close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи
________________ О.Б.Жильцов
“______”_______________2015 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПП 4 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й
ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
напрям підготовки
6.020303 Філологія (українська мова і література)
галузь знань
0203 Гуманітарні науки
Гуманітарний інститут
2014-2015 рік
Робоча програма з «Історії української літератури й літературної критики» для студентів за
напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська мова і література), галузі знань 0203
Гуманітарні науки 2015 року – 27 с.
Розробники: доцент кафедри Кудряшова Оксана Валентинівна, канд. філол.наук
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української літератури, компаративістики
і соціальних комунікацій
Протокол від “11” лютого 2015 року № 6
Завідувач кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій
_____________ (Поліщук Я.О.)
“_____”___________________ 20___ року
Години відповідають робочому навчальному плану
Заступник директора Гуманітарного інституту з навчальної роботи
_______________________ (Єременко О.В.)
Схвалено Вченою радою Гуманітарного інституту
Протокол від. “____”________________20___ року № ___
Схвалено Вченою радою Гуманітарного інституту
Протокол від. “____”________________20___ року № ___
Вчений секретар____________(Т.Л.Видайчук)
_КУБГ_, 2015 рік
 __________, 2015 рік
ЗМІСТ
Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Структура програми навчальної дисципліни
І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ІІІ. Програма
Змістовий модуль І. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Змістовий модуль ІІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ІV. Навчально-методична карта дисципліни.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
V. Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 17
VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VІІ. Індивідуальне навчальне завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 19
VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Х. Методичне забезпечення курсу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ХІ. Питання до курсу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ХІІ. Рекомендована література
Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни “Історія української літератури й
літературної критики” є нормативним документом Київського університету
імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою української літератури та
компаративістики
на
основі
освітньо-професійної
програми
підготовки
бакалаврів відповідно до навчального плану для цієї спеціальності денної
форми навчання.
Робочу навчальну програму укладено згідно вимог кредитно-модульної
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинні
опанувати
студенти
відповідно
до
вимог
освітньо-кваліфікаційної
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни
“Історія української літератури й літературної критики”, необхідне методичне
забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень
студентів.
Курс “Історія української літератури й літературної критики” покликаний
скласти цілісне уявлення про особливості українського літературного процесу
як естетичного феномену, відтворити шляхи ідейно-естетичного розвитку,
національного відродження й поступу і тому метою з’ясувати важливі
історико-культурні
літературного
функціонування
та
процесу
літературно-естетичні
проблеми
означеного
У
літературних
періоду.
напрямів,
течій
та
ній
українського
простежується
стилів.
В
історико-
культурному та естетичному аспектах представлені літературні портрети
письменників, особливості культурно-літературного відродження, специфіка
творчого методу й поетики українських митців.
Програма
передбачає
врахування
міжпредметних
зв’язків
курсу
українського фольклору та історії української літератури з курсом українського
літературознавства, історії України та історії філософії України, історії
української культури, використовує поняття філософії, естетики, потребує
звернення до психології.
Завданнями курсу передбачено:
 засвоєння студентами фактичних відомостей з історії української літератури;
 вивчення жанрово-стильових та ідейно-художніх особливостей української
літератури;
 з’ясування проблем розвитку української літературно-естетичної думки.
Особлива увага звертається на формування вмінь самостійного аналізу
художнього твору як естетичного явища, вироблення навичок у тлумаченні
жанрово-стильової специфіки тексту. Вивчення історії літератури обов’язково
передбачає врахування досвіду вітчизняного літературознавства.
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:
Студенти повинні знати:
 основні етапи розвитку української літератури;
 стильові тенденції літературної доби;
 жанрові особливості літератури;
 періодизацію творчого шляху письменників;
 особливості творчого методу й поетики творчих постатей;
 основні тенденції сучасного літературознавства.
Студенти повинні вміти:
 аналізувати основні тенденції літературного процесу в Україні;
 характеризувати ідейно-художню специфіку творчості письменників;
 застосовувати різні аспекти літературознавчого аналізу;
 використовувати здобутки сучасної літературознавчої науки.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,
становить 72 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 4 год. –
індивідуальна робота, 4 год. – модульні контрольні роботи, 36 год. –
самостійна робота.
Вивчення
студентами
навчальної
дисципліни
“Історія
української
літератури й літературної критики” продовжується наступним періодом вивчення
даного курсу.
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: художні тексти, літературознавчий аналіз художнього тексту,
закономірності та факти літературного процесу.
Курс:
Кількість кредитів,
відповідних ЕСТS:
2 кредити
Напрям,
спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Шифр та
назва галузі
0203 «Гуманітарні науки»
Характеристика
навчальної дисципліни
Нормативна
Рік підготовки: 2.
Семестр: 4.
Змістові модулі:
2 модулі
Шифр та назва напряму
6.020303 Філологія.
Загальний обсяг
дисципліни (години):
72 год.
Тижневих годин:
2 години
Українська мова
і література
Освітньо-кваліфікаційний
рівень
«бакалавр»
Аудиторні заняття: 32 годин,
з них:
Лекції (теоретична
підготовка):
14 годин
Семінарські заняття:
14 годин
Індивідуальна робота:
4 години
Модульні контрольні: 4 год.
Самостійна робота: 36год.
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Підсумковий
контроль
Самостійна
робота
Індивідуальна
робота
Семінарських
Разом
п/п
Практичних
Назви теоретичних розділів
Лекцій
№
Аудиторних
Кількість годин
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
“Розширення жанрово-стильових можливостей
української літератури ІІ половини ХІХ століття”
1.
Ідейно-теоретичні
та
творчості
українських
половини ХІХ століття.
естетичні
основи
письменників
ІІ 8
2
2
4
2
2
4
4
2
2
Прозові видатні полотна І.Франка.
6
4
2
2
Модульна контрольна робота № 1
2
2.
Ідейно-тематичне
багатство
і
жанрова 10
розмаїтість творчості І. Нечуя-Левицького та
Б.Грінченка.
3.
Видатний прозаїк,
реалізму
Панас Мирний.
4.
класик
народницького
Разом 30
6
6
2
2
16
8
-
6
2
12
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
“Ідейно-естетичні пошуки української поезії та драматургії 70 – 90-х рр. ХІХ століття”
5.
Діяльність драматургів «театру корифеїв»
12
6
2
2
6.
Психологічна майстерність І.Франкадраматурга.
Традиції Т.Шевченка в поезії М.Старицького,
І.Манжури, П.Грабовського, Я.Щоголева,
Б.Грінченка.
Ліричні та ліро-епічні твори І.Франка.
Модульна контрольна робота № 2
4
4
2
2
14
4
10
2
4
7.
8.
2
2
8
2
2
8
8
2
Разом 42
16
6
Разом за навчальним планом 72
32
14
-
8
2
24
2
14
4
36
4
ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
“Розширення жанрово-стильових можливостей
української літератури ІІ половини ХІХ століття”
Лекція 1. Ідейно-теоретичні та естетичні основи творчості українських письменників
ІІ половини ХІХ століття (2 год.).
Переслідування царизмом українського слова (Емський указ 1876 р.). Зміцнення зв’язків
Східної Галичини з Україною. Розвиток журналістики. Видання фольклорних збірників
М.Лисенка, І.Рудченка, Я.Головацького, М.Драгоманова. Розвиток українського театру. Театр у
Галичині. Літературно-критична діяльність М.Драгоманова, І.Франка. Пошук нових тем, образів,
посилення уваги до соціальних проблем у літературі. Народницька проза (О.Кониський, Ганна
Барвінок). Літературний рух в Західній Україні (проза Є.Ярошинської, С.Коваліва, Т.Бордуляка,
О.Маковея, Марка Черемшини, Леся Мартовича).
Розширення тематичних меж прози 70-90-х рр. Принципово нова характерологія.
Соціодетермінація типів, персонажів, данина натуралізмові у творах І.Нечуя-Левицького, Панаса
Мирного, І.Франка, О.Кониського, О.Барвінського та інших. Тенденція на певному етапі еволюції
до потрактування духовного, взагалі психології як результату сукупності впливів об'єктивних
природних і суспільних закономірностей. Поряд з цим, - модернізація засобів композиційної
побудови та, головно, психологічного аналізу, що є спільною тенденцією європейської прози XIX
ст.
Видозміна духовного комплексу романтичного мислення (ідеологічні повісті, оповідання
Б.Грінченка). тенденція до синтезу психологічного аналізу із соціальним. Субстанціональність
героя реалістичного твору, його етнопсихологічна суть. Взаємозв'язок і взаємопроникнення різних
типів художнього мислення як результат відірваності канонічних естетичних правил та обмежень і
передумова осягнення необхідності літературного модерну.
Література: 1, 2, 6, 8-14.
Семінар 1. (2 год.).
Лекція 2. Ідейно-тематичне багатство і жанрова розмаїтість
творчості І. Нечуя-Левицького та Б.Грінченка (2 год.).
Біографія письменника як моделюючий фактор тематики майбутніх творів, їхнього стилю та
проблематики. Свідомий пошук (через цілеспрямоване студіювання французької, німецької,
іспанської, італійської літератур та їхніх мов) змістової та світоглядної моделі рідноземної
літератури.
Головніші з ознак етнопсихологічного реалізму в цілому й реалізму І.Нечуя-Левицького
зокрема. Конкретно національні й загальнолюдські різновиди останнього.
Жанрові різновиди творчості: новеліст, повістяр, драматург, нарисовець, літературний
критик, мистецтвознавець. Тематична багатовимірність прозового доробку, широка обсервація
життя, багатобарвність людських характерів у творах. Обшир інтерпретацій ідейно-естетичного
багатства українського фольклору.
Література: 2, 9, 12, 16, 19.
Семінар 2. (2 год.).
Лекція 3. Видатний прозаїк, класик народницького реалізму Панас Мирний (2 год.).
Паралельне прямування та віхи життєвого й творчого шляхів. Рання проза Панаса Мирного
("Лихий попутав" (1872); "П'яниця"(1874). Тенденція до поєднання психологічного аналізу із
базовими принципами соціодетермінізму в цих творах.
Роль Івана Білика у становленні "теоретичної орієнтації" Панаса Мирного. І як результат:
відхід від характерів - типів, перевага об'єктивної манери оповіді в поступовому становленні
прикмет індивідуального стилю. Своєрідність аналітизму художнього мислення Панаса Мирного
найбільш чітко означена в епічних формах. Так само безперечна своєрідність психологічних
студій.
Поняття роману етно-психологічного, соціально-побутового; спільне і відмінне в їхній художній
онтології та семантиці.
Література: 2, 9, 11, 16, 19, 21.
Семінар 3. (2 год.).
Лекція 4. Прозові полотна І.Франка (2 год.).
Іван Франко - найвизначніша постать українського літературного процесу II половини XIX
ст.
Новаторство естетико-філософських, суспільно-політичних інтенцій його творчості,
наукового доробку, культурно-громадської діяльності в процесі кардинальної ідейно-естетичної
переорієнтації української літератури, консолідації творчого загалу та інтеграції в
загальноєвропейський мистецький і науковий контекст власне українських авторів та їх творів.
Багатство тематики, різноманітність жанрів і способів художнього мислення, інтенсивність
творчого пошуку І.Франка: новели й оповідання з народного життя ("Лесишина челядь"
(1876), "Два приятелі" (1877), збірка оповідань "Борислав" (1877), перша натуралістична повість в
українській літературі "Воа сопзпїсіог" (1878), повість "На дні" (1880), незавершена повість
"Борислав сміється" (1880 -1881).
Повість "Воа сопзігісюг". Дві редакції твору. Проблематика твору - історія "галицького
капіталізму взагалі".
Повість "Борислав сміється" (видрук першої редакції протягом 1881 - 1882 рр.) експериментальний характер твору. Новаторство тематики й проблематики. Натуралістичний
принцип в образотворенні.
Мала епічна проза І.Франка:
цикл "Бориславські оповідання", твори про життя
галицького села. Еволюція І.Франка як прозаїка. Натуралістична (паралель із Е.Золя) і романтична
школи у творчому доробку письменника. Поступовий, але повний і принциповий відрив
Франкової прозо-епіки ("роман - епос нового часу" - Гегель) від, гальмуючої художню думку,
світомоделі народництва. Твори І. Франка з життя інтелігенції. Основна проблематика ілюзорність і відносність моральних основ буржуазного псевдо-ідеалістичного суспільства та
крах псевдоідеалістичного світобачення шляхетної аристократії (повість "Для домашнього
вогнища", 1892) та ідеалізування морально-духовної сили народу як основи протистояння
руйнівному впливові графського двору (повість "Основи суспільності", 1894). Своєрідність
стильової манери автора у цих творах (синтез романтичного, імпресіоністичного,
натуралістичного первнів). Увага до сфери підсвідомого в образотворенні.
Соціально-психологічний роман "Перехресні стежки" (1900). Поєднання традиції
українського ідеологічного роману (твори І.Нечуя-Левицького, Б.Грінченка, О.Кониського) з
елементами психологічного роману в дусі Ф.Достоєвського.
Історична проза Івана Франка. Повість "Захар Беркут" (1883). Історична основа твору й
художня її інтерпретація, ідейне спрямування повісті. Елементи романтизму в ній.
Література: 7, 9, 11, 20.
Семінар 4. (2 год.).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
“Ідейно-естетичні пошуки української поезії та
драматургії 70–90-х рр. ХІХ століття”
Лекція 5. Діяльність драматургів «театру корифеїв» (2 год.).
Український театральний репертуар 70 - 90-х рр. і нагальна потреба його жанровотематичної розбудови. Продовження діяльності аматорських театральних гуртків. Театральне
життя на західноукраїнських землях ("Руська бесіда").
Драматургія Г.Цеглинського, С.Воробкевича, О.Огоновського, Г.Барвінського, І.Франка та
інші.
Створення перших професійних театральних труп на початку 80-х рр. (М.Кропивницького,
М.Старицького) на Наддніпрянській Україні.
Трупа М.Старицького (1883) - "велика українська маніфестація" (Д.Антонович) як
акумулятор найвидатніших мистецьких сил (М.Заньковецька, М.Кропивницький, М.Садовський,
І.Карпенко-Карий, П.Саксаганський, М.Садовська-Барілотті, М.Затиркевич-Карпинська).
Формування нового репертуару. Рух від інсценізації фольклорних зразків і переробок
драматичних творів інших авторів: В.Александрова - ("За Немань іду", "Не ходи, Грицю, на
вечорниці"), "На Кожум'яках", "Маруся Богуславка" І.Нечуя-Левицького"; переробка творів
М.Гоголя "Різдвяна ніч" і "Тарас Бульба", - усі здійснені М.Старицьким, - до поступового
подолання фольклорно-етнографічних елементів і усвідомлення необхідності зосереджувати увагу
на психологічних і соціальних реаліях життя українського народу, які, до того ж кардинально
змінились.
Розширення ідейно-тематичних параметрів української драматургії (від водевілю до
різновидів драми). Поглиблення реалізму та інтенсивний пошук ідеалу - особистісного,
родинного, суспільного в драматургії М.Старицького "Не судилося" (публікація п'єси в
"Раді"лише в 1883 році).
Збірка творів М. Кропивницького (1882) з видруком текстів п'єс "Дай серцю волю, заведе в
неволю", "Глитай, або ж Павук", "Невільник". Загалом домінанта сатиричних, викривальних
елементів в соціальних комедіях (М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого).
Спадкоємний зв'язок української драми з певними традиціями класичної трагедії ("Не
судилося", "Талан", "Розбите серце" М.Старицького; "Дві сім'ї", "Наймичка" І.Карпенка-Карого).
Осмислення національного минулого в історичних драмах і трагедіях. Проблема
співвідношення романтичного напряму і жанру трагедії ("Бондарівна" (1884) І.Карпенко-Карого;
"драматизована трилогія" ("Байда, князь Вишневецький", "Петро Сагайдачний", "Цар Наливай")
П.Куліша, "Богдан Хмельницький" (1887), "Облога Буші" (1889) М.Старицького та в інших
творах).
Роль "театру корифеїв" у становленні класичної української драматургії. Місце останньої в
загальноєвропейському контексті: спільність і відмінність ідейних концепцій і естетичних
тенденцій.
Література: 4, 6, 10-12, 19.
Семінар 5. (2 год.).
Лекція 6. Психологічна майстерність І.Франка-драматурга (2 год.).
Драматургія І.Франка. П'єси "Рябина" (1886), "Майстер Чирняк" (1894), "Учитель"
(1896), "Сон князя Святослава" (1895). Різноманітність тематики, проблематики й жанрових ознак
зазначених творів. Загальна характеристика.
Драма "Украдене щастя" (вперше поставлена в театрі "Руська бесіда", 1893). Філософський
принцип осягнення проблеми традиційного любовного трикутника (Анна, Михайло, Микола).
Показ драми "несправдженого" життя. Закономірність трагічного заключного акорду твору. П'єса
"Украдене щастя" - перший вихід вітчизняної драми у царину трагедійності, обумовленої
протистоянням людського Духу, Буття і Долі, де Людина (а з тим: глядач) якщо й перемагає, то
хіба щораз вищим рівнем самоосягнення.
Література: 4, 6, 10-12, 19.
Семінар 6. (2 год.).
Лекція 7. Традиції Т.Шевченка в поезії ІІ половини ХІХ століття (2 год.).
Ідейно-естетичні обриси й культурно-історичне тло формування й становлення української
поезії означеного періоду.
Традиції Тараса Шевченка в творчості поетів. Видання повних збірок творів поета ("Кобзар",
1876, виданий у Празі), твори видані заходами М.Драгоманова у 70-х рр. Потенціал української
драматичної поезії попередніх етапів, набутки перекладацької
школи, загалом європейський
поетичний дискурс як передумова інтенсифікації пошуків українськими поетами механізмів
індивідуально-творчого виокремлення.
Принципово нове суб'єктивне начало в межах емотивно-виражального й зображальнооб'єктивізуючого плану. Трансформація образу поета у національно-креативному напрямі (поезії
Ю.Федьковича, Я.Щоголева, Б.Грінченка, І.Манжури та інших).
Формування нового образу героя (поезії П.Куліша, М.Старицького, І.Франка).
Збільшення загалом масиву поетичних видань. Публікація творів попередньої літературної
епохи ("Приказки", 1871, "Гостинець землякам. Казки старого бандуриста", 1872, "Кобзар", 1872
П.Гулака-Артемовського, "Горпинида..." 1871 І.Білецького-Носенка, "Співомовки" С.Руданського,
1880). Збірник творів Ієремії Галки (Микола Костомаров) - (1875 в Одесі).
Подальший розвиток жанрової структури (громадянська, інтимна, пейзажна, філософська
лірика, ліро-епіка (балади, легенди, притчі, байки); поеми (соціально-побутові, лірикофілософські, історичні, історико-романтичні). Змістове та ідейне багатство української лірики (ідеї
громадського обов'язку, служіння інтелігенції народові, осмислення минулого України з нових
позицій, увага до усього спектру українського життя, роздуми про призначення мистецтва
(П.Куліш, М.Старицький, І.Франко, Ю.Федькович, Б.Грінченко).
Розквіт жанру елегії (Ю.Федькович, Л.Глібов, С.Воробкевич, Олена Пчілка). Інтимізація
пейзажної лірики, поглиблення філософської лірики (П.Куліш, І.Франко).
Вагомість видань поетичних збірок: М.Старицького "З давнього зшитку. Пісні та думи" (у 2х ч.) - 1881, 1883 роки видруку; П.Куліш "Хуторна поезія" (1882), Я.Щоголева "Ворскло" (1883),
Б.Грінченка "Пісні Василя Чайченка" (1884), Уляни Кравченко "Під сільською стріхою" (1886),
Олени Пчілки "Думки-мережанки" (1886), О.Кониського "Порвані струни" (1886), І.Манжури
"Степові думи та співи" (1889).
Перша ґрунтовна спроба видання кращих взірців української лірики "Антологія руська"
(Львів, 1881).
Література: 1, 3, 10-14.
Лекція 8. Ліричні та ліро-епічні твори І.Франка (2 год.).
Поетична спадщина Івана Франка досить різноманітна і за своїми темами, і за формами.
Поезія була для нього вираженням громадсько-політичних ідеалів, зброєю боротьби проти
експлуататорів, щоденником, який відображав роздуми поета про долю рідного народу. Своє
життєве кредо Франко висловив у передмові до збірки «Із літ моєї молодості»: «...скрізь і завжди у
мене була одна провідна думка — служити інтересам мого рідного народу та загальнолюдським
поступовим, гуманним ідеям».
Збірка «З вершин і низин» увібрала в себе найкращі вірші, присвячені боротьбі за краще
майбутнє трудового народу.
Збірка «Мій Ізмарагд» створена на переспівах із біблійних легенд, але автор подає нам свою
мораль, мораль народу, тому й додає займенник «мій». Провідні мотиви обох збірок —
громадянські.
Якою теплотою, щирістю віє від інтимної лірики Франка, яка представлена збіркою «Зів’яле
листя»! Сам поет назвав її ліричною драмою.
Література: 1, 3, 10-14.
Семінар 8. (2 год.).
Назва
модуля
Кількість балів
за модуль
Лекції
Дати
Теми
лекцій
Теми
семінарських
занять
Самостійна
робота
ІНДЗ
Види
поточного
контролю
Підсумковий
контроль
Табл. 6.1
(5 балів)
Діяльність
драматургів
«театру
корифеїв»
Психологічна
майстерність
І.Франкадраматурга
Повість І.Франка
«Для домашнього
огнища»: спроба
інкорпорації
детективного
жанру в українську
прозову традицію
Традиції
Т.Шевченка в поезії
М.Старицького,
І.Манжури,
П.Грабовського,
Я.Щоголева
самостійна робота – 36 год.
V
3
Табл. 6.1
(5+10 балів)
Модульна контрольна робота 1
(25 балів)
4
5
Табл. 6.1
(5 балів)
VІ
Реалізм у
драматургії 70-90-х
рр.ХІХ ст.
Гра
драматичного
сюжету в імперській
та колоніальній
Ліричні та ліролітературі:
комедія
епічні твори
М.Старицького "За
І.Франка
двома зайцями"
та А. СуховоКобиліна "Весілля
Кречинського"
ІІІ
Традиції
Т.Шевченка в
поезії ІІ
половини ХІХ
століття
Прозові видатні
полотна І.Франка
2
Прозові видатні
полотна І.Франка
ІІ
Видатний прозаїк,
класик
народницького
реалізму Панас
Мирний
І
Просвітитель,
письменник,
науковець
Б.Грінченко
1
Ідейно-тематичне
Тема жінки та
багатство і жанрова
жінки-письменниці
розмаїтість творчості
в українській прозі
І. Нечуя-Левицького та
ІІ пол. ХІХ ст.
Б.Грінченко
Модулі
Ідейно-теоретичні та
естетичні основи
творчості українських
письменників ІІ полови
ни ХІХ століття
Тиждень
Ідейно-тематичне
багатство і
жанрова
розмаїтість
творчості І. НечуяЛевицького
ІV. Навчально-методична карта дисципліни “Історія української літератури й літературної критики”
Разом: 72 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., індивідуальна робота – 4 год.,
VІІ
6
30 балів
Модульна контрольна робота 2
(25 балів)
VІІІ
Змістовий модуль І
Розширення жанрово-стильових можливостей
української літератури ІІ половини ХІХ століття
Змістовий модуль ІІ
Ідейно-естетичні пошуки української
поезії та драматургії 70 – 90-х рр. ХІХ століття
82 бали
149 балів
7
Табл. 6.1
(5 балів)
8
Табл. 6.1
(5+20 балів)
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І
“Розширення жанрово-стильових можливостей
української літератури ІІ половини ХІХ століття”
Тема 1. Ідейно-тематичне багатство і жанрова розмаїтість творчості І. Нечуя-Левицького
(2 год.).
План
1. Роман Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" та поетика українського реалізму.
2. До якого типу "сільської епіки" Ви віднесете роман "Кайдашева сім'я"?
("жоржсандівський", "бальзаківський", "шварцвальдський")?
3. Образ автора в романі "Кайдашева сім'я"
4.
Соціальний дискурс в романі "Кайдашева сім'я"
5. Поетика побуту в романі "Кайдашева сім'я"
6.
Дискурс паломництва в романі "Кайдашева сім'я"
Література:
1. Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім'я (будь-яке видання)
2. Лукач Г. К истории реализма. "Крестьяне" Бальзака \\
http://sbiblio.com/biblio/download.aspx?id=2753
3. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971 (розділ "Проблема образа
автора в художественной литературе")
4. Горшунова О.В. Женское паломничество к святым местам (по материалам Ферганской
долины) // Итоги полевых исследований. Ред. З.П. Соколова. М., 2000
5.Шайтанов И. «Бытовая» история // «Вопросы литературы» 2002, № 2
Тема 2. Тема жінки та жінки-письменниці в українській прозі ІІ пол. ХІХ ст. (2 год.).
План
1. Романи і повісті Марка Вовчка російською мовою.
2. Участь жінок-письменниць у громадському житті України ІІ пол. ХІХ ст. (Наталя
Кобринська, Олена Пчілка, Євгенія Ярошинська, Уляна Кравченко та ін.).
3. Трагедія жінки у романі П.Мирного “Повія”. Історія написання та друку. Особливості
психологізму. Композиція твору.
4. Проблема життєвого вибору у повісті Олени Пчілки «Товаришки».
Література:
1. Грицай М.С. Марко Вовчок. Творчий шлях. – К., 1983.
2. Лобач-Жученко Б.Б. О Марко Вовчок. – К., 1987;
3. Вишневська Н. Олена Пчілка // Олена Пчілка. Твори. – К., 1988;
4. Кобринська Н. Дух часу. – Львів, 1990 – С.3 – 17;
5. Черкаський В.М. Художній світ Панаса Мирного. – К., 1989.
Тема 3. Просвітитель, письменник, науковець Б.Грінченко (2 год.).
План
15
1. Своєрідність реалізму, розширення його меж в освоєнні дійсності. Повісті “Сонячний
промінь” (1890), “На розпутті” (1891) (додатково – “Серед темної ночі” (1900), “Під тихими
вербами” (1901)).
2. Опозиція село – місто в оповіданнях з життя села (“Без хліба”, “Хата”), з життя міста
(“Сама, зовсім сама”, “Серед чужих людей”)..
Література:
1. Олійник М. Оповідання Б.Грінченка. – «Вітчизна», 1959. - № 5;
2. Погрібний А. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості. – К., 1988;
3. Б.Грінченко. Твори у 2-х томах. – Т.1. – К., 1963.
Тема 4. Психологізм дитини в художніх творах ХІХ століття (2 год.).
План
1. Твори І.Франка про дітей та школу (“Грицева шкільна наука”, “Малий Мирон”, “Олівець”,
“У кузні”, “Отець-гуморист”).
2. Дитячі оповідання Б.Грінченка (“Батько та дочка”, “Панько”, “Екзамен”, “Непокірний”,
“Грицько”, “Ксеня”, “Олеся”, “Дзвоник”, “Украла”, “Каторжна”,
Література:
1. Басс І.І., Каспрук А.А. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях. – К., 1983;
2. Українське літературознавство: Респ.міжвідомч.наук.зб. Вип. 52 Іван Франко. Статті і
матеріали. – Львів, 1989;
3. Басс І. Художня проза І.Франка. – К., 1966
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Тема 5. Повість І.Франка «Для домашнього огнища»: спроба інкорпорації детективного
жанру в українську прозову традицію (2 год.)
План
І. Елементи детективної структури в романі.
1) загадкова подія;
2) чи знає читач дійсні обставини події;
3) елементи процесу розслідування в оповіді;
4) рецептивна співучасть: можливість читачу самостійно будувати власну версію та
оцінювати факти;
5) повнота розкриття фактів;
6) повсякденність атмосфери;
7) стереотипність поведінки фактів.
ІІ. Чи є в романі типові детективні персонажі: сищик (компаньйон), злочинець, жертва, свідок,
консультант, підозрюваний.
Література
1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Umlsh/2009_8/Kytcak.pdf
2. С.С.Ван Дайн. Двадцать правил для писания детективных романов
http://detective.gumer.info/text01.html#vandine
Тема 6. Традиції Т.Шевченка в поезії М.Старицького, І.Манжури, П.Грабовського, Я.Щоголева
(2 год.).
План
1. Інтимна лірика І.Манжури (“Нехай”, “Над Дніпром”, “Спомин”). Твори для дітей (поеми
“Іван Голик”, “Трьомсин-богатир”).
16
2. Реалістична поезія Я.Щоголева (“Ткач”, “Чередничка”, “Косарі” та ін.). Пейзажна лірика.
Пісенність поезій. Героїчно-романтична поезія. Релігійні мотиви (“Ікона”, “Субота святого
Дмитра” та ін.).
3. 3бірки П.Грабовського “Пролісок” (1894), “З півночі” (1896), “Кобза”. Мотиви поезій.
Тема України в творчості поета. Поезії для дітей.
4. Лірика С.Руданського.
5. Поезія М.Старицького. Тематика, проблематика. Переклади поета. І.Франко про
новаторство М.Старицького-поета.
Література:
1. Герасименко В.Я. Степан Руданський. Життя і творчість. – К., 1985;
2. Єфремов С. Історія українського письменства. – Мюнхен, 1989. – Т. ІІ;
3. Зеров М. Твори в 2 тт. – Т. ІІ – К., 1990;
4. Погрібний А. Яків Щоголів. Нарис життя і творчості. – К., 1986.
Тема 7. Реалізм у драматургії 70-90-х рр.ХІХ ст. (2 год.).
План
1. Тема жіночої недолі у драмах І.Карпенка-Карого («Наймичка», «Безталанна») та
М.Кропивницького («Дай серцю волю, заведе у неволю»).
2. Соціально-психологічна
комедія
І.Карпенка-Карого
(«Мартин
Боруля»
(http://www.ex.ua/view/559302)). Порівняльна характеристика кінофільму та твору.
3. Соціальна нерівність у драмах М. Кропивницького «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Не
судилося»
М.Старицького
та
«Лимерівна»
Панаса
Мирного
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2012_994/content/yavtushenko.pdf).
4. Проблема таланту та соціальної нерівності у творі М.Старицького «Талан».
Література:
1. Тексти зазначених творів.
2. Мороз Л. Деякі особливості трагедії в українській драматургії ІІ-пол. ХІХ – початку XX ст.
(Фольклорні традиції і жанр). - К., 1968.
3. Дем’янівська Л. І. Карпенко-Карий ( Тобілевич). - К., 1995.
4. Киричок М.С. П'єса М.Л.Кропивницького "Дай серцеві волю, заведе у неволю" в українському
літературному і театральному контексті другої половини XIX століття. – автореф. на
здоб.наук.ступ.к.філол.н. – Харків, 2005.
5. Новиков А.О. Фольклорно-етнографічна основа української драматургії другої половини
ХІХ ст. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 7. – С. 6 – 10.
6. Новиков А.О. Тема боротьби за високі ідеали мистецтва в п’єсах драматургів театру
корифеїв // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 10. – С. 11 – 15.
Тема 8. Гра драматичного сюжету в імперській та колоніальній літературі:
комедія М.Старицького "За двома зайцями"
та А. Сухово-Кобиліна "Весілля Кречинського" (2 год.)
План
1. Поняття єдності дії в зазначених п'єсах: ілюзії дії, яка твориться на очах глядача/читача
2. Драматична доля головних герої зазначених п'єс: використані драматургами засоби
підтримання читацького/глядацького інтересу до неї
3. Продемонструйте, що структура зазначених п'єс є комедійною
4. Мовні ігри в п'єсах: функції "художньої білінгвальності"
5. Сліди київської повсякденної культури 19 століття в п’єсі "За двома зайцями"
17
6. Світське життя в п’єсі "Весілля Кречинського"
Література
1.
Аверьянв
Л.
Единство
места,
времени
и
действия
//
http://lit.lib.ru/a/awerxjanow_l_j/text_0010.shtml
2. Тхорук Р. Драматчні твори Михайла Старицького : у силовому полі авторитетів //
Актуальні проблеми сучасної філології Рівне, 2002
3.
Мишинцева
И.
Прагматика
речи
билингвального
персонажа
//
http://www.lib.csu.ru/vch/194/019.pdf
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Ідейно-тематичне багатство і жанрова розмаїтість творчості І. Нечуя-Левицького
– 6 год.
Законспектувати статті І.Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу в прикладі до
сьогочасності" (1868); "Сьогочасне літературне прямування" (1878-1884), "Українство на
літературних позвах з Московщиною" (1891).
Тема 2. Тема жінки та жінки-письменниці в українській прозі ІІ пол. ХІХ ст. – 6 год.
Написати реферат на тему (за вибором): Проблема порозуміння між інтелігенцією і
селянством у творах Н.Кобринської; Фольклористична діяльність Є.Ярошинської; Різноманітність
мистецьких наукових зацікавлень і проявів Олени Пчілки.
Тема 3. Просвітитель, письменник, науковець Б.Грінченко – 8 год.
Написати реферат на тему (за вибором): Багатогранність творчого й наукового потенціалу
Б.Грінченка; Єдність раціонально-просвітницьких і модерно-мистецьких устремлінь у прозі
Б.Грінченка; Письменник й національна освіта.
Тема 4. Діяльність драматургів «театру корифеїв» – 8 год.
Написати реферат на тему (за вибором): Трупа М.Старицького (1883) - "велика українська
маніфестація"; Театральне життя на західноукраїнських землях ("Руська бесіда"); Значення
творчості І.Карпенка-Карого в контексті європейської драматургії (Г.Гауптман, Б.Шоу, Г.Ібсен,
Л.Толстой); Доробок І.Карпенка-Карого і постмодерний світ.
Тема 5. Традиції Т.Шевченка в поезії М.Старицького, І.Манжури, П.Грабовського,
Я.Щоголева – 8 год.
Написати реферат на тему (за вибором):Багатство мовного матеріалу, різноманітність
синонімічних відтінків, діалектизми східної частини Середнього Подніпров'я в поетичних творах
І.Манжури; Трансформація фольклорної образності, тематики, ритмомелодики ("У полі",
"Черевики" І.Манжури).
Тема 6. Ліричні та ліро-епічні твори І.Франка – 6 год.
Законспектувати статтю І.Франка «Із секретів поетичної творчості»
18
Таблиця 6.1
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Термін
Змістовий модуль та теми курсу
Академічний контроль
Бали
виконання
(тижні)
Змістовий модуль І.
Індивідуальне заняття,
Тема 1. Ідейно-тематичне багатство і жанрова
семінарське заняття
розмаїтість творчості І. Нечуя-Левицького (6
год.).
Модульний контроль,
Тема 3. Просвітитель, письменник, науковець
семінарське заняття
Б.Грінченко (6 год.).
Опрацювання фахових видань
Змістовий модуль ІІ.
5
І
5
ІІ-ІІІ
10
Тема 4. Діяльність драматургів «театру
корифеїв» (6 год.)
Семінарське заняття,
модульний контроль
5
ІV- V
Тема 5. Традиції Т.Шевченка в поезії
М.Старицького, І.Манжури,
П.Грабовського, Я.Щоголева (8 год.).
Семінарське заняття,
модульний контроль
5
VІ - VІІ
Тема 6. Ліричні та ліро-епічні твори
І.Франка (6 год.).
Опрацювання фахових видань
Семінарське заняття,
модульний контроль
5
VІІІ
Разом: 32 год.
20
Разом: 55 балів
VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу “Історія української
літератури й літературної критики” – це вид науково-дослідної роботи студентів, яка
містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної
компетентності.
Мета ІНДЗ: систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань
із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної
діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, яка
виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних та семінарських
занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
19
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:
 дослідження наукової проблеми (30 балів)
Орієнтовна структура ІНДЗ
Варіант1 . Художнє освоєння народного традиційного наративу.
Написати доповідь на тему «Специфіка поетичного втілення казкової традиції
у творчості І.Нечуя-Левицького», обравши для аналізу три казки автора:
«Запорожці», «Два брати», «Скривджені і нескривджені» (обсяг 5 сторінок А-4, 1,5
інтервал).
Література:
1. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. –К., 1987.
2. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій. –
К.,1997.
3. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. –Л., 1946.
Варіант 2. Жінки в художній літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття
Написати доповідь на тему «Літературні та громадянські досягнення Олени
Пчілки (Є.Ярошинської, У.Кравченко, Н.Кобринської) (за вибором постаті) (обсяг
5 сторінок А-4, 1,5 інтервал).
Література:
1. Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст.: У 2 т.: Підручник. – К.: Логос, 1999. – Т. 1.
– 614 с.
2. Історія української літератури ХІХ століття. – К.: Либідь, 2006. – У 2-х кн. – Кн.2. – 712 с.
3. Кобилянська О. Дещо про ідею жіночого руху // Твори: в 5 т. - К., 1963. - Т. 5.
4. Вишневська П. Олена Пчілка // Олена Пчілка. Твори.-К., 1988.
5. Індивідуальні стилі українських письменників XIX -початку XX ст. - К., 1987.
Шкалу оцінювання подано у табл. 7.1.
Таблиця 7.1
Шкала оцінювання ІНДЗ
Рівень виконання
Високий
Достатній
Середній
Низький
Кількість балів, що
відповідає рівню
27-30
22-26
14-21
0-13
Оцінка за традиційною
системою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно
Критерії оцінювання ІНДЗ
Максимальна
кількість балів за
кожним критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та
5 балів
визначення методів дослідження
2. Складання плану реферату
5 балів
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів,
10 балів
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій
подальшого розвитку даного питання.
№
п/п
Критерії оцінювання роботи
20
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина,
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)
Разом
2 бали
3 бали
5 бали
30 балів
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні
навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни “Історія української літератури й
літературної критики”
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.
9.
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
10.
Навчальні досягнення студентів із дисципліни “Історія української літератури й
літературної критики” оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю,
накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.
11.
12.
Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
№
Вид діяльності
1. Відвідування лекцій
2. Відвідування практичних
(семінарських) занять
3. Виконання завдання з
самостійної роботи
(домашнього завдання)
4. Робота на семінарському
занятті (практичному)
занятті, в т.ч. доповідь,
дискусія, виступ,
повідомлення
5. ІНДЗ
6. Опрацювання фахових
видань
7. Модульна контрольна
Кількість балів
за одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку
Всього
1
1
8
8
8
8
5
5
25
10
8
80
30
10
1
3
30
30
25
2
50
21
робота
максимальна кількість балів 231
13.
14.
15.
16.
17.
18.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, екзамен.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
19.
Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки
Підсумкова
кількість балів (max
– 100)
1 – 34
35 – 59
60 – 68
69 – 74
75 – 81
82 – 89
90 – 100
ECTS
Оцінка за 4-бальною
шкалою
Оцінка за шкалою ECTS
«незадовільно»
(з обов’язковим повторним
курсом)
«незадовільно»
(з можливістю повторного
складання)
«достатньо»
«задовільно»
«добре»
«дуже добре»
«відмінно»
F
FX
E
D
C
B
A
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною
шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.
Таблиця 8.3
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Оцінка
Критерії оцінювання
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною
програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв
креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та
умінь.
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із
«добре»
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні
незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі,
«відмінно»
22
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності,
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою,
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із
допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким
чином, оцінка «незадовільно»
ставиться студентові, який
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної
дисципліни.
Кожний модуль включає бали за поточну роботу Студента на семінарських,
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну
контрольну роботу.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної
діагностики або з використанням роздрукованих завдань.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення
навчального матеріалу модуля.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від
дотримання таких вимог:
 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, розповідь,
бесіда.
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
• Практичні: аналіз.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача;
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних завдань.
23
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації
навчальнопізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих
аналогій тощо).
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ




опорні конспекти лекцій;
навчальні посібники;
робоча навчальна програма;
засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних
робіт);
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни
“Історія української літератури й літературної критики”
ХІ. ПИТАННЯ ДО КУРСУ
1. Фольклорна основа літературних казок Марка Вовчка, психологізм художнього
зображення, актуальність творів.
2. Романи та повісті Марка Вовчка російською мовою.
3. Стильові ознаки «Народних оповідань» Марка Вовчка.
4. Структурування жіночих образів у творчості Марка Вовчка («Інститутка», «Народні
оповідання», «В глуши»).
5. Тема жінки в українській прозі ІІ пол. ХІХ ст. Проблема життєвого вибору у повісті
Олени Пчілки «Товаришки».
6. Ідейно-тематичне багатство і жанрова розмаїтість творчості І.Нечуя-Левицького.
7. Повість І.Нечуя-Левицького «Бурлачка». Проблематика. Образи.
8. Повість-хроніка І.Нечуя-Левицького «Микола Джеря».
9. Повісті з життя селянства І.С. Нечуя-Левицького «Микола Джеря», «Кайдашева сім’я»:
образи, художні особливості, майстерність типізації й індивідуалізації.
10. Трагедія жінки у романі Панаса Мирного «Повія».
11. Епоха кріпосництва в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні».
12. «Пропаща сила» в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні».
13. Поняття про соціально-психологічний роман. Роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли,
як ясла повні»: тематика, образи, засоби їх типізації, мова твору. Своєрідність композиції
роману.
14. Психологізм дитячих оповідань Б.Грінченка.
15. Багатогранність творчого доробку Б.Д.Грінченка. Соціально-психологічні аспекти його
творів («Без хліба», «Дзвоник», «Катерина», «Украла», «Екзамен», «Батько й дочка»,
«Олеся», «Каторжна» та ін.).
16. Культурницька програма української інтелігенції у повісті Б.Грінченка «На розпутті».
17. Різноманіття мотивів у поетичній творчості Б.Грінченка.
18. Колоніальна література: способи мирної «боротьби» за власну національну ідентичність
(Б. Грінченко «Сонячний промінь», М. Старицький «За двома зайцями»).
19. Образ інтелігента в українській літературі ІІ пол. ХІХ ст. (І.С. Нечуй-Левицький
24
«Хмари», Б. Грінченко «На розпутті», Олена Пчілка «Товаришки»).
20. Український професійний театр і драматургія другої половини ХІХ ст., умови їх
розвитку.
21. Викривальні елементи в соціальних комедіях М.Кропивницького.
22. Викривальні елементи в соціальних комедіях І.Карпенка-Карого.
23. І. Карпенко-Карий – найвидатніший драматург серед корифеїв українського театру та
його новаторство у жанрі соціальної комедії («Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн»).
24. Актуальність тематики і сценічність творів М. Старицького «У темряві», «Не судилося»,
«Талан».
25. Інтенсивний пошук ідеалу – особистісного, родинного, суспільного в драматургії
М.Старицького "Не судилося".
26. Осмислення національного минулого в історичних драмах і трагедіях.
27. Трансформація образу поета у національно-креативному напрямі (поезії Ю.Федьковича,
Я.Щоголева, Б.Грінченка, І.Манжури та інших).
28. Формування нового образу героя (поезії П.Куліша, М.Старицького, І.Франка).
29. Змістове та ідейне багатство української лірики (ідеї громадського обов'язку, служіння
інтелігенції народові, осмислення минулого України з нових позицій, увага до усього
спектру українського життя, роздуми про призначення мистецтва (П.Куліш,
М.Старицький, І.Франко, Ю.Федькович, Б.Грінченко).
30. Розквіт жанру елегії (Ю.Федькович, Л.Глібов, С.Воробкевич, Олена Пчілка).
31. Інтимізація пейзажної лірики, поглиблення філософської лірики (П.Куліш, І.Франко).
32. Поняття "громадянська лірика" і художні її константи. Поетичне народництво, його
ідейні течії та настанови і виростання з нього Б.Грінченка (Поетичні збірки "Пісні Василя
Чайченка" (1889), "Під сільською стріхою" (1886)).
33. Основні мотиви збірки І.Франка «З вершин і низин».
34. Своєрідність побудови збірки І.Франка «З вершин і низин».
35. Жанрова структура збірки І.Франка «З вершин і низин».
36. Образи-символи, персоніфікація природи у циклі І.Франка «Веснянки».
37. Громадянська лірика І.Франка.
38. Мотиви інтимної лірики у збірці І.Франка «Зів’яле листя».
39. Композиція збірки І.Франка «Зів’яле листя».
40. Драматична єдність трьох дій («жмутків») у збірці І.Франка «Зів’яле листя».
41. Тема, ідея, проблематика поеми І.Франка «Мойсей».
42. Соціально-утопічне полотно у повісті «Борислав сміється».Проблематика творів
І.Франка про дітей та школу.
43. Спроба створення образу позитивного героя – інтелігента, русина, «мужичого адвоката»
- Євгена Рафаловича у романі І.Франка «Перехресні стежки».
44. Елементи романтизму у повісті І.Франка «Захар Беркут».
45. Любовний трикутник у драмі І.Франка «Украдене щастя».
46. Образ жінки у романі І.Франка «Перехресні стежки».
47. Ідейне спрямування повісті І.Франка «Захар Беркут».
48. Мотиви інтимної лірики у збірці І.Франка «Зів’яле листя».
49. Громадянська лірика І.Франка.
50. Основні мотиви збірки І.Франка «З вершин і низин».
51. Проблематика роману І.Франка «Перехресні стежки».
52. Релігійно-філософська поема І.Франка «Мойсей».
25
53. Реалістично-неоромантичний роман «Для домашнього огнища»: спроба інкорпорації
детективного жанру в українську прозову традицію.
ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1. Бондар М.П. Поезія пошевченківської епохи: Система жанрів. – К., 1986.
2. Власенко В.О. Український соціальний роман 70-80-х років XIX ст. - Дніпропетровськ, 1977.
3. Голомб Л. Із спостережень над українською поезією ХІХ-ХХ століть. – Ужгород: Вид-во
«Гражда», 2005.
4. Гречанюк Ю., Нямцу А. Проблеми історизму і традиції в літературі ХІХ-ХХ ст. – Чернівці:
Чернівецький державний університет, 1997. – 124 с.
5. Гундорова Т. Іван Франко – не каменяр. – К.: Либідь, 2006.
6. Івашків В. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ ст. – К.: Наук. думка, 1990. – 143 с.
7. Дей О.І. Іван Франко: життя і творчість. – К., 1981.
8. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. – Львів: Науково-видавниче
товариство «Академічний експрес», 1999. – 280 с.
9. Індивідуальні стилі українських письменників XIX - початку XX ст. - К., 1987.
10. Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст.: У 2 т.: Підручник. – К.: Логос, 1999. –
Т. 1. – 614 с.
11. Історія української літератури ХІХ століття. – К.: Либідь, 2006. – У 2-х кн. – Кн.2. – 712 с.
12. Калениченко Н.Л. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Напрями, течії. – К.:
Наук. думка, 1983. – 279 с.
13. Камінчук О. Художній дискурс української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст: монографія. –
К.: «Пед.преса», 2009.
14. Каспрук А.А. Українська поема кінця XIX -початку XX ст. Ідеї, теми, проблеми жанру. - К.,
1973.
15. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт.-уклад. Ковалів Ю.І. – К.: ВЦ: Академія,
2007: Т. 1. – 608 с. (белетристика – С. 120-121); Т. 2. – 624 с.
16. Наєнко М.К. Художня література України. Від міфів до реальності. - К.: Вид.центр
«Просвіта», 2008.
17. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська
академія», 2006.
18. Проблеми історії та теорії реалізму української літератури XIX - початку XX ст. — К., 1991.
19. Солод Ю. Українська класична література. – К.: Світло знань, 2008. – 448 с.
20. Чижевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму. – Тернопіль:
Феміна, 1994. – 480 с.
21. Ушкалов Л. Реалізм – це есхатологія: Панас Мирний. – Харків-«Майдан», 2012.
Художні твори
1. Антологія української поезії: У 6 т. - К., 1984. - Т. 2, Т.З.
2. Вовчок Марко. Оповідання. Казки. Повісті. Роман. – К.: Наукова думка, 1983. – (Б-ка укр.літ.).
3. Грінченко Б. Твори: В 2 т. – К.: Наукова думка, 1990. – (Б-ка укр.літ.).
4. Карпенко-Карий (І. К. Тобілевич). Твори: В 3 т. - К., 1985.
5. Нечуй-Левицький І.С. Твори: В 2 т. – К.: Наукова думка, 1985. – (Б-ка укр.літ.).
6. Кропивницький М. Твори. – К. : Наукова думка, 1989. – (Б-ка укр.літ.).
7. Мирний Панас. Твори: В 2 т. – К. : Наукова думка, 1989. – (Б-ка укр.літ.).
8. Старицький М. поетичні твори. Драматичні твори. – К.: Наук.думка, 1987. – (Б-ка укр.літ.).
9. Франко І. Зібрання творів: У 50 т.— К., 1984.
26
10. Ярошинська Є. Твори. - К., 1968.
Додаткова:
1. Андрусів С. Український історичний роман: онтологія та типологія жанру // Artline. – 1997. –
№ 4. – С. 36-37.
2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996.
3. Антонович Д. Триста років українського театру: 1619-1919 та інші праці / Д.Антонович та інші
/ Підготовка текстів, ред. і передмова Г.Ф.Семенюка, Л.С.Дем’янівської. – К.: ВІП, 2003. – 418 с.
4. Баран Є.М. Українська історична проза другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. і Орест Левицький.
– Львів: Логос, 1998. – 144 с.
5. Бернадська Н.І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція: Монографія. –
К.: Академвидав, 2004. – 368 с.
22. Білецький О. І. До розуміння творчості Я. Щоголева // Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. –Т. 2
23. Білецький Ф. Жанри драматичних творів // Українська мова та література в школі. – 1966. –
№ 11. – С. 21-37.
6. Вишневська П. Олена Пчілка // Олена Пчілка. Твори.-К., 1988.
7. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О.Галича. – К.:
Либідь, 2001. – 488 с.
8. Гончар О.Т. Перший симфоніст української прози // Зібрання творів: У 7 т. - К., 1986. - Т.6.
9. Гуляк А.Б., Хропко П.П. Жанрова специфіка літературного твору. – К., 1994 – 38 с.
10. Гундорова Т.І. Інтелігенція і народ у повістях Івана Франка 80-х років. - К., 1985.
11. Дем’янівська Л. Українська драматична поема (Проблематика, жанрова специфіка). – К.: Вища
школа, 1984. – 159 с.
12. Дем'янівська Л. С. І. Тобілевич (Карпенко-Карий). - К., 1995.
13. Деркач Б. А. Леонід Глібов. Життя і творчість.— К„ 1982.
14. Дорошкевич Ол. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий. 1845—1907)// І. Тобілевич. (Карпенко-Карий)
Вибрані твори.— К.; X., 1930.
15. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці: У2т.-К., 1970.
16. Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. – 688 с.
17. Зеров М. "Непривітаний співець (Я.Щоголев) // Твори: У 2 т. - К., 1990. - Т. 2.
18. Ільницький О. Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом у романі "Хіба ревуть воли,
як ясла повні?" // Слово і час. - 1990. - №9.
19. Каспрук А. А. Яків Щоголів. – К., 1958.
20. Каспрук А. Поет-революціонер // П. Грабовський. Поезії.— К., 1962.
21. Кирилюк Є. Вічний революціонер: Життя і творчість Івана Франка. – К., 1966.
22. Кобилянська О. Дещо про ідею жіночого руху // Твори: в 5 т. - К., 1963. - Т. 5.
23. Олійник В. Б. Предтеча // П. Грабовський. Поезії.— К., 1979.
24. Панченко В. Магічний кристал: Сторінки історії українського письменства.— Кіровоград, 1995.
25. Погрібний А. Г. Яків Щоголів. – К., 1986.
26. Сиваченко М. Анатолій Свидницький i зародження соціального роману в українській літературі.— К.,
1962.
27. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. – К.: Правда Ярославичів, 1998. –
448 с.
28. Ткачук М. Лірика І.Франка. – Тернопіль-Київ, 2006.
29. Франко І. З останніх десятиліть XIX віку // І. Франко. Зібрання творів: У 50 т.— Т.41— К.,
1984.
30. Франко І. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) // І. Франко. Зібрання творів: У 50 т.— К., 1982.—
Т.37.
31. Шнайдер Б. І. Трагедія «Сава Чалий» Карпенка-Карого і українська історична драма XIX ст.— К.,
1959.
27
Робоча програма навчального курсу
“Історія української літератури й літературної критики”
Укладач: Кудряшова Оксана Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій
Київського університету імені Бориса Грінченка
____________________________
Історія української літератури й літературної критики. Програма навчальної
дисципліни / Укладач О.В. Кудряшова. – К.: Київський університет імені
Бориса Грінченка, 2015. – 27 с.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа