close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г.С.СКОВОРОДИ
БІБЛІОТЕКА
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
(БЮЛЕТЕНЬ)
ЛЮТИЙ 2015 РОКУ
ХАРКІВ
2015
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
СОЦІОЛОГІЯ
Євтух, Володимир Борисович Центри етнічної проблематики:
довідник / В. Б. Євтух ; Ін-т іст. України НАН України, Нац. пед.
ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : "НВТ "Інтерсервіс", 2014. 252 с.
60.545.2я2
ІСТОРІЯ. СТОРИЧНІ НАУКИ
Зборовець, Іполит Васильович Доля українського мовознавця
Василя Зборовця : монографія / І. В. Зборовець. - Харків : Форт,
2014. - 143 с. : іл., портр.
63.3(4УКР)62
Конюшенко, Петр Емельянович
Украина. Три года в
фашистской неволе : 1941—1944 / П. Е. Конюшенко. - 2-е изд. Харьков : [б. и.], 2012. - 211 с. : ил., портр.
63.3(4УКР)624
Конюшенко, Пётр Емельянович
Харьков. Огненные годы :
1941—1943 / П. Е. Конюшенко ; Харьков. Обл. Комитет
Междунар. Укр. Союза участников войны, Центр защиты правды
ист. Великой Отечественной войны при Харьков. обл. Комитете
МУСУВ. - 2-е изд. - Харьков : [б. и.], 2013. - 203 с. : ил., портр.
63.3(4УКР-4ХАР)624
Соловьев, Владимир Остапович Первая столица республики :
историко-публицистический очерк / В. О. Соловьев, В. И.
Сидоров. - Харьков : [б. и.], 2013. - 115 с. 63.3(4УКР-4ХАР)6
Степанков, Валерій Степанович
Розвідка і контррозвідка
Богдана Великого : (1648— 1657 рр.) / В. С. Степанков. - Вид. 3тє, переробл. та розшир. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2008. 263 с. : іл.
63.3(4УКР)46
Україна — Туреччина : укр. культуролог. альманах. Кн. 1 /
редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.) та ін. - Київ : [б. в.], 2014. - 506 с. :
іл. - (Українські пропілеї. Хроніка 2000 ; вип. 1 (95)). 63.3(0)-6
Україна у Великій війні (1939—1945) : 1939—1945 / [редкол.: І.
Юхновський (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Л. Герасименко, В.
Расевич]. - Київ : ЕММА, 2014. - 241 с. : іл., карти, портр.
63.3(4УКР)624
ДЕРЖАВА ТА ПРАВО
Гаврилюк, Руслана Олександрівна Природа податкового права:
антропосоціокультурний підхід : монографія / Р. О. Гаврилюк ;
Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. унт, 2014. - 635 с.
67.302.23
Лобойко, Леонид Николаевич Уголовно-процессуальное право
: учеб. пособие : курс лекций / Л. Н. Лобойко ; Днепропетров.
гос. ун-т внутр. дел. - Изд. 2-е. - Харьков : Одиссей, 2008. - 670 с.
67.9(4УКР)311я73
ПСИХОЛОГІЯ
Микитюк, Сергій Олександрович
Методичні рекомендації до
лабораторних занять з курсу "Психофізіологія". Ч. 1 / С. О.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Микитюк, А. В. Мамотенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків
: ХНПУ, 2013. - 66 с.
88.32р30
Найдьонов, М. І.
Психологія престижності професій :
монографія / М. І. Найдьонов ; НАПН України, Ін-т соц. та політ.
психол. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 159 с. 88.411.9
Петрунько, Ольга Володимирівна
Молодь та інноваційні
технології: перспективи і ризики взаємодії : метод. посіб. / О. В.
Петрунько ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психол. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 83 с.
88.40
НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
Гончаренко, Яніна Вікторівна
Геологія з основами геохімії :
навч.-метод. посіб. для студ. природн. ф-ту / Я. В. Гончаренко ;
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2014. - 180 с. : іл.
26.3я73
Соловьев, Владимир Остапович
Краткий геологический
словарь / В. О. Соловьев ; Нац. техн. ун-т "ХПИ", ХНУ им. В. Н.
Каразина, УкрНИИгаз. - Харьков : [б. и.], 2014. - 227 с. 26.3я2
Соловьев, Владимир Остапович
Нетрадиционные источники
углеводородов: проблемы их освоения / В. О. Соловьев, И. М.
Фык, Е. П. Варавина ; Нац. техн. ун-т "ХПИ". - Харьков : НТУ
"ХПИ", 2013. - 91 с. : схемы.
26.325
Соловьев, Владимир Остапович
Харьковская геологическая
школа, её роль в изучении и освоении нефтегазовых
месторождений / В. О. Соловьев, И. А. Москаленко, В. Г.
Щербина ; Нац. техн. ун-т "ХПИ", ХНУ им. В. Н. Каразина,
УкрНИИгаз [и др.]. - Харьков : Основа, 2014. - 127 с. 26.325
Спутник краеведа Харьковщины : учеб.-справочное пособие / В.
О. Соловьев, С. А. Бахтина, Л. В. Раенко, В. И. Сидоров. Харьков : [б. и.], 2014. - 185 с.
26.891(4УКР-4ХАР)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Без'язична, Ольга Вікторівна
Методичні рекомендації до
лабораторних занять з курсу "Біомеханіка" / О. В. Без'язична, Л.
П. Коваленко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ,
2011. - 53 с.
28.984р30
Без'язична, Ольга Вікторівна
Методичні рекомендації до
лабораторних занять з курсу "Біомеханіка" / О. В. Без'язична, Л.
П. Коваленко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ,
2013. - 53 с.
28.984р30
Без'язична, Ольга Вікторівна
Методичні рекомендації до
лабораторних занять з курсу "Біомеханіка" / О. В. Без'язична, Л.
П. Коваленко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - [2-ге вид.]. - Харків :
ХНПУ, 2014. - 53 с.
28.984р30
Комісова, Тетяна Євгенівна
Конспекти лекцій до курсу
"Анатомія та еволюція нервової системи людини" / Т. Є.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
1.
Комісова, А. В. Мамотенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків
: ХНПУ, 2014. - 150 с. : іл.
28.991я73
Коц, Віталій Павлович
Словник фізіологічних термінів :
(глосарій) / В. П. Коц, С. М. Коц ; ХНПУ ім. Г. С .Сковороди. Харків : ХНПУ, 2013. - 439 с.
28.903я21
Коц, Віталій Павлович Фізіологія людини : навч. посіб. Ч. 2 / В.
П. Коц, С. М. Коц ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ,
2014. - 181 с. : іл.
28.903я73
Коц, Сюзанна Миколаївна Фізіологія людини : навч. посіб. Ч. 1
/ С. М. Коц, В. П. Коц ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків :
ХНПУ, 2013. - 105 с.
28.903я73
Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу
"Анатомія людини". Ч. 2 / О. М. Микитюк, О. В. Без'язична, Л. П.
Коваленко, Т. М. Попова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків :
ХНПУ, 2014. - 72 с. : іл.
28.860р30
Микляева, Анна Николаевна Вселенная души транслирует мир
парапсихологии в психологию ХХІ века : [монография] / А. Н.
Микляева. - Харьков : Изд-во ФЛП Тагаев П. А., 2012. - 112 с.
28.071
Микляева, Анна Николаевна
Вселенная в ауре детей
возрождает рай на земле : [монография] / А. Н. Микляева. Харьков : Изд-во ФЛП Тагаєв П. А., 2012. - 91 с. 28.071
Микляева, Анна Николаевна Коллайдер Вселенной в сердце —
фундамент психологии ХХІ века : [монография] / А. Н.
Микляева. - Харьков : Изд-во ФЛП Тагаев П. А., 2011. - 100 с.
28.071
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ НАУКИ
Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Основи
медичних знань». Ч. 2 : Перша допомога при невідкладних
терапевтичних станах та гострих отруєннях / Л. В. Білоусова, Т.
М. Попова, Т. І. Циганкова, Н. Ф. Теремецька ; ХНПУ ім. Г. С.
Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2013. - 39 с.
51.1(4УКР)0р30
Хомуленко, Борис Владиславович
НЛП в системе
психотерапии. Спецсеминар по психотерапии : [учеб. пособие] /
Б. В. Хомуленко ; ХНПУ им. Г. С. Сковороды. - Харьков :
ХНПУ, 2013. - 133 с.
53.57я7
Хомуленко, Борис Владиславович
НЛП как представление и
поиск. Новые модели изменения / Б. В. Хомуленко. - Харьков :
ХНПУ, 2012. - 136 с.
53.57я7
ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Алексик, Ірина Миколаївна
"Тихо осінь ходить гаєм" : зб.
осінніх свят та розваг для дітей ст. дошк. в. / І. М. Алексик ;
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2014. - 68 с.
74.100.5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Анкетування в школі / [упоряд.: Т. Гулєвич, Н. Омельчук]. - Київ
: Ред. газет з упр. освітою, 2014. - 117 с. - (Бібліотека "Шкільного
світу").
74.204
Гризун, Людмила Едуардівна
Штучний інтелект і його
застосування у системах педагогічної діагностики : навч. посіб. /
Л. Е. Гризун ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2014.
- 151 с.
74.580.215я73
Денисюк, Людмила Миколаївна Внутрішній контроль виховної
роботи / Л. М. Денисюк ; [упоряд. Ж. Сташко]. - Київ : Шк. світ,
2014. - 116 с. - (Бібліотека “Шкільного світу”).
74.204
Дерпа, Анатолій Олександрович
Збірник задач з реалізації
міжпредметних зв'язків фізика-біологія : посіб. для учнів і
вчителів / А. О. Дерпа. - Київ : Основа, 2014. - 108 с. : іл. (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 10 (130))
74.26
Духовно-моральне виховання дітей в історії вітчизняної
педагогічної думки / С. Д. Криштоф, В. В. Ворожбіт, О. М.
Микитюк, Н. Д. Янц ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Вид.
Іванченко І. С., 2013. - 358 с.
74.200.53
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр.
Вип. 40 / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І.
Євдокимова, О. М. Микитюка. - Харків : ХНПУ, 2013. - 253 с.
74.580
Коваленко, Олена Едуардівна
Досвід розвитку вищого
навчального закладу: Українська інженерно-педагогічна академія
: 2002—2012 р. : монографія / О. Е. Коваленко, О. О.
Мельниченко, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків :
Світ Книг, 2014. - 193 с. : іл., портр.
74.583(4УКР-4ХАР)638
Концептуально-методологічні основи проектування методів і
засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних
закладах : монографія / Ю. Гейко, М. Євтух, С. Калашнікова [та
ін.] ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. - Київ : Пед. думка, 2014.
- 232 с.
74.580.22
Концепція географічної освіти в основній школі : [проект] /
НАПН України, Ін-т пед. ; [за ред. О. М. Топузов, О. Ф. Надтока,
Л. П. Вішнікіна та ін.]. - Київ : Пед. думка, 2014. - 29 с. 74.264.3
Мельник, Валентин Іванович
Олімпіади з інформатики :
завдання та розв'язки / В. І. Мельник, В. О. Потієнко, Г. І.
Гогерчак ; [упоряд. О. Бодрик]. - Київ : Ред. газет природн.-мат.
циклу, 2014. - 90 с. : іл. - (Бібліотека “Шкільного світу”) 74.262.9
Мокрогуз, Олександр Петрович
Тестові завдання. Історія
України : 8 кл. Ч. 1 / О. П. Мокрогуз. - Харків : Основа, 2014. 112 с. : іл. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип.
10 (130)).
74.263.1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Мотилько, Тетяна Леонідівна
Психолого-педагогічний
супровід обдарованих дітей / Т. Л. Мотилько, Н. С. Леонова ;
[упоряд. Т. А. Шаповал]. - Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. 124 с. - (Бібліотека “Шкільного світу”).
74.200.44
Мотилько, Тетяна Леонідівна
Психолого-педагогічний
супровід обдарованих дітей / Т. Л. Мотилько, Н. С. Леонова ;
[упоряд. Т. А. Шаповал]. - Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. 124 с. - (Бібліотека “Шкільного світу”).
74.200.44
Навчальні програми з географії для загальноосвітніх навчальних
закладів : 6—7 кл. : для експерим. навч. закл. / НАПН України,
Ін-т пед., Лаб. геогр. і екон. освіти. - Київ : Пед. думка, 2014. - 31
с.
74.264.3
Полонский, Роман Абрамович Школа: дорога длиной в полвека
: мемуары директора школы / Р. А. Полонский. - Харьков :
Основа, 2009. - 175 с. : ил., портр.
74.03(4УКР-4ХАР)
Полонська, Тамара Костянтинівна
Профільне навчання
іноземної мови учнів старшої школи : [метод. рек.] / Т. К.
Полонська ; НАПН України, Ін-т пед. - Київ : Пед. думка, 2014. 79 с.
74.261.7АНГЛ
Рубан, Ю. Д. Труд — залог успеха : о жизненном пути ректора
Харьков. гос. зоовет. акад. В. А. Головко / Ю. Д. Рубан, А. Я.
Лысенко. - Харьков : ФОП Бровин А. В., 2014. - 127 с. : ил.,
портр.
74.583(4УКР-4ХАР)638
Соловйов, Володимир Остапович
Подорожі, переселення,
туризм / В. О. Соловйов. - Харків : Основа, 2013. - 94 с. (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 10 (130)).
74.264.3
Соловйов, Володимир Остапович Рекреаційна географія / В. О.
Соловйов. - Харків : Основа, 2013. - 110 с. - (Бібліотека журналу
"Географія" ; вип. 5 (113)).
74.264.3
Пономаренко, Лариса Вікторівна
Інформатика : 3 кл. / Л. В.
Пономаренко, С. В. Шевченко ; [упоряд. І. Стратілат]. - Київ :
Ред. газет природн.-мат. циклу, 2014. - 126 с. : іл. - (Бібліотека
“Шкільного світу”).
24.262.9
Попова, Олена Борисівна
Підлітковий суїцид : види
профілактики / О. Б. Попова, С. Є. Фесун ; [упоряд. Т. Шаповал].
- Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. - 102 с. - (Бібліотека
“Шкільного світу”).
74.200.5
Організаційна і громадсько-педагогічна діяльність Я. П. Ряппо в
Україні у 20—30-і роки ХХ століття : [монографія] / А. І.
Ігнатьєва, С. Д. Криштоф, О. М. Микитюк [та ін.] ; ХНПУ ім. Г.
С. Сковороди. - Харків : Вид. Іванченко І. С., 2014. - 166 с. :
портр.
74.03(4УКР-4ХАР)6-8
Тарара, Анатолій Михайлович Технології : підруч. для 1-го кл.
/ А. М. Тарара, Б. М. Терещук, В. П. Тименко ; НАПН України,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
Ін-т пед. - Київ : Пед. думка, 2014. - 135 с. : іл.
74.202.66я71
Тарара, Анатолій Михайлович
Технічна творчість учнів
основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності :
навч.-метод. посіб. / А. М. Тарара ; НАПН України, Ін-т пед. Київ : Пед. думка, 2014. - 133 с. : іл.
74.202.66я72
Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. Вип. 36 /
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : А. В. Троцко та ін.]. Харків : ХНПУ, 2014. - 158 с.
74.00
Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців
з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в
межах європейської кредитно-трансферної системи організації
навчального процесу : монографія / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О.
Приходькіна [та ін.] ; НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж.
освіти". - Київ : Альфа-Реклама, 2014. - 336 c.
74.580.22
Технології (технічні види праці) : підруч. для учнів 5-го кл.
загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Тарара, В. І. Туташинський, Б.
М. Терещук, В. П. Тименко. - Київ : Пед. думка, 2014. - 171 с. :
іл.
74.202.66я72
Формування читацьких навичок на уроках літературного читання
у 3 класі : метод. рек. / НАПН України, Ін-т пед. ; [Т. Н. Кохно]. Київ : Пед. думка, 2014. - 51 с.
74.261.102р30
Чепіль, Марія Миронівна Педагоги творять майбутнє... : нарис
про каф. заг. пед. та дошк. освіти / М. М. Чепіль ; Дрогоб. держ.
пед. ун-т І. Франка. - Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2014. - 283
с. : іл., портр. - (Педагогіка в іменах ; вип. 4). 74.583(4УКР)6
МОВОЗНАВСТВО
Караванський, Святослав
Практичний словник синонімів
української мови : близько 20 000 синонімічних рядів / С.
Караванський. - 4-те вид., опрац. і значно допов. - Львів : БаК,
2012. - 523 с.
81.411.1-4
Караванський, Святослав
Російсько-український словник
складної лексики / С. Караванський. - 2-ге вид., допов. й випр. Львів : БаК, 2006. - 561 с.
81.411-4
Парадигматический анализ лексики поэтического произведения :
кол. моногр. / И. И. Степанченко, М. П. Мирошниченко, К. В.
Нестеренко [и др.]. - Киев : Укр. вид-во, 2014. - 216 с. 81.032
Олександр Потебня: сучасний погляд : матеріали Міжнар.
читань, присвячених 170-річчю від дня народження фундатора
Харк. філол. шк. 11—12 жовт. 2005 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна
[та ін.] ; [редкол. : В. С. Калашник (відп. ред.) та ін.]. - Х. :
Майдан, 2006. - 224 с. : портр.
81.411.1
Степанченко, Иван Иванович
Функционализм как
альтернативная лингвистическая парадигма : (на материале
худож. текстов) : [монография] / И. И. Степанченко. - Киев : Укр.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
вид-во, 2014. - 200 с.
81.032
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Наукові записки. Вип. 41 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ;
[за ред. М. П. Ткачука]. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 514 с. (Літературознавство)
83.3(4УКР)
Наукові записки. Т. 4 : Філологія / Нац. ун-т "КиєвоМогилянська Академія" ; [редкол.: В. П. Моренець (голова) та ін.
; упоряд. т. В. П. Моренець]. - Київ : Вид. дім "КМ Academia",
1998. - 146 с.
83.3(0)
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
Белаш, Николай Михайлович
Сокол не просит любви у
голубки! : стихи / Н. М. Белаш. - [Изд. 4-е, перераб. и доп.]. Харків : Ексклюзив, 2014. - 95 с. : ил., портр.
84.4(4УКР)6
Васянович, Григорій Петрович Життя величне і страждальне...
: поезія / Г. П. Васянович. - Львів : Норма, 2014. - 151 с. : портр. Текст укр., рос.
84.4(4УКР)6
Зарудный, Александр Сергеевич
Дорога в оба конца / А. С.
Зарудный. - Харьков : Изд. Савчук О. О., 2012. - 119 с. : портр.
84.4(4УКР)6
Картавий, Петро Васильович Віра особи — чуття таїни знань
неба і роду : аналітичне дослідж. причин, чому підміняють
вроджене, осібне чуття віри, і як його відновити / П. В. Картавий.
- Суми : МакДен, 2014. - 63 с. : іл., портр.
84.4(4УКР)6
Касилов, Юрий Иванович
Вызрело в сердце : стихи / Ю. И.
Касилов. - Кировоград : Код, 2009. - 79 с. : ил., ноты, портр. (Поэты Красноградщины).
84.4(4УКР)6
Кіндратенко, Анатолій Миколайович
Спогади і роздуми про
життя / А. М. Кіндратенко. - Харків : Майдан, 2014. - 318 с. : іл.,
портр.
84.4(4УКР)6
Крауш, Борис Павлович Сказки Харьковские / Б. П. Крауш. Харьков : Мытець, 2008. - 159 с.
84.4(4УКР)6
Орлик, Петро Іванович
Іду до вас : спогади, спостереження,
поезії, проза / П. І. Орлик. - Київ : Просвіта, 2014. - 399 с. : іл.,
портр.
84.4(4УКР)6
Сучасна турецька драма : антологія / пер. з турец. та упоряд. І.
Прушковської ; пер.з турец. І. Прушковської. - Київ : Укр.
письменник, 2014. - 476 с. : портр. - (Ad fontes. До джерел).
84(5ТУЕ)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Кузнецова, Ольга Алексіївна
Сучасна музика на твори Г. С.
Сковороди : навч.-метод. посіб. для студ. пед. вузів / О. А.
Кузнецова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : НТМТ, 2014. 125 с. : іл., ноти, портр.
85.31р
Підготувала зав. ДБВ Неудачина Т. І.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа