальним
значенням, а потім – із конкретним.
Гопак – танець, береза – дерево, місто – Херсон, лисиця – тварина, дерево – сосна,
травень – місяць, художній твір – оповідання, айстра – квітка, тварина – свійська
тварина, школа – середня школа, продукт – сир, сир – сир голландський, сонячна
система – Всесвіт.
5. Визначте, які слова вжиті в основному значенні, а які в переносному.
Передранішня зоря, зоря свободи, червоний жар, жар серця, корінь слова, хвіст
кота, хвіст комети, солодкий сон, м'який характер, підошва черевика, крапля
надії, шовкова трава, чорна пляма, чорна заздрість, солодкий цукор, підошва
гори, шовкова тканина, крапля води, золоті злитки, золоті руки.
6. Опишіть яке-небудь природне явище, використовуючи слова в переносному
значенні.
7. Уведіть у речення слова-омоніми та багатозначні слова. Поясніть, як їх розрізняють.
Гусениця, лінія, перо, піднімати, проте, сонце, вгорі, голова, стріла, журавель.
8. Складіть речення, використовуючи подані слова як омоніми.
Стан, мати, сорок, апарат, дорога, прокатний, підмети, топити, поминати.
9. Доберіть синоніми до слів.
Оселя, сінокіс, усюди, бавитися, вистава, педагог, тяжкий, експорт, економний,
екзамен, інформація.
10.До поданих слів доберіть рівнозначні синоніми.
Буква, оплески, небо, повітря, сніг, совість, вчинок, ліс, листя, кімната, голос.
Зразок: дощ – короткий, короткочасний, короткотривалий, тимчасовий; буря –
тихне, замовкає, нишкне, вщухає.
11.Доберіть народні прислів'я і приказки (не менше 10), в яких є антоніми.
12.До поданих слів доберіть антоніми.
Минуле, тонкий, важко, перший, сьогодні, друг, південь, смутний, гіркий,
швидко, вгору, ненависть, сухий.
13.Користуючись фразеологічним словником української мови, поясніть значення
поданих фразеологічних зворотів.
Замилювати очі, як риба у воді, пускати півня, на руку ковінька, прикусити
язика, бити байдики, співати з чужого голосу, тримати в шорах, ні риба ні м'ясо,
обдерти як липку, в одну дуду грати, дзвонити в усі дзвони.
14..Замініть слова і словосполучення фразеологізмами.
Замовкнути, добре запам’ятати, дурний, переляканий, багато, шум, безладдя,
бути першим, обманути, зненацька, дуже далеко, нічого не робити.
ЛІТЕРАТУРА
Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова.- К., 1981.
Грищенко А.П., Мацько Л.І. Сучасна українська літературна мова. – К.,1997.
Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська мова.- К., 1987.
Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.,1984.
Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- К.,
1972.
6. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові.- К.,
1975.
7. Короткий тлумачний словник української мови /Укладачі: Д.Г. Гринчишин, Л.Л.
Гумецька, В.Л. Карпова та ін./.- К., 1978.
8. Кочерган . Словник російсько-українських міжмовних омонімів.- К., 1997.
9. Морфемна структура слова.- К., 1979.
10.Полюrа Л.М. Омонімія і багатозначність слів //УМЛШ. – 1985.- №
11.Русско-украинский словарь синонимов /За ред. М.М. Пилинського/.- К., 1995.
1.
2.
3.
4.
5.
Самостійна робота№10-12
Тема. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР.
.
Питання для самоконтролю:
1. Які функціональні відмінності між кореневими і афіксальними морфемами?
2. Які типи афіксальних морфем виділяють в українській мові?
3. Які особливості словотворчих і формотворчих морфем?
4. Як знайти основу слова?
5. Чим відрізняється похідна основа від непохідної?
6. Чи можна вважати тотожними поняття "твірна основа" і "лексична основа"?
7. Які способи словотвору властиві сучасній українській мові?
8. Які різновиди морфологічного способу Вам відомі?
9. Які різновиди морфологічно-синтаксичного способу виділяють у сучасній
лінгвістиці?
10.У чому особливість лексико-синтаксичного способу словотвору?
11.У чому особливість лексико-семантичного способу словотвору?
Завдання для самостійної роботи
1.Поділіть слова на морфеми. Визначте словотворчі та формотворчі афікси.
Гарний, гарненький, гіркий, гіркуватий, крутий, найкрутіший, літати, літаючий,
лякати, ляканий, молоти, нагодувати, нагодований, напівзабутий, прийти,
прилетіти, прилетів, прилетіла, прилетівши, сідаючи, гаряче, гарячий.
2.Згрупуйте наведені слова так, щоб у кожній групі були слова одного кореня.
Водянка, проводити, водити, завод, вода, заводити, провідник, водойма,
поводитися, заводчик, водник, заводський, приводити, водний, водій,
водянистий, проводир, безводний, заводний, водяний, безводдя, переводити,
обезводнити, обводити, обводнювати, обводнення.
3. Запишіть слова у вигляді словотворчого ланцюжка, щоб кожне попереднє слово було
твірним для наступного.
Зразок: Іван- Іванівка – Іванівський.
Вітряний, вітряно, вітер, вітрянка; лікарня, лікар, лікарняний; шахтарка, шахтар,
шахта,шахтарський; яструбеня, яструб, яструбець, яструб'ятко; малювати,
малювання, розмальований, розмалювати, маляр, малярство.
4.З’ясуйте, від яких основ і за допомогою яких суфіксів утворено подані слова.
Веселіти, білити, гаряче, гарно, ясніше, яснішати, конкретизувати, начитаний,
переписуючи, Ольжин, Андріїв, сторожова, лисичий, четвертувати, передмова,
матусенька, мовленнєвий.
5.Наведіть слова, утворені морфологічним, морфолого-синтаксичним, лексикосинтаксичним, лексико-семантичним способами словотвору /по 10/.
6.Визначте спосіб творення слів.
Українець, хникати, вербиченька, патріотизм, ХДУ, жнивувати, білолиций
/місяць/, танцюрист, лісостеп, чернозем, майбутнє, вічнозелений, Олександра,
кума, принести, безграмотний, підкладка, облом, обмін, підкуп, юнь, блакить,
по-приятельськи, зарубіжний, перекотиполе, напередодні, впівголоса.
7.Поясніть, яким способом утворені слова.
Безмежний, безпартійний, приморозок, примочка, приписка, підкладка, поукраїнськи, загривок, зарубіжний, заслужений, приказка, надчутливий,
прикордонний, чорномор, юнь, підпис, мовний, крицевий.
8.Зробіть морфемний і словотворчий аналіз слів:
Патріотизм, фронтовик, по-українськи, мовленнєвий, прочитати.
ЛІТЕРАТУРА
Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова.- К., 1981.
Горпинич В.О. Будова слова і словотвір.- К., 1977.
Грищенко А.П., Мацько Л.І. Сучасна українська літературна мова. – К.,1997.
Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська мова.- К., 1987.
Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.,1984.
Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- К.,
1972.
7. Каспришин З.О. Складні випадки словотвірного аналізу//УМЛШ. – 1989.- №11.
8. Ковалик І.І. Вчення про словотвір.- Львів, 1964.
9. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі.- К., 1985.
10.Сікорська З.С., Шарпило Б.А. Твірні слова і твірні основи //УМЛШ. – 1976. - №10.
11.Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ.- К., 1994.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Самостійна робота№13-15
Тема. МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК. ПРИКМЕТНИК.
.
Питання для самоконтролю:
1. Що означають поняття "граматичне значення", "граматична форма", "граматична
категорія"?
2. Чим відрізняються повнозначні слова від неповнозначних?
3. Які способи вираження граматичних значень слів існують в українській мові?
4. Які лексико-граматичні розряди іменників виділяють в українській мові?
5. Які засоби вираження мають категорії роду, числа, відмінка іменника?
6. Які показники враховуються при визначенні роду запозичених іменників?
7. Скільки типів відмінювання має іменник? Якими особливостями відмінювання
характеризуються іменники І відміни? ІІ відміни? ІІІ відміни? ІV відміни?
8. Які ознаки властиві прикметникам? Які морфологічні категорії мають прикметники?
9. Що покладено в основу виділення лексико-граматичних розрядів прикметників? Як
розрізняються якісні та відносні прикметники?
10.Як утворюються форми ступенів порівняння прикметників?
11.Які особливості відмінювання прикметників твердої і м'якої груп?
Завдання для самостійної роботи
1. Визначте, якими мовними засобами виражається граматичне значення у виділених
словах.
За всіх часів і в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі
хліб. Його присутність народжувала поетів і мислителів, сприяла появі пісень і
дум, продовжувала родовід, і навпаки, коли він зникав, — неодмінно
приходило лихо.
2. Проаналізуйте текст за віднесеністю слів до частин мови. Визначте їх морфологічні
ознаки та синтаксичну роль.
Мова
Як парость виноградної лози
Плекайте мову, пильно й ненастанно
Політь бур'ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
/М.Рильський/.
3. З’ясуйте явища переходу виділених слів із однієї частини мови в іншу.
1.Зорі сяють. Серед неба горить білолиций. 2. Битий не раз ворог відступав на
захід. 3. Неначе в глибокій задумі хилився налитий колос. 4. На битім шляху трава
не росте. 5. Сидить батько кінець стола, на руки схилився. 6. Був собі дід та баба.
4. Наведіть приклади речовинних та збірних іменників. З’ясуйте морфологічні ознаки
їх та синтаксичні зв’язки з дієсловом-присудком.
5. Наведіть приклади іменників /до 10/ з абстрактним значенням. Поясніть семантикоморфологічні особливості їх.
6. Визначте рід поданих іменників. Вкажіть, на основі яких семантичних,
морфологічних або синтаксичних ознак він визначається.
Кора, сіль, стіл, зерно, батько, Дніпро, лоша, нероба, біль, пальто, мати, дівча,
путь, піч, хата, Саша, Галя, голова, сирота, ім’я, теля, аташе, чоловік, жінка,
дід, баба, робітник, робітниця, гусак, півень, курка, горобець, сокіл, риба.
7. Подані іменники чоловічого роду введіть у речення так, щоб в одному реченні кожен
із них позначав особу чоловічої статі, а в другому — особу жіночої статі.
Інженер, декан, ректор, історик, мовознавець, лікар, суддя, завуч.
8.Наведіть приклади іменників, рід яких неможливо визначити поза синтаксичними
зв'язками (до 10).
9.Доберіть із художньої літератури іменники спільного роду. Поясніть, чому їх так
називають.
10.Випишіть з орфографічного словника 20 множинних іменників, визначте їх лексикограматичний розряд.
11. З’ясуйте,як виражається значення називного й знахідного відмінків, якщо збігається
флексія. Яку основну синтаксичну функцію закріплено за Н. та Зн. відмінками без
прийменника?
Шевченко мав сильних попередників в українській літературі, але, незважаючи
на це, він став її справжнім основоположником. Справа не тільки в тому, що
Шевченко ствердив і виховав національну гідність українського народу.
Справа не тільки в тому, що Шевченко нагадує своїм універсальним талантом
таких людей, як Леонардо да Вінчі. Справа насамперед у тому, що завдяки
Шевченкові українською мовою були написані твори, які мають як з
естетичного, так і з ідейного боку світове значення.
12. Поділіть на відміни і групи подані іменники і запишіть їх у формі орудного відмінка
однини.
Межа, коліща, теля, груша, староста, Хома, круча, ім'я, рілля, Ілля, слива,
слава, рідня, Саша, іржа, школяр, ювіляр, лікар, гусляр, командир, тренер,
море, сонце, комар, пейзаж, кобзар, плащ, радість, печаль, вуаль, пам'ять,
паморозь, нехворощ.
13. Поставте у формі родового відмінка однини подані іменники.
Херсон, Харків, листопад, займенник, гіпс, граніт, сир, оркестр, барвінок,
Крим, байрак, Дніпро, Буг, Дунай, прогрес, альбом, женр, роман, живопис,
вітер, цукор, мороз, землетрус, камінь, апарат, Донбас, Дмитро, долар, бузок,
чай, гараж.
14.Поставте іменники у формі кличного відмінка, складіть із ними речення.
Матуся, друг, учитель, товариш, лейтенант, красуня, кінь, душа,Олег, Марія.
15. Зробіть морфологічний розбір іменників.
1.Ніколи не пізно людині знайти себе. 2. У небі вітер кучерявий колише теплую
блакить. 3. Бджоли перемовляються танцем, у них немає мови.
16.Запишіть подані прикметники разом з іменниками у 3 колонки: якісні, відносні,
присвійні. Поясніть, як ви розрізняєте групи прикметників за значенням. Коли відносні
прикметники стають якісними?
Вороняче крило, дерев’яні сходи, залізні дроти, золотий годинник, бджолиний
рій, яблуневий цвіт, вовчі зуби, бронзовий загар, залізні нерви, дерев’яні руки,
заячі сліди, срібна ложка, срібний голос, золота пшениця, орлиний зір,
сільський клуб, світовий ринок, атомна електростанція.
17. Утворіть форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Яке
значення мають ступені порівняння прикметників у мовленні?
Вузький, дорогий, дужий, гарний, поганий, важкий, високий, змістовний,
відповідальний, інтелігентний, старий, тихий, малий.
18. Утворіть присвійні прикметники від поданих іменників.
Журавель, коза, горобець, лисиця, соловей, вовк, миша, заєць, ведмідь, орел,
свиня, птах.
19. Порівняйте прикметник і іменник. Чим вони відрізняються і що їх об’єднує?
ЛІТЕРАТУРА
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. -К., 1993.
3. Сучасна українська літературна мова: Підручник /За ред. М.Я.Плющ. - К., 1994.
4. Сучасна українська мова: Підручник: 4.1 /За ред. О.Д.Пономарева. - К.,1997.
5. Українська мова: Підручник: Ч. 1 / За ред. П.С.Дудика. -К., 1993.
6. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. - К., „Либідь", 2004.
Самостійна робота№16-18
Тема. ЧИСЛІВНИК. ЗАЙМЕННИК.
.
Питання для самоконтролю:
1. Якими особливостями характеризується числівник як частина мови?
2. Як відрізнити числівники від інших слів із кількісним значенням?
3. Які розряди числівників відомі в українській мові?
4. На які групи поділяються числівники за морфологічними ознаками? Як
розглядається це питання у шкільних підручниках?
5. У чому полягає специфіка парадигм кількісних числівників в українській мові?
6. Яку думку висловлюють мовознавці щодо порядкових числівників?
7. Які синтаксичні функції виконує числівник в українській мові?
8. Які правила написання різних форм числівників існують в українській мові?
9. У чому особливість займенника як самостійної частини мови? Чи всі займенники
виконують дейктичну функцію?
10.З якими частинами мови співвідносяться займенники за значенням, морфологічними
ознаками та синтаксичною роллю в реченні?
11.Які лексико-граматичні розряди займенників виділяють в українській мові?
12.Чи існують специфічні випадки функціонування займенників?
Завдання для самостійної роботи
1. Випишіть числівники. Поясніть, за якими ознаками ви їх розрізняєте?
Четвертий, четвірка, чотири, четверо, трійка, потроїти, троє, три, третій, сотня,
сотий, сто, двадцять п’ять, натроє, одна друга, чверть, половина, одна четверта,
дюжина, пара, півтора.
2. З’ясуйте, які числівники вживаються в основному значенні, а які — в переносному?
Який саме смисл мають числівники, вжиті в переносному значенні.
Наговорити сім мішків гречаної вовни — сім мішків жита; п’ятий кілометр —
п’ята колона; третій раз — третій сорт; п’яте кільце — п’яте колесо до воза;
перший день — перший з кінця; десяте діло — десяте січня; сім п’ятниць на
тиждень — сім днів тижня.
3. Запишіть словами числівники, поєднуючи їх з іменниками.
Лише з (6) вересня по (24) (листопад) 1942 (рік) 3 (батальйон) (15)
поліцейського (полк) розстріляв і спалив 44 (тисяч) 837 (особа). Спалено 27
(село) і всі близькі до них хутори. 25 вересня 1942 (рік) фашисти спалили
волинське село Кортеліси, з 1941 по 1944 (рік) німецько-фашистської окупації
трагічна доля Кортелісів спіткала на Волині 106 (село).
4. Провідміняйте числівники 7, 15, 50, 500, 100, 387.
5.Коли займенник Ви вживається замість займенника Ти? Наведіть приклади.
6.Запишіть займенники будь-хто, дехто, дещо, хто-небудь, що-небудь у родовому,
орудному та місцевому відмінках із прийменником.
ЗРАЗОК: до будь-кого, будь з ким, будь на кому.
7.З’ясуйте відмінність у вживанні питальних і відносних займенників. Наведіть
приклади і складіть з ними речення.
8.Запишіть, знявши риску. Поясніть, які займенники пишуться разом, а які — через
дефіс?
Аби/хто, аби/що, аби/який, де/хто, де/який, де/чий, хто/небудь, який/небудь,
чий/небудь, ні/який, хто/сь, ні/що, будь/чий, будь/який, казна/хто, казна/який,
будь/хто, будь/що, де/хто.
ЛІТЕРАТУРА
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. -К., 1993.
3. Сучасна українська літературна мова: Підручник /За ред. М.Я.Плющ. - К., 1994.
4. Сучасна українська мова: Підручник: 4.1 /За ред. О.Д.Пономарева. - К.,1997.
5. Українська мова: Підручник: Ч. 1 / За ред. П.С.Дудика. -К., 1993.
6. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. - К., „Либідь", 2004.
Самостійна робота№19-21
Тема. ПРИСЛІВНИК. ДІЄСЛОВО. ДІЄПРИКМЕТНИК. ДІЄПРИСЛІВНИК.
.
Питання для самоконтролю:
1. Яку ознаку виражають прислівники? Які найважливіші морфологічні ознаки
мають?
2. Які синтаксичні функції виконують прислівники?
3. На які групи поділяються прислівники за значенням і синтаксичною роллю?
4. Від яких частин мови утворилася переважна більшість прислівників в українській
мові? Яким способом?
5. У які частини мови можуть переходити прислівники?
6. Які найголовніші правила написання прислівників?
7. Що входить у систему дієслівних утворень в українській літературній мові?
8. Які типи дієслівних основ розрізняють і як вони визначаються?
9. Що виражають граматичні категорії перехідності/неперехідності, виду, стану,
особи, часу, способу? Які засоби їх вираження?
10.Які дієслівні форми утворюються від основи теперішнього часу, а які – від основи
інфінітива?
11.Які ознаки дієслова і прикметника має дієприкметник?
12.Як утворюються активні та пасивні дієприкметники?
13.Які дієслівні та прислівникові характеристики має дієприслівник?
14.Як утворюються дієприслівники доконаного та недоконаного виду?
Завдання для самостійної роботи
1. Підберіть прислівники до поданих слів.
Працювати, виконувати, падіння, зупинка, виготовлений, говорити, співати,
плакати.
2. Як розрізняються прислівники і прикметники в таких словосполученнях?
Холодне повітря — зустріти холодно, яскраво світити — яскрава фарба, багато
каратів — багато вдягнений, мало газет — мало читати, хороше повітря —
хороше вдягнутися, добре попрацювати — добре ставлення.
3. Від поданих прикметників утворіть прислівники на –о, -е і запишіть форми вищого і
найвищого ступеня.
Далекий, гарячий, добрий, замислений, високий, злий, колючий, сипкий.
4. З’ясуйте способи творення поданих прислівників.
Вгору, вдвоє, тричі, натроє, бігом, гаряче, внічию, потім, щодня, взимку,
надвечір, ридма, по-юнацьки, горілиць, сьогодні, втридорога, обіруч, покошачому, навприсядки, востаннє, часом, надворі, миттю, нашвидку.
5. Доберіть прислівники та похідні від них прийменники з іменником. Складіть із ними
речення, поясніть відмінність між ними у синтаксичних зв’язках та функціях.
6. Зробіть морфологічний аналіз прислівників.
Мудрий звернув праворуч, до посадки, і, ввімкнувши світло, посигналив. 2.
Трудівники збирають добрий урожай цукристих, повсякчас дбаючи про долю
врожаю наступного року.
7. Визначте у тексті перехідні й неперехідні дієслова та засоби їх вираження.
Люди змагалися з вогнем врукопаш... У хід було пущено лопати, вила, граблі,
порожні лантухи, ошмаття якихось брезентів. Однак щойно прибитий вогонь
знову оживав, ріс, вітер потужно роздимав полум’я, багряне гаддя проповзало
поміж людей, рвалося вперед, швидко змикаючись між собою... Поки що
горіло скомбайноване поле, палахкотіла пуста солома, але копи були
недалеко... /О.Гончар/.
9. Від дієслів доконаного виду утворіть дієслова недоконаного виду. Визначте спосіб
творення видових пар.
Вигадати, вмочити, зашити, повторити, грюкнути, замести, витерти, вивезти,
допомогти, скликати, розкидати, заспівати, зупинитися, взяти.
10. Складіть речення, в яких дієслова виступали б то у формі недоконаного, то
доконаного виду.
Гарантувати, конфіскувати, телеграфувати, атакувати.
11.Наведіть приклади одновидових і двовидових дієслів (по 5).
12.Від поданих дієслів утворіть усі форми умовного і наказового способів.
Жити, взяти, забути, писати, читати, сіяти, їсти, колоти, плести.
.
13. Визначте, до якої дієвідміни належать дієслова.
Бігти, везти, мерзнути, поважати, стояти, лежати, колоти, білити, полоти,
іржати, стелити, сивіти, ревіти, хотіти, кричати, блищати, косити, мостити,
сікти, котити, їздити, стригти, спати, чистити, полоскати.
14. Зробіть повний морфологічний аналіз дієслів.
Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє,
Радіють люди, що одпочинуть,
А я дивлюся...і серцем лину
В темний садочок на Україну (Т.Шевченко).
15.Випишіть активні і пасивні дієприкметники. Поясніть їх творення.
Скриплячий, скрипучий, летючий, летячий, переможний, переможений,
непогасний, непогашений, неспинний, спинений, блискаючий, блискучий,
подоланий, неподоланний, звірений, стиглий, достиглий, в’ялий, зів’ялий,
прілий, пожовклий.
ЛІТЕРАТУРА
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. -К., 1993.
3. Сучасна українська літературна мова: Підручник /За ред. М.Я.Плющ. - К., 1994.
4. Сучасна українська мова: Підручник: 4.1 /За ред. О.Д.Пономарева. - К.,1997.
5. Українська мова: Підручник: Ч. 1 / За ред. П.С.Дудика. -К., 1993.
6. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. - К., „Либідь", 2004.
Самостійна робота№22-24
Тема. ПРИЙМЕННИК. СПОЛУЧНИК. ЧАСТКИ. ВИГУКИ.
Питання для самоконтролю:
1. Яка частина мови називається прийменником?
2. Які граматичні функції виконують прийменники?
3. На які групи за походженням поділяються прийменники?
4. Яка морфологічна будова прийменників?
5. Чи бувають прийменники синонімічними?
6. Які найголовніші правила написання прийменників?
7. Чому сполучник належить до службових частин мови?
8. На які групи за значенням поділяються сполучники?
9. Чим відрізняються сполучники сурядності і підрядності?
10.На які групи поділяються сполучники за будовою?
11.Які слова називаються сполучними?
12.Яка частина мови називається часткою?
13.Чим відрізняється частка від інших службових частин мови?
14.На які групи поділяються частки за значенням?
15.У чому своєрідність формо- і словотворчих часток?
16.Які особливості правопису часток?
17.Чому модальні слова становлять окрему лексико-граматичну групу слів?
18.На які групи поділяються модальні слова за значенням та синтаксичною роллю?
19.Яка частина мови називається вигуком?
20.Які функції в мові виконують вигуки?
21.Чим відрізняються вигуки від самостійних і службових слів?
Завдання для самостійної роботи
1.Запишіть речення з поданими сполучниками, знявши риски. Поясніть написання
сполучників.
А/би, що/б, ні/би, ні/би/то, немов/би, немов/би/то, як/що, за/те,
незважаючи/на/те/що, як/би.
2.Доберіть речення з відносними займенниками та займенниковими прислівниками у
ролі сполучних слів. З’ясуйте відмінність між підрядними сполучниками і сполучними
словами.
3.Доберіть речення, в яких би частки виконували формотворчу роль, виражали значення
оклику, захоплення, пом’якшення наказу, підсилення або виділення якогось члена
речення, бажаність та ін.
4.Зробіть морфологічний аналіз службових частин мови.
О слів жорстока і солодка влада! Не опечись на їхньому вогні… Такі ж близькі
звучання «рада» й «зрада»! Які ж провалля поміж них страшні! /Б.Олійник/. 2. І
коли б солов’єм я співучим у твоїх народилась лісах, то про тебе, велику й
могутню, я навчила б співать небеса /Ткач/.
5.Доберіть уривок з художнього тексту. З’ясуйте функції вигуків та
звуконаслідувальних слів. Поясніть, за яких умов вони здатні виконувати роль членів
речення.
6.Проаналізуйте текст за віднесеністю слів до частин мови: за загальним значенням
/частиномовним/, морфологічними ознаками й синтаксичною роллю в реченні.
ЛІТОПИСЕЦЬ ТРИВОГ І НАДІЙ
Широко відомо, що літописання становило собою одну з найяскравіших ланок
літературного набутку нашого народу. Жодна інша європейська країна /за
винятком Візантії/ не мала такої блискучої історіографічної спадщини,
репрезентованої цілою плеядою визначних імен. І серед них Нестору належить
чільне місце.
У нашій уяві образ літописця здебільшого вимальовується у вигляді
мудрого старця — сивоволосого, з опасистою бородою,— що в тиші келії,
відгородженої від життя монастирським муром, «добро і зло сприймаючи
байдуже», складає беззастережний і вільний від емоцій «ізвіт нащадкам». Та
Нестор аж ніяк не пасує до такого еталона. Він не був спокійним та байдужим
спостерігачем того, що відбувалося довкола нього. Бути ченцем за
середньовіччя зовсім не означало відгородитися від світу. Київські монахи
брали активну участь у тогочасному житті. Вони засновували бібліотеки,
навчальні заклади, шпиталі та інші структури, націлені на забезпечення тих чи
інших суспільних потреб, насамперед, у сфері духовного життя.
Отже, «Повість временних літ» — зовсім не холодний «ізвіт» наступним
поколінням, а твір письменника з гострим темпераментом та емоційним
обдаруванням. Це літописне зведення, написане майже десять століть тому, для
нас — глибока, незапам’ятна старовина, але для громадян Київської Русі то
була книга про сучасність і сучасників /М Брайчевський/.
ЛІТЕРАТУРА
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. -К., 1993.
3. Сучасна українська літературна мова: Підручник /За ред. М.Я.Плющ. - К., 1994.
4. Сучасна українська мова: Підручник: 4.1 /За ред. О.Д.Пономарева. - К.,1997.
5. Українська мова: Підручник: Ч. 1 / За ред. П.С.Дудика. -К., 1993.
6. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. - К., „Либідь", 2004.
ІІ семестр
Самостійна робота №1-3
Тема. Самостійна робота за темою «Стилістичні особливості дієприкметників,
дієприслівників, форм на –но, -то.
План:
1) Загальні відомості про дієприкметник і дієприслівник;
2) Творення дієприкметника і дієприслівника;
3) Правопис дієприслівника;
4) Правопис дієприкметника;
5) Написання -н-, -нн-;
Завдання для самостійної роботи
1. Повторити теоретичні відомості з тем:
o правопис не з дієприкметниками;
o вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів.
2. Виконати завдання
Вправа 1. Перекладіть українською мовою. Прокоментуйте особливості
відтворення в українській мові дієприкметників.
1. Активно борющийся за жизнь человек имеет все шансы победить. 2. Ожидаемые с
нетерпением гости явились с большим опозданием. 3. Бегущий по пустынной аллее парка
юноша был сыном нашей хозяйки. 4. В ярко освещенном зале собралась довольно
интересная компания людей. 5. Спешащие по своим делам ранние прохожие не обращали
никакого внимання на маленького мальчика, одиноко бродившего по мокрой от дождя
улице. 6. Увлеченный любовью к обитателям моря, он решил создать у себя в квартире
музей морских сувениров. 7. Тем более у него уже имелось с десяток необычных раковин,
переливающихся всеми оттенками перламутра, подаренных ему друзьями ‑ моряками.
Вправа 2. Відкоректуйте речення, правильно вживаючи дієприслівникові звороти.
1. Пишучи листи, у нього завжди не вистачало терпіння дописати їх як слід до кінця. 2.
Подивившись фільм, у глядачів виникло враження нереальності зображених подій. 3. Мило
посміхаючись, у неї однак зовсім не було бажання знайомитись із цими людьми ближче. 4.
Скористувавшись порадами викладачів, у студентів досить вдало пройшов літературний
вечір. 5. Відпочиваючи влітку на морському узбережжі, нам надовго запам’яталися веселі
пригоди й мандрівки. 6. Почувши третій дзвінок, глядачам треба поквапитись і вчасно
зайняти свої місця в залі.
Вправа 3.Позначте рядок, у якому всі дієприкметники пишуться з часткою не окремо:
А не / зроблений проект; не / виконана вчасно робота;не / усміхнений, а похмурий;
Б не / записана в зошит вправа; не / зрозумілий багатьом текст; не / заспаний, а бадьорий;
В не / почутий звук; не / виражене яскраво слово; не / відчинена, а закрита крамниця;
Г не / з’ясовані директором питання; пісня, ще ніким не / співана;
не / запряжені коні.
Список рекомендованих джерел
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.
4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене.
- Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.
5. Укрнаїнська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів з
навчанням українською мовою: академ. рівень, проф. рівень/ С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша.--- К.: Освіта, 2011.—416 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. Посіб. – К.:
Вища шк., 2007.
7. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / Пазяк
О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001.
Самостійна робота №4-6
Тема. Просте речення
Питання для самоконтролю:
1. Яке речення ми називаємо простим?
2. Назвіть види простого речення за емоційним забарвленням.
3. Як поділяються речення за метою висловлювання?
4. Як розрізняються за відтінками значень розповідні, питальні,
спонукальні та окличні речення? Наведіть їх приклади.
5. Яке речення називаємо двоскладним?
6. Наведіть приклад непоширеного речення.
7. Чим може ускладнюватися просте речення?
Завдання для самостійної роботи
1. Виконайте тестові завдання:
Варіант 1
1. Укажіть правильне твердження.
А Граматична основа — це частина речення. Складається з підмета і присудка.
Б Присудок — головний член речення, що виражає ознаку, приписувану підметові.
В Простим є присудок, який виражений дієсловом.
Г У ролі іменної частини складеного присудка можуть бути будь-які частини мови, окрім
особливих форм дієслова.
2. Укажіть речення, що мають складений дієслівний присудок.
А Я міг щось забути.
Б Зобов’язаний допомогти старому.
В За рідний край віддать готові вони свою гарячу кров (В. Сосюра).
Г Я був без імені, без роду й племені (М. Коцюбинський).
3. Укажіть речення, що не мають складеного іменного присудка.
А Гарним був Київ у цей свіжий осінній ранок (В. Собко).
Б Голуби ті були навдивовижу кожному (Панас Мирний).
В Гірські печери затоплені водою (Ю. Бедзик).
Г Ти матимеш змогу перевірити свій запас.
4. Укажіть речення, у якому неправильно розставлено розділові знаки.
А Жайворонок з’явився до тепла, а зяблик — до холоду.
Б Мене все життя ваблять, і хвилюють зорі, місяць, ніч…
В У темному гаю, в зеленій діброві, на припоні коні отаву скубуть, осідлані коні, вороні,
готові (Т. Шевченко).
Г Весь час чарівний, барвистий світ мінився.
5. Зазначте речення з відокремленими прикладками.
А А він шугав між блакитним небом і зеленим морем… (Б. Грінченко).
Б Стоять в шинелях, забрьохані, без шапок… (О. Гончар).
В Другий сусід мій, Григорій Шиян, вирішив не покидати своєї хати (О. Довженко).
Г Стукнувшись об пом’яті, ніби пошматовані зубами, дошки помосту, паром зупинився
(Ю. Мушкетик).
6. До якого виду належить речення Солі одержують за допомогою хімічних реакцій (З
підручника)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
7. Укажіть речення, де неправильно розставлено розділові знаки.
А Він вийшов з дому, супроводжуваний спокійною, ласкавою, ніжною материнською
усмішкою (В. Собко).
Б Мово ненина, батьківська мово, що здолала найтяжчі віки, що засяяла так веселково,
перелившись в пісенні рядки (М. Карпенко).
В І золотої й дорогої мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої (Т. Шевченко).
Г Зрозуміло, цією теоремою Піфагор найбільше уславився серед математиків
(О. Вишня).
8. До якого виду належить речення Вік живи — вік учись (Народна творчість)?
А Двоскладне речення.
Б Називне речення.
В Означено-особове речення.
Г Узагальнено-особове речення.
9. Укажіть слова, що не є вставними.
А Навіть.
Б Мабуть.
В На жаль.
Г По-перше.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
11. Укажіть речення, у якому немає відокремленого означення.
А Повненька, жвава і весела, з сірими прудкими оченятами, з ямочками на щоках і двома
косами… справляла приємне враження (О. Десняк).
Б Сильна і вправна, вона працювала завзято й самовіддано (В. Собко).
В В’ється степова, безкінечна, покручена дорога.
Г Степ, оповитий тишею, дихав пахощами росяних трав(П. Панч).
12. Напишіть міні-твір на одну з запропонованих тем , використовуючи прості ускладнені
речення.
Надто важка робота — нічого не робити (О. Уайльд).
Ліниві завжди бувають людьми посередніми (Ф. Вольтер).
Людина керує звичкою, а не навпаки (М. Островський).
Варіант 2
1. До якого виду належить речення Не судилося, мабуть, цьому статися?
А Двоскладне речення.
Б Означено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
2. До якого виду належить речення Там усе правильно записано (В. Сосюра)?
А Двоскладне речення.
Б Називне речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Безособове речення.
3. До якого виду належить речення А в степу весніє, весніє (О. Гончар)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
4. До якого виду належить речення Терпіти біль вже було несила?
А Називне речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
5. Укажіть речення, у яких наявні уточнення.
А На Володимирській гірці, в Києві, над Дніпром, граються
мирно діти, бризкає сміх сріблом (І. Нехода).
Б Рівно дихає степ, що прокинувся після зими (І. Кириченко).
В По ярах шуміли, спадаючи, весняні води (Г. Тютюнник).
Г Мати, втомлена роботою, важко сплеснула руками.
6. До якого виду належить речення Жнива…?
А Двоскладне речення.
Б Називне речення.
В Означено-особове речення.
Г Неозначено-особове речення.
7. Укажіть речення, у яких немає відокремлених обставин.
А Чорне небо висіло над степом, граючи незліченним розсипом зоряних іскор (З. Тулуб).
Б Звідси, особливо вночі, у всій своїй величі і красі виступає древній Київ.
В Побачивши знайому дорогу, він радісно скрикнув.
Г Ми вирушили всі, за винятком важко захворілих.
8. До якого виду належить речення Я люблю природу, а також тварин?
А Двоскладне речення.
Б Означено-особове речення.
В Неозначено-особове речення.
Г Узагальнено-особове речення.
9. Укажіть речення, у яких немає відокремлених додатків.
А Ні птиць, ані людей, опріч ясної зірки в високості (А. Малишко).
Б Ми не здамося, всупереч долі.
В Замість майстерні художника, Тарас опинився на панській кухні (П. Федченко).
Г Вибираючи майбутнє, будь обережним…
10. До якого виду належить речення Любімо Вкраїну, та не сліпо, щирим серцем, чистою
душею (О. Підсуха)?
А Називне речення.
Б Означено-особове речення.
В Неозначено-особове речення.
Г Узагальнено-особове речення.
11. Укажіть вставне слово, що виражає сумнів.
А По-перше.
Б Кажуть.
В Наприклад.
Г Мабуть.
12. Напишіть міні-твір на одну з запропонованих тем, використовуючи прості ускладнені
речення.
Живе лиш той, хто не для себе одного живе (Меандр).
Чесна людина нікому не заздрить (М. Горький).
Друг усім — нічий друг (Аристотель).
2. Орфографічний практикум
Варіант 1
1. Як слід писати слово на(зразок)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
2. Як слід писати слово по(честі)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
3. Як слід писати слово на(світанку)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
4. Як слід писати слово на(диво)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
5. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова.
А Директор, цирк, таксист, режим.
Б Позиція, шифер, Греція, ажіотаж.
Г Вірджинія, башкір, кинжал, графин.
6. Укажіть рядок, у якому правильно написані слова.
А Водовід, кислосолодкий.
Б Народно-поетичний, тихо-тихо.
В Всюдихід, кисло-молочний.
7. Як слід писати слово не(добрий)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
8. Як слід писати слово по(суті)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
9. Як слід писати слово по(щирості)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
10. Як слід писати слово через(силу)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
11. Укажіть рядок, у якому правильно написано прислівники.
А Вбік, врешті, на показ, позаду.
Б Вниз, вгору, вдень, одвіку, до діла.
В На дворі, засвітла, ззаду, вчотирьох.
12. Як слід писати слово до(діла)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
Варіант 2
1. Як слід писати слово до(пуття)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
2. Як слід писати слово до(решти)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
3. Як слід писати слово у(поміч)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
4. Як слід писати слово в(перше)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
5. Як слід писати слово кінець(кінцем)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
6. Як слід писати слово гарно(прегарно)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
7. Як слід писати слово від(дати)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
8. Як слід писати слово роз(зява)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
9. Як слід писати слово будь(що)будь?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
10. Як слід писати слово (Р, р)іздво?
А У лапках.
Б З маленької літери.
В З великої літери.
11. Як слід писати слово духм..яний?
А Без апострофа.
Б З апострофом.
В Через дефіс.
12. Як слід писати слово тишком(нишком)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
3. Виконайте тестові завдання
Варіант1.
1. До якого виду належить речення Весь день пробігали, готуючись
до свята (За Д. Міщенком)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
2. До якого виду належить речення Хвалою не нагодуєш (Народна
творчість)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Називне речення.
3. До якого виду належить речення Вересневий ранок?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Називне речення.
4. До якого виду належить речення Безлюдний, похмурий край?
А Неозначено-особове речення.
Б Узагальнено-особове речення.
В Безособове речення.
Г Називне речення.
5. До якого виду належить речення Поклонися матері і дому?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
6. До якого виду належить речення Треба жити словом (За А. Бортняком)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
7. До якого виду належить речення Розумію все…?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
8. До якого виду належить речення Пахне в’ялою травою, квітами…
(За О. Довженком)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
9. До якого виду належить речення Скажу дідусеві про собаку (За М. Слабошпицьким)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
10. До якого виду належить речення Їмо плоди із дерева незнання?
(За Л. Костенко)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
11. До якого виду належить речення Весною в селі встають рано
(За Г. Тютюнником)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
12. До якого виду належить речення Не варто навіть говорити?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
Варіант 2
1. До якого виду належить речення На базарі роїлося від покупців і жебраків…
(За І. Вільде)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
2. До якого виду належить речення Як мак, цвітуть, походжаючи довкола вильця
(За Д. Міщенком)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
3. До якого виду належить речення Світало?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
4. До якого виду належить речення Вік живи — вік учись (Народна творчість)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
5. До якого виду належить речення Тепер ці спочивають, а ті летять
(За М. Слабошпицьким)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Складне речення.
6. До якого виду належить речення Летять! (За М. Слабошпицьким)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
7. До якого виду належить речення Високі айстри… (За М. Рильським)?
А Неозначено-особове речення.
Б Узагальнено-особове речення.
В Безособове речення.
Г Називне речення.
8. До якого виду належить речення Не довелося нам зустрітись?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
9. До якого виду належить речення Біжу за ними і свищу… (За М. Слабошпицьким)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
10. До якого виду належить речення А ось ліси…?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Безособове речення.
Г Називне речення.
11. До якого виду належить речення Працюють важко, щоденно?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Узагальнено-особове речення.
Г Безособове речення.
12. До якого виду належать речення Влучно дібраними словами, наче чарівним пензлем,
поет малює яскраву картину весняної України (За Г. Тарасенко)?
А Означено-особове речення.
Б Неозначено-особове речення.
В Безособове речення.
Г Двоскладне речення.
Список рекомендованих джерел
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.
4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене.
- Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.
5. Укрнаїнська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів з
навчанням українською мовою: академ. рівень, проф. рівень/ С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша.--- К.: Освіта, 2011.—416 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. Посіб. – К.:
Вища шк., 2007.
7. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / Пазяк
О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001.
Самостійна робота №7-9
Тема. Стилістичні особливості вживання речень з відокремленими членами
План
1.Відокремлені члени речення.
2. Умови відокремлення.
3.Розділові знаки при відокремлених означеннях, прикладках, додатках, обставинах.
Завдання для самостійної роботи
 Повторіть
1. Дайте визначення відокремленню.
2. Назвіть загальні умови відокремлення членів речення.
3. Яку роль виконують у реченні відокремлені уточнювальні члени речення?
 Виконайте письмові завдання
Вправа 1. Розставте розділові знаки при відокремлених означеннях.
Поясніть, чому ви поставили або не поставили знак.
Природні магніти знайдені поблизу стародавньої Магнесси були,
очевидно, уламками магнітного залізняку. У наші дні в будь­якій
фізичній лабораторії можна продемонструвати таке чудо давно
розсекречене наукою (В. Мезенцев). У грудях мені сколихнулась
якась хвиля велика тепла. І зорі як дівочі очі променясті та мрійні
ніжно посміхались до нього. У його мові все було опукле, обведене
якимись лініями оригінальними і несподіваними. Пролетіла чайка
над водою тонка гнучка немов із сірої бляхи зроблена. Кроки наші
тихі шаркаючі ставали поспішні (В. Винниченко)
Вправа 2. Знайдіть відокремлені додатки. Поставте розділові знаки
при них.
Процес вимирання цих ящерів, наприклад бронтозаврів, тривав
не менше мільйона років. На суші і в морях було вдосталь їжі; ці
найбільші представники тваринного світу майже не мали суперників
крім сильніших за себе. Умови життя поступово змінювалися і ставали
для них несприятливими особливо для потомства. Отож, зовнішні
умови зокрема сухість клімату, холод, обмаль їжі підривали життєві
сили велетенських владик мезозою. Ми не знаємо наприклад що
саме спричинилось до вимирання ящерів.
На Близькому Сході важливу роль у житті людей відігравала глина.
З глини споруджувались будівлі, виготовляли посуд наприклад мис­
ки й глеки (За Мезенцевим).
Довідка Відокремлені члени речення
Відокремленими називаються члени речення, які виділяються ін­
тонаційно і мають значення додаткових до головного змісту ком­
понентів. На письмі відокремлені члени речення виділяються роз­
діловими знаками. Для відокремлення суттєвими є такі ознаки.
1. Порядок слів: частіше відокремлюються слова, що стоять після
означуваного слова.
І густа трава, напоєна досхочу, до нестями, веснянками бриніла
молодими (А. Малишко).
2. Наявність при другорядному членові речення залежних слів.
Поле, залите молочно-синявим світлом, безшумно розсувалось пе­
ред нами (В. Винниченко).
3. Особливе смислове навантаження.
Вражений чудодійною силою каміння, чабан приніс його в найближ­
че місто — Магнессу (З журн.).
«Тому, що був вражений» — означення з відтінком причини.
Список рекомендованих джерел
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.
4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене.
- Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.
5. Укрнаїнська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів з
навчанням українською мовою: академ. рівень, проф. рівень/ С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша.--- К.: Освіта, 2011.—416 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. Посіб. – К.:
Вища шк., 2007.
7. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / Пазяк
О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001.
Самостійна робота №10-12
Тема. Синоніміка складнопідрядних речень із простими ускладненими.
План
1. Види ускладнень у простому реченні.
2. Складнопідрядні речення.
3.Синоніміка складнопідрядних речень з простими ускладненими.
Завдання для самостійної роботи
1.Практичні завдання
Вправа 1. Поставте і пояснить розділові знаки в поданих реченнях. Перебудуйте,
якщо можливо , їх у прості ускладнені.
1) Де не йду я тепер бродить пам’ять моя босоніж по росі по траві по
стерні незабутніх полів. Душа належить людству і епохам. Чому ж її
так раптом потрясли осінні яблука що сумно пахнуть льохом і руки
матері що яблука внесли (Л. Костенко). Як мені хочеться зрости аж
у рівень з тією вербою що все літо шумить­шелестить над тобою (Муратов). Не поет хто забуває про страшні народні рани щоб собі на вільні
руки золоті надіть кайдани (Леся Українка). І марили айстри в розкіш­
нім півсні про трави шовкові про сонячні дні і, в мріях ввижалась їм
казка ясна де квіти не в’януть де вічна весна… (Олесь).
2) В Харкові де Кухаренко відбув науки в 1836 р. написав він драму
«Чорноморський побут» в котрій зобразив життя та звичаї кубанських
козаків між 1794–1796 роками коли прикубанські степи заселялись
запорожцями після Січової руїни (Коцюбинський).
ДОВІДКА.
Розділові знаки в складнопідрядному реченні
1. Підрядна частина відокремлюється від головної комою.
a) Якщо підрядне речення стоїть у середині головного, то коми
ставляться з двох сторін.
Відстань, що її проходили чумаки протягом цілого літа, він до­
лає за один рейс (О. Гончар) Підрядне речення — в середині
головного.
б) Підрядне речення — після головного.
Не забуває молодий Горпищенко весело згадати добрим словом
того свого невідомого пращура, який цей колодязь викопав у степу
(О. Гончар).
в) Підрядне речення — перед головним.
Відколи син приїхав, ще й не надивилась вона на нього (О. Гончар).
2. Якщо підрядна частина з’єднується з головною складеними спо­
лучниками типу тому що, через те що, незважаючи на те що,
пунктуація подібно до того як та ін., кома ставиться один раз: або перед
сполучником, або в середині його. Якщо підрядна частина стоїть
на початку речення, складений сполучник не розділяється комою.
Мабуть тому, що село коло річки близенько, таке все свіже,
зелене, ярке (М. Вовчок).
Чекати довелося довго, через те що дороги були занесені снігом.
Через те що близько не було нікого, хлопчикові стало страшно.
3. Однорідні супідрядні речення, з’єднані сполучниками і, та (в зна­
ченні і), комою не відокремлюються.
4. Якщо підрядна частина стоїть перед головною з метою смислового
й інтонаційного виділення, після підрядного речення ставиться
тире або тире і кома.
Тире ставиться також у періоді на початку його другої частини.
Хоч і не били мене, хоч не було діла важкого, — так забували
про мене, чи я не голодна, не холодна, чи жива я (М. Вовчок).
Ось там, де глухо гнулись труські покрови моху, де ржавів в чор­
них ямах суглобуватий хвощ, де просторінь пропахла сирим
повітрям льоху, де сосни кривотілі і двостебловий дощ, — там
город став на палях… (М. Бажан).
5. При збігові кількох сполучників кома між ними не ставиться.
В одній хаті жили два вороги, і хоч кожен з них поринав у влас­
ні думки, проте доволі було якоїсь дрібнички — і злість тіпала
обома, немов пропасниця (Коцюбинський).
6. Кома не ставиться у сталих виразах типу що б то не було, будь що буде, як хочеш, все одно хто (що, який, скільки), те що, мало що й под.
Список рекомендованих джерел
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.
4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене.
- Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.
5. Укрнаїнська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів з
навчанням українською мовою: академ. рівень, проф. рівень/ С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша.--- К.: Освіта, 2011.—416 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. Посіб. – К.:
Вища шк., 2007.
7. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / Пазяк
О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001.
Самостійна робота №13-15
Тема. Складне речення.
Питання для самоконтролю:
1.Яке речення називається складним?
2. На які дві групи поділяються складні речення за способом зв’язку?
3. Чи можна поставити запитання від однієї частини складносурядного речення до іншої?
4. Чи рівноправні частини у складнопідрядному реченні? У чому це виражається?
5.Назвіть сполучники сурядності й підрядності.
6. Назвіть смислові відношення між частинами складносурядного речення.
7.Які смислові відношення можливі між частинами безсполучникового речення?
Завдання для самостійної роботи
1. Поставте розділові знаки та зробіть синтаксичний розбір речень. Накресліть
схеми.
Це той степ де елеватор що видніє на обрії здається зовсім близько хоч до нього пішки
два дні ходьби.
Наприклад у Бельгії розроблено нову модель електронних ведмедиків які своєю балачкою
допомагають тяжкохворим дітям одужати адже для одужання потрібні насамперед гарний
настрій та оптимізм.
Вітерець дмухнув і забриніли стебельця сіна забриніла тирса тонко навіть скошена навіть
ставши вже сіном сухим вона продовжує співати по-степовому (О.Гончар)
2. Поставте розділові знаки та зробіть синтаксичний розбір речень. Накресліть
схеми.
Все тобі сміється навкруги особливо коли ти сидиш у кузові де повно веселощів‑ жартів
де гаряче й тісно від твоїх друзів‑ однокласників для яких ця експедиція в степ
обернулась на найвеселішу прогулянку (О. Гончар).
Іграшки які вміють розмовляти все більше входять у життя людей що приносить їм не
тільки радість але й велику користь.
Завдяки райдузі небо й земля поєднались висока брама її вже й при сонці за мокрою
зеленню левад на синій тучі цвіте вигляд райдуги нас хвилює з’явилась і ніби повеселішав
світ! (О. Гончар).
Список рекомендованих джерел
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.
4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене.
- Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.
5. Укрнаїнська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів з
навчанням українською мовою: академ. рівень, проф. рівень/ С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша.--- К.: Освіта, 2011.—416 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. Посіб. – К.:
Вища шк., 2007.
7. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / Пазяк
О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001.
Самостійна робота №16-18
Тема. Інтонування речень з прямою мовою, діалогом.
розділові знаки при прямій мові
План
1. Пряма мова та розділові знаки при ній.
2. Діалог.
3. Непряма й невласне пряма мова.
Завдання для самостійної роботи
 1. Повторіть:
1. Яку мову називають прямою?
2. Яку мову називають непрямою?
3. Що таке невласне пряма мова?
4. Що таке діалог?
5. Як передається діалог на письмі?
6. Що таке цитата? Які розділові знаки вживаються в реченнях з цитатами?
 Виконайте письмові завдання
Вправа 1. Поставте розділові знаки при прямій мові (репліки Цуцика
й Бровка розділені вертикальними рисками).
1) Здоров був, Цуцику! Знічев’я спочиваєш? Прийшовши під вікно
Бровко озвавсь.| Се ти, Бровко?.. Чого­бо так гукаєш? Промовив той.
Аж я злякавсь. Ну, як же ти там поживаєш?| Нащо питать! Либонь
не знаєш собачого життя мого? Сказав Бровко. Далеко до твого…
Живу собі, бо треба жити.| Жаль каже Цуцик що ж робити! Буває
всяк (Глібов).
2) Зустрівсь Комар на лузі край села та й каже, сміючись Добривечір
сестричко! А ти вже тут чого, моя перепеличко?| А та (Муха) йому
Бов­бов! Раденький, що дурненький! Та роздивись: у полі ми ора­
ли… (Глібов).
Вправа 2. Перепишіть речення, поставте потрібні розділові знаки. Визначте
способи відтворння чужого мовлення, схарактеризуйте їх.
Я писав у тому листі що незабаром вирвуся із цієї каторги і приїду до тебе в гості.
Додому додому співало його серце. Сюди мабуть ніколи не залітали степові наші
птахи подумав Казаков. А ми залетіли.
Довідка .
Пряма мова в тексті береться в лапки
Розділові знаки при прямій мові залежать, по­перше, від порядку
розміщення слів автора і прямої мови, по­друге, від синтаксичної
завершеності частин прямої мови: якщо пряма мова становить
речення, то після неї перед словами автора відповідно ставляться
крапка, знак питання або знак оклику.
1. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них
ставиться двокрапка:
Брянський додав замислено: «Коли що трапиться зі мною, візьмеш
оцей планшет у спадщину» (О. Гончар).
2. Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то після неї ста­
виться відповідний знак і тире:
«Розумна річ!» — всі почали гукати (Є. Гребінка).
«Добре підкували», — запевняв буковинець на прощання (О. Гончар).
3. Якщо слова автора стоять у середині прямої мови, то вони з обох
боків виділяються комою й тире. Якщо перша частина (до слів
автора) прямої мови становить закінчене речення, після слів
автора ставиться крапка.
«Солдати, — сказав він спокійно, — від нас залежить доля ба­
тальйону, доля наших бійців­піхотинців» (О. Гончар).
4. Діалог без слів автора: пряма мова береться в лапки і між реп­
ліками ставиться тире.
«Кажуть, під Турцію». — «А я чув, що на Далекий Схід». — «Брех­
ня… їдемо на північ форсувати Дунай». — «Що тут ворожити:
куди накажуть, туди й поїдемо» (О. Гончар).
5. Якщо репліки учасників діалогу подаються з окремого рядка,
то перед ними ставиться тире і пряма мова не береться в лапки.
— Ало! Це я, — сказала вона.
— Ви мене чуєте?
— Чую, — промовив Андрій чужим голосом.
— Що з вами? У вас усе гаразд? — перепитала вона схвильо­
вано.
— Я просто… Ваш дзвінок…
— А я, власне, подзвонила спитати: ви в оперу ходите?
(За П. Загребельним).
Список рекомендованих джерел
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.
4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене.
- Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.
5. Укрнаїнська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів з
навчанням українською мовою: академ. рівень, проф. рівень/ С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша.--- К.: Освіта, 2011.—416 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. Посіб. – К.:
Вища шк., 2007.
7. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / Пазяк
О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001.
Самостійна робота №19-21
Тема. Складне багатокомпонентне речення.
План
1.Види складних багатокомпонентних речень.
2. Стилістичні можливості складних речень різних типів.
Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Визначіть тип кожного речення за будовою,- обвівши кружечком його номер
у таблиці у відповідній графі.
1. Благословен той день і час, коли послалась килимами земля, яку сходив Тарас малими
босими ногами. /М. Рил./ 2. З-за темного лісу виглянув місяць, показуючи блискучого
широкого лоба, потім глянув очима, а далі викотився весь, здоровий, як добра хазяйська
діжа, червоний, як кров. /Л.Н.-Лев./ З. Віз наш увесь дерев'яний: дід і прадід були
чумаками, а чумаки не любили заліза, бо воно, казали, притягає грім. /О.Довж./ 4. А світ
стояв, як і раніше, й земля оберталася навколо своєї осі, й двоє молодих конструкторів
курили та сперечалися на космічні теми. /Ю.Мушк./ 5. Сонце високо, косарі далеко, коси
дзвенять, коні пасуться. /О.Довж./ 6. Німе кіно - оця моя стіна, оця холодна, біла-біла, де за
хрестом замерзлого вікна стоїть зима, кошлата, як Сибілла. /Л.Кост./ 7.Тоді й прийшла ота
мана через мої зімкнуті вії: з'явилась храмова стіна, дзвіниця і хрести Софії. /М.Руд./ 8
.Нещодавно мені знову дивний сон приснився, що славетний Тарас Бульба в Києві
з'явився. /П.Глаз.) 9. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки. /Л.Кост./
Стародавня Ольвія їх цікавить обох, давно їм хочеться досліджувати, розкопувати її,
занесену пісками, щоб дізнатись, чому вона загинула, чому люди покинули її. /О.Гонч./
Тип
речення
Просте
речення
Складносурядне
речення
Складнопідрядне
речення
Скл.підряд.
з кількома
підрядними
Безспол.
складні
речення
Складні
синтаксичні
конструкції
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
№
5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8
речення
9
10
9
10
9
10
9
10
9
10
9
10
Завдання 2. Виконайти структурні схеми до поданих речень. Зробіть висновок про тип
речення.
1. Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї, де з дня народження мені співали
солов’ї. (Нагн.)
2. Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть і як з зітханням зливається їх сміх. (Ол.)
3. В душі зберігаю навіки години, коли я уперше побачив той край, де, вшир
розмахнувшись в степах України, назустріч до моря полинув Дунай. (Нагн.)
4. Заходьте в світ, де в’ються ластівки, снують брунатні бджоли. (Рил.)
5. Герой – це людина, яка в рішучий момент робить те, що треба робити в інтересах
людського суспільства. (Фуч.)
6. Тарас Шевченко народився на українській землі, під українським небом, проте він
належить до тих людей-світочів, що стають дорогими для всього людства і що в
пошані всього людства знаходять безсмертя. (Гонч.)
7. Ми дивились довго, як хмарина тане, як синіє синь, як колише вітер струни
павутинь. (Рил.)
8. Я мрію так життя прожити, щоб у плодах моїх хилились віти, щоб розроставсь в
глибинах корінь мій. (Стельм.)
9. Коли в тебе віра у працю згасає, поглянь на ту річку, що скелі зриває. (Гойд.)
10.Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє, що зневажає чорні
суховії і щедра, як напровесні ріка. (Рил.)
11.Колись у Сербії, що схожа на Вкраїну долинами, гаями і піснями, в селянській хаті
слухав я дитину, яка, стидаючись, горнулася до мами, горнулася, читаючи мені
Максима Рильського поезію прекрасну про те, як обнімаються пісні, як зорі в небі
сяють і не гаснуть. (Нагн.)
Завдання 3.
1. Знайти і виписати два багатокомпонентних речення, поставити в них розділові
знаки, записати їхню схему, дати їм загальну характеристику, підкреслити всі
граматичні основи; одне просте речення (на вибір із виписаних
багатокомпонентних) виписати і зробити повний синтаксичний аналіз
Княгиня Ольга
Княгиня ж намагаючись не образити царя відмовою мудро відповідала що прийшла
до цієї землі по хрещення а не заради шлюбу та й не личить християнину брати в жони
нехрещену жінку цар почав наполягати аби хрещення відбулося якомога швидше
звернувся навіть до Патріарха патріарх переконавшись в істинному розумінні княгинею
догматів святої віри приготував купіль для здійснення святого обряду княгиня ж
попросила щоб сам цар став її хрещеним батьком той погодився і Патріарх охрестив
Ольгу давши їй нове ім'я Єлена.
З нагоди хрещення цар влаштував великий бенкет де всі веселилися і славили
Христа-Бога потім він знову завів мову про шлюб але блаженна княгиня відповідала
йому що хрещений батько не може вступати у шлюб зі своєю хрещеницею адже це гріх не
лише для християнина але й для язичника.
Царя вразила мудрість княгині.
Перехитрила ти мене Ольго вигукнув він.
Пройнявшись гарячим духовним почуттям до цієї незвичайної жінки цар
відпустив її з миром на рідну землю.
Княгиня стала взірцем сповідування істинної віри для численних своїх підданих
через неї почала проступати на нашу землю благодать Господа нашого Ісуса Христа
повернувшись до Києва Ольга створює першу церкву в ім’я святителя Миколая на
Аскольдовій могилі й багатьох киян навертає до християнської віри саме від н еї
отримав перші уроки істинного благочестя і майбутній хреститель Київської Русі її
внук Володимир.
Список рекомендованих джерел
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.
4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене.
- Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.
5. Укрнаїнська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів з
навчанням українською мовою: академ. рівень, проф. рівень/ С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша.--- К.: Освіта, 2011.—416 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. Посіб. – К.:
Вища шк., 2007.
7. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / Пазяк
О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001.
Самостійна робота №22-23
Тема. Синтаксичний розбір речення.
Завдання для самостійної роботи
Виконайте повний синтаксичний розбір трьох речень (на вибір).
1. До болю в серці шкода цього старого двоповерхового батьківського будинку, куди
привезла тебе мама новонародженого, де минуло дитинство, де, власне кажучи, все
життя минуло /журн./.
2. Дальші рядки маминого листа вразили Ірину. Вони були написані ніби й до неї і в
той же час до якоїсь зовсім іншої дівчини, яка зникла раз назавжди майже рік тому і
з якою уже Ірина сьогоднішня нічого не мала спільного /журн./.
3. І йому набігли на очі і озеречко червоної пшениці, що нагойдалося собі за літо, і
хата-білянка, і оте чорнобриве дівчисько, що босе жде його на вечірнім порозі й
назбирує на косу відсвіт далеких зірок і від якого пахне материнкою чи ромен-зіллям
/журн./.
4. Десятикласники, затамувавши подих, слухали свого Василя Олександровича і
дивувалися не тільки його знанням, його пам’яті, а й тій простоті й сердечності, з
якою він розповідав їм про слово, про мову, про книгу, про велике могутнє море, яке
називається літературою /з тв./.
5. Кажуть, що там, де побуваєш, лишається частка твого серця /О. Гончар/.
6. Ніколи не знав, що малюки, вітаючи нас помахом руки, коли наш поїзд між полями
лине, дарують неоцінні нам перлини, які ревниво треба берегти /М. Рильський/.
Список рекомендованих джерел
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.
4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене.
- Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.
5. Укрнаїнська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів з
навчанням українською мовою: академ. рівень, проф. рівень/ С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша.--- К.: Освіта, 2011.—416 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. Посіб. – К.:
Вища шк., 2007.
7. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / Пазяк
О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001.
Самостійна робота №24-25
Тема. Повторення та узагальнення вивченого.
Завдання для самостійної роботи
1.Виконайте тестові завдання.
Варіант 1
1. Укажіть правильне твердження.
А Словосполучення складається з граматично нерівноправних слів, з яких одне — головне,
а друге — залежне.
Б У словосполученнях між словами встановлюється сурядний зв’язок.
В Фразеологізми є словосполученнями.
Г Словосполученнями можуть бути однорідні члени речення, однакові слова, склад
граматичної основи.
2. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні Зробити добре.
А Іменне, узгодження.
Б Дієслівне, керування.
В Прислівникове, прилягання.
Г Дієслівне, прилягання.
3. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні Кольорова обгортка.
А Іменне, узгодження.
Б Дієслівне, керування.
В Прислівникове, прилягання.
Г Дієслівне, прилягання.
4. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні Повернути вчасно.
А Іменне, узгодження.
Б Дієслівне, керування.
В Прислівникове, прилягання.
Г Дієслівне, прилягання.
5. Укажіть правильні твердження.
А Неповними можуть бути тільки односкладні речення.
Б У неповних реченнях пропускається тільки один із головних членів речення.
В У неповних реченнях можуть пропускатися головні, другорядні або кілька членів
одночасно.
Г У неповних реченнях пропускається тільки один із другорядних членів речення.
6. Зазначте речення, у яких правильно вжито розділові знаки.
А Тигр спустився крутим, майже прямовисним схилом до джерела, що било з кам’яного
серця гори, набрав повне вухо води і схиливши голову, приніс її вдові (Народна
творчість).
Б Відповідаючи на запитання, куди поділися неандертальці 30 тис. років тому (з тим, що
вони не були нашими предками, вже погодилися всі), вчені розійшлися в поглядах,
одні звинувачують клімат, другі — кровожерливого конкурента — гомо сапієнса (З
газети).
В Згідно з нею, рятуючись від холоду неандертальці рушили на південь, де стикнулися з
нестачею їжі, тож і не витримали конкуренції з більш адаптованою людиною (З газети).
Г Зійшов на прямий шлях, лунко шльопаючи по залитих водою коліях, пішов до нової
садиби (За Ф. Роговим).
7. Позначте речення, у яких наявні узгоджені означення.
А З вітром весняним сосна розмовляла (Леся Українка).
Б Бажання вчитися було у нього ще змалку (М. Коцюбинський).
В Вгорі висіла лампа під абажуром (З підручника).
Г Шлях праворуч був хибним.
8. З’ясуйте неправильні умови відокремлення.
А Порядок слів у реченні.
Б Ступінь поширеності відокремлених членів речення.
В Додаткове смислове навантаження.
Г Наявність звертань або вставних слів.
9. Укажіть речення, у яких відсутні відокремлені поширені прикладки.
А Зараз тут чудова бібліотека, чудова книгозбірня україністики (С. Плачинда).
Б І, як у справжнього митця, були в нього шукання (О. Донченко).
В Втрьох тягли ми його з поля бою — малюки (В. Бичко).
Г У нас був кращий вчитель математики, Іван Петрович.
10. Укажіть речення з уточнювальними членами речення.
А Працюючи в конструкторському бюро, Архип розумів авіації потрібні нові, більші
швидкості (За М. Сорокою).
Б Саме таку установку і взялися створити інженери Харківського авіаційного, де почав
свій трудовий шлях Архип Люлька (За М. Сорокою).
В Рівно, на повні груди, дихає степ (За І. Кириченко).
Г Розмісивши борошно з молоком, мати розмочують у теплій воді кавалочок тіста, що
лишився од минулої випічки, бо без нього замішок не вчиниться, не зійде він пухким тілом
(За В. Скуратівським).
11. Запишіть речення. Розставте, де потрібно, розділові знаки.
Накресліть схему речення .
Коли зійшло сонце шторм почав потроху слабшати але море
клекотіло весь день і тільки надвечір хвилі стали широкими пласкими без косматих грив на гострих хребтах (З. Тулуб).
Варіант 2
1. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні думати вголос.
А Іменне, узгодження.
Б Дієслівне, керування.
В Прислівникове, прилягання.
Г Дієслівне, прилягання.
2. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні маленький шкіряний портфель.
А Іменне, узгодження.
Б Дієслівне, керування.
В Прислівникове, прилягання.
Г Дієслівне, прилягання.
3. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні грати в шахи.
А Іменне, узгодження.
Б Дієслівне, керування.
В Прислівникове, прилягання.
Г Дієслівне, прилягання.
4. Укажіть речення без кількох рядів однорідних членів речення.
А То ливарі і ковалі в січневі ночі, в ранки маю могутній плуг кують землі для дружби,
щастя і врожаю (В. Сосюра).
Б Сходились усі кияни до капища, де гордо і мовчазно височіли золотовусий Перун,
вогненний Хорс, добрий і щедрий Дажбог (За С. Плачиндою).
В Сьогодні українська мова разом з політичним та духовним відновленням самостійної
України здіймається на потужних розмахах відроджених крил національної свідомості
(За А. Бортняком).
Г На рівненьких, дбайливо доглянутих грядках кущує полуниця, рання городина, парникові
квіти (За В. Скуратівським).
5. Укажіть речення, у яких наявні пунктуаційні помилки.
А Стара підсліпуватими очима розглядала своє давнє шитво і, мабуть нічого не бачила
окрім плямистого мережива (За І. Цюпою).
Б Мабуть, уже не чекав ніякої неприємної несподіванки (За М. Слабошпицьким).
В Читачу, чи не буває тобі нудно часом? Тоді розгорни сторінки поеми життя і пошукай
той розділ, де змальована людина, схожа на тебе… (За І. Вільде).
Г Вітчизно наша! Яка ж ти мальовнича, яка різнобарвна і яка привітна…
(За Ю. Збанацьким).
6. Укажіть схеми, у яких правильно розставлені розділові знаки.
А «П, — а, — п.
Б «П. — А».
В А:
— П!
— П!
— П, — а.
Г «П, — а — п.»
7. Укажіть речення з поширеними звертаннями.
А Прощай, колиско, прощай, тепле гніздечко, прощай, школо наша, прощайте, дні
незабутні, неповторні (За Ю. Збанацьким).
Б Народе мій, до тебе я ще верну… (В. Стус).
В Дай мені крила, Україно!. (П. Сингаївський).
Г Перший, починай!
8. У якому з речень правильно поставлено розділові знаки?
А «… Наш ідеал — працелюбна людина, — пише В. Сухомлинський. — Вдумайтесь у ці
слова!»
Б … Наш ідеал — працелюбна людина, — пише В. Сухомлинський. — Вдумайтесь у ці
слова!
В «… Наш ідеал — працелюбна людина», — пише В. Сухомлинський. — Вдумайтесь у ці
слова!»
Г «… Наш ідеал — працелюбна людина», — пише В. Сухомлинський. — «Вдумайтесь у
ціслова!»
9. Укажіть орфографічно правильно записані слова.
А Медальон, брошура, журі, парфумерія, ні у кого.
Б Спідлоба, з-над, прийшов-таки, уві сні, декому.
В До побачення, нажаль, додому, спросоння, ніщо.
Г Рік-у-рік, де-не-де, таки прийшов, придорожній.
10. Укажіть ознаки, що не властиві складному реченню.
А Має більше однієї граматичної основи.
Б Може мати сурядний, підрядний, безсполучниковий зв’язки.
В Частини завжди залежать одна від одної.
Г Рівноправні частини не існують на рівні підрядного зв’язку.
11. Запишіть речення. Розставте, де потрібно, розділові знаки.
Накресліть схему речення.
І весняними вечорами коли відсиріє від степової вологи земля голублять душу і серце
людині свіжі і ніжні степові запахи і тихо шепочуть трави, облиті сяйвом місяця що
викочується із-за мовчазних могил і фарбує степ у густо-малиновий темнуватий колір (Г.
Тютюнник).
2. Орфографічний практикум
Варіант 1
1. Як слід писати аж(ніяк)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
2. Як слід писати Франкфурт(на)Майні?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
3. Як слід писати в(плач)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
4. Як слід писати унтер(офіцер)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
8. Як слід писати прикметник свіжо(спечений)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
7. Як слід писати прикметник фізико(математичний)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
5. Як слід писати слово міні(футбол)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
6. Як слід писати іменник стерео(система)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
10. Як слід писати (Т, т)имчасовий уряд?
А З маленької літери.
Б З великої літери.
В Через дефіс.
11. Як слід писати суспільно(корисний)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
9. Як слід писати прикметник азотисто(водневий)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
12. Як слід писати Північний (Л, л)ьодовитий океан?
А З маленької літери.
Б З великої літери.
В У лапках.
Варіант 2
1. Як слід писати слово (пів)метра?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
2. Як слід писати слово будь(що)будь?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
3. Як слід писати різко(окреслений)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
4. Як слід писати прикметник жовто(гарячий)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
5. Як слід писати з(поміж)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
6. Як слід писати суспільно(вагомий)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
7. Як слід писати (П, п)резидент України?
А З маленької літери.
Б З великої літери.
В Через дефіс.
8. Як слід писати (О, о)перний театр?
А З маленької літери.
Б З великої літери.
В Через дефіс.
9. Як слід писати (Б, б)ерингове море?
А З маленької літери.
Б З великої літери.
В Через дефіс.
10. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова.
А Вишень, сільський, селянство, неньчин.
Б Порт’єра, ляльці, альянс, сторінці.
В Тонший, буття, рельєф, гарненько.
11. Як слід писати Жовті (В, в)оди?
А З маленької літери.
Б З великої літери.
В Через дефіс.
12. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова.
А Лейпциський, паризький, німецький, збаразький.
Б Бряжчати, вужчати, чеський, чуваський.
В Німеччина, ткацтво, вінницький, легший.__
Список рекомендованих джерел
1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За
ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.
2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.
4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене.
- Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.
5. Укрнаїнська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів з
навчанням українською мовою: академ. рівень, проф. рівень/ С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша.--- К.: Освіта, 2011.—416 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. Посіб. – К.:
Вища шк., 2007.
7. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / Пазяк
О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа