close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖУЮ:
заступник директора
з навчальної роботи
_________ /О.О. Юринець/
„____”_________________20___ р.
Розглянуто і схвалено на засіданні
П(Ц)К викладачів комп’ютерних та
математичних дисциплін
Протокол №____ від «____» _____________ 20___р.
Голова комісії __________ Цаль-Цалько Р.Й.
Питання до заліку з
«Практикум комп’ютерного діловодства»
(спеціальність «Діловодство», 3 курс 5 семестр, група 3-Р, 2013-2014н.р.)
1. Microsoft Word 2010 - це ...?
2. Як об'єднати потрібну кількість комірок у створеній таблиці в програмі Microsoft Word 2010?
3. Як вcтановити розрив сторінки (створення нової сторінки і перехід на неї) в програмі MS Word 2010?
4. Як можна змінити орієнтацію сторінки в програмі MS Word 2010??
5. Для створення списку в програмі MS Word 2010 потрібно виконати такі команди......
6. Для створення абзацу (перехід на новий рядок) в програмі MS Word 2010, використовується
клавіша........?
7. Як пронумерувати сторінки в Microsoft Word 2010?
8. До складу якого офісного пакету входить програма Microsoft Word 2010?
9. Що спільного між цими програмами: Microsoft Word, WordPad, Open Word, Write, Блокнот?
10. Вкажіть елемент вікна MS Word 2010, там де знаходиться курсор?
11. Призначення клавіш Esc, Tab, Ctrl, Alt в програмі MS Word 2010?
12. Призначення клавіш Insert, Delete, Home, End, PageUp, PageDown в програмі MS Word 2010?
13. Ознаки кваліфікованого (правильного) набору тексту в програмі MS Word 2010?(виберіть правильні
варіанти):
14. Як встановити параметри сторінки в програмі MS Word 2010?
15. "Колонтитул" в програмі MS Word 2010 - це?
16. Назвіть послідовно елементи Інтерфейсу вікна програми MS WORD 2010?
17. Режими перегляду документа у редакторі MS Word 2010?
18. Як перетворити набраний текст в таблицю в програмі MS Word 2010?
19. Якими способами можна зміни масштаб перегляду документу в програмі MS Word 2010?
20. Якими способами можна створити таблицю в тексті документу MS Word 2010?
21. Якими способами можна виділити фрагмент тексту або весь текст в програмі MS Word 2010?
22. Форматування тексту в програмі MS Word 2010 - це?
23. Редагування тексту в програмі MS Word 2010 - це?
24. Як вставити в текст документу MS Word 2010 символ, якого немає на клавіатурі?
25. Якими способами можна вставити рисунок (малюнок) в текст документу MS Word 2010?
26. Яке призначення клавіш Shift і Caps Lock в програмі MS Word 2010?
27. Символ ’ (апостроф) в програмі MS Word 2010 набирається комбінацією клавіш?
28. Буква ґ (мала) в програмі MS Word 2010 набирається комбінацією клавіш?
29. Чи можна в програмі MS Word 2010 трансформувати (перетворити) таблицю у текст і навпаки?
30. Буква Ґ (велика) набирається комбінацією клавіш?
31. Виклад основних фактів своєї біографії - це
32. Документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей особи - працівника (учня, студента) це
33. Документ, у якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб - це
34. Реквізити якого документу:
· Назва виду документа
· Заголовок
· Посада, прізвище та ініціали керівника, якому вона подається
· Текст
· Посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку (може розташовуватися після адресата).
· Дата
· Підпис
35. Радіограма - це
36. Документ, який передається телефоном, фіксується у спеціальній книзі (журналі) й містить
розпорядження, інформацію вищих органів - це
37. Документ, що визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність,
обсяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців - це
38. Список - це
39. Письмове підтвердження певної дії, що відбулась - передачі й отримання документів, товарів, грощей
від підприємства або приватної особи - це
40. Письмове повідомлення про виконання певної роботи - це ...
41. Звіти бувають?
42. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо, називається ...
43. Даний фрагмент тексту (див. нижче) є ...
Дюма А.
Графиня де Монсоро: Роман / З фр. пер. П.О.Якун. - К.: Дніпро, 1985. - 320 с.
Роман „графиня де Монсоро” - друга книга відомої трилогії А. Дюма про війни гугенотів.
Герой роману граф де Бюссі закохується у молоду красуню Діану де Монсоро. На шляху їхнього
кохання трапляється безліч перешкод. Події роману розгортаються на широкому тлі суспільнополітичного життя Франції.
Для широкого кола читачів.
44. Обов’язковий документ, що заповнюється громадянином під час зарахування його на посаду,
навчання, для участі в певному конкурсі тощо – це …
45. Даний документ - це ...
_______"Тут має бути назва документу!"_______ №
від «
»
2011 р.
Одержано
банком
«____» ______200_р.
Платник
Код
Банк
код банку
ДЕБЕТ рах. №
СУМА
платник
а
65,00
Одержувач
Код
Банк
одержувача
Івано-Франківська обласна організація
Національної спілки фотохудожників
України (ІФОО НСФХУ)
20555318
Івано-Франківське ОУ ВАТ
«Ощадбанк», м. ІваноФранківськ
КРЕДИТ рах. №
26003300202870
Код банку
336503
Сума (словами)
Шістдесят п’ять грн. 00 коп.
________________________________________________________________________
Призначення платежу: Благодійний внесок на розвиток статутної діяльності ІФОО НСФХУ
ДР
Проведено банком
«_____» _________ 200__ р.
Підпис
_________________
М.П.
Підпис банку
_________________
46. Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення
господарських взаємовідносин - це ...
47. Офіційний лист підприємства, установи, організації, що є юридичним гарантом виконання
підприємством викладених у ньому зобов’язань - це ...
48. Документ, який містить рішення щодо законів, указів, постанов і складається на підтвердження
фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ та окремих осіб - це...
49. Документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій - це...
50. Кодифікований нормативно-правовий акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність
організацій, установ, товариств, громадян, їх відносини з іншими організаціями та громадянами, права
та обов'язки в певній сфері державного управління або господарської діяльності - це ...
51. Вкажіть елемент вікна MS Excel 2010, там де знаходиться виділена комірка (курсор)?
52. Для чого призначений табличний процесор Microsoft Excel 2010?
53. Мінімальна структурна одиниця програми Microsoft Excel 2010 називається?
54. Введення формули вручну в програмі Microsoft Excel 2010 починається зі знака ...?
55. Щоб створити діаграму в програмі Microsoft Excel 2010 потрібно...
56. Вказати абсолютне посилання на комірку в програмі MS Excel 2010?
57. Вказати відносне посилання на комірку в програмі MS Excel 2010?
58. Вказати правильний варіант введення функції в програмі MS Excel 2010?
59. Вказати абсолютне посилання на комірку в програмі MS Excel 2010?
60. Вказати відносне посилання на комірку в програмі MS Excel 2010?
61. Якого типу даних не існує в програмі MS Excel 2010?
62. Вказати правильно заданий діапазон комірок в програмі MS Excel 2010?
63. Яку функцію використати в програмі MS Excel 2010 для обчислення середнього арифметичного
кількох чисел?
64. У формулі =ОКРУГЛ(А1+В1/С1;3) записаній в програмі MS Excel 2010, що є функцією, а що
аргументом?
65. Працівнику нарахували заробітну плату в комірці В7. За якою формулою (MS Excel 2010) нарахувати
суму до видачі з урахуванням прибуткового податку 13%?
66. Якою логічною умовою записати вимоги хлопця, щоб вік нареченої (комірка А5) був старшим за 17,
але не більшим за 19 років (в програмі Microsoft Excel 2010)?
67. Якою логічною умовою записати вимоги молодої нареченої, щоб вони ВСІ виконувалися (в програмі
Microsoft Excel 2010)?
68. Нехай кількість набраних балів при вступних екзаменах знаходиться в комірці Е8, прохідний бал - 18.
Як записати формулу для вирішення долі абітурієнта (в програмі Microsoft Excel 2010)?
69. Вказати правильно записану формулу для підрахунку Прибуткового податку, який розраховується з
наступних умов: якщо Сума < 100, то прибутковий податок дорівнює 0, якщо Сума < 200, то
прибутковий податок дорівнює 10% від Суми. Якщо Сума >=200, то прибутковий податок дорівнює
20% від Суми. Значення суми знаходиться в комірці F8 (в програмі Microsoft Excel 2010)?
70. Щоб виділити несуміжні комірки в програмі Microsoft Excel 2010 необхідно...
71. Яке повідомлення виводиться в програмі Microsoft Excel 2010, коли число не поміщається в комірці?
72. Яке повідомлення виводиться в програмі Microsoft Excel 2010 при помилці у назві функції?
73. Яке повідомлення виводиться в програмі Microsoft Excel 2010 при спробі поділити на нуль?
74. Якою логічною умовою записати вимоги жінки "бальзаківського віку", щоб ХОЧА Б ОДНА З НИХ
виконувалися (в програмі Microsoft Excel 2010)?
75. Вкажіть правильні записи формули в програмі Microsoft Excel 2010?
76. Що таке шаблони слайдів в програмі MS PowerPoint 2010?
77. Як вибрати колірну схему із стандартного набору в програмі MS PowerPoint 2010?
78. Як застосувати новий фон для всієї презентації в програмі MS PowerPoint 2010?
79. Як розпочати показ слайдів в програмі MS PowerPoint 2010?
80. Як додати у презентацію ефект анімації в програмі MS PowerPoint 2010?
81. Як вставити звук із файлу у презентацію в програмі MS PowerPoint 2010?
82. Як вставити у презентацію відеокліп в програмі MS PowerPoint 2010?
83. У якому режимі відображення знаходиться вікно зображене на малюнку в програмі MS PowerPoint
2010 (клікніть по малюнку справа для його збільшення)?
84. Щоб створити новий слайд в програмі MS PowerPoint 2010 необхідно?
85. Скільки слайдів містить дана презентація, що зображена на малюнку в програмі MS PowerPoint 2010
(клікніть по малюнку справа для його збільшення)?
86. Що таке анімація в програмі MS PowerPoint 2010?
87. Якого режиму відображення презентації в програмі PowerPoint 2010 не існує?
88. Яка клавіша перериває показ слайдів презентації програми Power Point 2010?
89. За допомогою якої кнопки можна додати гіперпосилання на слайд презентації в програмі MS
PowerPoint 2010?
90. Вкажіть неіснуючі режими роботи зі слайдами в програмі MS PowerPoint 2010?
91. Як встановити потрібний масштаб для робочого поля слайда в програмі MS PowerPoint 2010?
92. Як зберегти презентацію для подальшого редагування в програмі MS PowerPoint 2010?
93. Як зберегти презентацію для демонстрації в програмі MS PowerPoint 2010?
94. Як створити текстове поле на слайді в програмі MS PowerPoint 2010?
95. Як звичайний текст перетворити на список в програмі MS PowerPoint 2010?
96. До якої групи належать ефекти, наведені на рисунку в програмі MS PowerPoint 2010?
97. До якої групи належать ефекти, наведені на рисунку в програмі MS PowerPoint 2010?
98. Установіть відповідність між кнопками та їх призначенням в програмі MS PowerPoint 2010?
Вкажіть відповідність для всіх 6 варіантів відповіді:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
99. За допомогою якої кнопки можна додати об'єкт SmartArt в програмі MS PowerPoint 2010?
100. За допомогою якої кнопки можна додати Малюнок із файла в програмі MS PowerPoint 2010?
101. Програма для створення і верстки публікацій називаєтьтся?
102. Яке стандартне розширення файлів створених в програмі Publisher 2010?
103. До якого офісного пакету входить MS Publisher 2010?
104. Чи присутні шаблони готових документів для публікацій в MS Publisher 2010?
105. Чи відрізняються основні можливості текстового редактора та засобу для створення і верстки
публікацій, зокрема відповідно MS Word 2010 та MS Publisher 2010?
106.
107.
108.
109.
110.
Які нестандартні об'єкти з колекції MS Office можна вставити в MS Publisher 2010?
Основні шаблони програми MS Publisher 2010?
Як вибрати колірну схему в MS PowerPoint 2010 із стандартного набору?
Як застосувати новий фон для всієї презентації MS PowerPoin 2010?
Файл, збережений в програмі MS Publisher 2010 називається?
Викладачі ____________________ Ващук Б.В., Поліщук Н.В.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа